ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.014.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 14

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
18 януари 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 27/2013 на Комисията от 15 януари 2013 година за забрана на риболова на налим във води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII от страна на плавателни съдове под флага на Испания

1

 

*

Регламент (ЕС) № 28/2013 на Комисията от 15 януари 2013 година за забрана на риболова на калкан и средиземноморски калкан във води на ЕС от зони IIa и IV от страна на плавателни съдове под флага на Нидерландия

3

 

*

Регламент (ЕС) № 29/2013 на Комисията от 15 януари 2013 година за забрана на риболова на афанопус във води на ЕС и в международни води от зони VIII, IX и X от страна на плавателни съдове под флага на Португалия

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 30/2013 на Комисията от 17 януари 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 288/2009 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на децата в учебните заведения в рамките на схемата за предлагане на плодове в училищата и за дерогация от Регламент (ЕО) № 288/2009

7

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 31/2013 на Комисията от 17 януари 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 32/2013 на Комисията от 17 януари 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин

13

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 33/2013 на Комисията от 17 януари 2013 година за определяне на възстановяванията при износ на птиче месо

15

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/33/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 20 декември 2012 година за назначаване на четирима членове на управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА)

18

 

*

Решение 2013/34/ОВППС на Съвета от 17 януари 2013 година за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали)

19

 

 

2013/35/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 19 декември 2012 година относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения, деноминирани в чуждестранна валута (ЕЦБ/2012/34)

22

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

18.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 27/2013 НА КОМИСИЯТА

от 15 януари 2013 година

за забрана на риболова на налим във води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII от страна на плавателни съдове под флага на Испания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1225/2010 на Съвета от 13 декември 2010 г. за определяне за корабите на ЕС на възможностите за риболов за 2011 и 2012 г. на рибни запаси от някои дълбоководни видове (2) се определят квотите за 2012 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2012 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2012 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забранява задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 януари 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 336, 21.12.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

FS/83/DSS

Държава-членка

Испания

Рибен запас

GFB/567-

Вид

Налим (Phycis spp.)

Зона

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

Дата

12.12.2012 г.


18.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 28/2013 НА КОМИСИЯТА

от 15 януари 2013 година

за забрана на риболова на калкан и средиземноморски калкан във води на ЕС от зони IIa и IV от страна на плавателни съдове под флага на Нидерландия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 44/2012 на Съвета от 17 януари 2012 г. за определяне за 2012 г. на наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които са предмет на международни преговори или споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС (2) се определят квотите за 2012 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2012 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2012 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 януари 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 55.


ПРИЛОЖЕНИЕ

84/TQ44

Държава-членка

Нидерландия

Рибен запас

Калкан и средиземноморски калкан (Psetta maxima и Scopthalmus rhombus)

Вид

T/B/2AC4-C

Зона

Води на ЕС от зони IIa и IV

Дата

22.12.2012 г.


18.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 29/2013 НА КОМИСИЯТА

от 15 януари 2013 година

за забрана на риболова на афанопус във води на ЕС и в международни води от зони VIII, IX и X от страна на плавателни съдове под флага на Португалия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1225/2010 на Съвета от 13 декември 2010 г. за определяне за корабите на ЕС на възможностите за риболов за 2011 и 2012 г. на рибни запаси от някои дълбоководни видове (2) се определят квотите за 2012 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2012 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2012 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забранява задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 януари 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 336, 21.12.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

85/DSS

Държава-членка

Португалия

Рибен запас

BSF/8910-

Вид

Афанопус (Aphanopus carbo)

Зона

Води на ЕС и международни води от зони VIII, IХ и Х

Дата

19.12.2012 г.


18.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 30/2013 НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 288/2009 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на децата в учебните заведения в рамките на схемата за предлагане на плодове в училищата и за дерогация от Регламент (ЕО) № 288/2009

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Договора за присъединяване на Република Хърватия, и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Република Хърватия, и по-специално член 50 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 103з, буква е) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С член 4 от Регламент (ЕО) № 288/2009 на Комисията (2) се определят подробни правила относно разпределението на помощта от Съюза за всяка държава членка, която създава схема за предлагане на плодове в училищата. По-специално с него се предвижда индикативно разпределение на суми за всяка държава членка, изчислени въз основа на броя на децата на възраст от шест до десет години. Като се има предвид степента на изпълнение на програмата, отчетено през първите три години, и с оглед осигуряване на целесъобразно използване на средствата на Съюза, е необходимо да се предвиди механизъм, свързан с изпълнението на държавите членки, който да ограничи размера на исканата от тях помощ, когато е над размера на индикативното разпределение.

(2)

С член 12 от Регламент (ЕО) № 288/2009 се предвижда ежегоден мониторинг на прилагането на схемите за предлагане на плодове в училищата на държавите членки. С цел да се изяснят задълженията на държавите членки по отношение на оценката на техните схеми за предлагане на плодове в училищата, е необходимо да се уточни, че в националните оценки трябва да се включи и въздействието на схемите върху хранителните навици на децата.

(3)

Комисията разработи информационна система, която позволява управлението по електронен път на документи и процедури в рамките на нейните собствени вътрешни работни процедури, както и в отношенията ѝ с органите, участващи в общата селскостопанска политика. Счита се, че няколко задължения за уведомление, предвидени в Регламент (ЕО) № 288/2009, могат да бъдат изпълнени посредством тази система в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (3).

(4)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 288/2009 се посочва размерът на индикативното разпределение на помощта от Съюза между държавите членки. Посоченото приложение трябва да бъде адаптирано с оглед на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 288/2009 следва да бъде съответно изменен.

(6)

За да се вземе предвид присъединяването на Хърватия, следва да бъдат установени специфични правила по отношение на прилагането на Регламент (ЕО) № 288/2009 през учебната 2013/2014 г. По-специално трябва да бъде определен срокът за представяне на националната стратегия и молбата за помощ от Хърватия и следва да бъде въведена конкретна процедура, съобразена по време с решението на Комисията за определяне на окончателното разпределение на помощта от Съюза между държавите членки и очакваната дата за присъединяването на Хърватия. По изключение, поради сроковете, произтичащи от необходимостта да се определи окончателното разпределение на помощта от Съюза между всички държави членки много преди началото на учебната година, при определянето на окончателните дялове, както е посочено в член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 288/2009, Комисията следва да вземе предвид всяко предварително уведомление от страна на Хърватия за нейната стратегия и заявление за помощ, когато тази информация е получена до 31 януари.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 288/2009

Регламент (ЕО) № 288/2009 се изменя, както следва:

1)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

Параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите членки, които създават схема за предлагане на плодове в училищата, могат да кандидатстват за помощта, посочена в член 103жа от Регламент (ЕО) № 1234/2007, за един или повече периоди от 1 август до 31 юли, като уведомяват Комисията за своята стратегия до 31 януари на годината, в която започва първият период.

Стратегията се придружава от заявление за помощ, което съдържа следната информация:

а)

индикативно разпределение на помощта, посочено в параграф 3 и приложение II към настоящия регламент, в евро;

б)

възможност за усвояване на по-голяма сума от индикативното разпределение, посочено в параграф 3 и приложение II;

в)

когато се отбелязва невъзможност за усвояване на допълнителни средства, както е предвидено в буква б), трябва да бъде посочен размерът в евро на исканите средства;

г)

когато се отбелязва възможност за усвояване на допълнителни средства, както е предвидено в буква б), трябва да бъде посочен максималният размер в евро на исканите средства;

д)

общ размер на исканите средства.

Заявлението за помощ се представя в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (4).

б)

В параграф 4 втората алинея се заменя със следното:

„Посоченото в първа алинея преразпределение на помощта от Съюза се извършва пропорционално на първоначалното индикативно разпределение, посочено в приложение II, но в рамките на ограниченията, определени в параграф 5. Ограниченията обаче, определени в параграф 5, не се прилагат през първите две учебни години от прилагането на схемата от държава членка.“

в)

Добавя се следният параграф 5:

„5.   Преразпределението се ограничава от степента на усвояване на средствата за приключилата преди заявлението за помощ учебна година, което се установява на 15 октомври следващата учебна година. Това се установява въз основа на декларации за разходи, изпратени до Комисията в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 883/2006 на Комисията (5). Ограниченията са, както следва:

а)

когато усвояването на разпределените средства е под или равно на 50 % от окончателно разпределените, няма да бъдат предоставяни допълнителни средства;

б)

когато усвояването на разпределените средства е над 50 %, но под или равно на 75 % от окончателното разпределение, максималният размер на допълнителните средства се ограничава до 50 % от индикативното разпределение;

в)

когато усвояването на разпределените средства е над 75 % от окончателното разпределение, максималният размер на допълнителни средства не се ограничава.

2)

В член 10, параграф 1 буква в) се заменя със следния текст:

„в)

брой на децата с редовно присъствие в съответните учебни заведения с право да получат продуктите, обхванати от схемата за предлагане на плодове в училищата на държавата членка, в периода, за който е подадено заявлението за помощ;“.

3)

В член 12, параграф 2 първото изречение се заменя със следния текст:

„Държавите членки извършват оценка на прилагането на своите схеми за предлагане на плодове в училищата и на тяхната ефективност, включително въздействието им върху хранителните навици на децата.“

4)

Член 15 се заменя със следното:

„Член 15

Уведомления

1.   Не по-късно от 30 ноември в годината, в която посоченият в член 4, параграф 1 период приключва, държавите членки уведомяват Комисията за:

а)

резултатите от мониторинга, както е предвидено в член 12, параграф 1;

б)

проверките на място, проведени съгласно член 13 и член 16, и направените констатации.

2.   Когато една държава членка промени посочената в член 3 стратегия, тя уведомява Комисията за своята нова стратегия не по-късно от 31 януари на следващата година.

3.   Уведомленията, посочени в настоящия регламент, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009.

4.   Комисията публикува редовно стратегиите на държавите членки и резултатите от извършените от тях мониторинг и оценка.“

5)

Приложение II се заменя с текста, съдържащ се в приложението към настоящия регламент.

6)

Приложение IIа се заличава.

Член 2

Специфични правила за учебната 2013/2014 г.

1.   Чрез дерогация от член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 288/2009 във връзка с приложение II към него за учебната 2013/2014 г. Комисията взема решение относно окончателното разпределение на помощта от Съюза, както е посочено в същия член 4, параграф 4, трета алинея, като вземе предвид всяка предварително предоставена информация — с оглед на влизането в сила на Договора за присъединяване на Хърватия — от страна на Хърватия за нейната стратегия и заявление за помощ, когато такава информация се предоставя на доброволен принцип до 31 януари.

2.   Чрез дерогация от член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 288/2009 за учебната 2013/2014 г. Хърватия ще уведоми за своята стратегия и заявление за помощ до 10 юли 2013 г., а чрез дерогация от член 4, параграф 4 от посочения регламент Комисията ще вземе решение относно окончателното разпределение на помощта за Хърватия до 31 юли 2013 г.

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, параграф 5 и член 2, параграф 2 влизат в сила на датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Хърватия и при условие че този договор влезе в сила.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 94, 8.4.2009 г., стр. 38.

(3)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.“

(5)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Индикативно разпределение на помощта от Общността между държавите членки

Държава членка

Процент на съфинансиране

(в %)

Деца 6—10 г.

Абсолютни числа

EUR

Австрия

50

439 035

1 303 700

Белгия

50

592 936

1 760 700

България

75

320 634

1 428 200

Хърватия

75

249 197

1 110 000

Кипър

50

49 723

175 000

Чешка република

73

454 532

1 963 100

Дания

50

343 807

1 020 900

Естония

75

62 570

278 700

Финландия

50

299 866

890 500

Франция

51

3 838 940

11 632 700

Германия

52

3 972 476

12 333 000

Гърция

59

521 233

1 837 700

Унгария

69

503 542

2 051 800

Ирландия

50

282 388

838 500

Италия

58

2 710 492

9 403 100

Латвия

75

99 689

444 100

Литва

75

191 033

850 900

Люксембург

50

29 277

175 000

Малта

75

24 355

175 000

Нидерландия

50

985 163

2 925 400

Полша

75

2 044 899

9 108 500

Португалия

68

539 685

2 172 300

Румъния

75

1 107 350

4 932 400

Словакия

73

290 990

1 260 700

Словения

75

93 042

414 400

Испания

59

2 006 143

7 073 400

Швеция

50

481 389

1 429 500

Обединено кралство

51

3 635 300

11 010 800

ЕС 28

58

26 169 686

90 000 000“


18.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 31/2013 НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

67,8

TN

80,7

TR

124,7

ZZ

91,1

0707 00 05

EG

194,1

MA

158,2

TR

122,2

ZZ

158,2

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

98,6

TR

126,5

ZZ

112,6

0805 10 20

EG

53,7

MA

63,4

TR

61,9

ZA

103,6

ZZ

70,7

0805 20 10

IL

162,4

MA

90,3

ZZ

126,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

119,5

KR

139,7

TR

81,7

ZZ

113,6

0805 50 10

EG

87,0

TR

75,0

ZZ

81,0

0808 10 80

CN

90,1

MK

40,5

US

200,8

ZZ

110,5

0808 30 90

CN

61,0

US

132,9

ZZ

97,0


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


18.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 32/2013 НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 143 във връзка с член 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 614/2009 на Съвета от 7 юли 2009 г. относно общия режим на обмен на яйчен албумин и млечен албумин (2), и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията (3) определя правилата за прилагане на режима, свързан с прилагането на допълнително мито при внос, и представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и на яйчния албумин.

(2)

Редовната проверка на данните, на които се основава определянето на представителните цени за продуктите от секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин, показва, че е необходимо да се променят представителните цени при внос на някои продукти, като се има предвид разликата в цените в зависимост от произхода.

(3)

Регламент (ЕО) № 1484/95 следва да бъде съответно изменен.

(4)

За да се гарантира, че тази мярка се прилага възможно най-скоро след представянето на актуализираните данни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1484/95 се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 181, 14.7.2009 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

Описание на стоките

Представителна цена

(EUR/100 kg)

Гаранция, посочена в член 3, параграф 3

(EUR/100 kg)

Произход (1)

0207 12 10

Неразфасовани замразени „пилета 70 %“

135,1

0

AR

121,7

0

BR

0207 12 90

Неразфасовани замразени „пилета 65 %“

161,6

0

AR

136,5

0

BR

0207 14 10

Обезкостени замразени разфасовки от петли или кокошки

267,3

10

AR

271,1

9

BR

319,6

0

CL

224,5

23

TH

0207 25 10

Неразфасовани замразени “пуйки 80 %”

193,1

0

BR

0207 27 10

Обезкостени, замразени разфасовки от пуйки

329,0

0

BR

312,8

0

CL

0408 11 80

Яйчни жълтъци

569,2

0

AR

0408 91 80

Яйца без черупки, сушени

466,9

0

AR

1602 32 11

Приготвени храни от петли или кокошки без топлинна обработка

263,9

7

BR

3502 11 90

Яйчен албумин, изсушен

712,1

0

AR


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.“


18.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 33/2013 НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2013 година

за определяне на възстановяванията при износ на птиче месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2 и член 170 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на световния пазар за продуктите, посочени в част XX на приложение I към горепосочения регламент, и цените на същите продукти в Съюза може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

С оглед на съществуващата ситуация на пазара за птиче месо възстановяванията при износ следва да се определят в съответствие с правилата и критериите, предвидени в членове 162, 163, 164, 167 и 169 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Съгласно член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 възстановяванията могат да варират според местоназначението, особено когато това е необходимо поради състоянието на световния пазар, специфичните изисквания на някои пазари или задължения, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора.

(4)

Възстановяванията следва да бъдат предоставяни само за продуктите, за които е разрешено свободно движение в Съюза и които имат идентификационна маркировка, посочена в член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2). Посочените продукти следва също така да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (3).

(5)

Прилаганите понастоящем възстановявания са определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 962/2012 на Комисията (4). Посоченият регламент следва да бъде отменен, тъй като е необходимо да се определят нови възстановявания.

(6)

С цел да се избегне несъвместимостта с текущата ситуация на пазара, да се предотвратят пазарните спекулации и да се гарантира ефективност на управлението настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(7)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Възстановяванията при износ по член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предоставят за продуктите и за сумите, посочени в приложението към настоящия регламент при спазване на условията, предвидени в параграф 2 от настоящия член.

2.   Продуктите, за които може да се предостави възстановяване по силата на параграф 1, отговарят на съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004, и по-специално са произведени в одобрено предприятие и изпълняват условията за идентификационна маркировка, посочени в раздел I от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004.

Член 2

Регламент за изпълнение (ЕС) № 962/2012 се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 288, 19.10.2012 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ за птиче месо, приложими от 18 януари 2013 година

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяването

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 14 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

10,85

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

10,85

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

10,85

NB: Кодовете на продуктите и кодовете на местоназначения от серия „А“ са определени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).

Останалите местоназначения се определят, както следва:

V03

:

A24, Ангола, Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Обединени арабски емирства, Йордания, Йемен, Ливан, Ирак и Иран.


РЕШЕНИЯ

18.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/18


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 декември 2012 година

за назначаване на четирима членове на управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА)

(2013/33/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (1), и по-специално член 65, параграфи 1 и 4 от него,

като взе предвид списъка с кандидати, съставен от Комисията на 8 август 2012 г.,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Nikolaos DEDES, роден на 15 декември 1966 г., Christophe HUGNET, роден на 1 февруари 1971 г., Wolf-Dieter LUDWIG, роден на 31 януари 1952 г., и Wim WIENTJES, роден на 16 септември 1937 г., се назначават за членове на управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата за период от три години.

Член 2

Датата, на която започва тригодишният период, посочен в член 1, се определя от управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2012 година.

За Съвета

Председател

E. FLOURENTZOU


(1)  ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1.


18.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/19


РЕШЕНИЕ 2013/34/ОВППС НА СЪВЕТА

от 17 януари 2013 година

за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 23 юли 2012 г. Съветът отчете, че драматичните промени в Мали изискват да се направи преглед на действията, които Съюзът следва да предприеме, за да подкрепи възстановяването на демократичното управление и върховенството на закона на територията на Мали. Съветът отправи искане към върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и към Комисията да направят конкретни предложения за действия на Съюза в редица области в отговор на променящата се обстановка.

(2)

С писма от 18 септември 2012 г. президентът на Република Мали отправи искане за подкрепа от Съюза с цел възстановяване на териториалната цялост на Мали.

(3)

В Резолюция 2071 (2012) относно положението в Мали, приета на 12 октомври 2012 г., Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации, като същевременно изразява дълбоката си загриженост относно последиците от нестабилността в северната част на Мали върху региона и отвъд него и като подчертава необходимостта да се реагира бързо, за да се запази стабилността в региона на Сахел, прикани международните партньори, включително Съюза, да предоставят помощ, експертен опит, подкрепа за обучение и изграждане на капацитет на въоръжените сили и силите за сигурност на Мали.

(4)

В заключенията си от 15 октомври 2012 г. Съветът отправи искане за спешно продължаване и задълбочаване на работата по планирането на евентуална военна операция по линия на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), по-конкретно чрез разработване на концепция за управление на кризи във връзка с реорганизацията и обучението на силите за отбрана на Мали, като се вземат предвид условията, необходими за успеха на такава мисия, включително пълната подкрепа на властите в Мали и изготвянето на стратегия за изход.

(5)

В заключенията си от 19 ноември 2012 г. Светът приветства представянето на концепциите за управление от страна на ВП и призова компетентните групи да го разгледат спешно, за да може да бъде одобрено от Съвета през декември 2012 г.

(6)

На 10 декември 2012 г. Съветът одобри концепция за управление на кризи относно евентуална военна мисия за обучение в Мали по линия на ОПСО. Съветът подчерта, че мисия в Мали би била съществен елемент от цялостния подход на Съюза, както е разработен в Стратегията за сигурност и развитие на Сахел.

(7)

С писмо от 24 декември 2012 г. президентът на Република Мали отправи покана до ВП, приветствайки разполагането на военна мисия за обучение на Европейския съюз в Мали.

(8)

Комитетът за политика и сигурност (КПС) следва да упражнява, под ръководството на Съвета и на ВП, политически контрол върху военната мисия на Съюза, да ѝ осигурява стратегическо ръководство и да взема необходимите решения в съответствие с член 38, трета алинея от Договора за Европейския съюз (ДЕС).

(9)

Необходимо е да се договорят и сключат международни споразумения по отношение на статута на частите и личния състав на ЕС и на участието на трети държави в мисии на Съюза.

(10)

Произтичащите от настоящото решение оперативни разходи с военни последици или последици в областта на отбраната следва да се поемат от държавите-членки съгласно член 41, параграф 2 от ДЕС и в съответствие с Решение 2011/871/ОВППС на Съвета от 19 декември 2011 г. за създаване на механизъм за администриране на финансирането на общите разходи за операциите на Европейския съюз с военни последици или последици в областта на отбраната (Athena) (1).

(11)

В съответствие с член 5 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната. Дания не участва в изпълнението на настоящото решение и поради това не участва във финансирането на мисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Мисия

1.   Съюзът провежда военна мисия за обучение („EUTM Мали“), за предоставяне в южната част на страната на обучение и напътствия на въоръжените сили на Мали, действащи под контрола на легитимни граждански органи, с цел да допринесе за възстановяване на военния им капацитет с оглед да им се предостави възможност да провеждат военни операции, насочени към възстановяване на териториалната цялост на Мали и за намаляване на заплахата от терористични групи. EUTM Мали не участва в бойни операции.

2.   Целта на EUTM Мали е да се отговори на оперативните нужди на въоръжените сили на Мали чрез осигуряване на:

а)

подпомагане на обучението в полза на въоръжените сили на Мали;

б)

обучение и напътствия по отношение на командването и контрола, логистичната верига и човешките ресурси, както и обучение по международно хуманитарно право, защита на гражданското население и правата на човека.

3.   EUTM Мали цели укрепване на условията за подходящ политически контрол от легитимни граждански власти на въоръжените сили на Мали.

4.   Дейностите на EUTM Мали се провеждат в тясно сътрудничество с други участници в подкрепата на въоръжените сили на Мали, по-специално с Обединените нации (ООН) и Икономическа общност на западноафриканските държави (ECOWAS).

Член 2

Назначаване на командващ мисията на ЕС

1.   Бригаден генерал François LECOINTRE се назначава за командващ мисията на ЕС.

2.   Командващият мисията на ЕС упражнява функциите на командващ операцията на ЕС и на командващ силите на ЕС.

Член 3

Определяне на щаба на мисията

1.   Щабът на мисията на EUTM Мали е разположен в Мали. Той съвместява функциите на оперативен щаб и на щаб на въоръжените сили.

2.   Щабът на мисията включва звено за подпомагане в Брюксел.

Член 4

Планиране и начало на EUTM Мали

Съветът взема решението за стартиране на EUTM Мали след одобряване на плана на мисията и на правилата за използване на сила.

Член 5

Политически контрол и стратегическо управление

1.   Под ръководството на Съвета и на ВП, КПС упражнява политически контрол и стратегическо ръководство на EUTM Мали. Съветът оправомощава КПС да взема необходимите решения в съответствие с член 38 от ДЕС. Това оправомощаване включва правомощията за изменение на документите за планиране, включително плана на мисията и командната верига. То включва още правомощията за вземането на решения относно назначаването на следващите командващи мисията на ЕС. Съветът си запазва правомощията за вземането на решение във връзка с целите и приключването на EUTM Мали.

2.   КПС се отчита редовно пред Съвета.

3.   КПС получава редовно доклади от председателя на Военния комитет на ЕС (ВКЕС) относно провеждането на EUTM Мали. КПС може да кани командващия мисията на ЕС на заседанията си, по целесъобразност.

Член 6

Военно ръководство

1.   ВКЕС наблюдава правилното изпълнение на EUTM Мали, провеждана под ръководството на командващия мисията на ЕС.

2.   ВКЕС получава редовно доклади от командващия мисията на ЕС. ВКЕС може да кани командващия мисията на ЕС на заседанията си, по целесъобразност.

3.   Председателят на ВКЕС е основно лице за контакт с командващия мисията на ЕС.

Член 7

Съгласуваност на действията на Съюза и координация

1.   ВП осигурява изпълнението на настоящото решение и съгласуваността му с външната дейност на Съюза като цяло, включително програмите на Съюза за развитие.

2.   Без да се засяга командната верига, командващият мисията на ЕС получава местни политически указания от ръководителя на делегацията на Съюза в Бамако в тясно сътрудничество с координатора на ЕС за Сахел.

3.   EUTM Мали съгласува действията си с мисията на Съюза по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP SAHEL Niger) с оглед на проучване на възможностите за полезно взаимодействие.

4.   EUTM Мали съгласува действията си с двустранните дейности на държавите-членки в Мали, както и с други международни участници в региона, по-специално ООН, Африканския съюз (АС), ECOWAS и двустранни участници, в т.ч. САЩ и Канада, както и с основни регионални участници.

Член 8

Участие на трети държави

1.   Без да се засяга независимостта при вземане на решения на Съюза и единната институционална рамка и в съответствие с приложимите насоки на Европейския съвет, трети държави могат да бъдат поканени да участват в EUTM Мали.

2.   Съветът оправомощава КПС да кани трети държави да предоставят принос и да взема съответните решения относно приемането на предложения принос по препоръка на командващия мисията на ЕС и ВКЕС.

3.   Подробните условия за участието на трети държави са предмет на споразумения, които се сключват съгласно член 37 от ДЕС и в съответствие с процедурата, предвидена в член 218 от ДФЕС. Когато Съюзът и трета държава са сключили споразумение за установяване на рамка за участието на третата държава в мисии на Съюза по управление на кризи, разпоредбите на това споразумение се прилагат в рамките на EUTM Мали.

4.   Трети държави, които имат съществен военен принос към EUTM Мали, имат същите права и задължения по отношение на текущото управление на EUTM Мали като държавите-членки, участващи в EUTM Мали.

5.   Съветът оправомощава КПС да взема необходимите решения за създаване на комитет на участващите държави, в случай че трети държави имат съществен военен принос.

Член 9

Статут на личния състав на ЕС

Статутът на частите и личния състав на ЕС, в т.ч. привилегиите, имунитетите и други гаранции, необходими за осъществяването и безпрепятственото изпълнение на тяхната мисия, са предмет на споразумение, сключено съгласно член 37 от ДЕС и в съответствие с процедурата, предвидена в член 218 от ДФЕС.

Член 10

Финансови разпоредби

1.   Общите разходи за EUTM Мали се управляват в съответствие с Решение 2011/871/ОВППС.

2.   Референтната сума за общите разходи на EUTM Мали възлиза на 12,3 милиона евро. Процентът от референтната сума, посочена в член 25, параграф 1 от Решение 2011/871/ОВППС, е 50 %, а процентът за задълженията, посочени в член 32, параграф 3 от Решение 2011/871/ОВППС, е 70 %.

Член 11

Предоставяне на информация

1.   Когато е целесъобразно и в съответствие с нуждите на EUTM Мали, ВП е оправомощен да предоставя на трети държави, асоциирани към настоящото решение, класифицирана информация на ЕС, изготвена за целите на EUTM Мали, в съответствие с Решение 2011/292/ЕС на Съвета от 31 март 2011 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (2):

а)

до нивото на класификация, определено в приложимите споразумения за сигурност на информацията, сключени между Съюза и съответната трета държава; или

б)

до ниво на класификация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“ в други случаи.

2.   В съответствие с оперативните нужди на EUTM Мали, ВП е оправомощен да предоставя на ООН и на ECOWAS класифицирана информация на ЕС до ниво на класификация „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, изготвена за целите на EUTM Мали, в съответствие с Решение 2011/292/ЕС. За тази цел се изготвят договорености между ВП и компетентните органи на ООН и ECOWAS.

3.   В случай на специфична и непосредствена оперативна нужда ВП е оправомощен също да предоставя на приемащата държава класифицирана информация на ЕС, изготвена за целите на EUTM Мали, до ниво „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, в съответствие с Решение 2011/292/ЕС. За тази цел се изготвят договорености между ВП и компетентните органи на приемащата държава.

4.   ВП се оправомощава да предоставя на третите държави, асоциирани към настоящото решение, некласифицирани документи на ЕС, свързани с разискванията на Съвета относно EUTM Мали, към които се прилага задължението за служебна тайна съгласно член 6, параграф 1 от Процедурния правилник на Съвета (3).

5.   Върховният представител може да делегира правомощията, посочени в параграфи 1–4, както и възможността за сключване на договореностите, посочени в параграфи 2 и 3 на служители на Европейската служба за външна дейност и/или на командващия мисията на ЕС.

Член 12

Влизане в сила и прекратяване

1.   Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

2.   Мандатът на EUTM Мали се прекратява 15 месеца след приемането на решението на Съвета за започване на EUTM Мали.

3.   Настоящото решение се отменя от датата на закриване на щаба на мисията в съответствие с одобрените планове за прекратяване на EUTM Мали и без да се засягат процедурите по отношение на одита и представянето на счетоводните отчети на EUTM Мали, установени в Решение 2011/871/ОВППС.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2013 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 343, 23.12.2011 г., стр. 35.

(2)  ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 17.

(3)  Решение 2009/937/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за приемане на Процедурен правилник на Съвета (ОВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 35).


18.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/22


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 19 декември 2012 година

относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения, деноминирани в чуждестранна валута

(ЕЦБ/2012/34)

(2013/35/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 12.1 и член 14.3 във връзка с член 3.1, първо тире и член 18.2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 18.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „НЦБ“), могат да осъществяват кредитни операции с кредитните институции и други участници на пазара, при които предоставянето на заеми се основава на адекватни обезпечения. Стандартните условия, при които ЕЦБ и НЦБ са готови да извършват кредитни операции, включително критериите, определящи допустимостта на обезпечения за целите на кредитни операции на Евросистемата, са установени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (1)

(2)

Съгласно раздел 1.6 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 Управителният съвет може по всяко време да променя инструментите, условията, критериите и процедурите за извършването на операции по паричната политика на Евросистемата.

(3)

За да улесни предоставянето на ликвидност на контрагенти за операции на паричната политика на Евросистемата, на 6 септември 2012 г. Управителният съвет реши временно да разшири критериите за определяне на допустимостта на активи, които да послужат като обезпечение при операции на паричната политика на Евросистемата, приемайки търгуемите дългови инструменти, деноминирани в британски лири, йени или щатски долари, като допустими активи за операции на паричната политика. На 10 октомври 2012 г. решението на Управителния съвет беше въведено в изпълнение посредством Насоки ЕЦБ/2012/23 (2), които измениха Насоки ЕЦБ/2012/18 от 2 август 2012 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (3).

(4)

На 26 ноември 2012 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2012/25 за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/14 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (4). Една от причините за изменението беше да се изброят структурите на купони на търгуеми дългови инструменти, приети съгласно рамката на паричната политика на Евросистемата.

(5)

Някои търгуеми дългови инструменти, деноминирани в чуждестранна валута, които понастоящем са допустими съгласно член 5а от Насоки ЕЦБ/2012/18, имат плоски плаващи купони, индексирани спрямо индекс, съответстващ на лихвен процент на паричния пазар, свързан с тяхната валута на деноминация. Тези инструменти биха станали недопустими, считано от 3 януари 2013 г. — датата, на която последните изменения на Насоки ЕЦБ/2011/14 ще влязат в сила. Управителният съвет обаче счита, че търгуемите дългови инструменти, деноминирани в чуждестранна валута, следва да запазят своята временна допустимост като обезпечение за операции по паричната политика на Евросистемата, независимо от това дали техните купони са индексирани спрямо лихвен процент, различен от евро, или спрямо инфлационни индекси извън еврозоната. Поради това Управителният съвет реши да суспендира специалните разпоредби на Насоки ЕЦБ/2011/14, които биха възпрепятствали по-нататъшната допустимост на подобни активи.

(6)

Допълнителните мерки, установени в настоящото решение, следва да се прилагат временно, докато Управителният съвет счете, че не са необходими повече, за да се осигури подходящ трансмисионен механизъм на паричната политика,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Суспендиране на някои разпоредби на приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14

1.   Минималните критерии за допустимост на Евросистемата за купони, посочени в раздел 6.2.1.1, параграф 1, буква б) от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, се суспендират за търгуеми дългови инструменти, деноминирани в чуждестранна валута, в съответствие с член 2.

2.   В случай на несъответствие между настоящото решение и Насоки ЕЦБ/2011/14, въведени в изпълнение на национално ниво от НЦБ, настоящото решение има предимство.

3.   В случай на несъответствие между настоящото решение и Насоки ЕЦБ/2012/18, въведени в изпълнение на национално ниво от НЦБ, настоящото решение има предимство.

4.   НЦБ продължават да прилагат всички разпоредби от Насоки ЕЦБ/2011/14 и Насоки ЕЦБ/2012/18, освен ако в настоящото решение е предвидено друго.

Член 2

По-нататъшна допустимост като обезпечение на някои активи, деноминирани в британски лири, йени или щатски долари

1.   Допустимите търгуеми дългови инструменти по член 5а от Насоки ЕЦБ/2012/18 с купони, индексирани спрямо само един лихвен процент на паричния пазар в тяхната валута на деноминация или спрямо инфлационен индекс, които не съдържат дискретни променливи (discrete range), свързано начисляване (range accrual), задържащ механизъм (ratchet) или подобни сложни структури за съответната държава, са допустими за целите на операциите по паричната политика на Евросистемата.

2.   ЕЦБ може да публикува на уебсайта си www.ecb.europa.eu списък с допълнителни приемливи референтни лихвени проценти в чуждестранна валута, освен посочените в параграф 1, след като бъдат одобрени от Управителния съвет.

Член 3

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 3 януари 2013 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 19 декември 2012 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 284, 17.10.2012 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 218, 15.8.2012 г., стр. 20.

(4)  ОВ L 348, 18.12.2012 г., стр. 30.