ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.028.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 28

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
30 януари 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 81/2013 на Комисията от 29 януари 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1051/2011 по отношение на досиета с микроданни за предаване на данни ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2013 на Комисията от 29 януари 2013 година за определяне на правилата за прилагане на тарифна квота за внос на сушено и обезкостено говеждо месо с произход от Швейцария

3

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 83/2013 на Комисията от 29 януари 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

10

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/65/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 19 декември 2012 година съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно достатъчната степен на защита на личните данни от страна на Нова Зеландия (нотифицирано под номер C(2012) 9557)  ( 1 )

12

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

30.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 28/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 81/2013 НА КОМИСИЯТА

от 29 януари 2013 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1051/2011 по отношение на досиета с микроданни за предаване на данни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2011 г. относно Европейска статистика на туризма и за отмяна на Директива 95/57/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 9, параграфи 2 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Въвеждането на актуализирана система за класификация е от основно значение за продължаващите усилия на Комисията да поддържа съответствието на европейската статистика, като се вземат предвид развитието и промените в областта на образованието.

(2)

Организацията за образование, наука и култура към ООН (ЮНЕСКО) преразгледа версията на Международната стандартна класификация на образованието (ISCED), използвана досега (ISCED 1997), с цел да се гарантира, че тя е в съответствие с развитието на политиките и структурите на образованието и обучението.

(3)

Необходимостта от международна съпоставимост на образователните статистики изисква държавите членки и институциите на Европейския съюз да използват класификации на образованието, които са съвместими с преразгледаната Международна стандартна класификация на образованието ISCED 2011 (ISCED 2011), приета от държавите — членки на ЮНЕСКО, на тяхната 36-а генерална конференция през ноември 2011 г.

(4)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 1051/2011 на Комисията (2) следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1051/2011 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 януари 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 192, 22.7.2011 г., стр. 17.

(2)  ОВ L 276, 21.10.2011 г., стp. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описанието на колона 80 (Образователна степен) от приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1051/2011 се заменя със следното:

Колона

Идентификатор

Описание

Филтър/забележки

„80

 

Достигната образователна степен

Незадължителна променлива; в случай че информацията не бъде предадена: код = празно поле“

 

1

Най-много първа степен на средното образование (ISCED 2011 нива 0—2)

 

 

2

Гимназиален етап на средното образование и професионално обучение след завършено средно образование, но не висше (ISCED 2011 нива 3 и 4)

 

 

3

Висше образование (ISCED 2011 нива 5—8)

 


30.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 28/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 82/2013 НА КОМИСИЯТА

от 29 януари 2013 година

за определяне на правилата за прилагане на тарифна квота за внос на сушено и обезкостено говеждо месо с произход от Швейцария

(кодифициран текст)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 144, параграф 1 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2092/2004 на Комисията от 8 декември 2004 г. за определяне на правилата за прилагане на тарифна квота за внос на сушено и обезкостено говеждо месо с произход от Швейцария (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (4) (наричано по-долу „споразумението“), одобрено от името на Общността с Решение 2002/309/ЕО, Евроатом на Съвета и на Комисията (5), предвижда годишен безмитен внос на 1 200 t сушено и обезкостено месо от животни от вида на едрия рогат добитък с код по КН ex 0210 20 90.

(3)

Следователно трябва да се определят правилата за прилагане на годишна основа на съответна тарифа за безмитен внос.

(4)

За да се възползват от тази квота, продуктите трябва да произхождат от Швейцария съгласно правилата, посочени в член 4 от споразумението. Продуктите, които могат да се ползват от тази квота, трябва да бъдат точно определени. За целите на контрола вносът по тази квота трябва да става след представяне на удостоверение за автентичност, удостоверяващо, че месото съответства точно на даденото определение. Необходимо е да се направи образец на тези удостоверения и да се посочат правилата за използването им.

(5)

Режимът трябва да се управлява с лицензии за внос. За целта трябва да се определят правилата за подаване на молбите и сведенията, които да съдържат молбите и лицензиите, ако е необходимо, чрез дерогация от Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (6) и от Регламент (ЕО) № 382/2008 на Комисията от 21 април 2008 г. относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо (7).

(6)

За да се осигури добро управление на вноса на въпросните продукти, е целесъобразно да се предвиди, че издаването на лицензии за внос трябва да става след проверка на вписванията в удостоверението за автентичност.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Открива се безмитна тарифна квота на Съюза за внос на сушено обезкостено месо от едър рогат добитък с код по КН ex 0210 20 90 и с произход Швейцария, с обем 1 200 тона годишно за периода от 1 януари до 31 декември (наричана по-нататък „квотата“).

Поредният номер на квотата е 09.4202.

2.   По отношение на продуктите, посочени в параграф 1, се прилагат правилата за произход, предвидени в член 4 от споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за търговията със селскостопански продукти.

3.   За целите на настоящия регламент „сушено обезкостено месо“ означава парчета месо от бута на говеда на възраст 18 месеца или повече, без видими междумускулни мазнини (от 3 до 7 %), с pH между 5,4 и 6,0, осолени, с подправки, пресовани, сушени на свеж и сух въздух, с развитие на благородни плесени (цъфтеж на микроскопични гъбички). Сухото вещество в крайния продукт е между 41 и 53 %.

Член 2

1.   Вносът на количествата, посочени в член 1, параграф 1, се извършва, при условие че се представи лицензия за внос преди пускането в свободно обращение.

2.   Оригиналът на удостоверението за автентичност, съставено в съответствие с разпоредбите на член 3, и копие от него се представят на компетентния орган заедно с молбата за първата лицензия за внос, за която се отнася удостоверението за автентичност.

3.   В рамките на посочените в него количества едно удостоверение за автентичност може да бъде използвано за издаване на няколко лицензии за внос. Когато по отношение на един сертификат е издадена повече от една лицензия, компетентният орган поставя печат на удостоверението за автентичност, с който указва употребените количества.

4.   Компетентният орган може да издаде лицензия за внос само след като се увери, че всички сведения, фигуриращи в удостоверението за автентичност, съответстват на информацията, получена от Комисията в ежедневните съобщения по този въпрос. Тогава лицензиите се издават незабавно.

Въпреки това, в изключителни случаи и по надлежно мотивирана молба, компетентният орган може да издаде лицензия за внос въз основа на съответното удостоверение за автентичност, преди да получи информация от Комисията. В този случай гаранцията за лицензиите за внос е равна на размера на пълната ставка на митото, определено в общата митническа тарифа. След като получат информация за удостоверението, държавите-членки заменят тази гаранция с определената в член 5, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 382/2008.

5.   Молбите за лицензия и лицензиите съдържат в клетка 20 едно от вписванията, изброени в приложение I.

Член 3

1.   Удостоверението за автентичност, посочено в член 2, се изготвя в един оригинал и две копия, напечатани и попълнени на един от официалните езици на Съюза, съгласно образеца, фигуриращ в приложение II. То може също така да бъде напечатано и попълнено на официалния език или на един от официалните езици на страната износител.

Компетентните органи на държавата-членка, където е внесена молбата за лицензия за внос, могат да изискат превод на удостоверението.

2.   Удостоверенията са с размер 210 × 297 mm. Използваната хартия трябва да тежи поне 40 g/m2. Тя трябва да е бяла за оригинала, розова за първото копие и жълта за второто копие.

3.   Оригиналът на удостоверението и копията му се попълват на машина или на ръка. В последния случай те трябва да бъдат попълнени с черно мастило и с главни печатни букви.

4.   Всяко удостоверение носи индивидуален пореден номер, след който се посочва името на държавата, която го е издала.

Копията имат същия сериен номер и същото име на държава като оригинала.

5.   Определението за сушено обезкостено месо, посочено в член 1, параграф 3, се изписва ясно в удостоверението.

6.   Удостоверението е валидно само ако е надлежно подпечатано от издаващия го орган, фигуриращ в списъка на приложение III.

Удостоверението е надлежно подпечатано, когато има посочени място и дата на издаване и когато са поставени печатът на издаващия орган и подписът на лицето или лицата, упълномощени да го подписват.

Член 4

1.   Даден издаващ орган може да фигурира в списъка от приложение III, ако:

а)

е признат като такъв от Швейцария;

б)

се задължи да провери вписванията в удостоверенията за автентичност;

в)

се задължи да представя на Комисията, най-малко веднъж седмично, всички полезни сведения, които биха позволили да се сверят вписванията в удостоверенията за автентичност, включително номера на удостоверението, износителя, получателя, държавата на местоназначение, продукта, нетното тегло, датата и подписа.

2.   Списъкът в приложение III може да бъде изменен от Комисията, когато условието, посочено в параграф 1, буква а), престане да се изпълнява или когато издаващият орган не изпълни някое от задълженията си.

Член 5

Сертификатите за автентичност и лицензиите за внос са валидни за срок три месеца от датата на тяхното издаване.

Член 6

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 376/2008, Регламент (ЕО) № 382/2008 и глава III от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията (8) се прилагат с изключение на случаите, когато в настоящия регламент е предвидено нещо друго.

Член 7

Властите на Швейцария предават на Комисията спесимени от печатите, използвани от швейцарските издаващи органи, имената и подписите на лицата, упълномощени да подписват удостоверенията за автентичност. Всяка последваща промяна в печатите или имената също се съобщава на Комисията в най-кратки срокове. Комисията съобщава тези сведения на компетентните органи на държавите-членки.

Член 8

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите-членки съобщават на Комисията:

а)

най-късно до 28 февруари след края на всеки период на тарифната квота за внос количествата продукти, включително липсата на данни, за които са били издадени лицензии за внос през предшестващия период на тарифната квота за внос;

б)

най-късно до 30 април след края на всеки период на тарифната квота за внос количествата продукти, включително съобщенията за липса на данни, обхванати от неизползвани или частично използвани лицензии за внос и съответстващи на разликата между количествата, вписани на гърба на лицензиите за внос, и количествата, за които те са били издадени.

2.   В съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите-членки уведомяват Комисията за данните, отнасящи се за количествата продукти, допуснати за свободно обращение.

3.   Уведомленията, посочени в параграф 1, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (9), като се използват категориите продукти, посочени в приложение V към Регламент (ЕО) № 382/2008.

Член 9

Регламент (ЕО) № 2092/2004 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение V.

Член 10

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 януари 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 362, 9.12.2004 г., стр. 4.

(3)  Вж. приложение IV.

(4)  ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132.

(5)  ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.

(7)  ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 10.

(8)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(9)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вписвания, посочени в член 2, параграф 5

:

на български език

:

Сушено обезкостено говеждо или телешко месо — Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2013

:

на испански език

:

Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento de Ejecución (UE) no 82/2013

:

на чешки език

:

Vykostěné sušené hovězí maso — prováděcí nařízení (EU) č. 82/2013

:

на датски език

:

Tørret udbenet oksekød — gennemførelsesforordning (EU) nr. 82/2013

:

на немски език

:

Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 82/2013

:

на естонски език

:

Kuivatatud kondita veiseliha – rakendusmäärus (EL) nr 82/2013

:

на гръцки език

:

Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 82/2013

:

на английски език

:

Dried boneless beef — Implementing Regulation (EU) No 82/2013

:

на френски език

:

Viande bovine séchée désossée — règlement d’exécution (UE) no 82/2013

:

на италиански език

:

Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013

:

на латвийски език

:

Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Īstenošanas regula (ES) Nr. 82/2013

:

на литовски език

:

Džiovinta jautiena be kaulų – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2013

:

на унгарски език

:

Szárított kicsontozott marhahús – 82/2013/EU végrehajtási rendelet

:

на малтийски език

:

Ċanga mnixxfa mingħajr għadam — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 82/2013

:

на нидерландски език

:

Gedroogd rundvlees zonder been — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 82/2013

:

на полски език

:

Suszone mięso wołowe bez kości — rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 82/2013

:

на португалски език

:

Carne de bovino seca desossada — Regulamento de Execução (UE) n.o 82/2013

:

на румънски език

:

Carne de vită dezosată uscată – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 82/2013

:

на словашки език

:

Sušené vykostené hovädzie mäso – vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 82/2013

:

на словенски език

:

Posušeno goveje meso brez kosti — Izvedbena uredba (EU) št. 82/2013

:

на фински език

:

Kuivattua luutonta naudanlihaa – täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 82/2013

:

на шведски език

:

Τοrkat benfritt nötkött – genomförandeförordning (EU) nr 82/2013


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на органите в Швейцария, упълномощени да издават сертификати за автентичност

Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 2092/2004 на Комисията

(ОВ L 362, 9.12.2004 г., стр. 4).

 

Регламент (ЕО) № 1830/2006 на Комисията

(ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 3)

 

Регламент (ЕО) № 1965/2006 на Комисията

(ОВ L 408, 30.12.2006 г., стр. 26)

Единствено член 7 и приложение VIII

Регламент (ЕО) № 749/2008 на Комисията

(ОВ L 202, 31.7.2008 г., стр. 37)

Единствено член 2 и приложение II

Регламент (ЕО) № 381/2009 на Комисията

(ОВ L 116, 9.5.2009 г., стр. 16)

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 666/2012 на Комисията

(ОВ L 194, 21.7.2012 г., стр. 3)

Единствено член 1


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 2092/2004

Настоящият регламент

Членове 1 — 7

Членове 1 — 7

Член 7а

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Приложения I, II и III

Приложения I, II и III

Приложение IV

Приложение V


30.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 28/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 83/2013 НА КОМИСИЯТА

от 29 януари 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 януари 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

57,7

PS

161,2

TN

96,0

TR

128,0

ZZ

110,7

0707 00 05

EG

206,0

MA

124,7

TR

172,0

ZZ

167,6

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

EG

194,1

MA

71,7

TR

155,9

ZZ

140,6

0805 10 20

EG

57,1

MA

55,4

TN

50,7

TR

77,1

ZZ

60,1

0805 20 10

MA

83,0

ZZ

83,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

153,7

IL

115,4

KR

136,1

MA

141,4

TR

77,6

ZZ

124,8

0805 50 10

EG

87,0

TR

70,3

ZZ

78,7

0808 10 80

BR

86,6

CN

91,9

MK

36,4

US

170,0

ZZ

96,2

0808 30 90

CN

68,0

TR

176,8

US

132,9

ZZ

125,9


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

30.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 28/12


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2012 година

съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно достатъчната степен на защита на личните данни от страна на Нова Зеландия

(нотифицирано под номер C(2012) 9557)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/65/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (1), и по-специално член 25, параграф 6 от нея,

след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 95/46/ЕО от държавите членки се изисква да предвидят, че предаването на лични данни на трета страна може да се извършва само ако въпросната трета страна гарантира достатъчна степен на защита и ако законодателствата на държавите членки по прилагане на други разпоредби от директивата бъдат спазени преди предаването.

(2)

Комисията може да установи, че третата страна гарантира достатъчна степен на защита. В такъв случай държавите членки могат да предават лични данни, без да са необходими допълнителни гаранции.

(3)

Директива 95/46/ЕО изисква степента на защита на данните да бъде преценявана с оглед на всички обстоятелства, свързани с операцията по предаване на данни или набора от операции по предаване на данни, като се обръща специално внимание на определени елементи, посочени в директивата, които са свързани с предаването.

(4)

Поради съществуващите различни подходи в третите страни по отношение на защитата на данните, е необходимо извършването на оценката за адекватност и приемането и изпълнението на всяко решение, основаващо се на Директива 95/46/ЕО, да стават по начин, който не води до произволна или необоснована дискриминация по отношение на или между трети страни, в които съществуват сходни условия, нито представлява скрита пречка за търговията съгласно действащите международни ангажименти на Съюза.

(5)

Нова Зеландия е бивша британска колония. Тя става независим доминион през 1907 г., но до 1947 г. конституционните ѝ връзки с Великобритания официално не са прекъснати. Нова Зеландия е унитарна държава и няма писана конституция в общоприетия смисъл на утвърден конститутивен документ. Тя е конституционна монархия и парламентарна демокрация по уестминстърския модел, като неин държавен глава е кралицата на Нова Зеландия.

(6)

В страната се прилага принципът на парламентарния суверенитет. По традиция обаче съществуват известен брой закони с особено конституционно значение, които се считат за „върховно законодателство“ (higher law). Това означава, че те са част от конституционната основа или среда и оказват влияние върху практиките на държавните органи и приемането на останалото законодателство. Освен това за изменението или отменянето на въпросното законодателство е необходим общ политически консенсус. Няколко такива закона — Хартата за правата (Bill of Rights Act) от 28 август 1990 г. (общ закон (Public Act) № 109 от 1990 г.), Законът за правата на човека (Human Rights Act) от 10 август 1993 г. (общ закон (Public Act) № 82 от 1993 г.) и Законът за правото на неприкосновеност на личния живот (Privacy Act) от 17 май 1993 г. (общ закон (Public Act) № 28 от 1993 г.) — са свързани със защитата на данните. Конституционното значение на това законодателство проличава от традицията, според която то трябва да бъде взето предвид при изготвянето или предлагането на ново законодателство.

(7)

Правните норми за защитата на личните данни в Нова Зеландия са установени предимно в Закона за правото на неприкосновеност на личния живот, изменен със Закона за изменение на Закона за правото на неприкосновеност на личния живот (трансгранично информиране) (Privacy (Cross-border Information) Amendment Act) от 7 септември 2010 г. (общ закон (Public Act) № 113 от 2010 г.). Този по-ранен от Директива 95/46/ЕО закон не се ограничава до автоматизирано обработваните данни или съдържащите се във файл структурирани данни, а обхваща цялата лична информация, независимо от нейното естество или форма. Той се прилага спрямо публичния и частния сектор в тяхната цялост, с няколко специфични изключения от обществен интерес, каквито може да се очакват в едно демократично общество.

(8)

В Нова Зеландия съществуват няколко правни уредби, посветени на въпросите относно правото на неприкосновеност на личния живот, от гледна точка на политика, разпоредби или юрисдикции, компетентни да разглеждат оплаквания. Някои от тях са регламентирани в законодателството, докато други зависят от саморегулиращи се професионални образувания, като например в областта на медиите, директния маркетинг, нежеланите електронни съобщения, пазарните проучвания, здравословното състояние и уврежданията, банковото и застрахователното дело и спестяванията.

(9)

В допълнение към законодателството, приемано от парламента на Нова Зеландия, съществува и внушителен корпус от правила на обичайното право, които произтичат от английското обичайно право и в който са обхванати релевантни за защитата на данните принципи и разпоредби на обичайното право. Сред основните принципи на обичайното право е принципът, че достойнството на личността е от първостепенно значение за правото. Този принцип на обичайното право е ключов елемент от общия контекст при постановяването на съдебните решения в Нова Зеландия. От съдебната практика на тази страна, основаваща се на обичайното право, също могат да се изведат редица други аспекти на неприкосновеността на личния живот, сред които са накърняването на неприкосновеността на личния живот, злоупотребата с доверие и инцидентната защита в случай на клевета, нарушаване на обществения ред, тормоз, злонамерена лъжа, небрежност и други.

(10)

Правните норми за защита на данните, приложими в Нова Зеландия, обхващат всички основни принципи, необходими за осигуряването на достатъчна степен на защита на физическите лица, като в тях се предвиждат и изключения и ограничения с цел защитата на важни обществени интереси. Тези правни норми за защита на данните и изключенията отразяват принципите, установени в Директива 95/46/ЕО.

(11)

Прилагането на правните норми за защита на данните се гарантира чрез административни и съдебни средства за защита и чрез независим надзор, осъществяван от надзорен орган — Комисаря по въпросите на неприкосновеността на личния живот, който разполага с подобни на предвидените в член 28 от Директива 95/46/ЕО правомощия и който действа като независим орган. Освен това всяка заинтересована страна може да търси защита по съдебен ред за обезщетяване на вреди, възникнали в резултат на незаконно обработване на личните ѝ данни.

(12)

Поради това следва да се счита, че Нова Зеландия осигурява достатъчна степен на защита на личните данни съгласно предвиденото в Директива 95/46/ЕО.

(13)

Настоящото решение следва да се отнася до достатъчния характер на степента на защита, предоставяна в Нова Зеландия, с оглед на спазването на изискванията на член 25, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО. То не трябва да засяга други условия или ограничения за прилагането на други разпоредби от директивата, отнасящи се до обработването на лични данни в държавите членки.

(14)

В интерес на прозрачността, а и за да се обезпечи възможността компетентните органи в държавите членки да осигурят защитата на лицата по отношение на обработването на техните лични данни, е необходимо да се укажат извънредните обстоятелства, при които спирането на определени потоци от данни може да бъде счетено за основателно въпреки констатацията за наличие на достатъчна степен на защита.

(15)

Работната група за защита на лицата при обработването на лични данни, създадена съгласно член 29 от Директива 95/46/ЕО, даде положително становище относно степента на защита в Нова Зеландия по отношение на личните данни (2). Това становище бе взето предвид при подготовката на настоящото решение за изпълнение.

(16)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 31, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   За целите на член 25, параграф 2 от Директива 95/46/ЕО се счита, че Нова Зеландия осигурява достатъчна степен на защита на личните данни, предавани от Съюза.

2.   Компетентният надзорен орган за прилагането на правните норми за защита на данните в Нова Зеландия е посочен в приложението към настоящото решение.

Член 2

1.   Без да се засягат правомощията им да предприемат действия за гарантиране на спазването на националното законодателство, прието на основание на разпоредби, различни от член 25 от Директива 95/46/ЕО, компетентните органи на държавите членки могат да упражняват правомощията, с които разполагат, за да спрат потоците от данни към получател в Нова Зеландия с цел защита на лицата по отношение на обработването на техните лични данни в следните случаи:

а)

когато компетентен орган на Нова Зеландия е установил, че получателят нарушава приложимите норми за защита; или

б)

когато е много вероятно, че нормите за защита се нарушават, има основателни причини да се смята, че компетентният орган в Нова Зеландия не взема или няма да вземе подходящи и навременни мерки за разрешаване на случая, продължаването на предаването на данни би довело до неизбежен риск от сериозно увреждане на субектите на данни и при дадените обстоятелства компетентните органи на държавата членка са положили достатъчни усилия да предупредят отговарящия за обработването, който е установен в Нова Зеландия, и да му дадат възможност за отговор.

2.   Спирането престава да действа веднага щом бъде осигурено спазването на нормите за защита и компетентният орган в съответните държави членки бъде уведомен за това.

Член 3

1.   Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за мерките, приети на основание член 2.

2.   Държавите членки и Комисията се информират взаимно за случаите, при които действията на органите, отговорни за гарантиране на спазването на нормите за защита в Нова Зеландия, не са достатъчни за осигуряване на такова спазване.

3.   Ако информация, събрана съгласно член 2, параграф 1 и параграфи 1 и 2 от настоящия член, показва, че даден орган, натоварен със задачата да гарантира спазването на нормите за защита в Нова Зеландия, не изпълнява ефикасно функциите си, Комисията уведомява компетентния орган в Нова Зеландия и, ако е необходимо, представя проект за мерки съгласно процедурата по член 31, параграф 2 от Директива 95/46/ЕО с оглед отменяне или спиране на действието на настоящото решение или ограничаване на неговото приложно поле.

Член 4

Комисията наблюдава прилагането на настоящото решение и съобщава съответните констатации на комитета, учреден съгласно член 31 от Директива 95/46/ЕО, включително всяка информация, която би могла да има отражение върху съдържащата се в член 1 от настоящото решение констатация, че защитата в Нова Зеландия е достатъчна по смисъла на член 25 от Директива 95/46/ЕО, както и всяка информация, че решението се прилага по дискриминационен начин.

Член 5

Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да се съобразят с настоящото решение до 20 март 2013 г.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2012 година.

За Комисията

Viviane REDING

Заместник-председател


(1)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(2)  Становище 11/2011 от 4 април 2011 г. относно степента на защита на личните данни в Нова Зеландия. Становището може да бъде намерено на адрес http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp182_bg.pdf.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Компетентен надзорен орган по член 1, параграф 2 от настоящото решение:

Privacy Commissioner:

Te Mana Matapono Matatapu

Level 4

109-111 Featherston Street

Wellington 6143

New Zealand

Тел.: +64-4-474 7590

Електронна поща за контакти: enquiries@privacy.org.nz

Уебсайт: http://privacy.org.nz/