ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.140.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 140

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
27 май 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност

1

 

*

Регламент (ЕС) № 473/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната

11

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

27.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 472/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 май 2013 година

за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 136, във връзка с член 121, параграф 6 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Безпрецедентната глобална криза, която засегна света от 2007 г. насам, повлия сериозно на икономическия растеж и финансовата стабилност и доведе до силно влошаване на държавния дефицит и дълг на държавите членки, в резултат на което редица от тях потърсиха финансова помощ в и извън рамките на Съюза.

(2)

Член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) постановява, че при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигането на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве.

(3)

В правото на Съюз следва да бъде предвидено пълно съответствие между рамката за многостранно наблюдение от страна на Съюза, установена с ДФЕС, и евентуалните политически условия, с които е обвързана финансовата помощ, предоставяна по този ред и условия. Икономическата и финансовата интеграция на всички държави членки, по-специално на онези, чиято парична единица е еврото, предполага засилено наблюдение, за да се предотврати разпространяване от държава членка, която изпитва или е застрашена от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност, към останалата част на еврозоната и, в по-общ план, към Съюза като цяло.

(4)

Обхватът на икономическото и бюджетното наблюдение следва да бъде съобразен и пропорционален с тежестта на възникналите финансови затруднения, като следва да отразява естеството на получената финансова подкрепа, която може да варира от чисто превантивна подкрепа въз основа на условия за допустимост до пълна програма за макроикономически корекции, обвързана с изпълнението на строги политически условия. Всяка програма за макроикономически корекции следва да взема предвид националната програма за реформи на съответната държава членка в контекста на стратегията на Съюза за растеж и заетост.

(5)

Държава членка, чиято парична единица е еврото, следва да подлежи на засилено наблюдение съгласно настоящия регламент, когато изпитва или е застрашена от сериозни финансови затруднения, за да се създадат условия за бързо възстановяване на нормалното положение и за предпазване на останалите държави членки от еврозоната от потенциално отрицателни ефекти на разпространяване. Това засилено наблюдение следва да бъде пропорционално на сериозността на проблемите и следва да бъде съответно коригирано. То следва да включва по-широк достъп до информацията, необходима за засилен мониторинг на икономическото, фискалното и финансовото положение, и периодично докладване пред компетентната комисия на Европейския парламент и пред Икономическия и финансов комитет (ИФК) или пред подкомитет, който ИФК може да определи за тази цел. Същите ред и условия за наблюдение следва да се прилагат по отношение на държави членки, които искат превантивна помощ от една или няколко други държави членки, или от трети държави, по линия на Европейския механизъм за финансова стабилизация (ЕМФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) или от друга компетентна международна финансова институция като Международния валутен фонд (МВФ).

(6)

Всяка държава членка, подлежаща на засилено наблюдение, следва да приеме също така и мерки, насочени към източниците или потенциалните източници на нейните затруднения. За тази цел следва да бъдат взети предвид всички препоръки, отправени към нея по време на процедурата при прекомерен дефицит или процедурата при прекомерен макроикономически дисбаланс.

(7)

Икономическото и бюджетно наблюдение следва да бъде значително засилено за държавите членки, за които се прилага програма за макроикономически корекции. Поради всеобхватния характер на тази програма всички други процедури за икономическо и бюджетно наблюдение следва да бъдат прекратени или, когато е целесъобразно, облекчени за срока на програмата за макроикономически корекции, за да се гарантира последователността на наблюдението на икономическата политика и за да се избегне дублиране на задълженията за докладване. Въпреки това при изготвянето на програмата за макроикономически корекции следва да бъдат взети предвид всички препоръки, отправени към държавата членка по време на процедурата при прекомерен дефицит или процедурата при прекомерен макроикономически дисбаланс.

(8)

Предизвикателството, което поставят данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, значително се е увеличило. Глобализацията на икономиката, технологичното развитие, интернационализацията на измамите и произтичащата от това взаимозависимост на държавите членки разкриват ограниченията на строго националните подходи и засилват необходимостта от съвместно действие.

(9)

Проблемите, свързани с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане в държавите, за които се прилага програма за макроикономически корекции, следва да бъдат решени чрез подобряване на събирането на приходите в същите държави членки и засилване на сътрудничеството между администрациите по приходите в Съюза и тези в трети държави.

(10)

Следва да се предвидят правила за подобряване на диалога между институциите на Съюза, по-специално между Европейския парламент, Съвета и Комисията и за осигуряване на по-голяма прозрачност и отчетност. Парламентът на държава членка, към която се прилага програма за макроикономически корекции или на засилено наблюдение, следва да бъде информиран в съответствие с националните правила и практики.

(11)

Държавите членки следва в съответствие с национални правила и практики да въвлекат социалните партньори и организациите на гражданското общество към подготвянето, прилагането, мониторинга и оценката на програмите за финансова помощ.

(12)

Преди да бъде прието решението на Съвета относно програма за макроикономически корекции съгласно настоящия регламент съответните органи на ЕМС и на ЕИФС следва да имат възможност да проведат обсъждане относно резултатите от преговорите между Комисията, действаща от името на ЕМС или на ЕИФС, съгласувано с Европейската централна банка (ЕЦБ) и, когато е целесъобразно, с МВФ, и държавата членка бенефициер относно евентуалните политически условия, с които е обвързана програмата за финансова помощ. Меморандумите за разбирателство, определящи подробните условията, при които се отпуска финансова помощ се приемат съгласно Договора за създаването на Европейския механизъм за стабилност и Рамковото споразумение за ЕИФС.

(13)

Освен ако е предвидено друго, посочената в настоящия регламент финансова помощ следва също така да обхваща и финансовата подкрепа, отпускана превантивно, както и заемите за рекапитализация на финансовите институции.

(14)

Решението на Комисията дадена държава членка да подлежи на засилено наблюдение съгласно настоящия регламент следва да бъде взето в тясно сътрудничество с ИФК, Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4), Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5) (заедно наричани „европейски надзорни органи“ (ЕНО) и Европейския съвет за системен риск (ЕССР), създаден с Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (6). Комисията следва да си сътрудничи и с ИФК при вземането на решение за удължаване на засиленото наблюдение.

(15)

По искане на съответната държава членка, което е надлежно мотивирано или, когато е необходимо при изключителни икономически обстоятелства, Комисията може да препоръчва да се намали или отмени съществуващ лихвен депозит, безлихвен депозит или глоба, наложени от Съвета в рамките на превантивните или коригиращи мерки на Пакта за стабилност и растеж на държава членка, която изпълнява програма за макроикономически корекции.

(16)

Достъпът до информация за подготвителната работа, извършена в периода до приемането на препоръка съгласно настоящия регламент, следва да бъде даден съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (7).

(17)

Когато се взема решение съгласно настоящия регламент, че държава членка не отговаря на изискванията, съдържащи се в програмата й за макроикономически корекции и събитията и анализите ясно показват, че е необходим механизъм за гарантиране на спазването на задълженията към нейните кредитори и стабилизирането на икономическото и финансовото й състояние, Комисията се приканва да направи предложения за такъв механизъм.

(18)

Правомощието да приема препоръки относно приемането на предпазни коригиращи мерки и относно подготвянето на програма за макроикономически корекции, правомощието да одобрява програмите за макроикономически корекции, правомощието да приема решения по основните политически изисквания, които ЕМС или ЕИФС планират да включат в условията за превантивно отпускана финансова помощ, за заеми, предназначени за рекапитализация на финансови институции, или за нов финансов инструмент, договорен в рамките на ЕМС, както и правомощието да препоръчва приемането на коригиращи мерки на държавите членки, подлежащи на отделно наблюдение след приключване на програмата, следва да бъдат предоставени на Съвета. Тези правомощия са от особено значение за политиката на икономическо координиране на държавите членки, която съгласно член 121 от ДФЕС се извършва в рамките на Съвета,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се установяват разпоредби за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение над държавите членки, чиято парична единица е еврото, когато тези държави членки:

а)

изпитват или са застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност или на устойчивостта на публичните си финанси, водещи до потенциално разпространение на отрицателния ефект в други държави членки в еврозоната; или

б)

са поискали или са получили финансова помощ от една или няколко други държави членки или от трети държави, Европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС) или от други компетентни международни финансови институции като Международния валутен фонд (МВФ).

2.   С настоящия регламент се установяват също разпоредби за засилена координация на икономическите политики.

3.   Настоящият регламент се прилага спрямо държавите членки, чиято парична единица е еврото.

4.   При прилагането на настоящия регламент Съветът, Комисията и държавите членки спазват изцяло разпоредбите на член 152 от ДФЕС. При прилагането на настоящия регламент и препоръките, приети съгласно него, Съветът, Комисията и държавите членки вземат предвид националните правила и практики и член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Прилагането на настоящия регламент и на посочените препоръки, съответно не засяга правото на договаряне, сключване и прилагане на колективни споразумения или на предприемане на колективни действия съгласно националното право.

Член 2

Държави членки, подлежащи на засилено наблюдение

1.   Комисията може да реши да приложи засилено наблюдение по отношение на държава членка, която изпитва или е застрашена от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност, които е вероятно да доведат до разпространяване на отрицателен ефект и върху други държави членки в еврозоната.

При оценката дали дадена държава членка е застрашена от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност, Комисията използва, наред с други параметри, механизма за предупреждение, установен съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси (8) или, когато е целесъобразно, най-новия задълбочен преглед. Комисията провежда също цялостна оценка, като отчита по-специално условията за отпускане на заеми в тази държава членка, погасителния профил на дълговите й облигации, стабилността на бюджетната й рамка, дългосрочната устойчивост на публичните й финанси, тежестта на обслужването на дълга й и риска сериозното напрежение във финансовия й сектор да засегне бюджетното й положение или финансовия сектор на други държави членки.

На съответната държава членка се предоставя възможност да изрази своите виждания преди Комисията да е приела решението си за прилагане на засилено наблюдение по отношение на същата държава членка. Комисията решава на всеки шест месеца дали да удължи срока на засиленото наблюдение на държавата членка.

2.   Ако Комисията реши да приложи засилено наблюдение по отношение на държава членка съгласно параграф 1, тя надлежно информира съответната държава членка за всички резултати от оценката и уведомява Европейската централна банка (ЕЦБ) в качеството й на надзорен орган, както и съответните ЕНО и ЕССР съответно.

3.   Когато държава членка получава превантивна финансова помощ от една или няколко други държави членки, от трети държави, ЕМФС, ЕМС, ЕИФС или друга компетентна международна финансова институция като МВФ, Комисията подлага тази държава членка на засилено наблюдение.

Комисията оповестява публично своите решения, взети в съответствие с параграф 1 и с настоящия параграф.

4.   Параграф 3 не се прилага спрямо държава членка, която получава превантивна финансова помощ под формата на кредитна линия, която не е обвързана с приемането на нови политически мерки от същата държава членка, при условие че тази кредитната линия не е усвоена.

5.   Комисията публикува с информационна цел списък на инструментите за превантивна финансова помощ, посочена в параграф 3, и го актуализира, за да се вземат предвид евентуалните промени в политиката на финансова подкрепа от ЕМФС, ЕМС, ЕИФС или друга компетентна международна финансова институция.

Член 3

Засилено наблюдение

1.   Държава членка, подлежаща на засилено наблюдение, след консултация и в сътрудничество с Комисията, действаща съгласувано с ЕЦБ, съответните ЕНО, ЕССР и, когато е целесъобразно, с МВФ, приема мерки, целящи да отстранят източниците или потенциалните източници на трудности. При това държавата членка взема предвид всички препоръки, отправени към нея съгласно Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 година за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (9), Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 година за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (10) или Регламент (ЕС) № 1176/2011 относно своята национална програма за реформи и национална програма за стабилност.

Комисията информира компетентната комисия на Европейския парламент, ИФК, Работната група на Еврогрупата, и парламента на съответната държава членка, когато е целесъобразно и в съответствие с националните практики, относно мерките, посочени в първа алинея.

2.   По-строгият мониторинг на фискалното положение, предвиден в член 10, параграфи 2, 3 и 6 на Регламент (ЕС) № 473/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната (11) се прилага спрямо държава членка, подлежаща на засилено наблюдение, независимо от наличието на прекомерен дефицит в същата държава членка. Докладът, съставен в съответствие с член 10, параграф 3 от посочения регламент се представя всяко тримесечие.

3.   По искане на Комисията държава членка, подлежаща на засилено наблюдение съгласно член 2, параграф 1:

а)

съобщава на ЕЦБ в качеството ѝ на надзорен орган, и, когато е целесъобразно, на съответните ЕНО, в съответствие с член 35 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010 при всяко поискване отделна информация за настъпилите промени във финансовата ѝ система, включително анализ на резултатите от тест за устойчивост или от анализи на влиянието на променливите, извършени съгласно буква б) от настоящия параграф;

б)

извършва под контрола на ЕЦБ в качеството ѝ на надзорен орган, или, когато е целесъобразно, под контрола на съответните ЕНО, тест за устойчивост или анализи на влиянието на променливите, когато е необходимо, за да оцени гъвкавостта на финансовия сектор по отношение на различни макроикономически и финансови сътресения, зададени от Комисията и ЕЦБ съгласувано със съответните ЕНО и с ЕССР;

в)

се подлага на редовно оценяване на своя капацитет за упражняване на надзор над финансовия сектор в рамките на специална партньорска проверка, извършена от ЕЦБ в качеството ѝ на надзорен орган, или, когато е целесъобразно, от съответните ЕНО;

г)

съобщава на Комисията всякаква информация, необходима за мониторинга на макроикономическите неравновесия в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011.

Въз основа на анализа на резултатите от теста за устойчивост и анализите за влиянието на променливите, посочени в буква а) на първа алинея и като се вземат предвид заключенията от оценката на съответните показатели, включени в таблото с показатели за микроикономически неравновесия, установени в Регламент (ЕС) № 1176/2011, ЕЦБ в качеството си на надзорен орган, и съответните ЕНО изготвят съгласувано с ЕССР оценка на потенциалните уязвими елементи на финансовата система и я изпращат на Комисията според по определен от същата график, както и на ЕЦБ.

4.   По искане на Комисията държава членка, подлежаща на засилено наблюдение съгласно член 2, параграф 3:

а)

съобщава на Комисията, на ЕЦБ и, когато е целесъобразно, на съответните ЕНО, в съответствие с член 35 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010, при всяко поискване от тях информация за настъпилите промени във финансовата ѝ система, включително анализ на резултатите от тест за устойчивост или анализите на влиянието на променливите, извършени съгласно буква б);

б)

извършва под контрола на ЕЦБ в качеството ѝ на надзорен орган или, когато е целесъобразно, под контрола на съответните ЕНО, тест за устойчивост или анализи на влиянието на променливите, когато е необходимо, за да оцени гъвкавостта на финансовия сектор по отношение на различни макроикономически и финансови сътресения, както е посочено от Комисията и ЕЦБ съгласувано със съответните ЕНО и с ЕССР, и им предоставя подробните резултати;

в)

се подлага на редовно оценяване своя капацитет за упражняване на надзор над финансовия сектор в рамките на специална партньорска проверка, извършена от ЕЦБ в качеството ѝ на надзорен орган или, когато е подходящо, от съответните ЕНО;

г)

съобщава на Комисията всяка информация, необходима за мониторинг на макроикономическите неравновесия в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011.

Комисията, ЕЦБ и съответните ЕНО третират предоставената им информация като поверителна.

5.   Комисията съгласувано с ЕЦБ и със съответните ЕНО и, когато е целесъобразно, с МВФ, извършва редовни мисии за проверка в държавата членка, подлежаща на засилено наблюдение, за да провери напредъка, постигнат от тази държава членка по прилагането на мерките, посочени в параграфи 1, 2, 3 и 4.

Всяко тримесечие Комисията съобщава своята оценка на компетентната комисия на Европейския парламент и на ИФК. В тази си оценка тя преценява по-специално дали са необходими допълнителни мерки.

Мисиите за проверка, посочени в първа алинея, заместват мониторинга, предвиден в член 10а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1467/97.

6.   При изготвянето на оценката, посочена в параграф 5, Комисията взема предвид резултатите от всеки задълбочен преглед съгласно Регламент (ЕС) № 1176/2011, включително оценката на разпространението на въздействието на националните икономически политики върху държавата членка, подлежаща на засилено наблюдение, в съответствие с член 5, параграф 2 от същия регламент.

7.   Когато въз основа на предвидените в параграф 5 мисии за проверка е направено заключението, че са необходими допълнителни мерки и че финансовото и икономическо положение на съответната държава членка има значително неблагоприятно влияние върху финансовата стабилност на еврозоната или нейните държави членки, Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да препоръча на съответната държава членка да приеме превантивни коригиращи мерки или да подготви проект за програма за макроикономически корекции.

Съветът може да реши да оповести публично своята препоръка.

8.   Когато препоръката, посочена в параграф 7, бъде публично оповестена:

а)

компетентната комисия на Европейския парламент може да предложи възможността на съответната държава членка и на Комисията да участват в обмен на мнения;

б)

представители на Комисията може да бъдат поканени от парламента на съответната държава членка да участват в обмен на мнения;

в)

Съветът информира срочно съответните комисии на Европейския парламент относно съдържанието на препоръката;

9.   По време на целия процес на засилено наблюдение компетентната комисия на Европейския парламент и парламентът на съответната държавата членка могат да поканят представители на Комисията, ЕЦБ и МВФ да участват в икономически диалог.

Член 4

Докладване при финансова подкрепа с цел рекапитализация на финансови институции

Държавите членки, подлежащи на засилено наблюдение или към които се прилага програма за макроикономически корекции, които получават финансова подкрепа за рекапитализация на финансовите си институции, докладват на ИФК два пъти годишно относно условията, наложени на тези финансови институции, включително условията относно възнагражденията на ръководните кадри. Тези държави членки докладват също така за условията на кредитиране, предлагани от финансовия сектор на реалната икономика.

Член 5

Информация за планирани искания за финансова помощ

Държава членка, която възнамерява да поиска финансова помощ от една или няколко други държави членки или от трети държави, ЕМС, ЕИФС или от друга компетентна международна финансова институция като МВФ незабавно уведомява председателя на Работната група на Еврогрупата, члена на Комисията, отговарящ за икономическите и паричните въпроси, и председателя на ЕЦБ за намерението си.

След като получи оценка от Комисията, Работната група на Еврогрупата обсъжда планираното искане с оглед проверка, наред с другото, на наличните възможности съгласно съществуващите финансови инструменти на Съюза или на еврозоната, преди съответната държава членка да се обърне към потенциални заемодатели.

Държава членка, която възнамерява да поиска финансова помощ от ЕИФС, незабавно информира председателя на ИФК, члена на Комисията, отговарящ за икономическите и паричните въпроси, и председателя на ЕЦБ за намерението си.

Член 6

Оценка на устойчивостта на държавния дълг

Когато държава членка поиска финансова помощ от ЕМФС, ЕМС или от ЕИФС, Комисията, съгласувано с ЕЦБ и по възможност и с МВФ, оценява устойчивостта на държавния дълг на тази държава членка и действителните или потенциалните ѝ нужди от финансиране. Комисията представя тази оценка пред Работната група на Еврогрупата, когато финансовата помощ се отпуска по линия на ЕМС или ЕИФС и съответно пред ИФК, когато финансовата помощ се отпуска по линия на ЕМФС.

Оценката на устойчивостта на държавния дълг се основава на най-вероятния макроикономически сценарий или на по-предпазливи сценарии и бюджетни прогнози, като се вземат предвид най-актуалната информация и надлежно се отчитат резултатите от докладването, посочено в член 3, параграф 3, буква а), както и всички дейности, свързани с надзора, осъществени в съответствие с член 3, параграф 3, буква б). Комисията извършва и оценка на въздействието на макроикономическите и финансовите сътресения и неблагоприятни промени върху устойчивостта на държавния дълг.

Комисията прави публично достояние макроикономическия сценарий, включително сценария за растежа, съответните параметри, залегнали в оценката на устойчивостта на държавния дълг на съответната държава членка, и очакваното въздействие на агрегираните бюджетни мерки върху икономическия растеж.

Член 7

Програма за макроикономически корекции

1.   Когато държава членка иска финансова подкрепа от една или няколко други държави или от трети държави, ЕМФС, ЕМС, ЕИФС или МВФ, тя изготвя по договореност с Комисията и съгласувано с ЕЦБ и, по целесъобразност, с МВФ, проект на програма за макроикономически корекции, която се основава на всички програми за икономическо партньорство съгласно Регламент (ЕС) № 473/2013 и ги заменя и която включва годишни бюджетни цели.

Проектът на програма за макроикономически корекции разглежда специфичните рискове, произтичащи от тази държава членка за финансовата стабилност в еврозоната, и е насочен към бързо възстановяване на стабилното и устойчиво икономическо и финансово положение и възстановяване на способността на държавата членка да се финансира изцяло на финансовите пазари.

При изготвянето на проекта на програма за макроикономически корекции се взема за основа оценката на устойчивостта на държавния дълг, посочена в член 6 – която се актуализира, така че да включи въздействието на проекта за коригиращи мерки, по който се преговаря със съответната държава членка – и се отчитат всяка препоръка, отправена до същата държава членка съгласно член 121, член 126, член 136 или член 148 от ДФЕС и за предприетите от нея действия по тяхното изпълнение, като същевременно се цели разширяване, засилване и задълбочаване на необходимите политически мерки.

Проектът на програма за макроикономически корекции взема предвид практиките и институциите за определяне на заплащането и националната програма за реформи на съответната държава членка в контекста на стратегията на Съюза за растеж и заетост.

Проектът на програма за макроикономически корекции спазва изцяло член 152 от ДФЕС и член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Комисията информира устно председателя и заместник-председателите на компетентната комисия на Европейския парламент за осъществения напредък в подготовката на проекта на програма за макроикономически корекции. Тази информация се третира като поверителна.

2.   Съветът одобрява с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията програмата за макроикономически корекции, изготвена от държавата членка, искаща финансова помощ в съответствие с параграф 1.

Комисията гарантира, че меморандумът за разбирателство, подписан от Комисията от името на ЕМС или на ЕИФС, е в пълно съответствие с програмата за макроикономически корекции, одобрена от Съвета.

3.   Комисията гарантира последователност на процеса на икономическо и бюджетно наблюдение на държава членка, към която се прилага програма за макроикономически корекции, за да се избегне дублирането на задълженията за докладване.

4.   Комисията, съгласувано с ЕЦВ, и по целесъобразност – с МВФ, наблюдава напредъка, постигнат от дадена държава членка при прилагането на програмата ѝ за макроикономически корекции.

Всеки три месеца Комисията информира ИФК за напредъка. Съответната държава членка си сътрудничи в пълна степен с Комисията и с ЕЦБ. По-специално тя предоставя на Комисията и на ЕЦБ цялата информация, която те считат за необходима за мониторинга на изпълнението на програмата за макроикономически корекции в съответствие с член 3, параграф 4.

Комисията информира устно председателя и заместник председателите на компетентната комисия на Европейския парламент за заключенията, направени в резултат на мониторинга на програмата за макроикономически корекции. Тази информация се третира като поверителна.

5.   Комисията съгласувано с ЕЦБ и, ако е целесъобразно – с МВФ, проучва със съответната държава членка измененията и актуализациите, които може да е необходимо да бъдат направени в нейната програма за макроикономически корекции, за да се отчетат надлежно, наред с другото, всички значителни разминавания между макроикономическите прогнози и реализираните стойности, включително възможни последствия, произтичащи от програмата за макроикономически корекции, разпространение на отрицателен ефект, както и макроикономически и финансови сътресения. Съветът взема решението за промяна, която трябва да се внесе в програмата, с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.

6.   Съответната държава членка, в тясно сътрудничество с Комисията, обсъжда дали да предприеме всички необходими мерки за приканване на частните инвеститори да поддържат доброволно цялостната си експозиция.

7.   Ако предвиденият в параграф 4 мониторинг установи съществени отклонения от програмата за макроикономически корекции на дадена държава членка, Съветът може да реши с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, че съответната държава членка не изпълнява изискванията на политиката, предвидени в нейната програма. Комисията в предложението си изрично прави оценка на това дали тези съществените отклонения се дължат на причини, които са извън контрола на съответната държава членка.

Усилията за бюджетна консолидация, определени в програмата за макроикономически корекции, вземат предвид необходимостта от гарантиране на достатъчно средства за основните политики като политиките в областта на образованието и здравеопазването.

Когато се вземе решение съгласно настоящия параграф, съответната държава членка, в тясно сътрудничество с Комисията и съгласувано с ЕЦБ, и по целесъобразност – с МВФ, предприема мерки, насочени към стабилизиране на пазарите и запазването на доброто функциониране на нейния финансов сектор.

8.   Държава членка, която прилага програма за макроикономически корекции и не разполага с достатъчно административен капацитет или изпитва значителни проблеми при прилагането на програмата, се обръща към Комисията за техническа помощ, която може да се състои за тази цел от експертни групи, състоящи се от експерти от други държави членки и от други институции на Съюза или от съответни международни институции. Целите и средствата за техническа помощ се посочват ясно в актуализираните версии на програмата за макроикономически корекции и се съсредоточават върху областта, в която са идентифицирани значими нужди. Техническата помощ може да включва представител, пребиваващ в съответната държава членка, и помощен персонал, които да съветват властите по изпълнението на програмата.

Програмата за макроикономически корекции, включително целите ѝ и очакваното разпределение на усилията за корекции, се прави публично достояние.

Заключенията на оценката на устойчивостта на държавния дълг се прилагат към програмата за макроикономически корекции.

9.   Държава членка, в която се прилага програма за макроикономически корекции, извършва широкообхватен одит на публичните си финанси с цел, наред с другото, да се извърши оценка на причините, довели до натрупването на прекомерен дълг, както и да се проследят всички възможни нередности.

10.   Компетентната комисия на Европейския парламент може да предложи на съответната държава членка и на Комисията възможността да участват в обмен на мнения относно напредъка, отбелязан при изпълнението на програмата за макроикономически корекции.

11.   Представители на Комисията може да бъдат поканени от парламента на съответната държава членка да участват в обмен на мнения относно напредъка, отбелязан при изпълнението на програмата ѝ за макроикономически корекции.

12.   Настоящият член не се прилага за инструментите за предоставяне на превантивна финансова помощ, за заеми, предназначени за рекапитализация на финансови институции, или за нов финансов инструмент на ЕМС, за който ЕМС не предвижда програма за макроикономически корекции.

Комисията изготвя, с информационна цел, списък на съответните инструменти за финансова помощ, посочени в първа алинея, и го актуализира, за да се вземат предвид евентуалните промени в политиката на финансова подкрепа от ЕМС.

Във връзка с тези инструменти Съветът, действайки по препоръка на Комисията, одобрява с решение, адресирано към съответната държава членка, основните изисквания на политиката, които ЕМС или ЕИФС планира да включи в условията за отпускане на финансовата си подкрепа, доколкото съдържанието на тези мерки попада в компетентността на Съюза, уредена в Договорите.

Комисията гарантира, че меморандумът за разбирателство, подписан от Комисията от името на ЕМС или на ЕИФС, е в пълно съответствие с решението на Съвета.

Член 8

Участие на социалните партньори и гражданското общество

При подготовката на проект на програмите им за макроикономически корекции държавите членки търсят становищата на социалните партньори, както и на съответните организации на гражданското общество, с цел да се допринесе за изграждането на консенсус за нейното съдържание.

Член 9

Мерки за обезпечаване на данъчните приходи

Когато е необходимо, държавата членка предприема мерки в тясно сътрудничество с Комисията и съгласувано с ЕЦБ, и по целесъобразност – и с МВФ, насочени към засилване на ефикасността и ефективността на капацитета за събиране на приходите и за борбата срещу данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, с цел увеличаване на нейните бюджетни приходи.

Член 10

Съгласуваност с Пакта за стабилност и растеж

1.   Ако към държава членка се прилага програма за макроикономически корекции и промени към нея съгласно член 7 от настоящия регламент, тя се освобождава от предоставяне на програма за стабилност съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 1466/97 и включва съдържанието на тази програма за стабилност в програмата си за макроикономически корекции.

2.   Ако държава членка, към която се прилага програма за макроикономически корекции, е и адресат на препоръка по член 126, параграф 7 от ДФЕС или на решение да даде предизвестие по член 126, параграф 9 от ДФЕС за коригиране на прекомерен дефицит:

а)

тя се освобождава от предоставяне, когато това е целесъобразно, на докладите съгласно член 3, параграф 4а и член 5, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1467/97;

б)

годишните бюджетни цели във всяка програма за макроикономически корекции се включват в препоръката или в решението да даде предизвестие, съответно съгласно член 3, параграф 4 и член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1467/97, и, ако съответната държава членка е адресат решение да даде предизвестие по член 126, параграф 9 от ДФЕС, мерките, които могат да способстват за постигането на целите в програмата за макроикономически корекции се включват в решението за даване на предизвестие съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1467/97;

в)

във връзка с мониторинга, предвиден в член 7, параграф 4 от настоящия регламент, тя се освобождава от мониторинга, предвиден в член 10, параграф 1 и в член 10а от Регламент (ЕО) № 1467/97, и мониторинга, обуславящ всяко решение съгласно член 4, параграф 2 и член 6, параграф 2 от същия регламент.

Член 11

Съгласуваност с Регламент (ЕС) № 1176/2011

Ако към държава членка се прилага програма за макроикономически корекции, Регламент (ЕС) № 1176/2011 не се прилага към същата държава членка за срока на посочената програма, освен ако показателите, фигуриращи в таблото с показатели, установено в Регламент (ЕС) № 1176/2011 се включват в мониторинга на посочената програма.

Член 12

Съгласуваност с европейския семестър за координация на икономическата политика

Ако към държава членка се прилага програма за макроикономически корекции, тя се освобождава от мониторинга и оценката в рамките на европейския семестър за координация на икономическата политика съгласно член 2а от Регламент (ЕО) № 1466/97, за срока на посочената програма.

Член 13

Съгласуваност с Регламент (ЕС) № 473/2013

Ако към държава членка се прилага програма за макроикономически корекции, Регламент (ЕС) № 473/2013 не се прилага към същата държава членка за срока на посочената програма с изключение на членове 1—5 и 13—18 от посочения регламент.

Член 14

Наблюдение след приключване на програмата

1.   Държава членка подлежи на наблюдение след приключване на програмата докато не бъдат върнати най-малко 75 % от финансовата помощ, която същата е получила от една или няколко други държави членки, ЕМФС, ЕМС или ЕИФС. Съветът по предложение на Комисията може да удължи срока на наблюдението след приключване на програмата в случай на продължаващ риск за финансовата стабилност или фискалната устойчивост на съответната държава членка. Предложението на Комисията се счита за прието от Съвета, освен ако Съветът не реши с квалифицирано мнозинство да го отхвърли в срок до 10 дни от неговото приемане от Комисията.

2.   По искане на Комисията държавата членка, подлежаща на наблюдение след приключване на програмата, спазва изискванията по член 3, параграф 3 от настоящия регламент и представя и информацията, посочена в член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 473/2013.

3.   Комисията извършва съгласувано с ЕЦБ редовни мисии за проверка в държавата членка, която е под наблюдение след приключване на програмата, за да оцени нейното икономическо, фискално и финансово положение. Тя предава на всеки шест месеца оценката си на компетентната комисия на Европейския парламент, на ИФК и на парламента на съответната държава членка и оценява, по-специално, дали са нужни коригиращи мерки.

Компетентната комисия на Европейския парламент може да предостави на съответната държава членка и на Комисията възможност да участват в обмен на мнения относно напредъка, постигнат в рамките на наблюдението след приключване на програмата.

4.   Съветът по предложение на Комисията може да препоръча на държава членка, която е под наблюдение след приключване на програмата, да приеме коригиращи мерки. Предложението на Комисията се счита за прието от Съвета, освен ако Съветът не реши с квалифицирано мнозинство да отхвърли решението в срок до 10 дни от неговото приемане от Комисията.

5.   Парламентът на съответната държава членка може да покани представители на Комисията да участват в обмен на мнения относно наблюдението след приключването на програмата.

Член 15

Гласуване в Съвета

По отношение на мерките, посочени в настоящия регламент, право на глас имат само членовете на Съвета, представляващи държавите членки, чиято парична единица е еврото, като Съветът не взема предвид гласа на члена на Съвета, представляващ съответната държава членка.

Квалифицираното мнозинство от членовете на Съвета, посочени в първа алинея, се определя в съответствие с член 238, параграф 3, буква а) от ДФЕС.

Член 16

Прилагане към държави членки, които получават финансова помощ

Настоящият регламент се прилага за държавите членки, които получават финансова помощ към 30 май 2013 г., от същата дата.

Член 17

Преходни разпоредби

Независимо от член 14 за държавите членки, които подлежат на наблюдение след приключване на програмата към 30 май 2013 г., се прилагат правилата, условията и процедурите по програмите за наблюдение след приключване на съответната програма, приложими за отпускането на финансовата помощ, от която се ползват.

Член 18

Информиране на Европейския парламент

Европейският парламент може да покани представители на Съвета и на Комисията да се присъединят към диалог относно прилагането на настоящия регламент.

Член 19

Доклади

До 1 януари 2014 г. и на всеки пет години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад по прилагането на настоящия регламент, който се придружава, когато е уместно, от предложение за изменение на настоящия регламент. Комисията оповестява доклада публично.

В доклада, посочен в първа алинея, се съдържа оценка, наред с другото, на:

а)

ефективността на настоящия регламент;

б)

напредъка при осигуряване на по-тясна координация на икономическите политики и на устойчиво сближаване на икономическите показатели на държавите членки в съответствие с ДФЕС;

в)

приноса на настоящия регламент за изпълнението на Стратегията на Съюза за растеж и заетост.

Член 20

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договорите.

Съставен в Страсбург на 21 май 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

L. CREIGHTON


(1)  ОВ C 141, 17.5.2012 г., стр. 7.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 13 май 2013 г.

(3)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

(4)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.

(5)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

(6)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(8)  ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25.

(9)  ОВ L 209, 2.8.1997, стр. 1.

(10)  ОВ L 209, 2.8.1997, стр. 6.

(11)  Виж стр. 11 от настоящия брой на Официален вестник.


27.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 473/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 май 2013 година

относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 136, във връзка с член 121, параграф 6 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) изисква държавите членки да считат икономическите си политики за въпрос от общ интерес, като бюджетните им политики се ръководят от необходимостта от стабилни публични финанси, а икономическите им политики да не застрашават правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз.

(2)

Пактът за стабилност и растеж (ПСР) цели да осигури бюджетната дисциплина в целия Съюз и определя рамката за предотвратяване и коригиране на прекомерния дефицит на държавния бюджет. Той се основава на целта за осигуряване на стабилни публични финанси като средство за укрепване на условията за ценова стабилност и за висок и устойчив растеж, подкрепен от финансова стабилност, като по този начин спомага за постигане на целите на Съюза за устойчив растеж и работни места. ПСР включва системата за многостранен надзор по Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (3) и процедурата за избягване на прекомерен държавен дефицит, установена в член 126 от ДФЕС, допълнително изяснена в Регламент (ЕО) 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (4). ПСР беше засилен допълнително от Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на Съвета (5) и от Регламент (ЕС) № 1177/2011 на Съвета (6). С Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната (7) беше въведена допълнително система от ефективни, превантивни и постепенни механизми за правоприлагане под формата на налагане на санкции за държавите членки, чиято парична единица е еврото.

(3)

Засилването на ПСР подсили насоките, предоставени на държавите членки за провеждане на разумна фискална политика, а за държавите членки, чиято парична единица е еврото, подсилиха и направиха по-автоматично следващо налагането на санкции при неспазване на разумна фискална политика, за да се избегне прекомерен държавен дефицит. Тези разпоредби създадоха една по-всеобхватна рамка.

(4)

За да се осигури по-тясна координация на икономическите политики и устойчиво сближаване на икономическите резултати на държавите членки, европейският семестър, уреден в член 2-а от Регламент (ЕО) № 1466/97, предоставя рамка за координацията на икономическите политики. Европейският семестър включва формулирането и наблюдението на прилагането на общите насоки за икономическите политики на държавите членки и на Съюза (общи насоки за икономическите политики) в съответствие с член 121, параграф 2 от ДФЕС; формулирането и прегледа на прилагането на насоките за заетостта, които държавите членки трябва да вземат предвид в съответствие с член 148, параграф 2 от ДФЕС (насоки за заетостта); представяне и оценяване на програмите на държавите членки за стабилност или конвергенция съгласно разпоредбите на посочения регламент; представяне и оценяване на националните програми за реформи на държавите членки, които са в подкрепа на стратегията на Съюза за растеж и заетост и са изготвени в съответствие с общите насоки за икономическите политики, насоките за заетостта и общите насоки за държавите членки, определени от Комисията (в годишния обзор на растежа) и от Европейския съвет в началото на годишния цикъл на наблюдение, както и наблюдение с цел предотвратяване и коригиране на макроикономическите дисбаланси съгласно Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 за предотвратяване и коригиране на макроикономическите дисбаланси (8). Когато е целесъобразно, становищата, приети в контекста на програма за икономическо партньорство, установена в настоящия регламент, също следва да се вземат предвид.

(5)

За да може Съюзът да излезе от кризата по-силен както вътрешно, така и на международно равнище, като стимулира конкурентоспособността, производителността, потенциала за растеж, социалното сближаване и икономическата конвергенция, Европейският съвет в заключенията си от 17 юни 2010 г. прие нова стратегия на Съюза за растеж и заетост, която също така включва цели в областта на бедността, образованието, иновациите и околната среда.

(6)

С цел да се осигури правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз, ДФЕС позволява приемането на специфични мерки в еврозоната, които излизат извън обхвата на разпоредбите, приложими за всички държави членки, за засилване на координацията и наблюдението на тяхната бюджетна дисциплина. Тези засилени координация и наблюдение следва по целесъобразност да бъдат придружени от съответно участие на Европейския парламент и на националните парламенти. Когато е целесъобразно и необходимо, следва да се използват активно конкретните мерки, предвидени в член 136 от ДФЕС.

(7)

При прилагането на настоящия регламент следва да се спазва изцяло член 152 от ДФЕС, а препоръките, отправени съгласно настоящия регламент, следва да зачитат националните практики и институции за определяне на трудовото възнаграждение. Настоящият регламент взема предвид член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз и съответно не засяга правото на договаряне, сключване или прилагане на колективни договори или на предприемане на колективни действия в съответствие с националното право и практики.

(8)

Член 9 от ДФЕС предвижда при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът да взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигане на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве.

(9)

Постепенно засилени надзор и координация, както е посочено в настоящия регламент, ще завършат функцията на европейския семестър за координация на икономическата политика, ще допълнят действащите разпоредби на ПСР и ще засилят наблюдението върху бюджетните и икономическите политики в държавите членки, чиято парична единица е еврото. Процедурата за постепенен засилен мониторинг следва да допринесе за по-добри бюджетни и икономически резултати, макрофинансова стабилност и икономическо сближаване в полза на всички държави членки, чиято парична единица е еврото. По-строгият мониторинг, който е част от този постепенно засилен процес, е особено ценен за държавите членки, които са в процедура при прекомерен дефицит.

(10)

Необективните и нереалистични макроикономически и бюджетни прогнози могат да се окажат съществена пречка пред ефективността на бюджетното планиране, вследствие на което да отслабят ангажимента за бюджетната дисциплина. Обективни и реалистични макроикономически прогнози могат да бъдат предоставяни от независими органи или органи, ползващи се с функционална автономност спрямо бюджетните органи на държавата членка и които се опират на национални правни разпоредби, осигуряващи висока степен на функционална автономност и отчетност. Такива прогнози следва да се използват в хода на цялата бюджетна процедура.

(11)

Процесът на планиране е най-добрият момент за гарантиране на стабилни публични финанси, като сериозните грешки следва да се констатират възможно най-рано. Държавите членки следва да извлекат ползи не само от определянето на основните принципи и бюджетни цели, но също така и от един координиран мониторинг на техните бюджетни политики.

(12)

Чрез създаването на общ бюджетен график за държавите членки, чиято парична единица е еврото, следва да се съгласуват по-добре главните етапи в подготовката на националните бюджети, като по този начин ще се допринесе за ефективността на ПСР и на европейския семестър за координация на икономическата политика. Това следва да доведе до по-силно взаимодействие, като улесни координацията на политиките между държавите членки, чиято парична единица е еврото, и като гарантира, че препоръките на Съвета и Комисията са надлежно интегрирани в бюджетната процедура на държавите членки. Тази процедура следва да бъде съгласувана с рамката за координация на икономическата политика в контекста на годишния цикъл на наблюдение, който включва по-специално общите насоки към държавите членки, предоставени от Комисията и Европейския съвет в началото на цикъла. Бюджетните политики на държавите членки следва да са съгласувани с препоръките, приети в контекста на ПСР, и когато е целесъобразно, с препоръките, приети в контекста на годишния цикъл на наблюдение, включително процедурата при макроикономически дисбаланси, както е установено с Регламент (ЕС) № 1176/2011, и със становищата относно програмата за икономическо партньорство, установено в настоящия регламент.

(13)

Като първа стъпка от този общ бюджетен график държавите членки следва да оповестяват своите национални средносрочни фискални планове едновременно със своите програми за стабилност за предпочитане до 15 април, но не по-късно от 30 април всяка година. Тези фискални планове следва да включват показатели как предвидените реформи и мерки се очаква да допринесат за постигането на целите и националните ангажименти, установени в рамката на стратегията на Съюза за растеж и заетост. Националният средносрочен фискален план и програмата за стабилност могат да бъдат един и същи документ.

(14)

Един от основните етапи на този общ бюджетен график следва да бъде публикуването до 15 октомври на проектобюджета на сектор „Централно държавно управление“. Тъй като е необходимо спазването на правилата на ПСР да се гарантира на равнище държавно управление, а изпълнението на бюджетните цели изисква последователност по отношение на бюджета във всички подсектори на държавното управление, публикуването на проектобюджета на сектор „Централно държавно управление“ следва да се придружава от публикуване на основните параметри в проектите на бюджетите на всички останали подсектори на държавното управление. Тези параметри следва да включват по-конкретно прогнозните бюджетни резултати на другите подсектори, основните допускания, на чиято база са направени тези прогнози, и съображенията за очакваните промени спрямо допусканията в програмата за стабилност.

(15)

Общият бюджетен график предвижда също така бюджетът да бъде приеман или определян всяка година не по-късно от 31 декември заедно с актуализираните основни бюджетни параметри за другите подсектори на държавното управление. Когато по обективни причини извън контрола на правителството бюджетът не бъде приет до 31 декември, следва да бъдат прилагани реверсивни бюджетни процедури, за да се гарантира, че правителството продължава да бъде в състояние да изпълнява основните си задължения. Тези договорености биха могли да включват изпълнението на проектобюджета на Правителството, на приетия бюджет за предходната година или специфични, парламентарно одобрени мерки.

(16)

С оглед на по-добрата координация на планирането на емитирането на държавни дългови инструменти, държавите членки следва да докладват предварително на Еврогрупата и на Комисията относно своите планове за емитиране на публичен дълг.

(17)

Спазването на ефективните и изградени на базата на правила бюджетни рамки може да бъде от значение за подпомагане на стабилните и устойчивите фискални политики. Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки (9) постановява, че мониторингът на спазването на специфичните за съответната държава числово изразени фискални правила следва да бъде подкрепено на национално равнище от независими органи или от органи, разполагащи с функционална автономност. Важно е да се отбележи, че предвид разнообразието от възможни и съществуващи договорености, макар това да не е предпочитаният вариант, следва да бъде възможно за повече от един независим орган да отговаря за мониторинга на спазването на тези правила, доколкото съществува ясно разпределение на отговорността и доколкото не се наблюдава припокриване на компетентност във връзка с конкретни аспекти на наблюдението. Следва да се избягва прекалено институционално фрагментиране на задачите, свързани с мониторинга. За да могат органите, извършващи мониторинг, да осъществяват ефективно мандата си, те следва да се опират на национални правни разпоредби, осигуряващи висока степен на функционална автономност и отчетност. Определянето на тези органи за мониторинг следва да взема предвид съществуващата институционална рамка и административната структура на съответната държава членка. По-специално следва да бъде възможно даден подходящ орган от съществуваща институция да получи функционална автономност, при условие че този орган е определен да изпълнява специални задачи по мониторинг, разполага със самостоятелен законоустановен режим и спазва другите принципи, посочени в настоящото съображение.

(18)

Настоящият регламент не налага на държавите членки допълнителни изисквания или задължения по отношение на специфичните за съответната държава числово изразени фискални правила. Строгите, специфични за всяка страна числово изразени фискални правила, съгласувани с бюджетните цели на равнището на Съюза и наблюдавани от независими органи, представляват основата на рамката на Съюза за засилен бюджетен надзор. Правилата, които следва да спазват тези органи и техните специални задачи са установени в настоящия регламент.

(19)

Държавите членки, чиято парична единица е еврото, са особено податливи към разпространяване на ефекта от своите бюджетни политики. Държавите членки, чиято парична единица е еврото, следва да се консултират с Комисията, както и помежду си, преди приемането на планове за сериозна реформа на фискалната политика, която може да има евентуално въздействие върху другите държави, така че това да позволи оценка на възможните последствия за еврозоната като цяло. Те следва също да разглеждат своите бюджетни планове като въпрос от общ интерес и да ги предадат на Комисията за целите на мониторинга, преди плановете да станат обвързващи. Комисията в сътрудничество с държавите членки следва да предлага насоки под формата на хармонизирана рамка за уточняване на съдържанието на проектите на бюджетни планове.

(20)

В изключителни случаи, когато след консултация със съответната държава членка Комисията установи в проекта на бюджетен план особено сериозно несъответствие със задълженията относно бюджетната политика, определени в ПСР, Комисията, в своето становище относно проекта на бюджетен план, следва да изиска преразгледан проект на бюджетен план в съответствие с настоящия регламент. Такъв ще бъде случаят по-специално ако изпълнението на проекта на бюджетен план би застрашило финансовата стабилност на съответната държава членка или правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз, или ако изпълнението на проекта на бюджетен план би довело до явно значително нарушение на препоръките, приети от Съвета в рамките на ПСР.

(21)

Становището на Комисията по проекта на бюджетен план следва да бъде приемано възможно най-скоро, но не по-късно от края на ноември, като се отчитат във възможно най-голяма степен специфичните национални бюджетни графици и парламентарни процедури, за да се гарантира, че политическите насоки на Съюза в бюджетната сфера могат да бъдат надлежно отразени в процеса на изготвяне на националните бюджети. По-специално становището следва да включва оценка на това дали бюджетните планове адекватно отразяват препоръките, издадени в рамките на европейския семестър в бюджетната сфера. При поискване от парламента на съответната държава членка или от Европейския парламент Комисията следва да бъде подготвена да представи становището си пред парламента, направил искането, след като то бъде оповестено. Държавите членки са приканени да вземат предвид при процеса на приемане на своя закон за бюджета становището на Комисията относно техния проект на бюджетен план.

(22)

Степента, в която това становище е взето предвид в закона за бюджета на държава членка, следва да бъде част от оценката дали и кога са изпълнени условията за приемане на решение за наличието на прекомерен дефицит в съответната държава членка. В този случай непредприемането на действия в отговор на ранните указания на Комисията следва да се разглежда като утежняващ фактор.

(23)

Също така Еврогрупата следва да обсъди бюджетната ситуация и перспективи за еврозоната като цяло въз основа на изготвена от Комисията цялостна оценка на проектите на бюджетни планове.

(24)

Държавите членки, чиято парична единица е еврото и които са в процедура при прекомерен дефицит, следва да бъдат подложени на по-строг мониторинг, за да се гарантира пълно, устойчиво и своевременно коригиране на прекомерния дефицит. По-строгият мониторинг посредством допълнителни изисквания за докладване следва да осигури предотвратяване и ранно коригиране на всякакви отклонения от препоръките на Съвета за коригиране на прекомерния дефицит. Този мониторинг следва да допълни разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1467/97. Тези допълнителни изисквания за докладване следва да бъдат подходящи спрямо етапа на процедурата, на която подлежи държавата членка съгласно член 126 от ДФЕС. Като първа стъпка съответната държава членка следва да извърши всеобхватна оценка на годишното изпълнение на бюджета на сектор „Държавно управление“ и неговите подсектори, като се вземат предвид по-специално финансовите рискове, свързани с условните задължения с потенциално голямо въздействие върху публичните бюджети.

(25)

Допълнителните изисквания за докладване по отношение на държавите членки, чиято парична единица е еврото и които подлежат на процедура при прекомерен дефицит, следва да позволят по-добър обмен на информация между съответните държави членки и Комисията, и като следствие, установяването на рисковете за спазването от страна на държава членка на срока, определен от Съвета за коригиране на нейния прекомерен дефицит. Ако такива рискове бъдат установени, Комисията следва да изпрати препоръка до съответната държава членка, съдържаща подходящи мерки, които да са вземат в определен срок. При поискване Комисията следва да представи препоръката си на парламента на съответната държава членка. Спазването на препоръката следва да води до бързо овладяване на всякакво развитие на ситуацията, което излага на риск коригирането на прекомерния дефицит в определения срок.

(26)

Оценка на спазването на препоръката на Комисията следва да бъде част от непрекъснатото оценяване от Комисията на ефективните действия за коригиране на прекомерния дефицит. Когато взема решение дали са предприети ефективни действия за коригиране на прекомерния дефицит, Съветът следва също така да прецени дали държавата членка се е съобразила с препоръката на Комисията, като същевременно надлежно е взела предвид член 3, параграф 5 и член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1467/97.

(27)

Действително Регламент (ЕО) № 1467/97, който урежда подробно процедурата при прекомерен дефицит въз основа на член 126 от ДФЕС, съдържа елементи на гъвкавост, които позволяват да се вземат предвид неочаквани неблагоприятни икономически събития. Член 3, параграф 5 и член 5, параграф 2 от същия регламент предвиждат, че ако са били предприети ефективни действия в съответствие с, респективно препоръка съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС, или решение да даде предизвестие съгласно член 126, параграф 9 от ДФЕС, и ако след приемането на същата препоръка или решение да даде предизвестие настъпят неочаквани неблагоприятни икономически събития със сериозни неблагоприятни последствия за публичните финанси, Съветът може да реши по препоръка от Комисията да приеме преразгледана препоръка съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС или преразгледано решение да даде предизвестие съгласно член 126, параграф 9 от ДФЕС. Преразгледаната препоръка или преразгледаното решение да се даде предизвестие, като се вземат предвид относимите фактори, посочени в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1467/97, могат да удължат крайния срок за коригиране на прекомерния дефицит по правило с една година.

Съветът следва да оцени наличието на неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими неблагоприятни последици за публичните финанси въз основа на икономическите прогнози в своите първоначални препоръка или решение да даде предизвестие. В случай на сериозен икономически спад в еврозоната или в Съюза като цяло Съветът може също да реши по препоръка на Комисията да приеме преразгледана препоръка съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС или преразгледано решение да даде предизвестие съгласно член 126, параграф 9 от ДФЕС, при условие че това не застрашава фискалната устойчивост в средносрочен план. В допълнение член 2, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1467/97 предвижда, че при прилагането на показателя за корекция на съотношението на дълга, следва да се отчита въздействието на цикъла върху темпа на намаляване на дълга. По този начин за държавата членка няма да се счита, че е нарушила критерия за дълга, установен в член 126, параграф 2, буква б) от ДФЕС, само защото са налице негативни циклични условия.

(28)

Също така, тъй като бюджетните мерки може да бъдат недостатъчни, за да се гарантира трайната корекция на прекомерния дефицит, държавите членки, чиято парична единица е еврото и подлежат на процедура при прекомерен дефицит, следва да представят програма за икономическо партньорство, която описва подробно мерките на политиката и структурните реформи, необходими, за да се осигури ефективна трайна корекция на прекомерния дефицит, като се основават на последната актуализация на своите национални програми за реформи и на своите програми за стабилност.

(29)

Освен това засилването на икономическото управление включва по-тесен диалог с Европейския парламент. Като признава, че в рамката на диалога партньорите на Европейския парламент са съответните институции на Съюза и техните представители, компетентната комисия на Европейския парламент може да предложи възможността да вземе участие в размяна на мнения на държава членка, за която се отнася препоръка на Комисията или становище на Съвета в съответствие с настоящия регламент. Участието на държавата членка в размяната на мнения е доброволно.

(30)

С цел конкретизиране на обхвата на задълженията за докладване на държавите членки, които подлежат на процедура при прекомерен дефицит, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия за приемане на актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на съдържанието и обхвата на това докладване. Особено важно е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегирани актове Комисията следва да осигури своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

(31)

Правомощието да приема становища относно програмите за икономическо партньорство, предвидени в настоящия регламент, следва да се предостави на Съвета. Посочените становища са допълващи спрямо процедурата при прекомерен дефицит, установена в член 126 от ДФЕС, в съответствие с който Съветът взема решение относно съществуването на прекомерен дефицит и относно мерките, които се изискват за неговото премахване.

(32)

Припомняйки значението на стабилните публични финанси, структурната реформа и целевото инвестиране за устойчивия растеж, на 29 юни 2012 г. държавните или правителствени ръководители на държавите членки подписаха Пакт за растеж и работни места, като демонстрираха решимостта си да стимулират растеж, създаващ работни места, успоредно с ангажимента си за стабилни публични финанси. Пактът включва по-конкретно мерки за засилване финансирането на икономиката. 120 милиарда евро (равностойни на около 1 % от брутния национален доход на Съюза) се мобилизират за бързо действащи мерки по отношение на растежа. Съгласно препоръките в годишния обзор на растежа за 2012 и 2013 г. държавите членки следва да се стремят да поддържат подходяща скорост на фискална консолидация, като същевременно запазват финансиране, насочено към постигането на целите за растеж и работни места на съгласно Европа 2020.

(33)

Комисията наблюдава въздействието на сериозните бюджетни ограничения върху стимулиращото растежа изразходване на публични средства и върху публичните инвестиции. Фискалната рамка на Съюза предлага възможност за постигане на баланс между отчитането на нуждите от продуктивни публични инвестиции и целите за спазване на фискална дисциплина: при пълно зачитане на ПСР, възможностите, които действащата фискална рамка на Съюза предлага за постигане на баланс между нуждите от продуктивни публични инвестиции и целите за фискална дисциплина, могат да се използват в рамките на предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж. Комисията обяви намерението си да докладва относно възможността за евентуални действия в границите на съществуващата фискална рамка на Съюза.

(34)

Резолюцията на Европейския парламент от 20 ноември 2012 г., съдържаща препоръки към Комисията относно доклада на председателите на Европейския съвет, на Европейската комисия, на Европейската централна банка и на Еврогрупата „Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз“ и Съобщението на Комисията от 28 ноември 2012 г., озаглавено „Подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз“, очертаха съответно вижданията на Европейския парламент и на Комисията относно стъпките, необходими за постигане на по-дълбок и по-добре интегриран икономически и паричен съюз. Следвайки доклада, озаглавен „Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз“, Европейският съвет в заключенията си от декември 2012 г. изрази вижданията си по редица въпроси с оглед на по-нататъшното засилване на ИПС,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.   В настоящия регламент се определят разпоредбите за засилен мониторинг на бюджетните политики в еврозоната и за гарантиране на спазването от страна на националните бюджети на насоките на икономическите политики, издадени в рамките на ПСР и европейския семестър за координиране на икономическата политика, чрез:

а)

допълване на европейския семестър, установен в член 2а от Регламент (ЕО) № 1466/97, с общ бюджетен график;

б)

допълване на процедурата за предотвратяване и коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси, установена с Регламент (ЕС) № 1176/2011;

в)

допълване на системата за многостранен надзор на бюджетните политики, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1466/97, с допълнителни изисквания за мониторинг, за да се гарантира, че политическите препоръки на Съюза в бюджетната област са подходящо включени при подготовката на националните бюджети;

г)

допълване на процедурата за коригиране на прекомерния дефицит на държава членка, предвидена в член 126 от ДФЕС и с Регламент (ЕО) № 1467/97, с по-строг мониторинг на бюджетните политики на държавите членки в процедура при прекомерен дефицит, за да се гарантира навременно и трайно коригиране на прекомерните дефицити;

д)

гарантиране на съгласуваността между бюджетните политики и мерките и реформите, предприети в контекста на процедурата за предотвратяване и коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси, както е предвидена с Регламент (ЕС) № 1176/2011 и, когато е уместно, в контекста на програма за икономическо партньорство, посочена в член 9.

2.   При прилагането на настоящия регламент се спазва изцяло член 152 от ДФЕС, а препоръките, отправени съгласно настоящия регламент, зачитат националните практики и институции за определяне на трудовото възнаграждение. В съответствие с член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз настоящият регламент не засяга правото на договаряне, сключване или прилагане на колективни договори или на предприемане на колективни действия в съответствие с националното право и практики.

3.   Настоящият регламент се прилага спрямо държавите членки, чиято парична единица е еврото.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„независими органи“ означава структурно независими органи или органи, ползващи се с функционална автономност спрямо бюджетните органи на държавата членка, и които са утвърдени с национални правни разпоредби, осигуряващи висока степен на функционална автономност и отчетност, включително:

i)

законов режим, установен в национални законови, подзаконови или административни разпоредби със задължителен характер;

ii)

забрана да се вземат указания от бюджетните органи на съответната държава членка или от кой да е публичен или частен орган;

iii)

капацитет за навременно информиране на обществеността;

iv)

процедури за назначаване на членове, които имат подходящ опит и компетентност;

v)

адекватност на ресурсите и подходящ достъп до информация за изпълнение на техния мандат;

б)

„независими макроикономически прогнози“ означава макроикономически прогнози, произведени или одобрени от независими органи;

в)

„средносрочна бюджетна рамка“ означава средносрочна бюджетна рамка по смисъла на член 2, буква д) от Директива 2011/85/ЕС;

г)

„програма за стабилност“ означава програма за стабилност по смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) № 1466/97.

За да се осигури съгласуваност между различните независими макроикономически прогнози, посочени в първа алинея, буква б), държавите членки и Комисията участват най-малко веднъж годишно в технически диалог относно допусканията, подкрепящи подготовката на макроикономическите и бюджетните прогнози, в съответствие с член 4, параграф 5 от Директива 2011/85/ЕС.

2.   Към настоящия регламент се прилагат и определенията за сектор „Държавно управление“ и за подсектори на сектора „Държавното управление“, определени в точка 2.70 от приложение А към Регламент (ЕО) № 2223/96 от 25 юни 1996 г. относно европейската система на национални и регионални сметки в Общността (10).

3.   Прилагането на настоящия регламент не накърнява член 9 от ДФЕС.

ГЛАВА II

КООРДИНИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА

Член 3

Съгласуваност с рамката за координация на икономическата политика

Бюджетната процедура на държавите членки е съгласувана със:

1)

рамката за координация на икономическата политика в контекста на годишния цикъл на наблюдение, който включва по-специално общите насоки към държавите членки, предоставени от Комисията и Европейския съвет в началото на цикъла;

2)

препоръките, приети в контекста на ПСР;

3)

когато е уместно, с препоръките, издадени в контекста на годишния цикъл на наблюдение, включително процедурата при макроикономически дисбаланси, както е установена с Регламент (ЕС) № 1176/2011; и

4)

когато е уместно, становищата относно програмите за икономическо партньорство, посочени в член 9.

ГЛАВА III

ОБЩИ БЮДЖЕТНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 4

Общ бюджетен график

1.   В контекста на европейския семестър държавите членки оповестяват публично, за предпочитане до 15 април, но не по-късно от 30 април всяка година, своите национални средносрочни фискални планове в съответствие със средносрочната си бюджетна рамка. Тези планове включват най-малко информацията, която се представя в техните програми за стабилност и се представят заедно с техните национални програми за реформи и програми за стабилност. Тези планове се съгласуват с рамката за координация на икономическата политика в контекста на годишния цикъл на наблюдение, който включвапо-специално общите насоки към държавите членки, отправени от Комисията и Европейския съвет в началото на цикъла. Плановете са в съответствие и с препоръките, издадени в контекста на ПСР и, когато е приложимо, с препоръките, отправени в контекста на годишния цикъл на наблюдение, включително процедурата при макроикономически дисбаланси, установена с Регламент (ЕС) № 1176/2011, и със становищата относно програмите за икономическо партньорство, посочени в член 9.

Националните средносрочни фискални планове и националните програми за реформи включват показатели как предвидените реформи и мерки се очаква да допринесат за постигането на целите и националните ангажименти, установени в рамките на стратегията на Съюза за растеж и заетост. Освен това националните средносрочни фискални планове или националните програми за реформи включват показатели за очакваната икономическа възвръщаемост от публични инвестиционни проекти, които не са в сектора на отбраната и които оказват значително въздействие върху бюджета. Националните средносрочни фискални планове и програмите за стабилност могат да бъдат в един и същи документ.

2.   Проектобюджетът на сектор „Централно държавно управление“ за следващата година и основните параметри в проектобюджетите на всички други подсектори на държавното управление се публикуват всяка година не по-късно от 15 октомври.

3.   Бюджетът на сектор „Централно държавно управление“ се приема или се определя и се публикува всяка година не по-късно от 31 декември заедно с актуализираните основни бюджетни параметри за другите подсектори на държавното управление. Държавите членки имат реверсивни бюджетни процедури, които се прилагат, ако по обективни причини извън контрола на правителството бюджетът не бъде приет или установен и публикуван до 31 декември.

4.   Националните средносрочни фискални планове и проектобюджетите, посочени в параграфи 1 и 2, се базират на независими макроикономически прогнози и посочват дали бюджетните прогнози са били изготвени или одобрени от независим орган. Тези прогнози се оповестяват публично заедно с националните средносрочни фискални планове и проектобюджети, на които те са база.

Член 5

Независими органи за мониторинг на спазването на фискалните правила

1.   Държавите членки въвеждат независими органи за мониторинг на спазването на:

а)

числово изразени фискални правила, включващи в процеса на изработване на националните бюджети своята средносрочна бюджетна цел, установена в член 2а от Регламент (ЕО) № 1466/97;

б)

числово изразени фискални правила, посочени в член 5 от Директива 2011/85/ЕС.

2.   Тези органи осигуряват, когатое целесъобразно, публични оценки по отношение на националните фискални правила, наред с другото, относно:

а)

настъпването на обстоятелства, водещи до задействането на коригиращ механизъм в случаи на наблюдавано значително отклонение от средносрочната цел или от плана за корекции за постигането на тази цел в съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1466/97;

б)

дали бюджетната корекция протича в съответствие с националните правила и планове;

в)

настъпването и прекратяването на събития, посочени в член 5, параграф 1, десета алинея от Регламент (ЕО) № 1466/97, които може да позволят временно отклоняване от средносрочната бюджетна цел или от плана за корекции при условие че това отклонение не застрашава фискалната устойчивост в средносрочен план.

ГЛАВА IV

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТНИТЕ ПЛАНОВЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

Член 6

Изисквания за мониторинг

1.   Държавите членки предават ежегодно на Комисията и на Еврогрупата проект на бюджетен план за предстоящата година в срок до 15 октомври. Този проект на бюджетен план е в съответствие с препоръките, отправени в контекста на ПСР, и, когато е приложимо, с препоръките, издадени в контекста на годишния цикъл на наблюдение, включително процедурата при макроикономически дисбаланси, установена с Регламент (ЕС) № 1176/2011, и със становищата относно програмата за икономическо партньорство, посочени в член 9.

2.   Когато проектът на бюджетен план, посочен в параграф 1, бъде предаден на Комисията, той се оповестява публично.

3.   Проектът на бюджетен план съдържа следната информация за предстоящата година:

а)

целевото бюджетно салдо за сектор „Държавно управление“ като процент от брутния вътрешен продукт (БВП), с разбивка по подсектори на държавното управление;

б)

прогнозите за разходите и приходите при непроменени политики, изразени като процент от БВП за сектор „Държавно управление“ и техните основни компоненти, включително образуването на основен капитал;

в)

целевите разходи и приходи, изразени като процент от БВП за сектор „Държавно управление“, и техните основни компоненти, като се вземат предвид условията и критериите за определяне на нарастването на държавните разходи, като не се отчитат дискреционните мерки по отношение на приходите, в съответствие с член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1466/97;

г)

съответната информация относно разходите за сектор „Държавно управление“ по функция, включително във връзка с образованието, здравеопазването и заетостта, както и, когато това е възможно, показатели относно очакваното разпределение на въздействието на основните мерки по отношение на разходите и приходите;

д)

описание и количествено определяне на мерките, свързани с разходите и приходите, включени в проекта на бюджет за следващата година на равнището на всеки подсектор, с цел постигане на съответствие между посочените в буква в) цели и предоставените в съответствие с буква б) прогнози при непроменени политики;

е)

основните допускания на независимите макроикономически прогнози и важните икономически развития, които имат отношение към постигането на бюджетните цели;

ж)

приложение, съдържащо методологията, икономическите модели и допускания и всеки друг целесъобразен параметър, имащ отношение към бюджетната прогноза, и оценка на въздействието на съвкупните бюджетни мерки върху икономическия растеж;

з)

показатели за начина, по който реформите и мерките в проекта на бюджетен план, включвайки по-специално публичните инвестиции, отговарят на последните препоръки до съответната държава членка в съответствие с членове 121 и 148 от ДФЕС и служат за постигането на целите, установени от стратегията на Съюза за растеж и заетост.

Описанието, посочено в първа алинея, буква д), може да бъде по-малко подробно за мерки, чието въздействие върху бюджета се оценява на по-малко от 0,1 % от БВП. Особено и изрично внимание се обръща на плановете за сериозна реформа на фискалната политика, която може да окаже евентуално въздействие върху други държави членки, чиято парична единица е еврото.

4.   Когато бюджетните цели, докладвани в проекта на бюджетен план в съответствие с параграф 3 или прогнозите при непроменени политики се различават от тези в последната програма за стабилност, разликите се обясняват надлежно.

5.   Спецификациите относно съдържанието на проекта на бюджетен план се представят в хармонизирана рамка, която се разработва от Комисията в сътрудничество с държавите членки.

Член 7

Оценка на проекта на бюджетен план

1.   Комисията приема становище относно проекта на бюджетен план във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30 ноември.

2.   Независимо от параграф 1, в изключителни случаи когато след консултация със съответната държава членка в срок от една седмица от предаването на проекта на бюджетен план, Комисията установи особено сериозно несъответствие със задълженията относно бюджетната политика, определени в ПСР, тя приема становището си в срок от две седмици от предаването на проекта на бюджетен план. В становището си Комисията изисква предаването на преразгледан проект за бюджетен план във възможно най-кратки срокове, но не по-късно от три седмици от датата на приемане на становището ѝ. Комисията посочва мотиви за искането и го оповестява публично.

Член 6, параграфи 2, 3 и 4 се прилагат за преразгледания проект на бюджетен план, предаден съгласно първа алинея от настоящия параграф.

Комисията приема ново становище по преразгледания проект на бюджетен план във възможно най-кратък срок, но не по-късно от три седмици от предаването на преразгледания проект за бюджетен план.

3.   Становището на Комисията се оповестява публично и се представя на Еврогрупата. След това при поискване от парламента на съответната държава членка или от Европейския парламент Комисията представя становището си на парламента, направил искането.

4.   Комисията прави цялостна оценка на бюджетната ситуация и на перспективите в еврозоната като цяло въз основа на националните бюджетни перспективи и тяхното взаимодействие в еврозоната, опирайки се на най-актуалните икономически прогнози на службите на Комисията.

Докладът с общата оценка включва анализи на влиянието на променливите, които посочват рисковете за устойчивостта на публичните финанси в случай на неблагоприятно икономическо, финансово или бюджетно развитие. В него, по целесъобразност, също така се очертават мерки за засилване на координацията на бюджетната и макроикономическата политика на равнище на еврозоната.

Докладът с цялостната оценка се оповестява публично и се взема предвид в ежегодните общи насоки за държавите членки, публикувани от Комисията.

Методиката (включително моделите) и допусканията според най-актуалните икономически прогнози на службите на Комисията за всяка държава членка, включително оценката на въздействието на съвкупните бюджетни мерки върху икономическия ръст, се прилагат към общата оценка.

5.   Въз основа на общата оценка, направена от Комисията в съответствие с параграф 4, Еврогрупата обсъжда становищата на Комисията относно проектите на национални бюджетни планове и бюджетната ситуация и перспективите в еврозоната като цяло. Когато това е целесъобразно, резултатите от тези разисквания на Еврогрупата се оповестяват публично.

Член 8

Докладване относно емитирането на дългови инструменти

1.   Държавите членки докладват предварително и своевременно на Комисията и на Еврогрупата относно своите планове за емитиране на държавни дългови инструменти.

2.   Хармонизираната форма и реквизитите на доклада, посочен в параграф 1, се определят от Комисията в сътрудничество с държавите членки.

ГЛАВА V

ГАРАНТИРАНЕ НА КОРИГИРАНЕТО НА ПРЕКОМЕРНИЯ ДЕФИЦИТ

Член 9

Програми за икономическо партньорство

1.   Ако Съветът, действайки съгласно член 126, параграф 6 от ДФЕС, реши, че е налице прекомерен дефицит в дадена държава членка, държавата членка представя на Комисията и на Съвета програма за икономическо партньорство, в която се посочват политическите мерки и структурните реформи, необходими за гарантиране на ефективно трайно коригиране на прекомерния дефицит, и която съдържа разработка на националната програма за реформа и на програмата за стабилност, като изцяло се вземат под внимание препоръките на Съвета във връзка с прилагането на интегрирани насоки за икономическите политики и политиките в областта на заетостта на съответната държава членка.

2.   В програмата за икономическо партньорство се определят и избират редица конкретни приоритети, насочени към укрепване на конкурентоспособността и дългосрочния устойчив растеж и справяне със структурните слабости в съответната държавата членка. Тези приоритети са в съответствие със стратегията на Съюза за растеж и заетост. Когато е целесъобразно, се идентифицират потенциални финансови ресурси, включително кредитни линии от Европейската инвестиционна банка, и други относими финансови инструмент.

3.   Програмата за икономическо партньорство се представя едновременно с доклада, предвиден в член 3, параграф 4а от Регламент (ЕО) № 1467/97.

4.   Съветът, по предложение на Комисията, приема становище относно програмата за икономическо партньорство.

5.   План за корективни действия, посочен в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1176/2011, може да бъде изменен в съответствие с член 9, параграф 4 от същия регламент, за да замени предвидената в настоящия член програма за икономическо партньорство. Когато е предаден такъв план за корективни действия след приемането на програма за икономическо партньорство, мерките, определени в програмата за икономическо партньорство могат по целесъобразност да бъдат включени в плана за корективни действия.

6.   Съветът и Комисията наблюдават изпълнението на програмата и съответстващите ѝ годишни бюджетни планове.

Член 10

Изисквания за докладване за държавите членки в процедура при прекомерен дефицит

1.   Когато Съветът реши в съответствие с член 126, параграф 6 от ДФЕС, че в дадена държава членка съществува прекомерен дефицит, по искане на Комисията, изискванията за докладване в съответствие с параграфи 2—5 от настоящия член се прилагат по отношение на съответната държава членка, до отмяната на процедурата при прекомерен дефицит.

2.   Държавата членка извършва цялостна оценка на изпълнението през годината на консолидирания държавен бюджет и неговите подсектори. В оценката се включват и финансовите рискове, свързани с условните задължения с потенциално значително въздействие върху публичните бюджети, както е посочено в член 14, параграф 3 от Директива 2011/85/ЕС, доколкото те могат да допринесат за наличието на прекомерен дефицит. Резултатът от тази оценка се включва в доклада, предаден в съответствие с член 3, параграф 4а или член 5, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1467/97 относно предприетите действия за корекция на прекомерния дефицит.

3.   Държавата членка докладва редовно на Комисията и на Икономическия и финансов комитет за сектор „Държавно управление“ и неговите подсектори, за изпълнението през годината на бюджета, за въздействието върху бюджета на предприетите дискреционни мерки по отношение на разходите и приходите, за целите за държавните разходи и приходи, както и информация относно взетите мерки и естеството на мерките, предвидени за постигане на целите. Докладът се оповестява публично.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14, като се уточнява съдържанието на редовния доклад, посочен в настоящия параграф.

4.   Ако съответната държава членка е адресат на препоръка на Съвета по член 126, параграф 7 от ДФЕС, докладът, посочен в параграф 3 от настоящия член, се предава за първи път шест месеца след първоначалния доклад, предвиден в член 3, параграф 4a от Регламент (ЕО) № 1467/97, и на всеки шест месеца след това.

5.   Ако съответната държава членка е адресат на решение на Съвета да даде предизвестие съгласно член 126, параграф 9 от ДФЕС, докладът в съответствие с параграф 3 от настоящия член съдържа информация и за действията, предприети в отговор на конкретното предизвестие на Съвета. Той се предава за първи път три месеца след доклада, предвиден в член 5, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1467/97, а след това на всеки три месеца.

6.   При поискване и в рамките на срока, определен от Комисията, държава членка, подлежаща на процедура при прекомерен дефицит:

а)

извършва цялостен независим одит на публичните сметки на всички подсектори на сектор „Държавно управление“, предпочитаемо в сътрудничество с националните висши институции за одит, с цел да се оценят надеждността, пълнотата и точността на тези публични сметки за целите на процедурата при прекомерен дефицит;

б)

предоставя налична допълнителна информация за целите на мониторинга за напредъка по отношение на коригирането на прекомерния дефицит.

Комисията (Евростат) оценява качеството на статистическите данни, предоставени от съответната държава членка по буква а) в съответствие с Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (11).

Член 11

Държави членки, за които съществува риск да не спазят задължението си по процедурата при прекомерен дефицит

1.   Когато преценява дали съществува риск от неспазване на срока за коригиране на прекомерния дефицит, установен в препоръка на Съвета съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС или в решението на Съвета да даде предизвестие съгласно член 126, параграф 9 от ДФЕС, Комисията, наред с другото, основава оценката си и на докладите, предадени от държавите членки в съответствие с член 10, параграф 3 от настоящия регламент.

2.   В случай на риск от неспазване на срока за коригиране на прекомерния дефицит Комисията отправя препоръка към съответната държава членка относно пълно прилагане на мерките, предвидени в препоръката или решението да даде предизвестие, посочени в параграф 1, приемане на други мерки или и двете, в срок, съобразен със срока за коригиране на прекомерния дефицит. Препоръката на Комисията се оповестява публично и се представя на Икономическия и финансов комитет. При поискване от парламента на съответната държава членка Комисията представя препоръката си пред същия парламент.

3.   В срока, определен в препоръката на Комисията, посочена в параграф 2, съответната държава членка заедно с докладите, предвидени в член 10, параграф 3, докладва на Комисията относно предприети в отговор на тази препоръка мерки. В доклада се посочва въздействието на предприетите дискреционни мерки върху бюджета, целите за държавните разходи и приходи, информация за приетите мерки и естеството на мерките, предвидени за постигане на целите, както и информация за други действия, предприети в отговор на препоръката на Комисията. Докладът се публикува и се представя на Икономическия и финансов комитет.

4.   Въз основа на доклада, посочен в параграф 3, Комисията преценява дали държавата членка се е съобразила с препоръката, посочена в параграф 2.

Член 12

Въздействие върху процедурата при прекомерен дефицит

1.   Степента, в която съответната държава членка се е съобразила със становището на Комисията, посочено в член 7, параграф 1, се взема предвид от:

а)

Комисията при изготвянето на доклад съгласно член 126, параграф 3 от ДФЕС и при отправянето на препоръки за налагане на изискването за безлихвен депозит в съответствие с член 5 от Регламент (ЕС) № 1173/2011 г.;

б)

Съвета при вземането на решение за това дали е налице прекомерен дефицит в съответствие с член 126, параграф 6 от ДФЕС.

2.   Мониторингът, предвиден в членове 10 и 11 от настоящия регламент, е неразделна част от редовното наблюдение, предвидено в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1467/97, на изпълнението на действията, предприети от съответната държава членка в отговор на препоръки от Съвета по член 126, параграф 7 от ДФЕС или в отговор на решения на Съвета да даде предизвестие по член 126, параграф 9 от ДФЕС с цел да се коригира прекомерният дефицит.

3.   Когато преценява дали са били предприети ефективни действия в отговор на препоръките съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС, или решенията да даде предизвестие съгласно член 126, параграф 9 от ДФЕС, Комисията взема предвид оценката, посочена в член 11, параграф 4 от настоящия регламент и по целесъобразност може да препоръча на Съвета да вземе решения съгласно член 126, параграф 8 или член 126, параграф 11 от ДФЕС, като надлежно се вземат предвид член 3, параграф 5 и член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1467/97.

Член 13

Съгласуваност с Регламент (ЕС) № 472/2013 (12)

Членове 6–12 от настоящия регламент не се прилагат по отношение на държави членки, към които се прилага програма за макроикономически корекции.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от три години, считано от 30 May 2013. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на тригодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 10, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощията, посочени в същото решение. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета за акта.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 10, параграф 3, влиза в сила само в случай че нито Европейският парламент, нито Съветът е направил възражение в срок от два месеца от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди този срок и Европейският парламент, и Съветът са информирали Комисията, че са решили да не правят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 15

Икономически диалог

1.   За да се засили диалогът между институциите на Съюза, по-конкретно Европейския парламент, Съвета и Комисията, и за да се гарантира по-голяма прозрачност и отчетност, компетентната комисия на Европейския парламент може да покани, по целесъобразност, председателя на Съвета, Комисията, председателя на Европейския съвет или председателя на Еврогрупата да се явят в комисията за обсъждане на:

а)

спецификациите относно съдържанието на проекта на бюджетен план, изложен в хармонизираната рамка, установена съгласно член 6, параграф 5;

б)

резултатите от обсъждането в Еврогрупата относно становищата на Комисията, приети в съответствие с член 7, параграф 1, доколкото тези резултати са били направени публично достояние;

в)

общата оценка на бюджетната ситуация и на перспективите в еврозоната като цяло, изготвена от Комисията в съответствие с член 7, параграф 4;

г)

актовете на Съвета, посочени в член 9, параграф 4 и в член 12, параграф 3.

2.   Компетентната комисия на Европейския парламент може да предложи на държавата членка, която е адресат на препоръка на Комисията съгласно член 11, параграф 2 или на актове на Съвета, посочени в параграф 1, буква г), възможността да вземе участие в размяна на мнения.

3.   Европейският парламент участва надлежно в европейския семестър, за да се увеличи прозрачността и ангажираността, както и отчетността по отношение на взетите решения, по-специално чрез икономическия диалог, провеждан съгласно настоящия член.

Член 16

Преглед и доклади по прилагането на настоящия регламент

1.   До 14 декември 2014 г. и на всеки пет години след тази дата Комисията предава на Европейския парламент и пред Съвета доклад по прилагането на настоящия регламент, който се придружава, когато е целесъобразно, от предложение за изменение на настоящия регламент. Комисията оповестява публично този доклад.

В докладите, посочени в първа алинея, се съдържа оценка, наред с другото на:

а)

ефективността на настоящия регламент;

б)

напредъка в посока осигуряване на по-тясна координация на икономическите политики и устойчиво сближаване на икономическите показатели на държавите членки в съответствие с ДФЕС.

в)

приноса на настоящия регламент за изпълнението на стратегията на Съюза за растеж и работни места;

2.   До 31 юли 2013 г. Комисията докладва относно възможностите на съществуващата фискална рамка на Съюза за балансиране на нуждите от продуктивни публични инвестиции и целите за фискална дисциплина в рамките на предпазните мерки по ПСР при пълно спазване на същия.

Член 17

Преходни разпоредби

1.   Държавите членки, за които по време на влизането в сила на настоящия регламент вече е в ход процедура при прекомерен дефицит, осигуряват спазване на редовното докладване в съответствие с в член 10, параграфи 3, 4 и 5 в срок до 31 октомври 2013 г.

2.   Член 9, параграф 1 и член 10, параграф 2 се прилагат по отношение на държавите членки, за които към момента на влизането в сила на настоящия регламент вече е открита процедура при прекомерен дефицит, само когато препоръка на Съвета в съответствие с член 126, параграф 7 от ДФЕС или предизвестие на Съвета в съответствие с член 126, параграф 9 от ДФЕС са приети след 30 май 2013 г.

В такива случаи програмата за икономическо партньорство се представя едновременно с доклада, предаден в съответствие с член 3, параграф 4а или с член 5, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1467/97.

3.   Държавите членки осигуряват спазване на разпоредбите на член 5 най-късно до 31 октомври 2013 г.

Член 18

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Страсбург на 21 май 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

L. CREIGHTON


(1)  ОВ C 141, 17.5.2012 г., стр. 7.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 13 май 2013 г.

(3)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.

(5)  ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 12.

(6)  ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 33.

(7)  ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25.

(9)  ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 41.

(10)  ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 1.

(12)  Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. [за засилване на икономическия и бюджетния надзор на държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност] (вж. стр. 1 от настоящия брой на Официален вестник).