ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.095.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 95

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
5 април 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 311/2013 на Съвета от 3 април 2013 година за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 467/2010 върху вноса на силиций с произход от Китайската народна република, към вноса на силиций, изпратен от Тайван, независимо дали е деклариран с произход от Тайван

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 312/2013 на Комисията от 31 януари 2013 година за поправка на текста на унгарски език на Делегиран регламент (ЕС) № 244/2012 за допълване на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите чрез създаване на сравнителна методологична рамка за изчисляване на равнищата на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийните характеристики на сградите и сградните компоненти ( 1 )

8

 

*

Регламент (ЕС) № 313/2013 на Комисията от 4 април 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на консолидираните финансови отчети, съвместните предприятия и оповестяването на дялови участия в други предприятия: насоки за преминаване към прилагането (изменения на Международните стандарти за финансово отчитане 10, 11 и 12) ( 1 )

9

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 314/2013 на Комисията от 4 април 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

17

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/167/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 3 април 2013 година за изменение на приложение I към Решение 2004/211/ЕО по отношение на вписването за Мексико в списъка на трети страни и части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на живи еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни (нотифицирано под номер C(2013) 1794)  ( 1 )

19

 

 

2013/168/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 20 март 2013 година за отмяна на решения ЕЦБ/2011/4 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от ирландското правителство, ЕЦБ/2011/10 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от португалското правителство, ЕЦБ/2012/32 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и ЕЦБ/2012/34 относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения, деноминирани в чуждестранна валута (ЕЦБ/2013/5)

21

 

 

2013/169/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 20 март 2013 година относно правилата за използване като обезпечение за операциите по паричната политика на Евросистемата на собствено ползвани необезпечени държавно гарантирани банкови облигации (ЕЦБ/2013/6)

22

 

 

НАСОКИ

 

 

2013/170/ЕС

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 20 март 2013 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (ЕЦБ/2013/4)

23

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

5.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 311/2013 НА СЪВЕТА

от 3 април 2013 година

за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 467/2010 върху вноса на силиций с произход от Китайската народна република, към вноса на силиций, изпратен от Тайван, независимо дали е деклариран с произход от Тайван

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 13 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Действащи мерки

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 467/2010 (2) („първоначалният регламент“) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито от 19 % върху вноса на силиций с произход от Китайската народна република („КНР“) за всички дружества, с изключение на посоченото в член 1, параграф 2 от посочения регламент, след проведено преразглеждане с оглед изтичане срока на действие и частично междинно преразглеждане на мерките, наложени с Регламент (ЕО) № 398/2004 на Съвета (3). В първоначалния регламент също така се запазва митото, чийто обхват е разширен съгласно Регламент (ЕО) № 42/2007 на Съвета (4) и към вноса на силиций, изпратен от Република Корея, независимо дали е с деклариран произход от Република Корея. Наложените с първоначалния регламент мерки се наричат по-нататък „действащите мерки“ или „първоначалните мерки“, а разследването, довело до мерките, наложени с първоначалния регламент — „първоначалното разследване“.

1.2.   Искане

(2)

На 15 май 2012 г. Европейската комисия („Комисията“) получи искане в съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 3 от основния регламент за разследване на възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на силиций с произход от КНР, и за въвеждане на регистрационен режим за вноса на силиций, изпращан от Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Тайван.

(3)

Искането беше подадено от Euroalliages (Посреднически комитет на металургичната индустрия) („заявителят“) от името на производителите, които съставляват 100 % от производството на силиций на Съюза.

(4)

Заявителят твърдеше, че няма действително производство на силиций в Тайван, а искането съдържаше достатъчно prima facie доказателства, че след налагането на действащите мерки е настъпила значителна промяна в схемите на търговия, що се отнася до износа от КНР и Тайван за Съюза, за която няма достатъчно основание или обосновка освен налагането на действащите мерки. Тази твърдяна промяна се е дължала на претоварването през Тайван на силиций с произход от КНР за Съюза.

(5)

Освен това заявителят твърдеше, че от доказателствата е видно, че коригиращият ефект на действащите мерки е отслабен по отношение на количеството и цената. Доказателствата сочеха, че увеличеният внос от Тайван е извършван на цени под установената при първоначалното разследване цена, която не причинява вреда. На последно място, съществуваха доказателства, че цените на силиция, изпращан от Тайван, са дъмпингови спрямо нормалната стойност, предварително установена за разглеждания продукт по време на първоначалното разследване.

1.3.   Започване на разследване

(6)

След консултации с Консултативния комитет и след като установи, че съществуват достатъчно prima facie доказателства за започване на разследване съгласно член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент, Комисията започна разследване с Регламент (ЕС) № 596/2012 (5) („регламентът за започване на разследване“) на възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на силиций с произход от КНР, и също така възложи на митническите органи да въведат регистрационен режим за вноса на силиций, изпращан от Тайван, независимо дали е деклариран с произход от Тайван.

1.4.   Разследване

(7)

Комисията официално уведоми органите в КНР и Тайван, производителите износители в тези държави, вносителите в Съюза, за които е известно, че са засегнати, и промишлеността на Съюза за започването на разследването.

(8)

На производителите/износителите в Тайван, които са известни на Комисията, бяха изпратени формуляри за освобождаване и чрез представителите на властите на Тайван към Европейския съюз. На производителите/износителите в КНР, които са известни на Комисията, бяха изпратени въпросници и чрез представителите на властите на КНР към Европейския съюз. Бяха изпратени въпросници и на известните вносители в Съюза.

(9)

На заинтересованите страни беше дадена възможност да изложат становищата си в писмен вид и да поискат да бъдат изслушани в срока, посочен в регламента за започване на разследване. Всички страни бяха информирани, че неоказването на съдействие може да доведе до прилагането на член 18 от основния регламент и заключенията да бъдат направени въз основа на наличните факти.

(10)

Трима тайвански производители/износители, принадлежащи към една група, и трима несвързани вносители в Съюза заявиха своя интерес и представиха съответно попълнени формуляри за освобождаване и отговори на въпросниците.

(11)

Комисията извърши проверки на място на следните три свързани дружества, които са част от групата, посочена в съображение 10:

Asia Metallurgical Co. Ltd. (Тайван),

Latitude Co. Ltd. (Тайван),

YLB Co. Ltd. (Тайван).

1.5.   Отчетен период и разследван период

(12)

Разследваният период обхвана времето от 1 януари 2008 г. до 30 юни 2012 г. („РП“). Бяха събрани данни за РП с цел да се разследва, inter alia, твърдението за промяна в схемите на търговия. По отношение на отчетния период, а именно 1 юли 2011 г. — 30 юни 2012 г. („ОП“), бяха събрани по-подробни данни, за да се разгледа възможното отслабване на коригиращия ефект на действащите мерки и наличието на дъмпинг.

2.   РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО

2.1.   Общи съображения

(13)

В съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент оценката за наличието на заобикаляне на мерките беше направена чрез последователен анализ дали има промяна в схемите на търговия между КНР, Тайван и Съюза, дали тази промяна е произтекла от практика, процес или дейност, за която няма достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на митото, дали има доказателства за вреда или за това, че коригиращият ефект от митото е бил отслабен по отношение на цените и/или количествата на продукта, предмет на разследването, както и дали има доказателства за дъмпинг по отношение на нормалните стойности, предварително установени за разглеждания продукт при първоначалното разследване, при необходимост в съответствие с разпоредбите на член 2 от основния регламент.

2.2.   Разглеждан продукт и продукт, предмет на разследването

(14)

Продуктът, разглеждан във връзка с възможното заобикаляне, представлява силициев метал с произход от КНР, който понастоящем е класиран в код по КН 2804 69 00 (тегловно съдържание на силиций под 99,99 %) („разглежданият продукт“). Единствено поради настоящата класификация, посочена в Комбинираната номенклатура, той следва да се разбира като „силиций“. Силицият с по-висока чистота, съдържащ тегловно не по-малко от 99,99 % силиций, който се използва предимно в сектора на електронните полупроводници, се класира в друг код по КН и не влиза в обхвата на настоящото разследване.

(15)

Продуктът, предмет на разследването, е същият като определения по-горе, но се изпраща от Тайван, независимо дали е деклариран с произход от Тайван, и понастоящем е класиран в същия код по КН като разглеждания продукт („продуктът, предмет на разследването“).

(16)

Разследването показа, че описаният по-горе силиций, изнасян от КНР за Съюза, и този, изпращан от Тайван за Съюза, са с еднакви основни физически и технически характеристики и с еднакви приложения, поради което следва да се разглеждат като сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

2.3.   Констатации

2.3.1.   Степен на съдействие

(17)

Както бе посочено в съображение 10 по-горе, само три тайвански дружества, принадлежащи към същата група, подадоха попълнен формуляр за освобождаване. Сравнението на техния износ в Съюза с данните за вноса, с които разполага Евростат, показа, че оказалите съдействие дружества представляват 65 % от тайванския износ на продукта, предмет на разследването, за пазара на Съюза през ОП.

(18)

Не беше оказано съдействие от страна на производителите износители на силиций в КНР. Поради това констатациите по отношение на вноса на силиций от КНР в Съюза и на износа от КНР в Тайван трябваше да бъдат направени въз основа на данните за вноса, с които разполага Евростат, тайванските статистически данни за вноса и данните, събрани от оказалите съдействие тайвански дружества.

2.3.2.   Промяна в схемите на търговия

(19)

Таблица 1 показва вноса на силиций в Съюза от КНР и Тайван между 2004 г. и края на ОП.

Таблица 1

(в МТ)

 

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

ОП

КНР

1 268

27 635

1 435

9 671

5 353

6 669

11 448

13 312

5 488

Тайван

0

2,7

0,2

340

3 381

5 199

11 042

5 367

2 707

Източник: Евростат

(20)

Данните от Евростат показват ясно, че не е имало внос от Тайван в Съюза през 2004 г. Той се е увеличил с над 300 % през 2008 г. и се е задържал на много високи нива. През 2010 г. вносът се е удвоил отново след налагането на нови мерки срещу КНР.

(21)

През 2011 г. вносът в Съюза от Тайван е намалял. Това може да се дължи на разследването за измами, което бе започнато от OLAF приблизително по това време. Комисията беше информирана, че издаващият сертификати тайвански орган — Тайванската служба за външна търговия (ТСВТ), е оттеглил сертификатите за произход на силиция на всички тайвански производители през 2011 г. Това решение за оттегляне на сертификатите е обжалвано от тримата тайвански износители, посочени в съображения 10 и 11 по-горе („групата от износители“). Апелативният състав отмени решението на ТСВТ и въпросните сертификати са преиздадени за посочените трима тайвански производители/износители, но не и за останалите тайвански производители.

(22)

При тези условия Комисията отбелязва също, че представянето на непреференциален сертификат за произход не се изисква като част от митническите формалности при внос в Съюза и че в случай на сериозно съмнение такъв сертификат не може да служи като доказателство за непреференциалния произход на декларирания продукт (член 26 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (6)).

(23)

Вносът на силиций от КНР в Съюза се увеличава от 2008 г. насам. По-специално се наблюдава, че вносът продължава да нараства след налагането на мерките през 2010 г. Това може да се обясни с факта, че антидъмпинговото мито е спаднало значително през 2010 г., а именно от 49 % на 19 %.

Таблица 2

(в МТ)

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

ОП

16 530

16 600

7 101

10 514

3 675

15 893

16 007

17 912

9 177

10 507

Източник: Китайски статистически данни за износа

(24)

Таблица 2 показва вноса от КНР в Тайван. Данните, взети от китайската база данни за износа, показват, че вносът е бил най-висок през 2010 г. след налагането на първоначалните мерки. Намаляването през 2011 г. може да се обясни с разследването за измами, както е обяснено в съображение 21.

(25)

Счита се, че има промяна в схемите на търговия, тъй като през 2004 г. не е осъществяван внос на силиций от Тайван в Съюза. Той реално е започнал от 2007 г. и е придобил много голям мащаб през 2008 г. Вносът е останал на много високо равнище до ОП, като през 2011 г. е отбелязал спад, а възможната причина за това е обяснена в съображение 21.

2.3.3.   Естество на практиката на заобикаляне и отсъствие на достатъчно основание или икономическа обосновка

(26)

Член 13, параграф 1 от основния регламент съдържа изискването промяната в схемите на търговия да произтича от практика, процес или дейност, за които няма достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на митото. Практиката, процесът или дейността включват, inter alia, изпращането на продукта, предмет на мерките, през трети държави. Комисията заема становището, че в настоящия случай промяната в схемите на търговия произтича от изпращането на продукта, предмет на мерките, през трети държави.

(27)

На първо място, Комисията отбелязва, че в Тайван няма производство на силиций. Никой от производителите/износителите не отрича факта, че те внасят изнасяния от тях силиций от КНР.

(28)

На второ място, с изключение на групата от износители, производителите/износителите не са представили икономическа обосновка, която да е различна от свързаната с налагането на митото върху тяхната дейност.

(29)

Групата от износители твърди, че нейните членове внасят силиций на буци с много ниско качество в чували от КНР. Тя твърди, че буците силиций след това се почистват в барабанно устройство, трошат се, пресяват се и се пакетират в чували, преди да бъдат изнесени за пазара на Съюза. Според нея след извършването на тази операция продуктът е с по-високо качество.

(30)

Групата твърди, че тази операция представлява уникален метод за пречистване, разработен в сътрудничество с Университета на Тайпе, с който се премахват 80 % от примесите в буците силициев метал, внесени от КНР. По време на проверката на място бе наблюдавано обаче, че прилаганият от групата процес представлява просто операции по почистване, трошене и пресяване, с които се премахват някои повърхностни примеси, като окисляване и прах, но не се отстраняват по-специално основните примеси във вътрешността на буците силиций. Поради това преработеният продукт запазва същите основни физически и технически характеристики като разглеждания продукт.

(31)

От събраните и проверени по време на разследването доказателства, по-специално фактурите за покупка, фактурите за продажба и придружаващите ги документи, като коносамента и другите митнически документи, стана ясно, че продуктите, закупувани и продавани за износ от групата от износители, в повечето случаи са били със същите спецификации. От документите, свързани с наличностите в складовете на групата, разположени в близост до пристанища, стана ясно също така, че невинаги е имало време за преработка на всички закупени в КНР партиди силиций по метода, който групата твърди, че прилага. Освен това наличната информация, и по-специално получената от производители от Съюза, показва, че за отстраняване на вътрешните примеси от буците силиций е необходимо трошене, последвано от химическо третиране или процес на стопяване. Нито един от тези процеси не се използва от групата от износители.

(32)

Следва също да се отбележи, че през 2010 г. в рамките на производството за преюдициално запитване по член 234 от Договора за създаване на Европейската общност от Finanzgericht Düsseldorf (Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen) по въпроси, свързани с антидъмпингови мерки срещу силиция от КНР, Съдът е постановил следното: „Сортирането, стриването и пречистването на силициеви блокове, както и последващите пресяване, отделяне и опаковане на силициеви кристали, получени в резултат от стриването, така както са осъществени в случая, предмет на главното производство, не представляват обработка или преработка, придаваща произход по смисъла на член 24 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността. (7) Процесът на пречистване, извършван от групата от износители, се счита за подобен на механизма, описан в посоченото решение.

(33)

Разследването също така разкри, че процесът на пречистване възлиза на по-малко от 5 % от общите разходи на групата от износители. Освен това беше потвърдено, че цената на силиция, продаван в Съюза от групата, и цената на силиция, закупуван в КНР от групата по време на РП, никога не се е различавала с повече от 11 %.

(34)

Предвид посочените съображения се прави заключението, че и по отношение на групата от износители вносът от КНР и последващият износ за Съюза на силиций трябва да се считат за претоварване и следователно за заобикаляне по смисъла на член 13 от основния регламент.

(35)

Поради това се стигна до заключението, че от разследването не произтича друго достатъчно основание или икономическа обосновка за претоварването, освен избягването на действащите мерки, наложени върху разглеждания продукт, а именно наложеното за КНР антидъмпингово мито от 19 %. Не бяха намерени други фактори с изключение на митото, които да могат да се разглеждат като компенсация за разходите за претоварване, по-специално по отношение на транспортирането и повторното натоварване на силиций с произход от КНР през Тайван.

2.3.4.   Доказателства за наличието на дъмпинг

(36)

В съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент беше разгледан въпросът дали са налице доказателства за наличието на дъмпинг по отношение на нормалната стойност, установена при първоначалното разследване.

(37)

В първоначалния регламент нормалната стойност беше установена въз основа на цените в Бразилия, която в посоченото разследване беше определена като подходяща за КНР държава аналог с пазарна икономика. В съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент беше счетено за целесъобразно да се използва нормалната стойност, предварително установена при първоначалното разследване. Двата контролни продуктови номера от предишното разследване съответстват на двата контролни продуктови номера на дружествата износители. Експортните цени бяха установени в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент, а именно действително платените или подлежащите на плащане цени за износа в Съюза на продукта, предмет на разследването.

(38)

С цел да се извърши обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, под формата на корекции бяха надлежно отчетени разликите, които влияят на цените и на тяхната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Съответно бяха направени корекции на експортната цена за транспорт и застраховки, за да се приведат цените на едно и също ниво на търговия. В съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент дъмпингът беше изчислен чрез сравнение на коригираната среднопретеглена нормална стойност, установена в първоначалния регламент, и съответните среднопретеглени експортни цени на тайванския внос през ОП от настоящото разследване, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза без платено мито.

(39)

Извършеното сравнение на установените при разследването среднопретеглена нормална стойност и среднопретеглена експортна цена показа наличие на дъмпинг.

2.3.5.   Отслабване на коригиращия ефект на антидъмпинговото мито по отношение на цени и количества

(40)

Сравнението между равнището на цените, при което се отстранява вредата, установено в първоначалния регламент, и среднопретеглената експортна цена свидетелства за наличието на подбиване на цените и продажба на по-ниски цени. Поради това беше направено заключението, че коригиращият ефект от действащите мерки е бил отслабен по отношение на цените и количествата.

3.   МЕРКИ

(41)

Предвид гореизложеното се стигна до заключението, че първоначалната мярка, а именно окончателното антидъмпингово мито, наложено върху вноса на силиций с произход от КНР, е била заобиколена посредством претоварване през Тайван по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент.

(42)

В съответствие с член 13, параграф 1, първо изречение от основния регламент обхватът на действащите мерки, наложени върху вноса на разглеждания продукт, следва да бъде разширен и да обхване вноса на продукта, предмет на разследването, т.е. същия продукт, но изпращан от Тайван, независимо дали е деклариран с произход от Тайван.

(43)

Поради това мерките, определени в член 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 467/2010 за „всички останали дружества“ от КНР, следва да бъдат разширени и да обхванат вноса от Тайван. Нивото на митото следва да бъде определено на 19 %, приложимо към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване.

(44)

В съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент, в които се предвижда мерките с разширен обхват да бъдат прилагани спрямо вноса, който е влязъл на територията на Съюза след регистрацията, въведена с регламента за започване на разследване, следва да бъдат събрани мита върху регистрирания внос на силиций, изпратен от Тайван.

4.   ИСКАНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

(45)

Както бе обяснено в съображение 10, три дружества, намиращи се в Тайван и принадлежащи към една група, изпратиха попълнения формуляр с искане за освобождаване от възможното разширяване на обхвата на мерките в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент.

(46)

С оглед на констатациите по отношение на промяната в схемите на търговия, липсата на реално производство в Тайван и износа под същия митническия код, както е изложено в съображения 19—29, в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент не бе възможно да се предостави поисканото от тези три дружества освобождаване.

(47)

Без да се засяга член 11, параграф 3 от основния регламент, от потенциалните производители/износители в Тайван, които не са заявили своя интерес при настоящата процедура и не са осъществявали износ на продукта, предмет на разследването, по време на РП, но възнамеряват да подадат искане за освобождаване от антидъмпинговото мито с разширен обхват съгласно член 11, параграф 4 и член 13, параграф 4 от основния регламент, ще бъде поискано да попълнят формуляр за освобождаване, за да се даде възможност на Комисията да разгледа съответното искане. Такова освобождаване може да бъде предоставено след оценка на пазарната ситуация, производствения капацитет и степента на използване на капацитета, снабдяването и продажбите, а също и на вероятността от продължаване на практиките, за които няма достатъчно основание или икономическа обосновка, както и на доказателствата за наличието на дъмпинг. Комисията обикновено извършва и проверка на място. При положение че са спазени условията, определени в член 11, параграф 4 и член 13, параграф 4 от основния регламент, може да бъде предоставено освобождаване.

(48)

Когато предоставянето на освобождаване е обосновано, след провеждане на консултация с Консултативния комитет Комисията може да разреши със свое решение освобождаването на вноса от дружества, които не заобикалят антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 467/2010, от митото, чийто обхват е разширен с настоящия регламент.

(49)

Искането следва да бъде отправено до Комисията и да е придружено от цялата необходима информация, по-специално всяка промяна в дейностите на дружеството, свързани с производството и продажбите.

5.   РАЗГЛАСЯВАНЕ

(50)

Всички заинтересовани страни бяха информирани за основните факти и съображения, довели до изложените по-горе заключения, и бяха поканени да представят коментари. На страните също така бе даден срок да представят коментари след разгласяването на информацията.

6.   КОМЕНТАРИ

(51)

След разгласяването коментари бяха получени от групата от износители и от двама вносители.

(52)

Основният аргумент се отнася до твърдението, че пречистването, извършвано от групата от износители, придава произход по смисъла на член 24 от Регламент (ЕИО) № 2913/92. Вносителите представиха доклад относно изпитвания на проби, извършени от Университета на Тайпе, и доклад за извършен анализ от независим експерт. В доклада относно изпитванията на проби се отчита намаляване на шлаката с 90,8 % след процеса на пречистване. В анализа на независимия експерт се твърди, че само след пречистване силицият може да се използва за някои цели, свързани с процес на топене.

(53)

Следва да се отбележи, че тези две проучвания се опровергават от констатациите на Комисията по време на проверката на място, както е посочено в съображение 31. По-специално следва да се припомни, че съгласно фактурите, продуктите, които са закупени и продадени за износ от групата от износители, в повечето случаи са имали едни и същи спецификации.

(54)

Ако твърденията на вносителите отговарят на истината, следва да има много по-голяма разлика между цената, на която силицият се внася от КНР, и цената, на която той се изнася за Съюза.

(55)

Въз основа на проверката на място на инструментите, използвани за пречистване, както се твърди, на силиция, Комисията също така стигна до заключение, че инструментите не предоставят възможност за прилагането на който и да е от двата метода на пречистване, описани в съображение 31.

(56)

И на последно място, в доклада за извършения анализ от независимия експерт също се игнорира известния на Комисията факт, че ползвателите обработват притежавания от тях силиций преди употребата му.

(57)

Поради тези причини представените от страните коментари не са в състояние да променят временните заключения, направени от Комисията преди разгласяването,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Обхватът на окончателното антидъмпингово мито, приложимо за „всички останали дружества“, наложено с член 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 467/2010 върху вноса на силиций, понастоящем класиран в код по КН 2804 69 00, с произход от Китайската народна република, се разширява, за да обхване вноса на силиций, изпратен от Тайван, независимо дали е с деклариран с произход от Тайван, понастоящем класиран в код по КН ex 2804 69 00 (код по ТАРИК 2804690020).

2.   Митото, чийто обхват е разширен с параграф 1 от настоящия член, се събира върху вноса, изпратен от Тайван, независимо дали е деклариран с произход от Тайван, регистриран в съответствие с член 2 от Регламент (ЕС) № 596/2012 и член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009.

3.   Освен ако е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

1.   Исканията за освобождаване от митото, чийто обхват се разширява с член 1, се подават в писмена форма на един от официалните езици на Европейския съюз и трябва да бъдат подписани от лице, упълномощено да представлява субекта, който подава искането за освобождаване. Искането трябва да бъде изпратено на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Факс 32 22956505

2.   В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 след консултации с Консултативния комитет Комисията може да приеме решение за освобождаване на вноса на дружества, които не заобикалят наложените с Регламент за изпълнение (ЕС) № 467/2010 антидъмпингови мерки, от митото, чийто обхват е разширен с член 1 от настоящия регламент.

Член 3

На митническите органи се възлага да преустановят въведения в съответствие с член 2 от Регламент (ЕС) № 596/2012 регистрационен режим за вноса.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 април 2013 година.

За Съвета

Председател

E. GILMORE


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 131, 29.5.2010 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 66, 4.3.2004 г., стр. 15.

(4)  ОВ L 13, 19.1.2007 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 176, 6.7.2012 г., стр. 50.

(6)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(7)  Вж. дело C-373/08, 2010 ECR-I 951, параграфи 55 и 80.


5.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/8


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 312/2013 НА КОМИСИЯТА

от 31 януари 2013 година

за поправка на текста на унгарски език на Делегиран регламент (ЕС) № 244/2012 за допълване на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите чрез създаване на сравнителна методологична рамка за изчисляване на равнищата на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийните характеристики на сградите и сградните компоненти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (1), и по-специално член 5, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В текста на унгарски език на Делегиран регламент (ЕС) № 244/2012 на Комисията (2) се съдържат доста грешки.

(2)

Поради това е необходимо Делегиран регламент (ЕС) № 244/2012 да бъде съответно поправен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Поправката засяга само текста на унгарски език.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 януари 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 18.


5.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 313/2013 НА КОМИСИЯТА

от 4 април 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на консолидираните финансови отчети, съвместните предприятия и оповестяването на дялови участия в други предприятия: насоки за преминаване към прилагането (изменения на Международните стандарти за финансово отчитане 10, 11 и 12)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 (2) на Комисията бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 15 октомври 2008 г.

(2)

На 28 юни 2012 г. Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува изменения на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 11 Съвместни предприятия, МСФО 12 Оповестяване на дялове в други предприятия (изменения) вследствие на предложенията, съдържащи се в проектоизложението Насоки за преминаване към прилагането, което беше публикувано през декември 2011 г. Целта на измененията е да поясни намеренията на СМСС при първоначалното издаване на насоките за преминаване към прилагането в МСФО 10. Измененията също така предвиждат в МСФО 10, МСФО 11 и МСФО 12 допълнително облекчение при преминаване към прилагане, ограничаващо изискването за предоставяне на коригирана сравнителна информация само за предходния сравнителен период. Освен това, що се отнася до оповестяванията, свързани с неконсолидирани структурирани предприятия, измененията премахват изискването за представяне на сравнителна информация за периоди преди прилагането на МСФО 12 за първи път.

(3)

Измененията на МСФО 11 съдържат препратки към МСФО 9, които понастоящем не могат да бъдат прилагани, тъй като МСФО 9 все още не е приет от Съюза. Ето защо всяко позоваване на МСФО 9, както е посочено в приложението към настоящия регламент, следва да се чете като позоваване на Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

(4)

Допитването до Техническата експертна група (ТЕГ) към Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) потвърди, че измененията на МСФО 10, МСФО 11 и МСФО 12 отговарят на техническите критерии за приемане, изложени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя, както следва:

а)

Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 10 Консолидирани финансови отчети се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

б)

МСФО 11 Съвместни предприятия се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

в)

МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане се изменя в съответствие с МСФО 11, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

г)

МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

2.   Всяко позоваване на МСФО 9, както е посочено в приложението към настоящия регламент, следва да се чете като позоваване на Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

Член 2

Всички предприятия прилагат посочените в член 1, параграф 1 изменения най-късно от началната дата на тяхната първа финансова година, започваща на или след 1 януари 2014 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 април 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

МСФО 10

МСФО 10

Консолидирани финансови отчети

МСФО 11

МСФО 11

Съвместни предприятия

МСФО 12

МСФО 12

Оповестяване на дялови участия в други предприятия

„Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички права са запазени извън ЕИП, с изключение на правото за възпроизвеждане за лична употреба или друга честна употреба. Допълнителна информация може да се получи от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) на адрес www.iasb.org“.

Консолидирани финансови отчети, съвместни предприятия и оповестяване на дялови участия в други предприятия: Насоки за преминаване към прилагането

(Изменения на МСФО 10, МСФО 11 и МСФО 12)

Изменения на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети

В допълнение В се добавя параграф В1А.

В1А

С Консолидирани финансови отчети, съвместни предприятия и оповестяване на дялови участия в други предприятия: Насоки за преминаване към прилагането (изменения на МСФО 10, МСФО 11 и МСФО 12), издадени през юни 2012 г., бяха изменени параграфи В2—В6 и бяха добавени параграфи В2А—В2Б, В4А—В4В, В5А и В6А—В6Б. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г. Ако предприятието прилага МСФО 10 за по-ранен период, измененията се прилагат за този по-ранен период.

В допълнение В се изменя параграф В2.

В2

Предприятието прилага настоящия МСФО със задна дата в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки, с изключение на случаите, предвидени в параграфи В2А—В6.

В допълнение В се добавят параграфи В2А—В2Б.

В2А

Без да се засягат изискванията на параграф 28 от МСС 8, когато настоящият МСФО се прилага за първи път, предприятието представя само количествената информация, която се изисква съгласно параграф 28, буква е) от МСС 8 за годишния период, непосредствено предхождащ датата на първоначалното прилагане на настоящия МСФО („непосредствено предхождащ период“). Предприятието може също, но не е задължено, да представи тази информация за текущия период или за по-ранни сравнителни периоди.

В2Б

За целите на настоящия МСФО датата на първоначалното прилагане е началото на годишния отчетен период, за който настоящият МСФО се прилага за първи път.

В допълнение В се изменят параграфи В3—В4. Параграф В4 се разделя на параграфи В4 и В4А.

В3

Към датата на първоначалното прилагане предприятието не е задължено да прави корекции в предходното отчитане на своето участие в:

а)

предприятия, които са консолидирани към тази дата в съответствие с МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети и ПКР 12 Консолидация — предприятия със специално предназначение, и продължават да се консолидират в съответствие с настоящия МСФО; или

б)

предприятия, които не са консолидирани към тази дата в съответствие с МСС 27 и ПКР 12, и продължават да не се консолидират в съответствие с настоящия МСФО.

В4

Ако към датата на първоначалното прилагане инвеститорът реши да консолидира дадено предприятие, в което е инвестирано, което не е консолидирано в съответствие с МСФО 27 и ПКР 12, инвеститорът:

а)

ако предприятието, в което е инвестирано, е бизнес (съгласно дефиницията в МСФО 3 Бизнес комбинации), оценява активите, пасивите и неконтролиращите дялови участия в споменатото предприятие, което преди това не е било консолидирано, все едно предприятието, в което е инвестирано, е било консолидирано (и следователно е приложило отчитане на придобиване в съответствие с МСФО 3), считано от датата, на която инвеститорът е придобил контрол върху споменатото предприятие въз основа на изискванията на настоящия МСФО. Инвеститорът коригира със задна дата годишния период, непосредствено предхождащ датата на първоначалното прилагане. Когато датата на придобиване на контрол е преди началото на непосредствено предхождащия период, инвеститорът признава като корекция на собствения капитал към началото на непосредствено предхождащия период всяка разлика между:

i)

стойността на признатите активи, пасиви и неконтролиращи дялови участия; и

ii)

предишната балансова сума на участието на инвеститора в предприятието, в което е инвестирано.

б)

ако предприятието, в което е инвестирано, не е бизнес (съгласно дефиницията в МСФО 3), оценява активите, пасивите и неконтролиращите дялови участия в споменатото предприятие, което преди това не е било консолидирано, все едно предприятието, в което е инвестирано, е било консолидирано (като прилага метода на придобиване, описан в МСФО 3, без да признава никаква репутация за предприятието, в което е инвестирано), считано от датата, на която инвеститорът е придобил контрол върху споменатото предприятие въз основа на изискванията на настоящия МСФО. Инвеститорът коригира със задна дата годишния период, непосредствено предхождащ датата на първоначалното прилагане. Когато датата на придобиване на контрол е преди началото на непосредствено предхождащия период, инвеститорът признава като корекция на собствения капитал към началото на непосредствено предхождащия период всяка разлика между:

i)

стойността на признатите активи, пасиви и неконтролиращи дялови участия; и

ii)

предишната балансова сума на участието на инвеститора в предприятието, в което е инвестирано.

В4А

Ако оценяването в съответствие с параграф В4, букви а) или б) на активите, пасивите и неконтролиращите дялови участия на предприятието, в което е инвестирано, не е практически осъществимо (съгласно определеното в МСС 8), инвеститорът:

а)

ако предприятието, в което е инвестирано, е бизнес, прилага изискванията на МСФО 3, считано от датата, която се счита за дата на придобиване. Датата, която се счита за дата на придобиване, е началото на най-ранния период, за който прилагането на параграф В4, буква а) е практически осъществимо, което може да е текущият период;

б)

ако предприятието, в което е инвестирано, не е бизнес, прилага метода на придобиване, описан в МСФО 3, без да признава никаква репутация от предприятието, в което е инвестирано, считано от датата, която се счита за дата на придобиване. Датата, която се счита за дата на придобиване, е началото на най-ранния период, за който прилагането на параграф В4, буква б) е практически осъществимо, което може да е текущият период.

Инвеститорът коригира със задна дата годишния период, непосредствено предхождащ датата на първоначалното прилагане, освен ако началото на най-ранния период, за който прилагането на настоящия параграф е практически осъществимо, е текущият период. Когато датата, която се счита за дата на придобиване, е преди началото на непосредствено предхождащия период, инвеститорът признава като корекция на собствения капитал към началото на непосредствено предхождащия период всяка разлика между:

в)

стойността на признатите активи, пасиви и неконтролиращи дялови участия; и

г)

предишната балансова сума на участието на инвеститора в предприятието, в което е инвестирано.

Ако най-ранният период, за който прилагането на настоящия параграф е практически осъществимо, е текущият период, корекцията на собствения капитал се признава към началото на текущия период.

В допълнение В се добавят параграфи В4Б—В4В.

В4Б

Когато инвеститорът прилага параграфи В4—В4А и датата на придобиване на контрол в съответствие с настоящия МСФО е след датата на влизане в сила на МСФО 3, изменен през 2008 г. (МСФО 3 (2008 г.), позоваването на МСФО 3 в параграфи В4 и В4А се счита за позоваване на МСФО 3 (2008 г.) Ако контролът е придобит преди датата на влизане в сила на МСФО 3 (2008 г.), инвеститорът прилага МСФО 3 (2008 г.) или МСФО 3 (издаден през 2004 г.).

В4В

Когато инвеститорът прилага параграфи В4—В4А и датата на придобиване на контрол в съответствие с настоящия МСФО е след датата на влизане в сила на МСС 27, изменен през 2008 г. (МСС 27 (2008 г.), инвеститорът прилага изискванията на настоящия МСФО за всички периоди, за които предприятието, в което е инвестирано, е консолидирано със задна дата в съответствие с параграфи В4—В4А. Ако контролът е придобит преди датата на влизане в сила на МСС 27 (2008 г.), инвеститорът прилага:

а)

изискванията на настоящия МСФО за всички периоди, за които предприятието, в което е инвестирано, е консолидирано със задна дата в съответствие с параграфи В4—В4А; или

б)

изискванията на версията на МСС 27, издадена през 2003 г. (МСС 27 (2003 г.), за периодите преди датата на влизане в сила на МСС 27 (2008 г.) и изискванията на настоящия МСФО за периодите след тази дата.

В допълнение В се изменят параграфи В5—В6. Параграф В5 се разделя на параграфи В5 и В5А.

В5

Ако към датата на първоначалното прилагане инвеститорът реши да не консолидира повече дадено предприятие, в което е инвестирано, което е било консолидирано в съответствие с МСС 27 и ПКР 12, инвеститорът оценява своето дялово участие в споменатото предприятие на сумата, на която то би било оценено, ако изискванията на настоящия МСФО са били в сила, когато инвеститорът се е обвързал (но не е придобил контрол в съответствие с настоящия МСФО) с предприятието, в което е инвестирано, или е изгубил контрол върху него. Инвеститорът коригира със задна дата годишния период, непосредствено предхождащ датата на първоначалното прилагане. Когато датата, на която инвеститорът се е обвързал (но не е придобил контрол в съответствие с настоящия МСФО) с предприятието, в което е инвестирано, или е изгубил контрол върху него, е преди началото на непосредствено предхождащия период, инвеститорът признава като корекция на собствения капитал към началото на непосредствено предхождащия период всяка разлика между:

а)

предишната балансова стойност на активите, пасивите и неконтролиращите дялови участия; и

б)

признатата сума на дяловото участие на инвеститора в предприятието, в което е инвестирано.

В5А

Ако оценяването в съответствие с параграф В5 на дяловото участие в предприятието, в което е инвестирано, не е практически осъществимо (съгласно определеното в МСС 8), инвеститорът прилага изискванията на настоящия МСФО към началото на най-ранния период, за който прилагането на параграф В5 е практически осъществимо, което може да е текущият период. Инвеститорът коригира със задна дата годишния период, непосредствено предхождащ датата на първоначалното прилагане, освен ако началото на най-ранния период, за който прилагането на настоящия параграф е практически осъществимо, е текущият период. Когато датата, на която инвеститорът се е обвързал (но не е придобил контрол в съответствие с настоящия МСФО) с предприятието, в което е инвестирано, или е изгубил контрол върху него, е преди началото на непосредствено предхождащия период, инвеститорът признава като корекция на собствения капитал към началото на непосредствено предхождащия период всяка разлика между:

а)

предишната балансова стойност на активите, пасивите и неконтролиращите дялови участия; и

б)

признатата сума на дяловото участие на инвеститора в предприятието, в което е инвестирано.

Ако най-ранният период, за който прилагането на настоящия параграф е практически осъществимо, е текущият период, корекцията на собствения капитал се признава към началото на текущия период.

В6

Параграфи 23, 25, Б94 и Б96—Б99 представляват изменения на МСС 27, извършени през 2008 г., които са пренесени в МСФО 10. С изключение на случаите, когато дадено предприятие прилага параграф В3 или е задължено да прилага параграфи В4—В5А, предприятието прилага изискванията на споменатите параграфи, както следва:

а)

В допълнение В се добавят заглавие и параграфи В6А—В6Б.

Позовавания на „непосредствено предхождащия период“

В6А

Без да се засягат позоваванията в параграфи В4—В5А на годишния период, непосредствено предхождащ датата на първоначалното прилагане („непосредствено предхождащия период“), предприятието може също, но не е задължено, да представи коригирана сравнителна информация за представени по-ранни периоди. Ако предприятието не представи коригирана сравнителна информация за представени по-ранни периоди, всички позовавания на „непосредствено предхождащия период“ в параграфи В4—В5А се четат като „най-ранния представен коригиран сравнителен период“.

В6Б

Ако дадено предприятие представи некоригирана сравнителна информация за по-ранни периоди, то ясно обозначава информацията, която не е коригирана, декларира, че тя е изготвена въз основа на други критерии и обяснява тези критерии.

Изменения на МСФО 11 Съвместни предприятия

В допълнение В се добавят параграфи В1А—В1Б.

В1А

С Консолидирани финансови отчети, съвместни предприятия и оповестяване на дялови участия в други предприятия: Насоки за преминаване към прилагането (изменения на МСФО 10, МСФО 11 и МСФО 12), издадени през юни 2012 г., бяха изменени параграфи В2—В5, В7—В10, В12 и бяха добавени параграфи В1Б и В12А—В12Б. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2013 година. Ако предприятието прилага МСФО 11 за по-ранен период, измененията се прилагат за този по-ранен период.

Преходни разпоредби

В1Б

Без да се засягат изискванията на параграф 28 от МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки, когато настоящият МСФО се прилага за първи път, предприятието представя само количествената информация, изисквана съгласно параграф 28, буква е) от МСС 8 за годишния период, непосредствено предхождащ първия годишен период, за който се прилага МСФО 11 („непосредствено предхождащия период“). Предприятието може също, но не е задължено, да представи тази информация за текущия период или за по-ранни сравнителни периоди.

В допълнение В се изменят параграфи В2—В5, В7—В10 и В12.

Съвместно контролирани активи — преминаване от пропорционална консолидация към метода на собствения капитал

В2

При преминаване от пропорционална консолидация към метода на собствения капитал предприятието признава своята инвестиция в съвместно контролирания актив към началото на непосредствено предхождащия период. Тази първоначална инвестиция се оценява като агрегираната сума на балансовите суми на активите и пасивите, които предприятието е консолидирало пропорционално в предходен период, в това число цялата репутация, произтичаща от придобиването. Ако в предходен период репутацията е принадлежала на по-голяма единица, генерираща парични потоци, или на група от единици, генериращи парични потоци, предприятието разпределя репутацията на съвместно контролирания актив въз основа на относителните балансови суми на съвместно контролирания актив и единицата, генерираща парични потоци, или групата от единици, генериращи парични потоци, на които е принадлежала.

В3

Началното салдо на инвестицията, определено в съответствие с параграф В2, се счита за приета стойност на инвестицията при първоначалното признаване. Предприятието прилага параграфи 40—43 от МСС 28 (изменен през 2011 г.) към началното салдо на инвестицията, за да прецени дали инвестицията е обезценена, като всяка загуба от обезценка се признава като корекция на неразпределената печалба към началото на непосредствено предхождащия период. Изключението по отношение на първоначалното признаване в параграфи 15 и 24 от МСС 12 Данъци върху дохода не се прилага, когато предприятието признава инвестиция в съвместно контролиран актив в резултат на прилагане на преходните изисквания за съвместно контролирани активи, които в предходен период са консолидирани пропорционално.

В4

Ако агрегирането на всички активи и пасиви, които в предходен период са били консолидирани пропорционално, доведе до отрицателни нетни активи, предприятието преценява дали има правни или конструктивни задължения във връзка с отрицателните нетни активи и, ако това е така, предприятието признава съответния пасив. Ако предприятието стигне до заключението, че няма правни и конструктивни задължения във връзка с отрицателните нетни активи, то не признава съответния пасив, но коригира неразпределената печалба към началото на непосредствено предхождащия период. Предприятието оповестява този факт заедно с кумулативния си непризнат дял в загубите на своите съвместно контролирани активи към началото на непосредствено предхождащия период и към датата, на която настоящият МСФО се прилага за първи път.

В5

Предприятието оповестява разбивка на активите и пасивите, които са били агрегирани като инвестиции, представени на един ред в салдото към началото на непосредствено предхождащия период. Това оповестяване се извършва, като се агрегират всички съвместно контролирани активи, за които предприятието прилага преходните изисквания, посочени в параграфи В2—В6.

В6

Съвместно контролирани дейности — преминаване от метода на собствения капитал към отчитане на активи и пасиви

В7

При преминаване от метода на собствения капитал към отчитане на активи и пасиви по отношение на дяловото участие на предприятието в съвместно контролирана дейност, към началото на непосредствено предхождащия период то отписва инвестицията, която в предходен период е била отчетена по метода на собствения капитал, и всички други статии, които са били част от нетната му инвестиция в съвместното предприятие, в съответствие с параграф 38 от МСС 28 (изменен през 2011 г.) и признава своя дял във всеки от активите и пасивите по отношение на дяловото си участие в съвместно контролираната дейност, включително всякаква репутация, която може да е била част от балансовата сума на инвестицията.

В8

Предприятието определя точния процент на своето дялово участие в активите и пасивите на съвместно контролираната дейност въз основа на правата и задълженията си в съответствие с договорното споразумение. Предприятието оценява първоначалните балансови суми на активите и пасивите, като ги отделя от балансовата сума на инвестицията към началото на непосредствено предхождащия период въз основа на информацията, която предприятието е използвало при прилагане на метода на собствения капитал.

В9

Всяка разлика, която е резултат от отчитането на инвестицията в предходен период по метода на собствения капитал, заедно с всички други статии, които са били част от нетната инвестиция на предприятието в съвместното предприятие в съответствие с параграф 38 от МСС 28 (изменен през 2011 г.), и нетната сума на признатите активи и пасиви, включително репутацията, се:

а)

приспада от всяка репутация, свързана с инвестицията, като всяка остатъчна разлика се коригира в съответствие с неразпределената печалба към началото на непосредствено предхождащия период, ако нетната сума на признатите активи и пасиви, включително всяка репутация, е по-висока от отписаната инвестиция (и всички други статии, които са били част от нетната инвестиция на предприятието);

б)

коригира в съответствие с неразпределената печалба към началото на непосредствено предхождащия период, ако нетната сума на признатите активи и пасиви, включително всяка репутация, е по-ниска от отписаната инвестиция (и всички други статии, които са били част от нетната инвестиция на предприятието).

В10

Предприятието, което преминава от метода на собствения капитал към отчитане на активи и пасиви, представя равнение между отписаната инвестиция и признатите активи и пасиви, като неразпределената печалба се коригира с всяка остатъчна разлика към началото на непосредствено предхождащия период.

В11

Преходни разпоредби в индивидуалните финансови отчети на предприятието

В12

Предприятието, което в съответствие с параграф 10 от МСС 27 в предходен период е отчитало в своите индивидуални финансови отчети своето дялово участие в съвместно контролирана дейност като инвестиция по себестойност или в съответствие с МСФО 9:

а)

отписва инвестицията и признава активите и пасивите, свързани с неговото дялово участие в съвместно контролираната дейност, в размери, определени в съответствие с параграфи В7—В9;

б)

представя равнение между отписаната инвестиция и признатите активи и пасиви заедно с всяка остатъчна разлика, която се коригира в неразпределената печалба към началото на представения непосредствено предхождащ период.

В допълнение В се добавят заглавие и параграфи В12А—В12Б.

Позовавания на „непосредствено предхождащия период“

В12А

Без да се засягат позоваванията в параграфи В2—В12 на „непосредствено предхождащия период“, предприятието може също, но не е задължено, да представи коригирана сравнителна информация за представени по-ранни периоди. Ако предприятието не представи коригирана сравнителна информация за представени по-ранни периоди, всички позовавания на „непосредствено предхождащия период“ в параграфи В2—В12 се четат като „най-ранния представен коригиран сравнителен период“.

В12Б

Ако дадено предприятие представи некоригирана сравнителна информация за по-ранни периоди, то ясно обозначава информацията, която не е коригирана, декларира, че тя е изготвена въз основа на други критерии и обяснява тези критерии.

Изменения на МСФО 11 Съвместни предприятия

Последващо изменение на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане

Настоящото допълнение съдържа изменение на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане, следствие от издаването от Съвета на изменения на МСФО 11 Съвместни предприятия. Предприятието прилага това изменение, когато прилага МСФО 1.

МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансовo отчитане

Добавя се параграф 39Т.

39Т

С Консолидирани финансови отчети, съвместни предприятия и оповестяване на дялови участия в други предприятия: Насоки за преминаване към прилагането (изменения на МСФО 10, МСФО 11 и МСФО 12), издадени през юни 2012 г., беше изменен параграф Г31. Предприятието прилага това изменение, когато прилага МСФО 11 (изменен през юни 2012 г.).

В допълнение Г се изменя параграф Г31.

Съвместни предприятия

Г31

Когато предприятието въвежда МСФО за първи път, то може да прилага преходните разпоредби в МСФО 11 със следните изключения:

а)

когато прилага преходните разпоредби в МСФО 11, предприятието, което въвежда МСФО за първи път, прилага споменатите разпоредби към датата на преминаване към МСФО;

б)

когато преминава от пропорционална консолидация към метода на собствения капитал, предприятието, което въвежда МСФО за първи път, извършва проверка за обезценка на инвестицията в съответствие с МСС 36 към датата на преминаване към МСФО, независимо от това дали има някакви признаци, че инвестицията може да е обезценена. Всяка определена в резултат на това обезценка се признава като корекция на неразпределената печалба към датата на преминаване към МСФО.

Изменения на МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия

В допълнение В се добавят параграфи В1А и В2А—В2Б.

В1А

С Консолидирани финансови отчети, съвместни предприятия и оповестяване на дялови участия в други предприятия: Насоки за преминаване към прилагането (изменения на МСФО 10, МСФО 11 и МСФО 12), издадени през юни 2012 г., бяха добавени параграфи В2А—В2Б. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2013 година. Ако предприятието прилага МСФО 12 за по-ранен период, измененията се прилагат за този по-ранен период.

В2

В2А

Изискванията за оповестяване съгласно настоящия МСФО не е необходимо да се прилагат за представен период, който започва преди годишния период, непосредствено предхождащ първия годишен период, за който се прилага МСФО 12.

В2Б

Изискванията за оповестяване съгласно параграфи 24—31 и съответните насоки в параграфи Б21—Б26 от настоящия МСФО не е необходимо да се прилагат за представен период, който започва преди първия годишен период, за който се прилагат МСФО 12.


5.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 314/2013 НА КОМИСИЯТА

от 4 април 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 април 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

60,6

TN

105,0

TR

134,9

ZZ

100,2

0707 00 05

JO

194,1

MA

116,3

TR

146,8

ZZ

152,4

0709 93 10

MA

91,2

TR

102,1

ZZ

96,7

0805 10 20

EG

59,3

IL

69,3

MA

77,1

TN

61,7

TR

63,5

ZZ

66,2

0805 50 10

TR

79,1

ZZ

79,1

0808 10 80

AR

103,4

BR

92,7

CL

118,8

CN

80,4

MK

30,8

US

204,9

UY

106,8

ZA

105,4

ZZ

105,4

0808 30 90

AR

115,0

CL

142,0

CN

90,9

TR

204,5

US

158,2

ZA

124,1

ZZ

139,1


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

5.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/19


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 3 април 2013 година

за изменение на приложение I към Решение 2004/211/ЕО по отношение на вписването за Мексико в списъка на трети страни и части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на живи еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни

(нотифицирано под номер C(2013) 1794)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/167/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (1), и по специално член 17, параграф 3, буква а) от нея,

като взе предвид Директива 2009/156/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (2), и по-специално член 12, параграфи 1 и 4 и член 19, уводното изречение и букви а) и б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 92/65/ЕИО се определят условията, приложими при вноса в Съюза, inter alia, на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни животни. Тези условия трябва да бъдат най-малкото равностойни на условията, приложими при търговията между държавите членки.

(2)

С Директива 2009/156/ЕО се определят ветеринарно-санитарните условия за вноса в Съюза на живи еднокопитни животни. В нея е предвидено, че вносът на еднокопитни животни в Съюза се разрешава само от трети страни, които са били свободни от венецуелски енцефаломиелит по конете за период от две години.

(3)

С Решение 2004/211/ЕО на Комисията от 6 януари 2004 г. относно установяване на списъка на трети страни и части от техните територии, от които държавите членки разрешават вноса на живи еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни, и за изменение на решения 93/195/ЕИО и 94/63/ЕО (3) се установява списък на трети държави — или части от тях, когато се прилага регионализация — от които държавите членки следва да разрешават вноса на еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от тях, и се посочват другите условия, които се прилагат по отношение на този внос. Този списък е установен в приложение I към Решение 2004/211/ЕО.

(4)

В списъка в приложение I към Решение 2004/211/ЕО е посочено, че се разрешават временният внос на регистрирани коне, повторното влизане на регистрирани коне за конни надбягвания, спортни състезания и културни прояви след временен износ, вносът на регистрирани еднокопитни и еднокопитни за разплод и доотглеждане, както и вносът на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни животни от Мексико, с изключение на щатите Chiapas, Oaxaca, Tabasco и Veracruz.

(5)

През септември 2012 г. Комисията публикува окончателния си доклад от одит, проведен в Мексико от 17 до 27 април 2012 г. с цел да се направи преглед на ветеринарно-санитарните мерки за контрол и процедурите за сертифициране, приложими за износа на живи еднокопитни и сперма от тях в Европейския съюз (4), като в този доклад бяха установени редица съществени недостатъци по отношение на контрола върху движението на еднокопитни в рамките на посочената трета държава, а оттам и по отношение на спазването на установените правила за регионализация, гаранциите във връзка с везикулозния стоматит и инфекциозната анемия по конете, както и одобрението и надзора на центровете за събиране на сперма от животни от рода на еднокопитните. На тези недостатъци не беше обърнато достатъчно внимание от страна на компетентните органи на Мексико в отговора им на препоръките от одитния доклад на Комисията и в предприетите от тях последващи действия.

(6)

Тази ситуация може да представлява риск за здравето на животните от популацията на еднокопитните в Съюза, поради което вносът на еднокопитни животни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от вида еднокопитни животни от Мексико следва да не бъде разрешен.

(7)

Следователно данните за посочената трета държава в приложение I към Решение 2004/211/ЕО следва да бъдат изменени.

(8)

Поради това Решение 2004/211/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В приложение I към Решение 2004/211/ЕО данните за Мексико се заменят със следното:

„MX

Мексико

MX-0

Цялата територия

D

—“

 

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 3 април 2013 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

(2)  ОВ L 192, 23.7.2010 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 73, 11.3.2004 г., стр. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2948


5.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/21


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 20 март 2013 година

за отмяна на решения ЕЦБ/2011/4 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от ирландското правителство, ЕЦБ/2011/10 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от португалското правителство, ЕЦБ/2012/32 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и ЕЦБ/2012/34 относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения, деноминирани в чуждестранна валута

(ЕЦБ/2013/5)

(2013/168/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире, член 12.1, член 18 и член 34.1, второ тире,

като взе предвид Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (1), и по-специално раздел 1.6 и раздели 6.3.1 и 6.3.2 от приложение I към тях,

като има предвид, че:

(1)

Съдържанието на Решение ЕЦБ/2012/34 от 19 декември 2012 г. относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения, деноминирани в чуждестранна валута (2), следва да бъде включено в Насоки ЕЦБ/2012/18 от 2 август 2012 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (3) — основният правен акт, уреждащ временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения.

(2)

От съображения за яснота и съгласуваност и с оглед опростяване на рамката за обезпеченията на Евросистемата, съдържанието на решения ЕЦБ/2011/4 от 31 март 2011 г. относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от ирландското правителство (4), ЕЦБ/2011/10 от 7 юли 2011 г. относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от португалското правителство (5), и ЕЦБ/2012/32 от 19 декември 2012 г. относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция (6), следва също да бъде включено в насоки, обхващащи временни мерки по отношение на допустимостта на обезпечения за операции по рефинансиране на Евросистемата.

(3)

Тези стъпки, които са предприети посредством преработване на Насоки ЕЦБ/2012/18, следва освен това да позволят на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, да въведат в изпълнение допълнителните мерки за засилена кредитна подкрепа в договорната и регулаторна рамка, приложима за техните контрагенти.

(4)

Поради това решения ЕЦБ/2011/4, ЕЦБ/2011/10, ЕЦБ/2012/32 и ЕЦБ/2012/34 следва да бъдат отменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Отмяна на решения ЕЦБ/2011/4, ЕЦБ/2011/10, ЕЦБ/2012/32 и ЕЦБ/2012/34

1.   Решения ЕЦБ/2011/4, ЕЦБ/2011/10, ЕЦБ/2012/32 и ЕЦБ/2012/34 се отменят, считано от 3 май 2013 г.

2.   Препращанията към отменените решения се тълкуват като препращания към Насоки ЕЦБ/2013/4.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 22 март 2013 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 20 март 2013 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 14, 18.1.2013 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 218, 15.8.2012 г., стр. 20.

(4)  ОВ L 94, 8.4.2011 г., стр. 33.

(5)  ОВ L 182, 12.7.2011 г., стр. 31.

(6)  ОВ L 359, 29.12.2012 г., стр. 74.


5.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/22


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 20 март 2013 година

относно правилата за използване като обезпечение за операциите по паричната политика на Евросистемата на собствено ползвани необезпечени държавно гарантирани банкови облигации

(ЕЦБ/2013/6)

(2013/169/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире и членове 12.1, 14.3 и 18.2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 18.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „НЦБ“), могат да осъществяват кредитни операции с кредитните институции и други участници на пазара, при които предоставянето на заеми се основава на адекватни обезпечения. Стандартните условия, при които ЕЦБ и НЦБ са готови да извършват кредитни операции, включително критериите, определящи допустимостта на обезпечения за целите на кредитни операции на Евросистемата, са установени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (1)

(2)

Съгласно раздел 1.6 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 Управителният съвет може по всяко време да променя инструментите, условията, критериите и процедурите за извършването на операции по паричната политика на Евросистемата.

(3)

Прякото използване на собствено ползвани необезпечени държавно гарантирани банкови облигации и непрякото използване на такива облигации, когато те са включени в пула от обезпечени облигации, емитирани от същия контрагент, който е емитирал необезпечените банкови облигации, или от лица, които са в тесни връзки с този контрагент, следва да бъде изцяло изключено като обезпечение за операции по паричната политика на Евросистемата от 1 март 2015 г. При извънредни обстоятелства Управителният съвет може да предостави временни дерогации от тази забрана на контрагенти, участващи в операции по паричната политика на Евросистемата.

(4)

Условията на това изключение следва да бъдат установени в решение на ЕЦБ,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Промени в правилата за използване като обезпечение на собствено ползвани необезпечени държавно гарантирани банкови облигации

1.   От 1 март 2015 г. необезпечени банкови облигации, емитирани от контрагента, който ги използва, или от лица, които са в тесни връзки с контрагента, и изцяло гарантирани от един или няколко публичноправни субекта от Европейското икономическо пространство (ЕИП), които имат право да събират данъци, не могат повече да се използват като обезпечение за операциите по паричната политика на Евросистемата от този контрагент както: а) пряко; така и б) непряко, когато те са включени в пула от обезпечени облигации, емитирани от същия контрагент, който е емитирал необезпечените банкови облигации, или от лица, които са в тесни връзки с този контрагент.

2.   В извънредни случаи Управителният съвет може да вземе решение за временни дерогации от забраната, установена в параграф 1, за максимален срок от три години. Искане за дерогация се придружава от план за финансиране, в който е посочено как собственото ползване на необезпечени държавно гарантирани банкови облигации от отправилия искането контрагент ще бъде преустановено постепенно, до не по-късно от три години след предоставянето на дерогацията.

3.   В случай на несъответствие между настоящото решение, Насоки ЕЦБ/2011/14 и Насоки ЕЦБ/2013/4 от 20 март 2013 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (2), въведени в изпълнение на национално ниво от НЦБ, настоящото решение има предимство.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 22 март 2013 година.

Съставено във Франкфурт на Майн на 20 март 2013 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1.

(2)  Вж. стр. 23 от настоящия брой на Официален вестник.


НАСОКИ

5.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/23


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 20 март 2013 година

относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9

(преработен текст)

(ЕЦБ/2013/4)

(2013/170/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире и членове 5.1, 12.1, 14.3 и 18.2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Насоки ЕЦБ/2012/18 от 2 август 2012 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (1) бяха съществено изменени. Предвид необходимостта от допълнителни изменения Насоки ЕЦБ/2012/18 следва да се преработят от съображения за яснота.

(2)

Съгласно член 18.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „НЦБ“), могат да осъществяват кредитни операции с кредитните институции и други участници на пазара, при които предоставянето на заеми се основава на адекватни обезпечения. Общите условия, при които ЕЦБ и НЦБ са готови да извършват кредитни операции, включително критериите, определящи допустимостта на обезпеченията за целите на кредитните операции на Евросистемата, са установени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (2).

(3)

На 8 декември 2011 г. и на 20 юни 2012 г. Управителният съвет взе решение относно допълнителни мерки за засилена кредитна подкрепа, за да насърчи банковото кредитиране и ликвидността на паричния пазар в еврозоната, включително мерките, съдържащи се в Решение ЕЦБ/2011/25 от 14 декември 2011 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (3). Освен това препратките към резервното съотношение в Насоки ЕЦБ/2007/9 от 1 август 2007 г. относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (4) трябваше да се приведат в съответствие с измененията в Регламент (ЕО) № 1745/2003 на Европейската централна банка от 12 септември 2003 г. за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) (5), въведени с Регламент (ЕС) № 1358/2011 (6).

(4)

В Решение ЕЦБ/2012/4 от 21 март 2012 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2011/25 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (7) беше предвидено, че НЦБ не следва да бъдат задължени да приемат като обезпечение при кредитни операции на Евросистемата допустими банкови облигации, гарантирани от държава членка по програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд или от държава членка, чиято кредитна оценка не е в съответствие с бенчмарка на Евросистемата за установяване на нейното минимално изискване за високи кредитни стандарти.

(5)

В Решение ЕЦБ/2012/12 от 3 юли 2012 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2011/25 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (8) също така беше преразгледано изключението от забраната за тесни връзки, установено в раздел 6.2.3.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, по отношение на държавно гарантираните банкови облигации, собствено ползвани като обезпечение от контрагенти.

(6)

На контрагентите, участващи в кредитните операции на Евросистемата, следва да бъде позволено да повишават нивата на собствено ползване на държавно гарантирани банкови облигации, които са имали на 3 юли 2012 г., при условие на предварителното одобрение на Управителния съвет при извънредни обстоятелства. Необходимо е исканията, представени на Управителния съвет за предварително одобрение, да бъдат придружени от план за финансиране.

(7)

На 2 август 2012 г. Решение ЕЦБ/2011/25 беше заменено с Насоки ЕЦБ/2012/18, които бяха въведени от НЦБ в техните договорни споразумения или регулаторни разпоредби.

(8)

Насоки ЕЦБ/2012/18 бяха изменени на 10 октомври 2012 г. с Насоки ЕЦБ/2012/23 (9), които временно разшириха критериите за определяне на допустимостта на активи, които да бъдат използвани като обезпечение в операции на паричната политика на Евросистемата, приемайки търгуеми дългови инструменти, деноминирани в британски лири, йени или щатски долари, като допустими активи за операции на паричната политика. Намаления от преоценка, отразяващи историческата колебливост на съответните обменни курсове, бяха приложени спрямо такива търгуеми дългови инструменти.

(9)

В Насоки ЕЦБ/2013/2 от 23 януари 2013 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/18 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (10) е посочена процедурата, приложима спрямо предсрочното погасяване на операции по дългосрочно рефинансиране от контрагентите, за да се осигури, че всички НЦБ прилагат едни и същи условия. По-специално, режимът на санкциите, изложен в допълнение 6 към приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, се прилага в случаите, когато контрагент, поискал предсрочно погасяване, не успее до падежа изцяло или частично да покрие сумата, която трябва да бъде погасена към съответната НЦБ.

(10)

Насоки ЕЦБ/2012/18 следва да бъдат допълнително изменени, за да включат съдържанието на Решение ЕЦБ/2012/34 от 19 декември 2012 г. относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения, деноминирани в чуждестранна валута (11), и да осигурят, че НЦБ не са длъжни да приемат като обезпечение при кредитни операции на Евросистемата допустими необезпечени банкови облигации, които са: а) емитирани от контрагентите, които ги използват, или от лица, които са в тесни връзки с контрагентите; и б) изцяло гарантирани от държава членка, чиято кредитна оценка не отговаря на високите кредитни стандарти на Евросистемата и за която Управителният съвет счита, че изпълнява програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд.

(11)

От съображения за яснота и улеснение съдържанието на решения ЕЦБ/2011/4 от 31 март 2011 г. относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от ирландското правителство (12), ЕЦБ/2011/10 от 7 юли 2011 г. относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от португалското правителство (13), и ЕЦБ/2012/32 от 19 декември 2012 г. относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция (14), следва да бъде включено в настоящите насоки, заедно с всички останали временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения.

(12)

Допълнителните мерки, изложени в настоящите насоки, следва да се прилагат временно, докато Управителният съвет счете, че те не са необходими повече, за да се осигури подходящ трансмисионен механизъм на паричната политика,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Допълнителни мерки по отношение на операции по рефинансиране и допустими обезпечения

1.   Правилата за извършване на операции по паричната политика на Евросистемата и критериите за допустимост на обезпечения, установени в настоящите насоки, се прилагат във връзка с Насоки ЕЦБ/2011/14.

2.   В случай на несъответствие между настоящите насоки и Насоки ЕЦБ/2011/14, въведени в изпълнение на национално ниво от НЦБ, настоящите насоки имат предимство. НЦБ продължават да прилагат всички разпоредби от Насоки ЕЦБ/2011/14 без изменение, освен ако в настоящите насоки е предвидено друго.

3.   За целите на член 5, параграф 1 и член 7 Ирландия, Република Гърция и Португалия се считат за държави членки от еврозоната, изпълняващи програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд.

Член 2

Възможност за намаляване на размера или прекратяване на операции по дългосрочно рефинансиране

1.   Евросистемата може да реши, че при определени условия контрагентите могат да намалят размера на или да прекратят определени операции по дългосрочно рефинансиране преди падежа (намаляването на размера или прекратяването са също така наричани заедно по-долу „предсрочно погасяване“). В съобщението за провеждане на търга се посочва дали се прилага възможността да се намали размерът на или да се прекратят въпросните операции преди падежа, както и датата, от която тази възможност може да бъде упражнена. Тази информация може да бъде предоставена алтернативно по друг начин, счетен за подходящ от Евросистемата.

2.   Даден контрагент може да упражни възможността да намали размера на или да прекрати операции по дългосрочно рефинансиране преди падежа, като уведоми съответната НЦБ за размера, който възнамерява да погаси съгласно процедурата за предсрочно погасяване, както и за датата, на която възнамерява да извърши това предсрочно погасяване, поне една седмица преди датата на това предсрочно погасяване. Освен ако е предвидено друго от Евросистемата, предсрочно погасяване може да бъде извършено на всяка дата, която съвпада с датата на сетълмента на основна операция по рефинансиране на Евросистемата, при условие че контрагентът направи уведомлението, посочено в настоящия параграф, поне една седмица преди тази дата.

3.   Уведомлението, посочено в параграф 2, става задължително за контрагента една седмица преди датата на предсрочно погасяване, която е посочена в него. Ако контрагентът не успее до падежа изцяло или частично да покрие дължимата сума съгласно процедурата за предсрочно погасяване, това може да доведе до налагането на имуществена санкция, посочена в раздел 1 от допълнение 6 към приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14. Разпоредбите на раздел 1 от допълнение 6, приложими спрямо нарушенията на правилата, свързани с тръжните операции, се прилагат в случаите, когато даден контрагент не успее изцяло или частично да покрие дължимата сума на датата за предсрочно погасяване, посочена в параграф 2. Налагането на имуществена санкция не засяга правото на НЦБ да използва средствата за правна защита, предвидени в случай на неизпълнение, изложени в приложение II към Насоки ЕЦБ/2011/14.

Член 3

Допускане на определени допълнителни ценни книжа, обезпечени с активи

1.   В допълнение към обезпечените с активи ценни книжа, допустими съгласно глава 6 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, обезпечените с активи ценни книжа, които не удовлетворяват изискванията за кредитна оценка по раздел 6.3.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, но които иначе отговарят на всички критерии за допустимост, приложими към обезпечените с активи ценни книжа съгласно Насоки ЕЦБ/2011/14, са допустими като обезпечение за операции по паричната политика на Евросистемата, при условие че те имат два рейтинга от най-малко BBB (15) при емитирането им и след това. Те също така следва да отговарят на всяко от следните изисквания:

а)

активите, генериращи паричен поток, които обезпечават ценните книжа, обезпечени с активи, следва да принадлежат към един от следните класове активи: i) жилищни ипотеки; ii) кредити за малки и средни предприятия (МСП); iii) търговски ипотеки; iv) кредити за покупка на автомобили; v) лизинг; и vi) потребителско кредитиране;

б)

няма да има смесване на различни класове активи в активите, генериращи паричен поток;

в)

активите, генериращи паричен поток, които обезпечават ценните книжа, обезпечени с активи, не включват кредити, които попадат в някоя от следните категории:

i)

към момента на емитиране на обезпечените с активи ценни книжа са необслужвани;

ii)

са необслужвани при инкорпорирането им в обезпечени с активи ценни книжа до падежа на обезпечените с активи ценни книжа, например чрез заместване или подмяна на активите, генериращи паричен поток;

iii)

във всеки един момент са структурирани, синдикирани или представляват кредити към дружества с високо равнище на дълг;

г)

документите на сделката с обезпечените с активи ценни книжа съдържат разпоредби за приемственост в обслужването.

2.   За обезпечени с активи ценни книжа, посочени в параграф 1, които имат два рейтинга от най-малко A (16), се прилага допустимо отклонение от 16 %.

3.   За обезпечени с активи ценни книжа, посочени в параграф 1, които нямат два рейтинга от най-малко А, се прилагат следните допустими отклонения: а) за обезпечени с активи ценни книжа, обезпечени с търговски ипотеки, се прилага допустимо отклонение от 32 %; и б) за всички други обезпечени с активи ценни книжа се прилага допустимо отклонение от 26 %.

4.   Контрагент не може да предостави обезпечени с активи ценни книжа, които са допустими съгласно параграф 1 като обезпечение, ако контрагентът или трето лице, с което той има тесни връзки, предоставя хеджиране на лихвени проценти по отношение на обезпечената с активи ценна книга.

5.   НЦБ може да приема като обезпечение за операции по паричната политика на Евросистемата обезпечени с активи ценни книжа, чиито базови активи включват жилищни ипотеки или кредити за МСП, или и двете, и които не удовлетворяват изискванията за кредитна оценка по раздел 6.3.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 и изискванията, посочени в параграф 1, букви от а) до г) и параграф 4 по-горе, но които иначе отговарят на всички критерии за допустимост, приложими към обезпечени с активи ценни книжа съгласно Насоки ЕЦБ/2011/14 и имат два рейтинга от най-малко BBB. Такива обезпечени с активи ценни книжа се ограничават до тези, емитирани преди 20 юни 2012 г. и за тях се прилага допустимо отклонение от 32 %.

6.   По смисъла на настоящия член:

1)

„жилищна ипотека“ включва, освен обезпечени с ипотека жилищни кредити, гарантирани жилищни кредити (без ипотека върху недвижим имот), ако гаранцията е платима веднага при неизпълнение. Такава гаранция може да се предоставя посредством различни видове договори, включително застрахователни договори, при условие че се предоставят от публичноправни субекти или от финансова институция, която подлежи на публичен надзор. Кредитната оценка на гаранта, за целите на такива гаранции, трябва да е в съответствие със степен на кредитно качество 3 по хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата по време на сделката;

2)

„малко предприятие“ и „средно предприятие“ означава лице, занимаващо се с икономическа дейност, независимо от неговата правна форма, при което отчитаните продажби за лицето, или ако лицето е част от консолидирана група — за консолидираната група, са по-малко от 50 млн. евро;

3)

„необслужван кредит“ включва кредити, при които плащането на лихвата или главницата е просрочено с 90 или повече дни и длъжникът е в неизпълнение, както е определено в точка 44 от приложение VII към Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (17), или когато има основателни причини за съмнение, че плащането няма да бъде извършено изцяло;

4)

„структуриран кредит“ е структура, в която са включени подчинени вземания по кредити;

5)

„синдикиран кредит“ означава кредит, предоставен от група кредитодатели в кредитен синдикат;

6)

„кредит към дружество с високо равнище на дълг“ е кредит, предоставен на дружество, което вече има съществена степен на задлъжнялост, като финансиране за изкупуване или поглъщане, при което кредитът се използва за придобиването на собствения капитал на дружество, което също е длъжникът по кредита;

7)

„разпоредби за приемственост в обслужването“ са разпоредби в правната документация на обезпечените с активи ценни книжа, които осигуряват, че неизпълнението от страна на обслужващото лице не води до прекратяване на обслужването, и които включват причините за определяне на резервно обслужващо лице, както и план за действие на високо равнище, очертаващ оперативните стъпки, които се предприемат след определянето на резервното обслужващо лице, и как ще се прехвърля обслужването на кредита.

Член 4

Допускане на определени допълнителни вземания по кредити

1.   НЦБ могат да приемат като обезпечение за операции по паричната политика на Евросистемата вземания по кредити, които не удовлетворяват критериите за допустимост на Евросистемата.

2.   НЦБ, които решат да приемат вземания по кредити в съответствие с параграф 1, създават за тази цел критерии за допустимост и мерки за контрол на риска, като определят отклонения от изискванията на приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14. Такива критерии за допустимост и мерки за контрол на риска включват критерий, че вземанията по кредити се уреждат по законодателството на държавата членка на НЦБ, създаваща критериите за допустимост и мерките за контрол на риска. Критериите за допустимост и мерките за контрол на риска се одобряват предварително от Управителния съвет.

3.   При изключителни обстоятелства НЦБ могат, след предварително одобрение от Управителния съвет, да приемат вземания по кредити: а) за прилагане на критериите за допустимост и мерките за контрол на риска, създадени от друга НЦБ, съгласно параграфи 1 и 2; или б) уредени по законодателството на държава членка, различна от държавата членка, в която е установена приемащата НЦБ.

4.   Друга НЦБ предоставя само подкрепа на НЦБ, приемаща вземания по кредити съгласно параграф 1, ако е договорена двустранно между двете НЦБ и е одобрена предварително от Управителния съвет.

Член 5

Приемане на определени държавно гарантирани банкови облигации

1.   НЦБ не е длъжна да приема като обезпечение при кредитни операции на Евросистемата допустими необезпечени банкови облигации, които: а) не отговарят на изискването за високи кредитни стандарти на Евросистемата; б) са емитирани от контрагента, който ги използва, или от лица, които са в тесни връзки с контрагента; и в) са изцяло гарантирани от държава членка: i) чиято кредитна оценка не е в съответствие с изискването за високи кредитни стандарти на Евросистемата за емитенти и гаранти на търгуеми активи, установено в раздели 6.3.1 и 6.3.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14; и ii) която изпълнява програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд съгласно оценката на Управителния съвет.

2.   НЦБ информират Управителния съвет, когато решат да не приемат като обезпечение ценните книжа, описани в параграф 1.

3.   Контрагенти не могат да представят необезпечени банкови облигации, емитирани от тях самите или от лица, които са в тесни връзки с тях, и гарантирани от публичноправен субект от Европейското икономическо пространство, имащ право да налага данъци, като обезпечение за кредитни операции на Евросистемата над номиналната стойност на тези облигации, вече представени като обезпечение на 3 юли 2012 г.

4.   В извънредни случаи Управителният съвет може да вземе решение за временни дерогации от изискването, установено в параграф 3, за максимален срок от три години. Искане за дерогация се придружава от план за финансиране, в който е посочено как собственото ползване на необезпечени държавно гарантирани банкови облигации от отправилия искането контрагент ще бъде преустановено постепенно, до не по-късно от три години след одобрението на дерогацията. Дерогация, която вече е предоставена след 3 юли 2012 г., продължава да се прилага, докато настъпи моментът за преразглеждането ѝ.

Член 6

Приемане на някои активи, деноминирани в британски лири, йени или щатски долари, като допустимо обезпечение

1.   Търгуемите дългови инструменти, посочени в раздел 6.2.1 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 и деноминирани в британски лири, йени или щатски долари, представляват допустимо обезпечение за операциите на паричната политика на Евросистемата, при условие че: а) те са емитирани и държани/сетълментът им е извършен в еврозоната; б) емитентът е установен в Европейското икономическо пространство; и в) те отговарят на всички други критерии за допустимост, посочени в раздел 6.2.1 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.

2.   Евросистемата прилага следните намаления от преоценка спрямо такива търгуеми дългови инструменти: а) намаление от 16 % спрямо активи, деноминирани в британски лири или щатски долари; и б) намаление от 26 % спрямо активи, деноминирани в йени.

3.   Търгуемите дългови инструменти, описани в параграф 1, които имат купони, индексирани спрямо един лихвен процент на паричния пазар в тяхната валута на деноминация или спрямо инфлационен индекс, които не съдържат дискретни променливи (discrete range), свързано начисляване (range accrual), задържащ механизъм (ratchet) или подобни сложни структури за съответната държава, също представляват допустимо обезпечение за целите на операциите по паричната политика на Евросистемата.

4.   ЕЦБ може да публикува на уебсайта си www.ecb.europa.eu списък с други приемливи референтни лихвени проценти в чуждестранна валута, освен посочените в параграф 3, след като бъдат одобрени от Управителния съвет.

5.   Само членове 1, 3, 5, 6 и 8 от настоящите насоки се прилагат спрямо деноминирани в чуждестранна валута търгуеми активи.

Член 7

Суспендиране на изискванията за праговете за кредитно качество за някои търгуеми инструменти

1.   Минималните изисквания за праговете за кредитно качество на Евросистемата, посочени в рамковите правила за кредитна оценка на Евросистемата за търгуеми активи в раздел 6.3.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, се суспендират в съответствие с параграф 2.

2.   Прагът за кредитно качество на Евросистемата не се прилага за търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от централните правителства на държави членки от еврозоната по програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд, освен ако Управителният съвет реши, че съответната държава членка не изпълнява условията на финансовата помощ и/или на макроикономическата програма.

3.   Спрямо търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от централното правителство на Република Гърция, се прилагат специалните допустими отклонения, изложени в приложение I към настоящите насоки.

Член 8

Влизане в сила, изпълнение и прилагане

1.   Настоящите насоки влизат в сила на 22 март 2013 г.

2.   НЦБ предприемат необходимите мерки за изпълнение на член 5, член 6, параграфи 3—5 и член 7 и прилагат настоящите насоки от 3 май 2013 г. Те уведомяват ЕЦБ относно текстовете и средствата, свързани с тези мерки, най-късно до 19 април 2013 г.

3.   Член 5 се прилага до 28 февруари 2015 г.

Член 9

Изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9

В част 5 от приложение III параграфът, следващ таблица 2, се заменя със следното:

Изчисляване на еднократна отстъпка за контролни цели (R6):

Еднократна отстъпка: Отстъпката се прилага за всяка кредитна институция. Всяка кредитна институция приспада максималната еднократна отстъпка за намаляване на административните разходи по управление на много малки задължителни резерви. Ако [резервната база × резервното съотношение] е по-малко от 100 000 евро, тогава еднократната отстъпка е равна на [резервната база × резервното съотношение]. Ако [резервната база × резервното съотношение] е по-голямо или равно на 100 000 евро, тогава еднократната отстъпка е равна на 100 000 евро. Институциите, на които е разрешено да отчитат като група статистически данни относно тяхната консолидирана резервна база (съгласно приложение III, част 2, раздел 1 от Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32), държат минималните резерви чрез една от институциите от групата, която действа като посредник изключително за тези институции. В съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 на Европейската централна банка от 12 септември 2003 г. за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) (18), в последния случай само групата като цяло има право да приспада еднократната отстъпка.

Минималните (или „задължителните“) резерви се изчисляват, както следва:

Formula

Резервното съотношение се определя съгласно Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9).

Член 10

Отмяна

1.   Насоки ЕЦБ/2012/18 се отменят, считано от 3 май 2013 г.

2.   Позоваванията на Насоки ЕЦБ/2012/18 се считат за позовавания на настоящите насоки и се четат в съответствие с таблицата на съответствието в приложение III.

Член 11

Адресати

Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 20 март 2013 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 218, 15.8.2012 г., стр. 20.

(2)  ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 341, 22.12.2011 г., стр. 65.

(4)  ОВ L 341, 27.12.2007 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 10.

(6)  Регламент (ЕС) № 1358/2011 на Европейската централна банка от 14 декември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) (ЕЦБ/2011/26) (ОВ L 338, 21.12.2011 г., стр. 51).

(7)  ОВ L 91, 29.3.2012 г., стр. 27.

(8)  ОВ L 186, 14.7.2012 г., стр. 38.

(9)  ОВ L 284, 17.10.2012 г., стр. 14.

(10)  ОВ L 34, 5.2.2013 г., стр. 18.

(11)  ОВ L 14, 18.1.2013 г., стр. 22.

(12)  ОВ L 94, 8.4.2011 г., стр. 33.

(13)  ОВ L 182, 12.7.2011 г., стр. 31.

(14)  ОВ L 359, 29.12.2012 г., стр. 74.

(15)  Рейтинг „BBB“ е рейтинг от най-малко „Baa3“ от Moody’s, „BBB-“ от Fitch или Standard & Poor’s или рейтинг „BBB“ от DBRS.

(16)  Рейтинг „A“ е рейтинг от най-малко „A3“ от Moody’s, „A-“ от Fitch или Standard & Poor’s или рейтинг „AL“ от DBRS.

(17)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(18)  ОВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 10.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица за допустимите отклонения, които се прилагат спрямо търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция

Гръцки държавни облигации (ГДО)

Падежен клас

Допустими отклонения за фиксирани купони и купони с плаващ лихвен процент

Допустими отклонения за нулев купон

0—1

15,0

15,0

1—3

33,0

35,5

3—5

45,0

48,5

5—7

54,0

58,5

7—10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Държавно гарантирани банкови облигации (ДГБО) и държавно гарантирани нефинансови корпоративни облигации

Падежен клас

Допустими отклонения за фиксирани купони и купони с плаващ лихвен процент

Допустими отклонения за нулев купон

0—1

23,0

23,0

1—3

42,5

45,0

3—5

55,5

59,0

5—7

64,5

69,5

7—10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОТМЕНЕНИ НАСОКИ И ТЕХНИТЕ ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ

 

Насоки ЕЦБ/2012/18 (ОВ L 218, 15.8.2012 г., стр. 20)

 

Насоки ЕЦБ/2012/23 (ОВ L 284, 17.10.2012 г., стр. 14)

 

Насоки ЕЦБ/2013/2 (ОВ L 34, 5.2.2013 г., стр. 18)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Насоки ЕЦБ/2012/18

Настоящите насоки

Членове 1—5

Членове 1—5

Член 5а

Член 6, параграфи 1 и 2

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Член 9

Член 8

Член 7

Член 9

Член 10

Решение ЕЦБ/2011/4

Настоящите насоки

Членове 2 и 3

Член 7

Решение ЕЦБ/2011/10

Настоящите насоки

Членове 2 и 3

Член 7

Решение ЕЦБ/2012/32

Настоящите насоки

Членове 2 и 3

Член 7

Решение ЕЦБ/2012/34

Настоящите насоки

Членове 1 и 2

Член 6, параграфи 3 и 4