ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.115.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 115

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
25 април 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 година относно европейските фондове за рисков капитал ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 година относно европейски фондове за социално предприемачество ( 1 )

18

 

*

Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 година относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 ( 1 )

39

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

25.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 345/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 април 2013 година

относно европейските фондове за рисков капитал

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Рисковият капитал предоставя финансиране на предприятия, които обикновено са много малки, намират се на ранен етап от своето стопанско развитие, но същевременно притежават значителен потенциал за растеж и експанзия. Фондовете за рисков капитал предоставят на предприятията ценен експертен опит и познания, делови контакти, добавената стойност за активите от дадена търговска марка и стратегически съвети. Чрез предоставянето на финансиране и съвети на тези предприятия фондовете за рисков капитал стимулират икономическия растеж, допринасят за създаването на работни места и набирането на капитал, насърчават създаването и експанзията на иновативни предприятия, увеличават инвестициите им в научноизследователска и развойна дейност и насърчават предприемачеството, иновациите и конкурентоспособността в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“, изложена в съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020: стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ („Европа 2020“) и в контекста на дългосрочните предизвикателства пред държавите членки, като например тези, определени в доклада за Европейската система за стратегически и политически анализ от март 2012 г., озаглавен „Глобални тенденции 2030 — гражданите в един взаимосвързан и полицентричен свят“.

(2)

Необходимо е да се установят еднообразни правила в Съюза за използването на обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“ (EuVECA) по отношение на допустими фондове за рисков капитал, в частност във връзка със състава на портфейла на фондовете, които извършват дейност с това обозначение, на техните допустими инвестиционни цели и инструменти, както и на категориите инвеститори, на които се позволява да инвестират в такива фондове. При липсата на обща рамка съществува риск държавите членки да приемат разнопосочни мерки на национално равнище, които ще имат пряко отрицателно въздействие върху гладкото функциониране на вътрешния пазар, тъй като фондовете за рисков капитал, които желаят да развиват дейност в Съюза, ще са обект на различни правила в различните държави членки. Освен това различията в изискванията по отношение на качеството на състава на портфейлите, инвестиционните цели и допустимите инвеститори могат да доведат до различни равнища на защита на инвеститорите и създават объркване по отношение на инвестиционния спектър на даден допустим фонд за рисков капитал. Инвеститорите следва също така да могат да сравняват инвестиционните предложения на различни допустими фондове за рисков капитал. Необходимо е да се отстранят значителните пречки пред трансграничното набиране на финансиране от допустимите фондове за рисков капитал, както и да се избегне нарушаването на конкуренцията между тези фондове и да се предотврати възникването на всякакви допълнителни възможни пречки пред търговията и съществени нарушения на конкуренцията. Ето защо подходящото правно основание на настоящия регламент е член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в съответствие с тълкуването му в трайната практика на Съда на Европейския съюз.

(3)

Необходимо е да се приеме регламент, с който се установяват еднообразни правила за допустимите фондове за рисков капитал и се налагат съответните задължения за техните управители във всички държави членки, на чиито пазари те желаят да набират капитал като използват обозначението „EuVECA“. Тези изисквания следва да породят доверието на инвеститорите, които желаят да инвестират във фондове за рисков капитал.

(4)

Определянето на качествени изисквания за използването на обозначението „EuVECA“ под формата на регламент гарантира, че тези изисквания са пряко приложими към лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, които набират средства при използване на обозначението. Това осигурява еднообразни условия за използване на обозначението чрез предотвратяване на разнопосочни национални изисквания в резултат на транспонирането на директива. Лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, които използват това обозначение, следва да спазват едни и същи правила в целия Съюз, което ще доведе до засилване на доверието на инвеститорите. Настоящият регламент също така ще намали регулаторната сложност и управленските разходи за привеждане в съответствие с често различаващата се национална нормативна уредба на фондовете за рисков капитал, особено за онези управители, които желаят да набират капитал на трансгранична основа. Регламентът допринася и за премахване на нарушенията на конкуренцията.

(5)

Както се заявява в съобщението на Комисията от 7 декември 2011 г., озаглавено „План за действие за улесняване достъпа на МСП до финансиране“, през 2012 г. Комисията трябваше да приключи прегледа си на данъчните пречки пред трансграничните инвестиции на рисков капитал с оглед представянето през 2013 г. на решения за отстраняването на тези пречки, като същевременно се предотвратява избягването и укриването на данъци.

(6)

Следва да бъде възможно допустим фонд за рисков капитал да бъде външно или вътрешно управляван. Когато допустим фонд за рисков капитал е вътрешно управляван, самият фонд се явява и управител и поради това следва да спазва всички изисквания за управители на допустими фондове за рисков капитал по настоящия регламент, и следователно да бъде регистриран като такъв. Допустим фонд за рисков капитал, който се управлява вътрешно следва обаче да няма право да бъде външно лице, управляващо други предприятия за колективно инвестиране или предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК).

(7)

С цел да се изясни връзката между настоящия регламент и други правила относно предприятията за колективно инвестиране и лицата, които ги управляват, е необходимо да се уточни, че настоящият регламент се прилага само за лица, управляващи предприятия за колективно инвестиране, различни от ПКИПЦК, попадащи в обхвата на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (4), които са установени в Съюза и са регистрирани при компетентния орган в своята държава членка по произход в съответствие с Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции (5), при условие че те управляват портфейли от допустими фондове за рисков капитал. Външните управители на допустими фондове за рисков капитал обаче, които са регистрирани по настоящия регламент, следва да имат право да управляват ПКИПЦК, при условие че са получили разрешение съгласно Директива 2009/65/ЕО.

(8)

Освен това настоящият регламент се прилага само по отношение на лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, чиито общо управлявани активи не надвишават прага, посочен в член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2011/61/ЕС. Изчисляването на прага за целите на настоящия регламент следва метода на изчисляване на прага по член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2011/61/ЕС.

(9)

Управителите на фондове за рисков капитал обаче, които са регистрирани по настоящия регламент и чиито общи активи впоследствие нарастват, така че надвишават прага, посочен в член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2011/61/ЕС, и за които следователно е необходимо разрешение от компетентните органи на тяхната държава членка по произход в съответствие с член 6 от същата директива, могат да продължат да използват обозначението „EuVECA“ във връзка с предлагането на допустими фондове за рисков капитал в Съюза, при условие че спазват изискванията, предвидени в посочената директива, и че продължават по всяко време да спазват определени изисквания за използването на обозначението „EuVECA“, предвидени в настоящия регламент във връзка с допустимите фондове за рисков капитал. Това се прилага както за съществуващите допустими фондове за рисков капитал, така и за допустимите фондове за рисков капитал, създадени след надхвърлянето на прага.

(10)

Когато лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, не желаят да използват обозначението „EuVECA“, настоящият регламент следва да не се прилага. В тези случаи следва да продължат да се прилагат действащите национални правила и общи правила на Съюза.

(11)

С настоящия регламент следва да се установят еднообразни правила относно естеството на допустимите фондове за рисков капитал, по-специално относно предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, в които допустимите фондове за рисков капитал могат да инвестират, както и относно приемливите инвестиционни инструменти. Това е необходимо, за да могат ясно да бъдат разграничени допустимите фондове за рисков капитал от алтернативни инвестиционни фондове, които преследват други, не така специфични инвестиционни стратегии, например изкупувания или спекулативни инвестиции в недвижими имоти, които настоящият регламент не се стреми да насърчава.

(12)

В съответствие с целта за точно определяне на предприятията за колективно инвестиране, които трябва да бъдат обхванати от настоящия регламент, както и за да се гарантира фокус върху осигуряването на капитал за малките предприятия в началните етапи на стопанската им дейност, за допустими фондове за рисков капитал следва да се считат тези фондове, които предвиждат да инвестират поне 70 % от съвкупните си капиталови вноски и записания и непоискан капитал в такива предприятия. Допустимите фондове за рисков капитал не следва да имат право да инвестират повече от 30 % от съвкупните си капиталови вноски и записания и непоискан капитал в активи, различни от допустимите инвестиции. Това означава, че като се има предвид, че 30-процентният праг следва винаги да бъде максималната граница за инвестиции, които не са допустими,70-процентният праг следва да бъде запазен за допустими инвестиции за целия период на съществуване на допустимия фонд за рисков капитал. Горепосочените прагове следва да се изчисляват въз основа на средства, които могат да бъдат инвестирани след приспадане на всички относими разходи и вложения в парични средства и парични еквиваленти. Настоящият регламент следва да определя необходимите подробности за изчисляването на посочените прагове.

(13)

Целта на настоящия регламент е да насърчи растежа и иновациите в малките и средните предприятия (МСП) в Съюза. Инвестициите в предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, които са установени в трети държави, могат да осигурят повече капитал за допустимите фондове за рисков капитал и по този начин да са от полза за МСП в Съюза. Обаче при никакви обстоятелства настоящият регламент не следва да е от полза за инвестиции, направени в предприятия, които са част от портфейл, установени в трети държави, характеризиращи се с липса на подходящи споразумения за сътрудничество с компетентните органи на държавата членка по произход на управителя на допустимия фонд за рисков капитал и с всяка друга държава членка, в която предстои да бъдат пуснати на пазара дялове или акции на допустим фонд за рисков капитал, или с липса на ефективен обмен на информация по данъчни въпроси.

(14)

Допустим фонд за рисков капитал следва, като първа стъпка, да бъде установен в Съюза, за да има право да използва обозначението „EuVECA“, както е установено с настоящия регламент. Комисията следва в срок от две години от датата на прилагане на настоящия регламент да извърши преглед на ограничението за използване на обозначението „EuVECA“ до фондове, установени в ЕС, като вземе предвид опита в прилагането на препоръката на Комисията относно мерките, насочени към насърчаване на трети държави да прилагат минимални стандарти за добро управление в данъчната сфера.

(15)

Управителите на допустим фонд за рисков капитал следва да могат да привличат допълнителни капиталови ангажименти по време на съществуването на този фонд. Подобни допълнителни капиталови ангажименти в рамките на съществуването на допустимия фонд за рисков капитал следва да се вземат предвид, когато се планира следващата инвестиция в активи, различни от допустимите активи. Допълнителните капиталови ангажименти следва да бъдат разрешени в съответствие с критериите и при условията, определени в устава или учредителните документи на допустимия фонд за рисков капитал.

(16)

Допустимите инвестиции следва да бъдат под формата на инструменти на собствения капитал или квазисобствения капитал. Инструментите на квазисобствения капитал представляват финансов инструмент, който е комбинация от собствен капитал и дълг, при който възвръщаемостта е свързана с печалбата или загубата на предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, а изплащането на инструмента в случай на неизпълнение не е напълно гарантирано. Такива инструменти включват различни финансови инструменти, като например подчинени заеми, непреки дялови участия, заеми с участие, права за участие в печалбата, конвертируеми облигации и облигации с варанти. Следва да бъдат разрешени като възможно допълнение към, но не и заместител на, инструменти на собствения и квазисобствения капитал, обезпечени или необезпечени заеми, например мостово финансиране, предоставено от допустимия фонд за рисков капитал на предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, в което допустимият фонд за рисков капитал вече притежава допустими инвестиции, при условие че не повече от 30 % от съвкупните капиталови вноски и записания и непоискан капитал на допустимия фонд за рисков капитал се използват за подобни заеми. Освен това, за да се отразят съществуващите бизнес практики на пазара на рисков капитал, допустим фонд за рисков капитал следва да може да купува съществуващи дялове от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, от съществуващи акционери на същото предприятие. Също така за целите на осигуряването на максимално широки възможности за набиране на средства следва да бъдат разрешени инвестициите в други допустими фондове за рисков капитал. За да се предотврати разсейване на инвестициите в предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, допустимите фондове за рисков капитал следва да имат право да инвестират само в други допустими фондове за рисков капитал, при условие че тези допустими фондове за рисков капитал не са инвестирали сами повече от 10 % от своя общ внесен капитал и от записания и непоискан капитал в други допустими фондове за рисков капитал.

(17)

Основната дейност на фондовете за рисков капитал е осигуряването на финансиране за МСП чрез първични инвестиции. Фондовете за рисков капитал следва да не участват в системно значими банкови дейности извън обичайната пруденциална регулаторна рамка (т.нар. „банков сектор в сянка“), и да не следват типичните стратегии на фондовете за частни дялови инвестиции, като изкупуване със заемен капитал.

(18)

В съответствие със стратегията „Европа 2020“ настоящият регламент цели да насърчава инвестирането на рисков капитал в иновативни МСП, които работят в реалната икономика. Кредитни институции, инвестиционни дружества, застрахователни предприятия, финансови холдинги и холдинги със смесена дейност съответно следва да бъдат изключени от определението за предприятие, допустимо да бъде част от портфейл съгласно настоящия регламент.

(19)

С оглед въвеждането на основополагаща граница между допустимите фондове за рисков капитал, както са определени в настоящия регламент, и по-широката категория на алтернативните инвестиционни фондове, които предлагат емитирани ценни книжа на вторичния пазар, е необходимо да се определят правила, така че допустимите фондове за рисков капитал да правят инвестиции основно в пряко емитирани инструменти.

(20)

С цел да се предостави на управителите на допустимите фондове за рисков капитал определена степен на гъвкавост при управлението на инвестициите и ликвидността на съответните допустими фондове за рисков капитал, търговия, като например с акции или участия в предприятия, които не са допустими да бъдат част от портфейл, или придобивания на инвестиции, които не са допустими, следва да бъде позволена до максимум 30 % от съвкупните капиталови вноски и непоискания капитал.

(21)

С цел да се осигури надеждност и лесна разпознаваемост на обозначението „EuVECA“ сред инвеститорите в Съюза, само управителите на допустими фондове за рисков капитал, които удовлетворяват посочените в него еднообразни критерии, имат право да използват обозначението „EuVECA“ при предлагането на допустими фондове за рисков капитал на пазарите в Съюза.

(22)

С цел да се гарантира, че допустимите фондове за рисков капитал имат своеобразен и разпознаваем профил, който отговаря на предназначението им, следва да има еднообразни правила за състава на портфейла на тези фондове и позволените за тях инвестиционни техники.

(23)

С цел да се гарантира, че допустимите фондове за рисков капитал не способстват за увеличаването на системния риск, както и че фокусът на инвестиционната им дейност е подпомагането на предприятия, допустими да бъдат част от портфейла им, не следва да се разрешава използването на ливъридж на равнище фонд. Управителите на допустими фондове за рисков капитал следва да имат право само да привличат заемни средства, да емитират дългови инструменти или да предоставят гаранции на равнище допустим фонд за рисков капитал, при условие че такива привличания на заемни средства, дългови инструменти или гаранции се покриват от непоискани задължения и така не повишават експозицията на фонда отвъд нивото на неговия записан капитал. Паричните аванси от инвеститори на допустимия фонд за рисков капитал, които се покриват изцяло от капиталовите задължения на тези инвеститори, не увеличават експозицията на допустимия фонд за рисков капитал и съответно следва да бъдат разрешени. Следва също така, при условие че не надвишава записания и непоискан капитал, да се позволи краткосрочното заемане на средства с цел да се даде възможност на фонда да покрие извънредната нужда от ликвидни средства, която би могла да възникне между отправянето към инвеститорите на искане за внасяне на записания капитал и действителното вписване на капитала по сметка.

(24)

С цел да се гарантира, че допустимите фондове за рисков капитал се предлагат само на инвеститори, които разполагат с опита, знанията и експертните познания да вземат собствени инвестиционни решения и правилно да оценяват рисковете, свързани с тези фондове, както и за да се поддържа доверието на инвеститорите и доверието в допустимите фондове за рисков капитал, следва да се въведат някои специфични предпазни мерки. В резултат допустимите фондове за рисков капитал следва да се предлагат само на инвеститорите, които са професионални клиенти или които могат да бъдат третирани като такива по силата на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти (6). Все пак, за да има достатъчно широка инвеститорска база за инвестиране в допустими фондове за рисков капитал, е желателно също така и някои други инвеститори да имат достъп до допустимите фондове за рисков капитал, включително частни лица със значително нетно богатство. По отношение на тези други инвеститори обаче следва да бъдат определени специални предпазни мерки, така че да се гарантира, че допустимите фондове за рисков капитал се предлагат единствено сред инвеститорите с подходящ профил за извършване на такива инвестиции. Тези предпазни клаузи не допускат предлагане чрез използването на периодични спестовни планове. Освен това инвестициите, извършени от изпълнителни директори, директори или служители, които участват в управлението на управител на допустим фонд за рисков капитал, следва да бъдат възможни при инвестиране в допустимия фонд за рисков капитал, който управляват, тъй като тези физически лица разполагат с достатъчно знания, за да могат да участват в инвестиции в рисков капитал.

(25)

С цел да се гарантира, че само управителите на допустими фондове за рисков капитал, които удовлетворяват еднообразни критерии за качество по отношение на пазарното им поведение, използват обозначението „EuVECA“, следва да се установят правилата за професионална етика и отношенията на тези управители с техните инвеститори. Поради същата причина следва да се определят единни условия за управлението на конфликти на интереси от тези управители. Тези правила и условия следва също така да изискват от управителите да разполагат с необходимите организационни и административни процедури за осигуряване на подходящо разрешаване на конфликтите на интереси.

(26)

Когато управител на фонд за допустим рисков капитал предвижда да делегира функции на трети страни, отговорността на управителя по отношение на фонда за рисков капитал и неговите инвеститори не следва да бъде засегната от това делегиране. Освен това управителят не следва да делегира функции до степен, при която по същество той не може повече да бъде считан за управител на допустим фонд за рисков капитал и се превръща в „пощенска кутия“. Управителят следва да носи отговорност за правилното изпълнение на делегираните функции и спазването на настоящия регламент по всяко време. Делегирането на функции не следва да подкопава ефективността на надзора на управителя и по-специално не следва да пречи на управителя да действа или на фонда да бъде управляван в интерес на инвеститорите.

(27)

С цел да се гарантира правилното използване на обозначението „EuVECA“, следва да се установят и критерии за качество по отношение на организацията на управител на допустим фонд за рисков капитал. Поради това следва да се определят еднообразни съответстващи изисквания за наличието на достатъчни човешки и технически ресурси.

(28)

С цел да се гарантира подходящо управление на допустимите фондове за рисков капитал и способността на техните управители да покриват потенциални рискове, произтичащи от дейността им, следва да се определят унифицирани, пропорционални изисквания за управителите на допустими фондове за рисков капитал да поддържат достатъчно собствени средства. Размерът на тези собствени средства следва да бъде достатъчен, за да се гарантира последователността и подходящото управление на допустимите фондове за рисков капитал.

(29)

С оглед защитата на инвеститорите е необходимо да се гарантира, че активите на допустимите фондове за рисков капитал са подходящо остойностени. Следователно уставът или учредителните документи на допустимите фондове за рисков капитал следва да съдържа правила за остойностяване на активите. Така остойностяването ще бъде почтено и прозрачно.

(30)

С цел да се гарантира, че управителите на допустимите фондове за рисков капитал, които използват обозначението „EuVECA“, предоставят необходимата отчетност за дейността си, следва да бъдат установени еднообразни правила за годишните отчети.

(31)

С цел да се гарантира неманипулативния характер на обозначението „EuVECA“ в очите на инвеститорите е необходимо то да се използва единствено от управители на допустими фондове за рисков капитал, които предоставят пълна прозрачност по отношение на инвестиционната си политика и цели. Следователно е необходимо да се определят еднообразни правила за предоставяне на информация от такива управители на съответните инвеститори. По-специално, следва да има задължения за преддоговорно информиране по отношение на инвестиционната стратегия и целите на допустимите фондове за рисков капитал, използваните инвестиционни инструменти, разходите и допълнителните разноски, както и отношението между рисков профил и възвръщаемост на предложената от допустим фонд инвестиция. С оглед постигането на висока степен на прозрачност, към изискванията за информиране следва да се добави и информация за начина на изчисляване на възнаграждението на управителите.

(32)

За да се осигури ефективен надзор на изпълнението на еднообразни изисквания в настоящия регламент следва компетентният орган на държавата членка по произход да следи за съблюдаването им от управителите на допустимите фондове за рисков капитал. За тази цел, управителите, които възнамеряват да предлагат допустимите си фондове под обозначението „EuVECA“, следва да уведомят за намерението си компетентния орган на тяхната държавата членка по произход. Компетентният орган следва да регистрира управителя, ако е предоставена цялата необходима информация и ако съществуват подходящи процедури за осигуряване спазването на изискванията в настоящия регламент. Тази регистрация следва да бъде валидна в целия Съюз.

(33)

С цел да се улесни ефективното трансгранично предлагане на допустими фондове за рисков капитал, регистрацията на управителя следва да бъде извършена възможно най-бързо.

(34)

Въпреки че в настоящия регламент са включени предпазни мерки, които да гарантират, че фондовете се използват правилно, надзорните органи следва да бъдат бдителни при осигуряване на спазването на тези предпазни мерки.

(35)

С цел да се осигури ефективен надзор на спазването на еднообразните критерии, предвидени в настоящия регламент, следва да бъдат установени правила за обстоятелствата, при които информацията, предоставена на компетентните органи в държавата членка по произход, се нуждае от актуализиране.

(36)

За целите на ефективния надзор на спазването на изискванията на настоящия регламент следва също така да се определи процедура за взаимно информиране на компетентните надзорни органи от различни държави членки за регистрирането на управител на допустим фонд за рисков капитал в неговата държава членка по произход.

(37)

С цел да се поддържат прозрачни условия за предлагането на допустимите фондове за рисков капитал на пазарите в Съюза Европейския надзорен орган (Европейският орган за ценни книжа и пазари) (ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (7), следва да бъде натоварен с поддържането на централна база данни, съдържаща списък на управителите на допустими фондове за рисков капитал и на допустимите фондове за рисков капитал, които те управляват, които са регистрирани в съответствие с настоящия регламент.

(38)

В случай че компетентният орган на приемащата държава членка има ясни и очевидни причини да счита, че управител на допустим фонд за рисков капитал действа на негова територия в нарушение на настоящия регламент, той следва незабавно да информира компетентния орган на държавата членка по произход, който следва да предприеме подходящи мерки.

(39)

Ако управителят на допустим фонд за рисков капитал продължи да действа по начин, който очевидно противоречи на настоящия регламент, въпреки мерките, предприети от компетентния орган на държавата членка по произход, или защото компетентният орган на държавата членка по произход не предприема действия в разумен срок, компетентният орган на приемащата държава членка, след като уведоми компетентния орган на държавата членка по произход, следва да може да предприеме всички подходящи мерки, необходими, за да защити инвеститорите, включително да има възможност да спре съответния управител от предлагане на фондове за рисков капитал в рамките на територията на приемащата държава членка.

(40)

С цел да се осигури ефективен надзор на спазването на еднообразните критерии, предвидени в настоящия регламент, в него се съдържа списък на надзорните правомощия, с които разполагат компетентните органи.

(41)

За да се осигури подходящото му прилагане, в настоящия регламент се предвиждат административни санкции и мерки за нарушаване на неговите основни разпоредби — правилата за състава на портфейла, предпазните мерки във връзка със самоличността на допустимите инвеститори и правилото за използване на обозначението „EuVECA“ само от управители на допустими фондове за рисков капитал, които са регистрирани в съответствие с настоящия регламент. Нарушаването на някоя от тези ключови разпоредби следва да води, когато е целесъобразно, до забрана на използване на обозначението, както и до заличаване на съответния управител от регистъра.

(42)

Между компетентните органи в държавата членка по произход, компетентните органи в приемащата държава членка и ЕОЦКП следва да се обменя информация във връзка с надзора.

(43)

Ефективното регулаторно сътрудничество между органите, натоварени с контрола по спазването на еднообразните критерии, предвидени в настоящия регламент, обуславя прилагането на висока степен на професионална тайна във всички съответни национални органи и в ЕОЦКП.

(44)

С цел уточняване на изискванията в настоящия регламент, Комисията, в съответствие с член 290 от ДФЕС, следва да бъде оправомощена да приема актове за определяне на видовете конфликти на интереси, които управителите на допустимите фондове за рисков капитал не трябва да допускат, и необходимите мерки в тази връзка. Особено важно е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

(45)

Техническите стандарти в областта на финансовите услуги следва да осигурят последователно хармонизиране и високо равнище на надзор в целия Съюз. Би било логично и целесъобразно да бъде възложено на ЕОЦКП — в качеството му на орган с високоспециализиран експертен опит, изготвянето на проекти на изпълнителни технически стандарти, които не включват политически избор и които да бъдат представени на Комисията.

(46)

Комисията следва да бъде оправомощена да приема изпълнителни технически стандарти чрез актове за изпълнение в съответствие с член 291 от ДФЕС и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. ЕОЦКП следва да бъде натоварен с изготвянето на проекти на изпълнителни технически стандарти за определяне на формàта за уведомяване, посочен в настоящия регламент.

(47)

В рамките на четири години от датата на прилагане на настоящия регламент Комисията следва да направи преглед на действието на настоящия регламент, за да отчете развитието на пазара на рисков капитал. В прегледа следва да се включва общо проучване на действието на правилата по настоящия регламент и на опита, придобит при прилагането им. Въз основа на прегледа Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен при необходимост от законодателни предложения.

(48)

В допълнение към това в рамките на четири години от датата на прилагане на настоящия регламент Комисията следва да започне преглед на взаимодействието между настоящия регламент и другите правила относно предприятията за колективно инвестиране и лицата, които ги управляват, по-специално правилата на Директива 2011/61/ЕС. По-специално прегледът следва да разглежда обхвата на настоящия регламент, като оценява дали е необходимо да се разшири обхватът, за да се даде възможност на повече управители на алтернативни инвестиционни фондове да използват обозначението „EuVECA“. Въз основа на прегледа Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен при необходимост от законодателни предложения.

(49)

В контекста на този преглед Комисията следва да оцени всички пречки, които може да са затруднили усвояването на фондове от инвеститорите, включително въздействието върху институционалните инвеститори на други разпоредби, които може да се прилагат за тях с пруденциален характер. В допълнение Комисията следва да събира данни за оценка на приноса на обозначението „EuVECA“ за другите програми на Съюза, като „Хоризонт 2020“, които също така се стремят да подкрепят иновациите в Съюза.

(50)

С оглед на съобщението на Комисията от 7 декември 2011 г., озаглавено „План за действие за улесняване на достъпа на МСП до финансиране“ и съобщението на Комисията от 6 октомври 2010 г., озаглавено „Водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“: Съюз за иновации“ и е важно да се осигури ефективността на публичните схеми в Съюза за подкрепа на пазара на рисков капитал и координацията и взаимната съгласуваност на различните политики на Съюза, насочени към поощряване на иновациите, включително политиките в областта на конкуренцията и научноизследователската дейност. Ключов акцент в политиките на Съюза в областта на иновациите и растежа са екологосъобразните технологии, като се има предвид целта на Съюза да бъде световен лидер в сферата на интелигентния и устойчив растеж и на ефективното използване на енергията и ресурсите, включително по отношение на финансирането за МСП. При прегледа на настоящия регламент Комисията следва да направи оценка на неговото въздействие върху напредъка в постигането на тази цел.

(51)

ЕОЦКП следва да извърши оценка на нуждите си от персонал и ресурси, свързани с изпълнението на неговите правомощия и задължения в съответствие с настоящия регламент, и да представи доклад пред Европейския парламент, пред Съвета и пред Комисията.

(52)

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) инвестира, наред с другото, във фондове за рисков капитал на територията на Съюза. Мерките в настоящия регламент, които целят да дадат възможност за лесна идентификация на фондовете за рисков капитал с определени общи характеристики, следва да улеснят ЕИФ при определянето на фондовете за рисков капитал по настоящия регламент, които могат да представляват инвестиционна цел. Съответно ЕИФ следва да бъде насърчен да инвестира в допустими фондове за рисков капитал.

(53)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите в Хартата на основните права на Европейския съюз, включително правото на зачитане на личния и семейния живот (член 7) и свободата на стопанска инициатива (член 16).

(54)

По отношение на обработването на личните данни, извършвано в държавите членки в контекста на настоящия регламент и под надзора на компетентните органи на държавите членки, в частност от посочени от тях обществени независими органи, се прилага Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (8). По отношение на обработването на личните данни, извършвано от ЕОЦКП в рамките на настоящия регламент и под надзора на Европейския надзорен орган по защита на данните, се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на тези данни (9).

(55)

Настоящият регламент не следва да засяга прилагането на правилата за държавните помощи към допустимите фондове за рисков капитал.

(56)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно осигуряване прилагането на еднообразни изисквания към предлагането на допустими фондове за рисков капитал и установяване на проста система за регистриране на управители на допустими фондове за рисков капитал, като по този начин се улесни предлагането на допустими фондове за рисков капитал в целия Съюз, докато същевременно се отчита напълно необходимостта от намиране на равновесие между, от една страна, свързаните с използването на обозначението „EuVECA“ сигурност и надеждност, и от друга — ефективното функциониране на пазара на рисков капитал и разходите за различните заинтересовани страни, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и могат съответно, поради своя размер и последици, да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

С настоящия регламент се установяват еднообразни изисквания и условия по отношение на лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, които желаят да използват обозначението „EuVECA“ във връзка с предлагането на допустими фондове за рисков капитал в ЕС, като по този начин се допринася за гладкото функциониране на вътрешния пазар.

С регламента също така се определят еднообразни правила за предлагането, в рамките на пазарите в ЕС, на допустимите фондове за рисков капитал на допустимите инвеститори, за състава на портфейла на допустимите фондове за рисков капитал, за допустимите инвестиционни инструменти и техники, които да бъдат използвани от тези фондове за рисков капитал, както и за принципите на организация, професионална етика и прозрачност за управителите, които предлагат допустими фондове за рисков капитал на пазарите в ЕС.

Член 2

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, определени в член 3, буква а), които отговарят на следните условия:

а)

общо управляваните им активи не надхвърлят прага, посочен в член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2011/61/ЕС;

б)

установени са в Съюза;

в)

регистрирани са от компетентните органи на тяхната държава членка по произход в съответствие с член 3, параграф 3, буква а) от Директива 2011/61/ЕС; и

г)

управляват портфейл от допустими фондове за рисков капитал.

2.   Когато общият размер на активите под управлението на управители на допустими фондове за рисков капитал, регистрирани в съответствие с член 14, надвиши прага, посочен в член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2011/61/ЕС, и следователно е необходимо разрешение от компетентните органи на държавата членка по произход в съответствие с член 6 от същата директива, управителите могат да продължат да използват обозначението „EuVECA“ във връзка с предлагането на допустими фондове за рисков капитал в Съюза, при условие че:

а)

спазват изискванията, предвидени в Директива 2011/61/ЕС; и

б)

продължават по всяко време да отговарят на изискванията на членове 3 и 5 и член 13, параграф 1, букви в) и и) от настоящия регламент.

3.   Когато управителите на допустими фондове за рисков капитал са външни управители и са регистрирани в съответствие с член 14, те могат в допълнение да управляват и предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), при условие че са получили разрешение съгласно Директива 2009/65/ЕО.

Член 3

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„предприятие за колективно инвестиране“ означава АИФ съгласно определението по член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС;

б)

„допустим фонд за рисков капитал“ означава предприятие за колективно инвестиране, което:

i)

предвижда да инвестира най-малко 70 % от съвкупните си капиталови вноски и записания и непоискан капитал в активи, които представляват допустими инвестиции, изчислени въз основа на сумите за инвестиране след приспадане на всички съответни разходи и вложения в парични средства и парични еквиваленти, в срок, определен от устава или учредителните документи;

ii)

не използва никога повече от 30 % от съвкупните си капиталови вноски и записания и непоискан акционерен капитал за придобиване на активи, различни от допустими инвестиции, изчислени въз основа на сумите за инвестиране след приспадане на всички съответни разходи и вложения в парични средства и парични еквиваленти;

iii)

е установено на територията на държава членка;

в)

„управител на допустим фонд за рисков капитал“ означава юридическо лице, което по занятие управлява поне един допустим фонд за рисков капитал;

г)

„предприятие, допустимо да бъде част от портфейл“ означава предприятие, което:

i)

към момента на инвестицията от страна на допустим фонд за рисков капитал:

не е допуснато за търговия на регулиран пазар или до многостранна система за търговия (МСТ) (прилага се определението за такъв пазар по член 4, параграф 1, точки 14 и 15 от Директива 2004/39/ЕО),

служителите му са по-малко от 250 лица, и

годишният му оборот не надвишава 50 млн. евро или общата стойност на годишния му счетоводен баланс не надвишава 43 млн. евро;

ii)

само по себе си не е предприятие за колективно инвестиране;

iii)

не е едно или повече от следните:

кредитна институция съгласно определението в член 4, точка 1 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (10),

инвестиционен посредник съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2004/39/ЕО,

застрахователно предприятие съгласно определението в член 13, точка 1 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (11);

финансов холдинг съгласно определението в член 4, точка 19 от Директива 2006/48/ЕО, или

смесен финансов холдинг съгласно определението в член 4, точка 20 от Директива 2006/48/ЕО;

iv)

е установено на територията на държава членка или в трета държава, при условие че тази трета държава:

не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Специалната финансова работна група относно изпирането на пари и финансирането на тероризъм,

е подписала споразумение с държавата членка по произход на управителя на допустимия фонд за рисков капитал и с всяка друга държава членка, в която се планира да се предлагат дялове или акции на допустимия фонд за рисков капитал, така че да се гарантира, че третата държава спазва напълно стандартите, установени в член 26 от Примерната данъчна конвенция на ОИСР относно доходите и капитала, и осигурява ефективен обмен на информация по данъчни въпроси, включително многостранни данъчни споразумения;

д)

„допустими инвестиции“ означава всеки от следните инструменти:

i)

инструменти на собствения капитал или квазисобствения капитал, които са:

емитирани от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, и пряко придобити от него от допустим фонд за рисков капитал,

емитирани от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, в замяна на емитиран от това предприятие инструмент на собствения капитал, или

емитирани от предприятие, на което предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, е дъщерно дружество и които биват придобити от допустимия фонд за рисков капитал в замяна на инструмент на собствения капитал, емитиран от предприятието, допустимо да бъде част от портфейл;

ii)

обезпечени или необезпечени заеми, предоставени от допустимия фонд за рисков капитал на предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, в което допустимия фонд за рисков капитал вече притежава допустими инвестиции, при условие че не повече от 30 % от съвкупните капиталови вноски и записания и непоискан капитал на допустимия фонд за рисков капитал се използват за подобни заеми;

iii)

акции на предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, придобити от съществуващи акционери на това предприятие;

iv)

дялове или акции на един или повече допустими фондове за рисков капитал, при условие че тези допустими фондове за рисков капитал не са инвестирали сами повече от 10 % от съвкупните си капиталови вноски и записания и непоискан капитал в допустими фондове за рисков капитал;

е)

„съответни разходи“ означава всички такси, комисиони и разноски, поемани пряко или непряко от инвеститорите, които са съгласувани между управителя на допустимия фонд за рисков капитал и инвеститорите в тях;

ж)

„собствен капитал“ означава правото на собственост на инвеститорите в едно дружество, представено от акции или други форми на участие в капитала на предприятието, допустимо да бъде част от портфейл;

з)

„квазисобствен капитал“ означава всеки вид финансов инструмент, който е комбинация от собствен капитал и дълг, при който възвръщаемостта е свързана с печалбата или загубата на предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, а изплащането на инструмента при евентуално неизпълнение не е напълно гарантирано;

и)

„предлагане“ означава пряко или непряко предлагане на инвеститори, установени в Съюза или със седалище в него, или пласиране по споразумение с такива инвеститори на дялове или акции на фонд за рисков капитал по инициатива на или от името на управителя на допустимия фонд за рисков капитал;

й)

„записан капитал“ означава поето задължение, съгласно което даден инвеститор се задължава в срока, определен от устава или учредителните документи на допустимия фонд за рисков капитал, да придобие участие или да внесе капитал в този фонд;

к)

„държава членка по произход“ означава държавата членка, в която управителят на допустим фонд за рисков капитал е установен и регистриран от компетентните органи в съответствие с член 3, параграф 3, буква а) от Директива 2011/61/ЕС;

л)

„приемаща държава членка“ означава държавата членка, различна от държавата членка по произход, на чийто пазар управителят на допустим фонд за рисков капитал предлага допустими фондове за рисков капитал в съответствие с настоящия регламент;

м)

„компетентен орган“ означава националният орган, който държавата членка по произход определя със законов или подзаконов нормативен акт за регистриране на лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, попадащи в обхвата на настоящия регламент.

С оглед на първа алинея, буква в), когато правната форма на допустим фонд за рисков капитал позволява вътрешно управление и когато управителният орган на фонда реши да не назначава външен управител, самият допустим фонд за рисков капитал се регистрира като управител на допустим фонд за рисков капитал в съответствие с член 14. Допустим фонд за рисков капитал, който е регистриран като вътрешен управител на допустим фонд за рисков капитал, не може да се регистрира като външен управител на допустим фонд за рисков капитал на други предприятия за колективно инвестиране.

ГЛАВА II

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОБОЗНАЧЕНИЕТО „EuVECA“

Член 4

Управителите на допустими фондове за рисков капитал, които отговарят на посочените в настоящата глава изисквания, имат право да използват обозначението „EuVECA“ във връзка с предлагането на допустими фондове за рисков капитал на пазарите в Съюза.

Член 5

1.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал се уверяват, че при придобиването на активи, различни от допустимите инвестиции, се използват не повече от 30 % от съвкупните капиталови вноски и записания и непоискан капитал на фонда. 30-процентният праг се изчислява въз основа на сумите, които могат да бъдат инвестирани след приспадане на съответните разходи; краткосрочните позиции в пари и парични еквиваленти не се взимат предвид при изчисляването на този праг, тъй като краткосрочните позиции в пари и парични еквиваленти не следва да се разглеждат като инвестиции.

2.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал не могат да прибягват на равнище допустим фонд за рисков капитал до метод, който би увеличил експозицията на фонда отвъд нивото на неговия записан капитал — независимо дали посредством заемането на парични средства или ценни книжа, поемането на позиции в деривати или по друг начин.

3.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал могат да привличат заемни средства, да емитират дългови инструменти или да предоставят гаранции на равнище допустим фонд за рисков капитал единствено когато такива привличания на заемни средства, дългови инструменти или гаранции се покриват от непоискани задължения.

Член 6

1.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал могат да предлагат дялове и акции на допустими фондове за рисков капитал само на инвеститори, които се приемат за професионални клиенти в съответствие с раздел I от приложение II към Директива 2004/39/ЕО или които при поискване могат да бъдат третирани като такива в съответствие с раздел II от приложение II към Директива 2004/39/ЕО, или на други инвеститори, които:

a)

поемат задължение да инвестират минимум 100 000 EUR; както и

б)

заявят писмено в документ, отделен от бъдещия договор във връзка със задължението за инвестиция, че са наясно с рисковете, свързани с поетото задължение или инвестиция.

2.   Параграф 1 не се прилага за инвестиции, извършени от изпълнителни директори, директори и служители, ангажирани в управлението на управител на допустим фонд за рисков капитал, при инвестиране в допустимия фонд за рисков капитал, който управляват.

Член 7

По отношение на управляваните от тях допустими фондове за рисков капитал управителите на допустими фондове за рисков капитал:

a)

са честни и коректни и полагат надлежното умение, грижа и старание при извършване на дейността си;

б)

прилагат подходящите политики и процедури за предотвратяване на злоупотреби, които може основателно да се очаква да засегнат интересите на инвеститорите и предприятията, допустими да бъдат част от портфейл;

в)

осъществяват дейността си по начин, който служи в най-висша степен на интересите на управлявания от тях допустим фонд за рисков капитал, на инвеститорите в него и на лоялните пазарни отношения;

г)

полагат надлежно необходимата грижа при избора и текущия контрол на инвестициите в предприятия, допустими да бъдат част от портфейл;

д)

притежават адекватни познания за предприятията, допустими да бъдат част от портфейла, в които инвестират;

е)

отнасят се коректно към своите инвеститори;

ж)

гарантират, че нито един инвеститор не се третира преференциално, освен ако такова преференциално третиране не е оповестено в устава или учредителните документи на допустимия фонд за рисков капитал.

Член 8

1.   Когато управител на допустим фонд за рисков капитал делегира функции на трети страни, отговорността на управителя по отношение на допустимия фонд за рисков капитал и неговите инвеститори не се засяга от делегирането. Управителят не може да делегира функции до степен, при която по същество той не може повече да бъде считан за управител на допустим фонд за рисков капитал и се е превърнал в образувание тип „пощенска кутия“.

2.   Делегирането на функции по параграф 1 не може да подкопава ефективността на надзора на управителя на допустим фонд за рисков капитал и по-специално не трябва да пречи на този управител да действа или на допустимия фонд за рисков капитал да бъде управляван в интерес на неговите инвеститори.

Член 9

1.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал установяват наличието на конфликти на интереси и ги избягват, а когато не е възможно да бъдат избегнати, ги управляват и контролират, като в съответствие с параграф 4 ги оповестяват своевременно, за да се предотврати засягане на интересите на допустим фонд за рисков капитал и неговите инвеститори, както и за да се гарантира, че управляваният допустим фонд за рисков капитал се третира справедливо.

2.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал открояват по-специално конфликтите на интереси, които могат да възникнат между:

a)

от една страна — управителите на допустими фондове за рисков капитал, лицата, които фактически извършват функцията на тези управители, служителите или друго лице, което пряко или косвено контролира или е контролирано от тези управители, и от друга — допустимите фондове за рисков капитал, управлявани от тези управители, или инвеститорите в тях;

б)

от една страна — допустимия фонд за рисков капитал или инвеститорите в него, и от друга — друг допустим фонд за рисков капитал, управляван от същия управител, или инвеститорите в него;

в)

допустимия фонд за рисков капитал или инвеститорите в него и предприятие за колективно инвестиране или ПКИПЦК, управлявано от същия, или инвеститорите в него.

3.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал поддържат и разполагат с ефективни организационни и административни процедури с оглед спазването на изискванията в параграфи 1 и 2.

4.   Конфликтите на интереси по параграф 1 се оповестяват в случаите, когато организационните процедури, с които разполага управител на допустим фонд за рисков капитал с цел откриване, предотвратяване, управляване и контролиране на конфликтите на интереси, не са достатъчни, за да гарантират в разумна степен, че рискът от накърняване на интересите на инвеститорите ще бъде предотвратен. Управителите на допустими фондове за рисков капитал ясно информират инвеститорите за общото естество или източниците на конфликт на интереси, преди да започнат да извършват дейност за тяхна сметка.

5.   Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 25, с които се уточняват:

a)

видовете конфликти на интереси, посочени в параграф 2 от настоящия член;

б)

стъпките, които управителите на допустими фондове за рисков капитал предприемат по отношение на структурите, и организационните и административните процедури с оглед установяване, предотвратяване, управляване, контролиране и оповестяване на конфликти на интереси.

Член 10

1.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал винаги имат достатъчно собствени средства и използват адекватни и подходящи човешки и технически ресурси, необходими за надлежното управление на допустимия фонд за рисков капитал.

2.   По всяко време управителите на допустими фондове за рисков капитал гарантират, че са в състояние да обосноват достатъчността на собствените им средства за поддържане на непрекъснатостта на операциите и да оповестят причините, поради които тези средства са достатъчни, както е посочено в член 13.

Член 11

1.   Правилата за остойностяването на активите се определят в устава или учредителните документи на допустимия фонд за рисков капитал и гарантират стабилен и прозрачен процес на остойностяване.

2.   Използваните процедури за остойностяване гарантират, че активите се остойностяват правилно и че стойността на активите се изчислява най-малко веднъж годишно.

Член 12

1.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал предоставят годишен отчет на компетентния орган на държавата членка по произход за всеки допустим фонд за рисков капитал, който управляват, не по-късно от шест месеца след края на финансовата година. В отчета се описват съставът на портфейла на допустимия фонд за рисков капитал и дейността през изминалата година. Отчетът също така включва оповестяване на печалбите от допустимия фонд за рисков капитал за времето на функционирането му и в случаите, когато е приложимо, на печалбите, разпределени за времето на функционирането му. Той съдържа одитираните финансови отчети на допустимия фонд за рисков капитал.

Годишният доклад се съставя в съответствие със съществуващите стандарти за отчитане и условията, договорени между управителите на допустими фондове за рисков капитал и инвеститорите. Управителите на допустими фондове за рисков капитал предоставят доклада на инвеститорите при поискване. Управителите на допустими фондове за рисков капитал и инвеститорите могат да договорят помежду си взаимни допълнителни оповестявания.

2.   Най-малко веднъж годишно се извършва одит на всеки допустим фонд за рисков капитал. Одитът потвърждава, че паричните средства и активите са на името на допустимия фонд за рисков капитал и че управителят на допустимия фонд за рисков капитал е създал и поддържа подходяща отчетност и контрол по отношение на употребата на всеки мандат или контрол върху паричните средства и активите на допустимия фонд за рисков капитал и инвеститорите в него.

3.   Когато в съответствие с член 4 от Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (12) от управителя на допустим фонд за рисков капитал се изисква да публикува годишен финансов отчет във връзка с допустим фонд за рисков капитал, информацията по параграф 1 от настоящия член може да се представи поотделно или като допълнителна част от годишния финансов отчет.

Член 13

1.   Преди техните инвеститори да вземат инвестиционно решение, управителите на допустими фондове за рисков капитал ги информират във връзка с допустимите фондове за рисков капитал, които те управляват, по ясен и разбираем начин, за следните елементи:

a)

идентификацията на този управител и на другите доставчици на услуги, които се намират в договорни отношения с него във връзка с управлението на допустими фондове за рисков капитал, както и описание на техните задължения;

б)

размерът на собствените средства на разположение на този управител, както и подробна обосновка защо този управител счита тези средства за достатъчни за поддържането на подходящи човешки и технически ресурси, необходими за надлежното управление на допустимите фондове за рисков капитал;

в)

описание на инвестиционната стратегия и целите на допустимия фонд за рисков капитал, включително:

i)

видовете предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, в които той възнамерява да инвестира;

ii)

други допустими фондове за рисков капитал, в които той възнамерява да инвестира;

iii)

видовете предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, в които друг допустим фонд за рисков капитал, посочен в подточка ii), възнамерява да инвестира;

iv)

инвестиции, които не са допустими и които той предвижда да направи;

v)

техниките, които предвижда да използва, и

vi)

всякакви приложими инвестиционни ограничения;

г)

описание на рисковия профил на допустимия фонд за рисков капитал и рисковете, свързани с активите, в които фондът би могъл да инвестира, или инвестиционните техники, които би могъл да използва;

д)

описание на процедурата за остойностяване на допустимия фонд за рисков капитал и ценообразуващата методика за определяне на стойността на активите, включително използваните методи за остойностяване на предприятията, допустими да бъдат част от портфейл;

е)

описание на начина на изчисляване на възнаграждението на управителя на допустимия фонд за рисков капитал;

ж)

описание на всички относими разходи, както и на максималните им размери;

з)

ако съществува — хронологична справка за резултатите от финансовата дейност на допустимия фонд за рисков капитал;

и)

услугите в подкрепа на бизнеса и други спомагателни дейности, които управителят на допустимия фонд за рисков капитал предоставя или урежда чрез трети лица с цел улесняване на развитието, растежа или някакъв друг аспект на текущата дейност на предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, в които допустимият фонд за рисков капитал инвестира, или когато тези услуги или дейности не са осъществени — обяснение на този факт;

й)

описание на процедурите на допустимия фонд за рисков капитал за промяна на инвестиционната му стратегия и/или политика.

2.   Цялата информация, посочена в параграф 1, е вярна, ясна и не е подвеждаща. Тя се актуализира и преразглежда редовно, когато е приложимо.

3.   Ако в съответствие с Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване (13), или с приложимото национално право от допустимия фонд за рисков капитал се изисква да публикува проспект, информацията по параграф 1 от настоящия член може да бъде представена отделно или като част от проспекта.

ГЛАВА III

НАДЗОР И АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 14

1.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал, които възнамеряват да използват обозначението „EuVECA“ за предлагане на управляваните от него допустими фондове за рисков капитал, уведомяват компетентния орган на своята държава членка по произход за намерението си и предоставят следната информация:

a)

самоличността на лицата, които фактически извършват функцията по управление на допустимите фондове за рисков капитал;

б)

идентичността на допустимите фондове за рисков капитал, чиито дялове или акции ще се предлагат, както и техните инвестиционни стратегии;

в)

информация за предприетите действия за постигане на съответствие с изискванията в глава II;

г)

списък на държавите членки, на чиито пазари управителят на допустим фонд за рисков капитал възнамерява да предлагат даден допустим фонд за рисков капитал;

д)

списък на държавите членки, в които управителят на допустим фонд за рисков капитал е установил или възнамерява да установи допустими фондове за рисков капитал.

2.   Компетентният орган на държавата членка по произход регистрира управител на допустим фонд за рисков капитал само ако са изпълнени следните условия:

а)

лицата, които фактически извършват функцията по управление на допустимия фонд за рисков капитал, се ползват с достатъчно добра репутация и имат достатъчно опит и по отношение на инвестиционните стратегии, използвани от управителя на допустимия фонд за рисков капитал;

б)

информацията по параграф 1 е пълна;

в)

мерките, съобщени в съответствие с параграф 1, буква в), са подходящи за спазването на изискванията в глава II;

г)

списъкът, съобщен в съответствие с параграф 1, буква д) от настоящия член, показва, че всички допустими фондове за рисков капитал са установени съобразно член 3, буква б), подточка iii).

3.   Регистрацията по настоящия член е валидна на цялата територия на Съюза и позволява на управителите на допустими фондове за рисков капитал да предлагат допустими фондове за рисков капитал под обозначението „EuVECA“ навсякъде в Съюза.

Член 15

Управителите на допустими фондове за рисков капитал информират компетентния орган на държавата членка по произход, на чийто пазар възнамеряват да предлагат, за:

a)

нов допустим фонд за рисков капитал; или

б)

допустим фонд за рисков капитал, съществуващ в държава членка, която не е в списъка, посочен в член 14, параграф 1, буква г).

Член 16

1.   Непосредствено след регистрирането на управител на допустим фонд за рисков капитал, добавянето на нов допустим фонд за рисков капитал, добавянето на ново седалище за установяването на допустим фонд за рисков капитал или добавянето на нова държава членка, в която управителят на допустим фонд за рисков капитал възнамерява да предлага допустими фондове за рисков капитал, компетентният орган на държавата членка по произход съобщава това на приемащите държави членки, указани в съответствие с член 14, параграф 1, буква г) и ЕОЦКП, съответно.

2.   Приемащите държави членки, указани в съответствие с член 14, параграф 1, буква г), не налагат на управителя на допустим фонд за рисков капитал, регистриран в съответствие с член 14, никакви изисквания или административни процедури във връзка с предлагането на неговите допустими фондове за рисков капитал, нито изискват каквото и да било одобрение на предлагането преди неговото начало.

3.   С цел да се осигури унифицирано прилагане на настоящия член ЕОЦКП разработва проекти на изпълнителни технически стандарти за определяне на формàта на уведомлението по настоящия член.

4.   ЕОЦКП представя на Комисията проектите на изпълнителни технически стандарти до 16 февруари 2014.

5.   Комисията се оправомощава да приема посочените в параграф 3 от настоящия член изпълнителни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 17

ЕОЦКП поддържа свободно достъпна по интернет централна база данни на всички управители на допустими фондове за рисков капитал, регистрирани в съответствие с член 14, и на допустимите фондове за рисков капитал, които те предлагат, както и държавите, в които се предлагат посочените фондове.

Член 18

1.   Компетентният орган на държавата членка по произход контролира спазването на предвидените в настоящия регламент изисквания.

2.   В случай че компетентният орган на приемащата държава членка има ясни и очевидни причини да счита, че управителят на допустим фонд за рисков капитал е в нарушение на настоящия регламент в рамките на нейната територия, той незабавно информира компетентния орган на държавата членка по произход. Компетентният орган на държавата членка по произход взема подходящи мерки.

3.   Ако управителят на допустим фонд за рисков капитал продължи да действа по начин, който очевидно е в нарушение на настоящия регламент, въпреки мерките, предприети от компетентния орган на държавата членка по произход, или защото компетентният орган на държавата членка по произход не предприема действия в разумен срок, компетентният орган на приемащата държава членка, след като уведоми компетентния орган на държавата членка по произход, може да предприеме всички подходящи мерки, необходими, за да се защитят инвеститорите, включително да забрани на управителя на допустим фонд за рисков капитал последващо предлагане на неговите допустими фондове за рисков капитал в рамките на територията на приемащата държава членка.

Член 19

Компетентните органи разполагат, в съответствие с националното право, с всички правомощия за осъществяване на надзор и разследвания, необходими за упражняването на функциите им. По-специално те разполагат с правомощията да:

a)

изискат достъп до всеки документ под всякаква форма и да получат или направят копие от него;

б)

изискат от управител на допустим фонд за рисков капитал да предостави информация незабавно;

в)

да изискат информация от всяко лице, свързано с дейността на управителя на допустим фонд за рисков капитал или на допустимия фонд за рисков капитал;

г)

извършват проверки на място със или без предупреждение;

д)

да вземат подходящи мерки, за да се гарантира, че управителят на допустим фонд за рисков капитал продължава да отговаря на изискванията на настоящия регламент;

е)

издадат заповед с цел да се гарантира, че управител на допустим фонд за рисков капитал съблюдава изискванията на настоящия регламент и се въздържа от повторение на всяко поведение, което може да представлява негово нарушение.

Член 20

1.   Държавите членки установяват система от административни наказания и други мерки, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат необходимите мерки за прилагането ѝ. Предвидените административни наказания и други мерки са ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.   До 16 май 2015 г. държавите членки уведомяват Комисията и ЕОЦКП за посочената в параграф 1 система. Те уведомяват незабавно Комисията и ЕОЦКП за всякакви последващи изменения в нея.

Член 21

1.   Компетентният орган на държавата членка по произход, като спазва принципа на пропорционалност, предприема посочените в параграф 2 подходящи мерки, ако управител на допустим фонд за рисков капитал:

a)

в нарушение на член 5 не спазва приложимите към състава на портфейла изисквания;

б)

в нарушение на член 6 предлага дялове и акции на допустим фонд за рисков капитал на инвеститори, които не отговарят на изискванията;

в)

използва обозначението „EuVECA“, без да е регистриран в съответствие с член 14;

г)

използва обозначението „EuVECA“ за предлагането на фондове, които не са установени в съответствие с член 3, буква б), подточка iii);

д)

е получил регистрация въз основа на неверни данни или чрез други непозволени средства в нарушение на член 14;

е)

не действа честно и коректно или не полага надлежното умение, грижа или старание при извършване на дейността си в нарушение на член 7, буква а);

ж)

не прилага подходящите политики и процедури за предотвратяване на злоупотребите в нарушение на член 7, буква б);

з)

многократно не спазва изискванията на член 12 по отношение на годишния доклад;

и)

многократно не спазва изискванията за уведомяване на инвеститорите в съответствие с член 13.

2.   В случаите по параграф 1 компетентният орган на държавата членка по произход, когато е целесъобразно:

а)

предприема мерки, за да гарантира, че съответният управител на фонд за рисков капитал спазва членове 5 и 6, член 7, букви а) и б) и членове 12, 13 и 14;

б)

забранява използването на обозначението „EuVECA“ и заличава съответния управител на допустим фонд за рисков капитал от регистъра.

3.   Компетентният орган на държавата членка по произход информира незабавно компетентните органи на приемащата държава членка в съответствие с член 14, параграф 1, буква г), и ЕОЦКП за заличаването на управителя на допустим фонд за рисков капитал от регистъра, посочен в параграф 2, буква б) от настоящия член.

4.   Правото да се предлагат един или повече допустими фондове за рисков капитал под обозначението „EuVECA“се прекратява с незабавно действие, считано от датата на решението на компетентния орган, посочен в параграф 2, буква б).

Член 22

1.   Компетентните органи и ЕОЦКП си сътрудничат с оглед изпълняване на съответните им задължения по силата на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2.   Компетентните органи и ЕОЦКП обменят цялата информация и документация, необходими, за да изпълняват съответните си задължения съгласно настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010, по-специално за установяването и санкционирането на нарушения на настоящия регламент.

Член 23

1.   Всички лица, които работят или са работили за компетентните органи или за ЕОЦКП, както и одиторите и експертите, инструктирани от компетентните органи или от ЕОЦКП, са обвързани със задължението за спазване на професионална тайна. Никаква поверителна информация, която тези лица получават при изпълнение на служебните си задължения, не се разкрива на лица или органи, освен в обобщена или сбита форма, така че да е невъзможно отделното установяване на управители на допустими фондове за рисков капитал и допустими фондове за рисков капитал, като не се засягат случаите, предмет на наказателното право и производствата по настоящия регламент.

2.   Компетентните органи на държавите членки или ЕОЦКП не биват възпрепятствани да обменят информация в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент или на друго право на Съюза, приложимо към управителите на допустими фондове за рисков капитал и допустимите фондове за рисков капитал.

3.   Когато компетентните органи или ЕОЦКП получават поверителна информация в съответствие с параграф 2, те могат да я използват само при изпълнение на задълженията си и за целите на административните и съдебните производства.

Член 24

В случай на несъгласие между компетентните органи на държавите членки относно оценка, действие или пропуск на даден компетентен орган в области, в които настоящият регламент изисква сътрудничество или координация между компетентните органи от повече от една държава членка, компетентните органи могат да отнесат въпроса до ЕОЦКП, който може да действа в съответствие с правомощията, дадени му с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, доколкото несъгласието не е свързано с член 3, буква б), подточка iii) или член 3, буква г), подточка iv) от настоящия регламент.

ГЛАВА IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, предвидени в настоящия член.

2.   Правомощията по член 9, параграф 5 се предоставят на Комисията за период от четири години, считано от 15 май 2013 г. Комисията изготвя доклад относно предоставените правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на четиригодишния срок. Предоставянето на правомощия се подновява мълчаливо за периоди с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди края на всеки период.

3.   Предоставянето на правомощия по член 9, параграф 5 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него предоставяне на правомощия. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 9, параграф 5, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не отправят възражение в рамките на три месеца след получаването на уведомление за него или ако преди изтичането на този срок уведомят Комисията, че нямат възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 26

1.   Комисията преразглежда настоящия регламент в съответствие с параграф 2. В прегледа се включва общо проучване на действието на неговите правила и на опита, придобит при прилагането им, включително:

a)

степента, в която обозначението „EuVECA“ е било използвано от управителите на допустими фондове за рисков капитал в различните държави членки — на съответния вътрешен пазар или в трансграничен план;

б)

географското и отрасловото разпределение на инвестициите, направени от допустими европейски фондове за рисков капитал;

в)

доколко са целесъобразни изискванията за информация по член 13, по-специално дали са достатъчни, за да позволят на инвеститорите да взимат информирано инвестиционно решение;

г)

използването на различни допустими инвестиции от страна на управителите на допустими фондове за рисков капитал и по-специално дали има нужда от коригиране на допустимите инвестиции по настоящия регламент;

д)

възможността за разширяване на предлагането на допустими фондове за рисков капитал, така че да бъдат обхванати и непрофесионални инвеститори;

е)

ефективността, пропорционалността и прилагането на административни наказания и други мерки, предвидени от държавите членки в съответствие с настоящия регламент;

ж)

въздействието на настоящия регламент върху пазара на рисков капитал;

з)

възможността да се разреши на фондове за рисков капитал, установени в трета държава, да използват обозначението „EuVECA“, като се взема предвид опита при прилагането на Препоръката на Комисията относно мерките за насърчаване на трети държави да прилагат минимални стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане;

и)

доколко е целесъобразно да се допълни настоящият регламент с режим за депозитар;

й)

оценка на всички пречки, които може да са затруднили инвестирането във фондове, използващи обозначението „EuVECA“, включително въздействието върху институционалните инвеститори на друго законодателство на Съюза с пруденциален характер.

2.   Прегледът по параграф 1 се извършва, както следва:

a)

до 22 юли 2017 г. — по отношение на букви а), ж), и) и й); и

б)

до 22 юли 2015 г. — по отношение на буква з).

3.   След преразглеждането, посочено в параграф 1, и след допитване до ЕОЦКП, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен при необходимост от законодателно предложение.

Член 27

1.   До 22 юли 2017 г. Комисията започва преглед на взаимодействието между настоящия регламент и другите правила за предприятията за колективно инвестиране и лицата, които ги управляват, по-специално посочените в Директива 2011/61/ЕС. Прегледът е насочен към обхвата на настоящия регламент. Той събира данни, за да се оцени дали е необходимо да се разшири обхватът, за да се позволи на управители, които управляват фондове за рисков капитал, общите активи под чието управление не надхвърлят прага, посочен в член 2, параграф 1, да станат управители на допустими фондове за рисков капитал в съответствие с настоящия регламент.

2.   След преразглеждането, посочено в параграф 1, и след допитване до ЕОЦКП, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен при необходимост от законодателно предложение.

Член 28

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 22 юли 2013 г., с изключение на член 9, параграф 5, който се прилага от 15 май 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 17 април 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

L. CREIGHTON


(1)  ОВ C 175, 19.6.2012 г., стр. 11.

(2)  ОВ C 191, 29.6.2012 г., стр. 72.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 21 март 2013 г.

(4)  ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32.

(5)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 145, 30.4.2004 г. стр. 1.

(7)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

(8)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(9)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

(13)  ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.


25.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 346/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 април 2013 година

относно европейски фондове за социално предприемачество

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Поради това, че инвеститорите преследват и социални цели и не се стремят единствено към финансова възвръщаемост, в Съюза все повече се развива пазар на социални инвестиции, състоящ се частично от инвестиционни фондове, ориентирани към социални предприятия. Тези инвестиционни фондове предоставят финансиране на социалните предприятия, които действат като двигатели на социалните промени, като предлагат новаторски решения на социалните проблеми, като например подпомагат преодоляването на социалните последици от финансовата криза и дават ценен принос за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“, изложена в съобщение на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“.

(2)

Настоящият регламент е част от инициативата за социалните предприятия, изложена от Комисията в нейното съобщение от 25 октомври 2011 г. и озаглавена „Инициатива за социалното предприемачество — Създаване на благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като основни участници в икономиката и социалната иновативност“.

(3)

Необходимо е да се установи обща рамка от правила, регламентиращи използването на обозначението „Европейски фонд за социално предприемачество“ (EuSEF) по отношение на допустими фондове за социално предприемачество, по-специално във връзка със състава на портфейла на фондовете, които действат с това обозначение, допустимите за тях инвестиционни цели, инвестиционните инструменти, които те могат да използват, и категориите инвеститори, които имат право да инвестират в такива фондове съгласно еднообразни правила в Съюза. При липса на такава обща правна рамка съществува риск държавите членки да приемат разнопосочни мерки на национално равнище, което би имало пряко отрицателно въздействие върху и би създало пречки за доброто функциониране на вътрешния пазар, тъй като фондовете, които желаят да упражняват дейност в целия Съюз, биха били подчинени на различни правила в различните държави членки. Освен това разнопосочните качествени изисквания за състава на портфейла, инвестиционните цели и допустимите инвеститори биха могли да доведат до различни степени на защита на инвеститорите и да предизвикат объркване относно инвестиционното предложение, свързано с допустими фондове за социално предприемачество. Нещо повече, инвеститорите трябва да имат възможност да сравняват инвестиционните предложения на различни допустими фондове за социално предприемачество. Необходимо е да се премахнат значителни пречки за трансгранично набиране на средства от страна на допустимите фондове за социално предприемачество и да се избегне нарушаването на конкуренцията между тези фондове, както и да се предотврати възникването на всякакви възможни допълнителни препятствия пред търговията и значителни нарушения на конкуренцията в бъдеще. Ето защо подходящото правно основание на настоящия регламент е член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) в съответствие с тълкуването му в утвърдената съдебна практика на Съда на Европейския съюз.

(4)

Необходимо е да се приеме регламент за въвеждане на еднообразни правила, приложими спрямо допустимите фондове за социално предприемачество във всички държави членки, които да налагат съответните задължения на управителите им, желаещи да набират капитал в целия Съюз, като използват обозначението „EuSEF“. С тези изисквания трябва да се спечели доверието на инвеститорите, които желаят да инвестират в такива фондове. Регламентът следва да не се прилага за съществуващите национални схеми, които позволяват инвестирането в социални предприятия и които не използват обозначението „EuSEF“.

(5)

Определянето на качествените изисквания за използване на обозначението „EuSEF“ под формата на регламент следва да гарантира пряката приложимост на тези изисквания по отношение на управителите на колективни инвестиционни предприятия, които набират финансови средства, като използват това обозначение. Това осигурява еднообразни условия за използването на обозначението чрез предотвратяване на разнопосочни национални изисквания в резултат на транспонирането на директива. Лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, които използват това обозначение, следва да спазват едни и същи правила в целия Съюз, което също така ще повиши доверието на инвеститорите, желаещи да инвестират във фондове, ориентирани към социални предприятия. Освен това настоящият регламент би намалил регулаторната сложност и управленските разходи за привеждане в съответствие с често разнопосочните национални правила, регламентиращи тези фондове, особено за онези управители, които желаят да набират капитал на трансгранична основа. Регламентът допринася и за премахване на нарушенията на конкуренцията.

(6)

Следва да бъде възможно допустим фонд за социално предприемачество да бъде управляван от външни или вътрешни управители. Когато допустим фонд за социално предприемачество е вътрешно управляван, самият фонд се явява и управител и поради това следва да спазва всички изисквания за управители на допустими фондове за социално предприемачество по настоящия регламент, и следователно да бъде регистриран като такъв. Допустим фонд за социално предприемачество, който се управлява от вътрешни управители, следва обаче да няма право да бъде външно лице, управляващо други предприятия за колективно инвестиране или предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК).

(7)

С цел да се изясни връзката между настоящия регламент и други правила относно предприятията за колективно инвестиране и лицата, които ги управляват, е необходимо да се уточни, че настоящият регламент следва да се прилага единствено спрямо лица, управляващи предприятия за колективно инвестиране, различни от предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), попадащи в обхвата на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (4), които са установени в Съюза и са регистрирани от компетентния орган в своята държава членка по произход, съгласно Директива 2011/61/EC на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (5), при условие че те управляват портфейли от допустими фондове за социално предприемачество. Външните управители на допустими фондове за социално предприемачество обаче, които са регистрирани по настоящия регламент, следва да имат право да управляват ПКИПЦК, при условие че са получили разрешение съгласно Директива 2009/65/ЕО.

(8)

Освен това настоящият регламент се прилага само по отношение на лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, чиито общо управлявани активи не надвишават прага, посочен в член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2011/61/ЕС. Изчисляването на прага за целите на настоящия регламент следва метода на изчисляване на прага по член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2011/61/ЕС.

(9)

Управителите, които са регистрирани по настоящия регламент и чиито управлявани активи впоследствие нарастват до такава степен, че надхвърлят прага, определен в член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2011/61/ЕС, и които следователно подлежат на разрешение от компетентните органи на своята държава членка в съответствие с член 6 от посочената директива, могат да продължават да използват обозначението „EuSEF“ във връзка с предлагането на пазара на допустими фондове за социално предприемачество в Съюза, при условие че те са в съответствие с изискванията, определени в посочената директива, и че продължават по всяко време да спазват определени изисквания за използването на обозначението „EuSEF“, предвидени в настоящия регламент във връзка с допустими фондове за социално предприемачество. Това е приложимо както за съществуващи допустими фондове за социално предприемачество, така и за допустими фондове за социално предприемачество, създадени след надхвърлянето на прага.

(10)

Когато лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, не желаят да използват обозначението „EuSEF“, настоящият регламент не се прилага. В тези случаи следва да продължат да се прилагат действащите национални правила и общите правила в Съюза.

(11)

С настоящия регламент следва да се установят еднообразни правила относно естеството на допустимите фондове за социално предприемачество, по-специално относно предприятията, допустими да бъдат обект на инвестиция от допустим фонд за социално предприемачество, както и относно приемливите инвестиционни инструменти. Това е необходимо, за да могат ясно да бъдат разграничени допустимите фондове за социално предприемачество и алтернативни инвестиционни фондове, които преследват други, не така специфични, инвестиционни стратегии, например изкупувания, които настоящият регламент не се стреми да насърчава.

(12)

За да се гарантира необходимата прозрачност и сигурност, в настоящия регламент следва да се предвидят и еднообразни критерии за определяне на онези социални предприятия, които са допустими да бъдат част от портфейл. Социално предприятие следва да бъде определено като оператор в социалната икономика, чиято основна цел е постигането на социално въздействие, а не генерирането на печалба в полза на собственици или акционери. То действа на пазара чрез предоставяне на стоки и услуги за пазара и използва печалбите главно за постигането на социални цели. То се управлява по отговорен и прозрачен начин, и по-специално чрез участието на служителите, клиентите и заинтересованите страни, засегнати от неговата търговска дейност.

(13)

Тъй като главната цел на социалните предприятия е постигането на положително социално въздействие, а не на максимална печалба, настоящият регламент следва да се прилага единствено за насърчаване на подпомагането на предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, чиято основна цел е постигането на измеримо и положително социално въздействие. Измеримото и положително социално въздействие би могло да включва предоставянето на услуги на имигранти, които в противен случай биха били изключени, или чрез повторно интегриране на маргинализирани групи в пазара на труда чрез предоставяне на заетост, подпомагане или обучение. Тези предприятия използват своите печалби за постигане на своята основна социална цел и се управляват според изискванията за отчетност и прозрачност. В случаите, когато, по изключение, дадено предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, желае да разпределя печалба сред акционери и собственици, то следва да има предварително определени процедури и правила относно начина на разпределение на печалбите сред акционерите и собствениците. В тези правила следва да се уточни, че разпределянето на печалба не оказва отрицателно въздействие върху основната социална цел на предприятието, допустимо да бъде част от портфейл.

(14)

Социалните предприятия обхващат широка гама от предприятия с различни правни форми, които предоставят социални услуги или стоки на уязвими, маргинализирани лица, лица в неравностойно положение или в изолация. Тези услуги включват достъп до жилища, здравеопазване, помощ за възрастни хора или лица с увреждания, грижа за деца, достъп до заетост и обучение, както и управление на зависимостите. В социалните предприятия също така се включват предприятия, които използват метод на производство на стоки или услуги, в който е заложена социалната им цел, но чиято дейност може да бъде извън сферата на предоставянето на социални стоки или услуги. Тази дейност включва социална и професионална интеграция чрез средствата на достъп до заетост за хора в неравностойно положение, по-специално поради недостатъчна квалификация или социални или професионални проблеми, водещи до изключване и маргинализация. Тези дейности могат да засягат също така опазването на околната среда с въздействие върху обществото, като например борба срещу замърсяването, рециклиране и възобновяема енергия.

(15)

В съответствие с целта за точно определяне на предприятията за колективно инвестиране, които да бъдат обхванати от настоящия регламент, и с цел гарантиране на акцент върху предоставянето на капитал за социалните предприятия за допустими фондове за социално предприемачество се считат онези фондове, които възнамеряват да инвестират най-малко 70 % от съвкупните си капиталови вноски и записания и непоискан акционерен капитал в такива предприятия. На допустимите фондове за социално предприемачество не следва да се позволява да инвестират повече от 30 % от съвкупните си капиталови вноски и записания и непоискан акционерен капитал в активи, различни от допустимите инвестиции. Това означава, че докато 30 % следва да бъде максималната пределна стойност за инвестиции, които не са допустими, по всяко време, 70 % следва да бъдат заделени за допустими инвестиции през жизнения цикъл на допустимите фондове за социално предприемачество. Горепосочените пределни стойности следва да бъдат изчислявани въз основа на сумите за инвестиране след приспадане на всички съответни разходи и вложения в парични средства и парични еквиваленти. Настоящият регламент следва да определи подробностите, необходими за изчисляването на посочените пределни стойности на инвестициите.

(16)

Целта на настоящия регламент е да насърчи растежа на социалните предприятия в Съюза. Инвестициите в предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, които са установени в трети държави, могат да осигурят повече капитал за допустимите фондове за социално предприемачество и по този начин да са от полза за социалните предприятия в Съюза. Обаче при никакви обстоятелства настоящият регламент не следва да е от полза за инвестиции, направени в допустими да бъдат част от портфейл предприятия в трети държави, характеризиращи се с липсата на съответни споразумения за сътрудничество с компетентните органи на държавата членка по произход на управителя на допустимия фонд за социално предприемачество и с всяка друга държава членка, в която дялове или акции на допустими фондове за социално предприемачество предстои да бъдат пуснати на пазара, или с липсата на ефективен обмен на информация по данъчни въпроси.

(17)

Засега допустимите фондове за социално предприемачество следва да бъдат установени в Съюза, за да имат правото да използват обозначението „EuSEF“ съгласно настоящия регламент. Комисията следва в рамките на две години от датата на прилагането на настоящия регламент да направи преглед на използването на обозначението „EuSEF“ за фондове със седалище в Съюза, като взема предвид опита при прилагането на препоръката на Комисията относно мерките, предназначени да насърчат трети държави да прилагат минимални стандарти на добро управление в областта на данъчното облагане.

(18)

Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество следва да могат да привличат допълнителни капиталови ангажименти по време на съществуването на даден фонд. Тези допълнителни капиталови ангажименти по време на съществуването на допустим фонд за социално предприемачество следва да бъдат отчитани при разглеждането на следващото инвестиране в активи, различни от допустимите активи. Допълнителните капиталови ангажименти следва да бъдат разрешавани в съответствие с критериите и въз основа на условията, определени в устава на допустимия фонд за социално предприемачество или в учредителните документи.

(19)

Като се имат предвид специфичните потребности от финансиране на социалните предприятия, е необходимо да се постигне яснота по отношение на видовете инструменти, които допустимите фондове за социално предприемачество следва да използват за такова финансиране. Следователно настоящият регламент следва да определи еднообразни правила за допустимите инструменти, които да бъдат използвани от допустимите фондове за социално предприемачество при извършване на инвестиции, като те включват инструменти на собствения капитал и квазисобствен капитал, дългови инструменти, в това число записи на заповед и сертификати за спестовен влог, инвестиции в други допустими фондове за социално предприемачество, обезпечени или необезпечени заеми и безвъзмездни средства. С цел недопускане на разводняването на инвестициите в предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, на допустимите фондове за социално предприемачество следва да бъде разрешено да инвестират в други допустими фондове за социално предприемачество, когато самите тези допустими фондове за социално предприемачество не са инвестирали повече от 10 % от съвкупните си капиталови вноски и записания и непоискан акционерен капитал в други допустими фондове за социално предприемачество.

(20)

Основните дейности на допустимите фондове за социално предприемачество се състоят в осигуряването на финансиране на социалните предприятия чрез първични инвестиции. Допустимите фондове за социално предприемачество не следва да участват в системно значими банкови дейности извън обичайната пруденциална регулаторна рамка (т.нар. „паралелна банкова система“), нито да следват типичните стратегии на фондовете за частни дялови инвестиции, като например изкупуване със заемен капитал.

(21)

С цел да поддържат необходимата гъвкавост в своя инвестиционен портфейл, допустимите фондове за социално предприемачество могат да инвестират и в други активи, вместо в допустими инвестиции, доколкото тези инвестиции не надвишават границата от 30 % за инвестиции, които не са допустими. Вложенията в парични средства и парични еквиваленти не се вземат предвид при изчисляването на тази граница, тъй като паричните средства и паричните еквиваленти не трябва да бъдат считани за инвестиции. В своя портфейл допустимите фондове за социално предприемачество следва да се ангажират с инвестиции, които са в съответствие със стратегията им за етични инвестиции, като например те не следва да извършват инвестиции в оръжейната индустрия, при които има риск от нарушаване на правата на човека или които водят до изхвърляне на електронни отпадъци.

(22)

С цел да се гарантира, че обозначението „EuSEF“ е надеждно и лесно разпознаваемо за инвеститорите в целия Съюза, следва да се предвиди, че само управители на допустими фондове за социално предприемачество, които отговарят на еднообразните критерии за качество, определени в настоящия регламент, могат да използват обозначението „EuSEF“ при предлагането на допустими фондове за социално предприемачество в целия Съюз.

(23)

С цел да се гарантира, че допустимите фондове за социално предприемачество имат ясно разпознаваем профил, който е подходящ за предназначението им, следва да се въведат еднообразни правила за състава на портфейла и за инвестиционните техники, които са разрешени за такива фондове.

(24)

С цел да се гарантира, че допустимите фондове за социално предприемачество не способстват за увеличаването на системния риск, както и че фокусът на инвестиционната им дейност е подпомагането на предприятия, допустими да бъдат част от портфейла им, не следва да се разрешава използването на ливъридж на равнище фонд. На управителите на допустими фондове за социално предприемачество следва да бъде разрешено единствено да привличат заемни средства, да емитират дългови инструменти или да предоставят гаранции на равнище допустим фонд за социално предприемачество, при условие че такива привличания на заемни средства, дългови инструменти или гаранции се покриват от непоискани задължения и по този начин не увеличават експозицията на фонда отвъд равнището на неговия записан капитал. Паричните аванси от страна на инвеститорите в допустим фонд за социално предприемачество, които са изцяло покрити от капиталовите задължения на тези инвеститори, не увеличават експозицията на допустим фонд за социално предприемачество и поради това следва да бъдат разрешени. Следва също така, при условие че не надвишава записания и непоискан капитал, да се позволи краткосрочното заемане на средства с цел да се даде възможност на фонда да покрие извънредната нужда от ликвидни средства, която би могла да възникне между отправянето към инвеститорите на искане за внасяне на записания капитал и действителното вписване на капитала по сметка.

(25)

С цел да се гарантира, че допустимите фондове за социално предприемачество се предлагат единствено на инвеститори, които имат опита, знанието и експертния опит, които да им позволяват да вземат самостоятелни инвестиционни решения и да оценяват правилно рисковете, които тези фондове носят, и за да се поддържа доверието на инвеститорите в допустимите фондове за социално предприемачество, следва да се определят някои специфични гаранции. Така допустимите фондове за социално предприемачество следва да се предлагат само за инвеститори, които са професионални клиенти или които могат да бъдат третирани като професионални клиенти съгласно Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти (6). Но за да има достатъчно широка инвеститорска база за инвестиции в допустими фондове за социално предприемачество, е желателно също така и някои други инвеститори да имат достъп до тези средства, включително лица с висока нетна стойност на активите. За тези други инвеститори следва да се определят специфични средства за защита, за да се осигури предлагането на допустими фондове за социално предприемачество само на инвеститори, които имат подходящ профил за извършване на такива инвестиции. Тези средства за защита изключват предлагане чрез използване на периодични спестовни планове. В допълнение към това инвестициите, направени от ръководители, директори или служители, участващи в управлението на управител на допустим фонд за социално предприемачество, следва да бъдат възможни, когато инвестират в управлявания от тях фонд за социално предприемачество, тъй като тези лица разполагат с достатъчни познания, за да участват в тези инвестиции.

(26)

С цел да се гарантира, че обозначението „EuSEF“ се използва само от управители на допустими фондове за социално предприемачество, които отговарят на еднообразни критерии за качество по отношение на поведението им на пазара, следва да се въведат правила относно осъществяването на дейност и отношенията на тези управители с техните инвеститори. По същата причина следва също така да се определят еднообразни условия за разрешаването на конфликти на интереси от тези управители. Тези правила и условия следва също така да изискват от управителя да въведе необходимите организационни и административни мерки, за да се гарантира правилното разрешаване на конфликтите на интереси.

(27)

Когато управителят на допустим фонд за социално предприемачество възнамерява да делегира функции на трети страни, отговорността на управителя към допустимия фонд за социално предприемачество и неговите инвеститори не следва да бъде засегната от факта, че управителят на фонд за социално предприемачество е делегирал функции на трета страна. Освен това управителят не следва да делегира функции до такава степен, че вече да не може да бъде считан по същество за управител на допустим фонд за социално предприемачество, а да се превърне в пощенска кутия. Управителят следва да носи отговорност за правилното изпълнение на делегираните функции и спазването на настоящия регламент по всяко време. Делегирането на функции не следва да подкопава ефективния надзор на управителя, и по-специално не следва да пречи на управителя да действа или на фонда да бъде управлявано в интерес на неговите инвеститори.

(28)

Създаването на положителен социален ефект в допълнение към генерирането на финансова възвръщаемост за инвеститорите е основна характеристика на инвестиционните фондове, ориентирани към социалните предприятия, която ги отличава от другите видове инвестиционни фондове. Затова настоящият регламент следва да съдържа изискване управителят на допустим фонд за социално предприемачество да въведе процедури за измерване на положителното социално въздействие, което да бъде осъществено чрез инвестиции в предприятия, допустими да бъдат част от портфейл.

(29)

Понастоящем фондовете, имащи за цел постигането на социални резултати или въздействия, обикновено оценяват или съпоставят информацията относно степента, до която социалните предприятия постигат резултатите, поставени като цели. Съществува широк диапазон от различни социални резултати или въздействия, които дадено социално предприятие може да си постави за цел. Във връзка с това са разработени различни начини за определяне на социалните въздействия и за тяхното измерване. Например дадено дружество, което има за цел да оказва помощ на лица в необлагодетелствано положение, може да докладва относно броя на подпомогнатите лица, например като им предоставя заетост, тъй като в противен случай те не биха могли да бъдат трудово заети, или дружество, което има за цел повторното интегриране в обществото на затворници при тяхното освобождаване, може да оценява постигнатия успех чрез процента на повторното извършване на престъпления. Фондовете оказват помощ на предприятията при подготовката и предоставянето на информацията относно техните цели и постижения и се заемат с нейното събиране и предаване на инвеститори. Въпреки че информацията относно социалните въздействия е много важна за инвеститорите, е трудно да се направи сравнение между различните социални предприятия и различните фондове както поради различията в желаните социални въздействия, така и поради разнообразието на различните подходи. С цел насърчаване на възможно най-голяма последователност и съпоставимост в дългосрочен план по отношение на тази информация, както и за постигане на възможно най-добра ефикасност на процедурите за получаване на информацията е желателно разработването на делегирани актове в тази област. Тези делегирани актове следва също така да осигуряват по-голяма яснота за надзорните органи, допустимите фондове за социално предприемачество и социалните предприятия.

(30)

С цел да се гарантира репутацията на обозначението „EuSEF“ следва да се установят критерии за качество по отношение на организацията на управителя на допустим фонд за социално предприемачество. Следователно следва да се предвидят еднообразни, пропорционални изисквания относно необходимостта да се поддържат подходящи технически и човешки ресурси.

(31)

За да бъдат гарантирани правилното управление на допустимите фондове за социално предприемачество и способността на техните управители да се справят с евентуални рискове, произтичащи от тяхната дейност, следва се да определят еднообразни пропорционални изисквания за управителите на допустими фондове за социално предприемачество във връзка с поддържането на достатъчни собствени средства. Тези собствени средства следва да бъдат достатъчни, за да гарантират продължителност и правилно управление на допустимите фондове за социално предприемачество.

(32)

С цел да се защитят инвеститорите е необходимо да се гарантира правилната оценка на активите на допустимите фондове за социално предприемачество. Следователно уставът или учредителните документи на допустимите фондове за социално предприемачество следва да съдържат разпоредби за оценката на активите. Така се гарантират честност и прозрачност на оценката.

(33)

С цел да се гарантира, че управителите на допустимите фондове за социално предприемачество, които използват обозначението „EuSEF“, се отчитат в достатъчна степен за своята дейност, следва да бъдат установени еднообразни правила относно годишните отчети.

(34)

Въпреки че в регламента са включени гаранции за гарантиране на правилното използване на средствата, надзорните органи следва да бъдат бдителни и да гарантират, че тези гаранции се изпълняват.

(35)

С цел да се гарантира репутацията на обозначението „EuSEF“ пред инвеститорите, е необходимо то да се използва само от управители на допустими фондове за социално предприемачество, които са напълно прозрачни по отношение на инвестиционната си политика и обектите си на инвестиране. Затова следва да се предвидят еднообразни правила относно изискванията за оповестяване, които са задължение на управителите по отношение на техните инвеститори. Тези правила трябва да включват елементи, които са специфични за инвестициите в социални предприятия, така че да бъде постигната по-голяма съгласуваност и сравнимост на такава информация. Това включва и информация за критериите и процедурите, които се използват за определяне на дадени предприятия, допустими да бъдат част от портфейл като обекти на инвестиране. Тук се включва и информация за положителното социално въздействие, което следва да бъде постигнато чрез инвестиционната политика, и за това как следва да се осъществяват наблюдението и оценяването. С цел да се гарантира необходимото доверие на инвеститорите в такива инвестиции се включва допълнителна информация за активите на допустимите фондове за социално предприемачество, които не са инвестирани в предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, и за начина на подбор на тези предприятия.

(36)

С цел да се осигури ефективен надзор във връзка с еднообразните изисквания, съдържащи се в настоящия регламент, компетентният орган на държавата членка по произход следва да упражнява надзор върху спазването от страна на управителите на допустимите фондове за социално предприемачество на еднообразните изисквания, посочени в настоящия регламент. За тази цел управителите, които възнамеряват да предлагат своите фондове под обозначението „EuSEF“, следва да информират компетентния орган в своята държава членка по произход за това свое намерение. Компетентният орган регистрира управителя, ако е била предоставена цялата необходима информация и ако са налице подходящи мерки за постигане на съответствие с изискванията на настоящия регламент. Тази регистрация следва да бъде валидна в целия Съюз.

(37)

За да се гарантира ефикасното трансгранично предлагане на пазара на допустими фондове за социално предприемачество, е необходимо регистрацията на управителя да се извършва по възможно най-бърз начин.

(38)

С цел да се осигури ефективен надзор върху спазването на определените еднообразни критерии, настоящият регламент следва да съдържа правила относно обстоятелствата, при които е необходимо да се актуализира информацията, предоставяна на компетентния орган в държавата членка по произход.

(39)

С цел да се осъществява ефективен надзор върху изискванията на настоящия регламент, следва също така да се определи процес на трансгранично уведомяване между компетентните надзорни органи, който да се задейства при регистрацията на управителя на допустим фонд за социално предприемачество в неговата държава членка по произход.

(40)

С цел да се поддържат прозрачни условия за предлагане на пазара на допустими фондове за социално предприемачество в целия Съюз, на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (7), следва да се възложи да поддържа централна база данни с опис на всички управители на допустими фондове за социално предприемачество и на управляваните от тях допустими фондове за социално предприемачество, регистрирани в съответствие с настоящия регламент.

(41)

В случай че компетентният орган на държавата членка по произход има ясни и очевидни причини да счита, че управителят на допустим фонд за социално предприемачество действа в нарушение на настоящия регламент в рамките на своята територия, той следва бързо да информира компетентния орган на държавата членка по произход, която следва да предприеме съответните мерки.

(42)

Ако въпреки мерките, предприети от компетентните органи на държавата членка по произход, или поради неспособност на компетентните органи на държавата членка по произход да предприемат действия в разумен срок, управителят на допустим фонд за социално предприемачество продължава да действа по начин, който очевидно противоречи на настоящия регламент, компетентните органи на приемащата държава членка могат, след като уведомят компетентните органи на държавата членка по произход, да предприемат всички необходими мерки, за да защитят инвеститорите, включително възможността за възпрепятстване на заинтересования управител на допустим фонд за социално предприемачество да извършва допълнително предлагане на своя допустим фонд за социално предприемачество на територията на приемащата държава членка.

(43)

С цел да се осигури ефективен надзор във връзка с установените еднообразни критерии настоящият регламент следва да съдържа списък с надзорните правомощия, с които разполагат компетентните органи.

(44)

С цел да се гарантира правилното прилагане настоящият регламент следва да съдържа административни санкции и мерки за нарушаване на ключовите му разпоредби, а именно правилата за състава на портфейла, за гаранциите във връзка със самоличността на допустимите инвеститори, както и за използването на обозначението „EuSEF“ само от управители на допустими фондове за социално предприемачество, които са регистрирани в съответствие с настоящия регламент. Следва да се предвиди нарушаването на тези ключови разпоредби да води, когато е подходящо, до забрана за използване на обозначението и заличаване на съответния управител от регистъра.

(45)

Информацията по надзора следва да се обменя между компетентните органи в държавите членки по произход и в приемащите държави членки, и ЕОЦКП.

(46)

Ефективното регулаторно сътрудничество между субектите, натоварени с надзора върху спазването на еднообразните критерии, предвидени в настоящия регламент, изисква по отношение на всички съответни национални органи и ЕОЦКП да се поддържа високо ниво на служебна тайна.

(47)

Приносът на допустимите фондове за социално предприемачество за растежа на европейския пазар за социални инвестиции ще зависи от приемането на обозначението „EuSEF“ от страна на управителите на допустимите фондове за социално предприемачество, от признаването на обозначението от инвеститорите и от разработването на силна екосистема за социалните предприятия в целия Съюз, която подпомага тези предприятия да се възползват от предлаганите финансови възможности. За тази цел всички заинтересовани страни, включително пазарните оператори, компетентните органи в държавите членки, Комисията и другите съответни субекти в Съюза, следва да се стремят да гарантират високо равнище на осведоменост относно възможностите, предоставяни от настоящия регламент.

(48)

С цел да се уточнят изискванията, посочени в настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение конкретизирането на видовете стоки и услуги или методи за произвеждане на стоки и на услуги, материализиращи дадена социална цел, както и обстоятелствата, в които могат да бъдат разпределени печалби между собствениците и инвеститорите, видовете конфликти на интереси, които управителите на допустимите фондове за социално предприемачество трябва да избягват, както и мерките, които следва да се предприемат в това отношение, подробните процедури за измерване на социалното въздействие, което следва да бъде постигнато от предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, както и съдържанието и процедурата за предоставянето на информацията за инвеститорите. От особено значение е Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище, при отчитане на инициативите за саморегулиране и кодексите на поведение. Провежданите от Комисията консултации по време на подготвителната дейност във връзка с делегираните актове относно подробностите на процедурите за измерване на социалните въздействия, които следва да бъдат постигнати от предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, следва да включват заинтересованите участници и ЕОЦКП. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(49)

Техническите стандарти в областта на финансовите услуги трябва да гарантират последователно хармонизиране и високо ниво на надзор в рамките на Съюза. Би било ефективно и целесъобразно да се възложи на ЕОЦКП — в качеството му на орган със силно специализиран експертен опит, разработването на проекти на технически стандарти за изпълнение, които не включват избор на политики и които да бъдат представени на Комисията.

(50)

На Комисията следва да се предоставят правомощия да приема технически стандарти за изпълнение чрез актове за изпълнение по силата на член 291 от ДФЕС и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. ЕОЦКП следва да бъде натоварен с изготвянето на технически стандарти за изпълнение относно формàта на уведомяване, посочен в настоящия регламент.

(51)

В рамките на четири години от датата на прилагане на настоящия регламент Комисията следва да направи преглед на действието на настоящия регламент, за да се отчете развитието на пазара на допустими фондове за социално предприемачество в Съюза. В прегледа следва да се включва общо проучване на функционирането на правилата, съдържащи се в настоящия регламент, и на опита, придобит при прилагането им. Въз основа на прегледа Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен при необходимост от законодателни предложения.

(52)

В допълнение към това в рамките на четири години след датата на прилагане на настоящия регламент Комисията следва да започне преглед на взаимодействието между настоящия регламент и другите правила относно предприятията за колективно инвестиране и лицата, които ги управляват, по-специално правилата на Директива 2011/61/ЕС. По-специално в този преглед следва да бъде разглеждан въпросът за приложното поле на настоящия регламент, като се оценява дали е необходимо разширяването на неговото приложно поле, така че да бъде възможно управителите на по-големи фондове за алтернативни инвестиции да използват обозначението „EuSEF“. Въз основа на прегледа Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен при необходимост от предложения за законодателни предложения.

(53)

В контекста на този преглед Комисията следва да направи оценка на евентуални бариери, които е възможно да са възпрепятствали приемането на фондовете от страна на инвеститорите, включително въздействието върху институционалните инвеститори от друга регулаторна рамка, както това може да бъде приложимо за тях в пруденциално естество. В допълнение към това Комисията следва да събира данни за оценката на приноса на обозначението „EuSEF“ за други програми на Съюза, като например „Хоризонт 2020“, които имат за цел също така да насърчават новаторството в Съюза.

(54)

Във връзка с прегледа от страна на Комисията на данъчните препятствия пред трансграничните инвестиции на рисков капитал, както това е предвидено в съобщението на Комисията от 7 декември 2011 г., озаглавено „План за действие за улесняване достъпа на МСП до финансиране“, и в контекста на прегледа на настоящия регламент Комисията следва да обмисли предприемането на равностоен преглед на евентуалните данъчни пречки за фондовете за социално предприемачество и да направи оценка на евентуалните данъчни стимули, целящи поощряването на социалното предприемачество в Съюза.

(55)

ЕОЦКП следва да извърши оценка на нуждите си от персонал и ресурси, свързани с изпълнението на своите правомощия и задължения в съответствие с настоящия регламент, и представя доклад пред Европейския парламент, пред Съвета и пред Комисията.

(56)

В настоящия регламент се зачитат основните права и се съблюдават принципите, утвърдени по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, включително правото на зачитане на личния и семейния живот (член 7) и свободата на стопанска инициатива (член 16).

(57)

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (8) урежда обработването на лични данни, извършвано в държавите членки в контекста на настоящия регламент и под надзора на компетентните органи на държавите членки, по-специално на независимите публични органи, определени от държавите членки. С Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на тези данни (9) се урежда обработването на лични данни, извършвано от ЕОЦКП в рамките на настоящия регламент и под контрола на Европейския надзорен орган по защита на данните.

(58)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно развитието на вътрешен пазар на допустими фондове за социално предприемачество чрез изготвяне на рамка за регистрация на управителите на допустими фондове за социално предприемачество, която да улеснява предлагането на допустими фондове за социално предприемачество в целия Съюз, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно, поради своя мащаб и последици, може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

С настоящия регламент се установяват еднообразни изисквания и условия по отношение на лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, които желаят да използват обозначението „EuSEF“ във връзка с предлагането на допустими фондове за социално предприемачество в Съюза и по този начин допринасят за безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар.

Настоящият регламент определя и еднообразни правила за предлагане на допустими фондове за социално предприемачество на допустими инвеститори в целия Съюз, за състава на портфейла на EuSEF, за допустимите инвестиционни инструменти и техники, както и за организацията, поведението и прозрачността на управителите, които предлагат EuSEF в целия Съюз.

Член 2

1.   Настоящият регламент се прилага за лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, определени в член 3, параграф 1, буква а), които отговарят на следните условия:

а)

общо управляваните им активи не надхвърлят прага, определен в член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2011/61/ЕС;

б)

установени са в Съюза;

в)

регистрирани са от компетентните органи на своята държава членка по произход в съответствие с член 3, параграф 3, буква а) от Директива 2011/61/ЕС; и

г)

управляват портфейли на допустими фондове за социално предприемачество.

2.   Когато общият размер на активите под управлението на управители на допустим фонд за социално предприемачество, регистрирани в съответствие с член 15, впоследствие надвиши прага, определен в член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2011/61/ЕС, и когато следователно за посочените управители е необходимо разрешение в съответствие с член 6 от същата директива, управителите могат да продължат да използват обозначението „EuSEF“ във връзка с предлагането на допустими фондове за социално предприемачество в Съюза, при условие че по всяко време във връзка с допустимите фондове за социално предприемачество:

а)

спазват изискванията, предвидени в Директива 2011/61/ЕС; и

б)

продължават да отговарят на изискванията на членове 3, 5 и 10, член 13, параграф 2 и член 14, параграф 1, букви г), д) и е) от настоящия регламент.

3.   Когато управителите на допустимите фондове за рисков капитал са външни управители и са регистрирани в съответствие с член 15, те могат в допълнение да управляват и предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), при условие че са получили разрешение съгласно Директива 2009/65/ЕО.

Член 3

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„предприятие за колективно инвестиране“ означава АИФ съгласно определението по член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС;

б)

„допустим фонд за социално предприемачество“ означава предприятие за колективно инвестиране, което:

i)

възнамерява да инвестира най-малко 70 % от съвкупните си капиталови вноски и записания и непоискан капитал в активи, които представляват допустими инвестиции, изчислени въз основа на сумите за инвестиране след приспадане на всички съответни разходи и вложения в парични средства и парични еквиваленти, в срок, определен от устава или учредителните документи;

ii)

не използва никога повече от 30 % от съвкупните си капиталови вноски и записания и непоискан акционерен капитал за придобиване на активи, различни от допустими инвестиции, изчислени въз основа на сумите за инвестиране след приспадане на всички съответни разходи и вложения в парични средства и парични еквиваленти;

iii)

е установено на територията на държава членка;

в)

„управител на допустим фонд за социално предприемачество“ означава юридическо лице, което по занятие управлява поне един допустим фонд за социално предприемачество;

г)

„предприятие, допустимо да бъде част от портфейл“ означава предприятие, което:

i)

към момента на инвестиция от допустимия фонд за социално предприемачество не е допуснато до търгуване на регулиран пазар или в многостранна система за търговия (МСТ), както е определено в член 4, параграф 1, точки 14 и 15 от Директива 2004/39/ЕО;

ii)

си поставя като основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие в съответствие със своя учредителен договор, устав или други правила или учредителни документи за създаване на предприятието, като предприятието:

предоставя услуги или стоки на уязвими или маргинализирани лица, лица в неравностойно положение или в изолация,

използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална цел, или

предоставя финансова помощ изключително на социални предприятия, както това е определено в първите две тирета;

iii)

използва печалбите преди всичко за постигане на своята основна социална цел в съответствие със своя учредителен договор, устав или всякакви други правила или учредителни документи за създаване на предприятието, въвеждащи предварително определени процедури и правила за всякакви обстоятелства, при които печалбата се разпределя сред акционерите и собствениците, за да се гарантира, че такова разпределяне на печалбата не подкопава основната цел; както и

iv)

се управлява по правилата на отчетността и прозрачността, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани лица, засегнати от стопанската му дейност;

v)

е установено на територията на държава членка или в трета държава, при условие че третата държава:

не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Специалната финансова работна група относно изпирането на пари и финансирането на тероризъм,

е подписала споразумение с държавата членка по произход на управителя на допустим фонд за социално предприемачество и с всяка друга държава членка, в която се планира да се предлагат дяловете или акциите от допустим фонд з социално предприемачество, така че е гарантирано, че третата държава е изцяло в съответствие със стандартите, установени в член 26 от Примерната данъчна конвенция на ОИСР относно доходите и капитала, и осигурява ефективен обмен на информация по данъчни въпроси, включително многостранни данъчни споразумения;

д)

„допустими инвестиции“ означава всеки от следните инструменти:

i)

инструменти на собствения капитал или квазисобствения капитал, които са издадени от:

предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, и придобити пряко от допустимия фонд за социално предприемачество от предприятието, допустимо да бъде част от портфейл,

предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, в замяна на капиталова ценна книга, издадена от предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, или

предприятие, по отношение на което предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, е мажоритарно притежавано дъщерно дружество, и което е придобито от допустим фонд за социално предприемачество в замяна на капиталов инструмент, издаден от предприятието, допустимо да бъде част от портфейл;

ii)

секюритизирани и несекюритизирани дългови инструменти, издадени от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл;

iii)

дялове или акции на един или няколко други допустими фондове за социално предприемачество, при условие че самите тези допустими фондове за социално предприемачество не са инвестирали повече от 10 % от съвкупните си капиталови вноски и записания и непоискан акционерен капитал в други допустими фондове за социално предприемачество;

iv)

обезпечени или необезпечени заеми, представени от допустим фонд за социално предприемачество на предприятие, допустимо да бъде част от портфейл;

v)

всякакъв друг вид участие в предприятие, допустимо да бъде част от портфейл;

е)

„съответни разходи“ означава всички такси, комисиони и разноски, поемани пряко или непряко от инвеститорите, които са съгласувани между управителя на допустим фонд за социално предприемачество и инвеститорите в него;

ж)

„собствен капитал“ означава дялово участие в предприятие, изразено в акции или други форми на участие в капитала на предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, издадени на неговите инвеститори;

з)

„квазисобствен капитал“ означава финансов инструмент, който е съчетание от собствен капитал и дълг, при който възвръщаемостта е свързана с печалбата или загубата на предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, а изплащането на инструмента в случай на неизпълнение не е напълно обезпечено;

и)

„предлагане“ означава пряко или косвено предлагане или инвестиране по инициатива на управителя на допустим фонд за социално предприемачество или от негово име на дялове или акции от управлявания от него допустим фонд за социално предприемачество на инвеститори, чието седалище или адрес на управление е в Съюза;

й)

„записан капитал“ означава всяко задължение, съгласно което даден инвеститор се задължава в срока, определен от устава или учредителния документ на допустим фонд за социално предприемачество, да придобие участие или да внесе капитал в този фонд;

к)

„държава членка по произход“ означава държавата членка, в която е установен управителят на допустим фонд за социално предприемачество и в която подлежи на регистрация пред компетентните органи в съответствие с член 3, параграф 3, буква а) от Директива 2011/61/ЕС;

л)

„приемаща държава членка“ означава държава членка, различна от държавата членка по произход, в която управителят на допустим фонд за социално предприемачество предлага допустими фондове за социално предприемачество в съответствие с настоящия регламент;

м)

„компетентен орган“ означава националния орган, който държавата членка по произход определя със законов или подзаконов акт за извършване на регистрацията на лицата, които управляват предприятия за колективно инвестиране, попадащи в обхвата на настоящия регламент.

По отношение на буква в) от първа алинея, където правната форма на допустимия фонд за социално предприемачество позволява вътрешно управление и където управителният орган на фонда избира да не назначава външен управител, самият допустим фонд за социално предприемачество се регистрира като управител на допустим фонд за социално предприемачество по член 15. Допустим фонд за социално предприемачество, който е регистриран като вътрешен управител на допустим фонд за социално предприемачество, не може да бъде регистриран като външен управител на допустим фонд за социално предприемачество на други предприятия за колективно инвестиране.

2.   На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 26 за уточняване на видовете стоки или услуги, както и на методите за производство на стоки или услуги, които въплъщават социална цел, съгласно параграф 1, буква г), подточка ii) от настоящия член, като се вземат предвид различните видове предприятия, допустими да бъдат част от портфейли, и обстоятелствата, при които печалбата може да бъде разпределена сред собствениците и инвеститорите.

ГЛАВА II

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБОЗНАЧЕНИЕТО „EuSEF“

Член 4

Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество, които отговарят на изискванията, изложени в настоящата глава, имат право да използват обозначението „EuSEF“ във връзка с предлагането на допустими фондове за социално предприемачество в целия Съюз.

Член 5

1.   Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество гарантират, че когато придобиват активи, различни от допустимите инвестиции, не повече от 30 % от съвкупните вноски в капитала на допустим фонд за социално предприемачество и записания и непоискан капитал се използват за придобиване на такива активи. Тези 30 % се изчисляват въз основа на сумите, които могат да бъдат инвестирани след приспадане на съответните разходи. Вложенията в парични средства и парични еквиваленти не се вземат предвид при изчисляването на тази граница, тъй като паричните средства и паричните еквиваленти не трябва да бъдат считани за инвестиции.

2.   Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество не могат да използва каквито и да било методи на ниво допустим фонд за социално предприемачество, с които би се увеличила експозицията на фонда над нивото на записания му капитал, било то чрез вземане на заеми в брой или в ценни книжа, чрез ангажиране в деривативни позиции или по какъвто и да било друг начин.

3.   Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество могат да вземат заемни средства, да издават дългови ценни книжа или да предоставят гаранции на ниво допустим фонд за социално предприемачество само при условие че подобни заеми, дългови ценни книжа или гаранции са обезпечени с непоискан капитал.

Член 6

1.   Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество предлагат управляваните дялове и акциите на допустими фондове за социално предприемачество изключително на инвеститори, които се считат за професионални клиенти съгласно раздел I от приложение II към Директива 2004/39/ЕО, или могат, при отправено искане, да бъдат третирани като професионални клиенти в съответствие с раздел II от приложение II към Директива 2004/39/ЕО, или на други инвеститори, които:

а)

се ангажират да инвестират минимум 100 000 EUR; и

б)

декларират в писмена форма, в документ, отделен от договора, който се сключва за ангажимент за инвестиране, че са осведомени за рисковете, свързани с предвидения ангажимент.

2.   Параграф 1 не се прилага спрямо инвестиции, направени от ръководители, директори или служители, участващи в управлението на управител на допустими фондове за социално предприемачество, когато инвестират в управляваните от тях допустими фондове за социално предприемачество.

Член 7

По отношение на управляваните от тях допустими фондове за социално предприемачество управителите на допустимите фондове за социално предприемачество:

a)

са честни и коректни и полагат надлежното умение, грижа и старание при извършване на дейността си;

б)

прилагат подходящи политики и процедури за предотвратяване на злоупотреби, за които може да има разумни очаквания, че ще засегнат интересите на инвеститорите и на предприятията, допустими да бъдат част от портфейл;

в)

провеждат своята стопанска дейност така, че да насърчават положителното социално въздействие на предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, в които те са инвестирали, в интерес на управляваните от тях допустими фондове за социално предприемачество, на инвеститорите в тях, както и на почтеността на пазара;

г)

действат добросъвестно при подбора и текущото наблюдение на инвестициите в предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, и положителното социално въздействие на тези предприятия;

д)

притежават адекватни познания и разбиране за предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, в които инвестират;

е)

третират своите инвеститори справедливо;

ж)

гарантират, че никой инвеститор не получава преференциално третиране, освен ако това не е посочено в устава на съответния допустим фонд за социално предприемачество или в неговите учредителни документи.

Член 8

1.   Когато даден управител на допустим фонд за социално предприемачество възнамерява да делегира функции на трети страни, отговорността на управителя към допустимия фонд за социално предприемачество и неговите инвеститори не се засяга от факта, че управителят е делегирал функции на трети страни, нито управителят делегира до такава степен, че вече да не може да бъде считан по същество за управител на допустим фонд за социално предприемачество, а да се превърне в пощенска кутия.

2.   Делегирането на функциите по параграф 1 не трябва да подкопава ефективния надзор на управителя на допустим фонд за социално предприемачество, и по-специално не следва да пречи на управителя да действа или на допустимия фонд за социално предприемачество да бъде управляван в интерес на неговите инвеститори.

Член 9

1.   Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество установяват и избягват конфликтите на интереси, а когато те не могат да бъдат избегнати, ги управляват и наблюдават, и в съответствие с параграф 4 разкриват своевременно тези конфликти на интереси, за да предотвратят неблагоприятното им въздействие върху интересите на допустимите фондове за социално предприемачество и техните инвеститори и за да гарантират, че управляваните от тях допустими фондове за социално предприемачество са третирани справедливо.

2.   Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество идентифицират по-специално онези конфликти на интереси, които могат да възникнат между:

а)

управителите на допустимите фондове за социално предприемачество, лицата, които реално осъществяват тяхната дейност, служители или всяко лице, което пряко или косвено контролира или е контролирано от тези управители, и допустим фонд за социално предприемачество, управляван от същите управители или инвеститорите в тях;

б)

допустим фонд за социално предприемачество или инвеститорите в него и друг фонд за социално предприемачество, управляван от същия управител, или инвеститорите в него;

в)

допустимия фонд за социално предприемачество или инвеститорите в него и предприятие за колективно инвестиране или ПКИПЦК, управлявано от същия управител, или инвеститорите в него.

3.   Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество поддържат и осъществяват ефективни организационни и административни мерки за съответствие с изискванията, предвидени в параграфи 1 и 2.

4.   Оповестяването на посочените в параграф 1 конфликти на интереси се извършва, когато предприетите от управителите на допустимите фондове за социално предприемачество организационни мерки за установяване, предотвратяване, управление и наблюдение на конфликтите на интереси не са достатъчни да се гарантира с разумна увереност, че рисковете от увреждане на инвеститорските интереси ще бъдат предотвратени. Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество ясно оповестяват общия характер или източниците на конфликти на интереси пред инвеститорите, преди да започнат дейност от тяхно име.

5.   На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 26, конкретизиращи:

а)

видовете конфликти на интереси, посочени в параграф 2 от настоящия член;

б)

стъпките, които предприемат управителите на допустимите фондове за социално предприемачество във връзка със структурите, организационните и административните процедури, за да установяват, предотвратяват, управляват, наблюдават и оповестяват конфликтите на интереси.

Член 10

1.   За всеки управляван от тях допустим фонд за социално предприемачество управителите на допустимите фондове за социално предприемачество използват процедури, с които се измерва до каква степен предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, в които допустимият фонд за социално предприемачество инвестира, постигат положителното социално въздействие, с което са се ангажирали. Управителите гарантират, че тези процедури са ясни и прозрачни и включват показатели, които могат, в зависимост от социалната цел и естеството на предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, да включват един или повече от следните аспекти:

a)

пазари на заетостта и труда;

б)

стандарти и права, свързани с качеството на работните места;

в)

социално включване и защита на определени групи;

г)

равнопоставено третиране, равни възможности и недискриминация;

д)

обществено здраве и безопасност;

е)

достъп до и въздействие върху социалната защита и върху здравето и образователните системи.

2.   На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 26 за уточняване на подробностите по посочените в параграф 1 от настоящия член процедури по отношение на различни предприятията, допустими да бъдат част от портфейл.

Член 11

1.   По всяко време управителите на допустимите фондове за социално предприемачество разполагат с достатъчно собствени средства и използват подходящи човешки и технически ресурси, които са необходими за правилното управление на управляваните от тях фондове за социално предприемачество.

2.   Отговорност на управителите на допустимите фондове за социално предприемачество е да гарантират във всеки момент, че те могат да обосновават достатъчността на своите собствени средства с цел поддържане на оперативната непрекъснатост и да оповестяват своите съображения относно достатъчността на средствата, както е уточнено в член 14.

Член 12

1.   Правилата за оценка на активите се залагат в устава на допустимия фонд за социално предприемачество или в неговите учредителни документи и гарантират правилен и прозрачен процес на оценяване.

2.   Използваните процедури за оценка гарантират, че активите се оценяват правилно и че поне веднъж годишно се изчислява стойността на активите.

3.   За да бъде гарантиран последователният характер на оценката на предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, ЕОЦКП разработва насоки, в които се определят общите принципи относно третирането на инвестициите в такива предприятия, като отчита тяхната основна цел за постигане на измеримо положително социално въздействие, както и използването от тези предприятия на собствените печалби преди всичко за постигането на това въздействие.

Член 13

1.   Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество предоставят годишен доклад на компетентния орган на държавата членка по произход за всеки управляван от тях допустим фонд за социално предприемачество не по-късно от шест месеца след края на финансовата година. В него се описват съставът на портфейла на допустимия фонд за социално предприемачество и дейността през изминалата година. Той включва също така оповестяване на печалбите, реализирани от допустимия фонд за социално предприемачество до края на неговото съществуване, и ако е приложимо, оповестяване на печалбите, разпределени за периода на съществуване на фонда. Той съдържа одитираните финансови отчети за допустимия фонд за социално предприемачество. Годишният доклад се изготвя в съответствие със съществуващите стандарти за отчетност и условията, договорени между управителите на допустимите фондове за социално предприемачество и инвеститорите. Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество предоставят доклада на инвеститорите при поискване. Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество и инвеститорите могат да се договарят за предоставяне на допълнителна информация.

2.   Годишният доклад трябва да включва най-малко следното:

а)

подробна информация, по целесъобразност, за общите социални резултати, постигнати чрез инвестиционната политика, и използвания метод за измерването на тези резултати;

б)

декларация за извършените продажби на активи във връзка с предприятия, допустими да бъдат част от портфейл;

в)

описание на това дали продажбите на активи, свързани с другите активи на допустим фонд за социално предприемачество, които не са инвестирани в предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, са извършени въз основа на критериите, посочени в член 14, параграф 1, буква е);

г)

обобщение на дейностите, предприети от управителя на допустим фонд за социално предприемачество по отношение на предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, посочени в член 14, параграф 1, буква л);

д)

информация за естеството и целта на инвестициите, различни от допустими инвестиции, посочени в член 5, параграф 1.

3.   Поне веднъж годишно се извършва одит на допустим фонд за социално предприемачество. Одитът потвърждава, че парите и активите се държат от името на допустимия фонд за социално предприемачество и че управителят на допустимия фонд за социално предприемачество е установил и поддържа подходяща отчетност и контрол по отношение на използването на всеки мандат или управление на парите и активите на допустимия фонд за социално предприемачество и неговите инвеститори.

4.   Когато в съответствие с член 4 от Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (10) от управителя на допустим фонд за социално предприемачество се изисква да публикува годишен финансов отчет във връзка с допустимия фонд за социално предприемачество, информацията по параграфи 1 и 2 от настоящия член може да се представи поотделно или като допълнителна част от годишния финансов отчет.

Член 14

1.   По отношение на управляваните от тях допустими фондове за социално предприемачество управителите на допустимите фондове за социално предприемачество информират техните инвеститори, преди да са взели инвестиционно решение, по ясен и разбираем начин за следното:

a)

самоличността на управителя и на всички други доставчици на услуги, с които управителят е сключил договори във връзка с тяхното управление, както и описание на техните задължения;

б)

размера на собствените средства, които са на разположение на управителя, както и подробна обосновка защо управителят счита тези средства за достатъчни за поддържането на подходящи човешки и технически ресурси, необходими за правилното управление на въпросния допустим фонд за социално предприемачество;

в)

описание на инвестиционната стратегия и целите на допустимия фонд за социално предприемачество, включително:

i)

видовете предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, в които фондът възнамерява да инвестира;

ii)

всеки друг допустим фонд за социално предприемачество, в който фондът възнамерява да инвестира;

iii)

видовете предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, в които възнамерява да инвестира който и да било друг допустим фонд за социално предприемачество, както е посочено в подточка ii);

iv)

инвестиции, които не са допустими, които възнамерява да осъществява;

v)

техниките, които предвижда да използва; и

vi)

всички приложими инвестиционни ограничения;

г)

положителното социално въздействие, към което е насочена инвестиционната политика на допустимия фонд за социално предприемачество, включително, когато е уместно, разумни прогнози за резултатите, както и информация за постигнатите резултати в тази област;

д)

методологиите, които следва да бъдат използвани за измерване на социалното въздействие;

е)

описание на активите, различни от предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, и на процедурата и критериите, които се използват за подбора на тези активи, освен ако са парични средства или парични еквиваленти;

ж)

описание на рисковия профил на допустимия фонд за социално предприемачество и на всякакви рискове, свързани с активите, в които фондът може да инвестира, и инвестиционните техники, които могат да се използват;

з)

описание на процедурата за оценка на допустимия фонд за социално предприемачество и на методиката на ценообразуване при оценката на активите, включително на използваните методи за оценка на предприятията, допустими да бъдат част от портфейл;

и)

описание на начина за изчисляване на възнаграждението на управителя на допустим фонд за социално предприемачество;

й)

описание на всички съответни разходи, както и на максималните им размери;

к)

финансовите резултати от дейността на допустим фонд за социално предприемачество в минали периоди, ако са на разположение;

л)

услугите в подкрепа на бизнеса и други спомагателни дейности, които управителят на допустим фонд за социално предприемачество предоставя или урежда чрез трети лица с цел улесняване на развитието, растежа или някакъв друг аспект на текущата дейност на предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, в които допустимият фонд за социално предприемачество инвестира, или, когато тези услуги или дейности не са осъществени — обяснение на този факт;

м)

описание на процедурите, чрез които допустим фонд за социално предприемачество може да променя инвестиционната си стратегия или инвестиционната си политика, или и двете.

2.   Цялата информация, посочена в параграф 1, е безпристрастна, ясна и не е подвеждаща. Тя се актуализира и преразглежда редовно, когато това е уместно.

3.   Ако в съответствие с Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване (11) или в съответствие с приложимото национално право по отношение на допустим фонд за социално предприемачество от управителя на допустимия фонд за социално предприемачество се изисква да публикува проспект, информацията по параграф 1 от настоящия член може да бъде представена отделно или като част от проспекта.

4.   На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 26, конкретизиращи:

а)

съдържанието на информацията, посочена в параграф 1, букви от в) до е) и буква л) от настоящия член;

б)

как информацията, посочена в параграф 1, букви от в) до е) и буква л) от настоящия член, може да се представи по единен начин с цел да се гарантира възможно най-висока степен на сравнимост.

ГЛАВА III

НАДЗОР И АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 15

1.   Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество, които възнамеряват да използват обозначението „EuSEF“ при предлагането на своите допустими фондове за социално предприемачество, информират компетентния орган в своята държава членка по произход за намерението си и предоставят следната информация:

а)

самоличността на лицата, които фактически извършват дейността по управление на допустимия фонд за социално предприемачество;

б)

идентичността на допустимите фондове за социално предприемачество, чиито дялове или акции се предлагат на пазара, и техните инвестиционни стратегии;

в)

информация относно постигнати договорености във връзка с изпълнението на изискванията по глава II;

г)

списък на държавите членки, в които управителят на допустимия фонд за социално предприемачество възнамерява да предлага всеки допустим фонд за социално предприемачество;

д)

списък на държавите членки, в които е установен управителят на допустимия фонд за социално предприемачество или в които възнамерява да установи допустимия фонд за социално предприемачество.

2.   Компетентният орган на държавата членка регистрира управителя на допустимия фонд за социално предприемачество само ако са изпълнени следните условия:

а)

лицата, които фактически извършват дейността по управление на допустими фондове за социално предприемачество, също отговарят на условията за почтеност и опит във връзка с инвестиционните стратегии, преследвани от управителя на допустимия фонд за социално предприемачество;

б)

изискваната информация, посочена в параграф 1, е пълна;

в)

договореностите, нотифицирани в съответствие с параграф 1, буква в), са подходящи за постигане на съответствие с изискванията по глава II.

г)

списъкът, нотифициран в съответствие с параграф 1, буква д), разкрива, че всички допустими фондове за социално предприемачество са установени в съответствие с член 3, параграф 1, буква б), подточка iii) от настоящия регламент.

3.   Регистрацията по настоящия член е валидна за цялата територия на Съюза и позволява на управителите на допустимите фондове за социално предприемачество да предлагат допустими фондове за социално предприемачество под обозначението „EuSEF“ в целия Съюз.

Член 16

Управителят на допустим фонд за социално предприемачество актуализира информацията, предоставяна на компетентния орган на държавата членка по произход, когато възнамерява да предлага:

а)

нов допустим фонд за социално предприемачество;

б)

съществуващ допустим фонд за социално предприемачество в държава членка, която не е посочена в списъка в член 15, параграф 1, буква г).

Член 17

1.   Непосредствено след регистрацията на управителя на допустим фонд за социално предприемачество, добавянето на нов допустим фонд за социално предприемачество, добавянето на ново седалище за установяване на допустим фонд за социално предприемачество или добавянето на нова държава членка, в която управителят на допустим фонд за социално предприемачество възнамерява да предлага допустим фонд за социално предприемачество, компетентният орган на държавата членка по произход съобщава това съответно на посочените съгласно член 15, параграф 1, буква г) държави членки, както и на ЕОЦКП.

2.   Приемащите държави членки, посочени съгласно член 15, параграф 1, буква г) от настоящия регламент, не налагат на регистрирания в съответствие с член 15 управител на допустим фонд за социално предприемачество никакви изисквания или административни процедури във връзка с предлагането на неговия допустим фонд за социално предприемачество, нито изискват каквото и да било одобрение на предлагането, преди то да е започнало.

3.   За да се гарантира единно прилагане на настоящия член, ЕОЦКП разработва проект на технически стандарти за изпълнение за определяне на формата на уведомлението по настоящия член.

4.   ЕОЦКП представя на Комисията проектите на изпълнителни технически стандарти до 16 февруари 2014 г.

5.   На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в параграф 3 технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 18

ЕОЦКП поддържа свободно достъпна по Интернет централна база данни на всички управители на допустими фондове за социално предприемачество, регистрирани в съответствие с член 15, и на допустимите фондове за социално предприемачество, които те предлагат, както и на държавите, в които се предлагат тези фондове.

Член 19

1.   Компетентният орган на държавата членка по произход упражнява надзор по отношение на спазването на изискванията, изложени в настоящия регламент.

2.   В случай че компетентният орган на държавата членка по произход има ясни и очевидни причини да счита, че управителят на допустим фонд за социално предприемачество е в нарушение на настоящия регламент в рамките на своята територия, той незабавно информира компетентния орган на държавата членка по произход. Компетентният орган на държавата членка по произход предприема съответните мерки.

3.   Ако въпреки мерките, предприети от компетентните органи на държавата членка по произход, или поради неспособност на компетентните органи на държавата членка по произход да предприемат действия в разумен срок, или ако управителят на допустим фонд за социално предприемачество продължава да действа по начин, който е в ясен конфликт с настоящия регламент, компетентните органи на приемащата държава членка могат, като следствие и след като уведомят компетентните органи на държавата членка по произход, да предприемат всички необходими мерки, за да защитят инвеститорите, включително възможността за възпрепятстване на заинтересования управител на допустим фонд за социално предприемачество да извършва допълнително предлагане на своя допустим фонд за социално предприемачество на територията на приемащата държава членка.

Член 20

На компетентните органи се предоставят всички правомощия за надзор и разследване, необходими за изпълнение на функциите им. Те имат по-специално следните правомощия:

а)

да изискват достъп до всеки документ във всякаква форма и да получават или правят копие от него;

б)

да изискват от управителя на допустим фонд за социално предприемачество да им предоставя информация незабавно;

в)

да изискват информация от всяко лице, имащо отношение към дейността на управителя на допустим фонд за социално предприемачество или към допустим фонд за социално предприемачество;

г)

да извършват проверки на място със или без предварително обявяване;

д)

да вземат подходящи мерки, за да се гарантира, че управителят на допустим фонд за социално предприемачество продължава да отговаря на изискванията на настоящия регламент;

е)

да издават заповед, с която да се гарантира, че управителят на допустим фонд за социално предприемачество отговаря на изискванията на настоящия регламент и се въздържа от повторение на всякакво поведение, което може да съставлява нарушение на настоящия регламент.

Член 21

1.   Държавите членки установяват система от административни санкции и други мерки, приложими за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат необходимото за прилагането ѝ. Предвидените административни санкции и други мерки са ефективни, съразмерни и възпиращи.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията и ЕОЦКП правилата, посочени в параграф 1, до 16 май 2015 г. Те уведомяват незабавно Комисията и ЕОЦКП за всякакви последващи техни изменения.

Член 22

1.   Компетентният орган на държавата членка по произход, при зачитане на принципа на пропорционалност, предприема подходящите мерки, посочени в параграф 2, когато управител на допустим фонд за социално предприемачество:

а)

в нарушение на член 5 не съблюдава приложимите към състава на портфейла изисквания;

б)

в нарушение на член 6 предлага дялове или акции на допустим фонд за социално предприемачество на недопустими инвеститори;

в)

използва обозначението „EuSEF“, без да е регистриран в съответствие с член 15;

г)

използва обозначението „EuSEF“ за предлагане на фондове, които не са установени в съответствие с член 3, параграф 1, буква б), подточка iii);

д)

е получил регистрация чрез представяне на невярна информация или друг неправомерен начин в нарушение на член 15;

е)

не действа честно, не полага надлежното умение, грижа, старание и коректност при извършване на дейността си в нарушение на член 7, буква а);

ж)

не прилага подходящите политики и процедури за предотвратяване на злоупотреби в нарушение на член 7, буква б);

з)

многократно не изпълнява изискванията по член 13 във връзка с годишния доклад;

и)

многократно не изпълнява задължението да уведомява инвеститорите в съответствие с член 14.

2.   В случаите, посочени в параграф 1, компетентният орган на държавата членка по произход, по целесъобразност:

а)

предприема мерки, за да гарантира, че управителят на съответния допустим фонд за социално предприемачество е в съответствие с членове 5 и 6, член 7, букви а) и б) и членове 13, 14 и 15;

б)

забранява използването на обозначението „EuSEF“ и заличава управителя на допустим фонд за социално предприемачество от регистъра.

3.   Компетентният орган на държавата членка по произход информира незабавно компетентните органи на приемащите държави членки, посочени в съответствие с член 15, параграф 1, буква г), и ЕОЦКП за посоченото в параграф 2, буква б) от настоящия член заличаване на управителя на допустим фонд за социално предприемачество от регистъра.

4.   Правото да се предлага един или повече допустими фондове за социално предприемачество с обозначението „EuSEF“ в Съюза се прекратява с незабавно действие от датата на решението на компетентния орган, посочено в параграф 2, буква б).

Член 23

1.   Компетентните органи и ЕОЦКП си сътрудничат за целите на изпълнението на съответните им задължения по настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2.   Компетентните органи и ЕОЦКП обменят цялата информация и документация, необходима за изпълнение на техните съответни задължения по настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010, и по-специално за установяване и премахване на нарушения на настоящия регламент.

Член 24

1.   Всички лица, които работят или са работили за компетентните органи или за ЕОЦКП, както и одиторите и експертите, инструктирани от компетентните органи или от ЕОЦКП, са обвързани със задължението за спазване на професионална тайна. Никаква поверителна информация, която тези лица получават в хода на изпълнение на служебните си задължения, не може да се разкрива на никое лице или орган, освен под формата на резюме или обобщение, така че управителите на допустимите фондове за социално предприемачество и допустимите фондове за социално предприемачество да не могат да бъдат индивидуално определени, без да се засягат случаите, обхванати от наказателното право и производствата по настоящия регламент.

2.   Компетентните органи на държавите членки или ЕОЦКП не трябва да бъдат възпрепятствани да обменят информация в съответствие с настоящия регламент или друг законодателен акт на ЕС, приложим към управителите на допустимите фондове за социално предприемачество и към допустимите фондове за социално предприемачество.

3.   Когато компетентните органи или ЕОЦКП получават поверителна информация в съответствие с параграф 2, те могат да я използват само при изпълнението на задълженията си и за целите на административните и съдебните производства.

Член 25

В случай на разногласие между компетентните органи на държавите членки относно оценка, действие или пропуск от страна на даден компетентен орган в области, по отношение на които настоящият регламент изисква сътрудничество или координация между компетентните органи от повече от една държава членка, компетентните органи могат да отнесат въпроса до ЕОЦКП, който може да действа в съответствие с правомощията, предоставени му по член 19 от Регламент (ЕС) №1095/2010, ако разногласието не се отнася до член 3, параграф 1, буква б), подточка i) или буква г), подточка i) от настоящия регламент.

ГЛАВА IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 26

1.   На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове при спазване на определените в настоящия член условия.

2.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 2, член 9, параграф 5, член 10, параграф 2 и член 14, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от четири години считано от 15 май 2013 г. Комисията изготвя доклад по отношение на делегираните правомощия не по-късно от девет месеца преди края на четиригодишния период. Делегирането на правомощия се удължава с мълчаливо съгласие за периоди със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не се противопоставят на такова удължаване не по-късно от три месеца преди края на всеки период.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 2, член 9, параграф 5, член 10, параграф 2 и член 14, параграф 4, може да бъде отменено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 2, член 9, параграф 5, член 10, параграф 2 или член 14, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на Европейския парламент и Съвета относно акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с три месеца.

Член 27

1.   Комисията прави преглед на настоящия регламент в съответствие с параграф 2. В прегледа се включва общо проучване на действието на правилата в настоящия регламент и на опита, придобит при прилагането им, включително:

а)

в каква степен обозначението „EuSEF“ е използвано от управителите на допустимите фондове за социално предприемачество в различни държави членки, било вътре в страната или в трансграничен план;

б)

географското и секторното разпределение на инвестициите, предприети от допустими фондове за социално предприемачество;

в)

доколко са подходящи изискванията за информация по член 14, по-специално дали са достатъчни, за да позволят на инвеститорите да взимат информирани инвестиционни решения;

г)

използването на различни допустими инвестиции от допустими фондове за социално предприемачество и как това е повлияло на развитието на социални предприятия на територията на Съюза;

д)

уместността на създаването на европейски знак за „социално предприятие“;

е)

възможността да се разреши на фондове за социално предприемачество със седалище в трета държава да използват обозначението „EuSEF“, като се взема предвид опитът при прилагането на препоръката на Комисията относно мерките, предназначени да насърчат трети държави да прилагат минимални стандарти на добро управление в областта на данъчното облагане;

ж)

практическото приложение на критериите за идентифициране на предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, и неговото въздействие върху развитието на социалните предприятия в Съюза и положителното им социално въздействие;

з)

анализ на процедурите, прилагани от управителите на допустимите фондове за социално предприемачество, за да се измери позитивното социално отражение, генерирано от предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, в съответствие с член 10, и оценка на изпълнимостта на въвеждането на хармонизирани стандарти за измерване на социалното въздействие на равнището на Съюза по начин, който не противоречи на социалната политика на Съюза;

и)

възможността за разширяване на предлагането на допустими фондове за социално предприемачество, така че то да обхваща дребни инвеститори;

й)

уместността на включването на допустими фондове за социално предприемачество в допустимите активи съгласно Директива 2009/65/ЕО;

к)

уместността на допълването настоящия регламент с режим за депозитар;

л)

прегледа на евентуалните данъчни препятствия за фондовете за социално предприемачество и оценка на евентуалните данъчни стимули, с които се цели насърчаването на социалното предприемачество в Съюза;

м)

оценка на всички пречки, които може да са затруднили инвестирането във фондове, използващи обозначението „EuSEF“, включително въздействието върху институционалните инвеститори на друго право на Съюза с пруденциален характер.

2.   Прегледът по параграф 1 се състои, както следва:

а)

до 22 юли 2017 г. — по отношение на букви а), б), в), г), д) и в) – м); както и

б)

до 22 юли 2015 г. — по отношение на буква е),

3.   След прегледа, посочен в параграф 1, и след допитване до ЕОЦКП Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен при необходимост от законодателно предложение.

Член 28

1.   В срок до 22 юли 2017 г. Комисията започва преглед на взаимодействието между настоящия регламент и другите правила относно предприятията за колективно инвестиране и техните управители, по-специално правилата на Директива 2011/61/ЕС. В този преглед се разглежда въпросът за приложното поле на настоящия регламент. В него се събират данни, за да се оцени дали е необходимо разширяването на приложното поле, така че да бъде възможно управителите на фондове за социално предприемачество, чиито съвкупни активи надхвърлят прага, предвиден в член 2, параграф 1, да станат управители на допустими фондове за социално предприемачество в съответствие с настоящия регламент.

2.   След прегледа, посочен в параграф 1, и след допитване до ЕОЦКП Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен при необходимост от законодателно предложение.

Член 29

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 22 юли 2013 г., с изключение на член 3, параграф 2, член 9, параграф 5, член 10, параграф 2 и член 14, параграф 4, които се прилагат от 15 май 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 17 април 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

L. CREIGHTON


(1)  ОВ C 175, 19.6.2012 г., стр. 11.

(2)  ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 55.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 21 март 2013 г.

(4)  ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32.

(5)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

(8)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(9)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

(11)  ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.


25.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/39


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 347/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 април 2013 година

относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 172 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

На 26 март 2010 г. Европейският съвет изрази съгласие с предложението на Комисията да стартира нова стратегия — „Европа 2020“. Един от приоритетите на стратегията „Европа 2020“ е постигането на устойчив растеж чрез насърчаването на ресурсно по-ефективна, по-устойчива и по-конкурентоспособна икономика. В тази стратегия е отредено важно място на енергийната инфраструктура като съставна част от водещата инициатива „Ресурсноефективна Европа“, като е изтъкната спешната необходимост да се подобрят европейските енергийни мрежи, те да бъдат свързани помежду си на континентално равнище и по-специално в тях да бъдат интегрирани възобновяемите енергийни източници.

(2)

Все още не е постигната договорената цел, включена в заключенията от заседанието на Европейския съвет в Барселона през март 2002 г., а именно всички държави-членки да разполагат с равнище на електроенергийни междусистемни връзки от най-малко 10 % от наличния си производствен капацитет.

(3)

В съобщението на Комисията, озаглавено „Приоритети за енергийната инфраструктура за 2020 г. и по-нататък — план за интегрирана европейска енергийна мрежа“, което беше последвано от заключенията на Съвета от 28 февруари 2011 г. и от резолюцията на Европейския парламент (4), бе отправен призив за нова политика в областта на енергийната инфраструктура, чрез която да се оптимизира на европейско равнище разработването на енергийни мрежи в периода до 2020 г. и по-нататък, с оглед да се осигури възможност на ЕС да изпълни основните цели в рамките на енергийната си политика — конкурентоспособност, устойчиво развитие и сигурност на енергийните доставки.

(4)

На заседанието си от 4 февруари 2011 г. Европейският съвет подчерта необходимостта от модернизиране и разширяване на европейската енергийна инфраструктура и от трансгранично свързване на енергийните мрежи, с цел да се постигне действаща солидарност между държавите-членки, да се предвидят алтернативни маршрути за доставка или транзит и алтернативни източници на енергия, както и да се разработят възобновяеми енергийни източници в конкуренция с традиционните източници. Изтъкнато бе, че от 2015 г. нататък нито една държава-членка не трябва да бъде изолирана от европейските електроенергийни и газови мрежи или да бъде застрашена по отношение на енергийната си сигурност поради липса на подходящи връзки.

(5)

В Решение № 1364/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) са установени указания за трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E). Целите на тези указания са: да се подкрепи изграждането на вътрешния енергиен пазар, като същевременно се насърчава рационалното производство, пренос, разпределение и употреба на енергийните ресурси, да се намали изолираността на по-малко облагодетелстваните и островните региони, да се осигури надеждност и диверсификация на енергийните доставки, източници и маршрути на Съюза, включително чрез сътрудничество с трети държави, както и да се допринесе за устойчивото развитие и опазването на околната среда.

(6)

Оценката на съществуващата нормативна рамка за трансевропейските електроенергийни мрежи ясно показва, че на тази рамка (при все че тя има положителен принос за избраните проекти, като им осигурява политическа видимост) ѝ липсват визия, съсредоточеност и гъвкавост, за да може да послужи за коригиране на констатираните недостатъци. Ето защо Съюзът следва да увеличи усилията си с оглед на бъдещите предизвикателства в тази област, като следва да се отдели надлежно внимание на определянето на потенциалните бъдещи несъответствия между търсенето и предлагането на енергия.

(7)

Ускорената реконструкция на съществуващата енергийна инфраструктура и изграждането на нова енергийна инфраструктура са от жизненоважно значение за постигане на целите на ЕС в рамките на енергийната политика и политиката за борба срещу изменението на климата, които се състоят в изграждането на вътрешноевропейския пазар на енергия, обезпечаване на сигурност на енергийните доставки — по-специално по отношение на газа и нефта, намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % (30 % ако са налице необходимите условия), увеличаване на дела на възобновяемата енергия в крайното енергопотребление до 20 % (6) и постигане на подобрение на енергийната ефективност с 20 %, съответно до 2020 г., като повишаването на енергийната ефективност може да допринесе за ограничаване на необходимостта от изграждане на нови инфраструктури. Същевременно е необходимо ЕС да подготви своята инфраструктура за допълнително намаляване на въглеродната интензивност на своята енергетика в дългосрочен план (към 2050 г.). Ето защо настоящият регламент следва да може също да включи възможни бъдещи цели на политиката на Съюза в областта на енергетиката и борбата срещу изменението на климата.

(8)

Въпреки факта, че Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (7) и Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (8) предвиждат изграждането на вътрешен пазар на електроенергия, този пазар все още е фрагментиран поради недостатъчните междусистемни връзки между националните енергийни мрежи. При все това наличието на интегрирани в рамките на целия Съюз мрежи и изграждането на интелигентни електроенергийни мрежи са от жизненоважно значение за осигуряването на конкурентен и правилно функциониращ интегриран пазар, за постигането на оптимално използване на енергийната инфраструктура, за повишаването на енергийната ефективност, за интегрирането на децентрализираните възобновяеми източници на енергия и за насърчаването на растежа, заетостта и устойчивото развитие.

(9)

Енергийната инфраструктура на Съюза следва да бъде подобрена с цел предотвратяване на техническа неизправност и подобряване на нейната устойчивост спрямо подобна неизправност, природни или предизвикани от човека бедствия, отрицателни въздействия от изменението на климата и заплахи за нейната сигурност, по-специално по отношение на европейските критични инфраструктури съгласно определението в Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита (9).

(10)

Преносът на нефт чрез наземни тръбопроводи вместо по водни пътища може да окаже важен принос за понижаване на риска за околната среда, свързан с преноса на нефт.

(11)

Значението на интелигентните електроенергийни мрежи за постигането на целите на енергийната политика на Съюза е отбелязано в съобщението на Комисията от 12 април 2011 г., озаглавено „Интелигентни електроенергийни мрежи: от нововъведението към внедряването“.

(12)

Енергийните хранилища и съоръженията за приемане, съхраняване и регазификация или понижаване на налягането на втечнен природен газ (ВПГ) и сгъстен природен газ (СПГ) изпълняват все по-важна роля в рамките на европейската енергийна инфраструктура. По-широкото разпространение на тези съоръжения в рамките на енергийната инфраструктура е важен фактор за гладкото функциониране на мрежовата инфраструктура.

(13)

В съобщението на Комисията от 7 септември 2011 г., озаглавено „Енергийната политика на ЕС: ангажиране с партньори извън нашите граници“, се изтъква необходимостта Съюзът да включва насърчаването на развитието на енергийната инфраструктура в своите външни отношения с цел подпомагане на социално-икономическото развитие извън границите на Съюза. Съюзът следва да улеснява реализацията на инфраструктурни проекти, свързващи енергийните мрежи в Съюза с мрежите на трети държави, по-специално на съседни държави и държави, с които Съюзът е установил отношения на енергийно сътрудничество.

(14)

С цел гарантиране на стабилността на напрежението и на честотите трябва да се обърне особено внимание на стабилността на европейската електроенергийна мрежа в променящите се условия, свързани с постоянно нарастващото захранване с енергия от възобновяеми източници, които имат променлив характер.

(15)

Необходимите инвестиции за електропреносна и газопреносна инфраструктура от европейско значение в периода до 2020 г. се оценяват на около 200 милиарда евро. Тези значително по-големи обеми на инвестициите в сравнение с досегашните тенденции, както и спешната нужда от реализация на инфраструктурните приоритети пораждат необходимост да се прилага нов подход при регулирането и финансирането на енергийните инфраструктури, по-специално на енергийните инфраструктури с трансграничен характер.

(16)

В работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Energy infrastructure investment needs and financing requirements“ („Необходими инвестиции и потребности от финансиране за енергийната инфраструктура“) и подготвен за заседанието на Съвета от 10 юни 2011 г., е изтъкнато, че за приблизително половината от необходимите инвестиции за десетилетието до 2020 г. съществува риск или изобщо да не да бъдат реализирани, или да закъснеят поради пречки, свързани с издаването на разрешения, нормативните въпроси и финансирането.

(17)

В настоящия регламент са установени правила за навременното разработване и оперативната съвместимост на трансевропейските енергийни мрежи с оглед на постигането на заложените в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) цели в областта на енергийната политика за обезпечаване на функционирането на вътрешния енергиен пазар и на сигурността на енергийните доставки в Съюза, за насърчаване на енергийната ефективност, енергоспестяването и разработването на нови възобновяеми видове енергия, както и за насърчаване на междусистемните връзки на енергийните мрежи. Със своята насоченост към постигането на тези цели настоящият регламент допринася за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и предлага ползи за целия Съюз по отношение на конкурентоспособността и икономическото, социалното и териториалното сближаване.

(18)

От основно значение за развитието на трансевропейските мрежи и тяхната ефективна оперативна съвместимост е да се осигури оперативната координация между операторите на преносни системи (ОПС) за електроенергия. За да се осигурят еднакви условия за прилагането на съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия (10) в това отношение, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (11). Процедурата по разглеждане следва да се използва за приемане на насоките относно прилагането на оперативната координация между ОПС на равнището на Съюза, като се има предвид, че тези насоки ще се прилагат общо за всички ОПС.

(19)

На Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, създадена по силата на Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета (12), са възложени важни допълнителни задачи съгласно настоящия регламент и тя следва да получи правото да налага такси за някои от тези допълнителни задачи.

(20)

След подробни консултации с всички държави-членки и със заинтересованите страни Комисията определи 12 стратегически приоритета за трансевропейската енергийна инфраструктура, чиято реализация до 2020 г. е от съществено значение за постигането на целите на Съюза в рамките на енергийната политика и на политиката за борба срещу изменението на климата. Тези приоритети обхващат различни географски региони или тематични области в областта на инфраструктурите за пренос и съхраняване на електроенергия, газ и втечнен или сгъстен природен газ, интелигентните електроенергийни мрежи, магистралните електропроводи, преноса на въглероден двуокис и нефтената инфраструктура.

(21)

Проектите от общ интерес следва да отговарят на общи, прозрачни и обективни критерии с оглед на техния принос към целите на енергийната политика. За да отговарят на условията за включване във втория списък и последващите списъци на Съюза, проектите в електроенергийния и газовия сектор следва да представляват част от съответния най-нов десетгодишен план за развитие на енергийните мрежи. В този план по-специално следва да бъдат отчетени заключенията от заседанието на Европейския съвет, състояло се на 4 февруари 2011 г., по отношение на необходимостта от интегриране на периферните енергийни пазари.

(22)

Следва да бъдат създадени регионални групи за предлагане и преразглеждане на проекти от общ интерес, което да води до съставянето на регионални списъци на проектите от общ интерес. За да се постигне широк консенсус, тези регионални групи следва да осигуряват тясно сътрудничество между държавите-членки, националните регулаторни органи, организаторите на проекти и съответните заинтересовани страни. Това сътрудничество следва да се реализира с използване във възможно най-голяма степен на съществуващите структури за регионално сътрудничество на националните регулаторни органи и ОПС и на други структури, създадени от държавите-членки и Комисията. В контекста на това сътрудничество националните регулаторни органи следва, когато това е необходимо, да предоставят консултации на регионалните групи, наред с другото относно осъществимостта на регулаторните аспекти на предложените проекти и относно осъществимостта на предложения график за регулаторно одобрение.

(23)

За да се гарантира, че списъкът на проектите от общ интерес („списък на Съюза“) включва само такива проекти, които в най-голяма степен допринасят за реализацията на приоритетните коридори и тематични области на стратегическата енергийна инфраструктура, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия за приемане и преразглеждане на списъка на Съюза в съответствие с член 290 от ДФЕС, като в същото време се зачита правото на държавите-членки да одобряват проекти от общ интерес, свързани с тяхната територия. Съгласно анализа в оценката на въздействието, придружаваща предложението, което доведе до настоящия регламент, броят на тези проекти се очаква да е около 100 в областта на електроенергетиката и около 50 в газовия сектор. Като се вземат предвид тази оценка и необходимостта да се осигури насочеността на настоящия регламент, общият брой на проектите от общ интерес следва да бъде управляем и следователно той не би трябвало да бъде много по-висок от 220. При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното, навременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(24)

На всеки две години следва да се изготвя нов списък. Проектите от общ интерес, които са завършени или които вече не отговарят на съответните критерии и изисквания по настоящия регламент, не следва да фигурират в следващия списък на Съюза. Поради тази причина съществуващите проекти от общ интерес, които е необходимо да бъдат включени в следващия списък на Съюза, следва да подлежат на същата процедура за подбор с оглед на изготвянето на регионалните списъци и на списъка на Съюза като предлаганите проекти; при все това следва да се положат усилия за ограничаване в максимална степен на произтичащата от това административна тежест, например чрез използване във възможно най-голяма степен на по-рано получената информация и чрез вземане под внимание на годишните доклади на организаторите на проектите.

(25)

Проектите от общ интерес следва да бъдат изпълнявани възможно най-бързо и да бъдат подложени на подробно наблюдение и оценка, като същевременно административната тежест за организаторите на проектите остане минимална. Комисията следва да назначи европейски координатори за проектите от общ интерес, които са изправени пред значителни трудности.

(26)

Процесът на издаване на разрешения не следва нито да води до непропорционални на размера и сложността на проекта административни тежести, нито да създава пречки за развитието на трансевропейските мрежи и достъпа до пазара. В заключенията от заседанието на Съвета от 19 февруари 2009 г. се изтъква необходимостта да бъдат определени и отстранени пречките пред инвестициите, включително чрез рационализиране на процедурите за планиране и провеждане на консултации. Посочените заключения бяха потвърдени и подсилени от заключенията от заседанието на Европейския съвет, състояло се на 4 февруари 2011 г., на което отново бе изтъкнато значението на рационализирането и подобряването на процеса на издаване на разрешения при спазване на националните правомощия.

(27)

Планирането и реализирането на проектите от общ интерес на Съюза в областта на енергийната, транспортната и телекомуникационната инфраструктура следва да бъдат координирани, за да бъдат създадени взаимодействия там, където това има смисъл от гледна точка на икономиката, технологиите, околната среда или териториалното устройство, при надлежно спазване на съответните аспекти, свързани с безопасността. По този начин при планирането на различните трансевропейски мрежи би могло да се отдаде предпочитание на интегрирането на транспортните, комуникационните и енергийните мрежи, за да се гарантира, че се заема възможно най-малка площ земя, като същевременно се гарантира, по възможност, че съществуващите или излезлите от употреба пътища се използват отново, за да бъде сведено до минимум всякакво отрицателно социално, икономическо, екологично и финансово въздействие.

(28)

На проектите от общ интерес следва да бъде даван „приоритетен статут“ на национално равнище, който да осигурява бързо административно третиране. Тези проекти следва да бъдат считани от компетентните органи за проекти от обществен интерес. За проектите, които имат отрицателно въздействие върху околната среда, следва да се дава разрешение по причини от първостепенен обществен интерес, ако са изпълнени всички условия по Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (13) и Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (14).

(29)

Установяването на компетентен орган или компетентни органи, които да обединяват или координират всички процеси на издаване на разрешения (съгласно принципа „обслужване на едно гише“), следва да намали сложността, да подобри ефективността и прозрачността и да допринесе за задълбочаване на сътрудничеството между държавите-членки. След като бъдат определени, компетентните органи следва да започнат да извършват своята дейност във възможно най-кратък срок.

(30)

Въпреки че вече съществуват установени стандарти за участие на обществеността в процедурите за вземане на решения във връзка с околната среда, необходими са допълнителни мерки за осигуряване на възможно най-високи стандарти на прозрачност и на участие на обществеността по всички съответни въпроси в рамките на процеса на издаване на разрешения за проекти от общ интерес.

(31)

Правилното и координирано прилагане на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (15), на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (16), по целесъобразност, на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси, подписана на 25 юни 1998 г. (17) („Конвенцията от Орхус“) и на Конвенцията от Еспо за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст („Конвенцията от Еспо“) следва да осигури хармонизация на основните принципи за оценка на въздействията върху околната среда, включително в трансграничен контекст. Държавите-членки следва да координират своите оценки на проектите от общ интерес и да предвидят общи оценки в случаите, в които това е възможно. Държавите-членки следва да бъдат насърчавани да обменят най-добри практики и своя опит в областта на изграждането на административен капацитет с оглед на процесите на издаване на разрешения.

(32)

Важно е да се рационализират и подобрят процесите на издаване на разрешения, при зачитане във възможно най-висока степен, като се спазва надлежно принципът на субсидиарност, на националните правомощия и процедури за изграждане на нова инфраструктура. Като се има предвид спешната необходимост от разработването на енергийни инфраструктури, опростяването на процесите на издаване на разрешения следва да бъде допълнено с въвеждане на ясен срок за вземането на решение от съответните органи дали да се изгражда проектът. Този срок следва да стимулира по-ефективното формулиране и провеждане на процедурите и същевременно следва по никакъв начин да не компрометира спазването на високи стандарти по отношение на опазването на околната среда и участието на обществеността. Що се отнася до максималните срокове, установени в настоящия регламент, държавите-членки биха могли при все това да се стремят допълнително да ги съкратят, ако е възможно. Компетентните органи следва да гарантират спазването на тези срокове, а държавите-членки следва да се стремят да гарантират, че обжалванията, оспорващи по същество или от процедурна гледна точка законосъобразността на дадено цялостно решение, се разглеждат по възможно най-ефикасен начин.

(33)

В случаите, в които държавите-членки считат това за целесъобразно, те могат в цялостното решение да включат решения, взети в контекста на: преговори с отделни собственици на земя относно получаването на достъп до недвижима собственост, владението на тази собственост или правото да се държи тази собственост; териториалното устройство, което определя общото земеползване на определен регион, включва други елементи като магистрали, железопътни линии, сгради и защитени природни зони, и съществува извън рамките на конкретния планиран проект; издаване на разрешения за експлоатация. В контекста на процесите на издаване на разрешения даден проект от общ интерес би могъл да включва свързаната с него инфраструктура, доколкото това е от съществено значение за изграждането и функционирането на проекта.

(34)

Настоящият регламент и по-специално разпоредбите относно издаването на разрешения, участието на обществеността и реализацията на проекти от общ интерес следва да се прилагат, без това да влиза в противоречие с международното право и правото на Съюза, включително разпоредбите за опазване на околната среда и човешкото здраве и разпоредбите, приети в рамките на общата политика в областта на рибарството и общата морска политика.

(35)

Разходите за разработването, изграждането, експлоатацията и поддържането на проектите от общ интерес следва като цяло да се поемат от ползвателите на инфраструктурата. При проектите от общ интерес следва да може да се извършва трансгранично разпределяне на разходите, ако оценката на търсенето на пазара или на очакваното въздействие върху тарифите е показала, че не може да се очаква разходите да бъдат покрити от тарифите, плащани от ползвателите на инфраструктурата.

(36)

База за обсъждане на подходящото разпределяне на разходите следва да е анализът на разходите и ползите от даден инфраструктурен проект, направен въз основа на хармонизирана методика за анализ на енергетиката като цяло в рамките на десетгодишните планове за развитие на енергийните мрежи, изготвени от Европейските мрежи на операторите на преносни системи съгласно Регламент (ЕО) № 714/2009 и Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ (18) и преразгледани от Агенцията. Този анализ може да вземе предвид индикаторите и съответните референтни стойности за сравнение на единичните инвестиционни разходи.

(37)

В условията на един все по-интегриран енергиен пазар наличието на ясни и прозрачни правила за трансгранично разпределяне на разходите е необходимо за ускоряване на инвестициите в трансгранична инфраструктура. На своето заседание от 4 февруари 2011 г. Европейският съвет припомни значението на насърчаването на такава регулаторна рамка, която да е благоприятна за инвестициите в енергийни мрежи, с тарифи, отговарящи на потребностите от финансиране, и с подходящо разпределяне на разходите при трансгранични инвестиции, и която същевременно да насърчава конкуренцията и конкурентоспособността и да отчита въздействието върху потребителите. Когато се взема решение относно трансграничното разпределяне на разходите, националните регулаторни органи следва да гарантират, че неговото въздействие върху националните тарифи не представлява непропорционална тежест за потребителите. Националните регулаторни органи следва също да избягват рисковете, свързани с двойната подкрепа за проекти, като вземат предвид действителните или прогнозните такси и приходи. Тези такси и приходи следва да се вземат предвид единствено доколкото те са предназначени да покрият съответните разходи и във възможно най-висока степен са свързани с проектите. Когато дадено инвестиционно искане взема предвид ползи извън границите на съответните държави-членки, националните регулаторни органи следва да се консултират със съответните ОПС във връзка с анализа на разходите и ползите на конкретния проект.

(38)

Съществуващото право за вътрешния енергиен пазар изисква тарифите за достъп до газовите и електроенергийните мрежи да осигуряват подходящи стимули за инвестициите. При прилагането на правото за вътрешния енергиен пазар националните регулаторни органи следва да осигуряват стабилна и предвидима регулаторна рамка със стимули за проектите от общ интерес, включително дългосрочни стимули, които са съразмерни със специфичното равнище на риска при даден проект. Това се отнася по-специално за новаторските технологии за пренос на електроенергия, даващи възможност за широкомащабно интегриране в свързани помежду си мрежи на възобновяеми енергийни източници, децентрализирани енергийни ресурси или механизми за реагиране в зависимост от потреблението, а също и за газопреносната инфраструктура, която предлага възможност за авансово наемане на преносен капацитет или за допълнителна гъвкавост на пазара, позволяващи краткосрочно търгуване и резервно газоподаване в случай на смущения в доставките.

(39)

Настоящият регламент се прилага единствено за издаването на разрешения за проекти от общ интерес, участието на обществеността в такива проекти и тяхното регулиране по смисъла, определен в регламента. При все това държавите-членки могат да прилагат по силата на националното си право същите или подобни правила спрямо други проекти, които нямат статут на проекти от общ интерес в рамките на обхвата на настоящия регламент. Що се отнася до регулаторните стимули, държавите-членки могат да прилагат по силата на националното си право същите или подобни правила спрямо проекти от общ интерес, попадащи в категорията „съхранение на електроенергия“.

(40)

Държавите-членки, които понастоящем не предвиждат правно положение от възможно най-високо национално значение, което се предоставя на енергийните инфраструктурни проекти в контекста на процесите на издаване на разрешения, следва да разгледат възможността за въвеждане на такова положение, по-специално като преценят дали това би довело до по-бърз процес на издаване на разрешения.

(41)

Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ), създадена с Регламент (ЕО) № 663/2009 на Европейския парламент и на Съвета (19) демонстрира ползата от привличането на частно финансиране чрез предоставянето на значителна финансова помощ от страна на Съюза, даваща възможност за реализация на проекти от европейско значение. На заседанието си от 4 февруари 2011 г. Европейският съвет отбеляза, че за някои енергийни инфраструктурни проекти може да е необходимо ограничено по размер публично финансиране, чрез което да се привлече частно финансиране. В условията на икономическата и финансова криза и бюджетни ограничения за следващата многогодишна финансова рамка следва да бъде предвидена целева подкрепа под формата на безвъзмездна помощ и финансови инструменти, чрез която да бъдат привлечени инвеститори за финансиране на приоритетните инфраструктурни коридори и тематични области, като същевременно бюджетният принос на Съюза се запази в минимален размер. Съответните мерки следва да се основават на опита, придобит по време на пилотната фаза след въвеждането на проектни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти.

(42)

Ако отговорят на съответните условия, проектите от общ интерес в областта на електроенергетиката, газовия сектор и преноса на въглероден двуокис следва да могат да получават финансова помощ от страна на Съюза за проучвания и в някои случаи, за строително-монтажни работи веднага след като такова финансиране бъде предоставено съгласно съответния регламент за създаване на Механизъм за свързване на Европа под формата на безвъзмездна помощ или на новаторски финансови инструменти. Това ще осигури възможност за предоставяне на специфично оформена за конкретния проект финансова помощ за тези проекти, които не са жизнеспособни при съществуващата регулаторна рамка и пазарни условия. Важно е да се избягва всякакво нарушаване на конкуренцията, особено между проекти, които допринасят за изграждането на един и същи приоритетен коридор на Съюза. Тази финансова помощ следва да осигурява и необходимите синергии със структурните фондове, които ще се използват за финансиране на интелигентни енергоразпределителни мрежи от местно или областно значение. Към инвестициите в проекти от общ интерес се прилага триетапен подход: на първо място пазарът следва да се ползва с приоритет при инвестирането. На второ място, ако инвестициите не се извършат от пазара, следва да се разгледат регулаторните решения, ако е необходимо, следва да се адаптира съответната регулаторна рамка и следва да се осигури правилното прилагане на съответната регулаторна рамка. На трето място, ако първите два етапа не са достатъчни за осигуряване на необходимите инвестиции в проекти от общ интерес, би могло да се предостави финансова помощ от страна на Съюза, ако проектът от общ интерес отговаря на приложимите критерии за отпускане на помощ.

(43)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно развитието и оперативната съвместимост на трансевропейските енергийни мрежи и свързването на такива мрежи, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(44)

Поради това регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 следва да бъдат съответно изменени.

(45)

Поради това Решение № 1364/2006/ЕО следва да бъде отменено,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.   В настоящия регламент са установени указания за навременно разработване и оперативна съвместимост на приоритетни коридори и тематични области на трансевропейската енергийна инфраструктура, посочени в приложение I („приоритетни коридори и тематични области на енергийната инфраструктура“).

2.   По-специално настоящият регламент:

a)

засяга определянето на проекти от общ интерес, необходими за реализацията на приоритетни коридори и тематични области, попадащи в категориите на енергийната инфраструктура в областта на електроенергетиката, газовия сектор, нефтения сектор и преноса на въглероден двуокис, посочени от приложение II („категории на енергийната инфраструктура“);

б)

улеснява навременната реализация на проектите от общ интерес чрез рационализиране, по-тясно координиране и ускоряване на процесите на издаване на разрешения и чрез активизиране на участието на обществеността;

в)

съдържа правила и насоки за трансграничното разпределяне на разходите и за стимулите за компенсиране на риска при проекти от общ интерес;

г)

определя условията, на които следва да отговарят проектите от общ интерес, за да получават финансова помощ от страна на Съюза.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящия регламент и в допълнение към определенията, предвидени в директиви 2009/28/ЕО, 2009/72/ЕО и 2009/73/ЕО и в регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009, се прилагат следните определения:

1)

„енергийна инфраструктура“ означава всякакво материално оборудване или съоръжения, попадащи в категориите на енергийната инфраструктура, които са разположени в Съюза или свързват Съюза с една или повече трети държави;

2)

„цялостно решение“ означава решението или множеството решения, взети от компетентен орган или компетентни органи на държава-членка, без в това да са включени съдилищата или трибуналите, в което или които се определя дали организаторът на даден проект следва да получи разрешение за изграждане на енергийна инфраструктура с оглед на изпълнението на даден проект, без да се засяга което и да е решение, взето в контекста на административна процедура за обжалване;

3)

„проект“ означава един или няколко електропровода, газопровода, съоръжения, оборудване или инсталации, попадащи в категориите на енергийната инфраструктура;

4)

„проект от общ интерес“ означава проект, който е необходим за реализацията на приоритетните коридори и тематични области на енергийната инфраструктура, посочени от приложение I, и който е включен в списъка на Съюза с проекти от общ интерес, посочен в член 3;

5)

„затруднения, свързани с енергийната инфраструктура“ означава ограничаване на физическите потоци в рамките на енергийна система поради недостатъчен преносен капацитет, което включва, наред с другото, липса на инфраструктура;

6)

„организатор на проект“ означава:

a)

ОПС, оператор на разпределителна система или друг вид оператор или инвеститор, разработващ проект от общ интерес; или

б)

при наличието на няколко ОПС, оператори на разпределителни системи, инвеститори, или на всякакво възможно тяхно групиране — юридическото лице по действащото национално законодателство, което е определено с договорно споразумение между тях и има правомощията да поема юридически задължения и да носи финансова отговорност от името на страните в договорното споразумение;

7)

„интелигентна електроенергийна мрежа“ означава електроенергийна мрежа, която може да интегрира по разходоефективен начин поведението и действията на всички потребители, свързани към нея — производители, потребители и тези, които са едновременно производители и потребители — за да се гарантира икономически ефективна и устойчива електроенергийна система с ниски загуби и високо качество, сигурност на доставките и безопасност;

8)

„строително-монтажни работи“ означава закупуването, доставката и внедряването на компонентите, системите и услугите, включително на софтуера, както и извършването на свързани с проекта развойни, строителни и инсталационни дейности, приемането на съоръженията и стартирането на даден проект;

9)

„проучвания“ означава дейностите, които са необходими, за да се подготви изпълнението на проект, като например проучвания за подготовка, осъществимост, оценка, изпитване и утвърждаване, включително софтуер, както и всякакви други мерки за техническа помощ, включително предварителни действия за определяне и разработване на даден проект и решенията относно неговото финансиране, например проучване на определените обекти и подготовка на финансовия пакет;

10)

„национален регулаторен орган“ означава национален регулаторен орган, определен в съответствие с член 35, параграф 1 от Директива 2009/72/ЕО или член 39, параграф 1 от Директива 2009/73/ЕО;

11)

„въвеждане в експлоатация“ означава процес на въвеждане в експлоатация на проект след неговото изграждане.

ГЛАВА II

ПРОЕКТИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС

Член 3

Списък на Съюза на проекти от общ интерес

1.   Настоящият регламент въвежда дванадесет регионални групи (наричани по-нататък „групи“) съгласно определението в приложение III, точка 1. Участниците във всяка група се определят на базата на всеки приоритетен коридор и тематична област и техния съответен географски обхват, както е определено в приложение I. Правомощията за вземане на решения в рамките на групите се предоставят на държавите-членки и на Комисията, които, за тази цел, се посочват като органа за вземане на решения в рамките на групите.

2.   Всяка група приема свой правилник, като взема предвид разпоредбите, предвидени в приложение III.

3.   Органът за вземане на решения в рамките на всяка група приема регионален списък на предложените проекти от общ интерес, изготвен съгласно процеса, установен в приложение III, точка 2, в зависимост от приноса на всеки от тези проекти за реализация на приоритетните коридори и тематични области на енергийната инфраструктура и съгласно съответствието на тези проекти с критериите, посочени в член 4.

Когато дадена група изготвя своя регионален списък:

а)

за всяко отделно предложение за проект от общ интерес е необходимо одобрението на държавите-членки, с чиято територия е свързан проектът; ако дадена държава-членка реши да не дава своето одобрение, тя представя своята обосновка на съответната група;

б)

взема предвид становището на Комисията във връзка с осигуряването на управляем общ брой на проектите от общ интерес;

4.   Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 16, които определят списъка на Съюза на проекти от общ интерес („списък на Съюза“), при спазване на разпоредбите на член 172, втора алинея от ДФЕС. Списъкът на Съюза е под формата на приложение към настоящия регламент.

При упражняване на правомощията си Комисията гарантира, че списъкът на Съюза се изготвя на всеки две години въз основа на регионалните списъци, приети от органите за вземане на решения на групите съгласно посоченото в приложение III, точка 1, подточка 2, като се следва процедурата, посочена в параграф 3 от настоящия член.

Първият списък на Съюза се приема до 30 септември 2013 г.

5.   При приемането на списъка на Съюза въз основа на регионалните списъци Комисията:

а)

гарантира, че са включени само тези проекти, които отговарят на критериите, посочени в член 4;

б)

гарантира междурегионалната последователност, като взема предвид становището на Агенцията, както е посочено в приложение III, точка 2, подточка 12;

в)

взема предвид становищата на държавите-членки, както е посочено в приложение III, точка 2, подточка 9; и

г)

се стреми към управляем общ брой проекти от общ интерес в списъка на Съюза.

6.   Проектите от общ интерес, включени в списъка на Съюза съгласно параграф 4 от настоящия член, се превръщат в съставна част на съответните регионални инвестиционни планове съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 714/2009 и от Регламент (ЕО) № 715/2009, както и на съответните национални десетгодишни планове за развитие на енергийните мрежи съгласно член 22 от Директива 2009/72/ЕО и Директива 2009/73/ЕО, а също и на други съответни национални планове за инфраструктура, според целесъобразността. На тези проекти се дава най-високият възможен приоритет в рамките на тези планове.

Член 4

Критерии за проектите от общ интерес

1.   Проектите от общ интерес отговарят на следните общи критерии:

а)

проектът трябва да е необходим за поне един от приоритетните коридори и тематични области на енергийната инфраструктура;

б)

потенциалните общи ползи от проекта, оценени съгласно съответните специфични критерии в параграф 2, трябва да надвишават разходите за него, включително в дългосрочен план; и

в)

проектът отговаря на някой от следните критерии:

i)

трябва да засяга поне две държави-членки чрез пряко пресичане на границата на две или повече държави-членки;

ii)

е разположен на територията на една държава-членка и има значително трансгранично въздействието съгласно посоченото в приложение IV, точка 1;

iii)

пресича границата на поне една държава-членка и държава от Европейското икономическо пространство.

2.   Валидни са следните специфични критерии за проектите от общ интерес, в зависимост от конкретната категория на енергийната инфраструктура, в която попада съответният проект:

а)

за проектите за пренос и съхранение на електроенергия, попадащи в обхвата на категориите на енергийната инфраструктура от приложение II, точка 1, букви а)—г), проектът има значителен принос във връзка с поне един от следните специфични критерии:

i)

интеграция на пазара, постигана наред с другото чрез премахване на изолацията на поне една държава-членка и намаляване на затрудненията, свързани с енергийната инфраструктура; конкуренция и гъвкавост на системата;

ii)

устойчиво развитие, постигано наред с другото чрез интегрирането на възобновяеми енергийни източници към електроенергийната мрежа и преноса на електроенергия, генерирана от възобновяеми източници, до големи центрове на потребление и обекти за съхранение на енергия;

iii)

сигурност на доставките, постигана наред с другото чрез оперативна съвместимост, подходящи връзки и сигурност и надеждност в работата на системата;

б)

за газовите проекти, попадащи в обхвата на категориите на енергийната инфраструктура от приложение II, точка 2, проектът има значителен принос във връзка с поне един от следните специфични критерии:

i)

интеграция на пазара, постигана наред с другото чрез премахване на изолацията на поне една държава-членка и намаляване на затрудненията, свързани с енергийната инфраструктура; оперативна съвместимост и гъвкавост на системата;

ii)

сигурност на доставките, постигана наред с другото чрез подходящи връзки и диверсификация на източниците, доставящите партньори и маршрутите;

iii)

конкуренция, постигана наред с другото чрез диверсификация на източниците, доставящите партньори и маршрутите;

iv)

устойчиво развитие, наред с другото чрез намаляване на емисиите, подпомагане на непостоянното генериране на възобновяема енергия и засилване на изграждането на възобновяеми източници на газ;

в)

за проектите за интелигентни електроенергийни мрежи, попадащи в обхвата на категориите на енергийната инфраструктура от приложение II, точка 1, буква д), проектът има значителен принос във връзка с всички от следните специфични критерии:

i)

интегриране и ангажираност на ползвателите на мрежата по отношение на новите технически изисквания във връзка с доставките и потреблението им;

ii)

ефективност и оперативна съвместимост на преноса и разпределението на електричество при всекидневната експлоатация на мрежата;

iii)

сигурност на мрежата, управление на системата и качество на подаваната електроенергия;

iv)

оптимално планиране на бъдещи разходоефективни инвестиции в електроенергийни мрежи;

v)

функциониране на пазара и услуги за потребителите;

vi)

участие на потребителите в управлението на тяхното енергопотребление;

г)

за проектите за транспортиране на нефт, попадащи в обхвата на категориите на енергийната инфраструктура от приложение II, точка 3, проектът има значителен принос във връзка с всички от следните специфични критерии:

i)

сигурност на доставките, чрез намаляване на зависимостта от единствен източник или маршрут на доставка;

ii)

ефективно и устойчиво развито използване на ресурсите чрез смекчаване на екологичните рискове;

iii)

оперативна съвместимост;

д)

за проектите за транспортиране на въглероден двуокис, попадащи в обхвата на категориите на енергийната инфраструктура от приложение II, точка 4, проектът има значителен принос във връзка с всички от следните специфични критерии:

i)

предотвратяването на емисиите на въглероден двуокис, като в същото време се поддържа сигурността на енергийните доставки;

ii)

подобряване на издръжливостта и сигурността на системите за транспортиране на въглероден двуокис;

iii)

ефективното използване на ресурсите, чрез осигуряване на възможност да бъдат свързани няколко източника на въглероден двуокис и обекти за съхранение с обща инфраструктура и свеждане до минимум на екологичното натоварване и рискове.

3.   По отношение на проектите, попадащи в категориите на енергийната инфраструктура от приложение II, точки 1—3, съответствието с критериите по настоящия член се оценява на база на показателите, посочени в приложение IV, точки 2—5.

4.   За да се улесни оценяването на всички проекти, които биха могли да бъдат допустими като проекти от общ интерес и които могат да бъдат включени в регионален списък, всяка група оценява приноса на всеки от проектите за реализацията на един и същ приоритетен коридор или тематична област по прозрачен и обективен начин. Всяка група определя своя метод за оценяване въз основа на обобщения принос към критериите, посочени в параграф 2; тази оценка води до класиране на проектите за вътрешно ползване на групата. Нито регионалният списък, нито списъкът на Съюза съдържат някакво класиране, нито пък класирането се използва за следващи цели, освен както е описано в приложение III, точка 2, подточка 14.

При оценката на проекти всяка група освен това обръща надлежно внимание на:

а)

въпроса доколко всеки от предложените проекти е спешно необходим за постигане на целите на Съюза по енергийната политика съответно за интеграция на пазара, постигана наред с другото чрез премахване на изолацията на поне една държава-членка и конкуренция, устойчиво развитие и сигурност на енергийните доставки;

б)

броя на обхванатите от всеки проект страни при гарантиране на равни възможности за проекти, включващи периферни държави-членки;

в)

приноса на всеки проект към териториалното сближаване; и

г)

това, доколко проектът допълва другите предложени проекти.

За проектите „интелигентни мрежи“, попадащи в категорията на енергийната инфраструктура от приложение II, точка 1, буква д), класирането се провежда за тези проекти, които обхващат същите две държави-членки, и се обръща надлежно внимание и на броя на потребителите, обхванати от проекта, тяхното годишно енергопотребление и дела на енергията, генерирана на база на ресурси, електроенергията от които не подлежи на диспечерско управление и които се намират в района на тези потребители.

Член 5

Изпълнение и наблюдение

1.   Организаторите на проекти изготвят план за изпълнение за проектите от общ интерес и график за:

а)

провеждането на технико-икономически и проектни проучвания;

б)

одобрение от националния регулаторен орган или от друг съответен орган;

в)

изграждане и пускане в експлоатация;

г)

график за получаване на разрешения съгласно член 10, параграф 4, буква б).

2.   ОПС, операторите на разпределителни системи и други оператори си сътрудничат един с друг с цел улесняване на разработването на проектите от общ интерес в даден район.

3.   Агенцията и съответните групи наблюдават постигнатия напредък при реализацията на проектите от общ интерес и ако е необходимо, правят препоръки с оглед улесняването на изпълнението на проекти от общ интерес. Групите могат да изискват да им бъде предоставена допълнителна информация съгласно параграфи 4, 5 и 6, да свикват срещи със съответните страни и да приканват Комисията да проверява подадената на място информация.

4.   До 31 март от всяка година след годината на включване на проект от общ интерес в списъка но Съюза съгласно член 3 организаторите на проекти подават годишен доклад както следва: за всеки проект, попадащ в категориите от приложение II, точки 1 и 2 — до компетентния орган, посочен в член 8, и или до Агенцията, или за всеки проект, попадащ в категориите от приложение II, точки 3 и 4 — до съответната група. В този доклад се дава подробна информация относно:

а)

постигнатия напредък в разработването, изграждането и пускането в експлоатация на проекта, по-специално с данни относно процедурите по издаване на разрешения и за обществено обсъждане;

б)

в съответните случаи — данни за закъснения спрямо плана за изпълнение на проекта, причините за тези закъснения и данни за други срещнати трудности;

в)

когато е уместно, ревизиран план за преодоляване на закъсненията.

5.   В рамките на три месеца след получаването на годишните доклади, посочени в параграф 4 от настоящия член, Агенцията подава в групите консолидиран доклад за проектите от общ интерес, попадащи в категориите от приложение II, точки 1 и 2, в който да е направена оценка на постигнатия напредък и — ако това е необходимо — да са отправени препоръки за начини за преодоляване на закъсненията и срещнатите трудности. Консолидираният доклад също така оценява, в съответствие с член 6, параграфи 8 и 9 от Регламент (ЕО) № 713/2009, последователното прилагане на плановете за развитие на енергийните мрежи в Съюза по отношение на приоритетните коридори и тематични области на енергийната инфраструктура.

6.   Ежегодно компетентните органи по член 8 са длъжни да докладват на съответстващата група за напредъка и ако случаят е такъв, за закъсненията в изпълнението на проектите от общ интерес, намиращи се на тяхната съответна територия, по отношение на процесите на издаване на разрешения, както и за причините за такива закъснения.

7.   Ако пускането в експлоатация на проект от общ интерес закъснее спрямо плана за изпълнение, освен ако закъснението не се дължи на първостепенни причини извън контрола на организатора на проекта:

а)

доколкото мерките, посочени в член 22, параграф 7, буква a), б) или в) от директиви 2009/72/ЕО и 2009/73/ЕО са приложими съгласно съответното национално право, националните регулаторни органи следят за осъществяването на инвестицията;

б)

ако мерките на националните регулаторни органи съгласно буква a) не са приложими, организаторът на проекта избира трета страна, която да финансира или изгради целия проект или част от него. Организаторът на проекти извършва това преди закъснението по отношение на датата за пускане в експлоатация в плана за изпълнение да надхвърли две години;

в)

ако не е избрана трета страна в съответствие с буква б), държавата-членка или когато държавата-членка е предвидила това, националният регулаторен орган може, в рамките на два месеца от изтичане на срока, посочен в буква б), да определи трета страна, която да финансира или изгради проекта, и организаторът на проекти я приема;

г)

ако закъснението по отношение на датата за пускане в експлоатация в плана за изпълнение превиши две години и два месеца, Комисията, при наличие на съгласие и пълно сътрудничество от страна на съответните държави-членки, може да отправи покана за предложения, открита за участие на всяка трета страна, която има възможност да стане организатор на проекти, за реализация на проекта в съответствие с договорен времеви график;

д)

когато се прилага буква в) или г), системният оператор, в чийто район се намира инвестиционният проект, осигурява на изпълняващите проекта оператори или инвеститори цялата необходима информация за реализация на инвестиционния проект, свързва новите съоръжения към преносната мрежа и по принцип полага всички усилия за улесняване на реализацията на инвестиционния проект и за постигането на сигурна, надеждна и ефикасна експлоатация и поддръжка на проекта от общ интерес.

8.   Даден проект от общ интерес може да отпадне от списъка на Съюза в съответствие с процедурата, посочена в член 3, параграф 4, ако включването му в списъка се е основавало на невярна информация, която е била определяща при това включване, или проектът не съответства на правото на Съюза.

9.   Проекти, които вече не са в списъка на Съюза, губят всички права и задължения, свързани със статута на проект от общ интерес, произтичащи от настоящия регламент.

Въпреки това проект, който вече не е в списъка на Съюза, но за който документацията по заявката е била приета за разглеждане от компетентния орган, запазва правата и задълженията, произтичащи от глава III, освен ако проектът вече не е в списъка по причините, изложени в параграф 8.

10.   Посоченото в настоящия член не оказва въздействие върху каквато и да е финансова помощ от Съюза, отпусната за всеки проект от общ интерес преди решението за премахването му от списъка на Съюза.

Член 6

Европейски координатори

1.   Когато даден проект от общ интерес е изправен пред значителни трудности за неговата реализация, Комисията, в съгласие със съответните държави-членки, може да назначи европейски координатор за период от максимум една година, който период може да бъде подновен два пъти.

2.   Европейският координатор:

а)

способства за изпълнението на проектите, за които той е назначен за европейски координатор, както и за трансграничния диалог между организаторите на проекта и всички заинтересовани лица;

б)

подпомага всички страни, когато е необходимо, при консултациите със съответните заинтересовани лица и при получаването на необходимите разрешения за проектите;

в)

ако е целесъобразно, предоставя съвети на организаторите на проекта относно финансирането му;

г)

осигурява предоставянето на подходяща подкрепа и стратегическо ръководство от обхванатите в проекта държави-членки за подготовката и реализацията на проектите;

д)

подава ежегодно, и ако е целесъобразно, при завършване на мандата му, доклад до Комисията относно напредъка в изпълнението на проектите и относно всякакви евентуални трудности и препятствия, които е вероятно чувствително да отложат датата на влизане в експлоатация на проектите. Комисията предава този доклад на Европейския парламент и на съответните групи.

3.   Европейският координатор се избира въз основа на неговия опит по отношение на конкретните задачи, които му се възлагат за съответните проекти.

4.   В решението за назначаване на европейски координатор се уточнява неговото задание, с подробна информация за продължителността на мандата му, конкретните задачи и съответните срокове, както и методиката, която да бъде следвана. Координационната дейност е пропорционална на сложността и прогнозните разходи за проектите.

5.   Държавите-членки, за които се отнася проектът (проектите), сътрудничат напълно на европейския координатор при изпълнение на неговите задачи, посочени в параграфи 2 и 4.

ГЛАВА III

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ И УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Член 7

„Приоритетен статут“ на проектите от общ интерес

1.   Приемането на списък на проектите в Съюза е определящо, за целите на всички решения, издавани в хода на процеса на издаване на разрешения, за необходимостта от тези проекти от гледна точка на енергийната политика, без да се засягат точното местоположение, маршрутът или технологията на проекта.

2.   С цел осигуряване на ефективна административна обработка на документацията по заявката във връзка с проектите от общ интерес, организаторите на проекти и всички съответни власти осигуряват най-бързото юридически възможно третиране на тази документация.

3.   Когато такъв статут съществува по националното право, на проектите от общ интерес се дава статут на възможно най-висока национална значимост и те се третират като такива при процесите на издаване на разрешения — и ако националното право го предвижда, при пространственото планиране — включително по отношение на оценките за въздействието върху околната среда, по начина по който такова третиране е предвидено в действащата национална нормативна уредба по отношение на съответния вид енергийна инфраструктура.

4.   До 16 август 2013 г. Комисията публикува незадължителни указания, които да подпомагат държавите-членки при определянето на адекватни законодателни и незаконодателни мерки за рационализиране на процедурите за оценка на въздействието върху околната среда и за осигуряване на съгласуваност в прилагането на изискваните от правото на Съюза за проекти от общ интерес процедури за оценка на въздействието върху околната среда.

5.   Държавите-членки оценяват, при надлежно отчитане на указанията, посочени в параграф 4, кои мерки са възможни за рационализирането на процедурите за оценка на въздействието върху околната среда и за осигуряването на съгласуваност в прилагането им и информират Комисията за резултата.

6.   В рамките на девет месеца от датата на издаване на указанията, посочени в параграф 4, държавите-членки предприемат незаконодателни мерки, които са установили съгласно параграф 5.

7.   В рамките на 24 месеца от датата на издаване на указанията, посочени в параграф 4, държавите-членки приемат законодателните мерки, които са установили съгласно параграф 5. Тези мерки не засягат задълженията, произтичащи от правото на Съюза.

8.   Във връзка с въздействията върху околната среда, споменати в член 6, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО и член 4, параграф 7 от Директива 2000/60/ЕО, проектите от общ интерес се считат за проекти от обществен интерес от гледна точка на енергийната политика, и би могло да се считат за проекти от „първостепенен обществен интерес“, ако са изпълнени всички условия, предвидени в тези директиви.

Ако съгласно Директива 92/43/ЕИО се изисква становище на Комисията, Комисията и компетентният орган по член 9 от настоящия регламент осигурят вземане на решение относно „първостепенния обществен интерес“ във връзка с даден проект в рамките на срока по член 10, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 8

Организация на процеса на издаване на разрешения

1.   До 16 ноември 2013 г. всяка държава-членка определя един национален компетентен орган, който да отговаря за улесняването и координирането на процеса на издаване на разрешения за проекти от общ интерес.

2.   Отговорността на компетентния орган, посочен в параграф 1, и/или задачите, свързани с него, могат да бъдат делегирани на или изпълнявани от друг орган за проект от общ интерес или определена категория проекти от общ интерес, при условие че:

а)

компетентният орган уведоми Комисията за това делегиране и информацията бъде публикувана от компетентния орган или от организатора на проекта на страницата в интернет, посочена в член 9, параграф 7;

б)

само един орган е отговорен за определен проект от общ интерес, представлява единственото звено за контакт за организатора на проекта в процеса, водещ до цялостното решение за даден проект от общ интерес, и координира подаването на всички съответни документи и информация.

Компетентният орган може да запази отговорността да определя срокове, без да се засягат сроковете, определени в съответствие с член 10.

3.   Без да се засягат съответните изисквания в правото на Съюза и международното право, компетентният орган предприема действия, за улесняване на издаването на цялостно решение. Цялостното решение се издава в рамките на срока, посочен в член 10, параграфи 1 и 2, и в съответствие с една от следните схеми:

а)   интегрирана схема: цялостното решение се издава от компетентния орган и е единственото правно обвързващо решение, произтичащо от нормативно изискваната процедура за издаване на разрешения. В случаите, при които и други власти имат отношение към проекта, те могат в съответствие с националното право да дадат като принос за процедурата свое становище, което се взема под внимание от компетентния орган;

б)   координирана схема: цялостното решение обхваща няколко отделни правно обвързващи решения, издавани от няколко съответни органа, които са координирани от компетентния орган. Компетентният орган може да определя работна група, в която са представени всички съответни органи с цел да се изготви график за издаване на разрешения в съответствие с член 10, параграф 4, буква б) и да се наблюдава и координира неговото изпълнение. Компетентният орган, като се консултира с другите съответни органи, където е приложимо в съответствие с националното право, и без да се засягат сроковете, определени в съответствие с член 10, установява за всеки отделен случай разумен срок, в който се издават индивидуалните решения. Компетентният орган може да приеме отделно решение от името на друг съответен национален орган, в случай че решението на този друг орган не бъде издадено в рамките на определения срок и ако закъснението не може да бъде адекватно оправдано; или, когато това е предвидено в националното право и доколкото това е съвместимо с правото на Съюза, компетентният орган може да счита, че друг съответен национален орган е дал своето одобрение или отказ за проекта, ако решението на органа не е представено в рамките на срока. Когато това е предвидено в националното право, компетентният орган може да не зачете отделно решение на друг съответен национален орган, ако счете че решението не е достатъчно обосновано от гледна точка на обуславящите го данни, представени от съответния национален орган; при това компетентният орган осигурява спазване на съответните изисквания по международното право и законодателството на Съюза и надлежно да обоснове своето решение;

в)   съвместна схема: цялостното решение се координира от компетентния орган. Компетентният орган, като се консултира с другите съответни органи, където е приложимо в съответствие с националното право, и без да се засягат сроковете, определени в съответствие с член 10, установява за всеки отделен случай разумен срок, в който се издават индивидуалните решения. Той следи за спазването на сроковете от страна на съответните органи.

В случай че индивидуалното решение на съответния орган може да не бъде издадено в рамките на определения срок, въпросният орган незабавно уведомява компетентния орган и обосновава причините за закъснението. Впоследствие компетентният орган нулира срока, в който следва да бъде издадено това отделно решение, като същевременно продължава да зачита срокове, определени в съответствие с член 10.

Като се отчитат националните особености в планирането и процесите на издаване на разрешения, държавите-членки могат да избират между трите схеми, посочени в първа алинея, буква а), б) или в), за улесняване и координиране на своите процедури и да изберат да приложат най-ефективната схема. Когато държава-членка избере съвместната схема, тя уведомява Комисията за мотивите си за това. Комисията извършва оценка на ефективността на схемите в доклада, посочен в член 17.

4.   Държавите-членки могат да прилагат различни схеми, както е посочено в параграф 3, за проекти от общ интерес на сушата и в морето.

5.   Ако във връзка с даден проект от общ интерес е необходимо вземането на решения в две или повече държави-членки, съответните компетентни органи предприемат необходимите стъпки за ефективно и ефикасно сътрудничество и координация помежду им, включително по отношение на разпоредбите, споменати в член 10, параграф 4. Държавите-членки се стремят да създават общи процедури, особено по отношение на оценката на въздействието върху околната среда.

Член 9

Прозрачност и участие на обществеността

1.   До 16 май 2014 г. държавите-членки или компетентният орган, където е приложимо – в сътрудничество с други съответни органи, публикува наръчник за процедурите по процеса на издаване на разрешения за проекти от общ интерес. Наръчникът се актуализира при необходимост и да е на разположение на обществеността. В наръчника като минимум се включва информацията, посочена в приложение VI, точка 1. Ръководството не е правно обвързващо, но може да се отнася до или да цитира съответни законови разпоредби.

2.   Без да се засягат изискванията съгласно Конвенцията от Орхус и Конвенцията от Еспо, и съгласно съответното правото на Съюза, всички страни, участващи в процеса на издаване на разрешения спазват принципите за участие на обществеността, уредени в приложение VI, точка 3.

3.   Организаторът на проекти, в рамките на ориентировъчен период от три месеца от началото на процеса на издаване на разрешения съгласно член 10, параграф 1, буква а), изготвя и представя на компетентния орган концепция за участието на обществеността, следвайки процеса, очертан в ръководството, посочено в параграф 1 и указанията, посочени в приложение VI. Компетентният орган в срок от три месеца иска изменения, или одобрява концепцията за участие на обществеността; по този начин компетентният орган взема под внимание всяка форма на участие на обществеността и консултации с нея, проведена преди началото на процеса по издаване на разрешения, до степента, в която това участие на обществеността и консултациите са изпълнили изискванията на настоящия член.

В случай че организаторът на проекти възнамерява да направи съществени промени на одобрена концепция, той информира за тях компетентния орган. В този случай компетентният орган може да поиска изменения.

4.   Преди подаването на окончателната и пълна документация за заявка по член 10, параграф 1, буква а) до компетентния орган, се провежда поне едно обществено обсъждане от организатора на проекта или, в случаите, при които изискването в националното право е такова — от компетентния орган. Това не засяга обществено обсъждане, което се провежда след подаване на искането за разрешение за осъществяване в съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 2011/92/ЕС. При общественото обсъждане заинтересованите лица по приложение VI, точка 3, буква а) биват информирани за проекта още на ранен стадий от неговото разработване и спомагат да се определи най-подходящото разположение или маршрут, като съответните въпроси се разглеждат в документацията по заявката. Минимално допустимите изисквания за провеждането на обществените обсъждания са посочени в приложение VI, точка 5.

Организаторът на проекта изготвя доклад с обобщени резултати от дейностите във връзка с участието на обществеността преди подаването на документацията за заявката, включително от тези дейности, които са проведени преди началото на процеса по издаване на разрешения. Организаторът на проекта подава доклада заедно с документацията за заявката на компетентния орган. Тези резултати се отчитат надлежно в цялостното решение.

5.   За проекти, пресичащи границата на две или повече държави-членки, обществените обсъждания по параграф 4 във всяка от съответните държави членки се провеждат в срок не по-късно от два месеца след началната дата на първото обществено обсъждане.

6.   За проекти, които е вероятно да имат значителни отрицателни трансгранични въздействия в една или повече съседни държави-членки, в които са в сила разпоредбите от член 7 от Директива 2011/92/ЕС и от Конвенцията от Еспоо, съответната информация се предоставя на компетентните органи на съседните държави-членки. Компетентният орган на съседните държави-членки посочва, където е приложимо в процеса по уведомление, дали той или някой друг съответен орган желае да участва в съответните процедури на общественото обсъждане.

7.   Организаторът на проекта или в случаите, при които изискването в националното право е такова — компетентният орган създава и редовно актуализира страницата в интернет, предназначена за публикуване на съответна информация за проекта от общ интерес, който трябва да има връзка към интернет страницата на Комисията и който съответства на изискванията, посочени в приложение VI, точка 6. За информацията, която е чувствителна от търговска гледна точка, се спазва поверителност.

Организаторите на проекта също така публикуват съответна информация и в други подходящи информационни средства, до които обществеността има достъп.

Член 10

Времетраене и изпълнение на процеса на издаване на разрешение

1.   Процесът на издаване на разрешение включва две процедури:

а)

Процедура преди подаването на заявка, включваща периода от началото на процеса на издаване на разрешение до приемането от компетентния орган на подадената документация по заявката, която се извършва в рамките на ориентировъчен период от две години.

Тази процедура включва подготовката на всички доклади за околната среда да бъде изготвена от организаторите на проекта.

С цел да се отбележи началото на процеса на издаване на разрешение, организаторите на проекта писмено да уведомяват за проекта компетентния орган на съответните държави-членки и прилагат достатъчно подробно общо описание на проекта. Не по-късно от три месеца след получаването на уведомлението, компетентният орган, включително от името на други съответни органи, го признава или — ако счете, че проектът не е достатъчно обмислен за започването на процес на издаване на разрешение — отхвърля уведомлението с отказ, в писмена форма. В случай на отхвърляне компетентният орган обосновава своето решение, включително от името на други съответни органи. Датата на подписване на признаването на уведомлението от компетентния орган ще се счита за начална дата на процеса на издаване на разрешение. В случаите, при които проектът засяга две или повече държави-членки, за начална дата на процеса на издаване на разрешение ще се счита датата, на която последното уведомление е прието от компетентен орган.

б)

Нормативно изискваната процедура за издаване на разрешение, обхващаща периода от датата на приемането на подадената документация по заявката до приемането на цялостното решение, продължава не повече от една година и шест месеца. Държавите-членки могат да определят по-ранна дата като краен срок, ако счетат това за уместно.

2.   Общата продължителност на двете процедури, посочени в параграф 1, не надхвърля период от три години и шест месеца. Въпреки това, когато компетентният орган счете, че едната или двете процедури на процеса по издаване на разрешения няма да бъде завършена преди срока, както е посочено в параграф 1, той може да реши, преди изтичането на сроковете и за всеки отделен случай, да удължи единия или и двата срока най-много с девет месеца общо за двете процедури.

В този случай компетентният орган уведомява съответната група и ѝ представя мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети за приключване на процеса по издаване на разрешения във възможно най-кратък срок. Групата може да поиска от компетентния орган периодично да докладва за постигнатия напредък в това отношение.

3.   В държави-членки, в които определянето на маршрут или разположение, предприето единствено за конкретната цел на планирания проект, включително планирането на конкретни коридори за мрежова инфраструктура, не може да бъде включено в процеса, водещ до цялостно решение, съответното решение се взема в рамките на отделен период от шест месеца, считано от датата на подаване на окончателните и пълни документи на заявлението от страна на организатора.

В този случай периодът на удължението, посочен в параграф 2, се намалява на шест месеца, включително за процедурата, посочена в настоящия параграф.

4.   Процедурата преди подаването за заявка обхваща следните стъпки:

а)

при потвърждение за получаване на уведомлението по параграф 1, буква а) компетентният орган определя, в тясно сътрудничество с другите заинтересовани органи, и по целесъобразност въз основа на предложение от организатора на проекта, обхвата на материалите и степента на подробност на информацията, които се подават от организатора на проекта, като част от документацията по заявката, за да може да поиска цялостно решение. Като база за определяне на необходимите материали и информация служи контролният списък, споменат в приложение VI, точка 1, буква д);

б)

компетентният орган изготвя, в тясно сътрудничество с организатора на проекта и останалите съответни органи и вземайки под внимание резултатите от дейностите, извършени съгласно буква а), подробен график за процеса по издаване на разрешения в съответствие с указанията, посочени в приложение VI, точка 2;

По отношение на проектите, които пресичат границата между две и повече държави-членки, компетентните органи на обхванатите държави-членки подготвят съвместен график, с който да се стремят да съгласуват своите времеви планове;

в)

при получаване на проекта на документация по заявката компетентният орган, ако е необходимо, включително от името на други заинтересовани органи, отправя към организатора на проекта допълнителни искания за представяне на липсваща информация, които могат да се отнасят само до въпроси, установени по буква а). В рамките на три месеца от представянето на липсващата информация компетентният орган приема писмено заявката за разглеждане. Искания за допълнителна информация могат да бъдат отправяни, само ако са обосновани от възникването на нови обстоятелства.

5.   Организаторът на проекта осигурява пълнота и адекватно качество на документацията по заявката и да поиска становището на компетентния орган възможно най-рано по време на процедурата преди подаването на заявка. Организаторът на проекта изцяло сътрудничи на компетентния орган във връзка със спазването на сроковете и на подробния график, определен в параграф 4, буква б).

6.   Сроковете, предвидени в настоящия член, не засягат задълженията, произтичащи от международното право и правото на Съюза, както и процедурите по административно обжалване и средствата за правна защита пред съд или трибунал.

ГЛАВА IV

РЕГУЛИРАНЕ

Член 11

Анализ на разходите и ползите за цялата енергийна система

1.   До 16 ноември 2013 г. Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ЕМОПС) за електроенергия и ЕМОПС за газ публикуват и подават до държавите-членки, Комисията и Агенцията своите съответни методики за хармонизиран и обхващащ цялата енергийна система анализ (включително с моделиране на мрежите и пазара) на разходите и ползите в рамките на Съюза за проектите от общ интерес, попадащи в категориите, посочени в приложение II, точка 1, букви а)—г) и точка 2. Посочените методики се прилагат за изготвянето на всеки следващ десетгодишен план за развитие на мрежата от страна на ЕМОПС за електроенергия или ЕМОПС за газ, съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 714/2009 и член 8 от Регламент (ЕО) № 715/2009. Методиките се изготвят в съответствие с принципите, установени в приложение V и съответстват на правилата и показателите, посочени в приложение IV.

Преди подаването на съответните им методики, ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ провеждат обстоен процес на консултации поне с организации, които представляват всички заинтересовани страни, и ако се счете за целесъобразно — със самите заинтересовани страни, каквито са националните регулаторни органи и други национални органи.

2.   В рамките на три месеца от деня на получаване на методиките Агенцията представя на държавите-членки и на Комисията становище относно методиките и го публикува.

3.   От своя страна Комисията дава, а държавите-членки могат да дадат становище относно методиките в рамките на три месеца от получаването на становището на Агенцията. Становищата се подават до ЕМОПС за електроенергия или до ЕМОПС за газ.

4.   В рамките на три месеца от датата на получаване на последното становище, получено съгласно параграф 3, ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ съответно адаптират своите методики, като вземат надлежно предвид становищата на държавите-членки, становището на Комисията и становището на Агенцията и ги представят на Комисията за одобрение.

5.   В рамките на две седмици след одобрението от Комисията, ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ публикуват съответните методики на своите страници в интернет. При поискване те предават на Комисията и Агенцията съответните набори от входни данни, дефинирани в приложение V, точка 1, и други съответни данни за мрежите, потокоразпределението и пазарни данни, с достатъчна степен на точност, при спазване на изискванията на съответното национално право и споразумения за поверителност. Данните следва да са валидни към датата, на която са поискани. Комисията и Агенцията са длъжни да осигуряват поверителност при използването на получените данни както в рамките на своите дейности, така също и при дейностите на всяка страна, изпълняваща за тях аналитична работа с използване на тези данни.

6.   Методиките периодично се актуализират и подобряват в съответствие с параграфи 1—5. Агенцията, по собствена инициатива или при надлежно мотивирано искане от националните регулаторни органи или заинтересовани лица и след провеждането на официална консултация с организациите, представляващи всички заинтересовани лица, както и с Комисията, може да изисква, с надлежна обосновка и времеви графици, провеждането на такива актуализации и подобрения. Агенцията публикува исканията от националните регулаторни органи или заинтересованите лица и всички релевантни документи, които не са чувствителни от търговска гледна точка, водещи до искане от страна на Агенцията за актуализация или подобрение.

7.   До 16 май 2015 г. националните регулаторни органи, които си сътрудничат в рамките на Агенцията, определят и правят публично достъпен набор от индикатори и съответните референтни стойности за сравнение на единичните инвестиционни разходи за съпоставими проекти от категориите инфраструктура, включени в приложение II, точки 1 и 2. Тези референтни стойности могат да бъдат използвани от ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ за анализ на разходите и ползите, извършвани за поредните десетгодишни планове за развитие на мрежите.

8.   До 31 декември 2016 г. ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ съвместно подават в Комисията и Агенцията съгласуван и интерактивен пазарен и мрежови модел както за инфраструктурата на електроенергетиката и газовия сектор, така и за инсталациите за съхраняване на газ и за втечнен природен газ, включващ приоритетните коридори и тематични области и изготвен в съответствие с принципите, установени в приложение V. След като този модел бъде одобрен от Комисията съгласно процедурата по параграфи 2—4, той се включва в методиките.

Член 12

Осигуряване на възможност за инвестиции с трансгранични въздействия

1.   Ефективно направените инвестиционни разходи, с изключение на разходите за поддръжка, свързани с проект от общ интерес, попадащ в категориите от приложение II, точка 1, букви а), б) и г) и точка 2, се поемат от съответните ОПС или от организаторите на проекта на енергопреносната инфраструктура на държавите-членки, на които проектът осигурява нетно положително въздействие, и доколкото не се покриват от такси за претоварване или други такси, се заплащат от ползвателите на мрежата посредством тарифите за достъп до мрежата в същите държави-членки.

2.   За проект от общ интерес, попадащ в категориите, определени в приложение II, точка 1, букви а), б) и г) и точка 2, параграф 1 се прилага само ако най-малко един организатор на проект поиска от съответните национални органи да приложат този член за всички части на разходите по проекта. За проект от общ интерес, попадащ в категориите, определени в приложение II, точка 2, параграф 1 се прилага само ако вече е извършена оценка на търсенето на пазара и тя показва, че не се очаква ефективно направените инвестиционни разходи да бъдат покрити от тарифите.

В случаите, когато един проект има няколко организатори на проекти, съответните национални регулаторни органи изискват всички организатори на проекти незабавно да подадат заедно инвестиционното искане в съответствие с параграф 3.

3.   В случай на проект от общ интерес, за който се прилага параграф 1, организаторите редовно информират всички заинтересовани национални регулаторни органи най-малко веднъж годишно и до пускането в експлоатация на проекта относно напредъка на проекта и определянето на съответните разходи и въздействия.

Веднага след като такъв проект достигне достатъчна степен на зрялост, организаторите на проекта, след консултации с ОПС от държавите-членки, на които проектът осигурява значително положително нетно въздействие, подават инвестиционно искане. Това инвестиционно искане включва искане за трансгранично разпределение на разходите и се изпраща на всички заинтересовани национални регулаторни органи, съпроводено от следната документация:

а)

анализ на разходите и ползите за конкретния проект, съставен въз основа на методиката, изготвена съгласно член 11, и отчитащ ползите извън границите на съответната държава-членка;

б)

бизнес план за оценка на финансовата жизнеспособност на проекта, включващ избрания вариант за финансиране, и в случай на проект от общ интерес, попадащ в категориите от приложение II, точка 2, резултатите от изпробване на реакцията на пазара; и

в)

ако организаторите на проекта се споразумеят, обосновано предложение за трансгранично разпределение на разходите.

Ако даден проект се организира от няколко на брой организатори на проекти, те подават своето инвестиционно искане съвместно.

За проектите, включени в първия списък на проекти в Съюза, организаторите на проекти подават своите инвестиционни искания до 31 октомври 2013 г.

При получаване на инвестиционно искане националните регулаторни органи незабавно изпращат до Агенцията негово копие за сведение.

Националните регулаторни органи и Агенцията спазват поверителност по отношение на информацията, която е чувствителна от търговска гледна точка.

4.   В рамките на шест месеца от датата, на която последното инвестиционно искане е получено от съответния национален регулаторен орган, националните регулаторни органи, след като проведат консултация със съответните организатори на проекти, вземат координирани решения относно разпределянето на инвестиционните разходи за проекта, които ще бъдат поети от всеки системен оператор, както и за включването на тези разходи в тарифите. Националните регулаторни органи могат да решат да разпределят само част от разходите или могат да решат да разпределят разходи за пакет от няколко проекта от общ интерес.

При разпределянето на разходите националните регулаторни органи вземат предвид действителните или прогнозните:

такси за претоварване или други такси;

приходи, произхождащи от компенсаторния механизъм между операторите на преносни системи, създаден съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 714/2009.

В решението за трансгранично разпределение на разходите се вземат предвид икономическите, социалните и екологичните цени и ползи от проектите в обхванатите държави-членки и възможната нужда от финансова помощ.

При вземането на решение за трансгранично разпределение на разходите съответните национални регулаторни органи, след консултации със заинтересованите ОПС, се стремят към взаимно споразумение въз основа, но не изключително, на информацията, посочена в параграф 3, букви а) и б).

Ако проект от общ интерес смекчава странични отрицателни въздействия, като например кръгови потоци, и такъв проект от общ интерес се изпълнява в държавата-членка на произход на негативното отрицателно въздействие, това смекчаване не се счита за трансгранична полза и поради това не служи за основа на разпределяне на разходите за ОПС от държавите-членки, засегнати от тези странични отрицателни въздействия.

5.   При определянето или одобряването на тарифи съгласно член 37, параграф 1, буква а) от Директива 2009/72/ЕО и член 41, параграф 1, буква а) от Директива 2009/73/ЕО, националните регулаторни органи, въз основа на трансграничното разпределение на разходите, посочено в параграф 4 от настоящия член, вземат под внимание действителните разходи, поемани от ОПС или от друг организатор на проект, произтичащи от инвестициите, доколкото тези разходи съответстват на разходите, които би имал един ефективно работещ оператор с подобна структура.

Регулаторните органи незабавно уведомят Агенцията за разпределението на разходите, като приложат към уведомлението цялата информация във връзка с решението. По-специално в информацията се описват подробно основанията, послужили за база за разпределяне на разходите между държавите-членки, като например следните:

а)

оценка на установените въздействия, включително по отношение на мрежовите тарифи, за всяка от обхванатите държави-членки;

б)

оценка на бизнес плана по параграф 3, буква б);

в)

странични ползи за региона или целия Съюз, които проектът ще породи;

г)

резултата от консултацията със съответните организатори на проекти.

Решението за разпределение на разходите се публикува.

6.   Ако съответните национални регулаторни органи не успеят да постигнат съгласие относно инвестиционното искане в рамките на шест месеца от датата на получаване на искането от последния съответен национален регулаторен орган, те незабавно информират Агенцията.

В такъв случай или ако бъде подадено съвместно искане от съответните национални регулаторни органи, решението по инвестиционното искане, включително относно трансграничното разпределение на разходите по параграф 3, както и относно начина на отразяване на инвестиционните разходи в тарифите, се взема от Агенцията в рамките на три месеца от датата, на която въпросът е повдигнат пред Агенцията.

Преди да вземе такова решение, Агенцията се консултира със съответните регулаторни органи и с организаторите на проектите. Посоченият във втората алинея тримесечен срок може да бъде удължен с допълнителен период от два месеца, в случай че Агенцията потърси допълнителна информация. Този допълнителен срок започва да тече от деня след получаването на пълната информация.

Решението за разпределение на разходите се публикува. Прилагат се членове 19 и 20 от Регламент (ЕО) № 713/2009.

7.   Агенцията незабавно изпраща на Комисията копия на всички решения за разпределение на разходите, съпроводени от цялата съответна информация по отношение на всяко решение относно разпределението на разходите. Тази информация може да бъде представена в обобщен вид. Комисията спазва поверителност относно информацията, чувствителна от търговска гледна точка.

8.   Това решение за разпределение на разходите не препятства прилагането от страна на ОПС и одобряването от страна на националните регулаторни органи на такси за достъп до мрежите съгласно член 32 от Директива 2009/72/ЕО и Директива 2009/73/ЕО, член 14 от Регламент (ЕО) № 714/2009 и член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

9.   Настоящият член не се прилага за проекти от общ интерес, които са получили:

а)

освобождаване от разпоредбите на членове 32, 33, 34, член 41, параграфи 6, 8 и 10 от Директива 2009/73/ЕО съгласно член 36 от Директива 2009/73/ЕО;

б)

освобождаване от разпоредбите на член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 714/2009 или освобождаване от разпоредбите на член 32 и член 37, параграфи 6 и 10 от Директива 2009/72/ЕО съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 714/2009;

в)

освобождаване по силата на член 22 от Директива 2003/55/ЕО (20); или

г)

освобождаване по силата на член 7 от Регламент (ЕО) № 1228/2003 (21).

Член 13

Стимули

1.   В случаите, при които даден организатор на проект поема по-големи рискове при разработването, изграждането, експлоатацията или ремонтната дейност в рамките на проект от общ интерес, попадащ в категориите от приложение II, точка 1, букви а), б) и г) и точка 2, в сравнение с нормално поеманите рискове при подобни инфраструктурни проекти, държавите-членки и националните регулаторни органи осигуряват предоставянето на подходящи стимули за такъв проект в съответствие с член 37, параграф 8 от Директива 2009/72/ЕО, член 41, параграф 8 от Директива 2009/73/ЕО, член 14 от Регламент (ЕО) № 714/2009 и член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

Първа алинея не се прилага, в случай че проектът от общ интерес е получил:

а)

освобождаване от разпоредбите на членове 32, 33, 34 и член 41, параграфи 6, 8 и 10 от Директива 2009/73/ЕО съгласно член 36 от Директива 2009/73/ЕО; или

б)

освобождаване от разпоредбите на член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 714/2009 или освобождаване от разпоредбите на член 32 и член 37, параграфи 6 и 10 от Директива 2009/72/ЕО съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 714/2009; или

в)

освобождаване по силата на член 22 от Директива 2003/55/ЕО; или

г)

освобождаване по силата на член 7 от Регламент (ЕО) № 1228/2003.

2.   В решението на националните регулаторни органи за предоставяне на стимулите, посочени в параграф 1 се вземат предвид резултатите от анализа на разходите и ползите на база на методиката, изготвена съгласно член 11, и по-специално на породените от проекта странични ползи за региона или за Съюза като цяло. Националните регулаторни органи анализират също и специфичните рискове, поемани от организаторите на проекта, взетите мерки за намаляване на риска и основанията за този рисков профил от гледна точка на нетното положително въздействие на проекта, сравнено с въздействието на по-нискорискова алтернатива. Отговарящите на условията за подобно стимулиране рискове включват по-специално рисковете при използване на нови преносни технологии, както на сушата, така и в морето, рисковете във връзка с недостатъчна възвръщаемост на разходите и рисковете при проектното разработване.

3.   Предоставяните с решението стимули са съобразени със специфичната природа на поетия риск и могат да включват наред с другото:

а)

правила за инвестиции с предвидено увеличено натоварване в бъдещи периоди; или

б)

правила за признаване на ефективно направените разходи преди пускането на проекта в експлоатация; или

в)

правила за осигуряване на допълнителна възвръщаемост на капиталовложенията по проекта; или

г)

всякаква друга мярка, която бъде счетена за необходима и уместна.

4.   В срок до 31 юли 2013 г. всеки национален регулаторен орган изпраща на Агенцията своята методика и критериите, използвани за оценка на инвестициите в инфраструктурни проекти за пренос на електроенергия и газ, както и на поеманите във връзка с тях увеличени рискове, когато са налични.

5.   До 31 декември 2013 г., като се взема предвид информацията, получена съгласно параграф 4 от настоящия член, Агенцията спомага за споделянето на добри практики и прави препоръки съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 713/2009 по отношение на:

а)

стимулите по параграф 1 въз основа на ориентировъчни показатели за най-добра практика от страна на националните регулаторни органи;

б)

обща методика за оценка на поети увеличени рискове при инвестиции в инфраструктурни проекти за пренос на електроенергия и газ.

6.   В срок до 31 март 2014 г. всеки национален регулаторен орган публикува своята методика и критериите, използвани за оценка на инвестициите в инфраструктурни проекти за пренос на електроенергия и газ, както и на поеманите във връзка с тях увеличени рискове.

7.   В случай че мерките, посочени в параграфи 5 и 6, не са достатъчни за гарантиране на навременно изпълнение на проектите от общ интерес, Комисията може да публикува указания относно стимулите по настоящия член.

ГЛАВА V

ФИНАНСИРАНЕ

Член 14

Проекти, отговарящи на изискванията за финансова помощ от Съюза

1.   Проектите от общ интерес, попадащи в категориите от приложение II, точки 1, 2 и 4, отговарят на изискванията за финансово подпомагане от Съюза под формата на безвъзмездна помощ за проучвания и на финансови инструменти.

2.   Проектите от общ интерес, попадащи в категориите от приложение II, точка 1, букви а)—г) и точка 2, с изключение на проектите за помпено-акумулиращи водноелектрически централи, отговарят на изискванията за финансово подпомагане от Съюза под формата на безвъзмездна помощ за строително-монтажни работи, при условие че съответстват на следните критерии:

а)

анализът на разходите и ползите на конкретния проект съгласно член 12, параграф 3, буква а) показва наличието на съществени странични ползи във връзка със сигурността на енергийните доставки, солидарността или новаторството;

б)

за проекта има издадено решение за трансгранично разпределение на разходите съгласно член 12; или за проектите от общ интерес, които попадат в категорията, установена в приложение II, точка 1, буква в) и които поради това не получават решение за трансгранично разпределение на разходите, проектът има за цел трансгранично предоставяне на услуги, въвеждане на технологична иновация и гарантиране на сигурността на експлоатацията на трансграничната мрежа;

в)

проектът не е стопански жизнеспособен — съгласно неговия бизнес план и други оценки, изготвени по-специално от потенциални инвеститори или кредитори или от национален регулаторен орган. При оценката на стопанската жизнеспособност на проекта се взема предвид и решението за стимулите и неговата обосновка по член 13, параграф 2.

3.   Проектите от общ интерес, осъществявани съгласно процедурата, посочена в член 5, параграф 7, буква г), също така могат да получават финансово подпомагане от Съюза под формата на безвъзмездни помощи за строително-монтажни работи, ако изпълняват критериите, определени в параграф 2 от настоящия член.

4.   Проектите от общ интерес, попадащи в категориите от приложение II, точка 1, буква д) и точка 4 отговарят също и на условията за финансово подпомагане от Съюза под формата на безвъзмездна помощ за строително-монтажни работи, ако съответните организатори на проекта могат ясно да покажат наличието на значителни странични ползи от тези проекти и липсата на стопанска жизнеспособност съгласно бизнес плана или друга извършена оценка, по-специално от възможни инвеститори или кредитори, или ако е приложимо, от национален регулаторен орган.

Член 15

Насоки за критериите за предоставяне на финансово подпомагане от Съюза

Специфичните критерии, определени в член 4, параграф 2, и параметрите, определени в член 4, параграф 4, изпълняват също така ролята на цели за установяването на критерии за предоставянето на финансово подпомагане от Съюза в съответния регламент за създаване на Механизъм за свързване на Европа.

Член 16

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, предвидени в настоящия член.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, се предоставя на Комисията за период от четири години, считано от 15 май 2013 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди края на този период. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за периоди с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки период.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочено в същото решение. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на вече действащите делегирани актове.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след уведомяването на Европейския парламент и Съвета за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Доклади и оценка

Комисията публикува не по-късно от 2017 г. доклад за изпълнението на проектите от общ интерес и го представя на Европейския парламент и Съвета. Този доклад съдържа оценка на:

а)

постигнатия напредък при планирането, разработването, изграждането и пускането в експлоатация на проекти от общ интерес, избрани съгласно член 3, и в съответните случаи – закъсненията в изпълнението на проектите и други срещнати затруднения;

б)

финансовите средства, ангажирани и вложени от Съюза по проекти от общ интерес, в съпоставка с общата стойност на финансираните проекти от общ интерес;

в)

изменението на степента на свързаност между държавите-членки в областта на електроенергетиката и газовия сектор, съответстващите изменения в енергийните цени, както и броя на случаите на аварии в мрежовите системи, техните причини и съответната цена за икономиката;

г)

по отношение на издаването на разрешения и участието на обществеността:

i)

средната и максималната обща продължителност на процесите на издаване на разрешения за проекти от общ интерес, включително продължителността на всяка стъпка от процедурата преди подаване на заявка, в съпоставка с предвидения времеви график за основите възлови моменти, посочени в член 10, параграф 4;

ii)

степента на противопоставяне срещу проектите от общ интерес (по-специално броя на писмени възражения при процесите на обществено обсъждане и броя на съдебните производства);

iii)

преглед на най-добрите и иновативни практики по отношение на участието на заинтересованите страни и смекчаването на въздействието върху околната среда по време на процеса на издаване на разрешения и осъществяване на проектите;

iv)

ефективността на схемите, предвидени в член 8, параграф 3, по отношение на съответствието със сроковете, определени съгласно член 10;

д)

регулирането и по-специално:

i)

броя на проектите от общ интерес, за които има издадени разрешения за трансгранично разпределение на разходите по член 12;

ii)

броя и вида на проектите от общ интерес, на които са предоставени специфични стимули по член 13;

е)

ефективността на настоящия регламент за приноса към целите за интеграцията на пазара до 2014 и 2015 г., за свързаните с климата и енергетиката цели до 2020 г. и в по-дългосрочна перспектива — за прехода към нисковъглеродна икономика до 2050 г.

Член 18

Информация и публичност

В срок от шест месеца след датата на приемане на първия списък на Съюза Комисията създава информационна платформа за прозрачност на инфраструктурата, която да е лесно достъпна за широката общественост, включително чрез интернет. В тази платформа се съдържа следната информация:

а)

обща актуализирана информация, включително географски данни, за всеки проект от общ интерес;

б)

плана за изпълнение на всеки проект от общ интерес, както е определено в член 5, параграф 1;

в)

основните резултати от анализа на разходите и ползите, направен въз основа на изготвената съгласно член 11 методика за съответните проекти от общ интерес, но без да е включена чувствителна от търговска гледна точка информация;

г)

списъка на Съюза;

д)

финансовите средства, предвидени и вложени от Съюза за всеки проект от общ интерес.

Член 19

Преходни разпоредби

Настоящият регламент не се отнася за отпускането, продължаването или изменението на финансовата помощ, предоставяна от Комисията въз основа на покани за предложения за проекти, отправени съгласно Регламент (ЕО) № 680/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи (22), отнасящи се за проекти, включени в приложения I и III към Решение № 1364/2006/ЕО или с оглед на целите, основаващи се на съответните категории разходи за трансевропейски електропреносни мрежи (TEN-E), както това е определено в Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (23).

Разпоредбите на глава III не се прилагат за проекти от общ интерес, които са в процес на предоставяне на разрешение и за които организаторът на проекта е внесъл документацията за заявка преди 16 ноември 2013 г.

Член 20

Изменения на Регламент (ЕО) № 713/2009

В Регламент (ЕО) № 713/2009 член 22, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   На Агенцията се заплащат такси за искане на решение за освобождаване в съответствие с член 9, параграф 1 и за решения относно трансгранично разпределяне на разходите, предоставяни от Агенцията съгласно член 12 от Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура (24).

Член 21

Изменения на Регламент (ЕО) № 714/2009

Регламент (ЕО) № 714/2009 се изменя, както следва:

1)

Член 8 се изменя, както следва:

а)

в параграф 3 буква а) се заменя със следното:

„а)

инструменти за съвместна експлоатация на мрежата с оглед осигуряване на координация при експлоатация на мрежата в нормални и извънредни условия, включително обща скала за класификация на авариите и планове за научноизследователска дейност. Тези инструменти наред с другото посочват конкретно:

i)

информацията, включително подходяща информация един ден предварително, в рамките на деня и в реално време, която да е полезна за подобряване на оперативното координиране, както и оптимална честота за събиране и споделяне на тази информация;

ii)

технологичната платформа за обмен на информация в реално време и където е подходящо, технологичните платформи за събирането, обработката и предаването на другата информация, посочена в подточка i), както и за прилагане на процедурите, с които би могло да се засили оперативното координиране между операторите на преносни системи с оглед тази координация да обхване целия Съюз;

iii)

начина, по който операторите на преносни системи предоставят оперативната информация на останалите оператори на преносни системи или на всяка структура, която е надлежно упълномощена да ги подпомага за постигане на оперативно координиране, и на Агенцията; и

iv)

тези операторите на преносни системи определят звено за контакт, което да отговаря на запитванията относно такава информация от други оператори на преносни системи или от всяка структура, която е надлежно упълномощена съгласно посоченото в подточка iii), или от Агенцията.

ЕМОПС за електроенергия изпраща приетите спецификации относно горепосочените подточки i)—iv) на Агенцията и на Комисията до 16 май 2015 г.

В срок от 12 месеца от приемането на спецификациите Агенцията издава становище, в което оценява дали те допринасят достатъчно за насърчаването на трансграничната търговия и за гарантирането на оптималното управление, координираната експлоатация, ефективното използване и стабилното техническо развитие на европейската мрежа за пренос на електроенергия.“;

б)

параграф 10, буква а) се заменя със следното:

„а)

се основава на националните инвестиционни планове, като се вземат предвид регионалните инвестиционни планове, посочени в член 12, параграф 1, и ако е целесъобразно, съюзните аспекти на планирането на мрежите съгласно определеното в Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура (25); той се подлага на анализ на разходите и ползите, като се използва методологията, установена съгласно определеното в член 11 от този регламент;

2)

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Разходи

Разходите, свързани с дейностите на ЕМОПС за електроенергия, посочени в членове 4—12 от настоящия регламент и в член 11 от Регламент (ЕО) № 347/2013 се поемат от операторите на преносни системи и се вземат предвид при изчисляване на тарифите. Регулаторните органи одобряват тези разходи единствено ако те са обосновани и пропорционални.“

3)

В член 18 се вмъква следният параграф:

„4а.   Комисията може да приеме насоки относно прилагането на оперативната координация между операторите на преносни системи на равнището на Съюза. Тези насоки са съгласувани с посочените в член 6 от настоящия регламент мрежови кодекси и се основават на тях, както и на приетите спецификации и становището на Агенцията, посочени в член 8, параграф 3, буква а) от настоящия регламент. При приемането на тези насоки Комисията взема предвид различните оперативни изисквания на регионално и национално равнище.

Тези насоки се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 3.“

4)

В член 23 се вмъква следният параграф:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (26).

Член 22

Изменения на Регламент (ЕО) № 715/2009

Регламент (ЕО) № 715/2009 се изменя, както следва:

1)

В член 8, параграф 10 буква а) се заменя със следното:

„а)

се основава на националните инвестиционни планове, като се вземат предвид регионалните инвестиционни планове, посочени в член 12, параграф 1, и ако е целесъобразно, съюзните аспекти на планирането на мрежите съгласно определеното в Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура (27); той се подлага на анализ на разходите и ползите, като се използва методологията, установена съгласно определеното в член 11 от посочения регламент.

2)

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Разходи

Разходите, свързани с дейностите на ЕМОПС за електроенергия, посочени в членове 4—12 от настоящия регламент и в член 11 от Регламент (ЕС) № 347/2013 се поемат от операторите на преносни системи и се вземат предвид при изчисляване на тарифите. Регулаторните органи одобряват тези разходи единствено ако те са обосновани и пропорционални.“

Член 23

Отмяна

Решение № 1364/2006/ЕО се отменя, считано от 1 януари 2014 г. Настоящият регламент не води до възникването на никакви права за проекти по приложения I и III към Решение № 1364/2006/ЕО.

Член 24

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юни 2013 г. с изключение на членове 14 и 15, които се прилагат от датата на прилагане на съответния регламент за създаване на Механизъм за свързване на Европа.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 17 април 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

L. CREIGHTON


(1)  ОВ С 143, 22.5.2012 г., стр. 125.

(2)  ОВ C 277, 13.9.2012 г., стр. 137.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 21 март 2013 г.

(4)  Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно приоритетите за енергийна инфраструктура за 2020 г. и по-нататък (ОВ C 33 E, 5.2.2013 г., стр. 46).

(5)  ОВ L 262, 22.9.2006 г., стр. 1.

(6)  Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).

(7)  ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 55.

(8)  ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 94.

(9)  ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75.

(10)  ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 15.

(11)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(12)  ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

(14)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.

(17)  ОВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 4.

(18)  ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 36.

(19)  ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 31.

(20)  Директива 2003/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (ОВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 57).

(21)  Регламент (ЕО) № 1228/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия (ОВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 1).

(22)  ОВ L 162, 22.6.2007 г., стр. 1.

(23)  ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.

(24)  ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39.“

(25)  ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39.“

(26)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.“.

(27)  ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИОРИТЕТНИ КОРИДОРИ И ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ НА ЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Настоящият регламент се прилага за следните приоритетните коридори и тематични области на трансевропейската енергийна инфраструктура:

1.   ПРИОРИТЕТНИ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИ КОРИДОРИ

1)

Морска електроенергийна мрежа в северните морета (NSOG): развитие на интегрирана морска електроенергийна мрежа и свързаните с нея междусистемни връзки в Северно море, Ирландско море, Ламанша, Балтийско море и съседните води, предназначена за пренос на електроенергия от инсталации на база възобновяеми енергийни източници, разположени в морето, до центрове за потребление и съхранение, както и за увеличаване на трансграничния обмен на електроенергия.

Обхванати държави-членки: Белгия, Германия, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Обединеното кралство, Франция и Швеция.

2)

Връзки север—юг между електроенергийните мрежи в Западна Европа (NSI West Electricity): връзки между държавите-членки от региона и със средиземноморския район, включително Иберийския полуостров, по-специално за интегриране на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и за укрепване на вътрешните електроенергийни инфраструктури, за да се засили пазарната интеграция на региона.

Обхванати държави-членки: Австрия, Белгия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Португалия, Франция.

3)

Връзки север—юг между електроенергийните мрежи в Централна източна и Югоизточна Европа (NSI East Electricity): връзки и вътрешни линии по направленията север-юг и изток-запад за доизграждане на вътрешния пазар и интегриране на електропроизводството от възобновяеми енергийни източници.

Обхванати държави-членки: Австрия, България, Германия, Гърция, Италия, Кипър, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия (1), Чешката република.

4)

План за взаимосвързване на Балтийския енергиен пазар в областта на енергетиката („BEMIP в областта на енергетиката“): връзки между държавите-членки в района на Балтийско море и съответно укрепване на вътрешните електроенергийни инфраструктури, за да се сложи край на изолацията на балтийските държави и за да се насърчи пазарното интегриране, наред с другото чрез усилия за интегриране на енергия от възобновяеми енергийни източници в региона.

Обхванати държави-членки: Германия, Дания, Естония, Латвия, Литва, Полша, Финландия, Швеция.

2.   ПРИОРИТЕТНИ ГАЗОПРЕНОСНИ КОРИДОРИ

5)

Връзки север—юг между газопреносните мрежи в Западна Европа (NSI West Gas): газова инфраструктура за транспортиране на газ от север на юг в Западна Европа за допълнителна диверсификация на пътищата за доставка и за увеличаване на способността за краткосрочно подаване на газ.

Обхванати държави-членки: Белгия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Португалия, Франция.

6)

Връзки север—юг между газопреносните мрежи в Централна източна и Югоизточна Европа (NSI East Gas): газова инфраструктура за регионални връзки между и в рамките на района на Балтийско море, Адриатическо и Егейско море, източния средиземноморски басейн и Черно море, по-специално за повишаване на диверсификацията и сигурността на доставките на газ.

Обхванати държави-членки: Австрия, България, Германия, Гърция (1), Италия, Кипър, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, Чешката република.

7)

Южен газов коридор (SGC): инфраструктура за транспортиране на газ от Каспийския басейн, Централна Азия, Близкия изток и източния средиземноморски басейн до Съюза за повишаване на диверсификацията на доставките на газ.

Обхванати държави-членки: Австрия, България, Германия, Гърция, Италия, Кипър, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Хърватия (2), Чешката република.

8)

План за връзки между газопреносните мрежи на Балтийския енергиен пазар (BEMIP Gas): газова инфраструктура за премахване на изолацията на трите балтийски държави и Финландия, както и на тяхната зависимост от един-единствен доставчик, за съответно укрепване на вътрешните електроенергийни инфраструктури и за увеличаване на диверсификацията и сигурността на доставките в района на Балтийско море.

Обхванати държави-членки: Германия, Дания, Естония, Латвия, Литва, Полша, Финландия, Швеция.

3.   ПРИОРИТЕТЕН НЕФТЕН КОРИДОР

9)

Връзки за доставка на нефт в Централна източна Европа (OSC): оперативна съвместимост на нефтопроводната мрежа в Централна източна Европа за повишаване сигурността на доставките и намаляване на рисковете за околната среда.

Обхванати държави-членки: Австрия, Германия, Полша, Словакия, Унгария, Хърватия (2), Чешка република.

4.   ПРИОРИТЕТНИ ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ

10)

Внедряване на интелигентни електроенергийни мрежи: възприемане на технологии за интелигентни електроенергийни мрежи в целия Съюз с цел ефективно интегриране на поведението и действията на всички потребители, свързани към електроснабдителната мрежа, по-специално за генериране на големи количества електроенергия от възобновяеми източници или децентрализирани енергийни източници и реакция в елекропотреблението на консуматорите.

Обхванати държави-членки: всички.

11)

Магистрални електропроводи: изграждане до 2020 г. на първоначални магистрални електропроводи, с оглед на последващо изграждане на система от магистрални електропроводи в целия Съюза, която е в състояние:

а)

да поеме постоянно нарастващо производство на допълнителна вятърна електроенергия във и край Северно и Балтийско море и увеличаване на производството на електроенергия от възобновяеми източници в Източна и Южна Европа и Северна Африка;

б)

да свърже тези нови центрове на производство с основните мощности за акумулиране на енергия в северните страни и Алпите и с големи центрове на електропотребление в Централна Европа; както и

в)

да се справи с все по-разнообразното и децентрализирано търсене и все по-гъвкавото предлагане на електроенергия.

Обхванати държави-членки: всички.

12)

Трансгранична мрежа за въглероден двуокис: разработване на инфраструктура за транспортиране на въглероден двуокис между държавите-членки и със съседни трети страни с оглед на внедряването на улавянето и съхраняването на въглероден двуокис.

Обхванати държави-членки: всички.


(1)  При условие на присъединяване на Хърватия и считано от датата на това присъединяване.

(2)  При условие на присъединяване на Хърватия и считано от датата на това присъединяване.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

КАТЕГОРИИ ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА

Категориите на енергийната инфраструктура, които се разработват за осъществяване на приоритетите за енергийната инфраструктура, изброени в приложение I, са следните:

1)

относно електроенергията:

а)

въздушни електропроводи за високо напрежение, ако са проектирани за напрежение 220 kV или по-високо и подземни и подводни кабели, ако са проектирани за напрежение 150 kV или по-високо;

б)

в частност относно магистралните електропроводи — всякакво физическо оборудване, предназначено да позволява пренос на електроенергия при високи и свръхвисоки напрежения с оглед на подаване на големи количества генерирана или акумулирана в една или няколко държави-членки или трети държави електроенергия към големи консуматори на електроенергия в една или няколко други държави-членки;

в)

съоръжения за съхранение на електроенергия, използвани за натрупване на електроенергия за постоянно или временно в надземна или подземна инфраструктура или геоложки обекти, при условие, че те са директно свързани към електропроводи за високо напрежение, проектирани за напрежение 110 kV или по-високо;

г)

всякакво оборудване или инсталация, които са от основно значение за безопасната, сигурна и ефективна работа на системите, определени в букви от а) до в), включително системите за защита, следене и управление за всички напрежения и подстанции;

д)

всякакво оборудване или инсталация, както за напрежения на пренос, така и за средно напрежение (разпределение), чиято цел е двупосочна цифрова комуникация, реалновременна или близка до реалновременната, интерактивно и интелигентно следене и управление на производството на електроенергия, преноса, разпределението и потреблението в рамките на дадена електроенергийна мрежа с оглед на разработването на мрежа, ефективно интегрираща поведението и действията на всички свързани с нея мрежови потребители — производители, консуматори на енергия и тези, които са и двете — за да се гарантира икономически ефективна, устойчиво развита електроенергийна система с ниски загуби и високо качество и сигурност на електроснабдяването и безопасността;

2)

относно газа:

а)

преносни газопроводи за транспортиране на природен газ и биогаз, които са част от мрежа, съставена предимно от газопроводи с високо налягане, с изключение на газопроводите с високо налягане, използвани за разпределение в предходна част от мрежата или за местно разпределение на природен газ;

б)

подземни хранилища, свързани с горепосочените газопроводи с високо налягане;

в)

съоръжения за приемане, съхраняване и регазификация или понижаване на налягането на втечнен природен газ (ВПГ) или сгъстен природен газ (СПГ);

г)

всякакво оборудване или инсталации, които са от основно значение за безопасната, сигурна и ефективна работа на системата или за осигуряване на възможност за реверсивно подаване на газ, включително компресорни станции;

3)

относно нефта:

а)

нефтопроводи, използвани за транспортиране на суров нефт;

б)

помпени станции и нефтохранилища, необходими за експлоатацията на нефтопроводи за суров нефт;

в)

всички съоръжения или инсталации, които са от основно значение за правилната работа на системата, включително системите за защита, следене и управление, както и съоръженията за реверсивно подаване;

4)

относно въглеродния двуокис:

а)

специално предвидени за целта газопроводи, различни от тези на сборната газопроводна мрежа, използвани за транспортиране на въглероден двуокис, получен вследствие на човешки дейности, от повече от един източник, т.е. промишлени инсталации (включително електроцентрали), които генерират въглероден двуокис чрез изгаряне или други химични реакции, включващи изкопаеми и неизкопаеми въглеродосъдържащи съединения, с цел постоянно геоложко съхраняване на въглероден двуокис в съответствие с Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1);

б)

съоръжения за втечняване и междинно съхраняване на въглероден двуокис с оглед на последващото му транспортиране. Това не включва инфраструктура в рамките на геоложка формация, използвана за постоянно геоложко съхраняване на въглероден двуокис съгласно Директива 2009/31/ЕО и съответните наземни съоръжения и съоръжения за инжектиране.

в)

всякакво оборудване или инсталации, които са от основно значение за правилната, сигурна и ефективна работа на въпросната система, включително системи за защита, следене и управление.


(1)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

РЕГИОНАЛНИ СПИСЪЦИ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС

1.   ПРАВИЛА ЗА ГРУПИ

1)

За електроенергийните проекти, попадащи в категориите, определени в приложение II, точка 1, всяка група се състои от представители на държавите-членки, националните регулаторни органи и ОПС, както и Комисията, Агенцията и ЕМОПС за електроенергия.

За проектите в газовия сектор, попадащи в категориите, определени в приложение II, точка 2, всяка група се състои от представители на държавите-членки, националните регулаторни органи и ОПС, както и Комисията, Агенцията и ЕМОПС за газ.

За проектите за транспортиране на нефт и въглероден двуокис, които попадат в категориите, посочени в приложение II, точки 3 и 4, всяка група се състои от представители на държавите-членки, организаторите на проекта, имащи отношение към съответните приоритети, посочени в приложение I, и Комисията.

2)

Органите за вземане на решения на групите може да се сливат. Всички групи или органи за вземане на решения се срещат, когато е необходимо, за да разискват въпроси, отнасящи се до всички групи; такива въпроси може да са свързани с междурегионалната последователност или с броя предложени проекти, включени в проектите на регионалните списъци, при които съществува опасност да се превърнат в неуправляеми.

3)

Всяка група организира своята работа в съответствие с регионалните усилия за сътрудничество съгласно член 6 от Директива 2009/72/ЕО, член 7 от Директива 2009/73/ЕО, член 12 от Регламент (ЕО) № 714/2009 и член 12 от Регламент (ЕО) № 715/2009 и други съществуващи структури за регионално сътрудничество.

4)

Всяка група поканва, според целесъобразността с оглед изпълнението на съответния приоритет, определен в приложение I, организатори на проект, потенциално отговарящ на изискванията за подбор като проект от общ интерес, както и представители на националните администрации, на регулаторните органи, и ОПС от държави кандидатки за членство в Съюза и потенциални държави кандидатки, държавите — членки на Европейското икономическо пространство и на Европейската асоциация за свободна търговия, представители на институциите и органите на Енергийната общност, държавите, обхванати от Европейската политика за съседство, както и държави, с които Съюзът е установил конкретно сътрудничеството в областта на енергетиката. Решението за отправяне на покана към представители на трети държави се основава на консенсус.

5)

Всяка група провежда консултации с организациите, представляващи съответните заинтересовани страни, и ако бъде счетено за целесъобразно — директно със заинтересованите страни, включително с производители, оператори на разпределителни системи, доставчици, потребители и организации за опазване на околната среда. Групата може да организира изслушвания или консултации, когато това е необходимо за изпълнението на нейните задачи.

6)

Вътрешните правила, актуализираният списък на членуващите организации, редовно актуализираната информация за напредъка на работата, дневният ред на заседанията, както и окончателните заключения и решения на всяка група се публикуват от Комисията на информационната платформа, посочена в член 18.

7)

Комисията, Агенцията и групите се стремят към съгласуваност между различните групи. За тази цел Комисията и Агенцията осигуряват, когато е целесъобразно, обмен на информация относно всички дейности, представляващи междурегионален интерес сред съответните групи.

Участието на националните регулаторни органи и Агенцията в групите не застрашава изпълнението на техните цели и задължения съгласно настоящия регламент или съгласно членове 36 и 37 от Директива 2009/72/ЕО и членове 40 и 41 от Директива 2009/73/ЕО или съгласно Регламент (ЕО) № 713/2009.

2.   ПРОЦЕС ЗА СЪСТАВЯНЕ НА РЕГИОНАЛНИ СПИСЪЦИ

1)

Организатори на проекти, потенциално отговарящи на изискванията за подбор като проекти от общ интерес, за които целта е да придобият статут на проекти от общ интерес, подават заявление за избиране като проект от общ интерес до групата, което съдържа:

оценка на своите проекти по отношение на приноса за осъществяването на приоритетите, определени в приложение I,

анализ на изпълнението на съответните критерии, дефинирани в член 4,

за проекти, постигнали достатъчна степен на зрелост, анализ на разходите и ползите, изготвен конкретно за дадения проект в съответствие с членове 21 и 22 и основаващ се на методиките, разработени от ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ съгласно член 11, и

всяка друга информация, имаща отношение към оценката на проекта.

2)

Всички получатели са длъжни да спазват поверителност на чувствителната от търговска гледна точка информация.

3)

След приемането на първия списък на Съюза за всички следващи приети списъци на Съюза, предложените проекти за пренос и съхранение на електроенергия, които попадат в категориите, определени в приложение II, точка 1, букви а), б) и г), са част от най-новия наличен десетгодишен план за развитие на електроенергетиката, разработен от ЕМОПС за електроенергия съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 714/2009.

4)

След приемането на първия списък на Съюза за всички следващи приети списъци на Съюза, предложените проекти за пренос и съхранение на електроенергия, които попадат в категориите, определени в приложение II, точка 2, са част от най-новия наличен десетгодишен план за развитие на електроенергетиката, разработен от ЕМОПС за електроенергия съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

5)

Предложенията за проекти, внесени за включване в първия списък на Съюза, които не са били оценени предварително в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 714/2009, се оценяват на равнището на Съюза както следва:

за проекти, попадащи в приложение II, точка 1, букви а), б) и г) от ЕМОПС за електроенергия, в съответствие с методиката, прилагана в последния десетгодишен план за развитие на мрежата,

за проекти, попадащи в приложение II, точка 2, от ЕМОПС за газ или от трета страна, последователно въз основа на обективна методика.

До 16 януари 2014 г. Комисията публикува указания относно критериите, които да се прилагат от ЕМОПС за електричество и ЕМОПС за газ при разработването на съответните десетгодишни планове за развитие на мрежата в съответствие с подточки 3 и 4 с цел осигуряване на равно третиране и прозрачност на процеса.

6)

Предложените проекти за транспортиране на въглероден двуокис, които попадат в категорията, определена в приложение II, точка 4, се представят като част от план, разработен от поне две държави-членки, за развитие на трансгранична инфраструктура за транспортиране и съхраняване на въглероден двуокис, който план се представя на Комисията от заинтересованите държави-членки или от организациите, определени от тези държави-членки.

7)

За проектите, които попадат в категориите, определени в приложение II, точки 1 и 2, националните регулаторни органи и ако е необходимо — Агенцията, проверяват, когато е възможно в контекста на регионалното сътрудничество (член 6 от Директива 2009/72/ЕО, член 7 от Директива 2009/73/ЕО), последователното прилагане на критериите/методиката на анализа на разходите и ползите и оценяват трансграничното им значение. Те представят оценката си на групата.

8)

По отношение на предложени проекти за транспортиране на нефт и въглероден двуокис, попадащи в категориите съгласно приложение II, точки 3 и 4, прилагането на критериите, установени в член 4, се оценява от Комисията. За предложените проекти за въглероден двуокис, попадащи в категорията съгласно приложение II, точка 4, Комисията също така взема под внимание потенциала за бъдещо разширение, при което да се включат допълнителни държави-членки. Комисията представя оценката си на групата.

9)

Всяка държава-членка, за чиято територия предложен проект не се отнася, но за която предложеният проект може да има потенциално нетно положително въздействие или потенциален значителен ефект, като например за околната среда или действието на енергийната инфраструктура на територията ѝ, може да представи на групата становището си, в което да определи ясно своя интерес.

10)

Органът за вземане на решения на групата разглежда при поискване от страна на държава-членка на групата, представените от държава-членка в съответствие с член 3, параграф 3 обосновани причини, поради които тя не одобрява проект от общ интерес, отнасящ се до нейната територия.

11)

Групата се среща, за да разгледа и класира предложените проекти, като взема предвид оценката на регулаторните органи или оценката на Комисията, когато става въпрос за проекти за транспортиране на нефт и въглероден двуокис.

12)

Изготвените от групите проекти за регионални списъци, които попадат в категориите, посочени в приложение II, точки 1 и 2, както и всички становища съгласно подточка 9, се предават на Агенцията шест месеца преди датата на приемане на списъка за Съюза. Проектите за регионални списъци и придружаващите ги становища се оценяват от Агенцията в рамките на три месеца от датата на получаването им. Агенцията представя становище относно проектите за регионални списъци, преди всичко относно последователното прилагане на критериите и на анализа на разходите и ползите във всички региони. Становището на Агенцията се приема в съответствие с процедурата, посочена в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 713/2009.

13)

В рамките на един месец от датата на получаване на становището на Агенцията, органът за вземане на решения на всяка група приема своя окончателен регионален списък, като спазва разпоредбите, посочени в член 3, параграф 3, като се основава на предложението на групата и взема предвид становището на Агенцията и оценката на националните регулаторни органи, представена в съответствие с подточка 7, или оценката на Комисията, представена в съответствие с подточка 8, когато става въпрос за проекти за транспортиране на нефт и въглероден двуокис. Групата предава окончателните регионални списъци на Комисията, заедно с всички становища съгласно подточка 9.

14)

Ако въз основа на получените регионални списъци и след вземане предвид на становището на Агенцията общият брой на предложените проекти от общ интерес превишава броя, който би могъл да бъде управляван, Комисията разглежда възможността, след консултация с всяка една от заинтересованите групи, да не включи в списъка на Съюза проекти, които са класирани с най-нисък приоритет от съответната група в съответствие с класацията, установена съгласно член 4, параграф 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРАВИЛА И ПОКАЗАТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРОЕКТИТЕ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС

1)

Проект със значително трансгранично въздействие е проект на територията на държава-членка, който отговаря на следните условия:

а)   за пренос на електроенергия— ако проектът увеличава преносния капацитет на мрежата или наличния капацитет за търговски потоци, на границата на споменатата държава-членка с една или няколко други държави-членки или в която и да е друга важна точка на същия преносен коридор, като по този начин се увеличава трансграничният преносен капацитет на мрежата с поне 500 мегавата в сравнение със ситуацията, при която проектът не бива въведен в експлоатация;

б)   за съхранение на електроенергия— ако проектът осигурява поне 225 мегавата инсталирана мощност и има капацитет за съхранение, който позволява нетно годишно производство на електроенергия от 250 гигаватчаса/година;

в)   за пренос на газ— ако проектът касае инвестициите в съоръжения за реверсивно подаване или в изменение на газопреносния капацитет през границата(ите) на съответните държави-членки с поне 10 % в сравнение със ситуацията преди въвеждането на проекта в експлоатация;

г)   за съхраняване на втечнен газ/сгъстен природен газ— ако целта на проекта е пряко или непряко снабдяване на поне две държави-членки или изпълнение на стандарта за инфраструктурата (правило N-1) на регионално равнище, в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1);

д)   за интелигентни електроенергийни мрежи— ако проектът е разработен за оборудване и уредби за високо и средно напрежение, проектирани за напрежение 10 kV или по-високо. Той включва операторите на преносни и разпределителни системи от поне две държави-членки, които обхващат най-малко 50 000 мрежови потребители, генериращи или консумиращи електроенергия, или и двете, при консумация от порядъка на най-малко 300 гигаватчаса/година, от които поне 20 % са с произход от енергия от възобновяеми източници, които имат променлив характер.

2)

Във връзка с проекти, попадащи в категориите, определени в приложение II, точка 1, букви а)—г), критериите, изброени в член 4, се оценяват, както следва:

а)

Интеграцията на пазара, конкуренцията и гъвкавостта на системата се оценяват в съответствие с анализа, направен в най-новия наличен в целия Съюз десетгодишен план за развитие на електроенергийната мрежа, по-специално чрез:

изчисляване, при трансграничните проекти, на въздействието върху преносния капацитет на мрежата в двете посоки на пренасяне, измерен като мощност (в мегаватове), и техния принос за постигане на минималния капацитет на междусистемните връзки от 10 % инсталирана производствена мощност, или, при проекти със значително трансгранично въздействие, въздействието върху преносния капацитет на мрежата на границите между съответните държави-членки, между съответните държави-членки и трети държави или в рамките на съответните държави-членки, както и въздействието върху балансирането на товарите и енергоподаването и експлоатацията на мрежата в съответните държави-членки,

оценка на въздействието, за анализирания район, както е дефиниран в приложение V, точка 10, представена като разходи за генериране и пренос за цялата енергийна система, и изменение и изравняване на пазарните цени, предизвикано от проекта при различни варианти на планиране, по-специално като се вземат предвид промените, предизвикани в подреждането по краткосрочни пределни разходи на централите.

б)

Преносът на електроенергия от възобновяеми източници към големи центрове на потребление и съхранение се измерва в съответствие с анализа, направен в най-новия наличен десетгодишен план за развитие на електроенергийната мрежа, по-специално чрез:

за преноса на електроенергия, чрез оценяване на размера на генериращата мощност на основата на възобновяеми енергийни източници (по видове технологии, в мегавати), които се присъединяват към мрежата и електроенергията им ще може да се пренася благодарение на проекта, сравнен с размера на планираната сумарна генерираща мощност на основата на тези видове възобновяеми енергийни източници в съответната държава-членка през 2020 г. в съответствие с националните планове за действие в областта на енергията от възобновяеми източници, както са определени в член 4 от Директива 2009/28/ЕО,

за съхранение на електроенергия, чрез сравняване на новия капацитет, осигурен с проекта, със сумарния съществуващ капацитет за същата технология на съхранение в анализирания район, както е дефиниран в приложение V, точка 10.

в)

Сигурността на доставките, оперативната съвместимост и надеждната експлоатация на системата се оценяват в съответствие с анализа, направен в най-новия наличен десетгодишен план за развитие на електроенергийната мрежа, по-специално чрез оценка на въздействието на проекта върху загубата на прогнозни товари в анализирания район, както е дефиниран в приложение V, точка 10, изразявайки оценката като адекватност на генерираните и пренасяните мощности за множество характерни периоди на натоварване, при отчитане на очакваните промени при определени от климата крайни метеорологични явления и тяхното въздействие върху устойчивостта на инфраструктурата. Където е целесъобразно, се оценява въздействието на проекта върху независимия и надежден контрол на работата на системите и услугите.

3)

Във връзка с проекти, попадащи в категориите, определени в приложение II, точка 2, критериите, изброени в член 4, се оценяват, както следва:

а)

Пазарната интеграция и оперативна съвместимост се измерва чрез изчисляване на допълнителната стойност на проекта за интеграцията на пазарните области и изравняването на цените, за общата гъвкавост на системата, включваща капацитета за реверсивно подаване при различни сценарии.

б)

Конкуренцията се измерва на базата на диверсификацията, включително улесняването на достъпа до местни източници на снабдяване, като се отчита последователно: диверсификацията на източниците; диверсификацията на вариантите; диверсификацията на маршрутите; въздействието на новия капацитет върху индекса на Херфиндал—Хиршман (HHI), изчислен при нивото на капацитета за анализирания район, както е определена в приложение V, точка 10.

в)

Сигурността на доставките на газ се измерва чрез изчисляване на допълнителната стойност на проекта за краткосрочната и дългосрочната устойчивост на газовата система на Съюза и за повишаването на оставащата гъвкавост на системата за справяне със смущения в снабдяването на държавите-членки при различни сценарии, както и допълнителния капацитет, осигурен с проекта, измерен във връзка със стандарта за инфраструктура (правило N-1) на регионално равнище, в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 994/2010.

г)

Устойчивото развитие се измерва като принос на проекта за намаляването на емисиите, за подпомагането на резервирането на генериращата мощност от възобновяеми източници или на концепцията за производство на водород на база неизползваема за други цели електроенергия от възобновяеми източници („електроенергия в газ“) и за транспортирането на биогаз, като се вземат под внимание очакваните промени в климатичните условия.

4)

Във връзка с проекти, попадащи в категориите, определени в приложение II, точка 1, буква д), всяка функция, изброена в член 4, се оценява по следните критерии:

а)   Ниво на устойчиво развитие: този критерий се измерва чрез оценка на намаляването на емисиите на парникови газове и въздействието върху околната среда от инфраструктурата на електроенергийната мрежа.

б)   Преносен капацитет на преносните и разпределителните мрежи за свързване и пренасяне на електроенергия от и към потребителите: този критерий се измерва чрез оценяване на инсталираната мощност на децентрализираните енергийни източници в разпределителните мрежи, максимално допустимото подаване на електроенергия без опасност от претоварване на преносните мрежи, както и на енергията, непроизведена от възобновяеми източници поради рискове от претоварвания или рисковете за сигурността.

в)   Възможности за свързване към мрежата и за достъп до всички категории потребители по мрежата: този критерий се измерва чрез оценка на методите, приети за изчисляване на таксите и тарифите, и на тяхната структура при производителите, потребителите и при тези, които са и двете, както и на оперативната гъвкавост, осигурена за динамично балансиране на електроенергията в мрежата.

г)   Сигурност и качество на снабдяването: този критерий се измерва чрез оценка на отношението на надеждно разполагаемата генерираща мощност към върховия товар, дела на електроенергията, генерирана от възобновяеми източници, стабилността на електроенергийната система, продължителността и честотата на прекъсванията, взети за един клиент, включително прекъсванията свързани с климата, както и показателите за качеството на напрежението.

д)   Ефективност и качеството на услугите за електроснабдяване и експлоатация на мрежите: този критерий се измерва чрез оценка на равнището на загубите при преноса и в разпределителните мрежи, отношението между минималния и максималния електрически товар в рамките на определен период от време, участието на страната на потреблението в пазарите на електроенергия и в мерките за енергийна ефективност, процента на използване (т.е. средно натоварване) на компонентите на електроенергийната мрежа, разполагаемостта на мрежовите компоненти (свързана с планови и непланови ремонти) и нейното въздействие върху показателите на мрежата, както и действителната разполагаемост на мрежовия капацитет по отношение на стандартната му стойност.

е)   Принос към трансграничните пазари на електроенергия от управление на потокоразпределението с цел облекчаване на циркулиращите потоци на мощност и увеличаване на капацитета на междинните връзки: този критерий се оценява чрез оценка на отношението между капацитета на междусистемните връзки на дадена държава-членка и нейните електрически товари, на използването на капацитета на междусистемните връзки, както и на таксите за претоварване на междусистемните електропроводи.

5)

Във връзка с проекти, попадащи в категориите, определени в приложение II, точка 3, критериите, изброени в член 4, се оценяват, както следва:

а)

Сигурността на доставките на нефт се измерва чрез оценка на допълнителния размер на новия капацитет, който предлага даденият проект за краткосрочната и дългосрочната устойчивост на системата, и останалата гъвкавост на системата за справяне със смущения в доставките при различни сценарии.

б)

Оперативната съвместимост се измерва чрез оценка на това до каква степен проектът подобрява функционирането на нефтопроводната мрежа, по-специално предоставяйки възможност за реверсивно подаване.

в)

Ефективното и устойчиво използване на ресурсите се измерва чрез оценка на степента, в която проектът използва вече съществуващата инфраструктура и допринася за свеждане до минимум на рисковете и проблемите, свързани с околната среда и изменението на климата.


(1)  ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ И ПОЛЗИТЕ ЗА ЦЯЛАТА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА

Методиката за хармонизиран анализ на разходите и ползите за цялата енергийна система за проекти от общ интерес трябва да отговаря на следните принципи, установени в настоящото приложение:

1)

Методиката трябва да се основава на общ набор входни данни, представителни за електроенергийната система и газовата система на Съюза в годините n+5, n+10, n+15 и n+20, където n е годината, през която е направен анализът. Този набор от данни обхваща минимум:

а)   за електроенергията:: сценарии за товарите, генериращите мощности по видове гориво (биомаса, геотермална енергия, водноелектрически централи, газ, ядрена енергия, нефтени горива, твърди горива, вятър, слънчева енергия от фотоволтаични инсталации, слънчева енергия от централи с концентратори на светлината, други технологии за възобновяеми енергийни източници) и тяхното географско местоположение, цените на горивата (включително биомаса, въглища, газ и нефтени горива), цени за въглеродния двуокис, структурата на преносната и, ако е необходимо, на разпределителната мрежа, и нейното развитие, като се вземат предвид всички нови значителни проекти за генериране (включително капацитет, предвиден за улавяне на въглероден двуокис), съхраняване и пренос, за които е взето окончателно решение за инвестиране и които подлежат на пускане в експлоатация до края на година n+5;

б)   за газа: сценарии за потреблението, вноса, цените на горивата (включително въглища, газ и нефт), цените за въглеродния двуокис, структурата на преносната мрежа и нейното развитие, като се вземат предвид всички нови проекти, за които е взето окончателно решение за инвестиране и които подлежат на пускане в експлоатация до края на година n+5.

2)

Наборът от данни трябва да отразява правото на Съюза и националните такива, в сила към датата на анализа. Наборите от данни, използвани съответно за електроенергия и газ, трябва да бъдат съвместими, особено по отношение на предположенията за цените и количествата на всеки от пазарите. Наборът от данни се разработва след официални консултации с държавите-членки и организациите, представляващи всички заинтересовани страни. Комисията и Агенцията осигуряват достъп до необходимите търговски данни от трети страни, когато е приложимо.

3)

Методиката дава указания за разработването и използването на мрежите и моделирането на пазара, необходимо за анализа на разходите и ползите.

4)

Анализът на разходите и ползите се основава на хармонизирано определяне на разходите и ползите за различните анализирани категории проекти и обхваща най-малко периода от време, посочен в точка 1.

5)

Анализът на разходите и ползите като минимум взема предвид следните разходи: капиталовложения, експлоатационни разходи и ремонтни разходи през техническия жизнен цикъл на проекта, както и разходи за извеждане от експлоатация и управление на отпадъците, в съответните случаи. Методиката дава указания за сконтовите проценти, които се използват за изчисленията.

6)

За пренос и съхранение на електроенергия анализът на разходите и ползите взема предвид въздействието и компенсациите в резултат от прилагането на член 13 от Регламент (ЕО) № 714/2009, въздействията върху показателите, установени в приложение IV, както и следните въздействия:

а)

емисиите на парникови газове и със загубите при пренос по време на техническия жизнен цикъл на проекта;

б)

бъдещите разходи за нови инвестиции в генериране и пренос през техническия жизнен цикъл на проекта;

в)

оперативната гъвкавост, включително оптимизирането на регулирането на мощността и спомагателните услуги;

г)

устойчивостта на системата, включително устойчивостта на бедствия и по отношение на климата, както и сигурността на системата, особено за европейските инфраструктури от критично значение, както са определени в Директива 2008/114/ЕО.

7)

За газовия сектор анализът на разходите и ползите взема предвид като минимум резултатите от изпробването на въздействието върху показателите, установени в приложение IV, както и следните въздействия:

а)

устойчивостта на бедствия и по отношение на климата, както и сигурността на системата, особено за европейските инфраструктури от критично значение, както са определени в Директива 2008/114/ЕО;

б)

претоварванията в мрежата за снабдяване с газ.

8)

За интелигентните електроенергийни мрежи анализът на разходите и ползите взема предвид най-малкото въздействията върху показателите, установени в приложение IV.

9)

Подробният метод, използван за отчитане на показателите, посочени в точки 6—8, се разработва след официални консултации с държавите-членки и организациите, представящи всички заинтересовани страни.

10)

Методиката определя анализа, който да бъде направен, въз основа на съответния набор от данни, като се определят въздействията със и без всеки един проект. Анализираният район за отделния проект обхваща всички държави-членки и трети държави, на чиято територия се осъществява проектът, всички техни съседни държави-членки и всички останали държави-членки, имащи в голяма степен отношение към проекта.

11)

Анализът трябва да определи държавите-членки, за които проектът има положителни нетни резултати (бенефициерите), и държавите-членки, за които проектът има отрицателни нетни резултати (платците). Всеки анализ на разходите и ползите включва анализи на чувствителността по отношение на набора от входни данни, датата за пускане в експлоатация на различни проекти в рамките на една и съща зона за анализ и други съответни параметри.

12)

Операторите на преносни системи, хранилища, терминали за втечнен и сгъстен природен газ и операторите на разпределителни системи обменят информацията, необходима за разработването на методиката, включително на съответното моделиране на мрежата и пазара. Всеки оператор на преносна и разпределителна система, който събира информация от името на други оператори на преносни и разпределителни системи, връща на участващите оператори на преносни и разпределителни системи резултатите от събирането на данни.

13)

За общия пазар на електроенергия и газ и мрежовия модел, определен в член 11, параграф 8, наборът от входни данни, посочен в точка 1, трябва да обхваща годините n+10, n+20 и n+30, като моделът трябва да позволява пълна оценка на икономическото, социалното и екологичното въздействие, по-специално с включване на външните разходи, като тези, свързани с емисиите на парникови газове и конвенционални атмосферни замърсители или със сигурността на доставките.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ

1)

В наръчника на процедурите, посочен в член 9, параграф 1, трябва да се уточнява поне:

а)

съответното право, на което се основават решенията и становищата за различните типове съответни проекти от общ интерес, включително правото за опазване на околната среда;

б)

съответните решения и становища, до които трябва да се стигне;

в)

имената и координатите на компетентния орган, на други органи и на основните заинтересовани страни;

г)

ходът на работите, излагащ накратко всеки етап от процеса, включително ориентировъчен период от време и кратък преглед на процеса на вземане на решение;

д)

информация за обхвата, структурата и степента на детайлизиране на документите, които се представят със заявлението за решения, включително контролен списък;

е)

етапите и средствата за участието на широката общественост в процеса.

2)

В подробния график, посочен в член 10, параграф 4, буква б), се посочва поне следното:

а)

необходимите решения и становища;

б)

органите, заинтересованите лица и обществеността, които е вероятно да имат отношение към проекта;

в)

отделните етапи на процедурата и тяхното времетраене;

г)

основните възлови резултати, които трябва да бъдат постигнати с оглед на приемането на цялостно решение, и съответните срокове;

д)

планираните от органите ресурси и възможните потребности от допълнителни ресурси.

3)

За да се увеличи общественото участие в процеса на издаване на разрешения и да се осигурят предварително информация и диалог с обществеността, се прилагат следните принципи:

а)

Заинтересованите страни, имащи отношение към даден проект от общ интерес, включително съответните национални, регионални и местни органи, собствениците на терена и гражданите, живеещи в околностите на проекта, широката общественост и нейните сдружения, организации и групи, биват подробно информирани и до тях се правят допитвания на ранен етап, когато изразените от обществеността интереси все още могат да бъдат взети предвид, и по открит и прозрачен начин. Когато е необходимо, компетентният орган подкрепя активно дейностите, предприети от организатора на проекта.

б)

Компетентните органи гарантират, че процедурите на допитване да обществеността във връзка с проекти от общ интерес се групират, когато това е възможно. Всяко допитване до обществеността обхваща всички тематични въпроси, свързани с конкретния етап на процедурата, като даден тематичен въпрос, свързан с конкретния етап от процедурата, не трябва да бъде разглеждан при повече от едно допитване до обществеността; едно обществено допитване обаче може да се проведе на повече от едно географско местоположение. Тематичните въпроси, повдигани при допитване до обществеността, се посочват ясно в уведомлението за допитването до обществеността.

в)

Коментари и възражения са допустими само от началото на допитването до обществеността до изтичането на крайния срок.

4)

Концепцията за общественото участие включва като минимум информация за:

а)

запитаните заинтересовани страни;

б)

предвидените мерки, включително предложените места и дати на специалните срещи;

в)

план-графика;

г)

човешките ресурси, предвидени за съответните задачи.

5)

Във връзка с това провеждането на публичното допитване до обществеността да бъде извършено преди подаването на документацията по заявката, съответните страни трябва поне:

а)

да публикуват информационна брошура от не повече от 15 страници, която прави ясен и сбит преглед на целта и предварителния времеви график на проекта, дава разгледани поне три алтернативни маршрута за националния план за развитие на мрежата, дава очакваните въздействия, включително с трансграничен характер, и възможните мерки за тяхното смекчаване, които се публикуват преди началото на допитването; в информационната брошура освен това се посочват интернет адресите на информационната платформа, посочена в член 18, и на наръчника на процедурите, посочен в точка 1;

б)

да информират всички заинтересовани страни за проекта чрез страницата в интернет, посочена в член 9, параграф 7 и други подходящи информационни средства;

в)

да поканят писмено съответните заинтересовани страни на специални срещи, на които се обсъждат поводи за загриженост.

6)

На интернет страницата на проекта се предоставя минимум следното:

а)

информационната брошура, посочена в точка 5;

б)

редовно актуализирано нетехническо обобщение в не повече от 50 страници, отразяващо текущото състояние на проекта с ясно посочване, в случай на актуализации, на измененията на предишните версии;

в)

планирането на проекта и допитването до обществеността с ясно посочване на датите и местата за допитванията до обществеността и изслушванията, както и предвидените тематични въпроси, свързани с тези изслушвания;

г)

координати за контакт с оглед на получаването на пълния набор документи на заявлението;

д)

координати за контакт с оглед предаване на коментарите и възраженията от допитванията до обществеността.


Изявление на Европейската комисия относно проектите от общ интерес, отговарящи на изискванията за финансова помощ от ЕС в контекста на трансевропейската енергийна инфраструктура (глава V от Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1)

Комисията подчертава становището си, че е важно подпомагането от ЕС и от национални източници да включва и безвъзмездни средства за строително-монтажни работи, които да позволят изпълнението на проекти от общ интерес за по-голяма диверсификация на източниците и маршрутите за енергийни доставки и на доставящите партньори. Комисията си запазва правото да направи предложения в този смисъл въз основа на придобития опит от наблюдаване на изпълнението на проекти от общ интерес в контекста на доклада, предвиден в член 17 от Регламента относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура.


(1)  Вж. стр. 39 от настоящия брой на Официален вестник.