ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.079.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 79

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
21 март 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 252/2013/EC на Съвета от 11 март 2013 година за създаване на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2013 — 2017 г.

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

4

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 253/2013 на Комисията от 15 януари 2013 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с адаптиране след преразглеждането на Международната стандартна класификация на образованието ISCED по отношение на променливите и разбивките, които следва да се представят ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 254/2013 на Комисията от 20 март 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 340/2008 относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) ( 1 )

7

 

*

Регламент (ЕС) № 255/2013 на Комисията от 20 март 2013 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научния и техническия напредък, на приложения IВ, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци ( 1 )

19

 

*

Регламент (ЕС) № 256/2013 на Комисията от 20 март 2013 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на натриев аскорбат (E 301) в препарати с витамин D, предназначени за употреба в храни за кърмачета и малки деца ( 1 )

24

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 257/2013 на Комисията от 20 март 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

27

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2013/142/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 12 март 2013 година относно подобряване на демократичността и ефикасността на провеждането на изборите за Европейски парламент

29

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 839/2008 на Комисията от 31 юли 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на приложения II, III и IV относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху определени продукти (ОВ L 234, 30.8.2008 г.)

33

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 524/2011 на Комисията от 26 май 2011 г. за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от бифенил, делтаметрин, етофумезат, изопиразам, пропиконазол, пиметрозин, пириметанил и тебуконазол във и върху определени продукти (ОВ L 142, 28.5.2011 г.)

34

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕШЕНИЯ

21.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/1


РЕШЕНИЕ № 252/2013/EC НА СЪВЕТА

от 11 март 2013 година

за създаване на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2013 — 2017 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 352 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

Предвид целите, за които е създадена Агенцията на Европейския съюз за основните права („Агенцията“), и за да може тя да изпълнява своите задачи адекватно, конкретните тематични области на нейната дейност трябва да се определят в многогодишна рамка, която да обхваща период от пет години, съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права (1).

(2)

Съветът прие първата многогодишна рамка с Решение 2008/203/ЕО на Съвета от 28 февруари 2008 г. за изпълнение на Регламент (ЕО) № 168/2007 по отношение на приемането на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2007 — 2012 г. (2).

(3)

Многогодишната рамка следва да се изпълнява единствено при спазване на приложното поле на законодателството на Съюза.

(4)

Многогодишната рамка следва да отговаря на приоритетите на Съюза, като отчита надлежно насоките, произтичащи от резолюциите на Европейския парламент и заключенията на Съвета в областта на основните права.

(5)

Многогодишната рамка следва да е съобразена с финансовите и човешките ресурси на Агенцията.

(6)

Многогодишната рамка следва да включва разпоредби, които да осигурят взаимно допълване с правомощията на другите органи, служби и агенции на Съюза, както и с тези на Съвета на Европа и на другите международни организации, действащи в областта на основните права. Най-важните агенции и органи на Съюза във връзка с тази многогодишна рамка са Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), създадена с Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3), Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (FRONTEX), създадена с Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета (4), Европейската мрежа за миграцията, създадена с Решение 2008/381/ЕО на Съвета (5), Европейският институт за равенство между половете (EIGE), създаден с Регламент (ЕО) № 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета (6), Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), създаден с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (7), Звеното на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст), създадено с Решение 2002/187/ПВР на Съвета (8), Европейската полицейска служба (Европол), създадена с Решение 2009/371/ПВР на Съвета (9), Европейският полицейски колеж (CEPOL), създаден с Решение 2005/681/ПВР на Съвета (10), Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (Агенция за информационните технологии), създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета (11), и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, създадена с Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета (12).

(7)

Многогодишната рамка следва да включва в тематичните области на дейност на Агенцията борбата с расизма, ксенофобията и свързаните с тях прояви на нетърпимост.

(8)

Предвид значението за Съюза на борбата с бедността и социалното изключване, който я обяви за една от петте цели на стратегията за растеж „Европа 2020“, при събирането и разпространението на данни в тематичните области, определени с настоящото решение, Агенцията следва да отчита икономическите и социалните предпоставки, които дават възможност на хората пълноценно да се възползват от основните си права.

(9)

По искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията Агенцията може да изпълнява задачи извън тематичните области, определени в многогодишната рамка, в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 168/2007, при условие че нейните финансови и човешки ресурси позволяват това. В съответствие с приетата от Европейския съвет Стокхолмска програма — Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите (13), институциите следва да използват пълноценно експертния опит на Агенцията и, когато е целесъобразно, да се консултират с нея, в съответствие с мандата ѝ, по отношение на разработването на политиките и законодателството, които оказват въздействие върху основните права.

(10)

При изготвянето на предложението Комисията се консултира с управителния съвет на Агенцията и на 18 октомври 2011 г. получи писмени бележки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Многогодишна рамка

1.   Създава се многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права („Агенцията“) за периода 2013 — 2017 г.

2.   В съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 168/2007 Агенцията изпълнява задачите, определени в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 168/2007, в посочените в член 2 от настоящото решение тематични области.

Член 2

Тематични области

Тематичните области са следните:

а)

достъп до правосъдие;

б)

жертви на престъпления, включително обезщетения за жертвите на престъпления;

в)

информационно общество, и по-специално зачитане на личния живот и защита на личните данни;

г)

интеграция на ромите;

д)

съдебно сътрудничество, с изключение на наказателноправните въпроси;

е)

права на детето;

ж)

дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

з)

имиграция и интеграция на мигрантите, визи и граничен контрол и убежище;

и)

расизъм, ксенофобия и свързаните с тях прояви на нетърпимост.

Член 3

Взаимно допълване и сътрудничество с други органи

1.   За изпълнението на многогодишната рамка Агенцията осъществява по целесъобразност сътрудничество и координация със съответните органи, служби и агенции на Съюза, държавите членки, международните организации и гражданското общество съгласно разпоредбите на членове 7, 8 и 10 от Регламент (ЕО) № 168/2007.

2.   Агенцията се занимава с въпросите, отнасящи се до дискриминацията, основана на пола, само като част от работата ѝ и доколкото го изисква работата ѝ в контекста на член 2, буква ж), като има предвид, че Европейският институт за равенство между половете (EIGE) отговаря за събирането на данни относно равенството между половете и дискриминацията, основана на пола. Агенцията и EIGE си сътрудничат в съответствие със споразумението за сътрудничество от 22 ноември 2010 г.

3.   Агенцията си сътрудничи с Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) в съответствие със споразумението за сътрудничество от 8 октомври 2009 г. и с Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Frontex) в съответствие със споразумението за сътрудничество от 26 май 2010 г. Освен това Агенцията си сътрудничи с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Европейската мрежа за миграцията, Звеното на Съюза за съдебно сътрудничество (Евроюст), Европейската полицейска служба (Европол), Европейския полицейски колеж (CEPOL) и Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (Агенцията за информационните технологии) в съответствие със съответните бъдещи споразумения за сътрудничество. Сътрудничеството с тези органи се ограничава до дейности от обхвата на тематичните области, установени в член 2 от настоящото решение.

4.   Агенцията изпълнява задачите си в областта на информационното общество, и по-специално зачитането на личния живот и защитата на личните данни, без да се засягат отговорностите на Европейския надзорен орган по защита на данните, за да гарантира, че основните права и свободи на физическите лица, и по-специално правото им на личен живот, се зачитат от институциите и органите на Съюза, в съответствие със задълженията и правомощията, предвидени в членове 46 и 47 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

5.   Агенцията координира дейностите си с тези на Съвета на Европа в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 168/2007 и с посоченото в този член споразумение между Европейската общност и Съвета на Европа относно сътрудничеството между Агенцията на Европейския съюз за основните права и Съвета на Европа (14).

Член 4

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2013 година.

Съставено в Брюксел на 11 март 2013 година.

За Съвета

Председател

E. GILMORE


(1)  ОВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 63, 7.3.2008 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.

(4)  ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 131, 21.5.2008 г., стр. 7.

(6)  ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 9.

(7)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.

(10)  ОВ L 256, 1.10.2005 г., стр. 63.

(11)  ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.

(13)  ОВ C 115, 4.5.2010 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 186, 15.7.2008 г., стр. 7.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

21.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/4


Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

В съответствие с член 3, параграф 2 от Споразумението от 19 октомври 2005 г. между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (1) (наричано по-долу „Споразумението“), сключено чрез Решение 2006/325/ЕО на Съвета (2), при приемането на изменения на Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (3) Дания нотифицира Комисията относно взетото от нея решение дали ще прилага съдържанието на тези изменения или не.

Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (4) бе приет на 12 декември 2012 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Споразумението с писмо от 20 декември 2012 г. Дания уведоми Комисията за решението си да прилага съдържанието на Регламент (ЕС) № 1215/2012. Това означава, че разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1215/2012 ще се прилагат в отношенията между Съюза и Дания.

В съответствие с член 3, параграф 6 от Споразумението направената от Дания нотификация поражда взаимни задължения между Дания и Общността. Следователно Регламент (ЕС) № 1215/2012 съставлява изменение на Споразумението и се счита за приложен към него.

Във връзка с член 3, параграфи 3 и 4 от Споразумението прилагането на Регламент (ЕС) № 1215/2012 в Дания може да се извърши чрез изменение на съществуващото законодателство посредством решение на датския парламент. В съответствие с член 3, параграф 5, буква б) от Споразумението Дания нотифицира Комисията относно датата, на която тези законодателни мерки по прилагането влизат в сила.


(1)  ОВ L 299, 16.11.2005 г., 11. стр. 62.

(2)  ОВ L 120, 5.5.2006 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 351, 20.12.2012 г., стp. 1.


РЕГЛАМЕНТИ

21.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/5


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 253/2013 НА КОМИСИЯТА

от 15 януари 2013 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с адаптиране след преразглеждането на Международната стандартна класификация на образованието ISCED по отношение на променливите и разбивките, които следва да се представят

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2011 г. относно Европейска статистика на туризма и за отмяна на Директива 95/57/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Въвеждането на актуализирана система за класификация е от ключово значение за продължаващите усилия на Комисията да поддържа съответствието на европейската статистика, като се вземат предвид развитието и промените в областта на образованието.

(2)

Организацията за образование, наука и култура към ООН (ЮНЕСКО) преразгледа версията на Международната стандартна класификация на образованието (ISCED), използвана досега (ISCED 1997), с цел да се гарантира, че тя е в съответствие с развитието на политиките и структурите на образованието и обучението.

(3)

Поради това приложение II към Регламент (ЕС) № 692/2011 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) № 692/2011 се изменя, както следва:

1)

Раздел 1 се изменя, както следва:

а)

в част А, в категорията „Разбивки по социодемографски характеристики“„3. [незадължително] Образователна степен“ се заменя с „3. [незадължително] Достигната образователна степен“;

б)

в част Б, в категорията „Разбивки по социодемографски характеристики“„3. [незадължително] Образователна степен“ се заменя с „3. [незадължително] Достигната образователна степен“;

в)

в част В, точка 3 „Образователна степен: начална и основна образователна степен (ISCED 0, 1 или 2), средна и полувисша образователна степен (ISCED 3 или 4), висша образователна степен (ISCED 5 или 6)“ се заменя с „Достигната образователна степен: най-много първа степен на средното образование; средно образование и професионално обучение след завършено средно образование, но не висше; висше образование.“

2)

Раздел 2, част А се изменя, както следва:

а)

в категорията „Променливи“, ред 23 „[незадължително] Профил на посетителя: образователна степен“ се заменя с „[незадължително] Профил на посетителя: достигната образователна степен“;

б)

в категорията „Категории, за които трябва да се подава информация“, ред 23 „а) начална и основна образователна степен (ISCED 0, 1 или 2)“, „б) средна и полувисша образователна степен(ISCED 3 или 4)“ и „в) висша образователна степен (ISCED 5 или 6)“ се заменя със следното:

„а)

най-много първа степен на средното образование

б)

средно образование и професионално обучение след завършено средно образование, но не висше

в)

висше образование“

3)

Раздел 3 се изменя, както следва:

а)

в част А, в категорията „Разбивки по социодемографски характеристики“„3. Ниво на образование“ се заменя с „3. Достигната образователна степен“;

б)

в част Б, в категорията „Разбивки по социодемографски характеристики“„3. Ниво на образование“ се заменя с „3. Достигната образователна степен“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 януари 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 192, 22.7.2011 г., стр. 17.


21.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 254/2013 НА КОМИСИЯТА

от 20 март 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 340/2008 относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 74, параграф 1 и член 132 от него,

като има предвид, че:

(1)

Прегледът на Регламент (ЕО) № 340/2008 на Комисията от 16 април 2008 г. относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (2), проведен в съответствие с член 22, параграф 2 от посочения регламент, сочи, че регламентът следва да се измени в редица отношения.

(2)

От съображения за правна сигурност е целесъобразно да се изяснят последствията от просрочването на плащания към Агенцията. Агенцията следва да не възстановява такси или плащания, платени преди отхвърлянето на съответното подаване. Такси или плащания, платени обаче след отхвърляне, следва да бъдат възстановявани като недължимо платени суми.

(3)

По отношение на актуализациите на регистрации относно искания за спазване на поверителност е целесъобразно таксите да се прилагат последователно, независимо кога е направено искането. По отношение на актуализациите на регистрации, различни от актуализация на тонажна група, е целесъобразно да се предвиди възможност регистрантът да поиска удължаване на втория срок за заплащане на съответната такса, за да му се даде допълнително време да направи плащането.

(4)

От съображения за правна сигурност също така е целесъобразно да се изяснят съществуващите разпоредби относно намалените такси за искания за спазване на поверителност при съвместни подавания или от водещи регистранти.

(5)

По отношение на таксите за заявления в съответствие с член 62 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и на плащанията за преразглеждане на разрешения в съответствие с член 61 от посочения регламент всеки отделен сценарий на експозиция вече не следва да бъде считан автоматично за отделна употреба, тъй като броят на допълнителните употреби, за които се кандидатства в подаденото заявление за разрешаване или доклад за преразглеждане на разрешение, може да не съвпада с броя на сценариите на експозиция, фигуриращи в подаванията.

(6)

Също така следва да се изясни, че Агенцията издава една фактура, обхващаща основната такса или плащане и всички допълнителни такси или плащания, включително в случай на съвместни заявления за разрешаване и съвместни доклади за преразглеждане.

(7)

Агенцията има право да изисква доказателства, че условията за намаление или отмяна на такси или плащания са приложими. С цел да може да се провери дали тези условия са изпълнени е необходимо да се изисква представянето на такива доказателства на един от официалните езици на Съюза, а при наличие само на друг език — заедно със заверен превод на един от официалните езици на Съюза.

(8)

Също така е целесъобразно в резултат на преразглеждането на таксите и плащанията в съответствие с член 22, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 340/2008 стандартните такси и плащания да се адаптират съобразно приложимата средногодишна инфлация за април 2012 г. от 3,1 %, публикувана от Евростат.

(9)

Съществуващите намалени такси и плащания, приложими за микро-, малки и средни предприятия (МСП), следва да бъдат допълнително намалени с цел да се намали регулаторната тежест и многобройните практически трудности, с които се сблъскват МСП при спазването на задълженията си по Регламента REACH, и по-специално задължението за регистрация, които бяха констатирани от Доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите в съответствие с член 117, параграф 4 от REACH и член 46, параграф 2 от CLP и прегледа на някои елементи от REACH съгласно член 75, параграф 2 и член 138, параграфи 2, 3 и 6 от REACH (3).

(10)

С цел да се възстанови балансът в разпределението на таксите и плащанията между различните категории предприятия (според мащабите), стандартните такси и плащания следва да бъдат допълнително увеличени с 4 % в областта на регистрациите и с 3,5 % в областта на разрешенията, като от една страна се вземат предвид разходите на Агенцията и разходите, свързани с услугите, предоставяни от компетентните органи на държавите членки, и от друга страна — допълнителното намаляване на таксите и плащанията за МСП, както и броя на участващите МСП.

(11)

Цялостната корекция на таксите и плащанията е определена на такова равнище, че когато приходите от тях се обединят с други източници на приходи на Агенцията съгласно член 96, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, да са достатъчни да покрият разходите по доставените услуги.

(12)

Поради това Регламент (ЕО) № 340/2008 следва да бъде съответно изменен.

(13)

От съображения за правна сигурност настоящият регламент следва да не се прилага за валидни подавания, по които не е взето решение към датата на влизането му в сила.

(14)

Като се има предвид, че въведените вещества, посочени в член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, трябва да бъдат регистрирани до 31 май 2013 г., настоящият регламент следва да влезе в сила в най-кратък срок.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 340/2008 се изменя, както следва:

(1)

В член 3 параграф 7 се заменя със следното:

„7.   Когато регистрацията е отказана поради невъзможност на регистранта да предостави липсващата информация или в резултат на невъзможността му да заплати таксата преди изтичането на сроковете, таксите, заплатени във връзка с тази регистрация преди отказа ѝ, не се възстановяват или връщат по друг начин на регистранта.“

(2)

В член 4 параграф 7 се заменя със следното:

„7.   Когато регистрацията е отказана поради невъзможност на регистранта да предостави липсващата информация или в резултат на невъзможността му да заплати таксата преди изтичането на сроковете, таксите, заплатени във връзка с тази регистрация преди отказа ѝ, не се възстановяват или връщат по друг начин на регистранта.“

(3)

Член 5 се изменя, както следва:

(a)

В параграф 2 след втора алинея се вмъкват следните алинеи:

„При промени в разрешения достъп до информация по регистрацията Агенцията събира такса за всеки елемент, за който е направена актуализация, както е посочено в приложение III, таблици 3 и 4.

В случай на актуализация, отнасяща се до резюметата на изследването или подробните резюмета на изследването, Агенцията събира такса за всяко резюме на изследването или подробно резюме на изследването, по отношение на което е направена актуализацията.“

(b)

В параграф 6 трета алинея се заменя със следното:

„Когато в случай на други актуализации заплащането не е извършено преди изтичането на втория срок, Агенцията отказва актуализацията. По желание на заявителя Агенцията удължава втория срок, при условие че искането за това е било подадено преди изтичането на втория срок. Когато заплащането не е извършено преди изтичането на удължения срок, Агенцията отказва актуализацията.“

(c)

Параграф 7 се заменя със следното:

„7.   Когато актуализацията е отказана поради невъзможност на регистранта да предостави липсващата информация или в резултат на невъзможността му да заплати таксата преди изтичането на сроковете, таксите, заплатени във връзка с тази актуализация преди отказа ѝ, не се възстановяват или връщат по друг начин на регистранта.“

(4)

В член 6 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   В случай на искане, отнасящо се до съвместно подаване, Агенцията събира намалена такса, както е определено в приложение IV. В случай на искане от водещия регистрант Агенцията събира намалена такса само от него, както е определено в приложение IV.“

(5)

В член 7 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Когато известие или искане за удължаване е отказано поради невъзможност на производителя, вносителя или производителя на изделията да предостави липсващата информация или в резултат на невъзможността му да заплати таксата преди изтичането на крайните срокове, таксите, платени във връзка с нотификацията или искането за удължаване на срока преди съответния им отказ, не се възстановяват или връщат по друг начин на лицето, подаващо нотификацията или искането.“

(6)

В член 8, параграф 2 трета алинея се заменя със следното:

„Агенцията издава една фактура, обхващаща основната такса и всички приложими допълнителни такси, включително в случай на съвместно заявление за разрешаване.“

(7)

В член 9, параграф 2 трета алинея се заменя със следното:

„Агенцията издава една фактура, обхващаща основното плащане и всички приложими допълнителни плащания, включително в случай на съвместен доклад за преразглеждане.“

(8)

В член 13, параграф 3 след първа алинея се добавя следната алинея:

„Когато доказателствата, които трябва да се представят на Агенцията, не са на един от официалните езици на Съюза, те се придружават от заверен превод на някой от официалните езици.“

(9)

В член 22 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията също така редовно преразглежда настоящия регламент с оглед на информацията, която е от значение във връзка с предвижданията относно очакваните приходи и разходи на Агенцията. До 31 януари 2015 г. Комисията преразглежда настоящия регламент с цел да го измени, ако това е необходимо, като взема предвид по-специално разходите на Агенцията и разходите, свързани с услугите, предоставяни от компетентните органи на държавите членки.“

(10)

Приложения I—VIII към Регламент (ЕС) № 340/2008 се заменят с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент не се прилага за валидни подавания, относно които няма решение към 22 март 2013 година.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 март 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 107, 17.4.2008 г., стр. 6.

(3)  COM(2013) 49 final, SWD(2013) 25 final.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Такси за регистрации, подадени съгласно член 6, 7 или 11 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

Таблица 1

Стандартни такси

 

Индивидуално подаване

Съвместно подаване

Такса за вещества в количества от 1 до 10 тона

1 714 EUR

1 285 EUR

Такса за вещества в количества от 10 до 100 тона

4 605 EUR

3 454 EUR

Такса за вещества в количества от 100 до 1 000 тона

12 317 EUR

9 237 EUR

Такса за вещества в количества над 1 000 тона

33 201 EUR

24 901 EUR


Таблица 2

Намалени такси за мсп

 

Средно предприятие

(индивидуално подаване)

Средно предприятие

(съвместно подаване)

Малко предприятие

(индивидуално подаване)

Малко предприятие

(съвместно подаване)

Микропредприятие

(индивидуално подаване)

Микропредприятие

(съвместно подаване)

Такса за вещества в количества от 1 до 10 тона

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

Такса за вещества в количества от 10 до 100 тона

2 993 EUR

2 245 EUR

1 612 EUR

1 209 EUR

230 EUR

173 EUR

Такса за вещества в количества от 100 до 1 000 тона

8 006 EUR

6 004 EUR

4 311 EUR

3 233 EUR

616 EUR

462 EUR

Такса за вещества в количества над 1 000 тона

21 581 EUR

16 185 EUR

11 620 EUR

8 715 EUR

1 660 EUR

1 245 EUR

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Такси за регистрации, заявления за които са подадени съгласно член 17, параграф 2, член 18, параграфи 2 и 3 или член 19 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

Таблица 1

Стандартни такси

 

Индивидуално подаване

Съвместно подаване

Такса

1 714 EUR

1 285 EUR


Таблица 2

Намалени такси за мсп

 

Средно предприятие

(индивидуално подаване)

Средно предприятие

(съвместно подаване)

Малко предприятие

(индивидуално подаване)

Малко предприятие

(съвместно подаване)

Микропредприятие

(индивидуално подаване)

Микропредприятие

(съвместно подаване)

Такса

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Такси за актуализация на регистрации съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

Таблица 1

Стандартни такси за актуализация на тонажния обхват

 

Индивидуално подаване

Съвместно подаване

От 1—10 тона на 10—100 тона

2 892 EUR

2 169 EUR

От 1—10 тона на 100—1 000 тона

10 603 EUR

7 952 EUR

От 1—10 тона на над 1 000 тона

31 487 EUR

23 616 EUR

От 10—100 тона на 100—1 000 тона

7 711 EUR

5 783 EUR

От 10—100 тона на над 1 000 тона

28 596 EUR

21 447 EUR

От 100—1 000 тона на над 1 000 тона

20 885 EUR

15 663 EUR


Таблица 2

Намалени такси за мсп за актуализация на тонажния обхват

 

Средно предприятие

(индивидуално подаване)

Средно предприятие

(съвместно подаване)

Малко предприятие

(индивидуално подаване)

Малко предприятие

(съвместно подаване)

Микропредприятие

(индивидуално подаване)

Микропредприятие

(съвместно подаване)

От 1—10 тона на 10—100 тона

1 880 EUR

1 410 EUR

1 012 EUR

759 EUR

145 EUR

108 EUR

От 1—10 тона на 100—1 000 тона

6 892 EUR

5 169 EUR

3 711 EUR

2 783 EUR

530 EUR

398 EUR

От 1—10 тона на над 1 000 тона

20 467 EUR

15 350 EUR

11 021 EUR

8 265 EUR

1 574 EUR

1 181 EUR

От 10—100 тона на 100—1 000 тона

5 012 EUR

3 759 EUR

2 699 EUR

2 024 EUR

386 EUR

289 EUR

От 10—100 тона на над 1 000 тона

18 587 EUR

13 940 EUR

10 008 EUR

7 506 EUR

1 430 EUR

1 072 EUR

От 100—1 000 тона на над 1 000 тона

13 575 EUR

10 181 EUR

7 310 EUR

5 482 EUR

1 044 EUR

783 EUR


Таблица 3

Такси за други актуализации

Вид на актуализацията

Промяна в самоличността на регистранта, включваща промяна в юридическата му правосубектност

1 607 EUR

Вид на актуализацията

Индивидуално подаване

Съвместно подаване

Промяна в предоставения достъп до информация по подаването

Степен на чистота и/или идентичност на примесите или добавките

4 820 EUR

3 615 EUR

Съответна тонажна група

1 607 EUR

1 205 EUR

Резюме на изследването или подробно резюме на изследването

4 820 EUR

3 615 EUR

Информация в информационния лист за безопасност

3 213 EUR

2 410 EUR

Търговско наименование на веществото

1 607 EUR

1 205 EUR

Наименование по номенклатурата на IUPAC за невъведени вещества, посочени в член 119, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1907/2006

1 607 EUR

1 205 EUR

Наименование по номенклатурата на IUPAC за вещества, посочени в член 119, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, които се използват като междинен продукт при научноизследователска и развойна дейност или при научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси

1 607 EUR

1 205 EUR


Таблица 4

Намалени такси за мсп за други актуализации

Вид на актуализацията

Средно предприятие

Малко предприятие

Микропредприятие

Промяна в самоличността на регистранта, включваща промяна в юридическата му правосубектност

1 044 EUR

562 EUR

80 EUR

Вид на актуализацията

Средно предприятие

(индивидуално подаване)

Средно предприятие

(съвместно подаване)

Малко предприятие

(индивидуално подаване)

Малко предприятие

(съвместно подаване)

Микропредприятие

(индивидуално подаване)

Микропредприятие

(съвместно подаване)

Промяна в предоставения достъп до информация по подаването

Степен на чистота и/или идентичност на примесите или добавките

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Съответна тонажна група

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Резюме на изследването или подробно резюме на изследването

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Информация в информационния лист за безопасност

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Търговско наименование на веществото

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Наименование по номенклатурата на IUPAC за невъведени вещества, посочени в член 119, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1907/2006

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Наименование по номенклатурата на IUPAC за вещества, посочени в член 119, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, които се използват като междинен продукт при научноизследователска и развойна дейност или при научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Такси за искания съгласно член 10, буква a), подточка xi) от Регламент (ЕО) № 1907/2006

Таблица 1

Стандартни такси

Елемент, за който се изисква поверителност

Индивидуално подаване

Съвместно подаване

Степен на чистота и/или идентичност на примесите или добавките

4 820 EUR

3 615 EUR

Съответна тонажна група

1 607 EUR

1 205 EUR

Резюме на изследването или подробно резюме на изследването

4 820 EUR

3 615 EUR

Информация в информационния лист за безопасност

3 213 EUR

2 410 EUR

Търговско наименование на веществото

1 607 EUR

1 205 EUR

Наименование по номенклатурата на IUPAC за невъведени вещества, посочени в член 119, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1907/2006

1 607 EUR

1 205 EUR

Наименование по номенклатурата на IUPAC за вещества, посочени в член 119, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, които се използват като междинен продукт при научноизследователска и развойна дейност или при научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси

1 607 EUR

1 205 EUR


Таблица 2

Намалени такси за мсп

Елемент, за който се изисква поверителност

Средно предприятие

(индивидуално подаване)

Средно предприятие

(съвместно подаване)

Малко предприятие

(индивидуално подаване)

Малко предприятие

(съвместно подаване)

Микропредприятие

(индивидуално подаване)

Микропредприятие

(съвместно подаване)

Степен на чистота и/или идентичност на примесите или добавките

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Съответна тонажна група

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Резюме на изследването или подробно резюме на изследването

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Информация в информационния лист за безопасност

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Търговско наименование на веществото

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Наименование по номенклатурата на IUPAC за невъведени вещества, посочени в член 119, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1907/2006

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Наименование по номенклатурата на IUPAC за вещества, посочени в член 119, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, които се използват като междинен продукт при научноизследователска и развойна дейност или при научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Такси и плащания за нотификации за PPORD съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

Таблица 1

Такси за нотифицикации за PPORD

Стандартна такса

536 EUR

Намалена такса за средно предприятие

348 EUR

Намалена такса за малко предприятие

187 EUR

Намалена такса за микропредприятие

27 EUR


Таблица 2

Плащания за удължаване на периода на освобождаване за PPORD

Стандартно плащане

1 071 EUR

Намалено плащане за средно предприятие

696 EUR

Намалено плащане за малко предприятие

375 EUR

Намалено плащане за микропредприятие

54 EUR

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Такси за заявления за разрешаване съгласно член 62 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

Таблица 1

Стандартни такси

Основна такса

53 300 EUR

Допълнителна такса за всяко вещество

10 660 EUR

Допълнителна такса за всяка употреба

10 660 EUR

Допълнителна такса за всеки заявител

Допълнителният заявител не е МСП: 39 975 EUR

Допълнителният заявител е средно предприятие: 29 981 EUR

Допълнителният заявител е малко предприятие: 17 989 EUR

Допълнителният заявител е микропредприятие: 3 998 EUR


Таблица 2

Намалени такси за средни предприятия

Основна такса

39 975 EUR

Допълнителна такса за всяко вещество

7 995 EUR

Допълнителна такса за всяка употреба

7 995 EUR

Допълнителна такса за всеки заявител

Допълнителният заявител е средно предприятие: 29 981 EUR

Допълнителният заявител е малко предприятие: 17 989 EUR

Допълнителният заявител е микропредприятие: 3 998 EUR


Таблица 3

Намалени такси за малки предприятия

Основна такса

23 985 EUR

Допълнителна такса за всяко вещество

4 797 EUR

Допълнителна такса за всяка употреба

4 797 EUR

Допълнителна такса за всеки заявител

Допълнителният заявител е малко предприятие: 17 989 EUR

Допълнителният заявител е микропредприятие: 3 998 EUR


Таблица 4

Намалени такси за микропредприятия

Основна такса

5 330 EUR

Допълнителна такса за всяко вещество

1 066 EUR

Допълнителна такса за всяка употреба

1 066 EUR

Допълнителна такса за всеки заявител

Допълнителен заявител: 3 998 EUR

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Плащания за преразглеждане на разрешение съгласно член 61 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

Таблица 1

Стандартни плащания

Основно плащане

53 300 EUR

Допълнително плащане за всяка употреба

10 660 EUR

Допълнително плащане за всяко вещество

10 660 EUR

Допълнително плащане за всеки заявител

Допълнителният заявител не е МСП: 39 975 EUR

Допълнителният заявител е средно предприятие: 29 981 EUR

Допълнителният заявител е малко предприятие: 17 989 EUR

Допълнителният заявител е микропредприятие: 3 998 EUR


Таблица 2

Намалени плащания за средни предприятия

Основно плащане

39 975 EUR

Допълнително плащане за всяка употреба

7 995 EUR

Допълнително плащане за всяко вещество

7 995 EUR

Допълнително плащане за всеки заявител

Допълнителният заявител е средно предприятие: 29 981 EUR

Допълнителният заявител е малко предприятие: 17 989 EUR

Допълнителният заявител е микропредприятие: 3 998 EUR


Таблица 3

Намалени плащания за малки предприятия

Основно плащане

23 985 EUR

Допълнително плащане за всяка употреба

4 797 EUR

Допълнително плащане за всяко вещество

4 797 EUR

Допълнително плащане за всеки заявител

Допълнителният заявител е малко предприятие: 17 989 EUR

Допълнителният заявител е микропредприятие: 3 998 EUR


Таблица 4

Намалени плащания за микропредприятия

Основно плащане

5 330 EUR

Допълнително плащане за всяка употреба

1 066 EUR

Допълнително плащане за всяко вещество

1 066 EUR

Допълнително плащане за всеки заявител

Допълнителният заявител е микропредприятие: 3 998 EUR

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Такси за обжалване съгласно член 92 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

Таблица 1

Стандартни такси

Обжалване на решения, взети съгласно:

Такса

Член 9 или 20 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

2 356 EUR

Член 27 или 30 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

4 712 EUR

Член 51 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

7 069 EUR


Таблица 2

Намалени такси за мсп

Обжалване на решения, взети съгласно:

Такса

Член 9 или 20 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

1 767 EUR

Член 27 или 30 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

3 534 EUR

Член 51 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

5 301 EUR


21.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 255/2013 НА КОМИСИЯТА

от 20 март 2013 година

за изменение, с цел привеждане в съответствие с научния и техническия напредък, на приложения IВ, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (1), и по-специално член 58, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1013/2006 се определят условията, при които към превоза на отпадъците, изброени в приложение IIIA или IIIБ към посочения регламент, се прилага процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие. Представянето на нотификация изисква попълването на документите за нотификация и за превоз, както е посочено в приложения IA и IБ към посочения регламент. Отпадъците, изброени в приложение IIIA, IIIБ или IVA към Регламент (ЕО) № 1013/2006, могат да бъдат определени в поле 14 от приложение IA или приложение IБ, подзаглавие vi) „Друго (посочете)“. Приложение IВ към посочения регламент, съдържащо специфични указания за попълване или на приложение IА, или на приложение IБ, следва да бъде изменено, за да се поясни как тези отпадъци следва да бъдат посочени в приложения IА или IБ.

(2)

С Регламент (ЕО) № 1013/2006 се определят също така условията, при които отпадъците, изброени в приложения IIIА и IIIБ към посочения регламент, следва да се придружават от документа, който се съдържа в приложение VII към посочения регламент, когато тези отпадъци са предназначени за превоз. Тъй като в поле 10 от приложение VII не се дава възможност за определяне на отпадъци, изброени в приложения IIIА и IIIБ, такива отпадъци не могат да бъдат правилно посочени в приложение VII. Включването на отпадъци в приложения IIIА и IIIБ изисква разширяване на възможностите, посочени в поле 10 на приложение VII.

(3)

На десетото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, което се проведе от 17 до 21 октомври 2011 г., бяха приети технически насоки и ръководства за екологосъобразно управление. Вследствие на тяхното приемане приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 следва да бъде съответно актуализирано.

(4)

Регламент (ЕО) № 1013/2006 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно разпоредбите на член 39 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1013/2006 се изменя, както следва:

(1)

Приложение IВ се изменя съгласно приложение I към настоящия регламент;

(2)

Приложение VII се заменя с текста, съдържащ се в приложение II към настоящия регламент;

(3)

Приложение VIII се заменя с текста, съдържащ се в приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 март 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение IВ към Регламент (ЕО) № 1013/2006 се изменя, както следва:

а)

В точка 25, буква в) второто изречение се заличава.

б)

В точка 25, буква г) второто изречение се заличава.

в)

Към точка 25, буква д) се добавя следната алинея:

„Тези кодове могат да бъдат включени в приложения IIIA, IIIБ или IVA към настоящия регламент. В този случай номерът на приложението следва да бъде посочен пред кодовете. По отношение на приложение IIIA, съответният(те) код(ове), както е указано в приложение IIIА, следва да се използват където е уместно, в последователност един след друг. Някои позиции съгласно Базелската конвенция, като B1100, B3010 и B3020, са ограничени само до специфични потоци от отпадъци, както е указано в приложение IIIA“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ИНФОРМАЦИЯ, ПРИДРУЖАВАЩА ПРЕВОЗИТЕ НА ОТПАДЪЦИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФИ 2 И 4

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

НАСОКИ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО УПРАВЛЕНИЕ (ЧЛЕН 49)

I.

Насоки и ръководства, приети по Базелската конвенция:

1.

Технически насоки за екологосъобразно управление на биомедицински и санитарни отпадъци (Y1; Y3) (1)

2.

Технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци от оловно-кисели акумулатори (1)

3.

Технически насоки за екологосъобразно управление на пълно или частично демонтиране на кораби (1)

4.

Технически насоки за екологосъобразно оползотворяване/възстановяване на метали и метални съединения (R4) (2)

5.

Актуализирани общи технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци, състоящи се от, съдържащи или замърсени с устойчиви органични замърсители (POP) (3)

6.

Актуализирани технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци, състоящи се от, съдържащи или замърсени с полихлорирани бифенили (PCB), полихлорирани трифенили (PCT) или полибромирани бифенили (PBB) (3)

7.

Технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци, състоящи се от, съдържащи или замърсени с пестициди – алдрин, хлордан, диелдрин, ендрин, хептахлор, хексахлоробензен (HCB), мирекс или токсафен, или с HCB като промишлен химикал (3)

8.

Технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци, състоящи се от, съдържащи или замърсени с 1,1,1-трихлоро-2,2-бис (4-хлорфенил)етан (DDT) (3)

9.

Технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци, състоящи се от, съдържащи или замърсени с непреднамерено произведени полихлорирани дибензо-р-диоксини (PCDD), полихлорирани дибензофурани (PCDF), хексахлоробензен (HCB) или полихлорирани бифенили (PCB) (3)

10.

Технически насоки за екологосъобразно управление на употребявани гуми и отпадъци от пневматични гуми (4)

11.

Технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци, състоящи се от елементен живак и отпадъци, съдържащи или замърсени с живак (4)

12.

Технически насоки за екологосъобразна съвместна преработка на опасни отпадъци в пещи за цимент (4)

13.

Ръководство за екологосъобразно управление на употребявани и излезли от употреба мобилни телефони (4)

14.

Ръководство за екологосъобразно управление на употребявано и излязло от употреба компютърно оборудване, раздели 1, 2, 4, и 5 (4)

II.

Насоки, приети от ОИСР:

Технически насоки за екологосъобразно управление на специфични потоци от отпадъци:

Употребявани персонални компютри и отпадъци от тях (5)

III.

Насоки, приети от Международната морска организация (ММО):

Насоки за рециклиране на кораби (6)

IV.

Насоки, приети от Международната организация на труда (МОТ):

Безопасност и здраве при демонтиране на кораби: насоки за азиатските държави и Турция (7)


(1)  Приети на шестото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрола върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, 9—13 декември 2002 г.

(2)  Приети на седмото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрола върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, 25—29 октомври 2004 г.

(3)  Приети на осмото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрола върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, 27 ноември—1 декември 2006 г.

(4)  Приети на десетото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрола върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, 17—21 октомври 2011 г.

(5)  Приети от Комитета за политика за опазване на околната среда на ОИСР през февруари 2003 г. (документ ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(6)  Резолюция A.962, приета от събранието на ММО на неговата 23-та редовна сесия, 24 ноември—5 декември 2003 г.

(7)  Одобрено за публикуване от управителния орган на МОТ на неговата 289-та сесия, 11—26 март 2004 г.


21.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 256/2013 НА КОМИСИЯТА

от 20 март 2013 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на натриев аскорбат (E 301) в препарати с витамин D, предназначени за употреба в храни за кърмачета и малки деца

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3 и член 30, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за използване в добавки в храните, ензими в храните, ароматизанти в храните, хранителни вещества и условията за тяхната употреба.

(2)

Списъкът може да бъде изменян в съответствие с процедурата по Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2).

(3)

Съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 списъкът на Съюза на добавките в храните може да бъде актуализиран по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(4)

На 15 декември 2009 г. бе подадено заявление, което бе предоставено и на държавите членки, за разрешаване на употребата на натриев аскорбат (E 301) като антиоксидант в препарати с витамин D, предназначени за употреба в храни за кърмачета и преходни храни съгласно определението в Директива 2006/141/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 г. относно храните за кърмачета и преходните храни и за изменение на Директива 1999/21/ЕО (3).

(5)

Съставките, използвани при производството на храни за кърмачета и преходни храни, трябва да отговарят на значително по-строг микробиологичен стандарт, отколкото общите храни, най-вече по отношение на ентеробактериите и Cronobacter sakazakii. За да се постигне това, съставки като препарати с витамин D се подлагат на топлинна обработка. Подобна обработка от своя страна изисква наличието на антиоксидант, който е водоразтворим и е с неутрално pH. Натриевият аскорбат (E 301) бе избран и за него бе доказано, че е подходящ антиоксидант, който отговаря на технологичната нужда.

(6)

Съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 Комисията трябва да изиска становището на Европейския орган за безопасност на храните, за да актуализира списъка на Съюза на добавките в храните, установен в приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(7)

Европейският орган по безопасност на храните направи оценка на употребата на натриев аскорбат (E 301) като добавка в храните в препарати с витамин D, предназначени за храни за кърмачета и малки деца, и изрази становището си на 8 декември 2010 г. (4). Той заключи, че предложеното разширяване на обхвата на употребата на добавката в храните натриев аскорбат (E 301) като антиоксидант за препарати с витамин D за употреба в храни за кърмачета и малки деца не предизвиква опасения по отношение на безопасността.

(8)

Следователно целесъобразно е да се разреши употребата на натриев аскорбат (E 301) като антиоксидант за препарати с витамин D за употреба в храни за кърмачета и малки деца.

(9)

Поради това приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 следва да бъде съответно изменено.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът възразиха срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 март 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 401, 30.12.2006 г., стр. 1.

(4)  Експертна група на ЕОБХ по добавките в храните и източниците на хранителни вещества, добавени към храните (ANS); Научно становище относно употребата на натриев аскорбат като добавка в храните в препарати с витамин D, предназначени за употреба в храни за кърмачета и храна при отбиване на кърмачета и малки деца. Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2010 г.; 8(12):1942.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част 5, раздел Б от приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 записът за добавката в храните Е 301 се заменя със следното:

„E 301

Натриев аскорбат

100 000 mg/kg в препарат с витамин D и

1 mg/l максимален пренос в краен хранителен продукт

Препарати с витамин D

Храни за кърмачета и малки деца според Директива 2006/141/ЕО

Общ пренос 75 mg/l

Покрития за препарати от хранителни вещества, съдържащи полиненаситени мастни киселини

Храни за кърмачета и малки деца“


21.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 257/2013 НА КОМИСИЯТА

от 20 март 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 март 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

JO

97,3

MA

76,6

TN

101,2

TR

125,0

ZZ

100,0

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

162,7

ZZ

169,7

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

MA

44,1

TR

104,5

ZZ

74,3

0805 10 20

EG

52,0

IL

70,1

MA

66,7

TN

67,5

TR

68,5

ZZ

65,0

0805 50 10

TR

81,1

ZZ

81,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

92,6

CL

132,0

CN

76,6

MK

32,3

US

168,3

ZA

101,5

ZZ

102,8

0808 30 90

AR

109,0

CL

119,8

CN

85,7

TR

171,6

US

194,3

ZA

99,4

ZZ

130,0


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


ПРЕПОРЪКИ

21.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/29


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2013 година

относно подобряване на демократичността и ефикасността на провеждането на изборите за Европейски парламент

(2013/142/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 10, параграф 2 от Договора за Европейския съюз гласи, че в рамките на Съюза гражданите се представляват пряко в Европейския парламент. Това позволява да се гарантира, че демократичният контрол и отчетността се провеждат на равнището, на което се вземат решенията.

(2)

Член 10, параграф 3 от Договора за Европейския съюз гласи, че всеки гражданин има право да участва в демократичния живот на Съюза, както и че решенията се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до гражданите.

(3)

Договорът от Лисабон укрепва ролята на гражданите на Съюза като участници в политическия живот, като създава солидна връзка между гражданите, упражняването на политическите им права и демократичния живот на Съюза.

(4)

Особено важно е да се укрепва демократичната легитимност на процеса на вземане на решения в ЕС и системата да се приближава до гражданите на Съюза с оглед на действията, които се изисква да се предприемат на равнището на ЕС за преодоляване на финансовата криза и кризата с държавния дълг.

(5)

В Съобщението на Комисията от 28 ноември 2012 г. относно „Подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз — Начало на дебат на европейско равнище“ (1) се подчертава, че укрепването на демократичната легитимност и отчетност е необходима част от реформата на Европейския съюз.

(6)

В член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и член 12, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз се възлага основна роля на политическите партии на европейско равнище, като се подчертава, че те допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на политическата воля на гражданите на Съюза.

(7)

С цел да позволи на европейските политически партии да изпълняват пълноценно своята мисия, на 12 септември 2012 г. Комисията представи предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (2). Целта на предложението е да се гарантира на европейските политически партии по-видимо присъствие и по-гъвкава, прозрачна и ефикасна рамка за тяхното финансиране. Във връзка с изборите за Европейски парламент Комисията предложи и европейските политически партии да предприемат всички необходими мерки да информират гражданите на Съюза за връзките между европейските и националните политически партии. С приемането на новия регламент ще се отмени и замени Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (3).

(8)

Създаването на прозрачна връзка между националните партии, за които гласуват гражданите на Съюза, и европейските политически партии, към които принадлежат националните партии, би трябвало да позволи на европейските политически партии да изразяват по-пряко волята на гражданите на Съюза и да имат голямо въздействие върху прозрачността на процеса на вземане на решения в Съюза.

(9)

Допълнителното повишаване на прозрачността на изборите за Европейски парламент ще допринесе за по-доброто отразяване на повишената роля и правомощия на Европейския парламент съгласно Договора от Лисабон. Укрепване на връзката на гражданите на Съюза с демократичния процес на Съюза е необходимото следствие от по-тясната институционална интеграция.

(10)

Допълнителните мерки биха повишили видимото присъствие на европейските политически партии през целия изборен процес — от провеждането на кампанията до гласуването, и би им позволило да преодолеят ефективно пропастта между политическите среди и гражданите на Съюза, като допълват задължението за предоставяне на информация, предвидено за европейските политически партии в предложението на Комисията за регламент относно статута и финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации.

(11)

В редица държави членки вече е утвърдена практика в бюлетините за изборите за Европейски парламент някои или всички национални партии да посочат принадлежността си към европейска политическа партия. За осигуряване на видимо присъствие на европейските политически партии по време на целия европейски изборен процес е важно всички държави членки да насърчават и улесняват предоставянето на информация на избирателите за принадлежността на националните партии в европейските политически партии. За да се повиши допълнително прозрачността на изборите за Европейски парламент, като същевременно се увеличат и отчетността на политическите партии, участващи в европейския изборен процес, и доверието на избирателите в този процес, преди изборите националните политически партии следва да оповестят принадлежността си към дадена европейска политическа партия. Освен различните партийни събития, като например конгреси, именно предизборните кампании на националните партии са най-подходящият и ефективен начин да се оповести тази принадлежност и му се даде отчетливо видимо присъствие.

(12)

2013 година е обявена за Европейската година на гражданите с Решение № 1093/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4). През тази година е важно да се осъществи по-нататъшно укрепване на влиянието на гражданите в изборите за Европейски парламент.

(13)

От влизането в сила на Договора от Лисабон председателят на Комисията се избира от Европейския парламент в съответствие с предвидената в член 17, параграф 7 от Договора за Европейския съюз процедура и като се вземат под внимание условията, определени в Декларация № 11 от Договора от Лисабон. Тези процедури изискват съобразяване с резултатите от изборите за Европейски парламент и провеждане на подходящи консултации между Европейския съвет и Европейския парламент за избора на председател на Комисията. Следователно тези разпоредби отразяват нарасналата роля на Европейския парламент в определянето на председателя на Комисията и значението на резултатите от изборите за Европейски парламент в този процес.

(14)

В Резолюцията си от 22 ноември 2012 г. относно изборите за Европейски парламент през 2014 г. (5) Европейският парламент призова европейските политически партии да номинират кандидати за длъжността председател на Комисията, като отбелязва, че очаква тези кандидати да играят водеща роля в парламентарната избирателна кампания, по-специално като представят лично своите програми във всички държави — членки на Съюза. С резолюцията допълнително се подчертава повишеното значение на изборите за Европейски парламент в избора на председател на Комисията.

(15)

В Съобщението си от 28 ноември 2012 г.„Подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз. Начало на дебат на европейско равнище“ Комисията подчерта, че номинирането на кандидати за поста на председател на Комисията от политическите партии за изборите за Европейски парламент през 2014 г. е една от важните стъпки за насърчаване появата на истинска европейска политически сфера.

(16)

Следователно е важно да се повиши осведомеността на гражданите на Съюза относно ключовото значение на гласа им за определяне на председателя на Комисията, както и относно кандидатите за тази функция, които са подкрепени от партиите, за които гласуват на изборите за Европейски парламент.

(17)

Ако европейските и националните политически партии представят подкрепяните от тях кандидати за председател на Комисията и програмите им в контекста на изборите за Европейски парламент, това ще направи осезаема и видима връзката между гласа на отделния гражданин на Съюза за политическа партия в европейските избори и кандидата за председател на Комисията, подкрепен от тази партия. Това ще утвърди легитимността на председателя на Комисията, отчетността на Комисията пред Европейския парламент и европейските избиратели и в по-общ план да засили демократичната легитимност на целия процес на вземане на решения в Съюза. Целта на политическите програми, излъчвани в медиите, е да могат избирателите да направят информиран избор. Затова е подходящо и националните политически партии да използват тези средства, за да представят подкрепяните от тях кандидати за председател на Комисията и програмите им.

(18)

Понастоящем изборите за Европейски парламент се произвеждат в продължение на няколко дни, тъй като се провеждат в различни дни в различните държави членки. Общоевропейски ден на гласуване, в който избирателните секции затварят по едно и също време, би отразил по-добре общото участие на гражданите в целия Съюз и следователно е част от представителната демокрация, върху която се основава ЕС.

(19)

Гражданите на Съюза имат правото да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейски парламент в държавата членка, в която са предпочели да живеят, в съответствие с член 22, параграф 2 от ДФЕС, приведен в действие от Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани (6).

(20)

Директива 93/109/ЕО въвежда механизъм за обмен на информация, гарантиращ, че едни и същи граждани не могат да гласуват, нито да се кандидатират в повече от една държава членка на едни и същи избори.

(21)

През годините в редица доклади на Комисията за прилагането на Директива 93/109/ЕО (7), а съвсем наскоро и в доклада от 2010 г. относно оценката на европейските избори през 2009 г. (8), бяха разкрити недостатъци във функционирането на механизма, чрез който се предотвратява многократното гласуване и кандидатиране. Тези недостатъци се дължат най-вече на факта, че личните данни за гражданите на Съюза, които държавите членки на пребиваване съобщават на държавите членки по произход съгласно директивата, са недостатъчни. Недостатъците се дължат и на разликите в насрочването на изборите от държавите членки. Вследствие на това голям брой граждани на Съюза, които се регистрират да гласуват в своята държава членка на пребиваване, не могат да бъдат идентифицирани от своята държава членка по произход.

(22)

Някои от тези пропуски биха могли да бъдат ефективно преодолени чрез мерки, основани на обширни консултации с експерти от държавите членки и на добрите практики, установени в този контекст, така че да се подобри функционирането на механизма за европейските избори през 2014 г. и да се облекчи административната тежест за националните органи.

(23)

По-голямата част от държавите членки вече са определили един орган за контакт за обмен на данни относно гласоподаватели и кандидати в рамките на Директива 93/109/ЕО. Цялостната ефективност на механизма би се повишила, ако всички държави членки определят един орган за тази цел.

(24)

Има значителни разлики между държавите членки относно сроковете за регистриране в избирателните списъци, които варират от два месеца до пет дни преди изборния ден. Ефективността на механизма би се повишила, ако държавите членки, като вземат предвид за кога е насрочен изборният процес в други държави членки, изпращат данни за гласоподавателите в момент, когато националните разпоредби на съответните държави членки по произход все още позволяват да се предприемат необходимите мерки. Няколко допълнителни технически аспекти на предаването на данни могат да бъдат подобрени, за да се повиши ефикасността на механизма. Сред тях са използването на общ електронен формат и набор от символи, начинът на предаване и методът на криптиране за гарантиране на подходящо равнище на защита на личните данни.

(25)

Предоставянето от държавите членки на пребиваване на някои допълнителни лични данни за гласоподавателите, макар да не се изисква изрично от Директива 93/109/ЕО, би позволило на държавите членки по произход да идентифицират по-ефикасно своите граждани в избирателните списъци. Може да има разлика между личните данни, които са необходими за ефективността на механизма в различните държави членки.

(26)

Всяко обработване на лични данни в рамките на механизма за обмен на информация трябва да е в съответствие с националната нормативна уредба, прилагаща Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (9),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

ДЕМОКРАТИЧНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ

Насърчаване и улесняване на предоставянето на информация на избирателите за принадлежността на националните партии в европейските политически партии

1.

Държавите членки следва да насърчават и улесняват предоставянето на информация на избирателите за принадлежността на националните партии в европейските политически партии преди и по време на изборите за Европейски парламент, като наред с другото позволяват и насърчават посочването на такава принадлежност в бюлетините, използвани за изборите.

Информиране на избирателите за принадлежността на националните партии в европейските политически партии

2.

Националните политически партии, които участват в изборите за Европейски парламент, следва да оповестяват преди тези избори принадлежността си в европейска политическа партия. Във всички свои предизборни материали, съобщения и политически програми, излъчвани в медиите, националните политически партии следва ясно да посочват принадлежността си в европейските политически партии.

Подкрепа за кандидати за председател на Европейската комисия

3.

Европейските и националните политически партии следва да оповестяват преди изборите за Европейски парламент кандидата за председател на Европейската комисия, когото подкрепят, и програмата му.

В своите политически програми, излъчвани в медиите, за изборите за Европейски парламент националните политически партии следва да информират гражданите за кандидата за председател на Европейската комисия, когото подкрепят, и програмата му.

Общ ден за гласуване

4.

Държавите членки следва да се споразумеят за общ ден за произвеждане на изборите за Европейски парламент, който да приключи със затваряне на избирателните секции по едно и също време.

ЕФИКАСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ

Единен орган за контакт

5.

Държавите членки следва да определят единен орган за контакт за обмен на данни относно гласоподавателите за прилагане на член 13 от Директива 93/109/ЕО.

Предаване на данни

6.

Държавите членки следва да вземат предвид доколкото е възможно своите изборни графици, за да могат държавите членки на пребиваване да изпращат своевременно данни за гласоподавателите, така че държавите членки по произход да могат да предприемат необходимите мерки.

Допълнителни данни, позволяващи по-ефективно идентифициране

7.

Държавите членки на пребиваване се насърчават да предоставят в допълнение към личните данни, предвидени в член 9 от Директива 93/109/ЕО, всички подходящи лични данни, които може да са необходими за идентифицирането на гласоподавателите от органите на тяхната държава членка по произход.

Технически средства за безопасно и ефикасно предаване на данни

8.

За обмен на данните, както е предвидено в член 13 от Директива 93/109/ЕО, държавите членки следва да използват единни и сигурни електронни средства, както е посочено в приложението. Държавите членки следва да предадат данните в един пакет за всяка държава членка по произход, като, ако на по-късен етап е необходимо актуализиране, предадат още един пакет.

Адресати на настоящата препоръка са държавите членки и европейските и националните политически партии.

Съставено в Брюксел на 12 март 2013 година.

За Комисията

Viviane REDING

Заместник-председател


(1)  COM(2012) 777 final/2.

(2)  COM(2012) 499 final.

(3)  ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 325, 23.11.2012 г., стр. 1.

(5)  Резолюция на Европейския парламент от 22 ноември 2012 г. относно изборите за Европейски парламент през 2014 г. (2012/2829(RSP).

(6)  ОВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 34.

(7)  COM(97) 731 final, COM(2000) 843 final, COM(2006) 790 final.

(8)  COM(2010) 605 окончателен.

(9)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробни технически разпоредби за прилагането на член 13 от Директива 93/109/ЕО

1.

За обмен на данните, както е предвидено в член 13 от Директива 93/109/ЕО, държавите членки следва да използват файлове във формат Extensible Markup Language („XML“). Файловете XML трябва да бъдат предадени електронно и сигурно.

2.

За записването на данните за гласоподавателите и предаването им в рамките на механизма за обмен на информация държавите членки следва да използват трансформационния формат за универсалния набор от символи (Universal Character Set Transformation Format—8-bit (UTF-8).

3.

Държавите членки следва да използват препоръката за синтаксис за криптиране и обработка W3C XML, включващ размяната на публичен ключ и частен ключ, за да се гарантира подходящо равнище на защита на предаваните лични данни.


Поправки

21.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/33


Поправка на Регламент (ЕО) № 839/2008 на Комисията от 31 юли 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на приложения II, III и IV относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху определени продукти

( Официален вестник на Европейския съюз L 234 от 30 август 2008 г. )

На страница 46 в точка 1, буква а) от приложението, с която се изменя приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005, в петата графа за пиметрозин:

а)

в реда с номер на код 0600000:

вместо:

„0,1 (*)“

да се чете:

„“;

б)

в реда с номер на код 0610000:

вместо:

„“

да се чете:

„0,1 (*)“.


21.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/34


Поправка на Регламент (ЕС) № 524/2011 на Комисията от 26 май 2011 г. за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от бифенил, делтаметрин, етофумезат, изопиразам, пропиконазол, пиметрозин, пириметанил и тебуконазол във и върху определени продукти

( Официален вестник на Европейския съюз L 142 от 28 май 2011 г. )

1.

На страница 15 в точка 1 от приложението, с която се изменя приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005, в шестата графа за пиметрозин:

а)

в реда с номер на код 0600000:

вместо:

„0,1 (*)“

да се чете:

„“;

б)

в реда с номер на код 0610000:

вместо:

„“

да се чете:

„0,1 (*)“.

2.

На страница 53 в точка 2, буква б), подточка i) от приложението, с която се изменя част Б от приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005, в шестата графа за пиметрозин:

а)

в реда с номер на код 0630000:

вместо:

„0,1 (*)“

да се чете:

„“;

б)

в реда с номер на код 0631000:

вместо:

„0,1 (*)“

да се чете:

„5“;

в)

в реда с номер на код 0631010:

вместо:

„0,1 (*)“

да се чете:

„5“;

г)

в реда с номер на код 0631020:

вместо:

„0,1 (*)“

да се чете:

„5“;

д)

в реда с номер на код 0631030:

вместо:

„0,1 (*)“

да се чете:

„5“;

е)

в реда с номер на код 0631040:

вместо:

„0,1 (*)“

да се чете:

„5“;

ж)

в реда с номер на код 0631050:

вместо:

„0,1 (*)“

да се чете:

„5“;

з)

в реда с номер на код 0631990:

вместо:

„0,1 (*)“

да се чете:

„5“;

и)

в реда с номер на код 0632000:

вместо:

„0,1 (*)“

да се чете:

„5“;

й)

в реда с номер на код 0632010:

вместо:

„0,1 (*)“

да се чете:

„5“;

к)

в реда с номер на код 0632020:

вместо:

„0,1 (*)“

да се чете:

„5“;

л)

в реда с номер на код 0632030:

вместо:

„0,1 (*)“

да се чете:

„5“;

м)

в реда с номер на код 0632990:

вместо:

„0,1 (*)“

да се чете:

„5“;

н)

в реда с номер на код 0633000:

вместо:

„0,1 (*)“

да се чете:

„5“;

о)

в реда с номер на код 0633010:

вместо:

„0,1 (*)“

да се чете:

„5“;

п)

в реда с номер на код 0633020:

вместо:

„0,1 (*)“

да се чете:

„5“;

р)

в реда с номер на код 0633990:

вместо:

„0,1 (*)“

да се чете:

„5“.