ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.051.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 51

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
23 февруари 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2013/103/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 16 юни 2011 година за подписване и сключване на Споразумение между Европейския съюз и Междуправителствената организация за международни железопътни превози за присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., изменена с Протокола от Вилнюс от 3 юни 1999 г. ( 1 )

1

Споразумение между Европейския съюз и Междуправителствената организация за международни железопътни превози за присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., изменена с Протокола от Вилнюс от 3 юни 1999 г.

8

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 165/2013 на Комисията от 22 февруари 2013 година за определяне на предварителната помощ за 2013 година за частно складиране на масло

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 166/2013 на Комисията от 22 февруари 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/104/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 21 февруари 2013 година за изменение на Решение 2007/777/ЕО по отношение на вписването за Бразилия в списъка на трети страни и части от тях, от които е разрешен вносът в Съюза на пастърма и пастьоризирани месни продукти (нотифицирано под номер C(2013) 899)  ( 1 )

16

 

 

IV   Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

 

 

2013/105/ЕО

 

*

Препоръка на Комисията от 9 октомври 2009 година за мобилизиране на информационните и комуникационни технологии за улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика с ниска въглеродна интензивност

18

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

23.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 16 юни 2011 година

за подписване и сключване на Споразумение между Европейския съюз и Междуправителствената организация за международни железопътни превози за присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., изменена с Протокола от Вилнюс от 3 юни 1999 г.

(текст от значение за ЕИП)

(2013/103/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, във връзка с член 218, параграф 5 и член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Развитието на оперативната съвместимост на железопътните системи както в рамките на Съюза, така и между Съюза и съседните държави, е ключов елемент от общата транспортна политика, насочен по-специално към установяване на по-добър баланс между различните видове транспорт.

(2)

Съюзът има изключителна или споделена с държавите-членки компетентност в областите, обхванати от Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., изменена с Протокола от Вилнюс от 3 юни 1999 г., (наричана по-долу „Конвенцията“).

(3)

Присъединяването на Съюза към Конвенцията с цел да упражнява своята компетентност е позволено съгласно член 38 от Конвенцията.

(4)

От името на Съюза Комисията договори споразумение (наричано по-нататък „споразумението“) с Междуправителствената организация за международни железопътни превози (наричана по-нататък „OTIF“) за присъединяване на Съюза към Конвенцията.

(5)

Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейския съюз и междуправителствената организация за международни железопътни превози за присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., изменена с Протокола от Вилнюс от 3 юни 1999 г. (наричано по-нататък „споразумението“), се одобрява от името на Съюза.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

При подписване на споразумението Съюзът прави декларация относно упражняването на своята компетентност, съгласно посоченото в приложение I към настоящото решение, както и декларация по отношение на член 2 от Споразумението, съгласно посоченото в приложение II към настоящото решение.

Член 3

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) Споразумението, така че да бъде обвързан Съюзът, и да направи декларациите, посочени в член 2.

Член 4

Комисията представлява Съюза на заседанията на OTIF.

Член 5

Вътрешните договорености за подготовката на заседанията на OTIF, както и за представителството и гласуването на тези заседания, са изложени в приложение III към настоящото решение.

Член 6

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 16 юни 2011 година.

За Съвета

Председател

VÖLNER P.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА КОМПЕТЕНТНОСТТА

В железопътния сектор Европейският съюз (наричан по-нататък „Съюзът“) упражнява споделена компетентност с държавите-членки на Съюза (наричани по-нататък „държавите-членки) съгласно членове 90 и 91, във връзка с член 100, параграф 1 и членове 171 и 172 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

В дял VI от ДФЕС е установена общата транспортна политика на Съюза, а в дял XVI е предвиден приносът на Съюза за изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в областта на транспорта.

По-специално, в дял VI, член 91 ДФЕС се предвижда, че Съюзът може да приема:

общи правила, приложими към международния транспорт от или към територията на държава-членка или преминаващ през територията на една или повече държави-членки;

условията, при които превозвачите, които не пребивават в дадена държава-членка, могат да извършват транспортни услуги в тази държава;

мерки за подобряване на безопасността на транспорта;

други необходими разпоредби.

По отношение на трансевропейските мрежи в дял XVI, член 171 ДФЕС се предвижда, по-специално, че Съюзът:

създава поредица от основни насоки, обхващащи целите, приоритетите и най-общите насоки на мерките, предвидени в областта на трансевропейските мрежи; тези основни насоки определят проектите от общ интерес;

прилага всякакви мерки, които биха могли да се окажат необходими за осигуряване на оперативната съвместимост на мрежите, в частност в областта на техническата стандартизация;

може да подкрепя проекти от общ интерес, които са подкрепени от държавите-членки и определени в рамките на насоките, посочени в първо тире, по-специално под формата на проучвания за възможностите за изпълнение, гаранции или субсидии за покриване на лихви; Съюзът може също така да даде своя принос чрез Кохезионния фонд с цел да се финансират специфични проекти от държавите-членки в областта на транспортната инфраструктура.

Въз основа на тези две разпоредби Съюзът прие значителен брой правни инструменти, приложими за железопътния транспорт.

Съгласно правото на Съюза, Съюзът има изключителна компетентност по въпроси на железопътния транспорт, във връзка с които Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., изменена с Протокола от Вилнюс от 3 юни 1999 г. (наричана по-нататък „Конвенцията“), или приети съгласно нея правни инструменти, може да засегнат или променят обхвата на тези съществуващи правила на Съюза.

По въпросите от приложното поле на Конвенцията, по отношение на които Съюзът има изключителна компетентност, държавите-членки нямат компетентност.

Когато съществуват правила на Съюза, които обаче не са засегнати от Конвенцията или приетите съгласно нея правни инструменти, Съюзът споделя с държавите-членки компетентността по въпросите, свързани с Конвенцията.

В допълнението към настоящото приложение се съдържа списък на правните инструменти на Съюза, които са в сила към датата сключването на настоящото споразумение. Обхватът на компетентността на Съюза, произтичаща от тези текстове, трябва да бъде оценяван във връзка с конкретните разпоредби на всеки текст, и по-специално във връзка със степента, до която тези разпоредби установяват общи правила. Компетентността на Съюза подлежи на постоянно развитие. В рамките на Договора за Европейския съюз и ДФЕС компетентните институции на Съюза могат да вземат решения, които определят степента на компетентност на Съюза. Съюзът следователно си запазва правото съответно да изменя настоящата декларация, без това да представлява предпоставка за упражняване на неговата компетентност по въпроси, обхванати от Конвенцията.

Допълнение към Приложение I

ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪПРОСИ, РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ КОНВЕНЦИЯТА

Към днешна дата Съюзът е упражнил своята компетентност inter alia чрез следните правни инструменти на Съюза:

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА

Регламент № 11 относно премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи и условия в изпълнение на член 79, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската икономическа общност (ОВ 52, 16.8.1960 г., стр. 1121/60);

Директива 91/440/ЕИО на Съвета от 29 юли 1991 г. относно развитието на железниците в Общността (ОВ L 237, 24.8.1991 г., стр. 25);

Директива 95/18/ЕО на Съвета от 19 юни 1995 г. относно лицензиране на железопътните предприятия (ОВ L 143, 27.6.1995 г., стр. 70);

Директива 2001/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 г. за изменение на Директива 91/440/ЕИО на Съвета относно развитието на железниците в Общността (ОВ L 75, 15.3.2001 г., стр. 1);

Директива 2001/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 г. за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензиране на железопътните предприятия (ОВ L 75, 15.3.2001 г., стр. 26);

Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 г. за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътна инфраструктура и за сертифициране за безопасност (ОВ L 75, 15.3.2001 г., стр. 29);

Директива 2004/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за изменение на Директива 91/440/ЕИО на Съвета относно развитието на железниците в Общността (ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 164, поправена версия в ОВ L 220, 21.6.2004 г., стр. 58);

Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14);

Директива 2007/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за изменение на Директива 91/440/ЕИО на Съвета относно развитието на железниците в Общността и на Директива 2001/14/ЕО за разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 44);

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ И БЕЗОПАСНОСТТА

Директива 96/48/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно оперативната съвместимост на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 6);

Директива 2001/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. за оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система (ОВ L 110, 20.4.2001 г., стр. 1);

Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 44, поправена версия в ОВ L 220, 21.6.2004 г., стр. 16);

Директива 2004/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за изменение на Директива 96/48/ЕО на Съвета относно оперативната съвместимост на трансевропейската високоскоростна железопътна система и Директива 2001/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система (ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 114, поправена версия в ОВ L 220, 21.6.2004 г., стр. 40);

Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за създаване на Европейска железопътна агенция (Регламент за създаване на Агенция) (ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1, поправена версия в ОВ L 220, 21.6.2004 г., стр. 3);

Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 51);

Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (преработена версия) (ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1);

Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13);

Директива 2008/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) (ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 62);

Регламент (ЕО) № 1335/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция (Регламент за създаване на Агенция) (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 51);

Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 22);

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧЛЕН 2 ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО

Изразът „уреждащи конкретния въпрос, който се разглежда“ трябва да се разбира като прилагане към конкретен случай, който се урежда от разпоредба на Конвенцията, включително нейните притурки, и който не се урежда от законодателството на Европейския съюз.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ВЪТРЕШНИ ДОГОВОРЕНОСТИ МЕЖДУ СЪВЕТА, ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА ОТНОСНО РАБОТНИТЕ ПРОЦЕДУРИ В OTIF

Предвид изискването за единство в международното представителство на Съюза и неговите държави-членки в съответствие с Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз и съдебната практика на Съда на Европейския съюз, включително на ниво изпълнение на международни задължения, Съветът, държавите-членки и Комисията ще прилагат следните вътрешни договорености:

1.   Приложно поле

Настоящите вътрешни договорености ще се прилагат за всяко заседание на всеки от органите, създадени в рамките на OTIF. Всяко позоваване на „заседание“ в настоящите договорености включва mutatis mutandis позоваване и на други работни процедури като писмената процедура.

2.   Процедура за координация

2.1.

С цел подготовката на заседанията на OTIF, в т.ч., но не само, заседанията на Общото събрание, Административния комитет и други комитети, ще се провеждат координационни заседания:

в Брюксел, в рамките на компетентната работна група на Съвета (обикновено работна група „Сухопътен транспорт“), колкото е възможно по-рано и колкото пъти е необходимо преди заседанието на OTIF, и в допълнение

на място, по-специално при започването, а при необходимост по време на и при приключването на заседание на OTIF.

2.2.

На координационните заседания ще се постига съгласие относно позициите от името само на Съюза или, по целесъобразност, от името на Съюза и неговите държави-членки. Ако това е договорено между държавите-членки, техните позиции относно изключителната им компетентност могат да подлежат на координация на тези заседания.

2.3.

На координационните заседания ще се вземат решения относно упражняването на компетентност по отношение на изявления и гласуване във връзка с всяка точка от дневния ред на заседанието на OTIF, по която може да се направи изявление или се очаква гласуване.

2.4.

С цел подготовка на координационните заседания, посочени в точка 2.1, в т.ч. проекти за изявления и позиции, при необходимост предварителните обсъждания ще се провеждат в подходящия комитет, създаден от съответното законодателство на Съюза в областта на железопътния транспорт, а именно:

Комитет по превоза на опасни товари по отношение на товари, обхванати от C към Конвенцията; ако тези товари засягат оперативната съвместимост на железопътната система или общия подход по отношение на безопасността, разработен съгласно Директива 2004/49/ЕО, Комитетът за оперативна съвместимост и безопасност на железопътната система също следва да бъде включен

Комитет относно развитието на железниците в Съюза по отношение на товари от обхвата на притурки A, B, D или E към Конвенцията, и по отношение на други системи на единно законодателство, разработени от OTIF;

Комитет за оперативна съвместимост и безопасност на железопътната система по отношение на товари от обхвата на притурки F или G към Конвенцията.

2.5.

Преди всяко заседание на OTIF Комисията ще посочва кои точки от дневния ред подлежат на координиране от Съюза и ще изготвя проекти за изявления и позиции, които да бъдат обсъдени по време на координационните заседания.

2.6.

Ако по време на координационните заседания Комисията и държавите-членки не могат да постигнат съгласие по обща позиция, в т.ч. поради разногласие относно разпределянето на областите на компетентност, въпросът ще се отнася до Комитета на постоянните представители и/или до Съвета.

3.   Изявления и гласуване на заседанията на OTIF

3.1.

Когато дадена точка от дневния ред засяга въпроси от изключителната компетентност на Съюза, Комисията ще се изказва и гласува от името на Съюза. След необходимата координация държавите-членки могат също така да се изказват, за да подкрепят и/или доразвият позицията на Съюза.

3.2.

Когато дадена точка от дневния ред засяга въпроси от изключителната компетентност на държавите-членки, ще се изказват и ще гласуват държавите-членки.

3.3.

Когато дадена точка от дневния ред засяга въпроси, които са както от компетентността на държавите-членки, така и от компетентността на Съюза, председателството и Комисията ще изразяват общата позиция. След необходимата координация държавите-членки могат да се изказват, за да подкрепят и/или доразвият общата позиция. Държавите-членки или Комисията по целесъобразност гласуват от името на Съюза и на неговите държави-членки в съответствие с общата позиция. Решението относно това кой ще гласува се взема в светлината на това на кого принадлежи преобладаващата част от компетентността (например компетентност основно на държавите-членки или основно на Съюза).

3.4.

Когато дадена точка от дневния ред засяга въпроси, които са както от компетентността на държавите-членки, така и от компетентността на Съюза, и Комисията и държавите-членки не са били в състояние да постигнат съгласие по обща позиция по точка 2.6, държавите-членки и Комисията могат да се изказват и да гласуват по въпроси, които попадат категорично в техните съответни области на компетентност.

3.5.

По въпроси, за които няма съгласие между Комисията и държавите-членки относно разпределянето на областите на компетентност или когато не е било възможно да се постигне необходимото мнозинство за позиция на Съюза, ще се положат максимални усилия за изясняване на ситуацията или за постигане на позиция на Съюза. Докато стане това и след необходимата координация, държавите-членки и/или Комисията, по целесъобразност, биха имали правото да се изказват, при условие че изразената позиция не предрешава бъдещата позиция на Съюза, съгласувана е с политиките на Съюза и с предишните му позиции и е в съответствие с правото на Съюза.

3.6.

Представителите на държавите-членки и на Комисията могат да участват в работните групи на OTIF, които подготвят техническите комисии на OTIF, а именно комисията от експерти по превоза на опасни товари (RID) и комисията от технически експерти (TEC). По време на участието в тези работни групи представителите на държавите-членки и на Комисията могат да се изказват по технически въпроси и пълноценно да участват в съответните обсъждания въз основа на знанията си по техническите аспекти. Тези обсъждания не обвързват Съюза.

Представителите на държавите-членки и на Комисията ще полагат сериозни усилия да постигнат обща позиция и да я защитават по време на обсъждания в работните групи на OTIF.

4.   Преглед на договореностите

По искане на държава-членка или на Комисията тези договорености ще бъдат прегледани, като се отчита събраният опит от прилагането им.


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Междуправителствената организация за международни железопътни превози за присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., изменена с Протокола от Вилнюс от 3 юни 1999 г.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по нататък „Съюзът“

от една страна, и

МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ, наричана по-нататък „OTIF“

от друга страна,

наричани заедно „договарящите страни“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., изменена с Протокола от Вилнюс от 3 юни 1999 г. (наричана по-нататък „Конвенцията“), и по-специално член 38 от нея,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД отговорностите, които Договорът за Европейския съюз (ДЕС) и Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предоставят на Съюза в определени области в обхвата на Конвенцията,

КАТО ПРИПОМНЯТ, че след влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Съюзът замени Европейската общност и е неин правоприемник, и от тази дата упражнява всички права и поема всички задължения на Европейската общност,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че с Конвенцията се учредява Междуправителствена организация за международни железопътни превози (OTIF), чието седалище е в Берн,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че целта на присъединяването на Съюза към Конвенцията е да се съдейства на OTIF в постигането на целта ѝ за насърчаване, подобряване и улесняване на международния железопътен транспорт от техническа и правна гледна точка,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че по силата на член 3 от Конвенцията произтичащите от нея задължения за международно сътрудничество за страните по Конвенцията, които са също държави-членки на Съюза или държави, страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, нямат предимство пред задълженията им като членки на Съюза или като държави, страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е необходима клауза за изключване на прилагането на частите от Конвенцията, които са от компетентността на Съюза, за да се посочи, че държавите-членки на Съюза не могат да се позовават на правата и задълженията, произтичащи от Конвенцията, и да ги прилагат директно помежду си,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Конвенцията се прилага изцяло между Съюза и неговите държави-членки, от една страна, и другите страни по Конвенцията, от друга страна,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че присъединяването на Съюза към Конвенцията налага ясно определяне на правилата за прилагане на разпоредбите на Конвенцията към Съюза и неговите държави-членки,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че условията за присъединяване на Съюза към Конвенцията трябва да позволяват на Съюза да упражнява в рамките на Конвенцията компетенциите, предоставени му от неговите държави-членки,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Съюзът се присъединява към Конвенцията съгласно реда и условията, установени в настоящото споразумение, в съответствие с член 38 от Конвенцията.

Член 2

Без да се засягат предметът и целта на Конвенцията за насърчаване, подобряване и улесняване на международния железопътен транспорт, нито нейното цялостно прилагане по отношение на други страни по Конвенцията, в своите взаимоотношения страните по Конвенцията, които са държави-членки на Европейския съюз, прилагат правилата на Съюза и поради това не прилагат правилата, произтичащи от посочената конвенция, освен доколкото не съществуват правила на Съюза, уреждащи конкретния въпрос, който се разглежда.

Член 3

Съгласно разпоредбите на настоящото споразумение разпоредбите на Конвенцията се тълкуват така, че да включват и Съюза, в рамките на неговата компетентност, като различните термини, използвани за обозначаване на страните по Конвенцията и на техните представители, следва да се разбират в този смисъл.

Член 4

Съюзът не прави вноски в бюджета на OTIF и не взема участие в решенията относно този бюджет.

Член 5

Без да се засяга упражняването на правото на глас съгласно член 6, Съюзът има право да бъде представен и включен в работата на всички органи на OTIF, в които негова държава-членка има право да бъде представлявана като страна по Конвенцията, и където може да се разглеждат въпроси, попадащи в неговата компетентност.

Съюзът не може да бъде член на Административния комитет. Той може да бъде поканен да участва в заседания на този комитет, когато Комитетът иска да се консултира с него по въпроси от дневния ред, които са от общ интерес.

Член 6

1.   За решения по въпроси, по които Съюзът има изключителна компетентност, Съюзът упражнява правата на глас на своите държави-членки съгласно Конвенцията.

2.   За решения по въпроси, по които Съюзът има споделена компетентност със своите държави-членки, гласуването се извършва или от Съюза, или от неговите държави-членки.

3.   Съгласно член 26, параграф 7 от Конвенцията, Съюзът разполага с брой гласове, равен на броя гласове на неговите държави-членки, които са също така страни по Конвенцията. Когато Съюзът гласува, неговите държави-членки не гласуват.

4.   Съюзът информира, конкретно за всеки отделен случай, другите страни по Конвенцията за случаите, в които той ще упражнява правото на глас, предвидено в параграфи 1—3, по отношение на различните точки от дневния ред на Общото събрание и другите органи. Това задължение се прилага и когато решенията се вземат чрез кореспонденция. Посочената информация се предоставя своевременно на генералния секретар на OTIF, за да се позволи нейното разпространение, заедно със заседателните документи, или вземането на решение чрез кореспонденция.

Член 7

Обхватът на компетентността на Съюза е посочен в общ вид в писмена декларация, направена от Съюза при сключването на настоящото споразумение. Тази декларация може да бъде изменена, както е подходящо, чрез нотификация до OTIF от страна на Съюза. Декларацията не заменя и по никакъв начин не ограничава въпросите, които може да бъдат обхванати от нотификациите за компетентността на Съюза, които следва да бъдат направени преди вземането на решения от OTIF чрез официално гласуване или по друг начин.

Член 8

Раздел V от Конвенцията се прилага за всеки спор, възникнал между договарящите страни, свързан с тълкуването, прилагането или изпълнението на настоящото споразумение, включително неговото съществуване, валидност и прекратяване.

Член 9

Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от първия месец след датата на подписване на настоящото споразумение от договарящите страни. В този случай член 34, параграф 2 от Конвенцията не се прилага.

Член 10

Настоящото споразумение остава в сила за неопределен срок.

Ако всички страни по Конвенцията, които са държави-членки на Съюза, денонсират Конвенцията, се счита, че нотификацията за това денонсиране, както и за денонсиране на настоящото споразумение, е била направена от Съюза едновременно с последната нотификация за денонсиране, направена от държава-членка на Съюза, съгласно член 41 от Конвенцията.

Член 11

Страните по Конвенцията, различни от държавите-членки на Съюза, които прилагат съответното законодателство на Съюза съгласно своите международни споразумения със Съюза, могат да правят индивидуални декларации относно запазването на техните права и задължения по техните споразумения със Съюза, Конвенцията и свързани с тях нормативни актове, след като това бъде потвърдено от депозитаря на Конвенцията.

Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра, като единият оригинал се съхранява от OTIF, а другият — от Съюза, на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като всички текстове са еднакво автентични.. Това не засяга член 45, параграф 1 от Конвенцията.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните упълномощени представители, надлежно упълномощени за тази цел, положиха подписите си под настоящото споразумение.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF)

Por la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF)

Za Mezivládní organizaci pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)

For Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer (OTIF)

Für die Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF)

Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) nimel

Για το Διακυβερνητικό Οργανισμό Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών (OTIF)

For the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)

Pour l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF)

Per l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF)

Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) vārdā –

Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos (OTIF) vardu

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet (OTIF) részéről

Għall-Organizzazzjoni Intergovernattiva għat-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (OTIF)

Voor de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF)

W imieniu Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF)

Pela Organização Intergovernamental para os Transportes Internacionais Ferroviários (OTIF)

Pentru Organizația Interguvernamentală pentru Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF)

Za Medzivládnu organizáciu pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)

Za Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet (OTIF)

Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) puolesta

För Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (Otif)

Image


РЕГЛАМЕНТИ

23.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 165/2013 НА КОМИСИЯТА

от 22 февруари 2013 година

за определяне на предварителната помощ за 2013 година за частно складиране на масло

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (наричан по-долу „Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43, букви а) и г) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 28 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда да бъде отпускана помощ за частното складиране на масло.

(2)

Промените в цените и запасите от масло показват дисбаланс на пазара, който може да бъде преодолян или намален чрез сезонно складиране. С оглед на текущото състояние на пазара е уместно да бъде отпусната помощ за частно складиране на масло, считано от 1 март 2013 г.

(3)

С Регламент (ЕО) № 826/2008 на Комисията от 20 август 2008 г. за определяне на общи правила за предоставянето на помощ за частно складиране на някои земеделски продукти (2) бяха установени общи правила за прилагането на схемата за помощи за частно складиране.

(4)

Съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 826/2008 предварително определената помощ се отпуска в съответствие с подробните указания и условията, предвидени в глава III от същия регламент.

(5)

Съгласно член 29 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 размерът на помощта се определя с оглед на разходите за складиране и очакваното развитие на цените на прясното масло и маслото на склад.

(6)

Уместно е да се определи помощ за разходите по постъпването и изваждането на съответните продукти, както и за дневните разходи за хладилно съхранение и за финансиране.

(7)

За да се улесни прилагането на настоящата мярка и като се има предвид съществуващата практика в държавите членки, помощта следва да се отнася само за продукти, които са складирани изцяло. Затова следва да се въведе дерогация от член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 826/2008.

(8)

Когато изискваната информация относно складирането вече е включена в заявлението за помощ, е уместно с оглед на административната ефективност и опростяването да не се прилага изискването за изпращане на същата информация след сключването на договора, както се предвижда в член 20, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕО) № 826/2008.

(9)

С оглед на опростяването и логистичната ефективност следва да се разреши на държавите членки да не прилагат изискването за обозначаване на номера на договора върху всяка складирана единица, когато номерът на договора е въведен в складовия регистър.

(10)

С оглед на административната ефективност и опростяването и предвид специфичното положение при складирането на масло е уместно проверките, предвидени в член 36, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 826/2008, да бъдат извършени по отношение най-малко на половината договори. Поради това следва да се предвиди дерогация от посочения член.

(11)

С Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (3), се установяват общи правила за съобщаване на информация и предаване на документи от компетентните органи на държавите членки на Комисията. Тези правила обхващат по-специално задължението за държавите членки да използват информационните системи, осигурени от Комисията, и валидирането на правата на достъп на органите или отделните лица, оправомощени да изпращат уведомления. Освен това посоченият регламент установява общи принципи, приложими към информационните системи, за да се гарантират във времето автентичността, целостта и четливостта на тези документи. Той предвижда и защитата на личните данни.

(12)

Съгласно Регламент (ЕО) № 792/2009 задължението за използване на информационните системи в съответствие с посочения регламент трябва да бъде предвидено в регламентите, установяващи специфично задължение за уведомяване.

(13)

Комисията разработи информационна система, която позволява управлението по електронен път на документи и процедури в рамките на нейните собствени вътрешни работни процедури, както и в отношенията ѝ с органите, участващи в общата селскостопанска политика.

(14)

Счита се, че задълженията за уведомяване за частното складиране на масло и по-специално тези, предвидени в член 35 от Регламент (ЕО) № 826/2008, могат да бъдат изпълнявани чрез въпросната система в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009.

(15)

По съображения за яснота действието на настоящия регламент следва да се преустанови в деня, посочен като крайна дата на договорния период на складово съхранение.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   С настоящия регламент се предвижда предоставянето на помощ за частно складиране на солено и безсолно масло в съответствие с член 28, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, за договорите, сключени от 1 март 2013 г. нататък.

2.   Прилага се Регламент (ЕО) № 826/2008, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.

Член 2

Измервателната единица, посочена в член 16, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 826/2008, е „складова партида“, която съответства на количеството от продукта, обхванат от настоящия регламент, възлизащо на най-малко 1 тон, което е с хомогенен състав и качество, произведено е в един и същ завод, и е складирано в един и същ склад в един и същ ден.

Член 3

1.   Чрез дерогация от член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 826/2008 заявленията се отнасят само за продукти, които са складирани изцяло.

2.   Член 20, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕО) № 826/2008 не се прилага.

3.   Държавите членки могат да не прилагат изискванията, посочени в член 22, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 826/2008, за отбелязване на номера на договора, ако управителят на склада се ангажира да вписва номера на договора в регистъра, предвиден в точка III от приложение I към същия регламент.

4.   Чрез дерогация от член 36, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 826/2008 в края на договорния период на складово съхранение отговорният за контрола орган проверява чрез вземане на проби теглото и идентификацията на складираното масло по отношение поне на половината от договорите и за целия период на изваждане от склад, продължаващ от август 2013 г. до февруари 2014 г.

Член 4

1.   Помощта за продуктите, посочени в член 1, възлиза на:

14,88 EUR за тон на склад за постоянни разходи за складиране;

0,25 EUR за тон на ден складово съхранение по договор.

2.   Постъпването за складово съхранение по договор става между 1 март и 15 август 2013 г. Изваждането от склад може да става само от 16 август 2013 г. нататък. Складовото съхранение по договор завършва в деня, предшестващ деня на изваждане от склад, или най-късно в последния ден от месец февруари на годината, следваща годината на постъпването на склад.

3.   Помощта може да бъде отпусната само ако периодът на складиране по договор е между 90 и 210 дни.

Член 5

1.   Държавите членки уведомяват Комисията:

а)

най-късно до вторник всяка седмица — относно количествата, за които са сключени договори през предходната седмица, както и относно количествата продукти, за които са подадени заявления за сключване на договори през предходната седмица, както се изисква съгласно член 35, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 826/2008;

б)

не по-късно от края на всеки месец — относно данните за запасите през предходния месец, както се изисква съгласно член 35, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 826/2008.

2.   Уведомленията, посочени в параграф 1, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Срокът му на действие изтича на 28 февруари 2014 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 февруари 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 223, 21.8.2008 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.


23.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 166/2013 НА КОМИСИЯТА

от 22 февруари 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 февруари 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

87,0

MA

68,4

TN

86,1

TR

95,9

ZZ

84,4

0707 00 05

EG

191,6

MA

170,1

TR

164,2

ZZ

175,3

0709 91 00

EG

72,9

ZZ

72,9

0709 93 10

MA

43,4

TR

120,8

ZZ

82,1

0805 10 20

EG

48,2

IL

71,4

MA

60,5

TN

56,2

TR

60,8

ZZ

59,4

0805 20 10

IL

129,1

MA

108,9

ZZ

119,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

57,7

IL

140,5

KR

134,8

MA

128,5

TR

77,3

ZZ

107,8

0805 50 10

TR

54,4

ZZ

54,4

0808 10 80

CN

82,6

MK

31,3

US

172,4

ZZ

95,4

0808 30 90

AR

139,5

CL

176,6

CN

84,0

TR

67,9

US

187,5

ZA

111,0

ZZ

127,8


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

23.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/16


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 февруари 2013 година

за изменение на Решение 2007/777/ЕО по отношение на вписването за Бразилия в списъка на трети страни и части от тях, от които е разрешен вносът в Съюза на пастърма и пастьоризирани месни продукти

(нотифицирано под номер C(2013) 899)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/104/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално член 8, уводното изречение, член 8, параграф 1, алинея първа и член 8, точка 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Решение 2007/777/ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за определяне на ветеринарно-санитарни и здравни изисквания и образци на сертификати за внос от трети страни на определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека и за отмяна на Решение 2005/432/ЕО (2) се посочва списък на трети страни или части от тях, от които е разрешен вносът в Съюза на месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва, и се определят видовете обработки, които се изискват за контролиране на рисковете, свързани със здравето на животните при този вид внос.

(2)

В част 3 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО е установен списък на трети страни или части от тях, от които е разрешен вносът в Съюза на пастърма и пастьоризирани месни продукти.

(3)

В част 2 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО понастоящем са изброени някои региони в Бразилия, от които е разрешен вносът в Съюза на продукти, получени от месо от домашен едър рогат добитък, което е било подложено на специална обработка.

(4)

Бразилия поиска от Комисията да разреши също вноса в Съюза от посочените региони на пастърма, получена от месо от домашен едър рогат добитък, което е било подложено на подходящата специална обработка.

(5)

Като се има предвид представената пред Комисията ситуация, свързана със здравето на животните в тези региони на Бразилия, целесъобразно е да се разреши вносът от тях в Съюза на пастърма, получена от месо от домашен едър рогат добитък, което е било подложено на специалната обработка „Е“ или „F“, определена в част 4 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО.

(6)

Поради това Решение 2007/777/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В част 3 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО се добавя следното вписване за Бразилия след вписването за Аржентина:

„BR

Бразилия BR-2

E или F

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2013 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 49.


IV Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

23.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/18


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 9 октомври 2009 година

за мобилизиране на информационните и комуникационни технологии за улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика с ниска въглеродна интензивност

(2013/105/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 211 от него,

като има предвид, че:

(1)

През април 2006 г. Европейският парламент и Съветът приеха Директива за ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги (1), установяваща рамка за мерките по отношение на потенциала за пестене на енергия в секторите на крайно потребление, които не са обхванати от схемата за търговия с емисии (СТЕ).

(2)

Националните планове за действие в областта на енергийната ефективност (НПДЕЕ), изисквани от Директива 2006/32/ЕО, играят важна роля при планирането и отчета на изпълнението на националните мерки в областта на енергийната ефективност с изключение на СТЕ. В първите НПДЕЕ на множество държави-членки на ЕС са включени планове за използване на потенциала на ИКТ. (2)

(3)

През октомври 2006 г. Комисията прие съобщението „План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала (3), в което се подчертава нуждата от радикална промяна на моделите на поведение на нашето общество, така че да използваме по-малко енергия, но въпреки това да запазим качеството на живота си.

(4)

Впоследствие, през март 2007 г., Европейският съвет потвърди целта да бъдат спестени 20 % от потреблението на енергия в ЕС спрямо прогнозните разчети за 2020 г. и прие цел за намаляване с 20 % на емисиите на парникови газове до 2020 г. Европейският съвет призова също да бъде разработена устойчива политика по отношение на климата и енергетиката, признавайки връзката между потреблението на енергия и емисиите на въглероден двуокис. Очаква се оползотворяването на потенциала за намаляване на потреблението на енергия в ЕС с 20 % да доведе до значителни икономии на разходи и до ползи за околната среда.

(5)

През януари 2008 г. Комисията прие съобщение, озаглавено „20 плюс 20 до 2020 г.: Възможностите на Европа в контекста на изменението на климата“, в което се предлага широкообхватен пакет от конкретни мерки, демонстриращи, че договорените цели по отношение на промяната в климата са технологично и икономически постижими и предоставят уникални възможности за бизнес на хиляди европейски предприятия. (4) Предложенията бяха одобрени от Европейския съвет (5) и Европейския парламент през декември 2008 г.

(6)

През май 2008 г. Комисията прие съобщението „Подобряване на енергийната ефективност чрез информационните и комуникационните технологии (6), в което тя признава потенциала на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) да предоставят икономически ефективни средства за подобряване на енергийната ефективност навсякъде в промишлеността и в гражданското общество като цяло.

(7)

През юли 2008 г. Комисията прие съобщение „Относно план за действие за устойчиво потребление и производство и за устойчива промишлена политика (7) (SCP/SIP), съдържащо предложения за подобряване на екологичните характеристики на продуктите в рамките на техния жизнен цикъл и за повишаване на търсенето на по-устойчиви продукти, като същевременно се насърчи промишлеността в ЕС да се възползва от възможностите за иновации.

(8)

В подкрепа на плана за действие SCP/SIP и въз основа на свързания с него мандат от съобщението „Интегрираната продуктова политика на основата на концепцията за екологичния жизнен цикъл (8) Комисията разработва чрез своя Съвместен изследователски център наръчник (9) с насоки за даване на количествено изражение и за анализ на въздействието на жизнения цикъл на продукти и процеси, в това число на емисиите на въглероден двуокис и на енергийната ефективност.

(9)

През ноември 2008 г. Комисията прие Европейски план за икономическо възстановяване (10) за по-бързо връщане към икономически растеж, като изтъкна непосредствената нужда от инвестиции в енергийната ефективност и чистите технологии. За изпълнение на този план в съобщението „Да инвестираме днес за бъдещето на Европа (11) Комисията предложи пакет от мерки за насочване на финансови ресурси към енергетиката и към високоскоростните широколентови мрежи.

(10)

Като част от Европейския план за икономическо възстановяване Комисията създаде публично-частни партньорства, целящи по-нататъшното развитие на зелените технологии и на интелигентните енергийни инфраструктури в областта на строителството, производството и транспорта — съответно инициативите за енергийноефективни сгради, за фабрики на бъдещето и за „зелени“ автомобили.

(11)

През декември 2008 г. в рамките на инициативата за зелен транспорт Комисията прие План за действие за внедряване на интелигентни транспортни системи в Европа, придружен от предложение за директива, установяваща рамка за внедряване на интелигентните транспортни системи (ИТС) в областта на автомобилния транспорт и взаимодействието им с останалите видове транспорт. (12) Комисията предложи специални мерки за ускоряване на разработването на ИТС, целящи подобряването на енергийната ефективност на транспортните системи.

(12)

На оборудването и услугите на основата на ИКТ се падат около 8 % от потреблението на електроенергия в ЕС, а делът им в емисиите на въглероден двуокис се оценява на 2 %. (13) Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти (14) предлага правила, валидни в целия ЕС, за пласиране на енергоемки продукти на пазара, в това число и на продукти на ИКТ, отнасящи се до тяхната енергийна ефективност и до техните екологични характеристики през целия им жизнен цикъл. В директивата се отрежда роля и на доброволните инициативи на промишлеността.

(13)

В своето съобщение „Относно прилагане на възможностите на информационните и комуникационни технологии за улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика с ниска въглеродна интензивност (15), Комисията подчертава неизползвания потенциал за концентриране на усилията на сектора на ИКТ върху системни подобрения на неговите собствени процеси, в това число управлението на операциите, производството, предоставянето на услуги и веригата на доставките.

(14)

Резултатите от публичната консултация (16), които бяха публикувани през септември 2009 г., потвърдиха, че различните предприятия прилагат понастоящем различни стратегии за подобряване на своите енергийни и екологични характеристики. Един координиран подход би могъл по-добре да разкрие възможностите, да съсредоточи инвестициите и да извлече икономически ползи за сектора като цяло, както и да допринесе за постигането на целите за енергийна ефективност.

(15)

От изключително значение е секторът на ИКТ да си постави амбициозни цели за подобряване на енергийните и екологичните характеристики на своите процеси. Напредъкът в постигането на тези цели следва да е измерим и проверим. Целите следва да се актуализират при постъпването на по-надеждни базови данни. Секторът на ИКТ изрази интерес към създаването на форум за използването на ИКТ за постигане на енергийна ефективност (ICT4EE), който да работи за приемането и прилагането на рамка за измерването на енергийните и въглеродните показатели на сектора, да поставя цели и да провежда сравнителен анализ на постигнатия напредък.

(16)

За целите на настоящата препоръка под сектор на ИКТ се разбира съвкупността от основаващи се на ИКТ промишлени производства, търговия и услуги, както е определено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. (17)

(17)

Според направени оценки подобренията в други сектори благодарение на ИКТ биха могли да доведат до спестяване на около 15 % от емисиите на въглероден двуокис до 2020 г. (18) В краткосрочна перспектива се считат за постижими благодарение на ИКТ значителни подобрения на енергийната ефективност в сградите и строителството, в транспортната логистика и в крайното потребление на енергия.

(18)

Секторът на ИКТ може да предложи инструментите за симулация, моделиране, анализ, мониторинг и визуализиране, които се жизнено необходими за реализирането на цялостен подход към проектирането и експлоатацията на сгради, който отчита множеството фактори, влияещи на потреблението на енергия. Инвестициите обаче се спъват от липсата на общи за сектора, надеждни и прозрачни мерки за даване на количествено изражение и измерване на икономиите на енергия и разходи в определени периоди от време, които в идеалния случай биха дали основата за разработване на стратегии и инструменти за проектиране.

(19)

Предприятията от сектора на транспорта и логистиката са силно зависими от използването на ИКТ за своето функциониране и за оптимизацията на цялостната си дейност, особено с оглед на изискванията към превоза и съхранението. Поради това те имат добри позиции за поемане на водеща роля в оптимизирането на енергийните и въглеродните показатели на своите услуги и предоставянето на съответната информация на клиентите.

(20)

В секторите на сградите и строителството и на транспорта и логистиката вече беше установена необходимост от сравними методики за измерване на енергийните характеристики и на емисиите на въглероден двуокис, като работата за постигане на тази цел вече е започнала. Общите методики следва да се използват за предоставяне на надеждни данни и като основа за разработване на инструменти на базата на ИКТ.

(21)

Партньорствата между секторите биха могли да ускорят разработването и широкомащабното въвеждане на основаващи се на ИКТ решения за мониторинг, управление и измерване на потреблението на енергия и на емисиите на въглероден двуокис в енергоемки дейности, като по този начин спомагат за предоставяне на надеждна основа за решения с цел икономия на енергия и намаляване на емисиите.

(22)

„Интелигентното“ измерване може да осигури информационни потоци в реално време и възможност за нови контури за контрол, като по този начин позволи по-добро управление и контрол на потреблението на енергия и повлияе върху крайното потребление, особено когато отчитането се придружава от информиране на потребителите за стойността на сметката. Няколко държави-членки въведоха или обмислят въвеждането на правни задължения за внедряване на „интелигентно“ измерване. Чрез съгласувани действия на държавите-членки за определяне на минимални функционални спецификации на „интелигентните“ уреди за измерване следва да се избегнат техническите пречки и при необходимост да се осигури оперативна съвместимост, както и да се осигури възможност за въвеждането на иновативни приложения за управление на крайното потребление на енергия на базата на ИКТ.

(23)

Интелигентното измерване и интелигентните мрежи са важни средства за постигане на максимални икономии на енергия в сгради, за широкото разпространение на електрически превозни средства и за ефективно енергоснабдяване и разпределение на енергията, както и за интегрирането на възобновяеми източници на енергия. Приложенията и услугите, възникващи в резултат на такива разработки, вероятно ще дадат тласък на развитието на нови сектори на икономическа активност, с участието на представители както на сектора на енергетиката, така и на сектора на ИКТ. Наред с пилотни схеми и други изследователски инициативи следва да се обсъдят и условията, способстващи възникването на нови пазари.

(24)

За целите на настоящата препоръка под „дематериализация“ следва да се разбира намаляването на нуждата от физическо оборудване, необходимо за предоставянето на електронни услуги. Процесът на дематериализация е от особено значение за обществените поръчки на ИКТ. Това може да бъде постигнато чрез оптимизиране на използването на съществуващите физически ресурси и на конфигурирането на ИКТ системите, както и чрез осигуряване на гаранции, че съществуващите системи могат да бъдат разширявани или актуализирани без ограничения от договорен или технически характер.

(25)

Както свидетелства споменатата в съображение 14 публична консултация, на всички нива на управление съществува готовност за ангажиране с дейности за подобряване на енергийната ефективност и за намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Ролята на ИКТ за постигането на тези цели е също във фокуса на текущи инициативи на публични органи в цяла Европа. Необходимо е ефективно сътрудничество на национално, регионално и локално равнище между правителствата на държавите-членки, за да се гарантира съгласуваност, да се оползотворят положителните взаимодействия между тях и да се създаде орган на колективно знание на базата на споделяне на опит.

(26)

Преценява се, че чрез по-широкото използване на приложения като обществени услуги и приложения онлайн, както и на авангардни технологии за съвместна работа би могло да се спестят поне 1 до 2 % от общото потребление на енергия през 2020 г. в световен мащаб. (19) От съществено значение за постигането на широкомащабни икономии от ЕС ще бъде наличието на широколентова инфраструктура, обхващаща цяла Европа.

(27)

Никоя отделна организация или група от заинтересовани страни не може сама да действа ефективно. Съгласуваните действия на много организации както от публичния, така и от частния сектор, включително партньорствата на градско и регионално равнище, могат да проправят пътя за изменение на системата в цялото общество. Освен това Комисията желае да насърчи обмена на най-добри практики относно използването на основаващи се на ИКТ решения за подобряване на енергийната ефективност.

(28)

За да се постигне действителен напредък е необходим ангажимент на национално, регионално и местно равнище. Ето защо лицата, определящи политическите насоки на национално, регионално и местно равнище в държавите-членки, трябва да потвърдят пълния си ангажимент за улесняване на своевременното изпълнение на мерките, изложени в настоящата препоръка.

ПРЕПОРЪЧВА секторът на информационните и комуникационните технологии,

за да ограничи растящия си дял в глобалните емисии на въглероден двуокис и да засили потенциала на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за поемане на централна и ключова роля в прехода към енергийно ефективна икономика с ниска въглеродна интензивност, да

(1)

се ангажира последователно с процеса на декарбонизация, водещ до измеримо и проверимо намаляване на енергийната интензивност и на емисиите на въглероден двуокис на всички процеси, включени в производството, транспорта и продажбите на ИКТ оборудване и компоненти;

(2)

се включи чрез своите секторни сдружения в предстоящите усилия по инициатива на Европейската комисия, целящи:

а)

разработването на рамка за измерване на неговите енергийни и екологични характеристики, като се очаква секторът да предостави базата за сравнение в това отношение до 2010 г.,

б)

приемането и прилагането на общи методики за тази цел до 2011 г.,

в)

определянето до 2011 г. на цели за енергийната ефективност, които да надминат до 2015 г. целите на ЕС за 2020 г.,

г)

публикуването на пътна карта в срок от три месеца след приемането на настоящата препоръка и на годишни доклади в последствие;

(3)

си сътрудничи с Европейската комисия и с други подходящи публични органи и международни организации за разработването на рамка за одит и проверка, която да позволява оценка дали и как отделни предприятия ще постигнат целите за намаляване на енергоемкостта и емисиите на въглероден двуокис;

(4)

намери, в тясно сътрудничество със сектора сгради/строителство, решения на базата на ИКТ за подобряване на енергийните и екологичните характеристики на нови и съществуващи сгради, както и практики за строителство и обновяване на сгради, които да доведат до съвместна пътна карта за широкото внедряване на такива решения;

(5)

се заеме, в тясно сътрудничество със сектора сгради/строителство, с проблемите, спъващи по-широкото прилагане на инструменти за моделиране и симулация на базата на ИКТ и на други съответни приложения, улесняващи и подпомагащи съгласуването с действащите законодателни режими, които регулират характеристиките на сградите;

(6)

открие, в тясно сътрудничество със сектора транспорт/логистика, решения на базата на ИКТ за подобряване на енергийните и екологичните характеристики на услугите на този сектор, което да доведе до съвместена пътна карта за широкото внедряване на такива решения, съгласуван с дейностите, провеждани по Плана за действие за ИКТ;

(7)

изготви, в тясно сътрудничество със сектора транспорт/логистика, проект за системна рамка, предоставяща на всички потенциални потребители подробни и надеждни данни за потреблението на енергия и емисиите на въглероден двуокис на товарните и транспортните дейности и услуги.

ПРЕПОРЪЧВА ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ,

за да осигурят пълна съвместимост на политиките на ИКТ с националните, местните и регионалните подходи за извършване на прехода към енергийно ефективна икономика с ниска въглеродна интензивност,

(8)

чрез своите компетентни национални органи да:

а)

се споразумеят най-късно до края на 2010 г. за обща минимална функционална спецификация за интелигентно измерване, която да се съсредоточи върху обезпечаването на потребителите с по-качествена информация за тяхното потребление на енергия, както и с по-добри възможности за неговото управление,

б)

определят най-късно до края на 2012 г. съгласувана времева рамка за разгръщането на интелигентното измерване;

(9)

да приемат и приложат практики за обществени поръчки, които използват пазарната сила на поръчките на публичния сектор за насърчаване на дематериализацията на продуктите и услугите на базата на ИКТ;

(10)

да улеснят на всички нива на администрацията използването на съответни ИКТ инструменти с цел по-доброто разбиране на въздействията на различни политики и предотвратяването на отрицателни ефекти на преливане в следствие на тяхното взаимодействие;

(11)

да насърчат използването на симулиране и моделиране на енергийни процеси в сферата на образованието и обучението на специалисти в критични сектори, по-специално на:

а)

архитекти, строители и специалисти по инсталациите,

б)

енергийни одитори;

в)

специалисти по логистика и транспорт на продукти и превози,

г)

обществени услуги, планиране и политически функции;

(12)

чрез своите национални, регионални и местни органи да прилагат и при необходимост да доразвиват стратегии за въвеждането на надеждна високоскоростна широколентова инфраструктура за улесняване на следенето и управлението на потреблението, управлението и производството на енергия, в това число от възобновяеми източници, и за въвеждането на общи системи на нивото на Общността от рода на системите за интелигентно измерване, на интелигентните мрежи и интелигентните градове;

(13)

в допълнение към техните задължения, предвидени в член 3.11 от Директива 2009/72/ЕО за вътрешния пазар на електроенергия (20) и приложение I.2 към нея, да ангажират всички съответни заинтересовани страни в широкомащабни пилотни и демонстрационни инициативи относно интелигентно измерване и интелигентни мрежи, за да се постигне консенсус относно условията за възникване на бъдещи иновации на базата на ИКТ;

(14)

чрез своите национални, регионални и местни органи да използват отворени цифрови платформи, за да улеснят прилагането на един интегриран подход към градоустройственото планиране и доставките на публични услуги, и да подкрепят обмена на знания, каталози на най-добри практики и поддържането на лесно достъпни информационни хранилища;

(15)

чрез своите национални, регионални и местни органи да предоставят възможности за творчески форми на сътрудничество и за решаването на проблеми на нивото на Общността чрез покани за представяне на идеи, съревнования и, когато това е възможно, чрез предоставяне на открит достъп до широк набор от публични цифрови ресурси и публични данни;

(16)

чрез своите национални, регионални и местни органи да предоставят на всички части на своето общество предимствата, произтичащи от замяната на традиционни административни процеси с онлайн приложения и услуги, които осъществяват подобрения на енергийната ефективност.

ПРИКАНВА държавите-членки

да информират Комисията за действията, предприети в отговор на настоящата препоръка в срок от 12 месеца след нейното публикуване, и веднъж годишно след това.

Съставено в Брюксел на 9 октомври 2009 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията


(1)  ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 64.

(2)  Както се посочва в обобщението на съвкупната оценка на всички 27 Национални плана за действие в областта на енергийната ефективност „Да пестим заедно енергия“, SEC(2009)889 окончателен, изисквано съгласно Директива 2006/32/ЕО.

(3)  COM (2006) 545.

(4)  COM (2008) 30.

(5)  Заключения на Европейския съвет 11 и 12, декември 2008 г. — Заключения на президентството, 17271/1/08 REV 1, 13 февруари 2009 г.

(6)  COM (2008) 241.

(7)  COM (2008) 397.

(8)  COM (2003) 302.

(9)  Наръчникът The International Reference Life Cycle Reference System (ILCD) и поддържащата го мрежа от данни: http://lct.jrc.ec.europa.eu/eplca/deliverables/international-reference-life-cycle-data-system-ilcd-handbook.

(10)  COM(2008) 800, Европейски план за икономическо възстановяване.

(11)  COM (2009) 36.

(12)  COM (2008) 886, План за действие за внедряване на интелигентни транспортни системи в Европа и COM(2008) 887, Предложение за директива: Рамка за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт.

(13)  Bio Intelligence — „Въздействия на информационните и комуникационните технологии в областта на енергийната ефективност“.

(14)  ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 29.

(15)  COM(2009) 111 окончателен.

(16)  Публична консултация относно ролята на информационните и комуникационните технологии за изграждане на общество с ниски емисии на въглероден двуокис, 30 март — 14 юни 2009 г.

(17)  Документ на ОИСР: Ръководство за измерване на информационното общество (Guide to Measuring the Information Society), преработено издание, юли 2009 г., www.oecd.org/sti/measuring-infoeconomy/guide.

(18)  SMART 2020: Осигуряване на възможности за ниска въглеродна интензивност на икономиката в информационната епоха, доклад на Групата за климата от името на Инициативата за глобална електронна устойчивост (GeSI).

(19)  SMART 2020: Осигуряване на възможности за ниска въглеродна интензивност на икономиката в информационната епоха, доклад на Групата за климата от името на Инициативата за глобална електронна устойчивост (GeSI).

(20)  ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 55.