ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.013.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 13

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
17 януари 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 25/2013 на Комисията от 16 януари 2013 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на добавката в храните калиев диацетат ( 1 )

1

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 26/2013 на Комисията от 16 януари 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

6

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/31/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 11 декември 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ (ЕЦБ/2012/31)

8

 

 

2013/32/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 19 декември 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/24 относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение и от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа (ЕЦБ/2012/33)

12

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

17.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 25/2013 НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2013 година

за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на добавката в храните калиев диацетат

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3, член 14 и член 30, параграф 5 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), и по-специално член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

С приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в добавки в храните, ензими в храните, ароматизанти в храните и хранителни вещества, и условията за тяхната употреба.

(3)

С Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (3) се определят спецификациите на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(4)

Списъците могат да бъдат изменяни в съответствие с процедурата по Регламент (ЕО) № 1331/2008.

(5)

Съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 списъкът на Съюза на добавките в храните може да бъде актуализиран по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(6)

На 27 септември 2010 г. беше подадено заявление за разрешаване на употребата на калиев диацетат като консервант и бе предоставено на разположение на държавите членки.

(7)

Калиевият диацетат е заявен за употреба като алтернатива на добавката в храните натриев диацетат E 262 (ii), която се използва за инхибитор на растежа на микроорганизмите. Замяната на натриев диацетат E 262 (ii) с калиев диацетат може да допринесе за намаляването на хранителния прием на натрий.

(8)

Съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 Комисията следва да изиска становището на Органа, за да актуализира списъка на Съюза на добавките в храните, установен в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008, освен в случаите, когато не е възможно въпросната актуализация да въздейства върху човешкото здраве. Калиевият диацетат е еквимолекулно съединение от две разрешени добавки в храните (калиев ацетат E 261 и оцетна киселина E 260). През 1990 г. Научният комитет по храните оцени добавките в храните, изпълняващи различни технологични функции. За киселини, основи и техните соли оценките се основаваха на изброените аниони и катиони. Оцетната киселина (E 260), както и нейните соли — амониеви, натриеви, калиеви и калциеви ацетати и диацетати, бяха обхванати от тази оценка. Комитетът определи за тази група допустим дневен прием, който не е посочен конкретно за всяко от тези вещества. Това означава, че тяхната употреба с цел постигане на желания технологичен ефект не представлява опасност за здравето. Разрешаването на употребата на калиев диацетат по сходен начин с употребата на калиевия ацетат не е възможно да въздейства върху човешкото здраве и поради това не е необходимо да се изисква становището на Органа.

(9)

Калиевият диацетат следва да бъде разрешен за употреба по същия начин като калиевия ацетат. Поради това в приложенията към Регламент (ЕО) № 1333/2008 настоящото наименование на добавка E 261, т.е. „калиев ацетат“, следва да се замени с израза „калиеви ацетати“, който обхваща както калиевия ацетат, така и калиевия диацетат.

(10)

Спецификациите за калиевия диацетат следва да бъдат включени в Регламент (ЕС) № 231/2012. В приложението към посочения регламент на калиевия диацетат следва да бъде даден номер E 261 (ii), а номерът на калиевия ацетат, понастоящем фигуриращ като E 261, следва да бъде изменен на E 261 (i). Това преномериране не води до последствия за изискванията за етикетиране, посочени в членове 22 и 23 от Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(11)

Съгласно преходните разпоредби на Регламент (ЕС) № 1129/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяване на списък на Съюза на добавките в храните (4), приложение II за установяване на списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба се прилага от 1 юни 2013 г. За да се разреши употребата на калиев диацетат преди тази дата, е необходимо да се посочи по-ранна дата на прилагане по отношение на тази добавка в храните.

(12)

Поради това регламенти (ЕО) № 1333/2008 и (ЕС) № 231/2012 следва да бъдат съответно изменени.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и не бяха обект на възражение от страна на Европейския парламент и Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменят в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 януари 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 295, 12.11.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

А.

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя, както следва:

1)

В част Б, точка 3 „Добавки, различни от оцветители и подсладители“ вписването за добавката Е 261 се заменя със следното:

„E 261

Калиеви ацетати (1)

2)

В част В, група I вписването за добавката Е 261 се заменя със следното:

„E 261

Калиеви ацетати (2)

quantum satis

3)

В част Д:

а)

в категория храни 04.2.3 „Плодове и зеленчуци, консервирани в консервени кутии или стъклен амбалаж“ вписването за добавката E 261 се заменя със следното:

„E 261

Калиеви ацетати

quantum satis

 

Период на прилагане:

от 6 февруари 2013 г.“

б)

в категория храни 07.1.1 „Хляб, приготвен единствено от следните съставки: пшеничено брашно, вода, мая или подкваса, готварска сол“ вписването за добавката Е 261 се заменя със следното:

„E 261

Калиеви ацетати

quantum satis

 

Период на прилагане:

от 6 февруари 2013 г.“

в)

в категория храни 07.1.2 „Pain courant francais, Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek“ вписването за добавката Е 261 се заменя със следното:

„E 261

Калиеви ацетати

quantum satis

 

Само Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Период на прилагане:

от 6 февруари 2013 г.“

г)

в категория храни 08.1.2 „Месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004“ вписването за добавката E 261 се заменя със следното:

„E 261

Калиеви ацетати

quantum satis

 

Само предварително опаковани полуфабрикати от прясно смляно месо

Период на прилагане:

от 6 февруари 2013 г.“

д)

в категория храни 13.1.3 „Преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца съгласно определението от Директива 2006/125/ЕО“ вписването за добавката E 261 се заменя със следното:

„E 261

Калиеви ацетати

quantum satis

 

Само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на pH

Период на прилагане:

от 6 февруари 2013 г.“

Б.

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя, както следва:

а)

в част 3 вписването за добавката Е 261 се заменя със следното:

„E 261

Калиеви ацетати

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

б)

в част 5, раздел А вписването за добавката Е 261 се заменя със следното:

„E 261

Калиеви ацетати

quantum satis

Всички хранителни вещества“

 

в)

в част 6, таблица 1 вписването за добавката Е 261 се заменя със следното:

„E 261

Калиеви ацетати“


(1)  Срок на прилагане: от 6 февруари 2013 г.“

(2)  Срок на прилагане: от 6 февруари 2013 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя, както следва:

а)

във вписването за добавката Е 261 заглавието се заменя със следното:

Е 261 (i) КАЛИЕВ АЦЕТАТ

б)

след вписването относно добавката Е 261 (i) се вмъква следното вписване:

Е 261 (ii) КАЛИЕВ ДИАЦЕТАТ

Синоними

 

Определение

Калиевият диацетат е молекулно съединение на калиевия ацетат и оцетната киселина

EINECS

224-217-7

Химично наименование

Калиев хидроген диацетат

Химична формула

C4H7KO4

Молекулна маса

158,2

Съдържание на основно вещество

от 36 до 38 % свободна оцетна киселина и от 61 до 64 % калиев ацетат

Описание

Бели кристали

Идентификация

pH

4,5—5 (10 % воден разтвор)

Тест за ацетат

Преминава теста

Тест за калий

Преминава теста

Чистота

Съдържание на вода

Не повече от 1 % (по метода на Карл Фишер)

Мравчена киселина, формати и други окисляеми вещества

Не повече от 1 000 mg/kg, изразени като мравчена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg“


17.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 26/2013 НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 януари 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

66,0

TN

102,6

TR

139,9

ZZ

102,8

0707 00 05

EG

194,1

TR

156,4

ZZ

175,3

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

104,4

TR

155,4

ZZ

129,9

0805 10 20

EG

54,5

MA

56,7

TR

67,7

ZA

103,6

ZZ

70,6

0805 20 10

IL

162,4

MA

90,8

ZZ

126,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

123,4

KR

139,5

TR

83,1

ZZ

115,3

0805 50 10

TR

75,8

ZZ

75,8

0808 10 80

BA

47,0

CN

87,6

MK

44,1

US

198,2

ZZ

94,2

0808 30 90

CN

59,0

US

135,5

ZZ

97,3


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

17.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/8


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 11 декември 2012 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ

(ЕЦБ/2012/31)

(2013/31/ЕС)

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 11.6 и членове 17, 22 и 23 от него,

като взе предвид Насоки ЕЦБ/2012/27 от 5 декември 2012 г. относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (1), и по-специално член 8, параграф 2 от тях,

като има предвид, че:

(1)

Насоки ЕЦБ/2007/2 от 26 април 2007 г. относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (2) бяха преработени наскоро, за да се инкорпорират правила, които по-рано бяха вътрешни за Евросистемата, и да се добавят необходимите определения, както и разпоредби по отношение на неприложимостта на санкции към банки извън Съюза, обмена на информация във връзка с временното спиране или прекратяване на достъп до операции на паричната политика, както и последиците от такова временно спиране или прекратяване.

(2)

Поради това е необходимо да се измени Решение ЕЦБ/2007/7 от 24 юли 2007 г. относно условията на TARGET2 — ЕЦБ (3), за да се: а) инкорпорират някои елементи от Насоки ЕЦБ/2012/27 в условията на TARGET2 — ЕЦБ; и б) актуализират позоваванията на национални законодателства, относими към Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (4),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения на Решение ЕЦБ/2007/7

Решение ЕЦБ/2007/7 се изменя, както следва:

1.

В член 1, параграф 1, буква в) първата бележка под линия се заменя със следното:

„(1)

Настоящата политика на Евросистемата по отношение на местонахождението на инфраструктурите е изложена в следните документи, които са достъпни на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu: а) „Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area“ от 3 ноември 1998 г.; б) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“ от 27 септември 2001 г.; в) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“ от 19 юли 2007 г.; г) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of legally and operationally located in the euro area“ от 20 ноември 2008 г.; д) „The Eurosystem oversight policy framework“ от юли 2011 г.“;

2.

Приложението към Решение ЕЦБ/2007/7 се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2013 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 11 декември 2012 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Все още непубликувани в Официален вестник.

(2)  ОВ L 237, 8.9.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 237, 8.9.2007 г., стр. 71.

(4)  ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение ЕЦБ/2007/7 се изменя, както следва:

1.

Член 1 се изменя, както следва:

а)

Определението на „ЦБ от Евросистемата“ (Eurosystem CB) се заменя със следното:

„—

Eurosystem CB means the ECB or a euro area NCB,“;

б)

Добавя се следното определение:

„—

euro area NCB means the national central bank (NCB) of a Member State whose currency is the euro,“;

2.

В член 20 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   For the purposes of the first sentence of Article 3(1) of the Settlement Finality Directive and the third sentence of § 116, § 96(2), § 82 and § 340(3) of the German Insolvency Code (Insolvenzordnung) and the last sentence of § 46(2) of the KWG, payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment that the relevant participant’s PM account is debited.“;

3.

В член 25 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Notwithstanding Sections 675(u), 675(v), 675(x), 675y, 675z, 676a, 676c of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB’s liability can be excluded.“;

4.

В член 33 първото изречение на параграф 3 се заменя със следното:

„Participants, when acting as the payment service provider of a payer or payee, shall comply with all requirements resulting from administrative or restrictive measures imposed pursuant to Articles 75 or 215 of the Treaty on the Functioning of the European Union to which they are subject, including with respect to notification and/or the obtaining of consent from a competent authority in relation to the processing of transactions. In addition:“;

5.

Допълнение VI се заменя със следното:

„Appendix VI

FEE SCHEDULE AND INVOICING

Fees and invoicing for direct participants

1.

The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2-ECB for direct participants, depending on which option the direct participant has chosen, shall be either:

(a)

EUR 150 per PM account plus a flat fee per transaction (debit entry) of EUR 0,80; or

(b)

EUR 1 875 per PM account plus a fee per transaction (debit entry) determined as follows, based on the volume of transactions (number of processed items) per month:

Band

From

To

Price

(EUR)

1

1

10 000

0,60

2

10 001

25 000

0,50

3

25 001

50 000

0,40

4

50 001

100 000

0,20

5

Above 100 000

0,125

Liquidity transfers between a participant’s PM account and its sub-accounts shall not be subject to a charge.

2.

There shall be an additional monthly fee for direct participants who do not wish the BIC of their account to be published in the TARGET2 directory of EUR 30 per account.

3.

The following invoicing rules apply to direct participants. The direct participant shall receive the invoice for the previous month specifying the fees to be paid, no later than on the fifth business day of the following month. Payment shall be made at the latest on the 10th working day of that month to the account specified by the ECB and shall be debited from that participant’s PM account.

Fees and invoicing for ancillary systems

4.

An ancillary system using the ASI or the Participant Interface, irrespective of the number of any accounts it may hold with the ASCB and/or the SCB, shall be subject to a fee schedule consisting of three elements, as set out below.

(a)

A fixed monthly fee of EUR 1 000 to be charged to each ancillary system (Fixed Fee I).

(b)

A second monthly fixed fee of between EUR 417 and EUR 4 167, in proportion to the underlying gross value of the ancillary system’s euro cash settlement transactions (Fixed Fee II):

Band

From (EUR million/day)

To (EUR million/day)

Annual fee

(EUR)

Monthly fee

(EUR)

1

0

below 1 000

5 000

417

2

1 000

below 2 500

10 000

833

3

2 500

below 5 000

20 000

1 667

4

5 000

below 10 000

30 000

2 500

5

10 000

below 50 000

40 000

3 333

6

Above 50 000

50 000

4 167

The gross value of the ancillary system’s euro cash settlement transactions shall be calculated by the ASCB once a year on the basis of such gross value during the previous year and the calculated gross value shall be applied for calculating the fee as from 1 January of each calendar year.

(c)

A transaction fee calculated on the same basis as the schedule established for direct participants in paragraph 1 of this Appendix. The ancillary systems may choose one of the two options: either to pay a flat EUR 0,80 fee per payment instruction (Option A) or to pay a fee calculated on a degressive basis (Option B), subject to the following modifications:

(i)

for Option B, the limits of the bands relating to volume of payment instructions are divided by two, and

(ii)

a monthly fixed fee of EUR 150 (under Option A) or EUR 1 875 (under Option B) shall be charged in addition to Fixed Fee I and Fixed Fee II.

5.

Any fee payable in relation to a payment instruction submitted or payment received by an ancillary system, via either the participant interface or the ASI, shall be exclusively charged to this ancillary system. The Governing Council may establish more detailed rules for the determination of billable transactions settled via the ASI.

6.

Each ancillary system shall receive an invoice from its respective ASCB for the previous month based on the fees referred to in paragraph 4, no later than the fifth business day of the following month. Payments shall be made no later than the 10th business day of this month to the account specified by the ASCB or shall be debited from an account specified by the ancillary system.

7.

For the purposes of this paragraph, each ancillary system that has been designated under Directive 98/26/EC shall be treated separately, even if two or more of them are operated by the same legal entity. The same rule shall apply to the ancillary systems that have not been designated under Directive 98/26/EC, in which case the ancillary systems shall be identified by reference to the following criteria: (a) a formal arrangement, based on a contractual or legislative instrument, e.g. an agreement among the participants and the system operator; (b) multiple membership; (c) common rules and standardised arrangements; (d) for the clearing, netting or settlement of payments or securities between the participants.“.


17.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/12


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 19 декември 2012 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2010/24 относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение и от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа

(ЕЦБ/2012/33)

(2013/32/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 33 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение ЕЦБ/2010/24 от 25 ноември 2010 г. относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение и от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа (1), определя начина, по който Европейската централна банка (ЕЦБ) разпределя на НЦБ: а) своя доход от евробанкноти в обращение, начисляван всяка финансова година; и б) своя доход от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа (ППЦК), начисляван всяка финансова година.

(2)

Счита се, че е необходимо датите за междинното разпределяне на дохода на ЕЦБ от евробанкноти в обращение да бъдат приведени в съответствие с тези за разпределянето на дохода на ЕЦБ от ценни книжа по ППЦК. Освен ако не е решено друго от Управителния съвет, ЕЦБ следва да разпределя тези два вида доход на последния работен ден от януари на следващата година. Това дава на ЕЦБ достатъчно време, за да определи размера на дохода от ценни книжа по ППЦК.

(3)

Необходимо е Решение ЕЦБ/2010/24 да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменение

Член 2, параграфи 2—4 се заменят със следното:

„2.   Освен ако не е решено друго от Управителния съвет, ЕЦБ разпределя на НЦБ своя доход от евробанкноти в обращение и своя доход от ценни книжа по ППЦК, начислявани всяка финансова година, на последния работен ден от януари на следващата година.

3.   Размерът на дохода на ЕЦБ от евробанкноти в обращение може да бъде намален в съответствие с решение на Управителния съвет въз основа на Устава на ЕСЦБ по отношение на разходите, понесени от ЕЦБ във връзка с емитирането и обработката на евробанкноти.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 31 декември 2012 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 19 декември 2012 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 6, 11.1.2011 г., стр. 35.