ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.060.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 60

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
2 март 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 година относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 година относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства ( 1 )

52

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/106/ЕС

 

*

Решение на Европейския съвет от 11 май 2012 година за разглеждане от Конференция на представителите на правителствата на държавите-членки на предложеното от ирландското правителство изменение на Договорите под формата на Протокол по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон, който да бъде приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, и за несвикване на Конвент

129

Протокол по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон

131

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство ( ОВ L 201, 27.7.2012 г. )

140

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

2.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 167/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 5 февруари 2013 година

относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

С цел насърчаване на развитието на вътрешния пазар, с Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли (3), беше установена цялостна система на Съюза за одобряване на типа на трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника.

(2)

За целите на развитието и функционирането на вътрешния пазар на Съюза е уместно системите за одобряване на държавите членки да бъдат заменени от процедура на Съюза за одобряване на типа, основаваща се на принципа на пълна хармонизация, като същевременно се вземат предвид съображения за съотношението между разходи и ползи и се обърне специално внимание на малките и средните предприятия.

(3)

Вследствие на искане от страна на Европейския парламент и с цел опростяване и ускоряване приемането на законодателство по отношение на одобряването на типа, бе въведен нов регулаторен подход към законодателството на Съюза по отношение на одобряването на типа, в съответствие с който законодателят в обикновената законодателна процедура установява само основните правила и принципи и делегира правомощието за приемане на делегирани актове относно допълнителните технически подробности на Комисията. Поради това, по отношение на основните изисквания настоящият регламент следва да установи само основните разпоредби относно безопасността при експлоатация, безопасните условия на труда и екологичните характеристики и да делегира на Комисията правомощието да установява техническите спецификации в делегирани актове.

(4)

Изискванията на настоящия регламент са в съответствие с принципите, заложени в съобщение на Комисията от 5 юни 2002 г., озаглавено „План за действие „Опростяване и усъвършенстване на регулаторната среда“ “.

(5)

Особено важно е бъдещите мерки, предложени въз основа на настоящия регламент, или процедурите, които трябва да се приложат в изпълнение на същия, да зачитат принципите, които бяха отново потвърдени в доклада, публикуван от Комисията през 2006 г., озаглавен „CARS 21: Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето през 21-ви век“ („CARS 21“). По-специално, с цел по-добро регулиране и опростяване и за да се избегне постоянното актуализиране на действащото законодателство на Съюза по въпроси, касаещи техническите спецификации, настоящият регламент следва да препраща към съществуващи международни стандарти и правила, които са публично достъпни, без да ги възпроизвежда в правната рамка на Съюза.

(6)

Тъй като нито Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 16 декември 1997 г. за сближаване законодателствата на държавите-членки във връзка с мерките за ограничаване емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника (4) и Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 17 май 2006 г. относно машините (5), нито настоящият регламент предвиждат изисквания относно проектирането и производството за осигуряване на безопасност на пътя на самоходната извънпътна подвижна техника, предназначена за използване по-специално в селското и горското стопанство, Комисията следва да направи оценка на необходимостта от хармонизиране на законите на държавите членки в тази област и да обмисли предлагането на законодателна мярка, с оглед гарантирането на високо ниво на безопасност, като вземе предвид съществуващото законодателство на Съюза.

(7)

Настоящият регламент не следва да засяга мерките на национално равнище или на равнището на Съюза по отношение на използването на земеделски и горски превозни средства по пътищата, като например специални изисквания за свидетелствата за управление на превозно средство, ограничения на максималната скорост или мерки за регулиране на достъпа до определени видове пътища.

(8)

С Директива 2003/37/ЕО първоначално беше ограничено задължителното прилагане на процедурата на ЕО за одобряване на типа на комплектовани превозни средства до категориите превозни средства Т1, Т2 и Т3, като в посочената директива не са предвидени всички изисквания, необходими за кандидатстване за ЕО одобряване на типа на целите превозни средства на доброволна основа за другите категории. С оглед завършване на изграждането на вътрешния пазар и осигуряване на правилното му функциониране, с настоящия регламент следва да се даде възможност на производителите да кандидатстват за ЕС одобряване на типа на целите превозни средства от всички категории, обхванати от настоящия регламент, на доброволна основа, с което да им се даде възможност да ползват предимствата на вътрешния пазар чрез ЕС одобряването на типа.

(9)

Директива 2003/37/ЕО предвиди ЕО одобрението на типа на цялото превозно средство за превозни средства предназначени за всякакви терени и превозни средства от вида „side-by-side“, като трактори. Поради това тези типове превозни средства следва да бъдат обхванати и от настоящия регламент, при условие че съответният тип превозно средство попада в категория превозно средство, както е посочено в настоящия регламент, и е в съответствие с всички изисквания на настоящия регламент.

(10)

Задълженията на националните органи, установени в разпоредбите за надзор на пазара на настоящия регламент, са по-конкретни от съответните разпоредби на Регламент (ЕО) 765/2008 на Европейския парламент и Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти (6).

(11)

За да се гарантира високо равнище на безопасност при експлоатация, безопасни условия на труда и опазване на околната среда, следва да бъдат хармонизирани техническите изисквания и екологичните стандарти, приложими към превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли по отношение на одобряването на типа.

(12)

Целесъобразно е да се установи принципът, че превозните средства трябва да бъдат проектирани, изработени и сглобени така, че да се сведе до минимум рискът от нараняване на пътниците в тях и на останалите участници в пътното движение. За тази цел е необходимо производителите да гарантират, че тези превозни средства отговарят на съответните изисквания на настоящия регламент. Тези разпоредби следва да включват, без да се ограничават с тях, изисквания относно конструкцията на цялото превозно средство, системите за подпомагане на управлението на превозното средство, системите, предоставящи на водача видимост и информация за състоянието на превозното средство и околното пространство, системите за осветление на превозното средство, системите за защита на пътниците в превозното средство, външната страна на превозното средство и неговите принадлежности, масите и размерите на превозното средство и неговите гуми.

(13)

С оглед осигуряване на правилното прилагане и функциониране на процедурата за контрол на съответствието на производството, която е един от крайъгълните камъни на системата за ЕС одобряване на типа, производителите следва редовно да бъдат проверявани от компетентен орган или от квалифицирана техническа служба оправомощена за целта.

(14)

В някои ограничени на брой случаи е целесъобразно да се разреши национално одобряване на типа за превозни средства от малки серии. Това следва да се сведе обаче до ограничен брой превозни средства. Необходимо е следователно точно да се дефинира понятието „малки серии“ по отношение на броя на произведените превозни средства.

(15)

Главната цел на законодателството на Съюза, засягащо одобряването на превозни средства, е да се гарантира, че пуснатите на пазара нови превозни средства, компоненти и отделни технически възли осигуряват висока степен на безопасност и опазване на околната среда. Постигането на тази цел не трябва да бъде възпрепятствано от монтирането на определени части или оборудване след пускането на превозните средства на пазара или след пускането им в употреба. Затова следва да се вземат необходимите мерки, така че преди пускане на пазара на части и оборудване, които могат да бъдат монтирани в превозни средства и значително да нарушат функционирането на основните системи за осигуряване на безопасност и опазване на околната среда, такива части и оборудване да се подлагат на предварителен контрол от орган по одобряването. Тези мерки следва да включват технически разпоредби относно изискванията, на които трябва да отговарят такива части или оборудване.

(16)

Такива мерки следва да се прилагат само по отношение на ограничен брой части и видове оборудване, изброени в списък, който следва да бъде установен от Комисията в акт за изпълнение след консултация със заинтересованите страни. С мерките следва да се създадат условия въпросните части или оборудване да не влошават безопасността или екологичните характеристики, като същевременно се запази, когато това е възможно, конкуренцията на пазара на резервни части.

(17)

Съюзът е договаряща страна по Спогодбата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемането на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения,издадени на основата на тези предписания („Ревизирана спогодба от 1958 г.“) (7). С цел опростяване на законодателството относно одобряването на типа в съответствие с препоръките на CARS 21, е целесъобразно да бъдат отменени всички отделни директиви, без да се намалява нивото на защита. Изискванията, установени в посочените директиви, следва да бъдат пренесени в настоящия регламент или в делегирани актове, приети съгласно настоящия регламент и следва да бъдат заменени, където е необходимо, с препратки към съответните правила на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН), в подкрепа на които Съюзът е гласувал или към които Съюзът се е присъединил и които са приложени към Ревизираната спогодба от 1958 г. За да се намали административната тежест на процеса по одобряване на типа, следва да се позволи на производителите на превозни средства да получават одобрение на типа в съответствие с настоящия регламент, когато е подходящо, като получат одобрение директно по съответните правила на ИКЕ на ООН, посочени в приложение I или в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

(18)

В резултат на това, правилата на ИКЕ на ООН и измененията към тях, за които е гласувал Съюзът, в изпълнение на Решение 97/836/ЕО, следва да бъдат включени в рамките на законодателството за ЕС одобряване на типа. Съответно на Комисията следва да бъдат делегирани правомощията за приемане на необходимите изменения на приложение I към настоящия регламент или на делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

(19)

Като алтернатива, в делегираните актове може да се включат препратки към Кодовете, създадени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), или към стандартите на Европейския комитет за стандартизация/Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CEN/Cenelec) или към стандартите на ISO, до които обществеността има пряк достъп и които са посочени в актовете.

(20)

Важно е производителите да предоставят съответната информация на собствениците на превозни средства с оглед да се предотврати неправилното използване на предпазните устройства.

(21)

С оглед на възможността за кандидатстване за ЕС одобряване на типа компоненти или отделни технически възли или за разрешение за части или оборудване, за производителите на компоненти или отделни технически възли е важно да имат достъп до определена информация, която може да бъде предоставена само от производителя на превозното средство, а именно техническата информация, включително чертежите, необходима за изработване на части за пазара на резервни части.

(22)

Недискриминационният достъп до информация за ремонта на превозните средства чрез стандартизиран формат, който да може да се използва за извличане на техническата информация, и ефективната конкуренция на пазара за информационни услуги за ремонт и поддръжка на превозните средства са необходими за по-доброто функциониране на вътрешния пазар, особено по отношение на свободното движение на стоки, свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги. Голяма част от тази информация е свързана със системите за бордова диагностика и тяхното взаимодействие с другите системи на превозното средство. Уместно е да се утвърдят технически спецификации, които интернет страниците на производителите трябва да следват, както и целенасочени мерки за осигуряване на приемлив достъп за малките и средните предприятия.

(23)

Производителите на превозни средства следва също да могат да изпълнят задълженията си за предоставяне на достъп до информация за ремонта и поддръжката в протоколите за комуникация между тракторите и прикачната или монтираната техника, както е определено в ISO 11783, чрез поместване на интернет страницата на производителя на линк към интернет страница, съвместно създадена от няколко производители или от консорциум от производители.

(24)

За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани с съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (8).

(25)

За да се допълни настоящият регламент с още технически подробности, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, по отношение на безопасността при експлоатация, изискванията при производство, екологичните и динамичните характеристики, достъпа до информацията за ремонт и поддръжка, както и определянето на техническите служби и конкретните им задачи. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. По време на разработването и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предавана на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(26)

Държавите членки следва да установят правила за санкциите, приложими при нарушаване на настоящия регламент и на делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент„ и да гарантират тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(27)

Въпреки че нищо в настоящия регламент не възпрепятства държавите членки да продължат да прилагат съответните си системи за индивидуално одобряване, Комисията следва да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно функционирането на тези национални системи въз основа на информацията, предоставена от държавите членки, с оглед преразглеждането на въпроса дали да представи законодателно предложение за хармонизиране на системите за индивидуално одобряване на равнището на Съюза.

(28)

Като следствие от прилагането на новата регулаторна система, въведена с настоящия регламент, следните директиви следва да бъдат отменени:

Директива 2003/37/ЕО;

Директива 74/347/ЕИО на Съвета от 25 юни 1974 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно полето на видимост и чистачките на предното стъкло на колесните селскостопански или горски трактори (9);

Директива 76/432/ЕИО на Съвета от 6 април 1976 г. за сближаване на законодателството на държавите членки относно спирачните устройства на селскостопанските или горските колесни трактори (10);

Директива 76/763/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно седалките за пътници на селскостопанските или горските колесни трактори (11);

Директива 77/537/ЕИО на Съвета от 28 юни 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно мерките, които трябва да се вземат срещу емисиите на замърсяващи вещества от дизелови двигатели, предназначени за селскостопанските или горските колесни трактори (12);

Директива 78/764/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно седалката на водача на колесните трактори в селското или в горското стопанство (13);

Директива 80/720/ЕИО на Съвета от 24 юни 1980 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно работното пространство, достъпа до мястото на водача и до вратите и прозорците на селскостопански или горски колесни трактори (14);

Директива 86/297/ЕИО на Съвета от 26 май 1986 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно приспособленията за задвижване на колесни селскостопански и горски трактори и тяхната защита (15);

Директива 86/298/ЕИО на Съвета от 26 май 1986 г. относно задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на селскостопански и горски колесни трактори с тясна колея (16);

Директива 86/415/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно монтирането, местоположението, работата и идентификацията на устройствата за управление на селскостопански или горски колесни трактори (17);

Директива 87/402/ЕИО на Съвета от 25 юни 1987 г. относно предно монтирани защитни конструкции при преобръщане на колесните селскостопански и горски трактори с тясна колея (18);

Директива 2000/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2000 г. относно мерките, които следва да бъдат предприети срещу емисиите от газообразни и прахообразни замърсяващи околната среда вещества от двигателите, предназначени за задвижване на селскостопански и горски трактори (19);

Директива 2009/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно защитните конструкции при преобръщане на колесните селскостопански или горски трактори (20);

Директива 2009/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно теглително-прикачното устройство и устройството за заден ход на колесни селскостопански или горски трактори (21);

Директива 2009/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно огледалата за виждане назад на колесни селскостопански или горски трактори (22);

Директива 2009/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно максималната конструктивна скорост и товарните платформи на колесните селскостопански или горски трактори (23);

Директива 2009/61/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на колесните селскостопански или горски трактори (24);

Директива 2009/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно определени части и характеристики на колесните селскостопански или горски трактори (25);

Директива 2009/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за потискане на радиосмущенията, излъчвани от селскостопански или горски трактори (електромагнитна съвместимост) (26);

Директива 2009/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно кормилното управление на колесните селскостопански или горски трактори (27);

Директива 2009/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно одобрение на типа за компонент на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на колесни селскостопански или горски трактори (28);

Директива 2009/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно защитните конструкции при преобръщане на селскостопанските или горските колесни трактори (статични изпитвания) (29);

Директива 2009/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно нивото на шума, възприемано от водачите на селскостопански или горски колесни трактори (30);

Директива 2009/144/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 30 ноември 2009 г. относно някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори (31).

(29)

За заинтересованите страни е важно да установят ясно разбиране на връзката между настоящия регламент и Директива 2006/42/ЕО, за да избегнат припокриване и да се определи ясно на какви изисквания трябва да отговаря даден продукт.

(30)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно определянето на хармонизирани правила за административните и техническите изисквания за одобряване на типа и за надзор на пазара на земеделски и горски превозни средства, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно, поради своя мащаб и последици, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

1.   С настоящия регламент се установяват административните и техническите изисквания за одобряване на типа на всички нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, посочени в член 2, параграф 1.

Настоящият регламент не се прилага за индивидуално одобряване на превозни средства. Въпреки това държавите членки, които издават такива индивидуални одобрения, приемат всяко одобрение на типа на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, издадено съгласно настоящия регламент, вместо съгласно приложимите национални разпоредби.

2.   Настоящият регламент установява изискванията за надзор на пазара на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, които подлежат на одобряване съгласно настоящия регламент. Настоящият регламент установява също така изискванията за надзор на пазара на части и оборудване за такива превозни средства.

3.   Настоящият регламент не засяга прилагането на законодателство относно безопасността на движението по пътищата.

Член 2

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага за земеделски и горски превозни средства, както е описано в член 4, проектирани и произведени на един или няколко етапа, както и за системи, компоненти и отделни технически възли, също и за части и оборудване, проектирани и изработени за такива превозни средства.

По-специално настоящият регламент се прилага за следните превозни средства:

а)

трактори (категории Т и С);

б)

ремаркета (категория R); и

в)

сменяема прикачна техника (категория S).

2.   Настоящият регламент не се прилага към сменяема (навесна) техника, която е изцяло повдигната над земята или не може да се присъедини шарнирно към вертикална ос, когато превозното средство, към което е прикрепена, се движи по пътя.

3.   За следните превозни средства производителят може да избере дали да кандидатства за одобряване по настоящия регламент или да спазва приложимите национални изисквания:

а)

ремаркета (категория R) и сменяема прикачна техника (категория S);

б)

верижни трактори (категория C);

в)

колесни трактори със специално предназначение (категории T4.1 и T4.2).

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент и на актовете, изброени в приложение I, освен ако в тях не е предвидено друго, се прилагат следните определения:

1)

„одобряване на типа“ означава процедурата, с която орган по одобряването удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговарят на съответните административни разпоредби и технически изисквания;

2)

„одобряване на типа на цялото превозно средство“ означава одобряване на типа, с което орган по одобряването удостоверява, че типът на дадено некомплектовано, комплектовано или напълно комплектовано превозно средство отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания;

3)

„одобряване типа на система“ означава одобряване на типа, с което орган по одобряването удостоверява, че дадена система, монтирана в конкретен тип превозно средство, отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания;

4)

„одобряване типа на компонент“ означава одобряване на типа, с което орган по одобряването удостоверява, че даден компонент отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания, без да бъде монтиран в превозно средство;

5)

„одобряване типа на отделен технически възел“ означава одобряване на типа, с което орган по одобряването удостоверява, че отделен технически възел отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания по отношение на един или повече определени типове превозни средства;

6)

„национално одобряване на типа“ означава процедура за одобряване на типа, установена от националното право на държава членка, чиято валидност се ограничава до територията на тази държава членка;

7)

„ЕС одобряване на типа“ означава процедурата, с която орган по одобряването удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговарят на съответните административни разпоредби и технически изисквания на настоящия регламент;

8)

„трактор“ означава всяко оборудвано с двигател колесно или верижно земеделско или горско превозно средство, притежаващо най-малко две оси и максимална конструктивна скорост не по-малка от 6 км/ч, чиято основна функция е свързана с неговата теглителна сила, и което е специално проектирано да тегли, бута, превозва и задвижва определено сменяемо оборудване, проектирано да извършва земеделска или горска работа, или да тегли ремаркета или прикачна техника, използвани в селското или горското стопанство; то може да се приспособи да превозва товар при работа в селското или горското стопанство и/или може да бъде оборудвано с една или повече седалки за пътници;

9)

„ремарке“ означава превозно средство в областта на селското или горското стопанство, чието основно предназначение е да бъде теглено от трактор и което е предназначено основно да превозва товари или да обработва материали и при което съотношението между технически допустимата максимална маса с товар и масата без товар е равно или по-голямо от 3,0;

10)

„сменяема прикачна техника“ означава превозно средство, което се използва в земеделието или в горите, което е проектирано да бъде теглено от трактор и което променя или допълва неговите функции, в което се монтира инструмент или е проектирано да обработва материали, което може да включва товарна платформа, проектирана и конструирана да носи необходимите за посочените цели инструменти и приспособления и временно да съхранява всички материали, които са произведени или са необходими за работата и при което съотношението между технически допустимата максимална маса с товар и масата без товар е по-малко от 3,0;

11)

„превозно средство“ означава трактор, ремарке или сменяема прикачна техника съгласно определенията в точки 8, 9 и 10;

12)

„базово превозно средство“ означава всяко превозно средство, което се използва в първоначалния етап на многоетапния процес на одобряване на типа;

13)

„некомплектовано превозно средство“ означава превозно средство, което подлежи на допълнително комплектоване на поне още един по-следващ етап, за да отговаря на съответните технически изисквания на настоящия регламент;

14)

„напълно комплектовано превозно средство“ означава превозно средство, което е преминало през процеса на многоетапно одобряване на типа и отговаря на съответните технически изисквания на настоящия регламент;

15)

„комплектовано превозно средство“ означава превозно средство, което не се нуждае от допълнително комплектоване, за да отговаря на съответните технически изисквания на настоящия регламент;

16)

„превозно средство последно от дадена серия“ означава превозно средство, част от складови наличности на произведени превозни средства, които не могат да бъдат предоставяни на пазара или повече не могат да се предоставят на пазара, нито да бъдат регистрирани или пуснати в употреба, поради влизането в сила на нови технически изисквания, по отношение на които те не са одобрени;

17)

„система“ означава съвкупност от устройства, свързани с цел изпълнение на една или няколко специфични функции в превозно средство и която отговаря на изискванията на настоящия регламент или на някой от делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент;

18)

„компонент“ означава устройство, което трябва да отговаря на изискванията на настоящия регламент или на някой от делегираните актове или актове за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент и което е предназначено да бъде част от превозно средство чийто тип може да бъде одобрен отделно от превозното средство в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, ако тези актове съдържат изрични разпоредби за това;

19)

„отделен технически възел“ означава устройство, което трябва да отговаря на изискванията на настоящия регламент или на някой от делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, и което е предназначено да бъде част от превозно средство, и чийто тип може да бъде одобрен отделно, но само по отношение на един или няколко определени типа превозни средства, ако тези актове съдържат изрични разпоредби за това;

20)

„части“ означава изделия, използвани за сглобяване на превозно средство, както и резервни части;

21)

„оборудване“ означава всяко изделие, различно от части, което може да бъде добавено към или инсталирано на превозно средство;

22)

„оригинални части или оборудване“ означава части или оборудване, които са произведени според спецификациите и производствените стандарти, предвидени от производителя на превозното средство за производството на части или оборудване за сглобяване на въпросното превозно средство; това включва части или оборудване, които се произвеждат на същата производствена линия като посочените части или оборудване; освен ако не се докаже противното, се счита че те са оригинални части или оборудване, ако производителят удостовери, че отговарят на качеството на компонентите, използвани за сглобяването на превозното средство, и които са произведени съгласно спецификациите и производствените стандарти на производителя на превозното средство;

23)

„резервни части“ означава изделия, които се монтират в или на превозно средство, така че да заместят оригинални части на това превозно средство, включително продукти като смазочни материали, които са необходими за употребата на превозното средство, с изключение на горивото;

24)

„безопасност при експлоатация“ означава липсата на неприемлив риск от физическо нараняване или увреждане на здравето на хора или на имущество, дължащи се на опасности причинени от неизправност на механични, хидравлични, пневматични, електрически или електронни системи, компоненти или отделни технически възли;

25)

„производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което отговаря пред органа по одобряването за всички аспекти на процеса по одобряване на типа или процеса по издаване на разрешение, както и за осигуряването на съответствие на производството, и което отговаря при опасения от страна на органите за надзор на пазара по отношение на произведените превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, независимо дали физическото или юридическото лице участва пряко във всички етапи на проектирането и производството на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, които са обект на одобряване;

26)

„представител на производителя“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е надлежно упълномощено от производителя да го представлява пред органа по одобряването или органа за надзор на пазара и да действа от името на производителя по въпроси свързани с обхвата настоящия регламент;

27)

„орган по одобряването“ означава орган на държава членка, който е създаден или определен от тази държава членка и е нотифициран от нея пред Комисията, с компетентност по всички въпроси на одобряването на типа на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, по отношение на процеса по издаване на разрешение, за издаване и когато е уместно — за отнемане на или отказ за издаване на сертификати за одобряване, за изпълнение на действия като звено за контакт по отношение на органите по одобряването на другите държави членки, за оправомощаване на технически служби и за осигуряване спазването от страна на производителя на задълженията свързани със съответствието на производството;

28)

„техническа служба“ означава организация или орган, оправомощен(а) от органа по одобряването на дадена държава членка като лаборатория за изпитване, която да извършва изпитвания, или като орган за оценяване на съответствието, който да извършва първоначална оценка и други изпитвания или проверки, от името на органа по одобряването, като е възможно самият орган по одобряването да изпълнява тези функции;

29)

„провеждане на собствени изпитвания“ означава извършване на изпитвания в собствените производствени помещения на производителя, регистриране на резултатите от изпитването и представяне на протокол, включващ заключения на органа по одобряването от производител, който е оправомощен като техническа служба, с цел оценяване съответствието с определени изисквания;

30)

„метод за виртуално изпитване“ означава компютърни симулации, включително изчисления, които доказват, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговаря на техническите изисквания на делегиран акт, приет съгласно член 27, параграф 6, без да е необходимо физически да се използва превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;

31)

„сертификат за одобряване на типа“ означава документ, чрез който органът по одобряването официално удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел е одобрен;

32)

„ЕС сертификат за одобряване на типа“ означава сертификат, съставен въз основа на образеца, установен в акта за изпълнение, приет съгласно настоящия регламент или въз основа на формуляра за съобщение, установен в съответните правила на ИКЕ на ООН, посочени в настоящия регламент или в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент;

33)

„сертификат за съответствие“ означава документ, който се издава от производителя и удостоверява, че произведеното превозно средство отговаря на одобрения тип превозно средство;

34)

„система за бордова диагностика“ или „OBD“ означава система, която има способността да идентифицира възможните места на неизправности чрез кодове за неизправности, съхранени в паметта на компютър;

35)

„информация за ремонт и поддръжка на превозното средство“ означава цялата необходима информация за диагностика, обслужване, проверка, периодичен преглед, ремонт, препрограмиране или реинициализиране на превозното средство, предоставяна от производителите на техните оторизирани търговци и ремонтни предприятия, включително всички последващи изменения и допълнения към тази информация; тази информация включва цялата информация, необходима за монтирането на части и оборудване в превозното средство;

36)

„независим оператор“ означава предприятия, различни от оторизирани търговци и ремонтни предприятия, които участват пряко или непряко в ремонта и поддръжката на превозни средства, и по-специално ремонтни предприятия, производители или дистрибутори на оборудване за ремонт, инструменти или резервни части, издатели на техническа информация, автомобилни клубове, оператори за пътна помощ, оператори, предлагащи услуги в областта на проверките и изпитванията, оператори, предлагащи обучение за монтьори, производители и предприятия извършващи ремонт на оборудване за превозни средства, работещи с алтернативно гориво;

37)

„ново превозно средство“ означава превозно средство, което никога не е било регистрирано или пускано в употреба;

38)

„регистрация“ означава административно разрешение за пускане в употреба включително за движение по пътищата, на превозно средство, включващо идентификацията на последното и издаването на сериен номер, известен като регистрационен номер, независимо дали е постоянен, временен или за кратък период;

39)

„пускане на пазара“ означава предоставянето на превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване за първи път на пазара на Съюза;

40)

„пускане в употреба“ означава първата употреба в рамките на Съюза, по предназначение, на превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване;

41)

„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване от трета държава;

42)

„дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване на пазара;

43)

„икономически оператор“ означава производителят, представителят на производителя, вносителят или дистрибуторът;

44)

„надзор на пазара“ означава извършени дейности и предприети мерки от националните органи с цел да се гарантира, че предоставените на пазара превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли съответстват на изискванията, определени в съответното законодателство на Съюза за хармонизация и че не представляват опасност за здравето, безопасността или за други аспекти на защитата на обществения интерес;

45)

„орган за надзор на пазара“ означава орган на държава членка, отговорен за извършването на надзор на пазара на нейната територия;

46)

„национален орган“ означава орган по одобряването или всеки друг орган, който участва в надзора на пазара и е отговорен за дейностите по надзор на пазара, граничния контрол или регистрацията в държава членка по отношение на превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване;

47)

„предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване за дистрибуция или използване на пазара в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

48)

„тип на превозното средство“ означава група превозни средства, включително вариантите и версиите от една и съща категория, които не се различават поне по отношение на следните основни аспекти:

категория;

производител;

наименованието на типа, определено от производителя;

основни конструктивни и проектни характеристики;

носеща рама/рама със странични елементи/шарнирна рама (очевидни и фундаментални разлики);

за категория Т: оси (брой) или, за категория С: оси/вериги (брой);

при многоетапно произвеждани превозни средства, производителя и типа на превозното средство от предишния етап;

49)

„вариант“ означава превозни средства от един и същи тип, които не се различават поне по отношение на следните аспекти:

а)

за тракторите:

конструкция на каросерията или тип на каросерията;

етап на завършване;

двигател (с вътрешно горене/хибриден/електрически/хибридно-електрически);

принцип на работа;

брой и разположение на цилиндрите;

разлика в мощността, не по-голяма от 30 % (най-високата мощност трябва да е най-много 1,3 пъти по-голяма от най-малката);

разлика в работния обем на цилиндрите, не по-голяма от 20 % (най-високата стойност трябва да е най-много 1,2 пъти по-голяма от най-малката);

задвижващи оси (брой, разположение, свързване);

управляеми оси (брой и разположение);

максимална маса с товар – допустими са различия не по-големи от 10 %;

трансмисия (тип);

защитна конструкция при преобръщане;

оси с монтирани спирачки (брой);

б)

за ремаркетата или сменяемата прикачна техника:

управляващи оси (брой, разположение, свързване);

максимална маса с товар – допустими са различия не по-големи от 10 %;

оси с монтирани спирачки (брой);

50)

„хибридно превозно средство“ означава моторно превозно средство, което за привеждането си в движение е оборудвано с най-малко два различни преобразувателя на енергия и с две различни системи за съхраняване на енергията (в превозното средство);

51)

„хибридно електрическо превозно средство“ означава превозно средство, което за целите на механичното задвижване черпи енергия от следните два източника за съхраняване на енергия/мощност, в превозното средство:

а)

гориво за потребление;

б)

акумулаторна батерия, кондензатор, маховик/генератор или друго устройство за съхранение на електрическа енергия или мощност;

Това определение включва също и превозни средства, които черпят енергия от гориво за потребление само с цел презареждане на устройството за съхраняване на електрическа енергия/мощност;

52)

„изцяло електрическо превозно средство“ означава превозно средство, задвижвано от система от едно или повече електрически устройства за съхранение на електрическа енергия, едно или повече устройства за управление на електрическа мощност и едно или повече електрически машини за преобразуване на съхранената електрическа енергия в механична енергия, която се предава към колелата за задвижване на превозното средство;

53)

„версия на вариант“ означава превозни средства, които се състоят от комбинация от показатели включени в техническото досие, посочен в член 24, параграф 10.

Позоваванията в настоящия регламент на изисквания, процедури или разпоредби, предвидени в настоящия регламент, се приемат за позовавания на изисквания, процедури или разпоредби, предвидени в настоящия регламент и в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент.

Член 4

Категории превозни средства

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения за категориите превозни средства:

1)

„категория Т“ обхваща всички колесни трактори; всеки колесен трактор, описан в точки 2–8, е допълнен в края от индекс „а“ или „b“ в зависимост от конструктивната му скорост:

а)

„а“ за колесни трактори с максимална конструктивна скорост по-малка от или равна на 40 km/h,

б)

„b“ за колесни трактори с максимална конструктивна скорост над 40 km/h;

2)

„категория Т1“ обхваща колесните трактори с ширина на колеята на най-близката до водача ос не по-малка от 1 150 mm, с маса без товар в готовност за движение над 600 кг и с пътен просвет не повече от 1 000 mm;

3)

„категория Т2“ обхваща колесните трактори с минимална ширина на колеята по-малка от 1 150 mm, с маса без товар в готовност за движение над 600 kg, с пътен просвет над 600 mm; ако съотношението между височината на центъра на тежестта на трактора (измерена от земята) и средния минимален размер на колеята за всяка ос, превишава 0,90, максималната конструктивна скорост е ограничена до 30 km/h;

4)

„категория Т3“ обхваща колесните трактори с маса без товар в готовност за движение не повече от 600 kg;

5)

„категория Т4“ обхваща колесните трактори със специално предназначение;

6)

„категория Т4.1“ (трактори с висок просвет) обхваща тракторите, проектирани да обработват високорастящи земеделски култури, като лозя. Те се характеризират с повдигната рама или част от рама, което им позволява да се движат напред успоредно на растенията, с леви и десни колела от двете страни на един или повече редове от насажденията. Те са предназначени да носят или да задвижват инструменти, които могат да бъдат монтирани отпред, между осите, отзад или на платформа. Когато тракторът е в работно състояние, просветът до земната повърхност в перпендикулярната на редовете на насажденията равнина надхвърля 1 000 mm. Когато съотношението между височината на центърът на тежестта на трактора, измерена от земята, при гуми с нормални размери, и средната минимална колея, е по-голямо от 0,90, максималната конструктивна скорост не трябва да превишава 30 km/h;

7)

„категория Т4.2“ (широки трактори/трактори с големи размери) обхваща тракторите, характеризиращи се с големи размери, които са предвидени преди всичко за работа в големи земеделски площи;

8)

„категория Т4.3“ (трактори с нисък просвет) обхваща земеделските или горските трактори с четири задвижващи колела, чието сменяемо оборудване е предвидено за употреба в земеделието или горите, които се характеризират с поддържаща рама, снабдена с един или повече вала за отвеждане на мощност, чиято технически допустима маса не е по-голяма от 10 тона и при които съотношението на тази маса към максималната маса без товар в готовност за движение е по-малко от 2,5 и чийто център на тежестта при използване на гуми с нормален размер се намира на по-малко от 850 mm над земната повърхност;

9)

„категория С“ обхваща верижните трактори, които се задвижват с вериги или с комбинация от вериги и колела, и чиито подкатегории се определят по аналогия с тези от категория Т;

10)

„категория R“ обхваща ремаркетата; всяка категория ремаркета, описана в точки 11–14, е допълнена в края от индекс „a“ или „b“ в съответствие с конструктивната скорост на съответното ремарке:

а)

„а“ за ремаркета с максимална конструктивна скорост по-малка от или равна на 40 km/h,

б)

„b“ за ремаркета с максимална конструктивна скорост по-голяма от 40 km/h;

11)

„категория R1“ обхваща ремаркета, при които сумата на технически допустимите маси на ос не превишава 1 500 kg;

12)

„категория R2“ обхваща ремаркета, при които сумата на технически допустимите маси на ос е по-голяма от 1 500 kg, но не превишава 3 500 kg;

13)

„категория R3“ обхваща ремаркета, при които сумата на технически допустимите маси на ос е по-голяма от 3 500 kg, но не превишава 21 000 kg;

14)

„категория R4“ обхваща ремаркета, при които сумата на технически допустимите маси на ос е по-голяма от 21 000 kg;

15)

„категория S“ обхваща сменяемата прикачна техника.

Всяка категория сменяема прикачна техника е допълнена в края от индекс „а“ или „b“, в съответствие с конструктивната скорост на съответната техника:

а)

„а“ за сменяема прикачна техника с максимална конструктивна скорост по-малка или равна на 40 km/h,

б)

„b“ за сменяема прикачна техника с максимална конструктивна скорост по-голяма от 40 km/h.

16)

„категория S1“ обхваща сменяема прикачна техника, при която сумата на технически допустимите маси на ос не превишава 3 500 kg;

17)

„категория S2“ обхваща сменяема прикачна техника, при която сумата на технически допустимите маси на ос е по-голяма от 3 500 kg;

ГЛАВА II

ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 5

Задължения на държавите членки

1.   Държавите членки създават или определят органите по одобряването, компетентни по въпросите на одобряването, и органите за надзор на пазара, компетентни по въпросите свързани с надзора на пазара в съответствие с настоящия регламент. Държавите членки нотифицират Комисията за създаването и определянето на такива органи.

Нотификацията на органите по одобряването и на органите за надзора на пазара включва наименованието им, пощенския и електронния им адрес и областта, в която са компетентни. Комисията публикува на своята интернет страница списък и данни за органите по одобряването.

2.   Държавите членки позволяват пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба само на превозни средства, компоненти или отделни технически възли, които отговарят на изискванията на настоящия регламент.

3.   Държавите членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли на основание, свързано с въпроси от конструктивен и функционален характер, определени в настоящия регламент, ако те отговарят на изисквания в него.

4.   Държавите членки организират и извършват дейности по надзор на пазара и контрол на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които се въвеждат на пазара в съответствие с глава III от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Член 6

Задължения на органите по одобряването

1.   Органите по одобряването осигуряват изпълнението от страна на производителите, кандидатстващи за одобряване на типа, на задълженията им по настоящия регламент.

2.   Органите по одобряването одобряват само превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които отговарят на изискванията на настоящия регламент.

Член 7

Мерки за надзор на пазара

1.   За превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, получили одобрение на типа, органите за надзор на пазара извършват в необходимия мащаб съответните документални проверки, като вземат предвид установените принципи за оценка на риска, жалбите и друга информация.

Органите за надзор на пазара могат да изискват от икономическите оператори да предоставят на тяхно разположение такава документи и информация, каквито счетат за необходимо с оглед изпълнението на тяхната дейност.

Когато икономическите оператори представят сертификати за съответствие, органите за надзор на пазара вземат предвид тези сертификати

2.   За части и оборудване, различни от тези, попадащи в обхвата на параграф 1 от настоящия член, се прилагат изцяло разпоредбите на член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2008 в своята цялост.

Член 8

Задължения на производителите

1.   Производителите гарантират, че когато превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли се пускат на пазара или се пускат в употреба, те са произведени и одобрени в съответствие с изискванията, установени в настоящия регламент и в делегираните актове и в актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент.

2.   При многоетапното одобряване на типа всеки производител носи отговорност за одобряването и съответствието на производството на системи, компоненти или отделни технически възли, добавени от производителя на етапа на комплектоване на превозното средство. Всеки производител, който видоизменя вече одобрените на по-ранен етап компоненти или системи, носи отговорност за одобряването и съответствието на производството на видоизменените компоненти и системи.

3.   Производители, които видоизменят некомплектовано превозно средство, така че то да бъде определено като превозно средство от друга категория и следователно законовите изисквания, съответствието с които вече е било оценено на по-ранен етап от одобряването, са се променили, носят също отговорност за съответствието с приложимите изисквания за категорията превозни средства, към която спада видоизмененото превозно средство.

4.   За целите на одобряването на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, обхванати от настоящия регламент, производителите, установени извън Съюза, определят един единствен представител, установен в Съюза, който да ги представлява пред органа по одобряването.

5.   Производителите, установени извън Съюза, определят и един единствен представител, установен в Съюза, за целите на надзора на пазара, който може да бъде представителят, посочен в параграф 4, или друг допълнителен представител.

6.   Производителите отговарят пред органа по одобряването за всички аспекти на процеса на одобряване и за осигуряване на съответствието на производството, независимо дали производителите участват пряко във всички етапи на производството на дадено превозно средство, система, компонент или отделен, технически възел.

7.   В съответствие с настоящия регламент и с делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно него, производителите гарантират, че имат процедури, съгласно които серийното производство остава в съответствие с одобрения тип. Промените в проекта или характеристиките на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел и промените в изискванията, по отношение на които е декларирано съответствието на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, се вземат предвид в съответствие с глава VI.

8.   Освен задължителните маркировки и маркировките за одобряване на типа, нанесени върху превозни средства, компоненти или отделни технически възли в съответствие с член 34, производителите посочват своето име, регистрираното си търговско наименование или регистрираната си търговска марка и адреса в Съюза, на който може да се осъществи връзка с тях, върху техните превозни средства, компоненти или отделни технически възли, предоставяни на пазара, или, ако това не е възможно, върху опаковката или в документ, който придружава компонента или отделния технически възел.

9.   Производителите гарантират, че докато носят отговорността за превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, условията на съхранение или транспортиране не застрашават съответствието с изискванията, определени в настоящия регламент.

Член 9

Задължения на производителите по отношение на техните продукти, които не са в съответствие или представляват сериозен риск

1.   Производители, които считат или имат основания да смятат, че произведено от тях превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които са били пуснати на пазара или пуснати в употреба, не съответстват на настоящия регламент или на приетите съгласно настоящия регламент делегирани актове и актове за изпълнение, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат съответното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел в съответствие или да ги изтеглят или изземат,ако това е целесъобразно.

Производителят незабавно уведомява органа по одобряването, който е издал одобрението, като предоставя подробни данни, по-специално за несъответствието, както и за всички предприети коригиращи мерки.

2.   Когато превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването представляват сериозен риск, производителите уведомяват незабавно органите по одобряването и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването са били предоставени на пазара или са пуснати в употреба, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието, както и за всички предприети коригиращи мерки.

3.   Производителите съхраняват за срок от 10 години след пускането на пазара на превозно средство и за срок от пет години след пускането на пазара на система, компонент или отделен технически възел, техническото досие, посочено в член 24, параграф 10, както и копие от сертификатите за съответствие, посочени в член 33, на разположение на органите по одобряването.

4.   При обосновано искане от национален орган производителите предоставят на този орган чрез органа по одобряването копие от ЕС сертификата за одобряване на типа или разрешението, посочено в член 46, параграфи 1 и 2, доказващи съответствието на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, на език, лесно разбираем за този орган. Производителите си сътрудничат с този национален орган при всяко действие, предприето в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 за отстраняване на рисковете, създавани от техните превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които са пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба.

Член 10

Задължения на представителите на производителите по отношение на надзора на пазара

Представителят на производителя по отношение надзора на пазара изпълнява задачите, определени в пълномощното, което е получил от производителя. Пълномощното позволява на представителя да извършва най-малко следното:

а)

да има достъп до техническата документация, посочена в член 22 и сертификатите за съответствие, посочени в член 33, така че те да могат да бъдат предоставяни на разположение на органите по одобряването за срок от 10 години след пускането на пазара на превозно средство и за срок от пет години след пускането на пазара на система, компонент или отделен технически възел;

б)

при обосновано искане от страна на орган по одобряването да предостави на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на производството на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;

в)

да сътрудничи на органите по одобряването или на органите за надзор на пазара по тяхно искане във връзка с всяко действие, предприето за отстраняване на сериозния риск, свързан с превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване, попадащи в областта на неговите пълномощия.

Член 11

Задължения на вносителите

1.   Вносителите пускат на пазара само съответстващи на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които са получили ЕС одобряване на типа, или които отговарят на изискванията за национално одобряване, или части или оборудване, които следва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 765/2008.

2.   Преди пускането на пазара на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, получили одобрение на така, вносителите гарантират, че за тях има налично техническо досие, което е в съответствие с член 24, параграф 10, както и че върху системата, компонента или отделния технически възел е нанесена изискваната маркировка за одобряване на типа и са в съответствие с член 8, параграф 8. В случаите когато се касае за превозно средство, вносителят се уверява, че превозното средство се придружава от необходимия сертификат за съответствие.

3.   Когато вносителите считат или имат основание да бъдат уверени, че превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване не съответства на изискванията на настоящия регламент, и по-специално че не отговаря на одобрения тип, те не пускат на пазара, не позволяват пускането в употреба и не регистрират превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато не бъдат приведени в съответствие. Освен това, ако те считат или имат основания да бъдат уверени, че превозното средство, системата, компонента, отделния технически възел, частта или оборудването представляват сериозен риск, те информират производителя и органите за надзор на пазара за това. По отношение на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли получили одобрение на типа, те също така информират органа по одобряването, който е издал одобрението.

4.   Вносителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса, на който може да се осъществи връзка с тях, върху превозното средство, системата, компонента, отделния технически възел, частта или оборудването или, когато това не е възможно, върху тяхната опаковка или в документ, който придружава системата, компонента, отделния технически възел, частта или оборудването.

5.   Вносителите гарантират, че в съответствие с разпоредбите на член 51, превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел се придружават от инструкции и информация на официалния език или езици на съответните държави членки.

6.   Вносителите гарантират, че докато отговарят за превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, условията на съхранение или транспортиране не застрашават съответствието му с изискванията, определени в настоящия регламент.

7.   Вносителите, когато това се счита за уместно предвид сериозните рискове, създадени от превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, с оглед защита на здравето и безопасността на потребителите, проучват и, ако е необходимо, поддържат регистър за жалби и изземвания от пазара на превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване,както и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

Член 12

Задължения на вносителите по отношение на продукти, които не са в съответствие или които представляват сериозен риск

1.   Вносителите, които считат или имат основание да бъдат уверени, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които са пуснали на пазара, не са в съответствие с настоящия регламент, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки да приведат превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел в съответствие, да ги изтеглят или изземат, ако е целесъобразно.

2.   Когато превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване представляват сериозен риск, вносителите информират незабавно за това производителя и органите по одобряването и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които те са пуснали на пазара превозното средство, системата, компонента, отделния технически възел, частта или оборудването. Вносителите ги информират също за всяко предприето действие, като предоставят подробни данни, по-специално за сериозния риск и за всякакви предприети от производителя коригиращи мерки.

3.   Вносителите, за срок от 10 години след пускането на пазара на превозното средство и за срок от пет години от пускането на пазара на системата, компонента или отделния технически възел,съхраняват копие от сертификата за съответствие, което да е на разположение на органите по одобряването и на органите за надзор на пазара и гарантират, че посоченото в член 24, параграф 10 техническото досие може да бъде предоставено на тези органи при поискване.

4.   Вносителите, при обосновано искане от национален орган, му предоставят цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, на език, лесно разбираем от този орган. Вносителите си сътрудничат с този орган по негово искане при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, създадени от превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, които те са пуснали на пазара.

Член 13

Задължения на дистрибуторите

1.   Когато предоставят на пазара превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, дистрибуторите действат с дължимата грижа по отношение на изискванията на настоящия регламент.

2.   Преди предоставяне на пазара, регистрация или пускане в употреба на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, дистрибуторите се уверяват, че върху превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел е нанесена съответната задължителна маркировка или маркировка за одобряване на типа, че са придружени от изискваните документи и от инструкции и информация за безопасност на официалния език или езици на държавата членка, в която превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел ще бъдат предоставени на пазара, както и че вносителят и производителят са изпълнили изискванията, предвидени в член 11, параграфи 2 и 4 и в член 34, параграфи 1 и 2.

3.   Дистрибуторите гарантират, че докато отговарят за съответното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, условията на съхранение или транспортиране не застрашават съответствието им с изискванията, определени в настоящия регламент.

Член 14

Задължения на дистрибуторите по отношение на техните продукти, които не са в съответствие или които представляват сериозен риск

1.   Когато дистрибуторите считат или имат основание да бъдат уверени, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответстват на изискванията на настоящия регламент, те не предоставят на пазара, не регистрират и не пускат в употреба превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато те не бъдат приведени в съответствие.

2.   Дистрибуторите, които считат или имат основание да бъдат уверени, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които те са предоставили на пазара или регистрирали или за които те са отговорни за пускането в употреба, не е в съответствие с настоящия регламент, информират производителя или представителя на производителя„ за да се уверят, че са предприети необходимите коригиращи мерки в съответствие с член 9, параграф 1 или член 12, параграф 1, за да бъде приведено в съответствие превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, или за тяхното изземване, ако това е необходимо.

3.   Когато превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването представляват сериозен риск, дистрибуторите незабавно информират за това производителя, вносителя и органите по одобряването и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които са предоставили на пазара превозното средство, системата, компонента, отделния технически възел, частта или оборудването. Дистрибуторите ги информират също за всяко предприето действие, като предоставят подробни данни, по-специално за сериозния риск и за предприетите от производителя коригиращи мерки.

4.   При обосновано искане от национален орган дистрибуторите гарантират, че производителя предоставя на националния орган информацията, посочена в член 9, параграф 4, или че вносителят предоставя на националния орган информацията, посочена в член 12, параграф 3. Те си сътрудничат с този орган по негово искане при всяко действие, предприето в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 за отстраняване на рисковете, създадени от превозното средство, системата, компонента, отделния технически възел, частта или оборудването, които те са предоставили на пазара.

Член 15

Случаи, при които задълженията на производителите се прилагат и към вносителите и дистрибуторите

За целите на настоящия регламент вносител или дистрибутор се счита за производител и изпълнява задълженията на производителя по членове 8–10, когато вносителят или дистрибуторът предоставя на пазара, регистрира или е отговорен за пускането в употреба на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел със своето име или търговска марка или видоизменя превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, по начин, който може да повлияе на съответствието с приложимите изисквания.

Член 16

Идентификация на икономическите оператори

По искане на органите по одобряването и органите за надзор на пазара, икономическите оператори в продължение на пет години, идентифицират:

а)

всеки икономически оператор, който им е доставил превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване;

б)

всеки икономически оператор, на когото са доставили превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване.

ГЛАВА III

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 17

Изисквания свързани с безопасността на превозните средства при експлоатация

1.   Производителите гарантират, че превозните средства са проектирани, изработени и сглобени така, че да се сведе до минимум рискът от нараняване на пребиваващите в тях и на останалите лица в околното на превозното средство пространство.

2.   Производителите гарантират, че превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли отговарят на съответните изисквания на настоящия регламент, включително на изискванията, свързани със:

а)

конструкцията на цялото превозно средство;

б)

системите, подпомагащи водача да контролира превозното средство, по-специално по отношение на кормилното управление и спирачните системи, в това число усъвършенстваните спирачни системи и електронните системи за стабилност;

в)

системите, предоставящи на водача видимост и информация за състоянието на превозното средство и околното пространство, включително стъклата, огледалата за виждане назад и системите за информиране на водача;

г)

светлинни системи на превозното средство;

д)

защитата на пътниците в превозното средство, включително вътрешното обзавеждане, облегалките за глава, предпазните колани, вратите на превозното средство;

е)

външната страна на превозното средство и неговите принадлежности;

ж)

електромагнитната съвместимост;

з)

устройствата за звуков сигнал;

и)

отоплителните системи;

й)

устройствата срещу неразрешено използване;

к)

системите за идентификация на превозното средство;

л)

масите и размерите;

м)

безопасността на електрическите инсталации, включително на статичното електричество;

н)

задни защитни приспособления;

о)

странична защита;

п)

товарните платформи;

р)

устройства за теглене;

с)

гуми;

т)

системи против изпръскване;

у)

заден ход;

ф)

вериги;

х)

механични теглително-прикачни устройства, включително защита срещу грешки при монтажа.

3.   Компоненти на превозни средства, чиито опасности от електрическо естество са обхванати от делегираните актове или в актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, не са предмет на Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението (32).

4.   Изискванията, посочени в параграфи 1 и 2, се прилагат към превозни средства и към предназначените за такива превозни средства системи, компоненти и отделни технически възли, ако тези изисквания са приложими в съответствие с приложение I.

5.   За да се гарантира постигането на висока степен на безопасност при експлоатация, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 71 във връзка с подробните технически изисквания, включително процедурите за изпитване и граничните стойности, ако е приложимо, за посочените в параграф 2 от настоящия член елементи. Първите такива делегирани актове се приемат до 31 декември 2014 г.

Тези подробни изисквания са такива, че да увеличат или поне да запазят равнището на безопасност при експлоатация, предвидено в директивите, посочени в член 76, параграф 1 и в член 77, и гарантират следното:

а)

превозни средства с максимална проектна скорост над 40 km/h отговарят на съответната степен на безопасност при експлоатация по отношение на характеристиките на спирачките и, по целесъобразност, на антиблокиращите спирачни системи, като моторни превозни средства и техните ремаркета;

б)

максималното контактно налягане, упражнявано върху твърда пътна настилка от гуми или вериги не надвишава 0,8 MPa.

Член 18

Изисквания свързани с безопасността на труда

1.   Производителите гарантират, че превозните средства са проектирани, изработени и сглобени така, че да се сведе до минимум рискът от нараняване на работещите в превозното средство или с превозното средство.

2.   Производителите гарантират, че превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли отговарят на съответните изисквания на настоящия регламент, включително на изискванията, свързани със:

а)

защитни конструкции при преобръщане („ROPS“);

б)

защитни конструкции от падащи предмети („FOPS“);

в)

седалките за пътниците;

г)

нивото на шум, на което е изложен водачът;

д)

седалката на водача;

е)

мястото за управление и достъпа до мястото на водача, включително защитата от подхлъзване, загуба на равновесие или падане;

ж)

приспособленията за задвижване;

з)

защитата на движещи се компоненти;

и)

точките за закрепване на обезопасителните колани;

й)

предпазните колани;

к)

системите за защита на водача от проникване на предмети (Operator Protection Structures, „OPS“);

л)

защитата на водача от вредни вещества;

м)

защита от контакт с части или материали при екстремни температури;

н)

ръководството за експлоатация;

о)

органи за управление, включително безопасност и надеждност на системите за управление, устройства за аварийно и автоматично спиране;

п)

защита от механични опасности, различни от споменатите в букви а), б), ж) и к), включително защита от груби повърхности, остри ръбове и ъгли, разкъсване на тръби, пренасящи течности, и неконтролирано движение на превозното средство;

р)

експлоатация и поддръжка, включително безопасно почистване на превозното средство;

с)

защитни и предпазни устройства;

т)

информация, предупреждения и маркировки;

у)

материали и изделия;

ф)

акумулатори.

3.   Изискванията, посочени в параграфи 1 и 2, се прилагат към превозни средства и към предназначени за такива превозни средства системи, компоненти и отделни технически възли, ако тези изисквания са приложими в съответствие с приложение I.

4.   С цел да се гарантира постигането на висока степен на безопасност на труда на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 71 във връзка с подробните технически изисквания, включително процедурите за изпитване и граничните стойности, ако е приложимо, за посочените в параграф 2 от настоящия член елементи. Първите такива делегирани актове се приемат до 31 декември 2014 г.

Тези подробни технически изисквания са такива, че да увеличават или поне да запазят равнището на безопасност на труда, предвидено в директивите, посочени в член 76, параграф 1 и в член 77, като се вземат предвид ергономията (включително защита от предвидима неправилна употреба, възможност за използване на системите за управление, достъп до системите за управление с цел избягване на неволното им задействане, приспособяване на интерфейса човек/превозно средство спрямо предвидимите характеристики на водача, вибрациите и намесата на оператора), устойчивостта и пожарната безопасност.

Член 19

Изисквания свързани с екологичните характеристики

1.   Производителите гарантират, че превозните средства са проектирани, конструирани и сглобени така, че да се сведе до минимум въздействието върху околната среда.

2.   Производителите гарантират, че превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли отговарят на съответните изисквания на настоящия регламент, включително на изискванията, свързани със:

а)

емисиите на замърсители;

б)

нивото на звука извън превозното средство.

3.   Прилагат се специфичните гранични стойности, процедурите за изпитване и изискванията по отношение на емисиите на замърсители, предвидени за подвижната техника в Директива 97/68/ЕО.

4.   Граничните стойности за специфичните нива на звук извън превозното средство не могат да надвишават следните нива:

а)

89 dB (A) за трактори с маса без товар в готовност за движение по-голяма от 1 500 kg;

б)

85 dB (A) за трактори с маса без товар в готовност за движение не по-голяма от 1 500 kg.

Те се измерват в съответствие с процедурите за изпитване, предвидени в делегираните актове, посочени в параграф 6.

5.   Изискванията, посочени в параграфи 1 и 2, се прилагат към превозни средства и към предназначени за такива превозни средства системи, компоненти и отделни технически възли, ако тези изисквания са приложими в съответствие с приложение I.

6.   С цел да се гарантира, че ще бъде постигната висока степен на опазване на околната среда на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 71 във връзка с подробните технически изисквания относно нивото на звук извън превозното средство, включително процедурите за изпитване и относно монтирането в превозно средство на двигатели, които са одобрени по отношение на емисиите от замърсители, както и съответни разпоредби по отношение на гъвкавостта. Първите такива делегирани актове се приемат до 31 декември 2014 г.

Тези специфични технически изисквания са такива, че да увеличат или поне да запазят равнището на опазване на околната среда, предвидено в директивите, посочени в член 76, параграф 1 и, когато това е приложимо, в член 77.

ГЛАВА IV

ПРОЦЕДУРИ ЗА ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Член 20

Процедури за ЕС одобряване на типа

1.   Когато подава заявление за одобряване на типа на цялото превозно средство, производителят може да избере една от следните процедури:

а)

поетапно одобряване на типа;

б)

едноетапно одобряване на типа

в)

смесено одобряване на типа

Освен това производителят може да избере многоетапното одобряване на типа

Единствено процедурата за едноетапно одобряване на типа се прилага за одобряване на типа на системи, компоненти или отделни технически възли.

2.   Поетапно одобряване на типа се състои от поетапно издаване на цялата поредица от ЕС сертификати за одобряване на типа системи, компоненти и отделни технически възли, съставляващи част от превозното средство, и което води на последния етап до одобряване на типа на цялото превозно средство.

3.   Едноетапно одобряване на типа се състои от одобряване на цялото превозно средство в рамките на един процес.

4.   Смесено одобряване на типа е поетапна процедура за одобряване на типа, при която се извършват едно или няколко одобрения на системи по време на последния етап на одобряване на цялото превозно средство, без да е необходимо да се издават ЕС сертификати за одобряване на типа на тези системи.

5.   При процедурата за многоетапно одобряване на типа един или повече органи по одобряването удостоверяват, че в зависимост от степента на комплектованост, даден тип некомплектовано или напълно комплектовано превозно средство отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания на настоящия регламент.

Многоетапно одобряване на типа се издава по отношение на даден тип некомплектовано или напълно комплектовано превозно средство, което съответства на данните от техническата документация, предвидена в член 22, и което отговаря на техническите изисквания, предвидени в съответните актове, изброени в приложение I, като се взема предвид степента на комплектованост на превозното средство.

6.   Одобряване на типа в последния етап на комплектоване се издава само след като органът по одобряването се е уверил, че типът превозно средство, одобрен на последния етап, отговаря към конкретния момент на всички приложими технически изисквания. Това включва проверка на документацията за всички изисквания, обхванати от одобряване на типа за некомплектовано превозно средство, издадено в хода на многоетапна процедура, дори в случаите, когато е издадено за различна категория (подкатегория) превозно средство.

7.   Изборът на процедура, по която да се извърши одобряването, не засяга приложимите основни изисквания, на които трябва да отговаря одобреният тип превозно средство към момента на издаването на одобрението на типа на цялото превозно средство.

8.   На Комисията се предоставя правомощието да приема в съответствие с член 71 делегирани актове във връзка с подробните разпоредби по отношение на процедурите за одобряване на типа. Първите такива делегирани актове се приемат до 31 декември 2014 г.

Член 21

Заявление за одобряване на типа

1.   Производителят подава заявлението за одобряване на типа до органа по одобряването.

2.   За определен тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел може да бъде подадено само едно заявление и само в една държава членка.

3.   За всеки тип, който трябва да бъде одобрен, се подава отделно заявление.

Член 22

Техническа документация

1.   Заявителят предоставя на органа по одобряването техническа документация.

2.   Техническата документация съдържа следното:

а)

информационен документ (списък с данни);

б)

всички данни, чертежи, фотографии и друга информация;

в)

за превозните средства — указание за процедурата/или процедурите, избрана(/избрани) в съответствие с член 20, параграф 1;

г)

всякаква допълнителна информация, изисквана от органа по одобряването в контекста на процедурата за подаване на заявления.

3.   Техническата документация може да бъде предоставена на хартиен носител или в електронен формат, който е приет от техническата служба и от органа по одобряването.

4.   Комисията определя образци за информационния документ (списъка с данни) и техническата документация посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 69, параграф 2. Първите такива актове за изпълнение се приемат до 31 декември 2014 г.

Член 23

Специфични изисквания за информация, която трябва да се предостави в заявлението за одобряване на типа по различните процедури

1.   Заявлението за поетапно одобряване на типа се придружава от техническа документация в съответствие с член 22 и от пълния комплект сертификати за одобряване на типа, които се изискват съгласно всеки от приложимите актове, изброени в приложение I.

При одобряване на типа на система, компонент или отделен технически възел съгласно приложимите актове, изброени в приложение I, органът по одобряването има достъп до съответната техническа документация до момента на издаване на одобрение или отказ за издаването му.

2.   Заявлението за едноетапно одобряване на типа се придружава от техническа документация, предвидена в член 22, съдържаща информацията от значение в съответствие с актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент във връзка с тези приложими актове.

3.   В случай на процедура по смесено одобряване на типа, техническата документация се придружава от един или повече сертификати за одобряване на типа, които се изискват по всеки от приложимите актове, изброени в приложение I, и когато не е представен сертификат за одобряване на типа, тя включва съответната информация в съответствие с актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент във връзка с тези приложими актове.

4.   Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, за целите на многоетапното одобряване на типа се предоставя следната информация:

а)

през първия етап — онези части от техническата документация и ЕС сертификатите за одобряване на типа, които се отнасят до степента на комплектованост на базовото превозно средство;

б)

през втория и следващите етапи — онези части от техническата документация и ЕС сертификатите за одобряване на типа, които се отнасят до текущия етап на производство, придружени от копие на ЕС сертификата за одобряване на типа на превозното средство, издаден на предходния производствен етап и пълни данни относно всякакви промени или добавки, които производителят е направил на превозното средство.

Информацията, посочена в букви а) и б) от първа алинея на настоящия параграф, може да бъде предоставена в съответствие с параграф 3.

5.   Органът по одобряването може с мотивирано искане да изиска от производителя да предостави допълнителна информация, която да му помогне да реши какви изпитвания са нужни или да улесни провеждането на такива изпитвания.

ГЛАВА V

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Член 24

Общи разпоредби

1.   Органите по одобряването издават ЕС одобряване на типа само след като проверят дали са били приложени разпоредбите по осигуряване на съответствие на производството, посочени в член 28, и съответствието на типа на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел с приложимите изисквания.

2.   ЕС одобренията на типа се издават в съответствие с настоящата глава.

3.   Ако орган по одобряването констатира, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, въпреки съответствието си с изискванията на разпоредбите, представлява сериозен риск за безопасността или може да нанесе сериозни вреди на околната среда или на общественото здраве или представлява сериозен риск за безопасните условия на труд, той може да откаже да издаде ЕС одобряване на типа. В такъв случай, органът незабавно изпраща на органите по одобряването на другите държави членки и на Комисията подробно досие, съдържащо обяснение на причините за решението му, както и данните, на които се основават направените от него заключения.

4.   ЕС сертификатите за одобряване на типа се номерират съгласно хармонизирана система, установена от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 69, параграф 2. Първите такива актове за изпълнение се приемат до 31 декември 2014 г.

5.   Органът по одобряването, в рамките на един месец от издаването на ЕС сертификата за одобряване на типа, изпраща до органите по одобряването на другите държави членки копие от ЕС сертификата за одобряване на типа на превозно средство заедно с приложенията, за всеки одобрен от него тип превозно средство, чрез обща сигурна система за електронен обмен. Копието може да бъде и във формата на защитен електронен файл.

6.   Органът по одобряването незабавно информира органите по одобряването на другите държави членки за всеки свой отказ да издаде одобрение и всяко свое решение да отнеме одобрението на всякакъв вид превозни средства, като излага причините за своето решение.

7.   На всеки три месеца органът по одобряването изпраща на органите по одобряването на другите държави членки списък на ЕС одобренията на типа, които е издал, изменил, отказал да издаде или отнел по време на предходния период по отношение на системи, компоненти или отделни технически възли.

8.   Ако получи искане от орган по одобряването на друга държава членка, органът по одобряването, издал ЕС одобряване на типа, изпраща на първия в рамките на един месец след получаването на искането копие от изискания ЕС сертификат за одобряване на типа, заедно с приложенията, посредством обща сигурна система за електронен обмен. Копието може да бъде и във формата на защитен електронен файл.

9.   Ако получи искане от Комисията за това, органът по одобряването изпраща посочената в параграфи 5—8 информация и на Комисията.

10.   Органът по одобряването съставя техническо досие, което се състои от техническа документация, придружена от протоколите от изпитванията и всички други документи, които техническата служба или органът по одобряването са добавили към техническата документация при изпълняване на задълженията си. Техническото досие съдържа списък, в който е представено неговото съдържание, надлежно номериран или означен по друг подходящ начин, така че всички страници и общия план на подреждане на всеки документ да са ясно посочени, като отразява последователните стъпки в изпълнение на процеса на ЕС одобряването на типа, и по-специално датите на ревизиите и актуализацията. Органът по одобряването държи на разположение информацията, съдържаща се в техническото досие, за срок от 10 години след края на валидността на съответното одобрение.

Член 25

Специфични разпоредби, засягащи ЕС сертификата за одобряване на типа

1.   Към ЕС сертификата за одобряване на типа се добавят следните документи:

а)

техническото досие, посочено в член 24, параграф 10;

б)

резултатите от изпитванията;

в)

името(имената) и образеца(ците) от подписа(ите) на лицето(ата), упълномощено(и) да подписва(т) сертификатите за съответствие и посочване на неговата (тяхната) длъжност в дружеството;

г)

в случая на ЕС одобряване на типа на цялото превозно средство – попълнен образец на сертификата за съответствие.

2.   ЕС сертификатът за одобряване на типа се издава въз основа на образеца, установен от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 69, параграф 2. Първите такива актове за изпълнение се приемат до 31 декември 2014 г.

3.   По отношение на всеки тип превозно средство органът по одобряването:

а)

попълва всички съответни раздели на ЕС сертификата за одобряване на типа, включително приложения към него протокол за резултатите от изпитванията;

б)

създава съдържание на техническото досие;

в)

незабавно издава на кандидата попълнения сертификат с приложенията към него.

Комисията определя образеца на протокола за резултатите от изпитванията, посочен в буква а) на настоящия параграф, посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 69, параграф 2. Първите такива актове за изпълнение се приемат до 31 декември 2014 г.

4.   В случай че по отношение на ЕС одобряване на типа са били наложени, съгласно член 35, ограничения по отношение на валидността, или в случай на освобождаване от определени разпоредби на настоящия регламент или на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, ЕС сертификатът за одобряване на типа посочва тези ограничения или освобождавания.

5.   Когато производителят избере процедурата на смесено одобряване, органът по одобряването нанася в техническото досие препратките към протоколите от изпитване, установени с посочените в член 27, параграф 1 актове за изпълнение, за които няма сертификати на ЕС за одобряване на типа.

6.   Когато производителят избере процедурата на едноетапно одобряване на типа, органът по одобряването изготвя списък на приложимите изисквания или актове и прилага този списък към ЕС сертификата за одобряване на типа. Комисията приема образеца за такъв списък посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 69, параграф 2. Първите такива актове за изпълнение се приемат до 31 декември 2014 г.

Член 26

Специални разпоредби, отнасящи се до системи, компоненти или отделни технически възли

1.   ЕС одобряване на типа се издава по отношение на система, която съответства на данните от техническата документация и която отговаря на техническите изисквания, посочени в съответните актове, изброени в приложение I.

2.   ЕС одобряване на типа за компонент или отделен технически възел се издава по отношение на компонент или отделен технически възел, които съответстват на данните от техническата документация и които отговарят на техническите изисквания, посочени в съответните актове, изброени в приложение I.

3.   Когато компоненти или отделни технически възли, независимо от това дали са предназначени или не за ремонт, текущо обслужване или поддръжка, са одобрени като част от система, получила одобрение на типа по отношение на дадено превозно средство, не се изисква допълнително одобряване на типа за компонент или отделен технически възел, освен ако това не се предвижда от съответните актове, изброени в приложение I.

4.   Когато компонент или отделен технически възел изпълнява функцията си или изпълнява допълнителна функция само съвместно с други части на превозното средство, като по този начин има възможност да се провери съответствието му с изискванията само когато компонентът или отделният технически възел функционира съвместно с другите части на превозното средство, обхватът на ЕС одобряването на типа на компонента или отделния технически възел следва да бъде съответно ограничен.

В такива случаи ЕС сертификатът за одобряване на типа посочва всички ограничения по употребата на компонента или отделния технически възел, както и специалните условия за монтирането му.

Когато такъв компонент или отделен технически възел се монтира от производителя на превозното средство, проверката на съответствието с всички приложими ограничения за употребата му или с условията за монтиране се извършва по време на одобряването на превозното средство.

Член 27

Изпитвания с оглед ЕС одобряване на типа

1.   Съответствието с техническите предписания, предвидени в настоящия регламент и в регулаторните актове, изброени в приложение I, се доказва посредством подходящи изпитвания, извършвани от оправомощените за целта технически служби.

Процедурите за изпитванията, посочени в първа алинея, и специалното оборудване и инструментите, необходими за извършване на изпитванията, са установените в съответните актове, изброени в приложение I.

Форматът на протокола от изпитванията съответства на общите изисквания, определени от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 69, параграф 2. Първите такива актове за изпълнение се приемат до 31 декември 2014 г.

2.   Производителят предоставя на органа по одобряването толкова превозни средства, компоненти или отделни технически възли, колкото са необходими съгласно съответните актове, изброени в приложение I, за провеждането на необходимите изпитвания.

3.   На необходимите изпитвания се подлагат превозни средства, компоненти и отделни технически възли, които са представителни за типа, подлежащ на одобряване.

Производителят обаче има право да избере – със съгласието на органа по одобряването — превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, който въпреки че не е представителен за типа, подлежащ на одобрение, съчетава някои от най-неблагоприятните характеристики, що се отнася до изискваните работни показатели. По време на процеса на подбор могат да се използват методи за виртуално изпитване, за да се улесни вземането на решения.

4.   Със съгласието на органа по одобряването, като алтернатива на процедурите на изпитване, посочени в параграф 1, могат да се прилагат методи за виртуално изпитване по искане на производителя, като се спазват изискванията, установени в делегираните актове, приети съгласно параграф 6.

5.   Методите за виртуално изпитване изпълняват условията, определени в делегираните актове, приети съгласно параграф 6.

6.   За да се гарантира, че резултатите, получени с помощта на методите за виртуално изпитване, са също толкова значими, колкото и получените с помощта на физическо изпитване, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 71 по отношение на изискванията, които могат да бъдат предмет на виртуално изпитване и условията на провеждане на виртуалните изпитвания. При приемане на тези актове Комисията взема като основа изискванията и процедурите, предвидени в приложение XVI към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (33), където е приложимо.

Член 28

Правила за съответствие на производството

1.   Орган по одобряването, който издава ЕС одобряване на типа, взема необходимите мерки, за да удостовери, ако е необходимо — в сътрудничество с органите по одобряването на другите държави членки, че са били създадени адекватни правила, гарантиращи съответствието на произвежданите превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли с одобрения тип.

2.   Орган по одобряването, който издава одобрение на типа за цялото превозно средство, взема необходимите мерки, за да удостовери, че сертификатите за съответствие, издадени от производителя, съответстват на член 33. За тази цел органът по одобряването проверява дали достатъчен брой екземпляри от сертификатите за съответствие отговарят на член 33, както и дали производителят е създал адекватни правила, за да гарантира, че данните в сертификатите за съответствие са верни.

3.   Орган по одобряването, който издава ЕС одобряване на типа, взема необходимите мерки във връзка с това одобряване, за да удостовери, ако е необходимо — в сътрудничество с органите по одобряването на другите държави членки, че посочените в параграфи 1 и 2 правила продължават да бъдат адекватни, така че произвежданите превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли продължават да отговарят на одобрения тип и сертификатите за съответствие продължават да отговарят на член 33.

4.   За да удостовери, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел съответства на одобрения тип, органът по одобряването, издал ЕС одобрението на типа, може да извърши всяка от проверките или изпитванията, които се изискват за ЕС одобрение на типа, върху образци, взети в помещенията на производителя, включително от производствените съоръжения.

5.   Когато орган по одобряването, който е издал ЕС одобряване на типа констатира, че правилата, посочени в параграфи 1 и 2, не се прилагат, значително се отклоняват от правилата и контролните планове, престанали са да се прилагат или се смята, че вече не са адекватни, макар и производството да продължава, той взема необходимите мерки, за да осигури правилното прилагане на процедурата относно съответствието на производството или отнема одобрението на типа.

6.   На Комисията се предоставят правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 71 относно подробните разпоредби по отношение на съответствието на производството. Първите такива делегирани актове се приемат до 31 декември 2014 г.

ГЛАВА VI

ИЗМЕНЕНИЯ НА ЕС ОДОБРЕНИЯТА НА ТИПА

Член 29

Общи разпоредби

1.   Производителят незабавно информира органа по одобряването, издал ЕС одобряването на типа, за всяка промяна в подробните данни, отбелязани в техническото досие.

Органът по одобряването решава коя от установените в член 30 процедури да следва.

В случай на нужда органът по одобряването може да реши, след консултации с производителя, че трябва да се издаде ново ЕС одобряване на типа.

2.   Заявление за изменение на ЕС одобряване на типа се подава само до органа по одобряване, издал първоначалното ЕС одобряване на типа.

3.   Ако органът по одобряването стигне до заключението, че за целите на изготвяне на изменение трябва да бъдат извършени отново проверки или изпитвания, той съответно информира производителя за това.

Процедурите, посочени в член 30, се прилагат само ако въз основа на посочените проверки или изпитвания органът по одобряването е достигнал до заключение, че изискванията за ЕС одобряване на типа продължават да се спазват.

Член 30

Ревизии и разширения на ЕС одобряването на типа

1.   Ако данните, отбелязани в техническото досие, са променени, без да се изисква да бъдат повторени проверките или изпитванията, изменението се отбелязва като „ревизия“.

В такива случаи органът по одобряването издава ревизираните страници от техническото досие, както е необходимо, като отбелязва ясно всяка ревизирана страница, за да се покаже същността на промяната и датата на преиздаване. Счита се, че консолидирана, актуализирана версия на техническото досие, придружена от подробно описание на промените, отговаря на това изискване.

2.   Изменението се обозначава като „разширение“, когато записаните в техническото досие данни са претърпели промяна и е налице един от следните елементи:

а)

необходими са допълнителни проверки или изпитвания;

б)

има промяна в информацията относно ЕС сертификата за одобряване на типа, с изключение на неговите приложения;

в)

влизат в сила нови изисквания в съответствие с някой от актовете, изброени в приложение I, приложими към одобрения тип превозно средство или одобрената система, компонент или отделен технически възел.

В случай на разширение органът по одобряване издава актуализиран ЕС сертификат за одобряване на типа, обозначен с номер на разширението, нарастващ в съответствие с номера на поредното вече издадено разширение. Този сертификат за одобряване ясно показва причината за разширението и датата на преиздаването.

3.   При изменения на страници или консолидиране, се издава актуализирана версия, съдържанието на техническото досие, приложено към сертификата за одобряване, се променя съответно така, че да показва датите на най-новото разширение или ревизия, или датата на най-новото консолидиране на актуализираната версия.

4.   Не се изисква изменение на одобряване на типа на дадено превозно средство, ако новите изисквания, посочени в параграф 2, буква в), не са свързани, от техническа гледна точка, с този тип превозно средство или засягат категории превозни средства, различни от категорията, към която то принадлежи.

Член 31

Издаване и нотифициране на изменения

1.   В случай на разширение се актуализират всички свързани с него раздели на ЕС сертификата за одобряване на типа, приложенията към него и съдържанието на техническото досие. Актуализираният сертификат и приложенията към него се издават на кандидата без забавяне.

2.   В случай на ревизия, ревизираните документи или съответно консолидирания, актуализиран вариант, където е подходящо, включително ревизираното съдържание на техническото досие, се издават на кандидата без забавяне от органа по одобряването.

3.   Органът по одобряването нотифицира органите по одобряването на другите държави-членки относно всяко изменение, направено в ЕС одобренията на типа, в съответствие с процедурите, предвидени в член 24.

ГЛАВА VII

ВАЛИДНОСТ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Член 32

Прекратяване на валидността

1.   ЕС одобрението на типа се издава с неограничен срок на действие.

2.   ЕС одобрението на типа за превозно средство става невалидно във всеки от следните случаи:

а)

нови изисквания приложими към одобрения тип превозно средство стават задължителни за предоставянето на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозни средства и не е възможно одобряването на типа да бъде съответно актуализирано;

б)

доброволно окончателно прекратяване на производството на одобрено превозно средство;

в)

изтичане на срока на валидност на одобряването по силата на ограничение в съответствие с член 35, параграф 6;

г)

одобряването е отнето в съответствие с член 28, параграф 5, член 44, параграф 1 или член 47, параграф 4.

3.   Когато само един вариант на даден тип превозно средство или само една версия на даден вариант станат невалидни, ЕС одобряването на типа за съответното превозно средство губи валидност само по отношение на конкретния вариант или версия.

4.   Когато производството на конкретен тип превозно средство бъде окончателно прекратено, производителят нотифицира органа по одобряването, издал ЕС одобряване на типа за превозното средство.

В рамките на един месец след получаване на нотификацията, посочена в първа алинея, органът по одобряването, който е издал ЕС одобряването на типа за превозното средство, информира съответно органите по одобряването на другите държави членки.

5.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 4, в случаите, когато дадено ЕС одобряване на типа за превозно средство предстои да стане невалидно, производителят уведомява органа по одобряването, издал ЕС одобряване на типа.

Органът по одобряването, издал ЕС одобряването на типа, незабавно съобщава цялата необходима информация на органите по одобряването на другите държави членки, така че да направи възможно прилагането, когато е подходящо, на член 39.

Съобщението, посочено във втора алинея, по-специално, датата на производство и идентификационният номер на последното произведено превозно средство.

ГЛАВА VIII

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И МАРКИРОВКИ

Член 33

Сертификат за съответствие

1.   Производителят, в качеството си на притежател на одобрение на типа за превозно средство, издава сертификат за съответствие на хартиен носител на всяко превозно средство, независимо дали то е комплектовано, некомплектовано или напълно комплектовано, ако то е произведено в съответствие с одобрения тип превозно средство.

Този сертификат се предоставя безплатно на купувача заедно с превозното средство. Предоставянето му не може да се поставя в зависимост от специално искане или предаване на допълнителна информация на производителя.

По искане на собственика на превозното средство производителят на превозното средство издава, в рамките на период от 10 години след датата на производство на превозното средство, дубликат на сертификата за съответствие срещу заплащане, което не надвишава разходите по издаването му. Думата „дубликат“ се вижда ясно на лицевата страна на всеки дубликат на сертификат.

2.   Производителят използва образеца за сертификат за съответствие, приет от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 69, параграф 2. Сертификатът за съответствие се изготвя по такъв начин, че да не позволява фалшифициране. За тази цел в актовете за изпълнение се предвижда, че използваната за сертификата хартия се защитава чрез няколко защитни печатни елементи. Първите такива актове за изпълнение се приемат до 31 декември 2014 г.

3.   Сертификатът за съответствие се съставя на поне един от официалните езици на Съюза. Всяка държава членка може да поиска сертификатът за съответствие да бъде преведен на собствения(те) ѝ официален(ни) език(ци).

4.   Лицето(ата), упълномощено(и) да подписва(т) сертификатите за съответствие, е(са) част от организацията на производителя и е(са) надлежно упълномощено(и) от ръководството да ангажира изцяло юридическата отговорност на производителя по отношение на проектирането и производството или на съответствието на производството на превозното средство.

5.   Сертификатът за съответствие се попълва изцяло и не съдържа ограничения относно употребата на превозното средство, различни от ограниченията, предвидени в настоящия регламент или в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

6.   В случай на некомплектовано или напълно комплектовано превозно средство производителят попълва само онези точки от сертификата за съответствие, които са добавени или променени на текущия етап на одобряване и, ако е необходимо, прилага към този сертификат всички сертификати за съответствие, издадени на предходните етапи.

7.   Сертификатът за съответствие на превозни средства, одобрени в съответствие с разпоредбите на член 35, параграф 2, включва в заглавието си изречението „За комплектовани/напълно комплектовани превозни средства, чийто тип е одобрен съгласно член 26 от Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (временно одобрение).“

8.   Описаният в актовете за изпълнение, посочени в параграф 2 сертификат за съответствие на превозни средства, одобрени в съответствие с член 37, включва в заглавието си израза „За комплектовани/напълно комплектовани превозни средства, получили одобрение на типа за малки серии“, като в близост до него се посочва годината на производство, последвана от пореден номер, между 1 и границата, посочена в таблицата в приложение II, отбелязваща, по отношение на всяка година на производство, позицията на това превозно средство по отношение на определената част производство за съответната година.

9.   Без да се засяга параграф 1, производителят може да предаде сертификата за съответствие в електронен вид на органа по регистрация на всяка държава членка.

Член 34

Задължителна табела с подходяща маркировка на превозните средства и маркировка за одобряване на типа на компоненти или отделни технически възли

1.   Производителят на превозното средство прикрепя на всяко превозно средство, произведено в съответствие с одобрения тип, задължителна табела с подходяща маркировка, изисквана от съответния акт за изпълнение, приет съгласно параграф 3.

2.   Производителят на компонент или отделен технически възел, независимо дали последните са част от система или не, обозначава всеки компонент или отделен технически възел, произведени в съответствие с одобрения тип, с маркировка за одобряване на типа, изисквана от съответния акт за изпълнение, приет съгласно настоящия регламент или съответното правило на ИКЕ на ООН или Код на ОИСР.

Когато не се изисква маркировка за одобряване на типа, производителят поставя поне собственото си търговско наименование или търговски марка, номер на типа или идентификационен номер.

3.   Задължителната табела и маркировката за ЕС одобряване на типа са в съответствие с образеца, установен от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 69, параграф 2. Първите такива актове за изпълнение се приемат до 31 декември 2014 г.

ГЛАВА IX

ИЗКЛЮЧЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ НОВИ КОНЦЕПЦИИ

Член 35

Изключения на основание нови технологии или нови концепции

1.   Производителят може да кандидатства за ЕС одобряване на типа по отношение на тип на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, в които са вградени нови технологии или концепции, които са несъвместими с един или повече актове, изброени в приложение I.

2.   Органът по одобряването издава посоченото в параграф 1 ЕС одобряване на типа, когато са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

в заявлението се посочват причините, поради които въпросните технологии или концепции правят системата, компонента или отделния технически възел несъвместими с един или повече актове, изброени в приложение I;

б)

в заявлението се описват последствията за безопасността и опазването на околната среда на новата технология, както и мерките, взети, за да бъде гарантирано, че. в сравнение с изискванията, от които се иска изключение, се постига поне равностойно ниво на безопасност и опазване на околната среда.

в)

представено е описание на изпитванията и резултатите, с което се доказва, че условията, посочени в буква б), са изпълнени.

3.   Издаването на такова ЕС одобряване на типа при изключение на основание нови технологии или нови концепции подлежи на разрешение от страна на Комисията. Това разрешение се предоставя посредством акт за изпълнение. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 69, параграф 2.

4.   До приемане на решението на Комисията за разрешение, органът по одобряването може да издаде ЕС одобряване на типа, но то е временно, валидно само на територията на съответната държава членка, по отношение на типа превозно средство, за което се отнася исканото изключение. Органът по одобряването незабавно уведомява Комисията и другите държави-членки чрез досие, съдържащо посочената в параграф 2 информация.

Временното естество и ограниченият териториален обхват са ясно обозначени в заглавието на сертификата за одобряване на типа и в заглавието на сертификата за съответствие. Комисията може да приема актове за изпълнение с цел установяване на хармонизирани образци на сертификата за одобряване на типа и сертификата за съответствие за целите на настоящия параграф. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 69, параграф 2

5.   Други органи по одобряването могат да решат да приемат в писмена форма временното одобряване, посочено в параграф 4 на собствената си територия.

6.   При необходимост в разрешението от Комисията, посочено в параграф 3, се уточнява също така дали то подлежи на ограничения. При всички случаи одобряването на типа е валидно за най-малко 36 месеца.

7.   Ако Комисията реши да откаже да даде разрешение, органът по одобряването незабавно известява притежателя на временното одобряване на типа, посочено в параграф 3, че временното одобряване се отменя шест месеца след датата на отказа на Комисията.

Разрешава се обаче превозните средства, произведени съгласно временното одобряване, преди прекратяването на валидността му, да бъдат пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба във всяка държава членка, която е приела временното одобряване.

Член 36

Последваща адаптация на делегираните актове и на актовете за изпълнение

1.   Когато Комисията разреши предоставянето на изключение съгласно член 35, тя незабавно предприема необходимите действия за адаптиране на съответните делегирани актове или актове за изпълнение към технологичното развитие.

Когато изключението по член 35 се отнася до правило на ИКЕ на ООН, Комисията предлага изменение на съответното правило на ИКЕ на ООН съгласно процедурата, приложима по силата на Ревизираното споразумение от 1958 г.

2.   Всички ограничения в решението на Комисията за разрешаване на изключението, се премахват веднага след изменението на съответните актове.

Ако не се вземат необходимите мерки за адаптиране на делегираните актове или на актовете за изпълнение, Комисията може, по искане на държавата членка, издала одобрението, да разреши чрез решение под формата на акт за изпълнение, приет в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 69, параграф 2, на държавата членка да удължи срока на действие на одобрението на типа.

ГЛАВА X

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРОИЗВЕДЕНИ В МАЛКИ СЕРИИ

Член 37

Национално одобряване на типа за малки серии

1.   Производителят може да подаде заявление за национално одобряване на типа за малки серии превозни средства в рамките на годишните количества, установени в приложение II. Тези ограничения се прилагат за предоставянето на пазара, регистрацията или пускането в употреба на пазара на всяка държава членка на превозни средства от одобрения тип в рамките на дадена година.

За национално одобряване на типа за малки серии органът по одобряването може, ако има основателни причини за това, да предостави изключение от изискванията на/една или повече разпоредби на настоящия регламент и на една или повече разпоредби на един или повече от актовете, изброени в приложение I, при условие че посочи алтернативни изисквания.

2.   Алтернативните изисквания, посочени в параграф 1, осигуряват равнище на безопасност при експлоатация и опазване на околната среда и безопасни условия на труд, равностойно на най високото осъществимо равнище, спрямо равнището предвидено от съответните актове, изброени в приложение I.

3.   За целите на националното одобряване на типа на превозни средства по настоящия член, се приемат системи, компоненти или отделни технически възли, чийто тип е одобрен в съответствие с актовете, изброени в приложение I.

4.   Сертификатът за одобряване на типа на превозните средства, чийто тип е одобрен в съответствие с настоящия член, се съставя в съответствие с образеца, посочен в член 25, параграф 2, но не е озаглавен „ЕС сертификат за одобряване на типа на превозно средство“, и посочва естеството на изключенията, предоставени съгласно параграф 1. Сертификатите за одобряване на типа се номерират в съответствие с хармонизираната система, посочена в член 24, параграф 4.

5.   Валидността на националното одобряване на типа за малки серии се ограничава до територията на държавата членка, чийто орган по одобряването е издал одобрението.

6.   По искане на производителя обаче копие от сертификата за одобряване на типа и неговите приложения се изпраща с препоръчано писмо или по електронна поща на органите по одобряването на държавите членки, посочени от производителя.

7.   В рамките на три месеца след получаването на искането, посочено в параграф 6, органите по одобряването на посочените от производителя държави членки решават дали да приемат или не одобряването на типа. Те съобщават официално решението си на органа по одобряването, който е издал националното одобряване на типа за малки серии.

8.   Органите по одобряването на държавите членки признават националното одобряване на типа, освен ако имат основателни причини да считат, че националните технически изисквания, в съответствие с които е било одобрено превозно средство, не са равностойни на техните собствени.

9.   По искане на заявител, който желае да пусне на пазара или да регистрира превозно средство с национално одобряване на типа за малки серии в друга държава членка, органът по одобряването, който е издал националното одобряване на типа за малки серии, предоставя на националния орган на другата държава членка копие от сертификата за одобряване на типа, както и техническото досие. Прилагат се параграфи 7 и 8.

ГЛАВА XI

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА, РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПУСКАНЕ В УПОТРЕБА

Член 38

Предоставяне на пазара, регистрация или пускане в употреба на превозни средства

1.   Без да се засягат членове 41 и 44, превозните средства, за които ЕС одобряване на типа за цялото превозно средство е задължително, или за които производителят е получил такова одобрение на типа съгласно настоящия регламент, се предоставят на пазара, регистрират или пускат в употреба ако са придружени от валиден сертификат за съответствие, издаден в съответствие с член 33.

Когато тези превозни средства са некомплектовани, тяхното предоставяне на пазара или пускане в употреба е разрешено, но отговорните за регистрацията на превозните средства органи на държавите членки могат да откажат да разрешат регистрацията и употребата по пътищата на такива превозни средства.

2.   Изискванията на параграф 1 не се прилагат спрямо превозни средства, предвидени за употреба от въоръжените сили, службите за гражданска защита, за пожарната охрана или за силите, отговорни за поддържане на вътрешния ред или спрямо превозни средства, одобрени в съответствие с член 37.

Член 39

Предоставяне на пазара, регистрация или пускане в употреба на превозни средства, последни от дадена серия

1.   При спазване на ограниченията, приложими при превозни средства, последни от дадена серия и на крайния срок, установени в параграфи 2 и 4, превозните средства, които съответстват на тип превозно средство, чието ЕС одобряване на типа е станало невалидно съгласно член 32, могат да бъдат предоставяни на пазара, регистрирани или пуснати в употреба.

Първа алинея се отнася само до превозни средства на територията на Съюза, които са имали валидно ЕС одобряване на типа по времето на производството си, но които нито са били предоставени на пазара, регистрирани, нито пуснати в употреба, преди това ЕС одобряване на типа да загуби валидността си.

2.   Параграф 1 се прилага по отношение на комплектовани превозни средства за срок от 24 месеца, считано от датата на която ЕС одобряването на типа е станало невалидно, а по отношение на напълно комплектованите превозни средства — за срок от 30 месеца, считано от тази дата.

3.   Производител, който иска да се възползва от параграф 1, подава искане до националния орган на всяка държава членка, където въпросните превозни средства трябва да бъдат предоставени на пазара, регистрирани или пуснати в употреба. В искането се посочват всички технически или икономически причини, поради които тези превозни средства не могат да отговарят на новите изисквания за одобряване на типа.

Съответният национален орган решава в рамките на три месеца от получаването на заявлението дали и в какви количества да допуснат регистрация на тези превозни средства на своята територия.

4.   Общият брой на превозни средства, последни от дадена серия не трябва да надхвърля 10 % от броя на превозните средства, регистрирани през предходните две години, или 20 превозни средства на държава членка, като се взема по-голямата стойност.

5.   Върху сертификата за съответствие на превозните средства, които се пускат в употреба в съответствие с тази процедура, се прави специален запис, обозначаващ превозното средство като „последно от дадена серия“.

6.   Държавите членки вземат необходимите мерки да осигурят ефективен контрол на броя на превозните средства, които се предоставят на пазара, регистрират или пускат в употреба съгласно процедурата,посочена в настоящия член.

7.   Настоящият член се прилага само към случаите на преустановяване поради прекратяване на валидността на одобряването на типа в случая, посочен в член 32, параграф 2, буква а).

Член 40

Предоставяне на пазара или пускане в употреба на компоненти и отделни технически възли

1.   Компонентите или отделните технически възли могат да се предоставят на пазара или да се пускат в употреба само ако съответстват на изискванията на съответните актове, изброени в приложение I, и ако са надлежно маркирани в съответствие с член 34.

2.   Параграф 1 не се прилага към компоненти или отделни технически възли, специално произведени или проектирани за нови превозни средства, които не влизат в обхвата на настоящия регламент.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, държавите членки могат да разрешат предоставянето на пазара или пускането в употреба на компоненти или отделни технически възли, освободени от изискванията на една или няколко от разпоредбите на настоящия регламент съгласно член 35, или са предназначени за монтиране в превозни средства, които са обхванати от одобрения, издадени съгласно член 37, приложими към въпросния компонент или отделен технически възел.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 и ако не се предвижда друго в настоящия регламент или в един от делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент, държавите членки могат да разрешат предоставянето на пазара или пускането в употреба на компоненти или отделни технически възли, предназначени за монтиране в превозни средства, за които при предоставянето им на пазара или пускането им в употреба не се е изисквало да имат одобряване на типа съгласно настоящия регламент или Директива 2003/37/ЕО.

ГЛАВА XII

ПРЕДПАЗНИ КЛАУЗИ

Член 41

Процедура по отношение на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, представляващи сериозен риск на национално равнище

1.   Когато органите за надзор на пазара на държава членка предприемат действие съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или когато имат основателна причина да считат, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, представляват сериозен риск за здравето или безопасността на хората или за други аспекти на защитата на обществения интерес, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, органът по одобряването, който е издал одобрението извършва оценка по отношение на съответното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, която обхваща всички изисквания, определени в настоящия регламент. Съответните икономически оператори оказват пълно съдействие на органите по одобряването и/или на органите за надзор на пазара.

Когато в процеса на тази оценка органът по одобряването, които е издал одобрението, открие, че за превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел не са спазени изискванията, определени в настоящия регламент, той незабавно изисква от съответния икономически оператор да предприеме необходимите коригиращи действия, за да приведе превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел в съответствие с тези изисквания, да изтегли превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел от пазара или да ги изземе в разумен срок, съобразен с естеството на риска.

Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага за мерките посочените във втора алинея от настоящия параграф.

2.   Когато органите по одобряването считат, че несъответствието не е ограничено само до тяхната национална територия, те информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и действията, които те са изискали от икономическия оператор да предприеме.

3.   Икономическия оператор осигурява предприемането на всички подходящи коригиращи действия по отношение на всички несъответстващи на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които той е пуснал на пазара, регистрирал или за чието пускане в употреба е отговорен на територията на Съюза.

4.   Когато икономическият оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, националните органи предприемат всички подходящи мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на пазара, регистрацията или пускането в употреба на несъответстващите на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли на своя национален пазар или за изтеглянето им от този пазар или изземването им.

5.   Националните органи незабавно информират Комисията и другите държави членки за мерките, предвидени в параграф 4.

Предоставената информация включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващите на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, произхода им, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния икономически оператор. По-специално органите по одобряването посочват дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:

а)

невъзможност превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел да спази изискванията по отношение на здравето и безопасността на хората, опазването на околната среда или по отношение на други аспекти от защитата на обществения интерес, обхванати от настоящия регламент;

б)

недостатъци в съответните актове, изброени в приложение I;

6.   Държавите членки информират Комисията и другите държави членки, в рамките на един месец, за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, и — в случай на несъгласие с нотифицираната национална мярка — за своите възражения.

7.   Когато в срок от един месец от получаването на информацията, посочена в параграф 6 от настоящия член, няма повдигнато възражение нито от друга държава членка, нито от Комисията във връзка с предприета от държава членка мярка, мярката се оценява от Комисията в съответствие с член 42.

8.   Държавите членки гарантират, че по отношение на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел са предприети подходящи ограничителни мерки, като например незабавно изтегляне на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел от техния пазар.

Член 42

Предпазна процедура на Съюза

1.   Когато в хода на процедурата, предвидена в член 41, параграфи 3 и 4, са повдигнати възражения срещу предприета от държава членка мярка или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза., Комисията незабавно оценява националната мярка след консултация с държавите членки и съответния икономически оператор или оператори. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 69, параграф 2, дали националната мярка се счита за основателна или не.

Комисията съобщава решението си на всички държави членки и на съответния икономически оператор или оператори.

2.   Ако Комисията прецени, че националната мярка е оправдана, всички държави членки предприемат необходимите мерки да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващото на изискванията превозно средство, система, компонент или отделен технически възел и информират Комисията за това. Ако се прецени, че националната мярка не е оправдана, съответната държава членка оттегля или изменя мярката в съответствие с решението, посочено в параграф 1.

3.   Когато се прецени, че националната мярка е оправдана и се обосновава с недостатъци в настоящия регламент или в делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, Комисията предлага подходящи мерки, както следва:

а)

по отношение на делегирани актове или актове за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, Комисията предлага необходимите изменения в съответния акт;

б)

по отношение на правила на ИКЕ на ООН, Комисията предлага необходимите предложения за изменения към съответните правила на ИКЕ на ООН в съответствие с процедурата по Ревизираното споразумение от 1958 г.

Член 43

Съответстващи на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които представляват сериозен риск

1.   Когато след извършване на оценката съгласно член 41, параграф 1, държава членка установи, че въпреки съответствието си с приложимите изисквания или въпреки че са правилно маркирани, дадени превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли представляват сериозен риск за безопасността или могат сериозно да навредят на околната среда или на общественото здраве, държавата членка изисква от съответния икономически оператор да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че при пускането на пазара, регистрацията или след пускането в употреба на съответните превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, те вече няма да представляват такъв риск, да изтегли превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел от пазара или да ги изземе в рамките на разумен срок, съобразен с естеството на риска. Държавата членка може да откаже да регистрира такива превозни средства, докато производителят на превозното средство не вземе всички необходими мерки.

2.   По отношение на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, посочени в параграф 1, икономическият оператор гарантира, че са предприети коригиращи действия по отношение на всички такива превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба в Съюза.

3.   Държавата членка, посочена в параграф 1 информира в рамките на един месец Комисията и другите държави членки за всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентификацията на съответното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, произхода и веригата на доставка на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, естеството на съществуващия риск и естеството и продължителността на взетите на национално равнище мерки.

4.   Комисията незабавно се консултира с държавите членки и съответния икономически оператор или оператори, и по-специално с органа по одобряването, издал одобрението на типа, и извършва оценка на предприетата национална мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали националните мерки, посочени в параграф 1, са оправдани, или не и, когато е необходимо, предлага подходящи мерки.

5.   Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) икономически оператор(и).

Член 44

Превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които не съответстват на одобрения тип

1.   Когато нови превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които са придружени от сертификат за съответствие или имат нанесена маркировка за одобряване на типа, не съответстват на одобрения тип, органът по одобряването, издал ЕС одобрение на типа, предприема необходимите мерки, включително отнемане на одобрението на типа, за да гарантира, че произвежданите превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли са приведени в съответствие с одобрения тип.

2.   За целите на параграф 1 се счита, че отклоненията от подробните данни от ЕС сертификата за одобряване на типа или на техническото досие се считат за несъответствие с одобрения тип.

3.   Ако орган по одобряването докаже, че нови превозни средства, компоненти или отделни технически възли, придружени от сертификат за съответствие или носещи маркировка за одобряване издадени в друга държава членка, не съответстват на одобрения тип, той може да поиска органът по одобряването, издал ЕС одобрението на типа, да удостовери, че произвежданите превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли продължават да отговарят на одобрения тип. При получаване на такова искане, органът по одобряването, издал ЕС одобрение на типа, предприема исканите действия възможно най-бързо и най-късно в рамките на три месеца от датата на искането.

4.   Органът по одобряването отправя искане към органа по одобряването, който е издал ЕС одобрението на типа на системата, компонента, отделния технически възел или некомплектованото превозно средство, да предприеме необходимите действия за да осигури отново съответствието на превозните средства в процес на производство с одобрения тип в следните случаи:

а)

по отношение на ЕС одобряване на типа на превозно средство, когато несъответствието на превозното средство се дължи изключително на несъответствието на дадена система, компонент или отделен технически възел;

б)

по отношение на многоетапно одобряване на типа, когато несъответствието на напълно комплектовано превозно средство се дължи изключително на несъответствието на дадена система, компонент или отделен технически възел, които са част от некомплектованото превозно средство, или на несъответствието на самото некомплектовано превозно средство.

5.   При получаване на такова искане съответният орган по одобряването предприема необходимите действия, ако е необходимо заедно с отправилия искането орган по одобряването, възможно най-бързо, и най-късно в рамките на три месеца от датата на искането.

6.   Когато се установи несъответствие, органът по одобряването на държавата членка, издал ЕС одобрение на типа за системата, компонента или отделния технически възел или за некомплектованото превозно средство, предприема мерките, посочени в параграф 1.

Органите по одобряването се информират взаимно в рамките на един месец за всяко отнемане на ЕС одобряване на типа и за причините за това отнемане.

7.   Ако органът по одобряването, издал ЕС одобрението на типа, оспорва несъответствието, за което е уведомен, засегнатите държави членки полагат усилия за уреждане на спора. Комисията се информира постоянно и, при необходимост, провежда съответните консултации, с цел да се постигне уреждане на спора.

Член 45

Пускане на пазара и пускане в употреба на части или оборудване, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основни системи

1.   Части или оборудване, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на системи от основно значение за безопасността на превозното средство или на екологичните му характеристики, не се пускат на пазара, регистрират или пускат в употреба и се забраняват, освен ако тези части или оборудване не са разрешени от орган по одобряването в съответствие с член 46, параграфи 1, 2 и 4.

2.   За да се гарантира еднаквото прилагане на параграф 1, Комисията може да приема актове за изпълнение за съставяне на списък на такива части или оборудване въз основа на наличната информация и по-специално информацията, съобщена от държавите членки относно:

а)

степента на риска по отношение на безопасността или екологичните характеристики на превозни средства, в които са монтирани въпросните части или оборудване;

б)

възможното въздействие върху потребители и производители от вторичния пазар на евентуалното въвеждане по настоящия член на изискване за разрешение за частите или оборудването.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 69, параграф 2.

3.   Параграф 1 не се прилага за оригинални части или оборудване и за части или оборудване, които са получили одобрение на типа в съответствие с някой от изброените в приложение I актове, освен в случаите, в които одобрението е свързано с аспекти, различни от посочените в параграф 1.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 71 относно изискванията, на които отговарят частите и оборудването, посочени в параграф 1 от настоящия член.

5.   Посочените изисквания могат да се основават на актовете, изброени в приложение I, или могат да представляват сравнение между частите или оборудването и екологичните характеристики или характеристиките за безопасност на оригиналното превозно средство или някоя от частите на последното, както е целесъобразно. И в двата случая изискванията гарантират, че частите или оборудването не нарушават функционирането на системите, които са от основно значение за безопасността на превозното средство или за екологичните му характеристики.

Член 46

Изисквания, свързани с частите или оборудването, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основни системи

1.   За целите на член 45, параграф 1 производителят на части или оборудване подава до органа по одобряването заявление, придружено от протокол от изпитванията, изготвен от оправомощена техническа служба, който удостоверява, че частите или оборудването, за които се иска разрешение, съответстват на изискванията, посочени в член 45, параграф 4. Производителят може да подаде само едно заявление за тип за дадена част само до един орган по одобряването.

Ако получи искане за това от компетентния орган на друга държава членка, органът по одобряването, издал разрешението,в рамките на един месец след получаването на това искане, изпраща на първия копие от изискания сертификат за разрешението, придружено от съответните приложения, чрез обща сигурна система за електронен обмен на информация. Копието може да бъде изпратено и под формата на защитен електронен файл.

2.   Заявлението трябва да съдържа данни за производителя на частите или оборудването, типа, идентификационните номера и номерата на частите или оборудването, наименованието на производителя на превозното средство, типа на превозното средство и, ако е целесъобразно, годината на производство или друга информация, позволяваща идентифицирането на превозното средство, на което трябва да бъдат монтирани частите или оборудването.

Когато органът по одобряването се увери въз основа на протокола от изпитванията и на други данни, че въпросните части или оборудване съответстват на изискванията, посочени в член 45, параграф 4, той дава разрешение частите или оборудването да бъдат пуснати на пазара и пуснати в употреба, при условията на параграф 4, втора алинея от настоящия член.

Органът по одобряването незабавно издава сертификат на производителя.

3.   Комисията може да приема актове за изпълнение с цел установяване на образец и система за номериране на сертификата по параграф 2, трета алинея от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 69, параграф 2.

4.   Производителят информира незабавно органа по одобряването, издал разрешението, за всяка промяна, която може да засегне условията на издаването. Органът по одобряването взема решение дали разрешението трябва да се преразгледа или да се преиздаде и дали са необходими допълнителни изпитвания.

Производителят е отговорен да осигури за частите или оборудването да се произвеждат и да продължават да се произвеждат при условията, при които е издадено разрешението.

5.   Преди да издаде разрешение, органът по одобряването проверява дали съществуват удовлетворителни разпоредби и процедури, които да осигуряват ефективен контрол върху съответствието на производството.

Когато органът по одобряването констатира, че условията за издаване на разрешение вече не се изпълняват, той изисква от производителя да вземе необходимите мерки за възстановяване на съответствието с изискванията на частите и оборудването. При необходимост той отнема разрешението.

6.   Органите по одобряването на различните държави членки предлагат на вниманието на Комисията всяко разногласие помежду си относно разрешенията, посочени в параграф 2, втора алинея. Комисията взима необходимите мерки за уреждане на разногласията, които при необходимост включват искане за отнемане на разрешението, след допитване до органите по одобряването.

7.   До съставянето на списъка, посочен в член 45, параграф 2, държавите членки могат да запазят националните си разпоредби относно части или оборудване, които могат да повлияят на правилното функциониране на системи с основно значение за безопасността на превозното средство или за екологичните му характеристики.

Член 47

Изземване на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли

1.   Когато производител, получил ЕС одобрение на типа за цялото превозно средство, е задължен в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 да изземе превозни средства пуснати на пазара, регистрирани или за чието пускане в употреба производителят е бил отговорен, поради това че монтирани в превозното средство система, компонент или отделен технически възел, независимо дали последните са надлежно одобрени в съответствие с настоящия регламент или не, представляват сериозен риск за безопасността, общественото здраве или опазването на околната среда, или поради това че част, неподлежаща на специфични изисквания съгласно законодателството за одобряване на типа, представлява сериозен риск за безопасността, общественото здраве или опазването на околната среда, производителят незабавно уведомява за това органа по одобряването, който е издал одобрение на типа за превозното средство.

2.   Когато производител на системи, компоненти или отделни технически възли, получил ЕС одобрение на типа, е задължен, в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008, да изземе системи, компоненти или отделни технически възли, които са били пуснати на пазара или за чието пускане в употреба производителят е бил отговорен, поради това че те, независимо дали са надлежно одобрени в съответствие с настоящия регламент или не, представляват сериозен риск за безопасността, безопасността на труда, общественото здраве или опазването на околната среда, той незабавно информира за това органа по одобряването, издал одобрението.

3.   Производителят предлага на органа по одобряването поредица от подходящи мерки за неутрализиране на сериозния риск, посочен в параграфи 1 и 2. Органът по одобряването незабавно съобщава за предложените мерки на органите по одобряването на другите държави членки.

Органите по одобряването осигуряват ефективното изпълнение на мерките в съответните държави членки.

4.   Ако мерките бъдат счетени за недостатъчни от съответния орган по одобряването или ако той счете, че те не се прилагат достатъчно бързо, той незабавно информира органа по одобряването, издал ЕС одобрението на типа.

Тогава издалият ЕС одобрението на типа орган по одобряването информира производителя. Ако производителят не предложи и не приложи ефективни коригиращи мерки, органът по одобряването, издал ЕС одобрението на типа, взема всички необходими предпазни мерки, включително отнемане на ЕС одобрението на типа. В случай на отнемане на ЕС одобрението на типа, органът по одобряването уведомява в срок от един месец след отнемането производителя, органите по одобряването на другите държави членки и Комисията с препоръчано писмо или посредством равностойни електронни средства.

Член 48

Нотифициране на решения и средства за правна защита

1.   Във всички решения, взети съгласно настоящия регламент и във всички решения, за отказ или отнемане на ЕС одобряване на типа, с които се отказва регистрация, с които се забранява или ограничава пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозно средство, или се изисква изтегляне на превозно средство от пазара, подробно се излагат причините, на които се основават тези решения.

2.   За всяко такова решение се уведомява заинтересованата страна, която същевременно се информира и за средствата за правна защита, с които тя разполага съгласно действащите в съответната държава членка закони и за сроковете, в рамките на които тя може да упражни тези средства за правна защита.

ГЛАВА XIII

МЕЖДУНАРОДНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

Член 49

Правила на ИКЕ на ООН, необходими за ЕС одобряване на типа

1.   Правилата на ИКЕ на ООН или измененията към тях, в подкрепа на които Съюзът е гласувал или към които Съюзът се е присъединил, и които са изброени в приложение I към настоящия регламент или в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент„ са част от изискванията за ЕС одобряването на типа превозни средства.

2.   Органите по одобряването на държавите членки приемат одобрения, издадени в съответствие с правилата на ИКЕ на ООН, посочени в параграф 1 и, където е приложимо, съответните маркировки за одобряване на мястото на съответните одобрения и маркировки за одобряване, издадени съгласно настоящия регламент и делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

3.   Когато Съюзът е гласувал в подкрепа на правило на ИКЕ на ООН или изменения към него за целите на ЕС одобряването на типа за превозни средства, Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 71, за да придаде задължителен характер на правилото на ИКЕ на ООН или измененията към него и да измени приложение I към настоящия регламент или да измени делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент, по целесъобразност.

Делегираният акт определя датите на задължителното прилагане на правилото на ИКЕ на ООН или на измененията към него и включва, по целесъобразност, преходни разпоредби.

Комисията приема отделни делегирани актове, които посочват задължителното прилагане на правилата на ИКЕ на ООН.

Член 50

Признаване на протоколи на ОИСР от изпитвания за целите на ЕС одобряването на типа

1.   Без да се засягат другите изисквания на настоящия регламент, когато в настоящия регламент се прави препратка към Кодовете на ОИСР, ЕС одобряването на типа може да се основава на пълния протокол от изпитвания, съставен въз основа на стандартизираните Кодове на ОИСР като алтернатива на протоколите от изпитвания, съставени съгласно настоящия регламент или делегираните актове, приети съгласно него.

2.   За да може да служи за целите на ЕС одобряването на типа, протоколът от изпитвания на ОИСР, посочен в параграф 1, трябва да е получил одобрение в съответствие с допълнение 1 към Решението на Съвета на ОИСР от февруари 2012 г. за преразглеждане на стандартизирани Кодове на ОИСР за официалното изпитване на земеделски и горски трактори, с измененията му.

ГЛАВА XIV

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Член 51

Информация, предназначена за потребителите

1.   Производителят не може да предоставя каквато и да било техническа информация, свързана с данните, предвидени от настоящия регламент или в делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, която да се отклонява от данните, одобрени от органа по одобряването.

2.   Когато делегиран акт или акт за изпълнение, приет съгласно настоящия регламент, предвижда това, производителят предоставя на потребителите цялата необходима информация, както и съответните инструкции, описващи всички специални условия или ограничения, свързани с употребата на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.

3.   Информацията, посочена в параграф 2, се предоставя на официалния език или езици на държавата членка, в която се предвижда пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозното средство. Тя се предоставя, след приемането ѝ от органа по одобряването, в инструкциите за експлоатация.

Член 52

Информация, предназначена за производителите на компоненти или отделни технически възли

1.   Производителят на превозното средство предоставя на производителите на компоненти или отделни технически възли всички данни, необходими за получаване на ЕС одобряване на типа на компоненти или отделни технически възли, или за получаване на разрешение съгласно член 45, включително, когато е приложимо, чертежите, посочени във делегирани актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент.

Производителят на превозното средство може да наложи на производителите на компоненти или отделни технически възли обвързващо споразумение с оглед да съхрани поверителния характер на всяка информация, която не е обществено достояние, включително информацията, свързана с правата върху интелектуална собственост.

2.   Производителят на компоненти или отделни технически възли, в качеството си на притежател на ЕС сертификат за одобряване на типа, който, в съответствие с член 26, параграф 4, съдържа ограничения по отношение на употребата или специални условия за монтаж, или и двете, предоставя подробна информация за това на производителя на превозното средство.

Когато делегиран акт, приет съгласно настоящия регламент, предвижда това, производителят на компоненти или отделни технически възли предоставя, заедно с произведените компоненти или отделни технически възли, инструкции по отношение на ограниченията при употреба или относно специалните условия за монтиране, или и двете.

ГЛАВА XV

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА

Член 53

Задължения на производителите

1.   С помощта на интернет страници производителите осигуряват на оторизираните търговци, и ремонтните предприятия и на независимите оператори по леснодостъпен и бърз начин при недискриминационни условия достъп до информация за ремонт и поддръжка на превозното средство, като използват стандартизиран формат. Това задължение не се прилага, ако дадено превозно средство е одобрено като превозно средство в малки серии.

Софтуер от решаващо значение за правилното функциониране на системата за контрол на безопасността и околната среда може да бъде защитен срещу неправомерни манипулации. Въпреки това трябва също така да се осигури достъп за независимите оператори по недискриминационен начин до всяка манипулация на тези системи, която е необходима за ремонт и поддръжка или е достъпна за оторизираните търговци или ремонтни предприятия.

2.   До приемането от Комисията на стандартизиран формат за предоставянето на информацията, посочена в параграф 1, тази информация се предоставя в последователен вид, така че независимите оператори да могат да я обработват с разумни усилия.

Производителите предоставят по недискриминационен начин достъп до материали за обучение и съответните работни инструменти на оторизирани търговци, ремонтни предприятия и независими оператори. Този достъп включва, където е приложимо, подходящо обучение с оглед на изтеглянето на софтуер, управлението на диагностичните кодове за неизправности и използването на работните инструменти.

3.   Без да се засяга параграф 1, информацията, посочена в него, включва:

а)

типа и модела на трактора;

б)

еднозначен идентификационен номер на превозното средство;

в)

наръчници за обслужване, включително регистри за ремонт и поддръжка, както и графици за обслужване;

г)

технически ръководства и бюлетини за техническо обслужване;

д)

информация за компоненти и диагностика (като минимални и максимални теоретични стойности при измерване);

е)

електромонтажни чертежи за кабелите;

ж)

диагностични кодове за неизправности, включително специфичните кодове на производителя;

з)

цялата информация, необходима за инсталиране на нов или актуализиран софтуер на ново превозно средство или тип превозно средство (например номер на частта на софтуера);

и)

информацията, отнасяща се за специфични за даден производител оборудване и инструменти, получавана с помощта на такова оборудване и инструменти;

й)

информация за записване на данни, данни от изпитвания и друга техническа информация (като данни за двупосочен мониторинг, ако са приложими за използваната технология);

к)

стандартни работни единици или периоди за задачи по ремонт и поддръжка, ако са предоставени, пряко или чрез трета страна, на оторизираните търговци и ремонтните предприятия на производителите.

4.   Оторизирани търговци или ремонтни предприятия в системата за разпространение на даден производител на превозни средства се считат за независими оператори за целите на настоящия регламент, доколкото същите осигуряват услуги по ремонта или поддръжката на превозни средства, без да са част от системата за разпространение на производителя на превозни средства.

5.   Информацията за ремонта и поддръжката на превозното средство е винаги достъпна, освен при необходимост за целите на поддръжката на информационната система.

6.   За целите на производството и обслужването на съвместими със OBD резервни или допълнителни части и инструменти за диагностика и оборудване за изпитвания, производителите предоставят необходимата информация относно OBD, ремонта и поддръжката на превозните средства по недискриминационен начин на всеки заинтересован производител и/или ремонтно предприятие в областта на производството на части за превозни средства, инструменти за диагностика или оборудване за изпитвания.

7.   За целите на проектирането и производството на автомобилно оборудване за превозни средства, използващи алтернативно гориво, производителите предоставят по недискриминационен начин необходимата информация относно OBD, както и относно ремонта и поддръжката на превозното средство на всеки заинтересован произвеждащ, монтиращ и/или извършващ ремонтни дейности на оборудване за превозни средства, използващи алтернативно гориво.

8.   Когато подава заявление за ЕС одобряване на типа или за национално одобряване на типа, производителят представя на органа по одобряването доказателство за съответствие с настоящия регламент по отношение на информацията, изисквана съгласно настоящия член.

Ако такава информация не е налична или не съответства на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, приложими при подаване на заявление за ЕС одобряване на типа или за национално одобряване на типа, производителят я предоставя в рамките на шест месеца от датата на одобряването.

Комисията може да приеме акт за изпълнение с цел установяване на образец на сертификат за достъп до OBD на превозното средство и до информацията за ремонта и поддръжката на превозното средство, предоставящ такова доказателство за съответствие на органа по одобряването. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 69, параграф 2.

9.   Ако такова доказателство за съответствие не бъде предоставено в рамките на срока съгласно параграф 8, втора алинея, органът по одобряването предприема необходимите мерки за осигуряване на съответствие.

10.   Производителят прави последващи изменения и допълнения към предоставената на неговите интернет страници информация относно ремонта и поддръжката на превозното средство, едновременно с предоставянето им на оторизираните ремонтни предприятия.

11.   Когато данните за ремонта и поддръжката на превозно средство се съхраняват в централна база данни от производителя на превозното средство или от негово име, независимите ремонтни предприятия имат безплатен достъп до тези данни и имат възможност да въвеждат информация за дейностите по ремонт и поддръжка, които са извършили.

12.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 71 за установяване на подробни изисквания по отношение на достъпа до информация за ремонт и поддръжка, по-специално технически спецификации за реда на предоставяне на информация за ремонта и поддръжката на превозното средство.

13.   Комисията посредством делегираните актове, посочени в параграф 12, адаптира изискванията по отношение на информацията, посочени в настоящия член, включително техническите спецификации за реда на предоставяне на информация с оглед пропорционалността, като се има предвид по-специално конкретният случай на относително малкия обем на производство на производителя на съответния тип превозно средство, като се вземат предвид ограниченията за превозни средства от малки серии съгласно приложение II. В надлежно обосновани случаи подобно адаптиране може да доведе до освобождаване от изискването за предоставяне на информация в стандартизиран формат. Евентуалната адаптация или освобождаване във всички случаи гарантира, че могат да бъдат постигнати целите на настоящия член.

Член 54

Задължения в случай на няколко притежателя на одобрение на типа

В случай на поетапно одобряване на типа, смесено одобряване на типа и многоетапно одобряване на типа, производителят, който носи отговорността за одобряването на съответния тип, е отговорен и за предоставянето на информация на крайния производител и на независимите оператори за ремонта по отношение на конкретната система, компонент или отделен технически възел или конкретния етап от одобряването на типа.

Крайният производител носи отговорност за предоставянето на информация за цялото превозно средство на независимите оператори.

Член 55

Такси за предоставяне на достъп до информация за ремонт и поддръжка на превозно средство

1.   Производителите имат право да налагат разумни и пропорционални такси за предоставяне на достъп до информация за ремонт и поддръжка на превозните средства, работни инструменти и курсове за обучение, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Такса, която препятства достъпа, като не отчита степента на използването му от независимия оператор, не се счита за разумна или пропорционална.

2.   Производителите предоставят информация относно ремонтa и поддръжката на превозно средство на ежедневна, ежемесечна и годишна основа, като таксите за достъп до такава информация варират в зависимост от съответните периоди, за които се предоставя достъп.

Член 56

Форум за достъп до информация за превозни средства

Обхватът на приложение на дейностите, извършвани от Форума за достъп до информация за превозни средства, създаден в съответствие с член 13, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторните превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (34), се разширява, за да включи превозните средства, обхванати от настоящия регламент.

Въз основа на доказателства за умишлено или непреднамерено неправилно използване на информацията за OBD и за ремонта и поддръжката на превозните средства Форумът, посочен в първа алинея, дава препоръки на Комисията относно мерки, които да предотвратят посоченото неправилно използване на информацията.

ГЛАВА XVI

ОПРАВОМОЩАВАНЕ И НОТИФИКАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ

Член 57

Изисквания, свързани с техническите служби

1.   Оправомощаващите органи по одобряването гарантират, че преди да оправомощят дадена техническа служба в съответствие с член 59, тази техническа служба отговаря на изискванията предвидени в параграфи 2–9 от настоящия член.

2.   Без да се засяга член 60, параграф 1, техническата служба се създава съгласно националното право на дадена държава членка и притежава юридическа правосубектност.

3.   Техническата служба е орган, който е трета страна, независима от процеса на проектиране, производство, доставка или поддръжка на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, които оценява.

Може да се счита, че орган, който принадлежи към стопанско сдружение или професионална федерация, представляващи предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или поддръжката на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които този орган оценява, изпитва или проверява, съответства на изискванията по първа алинея, при условие че са доказани неговата независимост и липсата на конфликт на интереси.

4.   Техническа служба, висщето ѝ ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на категориите дейности, за които са оправомощени в съответствие с член 59, параграф 1, не могат да бъдат проектанта, производителя, доставчика или структурата по поддръжка на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, които оценяват, нито да представляват лица, извършващи такива дейности. Това не изключва употребата на оценени превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, посочени в параграф 3 от настоящия член, които са необходими за дейностите на техническата служба или употребата на такива превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли за лични цели.

Техническата служба гарантира, че дейностите на нейните поделения или подизпълнители не влияят върху поверителността, обективността или безпристрастността на категориите дейности, за които са оправомощени.

5.   Техническата служба и нейният персонал осъществяват категориите дейности, за чието извършване тя е оправомощена, с най-висока степен на почтено професионално поведение и с необходимата техническа компетентност в определената област, като те са напълно освободени от всякакъв натиск и облаги, по-специално финансови, които могат да повлияят на тяхната преценка или на резултатите от техните дейности по оценяването, особено по отношение на лица или групи лица, заинтересовани от резултатите от тези дейности.

6.   Техническата служба трябва да е способна да осъществява всички категории дейности, за чието извършване тя е била оправомощена, в съответствие с член 59, параграф 1, като тя доказва по удовлетворителен начин пред оправомощаващия орган по одобряването, че тя разполага:

а)

с персонал с подходящи умения, специфични технически познания и професионална квалификация, както и с достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите;

б)

с описание на процедурите, свързани с категориите дейности, за чието извършване иска да бъде оправомощена, като гарантира прозрачността и възможността за повтаряне на тези процедури;

в)

с процедури за изпълнение на категориите дейности, за чието извършване иска да бъде оправомощена и които отчитат надлежно степента на сложност на съответната технология на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел и масовия или сериен характер на производството; и

г)

със средствата, необходими за изпълнение по подходящ начин на задачите, свързани с категориите дейности, за чието извършване иска да бъде оправомошена, както и с достъп до цялото необходимо оборудване или съоръжения.

Освен това тя доказва пред оправомощаващия орган по одобряването, че отговаря на стандартите, предвидени в делегираните актове, приети съгласно член 61, приложими към категориите дейности, за които е оправомощена.

7.   Безпристрастността на техническите служби, на висшето им ръководство и на техния персонал, който извършва оценките, трябва да бъде гарантирана. Те не могат да предприемат каквато и да е дейност, която може да се окаже в конфликт с тяхната независимост на преценката или почтеност във връзка с категориите дейности, за чието извършване те са оправомощени.

8.   Техническите служби сключват застраховка за покриване на отговорността, свързана с тяхната дейност, освен ако отговорността се поема от държавата членка съгласно нейното национално право или държавата членка е пряко отговорна за оценяване на съответствието.

9.   Персоналът на техническата служба спазва задължението за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на неговите задачи съгласно настоящия регламент или която и да е разпоредба от националното право по прилагането му, освен спрямо оправомощаващия орган по одобряването или когато правото на Съюза или националното право изисква това. Осигурява се защита на правата на собственост.

Член 58

Поделения на техническите служби и възлагане от техническите служби на дейности на подизпълнители

1.   Техническите служби могат да възложат на подизпълнители някои от своите дейности, за чието извършване те са били оправомощени съгласно член 59, параграф 1, или да възложат тези дейности на свое поделение само със съгласието на техния оправомощаващ орган по одобряването.

2.   Когато техническа служба възлага конкретни задачи, свързани с категориите дейности, за които тя е била оправомощена, на подизпълнители или поделения, тя гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията, посочени в член 57, и информира оправомощаващия орган по одобряването за това.

3.   Техническите служби поемат пълната отговорност за задачите, изпълнявани от техни подизпълнители или поделения, независимо от това, къде са установени те.

4.   Техническите служби съхраняват на разположение на оправомощаващия орган по одобряването съответните документи относно оценката на квалификацията на подизпълнителя или на поделението и относно изпълняваните от тях задачи.

Член 59

Оправомощаване на техническите служби

1.   Техническите служби се оправомощават за една или няколко от следните категории дейности, в зависимост от областта на тяхната компетентност:

а)

категория „А“ — технически служби, извършващи със собствено оборудване, персонал и средства изпитванията, предвидени в настоящия регламент и в актовете, изброени в приложение I;

б)

категория „B“— технически служби, наблюдаващи с цел контрол извършването на изпитванията, посочени в настоящия регламент и в актовете, изброени в приложение I, когато изпитванията се извършват с оборудване, персонал и средства на производителя или на трети лица;

в)

категория „C“ — технически служби, осъществяващи регулярна оценка и наблюдение на използваните от производителя процедури за контрол на съответствието на производството;

г)

категория „D“— технически служби, осъществяващи наблюдение с цел контрол или извършващи изпитвания или проверки за целите на надзора на съответствието на производството.

2.   Орган по одобряването може да бъде оправомощен да изпълнява ролята на техническа служба по отношение на една или няколко от дейностите, посочени в параграф 1.

3.   Технически служби на трета държава, различни от оправомощените по член 60, могат да бъдат нотифицирани за целите на член 63, само ако подобно признаване на технически служби като такива е предвидено в рамките на двустранно споразумение между Съюза и съответната трета държава. Това не трябва да възпрепятства дадена техническа служба, създадена съгласно националното право на държава членка в съответствие с член 57, параграф 2, да създава поделения в трети държави, при условие че поделенията се управляват пряко и се контролират от оправомощената техническа служба.

Член 60

Акредитирани собствени технически служби на производителя

1.   Акредитирана собствена техническа служба на производител може да бъде оправомощена единствено за дейности от категория „А“ по отношение на техническите изисквания, за които в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент, е позволено провеждането на собствени изпитвания. Тази техническа служба представлява отделна, обособена част от предприятието и тя не участва в проектирането, производството, доставката или поддръжката на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, които оценява.

2.   Акредитираната собствена техническа служба отговаря на следните изисквания:

а)

в допълнение към обстоятелството, че е оправомощена от органа по одобряването на държава членка, тя е и акредитирана от национален орган по акредитация, съгласно определението в член 2, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008, и в съответствие със стандартите и процедурите, посочени в член 61 от настоящия регламент;

б)

акредитираната собствена техническа служба и нейният персонал са обособени организационно и разполагат с методи за докладване в рамките на предприятието, от което са част, което осигурява тяхната безпристрастност и доказва това пред съответния национален орган по акредитация;

в)

нито акредитираната собствена техническа служба, нито нейният персонал могат да предприемат каквато и да е дейност, която може да се окаже в конфликт с тяхната независимост на преценката или почтеност във връзка с категориите дейности, за чието извършване те са били оправомощени;

г)

акредитираната собствена техническа служба предоставя услугите си изключително на предприятието, от което е част.

3.   Не е необходимо акредитираната собствена техническа служба да се нотифицира на Комисията по смисъла на член 63, но предприятието, от което тази служба е част, или националният орган по акредитация предоставят информация за акредитацията на тази служба на оправомощаващия орган по одобряването, по негово искане.

Член 61

Технически изисквания и процедури за оценка на техническите служби

С цел да се гарантира, едно и също високо ниво на качеството на дейността, извършвана от техническите служби във всички държави членки, на Комисията се предоставя правомощието да приема в съответствие с член 71 делегирани актове относно изискванията, на които трябва да отговарят техническите служби, както и относно процедурата за тяхната оценка в съответствие с член 62 и относно тяхната акредитация в съответствие с член 60.

Член 62

Оценка на уменията на техническите служби

1.   Оправомощаващият орган по одобряването изготвя доклад от оценка, който показва, че кандидата за оправомощаване като техническа служба е бил оценен по отношение на съответствието му с изискванията на настоящия регламент и делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент. Този доклад може да включва и сертификат за акредитация, издаден от орган по акредитация.

2.   Оценката, въз основа на която се изготвя докладът, посочен в параграф 1, се извършва в съответствие с разпоредбите, предвидени в делегиран акт, приет съгласно член 61. Докладът от оценката се преразглежда най-малко на всеки три години.

3.   Докладът от оценката се изпраща на Комисията при поискане. В такива случаи, когато оценката не се основава на сертификат за акредитация, издаден от национален орган по акредитация, който удостоверява, че техническата служба отговаря на изискванията на настоящия регламент, оправомощаващия орган по одобряването представя на Комисията документи, които доказват компетентността на техническата служба и наличието на процедури, с които се гарантира, че техническата служба подлежи на редовно наблюдение от страна на оправомощаващия орган по одобряването и че тя отговаря на изискванията на настоящия регламент и на делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

4.   Органът по одобряването, който желае да бъде оправомощен като техническа служба в съответствие с член 59, параграф 2, доказва съответствието с изискванията посредством оценка, направена от одитори, независими по отношение на извършваната дейност. Тези одитори могат да принадлежат към същата организация, при условие че се ръководят разделно от персонала, занимаващ се с оценяваната дейност.

5.   Акредитирана собствена техническа служба трябва да спазва съответните разпоредби на настоящия член.

Член 63

Процедури за нотификация

1.   Държавите членки нотифицират Комисията по отношение на всяка техническа служба, която са оправомощили, в т.ч.наименованието, адреса, включително електронния адрес, отговорните лица и категорията дейности както и за всяко последващо изменение, свързано с това оправомощаване. В акта за нотификация се посочва за кои области, изброени в приложение I, са били оправомощени техническите служби.

2.   Техническа служба може да извършва описаните в член 59, параграф 1 дейности от името на оправомощаващия орган по одобряването, отговорен за одобряването на типа, само ако Комисията вече е била нотифицирана за нея в съответствие с параграф 1 от настоящия член.

3.   Една и съща техническа служба може да бъде оправомощенаот няколко оправомощаващи органи по одобряването и нотифицирана от държавите членки на тези оправомощаващи органи по одобряването независимо от категорията или категориите дейности, които тя ще извършва в съответствие с член 59, параграф 1.

4.   Комисията се нотифицира за всякакви последващи промени, свързани с оправомощаването.

5.   Ако в изпълнение на даден акт, посочен в приложение I, трябва да бъде оправомощен(а) даден(а) организация или компетентен орган, изпълняващ(а) дейност, която не е включена в съдържащите се в член 59, параграф 1 дейности, нотификацията се извършва в съответствие настоящия член.

6.   Комисията публикува на своята интернет страница списъка и конкретните данни на техническите служби, за които е била нотифицирана в съответствие с настоящия член.

Член 64

Промени свързани с оправомощаването

1.   Когато даден оправомощаващ орган по одобряването е констатирал или е бил информиран, че оправомощената от него техническа служба вече не отговаря на изискванията, установени в настоящия регламент, или не изпълнява задълженията си, оправомощаващия орган по одобряването ограничава или оттегля оправомощаването или временно спира действието му, по целесъобразност, в зависимост от сериозността на неспазването на изискванията или на неизпълнението на задълженията. Държавата членка, която е изпратила нотификация за тази техническа служба, незабавно информира Комисията за това. Комисията съответно изменя публикуваната информация, посочена в член 63, параграф 6.

2.   В случай на ограничаване на оправомощаването, временно спиране на действието му или неговото оттегляне или в случай че техническата служба преустанови дейността си, оправомощаващия орган по одобряването предприема подходящите стъпки, за да гарантира, че досиетата на тази техническа служба се обработват от друга техническа служба или че те се съхраняват на разположение на оправомощаващия орган по одобряването или на органите за надзор на пазара, които могат да ги изискат.

Член 65

Оспорване на компетентността на техническите служби

1.   Комисията проучва всички случаи, в които тя има съмнения или в които пред нея са изразени съмнения по отношение на компетентността на техническа служба или по отношение на това, дали последната продължава да отговаря на изискванията и да изпълнява възложените ѝ отговорности.

2.   При поискване държавата членка на оправомощаващия орган по одобряването предоставя на Комисията цялата информация, свързана с основанията за оправомощаването или за запазване на оправомощаването на съответната техническа служба.

3.   Комисията гарантира, че цялата вътрешна информация, получена по време на проучванията, се третира като поверителна.

4.   Когато Комисията констатира, че дадена техническа служба не отговаря или е престанала да отговаря на изискванията за оправомощаването си, тя информира държавата членка на оправомощаващия орган по одобряването за това, с цел да определи, в сътрудничество с тази държава членка, необходимите коригиращи мерки, и изисква от държавата членка да предприеме тези коригиращи мерки, включително, ако е необходимо, оттегляне на оправомощаването.

Член 66

Задължения на техническите служби при осъществяване на дейността им

1.   Техническите служби извършват категориите дейности, за които те са били оправомощени, от името на оправомощаващия орган по одобряването и в съответствие с процедурите по оценка и изпитване, предвидени в настоящия регламент и в актовете, изброени в приложение I.

Техническите служби наблюдават с цел контрол или сами провеждат необходимите изпитвания за целите на одобряването или проверките, посочени в настоящия регламент или в някой от актовете, изброени в приложение I, освен в случаите, в които се допускат алтернативни процедури. Техническите служби не провеждат изпитвания, оценки или проверки, за които не са били надлежно оправомощени от техния орган по одобряването.

2.   Техническите служби винаги:

а)

позволяват на оправомощаващия орган по одобряването да наблюдава техническата служба по време на оценяването на съответствието, доколкото е целесъобразно; и

б)

без да се засягат разпоредбите на член 57, параграф 9, и член 67, предоставят на своя оправомощаващ орган по одобряването всякаква информация, каквато може да им бъде поискана, относно категории дейности, попадащи в приложното поле на настоящия регламент.

3.   Когато техническа служба констатира, че даден производител не спазва изискванията, установени в настоящия регламент, тя докладва за това пред оправомощаващия орган по одобряването, с цел оправомощаващият орган по одобряването да изиска от производителя да предприеме подходящи коригиращи мерки и съответно да не издава сертификат за одобряване на типа, освен ако не са били предприети подходящи коригиращи мерки, които да са удовлетворителни от гледна точка на органа по одобряването.

4.   Когато в процеса на наблюдение на съответствието на производството след издаването на сертификат за одобряване на типа, дадена техническа служба, действаща от името на оправомощаващия орган по одобряването, констатира, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел вече не съответства на настоящия регламент, тя докладва за това пред оправомощаващия орган по одобряването. Органът по одобряването предприема подходящите мерки, предвидени в член 28.

Член 67

Задължения на техническите служби за предоставяне на информация

1.   Техническите служби информират своя оправомощаващ орган по одобряването за следното:

а)

всяко констатирано несъответствие, което може да наложи отказ, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификата за одобряване на типа;

б)

всякакви обстоятелства, които влияят върху обхвата и условията на тяхното оправомощаване;

в)

всякакви искания за информация, получени от органите за надзор на пазара, във връзка с техните дейности.

2.   При поискване от оправомощаващия орган по одобряването, техническите служби предоставят информация относно дейностите, попадащи в обхвата на тяхното оправомощаване, и относно всякакви други извършвани от тях дейности, включително трансгранични дейности и възлагане на подизпълнители.

ГЛАВА XVII

АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ

Член 68

Актове за изпълнение

За постигането на целите на настоящия регламент и за да се установят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 69, параграф 2, Комисията приема актове за изпълнение, с които се установяват следните мерки за изпълнение:

а)

образци на информационния документ (списъка с данни), и на техническата документация посочени в член 22;

б)

системата за номериране на ЕС сертификатите за одобряване на типа, посочена в член 24, параграф 4;

в)

образецът на ЕС сертификата за одобряване на типа, посочен в член 25, параграф 2;

г)

образецът на протокола за резултатите от изпитванията, приложен към ЕС сертификата за одобряване на типа, посочен в член 25, параграф 3, буква а);

д)

образецът на списъка на приложимите изисквания или актове, посочен в член 25, параграф 6;

е)

общите изисквания относно формата на протокола от изпитванията, посочен в член 27, параграф 1;

ж)

образецът на сертификат за съответствие, посочен в член 33, параграф 2;

з)

образецът на ЕС маркировката за одобряване на типа, посочен в член 34;

и)

разрешенията за издаване на ЕС одобряване на типа при изключение на основание нови технологии или нови концепции, посочено в член 35, параграф 3;

й)

образците на сертификата за одобряване на типа и сертификата за съответствие във връзка с новите технологии и новите концепции, посочени в член 35, параграф 4.

к)

даването на разрешение на държава членка да удължи срока на действие на одобряването на типа, посочено в член 36, параграф 2;

л)

списъкът на частите или оборудването, посочени в член 45, параграф 2;

м)

образецът и система за номерирането на сертификата, посочени в член 46, параграф 3, както и всички аспекти, свързани с процедурата по издаване на разрешение, посочена в този член;

н)

образецът на сертификата, доказващ съответствието пред органа по одобряването на типа, посочен в член 53, параграф 8.

Член 69

Процедура на комитета

1.   Комисията се подпомага от Технически комитет по земеделските превозни средства (ТКЗПС). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 70

Изменение на приложенията

Без да се засягат другите разпоредби на настоящия регламент, свързани с изменението на приложенията към него, на Комисията се предоставя също правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 71 във връзка с измененията на приложение I с цел да се въведат позовавания на регулаторни актове и да се вземат предвид ревизиите.

Член 71

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на определените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 17, параграф 5, член 18, параграф 4, член 19, параграф 6, член 20, параграф 8, член 27, параграф 6, член 28, параграф 6, член 45, параграф 4, член 49, параграф 3, член 53, параграф 12, член 61 и член 70, се делегира на Комисията за срок от пет години, считано от 22 март 2013 г.

3.   Делегирането на правомощията, посочени в член 17, параграф 5, член 18, параграф 4, член 19, параграф 6, член 20, параграф 8, член 27, параграф 6, член 28, параграф 6, член 45, параграф 4, член 49, параграф 3, член 53, параграф 12, член 61 и член 70, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощията, посочени в него. То поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна посочена в него дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   След като приеме делегиран акт, Комисията незабавно нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 17, параграф 5, член 18, параграф 4, член 19, параграф 6, член 20, параграф 8, член 27, параграф 6, член 28, параграф 6, член 45, параграф 4, член 49, параграф 3, член 53, параграф 12, член 61 и член 70, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА XVIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 72

Санкции

1.   Държавите членки предвиждат санкции за икономическите оператори при нарушения на настоящия регламент и делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент. Те предприемат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането на санкциите. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки нотифицират Комисията за тези разпоредби не по-късно от 23 март 2015 г. и незабавно я уведомяват за всички последващи изменения, които ги засягат.

2.   Видовете нарушения, подлежащи на санкция, включват:

а)

подаване на декларации с невярно съдържание в хода на процедурите по одобряването или в хода на процедури, водещи до изземване;

б)

фалшифициране на резултатите от изпитванията за одобряване на типа или за съответствие при експлоатация;

в)

непредоставяне на данни или технически спецификации, което би довело до изземване, отказ или отнемане на одобрение на типа;

г)

използване на измервателно-коригиращи устройства;

д)

отказ за предоставяне на достъп до информация;

е)

икономически оператори които предоставят на пазара превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, подлежащи на одобряване, без такова одобряване, или фалшифициране от тяхна страна на документи или маркировки с такава цел.

Член 73

Преходни разпоредби

1.   Без да се засягат други разпоредби на настоящия регламент, настоящият регламент не обезсилва никое от ЕС одобренията на типа, издадени за превозни средства или за системи, компоненти или отделни технически възли преди 1 януари 2016 г.

2.   Органите по одобряването продължават да издават разширения на одобренията на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, посочени в параграф 1 в съответствие с Директива 2003/37/ЕО и всяка от директивите, изброени в член 76, параграф 1. Тези одобрения не се използват обаче за целите на получаване на одобряване на типа на цялото превозно средство съгласно настоящия регламент.

3.   Чрез дерогация от настоящия регламент новите системи, компоненти, отделни технически възли или превозни средства от типове, за които е получено одобрение на типа на комплектованото средство съгласно Директива 2003/37/ЕО, могат да продължат да бъдат регистрирани, пускани на пазара или пускани в употреба до 31 декември 2017 г. Новите превозни средства от типове, които не подлежат на одобрение на типа съгласно Директива 2003/37/ЕО, могат също да продължат да бъдат регистрирани или пускани в употреба до тази дата в съответствие с правото на държавата членка, в която те се пускат в употреба или регистрират.

В този случай националните органи не забраняват, ограничават или възпрепятстват регистрацията, пускането на пазара или пускането в употреба на превозни средства, които са в съответствие с одобрения тип.

Член 74

Доклад

1.   До 31 декември 2019 г. държавите членки информират Комисията за прилагането на процедурите за одобрение на типа, предвидени в настоящия регламент.

2.   Въз основа на предоставената по параграф 1 информация Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент до 31 декември 2020 г.

Член 75

Преразглеждане

1.   До 31 декември 2022 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и Съвета относно елементите, посочени в параграф 3.

2.   Докладът се основава на консултация със съответните заинтересовани страни и отчита съществуващите в тази връзка европейски и международни стандарти.

3.   До 31 декември 2021 г. държавите членки съобщават на Комисията:

а)

броя на индивидуалните одобрения, които са издадени за превозни средства, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, преди тяхната първа годишна регистрация от националните органи на тази държава членка след 1 януари 2016 г.;

б)

националните критерии, върху които се основават тези одобрения, доколкото тези критерии се отклоняват от изискванията, които са задължителни за издаване на ЕС одобрение на типа.

4.   Докладът се придружава, по целесъобразност, от законодателни предложения и в него се разглежда възможността за включване на индивидуални одобрения в настоящия регламент въз основа на хармонизирани изисквания.

Член 76

Отмяна

1.   Без да се засяга член 73, параграф 2 от настоящия регламент, Директива 2003/37/ЕО, както и директиви 74/347/ЕИО, 76/432/ЕИО, 76/763/ЕИО, 77/537/ЕИО, 78/764/ЕИО, 80/720/ЕИО, 86/297/ЕИО, 86/298/ЕИО, 86/415/ЕИО, 87/402/ЕИО, 2000/25/ЕО, 2009/57/ЕО, 2009/58/ЕО, 2009/59/ЕО, 2009/60/ЕО, 2009/61/ЕО, 2009/63/ЕО, 2009/64/ЕО, 2009/66/ЕО, 2009/68/ЕО; 2009/75/ЕО, 2009/76/ЕО и 2009/144/ЕО се отменят, считано от 1 януари 2016 г.

2.   Позоваванията на отменените директиви се считат за позовавания на настоящия регламент и се тълкуват, по отношение на Директива 2003/37/ЕО, съгласно таблицата за съответствие от приложение III.

Член 77

Изменение на Директива 2006/42/ЕО

Първото тире на член 1, параграф 2, буква д) от Директива 2006/42/ЕО се заменя със следното:

„—

земеделски и горски трактори, с изключение на техниката, монтирана на тези превозни средства,“.

Член 78

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Прилага се от 1 януари 2016 г.

От 22 март 2013 г. националните органи не могат при искане от страна на производител да откажат да издадат ЕС одобряване на типа или национално одобряване на типа за нов тип превозно средство или да забранят регистрацията, пускането на пазара или пускането в употреба на ново превозно средство, ако съответното превозно средство е в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 5 февруари 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

L. CREIGHTON


(1)  ОВ C 54, 19.2.2011 г., стр. 42.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 20 ноември 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 28 януари 2013 г.

(3)  ОВ L 171, 9.7.2003 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24.

(6)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.

(7)  Решение 97/836/ЕО на Съвета от 27 ноември 1997 г. (ОВ L 346, 17.12.1997 г., стр. 78).

(8)  ОВ L 55, 28.2.2011 r., стр. 13.

(9)  ОВ L 191, 15.7.1974 г., стр. 5.

(10)  ОВ L 122, 8.5.1976 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 135.

(12)  ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 38.

(13)  ОВ L 255, 18.9.1978 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 194, 28.7.1980 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 186, 8.7.1986 г., стр. 19.

(16)  ОВ L 186, 8.7.1986 г., стр. 26.

(17)  ОВ L 240, 26.8.1986 г., стр. 1.

(18)  ОВ L 220, 8.8.1987 г., стр. 1.

(19)  ОВ L 173, 12.7.2000 г., стр. 1.

(20)  ОВ L 261, 3.10.2009 г., стр. 1.

(21)  ОВ L 198, 30.7.2009 г., стр. 4.

(22)  ОВ L 198, 30.7.2009 г., стр. 9.

(23)  ОВ L 198, 30.7.2009 г., стр. 15.

(24)  ОВ L 203, 5.8.2009 г., стр. 19.

(25)  ОВ L 214, 19.8.2009 г., стр. 23.

(26)  ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 1.

(27)  ОВ L 201, 1.8.2009 г., стр. 11.

(28)  ОВ L 203, 5.8.2009 г., стр. 52.

(29)  ОВ L 261, 3.10.2009 г., стр. 40.

(30)  ОВ L 201, 1.8.2009 г., стр. 18.

(31)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 33.

(32)  ОВ L 374, 27.12.2006 г., стр. 10.

(33)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(34)  ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЕС ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Член

Предмет

Препратка към регулаторен акт

МПС

Категории превозни средства

T1a

T1b

T2a

T2b

T3a

T3b

T 4.1a

T4.1b

(+)

T 4.2a

T 4.2b

(+)

T 4.3a

T4.3b

Ca

Cb

(++)

Ra

Rb

Sa

Sb

1

17.2 a)

Конструкция на цялото превозното средство

РИБЕ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

2

17.2 б)

Максимална конструктивна скорост, регулатор на скоростта и устройства за ограничаване на скоростта

РИБЕ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

3

17.2 б)

Спирачни устройства и връзка със спирачките на ремаркето

РИСС

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

17.2 б)

Кормилно управление за бързоходни трактори

РИБЕ (въз основа на правило 79 на ИКЕ на ООН, пр. [нов номер])

Y

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

I

NA

NA

NA

NA

5

17.2 б)

Кормилно управление

РИБЕ

Y

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

I

NA

NA

NA

NA

NA

6

17.2 б)

Устройство за измерване на скоростта

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

7

17.2 в)

Поле на видимост и чистачки на предното стъкло

РИБЕ (въз основа на правило 71 на ИКЕ на ООН, пр. 1)

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

8

17.2 в)

Стъкла

РИБЕ (въз основа на правило 43 на ИКЕ на ООН, пр. 2, изм. 3, доп. 11)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

9

17.2 в)

Огледала за виждане назад

РИБЕ

Y

X

X

X

X

NA

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

10

17.2. в)

Системи за информиране на водача

РИБЕ

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

11

17.2 г)

Светлинни, светлинно-сигнални устройства и техните светлинни източници

РИБЕ (въз основа на

правило 3 на ИКЕ на ООН, пр. 3, изм. 1, доп. 11; правило 4 на ИКЕ на ООН, пр. 4, доп. 14;

правило 4 на ИКЕ на ООН, доп. 7 към серия от изменения 02; правило 6 на ИКЕ на ООН, пр. 4, доп. 17; правило 7 на ИКЕ на ООН, пр. 4, доп. 15;

правило 19 на ИКЕ на ООН, пр. 5, доп. 1; правило 23 на ИКЕ на ООН, пр. 2, доп. 15;

правило 31 на ИКЕ на ООН, доп. 7 към серия от изменения 02;

правило 37 на ИКЕ на ООН, доп. 36 към серия от изменения 03;

правило 38 на ИКЕ на ООН, пр. 2, доп. 14; правило 98 на ИКЕ на ООН, пр. 1, доп. 11;

правило 99 на ИКЕ на ООН, допълнение 6 към първоначалната версия на регламента;

правило 112 на ИКЕ на ООН, серия от изменения 01;

правило 113 на ИКЕ на ООН, допълнение 9 към първоначалната версия на регламента;)

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

17.2 г)

Светлинни инсталации

РИБЕ (въз основа на правило 86 на ИКЕ на ООН, изм. [нов номер])

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

13

17.2 д)

Защита на пътниците в превозното средство, включително вътрешното обзавеждане, облегалките за глава, предпазните колани, вратите на превозното средство

РИБЕ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

14

17.2 е)

Външна страна на превозното средство и неговите принадлежности

РИБЕ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

17.2 ж)

Електромагнитна съвместимост

РИБЕ

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

16

17.2 з)

Устройство за звуков сигнал

РИБЕ

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

17

17.2 и)

Отоплителни системи

РИБЕ

Y

X

X

X

X

X

NA

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

18

17.2 й)

Устройства срещу неразрешено използване

РИБЕ

Y (само за категории Т и С)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

19

17.2 к)

Регистрационна табела

РИБЕ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

20

17.2 к)

Регистрационна табела и маркировка

РИБЕ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

21

17.2 л)

Размери и маса на ремаркето

РИБЕ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

22

17.2 л)

Максимална маса с товар

РИБЕ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

17.2 л)

Маса на противотежестите

РИБЕ

 

X

X

X

X

NA

NA

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

24

17.2 м)

Безопасност на електрическите системи

РИБЕ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

17.2 а), 17.2 м), 18.2 л)

Резервоар за гориво

РИБЕ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

26

17.2 н)

Задни защитни приспособления

РИБЕ

 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

27

17.2 о)

Странична защита

РИБЕ

 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

NA

NA

28

17.2 п)

Товарни платформи

РИБЕ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

29

17.2 р)

Устройства за теглене

РИБЕ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

30

17.2 с)

Гуми

РИБЕ (въз основа на правило 106 на ИКЕ на ООН, изм. 5, доп. 6)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

X

X

X

X

31

17.2 т)

Системи против изпръскване

РИБЕ

Y

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

NA

NA

X

NA

NA

32

17.2 у)

Устройство за заден ход

РИБЕ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

33

17.2 ф)

Вериги

РИБЕ

 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

34

17.2 х)

Механични теглително-прикачни устройства

РИБЕ

 

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

35

18.2 а)

Защитни конструкции при преобръщане

РИППС (протокол от изпитванията, който е алтернатива на протокола, включен в приложното поле на ОИСР, изменен Код 3)

 

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

36

18.2 а)

Защитни конструкции при преобръщане (верижни трактори)

РИППС (протокол от изпитванията, който е алтернатива на протокола, включен в приложното поле на ОИСР, изменен правилник 8)

 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

37

18.2 а)

Защитни конструкции при преобръщане (статични изпитвания)

РИППС (протокол от изпитванията, който е алтернатива на протокола, включен в приложното поле на ОИСР, изменен Код 4)

 

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

38

18.2 а)

Защитни конструкции при преобръщане, монтирани отпред (трактори с тясна колея)

РИППС (протокол от изпитванията, който е алтернатива на протокола, включен в приложното поле на ОИСР, изменен Код 6)

 

NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

39

18.2 а)

ROPS, Защитни конструкции при преобръщане, монтирани отзад (трактори с тясна колея)

РИППС (протокол от изпитванията, който е алтернатива на протокола, включен в приложното поле на ОИСР, изменен Код 7)

 

NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

40

18.2 б)

FOPS, Защитни конструкции от падащи предмети

РИППС (протокол от изпитванията, който е алтернатива на протокола, включен в приложното поле на ОИСР, изменен Код 10)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

41

18.2 в)

Седалки за пътници

РИППС

 

X

X

NA

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

42

18.2 г)

Нивото на шум, на което е изложен водачът

РИППС

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

43

18.2 д)

Седалка за водача

РИППС

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

44

18.2 е)

Работно пространство, достъп до мястото на водача

РИППС

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

45

18.2 ж)

Приспособленията за задвижване

РИППС

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

46

18.2 з)

Защитата на движещи се компоненти

РИППС

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

47

18.2 и)

Закрепващи устройства за обезопасителни колани

РИППС (протокол от изпитванията, който е алтернатива на протокола, включен в приложното поле на ОИСР, изменени Кодове 3, 4, 6, 7, 8)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

48

18.2 й)

Предпазни колани

РИППС

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

49

18.2 к)

Системи за защита от проникване на предмети

РИППС

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

50

18.2 л)

Изпускателна уредба

РИППС

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

51

18.2 л), 18.2 н), 18.2 р), 18.4

Ръководство за експлоатация.

РИППС

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

52

18.2 о)

Органи за управления, включително по-специално устройства за аварийно и автоматично спиране

РИППС

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

53

18.2 п)

Защита от механични опасности, различни от споменатите в член 18, параграф 2, букви а), б), ж) и к), включително защита от разкъсване на тръби, пренасящи течности, и неконтролирано движение на превозното средство

РИППС

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

54

18.2 с), 18.2 п)

Защитни и предпазни устройства

РИППС

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

55

18.2 л), 18.2 т), 18.2 р), 18.4

Информация, предупреждения и маркировки

РИППС

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

56

18.2 у)

Материали и изделия

РИППС

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

57

18.2 ф)

Акумулатори

РИППС

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

58

18.4

Авариен изход

РИППС

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

 

59

18.2 л), 18.4

Система за вентилация и филтрация на въздуха в кабината

РИППС

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

60

18.4

Скорост на горене на материалите в кабината

РИППС

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

61

19.2 а)

Емисии на замърсители

РИЕДХ (етапи на прилагане на ограниченията на емисиите съгласно 2000/25/ЕО и 97/68/ЕО)

 

X

X

X

X

X

Ако е в обхвата на директивата

X

Ако е в обхвата на директивата

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

62

19.2 б)

Ниво на звука извън превозното средство

РИЕДХ (гранични стойности по 2009/63/ЕО)

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

(+)= ако в рамките на категорията е създадена подобна подкатегория

(++)= единствено за подкатегории, отговарящи на обозначените с индекс „b“ подкатегории в рамките на категория Т

X= приложимо

I= същото, както за T в зависимост от категорията

Y= съответните актове за моторни превозни средства се приемат като равностойни, съгласно посоченото в делегирания акт.

Z= приложимо единствено за сменяема прикачна техника, попадащо в категория R поради това, че съотношението между технически допустимата максимална маса с товар и масата без товар е равно или по-голямо от 3,0 (член 3, определение 9);

NA= не e приложимо

РИБЕ= Регламент относно изискванията по отношение на безопасността при експлоатация (делегиран акт)

РИППС= Регламент относно изискванията по отношение на производството на превозни средства (делегиран акт)

РИЕДХ= Регламент относно изискванията по отношение на екологичните и динамичните характеристики (делегиран акт)

РИСС= Регламент относно изискванията по отношение на спирачните системи (делегиран акт)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА МАЛКИ СЕРИИ

Броят на единиците в рамките на даден тип, които трябва да бъдат предоставени на пазара, регистрирани или пуснати в употреба годишно във всяка държава-членка, не трябва да надвишава стойността, показана по-долу за съответната категория превозно средство.

Категория

Брой единици (за всеки тип)

T

150

C

50


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

(съгласно член 76)

Директива 2003/37/ЕО

Настоящият регламент

Член 1

Членове 1 и 2

Член 2

Член 3

Член 3

Членове 20–23

Член 4

Членове 22, 24 и 26

Член 5

Членове 29–31

Член 6

Членове 33 и 34

Член 7

Членове 5, 38 и 40

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 38, параграф 2

Членове 35–37 и член 39

Член 9

Член 37

Член 10

Член 39

Член 11

Членове 35 и 36

Член 12

Членове 49 и 50

Член 13

Членове 8 и 28

Член 14

Член 24

Член 15

Членове 41–48

Член 16

Членове 41 и 44

Член 17

Член 44

Член 18

Член 48

Член 19

Членове 68, 70 и 71

Член 20

Член 69

Член 21

Член 5 и членове 57–67

Член 22

Член 23

Член 24

Член 25

Член 26


2.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/52


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 168/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 януари 2013 година

относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. За тази цел цялостна система за ЕО одобряване на типа на дву- или триколесните превозни средства беше установена с Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) относно одобряването на типа на такива превозни средства. Тези принципи следва да продължат да се прилагат и в настоящия регламент и в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети на основание настоящия регламент.

(2)

Вътрешният пазар следва да се основава на прозрачни, прости и последователни правила, които осигуряват правна сигурност и яснота, от която могат да извлекат ползи предприятията и потребителите.

(3)

С цел опростяване и ускоряване на приемането на законодателството относно одобряването на типа, в законодателството на Съюза за одобряване на типа на превозни средства бе въведен нов регулаторен подход, в съответствие с който законодателят чрез обикновена законодателна процедура установява само основните правила и принципи и делегира на Комисията определянето на допълнителните технически предписания. Поради това, с оглед на основните изисквания, настоящият регламент следва да установи само базовите разпоредби за безопасността при експлоатация и екологичните характеристики и да оправомощи Комисията да формулира техническите спецификации.

(4)

Настоящият регламент не следва да засяга мерките на национално равнище или на равнището на Съюза по отношение на използването на превозни средства от категория L по пътищата, като например специални изисквания за свидетелствата за управление на МПС, ограничения на максималната скорост или мерки за регулиране на достъпа до определени пътища.

(5)

Надзорът на пазара в автомобилния сектор и по-специално при превозните средства от категория L следва да бъде подобрен, като се засилят правните разпоредби по отношение на съответствието на производството и като се посочат задълженията на икономическите оператори от веригата на доставка. По-конкретно следва да се изяснят ролята и отговорностите на органите в държавите членки, които отговарят за одобряването на типа и надзора на пазара, и да се поставят по-високи изисквания по отношение на уменията, задълженията и дейността на техническите служби, които извършват изпитвания за одобряването на типа на превозни средства. Осигуряването на спазването на изискванията за одобряване на типа и за съответствие на производството, включени в законодателството, регулиращо автомобилния сектор, следва да продължи да бъде основната отговорност на органите по одобряването, докато правомощията по надзор на пазара могат да бъдат поделени между различни национални органи. Ефективната координация и наблюдение на равнището на Съюза и на национално равнище следва да гарантират, че органите по одобряването и органите за надзор на пазара прилагат ефективно новите мерки.

(6)

Задълженията на националните органи, установени в разпоредбите за надзор на пазара в настоящия регламент, са по-конкретни от съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти (4).

(7)

Настоящият регламент следва да съдържа основни изисквания за опазване на околната среда и за безопасност при експлоатацията на превозните средства. Основните елементи от съответните изисквания на настоящия регламент се основават на резултатите от оценката на въздействието от 4 октомври 2010 г., направена от Комисията, с която се анализират различните варианти, като се изброяват възможните предимства и недостатъци във връзка с икономическите аспекти, опазването на околната среда, безопасността и обществените аспекти. В този анализ бяха включени както количествени, така и качествени аспекти. След сравняване на различните варианти предпочитаните варианти бяха установени и избрани за основа на настоящия регламент.

(8)

Целта на настоящия регламент е да се определят хармонизирани правила за одобряването на типа на превозни средства от категория L, за да се гарантира функционирането на вътрешния пазар. Превозните средства от категория L са дву-, три- или четириколесни превозни средства, като например двуколесни моторни превозни средства, триколесни и четириколесни моторни превозни средства. Освен това настоящият регламент има за цел да опрости настоящата правна рамка, да се намалят емисиите от превозни средства от категория L, като по този начин се постигне по-пропорционален дял за тези превозни средства в общите емисии от автомобилния транспорт, да се увеличи общото равнище на безопасност, да се осигури адаптиране към техническия прогрес и да се укрепят правилата за надзор на пазара.

(9)

За да се гарантира високо равнище на безопасност при експлоатация на превозните средства, безопасни условия на труд и опазване на околната среда, следва да бъдат хармонизирани техническите изисквания и екологичните стандарти, приложими към превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли по отношение на одобряването на типа.

(10)

Монтажът на определени системи, компоненти или отделни технически възли след като превозните средства са били пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба, не следва да пречи на постигането на целите на настоящия регламент. Поради това следва да се вземат подходящи мерки, с които да се гарантира, че системите, компонентите или отделните технически възли, които могат да бъдат монтирани в превозните средства и които могат значително да нарушат функционирането на особено важните за опазването на околната среда или за безопасността при експлоатация системи, се контролират от одобряващ орган преди да бъдат пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба.

(11)

Директива 95/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 2 февруари 1995 г. относно максималната проектна скорост, максималния момент на въртене и максималната нетна мощност на двигателя на дву- или триколесни моторни превозни средства (5) дава избор на държавите членки да отказват начална регистрация и последваща регистрация на своя територия на превозно средство с максимална нетна мощност, по-висока от 74 kW. Предвижданото съотношение между безопасността и ограничението на максималната мощност не беше потвърдено в редица научни проучвания. Поради тази причина и за да се отстранят вътрешните препятствия пред търговията на пазара на Съюза, посочената възможност не следва да се запази в бъдеще. Следва да бъдат въведени други по-ефективни мерки за безопасност, които да спомогнат да се намали големият брой смъртни случаи и наранявания при пътнотранспортни произшествия сред водачите на двуколесни моторни превозни средства в Съюза.

(12)

С настоящия регламент се установяват екологични изисквания за два етапа с втори етап (Евро 5), задължителен за нови типове превозни средства, считано от 1 януари 2020 г., като по този начин се създава дългосрочно предвидимост при планирането, което правят производителите на превозни средства и доставчиците. Въз основа на налични в бъдеще данни проучване на въздействието върху околната среда, изисквано от настоящия регламент, следва да предостави допълнителна подкрепа чрез моделиране, анализ на техническата осъществимост и разходната ефективност въз основата на последните налични данни. Наред с това проучването, inter alia, следва да оцени осъществимостта и разходната ефективност на изискванията за изпитване за съответствие в употреба, изискванията за емисиите извън рамките на цикъла, както и гранична стойност на броя на частиците при емисиите за определени (под-)категории. Въз основа на резултатите от проучването Комисията следва да обмисли възможността за представяне на предложение за въвеждане на нови елементи в бъдещото законодателство за одобряване на типа след предвидените в настоящия регламент етапи.

(13)

Предназначението на системата за ЕС одобряване на типа е да даде възможност на всяка държава членка да потвърди, че всеки тип превозно средство е преминало проверките, предвидени в настоящия регламент, в делегираните актове и в актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, и че производителят на превозното средство е получил сертификат за одобряване на типа. Тя освен това задължава производителите да издават сертификат за съответствие за всяко превозно средство, произведено в съответствие с одобрения на тип. Когато едно превозно средство се придружава от такъв сертификат, то следва да има разрешение да бъде предоставяно на пазара и регистрирано, за да се ползва на цялата територия на Съюза.

(14)

С оглед осигуряване на правилното прилагане и функциониране на процедурата за контрол на съответствието на производството, която е един от крайъгълните камъни на системата за ЕС одобряване на типа, производителите следва редовно да бъдат проверявани от компетентен орган или от квалифицирана техническа служба, оправомощена за целта.

(15)

В настоящия регламент се определят множество специфични изисквания по отношение на безопасността и опазването на околната среда. Поради това е важно да бъдат установени разпоредби, с които да се гарантира, че когато дадено превозно средство е източник на сериозен риск за потребителите или за околната среда, производителят или всеки друг икономически оператор от веригата на доставката взема ефективни предпазни мерки, включително изземане на превозни средства по смисъла на член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008. По тази причина органите по одобряването следва да имат възможност да преценяват дали тези мерки са достатъчни.

(16)

В определени ограничени случаи е целесъобразно да се допусне национално одобряване на типа за малки серии. За да се избегнат злоупотреби, опростените процедури за малки серии от превозни средства следва да се сведат до случаите на много ограничено производство. Необходимо е следователно точно да се дефинира понятието „малки серии“ по отношение на броя на произведените превозни средства.

(17)

Съюзът е договаряща страна по Спогодбата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемането на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания („Ревизирана спогодба от 1958 г.“) (6). С цел опростяване на законодателството относно одобряването на типа в съответствие с препоръките на публикувания от Комисията през 2006 г. доклад, озаглавен „CARS 21: Конкурентна регулаторна рамка за автомобилостроенето през 21-ви век“, е целесъобразно да бъдат отменени всички отделни директиви, без да се намалява нивото на защита. Изискванията, установени в посочените директиви, следва да бъдат пренесени в настоящия регламент или в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент, и следва да бъдат заменени, където е необходимо, с препратки към съответните правила на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН), в подкрепа на които Съюзът е гласувал или към които Съюзът се е присъединил и които са приложени към Ревизираната спогодба от 1958 г. За да се намали административната тежест на процеса по одобряване на типа, следва да се позволи на производителите на превозни средства да получават одобрение на типа в съответствие с настоящия регламент, когато е подходящо, като получат одобрение директно по съответните правила на ИКЕ на ООН, посочени в приложенията към настоящия регламент или в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

(18)

Следователно правилата на ИКЕ на ООН и измененията към тях, в подкрепа на които Съюзът е гласувал, в приложение на Решение 97/836/ЕО, следва да се включат в рамките на законодателството за ЕС одобряване на типа. Съответно на Комисията следва да се делегират правомощия за приемането на необходимите адаптации в приложенията към настоящия регламент или делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

(19)

Неограниченият достъп до информация за ремонта на превозните средства чрез стандартизиран формат, който да може да се използва за извличане на техническата информация, и ефективната конкуренция на пазара за информационни услуги за ремонт и поддръжка на превозните средства са необходими за по-доброто функциониране на вътрешния пазар, особено по отношение на свободното движение на стоки, свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги. Голяма част от тази информация е свързана със системите за бордова диагностика и тяхното взаимодействие с другите системи на превозното средство. Уместно е да се утвърдят технически спецификации, които интернет страниците на производителите трябва да следват, както и целенасочени мерки за осигуряване на приемлив достъп за малките и средните предприятия.

(20)

С цел да се осигурят еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (7).

(21)

С цел допълване на настоящия регламент с нови технически предписания, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изискванията по отношение на екологичните и динамичните характеристики, на безопасността при експлоатация и на конструкцията на превозното средство. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(22)

Държавите членки следва да установят правила за санкциите, приложими при нарушаване на настоящия регламент и на делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, и да гарантират тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(23)

С цел постигане на възможност за оценка и решение на това, дали задължителното монтиране на усъвършенствани спирачни системи да се прилага и за други категории мотоциклети, Комисията следва да докладва пред Европейския парламент и Съвета въз основата на, inter alia, данни за пътнотранспортните произшествия (ПТП), предоставени от държавите членки.

(24)

Въпреки че нищо в настоящия регламент не препятства държавите членки да продължат да прилагат съответните си системи за индивидуално одобряване, Комисията следва да докладва на Европейския парламент и Съвета относно функционирането на тези национални системи въз основа на информацията, предоставена от държавите членки, с цел преразглеждане на въпроса дали да представи законодателно предложение за хармонизиране на системите за индивидуално одобряване на равнището на Съюза.

(25)

В контекста на преразглеждането на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (8), разграничаването между настоящия регламент и Директива 2007/46/ЕО следва да се обмисли с оглед на опита на държавите членки, придобит във връзка с прилагането на регламента, в частност с цел гарантиране на лоялна конкуренция между категориите превозни средства.

(26)

В интерес на яснотата, предвидимостта, рационалността и опростяването, както и с цел намаляване на тежестта за производителите на превозни средства, настоящият регламент следва да съдържа само ограничен брой етапи на изпълнение за въвеждането на нови равнища на емисиите и изисквания за безопасност. На промишлеността следва да се предостави достатъчно време, за да се адаптира към новите разпоредби, установени в настоящия регламент, и към техническите спецификации и административните разпоредби, установени в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент. Своевременното определяне на изисквания е от съществено значение, за да се гарантира, че производителите ще имат достатъчно време, за да разработят, изпитат и внедрят технически решения в серийното производство на превозни средства и заедно с производителите и органите по одобряването в държавите членки да въведат необходимите административни системи.

(27)

Директива 2002/24/ЕО и отделните директиви, посочени в същата директива, бяха многократно и съществено изменяни. В интерес на яснотата, рационалността и опростяването, Директива 2002/24/ЕО и отделните директиви, посочени в същата директива, следва да бъдат отменени и заменени с един регламент и малък брой делегирани актове и актове за изпълнение. С приемането на регламент се осигурява, че съответните разпоредби се прилагат пряко, актуализират се много по-бързо и чрез тях по-ефикасно се отчита техническият прогрес.

(28)

Следните директиви следва да бъдат отменени:

Директива 2002/24/ЕО;

Директива 93/14/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно спирачните системи на двуколесни и триколесни моторни превозни средства (9);

Директива 93/30/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно устройствата за звуков сигнал на дву- или триколесни моторни превозни средства (10);

Директива 93/33/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно устройствата за защита срещу неразрешена употреба на двуколесни или триколесни моторни превозни средства (11);

Директива 93/93/ЕИО на Съвета от 29 октомври 1993 г. относно масите и размерите на двуколесните и триколесните моторни превозни средства (12);

Директива 95/1/ЕО;

Директива 97/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1997 г. относно някои компоненти или характеристики на двуколесните или триколесните моторни превозни средства (13);

Директива 2000/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. относно скоростомера на дву- и триколесните моторни превозни средства (14);

Директива 2002/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. относно намаляване замърсяването на въздуха с вредни емисии от двуколесни и триколесни моторни превозни средства (15);

Директива 2009/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно мястото за монтиране на задната регистрационна табела на дву- или триколесни моторни превозни средства (16);

Директива 2009/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на дву- или триколесните моторни превозни средства (17);

Директива 2009/78/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно стойки на двуколесни моторни превозни средства (18);

Директива 2009/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно ръкохватките за пътници на двуколесни моторни превозни средства (19);

Директива 2009/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно символите за идентификацията на органите за управление, сигналните устройства и информационно-екранните устройства при дву- и триколесни моторни превозни средства (20);

Директива 2009/139/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно регламентираните обозначения на дву- или триколесните моторни превозни средства (21).

(29)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно определянето на хармонизирани правила за административните и техническите изисквания за одобряване на типа на превозни средства от категория L и за надзор на пазара на такива превозни средства, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно, поради своя мащаб и последици, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

1.   С настоящия регламент се установяват административните и техническите изисквания за одобряване на типа на всички нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, посочени в член 2, параграф 1.

Настоящият регламент не се прилага за индивидуално одобряване на превозни средства. Въпреки това държавите членки, които издават такива индивидуални одобрения, приемат всяко одобрение на типа на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, издадено съгласно настоящия регламент, вместо съгласно приложимите национални разпоредби.

2.   Настоящият регламент установява изискванията за надзор на пазара на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, които подлежат на одобряване съгласно настоящия регламент. Настоящият регламент също така установява изисквания за надзор на пазара на части и оборудване за такива превозни средства.

3.   Настоящият регламент не засяга прилагането на законодателството относно безопасността на движението по пътищата.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на всички дву-, три- и четириколесни превозни средства, както са категоризирани в член 4 и приложение I („превозни средства от категория L“), които са предназначени за движение по обществените пътища, включително тези, които са проектирани и изработени на един или повече етапи, и по отношение на системи, компоненти и отделни технически възли, както и части и оборудване, проектирани и изработени за посочените превозни средства.

Настоящият регламент се прилага също и по отношение на ендуро мотоциклети (L3e-AxE (x = 1, 2 или 3), траял мотоциклети (L3e-AxT (x = 1, 2 или 3) и тежки четириколесни за всякакви терени (L7e-B) съгласно категоризирането в член 4 и приложение I.

2.   Настоящият регламент не се прилага за следните превозни средства:

а)

превозни средства с максимална конструктивна скорост, ненадвишаваща 6 km/h;

б)

превозни средства, предназначени да бъдат използвани изключително от лица с физически увреждания;

в)

превозни средства, предназначени да се управляват от пешеходци;

г)

превозни средства, предназначени изключително за използване в състезания;

д)

превозни средства, проектирани и произведени за използване от въоръжените сили, гражданската отбрана, противопожарните служби, силите, отговорни за поддържане на обществения ред и службите за спешна медицинска помощ;

е)

земеделски или горски превозни средства, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (22), машини, попадащи в обхвата на Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1997 г. за сближаване законодателствата на държавите-членки във връзка с мерките за ограничаване емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника (23) и Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините (24), и моторни превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2007/46/ЕО;

ж)

превозни средства, предназначени главно за използване извън пътя и проектирани да се движат по повърхности без настилка;

з)

велосипеди с подпомагане на задвижването от педалите, които са оборудвани със спомагателен електродвигател с максимална постоянна номинална мощност, по-малка или равна на 250 W, при които двигателят се спира, щом велосипедистът престане да върти педалите, или в противен случай осигуряваното от двигателя задвижване се намалява постепенно и накрая се изключва напълно, преди превозното средство да достигне скорост 25 km/h;

и)

самобалансиращи се превозни средства;

й)

превозни средства, които не са оборудвани с най-малко едно място за сядане;

к)

превозни средства, оборудвани с каквото и да е място за сядане на водача с височина на точка R ≤ 540 mm за категории L1e, L3e и L4e или ≤ 400 mm за категории L2e, L5e, L6e и L7e.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент и на актовете, изброени в приложение II, освен ако в тях не е предвидено друго, се прилагат следните определения:

1.

„одобряване на типа“ означава процедурата, с която орган по одобряването удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания;

2.

„сертификат за одобряване на типа“ означава документ, чрез който органът по одобряването официално удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел е одобрен;

3.

„одобряване на типа на цялото превозно средство“ означава одобряване на типа, с което орган по одобряването удостоверява, че типът на дадено некомплектовано, комплектовано или напълно комплектовано превозно средство отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания;

4.

„ЕС одобряване на типа“ означава процедурата, с която орган по одобряването удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания на настоящия регламент;

5.

„ЕС сертификат за одобряване на типа“ означава сертификат, съставен въз основа на образеца, установен в акта за изпълнение, приет съгласно настоящия регламент, или въз основа на формуляра за съобщение, установен в съответните правила на ИКЕ на ООН, посочени в настоящия регламент или в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент;

6.

„одобряване на типа на система“ означава одобряване на типа, с което орган по одобряването удостоверява, че дадена система, монтирана в конкретен тип превозно средство, отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания;

7.

„одобряване на типа на отделен технически възел“ означава одобряване на типа, с което орган по одобряването удостоверява, че отделният технически възел отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания по отношение на един или повече определени типове превозни средства;

8.

„одобряване на типа на компонент“ означава одобряване на типа, с което орган по одобряването удостоверява, че даден компонент отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания, без да бъде монтиран в превозно средство;

9.

„национално одобряване на типа“ означава процедура за одобряване на типа, установена от националното право на държава членка, чиято валидност се ограничава до територията на тази държава членка;

10.

„сертификат за съответствие“ означава документ, който се издава от производителя и удостоверява, че произведеното превозно средство отговаря на одобрения тип превозно средство;

11.

„базово превозно средство“ означава всяко превозно средство, което се използва в първоначалния етап на многоетапния процес на одобряване на типа;

12.

„некомплектовано превозно средство“ означава превозно средство, което подлежи на допълнително комплектоване на поне още един следващ етап, за да отговаря на съответните технически изисквания на настоящия регламент;

13.

„напълно комплектовано превозно средство“ означава превозно средство, което е преминало през процеса на многоетапно одобряване на типа и отговаря на съответните технически изисквания на настоящия регламент;

14.

„комплектовано превозно средство“ означава превозно средство, което не се нуждае от допълнително комплектоване, за да отговаря на съответните технически изисквания на настоящия регламент;

15.

„система“ означава съвкупност от устройства, свързани с цел изпълнение на една или няколко специфични функции в превозно средство и която отговаря на изискванията на настоящия регламент или на някой от делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент;

16.

„компонент“ означава устройство, което трябва да отговаря на изискванията на настоящия регламент или на някой от делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, което е предназначено да бъде част от превозно средство и чийто тип може да бъде одобрен отделно от превозното средство в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, ако тези актове съдържат изрични разпоредби за това;

17.

„отделен технически възел“ означава устройство, което трябва да отговаря на изискванията на настоящия регламент или на някой от делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, и което е предназначено да бъде част от превозно средство, и чийто тип може да бъде одобрен отделно, но само по отношение на един или няколко определени типа превозни средства, ако тези актове съдържат изрични разпоредби за това;

18.

„части“ означава изделия, използвани за сглобяване на превозно средство, както и резервни части;

19.

„оборудване“ означава всяко изделие, различно от части, което може да бъде добавено към или инсталирано на превозно средство;

20.

„оригинални части или оборудване“ означава части или оборудване, които са произведени според спецификациите и производствените стандарти, предвидени от производителя на превозното средство за производството на части или оборудване за сглобяване на въпросното превозно средство; това включва части или оборудване, които се произвеждат на същата производствена линия като посочените части или оборудване; освен ако не се докаже противното, се счита, че частите или оборудването са оригинални части или оборудване, ако производителят удостовери, че те отговарят на качеството на компонентите, използвани за сглобяването на въпросното превозно средство, и които са произведени в съответствие със спецификациите и производствените стандарти на производителя на превозното средство;

21.

„резервни части“ означава изделия, които се монтират във или на превозно средство, така че да заместят оригинални части на това превозно средство, включително продукти като смазочни материали, които са необходими за употребата на превозното средство, с изключение на горивото;

22.

„безопасност при експлоатация“ означава липсата на неприемлив риск от физическо нараняване или увреждане на здравето на хора или на имущество, дължащи се на опасности, причинени от неизправност на механични, хидравлични, пневматични, електрически или електронни системи, компоненти или отделни технически възли;

23.

„усъвършенствани спирачни системи“ означава антиблокираща спирачна система, комбинирана спирачна система или и двете;

24.

„антиблокираща спирачна система “ означава система, която регистрира приплъзването на колелото и автоматично променя налягането, което създава спирачното усилие в колелото/колелата, за да ограничи приплъзването на колелото;

25.

„комбинирана спирачна система“ означава:

а)

за превозни средства от категория L1е и L3е: работна спирачна система, при която най-малко две спирачки на различни колета се задействат при задействането на един контролен орган;

б)

за превозни средства от категория L4е: работна спирачна система, при която спирачките най-малко на предните и на задните колела се задействат при задействането на един контролен орган (ако задното колело и колелото на коша ползват една спирачна система, тя се смята за задна спирачка);

в)

за превозни средства от категории L2e, L5e, L6e и L7e: работна спирачна система, при която спирачките на всички колета се задействат при задействането на един контролен орган;

26.

„автоматично включване на светлините“ означава включването на системата за осветяване на превозното средство, ако ключът за запалването или ключът за включване на двигателя е в положение „включено“;

27.

„устройство, регулиращо замърсяването“ означава онези компоненти от превозното средство, които регулират или ограничават емисиите в отработилите газове и/или емисиите от изпаряване;

28.

„резервно устройство, регулиращо замърсяването“ означава устройство, регулиращо замърсяването, или комбинация от такива устройства, предназначени за замяна на оригиналното устройство, регулиращо замърсяването, които могат да бъдат одобрени като отделен технически възел;

29.

„място за сядане“ означава:

а)

седалка тип седло за водача или за пътник, използвано за сядане в изправено положение; или

б)

всяка седалка, на която може да седне най-малко един човек с размерите на антропоморфен манекен, представляващ човек, спадащ към 50-ия перцентил, в случая на водача;

30.

„двигател със запалване чрез сгъстяване“ или „СI двигател“ означава двигател с вътрешно горене, който работи на принципа на „цикъла на Дизел“;

31.

„двигател с принудително запалване“ или „PI двигател“ е двигател с вътрешно горене, който работи на принципа на „цикъла на Ото“;

32.

„хибридно превозно средство“ означава моторно превозно средство, което за привеждането си в движение е оборудвано с най-малко два различни преобразувателя на енергия и с две различни системи за съхраняване на енергията (в превозното средство);

33.

„хибридно електрическо превозно средство“ означава превозно средство което, за целите на механичното задвижване, черпи енергия от следните два източника за съхраняване на енергия/мощност в превозното средство:

а)

гориво за потребление;

б)

акумулаторна батерия, кондензатор, маховик/генератор или друго устройство за съхранение на електрическа енергия или мощност.

Това определение включва също и превозни средства, които черпят енергия от гориво за потребление само с цел презареждане на устройство за съхраняване на електрическа енергия/мощност;

34.

„задвижване“ означава двигател с вътрешно горене, електрически двигател, хибридна система или комбинация от посочените типове двигатели или от други типове двигатели;

35.

„номинална постоянна максимална мощност“ означава максималната мощност за тридесет минути на изходящия вал на електрически двигател съобразно посоченото в Правило № 85 на ИКЕ на ООН;

36.

„максимална ефективна мощност“ означава максималната мощност на двигател с вътрешно горене, достигната на изпитвателния стенд, в края на коляновия вал или еквивалентен компонент;

37.

„измервателно-коригиращо устройство“ означава което и да е устройство, реагиращо на температурата, скоростта на превозното средство, честотата на въртене и/или натоварването на двигателя, предавката от предавателната кутия, разреждането в колектора или друг параметър, с цел да активира, модулира, забави или деактивира която и да е част на системата за контрол на емисиите или на системата за последваща обработка на отработилите газове, и което намалява ефективността на системата за контрол на емисиите при условия, каквито могат да се очакват при нормална работа и употреба на превозното средство;

38.

„устойчивост“ означава свойството на компонентите и системите да не се променят, така че екологичните характеристики, съобразно установеното в член 23 и приложение V, да могат да се спазват след достигането на пробега, определен в приложение VII, така че безопасността при експлоатация на превозното средство да бъде гарантирана, ако то се използва при нормални обстоятелства и съобразно предназначението си, и е обслужвано в съответствие с препоръките на производителя;

39.

„обем на двигателя“ означава:

а)

за бутални двигатели, номиналният работен обем на двигателя;

б)

за роторно-бутални двигатели (тип Ванкел), удвоеният номинален работен обем на двигателя;

40.

„емисии от изпаряване“ означава въглеводородните пари, изпускани от системата за съхранение и подаване на гориво на моторно превозно средство, а не емисиите в отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител;

41.

„изпитване SHED“ означава изпитване на превозното средство в затворена камера за определяне на емисиите от изпаряване, при което се извършва специално изпитване за емисиите от изпаряване;

42.

„система за газообразно гориво“ означава система, съставена от компоненти за съхраняване на газообразно гориво, за подаване на гориво, дозиране на горивото и контрол, които са монтирани към двигател, за да му дадат възможност да работи с LPG, CNG или водород като едногоривно, двугоривно или многогоривно устройство;

43.

„газообразен замърсител“ означава емисиите в отработилите газове на въглероден оксид (СО), азотни оксиди (NOx), изразени в еквивалентен азотен диоксид (NO2), и на въглеводороди (НС);

44.

„емисии в отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител“ означава емисиите на газообразни замърсители и прахови частици от изходната тръба на последния шумозаглушител на превозното средство;

45.

„прахови частици“ означава компонентите в отработилите газове, които се отделят от разредените отработили газове при максимална температура от 325 K (52 °C) чрез филтрите, посочени в процедурата за изпитване за установяване на средните стойности на емисиите в отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител;

46.

„световен хармонизиран цикъл за изпитване на мотоциклети“ или „WMTC“ означава хармонизираното в световен мащаб лабораторно изпитване WMTC, определено в Глобално техническо правило № 2 на ИКЕ на ООН;

47.

„производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което отговаря пред органа по одобряването за всички аспекти на процеса по одобряване на типа или процеса по издаване на разрешение, както и за осигуряването на съответствие на производството, и което отговаря при опасения от страна на органите за надзор на пазара по отношение на произведените превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, независимо дали физическото или юридическо лице участва пряко във всички фази на проектирането и производството на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, които са обект на одобряване;

48.

„представител на производителя“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е надлежно упълномощено от производителя да го представлява пред органа по одобряването или органа за надзор на пазара и да действа от името на производителя по въпроси, свързани с обхвата от на настоящия регламент;

49.

„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване от трета държава;

50.

„дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване на пазара;

51.

„икономически оператор“ означава производителят, представителят на производителя, вносителят или дистрибуторът;

52.

„регистрация“ означава административно разрешение пускане в употреба на превозно средство по пътищата, включително идентификацията на последното и издаването на сериен номер, известен като регистрационен номер, независимо дали е постоянен, временен или за кратък период;

53.

„пускане в употреба“ означава първата употреба по предназначение в рамките на Съюза на превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване;

54.

„пускане на пазара“ означава предоставяне на превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване за първи път на пазара на Съюза;

55.

„предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване за дистрибуция или използване на пазара в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

56.

„орган по одобряването“ означава орган на държава членка, който е създаден или определен от тази държава членка и е нотифициран от нея пред Комисията с компетентност по всички въпроси на одобряването на типа на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел по отношение на процеса по издаване на разрешение, за издаване и когато е уместно — за отнемане или отказ за издаване на сертификати за одобряване, за изпълнение на действия като звено за контакт по отношение на органите по одобряването на другите държави членки, за оправомощаване на технически служби и за осигуряване спазването от страна на производителя на задълженията, свързани със съответствието на производството;

57.

„орган за надзор на пазара“ означава орган на държава членка, отговорен за извършването на надзор на пазара на нейната територия;

58.

„надзор на пазара“ означава извършени дейности и предприети мерки от националните органи с цел да се гарантира, че предоставяните на пазара превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли съответстват на изискванията, определени в съответното законодателство на Съюза за хармонизация и че не представляват опасност за здравето, безопасността или за други аспекти на защитата на обществения интерес;

59.

„национален орган“ означава орган по одобряването или всеки друг орган, който участва в надзора на пазара и е отговорен за дейностите по надзор на пазара, граничния контрол или регистрацията в държава членка по отношение на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, части или оборудване;

60.

„техническа служба“ означава организация или орган, оправомощен от органа по одобряването на дадена държава членка като лаборатория за изпитване, която да извършва изпитвания, или като орган за оценяване на съответствието, който да извършва първоначална оценка и други изпитвания или проверки, от името на органа по одобряването, като е възможно самият орган по одобряването да изпълнява тези функции;

61.

„провеждане на собствени изпитвания“ означава извършване на изпитвания в собствените производствени помещения на производителя, регистриране на резултатите от изпитването и представяне на протокол, включващ заключения на органа по одобряването, от производител, който е оправомощен като техническа служба, с цел оценяване на съответствието с определени изисквания;

62.

„метод за виртуално изпитване“ означава компютърни симулации, включително изчисления, които доказват, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговаря на техническите изисквания на делегиран акт, приет съгласно член 32, параграф 6, без да е необходимо физически да се използва превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;

63.

„система за бордова диагностика“ или „OBD“ означава система, която има способността да идентифицира възможните места на неизправности чрез кодове за неизправности, съхранявани в паметта на компютър;

64.

„информация за ремонт и поддръжка на превозното средство“ означава цялата необходима информация за диагностика, обслужване, проверка, периодичен преглед, ремонт, препрограмиране или реинициализиране на превозното средство, предоставяна от производителите на техните оторизирани търговци и ремонтни предприятия, включително всички последващи изменения и допълнения към тази информация. Тази информация включва цялата необходима информация за монтирането на части и оборудване на превозни средства;

65.

„независим оператор“ означава предприятия, различни от оторизирани търговци и ремонтни предприятия, които участват пряко или непряко в ремонта и поддръжката на превозни средства, и по-специално ремонтни предприятия, производители или дистрибутори на оборудване за ремонт, инструменти или резервни части, издатели на техническа информация, автомобилни клубове, оператори за пътна помощ, оператори, предлагащи услуги в областта на проверките и изпитванията, оператори, предлагащи обучение за монтьори, производители и предприятия, извършващи ремонт на оборудване за превозни средства, работещи с алтернативно гориво;

66.

„оторизирано ремонтно предприятие“ означава доставчик на услуги по ремонтни дейности и поддръжка на превозни средства, действащ в рамките на дистрибуторската мрежа, създадена от доставчика на превозни средства;

67.

„превозно средство, последно от дадена серия“ означава превозно средство, част от складови наличности на произведени превозни средства, които не могат да бъдат предоставяни на пазара или повече не могат да се предоставят на пазара, нито да бъдат регистрирани или пуснати в употреба поради влизането в сила на нови технически изисквания, по отношение на които те не са одобрени;

68.

„двуколесно моторно превозно средство“ или „ДМПС“означава моторно превозно средство с две колела, включително велосипеди с двигател, двуколесни мотопеди и двуколесни мотоциклети;

69.

„триколесно моторно превозно средство“ означава моторно превозно средство с три колела, което отговаря на класификационните критерии за превозни средства от категория L5е;

70.

„четириколесно превозно средство“ означава превозно средство с четири колела, което отговаря на класификационните критерии за превозни средства от категория L6е или L7е;

71.

„самобалансиращо се превозно средство“ означава превозно средство, за чиято концепция е характерно присъщо нестабилно равновесие и което се нуждае от спомагателна контролна система, за да се поддържа в равновесие; към този тип превозни средства спадат моторните превозни средства с едно колело или моторните превозни средства с две успоредно разположени колела;

72.

„сдвоени колела“ означава две колела, монтирани върху една и съща ос, за които се приема, че представляват едно-единствено колело, и при които разстоянието между центровете на контактните им повърхности със земята е по-малко или равно на 460 mm;

73.

„тип на превозното средство“ означава група превозни средства, включително вариантите и версиите от дадена категория, които не се различават поне по отношение на следните основни аспекти:

а)

категория и подкатегория;

б)

производител;

в)

шаси, рама, подрама, под или конструкция, към които са монтирани главните компоненти на превозните средства;

г)

наименованието на типа, определено от производителя;

74.

„вариант“ означава превозно средство от един и същ тип, при което:

а)

основните характеристики на формата на каросерията са еднакви;

б)

задвижването и конфигурацията на задвижването са еднакви;

в)

работният цикъл на двигателя е еднакъв, ако двигателят с вътрешно горене е част от системата на задвижване;

г)

броят и разположението на цилиндрите са еднакви;

д)

скоростната кутия е от един и същ тип;

е)

разликата между най-ниската и най-високата стойност на масата на превозното средство в готовност за движение не надвишава 20 % от най-ниската стойност;

ж)

разликата между най-ниската и най-високата стойност на технически допустимата максимална маса не надвишава 20 % от най-ниската стойност;

з)

разликата между най-ниската и най-високата стойност на работния обем на двигателя (при двигател с вътрешно горене) не надвишава 30 % от най-ниската стойност; както и

и)

разликата между най-ниската и най-високата стойност на мощността на двигателя не надвишава 30 % от най-ниската стойност;

75.

„версия на вариант“ означава превозно средство, което се състои от комбинация от показатели, включени в техническото досие, посочено в член 29, параграф 10;

76.

„двигател с външно горене“ означава термичен двигател, в който горивната и разширителната камера са физически отделени и в който вътрешното работно гориво се загрява чрез горене във външен източник; топлината от външното горене разширява вътрешното работно гориво, след което то разширява и действа върху механизма на двигателя и предизвиква задвижване и извършване на полезна работа;

77.

„силово предаване“ означава компонентите и системите на превозно средство, които генерират мощност и я насочват към пътя, включително двигателя(ите), системите за регулиране на двигателя или контролни модули, устройства за контрол на замърсяването на околната среда, включително устройства за контрол на емисиите и системи за намаляване на шума, трансмисията и регулиращите приспособления към нея, реализирани със скоростен лост, ремъчна или верижна предавка, диференциалите, крайното предаване, както и задвижващите колела (със съответен радиус);

78.

„едногоривно превозно средство“ означава превозно средство, предназначено да работи основно с един вид гориво;

79.

„едногоривно превозно средство, работещо с газообразно гориво“ означава едногоривно превозно средство, което работи предимно с LPG, NG/биометан или водород, но което може да има и система за работа с петролни горива, използвана само при спешни случаи или за пускане в ход на двигателя, и чийто резервоар за петролни горива е с максимална вместимост 5 литра;

80.

„E5“ означава смес от горива от 5 % безводен етанол и 95 % бензин;

81.

„LPG“ означава втечнен нефтен газ, който се състои от пропан и бутан, втечнени чрез съхранение под налягане;

82.

„NG“ означава природен газ с много високо съдържание на метан;

83.

„биометан“ означава възобновяем природен газ, произведен от органични източници, който в началото е „биогаз“, но след това се пречиства в процес на преобразуване на биогаз в биометан, който премахва примесите в биогаза, като например въглероден диоксид, силоксани и водородни сулфиди (H2S);

84.

„двугоривно превозно средство“ означава превозно средство с две отделни системи за съхранение на гориво, което последователно може да работи с два различни вида гориво и е предназначено да работи в даден момент само с един вид гориво;

85.

„двугоривно превозно средство, работещо с газообразно гориво“ означава двугоривно превозно средство, което може да работи с петролно гориво, а също така с LPG, NG/биометан или водород;

86.

„превозно средство с гъвкав горивен режим“ означава превозно средство с една система за съхранение на гориво, което може да работи с различни смеси от два или повече вида гориво;

87.

„E85“ означава смес от горива от 85 % безводен етанол и 15 % бензин;

88.

„превозно средство с гъвкав горивен режим, работещо с етанол“ означава превозно средство, предназначено да работи със смес от горива, което може да работи с бензин или със смес от бензин и етанол с максимално съдържание на етанол 85 %;

89.

„H2NG“ означава горивна смес от водород и природен газ;

90.

„превозно средство с гъвкав горивен режим, работещо с H2NG“ означава превозно средство с гъвкав горивен режим, което може да работи с различни смеси от водород и NG/биометан;

91.

„превозно средство с гъвкав горивен режим, работещо с биодизел“ означава превозно средство с гъвкав горивен режим, което може да работи с минерално дизелово гориво или със смес от минерално дизелово гориво и биодизел;

92.

„B5“ означава горивна смес от максимум 5 % биодизел и 95 % петролно дизелово гориво;

93.

„биодизел“ означава дизелово гориво на основата на растителни или животински масла, което се състои от дълги вериги от алкилови естери, произведено по устойчив начин;

94.

„изцяло електрическо превозно средство“ означава превозно средство, задвижвано от:

а)

система от едно или повече устройства за съхранение на електрическа енергия, едно или повече устройства за управление на електрическа мощност и една или повече електрически машини за преобразуване на съхранената електрическа енергия в механична енергия, която се предава към колелата за задвижване на превозното средство;

б)

спомагателно електрическо задвижване монтирано на превозно средство, задвижвано с педали;

95.

„превозно средство, работещо с водородни горивни клетки“ означава превозно средство, което се задвижва с горивна клетка, която преобразува химическата енергия на водорода в електрическа енергия за задвижване на превозното средство;

96.

„точка R“ или „референтна точка на седене“ означава проектна точка, определена от производителя на превозното средство за всяко място за сядане и установена по отношение на триизмерната координатна система.

Позоваванията в настоящия регламент на изисквания, процедури или разпоредби, предвидени в настоящия регламент, се приемат за позовавания на изисквания, процедури или разпоредби, предвидени в настоящия регламент и в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент.

Член 4

Категории превозни средства

1.   Към превозните средства от категория L спадат дву-, три- и четириколесните моторни превозни средства, чиито категории са описани в настоящия член и в приложение I, включително велосипедите с двигател, дву- и триколесните мотопеди, дву- и триколесните мотоциклети, мотоциклетите с кош, леките и тежките четириколесни превозни средства за движение по пътищата, леките и тежките четириколесни превозни средства с повишена маневреност.

2.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните категории и подкатегории, описани в приложение I:

а)

превозно средство от категория L1е (леко двуколесно моторно превозно средство), която се разделя на следните подкатегории:

i)

L1e-А превозно средство (велосипед с двигател);

ii)

L1е-В превозно средство (двуколесен мотопед);

б)

превозно средство от категория L2е (триколесен мотопед), която се разделя на следните подкатегории:

i)

L2e-P превозно средство (триколесен мотопед, проектиран за превоз на пътници);

ii)

L2e-U превозно средство (триколесен мотопед, проектиран за универсални цели);

в)

превозно средство от категория L3е (двуколесен мотоциклет), която се разделя на следните подкатегории според:

i)

мощността на мотоциклета (25), в зависимост от която се различават:

L3e-A1 превозно средство (мотоциклет с ниска мощност);

L3e-A2 превозно средство (мотоциклет със средна мощност);

L3e-A3 превозно средство (мотоциклет с висока мощност);

ii)

специално предназначение:

L3e-A1E, L3e-A2E или L3e-A3E ендуро мотоциклети;

L3e-A1T, L3e-A2T или L3e-A3T траял мотоциклети;

г)

превозно средство от категория L4е (двуколесен мотоциклет с кош);

д)

превозно средство от категория L5е (моторно триколесно превозно средство), която се разделя на следните подкатегории:

i)

L5e-A превозно средство (триколесно), основно проектирани за превоз на пътници;

ii)

L5e-B превозно средство (товарно триколесно), универсално триколесно специално проектирано за превоз на стоки;

е)

превозно средство от категория L6е (леко четириколесно), която се разделя на следните подкатегории:

i)

L6е-А превозно средство (леко четириколесно за движение по пътищата);

ii)

L6е-В превозно средство (леко четириколесно с повишена маневреност), които се подразделят на:

L6e-BU превозно средство (леко четириколесно с повишена проходимост с общо предназначение): универсално превозно средство, специално проектирано за превоз на стоки;

L6e-BP превозно средство (леко четириколесно с повишена маневреност за превоз на пътници): превозно средство, основно проектирано за превоз на пътници;

ж)

превозно средство от категория L7е (тежко четириколесно), която се разделя на следните подкатегории:

i)

L7e-A превозно средство (тежко четириколесно за движение по пътищата), която се разделя на следните подкатегории:

L7e-A1: А1 четириколесно за движение по пътищата;

L7e-A2: A2 четириколесно за движение по пътищата;

ii)

L7e-B превозно средство (тежко четириколесно за всякакви терени), която се разделя на следните подкатегории:

L7e-B1: ATV;

L7e-B2: SbS бъги;

iii)

L7e-C превозно средство (тежко четириколесно с повишена маневреност), която се разделя на следните подкатегории:

L7e-CU превозно средство: (тежко четириколесно с повишена маневреност с универсално предназначение) универсално превозно средство, специално проектирано за превоз на стоки;

L7e-CP превозно средство: (тежко четириколесно с повишена маневреност за превоз на пътници) превозно средство, основно проектирано за превоз на пътници.

3.   Изброените в параграф 2 превозни средства от категория L се класифицират според двигателя им:

а)

задвижвани от двигател с вътрешно горене:

със запалване чрез сгъстяване (CI),

с принудително запалване (PI);

б)

задвижвани от двигател с външно горене, турбина или роторно-бутален двигател, които за целите на съответствието с изискванията за опазване на околната среда и за безопасност при експлоатация се приравняват към превозни средства, задвижвани от двигател с вътрешно горене с принудително запалване;

в)

задвижвани от двигател, използващ енергията на предварително сгъстен въздух, при които равнищата на емисиите на замърсители и/или инертни газове не са по-високи от тези във въздуха от околната среда, и които от гледна точка на изискванията за безопасност при експлоатация и съхраняване и подаване на гориво се разглеждат като превозни средства, работещи с газообразно гориво;

г)

задвижвани от електрически двигател;

д)

хибридни превозни средства, които комбинират някои конфигурации за задвижване, посочени в буква а), б), в) или г) от настоящия параграф, или някои множествени комбинации от тези конфигурации за задвижване, включително с многогоривни двигатели и/или електрически двигатели.

4.   По отношение на класификацията на превозни средства от категория L в параграф 2, превозно средство, което не попада в определена категория, тъй като надхвърля поне един от критериите, определени за съответната категория, попада в следващата категория, чиито критерии удовлетворява. Това се прилага за следните групи от категории и подкатегории:

а)

категория L1е с нейните подкатегории L1e-A и L1e-B и категория L3е с нейните подкатегории L3e-A1, L3e-A2 и L3e-A3;

б)

категория L2е и категория L5е с нейните подкатегории L5e-A и L5e-B;

в)

категория L6е с нейните подкатегории L6e-A и L6e-B и категория L7е с нейните подкатегории L7e-A, L7e-B и L7e-C;

г)

всякакви други логически последователности на категории и/или подкатегории, предложени от производителя и одобрени от органа по одобряването.

5.   Независимо от критериите за класификация, посочени в параграфи 1—4 от настоящия член и в приложение I, допълнителните подкатегории се прилагат съобразно посоченото в приложение V с цел хармонизиране на процедурите за изпитване за екологичните характеристики на международно равнище чрез позоваване на правилата на ИКЕ на ООН и глобалните технически правила на ИКЕ на ООН.

Член 5

Определяне на маса в готовност за движение

1.   Масата в готовност за движение на превозно средство от категория L се определя чрез измерване на масата на ненатовареното превозно средство, готово за нормална употреба и трябва да включва масата на:

а)

течности;

б)

стандартно оборудване съобразно спецификациите на производителя;

в)

горивото в резервоара за гориво, който следва да се зареди до поне 90 % от неговия капацитет.

За целите на настоящата буква:

i)

ако превозно средство се движи с течно гориво, то следва да се счита за гориво;

ii)

ако превозно средство се движи с течна горивно-маслена смес:

ако горивото, което задвижва превозното средство, и смазочното масло са предварително смесени, то тази предварителна смес се счита за гориво,

ако горивото, което задвижва превозното средство, и смазочното масло са съхранявани отделно, то само горивото, което движи превозното средство, се счита за гориво; или

iii)

ако превозно средство се движи с газообразно гориво, втечнено газообразно гориво или сгъстен въздух, масата на горивото в резервоара за газообразно гориво може да се определи като 0 kg;

г)

каросерията, кабината, вратите; и

д)

стъклата, прикачните устройства, резервните колела и инструментите.

2.   Масата в готовност за движение на превозно средство от категория L трябва да изключва масата на:

а)

теглото на водача (75 kg) и пътник (65 kg);

б)

машините или оборудването, инсталирани върху товарната платформа;

в)

в случай на хибридно или задвижвано изцяло с електроенергия превозно средство — задвижващите батерии; и

г)

при едно-, дву- или многогоривни превозни средства — системата за газообразно гориво, както и резервоарите за съхранение на газообразно гориво; и

д)

при задвижване с предварително сгъстен въздух — резервоарите за съхранение на сгъстения въздух.

ГЛАВА II

ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 6

Задължения на държавите членки

1.   Държавите членки създават или определят органите по одобряването, компетентни по въпросите на одобряването, и органите за надзор на пазара, компетентни по въпросите, свързани с надзора на пазара в съответствие с настоящия регламент. Държавите членки нотифицират Комисията за създаването или определянето на такива органи.

Нотификацията на органите по одобряването и на органите за надзор на пазара включва наименованието им, адреса им (включително електронния им адрес) и областта, в която са компетентни. Комисията публикува на своята интернет страница списък и данни за органите по одобряването.

2.   Държавите членки позволяват пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба само на превозни средства, компоненти или отделни технически възли, които отговарят на изискванията на настоящия регламент.

3.   Държавите членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли на основание, свързано с въпроси от конструктивен и функционален характер, определени в настоящия регламент, ако те отговарят на изисквания в него.

4.   Държавите членки организират и извършват дейности по надзор на пазара и контрол на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които се въвеждат на пазара в съответствие с глава III от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Член 7

Задължения на органите по одобряването

1.   Органите по одобряването осигуряват изпълнението от страна на производителите, кандидатстващи за одобряване на типа, на задълженията им по настоящия регламент.

2.   Органите по одобряването одобряват само превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които отговарят на изискванията на настоящия регламент.

Член 8

Мерки за надзор на пазара

1.   За превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, получили одобрение на типа, органите за надзор на пазара извършват в необходимия мащаб съответните проверки по документи, като вземат предвид установените принципи за оценка на риска, жалбите и друга информация.

Органите за надзор на пазара могат да изискват от икономическите оператори да държат на разположение такива документи и информация, каквито счетат за необходими с оглед изпълнението на тяхната дейност.

Когато икономическите оператори представят сертификати за съответствие, органите за надзор на пазара надлежно вземат предвид такива сертификати.

2.   За части и оборудване, различни от тези, попадащи в обхвата на параграф 1 от настоящия член, се прилага изцяло член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Член 9

Задължения на производителите

1.   Производителите гарантират, че когато превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли се пускат на пазара или се пускат в употреба, те са произведени и одобрени в съответствие с изискванията, установени в настоящия регламент и в делегираните актове и в актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент.

2.   При многоетапното одобряване на типа всеки производител носи отговорност за одобряването и съответствието на производството на системи, компоненти или отделни технически възли, добавени от производителя на етапа на комплектоване на превозното средство. Всеки производител, който видоизменя вече одобрените на по-ранен етап компоненти или системи, носи отговорност за одобряването и съответствието на производството на видоизменените компоненти и системи.

3.   Производители, които видоизменят некомплектовано превозно средство, така че то да бъде определено като превозно средство от друга категория, в резултат на което са се променили законовите изисквания, спрямо които е било оценено съответствието на по-ранен етап от одобряването, носят отговорност за съответствието с приложимите изисквания за категорията превозни средства, към която спада видоизмененото превозно средство.

4.   За целите на одобряването на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, обхванати от настоящия регламент, производителите, установени извън Съюза, определят един-единствен представител, установен в Съюза, който да ги представлява пред органа по одобряването.

5.   Производителите, установени извън Съюза, определят и един-единствен представител, установен в Съюза, за целите на надзора на пазара, който може да бъде представителят, посочен в параграф 4, или друг допълнителен представител.

6.   Производителите отговарят пред органа по одобряването за всички аспекти на процеса на одобряване и за осигуряване на съответствието на производството, независимо от това, дали производителите участват пряко във всички етапи на производството на дадено превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.

7.   В съответствие с настоящия регламент и с делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, производителите гарантират, че имат процедури, съгласно които серийното производство остава в съответствие с одобрения тип. Промените в проекта или характеристиките на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, и промените в изискванията, по отношение на които е декларирано съответствието на превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел, се вземат предвид в съответствие с глава VI.

8.   Освен задължителните маркировки и маркировките за одобряване на типа, нанесени върху превозни средства, компоненти или отделни технически възли в съответствие с член 39, производителите посочват своето име, регистрираното си търговско наименование или регистрираната си търговска марка и адреса на територията на Съюза, на който може да се осъществи връзка с тях, върху техните превозни средства, компоненти или отделни технически възли, предоставяни на пазара, или ако това не е възможно, върху тяхната опаковка или в документ, който придружава компонента или отделния технически възел.

9.   Производителите гарантират, че докато носят отговорност за превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, условията на съхранение или транспортиране не застрашават съответствието с изискванията, определени в настоящия регламент.

Член 10

Задължения на производителите по отношение на техни продукти, които не са в съответствие или представляват сериозен риск

1.   Производители, които считат или имат основание да смятат, че произведено от тях превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които са били пуснати на пазара или пуснати в употреба, не съответстват на настоящия регламент или на приетите съгласно настоящия регламент делегирани актове и актове за изпълнение, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат съответното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел в съответствие или да ги изтеглят или изземат, ако това е целесъобразно.

Производителят незабавно уведомява органа по одобряването, който е издал одобрението, като предоставя подробни данни, по-специално за несъответствието, както и за всички предприети коригиращи мерки.

2.   Когато превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, част или оборудване представляват сериозен риск, производителите уведомяват незабавно органите по одобряването и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването са били предоставени на пазара или са пуснати в употреба, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието и за всички предприети коригиращи мерки.

3.   Производителите съхраняват в продължение на 10 години след пускането на пазара на превозно средство и за срок от пет години след пускането на пазара на система, компонент или отделен технически възел, техническото досие, посочено в член 29, параграф 10, както и копие от сертификатите за съответствие, посочени в член 38, на разположение на органите по одобряването.

4.   При обосновано искане от национален орган производителите предоставят на този орган чрез органа по одобряването копие от ЕС сертификата за одобряване на типа или разрешението, посочено в член 51, параграф 1, доказващи съответствието на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, на език, лесно разбираем от този орган. Производителите си сътрудничат с националния орган при всяко действие, предприето в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 за отстраняване на рисковете, създадени от техните превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които са пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба.

Член 11

Задължения на представителите на производителите по отношение на надзора на пазара

Представителят на производителя по отношение на надзора на пазара изпълнява задачите, определени в пълномощното, което е получил от производителя. Пълномощното позволява на представителя да извършва най-малко следното:

а)

да има достъп до техническата документация, посочена в член 27, и сертификатите за съответствие, посочени в член 38, така че те да могат да бъдат предоставени на разположение на органите по одобряването за срок от 10 години след пускането на пазара на превозно средство или за срок от пет години след пускането на пазара на система, компонент или отделен технически възел;

б)

при обосновано искане от страна на органа по одобряването, да предостави на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на производството на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;

в)

да сътрудничи на органите по одобряването или на органите за надзор на пазара по тяхно искане при всяко действие, предприето за отстраняване на сериозен риск, свързан с превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване, попадащи в областта на неговите пълномощия.

Член 12

Задължения на вносителите

1.   Вносителите пускат на пазара само съответстващи на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които са получили ЕС одобряване на типа или които отговарят на изискванията за национално одобряване, или части или оборудване, които изцяло следва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 765/2008.

2.   Преди пускането на пазара на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, получили одобрение на типа, вносителите гарантират, че за тях има налично техническо досие, което е в съответствие с член 29, параграф 10, както и че върху системата, компонента или отделния технически възел е нанесена изискваната маркировка за одобряване на типа и те са в съответствие с член 9, параграф 8. В случаите, когато се касае за превозно средство, вносителят се уверява, че превозното средство е придружено от необходимия сертификат за съответствие.

3.   Когато вносителите считат или имат основание да смятат, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, част или оборудване не съответства на изискванията на настоящия регламент, и по-специално че не отговаря на одобрения тип, те не пускат на пазара, не позволяват пускането в употреба и не регистрират превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато не бъдат приведени в съответствие. Освен това, ако те считат или имат основания да смятат, че превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването представляват сериозен риск, те информират производителя и органите за надзор на пазара за това. По отношение на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, получили одобрение на типа, те също така информират органа по одобряването, издал одобрението.

4.   Вносителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса, на който може да се осъществи връзка с тях, върху превозното средство, системата, компонента, отделния технически възел, частта или оборудването или, когато това не е възможно — върху тяхната опаковка или в документ, който придружава системата, компонента, отделния технически възел, частта или оборудването.

5.   Вносителите гарантират, че в съответствие с разпоредбите на член 55 превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел се придружават от инструкции и информация на официалния език или езици на съответните държави членки.

6.   Вносителите гарантират, че докато отговарят за превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, условията на съхранение или транспортиране не застрашават съответствието му с изискванията, определени в настоящия регламент.

7.   Вносителите, когато това се счита за уместно предвид сериозните рискове, създадени от превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, с оглед защита на здравето и безопасността на потребителите, проучват и ако е необходимо, поддържат регистър за жалби и изземвания от пазара на превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване, както и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

Член 13

Задължения на вносителите по отношение на продукти, които не са в съответствие или които представляват сериозен риск

1.   Вносителите, които считат или имат основание да смятат, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които са пуснали на пазара, не са в съответствие с настоящия регламент, незабавно предприемат необход