ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.045.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 45

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
16 февруари 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 131/2013 на Комисията от 15 февруари 2013 година за определяне на извънредни мерки относно пускането на извънквотни захар и изоглюкоза на пазара на Съюза при намалена такса за свръхпроизводство за пазарната 2012/2013 година

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 132/2013 на Комисията от 15 февруари 2013 година за изменение за 187-ми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

6

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 133/2013 на Комисията от 15 февруари 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

8

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 134/2013 на Комисията от 15 февруари 2013 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 февруари 2013 година

10

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/84/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 11 февруари 2013 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) при дъбенето на кожи съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (нотифицирано под номер C(2013) 618)  ( 1 )

13

 

 

2013/85/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 14 февруари 2013 година относно невключването на определени вещества в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (нотифицирано под номер C(2013) 670)  ( 1 )

30

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

16.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 45/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 131/2013 НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2013 година

за определяне на извънредни мерки относно пускането на извънквотни захар и изоглюкоза на пазара на Съюза при намалена такса за свръхпроизводство за пазарната 2012/2013 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 64, параграф 2 и член 186 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

През пазарната 2011/2012 година средната цена на едро в Съюза за бяла захар франко завода достигна до ниво 175 % от референтната цена от 404 EUR/тон и беше приблизително с 275 EUR/тон по-висока от цената на световния пазар. В момента цената в Съюза е стабилизирана на около 700 EUR/тон, което е най-високото ниво от реформата на общата организация на пазара на захарта и нарушава оптималното предлагане на захар на пазара на Съюза. Очакваното повишение през пазарната 2012/2013 година на това вече високо ниво на цените прави реален риска от сериозни смущения на пазара, които следва да бъдат предотвратени чрез необходимите мерки.

(2)

Въз основа на прогнозите за предлагането и търсенето през 2012/2013 г. се очаква крайната наличност за пазара на захар да бъде по-ниска с най-малко 0,5 млн. тона спрямо равнището през 2011/2012 г. В тази стойност вече е отчетен вносът от трети държави, които се ползват от определени преференциални споразумения.

(3)

От друга страна, очакванията за добра реколта водят до предварителна оценка за производство от почти 5 400 000 тона, което надхвърля захарната квота, определена в член 56 от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Като се вземат предвид предвидимите договорни ангажименти на производителите на захар по отношение на някои промишлени приложения, предвидени в член 62 от същия регламент, както и износните ангажименти за 2012/2013 г. за извънквотна захар, ще бъдат налични значителни количества извънквотна захар от най-малко 2 000 000 тона. Част от тази захар може да бъде предоставена, за да се компенсира слабото предлагане на пазара на захарни изделия на Съюза и да се избегне прекомерното покачване на цените.

(4)

С цел да се гарантира гладкото функциониране на пазара е необходимо да се освободи извънквотна захар. Следва да е възможно такава мярка да се предприема всеки път, когато е необходимо през пазарната 2012/2013 година.

(5)

Съгласно членове 186 и 188 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 мерки могат да бъдат предприети, когато е необходимо, за отстраняване на смущения на пазара или риск от смущения, когато по-специално те са резултат от значително покачване на цените в Съюза, при условие че тази цел не може да бъде постигната чрез други приложими мерки съгласно същия регламент. Предвид настоящите пазарни обстоятелства Регламент (ЕО) № 1234/2007 не предвижда никакви конкретни мерки, насочени към ограничаване на тенденцията към висока цена на захарта и които позволяват предлагане на захар на приемливи цени на пазара на Съюза, освен онези, които се основават на член 186 от същия регламент.

(6)

Член 64, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 оправомощава Комисията да определя таксата за свръхпроизводство за количествата захар и изоглюкоза, произведени над квотата, в достатъчно голям размер, за да се избегне натрупването на свръхпроизведени количества. Член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 967/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на производството над квотите в сектора на захарта (2) е определил тази такса да бъде 500 EUR на тон.

(7)

За ограничено количество захар, произведено над квотата, следва да се определи намалена такса за свръхпроизводство на тон, позволяваща справедливо третиране на производителите на захар от Съюза, осигуряваща доброто функциониране на пазара на захар на Съюза и помагаща да се намали разликата между цените на захарта на пазара на Съюза и световния пазар, без да се създават рискове от натрупване на свръхпроизведени количества на пазара на Съюза.

(8)

Тъй като Регламент (ЕО) № 1234/2007 определя квоти за захар и за изоглюкоза, подобна мярка следва да се приложи за подходящото количество изоглюкоза, произведено в превишение на квотата, защото изоглюкозата до известна степен е търговски заместител на захарта.

(9)

С оглед увеличаване на предлагането производителите на захар и изоглюкоза следва да подадат заявление до компетентните органи на държавите членки за сертификати, които им позволяват да продават на пазара на Съюза известни количества, произведени над квотата, с намалена такса за свръхпроизводство.

(10)

Намалената такса за свръхпроизводство следва да се заплати след допускането на заявлението и преди издаването на сертификата.

(11)

Валидността на сертификатите следва да е ограничена във времето с цел да се насърчи бързо подобрение на ситуацията с предлагането.

(12)

Определянето на горни граници за количествата, за които всеки един производител може да подаде заявление в рамките на един период за подаване на заявления, и ограничаването на сертификатите до продукти от собствената продукция на заявителя следва да предотвратят спекулативни действия в рамките на системата, създадена с настоящия регламент.

(13)

С подаването на заявление производителите на захар следва да се ангажират да платят минималната цена за захарното цвекло, използвано за производството на количеството захар, за което подават заявление. Минималните изисквания за допустимост на заявленията следва да бъдат посочени.

(14)

Компетентните органи на държавите членки следва да уведомят Комисията за получените заявления. С цел да се опростят и стандартизират тези уведомления следва да бъдат осигурени съответните образци.

(15)

Комисията следва да осигури, че сертификати се предоставят само в рамките на количествата, определени с настоящия регламент. Поради това при необходимост Комисията следва да може да определи коефициент на разпределение, приложим към получените заявления.

(16)

Държавите членки следва незабавно да информират заявителите дали заявените количества се предоставят изцяло или частично.

(17)

Компетентните органи следва да уведомят Комисията за количествата, за които са издадени сертификати с намалена такса за свръхпроизводство. За тази цел Комисията следва да осигури съответните образци.

(18)

Върху пуснатите на пазара на Съюза количества захар, надвишаващи тези, за които са издадени сертификати в съответствие с настоящия регламент, следва да се начисли такса за свръхпроизводство в съответствие с член 64, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Поради това е целесъобразно да се предвиди, че всеки заявител, който не изпълни ангажимента си да пусне на пазара на Съюза количеството, за което му е предоставен сертификат, следва да заплати също така и сумата от 500 EUR на тон. Този последователен подход е насочен към предотвратяване на злоупотреби с механизма, въведен с настоящия регламент.

(19)

За целите на установяване на средни цени за квотна и извънквотна захар на пазара на Съюза в съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 952/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на производството над квотите в сектора на захарта (3) захарта, обхваната от сертификат, издаден съгласно настоящия регламент, следва да се счита за квотна захар.

(20)

В съответствие с член 2, параграф 1, буква а) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (4) приноси и други задължения, предвидени в рамките на общата организация на пазарите на захар, представляват собствени ресурси. Поради това е необходимо да се определи датата за констатиране на въпросните суми по смисъла на член 2, параграф 2 и член 6, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Европейските общности (5).

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Временно намаление на таксата за свръхпроизводство

1.   Чрез дерогация от член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 967/2006 размерът на таксата за свръхпроизводство за максимално количество от 150 000 тона захар, изразени в еквивалент бяла захар, и 8 000 тона изоглюкоза, изразени като сухо вещество, произведени над квотата, определена в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1234/2007, и пуснати на пазара на Съюза през пазарната 2012/2013 година, се определя на 224 EUR на тон.

2.   Намалената такса за свръхпроизводство, предвидена в параграф 1, се заплаща след допускането на заявлението, посочено в член 2, и преди издаването на сертификата, посочен в член 6.

Член 2

Подаване на заявление за сертификат

1.   За да се възползват от условията, определени в член 1, производителите на захар и изоглюкоза подават заявление за сертификат.

2.   Заявители могат да бъдат само предприятия, произвеждащи захар от цвекло и захарна тръстика или произвеждащи изоглюкоза, одобрени съгласно член 57 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, на които е разпределена квота за производство за пазарната 2012/2013 година съгласно член 56 от същия регламент.

3.   Всеки заявител може да подаде най-много едно заявление за захар и едно за изоглюкоза през даден период за подаване на заявления.

4.   Заявление за сертификат се подава с факс или електронна поща до компетентния орган в държавата членка, в която е одобрено предприятието. Компетентните органи на държавата членка могат да изискват подадените електронни заявления да бъдат придружени от усъвършенстван електронен подпис по смисъла на Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6).

5.   За да бъдат допустими, заявленията трябва да отговарят на следните условия:

а)

заявленията посочват:

i)

наименованието, адреса и номера по ДДС на заявителя; освен това

ii)

заявените количества, изразени в тонове еквивалент бяла захар и в тонове изоглюкоза, изразени като сухо вещество, закръглени до цяло число;

б)

количествата, заявени през този период за подаване на заявления, изразени в тонове еквивалент бяла захар и в тонове изоглюкоза, изразени като сухо вещество, не превишават 50 000 тона за захарта и 2 500 тона за изоглюкозата;

в)

ако заявлението се отнася за захар, заявителят се ангажира да заплати определената в член 49 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 минимална цена за захарното цвекло, използвано за производството на количеството захар, обхванато от сертификати, издадени в съответствие с член 6 от настоящия регламент;

г)

заявлението е в писмен вид на официалния или на един от официалните езици на държавата членка, в която се подава;

д)

заявлението съдържа препратка към настоящия регламент и крайния срок за подаване на заявления;

е)

заявителят не въвежда никакви допълнителни условия към установените в настоящия регламент.

6.   Заявление, което не е подадено в съответствие с параграфи 1 — 5, не се допуска.

7.   Дадено заявление не може да бъде оттегляно или променяно след подаването му, дори когато заявеното количество е предоставено само частично.

Член 3

Подаване на заявления

Периодът, през който могат да се подават заявления, завършва в 12 часа на обяд брюкселско време на 26 февруари 2013 г.

Член 4

Предаване на заявленията от държавите членки

1.   Компетентните органи на държавите членки решават дали заявленията могат да бъдат допуснати въз основа на условията, определени в член 2. Когато компетентните органи решат, че дадено заявление не може да бъде допуснато, те без забавяне информират заявителя.

2.   Най-късно в петък компетентните органи уведомяват с факс или електронна поща Комисията за допустимите заявления, подадени през предходния период за подаване на заявления. Това уведомление не съдържа данните, посочени в член 2, параграф 5, буква а), подточка i). Държавите членки, които не са получили заявления, но за пазарната 2012/2013 година им е разпределена квота за захар или изоглюкоза, в същия срок уведомяват Комисията за липсата на заявления.

3.   Формата и съдържанието на уведомленията се определят въз основа на образци, предоставени на държавите членки от Комисията.

Член 5

Надхвърляне на определените количества

Когато информацията, съобщена от компетентните органи на държавите членки в съответствие с член 4, параграф 2, показва, че заявените количества надхвърлят определените в член 1, Комисията:

а)

определя коефициент на разпределение, който държавите членки прилагат по отношение на количествата, обхванати от всяко съобщено заявление за сертификат;

б)

отхвърля заявленията, които все още не са съобщени.

Член 6

Издаване на сертификати

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 5, на 10-ия работен ден след седмицата, в която е завършил периодът на подаване на заявления, компетентният орган издава сертификати за заявленията, съобщени на Комисията, в съответствие с член 4, параграф 2.

2.   Всеки понеделник държавите членки съобщават на Комисията количествата захар и/или изоглюкоза, за които са издали сертификати през предходната седмица.

3.   Образец на сертификата се съдържа в приложението.

Член 7

Валидност на сертификатите

Сертификатите са валидни до края на втория месец, следващ месеца на издаване.

Член 8

Прехвърляне на сертификати

Нито правата, нито задълженията, произтичащи от сертификатите, могат да се прехвърлят.

Член 9

Докладване на цените

За целите на член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 952/2006 продаденото количество захар, обхванато от сертификат, издаден съгласно настоящия регламент, се счита за квотна захар.

Член 10

Мониторинг

1.   Към месечните си съобщения, изпращани съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 952/2006, заявителите добавят количествата, за които са получили сертификати в съответствие с член 6 от настоящия регламент.

2.   Преди 31 октомври 2013 г. всеки притежател на сертификат по настоящия регламент представя на компетентните органи на държавите членки доказателство, че всички количества, обхванати от неговите сертификати, са пуснати на пазара на Съюза. За всеки тон, обхванат от сертификат, но непуснат на пазара на Съюза по причини, различни от непреодолима сила, се заплаща сумата от 276 EUR/тон.

3.   Държавите членки съобщават на Комисията количествата, които не са пуснати на пазара на Съюза.

4.   Държавите членки изчисляват и съобщават на Комисията разликата между общото количество захар и изоглюкоза, произведени от всеки производител над квотата, и количествата, отработени от производителя в съответствие с член 4, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 967/2006. Ако оставащите количества извънквотна захар или изоглюкоза на даден производител са по-малки от тези, за които е получил сертификат по настоящия регламент, производителят заплаща за разликата по 500 EUR на тон.

5.   Съобщенията, предвидени в параграфи 3 и 4, се извършват не по-късно от 30 юни 2014 г.

Член 11

Дата на констатиране

За целите на член 2, параграф 2 и член 6, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 датата на констатиране на вземането на Съюза е датата, на която таксата за свръхпроизводство е платена от заявителите в съответствие с член 1, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Срокът му на действие изтича на 30 юни 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 39.

(4)  ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

(5)  ОВ L 130, 31.5.2000 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Образец на сертификата, посочен в член 6, параграф 3

СЕРТИФИКАТ

за намаление за пазарната 2012/2013 година на таксата, предвидена в член 3 от Регламент (ЕО) № 967/2006

Държава членка:

Притежател на квота:

 

Продукт:

 

Заявени количества:

 

Предоставени количества:

 

Заплатена такса (EUR/t):

224

За пазарната 2012/2013 година таксата, предвидена в член 3 от Регламент (ЕО) № 967/2006, не се прилага по отношение на количествата, предоставени с настоящия сертификат, при условие че са спазвани правилата, предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 131/2013, по-специално в член 2, параграф 5, буква в).

Подпис на компетентния орган на държавата членка

Дата на издаване

Настоящият сертификат е валиден до края на втория месец, следващ датата на издаване.


16.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 45/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 132/2013 НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2013 година

за изменение за 187-ми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, спрямо които се прилага замразяването на средства и икономически ресурси по смисъла на този регламент.

(2)

На 11 февруари 2013 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН) реши да извади едно физическо лице от списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси, след като разгледа исканията за отписване, внесени от това лице, и подробния доклад на омбудсмана, изготвен съгласно Резолюция 1904(2009) на СС на ООН.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

началникът на Службата за инструментите на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

В категорията „Физически лица“ се заличава следното вписване:

„Suliman Hamd Suleiman Al-Buthe (известен още като: a) Soliman H.S. Al Buthi, б) Sulayman Hamad Sulayman Al Batha). Адрес: Рияд, Саудитска Арабия. Дата на раждане: 8.12.1961 г. Място на раждане: Кайро, Египет. Гражданство: саудитско. Паспорт №: а) B049614 (саудитски), б) C 536660 (саудитски паспорт, издаден на 5.5.2001 г., изтекъл на 11.5.2006 г.). Други сведения: Директор на отдел „Състояние на околната среда“ на община Рияд, Саудитска Арабия (към февруари 2010 г.). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 23.6.2004 г.“


16.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 45/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 133/2013 НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

78,2

MA

53,2

TN

57,5

TR

102,0

ZZ

72,7

0707 00 05

EG

158,2

MA

176,1

TR

174,5

ZZ

169,6

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

50,8

TR

133,6

ZZ

92,2

0805 10 20

EG

52,2

IL

71,3

MA

59,9

TN

51,5

TR

60,1

ZZ

59,0

0805 20 10

IL

182,8

MA

98,8

ZZ

140,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

120,1

KR

135,8

MA

121,4

TR

76,5

ZA

148,7

ZZ

120,5

0805 50 10

EG

83,9

MA

60,5

TR

70,4

ZZ

71,6

0808 10 80

CN

87,7

MK

34,9

US

176,5

ZZ

99,7

0808 30 90

AR

144,3

CL

181,3

CN

36,6

TR

177,8

US

173,1

ZA

114,7

ZZ

138,0


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


16.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 45/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 134/2013 НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2013 година

за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 февруари 2013 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията от 20 юли 2010 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че вносното мито за продукти под кодове по КН 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (пшеница мека, за посев), ex 1001 99 00 (висококачествена мека пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и 1007 90 00 е равно на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за целите на изчисляването на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, редовно се определят представителни цени CIF за внос на посочените продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010 цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти по кодове по КН 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (пшеница мека, за посев), ex 1001 99 00 (висококачествена мека пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и 1007 90 00, е дневната представителна вносна цена CIF, определена по метода, посочен в член 5 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 16 февруари 2013 година, които да са приложими до влизането в сила на ново определяне.

(5)

С оглед на необходимостта да се осигури прилагането на дадената мярка възможно най-бързо след предоставянето на актуализираните данни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 16 февруари 2013 година вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, са определени в приложение I към настоящия регламент въз основа на елементите, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 16 февруари 2013 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

ex 1001 91 20

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 99 00

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 10 00

1002 90 00

РЪЖ

0,00

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

0,00

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00


(1)  Вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 642/2010, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море (отвъд Гибралтарския провлак) или в Черно море и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан или през Суецкия канал,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Латвия, Литва, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Пиренейския полуостров и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията по член 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

1.2.2013-14.2.2013

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница с високо качество

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

241,45

208,21

Цена CAF САЩ

295,74

285,74

265,74

Премия за Залива

78,15

17,92

Премия за Големите езера

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

Разходи за навло: Мексикански залив — Ротердам:

14,32 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера — Ротердам:

— EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).


РЕШЕНИЯ

16.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 45/13


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 февруари 2013 година

за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) при дъбенето на кожи съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността

(нотифицирано под номер C(2013) 618)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/84/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (1), и по-специално член 13, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 13, параграф 1 от Директива 2010/75/ЕС се изисква Комисията да организира обмен на информация относно емисиите от промишлеността между себе си, държавите членки, съответните промишлени отрасли и неправителствените организации, съдействащи за опазване на околната среда, с цел да се улесни формулирането на референтни документи за най-добрите налични техники (НДНТ), както е посочено в член 3, параграф 11 от цитираната директива.

(2)

В съответствие с член 13, параграф 2 от Директива 2010/75/ЕС обменът на информация следва да включва данни за работните показатели на инсталациите и техниките по отношение на емисиите, изразени по целесъобразност като краткосрочни и дългосрочни средни стойности, и съответните референтни условия, консумацията и естеството на суровините, потреблението на вода, използването на енергия и генерирането на отпадъци, както и данни за използваните техники, свързания с тях мониторинг, сумарните ефекти върху компонентите на околната среда, икономическата и техническа жизнеспособност, както и новостите в тях, а също и данни за най-добрите налични техники и най-новите техники, набелязани след разглеждане на въпросите, посочени в член 13, параграф 2, букви а) и б) от цитираната директива.

(3)

„Заключенията за НДНТ“ съгласно определението в член 3, параграф 12 от Директива 2010/75/ЕС представляват ключовият елемент на референтните документи за НДНТ и съдържат заключенията за най-добрите налични техники, тяхното описание, информация за оценка на тяхната приложимост, съответстващите на най-добрите налични техники нива на емисии, съответния мониторинг и нива на консумация и, ако това е необходимо — съответните мерки за възстановяване на площадката.

(4)

В съответствие с член 14, параграф 3 от Директива 2010/75/ЕС заключенията за НДНТ следва да служат за отправна точка при определяне на условията на разрешителните за инсталациите, попадащи в обхвата на глава II от цитираната директива.

(5)

В член 15, параграф 3 от Директива 2010/75/ЕС се изисква компетентният орган да определя норми за допустими емисии, които гарантират, че при нормални експлоатационни условия емисиите не надхвърлят емисионните нива, свързани с най-добрите налични техники съгласно решенията относно заключенията за НДНТ, посочени в член 13, параграф 5 от Директива 2010/75/ЕС.

(6)

В член 15, параграф 4 от Директива 2010/75/ЕС е предвидена възможност за дерогации от изискването по член 15, параграф 3 само в случай че разходите за постигане на такива нива на емисии са несъразмерно високи в сравнение с ползите за околната среда поради географското разположение, местните екологични условия или техническите характеристики на съответната инсталация.

(7)

В член 16, параграф 1 от Директива 2010/75/ЕС е посочено, че изискванията за мониторинг в разрешителното, посочени в член 14, параграф 1, буква в) от същата директива, се основават на заключенията относно мониторинга, изложени в заключенията за НДНТ.

(8)

В съответствие с член 21, параграф 3 от Директива 2010/75/ЕС в срок от четири години от публикуването на решения относно заключения за НДНТ компетентният орган преразглежда и при необходимост актуализира всички условия на разрешителното, както и гарантира, че инсталацията отговаря на условията на разрешителното.

(9)

С Решение на Комисията от 16 май 2011 г. за създаване на форум за обмен на информация в съответствие с член 13 от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (2) бе създаден такъв форум, състоящ се от представители на държавите членки, съответните промишлени отрасли и неправителствени организации, съдействащи за опазване на околната среда.

(10)

В съответствие с член 13, параграф 4 от Директива 2010/75/ЕС Комисията получи становището (3) на този форум относно предложеното съдържание на референтния документ за НДНТ в областта на дъбенето на кожи, прието на неговата среща на 13 септември 2012 г., и публикува това становище.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 75, параграф 1 от Директива 2010/75/ЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Заключенията за НДНТ при дъбене на кожи се съдържат в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 февруари 2013 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17.

(2)  ОВ C 146, 17.5.2011 г., стр. 3.

(3)  http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ ПРИ ДЪБЕНЕ НА КОЖИ

ОБХВАТ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.

Общи заключения за НДНТ при дъбене на кожи

1.1.1.

Системи за управление на околната среда

1.1.2.

Добро стопанисване

1.2.

Мониторинг

1.3.

Свеждане до минимум на потреблението на вода

1.4.

Намаляване на емисиите в отпадъчните води

1.4.1.

Намаляване на емисиите в отпадъчните води от процесите, които се извършват в цех за мокра обработка

1.4.2.

Намаляване на емисиите в отпадъчните води от процесите, които се извършват в цех за дъбене

1.4.3.

Намаляване на емисиите в отпадъчните води от последващи операции след дъбенето

1.4.4.

Други намаления на емисиите в отпадъчните води

1.5.

Третиране на емисиите във водата

1.6.

Емисии във въздуха

1.6.1.

Мирис

1.6.2.

Летливи органични съединения

1.6.3.

Прахови частици

1.7.

Управление на отпадъците

1.8.

Енергия

ОБХВАТ

Настоящите заключения за най-добри налични техники (НДНТ) се отнасят за следните дейности, посочени в приложение I към Директива 2010/75/ЕС:

6.3.

Дъбене на необработени и сурови кожи при капацитет над 12 тона готова продукция дневно;

6.11.

Самостоятелно третиране във външни инсталации на отпадъчни води, които не попадат в приложното поле на Директива 91/271/ЕИО на Съвета  (1) и които се изпускат от инсталация, извършваща дейности, обхванати от точка 6.3 по-горе.

Освен ако не е предвидено друго, представените заключения за НДНТ могат да се прилагат за всички инсталации, за които се прилагат тези заключения за НДНТ.

Други референтни документи, които са от значение за дейностите, обхванати от настоящите заключения за НДНТ, са следните:

Референтен документ

Дейност

Енергийна ефективност (ЕЕ)

Обща енергийна ефективност

Икономически показатели и комплексни въздействия върху компонентите на околната среда (ИПКВКОС)

Икономически показатели и комплексни въздействия на различните техники върху компонентите на околната среда

Общи принципи на наблюдението (ОПН)

Наблюдение на емисиите и потреблението

Емисии от съхранение (ЕС)

Емисии от резервоари, тръбопроводи и складирани химикали

Изгаряне на отпадъци (ИО)

Изгаряне на отпадъци

Предприятия за третиране на отпадъци (ПТО)

Третиране на отпадъци

Списъкът с техниките, посочени и описани в настоящите заключения за НДНТ, няма предписателен характер и не е изчерпателен. Могат да бъдат използвани и други техники, осигуряващи поне еквивалентна степен на защита на околната среда.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на настоящите заключения за НДНТ се прилагат следните определения:

Цех за мокра обработка и варосване

Подразделение в кожарски завод, в което преди дъбенето кожите се опресняват, варосват, обезлешават и ако е необходимо, се обезкосмяват.

Страничен продукт

Предмет или вещество, отговарящи на изискванията на член 5 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2).

Съществуваща инсталация

Инсталация, която не е нова.

Съществуващ технологичен съд

Технологичен съд, който не е нов.

Нова инсталация

Инсталация, която за първи път е пусната в експлоатация след публикуването на настоящите заключения за НДНТ, или инсталация, която след публикуването на настоящите заключения за НДНТ изцяло замества инсталация върху съществуващи основи.

Нов технологичен съд

Технологичен съд, който за първи път е пуснат в експлоатация в инсталацията след публикуването на настоящите заключения за НДНТ, или технологичен съд, който е изцяло преизграден след публикуването на настоящите заключения за НДНТ.

Кожарски завод

Инсталация, която извършва дейността „Дъбене на необработени и сурови кожи при капацитет над 12 тона готова продукция дневно“ (дейност 6.3 от приложение I към Директива 2010/75/ЕС).

Цех за дъбене на кожи

Подразделение в кожарски завод, в което се извършват процесите на пиклиране и дъбене.

Пречиствателна станция за градски отпадъчни води

Инсталация, която подлежи на изискванията на Директива 91/271/ЕИО.

1.1.   Общи заключения за НДНТ при дъбене на кожи

1.1.1.   Системи за управление на околната среда

1.   С цел да се подобрят общите екологични показатели на даден кожарски завод НДНТ е въвеждането и спазването на система за управление на околната среда (СУОС), която обединява всички посочени елементи, както следва:

i)

ангажиране на ръководството, включително висшето ръководство;

ii)

определяне от страна на ръководството на политика за околната среда, която да включва постоянно подобряване на инсталацията;

iii)

планиране и установяване на необходимите процедури, цели и задачи, заедно с финансово планиране и инвестиране;

iv)

изпълнение на процедурите, като се обръща специално внимание на:

а)

структурата и отговорностите;

б)

обучението, осведомеността и компетентността;

в)

комуникацията;

г)

участието на служителите;

д)

документацията;

е)

ефективния контрол на процесите;

ж)

програмите за поддръжка;

з)

аварийната готовност и реагирането при аварии;

и)

гарантиране на спазването на законодателството за околната среда;

v)

проверка на изпълнението и предприемане на коригиращи действия, като се обръща специално внимание на:

а)

наблюдението и измерванията (вж. също референтния документ за общите принципи на наблюдението);

б)

коригиращите и превантивните мерки;

в)

воденето на документация;

г)

независимото (когато това е практическо осъществимо) вътрешно и външно одитиране с цел да се определи дали СУОС отговаря на планираната уредба и дали е внедрена и поддържана правилно или не;

vi)

преглед на СУОС и на запазването на нейната пригодност, адекватност и ефективност, извършван от висшето ръководство;

vii)

проследяване на разработването на по-чисти технологии;

viii)

съобразяване на въздействията върху околната среда при евентуално извеждане от експлоатация на инсталацията още на етапа на нейното проектиране и през целия ѝ експлоатационен живот;

ix)

редовно прилагане на секторни контролни показатели.

При дъбенето на кожи също така е важно да се имат предвид по-конкретно следните потенциални елементи на СОУС:

x)

с цел улесняване на извеждането от експлоатация, поддържане на място на документация за обектите, в които се извършват отделните етапи от процеса;

xi)

други елементи, посочени в заключение № 2 за НДНТ.

Приложимост

Обхватът (напр. степен на подробност) и характерът на СУОС (напр. стандартизирана или не) в повечето случаи зависят от характера, големината и сложността на инсталацията, както и от размера на въздействията, които тя може да има върху околната среда.

1.1.2.   Добро стопанисване

2.   С цел да се сведе до минимум въздействието на производствения процес върху околната среда НДНТ е прилагането на принципите на добро стопанисване чрез използване на комбинация от следните техники:

i)

внимателен подбор и контрол на веществата и суровините (напр. качество на кожите, качество на химикалите);

ii)

анализ, придружен от химичен опис, на вложените суровини и материали и на изходящата продукция, като се включват техните количества и токсикологични свойства;

iii)

свеждане на използването на химикали до минималното равнище, изисквано от спецификациите за качество на крайния продукт;

iv)

внимателно манипулиране и складиране на суровините и готовите продукти, за да се намалят разливите, произшествията и загубите на вода;

v)

разделяне на отпадъчните потоци, когато това е практически осъществимо, за да се даде възможност за рециклиране на някои от тях;

vi)

наблюдение на критичните параметри на отделните процеси, за да се осигури стабилност на производствения процес;

vii)

редовна поддръжка на системите за третиране на отпадъчни води;

viii)

преглед на възможностите за повторно използване на технологична и промивна вода;

ix)

преглед на възможностите за депониране на отпадъци.

1.2.   Мониторинг

3.   НДНТ е мониторингът на емисиите и други съответни, включително посочените по-долу, параметри на процесите, който се извършва на определени интервали, като мониторингът на емисиите се извършва в съответствие със стандартите на Европейския комитет по стандартизация. При отсъствие на такива стандарти НДНТ е използването на ISO, национални или други международни стандарти, гарантиращи получаването на данни с еквивалентно научно качество.

Параметър

Честота

Приложимост

а

Измерване на потреблението на вода в двата етапа на процеса: преди дъбенето и след дъбенето, и документиране на продукцията за същия период.

Най-малко веднъж месечно

Параметърът е приложим за инсталации, в които се извършва мокра обработка.

б

Документиране на количествата химикали, използвани във всеки етап от процеса, и документиране на продукцията през същия период.

Най-малко веднъж годишно.

Параметърът е общоприложим.

в

Наблюдение на концентрацията на сулфиди и общата концентрация на хром в крайните отпадъчни води след третиране за пряко заустване във водоприемник, като се използват пропорционални на дебита смесени проби за период от 24 часа.

Наблюдение на концентрацията на сулфиди и общата концентрация на хром след утаяване на хрома за непряко заустване, като се използват пропорционални на дебита смесени проби за период от 24 часа.

Всяка седмица или всеки месец.

Наблюдението на концентрацията на хром се прилага за инсталации на или извън територията на обекта, в които се извършва утаяване на хром.

Където това е икономически осъществимо, наблюдението на концентрацията на сулфиди се прилага за инсталации, при които част от третирането на отпадъчни води от кожарски заводи се извършва на или извън територията на обекта.

г

Наблюдение на химичната потребност от кислород (ХПК), биохимичната потребност от кислород (БПК) и амонячния азот след третиране на отпадъчните води на или извън територията на обекта за пряко заустване във водоприемник, като се използват пропорционални на дебита смесени проби за период от 24 часа.

Наблюдение на общото количество суспендирани твърди частици след третиране на отпадъчните води на или извън територията на обекта за пряко заустване във водоприемник.

Всяка седмица или всеки месец.

При промени в процеса измерванията се извършват на по-кратки интервали.

Параметърът се прилага за инсталации, при които част от третирането на отпадъчни води от кожарски заводи се извършва на или извън територията на обекта.

д

Наблюдение на халогенирани органични съединения след третиране на отпадъчни води на или извън територията на обекта за пряко заустване във водоприемник.

Редовно.

Параметърът се прилага за инсталации, където в производствения процес се използват халогенирани органични съединения и има вероятност те да бъдат изпуснати във водоприемник.

е

Измерване на pH или на редоксипотенциала на изходящата течност от мокри скрубери.

Непрекъснато.

Параметърът се прилага за инсталации, в които се използва мокро скруберно очистване за намаляване на емисиите на водороден сулфид или амоняк във въздуха.

ж

Годишно документиране на разтворителите и документиране на продукцията за същия период.

Всяка година.

Параметърът се прилага за инсталации, в които при крайната обработка се използват разтворители, водоразтворими покрития или подобни материали за ограничаване на изразходвания разтворител.

з

Наблюдение на емисиите на летливи органични съединения при изхода на пречиствателно съоръжение и документиране на продукцията.

Непрекъснато или периодично.

Параметърът се прилага за инсталации, в които се използват разтворители за крайната обработка и се използва пречиствателно съоръжение.

и

Индикативно наблюдение на спадането на налягането в ръкавни филтри.

Редовно.

Параметърът се прилага за инсталации, в които се използват ръкавни филтри за намаляване на емисиите от прахови частици, когато има пряко изхвърляне в атмосферата.

к

Изпитване на ефективността на улавяне на системите за мокро скруберно очистване.

Всяка година.

Параметърът се прилага за инсталации, в които се използва мокро скруберно очистване за намаляване на емисиите от прахови частици, когато има пряко изхвърляне в атмосферата.

л

Документиране на количествата технологични остатъци, изпратени за регенериране, повторна употреба, рециклиране и депониране.

Редовно.

Параметърът е общоприложим.

м

Документиране на всички форми на енергопотребление и документиране на продукцията за същия период.

Редовно.

Параметърът е общоприложим.

1.3.   Свеждане до минимум на потреблението на вода

4.   С цел да се сведе до минимум потреблението на вода НДНТ е използването на едната или и на двете техники, посочени по-долу.

Техника

Описание

Приложимост

а

Оптимизирано използване на водата във всички етапи от мократа обработка, включително използване на партидно промиване вместо промиване с течаща вода

Оптимизирано използване на водата се постига чрез определяне на оптималното количество, необходимо за всеки етап от производствения процес, и подаване на подходящото количество посредством измервателни уреди. За разлика от промиването с течаща вода, при което се подават и отвеждат големи количества вода, при партидното промиване технологичният съд се зарежда с необходимото количество чиста вода и действието на съда се използва, за да се постигне изискваното разбиване на кожите.

Техниката се прилага за всички инсталации, които извършват мокра обработка.

б

Кратко потапяне

При краткото потапяне се използва технологична вода, чието количество, за разлика от традиционните практики, е намалено пропорционално на количеството обработвани кожи. Това намаление има долна граница, тъй като водата служи също така за овлажняване и охлаждане на кожите по време на обработката. Въртенето на технологичните съдове, които съдържат ограничено количество вода, изисква по-силно задвижване, тъй като масата, която се върти, е неравномерна.

Тази техника не може да се прилага в етапа на багрене и при обработката на телешки кожи.

Приложимостта ѝ също така се ограничава до:

нови технологични съдове

съществуващи технологични съдове, които позволяват кратко потапяне или могат да бъдат пригодени за това.

Преразглеждането на възможностите за повторно използване на технологична/промивна вода е включено в системата за управление на околната среда (вж. НДНТ 1), както и в принципите за добро стопанисване (вж. НДНТ 2).

Свързани с НДНТ равнища на потребление на вода

Вж. таблица 1 (за кожи от едър рогат добитък) и таблица 2 (за овчи кожи).

Таблица 1

Свързани с НДНТ равнища на потребление на вода за обработка на кожи от едър рогат добитък

Етапи на процеса

Потребление на вода на тон сурови кожи (3)

(m3/t)

Неосолени кожи

Осолени кожи

Сурови до мокросини/бели

от 10 до 15

от 13 до 18

Последващи операции след дъбенето и завършваща обработка

от 6 до 10

от 6 до 10

Общо

от 16 до 25

от 19 до 28


Таблица 2

Свързани с НДНТ равнища на потребление на вода за обработка на овчи кожи

Етапи на процеса

Специфично потребление на вода (4)

литри на кожа

Сурова до пиклирана кожа

от 65 до 80

Пиклирана до мокросиня кожа

от 30 до 55

Последващи операции след дъбенето и завършваща обработка

от 15 до 45

Общо

от 110 до 180

1.4.   Намаляване на емисиите в отпадъчните води

1.4.1.   Намаляване на емисиите в отпадъчните води от процесите, които се извършват в цех за мокра обработка

5.   С цел да се намали изхвърлянето на замърсители в отпадъчните води преди тяхното третиране в резултат от извършваните в цех за мокра обработка процеси НДНТ е използването на подходяща комбинация от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а

Кратко потапяне

При краткото потапяне се използват намалени количества технологична вода, поради което намалява количеството технологични химикали, които се изхвърлят, без да са реагирали.

Тази техника не може да се прилага за обработката на телешки кожи.

Приложимостта ѝ също така се ограничава до:

нови технологични съдове

съществуващи технологични съдове, които позволяват кратко потапяне или могат да бъдат пригодени за това.

б

Използване на чисти кожи

Използване на кожи, по чиято повърхност има по-малко полепнал оборски тор, по възможност посредством официална схема „чисти кожи“.

Тази техника се прилага според наличието на чисти кожи.

в

Обработка на пресни кожи

Използват се неосолени кожи.

За да се предотврати влошаването на качеството, след снемането кожите бързо се охлаждат, като това се комбинира с кратки срокове за доставка или транспортиране и складиране при контролирана температура.

Приложимостта на тази техника зависи от наличието на пресни кожи.

Тази техника не може да се прилага, ако веригата на доставка обхваща повече от два дни.

г

Отстраняване на свободната сол от кожите с механични средства

Осолените кожи се подготвят за обработка, като се разтръскват и се обръщат, така че свободните кристали сол изпадат и не се включват в процеса на опресняване.

Приложимостта на тази техника се ограничава до кожарски заводи, които обработват осолени кожи.

д

Обезкосмяване със запазване на космената покривка

Обезкосмяването се извършва чрез разтваряне на корена на косъма, а не цялата космена покривка. Останалите косми се филтрират от отпадъчната вода. В отпадъчната вода се намалява концентрацията на продукти от разпадането на косми.

Тази техника не може да се прилага в случаите, когато на разумно разстояние за транспортиране няма съоръжения за обработка на космената покривка за по-нататъшна употреба или когато употребата на космената покривка не е възможна.

Приложимостта ѝ също така се ограничава до:

нови технологични съдове

съществуващи технологични съдове, които позволяват използването на тази техника или могат да бъдат пригодени за това.

е

Използване на органични серосъдържащи съединения или ензими за обезкосмяване на кожи от едър рогат добитък

Количеството на използваните при обезкосмяването неорганични сулфиди се намалява чрез частичното им заместване с органични серосъдържащи съединения или чрез допълнителна употреба на подходящи ензими.

Допълнителната употреба на ензими не се прилага за кожарски заводи, които произвеждат естествени кожи със зърнеста структура на повърхността (напр. анилинова кожа).

ж

Намалена употреба на амоняк при обезваросването

Използването на амониеви съединения при обезваросването е частично или изцяло заменено с инжектиране на въглероден диоксид и/или използване на други заместващи вещества за обезваросване.

Пълното заместване на амониеви съединения с CO2 при обезваросването не може да се прилага за обработката на материали с дебелина над 1,5 mm.

Приложимостта на частичното или пълното заместване на амониеви съединения с CO2 при обезваросването се ограничава също така до:

нови технологични съдове

съществуващи технологични съдове, които позволяват използването на CO2 при обезваросването или могат да бъдат пригодени за това.

1.4.2.   Намаляване на емисиите в отпадъчните води от процесите, които се извършват в цех за дъбене

6.   С цел да се намали изхвърлянето на замърсители в отпадъчните води преди тяхното третиране в резултат от извършваните в цех за дъбене процеси НДНТ е използването на подходяща комбинация от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а

Кратко потапяне

При краткото потапяне се използват намалени количества технологична вода, поради което намалява количеството технологични химикали, които се изхвърлят, без да са реагирали.

Тази техника не може да се прилага за обработката на телешки кожи.

Приложимостта ѝ също така се ограничава до:

нови технологични съдове

съществуващи технологични съдове, които позволяват кратко потапяне или могат да бъдат пригодени за това.

б

Максимално поемане на хромсъдържащи дъбилни вещества

Оптимизиране на операционните параметри (напр. рН, потапяне, температура, време, скорост на барабана) и на използването на химикали с цел увеличаване на дела на хромсъдържащите дъбилни вещества, които се поемат от кожите.

Параметърът е общоприложим.

в

Оптимизирани методи за растително дъбене

Използване на дъбилен барабан за част от процеса.

Използване на вещества за предварително дъбене с цел да се улесни проникването на растителните дъбилни вещества.

Тази техника не може да се прилага при производството на растително дъбена кожа за ходила на обувки.

1.4.3.   Намаляване на емисиите в отпадъчните води от последващи операции след дъбенето

7.   С цел да се намали изхвърлянето в отпадъчните води на замърсители преди тяхното третиране в резултат от последващи операции след дъбенето НДНТ е използването на подходяща комбинация от посочените по-долу техники.

Техника

Описание

Приложимост

а

Кратко потапяне

При краткото потапяне се използват намалени количества технологична вода, поради което намалява количеството технологични химикали, които се изхвърлят, без да са реагирали.

Тази техника не може да се прилага в етапа на багрене и при обработката на телешки кожи.

Приложимостта ѝ също така се ограничава до:

нови технологични съдове

съществуващи технологични съдове, които позволяват кратко потапяне или могат да бъдат пригодени за това.

б

Оптимизиране на повторното дъбене, на багренето и намасляването

Оптимизиране на параметрите на процеса се цел да се осигури максималното поемане на технологичните химикали.

Параметърът е общоприложим.

1.4.4.   Други намаления на емисиите в отпадъчните води

8.   С цел да се предотврати изпускането на специфични пестициди в отпадъчни водите НДНТ е обработването единствено на кожи, които не са били третирани с такива вещества.

Описание

Техниката се състои в специфициране, в договорите за доставка, на несъдържащи пестициди материали, които са:

изброени в Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите (5);

изброени в Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (6);

класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (7).

Примерите включват ДДТ, циклодиенови пестициди (алдрин, диелдрин, ендрин, изодрин) и хексахлороциклохексани, включително линдан.

Приложимост

Тази НДНТ е общоприложима за всички кожарски заводи в рамките на контрола на спецификациите, дадени на доставчиците от държави, които не са членки на ЕС.

9.   С цел да се сведат до минимум емисиите на биоциди в отпадъчните води НДНТ е обработването на кожите само с биоциди, одобрени в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (8).

1.5.   Третиране на емисиите във водата

10.   С цел да се намалят емисиите във водоприемниците НДНТ е третирането на отпадъчните води, което включва подходяща комбинация от следните методи, прилагани на и/или извън територията на обекта:

i)

механично третиране;

ii)

физикохимично третиране;

iii)

биологично третиране;

iv)

биологично отстраняване на азота.

Описание

Прилагане на подходяща комбинация от описаните по-долу техники, която може да се използва на и/или извън територията на обекта на два или три етапа.

Техника

Описание

Приложимост

а

Механично третиране

Улавяне на едри твърди частици, отстраняване на мазнини, масла и смазки, отстраняване на твърди вещества чрез утаяване.

Тази техника е общоприложима за третиране на и/или извън територията на обекта.

б

Физикохимично третиране

Окисление и/или утаяване на сулфиди, ХПК и отстраняване на суспендирани твърди частици, например чрез коагулация и флокулация. Утаяване на хрома чрез увеличаване на стойността на рН на или над 8, като се използват алкални съединения (напр. калциев хидроксид, магнезиев оксид, натриев карбонат, натриев хидроксид, натриев алуминат).

Тази техника е общоприложима за третиране на и/или извън територията на обекта.

в

Биологично третиране

Аеробно биологично третиране на отпадъчните води чрез аерация, включително отстраняване на суспендирани твърди частици, например чрез утаяване, вторична флотация.

Тази техника е общоприложима за третиране на и/или извън територията на обекта.

г

Биологично отстраняване на азота

Нитрификация на амонячни съединения на азота до нитрати, последвана от редукция на нитратите до газообразен азот.

Тези техника се прилага за инсталации с пряко заустване във водоприемник.

Тя е трудноприложима в съществуващи инсталации, които разполагат с ограничено пространство.

Свързани с НДНТ равнища на емисиите

Вж. таблица 3. Свързаните с НДНТ равнища на емисиите се прилагат за:

i)

преки зауствания на отпадъчни води от пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на кожарски заводи;

ii)

преки зауствания на отпадъчни води от самостоятелни пречиствателни станции за отпадъчни води, обхванати в раздел 6.11 от приложение I към Директива 2010/75/ЕС, пречистващи отпадъчни води главно от кожарски заводи.

Таблица 3

Свързани с НДНТ равнища на емисиите от пряко заустване на отпадъчни води след третиране

Параметър

Свързани с НДНТ равнища на емисиите

mg/l

(средномесечни стойности въз основа на средната стойност на представителни смесени проби за период от 24 часа, които се вземат в продължение на един месец)

ХПК

200—500 (9)

БПК5

15—25

Суспендирани твърди частици

< 35

Амонячен азот NH4-N (като N)

< 10

Общо хром (като Cr)

< 0,3—1

Сулфиди (като S)

< 1

11.   С цел да се намали съдържанието на хром в заустваните отпадъчни води НДНТ е утаяването на хром на или извън територията на обекта.

Описание

Вж. НДНТ 10, техника б.

По-ефикасно утаяване на хром се постига при сепариране на концентрирани потоци, съдържащи хром.

Приложимост

Тази НДНТ е общоприложима за третиране на отпадъчни води на и/или извън територията на обекта на кожарски заводи, които извършват хромно дъбене и/или повторно дъбене.

Свързани с НДНТ равнища на емисиите

Вж. таблица 3 за свързаните с НДНТ равнища на емисии за хром при пряко заустване във водоприемник и таблица 4 за свързаните с НДНТ равнища на емисии за хром при непряко заустване в градски пречиствателни станции за отпадъчни води.

12.   С цел да се намалят общите емисии на хром и сулфиди при непряко заустване на отпадъчни води от кожарски заводи в градските пречиствателни станции за отпадъчни води НДНТ е утаяването на хрома и окислението на сулфидите.

Описание

Вж. НДНТ 10, техника б.

По-ефективно отстраняване се постига при сепариране на концентрирани потоци, съдържащи хром/сулфиди.

Окислението на сулфидите представлява каталитично окисление (аерация в присъствието на манганови соли).

Приложимост

Утаяването на хром е общоприложимо за третиране на отпадъчни води на и/или извън територията на обекта на кожарски заводи, които извършват хромно дъбене и/или повторно дъбене.

Свързани с НДНТ равнища на емисиите

Вж. таблица 4 за свързаните с НДНТ равнища на емисии за хром и сулфиди при непряко заустване в градски пречиствателни станции за отпадъчни води.

Таблица 4

Свързани с НДНТ равнища на емисиите за общи емисии на хром и сулфиди при непряко заустване на отпадъчни води от кожарски заводи в градски пречиствателни станции за отпадъчни води

Параметър

Свързани с НДНТ равнища на емисиите

mg/l

(средномесечни стойности въз основа на средната стойност на представителни смесени проби за период от 24 часа, които се вземат в продължение на един месец)

Общо хром (като Cr)

< 0,3—1

Сулфиди (като S)

< 1

1.6.   Емисии във въздуха

1.6.1.   Мирис

13.   С цел при обработката да се намали изпускането на мирис на амоняк НДНТ е частичното или пълното заместване на амониеви съединения при обезваросването.

Приложимост

Пълното заместване на амониеви съединения с CO2 при обезваросването не може да се прилага за обработката на материали с дебелина над 1,5 mm.

Приложимостта на частичното или пълното заместване на амониеви съединения с CO2 при обезваросването също така се ограничава до нови и съществуващи технологични съдове, които позволяват използването на CO2 при обезваросването или могат да бъдат пригодени за това.

14.   С цел да се намали изпускането на мирис при отделните етапи от процеса и при третирането на отпадъчни води НДНТ е намаляването на амоняка и водородния сулфид чрез пречистване и/или биофилтрация на изведения въздух, в който мирисът на тези газове е осезаем.

15.   С цел да се предотврати изпускането на мирис от разлагането на сурови кожи НДНТ са консервирането и складирането, предназначени да предотвратяват разлагането, и стриктният оборот на запасите.

Описание

С цел да се избегне мирис от разлагане се прилага подходящо консервиране със сол или контрол на температурата, като и двата метода се съчетават със стриктен оборот на запасите.

16.   С цел да се намалят изпусканията на мирис от отпадъци НДНТ е използването на процедури за манипулиране и складиране, предназначени да намалят разлагането на отпадъци.

Описание

Контрол на складирането на отпадъците и методично отстраняване на подлежащите на гниене отпадъци от инсталацията преди разлагането им да предизвика поява на мирис.

Приложимост

Тази НДНТ се прилага само за инсталации, които отделят подлежащи на гниене отпадъци.

17.   С цел да се намали изпускането на мирис от отпадъчни води от цеха за мокра обработка НДНТ е контролът на pH с последващо третиране с цел отстраняване на съдържащите се сулфиди.

Описание

Поддържане на стойност на pH на отпадъчните води, съдържащи сулфиди от цеха за мокра обработка, над 9,5 до третирането на сулфидите (на или извън територията на обекта), като се прилага един от следните методи:

i)

каталитично окисление (като катализатор се използват манганови соли);

ii)

биологично окисление;

iii)

утаяване или

iv)

смесване в затворена система от технологични съдове, снабдена с очистител на отработилите газове или въглероден филтър.

Приложимост

Тази НДНТ се прилага само за инсталации, в които се извършва обезкосмяване със сулфиди.

1.6.2.   Летливи органични съединения

18.   С цел да се намалят емисиите във въздуха на халогенирани летливи органични съединения НДНТ е заместването на използваните в процеса халогенирани летливи органични съединения с вещества, които не са халогенирани.

Описание

Заместване на халогенираните разтворители с нехалогенирани разтворители.

Приложимост

Тази НДНТ не се прилага за сухо обезмасляване на овчи кожи, което се извършва в машини със затворен цикъл.

19.   С цел да се намалят емисиите във въздуха на летливи органични съединения (ЛОС) от завършваща обработка НДНТ е прилагането на една или на комбинация от техниките, посочени по-долу, като приоритет се дава на първата.

Техника

Описание

а

Използване на водоразтворими покрития в съчетание с ефикасна система за нанасянето им

Ограничаване на емисиите на летливи органични съединения чрез използване на водоразтворими покрития, като всяко от тях се нанася по един от следните способи: посредством завеси, посредством валци или чрез подобрени техники за пръскане.

б

Използване на вентилация с извличане и на система за намаляване на замърсяването

Третиране на изходящия въздух чрез система за извличане, снабдена с един или повече от следните елементи: мокро скруберно очистване, адсорбция, биофилтрация или изгаряне.

Свързани с НДНТ равнища на използване на разтворители и на емисии на ЛОС

В таблица 5 са посочени свързаните с НДНТ равнища на използване на разтворители, свързани с употребата на водоразтворими покрития в съчетание с ефикасна система за нанасянето им, както и равнищата на емисии на ЛОС, когато като алтернатива на водоразтворими покрития се използва система за вентилация с извличане и намаляване на замърсяването.

Таблица 5

Свързани с НДНТ равнища на използване на разтворители и на емисии на ЛОС

Параметър

Тип производство

Свързани с НДНТ равнища

g/m2

(средногодишни стойности за единица готови обработени кожи)

Равнища на използване на разтворители

Когато водоразтворими покрития се използват в съчетание с ефикасна система за нанасянето им

Кожи за тапицерии в мебелната и в автомобилната промишленост

10—25

Кожи за обувки, облекла и кожени изделия

40—85

Кожи с покритие (дебелина на покритието > 0,15 mm)

115—150

Емисии на ЛОС

Когато като алтернатива на водоразтворими покрития се използва система за вентилация с извличане и намаляване на замърсяването

9—23 (10)

1.6.3.   Прахови частици

20.   С цел да се намалят емисиите във въздуха на прахови частици от етапите на суха завършваща обработка НДНТ е използването на система за вентилация с извличане, снабдена с ръкавни филтри или мокри прахоуловители.

Свързани с НДНТ равнища на емисиите

Свързаните с НДНТ равнища на емисиите на прахови частици са 3—6 mg/Nm3 изходящ въздух, изразени като средна стойност за период от 30 минути.

1.7.   Управление на отпадъците

21.   С цел ограничаване на количествата изпращани за депониране отпадъци НДНТ е организирането на операциите на територията на обекта така, че да се увеличи максимално делът на технологичните остатъци, които възникват като странични продукти, в това число:

Технологичен остатък

Употреба като страничен продукт

Космена покривка и вълна

Пълнеж

Вълнени текстилни изделия

Варосани изрезки

Производство на колаген

Непродъбени тънки кожи

Преработване в гладка кожа

Производство на обвивки за колбаси

Производство на колаген

Производство на дъвчащи предмети за кучета

Продъбени тънки кожи и изрезки

Завършваща обработка за употреба в кожени изделия от разнородни парчета, дребни кожени изделия и др.

Производство на колаген

22.   С цел ограничаване на количествата изпращани за депониране отпадъци НДНТ е организирането на операциите на територията на обекта така, че да се улесни повторното използване на отпадъците или, ако това не е възможно — тяхното рециклиране, или ако това не е възможно — друго оползотворяване, в това число:

Отпадъци

Повторна употреба след подготовка

Рециклиране като

Друго оползотворяване

Космена покривка и вълна

Производство на протеинов хидролизат

Торове

Оползотворяване на енергията

Сурови изрезки

 

Кожарски лепила

Оползотворяване на енергията

Варосани изрезки

Твърди мазнини

Производство на желатин за технически цели

Кожарски лепила

 

Леш

Производство на протеинов хидролизат

Твърди мазнини

Кожарски лепила

Производство на алтернативни горива

Оползотворяване на енергията

Непродъбени тънки кожи

Производство на желатин за технически цели

Производство на протеинов хидролизат

Кожарски лепила

Оползотворяване на енергията

Продъбени тънки кожи и изрезки

Производство на кожени плоскости от изрезки, които не са минали през завършваща обработка

Производство на протеинов хидролизат

 

Оползотворяване на енергията

Обрезки след дъбенето

Производство на кожени плоскости

Производство на протеинов хидролизат

 

Оползотворяване на енергията

Утайки от третиране на отпадъчни води

 

 

Оползотворяване на енергията

23.   С цел да се намалят употребата на химикали и количеството изпращани за депониране кожени отпадъци, включващи хромсъдържащи дъбилни вещества, НДНТ е цепенето при варосване.

Описание

Операцията се извършва на ранен етап от обработката, за да се получи непродъбен страничен продукт.

Приложимост

Тази НДНТ се прилага само за инсталациите, в които се извършва хромно дъбене.

Не се прилага:

когато кожите се обработват за продукти от нецепена кожа;

когато трябва да се произведе по-твърда кожа (например, кожа за обувки);

когато за крайния продукт е необходима равномерна дебелина;

когато продъбените тънки кожи се произвеждат като продукт или съпътстващ продукт.

24.   С цел да се намали количеството хром в изпращаните за депониране утайки НДНТ е прилагането на една или на комбинация от техниките, посочени по-долу.

Техника

Описание

Приложимост

а

Регенериране на хрома за повторно използване в кожарския завод

Повторно разтваряне със сярна киселина на хрома, утаен от дъбилния разтвор, за употреба като частичен заместител на неупотребявани хромни соли.

Приложимостта на тази техника се ограничава от необходимостта на кожата да се придадат свойства, които отговарят на спецификацията на клиентите, по-специално във връзка с багренето (намалена устойчивост на багрилата и яркост на цветовете) и потъмняването на повърхността.

б

Регенериране на хрома за повторно използване в друг промишлен отрасъл

Използване на утайката от хрома като суровина в друг промишлен отрасъл.

Тази техника се прилага, само когато за регенерираните отпадъци може да се намери промишлен потребител.

25.   С цел да се понижат изискванията за енергопотребление, употреба на химикали и капацитет за манипулиране при последващо третиране на утайките, НДНТ е намаляването на съдържанието на вода в утайките чрез тяхното обезводняване.

Приложимост

Тази НДНТ се прилага за всички инсталации, в които се извършва мокра обработка.

1.8.   Енергия

26.   С цел да се намали енергопотреблението при сушене НДНТ е оптимизирането на подготовката за сушене чрез платиране или друго механично обезводняване.

27.   С цел да се намали енергопотреблението при мократа обработка НДНТ е краткото потапяне.

Описание

Намаляване на енергопотреблението за подгряване на вода чрез намаляване на потреблението на гореща вода.

Приложимост

Тази техника не може да се прилага в етапа на багрене и при обработката на телешки кожи.

Приложимостта ѝ също така се ограничава до:

нови технологични съдове;

съществуващи технологични съдове, които позволяват кратко потапяне или могат да бъдат пригодени за това.

Свързани с НДНТ равнища на потребление на енергия

Вж. таблица 6.

Таблица 6

Свързано с НДНТ специфично потребление на енергия

Етапи на обработката

Специфично потребление на енергия за единица суровина (11)

GJ/t

Обработка на кожи от едър рогат добитък от сурови до мокро-сини или мокро-бели

< 3

Обработка на кожи от едър рогат добитък от сурови до обработени кожи

< 14

Обработка на овчи кожи от сурови до обработени кожи

< 6


(1)  ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.

(2)  ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.

(3)  Средномесечни стойности. Възможно е обработката на телешки кожи и растителното дъбене да изискват по-голямо потребление на вода.

(4)  Средномесечни стойности. Възможно е обработката на овчи кожи с вълна да изисква по-голямо потребление на вода.

(5)  ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 84.

(6)  ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7.

(7)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(9)  Горната стойност е свързана с концентрации на ХПК на входа ≥ 8 000 mg/l.

(10)  Диапазон на свързаните с НДНТ равнища на емисиите, изразен като общо въглерод.

(11)  Стойностите на енергопотреблението (изразени като средногодишни стойности, които не са коригирани до първична енергия) обхващат енергопотреблението в производствения процес, в това число електроенергия и отопление на помещенията, като обаче се изключва енергопотреблението за третиране на отпадъчните води.


16.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 45/30


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 февруари 2013 година

относно невключването на определени вещества в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди

(нотифицирано под номер C(2013) 670)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/85/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 16, параграф 2, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (2), е определен списък на активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО.

(2)

За известен брой комбинации вещества/продуктови типове, включени в посочения списък, или всички участници са се оттеглили от програмата за преглед, или определената за докладваща по оценката държава членка не е получила пълни досиета до крайния срок по член 9 и член 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(3)

Комисията съответно информира държавите членки за това съгласно член 11, параграф 2, член 12, параграф 1 и член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1451/2007. Информацията бе оповестена и публично чрез електронни средства.

(4)

В срок от три месеца след посочените оповестявания редица дружества проявиха интерес към поемането на ролята на участник по отношение на някои от въпросните вещества и продуктови типове. След това обаче тези дружества не представиха пълно досие.

(5)

Следователно, съгласно член 12, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 1451/2007, въпросните вещества и продуктови типове следва да не бъдат включени в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО.

(6)

В интерес на правната сигурност е целесъобразно да се уточни датата, след която биоцидите, съдържащи активни вещества за продуктовите типове, посочени в приложението към настоящото решение, не могат повече да бъдат пускани на пазара.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Веществата, посочени в приложението към настоящото решение, не се включват в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО за съответните продуктови типове.

Член 2

За целите на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 биоцидите, съдържащи активни вещества за продуктовите типове, посочени в приложението към настоящото решение, не могат повече да бъдат пускани на пазара, считано от 1 февруари 2014 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 14 февруари 2013 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вещества и продуктови типове, които да не се включват в приложениe I, IA или IБ към Директива 98/8/ЕО

Наименование

ЕО номер

CAS номер

Продуктов тип

Докладваща държава членка

Глутарал

203-856-5

111-30-8

5

FI

4-(2-нитробутил)морфолин

218-748-3

2224-44-4

6

UK

4-(2-нитробутил)морфолин

218-748-3

2224-44-4

13

UK

N,N'-(декан-1,10-диилди-1(4H)-пиридил-4-илиден)бис(октиламониев) дихлорид

274-861-8

70775-75-6

1

HU

Салицилова киселина

200-712-3

69-72-7

1

NL