ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.347.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 347

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
15 декември 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1203/2012 на Комисията от 14 декември 2012 година за отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно в Съюза ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1204/2012 на Комисията от 14 декември 2012 година за одобрение на изменения в спецификацията на наименование, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Castelmagno (ЗНП)]

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1205/2012 на Комисията от 14 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 802/2010 по отношение на показателите на дружеството ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1206/2012 на Комисията от 14 декември 2012 година относно разрешаването на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Aspergillus oryzae (DSM 10287), като фуражна добавка за домашни птици за угояване, отбити прасенца и свине за угояване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1332/2004 и (ЕО) № 2036/2005 (притежател на разрешителното е DSM Nutritional Products) ( 1 )

12

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1207/2012 на Комисията от 14 декември 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

15

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1208/2012 на Комисията от 14 декември 2012 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 декември 2012 година

17

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/782/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 11 декември 2012 година за определяне на количествени ограничения и разпределяне на квоти за вещества, контролирани съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой, за периода от 1 януари до 31 декември 2013 г. (нотифицирано под номер C(2012) 8899)

20

 

 

2012/783/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 декември 2012 година относно признаването на Хашемитското кралство Йордания съгласно Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системите за обучение и освидетелстване на морските лица (нотифицирано под номер C(2012) 9253)  ( 1 )

28

 

 

2012/784/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 13 декември 2012 година относно нотифицираните от Австрия национални разпоредби по отношение на някои промишлени парникови газове (нотифицирано под номер C(2012) 9256)

29

 

 

2012/785/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 декември 2012 година за одобряване на някои изменени програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните и зоонози за 2012 г. и за изменение на Решение за изпълнение 2011/807/ЕС по отношение на финансовото участие на Съюза за някои програми, одобрени с посоченото решение (нотифицирано под номер C(2012) 9264)

31

 

 

2012/786/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 декември 2012 година за изменение на Решение 2010/221/ЕС по отношение на националните мерки за предотвратяване на въвеждането на някои болести по водните животни в части от Ирландия, Финландия и Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2012) 9295)  ( 1 )

36

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2012/787/ЕС

 

*

Решение № 1/2012 на Комитета за митническо сътрудничество между държавите от Източна и Южна Африка и Европейския съюз от 29 ноември 2012 година относно дерогация от правилата за произход, определени в протокол 1 към Временното споразумение, с което се установява рамка за споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, за да се вземе предвид специалната ситуация на държавите от Източна и Южна Африка по отношение на консервираната риба тон и филето от риба тон

38

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 692/2012 на Съвета от 24 юли 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 43/2012 и Регламент (ЕС) № 44/2012 по отношение на защитата на Manta birostris и някои възможности за риболов (ОВ L 203, 31.7.2012 г.)

41

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1155/2012 на Комисията от 5 декември 2012 г. за изменение за 183-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (ОВ L 335, 7.12.2012 г.)

43

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 година относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 181, 12.7.2012 г.)

43

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

15.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1203/2012 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2012 година

за отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно в Съюза

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (1), и по-специално член 5, параграф 2 от него,

след консултация с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 531/2012 се въвежда концепцията за отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно. На първо място с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 531/2012 се налага задължение на местните доставчици да дават на своите клиенти достъп до регулирани роуминг услуги за пренос на глас, SMS и данни, предоставяни в пакет от всеки алтернативен доставчик на роуминг. Освен това, разпоредбите за отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно, съдържащи се в член 4, параграф 1, включват изискване към местните доставчици и доставчиците на роуминг да не възпрепятстват достъпа на роуминг клиентите до регулираните услуги за роуминг на данни, предоставяни пряко в посетена мрежа от алтернативен доставчик на роуминг.

(2)

С цел да се гарантира съгласувано и едновременно въвеждане в целия Съюз на отделната продажба на регулирани роуминг услуги на дребно, с Регламент (ЕС) № 531/2012 се изисква от Комисията да приеме посредством актове за изпълнение подробни правила относно задълженията за предоставяне на информация на роуминг клиентите относно възможността да изберат алтернативен доставчик на роуминг, както и относно техническото решение за осъществяването на отделната продажба на регулирани роуминг услуги на дребно.

(3)

В съответствие с член 5, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 531/2012, техническото решение за осъществяване на отделната продажба на регулирани роуминг услуги на дребно може да съчетава няколко технически способа, за да бъдат удовлетворени всички критерии, определени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 531/2012. Следователно, ако чрез един-единствен технически способ не могат да бъдат удовлетворени всички критерии, е необходимо да се използват няколко технически способа. С настоящия регламент следва да бъдат определени подробни правила за това техническо решение, включващи изисквания към местните доставчици да инсталират мрежови елементи и да предоставят съответни услуги за всеки технически способ с цел да се осигури необходимия достъп до тези съоръжения, за да могат алтернативните доставчици на роуминг да предлагат отделни роуминг услуги, както и да осигурят процеса на прехвърляне между предаващия и приемащия доставчик на роуминг.

(4)

Същевременно техническото решение следва да позволява изпълнението на задълженията, посочени в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 531/2012. Поради това техническото решение следва да гарантира както достъпа на потребителите до регулирани роуминг услуги за пренос на глас, SMS и данни, предоставяни в пакет от всеки алтернативен доставчик на роуминг, така и спазването от местните доставчици и доставчиците на роуминг на задължението да не пречат на достъпа на клиентите до регулираните услуги за роуминг на данни, предоставяни пряко в посетената мрежа от алтернативен доставчик на роуминг.

(5)

Понастоящем всички роуминг услуги на дребно се предоставят заедно с местни мобилни съобщителни услуги от местния доставчик. Регламент (ЕС) № 531/2012 позволява на роуминг клиента да избере алтернативен доставчик на регулирани роуминг услуги, предоставяни в пакет, и да закупи тези роуминг услуги отделно от местните мобилни услуги. В тази връзка роуминг клиентът сключва договор с алтернативен доставчик на роуминг за предоставяне на тези услуги.

(6)

Съществуват няколко технически способа за осъществяване на отделната продажба на роуминг услуги в пакет, включително чрез двоен международен идентификатор на мобилния абонат (dual International Mobile Subscriber Identity — двоен IMSI), т.е. два отделни идентификатора върху една SIM карта, и единен идентификатор (single IMSI), т.е. съвместно използване на един единствен IMSI от доставчиците на местни мобилни съобщителни услуги и от доставчиците на роуминг. Техническият способ, използващ двоен IMSI, се основава на втори профил, записан в SIM картата на роуминг клиента, който може да се използва от алтернативен доставчик на роуминг за продажбата на регулирани роуминг услуги, докато първият профил се използва от доставчика на местни услуги и евентуално на нерегулирани роуминг услуги. При техническия способ с единен IMSI отделните роуминг услуги технически се предоставят от местния доставчик, който играе ролята на оператор на основната мобилна мрежа за алтернативния доставчик на роуминг. Алтернативният доставчик на роуминг закупува на едро отделни роуминг услуги, които препродава на дребно на роуминг клиентите. Най-елементарният вариант е моделът, при който се осъществява „чиста“ препродажба. Освен това съществуват множество подобрения на техническия способ с чиста препродажба, които позволяват на алтернативния доставчик на роуминг да контролира кои посетени мрежи се използват приоритетно и да се възползва от отстъпки, които се предлагат за продаваните на едро роуминг услуги от основния оператор на мобилни мрежи (ОММ) въз основа на споразумения с операторите на посетената мрежа или с агрегатори на услуги.

(7)

В съответствие с член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 531/2012 достъпът до мрежовите елементи и услуги, необходими за отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно, следва да бъде предоставян безплатно. Следователно ценообразуването на всякакви допълнителни услуги извън тези, които са необходими за отделната продажба на регулирани роуминг услуги на дребно, не попада в обхвата на член 5, параграф 1. Достъпът до съоръженията и помощните услуги за отделна продажба на дребно на регулирани роуминг услуги включва съоръженията и услугите, които са необходими в процеса на прехвърлянето на клиента.

(8)

Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) извърши експертна оценка на решенията за осъществяване на отделни роуминг услуги (2). ОЕРЕС счита, че използването на двоен IMSI изисква значителни усилия за разработване и стандартизиране, и очаква разходите по прилагането да доведат до значително нарастване на цените на дребно. Като се има предвид, че този технически способ ще изисква също модернизиране на използваните понастоящем SIM карти с цел включване на функцията за двоен IMSI, този вариант не може да предостави икономична и удобна за потребителите възможност за отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно.

(9)

В сравнение с тях техническият способ с единен IMSI изглежда по-подходящ с оглед на критериите, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 531/2012. На първо място, по отношение на критериите по букви з), и), й), к) от член 5, параграф 3, всички установени технически способи, включително техническият способ с единен IMSI, могат да се прилагат по начин, който отговаря на тези критерии. На второ място, способът с единен IMSI е удобен за клиенти и ползватели, като се има предвид, че роуминг услугите се предоставят технически по същия начин, по който са се предоставяли до момента, и следователно може да се очаква, че използването им ще бъде също толкова удобно. На трето място, разходите за внедряване на единен IMSI са по-ниски от тези за двоен IMSI и за целта не са необходими широкомащабни усилия за стандартизация. ОЕРЕС счита също, че няма да възникнат пречки пред внедряването на единен IMSI.

(10)

Ефикасността на техническия способ с единен IMSI по отношение на въздействието върху конкуренцията може да се подобри, ако алтернативните доставчици на роуминг получат възможност да насочват по собствено усмотрение роуминг трафика към определена предпочитана от тях посещавана мрежа. Въпреки това, прилагането на договорености за насочване на трафика в рамките на подобрения технически способ с единен IMSI би било оправдано само ако разходите по внедряването са пропорционални на очакваните ползи в областта на конкуренцията. До този момент не съществува доказателство, че необходимите договорености за насочване на трафика при подобрения технически способ с единен IMSI биха могли да бъдат реализирани на разумна цена до 1 юли 2014 г. Следователно на този етап техническият способ с единен IMSI под формата на препродажба на роуминг се счита за достатъчен, за да бъдат удовлетворени всички критерии, предвидени в член 5, параграф 3, с изключение на критерии б) и д), които ще бъдат удовлетворени само частично.

(11)

Нито техническият способ с двоен IMSI, нито този с единен IMSI или неговите подобрени варианти удовлетворяват всички критерии, предвидени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 531/2012. По-специално, никой от тях не дава възможност да се изпълни задължението, наложено на местните доставчици и доставчиците на роуминг, да не се пречи на достъпа на клиентите до регулираните услуги за роуминг на данни, предоставяни пряко в посетената мрежа от алтернативен доставчик на роуминг. При все това, поне един от техническите способи на техническото решение трябва да дава възможност за изпълнение на това задължение, което е едно от задълженията, наложени с член 4, параграф 1 от посочения регламент.

(12)

По начина, по който понастоящем са реализирани мобилните мрежи и конфигурирани настройките на техните клиенти, такива локални услуги за роуминг на данни се блокират. Поради това е необходим втори технически способ, за да се удовлетворят изискванията на Регламент (ЕС) № 531/2012. За да се осъществи отделянето на локалните услуги за роуминг на данни от пакета услуги, предлаган от оператора на местна мрежа, операторите на посетената мрежа не трябва да бъдат възпрепятствани не само за техническа обработка на трафика от данни на роуминг клиента, но също и за предоставянето на услугата на дребно.

(13)

От друга страна, техническият способ с единен IMSI не дава възможност да се покрият при конкурентни условия всички категории на потребителското търсене, като например интензивното използване на услуги за пренос на данни. Тъй като цените на едро за услуги за роуминг на данни не са разходоориентирани и няма да намалеят след 2014 г. въпреки очаквания спад в разходите на едро, изглежда нереалистично алтернативните доставчици на роуминг, които сами трябва да закупуват роуминг услуги на едро, да бъдат в състояние да предлагат на дребно услуги за роуминг на данни на големи потребители на привлекателни цени в сравнение с равнището на цените на местните мобилни услуги за пренос на данни. Въпреки това техническият способ, който дава възможност на местните доставчици и доставчиците на роуминг да изпълняват задължението да не възпрепятстват достъпа на клиентите до регулираните услуги за роуминг на данни, предоставяни пряко в посетената мрежа от алтернативен доставчик на роуминг, позволява на алтернативни доставчици да предоставят локални услуги за роуминг на данни, т.е. без зависимост от роуминг услуги на едро.

(14)

Услуги за роуминг на данни на дребно понастоящем се предоставят от местните доставчици на базата на споразумения на едро с операторите на посетените мрежи. Трафикът при роуминг на данни се изпраща и получава чрез мрежата за радиодостъп на посетения мрежов оператор и се предава между посетената мрежа и мрежата, чийто клиент е потребителят (home network). Операторът на мрежата, чийто клиент е потребителят, осигурява връзка с интернет услугите и събира такси от роуминг клиента за използването на услугата за роуминг на данни. Сега действащите стандарти GSM/GPRS, EDGE и UMTS вече позволяват технически на оператора на посетената мрежа да обработва трафика при роуминг на данни и да предоставя връзка с интернет, без да е необходимо да пренасочва трафика към мрежата, чийто клиент е потребителят. Въпреки това, в съответствие със сегашната практика в сектора, операторът на мрежата, чийто клиент е потребителят, все още събира такси от клиента за роуминг на данни, докато операторът на посетената мрежа предоставя обработката на трафика като услуга на едро на оператора, чийто клиент е потребителят.

(15)

Съществуват няколко начина за изпълнение на изискването да не се възпрепятстват локалните услуги за роуминг на данни. Основните предпоставки за това са въвеждане и активиране на обработката на трафика за роуминг на данни в посетената мрежа и изискването да не се възпрепятства ръчното или автоматичното избиране на посещаваната мрежа. Сред възможните подобрения са модифицирането на елементи за насочване на трафика, с цел да не се прекъсва текуща локална сесия за роуминг на данни, както и прилагането на специфични съоръжения за подпомагане на роуминг клиенти при избора на посещаваната мрежа или поддръжката на автоматично избиране на посетените мрежи. Такива основни изисквания следва да позволят разработването на различни бизнес модели за временно или постоянно предоставяне на локални услуги за роуминг на данни.

(16)

В случай на временни локални услуги за роуминг на данни потребителят на роуминг може да избере местен оператор на мобилна мрежа в съответната държава, от който пряко да получава услуга за роуминг на данни на дребно, ако тази услуга се предлага в посетената държава и ако съществува споразумение между оператора на посетената мрежа и оператора на мрежата, чийто клиент е потребителят. Временният характер на тази услуга означава, че липсва постоянна конфигурация на мрежата или на крайното оборудване, така че първоначалният режим на роуминг се възстановява, след като локалната услуга за роуминг на данни не се използва повече. За потребителите използването на тази услуга би било сходно с това на безжичните локални мрежи, като например WiFi, употребявани понастоящем от много потребители на лаптопи, смартфони или таблети в чужбина. Роумингът на гласови повиквания, SMS и други услуги би се предоставял от оператора на мрежата, чийто клиент е потребителят, както е обичайно, освен когато доставчикът на роуминг в посетената мрежа също предлага тези услуги.

(17)

В случай на постоянни локални роуминг услуги за пренос на данни, потребителят на роуминг сключва договор с доставчик на локални услуги за роуминг на данни вместо с доставчика на роуминг услуги, използващ мрежата, чийто клиент е потребителят. В този случай алтернативен доставчик на роуминг, като например оператор на мобилна мрежа или препродавач, ще предоставя постоянно на роуминг клиентите локални роуминг услуги за пренос на данни и необходимите средства за това (под формата на специфични приложения или сходни средства) в една или повече държави чрез собствената си система от мрежи и/или системите от мрежи, експлоатирани от ОММ във всяка държава, с които е сключил споразумения за препродажба.

(18)

Най-елементарните търговски оферти не могат да удовлетворят по най-добрия начин изискването за лесно използване, т.е. необходимо е напр. роуминг клиентите да променят настройките на своето мобилно устройство или да изпратят код с SMS, за да активират услугата и да изберат посещаваната мрежа, но може да се очаква, че в зависимост от популярността на услугата локалните доставчици на услуги за роуминг на данни, както и доставчиците на крайни устройства и приложения или други участници на пазара ще разработят съобразени с конкретния пазар решения, повишаващи удобството на ползване. Нивото на удобство при ползването на локалните услуги за роуминг на данни от потребителите се счита за добро поради възможността да бъде започнато или прекратено незабавно ползването на услуги за роуминг на данни, предлагани от локални доставчици. Локалните услуги за роуминг на данни позволяват на алтернативни доставчици на роуминг да използват свои собствени инфраструктури и търговски споразумения за роуминг на данни, например чрез договорености за препродажба или чрез предлагане на постоянни локални услуги за роуминг на данни в множество страни. Според ОЕРЕС локалните услуги за роуминг на данни могат да бъдат въведени доста бързо и са рентабилни, тъй като по-голямата част от разходите, направени от алтернативни доставчици, са само по действителното им осъществяване. Налице е висока степен на оперативна съвместимост, тъй като вече съществуват стандарти относно обработката на трафик в посетената мрежа. Затова техническият способ, даващ възможност за достъп до локалните услуги за роуминг на данни, удовлетворява всички критерии, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 531/2012, с изключение на критерии б) и д), които са само частично удовлетворени.

(19)

Техническият способ, даващ възможност за достъп до локални услуги за роуминг на данни, осигурява само достъпа до услугите за роуминг на данни. Следователно той не удовлетворява напълно критерия по член 5, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) № 531/2012. Освен това, този технически способ не отговаря напълно на критерий б), тъй като се очаква единствено ползвателите на услуги за данни да бъдат привлечени от достъпа до локални услуги за роуминг на данни.

(20)

Техническото решение, комбиниращо двата технически способа, а именно способа с единен IMSI, осъществен под формата на препродажба на роуминг услуги, и техническия способ, даващ достъп до локални роуминг услуги за пренос на данни в посетената мрежа, отговаря на всички критерии по член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 531/2012. Нито техническият способ с единен IMSI, нито способът, даващ достъп до локални роуминг услуги за пренос на данни в посетената мрежа, отговарят поотделно напълно на критерии б) и д), но те се допълват взаимно и удовлетворяват съвместно критериите б) и д).

(21)

В съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012 превключването между различни доставчици на роуминг услуги трябва да се извършва без неоснователно забавяне и, при всички случаи, в най-кратък възможен срок в зависимост от техническото решение, избрано за осъществяването на съответната продажба на регулирани роуминг услуги на дребно. При техническия способ с единен IMSI — както за смяната на доставчика на местни услуги — не е необходимо никакво допълнително взаимодействие с потребителя след сключване на договора с алтернативния доставчик на роуминг. Тези технически способ позволява смяната на доставчика да се извърши в срок, сходен с този, необходим за смяна на доставчика на местни услуги, който е един работен ден. Следователно при техническия способ с единен IMSI всяко прекъсване за превключване към и от алтернативен доставчик на роуминг, което надвишава срока, определен за превключване на местни услуги, следва да бъде прието като неправомерно забавяне, тъй като липсват технически причини, налагащи превключването да продължи по-дълго отколкото сходното превключване на местни услуги. При техническия способ, даващ възможност за достъп до локални услуги за роуминг на данни, се очаква роуминг клиентите да изберат алтернативен доставчик на локални услуги за роуминг на данни непосредствено преди да използват такива услуги. Този технически способ позволява превключването към или между доставчици на локални услуги за роуминг на данни да се извършва незабавно след сключването на договора с приемащия доставчик на роуминг.

(22)

За координираното техническо въвеждане на отделни роуминг услуги са необходими сътрудничество и координация между участниците на пазара, ОЕРЕС и Комисията. По-специално, следва да бъде разработен координиран подход, за да се определят подходящите технически интерфейси и да се гарантира ефективното прилагане на тези интерфейси с оглед на съгласуваното и едновременно въвеждане в целия Съюз на отделната продажба на регулирани роуминг услуги на дребно. Една промишлена платформа, отворена за всички участници на пазара, следва да осигури полезен форум за такава координация.

(23)

С цел да се даде възможност за навременно въвеждане на отделната продажба на регулирани роуминг услуги на дребно, предприятията не трябва да отказват изпитването на технически интерфейси преди пускането на пазара на роуминг услуги на дребно, предлагани от алтернативни доставчици на роуминг услуги преди 1 юли 2014 г.

(24)

В съответствие със съображение 38 от Регламент (ЕС) № 531/2012, ОЕРЕС следва да разработи в сътрудничество със съответните заинтересовани страни указания относно техническите елементи, необходими за въвеждането на отделната продажба на роуминг услуги.

(25)

Член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 531/2012 включва общи разпоредби за това как и кога клиентите трябва да бъдат информирани относно възможността за избор на алтернативен доставчик на роуминг. Съдържанието на тази информация и възможните начини за предоставянето ѝ на потребителя се нуждаят от доуточняване, за да се улесни информираният избор на потребителя. Необходимо е да се комбинират всички налични средства с цел да се подобри осведомеността на потребителите по отношение на пазара на роуминг, за да могат те да се възползват от отворените пазари.

(26)

С цел да се гарантира, че всички клиенти ще могат да се възползват от алтернативните предложения, местните доставчици следва да гарантират, че договорите, сключени или подновени след 1 юли 2014 г. позволяват на клиента да сменя доставчика на роуминг по всяко време и без никакви такси, прилагани от предаващия доставчик на роуминг.

(27)

Доставчиците на роуминг, включително алтернативните доставчици на роуминг, които предлагат локални услуги за роуминг на данни, следва да въведат механизми за прозрачност и защита на услугите за данни, предоставяни от тях, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 531/2012. За да се гарантира прозрачност, доставчиците на роуминг следва да предоставят на своите роуминг клиенти и информация за услугите, които може да не са достъпни при използване на локални услуги за роуминг на данни, като например услуги, които се поддържат само в тяхната местна мрежа.

(28)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за регулиране на съобщенията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

Настоящият регламент определя подробни правила за отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно в Европейския съюз.

С него се определят подробни правила относно техническото решение за осъществяване на отделната продажба на регулирани роуминг услуги на дребно. Установяват се също подробни правила относно задълженията на местните доставчици да информират роуминг клиентите за възможността да изберат роуминг услуги, предлагани от всеки алтернативен доставчик.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„препродажба на роуминг услуги на дребно“ означава предоставянето в пакет на регулирани роуминг услуги и на свързаните с тях услуги, като например гласова пощенска кутия, които обикновено се предоставят на роуминг клиентите, без да е необходимо те да променят своята SIM карта или мобилно устройство, въз основа на споразумение за продажба на едро, сключено между алтернативен доставчик на роуминг и местен доставчик;

б)

„локална услуга за роуминг на данни“ означава регулирана услуга за роуминг на данни, предлагана временно или постоянно пряко на роуминг клиентите, които са в посетена мрежа, от алтернативен доставчик на роуминг, без да е необходимо те да променят своята SIM карта или мобилно устройство;

в)

„име на точката за достъп до интернет в ЕС (APN)“ означава общ идентификатор, зададен ръчно или автоматично в мобилното устройство на роуминг клиента, който се разпознава от мрежата, чийто клиент е потребителят, и от посетената мрежа и служи за обозначаване на избора на роуминг клиента по отношение на използването на локалните услуги за роуминг на данни;

г)

„насочване на трафика“ означава контролна функция, използвана от оператора, чийто клиент е потребителят, чрез която той направлява избора на посещавани мрежи за своите роуминг клиенти на базата на приоритетен списък на предпочитаните мрежи;

д)

„блокиране на мрежа“ означава контролна функция, използвана от оператора, чийто клиент е потребителят, за предотвратяване на избора на някои мрежи от неговите роуминг клиенти;

е)

„траен носител“ означава всяко средство, което позволява на клиента да съхранява информация, адресирана лично до него, по начин, който осигурява достъпност за бъдеща употреба, за подходящ период от време предвид целите, за които тази информация може да бъде използвана, и който позволява съхранената информация да бъде възпроизвеждана без промяна;

ж)

„приемащ доставчик на роуминг“ означава доставчикът на роуминг, който след смяната ще предоставя роуминг услуги, заместващи услугите, предоставяни понастоящем от предаващия доставчик на роуминг;

з)

„предаващ доставчик на роуминг“ означава доставчикът на роуминг, който понастоящем предоставя роуминг услуги на клиент.

Член 3

Технически способ за осъществяване на отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно, предоставяни в пакет

1.   С цел да се позволи на роуминг клиентите достъп до регулирани роуминг услуги за пренос на глас, SMS и данни, предоставяни в пакет от всеки алтернативен доставчик на роуминг, местните доставчици, експлоатиращи наземна обществена мобилна съобщителна мрежа, трябва да предоставят необходимите мрежови елементи и съответните услуги, които позволяват препродажбата на роуминг услуги на дребно на клиентите на местния доставчик от алтернативния доставчик на роуминг, успоредно с местните мобилни съобщителни услуги, без да е необходимо роуминг клиентите да променят своята SIM карта или мобилно устройство.

2.   Мрежовите елементи и съответните услуги, предоставяни съгласно параграф 1, обхващат, наред с другото:

а)

съоръжения, необходими за смяната на доставчика на роуминг в съответствие с параграф 5;

б)

съоръжения, свързани с информацията за клиентите, като например данни за местоположението на клиента и записи с данни за клиентите в помощ на фактурирането, които са необходими за предоставянето на роуминг услуги на дребно;

в)

съоръжения, необходими във връзка с въвеждането на парични горни граници за определения период на използване на услуги за роуминг на данни в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 531/2012.

3.   Местните доставчици, които експлоатират наземна обществена мобилна съобщителна мрежа, удовлетворяват всички разумни молби за достъп до мрежови елементи и услуги в съответствие с параграфи 1 и 2.

4.   Местните доставчици гарантират, че роуминг клиентите на алтернативните доставчици на роуминг могат да продължат да използват техните съществуващи услуги за гласова поща.

5.   Предаващият доставчик на роуминг сътрудничи с приемащия доставчик на роуминг, за да се гарантира, че роуминг клиенти, сключили договор с приемащия доставчик на роуминг, ще могат да използват услугите, предоставяни от този доставчик, след не повече от един работен ден.

Член 4

Технически способ за осъществяване на достъп до локалните услуги за роуминг на данни в посетената мрежа

1.   С цел да не се възпрепятства достъпът на роуминг клиенти до регулираните услуги за роуминг на данни, предоставяни пряко в посетена мрежа от алтернативен доставчик на роуминг, местните доставчици, които експлоатират наземна обществена мобилна съобщителна мрежа, удовлетворяват разумните искания за достъп до необходимите мрежови елементи и съответните услуги, които позволяват обработката на трафика за роуминг на данни в посетената мрежа и предлагането на дребно на локални услуги за роуминг на данни от алтернативни доставчици на роуминг.

2.   Мрежовите елементи и съответните услуги, предоставяни съгласно параграф 1, обхващат, наред с другото:

а)

съоръжения, необходими, за да могат роуминг клиентите да превключват между доставчик на роуминг, използващ мрежата, чийто клиент е потребителят, и алтернативен доставчик на локални услуги за роуминг на данни, за да използват услуги за роуминг на данни в съответствие с параграф 4;

б)

съоръжения, позволяващи създаването на профили за достъп на потребителя за APN за интернет в ЕС в мрежата, чийто клиент е потребителят, както и на механизъм в тази мрежа, позволяващ обработката на трафика за роуминг на данни в посетената мрежа, препращането на трафика за роуминг на данни към избрания алтернативен доставчик на роуминг и предоставянето на дребно на услуги за роуминг на данни от оператора на посетената мрежа за тези профили за достъп на потребителя;

в)

съоръжения, гарантиращи, че насочването на трафика, блокирането на мрежи или други механизми, прилагани в мрежата, чийто клиент е потребителят, не възпрепятстват потребителите при избора на мрежа за локални роуминг услуги;

г)

съоръжения, гарантиращи, че потребителят не е изключен от посетената мрежа, в която ползва локални роуминг услуги по свой избор, в резултат на насочването на трафика или на други механизми, действащи в мрежата, чийто клиент е потребителят.

3.   Ако един алтернативен доставчик на роуминг възнамерява да предложи локални роуминг услуги за данни, местните доставчици, които експлоатират наземна обществена мобилна съобщителна мрежа, удовлетворяват за тази цел разумните искания за роуминг достъп на едро от алтернативния доставчик на роуминг и позволяват предоставянето на локални роуминг услуги за данни от алтернативния доставчик на роуминг и предоставянето на останалите роуминг услуги (гласови и SMS) от доставчика на роуминг, използващ мрежата, чийто клиент е съответният потребител по време на използването на локални роуминг услуги за данни.

4.   Предаващият доставчик на роуминг сътрудничи с приемащия доставчик на роуминг, за да бъде гарантирано, че роуминг клиенти, сключили договор с приемащия доставчик за ползването на локални роуминг услуги за данни, ще могат да използват услугите, предоставяни от този доставчик, незабавно от момента, в който приемащият доставчик на роуминг изпрати съответно искане до предаващия доставчик на роуминг.

Предаващият доставчик и алтернативният доставчик на роуминг трябва да гарантират, че когато прилагат техническия способ, всеки клиент, използващ локални услуги за роуминг на данни, има възможност по всяко време да прекрати използването на тези услуги и да се върне към първичните роуминг услуги, предоставяни от предаващия доставчик на роуминг. Алтернативният доставчик, предоставящ локални услуги за роуминг на данни, не въпрепятства автоматичното възстановяване на тези първични роуминг услуги незабавно от момента, в който предаващият доставчик на роуминг изпрати съответно искане до алтернативния доставчик на роуминг.

Член 5

Техническо решение за осъществяване на отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно

Местните доставчици, експлоатиращи наземна обществена мобилна съобщителна мрежа, въвеждат кумулативно техническия способ за осъществяване на отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно, предоставяни в пакет, и техническия способ за осъществяване на достъп до локалните услуги за роуминг на данни в посетена мрежа.

Доставчиците на роуминг услуги си сътрудничат въз основа на съвместно договорени стандарти, за да гарантират оперативната съвместимост на интерфейсите за техническото решение за осъществяване на отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно. Операторите на мрежите могат да прилагат за целите на роуминга справочни документи и процедури за бази данни, при условие че те са публично достъпни и са в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 531/2012 и настоящия регламент.

Член 6

Информация за клиентите относно отделната продажба на регулирани роуминг услуги на дребно

1.   От 1 юли 2014 г. местните доставчици ще осведомяват своите съществуващи роуминг клиенти и ще предоставят информация на новите клиенти преди сключването на договор относно възможността да изберат отделни роуминг услуги, предоставяни от алтернативни доставчици на роуминг. По-специално, те предоставят следната информация:

а)

подробности за необходимите стъпки, които трябва да предприемат роуминг клиентите, за да се прехвърлят към или между алтернативни доставчици на роуминг;

б)

уведомление за възможността за преминаване към или между алтернативни доставчици на роуминг по всяко време и безплатно;

в)

промените, които ще бъдат внесени в съществуващите договорни условия, чрез които трябва да се гарантира, че не се налагат такси на клиента от предаващия доставчик на роуминг във връзка с прехвърлянето;

г)

срокът, в който ще бъде извършено прехвърлянето към или между алтернативните доставчици на роуминг;

д)

напомняне, че в случай на промяна на местния доставчик новият местен доставчик не е задължен да поддържа роуминг услугите, предоставяни от конкретен алтернативен доставчик на роуминг;

е)

при сключване на нов договор или подновяване на съществуващ договор потребителите потвърждават изрично, че са били информирани за възможността да изберат алтернативен доставчик на роуминг.

2.   Информацията, посочена в параграф 1, се предоставя върху траен носител по ясен и разбираем начин и в лесно достъпна форма. Местните доставчици следва да информират клиентите на предплатена услуга, чиито координати за връзка не са им известни, посредством SMS или друго подходящо средство.

Роуминг клиентът има правото да поиска и да получи безплатно по-подробна информация относно възможността да смени своя доставчик на роуминг по всяко време.

Член 7

Преглед

Когато извършва прегледа в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 531/2012, Комисията оценява също, като се консултира с ОЕРЕС, ефективността на избраното техническо решение за осъществяване на отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно, както и дали се налага то да бъде актуализирано предвид развитието на технологиите и пазара. В рамките на прегледа се преценява по-специално дали техническото решение продължава да удовлетворява по най-ефикасния начин критериите, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 531/2012.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2014 г. до 30 юни 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 172, 30.6.2012 г., стр. 10.

(2)  BoR (12) 68 и BoR (12) 109.


15.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1204/2012 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2012 година

за одобрение на изменения в спецификацията на наименование, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Castelmagno (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 и по силата на член 17, параграф 2 от посочения регламент заявката на Италия за одобрение на промените в спецификацията на наименованието „Castelmagno“ беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Комисията получи мотивирано възражение от Люксембург по член 7, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 510/2006.

(3)

С писмо от 23 септември 2010 г. Комисията призова заинтересованите страни да проведат необходимите консултации. В рамките на шестмесечния срок не бе постигнато съгласие между страните. Люксембург обаче оттегли възражението си с писмо от 2 август 2012 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряват се публикуваните на 24 декември 2009 г. в Официален вестник на Европейския съюз промени в спецификацията, свързана с посоченото в приложението към настоящия регламент наименование.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 320, 24.12.2009 г., стр. 27.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.3.   Сирена

ИТАЛИЯ

Castelmagno (ЗНП)


15.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1205/2012 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2012 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 802/2010 по отношение на показателите на дружеството

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния пристанищен контрол (1), и по-специално член 27 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Показателите на дружеството представляват един от общите параметри, определящи рисковия профил на даден кораб.

(2)

С цел оценяване на показателите на дружеството следва да бъде взет под внимание броят на неизправностите и на задържанията на всички кораби във флота на дадено дружество, които са били обект на проверка в рамките на Съюза и в региона, обхванат от Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол (Парижкия МР).

(3)

Правилата за прилагане по отношение на изчисляването на критериите за показателите на дружеството, свързани с рисковия профил на корабите, както и методологията за изготвяне на предназначените за публикуване списъци се определят в Регламент (ЕС) № 802/2010 на Комисията от 13 септември 2010 г. за прилагане на член 10, параграф 3 и член 27 от Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на показателите на дружеството (2).

(4)

Симулациите на публикуването на списъците, направени въз основа на информацията, регистрирана в базата данни за проверките, показват, че установената в Регламент (ЕС) № 802/2010 методология за публикуване следва да бъде насочена в по-голяма степен към съответната цел.

(5)

Поради това, за да бъдат списъците на дружествата с ниски или много ниски показатели актуални, е необходимо да бъдат изменени критериите, използвани за тяхното съставяне, така че публикуването да бъде насочено към дружествата с най-лоши резултати. Това не следва да доведе до промени в изчисляването на показателите на дружеството за определяне на рисковия профил на кораба.

(6)

За да бъде включено в списъците на дружествата с ниски и много ниски показатели, дружеството следва да покаже наличието на лоши показатели през непрекъснат период от 36 месеца, непосредствено предхождащ публикуването. Постоянното наличие на лоши показатели в продължение на толкова дълъг период доказва нежеланието или неспособността на дружеството да подобри показателите си. Тъй като публикуването на списъците се основава на обработването на данните, съответстващи на показателите на дружествата през период от 36 месеца, следва да се предвиди достатъчно време преди първото публикуване, за да се съберат в базата данни THETIS достатъчно данни, докладвани от държавите членки в съответствие с Директива 2009/16/ЕО.

(7)

Определянето на дружествата, които да бъдат включени в списъците, се извършва изключително въз основа на информацията, която е прехвърлена и потвърдена от държавите членки в базата данни за проверките в съответствие с член 24, параграф 3 от Директива 2009/16/ЕО. Тази информация включва проверките на корабите, неизправностите, установени по време на проверките, и задържанията. Тя също така включва информация за кораба (наименование, ММО идентификационен номер, позивна и флаг), а така също наименованието на собственика или лицето, като например мениджър или беърбоут чартьор, което е поело отговорност за експлоатацията на кораба, както и задълженията и отговорностите, наложени от Международния кодекс за управление на безопасността (Кодекс ISM). По този начин показателите на дадено дружество и на плавателните съдове, за които то носи отговорност, могат да бъдат следени автоматично в базата данни за проверките и списъците могат да бъдат актуализирани ежедневно.

(8)

Комисията следва да има възможност, като използва възможностите за автоматична обработка на базата данни за проверките, да извлича от нея съответните данни за установяване на дружествата, които да бъдат включени в списъка на дружествата с ниски и много ниски показатели.

(9)

Методологията за определяне на матрицата на показателите на дружеството се основава на обработването на индекса на задържане на дружеството и на индекса на неизправностите на дружеството, както е предвидено в приложението към Регламент (ЕС) № 802/2010.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 802/2010 се заменя със следното:

„2.   EMSA публикува от 1 януари 2014 г. и актуализира ежедневно на своя публично достъпен уебсайт следната информация:

а)

списъка на дружествата, чиито показатели са били много ниски за непрекъснат период от 36 месеца;

б)

списъка на дружествата, чиито показатели са били ниски или много ниски за непрекъснат период от 36 месеца;

в)

списъка на дружествата, чиито показатели са били ниски за непрекъснат период от 36 месеца.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 57.

(2)  ОВ L 241, 14.9.2010 г., стр. 4.


15.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1206/2012 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2012 година

относно разрешаването на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Aspergillus oryzae (DSM 10287), като фуражна добавка за домашни птици за угояване, отбити прасенца и свине за угояване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1332/2004 и (ЕО) № 2036/2005 (притежател на разрешителното е DSM Nutritional Products)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда издаване на разрешително за използването на добавки при храненето на животните, както и основания и процедури за предоставянето на такова разрешително. В член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Aspergillus oryzae (DSM 10287), бе разрешен без ограничение във времето в съответствие с Директива 70/524/ЕИО като фуражна добавка за пилета за угояване, пуйки за угояване и прасенца с Регламент (ЕО) № 1332/2004 на Комисията (3) и разрешен за срок от четири години за свине за угояване и патици с Регламент (ЕО) № 2036/2005 на Комисията (4). Впоследствие посоченият препарат беше вписан в Регистъра на фуражните добавки като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от посочения регламент бе подадено заявление за повторна оценка на посочения препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Aspergillus oryzae (DSM 10287), като фуражна добавка за пилета и пуйки за угояване, за отбити прасенца, за свине за угояване и за патици, а в съответствие с член 7 от посочения регламент — за нова употреба при всички видове домашни птици за угояване, в което се иска посочената добавка да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“. Посоченото заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) в становището си от 12 юни 2012 г. (5) заключи, че при предложените условия на употреба препаратът от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Aspergillus oryzae (DSM 10287), няма неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, здравето на хората или върху околната среда, и че може да окаже благоприятно въздействие върху наддаването при пилетата за угояване, пуйките за угояване и патиците за угояване. Това заключение може да се приложи и за всички видове дребни домашни птици за угояване. Заключено бе също така, че добавката може да има благоприятно въздействие върху наддаването на малките прасенца и на свинете за угояване. Органът не смята, че са необходими специфични изисквания за наблюдение след пускането на пазара. Той провери и доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на препарата от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Aspergillus oryzae (DSM 10287), бе установено, че са изпълнени условията за разрешителното, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

(6)

В резултат от предоставянето на ново разрешително съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003, Регламент (ЕО) № 1332/2004 и (ЕО) № 2036/2005 следва да бъдат съответно изменени.

(7)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията за разрешителното, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да направят необходимото, за да се съобразят с новите изисквания, произтичащи от разрешителното.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешаване

Разрешава се посоченият в приложението препарат, принадлежащ към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, като добавка при храненето на животни при спазване на определените в същото приложение условия.

Член 2

Изменения на Регламент (ЕО) № 1332/2004

Регламент (ЕО) № 1332/2004 се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Препаратът, който принадлежи към групата „Ензими“, както е посочено в приложение II, е разрешен за неограничена във времето употреба като добавка при храненето на животни при условията, определени в посоченото приложение.“

2)

Приложение I се заличава.

Член 3

Изменение на Регламент (ЕО) № 2036/2005

В приложение III към Регламент (ЕО) № 2036/2005 вписването за № 5 — ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8, се заличава.

Член 4

Преходни мерки

Посоченият в приложението препарат и съдържащите го фуражи, които са произведени и етикетирани преди 4 юли 2013 г. съгласно правилата, приложими преди 4 януари 2013 г., може да продължи да се пуска на пазара и да се използва до изчерпване на складовите наличности.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 247, 21.7.2004 г., стр. 8.

(4)  ОВ L 328, 15.12.2005 г., стр. 13.

(5)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012 г.; 10(7):2790.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

Единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага от 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група:„ подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“

4a1607

DSM Nutritional Products Ltd.

Ендо-1,4-бета-ксиланаза

EC 3.2.1.8

 

Състав на добавката

Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Aspergillus oryzae (DSM 10287), чиято минимална активност е:

 

в твърдо състояние: 1 000 FXU (1)/g

 

в течно състояние: 650 FXU/ml

 

Характеристика на активното вещество

Ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Aspergillus oryzae (DSM 10287)

 

Метод за анализ  (2)

За количествено определяне на ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Aspergillus oryzae (DSM 10287), във фуражните добавки:

колориметричен метод, измерващ водоразтворимите багрилни фрагменти, освободени от ендо-1,4-бета-ксиланаза от азо-пшеничен-арабиноксиланов субстрат, оцветени с ремазолно-брилянтно синьо.

За количествено определяне на ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Aspergillus oryzae (DSM 10287), в премикси и фуражи:

колориметричен метод, измерващ водоразтворимите багрилни фрагменти освободени от ендо-1,4-бета-ксиланаза от пшеничен арабиноксиланов субстрат, напречно свързан с азурин.

Домашни птици за угояване

100 FXU

1.

В указанията за употреба на добавката и на премикса да се посочи температура на съхранение, трайност и устойчивост при гранулиране.

2.

Препоръчителна максимална доза за килограм пълноценен фураж за:

домашни птици за угояване: 200 FXU

прасенца (отбити): 400 FXU

свине за угояване: 200 FXU.

3.

За употреба във фуражи, богати на нескорбелни полизахариди (основно арабиноксилани).

4.

Да се използва при отбити прасенца до достигане на тегло от приблизително 35 kg.

5.

Мерки за безопасност: носене на предпазна дихателна маска и ръкавици по време на работа.

4 януари 2023 г.

Прасенца (отбити)

Свине за угояване

200 FXU


(1)  1 FXU е количеството ензим, което освобождава 7,8 микромола редуцирани захари (еквиваленти на ксилоза), от азо-пшеничен арабиноксилан на минута при рН 6,0 и 50 °С.

(2)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория:

http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


15.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1207/2012 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

48,7

MA

82,6

TN

99,6

TR

81,9

ZZ

78,2

0707 00 05

AL

88,1

JO

174,9

TR

104,4

ZZ

122,5

0709 93 10

MA

141,3

TR

108,9

ZZ

125,1

0805 10 20

MA

64,0

TR

49,9

ZA

51,3

ZW

43,2

ZZ

52,1

0805 20 10

MA

70,6

ZZ

70,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

100,7

JM

129,1

MA

106,4

TR

84,6

ZZ

105,2

0805 50 10

TR

81,0

ZZ

81,0

0808 10 80

MK

32,3

NZ

165,3

US

150,2

ZA

138,0

ZZ

121,5

0808 30 90

CN

65,3

TR

135,1

US

200,5

ZZ

133,6


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


15.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1208/2012 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2012 година

за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 декември 2012 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията от 20 юли 2010 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че вносното мито за продукти под кодове по КН 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (пшеница мека, за посев), ex 1001 99 00 (висококачествена мека пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и 1007 90 00 е равно на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за целите на изчисляването на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, редовно се определят представителни цени CIF за внос на посочените продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010 цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти по кодове по КН 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (пшеница мека, за посев), ex 1001 99 00 (висококачествена мека пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и 1007 90 00, е дневната представителна вносна цена CIF, определена по метода, посочен в член 5 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 16 декември 2012 година, които да са приложими до влизането в сила на ново определяне.

(5)

С оглед на необходимостта да се осигури прилагането на дадената мярка възможно най-бързо след предоставянето на актуализираните данни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 16 декември 2012 година вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, са определени в приложение I към настоящия регламент въз основа на елементите, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 16 декември 2012 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

ex 1001 91 20

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 99 00

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 10 00

1002 90 00

РЪЖ

0,00

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

0,00

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00


(1)  Вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 642/2010, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море (отвъд Гибралтарския провлак) или в Черно море и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан или през Суецкия канал,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Латвия, Литва, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Пиренейския полуостров и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията по член 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

30.11.2012-13.12.2012

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница с високо качество

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

274,78

224,02

Цена CAF САЩ

264,60

254,60

234,60

Премия за Залива

23,20

Премия за Големите езера

26,11

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

Разходи за навло: Мексикански залив — Ротердам:

14,78 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера — Ротердам:

46,98 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).


РЕШЕНИЯ

15.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/20


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 2012 година

за определяне на количествени ограничения и разпределяне на квоти за вещества, контролирани съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой, за периода от 1 януари до 31 декември 2013 г.

(нотифицирано под номер C(2012) 8899)

(само текстовете на английски, испански, италиански, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, унгарски и френски език са автентични)

(2012/782/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (1), и по-специално член 10, параграф 2 и член 16, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Допускането за свободно обращение в Съюза на внесени контролирани вещества подлежи на количествени ограничения.

(2)

Комисията е длъжна да определи тези ограничения и да разпредели квотите между предприятията.

(3)

Освен това Комисията е длъжна да определи количествата на контролираните вещества, различни от флуорохлоровъглеводороди, които могат да бъдат използвани за основни лабораторни и аналитични употреби, както и имащите право да ги използват предприятия.

(4)

Определянето на разпределените квоти за основни лабораторни и аналитични употреби трябва да гарантира, че количествените ограничения, посочени в член 10, параграф 6 се спазват, като се прилага Регламент (ЕС) № 537/2011 на Комисията от 1 юни 2011 г. относно механизма за разпределяне на количествата контролирани вещества, чието използване за лабораторни и аналитични нужди е разрешено в Съюза по силата на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой (2). Тъй като в посочените количествени ограничения са включени количествата на флуорохлоровъглеводородите, лицензирани за лабораторни и аналитични употреби, следва производството и вносът на флуорохлоровъглеводороди за такива употреби също да бъдат обхванати от това разпределение.

(5)

Комисията е публикувала известие до предприятия, възнамеряващи през 2013 г. да внасят в Европейския съюз или да изнасят от Европейския съюз контролирани вещества, които нарушават озоновия слой, както и до предприятия, възнамеряващи да поискат за 2013 г. квота за тези вещества, предназначени за лабораторни и аналитични цели (2012/C 53/09) (3), в отговор на което е получила декларации за предвидените количества за внос през 2013 г.

(6)

Количествените ограничения и квоти следва да се определят за периода от 1 януари до 31 декември 2013 г. в съответствие с годишния отчетен цикъл съгласно Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Количествени ограничения за допускане за свободно обращение

Количеството контролирани вещества, обхванати от Регламент (ЕО) № 1005/2009, което може да бъде допуснато за свободно обращение в Съюза през 2013 г. от източници извън Съюза, е следното:

Контролирани вещества

Количество

(озоноразрушаващ потенциал в килограми)

Група I (флуорохлоровъглероди 11, 12, 113, 114 и 115) и група II (други напълно халогенирани флуорохлоровъглероди)

22 033 000,00

Група III (халони)

18 222 010,00

Група IV (тетрахлорометан)

9 295 220,00

Група V (1,1,1-трихлороетан)

1 500 001,50

Група VI (метилбромид)

870 120,00

Група VII (бромофлуоровъглеводороди)

1 869,00

Група VIII (флуорохлоровъглеводороди)

5 314 106,00

Група IX (бромохлорометан)

294 012,00

Член 2

Разпределяне на квоти за допускане в свободно обращение

1.   Разпределянето на квотите за флуорохлоровъглероди 11, 12, 113, 114 и 115 и на други напълно халогенирани флуорохлоровъглероди през периода от 1 януари до 31 декември 2013 г. се извършва за целите и за предприятията, посочени в приложение I.

2.   Разпределянето на квотите за халони през периода от 1 януари до 31 декември 2013 г. се извършва за целите и за предприятията, посочени в приложение II.

3.   Разпределянето на квотите за тетрахлорометан през периода от 1 януари до 31 декември 2013 г. се извършва за целите и за предприятията, посочени в приложение III.

4.   Разпределянето на квотите за 1,1,1-трихлороетан през периода от 1 януари до 31 декември 2013 г. се извършва за целите и за предприятията, посочени в приложение IV.

5.   Разпределянето на квоти за метилбромид през периода от 1 януари до 31 декември 2013 г. се извършва за целите и за предприятията, посочени в приложение V.

6.   Разпределянето на квотите за бромофлуоровъглеводороди през периода от 1 януари до 31 декември 2013 г. се извършва за целите и за предприятията, посочени в приложение VI.

7.   Разпределянето на квотите за флуорохлоровъглеводороди през периода от 1 януари до 31 декември 2013 г. се извършва за целите и за предприятията, посочени в приложение VII.

8.   Разпределянето на квотите за бромохлорометан през периода от 1 януари до 31 декември 2013 г. се извършва за целите и за предприятията, посочени в приложение VIII.

9.   Индивидуалните квоти за отделните предприятия са посочени в приложение IХ.

Член 3

Квоти за лабораторни и аналитични употреби

Квотите за внос и производство на контролирани вещества за лабораторни и аналитични употреби за 2013 г. се разпределят на предприятията от списъка в приложение Х.

Максималните количества, които могат да бъдат произведени или внесени през 2013 г. за лабораторни и аналитични употреби, разпределени на тези предприятия, са посочени в приложение XI.

Член 4

Срок на валидност

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящото решение са следните предприятия:

1

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Германия

2

Aesica Queenborough Ltd.

North Street

Queenborough

Kent, ME11 5EL

Обединено кралство

3

AGC Chemicals Europe Ltd.

PO Box 4, Hillhouse Site

Thornton Cleveleys, Lancs, FY5 4QD

Обединено кралство

4

Airbus Operations S.A.S.

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

Франция

5

Albany Molecular Research (UK) Ltd

Mostyn Road

Holywell

Flintshire, CH8 9DN

Обединено кралство

6

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Белгия

7

Arkema France SA

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

Франция

8

Arkema Quimica S.A.

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Испания

9

Ateliers Bigata SAS

10, rue Jean Baptiste Perrin,

33320 Eysines Cedex

Франция

10

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin lès Elbeuf

Франция

11

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Германия

12

Diverchim S.A.

100, rue Louis Blanc

60765 Montataire Cedex

Франция

13

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Германия

14

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Нидерландия

15

Dyneon GmbH

Industrieparkstraße1

84508 Burgkirchen

Германия

16

Eras Labo

222 D1090

38330 Saint Nazaire les Eymes

Франция

17

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Италия

18

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Италия

19

Fire Fighting Enterprises Ltd.

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

Обединено кралство

20

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

Haven 1061

2070 Zwijndrecht

Белгия

21

Gedeon Richter Nyrt.

Gyömrői út 19–21.

1103 , Budapest

Унгария

22

Gielle di Luigi Galantucci

Via Ferri Rocco, 32

70022 Altamura (BA)

Италия

23

Halon & Refrigerants Services Ltd.

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Обединено кралство

24

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Обединено кралство

25

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Нидерландия

26

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Германия

27

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

Португалия

28

Hydraulik-liftsysteme/Walter Mayer GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 3

76646 Bruchsal

Германия

29

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Нидерландия

30

Laboratorios Miret SA

Geminis 4,

08228 Terrassa, Barcelona

Испания

31

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Германия

32

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona

Испания

33

Ludwig-Maximilians-Universität

Department Chemie

Butenandstr. 5-13 (Haus D)

81377 München

Германия

34

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Белгия

35

Merck KgaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Германия

36

Meridian Technical Services Ltd

P.O. Box 16919

UJ- SE3 9WE London

Обединено кралство

37

Mexichem UK Ltd.

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Обединено кралство

38

Министерство на отбраната

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

P.O. Box 10 000

1780 CA Den Helder

Нидерландия

39

Panreac Quimica S.L.U.

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Испания

40

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul.Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Полша

41

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Италия

42

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

Италия

43

Savi Technologie Sp. z o.o.

Ul. Wolnosci 20

Psary

51-180 Wroclaw

Полша

44

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Германия

45

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

Франция

46

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Обединено кралство

47

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Германия

48

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Paris

Франция

49

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Франция

50

Solvay Specialty Polymers France SAS

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Италия

51

Sterling Chemical Malta Ltd

48 Squad Nru 2, Triqix, Xatt, Pta

9044 Pieta

Малта

52

Sterling S.p.A.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Италия

53

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Обединено кралство

54

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Италия

55

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 18

97076 Würzburg

Германия

56

Thomas Swan & Co Ltd.

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Обединено кралство

Съставено в Брюксел на 11 декември 2012 година.

За Комисията

Connie HEDEGAARD

Член на Комисията


(1)  ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 147, 2.6.2011 г., стр. 4.

(3)  ОВ C 53, 23.2.2012 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ГРУПИ I И II

Квоти за внос на флуорохлоровъглероди 11, 12, 113, 114 и 115 и на други напълно халогенирани флуорохлоровъглероди, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009, с цел използване като изходна суровина и като производствени агенти през периода от 1 януари до 31 декември 2013 г.

Дружество

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT)

Syngenta Crop Protection (UK)

Tazzetti S.p.A. (IT)

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH (DE)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ГРУПА III

Квоти за внос на халони, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 за използване като изходна суровина и използване за критични употреби, за периода от 1 януари до 31 декември 2013 г.

Дружество

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Ateliers Bigata (FR)

BASF Agri Production SAS (FR)

ERAS Labo (FR)

Eusebi Impianti Srl (IT)

Eusebi Service Srl (IT)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

Gielle di Luigi Galantucci (IT)

Halon & Refrigerant Services Ltd (UK)

Hydraulik-liftsysteme/Walter Mayer GmbH (DE)

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL (ES)

Meridian Technical Services Ltd (UK)

Poz Pliszka (PL)

Safety Hi-Tech S.r.l (IT)

Savi Technologie Sp. z o.o. (PL)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ГРУПА IV

Квоти за внос на тетрахлорометан, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина и като производствен агент през периода от 1 януари до 31 декември 2013 г.

Дружество

Arkema France S.A. (FR)

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (DE)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Fluores France (FR)


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ГРУПА V

Квоти за внос на 1,1,1-трихлороетан, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2013 г.

Дружество

Arkema France SA (FR)

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ГРУПА VI

Квоти за внос на метилбромид, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2013 г.

Дружество

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL-IP Europe BV (NL)

Mebrom NV (BE)

Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ГРУПА VII

Квоти за внос на бромофлуоровъглеводороди, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2013 г.

Дружество

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Albany Molecular Research (UK)

Hovione Farmaciencia SA (PT)

R.P. Chem s.r.l. (IT)

Sterling Chemical Malta Ltd (MT)

Sterling S.p.A. (IT)


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ГРУПА VIII

Квоти за внос на ненапълно халогенирани флуорохлоровъглеводороди, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2013 г.

Дружество

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

AGC Chemicals Europe, Ltd. (UK)

Aesica Queenborough Ltd. (UK)

Arkema France S.A. (FR)

Arkema Quimica SA (ES)

Bayer CropScience AG (DE)

DuPont de Nemours (Nederland) B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe B.V. (NL)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT)

Tazzetti S.p.A. (IT)


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ГРУПА IX

Квоти за внос на бромохлорометан, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина през периода от 1 януари до 31 декември 2013 г.

Дружество

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL-IP Europe BV (NL)

Laboratorios Miret SA (ES)

Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)

Thomas Swan & Co Ltd (UK)


ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

(търговска информация с чувствителен характер — поверителна — да не се публикува)


ПРИЛОЖЕНИЕ X

Предприятия, които имат право да произвеждат или внасят вещества за лабораторни и аналитични употреби

Квотите от контролирани вещества, които могат да бъдат използвани за лабораторни и аналитични употреби, се разпределят на:

Дружество

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Airbus Operations SAS (FR)

Arkema France SA (FR)

Diverchim S.A. (FR)

Gedeon Richter Nyrt. (HU)

Harp International Ltd. (UK)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Honeywell Specialty Chemicals GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-Universität (DE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK Limited (UK)

Министерство на отбраната (NL)

Panreac Quimica SLU (ES)

Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)

Sigma Aldrich Chimie SARL (FR)

Sigma Aldrich Company Ltd (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Tazzetti S.p.A. (IT)


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

(търговска информация с чувствителен характер — поверителна — да не се публикува)


15.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/28


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2012 година

относно признаването на Хашемитското кралство Йордания съгласно Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системите за обучение и освидетелстване на морските лица

(нотифицирано под номер C(2012) 9253)

(текст от значение за ЕИП)

(2012/783/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно минималното ниво на обучение на морските лица (1), и по-специално член 19, параграф 3, първа алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2008/106/ЕО държавите членки могат да вземат решение да потвърдят съответните свидетелства на морските лица, издадени от трети държави, при условие че съответната трета държава е призната от Комисията. Дадените трети държави трябва да отговарят на всички изисквания на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г., с измененията от 1995 г. (конвенция STCW), на Международната морска организация (ММО).

(2)

Искането за признаване на Хашемитското кралство Йордания бе подадено от Република Гърция с писмо от 21 юли 2008 г. В резултат на това искане Комисията направи оценка на системите за обучение и освидетелстване в Хашемитското кралство Йордания, за да установи дали Хашемитското кралство Йордания отговаря на всички изисквания на конвенцията STCW и дали са взети подходящи мерки за предотвратяване на измами във връзка със свидетелствата. Посочената оценка се основаваше на резултатите от инспекция, проведена от експерти на Европейската агенция по морска безопасност през ноември 2009 г. По време на инспекцията бяха установени някои нередности в системите за обучение и освидетелстване.

(3)

Комисията предостави на държавите членки доклад с резултатите от оценката.

(4)

С писма от 21 септември 2010 г. и 13 февруари 2012 г. Комисията уведоми йорданските органи относно установените нередности и поиска от Хашемитското кралство Йордания да представи доказателства, че установените нередности са били отстранени.

(5)

Основните нередности са били свързани с прилагането в йорданското законодателство на някои разпоредби на конвенцията STCW относно освидетелстването на лицата от командния състав, а именно отсъствието на изискване за оценяване на компетентността в някои случаи и продължителността на плавателния стаж. Освен това системата от норми за качество не е обхващала всички имащи отношение дейности на администрацията, а с процедурите не винаги се е гарантирало постигането на предписаните стандарти за компетентност. На последно място, в институцията, в която се провежда обучението, са липсвали някои съоръжения за обучение.

(6)

С писма от 21 ноември 2010 г., 18 април 2011 г. и 12 март 2012 г. Хашемитското кралство Йордания уведоми Комисията, че са предприети действия за отстраняване на посочените недостатъци. По-специално йорданските органи посочиха, че националните разпоредби относно изискванията за освидетелстване са били приведени в съответствие с конвенцията. Те също така предоставиха доказателства за пълното прилагане на системата за норми за качество от страна на администрацията, както и на новите процедури за одобрение на курсовете за обучение. На последно място, на Комисията бяха изпратени доказателства, че липсващите съоръжения за обучение са били набавени и въведени в експлоатация.

(7)

Крайният резултат от оценката показва, че Хашемитското кралство Йордания спазва изискванията на конвенцията STCW, като тази държава е предприела подходящи мерки, за да предотвратява измами във връзка със свидетелствата.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на член 19 от Директива 2008/106/ЕО Хашемитското кралство Йордания се признава по отношение на системите за обучение и освидетелстване на морските лица.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2012 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 323, 3.12.2008 г., стр. 33.


15.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/29


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2012 година

относно нотифицираните от Австрия национални разпоредби по отношение на някои промишлени парникови газове

(нотифицирано под номер C(2012) 9256)

(само текстът на немски език е автентичен)

(2012/784/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

С писмо от 27 юни 2012 г. и в изпълнение на член 114, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Австрия уведоми Комисията, че възнамерява да запази своите национални разпоредби по отношение на някои промишлени парникови газове, които са по-строги от съответните разпоредби в Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (1), включително и в периода след 31 декември 2012 г. — крайната разрешена дата съгласно Решение 2008/80/ЕО на Комисията от 21 декември 2007 г. относно нотифицираните от Република Австрия национални разпоредби, засягащи някои флуорирани парникови газове (2), прието в съответствие с член 95, параграф 6 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО), сега член 114, параграф 6 от ДФЕС.

(2)

Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (F-газове) има за цел предотвратяване и намаляване на емисиите на посочените в Протокола от Киото флуорирани газове (флуоровъглеводородите — HFCs, перфлуоровъглеродите — PFCs, и серния хексафлуорид — SF6). В цитирания регламент се съдържат също така и ограничен брой забрани за употреба и пускане на продукти на пазара в случаите, при които наличните алтернативи се считат за осъществими и икономически ефективни на нивото на ЕС, и същевременно евентуалното по-голямо ограничаване и улавяне на емисиите се счита за неосъществимо.

(3)

Регламентът има двойно правно основание: член 175, параграф 1 от ДЕО (сега член 192, параграф 1 от ДФЕС) е основание за всички разпоредби, с изключение на членове 7, 8 и 9, които се основават на член 95 от ДЕО (сега член 114 от ДФЕС) — във връзка с последиците от разпоредбите в тези три члена по отношение на свободното движение на стоки в рамките на единния европейски пазар.

(4)

В Австрия съществуват национални разпоредби относно някои флуорирани парникови газове от 2002 г. На 29 юни 2007 г. Република Австрия, в съответствие с член 9, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои парникови газове, информира Комисията за тези национални мерки (BGBl. II № 447/2002 — Наредба на федералния министър на селското стопанство, горите, околната среда и водите относно забраните и ограниченията за ненапълно или напълно флуорираните въглеводороди и серния хексафлуорид, публикувана във Федералния държавен вестник на 10 декември 2002 г., изменена впоследствие с Наредба BGBl. II № 139/2007 от 21 юни 2007 г. (и наричана по-долу „Наредбата“).

(5)

Наредбата се отнася за парникови газове, класифицирани в Протокола от Киото, повечето от които имат висок потенциал за глобално затопляне: флуоровъглеводородите (HFCs), перфлуорвъглеродите (PFCs) и серния хексафлуорид (SF6), с оглед постигане на целите на Австрия за намаляване на емисиите. На 21 декември 2007 г. Комисията реши, в съответствие с член 95, параграф 6 от ДЕО (сега член 114, параграф 6 от ДФЕС) да разреши на Австрия да запази своите разпоредби до 31 декември 2012 г.

(6)

Обстоятелствата, обуславящи запазването на по-строги разпоредби в сравнение с тези в Решение 2008/80/ЕО, продължават да съществуват и в периода след приемането на посоченото решение. Националните нормативни изисквания продължават да бъдат част от една по-широка стратегия, следвана от Австрия с оглед постигане на нейната цел за намаляване на емисиите, определена в Протокола от Киото и последвалото го Споразумение за вътрешно разпределяне на усилията в рамките на ЕС. Съгласно това споразумение Австрия е поела задължение да намали своите емисии на парникови газове през периода 2008—2012 г. с 13 % в сравнение с базовите години, съответно 1990 г. и 1985 г.

(7)

С решенията, приети съвместно от Европейския парламент и от Съвета относно усилията на държавите членки за намаляване на емисиите на парникови газове с оглед постигане на ангажиментите за намаляване на емисиите на парникови газове в периода до 2020 г. (3), Австрия пое допълнително задължение за намаление на своите емисии, така че в 2020 г. те да са с 16 % по-малки спрямо количествата от 2005 г.

(8)

Докладвано е, че нотифицираните мерки са допринесли значително за намаляване на емисиите на парникови газове в Австрия, както и да не се реализира очакваното увеличение на тези емисии. Предвидените в наредбата дерогации, както и възможността в някои много специфични случаи да се прилагат индивидуални изключения от общата забрана осигуряват пропорционалност на разглежданите мерки. Освен това наредбата се отнася само за нови съоръжения и дава възможност да се използват флуорирани парникови газове при обслужването и поддръжката на съществуващи инсталации, и по този начин тя не води до ненужно спиране на съоръжения.

(9)

При все че Наредбата има последици по отношение на свободното движение на стоки в ЕС, нейните разпоредби са общовалидни и се отнасят по един и същ начин за националните и вносните продукти. Няма данни нотифицираните национални разпоредби да са били използвани или да се използват като средство за произволна дискриминация на стопански оператори в ЕС. Като се имат предвид рисковете за околната среда, дължащи се на използването на флуорирани парникови газове, Комисията потвърждава своята оценка, че нотифицираните национални разпоредби не представляват непропорционално във връзка с преследваните цели препятствие за функционирането на вътрешноевропейския пазар, като се има предвид по-специално заключението на неотдавнашната оценка на прилагането, действието и адекватността на Регламент (ЕО) № 842/2006 (4), в което е посочено, че за да могат да бъдат постигнати целите на ЕС за по-малки емисии на парникови газове, са необходими допълнителни мерки за намаляване на емисиите на флуорирани парникови газове.

(10)

Комисията е на мнение, че искането на Австрия, подадено на 27 юни 2012 г., за запазване на нейното по-строго в сравнение с Регламент (ЕО) № 842/2006 национално законодателство по отношение на пускането на пазара на продукти и съоръжения, съдържащи или работещи на базата на флуорирани парникови газове, е допустимо.

(11)

Също така Комисията потвърждава своето Решение 2008/80/ЕО, че националните разпоредби в наредбата:

отговарят на нужди в областта на опазването на околната среда,

са съобразени с наличието на техническа и икономическа осъществимост на алтернативи на забранените в Австрия приложения,

вероятно биха довели само до ограничени стопански последици,

не са средство за произволна дискриминация,

не представляват прикрито ограничение за търговията между държавите членки, и

следователно са съвместими с Договора.

Поради това Комисията счита, че те могат да бъдат одобрени.

(12)

Комисията може във всеки един момент да направи преоценка дали продължават да са изпълнени условията за настоящото одобрение. По-специално това би могло да стане в случай на съществени изменения в Регламент (ЕО) № 842/2006 или на Решение № 406/2009/ЕО. Като се има предвид тази възможност, както и дългосрочните ангажименти на ЕС и държавите членки за намаляване на емисиите на парникови газове, не е необходимо действието на настоящото одобрение да се ограничава до определена дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобрява националните разпоредби относно някои флуорирани парникови газове, нотифицирани до Комисията с писмо от Република Австрия от 27 юни 2012 г., които са по-строги от Регламент (ЕО) № 842/2006 по въпроса за пускането на пазара на продукти и оборудване, съдържащи или работещи на базата на флуорирани парникови газове.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република Австрия.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2012 година.

За Комисията

Connie HEDEGAARD

Член на Комисията


(1)  ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 45.

(3)  Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 136).

(4)  Доклад на Комисията относно прилагането, действието и адекватността на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, COM(2011) 581 окончателен.


15.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/31


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2012 година

за одобряване на някои изменени програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните и зоонози за 2012 г. и за изменение на Решение за изпълнение 2011/807/ЕС по отношение на финансовото участие на Съюза за някои програми, одобрени с посоченото решение

(нотифицирано под номер C(2012) 9264)

(2012/785/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 27, параграфи 5 и 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2009/470/ЕО се установяват процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза в програмите за ликвидиране, контрол и мониторинг на болести по животните и зоонози.

(2)

В Решение 2008/341/ЕО на Комисията от 25 април 2008 г. за определяне на критерии на Общността за национални програми за ликвидирането, контрола и мониторинга на някои болести по животните и зоонози (2) се предвижда, че за да бъдат одобрени съгласно мерките, посочени в член 27, параграф 1 от Решение 2009/470/ЕО, представените от държавите членки на Комисията програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на болести по животните и зоонози, изброени в приложение I към посоченото решение, трябва да отговарят най-малко на критериите, определени в приложението към Решение 2008/341/ЕО.

(3)

С Решение за изпълнение 2011/807/ЕС на Комисията от 30 ноември 2011 г. за одобряване на годишните и многогодишните програми за ликвидирането, контрола и мониторинга на някои болести по животните и зоонози, представени от държавите членки за 2012 г. и следващите години, и за одобряване на финансовото участие на Съюза за тези програми (3) се одобряват някои национални програми и се определят размерът и максималната стойност на финансовото участие на Съюза за всяка програма, представена от държавите членки.

(4)

През 2012 г. бе констатирана сериозна повторна поява на африканска чума по свинете в Италия (Сардиния): възникнаха редица огнища в 7 от 8-те провинции на Сардиния, не само в дворни стопанства, но и в големи търговски селскостопански предприятия. Африканската чума по свинете е силно заразно вирусно заболяване, което засяга домашните прасета и дивите свине. Ако в Сардиния не бъдат взети подходящи мерки срещу заболяването, може да бъде засегнат целият ЕС и това да доведе до сериозни последици за здравето и икономическото състояние във всички държави членки.

(5)

Вследствие на това Италия представи преразгледана програма за 2012 г. за контрол и мониторинг на африканската чума по свинете, за да въведе подходящи мерки срещу заболяването. Италия уведоми Комисията, че поради извънредната епидемиологична обстановка и високия риск от разпространение на заболяването извън Сардиния е необходима допълнителна помощ за назначаване на срочно нает персонал, за да се гарантира изпълнението на планираните мерки.

(6)

Португалия представи изменена програма за ликвидиране на бруцелозата по говедата, на туберкулозата по говедата и на болестта син език. Обединеното кралство представи изменена програма за ликвидиране на туберкулозата по говедата. Испания представи изменена програма за ликвидиране на бруцелозата по овцете и козите и на болестта син език. Словения представи изменена програма за контрол и мониторинг на класическата чума по свинете. Италия и Гърция представиха изменени програми за трансмисивните спонгиформни енцефалопатии и за ликвидиране на спонгиформната енцефалопатия при говедата и на болестта скрейпи, а България представи изменена програма за ликвидиране на болестта бяс.

(7)

Комисията направи оценка на посочените изменени програми от ветеринарна и от финансова гледна точка. Беше установено, че те отговарят на съответното ветеринарно законодателство на Съюза, и в частност на критериите, посочени в приложението към Решение 2008/341/ЕО. Поради това изменените програми следва да бъдат одобрени.

(8)

Освен това Комисията направи оценка на междинните доклади, представени от държавите членки съгласно член 27, параграф 7 от Решение 2009/470/ЕО за направените от тях разходи по тези програми. Резултатите от тази оценка показаха, че някои държави членки няма изцяло да усвоят определените им средства за 2012 г., докато други ще надхвърлят определената им сума.

(9)

Поради това е необходимо да бъде адаптирано финансовото участие на Съюза в редица национални програми. За да се оптимизира усвояването на целево заделените средства, е целесъобразно да се преразпредели финансирането от националните програми, които няма изцяло да усвоят определените им средства, към такива, които се очаква да ги надхвърлят поради непредвидени ситуации във връзка със здравето на животните в тези държави членки. Преразпределението следва да се основава на най-актуалната информация относно действително направените разходи от съответните държави членки.

(10)

Поради това Решение за изпълнение 2011/807/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобрение на изменената програма за ликвидиране на бруцелозата по говедата, представена от Португалия

Изменената програма относно бруцелозата по говедата, представена от Португалия на 30 април 2012 г., се одобрява за периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г.

Член 2

Одобрение на изменените програми за ликвидиране на туберкулозата по говедата, представени от Португалия и Обединеното кралство

Изменената програма за ликвидиране на туберкулозата по говедата, представена от Португалия на 30 април 2012 г., се одобрява за периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г.

Изменената програма за ликвидиране на туберкулозата по говедата, представена от Обединеното кралство на 3 август 2012 г., се одобрява за периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г.

Член 3

Одобрение на изменената програма за ликвидиране на бруцелозата по овцете и козите, представена от Испания

Изменената програма за ликвидиране на бруцелозата по овцете и козите, представена от Испания на 30 март 2012 г., се одобрява за периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г.

Член 4

Одобрение на изменените програми за ликвидиране и мониторинг на болестта син език, представени от Испания и Португалия

Изменената програма относно болестта син език, представена от Испания на 14 септември 2012 г., се одобрява за периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г.

Изменената програма относно болестта син език, представена от Португалия на 31 декември 2011 г., се одобрява за периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г.

Член 5

Одобрение на изменената програма за класическата чума по свинете, представена от Словения

Изменената програма за контрол и мониторинг на класическата чума по свинете, представена от Словения на 19 юни 2012 г., се одобрява за периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г.

Член 6

Одобрение на изменената програма относно африканската чума по свинете, представена от Италия

Изменената програма за контрол и мониторинг на африканската чума по свинете, представена от Италия на 2 октомври 2012 г., се одобрява за периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г.

Член 7

Одобрение на изменените програми относно трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ), спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ) и болестта скрейпи, представени от Гърция и Италия

Изменената програма за мониторинг на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии и за ликвидиране на спонгиформната енцефалопатия по говедата и на болестта скрейпи, представена от Гърция на 9 януари 2012 г., се одобрява за периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г.

Изменената програма за мониторинг на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии и за ликвидиране на спонгиформната енцефалопатия по говедата и на болестта скрейпи, представена от Италия на 26 септември 2012 г., се одобрява за периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г.

Член 8

Одобряване на изменената програма за болестта бяс, представена от България

Изменената програма за болестта бяс, представена от България на 27 декември 2011 г., се одобрява за периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г.

Член 9

Изменения в Решение за изпълнение 2011/807/ЕС

Решение за изпълнение 2011/807/ЕС се изменя, както следва:

1)

В член 1, параграф 2 буква в) се заменя със следното:

„в)

не надвишава следните стойности:

i)

3 600 000 ЕUR за Испания;

ii)

2 300 000 ЕUR за Италия;

iii)

1 050 000 ЕUR за Португалия;

iv)

1 050 000 ЕUR за Обединеното кралство.“

2)

В член 2, параграф 2 буква а) се заменя със следното:

„а)

се състои от еднократна обща сума за компенсация на всички разходи, свързани с извършването на следните дейности и/или тестове:

i)

0,5 EUR на домашно животно, което е включено в проба за гама-интерферонов тест и за което в кланицата е възникнало съмнение за зараза;

ii)

1,5 EUR на туберкулинов тест;

iii)

5 EUR на гама-интерферонов тест;

iv)

20 EUR на бактериологично изследване.“

3)

В член 2, параграф 2 буква в) се заменя със следното:

„в)

не надвишава следните стойности:

i)

19 000 000 ЕUR за Ирландия;

ii)

14 000 000 ЕUR за Испания;

iii)

4 000 000 ЕUR за Италия;

iv)

2 650 000 ЕUR за Португалия;

v)

31 000 000 ЕUR за Обединеното кралство.“

4)

В член 3, параграф 2 буква в) се заменя със следното:

„в)

не надвишава следните стойности:

i)

800 000 EUR за Гърция;

ii)

8 900 000 ЕUR за Испания;

iii)

3 700 000 ЕUR за Италия;

iv)

180 000 ЕUR за Кипър;

v)

1 800 000 ЕUR за Португалия.“

5)

В член 4, параграф 2 буква в) се заменя със следното:

„в)

не надвишава следните стойности:

i)

150 000 ЕUR за Белгия;

ii)

15 000 ЕUR за България;

iii)

40 000 EUR за Чешката република;

iv)

80 000 ЕUR за Германия;

v)

10 000 ЕUR за Естония;

vi)

25 000 ЕUR за Ирландия;

vii)

60 000 EUR за Гърция;

viii)

700 000 ЕUR за Испания;

ix)

1 200 000 EUR за Франция;

x)

650 000 ЕUR за Италия;

xi)

20 000 ЕUR за Латвия;

xii)

10 000 ЕUR за Литва;

xiii)

10 000 EUR за Люксембург;

xiv)

30 000 ЕUR за Унгария;

xv)

10 000 ЕUR за Малта;

xvi)

20 000 ЕUR за Нидерландия;

xvii)

10 000 EUR за Австрия;

xviii)

50 000 ЕUR за Полша;

xix)

300 000 ЕUR за Португалия;

xx)

150 000 ЕUR за Румъния;

xxi)

40 000 ЕUR за Словения;

xxii)

50 000 ЕUR за Словакия;

xxiii)

10 000 EUR за Финландия;

xxiv)

10 000 EUR за Швеция.“

6)

В член 5, параграф 3 буква в) се заменя със следното:

„в)

не надвишава следните стойности:

i)

1 200 000 ЕUR за Белгия;

ii)

20 000 ЕUR за България;

iii)

1 200 000 EUR за Чешката република;

iv)

250 000 ЕUR за Дания;

v)

900 000 ЕUR за Германия;

vi)

30 000 ЕUR за Естония;

vii)

200 000 ЕUR за Ирландия;

viii)

1 000 000 EUR за Гърция;

ix)

1 100 000 ЕUR за Испания;

x)

1 550 000 EUR за Франция;

xi)

1 200 000 ЕUR за Италия;

xii)

100 000 ЕUR за Кипър;

xiii)

350 000 ЕUR за Латвия;

xiv)

10 000 EUR за Люксембург;

xv)

2 000 000 ЕUR за Унгария;

xvi)

150 000 ЕUR за Малта;

xvii)

2 700 000 ЕUR за Нидерландия;

xviii)

1 100 000 ЕUR за Австрия;

xix)

500 000 ЕUR за Полша;

xx)

50 000 ЕUR за Португалия;

xxi)

350 000 ЕUR за Румъния;

xxii)

70 000 ЕUR за Словения;

xxiii)

600 000 EUR за Словакия;

xxiv)

75 000 ЕUR за Обединеното кралство.“

7)

Член 6 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

уводното изречение се заменя със следното:

„Финансовото участие на Съюза за програмите, представени от държавите членки, посочени в параграф 1, буква а):“;

ii)

буква б) се заменя със следното:

„б)

не надвишава следните стойности:

i)

210 000 ЕUR за България;

ii)

1 200 000 ЕUR за Германия;

iii)

200 000 ЕUR за Франция;

iv)

10 000 ЕUR за Люксембург;

v)

340 000 ЕUR за Унгария;

vi)

900 000 ЕUR за Румъния;

vii)

30 000 ЕUR за Словения;

viii)

500 000 ЕUR за Словакия.“;

б)

добавя се следният параграф 3:

„3.

Финансовото участие на Съюза за програмата, представена от Италия, посочена в параграф 1, буква б):

а)

възлиза на 50 % от разходите, направени от Италия за:

i)

извършване на лабораторни изследвания, като максималният размер не надвишава:

2 EUR на тест ELISA,

10 EUR на изследване чрез полимеразна верижна реакция,

10 EUR на вирусологичен тест;

ii)

възнагражденията на срочно наетия персонал, специално назначен за изпълнението на мерките по тази програма, различен от персонала за извършване на лабораторни изследвания;

б)

не надвишава 850 000 EUR.“

8)

В член 8, параграф 2 буква в) се изменя, както следва:

а)

подточка ix) се заменя със следното:

„ix)

140 000 ЕUR за Испания;“

б)

подточка xi) се заменя със следното:

„xi)

1 000 000 ЕUR за Италия;“

в)

подточка xxii) се заменя със следното:

„xxii)

350 000 ЕUR за Румъния;“

г)

подточка xxvii) се заменя със следното:

„xxvii)

110 000 ЕUR за Обединеното кралство.“

9)

В член 9, параграф 2 буква в) се изменя, както следва:

а)

подточка ii) се заменя със следното:

„ii)

340 000 ЕUR за България;“

б)

подточка iv) се заменя със следното:

„iv)

750 000 ЕUR за Дания;“

в)

подточка v) се заменя със следното:

„v)

6 300 000 ЕUR за Германия;“

г)

подточка viii) се заменя със следното:

„viii)

1 800 000 ЕUR за Гърция;“

д)

подточка xi) се заменя със следното:

„xi)

4 800 000 ЕUR за Италия;“

е)

подточка xvi) се заменя със следното:

„xvi)

1 300 000 ЕUR за Унгария;“

ж)

подточка xviii) се заменя със следното:

„xviii)

2 200 000 ЕUR за Нидерландия;“

з)

подточка xxi) се заменя със следното:

„xxi)

1 100 000 ЕUR за Португалия;“

и)

подточка xxvii) се заменя със следното:

„xxvii)

5 100 000 ЕUR за Обединеното кралство.“

10)

В член 10, параграф 2 буква в) се заменя със следното:

„в)

не надвишава следните стойности:

i)

1 650 000 ЕUR за България;

ii)

620 000 ЕUR за Естония;

iii)

1 400 000 ЕUR за Унгария;

iv)

9 850 000 ЕUR за Полша;

v)

2 200 000 ЕUR за Румъния;

vi)

400 000 ЕUR за Словакия.“

11)

В член 11, параграф 5 буква в) се заменя със следното:

„в)

не надвишава следните стойности:

i)

1 200 000 ЕUR за Италия;

ii)

1 700 000 ЕUR за Латвия;

iii)

2 950 000 ЕUR за Литва;

iv)

190 000 EUR за Австрия;

v)

840 000 ЕUR за Словения;

vi)

360 000 EUR за Финландия.“

Член 10

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2012 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 44.

(3)  ОВ L 322, 6.12.2011 г., стр. 11.


15.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/36


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2012 година

за изменение на Решение 2010/221/ЕС по отношение на националните мерки за предотвратяване на въвеждането на някои болести по водните животни в части от Ирландия, Финландия и Обединеното кралство

(нотифицирано под номер C(2012) 9295)

(текст от значение за ЕИП)

(2012/786/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (1), и по-специално член 43, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2010/221/ЕС на Комисията от 15 април 2010 г. за одобряване на национални мерки за ограничаване на въздействието на някои болести по аквакултурите и дивите водни животни в съответствие с член 43 от Директива 2006/88/ЕО на Съвета (2) се позволява на определени държави членки да наложат ограничения по отношение на пратки такива животни, за да се предотврати въвеждането на определени болести на тяхната територия, при условие че са доказали, че територията им или някои обособени части от нея са свободни от тези болести, или при условие че са въвели програма за ликвидиране или надзор с цел постигане на такъв статут.

(2)

Континенталните части от териториите на Финландия са изброени в приложение II към Решение 2010/221/ЕС и са определени като територии с одобрена програма за ликвидиране на бактериалната бъбречна болест (BKD).

(3)

Съответно с Решение 2010/221/ЕС се одобряват някои национални мерки, приети от Финландия по отношение на пратки аквакултури от възприемчиви видове в тези територии.

(4)

Финландия докладва на Комисията, че въпреки постигнатия напредък в редица територии, други все още остават заразени с BKD. Поради това Финландия поиска водосборният басейн на Vesijärvi да бъде изключен от програмата за ликвидиране. Приложение II следва да бъде съответно изменено.

(5)

В приложение III към Решение 2010/221/ЕС понастоящем са изброени девет отделни части от територията на Ирландия с одобрена програма за надзор на ostreid herpesvirus 1 μνаr (OsHV-1 μνаr).

(6)

Ирландия уведоми Комисията, че е открила OsHV-1 μνаr в заливите Drumcliff — в част 3, в устието на река Shannon — в част 6 и в залива Oysterhaven — в част 9. Поради това географският обхват на посочените части в приложение III към Решение 2010/221/ЕС следва да бъде изменен.

(7)

В приложение III към Решение 2010/221/ЕС са изброени териториите на Великобритания, Северна Ирландия и Гърнзи с одобрена програма за надзор по отношение на OsHV-1 μνаr.

(8)

Обединеното кралство уведоми Комисията, че е открило OsHV-1 μνаr в Англия и Северна Ирландия. Поради това географският обхват на посочените територии в приложение III към Решение 2010/221/ЕС следва да бъде изменен.

(9)

Поради това Решение 2010/221/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения II и III към Решение 2010/221/ЕС се заменят с текста, изложен в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2012 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14.

(2)  ОВ L 98, 20.4.2010 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Държави членки и части от тях с програми за ликвидиране на определени болести по аквакултурите, в които в съответствие с член 43, параграф 2 от Директива 2006/88/ЕО е одобрено прилагането на национални мерки за борба с тези болести

Болест

Държава членка

Код

Географски обхват на територията с одобрени национални мерки

Бактериална бъбречна болест (BKD)

Финландия

FI

Следните водосборни басейни:

Kymijoki (с изключение на водосборния басейн на Vesijärvi), Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki, Vaalimaanjoki, Virojoki, Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki, Hiitolanjoki, Tenojoki, Näätämöjoki, Uutuanjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki

Швеция

SE

Континенталните части от територията

Вирус на инфекциозната панкреатична некроза (IPN)

Швеция

SE

Крайбрежните части от територията

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Държави членки и територии с програми за надзор на ostreid herpesvirus 1 μνаr (OsHV-1 μνаr), в които в съответствие с член 43, параграф 2 от Директива 2006/88/ЕО е одобрено прилагането на национални мерки за борба с тази болест

Болест

Държава членка

Код

Географски обхват на териториите с одобрени национални мерки

(държави членки, зони и отделни части)

Ostreid herpesvirus 1 μνаr (OsHV-1 μνаr)

Ирландия

IE

Част 1: Заливът Sheephaven

Част 2: Заливът Gweebara

Част 3: Заливите Killala, Broadhaven и Blacksod

Част 4: Заливът Streamstown

Част 5: Заливите Bertraghboy и Galway

Част 6: Заливите Poulnasharry, Askeaton и Ballylongford

Част 7: Заливът Kenmare

Част 8: Заливът Dunmanus

Част 9: Заливът Kinsale

Обединеното кралство

UK

Територията на Великобритания, с изключение на залива Whitstable, Kent

Територията на Северна Ирландия, с изключение на залива Killough, Lough Foyle, Carlington Lough и Strangford Lough

Територията на Гърнзи


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

15.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/38


РЕШЕНИЕ № 1/2012 НА КОМИТЕТА ЗА МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ ОТ ИЗТОЧНА И ЮЖНА АФРИКА И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

от 29 ноември 2012 година

относно дерогация от правилата за произход, определени в протокол 1 към Временното споразумение, с което се установява рамка за споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, за да се вземе предвид специалната ситуация на държавите от Източна и Южна Африка по отношение на консервираната риба тон и филето от риба тон

(2012/787/ЕС)

КОМИТЕТЪТ ЗА МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО,

като взе предвид Временното споразумение, с което се установява рамка за споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка (ИЮА), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, и по-специално член 41, параграф 4 от протокол 1 към него,

като има предвид, че:

(1)

Временното споразумение, с което се установява рамка за споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна (1) („временното СИП“) се прилага временно от 14 май 2012 г. между Съюза и Република Мадагаскар, Република Мавриций, Република Сейшели и Република Зимбабве.

(2)

Протокол 1 към временното СИП относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество определя правилата за произход при внасянето на продукти с произход от държавите от ИЮА в Съюза.

(3)

В съответствие с член 42, параграф 8 от протокол 1 към временното СИП дерогации от тези правила за произход се предоставят автоматично в рамките на годишна квота от 8 000 тона за консервираната риба тон и 2 000 тона за филето от риба тон.

(4)

С цел да се даде възможност за ефективно и пълно използване на наличната квота Мавриций, Сейшелските острови и Мадагаскар поискаха дерогация за годишните количества от 8 000 тона консервирана риба тон и 2 000 тона филе от риба тон, предназначени за внос в Съюза от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2022 г.

(5)

Тъй като исканите количества са в рамките на годишната квота, която се отпуска автоматично по искане на държавите от ИЮА, Комитетът за митническо сътрудничество следва да определи общата квота на държавите от ИЮА. Поради това на държавите от ИЮА следва да бъде предоставена дерогация по отношение на консервираната риба тон и филето от риба тон за заявените количества.

(6)

Позоваването на „консервирана риба тон“ в член 42, параграф 8 от протокол 1 към временното СИП следва да се разбира като обхващащо риба тон, консервирана в растително масло или по други начини. За тези видове риба тон се отнася терминът „консервирани“, съдържащ се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (2) („Комбинирана номенклатура“). Терминът „консервирана риба тон“ включва консервирана риба тон, но също и риба тон, вакуумирана в пластмасови пликове или други опаковки. Следователно е уместно използването на термина „консервирана риба тон“.

(7)

С оглед постигането на яснота е подходящо да се посочи изрично, че единствените продукти без произход, които се използват в производството на консервирана риба тон и филе от риба тон с код по КН 1604 14 16, следва да бъдат риба тон от позиция 0302 или 0303 по ХС, за да е възможно производителите на консервирана риба тон и филе от риба тон да се възползват от дерогацията.

(8)

С Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността (3) се определят правилата по отношение на управлението на тарифни квоти. С цел да се осигури ефикасно управление, осъществявано в тясно сътрудничество между органите на държавите от ИЮА, митническите органи на Съюза и Комисията, посочените правила следва да се прилагат mutatis mutandis спрямо количествата, внасяни съгласно дерогацията, предоставена с настоящото решение.

(9)

Дерогацията следва да бъде дадена за период от 5 години, както е предвидено в член 42, параграф 10, буква а) от протокол 1 към временното СИП.

(10)

За да се създаде възможност за по-ефикасно наблюдение на прилагането на дерогацията, органите на държавите от ИЮА следва редовно да съобщават на Комисията данни за издадените сертификати за движение EUR.1,

РЕШИ:

Член 1

Чрез дерогация от разпоредбите на протокол 1 към временното СИП и в съответствие с член 42, параграф 8 от горепосочения протокол, консервираната риба тон и филето от риба тон от позиция по ХС № 1604, произведени от риба тон без произход от позиция по ХС № 0302 или 0303, се считат за продукти с произход от държавите от ИЮА в съответствие с условията, определени в членове от 2 до 5 от настоящото решение.

Член 2

Дерогацията, предвидена в член 1, се прилага ежегодно за продуктите и количествата, посочени в приложението към настоящото решение, които са декларирани за допускане за свободно обращение в Съюза с произход от държавите от ИЮА за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2017 г.

Член 3

Количествата, определени в приложението, се управляват в съответствие с членове 308а, 308б и 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 4

Митническите органи на държавите от ИЮА извършват количествени проверки при износ на продуктите, посочени в член 1.

Всички сертификати за движение EUR.1, които те издават за продуктите, посочени в член 1, съдържат препратка към настоящото решение.

Преди края на месеца, следващ всяко тримесечие, митническите органи на тези държави предават на Комисията чрез секретариата на Комитета за митническо сътрудничество справка за количествата, по отношение на които са издадени сертификати за движение EUR.1 в съответствие с настоящото решение, както и серийните номера на споменатите сертификати.

Член 5

Клетка 7 от сертификатите за движение EUR.1, издадени съгласно настоящото решение, съдържа едно от следните указания:

„Derogation - Decision No 1/2012 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of […]“; „Dérogation – décision no 1/2012 du comité de coopération douanière AfOA-UE du […]“.

Член 6

1.   Държавите от ИЮА и ЕС предприемат от своя страна необходимите мерки за прилагането на настоящото решение.

2.   Когато Съюзът въз основа на обективна информация е установил нередности или измама или многократно неспазване на задълженията, определени в член 4, той може да поиска временно прекратяване на дерогацията, посочена в член 1, в съответствие с процедурата, предвидена в член 22, параграфи 5 и 6 от временното СИП.

Член 7

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2013 г.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2012 година.

За Комитета за митническо сътрудничество между държавите от Източна и Южна Африка и Европейския съюз

Съпредседатели

Péter KOVÁCS, Vivianne FOCK TAVE


(1)  ОВ L 111, 24.4.2012 г., стр. 2.

(2)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден №

Код по КН

Описание на стоките

Период

Количества

(в тонове)

09.1618

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Консервирана риба тон (1)

1.1.2013 г. – 31.12.2013 г.

8 000

1.1.2014 г. – 31.12.2014 г.

8 000

1.1.2015 г. – 31.12.2015 г.

8 000

1.1.2016 г. – 31.12.2016 г.

8 000

1.1.2017 г. – 31.12.2017 г.

8 000

09.1619

1604 14 16

Филе от риба тон

1.1.2013 г. – 31.12.2013 г.

2 000

1.1.2014 г. – 31.12.2014 г.

2 000

1.1.2015 г. – 31.12.2015 г.

2 000

1.1.2016 г. – 31.12.2016 г.

2 000

1.1.2017 г. – 31.12.2017 г.

2 000


(1)  Независимо от вида на опаковката, при която продуктът се счита за консервиран по смисъла на позиция по ХС № 1604.


Поправки

15.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/41


Поправка на Регламент (ЕС) № 692/2012 на Съвета от 24 юли 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 43/2012 и Регламент (ЕС) № 44/2012 по отношение на защитата на Manta birostris и някои възможности за риболов

( Официален вестник на Европейския съюз L 203 от 31 юли 2012 г. )

На страница 3 в член 3 трета алинея

вместо:

„Чрез дерогация от втората алинея на настоящия член член 1, точка 1, член 2, точки 2 и 4, приложение I, точка 1 и приложение II, точка 1 се прилагат от 23 февруари 2012 г., а член 2, точка 3 се прилага от 31 март 2012 г.“

да се чете:

„Член 1, точка 1, член 2, точки 2 и 4, приложение I, точка 1 и приложение II, точка 1 обаче се прилагат от 23 февруари 2012 г., а член 2, точка 3 се прилага от 31 март 2012 г.“.

На страница 11 в приложение II, точка 2, буква е)

вместо:

„е)

вписването за скумрия в зони IIIa и IV; води на ЕС от зони IIa, IIIb, IIIc и подучастъци 22—32 се заменя със следното: …“

да се чете:

„е)

вписването за скумрия в зони IIIa и IV; води на ЕС от зони IIa, IIIb, IIIc и IIId се заменя със следното: …“.

На страница 18 в приложение II, точка 4, буква а), вписване за Съюза

вместо:

„5 330,5“

да се чете:

„5 292“.

На страница 18 в приложение II, точка 4, буква б) се заличава.

На страница 21 в приложение II, точка 4, след буква ж) се добавя нова буква, както следва:

„з)

вписването за бяла мерлуза в NAFO 3NO се заменя със следното:

„Вид

:

Бяла мерлуза

Urophycis tenuis

Зона

:

NAFO 3NO

(HKW/N3NO.)

Испания

1 273

Аналитичен ОДУ

Член 3 of Регламент (EC) No 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (EC) No 847/96 не се прилага.

Португалия

1 667

Съюз

2 940

ОДУ

5 000“

На страница 21 в приложение II точка 6

вместо:

„6.

В приложение VI, точка 2 се заменя със следното:

„2.

Максимален брой кораби на ЕС с разрешения за риболов на риба меч и бял тон в зоната на Конвенцията IOTC:

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ЗОНА НА КОНВЕНЦИЯТА IOTC

1.

Максимален брой кораби на ЕС с разрешения за риболов на тропически тон в зоната на Конвенцията IOTC

Държава членка

Максимален брой кораби

Капацитет

(брутен тонаж)

Испания

22

61 364

Франция

22

33 604

Португалия

5

1 627

Съюз

49

96 595

2.

Максимален брой кораби на ЕС с разрешения за риболов на риба меч и бял тон в зоната на Конвенцията IOTC

Държава членка

Максимален брой кораби

Капацитет

(брутен тонаж)

Испания

27

11 590

Франция

41

5 382

Португалия

15

6 925

Обединено кралство

4

1 400

Съюз

87

25 297

3.

Корабите по точка 1 получават и разрешение за риболов на риба меч и бял тон в зоната на Конвенцията IOTC.

4.

Корабите по точка 2 получават и разрешение за риболов на тропическа риба тон в зоната на Конвенцията IOTC.

да се чете:

„6.

В приложение VI, точка 2 се заменя със следното:

„2.

Максимален брой кораби на ЕС с разрешения за риболов на риба меч и бял тон в зоната на Конвенцията IOTC

Държава членка

Максимален брой кораби

Капацитет

(брутен тонаж)

Испания

27

11 590

Франция

41

5 382

Португалия

15

6 925

Обединено кралство

4

1 400

Съюз

87

25 297“


15.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/43


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1155/2012 на Комисията от 5 декември 2012 г. за изменение за 183-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

( Официален вестник на Европейския съюз L 335 от 7 декември 2012 г. )

На страница 41 в приложението, буква б):

вместо:

„Benevolence International Foundation (известна още като: а) Al-Bir Al-Dawalia, б) BIF, в) BIF-USA, г) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel’nyj Fond). Адрес: a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Илинойс, 60453, Съединени американски щати, б) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Съединени американски щати, в) (предишно местонахождение) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Илинойс, 60465, Съединени американски щати, г) (предишен адрес) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, Ню Джърси, 07102, Съединени американски щати, д) PO box 1937, Khartoum, Република Судан, е) Народна република Бангладеш, ж) ивицата Газа, з) Република Йемен. Други сведения: a) идентификационен номер на работодател: 36-3823186 (Съединени американски щати), б) името на фондацията в Нидерландия е: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).“

да се чете:

„Benevolence International Fund (известна още като: а) Benevolent International Fund, б) BIF-Canada). Адрес: a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Канада; б) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Канада; в) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Канада; г) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Канада. Други сведения: Свързана с Benevolence International Foundation. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 21.11.2002 г.“


15.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/43


Поправка на Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 година относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

( Официален вестник на Европейския съюз L 181 от 12 юли 2012 г. )

На страница 41 в член 25, параграф 1, на седмия ред

вместо:

„3 664 t CO2/t C,“

да се чете:

„3,664 t CO2/t C,“.

На страница 45 в член 36, параграф 3, на четвъртия ред

вместо:

„3 664 t CO2/t C.“

да се чете:

„3,664 t CO2/t C.“