ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.047.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 47

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
20 февруари 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 139/2013 на Комисията от 7 януари 2013 година за определяне на ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици в Съюза и на карантинните условия за този внос ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 140/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Pa de Pagès Català (ЗГУ)

18

 

*

Регламент (ЕС) № 141/2013 на Комисията от 19 февруари 2013 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистиката, основаваща се на Европейската система за здравни интервюта (EHIS) ( 1 )

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 142/2013 на Комисията от 19 февруари 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2535/2001 по отношение на данните на новозеландския орган, издаващ сертификати за износ на млечни продукти

49

 

*

Регламент (ЕС) № 143/2013 на Комисията от 19 февруари 2013 година за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на определянето на емисиите на CO2 от превозните средства, представени за многоетапно одобрение на типа ( 1 )

51

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 144/2013 на Комисията от 19 февруари 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 606/2009 по отношение на някои енологични практики и приложимите ограничения, а също и на Регламент (ЕО) № 436/2009 по отношение на вписването на тези практики в документите, придружаващи превоза на лозаро-винарски продукти, и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор

56

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 145/2013 на Комисията от 19 февруари 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве

63

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 146/2013 на Комисията от 19 февруари 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

68

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/90/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 18 февруари 2013 година за одобряване на плана за ликвидиране на класическата чума по свинете при дивите свине и за спешно ваксиниране на тези свине в определени области на Латвия (нотифицирано под номер C(2013) 720)

70

 

 

2013/91/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 18 февруари 2013 година за изменение на Решение 2008/855/ЕО по отношение на мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в Латвия (нотифицирано под номер C(2013) 722)  ( 1 )

72

 

 

2013/92/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 18 февруари 2013 година относно надзора, фитосанитарните проверки и мерките по отношение на дървения опаковъчен материал, действително използван при транспорта на определени стоки с произход от Китай (нотифицирано под номер C(2013) 789)

74

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

20.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 47/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 139/2013 НА КОМИСИЯТА

от 7 януари 2013 година

за определяне на ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици в Съюза и на карантинните условия за този внос

(кодифициран текст)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския Съюз,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. за определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (1), и по-специално член 10, параграф 3, втора алинея и член 10, параграф 4, втора алинея, буква б) от нея,

като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (2), и по-специално член 17, параграф 2, буква б) и член 17, параграф 3, както и член 18, параграф 1, първо и четвърто тире,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 318/2007 на Комисията от 23 март 2007 г. за определяне на ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици в Общността и на съответните карантинни срокове (3) е бил неколкократно и съществено изменян (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

В резултат на появата на огнища на азиатския вирус на високопатогенна инфлуенца по птиците в Югоизточна Азия през 2004 г. Комисията прие няколко решения за забрана, между които и за вноса на птици, различни от домашни, от засегнатите трети страни.

(3)

С цел да състави списък на опасностите, свързани с вноса на птици, отглеждани на закрито, на 13 април 2005 г. Комисията поиска от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) да представи научно становище относно рисковете, свързани с вноса от трети страни на птици, уловени от дивата природа, и птици, отгледани на закрито.

(4)

В резултат на това искане, на срещата си на 26 и 27 октомври 2006 г. групата на ЕОБХ по здравето на животните и хуманното отношение към тях прие научно становище относно опасностите за здравето и хуманното отношение към животните, свързани с вноса в Съюзa на диви птици, различни от домашни. Научното становище набелязва приложими средства и възможности, които могат да намалят установените опасности за здравето на животните, свързани с вноса на птици, различни от домашни.

(5)

Една от препоръките, изложени в научното становище на ЕОБХ, е свързана с контрола, осъществяван в третите страни, изнасящи за Съюза птици, различни от домашни. Подобренията на етапа на износа би следвало да имат най-голямо значение за намаляване на вероятността в Съюза да влязат заразени птици. Поради тази причина в настоящия регламент условията за внос следва да бъдат формулирани по такъв начин, че да бъде разрешен само вносът от трети страни, които имат разрешение за внос в Съюза на такива птици.

(6)

Друга препоръка на ЕОБХ е свързана с вноса на птици, уловени от дивата природа. Научното становище идентифицира риска, свързан с тези птици, които могат да бъдат заразени чрез латерално разпространяване на болестта от други заразени диви птици и от заразената среда, както и чрез разпространяване на болестта от заразен птичарник. Като се има предвид ролята на дивите прелетни птици в разпространението на инфлуенцата по птиците от Азия към Европа през 2005 г. и 2006 г., е уместно вносът на птици, различни от домашни, да се ограничи само до птици, отгледани на закрито.

(7)

Невинаги е възможно да се направи сигурно разграничение между птиците, уловени от дивата природа, и тези, отгледани на закрито. И към двата типа могат да се приложат методи на маркиране, без да е възможно да се установи разликата. Поради това е уместно вносът на птици, различни от домашни, да се ограничи до предприятия за разплод, притежаващи одобрение за износ, издадено от компетентните органи на съответните трети страни на износ, както и да се установят определени минимални условия за издаването на такова одобрение.

(8)

Внесените птици следва да се транспортират директно до одобрено карантинно депо или център в държава-членка, където следва да останат до изключване на вероятността от заразяване с вирус на инфлуенца по птиците или нюкасълска болест.

(9)

В случай на съмнение за инфлуенца по птиците или нюкасълска болест в одобрено карантинно депо или в отделение на одобрен карантинен център, целесъобразно е преди да се предприеме умъртвяване и унищожаване на птиците в засегнатите места да се изчака, докато съмнението не бъде потвърдено, за да се изключи всяка друга причина за симптоми за заболяване.

(10)

За да се вземе предвид опитът, натрупан в борбата с инфлуенцата по птиците, бе приета Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (5). На основание посочената директива бе прието Решение 2006/437/ЕО на Комисията от 4 август 2006 г. за одобряване на Наръчник за диагностика на инфлуенца по птиците, предвиден в Директива 2005/94/ЕО на Съвета (6) (наръчник по диагностика), определящ на съюзно равнище процедурите за диагностициране, методите за вземане на проби и критериите за оценка на резултатите от лабораторните изследвания с цел потвърждаване на появата на инфлуенца по птиците. Посоченото решение следва да бъде взето предвид по отношение на режимите на изследване за инфлуенца по птиците в одобрените карантинни депа и центрове.

(11)

Уместно е да се определят по-нататъшни процедури за внос, свързани с преноса от граничния контролен пункт до одобреното карантинно депо или център след влизането в Съюза, за да се гарантира, че внесените птици ще пристигнат в определеното карантинно депо или център в рамките на разумен период от време.

(12)

Одобрените карантинни депа или центрове, списъкът на които трябва да се публикува от държавите-членки, следва да отговарят на определени минимални условия.

(13)

Някои видове внос на птици са обхванати от други законодателни актове на Съюза, поради което те следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент.

(14)

Рискът за здравето на животните, който могат да представляват състезателните гълъби, донесени в Съюза с цел да бъдат пуснати отново, за да могат да се върнат в обичайното си местообитание, е такъв, че те следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент.

(15)

Освен това в някои трети страни съществуват ветеринарно-санитарни условия, които са еднакви с тези, предвидени в законодателството на Съюза. Поради това вносът на птици от такива страни следва да бъде изключен от приложното поле на настоящия регламент.

(16)

Следва да се обмислят и някои дерогации по отношение на птиците, за които е установено, че са заразени с нископатогенна инфлуенца по птиците и нюкасълска болест в одобреното карантинно депо или център, в случаите, в които появата на болестта не представлява опасност за здравето на животните в Съюза.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя ветеринарно-санитарните условия за внос в Съюза на някои птици от трети страни и части от същите, посочени в приложение I, както и карантинните условия за такъв внос.

Член 2

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага за животни от вида птици.

Настоящият регламент не се прилага за:

а)

домашни птици;

б)

птици, внасяни за програми за съхраняване на природата, одобрени от компетентните органи в държавата-членка по местоназначение;

в)

домашните любимци, посочени в член 1, трета алинея от Директива 92/65/ЕИО, придружаващи собственика си;

г)

птици, предназначени за зоологически градини, циркове, увеселителни паркове или опити;

д)

птици, предназначени за органи, институти или центрове, одобрени в съответствие с член 13 от Директива 92/65/ЕИО;

е)

състезателни гълъби, доведени на територията на Съюза от съседна трета страна, където е обичайното им местообитание, с цел да бъдат пуснати незабавно с очакването, че ще отлетят обратно към съответната трета страна;

ж)

птици, внесени от Андора, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Марино, Швейцария и Ватикана.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията от Директива 2005/94/ЕО с изключение на определението за домашни птици в член 2, точка 4 от посочената директива. За целите на настоящия регламент „домашни птици“ означава кокошки, пуйки, токачки, патици, гъски, пъдпъдъци, гълъби, фазани, яребици и щраусоподобни (Ratitae), отглеждани или държани на закрито за разплод, производство на месо или яйца за консумация, или за попълване на запасите от дивеч.

Прилагат се и следните определения:

а)

„птици“ означава животни от вида птици, различни от тези, посочени в член 2, втора алинея;

б)

„одобрено предприятие за разплод“ означава:

i)

място, използвано изключително за разплод на птици; и

ii)

място, което е проверено и одобрено от компетентния орган на третата държава износителка в съответствие с условията, предвидени в член 4 и приложение II;

в)

„птици, отглеждани на закрито“ означава птици, които не са уловени от дивата природа, а са родени и отгледани на закрито от родители, чифтосани, или чиито гамети са предадени по друг начин в условия на плен;

г)

„безшевно затворен пръстен“ означава пръстен или лента във формата на непрекъснат кръг, без нарушавания или връзки и без никакви направени прекъсвания, с такава големина, че да не може да бъде свален, след като кракът на птицата е израснал до максималния си размер, поставен на крака в първите дни от живота на птицата и произведен за целта на търговски принцип;

д)

„одобрено карантинно депо“ означава място, различно от карантинните центрове:

i)

в което се осъществява карантина на внесените птици;

ii)

което е проверено и одобрено от компетентните органи като съответстващо на минималните условия, предвидени в член 6 и приложение IV;

е)

„одобрен карантинен център“ означава място:

i)

в което се осъществява карантина на внесените птици;

ii)

съдържа няколко отделения, разделени оперативно и физически едно от друго, като всяко отделение съдържа птици само от една пратка, с едно и също здравословно състояние и поради това съставлява една епидемиологична единица;

iii)

което е проверено и одобрено от компетентните органи като съответстващо на минималните условия, предвидени в член 6 и приложение IV;

ж)

„индикаторна група птици“ означава домашни птици, използвани като диагностично помагало по време на карантина;

з)

„наръчник за диагностика“ означава Наръчника за диагностика на инфлуенцата по птиците, установен в приложението към Решение 2006/437/ЕО.

Член 4

Одобрено предприятие за разплод

Одобрените предприятия за разплод отговарят на следните условия:

а)

предприятието за разплод трябва да е одобрено от компетентния орган в съответствие с условията, определени в приложение II, и да е получило съответен номер на одобрение;

б)

номерът на одобрението трябва да бъде съобщен на Комисията от компетентния орган;

в)

името и номерът на одобрението на предприятието за разплод трябва да са включени в списъка на предприятията за разплод, съставен от Комисията;

г)

компетентният орган отнема незабавно или прекратява одобрението на предприятието за разплод, ако то престане да отговаря на условията, определени в приложение II, и уведомява незабавно Комисията за това.

Член 5

Условия за внос

Вносът на птици е разрешен само ако птиците отговарят на следните условия:

а)

птиците са отгледани на закрито;

б)

птиците произхождат от третите страни или частите от тях, посочени в приложение I;

в)

птиците идват от одобрени предприятия за разплод, които отговарят на условията, определени в член 4;

г)

птиците са били подложени на лабораторно изследване за наличие на вируси от 7 до 14 дни преди изпращането им с отрицателен резултат за всички вируси на инфлуенца по птиците и нюкасълска болест;

д)

птиците не са били ваксинирани срещу инфлуенца по птиците;

е)

птиците са придружени от ветеринарен здравен сертификат, съответстващ на образеца, установен в приложение III („ветеринарен здравен сертификат“);

ж)

птиците са идентифицирани с индивидуален идентификационен номер посредством уникален маркиран безшевно затворен пръстен или микрочип в съответствие с член 66, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията (7);

з)

индивидуалният идентификационен номер на пръстена или микрочипа, предвиден в буква ж), трябва да съдържа поне следното:

кода по ISO на третата страна износителка, извършила идентификацията;

уникален сериен номер;

и)

индивидуалният идентификационен номер, предвиден в буква ж), трябва да е вписан във ветеринарния здравен сертификат;

й)

птиците се транспортират в нови контейнери с външно индивидуално обозначение, чийто идентификационен номер трябва да съответства на идентификационния номер, посочен във ветеринарния здравен сертификат.

Член 6

Одобрени карантинни депа и центрове

Одобрените карантинни депа и центрове отговарят на минималните условия, определени в приложение IV.

Всяка държава-членка съставя и актуализира списък на одобрените карантинни депа и центрове и на техните номера на одобрение и го предоставя на Комисията, останалите държави-членки и на обществеността.

Член 7

Директно транспортиране на птици до одобрените карантинни депа или центрове

Птиците се транспортират директно от граничния контролен пункт до одобреното карантинно депо или център в клетки или кафези.

Общото време на пътуване от граничния пункт до карантинното депо или център обичайно не надвишава девет часа.

Когато за пътуването се използват превозни средства, те трябва да са запечатани от компетентните органи с печат, неподлежащ на фалшифициране.

Член 8

Атестация

Вносителите или техните представители представят писмена атестация, удостоверяваща, че птиците ще бъдат приети за карантина; атестацията е съставена на официалния език на държавата-членка, в която се влиза, и е подписана от лицето, отговарящо за карантинното депо или карантинния център.

Атестацията трябва да:

а)

посочва ясно името, адреса и номера на одобрението на карантинното депо или центъра;

б)

пристигне в граничния контролен пункт по пощата или по факс преди времето на пристигане на пратката при пункта или да бъде представена от вносителя или неговия представител, преди птиците да бъдат освободени от граничния контролен пункт.

Член 9

Транзит на птици в Съюза

В случаите, когато птиците се въвеждат в Съюза през държава-членка, различна от държавата по местоназначение, трябва да бъдат взети всички мерки, за да се гарантира, че пратката ще достигне до държавата-членка по местоназначение.

Член 10

Проследяване на транспортирането на птици

1.   В случаите, за които законодателството на Съюза предвижда проследяване на птиците от граничния контролен пункт до одобреното карантинно депо или център на местоназначение, се предвижда следният обмен на информация:

а)

официално упълномощеният ветеринарен лекар, отговарящ за граничния контролен пункт, уведомява чрез мрежата Traces компетентния орган, отговарящ за одобреното карантинно депо или център на местоназначението на пратката, относно мястото на произход и местоназначението на птиците;

б)

в срок от един работен ден от датата на пристигане на пратката в одобреното карантинно депо или център лицето, отговарящо за това карантинно депо или център по местоназначение, уведомява чрез електронна поща или по факс официално упълномощения ветеринарен лекар, отговарящ за одобреното карантинно депо или център по местоназначение, че пратката е пристигнала на местоназначението си;

в)

в срок от три работни дни от датата на пристигане на пратката в одобреното карантинно депо или център официално упълномощеният ветеринарен лекар, отговарящ за това карантинно депо или център по местоназначение на пратката, уведомява чрез мрежата Traces официално упълномощения ветеринарен лекар, отговарящ за граничния контролен пункт, известил първоначално за пристигането на пратката, че пратката е пристигнала на местоназначението си.

2.   Ако компетентният орган, отговарящ за граничния контролен пункт, получи потвърждение, че птиците, за които е декларирано, че са насочени към одобрено карантинно депо или център, не са пристигнали на местоназначението си до три работни дни от очакваната дата на пристигане на пратката в карантинното депо или център, компетентният орган предприема подходящи мерки по отношение на лицето, отговарящо за пратката.

Член 11

Карантинни разпоредби

1.   Птиците трябва да се поставят под карантина за най-малко 30 дни в одобрено карантинно депо или център („карантина“).

2.   Най-малко при започването и изтичането на карантината за всяка пратка официално упълномощеният ветеринарен лекар проверява условията на карантината, включително докладите за смъртността, и провежда клинична проверка на птиците в одобреното карантинно депо или във всяко отделение на одобрения карантинен център.

Официално упълномощеният ветеринарен лекар може да извършва по-чести проверки, ако развитието на болестта налага това.

Член 12

Преглед, вземане на проби и изследвания, извършвани за всяка пратка по време на карантината

1.   След пристигането на птиците, които са в карантина, трябва да се изпълнят процедурите за преглед, вземане на проби и изследвания за инфлуенца по птиците и нюкасълска болест, определени в приложение V.

2.   Когато се използва индикаторна група птици, индикаторната група птици в одобреното карантинно депо или във всяко отделение на одобрения карантинен център трябва да включва най-малко 10 птици.

3.   Птиците от индикаторната група, използвани за преглед, вземане на проби и изследвания, трябва да:

а)

са на възраст най-малко три седмици и да се използват само веднъж за тези цели;

б)

имат маркировъчен пръстен на крака за целите на идентификацията или да бъдат идентифицирани с друг неотстраним идентификационен знак;

в)

са неваксинирани и серонегативни за инфлуенца по птиците и нюкасълска болест за период от 14 дни преди началната дата на карантината;

г)

бъдат поставени в одобреното карантинно депо или в отделение на одобрения карантинен център преди пристигането на птиците в общото пространство, и възможно най-близо до птиците по такъв начин, че да се осигури близък контакт между индикаторната група и екскрементите на птиците, поставени под карантина.

Член 13

Действия в случай на съмнение за болест в одобрено карантинно депо или център

1.   Ако през карантинния период в одобрено карантинно депо възникне съмнение, че една или повече птици и/или птици от индикаторната група са заразени с инфлуенца по птиците или нюкасълска болест, се предприемат следните мерки:

а)

компетентният орган поставя одобреното карантинно депо под официален надзор;

б)

от птиците под съмнение и от птиците от индикаторната група се вземат проби за вирусологичното изследване, предвидено в точка 2 от приложение V, и те се изследват по съответния начин;

в)

птици не постъпват във и не напускат одобреното карантинно депо, докато съмнението не бъде отхвърлено.

2.   Ако съмнението за инфлуенца по птиците или нюкасълска болест в засегнатото одобрено карантинно депо, посочено в параграф 1, се потвърди, се предприемат следните мерки:

а)

всички птици и птиците от индикаторната група в одобреното карантинно депо се умъртвяват и унищожават;

б)

одобреното карантинно депо се почиства и дезинфекцира;

в)

птици не постъпват в одобреното карантинно депо до 21 дни след последното почистване и дезинфекциране.

3.   Ако през карантинния период в одобрения карантинен център възникне съмнение, че една или повече птици и/или птици от индикаторната група в отделение на карантинния център са заразени с инфлуенца по птиците или нюкасълска болест, се предприемат следните мерки:

а)

компетентният орган поставя одобрения карантинен център под официален надзор;

б)

от птиците под съмнение и от птиците от индикаторната група се вземат проби за вирусологичното изследване, предвидено в точка 2 от приложение V, и се изследват по съответния начин;

в)

птици не постъпват във и не напускат одобрения карантинен център, докато съмнението не бъде отхвърлено.

4.   Ако съмнението за инфлуенца по птиците или нюкасълска болест в засегнатото отделение на одобрения карантинен център, посочено в параграф 3, се потвърди, се предприемат следните мерки:

а)

всички птици и птиците от индикаторната група в засегнатото отделение на одобрения карантинен център се умъртвяват и унищожават;

б)

засегнатото отделение се почиства и дезинфекцира;

в)

вземат се следните проби:

i)

там, където се използва индикаторна група птици: от индикаторните групи в другите карантинни отделения трябва да се вземат проби за серологичното изследване, предвидено в приложение V, но не по-рано от 21 дни след последното почистване и дезинфекциране на засегнатото отделение; или

ii)

там, където не е използвана индикаторна група птици: в срок от 7 до 15 дни след последното почистване и дезинфекциране от птиците от другите карантинни отделения трябва да се вземат проби за вирусологичното изследване, предвидено в точка 2 от приложение V;

г)

птиците не напускат одобрения карантинен център, докато не бъде потвърдено, че резултатите от пробите, предвидени в буква в), са отрицателни.

5.   Държавите-членки уведомяват Комисията за всички мерки, предприети съгласно настоящия член.

Член 14

Дерогации във връзка с положителни резултати за нископатогенна инфлуенца по птиците или нюкасълска болест, установени в одобрено карантинно депо или център

1.   Когато по време на карантината за една или повече птици и/или индикаторна група птици се установи, че са заразени с нископатогенна инфлуенца по птиците (НПИП) или нюкасълска болест, компетентният орган може, на базата на оценка на риска, да предостави дерогации от мерките, предвидени в член 13, параграф 2, буква а) и параграф 4, буква а), ако тези дерогации не застрашават контрола над болестта („дерогация“).

Държавите-членки уведомяват незабавно Комисията за всички такива дерогации.

2.   Ако при проверка, извършена от официално упълномощения ветеринарен лекар на одобрено карантинно депо или център, получили дерогация, се установи зараза на една или повече птици и/или индикаторна група птици с НПИП или нюкасълска болест, се прилагат мерките, предвидени в параграфи 3–7.

Държавите-членки уведомяват незабавно Комисията за всички такива мерки.

3.   В случай на положителен резултат за НПИП, вместо стандартните проби, предвидени в наръчника за диагностика, трябва да се вземат следните проби за лабораторен анализ 21 дни след датата на последния положителен резултат за НПИП, констатиран в одобреното карантинно депо или от всяко отделение в одобрения карантинен център, и след това на интервали от 21 дни:

а)

проби от всички мъртви птици от индикаторната група или други птици, които са били на мястото към момента на вземането на пробите;

б)

трахиален/орофарингален материал и клоакални натривки от най-малко 60 птици или от всички птици в случаите, когато в одобреното карантинно депо или отделението на одобрения карантинен център има по-малко от 60 птици; или ако птиците са дребни, екзотични и не са свикнали да бъдат държани от хора, както и когато обработката им представлява опасност за манипулаторите, се вземат проби от пресните изпражнения; вземането на проби и лабораторните изследвания на тези натривки трябва да продължи, докато се получат два последователни отрицателни лабораторни резултата през интервал от най-малко 21 дни.

Независимо от това, на базата на резултата от оценката на риска, компетентният орган може да разреши дерогация от предвидения в настоящия параграф обем на пробата.

4.   В случай на положителен резултат за нюкасълска болест компетентният орган може да разреши дерогация само при условие че в 30-те дни след смъртта или клиничното възстановяване на последния случай на болестта пробите в съответствие с приложение V, точки 1 и 2, без оглед на посочения там референтен срок, са дали отрицателен резултат.

5.   Птиците не трябва да се освобождават от карантина, поне докато не изтече срокът за лабораторните изследвания, предвиден в параграф 3.

6.   Одобреното карантинно депо или съответното отделение на одобрения карантинен център се почистват и дезинфекцират след опразването им. Всички материали или отпадъци, за които съществува вероятност да са заразени, както и всички натрупани отпадъци през периода на лабораторните проби, предвиден в параграф 3, се отстраняват по начин, гарантиращ неразпространение на патогена, и се унищожават по начин, гарантиращ унищожаване на съществуващия вирус на НПИП или нюкасълска болест.

7.   В одобреното карантинно депо или център не се внасят нови популации 21 дни след датата на приключване на последното почистване и дезинфекциране, предвидени в параграф 6.

Член 15

Действия в случай на съмнение за Chlamydiosis

Ако по време на карантината в одобрено карантинно депо или център възникне съмнение или се потвърди, че папагалоподобни са заразени с Chlamydophila psittaci, всички птици от пратката се третират по метод, одобрен от компетентния орган, и срокът на карантината се продължава с най-малко два месеца след датата на последния регистриран случай.

Член 16

Освобождаване от карантината

Птиците се освобождават от карантината в одобрено карантинно депо или център само с писменото разрешение на официално упълномощен ветеринарен лекар.

Член 17

Изисквания за уведомяване и докладване

1.   Държавите-членки съобщават на Комисията в срок от 24 часа за всички случаи на инфлуенца по птиците или нюкасълска болест, констатирани в одобрено карантинно депо или център.

2.   Държавите-членки предоставят ежегодно на Комисията следната информация:

а)

броя на птиците, внесени през одобрени карантинни депа или центрове по породи и по одобрени предприятия за разплод на произход;

б)

информация относно смъртността на внесените птици, взета от процедурата за здравно ветеринарно сертифициране в страната на произход до изтичане на карантинния срок;

в)

броя на случаите с положителни резултати за инфлуенца по птиците, нюкасълска болест и Chlamydophila psittaci в одобрените карантинни депа или центрове.

Член 18

Разходи, свързани с карантината

Всички разходи по карантината, възникнали от прилагането на настоящия регламент, са за сметка на вносителя.

Член 19

Отмяна

Регламент (ЕО) № 318/2007 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VII.

Член 20

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 януари 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56.

(2)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

(3)  ОВ L 84, 24.3.2007 г., стр. 7.

(4)  Вж. приложение VI.

(5)  ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16.

(6)  ОВ L 237, 31.8.2006 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на трети страни, от които е разрешен вносът на птици, отглеждани на закрито

1.

Третите страни или части от тях, изброени в колони 1 и 3 от таблицата в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията (1), като колона 4 от същата таблица предвижда образец на ветеринарен здравен сертификат за домашни птици, предназначени за разплод или отглеждане, различни от щраусови птици (BPP);

2.

Аржентина;

3.

Филипини: National Capital Region.


(1)  ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Условия за одобряване на предприятия за разплод в трети страни на произход, предвидени в член 4

ГЛАВА 1

Издаване на одобрения за предприятия за разплод

За да бъде издадено одобрението, предвидено в член 4, предприятието за разплод трябва да отговаря на условията, определени в настоящата глава.

1.

Предприятието за разплод трябва да е с ясни граници и да е отделено от околната среда или намиращите се в него животни трябва да са така отделени или държани, че да не представляват здравен риск за животновъдни стопанства и животните в тях, чието здравно състояние може да бъде застрашено.

2.

Трябва да са налице подходящи средства за улавяне, задържане и изолиране на животните, както и налични подходящи одобрени карантинни депа и одобрени процедури за животни, пристигащи от предприятия, за които не е издадено одобрение.

3.

Лицето, отговарящо за предприятието за разплод, трябва да притежава подходящ опит в разплода на птици.

4.

Предприятието за разплод трябва да е незасегнато от инфлуенца по птиците, нюкасълска болест и Chlamydophila psittaci; за да бъде предприятието за разплод обявено за незасегнато от тези болести, компетентният орган извършва оценка на историята на здравето на животните, запазена в архива на предприятието за разплод поне за последните три години преди датата на подаване на молбата за издаване на одобрение, както и на клиничните и лабораторните изследвания, направени на намиращите се в предприятието за разплод животни. Новите предприятия за разплод получават одобрение само въз основа на резултатите от клиничните и лабораторните изследвания на животните, намиращи се в тези предприятия.

5.

Трябва да съхранява актуална архивна документация, която указва:

а)

брой и индивидуални данни (възраст, пол, порода и индивидуален идентификационен номер, когато е уместно) на всяко от животните от различните породи, намиращи се в предприятието за разплод;

б)

брой и индивидуални данни (възраст, пол, порода и индивидуален идентификационен номер, когато е уместно) на животните, постъпващи или напускащи предприятието за разплод, заедно с информация за техния произход или местоназначение, транспортиране от или до предприятието за разплод и здравното състояние на животните;

в)

резултати от кръвните изследвания или други диагностични процедури;

г)

случаи на заболяване и когато е необходимо, приложеното лечение;

д)

резултати от аутопсията за животни, починали в предприятието за разплод, включително мъртвородени животни;

е)

наблюдения, направени през периода на изолация или карантина.

6.

Предприятието за разплод трябва да има сключен договор с компетентна лаборатория за извършване на аутопсии или трябва да притежава подходящо помещение, където аутопсиите да се извършват от компетентно лице под ръководството на одобрен ветеринарен лекар.

7.

Предприятието за разплод трябва да е сключило съответните договори или да има на територията си място, предвидено за подходящото освобождаване от труповете на починалите от болест или подложените на евтаназия животни.

8.

Предприятието за разплод е длъжно да осигурява, по силата на договор или правен документ, услугите на ветеринар, одобрен от или под контрола на компетентния орган на третата държава износителка, който да:

а)

гарантира, че подходящи мерки за наблюдение и контрол на болестта, свързани с развитието на болестта в засегнатата държава, са одобрени от компетентния орган и прилагани в предприятието за разплод. Тези мерки включват:

i)

годишен план за наблюдение върху болестта на животните, включващ подходящ контрол на зоонози върху животните,

ii)

клинични, лабораторни изследвания и аутопсии на животните, за които съществуват съмнения, че са засегнати от заразни болести,

iii)

ваксиниране на податливите животни срещу инфекциозни болести, както е целесъобразно, в съответствие с Наръчника за диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни на Световната организация за здравето на животните (СОЗЖ);

б)

осигурява незабавното уведомяване на компетентния орган на третата страна за всички съмнителни смъртни случаи, както и за наличието на други симптоми, сочещи, че животните са заразени с инфлуенца по птиците, нюкасълска болест или Chlamydophila psittaci;

в)

осигурява изолирането на животните, постъпващи в предприятието за разплод, по подходящ начин и в съответствие с изискванията на настоящия регламент и указанията на компетентния орган, ако има такива;

г)

отговаря за ежедневното спазване на изискванията към здравето на животните в настоящия регламент и в законодателството на Съюза за хуманното отношение към животните при транспортиране.

9.

Ако предприятието за разплод развъжда животни, предназначени за експериментални лаборатории, общата грижа и настаняването на такива животни трябва да съответстват на изискванията на член 33 от Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1).

ГЛАВА 2

Запазване на одобрението за предприятия за разплод

Предприятията за разплод запазват статута си на одобрени предприятия за разплод, докато отговарят на условията, предвидени в настоящата глава.

1.

Предприятието за разплод е под контрола на ветеринарен лекар, официално упълномощен от компетентен орган, който:

а)

гарантира, че са изпълнени условията на настоящия регламент;

б)

посещава предприятието за разплод поне веднъж годишно;

в)

проверява работата на одобрения ветеринарен лекар и изпълнението на годишния план за наблюдение на болестите по животните;

г)

удостоверява, че резултатите от клиничните и лабораторните изследвания и аутопсиите на животните не са показали данни за поява на инфлуенца по птиците, нюкасълска болест или Chlamydophila psittaci.

2.

В предприятието за разплод постъпват само животни, пристигащи от друго одобрено предприятие за разплод, в съответствие с условията, предвидени в настоящия регламент.

3.

Предприятието за разплод води документацията, посочена в глава 1, точка 5, за срок най-малко 10 години от датата на издаване на одобрението.

ГЛАВА 3

Карантина на птици, пристигащи от източници, различни от одобрени предприятия за разплод

Чрез дерогация от глава 2, точка 2 птиците, пристигащи от източници, различни от одобрени предприятия за разплод, могат да бъдат приети в одобрено предприятие за разплод, след като бъде издадено одобрение от компетентния орган, при условие че тези животни преминат карантина в съответствие с указанията, издадени от компетентния орган, преди да бъдат включени в популацията. Срокът на карантината трябва да е най-малко 30 дни.

ГЛАВА 4

Прекратяване, отнемане и възстановяване на одобрения на предприятия за разплод

Процедурите по частично или пълно прекратяване, отнемане и възстановяване на одобренията на предприятия за разплод трябва да отговарят на условията, предвидени в настоящата глава.

1.

Ако компетентният орган установи, че определено предприятие за разплод вече не отговаря на условията, предвидени в глави 1 и 2, или че е налице смяна на предназначението, така че предприятието за разплод не се използва изключително за разплод на птици, компетентният орган прекратява или отнема одобрението на предприятието за разплод.

2.

Ако компетентният орган получи уведомление, че съществуват съмнения за наличието на инфлуенца по птиците, нюкасълска болест или Chlamydophila psittaci, компетентният орган прекратява одобрението на предприятието за разплод до официалното отхвърляне на съмнението. Компетентният орган осигурява вземането на мерките, необходими за потвърждаване или отхвърляне на съмнението, както и за предприемането на мерки за предотвратяване на разпространението на болестта в съответствие с изискванията на законодателството на Съюза относно мерките срещу въпросната болест и относно търговията с животни.

3.

Ако съмненията за болест бъдат потвърдени, компетентният орган може да възстанови одобрението на предприятието за разплод в съответствие с глава 1 само след като:

а)

бъдат премахнати болестта и източникът на зараза в предприятието за разплод;

б)

е извършено подходящото почистване и дезинфекциране на предприятието за разплод;

в)

са изпълнени условията, предвидени в глава 1, с изключение на точка 4.

4.

Компетентният орган уведомява незабавно Комисията за всяко прекратяване, отнемане и възстановяване на одобрение на всяко едно предприятие за разплод.


(1)  ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Ветеринарен здравен сертификат, посочен в член 5, буква е), за внос на някои птици, различни от домашни, предназначени за изпращане в Съюза

Image 1

Текст на изображението

Image 2

Текст на изображението