ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.121.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 121

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
3 май 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 401/2013 на Съвета от 2 май 2013 година относно ограничителни мерки по отношение на Мианмар/Бирма и за отмяна на Регламент (ЕО) № 194/2008

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 на Комисията от 30 април 2013 година относно общия метод за безопасност за определянето и оценката на риска и за отмяна на Регламент (ЕО) № 352/2009 ( 1 )

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 403/2013 на Комисията от 2 май 2013 година за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, ендо-1,3(4)-бета-глюканаза и ендо-1,4-бета-глюканаза, получен от Trichoderma reesei (ATCC 74444), като фуражна добавка за домашни птици за угояване и за кокошки носачки, както и за отбити прасенца и за изменение на регламенти (ЕО) № 1259/2004, (ЕО) № 1206/2005 и (ЕО) № 1876/2006 (притежател на разрешителното DSM Nutritional Products) ( 1 )

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2013 на Комисията от 2 май 2013 година относно дерогациите от правилата за произход по приложение II към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, които се прилагат в рамките на квоти за определени продукти от Перу

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 405/2013 на Комисията от 2 май 2013 година за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за селскостопански продукти с произход от Перу

35

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 406/2013 на Комисията от 2 май 2013 година за изменение във връзка със субстанцията преднизолон на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход ( 1 )

42

 

*

Регламент (ЕС) № 407/2013 на Комисията от 23 април 2013 година за поправяне на текстовете на испански и шведски език на Регламент (ЕС) № 475/2012 за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 и Международен счетоводен стандарт (МСС) 19 ( 1 )

44

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 408/2013 на Комисията от 2 май 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

45

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз

47

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

3.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 401/2013 НА СЪВЕТА

от 2 май 2013 година

относно ограничителни мерки по отношение на Мианмар/Бирма и за отмяна на Регламент (ЕО) № 194/2008

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2013/184/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 194/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 г. за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар (2) се предвижда предприемането на някои мерки във връзка с Мианмар/Бирма, включително ограничения на износа на някои стоки от Мианмар/Бирма и замразяване на активите на някои лица и образувания.

(2)

С Решение 2013/184/ОВППС Съветът постигна съгласие, като средство за насърчаване на по-нататъшни положителни промени, всички тези ограничителни мерки да бъдат оттеглени, с изключение на оръжейното ембарго и ембаргото върху оборудване, което може да се използва за вътрешна репресия.

(3)

Регламент (ЕО) № 194/2008 на Съвета следва съответно да бъде отменен и някои от неговите разпоредби заменени с настоящия регламент.

(4)

За да се гарантира ефективността на предвидените в настоящия регламент мерки, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„внос“ означава всяко въвеждане на стоки на митническата територия на Съюза или на други територии, за които се прилага Договорът, съгласно условията, предвидени в членове 349 и 355 от него. Той включва, по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (3), поставяне в свободна зона или в свободен склад, поставяне под режим с отложено плащане и допускане за свободно обращение, но изключва транзита и временното складиране;

2)

„износ“ означава всяко изнасяне на стоки от митническата територия на Съюза или други територии, за които се прилага Договорът, съгласно условията, предвидени в членове 349 и 355 от него. Той включва, по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2913/92, изнасяне на стоки, което изисква митническа декларация, и изнасяне на стоки след тяхното складиране в свободна зона с митнически контрол вид I или в свободен склад, но изключва транзита;

3)

„износител“ означава всяко физическо или юридическо лице, от името на което се изготвя декларация за износ, и което лице по времето, когато декларацията е приета, има сключен договор с получателя в третата държава и има правото да вземе решение за изпращането на стоката извън митническата територия на Съюза или извън други територии, за които се прилага Договорът;

4)

„техническа помощ“ означава всякаква техническа помощ във връзка с поправки, усъвършенстване, производство, сглобяване, тестване, поддръжка или всякаква друга техническа услуга, и може да е под формата на указание, съвет, обучение, предаване на работни знания или умения или консултантски услуги; техническата помощ включва и устни форми на оказване на помощ;

5)

„територия на Съюза“ означава териториите, спрямо които се прилага Договорът съгласно предвидените в него условия.

ГЛАВА 1

Член 2

1.   Забранява се пряката или непряка продажба, доставка, прехвърляне или износ на съоръжения, които биха могли да се използват за вътрешна репресия, изброени в приложение I, независимо дали произхождат от Съюза или не, за физически или юридически лица, образувания или органи в Мианмар/Бирма или за използване в Мианмар/Бирма.

2.   Параграф 1 не се прилага по отношение на защитното облекло включително бронебойните жилетки и каски, временно внесени в Мианмар/Бирма единствено за лична употреба, от персонала на Организацията на обединените нации, на Европейския съюз или на държавите-членки, представители на медиите или хуманитарни работници и свързания с тях персонал.

Член 3

1.   Забранява се:

а)

предоставянето на техническа помощ, свързана с военни действия, както и с доставка, производство, поддръжка и използване на въоръжение и свързан с него материал от всякакъв вид, включително оръжия и амуниции, военни превозни средства и съоръжения, полувоенни съоръжения и резервни части за посочените, пряко или непряко на физически или юридически лица, образувания или органи в Мианмар/Бирма или за ползване в Мианмар/Бирма;

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ, свързани с военни действия, включително безвъзмездни средства, заеми и експортно кредитно осигуряване за продажба, доставка, прехвърляне или износ на въоръжение и свързан с него материал, пряко или непряко на физически и юридически лица, образувания или органи в Мианмар/Бирма или за ползване в Мианмар/Бирма;

2.   Забранява се:

а)

предоставянето на техническа помощ, свързана със съоръженията, които могат да се използват за вътрешна репресия, съгласно списъка в приложение I, пряко или непряко на физически или юридически лица, образувания или органи в Мианмар/Бирма или за ползване в Мианмар/Бирма;

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ, свързана със съоръженията, изброени в приложение I, включително по-специално безвъзмездни средства, заеми и експортно застраховане, пряко или непряко на физически или юридически лица, образувания или органи в Мианмар/Бирма или за ползване в Мианмар/Бирма;

3.   Забранява се съзнателното и умишленото участие в дейности, които целят или имат за резултат заобикалянето на забраните, посочени в параграфи 1 и 2.

4.   Забраните, установени с параграф 1, буква б) и параграф 2, буква б), не пораждат каквато и да била отговорност за съответните физически или юридически лица или образувания, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им биха били в нарушение на тези забрани.

Член 4

1.   Чрез дерогация от член 2, параграф 1 и член 3, параграф 2 и при спазване на член 5 компетентните органи в държавите-членки, посочени на интернет страниците, изброени в приложение II, могат да разрешат при условията, които сметнат за уместни:

а)

продажба, доставка, прехвърляне или износ на посочените в приложение I съоръжения, които биха могли да се използват за вътрешна репресия, предназначени само за хуманитарна или предпазна цел или за програми за институционално изграждане на Организацията на обединените нации и Европейския съюз или за операции за управление на кризи на Европейския съюз и Организацията на обединените нации;

б)

продажба, доставка, прехвърляне или износ на разминиращи съоръжения и материали за използване в разминиращи операции; и

в)

предоставяне на финансиране и финансова и техническа помощ, свързани със съоръженията, материалите, програмите и операциите, посочени в букви а) и б).

2.   Чрез дерогация от член 3, параграф 1 и при спазване на член 5 компетентните органи в държавите-членки, изброени в приложение II, могат да разрешат при условията, които сметнат за уместни, предоставянето на финансиране, финансова помощ и техническа помощ, свързани с:

а)

несмъртоносни военни съоръжения, предназначени само за хуманитарна или предпазна употреба или за програми за институционално изграждане на Организацията на обединените нации и Европейския съюз;

б)

материал, предназначен за Европейския съюз и Организацията на обединените нации за операции за управление на кризи.

ГЛАВА 2

Член 5

Разрешителните, посочени в член 4, не се издават за дейности, които вече са завършени.

Член 6

Комисията и държавите-членки взаимно и незабавно се уведомяват за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всякаква друга съществена информация, с която разполагат, във връзка с настоящия регламент, по-специално информация по отношение на нарушения и проблеми с изпълнението, както и по отношение на решения и присъди, издадени от национални съдилища.

Член 7

Комисията е упълномощена да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите-членки.

Член 8

1.   Държавите-членки определят разпоредбите относно санкциите, приложими в случай на нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за тези разпоредби незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всяко последващо изменение.

Член 9

1.   Държавите-членки определят компетентните органи, предвидени в настоящия регламент, и ги посочват на уебсайтовете или чрез уебсайтовете, изброени в приложение II.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за своите компетентни власти незабавно след влизането в сила на настоящия регламент и също така уведомяват Комисията за всякакви последващи изменения в това отношение.

Член 10

Настоящият регламент се прилага:

а)

на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

б)

на борда на всички самолети или кораби под юрисдикцията на държава-членка;

в)

за всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава-членка;

г)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, което е създадено или учредено съгласно правото на държава-членка;

д)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.

Член 11

Регламент (ЕО) № 194/2008 се отменя.

Член 12

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 май 2013 година.

За Съвета

Председател

E. GILMORE


(1)  ОВ L 111, 23.4.2013 г., стр. 75.

(2)  ОВ L 66, 10.3.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на съоръженията, които биха могли да се използват за вътрешна репресия, посочени в членове 2, 3 и 4

1.

Огнестрелни оръжия, муниции и спомагателно оборудване за тях, както следва:

1.1.

Огнестрелно оръжие, непопадащо под контрола на СО 1 и СО 2 от Общия списък на оръжията на ЕС (1);

1.2.

Муниции, специално предназначени за огнестрелните оръжия, изброени в точка 1.1, и компоненти, специално предназначени за тях;

1.3.

Мерници, непопадащи под контрола на Общия списък на оръжията на ЕС.

2.

Бомби и гранати, непопадащи под контрола на Общия списък на оръжията на ЕС.

3.

Превозни средства, както следва:

3.1.

Превозни средства, оборудвани с водно оръдие, специално конструирано или видоизменено за употреба при борба с безредици;

3.2.

Превозни средства, които са специално конструирани или видоизменени за електрифициран граничен контрол;

3.3.

Превозни средства, специално предназначени или преоборудвани с цел да премахват барикади, включително строителни съоръжения с балистична защита;

3.4.

Превозни средства, специално конструирани за превоз или трансфер на затворници и/или на задържани лица;

3.5.

Превозни средства, специално конструирани за разполагане на подвижни бариери;

3.6.

Компоненти за превозните средства, посочени в точки 3.1—3.5, специално предназначени за контрол на бунтове.

Бележка 1:

Тази точка не се отнася за контрола на превозни средства, специално предназначени за борба с пожарите.

Бележка 2:

За целите на точка 3.5 терминът „превозни средства“ включва и ремаркета.

4.

Взривни вещества и свързаното с тях оборудване, както следва:

4.1.

Оборудване и устройства, специално конструирани да задействат взривяване по електрически или неелектрически начин, включително устройства за възпламеняване, детонатори, възпламенители, детонаторни релета и шнурове и техните специално конструирани компоненти; с изключение на тези, които са специално конструирани за конкретна търговска употреба и се задействат или функционират посредством взрив на други уреди или устройства, чиято функция не се състои в създаване на взривове (например устройствата за надуване на въздушни възглавници на автомобили или електрически предпазители на приспособления за включване на пожарни водоразпръсквачи);

4.2.

Взривни заряди за линейно рязане, които не са обект на контрол от Общия списък на оръжията на ЕС;

4.3.

Други взривни вещества, които не са предмет на контрол от Общия списък на оръжията на ЕС, и свързаните с тях вещества, както следва:

а.

аматол;

б.

нитроцелулоза (съдържаща над 12,5 % азот);

в.

нитрогликол;

г.

пентаеритритол тетранитрат (PETN);

д.

пикрилов хлорид;

е.

2,4,6-тринитротолуен (TNT).

5.

Защитно оборудване, непопадащо под контрол СО 13 от Общия списък на оръжията на ЕС, както следва:

5.1.

Брони за балистична защита и/или против намушкване;

5.2.

Каски за балистична защита и/или срещу осколки, каски за борба с размирици, щитове за борба с размирици и балистични щитове.

Забележка: Тази точка не се отнася за:

орудване, специално предназначено за спортни дейности;

орудване, специално разработено за покриване на изискванията за безопасност на труда.

6.

Симулатори, различни от тези, попадащи под контрол СО 14 от Общия списък на оръжията на ЕС, за обучение по използването на огнестрелно оръжие и софтуер, специално предназначен за такива симулатори.

7.

Съоръжения за нощно виждане и термично изображение и увеличителни лампи, различни от попадащите под контрола на Общия списък на оръжията на ЕС.

8.

Режеща бодлива тел.

9.

Военни ножове, бойни ножове и байонети с дължина на острието над 10 cm.

10.

Производствено оборудване, специално предназначено за артикулите от този списък.

11.

Специални технологии за разработването, производството или употребата на артикулите от този списък.


(1)  Общ списък на оръжията на Европейския съюз (приет от Съвета на 11 март 2013 г.) (ОВ C 30, 27.3.2013 г., стр.1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Уебсайтове за информация относно компетентните органи, посочени в членове 4, 7 и 9, и адрес за уведомяване на Европейската комисия

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ИСПАНИЯ

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt/sanctions

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

НИДЕРЛАНДИЯ

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.min-nestrangeiros.pt

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

СЛОВАКИЯ

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Адрес за уведомяване на Европейската комисия:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


3.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 402/2013 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2013 година

относно общия метод за безопасност за определянето и оценката на риска и за отмяна на Регламент (ЕО) № 352/2009

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) (1), и по-специално член 6, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Директива 2004/49/ЕО следва постепенно да се въведат общи методи за безопасност (ОМБ), за да се осигури поддържането на високо ниво на безопасност и, когато е целесъобразно и възможно — подобряването му.

(2)

На 12 октомври 2010 г. Комисията предостави мандат на Европейската железопътна агенция („Агенцията“) в съответствие с Директива 2004/49/ЕО да преразгледа Регламент (ЕО) № 352/2009 на Комисията от 24 април 2009 г. за приемане на общ метод за безопасност относно определянето и оценката на риска в съответствие с член 6, параграф 3, буква а) от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2). Преразглеждането следва да обхваща резултатите от анализа на Агенцията съгласно член 9, параграф 4 от регламента, на цялостната ефективност на ОМБ за определянето и оценката на риска и опита, придобит от неговото прилагане, както и на по-нататъшните развития в ролите и отговорностите на оценяващия орган, посочен в член 6 от същия регламент. Преразглеждането следва също така да включва изискванията за квалификация (като се разработи схема за признаване/акредитация) за оценяващия орган в съответствие с неговата роля в ОМБ, с оглед на подобряване на яснотата, за да се избегнат различията при прилагането в държавите членки, вземайки предвид допирните точки със съществуващите процедури на Съюза за разрешаване/сертификация в железопътния сектор. Ако е осъществимо, преразглеждането на Регламент (ЕО) № 352/2009 следва да обхваща също така и по-нататъшното развитие на критериите за приемливост на риска, които могат да бъдат използвани за оценяване на приемливостта на риска по време на конкретно определяне и оценка на риска. Агенцията е внесла препоръката си относно ОБМ в Комисията, подкрепена от доклад за оценка на въздействието, в отговор на възложения ѝ от Комисията мандат. Настоящият регламент е въз основа на посочената препоръка на Агенцията.

(3)

В съответствие с Директива 2004/49/ЕО, основните елементи на системата за управление на безопасността следва да включват процедури и методи за определяне на риска и изпълнение на мерки за контрол на риска, когато промяна в експлоатационните условия или нови материали създават нови рискове за инфраструктурата или експлоатацията. Този основен елемент от системата за управление на безопасността е обхванат от настоящия регламент.

(4)

Член 14а, параграф 3 от Директива 2004/49/ЕО изисква образуванията, които отговарят за поддръжката, да въведат система за поддръжка, за да се осигури, че возилата, за чиято поддръжка отговарят, са в безопасно експлоатационно състояние. За управление на промените в оборудването, процедурите, организацията, персонала или интерфейсите, образуванията, които отговарят за поддръжката, следва да разполагат с процедури за оценка на риска. Изискването за системата за поддръжка също е обхванато от настоящия регламент.

(5)

Вследствие на прилагането на Директива 91/440/ЕИО на Съвета от 29 юли 1991 г. относно развитието на железниците в Общността (3) и на член 9, параграф 2 от Директива 2004/49/ЕО, специално внимание следва да се отдели на управлението на риска в интерфейсите между участниците, които участват в прилагането на настоящия регламент.

(6)

Член 15 от Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (4) изисква от държавите членки да предприемат всички необходими стъпки, за да осигурят, че съставляващите железопътната система структурни подсистеми могат да бъдат въвеждани в експлоатация само ако са проектирани, изградени и монтирани по такъв начин, че да отговарят на съответните съществени изисквания при интегрирането им в железопътната система. По-специално държавите членки трябва да проверяват техническата съвместимост на тези подсистеми с железопътната система, в която се интегрират, и безопасното интегриране на тези подсистеми в съответствие с обхвата на настоящия регламент.

(7)

Липсата на общ подход за определяне и доказване на съвместимост с нивата и изискванията за безопасност на железопътната система между държавите членки се оказа едно от препятствията пред либерализирането на железопътния пазар. Такъв общ подход следва да се установи посредством настоящия регламент.

(8)

За да се улесни взаимното признаване между държавите членки, използваните методи за определяне и управление на рисковете, както и методите за доказване на съответствието на железопътната система на територията на Съюза с изискванията за безопасност, следва да се хармонизират сред всички участници в разработването и експлоатацията на железопътната система. Като първа стъпка е необходимо да се хармонизират процедурите и методите за определяне на риска и изпълнение на мерки за контрол, когато дадена промяна в експлоатационните условия или използването на нови материали създават нови рискове за инфраструктурата или експлоатацията, както е посочено в точка 2, буква г) от приложение III към Директива 2004/49/ЕО.

(9)

Ако няма съществуващо нотифицирано национално правило за определяне дали една промяна е значителна или не за безопасността в дадена държава членка, дружеството или организацията, отговорна за изпълнение на промяната („вносителят на предложението“) следва първо да проучи потенциалното въздействие на промяната върху безопасността на железопътната система. Ако предложената промяна има въздействие върху безопасността, вносителят на предложението следва да направи експертна оценка на значимостта на промяната въз основа на набор от критерии, които следва да бъдат установени с настоящия регламент. В резултат на тази оценка следва да бъде направено едно от трите заключения, описани по-долу. В първия случай се приема, че промяната не е значителна и вносителят на предложението следва да я извърши, прилагайки своя собствен метод за безопасност. Във втория случай се приема, че промяната е значителна и вносителят на предложението следва да я изпълни в съответствие с настоящия регламент, без да е необходима специална намеса на националния орган по безопасността. В третия случай промяната се приема за значителна, но съществуват разпоредби на равнище Европейски съюз, които изискват специфична намеса на съответния национален орган по безопасността, например като издаване на ново разрешително за въвеждане в експлоатация на возило или преразглеждане/актуализиране на сертификата за безопасност на железопътно предприятие, или преразглеждане/актуализиране на разрешителното за безопасност на управител на инфраструктура.

(10)

Когато обект на промяна е вече влязла в експлоатация железопътна система, значимостта на промяната следва да бъде оценена също, като се отчитат всички свързани с безопасността промени, които засягат същата част на системата и които са извършени след влизането в сила на настоящия регламент или след последното прилагане на процедурата по управление на риска, описана в настоящия регламент, в зависимост кое от двете събития е настъпило по-късно. Целта е да се направи оценка дали съвкупността от всички такива промени представлява значителна промяна, която изисква пълно прилагане на ОМБ за определянето и оценката на риска.

(11)

Приемливостта на риска от дадена значителна промяна следва да се определя с помощта на един или няколко от следните принципи за приемливост на риска: прилагането на практически правилници, сравнения със сходни части на железопътната система, или конкретно изчисление на риска. Всички принципи са били използвани успешно в редица железопътни приложения, както и в други видове транспорт и в други отрасли. Принципът за „конкретно изчисление на риска“ често се използва при сложни или новаторски промени. Вносителят на предложението следва да отговаря за избора на принципа, който ще прилага.

(12)

Когато е прилаган широко признат практически правилник, следва да бъде възможно намаляването на въздействието от прилагането на ОМБ в съответствие с принципа на пропорционалност. Аналогично, в случаите, в които съществуват разпоредби на равнище Съюз, които изискват специфична намеса от националния орган по безопасността, този орган следва да може да действа като независим оценяващ орган, за да се намалят дублирането на проверките, излишните разходи за отрасъла и времето за достигане до пазара.

(13)

За да докладва на Комисията за ефективността и прилагането на настоящия регламент, както и, ако е необходимо, да отправя препоръки за неговото подобряване, Агенцията следва да е в състояние да събира съответната информация от различните участващи страни, включително от националните органи по безопасност, от сертифициращите органи на образуванията, които отговарят за поддръжката на товарни вагони, както и от други образувания, които отговарят за поддръжка, която не попада в обхвата на Регламент (ЕС) № 445/2011 на Комисията от 10 май 2011 г. относно система за сертифициране на структурите, които отговарят за поддръжката на товарни вагони (5).

(14)

Акредитацията на даден оценяващ орган обикновено следва да се предоставя от националния орган по акредитация, който има изключителното правомощие да прецени дали оценяващият орган отговаря на изискванията, определени от хармонизираните стандарти. Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти (6) съдържа подробни разпоредби относно правомощията на такива национални органи по акредитация.

(15)

Когато хармонизираното законодателство на Съюза предвижда за изпълнението си избор на органи за оценка на съответствието, като предпочитано средство за доказване на техническата компетентност на тези органи, националните публични органи навсякъде в Съюза следва да счетат прозрачната акредитация, както е предвидена в Регламент (ЕО) № 765/2008. Въпреки това, националните органи могат да счетат, че разполагат с подходящите средства сами да извършват такава оценка. В такива случаи държавата членка следва да предостави на Комисията и на другите държави членки всички документални доказателства, необходими за проверка на компетентността на признаващия орган, който тя избира за изпълнение на законодателството на Съюза. С цел постигане на сходно ниво на качество и доверие, каквото се очаква посредством акредитацията, изискванията и правилата за оценка и наблюдение на оценяващите органи в случай на признаване, следва да са еквивалентни на тези, използвани за акредитацията.

(16)

Независимо и компетентно външно или вътрешно физическо лице, организация или образувание, национален орган по безопасността, нотифициран орган или орган, определен в съответствие с член 17 от Директива 2008/57/ЕО, биха могли да действат като оценяващ орган, при условие че изпълняват критериите, предвидени в приложение II.

(17)

Признаването на вътрешни оценяващи органи в съответствие с настоящия регламент не води до незабавно преразглеждане на вече издадени сертификати за безопасност на железопътни предприятия, разрешения за безопасност на управители на инфраструктура и сертификати на образувания, които отговарят за поддръжка. Тяхното преразглеждане може да се извърши при следващото заявление за подновяване или актуализиране на сертификата за безопасност, разрешението за безопасност или сертификата на образуванието, което отговаря за поддръжка.

(18)

В съществуващото законодателство няма ограничения за броя на оценяващите органи, акредитирани или признати във всяка държава членка, както и няма задължение за съществуването на такъв орган. Когато оценяващият орган не е определен вече от съществуващо законодателство на Съюза или национално законодателство, вносителят на предложението може да назначи всеки оценяващ орган от Съюза или от трета държава, който е акредитиран по еквивалентни критерии и отговаря на изисквания, еквивалентни на тези, които се съдържат в настоящия регламент. Държавата членка следва да може да използва акредитация или признаване или всякаква комбинация от тези две възможности.

(19)

Регламент (ЕО) № 352/2009 е станал неактуален и поради това следва да бъде заменен от настоящия регламент.

(20)

С оглед на новите изисквания, въведени от настоящия регламент по отношение на условията за акредитиране и признаване на оценяващия орган, изпълнението на настоящия регламент следва да бъде отложено с цел се даде достатъчно време на засегнатите участници да въведат и да изпълняват този нов общ подход.

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 27, параграф 1 от Директива 2004/49/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

1.   Настоящият регламент установява преразгледан общ метод за безопасност (ОМБ) за определянето и оценката на риска, както е посочен в член 6, параграф 3, буква а) от Директива 2004/49/ЕО.

2.   Настоящият регламент улеснява достъпа до пазара на железопътни транспортни услуги посредством хармонизиране на:

а)

процедурите за управление на риска, които се използват за оценка на въздействието на промените върху нивата на безопасност и на спазването на изискванията за безопасност;

б)

обмена на информация, свързана с безопасността, между различните участници в железопътния сектор, с цел управлението на безопасността при различните интерфейси, които могат да съществуват в този сектор;

в)

доказателствата, в резултат от прилагането на процедура за управление на риска.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на вносителя на предложението, както е дефиниран в член 3, параграф 11, когато прави промяна в железопътната система на дадена държава членка.

Тези промени могат да бъдат от технически, експлоатационен или организационен характер. По отношение на организационните промени, само промените, които могат да окажат въздействие върху процесите на експлоатацията и поддръжката, са обект на разглеждане съгласно правилата от член 4.

2.   Когато въз основа на оценка в съответствие с критериите, определени в член 4, параграф 2, букви а)—е):

а)

промяната се счита за значителна, се прилага процедурата за управление на риска, определена в член 5;

б)

промяната се счита за незначителна, е достатъчно съхраняването на необходимите документи, с които да се обоснове решението.

3.   Настоящият регламент се прилага също така за структурни подсистеми, за които се прилага Директива 2008/57/ЕО:

а)

ако за съответните технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) е необходима оценка на риска; в такъв случай в ТСОС трябва да бъде уточнено, когато е целесъобразно, кои части от ОМБ се прилагат;

б)

ако промяната е значителна, както е определено в член 4, параграф 2, процедурата за управление на риска, определена в член 5, се прилага при въвеждането в експлоатация на структурни подсистеми, за да се осигури безопасното им интегриране в съществуваща система по силата на член 15, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО.

4.   Прилагането на настоящия регламент в случая, посочен в параграф 3, буква б) от настоящия член, не води до изисквания, които са в противоречие с тези, определени в съответните ТСОС. Ако има такива противоречия, вносителят на предложението информира засегнатата държава членка, която тогава може да реши да поиска преразглеждане на ТСОС в съответствие с член 6, параграф 2 или с член 7 от Директива 2008/57/ЕО или дерогация в съответствие с член 9, параграф 2 от същата директива.

5.   Железопътните системи, изключени от обхвата на Директива 2004/49/ЕО в съответствие с член 2, параграф 2 от нея, са изключени от обхвата на настоящия регламент.

6.   Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 352/2009, продължават да се прилагат по отношение на проекти, които са в напреднал етап на развитие по смисъла на член 2, буква у) от Директива 2008/57/ЕО на датата на прилагане на настоящия регламент.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията от член 3 от Директива 2004/49/ЕО.

Прилагат се също така следните определения:

1)

„риск“ означава честотата на настъпване на произшествия и инциденти, водещи до вреда (причинена от дадена опасност), както и големината на тази вреда;

2)

„анализ на риска“ означава систематично използване на цялата налична информация за идентифициране на опасностите и за изчисление на риска;

3)

„определяне на риска“ означава процедура, основана на анализа на риска, която има за цел да определи дали е достигнато приемливо ниво на риска;

4)

„оценка на риска“ означава целия процес, състоящ се от анализ на риска и определяне на риска;

5)

„безопасност“ означава отсъствието на неприемлив риск от вреда;

6)

„управление на риска“ означава систематичното прилагане на управленски политики, процедури и практики за целите на анализа, определянето и контрола на риска;

7)

„интерфейси“ означава всички точки на взаимодействие по време на жизнения цикъл на дадена система или подсистема, включително по време на експлоатацията и поддръжката, в които различните участници в железопътния сектор ще работят заедно, за да управляват рисковете;

8)

„участници“ означава всички страни, които пряко или посредством договорни отношения участват в прилагането на настоящия регламент;

9)

„изисквания за безопасност“ означава свързаните с безопасността характеристики (качествени и количествени) на дадена система, нейната експлоатация (включително правилата за експлоатация) и поддръжката ѝ, които са необходими за постигане на законовите или дружествените цели за безопасност;

10)

„мерки за безопасност“ означава набор от действия, които водят или до намаляване на честотата на поява на дадена опасност, или до смекчаване на последствията от нея с цел постигане и/или поддържане на приемливо ниво на риска;

11)

„вносител на предложението“ означава едно от следните:

а)

железопътно предприятие или управител на инфраструктура, които прилагат мерки за контрол на риска, в съответствие с член 4 от Директива 2004/49/ЕО;

б)

образувание, което отговаря за поддръжката и което изпълнява мерки в съответствие с член 14а, параграф 3 от Директива 2004/49/ЕО;

в)

възложител или производител, които за прилагането на процедурата на ЕО за проверка се обръщат към нотифициран орган, в съответствие с член 18, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО, или към орган, определен съгласно член 17, параграф 3 от същата директива;

г)

заявител за разрешение за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми;

12)

„доклад за оценката на безопасността“ означава документът, който съдържа заключенията от оценката, извършена от оценяващия орган по отношение на оценяваната система;

13)

„опасност“ означава условие, което може да доведе до произшествие;

14)

„оценяващ орган“ означава независимото и компетентно външно или вътрешно физическо лице, организация или образувание, което извършва разследване с цел вземане на решение въз основата на доказателства относно способността на дадена система да изпълнява изискванията за безопасност;

15)

„критерии за приемливост на риска“ означава техническото задание, по което се оценява приемливостта на конкретен риск; тези критерии се използват за определяне дали нивото на риска е достатъчно ниско, за да не е необходимо да се предприемат непосредствени действия за допълнителното му намаляване;

16)

„регистър на опасностите“ означава документът, в който се вписват и се обозначават идентифицираните опасности, свързаните с тях мерки, произходът им, и се отбелязва организацията, която отговаря за управлението им;

17)

„идентифициране на опасностите“ е процесът на откриване, вписване и характеризиране на опасностите;

18)

„принцип на приемливост на риска“ означава правилата, които се използват за достигане до заключение дали рискът, свързан с една или повече конкретни опасности, е приемлив;

19)

„практически правилник“ означава набор от писмени правила, които, ако се прилагат правилно, могат да бъдат използвани за контрол на една или повече конкретни опасности;

20)

„референтна система“ означава система, която е доказала в практиката своето приемливо ниво на безопасност и спрямо която приемливостта на рисковете от дадена оценявана система, може да се определи чрез сравнение;

21)

„изчисление на риска“ е процедурата, която се използва за определяне на нивото на риска, обект на анализ, и която се състои от следните стъпки: изчисление на честотата, анализ на последствията и тяхното интегриране;

22)

„техническа система“ означава продукт или съвкупност от продукти, включително документацията за проектирането, изпълнението и поддръжката. разработването на дадена техническа система започва със спецификацията на изискванията към нея и завършва с приемането ѝ; въпреки че при проектирането се вземат предвид съответните интерфейси с човешкото поведение, техническата система не включва операторите и техните действия; процедурата за поддръжка се описва в ръководствата по поддръжката, но сама по себе си тя не е част от техническата система;

23)

„катастрофални последствия“ означава смъртни случаи и/или множество тежки наранявания, и/или голяма вреда за околната среда, вследствие на произшествие;

24)

„приемане по отношение на безопасността“ е статутът, който се дава на промяната от вносителя на предложението въз основа на доклада за оценката на безопасността, представен от оценяващия орган;

25)

„система“ означава всяка част от железопътната система, която е подложена на промяна, като промяната може да бъда от технически, експлоатационен или организационен характер;

26)

„нотифицирано национално правило“ означава всяко национално правило, нотифицирано съгласно Директива 96/48/ЕО на Съвета (7) или Директива 2001/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8) и директиви 2004/49/ЕО и 2008/57/ЕО;

27)

„сертифициращ орган“ означава орган за сертифициране, както е определен в член 3 от Регламент (ЕО) № 445/2011;

28)

„орган за оценяване на съответствието“ означава орган за оценяване на съответствието съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

29)

„акредитация“ означава акредитация съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

30)

„национален орган по акредитация“ означава национален орган по акредитация съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕС) № 765/2008;

31)

„признаване“ означава атестация от национален орган, различен от националния орган по акредитация, за това, че оценяващият орган отговаря на изискванията, определени в приложение II към настоящия регламент, да извършва дейността за независима оценка, определена в член 6, параграфи 1 и 2.

Член 4

Значителни промени

1.   Ако в дадена държава членка няма нотифицирано национално правило за определяне на това дали една промяна е значителна или не, вносителят на предложението проучва потенциалното въздействие на промяната върху безопасността на железопътната система.

Ако предложената промяна не оказва въздействие върху безопасността, не е необходимо да се прилага процедурата за управление на риска, описана в член 5.

2.   Ако предложената промяна оказва въздействие върху безопасността, вносителят на предложението определя с помощта на експертна преценка доколко е значителна промяната въз основа на следните критерии:

а)

последствия при срив на системата: достоверен най-неблагоприятен сценарий при срив на оценяваната система, отчитащ съществуването на предпазни мерки извън оценяваната система;

б)

нововъведения, използвани при изпълнението на промяната; това засяга както нововъведения в железопътния сектор, така и нововъведения в организацията, която извършва промяната;

в)

сложност на промяната;

г)

мониторинг: невъзможност за мониторинг на изпълнената промяна през целия жизнен цикъл на системата, както и за подходяща намеса;

д)

обратимост: невъзможност за връщане към системата, каквато е била преди промяната;

е)

допълняемост: оценка на значимостта на промяната при отчитане на всички свързани с безопасността скорошни промени на оценяваната система, които не са били определени като значителни.

3.   Вносителят на предложението съхранява необходимите документи, за да обоснове решението си.

Член 5

Процедура за управление на риска

1.   Вносителят на предложението отговаря за прилагането на настоящия регламент, включително за оценката на значимостта на промяната въз основа на критериите в член 4, и за изпълнението на процедурата за управление на риска, определена в приложение I.

2.   Вносителят на предложението осигурява, че рисковете, произлизащи от неговите доставчици и доставчици на услуги, включително техните подизпълнители, също се управляват в съответствие с настоящия регламент. За тази цел вносителят на предложението може да поиска чрез договорни отношения, неговите доставчици и доставчици на услуги, включително техните подизпълнители, да участват в процедурата за управление на риска, определена в приложение I.

Член 6

Независима оценка

1.   Оценяващият орган извършва независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска, както е определена в приложение I, и на резултатите от нея. Оценяващият орган отговаря на критериите, изброени в приложение II. Когато оценяващият орган не е вече определен от съществуващо законодателство на Съюза или национално законодателство, вносителят на предложението назначава свой собствен оценяващ орган на най-ранния подходящ етап от процедурата за оценка на риска.

2.   За извършване на независимата оценка оценяващият орган:

а)

гарантира, че напълно разбира значителната промяна въз основа на документацията, предоставена от вносителя на предложението;

б)

провежда оценка на процедурите, използвани за управление на безопасността и качеството по време на проектирането и изпълнението на значителната промяна, ако тези процедури не са вече сертифицирани от съответен орган за оценка на съответствието;

в)

извършва оценка на прилагането на тези процедури за безопасност и качество по време на проектирането и изпълнението на значителната промяна.

След като приключи своята оценка в съответствие с букви а), б) и в), оценяващият орган представя доклада от оценката на безопасността, предвиден в член 15 и приложение III.

3.   Избягва се дублиране на работата между следните оценки:

а)

оценката на съответствието на системата за управление на безопасността и на системата за поддръжка, принадлежаща на образуванията, които отговарят за поддръжката, съгласно изискванията в Директива 2004/49/ЕО;

б)

оценката на съответствието, извършена от нотифициран орган, съгласно определението в член 2, буква й) от Директива 2008/57/ЕО или от орган, определен в съответствие с член 17 от същата директива; и

в)

всяка независима оценка, извършена от оценяващия орган в съответствие с настоящия регламент.

4.   Без да се засягат разпоредбите на законодателството на Съюза, вносителят на предложението може да избере националния орган по безопасността за оценяващ орган, когато този национален орган по безопасността предлага тази услуга и когато значителните промени се отнасят до следните случаи:

а)

за дадено возило е необходимо разрешение за въвеждане в експлоатация, както е посочено в член 22, параграф 2 и член 24, параграф 2 от Директива 2008/57/ЕО;

б)

за дадено возило е необходимо допълнително разрешение за въвеждане в експлоатация съгласно член 23, параграф 5 и член 25, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО;

в)

сертификатът за безопасност трябва да бъде актуализиран поради промяна на вида или размера на дейността съгласно член 10, параграф 5 от Директива 2004/49/ЕО;

г)

сертификатът за безопасност трябва да бъде преразгледан поради съществени промени в регулаторната рамка за безопасност, както е посочено в член 10, параграф 5 от Директива 2004/49/ЕО;

д)

разрешението за безопасност трябва да бъде актуализирано поради съществени промени в инфраструктурата, сигнализацията или енергоснабдяването, или в принципите на тяхната експлоатация и поддръжка, както е посочено в член 11, параграф 2 от Директива 2004/49/ЕО;

е)

разрешението за безопасност трябва да бъде преразгледано поради съществени промени в регулаторната рамка за безопасност, както е посочено в член 11, параграф 2 от Директива 2004/49/ЕО.

Когато дадена значителна промяна засяга структурна подсистема, за която е необходимо разрешение за въвеждане в експлоатация, както е посочено в член 15, параграф 1, или член 20 от Директива 2008/57/ЕО, вносителят на предложението може да избере националния орган по безопасността за оценяващ орган, когато въпросният национален орган по безопасността предлага тази услуга, освен ако вносителят на предложението вече е поверил тази задача на нотифициран орган в съответствие с член 18, параграф 2 от същата директива.

Член 7

Акредитация/признаване на оценяващ орган

Оценяващият орган, предвиден в член 6, следва да бъде:

а)

акредитиран от националния орган по акредитация, посочен в член 13, параграф 1, в съответствие с критериите, определени в приложение II, или;

б)

признат от признаващия орган, посочен в член 13, параграф 1, в съответствие с критериите, определени в приложение II; или

в)

националният орган по безопасността съгласно изискването на член 9, параграф 2.

Член 8

Приемане на акредитация/признаване

1.   Когато предоставя сертификата за безопасност или разрешението за безопасност в съответствие с Регламент (ЕС) № 1158/2010 на Комисията (9) и Регламент (ЕС) № 1169/2010 на Комисията (10), националният орган по безопасността приема акредитацията или признаването от държава членка в съответствие с член 7, като доказателство за способността на железопътното предприятие или управителя на инфраструктурата да действа като оценяващ орган.

2.   Когато предоставя сертификата на образувание, което отговаря за поддръжката, в съответствие с Регламент (ЕС) № 445/2011, сертифициращият орган приема такава акредитация или признаване от държава членка, като доказателство за способността на образуванието, което отговаря за поддръжката, да действа като оценяващ орган.

Член 9

Видове признаване на оценяващия орган

1.   Могат да се използват следните видове признаване на оценяващия орган:

а)

признаване от държавата членка на образувание, което отговаря за поддръжката, на организация или на част от нея или на физическо лице;

б)

признаване от националния орган по безопасността на способността на дадена организация, или част от нея или физическо лице, за провеждането на независима оценка посредством оценка и надзор на системата за управление на безопасността на железопътно предприятие или на управител на инфраструктура;

в)

когато националният орган по безопасността действа като сертифициращ орган в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 445/2011, признаване от националния орган по безопасността на способността на дадена организация, или част от нея или физическо лице, да извършва независима оценка посредством оценяване и наблюдение на системата за поддръжка на образувание, което отговаря за поддръжката;

г)

признаване от признаващия орган, определен от държавата членка, на способността на, кото отговаря за поддръжката, на организация или част от нея или на физическо лице, да извършва независима оценка.

2.   Когато държава членка признава националния орган по безопасността за оценяващ орган, тя е отговорна за това да осигури, че националният орган по безопасността отговаря на изискванията, определени в приложение II; в този случай, функциите на оценяващ орган на националния орган по безопасността са доказуемо независими от другите функции на националния орган по безопасността.

Член 10

Срок на валидност на признаването

1.   В случаите, посочени в член 9, параграф 1, букви а) и г) и член 9, параграф 2, срокът на валидност на признаването не надвишава 5 години от датата на предоставянето му.

2.   В случая, посочен в член 9, параграф 1, буква б):

а)

признаването на железопътно предприятие или на управител на инфраструктура, се указва в съответния сертификат за безопасност, в поле № 5 „Допълнителна информация“ от хармонизирания формат за сертификатите за безопасност, предвиден в приложение I към Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията (11) и на подходящо място в разрешенията за безопасност;

б)

срокът на валидност на признаването се ограничава до този на сертификата или разрешението за безопасност, въз основа на които то е предоставено. В този случай искането за признаване се прави при следващото заявление за подновяване или актуализация на сертификата или на разрешението за безопасност.

3.   В случаите, посочени в член 9, параграф 1, буква в):

а)

признаването на образувание, което отговаря за поддръжката, се указва в съответния сертификат, в поле 5 „Допълнителна информация“ от хармонизирания формат за сертификатите на образувания, които отговарят за поддръжката, предвиден в приложение V или, според случая, в приложение VI към Регламент (ЕС) № 445/2011;

б)

срокът на валидност на признаването се ограничава до този на сертификата, издаден от сертифициращия орган, въз основа на който то е предоставено. В този случай искането за признаване се прави при следващото заявление за подновяване или актуализиране на този сертификат.

Член 11

Наблюдение от признаващия орган

1.   Аналогично на изискванията в член 5, параграф 3 и член 5, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 765/2008 спрямо акредитацията, признаващият орган извършва периодично наблюдение с цел да провери дали признатият от него оценяващ орган продължава да отговаря на критериите, определени в приложение II, в рамките на срока на валидност на признаването.

2.   Ако оценяващият орган повече не отговаря на критериите, определени в приложение II, признаващият орган ограничава прилагането на признаването, временно прекратява или оттегля признаването, в зависимост от степента на несъответствие.

Член 12

Облекчени критерии за случаите, в които дадена значителна промяна няма да бъде обект на взаимно признаване

Когато оценката на риска по отношение на дадена значителна промяна няма да бъде обект на взаимно признаване, вносителят на предложението определя оценяващ орган, отговарящ най-малкото на изискванията за компетентност, независимост и безпристрастност от приложение II. Другите изисквания на параграф 1 от приложение II, могат да бъдат облекчени в съгласие с националния орган по безопасността и по недискриминиращ начин.

Член 13

Предоставяне на информация на Агенцията

1.   Когато е приложимо, не по-късно от 21 май 2015 г., държавите членки информират Агенцията кой е техният национален орган по акредитация и/или признаващ орган или признаващи органи за целите на настоящия регламент, както и кои са оценяващите органи, които са признали в съответствие с член 9, параграф 1, буква а). Те също така нотифицират всяка промяна на ситуацията в срок от един месец от настъпването ѝ. Комисията прави тази информация публично достъпна.

2.   Не по-късно от 21 май 2015 г. националният орган по акредитация информира Агенцията за акредитираните оценяващи органи, както и за областите на компетентност, за които тези органи са акредитирани, както е предвидено в точки 2 и 3 от приложение II. Той също така нотифицира всяка промяна на ситуацията в срок от един месец от настъпването ѝ. Комисията прави тази информация публично достъпна.

3.   Не по-късно от 21 май 2015 г. признаващият орган информира Агенцията за признатите оценяващи органи, както и за областите на компетентност, за които тези оценяващи органи са признати, както е предвидено в точки 2 и 3 от приложение II. Той също така нотифицира всяка промяна на ситуацията в срок от един месец от настъпването ѝ. Комисията прави тази информация публично достъпна.

Член 14

Помощ от Агенцията за акредитация или признаване на оценяващия орган

1.   Агенцията организира партньорски оценки между признаващите органи въз основа на принципите, определени в член 10 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

2.   Агенцията организира, в сътрудничество с Европейското сътрудничество за акредитация (EA), обучение по настоящия регламент за националните органи по акредитация и за признаващите органи, най-малкото при всяко ново преразглеждане на настоящия регламент.

Член 15

Доклади за оценка на безопасността

1.   Оценяващият орган предоставя на вносителя на предложението доклад за оценка на безопасността в съответствие с изискванията, определени в приложение III. Вносителят на предложението е отговорен да определи дали и как да се вземат предвид заключенията от доклада за оценка на безопасността при приемането по отношение на безопасността на оценяваната промяна. Вносителят на предложението обосновава и документира частта от доклада за оценка на безопасността, с която вносителят на предложението евентуално не е съгласен.

2.   В случая, посочен в член 2, параграф 3, буква б), в съответствие с параграф 5 от настоящия член, декларацията, посочена в член 16, се приема от националния орган по безопасността при решението му относно разрешаването на въвеждането в експлоатация на структурни подсистеми и возила.

3.   Без да се засягат разпоредбите на член 16 от Директива 2008/57/ЕО, националният орган по безопасността не може да поиска допълнителни проверки или анализи на риска, освен ако е в състояние да докаже наличието на съществен риск за безопасността.

4.   В случая, посочен в член 2, параграф 3, буква а), в съответствие с параграф 5 от настоящия член, декларацията, посочена в член 16, се приема от нотифицирания орган, който отговаря за издаването на сертификата за съответствие, освен ако той обоснове и документира съмненията си относно възприетите хипотези или целесъобразността на резултатите.

5.   Когато дадена система или част от система вече е била приета в съответствие с процедурата за управление на риска, описана в настоящия регламент, изготвеният в резултат на това доклад за оценката на безопасността не може да бъде поставян под съмнение от никой друг оценяващ орган, имащ за задача да извърши нова оценка на същата система. Взаимното признаване зависи от доказването на това, че системата ще се използва при същите функционални, експлоатационни и екологични условия като тези на вече приетата система, както и че са приложени еквивалентни критерии за приемливост на риска.

Член 16

Декларация на вносителя на предложението

Въз основа на резултатите от прилагането на настоящия регламент и на доклада за оценка на безопасността, предоставен от оценяващия орган, вносителят на предложението изготвя писмена декларация, че всички известни опасности и свързани рискове са под контрол и са ограничени до едно приемливо ниво.

Член 17

Управление и одити на контрола на риска

1.   Железопътните предприятия и операторите на инфраструктура, в своите планове за периодични одити на системата за управление на безопасността, както е посочена в член 9 от Директива 2004/49/ЕО, включват одити на прилагането на настоящия регламент.

2.   Образуванията, които отговарят за поддръжката, в своите планове за периодични одити на системата за поддръжка, както е посочена в член 14а, параграф 3 от Директива 2004/49/ЕО, включват одити на прилагането на настоящия регламент.

3.   В рамките на задачите, определени в член 16, параграф 2, буква д) от Директива 2004/49/ЕО, националният орган по безопасността извършва надзор на прилагането на настоящия регламент от железопътните предприятия, управителите на инфраструктура и образуванията, които отговарят за поддръжката, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 445/2011, но са посочени в неговия национален регистър на возилата.

4.   Като част от задачите, определени в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 445/2011, сертифициращият орган на образувание, което отговаря за поддръжката на товарни вагони, наблюдава прилагането на настоящия регламент от образуванието, което отговаря за поддръжката.

Член 18

Обратна връзка и технически напредък

1.   Всеки оператор на инфраструктура и всяко железопътно предприятие, в своя годишен доклад за безопасността, посочен в член 9, параграф 4 от Директива 2004/49/ЕО, докладва накратко опита си в прилагането на настоящия регламент. Докладът включва и обобщение на решенията, свързани с равнището на значимост на промените.

2.   В своя годишен доклад за безопасността, посочен в член 18 от Директива 2004/49/ЕО, всеки национален орган по безопасността докладва опита на вносителите на предложения в прилагането на настоящия регламент, и когато е целесъобразно — своя собствен опит.

3.   Годишният доклад за поддръжката от страна на образуванията, отговарящи за поддръжката на товарни вагони, посочен в точка I, параграф 7.4, буква к) от приложение III към Регламент (ЕС) № 445/2011, включва информация за опита на образуванията, които отговарят за поддръжката, във връзка с прилагането на настоящия регламент. Агенцията събира тази информация координирано със съответните сертифициращи органи.

4.   Другите образувания, които отговарят за поддръжката и които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 445/2011 също споделят с Агенцията опита си от прилагането на настоящия регламент. Агенцията координира споделянето на опит с образуванията, които отговарят за поддръжката, и с националните органи по безопасността.

5.   Агенцията събира цялата информация във връзка с опита от прилагането на настоящия регламент и, ако необходимо, отправя препоръки до Комисията с оглед на подобряване на настоящия регламент.

6.   Преди 21 май 2018 г. Агенцията представя на Комисията доклад, който съдържа:

а)

анализ на опита от прилагането на настоящия регламент, включително случаите, при които ОМБ е бил приложен от вносителите на предложения на доброволен принцип, преди съответната дата за прилагане, предвидена в член 20;

б)

анализ на опита на вносителите на предложения във връзка с решенията относно степента на значимост на промените;

в)

анализ на случаите, в които са били използвани практически правилници съгласно раздел 2.3.8 от приложение I;

г)

анализ на опита от акредитирането и признаването на оценяващи органи;

д)

анализ на цялостната ефективност на настоящия регламент.

Националните органи по безопасността подпомагат Агенцията в събирането на тази информация.

Член 19

Отмяна

Регламент (ЕО) № 352/2009 се отменя, считано от 21 май 2015 г.

Позоваванията на отменения регламент се разбират като позовавания на настоящия регламент.

Член 20

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 21 май 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 44.

(2)  ОВ L 108, 29.4.2009 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 237, 24.8.1991 г., стр. 25.

(4)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 122, 11.5.2011 г., стр. 22.

(6)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.

(7)  ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 6.

(8)  ОВ L 110, 20.4.2001 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 326, 10.12.2010 г., стр. 11.

(10)  ОВ L 327, 11.12.2010 г., стр. 13.

(11)  ОВ L 153, 14.6.2007 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.   ОБЩИ ПРИНЦИПИ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ПРОЦЕДУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

1.1.   Общи принципи и задължения

1.1.1.

Процедурата за управление на риска започва с дефинирането на оценяваната система и включва следните дейности:

а)

процедурата за оценка на риска, която идентифицира опасностите, рисковете, свързаните с тях мерки за безопасност и съответните изисквания за безопасност, които трябва да бъдат изпълнени от оценяваната система;

б)

доказване на съответствието на системата с определените изисквания за безопасност; и

в)

управление на всички идентифицирани опасности и свързаните с тях мерки за безопасност.

Процедурата за управление на риска е итеративна и е илюстрирана с диаграмата в допълнението. Процедурата завършва, когато се докаже съответствието на системата с всички изисквания за безопасност, които са необходими за приемане на рисковете, свързани с идентифицираните опасности.

1.1.2.

Процедурата за управление на риска включва целесъобразни дейности за осигуряване на качеството и се извършва от компетентни служители. Тя се подлага на независима оценка от един или повече оценяващи органи.

1.1.3.

Вносителят на предложението, който отговаря за процедурата за управление на риска, поддържа регистър на опасностите в съответствие с точка 4.

1.1.4.

Участниците, които вече разполагат с методи или инструменти за оценка на риска, могат да продължат да ги прилагат, ако такива методи или инструменти са съвместими с разпоредбите на настоящия регламент и при следните условия:

а)

методите или инструментите за оценка на риска са описани в система за управление на безопасността, която е приета от национален орган по безопасността в съответствие член 10, параграф 2, буква а) или член 11, параграф 1, буква а) от Директива 2004/49/ЕО; или

б)

методите или инструментите за оценка на риска се изискват от ТСОС или съответстват на публично достъпни признати стандарти, посочени в нотифицирани национални правила.

1.1.5.

Без да се засяга гражданската отговорност в съответствие със законовите изисквания на държавите членки, процедурата за оценка на риска попада в отговорностите на вносителя на предложението. По-специално, вносителят на предложението решава със съгласието на засегнатите участници, кой ще отговаря за изпълнението на изискванията за безопасност, произтичащи от оценката на риска. Изискванията за безопасност, определени за тези участници от вносителя на предложението, не надхвърлят обхвата на тяхната отговорност и област на контрол. Това решение зависи от вида на мерките за безопасност, които са избрани, за да се контролират рисковете до едно приемливо ниво. Доказването на спазването на изискванията за безопасност се извършва в съответствие с точка 3.

1.1.6.

Първата стъпка от процедурата за управление на риска е определянето в документ, който се изготвя от вносителя на предложението, на задачите на различните участници, както и действията им по управлението на риска. Вносителят на предложението отговаря за координацията на тясното сътрудничество между различните участници, съгласно съответните им задачи, с цел управление на опасностите и свързаните с тях мерки за безопасност.

1.1.7.

Оценката на правилното прилагане на процедурата за управление на риска попада в отговорностите на оценяващия орган.

1.2.   Управление на интерфейсите

1.2.1.

По отношение на всеки интерфейс, свързан с оценяваната система, и без да се засягат спецификациите на интерфейсите в съответните ТСОС, засегнатите участници от железопътния сектор си сътрудничат, за да идентифицират и управляват съвместно опасностите и свързаните с тях мерки за безопасност, които са необходими за тези интерфейси. Управлението на общите рискове в интерфейсите се координира от вносителя на предложението.

1.2.2.

Когато при изпълнение на дадено изискване за безопасност, даден участник идентифицира необходимост от мярка за безопасност, която не може сам да изпълни, със съгласието на друг участник, той му прехвърля управлението на съответната опасност в съответствие с процедурата, определена в точка 4.

1.2.3.

По отношение на оценяваната система, всеки участник, който открие, че дадена мярка за безопасност не е в съответствие или не е адекватна, е длъжен да уведоми за това вносителя на предложението, който на свой ред информира участника, изпълняващ мярката.

1.2.4.

Тогава участникът, изпълняващ мярката за безопасност, информира всички участници, засегнати от проблема в рамките на оценяваната система, или доколкото е известно на участника в рамките на други съществуващи системи, които използват същата мярка за безопасност.

1.2.5.

Когато между двама или повече участници не може да бъде постигнато съгласие, за намирането на решение отговаря вносителят на предложението.

1.2.6.

Когато дадено изискване в нотифицирано национално правило, не може да бъде изпълнено от даден участник, вносителят на предложението се съветва със съответния компетентен орган.

1.2.7.

Независимо от дефинирането на оценяваната система, вносителят на предложението е длъжен да осигури, че управлението на риска обхваща самата система и интегрирането ѝ в железопътната система като цяло.

2.   ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

2.1.   Общо описание

2.1.1.

Процедурата за оценка на риска е цялата итеративна процедура, която включва:

а)

дефинирането на системата;

б)

анализа на риска, включително идентифицирането на опасностите;

в)

определянето на риска.

Процедурата за оценка на риска взаимодейства с управлението на опасностите в съответствие с точка 4.1.

2.1.2.

Дефинирането на системата следва да засяга най-малко следните въпроси:

а)

цел на системата (предназначение);

б)

функции и елементи на системата, според случая (включително човешки, технически и експлоатационни елементи);

в)

граници на системата, включително други системи, с които взаимодейства;

г)

физически (взаимодействащи системи) и функционални (функционални входящи и изходящи параметри) интерфейси;

д)

среда на системата (например енергийни и топлинни потоци, удари, вибрации, електромагнитни смущения, използване при експлоатация);

е)

съществуващи мерки за безопасност и след необходимите съответни итерации — дефиниране на изискванията за безопасност, идентифицирани при процедурата за оценка на риска;

ж)

хипотези, които определят границите за оценката на риска.

2.1.3.

За дефинираната система се извършва идентифициране на опасностите в съответствие с точка 2.2.

2.1.4.

Приемливостта на риска на оценяваната система се определя с помощта на един или няколко от следните принципи за приемливост на риска:

а)

прилагането на практически правилници (раздел 2.3);

б)

сравнение с подобни системи (раздел 2.4);

в)

конкретно изчисление на риска (раздел 2.5).

В съответствие с принципа, посочен в точка 1.1.5, оценяващият орган се въздържа от налагане на определен принцип за приемливост на риска, който да бъде използван от вносителя на предложението.

2.1.5.

При определянето на риска вносителят на предложението трябва да докаже, че избраният принцип за приемливост на риска се прилага правилно. Вносителят на предложението проверява също така дали избраните принципи за приемливост на риска са използвани последователно.

2.1.6.

Чрез прилагането на тези принципи за приемливост на риска се определят възможните мерки за безопасност, които правят риска(овете) на оценяваната система приемлив(и). Измежду мерките за безопасност, тези които са избрани за контрол на риска(овете) се превръщат в изискванията за безопасност, които трябва да бъдат изпълнени от системата. Спазването на тези изисквания за безопасност се доказва в съответствие с точка 3.

2.1.7.

Итеративната процедура за оценка на риска може да се счита за завършена, когато се докаже, че всички изисквания за безопасност са изпълнени и че няма разумно предвидими опасности, които трябва да бъдат разгледани.

2.2.   Идентифициране на опасностите

2.2.1.

Вносителят на предложението систематично идентифицира, като използва широки експертни знания и опит на компетентен екип, всички разумно предвидими опасности за цялата оценявана система, когато е целесъобразно, за функциите ѝ, както и за нейните интерфейсите.

Всички идентифицирани опасности се вписват в регистъра на опасностите в съответствие с точка 4.

2.2.2.

За да се съсредоточат усилията по оценката на риска върху най-важните рискове, опасностите се класифицират според изчисления риск, произтичащ от тях. На базата на експертна преценка, опасностите, свързани с широко приемлив риск, не се анализират допълнително, но се вписват в регистъра на опасностите. Класифицирането им се обосновава, за да се позволи извършването на независима оценка от оценяващ орган.

2.2.3.

Като критерий, произтичащите от опасностите рискове могат да бъдат класифицирани като широко приемливи, когато рискът е толкова малък, че не е оправдано да се прилагат каквато и да било допълнителна мярка. Експертната преценка взема предвид, сборът от всички широко приемливи рискове да не надхвърля определен дял от общия риск.

2.2.4.

При идентифицирането на опасностите могат да бъдат идентифицирани мерки за безопасност. Те се вписват в регистъра на опасностите в съответствие с точка 4.

2.2.5.

Идентифицирането на опасностите се извършва само на такова равнище на детайлизиране, каквото е необходимо, за да се определи в кои случаи се очаква мерките за безопасност да контролират риска в съответствие с един от споменатите в точка 2.1.4 принципи за приемливост на риска. Възможно е да са необходими итерации между етапите на анализ на риска и определяне на риска, до постигането на достатъчно равнище на детайлизиране за идентифицирането на опасностите.

2.2.6.

Когато за контрол на риска се използва практически правилник или референтна система, идентифицирането на опасностите може да се ограничи до:

а)

проверка доколко адекватни са практическият правилник или референтната система;

б)

установяване на отклоненията от практическия правилник или референтната система.

2.3.   Използване на практически правилници и определяне на риска

2.3.1.

Вносителят на предложението, с помощта на другите участници, анализира дали една, няколко или всички опасности са обхванати по подходящ начин от прилагането на съответните практически правилници.

2.3.2.

Практическите правилници отговарят най-малко на следните изисквания:

а)

те трябва да бъдат широко признати в областта на железопътния транспорт. Ако това не е така, практическите правилници ще трябва да бъдат обосновани и да бъдат приемливи за оценяващия орган;

б)

те трябва да са подходящи за целите на контрола на разглежданите опасности в оценяваната система; успешното прилагане на даден практически правилник при сходни случаи с цел управление на промени и ефективен контрол на идентифицираните опасности на дадена система по смисъла на настоящия регламент, е достатъчно, за да се счита той за подходящ;

в)

при поискване, те трябва да са на разположение на оценяващите органи, за да ги оценят или, когато е приложимо, да признаят взаимно, в съответствие с член 15, параграф 5, пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска и на нейните резултати.

2.3.3.

Когато съгласно Директива 2008/57/ЕО се изисква съответствие с ТСОС, а съответната ТСОС не изисква прилагане на процедурата за управление на риска, установена с настоящия регламент, ТСОС могат да бъдат считани за практически правилници за контрол на опасностите, при условие че е изпълнено изискването от точка 2.3.2, буква б).

2.3.4.

Националните правила, нотифицирани в съответствие с член 8 от Директива 2004/49/ЕО и член 17, параграф 3 от Директива 2008/57/ЕО, могат да бъдат считани за практически правилници, при условие че са изпълнени изискванията от точка 2.3.2.

2.3.5.

Ако една или повече от опасностите се контролират с практически правилници, които изпълняват изискванията от точка 2.3.2, рисковете, свързани с тези опасности, се считат за приемливи. Това означава, че:

а)

тези рискове не е необходимо да се анализират допълнително;

б)

използването на практическите правилници се вписва в регистъра на опасностите като изисквания за безопасност за съответните опасности.

2.3.6.

Когато алтернативният подход не е в пълно съответствие с даден практически правилник, вносителят на предложението трябва да докаже, че използваният алтернативен подход води най-малкото до същото ниво на безопасност.

2.3.7.

Ако свързаният с конкретна опасност риск не може да бъде сведен до приемливо ниво чрез прилагането на практически правилници, се определят допълнителни мерки за безопасност чрез прилагане на един от другите два принципа за приемливост на риска.

2.3.8.

Когато всички опасности се контролират с помощта на практически правилници, процедурата за управление на риска може да бъде ограничена до:

а)

идентифициране на опасностите в съответствие с точка 2.2.6;

б)

вписване на използваните практически правилници в регистъра на опасностите в съответствие точка 2.3.5;

в)

документиране на прилагането на процедурата за управление на риска в съответствие с раздел 5;

г)

независима оценка в съответствие с член 6.

2.4.   Използване на референтна система и определяне на риска

2.4.1.

С помощта на другите участници вносителят на предложението анализира дали една, повече или всички опасности са обхванати от подобна система, която може да бъде приета като референтна система.

2.4.2.

Референтната система трябва да удовлетворява най-малко следните изисквания:

а)

доказала се е в практиката, че има приемливо ниво на безопасност и поради това все още отговаря на условията за одобрение в държавата членка, в която ще бъде въведена промяната;

б)

има подобни функции и интерфейси като оценяваната система;

в)

използва се при сходни експлоатационни условия като оценяваната система;

г)

използва се при сходни условия на околната среда като оценяваната система.

2.4.3.

Ако дадена референтна система отговаря на изискванията, изброени в точка 2.4.2, тогава за оценяваната система:

а)

рисковете, свързани с опасностите, обхванати от референтната система, се считат за приемливи;

б)

изискванията за безопасност по отношение на опасностите, обхванати от референтната система, могат да се получат от анализите на безопасността или чрез оценка на резултатите по безопасността на референтната система;

в)

тези изисквания за безопасност се вписват в регистъра на опасностите като изисквания за безопасност по отношение на съответните опасности.

2.4.4.

Ако оценяваната система се отклонява от референтната система, при определянето на риска трябва да се докаже, че оценяваната система постига най-малко същото ниво на безопасност както референтната система, прилагайки друга референтна система или един от другите два принципа за приемливост на риска. В този случай рисковете, свързани с опасностите, обхванати от референтната система, се считат за приемливи.

2.4.5.

Ако не може да бъде доказано най-малко същото ниво на безопасност както при референтната система, за отклоненията се определят допълнителни мерки за безопасност чрез прилагане на един от другите два принципа за приемливост на риска.

2.5.   Конкретно изчисление и определяне на риска

2.5.1.

Когато опасностите не са покрити от един от двата принципа за приемливост, установени в точки 2.3 и 2.4, доказването на приемливостта на риска се извършва чрез конкретно изчисление и определяне на риска. Рисковете, произтичащи от тези опасности се изчисляват количествено или качествено, като се отчитат съществуващите мерки за безопасност.

2.5.2.

Приемливостта на изчислените рискове се определя с помощта на критериите за приемливост на риска, получени или основани на изисквания, съдържащи се в законодателството на Съюза или в нотифицирани национални правила. В зависимост от критериите за приемливост на риска, приемливостта на риска може да бъде определена поотделно за всяка свързана опасност, или за комбинацията от всички опасности като цяло, разглеждана при конкретното изчисление на риска.

Ако изчисленият риск не е приемлив, определят се и се изпълняват допълнителни мерки за безопасност с цел намаляване на риска до едно приемливо ниво.

2.5.3.

Ако рискът, свързан с една опасност или комбинация от опасности, се счита за приемлив, определените мерки за безопасност се вписват в регистъра на опасностите.

2.5.4.

Когато опасностите се дължат на сривове на техническите системи, които не са покрити от практически правилници или от използването на референтна система, по отношение на проектирането на техническата система се прилага следният критерий за приемливост на риска:

За техническите системи, при които даден функционален срив има достоверен пряк потенциал за катастрофални последствия, не е необходимо свързаният риск да бъде намаляван допълнително, ако честотата на този срив е по-малка или равна на 10–9 на час работа.

2.5.5.

Без да се засяга процедурата, посочена в член 8 от Директива 2004/49/ЕО, може да бъде поискан по-строг критерий от установения в точка 2.5.4, посредством нотифицирано национално правило за безопасност, за да се поддържа националното ниво на безопасност. В случай на допълнителни разрешения за въвеждане в експлоатация на возила, се прилагат процедурите от членове 23 и 25 от Директива 2008/57/ЕО.

2.5.6.

Ако дадена техническа система е разработена при прилагане на критерия 10–9, установен в точка 2.5.4, е приложим принципът на взаимно признаване в съответствие с член 15, параграф 5.

Независимо от това, ако вносителят на предложението може да докаже, че националното ниво на безопасност в държавата членка на прилагането може да се поддържа при честота на срив, по-висока от 10–9 на час работа, този критерий може да се използва от вносителя на предложението в тази държава членка.

2.5.7.

Конкретното изчисление и определяне на риска отговаря най-малко на следните изисквания:

а)

методите, използвани за конкретно изчисление на риска трябва да отразяват правилно оценяваната система и нейните параметри (включително всички работни режими);

б)

резултатите трябва да бъдат достатъчно точни, за да служат като здрава основа за вземане на решения. Незначителни промени в изходните хипотези или предварителните условия не трябва да водят до съществено различаващи се изисквания.

3.   ДОКАЗВАНЕ НА СПАЗВАНЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3.1.   Преди приемането за безопасност на промяната, се доказва изпълнението на изискванията за безопасност, получени в резултат на етапа за оценка на риска, под надзора на вносителя на предложението.

3.2.   Това доказване се извършва от всеки от участниците, отговорни за спазването на изискванията за безопасност, както е решено съгласно точка 1.1.5.

3.3.   Избраният подход за доказване на спазването на изискванията за безопасност, както и самото доказване, се подлагат на независима оценка от оценяващ орган.

3.4.   Всяко несъответствие на мерките за безопасност, предназначени да изпълнят изискванията за безопасност, или всяка опасност, открита по време на доказването на спазването на изискванията, води до повторна оценка и определяне от вносителя на предложението на свързаните рискове в съответствие с точка 2. Новите опасности се вписват в регистъра на опасностите в съответствие с точка 4.

4.   УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

4.1.   Процедура за управление на опасностите

4.1.1.

Регистърът(ите) на опасностите се създава(т) или актуализира(т) (когато вече съществуват) от вносителя на предложението по време на проектирането и изпълнението, до приемането на промяната или до представянето на доклада за оценката на безопасността. Регистърът на опасностите отразява напредъка на мониторинга на рисковете, свързани с идентифицираните опасности. След приемането и пускането в експлоатация на системата, регистърът на опасностите се поддържа от управителя на инфраструктурата или железопътното предприятие, отговорни за експлоатацията на оценяваната система, като неразделна част от тяхната система за управление на безопасността.

4.1.2.

Регистърът на опасностите включва всички опасности заедно с всички свързани мерки за безопасност и хипотезите относно системата, определени по време на процедурата за оценка на риска. Той трябва да съдържа ясно посочване на източника на опасностите и на избраните принципи за приемливост на риска, както и ясно да посочва участника(ците), който(ито) отговаря(т) за контрола на всяка опасност.

4.2.   Обмен на информация

Всички опасности и свързаните изисквания за безопасност, които даден участник не може да контролира сам, се съобщават на друг подходящ участник, за да потърсят заедно адекватно решение. Опасностите, вписани в регистъра на опасностите на участника, който ги прехвърля, ще се считат за контролирани само когато определянето на рисковете, свързани с тези опасности, е извършено от другия участник и решението е взето със съгласието на всички засегнати страни.

5.   ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

5.1.   Процедурата за управление на риска, използвана за оценка на нивото на безопасност и на спазването на изискванията за безопасност, се документира от вносителя на предложението по такъв начин, че всички необходими доказателства, показващи подходящото прилагане на процедурата за управление на риска и нейните резултати, са достъпни за оценяващия орган.

5.2.   Документът, изготвен от вносителя на предложението по точка 5.1, съдържа най-малко следното:

а)

описание на организацията и експертите, определени за извършването на процедурата за оценка на риска;

б)

резултатите от отделните етапи на оценката на риска и списък с всички необходими изисквания за безопасност, които да бъдат изпълнени с цел контрол на риска до приемливо ниво;

в)

доказателства за съответствие с всички необходими изисквания за безопасност;

г)

всички хипотези, свързани с интегрирането, експлоатацията или поддръжката на системата, направени по време на дефинирането, проектирането и оценка на риска на системата.

5.3.   Оценяващият орган отразява заключението си в доклад за оценка на безопасността, както е определен в приложение III.

Допълнение

Процедура за управление на риска и независима оценка

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

КРИТЕРИИ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ ИЛИ ПРИЗНАВАНЕ НА ОЦЕНЯВАЩИЯ ОРГАН

1.

Оценяващият орган изпълнява всички изисквания на стандарта ISO/IEC 17020:2012 и неговите последващи изменения. Оценяващият орган прилага професионална преценка при изпълнение на работата, свързана с инспекциите и определена в посочения стандарт. Оценяващият орган изпълнява общите критерии за компетентност и независимост в посочения стандарт, както и следните специфични критерии за компетентност:

а)

компетентност за управление на риска: знания и опит със стандартните техники за анализ на безопасността и съответните стандарти;

б)

всички съответни умения за оценка на частите на железопътната система, засегнати от промяната;

в)

компетентност в правилното прилагане на системи за управление на безопасността и качеството или в одитирането на системи за управление.

2.

По аналогия с член 28 от Директива 2008/57/ЕО относно нотифицирането на нотифицираните органи, оценяващият орган се акредитира или признава за различните области на компетентност в рамките на железопътната система или части от нея, за които съществува съществено изискване за безопасност, включително областта на компетентност, включваща експлоатацията и поддръжката на железопътната система.

3.

Оценяващият орган се акредитира или признава за оценяване на цялостната съгласуваност на управлението на риска и безопасното интегриране на оценяваната система в железопътната система като цяло. Това включва компетентност на оценяващия орган за проверката на следното:

а)

организацията, т.е. разпоредбите, необходими за осигуряване на координиран подход за постигане на безопасност на системата посредством уеднаквено разбиране и изпълнение на мерките за контрол на риска при подсистемите;

б)

методиката, т.е. оценка на методите и използваните ресурси от различните заинтересовани страни в полза на безопасността на подсистемно и системно равнище; и

в)

техническите аспекти, необходими за оценка на съответствието и пълнотата на оценките на риска и нивото на безопасност на системата като цяло.

4.

Оценяващият орган може да бъде акредитиран или признат за една, няколко или за всички области на компетентност, изброени в точки 2 и 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДОКЛАД НА ОЦЕНЯВАЩИЯ ОРГАН ОТ ОЦЕНКАТА НА БЕЗОПАСНОСТТА

Докладът на оценяващия орган за оценката на безопасността съдържа най-малко следната информация:

а)

посочване на оценяващия орган;

б)

план за независима оценка;

в)

дефиниране на обхвата на независимата оценка, както и на нейните ограничения;

г)

резултатите от независимата оценка, които по-специално включват:

i)

подробна информация за дейностите за независима оценка за проверката на съответствието с разпоредбите на настоящия регламент;

ii)

всички установени случаи на несъответствие с разпоредбите на настоящия регламент и с препоръките на оценяващия орган;

д)

заключенията от независимата оценка.


3.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 403/2013 НА КОМИСИЯТА

от 2 май 2013 година

за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, ендо-1,3(4)-бета-глюканаза и ендо-1,4-бета-глюканаза, получен от Trichoderma reesei (ATCC 74444), като фуражна добавка за домашни птици за угояване и за кокошки носачки, както и за отбити прасенца и за изменение на регламенти (ЕО) № 1259/2004, (ЕО) № 1206/2005 и (ЕО) № 1876/2006 (притежател на разрешителното DSM Nutritional Products)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда, че добавките за използване при храненето на животните подлежат на разрешаване, и се уреждат основанията и процедурите за издаване на разрешително. В член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, разрешени съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, ендо-1,3(4)-бета-глюканаза и ендо-1,4-бета-глюканаза, получен от Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74252), беше разрешен за неограничен период от време с Директива 70/524/ЕИО като фуражна добавка за пилета за угояване с Регламент (ЕО) № 1259/2004 на Комисията (3), за пуйки за угояване — с Регламент (ЕО) № 1206/2005 на Комисията (4) и за кокошки носачки и за отбити прасенца — с Регламент (ЕО) № 1876/2006 на Комисията (5). Впоследствие посоченият препарат беше вписан в Регистъра на фуражните добавки като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от посочения регламент беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на този препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, ендо-1,3(4)-бета-глюканаза и ендо-1,4-бета-глюканаза, получен от Trichoderma reesei (ATCC 74444) (преди ATCC 74252), като фуражна добавка за пилета за угояване, пуйки за угояване, кокошки носачки и прасенца, а в съответствие с член 7 от посочения регламент — и за нова употреба за всички видове домашни птици за угояване и кокошки носачки, с искане добавката да се класифицира в категорията „зоотехнически добавки“. Посоченото заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

Европейският орган за безопасност на храните („органът“) заключи в становището си от 17 октомври 2012 г. (6), че при предложените условия на употреба препаратът от ендо-1,4-бета-ксиланаза, ендо-1,3(4)-бета-глюканаза и ендо-1,4-бета-глюканаза, получен от Trichoderma reesei (ATCC 74444), не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда, както и че е в състояние да подобри показателите на животните от целевите видове. Поради непълната информация, предоставена от заявителя, органът обаче не беше в състояние да определи минималната ензимна активност. Органът не счита, че е налице необходимост от специфични изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на препарата от ендо-1,4-бета-ксиланаза, ендо-1,3(4)-бета-глюканаза и ендо-1,4-бета-глюканаза, получен от Trichoderma reesei (ATCC 74444), показва, че са изпълнени условията за предоставяне на разрешително, установени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Тъй като в съответствие с Регламент (ЕО) № 1831/2003 се издава ново разрешително, регламенти (ЕО) № 1259/2004, (ЕО) № 1206/2005 и (ЕО) № 1876/2006 следва да бъдат съответно изменени.

(7)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията за издаване на разрешителното, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото с оглед на новите изисквания, произтичащи от разрешителното.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешаване

Разрешава се посоченият в приложението препарат, принадлежащ към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, като добавка при храненето на животни при спазване на определените в същото приложение условия.

Член 2

Изменения на Регламент (ЕО) № 1259/2004

Регламент (ЕО) № 1259/2004 се изменя, както следва:

1)

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Препаратите, които принадлежат към групата на „ензимите“, както е посочено в приложения III, IV, V и VI, са разрешени за употреба като добавки за хранене на животните без ограничение във времето и при условията, определени в същите тези приложения.“

2)

Приложение II се заличава.

Член 3

Изменение на Регламент (ЕО) № 1206/2005

В приложението към Регламент (ЕО) № 1206/2005 всички данни, които се съдържат във вписването Е1602, се заличават.

Член 4

Изменения на Регламент (ЕО) № 1876/2006

Регламент (ЕО) № 1876/2006 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се заличава.

2)

Приложение III се заличава.

Член 5

Преходни мерки

Посоченият в приложението препарат и съдържащите го фуражи, които са произведени и етикетирани преди 23 ноември 2013 г. съгласно правилата, приложими преди 23 май 2013 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се използват до изчерпване на складовите наличности.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 май 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 239, 9.7.2004 г., стр. 8.

(4)  ОВ L 197, 28.7.2005 г., стр. 12.

(5)  ОВ L 360, 19.12.2006 г., стр. 126.

(6)  Бюлетин на ЕОБХ, 2012 г.; 10(11):2930.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

Единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага от 12 %

Категория: зоотехнически добавки. Функционална група: подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната

4a1602i

DSM Nutritional Products

Ендо-1,4-бета-ксиланаза

EC 3.2.1.8

Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза

EC 3.2.1.6

Ендо-1,4-бета-глюканаза

EC 3.2.1.4

 

Състав на добавката

препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, ендо-1,3(4)-бета-глюканаза и ендо-1,4-бета-глюканаза, получен от Trichoderma reesei (ATCC 74444), с минимална активност на:

 

ендо-1,4-бета-ксиланаза — 2 700 U (1)/ml или g добавка

 

ендо-1,3(4)-бета-ксиланаза — 700 U (2)/ml или g добавка

 

ендо-1,4-бета-глюканаза — 800 U (3)/ml или g добавка

(в течна и твърда форма)

 

Характеристика на активното вещество

ендо-1,4-бета-ксиланаза, ендо-1,4-бета-глюканаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получени от Trichoderma reesei (ATCC 74444)

 

Метод за анализ  (4)

Характеристика на активните вещества във фуража:

колориметричен метод за измерване на водоразтворимо багрилно вещество, освободено при действието на ендо-1,4-бета-ксиланаза върху омрежен азоксиланов субстрат на дървесината от бреза,

колориметричен метод за измерване на водоразтворимо багрилно вещество, освободено при действието на ендо-1,3(4)-бета-глюканаза върху омрежен азоечемичен глюканов субстрат,

колориметричен метод за измерване на водоразтворимо багрилно вещество, освободено при действието на ендо-1,4-бета-глюканаза върху омрежен азокарбоксиметилцелулозен субстрат.

Домашни птици за угояване, различни от пуйки за угояване

ендо-1,4-бета-ксиланаза: 135 U

ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 35 U

ендо-1,4-бета-глюканаза: 40 U

1.

В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при гранулиране.

2.

За употреба във фуражи, богати на нескорбелни полизахариди (основно бета-глюкани и арабиноксилани).

3.

Да се използва за отбити прасенца до 35 kg.

4.

Мерки за безопасност: носене на предпазна дихателна маска и ръкавици по време на работа.

23 май 2023 г.

Домашни птици носачки

ендо-1,4-бета-ксиланаза: 216 U

ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 56 U

ендо-1,4-бета-глюканаза: 64 U

Пуйки за угояване

Прасенца

(отбити)

ендо-1,4-бета-ксиланаза: 270 U

ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 70 U

ендо-1,4-бета-глюканаза: 80 U


(1)  1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромолa глюкозa от пшеничен арабиноксилан на минута при pH 5,0 и при 40 °С.

(2)  1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромолa глюкоза от ечемичен бета-глюкан на минута при pH 5,0 и при 40 °С.

(3)  1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромолa глюкозa от карбоксиметилцелулоза на минута при pH 5,0 и при 40 °С.

(4)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


3.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 404/2013 НА КОМИСИЯТА

от 2 май 2013 година

относно дерогациите от правилата за произход по приложение II към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, които се прилагат в рамките на квоти за определени продукти от Перу

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2012/735/ЕС на Съвета от 31 май 2012 г. за подписване от името на Съюза и за временно прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна (1), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2012/735/ЕС Съветът разреши да се подпише от името на Съюза Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна („споразумението“). Съгласно Решение 2012/735/ЕС споразумението се прилага временно до приключване на процедурите за неговото сключване. То се прилага временно от 1 март 2013 г.

(2)

Приложение II към споразумението се отнася за определението на понятието „продукти с произход“ и методите за административно сътрудничество. За известен брой продукти допълнение 2А и допълнение 5 към посоченото приложение предвиждат дерогации от правилата за произход по същото приложение в рамките на годишни квоти. Ето защо е необходимо да се определят условията за прилагане на тези дерогации по отношение на вноса от Перу.

(3)

Квотите, предвидени в допълнение 2А и допълнение 5 от приложение II към споразумението, следва да се управляват от Комисията въз основа на принципа „пръв пристигнал — пръв обслужен“ в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(4)

За да се получи правото да се ползват тарифните отстъпки, следва да се представи пред митническите органи съответното доказателство за произход, предвидено в споразумението.

(5)

Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (3), изменено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 927/2012 на Комисията (4), съдържа нови кодове по КН, които са различни от посочените в споразумението. Ето защо новите кодове следва да се включат в част Б от приложението към настоящия регламент.

(6)

Тъй като споразумението поражда действие от 1 март 2013 г., настоящият регламент следва да се прилага от същата дата.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Правилата за произход по допълнение 2А от приложение II към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна (наричано по-нататък „споразумението“), се прилагат за продуктите, изброени в част А от приложението към настоящия регламент.

2.   Правилата за произход, предвидени в допълнение 5 от приложение II към споразумението, се прилагат за продуктите, изброени в част Б от приложението към настоящия регламент.

Член 2

За да се ползва дерогацията по член 1, посочените в приложението продукти се придружават от доказателство за произход, определено в приложение II към споразумението.

Член 3

Квотите, посочени в приложението, се управляват от Комисията в съответствие с разпоредбите на членове 308а—308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 март 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 май 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 21.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 304, 31.10.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Перу

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, формулировката при описанието на продуктите има само указателен характер, като обхватът на преференциалния режим се определя в рамките на настоящото приложение от кодовете по КН така, както са формулирани към момента на приемане на настоящия регламент. Където са посочени „ех“ кодове по КН, обхватът на преференциалния режим се определя чрез прилагането на кода по КН и съответното описание, взети заедно.

ЧАСТ А

Пореден №

Код по КН

Описание на стоките

Период на квотата

Годишен обем на квотата

(в тонове нетно тегло, ако не е предвидено друго)

09.7170

3920

Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали

От 1 март до края на февруари

15 000

09.7171

ex 5607 50 (1) и 5608

Канапи и мрежи

От 1 март до края на февруари

650

09.7172

6108 22 00

Пликчета и други долни гащи, трикотажни или плетени, от синтетични или от изкуствени влакна

От 1 март до края на февруари

200

09.7173

6112 31

Бански костюми за мъже или момчета, трикотажни или плетени, от синтетични влакна

От 1 март до края на февруари

25

09.7174

6112 41

Бански костюми за жени или момичета, трикотажни или плетени, от синтетични влакна

От 1 март до края на февруари

100

09.7175

6115 10

Чорапогащи, дълги и три четвърти чорапи с различна степен на компресия (например чорапите за разширени вени), трикотажни или плетени

От 1 март до края на февруари

25

09.7176

6115 21 00

Други чорапогащи, от синтетични влакна, с линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 67 dtex, трикотажни или плетени

От 1 март до края на февруари

40

09.7177

6115 22 00

Други чорапогащи, от синтетични влакна, с линейна плътност на единичната прежда 67 dtex или повече, трикотажни или плетени

От 1 март до края на февруари

15

09.7178

6115 30

Други дамски дълги или три четвърти чорапи, с линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 67 dtex, трикотажни или плетени

От 1 март до края на февруари

25

09.7179

6115 96

Други, от синтетични влакна, трикотажни или плетени

От 1 март до края на февруари

175

09.7192

7321

Печки, котли с огнище, готварски печки (включително тези, които могат да бъдат използвани допълнително и за централно отопление), скари, мангали, газови котлони, устройства за затопляне на ястия и подобни неелектрически уреди за домашна употреба, както и техните части от чугун, желязо или стомана

От 1 март до края на февруари

20 000 изделия

09.7193

7323

Домакински артикули или домашни потреби и техните части, от чугун, желязо или стомана; желязна или стоманена вълна; гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене, полиране или аналогична употреба, от желязо или стомана

От 1 март до края на февруари

50 000

09.7194

7325

Други изделия, отлети, от чугун, желязо или стомана

От 1 март до края на февруари

50 000


ЧАСТ Б

Пореден №

Код по КН

Описание на стоките

Период на квотата

Годишен обем на квотата

(в метрични тонове)

09.7195

0303 54 10

Замразена скумрия от видовете Scomber scombrus и Scomber japonicas

От 1 март до края на февруари

4 000

09.7196

0303 89 45

Замразена аншоа (Engraulis spp.)

От 1 март до края на февруари

120

09.7197

0303 55 10

Атлантически сафрид (Trachurus trachurus), замразен

От 1 март до края на февруари

60

0303 55 90 (2)

Сафрид (Caranx trachurus), замразен

09.7198

0307 49 59

Замразени калмари (Ommastrephes spp. с изключение на Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp. и Sepioteuthis spp.), дори без черупки

От 1 март до края на февруари

4 200

09.7199

0307 49 99

Калмари (Ommastrephes spp. с изключение на Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp. и Sepioteuthis spp.), сушени, осолени или в саламура, дори без черупки

От 1 март до края на февруари

2 500

09.7200

1604 15 11

Филета от скумрия от видовете Scomber scombrus и Scomber japonicus, приготвени или консервирани

От 1 март до края на февруари

2 000

09.7201

1604 15 19

Скумрия от видовете Scomber scombrus и Scomber japonicus, приготвена или консервирана, цяла или на парчета, с изключение на смлените риби, различна от филета

От 1 март до края на февруари

800

09.7202

1604 15 90

Скумрия от вида Scomber australasicus, приготвена или консервирана, цяла или на парчета, с изключение на смлените риби

От 1 март до края на февруари

20

09.7203

1604 16 00

Аншоа, приготвена или консервирана, цяла или на парчета, с изключение на смлените риби

От 1 март до края на февруари

400

09.7204

1604 20 40

Аншоа, приготвена или консервирана, различна от цяла или на парчета

От 1 март до края на февруари

30

09.7205

0307 19 10

0307 29 05

0307 49 05

0307 59 05

0307 60 10

0307 79 10

0307 89 10

0307 99 10

1605 51 00

1605 52 00

1605 53 10 (3)

1605 53 90 (4)

1605 54 00

1605 55 00

1605 56 00

1605 57 00

1605 58 00

1605 59 00

Мекотели, приготвени или консервирани, с изключение на миди от видовете Mytilus spp. и Perna spp.

От 1 март до края на февруари

500


(1)  Кодове по ТАРИК 5607501110, 5607501910, 5607503010 и 5607509091.

(2)  Код по ТАРИК 0303559010.

(3)  Код по ТАРИК 1605531095.

(4)  Код по ТАРИК 1605539095.


3.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/35


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 405/2013 НА КОМИСИЯТА

от 2 май 2013 година

за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за селскостопански продукти с произход от Перу

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2012/735/ЕС на Съвета от 31 май 2012 г. за подписване от името на Съюза и за временно прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна (1), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2012/735/ЕС Съветът разреши да се подпише от името на Съюза Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна („споразумението“). Съгласно Решение 2012/735/ЕС споразумението се прилага временно до приключване на процедурите за неговото сключване. То се прилага временно от 1 март 2013 г.

(2)

Раздел Б, подраздел 2 от допълнение 1 към приложение I към Споразумението се отнася за графика за премахване на митата на ЕС страната по споразумението за стоки с произход от Перу. За известен брой конкретни продукти в него е предвидено да се прилагат тарифни квоти. Поради това е необходимо да се открият тарифни квоти за тези продукти.

(3)

Тарифните квоти следва да се управляват от Комисията въз основа на принципа „пръв пристигнал — пръв обслужен“ в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(4)

За да се получи правото да се ползват тарифните отстъпки, следва да се представи пред митническите органи съответното доказателство за произход, предвидено в споразумението.

(5)

Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (3), изменено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 927/2012 на Комисията (4), съдържа нови кодове по КН, които са различни от тези в споразумението. Ето защо новите кодове следва да се включат в приложението към настоящия регламент.

(6)

Тъй като споразумението поражда действие от 1 март 2013 г., настоящият регламент следва да се прилага от същата дата.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Откриват се тарифни квоти на Съюза за стоките с произход от Перу, които са посочени в приложението.

Член 2

В рамките на съответните тарифни квоти по приложението към настоящия регламент се суспендират митата за внос в Съюза на стоките с произход от Перу, които са посочени в приложението.

Член 3

Тарифните квоти в приложението се управляват от Комисията в съответствие с членове 308а — 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 март 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 май 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 21.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 304, 31.10.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, формулировката при описанието на продуктите има само указателен характер, като обхватът на преференциалния режим се определя в рамките на настоящото приложение от кодовете по КН към момента на приемане на настоящия регламент.

Пореден №

Код по КН

Описание на стоките

Период на квотата

Годишен обем на квотата

(в тонове нетно тегло, ако не е предвидено друго)

09.7210

0201

0202

0206 10 95

0206 29 91

0210 20

0210 99 51

0210 99 90

1602 50 10

1602 90 61

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

От 1.3.2013 г. до 31.12.2013 г.

1 792 (1)

От 1.1. до 31.12.2014 г. и за всеки следващ период от 1.1 до 31.12

2 365 (1), (2)

09.7211

0403 90

Мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с прибавка на плодове или какао

От 1.3.2013 г. до 31.12.2013 г.

1 584

От 1.1 до 31.12.2014 г. и за всеки следващ период от 1.1 до 31.12

2 090 (3)

09.7212

0405

Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване

От 1.3.2013 г. до 31.12.2013 г.

417

От 1.1 до 31.12.2014 г. и за всеки следващ период от 1.1 до 31.12

550 (4)

09.7213

0406

Сирена и извара

От 1.3.2013 г. до 31.12.2013 г.

2 084

От 1.1 до 31.12.2014 г. и за всеки следващ период от 1.1 до 31.12

2 750 (5)

09.7214

0703 20

Чесън

От 1.3.2013 г. до 31.12.2013 г.

625

От 1.1 до 31.12.2014 г. и за всеки следващ период от 1.1 до 31.12

825 (6)

09.7215

2105

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао

От 1.3.2013 г. до 31.12.2013

125

От 1.1 до 31.12.2014 г. и за всеки следващ период от 1.1 до 31.12

165 (7)

09.7216

1005 90

Царевица, различна от тази за посев

От 1.3.2013 г. до 31.12.2013 г.

8 334

От 1.1 до 31.12.2014 г. и за всеки следващ период от 1.1 до 31.12

11 000 (8)

09.7217

0711 51

Гъби от рода Agaricus, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

От 1.3.2013 г. до 31.12.2013 г.

84

2003 10

Гъби от рода Agaricus, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

От 1.1 до 31.12.2014 г. и за всеки следващ период от 1.1 до 31.12

110 (9)

09.7218

0402 10

0402 21

0402 99

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, на прах, гранули или други твърди форми

От 1.3.2013 г. до 31.12.2013 г.

2 500

0402 29

Мляко и сметана, с прибавка на захар или други подсладители, които не са на прах, гранули или други твърди форми

От 1.1 до 31.12.2014 г. и за всеки следващ период от 1.1 до 31.12

3 300 (10)

09.7219

0402 91

Мляко и сметана, концентрирани, но без прибавка на захар или други подсладители, които не са на прах, гранули или други твърди форми

От 1.3.2013 г. до 31.12.2013 г.

5 000

От 1.1 до 31.12.2014 г. и за всеки следващ период от 1.1 до 31.12

6 600 (11)

09.7220

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Меса от животни от домашни свине, пресни, охладени или замразени

От 1.3.2013 г. до 31.12.2013 г.

3 334

От 1.1 до 31.12.2014 г. и за всеки следващ период от 1.1 до 31.12

4 400 (12)

09.7221

ex 0207

Меса и карантии, годни за консумация, различни от черен дроб, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени

От 1.3.2013 г. до 31.12.2013 г.

6 250

0210 99 39

Други меса, осолени или в саламура, сушени или пушени; други брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии

От 1.1 до 31.12.2014 г. и за всеки следващ период от 1.1 до 31.12

8 250 (13)

1602 20

1602 31

1602 32

1602 39

Други приготвени храни или консерви от месо, карантии или кръв, от черен дроб от всякакви животни или от домашни птици от № 0105

09.7222

ex 1006

Ориз, различен от неолющен ориз за посев

От 1.3.2013 г. до 31.12.2013 г.

28 334

От 1.1 до 31.12.2014 г. и за всеки следващ период от 1.1 до 31.12

37 400 (14)

09.7223

2208 40 51

2208 40 99

Ром и други спиртни напитки, получени чрез дестилация на ферментирали продукти от захарна тръстика, в съдове с вместимост, превишаваща 2 l

От 1.3.2013 г. до 31.12.2013 г.

834 хектолитра (изразени в еквивалент на чист алкохол)

От 1.1 до 31.12.2014 г. и за всеки следващ период от 1.1 до 31.12

1 100 хектолитра (изразени в еквивалент на чист алкохол) (15)

09.7224

0710 40

0711 90 30

2001 90 30

2004 90 10

2005 80

Сладка царевица

От 1.3.2013 г. до 31.12.2013 г.

584

2008 99 85

Царевица, с изключение на сладката царевица (Zea mays var. saccharata), приготвена или консервирана по друг начин, без прибавка на алкохол и захар

От 1.1 до 31.12.2014 г. и за всеки следващ период от 1.1 до 31.12

770 (16)

09.7225

0403 10

Кисело мляко

От 1.3.2013 г. до 31.12.2013 г.

25

От 1.1 до 31.12.2014 г. и за всеки следващ период от 1.1 до 31.12

33 (17)

09.7226

1701 13

1701 14

1701 91

1701 99

Захар от захарна тръстика, без ароматизиращи или оцветяващи добавки; захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние, различна от сурова захар без ароматизиращи или оцветяващи добавки

От 1.3.2013 г. до 31.12.2013 г.

18 334 (изразени в еквивалент на сурова захар)

1702 30

Глюкоза и сироп от глюкоза, несъдържащи фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние по-малко от 20 % фруктоза

От 1.1 до 31.12.2014 г. и за всеки следващ период от 1.1 до 31.12

22 660 (изразени в еквивалент на сурова захар) (18)

1702 40 90

Глюкоза и сироп от глюкоза, различни от изоглюкоза, съдържащи тегловно в сухо състояние 20 % или повече, но по-малко от 50 % фруктоза, различни от инвертната захар

1702 50

Фруктоза, химически чиста

1702 90 30

1702 90 50

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 80

1702 90 95

Други захари, включително инвертната захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % фруктоза, с изключение на химически чиста малтоза

09.7227

ex 1704 90 99

Други захарни изделия без какао, с тегловно съдържание на захароза, равно или по-голямо от 70 %

От 1.3.2013 г. до 31.12.2013 г.

8 334

1806 10 30

1806 10 90

Какао на прах с тегловно съдържание на захароза или изоглюкоза, изразена като захароза, равно или по-голямо от 65 %

От 1.1 до 31.12.2014 г. и за всеки следващ период от 1.1 до 31.12

10 300 (10)

ex 1806 20 95

Други продукти, представени на блокове или на пръчки, с тегло над 2 kg или в течно, кашесто или прахообразно състояние, на гранули или подобни форми, в съдове или в директни опаковки със съдържание над 2 kg, с тегловно съдържание на какаово масло от по-малко от 18 % и с тегловно съдържание на захароза от 70 % или повече

ex 1901 90 99

Други хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, с тегловно съдържание на захароза от 70 % или повече; други хранителни продукти, приготвени от продуктите с номера от 0401 до 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, съдържащи тегловно 70 % или повече захароза

ex 2006 00 31

ex 2006 00 38

Плодове (без тропически плодове и джинджифил), зеленчуци, черупкови плодове (без черупкови тропически плодове), кори от плодове и други части от растения, консервирани със захар (изцедени, захаросани или кристализирани), с тегловно съдържание на захароза от 70 % или повече

ex 2007 91 10

ex 2007 99 20

ex 2007 99 31

ex 2007 99 33

ex 2007 99 35

ex 2007 99 39

Конфитюри, желета от плодове, мармалади, пюрета от плодове или черупкови плодове и каши от плодове или черупкови плодове, приготвени чрез варене, с тегловно съдържание на захароза от 70 % или повече

ex 2009

Плодови сокове (без доматен сок, сок от тропически плодове и смеси от сокове от тропически плодове) или зеленчукови сокове, със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, неферментирали, без прибавка на алкохол, с тегловно съдържание на прибавена захар от 30 % или повече

ex 2101 12 98

ex 2101 20 98

Препарати на базата на кафе, чай или мате, с тегловно съдържание на захароза от 70 % или повече

2106 90 30

2106 90 59

Сиропи от изоглюкоза, ароматизирани или с прибавка на оцветители; други захарни сиропи, ароматизирани или с прибавка на оцветители, различни от сироп от лактоза, глюкоза или малтодекстрин

ex 2106 90 98

Други хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде, с тегловно съдържание на захароза от 70 % или повече

ex 3302 10 29

Смеси от ароматични вещества и смеси на базата на едно или повече от тези вещества от видовете, използвани за производството на напитки, съдържащи всички ароматични вещества, които характеризират една напитка, с действително алкохолно съдържание по обем, непревишаващо 0,5 % vol, с тегловно съдържание на захароза от 70 % или повече


(1)  Изразено в еквивалент на трупно тегло, както следва: 100 kg необезкостено месо е еквивалентно на 70 kg обезкостено месо.

(2)  С увеличение от 215 метрични тона всяка година, считано от 2015 г.

(3)  С увеличение от 190 метрични тона всяка година, считано от 2015 г.

(4)  С увеличение от 50 метрични тона всяка година, считано от 2015 г.

(5)  С увеличение от 250 метрични тона всяка година, считано от 2015 г.

(6)  С увеличение от 75 метрични тона всяка година, считано от 2015 г.

(7)  С увеличение от 15 метрични тона всяка година, считано от 2015 г.

(8)  С увеличение от 1 000 метрични тона всяка година, считано от 2015 г.

(9)  С увеличение от 10 метрични тона всяка година, считано от 2015 г.

(10)  С увеличение от 300 метрични тона всяка година, считано от 2015 г.

(11)  С увеличение от 600 метрични тона всяка година, считано от 2015 г.

(12)  С увеличение от 400 метрични тона всяка година, считано от 2015 г.

(13)  С увеличение от 750 метрични тона всяка година, считано от 2015 г.

(14)  С увеличение от 3 400 метрични тона всяка година, считано от 2015 г.

(15)  С увеличение от 100 хектолитра (изразени в еквивалент на чист алкохол) всяка година от 2015 г. нататък.

(16)  С увеличение от 70 метрични тона всяка година, считано от 2015 г.

(17)  С увеличение от 3 метрични тона всяка година, считано от 2015 г.

(18)  С увеличение от 660 метрични тона (изразени в еквивалент на сурова захар) всяка година, считано от 2015 г.


3.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/42


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 406/2013 НА КОМИСИЯТА

от 2 май 2013 година

за изменение във връзка със субстанцията преднизолон на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 14 във връзка с член 17 от него,

като взе предвид становището на Европейската агенция по лекарствата, изготвено от Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите стойности на остатъчните количества (МДСОК) за фармакологичноактивни субстанции, предназначени за използване в Съюза във ветеринарномедицински продукти за животни, отглеждани за производство на храни, или в биоциди, използвани в животновъдството, следва да бъдат установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009.

(2)

Фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на МДСОК в храни от животински произход са установени в приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията (2).

(3)

Понастоящем преднизолонът е включен в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 като разрешена субстанция за мускул, мазнина, черен дроб, бъбрек и мляко при говеда.

(4)

В Европейската агенция по лекарствата е подадено заявление за добавяне на еднокопитни животни в колоната „Животински видове“ в съществуващия текст за преднизолона.

(5)

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба препоръча установяването на МДСОК за преднизолон, приложими за мускул, мазнина, черен дроб и бъбрек при еднокопитни животни.

(6)

Поради това текстът за преднизолон в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 следва да бъде изменен, така че да се включат МДСОК за еднокопитни животни.

(7)

Целесъобразно е да се предвиди разумен срок, в който заинтересованите страни да предприемат евентуалните необходими мерки, за да се съобразят с новите МДСОК.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по ветеринарните лекарствени продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 3 юли 2013 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 май 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 15, 20.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 текстът за преднизолон се заменя със следното:

Фармакологичноактивна субстанция

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДСОК

Прицелни тъкани

Други разпоредби (в съответствие с член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 470/2009)

Терапевтична класификация

„Преднизолон

Преднизолон

Говеда

4 μg/kg

Мускул

НЯМА ВПИСВАНЕ

Кортикоиди/Глюкокортикоиди“

4 μg/kg

Мазнина

10 μg/kg

Черен дроб

10 μg/kg

Бъбрек

6 μg/kg

Мляко

Еднокопитни животни

4 μg/kg

Мускул

8 μg/kg

Мазнина

6 μg/kg

Черен дроб

15 μg/kg

Бъбрек


3.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/44


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 407/2013 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2013 година

за поправяне на текстовете на испански и шведски език на Регламент (ЕС) № 475/2012 за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 и Международен счетоводен стандарт (МСС) 19

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Допуснати са грешки в текстовете на испански и шведски език на Регламент (ЕС) № 475/2012 на Комисията (2), и по-специално в член 2 от него, по отношение на датата на прилагане на измененията, направени с посочения регламент в Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (3).

(2)

В текста на шведски език също така са допуснати някои печатни грешки.

(3)

Поради това Регламент (ЕС) № 475/2012 следва да бъде съответно поправен.

(4)

Поради факта, че от предприятията се изисква да прилагат измененията, направени с член 1, точки 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 475/2012, най-късно от началната дата на тяхната първа финансова година, започваща на или след 1 юли 2012 г. настоящият регламент следва да се прилага с обратна сила от 1 юли 2012 г.

(5)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Отнася се само за текстовете на испански и шведски език.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 146, 6.6.2012 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1.


3.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/45


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 408/2013 НА КОМИСИЯТА

от 2 май 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 май 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

77,4

TN

86,6

TR

125,9

ZZ

96,6

0707 00 05

AL

65,0

EG

158,2

TR

129,8

ZZ

117,7

0709 93 10

TR

128,0

ZZ

128,0

0805 10 20

EG

55,2

IL

70,0

MA

58,2

TN

67,7

TR

70,6

ZZ

64,3

0805 50 10

TR

95,2

ZA

116,4

ZZ

105,8

0808 10 80

AR

113,8

BR

104,2

CL

119,4

CN

77,7

MK

30,3

NZ

137,3

US

207,3

ZA

110,0

ZZ

112,5


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


3.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/47


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧИТАТЕЛИТЕ

Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз

В съответствие с Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (ОВ L 69, 13.3.2013 г., стр. 1) от 1 юли 2013 г. само електронното издание на Официален вестник ще бъде автентично и ще има правно действие.

Когато поради непредвидени обстоятелства публикуването на електронното издание на Официален вестник е невъзможно, печатното издание ще бъде автентично и ще има правно действие в съответствие с реда и условията, установени в член 3 от Регламент (ЕС) № 216/2013.