ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.353.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 353

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
21 декември 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1229/2012 на Комисията от 10 декември 2012 година за изменение на приложения IV и XII към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията от 12 декември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията за одобрение на типа по отношение на масите и размерите на моторните превозни средства и техните ремаркета и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

31

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2012/46/ЕС на Комисията от 6 декември 2012 година за изменение на Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с мерките за ограничаване на емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника ( 1 )

80

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

21.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 353/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1229/2012 НА КОМИСИЯТА

от 10 декември 2012 година

за изменение на приложения IV и XII към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (1), и по-специално член 39, параграфи 2 и 3 от нея,

като имат предвид, че:

(1)

С Директива 2007/46/ЕО се създава хармонизирана уредба, съдържаща административните разпоредби и общите технически изисквания за всички нови превозни средства. По-специално в нея са включени регулаторните актове, в които се определят техническите изисквания, на които превозните средства трябва да отговарят, за да получат ЕО одобрение на тип превозно средство.

(2)

Част 1 от приложение IV към Директива 2007/46/ЕО съдържа списък на регулаторните актове за ЕО одобрение на тип превозни средства, произвеждани в неограничени серии. Директива 2007/46 беше изменяна няколко пъти, като този списък беше съответно актуализиран.

(3)

В Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (2), се предвижда отмяната на няколко директиви. Отменените директиви бяха заменени със съответните правила на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) и с регламенти на Комисията. Тези промени следва да бъдат отразени в приложение IV към Директива 2007/46/ЕО.

(4)

От съществено значение е да се адаптират изискванията за ЕО одобрение на тип за малки серии, така че да се гарантира, че производителите на малки серии превозни средства могат да продължат да имат достъп до вътрешния пазар. За тези цели е необходимо да се приемат опростени мерки за намаляване на разходите, свързани с процеса на одобрение на типа, като същевременно се гарантира висока степен на пътна безопасност и опазване на околната среда.

(5)

Тъй като превозните средства от категория N1 имат конструктивни характеристики, подобни на тези на превозните средства от категория M1, също така е целесъобразно да се определят хармонизирани технически изисквания за превозните средства от категория N1 с цел да се позволи на тези превозни средства, произвеждани в малки серии, да имат достъп до вътрешния пазар.

(6)

От съществено значение е изискванията, определени в приложение IV, допълнение 1 към Директива 2007/46/ЕО, да се прилагат за всички нови превозни средства. На производителите обаче следва да се предостави достатъчно време, което да им позволи да адаптират своите превозни средства към новите изисквания.

(7)

В част А, раздели 1 и 2 от приложение XII към Директива 2007/46/ЕО са включени количествени ограничения за целите на ЕО одобрението на тип за малки серии. Целесъобразно е при разширяването на ЕО одобрението на тип за малки серии, така че да обхваща превозните средства от категория N1, да се въведе количествено ограничение за превозните средства от тази категория. По същия начин, предвид целта на ЕО одобрението на тип, а именно да благоприятства достъпа до вътрешния пазар, броят на превозните средства от категория N1, които могат да се възползват от национално одобрение на типа съгласно член 23 от Директива 2007/46/ЕО, следва да бъде ограничен до необходимия минимум. Поради това броят на посочените превозни средства също трябва да бъде определен.

(8)

Следователно приложения IV и XII към Директива 2007/46/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Техническия комитет по моторните превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения IV и XII към Директива 2007/46/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

ЕО одобрение на тип за малки серии, предоставено преди 1 ноември 2012 г., престава да бъде валидно на 31 октомври 2016 г. Националните органи считат сертификатите за съответствие на превозни средства за невалидни по смисъла на член 26, параграф 1 от Директива 2007/46/ЕО освен ако съответните одобрения на типа не са актуализирани, за да са спазени изискванията на приложение IV, допълнение 1 към Директива 2007/46/ЕО.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точка 1, буква б) от приложението обаче се прилага в съответствие с посочените в нея дати.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Директива 2007/46/ЕО се изменя, както следва:

(1)

Приложение IV се изменя, както следва:

a)

част I се заменя със следното:

„ЧАСТ I

Регулаторни актове за ЕО одобрение на тип превозни средства, произвеждани в неограничени серии

Точка

Предмет

Регулаторен акт

Приложимост

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Допустимо ниво на шума

Директива 70/157/ЕИО

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2

Емисии (Евро 5 и 6) от леки превозни средства/достъп до информация

Регламент (ЕО) № 715/2007

X (1)

X (1)

 

X (1)

X (1)

 

 

 

 

 

3

Резервоари за гориво/задни защитни устройства

Директива 70/221/ЕИО

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3A

Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво)

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 34 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНЗУ) и тяхното монтиране; задна нискоразположена защита (ЗНЗ)

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 58 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Място за монтиране на задната регистрационна табела

Директива 70/222/ЕИО

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A

Място за монтиране и закрепване на задните регистрационни табели

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Усилие, прилагано върху устройството за управление

Директива 70/311/ЕИО

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Кормилна уредба

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 79 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Ключалки и панти на вратите

Директива 70/387/ЕИО

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

6A

Достъп до превозното средство и маневреност

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 11 на ИКЕ на ООН

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7

Звуково предупреждение

Директива 70/388/ЕИО

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

7A

Звукови предупредителни устройства и звукова сигнализация

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 28 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Устройства за непряко виждане

Директива 2003/97/ЕО

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8A

Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 46 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9

Спиране

Директива 71/320/ЕИО

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A

Спиране на превозни средства и ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 13 на ИКЕ на ООН

 

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

Спиране на пътнически автомобили

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 13-H на ИКЕ на ООН

X (4)

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10

Радиосмущения (електромагнитна съвместимост)

Директива 72/245/ЕИО

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A

Електромагнитна съвместимост

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 10 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Вътрешно оборудване

Директива 74/60/ЕИО

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12A

Вътрешно оборудване

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 21 на ИКЕ на ООН

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Устройства за предотвратяване на неразрешено използване и имобилайзер

Директива 74/61/ЕИО

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A

Защита на моторни превозни средства срещу неразрешено използване

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 18 на ИКЕ на ООН

 

X (5)

X (5)

 

X (5)

X (5)

 

 

 

 

13Б

Защита на моторни превозни средства срещу неразрешено използване

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 116 на ИКЕ на ООН

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Поведение на кормилния механизъм в случай на удар

Директива 74/297/ЕИО

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14A

Защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 12 на ИКЕ на ООН

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Здравина на седалките

Директива 74/408/ЕИО

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

15A

Седалки, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 17 на ИКЕ на ООН

X

X (6)

X (6)

X

X

X

 

 

 

 

15Б

Седалки за големи пътнически превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 80 на ИКЕ на ООН

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

16

Външни изпъкнали части

Директива 74/483/ЕИО

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16A

Външни изпъкнали части

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 26 на ИКЕ на ООН

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Скоростомер и предавка за заден ход

Директива 75/443/ЕИО

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A

Достъп до превозното средство и маневреност

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17Б

Оборудване за измерване на скоростта, в т.ч. и неговия монтаж

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 39 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Задължителни табели

Директива 76/114/ЕИО

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Устройства за закрепване на обезопасителните колани

Директива 76/115/ЕИО

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

19A

Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване ISOFIX и горни лентови устройства за закрепване ISOFIX

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 14 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация

Директива 76/756/ЕИО

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20A

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 48 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21

Светлоотражатели

Директива 76/757/ЕИО

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Светлоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 3 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Габаритни светлини, предни (странични) габаритни светлини, задни (странични) габаритни светлини, стоп-светлини, странични габарити, светлини за движение през деня

Директива 76/758/ЕИО

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Предни и задни габаритни светлини, стоп-светлини и светлини за обозначаване на най-външния габарит на моторни превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 7 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22Б

Светлини за движение през деня за моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 87 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22В

Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 91 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Пътепоказатели

Директива 76/759/ЕИО

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 6 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Осветители на задната регистрационна табела

Директива 76/760/ЕИО

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 4 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Фарове (вкл. лампите)

Директива 76/761/ЕИО

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A

Неразглобяеми фарове (SB) за моторни превозни средства, излъчващи асиметрична къса и/или дълга светлина по европейските стандарти

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 31 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25Б

Нажежаеми лампи, предназначени за използване в одобрени осветители на моторните превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 37 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25В

Фарове за моторни превозни средства, оборудвани с газоразрядни светлинни източници

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 98 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25Г

Газоразрядни светлинни източници, предназначени за използване в одобрени газоразрядни лампови устройства на моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 99 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25Д

Фарове за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина и/или дълга светлина, оборудвани с лампи с нажежаема спирала и/или светодиодни модули

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 112 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25Е

Адаптиращи се системи предни светлини (АСПС) за моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 123 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Предни фарове за мъгла

Директива 76/762/ЕИО

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A

Предни фарове за мъгла за моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 19 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Устройства за теглене

Директива 77/389/ЕИО

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27A

Теглително-прикачно устройство

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 1005/2010

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28

Задни фарове за мъгла

Директива 77/538/ЕИО

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A

Задни фарове за мъгла на моторни превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 38 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Светлини за заден ход

Директива 77/539/ЕИО

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Фарове за заден ход за моторни превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 23 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Светлинни устройства за паркиране

Директива 77/540/ЕИО

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A

Светлинни устройства за паркиране за моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 77 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Обезопасителни колани и системи за обезопасяване

Директива 77/541/ЕИО

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31A

Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване за деца и системи за обезопасяване за деца ISOFIX

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 16 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32

Видимост напред

Директива 77/649/ЕИО

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32A

Поле на видимост напред

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 125 на ИКЕ на ООН

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Идентификация на органите за управление, сигналните лампи и показващите уреди

Директива 78/316/ЕИО

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A

Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните лампи и показващите уреди

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 121 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Системи срещу обледяване и запотяване на стъклените повърхности

Директива 78/317/ЕИО

X

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 

 

 

 

34A

Системи срещу обледяване и запотяване на предното стъкло

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕО) № 672/2010

X

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 

 

 

 

35

Устройства за почистване и измиване

Директива 78/318/ЕИО

X

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 

 

 

 

35A

Устройства за почистване и измиване на предното стъкло

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 1008/2010

X

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 

 

 

 

36

Отоплителни системи

Директива 2001/56/ЕО

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A

Отоплителни системи

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 122 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Калници

Директива 78/549/ЕИО

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37A

Калници

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 1009/2010

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Облегалки за глава

Директива 78/932/ЕИО

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38A

Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 25 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

40

Мощност на двигателя

Директива 80/1269/ЕИО

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

 

 

 

 

41

Емисии (Евро IV и V) от тежки превозни средства

Директива 2005/55/ЕО

X (10)

X (10)

X

X (10)

X (10)

X

 

 

 

 

41A

Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства/достъп до информация

Регламент (ЕО) № 595/2009

X (11)

X (11)

X

X (11)

X (11)

X

 

 

 

 

42

Странична защита

Директива 89/297/ЕИО

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A

Странична защита на товарни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 73 на ИКЕ на ООН

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Системи срещу пръски

Директива 91/226/ЕИО

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A

Системи срещу пръски

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 109/2011

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

44

Маси и размери (леки автомобили)

Директива 92/21/ЕИО

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44A

Маси и размери

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Безопасно остъкляване

Директива 92/22/ЕИО

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

45A

Материали за безопасно остъкляване и тяхното монтиране на превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 43 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46

Гуми

Директива 92/23/ЕИО

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A

Монтиране на гуми

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46Б

Пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета (клас C1)

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 30 на ИКЕ на ООН

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

46В

Пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета (класове C2 и C3)

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 54 на ИКЕ на ООН

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

46Г

Шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне на гумите (класове C1, C2 и C3)

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 117 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46Д

Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние/система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 64 на ИКЕ на ООН

X (12)

 

 

X (12)

 

 

 

 

 

 

47

Устройства за ограничаване на скоростта

Директива 92/24/ЕИО

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A

Ограничение на максималната скорост на превозните средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 89 на ИКЕ на ООН

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Маси и размери (превозни средства, различни от посочените в точка 44)

Директива 97/27/ЕО

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A

Маси и размери

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Външни изпъкнали части на кабини

Директива 92/114/ЕИО

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

49A

Товарни превозни средства по отношение на техните външни издатини пред задния панел на кабината

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 61 на ИКЕ на ООН

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Теглително-прикачни устройства

Директива 94/20/ЕО

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X

X

X

X

50A

Части на механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 55 на ИКЕ на ООН

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X

X

X

X

50Б

Късо теглително-прикачно устройство (КТПУ); монтиране на одобрен тип КТПУ

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 102 на ИКЕ на ООН

 

 

 

 

X (13)

X (13)

 

 

X (13)

X (13)

51

Запалимост

Директива 95/28/ЕО

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A

Горимост на материалите, използвани за изграждането на интериора на някои категории моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 118 на ИКЕ на ООН

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Автобуси и туристически (междуградски) автобуси

Директива 2001/85/ЕО

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52A

Превозни средства от категории M2 и M3

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 107 на ИКЕ на ООН

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52Б

Якост на надстройката на пътнически превозни средства с голям капацитет

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 66 на ИКЕ на ООН

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

53

Челен удар

Директива 96/79/ЕО

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53A

Защита на пътниците в случай на челен удар

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 94 на ИКЕ на ООН

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Страничен удар

Директива 96/27/ЕО

X (15)

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

54A

Защита на пътниците в случай на страничен удар

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 95 на ИКЕ на ООН

X (15)

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

55

(празна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Директива 98/91/ЕО

 

 

 

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

56A

Превозни средства за превоз на опасни товари

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 105 на ИКЕ на ООН

 

 

 

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

57

Предна нискоразположена защита

Директива 2000/40/ЕО

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57A

Предни нискоразположени защитни устройства (ПНРЗУ) и тяхното монтиране; предна нискоразположена защита (ПНРЗ)

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 93 на ИКЕ на ООН

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 78/2009

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

59

Възможност за рециклиране

Директива 2005/64/ЕО

X

 

 

X

 

-

 

 

 

 

60

(празна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Климатични системи

Директива 2006/40/ЕО

X

 

 

X (17)

 

 

 

 

 

 

62

Водородна система

Регламент (ЕО) № 79/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Обща безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

64

Индикатори за смяна на предавката

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 65/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Усъвършенствана система за аварийно спиране

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 347/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

66

Система за предупреждение при напускане на лентата за движение

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 351/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

67

Специални компоненти на моторните превозни средства с двигатели, работещи с втечнен нефтен газ (ВНГ), и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 67 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68

Алармени системи на превозното средство (АСПС)

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 97 на ИКЕ на ООН

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69

Електробезопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 100 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70

Специални компоненти на моторните превозни средства с двигатели, работещи със сгъстен природен газ (СПГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 110 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Обяснителни бележки:

X

Приложим регулаторен акт.

Бележка: Сериите от изменения на правилата на ИКЕ на ООН, които се прилагат задължително, са изброени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 661/2009. Серии от изменения, приети впоследствие, се приемат като алтернатива.

b)

Допълнение 1 към част I се заменя със следното:

„Допълнение 1

Регулаторните актове за ЕО одобрение на тип превозни средства, произвеждани в малки серии съгласно член 22

1.

Настоящото допълнение се прилага за нови ЕО одобрения на типа за малки серии, предоставени след 1 ноември 2012 г., с изключение на точка 54А, която се прилага от 1 ноември 2014 г.

2.

ЕО одобрение на тип за малки серии, предоставено преди 1 ноември 2012 г., престава да бъде валидно на 31 октомври 2016 г. Националните органи считат сертификатите за съответствие на превозни средства за невалидни по смисъла на член 26, параграф 1 от настоящата Директива освен ако съответните одобрения на типа не са актуализирани, за да са спазени изискванията на настоящото допълнение.

Таблица 1

Превозни средства от категория M1  (19)

Точка

Предмет

Регулаторен акт

Специфични аспекти

Приложимост и специфични изисквания

1

Допустимо ниво на шума

Директива 70/157/ЕИО

 

A

2

Емисии (Евро 5 и 6) от леки превозни средства/достъп до информация

Регламент (ЕО) № 715/2007

 

A

а)

бордова диагностика (БД)

Превозното средство се оборудва със система за бордова диагностика (СБД), която изпълнява изискванията на член 4, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 692/2008. (СБД трябва да бъде така проектирана, че да записва поне неизправностите на системата за управление на двигателя.)

Интерфейсът на СБД трябва да може да обменя данни с най-разпространените диагностични уреди.

б)

съответствие в експлоатация

Не се прилага.

в)

достъп до информация

Достатъчно е производителят да предоставя достъп до информация за ремонта и техническото обслужване по леснодостъпен и бърз начин.

3A

Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво)

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 34 на ИКЕ на ООН

а)

резервоари за течно гориво

Б

б)

монтиране в превозно средство

Б

4A

Място за монтиране и закрепване на задните регистрационни табели

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 1003/2010

 

Б

5A

Кормилна уредба

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 79 на ИКЕ на ООН

 

В

а)

механични системи

Прилагат се разпоредбите на точка 5 от Правило № 79 на ИКЕ на ООН.

Извършват се всички изпитвания, предписани в точка 6.2 от Правило № 79 на ИКЕ на ООН, и се прилагат изискванията на точка 6.1. от Правило № 79 на ИКЕ на ООН.

б)

сложни електронни системи за управление на превозното средство

Прилагат се всички изисквания на приложение 6 към Правило № 79 на ИКЕ на ООН.

Съответствието с тези изисквания може да бъде проверено само от компетентна техническа служба.

6A

Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 11 на ИКЕ на ООН

 

В

а)

общи изисквания (точка 5 от Правило № 11 на ИКЕ на ООН)

Прилагат се всички изисквания.

б)

експлоатационни характеристики (точка 6 от Правило № 11 на ИКЕ на ООН)

Прилагат се само изискванията на точка 6.1.5.4. и точка 6.3. относно ключалките на врати.

7A

Звукови предупредителни устройства и звукова сигнализация

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 28 на ИКЕ на ООН

а)

компоненти

X

б)

монтиране на превозно средство

Б

8A

Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 46 на ИКЕ на ООН

а)

компоненти

X

б)

монтиране на превозно средство

Б

Спиране

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 13-H на ИКЕ на ООН

а)

изисквания за проектиране и изпитване

A

b)

електронна система за управление на стабилността и спирачен сервоусилвател

Не е необходимо монтирането на спирачен сервоусилвател и електронна система за управление на стабилността. Ако са монтирани, те трябва да съответстват на изискванията на Правило № 13-H на ИКЕ на ООН.

10A

Електромагнитна съвместимост

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 10 на ИКЕ на ООН

 

Б

12A

Вътрешно оборудване

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 21 на ИКЕ на ООН

 

В

а)

вътрешно разположение

 

i)

изисквания относно радиусите и издадеността на бутони, ръчки и др., органи за управление и общо вътрешно оборудване

По искане на производителя изискванията на точки 5.1—5.6 от Правило № 21 на ИКЕ на ООН могат да не се прилагат.

Прилагат се изискванията на точка 5.2. от Правило № 21 на ИКЕ на ООН, с изключение на точки 5.2.3.1., 5.2.3.2. и 5.2.4.

ii)

изпитвания за поглъщане на енергията от арматурното табло

Изпитвания за поглъщане на енергията от арматурното табло се извършват само когато превозното средство не е оборудвано с поне две предни въздушни възглавници или два четириточкови обезопасителни колана с цялостно обхващане без прибиращо устройство.

iii)

изпитване за поглъщане на енергията от задната част на седалките

Не се прилага.

б)

електрическо задвижване на прозорци, покривни конструкции и преграждащи системи

Прилагат се всички изисквания на точка 5.8 от Правило № 21 на ИКЕ на ООН.

13A

Защита на моторни превозни средства срещу неразрешено използване

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 116 на ИКЕ на ООН

 

A

14A

Защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 12 на ИКЕ на ООН

 

В

 

Изпитвания са необходими, когато превозното средство не е било изпитвано съгласно Правило № 94 на ИКЕ на ООН (вж. точка 53А).

15A

Седалки, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 17 на ИКЕ на ООН

 

В

а)

общи изисквания

i)

спецификации

Прилагат се изискванията на точка 5.2 от Правило № 17 на ИКЕ на ООН, с изключение на точка 5.2.3.

ii)

изпитвания на якост на облегалката на седалката и облегалките за глава

Прилагат се изискванията на точка 6.2. от Правило № 17 на ИКЕ на ООН.

iii)

изпитвания на отключване и регулиране

Изпитването се извършва в съответствие с изискванията на приложение 7 към Правило № 17 на ИКЕ на ООН.

б)

облегалки за глава

i)

спецификации

Прилагат се изискванията на точки 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 и 5.12. от Правило № 17 на ИКЕ на ООН, с изключение на точка 5.5.2.

ii)

изпитвания на якост на облегалките за глава

Извършва се изпитването, предписано в точка 6.4.

в)

специални изисквания по отношение на защитата на пътниците от изместен багаж

По искане на производителя изискванията на приложение 9 от Правило № 26 на ИКЕ на ООН могат да не се прилагат.

16A

Външни изпъкнали части

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 26 на ИКЕ на ООН

 

В

а)

общи спецификации

Прилагат се изискванията на точка 5 от Правило № 26 на ИКЕ на ООН.

б)

особени спецификации

Прилагат се изискванията на точка 6 от Правило № 26 на ИКЕ на ООН.

17A

Достъп до превозното средство и маневреност

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 130/2012

 

Г

17Б

Оборудване за измерване на скоростта, в т.ч. и неговия монтаж

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 39 на ИКЕ на ООН

 

Б

18A

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 19/2011

 

Б

19A

Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване ISOFIX и горни лентови устройства за закрепване ISOFIX

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 14 на ИКЕ на ООН

 

Б

20A

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 48 на ИКЕ на ООН

 

Б

Светлините за движение през деня (СДД) се монтират на нов тип превозно средство в съответствие с член 2 от Директива 2008/89/ЕО.

21A

Светлоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 3 на ИКЕ на ООН

 

X

22A

Предни и задни габаритни светлини, стоп-светлини и светлини за обозначаване на най-външния габарит на моторни превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 7 на ИКЕ на ООН

 

X

22Б

Светлини за движение през деня за моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 87 на ИКЕ на ООН

 

X

22В

Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 91 на ИКЕ на ООН

 

X

23A

Пътепоказатели на моторни превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 6 на ИКЕ на ООН

 

X

24A

Осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 4 на ИКЕ на ООН

 

X

25A

Неразглобяеми фарове (SB) за моторни превозни средства, излъчващи асиметрична къса и/или дълга светлина по европейските стандарти

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 31 на ИКЕ на ООН

 

X

25Б

Нажежаеми лампи, предназначени за използване в одобрени осветители на моторните превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 37 на ИКЕ на ООН

 

X

25В

Фарове за моторни превозни средства, оборудвани с газоразрядни светлинни източници

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 98 на ИКЕ на ООН

 

X

25Г

Газоразрядни светлинни източници, предназначени за използване в одобрени газоразрядни лампови устройства на моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 99 на ИКЕ на ООН

 

X

25Д

Фарове за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина и/или дълга светлина, оборудвани с лампи с нажежаема спирала и/или светодиодни модули

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 112 на ИКЕ на ООН

 

X

25Е

Адаптиращи се системи предни светлини (АСПС) за моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 123 на ИКЕ на ООН

 

X

26A

Предни фарове за мъгла за моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 19 на ИКЕ на ООН

 

X

27A

Теглително-прикачно устройство

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 1005/2010

 

Б

28A

Задни фарове за мъгла на моторни превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 38 на ИКЕ на ООН

 

X

29A

Фарове за заден ход на моторни превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 23 на ИКЕ на ООН

 

X

30A

Светлинно устройство за паркиране на моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 77 на ИКЕ на ООН

 

X

31A

Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване за деца и системи за обезопасяване за деца ISOFIX

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 16 на ИКЕ на ООН

а)

компоненти

X

б)

изисквания за монтиране

Б

32A

Поле на видимост напред

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 125 на ИКЕ на ООН

 

A

33A

Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните лампи и показващите уреди

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 121 на ИКЕ на ООН

 

A

34A

Системи срещу обледяване и запотяване на предното стъкло

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 672/2010

 

В

а)

премахване на обледяването на предното стъкло

Прилага се само точка 1.1.1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 672/2010, при условие че поток топъл въздух се подвежда до цялата повърхност на предното стъкло или то е с електрическо загряване по цялата си повърхност.

б)

премахване на запотяването на предното стъкло

Прилага се само точка 1.2.1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 672/2010, при условие че поток топъл въздух се подвежда до цялата повърхност на предното стъкло или то е с електрическо загряване по цялата си повърхност.

35A

Устройства за почистване и измиване на предното стъкло

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 1008/2010

 

В

а)

устройство за почистване на предното стъкло

Прилагат се точки 1.1—1.1.10 от приложение III към Регламент (ЕС) № 1008/2010.

Извършва се само изпитването, описано в точка 2.1.10 от приложение III към Регламент (ЕС) № 1008/2010.

б)

устройство за измиване на предното стъкло

Прилага се раздел 1.2 от приложение III към Регламент (ЕС) № 1008/2010, с изключение на точки 1.2.2, 1.2.3 и 1.2.5.

36A

Отоплителна система

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 122 на ИКЕ на ООН

 

В

Не е необходимо монтирането на отоплителна система.

а)

всички отоплителни системи

Прилагат се изискванията на точка 5.3 и точка 6 от Правило № 122 на ИКЕ на ООН.

б)

отоплителни системи, работещи с ВНГ

Прилагат се изискванията на приложение 8 към Правило № 122 на ИКЕ на ООН.

37A

Калници

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 1009/2010

 

Б

40

Мощност на двигателя

Директива 80/1269/ЕИО

 

A

(Когато производителят на превозното средство произвежда свой собствен двигател)

 

(Когато производителят на превозното средство използва двигател от друг производител)

Приемат се предоставените от производителя на двигателя данни от изпитване на стенд, при условие че системата за управление на двигателя е идентична (т.е. поне със същия електронен блок за управление).

Изпитването на изходната мощност може да се проведе на динамометричен стенд. Взема се предвид загубата на мощност в предаването.

41

Емисии (Евро IV и V) от тежки превозни средства

Директива 2005/55/ЕО

 

A

БД

По искане на производителя на превозното средство може да не се прилага.

41A

Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства/достъп до информация

Регламент (ЕО) № 595/2009

 

A

С изключение на набора от изисквания относно БД и достъпа до информация.

44A

Маси и размери

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 1230/2012

 

Б

По искане на производителя изпитването на потегляне по наклон при максимална маса на състава, описано в приложение 1, част А, точка 5.1. от Регламент (ЕС) № 1230/2012, може да не се прилага.

45A

Материали за безопасно остъкляване и тяхното монтиране на превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 43 на ИКЕ на ООН

а)

компоненти

X

б)

монтиране

Б

46

Гуми

Директива 92/23/ЕИО

компоненти

X

46A

Монтиране на гуми

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 458/2011

 

Б

Датите за постепенно прилагане са определените в член 13 от Регламент (ЕО) № 661/2009.

46Б

Пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета (клас C1)

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 30 на ИКЕ на ООН

компоненти

X

46Г

Шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне на гумите (класове C1, C2 и C3)

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 117 на ИКЕ на ООН

компоненти

X

46Д

Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние/система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 64 на ИКЕ на ООН

компоненти

X

монтиране на система за следене на налягането в гумите (ССНГ)

Б

Не е необходимо монтирането на ССНГ.

50A

Части на механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 55 на ИКЕ на ООН

а)

компоненти

X

б)

монтиране

Б

53A

Защита на пътниците в случай на челен удар

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 94 на ИКЕ на ООН

 

В

За превозните средства, оборудвани с предни въздушни възглавници, се прилагат изискванията на Правило № 94 на ИКЕ на ООН. Превозните средства, които не са оборудвани с въздушни възглавници, трябва да изпълняват изискванията на точка 14А от настоящата таблица.

54A

Защита на пътниците в случай на страничен удар

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 95 на ИКЕ на ООН

 

В

(прилага се от 1 ноември 2014 г.)

изпитване с модел на глава

Производителят предоставя на техническата служба съответна информация относно евентуалния удар на главата на манекена в конструкцията на превозното средство или в страничните стъкла, ако са направени от многослойно стъкло.

Когато вероятността от такъв удар е доказана, тогава се провежда частичното изпитване с използване на модел на глава, описано в точка 3.1. от приложение 8 към Правило № 95 на ИКЕ на ООН, като критерият, посочен в точка 5.2.1.1 от Правило № 95 на ИКЕ на ООН, трябва да бъде изпълнен.

Със съгласието на техническата служба процедурата на изпитване, описана в приложение 4 към Правило № 21 на ИКЕ на ООН, може да се използва като алтернатива на посоченото по-горе изпитване.

58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 78/2009

а)

технически изисквания, които се прилагат към превозното средство

Не се прилага.

б)

системи за предна защита

X

59

Възможност за рециклиране

Директива 2005/64/ЕО

 

Не се прилага.

Прилага се единствено член 7 относно повторната употреба на компоненти.

61

Климатични системи

Директива 2006/40/ЕО

 

A

Флуорираните парникови газове с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150, са разрешени до 31 декември 2016 г.

62.

Водородна система

Регламент (ЕС) № 79/2009

 

X

63.

Обща безопасност

Регламент (ЕС) № 661/2009

 

По искане на производителя може да бъде предоставено одобрение на типа по тази точка. Вж. бележка под линия (15) от таблицата за превозни средства, произвеждани в неограничени серии.

64

Индикатори за смяна на предавката

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 65/2012

 

Не се прилага.

67

Специални компоненти на моторните превозни средства с двигатели, работещи с втечнен нефтен газ (ВНГ), и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 67 на ИКЕ на ООН

а)

компоненти

X

б)

монтиране

A

68

Алармени системи на превозното средство (АСПС)

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 97 на ИКЕ на ООН

а)

компоненти

X

б)

монтиране

Б

69

Електробезопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 100 на ИКЕ на ООН

 

Б

70

Специални компоненти на моторните превозни средства с двигатели, работещи със сгъстен природен газ (СПГ), и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 110 на ИКЕ на ООН

а)

компоненти

X

б)

монтиране

A

Значение на буквите

X

Пълно прилагане на регулаторния акт.

а)

издава се сертификат за одобрение на типа;

б)

изпитванията и проверките се провеждат от техническата служба или производителя в съответствие с условията, определени в членове 41, 42 и 43;

в)

изготвя се протокол от изпитването в съответствие с разпоредбите на приложение V;

г)

гарантира се съответствие на производството (СП).

A

Прилагане на регулаторния акт, както следва:

а)

изпълняват се всички изисквания на регулаторния акт освен ако не е указано друго;

б)

не е необходим сертификат за одобрение на типа;

в)

изпитванията и проверките се провеждат от техническата служба или производителя в съответствие с условията, определени в членове 41, 42 и 43;

г)

изготвя се протокол от изпитването в съответствие с разпоредбите на приложение V;

д)

гарантира се СП.

Б

Прилагане на регулаторния акт, както следва:

Както в буква „А“, с изключение на това, че изпитванията и проверките могат да бъдат проведени от самия производител при съгласие на органа по одобряването на типа (т.е. условията, определени в членове 41, 42 и 43, не трябва да бъде изпълнени).

В

Прилагане на регулаторния акт, както следва:

а)

изпълняват се само техническите изисквания на регулаторния акт, независимо от наличните преходни разпоредби;

б)

не е необходим сертификат за одобрение на типа;

в)

изпитванията и проверките се провеждат от техническата служба или производителя (вж. определеното в буква „Б“);

г)

изготвя се протокол от изпитването в съответствие с разпоредбите на приложение V;

д)

гарантира се СП.

Г

Както е определено в букви „Б“ и „В“, с изключение на това, че е достатъчна декларация за съответствие, предоставена от производителя. Не е необходим протокол от изпитване.

Органът по одобряването на типа или техническата служба могат да изискват допълнителна информация за други доказателства, ако е необходимо.

Не се прилага

Регулаторният акт не се прилага. Може обаче да се наложи съответствие с една или повече специфични характеристики, включени в регулаторния акт.

Бележка:

Сериите от изменения на правилата на ИКЕ на ООН, които трябва да се използват, са изброени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 661/2009. Серии от изменения, приети впоследствие, се приемат като алтернатива.

Таблица 2

Превозни средства от категория N1  (20)

Предмет

Регулаторен акт

Специфични аспекти

Приложимост и специфични

изисквания

1

Допустимо ниво на шума

Директива 70/157/ЕИО

 

A

2

Емисии (Евро 5 и 6) от леки превозни средства/достъп до информация

Регламент (ЕО) № 715/2007

 

A

а)

БД

Превозното средство се оборудва със система за бордова диагностика (СБД), която изпълнява изискванията на член 4, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 692/2008 (СБД трябва да бъде така проектирана, че да записва поне неизправностите на системата за управление на двигателя).

Интерфейсът на СБД трябва да може да обменя данни с най-разпространените диагностични уреди.

б)

съответствие в експлоатация

Не се прилага.

в)

достъп до информация

Достатъчно е производителят да предоставя достъп до информация за ремонта и техническото обслужване по леснодостъпен и бърз начин.

3A

Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво)

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 34 на ИКЕ на ООН

а)

резервоари за течно гориво

Б

б)

монтиране в превозно средство

Б

4A

Място за монтиране и закрепване на задните регистрационни табели

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 1003/2010

 

Б

5A

Кормилна уредба

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 79 на ИКЕ на ООН

 

В

а)

механични системи

Прилагат се разпоредбите на точка 5 от Правило № 79.01 на ИКЕ на ООН.

Извършват се всички изпитвания, предписани в точка 6.2 от Правило № 79 на ИКЕ на ООН, и се прилагат изискванията на точка 6.1 от Правило № 79 на ИКЕ на ООН.

б)

сложни електронни системи за управление на превозното средство

Прилагат се всички изисквания на приложение 6 към Правило № 79 на ИКЕ на ООН.

Съответствието с тези изисквания може да бъде проверено само от компетентна техническа служба.

6A

Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 11 на ИКЕ на ООН

 

В

а)

общи изисквания (точка 5 от Правило № 11 на ИКЕ на ООН)

Прилагат се всички изисквания.

б)

експлоатационни характеристики (точка 6 от Правило № 11 на ИКЕ на ООН)

Прилагат се само изискванията на точка 6.1.5.4 и точка 6.3 относно ключалките на врати.

7A

Звукови предупредителни устройства и звукова сигнализация

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 28 на ИКЕ на ООН

а)

компоненти

X

б)

монтиране на превозно средство

Б

8A

Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 46 на ИКЕ на ООН

а)

компоненти

X

б)

монтиране на превозно средство

Б

9A

Спиране на превозни средства и ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 13 на ИКЕ на ООН

а)

изисквания за проектиране и изпитване

A

б)

електронно управление на стабилността

Не е необходимо монтирането на електронна система за управление на стабилността. Ако е монтирана, тя трябва да съответства на изискванията на Правило № 13 на ИКЕ на ООН.

Спиране на пътнически автомобили

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 13-H на ИКЕ на ООН

а)

изисквания за проектиране и изпитване

A

b)

електронна система за управление на стабилността и спирачен сервоусилвател

Не е необходимо монтирането на спирачен сервоусилвател и електронна система за управление на стабилността. Ако са монтирани, те трябва да съответстват на изискванията на Правило № 13-H на ИКЕ на ООН.

10A

Електромагнитна съвместимост

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 10 на ИКЕ на ООН

 

Б

13A

Защита на моторни превозни средства срещу неразрешено използване

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 116 на ИКЕ на ООН

 

A

14A

Защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 12 на ИКЕ на ООН

 

В

а)

изпитване на удар в преграда

Необходимо е изпитване.

б)

изпитване на блока на тялото на удар в кормилното колело

Не е необходимо, когато кормилното колело е оборудвано с въздушна възглавница.

в)

изпитване с модел на глава

Не е необходимо, когато кормилното колело е оборудвано с въздушна възглавница.

15A

Седалки, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 17 на ИКЕ на ООН

 

Б

17A

Достъп до превозното средство и маневреност

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 130/2012

 

Г

17Б

Оборудване за измерване на скоростта, в т.ч. и неговия монтаж

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 39 на ИКЕ на ООН

 

Б

18A

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 19/2011

 

Б

19A

Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване ISOFIX и горни лентови устройства за закрепване ISOFIX

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 14 на ИКЕ на ООН

 

Б

20A

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 48 на ИКЕ на ООН

 

Б

СДД се монтират на нов тип превозно средство в съответствие с член 2 от Директива 2008/89/ЕО.

21A

Светлоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 3 на ИКЕ на ООН

 

X

22A

Предни и задни габаритни светлини, стоп-светлини и светлини за обозначаване на най-външния габарит на моторни превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 7 на ИКЕ на ООН

 

X

22Б

Светлини за движение през деня за моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 87 на ИКЕ на ООН

 

X

22В

Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 91 на ИКЕ на ООН

 

X

23A

Пътепоказатели на моторни превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 6 на ИКЕ на ООН

 

X

24A

Осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 4 на ИКЕ на ООН

 

X

25A

Неразглобяеми фарове (SB) за моторни превозни средства, излъчващи асиметрична къса и/или дълга светлина по европейските стандарти

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 31 на ИКЕ на ООН

 

X

25Б

Нажежаеми лампи, предназначени за използване в одобрени осветители на моторните превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 37 на ИКЕ на ООН

 

X

25В

Фарове за моторни превозни средства, оборудвани с газоразрядни светлинни източници

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 98 на ИКЕ на ООН

 

X

25Г

Газоразрядни светлинни източници, предназначени за използване в одобрени газоразрядни лампови устройства на моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 99 на ИКЕ на ООН

 

X

25Д

Фарове за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина и/или дълга светлина, оборудвани с лампи с нажежаема спирала и/или светодиодни модули

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 112 на ИКЕ на ООН

 

X

25Е

Адаптиращи се системи предни светлини (АСПС) за моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 123 на ИКЕ на ООН

 

X

26A

Предни фарове за мъгла за моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 19 на ИКЕ на ООН

 

X

27A

Теглително-прикачно Устройство

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 1005/2010

 

Б

28A

Задни фарове за мъгла на моторни превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 38 на ИКЕ на ООН

 

X

29A

Фарове за заден ход на моторни превозни средства и техните ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 23 на ИКЕ на ООН

 

X

30A

Светлинно устройство за паркиране на моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 77 на ИКЕ на ООН

 

X

31A

Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване за деца и системи за обезопасяване за деца ISOFIX

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 16 на ИКЕ на ООН

а)

компоненти

X

б)

изисквания за монтиране

Б

33A

Местоположение и обозначение на органите за ръчно управление, сигналните лампи и показващите уреди

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 121 на ИКЕ на ООН

 

A

34A

Системи срещу обледяване и запотяване на предното стъкло

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 672/2010

 

Не се прилага.

Превозното средство се оборудва със съответна система срещу обледяване и запотяване на предното стъкло.

35A

Устройства за почистване и измиване на предното стъкло

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 1008/2010

 

Не се прилага.

Превозното средство се оборудва със съответно устройство за почистване и измиване на предното стъкло.

36A

Отоплителна система

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 122 на ИКЕ на ООН

 

В

Не е необходимо монтирането на отоплителна система.

а)

всички отоплителни системи

Прилагат се изискванията на точка 5.3 и точка 6 от Правило № 122 на ИКЕ на ООН.

б)

отоплителни системи, работещи с ВНГ

Прилагат се изискванията на приложение 8 към Правило № 122 на ИКЕ на ООН.

38

Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 25 на ИКЕ на ООН

 

X

40

Мощност на двигателя

Директива 80/1269/ЕИО

 

A

(Когато производителят на превозното средство произвежда свой собствен двигател)

 

(Когато производителят на превозното средство използва двигател от друг производител)

Приемат се предоставените от производителя на двигателя данни от изпитване на стенд, при условие че системата за управление на двигателя е идентична (т.е. поне със същия електронен блок за управление).

Изпитването на изходната мощност може да се проведе на динамометричен стенд. Взема се предвид загубата на мощност в предаването.

41

Емисии (Евро IV и V) от тежки превозни средства

Директива 2005/55/ЕО

 

A

БД

По искане на производителя на превозното средство може да не се прилага.

41A

Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства/достъп до информация

Регламент (ЕО) № 595/2009

 

A

С изключение на набора от изисквания относно БД и достъпа до информация.

43A

Системи срещу пръски

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 109/2011

 

Б

45A

Материали за безопасно остъкляване и тяхното монтиране на превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 43 на ИКЕ на ООН

а)

компоненти

X

б)

монтиране

Б

46

Гуми

Директива 92/23/ЕИО

компоненти

X

46A

Монтиране на гуми

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 458/2011

 

Б

Датите за постепенно прилагане са определените в член 13 от Регламент (ЕО) № 661/2009.

46Б

Пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета (клас C1)

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 30 на ИКЕ на ООН

компоненти

X

46В

Пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета (класове C2 и C3)

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 54 на ИКЕ на ООН

компоненти

X

46Г

Шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне на гумите (класове C1, C2 и C3)

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 117 на ИКЕ на ООН

компоненти

X

46Д

Резервен комплект за временно ползване, гуми за движение в спукано състояние/система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 64 на ИКЕ на ООН

компоненти

X

монтиране на система за следене на налягането в гумите

Б

Не е необходимо монтирането на ССНГ.

48

Маси и размери

Директива 97/27/ЕО

 

Б

48A

Маси и размери

Регламент (ЕО) № 661/2009

Регламент (ЕС) № 1230/2012

 

Б

изпитването на потегляне по наклон при максимална маса на състава

По искане на производителя изпитването на потегляне по наклон при максимална маса на състава, описано в приложение 1, част А, точка 5.1 от Регламент (ЕС) № 1230/2012, може да не се прилага.

49A

Товарни превозни средства по отношение на техните външни издатини пред задния панел на кабината

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 61 на ИКЕ на ООН

 

В

а)

общи спецификации

Прилагат се изискванията на точка 5 от Правило № 61 на ИКЕ на ООН.

б)

особени спецификации

Прилагат се изискванията на точка 6 от Правило № 61 на ИКЕ на ООН.

50A

Части на механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 55 на ИКЕ на ООН

а)

компоненти

X

б)

монтиране

Б

54A

Защита на пътниците в случай на страничен удар

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 95 на ИКЕ на ООН

В

В

изпитване с модел на глава

Производителят предоставя на техническата служба съответна информация относно евентуалния удар на главата на манекена в конструкцията на превозното средство или на страничните стъкла, ако са направени от многослойно стъкло.

Когато вероятността от такъв удар е доказана, тогава се провежда частичното изпитване с използване на модел на глава, описано в точка 3.1 от приложение 8 към Правило № 95 на ИКЕ на ООН, като критерият, посочен в точка 5.2.1.1 от Правило № 95 на ИКЕ на ООН, трябва да бъде изпълнен.

Със съгласието на техническата служба процедурата на изпитване, описана в приложение 4 към Правило № 21 на ИКЕ на ООН, може да се използва като алтернатива на посоченото по-горе изпитване.

56

Превозни средства за превоз на опасни товари

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 105 на ИКЕ на ООН

 

A

58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 78/2009

а)

технически изисквания, които се прилагат към превозно средство

Не се прилага.

б)

системи за предна защита

X

59

Възможност за рециклиране

Директива 2005/64/ЕО

 

Не се прилага.

Прилага се единствено член 7 относно повторната употреба на компоненти.

61

Климатични системи

Директива 2006/40/ЕО

 

Б

Флуорираните парникови газове с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150, са разрешени до 31 декември 2016 г.

62

Водородна система

Регламент (ЕС) № 79/2009

 

X

63

Обща безопасност

Регламент (ЕС) № 661/2009

 

По искане на производителя може да бъде предоставено одобрение на типа по тази точка. Вж. бележка под линия (15) от таблицата за превозни средства, произвеждани в неограничени серии.

67

Специални компоненти на моторните превозни средства с двигатели, работещи с втечнен нефтен газ (ВНГ), и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 67 на ИКЕ на ООН

а)

компоненти

X

б)

монтиране

A

68

Алармени системи на превозното средство (АСПС)

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 97 на ИКЕ на ООН

а)

компоненти

X

б)

монтиране

Б

69

Електробезопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 100 на ИКЕ на ООН

 

Б

70

Специални компоненти на моторните превозни средства с двигатели, работещи със сгъстен природен газ (СПГ), и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009

Правило № 110 на ИКЕ на ООН

а)

компоненти

X

б)

монтиране

A“

(2)

Приложение XII, част А се изменя, както следва:

a)

в раздел 1 четвъртият ред в таблицата се заменя със следното:

„N1

1 000“

б)

раздел 2 се изменя, както следва:

i)

вторият ред в таблицата се заменя със следното:

„M1

100“

ii)

четвъртият ред в таблицата се заменя със следното:

„N1

500 до 31 октомври 2016 г.

250 от 1 ноември 2016 г.“


(1)  За превозни средства с референтна маса, ненадвишаваща 2 610 kg. По искане на производителя може да се прилага и за превозни средства с референтна маса, ненадвишаваща 2 840 kg.

(2)  В случай на превозни средства, оборудвани с уредба, работеща с втечнен нефтен газ (ВНГ) или сгъстен природен газ (СПГ), е необходимо одобрение на тип превозно средство в съответствие с Правило № 67 на ИКЕ на ООН или Правило № 110 на ИКЕ на ООН.

(3)  Монтирането на електронна система за управление на стабилността се изисква в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 661/2009. Следователно изискванията, посочени в приложение 21 към Правило № 13 на ИКЕ на ООН, трябва да се спазват за целите на ЕО одобрение на типа на новите типове превозни средства, както и за регистрацията, продажбата и въвеждането в експлоатация на нови превозни средства. Вместо датите на прилагане, посочени в Правило № 13 на ИКЕ на ООН, се прилагат датите, посочени в член 13 от Регламент (ЕО) № 661/2009.

(4)  Монтирането на електронна система за управление на стабилността се изисква в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 661/2009. Следователно изискванията, посочени в приложение 9, част А от Правило № 13-H на ИКЕ на ООН, трябва да се спазват за целите на ЕО одобрение на типа на новите типове превозни средства, както и за регистрацията, продажбата и въвеждането в експлоатация на нови превозни средства. Вместо датите на прилагане, посочени в Правило № 13-H на ИКЕ на ООН, се прилагат датите, посочени в член 13 от Регламент (ЕО) № 661/2009.

(5)  

(4A)

Ако е монтирано, защитното устройство трябва да изпълнява изискванията на Правило № 18 на ИКЕ на ООН.

(6)  

()

Посоченият регламент се прилага за седалките, които не попадат в обхвата на Правило № 80 на ИКЕ на ООН.

(7)  Превозните средства от тази категория трябва да бъдат оборудвани със съответно устройство срещу обледяване и запотяване на предното стъкло.

(8)  Превозните средства от тази категория следва да бъдат оборудвани със съответни устройства за измиване и почистване на предното стъкло.

(9)  В случай на превозни средства, оборудвани с електрическо силово предаване, е необходимо одобрение на тип превозно средство в съответствие с Правило № 85 на ИКЕ на ООН.

(10)  За превозни средства с референтна маса над 2 610 kg и за които не е използвана възможността по бележка (1)

(11)  За превозни средства с референтна маса над 2 610 kg без одобрение на типа (по искане на производителя и при положение че референтната им маса не надвишава 2 840 kg), съгласно Регламент ЕО № 715/2007.

За други варианти — вж. член 2 от Регламент (ЕО) № 595/2009.

(12)  

(9A)

Прилага се само когато на тези превозни средства е монтирано оборудване, обхванато от Правило № 64 на ИКЕ на ООН. Система за следене на налягането в гумите за превозни средства от категория M1 се прилага задължително в съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 661/2009.

(13)  Прилага се само за превозни средства, оборудвани с теглително-прикачно устройство (устройства).

(14)  Прилага за превозни средства с технически максимално допустима маса в натоварено състояние, ненадвишаваща 2,5 t.

(15)  Прилага се само за превозни средства, при които „Референтната точка на седене“ (точка „R“) на най-ниската седалка е на не повече от 700 mm над земята.

(16)  Прилага се само когато производителят подаде заявление за одобрение на тип превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари.

(17)  Прилага се само за превозни средства от категория N1, клас I, както е описано в първата таблица в точка 5.3.1.4 от приложение I към Директива 70/220/ЕИО.

(18)  По искане на производителя одобрение на типа може да бъде предоставено по тази точка като алтернатива на получаване на одобрения на типа по точки: 3A, 3Б, 4A, 5A, 6A, 6Б, 7A, 8A, 9A, 9Б, 10A, 12A, 13A, 13Б, 14A, 15A, 15Б, 16A, 17A, 17Б, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22Б, 22В, 23A, 24A, 25A, 25Б, 25В, 25Г, 25Д, 25Е, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46Б, 46В, 46Г, 46Д, 47A, 48A, 49A, 50A, 50Б, 51A, 52A, 52Б, 53A, 54A, 56A, 57A и 64—70.“

(19)  Обяснителните бележки, отнасящи се до част I от приложение IV, се прилагат също така към таблица 1.

(20)  Обяснителните бележки, отнасящи се до част I от приложение IV, се прилагат също така към таблица 2. Буквите в таблица 2 имат същото значение, както в таблица 1.


21.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 353/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1230/2012 НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2012 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията за одобрение на типа по отношение на масите и размерите на моторните превозни средства и техните ремаркета и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) от него,

като взе предвид Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (2), и по-специално член 39, параграфи 2, 3 и 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 661/2009 е отделен регламент за целите на одобрението на типа, предвидено в Директива 2007/46/ЕО.

(2)

С Регламент (ЕО) № 661/2009 се отменят Директива 92/21/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно масите и размерите на моторните превозни средства от категория M1  (3) и Директива 97/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 1997 г. относно масите и размерите на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета и за изменение на Директива 70/156/ЕИО (4). Изискванията към масите и размерите на моторните превозни средства и техните ремаркета, определени в посочените директиви, следва да се включат в настоящия регламент, а при необходимост — да се изменят, за да се адаптират към развитието на техническите и научните познания.

(3)

С Регламент (ЕО) № 661/2009 са определени основните разпоредби относно изискванията за одобрение на типа на моторните превозни средства и техните ремаркета по отношение на масите и размерите им. Поради това е необходимо също така да се определят специфичните процедури, изпитвания и изисквания за това одобрение на типа.

(4)

В Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 г. относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (5) са установени определени допустими максимални размери в националния и международния трафик в държавите членки. Поради това за целите на конструирането на превозните средства е важно да се вземат предвид размерите, които вече са хармонизирани в Съюза, за да се насърчи и гарантира свободното движение на стоки.

(5)

С Директива 97/27/ЕО се даде възможност на държавите членки да издават ЕО одобрение на типа за превозните средства с външни размери, които не отговарят на допустимите максимални размери, предвидени в същата директива. С нея също така се даде възможност на държавите членки да отказват регистрация на превозните средства, за които е било издадено ЕО одобрение на типа, когато външните размери не отговарят на изискванията съгласно тяхното национално законодателство. Важно е да се запази възможността за издаване при определени условия на одобрение на типа на превозни средства, които надвишават допустимите гранични стойности, когато се докаже, че това е в интерес на пътния трафик и околната среда в държавите членки, където пътната инфраструктура позволява одобрението на такива превозни средства. По тази причина следва да се гарантира възможността за одобрение на такива превозни средства в рамките на схеми за одобрение на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии, или в рамките на схеми за индивидуално одобрение, при условие че броят на превозните средства, които могат да се ползват от дерогация съгласно член 23 от Директива 2007/46/ЕО по отношение на допустимите максимални размери, се ограничава до този, който е необходим за целите на настоящия регламент. Поради това приложение XII към Директива 2007/46/ЕО следва съответно да се измени, за да се включат тези ограничения по отношение на броя.

(6)

В Директива 96/53/ЕО са определени допустимите максимални маси, които са приложими само при международен трафик. Посочената директива обаче дава възможност на държавите членки да продължават да прилагат националното си законодателство по отношение на националния трафик. Вследствие на това, за целите на движението в държавите членки не изглежда, че хармонизирането на технически допустимата максимална маса с товар и технически допустимата максимална маса на осите или група оси е осъществимо в краткосрочен план. Независимо от това, поради съществуването на нехармонизирани правила във връзка с изграждането на пътната инфраструктура е целесъобразно да се изисква от държавите членки да определят регистрационните/експлоатационните допустими максимални маси за превозните средства, които са разрешени за националния или международния трафик съгласно Директива 96/53/ЕО, и да установят процедура за определянето на тези маси.

(7)

С оглед на опита, придобит при прилагането на законодателството на Съюза относно масите и размерите на превозните средства, е необходимо да се осигурят ясно определени понятия. Някои от тези понятия вече са определени в директиви 97/27/ЕО и 92/21/ЕИО. С оглед на съгласуваността е целесъобразно да се включат тези определения в настоящия регламент и ако е необходимо — да се адаптират към развитието на техническите и научните познания.

(8)

Предвид на това, че определението на действителната маса на отделно превозно средство е включено в настоящия регламент, и за да се избегне объркване при попълване на сертификата за съответствие, е необходимо съответно да се измени приложение IХ към Директива 2007/46/ЕО.

(9)

Тъй като в Бялата книга „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (6) се подчерта необходимостта от подобряване на аеродинамичните показатели на пътните превозни средства и тъй като научните изследвания показаха, че разходът на гориво на моторните превозни средства, а оттам — и емисиите на CO2, могат значително да се намалят чрез монтиране на аеродинамични устройства на превозните средства, е важно да се даде възможност за оборудването на превозните средства с такива устройства. Предвид на това, че аеродинамичните устройства се състоят от допълнителни елементи, които поради конструкцията си се издават извън най-външната задна или странична част на превозните средства, те следва да се включат в списъка на устройствата и оборудването, които не се вземат предвид при определяне на външните размери. От основно значение обаче е да се ограничи тяхното издаване отзад и отстрани на превозното средство по такъв начин, че да няма отражение върху безопасността по пътищата и върху възможността за интермодален транспорт. Поради това необходимите технически изисквания следва да се установят в настоящия регламент.

(10)

Софтуерът, с който разполагаме понастоящем, позволява използването на методи за виртуално изпитване на базата на компютърни техники. С оглед на това, че тези техники дават възможност за по-лесно изпитване при по-голяма ефективност на разходите, е целесъобразно да се предвиди възможността за използването им при проверката дали дадено превозно средство може да завива във всяка посока по кръгова траектория от 360° и при измерването на максималната описвана повърхност върху пътя при завиване на превозното средство в рамките на тази траектория. Поради това е също така необходимо да се добави настоящият регламент към списъка на регулаторните актове, включен в приложение ХVI към Директива 2007/46/ЕО.

(11)

За да се гарантира доброто функциониране на системата за одобрение на типа, е целесъобразно да се актуализират приложенията към Директива 2007/46/ЕО.

(12)

Поради това приложения I, III, IX, ХII и ХVI към Директива 2007/46/ЕО следва да бъдат съответно изменени. Тъй като разпоредбите на приложение ХII са достатъчно подробни и не налагат по-нататъшни мерки за транспониране от страна на държавите членки, е целесъобразно те да се заменят с регламент в съответствие с член 39, параграф 8 от Директива 2007/46/ЕО.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Техническия комитет по моторните превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се определят изискванията за ЕО одобрение на типа на моторните превозни средства и техните ремаркета по отношение на масите и размерите им.

2.   Настоящият регламент се прилага за некомплектувани, комплектувани и напълно комплектувани превозни средства от категории M, N и O.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, установени в Директива 2007/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 661/2009, за целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

тип превозно средство“ са превозните средства, спадащи към група, която е определена в част Б от приложение II към Директива 2007/46/ЕО;

2)

стандартно оборудване“ е базовата конфигурация на превозно средство, оборудвано с всички елементи, изисквани съгласно регулаторните актове по приложения IV и ХI към Директива 2007/46/ЕО, включително всички елементи, монтирани без да се налага установяването на допълнителни спецификации по отношение на конфигурацията или оборудването;

3)

незадължително оборудване“ са всички елементи с възможност за поръчване от клиента, които не са включени в стандартното оборудване и които се монтират на превозното средство на отговорността на производителя;

4)

маса в готовност за движение

а)

в случай на моторно превозно средство е:

масата на превозното средство с резервоара(ите) си за гориво, напълнен най-малко до 90 % от капацитета си, включително масата на водача, горивото и течностите, като превозното средство е с монтирано стандартно оборудване съгласно спецификациите на производителя, и масата на каросерията, кабината, теглително-прикачното устройство, резервното(ите) колело(а) и инструментите, ако моторното превозно средство е оборудвано с тях;

б)

в случай на ремарке е:

масата на превозното средство, включително горивото и течностите, с монтирано стандартно оборудване съгласно спецификациите на производителя, и масата на каросерията, допълнителното(ите) теглително-прикачно(и) устройство(а), резервното(ите) колело(а) и инструментите, ако моторното превозно средство е оборудвано с тях;

5)

маса на незадължителното оборудване“ е масата на оборудването, което може да се монтира на превозното средство в допълнение към стандартното оборудване съгласно спецификациите на производителя;

6)

действителна маса на превозното средство“ е масата в готовност за движение плюс масата на незадължителното оборудване, монтирано на съответното превозно средство;

7)

технически допустима максимална маса с товар (М)“ е максималната маса на превозно средство, базирана на неговата конструкция и експлоатационните му характеристики; технически допустимата маса с товар на ремарке или полуремарке включва статичното натоварване, предавано на теглещото превозно средство, когато е прикачено;

8)

технически допустима максимална маса с товар на състав от превозни средства (МС)“ е пълната маса на състав от превозни средства, включващ моторното превозно средство и неговото ремарке или ремаркета, базирана на неговата конструкция и експлоатационните му характеристики, или е пълната маса на състав от превозни средства, включващ влекач и полуремарке;

9)

технически допустима максимална теглена маса (TM)“ е максималната маса на едно или повече ремаркета, които могат да се прикачат към теглещо превозно средство, и съответства на общото натоварване, което колелата на ос или група оси на ремаркето, прикачено към теглещото превозно средство, предават на пътя;

10)

ос“ е общата ос на въртене на две или повече колела, независимо дали е задвижвана от двигател, или е свободно въртяща, и независимо дали е в една или повече части, разположени в една и съща равнина, която е перпендикулярна на надлъжната осова линия на превозното средство;

11)

група оси“ са няколко оси с разстояние помежду им, ограничено до едно от разстоянията между осите, посочени като разстояние „d“ в приложение I към Директива 96/53/ЕО, и които си взаимодействат поради специфичната конструкция на окачването;

12)

единична ос“ е ос, която не може да се счита за част от група оси;

13)

технически допустима максимална маса на оста (m)“ е масата, съответстваща на допустимото максимално вертикално статично натоварване, предавано на пътя от колелата на оста, в зависимост от конструкцията на оста и превозното средство и техните експлоатационни характеристики;

14)

технически допустима максимална маса на група оси (μ)“ е масата, съответстваща на допустимото максимално вертикално статично натоварване, предавано на пътя от колелата на групата оси, в зависимост от конструкцията на групата оси и превозното средство и техните експлоатационни характеристики;

15)

теглително-прикачно устройство“ е механично устройство, включително частите, определени в точки 2.1 — 2.6 от Правило 55 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) „Единни предписания относно одобрение на части на механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства“ (7), и късо теглително-прикачно устройство, определено в точка 2.1.1 от Правило № 102 на ИКЕ на ООН „Единни разпоредби относно одобряването на: I. Късо теглително-прикачно устройство (КТПУ) II. Превозни средства по отношение на монтирането на одобрен тип КТПУ (8);

16)

точка на прикачване“ е центърът на захващане на теглително-прикачното устройство, монтирано към тегленото превозно средство, в теглително-прикачното устройство, монтирано към съответното теглещо превозно средство;

17)

маса на теглително-прикачното устройство“ е масата на самото теглително-прикачно устройство и на частите, необходими за прикачването му към превозното средство;

18)

технически допустима максимална маса в точката на прикачване“:

а)

в случай на теглещи превозни средства е масата, съответстваща на допустимото максимално вертикално статично натоварване в точката на прикачване (стойност „S“ или „U“) на съответното теглещо превозно средство в зависимост от конструкцията на теглително-прикачното устройство и теглещото превозно средство;

б)

в случай на полуремаркета, ремаркета с централна ос и ремаркета с твърд теглич е масата, съответстваща на допустимото максимално статично вертикално натоварване (стойност „S“ или „U“), предавано от ремаркето на теглещото превозно средство в точката на прикачване в зависимост от конструкцията на теглително-прикачното устройство и ремаркето;

19)

маса на пътниците“ е стандартна маса в зависимост от категорията превозно средство, умножена по броя на местата за сядане, включително местата за сядане за членовете на екипажа и броя на местата за правостоящи пътници, но без водача;

20)

маса на водача“ е маса 75 kg в базовата точка на седалката на водача;

21)

маса на товара“ e разликата между технически допустимата максимална маса с товар и масата в готовност за движение, увеличена с масата на пътниците и масата на незадължителното оборудване;

22)

дължина“ е размерът, определен в точки 6.1.1, 6.1.2 и 6.1.3 от стандарт ISO 612:1978; това определение се прилага и към съчленени превозни средства от две или повече секции;

23)

широчина“ е размерът, определен в точка 6.2 от стандарт ISO 612:1978;

24)

височина“ е размерът, определен в точка 6.3 от стандарт ISO 612:1978;

25)

колесна база“ е:

а)

размерът, посочен в точка 6.4.1 от стандарт ISO 612:1978;

б)

за ремаркета с централна ос, които имат една ос — хоризонталното разстояние между вертикалната ос на теглително-прикачното устройство и центъра на оста;

в)

за ремаркета с централна ос, които имат повече от една ос — хоризонталното разстояние между вертикалната ос на теглително-прикачното устройство и центъра на първата ос;

26)

разстояние между осите“ е разстоянието между две последователни оси, определено в точка 6.4 от стандарт 612:1978, в случай на превозни средства с повече от две оси; ако превозното средство има само две оси или в случай на полуремаркета, ремаркета с теглич и ремаркета с твърд теглич, разстоянието, посочено в точка 6.4.2 от стандарт ISO 612:1978, има значението на „колесна база“, както е определено в точка 25;

27)

колея“ е разстоянието, определено в точка 6.5 от стандарт ISO 612:1978;

28)

надвес на седлото“ е разстоянието, определено в точка 6.19.2 от стандарт ISO 612: 1978, като се взема предвид бележката по точка 6.19 от същия стандарт;

29)

преден монтажен радиус на полуремарке“ е хоризонталното разстояние между оста на централния болт и всяка точка в предната част на полуремаркето;

30)

преден надвес“ е хоризонталното разстояние между вертикалната равнина, която минава през първата ос или оста на централния болт в случай на полуремарке, и най-предната точка на превозното средство;

31)

заден надвес“ е хоризонталното разстояние между вертикалната равнина, която минава през последната задна ос и най-задната точка на превозното средство; ако превозното средство е с теглително-прикачно устройство, което не е демонтируемо — най-задната точка на превозното средство е точката на прикачване;

32)

дължина на товарната площ“ е разстоянието от най-предната вътрешна точка до най-задната вътрешна точка на товарната площ, измерено хоризонтално в надлъжната равнина на превозното средство;

33)

описвана повърхност върху пътя при завиване“ е разстоянието между действителната крайна точка, достигната от задната край на превозно средство при завиване в условията, определени в част Б, раздел 7 или част В, раздел 6 от приложение I към настоящия регламент;

34)

устройство за повдигане на осите“ е устройство, което е монтирано към превозното средство с цел повдигане на оста от опорната равнина и свалянето ѝ на опорната равнина;

35)

повдигаща ос“ е ос, която може да се повдига или сваля от нормалното си положение с помощта на устройство за повдигане на осите;

36)

натоварваща ос“ е ос, чието натоварване може да бъде променяно, без това да изисква повдигането ѝ с устройство за повдигане на осите;

37)

пневматично окачване“ е окачваща система, при която най-малко 75 % от пружинния ефект се причинява от въздушно налягане;

38)

клас на градски или туристически автобус“ е съвкупността от превозните средства, определени в точки 2.1.1 и 2.1.2 от Правило № 107 на ИКЕ на ООН „Единни изисквания относно одобрението на превозни средства от категория M2 или M3 по отношение на тяхната обща конструкция“ (9);

39)

съчленено превозно средство“ е превозно средство от категория M2 или M3, както е определено в точка 2.1.3 от Правило № 107 на ИКЕ на ООН;

40)

неделим товар“ е товар, който не може да се дели на две и повече части с оглед да бъде превозен, тъй като това деление би довело до излишни разходи или би породило риск от нанасяне на повреди, и който поради своята маса или размери не може да бъде превозван от превозно средство, чиято маса и размери отговарят на допустимите максимални маси и размери, приложими в съответната държава членка.

Член 3

Задължения на производителите

1.   За всяка версия в рамките на тип превозно средство и независимо от степента на комплектуване на превозното средство производителят определя следните маси:

а)

технически допустимата максимална маса с товар;

б)

технически допустимата максимална маса с товар на състав от превозни средства;

в)

технически допустимата максимална теглена маса;

г)

технически допустимата максимална маса на осите или технически допустимата максимална маса на група оси;

д)

технически допустимата максимална маса в точката(ите) на прикачване, като се вземат предвид техническите характеристики на теглително-прикачните устройства, които са монтирани или могат да се монтират върху превозното средство.

2.   При определяне на масите по параграф 1 производителят взема предвид най-добрите инженерни практики и налични технически познания, за да се сведат до минимум рисковете от механична неизправност, и особено тези, които се дължат на умората на материалите, и за да се избегнат щетите върху пътната инфраструктура.

3.   При определянето на посочените в параграф 1 маси производителят взема предвид максималната конструктивна скорост на превозното средство.

Когато превозното средство е оборудвано от производителя с устройство за ограничаване на скоростта, максималната конструктивна скорост е действителната скорост, за която дава възможност устройството за ограничаване на скоростта.

4.   При определяне на масите по параграф 1 производителят не налага ограничения при използването на превозното средство освен тези във връзка с капацитета на гумите, които могат да се регулират спрямо конструктивната скорост съгласно Правило № 54 на ИКЕ на ООН „Единни разпоредби за одобрение на пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета“ (10) и раздел 5 от приложение II към Регламент (ЕС) № 458/2011 на Комисията (11).

5.   За некомплектувани превозни средства, включително и превозните средства с шаси с кабина, които изискват допълнителен етап на комплектуване, производителят представя цялата съответна информация на производителите от следващия етап, за да могат да продължат да се съблюдават изискванията по настоящия регламент.

За целите на първа алинея производителят посочва местоположението на центъра на тежестта на масата, съответстваща на сумата от натоварванията.

6.   Некомлектуваните превозни средства от категории M2, M3, N2 и N3, които не са оборудвани с каросерия, се проектират така, че да дават възможност на производителите от следващия етап да изпълняват изискванията по част Б, раздели 7 и 8 и част В, раздели 6 и 7 от приложение I.

Член 4

Разпоредби за ЕО одобрението на типа за тип превозно средство по отношение на масите и размерите му

1.   Производителят или негов представител подават до органа по одобряването на типа заявление за ЕО одобрение на типа за тип превозно средство по отношение на масите и размерите му.

2.   Заявлението се изготвя в съответствие с образеца на информационен документ, установен в част А от приложение V.

3.   За изчисленията във връзка с разпределението на масата и за всяка техническа конфигурация в рамките на типа превозно средство, както е определен от стойностите по съответните точки в приложение V, производителят представя на органа по одобряването на типа информацията, необходима за установяване на следните маси:

а)

технически допустимата максимална маса с товар;

б)

технически допустимата максимална маса на осите или група оси;

в)

технически допустимата максимална теглена маса;

г)

технически допустимата максимална маса в точката(ите) на прикачване;

д)

технически допустимата максимална маса с товар на състав от превозни средства.

Информацията се представя в таблична или всякаква друга подходяща форма след съгласуване с органа по одобряването на типа.

4.   Когато незадължителното оборудване има значително отражение върху масите и размерите на превозното средство, производителят съобщава на техническата служба разположението, масата и геометричното положение на центъра на тежестта спрямо осите на незадължителното оборудване, което може да се монтира на превозното средство.

5.   Чрез дерогация от параграф 4, когато незадължителното оборудване е съставено от няколко части, разположени на различни места в превозното средство, производителят може да съобщи на техническата служба единствено разпределението на масата на незадължителното оборудване върху осите.

6.   За групи оси производителят посочва разпределението между осите на общата маса, приложена върху групата.

Ако е необходимо, производителят посочва формулата за разпределението или представя съответните диаграми за разпределението.

7.   Ако органът по одобряването на типа или техническата служба счете за необходимо, може да изиска от производителя да представи за проверка превозно средство, представително за одобрявания тип.

8.   Производителят на превозното средство може да подаде пред органа по одобряването на типа заявление за признаване на окачване за еквивалентно на пневматично окачване.

Органът по одобряването на типа признава окачване за еквивалентно на пневматично окачване, когато са изпълнени изискванията по приложение III.

Когато техническата служба е признала еквивалентността, тя издава протокол от изпитване. Органът по одобряването на типа прилага към сертификата за ЕО одобрение на типа протокола от изпитването и техническо описание на окачването.

9.   Когато са изпълнени изискванията по приложения I — IV към настоящия регламент, органът по одобряването издава одобрение на типа в съответствие със системата за номериране, установена в приложение VII към Директива 2007/46/ЕО.

Съответната държава членка не може да предоставя същия номер на друг тип превозно средство.

10.   За целите на параграф 9 органът по одобряването на типа издава сертификат за ЕО одобрение на типа в съответствие с образеца по част Б от приложение V.

11.   Допустимите отклонения по допълнение 2 към приложение I се прилагат за целите на член 12, параграф 2 от Директива 2007/46/ЕО.

Член 5

Регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси

1.   За целите на регистрацията и пускането в движение на превозни средства, чийто тип е одобрен съгласно настоящия регламент, националните органи определят за всеки вариант и версия в рамките на типа превозно средство всички долупосочени маси, които са разрешени за националния или международния трафик в съответствие с Директива 96/53/ЕО:

а)

регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса с товар;

б)

регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на оста (осите);

в)

регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на групата оси;

г)

регистрационна/експлоатационна допустима максимална теглена маса;

д)

регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса с товар на състав от превозни средства.

Националните органи установяват процедурата за определяне на посочените в първа алинея регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси. Те определят компетентния орган, оправомощен за определяне на тези маси, и уточняват информацията, която трябва да му се представя.

2.   Регистрационните/експлоатационните допустими максимални маси, определени съгласно процедурата по параграф 1, не могат да надвишават максималните маси по член 3, параграф 1.

3.   Компетентният орган обсъжда с производителя разпределението на масата върху осите или групите оси, за да се гарантира правилното функциониране на системите на превозното средство, по-конкретно спирачната и кормилната уредба.

4.   При определяне на регистрационните/експлоатационните допустими максимални маси националните органи предприемат необходимото, за да се продължи спазването на изискванията на регулаторните актове по приложения IV и XI към Директива 2007/46/ЕО.

5.   Когато националните органи заключат, че изискванията на някой от регулаторните актове по приложения IV и XI към Директива 2007/46/ЕО, с изключение на настоящия регламент, не се спазват повече, те изискват провеждането на нови изпитвания и издаването на ново одобрение на типа или изменение от страна на органа по одобряването на типа, който е издал първоначалното одобрение на типа съгласно съответния регулаторен акт.

Член 6

Дерогации

1.   Без да се засяга член 4, параграф 3 от Директива 96/53/ЕО, ЕО одобрение на типа може да се издаде за предназначени за превоз на неделими товари превозни средства с размери, които надвишават размерите съгласно настоящия регламент. В този случай в сертификата за одобрение на типа и сертификата за съответствие ясно се посочва, че превозното средство е предназначено единствено за превоз на неделими товари.

2.   Държавите членки могат да издават одобрения съгласно членове 23 и 24 от Директива 2007/46/ЕО за превозни средства с размери, надвишаващи допустимите максимални размери по точки 1.1 от части Б, В и Г от приложение I към настоящия регламент.

Към одобренията на типа по член 23 от Директива 2007/46/ЕО се прилагат количествените ограничения по част А, раздел 3 от приложение ХII към посочената директива.

Член 7

Преходни разпоредби

1.   Националните органи разрешават продажбата и пускането в движение на превозни средства от тип, одобрен преди датата, посочена в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 661/2009, и продължават да издават изменения на одобренията, издадени съгласно директиви 92/21/ЕИО и 97/27/ЕО.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 ЕО одобренията на типа, издадени съгласно член 7 от Директива 97/27/ЕО, не са повече валидни считано от датата по член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 661/2009.

Държавите членки обаче могат да регистрират и разрешават продажбата или пускането в движение на превозни средства, излезли от серийно производство и чието ЕО одобрение на типа повече не е валидно, когато производителят формулира искане за целта съгласно член 27 от Директива 2007/46/ЕО.

3.   От 10 януари 2014 г. производителите издават сертификати за съответствие, които отговарят на разпоредбите на настоящия регламент.

До 9 януари 2014 г. те посочват действителната маса на превозното средство в точка 52 от сертификата за съответствие, освен ако тя е посочена в някоя от другите точки в сертификата за съответствие.

Член 8

Изменения на Директива 2007/46/ЕО

Приложения I, III, IX и XVI към Директива 2007/46/ЕО се изменят в съответствие с приложение VI към настоящия регламент.

Приложение XII към Директива 2007/46/ЕО се заменя с приложение VII към настоящия регламент.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за новите типове превозни средства, чието одобрение на типа е издадено след 1 ноември 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 129, 14.5.1992 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 233, 25.8.1997 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 59.

(6)  COM(2011)144.

(7)  ОВ L 227, 28.8.2010 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 351, 20.12.2008 г., стр. 44.

(9)  ОВ L 255, 29.9.2010 г., стр. 1.

(10)