ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.105.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 105

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
13 април 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 335/2013 на Комисията от 12 април 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 336/2013 на Комисията от 12 април 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1010/2009 по отношение на административните споразумения с трети държави относно сертификатите за улов на морски риболовни продукти

4

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 337/2013 на Комисията от 12 април 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

7

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

13.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 105/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 335/2013 НА КОМИСИЯТА

от 12 април 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (1), и по-специално член 91 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията (2) определя подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005.

(2)

На 12 октомври 2011 г. Комисията прие Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (3). С това предложение се въвежда нова стратегия за развитието на селските райони въз основа на политическите варианти, изложени в Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс“ (4), и въз основа на последвалата го широка дискусия. Ако бъде прието, предложението ще доведе до значителни промени в политиката за развитие на селските райони, по-специално по отношение на съдържанието на някои мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 1698/2005 и включени в програмите за развитие на селските райони на държавите членки.

(3)

Трябва да се гарантира, че средствата от ЕЗФРСР за програмния период след периода 2007—2013 г. се отделят, доколкото е възможно, за въвеждането на тази нова стратегия за развитие на селските райони. При това не може да се избегне преходен период, през който се припокриват прилагането на програми за развитие на селските райони и съответните правни разпоредби за програмния период 2007—2013 г. и прилагането на програмите и разпоредбите за следващия програмен период. Поради това следва да се гарантира, че установените в рамките на програмния период 2007—2013 г. мерки се прилагат при такива условия, че да не поглъщат непропорционално голяма част от финансовите ресурси на следващия програмен период.

(4)

Поради това следва да се гарантира, че държавите членки не поемат нови правни задължения спрямо бенефициери за многогодишни мерки, които могат да се простират далеч в следващия програмен период и които в резултат на новата стратегия за развитие на селските райони вероятно ще бъдат прекратени или значително изменени.

(5)

По силата на член 27, параграф 12 и член 32а от Регламент (ЕО) № 1974/2006 удължаването на времетраенето на текущите агроекологични ангажименти, ангажименти за хуманно отношение към животните или ангажименти по опазване на околната среда в горите се ограничава до края на премийния период, към който се отнася платежното искане за 2013 г. С цел да се гарантира, че забавянията в процеса на подаване и одобряване на новите програми за развитие на селските райони не се отразяват отрицателно върху приемствеността по отношение на изпълнението на политиката, следва да е възможно удължаване на тези ангажименти до края на премийния период, към който се отнася платежното искане за 2014 г.

(6)

Предвид наближаващия край на програмния период 2007—2013 г. процедурната тежест за държавите членки, които изменят своите програми за развитие на селските райони, следва да се намали, като в същото време се поддържа подходящо ниво на оценка от страна на Комисията. Следователно държавите членки следва да имат повече възможности своевременно да прехвърлят суми, които повече не са необходими за определени мерки, към други мерки, като спазват съответната процедура за уведомяване. Поради това прагът на гъвкавостта за трансфери между осите следва да бъде увеличен.

(7)

Важно е да се осигури приемственост в прилагането на политиката за развитие на селските райони и плавен преход от един програмен период към следващия. Поради това следва да се уточни, че разходите, свързани с предварителните оценки на нови програми, и подготвителните разходи за разработване на стратегии за местно развитие за програмния период след 2007—2013 г. са част от подготвителните дейности, които трябва да бъдат финансирани в рамките на техническата помощ. Освен това следва да бъде възможно да се финансират други подготвителни дейности, при условие че са пряко свързани с дейностите по текущите програми за развитие на селските райони и са необходими за осигуряване на приемствеността и плавния преход от един програмен период към следващия програмен период.

(8)

Ако дадени държави членки вече са изразходвали средствата си за програмния период 2007—2013 г. за определена програма и/или мярка, те следва да не поемат нови правни задължения спрямо бенефициери на тази програма и/или мярка. Освен това следва да се определят ясни крайни срокове за поемане на правни задължения спрямо бенефициери в рамките на програмния период 2007—2013 г. и следващия програмен период.

(9)

Следователно Регламент (ЕО) № 1974/2006 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1974/2006 се изменя, както следва:

1)

В член 9, параграфи 2 и 4 „1 %“ се заменя с „3 %“.

2)

В член 14 се добавя следният параграф 5:

„5.   След 31 декември 2013 г. не се поемат нови правни задължения спрямо бенефициери в съответствие с член 23 от Регламент (ЕО) № 1698/2005.“

3)

В член 21 се добавя следният параграф 3:

„3.   След 31 декември 2013 г. не се поемат нови правни задължения спрямо бенефициери в съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 1698/2005.“

4)

В член 27, параграф 12, втора алинея „2013 г.“ се заменя с „2014 г.“

5)

В член 31 се добавя следният параграф 5:

„5.   След 31 декември 2013 г. не се поемат нови правни задължения спрямо бенефициери в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, включително когато тези мерки се осъществяват от местни групи за действие съгласно член 63, буква а) от посочения регламент.“

6)

В член 32 се добавя следната втора алинея:

„След 31 декември 2013 г. не се поемат нови правни задължения спрямо бенефициери в съответствие с член 45 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, включително когато тези мерки се осъществяват от местни групи за действие съгласно член 63, буква а) от посочения регламент.“

7)

В член 32а „2013 г.“ се заменя с „2014 г.“

8)

Вмъква се следният член 41а:

„Член 41а

1.   За целите на член 66, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 подготвителните дейности за подпомагане на програмата включват за програмния период след 2007—2013 г. следните:

а)

разходи, свързани с предварителната оценка на програми;

б)

подготвителни разходи за разработване на стратегии за местно развитие;

в)

разходи, свързани с други подготвителни дейности, при условие че те са:

i)

пряко свързани с дейностите на текущите програми за развитие на селските райони; и

ii)

необходими за осигуряване на приемствеността по отношение на изпълнението на политиката за развитие на селските райони и за плавния преход от един програмен период към следващия.

2.   Параграф 1 се прилага, при условие че в програмите за развитие на селските райони е включена съответната разпоредба.“

9)

В глава III, раздел 2 се вмъква следният член 41б:

„Член 41б

1.   Когато сумата, разпределена за дадена програма и/или мярка, е изчерпана преди крайната дата на допустимост, предвидена в член 71, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, държавите членки не поемат нови правни задължения спрямо бенефициери.

2.   Държавите членки не поемат нови правни задължения спрямо бенефициери в съответствие с Регламент (ЕО) № 1698/2005 от датата, на която започват да поемат правни задължения спрямо бенефициери в съответствие с правната рамка за програмния период 2014—2020 г.

Държавите членки могат да прилагат първа алинея по отношение на програмите или по отношение на мерките.

3.   В рамките на LEADER държавите членки могат да прилагат параграф 2 на равнището на местните групи за действие, посочени в член 62 от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

4.   Параграф 2 не се прилага за подпомагането на подготвителните дейности и техническата помощ за LEADER.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 април 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 15.

(3)  COM(2011) 627 окончателен/3, 12.10.2011 г.

(4)  COM(2010) 672 окончателен, 18.11.2010 г.


13.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 105/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 336/2013 НА КОМИСИЯТА

от 12 април 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1010/2009 по отношение на административните споразумения с трети държави относно сертификатите за улов на морски риболовни продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (1), и по-специално член 12, параграф 4, член 14, параграф 3, член 20, параграф 4 и член 52 от него,

като има предвид, че:

(1)

Административните споразумения с трети държави относно сертификатите за улов на риболовни продукти са изброени в приложение IX към Регламент (ЕО) № 1010/2009 на Комисията от 22 октомври 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (2). Тези споразумения включват образци на сертификатите за улов, заверени от компетентните органи на съответните трети държави.

(2)

Наименованието на органа на Нова Зеландия, което е отбелязано върху сертификатите за улов, заверени от тази държава, ще се промени, считано от 1 март 2013 г.

(3)

Приложение IX към Регламент (ЕО) № 1010/2009 следва да бъде съответно изменено.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IX към Регламент (ЕО) № 1010/2009 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 март 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 април 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 280, 27.10.2009 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В раздел 3 (Нова Зеландия) от приложение IX към Регламент (ЕО) № 1010/2009 допълнение 1 се заменя със следното:

Image

Image


13.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 105/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 337/2013 НА КОМИСИЯТА

от 12 април 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 април 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

59,7

TN

99,9

TR

127,0

ZZ

95,5

0707 00 05

JO

158,2

MA

116,3

TR

136,2

ZZ

136,9

0709 93 10

MA

91,2

TR

116,6

ZZ

103,9

0805 10 20

EG

50,3

IL

62,5

MA

68,5

TN

72,8

TR

61,4

ZZ

63,1

0805 50 10

TR

84,7

ZA

99,1

ZZ

91,9

0808 10 80

AR

101,4

BR

85,7

CL

110,7

CN

76,0

MK

31,8

NZ

151,6

US

184,2

ZA

98,4

ZZ

105,0

0808 30 90

AR

119,4

CL

136,8

CN

99,8

TR

204,5

US

182,0

ZA

115,5

ZZ

143,0


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.