ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.068.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 68

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
12 март 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2013 на Съвета от 7 март 2013 година за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 2/2012 върху вноса на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях с произход от Китайската народна република, така че да бъде включен вносът на някои крепежни елементи от неръждаема стомана, изпращани от Филипините, независимо дали са декларирани с произход от Филипините, и за прекратяване на разследването във връзка с възможно заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с посочения регламент, посредством вноса на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях, изпращани от Малайзия и Тайланд, независимо дали са с деклариран произход от Малайзия и Тайланд

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 206/2013 на Съвета от 11 март 2013 година за прилагане на член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 359/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 207/2013 на Комисията от 11 март 2013 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета по отношение на крайния срок за преразглеждане на решението относно специфично подпомагане за 2013 г. и от Регламент (ЕО) № 1120/2009 на Комисията по отношение на уведомлението за такова преразглеждане

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013 на Комисията от 11 март 2013 година относно изискванията за проследяване на кълновете и на семената, предназначени за производство на кълнове ( 1 )

16

 

*

Регламент (ЕС) № 209/2013 на Комисията от 11 март 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 по отношение на микробиологичните критерии, приложими за кълнове, и правилата за вземане на проби от кланични трупове на домашни птици и от прясно месо от домашни птици ( 1 )

19

 

*

Регламент (ЕС) № 210/2013 на Комисията от 11 март 2013 година относно одобрението на предприятия, произвеждащи кълнове, в съответствие с Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

24

 

*

Регламент (ЕС) № 211/2013 на Комисията от 11 март 2013 година относно изискванията за сертифициране на вноса в Съюза на кълнове и семена, предназначени за производство на кълнове ( 1 )

26

 

*

Регламент (ЕС) № 212/2013 на Комисията от 11 март 2013 година за замяна на приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с допълнения и изменения по отношение на продукти, обхванати от посоченото приложение ( 1 )

30

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 213/2013 на Комисията от 11 март 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

53

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2013/9/ЕС на Комисията от 11 март 2013 година за изменение на приложение III към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността ( 1 )

55

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2013/124/ОВППС на Съвета от 11 март 2013 година за изменение на Решение 2011/235/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран

57

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

12.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 205/2013 НА СЪВЕТА

от 7 март 2013 година

за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 2/2012 върху вноса на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях с произход от Китайската народна република, така че да бъде включен вносът на някои крепежни елементи от неръждаема стомана, изпращани от Филипините, независимо дали са декларирани с произход от Филипините, и за прекратяване на разследването във връзка с възможно заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с посочения регламент, посредством вноса на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях, изпращани от Малайзия и Тайланд, независимо дали са с деклариран произход от Малайзия и Тайланд

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“), и по-специално член 13 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Съществуващи мерки

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 2/2012 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито от 24,7 % върху вноса на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях с произход от Китайската народна република (наричана по-долу „КНР“) за всички дружества, с изключение на посочените в член 1, параграф 2 от същия регламент, след преразглеждане с оглед изтичане срока на действие на мерките, наложени с Регламент (ЕО) № 1890/2005 на Съвета (3) (наричан по-долу „първоначалният регламент“). По-долу тези мерки ще бъдат наричани „действащите мерки“ или „първоначалните мерки“, а разследването, довело до мерките, наложени с първоначалния регламент, ще бъде наричано „първоначалното разследване“.

1.2.   Започване на разследване

(2)

Следа като установи, след консултации с Консултативния комитет, че са налице достатъчно prima facie доказателства за започване на разследване в съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент, Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) реши да разследва по своя инициатива възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях с произход от КНР, и да въведе регистрационен режим за вноса на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях, изпращани от Малайзия, Тайланд и Филипините, независимо дали са декларирани с произход от Малайзия, Тайланд и Филипините.

(3)

Разследването започна на 15 юни 2012 г. с Регламент (ЕС) № 502/2012 на Комисията (4) („регламентът за започване на разследване“).

(4)

Prima facie доказателствата, с които разполагаше Комисията, сочеха, че след налагането на мерките, установени в първоначалното разследване, е настъпила значителна промяна в схемите на търговия, включваща износа от КНР, Малайзия, Тайланд и Филипините за Съюза, за която не е имало достатъчна причина или основание, различни от налагането на мерките, установени в първоначалното разследване. Като предполагаема причина за тази промяна бе посочено претоварването на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях с произход от КНР през Малайзия, Тайланд и Филипините за Съюза.

(5)

Освен това от доказателствата бе видно, че коригиращият ефект на действащите мерки е отслабен както по отношение на количеството, така и по отношение на цената. Доказателствата също така сочеха, че увеличеният внос от Малайзия, Тайланд и Филипините се осъществява на цени под цената, при която не настъпват вреди, установена при първоначалното разследване, коригирана, за да отрази увеличението на разходите за суровината.

(6)

На последно място, бяха налице доказателства за това, че цените на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях, изпращани от Малайзия, Тайланд и Филипините, са дъмпингови по отношение на нормалната стойност, установена по-рано по време на първоначалното разследване и коригирана, за да отрази увеличението на разходите за суровината.

1.3.   Разследване

(7)

Комисията уведоми официално органите в КНР, Малайзия, Тайланд и Филипините, производителите износители в тези държави, известните засегнати вносители в Съюза и промишлеността на Съюза за започването на разследването.

(8)

Бяха изпратени формуляри с искане за освобождаване на производителите/износителите в Малайзия, Тайланд и Филипините, които са известни на Комисията, или чрез мисиите на тези държави към Европейския съюз. Бяха изпратени въпросници на производителите/износителите в КНР, които са известни на Комисията, или чрез мисията на КНР към Европейския съюз. Бяха изпратени въпросници и на известните вносители в Съюза.

(9)

На заинтересованите страни беше дадена възможност да изложат становищата си в писмен вид и да поискат да бъдат изслушани в срока, посочен в регламента за започване на разследване. Всички страни бяха информирани, че неоказването на съдействие би могло да доведе до прилагането на член 18 от основния регламент и заключенията да бъдат направени въз основа на наличните факти.

(10)

Седем малайзийски, шест тайландски и три филипински дружества, които са производители/износители, и техните свързани дружества в КНР, когато имаше такива, представиха отговори на формулярите за освобождаване. Твърденията на две малайзийски, едно тайландско и едно филипинско дружества бяха отхвърлени поради формални причини, тъй като за посочените дружества беше установено, че не са производители на продукта, предмет на разследването, или те не оказаха съдействие след подаването на формуляра с искане за освобождаване или формулярът с искане за освобождаване беше представен на твърде късен етап от разследването.

(11)

Отговорите на въпросника бяха предоставени от двама китайски износители и четирима вносители/групи вносители от Съюза.

(12)

Комисията извърши проверки на място в помещенията на следните дружества:

MCP Precision Sdn. Bhd. (Малайзия)

Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd. (Малайзия)

Tigges Fastener Technology Sdn. Bhd. (Малайзия) и свързаното с него търговско дружество Tigges Fastener Trading Sdn. Bhd. (Малайзия)

Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd. (Малайзия)

Well Union Metal Sdn. Bhd. (Малайзия) и свързаните с него дружества в Тайван: Linkwell Industry и Linkfast Industry

A.B.P. Stainless Steel Fastener Co., Ltd. (Тайланд)

Dura Fasteners Co., Ltd. (Тайланд)

Taiyo Fasteners Co., Ltd. (Тайланд)

Tong Heer Fasteners Co., Ltd. (Тайланд)

TPC Stainless & Steel Fasteners Co., Ltd. (Тайланд) и свързани с него дружества TPC Fasteners Co. Ltd, Thai Phaisarn Fastening Co. Ltd. и Phaisarn Fastening Ltd. Part. (Тайланд)

Multi-Tek Fastenres Inc. (Филипините) и свързаното с него дружество в Тайван Multi-Tek Fasteners & Parts Manufacturer Inc.

Phil Shin Works Corporation (Филипините)

Rosario Fasteners Corporation (Филипините) и свързаното с него дружество в Тайван Lu Chu Shin Yee Works Co., Ltd.

1.4.   Отчетен период и разследван период

(13)

Отчетният период (наричан по-долу „ОП“), т.е. периодът, за който бяха направени проучвания във връзка с добавената стойност и изчисления във връзка с дъмпинга и продажбите на по-ниски цени, обхвана 12 месеца от 1 април 2011 г. до 31 март 2012 г. Разследваният период (наричан по-долу „РП“), т.е. периодът, за който е бил направен анализ на промените в схемите на търговия и са били проучени възможните практики за заобикаляне на мерките, обхвана периода от налагането на първоначалните мерки до края на ОП.

2.   РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО

2.1.   Общи съображения

(14)

В съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент преценката за възможното заобикаляне на мерките беше направена чрез последователен анализ за наличие на евентуална промяна в схемите на търговия между КНР, трите засегнати държави и Съюза за това дали тази промяна произтича от практика, процес или дейност, за които няма достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на митото, за това дали има доказателства за вреда или за това, че постигането на коригиращия ефект от митото е било ограничено по отношение на цените и/или количествата на продукта, предмет на разследването, както и за това дали има доказателства за дъмпинг по отношение на нормалните стойности, предварително установени в първоначалното разследване, ако това е необходимо съгласно разпоредбите на член 2 от основния регламент.

2.2.   Разглеждан продукт и продукт, предмет на разследването

(15)

Продуктът, засегнат от възможното заобикаляне, са някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях с произход от Китайската народна република, понастоящем класирани в кодове по КН 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 и 7318 15 70 (наричан по-долу „разглежданият продукт“).

(16)

Продуктът, предмет на разследването, е същият като разглеждания продукт, но е изпращан от Малайзия, Тайланд и Филипините, независимо дали е деклариран с произход от Малайзия, Тайланд и Филипините, понастоящем класиран в същите кодове по КН като разглеждания продукт (наричан по-долу „продуктът, предмет на разследването“).

(17)

Разследването показа, че описаните по-горе крепежни елементи от неръждаема стомана или части от тях, изнасяни от КНР за Съюза, и тези, изпращани от Малайзия, Тайланд и Филипините за Съюза, са с еднакви основни физически и технически характеристики и с еднакви приложения, поради което следва да се разглеждат като сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

2.3.   Констатации по отношение на Филипините

2.3.1.   Степен на съдействие

(18)

Както бе посочено в съображение 10 по-горе, само три филипински дружества (като за едно от тях по-късно бе установено, че не е производител или износител на продукта, предмет на разследването) подадоха попълнения формуляр с искане за освобождаване. Следователно дружествата, оказали съдействие, представляваха 10 % от филипинския износ на продукта, предмет на разследването, на пазара на Съюза през ОП.

(19)

Отговори на въпросника бяха предоставена и от двама китайски производители/износители, но нито един от тях не е извършвал износ за Филипините през РП.

(20)

Като се отчита относително ниската степен на съдействие от страна на филипинските и китайските дружества, констатациите по отношение на вноса на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях от Филипините в Съюза и износа на разглеждания продукт от КНР за Филипините, трябваше да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18, параграф 1 от основния регламент. В този случай за определяне на общите обеми на вноса от Филипините за Съюза бяха използвани данни от Евростат, а за определяне на общия износ от КНР за Филипините бяха използвани китайски статистически данни за износа.

(21)

По отношение на китайските статистически данни за износа следва да се отбележи, че статистиката за търговските потоци между КНР и Филипините обхваща цели кодове по ХС, които представляват по-широки продуктови групи от разглеждания продукт и продукта, предмет на разследването. При все това, като се вземе предвид очевидната тенденция, която е била налице, тези данни могат да бъдат използвани за установяване на промяна в схемите на търговия.

(22)

На последно място, като допълнителен източник на информация бяха използвани и данните, предоставени от филипински органи. Въпреки че тези данни не бяха достатъчно пълни и подробни, за да бъдат единствената основа за анализа, те бяха подходящи за целите на кръстосана проверка на констатациите по отношение на схемите на търговия.

2.3.2.   Промяна в схемите на търговия

(23)

След налагането на първоначалните мерки върху вноса от КНР, вносът в Съюза на продукта, предмет на разследването, от Филипините се е увеличил рязко и значително. От минималното равнище – по-ниско от 100 метрични тона годишно, през периода 2004–2005 г. той е достигнал над 12 000 метрични тона през ОП.

 

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

ОП

Обем

(в метрични тонове)

69

23

1 369

6 048

7 046

5 406

15 580

14 528

12 075

Източник: Евростат

(24)

В същото време износът от Китай за Филипините е нараснал бързо през периода 2004—ОП от 1 100 метрични тона до над 15 000 метрични тона.

 

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

ОП

Обем

(в метрични тонове)

1 104

2 022

2 107

3 727

3 856

7 513

11 262

15 553

15 632

Източник: Китайски статистически данни за износа (Global Trade Atlas Database)

(25)

Данните ясно показват, че вносът от Филипините за Съюза е бил несъществен през 2004 г. и 2005 г. През 2006 г. обаче, след налагането на мерките по отношение на КНР, вносът е отбелязал рязко повишаване и от гледна точка на обема е заместил частично износа от КНР на пазара на Съюза. Освен това след налагането на действащите мерки износът от КНР за Съюза е регистрирал значителен спад (70 %). Освен това трябва да се отбележи, че данните, получени от филипинските органи, потвърждават, че само малък дял от вноса от КНР е бил допуснат за търговия на филипинската митническа територия. По-голямата част от вноса е била насочена към специалните икономически зони.

2.3.3.   Естество на заобикалянето на наложените мерки

(26)

Член 13, параграф 1 от основния регламент съдържа изискването промяната в схемите на търговия да произтича от практика, процес или дейност, за които няма достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на митото. Практиката, процесът или дейността включват, inter alia, изпращането на продукта, предмет на мерките, през трети държави.

(27)

Следва да се отбележи, че филипинският износ на оказалите съдействие дружества възлиза на около 10 % от общия размер на филипинския износ за Съюза през ОП. Останалият износ може да се припише на производителите, които не са оказали съдействие на разследването, или на практиките на претоварване. Това заключение се подкрепя от информацията и данните, предоставени от филипинските органи, и по-специално факта, че i) по-голямата част от вноса от КНР на разглеждания продукт е била насочена към специалните икономически зони и не е влизала във филипинските митнически територии, ii) броят на действителните производители на продукта, предмет на разследването, във Филипините е много ограничен.

(28)

Следователно беше потвърдено, че се практикува претоварване на продукти с китайски произход през Филипините.

2.3.4.   Липса на достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на антидъмпинговото мито

(29)

При разследването не беше установено друго достатъчно основание или икономическа обосновка за претоварването, освен избягването на действащите мерки, наложени върху разглеждания продукт. Не бяха установени други фактори с изключение на митото, които да могат да се разглеждат като компенсиращи разходите за претоварване, по-специално по отношение на превоза и повторното натоварване на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях с произход от КНР през Филипините.

2.3.5.   Ограничаване на коригиращия ефект на антидъмпинговото мито

(30)

За да може да се оцени дали внесените продукти, предмет на разследването, са ограничили, по отношение на количествата и цените, коригиращия ефект на действащите мерки върху вноса на разглеждания продукт, бяха използвани данните от Евростат като най-надеждните налични данни относно количествата и цените на износа, осъществяван от неоказващите съдействие дружества във Филипините. Така определените цени бяха сравнени с равнището на цените, при което не настъпва вреда и което бе установено за производителите от Съюза при първоначалното разследване. Като се има предвид значителната разлика във времето между първоначалния РП и ОП в настоящото разследване, трябваше да се вземат предвид значителните промени в основните елементи на производствените разходи. Това беше отразено при корекцията на цената, при която не настъпва вреда, въз основа на увеличението на цените на основните суровини, а за останалите елементи на разходите за производство и продажби — въз основа на промяната на индекса на потребителските цени в Съюза.

(31)

Увеличението на вноса от Филипините за Съюза от под 100 метрични тона през 2004 г. до над 12 000 метрични тона през ОП беше определен като значително от гледна точка на количествата.

(32)

Сравнението на коригираната степен на отстраняване на вредата и среднопретеглената експортна цена свидетелства за наличието на продажби на занижени цени.

(33)

Поради това беше направено заключението, че постигането на коригиращ ефект от действащите мерки е било ограничено по отношение на количествата и цените.

2.3.6.   Доказателства за наличието на дъмпинг

(34)

На последно място, в съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент беше разгледан въпросът дали са налице доказателства за наличието на дъмпинг по отношение на нормалната стойност, определена при първоначалното разследване.

(35)

В първоначалния регламент нормалната стойност беше определена въз основа на цените в Тайван, който в посоченото разследване беше определен като подходяща за КНР държава аналог с пазарна икономика. Като се има предвид обаче значителната разлика във времето между първоначалния РП и ОП в настоящото разследване, трябваше да се вземат предвид значителните промени в основните елементи на производствените разходи. Това беше отразено при корекцията на нормалната стойност въз основа на увеличението на цените на основните суровини, а за останалите елементи на разходите за производство и продажби — въз основа на промяната на индекса на потребителските цени в Тайван.

(36)

Експортната цена от Филипините бе определена въз основа на наличните факти, т.е. въз основа на средната експортна цена на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях по време на ОП, отчетена в Евростат. Използването на наличните факти се дължеше на минималното ниво на съдействие от страна на производителите на продукта, предмет на разследването, във Филипините. Средната експортна цена, използвана за изчислението, беше сверена с нивото на експортните цени на двамата оказващи съдействие филипински износители и бе приета за съвместима с него.

(37)

За да може да се извърши обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, под формата на корекции бяха надлежно отчетени разликите, които влияят на цените и на тяхната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Съответно бяха направени корекции за разликите в разходите за транспорт и застраховка и за неподлежащ на възстановяване ДДС при експортни продажби в КНР. Поради недостатъчното съдействие от страна на производителите от Филипините и КНР корекциите трябваше да бъдат направени въз основа на най-надеждните налични факти. Следователно корекциите за транспорт и застраховки се основаваха на разходите за транспорт и застраховка за тон, установени в първоначалното разследване.

(38)

В съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент дъмпингът беше изчислен чрез сравнение на коригираната среднопретеглена нормална стойност, определена в първоначалния регламент, и съответните среднопретеглени експортни цени на филипинския внос през ОП по настоящото разследване, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза преди плащането на мито.

(39)

Така извършеното сравнение на среднопретеглената нормална стойност и на среднопретеглената експортна цена показа наличие на дъмпинг.

2.4.   Констатации по отношение на Малайзия

2.4.1.   Степен на съдействие

(40)

Както бе посочено в съображение 10 по-горе, седем малайзийски дружества представиха попълнените формуляри с искане за освобождаване. Бе установено, че едно от тези дружества не е производител на продукта, предмет на разследването, а друго е представило непълни отговори на твърде късен етап от разследването, което доведе до невъзможност да се попълнят пропуските и да се проверят предоставените информация и данни. Следователно тези два отговора във формулярите с искане за освобождаване трябваше да бъдат игнорирани. Въпреки това останалите пет оказали съдействие малайзийски дружества представляват 93 % от малайзийския износ на продукта, предмет на разследването, на пазара на Съюза през ОП.

2.4.2.   Промяна в схемите на търговия

(41)

След налагането на първоначалните мерки върху вноса от КНР вносът в Съюза на продукта, предмет на разследването, от Малайзия се е увеличавал със стабилни темпове. От минималното равнище — по-ниско от 2 000 метрични тона годишно, през периода 2004–2005 г. той е достигнал над 13 000 метрични тона през ОП.

 

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

ОП

Обем

(в метрични тонове)

1 701

1 849

7 930

13 548

13 712

9 809

9 615

13 498

13 363

Източник: Евростат

(42)

Въпреки това следва да се подчертае, че след проверките на място беше потвърдено, че това увеличение на износа на Малайзия за Съюза може да бъде обяснено с нарастването на реалното производството в Малайзия през същия период. Оказалите съдействие дружества, за които беше установено, че са малайзийски производители, които не са участвали в практиките за заобикаляне на мерките, представляват 93 % от износа за Съюза. Разследването показа, че само едно от тези дружества е претоварило разглеждания продукт, но тази практика е засягала малка част от продажбите му и е приключила през 2009 г. Не бе установено участието на никое от оказалите съдействие дружества в монтажните операции, при които са били използвани части или полуготови продукти с произход от Китай.

(43)

Предвид гореизложеното може да се направи заключението, че увеличаването на вноса от Малайзия е обосновано от увеличението на местното производство. Ето защо промяната в схемите на търговия между Малайзия и Съюза не е резултат от практики за заобикаляне на мерките.

2.5.   Констатации по отношение на Тайланд

2.5.1.   Степен на съдействие

(44)

Както бе посочено в съображение 10 по-горе, шест тайландски дружества са представили попълнени формуляри с искане за освобождаване. Едно от тези дружества не оказа съдействие на по-късен етап от процедурата, което доведе до невъзможността да се попълнят пропуските и да се извърши проверка на място на предоставените информация и данни. Следователно този отговор във формуляра с искане за освобождаване не беше взет под внимание. Въпреки това останалите пет оказали съдействие тайландски дружества представляват 67 % от тайландския износ на продукта, предмет на разследването, на пазара на Съюза през ОП.

2.5.2.   Промяна в схемите на търговия

(45)

След налагането на първоначалните мерки върху вноса от КНР за вноса в Съюза на продукта, предмет на разследването, от Тайланд бе наблюдавана следната тенденция:

 

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

ОП

Обем

(в метрични тонове)

5 373

3 308

1 290

850

453

128

367

5 546

6 715

Източник: Евростат

(46)

Анализът на износа от Тайланд за Съюза трябваше да бъде извършен при отчитане на факта, че от ноември 2005 г. по отношение на Тайланд, също както по отношение на КНР, са били наложени антидъмпингови мерки от Съюза (5). Срокът на действие на тези мерки изтече през ноември 2010 г. След това бе наблюдавано рязко увеличение на износа от Тайланд за Съюза – от 367 метрични тона през 2010 г. до над 5 500 метрични тона през 2011 г. и над 6 700 метрични тона през ОП.

(47)

Въпреки това следва да се отбележи, че в абсолютно изражение тайландският износ на продукта, предмет на разследването, на пазара на Съюза през ОП не е много по-висок отколкото през 2004 г., преди антидъмпинговите мерки да бъдат наложени на КНР и Тайланд. В относително изражение (като дял от общия внос в Съюза) вносът от Тайланд дори е намалял от почти 12 % на 7 %.

(48)

В хода на разследването не бе установено извършването на претоварване или монтажни операции, при които да са били използвани части или полуготови продукти с произход от Китай. Като се вземе предвид фактът, че преди налагането на антидъмпингови мерки износът от Тайланд се е състоял от реално произведени в Тайланд продукти, трудно може да се направи заключението, че настоящото равнище на износ, което е с подобен обем, е с различен произход. Следва също така да се отбележи, че двете най-големи тайландски дружества производители, оказали съдействие при разследването, са били включени и в първоначалното разследване срещу Тайланд.

(49)

Като се има предвид гореизложеното, се стига до заключението, че увеличаването на вноса от Тайланд до голяма степен е обосновано от националното производство. Ето защо промяната в схемите на търговия между Тайланд и Съюза, не е резултат от практики на заобикаляне.

3.   МЕРКИ

(50)

Като се има предвид изложеното по-горе се стигна до заключението, че окончателното антидъмпингово мито, наложено върху вноса на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях с произход от КНР, е било заобикаляно чрез претоварване на стоките през Филипините по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент.

(51)

В съответствие с член 13, параграф 1, първо изречение от основния регламент обхватът на действащите мерки, наложени върху вноса на разглеждания продукт, следва да бъде разширен по отношение на вноса на продукта, предмет на разследването, т.е. същия продукт, но изпращан от Филипините, независимо дали е деклариран с произход от Филипините.

(52)

Предвид ниската степен на съдействие при настоящото разследване мерките, чийто обхват трябва да бъде разширен, следва да бъдат мерките, определени в член 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2/2012 за „всички други дружества“ от КНР, като понастоящем това е окончателно антидъмпингово мито в размер на 27,4 %, приложимо към нетната цена франко граница на Съюза преди обмитяване.

(53)

В съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент, в които се предвижда мерките с разширен обхват да се прилагат спрямо внос, който при влизане на територията на Съюза е бил регистриран съгласно регламента за започване на разследване, митото следва да бъде събрано върху посочения регистриран внос на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях, изпратени от Филипините.

4.   ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВНОСА ОТ МАЛАЙЗИЯ И ТАЙЛАНД

(54)

С оглед на констатациите относно Малайзия и Тайланд разследването относно възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки чрез внос на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях, изпращан от Малайзия и Тайланд, следва да бъде прекратено, а регистрирането на вноса на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях, изпращан от Малайзия и Тайланд, въведено с регламента за откриване на разследване, следва да бъде преустановено.

5.   ИСКАНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

(55)

Както бе обяснено в съображение 10, 16 дружества, намиращи се в Малайзия, Тайланд и Филипините, са изпратили попълнения формуляр с искане за освобождаване от възможното разширяване на обхвата на мерките в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент.

(56)

Исканията за освобождаване, представени от малайзийските и тайландски дружества, не бяха разгледани, тъй като разширяването на обхвата на мерките не засяга тези две държави.

(57)

Бе установено, че едното от трите филипински дружествата, подали искане за освобождаване, не е произвеждало и изнасяло продукта, предмет на разследването, през РП и не бяха направени заключения относно естеството на неговата дейност. Следователно това дружество не може да бъде освободено на този етап. Ако след разширяването на обхвата на действащите антидъмпингови мерки обаче се окаже, че са изпълнени условията по член 11, параграф 4 и член 13, параграф 4 от основния регламент, дружеството може да поиска преразглеждане на неговото положение.

(58)

След проверките на място беше потвърдено, че останалите две филипински дружества са действителни производители износители. Следователно се стига до заключението, че те не са участвали в практиките за заобикаляне на мерките, поради което на тези дружества може да се предостави освобождаване.

(59)

Счита се, че в този случай са необходими специални мерки, за да се гарантира правилното прилагане на такова освобождаване. Такава специална мярка е изискването за представяне на митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, която да отговаря на изискванията, посочени в приложението към настоящия регламент. Внос, който не е придружен от такава фактура, подлежи на облагане с антидъмпинговото мито с разширен обхват.

(60)

От другите производители, които не са заявили своя интерес при настоящата процедура и не са осъществявали износ на продукта, предмет на разследването, по време на РП, но възнамеряват да подадат искане за освобождаване от антидъмпинговото мито с разширен обхват по реда на член 11, параграф 4 и член 13, параграф 4 от основния регламент, ще бъде поискано да попълнят формуляр с искане за освобождаване, за да се даде възможност на Комисията да анализира съответното искане. Комисията обикновено извършва проверка на място. При положение че са спазени условията, определени в член 11, параграф 4 и член 13, параграф 4 от основния регламент, може да бъде предоставено освобождаване. Когато предоставянето на освобождаване е обосновано, Комисията може, след провеждането на консултация с Консултативния комитет, да разреши със свое решение освобождаването на вноса от дружества, които не заобикалят антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 2/2012, от митото, чийто обхват е разширен с настоящия регламент.

6.   РАЗГЛАСЯВАНЕ

(61)

Всички заинтересовани страни бяха информирани за основните факти и съображения, довели до изложените по-горе заключения, и бяха поканени да представят коментари. След разгласяването не бяха получени никакви коментари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Обхватът на окончателното антидъмпингово мито, приложимо за „всички други дружества“ от КНР, наложено с член 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2/2012 върху вноса на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях с произход от Китайската народна република, се разширява, така че да бъде включен вносът на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях, изпращани от Филипините, независимо дали са декларирани с произход от Филипините, понастоящем класирани в кодове по КН ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 и ex 7318 15 70 (кодове по ТАРИК 7318121011, 7318121091, 7318141011, 7318141091, 7318153011, 7318153061, 7318153081, 7318155111, 7318155161, 7318155181, 7318156111, 7318156161, 7318156181, 7318157011, 7318157061 и 7318157081), с изключение на онези, произведени от дружествата, изброени по-долу:

Дружество

Допълнителен код по ТАРИК

Multi-Tek Fasteners Inc, Clark Freeport Zone, Pampanga, Филипините

B355

Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, Филипините

B356

2.   Прилагането на освобождаванията, предоставени на дружествата, изрично посочени в параграф 1 от настоящия член или получили разрешение от Комисията в съответствие с член 3, параграф 2, зависи от представянето на митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, която отговаря на изискванията, определени в приложението. Ако не бъде представена такава фактура, се прилага антидъмпинговото мито, наложено с параграф 1 от настоящия член.

3.   Митото, чийто обхват се разширява с параграф 1 от настоящия член, се събира върху вноса, изпратен от Филипините, независимо дали е деклариран с произход от Филипините, който внос е регистриран в съответствие с член 2 от Регламент (ЕС) № 502/2012 и член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, с изключение на продуктите, произведени от дружествата, изброени в параграф 1.

4.   Прилагат се действащите разпоредби относно митата, освен ако не е посочено друго.

Член 2

Разследването във връзка с възможно заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 2/2012 върху вноса на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях с произход от Китайската народна република, чрез внос на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях, изпращани от Малайзия и Тайланд, независимо дали са деклариран с произход от Малайзия и Тайланд, се прекратява.

Член 3

1.   Исканията за освобождаване от митото, чийто обхват се разширява с член 1, се подават в писмен вид на един от официалните езици на Европейския съюз и трябва да бъдат подписани от лице, упълномощено да представлява субекта, който подава искането за освобождаване. Искането трябва да бъде изпратено на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 08/20

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Факс (32 2) 295 65 05

2.   В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 след консултации с Консултативния комитет Комисията може да вземе решение за освобождаване на вноса на дружества, които не заобикалят наложените с Регламент за изпълнение (ЕС) № 2/2012 антидъмпингови мерки, от митото, чийто обхват е разширен с член 1 от настоящия регламент.

Член 4

На митническите органи се указва да преустановят регистрирането на вноса, въведено в съответствие с член 2 от Регламент (ЕС) № 502/2012.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 март 2013 година.

За Съвета

Председател

A. SHATTER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 5, 7.1.2012 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 302, 19.11.2005 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 153, 14.6.2012 г., стр. 8.

(5)  ОВ L 302, 19.11.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Валидната търговска фактура, посочена в член 1, параграф 2, трябва да съдържа декларация, подписана от служител на субекта, издал търговската фактура, в следния формат:

1)

Име и длъжност на служителя на субекта, който издава търговската фактура.

2)

Следната декларация: „Аз, долуподписаният/ата, удостоверявам, че (обемът) от (разглеждания продукт), продаван за износ за Европейския съюз, включен в настоящата фактура, е произведен от (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в (съответната държава). Декларирам, че информацията в настоящата фактура е пълна и вярна.“

3)

Дата и подпис.


12.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 206/2013 НА СЪВЕТА

от 11 март 2013 година

за прилагане на член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 359/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 359/2011 на Съвета от 12 април 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран (1), и по-специално член 12, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 12 април 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 359/2011 на Съвета.

(2)

Предвид продължаващите нарушения на правата на човека в Иран в списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица, образувания и органи, който се съдържа в приложение I към Регламент (ЕС) № 359/2011, следва да бъдат добавени нови лица и едно образувание,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лицата и образуванието, посочени в приложението към настоящия регламент, се добавят в списъка, съдържащ се в приложение I към Регламент (ЕС) № 359/2011.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2013 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 100, 14.4.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата и образуванието, посочени в член 1

Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Директор на затвора Evin, назначен около юни/юли 2012 г. След назначаването му условията в затвора се влошават, има все повече сигнали за малтретиране на затворници. През октомври 2012 г. девет затворнички обявяват гладна стачка като протест срещу погазването на техните права и малтретирането им от страна на охраната в затвора.

12.3.2013

2.

KIASATI Morteza

 

Съдия, Революционен съд на Ахваз, клон 4, издава смъртни присъди на четирима арабски политически затворници: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (трима братя) и Ali Sharifi.

Те са арестувани, изтезавани и обесени без справедлив процес. Тези случаи и липсата на справедлив процес са упоменати в доклад на специалния докладчик на ООН за правата на човека в Иран от 13.9.2012 г., в доклада на генералния секретар на ООН относно Иран от 22.8.2012 г., както и от различни неправителствени организации.

12.3.2013

3.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Съдия, Революционен съд на Ахваз, клон 2, издава смъртни присъди на петима представители на арабската общност от Ахваз, а именно Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka, на 17.3.2012 г. за „деяния срещу националната сигурност“ и „богоненавист“.

Присъдите са потвърдени от Върховния съд на Иран на 9.1.2013 г. Според неправителствени организации петимата са задържани, без да им бъде предявено обвинение, в продължение на повече от година, изтезавани са и са осъдени без справедлив процес.

12.3.2013

4.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.)

(известен още като Haj-agha Sarafraz)

Дата на раждане: прибл. 1963

Място на раждане: Техеран

Място на пребиваване: Техеран

Месторабота: IRIB и централата на Press TV, Техеран

Ръководител на IRIB World Service и на Press TV, отговорен за всички програмни решения. Тясно свързан със силовия държавен апарат. Под негово ръководство Press TV и IRIB работят съвместно със службите за сигурност и прокуратурата на Иран и излъчват принудителни самопризнания на задържани, между които иранско-канадския журналист и режисьор Maziar Bahari, в седмичното предаване „Иран днес“. Независимият медиен регулатор OFCOM наложи глоба на PressTV в Обединеното кралство в размер на 100 000 GBP за излъчването на самопризнанието на Bahari през 2011 г., заснето в затвора, докато върху Bahari се упражнява натиск.

Поради това Sarafraz се свързва с нарушаването на правото на законосъобразен и справедлив процес.

12.3.2013

5.

JAFARI, Asadollah

 

Прокурор на провинция Мазандаран, според неправителствени организации отговорен за незаконни арести и нарушения на човешките права на затворници от бахайската общност от първоначален арест до задържане под строг тъмничен режим в Центъра за задържане към Министерството на разузнаването. Неправителствени организации са документирали шест конкретни случая на нарушаване на справедливия процес, между които през 2011 и 2012 г.

12.3.2013

6.

EMADI, Hamid Reza

(известен още като Hamidreza Emadi)

Дата на раждане: прибл. 1973

Място на раждане: Хамедан

Място на пребиваване: Техеран

Месторабота: централата на Press TV, Техеран

Директор на новините в Press TV. Отговорен за продуцирането и излъчването на принудителни самопризнания на задържани, включително на журналисти, политически деятели, лица, принадлежащи към кюрдското и арабското малцинство, с което се нарушава международно признатото право на справедлив и законосъобразен процес. Независимият медиен регулатор OFCOM наложи глоба на Press TV в Обединеното кралство в размер на 100 000 GBP за излъчването на принудителното самопризнание на иранско-канадския журналист и режисьор Maziar Bahari през 2011 г, заснето в затвора, докато върху Bahari се упражнява натиск. Неправителствените организации съобщават и за още случаи на излъчване на принудителни самопризнания по Press TV. Поради това Emadi се свързва с нарушаването на правото на законосъобразен и справедлив процес.

12.3.2013

7.

HAMLBAR, Rahim

 

Съдия, Революционен съд на Табриз, клон 1. Отговорен за произнасянето на тежки присъди срещу журналисти и активисти за правата на азерското етническо малцинство и на работниците, след обвинения за шпионска дейност, деяния срещу националната сигурност, пропаганда срещу иранския режим и нанасяне на обида на ръководителя на Иран. Счита се, че в много случаи произнесените от него присъди не са в резултат на справедлив процес, като задържаните са принуждавани да направят неверни самопризнания. Едно от широко отразените дела е на 20 хуманитарни работници — доброволци след земетресението в Иран през август 2012 г., осъдени от него на лишаване от свобода за усилията си да помогнат на жертвите на земетресението. Съдът обявява хуманитарните работници за виновни по обвинение в „заговор и тайно споразумение за извършването на престъпления срещу националната сигурност“

12.3.2013

8.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Ръководител на Революционната прокуратура на Шираз. Отговорен за незаконното задържане и малтретиране на политически деятели, журналисти, защитници на правата на човека, представители на бахайската общност и лишени от свобода поради убежденията си, които са подложени на тормоз, изтезания, разпити и са лишени от достъп до адвокат и от справедлив процес. Според неправителствени организации Musavi-Tabar е подписал съдебни заповеди в печално известния Център за задържане № 100 (мъжки затвор), включително заповед за задържането на затворничката от бахайската общност Raha Sabet при строг тъмничен режим в продължение на три години.

12.3.2013

9.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Ръководител на „Комисията за установяване на случаи на престъпно съдържание“

Abdolsamad Khoramabadi е ръководител на „Комисията за установяване на случаи на престъпно съдържание“ — правителствена организация, която отговаря за налагането на цензура онлайн и за киберпрестъпността. Под ръководството му комисията дава определение за „киберпрестъпност“ въз основа на няколко неясни категории, които криминализират създаването и публикуването на съдържание, считано за зловредно от режима. Той е отговорен за ограничаване и блокиране на голям брой опозиционни уебсайтове, електронни вестници, блогове, уебсайтове на неправителствени организации за правата на човека, както и Google и Gmail от септември 2012 г. насам. Той и комисията са допринесли активно за причинената в затвора смърт на блогъра Sattar Beheshti през ноември 2012 г.

По този начин оглавяваната от него комисия носи пряка отговорност за системни нарушения на правата на човека, по-специално за забраняването и филтрирането на уебсайтове за широката публика, а в някои случаи и за цялостно блокиране на достъпа до интернет.

12.3.2013


Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Център за разследване на организираната престъпност (известен още като: Служба за киберпрестъпност или кибер полиция)

Местонахождение: Техеран, Иран

Уебсайт: http://www.cyberpolice.ir

Иранската кибер полиция е подразделение на Полицията на Ислямска република Иран, основано през януари 2011 г. и оглавявано от Esmail Ahmadi-Moqaddam (включен в списъка). Според съобщения в печата началникът на полицията Ahmadi-Moqaddam е подчертал, че кибер полицията ще противодейства на антиреволюционните и дисидентските групи, които през 2009 г. са използвали базирани в интернет социални мрежи за организирането на протести срещу преизбирането на президента Mahmoud Ahmadinejad.

През януари 2012 г. кибер полицията издаде нови указания за интернет кафенетата, съгласно които се изисква потребителите на интернет да предоставят лична информация, която собственикът на кафенето да съхранява в продължение на шест месеца, както и списък на посетените уебсайтове. Съгласно правилата от собствениците на интернет кафенета се изисква и да монтират камери за наблюдение и да съхраняват записите от тях в продължение на шест месеца. Съгласно тези нови правила може да се създаде регистър, който властите могат да използват за проследяването на деятели или всяко лице, определено като заплаха за националната сигурност.

През юни 2012 г. иранските медии съобщиха, че кибер полицията ще предприеме репресивни мерки срещу частните виртуални мрежи (VPN).

На 30 октомври 2012 г. кибер полицията арестува блогъра Sattar Beheshti за „деяния срещу националната сигурност в социалните мрежи и Фейсбук“. В своя блог Beheshti подлага на критика иранското правителство. На 3 ноември Beheshti е намерен мъртъв в килията си, като се счита, че смъртта му е била причинена от изтезания от страна на кибер полицията.

12.3.2013


12.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 207/2013 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2013 година

за дерогация от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета по отношение на крайния срок за преразглеждане на решението относно специфично подпомагане за 2013 г. и от Регламент (ЕО) № 1120/2009 на Комисията по отношение на уведомлението за такова преразглеждане

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (1), и по-специално член 142, букви в) и с) от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 68, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 73/2009, до 1 септември 2012 г. държавите членки можеха да преразгледат решението, посочено в член 69, параграф 1 на същия регламент, и да решат, считано от 2013 г., да изменят сумите за финансиране на специфичното подпомагане, предвидено в член 68, параграф 1, или да прекратят прилагането на такова подпомагане.

(2)

В резултат на постоянното нарастване на цените на фуражите, причинено от неблагоприятни климатични условия, засегнали най-важните доставчици на зърнени култури в Съюза и в света през 2012 г., държавите членки са изправени пред влошаване на икономическото положение на земеделските стопанства, особено в секторите на млякото и млечните произведения, говеждото и телешкото месо, овцевъдството и козевъдството. В края на годината тези сектори се сблъскаха със значителни финансови затруднения поради високия дял на цените на фуражите в техните производствени разходи. Възникна неотложна ситуация, в която е налице риск от забавяне или временно спиране на дейността, което в крайна сметка може да доведе до спад или прекратяване на производството в тези сектори. Настоящата ситуация не можеше да бъде предвидена по времето, когато държавите членки са преразглеждали решенията за 2013 г. съгласно член 68, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

(3)

Специфичното подпомагане, предвидено в член 68, параграф 1 изглежда подходящ инструмент за преодоляване на такава ситуация посредством предоставяне на помощ на стопанствата, чиято жизнеспособност е застрашена. За да се спре влошаването на ситуацията на земеделските стопани в секторите на млякото, говеждото и телешкото месо и овцевъдството и козевъдството и да се избегнат тежки практически и конкретни проблеми, които могат да доведат до преориентиране към други селскостопански дейности или прехвърляне на стопанствата, на държавите членки следва да се позволи да преразгледат решенията, взети за 2013 г., в рамките на нов срок.

(4)

Поради същите причини срокът за уведомяване на Комисията за такова преразглеждане, посочен в член 50, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1120/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (2), следва да бъде удължен.

(5)

Следователно е уместно да се направи дерогация от Регламент (ЕО) № 73/2009 и Регламент (ЕО) № 1120/2009.

(6)

Тъй като дерогациите се отнасят за 2013 г., настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за директните плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Дерогация от Регламент (ЕО) № 73/2009

Чрез дерогация от член 68, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 73/2009, до 22 март 2013 г. държавите членки могат да преразгледат решението, взето съгласно член 69, параграф 1 на същия регламент по отношение на специфичното подпомагане, което се предоставя на секторите на млякото, говеждото и телешкото месо, овцевъдството и козевъдството считано от 2013 г.

Член 2

Дерогация от Регламент (ЕО) № 1120/2009

Чрез дерогация от първата алинея на член 50, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1120/2009 държавите членки информират Комисията до 22 март 2013 г. относно мерките за специфично подпомагане, които възнамеряват да прилагат в секторите на млякото, говеждото и телешкото месо и/или овцевъдството и козевъдството.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 316, 2.12.2009 г., стр. 1.


12.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 208/2013 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2013 година

относно изискванията за проследяване на кълновете и на семената, предназначени за производство на кълнове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 18, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 178/2002 са установени общите принципи в сферата на хранителната промишленост като цяло и в частност тяхната безопасност на равнището на Съюза и на национално равнище. Съгласно член 18 от посочения регламент на всички етапи на производството, преработката и разпространението се създава възможност за проследяване на храни, фуражи, животни, които се отглеждат за производство на храни, и на всякакви други вещества, които са предназначени за или се очаква да бъдат вложени в дадена храна или фураж.

(2)

В посочения член се предвижда също така, че стопанските субекти в сферата на хранителната промишленост трябва да могат да установяват всяко лице, което им е доставило храна, както и да разполагат със системи и процедури с цел установяване на другите предприятия, на които са доставени продуктите им. Тази информация трябва да се предоставя на компетентните органи при поискване от тяхна страна.

(3)

Като най-вероятен източник на избухналия в Съюза през май 2011 г. хранителен епидемичен взрив на шига токсин продуцираща Е. Coli (STEC) бяха посочени покълнали семена.

(4)

На 20 октомври 2011 г. Европейският орган за безопасност на храните („ЕОБХ“) прие научно становище относно рисковете, които създава шига токсин продуциращата Escherichia coli (STEC) и други патогенни бактерии в семена и покълнали семена (2). В становището си ЕОБХ заключава, че замърсяването на сухи семена с бактериални патогени е най-вероятният първоизточник на свързаните с кълнове хранителни епидемични взривове. Освен това в становището се посочва, че поради високата влажност и благоприятната температура в процеса на покълване бактериалните патогени върху сухите семена могат да се умножат, в резултат на което да възникне риск за общественото здраве.

(5)

Проследяването е ефикасно средство, което гарантира безопасността на храните, тъй като позволява те да се проследяват на всички етапи на производството, преработката и разпространението и по този начин дава възможност за бърза реакция в случай на хранителни епидемични взривове. По-специално, чрез възможността за проследяване на някои храни от неживотински произход може да се подпомогне изтеглянето на представляващите опасност храни от пазара, с което се защитават потребителите.

(6)

С цел гарантиране на проследяването в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 178/2002 следва винаги да са посочени наименованията и адресите както на стопанския субект в сферата на хранителната промишленост, който доставя кълновете или семената, предназначени за производство на кълнове, така и на субекта, на когото се доставят тези семена или кълнове. Посоченото изискване се основава на подхода „стъпка назад — стъпка напред“, който предполага, че стопанските субекти в сферата на хранителната промишленост разполагат със система, която им дава възможност да установяват непосредствените си доставчици и непосредствените си клиенти, освен ако са крайни потребители.

(7)

Условията за производство на кълнове могат да представляват риск за общественото здраве, тъй като могат до доведат до значително умножаване на патогените в храната. В случай на хранителен взрив, свързан с потреблението на кълнове, бързото проследяване на засегнатите стоки е от ключово значение за ограничаване на въздействието на такъв взрив върху общественото здраве.

(8)

Освен това търговията със семена, предназначени за производство на кълнове, е широкоразпространена, което допълнително увеличава необходимостта от проследяване.

(9)

Следователно в настоящия регламент следва да се определят конкретни правила за проследяване на кълновете и на семената, предназначени за производство на кълнове.

(10)

По-специално е целесъобразно да се предвиди изискването стопанските субекти в сферата на хранителната промишленост да предоставят допълнителна информация за обема или количеството на такива семена или кълнове, датата на изпращане, както и номер за справка, чрез който да се идентифицира партидата, и подробно описание на семената или кълновете.

(11)

С цел намаляване на административната тежест върху стопанските субекти в сферата на хранителната промишленост е целесъобразно да се създадат гъвкави условия относно формата, в който те да съхраняват записите и да предават съответната информация като част от изискванията, свързани с проследяването.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват правила за проследяване на партиди от:

i)

кълнове;

ii)

семена, предназначени за производство на кълнове.

Настоящият регламент не се прилага за кълнове, които са преминали обработка, при която са предотвратени микробиологическите опасности и която е съвместима със законодателството на Европейския съюз.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„кълнове“ е продуктът, получен при покълването на семена и развитието им във водна или друга среда, събран преди да се развият същинските листа и предназначен да бъде консумиран цял, включително семето;

б)

„партида“ е количество кълнове или семена, предназначени за производство на кълнове — с едно и също таксономично име, които са изпратени в един и същи ден от едно и също предприятие към едно и също местоназначение. Една пратка може да съдържа една или повече партиди. Семената с различни таксономични имена обаче, които са смесени в една опаковка и са предназначени за покълване заедно, както и кълновете, получени от тях, също се смятат за една партида.

Освен това за целите на настоящия регламент се прилага определението за „пратка“ в член 2 от Регламент (ЕС) № 211/2013 на Комисията (3).

Член 3

Изисквания относно възможността за проследяване

1.   Стопанските субекти в сферата на хранителната промишленост гарантират, че на всички етапи на производството, преработката и разпространението посочената по-долу информация по отношение на партидите семена, предназначени за производството на кълнове, или на партидите кълнове се съхранява в записи. Също така стопанските субекти в сферата на хранителната промишленост гарантират, че информацията, необходима за целите на съответствието с настоящите разпоредби, е предадена на стопанския субект в сферата на хранителната промишленост, на когото се доставят семената или кълновете:

а)

точно описание на семената или кълновете, включително таксономичното име на растението;

б)

обемът или количеството на доставените семена или кълнове;

в)

в случаите, когато семената или кълновете са изпратени от друг стопански субект в сферата на хранителната промишленост — наименованието и адресът на:

i)

стопанския субект, от когото са изпратени семената или кълновете;

ii)

получателят (собственикът), ако последният е различен от стопанския субект в сферата на хранителната промишленост, от когото са изпратени семената или кълновете;

г)

наименованието и адресът на стопанския субект в сферата на хранителната промишленост, до когото се изпращат семената или кълновете;

д)

наименованието и адресът на получателя (собственика), ако последният е различен от стопанския субект в сферата на производството на храни, до когото се изпращат семената или кълновете;

е)

номер за справка, чрез който да се идентифицира партидата при възможност;

ж)

датата на изпращане.

2.   Информацията, посочена в параграф 1, може да се съхранява под формата на записи и да се предава във всяка подходяща форма, при условие че е лесно откриваема от стопанския субект в сферата на хранителната промишленост, на когото са доставени семената или кълновете.

3.   Стопанските субекти в сферата на хранителната промишленост трябва да изпращат всекидневно съответната информация, посочена в параграф 1. Записите, посочени в параграф 1, се актуализират всекидневно и се съхраняват за достатъчно дълъг период от време след предполагаемата дата на консумация на кълновете.

4.   Стопанският субект в сферата на хранителната промишленост предоставя без излишно забавяне информацията, посочена в параграф 1, на компетентните органи при поискване от тяхна страна.

Член 4

Изисквания за проследяването при вносните семена и кълнове

1.   Към пратките от семена, предназначени за производство на кълнове, и към пратките от кълнове — при внос в Съюза, трябва да има приложен сертификат, както е предвидено в член 3 от Регламент (ЕС) № 211/2013.

2.   Стопанският субект в сферата на хранителната промишленост, който внася семена или кълнове, съхранява сертификата, посочен в параграф 1, за достатъчно дълъг период от време след предполагаемата дата на консумация на кълновете.

3.   Всеки стопански субект в сферата на хранителната промишленост, който се занимава с вносни семена, предназначени за производство на кълнове, предоставя копия от сертификата, посочен в параграф 1, на всеки стопански субект в сферата на хранителната промишленост, до когото са изпратени семената, до получаването им от страна на производителя на кълнове.

Ако семената, предназначени за производство на кълнове, се опаковат и продават на дребно, всеки стопански субект в сферата на хранителната промишленост, който борави с вносните семена, предоставя копие от сертификата, посочен в параграф 1, на всеки стопански субект в сферата на хранителната промишленост, на когото са изпратени семената, преди те да бъдат опаковани за продажба на дребно.

Член 5

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(2)  Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2011 г.; 9(11):2424.

(3)  Виж страница 26 от настоящия брой на Официален вестник.


12.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 209/2013 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 по отношение на микробиологичните критерии, приложими за кълнове, и правилата за вземане на проби от кланични трупове на домашни птици и от прясно месо от домашни птици

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (1), и по-специално член 4, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 852/2004 се установяват общи правила за операторите на предприятия за храни по отношение на хигиената на храните, като се обръща специално внимание на процедурите, основаващи се на принципите на анализ на риска и контрола на критичните точки (НАССР). В член 4 от посочения регламент се предвижда операторите на предприятия за храни да приемат специфични хигиенни мерки, отнасящи се до, inter alia, съответствието с микробиологичните критерии за храни и изискванията по отношение на вземането на проби и анализа.

(2)

С Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 г. относно микробиологични критерии за храните (2) се установяват микробиологични критерии за някои микроорганизми и правила за прилагане, които да се спазват от производителите и търговците на храни, когато осъществяват общите и специфичните хигиенни мерки, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 852/2004.

(3)

В глава 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005 се установяват критериите за безопасност на храните, които да се спазват по отношение на определени категории храни, включително планове за вземане на проби, референтни аналитични методи и граници за микроорганизми или техните токсини и метаболити. В посочената глава са изброени критериите за безопасност на храните по отношение на Salmonella, приложими за покълнали семена.

(4)

Като най-вероятен източник на избухналото в Съюза през май 2011 г. огнище на шига токсин продуцираща Е. Coli (STEC) бяха посочени покълнали семена.

(5)

На 20 октомври 2011 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие научно становище относно рисковете, които създават шига токсин продуциращата Escherichia coli и други патогенни бактерии в семена и покълнали семена (3). В становището си ЕОБХ заключи, че замърсяването на сухи семена с бактериални патогени е най-вероятният първоизточник на свързаните с кълнове огнища на зараза. Освен това в становището се посочва, че поради високата влажност и благоприятната температура при процеса на покълване бактериалните патогени върху сухите семена могат да се умножат, в резултат на което да възникне риск за общественото здраве.

(6)

В своето становище ЕОБХ препоръчва, inter alia, да бъдат въведени по-строги микробиологични критерии като част от системата за управление на безопасността на храните, използвана в производствената верига за покълнали семена. Тази препоръка се отнася до съществуващите микробиологични критерии относно наличието на Salmonella в покълнали семена и предвиждането на микробиологични критерии за други патогени. ЕОБХ посочва също така, че наличните данни свидетелстват за повишен риск при кълновете в сравнение с други видове покълнали семена.

(7)

В становището си ЕОБХ разглежда различни варианти за микробиологични критерии за патогенните бактерии E. coli в семена: преди началото на производствения процес, при покълването и в крайния продукт. В този контекст ЕОБХ посочва, че откриването и ограничаването на възникнало замърсяване на по-ранен етап в производствената верига за покълнали семена може да има предимства, тъй като по този начин замърсяването не обхваща целия процес на покълване. Той признава също, че тестването на семена само по себе си не позволява откриването на замърсяване, което може да възникне на по-късен етап от производствения процес. Затова ЕОБХ заключава, че микробиологичните критерии са полезни при процеса на покълване и/или при крайния продукт. По отношение на предвиждането на микробиологичен критерий за крайния продукт от покълнали семена ЕОБХ отбелязва, че времето, необходимо за методите за откриване на патогенни бактерии, в съчетание с краткия срок на годност на продуктите не позволява кълновете да бъдат изтеглени от пазара, ако не отговарят на изискванията. В становището си ЕОБХ счита, че в момента не е възможно да се оцени степента на опазване на общественото здраве, която осигуряват специфичните микробиологични критерии за семена и покълнали семена. Този факт извежда на преден план необходимостта от събиране на данни, за да бъде извършена количествена оценка на риска. Поради тази причина този критерий следва да бъде преразгледан, като се вземат предвид напредъкът на науката, технологията и методологията, възникващите патогенни микроорганизми в хранителни продукти и информацията от оценките на риска.

(8)

За да се гарантира опазването на общественото здраве в Съюза и с оглед на посоченото становище на ЕОБХ, бяха приети Регламент (ЕС) № 211/2013 на Комисията от 11 март 2013 г. относно изискванията за сертифициране на вноса в Съюза на кълнове и семена, предназначени за производство на кълнове (4), и Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013 на Комисията от 11 март 2013 г. относно изискванията за проследяване на кълновете и на семената, предназначени за производство на кълнове (5).

(9)

В допълнение към мерките, предвидени в посочените актове, и с оглед на потенциалните сериозни рискове за здравето, свързани с евентуалното наличие на патогени в кълновете, следва да бъдат предвидени разпоредби относно допълнителни микробиологични критерии във връзка с препоръките на ЕОБХ, по-специално по отношение на шига токсин продуциращите серогрупи (STEC), които предизвикват най-голяма загриженост за общественото здраве.

(10)

Микробиологичните критерии са една от възможностите за контрол на безопасността на храните и следва да бъдат използвани от операторите на предприятия за храни, за да проверят дали е въведена ефикасна система за управление на безопасността на храните. Поради слабото и неравномерно разпространение на някои патогени в семена и покълнали семена, статистическите ограничения при плановете за вземане на проби и липсата на информация за прилагането на добри земеделски практики при производството на семена е необходимо да бъдат тествани всички партиди семена за наличие на патогени, ако операторите на предприятия за храни не са въвели системи за управление на безопасността на храните, включително мерки, които водят до намаляване на микробиологичните рискове. Може да се помисли за намаляване на честотата на вземане на проби, ако са въведени системи за управление на безопасността на храните и тяхната ефективност e потвърдена от данни за минали периоди. Тази честота обаче следва да не бъде по-малко от веднъж месечно.

(11)

При определянето на микробиологични критерии за кълнове следва да бъде предвидена гъвкавост по отношение на етапите на вземане на проби и на вида на пробите, които трябва да бъдат взети, за да се отчете разнообразието на системите за производство, като в същото време се запазят еквивалентни стандарти за безопасност на храните. Подходящо е по-конкретно да се предвидят алтернативи на вземането на проби от кълнове, когато техническото му изпълнение е затруднено. Като алтернативна стратегия беше предложено използваната вода за напояване да бъде изследвана за патогенни бактерии, което би дало информация за видовете микроорганизми в самите кълнове. Тъй като няма данни за прецизността на този метод, е необходимо операторите на предприятия за храни, които използват тази алтернативна възможност, да изготвят план за вземане на проби, включително процедури за вземане на проби и пунктове за вземане на проби от използвана вода за напояване.

(12)

Известно е, че някои серогрупи на STEC (а именно O157, O26, O103, O111, O145 и O104:H4) са отговорни за повечето случаи на хемолитично-уремичен синдром (ХУС) в ЕС. Освен това серотип O104:H4 е причина за огнището на зараза през май 2011 г. в Съюза. Поради това за тези шест серогрупи следва да бъдат предвидени микробиологични критерии. Възможно е други серогрупи на STEC да са патогенни и за хората. Всъщност STEC може да причини не толкова тежки оплаквания, например диария и/или кървава диария, а също и ХУС, поради което представлява опасност за здравето на потребителите.

(13)

Кълновете следва да се разглеждат като готова за консумация храна, тъй като могат да бъдат консумирани, без да е необходима топлинна обработка или друга преработка, която иначе е ефективна за отстраняването или намаляването на патогенните микроорганизми до приемливо ниво. Поради това операторите на предприятия за храни, произвеждащи кълнове, следва да спазват установените в законодателството на Съюза критерии за безопасност, приложими по отношение на готовите за консумация храни, включително по отношение на вземането на проби от преработвателните помещения и оборудването като част от схемата им за вземане на проби.

(14)

Целта на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (6) е да се гарантира, че са взети подходящи и ефективни мерки за откриване и контрол на салмонелата и други агенти, причиняващи зоонози, на всички съответни етапи от производството, обработката и разпространението, за да се намали техният брой, както и рискът, който представляват за общественото здраве.

(15)

С Регламент (ЕО) № 2160/2003, изменен с Регламент (ЕС) № 1086/2011 на Комисията (7), се определят подробни правила за критериите за безопасност на храните по отношение на салмонела, приложими за прясно месо от домашни птици. Вследствие на измененията на Регламент (ЕО) № 2160/2003 Регламент (ЕО) № 2073/2005 беше изменен с Регламент (ЕС) № 1086/2011. Чрез това изменение обаче бяха въведени някои терминологични неясноти в текста на Регламент (ЕО) № 2073/2005. В интерес на яснотата и последователността на законодателството на Съюза тези неясноти следва да бъдат отстранени.

(16)

Поради това Регламент (ЕО) № 2073/2005 следва да бъде съответно изменен.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът не представиха възражения срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2073/2005 се изменя, както следва:

1)

В член 2 се добавя следната буква м):

„м)

определението за „кълнове“, посочено в член 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013 на Комисията от 11 март 2013 г. относно изискванията за проследяване на кълновете и на семената, предназначени за производство на кълнове (8);

2)

Приложение I се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1.

(3)  Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2011 г.; 9(11):2424.

(4)  Виж страница 26 от настоящия брой на Официален вестник.

(5)  Виж страница 16 от настоящия брой на Официален вестник.

(6)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 281, 28.10.2011 г., стр. 7.

(8)  Виж страница 16 от настоящия брой на Официален вестник.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005 се изменя, както следва:

1)

Глава 1 се изменя, както следва:

а)

заличава се бележка под линия 12;

б)

в ред 1.18 позоваването на бележка под линия 12 се заменя с позоваване на бележка под линия 23;

в)

добавят се следния ред 1.29 и съответни бележки под линия 22 и 23:

„1.29

Кълнове (2)

шига токсин продуцираща Е. Coli (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 и O104:H4

5

0

отсъствие в 25 g

CEN/ISO TS 13136 (1)

Продукти, пуснати на пазара в рамките на срока им на годност

2)

Глава 3 се изменя, както следва:

а)

в раздел 3.2 частта, озаглавена „Правила за вземана на проби от кланични трупове на домашни птици и от прясно месо от домашни птици“, се изменя, както следва:

i)

първа алинея се заменя със следното:

„Кланиците вземат проби от цели кланични трупове на домашни птици със запазена кожа на шията за извършването на анализи за наличие на Salmonella. Транжорните и предприятията за преработка, които са различни от разположените в близост до кланица и извършващи транжиране и преработка на месо, получено само от тази кланица, също вземат проби за изследване за Salmonella. Те вземат проби предимно от цели трупове от домашни птици със запазена кожа на шията, ако са налични такива, гарантирайки, че се вземат проби и от части от домашни птици с кожа и/или без кожа, или с малко кожа, като този избор се прави въз основа на оценка на риска.“;

ii)

четвърта алинея се заменя със следното:

„За анализите за наличие на Salmonella в прясно месо от домашни птици, когато пробите не се вземат от кланични трупове на птици, се вземат пет проби от поне 25 g всяка от една и съща партида. Пробата, взета от части от домашни птици с кожа, трябва да съдържа кожа и тънко парче повърхностен мускул, в случай че количеството кожа не е достатъчно за оформянето на единица проба. Пробата, взета от части от домашни птици без кожа или с малко кожа, трябва да съдържа тънко парче или парчета повърхностен мускул в допълнение към наличната кожа, за да се оформи достатъчна единица проба. Парчетата месо се отделят така, че да съдържат колкото се може по-голяма част от повърхността на месото.“;

б)

добавя се следният раздел 3.3:

„3.3.   Правила за вземане на проби от кълнове

За целите на настоящия раздел се прилага определението за „партида“, посочено в член 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) №o 208/2013.

А.   Общи правила за вземане на проби и тестване

1.   Предварително тестване на партидата семена

Операторите на предприятия за храни, произвеждащи кълнове, извършват предварително тестване на представителна извадка от всички партиди семена. Представителната проба включва най-малко 0,5 % от теглото на партидата семена, разделена в подпроби от 50 g, или се подбира въз основа на структурирана статистически еквивалентна стратегия за вземане на проби, проверена от компетентния орган.

За целите на предварителното тестване операторите на предприятия за храни трябва да оставят семената от представителната проба да покълнат при същите условия, използвани за останалата част от партидата семена.

2.   Вземане на проби и тестване на кълнове и на използвана вода за напояване

Операторите на предприятия за храни, произвеждащи кълнове, вземат проби за микробиологично изследване на етап, когато вероятността за откриване на шига токсин продуцираща Е. Coli (STEC) и Salmonella spp. е най-висока, но във всеки случай не по-рано от 48 часа след началото на процеса на покълване.

Пробите от кълнове се анализират съгласно изискванията, посочени в глава 1, редове 1.18 и 1.29.

Ако обаче операторите на предприятия за храни, произвеждащи кълнове, разполагат с план за вземане на проби, включително процедури за вземане на проби и пунктове за вземане на проби от използвана вода за напояване, те могат да заменят изискването за вземане на проби по плановете за вземане на проби, посочено в глава 1, редове 1.18 и 1.29, с анализ на 5 проби от по 200 ml вода, която е използвана за напояване на кълновете.

В този случай изискванията, посочени в глава 1, редове 1.18 и 1.29, се прилагат по отношение на анализа на вода, която е използвана за напояване на кълновете, с граница на отсъствие в 200 ml.

Що се отнася до тестването на партиди семена за първи път, операторите на предприятия за храни могат да пускат на пазара кълнове само ако резултатите от микробиологичния анализ са в съответствие с изискванията от глава 1, редове 1.18 и 1.29 или с границата на отсъствие в 200 ml, ако анализират използвана вода за напояване.

3.   Честота на вземане на проби

Операторите на предприятия за храни, произвеждащи кълнове, вземат проби за микробиологичен анализ най-малко веднъж месечно на етап, когато вероятността за откриване на шига токсин продуцираща Е. Coli (STEC) и Salmonella spp. е най-висока, но във всеки случай не по-рано от 48 часа след началото на процеса на покълване.

Б.   Дерогация от предварителното тестване на всички партиди семена, посочено в буква А, параграф 1 от настоящия раздел

Възможно е операторите на предприятия за храни, произвеждащи кълнове, да бъдат освободени от задължението за вземане на проби, посочено в буква А, параграф 1 от настоящия раздел, с разрешението на компетентния орган и въз основа на следните условия:

а)

компетентният орган се е уверил, че операторът на предприятие за храни, произвеждащо кълнове, е въвел система за управление на безопасността на храните в предприятието, включително мерки в производствения процес, които водят до намаляване на микробиологичните рискове; и

б)

данните за минали периоди потвърждават, че в продължение на най-малко 6 последователни месеца преди издаването на разрешителното всички партиди, съдържащи различни видове кълнове, произведени в предприятието, отговарят на критериите за безопасност на храните, посочени в глава 1, редове 1.18 и 1.29.“


(1)  Предвид най-актуалните данни от референтната лаборатория на Европейския съюз за Escherichia coli, включително веротоксигенни E. Coli (VTEC), за откриването на STEC O104:H4.

(2)  С изключение на кълнове, преминали ефикасна обработка за премахването на Salmonella spp. и STEC.“


12.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 210/2013 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2013 година

относно одобрението на предприятия, произвеждащи кълнове, в съответствие с Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (1), и по-специално член 6, параграф 3, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 852/2004 се установяват общи правила за операторите на предприятия за храни по отношение на хигиената на храните, включително, inter alia, при първичното производство и свързаните с него операции. Съгласно разпоредбите на същия регламент операторите на предприятия за храни трябва да гарантират, че предприятията са одобрени от компетентния орган след поне едно посещение на място, когато се изисква одобрение съгласно националното законодателство, съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2) или съгласно решение, прието в съответствие с Регламент (ЕО) № 852/2004.

(2)

След като през май 2011 г. в Съюза възникнаха огнища на продуцираща шига токсин E. coli, бе установено, че консумацията на кълнове е най-вероятният източник на огнищата.

(3)

На 20 октомври 2011 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие научно становище относно рисковете, които създават продуциращата шига токсин Escherichia coli (STEC) и други патогенни бактерии в семена и покълнали семена (3). В становището си ЕОБХ заключава, че замърсяването на сухи семена с бактериални патогени е най-вероятният първоизточник на свързаните с кълнове огнища. Освен това в становището се посочва, че поради високата влажност и благоприятната температура в процеса на покълване бактериалните патогени върху сухите семена могат да се умножат, в резултат на което да възникне риск за общественото здраве.

(4)

С цел да се осигури защита на общественото здраве в Съюза и с оглед на посоченото становище на ЕОБХ бяха приети Регламент (ЕС) № 209/2013 на Комисията (4) за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 г. относно микробиологични критерии за храните (5), Регламент (ЕС) № 211/2013 на Комисията (6) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013 на Комисията (7).

(5)

В допълнение към мерките, посочени в тези актове, предприятията, произвеждащи кълнове, следва да преминат процедура по издаване на одобрение в съответствие с Регламент (ЕО) № 852/2004. С тези одобрения, издадени след поне едно посещение на място, следва да се гарантира спазването от страна на предприятията на съответните хигиенни правила, а по този начин — висока степен на защита на общественото здраве. Одобренията на такива предприятия следва да се издават само при условие че са спазени редица изисквания, за да се гарантира по-ниска вероятност от замърсяване в рамките на съоръжението, където се произвеждат кълнове.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилага определението за „кълнове“, посочено в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013.

Член 2

Операторите на предприятия за храни гарантират, че предприятията, произвеждащи кълнове, са одобрени от компетентния орган в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 852/2004. Компетентният орган одобрява тези предприятия само ако отговарят на изискванията, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 852/2004 и в приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(3)  Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2011 г.; 9(11):2424.

(4)  Виж страница 19 от настоящия брой на Официален вестник.

(5)  ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1.

(6)  Виж страница 26 от настоящия брой на Официален вестник.

(7)  Виж страница 16 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изисквания във връзка с одобрението на предприятия, произвеждащи кълнове

1.

Проектирането на предприятията и разположението на обектите в тях трябва да позволяват прилагането на добра хигиенна практика за храни, включително предпазване от замърсяване между и по време на дейностите. По-специално повърхностите (включително повърхностите на оборудването) в зоните, където се работи с храни, и повърхностите, които влизат в контакт с храни, трябва да се поддържат добре и да са лесни за почистване, а когато е необходимо — за дезинфекциране.

2.

Трябва да се осигурят подходящи съоръжения за почистване, дезинфекция и съхраняване на работните принадлежности и оборудване. Тези съоръжения трябва да бъдат лесни за почистване и да имат осигурено подаване на достатъчно количество топла и студена вода.

3.

Когато е необходимо, трябва да се осигурят подходящи условия за измиване на храните. Всяка мивка или друго подобно съоръжение, предвидено за измиване на храните, трябва да има осигурено подаване на достатъчно количество питейна вода и да се поддържа чисто, а когато е необходимо — да се дезинфекцира.

4.

Цялото оборудване, което влиза в контакт със семената и кълновете, трябва да бъде конструирано по такъв начин, да бъде изработено от такива материали и да се поддържа в такова състояние, че да се намали до минимум всякакъв риск от замърсяване, както и да може да се поддържа чисто, а когато е необходимо — да се дезинфекцира.

5.

Трябва да са налице подходящи процедури, с които да се гарантира, че:

а)

предприятието, произвеждащо кълнове, се поддържа чисто и при необходимост се дезинфекцира;

б)

цялото оборудване, което влиза в контакт със семената и кълновете, ефикасно се почиства и при необходимост се дезинфекцира. Почистването и дезинфекцията на оборудването се извършват достатъчно често, за да се избегне всякакъв риск от замърсяване.


12.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 211/2013 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2013 година

относно изискванията за сертифициране на вноса в Съюза на кълнове и семена, предназначени за производство на кълнове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 48, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 882/2004 се определят общите правила за извършване на официален контрол с цел проверка на спазването на правилата, с които се цели по-специално предотвратяване, елиминиране или редуциране до приемливи нива на риска за хората и животните, било то пряко или чрез околната среда.

(2)

С Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (2) се установяват общите принципи, уреждащи въпросите в областта на храните и фуражите, и по-специално тяхната безопасност, на равнището на Съюза и на национално равнище. В посочения регламент се предвижда, че внасяните в Съюза храни и фуражи с цел пускане на пазара на ЕС трябва да отговарят на съответните изисквания на законодателството в областта на храните или на условия, които са признати от Съюза за равностойни на тези изисквания.

(3)

В Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (3) са определени общите правила за операторите на предприятия за храни по отношение на хигиената на храните. В посочения регламент се предвижда, че операторите на предприятия за храни трябва да гарантират, че всички етапи на производството, преработката и разпространението на храните под техен контрол отговарят на съответните хигиенни изисквания, установени в същия регламент. По-специално в Регламент (ЕО) № 852/2004 се предвижда, че операторите на предприятия за храни, извършващи първично производство и операциите, свързани с него и изброени в приложение I към същия регламент, трябва да спазват общите хигиенни разпоредби, определени в част А от същото приложение.

(4)

Като най-вероятен източник на избухналото в Съюза през май 2011 г. огнище на шига токсин продуцираща Е. Coli (STEC) бяха посочени покълнали семена.

(5)

На 20 октомври 2011 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие научно становище относно рисковете, които създава шига токсин продуциращата Е. Coli и други патогенни бактерии в семена и покълнали семена (4). В становището си ЕОБХ заключава, че замърсяването на сухи семена с бактериални патогени е най-вероятният първоизточник на свързаните с кълнове огнища. Освен това в становището се посочва, че поради високата влажност и благоприятната температура при процеса на покълване бактериалните патогени върху сухите семена могат да се умножат, в резултат на което да възникне риск за общественото здраве.

(6)

За да се гарантира опазването на общественото здраве в Съюза и с оглед на посоченото становище на ЕОБХ, беше приет Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013 на Комисията (5). В него се определят правилата за проследимост на пратките от кълнове и семена, предназначени за производство на кълнове.

(7)

За да се гарантира адекватно ниво на защита на общественото здраве, е целесъобразно кълновете и семената, предназначени за производство на кълнове и внасяни в Съюза, да отговарят също така на изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 852/2004, и — за кълнове — на изискванията за проследимост, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013 на Комисията, както и на микробиологичните критерии, установени в Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията (6). Поради това следва да бъдат установени съответни изисквания за сертифицирането на този вид стоки, внасяни в Съюза.

(8)

Понастоящем в законодателството на Съюза не са предвидени сертификати за внос в Съюза на кълнове и на семена, предназначени за производство на кълнове. Затова е целесъобразно в настоящия регламент да бъде включен образец на сертификат за внос на такива стоки в Съюза.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът възразиха срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага по отношение на пратките от кълнове или семена, предназначени за производство на кълнове, внасяни в Съюза, с изключение на кълновете, преминали обработка за отстраняване на микробиологичните опасности, която е съвместима със законодателството на Европейския съюз.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

а)

се прилага определението за „кълнове“, посочено в член 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013;

б)

„пратка“ означава дадено количество кълнове или семена, предназначени за производство на кълнове и:

i)

произхождащи от една и съща трета държава;

ii)

обхванати от един и същ/едни и същи сертификат(и);

iii)

превозвани с едно и също транспортно средство.

Член 3

Изисквания във връзка със сертифицирането

1.   Пратките от кълнове или семена, предназначени за производство на кълнове, внасяни в Съюза и произхождащи или изпратени от трети държави, се придружават от сертификат съгласно образеца, посочен в приложението, удостоверяващ, че кълновете или семената са произведени при условия, отговарящи на общите хигиенни разпоредби за първичното производство и свързаните с него операции, посочени в част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 852/2004, че са произведени при условия, отговарящи на изискванията за проследимост, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013, в предприятия, които са одобрени съгласно изискванията, установени в член 2 от Регламент (ЕС) № 210/2013 на Комисията (7), и че са в съответствие с микробиологичните критерии, установени в приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005.

Сертификатът трябва бъде изготвен на официалния език или езици на третата държава изпращач и на държавата членка, в която се осъществява вносът в ЕС, или да бъде придружен от заверен превод на посочения език или езици. По искане на държавата членка на местоназначение сертификатите трябва също да се придружават от легален превод на официалния език или езици на съответната държава членка. Възможно е обаче със съгласието на държавата членка да бъде използван официален език на Съюза, различен от собствения ѝ език.

2.   Оригиналът на сертификата трябва да придружава пратката до пристигането ѝ на посоченото в сертификата местоназначение.

3.   В случай на разделяне на пратката всяка част от нея трябва да се придружава от копие на сертификата.

Член 4

Преходна разпоредба

За преходен период до 1 юли 2013 г. пратките от кълнове или семена, предназначени за производство на кълнове и произхождащи или изпратени от трети държави, могат да бъдат внасяни в Съюза без сертификата, предвиден в член 3.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стp. 1.

(2)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(4)  Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2011 г.; 9(11):2424.

(5)  Виж страница 16 от настоящия брой на Официален вестник.

(6)  ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1.

(7)  Виж страница 24 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС НА КЪЛНОВЕ ИЛИ СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КЪЛНОВЕ

Image

Image


12.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/30


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 212/2013 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2013 година

за замяна на приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с допълнения и изменения по отношение на продукти, обхванати от посоченото приложение

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни и фуражи от растителен и животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Няколко държави членки поискаха изменения и допълнения в приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005, в колона „Примери за сродни сортове или други продукти, за които се прилага една и съща МДГОВ“.

(2)

Тези допълнения са необходими, за да бъдат включени в приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 нови плодове, зеленчуци и зърнени култури, които са се появили на пазара на държавите членки.

(3)

Целесъобразно е да бъдат добавени следните плодове, зеленчуци, зърнени култури и животински продукти: ръка на Буда, тангор, хинап/китайска фурма/китайска джиндифика, тайбери, лонган, лангсат, салак, китайски артишок, ядлив репей, други видове лук, други видове зелен лук, антроева/бял патладжан, сопропо/горчив пъпеш, луфа/туриа, змийска краставица, кратуна лауки, чайот, тиква (късна разновидност), бейби царевица, кълнове от боб мунг, кълнове от люцерна, листа от глухарче, листа от алабаш, листа от таниа, битърблад/битавири, малабарски спанак, бананови листа, водно грамофонче/китайски конволвулус/воден конволвулус/воден спанак/кангкунг, марсилея, водна мимоза, кулантро/мексикански кориандър/дълголист кориандър, листа от коренов магданоз, свещен босилек (тулси), сладък босилек, мъхнат босилек, лимонова трева, готу кола, листа от див бетел, листа от къри, бананов цвят, боб гуар, свежи соеви зърна, индийски/див ориз, листа и стъбла от пореч, увивна акация, мицел, живовлеково усойниче/канарско цвете, канарско просо, дагуса, перлено просо, зелен пипер, еленско месо и мед с восъчна пита.

(4)

Целесъобразно е да се осигури последователност, като се премести дивечовото месо от категорията „Други животни, отглеждани във ферма“ в категорията „Други продукти от сухоземни животни“, както и ядивните цветя от категория „Други“ в категория, съдържаща пример за култура.

(5)

За по-добро прилагане на правилата на Международната таксономична номенклатура е целесъобразно да се адаптират латинските наименования на шам фъстък, ябълки, череши, ягоди, едри къпини, боровинки, кумкват, картофи, сладки картофи (ямс), цвекло, пиперки, бамя, броколи, главесто зеле, китайско зеле, кел, алабаш, ескариол, аругула, листа и разсади от зеле, листа от цвекло, цикория-витлуф, листа от целина, босилек, сърцевини от палмово дърво, сорго, кафе на зърна, роза, жасминов цвят, липов цвят, листа от ройбос, копър, съчуански пипер, канела, куркума, захарно цвекло и банан.

(6)

Предвид исканията на заинтересованите страни и правоприлагащите органи и вида, в който продуктите се срещат на пазара, следва да се направят някои изменения по отношение на частите от продукти, към които се прилагат МДГОВ.

(7)

Целесъобразно е да се предвидят такива изменения по отношение на чай, какао на зърна, хмел, алабаш и продукти от животински произход.

(8)

За по-голяма яснота е целесъобразно да се замени приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005.

(9)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и срещу тях не изказаха възражения нито Европейският парламент, нито Съветът,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 11 март 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Продукти от растителен и животински произход, упоменати в член 2, параграф 1

Кодов номер (1)

Групи, към които се прилагат МДГОВ

Примери за отделни продукти от групите, за които се прилагат МДГОВ

Научно наименование (2)

Примери за сродни сортове или други продукти, за които се прилага една и съща МДГОВ

Части от продуктите, към които се прилагат МДГОВ

0100000

1.

ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ; ЯДКИ

 

 

 

 

0110000

i)

Цитрусови плодове

 

 

 

Целият продукт

0110010

 

Грейпфрут

Citrus paradisi

Шедок, помело, тангело (без тангело от вид минеола), угли и други хибриди

 

0110020

 

Портокали

Citrus sinensis

Бергамот, горчив портокал, шиното и други хибриди

 

0110030

 

Лимони

Citrus limon

Цитрон, лимон, ръка на Буда (Citrus. medica var. sarcodactylis)

 

0110040

 

Зелени лимони

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Мандарини

Citrus reticulata

Клементини, червена мандарина, тангело от вид минеола и други хибриди; тангор (Citrus reticulata x sinensis)

 

0110990

 

Други (3)

 

 

 

0120000

ii)

Дървесни ядки

 

 

 

Целият продукт, който остава след махането на черупката (с изключение на кестени)

0120010

 

Бадеми

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Бразилски орехи

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Кашу

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Кестени

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Кокосови орехи

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Лешници

Corylus avellana

Цариградски лешник

 

0120070

 

Макадамия

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Американски орех

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Ядки от пинии

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Шам фъстък

Pistacia vera

 

 

0120110

 

Орехи

Juglans regia

 

 

0120990

 

Други (3)

 

 

 

0130000

iii)

Ябълкови плодове

 

 

 

Целият продукт, който остава след махането на дръжката

0130010

 

Ябълки

Malus domestica

Киселица

 

0130020

 

Круши

Pyrus communis

Ориенталска круша

 

0130030

 

Дюли

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Мушмула (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Японска мушмула (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Други (3)

 

 

 

0140000

iv)

Костилкови плодове

 

 

 

Целият продукт, който остава след махането на дръжката

0140010

 

Кайсии

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Череши

Prunus avium, Prunus cerasus

Сладки череши, вишни

 

0140030

 

Праскови

Prunus persica

Нектарини и подобни хибриди

 

0140040

 

Сливи

Prunus domestica

Трънкослива, джанка, мирабел, трънка, хинап/ китайска фурма/ джиндифика (Ziziphus zizyphus)

 

0140990

 

Други (3)

 

 

 

0150000

v)

Ягодови и други малки плодове

 

 

 

Целият продукт, който остава след махането на дръжките и стеблото, с изключение на касис: плодове с дръжки

0151000

а)

Десертно и винено грозде

 

 

 

 

0151010

 

Десертно грозде

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Винено грозде

Vitis vinifera

 

 

0152000

б)

Ягоди

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

в)

Храстови

 

 

 

 

0153010

 

Къпини

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Едри къпини

Rubus caesius

Кръстоски, тайбери, кръстоска между къпина и малина, диви къпини и други хибриди от вида Rubus

 

0153030

 

Малини

Rubus idaeus

Японска малина, арктическа къпина (Rubus arcticuс), сладка малина (хибрид Rubus arcticus x Rubus idaeus)

 

0153990

 

Други (3)

 

 

 

0154000

г)

Други малки ягодови плодове

 

 

 

 

0154010

 

Боровинки

Vaccinium spp. except V. macrocarpon and V.vitis-idaea

Сини боровинки

 

0154020

 

Червени боровинки

Vaccinium macrocarpon

Червени боровинки/кокази (V.vitis-idaea)

 

0154030

 

Касис (червен, черен и бял)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Цариградско грозде

Ribes uva-crispa

Включително хибриди с други видове Ribes

 

0154050

 

Шипки

Rosa canina

 

 

0154060

 

Mulberries (4)

Morus spp.

Арбутус

 

0154070

 

Азарол (4) (средиземноморска мушмула)

Crataegus azarolus

Киви от вида актинидия (Actinidia arguta)

 

0154080

 

Плодове от бъз (4)

Sambucus nigra

Арониев храст, планински ясен, зърнастец/облепиха, глог, ирга и други дървесни безкостилкови плодове

 

0154990

 

Други (3)

 

 

 

0160000

vi)

Плодове, разни

 

 

 

Целият продукт, който остава след махането на дръжката или стеблото (ананас)

0161000

а)

с ядлива кора

 

 

 

 

0161010

 

Фурми

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Смокини

Ficus carica

 

 

0161030

 

Трапезни маслини

Olea europaea

 

 

0161040

 

Кумкват (4)

Fortunella spp.

Кумкват (с кръгла форма), кумкват (с овална форма), лаймкват (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

Карамбола (4)

Averrhoa carambola

Билимби

 

0161060

 

Райска ябълка (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Ямболан (явайска слива) (4)

Syzygium cumini

Ябълка от остров Яваб/водна ябълка, померак, розова ябълка, бразилска череша, суринамска вишна/грумичама (Eugenia uniflora),

 

0161990

 

Други (3)

 

 

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

 

 

 

0162010

 

Киви

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Личи

Litchi chinensis

Пуласан, рамбутан (мъхнато личи), лонган, мангостан, лангсат, салак

 

0162030

 

Маракуя

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Бодлива круша (4) (плод на кактус)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Звездна ябълка (4).

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Американска райска ябълка (4) (Virginia kaki)

Diospyros virginiana

Черна, бяла, зелена сапота, канистел (жълта сапота) и сапота от вида Pouteria sapota

 

0162990

 

Други (3)

 

 

 

0163000

в)

С неядлива кора, едри

 

 

 

 

0163010

 

Авокадо

Persea americana

 

 

0163020

 

Банани

Musa x paradisiaca, M cuminata

Банан джудже, банан за готвене, ябълков банан

 

0163030

 

Манго

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Папая

Carica papaya

 

 

0163050

 

Нар

Punica granatum

 

 

0163060

 

Черимоя (4).

Annona cherimola

Анона ябълка, захарна ябълка, илама (Annona diversifolia) и други средно големи плодове от семейство Annonaceae

 

0163070

 

Гуава (4)

Psidium guajava

Червена питая/драконов плод (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ананас

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Хлебно дърво (4)

Artocarpus altilis

Джекфрут

 

0163100

 

Дуриан (4).

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Гуанабана (4).

Annona muricata

 

 

0163990

 

Други (3)

 

 

 

0200000

2.

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ

 

 

 

 

0210000

i)

Грудкови и кореноплодни

 

 

 

Целият продукт след махането на надземната част (ако има такава) и полепналата пръст

0211000

а)

Картофи

 

Solanum tuberosum

 

 

0212000

б)

Грудкови и тропични кореноплодни

 

 

 

 

0212010

 

Маниока

Manihot esculenta

Таро, едо/японско таро, таниа

 

0212020

 

Сладки картофи (батати)

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Сладки тропични картофи (ямс)

Dioscorea spp.

Сладки тропични картофи (ямс), мексикански сладък картоф

 

0212040

 

Арарут (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Други (3)  (4)

 

 

 

0213000

в)

Други грудкови и кореноплодни, с изключение на захарно цвекло

 

 

 

 

0213010

 

Червено цвекло

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva

 

 

0213020

 

Моркови

Daucus carota

 

 

0213030

 

Целина

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Хрян

Armoracia rusticana

Корени от ангелика, корени от девесил, корени от тинтява,

 

0213050

 

Йерусалимски артишок

Helianthus tuberosus

Китайски артишок

 

0213060

 

Пащърнак

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Корен от магданоз

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Репички

Raphanus sativus var. sativus

Черна репичка, японска репичка, малка репичка и подобни сортове, земен бадем (чуфа) (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

Европейски ядлив корен

Tragopogon porrifolius

Кокеш, испански овесен корен, ядивен репей

 

0213100

 

Шведско цвекло

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Ряпа

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Други (3)

 

 

 

0220000

ii)

Луковични

 

 

 

Целият продукт след махането на лесно отстранимата кора и пръст (когато са сухи) или на корени и пръст (когато са свежи)

0220010

 

Чесън

Allium sativum

 

 

0220020

 

Лук

Allium cepa

Други видове лук; сребърен лук

Луковици

0220030

 

Дребен лук

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Пролетен лук и уелски лук

Allium cepa; Allium fistulosum

Други видове зелен лук и подобни сортове

Луковици с псевдостъбла и листа

0220990

 

Други (3)

 

 

 

0230000

iii)

Плодни зеленчуци

 

 

 

Целият продукт след махането на стеблото (при сладката царевица без обвивка, а при физалис — без шушулка)

0231000

а)

Семейство Solanacea

 

 

 

 

0231010

 

Домати

Lycopersicum esculentum

Чери домати, Physalis spp, годжибери, лиций (Lycium barbarum и L. chinense), доматено дърво

 

0231020

 

Пипер

Capsicum annuum var. grossum and var. longum

Люти чушки

 

0231030

 

Патладжан

Solanum melongena

Пепино, антроева/бял патладжан (S. macrocarpon)

 

0231040

 

Бамя

Abelmoschus esculentus

 

 

0231990

 

Други (3)

 

 

 

0232000

б)

Тиквови — с ядлива кора

 

 

 

 

0232010

 

Краставици

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Корнишони

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Тиквички

Cucurbita pepo var. melopepo

Лятна тиква, тиквичка „Патисон“, кратуна лауки (Lagenaria siceraria), чайоте, сопропо/горчив пъпеш, змийска краставица, луфа/туриа

 

0232990

 

Други (3)

 

 

 

0233000

в)

Тиквови — с неядлива кора

 

 

 

 

0233010

 

Пъпеши и дини

Cucumis melo

Кивано

 

0233020

 

Тикви

Cucurbita maxima

Зимна тиква, тиква (късна разновидност)

 

0233030

 

Дини

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Други (3)

 

 

 

0234000

г)

Сладка царевица

 

Zea mays var. sacharata

Бейби царевица

Вътрешността плюс кочана, без обвивката

0239000

д)

Други плодни зеленчуци

 

 

 

 

0240000

iv)

Зеленчуци от рода на зелето

 

 

 

 

0241000

а)

Цветно зеле

 

 

 

Само кочаните

0241010

 

Броколи

Brassica oleracea var. italica

Калабрезе, рапон, китайско броколи

 

0241020

 

Карфиол (цветно зеле)

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Други (3)

 

 

 

0242000

б)

Главесто зеле

 

 

 

Цялото растение след махането на корените и гнилите листа

0242010

 

Брюкселско зеле

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Само кочаните

0242020

 

Главесто зеле

Brassica oleracea convar. capitata

Заострено зеле, червено зеле, савойско (зимно къдраво) зеле, бяло зеле

 

0242990

 

Други (3)

 

 

 

0243000

в)

Листно зеле

 

 

 

Цялото растение след махането на корените и гнилите листа

0243010

 

Китайско зеле

Brassica rapa var. pekinensis

Индийски или китайски синап, пакчой, китайско плоско зеле/таи гоо чои, чой сум, пекинско зеле /петсай

 

0243020

 

Кел

Brassica oleracea convar. acephala

Къдраво зеле, зелено зеле, португалски кейл, португалско зеле, фуражно зеле

 

0243990

 

Други (3)

 

 

 

0244000

г)

Алабаш

 

Brassica oleracea var. gongyloides

 

Целият продукт след махането на корените, надземната част и полепналата пръст (ако има такава)

0250000

v)

Листни зеленчукови и пресни тревисти

 

 

 

Целият продукт след махането на корените и гнилите външни листа и пръст (ако има такава)

0251000

а)

Марули и други салатни растения, включително и Brassicacea

 

 

 

 

0251010

 

Полска (кълнова) салата

Valerianella locusta

Италианска полска кълнова салата

 

0251020

 

Маруля

Lactuca sativa

Главеста маруля, лоло росо, айсбергова маруля, салатка

 

0251030

 

Ескариол (широколистна ендивия)

Cichorium endivia var. latifolium

Дива цикория, червенолиста цикория, италианска цикория, къдрава ендивия, захарна цикория(C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), листа от глухарче

 

0251040

 

Кресон (4)

Lepidium sativum

Кълнове от боб мунг, кълнове от люцерна

 

0251050

 

Земен кресон (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Аругула (4)

Eruca sativa

Дива аругула (Diplotaxis spp.)

 

0251070

 

Червен синап (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Листа и стъбла от Brassica spp (4), включително листа от ряпа

Brassica spp.

Японска мизуна, листа от грах и репички, както и други семена на зелеви растения с крехки листа, включително зелеви листа (култури, реколтата от които се прибира, когато растенията развият осми същински лист), листа от алабаш (5)

 

0251990

 

Други (3)

 

 

 

0252000

б)

Спанак и подобни (листа)

 

 

 

 

0252010

 

Спанак

Spinacia oleracea

Новозеландски спанак, амарант (пак хом, тампара), листа от таниа, битерблад/битавири,

 

0252020

 

Тученица (4)

Portulaca oleracea

Зимна тученица (миньорска маруля), градинска тученица, обикновена тученица, киселец, гласуорт, вълмо (Salsola soda)

 

0252030

 

Листа от цвекло

Beta vulgaris subsp. vulgaris var.cicla and B. vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens

Листа от червено цвекло

 

0252990

 

Други (3)

 

 

 

0253000

в)

Лозови листа (4)

 

Vitis vinifera

Малабарски спанак, бананови листа, увивна акация (Acacia pennata)

 

0254000

г)

Воден кресон

 

Nasturtium officinale

Водно грамофонче/китайски конволвулус/ воден конволвулус/ воден спанак/ кангкунг (Ipomea aquatica), марсилея, водна мимоза

 

0255000

д)

Цикория-витлуф

 

Cichorium intybus var. foliosum

 

 

0256000

д)

Билки

 

 

 

 

0256010

 

Кервел

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Тревист лук

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Листа от целина

Apium graveolens var. secalinum

Листа от резене, листа от кориандър, листа от копър, листа от ким, девесил, ангелика, английска смирна и други сложноцветни, кулантро/мексикански кориандър/дълголист кориандър(Eryngium foetidum)

 

0256040

 

Магданоз

Petroselinum crispum

Листа от коренов магданоз

 

0256050

 

Градински чай (4)

Salvia officinalis

Зимна чубрица, лятна чубрица, листа от пореч (Borago officinalis)

 

0256060

 

Розмарин (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Мащерка (4)

Thymus spp.

Майорана, риган

 

0256080

 

Босилек (4)

Ocimum spp.

Листа от маточина, мента, свещен босилек, мъхнат босилек, ядивни цветя (цвят на невен и други), готу кола, листа от див бетел, листа от къри

 

0256090

 

Дафинов лист (4)

Laurus nobilis

Лимонова трева

 

0256100

 

Тарагон (4)

Artemisia dracunculus

Исоп

 

0256990

 

Други (3)

 

 

 

0260000

vi)

Бобови грахови (пресни)

 

 

 

Целият продукт

0260010

 

Фасул (с шушулките)

Phaseolus vulgaris

Зелен боб (френски боб, начупен боб), червен пълзящ боб, гладък боб, змийски боб, боб гуар, соеви зърна

 

0260020

 

Фасул (без шушулките)

Phaseolus vulgaris

Бакла, флажоле, тропически зелен боб, канавалия

 

0260030

 

Грах (с шушулките)

Pisum sativum

Червенозърнест грах (захарен грах)

 

0260040

 

Грах (без шушулките)

Pisum sativum

Градински грах, зелен грах, леблебия

 

0260050

 

Леща (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Други (3)

 

 

 

0270000

vii)

Стеблени зеленчуци (свежи)

 

 

 

Целият продукт след махането на изгнилата тъкан, пръстта и корените

0270010

 

Аспержи

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Кардун (вид артишок)

Cynara cardunculus

Стъбла от пореч, (Borago officinalis)

 

0270030

 

Целина

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Резене

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Артишок — овален

Cynara scolymus

Бананов цвят

Цялото съцветие, включително чашката

0270060

 

Праз

Allium porrum

 

 

0270070

 

Ревен

Rheum x hybridum

 

Стъблото след махането на корените и листата

0270080

 

Бамбукови филизи (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Сърцевини от палмово дърво (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, Daemonorops jenkinsiana

 

 

0270990

 

Други (4)

 

 

 

0280000

viii)

Гъби

 

 

 

Целият продукт след махането на почвата или средата на отглеждане

0280010

 

Култивирани гъби

 

Обикновена гъба (4), стридена гъба, шийтаке (4), гъбен мицел (вегетативни части)

 

0280020

 

Диворастящи гъби (4)

 

Пачи крак, трюфел, мръчкула, сеп

 

0280990

 

Други (3)

 

 

 

0290000

ix)

Морски водорасли  (4)

 

 

 

Целият продукт след махането на гнилите листа

0300000

3.

ВАРИВА, СУХИ

 

 

 

Сухи семена

0300010

 

Фасул

Phaseolus vulgaris

Бакла, флажоле, тропически зелен боб, канавалия, полски боб, червенозърнест боб

 

0300020

 

Леща

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Грах

Pisum sativum

Леблебия, полски грах, тревист грах

 

0300040

 

Вълчи боб (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Други (3)

 

 

 

0400000

4.

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

 

 

 

Целият продукт след махането на черупките, костилките и кюспето, когато това е възможно

0401000

i)

Маслодайни семена

 

 

 

 

0401010

 

Ленено семе

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Фъстъци

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Маково семе

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Сусамово семе

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Слънчогледово семе

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Рапично семе

Brassica napus

Птиче рапично семе, ряпа

 

0401070

 

Соя

Glycine max

 

 

0401080

 

Синапено семе

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Памуково семе

Gossypium spp.

 

Необработени

0401100

 

Тиквено семе (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Други семена от семейство Тиквови

 

0401110

 

Шафранка (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Пореч (4)

Borago officinalis

Живовлеково усойниче/канарско цвете (Echium planatgineum), канарско просо (Phalaris canarienis), белоочица полска (Buglossoides arvensis)

 

0401130

 

Камелина (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Конопено семе (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Рицин

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Други (3)

 

 

 

0402000

ii)

Маслодайни плодове

 

 

 

 

0402010

 

Маслини за производство на масло (4)

Olea europaea

 

Целият плод след махането на стеблото (ако има такова) и на пръстта (ако има такава)

0402020

 

Палмови ядки (сърцевина на маслодайна палма) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Палмови плодове (4).

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Капок (растителен пух) (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Други (3)

 

 

 

0500000

5.

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

 

 

 

Цели зърна

0500010

 

Ечемик

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Елда

Fagopyrum esculentum

Амарант, киноа

 

0500030

 

Царевица

Zea mays

 

 

0500040

 

Просо (4)

Panicum spp.

Китайско просо, теф, дагуса, перлено просо

 

0500050

 

Овес

Avena sativa

 

 

0500060

 

Ориз

Oryza sativa

Индийски/ див ориз (Zizania aquatica)

 

0500070

 

Ръж

Secale cereale

 

 

0500080

 

Сорго (4)

Sorghum spp.

 

 

0500090

 

Пшеница

Triticum aestivum, T. durum

Шпелта, тритикале

 

0500990

 

Други (3)

 

 

 

0600000

6.

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ И КАКАО

 

 

 

 

0610000

i)

Чай

Чай

Camellia sinensis

 

Сушени листа, стъбла и цветове на Camellia sinensis, ферментирали или третирани по друг начин

0620000

ii)

Кафе на зърна  (4)

 

Coffea arabica, C. canephora, C. liberica

 

Зелени зърна

0630000

iii)

Билкови настойки (изсушени)  (4), (6)

 

 

 

 

0631000

а)

Цвят

 

 

 

Целите цветове след махането на стеблото и гнилите листа

0631010

 

Лайка

Matricaria recutita,Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Хибискус

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Роза

Rosa spp.

 

 

0631040

 

Жасмин

Jasminum officinale,

Бъз (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Липа

Tilia cordata

 

 

0631990

 

Други (3)

 

 

 

0632000

б)

Листа

 

 

 

Целият продукт след махането на стеблото и гнилите листа

0632010

 

Ягодови листа

Fragaria spp.

 

 

0632020

 

Листа от ройбос

Aspalathus spp.

Листа от гинко

 

0632030

 

Мате

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Други (3)

 

 

 

0633000

в)

Корени

 

 

 

Целият продукт след махането на надземната част и полепналата пръст

0633010

 

Корен от валериан

Valeriana officinalis.

 

 

0633020

 

Корен от женшен

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Други (3)

 

 

 

0639000

г)

Други билкови настойки

 

 

 

 

0640000

iv)

Какао  (4) ( ферментирали или сушени зърна )

 

Theobroma cacao

 

Зелени зърна

0650000

v)

Рожкови  (4)

 

Ceratonia siliqua

 

Целият продукт след махането на стъблата или короната

0700000

7.

ХМЕЛ (сушен) ,

 

Humulus lupulus

 

Сушени шишарки, включително хмелни зърна и неконцентриран прах

0800000

8.

ПОДПРАВКИ  (4)

 

 

 

Целият продукт, сушен

0810000

i)

Семена

 

 

 

 

0810010

 

Анасон

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Черен кимион

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Семе от целина

Apium graveolens

Семе от девесил

 

0810040

 

Семе от кориандър

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Семе от кимион

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Семе от копър

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Семе от резене

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Сминдух

Trigonella foenum- graecum

 

 

0810090

 

Индийско орехче

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Други (3)

 

 

 

0820000

ii)

Дребни безкостилкови и обикновени плодове

 

 

 

 

0820010

 

Бахар

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Съчуански пипер (анасонов пипер, японски пипер)

Zanthoxylum piperitum

 

 

0820030

 

Ким

Carum carvi

 

 

0820040

 

Кардамон

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Хвойна

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Пипер — черен, зелен и бял

Piper nigrum

Дълъг пипер, розов пипер

 

0820070

 

Ванилови шушулки

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

Тамаринд

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Други (3)

 

 

 

0830000

iii)

Кора

 

 

 

 

0830010

 

Канела

Cinnamonum spp.

Касиа

 

0830990

 

Други (3)

 

 

 

0840000

iv)

Корени или коренища

 

 

 

 

0840010

 

Сладък корен

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Джинджифил

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Куркума

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

Хрян

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Други (3)

 

 

 

0850000

v)

Пъпки

 

 

 

 

0850010

 

Карамфил

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Каперси

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Други (3)

 

 

 

0860000

vi)

Цветни близалца

 

 

 

 

0860010

 

Жълт минзухар

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Други (3)

 

 

 

0870000

vii)

Арилус

 

 

 

 

0870010

 

Сушена кора от индийско орехче

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Други (3)

 

 

 

0900000

9.

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ  (4)

 

 

 

 

0900010

 

Захарно цвекло (корени)

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima

 

Целият продукт след махането на надземната част и полепналата пръст

0900020

 

Захарна тръстика

Saccharum officinarum

 

Целият продукт след махането на изгнилата тъкан, пръстта и корените

0900030

 

Корени от цикория (4)

Cichorium intybus

 

Целият продукт след махането на надземната част и полепналата пръст

0900990

 

Други (3)

 

 

 

1000000

10.

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

 

 

 

1010000

i)

Тъкани

 

 

 

Целият продукт

1011000

а)

Свине

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Мускулатура

 

 

Месо след премахване на изрезките от мазнини

1011020

 

Мазнина

 

 

 

1011030

 

Черен дроб

 

 

 

1011040

 

Бъбрек

 

 

 

1011050

 

Карантия, годна за консумация

 

 

 

1011990

 

Други (3)

 

 

 

1012000

б)

Животни от рода на едрия рогат добитък

 

Bos spp.

 

 

1012010

 

Мускулатура

 

 

Месо след премахване на изрезките от мазнини

1012020

 

Мазнина

 

 

 

1012030

 

Черен дроб

 

 

 

1012040

 

Бъбрек

 

 

 

1012050

 

Карантия, годна за консумация

 

 

 

1012990

 

Други (3)

 

 

 

1013000

в)

Овце

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Мускулатура

 

 

Месо след премахване на изрезките от мазнини

1013020

 

Мазнина

 

 

 

1013030

 

Черен дроб

 

 

 

1013040

 

Бъбрек

 

 

 

1013050

 

Карантия, годна за консумация

 

 

 

1013990

 

Други (3)

 

 

 

1014000

г)

Кози

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Мускулатура

 

 

Месо след премахване на изрезките от мазнини

1014020

 

Мазнина

 

 

 

1014030

 

Черен дроб

 

 

 

1014040

 

Бъбрек

 

 

 

1014050

 

Карантия, годна за консумация

 

 

 

1014990

 

Други (3)

 

 

 

1015000

д)

Коне, магарета, катъри или мулета

 

Equus spp.

 

 

1015010

 

Мускулатура

 

 

Месо след премахване на изрезките от мазнини

1015020

 

Мазнина

 

 

 

1015030

 

Черен дроб

 

 

 

1015040

 

Бъбрек

 

 

 

1015050

 

Карантия, годна за консумация

 

 

 

1015990

 

Други (3)

 

 

 

1016000

е)

Домашни птици — пилета, гъски, патици, пуйки и токачки — щрауси, гълъби

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba spp.

 

 

1016010

 

Мускулатура

 

 

Месо след премахване на изрезките от мазнини

1016020

 

Мазнина

 

 

 

1016030

 

Черен дроб

 

 

 

1016040

 

Бъбрек

 

 

 

1016050

 

Карантия, годна за консумация

 

 

 

1016990

 

Други (3)

 

 

 

1017000

ж)

Други животни, отглеждани във ферми

 

 

Заек, кенгуру, елен

 

1017010

 

Мускулатура

 

 

Месо след премахване на изрезките от мазнини

1017020

 

Мазнина

 

 

 

1017030

 

Черен дроб

 

 

 

1017040

 

Бъбрек

 

 

 

1017050

 

Карантия, годна за консумация

 

 

 

1017990

 

Други (3)

 

 

 

1020000

ii)

Мляко

 

 

 

Целият продукт на база тегловно съдържание на мазнини 4 % (7)

1020010

 

Говеда

 

 

 

1020020

 

Овце

 

 

 

1020030

 

Кози

 

 

 

1020040

 

Коне

 

 

 

1020990

 

Други (3)

 

 

 

1030000

iii)

Птичи яйца

 

 

 

Целият продукт след махането на черупката (8)

1030010

 

Кокошки

 

 

 

1030020

 

Патици

 

 

 

1030030

 

Гъски

 

 

 

1030040

 

Пъдпъдъци

 

 

 

1030990

 

Други (3)

 

 

 

1040000

iv)

Мед

 

Apis mellifera, Melipona spp.

Пчелно млечице, цветен прашец, медена пита с мед (мед с восъчна пита.)

Целият продукт

1050000

v)

Земноводни и влечуги

 

Rana spp. Crocodilia spp.

Жабешки бутчета, крокодили

 

1060000

vi)

Охлюви

 

Helix spp.

 

Целият продукт след махането на черупката

1070000

vii)

Други продукти от сухоземни животни

 

 

Дивеч

Месо след премахване на изрезките от мазнини

1100000

11.

РИБИ, РИБНИ ПРОДУКТИ, РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ И ДРУГИ МОРСКИ И РЕЧНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  (9)

 

 

 

 

1200000

12.

КУЛТУРИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ИЗПОЛЗВАНИ ОСНОВНО ЗА ХРАНИ ЗА ЖИВОТНИ  (9)

 

 

 

 


(1)  Кодовият номер се въвежда с настоящото приложение и има за цел да създаде класификация съгласно настоящото приложение и други свързани с него приложения към Регламент (ЕО) № 396/2005.

(2)  Научното наименование на изброените позиции в колоната „Примери за отделни продукти от групите, за които се прилагат МДГОВ“ се посочва, когато е възможно и приложимо. Доколкото е възможно, се следва международната номенклатурна система.

(3)  Думата „други“ обхваща всичко, което не е изрично упоменато в останалите кодове в рамките на „Групи, към които се прилагат МДГОВ“.

(4)  МДГОВ в приложения II и III за продукта не се отнасят до продукти или части от продукти, използвани изключително като съставки на животински фуражи, докато за тях не бъдат определени отделни МДГОВ.

(5)  От 1 януари 2017 г. МДГОВ се прилагат и за листа от алабаш.

(6)  Ако не са посочени в други групи стоки.

(7)  Във всички случаи стойностите на МГДОВ се изразяват в mg/kg сурово мляко.

Когато определението за остатъчното вещество се отбелязва като разтворимо в мазнина (с буквата F), МГДОВ се базират на сурово краве мляко с тегловно съдържание на мазнини 4 %; за суровото мляко на други животински видове, МГДОВ се адаптират пропорционално съобразно съдържанието на мазнини в суровото мляко на дадения вид.

(8)  Във всички случаи стойностите на МГДОВ се изразяват в mg/kg яйца.

Когато определението за остатъчното вещество се отбелязва като разтворимо в мазнина (с буквата F), МГДОВ се базира на кокоши яйца с тегловно съдържание на мазнини 10 %; за яйца на други животински видове, стойностите на МГДОВ се адаптират пропорционално съобразно съдържанието на мазнини в яйцата на дадения вид, ако тегловното съдържание на мазнини надхвърля 10 %.

(9)  МДГОВ в приложения II и III не се прилагат, докато отделните продукти не са идентифицирани и изброени.“


12.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/53


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 213/2013 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

120,3

MA

74,5

TN

96,9

TR

111,0

ZZ

100,7

0707 00 05

EG

191,6

MA

170,1

TR

167,5

ZZ

176,4

0709 93 10

MA

53,0

TR

149,2

ZZ

101,1

0805 10 20

EG

54,2

IL

73,3

MA

92,7

TN

59,6

TR

73,8

ZZ

70,7

0805 50 10

TR

76,2

ZZ

76,2

0808 10 80

AR

116,3

BR

93,6

CL

118,1

CN

76,1

MK

28,7

US

163,9

ZZ

99,5

0808 30 90

AR

126,6

CL

125,1

TR

167,1

US

191,0

ZA

115,4

ZZ

145,0


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


ДИРЕКТИВИ

12.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/55


ДИРЕКТИВА 2013/9/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2013 година

за изменение на приложение III към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (1), и по-специално член 30, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Мерките, предназначени да изменят несъществените елементи на Директива 2008/57/ЕО и свързани с привеждането в съответствие на приложения II—IХ към нея, следва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 29, параграф 4 от същата директива.

(2)

В член 3 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (2), по която Европейският съюз е страна, достъпността се посочва като един от общите принципи на Конвенцията, а в член 9 се изисква държавите — страни по конвенцията да предприемат подходящи мерки за осигуряване на достъпност за хората с увреждания, както за всички останали. Тези мерки включват уточняването и отстраняването на всички пречки и трудности пред осигуряването на достъпност и се отнасят, наред с останалото, и за транспорта. В съответствие с член 216, параграф 2 от ДФЕС, сключените от ЕС споразумения обвързват институциите на ЕС и държавите членки, а Директива 2008/57/ЕО — като инструмент от вторичното законодателство на Европейския съюз — трябва да е съобразена със задълженията, произтичащи от Конвенцията.

(3)

В съображение 10 от Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (3), се посочва, че лицата с увреждания и лицата с ограничена подвижност имат същото право на свободно движение, свобода на избор и недискриминация като останалите граждани и следва да имат възможности за пътуване с железопътния транспорт, сравними с тези на останалите граждани. В член 21 от регламента се изисква железопътните предприятия и началниците на гари да гарантират, посредством съобразяване с ТСОС за лица с ограничена подвижност, че гарите, пероните, подвижният състав и другите съоръжения са достъпни за лица с увреждания и лица с ограничена подвижност.

(4)

Необходимо е съответно изменение в приложение III към Директива 2008/57/ЕО, т.е. да се добави в него изрично позоваване на достъпността. Достъпността е основно изискване, което е едновременно с това общо изискване за оперативната съвместимост на железопътната система и се прилага конкретно за подсистемите „Инфраструктура“, „Подвижен състав“, „Експлоатация“ и „Телематични приложения за пътници“. Поради това приложение III към Директива 2008/57/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, не засягат по никакъв начин принципа на постепенно прилагане, установен в Директива 2008/57/ЕО, а именно, че целевите подсистеми, посочени в ТСОС могат да се постигнат постепенно в разумен период от време и че всяка ТСОС следва да съдържа стратегия за прилагане, за да се осигури плавен преход от съществуващата ситуация към окончателната ситуация, при която съответствието с ТСОС ще е стандартно положение.

(6)

Мерките в настоящата директива са съобразени с подхода за постигане на равен достъп чрез прилагане на технически решения или оперативни мерки, или и двете.

(7)

Мерките в настоящата директива са в съответствие със становището на комитета, създаден по член 29, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение III към Директива 2008/57/ЕО, която определя съществените изисквания, се изменя, както следва:

1.

Към раздел 1 се добавят следните параграфи:

„1.6.   Достъпност

1.6.1.

Подсистемите „Инфраструктура“ и „Подвижен състав“ трябва да бъдат достъпни за лица с увреждания и лица с ограничена подвижност, за да им се осигури достъп, както на всички останали, като се предотвратяват или премахват всички пречки и чрез други подходящи мерки. Това включва проектирането, изграждането, обновяването, модернизацията, поддръжката и експлоатацията на съответните части от подсистемите с обществен достъп.

1.6.2.

Подсистемите „Експлоатация“ и „Телематични приложения за пътниците“ трябва да разполагат със съответните функционални възможности, необходими за осигуряване на достъп на лицата с увреждания и на лицата с ограничена подвижност, както на всички останали като се предотвратяват или премахват всички пречки и чрез други подходящи мерки.“

2.

Следният параграф се добавя към алинея 1 от раздел 2:

„2.1.2.   Достъпност

2.1.2.1.

Подсистемите „Инфраструктура“ с обществен достъп трябва да бъдат достъпни за лица с увреждания и за лица с ограничена подвижност в съответствие с 1.6.“

3.

Следният параграф се добавя към алинея 4 от раздел 2:

„2.4.5.   Достъпност

2.4.5.1.

Подсистемите „Подвижен състав“ с обществен достъп трябва да бъдат достъпни за лица с увреждания и за лица с ограничена подвижност в съответствие с 1.6.“

4.

Към алинея 6 от раздел 2 се добавя следният параграф:

„2.6.4.   Достъпност

2.6.4.1.

Трябва да бъдат предприети подходящи мерки, за да се гарантира, че правилата за експлоатация предвиждат съответните функционални възможности, необходими за осигуряване на достъпност за лица с увреждания и за лица с ограничена подвижност.“

5.

Към алинея 7 от раздел 2 се добавя следният параграф:

„2.7.5.   Достъпност

2.7.5.1.

Трябва да бъдат предприети подходящи мерки, за да се гарантира, че подсистемите „Телематични приложения за пътниците“ предвиждат съответните функционални възможности, необходими за осигуряване на достъпност за лица с увреждания и за лица с ограничена подвижност.“

Член 2

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 1 януари 2014 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

3.   Задълженията за транспониране и изпълнение на настоящата директива не се прилагат за Република Кипър и Република Малта, докато на съответните им територии няма изградена железопътна система.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.

(2)  Решение 2010/48/ЕО на Съвета от 26 ноември 2009 г. относно сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (ОВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 35).

(3)  ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14.


РЕШЕНИЯ

12.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/57


РЕШЕНИЕ 2013/124/ОВППС НА СЪВЕТА

от 11 март 2013 година

за изменение на Решение 2011/235/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 12 април 2011 г. Съветът прие Решение 2011/235/ОВППС (1).

(2)

Въз основа на прегледа на Решение 2011/235/ОВППС срокът на ограничителните мерки следва да бъде удължен до 13 април 2014 г.

(3)

Освен това, предвид сериозното положение във връзка с правата на човека в Иран в списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица и образувания, който се съдържа в приложението към Решение 2011/235/ОВППС, следва да бъдат включени нови лица и едно образувание.

(4)

Следователно Решение 2011/235/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 6, параграф 2 от Решение 2011/235/ОВППС се заменя със следното:

„2.   Настоящото решение се прилага до 13 април 2014 г. То подлежи на постоянно преразглеждане. То се подновява или изменя при необходимост, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.“

Член 2

Лицата и образуванието, изброени в приложението към настоящото решение, се добавят към списъка в приложението към Решение 2011/235/ОВППС.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му.

Съставено в Брюксел на 11 март 2013 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 100, 14.4.2011 г., стp. 51.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата и образуванието, посочени в член 2

Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Директор на затвора Evin, назначен около юни/юли 2012 г. След назначаването му условията в затвора се влошават, има все повече сигнали за малтретиране на затворници. През октомври 2012 г. девет затворнички обявяват гладна стачка като протест срещу погазването на техните права и малтретирането им от страна на охраната в затвора.

12.3.2013

2.

KIASATI Morteza

 

Съдия, Революционен съд на Ахваз, клон 4, издава смъртни присъди на четирима арабски политически затворници: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (трима братя) и Ali Sharifi.

Те са арестувани, изтезавани и обесени без справедлив процес. Тези случаи и липсата на справедлив процес са упоменати в доклад на специалния докладчик на ООН за правата на човека в Иран от 13.9.2012 г., в доклада на генералния секретар на ООН относно Иран от 22.8.2012 г., както и от различни неправителствени организации.

12.3.2013

3.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Съдия, Революционен съд на Ахваз, клон 2, издава смъртни присъди на петима представители на арабската общност от Ахваз, а именно Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka, на 17.3.2012 г. за „деяния срещу националната сигурност“ и „богоненавист“.

Присъдите са потвърдени от Върховния съд на Иран на 9.1.2013 г. Според неправителствени организации петимата са задържани, без да им бъде предявено обвинение, в продължение на повече от година, изтезавани са и са осъдени без справедлив процес.

12.3.2013

4.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.)

(известен още като Haj-agha Sarafraz)

Дата на раждане: прибл. 1963

Място на раждане: Техеран

Място на пребиваване: Техеран

Месторабота: IRIB и централата на Press TV, Техеран

Ръководител на IRIB World Service и на Press TV, отговорен за всички програмни решения. Тясно свързан със силовия държавен апарат. Под негово ръководство Press TV и IRIB работят съвместно със службите за сигурност и прокуратурата на Иран и излъчват принудителни самопризнания на задържани, между които иранско-канадския журналист и режисьор Maziar Bahari, в седмичното предаване „Иран днес“. Независимият медиен регулатор OFCOM наложи глоба на Press TV в Обединеното кралство в размер на 100 000 GBP за излъчването на самопризнанието на Bahari през 2011 г., заснето в затвора, докато върху Bahari се упражнява натиск.

Поради това Sarafraz се свързва с нарушаването на правото на законосъобразен и справедлив процес.

12.3.2013

5.

JAFARI, Asadollah

 

Прокурор на провинция Мазандаран, според неправителствени организации отговорен за незаконни арести и нарушения на човешките права на затворници от бахайската общност от първоначален арест до задържане под строг тъмничен режим в Центъра за задържане към Министерството на разузнаването. Неправителствени организации са документирали шест конкретни случая на нарушаване на справедливия процес, между които през 2011 и 2012 г.

12.3.2013

6.

EMADI, Hamid Reza

(известен още като Hamidreza Emadi)

Дата на раждане: прибл. 1973

Място на раждане: Хамедан

Място на пребиваване: Техеран

Месторабота: централата на Press TV, Техеран

Директор на новините в Press TV. Отговорен за продуцирането и излъчването на принудителни самопризнания на задържани, включително на журналисти, политически деятели, лица, принадлежащи към кюрдското и арабското малцинство, с което се нарушава международно признатото право на справедлив и законосъобразен процес. Независимият медиен регулатор OFCOM наложи глоба на Press TV в Обединеното кралство в размер на 100 000 GBP за излъчването на принудителното самопризнание на иранско-канадския журналист и режисьор Maziar Bahari през 2011 г, заснето в затвора, докато върху Bahari се упражнява натиск. Неправителствените организации съобщават и за още случаи на излъчване на принудителни самопризнания по Press TV. Поради това Emadi се свързва с нарушаването на правото на законосъобразен и справедлив процес.

12.3.2013

7.

HAMLBAR, Rahim

 

Съдия, Революционен съд на Табриз, клон 1. Отговорен за произнасянето на тежки присъди срещу журналисти и активисти за правата на азерското етническо малцинство и на работниците, след обвинения за шпионска дейност, деяния срещу националната сигурност, пропаганда срещу иранския режим и нанасяне на обида на ръководителя на Иран. Счита се, че в много случаи произнесените от него присъди не са в резултат на справедлив процес, като задържаните са принуждавани да направят неверни самопризнания. Едно от широко отразените дела е на 20 хуманитарни работници — доброволци след земетресението в Иран през август 2012 г., осъдени от него на лишаване от свобода за усилията си да помогнат на жертвите на земетресението. Съдът обявява хуманитарните работници за виновни по обвинение в „заговор и тайно споразумение за извършването на престъпления срещу националната сигурност“

12.3.2013

8.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Ръководител на Революционната прокуратура на Шираз. Отговорен за незаконното задържане и малтретиране на политически деятели, журналисти, защитници на правата на човека, представители на бахайската общност и лишени от свобода поради убежденията си, които са подложени на тормоз, изтезания, разпити и са лишени от достъп до адвокат и от справедлив процес. Според неправителствени организации Musavi-Tabar е подписал съдебни заповеди в печално известния Център за задържане № 100 (мъжки затвор), включително заповед за задържането на затворничката от бахайската общност Raha Sabet при строг тъмничен режим в продължение на три години.

12.3.2013

9.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Ръководител на „Комисията за установяване на случаи на престъпно съдържание“

Abdolsamad Khoramabadi е ръководител на „Комисията за установяване на случаи на престъпно съдържание“ — правителствена организация, която отговаря за налагането на цензура онлайн и за киберпрестъпността. Под ръководството му комисията дава определение за „киберпрестъпност“ въз основа на няколко неясни категории, които криминализират създаването и публикуването на съдържание, считано за зловредно от режима. Той е отговорен за ограничаване и блокиране на голям брой опозиционни уебсайтове, електронни вестници, блогове, уебсайтове на неправителствени организации за правата на човека, както и Google и Gmail от септември 2012 г. насам. Той и комисията са допринесли активно за причинената в затвора смърт на блогъра Sattar Beheshti през ноември 2012 г. По този начин оглавяваната от него комисия носи пряка отговорност за системни нарушения на правата на човека, по-специално за забраняването и филтрирането на уебсайтове за широката публика, а в някои случаи и за цялостно блокиране на достъпа до интернет.

12.3.2013


Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Center to Investigate Organized Crime

(aka: Cyber Crime Office or Cyber Police)

Местонахождение: Техеран, Иран

Уебсайт: http://www.cyberpolice.ir

Иранската кибер полиция е подразделение на Полицията на Ислямска република Иран, основано през януари 2011 г. и оглавявано от Esmail Ahmadi-Moqaddam (включен в списъка). Според съобщения в печата началникът на полицията Ahmadi-Moqaddam е подчертал, че кибер полицията ще противодейства на антиреволюционните и дисидентските групи, които през 2009 г. са използвали базирани в интернет социални мрежи за организирането на протести срещу преизбирането на президента Mahmoud Ahmadinejad.

През януари 2012 г. кибер полицията издаде нови указания за интернет кафенетата, съгласно които се изисква потребителите на интернет да предоставят лична информация, която собственикът на кафенето да съхранява в продължение на шест месеца, както и списък на посетените уебсайтове. Съгласно правилата от собствениците на интернет кафенета се изисква и да монтират камери за наблюдение и да съхраняват записите от тях в продължение на шест месеца. Съгласно тези нови правила може да се създаде регистър, който властите могат да използват за проследяването на деятели или всяко лице, определено като заплаха за националната сигурност.

През юни 2012 г. иранските медии съобщиха, че кибер полицията ще предприеме репресивни мерки срещу частните виртуални мрежи (VPN).

На 30 октомври 2012 г. кибер полицията арестува блогъра Sattar Beheshti (според сведенията без издадена съдебна заповед) за „деяния срещу националната сигурност в социалните мрежи и Фейсбук“. В своя блог Beheshti подлага на критика иранското правителство. На 3 ноември Beheshti е намерен мъртъв в килията си, като се счита, че смъртта му е била причинена от изтезания от страна на кибер полицията.

12.3.2013