ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.350.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 350

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
20 декември 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1231/2012 на Съвета от 17 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 7/2010 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1232/2012 на Съвета от 17 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1344/2011 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански, рибни и промишлени продукти

8

 

*

Регламент (ЕС) № 1233/2012 на Комисията от 17 декември 2012 година за забрана на риболова на морски лисици във води на ЕС от зона VIId от страна на плавателни съдове под флага на Нидерландия

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1234/2012 на Комисията от 19 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 468/2010 за съставяне на списък на ЕС на корабите, извършващи незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов

38

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1235/2012 на Комисията от 19 декември 2012 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход ( 1 )

44

 

*

Регламент (ЕС) № 1236/2012 на Комисията от 19 декември 2012 година за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 на Съвета върху вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република чрез внос на някои леко модифицирани видове жици от молибден, съдържащи тегловно 97 % или повече, но по-малко от 99,95 % молибден, с произход от Китайската народна република, и въвеждане на регистрационен режим за този внос

51

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1237/2012 на Комисията от 19 декември 2012 година за одобряване на активното вещество Zucchini Yellow Mosaic Virus — слаб щам, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

55

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2012 на Комисията от 19 декември 2012 година за одобряване на активното вещество Trichoderma asperellum (щам T34) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

59

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2012 на Комисията от 19 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 543/2008 относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици

63

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1240/2012 на Комисията от 19 декември 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

67

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/799/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2012 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел II – Съвет

69

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел II – Съвет

71

 

 

2012/800/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2012 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2010 година

76

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2010 година

77

 

 

2012/801/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2012 година относно приключването на сметките на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2010 година

81

 

 

2012/802/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2012 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2010 година

82

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2010 година

84

 

 

2012/803/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2012 година относно приключването на сметките на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2010 година

88

 

 

2012/804/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2012 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2010 година

89

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2010 година

91

 

 

2012/805/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2012 година относно приключването на сметките на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2010 година

95

 

 

2012/806/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 17 декември 2012 година за изменение на Решение 2007/767/ЕО по отношение на дерогацията от правилата за произход, определени с Решение 2001/822/ЕО на Съвета, във връзка с някои рибни продукти, внасяни от Фолкландските острови (нотифицирано под номер C(2012) 9408)

97

 

 

2012/807/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 19 декември 2012 година за създаване на специална програма за контрол и инспекции на пелагичните риболовни дейности в западните води на Североизточния Атлантически океан

99

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 157/12/COL от 9 май 2012 година относно продажбата на имот gnr 271/8 от община Oppdal (Норвегия)

109

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 339/12/COL от 20 септември 2012 година за изменение на списъка, посочен в точка 39 на част 1.2 на глава I от приложение I към Споразумението за Европейското икономическо пространство, в който са изброени граничните инспекционни пунктове в Исландия и Норвегия, одобрени за извършване на ветеринарни проверки на живи животни и животински продукти с произход от трети държави и за отмяна на Решение № 92/12/COL на Надзорния орган на ЕАСТ

114

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

20.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1231/2012 НА СЪВЕТА

от 17 декември 2012 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 7/2010 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 31 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

За да се осигури достатъчно и непрекъснато снабдяване с някои стоки, чието производство в Съюза е недостатъчно, и да се избегнат смущенията на пазара, с Регламент (ЕС) № 7/2010 на Съвета (1) са открити автономни тарифни квоти за някои селскостопански и промишлени продукти. Продуктите в рамките на тези тарифни квоти могат да бъдат внасяни с намалени или нулеви ставки на митата. Поради същите причини е необходимо от 1 януари 2013 г. да се открият нови тарифни квоти с подходящ размер и с нулева ставка на митото за продукти с поредни номера 09.2658, 09.2659, 09.2660 и 09.2661.

(2)

Размерът на автономните тарифни квоти с поредни номера 09.2628, 09.2634 и 09.2929 е недостатъчен за задоволяване на нуждите на промишлеността на Съюза за текущия квотен период, който приключва на 31 декември 2012 г. Следователно посоченият размер на квотите следва да бъде увеличен от 1 юли 2012 г. Въпреки това увеличението на размера на автономната тарифна квота с пореден номер 09.2634 не следва да бъде продължавано след 31 декември 2012 г.

(3)

Размерът на автономните тарифни квоти с пореден номер 09.2603 следва да се замени с размера, посочен в приложението към настоящия регламент.

(4)

Съюзът вече няма интерес да продължава да предоставя през 2013 г. тарифни квоти за продуктите с поредни номера 09.2615, 09.2636, 09.2640, 09.2813 и 09.2986. Поради това посочените квоти следва да бъдат закрити, считано от 1 януари 2013 г., и съответните продукти следва да бъдат заличени от приложението към Регламент (ЕС) № 7/2010.

(5)

Тъй като са необходими много изменения, за по-голяма яснота приложението към Регламент (ЕС) № 7/2010 следва да се замени изцяло.

(6)

Поради това Регламент (ЕС) № 7/2010 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Тъй като тарифните квоти следва да се прилагат от 1 януари 2013 г., настоящият регламент следва да се прилага от същата дата и да влезе в сила незабавно след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 7/2010 се заменя с текста от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Считано от 1 юли 2012 г., в приложението към Регламент (ЕС) № 7/2010:

1)

размерът на автономната тарифна квота с пореден номер 09.2628 се определя на 3 000 000 m2;

2)

размерът на автономната тарифна квота с пореден номер 09.2634 се определя на 8 000 тона за периода до 31 декември 2012 г.;

3)

размерът на автономната тарифна квота с пореден номер 09.2929 се определя на 10 000 тона.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2013 г., с изключение на член 2, който се прилага от 1 юли 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2012 година.

За Съвета

Председател

S. ALETRARIS


(1)  ОВ L 3, 7.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден номер

Код по КН

ТАРИК

Описание

Период за квотата

Размер на квотата

Мито за квотата в (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Гъби от вида Auricularia polytricha (неварени или варени във вода или на пара), замразени, предназначени за производството на готови храни (1)  (2)

1.1-31.12

700 тона

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Естествен суров необработен тютюн, дори нарязан в правилна форма, с митническа стойност, не по-ниска от 450 EUR за 100 kg нетно тегло, предназначен за използване като покриващи или обвиващи листа при производството на стоки от подпозиция 2402 10 00 (1)

1.1-31.12

6 000 тона

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2928

ex 2811 22 00

40

Силициев пълнител под формата на гранули, с тегловно съдържание на силициев диоксид 97 % или повече

1.1-31.12

1 700 тона

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Ванадиеви оксиди и хидроксиди, предназначени изключително за производството на сплави (1)

1.1-31.12

13 000 тона

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Волфрамов триоксид, в това число син волфрамов оксид (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

1.1-31.12

12 000 тона

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Трихлоретилен (CAS RN 79-01-6)

1.1-31.12

10 000 тона

0 %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Бромхлорметан (CAS RN 74-97-5)

1.1-31.12

600 тона

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Дихлорбензен (CAS RN 541-73-1)

1.1-31.12

2 600 тона

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Хлоретанол, за производството на течни тиопласти от подпозиция 4002 99 90, (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1-31.12

15 000 тона

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-Крезол с чистота не по-малка от 98,5 % тегловно (CAS RN 95-48-7)

1.1-31.12

20 000 тона

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Етилванилин (3-етокси-4-хидроксибензалдехид), (CAS RN 121-32-4)

1.1-31.12

950 тона

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Оцетна киселина с чистота 99 тегловни % или повече (CAS RN 64-19-7)

1.1-31.12

1 000 000 тона

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Оцетен анхидрид (CAS RN 108-24-7)

1.1-31.12

20 000 тона

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Диметилсебацат (CAS RN 106-79-6)

1.1-31.12

1 300 тона

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Додекандиова киселина, с чистота повече от 98,5 % тегловно (CAS RN 693-23-2)

1.1-31.12

4 600 тона

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

o-Ацетилсалицилова киселина (CAS RN 50-78-2)

1.1-31.12

120 тона

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Бензофенон-3,3’,4,4’-тетракарбоксилов дианхидрид (CAS RN 2421-28-5)

1.1-31.12

1 000 тона

0 %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Хексаметилендиамин (CAS RN 124-09-4)

1.1-31.12

40 000 тона

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

о-Фенилендиамин (CAS RN 95-54-5)

1.1-31.12

1 800 тона

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Акрилонитрил (CAS RN 107-13-1)

1.1-31.12

75 000 тона

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Цистин (CAS RN 56-89-3)

1.1-31.12

600 тона

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Бис(3-триетоксисилилпропил)тетрасулфид (CAS RN 40372-72-3)

1.1-31.12

9 000 тона

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Тетрахидрофуран (CAS RN 109-99-9)

1.1-31.12

20 000 тона

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Флуртамон (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1-31.12

300 тона

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Хексан-6-Олид (CAS RN 502-44-3)

1.1-31.12

4 000 тона

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Ацетоацетиламино)бензимидазолон (CAS RN 26576-46-5)

1.1-31.12

200 тона

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Ксилоза (CAS RN 58-86-6)

1.1-31.12

400 тона

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Кизелгур, обработен с калцинирана сода

1.1-31.12

30 000 тона

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Натриев лигносулфонат

1.1-31.12

40 000 тона

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Терпентиново масло, получено при производството на целулоза по сулфатен метод

1.1-31.12

25 000 тона

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Колофони и смолни киселини от балсамова смола

1.1-31.12

280 000 тона

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Катализатор, съдържащ титанов диоксид и волфрамов триоксид

1.1-31.12

3 000 тона

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Твърд екстракт, неразтворим в алифатни разтворители, остатък получен при екстракцията на колофон от дървен материал, имащ следните характеристики:

тегловно съдържание на смолна киселина непревишаващо 30 %,

киселинно число непревишаващо 110,

и

точка на топене 100 °C или повече

1.1-31.12

1 600 тона

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Смес от фитостероли, в прахообразна форма, с тегловно съдържание на:

стероли – 75 % или повече,

станоли – не повече от 25 %, използвана за производството на станоли/стероли или станолови/стеролови естери (1)

1.1-31.12

2 500 тона

0 %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Препарат, съдържащ тегловно:

55 % или повече, но не повече от 78 % диметил глутарат

10 % или повече, но не повече от 28 % диметил адипат и

не повече от 25 % диметил сукцинат

1.1-30.6.2013

7 500 тона

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Смес от третични амини, съдържаща тегловно:

2,0-4,0 % N,N-диметил-1-октанамин

минимум 94 % N,N-диметил-1-деканамин

максимум 2 % N,N-диметил-1-додеканамин

1.1-31.12

4 500 тона

0 %

09.2660

ex 3902 30 00

96

Съполимер на пропилен и етилен с вискозитет на стопилка не повече от 1 700 mPa при 190 °C, определен по метода ASTM D 3236

1.1-31.12

500 тона

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Поли(винил алкохол), дори съдържащ нехидролизирани ацетатни групи

1.1-31.12

18 000 тона

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Полидиметилсилоксан със степен на полимеризация 2 800 мономерни звена (± 100)

1.1-31.12

1 300 тона

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Целулозен ацетат под формата на люспи

1.1-31.12

75 000 тона

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Нестерилен натриев хиалуронат със:

със среднотегловно молекулно тегло (Mw) не по-голямо от 900 000,

с ниво на ендотоксин не по-високо от 0,008 ендотоксинни единици (EU)/mg,

тегловно съдържание на етанол не повече от 1 %,

тегловно съдържание на изопропанол не повече от 0,5 %

1.1-31.12

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Листове от полиметилметакрилат, отговарящи на стандарти:

EN 4364 (MIL-P-5425E) и DTD5592A, или

EN 4365 (MIL-P-8184) и DTD5592A

1.1-31.12

100 тона

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Блок от пеноматериал, от регенерирана целулоза, импрегниран с вода, съдържаща магнезиев хлорид и четвъртични амониеви съединения, с размери 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1-31.12

1 300 тона

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Огнеупорни тухли със

дължина на ръба над 300 mm и

тегловно съдържание на TiO2 не повече от 1 %

тегловно съдържание на Al2O3 не повече от 0,4 %

изменение на обема по- малко от 9 % при 1 700 °C

1.1-31.12

75 тона

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Мрежеста тъкан от стъклени влакна, обвити с пластмаса, с тегло 120 g/m2 (± 10 g/m2), от вида на използваните за производство на трансперанти и мрежи с фиксирана рамка против насекоми

1.1-31.12

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ферохром, съдържащ тегловно 1,5 % или повече, но не повече от 4 % въглерод и не повече от 70 % хром

1.1-31.12

50 000 тона

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Алуминиеви телескопични дръжки, предназначени да бъдат използвани в производството на куфари и пътни чанти (1)

1.1-31.12

800 000 броя

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Променливотоков комутаторен еднофазен електродвигател, с мощност над 750 W, с работна мощност над 1 600 W, но не повече от 2 700 W, с външен диаметър над 120 mm (± 0,2 mm), но не повече от 135 mm (± 0,2 mm), с номинални обороти над 30 000 rpm, но не повече от 50 000 rpm, снабден със засмукващ вентилатор и използван в производството на прахосмукачки (1)

1.1-31.12

2 000 000 броя

0 %

09.2642

ex 8501 40 80

40

Монтажен възел, състоящ се от:

променливотоков колекторен монофазен електродвигател, с изходна мощност на вала 480 W или повече, но не повече от 1 400 W, консумирана мощност над 900 W, но не повече от 1 600 W, с външен диаметър над 119,8 mm, но не повече от 135,2 mm с номинални обороти над 30 000 min, но не повече от 50 000 min,и

смукателен вентилатор, използван в производството на прахосмукачки (1)

1.1-31.12

120 000 броя

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Електрически токоизправител с мощност не повече от 1 kVA, предназначен за използване при производството на апарати за епилация (1)

1.1-31.12

4 500 000 броя

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Захранващи платки, използвани в производството на стоки от позиция 8521 и 8528 (1)

1.1-31.12

1 038 000 броя

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Сглобка за GPS система с функция определяне на местоположение

1.1-31.12

3 000 000 броя

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Честотен генератор, управляем с напрежение, състоящ се от активни и пасивни елементи, монтирани върху печатна платка, затворена в корпус с външни размери непревишаващи 30 mm x 30 mm

1.1-31.12

1 400 000 броя

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Оптични влакна за производство на кабелите от стъклени влакна от позиция 8544 (1)

1.1-31.12

3 300 000 km

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Стъклени лещи, призми и залепени елементи, немонтирани, използвани за производство на стоки с кодове по КН 9002, 9005, 9013 10 и 9015 (1)

1.1-31.12

5 000 000 броя

0 %


(1)  Суспендирането на митата се извършва съгласно членове 291—300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

(2)  Въпреки това, мярката не се разрешава, когато обработката се извършва от търговци на дребно или от предприятия за кетъринг.“


20.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1232/2012 НА СЪВЕТА

от 17 декември 2012 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1344/2011 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански, рибни и промишлени продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 31 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В интерес на Съюза е да суспендира напълно автономните мита по Общата митническа тарифа за някои нови продукти, които към момента не са включени в приложението към Регламент (ЕС) № 1344/2011 на Съвета (1).

(2)

Съюзът вече няма интерес да поддържа суспендирането на автономните мита по Общата митническа тарифа за 39 от продуктите, които понастоящем са изброени в приложението към Регламент (ЕС) № 1344/2011. В съответствие с това тези продукти следва да бъдат заличени.

(3)

Необходимо е да бъдат направени промени в описанията на 56 суспендирания в приложението към Регламент (ЕС) № 1344/2011, за да се отчетат техническото развитие на продуктите, икономическите тенденции на пазара, както и езиковите адаптации. Освен това кодовете по ТАРИК за четири продукта следва да бъдат променени. В допълнение се счита, че е необходимо двойно класиране за три продукта, докато за два продукта вече не е необходимо да бъдат класирани в две или повече позиции.

(4)

Суспендиранията, за които са необходими технически изменения, следва да се заличат от списъка на суспендирания в приложението към Регламент (ЕС) № 1344/2011 и да бъдат включени отново в този списък с новите им описания на продукти или новите кодове по КН или по ТАРИК.

(5)

Определен брой продукти бяха преразгледани от Комисията в съответствие с член 2, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1344/2011. В интерес на Съюза е да се предвиди ново задължително преразглеждане на тези продукти. Следователно преразгледаните суспендирания следва да бъдат заличени от списъка на суспендиранията в приложението към Регламент (ЕС) № 1344/2011 и да бъдат включени отново в този списък с нови срокове за задължително преразглеждане.

(6)

Предвид временното им естество суспендиранията, изброени в приложение I към настоящия регламент, следва да бъдат системно преразглеждани, пет години след прилагането или подновяването им. Освен това прекратяването на определени суспендирания следва винаги да има основание, след предложение на Комисията на базата на преразглеждане, извършено по инициатива на Комисията или по искане на една или повече държави членки, въз основа на това,че вече не е в интерес на Съюза суспендирането да бъде запазвно, или вследствие на техническото развитие на продуктите, на промяна в обстоятелствата или на икономическите тенденции на пазара.

(7)

Тъй като е необходимо предвидените в настоящия реглмент суспендирания да породят действие, считано от 1 януари 2013 г., настоящият регламент следва да се прилага от същата дата и да влезе в сила незабавно след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 1344/2011 се изменя, както следва:

1)

вмъкват се редове за продуктите, изброени в приложение I към настоящия регламент;

2)

редовете за продуктите, за които в приложение II към настоящия регламент са определени кодове по КН и ТАРИК, се заличават.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2012 година.

За Съвета

Председател

S. ALETRARIS


(1)  ОВ L 349, 31.12.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

ТАРИК

Описание

Ставка на автономното мито

Предвиждана дата за задължително преразглеждане

ex 2008 60 19

ex 2008 60 39

30

30

Череши с добавен алкохол, дори и с тегловно съдържание на захар от 9 %, с диаметър, непревишаващ 19,9 mm, с костилки, за производство на шоколадови изделия (1)

10 % (2)

30.6.2013 г.

ex 2008 93 91

20

Подсладени сушени червени боровинки за производство на продукти на хранително-преработвателната промишленост, с изключение на преработката, състояща се единствено в опаковане (3)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Бланширани лозови листа от вида Karakishmish, в саламура съдържаща:

14 % или повече, но не повече от 16 % (± 2 %) сол,

0,2 % или повече, но не повече от 0,3 % (± 0,1 %) лимонена киселина, и

0,03 % или повече, но не повече от 0,05 % (± 0,01 %) натриев бензоат,

предназначени за производство на лозови сърми с ориз (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2009 49 30

91

Сок от ананас, който не е под формата на прах:

със стойност Брикс, по-висока от 20, но непревишаваща 67;

със стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло;

съдържащ прибавена захар,

за употреба в производството на напитки (1)

0 %

31.12.2014 г.

ex 2805 19 90

10

Литий (метал) с чистота 99,7 % тегловно или повече (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

40

50

60

Редкоземни метали, скандий и итрий с чистота 98,5 % тегловно или повече

0 %

31.12.2015 г.

ex 2816 40 00

10

Бариев хидроксид (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2823 00 00

10

Титанов диоксид (CAS RN 13463-67-7):

с чистота тегловно 99,9 % или повече,

със среден размер на частиците 1,2 μm или повече, но непревишаващ 1,8 μm

със специфична повърхност 5,0 m2/g или повече, но непревишаваща 7,5 m2/g

0 %

31.12.2017 г.

ex 2823 00 00

20

Титанов диоксид (CAS RN 13463-67-7)с чистота тегловно не по-малка от 99,7 % и съдържащ тегловно:

по-малко от 0,005 % калий и натрий общо (изразени като елементен натрий и елементен калий),

по-малко от 0,01 % фосфор (изразен като елементен фосфор),

предназначен за употреба в металургията (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2825 10 00

10

Хидроксиламониев хлорид (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2825 60 00

10

Циркониев диоксид (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2835 10 00

10

Натриев хипофосфит монохидрат (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2837 20 00

20

Амониев железен (III) хексацианидоферат (II) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2839 19 00

10

Динатриев дисиликат (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2841 80 00

10

Диамониев волфрамат (амониев параволфрамат) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2841 90 85

10

Литиево- кобалтов(III) оксид със съдържание на кобалт най- малко 59 % (CAS RN 12190-79-3)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2850 00 20

30

Титанов нитрид с размер на частиците, непревишаващ 250 nm (CAS RN 25583-20-4)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2904 90 95

40

4-Хлоробензенсулфонилхлорид (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2905 19 00

70

Титанов тетрабутанолат (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2905 19 00

80

Титанов тетраизопропоксид (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2908 99 00

40

4,5-Дихидроксинафтален-2,7-дисулфонова киселина (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2912 49 00

20

4-Хидроксибензалдехид (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2914 19 90

20

Хептан-2-он (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2914 19 90

30

3-Метилбутанон (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2914 19 90

40

Пентан-2-он (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2914 39 00

30

Бензофенон (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2914 39 00

70

Бензил (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2914 39 00

80

4’-Метилацетофенон (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2914 50 00

60

2,2-Диметокси-2-фенилацетофенон (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2914 50 00

70

16α,17α-Епокси-3β-хидроксипрегн-5-ен-20-он (CAS RN 974-23-2)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2915 90 70

75

2,2-Диметилбутирилхлорид (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2916 12 00

60

Октадецилакрилат (CAS RN 4813-57-4)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2916 39 90

55

4-третична-бутилбензоена киселина (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2916 39 90

75

m-Толуилова киселина (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2916 39 90

85

(2,4,5-Трифлуорофенил)оцетна киселина (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2917 19 10

20

Диетилмалонат (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2918 29 00

70

Пентаеритритол тетракис(3-(3,5-ди-трет-бутил-4-хидроксифенил)пропионат) (CAS RN 6683-19-8)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2918 29 00

80

Бутил-3,5-бис(1,1-диметилетилен)-4-хидроксибензенпропаноат (CAS RN 52449-44-2)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2920 19 00

10

Фенитротион (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

31.12.2013 г.

ex 2921 19 60

10

2-(N,N-Диетиламино)етилхлорид хидрохлорид (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2921 30 99

30

1,3-Циклохександиметанамин (CAS RN 2579-20-6)

0 %

31.12.2015 г.

ex 2921 42 00

86

2,5-Дихлороанилин с чистота 99,5 % тегловно или по-висока (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2921 42 00

87

N-Метиланилин (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2921 42 00

88

3,4-Дихлороанилин-6-сулфонова киселина (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2921 43 00

80

α,α,α-Трифлуоро-6-хлоро-m-толуидин (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2921 49 00

85

4-Изопропиланилин (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2921 59 90

30

3,3’-Дихлорбензидин дихидрохлорид (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Дифенилхексан-2,5-диаминов дихидрохлорид (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2922 49 85

20

3-Амино-4-хлорбензоена киселина (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2922 49 85

60

Етил-4-диметиламинобензоат (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2924 19 00

80

Тетрабутилуреа (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2924 29 98

51

Метил-2-амино-4-[[(2,5-дихлорофенил)амино]карбонил]бензоат (CAS RN 59673-82-4)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2924 29 98

53

4-Амино-N-[4-(аминокарбонил)фенил]бензамид (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2924 29 98

86

Антраниламид с чистота 99,5 % тегловно или повече (CAS RN 88-68-6)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Тетрахидроизоиндол-1,3-дион (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2925 19 95

30

N,N’-(m-Фенилен)дималеимид (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2926 90 95

18

Метилцианоацетат (CAS RN 105-34-0)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Дихлорофенил)азо]-3-хидрокси-2-нафтоена киселина (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2928 00 90

75

Метафлумизон (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2016 г.

ex 2928 00 90

80

Цифлуфенамид (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2013 г.

ex 2928 00 90

85

Даминозид (ISO) с чистота 99 % тегловно или по-висока (CAS RN 1596-84-5)

0 %

31.12.2016 г.

ex 2930 20 00

10

Просулфокарб (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2930 90 99

66

Дифенилсулфид (CAS RN 139-66-2)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2930 90 99

67

3-бромометил-2-хлоро-4-(метилсулфонил)-бензоена киселина (CAS RN 120100-05-2)

0 %

31.12.2013 г.

ex 2930 90 99

68

Клетодим (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2930 90 99

71

Трифенилсулфониев хлорид (CAS RN 4270-70-6)

0 %

31.12.2013 г.

ex 2930 90 99

83

Метил-p-толилсулфон (CAS RN 3185-99-7)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2931 90 90

14

Натриев диизобутилдитиофосфинат (CAS RN 13360-78-6), под формата на воден разтвор

0 %

31.12.2017 г.

ex 2932 20 90

20

Етил-6’-(диетиламино)-3-оксо-3H-спиро[2-бензофуран-1,9’-ксантен]-2’-карбоксилат (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2932 20 90

40

(S)-(-)-α-Амино-γ-бутиролактонов хидробромид (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2933 19 90

40

Едаравон (INN) (CAS RN 89-25-8)

0 %

31.12.2013 г.

ex 2933 19 90

80

3-(4,5-Дихидро-3-метил-5-оксо-1H-пиразол-1-ил)бензенсулфонова киселина (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2933 29 90

40

Трифлумизол (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

31.12.2013 г.

ex 2933 39 99

12

2,3-Дихлоропиридин (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2933 39 99

18

3-Нитро-6-хлоропиридин-2-иламин (CAS RN 27048-04-0)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2933 39 99

55

Пирипроксифен (ISO) с чистота 97 % тегловно или повече (CAS RN 95737-68-1)

0 %

31.12.2014 г.

ex 2933 59 95

77

3-(Трифлуорометил)-5,6,7,8-тетрахидро[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиразинов хидрохлорид (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2933 69 80

55

Тербутрин (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

31.12.2015 г.

ex 2933 79 00

30

5-винил-2-пиролидон (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2933 99 80

18

4,4’-[(9-Бутил-9H-карбазол-3-ил)метилен]бис[N-метил-N-фениланилин] (CAS RN 67707-04-4)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2933 99 80

22

(2S)-2-Бензил-N,N-диметилазиридин-1-сулфонамид (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2933 99 80

24

1,3-Дихидро-5,6-диамино-2H-бензимидазол-2-он (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2933 99 80

28

N-(2,3-Дихидро-2-оксо-1H-бензимидазол-5-ил)-3-хидроксинафтален-2-карбоксамид (CAS RN 26848-40-8)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2933 99 80

50

Метконазол (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2 %

31.12.2013 г.

ex 2933 99 80

89

Карбендазим (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0 %

31.12.2013 г.

ex 2934 10 00

15

4-Нитрофенилтиазол-5-илметилов карбонат (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2934 10 00

25

(S)-Етил-2-(3-((2-изопропилтиазол-4-ил)метил)-3-метилуреидо)-4-морфолинобутаноат оксалат (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2934 10 00

35

(2-Изопропилтиазол-4-ил)-N-метилметанаминов дихидрохлорид (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2934 20 80

40

1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он (Бензиотиазолинон (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2934 30 90

10

2-Метилтиофенотиазин (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2934 99 90

12

Олигомери на морфолинофосфородиамидат (морфолинови олигонуклеотиди), предназначени за генетични изследвания (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2934 99 90

14

Етил-N-{[1-метил-2-({[4-(5-оксо-4,5-дихидро-1,2,4-оксадиазол-3-ил)фенил]амино}метил)-1H-бензимидазол-5-ил]карбонил}-N-пиридин-2-ил-β-аланинат (CAS RN 872728-84-2)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2934 99 90

15

Карбоксин (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0 %

31.12.2013 г.

ex 2934 99 90

18

3,3-Бис(2-метил-1-октил-1H-индол-3-ил)фталид (CAS RN 50292-95-0)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2934 99 90

22

7-[4-(Диетиламино)-2-етоксифенил]-7-(2-метил-1-октил-1H-индол-3-ил)фуро[3,4-b]пиридин-5(7H)-он (CAS RN 87563-89-1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2934 99 90

23

Бромуконазол (ISO) с чистота 96 % тегловно или по-висока (CAS RN 116255-48-2)

0 %

31.12.2016 г.

ex 2934 99 90

74

2-изопропилтиоксантон (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2934 99 90

83

Флумиоксазин (ISO) с чистота 96 % тегловно или повече (CAS RN 103361-09-7)

0 %

31.12.2014 г.

ex 2934 99 90

84

Етоксазол (ISO) с чистота 94,8 % тегловно или повече (CAS RN 153233-91-1)

0 %

31.12.2014 г.

ex 2942 00 00

10

N,N-Диметилоктиламин — борен трихлорид (1: 1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2017 г.

ex 3102 50 90

10

Естествен натриев нитрат (CAS RN 7631-99-4)

0 %

31.12.2017 г.

ex 3204 11 00

70

Багрило C.I. Disperse Red 343

0 %

31.12.2017 г.

ex 3204 13 00

20

(2,2’-(3,3’-Диоксидобифенил-4,4’-диилдиазо)бис(6-(4-(3-(диетиламино)пропиламино)-6-(3-(диетиламонио)пропиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-3-сулфонато-1-нафтолато))димеден(II) ацетат лактат (CAS RN 159604-94-1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 3204 15 00

10

Багрило C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

31.12.2017 г.

ex 3204 17 00

30

Багрило C.I. Pigment Yellow 97

0 %

31.12.2017 г.

ex 3204 17 00

80

Багрило C.I. Pigment Red 207

0 %

31.12.2017 г.

ex 3204 17 00

85

Багрило C.I. Pigment Blue 61

0 %

31.12.2017 г.

ex 3204 17 00

88

Багрило C.I. Pigment Violet 3

0 %

31.12.2017 г.

ex 3204 19 00

84

Багрило C.I. Solvent Blue 67

0 %

31.12.2017 г.

ex 3204 19 00

85

Багрило C.I. Solvent Red HPR

0 %

31.12.2017 г.

ex 3208 90 19

ex 3208 90 91

25

20

Съполимер на тетрафлуоретилен в разтвор на бутилацетат с тегловно съдържание на разтворителя 50 % (± 2 %)

0 %

31.12.2017 г.

ex 3208 90 19

75

Съполимер на аценафталин в разтвор на етиллактат

0 %

31.12.2017 г.

ex 3402 13 00

20

Повърхностно активен препарат, съдържащ 1,4-диметил-1,4-бис(2-метилпропил)-2-бутин-1,4-диилов етер, полимеризиран с оксиран, с терминален фрагмент метил

0 %

31.12.2017 г.

ex 3802 90 00

11

Кизелгур, обработен с калцинирана сода, промит с киселина, за употреба като помощно средство при филтриране при производството на фармацевтични и/или биохимични продукти

0 %

31.12.2017 г.

ex 3808 91 90

10

Индоксакарб (ISO) и неговият (R) изомер, фиксирани върху носител от силициев диоксид

0 %

31.12.2013 г.

ex 3808 91 90

50

Ядрено-полиедрен вирус Spodoptera exigua (SeNPV) във водна суспензия на глицерин

0 %

31.12.2013 г.

ex 3808 91 90

60

Спинеторам (ISO) (CAS RN 935545-74-7), препарат, състоящ се от два компонента на основата на спинозин (3’-етокси-5,6-дихидроспинозин J) и (3’-етоксиспинозин L)

0 %

31.12.2017 г.

ex 3808 92 90

10

Фунгицид под формата на прах, съдържащ тегловно 65 % или повече, но не повече от 75 % химексазол (ISO), непригоден за продажба на дребно

0 %

31.12.2013 г.

ex 3808 93 15

10

Препарат на базата на концентрат, с тегловно съдържание на 45 % или повече, но не повече от 55 % на активния хербицид пеноксулам под формата на водна суспензия

0 %

31.12.2017 г.

ex 3811 21 00

30

Добавки за смазочни масла, съдържащи минерални масла, състоящи се от калциеви соли на продукти от реакцията на полиизобутилензаместен фенол със салицилова киселина и формалдехид, използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2017 г.

ex 3811 21 00

40

Добавки за смазочни масла, съдържащи минерални масла, на основата на смес от калциеви соли на додецилфенолсулфид (CAS RN 68784-26-9), използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2017 г.

ex 3811 21 00

50

Добавки за смазочни масла,

на основата на калциеви алкилбензенсулфонати с дължина на алкилната верига C16-24 (CAS RN 70024-69-0),

съдържащи минерални масла,

използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2017 г.

ex 3811 21 00

60

Добавки за смазочни масла, съдържащи минерални масла,

на основата на полипропиленилзаместен калциев бензенсулфонат (CAS RN 75975-85-8) с тегловно съдържание 25 % или повече, но не повече от 35 %,

с общо алкално число (TBN) от 280 или повече, но не повече от 320,

използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2017 г.

ex 3811 21 00

70

Добавки за смазочни масла,

съдържащи полиизобутиленов сукцинимид, получени от продукти от реакцията на полиетиленполиамини с полиизобутенилов янтарен анхидрид (CAS RN 84605-20-9),

съдържащи минерални масла,

с тегловно съдържание на хлор от 0,05 % или повече, но не повече от 0,25 %,

с общо алкално число (TBN) повече от 20,

използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2017 г.

ex 3811 29 00

10

Добавки за смазочни масла, състоящи се от продукти от реакцията на дифениламин с разклонен нонен (CAS RN 36878-20-3 и CAS RN 27177-41-9), използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2017 г.

ex 3811 29 00

20

Добавки за смазочни масла, състоящи се от продукти от реакцията на бис(2-метилпентан-2-ил)дитиофосфорна киселина с пропиленов оксид, фосфорен оксид и амини с алкилни вериги с дължина C12-14, използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2017 г.

ex 3811 29 00

30

Добавки за смазочни масла, състоящи се от продукти от реакцията на бутилциклохекс-3-енкарбоксилат, сяра и трифенилфосфит (CAS RN 93925-37-2), използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2017 г.

ex 3811 29 00

40

Добавки за смазочни масла, състоящи се от продукти от реакцията на 2-метилпроп-1-ен със серен монохлорид и натриев сулфид (CAS RN 68511-50-2), с тегловно съдържание на хлор 0,05 % или повече, но не повече от 0,5 %, използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2017 г.

ex 3811 29 00

50

Добавки за смазочни масла, състоящи се от смес от N,N-диалкил-2-хидроксиацетамиди с дължина на алкилната верига C12-18 (CAS RN 866259-61-2), използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2017 г.

ex 3811 90 00

30

Разтвор на (диметиламино)метилова производна на полиизобутиленфенол, съдържащ тегловно 10 % или повече, но не повече от 19,9 % нафта (нефтен дестилат)

0 %

31.12.2017 г.

ex 3811 90 00

40

Разтвор на четвъртична амониева сол на основата на полиизобутенилов сукцинимид, съдържащ тегловно 20 % или повече, но не повече от 29,9 % 2-етилхексанол

0 %

31.12.2017 г.

ex 3815 90 90

16

Инициатор на базата на диметиламинопропил уреа

0 %

31.12.2017 г.

ex 3815 90 90

18

Катализатор на окисляването с активна съставка 1,2-бис(октахидро-4,7-диметил-1Н-1,4,7-триазонин-1-ил-κΝ1,κΝ4,κΝ7)етанди-μ-оксо-μ-(етаноато-κΟ,κΟ’)диманганов(1+) дихлорид(1–), използван за ускоряване на химично окисляване или избелване (CAS RN 1217890-37-3)

0 %

31.12.2017 г.

ex 3815 90 90

85

Катализатор на основата на алуминосиликат (зеолит), за алкилиране на ароматни въглеводороди, за трансалкилиране на алкилароматни въглеводороди или олигомеризация на олефини (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 3815 90 90

89

Бактерия Rhodococcus rhodocrous J1, съдържаща суспензия на ензими в полиакриламиден гел или във вода, предназначена за употреба като катализатор при производството на акриламид чрез хидратиране на акрилонитрил (1)

0 %

31.12.2016 г.

ex 3824 90 97

33

Препарат, съдържащ:

триоктилфосфин оксид (CAS RN 78-50-2),

диоктилхексилфосфин оксид (CAS RN 31160-66-4),

октилдихексилфосфин оксид (CAS RN 31160-64-2) и

трихексилфосфин оксид (CAS RN 9084-48-8)

0 %

31.12.2016 г.

ex 3824 90 97

35

Смес от:

3,3-бис(2-метил-1-октил-1H-индол-3-ил)фталид (CAS RN 50292-95-0) и

етил-6’-(диетиламино)-3-оксо-спиро-[изобензофуран-1(3H),9’-[9H]-ксантен]-2’-карбоксилат (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017 г.

ex 3824 90 97

36

Препарат на основата на 2,5,8,11-тетраметил-6-додецин-5,8-диолов етоксилат (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2017 г.

ex 3824 90 97

37

Смес от течни кристали, използвана в производството на дисплеи (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 3824 90 97

38

Препарат на основата на алкилов карбонат, съдържащ също поглътител на ултравиолетовия спектър, използван в производството на стъкла за очила (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 3824 90 97

41

Препарат, съдържащ:

дипропиленгликол

трипропиленгликол

тетрапропиленгликол и

пентапропиленгликол

0 %

31.12.2017 г.

ex 3824 90 97

43

Никелов хидроксид, легиран с 12 % или повече, но не повече от 18 % тегловно цинков хидроксид и кобалтов хидроксид, от вида, използван за производството на положителни електроди за акумулатори

0 %

31.12.2017 г.

ex 3824 90 97

44

Смес от фитостероли, в непрахообразна форма, с тегловно съдържание на:

стероли – 75 % или повече,

станоли – не повече от 25 %,

използвана за производството на станоли и стероли или станолови/стеролови естери (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 3824 90 97

70

Паста с тегловно съдържание на 75 % или повече, но не повече от 85 % мед, а също неорганични оксиди, етил целулоза и разтворител

0 %

31.12.2017 г.

ex 3824 90 97

78

Смес от фитостероли, добити от дърво и дървени масла (талово масло), под формата на прах с размер на частиците, непревишаващ 300 μm, с тегловно съдържание на:

60 % или повече, но не повече от 80 % ситостероли,

не повече от 15 % кампестероли,

не повече от 5 % стигмастероли,

не повече от 15 % бетаситостаноли

0 %

31.12.2017 г.

ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

35

43

Съполимер на α-метилстирен и стирен, с точка на размекване, превишаваща 113 °C

0 %

31.12.2013 г.

ex 3903 90 90

86

Смес с тегловно съдържание:

45 % или повече, но не повече от 65 % полимери на стирена,

35 % или повече, но не повече от 45 % поли(фениленетер),

не повече от 10 % други добавки,

и с един или повече от следните специални цветови ефекти:

металически или перлен блясък с видима ъглова метамерия, дължаща се на поне 0,3 % люспест пигмент,

флуоресценция, характеризираща се с излъчване на светлина при поглъщане на ултравиолетово лъчение,

сярък бял цвят, характеризиращ се с L* не по-малко от 92, b* не повече от 2 и a* между -5 и 7 по цветната скала CIELab

0 %

31.12.2013 г.

ex 3904 69 80

85

Съполимер на етилен и хлоротрифлуороетилен, дори модифициран с хексафлуороизобутилен, на прах, дори и с пълнители

0 %

31.12.2017 г.

ex 3907 30 00

60

Смола от полиглицеролполиглицидилов етер (CAS RN 105521-63-9)

0 %

31.12.2017 г.

ex 3907 60 80

50

Гъвкави опаковки (за чувствителни към кислород полимери), произведени от ламиниран материал със:

не повече от 75 μm полиетилен,

не повече от 50 μm полиамид,

не повече от 15 μm поли(етилен терефталат) и

не повече от 9 μm алуминий

с якост на опън на разрушаване повече от 70 N/15 mm и скорост на пренасяне на кислорода, по-малка от 0,1 cm3/m2/24 h при 0,1 МРа

0 %

31.12.2017 г.

ex 3907 99 90

25

Съполимер, съдържащ тегловно 72 % или повече терефталова киселина и/или нейни изомери и циклохександиметанол

0 %

31.12.2017 г.

ex 3907 99 90

60

Съполимер на терефталова киселина и изофталова киселина, с бисфенол А

0 %

31.12.2017 г.

ex 3908 90 00

60

Препарат, състоящ се от:

хександиова киселина

12-аминододеканова киселина

хексахидро-2H-азепин-2-он, и

1,6-хександиамин

0 %

31.12.2017 г.

ex 3909 40 00

20

Прах от термореактивна смола, в който равномерно са разпределени магнитни частици, за употреба в производството на мастило за фотокопирни машини, факсмашини, печатащи и многофункционални устройства (1)

0 %

31.12.2015 г.

ex 3909 40 00

30

Смес от:

алкилфенолформалдехидна смола, дори бромирана, и

цинков оксид

0 %

31.12.2017 г.

ex 3910 00 00

50

Силиконово лепило в разтворител, чувствително на натиск, съдържащо съполимерна (диметилсилоксанова/дифенилсилоксанова) смола

0 %

31.12.2017 г.

ex 3911 90 19

30

Съполимер на етиленимин и етиленимин дитиокарбамат, във воден разтвор на натриев хидроксид

0 %

31.12.2017 г.

ex 3911 90 99

53

Хидрогениран полимер на 1,2,3,4,4a,5,8,8a-октахидро-1,4:5,8-диметанонафтален с 3a,4,7,7a-тетрахидро-4,7-метано-1H-инден и 4,4a,9,9a-тетрахидро-1,4-метано-1H-флуорен (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2017 г.

ex 3911 90 99

57

Хидрогениран полимер на 1,2,3,4,4a,5,8,8a-октахидро-1,4:5,8-диметанонафтален с 4,4a,9,9a-тетрахидро-1,4-метано-1H-флуорен (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2017 г.

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

43

26

Фолио от етиленвинилацетат:

с дебелина 100 μm или повече,

с едностранно покритие от акрилно, залепващо при натиск или под въздействие на ултравиолетови лъчи вещество, и полиестерен слой

0 %

31.12.2014 г.

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

45

45

Армирана лента от полиетиленова пяна, покрита и от двете страни с акрилно, микроканално, чувствително на натиск лепило, а от едната страна със слой, вложен с дебелина по-голяма или равна на 0,38 mm, но не повече от 1,53 mm

0 %

31.12.2017 г.

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

55

53

Лента от акрилна пяна, покрита от едната страна с топлинноактивиращо се лепило или с чувствително на натиск акрилно лепило, а от другата страна с чувствително на натиск акрилно лепило и отделящ се лист, с пилингова адхезия „peel adhesion“ при ъгъл 90o повече от 25 N/cm (определена по метод ASTM D 3 330)

0 %

31.12.2017 г.

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

85

28

Фолио от поли(винил хлорид) или полиетилен или друг полиолефин:

с дебелина 65 μm или повече,

с едностранно покритие от акрилно, лепящо под въздействие на ултравиолетово лъчение вещество, и с полиестерна подложка

0 %

31.12.2014 г.

ex 3919 90 00

25

Фолио, състоящо се от многослойна структура от поли(етилен терефталат) и съполимер на бутилакрилат и метилметакрилат, покрито от едната страна от абразивоустойчиво акрилно покритие с включени наночастици от антимонов калаен оксид и въглеродни сажди, а от другата страна – с акрилно, чувствително на натиск лепило и защитен слой от поли(етилен терефталат) с покритие от силикон

0 %

31.12.2017 г.

ex 3919 90 00

ex 9001 20 00

47

40

Поляризиращо фолио на ролки, състоящо се от многослоен филм от поливинилов алкохол, подсилено от всяка страна с триацетилов целулозен слой, с нанесен чувствителен на натиск адхезив и с отделим филм от едната страна

0 %

31.12.2017 г.

ex 3920 10 40

30

Съекструдирано седем- до деветслойно фолио, предимно от съполимери на етилен или функционализирани полимери на етилен, състоящо се от:

трислойна бариера, със среден слой предимно от етиленвинилов алкохол, покрит от двете страни със слой предимно от циклични олефинови полимери,

покрито от двете страни с два или повече слоя от полимерен материал,

и с обща дебелина непревишаваща 110 μm

0 %

31.12.2017 г.

ex 3920 20 29

ex 3920 20 80

55

93

Съекструдирано седем- до деветслойно фолио, предимно от съполимери на пропилен, състоящо се от:

трислойна бариера, със среден слой предимно от етиленвинилов алкохол, покрит от двете страни със слой предимно от циклични олефинови полимери,

покрито от двете страни с два или повече слоя от полимерен материал,

и с обща дебелина непревишаваща 110 μm

0 %

31.12.2017 г.

ex 3920 20 29

94

Съекструдирано трислойно фолио,

като всеки слой съдържа смес от полипропилен и полиетилен,

съдържащо тегловно не повече от 3 % други полимери,

дори съдържащо титанов диоксид в средния слой,

с обща дебелина не повече от 70 μm

0 %

31.12.2016 г.

ex 3920 51 00

40

Листове от полиметилметакрилат, отговарящи на стандарт EN 4 366 (MIL-PRF-25690)

0 %

31.12.2013 г.

ex 3920 62 19

42

Фолио от поли(етилен терефталат) с дебелина 18 μm или повече, но непревишаваща 25 μm, със:

свиване 3,4 (± 0,1) % в машинно направление (определено по метод ASTM D 1204 при 190 °C за 20 min) и

свиване 0,3 (± 0,2) % в напречно направление (определено по метод ASTM D 1204 при 190 °C за 20 min)

0 %

31.12.2013 г.

ex 3920 62 19

81

Филм от полиетилен терефталат с дебелина до 20 μm и двустранно газово бариерно покритие, на базата на полимерна матрица с диспергиран силициев диоксид, с дебелина непревишаваща 2 μm

0 %

31.12.2017 г.

ex 3920 79 90

10

Фолио от целулозен ацетилбутират, дори и с поликарбонатен слой, с дебелина не повече от 0,81 mm, съдържащо микрограпавини с типичен ъгъл от 30 градуса, измерен от двете страни спрямо перпендикуляр към повърхността

0 %

31.12.2013 г.

ex 3920 92 00

30

Полиамиден филм с дебелина не повече от 20 μm и двустранно газово бариерно покритие, който се състои от полимерна матрица с диспергиран силициев диоксид, с дебелина непревишаваща 2 μm

0 %

31.12.2013 г.

ex 5407 10 00

10

Текстилна тъкан, състояща се от основа от влакна от полиамид-6,6 и вътък от полиамид-6,6, полиуретан и съполимер на терефталова киселина, парафенилендиамин и 3,4’-оксибис(фенилендиамин)

0 %

31.12.2017 г.

ex 5603 11 10

ex 5603 11 90

20

20

Нетъкан текстил с тегло до 20 g/m2, съдържащ влакна, произведени по метода с ежектиране с високоскоростен въздушен поток и по аеродинамичния метод със стопилка, поместени в сандвич от два външни слоя, съдържащи безкрайни влакна (не по- малко от 10 μm и не повече от 20 μm в диаметър), и от своя страна обхващащи вътрешния слой, съдържащ свръхфини безкрайни влакна (с диаметър, не по- малък от 1 μm но не повече от 5 μm), за изработката на детски пелени и подплати за пелени, както и подобни хигиенни продукти (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 5603 12 90

50

Нетъкан текстилен материал:

с тегло 30 g/m2 или повече, но не повече от 60 g/m2,

съдържащ нишки от полипропилен или от полипропилен и полиетилен,

дори щампован, при което:

от едната страна, 65 % от общата площ е с кръгли пискюлчета с диаметър 4 mm, състоящи се от захванати, повдигнати нетъкани къдрави нишки, подходящи за захващане към тях на екструдирани материали с екструдирани кукички, като останалите 35 % от площта са със свързващо вещество,

а от другата страна повърхността е гладка и нетекстурирана,

за производството на салфетки или пелени за бебета и подобни санитарни изделия (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 5603 12 90

ex 5603 13 90

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

70

70

40

10

Нетъкани текстилни материали от полипропилен,

със слой, получен чрез пулверизация на стопен полимер, ламиниран от всяка страна с директно изпредени нишки, получени от стопилка на полипропилен,

с тегло не по-голямо от 150 g/m2,

на парчета или просто изрязани във форма на квадрати или правоъгълници и

неимпрегнирани

0 %

31.12.2013 г.

ex 5603 92 90

ex 5603 94 90

70

40

Нетъкани текстилни материали, многослойни, от смес от влакна получени чрез пулверизация на стопен полимер и щапелни влакна от полипропилен и полиестер, дори ламинирани от една или от двете страни с директно изпредени нишки от полипропилен

0 %

31.12.2013 г.

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

80

50

Нетъкани полиолефинови платове, представляващи еластомерен слой, ламиниран от всяка страна с полиолефинови влакна:

с тегло 25 g/m2 или повече, но не повече от 150 g/m2,

на парчета или разрязани във формата на квадрати или правоъгълници,

неимпрегнирани,

с еластични свойства в напречно и в машинно направление,

за използване при производството на продукти за грижи за бебета/деца (1)

0 %

31.12.2016 г.

ex 6909 19 00

15

Керамичен пръстен, с правоъгълно напречно сечение с външен диаметър 19 mm или повече (+ 0,00 mm/– 0,10 mm), но непревишаващ 29 mm (+ 0,00 mm/– 0,20 mm), с вътрешен диаметър 10 mm или повече (+ 0,00 mm/– 0,20 mm), но непревишаващ 19 mm (+ 0,00 mm/– 0,30 mm), с дебелина, изменяща се между 2 mm (± 0,10 mm) и 3,70 mm (± 0,20 mm) и с топлоустойчивост 240 °C или повече, съдържащ тегловно:

90 % (± 1,5 %) алуминиев оксид

7 % (± 1 %) титанов диоксид

0 %

31.12.2017 г.

ex 7005 10 30

10

Термополирано стъкло (флоат-стъкло):

с дебелина 4,0 mm или повече, но не повече от 4,2 mm,

със светлопропускливост 91 % или по-голяма, измерена със светлинен източник тип D,

едностранно покрито с отразяващ слой от калаен диоксид, с примес на флуор

0 %

31.12.2017 г.

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

05

25

Ровинг, вариращ от 1 980 tex до 2 033 tex, съставен от непрекъснати стъклени нишки от 9 μm (± 0,5 μm)

0 %

31.12.2013 г.

ex 7019 19 10

15

Прежда от стъклени влакна тип S с линейна плътност 33 tex или кратна на 33 tex (± 13 %), получена от непрекъснати нишки за стъклена вата с диаметър 9 μm (– 1 μm/+ 1,5 μm)

0 %

31.12.2017 г.

ex 7326 90 98

40

Стойка за телевизор, с метална горна част за закрепване и стабилизиране на кутията на телевизора

0 %

31.12.2016 г.

ex 7601 20 20

ex 7601 20 80

10

10

Листове и блокове от вторичен алуминий, съдържащи литий

0 %

31.12.2017 г.

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

10

20

Листове и прътове от алуминиево-литиеви сплави

0 %

31.12.2015 г.

ex 7606 12 92

ex 7607 11 90

20

20

Лента от алуминиево-магнезиева сплав:

на рулони,

с дебелина 0,14 mm или повече, но не повече от 0,40 mm,

с ширина 12,5 mm или повече, но не повече от 359 mm,

с якост на опън 285 N/mm2 или повече, и

удължение при разрушаване 1 % или повече, и

съдържаща тегловно:

93,3 % или повече алуминий,

2,2 % или повече, но не повече от 5 % магнезий, и

не повече от 1,8 % други елементи

0 %

31.12.2017 г.

ex 7607 11 90

30

Ламинирано алуминиево фолио, с:

99 % или повече алуминий,

хидрофилно покритие без силициев диоксид и водно стъкло,

обща дебелина не повече от 0,120 mm,

якост на опън 100 N/mm2 или повече (определена по метод ASTM E8), и

удължение при разрушаване 1 % или повече

0 %

30.6.2013 г.

ex 7607 20 90

10

Алуминиево ламинирано фолио с обща дебелина, непревишаваща 0,123 mm, съдържащо слой алуминий с дебелина, непревишаваща 0,040 mm, и носещ филм от полиамид и полипропилен, както и защитно покритие срещу корозия от флуороводородна киселина, за прозводството на литиево-полимерни батерии (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 8102 10 00

10

Молибден на прах с

чистота 99 % тегловно или повече и

размер на частиците 1,0 μm или повече, но непревишаващ 5,0 μm

0 %

31.12.2017 г.

ex 8108 90 30

20

Пръти, кръгли профили и тел от титаниево-алуминиева сплав, с тегловно съдържание 1 % или повече, но ненадвишаващо 2 % алуминий, използвани в производството на изпускателните шумозаглушители и изпускателните тръби от подпозиции 8708 92 и 8714 10 00 (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 8108 90 50

30

Титаново-силициева сплав, с тегловно съдържание 0,15 % или повече силиций, но не повече от 0,60 % силиций, на листове или на рулони, предназначена за производството на:

изпускателни системи за двигатели с вътрешно горене или

тръбите и тръбопроводите от подпозиция 8108 90 60 (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 8108 90 50

40

Листове от титанова сплав, за производство на конструктивни елементи на въздухоплавателни средства (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 8108 90 50

50

Плочи, листове, ленти и фолиа от сплав от титан, мед и ниобий, с тегловно съдържание 0,8 % или повече, но не повече от 1,2 % мед и 0,4 % или повече, но не повече от 0,6 %, ниобий

0 %

31.12.2017 г.

ex 8108 90 50

85

Ламарини, ленти, листове и фолио от несплавен титан

0 %

31.12.2017 г.

ex 8113 00 90

10

Полупроводникова подложка от сплав на алуминий и силициев карбид (AlSiC-9) за интегрални схеми

0 %

31.12.2017 г.

ex 8207 30 10

10

Набор от инструменти за многопозиционни и/или преси тандем за студено щамповане, пресоване, изтегляне, рязане, щанцоване, огъване, калибриране, кантоване и щамповане на метални листове, за употреба при производството на части на рамата на моторни превозни средства (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 8407 33 00

ex 8407 90 80

ex 8407 90 90

10

10

10

Бутални или ротационни двигатели с вътрешно горене с искрово запалване, с работен обем от не по- малко от 300 cm3 или повече и с мощност 6 kW или повече, но непревишаваща 20,0 kW, предназначени за производството на:

самоходни косачки за тревни площи, оборудвани със седалка от подпозиция 8433 11 51 и ръчни косачки за тревни площи от позиция 8433 11 90,

тракторите от подпозиция 8701 90 11, чиято основна функция е същата като на косачките за тревни площи

четиритактовите косачки с двигател с работен обем не по малко от 300 cm3 от подпозиция 8433 20 10 или

снегорините и роторните снегочистачни машини от подпозиция 8430 20 (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

30

20

30

Четирицилиндров четиритактов двигател със запалване чрез компресия, с течностно охлаждане, с

работен обем, непревишаващ 3 850 cm3, и

номинална мощност 15 kW или по-висока, но непревишаваща 55 kW

предназначен за производството на превозни средства от позиция 8 427 (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 8411 99 00

30

Част на газова турбина, с форма на колело, с лопатки, от вида, използван в турбокомпресорите:

от сплав на никелова основа за прецизно леене (прецизна сплав), в съответствие със стандарта DIN G- NiCr13Al16MoNb или DIN NiCo10W10Cr9AlTi, или AMS AISI:686,

с топлоустойчивост не по-висока от 1 100 °C;

с диаметър 30 mm или повече, но не повече от 80 mm;

с височина 30 mm или повече, но не повече от 50 mm

0 %

31.12.2017 г.

ex 8481 80 69

60

Четирипътен възвратен вентил за хладилни агенти, състоящ се от:

електромагнитен управляващ вентил

месингов корпус на вентила, включващ шибърна пластина и медни накрайници

с работно налягане до 4,5 MPa

0 %

31.12.2017 г.

ex 8483 30 38

30

Цилиндрична лагерна кутия:

от сив чугун за прецизно леене в съответствие със стандарта DIN EN 1561,

с камери за масло,

без лагери,

с диаметър 60 mm или повече, но не повече от 180 mm,

с височина 60 mm или повече, но не повече от 120 mm

със или без камери за вода и съединители

0 %

31.12.2017 г.

ex 8501 31 00

70

Двигатели за постоянен ток, безчеткови, със:

външен диаметър 80 mm или по-голям, но не по-голям от 100 mm,

захранващо напрежение 12 V,

мощност при 20 °C от 300 W или повече, но не повече от 550 W,

въртящ момент при 20 °C от 2,90 Nm или по-голям, но не по-голям от 5,30 Nm,

с номинална честота на въртене при 20 °C от 600 min-1 или по-голяма, но не по-голяма от 1 200 min-1,

оборудван с датчик за ъгъла на ротора от типа на синус-косинусовия преобразувател или от типа с ефект на Хол,

от вида, използван в кормилните уредби с електрически сервоусилвател

0 %

31.12.2017 г.

ex 8501 33 00

ex 8501 40 80

ex 8501 53 50

30

50

10

Електрическо задвижване за моторни превозни средства, с изходна мощност непревишаваща 315 kW и:

електродвигател за променлив или постоянен ток, дори с предавателен механизъм,

силова електроника

0 %

31.12.2016 г.

ex 8501 62 00

30

Система от горивни елементи

състоящи се поне от горивни елементи с фосфорна киселина,

в корпус с вградено управление на водата и пречистване на газовете,

за постоянно, стационарно захранване с енергия

0 %

31.12.2017 г.

ex 8504 31 80

20

Трансформатор, използван в производството на инвертори за LCD модули (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 8504 31 80

40

Електрически трансформатори:

с мощност 1 kVA или по-малка

без щепсели или кабели,

предназначени за вътрешно ползване при производството на телевизионни приставки и телевизори (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 8504 40 82

40

Печатна платка, снабдена със схема на мостов изправител и други активни и пасивни компоненти

с два изходни съединителя,

с два входни съединителя, които са поставени и са използваеми паралелно,

с възможност за превключване между режим на висок и понижен светлинен поток,

с входно напрежение 40 V (+ 25 % – 15 %) или 42 V (+ 25 % – 15 %) в режим на висок светлинен поток и с входно напрежение 30 V (± 4 V) в режим на понижен светлинен поток или

с входно напрежение 230 V (+ 20 % – 15 %) в режим на висок светлинен поток и с входно напрежение 160 V (± 15 %) в режим на понижен светлинен поток или

с входно напрежение 120 V (15 % – 35 %) в режим на висок светлинен поток и с входно напрежение 60 V (± 20 %) в режим на понижен светлинен поток,

с входен ток, който достига 80 % от номиналната си стойност в рамките на 20 ms,

с входна честота 45 Hz или по-висока, но не по-висока от 65 Hz за вариантите 42 V и 230 V и 45—70 Hz за 120 V,

с максимален отскок на предния фронт на пусковия ток не по-висок от 250 % от входния ток,

с времетраене на отскока на предния фронт на пусковия ток не повече от 100 ms,

с отрицателен отскок на задния фронт на входния ток не по-малък от 50 % от входния ток,

с времетраене на отрицателния отскок на задния фронт на пусковия ток не повече от 20 ms,

с предварително задаване на изходния ток,

с изходен ток, който достига 90 % от номиналната си, предварително зададена стойност в рамките на 50 ms

с изходен ток, който достига нула в рамките на 30 ms след отпадането на входното напрежение

с дефинирано състояние на отказ в случай на липса на товар или на много голям товар (функция за край на срока на експлоатация)

0 %

30.6.2013 г.

ex 8504 40 82

50

Трансформатор в корпус със:

номинална мощност не по-голяма от 30 W

входно напрежение 90 V или по-високо, но непревишаващо 305 V,

входна честота 47 Hz или по-висока, но не по-висока от 63 Hz

стабилен ток на изхода 350 mA или по-голям, но не по-голям от 1 050 mA

отскок на предния фронт на пусковия ток не по-голям от 10 А

работен температурен интервал от – 20 °C или повече, но не повече от + 65 °C,

подходящ за захранване на светодиоди

0 %

31.12.2017 г.

ex 8504 50 95

50

Соленоидна намотка със

консумация на мощност не повече от 6 W,

изолационно съпротивление над 100 MOhm, и

външен диаметър 11,4 mm или повече, но непревишаващ 11,8 mm

0 %

31.12.2017 г.

ex 8505 11 00

33

Постоянни магнити, състоящи се от сплав от неодим, желязо и бор, или във форма на заоблени правоъгълници с размери непревишаващи 15 mm × 10 mm × 2 mm или във формата на дискове с диаметър непревишаващ 90 mm, дори със среден отвор

0 %

31.12.2013 г.

ex 8505 11 00

50

Пръти, специфично оформени, предназначени да станат постоянни магнити след намагнитване, съдържащи неодим, желязо и бор, с размери:

дължина 15 mm или повече, но не повече от 52 mm,

ширина 5 mm или повече, но не повече от 42 mm,

от вида, използван в производството на електрически серводвигатели за промишлена автоматизация

0 %

31.12.2017 г.

ex 8505 11 00

60

Пръстени, тръби, втулки или къси втулки, направени от сплав от неодим, желязо и бор, с

диаметър не по-голям от 45 mm,

височина не повече от 45 mm,

от вида, използван за производството на постоянни магнити след намагнитване

0 %

31.12.2017 г.

ex 8507 60 00

40

Презаредими литиевойонни акумулаторни батерии със:

дължина 1 203 mm или повече, но не повече от 1 297 mm,

с широчина 282 mm или повече, но не повече от 772 mm,

височина 792 mm или повече, но не повече от 839 mm,

тегло 260 kg или повече, но не повече от 293 kg,

мощност 22 kWh или 26 kWh и

състоящи се от 24 или 48 модула

0 %

31.12.2017 г.

ex 8507 60 00

50

Модули за сглобяване на електрически литиево-йонни акумулаторни батерии:

дължина 298 mm или повече, но не повече от 408 mm,

с широчина 33,5 mm или повече, но не повече от 209 mm,

височина 138 mm или повече, но не повече от 228 mm,

тегло 3,6 kg или повече, но не повече от 17 kg и

мощност 485 kWh или повече, но не повече от 2 158 kWh

0 %

31.12.2017 г.

ex 8507 60 00

55

Литиево-йонен акумулатор с цилиндрична форма, със:

основа, подобна на сплесната в средата елипса,

дължина 49 mm или повече (без клемите),

широчина 33,5 mm или повече,

дебелина 9,9 mm или повече,

номинален капацитет 1,75 Ah или по-голям и

номинално напрежение 3,7 V,

за производството на акумулаторни батерии (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 8507 60 00

57

Литиево-йонен акумулатор с кубична форма, със:

закръгления на някои от ръбовете,

дължина 76 mm или повече (без клемите),

широчина 54,5 mm или повече,

дебелина 5,2 mm или повече,

номинален капацитет 3 100 Ah или по-голям и

номинално напрежение 3,7 V,

за производството на акумулаторни батерии (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 8507 90 80

70

Плака от никелирано медно фолио със:

широчина 70 mm (± 5 mm),

дебелина 0,4 mm (± 0,2 mm),

дължина не по-голяма от 55 mm,

за употреба в производството на литиево-йонни акумулаторни батерии за електромобили (1)

0 %

31.12.2016 г.

ex 8518 29 95

30

Високоговорители със:

импеданс 4 Ω или повече, но непревишаващ 16 Ω,

номинална мощност 2 W или повече, но непревишаваща 20 W,

дори с пластмасова скоба и

дори с електрически кабел, снабден с части за свързване,

от вида, използван за производство на телевизионни приемници и видеомонитори

0 %

31.12.2017 г.

ex 8522 90 80

96

Твърди дискови запаметяващи единици за вграждане в продукти от позиция 8 521 (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 8528 59 40

20

Цветен течнокристален видеомонитор, с постоянно напрежение 7 V на входа или по-високо, но непревишаващо 30 V, с диагонал на екрана 33,2 cm или по-малък

или без корпус, със заден капак и монтажна рамка,

или с корпус, специално проектиран за монтиране

подходящ за вграждане в изделия от глави от 84 до 90 и 94

0 %

31.12.2013 г.

ex 8529 90 65

75

Модули, съдържащи поне полупроводникови интегрални схеми за:

генерирането на управляващи сигнали за адресиране на пиксели или за

управляване на адресирането на пиксели

0 %

31.12.2017 г.

ex 8529 90 92

47

Светлочувствителни матрици за формиране на видеосигнал (прибор със зарядна връзка (CCD) с междуредов пренос на заряда, за поредова развивка, или матрица CMOS) за цифрови видеокамери, под формата на монолитна аналогова или цифрова интегрална схема, с размер на пиксела непревишаващ 12 μm × 12 μm, в монохромен вариант с микролеща към всеки отделен пиксел (матрица от микролещи), и в цветен вариант с цветен филтър и с матрица от малки лещи (микролещи), с миниатюрна леща, поставена на всеки отделен пиксел

0 %

31.12.2014 г.

ex 8529 90 92

50

Цветен течнокристален дисплей за монитори от позиция 8 528:

с размер на екрана по диагонала 14,48 cm или повече, но ненадвишаващ 31,24 cm,

с подсвет, микроконтролер,

с контролер за локална шина CAN (Controller area network) с интерфейс LVDS (диференциални сигнали с ниско напрежение) и гнездо за CAN/захранване или с контролер APIX (Automotive Pixel Link) с интерфейс APIX,

в корпус дори и с алуминиев топлоотвеждащ радиатор на гърба на корпуса,

без модул за обработка на сигнали,

използван в производството на превозни средства от глава 87 (1)

0 %

31.12.2015 г.

ex 8536 69 90

81

Съединител с контакти през определена стъпка, използван в производството на течнокристални телевизионни приемници (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 8536 69 90

87

Съединители от D-субминиатюрен (D-sub) тип, вградени в пластмасов или метален корпус, с 15 щифта на 3 реда, за използване при производството на продукти от позиции 8 521 и 8 528 (1)

0 %

31.12.2016 г.

ex 8536 69 90

88

Женски съединители Secure Digital (SD), CompactFlash, „Smart Card“ и PC-card с 64 контакта, от вида използван за запояване с мек припой върху печатни платки, за свързване на електрически апарати и вериги и за електрически вериги за комутация или защита за напрежение, непревишаващо 1 000 V

0 %

31.12.2017 г.

ex 8537 10 91

30

Управляващ модул за обработка и оценка на данни чрез комуникационен протокол CAN, за арматурно табло на превозно средство, съдържащ най-малко следното:

микропроцесорни релета,

стъпков електродвигател,

електрически изтриваема програмируема постоянна памет (EEPROM), и

други пасивни компоненти (например съединители, диоди, стабилизатор на напрежение, съпротивления, кондензатори, транзистори),

за напрежение 13,5 V

0 %

31.12.2017 г.

ex 8543 90 00

40

Част от електролитно устройство, състоящо се от плоскост от никел, снабдена с решетка от никел, прикрепена посредством фиксатори от никел и плоча от титан, снабдена с решетка от титан, прикрепена посредством фиксатори от титан, в което двете плоскости са прикрепени гърбом една към друга

0 %

31.12.2017 г.

ex 8544 20 00

ex 8544 42 90

ex 8544 49 93

ex 8544 49 95

10

20

20

10

Гъвкав кабел с изолация от поли(етилен терефталат)/поли(винил хлорид) с:

напрежение не по-високо от 60 V,

ток не по-голям от 1 А,

топлоустойчивост не по-висока от 105 °C

отделни проводници с дебелина не по-голяма от 0,1 mm (± 0,01 mm) и широчина не по-голяма от 0,8 mm (± 0,03 mm),

разстояние между жилата не повече от 0,5 mm и

стъпка (разстояние от осева линия на жило до осева линия на жило) не по-голяма от 1,25 mm

0 %

31.12.2013 г.

ex 8544 42 90

10

Кабел за предаване на данни с преносен капацитет 600 Mbit/s или повече с:

напрежение 1,25 V (± 0,25 V),

монтирани в един или в двата края съединители, поне един от които съдържа щифтове със стъпка 1 mm,

външна екранировка,

използван само за комуникация между електронни схеми за обработка на видеосигнали и течнокристални и плазмени дисплеи и дисплеи с органични течни кристали

0 %

31.12.2013 г.

ex 8548 90 90

50

Филтри с феромагнитна сърцевина, използвани за потискане на високочестотни смущения в електрически вериги, за производството на телевизори и монитори от позиция 8528 (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 8704 23 91

20

Шаси с двигател със самовъзпламеняване, с минимален работен обем 8 000 сm3, оборудвано с кабина, с 3, 4 или 5 колела, с междуосие минимум 480 cm, невключващо работни механизми, предназначено за инсталиране в моторни превозни средства с минимална ширина 300 cm (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 9001 20 00

10

Материал, състоящ се от поляризиращ филм, дори на ролки, подсилен от едната или от двете страни с прозрачен материал, дори и със слой лепило, покрит от едната или от двете страни с отделящ се защитен лист

0 %

31.12.2017 г.

ex 9001 90 00

75

Преден филтър, включващ стъклени панели със специално печатно и филмово покритие, използван в производството на плазмени екранни модули (1)

0 %

31.12.2017 г.

ex 9002 11 00

20

Обективи

чиито размери не надвишават 80 mm × 55 mm × 50 mm,

с разделителна способност 160 реда/mm или по-висока и

с коефициент на изменение на мащаба 18 пъти,

от вида, използван в производството на уреди за наблюдение или камери за пряко предаване

0 %

31.12.2017 г.

ex 9002 11 00

30

Обективи

с размери непревишаващи 180 mm × 100 mm × 100 mm при максимално фокусно разстояние над 200 mm,

с разделителна способност 130 реда/mm или по-висока и

с коефициент на изменение на мащаба 18 пъти,

от вида, използван в производството на уреди за наблюдение или камери за пряко предаване

0 %

31.12.2017 г.

ex 9002 11 00

40

Обективи

чиито размери не надвишават 125 mm × 65 mm × 65 mm,

с разделителна способност 125 реда/mm или по-висока и

с коефициент на изменение на мащаба 16 пъти,

от вида, използван в производството на уреди за наблюдение или камери за пряко предаване

0 %

31.12.2017 г.

ex 9002 11 00

70

Обективи

с размери непревишаващи 180 mm × 100 mm × 100 mm при максимално фокусно разстояние над 200 mm,

с геометричен фактор 7sr.mm2 или по-голям и

с коефициент на изменение на мащаба 16пъти,

от вида, използван в производството на уреди за наблюдение или камери за пряко предаване

0 %

31.12.2017 г.

ex 9032 89 00

40

Цифров контролер на вентили за контролиране на течности и газове

0 %

31.12.2017 г.

ex 9405 40 39

30

Електрически осветителен блок, съдържащ:

печатни платки и

светодиоди (LED),

предназначен за производството на модули за подсвет за телевизори с плосък екран (1)

0 %

30.6.2013 г.


(1)  Суспендирането на митата се извършва съгласно членове от 291 до 300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

(2)  Прилага се специфичното допълнително мито.

(3)  Върху вноса на стоките, обхванати от настоящото суспендиране на митата, ще се упражнява контрол в съответствие с процедурата, заложена в член 308г от Регламент (ЕИО) № 2454/93.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Код по КН

ТАРИК

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

ex 2008 93 91

20

ex 2009 49 30

91

ex 2710 12 25

10

ex 2805 30 90

30

ex 2823 00 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2904 10 00

40

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

40

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2916 39 90

55

ex 2917 39 95

40

ex 2918 23 00

10

ex 2920 19 00

10

ex 2921 30 99

20

ex 2921 30 99

30

ex 2921 59 90

30

ex 2922 49 85

60

ex 2924 29 98

35

ex 2924 29 98

86

ex 2928 00 90

75

ex 2928 00 90

80

ex 2928 00 90

85

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 99

66

ex 2930 90 99

67

ex 2930 90 99

68

ex 2930 90 99

69

ex 2930 90 99

71

ex 2930 90 99

82

ex 2930 90 99

83

ex 2932 99 00

60

ex 2933 19 90

40

ex 2933 29 90

40

ex 2933 39 99

55

ex 2933 69 80

35

ex 2933 69 80

55

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

50

ex 2933 99 80

73

ex 2933 99 80

89

ex 2934 20 80

40

ex 2934 99 90

15

ex 2934 99 90

23

ex 2934 99 90

74

ex 2934 99 90

78

ex 2934 99 90

83

ex 2934 99 90

84

ex 3204 15 00

10

ex 3204 17 00

30

ex 3204 17 00

75

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

10

ex 3402 13 00

20

ex 3808 91 90

10

ex 3808 91 90

50

ex 3808 92 90

10

ex 3808 93 15

10

ex 3808 93 27

20

ex 3815 19 90

41

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

85

ex 3815 90 90

89

ex 3824 90 97

33

ex 3824 90 97

36

ex 3824 90 97

37

ex 3824 90 97

38

ex 3824 90 97

44

ex 3824 90 97

47

ex 3824 90 97

70

ex 3824 90 97

78

ex 3901 10 10

10

ex 3901 20 90

30

ex 3903 90 90

35

ex 3903 90 90

86

ex 3906 10 00

10

ex 3907 99 90

60

ex 3909 40 00

20

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 00

25

ex 3919 90 00

26

ex 3919 90 00

28

ex 3919 90 00

45

ex 3919 90 00

47

ex 3919 90 00

53

ex 3919 90 00

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 51 00

10

ex 3920 51 00

40

ex 3920 62 19

41

ex 3920 62 19

43

ex 3920 62 19

80

ex 3920 62 19

82

ex 3920 79 90

10

ex 3920 92 00

30

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 92 90

70

ex 5603 92 90

80

ex 5603 93 90

10

ex 5603 93 90

50

ex 5603 94 90

40

ex 7005 10 25

10

ex 7005 10 30

10

ex 7006 00 90

60

ex 7007 19 20

20

ex 7326 90 98

40

ex 7410 22 00

10

ex 7601 20 99

10

ex 7604 29 10

10

ex 7606 12 92

20

ex 7606 12 99

20

ex 7607 11 90

20

ex 7607 11 90

30

ex 7607 20 90

10

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

40

ex 8108 90 50

50

ex 8113 00 90

10

ex 8407 31 00

10

ex 8407 33 00

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8412 21 80

50

ex 8419 89 98

30

ex 8419 89 98

40

ex 8462 21 80

10

ex 8477 59 80

10

ex 8501 33 00

30

ex 8501 40 80

50

ex 8501 53 50

10

ex 8504 31 80

20

ex 8504 40 82

40

ex 8505 11 00

33

ex 8507 90 80

70

ex 8522 90 80

96

ex 8528 59 40

20

ex 8529 90 49

10

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 65

80

ex 8529 90 92

46

ex 8529 90 92

47

ex 8529 90 92

50

ex 8529 90 92

60

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

87

ex 8540 91 00

95

ex 8543 90 00

40

ex 8544 42 90

10

ex 8544 49 93

20

ex 8704 23 91

20

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 90 00

75

ex 9032 10 89

20

ex 9032 89 00

40

ex 9405 40 39

30


20.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/36


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1233/2012 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2012 година

за забрана на риболова на морски лисици във води на ЕС от зона VIId от страна на плавателни съдове под флага на Нидерландия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 43/2012 на Съвета от 17 януари 2012 година за определяне на възможностите за риболов за 2012 г. на кораби на ЕС за определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които не са предмет на международни преговори или споразумения (2) се определят квотите за 2012 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2012 г. квота е изчерпана.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2012 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в приложението.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

80/TQ43

Държава-членка

Нидерландия

Рибен запас

SRX/07D.

Вид

Морски лисици (rajiformes)

Зона

Води на ЕС от VIId

Дата

30.11.2012 г.


20.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/38


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1234/2012 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2012 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 468/2010 за съставяне на списък на ЕС на корабите, извършващи незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (1), и по-специално член 30 от него,

като има предвид, че:

(1)

В глава V от Регламент (ЕО) № 1005/2008 се определят процедурите за идентифициране на риболовни кораби, извършващи незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов (кораби, извършващи ННН риболов), както и процедурите за съставяне на списък на Европейския съюз на такива кораби. В член 37 от посочения регламент се предвиждат действия, които да бъдат предприемани срещу риболовните кораби, включени в този списък.

(2)

Първият списък на ЕС на кораби, извършващи ННН риболов, бе определен с Регламент (ЕС) № 468/2010 на Комисията (2) и впоследствие бе изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 724/2011 на Комисията (3).

(3)

Съгласно член 30, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 списъкът на ЕС следва да съдържа и риболовните кораби, включени в приети от регионални организации за управление на риболова списъци на кораби, които извършват ННН риболов.

(4)

Всички регионални организации за управление на риболова приеха принципа на публикуване на списък на кораби, извършващи ННН риболов, и актуализират своите списъци на годишните си заседания (4).

(5)

В съответствие с член 30 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, след като получи от регионалните организации за управление на риболова списъците на кораби, за които се предполага или е доказано, че извършват ННН риболов, Комисията трябва да актуализира списъка на Съюза.

(6)

Комисията получи списъците, актуализирани на годишните заседания на регионалните организации за управление на риболова.

(7)

Предвид възможността един и същи кораб да фигурира под различни имена и/или флагове в зависимост от момента, в който е бил включен в списъците на регионалните организации за управление на риболова, списъкът на ЕС следва да включва различните имена и/или флагове, както това е установено от съответните регионални организации за управление на риболова.

(8)

Поради това Регламент (ЕС) № 468/2010 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част Б от приложението към Регламент (ЕС) № 468/2010 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 131, 29.5.2010 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 194, 26.7.2011 г., стр. 14.

(4)  Последни актуализации: CCAMLR: Списък за 2011 г. на кораби, извършващи ННН риболов, приет на годишното заседание на CCAMLR-XXX, състояло се от 24 октомври до 4 ноември 2011 г.; SEAFO: SEAFO включва в своя списък на кораби, извършващи ННН риболов, списъците на CCAMLR, NEAFC-B и NAFO; ICCAT: Списък за 2012 г. на кораби, извършващи ННН риболов, приет на годишното заседание през ноември 2011 г. (Препоръка 11—18); IATTC: Списък за 2012 г., приет на 83-тото заседание на IATTC през юни 2012 г.; NEAFC: Списък ННН В АМo 2011-18, приет на 30-ото годишно заседание, ноември 2011 г.; NAFO: Списък за 2012 г., приет на 33-тото годишно заседание, 19—23 септември 2011 г.; WCPFC: Списък към 30 март 2012 г. (в сила от 30 май 2012 г.) на кораби, извършващи ННН риболов.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ЧАСТ Б

Кораби, посочени в съответствие с член 30 от Регламент (ЕО) № 1005/2008

Идентификационен номер на кораба по ММО (1)/референтен номер по РОУР

Име на кораба (предишно име) (2)

Държава на флага или територия на флага [според съответната РОУР] (2)

Включен в списъка на РОУР (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Неизвестна (последен известен флаг: Хондурас)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Неизвестна (последен известен флаг: Хондурас)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Панама (предишен флаг: Сейнт Китс и Невис)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Танзания (предишни флагове: Того, Хондурас)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

Неизвестна (предишни флагове: Того, Белиз)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC)/20110011 (ICCAT)

BHASKARA № 10

Неизвестна (последен известен флаг: Индонезия)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC)/20110012 (ICCAT)

BHASKARA № 9

Неизвестна (последен известен флаг: Индонезия)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Неизвестна

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Неизвестна

ICCAT

9407 (IATTC)/20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Неизвестна

IATTC,ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Панама (предишни флагове: Екваториална Гвинея, Обединено кралство)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC)/20110014 (ICCAT)

CHIA HAO № 66

Неизвестна

IATTC, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Република Гвинея (Конакри)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Неизвестна (предишни флагове: Русия, Грузия [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Неизвестна

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Панама (предишен флаг: Сейшелски острови)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN № 1

Грузия

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Неизвестна (последни известни флагове: Либия, Остров Ман)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY № 1

Неизвестна

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Нигерия [CCAMLR]/Нигер [SEAFO] (предишен флаг: Белиз)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Неизвестна (последни известни флагове: Сиера Леоне, Панама [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Неизвестна

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Панама

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Неизвестна (предишен флаг: Малайзия)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR]/SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR]/CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Танзания (предишни флагове: Северна Корея (КНДР), Панама)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Панама [NAFO, SEAFO]/неизвестна [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR № 1

Тайван

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Неизвестна

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Иран (предишен флаг: Испания)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

Неизвестна (предишни флагове: Монголия, Того)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Неизвестна (предишни флагове: Монголия, Того)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Неизвестна (последен известен флаг: Панама)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Неизвестна (последни известни флагове: Того, Гана)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Неизвестна

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Неизвестна

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Република Гвинея (Конакри)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Боливия

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Неизвестна

ICCAT

9435 (IATTC)/20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Колумбия

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Неизвестна (последен известен флаг: Панама)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Неизвестна (последен известен флаг: Панама)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Неизвестна (последен известен флаг: Того [NAFO]/ Португалия [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Грузия

IATTC, ICCAT, WCPFC,

20060003 (ICCAT)

№ 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Неизвестна (последен известен флаг: Панама)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

№ 2 CHOYU

Неизвестна (последен известен флаг: Хондурас)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

№ 3 CHOYU

Неизвестна (последен известен флаг: Хондурас)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Китай (предишни флагове: Грузия, Русия)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Неизвестна

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Неизвестна (последен известен флаг: Екваториална Гвинея)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC) /

ORCA

Неизвестна (последен известен флаг: Белиз)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Неизвестна (последен известен флаг: Хондурас)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR]/BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

Неизвестна (последни известни флагове: Монголия, Того)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR]/(ULYSES, GALE [SEAFO])

Хондурас [CCAMLR]/ неизвестна [SEAFO] (последни известни флагове: Монголия, Того [CCAMLR]/Екваториална Гвинея, Уругвай [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR]/CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Белиз (последни известни флагове: Монголия, Екваториална Гвинея)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Панама (предишен флаг: Република Гвинея (Конакри)

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC) /

REYMAR 6

Неизвестна (последен известен флаг: Белиз)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

Нигерия (последни известни флагове: Того, Екваториална Гвинея)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/ POSEIDON)

Неизвестна (последни известни флагове: Либия, Обединено кралство)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Неизвестна (последен известен флаг: Сейнт Винсънт и Гренадини)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Неизвестна

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

Неизвестна (последни известни флагове: Того, Сейшелски острови)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE № 6

Неизвестна (последни известни флагове: Панама, Белиз)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG № 688

Неизвестна (последен известен флаг: Белиз)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Китай (предишни флагове: Грузия, Русия)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI) 44 [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Танзания [CCAMLR]/неизвестна [SEAFO] (предишни флагове: Монголия, Намибия)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Танзания (предишни флагове: Северна Корея (КНДР), Панама)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Тайван

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Неизвестна (последен известен флаг: Грузия)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Панама (предишен флаг: Мароко)

NEAFC, NAFO, SEAFO


(1)  Международна морска организация.

(2)  Допълнителна информация е публикувана на уебсайтовете на регионалните организации за управление на риболова (РОУР).“


20.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/44


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1235/2012 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2012 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 15, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията (2) се определят правила относно засиления официален контрол, който следва да се провежда върху вноса на фуражите и храните от неживотински произход, изброени в приложение I към него („списъкът“), на граничните пунктове, през които стоките влизат в териториите, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2)

В член 2 от Регламент (ЕО) № 669/2009 се предвижда списъкът да се преразглежда редовно — поне веднъж на три месеца, като се вземат под внимание най-малко източниците на информация, упоменати в посочения член.

(3)

Наличието и значимостта на инцидентите с храни, за които са постъпили уведомления чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи, констатациите от одитите в трети страни, проведени от Хранителната и ветеринарна служба, както и докладите относно пратките с фуражи и храни от неживотински произход, които държавите членки представят на Комисията на всеки три месеца в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 669/2009, сочат, че списъкът следва да бъде изменен.

(4)

По-специално по отношение на пратки от стафиди от Афганистан, дини от Бразилия, ягоди от Китай, грах и боб от Кения, мента от Мароко, семена от диня и производни продукти от тях от Сиера Леоне и някои билки, подправки и зеленчуци от Виетнам, съответните източници на информация сочат появата на нови рискове и/или равнище на несъответствие с приложимите изисквания за безопасност, което дава основание за въвеждане на засилен официален контрол. Поради това в списъка следва да бъдат вмъкнати вписвания относно посочените пратки.

(5)

Освен това списъкът следва да бъде изменен, като бъде намалена интензивността на официалния контрол на стоките, за които източниците на информация сочат общо подобряване на нивото на съответствие с приложимите изисквания, предвидени в законодателството на ЕС, и за които поради това запазването на съществуващата честота на официален контрол вече не е обосновано. Във връзка с горното вписванията в списъка по отношение на патладжани и горчив пъпеш от Доминиканската република, на подправки от Индия и на аспержов боб, патладжани и зеленчуци от сем. Brassica от Тайланд следва да бъдат съответно изменени.

(6)

Освен това списъкът следва да бъде изменен, като от него бъдат заличени вписванията за стоки, за които наличните източници на информация сочат удовлетворителна като цяло степен на съответствие с приложимите изисквания за безопасност, предвидени в законодателството на Съюза, и за които поради това провеждането на контрол с увеличена честота вече не е оправдано. Във връзка с горното вписванията в списъка по отношение на праскови от Египет, фуражни добавки и премикси от Индия и на Capsicum annuum от Перу следва да бъдат заличени.

(7)

С оглед на по-добрата идентификация на някои посочени в списъка продукти, където е подходящо, трябва да се включат кодовете по ТАРИК. С цел съобразяване с преработената комбинирана номенклатура, която се прилага от 1 януари 2013 г., са необходими и изменения на някои от кодовете по КН.

(8)

С оглед на съгласуваността и яснотата на законодателството на Съюза е целесъобразно приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 да бъде заменено с текста, посочен в приложението към настоящия регламент.

(9)

Поради това Регламент (ЕО) № 669/2009 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 се заменя с текста, посочен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Фуражи и храни от неживотински произход, подлежащи на засилен официален контрол на определените гранични пунктове

Фуражи и храни

(предвидена употреба)

Код по КН (1)

Подразделение по ТАРИК

Страна на произход

Опасност

Честота на физическите и идентификационните проверки

(%)

Сушено грозде

(стафиди)

0806 20

 

Афганистан (AF)

Охратоксин А

50

(Храни)

 

Лешници

(с черупки или без черупки)

0802 21 00; 0802 22 00

 

Азербайджан (AZ)

Афлатоксини

10

(Фуражи и храни)

 

Диня

0807 11 00

 

Бразилия (BR)

Salmonella

10

(Храни)

 

Фъстъци, необелени

1202 41 00

 

Бразилия (BR)

Афлатоксини

10

Фъстъци, обелени

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Фуражи и храни)

 

Ягоди (замразени)

0811 10

 

Китай (CN)

Норовирус и хепатит А

5

(Храни)

 

Brassica oleracea

(други ядливи видове от семейство Brassica, „китайско броколи“) (13)

ex 0704 90 90

40

Китай (CN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (14)

10

(Храни — пресни или охладени)

 

 

Суха юфка

ex 1902 11 00;

10

Китай (CN)

Алуминий

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(Храни)

 

 

Помело

ex 0805 40 00

31; 39

Китай (CN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (11)

20

(Храни — пресни)

 

 

Чай, дори ароматизиран

0902

 

Китай (CN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (10)

10

(Храни)

 

Патладжани

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Доминиканска република (DO)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (3)

10

Горчив пъпеш (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

70

ex 0710 80 95

70

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

 

Аспержов боб (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Доминиканска република (DO)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (3)

20

ex 0710 22 00

10

Пиперки (сладки и различни от сладки) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99

20

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

 

Портокали (пресни или сушени)

0805 10 20; 0805 10 80

 

Египет (EG)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (7)

10

Нар

ex 0810 90 75

30

Ягоди

0810 10 00

 

(Храни — пресни плодове)

 

Пиперки (сладки и различни от сладки) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99;

20

Египет (EG)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (12)

10

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Храни — пресни, охладени или замразени)

 

 

Фъстъци, необелени

1202 41 00

 

Гана (GH)

Афлатоксини

50

Фъстъци, обелени

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

(Фуражи и храни)

 

Листа от къри (Bergera/ Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

Индия (IN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (5)

50

(Храни — пресни билки)

 

 

Capsicum annuum, цели

0904 21 10

 

Индия (IN)

Афлатоксини

10

Capsicum annuum, стрити или смлени

ex 0904 22 00

10

Сушени плодове от рода Capsicum, цели, различни от сладки пиперки (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Къри (продукти от лют червен пипер)

0910 91 05

Индийско орехче (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

Обвивки на индийски орехчета (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

Джинджифил (Zingiber officinale)

0910 11 00; 0910 12 00

Curcuma longa (куркума)

0910 30 00

(Храни — сушени подправки)

 

Фъстъци, необелени

1202 41 00

 

Индия (IN)

Афлатоксини

20

Фъстъци, обелени

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Фуражи и храни)

 

Бамя

ex 0709 99 90

20

Индия (IN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (2)

50

(Храни — пресни)

 

Индийско орехче (Myristica fragrans)

0908 11 000908 12 00

 

Индонезия (ID)

Афлатоксини

20

Обвивки на индийски орехчета (Myristica fragrans)

0908 21 000908 22 00

(Храни — сушени подправки)

 

Грах необелен (с шушулки)

ex 0708 10 00

40

Кения (КЕ)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (16)

10

Боб необелен (с шушулки)

ex 0708 20 00

40

(Храни — пресни и охладени)

 

 

Семена от пъпеш (Egusi, Citrullus lanatus) и производни продукти от тях

ex 1207 70 00;

10

Нигерия (NG)

Афлатоксини

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Храни)

 

 

Мента

ex 1211 90 86

30

Мароко (МА)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (17)

10

(Храни — пресни подправки)

 

 

Семена от пъпеш (Egusi, Citrullus lanatus) и производни продукти от тях

ex 1207 70 00;

10

Сиера Леоне (SL)

Афлатоксини

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Храни)

 

 

Пиперки (различни от сладки) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (9)

10

(Food – fresh)

 

 

Листа от кориандър

ex 0709 99 90

72

Тайланд (TH)

Салмонела (6)

10

Босилек (индийски, обикновен)

ex 1211 90 86

20

Мента

ex 1211 90 86

30

(Храни — пресни билки)

 

 

Листа от кориандър

ex 0709 99 90

72

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (4)

20

Босилек (индийски, обикновен)

ex 1211 90 86

20

(Храни — пресни билки)

 

 

Аспержов боб (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (4)

20

ex 0710 22 00

10

Патладжани

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Зеленчуци от рода на зелето

0704; ex 0710 80 95

76

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

 

Сладки пиперки (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

 

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (8)

10

Домати

0702 00 00; 0710 80 70

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

Сушено грозде (стафиди)

0806 20

 

Узбекистан (UZ)

Охратоксин А

50

(Храни)

 

Листа от кориандър

ex 0709 99 90

72

Виетнам (VN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (15)

20

Босилек (индийски, обикновен)

ex 1211 90 86

20

Мента

ex 1211 90 86

30

Магданоз

ex 0709 99 90

40

(Храни — пресни билки)

 

 

Бамя

ex 0709 99 90

20

Виетнам (VN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (15)

20

Пиперки (различни от сладки) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Храни — пресни)

 

 

Фъстъци, необелени

1202 41 00

 

Южна Африка (ZA)

Афлатоксини

10

Фъстъци, обелени

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Фуражи и храни)

 


(1)  Когато се изисква да се подложат на проверка само някои продукти от даден код по КН и не съществува специално подразделение в рамките на този код в номенклатурата на стоките, кодът по КН се отбелязва с „ex.

(2)  По-специално остатъчни вещества от: ацефат, метамидофос, триазофос, ендосулфан, монокротофос, метомил, тиодикарб, диафентиурон, тиаметоксам, фопронил, оксами;, ацетамипирид, индоксакарб, мандипропамид.

(3)  По-специално остатъчни вещества от: амитраз, ацефат, алдикарб, беномил, карбендазим, хлорфенапир, хлорпирифос, CS2 (дитиокарбамати), диафентиурон, диазинон, дихлорвос, дикофол, диметоат, ендосулфан, фенамидон, имидаклоприд, малатион, метамидофос, метиокарб, метомил, монокротофос, ометоат, оксамил, профенофос, пропиконазол, тиабендазол, тиаклоприд.

(4)  По-специално остатъчни вещества от: ацефат, карбарил, карбендазим, карбофуран, хлорпирифос, хлорпирифос-метил, диметоат, етион, малатион, металаксил, метамидофос, метомил, монокротофос, ометоат, профенофос, протиофос, киналфос, триадимефон, триазофос, дикротофос, EPN, трифорин.

(5)  По-специално остатъчни вещества от: триазофос, оксиметон-метил, хлоропирофос, ацетамиприд, тиаметоксам, клотиадинин, метамидофос, ацефат, пропаргит, монокротофос.

(6)  Референтен метод EN/ISO 6579 или валидиран спрямо него метод, както е посочено в член 5 от Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1).

(7)  По-специално остатъчни вещества от: карбендазим, цифлутрин, ципродинил, диазинон, диметоат, етион, фенитротион, фенпропатрин, флудиоксонил, хексафлумурон, ламбда-цихалотрин, метиокарб, метомил, ометоат, оксамил, фентоат, тиофанат-метил.

(8)  По-специално остатъчни вещества от: метомил, оксамил, карбендазим, клофентезин, диафентиурон, диметоат, форметанат, малатион, процимидон, тетрадифон, тиофанат-метил.

(9)  По-специално остатъчни вещества от: карбофуран, метомил, ометоат, диметоат, триазофос, малатион, профенофос, протиофос, етион, карбендазим, трифорин, процимидон, форметанат.

(10)  По-специално остатъчни вещества от: бупрофезин; имидаклоприд; фенвалерат и есфенвалерат (сума от RS и SR изомери); профенофос; трифлуралин, триазофос; триадимефон и триадименол (сума от триадимефон и триадименол), циперметрин (циперметрин, в това число и други смеси от съставящи изомери (сума от изомери).

(11)  По-специално остатъчни вещества от: триазофос, триадимефон и триадименол (сума от триадимефон и триадименол), паратион-метил, фентоат, метидатион.

(12)  По-специално остатъчни вещества от: карбофуран (сума), хлорпирифос, циперметрин (сума), ципроконазол, дикофол (сума), дифеноконазол, динотефуран, етион, флузилазол, фолпет, прохлораз, профенофос, пропиконазол, тиофанат-метил и трифорин.

(13)  Видовете Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, сорт alboglabra, познати още като „кай лан“, „гай лан“, „гайлан“, „кайлан“, „китайски обикновен джей лан“.

(14)  По-специално остатъчни вещества от: хлорфенапир, фипронил, карбендазим, ацетамиприд, диметоморф и пропиконазол.

(15)  По-специално остатъчни вещества от: карбофуран, карбендазим (сума), хлорпирифос, профенофос, перметрин, хексаконазол, дифеноконазол, пропиконазол, фипронил, пропаргит, флузилазол, фентоат, циперметрин, метомил, киналфос, пенцикурон, метидатион, диметоат (сума), фенбуконазол.

(16)  По-специално остатъчни вещества от: диметоат (сума), хлорпирифос, ацефат, метамидофос, метомил, диафентиурон, индоксакарб.

(17)  По-специално остатъчни вещества от: хлорпирифос, циперметрин, диметоат (сума), ендосулфан (сума), хексаконазол, паратион-метил (сума), метомил, флутриафол, карбендазим (сума), флубендиамид, миклобутанил, малатион (сума).“


20.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/51


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1236/2012 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2012 година

за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 на Съвета върху вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република чрез внос на някои леко модифицирани видове жици от молибден, съдържащи тегловно 97 % или повече, но по-малко от 99,95 % молибден, с произход от Китайската народна република, и въвеждане на регистрационен режим за този внос

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от него,

след консултации с Консултативния комитет в съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент,

като има предвид, че:

А.   ИСКАНЕ

(1)

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) получи искане в съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент за разследване на възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени върху някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република, чрез вноса на някои леко модифицирани видове жици от молибден с произход от Китайската народна република, с тегловно съдържание на молибден 97 % или повече, но по-малко от 99,95 %, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос.

(2)

Искането е подадено на 5 ноември 2012 г. от Plansee SE — производител от Съюза на някои видове жици от молибден.

Б.   ПРОДУКТ

(3)

Продуктът, разглеждан във връзка с възможното заобикаляне, са жици от молибден с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm, с произход от Китайската народна република, понастоящем класирани в код по КН ex 8102 96 00 (кодове по ТАРИК 8102960011 и 8102960019), (наричан по-долу „разглежданият продукт“).

(4)

Продуктът, предмет на разследването, е същият като определения в предходното съображение, но съдържащ тегловно 97 % или повече, но по-малко от 99,95 % молибден, понастоящем е класиран в същите кодове по КН като разглеждания продукт, но е с различен код по ТАРИК (т.е. 8102960090 до влизането в сила на настоящия регламент), и е с произход от Китайската народна република (наричан по-долу „продуктът, предмет на разследването“).

В.   СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(5)

Действащите понастоящем мерки, които е възможно да бъдат обект на заобикаляне, са антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 на Съвета (2) върху вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република.

Г.   ОСНОВАНИЯ

(6)

Искането съдържа достатъчно prima facie доказателства, че антидъмпинговите мерки върху вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република се заобикалят чрез вноса на продукта, предмет на разследването.

(7)

Представените prima facie доказателства са, както следва:

(8)

От искането става ясно, че след налагането на окончателното антидъмпингово мито върху разглеждания продукт с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 е настъпила съществена промяна в модела на търговия, включващ износ от Китайската народна република за Съюза, като за такава промяна няма достатъчно основание или обосновка освен налагането на митото.

(9)

Изглежда, че тази промяна произтича от вноса в Съюза на продукта, предмет на разследването. Искането съдържа достатъчно prima facie доказателства, че продуктът, предмет на разследването, има същите основни характеристики и приложения като разглеждания продукт.

(10)

Освен това искането съдържа достатъчно prima facie доказателства, че възстановителният ефект от съществуващите антидъмпингови мерки, прилагани по отношение на разглеждания продукт, намалява както в количествен, така и в ценови аспект. Вносът на значителни количества от продукта, предмет на разследването, изглежда е заменил вноса на разглеждания продукт. Освен това са налице достатъчно prima facie доказателства, че вносът на продукта, предмет на разследването, се извършва по цени, по-ниски от непричиняващата вреда цена, определена в рамките на разследването, довело до съществуващите мерки.

(11)

На последно място, искането съдържа достатъчно prima facie доказателства, че цените на продукта, предмет на разследването, са дъмпингови по отношение на установената преди това нормална стойност за разглеждания продукт.

(12)

Ако в хода на разследването бъдат установени практики на заобикаляне, попадащи в обхвата на член 13 от основния регламент, но различни от описаните по-горе, тези практики също могат да бъдат предмет на разследването.

Д.   ПРОЦЕДУРА

(13)

Предвид гореизложеното Комисията направи заключението, че съществуват достатъчно доказателства, даващи основание за започване на разследване в съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент и за въвеждане на регистрационен режим за вноса на продукта, предмет на разследването, в съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент.

а)   Въпросници

(14)

За да получи информацията, която смята за необходима с оглед на извършваното от нея разследване, Комисията ще изпрати въпросници на известните износители/производители и на известните сдружения на износители/производители в Китайската народна република, на известните вносители и на известните сдружения на вносители в Съюза, както и на съответните органи на Китайската народна република. Ако е необходимо, информация може да бъде поискана и от промишлеността на Съюза.

(15)

Във всеки случай всички заинтересовани страни следва да се свържат своевременно с Комисията преди изтичането на срока, определен в член 3 от настоящия регламент, и да поискат въпросник в срока, определен в член 3, параграф 1 от настоящия регламент, като се има предвид, че срокът, определен в член 3, параграф 2 от настоящия регламент, се прилага за всички заинтересовани страни.

(16)

Съответните органи на Китайската народна република ще бъдат уведомени за започването на разследването.

б)   Събиране на информация и провеждане на изслушвания

(17)

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си в писмен вид и да предоставят доказателства в тяхна подкрепа. Наред с това Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие че те отправят писмено искане, от което да е видно, че са налице специални основания те да бъдат изслушани.

в)   Освобождаване на вноса от регистрационния режим или от мерките

(18)

В съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент вносът на продукта, предмет на разследването, може да бъде освободен от регистрационен режим или от мерките, ако не представлява заобикаляне.

(19)

Тъй като възможното заобикаляне се осъществява извън Съюза, в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент на производителите на продукта, предмет на разследване в Китайската народна република, може да бъде предоставено освобождаване, ако покажат, че не са свързани (3) с производител, подлежащ на мерките (4), и е установено, че не са замесени в практики за заобикаляне, определени в член 13, параграфи 1 и 2 от основния регламент. Производителите, желаещи да получат освобождаване, следва да отправят надлежно подкрепено с доказателства искане в срока, посочен в член 3, параграф 3 от настоящия регламент.

Е.   РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ

(20)

В съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент по отношение на вноса на продукта, предмет на разследването, следва да бъде въведен регистрационен режим, за да се гарантира, че ако в резултат на разследването бъде констатирано заобикаляне, могат да бъдат наложени антидъмпингови мита в подходящ размер, считано от датата на въвеждане на регистрационния режим за този внос.

Ж.   СРОКОВЕ

(21)

В интерес на доброто административно управление следва да се определят срокове, в които:

заинтересованите страни могат да заявят своя интерес пред Комисията, да представят становищата си в писмен вид и да подадат попълнен въпросник или всякаква друга информация, която да бъде взета предвид в хода на разследването,

производителите в Китайската народна република могат да поискат освобождаване на вноса от регистрационния режим или от мерките,

заинтересованите страни могат да отправят писмено искане да бъдат изслушани от Комисията.

(22)

Обръща се внимание на факта, че възможността за упражняване на повечето процедурни права, определени в основния регламент, зависи от това дали страната е заявила своя интерес в сроковете, посочени в член 3 от настоящия регламент.

З.   НЕОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ

(23)

В случай че заинтересована страна откаже достъп, не предостави в срок необходимата информация или значително възпрепятства разследването, констатации, били те положителни, или отрицателни, могат да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

(24)

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация не се взема предвид и могат да се използват наличните факти.

(25)

Ако заинтересована страна не оказва или оказва само частично съдействие и поради това констатациите са основани на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването за тази страна може да бъде по-малко благоприятен, отколкото ако е съдействала.

И.   ГРАФИК НА РАЗСЛЕДВАНЕТО

(26)

В съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент разследването ще приключи в срок от девет месеца от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз.

Й.   ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

(27)

Следва да се отбележи, че с всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (5).

K.   СЛУЖИТЕЛ ПО ИЗСЛУШВАНИЯТА

(28)

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията към генерална дирекция „Търговия“. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват пълноценно правото си на защита.

(29)

Искането за изслушване от страна на служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмен вид и да бъде надлежно обосновано. Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност за провеждане на изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи.

(30)

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящото започва разследване в съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 с цел да се определи дали с вноса в Съюза на жици от молибден, съдържащи тегловно 97 % или повече, но по-малко от 99,95 % молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm и понастоящем класирани в код по КН ex 8102 96 00 (код по ТАРИК 8102960030), с произход от Китайската народна република, се заобикалят мерките, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010.

Член 2

В съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 митническите органи предприемат целесъобразни мерки за въвеждане на регистрационен режим за посочения в член 1 от настоящия регламент внос в Съюза.

Срокът на регистрационния режим изтича девет месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Комисията може с регламент да възложи на митническите органи да прекратят регистрационния режим на вноса в Съюза на продукти, произведени от производители, подали искане за освобождаване от регистрация и за които е констатирано, че отговарят на условията за предоставяне на освобождаване.

Член 3

1.   Въпросниците трябва да бъдат поискани от Комисията в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Ако заинтересованите страни желаят представените от тях изложения да бъдат взети предвид по време на разследването, те трябва да заявят своя интерес пред Комисията, като се свържат с нея, представят становищата си в писмен вид и подадат попълнения въпросник или всяка друга информация в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

3.   Производители от Китайската народна република, които искат освобождаване на вноса от регистрационния режим или от мерките, трябва да подадат заявление, надлежно подкрепено с доказателства, в рамките на същия 37-дневен срок.

4.   Заинтересованите страни могат също така да поискат да бъдат изслушани от Комисията в същия 37-дневен срок.

5.   От заинтересованите страни се изисква да правят всички изявления и да подават всички искания в електронен формат (изявленията с неповерителен характер по електронна поща, а поверителните — на CD-R/DVD), като задължително посочат своето наименование, адрес, адрес на електронна поща, номер на телефон и на факс. Всички пълномощни и подписани удостоверения обаче, както и техните актуализации, които придружават попълнения въпросник, трябва да се подават на хартиен носител, т.е. изпращат се по пощата или се предават на ръка на посочения по-долу адрес. В случай че заинтересована страна не може да представи изявленията и исканията си в електронен формат, тя трябва незабавно да уведоми Комисията за това в съответствие с член 18, параграф 2 от основния регламент. За допълнителна информация относно кореспонденцията с Комисията заинтересованите страни могат да посетят съответната страница на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква по силата на настоящия регламент, попълненият въпросник и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, трябва да бъдат обозначени с надписа „Limited (6) („С ограничен достъп“) и, в съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент да бъдат придружени от неповерителна версия, обозначена с надписа „For inspection by interested parties“ („За справка на заинтересованите страни“).

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Факс +32 22986287

Ел. поща: TRADE-MW-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 150, 16.6.2010 г., стр. 17.

(3)  В съответствие с член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1), отнасящ се до прилагането на Митническия кодекс на Общността, се смята, че лицата са свързани само ако: а) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) което и да е лице пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърлимите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното от лицата пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство. Лицата се смятат за членове на едно семейство само ако се намират в една от следните връзки: i) съпруг и съпруга, ii) родител и дете, iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни), iv) дядо/баба и внуци, v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници, vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха, vii) зет (шурей и пр.) и снаха (зълва, балдъза и пр.).. В този контекст „лице“ означава всяко физическо или юридическо лице.

(4)  При все това, дори ако производителите са свързани по смисъла на горепосоченото с дружества, към които се прилагат действащите мерки относно внос с произход от Китайската народна република (първоначалните антидъмпингови мерки), освобождаване може все пак да бъде предоставено, ако липсват доказателства, че отношенията с дружествата, към които се прилагат първоначалните мерки, са установени или използвани за заобикаляне на първоначалните мерки.

(5)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(6)  Документ, обозначен с надпис „Limited“, се смята за поверителен документ в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от ГАТТ от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е също така защитен документ съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).


20.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/55


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1237/2012 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2012 година

за одобряване на активното вещество Zucchini Yellow Mosaic Virus — слаб щам, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2 и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 80, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2009 Директива 91/414/ЕИО на Съвета (2) се прилага по отношение на процедурата и условията за одобрение за активни вещества, за които е прието решение в съответствие с член 6, параграф 3 от същата директива преди 14 юни 2011 г. По отношение на Zucchini Yellow Mosaic Virus — слаб щам, условията, предвидени в член 80, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2009, са изпълнени с Решение 2006/586/ЕО на Комисията (3).

(2)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на 16 март 2005 г. Обединеното кралство получи заявление от Bio-Oz Biotechnologies Ltd относно включването на Zucchini Yellow Mosaic Virus — слаб щам, като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. С Решение 2006/586/ЕО бе потвърдено, че документацията е „пълна“, тоест може да се счита, че принципно отговаря на предвидените в приложения II и III към Директива 91/414/ЕИО изисквания относно данните и информацията.

(3)

В съответствие с разпоредбите на член 6, параграфи 2 и 4 от Директива 91/414/ЕИО беше оценено въздействието на посоченото активно вещество върху здравето на човека и на животните и върху околната среда за видовете употреба, предложени от заявителя. На 30 юни 2006 г. определената за докладчик държава членка представи на Комисията проект на доклад за оценка.

(4)

Проектът на доклада за оценка беше подложен на преглед от държавите членки и Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“). На 28 май 2012 г. Органът представи на Комисията заключението си във връзка с прегледа на оценката на риска от употребата на активното вещество Zucchini Yellow Mosaic Virus — слаб щам (4), като пестицид. Проектодокладът за оценката и заключението на Органа бяха разгледани от държавите членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха окончателно приети на 20 ноември 2012 г. под формата на доклад на Комисията за преразглеждането във връзка с Zucchini Yellow Mosaic Virus — слаб щам.

(5)

Различните анализи показаха, че продуктите за растителна защита, съдържащи Zucchini Yellow Mosaic Virus — слаб щам, отговарят най-общо на изискванията, предвидени в член 5, параграф 1, букви а) и б) и параграф 3 от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на употребите, които са разгледани и описани подробно в доклада за преглед на Комисията. Поради това е целесъобразно веществото Zucchini Yellow Mosaic Virus — слаб щам, да бъде одобрено.

(6)

На държавите членки и на заинтересованите страни следва да бъде предоставен разумен срок преди одобрението, за да могат да се подготвят за спазването на новите изисквания, произтичащи от одобрението.

(7)

Без да се засягат предвидените в Регламент (ЕО) № 1107/2009 задължения, произтичащи от одобрението, предвид създалото се специфично положение във връзка с прехода от Директива 91/414/ЕИО към Регламент (ЕО) № 1107/2009, следва обаче да се предприемат описаните по-долу действия. На държавите членки следва да се предостави период от шест месеца след одобрението, за да преразгледат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи Zucchini Yellow Mosaic Virus — слаб щам. Когато е целесъобразно, държавите членки следва да изменят, заменят или отнемат разрешенията. Чрез дерогация от посочения срок следва да се предостави по-дълъг срок за предвидените в Директива 91/414/ЕИО подаване и оценка на актуализираната пълна документация по приложение III за всеки продукт за растителна защита и за всеки отделен вид употреба съгласно единните принципи.

(8)

Натрупаният опит от включването в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, които са били обект на оценка в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (5), показа, че е възможно да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Поради това, с цел да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се уточнят задълженията на държавите членки, особено задължението да се провери дали притежателят на разрешение може да докаже, че има достъп до документация, която отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива. Това уточнение обаче не налага нови задължения на държавите членки или на притежателите на разрешения в сравнение с приетите досега директиви за изменение на приложение I към посочената директива или с регламентите за одобряване на активни вещества.

(9)

В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 следва да бъде съответно изменено приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (6).

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряване на активното вещество

Активното вещество Zucchini Yellow Mosaic Virus — слаб щам, специфицирано в приложение I, се одобрява при условията, предвидени в същото приложение.

Член 2

Повторна оценка на продуктите за растителна защита

1.   До 30 ноември 2013 г. при необходимост държавите членки изменят или отнемат в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1107/2009 съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество Zucchini Yellow Mosaic Virus — слаб щам.

До тази дата те по-специално проверяват дали са изпълнени условията, предвидени в приложение I към настоящия регламент, с изключение на условията, определени в графата със специфичните разпоредби в посоченото приложение, както и дали притежателят на разрешението разполага с документация или достъп до документация, отговаряща на изискванията, предвидени в приложение II към Директива 91/414/ЕИО, съгласно условията на член 13, параграфи 1—4 от същата директива и член 62 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, съдържащ Zucchini Yellow Mosaic Virus — слаб щам, като единствено активно вещество или като едно от няколко активни вещества, при положение че всички те са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 най-късно до 31 май 2013 г., държавите членки извършват повторна оценка на продукта съгласно единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, въз основа на документация, отговаряща на изискванията на приложение III към Директива 91/414/ЕИО, като отчитат предвиденото в графата със специфичните разпоредби в приложение I към настоящия регламент. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

След като определят това, държавите членки:

а)

в случай на продукт, съдържащ Zucchini Yellow Mosaic Virus — слаб щам, като единствено активно вещество, при необходимост изменят или оттеглят разрешението най-късно до 30 ноември 2014 г.; или

б)

в случай на продукт, съдържащ Zucchini Yellow Mosaic Virus — слаб щам, като едно от няколко активни вещества, при необходимост изменят или отнемат разрешението до 30 ноември 2014 г. или до датата, определена за такова изменение или отнемане в съответния акт или актове, с който/които съответното(ите) вещество(а) е/са включено(и) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО или е/са одобрено(и), в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Член 3

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 4

Влизане в сила и начална дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юни 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 236, 31.8.2006 г., стр. 31.

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012 г.; 10(6):2754. Публикувано онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu

(5)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.

(6)  ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование,

идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

Zucchini Yellow Mosaic Virus — слаб щам

Номер за достъп ATCC: PV-593

Не се прилага

0,05 mg/l

1 юни 2013 г.

31 май 2023 г.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Zucchini Yellow Mosaic Virus — слаб щам, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 20 ноември 2012 г.

При тази цялостна оценка държавите членки трябва да обърнат специално внимание на риска за неприцелните растения, ако растителните култури са заразени също така с друг вирус, който може да бъде предаван от листни въшки.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за намаляване на риска.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са предоставени в доклада за преглед.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се добавя следното вписване:

Номер

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане на срока на одобрението

Специфични разпоредби

„30

Zucchini Yellow Mosaic Virus — слаб щам

Номер за достъп ATCC: PV-593

Не се прилага

0,05 mg/l

1 юни 2013 г.

31 май 2023 г.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Zucchini Yellow Mosaic Virus — слаб щам, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 20 ноември 2012 г.

При тази цялостна оценка държавите членки трябва да обърнат специално внимание на риска за неприцелните растения, ако растителните култури са заразени също така с друг вирус, който може да бъде предаван от листни въшки.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за намаляване на риска.“


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и характеристиките на активното вещество са предоставени в доклада за преглед.


20.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/59


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1238/2012 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2012 година

за одобряване на активното вещество Trichoderma asperellum (щам T34) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2 и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 80, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2009 Директива 91/414/ЕИО на Съвета (2) се прилага по отношение на процедурата и условията за одобрение за активни вещества, за които е прието решение в съответствие с член 6, параграф 3 от същата директива преди 14 юни 2011 г. По отношение на Trichoderma asperellum (щам T34) условията, предвидени в член 80, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2009, са изпълнени с Решение 2010/132/ЕС на Комисията (3).

(2)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на 22 април 2010 г. Обединеното кралство получи заявление от Biocontrol Technologies S.L. за включване на Trichoderma asperellum (щам T34) като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. С Решение 2010/132/ЕС бе потвърдено, че документацията е „пълна“, тоест може да се счита, че принципно отговаря на предвидените в приложения II и III към Директива 91/414/ЕИО изисквания относно данните и информацията.

(3)

В съответствие с разпоредбите на член 6, параграфи 2 и 4 от Директива 91/414/ЕИО беше оценено въздействието на посоченото активно вещество върху здравето на човека и на животните и върху околната среда за видовете употреба, предложени от заявителя. На 16 май 2011 г. определената за докладчик държава членка представи на Комисията проект на доклад за оценка.

(4)

Проектът на доклада за оценка беше подложен на преглед от държавите членки и от Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“). На 20 април 2012 г. Органът представи на Комисията заключението си във връзка с прегледа на оценката на риска от употребата на активното вещество Trichoderma asperellum (щам T34) (4) като пестицид. Проектодокладът за оценката и заключението на Органа бяха разгледани от държавите членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха окончателно приети на 20 ноември 2012 г. под формата на доклад на Комисията за преразглеждане във връзка с Trichoderma asperellum (щам T34).

(5)

Различните анализи показаха, че продуктите за растителна защита, съдържащи Trichoderma asperellum (щам T34), отговарят най-общо на изискванията, предвидени в член 5, параграф 1, букви а) и б) и в член 5, параграф 3 от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на употребите, които са разгледани и описани подробно в доклада за преглед на Комисията. Поради това е целесъобразно веществото Trichoderma asperellum (щам T34) да бъде одобрено.

(6)

На държавите членки и на заинтересованите страни следва да бъде предоставен разумен срок преди одобрението, за да могат да се подготвят за спазването на новите изисквания, произтичащи от одобрението.

(7)

Без да се засягат предвидените в Регламент (ЕО) № 1107/2009 задължения, произтичащи от одобрението, предвид създалото се специфично положение във връзка с прехода от Директива 91/414/ЕИО към Регламент (ЕО) № 1107/2009 следва обаче да се предприемат описаните по-долу действия. На държавите членки следва да се предостави период от шест месеца след одобрението, за да преразгледат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи Trichoderma asperellum (щам T34). Когато е целесъобразно, държавите членки следва да изменят, заменят или отнемат разрешенията. Чрез дерогация от посочения срок следва да се предостави по-дълъг срок за предвидените в Директива 91/414/ЕИО подаване и оценка на актуализираната пълна документация по приложение III за всеки продукт за растителна защита и за всеки отделен вид употреба съгласно единните принципи.

(8)

Натрупаният опит от включването в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, които са били обект на оценка в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (5), показа, че е възможно да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Поради това, с цел да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се уточнят задълженията на държавите членки, особено задължението да се провери дали притежателят на разрешение може да докаже, че има достъп до документация, която отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива. Това уточнение обаче не налага нови задължения на държавите членки или на притежателите на разрешения в сравнение с приетите досега директиви за изменение на приложение I към посочената директива или с регламентите за одобряване на активни вещества.

(9)

В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 следва да бъде съответно изменено приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (6).

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряване на активното вещество

Активното вещество Trichoderma asperellum (щам T34), специфицирано в приложение I, се одобрява при условията, предвидени в същото приложение.

Член 2

Повторна оценка на продуктите за растителна защита

1.   До 30 ноември 2013 г. при необходимост държавите членки изменят или отнемат в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1107/2009 съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество Trichoderma asperellum (щам T34).

До тази дата те по-специално проверяват дали са изпълнени условията, предвидени в приложение I към настоящия регламент, с изключение на условията, определени в графата със специфичните разпоредби в посоченото приложение, както и дали притежателят на разрешението разполага с документация или достъп до документация, отговаряща на изискванията, предвидени в приложение II към Директива 91/414/ЕИО, съгласно условията на член 13, параграфи 1—4 от същата директива и член 62 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, съдържащ Trichoderma asperellum (щам T34) като единствено активно вещество или като едно от няколко активни вещества, при положение че всички те са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 най-късно до 31 май 2013 г., държавите членки извършват повторна оценка на продукта съгласно единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, въз основа на документация, отговаряща на изискванията на приложение III към Директива 91/414/ЕИО, като отчитат предвиденото в графата със специфичните разпоредби в приложение I към настоящия регламент. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

След като определят това, държавите членки:

а)

в случай на продукт, съдържащ Trichoderma asperellum (щам T34) като единствено активно вещество, при необходимост изменят или оттеглят разрешението най-късно до 30 ноември 2014 г.; или

б)

в случай на продукт, съдържащ Trichoderma asperellum (щам T34) като едно от няколко активни вещества, при необходимост изменят или отнемат разрешението до 30 ноември 2014 г. или до датата, определена за такова изменение или отнемане в съответния акт или актове, с който/които съответното(ите) вещество(а) е/са включено(и) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО или е/са одобрено(и), в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Член 3

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 4

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юни 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(3)