ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.348.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 348

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
18 декември 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1209/2012 на Комисията от 13 декември 2012 година за забрана на риболова на мерлуза във води на ЕС от зони IIa и IV от страна на плавателни съдове под флага на Германия

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1210/2012 на Комисията от 13 декември 2012 година за забрана на риболова на северно путасу в зона VI; води на ЕС и международни води от зона Vb; международни води от зони XII и XIV от страна на плавателни съдове под флага на Обединеното кралство

3

 

*

Регламент (ЕС) № 1211/2012 на Комисията от 13 декември 2012 година за забрана на риболова на син марлин в Атлантическия океан от страна на плавателни съдове под флага на Испания

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1212/2012 на Комисията от 17 декември 2012 година за изменение на регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 917/2004, (ЕО) № 382/2008, (ЕО) № 748/2008, (ЕО) № 810/2008 и (ЕО) № 610/2009 по отношение на задълженията за уведомяване в рамките на общата организация на селскостопанските пазари

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1213/2012 на Комисията от 17 декември 2012 година за суспендиране на тарифните преференции за някои държави — бенефициери по общата схема от преференции (ОСП), по отношение на някои раздели по ОСП в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1214/2012 на Комисията от 17 декември 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Делегирана директива 2012/50/ЕС на Комисията от 10 октомври 2012 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничението за употреба на олово ( 1 )

16

 

*

Делегирана директива 2012/51/ЕС на Комисията от 10 октомври 2012 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничението за употреба на кадмий ( 1 )

18

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/788/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 12 декември 2012 година относно финансовия принос на Европейския съюз през 2012 г. към националните програми за събиране, управление и използване на данни в сектор Рибарство на 5 държави членки (Ирландия, Испания, Франция, Малта и Португалия) (нотифицирано под номер C(2012) 9187)

20

 

 

2012/789/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 декември 2012 година относно финансовото участие на Европейския съюз за 2012 г. в съответствие с Директива 2000/29/ЕО на Съвета за покриване на разходите, направени от Германия, Испания, Франция, Италия, Кипър, Нидерландия и Португалия за борба с вредителите по растенията или растителните продукти (нотифицирано под номер C(2012) 9280)

22

 

 

2012/790/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 декември 2012 година за целите на Решение 2009/470/ЕО на Съвета по отношение на финансовата помощ от Съюза за референтната лаборатория за изследване на остатъчни вещества за периода от 1 януари до 31 декември 2012 година (нотифицирано под номер C(2012) 9286)

28

 

 

НАСОКИ

 

 

2012/791/ЕС

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 26 ноември 2012 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/14 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2012/25)

30

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

18.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1209/2012 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2012 година

за забрана на риболова на мерлуза във води на ЕС от зони IIa и IV от страна на плавателни съдове под флага на Германия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 43/2012 на Съвета от 17 януари 2012 г. за определяне на възможностите за риболов за 2012 г. на кораби на ЕС за определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които не са предмет на международни преговори или споразумения (2), се определят квотите за 2012 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2012 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2012 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

78/TQ43

Държава-членка

Германия

Рибен запас

HKE/2AC4-C

Вид

Мерлуза (Merluccius merluccius)

Зона

Води на ЕС от зони IIa и IV

Дата

29.11.2012 г.


18.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1210/2012 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2012 година

за забрана на риболова на северно путасу в зона VI; води на ЕС и международни води от зона Vb; международни води от зони XII и XIV от страна на плавателни съдове под флага на Обединеното кралство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 43/2012 на Съвета от 17 януари 2012 г. за определяне на възможностите за риболов за 2012 г. на кораби на ЕС за определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които не са предмет на международни преговори или споразумения (2), се определят квотите за 2012 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2012 г. квота е изчерпана.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2012 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

79/TQ43

Държава-членка

Обединено кралство

Рибен запас

WHG/56-14

Вид

Северно путасу (Merlangius merlangus)

Зона

VI; води на ЕС и международни води от зона Vb; международни води от зони ХII и ХIV

Дата

19.8.2012 г.


18.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1211/2012 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2012 година

за забрана на риболова на син марлин в Атлантическия океан от страна на плавателни съдове под флага на Испания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 44/2012 на Съвета от 17 януари 2012 г. за определяне за 2012 г. на наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които са предмет на международни преговори или споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС (2) се определят квотите за 2012 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2012 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2012 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 55.


ПРИЛОЖЕНИЕ

77/TQ44

Държава-членка

Испания

Рибен запас

BUM/ATLANT

Вид

Син марлин (Makaira nigricans)

Зона

Атлантически океан

Дата

26.11.2012 г.


18.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1212/2012 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2012 година

за изменение на регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 917/2004, (ЕО) № 382/2008, (ЕО) № 748/2008, (ЕО) № 810/2008 и (ЕО) № 610/2009 по отношение на задълженията за уведомяване в рамките на общата организация на селскостопанските пазари

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 192, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (2) са предвидени общи правила за съобщаване на информация и предаване на документи от компетентните органи на държавите членки до Комисията. Тези правила обхващат по-специално задължението на държавите членки да използват информационните системи, осигурени от Комисията, и валидирането на правата на достъп на органите или отделните лица, оправомощени да изпращат уведомления. Освен това в регламента са определени общи принципи, приложими за информационните системи, така че те да гарантират автентичността, целостта и четливостта в течение на времето на документите и да осигуряват защита на личните данни.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 792/2009 задължението за използване на информационните системи в съответствие с посочения регламент трябва да бъде предвидено в регламентите, установяващи специфично задължение за уведомление.

(3)

Комисията разработи информационна система, която позволява управлението по електронен път на документи и процедури в рамките на нейните собствени вътрешни работни процедури, както и в отношенията ѝ с органите, участващи в общата селскостопанска политика.

(4)

Счита се, че чрез тази система могат да бъдат изпълнени няколко задължения за уведомяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009, по-специално предвидените в регламенти на Комисията (ЕО) № 2535/2001 от 14 декември 2001 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти (3), (ЕО) № 917/2004 от 29 април 2004 г. относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 797/2004 на Съвета относно мерките за подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти (4), (ЕО) № 382/2008 от 21 април 2008 г. относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо (5), (ЕО) № 748/2008 от 30 юли 2008 г. относно откриването и управлението на тарифни квоти за внос на замразени месести части от диафрагмата на едър рогат добитък, попадащи под код по КН 0206 29 91 (6), (ЕО) № 810/2008 от 11 август 2008 г. относно откриването и управлението на тарифни квоти за висококачествено прясно, охладено и замразено говеждо и замразено биволско месо (7) и (ЕО) № 610/2009 от 10 юли 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на тарифната квота за говеждо и телешко месо с произход от Чили (8).

(5)

В интерес на ефикасното администриране и предвид натрупания опит някои уведомления следва да бъдат опростени и уточнени в посочените регламенти или да бъдат заличени от тях.

(6)

Регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 917/2004, (ЕО) № 382/2008, (ЕО) № 748/2008, (ЕО) № 810/2008 и (ЕО) № 610/2009 следва да бъдат съответно изменени.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2535/2001 се изменя, както следва:

(1)

В член 10 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Държавите членки уведомяват Комисията за своите списъци на одобрените вносители, разбити на одобрени вносители, дали съгласието си в съответствие с параграф 2, и на други одобрени вносители. В уведомлението се посочват номерът на одобрението, наименованието, адресът, телефонът и електронната поща на одобрените вносители.“

(2)

Член 39 се заличава.

(3)

В член 40 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Държавите членки уведомяват Комисията за резултатите от контрола, извършен съгласно приложение IV за всяко тримесечие, най-късно до десето число на следващия месец. В уведомлението се посочва следната информация:

а)

обща информация:

i)

наименование на производителя на масло;

ii)

идентификационен код на партидата;

iii)

размер на партидата в kg;

iv)

дата на контрола (ден/месец/година);

б)

контрол на теглото:

i)

размер на произволната проба (брой кашони);

ii)

данни по отношение на средноаритметичната стойност:

средноаритметично на нетното тегло на кашон в kg (както е посочено в сертификата IMA 1, клетка 9),

средноаритметично на нетното тегло на кашоните в пробата в kg,

дали средноаритметичното на нетното тегло, определено в Съюза, показва значително отклонение от декларираната стойност (N = не, Y = да);

iii)

данни по отношение на стандартното отклонение:

стандартно отклонение за нетното тегло на кашон в kg (както е посочено в сертификата IMA 1, клетка 9),

стандартно отклонение за нетното тегло на кашоните в пробата (kg),

дали стандартното отклонение за нетното тегло, определено в Съюза, показва значително отклонение от декларираната стойност (N = не, Y = да);

в)

контрол на съдържанието на мазнини:

i)

размер на произволната проба (брой кашони);

ii)

данни по отношение на средноаритметичната стойност:

средноаритметично на съдържанието на мазнини в кашоните от пробата в % мазнини,

дали средноаритметичното на съдържанието на мазнини, определено в Съюза, надвишава 84,4 % (N = не, Y = да).“

(4)

Член 45 се заменя със следното:

„Член 45

В рамките на тарифните квоти за внос държавите членки предоставят на Комисията в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 подробни данни за количествата продукти, допуснати за свободно обращение.“

(5)

Вмъква се следният член 45a:

„Член 45a

Уведомленията, посочени в настоящия регламент, с изключение на тези, посочени в член 15, член 35a, параграф 1 и член 45, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (9).

(6)

Приложения V и XIV се заличават.

Член 2

Регламент (ЕО) № 917/2004 се изменя, както следва:

(1)

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Националните програми, посочени в член 105 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 (10) на Съвета (наричани по-долу „програмите в областта на пчеларството“), съдържат по-специално:

а)

описание на ситуацията в сектора, благодарение на което могат редовно да се актуализират структурните данни, съдържащи се в проучването, предвидено в член 107 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета, което обхваща по-специално следните:

i)

общ брой на пчеларите;

ii)

брой на професионалните пчелари, всеки от които има повече от 150 кошера;

iii)

общ брой на кошерите;

iv)

производство на пчелен мед;

v)

списък с целите на програмата;

б)

подробно описание на включените мерки, с очаквани разходи и план за финансирането им, разбит по години на национално и регионално ниво по следните пера:

i)

техническа помощ за пчеларите;

ii)

контрол на вароатозата;

iii)

рационализиране на подвижното пчеларство;

iv)

изследвания на пчелен мед;

v)

подновяване на пчелните кошери;

vi)

програми за приложни изследвания;

в)

препратки към приложимите законови, подзаконови и административни разпоредби;

г)

списък на представителните организации и пчеларските кооперативи, които са работили съвместно с компетентния орган на държавата членка при изготвянето на програмите в областта на пчеларството;

д)

определяне на мерките за мониторинг и оценка на програмите в областта на пчеларството.

(2)

В член 6 третата алинея се заменя със следното:

„До 15 декември на всяка година държавите членки предоставят на Комисията обобщена справка за изпълнението на разходите с разбивка по перата, посочени в член 1, буква б).“

(3)

Вмъква се следният член 6a:

„Член 6a

Съобщенията, посочени в настоящия регламент, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (11).

Член 3

Регламент (ЕО) № 382/2008 се изменя, както следва:

(1)

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

1.   Не по-късно от десетия ден на всеки месец държавите членки съобщават на Комисията количествата продукти (в килограми тегло на продукцията или глави), за които са издадени лицензии за внос през предходния месец във връзка с внос извън квотите, като правят разбивка по държави на произход.

2.   Не по-късно от 31 октомври на всяка година държавите членки съобщават на Комисията количествата продукти (в килограми тегло на продукцията или глави), за които издадените през периода от 1 юли на предходната година до 30 юни на въпросната година лицензии за внос са останали неизползвани във връзка с внос извън квотите, като правят разбивка по държави на произход.

3.   Държавите членки уведомяват Комисията за данните, отнасящи се за количествата продукти, допуснати за свободно обращение, в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 (12).

(2)

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Съобщенията, посочени в член 6, параграфи 1 и 2, се извършват, като се използват посочените в приложение V категории продукти.“

(3)

Член 16a се заменя със следното:

„Член 16a

Съобщенията, посочени в настоящия регламент, с изключение на член 6, параграф 3, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (13).

(4)

Приложения II, III и IV се заличават.

Член 4

Регламент (ЕО) № 748/2008 се изменя, както следва:

(1)

В член 8 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Най-късно на 17-ия ден от месеца, в който са подадени заявленията, държавите членки съобщават на Комисията по държави на произход общото количество, обхванато от заявленията.

3.   Лицензии за внос се издават от 25-ия ден, и не по-късно от края на месеца, в който са подадени заявленията.“

(2)

Член 9 се изменя, както следва:

а)

параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите членки съобщават на Комисията:

а)

най-късно до 10 август количествата продукти, включително нулевите количества, за които през предходния месец са били издадени лицензии за внос по отношение на количествата, посочени в член 1, параграф 3, буква б) от настоящия регламент;

б)

най-късно до 31 август след края на всеки период на тарифна квота за внос количествата продукти, включително нулевите количества, за които през предходния период на тарифната квота за внос са били издадени лицензии за внос, по отношение на количествата, посочени в член 1, параграф 3, буква а) от настоящия регламент;

в)

най-късно до 31 октомври след края на всеки период на тарифна квота за внос количествата продукти, включително нулевите количества, обхванати от неизползвани или частично използвани лицензии за внос и съответстващи на разликата между количествата, вписани на гърба на лицензиите за внос, и количествата, за които те са били издадени.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията данните, отнасящи се за количествата продукти, допуснати за свободно обращение, в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.“

б)

В параграф 3 втора алинея се заменя със следното:

„Съобщенията относно количествата, посочени в член 1, параграф 3, буква а) от настоящия регламент, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (14).

(3)

Приложения IV, V и VI се заличават.

Член 5

Регламент (ЕО) № 810/2008 се изменя, както следва:

(1)

В член 5 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Най-късно на 10-ия ден от месеца, в който са подадени заявленията, държавите членки съобщават на Комисията по държави на произход общото количество, обхванато от заявленията.

3.   Лицензии за внос се издават от 17-ия ден и не по-късно от 21-вия ден на месеца, в който са подадени заявленията. Във всяка издадена лицензия по кодове от КН или по групи кодове от КН се посочват съответните количества.“

(2)

Член 11 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Държавите членки съобщават на Комисията данните, отнасящи се за количествата продукти, допуснати за свободно обращение, в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.“

б)

В параграф 3 втора алинея се заменя със следното:

„Съобщенията относно количествата, посочени в член 1, параграф 1, букви б) и в) и в член 2, букви а)—д) и ж) от настоящия регламент, се изготвят в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (15).

(3)

Приложения IV, V и VI се заличават.

Член 6

Регламент (ЕО) № 610/2009 се изменя, както следва:

(1)

В член 10 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Държавите членки съобщават на Комисията данните, отнасящи се за количествата продукти, допуснати за свободно обращение, в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

3.   Съобщенията, посочени в параграф 1, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (16), като се използват категориите продукти, посочени в приложение V към Регламент (ЕО) № 382/2008.

(2)

Приложения V, VI и VII се заличават.

Член 7

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007, стр. 1.

(2)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 29.

(4)  ОВ L 163, 30.4.2004 г., стр. 83.

(5)  ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 10.

(6)  ОВ L 202, 31.7.2008 г., стр. 28.

(7)  ОВ L 219, 14.8.2008 г., стр. 3.

(8)  ОВ L 180, 11.7.2009 г., стр. 5.

(9)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.“

(10)  ОВ L 299, 16.11.2007, стр. 1.“

(11)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.“

(12)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.“

(13)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.“

(14)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.“

(15)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.“

(16)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.“


18.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1213/2012 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2012 година

за суспендиране на тарифните преференции за някои държави — бенефициери по общата схема от преференции (ОСП), по отношение на някои раздели по ОСП в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 тарифните преференции по общия режим на общата схема за преференции (ОСП) се суспендират по отношение на продуктите от раздел по ОСП, които са с произход от държава — бенефициер по ОСП, когато в продължение на три последователни години средната стойност на вноса в Съюза на тези продукти от посочената държава — бенефициер по ОСП, надвишава праговете, посочени в приложение VI към същия регламент.

(2)

Преди прилагането на тарифните преференции по общия режим Комисията изготвя списък на разделите по ОСП, за които тарифните преференции са суспендирани по отношение на държавите — бенефициери по ОСП. Списъкът следва да бъде изготвен въз основа на наличните данни към 1 септември 2012 г. и предходните две години.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по общите преференции,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложението към настоящия регламент е установен списъкът на продукти от разделите по ОСП, за които тарифните преференции, посочени в член 7 от Регламент (ЕС) № 978/2012, се суспендират по отношение на съответните държави — бенефициери по ОСП.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на продуктите от разделите по ОСП, за които тарифните преференции, посочени в член 7 от Регламент (ЕС) № 978/2012, се суспендират по отношение на съответните държави — бенефициери по ОСП.

Колона А

:

име на държавата

Колона Б

:

раздел по ОСП (член 2, буква ѝ) от Регламента относно ОСП)

Колона В

:

описание

A

Б

В

Китай

Р-1а

Живи животни и животински продукти, с изключение на риба

 

Р-1б

Риби, ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни

 

Р-2б

Зеленчуци, плодове и черупкови плодове

 

Р-2в

Кафе, чай, мате и подправки

 

Р-2г

Житни растения, брашно, семена и смоли

 

Р-4б

Продукти на хранителната промишленост (с изключение на месо и риба), безалкохолни и алкохолни напитки и оцет

 

Р-6a

Неорганични и органични химични продукти

 

Р-6б

Химични продукти, различни от органични и неорганични химични продукти

 

Р-7a

Пластмаси

 

Р-7б

Каучук

 

Р-8a

Кожи

 

Р-8б

Изделия от кожа и кожухарски кожи

 

Р-9a

Дървен материал и дървени въглища

 

Р-9б

Изделия от корк, тръстикови и кошничарски изделия

 

Р-11a

Текстилни материали

 

Р-11б

Облекла и допълнения за облекла

 

Р-12a

Обувки

 

Р-12б

Шапки, сенници, слънчобрани, бастуни, камшици и апретирани пера и пух

 

Р-13

Изделия от камъни, керамични продукти и стъкло

 

Р-14

Перли и благородни метали

 

Р-15a

Феросплави и изделия от чугун, желязо и стомана

 

Р-15б

Неблагородни метали (с изключение на чугун, желязо и стомана), изделия от неблагородни метали (с изключение на изделия от чугун, желязо и стомана)

 

Р-16

Машини и оборудване

 

Р-17a

Превозни средства и оборудване за железопътни или подобни линии и техните части

 

Р-17б

Моторни превозни средства, велосипеди, въздухоплаване и космонавтика, морско или речно корабоплаване

 

Р-18

Оптични инструменти, часовникарски изделия и музикални инструменти

 

Р-20

Други продукти

Коста Рика

Р-2б

Зеленчуци, плодове и черупкови плодове

Еквадор

Р-2a

Живи растения и цветарски продукти

 

Р-4a

Продукти от месо и риба

Индия

Р-5

Минерални продукти

 

Р-6a

Неорганични и органични химични продукти

 

Р-6б

Химични продукти, различни от органични и неорганични химични продукти

 

Р-8a

Кожи

 

Р-11a

Текстилни материали

 

Р-17б

Моторни превозни средства, велосипеди, въздухоплаване и космонавтика, морско или речно корабоплаване

Индонезия

Р-1a

Живи животни и животински продукти, с изключение на риба

 

Р-3

Животински или растителни масла, мазнини и восъци

 

Р-6б

Химични продукти, различни от органични и неорганични химични продукти

Нигерия

Р-8б

Кожи

Украйна

Р-17a

Превозни средства и оборудване за железопътни или подобни линии и техните части

Тайланд

Р-4a

Продукти от месо и риба

 

Р-4б

Продукти на хранителната промишленост (с изключение на месо и риба), безалкохолни и алкохолни напитки и оцет

 

Р-14

Перли и благородни метали


18.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1214/2012 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

25,0

MA

82,5

TN

110,0

TR

111,7

ZZ

82,3

0707 00 05

AL

88,1

TR

137,1

ZZ

112,6

0709 93 10

MA

143,7

TR

63,6

ZZ

103,7

0805 10 20

MA

63,8

TR

60,5

ZA

51,4

ZZ

58,6

0805 20 10

MA

73,9

ZZ

73,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

100,7

JM

129,1

MA

106,4

TR

85,7

ZZ

105,5

0805 50 10

TR

75,4

ZZ

75,4

0808 10 80

MK

36,4

NZ

165,3

US

125,8

ZA

123,7

ZZ

112,8

0808 30 90

CN

45,2

TR

135,1

US

154,6

ZZ

111,6


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


ДИРЕКТИВИ

18.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/16


ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА 2012/50/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 10 октомври 2012 година

за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничението за употреба на олово

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-точно член 5, параграф 1, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2011/65/ЕС се забранява употребата на олово в електрическото и електронното оборудване, пуснато на пазара.

(2)

Замяната на оловото в керамични диелектрични материали на основата на оловен титанат цирконат, използвани в кондензатори, които са част от интегрални схеми или дискретни полупроводникови елементи, все още е технически неосъществима. По тази причина употребата на олово в тези материали следва да бъде освободена от забраната.

(3)

Поради това Директива 2011/65/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение III към Директива 2011/65/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 2 януари 2013 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 10 октомври 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Директива 2011/65/ЕС се вмъква следната точка 7, в)-IV:

„7, в)-IV

Олово в керамични диелектрични материали на основата на оловен титанат цирконат, използвани в кондензатори, които са част от интегрални схеми или дискретни полупроводникови елементи

Изтича на 21 юли 2016 г.“


18.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/18


ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА 2012/51/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 10 октомври 2012 година

за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничението за употреба на кадмий

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-точно член 5, параграф 1, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2011/65/ЕС се забранява употребата на кадмий в електрическото и електронното оборудване, пуснато на пазара.

(2)

Замяната на кадмия във фоторезистори за аналогови оптрони, използвани в професионално аудиооборудване, все още е технически неосъществима. По тази причина употребата на кадмий в тези фоторезистори следва да бъде освободена от забраната. Освобождаването от забраната следва обаче да е ограничено във времето, защото изследванията в областта на технологиите, не използващи кадмий, напредват и е възможно до края на 2013 г. да бъдат предложени заместители.

(3)

Поради това Директива 2011/65/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение III към Директива 2011/65/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 2 януари 2013 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 10 октомври 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Директива 2011/65/ЕС се добавя следната точка 40:

„40

Кадмий във фоторезистори за аналогови оптрони, използвани в професионално аудиооборудване

Изтича на 31 декември 2013 г.“


РЕШЕНИЯ

18.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/20


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2012 година

относно финансовия принос на Европейския съюз през 2012 г. към националните програми за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ на 5 държави членки (Ирландия, Испания, Франция, Малта и Португалия)

(нотифицирано под номер C(2012) 9187)

(единствено текстовете на английски, испански, малтийски, португалски и френски език са автентични)

(2012/788/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право (1), и по-специално член 24, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 861/2006 се определят условията, при които държавите членки могат да получат принос от Европейския съюз за разходи, извършени в рамките на техните национални програми за събиране и управление на данни.

(2)

Тези програми следва да бъдат изготвени в съответствие с Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 г. за установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с Общата политика в областта на рибарството (2) и Регламент (ЕО) № 665/2008 на Комисията от 14 юли 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета за установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с Общата политика в областта на рибарството (3).

(3)

Съгласно разпоредбите в член 4, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 199/2008 Белгия, България, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия, Швеция и Обединеното кралство представиха национални програми за събирането, управлението и използването на данни в сектор „Рибарство“ за 2011—2013 г. Тези програми бяха одобрени през 2011 г. в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 199/2008.

(4)

Белгия, България, Дания, Естония, Гърция, Италия, Кипър, Латвия, Румъния, Словения и Финландия не са изменили за 2012 г. националните си програми за 2011 — 2013 г. Със своето Решение за изпълнение 2012/276/ЕС (4) Комисията определя финансовия принос през 2012 г. към националните програми на посочените държави членки, с изключение на Гърция.

(5)

Съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 199/2008 Германия, Ирландия, Испания, Франция, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Швеция и Обединеното кралство представиха измененията на своите национални програми за 2012 г. През 2012 г. Комисията одобри тези изменения за Германия, Литва, Нидерландия, Полша, Швеция и Обединеното кралство в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 199/2008. Със своето Решение за изпълнение 2012/654/ЕС (5) Комисията определя финансовия принос през 2012 г. към националните програми на посочените държави членки,

(6)

Ирландия, Испания, Франция, Малта и Португалия представиха и годишни бюджетни прогнози за 2012 г. в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1078/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета във връзка с разходите, направени от държавите-членки за събиране и управление на основни данни за рибарството (6). Комисията направи оценка на годишните бюджетни прогнози на държавите членки, както е определено в член 4 от Регламент (ЕО) № 1078/2008, като взе предвид одобрените изменения на националните програми в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 199/2008.

(7)

В член 5 от Регламент (ЕО) № 1078/2008 се постановява, че Комисията одобрява годишната бюджетна прогноза и взема решение относно годишния финансов принос на Съюза към всяка национална програма в съответствие с процедурата, определена в член 24 от Регламент (ЕО) № 861/2006, и въз основа на резултата от оценката на годишните бюджетни прогнози, както е посочено в член 4 от Регламент (ЕО) № 1078/2008.

(8)

В член 24, параграф 3, буква б) от Регламент № 861/2006 се постановява, че процентът на финансовия принос се определя с решение на Комисията. В член 16 от същия регламент се предвижда, че финансовите мерки на Съюза в областта на събирането на основни данни не надвишават 50 % от разходите, извършени от държавите членки по изпълнението на програмата за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“.

(9)

Настоящото решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 75, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (7).

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Максималният общ размер на финансовия принос на Съюза, който се отпуска на всяка държава членка за събирането, управлението и използването на данни в сектор „Рибарство“ за 2012 г., и процентът на финансовия принос на Съюза са определени в приложението.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Ирландия, Френската република, Кралство Испания, Република Малта и Португалска република.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2012 година.

За Комисията

Maria DAMANAKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 186, 15.7.2008 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 134, 24.5.2012 г., стр. 27.

(5)  ОВ L 293, 23.10.2012 г., стр. 34.

(6)  ОВ L 295, 4.11.2008 г., стр. 24.

(7)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 2011 — 2013 Г.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ И МАКСИМАЛЕН ПРИНОС НА СЪЮЗА ЗА 2012 Г.

(EUR)

Държава-членка

Допустими разходи

Максимален принос на Съюза

(в размер на 50 %)

Ирландия

5 771 583

2 885 791

Франция

14 898 076

7 449 038

Испания

15 661 034

7 830 517

Малта

658 560

329 280

Португалия

3 411 870

1 705 935

Общо

40 401 123

20 200 561


18.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/22


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2012 година

относно финансовото участие на Европейския съюз за 2012 г. в съответствие с Директива 2000/29/ЕО на Съвета за покриване на разходите, направени от Германия, Испания, Франция, Италия, Кипър, Нидерландия и Португалия за борба с вредителите по растенията или растителните продукти

(нотифицирано под номер C(2012) 9280)

(само текстовете на гръцки, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски и френски език са автентични)

(2012/789/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 23, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 22 от Директива 2000/29/ЕО държавите членки могат да получат от Съюза финансови средства за „фитосанитарен контрол“ за покриване на разходите, пряко свързани с необходимите мерки, които са били предприети или се предвижда да бъдат предприети за целите на борбата с вредители, въведени от трети държави или от други области в Съюза, за да бъдат унищожени или в случай че това не е възможно — да се овладее разпространението им.

(2)

Германия подаде четири искания за финансово участие. Първото е подадено на 19 декември 2011 г. и е свързано с мерките, предприети през 2011 г. за унищожаване или овладяване на разпространението на Diabrotica virgifera в Северен Рейн-Вестфалия. Огнището на зараза с посочения вредител бе установено в този район през 2010 г.

(3)

Второто е подадено на 25 април 2012 г. и е свързано с мерките, предприети в периода от август 2010 г. до август 2011 г. за борба с Anoplophora glabripennis в Северен Рейн-Вестфалия. Огнището на зараза с посочения вредител бе установено в този район през 2009 г.

(4)

Третото искане на Германия бе подадено на 27 април 2012 г. и е свързано с мерките, предприети през 2011 г. за унищожаване или овладяване на разпространението на Diabrotica virgifera в Баден-Вюртемберг. Огнищата на зараза с посочения вредител бяха установени в различни селски и градски райони на посочената провинция (Брайсгау-Хохшварцвалд (Breisgau-Hochschwarzwald), Емендинген (Emmendingen), град Фрайбург, Констанц, Льорах (Lörrach), Ортенаукрайс (Ortenaukreis) и Ращат (Rastatt) – градската зона на Баден Баден) през различни години — 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. Предприетите през 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. мерки също са били предмет на съфинансиране през 2009 г., 2010 г. и 2011 г.

(5)

Четвъртото искане на Германия бе подадено на 27 април 2012 г. и е свързано с мерките, предприети през 2011 г. за унищожаване или овладяване на разпространението на Diabrotica virgifera в Хесен. Огнището на зараза с посочения вредител бе установено в този район през 2011 г.

(6)

Испания подаде четири искания за финансово участие. Първото искане бе подадено на 20 април 2012 г. и е свързано с мерките, предприети или предвидени за изпълнение през 2012 г. в Естремадура за борба с Bursaphelenchus xylophilus. Огнището на зараза с посочения вредител бе установено в Сиера де Диос Падрес (Sierra de Dios Padres) през 2008 г. Мерките, предприети за периода ноември — декември 2008 г. и през 2009 г., 2010 г. и 2011 г. също бяха предмет на съфинансиране през 2009 г., 2010 г. и 2011 г. Бе прието последващо искане за мерки за периода от януари 2012 г. до октомври 2012 г., т.е. което обхваща максималния срок от четири години.

(7)

Второто искане на Испания бе подадено на 23 април 2012 г. То е свързано с мерките, предприети или предвидени за изпълнение през 2012 г. в Галисия за борба с Bursaphelenchus xylophilus. Огнището на зараза с посочения вредител бе установено в района Ас Невес (As Neves) през 2010 г.

(8)

Третото искане на Испания бе подадено на 25 април 2012 г. То е свързано с мерките, предприети или предвидени за изпълнение през 2012 г. в Каталония за борба с Pomacea insularum. Огнището на зараза с посочения вредител бе установено през 2010 г.

(9)

Четвъртото искане на Испания бе подадено на 27 април 2012 г. То е свързано с мерките, предприети или предвидени за изпълнение през 2012 г. в Естремадура за борба с Bursaphelenchus xylophilus. Огнището на зараза с посочения вредител бе установено през 2012 г. в района на Валверде дел Фресно (Valverde del Fresno).

(10)

Франция подаде две искания за финансово участие. Първото бе подадено на 30 декември 2011 г. и е свързано с мерките, предприети или предвидени за изпълнение за периода от септември 2011 г. до септември 2012 г. за борба с Rhynchophorus ferrugineus. Първоначалните огнища на зараза с този вредител бяха установени през 2009 г. Мерките, предприети за периода от септември 2009 г. до септември 2011 г., също бяха предмет на съфинансиране през 2010 г.

(11)

Второто искане е подадено на 30 април 2012 г. и е свързано с мерките, предприети за периода от ноември 2011 г. до декември 2012 г. за борба с Anoplophora glabripennis в Елзас. Във Франция бяха предприети мерки, тъй като наличието на този вредител бе установено през 2011 г. в граничната област в Германия.

(12)

На 30 април 2012 г. Италия представи две искания за финансово участие. Първото искане на Италия е свързано с мерките, предприети или предвидени за изпълнение през 2012 г. във Венето, провинция Тревизо, област Корнуда (Cornuda) за борба с Anoplophora glabripennis. Огнището на зараза с посочения вредител бе установено през 2009 г. Предприетите през 2009 г., 2010 г. и 2011 г. мерки също са били предмет на съфинансиране през 2010 г. и 2011 г.

(13)

Второто искане на Италия е свързано с мерките, предприети през 2011 г. в Емилия-Романя, провинции Болоня, Ферара, Равена и Форли-Чезена (Forlì-Cesena) за борба с Pseudomonas syringae pv. actinidiae. Огнището на зараза с посочения вредител бе потвърдено през 2010 г. Предприетите през 2010 г. мерки също са били предмет на съфинансиране през 2011 г.

(14)

На 30 април 2012 г. Кипър подаде искане за финансово участие, свързано с мерките, предприети или предвидени за изпълнение през 2012 г. за борба с Rhynchophorus ferrugineus. Първоначалните огнища на зараза с този вредител се появиха през 2009 г. Предприетите през 2010 г. и 2011 г. мерки също са били предмет на съфинансиране през 2010 г. и 2011 г.

(15)

На 23 декември 2011 г. Нидерландия подаде едно искане за финансово участие. Това искане се отнася до мерки, предприети за периода от ноември 2010 г. до декември 2011 г. за борба с Anoplophora glabripennis в областта Алмере. Появата на посочения вредител бе установена през ноември 2010 г.

(16)

На 30 април 2012 г. Португалия подаде две искания за финансово участие, свързани с мерките, предприети за борба с Bursaphelenchus xylophilus. Първото искане е свързано с мерките, предприети или предвидени за изпълнение през първото полугодие на 2012 г. в континенталната част на Португалия, с изключение на района на Сетубал, първоначално заразен през 1999 г., за борба с огнищата, установени през 2008 г. Предприетите през второто полугодие на 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. мерки също са били предмет на съфинансиране през 2009 г., 2010 г. и 2011 г. Бе прието последващо искане за мерки за периода от януари 2012 г. до юни 2012 г., т.е. което обхваща максималния срок от четири години.

(17)

Второто искане на Португалия засяга изключително мерките, предприети през 2012 г. по отношение на топлинната обработка на дървесина или дървен опаковъчен материал в района на Сетубал. Предприетите през 2010 г. и 2011 г. мерки също са били предмет на съфинансиране през 2011 г.

(18)

Германия, Испания, Франция, Италия, Кипър, Нидерландия и Португалия са изготвили свои програми за действие за унищожаване или овладяване на разпространението на посочените по-горе вредители, въведени на тяхна територия. В програмите са определени целите, които следва да бъдат постигнати, мерките, които следва да се предприемат, тяхната продължителност и разходите по тях.

(19)

Всички посочени по-горе мерки представляват различни видове мерки за фитосанитарен контрол, включително унищожаване на заразени дървета или култури, прилагане на продукти за растителна защита, хигиенни техники, проверки и изследвания, извършени официално или по официално искане за мониторинг на наличието или степента на заразяване със съответните вредители, както и замяна на унищожените растения, по смисъла на член 23, параграф 2, букви а), б) и в) от Директива 2000/29/ЕО.

(20)

Германия, Испания, Франция, Италия, Кипър, Нидерландия и Португалия подадоха заявления за предоставяне на финансово участие от страна на Съюза за тези програми в съответствие с изискванията, определени в член 23 от Директива 2000/29/ЕО, и по-специално в параграфи 1 и 4 от нея, и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1040/2002 на Комисията от 14 юни 2002 г. относно създаване на подробни правила за прилагане на разпоредбите във връзка с отпускане на финансова подкрепа от Общността за фитосанитарен контрол и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2051/97 (2).

(21)

Техническата информация, предоставена от Германия, Испания, Франция, Италия, Кипър, Нидерландия и Португалия, позволи на Комисията да направи прецизен и обстоен анализ на ситуацията. Комисията заключи, че условията за предоставяне на финансово участие от страна на Съюза, както по-специално са определени в член 23 от Директива 2000/29/ЕО, са изпълнени. Поради това е целесъобразно да бъде предоставено финансово участие от страна на Съюза за покриване на разходите по посочените програми.

(22)

В съответствие с член 23, параграф 5, втора алинея от Директива 2000/29/ЕО финансовото участие от страна на Съюза може да покрие до 50 % от допустимите разходи за мерки, които са били предприети в рамките на период от не повече от две години, считано от датата на установяване на появата на вредител, или за мерки, които са предвидени за този период. В съответствие с трета алинея от същия член обаче този период може да бъде удължен, ако се установи, че целта на мерките ще бъде постигната в рамките на приемлив допълнителен период, като в този случай делът на финансовото участие от страна на Съюза намалява прогресивно през съответните години. Предвид заключенията на работната група относно оценката на съответните искания, е целесъобразно двегодишният период за съответните програми да се удължи, като в същото време делът на финансовото участие от страна на Съюза за тези мерки се намали на 45 % от допустимите разходи за третата година и на 40 % за четвъртата година на тези програми.

(23)

Финансовото участие от страна на Съюза в размер на до 50 % от допустимите разходи следва да се прилага за Германия, провинция Баден Вюртемберг, Diabrotica virgifera, селския район Брайсгау-Хохшварцвалд (Breisgau-Hochschwarzwald) и за град Фрайбург, селския район Ращат (Rastatt) и градската зона на Баден Баден (2011 г.), Германия, Diabrotica virgifera, Хесен (2011 г.), Германия, Diabrotica virgifera, Северен Рейн-Вестфалия (2011 г.); Франция, Anoplophora glabripennis (ноември 2011 г. до декември 2012 г.); Италия, Емилия-Романя, Pseudomonas syringae pv. Actinidiae, провинции Болоня, Ферара, Равена и Форли-Чезена (Forlì-Cesena) (2011 г.); Нидерландия, Anoplophora glabripennis, област Алмере (ноември 2010 г. до декември 2011 г.).

(24)

Финансовото участие от страна на Съюза на стойност до 45 % от допустимите разходи следва да се прилага за третата година на следните програми: Германия, Северен Рейн-Вестфалия, Anoplophora glabripennis (2011 г.), Германия, Баден-Вюртемберг, Diabrotica virgifera, селските райони Емендинген (Emmendingen), Констанц и Льорах (Lörrach) (2011 г.); Испания, Каталония, Pomacea insularum (2012 г.); Испания, Галисия, Bursaphelenchus xylophilus (2012 г.); Франция, регион PACA, Rhynchophorus ferrugineus (от септември 2011 г. до септември 2012 г.), Кипър, Rhynchophorus ferrugineus (2012 г.) и Португалия, Bursaphelenchus xylophilus, района на Сетубал (2012 г.), тъй като разглежданите мерки вече са били предмет на финансово участие от страна на Съюза съгласно Решение 2010/772/ЕС на Комисията (3) (Германия, Diabrotica virgifera, Франция, Италия, Кипър) и/или Решение за изпълнение 2011/868/ЕС на Комисията (4) (Германия, Италия, Испания, Португалия) за първите две години от тяхното изпълнение.

(25)

Освен това финансово участие от страна на Съюза, което покрива до 40 %, следва да се приложи за четвъртата година на следните програми: Испания, Естремадура, Bursaphelenchus xylophilus, огнище на зараза през 2008 г. (2012 г.), Италия, Венето, Anoplophora glabripennis (2012 г.), Португалия, Bursaphelenchus xylophilus (2012 г.), континенталната част на Португалия с изключение на първоначално заразения през 1999 г. район на Сетубал, тъй като мерките са били предмет на финансово участие от страна на Съюза по силата на Решение 2009/996/ЕС на Комисията (5), Решение 2010/772/ЕС и Решение за изпълнение 2011/868/ЕС за първите три години от тяхното изпълнение.

(26)

В съответствие със заключенията от одитната мисия, проведена в Португалия от 19 до 28 март 2012 г. от Хранителната и ветеринарна служба на Комисията, към 1 април 2012 г. са били изсечени и унищожени едва 85 % от иглолистните дървета, заразени с нематод по боровата дървесина или проявяващи симптоми на влошен здравен статус, което представлява неизпълнение на програмата с 15 %. Освен това вземането на проби и изследването на подозрителните иглолистни дървета е прилагано с интензитет от 1 %, което е много под изискването по Решение 2006/133/ЕО на Комисията от 13 февруари 2006 г. относно изискване към държавите членки временно да вземат допълнителни мерки срещу разпространението на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина) по отношение на области в Португалия, различни от тези, в които е известно, че заболяването не се среща (6).

(27)

С оглед на това равнището на допустимите разходи в искането, свързано с мерките в континентална Португалия, с изключение на първоначално заразения район на Сетубал, следва да бъде намалено що се отнася до разходите за изсичането на иглолистните дървета и разходите за лабораторни изследвания, извършени от Националната горска служба. Като се има предвид, че още през 2011 г. изсичането на дървета и интензитетът на изследванията не са били съответно изпълнени, за 2012 г. следва да се приложи намаление, по-високо от изражението на неизпълнението. Поради това следва да се приложи намаление с 25 % на разходите за изсичането на дърветата, а дейностите за изследвания не следва да бъдат допустими разходи.

(28)

Освен това в съответствие със заключенията от финансовия одит от страна на Комисията относно разходите за топлинна обработка за дървесина и опаковъчен дървен материал в Португалия единичната цена за еквивалентни палети следва да бъде определена на 0,30 EUR вместо 0,43 EUR. Следователно размерът на допустимите разходи за дейностите по топлинна обработка следва да бъдат адаптирани в двата набора документация, представени от Португалия, за да бъдат взети предвид тези заключения.

(29)

В съответствие с член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (7) фитосанитарните мерки се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. За целите на финансовия контрол на тези мерки следва да се прилагат членове 9, 36 и 37 от горепосочения регламент.

(30)

В съответствие с член 75 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (8) и член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (9) поемането на разходите от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, прието от институцията, на която са делегирани правомощия, което съдържа съществените елементи на предполагащото извършване на разходи действие.

(31)

Настоящото решение представлява решение за финансиране за разходите, предвидени в исканията за съфинансиране, представени от държавите членки.

(32)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

На основание на информацията и документацията, предоставени от държавите членки и анализирани от Комисията, се одобрява предоставянето на финансово участие от страна на Съюза за 2012 г. за покриване на разходите, извършени от Германия, Испания, Франция, Италия, Кипър, Нидерландия и Португалия, свързани с необходимите мерки, определени в член 23, параграф 2, букви а), б) и в) от Директива 2000/29/ЕО, и предприети за борба с вредителите, включени в изброените в приложението програми за ликвидиране или овладяване на разпространението на вредителите.

Член 2

Общият размер на посоченото в член 1 финансово участие на Съюза е 7 271 741,06 EUR. Максималният размер на финансовото участие от страна на Съюза за всяка една от програмите е посочен в приложението.

Член 3

Финансовото участие на Съюза, както е посочено в приложението, се изплаща при следните условия:

а)

съответната държава членка е предоставила доказателства за предприетите мерки в съответствие с разпоредбите, определени в Регламент (ЕО) № 1040/2002;

б)

съответната държава членка е подала искане за плащане до Комисията в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 1040/2002.

Изплащането на финансовото участие не засяга проверките, извършвани от Комисията в съответствие с член 23, параграф 8, втора алинея, член 23, параграф 10 и член 24 от Директива 2000/29/ЕО.

Член 4

Адресати на настоящото решение са Федерална република Германия, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Кралство Нидерландия и Португалската република.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2012 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2002 г., стр. 38.

(3)  ОВ L 330, 15.12.2010 г., стр. 9.

(4)  ОВ L 341, 22.12.2011 г., стр. 57.

(5)  ОВ L 339, 22.12.2009 г., стр. 49.

(6)  ОВ L 52, 23.2.2006 г., стр. 34.

(7)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОГРАМИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ/ОВЛАДЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВРЕДИТЕЛИ

Раздел I

Програми, за които финансовото участие от страна на Съюза съответства на 50 % от допустимите разходи

(в евро)

Държава членка

Вредители, с които се води борба

Засегнати растения

Година

a

Допустими разходи

Максимален размер на участието на Съюза за програма

Германия, Северен Рейн-Вестфалия

Diabrotica virgifera

Zea mays

08.2010 г. — 09.2011 г.

1 и 2

133 400,32

66 700,16

Германия, Хесен

Diabrotica virgifera

Zea mays

2011 г.

1

55 374,84

27 687,42

Германия, Баден-Вюртемберг, селския район Ращат (Rastatt) и градската зона на Фрайбург (първа година от изпълнението на мерките), Брайсгау-Хохшварцвалд (Breisgau-Hochschwarzwald) и гр. Фрайбург, Констанц (втора година от изпълнението на мерките)

Diabrotica virgifera

Zea mays

2011 г.

1 или 2

31 750,29

15 875,14

Испания, Естремадура (огнище на зараза 2012 г.)

Bursaphelenchus xylophilus

Иглолистни дървесни видове

2012 г.

1

1 081 399,69

540 699,84

Франция, Елзас

Anoplophora glabripennis

Различни дървесни видове

11.2011 г. — 12.2012 г.

1 и 2

213 993,15

106 996,57

Италия, Емилия-Романя (провинции Болоня, Ферара, Равена и Форли-Чезена (Forlì-Cesena)

Pseudomonas syringae pv. actinidiae

Actinidia sp.

2011 г.

2

152 330,13

76 165,06

Нидерландия, Област Алмере

Anoplophora glabripennis

Различни дървесни видове

11.2010 г. — 12.2011 г.

1 и 2

583 436

291 718

Раздел II

Програми, за които размерът на финансовото участие от страна на Съюза се различава поради прилагането на принципа за прогресивно намаляване

(в евро)

Държава членка

Вредители, с които се води борба

Засегнати растения или растителни продукти

Година

a

Допустими разходи

Процент (%)

Максимален размер на участието на Съюза

Германия, Северен Рейн- Вестфалия

Anoplophora glabripennis

Различни дървесни видове

08.2010 г. — 09.2011 г.

3

207 314,64

45

93 291,58

Германия, Баден-Вюртемберг, селския район Емендинген (Emmendingen), Льорах (Lörrach), Констанц

Diabrotica virgifera

Zea mays

2011 г.

3

33 675,54

45

15 153,99

Испания, Каталония

Pomacea insularum

Oryza sativa

2012 г.

3

1 914 477,44

45

861 514,84

Испания, Естремадура (огнище на зараза — 2008 г.)

Bursaphelenchus xylophilus

Иглолистни дървесни видове

2012 г., (януари — октомври)

4

316 519,91

40

126 607,96

Испания, Галисия

Bursaphelenchus xylophilus

Иглолистни дървесни видове

2012 г.

3

1 652 201,49

45

743 490,67

Франция регион PACA

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

от септември 2011 г. до септември 2012 г.

3

421 173,40

45

189 528,03

Италия, Венето (област Корнуда (Cornuda)

Anoplophora glabripennis

Различни дървесни видове

2012 г.

4

281 945

40

112 778

Кипър

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

2012 г.

3

299 814

45

134 916,30

Португалия, континенталната част на Португалия, зоната извън района на Сетубал

Bursaphelenchus xylophilus

Иглолистни дървесни видове

2012 г. (от януари до юни)

4

Мерки 1, 2, 3, 4, 5, 9

40

Мерки 1, 2, 3, 4, 5, 9

1 473 813,32

589 525,32

Мярка 6 (изследвания-проби)

Мярка 6 (изследвания — проби)

0

0

Мярка 7 (топлинна обработка), т.е. 16 800 000 еквивалентни палети на стойност 0,30 EUR

Мярка 7 (топлинна обработка)

5 040 000

2 016 000

Мярка 8 (изсичане на дърветата), т.е. намаление до 75 % от 1 894 606,34

Мярка 8 (изсичане на дърветата)

1 420 954,75

568 381,90

Сума

Сума

7 934 768,07

3 173 907,23

Португалия, района на Сетубал, топлинна обработка

Bursaphelenchus xylophilus

Дървесина и дървен опаковъчен материал

2012 г.

3

Мерки 1 и 2

45

Мерки 1 и 2

9 582,92

4 312,31

Мярка 3 (топлинна обработка), т.е. 5 114 059 еквивалентни палети на стойност 0,30 EUR

Мярка 3 (топлинна обработка)

1 534 217,70

690 397,96

Сума

Сума

1 543 800,62

694 710,27

Общ размер на участието на Съюза: 7 271 741,06 EUR

Легенда:

—   а= година на изпълнение на програмата за ликвидиране.


18.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/28


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2012 година

за целите на Решение 2009/470/ЕО на Съвета по отношение на финансовата помощ от Съюза за референтната лаборатория за изследване на остатъчни вещества за периода от 1 януари до 31 декември 2012 година

(нотифицирано под номер C(2012) 9286)

(само текстът на нидерландски език е автентичен)

(2012/790/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 31, параграфи 1 и 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (2), и по-специално член 32, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 31 от Решение 2009/470/ЕО на референтните лаборатории на Европейския съюз може да се предоставя финансова помощ от Съюза.

(2)

В съответствие с член 75 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (3) (наричан по-нататък „Финансовият регламент“) и член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията (4) (наричан по-нататък „правилата за прилагане“) поемането на разходи от бюджета на ЕС се предхожда от решение за финансиране, прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия, в което се предвиждат съществените елементи на предполагащото разход действие.

(3)

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 926/2011 на Комисията от 12 септември 2011 г. за целите на Решение 2009/470/ЕО относно финансова помощ от Съюза за референтните лаборатории на ЕС за фуражи и храни и за ветеринарномедицинския сектор (5) се предвижда, че финансовата помощ от Европейския съюз се предоставя, при условие че одобрените работни програми се изпълняват ефективно и че бенефициерът предоставя цялата необходима информация в рамките на определени срокове.

(4)

С Регламент (ЕС) № 563/2012 на Комисията от 27 юни 2012 г. за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на референтните лаборатории на ЕС (6) Institute for Food Safety, Wageningen, Нидерландия (RIKILT) беше определен за референтна лаборатория на ЕС за изследвания на остатъчни вещества, с обратна сила, считано от 1 януари 2012 г.

(5)

През септември 2011 г. като част своята кандидатура RIKILT представи временна работна програма за 2012 година. След определянето му за референтна лаборатория RIKILT представи актуализирана работна програма и съответния прогнозен бюджет. Комисията оцени и одобри работните програми и съответните прогнозни бюджети, представени от референтните лаборатории на Европейския съюз за 2012 г.

(6)

Работната програма се изпълнява от 1 януари 2012 г. Поради това е необходимо финансиране, считано от 1 януари 2012 г.

(7)

Тъй като работният план за 2012 година представлява достатъчно подробна рамка по смисъла на член 90, параграфи 2 и 3 от правилата за прилагане, настоящото решение представлява решение за финансиране.

(8)

Съобразно това следва да бъде предоставена финансова помощ от Съюза на определените референтни лаборатории на ЕС, за да бъдат съфинансирани техните дейности по изпълнение на функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004. Финансовата помощ от Съюза следва да покрива 100 % от допустимите разходи, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 926/2011.

(9)

В съответствие с член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (7) програмите за унищожаване и контрол на болести по животните (ветеринарни мерки) се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Наред с това в член 13, втора алинея от посочения регламент се предвижда, че в надлежно обосновани извънредни случаи за мерки и програми, обхванати от Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (8), извършените разходи под формата на административни разходи и разходи за персонала от държавите членки и бенефициерите на помощ от ЕФГЗ се поемат от фонда. За целите на финансовия контрол се прилагат членове 9, 36 и 37 от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Одобрява се работната програма за 2012 година, представена от RIKILT – Institute for Food Safety, част от Wageningen University & Research Centre, на 27 септември 2011 г.

2.   Съюзът предоставя финансова помощ на RIKILT – Institute for Food Safety, част от Wageningen University & Research Centre, за изследване на остатъчни вещества. Лабораторията изпълнява функциите и задълженията, установени в приложение VII, част I, точка 12, буква а) от Регламент (ЕО) № 882/2004.

3.   Финансовата помощ от ЕС е в размер на 100 % от допустимите разходи, както са дефинирани в Регламент за изпълнение (ЕС) № 926/2011, направени от въпросния институт за изпълнение на работната програма, и възлиза на максимум 470 000 ЕUR за периода от 1 януари до 31 декември 2012 г., от които максимум 25 000 EUR са предназначени за организирането на технически семинар относно изследванията на остатъчни вещества.

Член 2

Адресат на настоящото решение е RIKILT – Institute for Food Safety, част от Wageningen University & Research Centre, Akkermaalsbos 2, Building № 123, 6708 WB Wageningen, Нидерландия.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2012 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 241, 17.9.2011 г., стр. 2.

(6)  ОВ L 168, 28.6.2012 г., стр. 24.

(7)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19.


НАСОКИ

18.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/30


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 26 ноември 2012 година

за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/14 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата

(ЕЦБ/2012/25)

(2012/791/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире, членове 12.1, 14.3 и 18.2, както и член 20, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Постигането на единна парична политика налага дефинирането на инструментите и процедурите, които Евросистемата следва да използва при осъществяването на тази политика, по един и същ начин във всички държави-членки, чиято парична единица е еврото.

(2)

Изискват се редица актуализации, които да уредят, inter alia, поетапното въвеждане на изисквания за отчетност за данни на ниво кредит за обезпечени с активи ценни книжа, спецификациите, отнасящи се до видовете купони, данните за мониторинга върху резултатите и изчисляването на имуществените санкции за неизпълнение на задължения от страна на контрагентите.

(3)

Поради това Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (1) следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Изменение на приложение I

Приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 се изменя в съответствие с приложението към настоящите насоки.

Член 2

Проверка

Националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица е еврото, (наричани по-долу „НЦБ“) изпращат на Европейската централна банка (ЕЦБ) най-късно до 19 декември 2012 г. подробна информация за текстовете и средствата, чрез които възнамеряват да изпълнят настоящите насоки.

Член 3

Влизане в сила

Настоящите насоки влизат в сила два дни след приемането им.

Те се прилагат от 3 януари 2013 г.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 26 ноември 2012 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 се изменя, както следва:

1.

В раздел 5.1.3 се добавя следното изречение:

„ЕЦБ си запазва правото да предприема всякакви действия, които счита за подходящи, за поправянето на грешка при обявяването на търга, включително като отменя или прекъсва търг в процес на изпълнение.“

2.

В раздел 5.1.6 се добавя следното изречение:

„Ако резултатът от търга съдържа грешна информация по отношение на нещо от изброеното по-горе, ЕЦБ си запазва правото да предприема всякакви действия, които счита за подходящи, за поправянето на такава грешна информация.“

3.

Раздел 6.2.1.1 се заменя със следното:

„6.2.1.1.   Вид на актива

1.   Общи изисквания за допустимост

Следва да е дългов инструмент, имащ:

а)

фиксиран размер на главницата, платим безусловно (1); и

б)

купон, който не може да доведе до отрицателен паричен поток и е един от следните:

i)

фиксирани, нулеви и стъпаловидни купони, т.е. инструменти с предварително определени графици на купоните и предварително определени стойности на купоните;

ii)

плоски плаващи купони, индексирани само спрямо един индекс, съответстващ на лихвен процент на паричния пазар в евро, напр. EURIBOR, LIBOR и други подобни индекси, или на суапов лихвен процент с постоянен матуритет, напр. индекси CMS, EIISDA, EUSA;

iii)

ливъридж и деливъридж плаващи купони, индексирани само спрямо един индекс, съответстващ на лихвен процент на паричния пазар в евро, напр. EURIBOR, LIBOR и други подобни индекси, или на суапов лихвен процент с постоянен матуритет, напр. индекси CMS, EIISDA, EUSA;

iv)

плоски, ливъридж и деливъридж плаващи купони, индексирани спрямо доходността на една държавна облигация в еврозоната, която има матуритет, равен или по-малък от 1 година (или индекс, или брутна бенчмарк доходност);

v)

плоски инфлационно индексирани купони с плаващ лихвен процент, индексирани спрямо инфлационни индекси в еврозоната, които не съдържат дискретни променливи (discrete range), свързано начисляване (range accrual), задържащ механизъм (ratchet) или други подобни сложни структури.

Следните структури на купони са изрично изключени: всички купони с плаващ лихвен процент, индексирани спрямо лихвени проценти в чуждестранна валута, индекси и обменни курсове на стоки и капиталови инструменти, двойно индексирани купони с плаващ лихвен процент и купони с плаващ лихвен процент, свързани със суапови спредове или с друга комбинация от индекси, както и всички видове задържащи механизми (ratchet) и купони със свързано начисляване (range accrual coupons), както и купони с обратно плаващ лихвен процент и купони, които зависят от кредитен рейтинг. Освен това структури със сложни условия, като например облигации с целево погасяване и опции за промяна на вида купон чрез упражняването на допълнителни права на изкупуване, са изключени.

Допустимите купони не следва да имат възможности за избор за емитента, т.е. те не следва да позволяват промени във вида на купона до падежа на инструмента, които зависят от волята на емитента. Освен това, ако съществуват горни или долни граници, те са фиксирани или предварително определени. Класификацията на инструмента спрямо неговия купон, в случай че купонът е стъпаловиден, се основава на прогнозни очаквания.

Неизпълнението на посочените по-горе критерии за допустимост също така изключва възможността активите да бъдат допустими, дори и ако те се прилагат само за части от структурата на олихвяване (като напр. премия) и дори ако неотрицателно купонно плащане и изплащане поне на размера на главницата са изрично гарантирани.

Изискванията по параграф 1, букви а) и б) се прилагат до погасяване на задължението. Дълговите инструменти не могат да пораждат права върху главницата и/или лихвата, които са подчинени на правата на държателите на други дългови инструменти на същия емитент.

2.   Допълнителни критерии за допустимост, които се прилагат за обезпечени с активи ценни книжа

За целите на правната рамка на Евросистемата относно паричната политика обезпечените облигации не се считат за обезпечени с активи ценни книжа.

Параграф 1, буква а) не се прилага за обезпечени с активи ценни книжа. Евросистемата оценява допустимостта на обезпечени с активи ценни книжа съгласно допълнителните критерии, установени в настоящия раздел.

Активите, генериращи паричен поток, които обезпечават обезпечените с активи ценни книжа, отговарят на следните изисквания:

а)

придобиването на подобни активи следва да е регламентирано със закон в държава-членка на ЕС;

б)

дружество със специална цел за секюритизация ги придобива от инициатора или от посредник по начин, който Евросистемата счита, че представлява „истинска продажба“ („true sale“), валидна спрямо всяко трето лице, и до която инициаторът и неговите кредитори или посредникът и неговите кредитори нямат достъп, включително в случай на неплатежоспособност на инициатора или на посредника (2);

в)

предоставят се първоначално и се продават на емитента от учреден в ЕИП инициатор и ако е приложимо, от учреден в ЕИП посредник;

г)

не се състоят, изцяло или частично, действително или потенциално, от траншове на други обезпечени с активи ценни книжа (3). Освен това не се състоят, изцяло или частично, действително или потенциално, от свързани с кредити облигации, суап-операции или други дериватни инструменти (4), или синтетични ценни книжа;

д)

ако представляват вземания по кредити, е задължително длъжниците и кредиторите да бъдат учредени (или, ако са физически лица, да бъдат резиденти) в ЕИП и ако е приложимо, свързаното обезпечение да се намира в ЕИП. Правото, уреждащо тези вземания по кредити, е правото на една от страните от ЕИП. Ако представляват облигации, е задължително емитентите да бъдат учредени в ЕИП и облигациите да бъдат емитирани в страна от ЕИП съгласно правото на страната от ЕИП и свързаните с тях обезпечения трябва да се намират в ЕИП.

Както е установено в раздел 6.2.1.7, емитентът на обезпечена с активи ценна книга следва да бъде учреден в ЕИП.

В случаите, когато инициаторите или, ако е приложимо, посредниците, са учредени в еврозоната или в Обединеното кралство, Евросистемата е проверила, че в тези юрисдикции няма тежки клаузи за възстановяване (clawback clauses). Ако инициаторът или, ако е приложимо, посредникът, е учреден в друга страна от ЕИП, обезпечените с активи ценни книжа могат да се считат за допустими само ако Евросистемата потвърди, че нейните права са защитени по подходящ начин срещу клаузи за възстановяване, които Евросистемата счита за приложими по правото на съответната страна от ЕИП. За тази цел се представя независима правна оценка в приемлива за Евросистемата форма, посочваща приложимите в страната правила за възстановяване, преди обезпечените с активи ценни книжа да бъдат приети за допустими. За да реши дали правата ѝ са подходящо защитени срещу правилата за възстановяване, Евросистемата може да изисква други документи, включително удостоверение за платежоспособност от получателя за периода непосредствено преди това (suspect period). Правилата за възстановяване, които Евросистемата счита за тежки и поради това за неприемливи, включват правила, съгласно които продажбата на активите, генериращи паричен поток, които обезпечават обезпечените с активи ценни книжа, може да бъде унищожена от ликвидатора единствено въз основа на това, че е сключена в определен период (suspect period) преди обявяването на неплатежоспособността на продавача (инициатор/посредник), или когато такова унищожаване може да се предотврати от получателя, само ако той може да докаже, че не е знаел за неплатежоспособността на продавача (инициатора/посредника) по време на продажбата.

В рамките на една структурирана емисия, за да бъде допустим, даден транш (или подтранш) не може да бъде подчинен на други траншове от същата емисия. За един транш (или подтранш) се счита, че не е подчинен на други траншове (или подтраншове) на същата емисия, ако в съответствие с приоритета на плащането, приложим след доставянето на съобщението за изпълнение, както е предвидено в проспекта, никой друг транш (или подтранш) няма приоритет над този транш (или подтранш) по отношение на получаването на плащане (главница и лихва), и по този начин такъв транш (или подтранш) е последен при понасянето на загуби измежду различните траншове или подтраншове на структурирана емисия. За структурираните емисии, където проспектът предвижда съобщение за предсрочно изпълнение и съобщение за изпълнение, неподчинеността на транша (или подтранша) се осигурява съгласно приоритета на плащанията по двете съобщения — за предсрочно изпълнение и за изпълнение.

За обезпечени с активи ценни книжа, за да станат или за да продължат да бъдат допустими за операции по паричната политика на Евросистемата, Евросистемата изисква изчерпателни и стандартизирани данни на ниво кредит за пула от активи, генериращи паричен поток, които обезпечават обезпечените с активи ценните книжа, които да бъдат предоставени от съответните страни по обезпечените с активи ценните книжа, в съответствие с допълнение 8.

За да определи допустимостта на обезпечени с активи ценни книжа, Евросистемата взема предвид данните, попълнени в задължителните полета в съответния образец за отчетност за данни на ниво кредит, по смисъла на допълнение 8. При извършване на оценката си за допустимост Евросистемата отчита: а) всяко неизпълнение на задължение за предоставяне на данни; и б) колко често е било счетено, че отделни полета за данни на ниво кредит не съдържат никакви съдържателни данни.

За да бъде допустима, дадена обезпечена с активи ценна книга следва да бъде обезпечена с активи, генериращи паричен поток, които Евросистемата счита за хомогенни, т.е. тези активи, генериращи паричен поток, обезпечаващи дадена обезпечена с активи ценна книга, се състоят само от един вид актив, който принадлежи към жилищни ипотеки, ипотеки върху търговски недвижими имоти, заеми за малки и средни предприятия, заеми за покупка на автомобили, потребителски кредити или към вземания по лизинг. Обезпечени с активи ценни книжа не са допустими за операции по паричната политика на Евросистемата, ако пулът от активи, които ги обезпечават, се състои от хетерогенни активи, тъй като те не могат да бъдат отчетени, като се използва един-единствен образец за определената категория активи (5).

Евросистемата си запазва правото да изиска от съответна трета страна, например от емитента, инициатора или уреждащия сделката, пояснения и/или правно потвърждение, които смята за необходими за оценката на допустимостта на обезпечените с активи ценни книжа и по отношение на предоставянето на данни на ниво кредит. Неизпълнението на тези искания може да доведе до суспендиране на допустимост или до отказ да се предостави такава по отношение на въпросната сделка с обезпечени с активи ценни книжа.

3.   Допълнителни критерии за допустимост, които се прилагат за обезпечени облигации

Считано от 31 март 2013 г. спрямо обезпечените облигации се прилагат следните допълнителни изисквания:

Пулът от обезпечения на дадена обезпечена облигация не съдържа обезпечени с активи ценни книжа, с изключение на обезпечени с активи ценни книжа, които:

а)

отговарят на изискванията, установени в директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО, по отношение на обезпечени с активи ценни книжа под формата на обезпечени облигации;

б)

са били предоставени първоначално от член на същата консолидирана група, на която емитентът на обезпечените облигации също е член, или от субект, свързан със същото централно тяло, с което емитентът на обезпечените облигации също е свързан;

в)

са използвани като техническо средство за прехвърляне на ипотеки или гарантирани жилищни кредити от субекта—инициатор в пула от обезпечения.

Обезпечените облигации, които са в списъка на допустими обезпечени с активи ценни книжа към 28 ноември 2012 г. и които не отговарят на изискванията по букви а)—в), остават допустими до 28 ноември 2014 г.

4.

В раздел 6.2.1.7 бележка под линията 58 се заличава.

5.

В раздел 6.2.2 бележка под линията 60 се заличава.

6.

Раздел 6.2.2.1 се изменя, както следва:

а)

параграф б) се заменя със следното:

„б)

Вземането по кредита трябва да има: i) фиксиран размер на главницата, платима безусловно; и ii) лихвен процент, който не може да породи отрицателен паричен поток. Тези характеристики трябва да се поддържат до окончателното погасяване на задълженията. Освен това лихвеният процент следва да бъде един от следните видове: i) с нулев купон; ii) с фиксиран купон; или iii) с плаващ купон, индексиран спрямо друг референтен лихвен процент. Освен това вземания по кредити с лихвен процент, индексиран спрямо процента на инфлация, са също допустими.“;

б)

параграф е) се заменя със следното:

„е)

Минимален размер: по време на предоставянето му за използване като обезпечение (мобилизация) от контрагента размерът на вземането по кредита трябва да отговаря на изискването за минимален праг. Всяка НЦБ може да прилага по свой избор минимален размер за вземанията по вътрешни кредити. За трансгранично използване се прилага общ минимален праг от 500 000 EUR.“

7.

В раздел 6.2.3 се добавя следният параграф:

„Въпреки тяхната допустимост, националните централни банки могат да вземат решение да не приемат като обезпечение от контрагент следните търгуеми или нетъргуеми активи:

а)

дългови инструменти с падеж, настъпващ в непосредствено бъдеще; и

б)

дългови инструменти, доходът от които формира паричен поток — например купонно плащане, възникващ в непосредствено бъдеще.“

8.

Раздел 6.2.3.2 се заменя със следното:

„6.2.3.2.   Правила за използването на допустими активи

Търгуемите активи могат да се използват при всички операции по паричната политика, основани на базови активи, т.е. обратни сделки и окончателни сделки на открития пазар, и при пределното кредитно улеснение. При обратни сделки на открития пазар и при използването на пределното кредитно улеснение нетъргуемите активи могат да се използват като базови активи. Те не се използват при окончателни сделки на Евросистемата. Всички търгуеми и нетъргуеми активи могат да се използват и като базови активи при кредит в рамките на деня.

Независимо от факта, че даден търгуем или нетъргуем актив отговаря на всички критерии за допустимост, контрагентът не може да представи като обезпечение актив, емитиран или гарантиран от самия него или от друг субект, с който е в тесни връзки (6).

„Тесни връзки“ означава всяко от следните положения, при което контрагентът е свързан с емитент/длъжник/гарант по допустими активи:

а)

контрагентът притежава пряко или косвено посредством едно или повече предприятия 20 % или повече от капитала на емитента/длъжника/гаранта;

б)

емитентът/длъжникът/гарантът притежава пряко или косвено посредством едно или повече предприятия 20 % или повече от капитала на контрагента;

в)

трета страна притежава пряко или косвено посредством едно или повече предприятия повече от 20 % от капитала на контрагента и повече от 20 % от капитала на емитента/длъжника/гаранта.

За целите на осъществяването на паричната политика, по-специално за наблюдение на спазването на правилата за използване на допустими активи, касаещи тесни връзки, Евросистемата обменя вътрешно информация относно капиталовите участия, която надзорните органите са предоставили за тези цели. Към информацията са приложими същите стандарти за поверителност, които надзорните органи прилагат.

Горепосочените разпоредби, касаещи тесни връзки, не се прилагат за: а) тесни връзки между контрагента и субект от публичния сектор от ЕИП, който има право да събира данъци, или когато дългов инструмент е гарантиран от субект от публичния сектор от ЕИП, който има право да събира данъци; б) обезпечени банкови облигации, емитирани в съответствие с критериите, изложени в част 1, точки 68—70 от приложение VI към Директива 2006/48/ЕО; в) случаи, при които дълговите инструменти са защитени със специална правна защита, сравнима с тази за инструментите по буква б), като например в случая на: i) нетъргуеми потребителски дългови инструменти, обезпечени с ипотека, които не са ценни книжа; или ii) обезпечени банкови облигации, за които са изпълнени всички критерии, изложени в част 1, точки 68—70 от приложение VI към Директива 2006/48/ЕО, с изключение на ограниченията за гарантирани заеми в пула от обезпечения.

Освен това контрагентът не може да предостави като обезпечение обезпечени с активи ценни книжа, ако самият той (или трета страна, с която той е в тесни връзки) осигурява валутно хеджиране на обезпечените с активи ценни книжа, участвайки в сделка по валутно хеджиране с емитента като хеджингов контрагент, или осигурява ликвидна помощ за 20 % или повече непогасени салда от обезпечените с активи ценни книжа.

Всички допустими търгуеми и нетъргуеми активи трябва да могат да се използват трансгранично в цялата еврозона. Това означава, че всички контрагенти от Евросистемата трябва да бъдат в състояние да използват допустими активи посредством своите връзки с местните системи за сетълмент на ценни книжа в случай на търгуеми активи или посредством други допустими споразумения за получаване на кредит от НЦБ на държавата-членка, в която е установен контрагентът (вж. раздел 6.6).

Контрагент, предоставящ обезпечена с активи ценна книга, който е в тесни връзки с инициатора на базовите активи на обезпечената с активи ценна книга, следва да уведоми Евросистемата за всякакви планирани изменения на тази обезпечена с активи ценна книга, които потенциално биха могли да окажат влияние върху кредитното ѝ качество, например промяна в дължимия лихвен процент за облигациите, промяна в споразуменията за валутни суапове, промени в състава на базовите кредити, които не са предвидени в проспекта, промени в приоритета на плащанията. На Евросистемата следва да се даде едномесечно предизвестие за всяка промяна, която ще бъде извършена на предоставени обезпечени с активи ценни книжа. Освен това към момента на предоставяне на обезпечената с активи ценна книга контрагентът следва да представи информация за всички изменения, които са били извършени през предходните шест месеца. В съответствие с раздел 6.2 Евросистемата не дава становище преди изменението.

Таблица 4

Допустими активи при операциите на Евросистемата по паричната политика

Критерии за допустимост

Търгуеми активи (7)

Нетъргуеми активи (8)

Вид на актива

Дългови сертификати на ЕЦБ

Други търгуеми дългови инструменти (9)

Вземания по кредити

Обезпечени с ипотека потребителски дългови инструменти

Кредитни стандарти

Активът трябва да отговаря на високи кредитни стандарти. Високите кредитни стандарти се оценяват съгласно правилата за търгуемите активи от рамката на Евросистемата за кредитна оценка (9).

Длъжникът/гарантът трябва да отговаря на високи кредитни стандарти. Кредитоспособността се оценява съгласно правилата за вземанията по кредити от рамката на Евросистемата за кредитна оценка.

Активът трябва да отговаря на високи кредитни стандарти. Високите кредитни стандарти се оценяват според правилата за обезпечени с ипотека потребителски дългови инструменти от рамката на Евросистемата за кредитна оценка.

Място на емисията

ЕИП (9)

Не е приложимо

Не е приложимо

Процедури за сетълмент/обработка на инструмента

Място на сетълмент: еврозона.

Инструментите трябва да бъдат депозирани централно в безналична форма при НЦБ или в система за сетълмент на ценни книжа, изпълняваща минималните стандарти на ЕЦБ

Процедури на Евросистемата

Процедури на Евросистемата

Вид на емитента/длъжника/гарантите

НЦБ

Публичен сектор

Частен сектор

Международни и наднационални институции

Публичен сектор

Нефинансови предприятия

Международни и наднационални институции

Кредитни институции

Място на установяване на емитента, длъжника и гаранта

Емитент (9): ЕИП или държави от Г-10 извън ЕИП

Длъжник: ЕИП

Гарант (9): ЕИП

Еврозона

Еврозона

Приемливи пазари

Регулирани пазари

Нерегулирани пазари, приемливи за ЕЦБ

Не е приложимо

Не е приложимо

Валута

Евро

Евро

Евро

Минимален размер

Не е приложимо

Минимален праг за размера при представяне на вземане по кредит

за ползване в страната: по избор на НЦБ,

за трансгранично ползване: общ праг от 500 000 EUR.

Не е приложимо

Приложимо право:

При обезпечените с активи ценни книжа придобиването на базовите активи трябва да се урежда от правото на държава-членка на ЕС. Правото, уреждащо базовите вземания по кредити, е правото на една от страните от ЕИП

Приложимо право относно споразуменията за вземания по кредити и мобилизацията: правото на дадена държава-членка.

Общият брой на различните юрисдикции на приложимо право спрямо

а)

контрагента;

б)

кредитора;

в)

длъжника;

г)

гаранта (ако има такъв);

д)

споразумението за вземане по кредит; и

е)

мобилизационното споразумение

не трябва да превишава две

Не е приложимо

Трансгранично използване

Да

Да

Да

9.

В раздел 6.3.2 бележка под линията 72 се заличава.

10.

В раздел 6.3.4.1 се добавя следният параграф:

„Процесът на Евросистемата за мониторинг върху резултатите се прилага спрямо агенция за външна кредитна оценка, която участва в рамката на Евросистемата за кредитна оценка (вж. раздел 6.3.5). Заедно с представените данни за мониторинга върху резултатите също така се представя и подписано удостоверение от главния изпълнителен директор или от упълномощено лице, отговарящо за функциите по одита или съответствието в рамките на агенция за външна кредитна оценка, в потвърждение от името на агенцията за външна кредитна оценка на точността и действителността на информацията за мониторинга върху резултатите.“

11.

В раздел 6.3.4.4 третата алинея се заменя със следното:

„Доставчик на рейтингов инструмент, който участва в рамката на Евросистемата за кредитна оценка, следва чрез споразумение да се подложи на процеса на Евросистемата за мониторинг върху резултатите (10) (вж. раздел 6.3.5). Доставчикът на рейтингов инструмент е задължен да създаде и да поддържа необходимата инфраструктура за мониторинг на статичния пул. Изграждането и оценяването на статичния пул трябва да бъде в съответствие с общите изисквания за мониторинг върху резултатите съгласно рамката на Евросистемата за кредитна оценка. Доставчикът на рейтингов инструмент трябва да поеме задължение да информира Евросистемата за полученото от оценката на резултатите, веднага щом тя бъде извършена от него. Заедно с представените данни за мониторинга върху резултатите също така се представя и подписано удостоверение от главния изпълнителен директор или от упълномощено лице, отговарящо за функциите по одита или съответствието в рамките на рейтингов инструмент, потвърждаващо точността и действителността на данните за мониторинга върху резултатите. Те трябва да поемат задължението да съхраняват вътрешен архив на статичните пулове и данни за неизпълненията за период от пет години.

12.

Раздел 6.3.5 се заменя със следното:

„6.3.5.   Мониторинг върху резултатите на системите за кредитна оценка

Мониторингът върху резултатите в рамката на Евросистемата за кредитна оценка се прилага спрямо всички системи за кредитна оценка. За всяка система за кредитна оценка процесът на мониторинг върху резултатите на рамката на Евросистемата за кредитна оценка представлява ежегодно последващо съпоставяне на: а) наблюдавания дял на неизпълненията за всички допустими субекти и инструменти, изчислен от системата за кредитна оценка, като тези субекти и инструменти са групирани в статични пулове въз основа на определени характеристики, като например кредитен рейтинг, категория активи, промишлен сектор, модел на кредитна оценка; и б) подходящия праг на Евросистемата за кредитно качество, зададен от референтната стойност на вероятността за неизпълнение (ВН) (вземат се предвид две референтни стойности на вероятността за неизпълнение: вероятност за неизпълнение, която в рамките на едногодишен период възлиза на 0,10 %, която се счита за съответна на кредитна оценка на степен на кредитно качество 2; и вероятност за неизпълнение, която в рамките на едногодишен период възлиза на 0,40 %, която се счита за съответна на кредитна оценка на степен на кредитно качество 3 по хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата). Този процес има за цел да осигури, че съответствието на рейтингите, предоставени от системата за кредитна оценка на хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата, продължава да бъде подходящо и че резултатите от кредитните оценки са съпоставими за различните системи и източници.

Първият елемент от процеса е ежегодно съставяне от страна на доставчика на системата за кредитна оценка на списъка от субекти и инструменти с кредитни оценки, които удовлетворяват прага за кредитно качество на Евросистемата към началото на мониторинговия период. След това списъкът се представя на Евросистемата от доставчика на системата за кредитна оценка, като се използва образецът, предоставен от Евросистемата, който включва полета, свързани с идентификация, класифициране и кредитна оценка. Вторият елемент от процеса се осъществява в края на 12-месечния мониторингов период, когато доставчикът на системата за кредитна оценка актуализира данните за резултатите за субектите и инструментите в списъка. Евросистемата си запазва правото да изисква всякаква допълнителна информация, необходима за провеждане на мониторинг върху резултатите.

Наблюдаваният дял на неизпълненията в статичните пулове на една система за кредитна оценка, регистриран за период от една година, служи като входни данни за процеса на мониторинг върху резултатите на рамката на Евросистемата за кредитна оценка, който включва годишно правило и оценка за няколко периода. В случай на значително отклонение между наблюдавания дял на неизпълненията в статичните пулове и прага за кредитно качество за годишен и/или многогодишен период Евросистемата се консултира с доставчика на системата за кредитна оценка, за да анализира причините за отклонението. Тази процедура може да доведе до корекция на прага за кредитното качество, приложим за въпросната система.

Евросистемата може да реши временно да спре или да изключи системата за кредитна оценка, когато не се наблюдава подобряване на резултатите в няколко поредни години. Освен това в случай на нарушение на правилата, регулиращи рамката на Евросистемата за кредитна оценка, системата за кредитна оценка ще бъде изключена от рамката на Евросистемата за кредитна оценка. Ако представител на системата за кредитна оценка предостави неточна или непълна информация за целите на мониторинг върху резултатите, Евросистемата може да не извърши изключване в случай на незначителни нередовности.“

13.

Раздел 6.4.2 се изменя, както следва:

а)

буква е) се заличава;

б)

таблица 8 се заличава.

14.

В раздел 6.5.1 параграфи а) и б) се заменят със следното:

„а)

За всеки допустим търгуем актив Евросистемата определя най-представителната цена, която да се използва за изчисляване на пазарната стойност.

б)

Стойността на даден търгуем актив се изчислява на база най-представителната цена за работния ден, предшестващ датата на оценката. Ако няма представителна цена за конкретен актив за работния ден, предшестващ датата на оценката, Евросистемата определя теоретична цена.“

15.

В допълнение 6 раздел 1 се заменя със следното:

„1.   Имуществени санкции

В случай на нарушение от страна на контрагент на правилата относно тръжните операции (11), двустранните сделки (12), използването на базовите активи (13), процедурите в края на деня или условията за достъп до пределното кредитно улеснение (14), Евросистемата прилага следните имуществени санкции:

а)

За първото и второто нарушение на правилата относно тръжните операции, двустранните сделки и използването на базовите активи, извършени в рамките на 12-месечен период, се налагат имуществени санкции за всяко нарушение поотделно. Имуществените санкции се изчисляват, като се използва пределният лихвен процент по кредита, който се е прилагал, когато нарушението е започнало, плюс 2,5 процентни пункта.

i)

За нарушаване на правилата, свързани с тръжните операции и двустранните сделки, имуществените санкции се изчисляват въз основа на размера на обезпечението или наличните средства, които контрагентът не е могъл да осигури, умножени по коефициент X/360, където X е броят на календарните дни — с максимална стойност седем, през които контрагентът не е бил в състояние да обезпечи или да достави разпределените средства след настъпване на падежа на дадена операция. Когато след изчисляване се получи сума, по-ниска от 500 евро, се прилага плоска имуществена санкция от 500 евро; и

ii)

за нарушаване на правилата, свързани с използването на базовите активи (15), имуществените санкции се изчисляват въз основа на размера на недопустимите активи или на активите, които не могат да се използват от контрагента, които или: са предоставени от контрагента на НЦБ или ЕЦБ; или не са отстранени от контрагента до или преди началото на осмия календарен ден след настъпване на събитието, в резултат на което активите са престанали да бъдат допустими или негодни за по-нататъшно ползване от контрагента, умножени по коефициент X/360. Където X е броят на календарните дни — с максимална стойност седем, през които контрагентът е бил в нарушение на правилата, свързани с използването на базовите активи. Когато след изчисляване се получи сума, по-ниска от 500 евро, се прилага плоска имуществена санкция от 500 евро.

б)

При първо нарушение на правилата, свързани с операциите в края на деня или с условията за достъп до пределното кредитно улеснение, прилаганите имуществени санкции се изчисляват, като се използва пределният лихвен процент по кредита, който се е прилагал, когато нарушението е започнало, плюс 5 процентни пункта. При следващи нарушения наказателният лихвен процент се увеличава с 2,5 процентни пункта за всяко следващо нарушение в рамките на 12 месеца, изчислено въз основа на размера на неразрешения достъп до пределното кредитно улеснение. Когато след изчисляване се получи сума, по-ниска от 500 евро, се прилага плоска имуществена санкция от 500 евро.

16.

Допълнение 7 се заменя със следното:

„Допълнение 7

СЪЗДАВАНЕ НА ВАЛИДНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ЗА ВЗЕМАНИЯТА ПО КРЕДИТИ

За да се гарантира, че вземанията по кредити са надлежно обезпечени и могат да бъдат бързо реализирани в случай на неизпълнение от страна на контрагент, трябва да са изпълнени следните допълнителни правни изисквания:

а)

Проверка за наличието на вземания по кредити: като минимално условие НЦБ следва да използват следните мерки за проверка на наличието на вземания по кредити, предоставени на Евросистемата като обезпечение: i) най-малко веднъж на три месеца самооценяване (self-certification) на контрагента и поемане от него пред НЦБ на задължение да потвърди наличието на вземания по кредити, предоставени като обезпечение, които може да бъдат заменени с насрещна проверка на информацията в централните кредитни регистри, ако такава съществува; ii) еднократна проверка от НЦБ, надзорните органи или външни одитори на процедурите, използвани от контрагента при предоставяне на Евросистемата на информацията за наличието на вземания по кредити; и iii) проверки на случаен принцип от НЦБ, съответните кредитни регистри, надзорните органи или външните одитори за качеството и точността на самооценката.

Тримесечните самооценки и декларации по подточка i) по-горе включват изискването контрагентите на Евросистемата писмено:

i)

да потвърдят и да гарантират съответствието на представените на НЦБ вземания по кредити с критериите за допустимост, прилагани от Евросистемата;

ii)

да потвърдят и да гарантират, че няма вземане по кредит, представено като базов актив, което да се използва същевременно като обезпечение в полза на трето лице, и да декларират, че контрагентът няма да използва вземане по кредит като обезпечение спрямо трето лице;

iii)

да потвърдят и да гарантират, че незабавно и не по-късно от края на следващия работен ден ще съобщят на съответната НЦБ за всяко събитие, което оказва съществено влияние върху действителните договорни взаимоотношения между контрагента и съответната НЦБ, в частност предсрочно, частично или пълно погасяване, влошаване на качеството и съществени промени в условията на вземането по кредита.

За да бъдат осъществени такива проверки в съответствие с подточки ii) и iii), надзорните органи, НЦБ или външните одитори, трябва да бъдат упълномощени да извършват това проучване, ако е необходимо, на договорна основа или в съответствие с приложимите национални изисквания.

б)

Действителност на споразумението за мобилизацията на вземането по кредит: необходимо е също така споразумението за мобилизацията на вземането по кредит като обезпечение да бъде действително между страните (прехвърлител и получател) съгласно националното право. Всички юридически формалности, необходими за осигуряване на действителността на споразумението и за осигуряване на мобилизацията на вземането по кредит като обезпечение, следва да бъдат изпълнени.

в)

Действие на мобилизацията спрямо трети лица: във връзка с уведомяването на длъжника за мобилизацията на вземането по кредит като обезпечение, вземайки предвид специфичните особености на съответните различни юрисдикции, се изисква следното:

i)

В някои държави-членки, където уведомяването на длъжника за мобилизацията на вземането по кредита като обезпечение е необходимо, за да има действие спрямо трети лица, и по-специално за приоритета на обезпечението на НЦБ спрямо други кредитори, както е посочено в приложимата национална документация, се изисква предварително уведомяване на длъжника предварително или в момента на действителното мобилизиране на вземането по кредита като обезпечение.

ii)

В други държави-членки, в които публичното регистриране на мобилизацията на вземането по кредита като обезпечение е необходимо, за да има действие спрямо трети лица, и по-специално за приоритета на обезпечението на НЦБ спрямо други кредитори, както е посочено в приложимата национална документация, такава регистрация се изисква предварително или в момента на действителното мобилизиране на вземането по кредита като обезпечение.

iii)

Накрая, в държавите-членки, в които съгласно точка i) или ii), както е посочено в приложимата национална документация, не се изисква предварителното уведомяване на длъжника или публичното регистриране на мобилизацията на вземането по кредит като обезпечение, е необходимо последващо уведомяване на длъжника. Последващото уведомяване на длъжника изисква той да бъде уведомен от контрагента или от НЦБ (както е посочено в националната документация) за вземането по кредит, което се мобилизира като обезпечение от контрагента в полза на НЦБ, незабавно след кредитното събитие. „Кредитно събитие“ означава неизпълнение или подобни събития, както допълнително е определено в приложимата национална документация.

Няма изискване за уведомяване в случаите, когато вземанията по кредити са инструменти на приносител, за които приложимото национално право не изисква уведомяване. В подобни случаи въпросната НЦБ може да изиска такива инструменти на приносител да бъдат физически прехвърлени на нея или на трето лице предварително или в момента на действителното мобилизиране като обезпечение.

Дотук са посочени минималните изисквания. НЦБ могат да решат да изискват предварително уведомяване или регистрация в допълнение към горните случаи, както е посочено в приложимата национална документация.

Всички други юридически формалности, необходими за осигуряване на мобилизацията на вземането по кредит като обезпечение, следва също да бъдат изпълнени.

г)

Липса на ограничения, свързани с банкова тайна и поверителност: контрагентът не е задължен да получи одобрението на длъжника за оповестяване на информация относно вземането по кредит и длъжника, което се изисква от Евросистемата с цел осигуряване на създаването на валидно обезпечение на вземанията по кредити и за да се гарантира, че вземанията по кредити могат бързо да бъдат реализирани при неизпълнение от страна на даден контрагент. Контрагентът и длъжникът постигат договорно споразумение, че длъжникът се съгласява безусловно да оповестява пред Евросистемата подробности относно вземанията по кредити и относно длъжниците. Такава разпоредба не е необходима, ако липсват правила, ограничаващи предоставянето на такава информация съгласно националното право, както е посочено в приложимата национална документация.

д)

Липса на ограничения за мобилизация на вземане по кредит: контрагентите гарантират, че вземанията по кредити са напълно прехвърлими и могат да бъдат мобилизирани без ограничение като обезпечение в полза на Евросистемата. Не трябва да съществуват никакви ограничителни разпоредби относно мобилизацията в споразумението за вземане по кредит или в други договорни споразумения между контрагента и длъжника, освен ако националното законодателство предвижда, че такива договорни ограничения не засягат Евросистемата във връзка с мобилизацията на обезпечението.

е)

Липса на ограничения за реализацията на вземане по кредит: споразумението за вземане по кредит или други договорни споразумения между контрагента и длъжника не трябва да съдържат никакви ограничения във връзка с реализацията на вземане по кредит, използвано като обезпечение, включително изисквания за начина и времето или други изисквания по отношение на реализацията.“

17.

Добавя се следното допълнение 8:

„Допълнение 8

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТ ЗА ДАННИ НА НИВО КРЕДИТ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ ЦЕННИ КНИЖА

Данни на ниво кредит се предоставят и публикуват в електронен вид в регистъра на данни на ниво кредит в съответствие с изискванията на Евросистемата за, inter alia, свободен достъп, покритие, недискриминация, подходяща структура на управление, прозрачност, и се определят като такива от ЕЦБ, в съответствие с изискванията, изложени в настоящото допълнение. За тази цел съответният образец за отчетност за данни на ниво кредит се използва за всяка отделна сделка в зависимост от категорията активи, съставляващи пула от активи, генериращи парични потоци (16).

Данни на ниво кредит следва да се отчитат най-малко на тримесечие, не по-късно от един месец след падежа за плащане на лихвите по съответните обезпечени с активи ценни книжа. Ако данни на ниво кредит не бъдат отчетени или актуализирани в срок до един месец след съответната дата за плащане на лихвен процент, то обезпечените с активи ценни книжа престават да бъдат допустими. За да осигури спазването на тези изисквания, регистърът на данни на ниво кредит провежда автоматизирани проверки за съответствие и точност на отчетите за нови и/или актуализирани данни на ниво кредит за всяка сделка.

Считано от датата за прилагане на изискванията за отчетност за данни на ниво кредит за обезпечени с активи ценни книжа, т.е. съответната категория активи съгласно образеца, следва да бъде предоставяна подробна информация на ниво кредит-по-кредит относно пула от активи, генериращи парични потоци, за да станат или да продължат да бъдат допустими дадени обезпечени с активи ценни книжа. В срок до три месеца обезпечените с активи ценни книжа следва да достигнат задължително минимално ниво на съответствие, оценено съгласно наличността на информация в определени полета за данни в образеца за отчетност за данни на ниво кредит. За да бъдат засечени неналични полета, във всеки подобен образец се включва група от шест опции „няма данни“ (НД), които следва да бъдат използвани, когато конкретни данни не могат да бъдат предоставени в съответствие с образеца. Има също така и седма опция НД, която се прилага само за образеца на обезпечена с търговска ипотека ценна книга.

Опциите НД и тяхното значение са изложени в следната таблица:

Опции „няма данни“

Обяснение

НД1

Не са събрани данни, тъй като не се изисква съгласно критериите за поемане на емисии

НД2

Данни са събрани към датата на прилагането, но не са качени в системата за отчетност при приключването

НД3

Данни са събрани към датата на прилагането, но са качени в система, отделна от отчетната

НД4

Данните са събрани, но ще бъдат на разположение от ГГГГ-ММ

НД5

Нямат отношение

НД6

Не е приложимо за юрисдикцията

НД7

Само за кредити по обезпечени с търговски ипотеки ценни книжа на стойност по-малка от 500 000 евро, т.е. стойността на цялото салдо на корпоративния кредит към първоначалното предоставяне

Следният деветмесечен преходен период се прилага за всички обезпечени с активи ценни книжа (в зависимост от датата, на която изискванията за отчетност за данни на ниво кредит се прилагат за съответната категория активи):

първото тримесечие след датата, на която изискванията се прилагат, е период за тестване. Данни на ниво кредит следва да се отчитат, но няма специални ограничения относно броя на задължителните полета, съдържащи НД1—НД7,

през второто тримесечие броят на задължителни полета, които съдържат НД1, не може да надвишава 30 % от общия брой на задължителни полета, а броят на задължителни полета, които съдържат НД2, НД3 или НД4 не може да надвишава 40 % от общия брой на задължителни полета,

през третото тримесечие броят на задължителни полета, които съдържат НД1, не може да надвишава 10 % от общия брой на задължителни полета, а броят на задължителни полета, които съдържат НД2, НД3 или НД4 не може да надвишава 20 % от общия брой на задължителни полета,

в края на деветмесечния преходен период не следва да има задължителни полета в данните на ниво кредит, съдържащи стойности НД1, НД2, НД3 или НД4 за дадена отделна сделка.

Прилагайки тези прагове, регистърът на данни на ниво кредит ще генерира и определи резултат за всяка сделка с обезпечени с активи ценни книжа при предоставяне и обработка на данни на ниво кредит. Този резултат отразява броя на задължителни полета, които съдържат НД1, и броя на задължителни полета, които съдържат НД2, НД3 или НД4, сравнени във всеки един случай с общия брой на задължителни полета. В този смисъл опции НД5, НД6 и НД7 могат да бъдат използвани само ако съответните полета за данни в съответния образец за отчетност за данни на ниво кредит позволяват. При комбинирането на двете прагови референции се получават следните резултати за данни на ниво кредит:

Матрица за стойности на резултати

Полета НД1

0

≤ 10 %

≤ 30 %

> 30 %

НД2

или

НД3

или

НД4

0

A1

B1

C1

D1

≤ 20 %

A2

B2

C2

D2

≤ 40 %

A3

B3

C3

D3

> 40 %

A4

B4

C4

D4

Съгласно преходния период, изложен по-горе, резултатите следва постепенно да се подобрят за всяко тримесечие, в съответствие със следния преглед:

Срок

Стойност на резултат (третиране за допустимост)

първо тримесечие (първоначално предоставяне)

(не се прилага минимална стойност на резултат)

второ тримесечие

C3 (минимум)

трето тримесечие

B2 (минимум)

от четвъртото тримесечие нататък

A1

За обезпечени с жилищни ипотеки ценни книжа информационните изисквания кредит-по-кредит се прилагат от 3 януари 2013 г. и деветмесечният преходен период приключва на 30 септември 2013 г.

За обезпечени с активи ценни книжа, при които активите, генериращи парични потоци, се състоят от заеми за малки и средни предприятия, информационните изисквания кредит-по-кредит се прилагат от 3 януари 2013 г. и деветмесечният преходен период приключва на 30 септември 2013 г.

За обезпечени с търговски ипотеки ценни книжа информационните изисквания кредит-по-кредит се прилагат от 1 март 2013 г. и деветмесечният преходен период приключва на 30 ноември 2013 г.

За обезпечени с активи ценни книжа, при които активите, генериращи парични потоци, се състоят от заеми за покупка на автомобили, потребителски кредити или вземания по лизинг, информационните изисквания кредит-по-кредит се прилагат от 1 януари 2014 г. и деветмесечният преходен период приключва на 30 септември 2014 г.

Обезпечени с активи ценни книжа, емитирани по-късно от девет месеца след датата на прилагане на новите изисквания за отчетност за данни на ниво кредит (17), следва да са съобразени изцяло с изискванията за отчетност от първоначалното предоставяне на данни на ниво кредит, т.е. при емитиране. Вече съществуващите сделки с обезпечени с активи ценни книжа, които не съответстват на нито един от образците за отчетност за данни, остават допустими до 31 март 2014 г. Евросистемата прави оценка за всеки конкретен случай дали отделна сделка с обезпечени с активи ценни книжа може да се ползва от тази разпоредба за запазване на придобити права.


(1)  Облигации с варанти или други подобни права не са допустими активи.

(2)  Обезпеченa с активи ценна книга няма да се счита за допустима, ако някои от активите, които са част от активите, генериращи паричен поток, които обезпечават обезпечените с активи ценни книжа, са били предоставени първоначално пряко от дружеството със специална цел (ДСЦ), емитиращо обезпечените с активи ценни книжа.

(3)  Това изискване не изключва обезпечени с активи ценни книжа, при които структурата на емитиране включва две дружества със специална цел и изискването за „истинска продажба“ е изпълнено по отношение на тези дружества със специална цел, така че дълговите инструменти, емитирани от второто дружество със специална цел, са пряко или непряко обезпечени от първоначалния пул от активи и всичките парични потоци от активите, генериращи парични потоци, са прехвърлени от първото на второто дружество със специална цел.

(4)  Това ограничение не включва суап-операциите, използвани при сделки с обезпечени с активи ценни книжа с цел хеджиране.

(5)  Обезпечени с активи ценни книжа, които не отговарят на изискванията за отчетност за данни на ниво кредит, тъй като се състоят от смесени пулове от хетерогенни базови активи и/или не съответстват на някои от образците на ниво кредит, остават допустими до 31 март 2014 г.“

(6)  В случай че контрагентът използва актив, който поради идентичността между емитента/длъжника/гаранта или поради наличието на тесни връзки не се използва или вече не може да се използва за обезпечаване на непогасен кредит, той е длъжен незабавно да уведоми за това съответната национална централна банка. На следващата дата за оценка активите се оценяват на нула и може да бъде инициирано искане за предоставяне на допълнително обезпечение (вж. също допълнение 6). Освен това контрагентът следва да изтегли актива на първата възможна дата.“

(7)  Повече подробности са представени в раздел 6.2.1.

(8)  Повече подробности са представени в раздел 6.2.2.

(9)  Кредитните стандарти за емитирани или гарантирани от нефинансови предприятия нерейтингованите търгуеми дългови инструменти се определят въз основа на източник на кредитна оценка, избран от съответния контрагент в съответствие с правилата за вземанията по кредити от рамката на Евросистемата за кредитна оценка, както е посочено в раздел 6.3.3. При тези търгуеми дългови инструменти са променени следните критерии за допустимост на търгуеми активи: място на установяване на емитента/гаранта: еврозоната; място на емисията: еврозоната.

(10)  Контрагентът трябва незабавно да информира доставчика на рейтингов инструмент за всяко кредитно събитие, което може да показва влошаване на кредитното качество.“

(11)  Прилага се, ако даден контрагент не е в състояние да преведе достатъчен размер базови активи или парични средства (ако е приложимо, спрямо искания за допълнително обезпечение) за покриване в деня на сетълмента или за обезпечение, до падежа на операцията, посредством съответните искания за предоставяне на допълнително обезпечение, на обема ликвидност, предоставен му в операция по предоставяне на ликвидност, или ако той не е в състояние да предостави достатъчно парични средства, за покриване на сумата, разпределена му при операция по изтегляне на ликвидност.

(12)  Прилага се, ако даден контрагент не е в състояние да предостави достатъчен размер допустими базови активи или ако не може да предостави достатъчно парични средства за покриване на сумата, договорена в двустранните сделки, или не е в състояние да предостави обезпечение под формата на искане за допълнително обезпечение по неизпълнена двустранна сделка по всяко време до нейния падеж.

(13)  Прилага се, ако даден контрагент използва активи, които са недопустими или са станали недопустими, или не могат да бъдат използвани от него, например поради тесни връзки между емитента/гаранта и контрагента, или ако те са едно и също лице.

(14)  Прилага се, ако даден контрагент има отрицателно салдо по сетълмент сметката си в края на деня и не отговаря на условията за достъп до пределното кредитно улеснение.

(15)  Следващите разпоредби се прилагат също, когато: а) контрагентът е използвал недопустими активи или е предоставил информация, която засяга неблагоприятно стойността на обезпечението, например относно непогасената сума на използвано вземане по кредит, която е невярна или неактуална; или б) контрагентът използва активи, които не са допустими поради тесни връзки между емитента/гаранта и контрагента.“

(16)  Съответните версии на образците за отчетност за данни на ниво кредит за конкретните категории активи се публикуват на уебсайта на ЕЦБ.

(17)  Т.е. на 30 септември 2013 г. за обезпечени с жилищни ипотеки ценни книжа и за малки и средни предприятия, 30 ноември 2013 г. за обезпечени с търговски ипотеки ценни книжа и 30 септември 2014 г. за заеми за покупка на автомобили, потребителски кредити или вземания по лизинг.“