ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.039.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 39

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
9 февруари 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 година относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 година относно Европейската статистическа програма за периода 2013 — 2017 г. ( 2 )

12

 

*

Регламент (ЕС) № 100/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност ( 1 )

30

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

 

(2)   текст от значение за ЕИП и за Швейцария

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

9.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 98/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 януари 2013 година

относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Някои вещества или смеси са прекурсори на взривни вещества и с тях може да се злоупотреби за незаконно производство на взривни вещества. В плана за действие на Европейския съюз за подобряване на сигурността на експлозивите, приет от Съвета на 18 април 2008 г., Комисията беше призована да създаде Постоянен комитет по прекурсорите, който да разглежда мерки и да изготвя препоръки по отношение на регулирането на прекурсори на взривни вещества, предоставяни на пазара, като взема предвид тяхното въздействие върху разходите и ползите.

(2)

Постоянният комитет по прекурсорите, създаден от Комисията през 2008 г., посочи различни прекурсори на взривни вещества, които могат да бъдат използвани за извършване на терористични нападения, и препоръча да бъде предприето подходящо действие на равнището на Съюза.

(3)

Някои държави членки вече са приели законови, подзаконови или административни разпоредби по отношение на пускането на пазара, предоставянето или притежаването на определени прекурсори на взривни вещества.

(4)

Тези законови, подзаконови и административни разпоредби, които се различават помежду си и могат да създадат пречки пред търговията в рамките на Съюза, следва да бъдат хармонизирани с цел да се подобри свободното движение на химични вещества и смеси в рамките на вътрешния пазар и, доколкото е възможно, да се отстранят нарушения на конкуренцията, като същевременно се осигурява висока степен на защита на безопасността на масовия потребител. На национално равнище и на равнището на Съюза също бяха установени други правила относно някои вещества, попадащи в обхвата на настоящия регламент във връзка с безопасността на работниците и опазването на околната среда. Посочените други правила не са засегнати от настоящия регламент.

(5)

За да се осигури най-голяма степен на хармонизация за икономическите оператори, най-подходящият правен инструмент е регламент, с който да се регулира предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества.

(6)

В Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (3) се предвижда, че веществата и смесите, класифицирани като опасни, трябва да бъдат правилно етикетирани, преди да бъдат пуснати на пазара. Освен това в него се предвижда, че икономическите оператори, в т.ч. търговците на дребно, трябва да класифицират и етикетират подобни вещества или да разчитат на класификацията, извършена от участник нагоре по веригата на доставки. Следователно в настоящия регламент е целесъобразно да се предвиди, че всички икономически оператори, включително търговците на дребно, които предоставят на масовия потребител вещества, ограничени съгласно настоящия регламент, гарантират, че на опаковката е обозначено, че придобиването, притежаването или използването на това вещество или смес от масовия потребител подлежи на ограничение.

(7)

С цел постигане на национално равнище на защита срещу незаконната употреба на прекурсори на взривни вещества, подобна или по-висока от тази, която е предвидена в настоящия регламент на равнището на Съюза, някои държави членки вече разполагат с действащи законови, подзаконови и административни разпоредби по отношение на някои вещества, които могат да имат незаконна употреба. Някои от тези вещества вече са включени в към настоящия регламент, а други биха могли да бъдат ограничени на равнището на Съюза в бъдеще. Тъй като намаляването на защитата чрез мерки на равнището на Съюза би било в разрез с целите на настоящия регламент, е целесъобразно да се предвиди механизъм, чрез който подобни национални мерки биха могли да останат в сила (предпазна клауза).

(8)

Незаконното производство на взривни вещества следва да се затрудни чрез определянето на стойности на пределни концентрации за определени прекурсори на взривни вещества. Под тези пределни стойности се осигурява свободно обръщение на тези прекусори на взривни вещества, което се подчинява на предпазен механизъм; над тези пределни стойности следва да се ограничи достъпът за масовия потребител до тези прекусори на взривни вещества.

(9)

Следователно масовият потребител следва да не може да придобива, въвежда, притежава или използва тези прекусори на взривни вещества в концентрации над стойностите на пределни концентрации. Уместно е обаче да се позволи на масовия потребител да може да придобива, въвежда, притежава или използва такива прекурсори на взривни вещества със законна цел, единствено ако притежава разрешение за това.

(10)

Освен това с оглед на факта, че някои държави членки вече имат добре утвърдени системи за регистрация, които се използват за контрол на предоставянето на пазара на някои или на всички от веществата под ограничение съгласно настоящия регламент, които не трябва да се предоставят на масовия потребител, е уместно с настоящия регламент да се създаде система за регистрация, приложима за някои или за всички вещества.

(11)

Водородният пероксид, нитрометанът и азотната киселина са широко използвани за законни цели от масовия потребител. Поради това следва държавите членки да имат възможност да дадат достъп до посочените вещества в рамките на определен размер на концентрация чрез прилагането на система за регистрация съгласно настоящия регламент вместо система за издаване на разрешения.

(12)

Като се има предвид твърде специфичният предмет на настоящия регламент, неговите цели могат да бъдат постигнати, когато, в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност, на държавите членки се остави гъвкавост при избора дали да предоставят ограничен достъп на масовия потребител в съответствие с настоящия регламент.

(13)

С цел да се постигнат легитимните цели на обществената сигурност, като същевременно се гарантира възможно най-малкото смущение на правилното функциониране на вътрешния пазар, е целесъобразно да се предвиди система за издаване на разрешения, в съответствие с която масов потребител, който е придобил вещество под ограничение съгласно настоящия регламент, което не трябва да се предоставя на масовия потребител, или смес или вещество, съдържащо го, в концентрация над пределната стойност, да може да го въведе от друга държава членка или от трета държава в държава членка, която позволява достъп до това вещество в съответствие с някоя от системите, предвидени в настоящия регламент.

(14)

За да бъде ефикасно прилагането на разпоредбите относно въвеждането на прекурсори на взривни вещества, държавите членки се насърчават да гарантират, че ограниченията, приложими за въвеждането на вещества под ограничение съгласно настоящия регламент, които не трябва да се предоставят на масовия потребител, са предоставени на вниманието международните пътници. По същата причина държавите членки също се насърчават да гарантират, че масовият потребител е осведомен, че тези ограничения също се прилагат към малки пратки до частни лица и към пратки, поръчани от разстояние от крайни потребители.

(15)

Информацията, предоставена от държавите членки на индустрията, особено на малките и средните предприятия (МСП), може да бъде ценно средство за улесняване на спазването на настоящия регламент, като се има предвид колко е важно намаляването на административната тежест за МСП.

(16)

Тъй като би било несъразмерно да се забрани използването на прекурсори на взривни вещества при професионалните дейности, ограниченията, свързани с предоставянето, въвеждането, притежаването и използването на прекурсори на взривни вещества, следва да се прилагат само за масовия потребител. Въпреки това, с оглед на общите цели на настоящия регламент, е уместно да се предвиди механизъм за докладване, който да обхваща както професионалните потребители по цялата верига на доставки, така и масовия потребител, участващ в транзакции, които поради своето естество или мащаб трябва да се разглеждат като подозрителни. За тази цел държавите членки следва да определят национални точки за контакт за докладване на подозрителни транзакции.

(17)

Някои транзакции по отношение на прекурсори на взривни вещества могат да се считат за подозрителни и поради това подлежащи на докладване.Такъв е случаят например когато потенциалният клиент (професионален или не) не дава ясен отговор за предвидената употреба, не изглежда запознат с предвидената употреба или не може да я обясни правдоподобно, възнамерява да закупи необичайни количества или необичайни концентрации или необичайни комбинации от вещества, не желае да предостави документ за самоличност или за място на пребиваване, или настоява за използването на необичайни методи на плащане, включително големи суми в брой. Икономическите оператори следва да могат да си запазят правото да откажат такава транзакция.

(18)

С оглед на общите цели на настоящия регламент компетентните органи се насърчават да информират националните точки за контакт за всеки отказ на заявление за разрешение, когато отказът се базира на основателни причини за съмнение в законосъобразността на предвидената употреба или намеренията на потребителя. Също така компетентните органи са насърчавани да информират националните точки за контакт за временното отнемане или отмяна на разрешение.

(19)

За да бъде предотвратена и открита евентуална незаконна употреба на прекурсори на взривни вещества, е желателно националните точки за контакт да водят регистри на докладваните подозрителни транзакции, а компетентните органи да предприемат необходимите мерки за разследване на конкретните обстоятелства, включително истинността на съответната икономическа дейност, извършвана от професионален потребител, който е участвал в подозрителна транзакция.

(20)

Когато е осъществимо, следва да се определят стойности на пределни концентрации, над които достъпът до определени прекурсори на взривни вещества е ограничен, докато по отношение на някои други прекурсори следва да се предвиди само докладване на подозрителните транзакции. Критериите за определяне на това кои мерки за кои прекурсори на взривни вещества следва да се прилагат, включват равнището на заплаха, свързано със съответния прекурсор на взривни вещества, обема на търговия със съответния прекурсор на взривни вещества и възможността за установяване на ниво на концентрация, под което прекурсорът все още би могъл да се използва за законните цели, за които е предоставен. Тези критерии следва да продължават да направляват по-нататъшните действия, които могат да се предприемат по отношение на прекурсори понастоящем извън обхвата на настоящия регламент.

(21)

Стойности на пределни концентрации на хексамин в горивните таблетки са технически неосъществими. Освен това съществуват много законосъобразни употреби на сярна киселина, ацетон, калиев нитрат, натриев нитрат, калциев нитрат и калциев амониев нитрат. Регламент на равнището на Съюза за ограничаване на продажбите на тези вещества за масовия потребител би довел до непропорционално високи административни разходи и разходи за привеждане в съответствие за потребителите, публичните органи и стопанските предприятия. Въпреки това с оглед на целите на настоящия регламент следва да се приемат мерки за улесняване на докладването на подозрителни транзакции с хексаминови горивни таблетки и с тези други прекурсори на взривни вещества, за които няма безопасни и подходящи алтернативи.

(22)

Кражбите на прекурсори на взривни вещества са начин за получаване на изходни материали за незаконно производство на взривни вещества. Поради това е целесъобразно да се предвиди докладване при значителни кражби и при установени липси на вещества, към които се прилагат мерки по настоящия регламент. С цел да се улесни проследяването на извършителите и да се предупредят компетентните органи на други държави членки за евентуални заплахи, националните точки за контакт се насърчават по целесъобразност да използват системата за ранно предупреждение на Европол.

(23)

Държавите членки следва да установят правила относно санкциите, приложими за нарушения на настоящия регламент. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(24)

По силата на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (4) се забранява доставянето на масовия потребител на амониев нитрат, с който би могло лесно да се злоупотреби като прекурсор на взривни вещества. Въпреки това се разрешава доставянето на амониев нитрат за определени професионални потребители, основно земеделски производители. Ето защо към посоченото доставяне следва да се прилага механизмът за докладване на подозрителни транзакции, създаден с настоящия регламент, тъй като не съществува равностойно изискване в Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(25)

Настоящият регламент изисква обработването на лични данни и тяхното по-нататъшно разкриване на трети страни в случай на подозрителни транзакции. Това обработване и разкриване означава сериозна намеса в основното право на личен живот и правото на защита на личните данни. С Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (5) се урежда обработването на лични данни, извършвано в рамките на настоящия регламент. Съответно следва се гарантира, че основното право на защита на личните данни на лица, чиито лични данни се обработват в изпълнение на настоящия регламент, е надлежно защитено. По-конкретно, обработката на лични данни, свързана с разрешаването, регистрирането на транзакции и докладването на подозрителни транзакции, следва да се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО, включително с общите принципи за защита на личните данни за свеждане на данните до минимум, ограничаване в рамките на целта, пропорционалност и необходимост, както и с изискването да се оказва дължимото уважение към правата на субекта на данните за достъп, коригиране и заличаване.

(26)

Изборът на веществата, използвани от терористи и други извършители на престъпления за незаконното производство на взривни вещества, може бързо да се промени. Поради това следва да е възможно включването, когато е необходимо по спешност, на допълнителни вещества в режима, предвиден с настоящия регламент.

(27)

С цел адаптиране към настъпилото развитие във връзка със злоупотребата с вещества като прекурсори на взривни вещества и при условие че са проведени подходящи консултации със съответните заинтересовани страни, за да се вземе предвид потенциалното значително въздействие върху икономическите оператори, на Комисията следва да се делегират правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за изменение на стойностите на пределните концентрации, над които масовият потребител не трябва да има достъп до определени вещества под ограничение съгласно настоящия регламент и за добавяне на допълнителни вещества, по отношение на които следва да се докладват подозрителните транзакции. От особено значение е в хода на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(28)

Комисията следва да извършва постоянен преглед на списъка на вещества, до които масовият потребител няма достъп над определени стойности на пределните концентрации и списъка на вещества, по отношение на които следва да се докладват подозрителните транзакции. Комисията следва, когато е необходимо, да подготви законодателни предложения в съответствие с обикновената законодателна процедура, за добавяне или заличаване на вписвания в първия списък или за заличаване на вписвания във втория списък, с цел адаптиране към настъпилото развитие във връзка със злоупотребата с вещества като прекурсори на взривни вещества.

(29)

За да се реши въпросът с вещества, които все още не са под ограничение съгласно настоящия регламент, но за които дадена държава членка открие разумни основания да счита, че биха могли да се използват за незаконно производство на взривни вещества, следва да се въведе предпазна клауза, предвиждаща създаване на адекватна процедура на Съюза.

(30)

Освен това, с оглед на конкретните рискове, които трябва да бъдат разгледани в настоящия регламент, е целесъобразно да се разреши на държавите членки да приемат при определени обстоятелства предпазни мерки, включително по отношение на вещества, към които вече се прилагат мерки съгласно настоящия регламент.

(31)

Като се имат предвид изискванията съгласно настоящия регламент по отношение на информацията, която трябва да бъде предоставена на Комисията и държавите членки, би било нецелесъобразно подобни нови предпазни мерки да стават предмет на режима, установен в Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти и на правила относно услугите на информационното общество (6), независимо дали се отнасят за вещества, към които вече се прилагат мерки съгласно настоящия регламент, или за вещества, които не са под подобно ограничение.

(32)

Като се имат предвид целите на настоящия регламент и въздействието, което той може да окаже върху сигурността на гражданите и върху вътрешния пазар, Комисията, въз основа на постоянните обсъждания в Постоянния комитет по прекурсорите, следва да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета, в който да се разглеждат всички проблеми, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, целесъобразността и възможностите за разширяване на обхвата му както по отношение на включването на професионалните потребители, така и на включването в разпоредбите относно докладването на подозрителни транзакции, липси и кражби на вещества, към които, макар и да не се прилагат мерки съгласно настоящия регламент, са идентифицирани като използвани за незаконно производство на взривни вещества (невключени прекурсори на взривни вещества). Освен това Комисията, като взема предвид съответния опит, придобит от държавите членки, и като отчита разходите и ползите, следва да представи доклад, в който се разглеждат целесъобразността и възможностите за по-нататъшно укрепване и хармонизиране на системата с оглед на заплахата за обществената сигурност. Като част от прегледа Комисията следва да представи доклад до Европейския парламент и до Съвета, в който се разглеждат възможностите за прехвърляне на разпоредби относно амониевия нитрат от Регламент (ЕО) № 1907/2006 в настоящия регламент.

(33)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно ограничаване на достъпа на масовия потребител до прекурсори на взривни вещества, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и поради това може, поради мащаба на ограничението, да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност съгласно член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, предвиден в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(34)

Съгласно член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (7) Европейският надзорен орган по защита на данните даде становище (8).

(35)

Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално с Хартата на основните права на Европейския съюз, а именно защитата на лични данни, правото на свободна стопанска инициатива, правото на собственост и принципа на недискриминация. Настоящият регламент следва да се прилага от държавите членки в съответствие с тези права и принципи,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват хармонизирани правила относно предоставянето, въвеждането, притежаването и използването на вещества или смеси, с които може да се злоупотреби за незаконно производство на взривни вещества, с оглед на ограничаването на наличността им за масовия потребител и осигуряването на подходящо докладване на подозрителни транзакции по цялата верига на доставки.

Настоящият регламент не засяга други по-строги разпоредби на законодателството на Съюза относно веществата, посочени в приложенията.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага за веществата, посочени в приложенията, и за съдържащите ги смеси и вещества.

2.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

изделията, определени в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

б)

пиротехнически изделия, определени в член 2, параграф 1 от Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. относно пускането на пазара на пиротехнически изделия (9), пиротехнически изделия, предназначени за използване за нетърговски цели, в съответствие с националното законодателство, от въоръжените сили, органите на изпълнителната власт или службите за пожарна безопасност, пиротехническо оборудване, което попада в обхвата на Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г. относно морското оборудване (10), пиротехнически изделия, предназначени за използване в авиокосмическата индустрия, или ударни капси, предназначени за играчки;

в)

лекарствени продукти, предоставени законосъобразно на масовия потребител въз основа на лекарско предписание в съответствие с приложимото национално законодателство.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„вещество“ означава всяко вещество по смисъла на член 3, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

2)

„смес“ означава всяка смес по смисъла на член 3, точка 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

3)

„изделие“ означава всяко изделие по смисъла на член 3, точка 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

4)

„предоставяне“ означава всяка доставка, независимо срещу заплащане или безплатно;

5)

„въвеждане“ означава акта на внасяне на вещество на територията на държава членка, независимо дали от друга държава членка или от трета държава;

6)

„използване“ означава всяка преработка, формулиране, съхранение, обработка или смесване, включително в производството на изделие или всяка друга употреба;

7)

„масов потребител“ означава всяко физическо лице, което действа с цел, която не е свързана с неговото занятие, стопанска дейност или професия;

8)

„подозрителна транзакция“ означава всяка транзакция, касаеща веществата, изброени в приложенията, или съдържащите ги смеси или вещества, както и транзакции, включващи професионални потребители, когато са налице основателни съмнения, че веществото или сместа е предназначена за незаконното производство на взривни вещества;

9)

„икономически оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице или публична организация, или група от такива лица и/или организации, което предоставя продукти или услуги на пазара;

10)

„прекурсор на взривни вещества под ограничение“ означава всяко вещество, изброено в приложение I, в концентрация по-висока от съответната пределна стойност, посочена там, и включва смес или друго вещество, в което е налично такова изброено вещество в концентрация по-висока от съответната пределна стойност.

Член 4

Предоставяне, въвеждане, притежаване и използване

1.   Прекурсори на взривни вещества под ограничение не се предоставят, въвеждат, притежават или използват от масовия потребител.

2.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, държавите членки могат да поддържат или да установят режим за издаване на разрешения, който позволява прекурсори на взривни вещества под ограничение да се предоставят, притежават или използват от масовия потребител, при условие че масовият потребител притежава и, при поискване, представи разрешение за придобиването, притежаването или използването им, издадено в съответствие с член 7 от компетентен орган на държавата членка, в която същият прекурсор на взривни вещества под ограничение ще бъде придобит, притежаван или използван.

3.   Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1 и 2, държавите членки могат да поддържат или да установят режим за регистрация, който позволява следните прекурсори на взривни вещества под ограничение да се предоставят, притежават или използват от масовия потребител, ако икономическият оператор, който ги предоставя, регистрира всяка транзакция в съответствие с подробните изисквания, установени в член 8:

а)

водороден пероксид (CAS RN 7722-84-1) в концентрации, по-високи от пределните стойности, определени в приложение I, но не по-високи от 35 тегловни процента;

б)

нитрометан (CAS RN 75-52-5) в концентрации, по-високи от пределните стойности, определени в приложение I, но не по-високи от 40 тегловни процента;

в)

азотна киселина (CAS RN 7697-37-2) в концентрации, по-високи от пределните стойности, определени в приложение I, но не по-високи от 10 тегловни процента.

4.   Държавите членки уведомяват Комисията относно всички мерки, които приемат с цел прилагане на всеки от режимите, посочени в параграфи 2 и 3. Нотификацията следва да съдържа прекурсорите на взривни вещества под ограничение, за които държавата членка е въвела изключение.

5.   Комисията публично оповестява списък на мерките, за които е била уведомена от държавите членки в съответствие с параграф 4.

6.   Когато масов потребител възнамерява да въведе прекурсор на взривни вещества под ограничение на територията на държава членка, която като дерогация от параграф 1, прилага режим за издаване на разрешения в съответствие с параграф 2 и/или режим за регистрация в съответствие с параграф 3 или с член 17, този потребител получава и, при поискване, представя на компетентния орган разрешение, издадено в съответствие с правилата, предвидени в член 7, което е валидно в тази държава членка.

7.   Икономически оператор, който предоставя прекурсор на взривни вещества под ограничение на масов потребител в съответствие с параграф 2, за всяка транзакция изисква представянето на разрешение или, ако го предоставя в съответствие с параграф 3, води запис за транзакцията в съответствие с режима, установен от държавата членка, в която се предоставя прекурсора на взривни вещества под ограничение.

Член 5

Етикетиране

Икономически оператор, който възнамерява да предостави на масовия потребител прекурсори на взривни вещества под ограничение, осигурява, като постави подходящ етикет или като се увери, че е поставен подходящ етикет, на опаковката ясно да е посочено, че закупуването, притежаването или използването на същия прекурсор на взривни вещества под ограничение от масовия потребител подлежи на ограничение, както е посочено в член 4, параграфи 1, 2 и 3.

Член 6

Свободно движение

Без да се засягат разпоредбите на втория параграф от член 1 и на член 13 и освен ако в настоящия регламент или в други правни актове на Съюза не е предвидено друго, държавите членки, на основания, свързани с предотвратяването на незаконното производство на взривни вещества, не забраняват, ограничават или възпрепятстват предоставянето на:

а)

веществата, посочени в приложение I, в концентрации, не по-високи от пределните стойности, установени в него; или

б)

веществата, посочени в приложение II.

Член 7

Разрешения

1.   Всяка държава членка, която издава разрешения на масовия потребител със законен интерес да придобива, въвежда, притежава или използва прекурсори на взривни вещества под ограничение, определя правила за издаване на разрешението, предвидено в член 4, параграфи 2 и 6. Когато преценява дали да издаде разрешение, компетентният орган на държавата членка взема предвид всички приложими обстоятелства, и по-специално законосъобразността на предвидената употреба на веществото. Разрешението се отказва, ако са налице основателни причини за съмнение в законосъобразността на предвидената употреба или в намеренията на потребителя да го използва със законна цел.

2.   Компетентният орган може да избере как да ограничи валидността на разрешението — като го издаде за еднократно или многократно използване за период, който не надвишава три години. Компетентният орган може да задължи притежателя на разрешението да доказва до определената дата на изтичане на разрешението, че условията, при които то е издадено, все още са изпълнени. В разрешението се упоменават прекурсорите на взривни вещества под ограничение, по отношение на които е издадено.

3.   Компетентните органи могат да изискат от заявителите да платят такса при подаване на заявление за разрешение. Такава такса не надвишава разходите за обработване на заявлението.

4.   Разрешението може да бъде временно отнето или отменено от компетентния орган винаги когато са налице основателни причини да се смята, че условията, при които е издадено разрешението, вече не са изпълнени.

5.   Обжалването на всяко решение на компетентния орган, както и споровете относно спазването на условията на разрешението, се разглеждат от съответен орган, отговорен съгласно националното законодателство.

6.   Разрешения, издадени от компетентните органи на държава членка, могат да бъдат признати в други държави членки. След консултации с Постоянния комитет по прекурсорите и в срок до 2 септември 2014 г. Комисията изготвя насоки относно техническите подробности на разрешенията с цел да се улесни взаимното им признаване. В тези насоки се съдържа и информация относно това какви данни да бъдат включени в разрешенията, валидни за въвеждането на прекурсори на взривни вещества под ограничение, включително проект за формат на подобни разрешения.

Член 8

Регистрация на транзакции

1.   За целите на регистрацията съгласно член 4, параграф 3, масовият потребител се идентифицира с официален документ за самоличност.

2.   Регистърът съдържа най-малко следната информация:

а)

име, адрес и както е приложимо, или идентификационния номер на масовия потребител, или вида и номера на официалния документ за самоличност;

б)

наименование на веществото или сместа, включително неговата концентрация;

в)

количество на веществото или сместа;

г)

предвидена употреба на веществото или сместа, заявена от масовия потребител;

д)

дата и място на транзакцията;

е)

подпис на масовия потребител.

3.   Регистърът се съхранява за срок от пет години от датата на транзакцията. През този период регистрите се предоставят за проверка по искане на компетентните органи.

4.   Регистърът се съхранява на хартиен носител или на друг траен носител и се предоставя за инспекция по всяко време в рамките на целия период, предвиден в параграф 3. Всички съхранявани по електронен път данни:

а)

отговарят на формата и съдържанието на съответстващите документи на хартия; и

б)

остават на разположение по всяко време за целия период, предвиден в параграф 3.

Член 9

Докладване на подозрителни транзакции, липси и кражби

1.   Подозрителните транзакции, включващи веществата, посочени в приложенията, или съдържащите ги смеси или вещества, се докладват в съответствие с настоящия член.

2.   За докладването на подозрителни транзакции всяка държава членка определя една или повече национални точки за контакт с ясно посочен телефонен номер и адрес на електронна поща.

3.   Икономическите оператори могат да си запазят правото да откажат подозрителна транзакция и докладват транзакцията или опита за транзакция без неоправдано забавяне, включително, ако е възможно, самоличността на клиента, на националната точка за контакт на държавата членка, в която транзакцията е била извършена или е направен опит да бъде извършена, когато имат основателни причини да смятат, че предложена транзакция, включваща едно или повече вещества, посочени в приложенията, или включваща съдържащи ги смеси или вещества, представлява подозрителна транзакция, като се имат предвид всички обстоятелства, и по-специално когато потенциалният клиент:

а)

не дава ясен отговор за предвидената употреба на веществото или сместа;

б)

не изглежда запознат с предвидената употреба на веществото или сместа или не може да я обясни правдоподобно;

в)

възнамерява да закупи вещества в количества, комбинации или концентрации, които са необичайни за лична употреба;

г)

не желае да предостави документ за самоличност или за място на пребиваване; или

д)

настоява за използването на необичайни методи на плащане, включително големи суми в брой.

4.   Икономическите оператори докладват също за значителни липси и кражби на веществата, посочени в приложенията, и на съдържащи ги смеси или вещества, на националната точка за контакт на държавата членка, в която е установена липсата или кражбата.

5.   За да се улесни сътрудничеството между компетентните органи и икономическите оператори, след консултации с Постоянния комитет по прекурсорите Комисията изготвя насоки в срок до 2 септември 2014 г. с цел подпомагане на участниците във веригата на доставки на химикали и, където е приложимо, на компетентните органи. Насоките предоставят по-специално:

а)

информация относно начините за разпознаване и уведомяване за подозрителни транзакции, по-специално по отношение на концентрациите и/или количествата от вещества, посочени в приложение II, под които по принцип не е необходимо да се предприемат никакви действия;

б)

информация относно начините за разпознаване и уведомяване за значителни липси и кражби;

в)

друга информация, която може да се счете за полезна.

Комисията редовно актуализира насоките.

6.   Компетентните органи гарантират, че насоките, предвидени в параграф 5, редовно се разпространяват по начин, счетен за подходящ от компетентните органи в съответствие с целите на насоките.

Член 10

Защита на данните

Държавите членки гарантират, че обработката на лични данни, извършвана в изпълнение на настоящия регламент, е в съответствие с Директива 95/46/ЕО. По-специално държавите членки гарантират, че обработката на лични данни, необходима за издаването на разрешение съгласно член 4, параграфи 2 и 6 и член 7 от настоящия регламент или за регистрацията на транзакции съгласно член 4, параграф 3 и членове 8 и 17 от настоящия регламент, както и докладването на подозрителни транзакции съгласно член 9 от настоящия регламент са в съответствие с Директива 95/46/ЕО.

Член 11

Санкции

Държавите членки определят правила за санкциите, приложими при нарушения на настоящия регламент, и предприема всички необходими мерки, за да осигури тяхното изпълнение. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 12

Изменение на приложенията

1.   Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 14 относно промени в пределните стойности в приложение I до степен, необходима за адаптиране към настъпилото развитие във връзка със злоупотребата с вещества като прекурсори на взривни вещества или въз основа на изследвания и изпитвания, както и относно добавяне на нови вещества в приложение II, когато това е необходимо за адаптиране към настъпилото развитие във връзка със злоупотребата с вещества като прекурсори на взривни вещества. Като част от подготвянето на делегираните актове Комисията полага необходимите усилия да се консултира със съответните заинтересовани страни, по-специално с химическата промишленост и сектора на търговия на дребно.

Когато това се изисква от наложителни съображения за спешност в случай на внезапна промяна на оценката на риска, доколкото става въпрос за злоупотреба с вещества за незаконно производство на взривни вещества, процедурата, предвидена в член 15, се прилага за делегираните актове, приети съгласно настоящия член.

2.   Комисията приема отделен делегиран акт за всяка промяна на пределните стойности в приложение I и за всяко ново вещество, добавено в приложение II. Всеки делегиран акт се основава на анализ, който доказва, че няма вероятност изменението да доведе до непропорционална тежест за икономическите оператори или потребителите, като надлежно се отчитат целите, които трябва да бъдат постигнати.

Член 13

Предпазна клауза

1.   Когато дадена държава членка има основателни причини да смята, че конкретно вещество, което не е посочено в приложенията, би могло да се използва за незаконно производство на взривни вещества, тя може да ограничи или да забрани предоставянето, притежанието и ползването на това вещество, или на всяка съдържаща го смес или вещество, или да определи, че веществото подлежи на докладване при подозрителни транзакции в съответствие с член 9.

2.   Когато дадена държава членка има основателни причини да смята, че конкретно вещество, посочено в приложение I, би могло да се използва за незаконно производство на взривни вещества в по-ниско ниво на концентрация от пределната стойност, установена в приложение I, тя може допълнително да ограничи или забрани предоставянето, притежанието и ползването на това вещество, като наложи по-ниска пределна стойност на концентрация.

3.   Когато дадена държава членка има основателни причини да установи пределна стойност на концентрация, над която вещество, посочено в приложение II, следва да подлежи на ограниченията, иначе приложими към прекурсорите на взривни вещества под ограничение, тя може да ограничи или да забрани предоставянето, притежанието и ползването на това вещество, като наложи максимално допустима концентрация.

4.   Държава членка, която ограничава или забранява вещества в съответствие с параграфи 1, 2 или 3, незабавно информира за това Комисията и другите държави членки, като изтъква своите основания.

5.   С оглед на информацията, предоставена съгласно параграф 4, Комисията незабавно разглежда дали да изготви изменения към приложенията в съответствие с член 12, параграф 1, или да изготви законодателно предложение за изменение на приложенията. По целесъобразност, съответната държава членка изменя или отменя националните мерки, за да отчете всяко подобно изменение към приложенията.

6.   В срок до 2 юни 2013 г. държавите членки уведомяват Комисията за всички съществуващи национални мерки, които ограничават или забраняват предоставянето, притежанието и ползването на вещество или на съдържаща го смес или вещество, на основание, че то би могло да се използва за незаконно производство на взривни вещества.

Член 14

Упражняване на делегирането на правомощия

1.   Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, установени в настоящия член.

2.   Правомощието да приема делегирани актове съгласно член 12 се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 1 март 2013 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния период. Делегирането на правомощия се подновява мълчаливо за периоди с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди края на всеки период.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощията, посочени в него. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага щом приеме делегиран акт, Комисията уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 12, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражения в срок от два месеца, след като са били уведомени за него, или ако преди изтичането на този срок, Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 15

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъде повдигнато възражение в съответствие с параграф 2. В уведомлението за акта до Европейския парламент и до Съвета се посочват причините, поради които е използвана процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да повдигнат възражения срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 5. В такъв случай Комисията незабавно отменя акта, след като бъде уведомена от Европейския парламент или от Съвета за решението за повдигане на възражения.

Член 16

Преходна разпоредба

Притежаването и използването от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества под ограничение е разрешено до 2 март 2016 г.

Член 17

Действащи режими за регистрация

Държавите членки, които към 1 март 2013 г. разполагат с действащ режим, изискващ от икономическите оператори да регистрират транзакции, с които се предоставят на масовия потребител един или повече прекурсори на взривни вещества под ограничение, могат да направят дерогация от член 4, параграфи 1 или 2, като приложат посочения режим на регистрация в съответствие с член 8, към някои или към всички вещества, посочени в приложение I. Правилата, заложени в член 4, параграфи 4—7, се прилагат mutatis mutandis.

Член 18

Преглед

1.   До 2 септември 2017 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се разглеждат:

а)

всички проблеми, които са възникнали в резултат на прилагането на настоящия регламент;

б)

целесъобразността и възможностите за по-нататъшно укрепване и хармонизиране на системата с оглед на заплахата за обществената сигурност, причинена от терористични и други сериозни престъпни дейности, като се вземе предвид опитът, натрупан от държавите членки при прилагането на настоящия регламент, включително всякакви констатирани пропуски в сигурността, като се отчитат разходите и ползите за държавите членки, икономическите оператори и другите заинтересовани страни;

в)

целесъобразността и възможностите за разширяване на обхвата на настоящия регламент, за да се включат професионалните потребители, като се вземат предвид тежестите, наложени на икономическите оператори, и като се отчита целта на настоящия регламент;

г)

целесъобразността и възможностите за включване на невключени прекурсори на взривни вещества в разпоредбите относно докладването на подозрителни транзакции, липси и кражби.

2.   До 2 март 2015 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се разглеждат възможностите за прехвърляне на съответните разпоредби относно амониевия нитрат от Регламент (ЕО) № 1907/2006 в настоящия регламент.

3.   Ако е целесъобразно, в светлината на докладите, посочени в параграфи 1 и 2, Комисията внася законодателно предложение до Европейския парламент и до Съвета с оглед на съответно изменение на настоящия регламент.

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от2 септември 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 15 януари 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

L. CREIGHTON


(1)  ОВ C 84, 17.3.2011 г., стр. 25.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 20 ноември 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 11 декември 2012 г.

(3)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(6)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(7)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(8)  ОВ C 101, 1.4.2011 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 154, 14.6.2007 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 46, 17.2.1997 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вещества, които не се предоставят на масовия потребител самостоятелно или в смеси, или вещества, които ги включват, освен ако концентрацията е равна или по-ниска от пределните стойности, определени по-долу

Наименование на веществото и регистрационен номер, даден от Службата за химични индекси

(CAS №)

Пределно допустима стойност

Код по Комбинираната номенклатура (КН) на съединение с определен химичен състав, представено самостоятелно, което отговаря на изискванията на бележка 1 съответно към глава 28 или 29 на КН (1)

Код по Комбинираната номенклатура (КН) на смес без съставки (напр. живак, благородни или редкоземни метали или радиоактивни вещества), които биха определили класифициране по друг код по КН (1)

водороден пероксид

(CAS № 7722-84-1)

12 % тегл.

2847 00 00

3824 90 97

нитрометан

(CAS № 75-52-5)

30 % тегл.

2904 20 00

3824 90 97

азотна киселина

(CAS № 7697-37-2)

3 % тегл.

2808 00 00

3824 90 97

калиев хлорат

(CAS № 3811-04-9)

40 % тегл.

2829 19 00

3824 90 97

калиев перхлорат

(CAS № 7778-74-7)

40 % тегл.

2829 90 10

3824 90 97

натриев хлорат

(CAS № 7775-09-9)

40 % тегл.

2829 11 00

3824 90 97

натриев перхлорат

(CAS № 7601-89-0)

40 % тегл.

2829 90 10

3824 90 97


(1)  Регламент (ЕО) № 948/2009 на Комисията (ОВ L 287, 31.10.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вещества, самостоятелни или в смеси, или във вещества, по отношение на които се докладват подозрителни транзакции

Наименование на веществото и регистрационен номер, даден от Службата за химични индекси

(CAS №)

Код по Комбинираната номенклатура (КН) на съединение с определен химичен състав, представено самостоятелно, което отговаря съответно на изискванията на бележка 1 към глава 28, бележка 1 към глава 29 или бележка 1, буква б) към глава 31 от КН (1)

Код по Комбинираната номенклатура (КН) на смес без съставки (напр. живак, благородни или редкоземни метали или радиоактивни вещества), които биха определили класифициране по друг код по КН (1)

хексамин

(CAS № 100-97-0)

2921 29 00

3824 90 97

сярна киселина

(CAS № 7664-93-9)

2807 00 10

3824 90 97

ацетон

(CAS № 67-64-1)

2914 11 00

3824 90 97

калиев нитрат

(CAS № 7757-79-1)

2834 21 00

3824 90 97

натриев нитрат

(CAS № 7631-99-4)

3102 50 10 (природен)

3824 90 97

3102 50 90 (различен от природен)

3824 90 97

калциев нитрат

(CAS № 10124-37-5)

2834 29 80

3824 90 97

калциев амониев нитрат

(CAS № 15245-12-2)

3102 60 00

3824 90 97

амониев нитрат

(CAS № 6484-52-2) [в концентрация с тегловно съдържание на азот ≥ 16 % спрямо амониевия нитрат]

3102 30 10 (във воден разтвор)

3824 90 97

3102 30 90 (друг)


(1)  Регламент (ЕО) № 948/2009.


9.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 99/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 януари 2013 година

относно Европейската статистическа програма за периода 2013 — 2017 г.

(текст от значение за ЕИП и за Швейцария)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Надеждните емпирични и статистически данни имат изключително важно значение за измерването на напредъка и оценката на ефективността на политиките и програмите на Съюза, особено в контекста на стратегията „Европа 2020“, която е изложена в съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020 — стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ („Европа 2020“).

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика (2) следва да се изготви многогодишна Европейска статистическа програма („многогодишната програма“), която да осигури рамката за финансиране на действията на Съюза.

(3)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009 многогодишната програма следва да осигури рамката за разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика, основните области и целите на предвидените действия за период, който не надвишава пет години. С програмата следва да се определят приоритети относно потребностите от информация с цел осъществяване на дейностите на Съюза. Тези потребности следва да се преценят спрямо ресурсите, необходими на равнището на Съюза и на национално равнище, за да се осигури изискваната статистика, както и спрямо тежестта за респондентите и свързаните разходи на респондентите, като се обръща особено внимание на разходната ефективност.

(4)

Разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика в законодателната рамка на многогодишната програма следва да се осъществяват чрез тясно и координирано сътрудничество в рамките на Европейската статистическа система (ЕСС) между статистическия орган на Съюза, а именно Комисията (Евростат), и националните статистически институти и другите национални органи, определени от държавите членки (заедно „национални статистически органи“) (3). Професионалната независимост на националните статистически институти и на Комисията (Евростат) е от съществено значение за предоставянето на достоверни и висококачествени статистически данни.

(5)

По-тясното сътрудничество между Комисията (Евростат) и националните статистически институти е от изключително голямо значение за повишаването на качеството на европейската статистика. Това по-тясно сътрудничество следва да се съсредоточи основно върху предоставянето на допълнително методологично обучение по статистика и свързаните с нея въпроси, развитието и разпространението на съществуващите добри практики в рамките на ЕСС, както и върху обмена на персонал между държавите членки и Комисията (Евростат).

(6)

Изпълнението на многогодишната програма е възможност за изготвяне на хармонизирана европейска статистика, която да допринася за разработването, изготвянето и разпространението на обща, съпоставима и надеждна статистическа информация на равнището на Съюза.

(7)

Висококачествената статистика, която е разработена, изготвена и разпространена по многогодишната програма, има съществено значение за вземането на фактически обосновани решения,; тя следва да бъде налице своевременно и да допринася за изпълнението на политиките на Съюза, както това е залегнало в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и в „Европа 2020“ и в други политики, разгледани в стратегическите приоритети на Комисията за периода 2010 — 2014 г., а именно засилено и интегрирано икономическо управление, изменение на климата, реформирана селскостопанска политика, растеж и социално сближаване, равенство между половете, Европа на гражданите и глобализацията. Тя също така следва да бъде подпомогната чрез финансирани по многогодишната програма действия в случаите, когато Съюзът може да осигури ясно изразена добавена стойност, и които действия целят да гарантират, че икономическите, социалните и екологичните показатели се третират на равна основа.

(8)

При определянето на статистическите области, които да бъдат развивани, следва да се вземат предвид целите на Регламент (ЕС) № 691/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2011 г. относно европейските икономически сметки за околната среда (4), които се отнасят до разработването на нови модули за икономически сметки за околната среда.

(9)

Освен това при статистическите проучвания следва да се обръща специално внимание на въздействието на програмите за фискална консолидация върху работниците и другите граждани. Статистическите данни следва да се събират по начин, който осигурява проследяване на развитието в отделните държави членки, например развитието по отношение на безработицата, размера и промените на плащанията за социален трансфер, броя и качеството на работните места, мобилността на работната сила в рамките на държавите членки, на Съюза, между Съюза и трети държави, както и свързаните социално-географски промени в структурата на заплащане и мерките за обучение.

(10)

През последните години ЕСС е изправена пред редица предизвикателства. На първо място, липсата на висококачествена национална статистика може да има пагубни последици за държавите членки и за Съюза като цяло. Ето защо винаги точната и висококачествена статистика, изготвена от професионално независими национални статистически институти, е абсолютно необходима за целите на изготвянето на политики както на национално равнище, така и на равнището на Съюза, и по-конкретно в контекста на надзорните механизми на еврозоната.

(11)

На второ място, потребността от европейска статистика непрекъснато се увеличава и е малко вероятно в бъдеще тази тенденция да се промени. Икономическата глобализация представлява специфично предизвикателство, което изисква разработване на нови параметри за измерване на глобалните вериги стойности по международно координиран начин, като с това се осигурява по-добра представа за икономическия растеж и създаването на работни места.

(12)

На трето място, естеството на потребностите се променя непрекъснато, което изисква повече синергия между статистическите области.

(13)

На четвърто място, подходящите разбивки на наличните данни могат да улеснят наблюдението на последиците от икономическата и финансова криза и въздействието на прилаганите политики върху гражданите, включително най-уязвимите сред тях.

(14)

На пето място, естеството на статистиката се промени. Статистиката вече не е просто един източник на информация за целите на изготвянето на политики, а залегна в самата основа на процеса на вземане на решения. Вземането на фактически обосновани решения изисква статистика, която да отговаря на критерии за високо качество, свързани с конкретните цели, за които се използва, като е налице нарастваща потребност от комплексна многоаспектна статистика в подкрепа на сложните политически сфери. За да се отговори правилно на изискванията за изготвянето на политики, са необходими дезагрегирани данни по пол, когато е целесъобразно.

(15)

На шесто място, поради появата на нови действащи лица на информационния пазар, в това число лица, предоставящи информация в почти реално време, в бъдеще приоритет на ЕСС ще е високото качество, включително актуалността.

(16)

На седмо място, предизвикателствата са дори още по-големи поради бюджетните ограничения на национално равнище и на равнището на Съюза, както и поради необходимостта от допълнително намаляване на тежестта за предприятията и гражданите.

(17)

Всички тези седем предизвикателства са разгледани в Съобщението на Комисията от 10 август 2009 г. относно метода за изготвяне на статистическата информация на ЕС: визия за следващото десетилетие и в стратегията на ЕСС за неговото прилагане, за да се преразгледат методите на работа на ЕСС с оглед повишаване на нейната ефективност и гъвкавост. Прилагането в практиката на посоченото съобщение е в основата на многогодишната програма в рамките на съвместната стратегия на ЕСС.

(18)

За да се гарантират интегритета и управлението на качеството при разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика съгласно настоящия регламент, националните статистически институти и Комисията (Евростат) следва да предприемат всички необходими мерки за поддържане на общественото доверие в статистиката и да позволят по-строгото прилагане на действащия Кодекс на европейската статистическа практика и съобщението на Комисията от 15 април 2011 г., озаглавено „Към стабилно управление на качеството на европейската статистика“, като се спазват установените в тях принципи.

(19)

С цел по-доброто съчетаване на ограничените ресурси, с които разполагат изготвящите европейска статистика национални и европейски органи, с непрекъснато нарастващите потребности от статистически данни, подготвителната фаза за годишните статистически работни програми на Комисията, в които се конкретизира многогодишната програма, следва да включва систематичен и задълбочен преглед на статистическите приоритети, с които да се намалят по-маловажните изисквания и опростят съществуващите процеси, като същевременно се подобри надеждността и се запазят стандартите за високо качество на официалната статистика. Следва също така да се отчита тежестта за респондентите, независимо дали става въпрос за стопански субекти, за единици на централното, регионалното или местното държавно управление, за домакинства или физически лица. Процесът следва да бъде съпровождан от тясно сътрудничество между ползвателите и производителите на европейска статистика.

(20)

В този контекст следва да се постигне разумно разпределение на финансовата тежест между бюджета на Съюза и бюджетите на държавите членки. Поради това, в допълнение към определените с настоящия регламент финансови средства, националните статистически органи следва да получават на национално равнище подходящо финансиране, за да провеждат отделните статистически действия, набелязани за изпълнението на многогодишната програма.

(21)

С оглед на тежестта във връзка със съответствието, особено за по-малките държави членки, Комисията (Евростат) следва да може да предоставя техническа и експертна помощ на държавите членки, за да им съдейства да се справят с ограниченията при изследванията и с основните методологични пречки с цел да се гарантира съответствие и предоставянето на висококачествени данни.

(22)

Финансовият пакет за многогодишната програма следва също да се разпредели така, че да покрие разходите, необходими за подобряването на процеса за изготвяне на висококачествена европейска статистика и на капацитета за това, както и за потребностите от обучение на националните специалисти в областта на статистиката.

(23)

Финансовото участие на Съюза следва да бъде в подкрепа на дейности по разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика, както е посочено в настоящия регламент. То следва да бъде под формата на безвъзмездни средства, договори за възлагане на обществена поръчка или всякаква друга подкрепа, необходима за постигане на целите на многогодишната програма. В този контекст използването на еднократни суми следва да бъде основно средство за опростяване на управлението на безвъзмездните средства.

(24)

Съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 223/2009 следва да се разработи подходяща финансова структура в подкрепа на мрежите за съвместна дейност.

(25)

Следва да се предвиди разпоредба, с която да се даде възможност за участие в многогодишната програма на държавите от Европейската асоциация за свободна търговия, участващи в Европейското икономическо пространство, („държавите от ЕИП/ЕАСТ“) и Швейцария. Също така следва да се предвидят разпоредби, с които да се даде възможност за участие в многогодишната програма на други държави, по-специално на съседните на Съюза държави, на държавите, които са подали молби за членство в Съюза, и на държавите кандидатки и присъединяващите се държави.

(26)

В контекста на изпълнението на многогодишната програма следва да се насърчава, когато е целесъобразно, сътрудничеството с трети държави, неучастващи в многогодишната програма, като се вземат предвид съответните или предвидените споразумения между тези държави и Съюза.

(27)

За да се считат за решения за финансиране съгласно член 84, параграф 3 от Регламент (Евратом, ЕО) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (5) („Финансов регламент“), в годишните работни програми, приети от Комисията за изпълнението на многогодишната програма, трябва да се определят поставените цели, очакваните резултати, методът на изпълнение и тяхната обща стойност. В тях също така трябва да се съдържа описание на действията, които ще бъдат финансирани, указание за разпределената за всяко действие сума и примерен график за изпълнение. Желателно е в тях да се посочи и какво е значението им за потребностите на ползвателите, както и план на проекта. По отношение на безвъзмездните средства програмите следва да включват приоритетите, основните критерии за оценка и максималния размер на съфинансирането. Освен това годишните работни програми следва да включват подходящи показатели за наблюдение на резултатите.

(28)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно създаването на многогодишната програма, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и поради това може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(29)

Извършена беше предварителна оценка в съответствие с принципа на добро финансово управление, за да се насочи вниманието в многогодишната програма към нуждата от ефективност и ефикасност при постигането на нейните цели и да се включат бюджетни ограничения още от етапа на изработване на многогодишната програма и по-нататък. Стойността и въздействието на мерките, предприемани в рамките на многогодишната програма, следва редовно да бъдат подлагани на наблюдение и оценка, включително от независими външни оценители. За целите на оценяването на многогодишната програма бяха формулирани измерими цели и бяха разработени показатели.

(30)

С настоящия регламент се определя финансовият пакет за 2013 г. за многогодишната програма, който да бъде главната отправна точка в рамките на годишната бюджетна процедура за бюджетния орган по смисъла на точка 37 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (6).

(31)

В допълнение към финансовия пакет, определен с настоящия регламент, за отделните статистически действия, насочени към изпълнението на многогодишната програма, които включват също действия под формата на споразумение между националните статистически органи и Комисията (Евростат), следва да се предоставя подходящо финансиране на национално равнище, доколкото в възможно.

(32)

Оценката на въздействието за настоящия регламент, в която се посочват икономиите на разходите за Съюза и държавите членки, представлява основата за разпределението на финанси за многогодишната програма. Икономиите на разходите ще се дължат, по-конкретно, на новите методи за изготвяне на европейската статистика, които са следствие на развитието в областта на информационните и комуникационните технологии.

(33)

През целия цикъл на разходите финансовите интереси на Съюза следва да бъдат защитени чрез пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, установяване и разследване на нередности, възстановяване на изгубени, погрешно изплатени или неправомерно използвани средства, и когато е уместно, санкции.

(34)

За да се гарантира приемственост на статистическите дейности, предвидени в рамките на ЕСС за цялата календарна 2013 г. и от съображения за правна сигурност, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му и да се прилага от 1 януари 2013 г. По-специално целта на предвидената дата на прилагане на настоящия регламент е да се осигури основание за заплащане на договорно нает персонал, както и на всички дейности по програмата.

(35)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009 проектът на многогодишна програма беше представен за предварително разглеждане на Комитета на Европейската статистическа система, на Европейския статистически консултативен комитет, създаден с Решение № 234/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7), и на Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс, създаден с Решение 2006/856/ЕО на Съвета (8),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Създаване на Европейската статистическа програма

Създава се Европейска статистическа програма за периода 2013 — 2017 г. („програмата“).

Член 2

Добавена стойност

Добавената стойност на програмата се състои в това, че гарантира, че европейската статистика е насочена към информацията, необходима за създаване, изпълнение, наблюдение и оценяване на политиките на Съюза. Освен това програмата допринася за ефективното използване на ресурсите, като с нея се подкрепят действията с основен принос към разработването, изготвянето и разпространението на хармонизирана, съпоставима, надеждна, лесна за ползване и достъпна статистическа информация, която се основавана единни стандарти и общи принципи, предвидени в Кодекса на европейската статистическа практика („Кодекс на статистическата практика“) приет от Комитета на Европейската статистическа система, по-специално критериите за качество — относимост, точност и надеждност, актуалност и навременност, достъпност и яснота, както и съгласуваност и съпоставимост.

Член 3

Приложно поле

1.   С настоящия регламент се предвижда програмната рамка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, както и основните области и целите на предвидените действия за периода 2013 — 2017 г. в съответствие с членове 13 и 14 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

2.   В обхвата на програмата не попадат мерките, предвидени в Програмата за модернизиране на европейската статистика относно предприятията и търговията (програмата „MEETS“), създадена с Решение № 1297/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9), до приключването на тази програма на 31 декември 2013 г., но се включват целите в областта на статистиката относно предприятията и търговията, планирани за изпълнение в периода 2014 — 2017 г.

Член 4

Цели

1.   Общата цел на програмата е да позволи Европейската статистическа система (ЕСС) да продължи да бъде водещият доставчик на висококачествена статистика за Европа.

2.   Като се имат предвид наличните ресурси на национално равнище и на равнището на Съюза, както и тежестта за респондентите, следните конкретни цели ще се преследват при статистическите действия, предприемани за изпълнение на програмата:

—   цел № 1: да се предоставя своевременно статистическа информация в подкрепа на разработването, мониторинга и оценката на политиките на Съюза, която да отразява правилно приоритетите, като същевременно се поддържа баланс между икономическата, социалната и екологичната област и се обслужват потребностите на широк кръг от ползватели на европейска статистика, включително на други ръководни лица, изследователите, представителите на бизнес средите и европейските граждани като цяло, по разходноефективен начин без излишно дублиране на усилията;

—   цел № 2: да се прилагат нови методи за изготвяне на европейската статистика, насочени към постигане на по-висока ефективност и повишаване на качеството;

—   цел № 3: да се засили партньорството в рамките на ЕСС и извън нея с цел допълнително укрепване на производителността и засилване на водещата ѝ роля в официалната статистика в световен мащаб; и

—   цел № 4: да се гарантира, че предоставянето на подобна статистика е последователно за целия период на действие на програмата, при условие че това не вреди на механизмите за определяне на приоритетите на ЕСС.

3.   Посочените в параграфи 1 и 2 общи и конкретни цели са конкретизирани в приложението, в което са посочени и показателите, използвани за мониторинг на изпълнението на програмата. В съответствие с членове 13 и 14 от Регламент (ЕО) № 223/2009 програмата е предмет на подробно годишно планиране, неразделна част от което ще бъде механизмът за определяне на приоритетите. Целите на програмата се постигат чрез тясно и координирано сътрудничество в рамките на ЕСС. Програмата включва разработването на подходящи инструменти, които да доведат до повишаване на качеството, по-голяма гъвкавост на ЕСС и повишена способност за своевременно удовлетворяване на потребностите на ползвателите. Тя също играе водеща роля при разработването на надеждни показатели, които могат да отговорят на предизвикателствата на 21 век, в частност да измерват устойчивостта на околната среда, качеството на живот и социалното сближаване, както и да регистрират икономическата активност в третичния сектор и социалната икономика.

Член 5

Статистическо управление, независимост, прозрачност и качество

1.   Европейската статистика се изготвя по професионално независим и прозрачен начин.

2.   Програмата се изпълнява в съответствие с принципите на Кодекса на статистическата практика с оглед изготвяне и разпространение на висококачествена хармонизирана и съпоставима европейска статистика в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 223/2009 и гарантиране на правилното функциониране на ЕСС като цяло. Националните статистически институти и статистическият орган на Съюза (Комисията (Евростат) гарантират, чрез своята професионална независимост, че европейската статистика отговаря на Кодекса на статистическата практика.

3.   Националните статистически институти и другите национални органи, определени от държавите членки, (заедно „националните статистически органи“) и Комисията (Евростат), които отговарят за разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика:

се стремят да укрепят институционалната и организационната среда, която насърчава координацията, ефективността и надеждността на националните статистически органи и Комисията (Евростат), които изготвят и разпространяват европейска статистика;

поставят акцент върху статистическите принципи, посочени в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009, и потребностите на ползвателите;

обслужват потребностите на институционалните ползватели от Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009 и се стремят да разработват статистика, която обслужва потребностите на широк кръг от ползватели на европейска статистика, включително на други ръководни лица, изследователите, представителите на бизнес средите и европейските граждани като цяло; и

си сътрудничат със статистическите органи на международно равнище с цел да се насърчи използването на международни понятия, класификации, методи и други стандарти, по-специално с оглед гарантиране на по-голяма съгласуваност и по-добра съпоставимост на световно равнище.

4.   Всяка държава членка се стреми да гарантира, че нейните процеси на изготвяне на статистика се установяват по стандартизиран начин и се подсилват от механизми за одит, доколкото е възможно.

5.   В интерес на прозрачността Комисията (Евростат) публично оповестява, когато е целесъобразно, своята оценка на качеството на националното участие в европейската статистика в рамките на представянето на доклади за качеството и мониторинга на съответствието.

6.   Комисията (Евростат) преценява по какъв начин да направи своите публикации, особено тези, които са достъпни на нейния интернет сайт, по-лесни за ползване от непрофесионалисти, предоставя лесен достъп до пълни серии от данни и включва интуитивни сравнителни графики, за да се осигури по-голяма добавена стойност за гражданите. Периодичните актуализации от страна на Комисията (Евростат) по възможност предоставят информация относно всяка държава членка и предлагат серии от данни на годишна и месечна база и серии от дългосрочни данни, когато е целесъобразно и когато ползите надвишават разходите по събирането.

Член 6

Определяне на статистически приоритети

1.   Програмата гарантира изпълнението на статистически инициативи, които стоят в основата на разработването, изпълнението и мониторинга на текущите политики на Съюза, и предоставя статистическа подкрепа за важни изисквания, произтичащи от новите политически инициативи на Съюза.

2.   При подготовката на годишните работни програми, посочени в член 9, Комисията гарантира ефективно определяне на приоритетите и годишен преглед и доклад относно статистическите приоритети. По този начин годишните работни програми ще се стремят да гарантират, че европейската статистика може да бъде изготвена в рамките на наличните ресурси на национално равнище и на равнището на Съюза. Определянето на приоритетите допринася за намаляването на разходите и тежестта, произтичащи от новите статистически изисквания, чрез намаляване на статистическите изисквания в съществуващите области на европейската статистика и се осъществява в тясно сътрудничество с държавите членки.

3.   Комисията осигурява разработването и прилагането на инструменти за ежегодно преразглеждане на приоритетите на статистическите дейности с цел да допринесе за намаляването на разходите и тежестта за доставчиците на данни и лицата, изготвящи статистика.

4.   При предлагането на нови действия или въвеждането на големи промени в съществуващата статистика Комисията надлежно обосновава тези действия или промени и предоставя информация с участието на държавите членки относно тежестта за респондентите и разходите за изготвяне на статистика в съответствие с член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

Член 7

Финансиране

1.   Финансовият пакет на Съюза за изпълнение на програмата за 2013 г. се определя на 57,3 милиона евро, които обхващат програмния период 2007 — 2013 г.

2.   Не по-късно от три месеца след приемането на многогодишната финансова рамка за периода 2014 — 2020 г. (МФР за периода 2014 — 2020 г.), Комисията се приканва да представи на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за установяване на разпределението на финансовите средства за периода 2014 — 2017 г.

3.   Комисията предоставя финансовата подкрепа от страна на Съюза в съответствие с Финансовия регламент.

4.   Комисията взема своето решение относно годишните бюджетни кредити при зачитане на прерогативите на бюджетния орган.

Член 8

Административна и техническа помощ

С разпределените за програмата финансови средства могат да бъдат покривани разходите във връзка с дейности по подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценяване, които се изискват за управлението на програмата и осъществяването на нейните цели, и по-специално проучвания, заседания на експерти, разходи, свързани с възстановяване на средства на експерти в областта на статистиката, дейности по предоставяне на информация и осведомяване, разходи, свързани с информационни мрежи, насочени към обработката и обмена на информация, както и всички други разходи за техническа и административна помощ, направени от Комисията във връзка с управлението на програмата. Разпределените средства могат да покриват също техническа и експертна помощ, предоставени на държавите членки, които поради специфични обстоятелства не могат да изготвят определен вид европейска статистика или статистика с необходимото качество.

Член 9

Годишна работна програма

С цел изпълнение на програмата Комисията приема годишни работни програми, които отговарят на изискванията, установени в член 17 от Регламент (ЕО) № 223/2009, и в които се определят поставените цели и очакваните резултати, в съответствие с общите и конкретните цели, посочени в член 4, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент. Всяка годишна работна програма се представя на Европейския парламент за сведение.

Член 10

Видове подкрепа

Финансовото участие на Съюза може да бъде под формата на безвъзмездни средства, договори за възлагане на обществена поръчка или всякаква друга подкрепа, необходима за постигането на общите и конкретните цели, посочени в член 4, параграфи 1 и 2.

Член 11

Допустими действия

1.   Финансовото участие на Съюза е в подкрепа на дейности по разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика, необходима за постигането на общите и конкретните цели, посочени в член 4, параграфи 1 и 2. С приоритет се ползват действията с голяма добавена стойност за Съюза в съответствие с член 2.

2.   Финансовото участие в подкрепа на мрежите за съвместна дейност, посочени в член 15 от Регламент (ЕО) № 223/2009 може да бъде под формата на безвъзмездни средства за дейност и да покрива до 95 % от допустимите разходи.

3.   По целесъобразност, за функционирането на организациите, посочени в член 12, параграф 3, може да се предоставят безвъзмездни средства за оперативни разходи, които не надхвърлят 50 % от допустимите разходи.

4.   Като участие в разходите, направени от държавите членки при осъществяване на действия, основаващи се на събирането на данни, може да се изплаща еднократна сума за масив от данни, за който на Комисията са предоставени пълните резултати, без при това да се надвишава определен максимален праг за събиране на данни. Размерът на еднократната сума се определя от Комисията при надлежно отчитане на сложността на събирането на данни.

Член 12

Бенефициери, отговарящи на условията за получаване на безвъзмездни средства

1.   В съответствие с член 128, параграф 1, втора алинея от Финансовия регламент на националните статистически органи, посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009, могат да се предоставят безвъзмездни средства без покани за представяне на предложения.

2.   В мрежите за съвместна дейност могат да участват посочените в параграф 1 бенефициери, както и други органи без покани за представяне на предложения, в съответствие с член 128, параграф 1 от Финансовия регламент.

3.   Безвъзмездните средства за оперативни разходи, посочени в член 11, параграф 3, могат да бъдат предоставяни на организации, отговарящи на следните два критерия:

а)

да са с нестопанска цел, да са независими от промишлени, търговски, стопански или други конфликтни интереси и да имат за свои основни цели и дейности насърчаването и подкрепата за прилагане на Кодекса на статистическата практика и на нови методи за изготвяне на европейската статистика, насочени към постигане на по-висока ефективност и повишаване на качеството на равнището на Съюза; и

б)

да са предоставили на Комисията задоволителни отчети за своя членски състав, вътрешни правила и източници на финансиране.

Член 13

Защита на финансовите интереси на Съюза

1.   Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при изпълнението на действията, финансирани по силата на настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез последователни и ефективни проверки и, при установяването на нередности, чрез връщането на погрешно изплатените суми и, когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

2.   Комисията или нейни представители и Сметната палата имат правомощия за извършване на одит по документи и на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства в рамките на настоящия регламент.

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) извършва, когато е целесъобразно, проверки и инспекции на място по отношение на икономически оператори, засегнати пряко или непряко от такова финансиране в съответствие с процедурите, предвидени в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (10), с оглед установяване дали е налице измама, корупция или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза във връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор за които са отпуснати финансови средства по силата на настоящия регламент.

Без да се засягат първа и втора алинея, в споразумения за сътрудничество с трети държави и международни организации, споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, решения за отпускане на безвъзмездни средства и договори, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, се предвижда изрично упълномощаване на Комисията, Сметната палата и OLAF за провеждане на такива одити, проверки и инспекции на място.

Член 14

Участие на трети държави в програмата

В програмата могат да участват:

а)

държавите от ЕИП/ЕАСТ в съответствие с условията, определени в Споразумението за Европейското икономическо пространство;

б)

Швейцария, в съответствие с условията, определени в Споразумението от 26 октомври 2004 г. между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за сътрудничество в областта на статистиката (11); и

в)

държави, по отношение на които се прилага Европейската политика на съседство, държави, които са подали молби за членство в Съюза, държавите кандидатки и присъединяващите се държави, и държавите от Западните Балкани, участващи в процеса на стабилизиране и асоцииране, в съответствие с условията, установени в съответните двустранни или многостранни споразумения с тези държави, които определят общите принципи за тяхното участие в програмите на Съюза.

Член 15

Оценка и преглед на програмата

1.   След консултации с Комитета на Европейската статистическа система и до 30 юни 2015 г. Комисията представя на Европейския парламент и Съвета междинен доклад за напредъка относно изпълнението на програмата.

2.   Не по-късно от 31 декември 2016 г. Комисията може, въз основа на междинния доклад за напредъка, посочен в параграф 1, и след консултации с Комитета на Европейската статистическа система, да представи на Европейския парламент и на Съвета предложение за удължаване на програмата за периода 2018 — 2020 г., при спазване на МФР за периода 2014 — 2020 г.

3.   До 31 декември 2018 г. и след консултации с Комитета на Европейската статистическа система и Европейския статистически консултативен комитет Комисията представя на Европейския парламент и Съвета окончателен доклад за оценка относно изпълнението на програмата.

Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 15 януари 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

L. CREIGHTON


(1)  Позиция на Европейския парламент от 12 декември 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 20 декември 2012 г.

(2)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.

(3)  Без да се засяга член 5 от Протокол № 4 за Устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка.

(4)  ОВ L 192, 22.7.2011 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(6)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 73, 15.3.2008 г., стр. 13.

(8)  ОВ L 332, 30.11.2006 г., стр. 21.

(9)  ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 76.

(10)  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(11)  ОВ L 90, 28.3.2006 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Статистическа инфраструктура и цели на Европейската статистическа програма за периода 2013 — 2017 г.

Въведение

За изпълнението на политиките на Съюза е необходима висококачествена, съпоставима и надеждна статистическа информация относно икономическото, социалното и екологичното положение в Съюза, както и относно неговите компоненти на национално и регионално равнище. Европейската статистика е също така абсолютно необходима за Европа, като позволява на широката общественост и европейските граждани да разбират и да участват в демократичния процес, както и в обсъждането на настоящето и бъдещето на Съюза.

Европейската статистическа програма предоставя законодателната рамка за разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика в периода 2013 — 2017 г.

Европейската статистика се разработва, изготвя и разпространява в съответствие с тази законодателна рамка чрез тясно и координирано сътрудничество в рамките на Европейската статистическа система (ЕСС).

Статистиката, която е разработена, изготвена и разпространена по Европейската статистическа програма за периода 2013 — 2017 г. („програмата“), допринася за изпълнението на политиките на Съюза, както това е залегнало в ДФЕС и стратегията „Европа 2020“, и в съответните водещи инициативи и други политики, предвидени в стратегическите приоритети на Комисията.

Като се има предвид, че програмата представлява многогодишна програма, обхващаща петгодишен период, както и че се цели ЕСС да запази своята основна роля в областта на статистиката, програмата е амбициозна по обхват и цели, но нейното изпълнение ще се осъществява поетапно. Разработването на ефективен механизъм за определяне на приоритетите и опростяване ще бъде цел на програмата.

Статистическа инфраструктура

Програмата ще се стреми да установи инфраструктурата на статистическата информация. Тази инфраструктура трябва да се изготви с оглед на широкото и интензивното използване на различни приложения.

Изготвянето на политиките е в основата на решенията за изготвяне на европейска статистика. Въпреки това, тази статистика следва да е налична и лесно достъпна и за други ръководни лица, за изследователите, представителите на бизнес средите и европейските граждани като цяло, тъй като тя представлява обществено благо, финансирано от гражданите и предприятията, които следва да могат в еднаква степен да ползват предлаганите услуги. За да може да изпълни тази своя роля, инфраструктурата трябва да бъде проектирана в съответствие със стабилна концептуална рамка, с която, от една страна, да се гарантира пригодност за използване за редица цели, а от друга страна, да се позволи гъвкаво адаптиране към променящите се потребности на ползвателите през следващите години.

Инфраструктурата на статистическата информация е представена по-долу.

ИНФРАСТРУКТУРА НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ

Image

В рамките на тази обобщена схема в програмата допълнително ще се разграничават три стълба статистическа информация: „Бизнес“, „Европа на гражданите“ и „Статистика за околната среда, геопространствена, селскостопанска и друга секторна статистика“.

Политиките на равнището на Съюза и съответните политики на световно равнище са инструментите, с които се уточняват статистическите изисквания, на които програмата ще отговаря посредством своята преработена структура и съответстващите процеси на изготвяне на статистиката. Поради това всяка отделна политика на Съюза и световна политика намира отражение в различните компоненти на статистическата инфраструктура и е обхваната от конкретни дейности по програмата. Набелязваните през идващите години нови политики ще бъдат обхванати чрез нови методи за получаване на показатели или сметки въз основа на изготвените в рамките на трите стълба статистически данни.

СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ — СТРУКТУРА И ДИНАМИКА

Image

Цели

Общата цел на програмата е да позволи ЕСС да продължи да бъде водещият доставчик на висококачествена статистика за Европа.

Като се имат предвид наличните ресурси на национално равнище и на равнището на Съюза, както и тежестта за респондентите, при статистическите дейности, предприемани за изпълнение на програмата, ще се преследват следните конкретни цели:

цел № 1: да се предоставя своевременно статистическа информация в подкрепа на разработването, мониторинга и оценката на политиките на Съюза въз основа на приоритетите, като същевременно се поддържа баланс между икономическата, социалната и екологичната област и се обслужват потребностите на широк кръг от ползватели на европейска статистика, включително на други ръководни лица, изследователите, представителите на бизнес средите и европейските граждани като цяло, по разходноефективен начин без излишно дублиране на усилията;

цел № 2: да се прилагат нови методи за изготвяне на европейската статистика, насочени към постигане на по-висока ефективност и повишаване на качеството;

цел № 3: да се засили партньорството в рамките на ЕСС и извън нея с цел допълнително укрепване на производителността и засилване на водещата ѝ роля в официалната статистика в световен мащаб; и

цел № 4: да се гарантира, че предоставянето на подобна статистика е последователно за целия период на действие на програмата, при условие че това не вреди на механизмите за определяне на приоритетите на ЕСС.

Тези конкретни цели са разбити на различни приоритетни области, които са описани по-долу. Цели № 1 и № 4 са изложени в раздел I „Статистически продукти“, цел № 2 — в раздел II „Методи за изготвяне на европейска статистика“, а цел № 3 — в раздел III „Партньорство“.

I.   СТАТИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ

1.   Показатели

1.1.   „Европа 2020

Приемането на стратегията „Европа 2020“ по време на Европейския съвет от юни 2010 г. до голяма степен даде рамката на стратегическата програма за политиките на Съюза и националните политики за следващите години. В тази програма се определят редица водещи цели и инициативи, за които ЕСС трябва да осигури статистически показатели в редица области (т.е. създаване на по-добри условия за иновации, научноизследователска и развойна дейност, насърчаване на заетостта, постигане на целите на Съюза за действия във връзка с изменението на климата и в областта на енергетиката, ресурсна ефективност, повишаване на образователните равнища, включително мобилността с учебна цел, активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве, както и насърчаване на социалното включване чрез намаляване на бедността).

Цел 1.1.1

Да се предоставя своевременно висококачествена статистическа информация с цел мониторинг на изпълнението на стратегията „Европа 2020“. Новите показатели се основават, доколкото е възможно, на наличните статистически данни.

Целта ще бъде постигната чрез:

публикуване на уебсайта на Комисията (Евростат) на актуализирани водещи целеви показатели във връзка със стратегията „Европа 2020“ (в сферата на заетостта, научноизследователската и развойна дейност, иновациите, енергетиката/изменението на климата, образованието, околната среда, социалната защита, социалното включване и бедността);

предоставяне на статистически данни в подкрепа на мониторинга на изпълнението на водещите инициативи по стратегията „Европа 2020“;

предоставяне на допълнителни показатели, които да се използват при предварителната и последващата оценка на икономическата и социалната политика на Съюза, както и на политиката на Съюза в сферата на околната среда; и

показатели за заетостта, при които се разграничава непълното от пълното работно време, както и показатели за безработицата, които вземат под внимание хората, обхванати от мерки за активизиране, като например обучение.

1.2.   Икономическо управление

Кризата и напреженията на финансовите пазари изведоха на преден план необходимостта от засилено икономическо управление на Съюза. Съюзът вече предприе решителни стъпки по отношение на икономическото управление и координацията, като някои от тях ще имат съществено отражение върху статистическите дейности в допълнение към дейностите, които се осъществяват понастоящем.

Цел 1.2.1

Да се разработи нова статистическа информация и да се разшири съществуващата такава информация, представляваща интерес за отговорните фактори в Съюза и за широката общественост, във връзка със засиленото и интегрирано икономическо управление на Съюза и с цикъла на надзор, интегриращ Пакта за стабилност и растеж и икономическата политика.

Целта ще бъде постигната чрез:

осигуряване на статистически данни за прегледа/проследяването на макроикономическите дисбаланси и съответния анализ;

осигуряване на статистически данни за целите на засилен Пакт за стабилност и растеж, насочени по-конкретно към изготвянето и предоставянето на висококачествена статистика относно публичния дълг;

разработване и изготвяне на набор от показатели за измерване на конкурентоспособността; и

въвеждане на стабилно управление на качеството в рамките на процеса за изготвяне на статистиката, което да обхваща също базовите данни за публичните финанси, както и съответната организация на работните процеси в държавите членки.

Цел 1.2.2

На отговорните фактори в Съюза да се предоставят надеждни статистически данни и показатели за административни и нормативни цели, както и за мониторинг на конкретни ангажименти на Съюза в рамките на политиките.

Целта ще бъде постигната чрез:

определяне и постигане на съгласие с ползвателите относно обхвата на статистиката за административни и нормативни цели; и

определяне, когато е целесъобразно, въвеждане и разясняване на стабилна рамка за управление на качеството по отношение на тези показатели.

1.3.   Глобализация на икономиката

Социалните, икономическите и другите последици от финансовата криза, засилването на трансграничните потоци и фрагментацията на производствените процеси изведоха на преден план необходимостта от по-съгласувана рамка и засилено измерване на производството в световен мащаб.

Цел 1.3.1

Да се подобрят наличните показатели и статистическа информация, предоставяни на отговорните фактори в Съюза и на широката общественост във връзка с глобализацията на икономиката и глобалните вериги стойности.

Целта ще бъде постигната чрез:

актуализиране на съществуващите показатели за глобализацията на икономиката, предоставени на уебсайта на Комисията (Евростат);

разработване на нови показатели за с глобалните вериги стойности, включително потоците на природните ресурси и зависимостта от тези ресурси;

анализиране на глобалните вериги стойности, при възможност — чрез таблици „Ресурс — използване“, както и чрез статистиката за външната търговия и бизнес статистиката, в това число свързване на микроданни; и

проучване на необходимостта от реформа в изчисляването и разпределянето на услугите за финансово посредничество.

2.   Счетоводни рамки

Съобщението на Комисията от 20 август 2009 г., озаглавено „Отвъд БВП — измерване на напредъка в свят на промени“ и публикуването на доклада Щиглиц—Сен—Фитуси относно измерването на постиженията в икономиката и социалния напредък дадоха нов тласък към основното предизвикателство пред статистическата система, а именно как да се осигури по-добра статистика по въпроси, отнасящи се до различни области, както и по-интегрирана статистика за описание на комплексни социално-икономически явления и явления в областта на околната среда, извън традиционните измерители на икономическата продукция. Европейската система от национални и регионални сметки (ESA) предлага интегрирана и последователна рамка за цялата икономическа статистика, която следва да бъде допълнена с други показатели, за да се осигури по-изчерпателна информация за изготвянето на политики и вземането на решения.

2.1.   Постижения в икономиката и социалната сфера

Икономическата криза постави още по-остро необходимостта от набор от висококачествени макроикономически показатели, които да позволят по-добро разбиране и анализиране на икономическите колебания и въздействието им върху обществото и по този начин да улеснят процеса на вземане на решения. Все по-глобализираното производство налага разработването на последователна рамка, която да улеснява интерпретирането и интегрирането на статистическите данни от различни области.

Цел 2.1.1

Да се постигне допълнително измерване на постиженията в икономиката чрез различни измерения на глобализацията, качеството на живот, достъпа до стоки и услуги, устойчивостта на околната среда, здравеопазването, благосъстоянието, социалното сближаване и социалното включване. Да се разработи рамка за анализ на глобализираното производство.

Целта ще бъде постигната чрез:

съставяне на годишните и тримесечните национални сметки както и на годишните регионални сметки в съответствие с ESA;

изготвяне на показатели за разпределението на доходите и потреблението сред домакинствата (чрез съгласуване на агрегатите на националните сметки с данните от изследванията на домакинствата или с административните данни);

съставяне на актуална и висококачествена статистика за цените, а именно на хармонизирани индекси на потребителските цени;

разработване на сателитни сметки за нови области;

създаване на база данни за измерване на растежа и производителността, като се вземат предвид промените в производителността в публичния сектор, както и в частния сектор;

разработване на концептуална рамка за анализ на глобализираното производство;

разработване на концептуална рамка за измерване на качеството на живот и благосъстоянието; и

хармонизиране на съответните счетоводни и статистически понятия, доколкото е възможно.

Цел 2.1.2

Да се предоставят основните макроикономически и социални показатели, както и основните европейски икономически показатели (наричани по-нататък „ОЕИП“) под формата на съгласуван набор от показатели, отговарящ на световните изисквания и на изискванията на Съюза по отношение на статистическите данни, и ОЕИП да се адаптират така, че да удовлетворяват променящите се потребности на ползвателите.

Целта ще бъде постигната чрез:

координирано разработване на набори от основни макроикономически и социални показатели, както и показатели за устойчиво развитие;

наличие на хармонизирана методология за основните макроикономически и социални показатели и ОЕИП;

повишаване на международна съпоставимост на показателите;

осигуряване на усъвършенствани инструменти за улесняване интерпретирането на показателите и предоставянето на информация за тях; и

предоставяне на хармонизирана статистика в жилищния сектор и на свързаната с нея статистика за всички държави членки.

2.2.   Устойчивост на околната среда

Защитата, опазването и подобряването на околната среда за настоящите и бъдещите поколения, както и борбата с последиците от изменението на климата са важен приоритет в дневния ред на Европа и са цели, залегнали в договорите за ЕС. За да бъдат ефективни съответните политики, се изисква статистическа информация в различни области.

Цел 2.2.1

Да се предоставят сметки за околната среда, както и статистика във връзка с изменението на климата, като се отчитат международните постижения в тази област.

Целта ще бъде постигната чрез:

разработване на съгласувана система от сметки за околната среда под формата на „сателитни сметки“ към основните национални сметки, чрез която да се предоставя информация за емисиите в атмосферата, енергопотреблението, потоците и запасите от суровини и вода, търговията с основни и дефицитни суровини, данъчното облагане, свързано с околната среда, и разходите за опазване на околната среда, при възможност включително зеления растеж и свързаните със зелената икономика обществени поръчки;

актуализиране, разработване, изготвяне и разпространение на показатели, които показват вторичните въздействия: влиянието на изменението на климата, включително по отношение на здравето, уязвимите места и напредъка във връзка с приспособяването; и

разработване на водещ показател за измерване на глобалния натиск върху околната среда.

3.   Данни

3.1.   Бизнес

В центъра на редица политики на Съюза са европейските предприятия, които същевременно отговарят за предоставянето на основни данни. В съответствие с това бизнес статистиката в широк смисъл е изключително търсена както в подкрепа на процеса на вземането на решения, така и за да подпомогне разбирането от страна на европейските граждани и бизнес средите на въздействието на тези политики, като се прави разграничение между големите предприятия, предприятията със средна капитализация и МСП, по отношение на които има все по-голяма нужда от подробна и хармонизирана статистика. Същевременно е необходимо административната тежест и тежестта за респондентите да се намалят.

Цел 3.1.1

Да се повиши ефикасността и ефективността на процеса на изготвяне на статистиката. Да се предоставя висококачествена статистика за основните области, в центъра на които са предприятията, като напр. бизнес статистиката, краткосрочните показатели, инвестициите на предприятията в човешки капитал и придобиване на умения, международните трансакции, глобализацията, мониторинга на вътрешния пазар, научноизследователската и развойната дейност и иновациите, туризма. Специално внимание следва да се отдели на наличието на данни за промишлени сектори или сектори на услугите, в които има голяма добавена стойност, особено за секторите в зелената, цифровата или социалната икономика (като здравеопазването и образованието).

Целта ще бъде постигната чрез:

повторно използване на вече наличните в статистическата система или в обществото данни и изготвяне на обща инфраструктура и общи инструменти;

предоставяне на статистическа информация и показатели относно бизнеса на годишна база и на по-кратки периоди;

предоставяне на статистическа информация, описваща позицията на Европа в света и отношенията на Съюза с останалия свят;

предоставяне на статистическа информация за анализ на глобалните вериги стойности и разработване на регистъра EuroGroups като ключов елемент за събирането на информация от различните сектори относно глобализацията;

възстановяване на баланса между събирането на статистическа информация за търговията със стоки и търговията с услуги чрез предоставяне на повече данни за услугите и предприемане на действия за възстановяване на баланса между статистическата информация за услугите и стоките;

разработване на инструменти за мониторинг на вътрешния пазар, като инструмента за мониторинг на цените на храните и свързаните показатели;

предоставяне на статистика в ключовите области на постиженията в иновациите и научноизследователската и развойна дейност чрез по-широко използване на регистрите на патентите, допълнителни проучвания и използване на индивидуални микроданни за статистически цели;

предоставяне на статистика относно търсенето и предлагането в туризма чрез оптимизирано събиране на данни и подобрено интегриране на данните от туризма в други области; и

предоставяне на статистика относно използването на ресурсите и ефективността на ресурсите въз основа, доколкото е възможно, на съществуващо събиране на данни.

3.2.   Европа на гражданите

В центъра на редица политики на ЕС са европейските граждани. Вследствие на това социалната статистика в широк смисъл е изключително търсена както в подкрепа на процеса на вземането на решения и за мониторинга на резултата от социалните политики, така и за да помогне на европейските граждани да оценят влиянието на тези политики върху начина им на живот и благосъстоянието им.

Цел 3.2.1

Да се предостави статистика за основните области на социалната политика, в центъра на които са гражданите, като напр. благосъстоянието, устойчивостта, социалното сближаване, бедността, неравенствата, предизвикателствата в демографски план (по-специално застаряването на населението и миграцията), пазара на труда, образованието и обучението, включително образованието на децата, обучението на възрастните, професионалното обучение и мобилността с учебна цел на младите хора, културата, физическата активност, качеството на живот, безопасността, здравеопазването, хората с увреждания, потреблението, свободното движение и единния пазар, мобилността на младите хора, иновациите в технологиите и новите начини на живот. Тази статистика се дезагрегира по пол, когато е целесъобразно, и по групи, които представляват специален интерес за лицата, които изготвят социалните политики. Определят се приоритети в съответствие с член 6.

Целта ще бъде постигната чрез:

установяване на консолидирана основна инфраструктура на европейската социална статистика, включително събиране на данни от изследвания и от административни източници и общ набор от основни променливи;

разработване на основни социални изследвания, предоставящи данни (включително микроданни) за лица и домакинства, рационализирани и допълвани от допълнителни и не толкова чести събирания на микроданни;

предоставяне на статистика за образованието и обучението, включително рационализиране и модернизиране на изследването на образованието и обучението за възрастни;

предоставяне на статистика за неравенствата по отношение на доходите, осигуряваща съпоставим национален водещ показател, както и данни за неравенствата при достъпа до основни стоки и услуги;

методологична работа за предоставяне на статистика за физическата активност и културата;

предоставяне на статистика за безопасността във връзка с престъпността, здравето, съгласно договореното в рамките на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд (1); и уврежданията;

изпълнение на действията по работната програма за рационализиране на статистиката, свързана с миграцията;

предоставяне на показатели за качеството на живот с цел измерване на напредъка на обществата; и

започване на подготовката за следващото преброяване (планирано за 2021 г.)

3.3.   Статистика за околната среда, геопространствена, селскостопанска и друга секторна статистика

Съчетаването на статистиката с пространствено ориентирани данни и с геопространствен анализ ще разкрие нови възможности, които ЕСС ще проучи допълнително. Специално внимание ще трябва да се отдели на такива специфични въпроси като поверителността и статистическата валидност на оценките за малки области.

Занапред от изключително важно значение ще бъде наличието на статистика в областта на енергетиката и транспорта, която да бъде в подкрепа на стратегията „Европа 2020“ и на политиката във връзка с изменението на климата.

В периода 2013 — 2017 г. селското стопанство ще запази позициите си сред политиките на Съюза. Статистическата дейност ще бъде силно повлияна от резултатите от обсъждането на бъдещето на общата селскостопанска политика след 2013 г. Вниманието ще се съсредоточи върху измеренията, свързани с околната среда, биоразнообразието/екосистемите, икономиката, човешкото здраве и безопасност, както и със социалните аспекти.

Цел 3.3.1

Да се осигури подкрепа за изготвянето на политики, базирани на факти, чрез по-гъвкаво и по-широко използване на пространствената информация, съчетана със статистическа информация в обществената и икономическата област и областта на околната среда.

Целта ще бъде постигната чрез:

по-нататъшно развитие, поддържане и използване на Инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE), установена с Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), по-специално чрез геопортала на ЕС;

предоставяне на редица географски данни чрез сътрудничество с програмите на Съюза за изследвания за използването на земята и дистанционно наблюдение; и

интегриране на статистическите данни, когато това е приложимо, като по този начин се създаде гъвкава инфраструктура с многобройни източници на информация с цел осигуряване на целенасочен пространствено-времеви анализ.

Цел 3.3.2

Да се предоставя статистика в областта на околната среда в подкрепа на процеса по изготвяне на политиките на Съюза.

Целта ще бъде постигната чрез:

предоставяне на масив от ключови статистически данни относно ресурсите, например във връзка с отпадъците и рециклирането, водата, залежите от суровини, екосистемните услуги и биоразнообразието на национално и при възможност, регионално равнище, както и на масив от ключови статистически данни във връзка с изменението на климата, с цел осигуряване на подкрепа за действията и политиките за намаляване на последиците и за приспособяване, предприемани на всички съответни равнища — от местно равнище до равнището на Съюза.

Цел 3.3.3

Да се предоставя статистика в областта на енергетиката и транспорта в подкрепа на политиките на Съюза.

Целта ще бъде постигната чрез изготвяне и разпространение на статистика относно:

енергията от възобновяеми източници;

енергоспестяването/енергийната ефективност; и

безопасността на транспорта, пътническата мобилност, измерването на движението по пътищата и комбинирания товарен транспорт.

Цел 3.3.4

Да се предоставя статистика в областта на селското, рибното и горското стопанство за целите на разработване и мониторинг на Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибното стопанство в съответствие с ключовите европейски стратегически цели, свързани с устойчивото развитие и развитието на селските райони, чрез редовно провеждане на дейностите по разработване, изготвяне и разпространение на статистика.

Целта ще бъде постигната чрез:

преглед и опростяване на начините на събиране на данни за селското стопанство в съответствие с прегледа на общата селскостопанска политика за периода след 2013 г.;

реорганизация на процесите на събиране на данни за селското стопанство с цел подобряване на качеството и актуалността на предоставяните данни;

задълбочен преглед на системата за управление на данните относно използването на земята/земното покритие и разработване и прилагане на нова система на тази основа;

въвеждане в практиката на система за събиране на данни за съгласувани агроекологични показатели, въз основа на съществуващите данни, когато това е възможно;

осигуряване на подходящи разбивки по райони; и

изработване и разпространяване на масив от ключови данни за горското стопанство въз основа на интегрираните икономически сметки и сметки за околната среда за горското стопанство (Integrated Environmental and Economic Accounting for Forestry), като например горска площ, обем и стойност на дървостоя и икономическите сметки за горското стопанство и дърводобива.

II.   МЕТОДИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА СТАТИСТИКА

Понастоящем ЕСС е изправена пред редица предизвикателства: повишеното търсене на висококачествена статистика, нарастващата потребност от комплексна многоаспектна статистика, появата на нови действащи лица на информационния пазар, ограниченията по отношение на ресурсите, необходимостта от допълнително намаляване на статистическата тежест за респондентите, както и разнообразието на средствата за комуникация. Това налага поетапно адаптиране на методите за изготвяне и разпространение на европейската официална статистика.

1.   Управление на качеството в рамките на ЕСС

Цел 1.1

Да се въведе в ЕСС система за управление на качеството, основаваща се на Кодекса на статистическата практика.

Да се засили обменът на добри практики при прилагането на Кодекса на статистическата практика и да се гарантира, че докладите за качеството са насочени към различните потребности на ползвателите.

Целта ще бъде постигната чрез:

въвеждане на нови механизми за мониторинг и втори етап на партньорски проверки с цел оценяване на съответствието с Кодекса на статистическата практика;

съгласуване на рамките за осигуряване на качеството на ЕСС и Европейската система на централните банки (ЕСЦБ);

удовлетворяване на потребностите на ползвателите по отношение на докладите за качеството; и

стандартизиране на докладите за качеството в различните статистически области на равнището на Съюза.

2.   Определяне на приоритетите и опростяване

ЕСС е изправена пред сериозно предизвикателство: да съумее да предоставя висококачествена европейска статистика в отговор на нарастващите потребности от статистически данни в контекста на значително намалените бюджети на държавите членки и на възприетата политика за задържане на растежа на човешките ресурси в рамките на Комисията и в държавите членки, което ще доведе, за някои органи, до реално намаляване на човешките ресурси. С оглед на тези ресурсни ограничения на европейско и национално равнище е важно да се засилят мерките по определяне на приоритети и опростяване, за което се изисква ангажираност от страна на всички партньори в ЕСС. Като неразделна част от подготовката на годишните работни програми беше въведен механизъм за определяне на приоритетите и той ще се прилага през целия период на действие на програмата. Наред с другото е включен годишен преглед на съществуващите статистически изисквания, въз основата на предложени от Комисията инициативи за намаляване на статистическите изисквания предвид интересите на ползвателите, на изготвящите статистиката и на респондентите. Процесът следва да се провежда в тясно сътрудничество с ползвателите и изготвящите европейската статистика.

Цел 2.1

Да се приложи в практиката механизъм за определяне на приоритетите за ЕСС, за да се опростят изискванията за докладване и да се адаптира към новите потребности от статистически данни при същевременно отчитане на ограниченията, пред които са изправени изготвящите статистиката лица, тежестта за респондентите и потребностите на ползвателите.

Целта ще бъде постигната чрез:

определяне на приоритетите и разпределение на ресурсите, съгласно тези приоритети;

определяне на приоритетите за ЕСС като част от годишната работна програма, посочена в член 9;

вземане предвид на резултатите от консултациите с ползвателите и с изготвящите статистиката лица при съставяне на годишната работна програма; и

уведомяване на ползвателите за статистическите области, които подлежат на опростяване, и за областите, за които ще се намали или преустанови събирането на данни.

3.   Многоцелева статистика и по-висока ефективност при изготвяне на статистиката

Цел 3.1

Като се отчитат разходите по изпълнението, породени в рамките на ЕСС, постепенно да се въведе бизнес архитектура на ЕСС, която да дава възможност за по-интегриран подход при изготвянето на европейската статистика; да се хармонизират и стандартизират методите за изготвяне на статистиката и метаданните; да се засили интеграцията — както хоризонтална (между статистическите области), така и вертикална (между партньорите в ЕСС) — в процесите на изготвяне на статистика в рамките на ЕСС при спазване на принципа на субсидиарност; да се използват и интегрират многобройни източници на данни; да се изготвя многоцелева статистика. Обръща се специално внимание на въпросите, свързани с поверителността, които ще възникнат със засилената употреба, повторната употреба и обмена на микроданни и административни записи.

Целта ще бъде постигната чрез:

по-широко използване на подходящи административни данни във всички статистически области;

набелязване и използване на нови източници на данни за целите на европейската статистика;

засилено участие на Комисията (Евростат) и националните статистически органи в създаването на административните записи;

по-широко използване на техниките за статистическо съчетаване и свързване на данни, с цел повишаване на предлагането на европейска статистика;

използване на европейския подход към статистиката, за да могат да се предприемат бързо действия в областта на политиките при специфични и надлежно обосновани случаи;

засилено интегриране на процесите на изготвяне на европейската статистика чрез координирани действия в рамките на ЕСС;

допълнително хармонизиране на статистическите понятия в статистическите области;

разработване и прилагане в практиката на гъвкава информационна инфраструктура за справки и на технически стандарти за подобряване на оперативната съвместимост, обмена на данни и метаданни и общото моделиране на данните;

използване на стандартни ИТ средства при статистическите бизнес процеси;

разработване на методологични стандарти, за да се увеличат използването и предлагането на хармонизирани методологии (включително смесени подходи при събирането на данни) и хармонизирани метаданни;

засилване на ролята на статистическите регистри на предприятията като място за съхранение на информация за статистическите единици за всички свързани с предприятията статистически области и използването на регистрите като източник на данни за националните сметки; и

подобряване на предоставянето на метаданни, по-специално основна информация относно начина на събиране на данните, качеството на данните и начините данните да бъдат по-лесно разбираеми за ползвателите.

Цел 3.2

Да се осигури доброто функциониране и съгласуваността на ЕСС чрез ефективно сътрудничество и комуникация.

Целта ще бъде постигната чрез:

ефективна и ефикасна подкрепа за партньорството в рамките на ЕСС;

определяне и прилагане в практиката на методи за разпределение на тежестта и работата в рамките на ЕСС; и

допълнително разработване и въвеждане в действие на мрежи за съвместна дейност.

4.   Разпространение и комуникация

Цел 4.1

ЕСС да се превърне в основния източник на данни за европейската статистика за всички ползватели и по-специално за отговорните фактори в публичния и частния сектор, чрез предлагане на висококачествена услуга по предоставяне на статистическа информация въз основа на принципите на свободен и лесен достъп до европейската статистика.

Диалогът между ползвателите и изготвящите статистиката да се засили и разшири, за да се удовлетворят потребностите на ползвателите от висококачествена статистика. От основно значение за подобряване на ефективността и ефикасността на ЕСС е ползвателите да бъдат привличани за участие в новите разработки още на ранен етап.

Да се разшири и рационализира гамата от статистически продукти за разпространение, така че да се отговори на потребностите на ползвателите чрез използване на новите технологии.

Да се изгради ефективна, интегрирана и сигурна инфраструктура в рамките на ЕСС, за да се предоставя достъп до поверителни данни за научни цели.

Целта ще бъде постигната чрез:

превръщане на ЕСС в първоизточник за справка от страна на всички ползватели на европейска статистика;

изграждане на интегрирана сигурна инфраструктура за достъп до микроданните на Съюза;

въвеждане на система за обработка на исканията на ползвателите за незабавен достъп и за консултиране във връзка с интерпретирането на статистическата информация;

адаптиране на статистическите продукти за разпространение към потребностите на ползвателите чрез използване на новите технологии;

увеличаване на броя на статистическите продукти по общи за различни области въпроси;

по-широко използване на новите технологии за комуникация и разпространение (напр. въз основа на формàта „Statistical Data and Metadata eXchange“ — SDMX);

по-голямо предлагане на масиви от микроданни за целите на изследователската дейност в областта на статистиката в съответствие с правото на Съюза и с националното право относно поверителността на данните; и

изготвяне на масиви от данни за улесняване на използването на статистически данни за образователни и научни цели.

5.   Обучение, иновации и научноизследователска дейност

Цел 5.1

Да се удовлетворят потребностите от учене и развитие в рамките на ЕСС чрез съчетаване на курсовете за обучение и възможностите за учене и развитие.

Да се подобри сътрудничеството между членовете на ЕСС във връзка с трансфера на знания, обмена и прилагането на най-добри практики и на общи иновативни подходи при изготвянето на статистиката.

Да се организират дейностите, участията и изготвянето на становища от научноизследователските среди във връзка с подобряването на веригите за изготвяне на статистиката и повишаването на качеството на официалната статистическа информация.

Целта ще бъде постигната чрез:

разработване на магистърска програма (напр. магистърска програма по официална статистика);

предлагане на програми за обучение в отговор на потребностите на ползвателите и на другите граждани;

по-широко прилагане на резултатите от научноизследователски проекти при изготвянето и разпространението на статистиката;

превръщане на ЕСС в източник за справка от страна на статистическите изследователски среди;

широко участие на изследователските среди в научноизследователските дейности в областта на официалната статистика; и

въвеждане на подходящи инструменти за обмен на практики и прилагане на общи решения в рамките на ЕСС.

III.   ПАРТНЬОРСТВО

1.   Партньорство в рамките на ЕСС и извън нея

В дух на партньорство, националните статистически органи и Комисията (Евростат) отговарят за разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика.

Цел 1.1

Да се приложи в практиката подобрената рамка за управление на ЕСС.

Целта ще бъде постигната чрез прилагане на преразглеждането на Регламент (ЕО) № 223/2009 и на Решение 2012/504/ЕС на Комисията от 17 септември 2012 г. относно Евростат (3).

Цел 1.2

Да се засили координиращата роля на Комисията (Евростат) в качеството ѝ на статистическа служба на Европейския съюз.

Целта ще бъде постигната чрез:

приобщаване на Комисията (Евростат) на ранен етап към всички инициативи на Комисията във връзка със статистическите им аспекти; и

редовен диалог на най-високо управленско равнище между заинтересованите страни.

Цел 1.3

Да се засили сътрудничеството с Европейската система на централните банки и с европейските и международните организации, участващи в изготвянето на данни за статистически или административни цели, чрез общи проекти и координирани разработки. Да се осигури съответствие между стандартите на Съюза и международните стандарти.

Целта ще бъде постигната чрез:

въвеждане на рамка за качество, обща за ЕСС и ЕСЦБ;

засилено участие на Комисията (Евростат) в международните консултативни групи;

определяне и използване на нови пътища за сътрудничество с цел гарантиране, че статистическите промени са добре координирани между международните организации и че тази работа се разпределя ефективно; и

прилагане на новата система от национални сметки на Организацията на обединените нации, ESA, на системата от сметки за околната среда и икономиката на Организацията на обединените нации, на европейските икономически сметки за околната среда и на ръководствата за платежния баланс.

Цел 1.4

Да се насърчават и осъществят дейности по статистическо консултиране и статистическо подпомагане в държави извън Съюза с оглед на приоритетите във външната политика на Съюза и като се отделя специално внимание на разширяването и европейската политика за съседство.

Целта ще бъде постигната чрез:

постигане на водеща роля на ЕСС на международната сцена;

предоставяне на данни за целите на външната политика на Съюза;

оказване на подкрепа на службите на Комисията при прилагането на политиките за развитие и международно сътрудничество, при контактите им с международните организации и по въпроси от общ статистически интерес с региони на трети държави или с трети държави;

разпространяване на съответните статистически данни в подкрепа на процеса по разширяване и на преговорите;

свеждане до минимум на исканията от страна на новите държави членки за дерогации, които водят до липса на данни;

договаряне на споразумения или меморандуми за разбирателство с трети държави;

разработване и изпълнение на програми за техническо сътрудничество;

оказване на техническа помощ, насочена към хармонизиране и предоставяне на данни; и

подобряване на действията по сътрудничество и координация между членовете на ЕСС.


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 70.

(2)  ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 251, 18.9.2012 г., стр. 49.


9.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/30


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 100/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 януари 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета (3), приет вследствие на инцидента с нефтения танкер „Ерика“, беше създадена Европейска агенция за морска безопасност („агенцията“) с цел осигуряване на високо, уеднаквено и ефективно равнище на морска безопасност и предотвратяване на замърсяване, причинено от кораби.

(2)

След инцидента с нефтения танкер „Престиж“ през 2002 г. Регламент (ЕО) № 1406/2002 беше изменен, за да се предоставят по-големи правомощия на агенцията по отношение на реагирането при замърсяване.

(3)

Необходимо е да се поясни кои видове замърсяване на моретата попадат сред целите на Регламент (ЕО) № 1406/2002. Ето защо замърсяването на моретата от инсталации за нефт и природен газ следва да се разбира като замърсяване с нефт или други вещества, различни от нефт, които при въвеждане в морската среда е възможно да създадат опасност за човешкото здраве, да увредят живите ресурси и морските видове, да нанесат щети на места за отдих или да попречат за друг законен начин на използване на морето, както е определено с Протокола за подготовка, противодействие и сътрудничество при замърсяване с опасни и вредни вещества от 2000 г.

(4)

В съответствие с член 22 от Регламент (ЕО) № 1406/2002 през 2007 г. управителният съвет на агенцията („управителният съвет“) възложи извършването на независима външна оценка на прилагането на посочения регламент. Въз основа на тази оценка през юни 2008 г. той отправи препоръки относно промени във функционирането на агенцията, нейните области на компетентност и работни практики.

(5)

Въз основа на констатациите на външната оценка, както и на препоръките и многогодишната стратегия, приета от управителния съвет през март 2010 г., някои от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1406/2002 следва да бъдат изяснени и актуализирани. Агенцията следва да получи редица нови основни и спомагателни задачи, отразяващи развитието на политиката за морска безопасност на равнището на Съюза и на международно равнище, като същевременно продължи да се съсредоточава върху изпълнението на своите приоритетни задачи в областта на морската безопасност. Предвид бюджетните ограничения, пред които е изправен Съюзът, са необходими значителни усилия за внимателен преглед и реорганизация, за да се гарантира ефективността на разходите и бюджета и да се избегне дублирането. Нуждите от персонал за новите основни и спомагателни задачи следва по принцип да се посрещнат чрез вътрешна реорганизация в агенцията. Същевременно, когато е подходящо, агенцията следва да получи финансиране от други части на бюджета на Съюза, по-специално от инструмента по линия на Европейската политика за съседство. Осъществяването на други нови основни и спомагателни задачи от агенцията ще се извършва в рамките на действащата финансова перспектива и бюджета на агенцията, без да се засягат преговорите и решенията относно бъдещата многогодишна финансова рамка. Тъй като настоящият регламент не е решение за финансиране, бюджетният орган следва да вземе решение относно средствата за агенцията в рамките на годишната бюджетна процедура.

(6)

Задачите на агенцията следва да бъдат ясно и точно описани, като следва да се избягва всякакво дублиране на задачи.

(7)

Агенцията е показала, че някои задачи могат да се осъществяват по-ефективно на европейско равнище, което в някои случаи може да предложи икономии за националните бюджети на държавите-членки, а когато са видими, представляват реална добавена стойност на европейско равнище.

(8)

Някои разпоредби относно специфичното управление на агенцията следва да бъдат изяснени. Като се вземе предвид специалната отговорност на Комисията за прилагането на политиките на Съюза, утвърдена в Договора за функционирането на Европейския съюз, Комисията следва да предоставя политически насоки на агенцията при изпълнението на нейните задачи при пълно зачитане на правния статус на агенцията и на независимостта на нейния изпълнителен директор, както е установено с Регламент (ЕО) № 1406/2002.

(9)

Значението на осигуряването на балансирано представяне на половете следва напълно да се отчита при назначаването на членове на управителния съвет, при избора на председател и заместник-председател на управителния съвет и при назначаването на ръководители на отдели.

(10)

Всяко позоваване на съответни правни актове на Съюза следва да се приема за позоваване на актове в областта на морската безопасност, морската сигурност, предотвратяването и реагирането на замърсяване, причинено от кораби, както и реагирането на замърсяване на моретата, причинено от инсталации за нефт и природен газ.

(11)

За целите на настоящия регламент за „морска сигурност“ означава — в съответствие с Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения (4) — комбинацията от превантивни мерки, предназначени за защита на морския транспорт и на пристанищните съоръжения срещу заплахи от преднамерени противозаконни действия. Целта, свързана със сигурността, следва да се постигне с приемането на подходящи мерки в областта на политиката за морски транспорт, без да се засягат правилата на държавите-членки в сферата на националната сигурност, отбраната и обществената сигурност и в борбата с финансовите престъпления против държавата.

(12)

Агенцията следва да действа в съответствие с интересите на Съюза. Това следва да включва случаите, когато на агенцията се възлага да действа извън територията на държавите-членки в нейните области на компетентност и да предоставя техническа помощ на съответните трети държави при утвърждаване на политиката на Съюза за морска безопасност.

(13)

Агенцията следва да предоставя техническа помощ на държавите-членки, което следва да улесни изграждането на необходимия национален капацитет за изпълнението на достиженията на правото на Съюза.

(14)

Агенцията следва да предоставя оперативна помощ на държавите-членки и на Комисията. Това следва да включва услуги като системата на Съюза за обмен на морска информация (SafeSeaNet), европейската сателитна система за наблюдение на нефтени разливи (CleanSeaNet), центъра на Европейския съюз за данни за разпознаване и проследяване на кораби на далечни разстояния (EU LRIT Data Centre) и базата данни на ЕС за инспекциите на държавния пристанищен контрол (Thetis).

(15)

Експертният опит на агенцията при електронното предаване на данни и системите за обмен на морска информация следва да се използва за опростяване на формалностите за даване на сведения за кораби с цел да се премахнат бариерите пред морския транспорт и да се създаде европейско пространство за морски транспорт без бариери. По-специално агенцията следва да подпомага държавите-членки при изпълнението на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите-членки (5).

(16)

Агенцията следва да увеличи помощта, която предоставя на Комисията, по отношение на научноизследователските дейности, свързани с нейните области на компетентност. Следва обаче да се избягва дублиране на работата със съществуващата рамка за научни изследвания на Съюза. По-специално агенцията не следва да отговаря за управлението на научноизследователски проекти.

(17)

Предвид развитието на нови иновационни приложения и услуги, както и подобряването на вече съществуващите приложения и услуги, и с цел създаване на европейско пространство за морски транспорт без бариери, агенцията следва да използва пълноценно потенциала на европейските програми за спътникова радионавигация (EGNOS и Галилео ) и програмата за глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС).

(18)

След изтичане срока на действие на рамката на Съюза за сътрудничество в областта на случайно или умишлено замърсяване на водите, създадена с Решение № 2850/2000/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6), агенцията следва да продължи някои от предходно извършваните дейностите по тази рамка, чрез използване по-специално на експертния опит в рамките на консултативната техническа група за готовност и реагиране при замърсяване на морето. Дейностите на агенцията в тази област не следва да освобождават крайбрежните държави от задължението им да имат необходимите механизми за реагиране при замърсяване и следва да зачитат действащите договорености за сътрудничество между държавите-членки или групи от държави-членки.

(19)

При поискване агенцията предоставя на държавите-членки подробна информация за евентуални случаи на замърсяване от кораби чрез CleanSeaNet, която им дава възможност да изпълнят своите отговорности съгласно Директива 2005/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения (7). Въпреки това се наблюдават значителни различия в ефективността на прилагането, независимо че такова замърсяване може да премине в други национални води. Ето защо в следващия си доклад съгласно член 12 от посочената директива Комисията следва да предостави на Европейския парламент и на Съвета информация за ефективността и последователността при прилагането на тази директива, както и други имащи отношение данни за нейното прилагане.

(20)

Исканията на засегнати държави-членки за мобилизиране от агенцията на действия срещу замърсяването следва да преминават през механизма на ЕС за гражданска защита, създаден с Решение 2007/779/ЕО, Евратом на Съвета (8). Въпреки това в ситуации, различни от свързаните с искания за мобилизиране на кораби и оборудване в готовност за реагиране при замърсяване, Комисията може да прецени, че алтернативните средства за комуникация с използването на модерни информационни технологии са по-подходящи, и следователно може да информира молещата държава-членка.

(21)

Неотдавнашните събития откроиха рисковете от офшорно проучване за нефт и природен газ и производствени дейности по отношение на морския транспорт и морската среда. Възможностите за реагиране на агенцията при замърсяване с нефт и експертният ѝ опит в областта на замърсяването с опасни и вредни вещества следва да се използват и в случаите на реагиране при замърсяване, причинено от тези дейности, по искане на засегнатата държава.

(22)

По-специално CleanSeaNet, която понастоящем се използва за предоставяне на доказателства за нефтени разливи от кораби, следва да бъде използвана от агенцията и за откриване и докладване на нефтени разливи от офшорно проучване за нефт и природен газ и производствени дейности, без това да се отразява отрицателно на услугите, предоставяни на морския транспорт.

(23)

Агенцията притежава натрупан и признат ценен експертен опит и инструменти в областта на морската безопасност, морската сигурност, предотвратяването и реагирането на замърсяване, причинено от кораби. Този експертен опит и тези инструменти могат да имат отношение към други дейности на Съюза, свързани с политиката на Съюза за морски транспорт. Ето защо агенцията следва да подпомага при поискване Комисията и държавите-членки при разработването и осъществяването на такива дейности на Съюза, при условие че управителният съвет е дал своето одобрение в контекста на годишната работна програма на агенцията. Тази помощ следва да e обусловена от обстоен анализ на разходите и ползите и не следва да засяга основните задачи на агенцията.

(24)

Чрез предоставяната техническа помощ агенцията допринася и за развитието на по-благоприятен за околната среда морски транспорт.

(25)

Що се отнася до класификационните организации, повечето от тях работят с плавателни съдове както за морски транспорт, така и за транспорт по вътрешни водни пътища. Предвид експертния опит на агенцията с класификационни организации за морски плавателни съдове тя може да предоставя на Комисията съответна информация за класификационните организации за съдове, плаващи по вътрешни водни пътища, и по този начин да се повиши ефективността.

(26)

Що се отнася до интерфейса между информационните системи за транспорт агенцията следва да подпомага Комисията и държавите-членки, като проучва — заедно с компетентните органи на системата за речни информационни услуги — възможността за обмен на информация между тези системи.

(27)

Без да се засягат отговорностите на компетентните органи, Агенцията следва да подпомага Комисията и държавите-членки при разработването и осъществяването на бъдещата инициатива за електронни услуги в областта на морския транспорт, чиято цел е да се повиши ефективността на европейския сектор за морски транспорт чрез улесняване на използването на модерни информационни технологии.

(28)

За да бъде завършено изграждането на единния пазар и на европейското пространство за морски транспорт без бариери, следва да се намалят административните тежести за корабоплаването, наред с другото като се насърчава морският транспорт на къси разстояния. Във връзка с това концепцията „Син пояс“ и електронните услуги в областта на морския транспорт могат евентуално да се използват за намаляване на формалностите за даване на сведения от търговски кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите-членки.

(29)

Припомня се, че в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз и за да се спази принципът на институционално равновесие, на агенция не може да бъде предоставено правомощие да приема решения с общо приложение.

(30)

Без да се засягат установените в Регламент (ЕО) № 1406/2002 цели и задачи, в рамките на една година от влизането в сила на настоящия регламент Комисията следва да изготви и представи в тясно сътрудничество със съответните заинтересовани страни проучване за осъществимост с цел да оцени и установи възможностите за засилена координация и сътрудничество между различните функции на бреговата охрана. При това проучване следва да се вземат предвид действащата правна рамка и съответните препоръки от подходящи форуми на Съюза, както и текущото разработване на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment, CISE), и следва напълно да се зачитат принципите на субсидиарност и пропорционалност, и ясно да се посочат разходите и ползите пред Европейския парламент и Съвета.

(31)

Привличането на добре обучени европейски морски лица е от значение за конкурентоспособността на морските центрове на Съюза. Ето защо предвид настоящото и бъдещото търсене в Съюза на високо квалифицирани морски лица, агенцията следва да подпомага по целесъобразност държавите-членки и Комисията при популяризирането на обучението по морско дело, като улеснява доброволния обмен на най-добри практики и предоставя информация за обменни програми на Съюза за обучение по морско дело. Това би могло да включва подпомагане на компетентните европейски заинтересовани страни в стремежа им към високи постижения в областта на образованието и обучението по морско дело на доброволна основа, като същевременно изцяло се зачита отговорността на държавите-членки за съдържанието и организацията на обучението по морско дело.

(32)

С цел противодействие на нарастващия риск от пиратство агенцията следва да продължи по целесъобразност да препраща на компетентните национални власти и на други имащи отношение органи, включително операции като операцията на ръководените от ЕС военноморски сили Atalanta, подробни сведения за местоположението на плаващите под знамето на държава-членка кораби, които преминават през зони, класифицирани като много рискови. Освен това агенцията разполага със средства, които могат да бъдат полезни, най-вече в контекста на разработването на CISE. Поради това е целесъобразно при поискване агенцията да предоставя съответни данни за местоположението на кораби и за наблюдение на Земята на компетентни национални органи и органи на Съюза, като Frontex и Европол, за да се улеснят превантивните мерки срещу преднамерени противозаконни действия по смисъла на съответното право на Съюза, без да се засягат правата и задълженията на държавите-членки и в съответствие с приложимото национално право и право на Съюза, по-специално по отношение на искащите данните органи. За предоставянето на данни за разпознаване и проследяване на кораби на далечни разстояния следва да се получи съгласието на съответната държава на знамето в съответствие с процедури, установени от управителния съвет.

(33)

Когато публикуват информация относно държавния пристанищен контрол в съответствие с Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния пристанищен контрол (9), Комисията и агенцията следва да се основават на експертните знания и опита, натрупан по Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол („Парижкия меморандум за разбирателство“), за да се осигури последователност.

(34)

Помощта на агенцията за държавите-членки и за Комисията във връзка с имащата отношение дейност на международни и регионални организации не следва да засяга отношенията на тези организации и държавите-членки, произтичащи от членството на държавите-членки в същите организации.

(35)

Съюзът се е присъединил към следните инструменти, установяващи регионални организации, чиито дейности са включени сред целите на агенцията: Конвенцията за защитата на морската среда на района на Балтийско море (Конвенция от Хелзинки, ревизирана през 1992 г.) (10); Конвенцията за опазване на Средиземно море от замърсяване (Конвенция от Барселона) (11) и ревизията ѝ от 1995 г. (12), както и редица протоколи към нея; Споразумението за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества (Споразумение от Бон) (13); Конвенцията за защита на морската среда на Североизточния Атлантически океан (Конвенция OSPAR) (14); Споразумението за сътрудничество за защита на бреговете и водите на Североизточния Атлантически океан срещу замърсяване, подписано на 17 октомври 1990 г. (Споразумение от Лисабон) (15), и Допълнителния протокол към него, подписан на 20 май 2008 г., който все още не е влязъл в сила (16). Съюзът води също така преговори за присъединяване към Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, подписана през април 1992 г. (Конвенция от Букурещ). Ето защо агенцията следва да предоставя техническа помощ на държавите-членки и на Комисията да участват в дейността на тези регионални организации.

(36)

Освен посочените регионални организации съществуват редица други регионални, подрегионални и двустранни договорености за сътрудничество и координация по отношение на реагирането при замърсяване. Когато предоставя помощ във връзка с реагирането при замърсяване на трети държави, които споделят регионално море със Съюза, агенцията следва да действа, като взема под внимание тези договорености.

(37)

Съюзът споделя регионалните морета Средиземно море, Черно море и Балтийско море със съседни държави. По искане на Комисията агенцията следва да предоставя помощ на тези държави във връзка с реагиране при замърсяване.

(38)

За да се повиши максимално ефективността, агенцията следва да осъществява възможно най-тясно сътрудничество в рамките на Парижкия меморандум за разбирателство. Комисията и държавите-членки следва да продължат да проучват всички възможности за по-нататъшно повишаване на ефективността, които могат да бъдат представени за разглеждане в рамките на посочения Парижки меморандум за разбирателство.

(39)

За да се осигури правилно прилагане на практика на правно обвързващите актове на Съюза в областта на морската безопасност, както и предотвратяването на замърсяването от кораби, агенцията следва да подпомага Комисията в осъществяването на посещения в държавите-членки. Тези посещения в националните администрации следва да дадат възможност на агенцията да събере необходимата информация, за да представи на Комисията цялостен доклад за по-нататъшна оценка. Тези посещения следва да се осъществяват, следвайки принципите, посочени в член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, и по начин, който свежда до минимум административната тежест за националните морски администрации. Освен това посещенията следва да се осъществяват в съответствие с установена процедура, включително стандартна методика, приета от управителния съвет.

(40)

Агенцията следва да подпомага Комисията в осъществяването на инспекции на признати организации в съответствие с Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (17). Тези инспекции може да се провеждат и в трети държави. Комисията и агенцията следва да гарантират, че съответните държави-членки са надлежно информирани. Освен това агенцията следва да изпълнява делегираните ѝ от Комисията задачи, свързани с инспекции във връзка с обучението и освидетелстването на морски лица в трети държави съгласно Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно минималното ниво на обучение на морските лица (18). В приложното поле на Регламент (ЕО) № 1406/2002 не следва да се включват подробности за техническата помощ, която агенцията предоставя при осъществяваните от Комисията инспекции за морска сигурност в съответствие с Регламент (ЕО) № 324/2008 на Комисията от 9 април 2008 г. за определяне на изменени процедури за извършване на инспекции на Комисията в областта на морската сигурност (19).

(41)

За да се осигури съгласуваност с целите на политиката и с институционалната структура на Съюза, както и с приложимите административни и финансови процедури, Комисията следва да излезе с официално становище в писмена форма по проекта за многогодишна стратегия на агенцията и по проектите ѝ за годишни работни програми, което управителният съвет следва да вземе под внимание преди приемането на тези документи.

(42)

За да се гарантира справедлива и прозрачна процедура за назначаването на изпълнителния директор, използваната процедура за подбор следва да съответства на насоките на Комисията за подбор и определяне на директорите на агенциите на Съюза. В тези насоки се предвижда, че всеки гражданин на държава-членка може да представи кандидатура. Поради същите съображения управителният съвет следва да има свой представител като наблюдател в комисията за предварителен подбор. Наблюдателят следва да бъде информиран по време на следващите етапи от процедурата за подбор. При вземането на решение за назначаване на неговите членове, управителният съвет следва да може да постави въпроси на Комисията във връзка с процедурата за подбор. Освен това управителният съвет следва да разполага с възможност да проведе събеседване с подбраните кандидати в съответствие със стандартната практика. На всеки етап от процедурата за подбор и назначаване на поста изпълнителен директор на агенцията всички участващи страни следва да гарантират, че личните данни на кандидатите се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (20).

(43)

Макар агенцията основно да се финансира с вноска от Съюза, тя получава приходи и от такси и плащания, свързани с услугите ѝ. Тези такси и плащания се отнасят по-специално до функционирането на Центъра на ЕС за данни за разпознаване и проследяване на кораби на далечни разстояния и се налагат в съответствие с резолюциите на Съвета, приети на 1 — 2 октомври 2007 г. и на 9 декември 2008 г., относно създаването на Център на ЕС за данни за разпознаване и проследяване на кораби на далечни разстояния, и по-специално с точките относно финансирането на докладите относно разпознаването и проследяването на кораби на далечни разстояния.

(44)

В рамките на доклада за напредъка, предвиден съгласно Регламент (ЕО) № 1406/2002, Комисията следва да проучи също възможността на агенцията да допринася за изпълнението на бъдещ законодателен акт относно безопасността на дейности за офшорно проучване, изследване и производство на нефт и природен газ, който понастоящем се разглежда от Европейския парламент и Съвета, по отношение на предотвратяването на замърсяване от офшорни инсталации за нефт и природен газ, като се вземат предвид натрупаният и признат експертен опит и инструментите на агенцията.

(45)

Дейностите на агенцията следва, когато е целесъобразно, да допринасят и за установяването на реално европейско пространство за морски транспорт без бариери.

(46)

Следва да се вземе под внимание Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (21), и по-специално член 208 от него.

(47)

Поради това Регламент (ЕО) № 1406/2002 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 1406/2002

Регламент (ЕО) № 1406/2002 се изменя, както следва:

1)

Членове 1 — 3 се заменят със следното:

„Член 1

Цели

1.   С настоящия регламент се създава Европейска агенция за морска безопасност („агенцията“) с цел да се осигури високо, уеднаквено и ефективно равнище на морска безопасност, морска сигурност, предотвратяване и реагиране на замърсяване, причинено от кораби, както и реагиране на замърсяване на моретата, причинено от инсталации за нефт и природен газ.

2.   За тази цел агенцията си сътрудничи с държавите-членки и Комисията и им предоставя техническа, оперативна и научна помощ в посочените в параграф 1 от настоящия член области в рамките на основните задачи, изложени в член 2, и когато е приложимо, на спомагателните задачи, посочени в член 2а, по-специално за да подпомогне държавите-членки и Комисията в правилното прилагане на съответните правни актове на Съюза. По отношение на реагирането при замърсяване агенцията предоставя оперативна помощ само по искане на засегнатата(ите) държава(и).

3.   При предоставянето на посочената в параграф 2 помощ агенцията допринася, когато е целесъобразно, за цялостната ефективност на морския трафик и морския транспорт, както е установено в настоящия регламент, за да се улесни създаването на европейско пространство за морски транспорт без бариери.

Член 2

Основни задачи на агенцията

1.   С цел да бъде гарантирано правилното изпълнение на посочените в член 1 цели агенцията изпълнява основните задачите, изброени в настоящия член.

2.   Агенцията подпомага Комисията:

а)

при подготвителната работа за осъвременяване и разработване на съответните правни актове на Съюза, по-специално в съответствие с развитието на международното законодателство;

б)

при ефективното прилагане на съответните задължителни правни актове на Съюза, по-специално чрез осъществяването на посещения и инспекции, както е посочено в член 3 от настоящия регламент, и чрез предоставяне на техническа помощ на Комисията при изпълнение на свързаните с инспекции задачи, възложени ѝ съгласно член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения (22). Във връзка с това агенцията може да представя на Комисията предложения за евентуално усъвършенстване на тези задължителни правни актове;

в)

при анализа на текущи и завършени научноизследователски проекти, свързани с целите на агенцията; това може да включва определянето на евентуални последващи мерки в резултат на конкретните научноизследователски проекти;

г)

при изпълнението на всяка друга задача, възложена на Комисията в законодателните актове на Съюза, свързани с целите на агенцията.

3.   Агенцията работи съвместно с държавите-членки за:

а)

организиране, когато е необходимо, на съответни дейности по обучение в области, които са от компетентността на държавите-членки;

б)

разработване на технически решения, включително предоставяне на съответни оперативни услуги, и предоставяне на техническа помощ за изграждането на необходимия национален капацитет за прилагането на съответните правни актове на Съюза;

в)

предоставяне по искане на държава-членка на подходяща информация, получена в резултат на инспекциите, посочени в член 3, в подкрепа на мониторинга на признати организации, които изпълняват задачи по сертифициране от името на държавите-членки, в съответствие с член 9 от Директива 2009/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (23), без да се засягат правата и задълженията на държавата на знамето;

г)

оказване на подкрепа с допълнителни средства по икономически ефективен начин за действия по реагиране при замърсяване в случай на замърсяване, причинено от кораби, както и при замърсяване на моретата, причинено от инсталации за нефт и природен газ, когато е отправено искане от засегнатата държава-членка, под чието ръководство се осъществяват операциите по отстраняване на замърсяването, без да се засяга задължението на крайбрежните държави да изградят необходимите механизми за реагиране при замърсяване и при зачитане на съществуващото сътрудничество между държавите-членки в тази област. Исканията за мобилизиране на действия срещу замърсяването се предават по целесъобразност през механизма на ЕС за гражданска защита, създаден с Решение 2007/779/ЕО, Евратом на Съвета (24).

4.   Агенцията улеснява сътрудничеството между държавите-членки и Комисията:

а)

в областта на контрола на движението, включен в обхвата на Директива 2002/59/ЕО, агенцията по-специално насърчава сътрудничеството между крайречните държави в съответните плавателни зони, както и разработва и управлява европейския център за данни за разпознаване и проследяване на кораби на далечни разстояния на Европейския съюз и системата на Съюза за морска информация и обмен (SafeSeaNet), посочени в членове 6б и 22а от същата директива, както и международната система за обмен на данни за разпознаване и проследяване на кораби на далечни разстояния в съответствие с поетия ангажимент в рамките на Международната морска организация (ИМО);

б)

с предоставяне, при поискване и без да се засягат националното право и правото на Съюза, на съответни данни за местоположението на кораби и за наблюдение на Земята на компетентните национални органи и съответни органи на Съюза в рамките на мандата им, за да се улесни провеждането на мерките срещу заплахи от пиратство и умишлени противоправни действия по смисъла на приложимото право на Съюза или международно договорените правни инструменти в областта на морския транспорт, при спазване на приложимите правила за защита на данните и в съответствие с административните процедури, установени от управителния съвет или от ръководната група на високо равнище, създадена съгласно Директива 2002/59/ЕО, в зависимост от случая. За предоставянето на данни за разпознаване и проследяване на кораби на далечни разстояния се получава съгласието на съответната държава на знамето;

в)

в областта на разследването на морски произшествия и инциденти в съответствие с Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта на морския транспорт (25); по искане на съответните държави-членки и при положение че не възниква конфликт на интереси, агенцията предоставя оперативна подкрепа на тези държави-членки във връзка с разследванията на тежки или много тежки морски произшествия и прави анализ на докладите от проучването на безопасността, за да установи добавената стойност на равнището на Съюза под формата на съответни извлечени поуки. Въз основа на предоставените от държавите-членки данни в съответствие с член 17 от посочената директива агенцията съставя годишен преглед на морските произшествия и инциденти;

г)

при предоставянето на обективна, надеждна и съпоставима статистика, информация и данни, за да се даде възможност на Комисията и на държавите-членки да предприемат необходимите инициативи за подобряване на действията си и оценяване на ефективността и рентабилността на съществуващите мерки. Тези задачи включват събиране, записване и оценка на технически данни, систематично използване на съществуващи бази данни, включително тяхното взаимно обогатяване и, когато е необходимо — разработване на допълнителни бази данни. Въз основа на събраните данни агенцията подпомага Комисията да публикува информация за корабите в съответствие с Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния пристанищен контрол (26);

д)

при събиране и анализиране на данни за морските лица, които се предоставят и използват в съответствие с Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно минималното ниво на обучение на морските лица (27);

е)

при подобряване на идентифицирането и преследването на кораби, извършващи неправомерни изхвърляния, в съответствие с Директива 2005/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения (28);

ж)

по отношение на замърсяването с нефт на моретата, причинено от инсталации за нефт и природен газ, чрез използване на европейската сателитна система за наблюдение на нефтени разливи (CleanSeaNet) за наблюдение на размера на подобно замърсяване и неговото въздействие върху околната среда;

з)

при предоставянето на техническа помощ, необходима на държавите-членки и на Комисията, за да допринасят в работата на техническите органи на ИМО и на Международната организация на труда в областта на морския транспорт, и на Парижкия меморандум за разбирателство относно държавния пристанищен контрол („Парижкия меморандум за разбирателство“) и съответните регионални организации, към които Съюзът се е присъединил, по въпросите от компетентността на Съюза;

и)

по отношение на изпълнението на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите-членки (29), по-специално като улеснява електронното предаване на данни чрез системата SafeSeaNet и като подпомага разработването на обслужване на едно гише.

5.   По искане на Комисията агенцията може да предоставя техническа помощ, включително организиране на дейности за обучение, във връзка със съответните правни актове на Съюза на държави, които кандидатстват за присъединяване към Съюза, и когато е приложимо на държави — партньори по линия на Европейската политика за съседство, и на участващите държави в Парижкия меморандум за разбирателство.

Агенцията може също така да предоставя помощ в случай на замърсяване, причинено от кораби, както и при замърсяване на моретата, причинено от инсталации за нефт и природен газ, което засяга трети държави, споделящи регионално море със Съюза, в съответствие с механизма на ЕС за гражданска защита, създаден с Решение 2007/779/ЕО, Евратом, и при съответно прилагане на условията, приложими за държавите-членки, посочени в параграф 3, буква г) от настоящия член. Тези задачи се координират с действащите регионални договорености за сътрудничество във връзка със замърсяването на моретата.

Член 2а

Спомагателни задачи на агенцията

1.   Без да се засягат основните задачи, посочени в член 2, агенцията подпомага Комисията и държавите-членки, когато е подходящо, в разработването и осъществяването на дейностите на Съюза, изложени в параграфи 2 и 3 от настоящия член и свързани с целите на агенцията, доколкото агенцията има натрупан и признат експертен опит и инструменти. Изложените в настоящия член спомагателни задачи:

а)

създават реална добавена стойност;

б)

избягват дублирането на усилия;

в)

са в интерес на политиката на Съюза за морски транспорт;

г)

не засягат основните задачи на агенцията; и

д)

не нарушават правата и задълженията на държавите-членки, по-специално като държави на знамето, пристанищни държави и крайбрежни държави.

2.   Агенцията подпомага Комисията:

а)

в контекста на изпълнението на Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Рамковата директива за морска стратегия) (30), като допринася за целта да се постигне добро състояние на околната среда в морските води предвид елементите, свързани с морския транспорт, и като използва резултатите от съществуващи инструменти като SafeSeaNet и CleanSeaNet;

б)

като предоставя техническа помощ във връзка с емисиите на парникови газове от кораби, по-специално при проследяване на актуалното развитие на международно равнище;

в)

по отношение на програмата за глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС), като насърчава използването на данни и услуги от ГМОСС за целите на морския транспорт в рамката за управление на ГМОСС;

г)

в разработването на обща среда за обмен на информация за морската област на ЕС;

д)

по отношение на подвижните офшорни инсталации за нефт и природен газ, при разглеждане на изискванията на ИМО и при събиране на основна информация за евентуални заплахи за морския транспорт и морската среда;

е)

като предоставя съответната информация относно класификационните организации за съдове, плаващи по вътрешни водни пътища, в съответствие с Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (31). Тази информация се включва и в докладите, посочени в член 3, параграфи 4 и 5 от настоящия регламент.

3.   Агенцията подпомага Комисията и държавите-членки:

а)

в проучванията на осъществимостта и в изпълнението на политики и проекти в подкрепа на установяването на европейско пространство за морски транспорт без бариери, като концепцията „Син пояс“ и електронните услуги в областта на морския транспорт, както и морските магистрали. Това се извършва по-специално с проучване на допълнителни функционални възможности на системата SafeSeaNet, без да се засяга ролята на ръководната група на високо равнище, създадена в съответствие с Директива 2002/59/ЕО;

б)

като проучва — с компетентните органи на системата за речни информационни услуги — възможността за обмен на информация между тази система и информационните системи за морски транспорт въз основа на доклада, предвиден в член 15 от Директива 2010/65/ЕС;

в)

като подпомага доброволния обмен на най-добри практики в областта на образованието и обучението по морско дело в Съюза и като предоставя информация за обменни програми на Съюза от значение за обучението по морско дело, при пълно зачитане на член 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Член 3

Посещения в държавите-членки и инспекции

1.   С цел да изпълнява възложените ѝ задачи и да подпомага Комисията при изпълнението на нейните задължения съгласно ДФЕС, и по-специално при оценката на ефективното прилагане на съответното право на Съюза, агенцията осъществява посещения в държавите-членки в съответствие с методиката, установена от управителния съвет.

2.   Агенцията своевременно информира съответната държава-членка за планираното посещение, имената на упълномощените служители и датата, от която започва посещението, както и неговата очаквана продължителност. Служителите на агенцията, на които е възложено осъществяването на такива посещения, представят писмено решение на изпълнителния директор на агенцията, в което се посочват целите на тяхната мисия.

3.   Агенцията извършва инспекции от името на Комисията, както се изисква от обвързващите правни актове на Съюза по отношение на организации, признати от Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (32), и по отношение на обучението и освидетелстването на морски лица в трети държави в съответствие с Директива 2008/106/ЕО.

4.   В края на посещението или инспекцията агенцията изготвя доклад и го изпраща до Комисията и до съответната държава-членка.

5.   Когато е целесъобразно и във всички случаи, когато даден цикъл от посещения или инспекции приключи, агенцията анализира докладите от този цикъл с оглед набелязването на хоризонтални констатации и общи заключения относно ефективността и рентабилността на съществуващите мерки. Агенцията представя този анализ на Комисията за допълнително обсъждане с държавите-членки, за да се извлекат съответните поуки и да се улесни разпространението на добри работни практики.

2)

В член 4 параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3.   Управителният съвет приема практически договорености за прилагането на параграфи 1 и 2, включително, когато е целесъобразно, договорености относно консултациите с държавите-членки преди публикуването на информацията.

4.   По отношение на информацията, събирана и обработвана в съответствие с настоящия регламент от Комисията и агенцията, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (33) и агенцията предприема необходимите мерки, за да осигури безопасно боравене и обработка на поверителната информация.

3)

В член 5 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   По искане на Комисията управителният съвет може да реши със съгласието и съдействието на съответните държави-членки и при надлежно отчитане на отражението върху бюджета, включително всяка вноска, която съответните държави-членки могат да осигурят, да се създадат регионални центрове, необходими за изпълнението на някои от задачите на агенцията по най-ефективен и ефикасен начин. При вземането на такова решение управителният съвет определя точния обхват на дейностите на регионалния център, като избягва ненужните финансови разходи и засилва сътрудничеството със съществуващите регионални и национални мрежи.“

4)

В член 10 параграф 2 се изменя, както следва:

а)

буква б) се заменя със следното:

„б)

приема годишния доклад за дейността на агенцията и го изпраща не по-късно от 15 юни всяка година на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата и държавите-членки.

Агенцията ежегодно препраща на бюджетния орган цялата информация относно резултатите на процедурите за оценка;“

б)

буква в) се заменя със следното:

„в)

преценява и одобрява, в рамките на подготовката на работната програма, исканията за помощ на Комисията, посочени в член 2, параграф 2, буква г), исканията от държавите-членки за техническа помощ, посочени в член 2, параграф 3, и исканията за техническа помощ, посочени в член 2, параграф 5, както и исканията за помощ, посочени в член 2а;

ва)

преценява и приема многогодишна стратегия за агенцията, обхващаща период от пет години, като взема предвид писменото становище на Комисията;

вб)

преценява и приема многогодишния план на агенцията за политиката по отношение на персонала;

вв)

обмисля проекти за административни договорености, посочени в член 15, параграф 2, буква ба);“

в)

буква ж) се заменя със следното:

„ж)

установява методика за осъществяване на посещенията, които се извършват в съответствие с член 3. В случай че Комисията изрази в рамките на 15 дни от датата на приемане на методиката своето несъгласие, управителният съвет преразглежда методиката и я приема, евентуално изменена, на второ четене или с мнозинство от две трети, включващо представителите на Комисията, или с единодушие на представителите на държавите-членки;“

г)

буква з) се заменя със следното:

„з)

изпълнява задълженията си по членове 18, 19 и 21 във връзка с бюджета на агенцията и контролира и осигурява адекватни последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, произтичащи от различните одиторски доклади и оценки, независимо дали са вътрешни или външни;“

д)

буква и) се заменя със следното:

„и)

упражнява дисциплинарна власт по отношение на изпълнителния директор и ръководителите на отдели, посочени в член 16;“

е)

буква л) се заменя със следното:

„л)

извършва преглед на финансовото изпълнение на подробния план, посочен в буква к) от настоящия параграф, и на бюджетните задължения, предвидени в Регламент (ЕО) № 2038/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно многогодишното финансиране на дейността на Европейската агенция по морска безопасност в областта на реагиране при замърсяването причинено от кораби (34);

ж)

добавя се следната буква:

„м)

назначава от своите членове наблюдател, който да следи процедурата за подбор от Комисията при назначаването на изпълнителен директор.“

5)

Член 11 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Членовете на управителния съвет се назначават въз основа на съответния им опит и познания в областите, посочени в член 1. Държавите-членки и Комисията се стремят към балансирано представяне на мъжете и жените в управителния съвет.“

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Продължителността на мандата е четири години. Мандатът може да бъде подновяван.“

6)

В член 13 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Когато е налице поверителен въпрос или конфликт на интереси, управителният съвет може да вземе решение да разгледа конкретни точки от дневния си ред в отсъствието на съответните членове. В процедурния правилник се определят подробни правила за прилагане на тази разпоредба.“

7)

Член 15 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 букви а) и б) се заменят със следното:

„а)

да подготвя многогодишната стратегия на агенцията и да я представя на управителния съвет след консултация с Комисията най-малко осем седмици преди съответното заседание на управителния съвет, като взема под внимание становищата и предложенията на членовете на управителния съвет;

аа)

да подготвя многогодишния план на агенцията за политиката по отношение на персонала и да го представя на управителния съвет след консултация с Комисията най-малко четири седмици преди съответното заседание на управителния съвет;

аб)

да подготвя годишната работна програма с посочване на очакваните човешки и финансови ресурси за всяка дейност и подробния план за готовността на агенцията при замърсяване и дейностите ѝ за реагиране при замърсяване и да ги представя на управителния съвет след консултация с Комисията най-малко осем седмици преди съответното заседание на управителния съвет, като взема под внимание становищата и предложенията на членовете на управителния съвет. Той предприема необходимите стъпки за тяхното изпълнение. Изпълнителният директор отговаря на всички искания за помощ от страна на държава-членка в съответствие с член 10, параграф 2, буква в);

б)

да взема решения за осъществяването на посещенията и инспекциите, предвидени в член 3, след консултация с Комисията и при следване на методиката за осъществяване на посещения, установена от управителния съвет в съответствие с член 10, параграф 2, буква ж);

ба)

може да сключва административни договорености с други органи, работещи в областите на дейност на агенцията, при условие че проектът за договореност е представен за консултация на управителния съвет и той не е представил възражения в рамките на четири седмици.“;

б)

в параграф 2 буква г) се заменя със следното:

„г)

да организира ефективна система за мониторинг с цел отчитане на резултатите на агенцията спрямо нейните цели и задачи, предвидени в настоящия регламент. За целта установява, съгласувано с Комисията и управителния съвет, конкретни показатели за постигнатите резултати, които позволяват ефективна оценка на постигнатото. Той гарантира, че организационната структура на агенцията ще бъде редовно адаптирана към променящите се нужди в рамките на наличните финансови и човешки ресурси. На тази основа изпълнителният директор изготвя ежегодно проект на общ доклад и го представя за разглеждане на управителния съвет. Докладът съдържа специален раздел относно финансовото изпълнение на подробния план за готовността на агенцията при замърсяване и дейностите ѝ за реагиране при замърсяване и представя актуалното състояние на всички дейности, финансирани по този план. Изпълнителният директор установява процедури за редовна оценка, които съответстват на признати професионални стандарти;“

в)

в параграф 2 буква ж) се заличава;

г)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Когато е целесъобразно, изпълнителният директор докладва на Европейския парламент и на Съвета за изпълнението на задачите си.

По-специално той представя актуалното състояние във връзка с изготвянето на многогодишната стратегия и годишната работна програма.“

8)

Член 16 се заменя със следното:

„Член 16

Назначаване и освобождаване на изпълнителния директор и на ръководителите на отдели

1.   Изпълнителният директор се назначава и освобождава от управителния съвет. Назначението е за срок от пет години, въз основа на лични качества и доказана административна и управленска компетентност, както и доказан опит в областите, посочени в член 1, след изслушване на становището на посочения в член 10 наблюдател. Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет от списък с поне трима кандидати, предложени от Комисията в резултат на открит конкурс, проведен след публикуването на обявление за длъжността в Официален вестник на Европейския съюз и на покана за изразяване на интерес на други места. Избраният от управителния съвет кандидат може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на поставени от нейните членове въпроси. Управителният съвет обсъжда освобождаването от длъжност по искане на Комисията или на една трета от своите членове. Управителният съвет взема решенията за назначаване или освобождаване с мнозинство от четири пети от всички членове с право на глас.

2.   Като действа по предложение на Комисията и като взема предвид доклада за оценка, управителният съвет може да удължи еднократно мандата на изпълнителния директор за не повече от четири години. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от четири пети от всички членове с право на глас. Управителният съвет информира Европейския парламент за намерението си да удължи мандата на изпълнителния директор. В рамките на един месец преди удължаването на неговия мандат изпълнителният директор може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на поставени от нейните членове въпроси. Ако мандатът не бъде удължен, изпълнителният директор остава на длъжността си до назначаването на нов такъв.

3.   Изпълнителният директор може да бъде подпомаган от един или повече ръководители на отдели. В случай че изпълнителният директор отсъства или е възпрепятстван, един от ръководителите на отдели го замества.

4.   Ръководителите на отдели се назначават въз основа на лични качества и доказани административни и управленски умения, както и въз основа на професионалната им компетентност и опит в областите, посочени в член 1. Ръководителите на отдели се назначават или освобождават от изпълнителния директор след получаването на положително становище от страна на управителния съвет.“

9)

Член 18 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 буква в) се заменя със следното:

„в)

такси и плащания за публикации, обучение и/или всякакви други услуги, предоставени от агенцията.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Изпълнителният директор изготвя проектодекларация на разчетите за приходите и разходите на агенцията за следващата година въз основа на бюджетирането по дейности и я препраща на управителния съвет заедно с проект на щатно разписание.“;

в)

параграфи 7 и 8 се заменят със следното:

„7.   Декларацията за разчетите се изпраща от Комисията на Европейския парламент и на Съвета (наричани по-долу „бюджетният орган“) заедно с проекта за общ бюджет на Европейския съюз.

8.   Въз основа на декларацията за разчетите Комисията вписва в проекта за общ бюджет на Европейския съюз прогнозните суми, които счита за необходими за щатното разписание, и размера на субсидията, която ще бъде получена от общия бюджет, и представя това на бюджетния орган в съответствие с член 314 от ДФЕС, заедно с описание и обосновка на всяка разлика между декларацията за разчетите на агенцията и субсидията, която ще бъде получена от общия бюджет.“;

г)

параграф 10 се заменя със следното:

„10.   Бюджетът се приема от управителния съвет. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз. При необходимост се извършват съответни корекции в него, както и в годишната работна програма.“

10)

Член 22 се заменя със следното:

„Член 22

Оценка

1.   Редовно и най-малко на всеки пет години управителният съвет възлага извършването на независима външна оценка на прилагането на настоящия регламент. Комисията предоставя на разположение на агенцията цялата информация, която последната счита за необходима по отношение на тази оценка.

2.   В оценката се преценява въздействието на настоящия регламент, както и доколко агенцията и нейните работни практики са полезни, подходящи, създаващи добавена стойност и ефективни. При оценката се отчитат становищата на заинтересованите страни както на европейско, така и на национално равнище. В нея по-специално се разглежда евентуалната необходимост от изменение на задачите на агенцията. Управителният съвет разработва конкретно задание, съгласувано с Комисията, след консултация с участващите страни.

3.   Управителният съвет получава оценката и отправя препоръки до Комисията относно промени в настоящия регламент, агенцията и нейните работни практики. Констатациите в оценката и препоръките се препращат от Комисията на Европейския парламент и на Съвета и се публикуват. Ако е подходящо, се включва план за действие с график.“

11)

Вмъква се следният член:

„Член 22а

Доклад за напредъка

До 2 март 2018 г. и при отчитане на посочения в член 22 доклад за оценка Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се описва по какъв начин агенцията е поела допълнителните отговорности, възложени с настоящия регламент, за да се установят възможности за по-нататъшно повишаване на ефективността и, при необходимост, да се обоснове изменението на нейните цели и задачи.“

12)

Член 23 се заличава.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 15 януари 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

L. CREIGHTON


(1)  ОВ C 107, 6.4.2011 г., стр. 68.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 15 декември 2011 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 4 октомври 2012 г. (ОВ C 352 E, 16.11.2012 г., стр. 1). Позиция на Европейския парламент от 13 декември 2012 г.

(3)  ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 129, 29.4.2004 г., стр. 6.

(5)  ОВ L 283, 29.10.2010 г., стр.1.

(6)  ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 11.

(8)  ОВ L 314, 1.12.2007 г., стр. 9.

(9)  ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 57.

(10)  Решение 94/157/ЕО на Съвета (ОВ L 73, 16.3.1994 г., стр. 19.)

(11)  Решение 77/585/ЕИО на Съвета (ОВ L 240, 19.9.1977 г., стр. 1.)

(12)  Решение 1999/802/ЕО на Съвета (ОВ L 322, 14.12.1999 г., стр. 32.)

(13)  Решение 84/358/ЕИО на Съвета (ОВ L 188, 16.7.1984 г., стр. 7.)

(14)  Решение 98/249/ЕО на Съвета (ОВ L 104, 3.4.1998 г., стр. 1.)

(15)  Решение 93/550/ЕИО на Съвета (ОВ L 267, 28.10.1993 г., стр. 20.)

(16)  Решение 2010/655/ЕС на Съвета (ОВ L 285, 30.10.2010 г., стр. 1.)

(17)  ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 11.

(18)  ОВ L 323, 3.12.2008 г., стр. 33.

(19)  ОВ L 98, 10.4.2008 г., стр. 5.

(20)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(21)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(22)  ОВ L 129, 29.4.2004 г., стр. 6.

(23)  ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 47.

(24)  ОВ L 314, 1.12.2007 г., стр. 9.

(25)  ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 114.

(26)  ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 57.

(27)  ОВ L 323, 3.12.2008 г., стр. 33.

(28)  ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 11.

(29)  ОВ L 283, 29.10.2010 г., стр. 1.

(30)  ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19.

(31)  ОВ L 389, 30.12.2006 г., стр. 1.

(32)  ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 11.“

(33)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.“

(34)  ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 1.“;