ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.101.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 101

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
10 април 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 322/2013 на Комисията от 9 април 2013 година за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 на Съвета върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, чрез внос на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращан от Индия и Индонезия, независимо дали е деклариран с произход от Индия и Индонезия или не, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 323/2013 на Комисията от 9 април 2013 година за добавяне към риболовните квоти за 2013 г. на определени количества, удържани през 2012 г. съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета

5

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 324/2013 на Комисията от 9 април 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/173/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 8 април 2013 година относно мярка, предприета от Дания съгласно член 11 от Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, с която се забраняват определен тип многоцелеви земекопни машини (нотифицирано под номер C(2013) 1874)  ( 1 )

29

 

 

2013/174/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 8 април 2013 година за утвърждаване на списъка с инспекторите на Съюза съгласно член 79, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (нотифицирано под номер C(2013) 1882)

31

 

 

2013/175/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 8 април 2013 година относно финансовото участие на Съюза в програма за контрол на организми, вредни за растенията и растителните продукти, във френските отвъдморски департаменти за 2013 г. съгласно Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (нотифицирано под номер C(2013) 1934)

48

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

10.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 322/2013 НА КОМИСИЯТА

от 9 април 2013 година

за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 на Съвета върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, чрез внос на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращан от Индия и Индонезия, независимо дали е деклариран с произход от Индия и Индонезия или не, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от него,

след консултации с консултативния комитет в съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент,

като има предвид, че:

А.   ИСКАНЕ

(1)

Европейската комисия (Комисията) получи искане в съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент за разследване на възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, и за въвеждане на регистрационен режим за вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращан от Индия и Индонезия, независимо дали е деклариран с произход от Индия и Индонезия или не.

(2)

Искането бе подадено на 25 февруари 2013 г. от Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, Valmieras „Stikla Skiedra“ AS и Vitrulan Technical Textiles GmbH, четирима производители от Съюза на определени мрежести тъкани от стъклени влакна.

Б.   ПРОДУКТ

(3)

Продуктът, разглеждан във връзка с възможното заобикаляне, представлява мрежести тъкани от стъклени влакна с размер на отворите над 1,8 mm както на дължина, така и на широчина, и с тегло над 35 g/m2, с изключение на дисковете от стъклени влакна, с произход от Китайската народна република, понастоящем класиран в кодове по КН ex 7019 51 00 и ex 7019 59 00 („разглежданият продукт“).

(4)

Продуктът, който е предмет на разследването („разследваният продукт“), е същият като определения в предходното съображение, но се изпраща от Индия и Индонезия, независимо дали е деклариран с произход от Индия и Индонезия или не, и понастоящем е класиран в същите кодове по КН като разглеждания продукт.

В.   СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(5)

Действащите понастоящем мерки, които е възможно да бъдат обект на заобикаляне, са антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 на Съвета (2).

Г.   ОСНОВАНИЯ

(6)

Искането съдържа достатъчно prima facie доказателства, че антидъмпинговите мерки върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република се заобикалят посредством претоварване през Индия и Индонезия.

(7)

Представените prima facie доказателства са следните:

(8)

От искането е видно, че след налагането на мерките по отношение на разглеждания продукт е настъпила значителна промяна в модела на търговия, засягаща износа от Китайската народна република, Индия и Индонезия за Съюза, и че няма достатъчно основание или икономическа обосновка за такава промяна освен налагането на митото.

(9)

Изглежда, че тази промяна може да се обясни с претоварването на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република през Индия и Индонезия за Съюза.

(10)

Освен това искането съдържа достатъчно prima facie доказателства, че възстановителният ефект от съществуващите антидъмпингови мерки, прилагани по отношение на разглеждания продукт, намалява както в количествен, така и в ценови аспект. Вносът на значителни количества от продукта, предмет на разследването, изглежда е заменил вноса на разглеждания продукт. Освен това са налице достатъчно доказателства, че вносът на продукта, предмет на разследването, се извършва на цени, по-ниски от непричиняващата вреда цена, определена в рамките на разследването, довело до съществуващите мерки.

(11)

На последно място, искането съдържа достатъчно prima facie доказателства, че цените на продукта, предмет на разследването, са дъмпингови по отношение на установената преди това нормална стойност за разглеждания продукт.

(12)

Ако в хода на разследването се установят практики на заобикаляне през Индия и Индонезия, попадащи в обхвата на член 13 от основния регламент, но различни от претоварването, тези практики също могат да бъдат предмет на разследването.

Д.   ПРОЦЕДУРА

(13)

Предвид изложеното по-горе Комисията заключи, че съществуват достатъчно доказателства, даващи основание за започване на разследване в съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент и за въвеждане на регистрационен режим за вноса на продукта, който е предмет на разследването, независимо дали е деклариран с произход от Индия и Индонезия или не, в съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент.

а)   Въпросници

(14)

За да получи информацията, която смята за необходима с оглед на извършваното от нея разследване, Комисията ще изпрати въпросници на известните износители/производители и на известните сдружения на износители/производители в Индия и Индонезия, на известните износители/производители и на известните сдружения на износители/производители в Китайската народна република, на известните вносители и на известните сдружения на вносители в Съюза, както и на органите в Китайската народна република, Индия и Индонезия. Ако е необходимо, информация може да бъде поискана и от промишлеността на Съюза.

(15)

Във всеки случай всички заинтересовани страни следва да се свържат своевременно с Комисията преди изтичането на срока, определен в член 3 от настоящия регламент, и да поискат въпросник в срока, определен в член 3, параграф 1 от настоящия регламент, като се има предвид, че срокът, определен в член 3, параграф 2 от настоящия регламент, се прилага за всички заинтересовани страни.

(16)

Органите в Китайската народна република, Индия и Индонезия ще бъдат съответно уведомени за започването на разследването.

б)   Събиране на информация и провеждане на изслушвания

(17)

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си в писмен вид и да предоставят доказателства в тяхна подкрепа. Наред с това Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие че те отправят писмено искане, от което да е видно, че са налице конкретни основания те да бъдат изслушани.

в)   Освобождаване на внос от регистрационен режим или мерки

(18)

В съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент вносът на продукта, предмет на разследването, може да бъде освободен от регистрационен режим или мерки, ако не представлява заобикаляне.

(19)

Тъй като възможното заобикаляне се осъществява извън Съюза, в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент на производителите в Индия и Индонезия на мрежести тъкани от стъклени влакна с размер на отворите над 1,8 mm както на дължина, така и на широчина, и с тегло над 35 g/m2, с изключение на дисковете от стъклени влакна, може да бъде предоставено освобождаване, ако покажат, че не са свързани (3) с производител, спрямо когото се прилагат мерките (4), и ако бъде установено, че не участват в практиките на заобикаляне, определени в член 13, параграфи 1 и 2 от основния регламент. Производителите, желаещи да им бъде предоставено освобождаване, следва да отправят надлежно подкрепено с доказателства искане в срока, посочен в член 3, параграф 3 от настоящия регламент.

Е.   РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ

(20)

В съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент по отношение на вноса на продукта, предмет на разследването, следва да бъде въведен регистрационен режим, за да се гарантира, че ако в хода на разследването се установи заобикаляне, могат да бъдат наложени антидъмпингови мита в подходящ размер, считано от датата на въвеждане на регистрация на този внос, изпращан от Индия и Индонезия.

Ж.   СРОКОВЕ

(21)

В интерес на доброто административно управление следва да се определят срокове, в които:

заинтересованите страни да могат да заявят своя интерес пред Комисията, да представят становищата си в писмен вид и да подадат попълнен въпросник или всякаква друга информация, която да бъде взета предвид по време на разследването,

производителите от Индия и Индонезия да могат да поискат освобождаване от регистрационния режим на вноса или от мерките,

заинтересованите страни да могат да отправят писмено искане да бъдат изслушани от Комисията.

(22)

Обръща се внимание на обстоятелството, че упражняването на повечето процедурни права, установени в основния регламент, зависи от това, дали страната е заявила своя интерес в сроковете, определени в член 3 от настоящия регламент.

З.   НЕОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ

(23)

В случай че заинтересована страна откаже достъп, не предостави в срок необходимата информация или значително възпрепятства разследването, констатациите, независимо дали са положителни или отрицателни, могат да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

(24)

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация не се взема предвид и могат да се използват наличните факти.

(25)

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това констатациите са основани на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването за тази страна може да бъде по-малко благоприятен, отколкото ако е съдействала.

И.   ГРАФИК НА РАЗСЛЕДВАНЕТО

(26)

В съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент разследването ще приключи в срок от девет месеца от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз.

Й.   ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

(27)

Следва да се отбележи, че с всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (5).

K.   СЛУЖИТЕЛ ПО ИЗСЛУШВАНИЯТА

(28)

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията на генерална дирекция „Търговия“. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни пълноценно упражняват правото си на защита.

(29)

Искането за изслушване от страна на служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмен вид и да бъде надлежно обосновано. Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност за провеждане на изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи.

(30)

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящото започва разследване в съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, с цел да се определи дали с вноса в Съюза на мрежести тъкани от стъклени влакна с размер на отворите над 1,8 mm както на дължина, така и на широчина, и с тегло над 35 g/m2, с изключение на дисковете от стъклени влакна, изпращан от Индия и Индонезия, независимо дали е деклариран с произход от Индия и Индонезия или не, понастоящем класиран в кодове по КН ex 7019 51 00 и ex 7019 59 00 (кодове по ТАРИК 7019510014, 7019510015, 7019590014 и 7019590015), се заобикалят мерките, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011.

Член 2

В съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 митническите органи предприемат целесъобразни мерки за въвеждане на регистрационен режим за посочения в член 1 от настоящия регламент внос в Съюза.

Срокът на регистрационния режим изтича девет месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

С регламент Комисията може да възложи на митническите органи да прекратят регистрационния режим по отношение на вноса в Съюза на продукти, произведени от производители, подали искане за освобождаване от регистрационен режим, за които е констатирано, че отговарят на условията за предоставяне на освобождаване.

Член 3

1.   Въпросниците следва да бъдат поискани от Комисията в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Ако представените от заинтересованите страни изложения трябва да бъдат взети предвид по време на разследването, страните трябва да заявят своя интерес пред Комисията, като се свържат с нея, представят становищата си в писмена форма и подадат попълнения въпросник или всяка друга информация в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

3.   Производителите от Индия и Индонезия, които искат освобождаване от регистрационния режим на вноса или от мерките, трябва да представят надлежно подкрепено с доказателства искане за това в същия 37-дневен срок.

4.   Заинтересованите страни могат също така да поискат да бъдат изслушани от Комисията в същия 37-дневен срок.

5.   Заинтересованите страни са длъжни да предоставят всички изявления и искания в електронен формат (изявленията с неповерителен характер — по електронна поща, а поверителните — на CD-R/DVD), като задължително посочат своето наименование, адрес, адрес на електронна поща, номер на телефон и на факс. Всички пълномощни и подписани удостоверения обаче, както и техните актуализации, които придружават попълнения въпросник, се подават на хартиен носител, т.е. изпращат се по пощата или се предават на ръка на посочения по-долу адрес. В случай че заинтересована страна не може да представи изявленията и исканията си в електронен формат, тя трябва незабавно да уведоми Комисията за това в съответствие с член 18, параграф 2 от основния регламент. За допълнителна информация относно кореспонденцията с Комисията заинтересованите страни могат да посетят съответната страница на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква по силата на настоящия регламент, попълненият въпросник и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited (6) и в съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент се придружават от неповерителна версия, обозначена с „For inspection by interested parties“.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Факс: +32 2 299 37 04

Електронна поща: Trade-R571-AC-mesh@ec.europa.eu

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 април 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 204, 9.8.2011 г., стр. 1.

(3)  В съответствие с член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1) за прилагане на Митническия кодекс на Общността се смята, че лицата са свързани само ако: а) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) което и да е лице пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърлимите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното лице пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство. Лицата се смятат за членове на едно семейство само ако се намират в една от следните връзки: i) съпруг и съпруга, ii) родител и дете, iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни), iv) дядо/баба и внуци, v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници, vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха, vii) зет (шурей) и снаха (зълва, балдъза и пр.). В този контекст „лице“ означава всяко физическо или юридическо лице.

(4)  При все това, дори ако производителите са свързани по смисъла на горепосоченото с дружества, спрямо които се прилагат действащите мерки по отношение на вноса на разглеждания продукт с произход от Китайската народна република, все пак може да бъде предоставено освобождаване, ако липсват доказателства, че отношенията с дружествата, спрямо които се прилагат първоначалните мерки, са установени или използвани за заобикаляне на първоначалните мерки.

(5)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(6)  Документ, който е обозначен с „Limited“, се счита за поверителен в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).


10.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 323/2013 НА КОМИСИЯТА

от 9 април 2013 година

за добавяне към риболовните квоти за 2013 г. на определени количества, удържани през 2012 г. съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 най-късно до 31 октомври на годината на прилагане на отпуснатата им риболовна квота държавите членки могат да поискат от Комисията да удържи и прехвърли за следващата година до 10 % от тази квота. Комисията трябва да прибави към съответната квота удържаното количество.

(2)

С Регламент (ЕС) № 1225/2010 на Съвета от 13 декември 2010 г. за определяне за корабите на ЕС на възможностите за риболов за 2011 и 2012 г. на рибни запаси от някои дълбоководни видове (2), Регламент (ЕС) № 1256/2011 на Съвета от 30 ноември 2011 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2012 г., и за изменение на Регламент (ЕС) № 1124/2010 (3), Регламент (ЕС) № 5/2012 на Съвета от 19 декември 2011 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2012 г., приложими в Черно море (4), Регламент (ЕС) № 43/2012 на Съвета от 17 януари 2012 г. за определяне на възможностите за риболов за 2012 г. на кораби на ЕС за определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които не са предмет на международни преговори или споразумения (5), Регламент (ЕС) № 44/2012 на Съвета от 17 януари 2012 г. за определяне за 2012 г. на наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които са предмет на международни преговори или споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС (6), се определят квоти за определени запаси за 2012 г. и се посочва за кои запаси могат да се прилагат мерките, предвидени в Регламент (ЕО) № 847/96.

(3)

С Регламент (ЕС) № 1262/2012 на Съвета от 20 декември 2012 г. за определяне на възможностите за риболов за 2013 и 2014 година на някои запаси от дълбоководна риба за корабите на ЕС (7), Регламент (ЕС) № 1088/2012 на Съвета от 20 ноември 2012 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2013 г. (8), Регламент (ЕС) № 1261/2012 на Съвета от 20 декември 2012 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2013 г., приложими в Черно море (9), Регламент (ЕС) № 39/2013 на Съвета от 21 януари 2013 г. за определяне на възможностите за риболов за 2013 г. на кораби на ЕС за определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които не са предмет на международни преговори или споразумения (10) и Регламент (ЕС) № 40/2013 на Съвета от 21 януари 2013 г. за определяне за 2013 г. на наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които са предмет на международни преговори или споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС (11), се определят квоти за определени запаси за 2013 г.

(4)

Преди 31 октомври 2012 г. някои държави членки са поискали съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 част от техните квоти за 2012 г. да бъде удържана и прехвърлена за следващата година. В рамките на посочените в споменатия регламент граници удържаните количества следва да бъдат добавени към квотата за 2013 г.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Риболовните квоти, определени за 2013 г. в регламенти (ЕС) № 1262/2012, (ЕС) № 1088/2012, (ЕС) № 1261/2012, (ЕС) № 39/2013 и (ЕС) № 40/2013, се увеличават, както е посочено в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 април 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 336, 21.12.2010 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 320, 3.12.2011 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 3, 6.1.2012 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 55.

(7)  ОВ L 356, 22.12.2012 г., стр. 22.

(8)  ОВ L 323, 22.11.2012 г., стр. 2.

(9)  ОВ L 356, 22.12.2012 г., стр. 19.

(10)  ОВ L 23, 25.1.2013 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 23, 25.1.2013 г., стр. 54.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Код на държавата

Код на запаса

Вид

Наименование на зоната

Окончателна квота 2012 г. (1)

(в тонове)

Улов 2012 г.

(в тонове)

Улов при специални условия 2012 г.

(в тонове)

Окончателна квота

(%)

Прехвърлено количество

(в тонове)

BEL

ANF/07.

Морски дявол

Зона VII

1 688

1 374,2

141,7

89,80

168,8

BEL

ANF/2AC4-C

Морски дявол

Води на ЕС от зони IIa и IV

358

132,6

 

37,04

35,8

BEL

ANF/8ABDE.

Морски дявол

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

95

59,7

 

62,84

9,5

BEL

COD/07A.

Атлантическа треска

Зона VIIa

28

22,9

 

81,79

2,8

BEL

COD/07D.

Атлантическа треска

Зона VIId

71

39,8

 

56,06

7,1

BEL

COD/7XAD34

Атлантическа треска

VIIb, VIIc, VIIe—k, VIII, IX и X, води на ЕС от CECAF 34.1.1

327

288,9

 

88,35

32,7

BEL

HAD/07A.

Пикша

Зона VIIa

39

12,8

 

32,82

3,9

BEL

HAD/5BC6A.

Пикша

Води на ЕС и международни води от Vb и VIа

7

0

 

0

0,7

BEL

HAD/6B1214

Пикша

Води на ЕС и международни води от VIb, XII и XIV

8

0

 

0

0,8

BEL

HAD/7X7A34

Пикша

VIIb-k, VIII, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

243

235,4

 

96,87

7,6

BEL

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на ЕС от зони IIa и IV

32

27,1

 

84,69

3,2

BEL

HKE/571214

Мерлуза

VI и VII; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

23

9,7

 

42,17

2,3

BEL

HKE/8ABDE.

Мерлуза

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

10

2,6

 

26

1

BEL

LEZ/07.

Мегрим

Зона VII

659

600,9

 

91,18

58,1

BEL

LEZ/2AC4-C

Мегрим

Води на ЕС от зони IIa и IV

9

0,2

 

2,2

0,9

BEL

LIN/04-C.

Молва

Води на ЕС от зона IV

24

11,7

 

48,75

2,4

BEL

LIN/6X14.

Молва

Води на ЕС и международни води от зони VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

74

61,4

 

82,97

7,4

BEL

NEP/07.

Норвежки омар

Зона VII

72

6,4

 

8,89

7,2

BEL

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на ЕС от зони IIa и IV

1 268

372,6

 

29,38

126,8

BEL

NEP/8ABDE.

Норвежки омар

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

6

1,4

 

23,33

0,6

BEL

PLE/07A.

Морска писия

Зона VIIa

433

235,6

 

54,41

43,3

BEL

PLE/7DE.

Морска писия

VIId и VIIe

1 216

1 167,7

 

96,03

48,3

BEL

PLE/7HJK.

Морска писия

VIIh, VIIj и VIIk

2

1,4

 

70

0,2

BEL

SOL/07A.

Обикновен морски език

Зона VIIa

246

221,7

 

90,12

24,3

BEL

SOL/07D.

Обикновен морски език

Зона VIId

1 689

939,2

 

55,61

168,9

BEL

SOL/07E.

Обикновен морски език

VIIe

40

37,4

 

93,5

2,6

BEL

SOL/24-C

Обикновен морски език

Води на ЕС от II и IV

1 558

601,1

 

38,58

155,8

BEL

SOL/7FG.

Обикновен морски език

VIIf и VIIg

867,9

839,7

 

96,75

28,2

BEL

SOL/7HJK.

Обикновен морски език

VIIh, VIIj и VIIk

39

18,1

 

46,41

3,9

BEL

SOL/8AB.

Обикновен морски език

Зони VIIIa и VIIIb

386

385,2

 

99,79

0,8

BEL

SRX/07D.

Скатоподобни

Води на ЕС от VIId

63

8,3

46,8

87,46

6,3

BEL

SRX/2AC4-C

Скатоподобни

Води на ЕС от зони IIa и IV

208

28

156,9

88,89

20,8

BEL

SRX/67AKXD

Скатоподобни

Води на ЕС от VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k

1 422

112

1 183,6

91,11

126,4

BEL

SRX/89-C.

Скатоподобни

Води на ЕС от VIII и IX

10

0,3

3,3

36

1

BEL

WHG/07A.

Меджид

Зона VIIa

5

4,4

 

88

0,5

BEL

WHG/7X7A-C

Меджид

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

326

235,4

 

72,2

32,6

DEU

ANF/07.

Морски дявол

Зона VII

339

269,926

 

79,62

33,9

DEU

ANF/2AC4-C

Морски дявол

Води на ЕС от зони IIa и IV

386

260,977

 

67,61

38,6

DEU

ANF/56-14

Морски дявол

VI; Води на ЕС и международни води от зона Vb, международни води от ХII и ХIV

154

142,055

 

92,24

11,945

DEU

ARU/1/2.

Атлантическа аргентина

Води на ЕС и международни води от I и II

33

0

 

0

3,3

DEU

ARU/34-C

Атлантическа аргентина

Води на ЕС от III и IV

22

0

 

0

2,2

DEU

ARU/567.

Атлантическа аргентина

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

1 036

537,699

 

51,9

103,6

DEU

BLI/03-

Синя молва

Води на ЕС и международни води от зона III

2

0

 

0

0,2

DEU

BLI/24-

Синя молва

Води на ЕС и международни води от II и IV

4

0

 

0

0,4

DEU

BSF/1234-

Черна риба сабя (афанопус)

Води на ЕС и международни води от зони I, II, III и IV

3

0

 

0

0,3

DEU

COD/03AS.

Атлантическа треска

Категат

2

0,051

 

2,55

0,2

DEU

COD/3DX32.

Атлантическа треска

води на ЕС от подучастъци 25—32

4 811,48

2 457,146

 

51,07

481,148

DEU

GFB/1234-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони I, II, III и IV

9

0

 

0

0,9

DEU

GFB/567-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

10

0

 

0

1

DEU

HAD/5BC6A.

Пикша

Води на ЕС и международни води от Vb и VIа

8

0,079

 

0,99

0,8

DEU

HAD/6B1214

Пикша

Води на ЕС и международни води от VIb, XII и XIV

10

0

 

0

1

DEU

HER/5B6ANB

Херинга

Води на ЕС и международни води от зони Vb, VIb и VIaN

1 979

1 829,419

 

92,44

149,581

DEU

HER/7G-K.

Херинга

Зони VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

253

230,034

 

90,92

22,966

DEU

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на ЕС от зони IIa и IV

102

101,746

 

99,75

0,254

DEU

JAX/2A-14

Сафрид и свързан с него прилов

Води на ЕС от IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

17 471

17 054,643

 

97,61

416,357

DEU

LEZ/2AC4-C

Мегрим

Води на ЕС от зони IIa и IV

6

1,426

 

23,76

0,6

DEU

LIN/04-C

Молва

Води на ЕС от зона IV

100,3

32,75

 

32,65

10,03

DEU

LIN/1/2.

Молва

Води на ЕС и международни води от I и II

9

0,44

 

0,44

0,9

DEU

LIN/3A/BCD

Молва

IIIa; води на ЕС от IIIbcd

1,5

0,561

 

37,4

0,15

DEU

LIN/6X14.

Молва

Води на ЕС и международни води от зони VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

4

3,927

 

98,18

0,073

DEU

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на ЕС от зони IIa и IV

836,5

385,681

 

46,10

83,65

DEU

NEP/3A/BCD

Норвежки омар

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

15

10,876

 

72,51

1,5

DEU

POK/56-14

Сайда

VI; води на ЕС и международни води от Vb, ХII и ХIV

12,7

8,509

 

67

1,27

DEU

RNG/03-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от зона III

5

0

 

0

0,5

DEU

RNG/124-

Гренадир

води на ЕС и международни води от I, II и IV

1

0

 

0

0,1

DEU

RNG/5B67-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

5

0

 

0

0,5

DEU

SAN/2A3A4.

Пясъчницова риба

Води на ЕС от зони IIa, IIIa и IV

1 739

1 708,431

 

98,24

30,569

DEU

SOL/24-C

Обикновен морски език

Води на ЕС от II и IV

1 075

440,31

 

40,96

107,5

DEU

SOL/3A/BCD

Обикновен морски език

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

34

11,875

 

34,93

3,4

DEU

SRX/2AC4-C

Скатоподобни

Води на ЕС от зони IIa и IV

17

16,689

 

98,17

0,311

DEU

SRX/67AKXD

Скатоподобни

Води на ЕС от VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k

14

0,532

 

3,8

1,4

DEU

USK/04-C.

Менек

Води на ЕС от зона IV

18

0,564

 

3,13

1,8

DEU

USK/1214EI

Менек

Води на ЕС и международни води от I, II и ХIV

7

0,02

 

0,29

0,7

DEU

USK/3A/BCD

Менек

IIIa, води на ЕС от подучастъци 22—32

7

0

 

0

0,7

DNK

ANF/2AC4-C

Морски дявол

Води на ЕС от зони IIa и IV

789

278,33

 

35,28

78,9

DNK

ARU/34-C

Атлантическа аргентина

Води на ЕС от III и IV

1 063

31,24

 

2,94

106,3

DNK

BLI/03-

Синя молва

Води на ЕС и международни води от зона III

4

0,16

 

4

0,4

DNK

BLI/24-

Синя молва

Води на ЕС и международни води от II и IV

4

0,01

 

0,25

0,4

DNK

COD/03AS.

Атлантическа треска

Категат

97

64,68

 

66,68

9,7

DNK

COD/3DX32.

Атлантическа треска

води на ЕС от подучастъци 25—32

16 164

0

11 712,46

72,46

1 616,4

DNK

GHL/2A-C46

Черна писия (гренландска камбала)

Води на ЕС от зона IIa и IV; води на ЕС и международни води от зони Vb и VI

2

0

 

0

0,2

DNK

HKE/3A/BCD

Мерлуза

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

1 698

300,23

 

17,68

169,8

DNK

JAX/2A-14

Сафрид и свързан с него прилов

Води на ЕС от IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

4 356

3 929,29

 

90,20

426,71

DNK

LEZ/2AC4-C

Мегрим

Води на ЕС от зони IIa и IV

21

13,67

 

65,1

2,1

DNK

LIN/04-C.

Молва

Води на ЕС от зона IV

173,3

92,76

 

53,53

17,33

DNK

LIN/1/2.

Молва

Води на ЕС и международни води от I и II

9

0

 

0

0,9

DNK

LIN/3A/BCD

Молва

IIIa; води на ЕС от IIIbcd

73,5

68,19

 

92,78

5,31

DNK

LIN/6X14.

Молва

Води на ЕС и международни води от зони VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

6

0

 

0

0,6

DNK

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на ЕС от зони IIa и IV

1 284

496,22

 

38,65

128,4

DNK

NEP/3A/BCD

Норвежки омар

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

4 775

2 972,18

 

62,24

477,5

DNK

PRA/2AC4-C

Северна скарида

Води на ЕС от зони IIa и IV

2 576

92,69

 

3,6

257,6

DNK

RNG/03-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от зона III

804

0

 

0

80,4

DNK

SAN/2A3A4.

Пясъчницова риба

Води на ЕС от зони IIa, IIIa и IV

51 799

51 748,42

 

99,9

50,58

DNK

SOL/24-C.

Обикновен морски език

Води на ЕС от II и IV

601

418,4

 

69,62

60,1

DNK

SOL/3A/BCD

Обикновен морски език

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

589

321,3

 

54,55

58,9

DNK

SRX/03A-C.

Скатоподобни

Води на ЕС от IIIа

50

7,92

 

15,84

5

DNK

SRX/2AC4-C

Скатоподобни

Води на ЕС от зони IIa и IV

9

2,79

0,3

34,33

0,9

DNK

USK/04-C.

Менек

Води на ЕС от зона IV

59

3,39

 

5,75

5,9

DNK

USK/3A/BCD

Менек

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

13

0,77

 

5,92

1,3

ESP

ANE/9/3411

Хамсия

IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

5 285,72

4 754,38

 

89,95

528,572

ESP

ANF/07.

Морски дявол

Зона VII

2 974

2 533,7

 

85,2

297,4

ESP

ANF/56-14

Морски дявол

VI; Води на ЕС и международни води от зона Vb, международни води от ХII и ХIV

275

107,04

 

38,92

27,5

ESP

ANF/8ABDE.

Морски дявол

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

1 304

906,22

 

69,5

130,4

ESP

ANF/8C3411

Морски дявол

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

2 036,92

1 592,71

 

78,19

203,692

ESP

BLI/12INT-

Синя молва

Международни води от XII

832,29

203,62

 

24,47

83,229

ESP

GFB/567-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

577,5

569,91

7,37

99,96

0,22

ESP

GHL/2A-C46

Черна писия (гренландска камбала)

Води на ЕС от зона IIa и IV; води на ЕС и международни води от зони Vb и VI

2

0

 

0

0,2

ESP

HAD/6B1214

Пикша

Води на ЕС и международни води от VIb, XII и XIV

3

0

 

0

0,3

ESP

HKE/8ABDE.

Мерлуза

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

8 005

6 116,55

1 836,31

99,35

52,14

ESP

HKE/8C3411

Мерлуза

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

8 312

5 835,84

 

70,21

831,2

ESP

JAX/08C.

Сафрид и свързан с него прилов

Зона VIIIc

12 195,1

8 275,72

 

67,86

1 219,51

ESP

JAX/09.

Сафрид и свързан с него прилов

IX

9 787,77

8 160,6

 

83,38

978,777

ESP

JAX/2A-14

Сафрид и свързан с него прилов

Води на ЕС от IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

5 510,1

5 505,97

 

99,93

4,13

ESP

LEZ/07.

Мегрим

Зона VII

5 599

3 578,9

 

63,92

559,9

ESP

LEZ/56-14

Мегрим

VI; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

424

208,12

 

49,08

42,4

ESP

LEZ/8ABDE.

Мегрим

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

601

418,23

 

69,59

60,1

ESP

LEZ/8C3411

Мегрим

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

877,7

657,16

 

74,87

87,77

ESP

LIN/6X14.

Молва

Води на ЕС и международни води от зони VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

2 457

1 600,71

 

65,15

245,7

ESP

NEP/07.

Норвежки омар

Зона VII

1 374,8

284,53

200,74

35,3

137,48

ESP

NEP/08C.

Норвежки омар

Зона VIIIc

77

20,19

 

26,22

7,7

ESP

NEP/5BC6.

Норвежки омар

VI; води на ЕС и международни води от Vb

32

0,08

 

0,25

3,2

ESP

NEP/8ABDE.

Норвежки омар

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

22

1,56

 

7,09

2,2

ESP

RNG/5B67-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

118

117,94

 

99,95

0,06

ESP

RNG/8X14-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от зони VIII, IX, X, XII и XIV

3 798

3 386,93

134,35

92,71

276,72

ESP

SBR/09-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от зона IX

685

91,3

9

14,64

68,5

ESP

SBR/10-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от зона X

10

0

 

0

1

ESP

SBR/678-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от VI, VII и VIII

122

119,77

 

98,17

2,23

ESP

SRX/67AKXD

 

Води на ЕС от VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k

767

5,11

279,23

37,07

76,7

ESP

SRX/89-C.

Скатоподобни

Води на ЕС от VIII и IX

1 285

537,07

518,4

82,14

128,5

ESP

WHB/8C3411

Син меджид

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

11 013,9

5 975,21

 

54,25

1 101,39

ESP

WHG/56-14

Меджид

VI, води на ЕС и международни води от зона Vb, международни води от ХII и ХIV

1

0

 

0

0,1

ESP

WHG/7X7A-C

Меджид

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

12

5,98

 

49,83

1,2

EST

COD/3DX32.

Атлантическа треска

води на ЕС от подучастъци 25—32

1 236,6

0

685,796

55,46

123,66

EST

HER/03D.RG

Херинга

Подучастък 28.1

14 008

13 788,559

 

98,43

219,441

FIN

COD/3DX32.

Атлантическа треска

води на ЕС от подучастъци 25—32

1 680,92

0

1 512,153

89,96

168,092

FIN

HER/30/31.

Херинга

Подучастъци 30—31

109 385

0

98 144,159

89,72

10 938,5

FRA

ALF/3X14-

Берикс

Води на ЕС и международни води от III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

22

7,5

 

34,09

2,2

FRA

ANF/07.

Морски дявол

Зона VII

18 835

13 054,1

 

69,31

1 883,5

FRA

ANF/2AC4-C

Морски дявол

Води на ЕС от зони IIa и IV

72

16,8

 

23,33

7,2

FRA

ANF/56-14

Морски дявол

VI; Води на ЕС и международни води от зона Vb, международни води от ХII и ХIV

2 516

1 660

 

65,98

251,6

FRA

ANF/8ABDE.

Морски дявол

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

7 786

5 541,4

 

71,17

778,6

FRA

ANF/8C3411

Морски дявол

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

25

16,5

 

66

2,5

FRA

ARU/1/2.

Атлантическа аргентина

Води на ЕС и международни води от I и II

9

0,3

 

3,33

0,9

FRA

ARU/34-C

Атлантическа аргентина

Води на ЕС от III и IV

8

1,5

 

18,75

0,8

FRA

ARU/567.

Атлантическа аргентина

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

8

0

 

0

0,8

FRA

BLI/12INT-

Синя молва

Международни води от XII

21

0

 

0

2,1

FRA

BLI/24-

Синя молва

Води на ЕС и международни води от II и IV

27

9,3

 

34,44

2,7

FRA

BLI/5B67-

Синя молва

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

1 926,4

1 601,9

 

83,16

192,64

FRA

BSF/1234-

Черна риба сабя (афанопус)

Води на ЕС и международни води от зони I, II, III и IV

4

0,1

 

2,5

0,4

FRA

BSF/56712-

Черна риба сабя (афанопус)

Води на ЕС и международни води от зони V, VI, VII и XII

2 080,9

1 752,9

 

84,24

208,09

FRA

BSF/8910-

Черна риба сабя (афанопус)

Води на ЕС и международни води от зони VIII, IХ и Х

29

13,1

 

45,17

2,9

FRA

COD/07A.

Атлантическа треска

Зона VIIa

16

1

 

6,25

1,6

FRA

COD/07D.

Атлантическа треска

Зона VIId

1 444

885,3

 

61,31

144,4

FRA

COD/7XAD34

Атлантическа треска

VIIb, VIIc, VIIe—k, VIII, IX и X, води на ЕС от CECAF 34.1.1

7 671

5 368,7

 

69,99

767,1

FRA

GFB/1012-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони X и XII

10

0

 

0

1

FRA

GFB/1234-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони I, II, III и IV

10

1

 

10

1

FRA

GFB/567-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

610

385,6

4,4

63,93

61

FRA

GFB/89-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от VIII и IX

35

34

 

97,14

1

FRA

GHL/2A-C46

Черна писия (гренландска камбала)

Води на ЕС от зона IIa и IV; води на ЕС и международни води от зони Vb и VI

118

111,6

 

94,58

6,4

FRA

HAD/07A.

Пикша

Зона VIIa

99

2,6

 

2,63

9,9

FRA

HAD/5BC6A.

Пикша

Води на ЕС и международни води от Vb и VIа

331

34,4

 

10,39

33,1

FRA

HAD/6B1214

Пикша

Води на ЕС и международни води от VIb, XII и XIV

408

0

 

0

40,8

FRA

HER/5B6ANB

Херинга

Води на ЕС и международни води от зони Vb, VIb и VIaN

484

474,8

 

98,1

9,2

FRA

HER/7G-K.

Херинга

Зони VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

1 384

3,6

 

0,26

138,4

FRA

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на ЕС от зони IIa и IV

567,5

391,9

 

69,06

56,75

FRA

HKE/571214

Мерлуза

VI и VII; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

13 474

12 086,4

 

89,7

1 347,4

FRA

HKE/8ABDE.

Мерлуза

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

14 830

12 191,7

1 116,4

89,74

1 483

FRA

HKE/8C3411

Мерлуза

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

827

210,1

 

25,41

82,7

FRA

JAX/08C.

Сафрид и свързан с него прилов

Зона VIIIc

231

54,2

 

23,46

23,1

FRA

JAX/2A-14

Сафрид и свързан с него прилов

Води на ЕС от IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

10 747

8 720,7

 

81,15

1 074,7

FRA

LEZ/07.

Мегрим

Зона VII

6 688

2 668

 

39,89

668,8

FRA

LEZ/2AC4-C

Мегрим

Води на ЕС от зони IIa и IV

32

4,8

 

15

3,2

FRA

LEZ/56-14

Мегрим

VI; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

1 646

125,4

 

7,62

164,6

FRA

LEZ/8ABDE.

Мегрим

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

1 287

787

 

61,15

128,7

FRA

LEZ/8C3411

Мегрим

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

61

3,2

 

5,25

6,1

FRA

LIN/04-C

Молва

Води на ЕС от зона IV

139

84,2

 

60,58

13,9

FRA

LIN/1/2.

Молва

Води на ЕС и международни води от I и II

9

5,8

 

64,44

0,9

FRA

LIN/6X14.

Молва

Води на ЕС и международни води от зони VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

2 622

1 909,9

 

72,84

262,2

FRA

NEP/07.

Норвежки омар

Зона VII

4 416

518,9

 

11,75

441,6

FRA

NEP/08C.

Норвежки омар

Зона VIIIc

16

5,8

 

36,25

1,6

FRA

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на ЕС от зони IIa и IV

38

0

 

0

3,8

FRA

NEP/5BC6.

Норвежки омар

VI; води на ЕС и международни води от Vb

127

0

 

0

12,7

FRA

NEP/8ABDE.

Норвежки омар

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

4 305

2 431,4

 

56,48

430,5

FRA

PLE/07A.

Морска писия

Зона VIIa

20

0

 

0

2

FRA

PLE/7DE.

Морска писия

VIId и VIIe

2 381

2 219,6

 

93,22

161,4

FRA

PLE/7FG.

Морска писия

VIIf и VIIg

92,5

80,8

 

87,35

9,25

FRA

PLE/7HJK.

Морска писия

VIIh, VIIj и VIIk

66

61,7

 

93,48

4,3

FRA

POK/56-14

Сайда

VI; води на ЕС и международни води от Vb, ХII и ХIV

2 970

2 652,2

 

89,3

297

FRA

RNG/124-

Гренадир

води на ЕС и международни води от I, II и IV

11

0,2

 

1,82

1,1

FRA

RNG/5B67-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

2 297,17

1 180,5

 

51,39

229,717

FRA

RNG/8X14-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от зони VIII, IX, X, XII и XIV

149

0,9

 

0,6

14,9

FRA

SBR/678-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от VI, VII и VIII

69

51,5

 

74,64

6,9

FRA

SOL/07A.

Обикновен морски език

Зона VIIa

2

0,2

 

10

0,2

FRA

SOL/07D.

Обикновен морски език

Зона VIId

3 286

2 530,6

 

77,01

328,6

FRA

SOL/07E.

Обикновен морски език

VIIe

285,5

261,4

 

91,56

24,1

FRA

SOL/24-C

Обикновен морски език

Води на ЕС от II и IV

791

632,9

 

80,01

79,1

FRA

SOL/7FG.

Обикновен морски език

VIIf и VIIg

85

47,9

 

56,35

8,5

FRA

SOL/7HJK.

Обикновен морски език

VIIh, VIIj и VIIk

98

85,5

 

87,24

9,8

FRA

SOL/8AB.

Обикновен морски език

Зони VIIIa и VIIIb

4 077

3 716,6

 

91,16

360,4

FRA

SRX/07D.

Скатоподобни

Води на ЕС от VIId

744

198,6

477,2

90,83

68,2

FRA

SRX/2AC4-C

Скатоподобни

Води на ЕС от зони IIa и IV

74

18,4

29

64,05

7,4

FRA

SRX/67AKXD

Скатоподобни

Води на ЕС от VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k

4 719

385,1

3 439,4

81,04

471,9

FRA

SRX/89-C.

Скатоподобни

Води на ЕС от VIII и IX

1 979

378,4

830,1

61,07

197,9

FRA

USK/04-C.

Менек

Води на ЕС от зона IV

37

13,3

 

35,95

3,7

FRA

USK/1214EI

Менек

Води на ЕС и международни води от I, II и ХIV

7

6,2

 

88,57

0,7

FRA

USK/567EI.

Менек

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

216,4

189,2

 

87,43

21,64

FRA

WHG/07A.

Меджид

Зона VIIa

4

3,7

 

92,5

0,3

FRA

WHG/56-14

Меджид

VI, води на ЕС и международни води от зона Vb, международни води от ХII и ХIV

40

0,2

 

0,5

4

FRA

WHG/7X7A-C

Меджид

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

11 899

6 724,2

 

56,51

1 189,9

GBR

ALF/3X14-

Берикс

Води на ЕС и международни води от III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

11

0,4

 

3,64

1,1

GBR

ANF/07.

Морски дявол

Зона VII

6 814,55

5 333,2

148,8

80,45

681,455

GBR

ANF/2AC4-C

Морски дявол

Води на ЕС от зони IIa и IV

8 199

4 827

338

63

819,9

GBR

ANF/56-14

Морски дявол

VI; Води на ЕС и международни води от зона Vb, международни води от ХII и ХIV

2 011

1 682,7

 

83,67

201,1

GBR

ARU/1/2.

Атлантическа аргентина

Води на ЕС и международни води от I и II

46

0

 

0

4,6

GBR

ARU/34-C

Атлантическа аргентина

Води на ЕС от III и IV

19

0

 

0

1,9

GBR

ARU/567.

Атлантическа аргентина

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

267

4,6

 

1,72

26,7

GBR

BLI/12INT-

Синя молва

Международни води от XII

7

0

 

0

0,7

GBR

BLI/24-

Синя молва

Води на ЕС и международни води от II и IV

13

1,4

 

10,77

1,3

GBR

BLI/5B67-

Синя молва

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

75,6

46,6

 

61,64

7,56

GBR

BSF/1234-

Черна риба сабя (афанопус)

Води на ЕС и международни води от зони I, II, III и IV

4

0

 

0

0,4

GBR

BSF/56712-

Черна риба сабя (афанопус)

Води на ЕС и международни води от зони V, VI, VII и XII

38,6

34,4

 

89,12

3,86

GBR

COD/07A.

Атлантическа треска

Зона VIIa

124

110,1

 

88,79

12,4

GBR

COD/07D.

Атлантическа треска

Зона VIId

151,5

96,8

 

63,89

15,15

GBR

COD/7XAD34

Атлантическа треска

VIIb, VIIc, VIIe—k, VIII, IX и X, води на ЕС от CECAF 34.1.1

865

688,8

 

79,63

86,5

GBR

GFB/1012-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони X и XII

10

0

 

0

1

GBR

GFB/1234-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони I, II, III и IV

15

1,8

 

12

1,5

GBR

GFB/567-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

591

267

 

45,18

59,1

GBR

HAD/07A.

Пикша

Зона VIIa

660

236,4

 

35,82

66

GBR

HAD/5BC6A.

Пикша

Води на ЕС и международни води от Vb и VIа

4 935

4 043,5

 

81,94

493,5

GBR

HAD/6B1214

Пикша

Води на ЕС и международни води от VIb, XII и XIV

3 008

577,2

 

19,19

300,8

GBR

HER/07A/MM

Херинга

Зона VIIa

5 696

5 676,3

 

99,65

19,7

GBR

HER/7G-K.

Херинга

Зони VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

28

1,2

 

4,29

2,8

GBR

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на ЕС от зони IIa и IV

1 839,8

1 816

 

98,71

23,8

GBR

HKE/571214

Мерлуза

VI и VII; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

5 186,9

4 750,9

103,6

93,59

332,4

GBR

JAX/2A-14

Сафрид и свързан с него прилов

Води на ЕС от IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

15 997

14 520,2

 

90,77

1 476,8

GBR

LEZ/07.

Мегрим

Зона VII

2 887,5

2 163,2

 

74,92

288,75

GBR

LEZ/2AC4-C

Мегрим

Води на ЕС от зони IIa и IV

1 936

1 378,1

 

71,18

193,6

GBR

LEZ/56-14

Мегрим

VI; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

1 173

674,1

 

57,47

117,3

GBR

LIN/04-C

Молва

Води на ЕС от зона IV

2 152,7

1 978,3

 

91,9

174,4

GBR

LIN/1/2.

Молва

Води на ЕС и международни води от I и II

9

6,7

 

74,44

0,9

GBR

LIN/6X14.

Молва

Води на ЕС и международни води от зони VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

3 058

2 535,5

 

82,91

305,8

GBR

NEP/07.

Норвежки омар

Зона VII

7 766,2

7 124,6

134,2

93,47

507,4

GBR

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на ЕС от зони IIa и IV

19 851,5

10 655,8

 

53,68

1 985,15

GBR

NEP/5BC6.

Норвежки омар

VI; води на ЕС и международни води от Vb

15 261

13 840,5

 

90,69

1 420,5

GBR

PLE/07A.

Морска писия

Зона VIIa

506

156,3

 

30,89

50,6

GBR

PLE/7DE.

Морска писия

VIId и VIIe

1 473,4

1 468

 

99,63

5,4

GBR

PLE/7HJK.

Морска писия

VIIh, VIIj и VIIk

40

37,3

 

93,25

2,7

GBR

POK/56-14

Сайда

VI; води на ЕС и международни води от Vb, ХII и ХIV

5 468,3

4 508,8

 

82,45

546,83

GBR

PRA/2AC4-C

Северна скарида

Води на ЕС от зони IIa и IV

727

0

 

0

72,7

GBR

RNG/124-

Гренадир

води на ЕС и международни води от I, II и IV

1

0

 

 

0,1

GBR

RNG/5B67-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

139

2,1

 

1,51

13,9

GBR

RNG/8X14-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от зони VIII, IX, X, XII и XIV

14

0

 

0

1,4

GBR

SAN/2A3A4.

Пясъчна змиорка

Води на ЕС от зони IIa, IIIa и IV

280

0

 

0

28

GBR

SBR/10-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от зона X

11

0

 

0

1,1

GBR

SBR/678-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от VI, VII и VIII

24

1,2

 

5

2,4

GBR

SOL/07A.

Обикновен морски език

Зона VIIa

37

20,8

 

56,22

3,7

GBR

SOL/07D.

Обикновен морски език

Зона VIId

1 132

616,2

 

54,43

113,2

GBR

SOL/07E.

Обикновен морски език

VIIe

484,8

459,1

 

94,70

25,7

GBR

SOL/24-C

Обикновен морски език

Води на ЕС от II и IV

1 217

579,6

 

47,63

121,7

GBR

SOL/7FG.

Обикновен морски език

VIIf и VIIg

204,1

168,9

 

82,75

20,41

GBR

SOL/7HJK.

Обикновен морски език

VIIh, VIIj и VIIk

78

46,2

 

59,23

7,8

GBR

SRX/07D.

Скатоподобни

Води на ЕС от VIId

159

8,7

124,3

83,65

15,9

GBR

SRX/2AC4-C

Скатоподобни

Води на ЕС от зони IIa и IV

774

90,1

557,5

83,67

77,4

GBR

SRX/67AKXD

Скатоподобни

Води на ЕС от VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k

2 814

128,4

1 817,3

69,14

281,4

GBR

SRX/89C-

Скатоподобни

Води на ЕС от VIII и IX

10

0

 

0

1

GBR

USK/04-C.

Менек

Води на ЕС от зона IV

93

64,4

 

69,25

9,3

GBR

USK/1214EI

Менек

Води на ЕС и международни води от I, II и ХIV

7

6,8

 

97,14

0,2

GBR

USK/567EI.

Менек

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

71,6

52,3

 

73,04

7,16

GBR

WHG/07A.

Меджид

Зона VIIa

37

10,5

 

28,38

3,7

GBR

WHG/7X7A-C

Меджид

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

1 750

986,8

 

56,39

175

IRL

ALF/3X14-

Берикс

Води на ЕС и международни води от III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

11

0

 

0

1,1

IRL

ANF/07.

Морски дявол

Зона VII

3 371

3 256,051

 

96,59

114,949

IRL

ANF/56-14

Морски дявол

VI; Води на ЕС и международни води от зона Vb, международни води от ХII и ХIV

613

559,644

 

91,3

53,356

IRL

ARU/34-C

Атлантическа аргентина

Води на ЕС от III и IV

8

0

 

0

0,8

IRL

ARU/567.

Атлантическа аргентина

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

338

0

 

0

33,8

IRL

BLI/24-

Синя молва

Води на ЕС и международни води от II и IV

4

0

 

0

0,4

IRL

BLI/5B67-

Синя молва

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

5

0,041

 

0,82

0,5

IRL

BSF/56712-

Черна риба сабя (афанопус)

Води на ЕС и международни води от зони V, VI, VII и XII

1

0

 

 

0,1

IRL

COD/07A.

Атлантическа треска

Зона VIIa

271

192,5

 

71,03

27,1

IRL

COD/7XAD34

Атлантическа треска

VIIb, VIIc, VIIe—k, VIII, IX и X, води на ЕС от CECAF 34.1.1

1 597

1 489,991

 

93,3

107,009

IRL

GFB/567-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

267

7,824

 

2,93

26,7

IRL

HAD/07A.

Пикша

Зона VIIa

583

561,365

 

96,29

21,635

IRL

HAD/5BC6A.

Пикша

Води на ЕС и международни води от Vb и VIа

932

844,744

 

90,64

87,256

IRL

HAD/6B1214

Пикша

Води на ЕС и международни води от VIb, XII и XIV

294

31,168

 

10,6

29,4

IRL

HER/07A/MM

Херинга

Зона VIIa

25

17,19

 

68,76

2,5

IRL

HER/5B6ANB

Херинга

Води на ЕС и международни води от зони Vb, VIb и VIaN

3 416

3 213,49

 

94,07

202,51

IRL

HER/6AS7BC

Херинга

VIIb, VIIc; VIaS

4 777

4 037,394

 

84,52

477,7

IRL

HER/7G-K.

Херинга

Зони VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

18 320

16 584,548

 

90,53

1 735,452

IRL

HKE/571214

Мерлуза

VI и VII; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

1 873

1 850,101

0,741

98,82

22,158

IRL

JAX/2A-14

Сафрид и свързан с него прилов

Води на ЕС от IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

46 791

45 306,486

 

96,83

1 484,514

IRL

LEZ/07.

Мегрим

Зона VII

3 384

3 098,1

 

91,55

285,9

IRL

LEZ/56-14

Мегрим

VI; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

483

332,2

 

68,78

48,3

IRL

LIN/6X14.

Молва

Води на ЕС и международни води от зони VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

671

635,48

 

94,71

35,52

IRL

NEP/07.

Норвежки омар

Зона VII

10 533,8

9 743,982

608

98,27

181,818

IRL

NEP/*07U16

Норвежки омар

VII (Porcupine Bank – зона 16)

659,80

608

 

92,15

51,8

IRL

NEP/5BC6.

Норвежки омар

VI; води на ЕС и международни води от Vb

211

28,501

 

13,51

21,1

IRL

PLE/07A.

Морска писия

Зона VIIa

848

107,413

 

12,67

84,8

IRL

POK/56-14

Сайда

VI; води на ЕС и международни води от Vb, ХII и ХIV

440

363,691

 

82,66

44

IRL

RNG/5B67-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

187

0

 

0

18,7

IRL

RNG/8X14-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от зони VIII, IX, X, XII и XIV

7

0

 

0

0,7

IRL

SBR/678-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от VI, VII и VIII

6

0

 

0

0,6

IRL

SOL/07A.

Обикновен морски език

Зона VIIa

58

51,442

 

88,69

5,8

IRL

SOL/7FG.

Обикновен морски език

VIIf и VIIg

37

32,799

 

88,65

3,7

IRL

SOL/7HJK.

Обикновен морски език

VIIh, VIIj и VIIk

194

85,031

 

43,83

19,4

IRL

SRX/67AKXD

Скатоподобни

Води на ЕС от VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k

1 311

277,698

975,598

95,6

57,704

IRL

USK/567EI.

Менек

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

3

2,125

 

70,83

0,3

IRL

WHG/56-14

Меджид

VI, води на ЕС и международни води от зона Vb, международни води от ХII и ХIV

101

95,634

 

94,69

5,366

IRL

WHG/7X7A-C

Меджид

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

6 102

5 836,044

 

95,64

265,956

LTU

BLI/12INT-

Синя молва

Международни води от XII

7

3,21

 

45,86

0,7

LTU

COD/3DX32.

Атлантическа треска

води на ЕС от подучастъци 25—32

4 664

0

2 482,827

53,23

466,4

LTU

RNG/5B67-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

48

38,35

 

79,9

4,8

LTU

SRX/67AKXD

Скатоподобни

Води на ЕС от VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k

21

0

 

0

2,1

LVA

COD/3DX32.

Атлантическа треска

води на ЕС от подучастъци 25—32

7 282

0

4 269,2

58,62

728,2

NLD

ANF/07.

Морски дявол

Зона VII

43

0,671

 

1,56

4,3

NLD

ANF/2AC4-C

Морски дявол

Води на ЕС от зони IIa и IV

281

50,156

 

17,85

28,1

NLD

ANF/56-14

Морски дявол

VI; Води на ЕС и международни води от зона Vb, международни води от ХII и ХIV

65

0

 

0

6,5

NLD

ARU/1/2.

Атлантическа аргентина

Води на ЕС и международни води от I и II

17

0

 

0

1,7

NLD

ARU/34-C

Атлантическа аргентина

Води на ЕС от III и IV

39

0

 

0

3,9

NLD

ARU/567.

Атлантическа аргентина

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

3 136

1 784,522

 

56,9

313,6

NLD

COD/07D.

Атлантическа треска

Зона VIId

56,5

39,241

 

69,45

5,65

NLD

COD/7XAD34

Атлантическа треска

VIIb, VIIc, VIIe—k, VIII, IX и X, води на ЕС от CECAF 34.1.1

6

5,166

 

86,1

0,6

NLD

GFB/567-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

100

0

 

0

10

NLD

HAD/07A.

Пикша

Зона VIIa

2

0

 

0

0,2

NLD

HAD/7X7A34

Пикша

VIIb-k, VIII, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

90

64,66

 

71,84

9

NLD

HER/5B6ANB.

Херинга

Води на ЕС и международни води от зони Vb, VIb и VIaN

3 799

3 697,245

 

97,32

101,755

NLD

HER/6AS7BC

Херинга

VIIb, VIIc; VIaS

2

0

 

0

0,2

NLD

HER/7G-K.

Херинга

Зони VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

1 499

1 363,631

 

90,97

135,369

NLD

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на ЕС от зони IIa и IV

112

111,977

 

99,98

0,023

NLD

HKE/8ABDE.

Мерлуза

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

18

1,416

6,198

42,3

1,8

NLD

JAX/2A-14

Сафрид и свързан с него прилов

Води на ЕС от IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

71 420

65 194,416

 

91,28

6 225,584

NLD

LEZ/2AC4-C

Мегрим

Води на ЕС от зони IIa и IV

26

15,09

 

58,04

2,6

NLD

LIN/04-C.

Молва

Води на ЕС от зона IV

6

0,237

 

3,95

0,6

NLD

LIN/6X14.

Молва

Води на ЕС и международни води от зони VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

3

0,354

 

11,8

0,3

NLD

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на ЕС от зони IIa и IV

1 265

1 021,579

 

80,76

126,5

NLD

NEP/5BC6.

Норвежки омар

VI; води на ЕС и международни води от Vb

10

0

 

0

1

NLD

PLE/07A.

Морска писия

Зона VIIa

1

0

 

0

0,1

NLD

PLE/7DE.

Морска писия

VIId и VIIe

65

64,289

 

98,91

0,711

NLD

PRA/2AC4-C

Северна скарида

Води на ЕС от зони IIa и IV

59

0

 

0

5,9

NLD

SAN/2A3A4.

Пясъчницова риба

Води на ЕС от зони IIa, IIIa и IV

366

317,07

 

86,63

36,6

NLD

SOL/24-C.

Обикновен морски език

Води на ЕС от II и IV

12 465

9 064,5

 

72,72

1 246,5

NLD

SOL/3A/BCD

Обикновен морски език

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

49

0

 

0

4,9

NLD

SOL/7HJK.

Обикновен морски език

VIIh, VIIj и VIIk

51

0

 

0

5,1

NLD

SRX/2AC4-C

Скатоподобни

Води на ЕС от зони IIa и IV-{}-

457

3,226

427,344

94,22

26,43

NLD

SRX/67AKXD

Скатоподобни

Води на ЕС от VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k

12

1,014

0,434

12,07

1,2

NLD

WHG/7X7A-C

Меджид

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

624

571,753

 

91,63

52,247

POL

COD/3DX32.

Атлантическа треска

води на ЕС от подучастъци 25—32

20 534

0

14 020,17

68,28

2 053,4

POL

RNG/8X14-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от зони VIII, IX, X, XII и XIV

30

0

0

0

3

PRT

ANE/9/3411

Хамсия

IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

2 073,8

800,079

 

38,58

207,38

PRT

ANF/8C3411

Морски дявол

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

934,35

811,583

 

86,86

93,435

PRT

BSF/8910-

Черна риба сабя (афанопус)

Води на ЕС и международни води от зони VIII, IХ и Х

3 044,58

2 918,887

 

95,87

125,693

PRT

BSF/C3412-

Черна риба сабя (афанопус)

Води на ЕС и международни води на CECAF 34.1.2.

4 321

1 718,319

 

39,77

432,1

PRT

GFB/1012-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони X и XII

40

6,443

 

16,11

4

PRT

GFB/89-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от VIII и IX

11

6,253

 

56,85

1,1

PRT

HKE/8C3411

Мерлуза

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

4 020

2 631,142

 

65,45

402

PRT

JAX/08C.

Сафрид и свързан с него прилов

Зона VIIIc

1 091

1 023,732

 

93,83

67,268

PRT

JAX/09.

Сафрид и свързан с него прилов

IX

22 758

18 229,242

325,945

81,53

2 275,8

PRT

JAX/2A-14

Сафрид и свързан с него прилов

Води на ЕС от IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

21

0

 

0

2,1

PRT

LEZ/8C3411

Мегрим

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

192

163,84

 

85,33

19,2

PRT

LIN/6X14.

Молва

Води на ЕС и международни води от зони VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

5

0,022

 

0,44

0,5

PRT

NEP/9/3411

Норвежки омар

IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

205

176,724

 

86,21

20,5

PRT

SBR/09-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от зона IX

182

117,817

 

64,73

18,2

PRT

SBR/10-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от зона X

1 240

618,781

 

49,90

124

PRT

SRX/67AKXD-

Скатоподобни

Води на ЕС от VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k

25

0,02

 

0,08

2,5

PRT

SRX/89-C.

Скатоподобни

Води на ЕС от VIII и IX

1 322

1 122,592

 

84,92

132,2

PRT

WHB/8C3411

Син меджид

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

2 496,98

2 385,035

 

95,52

111,945

SWE

COD/3DX32.

Атлантическа треска

води на ЕС от подучастъци 25—32

17 041

0

10 080,89

59,16

1 704,1

SWE

HER/30/31.

Херинга

Подучастъци 30—31

7 975

0

6 459,58

81

797,5

SWE

HKE/3A/BCD

Мерлуза

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

144

24,4

 

16,94

14,4

SWE

JAX/2A-14

Сафрид и свързан с него прилов

Води на ЕС от IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

23

14,46

 

62,87

2,3

SWE

LIN/04-C.

Молва

Води на ЕС от зона IV

11

0,91

 

8,27

1,1

SWE

LIN/3A/BCD

Молва

IIIa; води на ЕС от IIIbcd

23

19,28

 

83,83

2,3

SWE

NEP/3A/BCD

Норвежки омар

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

1 714

1 359,15

 

79,3

171,4

SWE

PRA/2AC4-C

Северна скарида

Води на ЕС от зони IIa и IV

103

0

 

0

10,3

SWE

SAN/2A3A4.

Пясъчницова риба

Води на ЕС от зони IIa, IIIa и IV

4 739

4 735,06

 

99,92

3,94

SWE

SOL/3A/BCD

Обикновен морски език

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

30

29,66

 

98,87

0,34

SWE

USK/04-C.

Менек

Води на ЕС от зона IV

6

0,01

 

0,17

0,6

SWE

USK/3A/BCD

Менек

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32

7

1,69

 

24,14

0,7


(1)  Квоти, разпределени на държава членка съгласно съответните регламенти за възможностите за риболов, след като се вземат предвид размените на възможности за риболов в съответствие с член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета (ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59), прехвърлянията на квоти в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 и/или преразпределението и приспадането на възможности за риболов в съответствие с членове 37 и 105 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).


10.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 324/2013 НА КОМИСИЯТА

от 9 април 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 април 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

65,4

TN

109,2

TR

121,8

ZZ

98,8

0707 00 05

MA

116,3

TR

137,0

ZZ

126,7

0709 93 10

MA

91,2

TR

113,1

ZZ

102,2

0805 10 20

EG

47,5

IL

71,8

MA

84,7

TN

67,7

TR

65,2

ZZ

67,4

0805 50 10

TR

76,9

ZZ

76,9

0808 10 80

AR

106,6

BR

93,2

CL

109,3

CN

78,3

MK

29,8

NZ

151,3

US

247,6

UY

106,8

ZA

110,9

ZZ

114,9

0808 30 90

AR

121,7

CL

113,6

CN

100,1

TR

204,5

US

182,0

ZA

123,9

ZZ

141,0


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

10.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/29


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 април 2013 година

относно мярка, предприета от Дания съгласно член 11 от Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, с която се забраняват определен тип многоцелеви земекопни машини

(нотифицирано под номер C(2013) 1874)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/173/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (1), и по-специално член 11 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с процедурата, определена в член 11, параграф 2 от Директива 2006/42/ЕО, датските власти уведомиха Комисията и другите държави членки за мярка, свързана с машини от типа Multione S630, произведени от C.S.F. Srl., via Palù 6/8, 36040 Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), Италия. Машините носят маркировката „CE“ и са придружени от декларация на ЕО за съответствие по силата на Директива 2006/42/ЕО относно машините, Директива 2004/108/ЕО на Съвета (2) относно електромагнитната съвместимост и Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) за шумовите емисии в околната среда на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите.

(2)

Multione S630 е многоцелева земекопна машина, която може да се оборудва с широка гама приставки, за да извършва много на брой различни функции в дейности като горско стопанство, селско стопанство, градинарство, земни работи, поддръжка и строителство на пътища.

(3)

Датската мярка е обоснована с несъответствието на машината със съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето, определени в точка 3.4.4 от приложение I към Директива 2006/42/ЕО, която постановява, че когато при самоходна машина с оператор, намиращ се на нея, съществува риск от падане на предмети или материали, машината трябва да е проектирана и изработена така, че да се вземат предвид тези опасности, и да бъде съоръжена, ако размерите ѝ позволяват, с подходяща защитна конструкция.

(4)

Датските власти посочиха, че макар няколко от предвидените функции на машината да излагат оператора, намиращ се на борда, на рискове, дължащи се на падащи предмети или материал, машината е била пусната на пазара без защитна конструкция срещу падащи предмети (ЗКПП). Датските власти помолиха производителя да предприеме коригиращи мерки. Тъй като това искане не беше изпълнено, датските власти забраниха пускането на пазара на машини Multione S630 без ЗКПП и разпоредиха на производителя да предприеме коригиращо действие по отношение на машините, които вече са пуснати на пазара.

(5)

Комисията изпрати писмо до производителя, приканвайки го да съобщи съображенията си относно мярката, предприета от Дания. В отговора си производителят посочи, че е счел, че не е необходимо да се монтира ЗКПП, когато машината е доставена за функции, при които няма риск от падащи предмети или материал. Въпреки това той информира Комисията, че вследствие на мерките, предприети от датските власти, са взети мерки, за да се осигури, че всички машини, пуснати на пазара в Дания, са оборудвани със ЗКПП.

(6)

Точка 1.1.2, буква а) от приложение I към Директива 2006/42/ЕО постановява, че машината трябва да бъде проектирана и изработена така, че да отговаря на предназначението си и да може да функционира, да бъде настройвана и поддържана без излагане на хора на риск, когато тези действия се изпълняват при предвидените от производителя условия, но като също така се взема предвид всяка разумно предвидима неправилна експлоатация. Целта на взетите мерки трябва да бъде отстраняване на всеки риск от злополука по време на предвидения жизнен цикъл на машината, включително етапите на транспортиране, монтаж, демонтаж, извеждане от експлоатация и бракуване.

(7)

В случай на многоцелеви машини като Multione S630, дори ако машината е доставена първоначално за функции, при които няма риск, дължащ се на падащи предмети или материал, е вероятно тя да бъде използвана по време на предвидимия ѝ жизнен цикъл за други предвидени функции, които излагат операторите на такъв риск. Следователно рискът, дължащ се на падащи предмети или материал, трябва да бъде взет предвид при проектирането и изработването на машината.

(8)

Проучването на фактите, представени от датските власти, и на съображенията, представени от производителя, потвърждава, че машините от типа Multione S630 без ЗКПП не отговарят на съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето, определени в точка 3.4.4 от приложение I към Директива 2006/42/ЕО, и че това несъответствие води до сериозен риск от нараняване за операторите, намиращи се на тях, който се дължи на падащи предмети или материал,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Мярката, предприета от датските власти, която забранява пускането на пазара на машини от типа Multione S630, които не са оборудвани със защитна конструкция срещу падащи предмети (ЗКПП), и изисква от производителя да предприеме коригиращо действие по отношение на машините, които вече са пуснати на пазара, е обоснована.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 8 април 2013 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 157, 9.6.2006 г., стp. 24.

(2)  ОВ L 337, 13.11.2004 г., стp. 13.

(3)  ОВ L 162, 3.7.2000 г., стp. 1.


10.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/31


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 април 2013 година

за утвърждаване на списъка с инспекторите на Съюза съгласно член 79, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета

(нотифицирано под номер C(2013) 1882)

(2013/174/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (1), и по-специално член 79, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1224/2009 се създава система на Общността за контрол, инспекции и правоприлагане с цел да се гарантира спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството. Регламент (ЕО) № 1224/2009 предвижда възможност за инспекторите на Съюза да извършват инспекции в съответствие със същия регламент във водите на Съюза и на риболовни кораби на Съюза извън водите на Съюза, без да се засяга основната отговорност на крайбрежните държави членки. Списъкът с инспекторите на Съюза следва да бъде утвърден в съответствие с процедурата, предвидена в Регламент (ЕО) № 1224/2009.

(2)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (2) предвижда подробни правила за прилагането на системата за контрол на Европейския съюз, създадена с Регламент (ЕО) № 1224/2009.

(3)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 предвижда списъкът на инспекторите на Съюза да се одобрява въз основа на уведомленията от държавите членки и от Европейската агенция за контрол на рибарството.

(4)

Първият списък с инспектори на Съюза бе приет с Решение за изпълнение 2011/883/ЕС на Комисията (3). В член 120 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 се предвижда след утвърждаването на първоначалния списък държавите членки и Европейската агенция за контрол на рибарството да уведомяват до октомври за всички изменения в списъка, които желаят да въведат през следващата календарна година, а Комисията да нанася съответните изменения в списъка до 31 декември.

(5)

Някои държави членки нотифицираха пълни списъци със съответните си инспектори. Поради това е целесъобразно да се замени списъкът, утвърден с Решение за изпълнение 2011/883/ЕС, и да се утвърди в приложението към настоящото решение нов списък с инспектори на Съюза въз основа на тези уведомления и на уведомленията за изменения в първоначалния списък, получени от държавите членки.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Списъкът с инспекторите на Съюза е включен в приложението към настоящото решение.

Член 2

Решение за изпълнение 2011/883/ЕС се отменя.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 8 април 2013 година.

За Комисията

Maria DAMANAKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 112, 30.4.2011 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 343, 23.12.2011 г., стр. 123.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК С ИНСПЕКТОРИТЕ НА СЪЮЗА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 79, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1224/2009

Държава

Инспектори

Белгия

De Vleeschouwer, Guy

Devogel, Geert

Lieben, Richard

Monteyne, Ian

България

Каменов, Владимир Ангелов

Кереков, Николай Иванов

Чешка република

Дания

Akselsen, Ole

Andersen, Dan Søgård

Andersen, Hanne Skjæmt

Andersen, Lars Ole

Andersen, Mogens Godsk

Andersen, Niels Jørgen Anton

Andersen, Peter Bunk

Anderson, Jacob Edward

Bache, René

Bang, Mai

Barrit, Jørgen

Beck, Bjarne Baagø

Bendtsen, Lars Kjærsgaard

Bernholm, Kristian

Burgwaldt Andersen, Martin

Carl, Morten Hansen

Christensen, Frantz Viggo

Christensen, Jesper Just

Christensen, Peter Grim

Christensen, Thomas

Christiansen, Michael Koustrup

Damsgaard, Kresten

Degn, Jesper Leon

Due-Boje, Thomas Zinck

Dølling, Robert

Ebert, Thomas Axel Regaard

Eiersted, Jesper Bech

Eilers, Bjarne

Elnef, Frank Godt

Fick, Carsten

Frandsen, Rene Brian

Frederiksen, Torben Broe

Gotved, Jesper Hovby

Groth, Niels

Grupe, Poul

Gaarde, Børge

Handrup, Jacob

Hansen, Bruno Ellekær

Hansen, Gunnar Beck

Hansen, Henning Skødt

Hansen, Ina Kjærgaard

Hansen, Jan Duval

Hansen, John Daugaard

Hansen, Martin

Hansen, Martin Baldur

Hansen, Ole

Hansen, Thomas

Harbo, Christen Christensen

Heldager, Peter

Hestbek, Flemming

Høgild, Lars

Højrup, Torben

Jaeger, Michael Wassermann

Jensen, Anker Mark

Jensen, Flemming Bergtop

Jensen, Hanne Juul

Jensen, Jimmy Langelund

Jensen, Jonas Krøyer

Jensen, Jørn Uth

Jensen, Lars Henrik

Jensen, Lone A.

Jensen, René Sandholt

Jespersen, René

Johansen, Allan

Johnsen, Stine Lykke

Juul, Torben

Justesen, Mogens Palle

Jørgensen, Kristian Sandal

Jørgensen, Lasse Elmgren

Jørgensen, Ole Holmberg

Karlsen, Jesper Herning

Knudsen, Malene

Knudsen, Niels Christian

Knudsen, Ole Hvid

Kofoed, Kim Windahl

Kokholm, Peder

Kristensen, Henrik

Kristensen, Jeanne Marie

Kristensen, Peter Holmgaard

Larsen, Michael Søeballe

Larsen, Peter Hjort

Larsen, Tim Bonde

Lorenzen, Arne

Lundbæk, Tommy Oldenborg

Madsen, Arne

Madsen, Jens-Erik

Madsen, Johnny Gravesen

Mortensen, Erik

Mortensen, Jan Lindholdt

Møller, Gert

Munkholm, Iben

Nielsen, Christian

Nielsen, Dan Randum

Nielsen, Dion

Nielsen, Hans Henrik

Nielsen, Henrik

Nielsen, Henrik Frühstück

Nielsen, Henrik Kruse

Nielsen, Jeppe

Nielsen, Tage Kim

Nielsen, Niels Kristian

Nielsen, Steen

Nielsen, Søren

Nielsen, Søren Egelund

Nielsen, Trine Fris

Nørgaard, Max Reno Bang

Paulsen, Kim Thor

Pedersen, Bent Lykke

Pedersen, Claus

Pedersen, Knud Jan

Petersen, Christina Holmer

Petersen, Henning Juul

Petersen, Jimmy Torben

Porsmose, Tommy

Poulsen, Bue

Poulsen, Janni Branderup

Poulsen, John

Ramm, Heine

Risager, Preben

Rømer, Jan

Schjoldager, Tim Rasmussen

Schmidt, Stefan Göttsche

Schou, Kasper

Schultz, Flemming

Siegumfeldt, Jeanette

Simonsen, Kjeld

Simonsen, Morten

Skrivergaard, Lennart

Skaaning, Per

Sørensen, Allan Lindgaard

Thomsen, Bjarne Kondrup

Thomsen, Klaus Ringive Solgaard

Thorsen, Michael

Trab, Jens Ole

Vistrup, Annette Klarlund

Wille, Claus

Wind, Bernt Paul

Østergård, Lars

Aasted, Lars Jerne

Германия

Abs, Volker

Baumann, Jörg

Bembenek, Jörg

Bergmann, Udo

Bernhagen, Sven

Bieder, Mathias

Birkholz, Siegfried

Bloch, Ralf

Borchardt, Erwin

Bordolo, Jan

Borowy, Matthias

Bösherz, Andreas

Brunnlieb, Jürgen

Buchholz, Matthias

Büttner, Harald

Cassens, Enno

Christiansen, Dirk

Claßen, Michael

Döhnert, Tilman

Drenkhahn, Michael

Dürbrock, Dierk

Ehlers, Klaus

Erdmann, Christian

Fink, Jens

Franke, Hermann

Franz, Martin

Frenz, Sandro

Garbe, Robert

Golz, Ulrich

Gräfe, Roland

Grawe, André

Griemberg, Lars

Haase, Christian

Hänse, Dirk

Hansen, Hagen

Heidkamp, Max

Heisler, Lars

Herda, Heinrich

Hickmann, Michael

Homeister, Alfred

Hoyer, Oliver

Käding, Christian

Keidel, Quirin

Kersten, Mickel

Klimeck, Uwe

Köhn, Thorsten

Kollath, Mark

Kopec, Reinhard

Kraack, Sönke

Krüger, Martin

Krüger, Torsten

Kupfer, Christian

Kutschke, Holger

Lange, Michael

Lehmann, Jan

Lorenzen, Alexander

Lübke, Torsten

Lührs, Carsten

Möhring, Torsten

Mücher, Martin

Mundt, Mario

Nickel, Jörg

Nöckel, Stefan

Pauls, Werner

Perkuhn, Martin

Raabe, Karsten

Radzanowski, Sven

Ramm, Jörg

Reimers, Andre

Remitz, Lutz

Rutz, Dietmar

Sauerwein, Dirk

Schmidt, Harald

Schmiedeberg, Christian

Schuchardt, Karsten

Schuler, Claas

Sehne, Dirk

Skrey, Erich

Slabik, Peter

Springer, Gunnar

Stüber, Jan

Sturm, Jochen

Sween, Gorm

Taubert, Christian

Teetzmann, Julian

Thieme, Stefan

Thomas, Raik

Tiedemann, Harald

Vetterick, Arno

Wagner, Ralf

Welz, Henning

Welz, Oliver

Wessels, Heinz

Wichert, Peter

Wolken, Hans

Естония

Grossmann, Meit

Lasn, Margus

Nigu, Silver

Ninemaa, Endel

Pai, Aare

Ulla, Indrek

Varblane, Viljar

Ирландия

Aherne, Robert

Allen, Damien

Amrien, Rudi

Andersson, Kareen

Andrews, Kevin

Ansbro, Mark

Armstrong, Stuart

Barber, Kevin

Barrett, Elizabeth

Barrett, Brendan

Barrett, John

Beale, Derek

Bones, Anthony

Brandon, James

Brannigan, Stephen

Breen, Kieran

Broderick, Michael

Brophy, James

Brophy, Paul

Browne, Joseph

Browne, Patrick

Brunicardi, Michael

Buckley, Anthony

Buckley, David

Bugler, Andrew

Butler, David

Byrne, Kenneth

Cagney, Daniel

Cahalane, Donnchadh

Campbell, Aoife

Carr, Kieran

Casey Anthony

Casey, Alex

Chute, Killian

Claffey, Seamus

Clarke, Tadhg

Cleary, James

Cloke, Niall

Coffey, Kevin

Cogan, Gerard

Coleman, Thomas

Collins, Damien

Connery, Paul

Cooper, Trevor

Corish, Cormac

Corrigan, Kieran

Cosgrave, Thomas

Cotter, Jamie

Cotter, Colm

Coughlan, Susan

Graven, Cormac

Crowley, Brian

Cummins, William

Cunningham, Diarmuid

Curran, Donal

Curtin, Brendan

Daly, Brendan

Daly, Joseph

D’Arcy, Enna

Devaney, Michael

Dicker, Philip

Doherty, Anita

Doherty, Patrick

Donaldson, Stuart

Downing, Erika

Downing, Grace

Downing, John

Doyle, Cronan

Duane, Paul

Ducker, Nigel

Dullea, Michael

Falvey, John

Fanning, Grace

Farrell, Brian

Fealy, Gerard

Fenton, Gary

Ferguson, Kevin

Finegan, Ultan

Fitzgerald, Brian,

Fitzgerald, Richard

Fitzpatrick, Gerard

Fleming, David

Flynn, Alan

Foley, Brendan

Foley, Kevin

Foran, Bryan

Forde, Cathal

Fowler, Patrick

Fox, Colm

Freeman, Harry

Gallagher, Damien

Gallagher, Neil

Gallagher, Paddy

Galvin, Rory

Galvin, Sarah

Gannon, James

Geaney, Gerard

Geraghty, Anthony

Gleeson, Marie

Gormanly, Breda

Goulding, Josephine

Goulding, Donal

Greenwood, Mark

Grogan, Suzanne

Haigney, Vincent

Hamilton, Gillian

Hamilton, Gregory

Hamilton, Ken

Hamilton, Stewart

Hannon, Gary

Harding, James

Harkin, Patrick

Harkins, Ciaran

Harman, Mark

Healy, Derek

Healy, John

Hederman, John

Heffernan, Bernard

Hegarty, Denis,

Hegarty, Paul

Henson, Marie

Hewson, Kevin

Hickey, Adrian

Hickey, Michael

Horgan, Brian

Humphries, Daniel

Irwin, Richard

Ivory, Sean

Joyce, Michael

Kavanagh, Ian

Keane, Brian

Kearney, Brendan

Keeley, David

Keirse, Gavin

Kelly, Niall

Kenneally, Jonathan

Kennedy, Liam,

Kennedy, Thomas

Keogh, Mark

Kickham, Jon-Laurence

Kinsella, Gordon

Kirwan, Conor

Laide, Cathal

Landy, Glenn

Lane, Brian

Lane, Mary

Leahy, Brian

Lenihan, Mark

Linehan, Sean

Lynch, Darren

Lynch, Gerard

Lynch, Grainne

Lynch, Robert

Mac Donald, Victor

MacUnfraidh, Caoimhin

MacGabhann, Declan

Mackey, John

Mallon, Keith

Malone, Robert

Maloney, Nessa

Maunsell, Blaithin

Mc Carthy, Gavin

Mc Carthy, Mark

Mc Carthy, Michael

Mc Connell, Clodagh

Mc Gee, Noel

Mc Glinchey, Martin

Mc Grath, Owen

Mc Grath, Richard

Mc Groarty, John

Mc Groarty, Mark

Mc Guckin, Martin

Mc Keown, Amelia

Mc Laughlin, Ronan

Mc Loughlin, Gerard

Mc Loughlin, John-Jack

Mc Namara, Paul

Mc Parland, Cian

Mc Philbin, Dwayne

McCaffrey, Lesley

McGroary, Peter

McNamara, Ken

McWilliams, Stuart

Memery, David

Meredith, Helen

Molloy, Darren

Molloy, John Paul

Moloney, Kara

Moloney, Luke

Moore, Conor

Morrison, Kevin

Mulcahy, Shane

Mulcahy, John

Mullane, Paul

Mullery, Alan

Mundy, Brendan

Murphy, Barry

Murphy, Brian

Murphy, Claire

Murphy, Enda

Murphy, Honor

Murphy, John

Murran, Sean

Murray, Paul

Nalty, Christopher

Nash, John

Ni Cionnach Pic, Dubheasa

Nolan, Brian

O Brien, Claire,

O Brien, David

O Brien, Jason

O Brien, Kenneth

O Callaghan, Maria

O Ceallaigh, Kevin

O Connor, Diarmud

O Donoghue, John

O Donoghue, Niamh

O Donovan, Diarmud

O Donovan, Michael

O Donavan, Thomas

O Dowd, Brendan

O Driscoll, Olan

O Flynn, Aisling

O Leary, David

O Mahony, David

O Mahony, Karl

O Mahony, Robert

O Neachtain, Aonghus

O Regan, Alan

O Regan, Anthony

O Reilly, Brendan

O Seaghdha, Ciaran

O Shea, John

O Sullivan, Charles

O Sullivan, Patricia

O’Brien, Amanda

O’Donovan, Bernard

O’Keeffe, Olan

O’Neill, Shane

O’Regan, Cliona

O’Sullivan, Aileen

Patterson, Adrienne

Pentony, Declan

Peyronnet, Arnaud

Phipps, Kevin

Pierce, Paul

Piper, David

Plante, Maurice

Plunkett, Thomas

Power-Moylotte, Gillian

Prendergast, Kevin

Pyke, Gavin

Pyne, Alan

Quigg, James

Quigley, Declan

Quinn, James

Quinn, Michael

Reddin, Anthony

Reidy, Patrick

Ridge, Patrick

Roche, John

Rogers, Kevin

Ryan, Fergal

Scalici, Fabio

Scanlon, Caroline

Shalloo, Jim

Shanahan, Jacqueline

Sheahan, Paudie

Sheridan, Glenn

Shiels, Brian

Sills, Barry

Smith, Brian

Smyth, Eoin

Snowdon, Edward

Stack, Stephen

Sweetnam, Vincent

Tarrant, Martin

Tighe, Declan

Timon, Eric

Tortise, Charles

Turley, Mark

Twomey, Peter

Twomey, Thomas

Valls Senties, Virginia

Wall, Daniel

Wall, Vanessa

Wallace, Jason

Wallace, Eugene

Walsh, Conleth

Walsh, Laurence

Walsh, Richard

Watson, Philip

Weldon, James

Whelan, Mark

Whelehan, Jason

White, John

Wickham, Laurence

Wilmot, Emmet

Wise, James

Гърция

Αγγελόπουλος, Χαράλαμπος

Αγιανιάν, Σπυρίδων

Αδαμοπούλου, Γεωργία

Ακουμιανάκης, Βασίλειος

Ακριβός, Δημήτριος

Αλεξανδρόπουλος, Ευστάθιος

Αλεξίου Νικόλαος

Αργυρακοπούλου, Αικατερίνη

Βαίτσης Γεώργιος

Βαρδαξής, Βασίλειος

Βαρελόπουλος, Ευάγγελος

Βελισσαρόπουλος, Αλέξανδρος

Βεργίνης, Αναστάσιος

Βιδάλη, Μαρία

Βορτελίνας, Γεώργιος

Βουρλέτσης, Σωτήριος

Γεωργαντζόπουλος Θεόδωρος

Γεωργατζής, Ιωάννης

Γιαννούσης, Βασίλειος

Γκανατσούλα Ελένη

Γκλεζάκος, Ανδρέας

Γκορίτσας, Γεώργιος

Γογοδώνης, Δημήτριος

Γρηγορίου, Αικατερίνη

Δελημήτης, Βασίλειος

Δημόπουλος, Απόστολος

Δοκιανάκης, Κωνσταντίνος

Δούτσης, Δημήτριος

Δροσάκης, Σπυρίδων

Ελευθερίου, Κωνσταντίνος

Ευαγγελάτος, Νικόλαος

Ζακυνθινός, Κωνσταντίνος

Ζαμπετάκης, Νικόλαος

Ζαφειράκης, Διονύσιος

Ζησιμόπουλος, Νεκτάριος

Ζουρμπαδέλος, Σταμούλης

Ηλιάδης, Νικόλαος

Καλαμάκης Ευάγγελος

Καλαμάρης, Χαρίδημος

Καλλίνικος, Κωνσταντίνος

Καλογεράκης, Γεώργιος

Καλογήρου, Νικόλαος

Καρανάσιος Γεώργιος

Καρυστιανός Στέφανος

Κατημερτζόγλου, Στέλιος

Κατσακούλης, Παράσχος

Κατσάμπας, Νικόλαος

Κάτσης Αναστάσιος

Καψάσκης, Παρασκευάς

Κοκκάλας, Νικόλαος

Κοκολογιαννάκης, Ευάγγελος

Κοντοβάς, Γρηγόριος

Κοντογιάννης, Κωνσταντίνος

Κοντογιάννης, Νέστωρας

Κοντός Παναγιώτης

Κουζίλου, Σταυρούλα

Κουκάρας, Ευάγγελος

Κουκλατζής, Δημήτριος

Κουλαξίδης, Δρακούλης

Κουμπανάκη, Θεοδώρα

Κουρούλης, Στυλιανός

Κραουνάκης, Γεώργιος

Κωνστάντος, Γεώργιος

Κωστάκης, Μιχαήλ

Κωστόπουλος, Νικόλαος

Μαίλης, Στέφανος

Μαλαφούρης, Σπυρίδων

Μανούσος, Αντώνιος

Μανωλουδάκης, Ιωάννης

Μαραγκού, Άννα

Μαργώνης, Γεώργιος

Μαχαιρίδης, Νικόλαος

Μολυβιάτης Βασίλειος

Μόριτς, Ελευθέριος

Μόσχος, Δημήτριος

Μπάρλας, Αθανάσιος

Μπεθάνης, Γεώργιος

Μπερζιργιάννης, Αντώνιος

Μπίχας, Βασίλειος

Μπραουδάκης, Γεώργιος

Ντόκος, Ευάγγελος

Ξακοπούλου, Χρυσάνθη

Ξυπνητού, Βασιλική

Ουζουνόγλου, Ραλλού

Παναγιώτου Στυλιανός

Παπαδοπούλου, Μαρία-Ευαγγελία

Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος

Παπαλεονάρδος, Δημοσθένης

Παρδάλης Αριστοτέλης

Πάρος Νικόλαος

Πασβαντής Ιωάννης

Πασχαλάκης, Χρήστος

Πατεράκης, Γεώργιος

Πάτσης, Χρήστος

Πέγιος, Γεώργιος

Πετμέζα Αγγελική-Ειρήνη

Πιπιγκάκης Νικόλαος

Πλατής, Κωνσταντίνος

Ρήγα, Κυριακή

Ρηγούλης, Ζαχαρίας

Ριακοτάκης, Δημήτριος

Ριζοπούλου, Αγγελική

Σαραντάκος, Ιωάννης

Σαραντίδης Ιωάννης

Σιγανός, Εμμανουήλ

Σλανκίδης, Βασίλειος

Σταματελάτος, Σπυρίδων

Σταυροπούλου Μαρία-Αμαρυλλίς

Σταυρουλάκης, Γεώργιος

Στουπάκης Μιχαήλ

Στρατηγάκης, Διονύσιος-Γεώργιος

Στρατιδάκη, Χρυσή

Συρίγος, Σπυρίδων

Σφακιανάκης, Εμμανουήλ

Σωτηροπούλου Ελένη

Τελεμές, Χριστόδουλος

Τετράδη, Γεωργία

Τοπάλογλου, Κωνσταντίνος

Τουρουλίτης Χριστόφορος

Τζεσούρης, Γεώργιος

Τζιόλας, Ιωάννης

Τρίχας, Χρήστος

Τσαπατσάρης, Νικόλαος

Τσαχπάζης, Δημήτριος

Τσέλης, Ανδρέας

Τσιμηρίκα, Αγγελική

Τσούμας, Σπυρίδων

Φόρας, Γεώργιος

Φραζής, Εμμανουήλ

Χαμαλίδης, Βασίλειος

Χαριτάκης, Ανδρέας

Χασανίδης, Γεώργιος

Χατζηπασχάλης, Κωνσταντίνος

Χρηστέας, Κυριάκος

Ψαρράς, Άγγελος

Ψηλός, Κωνσταντίνος

Испания

Abalde Novas, Tomás

Acuña Barros, José Antonio

Almagro Carrobles, Jorge

Alonso Sánchez, Beatriz

Álvarez Gómez, Marco Antonio

Amunárriz Emazabel, Sebastián

Avedillo Contreras, Buenaventura

Barandalla Hernando, Eduardo

Boy Carmona, Esther

Boy Carmona, Sara

Bravo Téllez, Guillermo

Brotons Martínez, José Jordi

Calderón Gómez, José Gabriel

Carmona Mazaira, Manuel

Carro Martínez, Pedro

Chamizo Catalán, Carlos

Climent de Castro, Luis Miguel

Cortés Fernández, Natalia

Couce Prieto, Carlos

Criado Bará, Bernardo

Del Castillo Jurado, Ángeles

Del Hierro Suances, Javier

Del Hierro Suances, María

Fariña Clavero, Irene

Fernández Costas, Antonio

Ferreño Martínez, José Antonio

Fontán Aldereguía, Manuel

Fontanet Domenech, Felipe

García Antoni, Mónica

García González, Francisco Javier

García Merchán, Marta

García Simonet, Cristina

Garrido Álvarez, Santiago

Genovés Ferriols, José Carlos

Gil Gamundi, Juan Luis

Gómez Delgado, Raquel

González Fernández, Manuel A.

González Fernández, Marta

Guerrero Claros, María

Gundín Payero, Laura

Gutiérrez Tudela, Manuel

Iglesias Prada, Juan Antonio

Lado Codesido, Beatriz

Lastra Torre, Ruth

Lestón Leal, Juan Manuel

López González, María

Lorenzo Sentis, José Manuel

Marra-López Porta, Julio

Martínez González, Jesús

Martínez Velasco, Carolina

Mayoral Vázquez, Fernando

Mayoral Vázquez, Gonzalo

Mayordomo Montiel, Jaime

Medina García, Estebán

Méndez-Villamil Mata, María

Menéndez Fernández, Manuel J.

Miranda Almón, Fernando

Molina Romero, José António

Ochando Ramos, Ana María

Orgueira Pérez, Ma Vanesa

Ortigueira Gil, Adolfo

Ossorio González, Carlos

Ovejero González, David

Pérez González, Virgilio

Perujo Dávalos, Florencio

Piñón Lourido, Jesús

Ponte Fernández, Gerardo

Prieto Estévez, Laura

Ríos Cidrás, Manuel

Ríos Cidrás, Xosé

Rodríguez Bonet, Jordi

Rodríguez Moreno, Alberto

Rodríguez Muñiz, José Manuel

Rueda Aguirre, Luzdivina

Ruiz Gómez, Sònia

Saavedra España, Jesús

Sáenz Arteche, Idola

Sánchez Sánchez, Esmeralda

Santalices López, Marta

Santos Maneiro, José Tomás

Santos Pinilla, Beatriz

Sendra Gamero, Ma Esther

Serrano Sánchez, Daniel

Sieira Rodríguez, José

Tenorio Rodríguez, José Luis

Torre González, Miguel Á.

Tubío Rodríguez, Xosé

Unzurrunzaga Campoy, José María

Valcarce Arenas, Paula Isabel

Vásquez Pérez, Ivan

Vázquez Pérez, Juana Ma

Vega García, Francisco M.

Vicente Castro, José

Vidal Maneiro, Juan Manuel

Yeregui Velasco, Pablo

Zamora de Pedro, Carlos

Франция

Belz, Jean-Pierre

Ben Khemis, Patricia

Beyaert, Frédéric

Bigot, Jean-Paul

Bon, Philippe

Bouniol, Grégory

Bourbigot, Jean-Marc

Cacitti, Raymond

Caillat, Marc

Celton Arnaud

Ceres, Michel

Crochard, Thierry

Croville, Serge

Curaudeau, Patrick

Daden, Nicolas

Dambron, François

Darsu, Philippe

Davies, Philippe

Deric, William

Desson, Patrick

Dolou, Claude

Donnart, Christian

Ducrocq, Philippe

Fernandez, Gabriel

Fortier, Eric

Fouchet, Michel

Fournier, Philippe

Gehanne, Laurent

Gloaguen, Maurice

Guillemette, Jean Luc

Harel, David

Hitier, Sébastien

Isore, Pascal

Le Corre, Joseph

Le Cousin, Jean-Luc

Le Dreau, Gilbert

Lescroel, Yann

Maingraud, Dominique

Malassigne, Jean-Paul

Masseaux, Yanick

Menuge, Gilles

Moussaron, Hervé

Moussay, David

Ogor, Bernard

Pasquereau, Rebecca

Peron, Olivier

Peron, Pascal

Radius, Caroline

Richou, Fabrice

Rondeau, Arnold

Rousselet, Pascal

Semelin, Gérard

Serna, Mathieu

Trividic, Bernard

Vilbois, Pierre

Villenave, Patrick

Villenave, Yorrick

Италия

Abate, Massimiliano

Abbate, Marco

Affinita, Enrico

Albani, Emidio

Apollonio, Cristian

Aprile, Giulio

Aquilano, Donato

Barraco, Francesco

Basile, Giuseppe

Benvenuto, Salvatore Giovanni

Bernadini, Stefano

Biondo, Fortunato

Bizzari, Simona

Bizzarro, Federico

Boccoli, Fabrizio

Bonsignore, Antonino

Bove, Gian Luigi

Burlando, Michele

Caiazzo, Luigia

Calandrino, Salvatore

Cambareri, Michelangelo

Cappa, Euplio

Cappeli, Salvatore

Carafa, Simone

Carini, Vito

Carta, Sebastiano

Castellano, Sergio

Cau, Dario

Cesareo, Michele

Chionchio, Alessandro

Cianci, Vincenzo

Cignini, Innocenzo

Colarossi, Mauro

Colazzo, Massimiliano

Comuzzi, Alberto

Conte, Fabio

Conte, Plinio

Corallo, Domenico

Cormio, Carlo

Cortese, Raffaele

Costanzo, Antonio

Criscuolo, Enrico

Croce, Aldo

Cuciniello, Luigi

D’Acunto, Francesco

D’Agostino, Gianluca

D’Amato, Fabio

D’Aniello, Annunziata

D’Arrigo, Antonio

De Crescenzo, Salvatore

De Pinto, Giuseppe

De Quarto, Enrico

Del Monaco, Ettore

Di Benedetto, Luigi

Di Domenico, Marco

Di Donato, Eliana

Doria, Angelo

D’Orsi, Francesco Paolo

Errante, Domenico

Esibini, Daniele

Esposito, Francesco

Esposito Robertino

Fanizzi, Tommaso

Fava, Antonello

Ferrara, Manfredo

Fioravanti, Andrea

Fiore, Fabrizio

Fogliano, Pasquale

Folliero, Alessandro

Francolino, Giuseppe

Fuggetta, Pasquale

Gallo, Antonio

Gangemi, Roberto

Genchi, Paolo

Giannone, Giuseppe Claudio

Giovannone, Vittorio

Gismondi, Tommaso

Golizia, Pasquale

Graziani, Walter

Greco, Giuseppe

Guida, Giuseppe

Guido, Alessandro

Guzzi, Davide

Iemma, Oreste

Isaia, Sergio

L’Abbate, Giuseppe

La Porta, Santi Alessandro

Lambertucci, Alessandro

Lanza, Alfredo

Leto, Antonio

Lo Pinto, Nicola

Lo Priesti, Matteo

Loggia, Carlo

Lombardi, Pasquale

Longo, Pierino Paolo

Maggio, Giuseppe

Magnolo, Lorenzo Giovanni

Maio, Giuseppe

Maltese, Franco

Marceca, Giuseppe

Mariotti, Massimiliano

Marrello Luigi

Martina, Francesco

Martinez, Giuliano

Marzio, Paolo

Mastrobattista, Giovanni Eligio

Matera, Riccardo

Messina, Gianluca

Mino, Alessandro

Monaco, Paolo

Morelli, Alessio

Mostacci, Sergio Massimo

Mugnaini, Dany

Musella, Stefano

Nacarlo, Amadeo

Nardelli, Giuseppe

Negro, Mirco

Novaro, Giovanni

Palombella, Fabio Luigi

Panconi, Federico

Pantaleo, Cosimo

Paolillo, Francesco

Patalano, Andrea

Pavese, Paolo

Pepe, Angelo

Petruzzi, Giulia

Pino, Filippo

Piroddi, Paola

Pisino, Tommaso

Pistorio, Angelo

Poli, Mario

Porru, Massimiliano

Postiglione, Vito

Praticó, Daniele

Preziosi, Pietro

Puddinu, Fabrizio

Puleo, Isidoro

Quinci, Gianbattista

Rallo, Tommaso

Rivalta, Fabio

Romanazzi, Francesco

Romanazzi, Valentina

Ronca, Gianluca

Rossano, Michele

Sacco, Giuseppe

Salce, Paolo

Santini, Paolo

Sarpi, Stefano

Sassanelli, Michele

Schiattino, Andrea

Sebastio, Luciano

Siano, Gianluca

Silvia, Salvatore

Siniscalchi, Francesco

Solidoro, Sergio Antonio

Spagnuolo, Matteo

Stramandino, Rosario

Sufrà, Emanuele

Tersigni, Tonino

Tesauro, Antonio

Tescione, Francesco

Tesone, Luca

Tordoni, Maurizio

Torrisi, Ivano

Trapani, Salvatore

Triolo, Alessandro

Troiano, Primiano

Tumbarello, Davide

Tumminello, Salvatore

Turiano, Giuseppe

Uopi, Alessandro

Vangelo, Pietro

Vellucci, Alfredo

Ventriglia, Felice

Vero, Pietro

Virdis, Antonio

Vitali, Daniele

Zaccaro, Giuseppe Saverio

Zippo, Luigi

Кипър

Apostolou, Antri

Avgousti, Antonis

Christodoulu, Lakis

Christoforou, Christiana

Christou, Nikoletta

Flori, Panayiota

Fylaktou, Anthi

Georgiou, Markella

Hadjialexandreou, Kyriacos

Heracleous, Andri

Ioannou, Georgios

Ioannou, Theodosis

Karayiannis, Christos

Konnaris, Kostas

Korovesis, Christos

Kyriacou, Kyriacos

Kyriacou, Yiannos

Michael, Michael

Nicolaou Nicolas

Panagopoulos, Argyris

Papadopoulos, Andreas

Pavlou George

Prodromu, Pantelis

Savvides, Andreas

Латвия

Barsukovs, Vladislavs

Brants, Jānis

Brente, Elmārs

Caune, Vizma

Gronska, Ieva

Holštroms, Arturs

Kalējs, Rūdolfs

Klagišs, Felikss

Kozlovskis, Rolands

Leja, Jānis

Naumova, Daina

Priediens, Ainars

Pūsilds, Aigars

Putniņš, Raitis

Sproğis, Eduards

Štraubis, Valērijs

Upmale, Sarmīte

Veide, Andris

Veinbergs, Miks

Zemture, Viola

Литва

Balnis, Algirdas

Jonaitis, Arūnas

Kazlauskas, Tomas

Lendzbergas, Erlandas

Vaitkus, Giedrius

Zartun, Vitalij

Люксембург

Унгария

Малта

Abela, Claire

Agius, Jesmond

Balzan, Gilbert

Bonello, Shaun

Borg, Anthony

Brimmer, Christopher

Busutill, Amadeo

Cachia, Pierre

Carabott, Paul

Carabott, Stephen

Cardona, Emanuel

Caruana, Francis

Caruana, Raymond

Caruana Russel

Cassar, Jonathan

Cauchi, Marco

Cutajar, Alex

Farrugia, Joseph

Farrugia, Omar

Gatt, William

Galea, Alex

Grech, Felix

Grech, James.L.

Micallef, Charlo

Mifsud, Michael

Muscat, Carlo

Nappa, Jason

Psaila, Kevin

Santillo Edward

Sciberras, Christopher

Scicluna, Etienne

Seguna, Marvin

Tabone, Mark

Theuma, Johan

Vella, Leo

Xuereb, Glen

Zahra, Dione

Нидерландия

Altoffer Wim

Bakker, Jan

Bastiaan, Robert.

Beij, Wim

Boone, Jan Kees

de Boer,Meindert

de Kort, Maarten

de Mol, Gert

Dieke, Richard

Duinstra, Jacob

Freke, Hans

Kleinen, Tom

Kleczewski-Schoon, Anneke

Koenen, Gerard

Kraaijenoord, Jaap

Kramer, Willem

Krijnen, Hans

Kwakman, Jeroen

Leenheer, Adrie

Meijer, Cor

Meijer, Willem

Miedema, Anco

Parlevliet, Koos

Ros, Michel

Schekkerman, Cees

Schneider, Leendert

Tervelde, Lex

van den Berg, Dirk

van der Molen, Ton

van der Veer, Siemen

Velt, Ernst

Weijtmans, Peer

Wijbenga, Arjan

Wijkhuisen, Eddy

Zegel, Gerrit

Zevenbergen, Jan

Австрия

Полша

Anulewicz, Adam

Augustynowicz, Mariusz

Bartczak, Tomasz

Dębski, Jarosław

Domachowski, Marian

Górski, Marcin

Jamioł, Waldemar

Jóźwiak, Marek

Kasperek, Stanisław

Kołodziejczak, Michał

Konefał, Szymon

Kościelny, Jarosław

Kozłowski, Piotr

Kucharski, Tadeusz

Kunachowicz, Tomasz

Łukaszewicz, Paweł

Łuczkiewicz, Tomasz

Niewiadomski, Piotr

Nowak, Włodzimierz

Patyk, Konrad

Prażanowski, Krystian

Sikora, Marek

Skibior, Sławomir

Słowinski, Roman

Smolarski, Łukasz

Sokołowski, Paweł

Szumicki, Tomasz

Tomaszewski, Tomasz

Trzepacz, Michał

Wereszczyński, Leszek

Wiliński, Adam

Zięba, Marcin

Португалия

Albuquerque, José

Canato, Francisco

Carvalho, Ricardo

Coelho, Alexandre

Diogo, João

Ferreira, Carlos

Fonseca, Álvaro

Franco, Jorge

Moura, Nuno

Silva, António Miguel

Румъния

Chiriac, Marian

Dinu, Aurel

Gheorghe, Petrică-Puiu

Manole, Manuela

Mănăilă, Marian Sorinel

Panaitescu, Lorin

Rusu, Laurențiu

Словения

Smoje, Robert

Smoje, Vinko

Словакия

Финландия

Heikkinen, Pertti

Hiltunen, Jouni

Komulainen, Unto

Koivisto, Kare

Lähde, Jukka

Linder, Jukka

Nikiforow, Mikael

Ruotsalainen, Eeva

Sundqvist, Lars

Suominen, Ari

Suominen, Paavo

Toivonen, Ville

Ulenius, Niklas

Швеция

Åberg, Christian

Ahnlund, Jenny

Andersson, Andréa

Andersson, Per-Olof

Andersson, Per-Olof Vidar

Antonsson, Jan-Eric

Bergman, Daniel

Bjerner, Martin

Boussard, Peter

Cardell, Christina

Carlsson, Christian

Cederlund, Kenneth

Englund, Raymond

Eriksson, Örjan

Falk, David

Frejd, Maud

Granholm, Björn

Göransson, Roger

Havh, Johan

Hellberg, Stefan

Ingeby-Olsson, Lena

Jakobsson, Magnus

Jeppsson, Tobias

Johansson, Daniel

Johansson, Klas

Johansson, Thomas

Jönsson, Dennis

Joxelius, Paul

Karlsson, Zineth

Karlsson-Fonseca, Antónia

Kempe, Clas

Kjällgren, Curt

Kurtsson, Morgan

Lahovary, Oscar

Larsson, Mats

Lindved, Martin

Malmström, John

Mattson, Olof

Nilsson, Pierre

Norrby, Bengt

Norrby, Tom

Näsman, Lars

Olovsson, Bo

Olsson, Kenneth

Olsson, Lars

Österlind, Andreas

Palmén, Lars-Erik

Penson, Lena

Persson, Göran

Persson, Mats

Peterson, Jan

Petterson, Joel

Petterson, Johan

Philipsson, Gunnar

Piltonen, Janne

Podsedkowski, Zenek

Reuterljung, Thomas

Sandblom, Örjan

Sjödin, Ronny

Skölderud, Svante

Snäckerström, Leif

Söderblom, Anna

Stenmark, Richard

Strandberg, Magnus

Stührenberg, Björn

Svenserud, Anders

Svensson, Rutger

Tillawi, Peter

Toresson, Martin

Turesson, Andreas

Ulmstedt, Håkan

Wallin, Bo

Westberg, David

Wigzell, Andreas

Wilson, Pierre

Обединеното кралство

Alexander, Stephen

Anderson, Mark

Anderson, Reid

Bailey Roberta

Barclay, Michael

Bateman, Pia

Bell, Stuart

Billson, Carol

Blower, Amy

Bowers, Claire

Boyce, Sean

Brough, Derek

Bruce, John

Buttery Stephanie

Caldwell, Mark

Calvert, Lauren

Campbell, Colin

Campbell, Iain

Campbell, Jonathan

Campbell, Murray

Carpenter, Bryony

Carroll, David

Coleman, Alex

Cook, David

Corden, Adam

Corner, Nigel

Craig, Ian

Craig, Stephen

Croucher, Tim

Crowe, Michael

Cullen, Donna

Cunningham, George

Davey, Andy

Davis, Danielle

Dawkins, Matthew

Deadman, Ross

Douglas, Sean

Draper, Peter

Dunkerely, Sabrina

Durbin, William

Ebdy, Jim

Eccles, David

Ellison, Peter

Evans, David

Faulds, Mike

Fenwick, Peter

Ferguson, Adam

Ferguson, Simon

Ferrari, Richard

Fitzpatrick, DeeAnn

Fletcher, Norman

Fletcher, Paul

Flint, Toby

Ford-Keyte, Graham

Fordham, Philip

Foster, Pam

Fraser, Uilleam

Fullerton, Gareth

Gibson, Philip

Gooding, Colin

Goodwin, Aaron

Gough, Callum

Graham, Chris

Gray, Sam

Gregor, Stuart

Griffin, Stuart

Griffiths, Greg

Gristwood, Malcolm

Hall, Katherine

Hamilton, Ian

Hanbury, Rachel

Harris, William

Hay, David

Hay, John

Hazel, Tom

Hember, Marcus

Henderson, Rod

Henning, Alan

Hepburn, Ian

Hepburn, Jim

Hepples, Stephen

Higgins, Frank

Hill, Katie

Holbrook, Joanna

Hughes, Greta

Inglesby, Paul

Irish, Rachel

John, Barrie

Johnson, Paul

Johnston, Steve

Johnston, Isobel

Kelly, Kevin

Kemp, Gareth

Kilbride, Paul

Laird, Iain

Law, Garry

Legge, James

Lindsay, Andrew

Lister, Jane

Livingston, Andrew

Lockwood, Mark

MacCallum, Archie

MacEachan, Iain

MacGregor, Duncan

MacIver, Roderick

MacLean, Paula

MacLean, Robin

Marshall, Phil

Mason, John

Mason, Liam

Mason, Roger

Matheson, Louise

McAlister, Gerald

McBain, Billy

McCaughan, Mark

McComiskey, Stehpen

McCowan, Alisdair

McCrindle, John

McCubbin, Stuart

McCusker, Simon

McDonnell, Alistair

McHardy, Adam

McKenzie, Gregor

McKeown, Nick

McMillan, Robert

McQuillan, David

Merrilees, Kenny

Mills, John

Milne, Roderick

Mitchell,Hugh

Mitchell, John

Morris, Chris

Morrison, Donald

Muir, James

Mynard, Nick

Nelson, Paul

Newlands, Andrew

Nicholson, Chris

North, Philip

O’Hare, Jonathon

Oakley, Sarah

Ord, Vivian

Owen, Gary

Page, Tim

Parr, Jonathan

Pateman, Jason

Paterson, Craig

Paterson, Kelly

Paton, Robert

Perry, Andrew

Phillips, Michael

Pole Mark

Pool, Beshlie

Poulding, Daniel

Powell, Greg

Pringle, Geoff

Putt, David

Quilter, George

Quinn, Barry

Radford, Angus

Raine, Katherine

Rawlinson, Kat

Reeves, Adam

Reeves, Jennie

Reid, Adam

Reid, Peter

Rendall, Colin

Richardson, David

Richens, Peter

Riley, Joanne

Roberts, Julian

Robertson, Tom

Robinson, Neil

Skelton, Richard

Skillen, Damien

Smart, Barrie

Smith, Don

Smith, Pam

Sooben, Jeremy

Steele, Gordon

Stipetic, John

Strang, Nicol

Stray, Sloyan

Styles, Mario

Sutton, Andrew

Taylor, Mark

Templeton, John

Thain, Marc

Thomas, Dan

Thompson, Gerald

Todd, Ian

Turner, Patrick

Watt, Barbara

Ward, Daniel

Ward, Mark

Warren, John

Warren, Watt

Watson, Stacey

Watt, James

Wellum, Neil

Wensley, Phil

Weychan, Paul

Whelton, Karen

Whitby, Phil

White, Clare

Wilkinson, Dave

Williams, Carolyn

Williams, Justin

Williford, Susie

Wilson, Tom

Wood, Ben

Worsnop, Mark

Wright, Nicholas

Yuille, Derek

Европейска комисия

Alcaide, Mario

Aláez Pons, Ester

Ansell, Neil

Casier, Maarten

Daly, James

Duarte, Rafael

Grevsen, Dorthe

Janiak, Katarzyna

Janakakisz, Marta

Jensen Ulrik

Jiménez Alvarez, Ignacio

Lansley, Jon

Leskinen Jari

Libioulle Jean-Marc

Pagliarani, Giuliano

Sakas, Remigijus

Skountis Vasileios

Skrey, Hans

Spezzani, Aronne

Stulgis, Maris

Ulman-Kuuskman, Els

Viva, Claudio

Европейска агенция за контрол на рибарството

Allen, Patrick

Cederrand, Stephen

Chapel, Vincent

De Almeida Pires, Maria Teresa

Del Hierro, Belén

Del Zompo, Michele

Dias Garçao, José

Fulton, Grant

Koskinen, Aki

Lesueur, Sylvain

Magnolo, Lorenzo

Mueller, Wolfgang

Nuevo Alarcón, Miguel

Papaioannou, Themis

Pinto, Pedro

Quelch, Glenn

Roobrouck, Christ

Sorensen, Svend

Spaniol, Petra

Stewart, William

Tahon, Sven


10.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/48


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 април 2013 година

относно финансовото участие на Съюза в програма за контрол на организми, вредни за растенията и растителните продукти, във френските отвъдморски департаменти за 2013 г. съгласно Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета

(нотифицирано под номер C(2013) 1934)

(само текстът на френски език е автентичен)

(2013/175/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета от 30 януари 2006 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (1), и по-специално член 17, параграф 3, първа алинея, първо изречение от него,

като има предвид, че:

(1)

На 12 ноември 2012 г. френските власти представиха на Комисията програма за 2013 г., в която се предвиждат фитосанитарни мерки във френските отвъдморски департаменти. В тази програма се определят целите, които следва да бъдат постигнати, очакваните отчетни резултати, мерките, които следва да се предприемат, тяхната продължителност и стойност с оглед на евентуално финансово участие на Съюза.

(2)

Мерките, предвидени по посочената програма, отговарят на изискванията в Решение 2007/609/ЕО на Комисията от 10 септември 2007 г. относно определението за мерки, отговарящи на условията за финансиране от Общността по програмите за контрол на организми, вредни за растенията и растителните продукти, във френските отвъдморски департаменти, на Азорските острови и на Мадейра (2).

(3)

Мерките, предвидени в програмата, бяха оценени от Комисията и обсъдени от Постоянния фитосанитарен комитет на 22—23 ноември 2012 г. На 15 февруари 2013 г. беше представена преразгледана финансова таблица. Поради това Комисията счита, че програмата и нейните цели отговарят на изискванията на член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 247/2006.

(4)

В съответствие с член 17, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 247/2006 следва да се определи подходящ максимален размер на финансовото участие на Съюза, като плащанията следва да се извършат въз основа на представената от Франция документация.

(5)

В съответствие с член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (3) финансовото участие на Съюза за фитосанитарните мерки следва да бъде финансирано от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. За целите на финансовия контрол на посочените мерки се прилагат членове 9, 36 и 37 от посочения регламент.

(6)

В съответствие с член 75 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (4), и член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (5), поемането на разходите от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, прието от институцията или органите, на които са делегирани правомощия, което съдържа основните елементи на налагащото извършване на разходи действие.

(7)

Представената от френските власти програма на 12 ноември 2012 г. и предвидените мерки се отнасят до календарната 2013 г. В член 112 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 се предвижда, че отпускането на безвъзмездна помощ за вече започнала дейност е възможно само когато заявителят може да обоснове необходимостта от започване на дейността преди подписване на споразумението. Франция обоснова необходимостта от започване на тази програма от началото на 2013 г., което позволява подходящо финансиране и започване на изпълнението на тези мерки преди отпускането на финансово участие с настоящото решение.

(8)

Настоящото решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 за максималните разрешени суми за разходи, предвидени в искането за съфинансиране, както е определено в представената от Франция програма.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Отпуска се финансово участие на Съюза за Франция за изпълнение на официалната програма за контрол на организми, вредни за растенията и растителните продукти, във френските отвъдморски департаменти за 2013 г., както е определено в част А от приложението.

Посоченото финансово участие се ограничава до максимум 60 % от общите допустими разходи, както е определено в част Б от приложението, с максимален размер 219 000 EUR (без ДДС).

Член 2

1.   Аванс от 100 000 EUR се изплаща в рамките на 60 дни след получаване на искане за плащане от Франция.

2.   Остатъкът от финансовото участие на Съюза се изплаща, при условие че най-късно до 15 март 2014 г. на Комисията бъде представен в електронен вид окончателен доклад за изпълнението на програмата и същият доклад бъде одобрен от Комисията.

Докладът съдържа най-малко следното:

а)

кратка техническа оценка на цялата програма, включително на степента на осъществяване на физическите и качествените цели. Оценката прави връзка между целите, залегнали в първоначалната представена от Франция програма, и постигнатите резултати, изразени като очаквани отчетни резултати и етапи на извършване на работата. Тя обяснява постигнатия напредък и оценява непосредственото фитосанитарно и икономическо въздействие на постигнатите мерки; както и

б)

финансов отчет за разходите, посочващ направените разходи за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г., разбити по подпрограми и по мерки. Отчетът е придружен от доказателство или удостоверяване на плащането на разходите чрез съответните документи, например фактури или квитанции.

3.   По отношение на примерната разбивка на бюджета, представена в част Б от приложението, Франция може да коригира средствата между различните мерки в една и съща подпрограма в рамките на 15 % от финансовото участие на Съюза в тази подпрограма, при условие че общият размер на допустимите разходи, предвидени в програмата, не е надхвърлен и следователно главните цели на програмата не са изложени на риск.

Франция уведомява Комисията за всякакви направени корекции.

Член 3

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2013 г.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Френската република.

Съставено в Брюксел на 8 април 2013 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 42, 14.2.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 242, 15.9.2007 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1

(5)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОГРАМА И ПРИМЕРНА РАЗБИВКА НА БЮДЖЕТА ЗА 2013 Г.

ЧАСТ A

Програма

Програмата се състои от две подпрограми:

1)

Подпрограма в рамките на отвъдморските департаменти:

1.

Мярка 1.1: инструмент за приоритизиране на карантинни вредители и болести за отвъдморските департаменти с цел подреждане на вредните организми и съответните методи за откриването им.

2.

Мярка 1.2: разработване на иновативни методи за откриване на Xanthomonas axonopodis pv.alii, Xanthomonas citri pv. citri и бегомовируси по зеленчуците от семейство Solanaceae.

3.

Мярка 1.3: адаптиране и валидиране на методите за откриване на вредни организми по цитрусовите растения (Candidatus Liberibacter asiaticus, C.L. africanus и C.L. americanus, вирус Citrus tristeza, Citrus variegated chlorosis, вирус Citrus mosaic, вирус Citrus psorosis и вирус Citrus tatter leaf и сродните му вируси).

2)

Подпрограма за департамент Мартиника:

Мярка: създаване, управление и фитосанитарно наблюдение на мрежа от агроекологични ферми.

ЧАСТ Б

Примерна разбивка на бюджета (в евро) с означение на различните очаквани отчетни резултати

Подпрограми

Отчетни резултати (S: предоставяне на услуги, R: изследователска или проучвателна работа)

Допустими разходи

Национално финансово участие (40 %)

Максимално финансово участие на Съюза (60 %)

Подпрограма в рамките на отвъдморските департаменти

 

Мярка 1

Инструмент за приоритизиране на карантинни вредители и болести за отвъдморските департаменти (S)

62 000

24 800

37 200

Мярка 2

Иновативни методи за откриване на вредни организми (R)

120 000

48 000

72 000

Мярка 3

Методи за откриване на вредни организми по цитрусовите растения (R)

97 000

38 800

58 200

Междинна сума

 

279 000

111 600

167 400

Мартиника

 

Мярка

Мрежа от агроекологични ферми (S)

86 000

34 400

51 600

Междинна сума

 

86 000

34 400

51 600

Общо

 

365 000

146 000

219 000