ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.112.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 112

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
24 април 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 372/2013 на Съвета от 22 април 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1008/2011 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република след частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 373/2013 на Комисията от 23 април 2013 година за одобряване на активното вещество Candida oleophila щам O в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 374/2013 на Комисията от 23 април 2013 година за разрешаване на употребата на препарат от Clostridium butyricum (FERM BP-2789) като фуражна добавка за пилета, отглеждани за кокошки носачки (притежател на разрешителното Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., представлявано от Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) ( 1 )

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 375/2013 на Комисията от 23 април 2013 година за одобряване на активното вещество спиромесифен в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

15

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 376/2013 на Комисията от 23 април 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2013/189/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 година за създаване на Европейски колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО) и за отмяна на Съвместно действие 2008/550/ОВППС

22

 

 

2013/190/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 22 април 2013 година относно валидността на определена обвързваща тарифна информация (нотифицирано под номер C(2013) 2297)

30

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

24.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 112/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 372/2013 НА СЪВЕТА

от 22 април 2013 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1008/2011 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република след частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 9, параграф 4 и член 11, параграфи 3, 5 и 6 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия, представено след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Предишни разследвания и съществуващи антидъмпингови мерки

(1)

През юли 2005 г. с Регламент (ЕО) № 1174/2005 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република (КНР). Мерките се състояха от адвалорно антидъмпингово мито между 7,6 % и 46,7 %.

(2)

След междинно преразглеждане на обхвата на продукта, през юли 2008 г. с Регламент (ЕО) № 684/2008 (3) Съветът внесе уточнения в обхвата на продукта от първоначалното разследване.

(3)

След провеждане на разследване във връзка със заобикаляне на мерките, през юни 2009 г. с Регламент (ЕО) № 499/2009 (4) Съветът разшири обхвата на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към „всички други дружества“ и наложено с Регламент (ЕО) № 1174/2005, към вноса на ръчни колички за палети и основните им части, доставяни от Тайланд, независимо дали са декларирани с произход от Тайланд.

(4)

През октомври 2011 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1008/2011 (5) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от КНР след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент. Също така с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1008/2011 беше запазено митото с разширен обхват, посочено в съображение 3 по-горе.

2.   Започване на частично междинно преразглеждане

(5)

По време на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие Европейската комисия („Комисията“) установи промяна от гледна точка на конкуренцията на пазара на Съюза след налагането на мерките. Китайският производител износител с най-ниската ставка на митото, на когото беше предоставено третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ), в първоначалното разследване, успя фактически да заеме много голяма част от пазара на Съюза и значително увеличи дела си на внос в Съюза. Също така Комисията имаше съмнения относно първоначалното определяне на ТДПИ предвид на prima facie доказателствата за нарушения на пазара на стомана в КНР. В тази връзка се счете, че обстоятелствата, на чиято основа бяха въведени съществуващите мерки, са се променили и че тези промени са с траен характер.

(6)

Като установи, след като проведе консултации с Консултативния комитет, че съществуват достатъчно доказателства, които обосновават започване на частично междинно преразглеждане, Комисията съобщи чрез известие, публикувано на 14 февруари 2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз  (6) („известието за започване на преразглеждането“), ex officio започване на частично междинно преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент, ограничено по обхват до проучване на дъмпинга по отношение на китайските производители износители.

3.   Разследван период в рамките на преразглеждането

(7)

Разследването на равнището на дъмпинга обхвана периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. („разследван период в рамките на преразглеждането“ или съкратено „РПРП“).

4.   Засегнати страни

(8)

Производителите износители, несвързаните вносители, за които се знаеше, че са засегнати, органите на КНР и промишлеността на Съюза бяха официално уведомени от Комисията за започване на частичното междинно преразглеждане. На заинтересованите страни беше предоставена възможността да изложат писмено становищата си и да поискат изслушване в срока, посочен в известието за започване на преразглеждането.

(9)

На всички заинтересовани страни, които поискаха да бъдат изслушани и приведоха състоятелни аргументи в подкрепа на искането си, беше дадена такава възможност.

(10)

С оглед на евентуално големия брой производители износители и несвързани вносители и в съответствие с член 17 от основния регламент беше счетено за целесъобразно да се разгледа възможността за използване на представителна извадка. За да може Комисията да реши дали е необходимо да се използва представителна извадка и ако това е така — съответно да я изготви, съгласно член 17 от основния регламент от горепосочените страни беше поискано да заявят своя интерес в рамките на 15 дни след започване на преразглеждането и да предоставят на Комисията информацията, поискана в известието за започване на преразглеждането. Двама производители износители и осем несвързани вносители изявиха готовност да съдействат. Ето защо не беше счетено, че е необходима представителна извадка за производителите износители и несвързаните вносители.

(11)

Комисията изпрати въпросници и формуляри на заявление за ТДПИ до всички страни, за които беше известно, че са засегнати, както и до онези, които заявиха своя интерес в сроковете, посочени в известието за започване на преразглеждането. Бяха получени отговори от един китайски производител износител — Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd („Noblelift“), и от трима несвързани вносители.

(12)

Комисията изиска и провери цялата информация, която счете за необходима за определяне на дъмпинга. Беше направена проверка на място в обектите на Noblelift в Changxing, КНР.

(13)

Предвид на необходимостта от определяне на нормалната стойност за производителя износител в КНР, на когото не беше предоставено ТДПИ, се извърши проверка на място в обектите на следния производител в Бразилия, която беше използвана за държава аналог:

Paletrans Equipamentos Ltda, Cravinhos, Сао Пауло („Paletrans“).

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

1.   Разглеждан продукт

(14)

Разглежданият в рамките на настоящото преразглеждане продукт е същият като продукта в първоначалното разследване, уточнен в междинното преразглеждане по отношение на обхвата на продукта, а именно ръчни колички за палети и основните им части, т.е. шаси и хидравлична система, с произход от КНР, понастоящем класирани в кодове по КН ex 8427 90 00 и ex 8431 20 00. За целите на настоящия регламент ръчни колички за палети са колички с колела, оборудвани с подемни вилични рогове за манипулиране на палети, проектирани да бъдат бутани, теглени и управлявани на ръка върху гладки, равни и твърди повърхности от оператор пешеходец посредством използването на шарнирен кормилен лост. Ръчните колички за палети са проектирани само за повдигане на товар чрез движение надолу-нагоре на шарнирния лост до височина, достатъчна за неговото транспортиране, и нямат никакви други допълнителни функции или приложения, като например: i) преместване и повдигане на товарите с цел да бъдат поставени на по-голяма височина или да се подпомогне складирането на товарите (високоповдигачи); ii) стифиране на една палета върху друга (кари за стифиране); iii) повдигане на товара до работна повърхност (кари с ножично повдигане); или iv) повдигане и претегляне на товари (кари за претегляне).

2.   Сходен продукт

(15)

При разследването се потвърди, че разглежданият продукт, продуктът, произвеждан и продаван на вътрешния пазар в КНР, продуктът, произвеждан и продаван в държавата аналог (Бразилия), и продуктът, произвеждан и продаван в Съюза от производителите на Съюза, имат еднакви основни физически и технически характеристики и едни и същи приложения.

(16)

Поради това тези продукти се считат за сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   ДЪМПИНГ

а)   Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ)

(17)

Съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент при антидъмпингови разследвания във връзка с внос от КНР нормалната стойност се определя съгласно параграфи 1—6 от същия член за производителите, за които е установено, че отговарят на критериите по член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, а именно, когато е доказано, че производството и продажбата на сходния продукт се извършват при пазарни условия. Единствено с цел по-лесна справка тези критерии са изложени обобщено по-долу:

бизнес решенията и разходите са в отговор на сигнали от пазара и без значителна намеса на държавата, а разходите за основните вложени материали отразяват в голяма степен пазарните стойности,

дружествата имат ясен основен комплект счетоводна документация, която се подлага на независим одит в съответствие с международните счетоводни стандарти и се прилага във всички случаи,

няма значителни нарушения, пренесени от предишната система на непазарна икономика,

законодателството относно несъстоятелността и собствеността гарантира правна сигурност и стабилност,

конвертирането на паричните единици се извършва по пазарния курс.

(18)

Noblelift поиска ТДПИ съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент и попълни формуляра на заявление за ТДПИ в определените срокове.

(19)

Комисията изиска цялата информация, счетена за необходима, и провери сведенията, представени в заявлението за ТДПИ, в обектите на въпросното дружество.

(20)

При разследването се установи, че цените, заплащани от Noblelift в КНР за китайска горещо валцувана въглеродна стомана, която е основна суровина в случая, формираща около 25 % от цената на готовия продукт, са били обект на значителни нарушения, тъй като са били приблизително с между 24 % и 31 % под международните цени в същия период. Международните цени бяха основани на статистическите данни за Съюза и северноамериканските пазари от Steel Business Briefing  (7), както и на данните за цените на вноса от СОМЕХТ. На тази база се установи, че цените на китайската стомана със сигурност не са отразявали пазарните стойности. Освен това е налице установена практика за държавна намеса на пазара на суровините. Китайският 12-и петгодишен план (2011—2015 г.) за сектора на желязото и стоманата съдържа серия от мерки, които показват, че дружествата в отрасъла на стоманата нямат друга възможност, освен да осъществяват дейността си съгласно инструкциите на китайското правителство поради силния контрол, който упражнява китайската държава. Ето защо се заключи, че Noblelift не отговаря на изискванията от първия критерий за ТДПИ.

(21)

Освен това през финансовата 2010 година свързано дружество е дало на Noblelift банкова гаранция за два заема, представляващи значителна част от общите активи на свързаното дружество и Noblelift. Гаранциите не са били посочени нито във финансовите документи на Noblelift, нито в счетоводните документи на свързаното дружество. Това не отговаря на МСС 24 („Оповестяване на свързани лица“) и одиторът не е изразил резерви по отношение на тази практика. Оповестяването във финансовите документи на сделките на свързаните лица е важно, тъй като привлича вниманието върху възможни последици за финансовото положение на съответното дружество. В този случай неоповестяването на значителни задължения, като гаранции, не дава възможност за точна оценка на дейностите на дружеството и по-конкретно на рисковете и възможностите пред него. Ето защо се счита, че счетоводните документи на дружеството не са били правилно одитирани в съответствие с международните счетоводни стандарти и поради това дружеството не отговаря на изискванията от втория критерий.

(22)

На последно място, Noblelift е получавал държавна помощ под формата на преференциален данък върху доходите, както и безвъзмездни средства, които са оказали отражение върху финансовото му положение, и поради това дружеството не отговаря на изискванията от третия критерий.

(23)

На съответния производител износител и промишлеността на Съюза беше предоставена възможност да изложат мнението си по горните констатации.

(24)

След разгласяване на констатациите за ТДПИ Noblelift поиска по-подробна информация за изчислението на международната пазарна цена на стоманата. Дружеството изтъкна, че към нарушенията във връзка с цените на суровините следва да се приложат корекции на нормалната стойност при изчисление на дъмпинга, а не да се откаже ТДПИ. Въпреки това разпоредбата на член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент е много ясна и съдържа изискването, съгласно което „разходите за основните вложени материали отразяват в голяма степен пазарните стойности“. Следователно всякаква корекция в изчисленията на дъмпинга, която има за цел да компенсира нарушенията във връзка с разходите за вложените материали, би обезсмислила до голяма степен член 2, параграф 7, буква в). Поради това коментарите не доведоха до промяна на горепосочените констатации.

(25)

След разгласяване на окончателните констатации Noblelift отново изтъкна аргументите си. Първо, дружеството заяви, че Комисията не е разгласила подробна информация, т.е. всички данни, използвани за изчисление на разликите в цените на суровините.

(26)

В тази връзка преди всичко трябва да се отбележи, че източниците на данните за сравнението на цените на стоманата бяха посочени неколкократно от Комисията. Тя повтори разясненията, представени по-рано в процедурата, че основаните на Steel Business Briefing цени са със запазени авторски права, тъй като услугата е достъпна срещу абонамент. Следователно от правна гледна точка Комисията не може директно да разгласи публично тези данни, но иначе базата данни е на разположение и достъпна срещу заплащане на необходимата такса. Независимо от това, за да се гарантира баланс между защитата на правата на интелектуална собственост, от една страна, и правата на защита, от друга, използваните данни бяха проверени от служителя по изслушванията на генерална дирекция „Търговия“, който потвърди изчислението на ценовата разлика и съобщи на Noblelift резултата от проверката си.

(27)

Освен това трябва да се отбележи, че Steel Business Briefing описва точно използваната методология (размери, дебелина, широчина, транспортни точки). Тези параметри са общи и представляват насока, която указва и нивото на подробност в сравненията на цените на суровините, с които се цели да се провери дали разходите за основните вложени материали отразяват в голяма степен пазарните стойности. Комисията използва за референция европейските и северноамериканските цени.

(28)

Noblelift изтъкна също така, че в първоначалното разследване разликите между цените на стоманата на вътрешния пазар в КНР и международните цени на стоманата не са счетени за фактор, който е възпрепятствал дружеството да отговори на първия критерии за ТДПИ. Както е посочено в съображение 22 от Регламент (ЕО) № 128/2005 на Комисията (8) от 27 януари 2005 г. за налагане на временно антидъмпингово мито в рамките на първоначалното разследване: „Що се отнася до четирите дружества, беше установено, (…) че тези цени и себестойност съответстват на пазарните стойности“. Несъмнено при първоначалното разследване не се установи значителна ценова разлика между суровините, закупувани на вътрешния пазар в КНР, и тези, които са купувани на международни цени. Въпреки това заключение обаче институциите могат да установят ценова разлика в следващо разследване, ако обстоятелствата са различни и ако има ценова разлика. Както е посочено в съображение 76 по-долу, обстоятелствата са се променили значително между 2004 г. (времето на първоначалното разследване) и 2011 г. (РПРП в случая), т.е. това е период от седем години. В тази връзка и по-конкретно при разследването в рамките на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие през 2010 г. бяха събрани prima facie доказателства за нарушения във връзка с цените на пазара на стомана в КНР поради намесата на държавата. Това е и една от причините, които доведоха до ex-officio започване на настоящото преразглеждане и несъмнено се потвърди в настоящото разследване (вж. съображение 20 по-горе).

(29)

Освен това Noblelift отново изтъкна коментара си относно незначителното отражение на гаранциите за заемите или на държавните помощи. В тази връзка се отбелязва, че член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент е ясен и не съдържа изискване за значително отражение върху финансовите резултати („дружествата имат основен комплект счетоводна документация, която се подлага на независим одит в съответствие с международните счетоводни стандарти и се прилага във всички случаи“). При всяко положение, както е посочено по-горе в съображение 21, неразгласяването на съществени задължения, като гаранции за заеми в конкретния случай, не дава възможност за точна оценка на дейностите на дружеството и по-конкретно на рисковете и възможностите пред него. Що се отнася до държавните помощи, Комисията вече отговори на страната в хода на разследването, че тези помощи са възлизали в размер над 10 милиона CNY. Поради това твърденията не можеше да се приемат.

(30)

На последно място, Noblelift изтъкна, че разследването е следвало да се приключи, тъй като е бил изтекъл тримесечният срок за определяне на ТДПИ, посочен в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. В тази връзка се отбелязва изменението, внесено с Регламент (ЕС) № 1168/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (9), и действието му със задна дата. Освен това трябва да се отбележи, че определянето на ТДПИ беше направено след повече от три месеца след началото на разследването по процедурни причини и поради времеви ограничения на разследването. Несъмнено по-голямата сложност на въпросите, поставени при оценките на ТДПИ, показа, че фактически е невъзможно да се спазва тримесечният срок. Трябва да се отбележи обаче, че времето за определяне на третирането не е оказало отражение върху резултата.

(31)

Затова се заключи, че коментарите в полза на предоставяне на ТДПИ не са обосновани.

(32)

С оглед на гореизложеното и съгласно член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент се реши да не се предоставя ТДПИ на Noblelift.

б)   Нормална стойност

(33)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент за държави с непазарна икономика и когато е невъзможно да се предостави ТДПИ — за държави в преход, нормалната стойност трябва да се установи на основата на цената или конструираната стойност в държавата аналог.

(34)

При първоначалното разследване за държава аналог беше използвана Канада с оглед на установяване на нормална стойност. Тъй като производството в Канада беше преустановено, в известието за започване на настоящото преразглеждане за държава аналог беше предвидена Бразилия.

(35)

Двама производители износители и един вносител се противопоставиха на предложението да се използва Бразилия като държава аналог. Аргументите срещу избора на Бразилия бяха, че съществува много слаба конкуренция на бразилския пазар за ръчни колички за палети поради много малкия брой бразилски производители и в резултат на което продажните цени, печалбата и производствените разходи в Бразилия са по-високи. Съответните производители износители предложиха Индия, Малайзия или Тайван за подходящи държави аналог.

(36)

След тези коментари Комисията се свърза с 38 индийски, трима тайвански, двама малайзийски и двама бразилски производители на ръчни колички за палети и им изпрати съответния въпросник. Съдействие беше оказано само от един производител в Бразилия: Paletrans.

(37)

След разгласяването на окончателните констатации и предложението на Комисията страните изтъкнаха отново мнението си, че Бразилия не е подходящ избор на държава аналог поради липсата на конкуренция на бразилския пазар. Страните твърдяха, че съдействащият производител от държавата аналог е имал монополна позиция на бразилския пазар, за което са допринесли и високите вносни мита. Други коментари бяха свързани с недостатъци в неповерителните отговори на въпросника от страна на производителя от държавата аналог. На последно място, се изтъкна, че корекциите следва да се извършат с оглед на разликите между производителя от държавата аналог и производителя износител в съответната държава.

(38)

По отношение на уместността на избора на Бразилия за държава аналог трябва да се отбележи, че въпреки че производителят от държавата аналог е основният производител на бразилския пазар, той няма монополно положение на пазара. Налице е конкуренция от поне двама местни производители, нивото на вноса е значително и се установи, че маржът на печалбата на производителя от държавата аналог е съвместим с този при отворен пазар.

(39)

Както е посочено в съображение 36 по-горе, след коментарите на ранен етап от процедурата, изразени срещу избора на Бразилия за държава аналог, Комисията се свърза с 45 производители в четири различни държави, включително дружествата, предложени от Noblelift. Въпреки многократните контакти по телефона и електронната поща с тези дружества само един производител от Бразилия предостави поисканата информация и съдействаше при разследването.

(40)

По отношение на твърденията за недостатъци трябва да се отбележи, че само един производител в държавата аналог съдейства при разследването. Това не е необичайно, но създава затруднения при разгласяване на данните. Предвид на честите трудности, които се срещат, за да се осигури съдействие от производителите от държавата аналог, Комисията трябва да гарантира високо равнище на защита на поверителната информация. В настоящия случай представянето на неповерителните данни създаде някои недоразумения относно твърденията за недостатъци, но те бяха уточнени със страните. По-конкретно една страна изтъкна, че недостатъците в отговорите на производителя от държавата аналог следва да изключат Бразилия при избора на държава аналог, а разследването следва да се прекрати, тъй като Комисията не може да установи нормалната стойност. В тази връзка трябва да се отбележи, че в настоящото разследване Комисията имаше цялата необходима информация, за да изчисли дъмпинга.

(41)

Ето защо аргументите срещу уместността на Бразилия като държава аналог не можеха да се приемат.

(42)

Във връзка с исканията за корекции трябва да се отбележи, че разликите в нивото на търговия между бразилския производител и китайския производител износител бяха отчетени чрез корекция за нивото на търговия (вж. съображение 59 по-долу).

(43)

На последно място, една страна изтъкна, че е следвало да се направи корекция за твърдените последици от вносното мито в размер на 14 % в държавата аналог, които са причинили нарушения. Този аргумент не можеше да се приеме, тъй като не можеше да се установи връзка между самото вносно мито и ценовото равнище на вътрешния пазар.

(44)

Ето защо Бразилия се счита за подходяща държава аналог, тъй като е налице достатъчна конкуренция, предвид на това че има поне двама производители, а и делът на вноса е значителен.

(45)

В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент Комисията първо провери дали продажбите на сходния продукт, извършени от Paletrans на независими клиенти на вътрешния пазар, са били представителни. В тази връзка беше установено, че общият обем на тези продажби е равен най-малко на 5 % от общия обем на експортните продажби на Noblelift за Съюза.

(46)

След това Комисията провери дали съществуват видове на сходния продукт, продавани на вътрешния пазар от страна на Paletrans, които са били достатъчно сравними от гледна точка на предназначение и използвани материали с видовете, продавани от Noblelift за износ за Съюза. При разследването се установи, че известен брой от видовете, продавани на вътрешния пазар от Paletrans, са достатъчно сравними с видовете, изнасяни от Noblelift за Съюза.

(47)

След това по отношение на производителя от държавата аналог Комисията провери дали продажбите на всеки сравним вид на сходния продукт, реализирани на вътрешния пазар, могат да се считат за осъществени при обичайни търговски условия. Това беше направено, като за всеки вид на продукта се установи делът на рентабилните продажби, извършени на независими клиенти на вътрешния пазар по време на РПРП.

(48)

Когато обемът на продажбите на даден вид на продукта, продаван на нетна продажна цена, равна на изчислените производствени разходи или по-висока от тях, е съставлявал над 80 % от общия обем на продажбите на съответния вид на продукта и когато среднопретеглената продажна цена на този вид е била равна на производствените разходи или по-висока от тях, нормалната стойност беше определена въз основа на действителната цена на вътрешния пазар. Това се оказа валидно за всички сравними видове и нормалната стойност беше изчислена като среднопретеглена стойност от цените на всички продажби, извършени на вътрешния пазар на всеки сравним вид през РПРП.

(49)

За несравнимите видове нормалната стойност можеше да се конструира съгласно член 2, параграф 3 от основния регламент, като се добавиха към производствените разходи (коригирани, ако е необходимо) обоснован процент за разходите за реализация, общите и административните разходи на вътрешния пазар и обоснован марж за реализирането на печалба на вътрешния пазар. Размерът на разходите за реализация, общите и административните разходи и размерът на печалбата се основаваха на действителните данни за производството и продажбите на сходния продукт при обичайни търговски условия, извършени от производителя в държавата аналог. Следва да се отбележи, че цената, конструирана на тази база, подлежа на корекциите по съображение 59, а именно, за да се отчете разликата в нивото на търговия между експортните продажби на Noblelift и продажбите на вътрешния пазар, извършени от производителя от държавата аналог.

(50)

Единственият съдействащ производител износител изтъкна, че Комисията е извършила изчисленията на дъмпинга на базата на „съкратени контролни номера на продукта (КНП)“ и че не са били представени разяснения относно параметрите, използвани за сравнението.

(51)

Съгласно член 2, параграф 11 от основния регламент дъмпинговият марж обикновено се установява въз основа на сравнение на среднопретеглена нормална стойност със среднопретеглена цена на всички експортни сделки, като се спазват съответните разпоредби за осигуряване на обективно сравнение.

(52)

Във връзка с обективното сравнение трябва да се отбележи, че КНП е средство, използвано при разследвания, за да се структурира и организира голямото количество много подробна информация, която се представя от дружествата. Той е помощно средство при провеждане на по-подробен анализ на различните продуктови характеристики в рамките на категорията на разглеждания продукт и сходния продукт.

(53)

Комисията събра информация във връзка с известен брой параметри (материал на шасито, боядисано шаси, капацитет за повдигане, вид хидравлична система, работна дължина, виличен рог, външно раздалечаване на виличните рогове, материал на кормилото, материал на носещото колело, вид на носещото колело, вид спирачки), но за да вземе предвид всички експортни сделки, беше счетено за разумно и възможно да се извърши сравнението в този случай на база на някои от тези параметри, които са най-уместните характеристики (материал на шасито, боядисано шаси, материал на кормилото, материал на носещото колело, вид на носещото колело).

(54)

Ето защо сравнението се основаваше на най-удачните характеристики, за да се увеличи съпоставимостта и за да се гарантира обективно сравнение. Трябва да се отбележи, че Комисията не е пренебрегнала никаква информация. Въпреки това не е необичайно, че някои параметри, използвани в КНП, имат по-малка тежест, и че специфични параметри, за разлика от други параметри, осигуряват по-добра база за обективно сравнение. Не са били пренебрегнати продукти при сравнението поради физически разлики или други причини, нито са били създадени нови продуктови видове. Обратно, всички продажби бяха включени в сравнението. Въпреки че се отчете, че други параметри са имали някакво отражение върху цените, беше счетено за по-удачно изчисленията да се базират на петте най-релевантни параметъра, тъй като това доведе до най-високото ниво на съпоставимост.

(55)

Що се отнася до процедурните аспекти на сравнението, трябва да се отбележи, че на производителя износител бяха предоставени всички възможности да изложи мнението си за изчисленията в конкретния случай. Пълната информация за изчисленията беше неколкократно разгласявана.

(56)

Ето защо гореизложените аргументи трябваше да се отхвърлят.

в)   Експортна цена

(57)

Китайският производител износител е извършил всички експортни продажби за Съюза пряко на независими клиенти в Съюза. Следователно експортната цена беше определена въз основа на действително платените или дължимите цени за разглеждания продукт съгласно член 2, параграф 8 от основния регламент.

(58)

Една страна изтъкна, че в изчислението е трябвало да се включат експортните продажби на шасита и хидравлични системи. Този аргумент беше приет.

г)   Сравнение

(59)

Сравнението между среднопретеглената нормална стойност и среднопретеглената експортна цена беше извършено на базата на цена франко завода и на едно и също ниво на търговия. В съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент и за да се осигури обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена бяха отчетени разликите във факторите, които са оказали отражение върху цените и сравнимостта им. За целта, когато беше приложимо и обосновано, бяха направени корекции за разликите в нивото на търговия (изчислена ценова разлика за продажбите, извършени за различни видове клиенти на вътрешния пазар на държавата аналог), транспорта (включващ разходи за превоз в държавата на износ и морско навло за превоза до Съюза), застраховането (разходи за морски застраховки), обработката, товаренето и допълнителните разходи, комисионите (заплащани за експортните продажби), банковите такси (заплащани за експортните продажби), кредитните разходи (на базата на договорените условия за погасяване и актуалния лихвен процент) и разходите за опаковане (разходи за използваните опаковъчни материали).

(60)

След искане от страна на единствения съдействащ производител износител нормалната стойност беше коригирана, тъй като това беше преценено за обосновано, с оглед на разликите в дебелината на стоманата, използвана от производителя в държавата аналог и производителя износител в съответната държава. Корекцията се основаваше на разликата в дебелината пропорционално на това, доколко стоманата участва във формирането на цената на сходния продукт, продаван в Бразилия от производителя в държавата аналог. Това доведе до промяна на дъмпинговия марж (вж. съображение 73 по-долу). След разгласяване на допълнителна информация (при което се приканиха страните да изразят мнението си за корекцията за дебелината на стоманата) една страна оспори корекцията, като считаше, че тя не почива на фактическа основа. Тя отбеляза също така, че неповерителната информация от производителя износител, представена с цел извършване на корекция, е била недостатъчна, като така са се нарушили правата на защита на другите страни. Комисията провери данните по случая, на които се базираше корекцията за дебелината на стоманата, и потвърди, че корекцията е обоснована.

(61)

Единственият съдействащ износител поиска още няколко други корекции поради разликите в ефективността и производителността, като твърдеше, наред с другото, че производителят в държавата аналог е бил с по-ниска производителност (по-малка продукция на работник) и е имал по-голямо потребление на суровини на единица.

(62)

Трябва да се отбележи на първо място, че докато разликите в ефективността или производителността могат да са налице между предприятията, ръководният принцип е да се осигури сравнимост между експортните цени и нормалната стойност, което не изисква обстоятелствата във връзка с производителя от държавата аналог и производителя износител в държава с непазарна икономика да са напълно еднакви. Несъмнено само разликите във факторите, засягащи цените и тяхната сравнимост между производителя от държавата аналог и производителя износител в държава с непазарна икономика, обосновават извършването на корекция.

(63)

Независимо от това трябва да се отбележи, че при разследването не се установиха никакви обстоятелства, които да сочат, че производителят в държавата аналог не е разполагал с ефективен производствен процес в необходимата степен.

(64)

Що се отнася до разходните фактори (например производителността), те не следва да се разглеждат и оценяват поотделно, а по-скоро е необходим един цялостен анализ, за да се разгледа дали предимствата във връзка с един разходен фактор (например производителността) евентуално са неутрализирани от неблагоприятни условия за други фактори. Несъмнено по-ниският процент на използване на работна сила често е резултат от по-високо ниво на автоматизация, което води до по-високи разходи в други сфери (амортизация, капитал, финансиране, общопроизводствени разходи). Единствено цялостен анализ би могъл да установи всички разлики в разходните фактори и да покаже дали цените и тяхната сравнимост са засегнати, като по такъв начин ще се обоснове и съответната корекция. Ето защо аргументите не могат да се приемат.

(65)

В допълнение към гореизложеното исканията за корекция за разликата в енергията на единица и разликата в амортизацията и общопроизводствените разходи на единица не бяха доказани. По-конкретно във връзка с енергийната ефективност не беше разяснено поради кои елементи в производствения процес бразилският производител е бил неефективен в сравнение с единствения съдействащ производител износител. Размерът на корекцията беше основан на съотношението на разликата за разходите за труд за единица (въз основа на разликата на производителността) спрямо дела на разходите за труд в общия размер на разходите. Връзката между това съотношение и разликите за енергийната ефективност, амортизацията и общопроизводствените разходи не беше разяснена и обяснима. Ето защо исканията се отхвърлиха.

(66)

Една страна изтъкна също така, че следва да се направят корекции за параметри, като капацитет за повдигане и вилични рогове. В тази връзка се обръща внимание на коментара за сравнителните параметри (вж. съображение 50 по-горе), където се отбеляза, че сравнението се основава на най-релевантните параметри, за да се гарантира най-високо ниво на съпоставимост. При всяко положение исканите корекции не бяха подкрепени с доказателства.

(67)

Друго искане беше свързано с извършването на корекция поради факта, че производителят износител използва патентована технология. Това искане не беше подкрепено с доказателства. По-специално производителят износител не посочи искания процент на корекцията. Единствената предоставена информация беше документ, за който се твърдеше, че е патент. На по-късен етап беше посочен някакъв процент за корекцията, но без никакви подкрепящи доказателства. Поради това искането не можеше да се приеме.

(68)

Освен това искането за корекция за разликата в ефективността при използване на суровини беше обхванато от корекцията за дебелината на стоманата (вж. съображение 60 по-горе), тъй като използването на стомана с различна дебелина може да доведе до по-ниско общо потребление на стомана.

(69)

На последно място, производителят износител заяви, че продава чрез канал за реализация, по-конкретно продажби на продукти без търговска марка в качеството на производител на оригинално оборудване (ОЕМ), различен от този на производителя в държавата аналог. Съответно беше поискана корекция за тази разлика. Както е посочено по-горе (съображение 59), беше направена корекция за нивото на търговия. Тази корекция се основаваше на изчислена ценова разлика за продажбите, извършени на различни видове клиенти, включително продажбите ОЕМ, на националния пазар на държавата аналог. Поради съображения за поверителност размерът на тази корекция не можеше да се разгласи, тъй като това би разкрило нормалната стойност, основана на данните на единствения производител от държавата аналог. Ето защо се заключи, че разликите, за които се иска корекция, вече са отчетени.

(70)

Независимо от това трябва да се отбележи, че производителят износител не уточни процента на исканата корекция. Той само заяви, че в друга процедура е била извършена корекция от 40 %. Корекцията в друга процедура (поради това и специфична за конкретните обстоятелства в съответната процедура) не може да служи за референтно ниво за процента на корекцията в настоящия случай.

(71)

След разгласяване на допълнителна информация (при което се приканиха страните да изразят мнението си за корекцията за дебелината на стоманата) производителят износител представи допълнителни искания за корекции (несвързани с корекцията за дебелината на стоманата): корекция за покритието, обработката и цените на стоманата в Бразилия.

(72)

Преди всичко трябва да се отбележи, че исканията бяха представени след изтичане на срока за представяне на коментари, и формално поради това не бяха допустими. При всяко положение исканията не бяха съпроводени с конкретни цифри, нито бяха подкрепени с доказателства. Дружеството не представи доказателства за исканията си, нито разясни начина, по който са били или следва да се изчислят отделните корекции.

д)   Дъмпингов марж

(73)

Както е предвидено в член 2, параграф 11 от основния регламент, среднопретеглената нормална стойност по видове беше сравнена със среднопретеглената експортна цена на разглеждания продукт. Дъмпинговият марж, изразен в процент от CIF цената на границата на Съюза, без платено мито, е 70,8 %.

(74)

Що се отнася до дъмпинговите маржове за всички други производители износители в първоначалното разследване, различни от Noblelift, те бяха в диапазона между 28,5 % и 46,7 %. Предвид на това че в настоящото преразглеждане само Noblelift съдействаше и че съдействието можеше да се счита за високо, тъй като китайският износ в голямата си част е бил извършван именно от това дружество, Комисията преразгледа и дъмпинговия марж, приложим за цялата държава за всички други износители. Поради това остатъчният дъмпингов марж следва да се определи на същото ниво, като този на Noblelift, а именно 70,8 %.

(75)

Една страна заяви, че приложимото в национален мащаб мито не следва да се определя на нивото на дъмпинговия марж на единствения съдействащ производител износител, тъй като няма доказателства, че голямата част от вноса е бил на този единствен съдействащ износител. В тази връзка се потвърждава, че според статистическите данни голямата част от вноса от КНР е бил на единствения съдействащ производител износител. Поради това този аргумент беше отхвърлен.

Г.   ТРАЕН ХАРАКТЕР НА ПРОМЕНЕНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

(76)

В съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент беше разгледано също така дали има основание да се счита, че променените обстоятелства са с траен характер.

(77)

В тази връзка при първоначалното разследване не се установи значителна ценова разлика между цените на суровините, закупувани на вътрешния пазар в КНР от китайските производители износители (включително Noblelift), и тези на международните пазари. Обстоятелствата се промениха значително между 2004 г. (времето на първоначалното разследване) и 2011 г. (РПРП), когато цената на горещо валцуваната стомана (основната суровина) е била с между 24 % и 31 % под международните цени. Цените не са отразявали пазарните стойности поради нарушенията във връзка с цените на пазара на стомана в КНР (вж. съображение 20 по-горе). Несъмнено китайският пазар на стомана се е променил значително през тези седем години и междувременно КНР се е превърнала от държава нетен вносител на стомана в голям производител на стомана и световен износител, което обосновано може да се счита за промяна с траен характер.

(78)

Освен това китайските високотехнологични предприятия, включително Noblelift, получават държавни помощи под формата на преференциален данък върху доходите (15 %) от 2008 г. нататък. По време на разследвания период в рамките на първоначалното разследване към дружествата се е прилагала стандартната ставка от 25 %. Също така можеше да се счита, че това променено обстоятелство е с траен характер.

(79)

Поради това беше сметнато, че няма вероятност обстоятелствата, довели до започване на това междинно преразглеждане, да се променят в близко бъдеще по начин, който да се отрази на констатациите, направени в хода на междинното преразглеждане. Ето защо се заключи, че променените обстоятелства са с траен характер и че прилагането на мярката в сегашния ѝ размер повече не е обосновано.

Д.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(80)

Предвид на резултатите от настоящото разследване в рамките на преразглеждането и поради това че новият дъмпингов марж от 70,8 % е по-нисък от степента на отстраняване на вредата (вж. съображения 120—123 от Регламент (ЕО) № 128/2005), се счита за целесъобразно да се измени антидъмпинговото мито, наложено върху вноса на разглеждания продукт, извършван от Noblelift и всички други производители износители, и то да се установи на нивото от 70,8 %.

(81)

Една страна заяви, че новият дъмпингов марж не е следвало да се сравнява със степента на отстраняване на вредата, установена в първоначалното разследване, като по-скоро тази степен следва да се определя във всяко разследване, дори при частично преразглеждане, ограничено до дъмпинга. Според тази страна липсата на оценка на вредата в настоящия случай представлява нарушение на правилото за по-ниското мито. Също така страната изтъкна, че е следвало да се започне цялостно междинно преразглеждане.

(82)

В тази връзка се отбелязва, че тъй като Комисията започна частично междинно преразглеждане, ограничено до дъмпинга, в тази рамка не може да се оцени повторно вредата. Съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент може да се преразгледа запазването на мерките по инициатива на Комисията, ако това е обосновано. Ето защо Комисията не е длъжна да започне ex-officio междинно преразглеждане за дъмпинга и вредата, а и при всяко положение това трябва да е обосновано. В този случай информацията и доказателствата, с които разполага Комисията, бяха достатъчни за започване на междинно преразглеждане, ограничено до дъмпинга. Освен това, ако вредата се оценява винаги при междинни преразглеждания, възможността да се извършва частично междинно преразглеждане, ограничено до дъмпинга, както е предвидено в член 11, параграф 3 от основния регламент, би се обезсмислила. Поради това аргументът беше отхвърлен. Независимо от това се припомня, че съответната заинтересована страна има възможност да поиска частично преразглеждане на вредата съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент.

(83)

Правилото за по-ниското мито беше напълно спазено и новият дъмпингов марж е сравнен със степента на отстраняване на вредата, установена в първоначалното разследване (последното определяне на вредата).

(84)

Една страна заяви, че минимална цена на вноса би била по-подходяща в настоящия случай или като друга възможност — че следва да се наложи фиксирано мито.

(85)

В тази връзка се отбелязва, че нито минималната цена на вноса, нито фиксираното мито са удачни за продукти, които съществуват в многобройни отделни видове с различни цени и които подлежат на непрекъснати промени и подобрения. Наличието на различни мита би било много трудно за управление. Допълнително ограничение в настоящия случай е това, че минималната цена на вноса би трябвало да се основава на нормалната стойност (тъй като митото се базира на дъмпинга), която почива на поверителни данни от едно дружество на пазара на държавата аналог. Ето защо аргументите се отхвърлиха.

(86)

Производителят износител изрази интерес от представянето на гаранция в установените срокове. Не беше обаче представено официално предложение и поради това Комисията не можеше да продължи разглеждането на тази гаранция.

(87)

Заинтересованите страни бяха уведомени за съществените факти и съображения, на които се основаваше намерението да се предложи изменение на митническите ставки за производителите износители, и им беше предоставена възможност да изложат мнението си.

(88)

Изложените от страните устни и писмени коментари бяха разгледани.

(89)

Трябва да се отбележи, че съгласно член 1, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1008/2011 антидъмпинговото мито от 70,8 %, наложено на всички други дружества с настоящия регламент, се прилага към ръчните колички за палети и основните им части, определени в член 1, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1008/2011, доставяни от Тайланд, независимо дали са декларирани с произход от Тайланд,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1008/2011 се заменя със следното:

„2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към нетната цена франко границата на Съюза, преди налагане на мито, за описаните в параграф 1 продукти, произвеждани от долупосочените дружества, е следната:

Дружество

Митническаставка (%)

Допълнителенкод

по ТАРИК

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, Economy Development Zone, Changxing, Zhejiang Province, 313100, КНР

70,8

A603

Всички други дружества

70,8

A999“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 22 април 2013 година.

За Съвета

Председател

S. COVENEY


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 189, 21.7.2005 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 192, 19.7.2008 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 151, 16.6.2009 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 268, 13.10.2011 г., стр. 1.

(6)  ОВ C 41, 14.2.2012 г., стр. 14.

(7)  http://www.steelbb.com/steelprices/

(8)  ОВ L 25, 28.1.2005 г., стр. 16.

(9)  ОВ L 344, 14.12.2012 г., стр. 1.


24.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 112/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 373/2013 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2013 година

за одобряване на активното вещество Candida oleophila щам O в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2 и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 80, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2009 Директива 91/414/ЕИО на Съвета (2) се прилага по отношение на процедурата и условията за одобрение за активни вещества, за които е прието решение в съответствие с член 6, параграф 3 от същата директива преди 14 юни 2011 г. По отношение на Candida oleophila щам O условията, предвидени в член 80, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2009, са изпълнени с Решение 2007/380/ЕО на Комисията (3).

(2)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на 12 юли 2006 г. Обединеното кралство получи заявление от Bionext sprl за включване на активното вещество Candida oleophila щам O в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. С Решение 2007/380/ЕО бе потвърдено, че документацията е „пълна“, т. е. може да се приеме, че принципно отговаря на изискванията за данни и информация от приложения II и III към Директива 91/414/ЕИО.

(3)

В съответствие с разпоредбите на член 6, параграфи 2 и 4 от Директива 91/414/ЕИО беше оценено въздействието на посоченото активно вещество върху здравето на човека и на животните и върху околната среда за видовете употреба, предложени от заявителя. На 15 ноември 2011 г. определената за докладчик държава членка представи на Комисията проектодоклад за оценка.

(4)

Проектодокладът за оценка беше подложен на преглед от държавите членки и Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „органът“). На 24 октомври 2012 г. органът представи на Комисията заключението си във връзка с прегледа на оценката на риска от употребата на активното вещество Candida oleophila щам O като пестицид (4). Проектодокладът за оценка и заключението на органа бяха разгледани от държавите членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и проектодокладът за оценка бе финализиран на 15 март 2013 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на Candida oleophila щам O.

(5)

Проведените различни изследвания показаха, че може да се очаква, че продуктите за растителна защита, съдържащи Candida oleophila щам O, принципно отговарят на изискванията, заложени в член 5, параграф 1, букви а) и б) и в член 5, параграф 3 от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на видовете употреба, които са проучени и подробно изложени в доклада за преглед на Комисията. Поради това е целесъобразно веществото Candida oleophila щам O да бъде одобрено.

(6)

На държавите членки и на заинтересованите страни следва да бъде предоставен разумен срок преди одобрението, за да могат да се подготвят за спазването на новите изисквания, произтичащи от одобрението.

(7)

Без да се засягат предвидените в Регламент (ЕО) № 1107/2009 задължения, произтичащи от одобрението, предвид създалото се специфично положение във връзка с прехода от Директива 91/414/ЕИО към Регламент (ЕО) № 1107/2009 следва обаче да се предприемат описаните по-долу действия. На държавите членки следва да се предостави период от шест месеца след одобрението, за да преразгледат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи Candida oleophila щам O. Когато е целесъобразно, държавите членки следва да изменят, заменят или отнемат разрешенията. Чрез дерогация от посочения срок следва да се предостави по-дълъг срок за предвидените в Директива 91/414/ЕИО подаване и оценка на актуализираната пълна документация по приложение III за всеки продукт за растителна защита и за всеки отделен вид употреба съгласно единните принципи.

(8)

Натрупаният опит от включването в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, които са били обект на оценка в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (5), показа, че е възможно да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Поради това, с цел да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се уточнят задълженията на държавите членки, особено задължението да се провери дали притежателят на разрешение може да докаже, че има достъп до документация, която отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива. Това уточнение обаче не налага нови задължения на държавите членки или на притежателите на разрешения в сравнение с приетите досега директиви за изменение на приложение I към посочената директива или с регламентите за одобряване на активни вещества.

(9)

В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (6) следва да бъде съответно изменено.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряване на активното вещество

Активното вещество Candida oleophila щам O, посочено в приложение I, се одобрява при предвидените в това приложение условия.

Член 2

Повторна оценка на продуктите за растителна защита

1.   При необходимост, до 31 март 2014 г. държавите членки изменят или отнемат в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1107/2009 съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество Candida oleophila щам O.

До тази дата те по-специално проверяват дали са изпълнени условията, предвидени в приложение I към настоящия регламент, с изключение на условията, определени в графата със специфичните разпоредби в посоченото приложение, както и дали притежателят на разрешението разполага с документация или достъп до документация, отговаряща на изискванията, предвидени в приложение II към Директива 91/414/ЕИО, съгласно условията на член 13, параграфи 1—4 от посочената директива и член 62 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, съдържащ Candida oleophila щам O като единствено активно вещество или като едно от няколко активни вещества, при положение че всички те са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 най-късно до 30 септември 2013 г., държавите членки извършват повторна оценка на продукта съгласно единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, въз основа на документация, отговаряща на изискванията на приложение III към Директива 91/414/ЕИО, като отчитат предвиденото в графата със специфичните разпоредби в приложение I към настоящия регламент. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

След като определят това, държавите членки:

а)

за продукт, съдържащ Candida oleophila щам O като единствено активно вещество, когато е необходимо, изменят или отнемат разрешението най-късно до 31 март 2015 г.; или

б)

за продукт, съдържащ Candida oleophila щам O като едно от няколко активни вещества, когато е необходимо, изменят или отнемат разрешението до 31 март 2015 г. или до датата, определена за това изменение или отнемане в съответния акт или актове, с който/които съответното(ите) вещество(а) е било/са били включено(и) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО или е било/са били одобрено(и), в зависимост от това коя от двете дати е по-късната.

Член 3

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 4

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 октомври 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 141, 2.6.2007 г., стр. 78.

(4)  Бюлетин на ЕОБХ, 2012 г.; 10(11):2944. Публикувано онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu

(5)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.

(6)  ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане на срока на одобрението

Специфични разпоредби

Candida oleophila щам O

Номер на колекцията: MUCL 40654

Не се прилага

Номинално съдържание: 3 × 1010 CFU/g изсушен продукт

Диапазон: 6 × 109 – 1 × 1011 CFU/g изсушен продукт

1 октомври 2013 г.

30 септември 2023 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Candida oleophila щам O, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 март 2013 г.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са предоставени в доклада за преглед.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се добавя следното вписване:

Номер

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане на срока на одобрението

Специфични разпоредби

„37

Candida oleophila щам O

Номер на колекцията: MUCL 40654

Не се прилага

Номинално съдържание: 3 × 1010 CFU/g изсушен продукт

Диапазон: 6 × 109 – 1 × 1011 CFU/g изсушен продукт

1 октомври 2013 г.

30 септември 2023 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Candida oleophila щам O, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 март 2013 г.“


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са предоставени в доклада за преглед.


24.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 112/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 374/2013 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2013 година

за разрешаване на употребата на препарат от Clostridium butyricum (FERM BP-2789) като фуражна добавка за пилета, отглеждани за кокошки носачки (притежател на разрешителното Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., представлявано от Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда, че добавките за използване при храненето на животните подлежат на разрешаване, и се уреждат основанията и процедурите за издаване на разрешително.

(2)

Използването на препарат от Clostridium butyricum (FERM BP-2789), който спада към категорията „зоотехнически добавки“, е разрешен за срок от десет години като фуражна добавка за пилета за угояване с Регламент (ЕО) № 903/2009 на Комисията (2) и за второстепенни видове птици (с изключение на птици носачки) и за отбити прасенца и второстепенни видове животни от рода на свинете (отбити) — с Регламент за изпълнение (ЕС) № 373/2011 на Комисията (3).

(3)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за нова употреба на препарата от Clostridium butyricum (FERM BP-2789) за пилета, отглеждани за кокошки носачки, с искането добавката да се включи в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, и от съответната подкрепяща информация.

(5)

В становището си от 11 декември 2012 г. (4) Европейският орган за безопасност на храните („органът“) заключи, че при предложените условия на употреба препаратът от Clostridium butyricum (FERM BP-2789) не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда. Той също така заключи, че добавката може да способства за по-голяма продуктивност у пилетата, отглеждани за кокошки носачки. Органът не счита, че са необходими специфични изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

Оценката на препарата от Clostridium butyricum (FERM BP-2789) показва, че условията за разрешаване, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, посочен в приложението, спадащ към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „стабилизатори на чревната флора“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, определени в това приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 256, 29.9.2009 г., стр. 26.

(3)  ОВ L 102, 16.4.2011 г., стр. 10.

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013 г.; 11(1):3040.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: зоотехнически добавки. Функционална група: стабилизатори на чревната флора

4b1830

Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., представлявано от Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.

Clostridium butyricum

(FERM BP-2789)

 

Състав на добавката

Препарат от Clostridium butyricum (FERM BP-2789), съдържащ минимум 5 × 108 CFU/g добавка в твърда форма.

 

Характеристика на активното вещество

Жизнеспособни спори на Clostridium butyricum FERM BP-2789.

 

Метод за анализ  (1)

Количествена оценка: метод на разлятата среда, основан на стандарт ISO 15213.

Идентификация: метод на пулсова гел електрофореза (PFGE).

Пилета, отглеждани за кокошки носачки

2,5 × 108

1.

В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при гранулиране.

2.

Употребата е разрешена във фуражите, съдържащи разрешените кокцидиостатици: монензин натрий, диклазурил, салиномицин натрий или лазалоцид натрий.

3.

Мерки за безопасност: носене на предпазна маска и предпазни очила по време на работа.

14 май 2023 г.


(1)  Подробна информация относно методите за анализ може да бъде намерена на следния интернет адрес на референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


24.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 112/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 375/2013 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2013 година

за одобряване на активното вещество спиромесифен в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2 и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 80, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2009 Директива 91/414/ЕИО на Съвета (2) се прилага по отношение на процедурата и условията за одобрение за активни вещества, за които е прието решение в съответствие с член 6, параграф 3 от същата директива преди 14 юни 2011 г. По отношение на веществото спиромесифен условията, предвидени в член 80, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2009, са изпълнени с Решение 2003/105/ЕО на Комисията (3).

(2)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на 18 април 2002 г. Обединеното кралство получи заявление от Bayer CropScience AG за включване на активното вещество спиромесифен в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. С Решение 2003/105/ЕО бе потвърдено, че документацията е „пълна“, т. е. може да се приеме, че принципно отговаря на изискванията за данни и информация от приложения II и III към Директива 91/414/ЕИО.

(3)

В съответствие с разпоредбите на член 6, параграфи 2 и 4 от Директива 91/414/ЕИО беше оценено въздействието на посоченото активно вещество върху здравето на човека и на животните и върху околната среда за видовете употреба, предложени от заявителя. На 9 март 2004 г. определената за докладчик държава членка представи на Комисията проектодоклад за оценка. Проектодокладът за оценка беше подложен на преглед от държавите членки и Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „органът“) и на 26 април 2007 г. бе проведено окончателно обсъждане. На 13 юни 2007 г. органът представи на Комисията заключението си (4) във връзка с прегледа на оценката на риска от употребата на активното вещество спиромесифен като пестицид.

(4)

В заключението си органът не взе под внимание цялата информация, предоставена от заявителя преди 26 април 2007 г. Комисията поиска от органа да преразгледа заключението си и да вземе под внимание цялата предоставена информация.

(5)

Определената за докладчик държава членка оцени цялата допълнителна информация и на 28 септември 2009 г. представи допълнение към проектодоклада за оценка.

(6)

Допълнението към проектодоклада за оценка беше подложено на преглед от държавите членки и органа. На 19 септември 2012 г. органът представи на Комисията второто си заключение във връзка с прегледа на оценката на риска от употребата на активното вещество спиромесифен като пестицид (5). Актуализираният проектодоклад за оценка и заключението на органа бяха разгледани от държавите членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и проектодокладът за оценка бе финализиран на 15 март 2013 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на спиромесифен.

(7)

Проведените различни изследвания показаха, че може да се очаква, че продуктите за растителна защита, съдържащи спиромесифен, принципно отговарят на изискванията, заложени в член 5, параграф 1, букви а) и б) и в член 5, параграф 3 от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на видовете употреба, които са проучени и подробно изложени в доклада за преглед на Комисията. Поради това е целесъобразно веществото спиромесифен да бъде одобрено.

(8)

В съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от посочения регламент и предвид съвременните научни и технически познания обаче е необходимо да бъдат включени определени условия и ограничения. По-конкретно целесъобразно е да се изиска допълнителна потвърждаваща информация.

(9)

На държавите членки и на заинтересованите страни следва да бъде предоставен разумен срок преди одобрението, за да могат да се подготвят за спазването на новите изисквания, произтичащи от одобрението.

(10)

Без да се засягат предвидените в Регламент (ЕО) № 1107/2009 задължения, произтичащи от одобрението, предвид създалото се специфично положение във връзка с прехода от Директива 91/414/ЕИО към Регламент (ЕО) № 1107/2009 следва обаче да се предприемат описаните по-долу действия. На държавите членки следва да се предостави период от шест месеца след одобрението, за да преразгледат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи спиромесифен. Когато е целесъобразно, държавите членки следва да изменят, заменят или отнемат разрешенията. Чрез дерогация от посочения срок следва да се предостави по-дълъг срок за предвидените в Директива 91/414/ЕИО подаване и оценка на актуализираната пълна документация по приложение III за всеки продукт за растителна защита и за всеки отделен вид употреба съгласно единните принципи.

(11)

Натрупаният опит от включването в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, които са били обект на оценка в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (6), показа, че е възможно да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Поради това, с цел да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се уточнят задълженията на държавите членки, особено задължението да се провери дали притежателят на разрешение може да докаже, че има достъп до документация, която отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива. Това уточнение обаче не налага нови задължения на държавите членки или на притежателите на разрешения в сравнение с приетите досега директиви за изменение на приложение I към посочената директива или с регламентите за одобряване на активни вещества.

(12)

В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (7) следва да бъде съответно изменено.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряване на активното вещество

Активното вещество спиромесифен, посочено в приложение I, се одобрява при предвидените в това приложение условия.

Член 2

Повторна оценка на продуктите за растителна защита

1.   При необходимост до 31 март 2014 г. държавите членки изменят или отнемат в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1107/2009 съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество спиромесифен.

До тази дата те по-специално проверяват дали са изпълнени условията, предвидени в приложение I към настоящия регламент, с изключение на условията, определени в графата със специфичните разпоредби в посоченото приложение, както и дали притежателят на разрешението разполага с документация или достъп до документация, отговаряща на изискванията, предвидени в приложение II към Директива 91/414/ЕИО, съгласно условията на член 13, параграфи 1—4 от посочената директива и член 62 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, съдържащ спиромесифен като единствено активно вещество или като едно от няколко активни вещества, при положение че всички те са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 най-късно до 30 септември 2013 г., държавите членки извършват повторна оценка на продукта съгласно единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, въз основа на документация, отговаряща на изискванията на приложение III към Директива 91/414/ЕИО, като отчитат предвиденото в графата със специфичните разпоредби в приложение I към настоящия регламент. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

След като определят това, държавите членки:

а)

за продукт, съдържащ спиромесифен като единствено активно вещество, когато е необходимо, изменят или отнемат разрешението най-късно до 31 март 2015 г.; или

б)

за продукт, съдържащ спиромесифен като едно от няколко активни вещества, когато е необходимо, изменят или отнемат разрешението до 31 март 2015 г. или до датата, определена за това изменение или отнемане в съответния акт или актове, с който/които съответното(ите) вещество(а) е било/са били включено(и) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО или е било/са били одобрено(и), в зависимост от това коя от двете дати е по-късната.

Член 3

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 4

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 октомври 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 43, 18.2.2003 г., стр. 45.

(4)  Научен доклад на ЕОБХ (2007 г.) 105, 1-69. Публикувано онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu

(5)  Бюлетин на ЕОБХ, 2012 г.; 10(10):2873. Публикувано онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu

(6)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.

(7)  ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане на срока на одобрението

Специфични разпоредби

Спиромесифен

CAS № 283594-90-1

CIPAC № 747

3-мезитил-2-оксо-1-оксаспиро[4.4]нон-3-ен-4-илов 3,3-диметилбутират

≥ 965 g/kg (рацемичен)

Онечистването N,N-диметилацетамид е токсикологично значимо и не трябва да надвишава 4 g/kg в техническия материал

1 октомври 2013 г.

30 септември 2023 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно спиромесифен, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 март 2013 г.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

дългосрочния риск за водните безгръбначни,

риска за опрашващите ципокрили и неприцелните членестоноги, ако експозицията не е пренебрежима,

защитата на операторите и работниците.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за намаляване на риска.

Заявителят предоставя потвърждаваща информация относно преизчислението на предполагаемата концентрация в подпочвените води (PECGW) с помощта на сценарий FOCUS GW, приспособен към предвидените видове употреба, като се използва стойност Q10 от 2,58.

Заявителят предоставя тази информация до 30 септември 2015 г. на Комисията, държавите членки и органа.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са предоставени в доклада за преглед.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се добавя следното вписване:

Номер

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане на срока на одобрението

Специфични разпоредби

„41

Спиромесифен

CAS № 283594-90-1

CIPAC № 747

3-мезитил-2-оксо-1-оксаспиро[4.4]нон-3-ен-4-илов 3,3-диметилбутират

≥ 965 g/kg (рацемичен)

Онечистването N,N-диметилацетамид е токсикологично значимо и не трябва да надвишава 4 g/kg в техническия материал

1 октомври 2013 г.

30 септември 2023 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно спиромесифен, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 март 2013 г.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

дългосрочния риск за водните безгръбначни,

риска за опрашващите ципокрили и неприцелните членестоноги, ако експозицията не е пренебрежима,

защитата на операторите и работниците.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за намаляване на риска.

Заявителят предоставя потвърждаваща информация относно преизчислението на предполагаемата концентрация в подпочвените води (PECGW) с помощта на сценарий FOCUS GW, приспособен към предвидените видове употреба, като се използва стойност Q10 от 2,58.

Заявителят предоставя тази информация до 30 септември 2015 г. на Комисията, държавите членки и органа.“


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са предоставени в доклада за преглед.


24.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 112/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 376/2013 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

58,1

TN

81,5

TR

101,9

ZZ

80,5

0707 00 05

MA

99,6

TR

134,3

ZZ

117,0

0709 93 10

MA

91,2

TR

107,5

ZZ

99,4

0805 10 20

EG

55,4

IL

71,6

MA

52,7

TN

69,6

TR

63,4

US

84,5

ZZ

66,2

0805 50 10

TR

91,6

ZA

116,4

ZZ

104,0

0808 10 80

AR

109,1

BR

93,0

CL

114,3

CN

79,3

MK

30,8

NZ

142,4

US

196,8

ZA

109,4

ZZ

109,4

0808 30 90

AR

113,2

CL

120,8

CN

72,9

ZA

122,9

ZZ

107,5


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

24.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 112/22


РЕШЕНИЕ 2013/189/ОВППС НА СЪВЕТА

от 22 април 2013 година

за създаване на Европейски колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО) и за отмяна на Съвместно действие 2008/550/ОВППС

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, параграф 1, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид че:

(1)

На 18 юли 2005 г. Съветът прие Съвместно действие 2005/575/ОВППС за създаване на Европейски колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО) (1). Това съвместно действие беше заменено от Съвместно действие 2008/550/ОВППС на Съвета от 23 юни 2008 г. за създаване на Европейски колеж по сигурност и отбрана („ЕКСО“) (2).

(2)

На 1 декември 2008 г. съгласно член 13 от Съвместно действие 2008/550/ОВППС Координационният комитет на ЕКСО (комитетът) постигна съгласие по препоръки във връзка с перспективите пред ЕКСО.

(3)

В заключенията си от 8 декември 2008 г. Съветът одобри препоръките на комитета. Във връзка с това Съвместно действие 2008/550/ОВППС следва да бъде заменено от нов правен акт, който да отразява тези препоръки.

(4)

Дейностите в сферата на обучението в рамките на ЕКСО следва да обхващат областта на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), включително разрешаването на конфликти и стабилизирането.

(5)

В периода, обхванат от настоящото решение, е целесъобразно ЕКСО да разчита единствено на командировани служители.

(6)

Съгласно Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (3) („ЕСВД“), ЕСВД следва да осигури на ЕКСО подкрепата, осигурявана преди това от Генералния секретариат на Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА I

СЪЗДАВАНЕ, МИСИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Член 1

Създаване

Създава се Европейски колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО).

Член 2

Мисия

ЕКСО предоставя обучение в областта на Общата политика за сигурност и отбрана на Съюза (ОПСО) в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на стратегическо ниво, с цел разработване и насърчаване на общо разбиране за ОПСО сред цивилния и военния персонал, както и за набелязване и разпространение, посредством дейностите си за обучение („дейности на ЕКСО за обучение“), на добри практики по различни аспекти на ОПСО.

Член 3

Цели

Целите на ЕКСО са следните:

а)

да укрепва допълнително общата европейска култура по отношение на сигурността и отбраната в рамките на ОПСО;

б)

да насърчава по-доброто разбиране за ОПСО като съществена част на ОВППС;

в)

да осигурява на инстанциите на Съюза компетентен персонал, способен да работи ефективно по всички въпроси на ОПСО;

г)

да осигурява на администрациите на държавите членки и на техните военни щабове компетентен персонал, познаващ добре политиките, институциите и процедурите на Съюза в областта на ОПСО;

д)

да подкрепя партньорствата в рамките на ЕС в областта на ОПСО, по-специално партньорствата със страните, които участват в мисии в областта на ОПСО;

е)

да подпомага развитието на професионални взаимоотношения и контакти между участниците в дейностите на ЕКСО за обучение („участниците“).

По целесъобразност се обръща внимание върху това да се осигури последователност с други дейности на Съюза.

Член 4

Задачи

1.   Главните задачи на ЕКСО са, в съответствие с неговата мисия и цели, да организира и осъществява дейности на ЕКСО за обучение в областта на ОПСО.

2.   Дейностите на ЕКСО за обучение включват:

а)

курс по ОПСО на високо равнище;

б)

ориентационни курсове по ОПСО;

в)

курсове по ОПСО за специализирана аудитория или с конкретна насоченост.

По решение на Координационния комитет, посочен в член 8 („комитетът“) се предприемат и други форми на обучение.

3.   Освен дейностите, посочени в параграф 2, ЕКСО по-специално:

а)

подкрепя създаването на връзки между институтите, посочени в член 5, параграф 1, които участват в мрежата, посочена в същия параграф („мрежата“);

б)

управлява и развива интернет система за дистанционно обучение в подкрепа на дейностите за обучение по ОПСО;

в)

разработва и съставя учебни материали за обучението на Съюза в областта на ОПСО, като се ползва и от вече съществуващите материали в тази област;

г)

поддържа мрежа от бивши участници;

д)

подкрепя програми за обмен в областта на ОПСО между институтите на държавите членки, предлагащи обучение;

е)

осигурява принос за ежегодната програма за обучение на Съюза в областта на ОПСО;

ж)

оказва съдействие за ръководството на обучението в областта на предотвратяването на конфликти и гражданското управление на кризи;

з)

организира и провежда ежегодни конференции за изграждане на контакти, която обединява цивилни и военни лектори по ОПСО от институтите, предлагащи обучение и министерствата на държавите членки и, когато е подходящо, съответни външни обучители; и

и)

преразглежда годишно резултатите си във връзка с постигане на целите, посочени в член 3.

4.   Дейности на ЕКСО за обучение се осъществяват чрез мрежата.

5.   Като част от мрежата Европейският институт за изследване на сигурността (ЕИИС) подпомага дейностите на ЕКСО за обучение, по-специално чрез свои публикации и посредством изнасянето на лекции от изследователи на института, както и чрез принос към интернет системата за дистанционно обучение на ЕКСО.

ГЛАВА II

ОРГАНИЗАЦИЯ

Член 5

Мрежа

1.   ЕКСО е организиран като мрежа, обединяваща посочени от държавите членки граждански и военни институти, колежи, академии, университети, институции и други участници, които се занимават с въпроси на политиката за сигурност и отбрана в рамките на Съюза, както и ЕИИС („институтите“), които да подкрепят осъществяването на дейности за обучение в областта на ОПСО.

2.   ЕКСО установява тесни връзки с институциите и съответните агенции на Съюза, по-специално с Европейския полицейски колеж (CEPOL).

3.   ЕКСО работи под цялостното ръководство на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („върховният представител“).

Член 6

Правоспособност

1.   ЕКСО притежава необходимата правоспособност да изпълнява своите задачи и да постига своите цели, да сключва договори и да влиза в административни договорености, необходими за неговото функциониране, включително да извършва командироване на служители, да придобива оборудване, по-специално учебно такова, да поддържа банкови сметки и да бъде страна по съдебни дела.

2.   Всякакви задължения, които могат да възникнат в резултат на сключени от ЕКСО договори, се покриват от предоставените му финансови средства по силата на членове 14, 15 и 16.

Член 7

Организационна структура

Следната структура на ЕКСО се създава:

а)

комитет, който отговаря за цялостната координация и ръководство на дейностите на ЕКСО за обучение;

б)

изпълнителен академичен съвет („съветът“), който отговаря за осигуряването на качеството и съгласуваността на дейностите на ЕКСО за обучение;

в)

ръководител на ЕКСО, който отговаря за финансовото и административно управление на ЕКСО, както и подпомага комитета и съвета във връзка с организацията и управлението на дейностите на ЕКСО;

г)

Секретариат на ЕКСО („Секретариатът“), който подпомага ръководителя на ЕКСО при изпълнение на задачите му.

Член 8

Координационен комитет

1.   Комитетът, който се състои от един представител от всяка държава членка, е органът на ЕКСО за вземане на решения. Всеки член на комитета може да бъде представляван или придружаван от заместник.

2.   На заседанията на комитета неговите членове могат да бъдат придружавани от експерти.

3.   Комитетът се председателства от представител на върховния представител, който има подходящ опит. Комитетът заседава поне два пъти годишно.

4.   Представители на страните, присъединяващи се към Съюза могат да присъстват на заседанията на комитета като активни наблюдатели.

5.   Ръководителят на ЕКСО, председателят на съвета и по целесъобразност председателите на различните му състави, както и представител на Комисията участват в заседанията на комитета без право на глас.

6.   Задачите на комитета са:

а)

да определя годишната академична програма на ЕКСО въз основа на концепцията на ЕКСО във връзка с обучението;

б)

да предоставя общи насоки за работата на съвета;

в)

да одобрява и да прави редовен преглед на концепцията на ЕКСО във връзка с обучението, като отразява договорените изисквания за обучение в областта на ЕКСО;

г)

да избира държавата членка (държавите членки) — домакин/и на дейностите на ЕКСО за обучение, както и институтите, които да ги реализират;

д)

да разработва и договаря общите учебни програми за всички дейности на ЕКСО за обучение;

е)

да взема под внимание докладите за оценка на курсовете и да одобрява общия годишен доклад за дейностите на ЕКСО за обучение, които се изпращат на съответните органи на Съвета;

ж)

да назначава председателите на съвета и на различните му състави за период от поне две академични години;

з)

да взема необходимите решения във връзка с функционирането на ЕКСО, доколкото не са възложени на други органи;

и)

да одобрява годишния бюджет и всички коригиращи бюджети, като действа въз основа на предложение от ръководителя на ЕКСО;

й)

да одобрява годишните отчети и да освобождава ръководителя на ЕКСО от отговорност;

к)

да одобрява допълнителните правила, приложими по отношение на разходите, управлявани от ЕКСО;

л)

да одобрява всички финансови споразумения и/или технически договорености с Комисията, ЕСВД или с държава членка във връзка с финансирането и/или извършването на разходите на ЕКСО;

м)

да одобрява правилата, приложими по отношение на командированите в ЕКСО служители;

н)

да решава отварянето на специфични дейности на ЕКСО за обучение за участие на трети страни в рамките на общата политическа рамка, приета от Комитета по политика и сигурност.

7.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

8.   Комитетът действа с квалифицирано мнозинство, както е определено в Дял II от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз.

Член 9

Изпълнителен академичен съвет

1.   Съветът се състои от старши представители на гражданските и военните институти и други участници, определени от държавите членки да подпомагат осъществяването на дейностите на ЕКСО за обучение. Когато има няколко представители от една държава членка, те образуват една делегация.

2.   Председателят на съвета се назначава от комитета измежду членовете на съвета.

3.   Представители на Комисията и на ЕСВД се канят да участват в заседанията на съвета.

4.   Академични експерти и старши служители от национални институции и институции на Съюза могат да бъдат канени за участие в заседания на съвета.

5.   Задачите на съвета са:

а)

да предоставя академични становища и препоръки на комитета;

б)

да изпълнява чрез мрежата договорената годишна академична програма;

в)

да наблюдава усъвършенстваната интернет система за дистанционно обучение;

г)

да разработва подробни учебни планове за всички дейности на ЕКСО за обучение въз основа на приетата обща учебна програма;

д)

да осигурява общата координация на дейностите на ЕКСО за обучение между всички институти;

е)

да прави преглед на нормите на дейностите на ЕКСО за обучение, реализирани през предходната академична година;

ж)

да внася в комитета предложения за дейности на ЕКСО за обучение през следващата академична година;

з)

да извършва систематична оценка на всички дейности на ЕКСО за обучение и да одобрява докладите за оценка на курсовете;

и)

да допринася за изготвянето на проекта за общия годишен доклад за дейността на ЕКСО.

6.   За да изпълнява задачите си, съветът може да заседава в различни състави в зависимост от проекта. Съветът съставя правилата и разпоредбите, регламентиращи създаването и функционирането на тези състави, които се одобряват от комитета.

7.   Процедурният правилник на съвета се приема от комитета.

Член 10

Ръководител на ЕКСО

1.   Ръководителят на ЕКСО отговаря за организацията и управлението на дейностите на ЕКСО за обучение. Ръководителят на ЕКСО подпомага работата на комитета и съвета в тази област и действа като представител на ЕКСО във връзка с дейностите за на ЕКСО за обучение в рамките на мрежата и извън нея. По-конкретно ръководителят на ЕКСО:

а)

взема всички необходими мерки, включително приемането на вътрешни административни инструкции и публикуването на съобщения, за да осигури ефективното осъществяване на дейностите на ЕКСО;

б)

изготвя предварителния проект за годишен доклад на ЕКСО и предварителния проект за неговата работна програма, които се представят на комитета въз основа на предложения, изготвени от съвета;

в)

координира изпълнението на работната програма на ЕКСО;

г)

поддържа контакти със съответните органи в държавите членки;

д)

поддържа контакти със съответните външни участници в обучението в областта на ОПСО;

е)

при необходимост сключва необходимите технически договорености във връзка с дейности на ЕКСО за обучение със съответните органи и участници в обучението в областта на ОПСО;

ж)

изпълнява всякакви други задачи, възложени му от комитета.

2.   Ръководителят на ЕКСО отговаря за финансовото и административното управление на ЕКСО, и по-специално:

а)

съставя и представя на комитета проектобюджета;

б)

приема бюджета след одобряването му от комитета;

в)

изпълнява функцията на разпоредител с бюджетни кредити по отношение на бюджета на ЕКСО;

г)

открива една или повече банкови сметки от името на ЕКСО;

д)

договаря, представя на комитета и сключва всички финансови споразумения и/или технически договорености с Комисията, ЕСВД или с държава членка във връзка с финансирането и/или извършването на разходите на ЕКСО;

е)

договаря и подписва от името на ЕКСО всички осъществявани с размяна на писма случаи на командироване в ЕКСО на служители на Секретариата;

ж)

по правило представлява ЕКСО за целите на всички правни актове с финансово отражение;

з)

представя на комитета годишните счетоводни отчети на ЕКСО.

3.   Ръководителят на ЕКСО се назначава от върховния представител след консултация с комитета. Той се назначава като член на персонала на ЕСВД за времето на неговото назначение. Държавите членки могат да издигат кандидатури за позицията на ръководител на ЕКСО, както и институциите на ЕС и служителите на ЕСВД могат да кандидатстват за тази позиция, в съответствие с приложимите правила.

4.   Ръководителят на ЕКСО се отчита за дейността си пред комитета.

Член 11

Секретариат на ЕКСО

1.   Секретариатът подпомага ръководителя на ЕКСО при изпълнението на неговите задачи.

2.   Ръководителят на ЕКСО, подпомаган от изборна комисия, отговаря за подбора на персонала на Секретариата.

3.   Секретариатът подпомага комитета, съвета и институтите при организацията на дейностите на ЕКСО за обучение.

4.   Всеки институт определя точка за контакт със Секретариата, която да се занимава с организационните и административните въпроси, свързани с организацията на дейностите на ЕКСО за обучение.

5.   Секретариатът работи в тясно сътрудничество с Комисията и ЕСВД.

Член 12

Персонал на ЕКСО

1.   Персоналът на ЕКСО се състои от:

а)

служители, командировани в ЕКСО от институции на ЕС, ЕСВД и агенции на ЕС;

б)

национални експерти, командировани в ЕКСО от държавите членки.

2.   ЕКСО може да приема практиканти и гостуващи сътрудници.

3.   Комитетът, като действа по предложение на върховния представител, определя, доколкото е необходимо, условията, приложими по отношение на практикантите и гостуващите сътрудници.

4.   По отношение на националните експерти, командировани в ЕКСО от държавите членки, mutatis mutandis се прилага Решението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 23 март 2011 г. за установяване на правила, приложими за националните експерти, командировани към Европейската служба за външна дейност (4).

ГЛАВА III

ФИНАНСИРАНЕ

Член 13

Принос „в натура“ към дейностите на ЕКСО за обучение

1.   Всяка държава членка, институция на Съюза, агенция на Съюза и институт, както и ЕСВД, поемат всички разходи, свързани с участието си в ЕКСО, в това число заплати, надбавки, транспортни разходи и дневни, както и разходите във връзка с организационното и административното осигуряване на дейностите на ЕКСО за обучение.

2.   Всеки участник поема всички разходи във връзка с участието си.

Член 14

Подкрепа от ЕСВД

1.   ЕСВД поема разходите, произтичащи от това, че ръководителят на ЕКСО и Секретариатът са настанени в нейни помещения, включително разходите, свързани с информационните технологии, с командироването на ръководителя на ЕКСО и командироването на един помощник — член на персонала, в Секретариата.

2.   ЕСВД осигурява ЕКСО с необходимата административна подкрепа за наемането и управлението на неговия персонал и за изпълнението на неговия бюджет.

3.   Техническата договореност с ЕСВД за предоставяната от нея подкрепа се договаря от ръководителя на ЕКСО и се одобрява от комитета.

Член 15

Доброволни вноски

1.   За целите на финансирането на конкретни дейности ЕКСО може да получава доброволни вноски от държавите членки и институтите или от други донори. Тези вноски се управляват от ЕКСО като целеви приходи.

2.   Техническите договорености за вноските, посочени в параграф 1, се договарят от ръководителя на ЕКСО и се одобряват от комитета.

Член 16

Вноски от бюджета на Съюза

1.   ЕКСО получава годишна вноска от общия бюджет на Съюза. С тази вноска могат да се покриват по-специално разходите за подкрепа на дейности на ЕКСО за обучение и за националните експерти, командировани в ЕКСО от държавите членки.

2.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на ЕКСО през първите 12 месеца след сключването на посоченото в параграф 3 споразумение за финансиране, възлиза на 535 000 евро. Референтните суми, предназначени за покриване на разходите на ЕКСО за следващите периоди, се определят от Съвета.

3.   Вследствие на решението на Съвета, посочено в параграф 2, споразумение за финансиране се договаря с Комисията от ръководителя на ЕКСО и се одобрява от комитета.

Член 17

Финансов правилник

Финансовият правилник, изложен в приложението, се прилага по отношение на разходите, които се покриват от ЕКСО, и по отношение на финансирането на такива разходи.

ГЛАВА IV

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Участие в дейностите на ЕКСО за обучение

1.   Всички дейности на ЕКСО за обучение са отворени за участие на гражданите на всички държави членки и присъединяващи се страни. Институтите, които организират и провеждат дейности за обучение, осигуряват прилагането на този принцип без изключение.

Дейностите на ЕКСО за обучение по принцип са отворени и за участие на граждани на страните — кандидатки за присъединяване към Съюза, а по целесъобразност и за гражданите на други трети страни.

2.   Участниците са цивилни и военни служители, занимаващи се със стратегическите аспекти в областта на ОПСО, както и експерти, които се изпращат за участие в мисии и операции по линия на ОПСО.

Могат да бъдат канени за участие в дейности на ЕКСО за обучение и представители на, inter alia, международни организации, неправителствени организации, академични институции и медии, както и лица, занимаващи се със стопанска дейност.

3.   Всеки участник, завършил курс на ЕКСО, получава свидетелство, подписано от върховния представител. Елементите на свидетелството подлежат на преглед от комитета. Това свидетелство се признава от държавите членки и институциите на Съюза.

Член 19

Сътрудничество

ЕКСО осъществява сътрудничество и ползва експертния опит на международни организации и други релевантни фактори, като например националните институти за обучение на трети страни.

Член 20

Правила за сигурност

По отношение на ЕКСО се прилага Решение 2011/292/ЕС на Съвета от 31 март 2011 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (5).

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21

Приемственост

Правилата и разпоредбите, приети с оглед на изпълнението на Съвместно действие 2008/550/ОВППС, остават в сила за целите на изпълнението на настоящото решение, доколкото са съвместими с настоящото решение и докато не бъдат изменени или отменени.

Член 22

Отмяна

Съвместно действие 2008/550/ОВППС се отменя.

Член 23

Преглед, влизане в сила и прекратяване

1.   Настоящото решение влиза в сила на 1 април 2013 г. То подлежи на преглед по целесъобразност и във всеки случай не по-късно от шест месеца преди да изтече срокът му на действие.

2.   Срокът на действие на настоящото решение изтича четири години след датата на сключване на посоченото в член 16, параграф 3 споразумение за финансиране.

Съставено в Люксембург на 22 април 2013 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 194, 26.7.2005 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 176, 4.7.2008 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30.

(4)  ОВ C 12, 14.1.2012 г., стр. 8.

(5)  ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 17.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Финансов правилник, приложим по отношение на разходите, които се покриват от ЕКСО, и неговото финансиране

Член 1

Бюджетни принципи

1.   Бюджетът на ЕКСО е актът, с който за всяка финансова година се предвиждат и разрешават всички приходи на ЕКСО и всички разходи, поемани от ЕКСО.

2.   Съществува баланс на бюджетните приходи и разходи.

3.   Приходите или разходите, поемани от ЕКСО, не могат да бъдат изпълнени по друг начин, освен чрез разпределяне в съответния бюджетен ред.

Член 2

Приемане на бюджета

1.   Всяка година ръководителят на ЕКСО съставя проектобюджет за следващата финансова година, която започва на 1 януари и приключва на 31 декември същата година. Проектобюджетът съдържа бюджетните кредити, необходими за покриването на разходите, които се поемат от ЕКСО през въпросния период, и прогноза за очакваните приходи, които да покрият тези разходи.

2.   Бюджетните кредити се класифицират като необходими по вид или цел и се обособяват в глави и статии. По всяка статия от проектобюджета е дадена подробна обосновка.

3.   Приходите се състоят от доброволните вноски на държавите членки, годишната вноска от бюджета на Европейския съюз и от други приходи.

4.   Ръководителят на ЕКСО съставя подробен отчет на бюджета за текущата и предходната финансова година и представя проектобюджета на комитета до 31 октомври. Комитетът одобрява проектобюджета до 31 декември.

5.   В случай на непредвидени обстоятелства и належаща необходимост ръководителят на ЕКСО може да предложи коригиращ бюджет. Всеки проект за коригиращ бюджет и бюджетът за първата година, следваща приемането на настоящото решение, се предлагат, одобряват и приемат при спазване на същата процедура, както при годишния бюджет, с единствената разлика, че не се прилагат крайни срокове, приложими за годишния бюджет.

Член 3

Прехвърляне на бюджетни кредити

Ръководителят на ЕКСО може да прехвърля бюджетни кредити в рамките на бюджета с одобрението на комитета.

Член 4

Пренасяне на бюджетни кредити

1.   Бюджетните кредити, необходими за плащания по законни задължения, поети до 31 декември на дадена финансова година, се пренасят в следващата финансова година.

2.   Ръководителят на ЕКСО може да пренесе други бюджетни кредити в бюджета за следващата финансова година с одобрението на комитета.

3.   Останалите бюджетни кредити се анулират в края на финансовата година.

Член 5

Изпълнение на бюджета и управление на персонала

За целите на изпълнението на своя бюджет и управлението на персонала си ЕКСО използва във възможно най-голяма степен съществуващите административни структури на Съюза, и по-специално ЕСВД.

Член 6

Банкови сметки на ЕКСО

1.   Банковите сметки на ЕКСО се откриват в евро във финансова институция с висок рейтинг, чието главно управление се намира на територията на държава членка, под формата на текуща или краткосрочна сметка в евро.

2.   Не се разрешава овърдрафт по банковите сметки на ЕКСО.

Член 7

Плащания

За да бъде извършено плащане от банкова сметка на ЕКСО, са необходими подписите на ръководителя на ЕКСО и на още един член на персонала на ЕКСО.

Член 8

Счетоводна отчетност

1.   Ръководителят на ЕКСО прави необходимото отчетите, показващи приходите, разходите и списъка с активи на ЕКСО, да се водят в съответствие с установените в международен план счетоводни норми за публичния сектор.

2.   Ръководителят на ЕКСО представя на комитета годишните счетоводни отчети за дадена финансова година не по-късно от 31 март на следващата година.

3.   Необходимите счетоводни услуги се възлагат на външен изпълнител.

Член 9

Одит

1.   Одит на счетоводните отчети на ЕКСО се извършва ежегодно.

2.   Необходимите одитни услуги се възлагат на външен изпълнител.

3.   Докладът за резултатите от одита се предоставя на комитета при поискване.

Член 10

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

1.   Комитетът решава дали да освободи ръководителят на ЕКСО от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕКСО въз основа на годишните счетоводни отчети и в светлината на годишния доклад за резултатите от одита.

2.   Ръководителят на ЕКСО взема всички необходими мерки да убеди комитета в това, че може да бъде предоставено освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, както и за предприемането на действия по евентуалните забележки, съдържащи се в решенията за освобождаване от отговорност.


24.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 112/30


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2013 година

относно валидността на определена обвързваща тарифна информация

(нотифицирано под номер C(2013) 2297)

(само текстът на немски език е автентичен)

(2013/190/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (1), и по-специално член 12, параграф 5, буква а), подточка iii) и член 248 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (2), и по-специално член 9, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура Комисията прие Регламент (ЕО) № 160/2007 от 15 февруари 2007 г. относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура (3), с който даден продукт, състоящ се от прозрачна, тъмнокафява течност с ароматен, наподобяващ билки мирис и горчив, билков вкус, с действително алкохолно съдържание по обем 43 % и състоящ се от смес на 32 вида медицински билкови екстракти с екстракт от карамел, вода и алкохол, се класира в код по КН 2208 90 69.

(2)

Това класиране беше прието по следните причини: „Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, допълнителна забележка 1, буква б) към глава 30, както и от текстовете на кодове по КН 2208, 2208 90 и 2208 90 69. Продуктът не може да се разглежда като лекарство от глава 30. Нито етикетът, нито придружаващото упътване, нито опаковката съдържат информация за вида и концентрацията на активното(ите) вещество(ва). Упоменават се само количеството и видът на използваните растения или части от растения Следователно условията по допълнителна забележка 1, буква б) към глава 30 не са изпълнени. Продуктът е спиртна напитка от позиция 2208, имащ характеристиките на хранителна добавка, предназначена да поддържа общото здравословно състояние и е на основата на растителни екстракти (вж. обяснителната бележка към хармонизираната система към позиция 2208, параграф 3, точка 16)“.

(3)

След публикуването на горепосочения регламент на 20 февруари 2007 г., цялата обвързваща тарифна информация (ОТИ), издадена преди това от държавите членки, съгласно която продуктите се класираха като медикаменти от позиция 3004, престана да бъде валидна.

(4)

Впоследствие държавите членки издадоха ОТИ за тези продукти от позиция 2208.

(5)

Австрия обаче е издала ОТИ, посочена в приложението, която класира идентичен продукт под код по КН 3004 90 00. В този случай Австрия не е взела предвид факта, че регламентът за класирането представлява прилагане на общо правило за конкретен случай и следователно съдържа насоки относно тълкуването на правилото, което може да се използва от органа, отговорен за класирането на идентичен или сходен продукт.

(6)

Посочената в приложението ОТИ се отнася до продукт, който се състои от прозрачна, жълтеникавокафява течност със специфичен ароматен мирис и горчив, стипчиво ароматен вкус. Продуктът е с действително алкохолно съдържание 43,4 % по обем и се състои от смес на камфор и 26 други медицински билкови екстракти с етерични масла, оцветител за храна и алкохол. Този продукт е достатъчно близък до продукта, обхванат от Регламент (ЕО) № 160/2007.

(7)

Условията на допълнителна забележка 1, буква б) към глава 30 не са спазени, защото етикетирането не е точно по отношение на количествения състав. Продуктът, описан в ОТИ, издадена от Австрия, се състои от алкохолна комбинация от камфор с различни растителни екстракти. Въпреки това липсва ясна обосновка за смесването на всички тези билки. Продуктът не лекува или предотвратява конкретни болести или заболявания. Някои от указанията са свързани с патофизиологични условия, които не са ясно определени.

(8)

За гарантиране на равнопоставеността между операторите и еднаквото прилагане на КН, посочената в приложението ОТИ следва да престане да бъде валидна. Митническата администрация, която е издала информацията, следва да я отмени във възможно най-кратък срок и да уведоми за това Комисията.

(9)

Съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на титуляря следва да се даде възможност в рамките на определен период от време да се позовава на обвързващата тарифна информация, която вече не е валидна, при спазване на условията, предвидени в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Обвързващата тарифна информация, посочена в колона 1 на таблицата в приложението, която е издадена от митническите органи, посочени в колона 2, за тарифната класификация, посочена в колона 3, престава да бъде валидна.

2.   Митническите органи, посочени в колона 2 на таблицата в приложението, отменят обвързващата тарифна информация, посочена в колона 1, на най-ранната възможна дата и във всеки случай не по-късно от 10 дни, считано от нотифицирането на настоящото решение.

3.   Митническият орган, който отменя обвързващата тарифна информация, уведомява Комисията за това.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, посочена в приложението, може да продължи да бъде използвана в съответствие с член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 за период от шест месеца, ако са изпълнени условията, предвидени в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Австрия.

Съставено в Брюксел на 22 април 2013 година.

За Комисията

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 51, 20.2.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Обвързваща тарифна информация

Референтен №

Митнически орган

Тарифна класификация

1

2

3

AT 2009/000788

Zollamt Wien

30049000