ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.118.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 118

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
30 април 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2013/206/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 22 април 2013 година относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в Съвместния комитет на ЕИП относно изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

1

 

 

2013/207/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 22 април 2013 година относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 392/2013 на Комисията от 29 април 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 по отношение на системата за контрол на биологичното производство

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 393/2013 на Комисията от 29 април 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1120/2009 и Регламент (ЕО) № 1122/2009 по отношение на критериите за допустимост и задължението за уведомяване за някои сортове коноп във връзка с прилагането на схемите за директно подпомагане на земеделски производители

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 394/2013 на Комисията от 29 април 2013 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията монепантел ( 1 )

17

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 395/2013 на Комисията от 29 април 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

19

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/208/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 22 април 2013 година относно насоки за политиките за заетост на държавите членки

21

 

 

2013/209/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 26 април 2013 година относно уравняване на счетоводните сметки на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходи, финансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за бюджетната 2012 година (нотифицирано под номер C(2013) 2444)

23

 

 

2013/210/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 26 април 2013 година относно уравняване на счетоводните сметки на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходи, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за бюджетната 2012 година (нотифицирано под номер C(2013) 2454)

30

 

 

2013/211/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 19 април 2013 година относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2013/10)

37

 

 

НАСОКИ

 

 

2013/212/ЕС

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 19 април 2013 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2013/11)

43

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Препоръка № 93/13/COL на Надзорния орган на ЕАСТ от 21 февруари 2013 г. относно координиран план за контрол с цел да се установи разпространението на измамните практики при търговията с някои храни

44

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

30.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 април 2013 година

относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в Съвместния комитет на ЕИП относно изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

(2013/206/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2894/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство (1), и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за Европейското икономическо пространство (2) („Споразумението за ЕИП“) влезе в сила на 1 януари 1994 г.

(2)

В съответствие с член 98 от Споразумението за ЕИП Съвместният комитет на ЕИП може да реши да измени inter alia приложение XXI към него.

(3)

Приложение ХХI към Споразумението за ЕИП съдържа специфични разпоредби и договорености относно статистиката.

(4)

Регламент (ЕС) № 555/2012 на Комисията от 22 юни 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции по отношение на осъвременяването на изискванията за данни и определенията (3) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП с някои адаптации за Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

(5)

Поради това приложение XXI към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено.

(6)

Позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП следва да се основава на приложения проект на решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с предложеното изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП, се основава на проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП, приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 22 април 2013 година.

За Съвета

Председател

E. GILMORE


(1)  ОВ L 305, 30.11.1994 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 166, 27.6.2012 г., стр. 22.


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № …/2013

от … година

за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 555/2012 на Комисията от 22 юни 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции по отношение на осъвременяването на изискванията за данни и определенията (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложение XXI към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Точка 19, буква т) (Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XXI към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

Добавя се следното тире:

„—

32012 R 0555: Регламент (ЕС) № 555/2012 на Комисията от 22 юни 2012 г. (ОВ L 166, 27.6.2012 г., стр. 22).“

2.

Текстът на адаптацията се заменя със следното:

„а)

Точки 1 и 2 от таблица 1 в приложение I не се прилагат по отношение на Норвегия.

б)

Таблица 1 в приложение I не се прилага по отношение на Исландия преди май 2017 г.

в)

Настоящият регламент не се прилага по отношение на Лихтенщайн.“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 555/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на … г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Секретари на Съвместния комитет на ЕИП


(1)  ОВ L 166, 27.6.2012 г., стр. 22.

(2)  [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.]


30.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/3


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 април 2013 година

относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

(2013/207/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 46 и 48 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2894/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство (1), и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за Европейското икономическо пространство (2) („Споразумението за ЕИП“) влезе в сила на 1 януари 1994 г.

(2)

В съответствие с член 98 от Споразумението за ЕИП Съвместният комитет на ЕИП може да реши да измени, inter alia, Протокол 31 към него.

(3)

Протокол 31 към Споразумението за ЕИП съдържа специфични разпоредби и условия относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи.

(4)

Целесъобразно е да се разшири сътрудничеството на договарящите се страни по Споразумението за ЕИП, за да се включат дейностите, финансирани по бюджетни редове 04 01 04 08 и 04 03 05 за финансовата 2013 година.

(5)

Поради това Протокол 31 към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменен.

(6)

Позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП следва да се основава на приложения проект на решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с предложеното изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи, се основава на проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП, приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 22 април 2013 година.

За Съвета

Председател

E. GILMORE


(1)  ОВ L 305, 30.11.1994 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № …/2013

от …

за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално членове 86 и 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Целесъобразно е да се разшири сътрудничеството между договарящите се страни по Споразумението за ЕИП и то да включи сътрудничество в областта на свободното движение на работници, координацията на системите за социална сигурност и мерки по отношение на мигрантите, включително мигранти от трети държави.

(2)

Поради това следва да се измени Протокол 31 към Споразумението за ЕИП, за да се даде възможност това разширено сътрудничество да започне от 1 януари 2013 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 5, параграфи 5 и 12 от Протокол 31 към Споразумението за ЕИП се изменят, както следва:

Думите „2012 година“ се заменят с „2012 и 2013 година“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след внасянето на последната нотификация, предвидена в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (1).

Прилага се от 1 януари 2013 г.

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на

За Съвместния комитет на ЕИП

Председате

Секретари на Съвместния комитет на ЕИП


(1)  [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.]


РЕГЛАМЕНТИ

30.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 392/2013 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 по отношение на системата за контрол на биологичното производство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (1), и по-специално член 33, параграфи 2 и 3 и член 38, букви в) и г) от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 28, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 операторите, които произвеждат, приготвят, складират, пускат на пазара, внасят или изнасят продукти, произведени в съответствие с постановените в същия регламент правила за производство, трябва да подложат предприятията си на посочената в член 27 система за контрол. Подробни правила за прилагане на въпросната система за контрол се съдържат в дял IV на Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (2).

(2)

В рамките на посочената система за контрол операторите трябва да уведомят компетентния орган за дейността си, в т.ч. като предоставят информация относно съответния контролен орган, и да подпишат декларация, че извършват дейността си в съответствие с правилата за биологично производство, в т.ч. като приемат прилагането на мерки в случай на нарушения и нередности.

(3)

В член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 се предвижда предоставянето на информация относно нередности и нарушения, които засягат биологичното състояние на продукта. С цел подобряване на ефикасността операторите следва да информират своите надзорни или контролни органи за всяка нередност или нарушение, засягащи биологичното състояние на продуктите им, включително биологични продукти, доставени им от други оператори.

(4)

В контекста на придобития при прилагането на системата за контрол опит и в интерес на сектора на биологичното производство е целесъобразно да се определят минимален брой проби, които надзорните или контролни органи всяка година да вземат и анализират въз основа на обща оценка на риска от несъответствие с правилата за биологичното производство. В случай че надзорните или контролните органи имат подозрения, свързани с употребата на неразрешени за биологично производство продукти, те следва да вземат и анализират проби от съответните продукти. В подобен случай не следва да се прилагат минимален брой проби. Надзорните или контролните органи могат също да вземат и анализират проби във всеки друг случай за установяване на несъответствие с изискванията за биологичното производство в Съюза.

(5)

В контекста на придобития при прилагането на системата за контрол опит и в интерес на сектора на биологичното производство е целесъобразно, ако операторът или неговите подизпълнители се контролират от различни надзорни или контролни органи или пък променят своите надзорни или контролни органи, да се осъществи обмен на съответната информация. С оглед на управлението на системата за контрол следва да се предвиди възможността за адекватен обмен на информация и предаване на контролната документация на тези оператори, като същевременно бъдат спазени изискванията за защита на личните данни, посочени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (3). Операторите следва да приемат предаването и обмена на засягащите ги данни на цялата информация, свързана с дейността им в рамките на системата за контрол.

(6)

За да се гарантира еднаквото прилагане на системата за контрол и да се избегнат неяснотите, в Регламент (ЕО) № 889/2008 следва да се включи определение на термина „контролна документация“.

(7)

Електронното сертифициране, посочено в член 29, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007, се отнася до формата на писмените доказателства. Целесъобразно е да се поясни, че при електронното сертифициране не се изисква подписването на писмените доказателства, ако тяхната автентичност е установена по друг начин чрез защитен от фалшификация електронен метод.

(8)

Опитът показва, че поясняването е нужно по отношение на обмена на информация между държавите членки в случаи, когато дадена държава членка открие нередности или нарушения при съответствието на продуктите, внесени по член 33, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007 или член 19 от Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави (4).

(9)

Освен това е уместно да се изясни процедурата, отнасяща се до обмена на информация между държавите членки в случаи на нередности или нарушения, като се вземат предвид най-добрите практики, установени от 2009 г. насам.

(10)

За да се гарантира съгласуваност с член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (5), е важно да се поясни, че държавите членки следва да гарантират, че разплащателната агенция получава достатъчно информация относно извършените проверки, в случаите когато те не се извършват от разплащателната агенция.

(11)

Съгласно член 44, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (6) от държавите членки се изисква да посочват в годишния си доклад всяко изменение на техния многогодишен национален план за контрол с оглед да се вземе предвид, inter alia, новото законодателство. Комисията следва да разполага с необходимите данни и информация за надзора, осъществяван от компетентните органи на държавите членки по отношение на биологичните продукти. Следователно към държавите членки следва да се отправи изискването да изменят националните си планове за контрол така, че да се обхване въпросният надзор, и да посочат тези изменения и съответните данни, свързани с биологичните продукти, в годишния си доклад, предвиден в член 44 от Регламент (ЕО) № 882/2004. На държавите членки следва да се позволи да представят данните относно биологичните продукти като отделна глава от националните планове за контрол и годишните доклади.

(12)

В допълнение към задълженията по отношение на контрола, предвидени в Регламент (ЕО) № 882/2004, в дял V от Регламент (ЕО) № 834/2007 и в Регламент (ЕО) № 889/2008 се постановяват по-специфични разпоредби за контрола в сектора на биологичното производство. В случай че компетентният орган делегира контролните задачи на контролни органи, които са частни субекти, в Регламент (ЕО) № 834/2007 се постановяват по-подробни изисквания и задължения, които да бъдат изпълнени от всеки контролен орган.

(13)

Опитът показва, че е нужно специфичните разпоредби относно контрола в сектора на биологичното производство да бъдат по-подробни, за да се засили надзорът на компетентните органи над контролните органи, на които са били делегирани контролни задачи. Тези разпоредби следва да бъдат включени като единни минимални изисквания в системите за контрол на държавите членки, създадени в съответствие с член 27 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

(14)

Компетентните органи на държавите членки следва да разполагат с документирани процедури за делегиране на задачи на контролните органи и да упражняват над тях надзор, за да се гарантира спазването на нормативните изисквания.

(15)

Обменът на информация относно надзора, упражняван от компетентните органи в държавите членки, между отделните държави членки и между държавите членки и Комисията, следва да се подобри; и да се приемат единни минимални изисквания.

(16)

Поради това Регламент (ЕО) № 889/2008 следва да бъде съответно изменен.

(17)

С оглед на ефикасността на мерките за контрол допълнителните елементи, добавени с настоящия регламент, които следва да бъдат включени като част от ангажиментите на оператора в подписваната от него декларация съгласно член 63, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008, следва да важат и за операторите, подписали такава декларация преди датата на прилагане на настоящия регламент.

(18)

За да се осигури плавен преход от текущата система към изменената система за контрол, настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2014 г.

(19)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на регулаторния Комитет по биологично производство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008

Регламент (ЕО) № 889/2008 се изменя, както следва:

1)

В член 2 се добавя следната буква т):

„т)

„контролна документация“ означава цялата информация и документация, предадена, за целите на системата за контрол, на компетентните органи на държавите членки или на надзорните и контролните органи, от оператор, който подлежи на системата на контрол, предвидена в член 28 от Регламент (ЕО) № 834/2007, в т.ч. цялата необходима информация и документация, отнасяща се до въпросния оператор или до дейността му, с която разполагат компетентните органи или надзорните и контролните органи, с изключение на информацията или документацията, които нямат връзка с функционирането на системата за контрол.“

2)

В член 63, параграф 2, първа алинея се добавят следните букви г)—з):

„г)

да приема, в случай че операторът и/или неговите подизпълнители се контролират от различни надзорни или контролни органи съгласно системата за контрол, установена от съответната държава членка, обмена на информация между тези органи;

д)

да приема, в случай че операторът и/или неговите подизпълнители променят своите контролни или надзорни органи, предаването на тяхната контролна документация на следващите контролни или надзорни органи;

е)

да приема, в случай че операторът се оттегли от системата за контрол, да информира незабавно съответните компетентни органи и контролни или надзорни органи;

ж)

да приема, в случай че операторът се оттегли от системата за контрол, че контролната му документация ще бъде съхранявана за период от най-малко пет години;

з)

да приема да информира незабавно съответния контролен или надзорен орган или съответните контролни или надзорни органи за всяка нередност или нарушение, засягащи биологичното състояние на техните продукти или на биологични продукти, доставени им от други оператори или подизпълнители.“

3)

Член 65, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Надзорният или контролният орган взема и анализира проби, за да установи наличието на продукти, които не са разрешени за биологично производство, или методи, които не са в съответствие с правилата за биологичното производство, или да открие възможно замърсяване с неразрешени за биологично производство продукти. Броят на пробите, които надзорният или контролният орган взема и анализира всяка година, съответства най-малко на 5 % от броя на операторите, които се намират под негов надзор. Подборът на операторите, от които се вземат проби, се извършва въз основа на общата оценка на риска от неспазване на правилата за биологично производство. В тази обща оценка се вземат предвид всички етапи на производството, подготовката и разпространението.

Надзорният или контролният орган взема и анализира проби във всички случаи, при които са налице съмнения за използване на продукти или техники, които не са разрешени за биологично производство. В подобни случаи не следва да се прилага минимален брой проби за вземане и анализ.

Надзорният или контролният орган може също да взема и анализира проби във всеки друг случай за установяване на наличието на продукти, които не са разрешени за биологично производство, за проверка на методи на производство, които не са в съответствие с правилата за биологичното производство, или за откриване на възможно замърсяване с неразрешени за биологично производство продукти.“

4)

В член 68, параграф 1 се добавя следната алинея:

„В случай на електронно сертифициране, посочено в член 29, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007, в клетка 8 не се изисква подписването на писмените доказателства, ако тяхната автентичност е установена по друг начин чрез защитен от фалшификация електронен метод.“

5)

Членове 92 и 92а се заменят със следния текст:

„Член 92

Обмен на информация между контролните и надзорните органи и компетентните органи

1.   Ако операторът и/или неговите подизпълнители се контролират от различни надзорни или контролни органи, тези надзорни или контролни органи обменят информацията, която е от значение за контролираните от тях операции.

2.   Ако операторите и/или техните подизпълнители сменят надзорните или контролните си органи, съответните надзорни или контролни органи уведомяват незабавно компетентните органи за въпросната смяна.

Предишните надзорни или контролни органи предават на следващите надзорни или контролни органи значимите елементи от контролната документация относно съответния оператор, както и докладите, посочени в член 63, параграф 2, втора алинея.

Новият надзорен или контролен орган гарантира, че операторът е отстранил или отстранява евентуалните несъответствия, отбелязани в доклада на предишния надзорен или контролен орган.

3.   В случай че операторът се оттегли от системата за контрол, надзорният или контролният орган на въпросния оператор информират незабавно компетентния орган.

4.   В случай че надзорният или контролният орган открие нередности или нарушения, засягащи биологичното състояние на продуктите, той информира незабавно компетентния орган на държавата членка, която го е назначила или одобрила съгласно член 27 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

Посоченият компетентен орган може също да изиска по своя собствена инициатива всяка друга информация относно нередности или нарушения.

В случай на открити нередности или нарушения по отношение на продукт, който се намира под надзора на други надзорни или контролни органи, надзорният или контролният орган уведомява незабавно и тях.

5.   Държавите членки предприемат необходимите мерки и установяват документирани процедури, с които да се позволи обменът на информация между всички определени от тях надзорни органи и/или одобрени от тях контролни органи съгласно член 27 от Регламент (ЕО) № 834/2007, в т.ч. процедурите за обмен на информация с цел проверка на писмените доказателства, посочени в член 29, параграф 1 от същия регламент.

6.   Държавите членки предприемат необходимите мерки и установяват документирани процедури, за да се гарантира, че информацията относно резултатите от инспекциите и посещенията, посочени в член 65 от настоящия регламент, се предоставя на разплащателната агенция в съответствие с нуждите на въпросната разплащателна агенция, както е предвидено в член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията (7).

Член 92а

Обмен на информация между различните държави членки и Комисията

1.   Когато държава членка открие нередности или нарушения, свързани с прилагането на настоящия регламент по отношение на продукт, който произхожда от друга държава членка и носи указанията, посочени в дял IV от Регламент (ЕО) № 834/2007 и дял III и/или приложение ХI към настоящия регламент, тя уведомява незабавно държавата членка, която е определила или одобрила надзорния или контролния орган, останалите държави членки и Комисията посредством системата, посочена в член 94, параграф 1 от настоящия регламент.

2.   Когато държава членка открие нередности или нарушения, свързани със съответствието на продуктите, внесени по член 33, параграфи 2 или 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007, с изискванията, изложени в същия регламент или в Регламент (ЕО) № 1235/2008, тя уведомява незабавно останалите държави членки и Комисията посредством системата, посочена в член 94, параграф 1 от настоящия регламент.

3.   Когато държава членка открие нередности или нарушения, свързани със съответствието на продуктите, внесени по член 19 от Регламент (ЕО) № 1235/2008, с изискванията, изложени в същия регламент или в Регламент (ЕО) № 834/2007, тя уведомява незабавно държавата членка, която е издала разрешението, останалите държави членки и Комисията посредством системата, посочена в член 94, параграф 1 от настоящия регламент. Уведомлението се изпраща на останалите държави членки и на Комисията, в случай че откритите нередности или нарушения засягат продукти, за които разрешението, посочено в член 19 от Регламент (ЕО) № 1235/2008, е издадено от самата държава членка.

4.   Държавата членка, която получава уведомление, свързано с несъответстващи продукти съгласно параграфи 1 или 3, или държавата членка, която е издала разрешението, посочено в член 19 от Регламент (ЕО) № 1235/2008, за продукт, при който са открити нередности или нарушения, разследва причината за нередностите или нарушенията. Тя предприема незабавно съответни мерки.

Също така тя уведомява държавата членка, изпратила уведомлението, останалите държави членки и Комисията за резултата от разследването и за предприетите мерки, като отговаря на първоначалното уведомление посредством системата, посочена в член 94, параграф 1. Отговорът се изпраща в рамките на 30 календарни дни, считано от датата на първоначалното уведомление.

5.   Държавата членка, изпратила първоначалното уведомление, може при необходимост да поиска допълнителна информация от отговарящата държава членка. При всички случаи, след получаването на отговор или допълнителна информация от държавата членка, получила уведомлението, държавата членка, изпратила първоначалното уведомление, въвежда необходимите данни и извършва актуализация на системата съгласно член 94, параграф 1.

Член 92б

Публикуване на информация

Държавите членки осигуряват по целесъобразен начин, включително чрез публикуване в интернет, обществен достъп до посочените в член 28, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 актуализирани списъци, съдържащи актуални писмени доказателства относно всеки оператор съгласно предвиденото в член 29, параграф 1 от въпросния регламент, като използват модела, установен в приложение XII към настоящия регламент. Държавите членки надлежно съблюдават изискванията по отношение на защитата на лични данни, установени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8).

6)

В дял IV се добавя следната нова глава 9:

ГЛАВА 9

Контрол от страна на компетентните органи

Член 92в

Надзорни дейности, отнасящи се до контролните органи

1.   При надзорните дейности от страна на компетентните органи, делегиращи контролни задачи на контролните органи в съответствие с член 27, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕО) № 834/2007, се набляга върху оценката на оперативната дейност на въпросните контролни органи, като се вземат предвид резултатите от работата на националния орган по акредитация, посочен в член 2, параграф 11 от Регламент(ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (9).

Тези надзорни дейности включват оценка на вътрешните процедури на контролните органи по отношение на контрола, управлението и прегледа на контролната документация в контекста на задълженията, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007, както и проверката на действията по несъответствия и обработката на оплаквания и жалби.

2.   Компетентните органи изискват от контролните органи да предоставят документация относно своята процедура за анализ на риска.

Процедурата за анализ на риска се определя по такъв начин, че:

а)

резултатът от анализ на риска предоставя основа за определяне на интензитета на годишните инспекции и посещения със или без предизвестие;

б)

се извършват допълнителни контролни посещения на случаен принцип в съответствие с член 65, параграф 4, най-малко на 10 % от подписалите договор оператори в съответствие с рисковата им категория;

в)

най-малко 10 % от всички инспекции и посещения, извършени в съответствие с член 65, параграфи 1 и 4, са без предизвестие;

г)

изборът на оператори, подложени на посещения и инспекции без предизвестие, се определя въз основа на анализа на риска, като въпросните посещения и инспекции се планират в съответствие с равнището на риска.

3.   Компетентните органи, делегиращи контролни задачи на контролните органи, проверяват дали персоналът на контролните органи притежава достатъчно познания (в т.ч. познания относно рисковите фактори, засягащи биологичното състояние на продуктите), квалификация, обучения и опит относно биологичното производство като цяло и съответните правила на Съюза в частност, и дали са в сила подходящи правила за ротация на инспекторите.

4.   Компетентните органи разполагат с документирани процедури за делегиране на задачи на контролните органи съгласно член 27, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и за надзор съгласно настоящия член, в които се уточнява информацията, която да бъде представена от контролните органи.

Член 92г

Списък с мерки в случай на нередности и нарушения

Компетентните органи изготвят и представят на контролните органи, на които са делегирани контролни задачи, списък, съдържащ най-малко нарушенията и нередностите, засягащи биологичното състояние на продуктите, и съответните мерки, които се прилагат от контролните органи в случай на нарушения или нередности, допуснати от заетите с биологично производство оператори под техен контрол.

Компетентните органи могат по своя инициатива да включат в списъка и друга значима информация.

Член 92д

Годишна инспекция на контролните органи

Компетентните органи организират годишна инспекция на контролните органи, на които са делегирали контролни задачи съгласно член 27, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕО) № 834/2007. За целите на годишната инспекция компетентният органи взема предвид резултатите от работата на националния орган по акредитация, посочен в член 2, параграф 11 от Регламент(ЕО) № 765/2008. По време на годишната инспекция компетентният орган проверява по-конкретно:

а)

съответствието със стандартната контролна процедура на контролния орган, представена от контролния орган на компетентния орган съгласно член 27, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕО) № 834/2007;

б)

дали контролният орган разполага с достатъчен брой подходящ персонал с квалификация и опит съгласно член 27, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕО) № 834/2007 и дали е въведено обучение за рисковите фактори, засягащи биологичното състояние на продуктите;

в)

дали контролният орган разполага с документирани процедури и модели и дали използва такива за:

i)

годишния анализ на риска съгласно член 27, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007;

ii)

изготвянето на основана на риска стратегия за вземане на проби и извършването на вземането на проби и лабораторния анализ;

iii)

обмен на информация с други контролни органи и с компетентния орган;

iv)

първоначални и последващи проверки на операторите, намиращи се под техен контрол;

v)

прилагането и последващите действия на списъка с мерки, които се прилагат в случай на нарушения и нередности;

vi)

спазване на изискванията за защита на личните данни за операторите, намиращи се под техен контрол, определени от държавите членки, в които тези компетентни органи упражняват дейността си, и съгласно Директива 95/46/ЕО.

Член92е

Данни, свързани с биологичните продукти, в многогодишния национален план за контрол и годишния доклад

Държавите членки гарантират, че техните многогодишни национални планове за контрол, посочени в член 41 от Регламент (ЕО) № 882/2004, обхващат надзора над извършените в сектора на биологичното производство проверки съгласно настоящия регламент и че в годишния доклад, посочен в член 44 от Регламент (ЕО) № 882/2004, са включени конкретни данни за този надзор, наричани по-долу „данни, свързани с биологичните продукти“. Данните, свързани с биологичните продукти, обхващат темите, изброени в приложение ХIIIб към настоящия регламент.

Данните, свързани с биологичните продукти, се основават на информация от проверките, извършени от контролните и/или надзорните органи, както и от одитите, извършени от компетентния орган.

Данните за 2014 г. се представят от 2015 г. нататък в съответствие с моделите, поместени в приложение ХIIIв към настоящия регламент.

Държавите членки могат да включат в своите многогодишни национални планове за контрол и годишните си доклади данните, свързани с биологичните продукти, под формата на раздел относно биологичните продукти.

7)

Добавят се приложения XIIIб и XIIIв, чийто текст се съдържа в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Преходни разпоредби

Букви г)—з) в член 63, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 889/2008, добавени с член 1, точка 2 от настоящия регламент, се прилагат и по отношение на операторите, подписали декларацията по член 63, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 преди датата на прилагане на настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(4)  ОВ L 334, 12.12.2008 г., стр. 25.

(5)  ОВ L 25, 28.1.2011 г., стр. 8.

(6)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 25, 28.1.2011 г., стр. 8.

(8)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.“

(9)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ XIIIб

Теми, които следва да бъдат включени в данните, свързани с биологичните продукти, посочени в член 92е

1.   Информация относно компетентния орган за биологично производство

кое образувание е компетентният орган

ресурси, предоставени на компетентния орган

описание на проведените от компетентния орган одити (как, от кого)

документирана процедура на компетентния орган

2.   Описание на системата за контрол на биологичното производство

система от контролни и/или надзорни органи

регистрирани оператори, включени в системата за контрол — минимална годишна инспекция

как се прилага основаният на риска подход

3.   Информация относно контролните/надзорните органи

списък на контролните/надзорните органи

задачи, делегирани на контролните органи/поверени на надзорните органи

надзор на делегираните контролни органи (от кого и как)

координиране на дейностите, в случай че има повече от един контролен/надзорен орган

обучение на персонала, осъществяващ проверките

посещения и инспекции със/без предизвестие

ПРИЛОЖЕНИЕ ХIIIв

Модели за данните, свързани с биологичните продукти, посочени в член 92е

Доклад за официалните проверки в сектора на биологичното производство

Държава:

Година:

1)   Информация за контрола над операторите

Кодов номер на контролния или надзорния орган

Брой регистрирани оператори на контролен или надзорен орган

Брой регистрирани оператори

Брой годишни инспекции

Брой посещения въз основа на допълнителния риск

Общ брой инспекции/посещения

Селскостопански производители (1)

Производствени единици за аквакултурни животни

Преработватели (2)

Вносители

Износители

Други оператори (3)

Селскостопански производители (1)

Производствени единици за аквакултурни животни

Преработвателни (2)

Вносители

Износители

Други оператори (3)

Селскостопански производители (1)

Производствени единици за аквакултурни животни

Преработвателни (2)

Вносители

Износители

Други оператори (3)

Селскостопански производители (1)

Производствени единици за аквакултурни животни

Преработвателни (2)

Вносители

Износители

Други оператори (3)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кодов номер на контролния или надзорния орган или название на компетентния орган

Брой регистрирани оператори

Брой анализирани проби

Брой проби, сочещи нарушение на регламенти (ЕО) № 834/2007 и (ЕО) № 1235/2008

Селскостопански производители (4)

Производствени единици за аквакултурни животни

Преработватели (5)

Вносители

Износители

Други оператори (6)

Селскостопански производители (4)

Производствени единици за аквакултурни животни

Преработватели (5)

Вносители

Износители

Други оператори (6)

Селскостопански производители (4)

Производствени единици за аквакултурни животни

Преработватели (5)

Вносители

Износители

Други оператори (6)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кодов номер на контролния или надзорния орган

Брой регистрирани оператори

Брой открити нередности или нарушения (10)

Брой приложени мерки спрямо партидата или производството (11)

Брой приложени мерки спрямо оператора (12)

Селскостопански производители (7)

Производствени единици за аквакултурни животни

Преработватели (8)

Вносители

Износители

Други оператори (9)

Селскостопански производители (7)

Производствени единици за аквакултурни животни

Преработватели (8)

Вносители

Износители

Други оператори (9)

Селскостопански производители (7)

Производствени единици за аквакултурни животни

Преработватели (8)

Вносители

Износители

Други оператори (9)

Селскостопански производители (7)

Производствени единици за аквакултурни животни

Преработватели (8)

Вносители

Износители

Други оператори (9)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   Информация относно надзора и одитите

Кодов номер на контролния или надзорния орган

Брой регистрирани оператори на контролен или надзорен орган

Брой регистрирани оператори

Преглед на документи и административен одит (16)

(Брой проверени архиви на оператори)

Брой повторни одити (17)

Брой одити чрез директни наблюдения (18)

Селскостопански производители (13)

Производствени единици за аквакултурни животни

Преработватели (14)

Вносители

Износители

Други оператори (15)

Селскостопански производители (13)

Производствени единици за аквакултурни животни

Преработватели (14)

Вносители

Износители

Други оператори (15)

Селскостопански производители (13)

Производствени единици за аквакултурни животни

Преработватели (14)

Вносители

Износители

Други оператори (15)

Селскостопански производители (13)

Производствени единици за аквакултурни животни

Преработватели (14)

Вносители

Износители

Други оператори (15)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)   Заключения относно системата за контрол на биологичното производство

Кодов номер на контролния или надзорния орган

Оттегляне на одобрението

Действия, предприети за гарантиране на ефективното функциониране на системата за контрол на биологичното производство (правоприлагане)

Да/Не

От

(дата)

До

(дата)

MS-BIO-01

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

MS-BIO-...

 

 

 

 

Отчет за цялостното представяне на системата за контрол на биологичното производство:


(1)  В графата „селскостопански производители“ се включват само селскостопански производители, производители, които са също преработватели, производители, които са също вносители, и други смесени производители, които не са класифицирани другаде.

(2)  В графата „преработватели“ се включват само преработватели, преработватели, които са също вносители, и други смесени преработватели, които не са класифицирани другаде.

(3)  В графата „други оператори“ се включват търговци (на едро и дребно) и други оператори, които не са класифицирани другаде.

(4)  В графата „селскостопански производители“ се включват само селскостопански производители, производители, които са също преработватели, производители, които са също вносители, и други смесени производители, които не са класифицирани другаде.

(5)  В графата „преработватели“ се включват само преработватели, преработватели, които са също вносители, и други смесени преработватели, които не са класифицирани другаде.

(6)  В графата „други оператори“ се включват търговци (на едро и дребно) и други оператори, които не са класифицирани другаде.

(7)  В графата „селскостопански производители“ се включват само селскостопански производители, производители, които са също преработватели, производители, които са също вносители, и други смесени производители, които не са класифицирани другаде.

(8)  В графата „преработватели“ се включват само преработватели, преработватели, които са също вносители, и други смесени преработватели, които не са класифицирани другаде.

(9)  В графата „други оператори“ се включват търговци (на едро и дребно) и други оператори, които не са класифицирани другаде.

(10)  Включват се само нередности и нарушения, които засягат биологичното състояние на продуктите и/или са довели до прилагане на мярка.

(11)  Когато бъде установена нередност по отношение на съответствие с изискванията, постановени в настоящия регламент, надзорният или контролният орган гарантира, че при етикетирането и рекламата на цялата партида или продукция, засегната от тази нередност, не се прави позоваване на биологичния метод на производство, когато такава мярка е пропорционална на важността на нарушеното изискване и на естеството и особените обстоятелства на нередовните дейности (съгласно член 30, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета).

(12)  Когато бъде установено тежко нарушение или нарушение с траен ефект, надзорният или контролният орган забранява на съответния оператор да извършва търговия на продукти с позоваване в етикетирането и рекламата на биологичния метод на производство за период, който се съгласува с компетентния орган на държавата членка (съгласно член 30, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета).

(13)  В графата „селскостопански производители“ се включват само селскостопански производители, производители, които са също преработватели, производители, които са също вносители, и други смесени производители, които не са класифицирани другаде.

(14)  В графата „преработватели“ се включват само преработватели, преработватели, които са също вносители, и други смесени преработватели, които не са класифицирани другаде.

(15)  В графата „други оператори“ се включват търговци (на едро и дребно) и други оператори, които не са класифицирани другаде.

(16)  Преглед на документацията на съответните общи документи, описващи структурата, функционирането и управлението на качеството на контролния орган. Административен одит на контролния орган, в т.ч. проверка на архива на оператора и проверка на действията по несъответствия и жалби, включително минимална честота на проверките, използване на основан на риска подход, употреба на необявени и последващи посещения, политика за вземане на проби и обмен на информация с други контролни и надзорни органи.

(17)  Преглед на одита: инспекция на оператора от страна на компетентните органи за проверка на съответствието с оперативните процедури на контролния орган и проверка на тяхната ефективност.

(18)  Одит чрез директни наблюдения: наблюдение от страна на компетентния орган на инспекция от инспектор на контролния орган.


30.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 393/2013 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1120/2009 и Регламент (ЕО) № 1122/2009 по отношение на критериите за допустимост и задължението за уведомяване за някои сортове коноп във връзка с прилагането на схемите за директно подпомагане на земеделски производители

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (1), и по-специално член 39, параграф 2 и член 142, точка з) от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 39, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 площите, използвани за производство на коноп, отговарят на условията за директни плащания само ако използваните сортове имат съдържание на тетрахидроканабинол не по-голямо от 0,2 %. Съгласно член 124, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 член 39 от същия регламент е приложим за площи по схемата за единно плащане на площ и в новите държави членки.

(2)

В член 10 от Регламент (ЕО) № 1120/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (2) се посочва, че плащанията за площи за производство на коноп се извършват, при условие че се използват семена от сортовете, изброени в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове, с изключение на сортовете Finola и Tiborszállási, които към настоящия момент са единствено допустими съответно във Финландия и Унгария.

(3)

Въз основа на уведомленията, изпратени от някои държави членки, и като се има предвид, че вече е предвидена процедура за изключването на определени сортове на равнище държави членки, схемата може да бъде опростена на равнището на Съюза, като се отмени разпоредбата за ограничаване на допустимостта на площи, в които се използват сортовете Finola и Tiborszállási, за определена държава членка.

(4)

В член 40 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент, както и за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор (3) се установява процедурата, която следва да бъде спазвана при констатиране на по-високо от посоченото в член 39, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 съдържание на тетрахидроканабинол в пробите от определен сорт.

(5)

Тъй като държавите членки разполагат с цялата информация, позволяваща им да поискат разрешение от Комисията да забранят предлагането на пазара на коноп от сорт със съдържание на тетрахидроканабинол по-високо от посоченото в член 39, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и да изключат дадения сорт от допустимите сортове за директни плащания, схемата може да бъде допълнително опростена чрез отмяна на задължението за уведомяване във връзка с констатираното съдържание на тетрахидроканабинол за този сорт.

(6)

Регламент (ЕО) № 1120/2009 и Регламент (ЕО) № 1122/2009 следва да бъдат съответно изменени.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за директните плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 10 от Регламент (ЕО) № 1120/2009 се заменя със следното:

„Член 10

Производство на коноп

За целите на член 39 от Регламент (ЕО) № 73/2009 плащанията за площи за производство на коноп се извършват, при условие че се използват семена от сортовете, изброени в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове, на 15 март на годината, за която се предоставя плащането, и които се публикуват съгласно член 17 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета (4). Семената трябва да бъдат сертифицирани в съответствие с Директива 2002/57/ЕО на Съвета (5).

Член 2

В член 40, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 втората алинея се заличава.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 30 от 31.1.2009 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 316 от 2.12.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 316 от 2.12.2009 г., стр. 65.

(4)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74.“


30.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 394/2013 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2013 година

за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията монепантел

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 14 във връзка с член 17 от него,

като взе предвид становището на Европейската агенция по лекарствата, изготвено от Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите стойности на остатъчните количества (МДСОК) за фармакологичноактивни субстанции, предназначени за използване в Съюза във ветеринарномедицински продукти за животни, отглеждани за производство на храни, или в биоцидни продукти, използвани в животновъдството, следва да бъдат установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009.

(2)

Фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на МДСОК в храните от животински произход са установени в приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (2).

(3)

Понастоящем субстанцията монепантел е включена в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 като разрешена субстанция за мускул, мазнина, черен дроб и бъбрек при животни от рода на овцете и козите, с изключение на животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

(4)

В Европейската агенция по лекарствата бе подадено заявление за разширяване на обхвата на съществуващото вписване за монепантел и за овче мляко.

(5)

В съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 470/2009 Европейската агенция по лекарствата разглежда възможността МДСОК, установени за фармакологичноактивна субстанция в определен хранителен продукт, да бъдат използвани по отношение на друг хранителен продукт, получен от същия животински вид, или МДСОК, установени за фармакологичноактивна субстанция при един или повече видове, да бъдат използвани за други животински видове. Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба препоръча да се установят МДСОК за монепантел за овче мляко и да се екстраполират МДСОК на монепантел, определени за мляко при животни от рода на овцете, така че да са валидни и за мляко при животни от рода на козите.

(6)

Следователно вписването за монепантел в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 следва да бъде изменено така, че да включва МДСОК за мляко при животни от рода на овцете и козите.

(7)

Целесъобразно е да се предвиди разумен срок, в който заинтересованите страни да предприемат евентуално необходимите мерки, за да се съобразят с новоустановените МДСОК.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по ветеринарните лекарствени продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 29 юни 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 15, 20.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 вписването за монепантел се заменя със следното:

Фармакологичноактивна субстанция

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДСОК

Прицелни тъкани

Други разпоредби (в съответствие с член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 470/2009)

Терапевтична класификация

„Монепантел

Монепантел-сулфон

Животни от рода на овцете и козите

700 μg/kg

Мускул

 

Противопаразитни средства/Средства, действащи срещу ендопаразити“

7 000 μg/kg

Мазнина

5 000 μg/kg

Черен дроб

2 000 μg/kg

Бъбрек

170 μg/kg

Мляко


30.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/19


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 395/2013 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

75,7

TN

97,0

TR

124,1

ZZ

98,9

0707 00 05

AL

65,0

TR

129,8

ZZ

97,4

0709 93 10

TR

108,2

ZZ

108,2

0805 10 20

EG

55,9

IL

72,0

MA

53,1

TN

69,6

TR

68,0

ZZ

63,7

0805 50 10

TR

90,8

ZA

105,6

ZZ

98,2

0808 10 80

AR

116,6

BR

102,2

CL

120,3

CN

73,9

MK

30,8

NZ

137,7

US

237,3

ZA

107,9

ZZ

115,8

0808 30 90

AR

139,1

CL

136,5

CN

69,8

NZ

199,4

ZA

135,6

ZZ

136,1


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

30.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/21


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 април 2013 година

относно насоки за политиките за заетост на държавите членки

(2013/208/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 148, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

след консултация с Комитета на регионите,

като взе предвид становището на Комитета по заетостта,

като има предвид, че:

(1)

В член 145 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда, че държавите членки и Съюзът работят за изработването на координирана стратегия за заетостта и, по-специално, за развитието на квалифицирана, обучена и адаптивна работна сила, както и на пазари на труда, които да могат да реагират бързо на икономическите промени, с оглед постигането на целите, изброени в член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС).

(2)

Предложената от Комисията стратегия „Европа 2020“ предоставя на Съюза възможността да ориентира икономиката си в посока на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, съпътстван от висока степен на заетост, производителност и социално сближаване. На 13 юли 2010 г. Съветът прие Препоръка относно общи насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза (3). Освен това на 21 октомври 2010 г. Съветът прие Решение 2010/707/ЕС относно насоки за политиките за заетост на държавите-членки (4) („насоки за заетост“). Тези насоки съставляват интегрираните насоки за изпълнение на стратегията „Европа 2020“. Петте основни цели, изброени в съответните интегрирани насоки, съставляват споделените цели, от които се ръководят в действията си държавите членки, като се отчитат относителните им изходни позиции и национални условия, както и позициите на Съюза и условията в него. Европейската стратегия по заетостта играе водеща роля в изпълнението на целите на стратегията „Европа 2020“ в областта на заетостта и пазара на труда.

(3)

Интегрираните насоки са в съответствие със заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г. Те дават точни указания на държавите членки за разработването на техните национални програми за реформи и за изпълнението на реформите. Насоките за заетостта следва да съставляват основата за всички специфични за отделните държави препоръки, които Съветът евентуално би отправил към държавите членки съгласно член 148, параграф 4 от ДФЕС, успоредно със специфичните за отделните държави препоръки, отправени към държавите членки съгласно член 121, параграф 2 от ДФЕС. Насоките за заетостта следва също така да съставляват основата за изготвянето на съвместния доклад по заетостта, изпращан ежегодно от Съвета и от Комисията до Европейския съвет.

(4)

Анализът на проектите за национални програми за реформи на държавите членки, съдържащи се в съвместния доклад по заетостта, приет от Съвета на 28 февруари 2013 г., показва, че държавите членки следва да продължат да полагат максимални усилия за отчитане в дейността си на следните приоритети: увеличаване на участието в пазара на труда и намаляване на структурната безработица, развиване на квалифицирана работна сила, съответстваща на нуждите на пазара, насърчаване на качеството на работните места и ученето през целия живот, подобряване на показателите на системите на образование и обучение на всички равнища и увеличаване на участието във висшето образование, насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността.

(5)

Приетите през 2010 г. насоки за заетост следва да останат непроменени до 2014 г., за да се осигури приоритетно внимание върху изпълнението им. До края на 2014 г. актуализирането на насоките за заетост следва да продължи да бъде строго ограничено. През 2011 г. и 2012 г. насоките за заетост продължиха да се прилагат. Те следва да продължат да се прилагат и през 2013 г.

(6)

Държавите членки следва да проучат възможността за използване на Европейския социален фонд при изпълнението на насоките за заетостта,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Насоките за политиките за заетостта на държавите членки, установени в приложението към Решение 2010/707/ЕС, продължават да се прилагат за 2013 г. и се вземат предвид от държавите членки в техните политики за заетостта.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Люксембург на 22 април 2013 година.

За Съвета

Председател

S. COVENEY


(1)  Становище от 6 февруари 2013 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 13 февруари 2013 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 191, 23.7.2010 г., стр. 28.

(4)  ОВ L 308, 24.11.2010 г., стр. 46.


30.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/23


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2013 година

относно уравняване на счетоводните сметки на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходи, финансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за бюджетната 2012 година

(нотифицирано под номер C(2013) 2444)

(2013/209/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално членове 27, 30 и 33 от него,

след консултации с Комитета по земеделските фондове,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 30 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 Комисията уравнява счетоводните сметки на разплащателните агенции, посочени в член 6 от същия регламент, въз основа на годишните счетоводни отчети, подадени от държавите членки и придружени от информацията, изисквана за уравняване на счетоводните сметки, както и от сертификат за пълнотата, точността и верността на счетоводните отчети и докладите, изготвени от сертифициращите органи.

(2)

Съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 883/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. за формулиране на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение воденето на счетоводство от агенциите платци, декларациите за разходи и приходи и условията за възстановяване на разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (2) бюджетната година за сметките на ЕФГЗ започва на 16 октомври от година N–1 и приключва на 15 октомври от година N. В рамките на уравняването на счетоводните сметки за уеднаквяване на референтния период за разходите по ЕЗФРСР с този по ЕФГЗ за бюджетната 2012 година следва да се вземат предвид разходите, направени от държавите членки за периода от 16 октомври 2011 г. до 15 октомври 2012 г.

(3)

В член 10, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (3) се посочва, че сумите, които подлежат на възстановяване от отделните държави членки или следва да им бъдат изплатени в съответствие с решението за уравняване на счетоводните сметки, посочено в член 10, параграф 1, първа алинея от цитирания регламент, се определят чрез приспадане на извършените междинни плащания за съответната бюджетна година от признатите разходи за същата година съгласно параграф 1. Комисията приспада посочената сума от следващото междинно плащане или я добавя към него.

(4)

Комисията провери подадената от държавите членки информация и изпрати преди 31 март 2013 г. до държавите членки резултатите от своите проверки заедно с необходимите изменения.

(5)

Годишните счетоводни отчети и придружителните документи позволяват на Комисията да вземе решение относно изчерпателността, точността и верността на подадените от някои разплащателни агенции годишни отчети. В приложение I са посочени уравнените суми с разбивка по държавите членки и сумите, които трябва да бъдат възстановени от държавите членки или да им бъдат изплатени.

(6)

Необходимо е да бъдат направени допълнителни проучвания на информацията, подадена от някои други разплащателни агенции, поради което техните счетоводни сметки не могат да бъдат уравнени в настоящото решение. Въпросните разплащателни агенции са посочени в приложение II.

(7)

В съответствие с член 27 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 Комисията може да намали или временно да преустанови плащанията на държавите членки и надлежно да ги информира за това. С цел да се предотврати преждевременно или временно възстановяване на въпросните суми, те следва да не бъдат признати в настоящото решение и да бъдат подложени на допълнителна проверка по процедурата за уравняване с оглед на съответствието съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

(8)

Съгласно член 33, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 50 % от финансовите последици от невъзстановяване на неправомерно изплатени суми се понасят от съответната държава членка, ако посочените суми не са били възстановени преди приключването на програмата за развитие на селските райони в срок от четири години от произнасянето на първоначалното административно или съдебно решение или в срок от осем години, ако искът за възстановяване е отнесен до националните съдилища, или при приключване на програмата, ако тези срокове изтичат преди края ѝ. По силата на член 33, параграф 4 от посочения регламент заедно с годишните счетоводни сметки държавите членки са длъжни да предоставят на Комисията и обобщен доклад за процедурите по възстановяване, предприети в отговор на нередности. В Регламент (ЕО) № 885/2006 са определени подробни правила за прилагане на задължението на държавите членки за докладване на подлежащите на възстановяване суми. В приложение III към посочения регламент се съдържа таблицата, която държавите членки трябваше да предоставят през 2013 г. Въз основа на попълнените от държавите членки таблици Комисията следва да вземе решение относно финансовите последици от невъзстановяване на суми, които са били неправомерно изплатени съответно преди повече от четири или осем години. Настоящото решение не засяга бъдещи решения за съответствие съгласно член 33, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

(9)

По силата на член 33, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 след приключването на съответната програма за развитие на селските райони държавите членки могат да вземат решение да не изискват възстановяване на сумите. Такова решение може да бъде взето единствено ако вече направените и евентуалните разходи по възстановяването на сумата надхвърлят размера на подлежащата на възстановяване сума или ако възстановяването се окаже невъзможно поради неплатежоспособност, отчетена и призната съгласно националното законодателство, на длъжника или на лицата, носещи юридическа отговорност за нередността. Ако такова решение е взето в срок от четири години от произнасянето на първоначалното административно или съдебно решение или в срок от осем години, ако искът за възстановяване е отнесен до националните съдилища, 100 % от финансовите последици от невъзстановяването се поемат от бюджета на ЕС. В обобщения доклад съгласно член 33, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 се указват сумите, за които държавата членка е решила да не изисква възстановяване, както и основанията за това решение. Тези суми не се начисляват на съответните държави членки и следователно се поемат от бюджета на ЕС. Настоящото решение не засяга бъдещи решения за съответствие съгласно член 33, параграф 5 от посочения регламент.

(10)

По силата на член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 настоящото решение не оказва влияние върху последващите решения от Комисията за изключване от финансиране от Европейския съюз на разходите, които не са били извършени в съответствие с правилата на ЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение се уравняват счетоводните сметки на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за бюджетната 2012 година, с изключение на счетоводните сметки на разплащателните агенции, посочени в член 2.

Сумите, които по силата на настоящото решение подлежат на възстановяване от всяка държава членка или следва да ѝ бъдат изплатени в рамките на всяка програма за развитие на селските райони, включително тези, които са резултат от прилагането на член 33, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, са посочени в приложение I.

Член 2

За бюджетната 2012 година посочените в приложение II счетоводни сметки на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходите, направени по всяка програма за развитие на селските райони, финансирана от ЕЗФСРС, са отделени от настоящото решение и са предмет на бъдещо решение за уравняване на счетоводни сметки.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2013 година.

За Комисията

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 90.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

УРАВНЕНИ РАЗХОДИ НА ЕЗФРСР ПО ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2012 ГОДИНА

Средства по програми, които подлежат на възстановяване от държавата членка или следва да ѝ бъдат изплатени

Одобрени програми с декларирани разходи за ЕЗФРСР

(В евро)

ДЧ

CCI №

Разходи за 2012 г.

Корекции

Обща сума

Суми, които не могат да бъдат използвани повторно

Приета и уравнена сума за бюджетната 2012 година

Междинни плащания, възстановени на държавите членки за финансовата година

Сума за възстановяване от (–) или изплащане на (+) държавата членка

 

 

i

ii

Formula

iv

Formula

vi

Formula

AT

2007AT06RPO001

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

536 889 693,18

– 138 982,63

BE

2007BE06RPO001

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

38 717 490,21

35,70

BE

2007BE06RPO002

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

28 716 204,48

–1 464,51

BG

2007BG06RPO001

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

308 461 766,20

–26,84

CY

2007CY06RPO001

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

19 977 169,29

2 629,44

CZ

2007CZ06RPO001

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

420 404 919,20

143,31

DE

2007DE06RAT001

402 133,08

0,00

402 133,08

0,00

402 133,08

402 133,11

–0,03

DE

2007DE06RPO004

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

210 119 186,29

0,00

DE

2007DE06RPO007

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

185 163 861,88

–59,48

DE

2007DE06RPO009

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

3 069 987,85

–5,20

DE

2007DE06RPO011

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

122 658 529,49

–0,01

DE

2007DE06RPO012

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

124 722 136,25

1,18

DE

2007DE06RPO015

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

45 640 598,96

–0,06

DE

2007DE06RPO017

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

32 444 966,09

0,00

DE

2007DE06RPO018

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

5 642 155,04

0,02

DE

2007DE06RPO019

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

166 108 621,45

0,01

DE

2007DE06RPO020

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

144 647 436,41

0,04

DE

2007DE06RPO021

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

38 874 699,12

–25,37

EE

2007EE06RPO001

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

129 931 856,59

– 175,85

ES

2007ES06RAT001

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

12 605 523,29

0,01

ES

2007ES06RPO002

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

44 411 263,01

– 811,13

ES

2007ES06RPO003

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

46 565 977,49

10,13

ES

2007ES06RPO004

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

4 728 266,87

1,15

ES

2007ES06RPO005

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

6 355 287,82

–0,07

ES

2007ES06RPO006

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

11 509 387,33

0,00

ES

2007ES06RPO007

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

88 731 040,54

3,04

ES

2007ES06RPO008

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

94 769 380,73

–26,54

ES

2007ES06RPO009

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

30 099 338,76

51,98

ES

2007ES06RPO010

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

92 023 646,85

–76 485,52

ES

2007ES06RPO011

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

102 629 745,16

1,01

ES

2007ES06RPO012

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

7 282 917,38

0,39

ES

2007ES06RPO013

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

24 869 737,90

0,36

ES

2007ES06RPO014

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

20 959 062,52

–8,56

ES

2007ES06RPO015

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

13 568 195,86

–2 297,82

ES

2007ES06RPO016

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

6 657 514,28

4,26

ES

2007ES06RPO017

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

2 432 290,65

–15,72

FI

2007FI06RPO001

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

306 205 706,94

–10 967,26

FI

2007FI06RPO002

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

2 476 684,88

0,03

FR

2007FR06RPO002

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

13 474 771,64

– 411,74

GR

2007GR06RPO001

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

330 814 547,83

0,03

HU

2007HU06RPO001

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

443 956 972,20

128 606,53

IE

2007IE06RPO001

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

322 067 614,63

40,04

IT

2007IT06RAT001

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

6 506 208,56

0,00

IT

2007IT06RPO001

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

24 380 736,23

–1 600,51

IT

2007IT06RPO002

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

17 564 521,29

–0,36

IT

2007IT06RPO003

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

65 039 828,99

1,32

IT

2007IT06RPO004

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

15 664 080,33

–6 083,53

IT

2007IT06RPO005

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

47 339 294,23

–9 728,61

IT

2007IT06RPO006

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

14 786 581,96

–8 908,43

IT

2007IT06RPO007

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

90 362 024,63

–3,35

IT

2007IT06RPO008

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

17 328 986,74

– 392 309,43

IT

2007IT06RPO009

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

75 301 501,48

0,03

IT

2007IT06RPO010

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

55 292 452,33

0,46

IT

2007IT06RPO011

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

22 479 775,77

0,05

IT

2007IT06RPO012

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

58 718 426,04

–17 931,19

IT

2007IT06RPO013

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

7 077 988,21

–0,18

IT

2007IT06RPO014

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

83 205 960,22

2,39

IT

2007IT06RPO015

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

14 019 423,76

–18,25

IT

2007IT06RPO016

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

72 854 508,13

–28 580,11

IT

2007IT06RPO017

60 734 732,80

0,00

60 734 732,80

–5 006 487,10

55 728 245,70

55 719 550,02

8 695,68

IT

2007IT06RPO018

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

98 748 375,78

1 067,16

IT

2007IT06RPO019

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

124 120 192,75

–19 796,08

IT

2007IT06RPO020

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

124 510 471,21

– 173 134,77

IT

2007IT06RPO021

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

226 139 550,09

–86 311,38

LT

2007LT06RPO001

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

237 121 459,60

56 336,80

LU

2007LU06RPO001

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

9 378 940,94

–30 279,16

LV

2007LV06RPO001

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

214 813 938,09

528,71

MT

2007MT06RPO001

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

9 002 133,88

0,03

NL

2007NL06RPO001

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

98 217 487,71

–1 139 116,65

PL

2007PL06RPO001

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

2 041 821 110,52

3 766,82

PT

2007PT06RAT001

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

2 100 675,68

0,22

PT

2007PT06RPO001

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

48 442 855,88

9,92

PT

2007PT06RPO002

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

601 644 193,09

103,54

PT

2007PT06RPO003

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

26 722 055,59

20,00

SE

2007SE06RPO001

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

298 089 364,84

–3 825 133,99

SI

2007SI06RPO001

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

122 610 210,36

– 283,67

SK

2007SK06RPO001

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

274 899 689,64

– 478,75

UK

2007UK06RPO001

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

469 411 107,94

54 588,19

UK

2007UK06RPO002

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

51 445 684,02

–67,98

UK

2007UK06RPO003

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

166 904 508,81

– 670 199,18

UK

2007UK06RPO004

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

54 428 841,38

–19,87


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УРАВНЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ АГЕНЦИИ

БЮДЖЕТНА 2012 ГОДИНА — ЕЗФРСР

Списък на разплащателните агенции и на програмите, за които счетоводните сметки са отделени и подлежат на по-късно решение за уравняване

Държава членка

Разплащателна агенция

Програма

Дания

DAFA

2007DK06RPO001

Германия

Baden-Württemberg

2007DE06RPO003

Thüringen

2007DE06RPO023

Helaba

2007DE06RPO010

Франция

ASP

2007FR06RPO001

ASP

2007FR06RPO003

ASP

2007FR06RPO004

ASP

2007FR06RPO005

ASP

2007FR06RPO006

Румъния

PARDF

2007RO6RPO001

Испания

Andalucia

2007ES06RPO001


30.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/30


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2013 година

относно уравняване на счетоводните сметки на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходи, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за бюджетната 2012 година

(нотифицирано под номер C(2013) 2454)

(2013/210/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално членове 30 и 32 от него,

след консултации с Комитета по земеделските фондове,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 30 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 Комисията уравнява счетоводните сметки на разплащателните агенции, посочени в член 6 от същия регламент, въз основа на годишните счетоводни отчети, подадени от държавите членки и придружени от информацията, изисквана за уравняване на счетоводните сметки, както и от сертификат за пълнотата, точността и верността на счетоводните отчети и докладите, изготвени от сертифициращите органи.

(2)

Съгласно член 5, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 883/2006 на Комисията от 21 юни 2006 година за формулиране на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение воденето на счетоводство от агенциите платци, декларациите за разходи и приходи и условията за възстановяване на разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (2) се вземат предвид разходите, направени от държавите членки за бюджетната 2012 година за периода от 16 октомври 2011 г. до 15 октомври 2012 г.

(3)

В член 10, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 885/2006 от 21 юни 2006 година относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (3) се посочва, че сумите, които подлежат на възстановяване от отделните държави членки или следва да им бъдат изплатени в съответствие с решението за уравняване на счетоводните сметки, посочено в член 10, параграф 1, първа алинея от цитирания регламент, се определят чрез приспадане на извършените месечни плащания за съответната бюджетна година, т.е. 2012 г., от признатите разходи за същата година съгласно параграф 1. Комисията приспада посочената сума от месечното плащане, съответстващо на извършените разходи през втория месец, следващ този, през който е взето решението за уравняване на счетоводните сметки, или я добавя към него.

(4)

Комисията провери подадената от държавите членки информация и изпрати преди 31 март 2013 г. до държавите членки резултатите от своите проверки заедно с необходимите изменения.

(5)

Годишните счетоводни отчети и придружителните документи позволяват на Комисията да вземе решение относно изчерпателността, точността и верността на подадените от някои разплащателни агенции годишни отчети. В приложение I са посочени уравнените суми с разбивка по държавите членки и сумите, които трябва да бъдат възстановени от държавите членки, или да им бъдат изплатени.

(6)

Необходимо е да бъдат направени допълнителни проучвания на информацията, подадена от някои други разплащателни агенции, поради което техните счетоводни сметки не могат да бъдат уравнени в настоящото решение. Въпросните разплащателни агенции са посочени в приложение II.

(7)

По силата на член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 883/2006 всяко просрочване на сроковете през август, септември и октомври се взема предвид в решението за уравняване на счетоводните сметки. Някои разходи, декларирани от определени държави членки през гореспоменатите месеци на 2012 г., са извършени след приложимия краен срок. Затова в настоящото решение следва да бъдат определени съответните намаления.

(8)

В съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 и член 9 от Регламент (ЕО) № 883/2006 Комисията вече намали или преустанови редица месечни плащания, вписани в счетоводните сметки за разходи за бюджетната 2012 година. С цел да се предотврати преждевременно или временно възстановяване на въпросните суми, те следва да не бъдат признати в настоящото решение и да бъдат подложени на допълнителна проверка по процедурата за уравняване с оглед на съответствието съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

(9)

Съгласно член 32, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 50 % от финансовите последици от невъзстановяване на неправомерно изплатени суми се понасят от съответната държава членка, ако посочените суми не са били възстановени в срок от четири години от произнасянето на първоначалното административно или съдебно решение или в срок от осем години, ако искът за възстановяване е отнесен до националните съдилища. По силата на член 32, параграф 3 от посочения регламент заедно с годишните счетоводни сметки държавите членки са длъжни да предоставят на Комисията и обобщен доклад за процедурите по възстановяване, предприети в отговор на нередности. В Регламент (ЕО) № 885/2006 са определени подробни правила за прилагане на задължението на държавите членки за докладване на подлежащите на възстановяване суми. В приложение III към посочения регламент се съдържа таблицата, която държавите членки трябваше да предоставят през 2013 г. Въз основа на попълнените от държавите членки таблици Комисията следва да вземе решение относно финансовите последици от невъзстановяване на суми, които са били неправомерно изплатени съответно преди повече от четири или осем години. Настоящото решение не засяга бъдещи решения за съответствие съгласно член 32, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

(10)

По силата на член 32, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 държавите членки могат да вземат решение да не изискват възстановяване на сумите. Такова решение може да бъде взето единствено ако вече направените и евентуалните разходи по възстановяването на сумата надхвърлят размера на подлежащата на възстановяване сума или ако възстановяването се окаже невъзможно поради неплатежоспособност, отчетена и призната съгласно националното законодателство, на длъжника или на лицата, носещи юридическа отговорност за нередността. Ако такова решение е взето в срок от четири години от произнасянето на първоначалното административно или съдебно решение или в срок от осем години, ако искът за възстановяване е отнесен до националните съдилища, 100 % от финансовите последици от невъзстановяването се поемат от бюджета на ЕС. В обобщения доклад съгласно член 32, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 се указват сумите, за които държавата членка е решила да не изисква възстановяване, както и основанията за това решение. Тези суми не се начисляват на съответните държави членки и следователно се поемат от бюджета на ЕС. Настоящото решение не засяга бъдещи решения за съответствие съгласно член 32, параграф 8 от посочения регламент.

(11)

По силата на член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 настоящото решение не оказва влияние върху последващите решения от Комисията за изключване от финансиране от Европейския съюз на разходите, които не са били извършени в съответствие с правилата на ЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение се уравняват счетоводните сметки на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходите, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за бюджетната 2012 година, с изключение на счетоводните сметки на разплащателните агенции, посочени в член 2.

Сумите, които по силата на настоящото решение подлежат на възстановяване от всяка държава членка или следва да ѝ бъдат изплатени, включително тези, които са резултат от прилагането на член 32, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, са посочени в приложение I.

Член 2

За бюджетната 2012 година посочените в приложение II счетоводни сметки на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходите, финансирани от ЕФГЗ, са отделени от настоящото решение и са предмет на бъдещо решение за уравняване на счетоводни сметки.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2013 година.

За Комисията

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 90.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

УРАВНЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ АГЕНЦИИ

БЮДЖЕТНА 2012 ГОДИНА

Средства по програма, които подлежат на възстановяване от държавата членка или следва да ѝ бъдат изплатени

Забележка: Номенклатура 2013 г.: 05 07 01 06, 6701, 6702

ДЧ

 

2012 г. - Разходи/Целеви приходи за разплащателните агенции, за които счетоводните сметки се

Обща сума а + б

Намаления и преустановявания за цялата бюджетна година (1)

Намаления съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 1290/2005

Обща сума, включително намаления и преустановявания

Извършени плащания на държавата членка за бюджетната година

Сума, подлежаща на възстановяване от (–) или дължима (+) на държавата членка (2)

уравняват

отделят

= разходи/целеви приходи, декларирани в годишната декларация

= общи разходи/целеви приходи в месечните декларации

 

 

а

б

Formula

г

д

Formula

ж

Formula

BE

EUR

626 505 990,43

17 563 033,17

644 069 023,60

– 835 758,00

–9 465,76

643 223 799,84

643 268 110,28

–44 310,44

BG

EUR

409 313 564,46

0,00

409 313 564,46

0,00

0,00

409 313 564,46

409 382 531,46

–68 967,00

CZ

EUR

756 245 858,01

0,00

756 245 858,01

12 287 000,00

0,00

768 532 858,01

768 528 458,42

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

0,00

–66 422,98

DK

EUR

920 591 828,88

0,00

920 591 828,88

0,00

0,00

920 591 828,88

920 419 781,93

172 046,95

DE

EUR

5 208 255 884,14

226 507 719,74

5 434 763 603,88

–10 670,90

– 116 714,81

5 434 636 218,17

5 434 442 720,94

193 497,23

EE

EUR

84 668 605,91

0,00

84 668 605,91

6 584 000,00

0,00

91 252 605,91

91 240 137,57

12 468,34

IE

EUR

1 285 148 754,42

0,00

1 285 148 754,42

–41 641,57

–56 295,34

1 285 050 817,51

1 283 663 941,98

1 386 875,53

EL

EUR

2 291 882 303,19

0,00

2 291 882 303,19

– 261 095,95

–1 786 932,58

2 289 834 274,66

2 291 621 207,24

–1 786 932,58

ES

EUR

5 785 117 916,91

0,00

5 785 117 916,91

– 289 492,07

–1 953 186,99

5 782 875 237,85

5 785 098 764,38

–2 223 526,53

FR

EUR

8 574 978 838,60

0,00

8 574 978 838,60

– 618 018,77

–2 836 879,32

8 571 523 940,51

8 573 913 709,81

–2 389 769,30

IT

EUR

4 584 038 546,05

0,00

4 584 038 546,05

–5 943 018,39

–5 281 611,90

4 572 813 915,76

4 574 209 766,71

–1 395 850,95

CY

EUR

37 135 164,63

0,00

37 135 164,63

115 000,00

0,00

37 250 164,63

37 185 681,72

64 482,91

LV

EUR

126 627 252,89

0,00

126 627 252,89

202 904,04

0,00

126 830 156,93

126 811 515,51

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

0,00

– 184,79

LT

EUR

323 440 802,21

0,00

323 440 802,21

3 181 000,00

0,00

326 621 802,21

326 572 046,77

49 755,44

LU

EUR

33 823 988,14

0,00

33 823 988,14

–2 597,78

– 998,55

33 820 391,81

33 608 834,43

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

0,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

1 156 158 797,34

0,00

1 156 158 797,34

0,00

0,00

1 156 158 797,34

1 156 147 681,97

11 115,37

MT

EUR

5 237 634,56

0,00

5 237 634,56

0,00

0,00

5 237 634,56

5 225 133,76

12 500,80

NL

EUR

865 043 698,77

0,00

865 043 698,77

– 124 990,78

–3 055,23

864 915 652,76

866 711 150,74

–1 795 497,98

AT

EUR

731 289 360,97

0,00

731 289 360,97

0,00

0,00

731 289 360,97

731 300 872,35

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

0,00

– 519 914,58

PL

EUR

2 819 440 069,24

0,00

2 819 440 069,24

12 429 920,20

0,00

2 831 869 989,44

2 832 111 656,96

– 241 667,52

PT

EUR

753 645 124,44

0,00

753 645 124,44

–2 860 720,53

– 424 567,26

750 359 836,65

750 267 141,91

92 694,74

RO

EUR

989 121 603,72

0,00

989 121 603,72

–65 967,69

0,00

989 055 636,03

991 300 594,37

–2 244 958,34

SI

EUR

124 384 026,71

0,00

124 384 026,71

393 000,00

– 954,10

124 776 072,61

124 777 026,71

– 954,10

SK

EUR

328 103 748,64

0,00

328 103 748,64

3 634 000,00

0,00

331 737 748,64

331 777 829,53

–40 080,89

FI

EUR

550 258 170,47

0,00

550 258 170,47

–73 951,98

–23 890,45

550 160 328,04

550 231 344,07

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

0,00

– 631 641,70

SE

EUR

639 766 558,88

0,00

639 766 558,88

–24 704,47

0,00

639 741 854,41

639 799 725,33

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

0,00

–51 932,23

UK

EUR

3 313 755 544,68

0,00

3 313 755 544,68

– 578 462,05

0,00

3 313 177 082,63

3 308 426 422,77

4 750 659,86


ДЧ

 

Разходи (3)

Целеви приходи (3)

Член 32 (= д)

Обща сума (= з)

05 07 01 06

6701

6702

 

 

и

й

к

Formula

BE

EUR

–34 844,68

0,00

–9 465,76

–44 310,44

BG

EUR

–68 967,00

0,00

0,00

–68 967,00

CZ

EUR

4 399,59

0,00

0,00

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

DK

EUR

172 046,95

0,00

0,00

172 046,95

DE

EUR

310 212,04

0,00

– 116 714,81

193 497,23

EE

EUR

12 468,34

0,00

0,00

12 468,34

IE

EUR

1 443 170,87

0,00

–56 295,34

1 386 875,53

EL

EUR

0,00

0,00

–1 786 932,58

–1 786 932,58

ES

EUR

– 270 339,54

0,00

–1 953 186,99

–2 223 526,53

FR

EUR

447 110,02

0,00

–2 836 879,32

–2 389 769,30

IT

EUR

3 885 760,95

0,00

–5 281 611,90

–1 395 850,95

CY

EUR

64 482,91

0,00

0,00

64 482,91

LV

EUR

18 641,42

0,00

0,00

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

LT

EUR

199 389,51

– 149 634,07

0,00

49 755,44

LU

EUR

212 555,93

0,00

– 998,55

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

11 115,37

0,00

0,00

11 115,37

MT

EUR

12 500,80

0,00

0,00

12 500,80

NL

EUR

–1 792 442,75

0,00

–3 055,23

–1 795 497,98

AT

EUR

–11 511,38

0,00

0,00

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

PL

EUR

– 241 667,52

0,00

0,00

– 241 667,52

PT

EUR

517 262,00

0,00

– 424 567,26

92 694,74

RO

EUR

–2 244 958,34

0,00

0,00

–2 244 958,34

SI

EUR

0,00

0,00

– 954,10

– 954,10

SK

EUR

–38 443,34

–1 637,55

0,00

–40 080,89

FI

EUR

–5 519,31

–41 606,27

–23 890,45

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

SE

EUR

–57 870,92

0,00

0,00

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

UK

EUR

4 750 659,86

0,00

0,00

4 750 659,86


(1)  Намаленията и преустановяванията са тези, които са взети предвид в системата за плащания, като към тях са прибавени в частност корекциите за неспазване на сроковете за плащане за август, септември и октомври 2012 г., както и корекции в излишъка.

(2)  За изчисляване на сумата, която да се възстанови от или да се изплати на държавата членка, се взема предвид общият размер на уравнените разходи в годишната декларация (колона а) или общият размер на месечните декларации за отделените разходи (колона б).

Приложим обменен курс: член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2006.

(3)  Ако частта на целевите приходи е в полза на държавата членка, тя трябва да бъде декларирана под 05 07 01 06.

Забележка: Номенклатура 2013 г.: 05 07 01 06, 6701, 6702


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УРАВНЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ АГЕНЦИИ

БЮДЖЕТНА 2012 ГОДИНА — ЕФГЗ

Списък на разплащателните агенции и на програмите, за които счетоводните сметки са отделени и подлежат на по-късно решение за уравняване

Държава членка

Разплащателна агенция

Германия

Hamburg-Jonas

Германия

Helaba

Белгия

BIRB


30.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/37


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 19 април 2013 година

относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти

(преработен текст)

(ЕЦБ/2013/10)

(2013/211/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 1 от него,

като взе предвид член 16 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка,

като има предвид, че:

(1)

Обхватът на Решение ЕЦБ/2003/4 от 20 март 2003 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (1) трябва да се разшири, за да обхване бъдещите серии от евробанкноти. За тази цел са необходими редица технически изменения на Решение ЕЦБ/2003/4. Освен това с оглед на опита по прилагане и тълкуване на Решение ЕЦБ/2003/4 е необходимо да се изяснят допълнително и да се усъвършенстват някои правила и процедури. Поради това, за да се включат горепосочените изменения, Решение ЕЦБ/2003/4 следва да се преработи от съображения за яснота и прозрачност.

(2)

В член 128, параграф 1 от Договора и в член 16 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка се посочва, че Европейската централна банка (ЕЦБ) има изключителното право да разрешава емитирането на евробанкноти в рамките на Съюза. Тези разпоредби също така предвиждат, че ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „НЦБ“), могат да емитират такива банкноти. Съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно въвеждането на еврото (2) ЕЦБ и НЦБ пускат евробанкнотите в обращение.

(3)

Европейският паричен институт (ЕПИ) извърши подготвителната работа по производството и емитирането на евробанкноти, и по-специално що се отнася до дизайна на евробанкнотите, той улесни признаването и приемането на купюрите и спецификациите на новите евробанкноти от страна на потребителите, като взе предвид специфичните визуални и технически изисквания на европейските асоциации на потребителите на банкноти.

(4)

Като правоприемник на ЕПИ ЕЦБ е носител на авторското право върху дизайна на евробанкнотите, притежавано първоначално от ЕПИ. ЕЦБ и НЦБ, действайки от името на ЕЦБ, могат да упражнят това авторско право по отношение на копия, емитирани или разпространявани в нарушение на същото, включително и за копия, които могат да окажат неблагоприятно влияние върху репутацията на евробанкнотите.

(5)

ЕЦБ и НЦБ периодично въвеждат нова серия евробанкноти с подобрени защитни елементи, възползвайки се от напредъка в технологиите за производство на банкноти след въвеждането на първата серия.

(6)

Правото на ЕЦБ и НЦБ да емитират евробанкноти включва правомощието да вземат всички необходими правни мерки за защита сигурността на евробанкнотите като платежно средство. ЕЦБ взема мерки да гарантира минимално ниво на защита във всички държави членки, чиято парична единица е еврото, така че широката общественост да може да различава копията от евробанкнотите, които се емитират от ЕЦБ и НЦБ и които не са фалшиви банкноти съгласно член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (3) (наричани по-долу „истински евробанкноти“). Ето защо е необходимо да се създадат общи правила, съгласно които ще се разрешава възпроизвеждането на евробанкноти.

(7)

Настоящото решение не засяга прилагането на наказателното право, особено по отношение на фалшифицирането.

(8)

Копията на евробанкнотите в електронна форма се считат за законни само когато техният производител вземе необходимите технически мерки, които да възпрат отпечатването на копия, в случаите, в които широката общественост може да сбърка печатните копия с истински евробанкноти.

(9)

Правомощията да се предприемат мерки за защита на сигурността на истинските евробанкноти като платежно средство включват и правомощията да се одобри общ режим, съгласно който НЦБ са готови да заменят повредените истински евробанкноти. Съгласно този режим се определят няколко категории евробанкноти, които следва да бъдат изтеглени от обращение от НЦБ, когато им бъдат предявени за замяна.

(10)

Частта от оригиналната евробанкнота, която е необходимо да бъде предявена, за да се приеме за замяна, е предмет на минимални изисквания за размер. Тези размери трябва да се изразяват като процент от повърхността на оригиналната евробанкнота, преди да бъде повредена, с цел да се избегне отклоняване от размерите, например в случаите, когато евробанкнотата е повредена в резултат на свиване.

(11)

Регламент (ЕО) № 1338/2001 изисква от кредитните институции и, в рамките на платежната им дейност, от другите доставчици на платежни услуги и от всички други институции, участващи в обработката и разпространението на банкноти и монети, да проверяват истинността на евробанкноти и монети, които са получили и възнамеряват да върнат в обращение, и да откриват фалшификатите.

(12)

Като се има предвид, че може да настъпи увреждане на истински евробанкноти от средства против кражба в контекста на извършено наказуемо деяние или на опит за извършване на наказуемо деяние, следва да се осигури, че в такива случаи банкнотите могат да бъдат заменени само от пострадалия от такова наказуемо деяние или опит за извършване на наказуемо деяние.

(13)

За да се стимулира правилното боравене със средствата против кражба от всички институции и стопански субекти, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001, е уместно НЦБ да начисляват такса на обработващите банкноти, за да компенсират разходите по анализа, извършен във връзка със замяната на истински евробанкноти, които са повредени от средства против кражба.

(14)

Такава такса не се начислява, когато повредата се дължи на опит за или на действителен грабеж или кражба, и за да се избегнат незначителните такси, тя се начислява, когато за замяна е предявен определен минимален брой повредени истински евробанкноти.

(15)

Истинските евробанкноти, които са били повредени в големи количества в резултат на активирането на средства против кражба, трябва да бъдат предявени за замяна, ако това бъде поискано от НЦБ, в пакети, комплектовани с определен минимален брой евробанкноти.

(16)

За да се подкрепят усилията за повишаване сигурността на наличнопаричното обращение и за да се избегне наказуемостта на използването на средства против кражба, е уместно да се кредитират институциите и стопанските субекти, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001, които предявяват за замяна истински евробанкноти, повредени случайно от средства против кражба, на датата на получаване на такива банкноти по начин, подобен на редовните внасяния на пари в брой.

(17)

За да се подкрепи дейността на Европейския съюз по предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, е уместно Евросистемата да определи как да се обработват исканията от предявители за замяна на повредени истински евробанкноти на стойност най-малко 7 500 евро. Тези правила не засягат по-строгите изисквания за идентифициране и отчетност, приети от държавите членки при транспонирането на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (4).

(18)

Изключителното право на ЕЦБ да разрешава емитирането на евробанкноти в Съюза включва правомощието да изтегля от обращение евробанкноти и да установи общ режим, съгласно който ЕЦБ и НЦБ могат да осъществяват това изтегляне,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Купюри и спецификации

1.   Евробанкнотите включват седем купюри — от пет до петстотин евро, изобразяващи „Европейски епохи и стилове“, със следните основни спецификации:

Купюра

(EUR)

Размери (първа серия)

Размери (втора серия)

Доминиращ цвят

Дизайн

5

120 × 62 мм

120 × 62 мм

Сив

Класически

10

127 × 67 мм

127 × 67 мм

Червен

Римски

20

133 × 72 мм

133 × 72 мм

Син

Готически

50

140 × 77 мм

140 × 77 мм

Оранжев

Ренесансов

100

147 × 82 мм

Предстои да бъде решено

Зелен

Барок и рококо

200

153 × 82 мм

Предстои да бъде решено

Жълто-кафяв

Архитектура от стомана и стъкло

500

160 × 82 мм

Предстои да бъде решено

Пурпурен

Модерна архитектура от XX век

2.   Седемте купюри в сериите евробанкноти носят изображения на врати и прозорци на лицевата страна (лице) и на мостове — на гърба (обратна страна). Седемте купюри са типични за различните европейски художествени стилове, посочени по-горе. Другите елементи на дизайна включват:

а)

символа на Европейския съюз;

б)

наименованието на валутата, изписано с латински и гръцки букви, и допълнително за втората серия евробанкноти — наименованието на валутата, изписано на кирилица;

в)

инициалите на ЕЦБ на официалните езици на Европейския съюз; за първата серия евробанкноти инициалите на ЕЦБ се ограничават до следните пет официални езикови варианта: BCE, ECB, EZB, EKT и EKP, и допълнително за втората серия евробанкноти — инициалите на ЕЦБ се ограничават до следните девет официални езикови варианта: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE и EBC;

г)

символа ©, който показва, че авторското право принадлежи на ЕЦБ; и

д)

подписа на председателя на ЕЦБ.

Член 2

Правила за възпроизвеждане на евробанкноти

1.   „Възпроизвеждане“ означава всеки материален или нематериален образ, който използва цялата или част от евробанкнота по смисъла на член 1, или части от отделните елементи на дизайна ѝ, като, inter alia, цвят, размери и използването на букви или символи, които наподобяват или създават общо впечатление за истинска евробанкнота, независимо от:

а)

размера на образа; или

б)

материала(материалите) или техниката(техниките), използвани за създаването му; или

в)

това дали елементи от дизайна на евробанкнотата, като например буквите или символите, са променени или добавени.

2.   Копия, които широката общественост може да сбърка с истински евробанкноти, се считат за незаконни.

3.   Копия, удовлетворяващи критериите, изброени по-долу, се считат за законни, тъй като не съществува риск широката общественост да ги сбърка с истински евробанкноти:

а)

едностранни копия на евробанкнота, посочена в член 1, в случай че размерът на копието е равен на или по-голям от 125 % едновременно от дължината и ширината, или е равен на или по-малък от 75 % едновременно от дължината и ширината на съответната евробанкнота, посочена в член 1; или

б)

двустранни копия на евробанкнота, посочена в член 1, в случай че размерът на копието е равен на или по-голям от 200 % едновременно от ширината и дължината, или е равен на или по-малък от 50 % едновременно от дължината и ширината на съответната евробанкнота, посочена в член 1; или

в)

копия на отделни елементи от дизайна на евробанкнота, посочена в член 1, в случай че този елемент от дизайна не е изобразен на фон, наподобяващ банкнота; или

г)

едностранни копия, изобразяващи част от лицевата или обратната страна на евробанкнота, в случай че тази част е по-малка от една трета от оригиналната лицева или обратна страна на евробанкнота, посочена в член 1; или

д)

копия, изработени от материал, видимо различен от хартия, който изглежда чувствително различен от материала, използван за банкноти; или

е)

нематериални копия, достъпни по електронен път в уебсайтове, чрез жични или безжични устройства, или чрез други устройства, позволяващи достъп на представители на обществеността до тези нематериални копия от място и във време, избрано от тях, в случай че:

думата СПЕСИМЕН (образец) е отпечатана диагонално на копието с шрифт Ariel или подобен на него; и

разделителната способност на електронното копие, когато е в размер 100 %, не надвишава 72 точки на инч (dpi).

4.   В случаите на копия съгласно параграф 3, буква е)

дължината на думата СПЕСИМЕН е най-малко 75 % от дължината на копието, и

височината на думата СПЕСИМЕН е най-малко 15 % от дължината на копието, и

думата СПЕСИМЕН се изобразява в непрозрачен (матов) цвят, контрастиращ с доминиращия цвят на съответната евробанкнота, посочена в член 1.

5.   ЕЦБ и НЦБ след получаване на писмено искане потвърждават, че копия, които не удовлетворяват критериите на параграф 3, също са законни, доколкото не могат да бъдат сбъркани от широката общественост с истинска евробанкнота, посочена в член 1. Когато дадено копие е произведено единствено на територията на една държава членка, чиято парична единица е еврото, посочените по-горе искания се отправят до НЦБ на тази държава членка. Във всички останали случаи исканията се отправят до ЕЦБ.

6.   Правилата за възпроизвеждане на евробанкноти се прилагат също така и към евробанкноти, които са били изтеглени от обращение или са загубили статуса си на законно платежно средство съгласно настоящото решение.

Член 3

Замяна на повредени истински евробанкноти

1.   НЦБ при поискване и съгласно условията, изложени в параграф 2 и в съответното решение на Управителния съвет, посочено в член 6, заменят повредените истински евробанкноти в следните случаи:

а)

когато за замяна са предоставени повече от 50 % от евробанкнотата; или

б)

когато за замяна са предоставени 50 % или по-малко от евробанкнотата, ако предявителят докаже, че липсващите части са унищожени.

2.   В допълнение на параграф 1 се прилагат следните допълнителни условия за замяна на повредени истински евробанкноти:

а)

когато съществува съмнение в законното право на собственост на предявителя върху евробанкнотите: предявителят удостоверява самоличността си и предоставя доказателство, че той е собственик или оправомощен по друг начин предявител;

б)

когато съществува съмнение в истинността на евробанкнотите: предявителят удостоверява самоличността си;

в)

когато за замяна са предявени зацапани с мастило, замърсени или импрегнирани истински евробанкноти: предявителят дава писмено обяснение за вида на петната, замърсяването или импрегнирането;

г)

когато истинските евробанкноти са повредени от средства против кражба: предявителят излага писмено причините за неутрализиране;

д)

когато истинските евробанкноти са повредени от средства против кражба във връзка с опит за или във връзка с действителен грабеж, кражба или друга престъпна дейност: банкнотите се заменят само по искане на собственика или на оправомощен по друг начин предявител, който е пострадал от опит за извършване на престъпна дейност или от действителна престъпна дейност, водещи до увреждане на банкнотите;

е)

когато истинските евробанкноти са повредени от средства против кражба и са предявени за замяна от институции и стопански субекти, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001: институциите и стопанските субекти излагат писмено причината за неутрализиране, посочване на средството против кражба, данни за лицето, предявяващо повредените банкноти, и датата на тяхното предявяване;

ж)

когато истинските евробанкноти са повредени в голямо количество в резултат на активирането на средства против кражба: доколкото е възможно и ако бъде поискано от НЦБ, те се предявяват за замяна опаковани в пакети от по 100 евробанкноти, при условие че количеството предявени за замяна евробанкноти е достатъчно да се комплектоват такива пакети;

з)

когато институции и стопански субекти, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001, предявяват за замяна с една или повече трансакции повредени истински евробанкноти на стойност най-малко 7 500 евро: тези институции и стопански субекти предоставят документация за произхода на банкнотите и идентификация на клиента или, когато е приложимо, на действителния собственик съгласно определеното в Директива 2005/60/ЕО. Това задължение също така се прилага в случай на съмнение по отношение на това дали е достигната стойността на прага от 7 500 евро. Правилата, установени в настоящия параграф, не засягат по-строгите изисквания за идентифициране и отчетност, приети от държавите членки при транспонирането на Директива 2005/60/ЕО.

3.   Независимо от гореизложеното:

а)

когато НЦБ знаят или имат достатъчно основание да вярват, че истинските евробанкноти са били преднамерено повредени, те отказват замяната им и ги изтеглят от обращение, за да избегнат връщането на тези евробанкноти в обращение или да предотвратят предявяването им за замяна пред друга НЦБ. Те обаче заменят повредените истински евробанкноти, ако знаят или имат достатъчно основание да вярват, че предявителите са добросъвестни, или ако предявителите могат да докажат, че са добросъвестни. Евробанкноти, които са повредени в незначителна степен, например върху тях има нанесени бележки, цифри или кратки изречения, по принцип не се считат за преднамерено повредени евробанкноти; и

б)

когато НЦБ знаят или имат достатъчно основание да вярват, че е извършено наказуемо деяние, те отказват замяна на повредените истински евробанкноти и ги задържат срещу разписка за получаването им като доказателство, което да бъде представено пред компетентните органи за започване или в подкрепа на провеждащо се наказателно производство. Освен ако компетентните органи не решат друго, истинските евробанкноти се приемат за замяна в края на производството при условията, посочени в параграфи 1 и 2;

в)

когато НЦБ знаят или имат достатъчно основание да вярват, че повредените истински евробанкноти са замърсени така, че излагат на риск здравето и безопасността, те заменят повредените истински евробанкноти, ако предявителят може да предостави оценка относно здравето и безопасността от компетентните органи.

Член 4

Определяне на такса за замяна на истински евробанкноти, повредени от средства против кражба

1.   НЦБ начисляват такса на институциите и стопанските субекти, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001, когато последните, съгласно член 3, предявят пред НЦБ за замяна истински евробанкноти, повредени от средства против кражба.

2.   Таксата е равна на 10 евроцента за една повредена евробанкнота.

3.   Таксата се начислява само ако се заменят най-малко 100 повредени евробанкноти. Таксата се начислява за всички заменени евробанкноти.

4.   Не се начислява такса, когато евробанкнотите са повредени при опит за или при действителен грабеж, кражба или друга престъпна дейност.

Член 5

Кредитиране на стойността на истински евробанкноти, повредени случайно от средства против кражба и предявени за замяна

1.   НЦБ кредитират институциите и стопанските субекти, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001, които имат сметка при съответната НЦБ, със стойността на истинските евробанкноти, които са повредени случайно от средства против кражба в деня на получаване на тези банкноти, при условие че:

а)

евробанкнотите не са повредени при опит за или при действителен грабеж, кражба или друга престъпна дейност;

б)

НЦБ може незабавно да провери, че исканата сума поне приблизително съответства на стойността на предявените банкноти; и

в)

цялата друга информация, изисквана от НЦБ, е предоставена.

2.   Установената след обработката разлика между стойността на случайно повредените истински евробанкноти, предявени за замяна, и сумата, кредитирана преди обработката, се дебитира или кредитира в зависимост от случая на предявяващата институция или стопански субект.

3.   Таксите, посочени в член 4, се изчисляват на базата на действителния брой случайно повредени истински евробанкноти, обработени от НЦБ.

Член 6

Изтегляне от обращение на евробанкноти

Изтеглянето от обращение на определен тип или серия евробанкноти се урежда с решение на Управителния съвет, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и други медии с цел информиране на широката общественост. Решението обхваща най-малко следното:

типа и серията евробанкноти, които ще бъдат изтеглени от обращение, и

продължителността на периода за замяна, и

датата, на която типът или серията евробанкноти губят статута си на законно платежно средство, и

третирането на евробанкноти, предявени за замяна след изтичане на срока за изтеглянето им от обращение и/или след като са загубили статута си на законно платежно средство.

Член 7

Влизане в сила и отмяна

1.   Решение ЕЦБ/2003/4 се отменя с настоящото решение.

2.   Позоваванията на Решение ЕЦБ/2003/4 се смятат за позовавания на настоящото решение.

3.   Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 19 април 2013 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 6.

(4)  ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Решение ЕЦБ/2003/4

Настоящото решение

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7


НАСОКИ

30.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/43


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 19 април 2013 година

за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти

(ЕЦБ/2013/11)

(2013/212/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 1 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 12.1, 14.3 и 16 от него,

като взе предвид Решение ECB/2013/10 от 19 април 2013 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (1),

като има предвид, че:

(1)

В контекста на опита по прилагане и тълкуване на Насоки ЕЦБ/2003/5 от 20 март 2003 г. за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (2), и от съображения за последователно посочване на истински евробанкноти като законно платежно средство, е уместно да се използва само терминът „повредени“.

(2)

Поради това Насоки ЕЦБ/2003/5 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Изменение

Член 4 от Насоки ЕЦБ/2003/5 се заменя със следното:

„Член 4

Замяна на повредени евробанкноти

1.   НЦБ надлежно прилагат Решение ЕЦБ/2013/10 (3).

2.   При прилагане на Решение ЕЦБ/2013/10 и при спазване на всички ограничения от правен характер, НЦБ могат да унищожат повредените евробанкноти или части от тях, освен ако има правни основания за тяхното съхраняване или връщането им на предявителя.

3.   НЦБ назначават един орган или организация, който (която) да взема решения за замяна на повредени евробанкноти в случаите, предвидени в член 3, параграф 1, буква б) от Решение ЕЦБ/2013/10, като уведомяват за това ЕЦБ.

Член 2

Влизане в сила

Настоящите насоки влизат в сила на датата, на която националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, са били уведомени за тях.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящите насоки са националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото.

Съставено във Франкфурт на Майн на 19 април 2013 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Вж. стр. 37 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37.“


III Други актове

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

30.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/44


ПРЕПОРЪКА № 93/13/COL НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

от 21 февруари 2013 г.

относно координиран план за контрол с цел да се установи разпространението на измамните практики при търговията с някои храни

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 109 от него и Протокол 1 към него,

като взе предвид Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на Надзорен орган и Съд, и по-специално член 5, параграф 2, буква б) от него и Протокол 1 към него,

като взе предвид акта, посочен в глава XII, точка 54щщщи от приложение II към Споразумението за ЕИП (Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните), в съответствие с внесените в него поправки и изменения, и по-специално член 53 от него,

Като взе предвид Решение № 75/13/COL на Надзорния орган на ЕАСТ от 19 февруари 2013 г., с което компетентният член на колегията се упълномощава да приеме окончателния вариант на препоръката, одобрен от Ветеринарния и фитосанитарен комитет на ЕАСТ (събитие № 663341),

като има предвид, че:

(1)

С член 53 от Регламент (ЕО) № 882/2004 Надзорният орган на ЕАСТ („Органът“) се упълномощава при необходимост да препоръча изпълнението на координирани планове, организирани инцидентно, по-специално с оглед на определянето на преобладаващите опасности във връзка с фуражите, храните или животните.

(2)

С Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (1) се установяват разпоредбите на ЕИП, приложими по отношение на етикетирането на всички видове храни.

(3)

Съгласно Директива 2000/13/ЕО етикетирането и използваните методи не следва да въвеждат в заблуда потребителя, по-специално по отношение на характеристиките на храната и в частност нейното естество и идентичност. Освен това при липса на конкретни разпоредби на ЕИП или национални разпоредби търговското наименование следва да бъде обичайното наименование в държавата от ЕИП, в която се продава храната, или описание на храната, което е достатъчно ясно, за да позволи на купувача да определи истинското ѝ естество.

(4)

Освен това всички съставки трябва да бъдат посочени върху етикета на предварително опакованите храни, предназначени за крайните потребители или за заведенията за обществено хранене. По-конкретно, директно върху опаковките или прикрепените върху тях етикети на храните, съдържащи месо и предназначени за крайните потребители или за заведенията за обществено хранене, трябва също да са посочени животинските видове, от които е получено месото. В случай че дадена съставка се съдържа в наименованието на храната, нейното количество, изразено в проценти, трябва също да бъде посочено в списъка на съставките, за да се избегне въвеждането в заблуждение на потребителя по отношение на идентичността и състава на храната.

(5)

В Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2) се предвиждат допълнителни изисквания по отношение на етикетирането, приложими спрямо определени храни. По-конкретно в него се предвижда, че върху опаковките на продукти, предназначени за доставка на краен потребител, съдържащи мляно месо inter alia от еднокопитни животни, трябва да има текст, в който се посочва, че тези продукти трябва да бъдат сготвени преди консумация, ако и доколкото това се изисква от националните разпоредби на държавата членка, на чиято територия продуктът се пуска на пазара.

(6)

Съгласно раздел III от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 предприятията за хранителни продукти, които ръководят кланици, трябва да изискват, получават, проверяват и действат съобразно информацията за хранителната верига по отношение на всички животни, които не са дивеч и се изпращат или са предназначени да бъдат изпратени в кланицата. Съответната информация за хранителната верига следва да обхваща по-специално ветеринарномедицинските продукти, назначени на животните в рамките на определен период и със срок на прекъсване по-голям от нула, заедно с датите на назначаването и сроковете на прекъсване. Съгласно Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (3), се изисква, inter alia, официалният ветеринарен лекар да извършва одиторски и инспекционни задачи. По-конкретно, официалният ветеринарен лекар следва да провери и анализира съответната информация от документацията на стопанството на произход на животните, предназначени за клане, включително информацията за хранителната верига, и да вземе предвид документираните резултати от тази проверка и анализа при извършването на предкланичен и следкланичен преглед.

(7)

Официалните проверки, проведени от декември 2012 г. насам в редица държави — членки на Европейския съюз, показаха, че някои предварително опаковани продукти съдържат конско месо, което не е обозначено в списъка на съставките, посочен директно върху опаковката или върху етикета, прикачен към нея. Вместо това наименованията на някои от тези храни и/или придружаващият ги списък на съставките указваха наличието единствено на говеждо месо, въвеждайки в заблуда.

(8)

Съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (4) на всички етапи на производство, преработка и разпространение в рамките на контролираните от тях предприятия стопанските субекти в хранителната промишленост трябва да гарантират, че съответните храни отговарят на изискванията на законодателството в областта на храните, които се отнасят до тяхната дейност, и трябва да проверяват дали тези изисквания са спазени.

(9)

Конете са животински вид, който може да бъде отглеждан както за производството на храни, така и за други цели. Фенилбутазонът е ветеринарен лекарствен продукт, чието използване е разрешено само за животни, които не се отглеждат за производството на храни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (5). Поради това коне, които не са отглеждани за производство на храни и са били третирани с фенилбутазон в някакъв момент от живота си, не могат да влизат в хранителната верига. Предвид на измамните практики, свързани с необозначено върху етикета наличие на конско месо в някои хранителни продукти, е целесъобразно с превантивна цел да бъде установено дали коне, които не са отглеждани за производство на храни и са били третирани с фенилбутазон, са влезли в хранителната верига.

(10)

Поради това е необходимо Органът да препоръча на Норвегия и Исландия в продължение на един месец да изпълняват координиран план за контрол с цел да се установи разпространението на измамни практики при търговията с някои храни. Този период може да бъде удължен с два месеца.

(11)

Препоръчаният план за контрол следва да се състои от две действия.

(12)

Първото действие следва да включва подходящи проверки в търговската мрежа на дребно на храни, предназначени за крайните потребители или за заведения за обществено хранене и предлагани на пазара и/или етикетирани като съдържащи говеждо месо. Обхватът на тези проверки може да бъде разширен, така че да включва и други обекти (например хладилни складове). Целта на проверките е да се установи дали тези продукти съдържат конско месо, което не е надлежно обозначено върху етикета на опаковката, или — при храните, които не са предварително опаковани — дали информацията за наличие на конско месо е предоставена на потребителя или на заведенията за обществено хранене. Тези проверки следва да се извършват върху представителна извадка.

(13)

Съществуват надеждни методи, които позволяват с достатъчна степен на точност да бъде открито в проба наличието на протеини от недекларирани видове. Референтната лаборатория на Европейския съюз за животински протеини във фуражите може да предостави полезни съвети относно тези методи и тяхното използване. Компетентните органи на Норвегия и Исландия следва да бъдат приканени да разчитат на съветите на тази лаборатория, що се отнася до методите, които могат да бъдат използвани.

(14)

Второто действие следва да включва извършването на подходящи проверки в предприятията, обработващи конско месо, предназначено за консумация от човека, включително храни с произход от трети държави, с цел откриване на остатъци от фенилбутазон. Тези проверки също следва да се извършват върху представителна извадка, като се вземат предвид данните за производството и вноса. Целесъобразно е в този случай да се имат предвид методите, предвидени в Решение 2002/657/ЕО на Комисията за прилагане на Директива 96/23/ЕО на Съвета по отношение изпълнението на аналитични методи и тълкуването на резултати (6).

(15)

Норвегия и Исландия следва редовно да съобщават на Органа резултатите от тези проверки, за да бъдат оценени направените констатации и да се предприемат подходящи действия. Тези резултати ще бъдат съобщени на Европейската комисия.

Мерките, предвидени в настоящата препоръка, са в съответствие със становището на Ветеринарния и фитосанитарен комитет на ЕАСТ, подпомагащ Органа.

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

Норвегия и Исландия следва да приложат координиран план за контрол в съответствие с приложението към настоящата препоръка, състоящ се от следните действия:

a)

официални проверки на храните, предназначени за крайните потребители или за заведенията за обществено хранене и предлагани на пазара и/или етикетирани като съдържащи говеждо месо; както и

б)

официални проверки на конското месо, предназначено за консумация от човека, с цел откриване на остатъци от фенилбутазон.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2013 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Член на колегията

Xavier LEWIS

Директор


(1)  Акт, посочен в глава XII, точка 18 от приложение II към Споразумението за ЕИП.

(2)  Акт, посочен в глава I, точка 6.1.17 от приложение I към Споразумението за ЕИП.

(3)  Акт, посочен в глава I, точка 1.1.12 от приложение I към Споразумението за ЕИП.

(4)  Акт, посочен в глава XII, точка 54щщщв от приложение II към Споразумението за ЕИП.

(5)  Акт, посочен в глава XIII, точка 13 от приложение II към Споразумението за ЕИП.

(6)  Акт, посочен в глава I, точка 7.2.19 от приложение I към Споразумението за ЕИП.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Координиран план за контрол с цел да се установи разпространението на измамни практики при търговията с някои храни

I.   ДЕЙСТВИЯ И ОБХВАТ НА КООРДИНИРАНИЯ ПЛАН ЗА КОНТРОЛ

Координираният план за контрол следва да се състои от две действия:

ДЕЙСТВИЕ 1:   Проверки на храните, предлагани на пазара и/или етикетирани като съдържащи говеждо месо

А.   Продуктов обхват

1.

Храните, предлагани на пазара и/или етикетирани като съдържащи говеждо месо (напр. мляното месо, месните продукти и предварително обработеното месо) и попадащи в следните категории:

а)

предварително опакованите храни, предназначени за крайните потребители или за заведенията за обществено хранене, които са етикетирани като съдържащи говеждо месо;

б)

храните, които се предлагат за продажба на крайните потребители или на заведенията за обществено хранене и които не са предварително опаковани, и храните, опаковани на мястото на продажба по искане на потребителя или предварително опаковани за пряка продажба, които се предлагат на пазара и/или са обозначени по друг начин като съдържащи говеждо месо.

2.

За целите на настоящия координиран план за контрол се прилага определението за „предварително опакована храна“, съдържащо се в член 1, параграф 3, буква б) от Директива 2000/13/ЕО.

3.

За целите на настоящия координиран план за контрол се прилагат определенията за „мляно месо“, „предварително обработено месо“ и „месни продукти“, съдържащи се в точки 1.13, 1.15 и 7.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004.

Б.   Цел

Компетентните органи на Норвегия и Исландия следва да извършват официални проверки, за да установят дали продуктите, посочени в точка А, съдържат конско месо, което не е надлежно обозначено върху етикета на опаковката, или — при храните, които не са предварително опаковани — дали информацията за наличие на конско месо е предоставена на потребителите или на заведенията за обществено хранене в съответствие със законодателството на ЕАСТ и, когато това е целесъобразно, с разпоредбите на националното законодателство.

В.   Пунктове за вземане на проби и процедура

1.

Пробата следва да бъде представителна за съответните продукти и да обхваща различни видове продукти.

2.

Вземането на проби от продуктите следва да се извършва в търговските обекти за продажба на дребно (напр. супермаркети, по-малки магазини, месарници), като може да включва и други обекти (напр. хладилни складове).

Г.   Брой на пробите и ред за тяхното вземане

В таблицата по-долу е посочен ориентировъчният минимален препоръчителен брой на пробите, които да бъдат взети в посочения в част II срок. Компетентните органи на Норвегия и Исландия се приканват при възможност да вземат повече проби. Разпределението на пробите по държави е направено въз основа на данните за числеността на населението, като минималният брой е 10 проби от съответните продукти за държава и за календарен месец, както е посочено в част II.

Храни, предлагани на пазара и/или етикетирани като съдържащи говеждо месо

Държава на продажба

Ориентировъчен препоръчителен брой проби месечно

Норвегия

50

Исландия

10

Д.   Методи

За предпочитане е компетентните органи на Норвегия и Исландия да използват метода(ите), препоръчан(и) от референтната лаборатория на Европейския съюз за животински протеини във фуражите.

ДЕЙСТВИЕ 2:   Проверки на конското месо, предназначено за консумация от човека

A.   Продуктов обхват

Месото от коне, магарета, мулета или катъри, прясно, охладено или замразено, класирано в Комбинираната номенклатура под код 0205 и предназначено за консумация от човека.

Б.   Цел

Компетентните органи на Норвегия и Исландия следва да извършват официални проверки за установяване на евентуалното наличие на остатъци от фенилбутазон в продуктите, посочени в точка А.

В.   Пунктове за вземане на проби и процедура

Вземането на проби от продуктите следва да се извършва в предприятията, в които се обработват продуктите, посочени в точка А (напр. кланици, гранични инспекционни пунктове).

Г.   Брой на пробите и ред за тяхното вземане

Препоръчителният минимален брой проби, които трябва да бъдат взети в срока, предвиден в част II, следва да бъде една проба на всеки 50 тона от продуктите, посочени в точка А, като минималният брой е 5 проби на държава.

Д.   Методи

Компетентните органи на Норвегия и Исландия следва да използват методи, валидирани съгласно Решение 2002/657/ЕО на Комисията. Тези методи могат да бъдат намерени на уебсайта на референтната лаборатория на Европейския съюз за остатъците от ветеринарномедицински продукти и замърсителите в храните от животински произход по отношение на остатъците, изброени в група А, точка 5 и група Б, точка 2, букви а), б) и д) от приложение I към Директива 96/23/ЕО (1).

II.   ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КООРДИНИРАНИЯ ПЛАН ЗА КОНТРОЛ

Координираният план за контрол следва да се изпълнява в продължение на един месец, считано от датата на приемането на настоящата препоръка, но не по-късно от 1 март 2013 г.

III.   ДОКЛАДВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

1.

За всяко от действията, посочени в част I от настоящото приложение, компетентните органи Норвегия и Исландия следва да докладват в обобщен вид следната информация:

а)

брой на взетите проби по категории продукти;

б)

метод(и), използван(и) за анализ, и вид на извършения анализ;

в)

брой положителни резултати;

г)

последващи проверки, извършени във връзка с положителните резултати при продуктите, посочени в действие 1, точка А, в случаите, в които е установено наличие на конско месо, надвишаващо 1 %;

д)

последващи проверки, извършени във връзка с положителните резултати при продуктите, посочени в действие 2, точка А;

е)

резултати от последващите проверки;

ж)

във връзка с положителните резултати при продуктите, посочени в действие 2, точка А: държавата, в която съответното животно е сертифицирано за клане.

Докладът следва да бъде предаден на Органа в срок от 15 дни след изтичане на едномесечния срок, посочен в част II.

Докладът следва да бъде представен в съответствие с формата, указан от Органа.

2.

Чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи компетентните органи на Норвегия и Исландия следва незабавно да докладват на Органа за всички положителни резултати от официалните проверки, извършени във връзка с действия 1 и 2, посочени в част I.

3.

Освен това компетентните органи на Норвегия и Исландия следва да докладват на Органа за резултатите от всички проверки, извършени по тяхно искане от стопански субекти в хранителната промишленост. Тази информация следва да бъде придружена от данните, посочени в точка 1, и представена в съответствие с формата, указан от Органа.


(1)  Акт, посочен в глава I, част 7.1, точка 2 от приложение I към Споразумението за ЕИП.