ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.133.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 133

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
17 май 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 451/2013 на Съвета от 16 май 2013 година за прилагане на член 11, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 452/2013 на Комисията от 7 май 2013 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (ЗГУ)]

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 453/2013 на Комисията от 7 май 2013 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Lakeland Herdwick (ЗНП)]

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 454/2013 на Комисията от 7 май 2013 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Ail fumé d’Arleux (ЗГУ)]

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 455/2013 на Комисията от 7 май 2013 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (ЗНП)]

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 456/2013 на Комисията от 16 май 2013 година за определяне на преходни мерки по отношение на квотите за внос на млечни продукти съгласно Регламент (ЕО) № 2535/2001 и на квотите за внос на говеждо месо съгласно регламенти (ЕО) № 412/2008 и (ЕО) № 431/2008 с оглед на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 457/2013 на Комисията от 16 май 2013 година за дерогация от разпоредбите на регламенти (ЕО) № 412/2008 и (ЕО) № 431/2008 по отношение на квотите за внос на говеждо месо в периода 1 юли 2013 г.—30 юни 2014 г.

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 458/2013 на Комисията от 16 май 2013 година за поправка на Регламент (ЕО) № 589/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца

17

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 459/2013 на Комисията от 16 май 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

18

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 460/2013 на Комисията от 16 май 2013 година за определяне на минималния размер на митото за захар в отговор на третата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 36/2013

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение 2013/219/ОВППС на Съвета от 16 май 2013 година за изпълнение на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

22

 

 

2013/220/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 2 май 2013 година относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър (ЕЦБ/2013/13)

26

 

 

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (Вж. вътрешната задна корица)

s3

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

17.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 133/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 451/2013 НА СЪВЕТА

от 16 май 2013 година

за прилагане на член 11, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 753/2011 на Съвета от 1 август 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан (1), и по-специално член 11, параграфи 1 и 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 1 август 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 753/2011.

(2)

На 16 април и 22 април 2013 г. комитетът на Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно точка 30 от Резолюция 1988 (2011) на Съвета за сигурност, актуализира и измени списъка на лицата, групите, предприятията и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011 следва съответно да бъде изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011 се изменя в съответствие с посоченото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2013 година.

За Съвета

Председател

R. QUINN


(1)  ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.   Вписването по-долу се добавя в списъка, поместен в приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011.

A.   Лица, свързани с талибаните

1.

Adam Khan Achekzai (известен още като: a) Maulavi Adam Khan, б) Maulavi Adam)

Звание: мевлеви. Дата на раждане: а) 1970 г. б) 1972 г. в) 1971 г. г) 1973 г. д) 1974 г. е) 1975 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Адрес:Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан. Гражданство: Пакистан. Друга информация: а) изработва самоделни взривни устройства и е сътрудник на талибаните, б) от средата на 2010 г. е представител на талибаните, отговарящ за провинция Badghis, Афганистан, в) бивш представител на талибаните, отговарящ за провинциите Sar-e Pul и Samangan, Афганистан, г) като талибански военен ръководител в провинция Кандахар, Афганистан, е участвал в организиране на самоубийствени атентати в съседните провинции, д) свързан с Abdul Samad Achekzai.

Дата на посочване от ООН: 16.4.2013 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Adam Khan Achekzai беше включен в списъка на 16 април 2013 г. съгласно точка 2 от Резолюция 2082 (2012) за „участие във финансирането, планирането, подпомагането, подготовката или извършването на актове или дейности от, във връзка със, под името на, от името на или в подкрепа на“ и „подпомагайки по друг начин актове или дейности на“ посочените и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с талибаните като представляващи заплаха за мира, стабилността и сигурността на Афганистан.

Adam Khan Achekzai изработва самоделни взривни устройства и е сътрудник на талибаните. От 2012 г. насам Adam изработва самоделни взривни устройства и е обучил приблизително 150 души за изработването на такива устройства в подкрепа на талибаните. От края на 2010 г. Adam е военен ръководител при талибаните, отговорен за производството на самоделни взривни устройства и жилетки, използвани при самоубийствени нападения. Adam е бивш заместник на Abdul Samad Achekzai — сътрудник на талибаните за самоделните взривни устройства, и като такъв координира дейностите по снабдяване на мрежата.

Освен задълженията си като сътрудник по самоделните взривни устройства, Adam е изпълнявал и други ръководни роли при талибаните. В средата на 2010 г. е посочен за ръководител на талибаните в провинция Badghis, Афганистан. Adam е и бивш ръководител на талибаните в провинциите Sar-e Pul и Samangan, Афганистан. Като военен ръководител при талибаните в провинция Кандахар, Афганистан, е участвал в организиране на самоубийствени атентати в съседните провинции.

II.   Вписванията за лицата от поместения в приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011 списък се заменят с вписванията, посочени по-долу.

A.   Лица, свързани с талибаните

1.

Abdul Latif Mansur (известен още като: a) Abdul Latif Mansoor, б) Wali Mohammad)

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър на земеделието при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: a) област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан, б) област Garda Saray, провинция Paktia, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Друга информация: a) член на съвета на талибаните („шура“) в Miram Shah от май 2007 г., б) талибански губернатор в сянка на провинция Logar от края на 2012 г., в) смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан, г) принадлежи към племето Sahak (Ghilzai).

Дата на посочване от ООН:31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към май 2007 г. Abdul Latif Mansur е член на талибанския съвет в Miram Shah. През 2009 г. е талибански губернатор в сянка на провинция Nangarhar, Афганистан, а към средата на 2009 г. е ръководител на талибанската политическа комисия. Към май 2010 г. Abdul Latif Mansur е висш талибански командир в Източен Афганистан.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (известен още като: a) Mullah Naeem Barech, б) Mullah Naeem Baraich, в) Mullah Naimullah, г) Mullah Naim Bareh, д) Mohammad Naim, е) Mullah Naim Barich, ж) Mullah Naim Barech, з) Mullah Naim Barech Akhund, и) Mullah Naeem Baric, й) Naim Berich, к) Haji Gul Mohammed Naim Barich, л) Gul Mohammad, м) Haji Ghul Mohammad, н) Gul Mohammad Kamran), о) Mawlawi Gul Mohammad).

Звание: молла. Основания за включване: заместник-министър на гражданското въздухоплаване при талибанския режим. Дата на раждане: около 1975 г. Място на раждане: a) село Lakhi, район Hazarjuft, област Garmsirt, провинция Helmand, Афганистан, б) село Laki, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, в) село Lakari, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, г) Darvishan, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, д) село De Luy Wiyalah, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Друга информация: а) член на талибанската военна комисия от март 2010 г., б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан, в) принадлежи към племето Barich.

Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammad Naim е член на съвета на талибаните „Gerdi Jangal“. Той е бившият заместник на Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed — виден член на съвета на талибанското ръководство. Mohammad Naim контролира военна база в граничната област между Афганистан и Пакистан.

3.

Din Mohammad Hanif (известен още като: a) Qari Din Mohammad, б) Iadena Mohammad)

Звание: кари. Основания за включване: а) министър на планирането при талибанския режим; б) министър на висшето образование при талибанския режим. Дата на раждане: а) около 1955 г., б)1 януари 1969 г. (като Iadena Mohammad). Място на раждане: а) село Shakarlab, област Yaftali Pain, провинция Badakhshan, Афганистан, б) Badakhshan (като Iadena Mohammad). Гражданство: Афганистан. Паспорт №: OA 454044 (като Iadena Mohammad). Друга информация: a) член на Върховния съвет на талибаните, отговарящ за провинции Takhar и Badakhshan, б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

4.

Аbdul Jabbar Omari (известен още като: a) Mullah Jabar, б) Muawin Jabbar)

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Baghlan (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: провинция Zabul, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Друга информация: принадлежи към племето Hottak.

Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към юни 2008 г. Abdul Jabbar Omari работи като заместник на Amir Khan Haqqani и е командир на въоръжена група в областта Siuri на провинция Zabul. През юни 2008 г., с оглед на засилване на действията си в тази област, ръководството на талибаните го определя за губернатор в сянка на провинция Zabul.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (известен още като Mohammad Shafiq Ahmadi)

Звание: молла. Основания за включване: губернатор на провинция Samangan при талибанския режим. Дата на раждане: 1956—1957 г.Място на раждане: село Charmistan, област Tirin Kot, провинция Uruzgan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Друга информация: а) талибански губернатор в сянка на провинция Uruzgan от края на 2012 г., б) принадлежи към племето Hottak.

Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

6.

Shahabuddin Delawar

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-председател на Висшия съд при талибанския режим. Дата на раждане: a) 1957 г., б) 1953 г. Място на раждане: провинция Logar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: афганистански паспорт № OA296623. Друга информация: а) заместник-ръководител на талибанското посолство в Рияд, Саудитска Арабия до 25 септември 1998 г., б) смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

7.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (известен още като: а) Siraj Haqqani, б) Serajuddin Haqani, в) Siraj Haqani, г) Saraj Haqani, д) Khalifa)

Основания за включване: Na’ib Amir (заместник-командир). Адрес: а)околностите на Kela/околностите на Danda, Miramshah, North Waziristan, Пакистан, б)медресе Manba’ul uloom, Miramshah, North Waziristan, Пакистан, в)медресе Dergey Manday, Miramshah, North Waziristan, Пакистан. Дата на раждане: около 1977—1978 г. Място на раждане: а) Danda, Miramshah, North Waziristan, Пакистан, б) село Srana, област Garda Saray, провинция Paktia, Афганистан, в) област Neka, провинция Paktika, Афганистан, г) провинция Khost, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Друга информация: а) ръководи мрежата „Haqqani“ от края на 2012 г., б) син на Jallaloudine Haqani, в) принадлежи към фракцията Sultan Khel на племето Zardan от Garda Saray в провинция Paktia, Афганистан, г) смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

Дата на посочване от ООН:13.9.2007 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani е един от най-изявените, влиятелни, харизматични и опитни лидери в мрежата „Haqqani“ — група бойци, тясно свързани с талибаните и Ал Кайда, и от 2004 г. е един от главните оперативни командири на мрежата.

Sirajuddin Haqqani черпи голяма част от своята власт и авторитет от баща си — Jalaluddin Haqqani, бивш министър при талибанския режим, бивш военен командир при талибаните и бивш посредник между Ал Кайда и талибаните от двете страни на границата между Афганистан и Пакистан. Докато е министър при талибанския режим, Jalaluddin Haqqani установява много близки връзки с Ал Кайда.

Sirajuddin Haqqani е тясно свързан с талибаните, които осигуряват финансиране за неговите операции. Той получава финансиране и от различни други групи и лица, включително от наркобосове. Sirajuddin Haqqani е ключова фигура при провеждането на терористични операции в Афганистан и подпомага дейности във федерално администрираните племенни райони в Пакистан. Връзките му с талибаните станаха публично известни през май 2006 г. благодарение на молла Dadullah, който по това време беше един от най-високопоставените талибански военни командири и който заяви, че е работил със Sirajuddin Haqqani и заедно са планирали операции. Свързан е и с Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani активно участва в планирането и провеждането на нападения срещу Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF), афганистански служители и граждани, предимно в източните и южните райони на Афганистан. Също така редовно подбира и изпраща бойци в провинции Khost, Paktia и Paktika в Афганистан.

Sirajuddin Haqqani беше замесен в самоубийственото нападение с бомба срещу автобус на полицейската академия в Кабул от 18 юни 2007 г., при което бяха убити 35 полицейски служители.

8.

Abdul Aziz Abbasin (известен още като Abdul Aziz Mahsud)

Дата на раждане: 1969 г. Място на раждане: село Sheykhan, район Pirkowti, област Orgun, провинция Paktika, Афганистан. Друга информация: а) командир с ключово значение в мрежата „Haqqani“ под ръководството на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, б) талибански губернатор в сянка на област Orgun, провинция Paktika, от началото на 2010 г., в) ръководил е тренировъчен лагер за бойци от неафганистански произход в провинция Paktika, г) занимава се с превоз на оръжия за Афганистан.

Дата на посочване от ООН:4.10.2011 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Aziz Abbasin е основен командир в мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група бойци, която действа от Източен Афганистан и окръг North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. От началото на 2010 г. Abbasin получава заповеди от Sirajuddin Haqqani и е назначен от него за талибански губернатор в сянка на област Orgun, провинция Paktika, Афганистан. Abbasin командва група талибански бойци и подпомага дейностите в тренировъчния лагер за чужди бойци, намиращ се в провинция Paktika. Abbasin организира и засади на автомобили с доставки за афганистанските правителствени части, както и превоз на оръжие за Афганистан.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (известен още като: a) Muhammad Qasim, б) Abdul Salam)

Звание: хаджи. Дата на раждане: между 1975 г. и 1976 г. Място на раждане: а) село Minar, област Garmser, провинция Helmand, Афганистан, б) село Darweshan, област Garmser, провинция Helmand. Гражданство: Афганистан. Национален идентификационен номер: а) афганистанска национална карта за самоличност (tazkira) номер 57388, издадена в област Lashkar Gah, провинция Helmand, Афганистан, б) карта на жител номер 665, Ayno Maina, провинция Кандахар, Афганистан. Адрес: а)Wesh, област Spin Boldak, провинция Кандахар, Афганистан, б)Safaar Bazaar, област Garmser, провинция Helmand, Афганистан, в)стая номер 33, 5-и етаж, Sarafi Market, град Кандахар, провинция Кандахар, Афганистан. Друга информация: а) собственик на Rahat Ltd., б) участвал в доставката на оръжие за талибаните, в т.ч. на самоделни взривни устройства (IED), в) арестуван през 2012 г. и задържан в Афганистан от януари 2013 г., г) свързан с Rahat Ltd.

Дата на посочване от ООН:21.11.2012 г.


17.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 133/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 452/2013 НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2013 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1151/2012 влезе в сила на 3 януари 2013 г. Той отмени и замени Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (2).

(2)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker“, подадена от Германия, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(3)  ОВ C 188, 28.6.2012 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Селскостопански продукти, предназначени за консумация от човека и изброени в приложение I към Договора:

Клас 1.2.   Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ГЕРМАНИЯ

Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (ЗГУ)


17.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 133/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 453/2013 НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2013 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Lakeland Herdwick (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1151/2012 влезе в сила на 3 януари 2013 г. Той отмени и замени Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (2).

(2)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Lakeland Herdwick“, подадена от Обединеното кралство, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(3)  ОВ C 162, 8.6.2012 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Селскостопански продукти, предназначени за консумация от човека и изброени в приложение I към Договора:

Клас 1.1.   Прясно месо (и карантия)

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Lakeland Herdwick (ЗНП)


17.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 133/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 454/2013 НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2013 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Ail fumé d’Arleux (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1151/2012 влезе в сила на 3 януари 2013 г. Той отмени и замени Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (2).

(2)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Ail fumé d’Arleux“, подадена от Франция, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(3)  ОВ C 212, 19.7.2012 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Селскостопански продукти, предназначени за консумация от човека и изброени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ФРАНЦИЯ

Ail fumé d’Arleux (ЗГУ)


17.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 133/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 455/2013 НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2013 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1151/2012 влезе в сила на 3 януари 2013 г. Той отмени и замени Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (2).

(2)

Съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη“ (Xira Syka Taxiarchi), подадена от Гърция, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(3)  ОВ C 155, 1.6.2012 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Селскостопански продукти, предназначени за консумация от човека и изброени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ГЪРЦИЯ

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (ЗНП)


17.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 133/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 456/2013 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2013 година

за определяне на преходни мерки по отношение на квотите за внос на млечни продукти съгласно Регламент (ЕО) № 2535/2001 и на квотите за внос на говеждо месо съгласно регламенти (ЕО) № 412/2008 и (ЕО) № 431/2008 с оглед на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за присъединяването на Хърватия, и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като взе предвид Акта за присъединяването на Хърватия, и по-специално член 41 от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз на 1 юли 2013 г. е необходимо да се предвидят преходни мерки за някои квоти за внос в сектора на говеждото месо и млечните продукти, с които да се позволи на вносителите от Хърватия да участват в тези квоти.

(2)

В дял 2, глава I, раздел 2 от Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията от 14 декември 2001 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти (1) е предвидено заявителите за вносни лицензии да се одобряват предварително от компетентния орган на държавата членка, в която те са се установили. За да се гарантира, че от 1 януари 2014 г. операторите от Хърватия ще имат достъп до квотите за внос съгласно дял 2, глава I и дял 2, глава III, раздел 2 от Регламент (ЕО) № 2535/2001, на тези оператори следва да се разреши да подадат заявление и необходимите за одобрение доказателства преди 1 октомври 2013 г. вместо преди 1 април 2013 г. Властите на Хърватия следва да информират заявителите за резултата от процедурата по одобрение преди 1 ноември 2013 г., вместо преди 1 май 2013 г., и да изпратят съответните списъци на одобрените вносители до Комисията преди 15 ноември 2013 г., вместо преди 20 май 2013 г.

(3)

С Регламент (ЕО) № 412/2008 на Комисията от 8 май 2008 г. относно откриване и управление на тарифни квоти за внос на замразено говеждо месо, предназначено за преработка (2), бе открита годишна тарифна квота за внос на 63 703 тона необезкостен еквивалент на замразено говеждо месо, предназначено за преработка в ЕС за периода от 1 юли всяка година до 30 юни на следващата година. Съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 412/2008 заявителите за права на внос представят доказателство, че са одобрени като преработвателни предприятия по член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (3), а също и че са произвеждали преработени продукти, съдържащи говеждо месо, през всеки един от двата референтни периода, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (4). Относно първото условие, за да могат да осъществяват внос в периода от 1 юли 2013 г. до 30 юни 2014 г., заявителите за права на внос от Хърватия представят доказателство, че са преработвателни предприятия, одобрени за износ към ЕС по член 12 от Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (5). Що се отнася до изискването за представяне на доказателство за минали периоди за целите на заявлението за права на внос по Регламент (ЕО) № 412/2008, производството на преработени продукти, съдържащи говеждо месо, в Хърватия през 2011 г. и 2012 г. в съответствие с хърватското законодателство следва да се счита за достатъчно изпълнение на това изискване.

(4)

С Регламент (ЕО) № 431/2008 на Комисията от 19 май 2008 г. за откриване и управление на тарифна квота за замразено месо от едър рогат добитък, включено в код по КН 0202, и продукти, включени в код по КН 0206 29 91 (6), бе открита годишна тарифна квота за внос на 53 000 тона замразено говеждо месо за периода от 1 юли всяка година до 30 юни на следващата година. По отношение на квотния период 1 юли 2013 г. — 30 юни 2014 г. следва да се посочи, че доказателствата, които следва да се представят от операторите от Хърватия за заявлението за права за внос, следва да не се отнасят за внос, извършен от държавите членки.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Преходни мерки относно Регламент (ЕО) № 2535/2001

1.   Чрез дерогация от член 8 от Регламент (ЕО) № 2535/2001 за вноса в периода 1 януари — 30 юни 2014 г. в рамките на квотите, посочени в дял 2, глава I и дял 2, глава III, раздел 2 от посочения регламент, се дава одобрение на кандидатите, които преди 1 октомври 2013 г. подадат заявление до компетентните органи на Хърватия, при които са учредени и регистрирани по ДДС, заедно с доказателство, че през 2011 г. и 2012 г. са внесли или изнесли от Хърватия най-малко 25 тона млечни продукти, обхванати от глава 4 от Комбинираната номенклатура.

2.   За целите на прилагането на параграф 1 дейностите в рамките на активното или пасивното усъвършенстване не се считат за внос и износ.

3.   Чрез дерогация от член 9 от Регламент (ЕО) № 2535/2001 компетентният орган на Хърватия информира заявителите преди 1 ноември 2013 г. за резултата от процедурата по одобрение и когато е приложимо, за техния номер на одобрение. Одобрението е валидно до 30 юни 2014 г.

4.   Чрез дерогация от член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2535/2001 компетентният орган в Хърватия изпраща преди 15 ноември 2013 г. своите списъци с одобрени вносители, в съответствие с параграф 3 от същия член, до Комисията, която ги препраща на компетентните органи на останалите държави членки.

Само вносителите, фигуриращи в списък, могат да подават заявления за лицензии от 20 до 30 ноември 2013 г. за внос през периода 1 януари — 30 юни 2014 г. в съответствие с разпоредбите на членове 11—14 от Регламент (ЕО) № 2535/2001.

Член 2

Преходни мерки относно Регламент (ЕО) № 412/2008

Чрез дерогация от член 5 от Регламент (ЕО) № 412/2008 по отношение на периода на тарифната квота за внос 1 юли 2013 г. — 30 юни 2014 г. заявителите за права на внос от Хърватия представят доказателство, че са преработвателни предприятия, одобрени за износ към ЕС по член 12 от Регламент (ЕО) № 854/2004 и доказват пред компетентните органи на Хърватия, че са произвеждали преработени продукти, съдържащи говеждо месо, в съответствие с хърватското законодателство, през всеки от двата референтни периода, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

Член 3

Преходни мерки относно Регламент (ЕО) № 431/2008

Чрез дерогация от член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 431/2008 за периода на тарифната квота за внос, който започва на 1 юли 2013 г. заявителите за права на внос от Хърватия представят доказателство пред компетентните органи на Хърватия, че определено количество говеждо месо с кодове по КН 0201, 0202, 0206 10 95 или 0206 29 91 е било внесено лично от тях или от тяхно име по силата на съответните хърватски митнически разпоредби в периода 1 май 2012 г. — 30 април 2013 г., като същевременно се изключи вносът от държави членки. Това количество представлява референтното количество.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила, при условие че Договорът за присъединяване на Хърватия влезе в сила и на датата на влизането му в сила.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 125, 9.5.2008 г., стр. 7.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(4)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(5)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.

(6)  ОВ L 130, 20.5.2008 г., стр. 3.


17.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 133/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 457/2013 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2013 година

за дерогация от разпоредбите на регламенти (ЕО) № 412/2008 и (ЕО) № 431/2008 по отношение на квотите за внос на говеждо месо в периода 1 юли 2013 г.—30 юни 2014 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 144, параграф 1 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 412/2008 на Комисията от 8 май 2008 година относно откриване и управление на тарифни квоти за внос на замразено говеждо месо, предназначено за преработка (2) бе открита годишна тарифна квота за внос на 63 703 тона необезкостен еквивалент на замразено говеждо месо, предназначено за преработка в ЕС за периода от 1 юли всяка година до 30 юни на следващата година, разделен на четири подпериода. Заявленията за права за внос за този период на тарифната квота могат да се подават през първите седем дни на месеца, предшестващ всеки подпериод. Същевременно общият годишен обем е на разположение от първия подпериод.

(2)

С Регламент (ЕО) № 431/2008 на Комисията от 19 май 2008 г. за откриване и управление на тарифна квота за замразено месо от едър рогат добитък, включено в код по КН 0202 и продукти, включени в код по КН 0206 29 91 (3) бе открита годишна тарифна квота за внос на 53 000 тона замразено говеждо месо за периода от 1 юли всяка година до 30 юни на следващата година. Заявленията за права за внос за този период на тарифната квота могат да се подават на 1 юни преди началото на периода на тарифната квота.

(3)

С оглед на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз на 1 юли 2013 г., е целесъобразно да се предвиди вносителите от Хърватия да участват в тези квоти за внос. Поради това е необходимо да се предвидят дерогации от разпоредбите на регламенти (ЕО) № 412/2008 и (ЕО) № 431/2008 по отношение на периодите за подаване на заявления. Същевременно тези дерогации следва да не оказват отрицателно въздействие нито върху операторите от държавите членки, нито върху ефикасното управление на тези квоти.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 412/2008

Чрез дерогация от член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 412/2008, заявленията за права за внос за подпериода от 1 юли 2013 г. до 30 септември 2013 г. се подават от 1 до 5 юли 2013 г. и във всеки случай не по-късно от 13:00 ч. брюкселско време на 5 юли 2013 г.

Член 2

Регламент (ЕО) № 431/2008

1.   Чрез дерогация от член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 431/2008, заявленията за права за внос за периода на тарифната квота за внос, който започва на 1 юли 2013 г., се подават от 24 юни до 5 юли и във всеки случай не по-късно от 13:00 ч. брюкселско време на 5 юли 2013 г.

2.   Чрез дерогация от член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 431/2008, за тарифната квота за внос, която започва на 1 юли 2013 г., държавите членки уведомяват Комисията за общите количества, обхванати от заявления за права за внос, не по-късно от 13:00 ч. брюкселско време на 12 юли 2013 г.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 125, 9.5.2008 г., стр. 7.

(3)  ОВ L 130, 20.5.2008 г., стр. 3.


17.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 133/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 458/2013 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2013 година

за поправка на Регламент (ЕО) № 589/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 121, буква г) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията (2) се определят подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на стандартите за търговия с яйца. Следва да се уточни формулировката на определението на „партида“ в член 1 от посочения регламент, за да не поражда различаващи се тълкувания и оттам различни практики в държавите членки.

(2)

Поради това Регламент (ЕО) № 589/2008 следва да бъде съответно поправен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 589/2008 буква и) се заменя със следното:

„и)

„партида“ означава яйцата в опаковки или за единична продажба от един и същ производствен обект или пакетиращ център, разположен на едно и също място, с една и съща дата на снасяне или минимален срок на годност или опаковъчна дата, едни и същи методи за отглеждане и в случаите на сортирани яйца, едно и също качество и тегло;“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 6.


17.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 133/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 459/2013 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

48,5

TN

95,6

TR

81,4

ZZ

75,2

0707 00 05

AL

36,9

MK

29,8

TR

132,0

ZZ

66,2

0709 93 10

TR

135,2

ZZ

135,2

0805 10 20

EG

54,7

IL

62,9

MA

71,8

TR

59,9

ZZ

62,3

0805 50 10

AR

113,5

TR

116,2

ZA

94,6

ZZ

108,1

0808 10 80

AR

129,7

BR

91,6

CL

115,2

CN

71,7

MK

55,3

NZ

153,6

US

187,5

ZA

117,2

ZZ

115,2


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


17.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 133/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 460/2013 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2013 година

за определяне на минималния размер на митото за захар в отговор на третата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 36/2013

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 186 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 36/2013 на Комисията (2) се откри постоянна тръжна процедура за внос на захар с кодове по КН 1701 14 10 и 1701 99 10 с намалено мито за пазарната 2012/2013 година.

(2)

Съгласно член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 36/2013 Комисията определя минимално мито или решава да не определи такова за всеки осемцифрен код по КН в зависимост от броя тръжни оферти, получени в отговор на частична покана за участие в търг.

(3)

Въз основа на получените тръжни оферти в отговор на третата частична покана за участие в търг следва да се определи минимално мито за захар, попадаща в кодове по КН 1701 14 10 и 1701 99 10.

(4)

С цел бързо подаване на сигнал към пазара и гарантиране на ефективно управление на мярката настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(5)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За третата частична за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 36/2013, за която срокът за подаване на тръжни оферти приключи на 15 май 2013 г., се определя минимално мито за захарта с кодове по КН 1701 14 10 и 1701 99 10, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 16, 19.1.2013 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Минимални мита

(EUR/тон)

Осемцифрен код по КН

Минимално мито

1

2

1701 14 10

141,00

1701 99 10

161,00

(—)

Не се определя минимално мито (отхвърлени са всички оферти).

(X)

Няма подадени оферти.


РЕШЕНИЯ

17.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 133/22


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2013/219/ОВППС НА СЪВЕТА

от 16 май 2013 година

за изпълнение на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2011/486/ОВППС на Съвета от 1 август 2013 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан (1), и по-специално член 5 и член 6, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 1 август 2011 г. Съветът прие Решение 2011/486/ОВППС.

(2)

На 16 април и 22 април 2013 г. Комитетът на Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно точка 30 от Резолюция 1988 (2011) на Съвета за сигурност, актуализира и измени списъка на лицата, групите, предприятията и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложението към Решение 2011/486/ОВППС следва да се измени съответно,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2011/486/ОВППС се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 16 май 2013 година.

За Съвета

Председател

R. QUINN


(1)  ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 57.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.   Вписването по-долу се добавя към списъка, поместен в приложението към Решение 2011/486/ОВППС

A.   Лица, свързани с талибаните

1.

Adam Khan Achekzai (известен още като a) Maulavi Adam Khan, б) Maulavi Adam)

Звание: мевлеви. Дата на раждане: а) 1970 г. б) 1972 г. в) 1971 г. г) 1973 г. д) 1974 г. е) 1975 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Адрес:Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан. Гражданство: Пакистан. Друга информация: а) изработва самоделни взривни устройства и е сътрудник на талибаните; б) от средата на 2010 г. представител на талибаните, отговарящ за провинция Badghis, Афганистан; в) бивш представител на талибаните, отговарящ за провинциите Sar-e Pul и Samangan, Афганистан; г) като талибански военен ръководител в провинция Кандахар, Афганистан, е участвал в организиране на самоубийствени атентати в съседните провинции; д) свързан с Abdul Samad Achekzai.

Дата на посочване от ООН: 16.4.2013 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Adam Khan Achekzai беше включен в списъка на 16 април 2013 г. съгласно параграф 2 от Резолюция 2082 (2012 г.) за „участие във финансирането, планирането, подпомагането, подготовката или извършването на актове или дейности от, във връзка със, под името на, от името на или в подкрепа на“ и „подпомагайки по друг начин актове или дейности на“ посочените и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с талибаните като представляващи заплаха за мира, стабилността и сигурността на Афганистан.

Adam Khan Achekzai изработва самоделни взривни устройства и е сътрудник на талибаните. От 2012 г. насам Adam изработва самоделни взривни устройства и е обучил приблизително 150 души за изработването на такива устройства в подкрепа на талибаните. От края на 2010 г. Adam е военен ръководител при талибаните, отговорен за производството на самоделни взривни устройства и жилетки, използвани при самоубийствени нападения. Adam е бивш заместник на Abdul Samad Achekzai — сътрудник на талибаните за самоделните взривни устройства, и като такъв координира дейностите по снабдяване на мрежата.

Освен задълженията си като сътрудник по самоделните взривни устройства, Adam е изпълнявал и други ръководни роли при талибаните. В средата на 2010 г. е посочен за ръководител на талибаните в провинция Badghis, Афганистан. Adam е и бивш ръководител на талибаните в провинциите Sar-e Pul и Samangan, Афганистан. Като военен ръководител при талибаните в провинция Кандахар, Афганистан, Adam е участвал в организиране на самоубийствени атентати в съседните провинции.

II.   Вписванията в поместения в приложението към Решение 2011/486/ОВППС списък се заменят с вписванията, посочени по-долу.

A.   Лица, свързани с талибаните

1.

Abdul Latif Mansur (известен още като a) Abdul Latif Mansoor; б) Wali Mohammad)

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър на земеделието при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: a) област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан; б) област Garda Saray, провинция Paktia, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Друга информация: a) член на съвета на талибаните („шура“) в Miram Shah от май 2007 г.; б) талибански губернатор в сянка на провинция Logar от края на 2012 г.; в) смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; г) принадлежи към племето Sahak (Ghilzai).

Дата на посочване от ООН:31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към май 2007 г. Abdul Latif Mansur е член на талибанския съвет в Miram Shah. През 2009 г. е талибански губернатор в сянка на провинция Nangarhar, Афганистан, а към средата на 2009 г. е ръководител на талибанската политическа комисия. Към май 2010 г. Abdul Latif Mansur е висш талибански командир в Източен Афганистан.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (известен още като: a) Mullah Naeem Barech; б) Mullah Naeem Baraich; в) Mullah Naimullah; г) Mullah Naim Bareh; д) Mohammad Naim; е) Mullah Naim Barich; ж) Mullah Naim Barech; з) Mullah Naim Barech Akhund; и) Mullah Naeem Baric; й) Naim Berich; к) Haji Gul Mohammed Naim Barich; л) Gul Mohammad; м) Haji Ghul Mohammad; н) Gul Mohammad Kamran); о) Mawlawi Gul Mohammad).

Звание: молла. Основания за включване: заместник-министър на гражданското въздухоплаване при талибанския режим. Дата на раждане: около 1975 г. Място на раждане: a) село Lakhi, район Hazarjuft, област Garmsirt, провинция Helmand, Афганистан; б) село Laki, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан; в) село Lakari, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан; г) Darvishan, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан; д) село De Luy Wiyalah, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Друга информация: а) член на талибанската военна комисия от март 2010 г.; б) счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; в) принадлежи към племето Barich.

Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammad Naim е член на съвета на талибаните „Gerdi Jangal“. Той е бившият заместник на Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed — виден член на съвета на талибанското ръководство. Mohammad Naim контролира военна база в граничната област между Афганистан и Пакистан.

3.

Din Mohammad Hanif (известен още като: a) Qari Din Mohammad; б) Iadena Mohammad)

Звание: кари. Основания за включване: а) министър на планирането при талибанския режим; б) министър на висшето образование при талибанския режим. Дата на раждане: а) около 1955 г.; б) 1 януари 1969 г. (като Iadena Mohammad). Място на раждане: а) село Shakarlab, област Yaftali Pain, провинция Badakhshan, Афганистан; б) Badakhshan (като Iadena Mohammad). Гражданство: Афганистан. Паспорт №: OA 454044 (като Iadena Mohammad). Друга информация: a) член на Върховния съвет на талибаните, отговарящ за провинции Takhar и Badakhshan; б) смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

4.

Аbdul Jabbar Omari. (известен още като a) Mullah Jabar; б) Muawin Jabbar)

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Baghlan (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: провинция Zabul, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Друга информация: принадлежи към племето Hottak.

Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към юни 2008 г. Abdul Jabbar Omari работи като заместник на Amir Khan Haqqani и е командир на въоръжена група в областта Siuri на провинция Zabul. През юни 2008 г., с оглед на засилване на действията си в тази област ръководството на талибаните го определя за губернатор в сянка на провинция Zabul.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (известен още като: Mohammad Shafiq Ahmadi)

Звание: молла. Основания за включване: губернатор на провинция Samangan при талибанския режим. Дата на раждане: 1956—1957 г. Място на раждане: село Charmistan, област Tirin Kot, провинция Uruzgan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Друга информация: а) талибански губернатор в сянка на провинция Uruzgan от края на 2012 г.; б) принадлежи към племето Hottak.

Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

6.

Shahabuddin Delawar

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-председател на Висшия съд при талибанския режим. Дата на раждане: a) 1957 г.; б) 1953 г. Място на раждане: провинция Logar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: Афганистански паспорт № OA296623. Друга информация: а) заместник ръководител на талибанското посолство в Рияд, Саудитска Арабия до 25 септември 1998 г.; б) смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

7.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (известен още като а) Siraj Haqqani; б) Serajuddin Haqani; в) Siraj Haqani; г) Saraj Haqani; д) Khalifa)

Основания за включване: Na’ib Amir (заместник командир). Адрес: а) околностите на Kela/околностите на Danda, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; б)медресе Manba’ul uloom, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; в)медресе Dergey Manday, Miramshah, North Waziristan, Пакистан. Дата на раждане: около 1977—1978 г. Място на раждане: а) Danda, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; б) село Srana, област Garda Saray, провинция Paktia, Афганистан; в) област Neka, провинция Paktika, Афганистан; г) провинция Khost, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Друга информация: а) ръководи мрежата „Haqqani“ от края на 2012 г.; б) син на Jallaloudine Haqani; в) принадлежи към фракцията Sultan Khel на племето Zardan от Garda Saray в провинция Paktia, Афганистан; г) смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

Дата на посочване от ООН:13.9.2007 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani е един от най-изявените, влиятелни, харизматични и опитни лидери в мрежата „Haqqani“ — група бойци, тясно свързани с талибаните и Ал Кайда, и от 2004 г. е един от главните оперативни командири на мрежата.

Sirajuddin Haqqani черпи голяма част от своята власт и авторитет от баща си — Jalaluddin Haqqani, бивш министър при талибанския режим, бивш военен командир при талибаните и бивш посредник между Ал Кайда и талибаните от двете страни на границата между Афганистан и Пакистан. Докато е министър при талибанския режим, Jalaluddin Haqqani установява много близки връзки с Ал Кайда.

Sirajuddin Haqqani е тясно свързан с талибаните, които осигуряват финансиране за неговите операции. Той получава финансиране и от различни други групи и лица, включително от наркобосове. Sirajuddin Haqqani е ключова фигура при провеждането на терористични операции в Афганистан и подпомага дейности във федерално администрираните племенни райони в Пакистан. Връзките му с талибаните станаха публично известни през май 2006 г., благодарение на молла Dadullah, който по това време беше един от най-високопоставените талибански военни командири и който заяви, че е работил с Sirajuddin Haqqani и заедно са планирали операции. Свързан е и с Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani активно участва в планирането и провеждането на нападения срещу Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF), афганистански служители и граждани, предимно в източните и южните райони на Афганистан. Също така редовно подбира и изпраща бойци в провинции Khost, Paktia и Paktika в Афганистан.

Sirajuddin Haqqani беше замесен в самоубийственото нападение с бомба срещу автобус на полицейската академия в Кабул от 18 юни 2007 г., при което бяха убити 35 полицейски служители.

8.

Abdul Aziz Abbasin (известен още като: Abdul Aziz Mahsud)

Дата на раждане: 1969 г. Място на раждане: село Sheykhan, район Pirkowti, област Orgun, провинция Paktika, Афганистан. Друга информация: а) командир с ключово значение в мрежата „Haqqani“ под ръководството на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; б) талибански губернатор в сянка на област Orgun, провинция Paktika, от началото на 2010 г.; в) ръководил е тренировъчен лагер за бойци от неафганистански произход в провинция Paktika; г) занимава се с превоз на оръжия за Афганистан.

Дата на посочване от ООН:4.10.2011 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Aziz Abbasin е основен командир в мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група бойци, която действа от Източен Афганистан и окръг North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. От началото на 2010 г. Abbasin получава заповеди от Sirajuddin Haqqani и е назначен от него за талибански губернатор в сянка на област Orgun, провинция Paktika, Афганистан. Abbasin командва група талибански бойци и подпомага дейностите в тренировъчния лагер за чужди бойци, намиращ се в провинция Paktika. Abbasin организира и засади на автомобили с доставки за афганистанските правителствени части, както и превоз на оръжие за Афганистан.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (известен още като (a) Muhammad Qasim; (б) Abdul Salam)

Звание: хаджи. Дата на раждане: между 1975 г. и 1976 г. Място на раждане: а) село Minar, област Garmser, провинция Helmand, Афганистан; б) село Darweshan, област Garmser, провинция Helmand. Гражданство: Афганистан. Национален идентификационен номер: а) афганистанска национална карта за самоличност (tazkira) номер 57388, издадена в област Lashkar Gah, провинция Helmand, Афганистан; б) карта на жител номер 665, Ayno Maina, провинция Кандахар, Афганистан. Адрес: а)Wesh, област Spin Boldak, провинция Кандахар, Афганистан; б)Safaar Bazaar, област Garmser, провинция Helmand, Афганистан; в)стая номер 33, 5-и етаж, Sarafi Market, град Kandahar, провинция Kandahar, Афганистан. Друга информация: а) собственик на Rahat Ltd.; б) участвал в доставката на оръжие за талибаните, в т.ч. на самоделни взривни устройства (IED); в) арестуван през 2012 г. и задържан в Афганистан от януари 2013 г.; г) свързан с Rahat Ltd.

Дата на посочване от ООН:21.11.2012 г.


17.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 133/26


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 2 май 2013 година

относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър

(ЕЦБ/2013/13)

(2013/220/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире, членове 12.1, член 18 и член 34.1, второ тире,

като взе предвид Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (1), и по-специално раздел 1.6 и раздели 6.3.1, 6.3.2 и 6.4.2 от приложение I към тях,

като взе предвид Насоки ЕЦБ/2013/4 от 20 март 2013 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (2), и по-специално член 1, параграф 3 и членове 5 и 7 от тях,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 18.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (НЦБ), могат да осъществяват кредитни операции с кредитните институции и други участници на пазара, при които предоставянето на заеми се основава на адекватни обезпечения. Стандартните критерии за определяне на допустимостта на обезпеченията за целите на операциите по паричната политика на Евросистемата са установени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.

(2)

Съгласно раздел 1.6 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 Управителният съвет може по всяко време да променя инструментите, условията, критериите и процедурите за извършването на операции по паричната политика на Евросистемата. Съгласно раздел 6.3.1 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 Евросистемата си запазва правото да определи дали дадена емисия, емитент, длъжник или гарант изпълнява нейните изисквания за високи стандарти въз основа на всяка информация, която тя счете за относима.

(3)

Търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър, понастоящем не удовлетворяват минималните изисквания за праговете за кредитно качество на Евросистемата, които се прилагат по отношение на търгуеми дългови инструменти, установени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.

(4)

Управителният съвет взе предвид меморандума за разбирателство, сключен между Република Кипър и Европейската комисия и одобрен от държавите членки, отразяващ програмата за икономически и финансови корекции за Кипър.

(5)

Управителният съвет счита, че тази програма е подходяща, за да имат търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър, стандарт за качество, който е достатъчен, за да гарантира тяхната допустимост като обезпечение за операции по паричната политика на Евросистемата, независимо от външните кредитни оценки.

(6)

Поради това Управителният съвет реши, че допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър, трябва да бъде възобновена за операциите по паричната политика на Евросистемата, като спрямо такива инструменти се прилагат специални допустими отклонения, различни от тези, предвидени в раздел 6.4.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.

(7)

Съгласно член 7 от Насоки ЕЦБ/2013/4 прагът за кредитно качество на Евросистемата не се прилага за търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от централните правителства на държави членки от еврозоната по програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд, освен ако Управителният съвет реши, че съответната държава членка не изпълнява условията на финансовата помощ и/или на макроикономическата програма. Съгласно член 1, параграф 3 от същите насоки обаче за целите на член 5, параграф 1 и член 7 от тях само Ирландия, Република Гърция и Португалия се считат за държави членки от еврозоната, изпълняващи програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд. Поради това е необходимо допълнително решение на Управителния съвет, за да отмени прага за кредитно качество на Евросистемата за търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър.

(8)

Настоящата извънредна мярка ще се прилага временно, докато Управителният съвет счете, че може да бъде възобновено нормалното прилагане на рамката на Евросистемата за критериите за допустимост и контрол на риска за операциите по паричната политика,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Суспендиране на определени разпоредби от Насоки ЕЦБ/2011/14 и допустимост на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър

1.   Минималните изисквания за кредитно качество на Евросистемата, посочени в рамковите правила за кредитна оценка на Евросистемата за някои търгуеми активи в раздел 6.3.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, се суспендират по отношение на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър. Следователно за целите на член 5, параграф 1 и член 7 от Насоки ЕЦБ/2013/4 Република Кипър се счита за държава членка от еврозоната, изпълняваща програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд.

2.   Спрямо търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър, се прилагат специалните допустими отклонения, изложени в приложението към настоящото решение.

3.   В случай на несъответствие между настоящото решение, Насоки ЕЦБ/2011/14 и Насоки ЕЦБ/2013/4, въведени във всеки от случаите в изпълнение на национално ниво от НЦБ, настоящото решение има предимство.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 9 май 2013 година.

Съставено в Братислава на 2 май 2013 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 95, 5.4.2013 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица за допустимите отклонения, които се прилагат спрямо търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър

Държавни облигации

Падежен клас

Допустими отклонения за фиксирани купони и купони с плаващ лихвен процент

Допустими отклонения за нулев купон

0-1

14,5

14,5

1-3

27,5

29,5

3-5

37,5

40,0

5-7

41,0

45,0

7-10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Държавно гарантирани банкови облигации и държавно гарантирани нефинансови корпоративни облигации

Падежен клас

Допустими отклонения за фиксирани купони и купони с плаващ лихвен процент

Допустими отклонения за нулев купон

0-1

23,0

23,0

1-3

37,0

39,0

3-5

47,5

50,5

5-7

51,5

55,5

7-10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


17.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 133/s3


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧИТАТЕЛИТЕ

Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз

В съответствие с Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (ОВ L 69, 13.3.2013 г., стр. 1) от 1 юли 2013 г. само електронното издание на Официален вестник ще бъде автентично и ще има правно действие.

Когато поради непредвидени обстоятелства публикуването на електронното издание на Официален вестник е невъзможно, печатното издание ще бъде автентично и ще има правно действие в съответствие с реда и условията, установени в член 3 от Регламент (ЕС) № 216/2013.