ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.069.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 69

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
13 март 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 година относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2013/125/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 25 февруари 2013 година за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз

4

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз

5

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 217/2013 на Съвета от 11 март 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове алуминиево фолио на ролки с произход от Китайската народна република

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 218/2013 на Комисията от 8 март 2013 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Cabrito Transmontano (ЗНП)

21

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 219/2013 на Комисията от 12 март 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

23

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

13.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 216/2013 НА СЪВЕТА

от 7 март 2013 година

относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 352 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

В член 297 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се урежда публикуването в Официален вестник на Европейския съюз (по-нататък Официален вестник) и влизането в сила на правните актове на Съюза.

(2)

Регламент № 1/1958 (1) с всички негови последващи изменения определя официалните езици на институциите на Европейския съюз.

(3)

Понастоящем печатното издание на Официален вестник на всички официални езици на институциите на Съюза е единствената правно обвързваща публикация, въпреки че той се предоставя и онлайн.

(4)

Решение 2009/496/ЕО, Евратом на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите от 26 юни 2009 г. относно организацията и функционирането на Службата за публикации на Европейския съюз (2) гарантира, че Службата за публикации дава възможност на институциите да изпълняват своето задължение да публикуват законодателни текстове.

(5)

Съгласно решението на Съда на Европейския съюз по дело № C-161/06 Skoma-Lux sro срещу Celní ředitelství Olomouc (3), правните актове на Съюза не могат да се прилагат спрямо физически лица, ако не са били надлежно публикувани в Официален вестник, и че предоставянето на такива актове онлайн не е равнозначно на публикуване с правна сила в Официален вестник предвид отсъствието на правна уредба на Съюза в това отношение.

(6)

Ако публикуването в Официален вестник в електронна форма има правна сила, достъпът до правото на Съюза ще бъде по-бърз и по-икономичен. Въпреки това, гражданите следва да имат възможността да получат от Службата за публикации печатно издание на Официален вестник.

(7)

В съобщението на Комисията озаглавено „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ се изтъква, че онлайн достъпът до правна информация стимулира развитието на единен цифров пазар, което от своя страна води до икономически и социални ползи.

(8)

Следователно е необходимо да се установят правила за гарантиране на автентичността, целостта и неизменимостта на електронното публикуване на Официален вестник.

(9)

Настоящият регламент следва също да урежда правила, приложими в случаи, когато поради непредвидени и изключителни обстоятелства не е възможно да се публикува и да се предостави електронно копие от Официален вестник.

(10)

Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно правната рамка на Общността за електронните подписи (4) установява правните последици от електронните подписи като средство за удостоверяване на автентичността. С цел гарантиране на автентичността, целостта и неизменимостта на електронното издание на Официален вестник, един усъвършенстван електронен подпис, който е основан на квалифицирано удостоверение и създаден от устройство за създаване на защитени подписи в съответствие с тази директива, предоставя достатъчни гаранции на обществеността. Следва да е възможна проверката с лесно достъпни средства на подписан по електронен път Официален вестник.

(11)

Достъпът до уебсайта EUR-Lex следва да бъде гарантиран в съответствие с ангажиментите за защита на лица с увреждания съгласно Решение 2010/48/ЕО на Съвета от 26 ноември 2009 г. относно сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (5).

(12)

В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на целта да се гарантира, че всички европейски граждани могат да се позовават на електронното публикуване на Официален вестник, тъй като обхватът на регламента се ограничава до това да направи електронното публикуване автентично, каквото понастоящем е печатното публикуване.

(13)

За приемането на настоящия регламент ДФЕС не предвижда други правомощия, освен тези по член 352,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Официален вестник се публикува в електронна форма, в съответствие с настоящия регламент, на официалните езици на институциите на Европейския съюз.

2.   Без да се засяга член 3, единствено публикуваният в електронна форма Официален вестник (по-нататък „електронното издание на Официален вестник“) е автентичен и има правно действие.

Член 2

1.   Електронното издание на Официален вестник е придружено с усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение и създаден от устройство за създаване на защитени подписи в съответствие с Директива 1999/93/ЕО. Квалифицираното удостоверение и неговите подновени версии се публикуват на уебсайта EUR-Lex, за да се даде възможност на обществеността да проверява усъвършенствания електронен подпис и автентичния характер на електронното издание на Официален вестник.

2.   Електронното издание на Официален вестник съдържа информация за датата на публикуването си.

3.   Електронното издание на Официален вестник се предоставя на разположение на обществеността на уебсайта EUR-Lex в актуален формат и за неограничен период. Справките с него са безплатни.

Член 3

1.   Когато поради непредвидена и изключителна неизправност в информационната система на Службата за публикации публикуването на електронното издание на Официален вестник е невъзможно, информационната система се възстановява възможно най-бързо.

Моментът на възникване на подобна неизправност се определя от Службата за публикации.

2.   Когато е необходимо публикуване на Официален вестник, ако информационната система на Службата за публикации не функционира поради неизправност, както е посочено в параграф 1, единствено печатното издание на Официален вестник поражда правно действие.

След като информационната система на Службата за публикации бъде възстановена, съответстващото електронно издание на печатното издание, посочено в първата алинея, се предоставя на разположение на обществеността на уебсайта EUR-Lex само за информация и съдържа бележка в този смисъл.

3.   След като информационната система на Службата за публикации бъде възстановена, уебсайтът EUR-Lex предоставя информация за всички печатни издания, които пораждат правно действие в съответствие с параграф 2, първа алинея.

Член 4

1.   По отношение на електронното издание на Официален вестник, Службата за публикации има следните отговорности:

а)

да го публикува и да гарантира неговата автентичност;

б)

да въвежда, управлява и поддържа информационната система за създаване на електронното издание на Официален вестник и да актуализира тази система в съответствие с техническия напредък;

в)

да въвежда и разширява техническите средства за гарантиране на достъпа на всички ползватели до електронното издание на Официален вестник;

г)

да въвежда вътрешни правила за сигурност и достъп по отношение на информационната система за създаване на електронното издание на Официален вестник;

д)

да съхранява и архивира електронните файлове и да ги обработва в съответствие с техническия напредък.

2.   Службата за публикации упражнява отговорностите, определени в параграф 1, в съответствие с Решение 2009/496/ЕО, Евратом.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на първия ден от четвъртия календарен месец след приемането му.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 март 2013 година.

За Съвета

Председател

A. SHATTER


(1)  Регламент № 1 определя езиците, които се използват от Европейската икономическа общност (ОВ 017, 6.10.1958 г. стр. 385/58).

(2)  ОВ L 168, 30.6.2009 г., стр. 41.

(3)  Сборник съдебна практика, 2007 г., стр. I-10841.

(4)  ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12.

(5)  ОВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 35.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

13.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/4


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 25 февруари 2013 година

за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз

(2013/125/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

На 29 януари 2007 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с някои други членове на Световната търговска организация съгласно член XXIV, параграф 6 от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. в хода на присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз.

(2)

Комисията проведе преговорите в рамките на приетите от Съвета указания за водене на преговори.

(3)

Преговорите приключиха, като споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз („споразумението“) бе парафирано на 21 декември 2011 г. от представител на Европейския съюз, а от представител на Съединените американски щати — на 17 февруари 2012 г.

(4)

Споразумението бе подписано от името на Европейския съюз на 7 декември 2012 г., при условие че споразумението бъде сключено на по-късна дата в съответствие с Решение 2012/644/ЕС на Съвета (1).

(5)

Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз („споразумението“) се одобрява от името на Съюза.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето или лицата, упълномощени да връчат от името на Съюза уведомлението, предвидено в споразумението (2).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2013 година.

За Съвета

Председател

S. COVENEY


(1)  ОВ L 287, 18.10.2012 г., стр. 2.

(2)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


СПОРАЗУМЕНИЕ

под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз

Женева, 7 декември 2012 г.

Уважаеми господинe,

След приключването на преговорите, проведени съгласно член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г., във връзка с изменението на списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз, имам честта да потвърдя постигането на договореност за следното:

1.

Европейският съюз включва в своя списък в рамките на СТО за митническата територия на ЕС-27 отстъпките, които са били включени в списъка му за митническата територия на ЕС-25, и ги обвързва, като се правят посочените в настоящото писмо изменения.

Добавят се 4 680 тона към тарифната квота на ЕС за съответната държава (САЩ) за „меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици, пресни, охладени или замразени“, като се запазват досегашните ставки в рамките на тарифната квота (тарифни номера 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780);

Добавят се 200 тона към тарифната квота на ЕС за съответната държава (САЩ) за „замразени обезкостени бутове и котлети“, като се запазва досегашната ставка в рамките на тарифната квота от 250 EUR/t (тарифни номера ex ex 0203 1955 и ex ex 0203 2955);

Създава се тарифна квота от 1 550 тона за съответната държава (САЩ) за „хранителни продукти“ със ставка в рамките на тарифната квота „селскостопански елемент“ (тарифен номер 2106 9098);

Добавят се 600 тона (erga omnes) към тарифната квота на ЕС за „разфасовки от домашни свине, пресни, охладени или замразени, със или без костите, без филето, което е представено самостоятелно“, като се запазват досегашните ставки в рамките на тарифната квота (тарифни номера 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959);

Добавят се 500 тона (erga omnes) към тарифната квота на ЕС за „пилешки разфасовки, пресни, охладени или замразени“, като се запазват досегашните ставки в рамките на тарифната квота (тарифни номера 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460);

Добавят се 400 тона (erga omnes) към тарифната квота на ЕС за „разфасовки от петли и кокошки“, като се запазва досегашната ставка в рамките на тарифната квота от 795 EUR/t (тарифен номер 0207 1410);

Добавят се 580 тона (erga omnes) към тарифната квота на ЕС за „месо от пуйки, прясно, охладено или замразено“, като се запазват досегашните ставки в рамките на тарифната квота (тарифни номера 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770);

Ако всички вътрешни процедури, необходими, за да може ЕС да включи в своя списък в рамките на СТО изложените в настоящото писмо изменения и да ги обвърже, не са приключили 60 дни преди изтичането на срока, в който САЩ може да упражни правото си да оттегли еквивалентни по същество отстъпки в съответствие с член XXVIII от ГАТТ, ЕС отправя искане до Съвета по търговия със стоки на СТО да одобри — преди изтичането на този срок, неговото удължаване. Подобно удължаване на срока трябва да е достатъчно дълго, за да се гарантира, че всички вътрешни процедури на ЕС са приключили 60 дни преди изтичането на срока, в който САЩ може да упражни правото си по член XXVIII от ГАТТ.

2.

Съобразно договорените изменения, изложени по-горе, а така също във връзка с разширяването на митническата територия на Европейския съюз с включването в нея на Република България и на Румъния, в срок от 21 дни от влизането в сила на настоящото споразумение Съединените американски щати предоставят за публикуване във Федералния регистър известие, с което се изменят определените за Европейския съюз тарифни квоти за вноса на сирена в допълнителните бележки на САЩ с номера 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 25 от глава 04 от Хармонизирания тарифен списък на Съединените щати, за да се отрази разширяването на митническата територия на Европейския съюз с включването в нея на България и Румъния.

3.

Консултации във връзка с посочените по-горе въпроси могат да бъдат провеждани по всяко време по искане на една от страните.

Ще Ви бъда задължен, ако потвърдите, че Вашето правителство е съгласно със съдържанието на настоящото писмо. При положителен отговор ще имам честта на предложа настоящото писмо и Вашето потвърждение да представляват заедно споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати („споразумението“).

Европейският съюз и Съединените американски щати се уведомяват взаимно в писмен вид за приключването на вътрешните процедури, необходими, за да може настоящото споразумение да влезе в сила. Настоящото споразумение влиза в сила 14 дни след датата на получаване на последното уведомление.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Женева, 7 декември 2012 г.

Уважаеми господинe,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо от днешна дата със следното съдържание:

„След приключването на преговорите, проведени съгласно член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г., във връзка с изменението на списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз, имам честта да потвърдя постигането на договореност за следното:

1.

Европейският съюз включва в своя списък в рамките на СТО за митническата територия на ЕС-27 отстъпките, които са били включени в списъка му за митническата територия на ЕС-25, и ги обвързва, като се правят посочените в настоящото писмо изменения.

Добавят се 4 680 тона към тарифната квота на ЕС за съответната държава (САЩ) за „меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици, пресни, охладени или замразени“, като се запазват досегашните ставки в рамките на тарифната квота (тарифни номера 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780);

Добавят се 200 тона към тарифната квота на ЕС за съответната държава (САЩ) за „замразени обезкостени бутове и котлети“, като се запазва досегашната ставка в рамките на тарифната квота от 250 EUR/t (тарифни номера ex ex 0203 1955 и ex ex 0203 2955);

Създава се тарифна квота от 1 550 тона за съответната държава (САЩ) за „хранителни продукти“ със ставка в рамките на тарифната квота „селскостопански елемент“ (тарифен номер 2106 9098);

Добавят се 600 тона (erga omnes) към тарифната квота на ЕС за „разфасовки от домашни свине, пресни, охладени или замразени, със или без костите, без филето, което е представено самостоятелно“, като се запазват досегашните ставки в рамките на тарифната квота (тарифни номера 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959);

Добавят се 500 тона (erga omnes) към тарифната квота на ЕС за „пилешки разфасовки, пресни, охладени или замразени“, като се запазват досегашните ставки в рамките на тарифната квота (тарифни номера 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460);

Добавят се 400 тона (erga omnes) към тарифната квота на ЕС за „разфасовки от петли и кокошки“, като се запазва досегашната ставка в рамките на тарифната квота от 795 EUR/t (тарифен номер 0207 1410);

Добавят се 580 тона (erga omnes) към тарифната квота на ЕС за „месо от пуйки, прясно, охладено или замразено“, като се запазват досегашните ставки в рамките на тарифната квота (тарифни номера 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770);

Ако всички вътрешни процедури, необходими, за да може ЕС да включи в своя списък в рамките на СТО изложените в настоящото писмо изменения и да ги обвърже, не са приключили 60 дни преди изтичането на срока, в който САЩ може да упражни правото си да оттегли еквиваленти по същество отстъпки в съответствие с член XXVIII от ГАТТ, ЕС отправя искане до Съвета по търговия със стоки на СТО да одобри — преди изтичането на този срок, неговото удължаване. Подобно удължаване на срока трябва да е достатъчно дълго, за да се гарантира, че всички вътрешни процедури на ЕС са приключили 60 дни преди изтичането на срока, в който САЩ може да упражни правото си по член XXVIII от ГАТТ.

2.

Съобразно договорените изменения, изложени по-горе, а така също във връзка с разширяването на митническата територия на Европейския съюз с включването в нея на Република България и на Румъния, в срок от 21 дни от влизането в сила на настоящото споразумение Съединените американски щати предоставят за публикуване във Федералния регистър известие, с което се изменят определените за Европейския съюз тарифни квоти за вноса на сирена в допълнителните бележки на САЩ с номера 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 25 от глава 04 от Хармонизирания тарифен списък на Съединените щати, за да се отрази разширяването на митническата територия на Европейския съюз с включването в нея на България и Румъния.

3.

Консултации във връзка с посочените по-горе въпроси могат да бъдат провеждани по всяко време по искане на една от страните.

Ще Ви бъда задължен, ако потвърдите, че Вашето правителство е съгласно със съдържанието на настоящото писмо. При положителен отговор ще имам честта на предложа настоящото писмо и Вашето потвърждение да представляват заедно споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати („споразумението“).

Европейският съюз и Съединените американски щати се уведомяват взаимно в писмен вид за приключването на вътрешните процедури, необходими, за да може настоящото споразумение да влезе в сила. Настоящото споразумение влиза в сила 14 дни след датата на получаване на последното уведомление.“.

С настоящото имам честта да изразя съгласието на моето правителство с гореизложеното писмо.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

От името на Съединените американски щати

En nombre de los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

På vegne af Amerikas Forenede Stater

Im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Εξ ονόματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

On behalf of the United States of America

Au nom des États-Unis d'Amérique

Per degli Stati Uniti d’America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā —

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Az Amerikai Egyesült Államok nevében

F’isem l-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Em nome dos Estados Unidos da América

În numele Statelor Unite ale Americii

V mene Spojených štátov amerických

V imenu Združenih držav Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

Image


РЕГЛАМЕНТИ

13.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 217/2013 НА СЪВЕТА

от 11 март 2013 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове алуминиево фолио на ролки с произход от Китайската народна република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 9, параграф 4 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия („Комисията“), след консултация с консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Временни мерки

(1)

С Регламент (ЕС) № 833/2012 (2) („регламента за временните мерки“) Комисията наложи временно антидъмпингово мито („временните мерки“) върху вноса на някои видове алуминиево фолио на ролки с произход от Китайската народна република (КНР).

(2)

Процедурата е открита въз основа на жалба, подадена на 9 ноември 2011 г. от Европейската асоциация на металопроизводителите (Eurométaux) („жалбоподателя“) от името на производители, които съставляват над 50 % от цялото производство на Съюза на някои видове алуминиево фолио на ролки. Жалбата съдържаше prima facie доказателства за дъмпинг на продукта и за произтичаща от дъмпинга съществена вреда, което беше счетено за достатъчно основание за откриване на процедурата. Както е посочено в съображение 17 от регламента за временните мерки, разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 октомври 2010 г. до 30 септември 2011 г. („период на разследване“ или „ПР“). Проучването на тенденциите, които са от значение за оценката на вредата, обхвана периода от януари 2008 г. до края на периода на разследването („разглеждан период“).

1.2.   Последваща процедура

(3)

След разгласяването на основните факти и съображения, въз основа на които беше решено да бъдат наложени временни антидъмпингови мерки („разгласяване на временните мерки“), няколко заинтересовани страни направиха писмени изявления, с които изложиха своите становища по отношение на временните констатации. На страните, които пожелаха да бъдат изслушани, беше предоставена такава възможност. По-специално един производител износител направи такова искане и му беше предоставена възможност за изслушване в присъствието на служителя по изслушването на генерална дирекция „Търговия“.

(4)

Комисията продължи да издирва и проверява всичката информация, която смяташе за необходима за изготвянето на своите окончателни констатации.

(5)

След публикуването на регламента за временните мерки трима от оказалите съдействие китайски производители износители заявиха, че имената им са били изписани неправилно в член 1, параграф 2 от регламента за временните мерки. Вследствие на това бе публикувана поправка на регламента за временните мерки в Официален вестник на Европейския съюз  (3), в която бяха посочени правилните имена на дружествата.

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

(6)

Разглежданият продукт е алуминиево фолио с дебелина 0,007 mm или повече, но по-малко от 0,021 mm, без подложка, само валцувано и навито на рула, дори релефно щамповано, под формата на леки ролки с тегло, което не надвишава 10 kg („разглежданият продукт“ или „алуминиево фолио на ролки“ или „AHF“). Разглежданият продукт понастоящем е класиран в кодове по КН ex 7607 11 11 и ex 7607 19 10.

(7)

Разглежданият продукт обикновено се използва като потребителски продукт за опаковане и за други домакински/кетърингови употреби. Определението на продукта не бе оспорено.

(8)

Разследването показа, че алуминиевото фолио на ролки, произвеждано и изнасяно от КНР, алуминиевото фолио на ролки, произвеждано и продавано в Съюза от производителите на Съюза, и алуминиевото фолио на ролки, произвеждано и продавано в Турция (държавата аналог) от оказалия съдействие турски производител, имат едни и същи основни физически и технически характеристики, както и едни и същи основни видове употреба, поради което се считат за сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

(9)

Тъй като не бяха представени коментари относно разглеждания продукт и сходния продукт, с настоящия регламент се потвърждават съображения 18—20 от регламента за временните мерки.

3.   СЪСТАВЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗВАДКА

(10)

Поради липсата на коментари относно съставянето на представителна извадка се потвърждават съображения 21—26 от регламента за временните мерки.

4.   ДЪМПИНГ

4.1.   Статут на дружество, работещо в условията на пазарна икономика

(11)

След временното разгласяване бяха получени коментари от „CeDo (Shanghai) Ltd.“ („CeDo“), свързани с констатациите по отношение на критерия, посочен в член 2, параграф 7, буква в), трето тире от основния регламент. В коментарите си и по време на изслушването със служителя по изслушванията дружеството оспори констатацията, че решенията му за получаване на финансиране от чужбина са подлежали на одобрение от държавата и по този начин описанието на финансовото му състояние е било изкривено. CeDo заяви, че китайските „Правила за прилагане на регистрационния режим на външни дългове“ не са оказали негативно влияние за изкривяване на финансовото му състояние, тъй като заемът му засягал вътрешногрупов заем от свързано дружество извън Китай и решението за него е било основано единствено на съображения, засягащи вътрешногруповите финанови въпроси. Освен това дружеството заяви, че одобрението за прехвърлянето на лихвата и главницата е било предоставено автоматично.

(12)

След като преразгледа допълнителната информация, предоставена от дружеството, и доводите, изложени след разгласяването на временните мерки, бе счетено, че въпреки наличието на изисквания за регистрация за заем и за одобряване на изплащането бе установено, че в този конкретен случай на вътрешногрупов заем финансовото състояние на дружеството не е било обект на значителни изкривявания, като се има предвид, че бе установено, че е изплатило лихвите и главницата в съответствие с условията на споразумението за заем. При тези обстоятелства се счита, че дружеството отговаря на критерия, посочен в член 2, параграф 7, буква в), трето тире от основния регламент.

(13)

Поради липсата на други коментари относно ТДПИ се потвърждават съображения 27—53 от регламента за временните мерки по отношение на посоченото по-горе изменение.

4.2.   Индивидуално третиране („ИТ“)

(14)

Поради липсата на коментари относно ИТ се потвърждават съображения 54—56 от регламента за временните мерки.

4.3.   Държава аналог

(15)

Нито една страна не оспори избора на Турция като държава аналог за целите на окончателното определяне.

(16)

Поради липсата на коментари относно избора на държавата аналог се потвърждават съображения 57—64 от регламента за временните мерки.

4.4.   Нормална стойност

(17)

Нормалната стойност беше изчислена въз основа на данни, предоставени от единствения оказал съдействие производител износител в държавата аналог (т.е. Турция). Поради това нормалната стойност беше установена въз основа на продажните цени на вътрешния пазар и на конструираната нормална стойност на един турски производител на сходния продукт.

(18)

Дружеството „Ningbo Favored Commodity Co., Ltd“ („Ningbo favored“) попита как данните от един турски производител биха могли да са достатъчно представителни за установяване на дъмпингов марж за всички китайски производители износители и отчете като учудващ факта, че цените на вътрешния пазар в Турция са били значително по-високи от тези в Съюза. По отношение на турския пазар за алуминиево фолио, както е посочено в съображение 63 от регламента за временните мерки, Турция бе счетена за подходяща държава аналог въз основа на обемите и стойностите на националното производство, вноса и износа. По отношение на факта, че цените на турския пазар са по-високи от тези в Съюза, това не е решаващ фактор при подбора на подходящ пазар на държава аналог. При всички случаи разликата в цените може да бъде обяснена отчасти с факта, че промишлеността на Съюза е била близо до постигане на равновесие по време на ПР. Ако промишлеността на Съюза е поставена в позиция, при която може да реализира разумна печалба (т.е. 5 %, както е посочено в съображение 158 от регламента за временните мерки), разликата в цените между Турция и пазара на Съюза ще намалее.

(19)

„Ningbo Favored“ също така заяви, че институциите не са предоставили достатъчно информация за конструираната нормална стойност.

(20)

В това отношение се отбелязва, че както е обяснено в съображение 70, Комисията е предоставила на страната цялата необходима информация относно използваните за изчисляване на нормалната стойност данни, които можеха да бъдат публикувани, без да се нарушават разпоредбите в член 19 от основния регламент, т.е. като при това се гарантира, че с всички поверителни данни, предоставени от единствения производител от Турция, се борави като с такива и те не се разгласяват на други страни. Предоставената на производителя износител информация беше значима и му даваше възможност да разбере използваната методология в съответствие с разпоредбите от член 2 от основния регламент. Освен това по време на изслушването, проведено по искане на „Ningbo Favored“, дружеството бе уведомено, че за целите на изчислението на дъмпинга са били използвани пълни контролни продуктови номера („КПН“) и че в ситуации, при които турският производител не е продавал точно същия вид продукт, нормалната стойност е била установена чрез коригиране на най-близките КПН, продавани от турския производител. И накрая на „Ningbo Favored“ и другите китайски износители, включени в представителната извадка, бе предоставена допълнителна информация по отношение на установяването на конструираната нормална стойност в момента на разгласяването на окончателните констатации. Поради това горепосочените искания трябваше да бъдат отхвърлени.

(21)

Поради липсата на други коментари съображения 65—72 от временния регламент се потвърждават.

4.5.   Износна цена

(22)

„Ningbo Favored“ поиска стойностите на експортните продажби в справката за направените транзакции да бъдат преобразувани от щатски долари в китайска валута, като се използва месечният обменен курс, представен във въпросника, а не въз основа на действителния обменен курс към датата на различните транзакции. В тази връзка и в съответствие с член 2, параграф 10, буква й) „Конвертиране на валути“ от основния регламент — когато сравняването на цените изисква конвертирането на валути, такова конвертиране се извършва при прилагане на валутния курс към датата на продажбата. Също така следва да се отбележи, че в инструкциите на въпросника изрично се предвижда, че използваните сумите са на отчетната валута, регистрирана в счетоводната документация на попълващото въпросника дружество. Дружеството следователно е било надлежно уведомено за обменния курс, който ще се използва. Така че това твърдение не можеше да бъде прието.

(23)

След налагането на временните мерки бе проведено допълнително посещение с цел проверка в помещенията на един от несвързаните вносители, за който е била установена печалбата, посочена в съображение 75 от регламента за временните мерки. В резултат на това маржът на печалбата, използван при конструиране на експортната цена според член 2, параграф 9 от основния регламент, е намалял.

(24)

Поради липсата на други коментари се потвърждават съображения 73—75 от регламента за временните мерки по отношение на посоченото по-горе изменение.

4.6.   Сравнение

(25)

Не бяха представени уместни коментари по отношение на сравнението. Поради липсата на други коментари съображения 76—78 от регламента за временните мерки се потвърждават.

4.7.   Дъмпингови маржове

(26)

Не бяха представени уместни коментари по отношение на дъмпинговите маржове. Поради липсата на други коментари съображения 79—81 от регламента за временните мерки се потвърждават.

(27)

В резултат на проверката на печалбата на несвързаните вносители, както е посочено в съображение 23, и след коригирането на някои технически грешки, окончателните дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза и без платено мито, са, както следва:

Наименование на дружеството

Дъмпингов марж

„CeDo (Shanghai) Ltd.“

37,4 %

„Ningbo Favored Commodity Co., Ltd.“

30,6 %

„Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd.“

32,9 %

Други дружества, оказали съдействие

34,9 %

Общонационален дъмпингов марж

45,6 %

(28)

Въз основа на фактите, изложени в съображение 81 от временния регламент, окончателният дъмпингов марж за цялата КНР бе установен чрез сделките с най-голям регистриран дъмпинг на оказалите съдействие износители. Въз основа на това бе установено, че окончателният дъмпингов марж е 45,6 %.

5.   ВРЕДА

5.1.   Производство и промишленост на Съюза

(29)

При отсъствието на коментари относно производството и промишлеността на Съюза се потвърждава съображение 83 от регламента за временните мерки.

5.2.   Потребление на Съюза

(30)

Поради липсата на коментари относно потреблението на Съюза се потвърждават съображения 84—86 от регламента за временните мерки.

5.3.   Внос в Съюза от КНР

5.3.1.   Обем и пазарен дял

(31)

Поради липсата на коментари относно вноса в Съюза от КНР и пазарния дял се потвърждават съображения 87—89 от регламента за временните мерки.

5.3.2.   Цени на дъмпинговия внос и подбиване на цената

(32)

Като е пояснено в съображение 47, след анализ на коментарите, получени след предварителното разгласяване, бе установено, че е целесъобразно да не се прилага корекция на нивото на търговия за сравнението между цените на разглеждания продукт и на алуминиевото фолио, произвеждано от промишлеността на Съюза. Тази промяна на метода незначително засегна маржовете на подбиване.

(33)

Освен това маржът на подбиване на групата CeDo бе намален от проверката на печалбата на несвързаните вносители (вж. съображение 23). Среднопретегленият марж на подбиване на производителите износители, включени в извадката, обаче остава над 7 %.

(34)

С изключение на посочените по-горе промени и поради липсата на други коментари относно цените на дъмпинговия внос и подбиването на цените, се потвърждава методологията за установяване на подбиване на цените, описана в съображения 90—94 от регламента за временните мерки.

5.4.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза и на представителните производители от Съюза

5.4.1.   Предварителни бележки и данни, свързани с промишлеността на Съюза

(35)

Поради липсата на коментари в това отношение се потвърждават временните констатации, изложени в съображения 95—107 от регламента за временните мерки.

5.4.2.   Размер на действителния дъмпингов марж

(36)

При липсата на коментари по този въпрос се потвърждава съображение 108 от временния регламент.

5.5.   Заключение относно вредата

(37)

Въз основа на изложеното по-горе се потвърждават временните констатации, установени в съображения 109—112 от регламента за временните мерки.

6.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

(38)

Комисията не получи коментари във връзка с временните констатации относно причинно-следствената връзка между дъмпинга и вредата. Следователно се потвърждава, че дъмпинговият внос от КНР е причинил съществена вреда на промишлеността на Съюза по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент, и че няма други известни фактори, които да прекъснат причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от КНР и вредата, понесена от промишлеността на Съюза. Поради това се потвърждават съображения 113—136 от регламента за временните мерки.

7.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

7.1.   Промишленост на Съюза

(39)

При липсата на каквито и да е коментари по отношение на интереса на промишлеността на Съюза се потвърждават съображения 138—142 от регламента за временните мерки.

7.2.   Вносители/търговци на едро

(40)

Съдействието от страна на вносителите бе много ниско и — както вече бе споменато в съображение 146 от регламента за временните мерки, само двама вносители изпратиха отговори на въпросника. Както е посочено в съображение 23, след налагането на временни мерки най-големият вносител („Robinson Young“, Обединеното кралство) бе посетен, за да се проверят отговорите му на въпросника. Проверката доведе до корекция на докладваната рентабилност на дружеството за съответните му дейности. Вследствие на това среднопретеглената стойност на маржа на печалбата на двамата съдействащи вносители, включени в представителната извадка, се понижи. Намалението на печалбата на оказалите съдействие вносители обаче не бе счетено за значително по отношение на анализа на интереса на Съюза, тъй като и двете нива на печалба (преди и след корекцията) са били в умерен размер.

(41)

Един от включените в представителната извадка вносители оспори предварителното заключение, обобщено в съображение 148 от регламента за временните мерки, че влиянието на мерките върху вносителите като цяло няма да е непропорционално, тъй като вносителят може да бъде принуден да напусне пазара, ако мерките бъдат потвърдени. В регламента за временните мерки обаче наистина бе направено заключението, че промишлеността на Съюза може да си възвърне някои договори в ущърб на вносителите. Няма съмнение обаче, че вносът на разглеждания продукт ще продължи да задоволява нуждите на пазара на Съюза, макар и вече въз основа на лоялна конкуренция и поради това евентуално в по-малък мащаб. С оглед на това се потвърждава, че цялостното въздействие върху вносителите не е непропорционално.

(42)

Не бяха получени други коментари или информация относно интересите на вносителите или търговците. Поради това се потвърждават съображения 143—149 от регламента за временните мерки относно интереса на тези групи.

7.3.   Търговци на дребно и потребители

(43)

Поради липса на коментари относно интереса на търговците на дребно и потребителите съображения 150—153 от регламента за временните мерки се потвърждават.

7.4.   Заключение относно интереса на Съюза

(44)

С оглед на изложеното по-горе се потвърждават временните констатации относно интереса на Съюза, т.е. че не съществуват убедителни основания срещу налагането на окончателни мерки по отношение на вноса на някои видове алуминиево фолио на ролки с произход от КНР.

8.   ОКОНЧАТЕЛНИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

8.1.   Ниво на отстраняване на вредата

(45)

След оповестяването на временните констатации „Ningbo Favored“ представи становище относно методологията, използвана за изчисляване на маржовете на вредата. Според дружеството корекциите, извършени върху структурата на КПН, са създали дисбаланс. По-специално то изтъкна, че вероятно отговорни за изкривяването на данните са били разходите за опаковане. Вторият въпрос е свързан с метода за гарантиране на обективно сравнение по отношение на нивото на търговия. В рамките на временния етап данните на Съюза бяха разделени между каналите за продажба на дребно и едро, но според „Ningbo Favored“ това създава две целеви цени за всеки вид продукт, което според дружеството е незаконосъобразно.

(46)

Във връзка с твърдението за извършените корекции на структурата на КПН симулации показаха, че ще има изкривявания, в случай че не бъде извършена корекция. Промените в структурата на КПН (които представляваха консолидиране на данни за подобряване на коефициента на съответствието и представителността) са отстранили изкривяванията и са подобрили надеждността на изчисленията. Поради това твърдението трябваше да бъде отхвърлено.

(47)

Вторият въпрос, повдигнат от „Ningbo Favored“ по отношение на методa, използван временно за гарантиране на обективно сравнение по отношение на нивото на търговия, също бе надлежно анализиран. В тази връзка бе установено, че въпреки разликата в цените между двата канала за продажби в настоящия случай не бе идентифициран последователен модел. В действителност в някои случаи продажните цени на производителя за търговци на дребно са по-ниски от тези за търговци на едро, докато в други случаи е обратното. Поради това бе прието решението, че не следва да се коригира нивото на търговия, защото условията за такива корекции не са спазени. Вследствие на това окончателните изчисления на степените на отстраняване на вредите са извършени въз основа на консолидираните цени на производителите износители и на промишлеността на Съюза, без да се коригира нивото на търговия. Тази промяна в методологията даде само малко отражение на маржовете на вредата.

(48)

В отговор на окончателното разгласяване „Ningbo Favored“ заяви, че методът, използван за изчисляване на намалението на цените, е имал недостатъци и е бил ненадежден, тъй като от страна на промишлеността на Съюза отправните му точки са били по-скоро продажните цени в Съюза по КПН, отколкото производствените разходи по КПН. „Ningbo Favored“ направи заключението, че производствените разходи по КПН не са били използвани, тъй като служителите на Комисията „не насърчиха“ дружеството да предостави съответните данни и поради това процедурата следва да бъде прекратена поради „липса на доказателства“.

(49)

В основния регламент обаче не се определя как целевата цена на промишлеността на Съюза следва да бъде установена. Честа практика е това да се прави или въз основа на производствените разходи по КПН плюс целевата печалба, или чрез използването средните продажни цени франко завода по КПН за несвързани клиенти на пазара на Съюза и се коригира с фактическата печалба/загуба по време на ПР и чрез добавяне на установената целева печалба. И двата метода са надеждни и са взаимнозаменяеми (в зависимост от обстоятелствата). В разследването бе използван вторият метод (т.е. въз основа на действителните продажни цени на Съюза за несвързани клиенти), защото не всички включени в представителната извадка производители от Съюза бяха в състояние да изчислят надеждни производствени разходи по КПН.

(50)

С оглед на горепосоченото твърдението, че приетият метод е ненадежден, и твърдението, че процедурата следва да бъде прекратена, се отхвърлят.

(51)

Групата CeDo заяви, че методологията, използвана за изчисляването на временните ѝ маржове на вредата, не е правилна, тъй като не е била взета изцяло предвид структурата на групата CeDo. В действителност вносителят „CeDo UK“, свързан със съдействащ производител износител, включен в представителната извадка („Cedo(Shanghai)“), снабдява пазара на Съюза с фолио, произведено както в КНР, така и в Съюза посредством свързан вносител/търговец. Дружеството заяви, че продажбените, общите и административните разходи на свързания вносител и маржът на печалбата не е трябвало да бъдат приспаднати от препродажните цени на CeDo, тъй като конкуренцията се осъществява на равнище клиенти в Съюза. Според дружеството продажните цени на CeDo на равнище клиенти няма да бъдат вредоносни за промишлеността на Съюза.

(52)

Твърдението на CeDo относно продажните му цени по отношение на тези на промишлеността на Съюза бе оспорено от няколко жалващи се производители от Съюза. Този въпрос обаче не може да бъде предмет на допълнително проучване, тъй като информацията, предоставена от страните, не може да бъде проверена на толкова късен етап в разследването.

(53)

На практика следва да се отбележи, че целта на изчисляването на маржа на вредата е да се определи дали, ако върху цената CIF на дъмпинговия внос се приложи по-ниска митническа ставка от цената, основава на дъмпинговия марж, това би било достатъчно за отстраняване на вредата, причинена от дъмпинговия внос. Тази оценка следва да се основава на цената CIF на въпросния внос, за който се счита, че е на равнище, сравнимо с цената франко завода на промишлеността на Съюза. В случай на внос, осъществен чрез свързани вносители, по аналогия с подхода, използван при изчисляването на дъмпинговия марж, който може да бъде заместен посредством изчислението на маржа на вредата с определянето на митническата ставка в съответствие с правилото за по-малкото мито, цената CIF е конструирана въз основа на препродажната цена на първия независим клиент, надлежно коригирана съгласно член 2, параграф 9 от основния регламент. Второ (и без да се засягат последните наблюдения), следва да се отбележи, че защитаваната методология на CeDo би довела до неизбежно използване на цените, свързани с производството на CeDo в Съюза на алуминиево фолио, тъй като, както бе посочено по-горе, свързаният вносител/търговец снабдява пазара на Съюза с алуминиево фолио, произвеждано и в Китай, и в Съюза.

(54)

CeDo отново повдигна горепосочения въпрос по време на окончателния етап. Групата също така поиска да бъде изслушана от служителя по изслушванията на генерална дирекция „Търговия“ и бе организирано изслушване за обсъждане на проблема. CeDo повтори предишните си аргументи и също така оспори горепосоченото обяснение във връзка с член 2, параграф 9, в който се посочва, че член 2, параграф 9 се появява в рамките на дъмпинговите разпоредби на основния регламент и не може да бъде използван по аналогия за изчисляване на вредата. Институциите отбелязаха, че, въпреки че в член 2 се разглеждат дъмпингови въпроси, разпоредбите на член 2, параграф 9 попадат в обхвата на подточка „експортна цена“ и дават насоки за изчисляване на експортната цена при продажби на Съюза чрез свързан вносител. Няма други разпоредби в основния регламент, представящи по-конкретни насоки в това отношение.

(55)

CeDo повдигна въпроса за решението на Общия съд за случая Kazchrome (4), в което според него се предоставят насоки в това отношение и посочва, че подбиването на цените може да се изчисли най-точно, като се сравнят вносните цени и цените на общностните производители и се включат всички разходи, понесени преди стоките да стигнат до помещенията на клиентите. Следва да се отбележи обаче, че Съдът също така призна, че този подход не е практичен и в решението еднозначно се заявява, че CIF цените не представляват приемлива методология за изчисляване на маржовете на вредата. Освен това случаят Kazchrome е свързан с особена ситуация, в която стоките са влезли в пазара на ЕС през Литва (транзит) и след това са стигнали до Ротердам, където са минали през митническа проверка. В тази ситуация Комисията реши да изчисли подбиването и продажбата при намалени цени въз основа на цената в момента на транзит вместо на цената след митническата проверка. В настоящото разследване случаят е различен, тъй като не се оспорва, че изчисленията на продажбата при намалени цени и на подбиването са извършени след митническата проверка. Освен това в решението си по делото Kazchrome Съдът еднозначно ограничи заключенията си до това конкретно дело.

(56)

CeDo също така повдигна въпроса за обективно сравнение и цитира два доклада на специализираната група на СТО (5). Институциите изразиха задоволство, че цените на CeDo, установени от службите на Комисията, и цените франко завода на промишлеността на Съюза (както за подбиване, така и за продажба при намалени цени) предоставят основа за обективно и разумно сравнение. Не бива да се забравя, че идеално сравнение би означавало да се вземат предвид само оферти за един и същ договор, защото само тогава условията за продажба ще бъдат идентични. Тъй като в този случай идеално сравнение е невъзможно, институциите изразиха задоволство, че методологията, която използва средни цени, събирани от сходни продукти в продължение на едногодишен ПР, е обективна. Същата методология е ясно съобщена в разгласяването.

(57)

Освен това се счита, че препоръчаният от CeDo метод би довел до неравностойно третиране при изчисляването на маржовете на CeDo и на другите износители производители, включени в представителната извадка, които продават на независими вносители. Методологията, използвана за другите износители производители, включени в представителната извадка, се основаваше на експортната цена на равнище CIF, което, естествено, изключва продажбените, общите и административните разходи на Съюза, както и приходите от препродажбата в Съюза след митническа проверка. Комисията счита, че определянето на съответната вносна цена за изчисленията на подбиването и продажбата при намалени цени не следва да се влияе от това дали износите са направени към свързани или независими оператори в Съюза. Използваната от Комисията методология гарантира, че и двата случая са третирани развностойно. Най-накрая, както вече е споменато в съображение 53, в случая на дружеството заявеният от CeDo подход би объркал и скрил отличителните качества, с които CeDo работи като доставчик на алуминиево фолио на пазара на Съюза. В действителност при доставянето на пазара на Съюза CeDo действа на първо място като производител, разположен в Съюза, и след това като препродавач на алуминиево фолио, внесено от Китай. Целта на изчисленията на маржа на вредата не е да се измери до каква степен продажбите на „CeDo UK“ като производител, внасящ в Съюза, нанасят вреда на производителите от Съюза, а дали износът на „CeDo Shanghai“ има такъв ефект чрез подбиване и продажба под цените на производителите от Съюза. За тази цел съответната цена, която трябва да се вземе предвид, е тази, на която разглежданият продукт се продава на Съюза, а не цената, на която внесените материали се препродават от внасящите производители в Съюза. Това е сходно с подхода, използван при изчисляването на маржа на вредата, отнасящ се към вноса от местните производители в Съюза.

(58)

Най-накрая следва да се уточни, че цените на производителите в Съюза са коригирани на равнище франко завода чрез намаляване не само на кредитните известия, намаленията и отстъпките, но също така и на комисионите (вид разходи за продажба) и транспортните разходи. Поради това не би било обективно да се сравнява препродажната цена на вносителя с цената франко завода на Съюза.

(59)

Поради гореизложените причини бе поддържана позицията, че искането за преразглеждане на методологията за изчисление на маржа на вредата на CeDo не може да бъде приета.

(60)

Преразгледаният марж на печалбата на несвързаните вносители (изменен поради причините, изложени в съображение 23) обаче оказа влияние върху маржа на вредата на CeDo, тъй като той се приспада от препродажната цена. В заключение, всички маржове на подбиване са засегнати от корекцията на незначителна техническа грешка в прилагането на целевата печалба в рамките на предварителния етап.

(61)

На основата на гореспоменатото окончателните маржове на вреда са, както следва:

Наименование на дружеството

Подбиване на цени

„CeDo (Shanghai) Ltd.“

14,2 %

„Ningbo Favored Commodity Co. Ltd.“

14,6 %

„Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd“

15,6 %

Среднопретеглена стойност за други съдействащи дружества

14,6 %

Всички останали дружества

35,6 %

8.2.   Окончателни мерки

(62)

С оглед на направените заключения по отношение на дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза и в съответствие с член 9, параграф 4 от основния регламент следва да бъде наложено окончателно антидъмпингово мито върху някои видове алуминиево фолио на ролки с произход от КНР на равнището на по-ниската от установените стойности — дъмпинговият марж и равнището на отстраняване на вредата, в съответствие с правилото за по-ниското мито. В този случай митническата ставка следва да бъде определена на нивото на установения марж на вредата.

(63)

Въз основа на изложеното по-горе ставката, на равнището на която ще бъде наложено такова мито, се определя, както следва:

Наименование на дружеството

Дъмпингов марж

Марж на отстраняване на вредата

Антидъмпингова митническа ставка

„CeDo (Shanghai) Ltd.“

37,4 %

14,2 %

14,2 %

„Ningbo Favored Commodity Co. Ltd.“

30,6 %

14,6 %

14,6 %

„Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd.“

32,9 %

15,6 %

15,6 %

Други дружества, оказали съдействие

34,9 %

14,6 %

14,6 %

Общонационален дъмпингов марж

45,6 %

35,6 %

35,6 %

(64)

Индивидуалните антидъмпингови митнически ставки за дружествата, определени в настоящия регламент, са установени въз основа на констатациите от настоящото разследване. Поради това те отразяват ситуацията, установена по време на разследването по отношение на тези дружества. По този начин тези митнически ставки (за разлика от митото, приложимо в национален мащаб за „всички останали дружества“) се прилагат изключително за вноса на продукти с произход от КНР и произведени от тези дружества и съответно — от конкретно посочените юридически лица. Вносът на разглеждания продукт, произведен от което и да било друго дружество, което не е конкретно посочено в постановителната част на настоящия регламент със своето наименование и адрес, включително юридически лица, свързани с конкретно посочените, не може да се ползва от тези ставки и се облага с митото, приложимо за „всички други дружества“.

(65)

С оглед свеждане до минимум на рисковете от заобикаляне, породени от голямата разлика в митническите ставки, се счита, че в този случай са необходими специални мерки, за да се гарантира правилното прилагане на антидъмпинговите мита. Тези специални мерки включват представяне на валидна търговска фактура пред митническите органи на държавите членки, която да отговаря на изискванията, изложени в приложението към настоящия регламент. Към вноса, който не е придружен от такава фактура, се прилага остатъчното антидъмпингово мито, приложимо за всички други износители.

(66)

Ако износът на някое от дружествата, които се ползват от по-ниска индивидуална митническа ставка, се увеличи значително по обем след налагането на разглежданите мерки, такова увеличение по обем може да бъде счетено като представляващо само по себе си промяна в модела на търговия, която се дължи на налагането на мерките, по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент. При такива обстоятелства и при положение, че са изпълнени условията, може да бъде започнато разследване по отношение на заобикаляне на антидъмпинговите мерки. В това разследване може, inter alia, да бъде разгледана необходимостта от премахването на индивидуалните митнически ставки и последващото налагане на мито, приложимо в национален мащаб.

(67)

Всяко искане за прилагане на тези индивидуални ставки на антидъмпинговото мито (напр. след промяна на наименованието на стопанския субект или след учредяването на нови производствени или търговски субекти) следва да се изпраща във възможно най-кратки срокове до Комисията (6) заедно с цялата съответна информация, по-специално относно евентуална промяна в дейността на дружеството, свързана с производството, продажбите на вътрешния пазар и експортните продажби, например във връзка с посочената промяна на наименованието или посочената промяна в производствените и търговските субекти. Ако е целесъобразно, настоящият регламент ще бъде съответно изменен чрез актуализация на списъка на дружествата, ползващи се с правото на индивидуални ставки на антидъмпинговото мито.

(68)

За да се осигури правилното прилагане на антидъмпинговото мито, нивото на митото, приложимо за цялата страна, следва да се прилага не само за несъдействащите производители износители, но и за онези производители, които не са имали никакъв износ за Съюза през ПР.

(69)

С цел да се осигури еднакво третиране на новите износители и на оказалите съдействие дружества, посочени в таблицата на член 1, параграф 2, които не са включени в представителната извадка, следва да се предвиди среднопретегленото мито от 14,6 %, наложено на вторите, да се прилага по отношение на всички нови износители, които, ако не беше формирана представителна извадка, щяха да имат право на преразглеждане съгласно член 11, параграф 4 от основния регламент предвид факта, че този член не се прилага в случаите, в които е използвана представителна извадка.

(70)

Всички страни бяха информирани за съществените факти и съображения, на които се основава намерението да се препоръча налагането на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове алуминиево фолио на ролки с произход от КНР и окончателното събиране на сумите, обезпечени посредством временните мита (наричано по-долу „окончателното разгласяване“). На страните бе даден срок, в който те да могат да представят своите коментари по разгласяването на окончателните мерки.

(71)

Представените от заинтересованите страни устни и писмени коментари бяха разгледани и взети под внимание, където това бе целесъобразно.

9.   ОКОНЧАТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ВРЕМЕННОТО МИТО

(72)

С оглед размера на установените дъмпингови маржове и предвид вредата, причинена на промишлеността на Съюза, се смята за необходимо сумите, обезпечени чрез временно антидъмпингово мито, наложено с регламента за временните мерки, да бъдат окончателно събрани.

(73)

В случаите, в които окончателните мита са по-високи от временните мита, окончателно следва да бъдат събирани само сумите, обезпечени на нивото на временните мита, а обезпечените суми над окончателната ставка на антидъмпинговите мита следва да бъдат освободени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на алуминиево фолио с дебелина 0,007 mm или повече, но по-малко от 0,021 mm, без подложка, само валцувано и навито на рула, дори релефно щамповано, под формата на леки ролки с тегло, което не надвишава 10 kg, понастоящем класирано в кодове по КН ex 7607 11 11 и ex 7607 19 10 (кодове по ТАРИК 7607111110 и 7607191010) и с произход от Китайската народна република.

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продукта, описан в параграф 1 и произвеждан от посочените по-долу дружества, е, както следва:

Дружество

Мито

Допълнителен код по ТАРИК

„CeDo (Shanghai) Ltd.“, Shanghai

14,2 %

B299

„Ningbo Favored Commodity Co. Ltd.“, Yuyao City

14,6 %

B301

„Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd.“, Ningbo

15,6 %

B300

„Able Packaging Co.,Ltd.“, Shanghai

14,6 %

B302

„Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co. Ltd.“, Guangzhou

14,6 %

B303

„Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co. Ltd.“, Yuyao City

14,6 %

B304

„Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co. Ltd.“, Shanghai

14,6 %

B305

„Weifang Quanxin Aluminum Foil Co. Ltd.“, Linqu

14,6 %

B306

„Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd.“, Zhengzhou City

14,6 %

B307

„Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co. Ltd.“, Zhouzhou City

14,6 %

B308

„Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co. Ltd.“, Zibo

14,6 %

B309

„Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co. Ltd.“, Yuyao

14,6 %

B310

Всички останали дружества.

35,6 %

B999

3.   Прилагането на индивидуалните митнически ставки, определени за дружествата, посочени в параграф 2, зависи от представянето на валидна търговска фактура пред митническите органи на държавите членки, която съответства на изискванията, определени в приложението към настоящия регламент. Ако такава фактура не бъде представена, се прилага митническата ставка, приложима за „всички други дружества“.

4.   Освен когато е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

Сумите, обезпечени чрез временно антидъмпингово мито в съответствие с Регламент (ЕС) № 833/2012, се събират окончателно. Обезпечените суми, които превишават сумата на окончателните антидъмпингови мита, се освобождават.

Член 3

Когато нов производител износител в Китайската народна република представи на Комисията достатъчно доказателства за това, че:

не е изнасял за Съюза описания в член 1, параграф 1 продукт през периода на разследване (от 1 октомври 2010 г. до 30 септември 2011 г.),

не е свързан с който и да било от износителите или производителите в Китайската народна република, спрямо които са наложени мерките по настоящия регламент,

действително е изнасял за Съюза разглеждания продукт след периода на разследването, на който се основават мерките, или е поел неотменимо договорно задължение да изнесе значително количество за Съюза,

Съветът, с обикновено мнозинство, по предложение от Комисията, след консултация с консултативния комитет, може да измени член 1, параграф 2, като добави новия производител износител към списъка на оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката и следователно подлежат на среднопретеглената ставка от 14,6 %.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2013 година.

За Съвета

Председател

E. GILMORE


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 251, 18.9.2012 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 331, 1.12.2012 г., стр. 56.

(4)  Дело T 107/08 Transnational Company „Kazchrome“ AO и ENRC Marketing AG/Съвет на Европейския съюз и Европейска комисия [2011] (все още непубликувано в Сборника).

(5)  Доклад на специализираната група на СТО, Китай — Антидъмпигови и изравнителни мита върху текстурована плосковалцувана електрическа стомана от САЩ — WT/DS414/R и антидъмпингови мерки за отглеждана в рибовъдни стопанства атлантическа сьомга от Норвегия — WT/DS337/R (CVD and AD Duties on Grain Oriented Flat-Rolled Electrical Steel from USA – WT/DS414/R and AD Measure on Farmed Atlantic Salmon from Norway – WT/DS337/R)

(6)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Office: NERV-105, 08/020, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Валидната търговска фактура, посочена в член 1, параграф 3, трябва да съдържа декларация, подписана от служител на дружеството, издало търговската фактура, в следния формат:

1)

име и длъжност на служителя на дружеството, което издава търговската фактура;

2)

следната декларация:

„Аз, долуподписаният/ата, удостоверявам, че (обемът) от някои видове алуминиево фолио на ролки, предназначени за износ за Европейския съюз, включени в настоящата фактура, са произведени от (наименование на дружеството и адрес на управление) (допълнителен код по ТАРИК) в Китайската народна република. Декларирам, че предоставената в настоящата фактура информация е пълна и вярна.

Дата и подпис“.


13.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/21


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 218/2013 НА КОМИСИЯТА

от 8 март 2013 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Cabrito Transmontano (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1151/2012 влезе в сила на 3 януари 2013 г. Той отмени и замени Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (2).

(2)

В съответствие с член 9, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 Комисията разгледа заявката на Португалия за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното наименование за произход „Cabrito Transmontano“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1263/1996 на Комисията (3).

(3)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено, Комисията публикува заявление за изменение в съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 в Официален вестник на Европейския съюз  (4). Комисията не получи нито едно възражение съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, поради което промяната следва да бъде одобрена,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията, свързана с посоченото в приложението към настоящия регламент название.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 март 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 19.

(4)  ОВ C 122, 27.4.2012 г., стр. 20.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.1. —   Прясно месо и карантия

ПОРТУГАЛИЯ

Cabrito Transmontano (ЗНП)


13.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 219/2013 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

107,2

MA

70,0

TN

101,4

TR

111,5

ZZ

97,5

0707 00 05

MA

170,1

TR

169,8

ZZ

170,0

0709 93 10

MA

55,6

TR

126,5

ZZ

91,1

0805 10 20

EG

57,0

IL

71,4

MA

52,6

TN

56,6

TR

65,0

ZZ

60,5

0805 50 10

TR

77,1

ZZ

77,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

81,6

CL

122,3

CN

76,3

MK

31,3

US

170,8

ZZ

99,8

0808 30 90

AR

124,4

BR

113,7

CL

133,7

TR

171,6

US

191,0

ZA

107,5

ZZ

140,3


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.