ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.338.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 338

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
12 декември 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение 2012/768/ОВППС на Съвета от 9 март 2012 година за подписване и сключване на Споразумение между Европейския съюз и бившата югославска република Македония за създаване на рамка за участието на бившата югославска република Македония в операциите на Европейския съюз за управление на кризи

1

Споразумение между Европейския съюз и бившата югославска република Македония за създаване на рамка за участието на бившата югославска република Македония в операциите на Европейския съюз за управление на кризи

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1183/2012 на Комисията от 30 ноември 2012 година за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1184/2012 на Комисията от 7 декември 2012 година за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Cecina de León (ЗГУ)

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1185/2012 на Комисията от 11 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1186/2012 на Комисията от 11 декември 2012 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията фоксим ( 1 )

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1187/2012 на Комисията от 11 декември 2012 година за изменение за 184-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

23

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1188/2012 на Комисията от 11 декември 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

25

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/769/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 4 декември 2012 година за изменение на Решение 2009/790/ЕО за даване на разрешение на Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

27

 

 

2012/770/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 11 декември 2012 година за потвърждение на средните специфични емисии на CO2 и на целите за специфични емисии, поставени на производителите на леки пътнически автомобили за календарната 2011 година в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

29

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2012/771/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 6 декември 2012 година относно мерките за насърчаване на трети държави да прилагат минимални стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане

37

 

 

2012/772/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 6 декември 2012 година относно агресивното данъчно планиране

41

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 488/2012 на Комисията от 8 юни 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 658/2007 на Комисията относно размера на финансовите санкции при нарушения на някои задължения във връзка с разрешения за пускане на пазара, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 150, 9.6.2012 г.)

44

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

12.12.2012   

BG EN EN EN

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/1


РЕШЕНИЕ 2012/768/ОВППС НА СЪВЕТА

от 9 март 2012 година

за подписване и сключване на Споразумение между Европейския съюз и бившата югославска република Македония за създаване на рамка за участието на бившата югославска република Македония в операциите на Европейския съюз за управление на кризи

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 218, параграфи 5 и 6 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП),

като има предвид, че:

(1)

Условията за участие на трети държави в операции на Европейския съюз за управление на кризи следва да бъдат установени в споразумение за създаване на рамка за подобно евентуално бъдещо участие, а не да се определят поотделно за всяка конкретна операция.

(2)

След като на 26 април 2010 г. бе прието решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори, ВП договори Споразумение между Европейския съюз и бившата югославска република Македония за създаване на рамка за участието на бившата югославска република Македония в операциите на Европейския съюз за управление на кризи („споразумението“).

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейския съюз и бившата югославска република Македония за създаване на рамка за участието на бившата югославска република Македония в операциите на Европейския съюз за управление на кризи („споразумението“) се одобрява от името на Съюза.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето/лицата, упълномощено(и) да подпишe(ат) споразумението, за да бъде обвързан Съюзът.

Член 3

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза нотификацията, предвидена в член 16, параграф 1 от споразумението.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 9 март 2012 година.

За Съвета

Председател

I. AUKEN


Image

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 29 October 2012

H.E. Mr. Nikola POPOSKI,

Minister of Foreign Affairs

of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Sir,

I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia establishing a framework for the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in European Union crisis management operations.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature and conclusion, on behalf of the European Union, by a decision of the Council of the European Union on 9 March 2012 and is, consequently, binding on the Union. Pending its entry into force, this Agreement, in accordance with its Article 16.2, shall be provisionally applied from today’s date.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Union

Image

Pierre VIMONT

Executive Secretary General

European External Action Service

Encl.

175 Rue de la Loi,

1048 Brussels, Belgium

ПРЕВОД

СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и бившата югославска република Македония за създаване на рамка за участието на бившата югославска република Македония в операциите на Европейския съюз за управление на кризи

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ,

от една страна, и

БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ,

от друга страна,

наричани по-нататък „страните“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ:

(1)

Европейският съюз може да взема решения за предприемане на действия в областта на управлението на кризи.

(2)

Европейският съюз ще решава дали трети държави ще бъдат поканени да участват в дадена операция на ЕС за управление на кризи. Бившата югославска република Македония може да приеме поканата на Европейския съюз и да предложи своето участие. В такъв случай Европейският съюз ще решава дали да приеме предложеното от бившата югославска република Македония участие.

(3)

Условията за участие на бившата югославска република Македония в операции на ЕС за управление на кризи следва да бъдат установени в споразумение за създаване на рамка за подобно евентуално бъдещо участие, а не да се определят поотделно за всяка конкретна операция.

(4)

Това споразумение следва да не засяга автономността на Европейския съюз за вземане на решения и да не представлява пречка за това решенията на бившата югославска република Македония да участва в операции на ЕС за управление на кризи да бъдат вземани за всеки случай поотделно.

(5)

Това споразумение следва да се отнася единствено за бъдещи операции на ЕС за управление на кризи и следва да не засяга евентуални съществуващи споразумения, уреждащи участието на бившата югославска република Македония във вече започнала операция на ЕС за управление на кризи,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Решения относно участието

1.   След решението на Европейския съюз да отправи покана до бившата югославска република Македония да участва в дадена операция на ЕС за управление на кризи и след като бившата югославска република Македония вземе решение да участва, бившата югославска република Македония предоставя на Европейския съюз информация за предлаганото от нея участие.

2.   Оценката от Европейския съюз на предложеното участие се извършва при консултация с бившата югославска република Македония.

3.   Във възможно най-кратки срокове Европейският съюз предоставя на бившата югославска република Македония първоначална оценка за вероятния размер на участието ѝ в общите разходи по операцията, за да съдейства на бившата югославска република Македония в изготвянето на предложението ѝ.

4.   Европейският съюз съобщава резултатите от тази оценка с писмо на бившата югославска република Македония, за да се осигури участието ѝ в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение.

Член 2

Рамка

1.   Бившата югославска република Македония се асоциира към решението на Съвета, с което Съветът на Европейския съюз решава, че Европейският съюз ще проведе операцията за управление на кризи, и към всяко друго решение, с което Съветът на Европейския съюз решава да удължи срока на операцията на ЕС за управление на кризи, в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение и необходимите договорености за прилагането му.

2.   Участието на бившата югославска република Македония в дадена операция на ЕС за управление на кризи не засяга автономността на ЕС за вземане на решения.

Член 3

Статус на персонала и на въоръжените сили

1.   Статусът на персонала, който бившата югославска република Македония командирова за участие в гражданска операция на ЕС за управление на кризи, и/или на въоръжените сили, които бившата югославска република Македония предоставя за военна операция на ЕС за управление на кризи, се урежда със споразумението относно статуса на въоръжените сили/мисията, ако такова споразумение е сключено между Европейския съюз и държавата(държавите), в която(които) се провежда операцията.

2.   Статусът на персонала, предоставен на щаба или командните състави, разположени извън държавата(държавите), в която(които) се провежда операцията на ЕС за управление на кризи, се урежда с договорености между съответните щаб и командни състави и бившата югославска република Македония.

3.   Без да се засяга споразумението относно статуса на въоръжените сили/мисията, посочени в параграф 1, бившата югославска република Македония упражнява юрисдикция над своя персонал, участващ в операцията на ЕС за управление на кризи. Когато въоръжените сили на бившата югославска република Македония участват в операцията на борда на плавателен или въздухоплавателен съд на държава — членка на Европейския съюз, последната упражнява юрисдикция в съответствие с вътрешното си право и процедури.

4.   Задължение на бившата югославска република Македония е да отговаря на претенциите във връзка с участието в операция на ЕС за управление на кризи от страна на членове на нейния персонал или отнасящи се до тях, както и да отговаря за предприемането на необходимите действия, по-специално от правно или дисциплинарно естество, срещу членовете на нейния персонал в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.

5.   Страните се договарят да се откажат от всякакви евентуални взаимни претенции, различни от претенциите, свързани с договорите, във връзка с вреда, загуба или унищожаване на активи, които страните притежават или използват, или с увреждане или смърт на членове на техния персонал, настъпили при изпълнение на служебните им задължения във връзка с тяхната дейност по настоящото споразумение, освен в случаите на груба небрежност или умишлено поведение.

6.   Бившата югославска република Македония се задължава да направи декларация във връзка с отказа си от претенции срещу държавите, участващи в операция на ЕС за управление на кризи, в която бившата югославска република Македония участва, като това ще стане при подписването на настоящото споразумение..

7.   Европейският съюз се задължава неговите държави членки да направят декларация във връзка с отказа си от претенции, свързани с бъдещо участие на бившата югославска република Македония в дадена операция на ЕС за управление на кризи, като това ще стане при подписването на настоящото споразумение.

Член 4

Класифицирана информация

В контекста на операциите на ЕС за управление на кризи се прилага споразумението между правителството на бившата югославска република Македония и Европейския съюз относно процедурите за сигурност при обмена на класифицирана информация, съставено в Скопие на 25 март 2005 г.

РАЗДЕЛ II

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ОПЕРАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

Член 5

Персонал, командирован за участие в граждански операции на ЕС по управление на кризи

1.   Бившата югославска република Македония:

а)

следи персоналът ѝ, командирован за участие в гражданска операция на ЕС за управление на кризи, да изпълнява своята мисия в съответствие със:

решението на Съвета и последващите му изменения съгласно член 2, параграф 1,

оперативния план,

мерките за изпълнение.

б)

уведомява своевременно ръководителя на мисия на гражданската операция на ЕС за управление на кризи („ръководител на мисия“) и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („ВП“) за всяко изменение в участието ѝ в гражданската операция на ЕС за управление на кризи.

2.   Персоналът, командирован за участие в гражданска операция на ЕС за управление на кризи, преминава медицински преглед, бива ваксиниран и получава от компетентен орган в бившата югославска република Македония медицинско свидетелство, удостоверяващо неговата пригодност за служба. Персоналът, командирован за участие в гражданска операция на ЕС за управление на кризи, представя копие от това свидетелство.

Член 6

Командна верига

1.   Персоналът, командирован от бившата югославска република Македония, изпълнява своите задължения и действа единствено в интерес на гражданската операция на ЕС за управление на кризи.

2.   Целият персонал остава изцяло под командването на съответните национални органи.

3.   Националните органи прехвърлят оперативното ръководство на Европейския съюз.

4.   Ръководителят на мисията поема отговорността за гражданската операция на ЕС за управление на кризи и осигурява нейното командване и контрол на мястото на операциите.

5.   Ръководителят на мисия ръководи гражданската операция на ЕС за управление на кризи и поема нейното текущо управление.

6.   Бившата югославска република Македония има същите права и задължения по отношение на текущото управление на операцията като държавите — членки на Европейския съюз, участващи в нея, в съответствие с правните инструменти, посочени в член 2, параграф 1.

7.   Ръководителят на мисията е отговорен за дисциплинарния контрол върху персонала, участващ в гражданската операция на ЕС за управление на кризи. Когато се налага, съответният национален орган взема дисциплинарни мерки.

8.   Бившата югославска република Македония посочва лице за контакти към националния контингент (ЛКНК), което да представлява националния ѝ контингент в рамките на операцията. ЛКНК докладва на ръководителя на мисията по национални въпроси и отговаря за ежедневната дисциплина на контингента.

9.   Решението за прекратяване на операцията се взема от Европейския съюз след консултации с бившата югославска република Македония, ако към датата на прекратяване на операцията бившата югославска република Македония все още участва в гражданската операция на ЕС за управление на кризи.

Член 7

Финансови въпроси

1.   Без да се засяга член 8, участващата държава поема всички разходи, свързани с участието ѝ в операцията, с изключение на текущите разходи, както е заложено в оперативния бюджет на операцията.

2.   В случай на смърт, увреждане, вреда или щета, причинени на физически или юридически лица от държавата(държавите), в която(които) се провежда операцията, бившата югославска република Македония, при установяване на отговорността ѝ, изплаща обезщетение съгласно условията, предвидени в приложимото споразумение за статуса на мисията по член 3, параграф 1.

Член 8

Участие в оперативния бюджет

1.   Бившата югославска република Македония участва във финансирането на оперативния бюджет на гражданската операция на ЕС за управление на кризи.

2.   Това участие в оперативния бюджет се изчислява въз основа на една от следните формули, като се взема тази, с която се получава по-малка сума:

а)

делът от референтната сума, изчислен пропорционално с оглед съотношението между БНД на бившата югославска република Македония и общия БНД на всички държави, участващи в оперативния бюджет на операцията; или

б)

делът от референтната сума за оперативния бюджет, изчислен пропорционално с оглед съотношението между броя на персонала от бившата югославска република Македония, участващ в операцията, и общия брой на персонала от всички държави, участващи в операцията.

3.   Независимо от параграфи 1 и 2, бившата югославска република Македония не участва във финансирането на дневните надбавки, изплащани на персонала на държавите — членки на Европейския съюз.

4.   Независимо от параграф 1 Европейският съюз по принцип освобождава участващата държава от финансово участие в дадена гражданска операция на ЕС за управление на кризи, когато:

а)

Европейският съюз реши, че бившата югославска република Македония предоставя значимо участие, което е съществено за тази операция; или

б)

бившата югославска република Македония има БНД на човек от населението, който не надвишава БНД на никоя държава — членка на Европейския съюз.

5.   Между ръководителя на мисията на и компетентните административни служби на бившата югославска република Македония се подписва договореност за внасянето на финансовото участие на бившата югославска република Македония в оперативния бюджет на гражданската операция на ЕС за управление на кризи. Тази договореност включва, inter alia, разпоредби относно:

а)

размера на вноската;

б)

условията и реда за внасяне на финансовото участие;

в)

процедурата за одит.

РАЗДЕЛ III

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО УЧАСТИЕТО ВЪВ ВОЕННИ ОПЕРАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

Член 9

Участие във военна операция на ЕС по управление на кризи

1.   Бившата югославска република Македония; следи нейните въоръжени сили и личен състав, участващи във военна операция на ЕС за управление на кризи, да изпълняват своята мисия в съответствие със:

а)

решението на Съвета и последващите му изменения съгласно член 2, параграф 1,

б)

оперативния план,

в)

мерките за изпълнение.

2.   Личният състав, командирован от участващата държава, изпълнява своите задължения и действа единствено в интерес на военната операция на ЕС за управление на кризи.

3.   Бившата югославска република Македония ще информира своевременно командващия операцията на ЕС за всякакви промени в участието ѝ в операцията.

Член 10

Командна верига

1.   Всички въоръжени сили и целият личен състав, участващи във военната операция на ЕС за управление на кризи, остават изцяло под командването на съответните национални органи.

2.   Националните органи прехвърлят оперативното и тактическо командване и/или контрол над своите въоръжени сили и личен състав на командващия операцията на ЕС, който има право да делегира своите правомощия.

3.   Бившата югославска република Македония има същите права и задължения по отношение на текущото управление на операцията като държавите — членки на Европейския съюз, участващи в нея.

4.   Командващият операцията на ЕС след консултации с бившата югославска република Македония може по всяко време да изиска оттеглянето на приноса на участващата държава.

5.   Бившата югославска република Македония посочва старши военен представител (СВП), който да представлява националния ѝ контингент във военната операция на ЕС за управление на кризи. СВП се консултира с командващия въоръжените сили на ЕС по всички въпроси, свързани с операцията, и отговаря за ежедневната дисциплина на контингента на бившата югославска република Македония.

Член 11

Финансови въпроси

1.   Без да се засяга член 12 от настоящото споразумение, участващата държава поема всички разходи, свързани с участието ѝ в операцията, освен ако за разходите не е налице съвместно финансиране, предвидено в правните инструменти по член 2, параграф 1, както и в Решение 2011/871/ОВППС на Съвета от 19 декември 2011 г. за създаване на механизъм за администриране на финансирането на общите разходи за операциите на Европейския съюз с военни последици или последици в областта на отбраната (ATHENA) (1)

2.   В случай на смърт, увреждане, вреда или щета, причинени на физически или юридически лица от държавата(държавите), в която(които) се провежда операцията, бившата югославска република Македония, при установяване на отговорността ѝ, изплаща обезщетение според условията, предвидени в приложимото споразумение за статуса на въоръжените сили по член 3, параграф 1.

Член 12

Участие в общите разходи

1.   Бившата югославска република Македония участва във финансирането на общите разходи на военната операция на ЕС за управление на кризи.

2.   Това участие в общите разходи се изчислява въз основа на една от следните две формули, като се взема тази, с която се получава по-малка сума:

а)

делът от общите разходи, изчислен пропорционално с оглед съотношението между БНД на бившата югославска република Македония и общия БНД на всички държави, участващи в общите разходи на операцията; или

б)

делът от общите разходи, изчислен пропорционално с оглед съотношението между числеността на личния състав от бившата югославска република Македония, участващ в операцията, и общата численост на личния състав от всички държави, участващи в операцията.

При използването на формулата по буква б) от първа алинея и когато бившата югославска република Македония участва с личен състав само в щаба на операцията или щаба на въоръжените сили, използваното съотношение се получава, като личният състав на тази държава се съотнесе към общата численост на личния състав на съответните щабове. В останалите случаи използваното съотношение се получава, като целият личен състав на участващата държава, се съотнася към общия личен състав на операцията.

3.   Независимо от параграф 1 Европейският съюз по принцип освобождава участващата държава от финансово участие в общите разходи за дадена военна операция на ЕС по управление на кризи, когато:

а)

Европейският съюз реши, че бившата югославска република Македония предоставя значимо участие в активите и/или способностите, което е съществено за операцията; или

б)

бившата югославска република Македония има БНД на човек от населението, който не надвишава БНД на никоя държава — членка на Европейския съюз.

4.   Между администратора по Решение 2011/871/ОВППС на Съвета и компетентните административни органи на бившата югославска република Македония се сключва договореност. Тази договореност включва, inter alia, разпоредби относно:

а)

размера на вноската;

б)

условията и реда за внасяне на финансовото участие;

в)

процедурата за одит.

РАЗДЕЛ IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13

Договорености за прилагане на споразумението

Без да се засягат разпоредбите на член 8, параграф 5 и на член 12, параграф 4, техническите и административните договорености, необходими за целите на изпълнението на настоящото споразумение, се сключват между ВП и компетентните органи на бившата югославска република Македония.

Член 14

Неизпълнение

Ако една от страните не изпълнява задълженията си по настоящото споразумение, другата страна има право да прекрати настоящото споразумение с изпращането на едномесечно писмено предизвестие.

Член 15

Уреждане на спорове

Споровете относно тълкуването или прилагането на настоящото споразумение се уреждат между страните по дипломатически път.

Член 16

Влизане в сила

1.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от първия месец след датата, на която страните са се нотифицирали взаимно за приключването на необходимите за целта вътрешни процедури.

2.   Настоящото споразумение се прилага временно от датата на подписването му.

3.   Настоящото споразумение подлежи на редовно преразглеждане.

4.   Настоящото споразумение може да бъде изменено по взаимно, писмено изразено съгласие на страните.

5.   Настоящото споразумение може да бъде денонсирано от всяка от страните чрез писмена нотификация за денонсиране, изпратена до другата страна. Денонсирането поражда действие шест месеца след получаване на нотификацията от другата страна.

Съставено в Брюксел на двадесет и девети октомври две хиляди и дванадесета година на английски език в 2 екземпляра.

 


(1)  ОВ L 343, 23.12.2011 г., стр. 35.

Image

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

REPUBLIC PF MACEDONIA

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Министер/ Minister

Brussels, 29 October 2012

Sir,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 29 of October 2012 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Union establishing a framework for the participation of the Republic of Macedonia in European Union crisis management operations.

I hereby confirm that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the aforementioned Agreement, and considers the said Agreement as being signed with your letter and this letter of confirmation.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the text of the above-mentioned Agreement having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Nikola POPOSKI

Image

To

Mr. Pierre Vimont

Executive Secretary General

European External Action Service

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Image

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 29 October 2012

H.E. Mr. Nikola POPOSKI,

Minister of Foreign Affairs

of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia establishing a framework for the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in European Union crisis management operations, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the "former Yugoslav Republic of Macedonia".

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Union

Image

Pierre VIMONT

Executive Secretary General

European External Action Service

175 Rue de la Loi,

1048 Brussels, Belgium

ДЕКЛАРАЦИИ

Държавите — членки на ЕС:

„Държавите — членки на ЕС, които прилагат решение на Съвета на ЕС относно операция на ЕС за управление на кризи, в която участва бившата югославска република Македония, ще се стремят, доколкото това е допустимо съгласно националните им правни системи, да се отказват от всякакви евентуални претенции срещу бившата югославска република Македония във връзка с увреждане или смърт на членове на техния персонал, вреда или щета на притежавани от тях активи, които се използват в операцията на ЕС за управление на кризи, ако това увреждане, смърт, вреда или щета:

са били причинени от членове на персонала от бившата югославска република Македония при изпълнение на техните задължения във връзка с операцията на ЕС за управление на кризи, освен в случаите на груба небрежност или умишлено поведение,

или са били предизвикани от използването на активи, притежавани от бившата югославска република Македония, при условие че активите са били използвани във връзка с операцията и с изключение на случаите на груба небрежност или умишлено поведение от страна на персонала на бившата югославска република Македония, ползващ тези активи и участващ в операцията на ЕС за управление на кризи.“

Бившата Югославска Република Македония:

„При прилагането на решение на Съвета на ЕС относно операция на ЕС за управление на кризи бившата югославска република Македония ще се стреми, доколкото това е допустимо съгласно националната ѝ правна система, да се отказва от всякакви евентуални претенции срещу която и да е от другите държави, участващи в операцията на ЕС за управление на кризи, във връзка с увреждане или смърт на членове на нейния персонал, вреда или щета на притежавани от нея активи, които се използват в операцията на ЕС за управление на кризи, ако това увреждане, смърт, вреда или щета:

са били причинени от членове на персонала при изпълнение на неговите задължения във връзка с операцията на ЕС за управление на кризи, освен в случаите на груба небрежност или умишлено поведение, или

са били предизвикани от използването на активи, притежавани от държавите, участващи в операцията на ЕС за управление на кризи, при условие че активите са били използвани във връзка с операцията и с изключение на случаите на груба небрежност или умишлено поведение от страна на членове на персонала, ползващ тези активи и участващ в операцията на ЕС за управление на кризи.“


РЕГЛАМЕНТИ

12.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1183/2012 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2012 година

за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (1), и по-специално член 5, параграф 1, букви а) и д), член 11, параграф 3 и член 12, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 г. относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (2) се установява списък на Съюза с мономери, други изходни вещества и добавки, които могат да бъдат използвани при производството на материали и предмети от пластмаси. Неотдавна Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) даде благоприятна научна оценка за допълнителни вещества, които сега следва да бъдат добавени към съществуващия списък.

(2)

За някои други вещества вече установените на равнището на ЕС ограничения и/или спецификации следва да бъдат изменени въз основа на нова благоприятна научна оценка от Органа.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 10/2011 следва да бъде съответно изменено.

(4)

В таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 10/2011 е вписано вещество, чиято употреба като добавка в пластмаси е разрешена и което е обозначено в колона „№ на веществото от материала, предназначен за контакт с храни“ с № 257, в колона „Наименование на веществото“ като дипропиленгликол и в колоната „CAS №“ с № 0000110-98-5. В Директива 2002/72/ЕО на Комисията от 6 август 2002 г. относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни (3) за това вещество е посочена препратка към CAS № 0025265-71-8. С влизането в сила на Регламент (ЕС) № 10/2011, с който се отменя Директива 2002/72/ЕО, тази препратка бе заличена, тъй като бе счетена за излишна. Като се има предвид обаче, че въпросният CAS № 0025265-71-8 се отнася по-скоро към използвана в търговската мрежа смес от изомери, отколкото към чистото вещество, следва той да се въведе отново в Регламент (ЕС) № 10/2011. CAS № 0000110-98-5 следва да се запази в таблица 1.

(5)

В бележката относно проверката на съответствието с № 4 в таблица 3 от приложение I към Регламент (ЕС) № 10/2011 фигурира нееднозначно препращане към моделен разтвор D, докато всъщност се има предвид моделен разтвор D2. Поради това бележка № 4 следва да препраща към моделен разтвор D2.

(6)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 10/2011 следва да бъде съответно изменено.

(7)

За да се ограничи административната тежест за стопанските субекти, материалите и предметите от пластмаси, които са пуснати на пазара законосъобразно въз основа на изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 10/2011, и които не отговарят на изискванията на настоящия регламент, следва да могат да бъдат пускани на пазара до изтичането на една година от влизането в сила на настоящия регламент. Следва да се създаде възможност те да останат на пазара до изчерпване на складовите наличности.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът възразиха срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 10/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Материалите и предметите от пластмаси, които са пуснати на пазара законосъобразно преди 1 януари 2013 г. и които не отговарят на изискванията на настоящия регламент, могат да бъдат пускани на пазара до 1 януари 2014 г. Тези материали и предмети от пластмаси могат да останат на пазара до изчерпване на складовите наличности.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 12, 15.1.2011 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 220, 15.8.2002 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕС) № 10/2011 се изменя, както следва:

1)

В таблица 1 съдържанието на колона 3 за посоченото по-долу вещество се заменя със следното:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

257

13550

0000110-98-5

дипропиленгликол

да

да

не

 

 

 

 

16660

0025265-71-8

51760

 

2)

В таблица 1 съдържанието на колона 8 за посоченото по-долу вещество се заменя със следното:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

449

49840

0002500-88-1

диоктадецил дисулфид

да

не

да

0,05

 

 

 

3)

В таблица 1 съдържанието на колони 8 и 9 за посоченото по-долу вещество се заменя със следното:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

180

17160

0000097-53-0

евгенол

не

да

не

 

(33)

 

 

4)

В таблица 1 съдържанието на колона 10 за посочените по-долу вещества се заменя със следното:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

807

93485

наночастици на титанов нитрид

да

не

не

 

 

Без миграция на наночастици на титанов нитрид.

Да се използва само в бутилки от полиетилен терефталат (PET) до 20 mg/kg.

В PET агломератите са с диаметър от 100 до 500 nm и се състоят от първични наночастици на титанов нитрид; първичните частици са с приблизителен диаметър от 20 nm.

 

865

40619

0025322-99-0

(бутил акрилат, метил метакрилат, бутил метакрилат) съполимер

да

не

не

 

 

Да се използва само във:

а)

твърд поли(винилхлорид) (PVC) в максимално количество от 1 % (тегл.);

б)

полимлечна киселина (PLA) в максимално количество от 5 % (тегл.).

 

868

53245

0009010-88-2

(етил акрилат, метил метакрилат) съполимер

да

не

не

 

 

Да се използва само във:

а)

твърд поли(винилхлорид) (PVC) в максимално количество от 2 % (тегл.);

б)

полимлечна киселина (PLA) в максимално количество от 5 % (тегл.);

в)

полиетилентерефталат (PET) в максимално количество от 5 % (тегл.).

 

5)

В таблица 1 по пореден номер, посочен в колоната „№ на веществото от материала, предназначен за контакт с храни“, се вмъкват следните вписвания:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

858

38565

0090498-90-1

3,9-бис[2-(3-(3-трет-бутил-4-хидрокси-5-метилфенил)пропионилокси)-1,1-диметилетил]-2,4,8,10-тетраоксаспиро[5,5]ундекан

да

не

да

0,05

 

ГСМ, изразена като сумата от веществото и неговия продукт при окисление 3-[(3-(3-трет-бутил-4-хидрокси-5-метилфенил)проп-2-еноилокси)-1,1-диметилетил]-9-[(3-(3-трет-бутил-4-хидрокси-5-метилфенил)пропионилокси)-1,1-диметилетил]-2,4,8,10-тетраоксаспиро[5,5]-ундекан в равновесие с неговия р-хиномитанов тавтомер

(2)

874

16265

0156065-00-8

α-диметил-3-(4’-хидрокси-3’-метоксифенил)пропилсилилокси, ω-3-диметил-3-(4’-хидрокси-3’-метоксифенил)пропилсилил полидиметилсилоксан

не

да

не

0,05

(33)

Да се използва само като съмономер в поликарбонат, модифициран с полисилоксан

Олигомерната смес трябва да се характеризира с формулата

C24H38Si2O5(SiOC2H6)n (50 > n ≥ 26)

 

902

 

0000128-44-9

1,2-бензисотиазол-3(2Н)-он 1,1-диоксид, натриева сол

да

не

не

 

 

Веществото трябва да отговаря на специфични критерии за чистота, определени в Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (1)

 

979

79987

(полиетилентерефталат, хидроксилиран полибутадиен, пиромелитов анхидрид) съполимер

да

не

не

 

 

Да се използва само в полиетилентерефталат (PET) в максимално количество от 5 % (тегл.).

 

6)

В таблица 2 по пореден номер, посочен в колоната „№ на групово ограничение“, се вмъква следното вписване:

(1)

(2)

(3)

(4)

№ на групово ограничение

№ на веществото от материала, предназначен за контакт с храни

(О)ГСМ [mg/kg]

Спецификация на груповото ограничение

33

180

874

Да не се уведомява

Изразено като евгенол

7)

В таблица 3 относно проверката на съответствието съдържанието на бележка 4 се заменя със следното:

(1)

(2)

№ на бележката

Бележка относно проверката на съответствието

(4)

Изпитването за съответствие, когато има контакт с мазнини, трябва да се извършва, като се използват наситени мазни моделни разтвори, като моделен разтвор D2.


(1)  ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1.


12.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1184/2012 НА КОМИСИЯТА

от 7 декември 2012 година

за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Cecina de León (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 9, параграф 1, първа алинея и съгласно член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 Комисията разгледа заявката на Испания за одобрението на промените в спецификацията на защитеното географско указание „Cecina de León“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2).

(2)

Предвид това, че по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 510/2006 въпросните промени не са минимални, Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз  (3) заявката за промени в съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от горепосочения регламент. Комисията не получи нито едно възражение съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 и следователно промените трябва да бъдат одобрени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряват се публикуваните в Официален вестник на Европейския съюз промени в спецификацията, свързана с посоченото в приложението към настоящия регламент название.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 81, 20.3.2012 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.2.   Месни продукти (сготвени, осолени, пушени и др.)

ИСПАНИЯ

Cecina de León (ЗГУ)


12.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1185/2012 НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 121, първа алинея, буква м) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 118ш, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 при етикетирането и представянето на пенливото вино, газираното пенливо вино, качественото пенливо вино или качественото ароматизирано пенливо вино трябва да се обозначава наименованието на производителя или търговеца. В член 56, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията (2) се предвижда това обозначение да се допълва от думите „производител“ или „произведено от“ и „търговец“ или „продава се от“, или еквивалентен израз. В същата разпоредба се предвижда, че държавите членки могат да решат да направят задължително указването на производителя и че в този случай те могат да позволят замяната на думите „производител“ или „произведено от“ с друга дума. Ако за етикетирането на пенливи вина съществуват традиционно известни и използвани думи в държавите членки, когато същите решат да направят задължително указването на производителя и позволят замяната на думите „производител“ или „произведено от“ с други думи, следва това да бъдат думите, които традиционно се използват в сектора. Освен това с оглед да се информират потребителите за използваната терминология в тази област, е целесъобразно да се уточнят думите, които могат да бъдат позволени на различните езици в Съюза.

(2)

Поради това Регламент (ЕО) № 607/2009 следва да бъде съответно изменен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 607/2009 се изменя, както следва:

1)

В член 56, параграф 3, втора алинея буква б) се заменя със следното:

„б)

да позволят замяната на думите „производител“ или „произведено от“ с думите в приложение Ха към настоящия регламент.“

2)

Добавя се приложение Ха, чийто текст фигурира в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ Ха

Думи по член 56, параграф 3, буква б)

Език

Думи, позволени да бъдат използвани вместо „производител“

Думи, позволени да бъдат използвани вместо „произведено от“

BG

„преработвател“

„преработено от“

ES

"elaborador"

"elaborado por"

CS

zpracovatel“ или "vinař"

zpracováno v“ или "vyrobeno v"

DA

»forarbejdningsvirksomhed« или »vinproducent«

»forarbejdet af«

DE

Verarbeiter

verarbeitet vonили"versektet durch"

ET

töötleja

töödelnud

EL

«οινοποιός»

«οινοποιήθηκε από»,

EN

"processor"или"winemaker"

"processed by"или"made by"

FR

"élaborateur"

"élaboré par"

IT

"elaboratore"или"spumantizzatore"

"elaborato da"или"spumantizzato da"

LV

“izgatavotājs”

«vīndaris » или « ražojis»

LT

„perdirbėjas“

„perdirbo“

HU

feldolgozó:

feldolgozta:

MT

"proċessur"

"ipproċessat minn"

NL

verwerker” или "bereider"

verwerkt door” или "bereid door"

PL

przetwórca” или „wytwórca

przetworzone przez” или „wytworzone przez

PT

"elaborador"или"preparador"

"elaborado por"или"preparado por"

RO

"elaborator"

"elaborat de"

SI

«pridelovalec«

«prideluje»

SK

spracovateľ

spracúva

FI

"valmistaja"

"valmistanut"

SV

bearbetningsföretag

bearbetat av” “


12.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1186/2012 НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 2012 година

за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията фоксим

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 14 във връзка с член 17 от него,

като взе предвид становището на Европейската агенция по лекарствата, изготвено от Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите стойности на остатъчните количества („МДСОК“) за фармакологичноактивни субстанции, предназначени за използване в Съюза във ветеринарномедицински продукти за животни, отглеждани за производство на храни, или в биоцидни продукти, използвани в животновъдството, следва да бъдат установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009.

(2)

Фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на МДСОК в храните от животински произход са установени в приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (2).

(3)

Понастоящем фоксим е включен в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 като разрешена субстанция за мускул, мазнина и бъбрек при овце, за мускул, кожа и мазнина, черен дроб и бъбрек при свине и за мускул, кожа и мазнина, черен дроб, бъбрек и яйца при кокошки, с изключение на животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

(4)

В Европейската агенция по лекарствата беше подадено заявление за разширяване на обхвата на съществуващото вписване за фоксим, така че да включва и говеда.

(5)

В съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 470/2009 Европейската агенция по лекарствата следва да взема предвид възможността да използва МДСОК, установени за дадена фармакологичноактивна субстанция в определен хранителен продукт, по отношение на друг хранителен продукт, получен от същия вид животно, или МДСОК, установени за дадена фармакологичноактивна субстанция в един или повече видове животни, по отношение на други видове животни. Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба препоръча да бъдат установени МДСОК от фоксим за мускул, мазнина, черен дроб и бъбрек при говеда, с изключение на животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека, както и да се екстраполират МДСОК от фоксим при овце, говеда, свине и кокошки, така че да са валидни за всички животински видове, отглеждани за производство на храни, с изключение на риба, за мускул, мазнина, черен дроб, бъбрек и яйца, с изключение на животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

(6)

Поради това вписването за фоксим в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 следва да бъде съответно изменено, така че да се включат всички животински видове, отглеждани за производство на храни, с изключение на риба.

(7)

Целесъобразно е да се предвиди разумен срок, в който заинтересованите страни да предприемат евентуално необходимите мерки, за да се съобразят с новоустановените МДСОК.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по ветеринарните лекарствени продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 13 февруари 2013 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 15, 20.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписването за фоксим в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се заменя със следното:

Фармакологичноактивна субстанция

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДСОК

Прицелни тъкани

Други разпоредби (в съответствие с член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 470/2009)

Терапевтична класификация

„Фоксим

Фоксим

Всички видове, отглеждани за производство на храни, с изключение на риба

25 μg/kg

Мускул

За свине и птици МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ектопаразити“

550 μg/kg

Мазнина

50 μg/kg

Черен дроб

30 μg/kg

Бъбрек

60 μg/kg

Яйца


12.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1187/2012 НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 2012 година

за изменение за 184-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, спрямо които се прилага замразяването на средства и икономически ресурси по смисъла на този регламент.

(2)

На 5 декември 2012 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да добави едно образувание към своя списък на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси.

(3)

Адресът на Европейската комисия следва да бъде актуализиран.

(4)

Поради това приложения I и II към Регламент (ЕС) № 881/2002 следва да бъдат съответно актуализирани.

(5)

За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1)

Приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

(2)

Приложение II се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2012 година.

За Комисията,

от името на председателя,

началник на Службата за инструментите на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

В глава „Юридически лица, групи и образувания“ се добавя следното вписване:

„Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Адрес: a) Мали, б) Алжир. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 5.12.2012 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение II към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

Главата „Европейска общност“ и параграфът от глава „Европейска комисия“ се заместват със следната глава и параграф:

„Адрес за уведомления на Европейската комисия:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Белгия)

Ел. поща: relex-sanctions@ec.europa.eu“


12.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/25


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1188/2012 НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

56,9

MA

83,2

TN

94,1

TR

80,9

ZZ

78,8

0707 00 05

AL

87,0

JO

174,9

MA

133,1

TR

107,8

ZZ

125,7

0709 93 10

MA

155,9

TR

100,7

ZZ

128,3

0805 10 20

TR

47,5

ZA

49,4

ZW

43,2

ZZ

46,7

0805 20 10

MA

69,5

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

JM

124,6

MA

99,2

TR

78,5

ZZ

100,8

0805 50 10

TR

74,7

ZZ

74,7

0808 10 80

CA

157,2

MK

39,0

US

125,4

ZA

138,0

ZZ

114,9

0808 30 90

CN

61,4

TR

112,1

US

150,9

ZZ

108,1


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

12.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/27


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 4 декември 2012 година

за изменение на Решение 2009/790/ЕО за даване на разрешение на Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

(2012/769/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 291, параграф 2 от него,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (1), и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С писмо, заведено в генералния секретариат на Комисията на 12 април 2012 г., Полша поиска разрешение за удължаване срока на прилагане на мярка за дерогация от член 287, точка 14 от Директива 2006/112/ЕО с цел да продължи да освобождава от данък върху добавената стойност (ДДС) данъчнозадължените лица, чийто годишен оборот не е по-висок от равностойността на 30 000 EUR в национална валута по обменния курс в деня на присъединяването на Полша към Съюза. Благодарение на тази мярка тези данъчнозадължени лица ще продължат да се ползват от освобождаване от някои или всички свързани с ДДС задължения, посочени в дял XI, глави 2 — 6 от Директива 2006/112/ЕО.

(2)

В съответствие с член 395, параграф 2, втора алинея от Директива 2006/112/ЕО с писма от 17 и 18 юли 2012 г. Комисията информира другите държави членки за отправеното от Полша искане. С писмо от 19 юли 2012 г. Комисията съобщи на Полша, че разполага с пълната информация, необходима за разглеждане на искането.

(3)

Съгласно член 287, точка 14 от Директива 2006/112/ЕО Полша може да освободи от ДДС данъчнозадължените лица, чийто годишен оборот не е по-висок от равностойността на 10 000 EUR в национална валута по обменния курс в деня на присъединяването ѝ към Съюза.

(4)

С Решение 2009/790/ЕО на Съвета от 20 октомври 2009 г. за даване разрешение на Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (2) на Полша беше разрешено до 31 декември 2012 г. и като мярка за дерогация да освободи от ДДС данъчнозадължените лица, чийто годишен оборот не е по-висок от равностойността на 30 000 EUR в национална валута по обменния курс в деня на присъединяването ѝ към Съюза. Тъй като този по-висок праг доведе до намалени задължения, свързани с ДДС, на най-малките предприятия, но все пак позволява на последните да изберат да прилагат общия режим за ДДС в съответствие с член 290 от Директива 2006/112/ЕО, на Полша следва да бъде разрешено да прилага мярката за още един ограничен срок.

(5)

В предложението си от 29 октомври 2004 г. за директива на Съвета за изменение на Директива 77/388/ЕИО, понастоящем Директива 2006/112/ЕО, с оглед опростяване на свързаните с данъка върху добавената стойност задължения Комисията включи разпоредби, имащи за цел на държавите членки да се разреши да определят тавана за годишния оборот за режима на освобождаване от ДДС на стойност до 100 000 EUR или равностойността в национална валута, с възможност за ежегодно актуализиране на посочения размер. Искането на Полша за удължаване е в съответствие с това предложение.

(6)

Съгласно информацията, предоставена от Полша, мярката е довела до очаквано намаление на общата сума на приходи за бюджета от ДДС от около 0,14 %.

(7)

Мярката за дерогация няма да има неблагоприятно въздействие върху собствените ресурси на Съюза, формирани от ДДС.

(8)

Поради това Решение 2009/790/ЕО следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 2 от Решение 2009/790/ЕО датата „31 декември 2012 г.“ се заменя с датата „31 декември 2015 г.“

Член 2

Настоящото решение поражда действие в деня на нотифицирането му.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Полша.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2012 година.

За Съвета

Председател

V. SHIARLY


(1)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 283, 30.10.2009 г., стр. 53.


12.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/29


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 2012 година

за потвърждение на средните специфични емисии на CO2 и на целите за специфични емисии, поставени на производителите на леки пътнически автомобили за календарната 2011 година в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(2012/770/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 8, параграф 5, втора алинея и член 10, параграф 1от него,

като има предвид, че:

(1)

От Комисията се изисква, съгласно член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 443/2009, ежегодно да потвърждава средните специфични емисии на CO2 и целта за специфичните емисии, поставена на всеки производител на леки пътнически автомобили в ЕС, както и за всяка група от производители, образувана съгласно член 7, параграф 7 от цитирания регламент. Въз основа на това потвърждение Комисията следва да определя дали производителите и групите от производители са спазили изискванията на член 4 от цитирания регламент. В случаите, при които се окаже, че даден производител или група от производители не са успели да постигнат целта за специфични емисии, от Комисията се изисква, считано от 2013 г., съгласно член 9, параграф 1 от цитирания регламент да начисли такси за извънредно количество емисии посредством индивидуални решения, адресирани към съответните производители или ръководители на групи от производители.

(2)

Съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 443/2009 целите стават задължителни за съответните производители и групи от производители от 2012 г. При все това за календарните 2010 и 2011 година Комисията има задължението да изчисли индикативни цели и съгласно член 8, параграф 6 от цитирания регламент съответно да уведоми тези производители и групи от производители, чиито специфични емисии от CO2 надхвърлят техните индикативни цели. Тъй като целите за 2010 и 2011 г. служат за индикатори на производителите относно необходимите усилия за постигане на задължителната цел за 2012 г., уместно е средните специфични емисии на производителите за 2010 и 2011 г. да се определят в съответствие с член 4, втора алинея от цитирания регламент, както и да се вземат предвид само автомобилите с най-ниски емисии и съставляващи 65 % от автомобилния парк на производителя.

(3)

Данните, които следва да се използват при изчисляването на средните специфични емисии и на целите за специфичните емисии, са дефинирани в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 443/2009 и се основават на регистрациите в държавите членки на нови леки автомобили през предходната календарна година. Данните се вземат от сертификатите за съответствие, издадени от производителите, или от документи, съдържащи еквивалентна информация съгласно посоченото в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1014/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 г. относно наблюдението и докладването на данни за регистрацията на леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(4)

Повечето държави членки подадоха в Комисията данните за 2011 г. преди крайния срок — 28 февруари 2012 г., определен в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 443/2009. Поради късното предоставяне на данните от три държави членки Комисията разполагаше с пълния набор от данни едва в края на месец май.

(5)

В случите, при които тази проверка на данните от страна на Комисията показа, че някои данни липсват или са очевидно неточни, Комисията се свърза със съответните държави членки и, с тяхно одобрение, коригира или допълни въпросните данни. В някои случаи не бе постигнато споразумение и предварителните данни на съответната държава членка не бяха коригирани.

(6)

През септември 2012 г. Германия уведоми Комисията, че приблизително 200 000 регистрации за 2011 г. са били изпуснати в набора от данни, предаден на Комисията през февруари 2012 г. Предвид строгия график за потвърждаване на данните нямаше достатъчно време Комисията да позволи на производителите да проверят тези липсващи регистрации. Вследствие на това записите, които се отнасят до тези регистрации, не могат да бъдат включени в окончателния набор от данни и не могат да бъдат взети под внимание при изчисляване на средните специфични емисии на съответните производители или техните цели за специфични емисии.

(7)

На 20 юни 2012 г. Комисията публикува предварителните данни и съобщи на 84 производители предварителните изчисления на техните средни специфични емисии на CO2 през 2011 г. и техните цели за специфични емисии в съответствие с член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 443/2009. От производителите бе поискано да проверят тези данни и да съобщят на Комисията евентуални грешки до три месеца след получаването на уведомлението от Комисията, в съответствие с член 8, параграф 5, първа алинея от посочения регламент.

(8)

В рамките на тримесечния срок тридесет и осем производители подадоха уведомления за грешки. Двама информираха Комисията, че са налице грешки в набора от данни, без да подадат корекции в съответствие с член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1014/2010.

(9)

В случая на 46-те производители, несъобщили за грешки в наборите от данни или неподали уведомление по член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1014/2010, предварителните данни и предварителните изчисления на средните специфични емисии и целите за специфични емисии трябва да бъдат потвърдени без корекции.

(10)

Комисията провери корекциите, изпратени от производителите, и съответните обосновки, изразени посредством кодовете за грешка, посочени в член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1014/2010, и наборът от данни бе коригиран съответно.

(11)

В случая на записите, посочени от производителите с код за грешка В, както е посочено в член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1014/2010, е необходимо да се отчете фактът, че производителите не могат да проверяват или коригират тези записи адекватно поради липсващи или неправилни параметри за идентификация. Поради това следва да се приложи интервал на възможна грешка за емисиите на СО2 и стойностите за маса в тези записи.

(12)

Интервалът на възможната грешка следва да се изчислява като разликата между двете отстояния до целта за специфични емисии, получаващи се при изваждане на средните емисии от целите за специфични емисии, изчислени съответно с отчитане и без отчитане на тези регистрации, които не могат да бъдат верифицирани от производителите. Независимо дали тази разлика е положителна или отрицателна, интервалът на възможната грешка следва винаги да намалява отстоянието до целта за съответния производител.

(13)

Средните специфични емисии на CO2 от новите леки пътнически автомобили, регистрирани през 2011 г., целите за специфични емисии и разликите между тези две стойности следва да бъдат съответно потвърдени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Потвърждават се посочените в приложението стойности за всеки производител на леки пътнически автомобили и за всяка група производители, отнасящи се за календарната 2011 година, на следните параметри:

а)

целта за специфични емисии;

б)

средните специфични емисии на CO2, които в случаите, при които това е уместно, са коригирани със съответен интервал на възможна грешка;

в)

разликата между стойностите по буква а) и буква б);

г)

средните специфични емисии на CO2 на всички нови леки пътнически автомобили в ЕС;

д)

средната маса на всички нови леки пътнически автомобили в ЕС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 293, 11.11.2010 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Стойности на постигнатите от производителите характеристики, утвърдени в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Наименование на производителя

Групи и дерогации

Брой на регистрациите.

Средни емисии на CO2 (65 % от автомобилите), коригирани

Цел за специфични емисии

Отстояние до целта

Отстояние до целта, коригирано

Средна маса

Средни емисии на CO2 (100 % от автомобилите)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG

 

572

177,439

147,733

29,706

29,706

1 760,03

203,024

Aston Martin Lagonda Ltd

D

1 306

293,478

320,000

–26,522

–26,522

1 778,25

320,737

Audi AG

P8

617 058

126,995

139,414

–12,419

–13,108

1 578,00

144,669

Audi Hungaria Motor KFT

P8

14 853

136,758

133,273

3,485

3,344

1 443,62

148,573

Automobiles Citroën

 

741 890

112,738

127,624

–14,886

–14,886

1 320,01

125,666

Automobiles Dangel

 

45

145,103

137,974

7,129

7,129

1 546,49

148,267

Automobiles Peugeot

 

871 307

115,971

129,369

–13,398

–13,398

1 358,19

128,318

Avtovaz JSC

 

2 877

206,591

125,487

81,104

81,104

1 273,25

214,379

Bayerische Motoren Werke AG

 

723 001

129,243

139,011

–9,768

–9,768

1 569,17

144,289

Bentley Motors Ltd

P8

1 281

385,470

181,852

203,618

203,618

2 506,62

389,560

BMW M GmbH

 

32 688

128,168

141,763

–13,595

–13,595

1 629,39

153,267

Caterham Cars Limited

D

146

164,936

210,000

–45,064

–45,064

707,19

182,973

Chongqing Lifan Passenger Vehicle CO Ltd

 

41

174

123,282

50,718

50,718

1 225,00

174,000

Chevrolet Italia

 

11 747

110,522

117,194

–6,672

–6,672

1 091,78

113,295

Chrysler Group LLC

 

40 418

172,738

158,926

13,812

13,812

2 004,95

192,096

CNG Technik

P1

126

114,000

118,073

–4,073

–4,073

1 111,01

114,000

Automobile Dacia SA

 

235 036

132,368

126,693

5,675

5,674

1 299,64

142,774

Daihatsu Motor Co. Ltd

P7

9 603

128,506

118,136

10,370

10,370

1 112,40

145,796

Daimler AG Stuttgart

P2

626 079

132,125

139,031

–6,906

–6,985

1 569,61

152,765

Dr Motor Company SRL

 

2 783

121,075

118,756

2,319

2,319

1 125,95

134,736

Ferrari

D

2 318

299,849

303,000

–3,151

–3,151

1 721,13

321,016

Ford Motor Company

P1

651

117,104

120,917

–3,813

–3,858

1 173,24

123,097

Fiat Group Automobiles SpA

 

836 642

109,885

119,406

–9,521

–9,593

1 140,19

118,279

Ford-Werke GmbH

P1

1 004 863

119,012

127,825

–8,813

–8,895

1 324,41

131,951

Fuji Heavy Industries Ltd

ND

26 702

158,145

164,616

–6,471

–6,471

1 582,48

170,332

General Motors Company

 

958

224,111

153,828

70,283

70,283

1 893,39

293,342

GM Korea Company

 

156 775

125,945

127,643

–1,698

–1,698

1 320,43

142,195

GM Italia SRL

 

1 497

113,238

121,524

–8,286

–8,286

1 186,53

117,716

Great Wall Motor Company Limited

D

1 734

219,029

195,000

24,029

24,029

1 894,19

220,578

Honda Automobile China CO

P3

20 699

123,950

119,659

4,291

4,279

1 145,71

125,329

Honda Automobile Thailand CO

P3

203

146,221

120,814

25,407

25,407

1 171,00

150,567

Honda Motor CO

P3

80 194

123,371

130,019

–6,648

–6,970

1 372,42

142,092

Honda of the UK Manufacturing

P3

37 627

146,211

133,571

12,640

12,409

1 450,15

161,127

Honda Turkiye AS

P3

1 051

151,798

125,595

26,203

26,203

1 275,60

155,955

Hyundai Motor Company

 

363 165

118,966

126,578

–7,612

–7,612

1 297,12

132,139

Iveco SpA

 

51

213,636

179,988

33,648

33,648

2 465,84

220,510

Jaguar Cars Ltd

ND

P6

21 980

169,666

178,025

–8,359

–8,359

1 899,75

189,103

KIA Motors Corporation

 

279 401

122,048

129,147

–7,099

–7,099

1 353,33

136,944

KTM-Sportmotorcycle AG

D

31

181,7

200,000

–18,300

–18,300

875,00

184,161

Automobili Lamborghini SpA

P8

270

322,109

141,622

180,487

179,992

1 626,30

341,804

Land Rover

ND

P6

68 080

188,659

178,025

10,634

10,634

2 291,53

210,911

Lotus Cars Limited

D

522

179,209

280,000

– 100,791

– 100,791

1 280,82

198,571

Magyar Suzuki Corporation Ltd

P5

96 175

118,469

120,435

–1,966

–1,966

1 162,71

127,816

Mahindra & Mahindra Ltd

D

12

236

205,000

31,000

31,000

2 012,50

238,000

Maruti Suzuki India Ltd

P5

22 813

102,997

109,967

–6,970

–6,970

933,65

104,430

Maserati SpA

 

1 330

351,103

158,453

192,650

192,650

1 994,61

360,656

Mazda Motor Corporation

 

125 367

131,622

130,645

0,977

0,724

1 386,11

146,625

McLaren Automotive Ltd

D

76

279,000

285,000

–6,000

–6,000

1 514,20

282,342

Mercedes-AMG GmbH, Affalterbach

P2

1 507

307,578

145,071

162,507

162,494

1 701,79

307,768

MG Motor UK Limited

D

426

183,156

184,000

–0,844

–0,844

1 513,43

183,667

MIA Electric SAS

 

249

0

108,388

– 108,388

– 108,388

899,09

0,000

Micro-Vett SpA

 

4

0

129,772

– 129,772

– 129,772

1 367,00

0,000

Mitsubishi Motors Corporation (MMC)

P4

78 039

128,395

139,904

–11,509

–12,224

1 588,71

153,864

Mitsubishi Motor Europe BV (MME)

P4

19 270

117,472

115,081

2,391

2,387

1 045,55

120,139

Morgan Motor Co. Ltd

D

452

155,382

180,000

–24,618

–24,618

1 113,11

176,626

Nissan International SA

 

443 400

127,348

130,153

–2,805

–2,805

1 375,34

142,469

O.M.C.I. SRL

 

51

156,061

119,537

36,524

36,524

1 143,04

169,431

Adam Opel AG

 

952 117

122,860

132,649

–9,789

–9,790

1 429,97

134,205

OSV - Opel Special Vehicles GmbH

 

2

133

136,581

–3,581

–3,581

1 516,00

135,500

Perodua Manufacturing Sdn Bhd

 

526

136,941

114,004

22,937

22,937

1 021,98

141,848

PGO Automobiles

 

66

184,738

113,598

71,140

71,140

1 013,09

188,015

Dr.Ing.h.c.F. Porsche AG

P8

37 201

202,993

152,904

50,089

50,089

1 873,19

221,560

Potenza Sports Cars

 

22

178

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd

D

442

144,78

185,000

–40,220

–40,220

1 394,86

154,495

Quattro GmbH

P8

3 307

232,028

149,311

82,717

81,792

1 794,57

258,705

Renault

 

1 004 850

114,816

126,391

–11,575

–11,580

1 293,02

128,566

Rolls-Royce Motors Cars Ltd

 

409

316,238

182,073

134,165

134,165

2 511,46

334,760

Saab Automobile AB

 

12 570

134,632

144,930

–10,298

–10,298

1 698,70

155,341

Santana Motor SA

 

22

217,929

149,065

68,864

68,864

1 789,18

245,591

Seat

P8

293 241

114,132

126,196

–12,064

–12,110

1 288,76

124,878

Secma

 

43

131,000

97,370

33,630

33,630

658,00

137,140

Shanghai Maple Automobile Co Ltd

 

15

212

154,130

57,870

57,870

1 900,00

216,200

Shijiazhuang Shuanghuan Automobile Company

 

51

269,242

153,977

115,265

115,265

1 896,67

269,510

Skoda Auto AS

P8

448 804

122,323

127,444

–5,121

–5,453

1 316,07

134,649

Sovab

 

9

211,8

163,955

47,845

47,845

2 115,00

215,000

Ssangyong Motor Company

D

6 258

165,95

180,000

–14,050

–14,050

1 820,03

184,144

Suzuki Motor Corporation

P5

58 442

129,792

124,059

5,733

5,733

1 241,99

148,166

Tata Motors Limited

ND

P6

2 075

132,499

178,025

–45,526

–45,526

1 323,63

145,692

Tesla Motors Ltd

 

76

0

128,354

– 128,354

– 128,354

1 335,99

0,000

Think

 

224

0

119,830

– 119,830

– 119,830

1 149,47

0,000

Toyota Motor Europe NV SA

P7

522 865

109,293

128,141

–18,848

–18,905

1 331,32

126,194

Volkswagen AG

P8

1 574 053

121,739

131,971

–10,232

–10,399

1 415,14

134,918

Volvo Car Corporation

 

225 326

132,245

145,021

–12,776

–12,776

1 700,69

151,452

Wiesmann GmbH

D

5

270,333

274,000

–3,667

–3,667

1 434,60

277,000


Таблица 2

Стойности на постигнатите от групите от производители характеристики, утвърдени в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Наименование на групата

Група

Брой на регистрациите

Средни емисии на CO2 (65 % от автомобилите), коригирани

Цел за специфични емисии

Отстояние до целта

Отстояние до целта, коригирано

Средна маса

Средни емисии на CO2 (100 % от автомобилите)

Ford Werke GMBH

P1

1 005 640

119,007

127,82

–8,813

–8,893

1 324,29

131,943

Daimler AG

P2

627 586

132,189

139,045

–6,856

–6,933

1 569,93

153,137

Honda Motor Europe Ltd

P3

139 774

127,001

129,394

–2,393

–2,703

1 358,75

144,850

Mitsubishi Motors

P4

97 309

123,768

134,988

–11,220

–11,651

1 481,15

147,185

Suzuki

P5

177 430

116,184

120,283

–4,099

–4,099

1 159,37

131,512

Tata Motors Ltd, Jaguar Cars Ltd, Land Rover

P6

92 135

177,629

178,025

–0,396

–0,396

2 176,27

204,240

Toyota-Daihatsu Group

P7

532 468

109,496

127,96

–18,464

–18,506

1 327,37

126,547

VW Group PC

P8

2 990 068

121,99

132,57

–10,580

–10,707

1 428,23

137,316

Обяснителни бележки към таблици 1 и 2:

Колона A:

В таблица 1: „Наименование на производителя“ означава наименованието на производителя, съобщено на Комисията от съответния производител, или, когато то не е съобщено, наименованието, регистрирано от регистрационния орган на държавата членка.

В таблица 2: „Наименование на групата“ означава наименованието на групата от производители, обявено от ръководителя на групата.

Колона B:

Означението „D“ съответства на дерогация, предоставена на малък производител съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 443/2009, считано от 2012 г.

Означението „ND“ съответства на дерогация, предоставена на производител в определена продуктова ниша съгласно член 11, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 443/2009, считано от 2012 г.

Означението „Р“ посочва, че производителят е член на група (посочена в таблица 2), образувана в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 443/2009.

Колона C:

„Брой регистрации“ означава общия брой на новите леки автомобили, регистрирани от държавите членки в рамките на една календарна година, с изключение на регистрациите, които се отнасят до записи, в които липсват стойностите за маса и CO2, и на записите, които производителят не признава (посочени в уведомлението за грешки с код „C“, както е посочено в член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1014/2010). Броят на регистрациите, докладвани от държавите членки, не може да се променя по никой друг начин.

Колона D:

„Средни емисии на CO2 (65 % от автомобилите), коригирани“ означава средните специфични емисии на CO2, изчислени въз основа на автомобилите с най-ниски емисии и съставляващи 65 % от автомобилния парк на производителя, в съответствие с член 4, втора алинея, първо тире от Регламент (ЕО) № 443/2009 и раздел 4 от Съобщение на Комисията COM(2010) 657 окончателен. Когато е уместно, средните специфични емисии са коригирани, за да се вземат предвид корекциите, съобщени на Комисията от съответния производител. Използваните при изчислението записи включват тези с валидна стойност за маса и емисии на CO2.

Колона E:

„Цел за специфични емисии“ означава целта за емисиите на база средната маса на всички превозни средства, свързани с даден производител, след прилагане на формулата, посочена в приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009.

Колона F:

„Отстояние до целта“ означава разликата между средната стойност за специфични емисии в колона D и стойността на целта за специфични емисии в колона E. Когато стойността в колона F е предшествана от „-“, това означава, че средната стойност на емисиите е по-ниска от целта.

Колона G:

„Отстояние до целта, коригирано“ означава, че когато стойностите в тази колона са различни от тези в колона F, стойностите в таблицата са коригирани чрез отчитане на интервала на възможна грешка. Интервал на възможна грешка се прилага за записите, включени в изчисляването на средните специфични емисии и целта, но производителят не може да провери дали тези стойности са правилни поради липсата на подходящи параметри за идентификация. Интервал на възможна грешка се прилага само ако производителят е съобщил на Комисията записите с код за грешка B, както е посочено в член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1014/2010. Интервалът на възможна грешка се изчислява по следната формула:

 

Грешка = абсолютната стойност на [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

 

AC1 = средните специфични емисии на CO2, включително с отчитане на неидентифицируемите автомобили (тази стойност е дадена в колона D);

 

TG1 = целта за специфичните емисии, включително с отчитане на неидентифицируемите автомобили (тази стойност е дадена в колона Е);

 

AC2 = средните специфични емисии на СО2, без да са включени неидентифицируемите автомобили;

 

TG2 = целта за специфичните емисии, без да са включени неидентифицируемите автомобили.

Колона I:

„Средни емисии на CO2 (100 % от автомобилите)“ означава средната стойност на специфичните емисии на CO2, изчислени въз основа на 100 % от превозните средства на даден производител. Когато е уместно, средните специфични емисии са коригирани, за да се вземат предвид корекциите, съобщени на Комисията от съответния производител. Използваните при изчислението записи включват тези с валидна стойност за маса и емисии на CO2.


ПРЕПОРЪКИ

12.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/37


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 6 декември 2012 година

относно мерките за насърчаване на трети държави да прилагат минимални стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане

(2012/771/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съществуването на обусловени от фискалния суверенитет различия в данъчното законодателство е като цяло прието в международен план. В този контекст някои, обикновено по-малки, трети държави с по-ограничени финансови нужди предпочетоха да облагат доходите както на физическите, така и на юридическите лица с ниски или дори нулеви данъчни ставки. Сами по себе си подобни данъчни политики не винаги са нежелани, стига въвелата ги държава да участва в международно сътрудничество, позволяващо на останалите държави да прилагат данъчната си политика.

(2)

Въпреки това политиките, които съдържат ниски или дори нулеви данъчни ставки върху дохода, често се характеризират с липса на прозрачност или обмен на информация с други държави. Въпросните държави привличат инвестиции, предлагайки убежище за някои видове непостоянни доходи или капитали на чуждестранни лица, като им предоставят възможност за укриване на съществуването на тези доходи или капитали от данъчната администрация на тяхната държава на пребиваване.

(3)

За решаването на тези проблеми бяха предприети многобройни инициативи в рамките на редица международни форуми, като например Организацията за икономическо сътрудничество и развитие или Г-20. В допълнение Световният форум относно прозрачността и обмена на информация за данъчни цели (наричан по-долу „Световният форум“) разработи стандарти за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели. През 2009 г. Световният форум реши да преразгледа начина на прилагане на тези стандарти. Той участва в цялостен процес по партньорска проверка, като много юрисдикции с традиционно ниски данъчни нива се съгласиха да сключат двустранни споразумения за обмен на информация по данъчни въпроси.

(4)

В рамките на Съюза въпросите във връзка с прозрачността и обмена на информация са разгледани в Директива 2011/16/ЕС от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (1). Освен това в Съюза съществува консенсус, изразен в посочения в приложение 1 към Заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от заседанието на 1 декември 1997 г. относно данъчната политика (2) Кодекс на поведение в областта на данъчното облагане на предприятията, относно неприемливостта на вредните данъчни мерки, което затруднява държавите членки при запазването или въвеждането на такива мерки. Освен това редица мерки, които потенциално попадат в обхвата на Кодекса на поведение, са обект на задълбочена проверка съгласно правилата за държавна помощ, определени в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(5)

В отношенията си с трети държави Съюзът се стреми да ги убеди да подкрепят принципите на Съюза относно прозрачността и обмена на информация (подобно на общоприетите международни стандарти за прозрачност и обмен на информация) и премахването на вредни данъчни мерки, както е описано в Съобщението на Комисията за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане (3) и Съобщението на Комисията — Данъчното облагане и развитие. Сътрудничество с развиващите се държави за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане (4).

(6)

Държавите членки, чиито данъчни приходи бяха неблагоприятно засегнати от липсата на прозрачност или от вредни данъчни мерки от страна на трети държави, предприеха стъпки за разрешаване на тези проблеми. Данъкоплатците обаче реагират на подобни действия, като насочват дейността или сделките си през други по-незащитени юрисдикции. Европейският съюз е изложен особено силно на подобен риск предвид свободата на икономическите оператори да извършват стопанска дейност навсякъде в Съюза. Следователно нивото на защита, което съществува в рамките на Съюза срещу такова намаляване на данъчната основа, следва да бъде съобразено с най-ниското ниво на защита, предлагано от която и да било държава членка.

(7)

Нарушенията, която тази ситуация създава в Съюза, може да доведат до изкуствено прехвърляне на капитали и движение на данъкоплатци в рамките на вътрешния пазар и по този начин да навреди на правилното му функциониране, както и да подкопае данъчните основи на държавите членки. Тези нарушения следва да бъдат отстранени чрез общите усилия на всички държави членки.

(8)

Следователно е необходимо ясно да се определят минимални стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане както по отношение на прозрачността и обмена на информация, така и относно вредните данъчни мерки и съвкупността от мерки, които да бъдат предприемани спрямо трети държави, за да бъдат насърчавани да спазват тези стандарти.

(9)

В договорените от Световния форум през 2009 г. общи условия бяха установени международно признати стандарти по отношение на прозрачността и обмена на информация. Ето защо тези условия следва да формират основата на настоящата препоръка. Що се отнася до вредните данъчни мерки, Кодексът на поведение в областта на данъчното облагане на предприятията се е доказал като подходяща отправна точка в рамките на Съюза. Държавите членки поеха ангажимент да насърчават прилагането на принципите на този кодекс в трети държави. Следователно за целите на настоящата препоръка е целесъобразно да се посочват критериите от въпросния кодекс. В тази връзка е целесъобразно също така да бъде отчетена извършената от създадената в рамките на Съвета група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) работа по оценка на данъчните мерки, които могат да попаднат в обхвата на Кодекса на поведение в областта на данъчното облагане на предприятията (5). Оценените от тази група случаи може да бъдат полезни, когато трябва да се прецени дали дадена мярка трябва да се счита за вредна.

(10)

С настоящата препоръка следва да се определи наборът от мерки, приложими по отношение на трети държави, които не спазват минималните стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане. Чрез съвместното прилагане на тези мерки държавите членки биха увеличили значително цялостната ефективност на индивидуално предприеманите от тях мерки. По този начин заедно с пропуснатите данъчни постъпления могат да бъдат намалени и административните разходи на данъчните администрации и произтичащите от спазването на данъчните разпоредби трудности за данъкоплатците.

(11)

С оглед насърчаване прилагането на минимални стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане е необходимо също така да се посочат позитивни мерки за насърчаване на трети държави, които съблюдават тези стандарти или са поели ангажимент за изпълнението им, но се нуждаят от помощ за постигането на тази цел.

(12)

Мерките, посочени в настоящата препоръка и прилагани от държавите членки, трябва да бъдат съвместими с правото на Съюза, по-специално със залегналите в ДФЕС основни свободи,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.   Предмет

Настоящата препоръка предоставя критериите за определяне на тези трети държави, които не отговарят на минималните стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане. В нея също така са изброени редица действия, които държавите членки могат да предприемат по отношение на трети държави, които не отговарят на тези стандарти, и в подкрепа на съблюдаващите ги трети държави.

Настоящата препоръка засяга подоходното облагане.

2.   Определения

За целите на настоящата препоръка се прилагат следните определения:

а)

„подоходен данък“ е всеки налаган от името на дадена държава, нейните политически подразделения или нейните органи на местна власт данък върху доходите, начисляван както на физически, така и на юридически лица независимо от начина, по който данъкът се начислява;

б)

„трета държава“ е държава, която не е държава — членка на ЕС;

в)

„национален черен списък“ е приет от държава членка списък, посочващ други юрисдикции, по отношение на които държавата членка прилага предварително определени данъчни мерки или данъчни политики.

3.   Минимални стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане

Трета държава съблюдава минималните стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане, само когато:

а)

е приела законови, подзаконови и административни мерки с оглед съблюдаване на стандартите за прозрачност и обмен на информация, посочени в приложението, и ефективно прилага тези мерки;

б)

не използва вредни данъчни мерки в областта на данъчното облагане на предприятия.

Данъчните мерки, които предвиждат значително по-ниско ефективно ниво на данъчно облагане, включително нулево данъчно облагане, от онези нива, които по принцип се прилагат във въпросната трета държава, трябва да се разглеждат като потенциално вредни. Такова ниво на облагане може да бъде постигнато посредством номиналната данъчна ставка, данъчната основа или друг релевантен фактор.

Когато се преценява дали тези мерки са вредни, следва да се вземе предвид inter alia:

а)

дали привилегиите се предоставят само на чуждестранни лица или само по отношение на транзакции, които се сключват с чуждестранни лица; или

б)

дали привилегиите са обособени от вътрешния пазар, така че да не засягат националната данъчна основа, или

в)

дали привилегиите се предоставят дори при липса на реална икономическа дейност и съществено икономическо присъствие в третата държава, предлагаща тези данъчни привилегии, или

г)

дали правилата за определяне на печалбата от дейностите в рамките на многонационална група от дружества се отклоняват от международно признатите принципи, по-конкретно договорените в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие правила, или

д)

дали данъчните мерки се характеризират с липсата на прозрачност, включително когато правните разпоредби са облекчени на административно ниво по непрозрачен начин.

При прилагането на тези критерии държавите членки следва да вземат предвид заключенията на група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) по отношение на оценените като вредни данъчни мерки.

4.   Мерки по отношение на трети държави, които не отговарят на заложените в точка 3 минимални стандарти

4.1.

Държавите членки следва да публикуват черни списъци с трети държави, които не отговарят на минималните стандарти, заложени в точка 3, с оглед прилагането на точка 4.3. Тези черни списъци следва да се позовават на настоящата препоръка.

4.2.

В приетите от държавите членки национални черни списъци попадат тези трети държави, които не отговарят на заложените в точка 3 минимални стандарти.

4.3.

Всяка държава членка, която е сключила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с трета държава, която не отговаря на заложените в точка 3 минимални стандарти, се стреми по целесъобразност да предоговори, да преустанови изпълнението или да прекрати спогодбата с оглед подобряване на спазването на тези стандарти от третата държава.

5.   Мерки в полза на трети държави, които отговарят на заложените в точка 3 минимални стандарти

5.1.

Държавите членки следва да извадят от посочения в точка 4.1 черен списък третите държави, които отговарят на заложените в точка 3 минимални стандарти.

5.2.

Държавите членки следва да обмислят изваждането на третите държави, които отговарят на заложените в точка 3 минимални стандарти, от всякакви съществуващи национални черни списъци, посочени в точка 4.2.

5.3.

Държавите членки следва да обмислят започването на двустранни преговори за сключване на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане с третите държави, които отговарят на заложените в точка 3 минимални стандарти.

6.   Мерки в полза на трети държави, които са поели ангажимент да изпълнят заложените в точка 3 минимални стандарти.

6.1.

Държавите членки следва да обмислят предлагането на по-тясно сътрудничество и подкрепа на трети държави, особено развиващите се сред тях, които са поели ангажимент да изпълнят заложените в точка 3 минимални стандарти, с оглед тези трети държави да бъдат подпомогнати във воденето на ефективна борба срещу укриването на данъци и агресивното данъчно планиране. За тази цел те могат да командироват за ограничен период от време данъчни експерти в тези държави.

Когато преценяват доколко третите държави са ангажирани с изпълнението на тези минимални стандарти, държавите членки следва да вземат предвид всички конкретни сведения в тази връзка, по-специално вече предприетите от съответната трета държава мерки за постигане на съответствие.

6.2.

Когато трета държава се ползва от помощта по точка 6.1 и постига очаквания напредък към спазване на посочените минимални стандарти, държавите членки следва да се въздържат от прилагане на мерките, посочени в точка 4, с изключение на предоговарянето на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.

7.   Последващи действия

Държавите членки следва да информират Комисията за мерките, предприети в съответствие с настоящата препоръка, както и за всички промени, направени по отношение на тези мерки.

Комисията ще публикува доклад за прилагането на настоящата препоръка в рамките на три години от нейното приемане.

8.   Адресати

Адресати на настоящата препоръка са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 6 декември 2012 година.

За Комисията

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 2, 6.1.1998 г., стр. 1.

(3)  COM(2009) 201 окончателен от 28 април 2009 г.

(4)  COM(2010) 163 окончателен от 21 април 2010 г.

(5)  ОВ C 99, 1.4.1998 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СТАНДАРТИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

A.   НАЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯ

A.1.

Съответната трета държава гарантира, че нейните компетентни органи разполагат с информация за собствеността и самоличността във връзка с всички съответни лица и договорености.

A.2.

Съответната трета държава гарантира, че във връзка с всички съответни лица и договорености се съхраняват надеждни счетоводни данни.

A.3.

По отношение на всички притежатели на сметки е на разположение банкова информация.

Б.   ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Б.1.

Компетентните органи на съответната трета държава имат правомощия да получават и предоставят информация, която е изисквана по силата на споразумение за обмен на информация, от всяко лице в рамките на тяхната териториална юрисдикция, което притежава или се разпорежда с такава информация.

Б.2.

Правата и мерките за защита, които се прилагат спрямо лицата в съответната трета държава, от която се изисква информация, позволяват ефективен обмен на информация.

В.   ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

В.1.

Механизмите за обмен на информация с държавите членки позволяват обменът да се осъществява по ефективен начин.

В.2.

Мрежата от механизми за обмен на информация на съответната трета държава обхваща всички държави членки.

В.3.

Механизмите за обмен на информация на съответната трета държава съдържат подходящи мерки, осигуряващи поверителността на получената от държавите членки информация.

В.4.

Механизмите за обмен на информация на съответната трета държава зачитат правата и мерките за защита на данъкоплатци и трети страни.

В.5.

Съответната трета държава предоставя своевременно информацията по силата на съвкупността от споразумения с държавите членки.


12.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/41


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 6 декември 2012 година

относно агресивното данъчно планиране

(2012/772/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

Традиционно в световен план държавите се отнасят към данъчното планиране като към легитимна практика. С течение на времето обаче структурите за данъчно планиране стават все по-сложни. Те се развиват в различни юрисдикции и фактически пренасочват облагаемата печалба към държави с благоприятни данъчни режими. Ключова характеристика на тези практики е намаляването на данъчните задължения чрез напълно законни средства, които обаче са в противоречие с целите на законодателството.

(2)

Агресивното данъчно планиране представлява използване на техническите аспекти на данъчната система или на несъответствията между две или повече данъчни системи с цел намаляване на данъчните задължения. Агресивното данъчно планиране може да приеме различни форми. Последиците от него включват двойно приспадане на данъците (напр. една и съща загуба се приспада, както в държавата на източника, така и в държавата на пребиваване) и двойно данъчно необлагане (напр. доход, който не се облага с данъци в държавата източник, е освободен в държавата на пребиваване).

(3)

Държавите членки срещат трудности със защитата на устоите на националните си данъчни системи от агресивно данъчно планиране въпреки положените вече усилия. Националните разпоредби в тази област често не са напълно ефективни основно поради трансграничното измерение на многото структури за данъчно планиране и повишената мобилност на хора и капитали.

(4)

С оглед на прехода към по-добро функциониране на вътрешния пазар е необходимо всички държави членки да бъдат насърчени да приемат един и същ общ подход към агресивното данъчно планиране, което ще спомогне за ограничаване на съществуващите деформации.

(5)

За тази цел е необходимо да бъдат взети мерки за случаите, в които данъчно задължените лица реализират фискални ползи чрез използване на технически похвати при управлението на своите данъчни въпроси по начин, по който доходите не се облагат от нито една юрисдикция (двойно данъчно необлагане). Устойчивото разпространение на тези случаи може да доведе до изкуствени капиталови потоци и движение на данъчно задължени лица в рамките на вътрешния пазар, като това може да нанесе вреди на правилното му функциониране и да накърни данъчните устои на държавите членки.

(6)

През 2012 г. Комисията направи публична консултация относно двойното данъчно необлагане на вътрешния пазар. Тъй като не е възможно с едно-единствено решение да бъдат третирани всички проблеми, обхванати от тази консултация, уместно е като първа стъпка да бъде разрешен проблемът, свързан с някои често използвани структури за данъчно планиране, които се възползват от несъответствията между две или повече данъчни системи и често водят до двойно данъчно необлагане.

(7)

Държавитe често се ангажират в своите спогодби за избягване на двойното данъчно облагане да не облагат с данък някои елементи от доходи. При регламентирането на подобно третиране те невинаги вземат предвид дали съответните елементи от доходи подлежат на данъчно облагане в другата страна по тази спогодба, а следователно и дали съществува риск от двойно данъчно необлагане. Подобен риск може да възникне и ако държави членки едностранно освободят някои елементи от доходи от чужбина, независимо от това дали те подлежат на данъчно облагане в държавата източник. Важно е в настоящата препоръка да бъдат разгледани и двете ситуации.

(8)

Тъй като структурите за данъчно планиране са все по-сложни, а националните законодатели често не разполагат с достатъчно време за реакция, специфичните мерки за борба със злоупотребите често се оказват неподходящи за успешно преодоляване на изоставането спрямо новите структури за агресивно данъчно планиране. Тези структури могат да бъдат вредни за националните данъчни приходи и за функционирането на вътрешния пазар. Поради това е целесъобразно да се препоръча приемането от държавите членки на общо правило за борба със злоупотребите, с което също следва да бъде избегната сложността на множеството различни правила. В този контекст е необходимо да се вземат под внимание ограниченията, наложени от правото на Съюза по отношение на правилата за борба със злоупотребите.

(9)

С цел да бъде запазено автономното действие на съществуващите актове на Съюза в съответната област, настоящата препоръка не се отнася за приложното поле на Директива 2009/133/ЕО на Съвета (1), Директива 2011/96/ЕС на Съвета (2) и Директива 2003/49/ЕО на Съвета (3). Понастоящем Комисията обмисля възможността за преразглеждане на тези директиви с оглед прилагането на принципите, залегнали в настоящата препоръка,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.   Предмет и приложно поле

Настоящата препоръка е насочена към агресивното данъчно планиране в областта на прякото данъчно облагане.

Тя не обхваща приложното поле на актове на Съюза, чието действие може да бъде засегнато от нейните условия.

2.   Определения

За целите на настоящата препоръка се прилагат следните определения:

а)

„данък“ означава подоходен данък, корпоративен данък и, когато е приложимо, данък върху капиталовия доход, както и данък, удържан при източника, от естество, което е еквивалентно на някой от посочените данъци;

б)

„доход“ означава всички елементи, които са определени като такива съгласно националното законодателство на държавата членка, която прилага термина, и, когато е приложимо — елементите, определени като капиталов доход.

3.   Ограничение на прилагането на правила, предназначени за избягване на двойното данъчно облагане.

3.1.

В случаите когато държавите членки са сключили помежду си или с трети държави спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, съгласно които са се ангажирали да не облагат с данък даден елемент от дохода, държавите членки следва да гарантират, че това задължение се прилага само когато елементът подлежи на облагане в другата страна по съответното споразумение.

3.2.

Във връзка с прилагането на точка 3.1 държавите членки се насърчават да включат подходяща клауза в спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Текстът на подобна клауза би могъл да включва следното:

„В случаите когато настоящата спогодба предвижда, че елемент от дохода се облага с данък само в една от държавите по спогодбата или че може да бъде обложен с данък в една от държавите по спогодбата, другата държава по спогодбата няма право да облага такъв елемент само ако този елемент подлежи на облагане в първата държава по спогодбата“.

При многостранни спогодби позоваването на „друга държава по спогодбата“ следва да бъде заменено с позоваване на „другите държави по спогодбата“.

3.3.

Когато с оглед избягване на двойното данъчно облагане посредством едностранни национални правила държавите членки предвиждат освобождаване от данък по отношение на даден елемент от дохода с източник друга юрисдикция, в която този елемент не подлежи на облагане, държавите членки се насърчават да подсигурят, че този елемент е облагаем.

3.4.

За целите на точки 3.1, 3.2 и 3.3 даден елемент на дохода следва да се счита за облагаем, когато се третира като облагаем от съответната юрисдикция и не е освободен от данък, нито се ползва от пълен данъчен кредит или нулева ставка на данъчно облагане.

4.   Общо правило за борба със злоупотребите

4.1.

С цел противодействие на практиките за агресивно данъчно планиране, които попадат извън приложното поле на специалните правила за борба срещу данъчните измами, държавите членки следва да приемат общо правило за борба със злоупотребите, адаптирано към националните и трансграничните ситуации и ограничено до Съюза и до ситуации, в които участват трети държави.

4.2.

С оглед прилагането на точка 4.1 държавите членки се насърчават да въведат следната клауза в националното си законодателство:

„Изкуствен механизъм или изкуствена поредица от механизми, които са били въведени с основна цел избягване на данъчно облагане и които водят до данъчно облагодетелстване, не се вземат под внимание.“ Националните власти третират тези механизми за данъчни цели съобразно тяхното икономическо естество.“

4.3.

За целите на точка 4.2 „механизъм“ означава всяка сделка, схема, действие, операция, споразумение, помощ, уговорка, ангажимент, задължение или събитие. Механизмите може да включват повече от един етап или една част.

4.4.

За целите на точка 4.2 механизмът или поредицата от механизми се смятат за изкуствени, когато липсва търговска същина. При определяне дали даден механизъм или поредица от механизми са изкуствени, националните органи се приканват да преценят дали те включват една или повече от следните ситуации:

а)

юридическата характеристика на отделните стъпки, от които се състои съответния механизъм, е несъвместима с правната същност на механизма като цяло;

б)

механизмът или поредицата от механизми се изпълняват по начин, който обикновено не съответства на това, което разбираме под разумно бизнес поведение;

в)

механизмът или поредицата от механизми включва елементи, които водят до взаимно неутрализиране или анулиране;

г)

сключените сделки са циклични по своята същност;

д)

механизмът или поредицата от механизми водят до значителни данъчни ползи, но това не се отразява в бизнес рисковете, поемани от данъчно задълженото лице или в неговите парични потоци;

е)

очакваната печалба преди данъчно облагане е незначителна в сравнение с размера на очакваните данъчни ползи.

4.5.

За целите на точка 4.2, целта на механизма или поредицата от механизми се състои в избягване на данъчно облагане, когато, независимо от субективните намерения на данъчно задължените лица, те не съответстват на предмета, духа и целите на данъчните разпоредби, които в противен случай биха били приложими.

4.6.

За целите на точка 4.2, дадена цел се счита за основна, когато всички останали цели, които са или биха могли да бъдат приписани на механизма или поредицата от механизми, изглеждат в най-добрия случай пренебрежими, като се имат предвид всички обстоятелства по случая.

4.7.

При определяне дали даден механизъм или поредица от механизми са довели до данъчно облагодетелстване, както е посочено в точка 4.2, националните органи се приканват да сравняват размера на дължимия данък от данъчно задълженото лице, като имат предвид този/тези механизъм (механизми), със сумата, която същото данъчно задължено лице би дължало при същите обстоятелства в отсъствието на механизъм (механизми). В този контекст е полезно да се обърне внимание дали е налице един или няколко от следните случаи:

а)

сума, която не е включена в данъчната основа;

б)

данъчно задълженото лице се възползва от приспадане;

в)

понесена е загуба за данъчни цели;

г)

не е дължим данък, удържан при източника;

д)

неутрализира се данък в чужбина.

5.   Последващи действия

Държавите членки следва да информират Комисията за мерките, предприети в съответствие с настоящата препоръка, както и за всички промени в тези мерки.

Комисията ще публикува доклад за прилагането на тази препоръка в рамките на три години след нейното приемане.

6.   Адресати

Адресати на настоящата препоръка са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 6 декември 2012 година.

За Комисията

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 310, 25.11.2009 г., стр. 34.

(2)  ОВ L 345, 29.12.2011 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 157, 26.6.2003 г., стр. 49.


Поправки

12.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/44


Поправка на Регламент (ЕС) № 488/2012 на Комисията от 8 юни 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 658/2007 на Комисията относно размера на финансовите санкции при нарушения на някои задължения във връзка с разрешения за пускане на пазара, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета

( Официален вестник на Европейския съюз L 150 от 9 юни 2012 г. )

На страница 69 в член 1 точка 7

вместо:

„задължението за предоставяне по искане на Агенцията на всички данни в доказателство на това, че съотношението между риска и ползата остава благоприятно, както е предвидено в член 16, параграф 4 и в член 41, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 726/2004;“

да се чете:

„задължението за предоставяне по искане на Агенцията на всички данни в доказателство на това, че съотношението между риска и ползата остава благоприятно, както е предвидено в член 16, параграф 3а и в член 41, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 726/2004;“.

На страница 69 в член 1 точка 12

вместо:

„задължението за представяне по искане на Агенцията на копие от основната документация на системата за фармакологична бдителност, както е предвидено в член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 726/2004;“

да се чете:

„задължението за представяне по искане на Агенцията на копие от основната документация на системата за фармакологична бдителност, както е предвидено в член 16, параграф 3а от Регламент (ЕО) № 726/2004;“.