ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.332.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 332

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
4 декември 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1139/2012 на Съвета от 3 декември 2012 година за прилагане на член 11, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1140/2012 на Комисията от 28 ноември 2012 година за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Coppia Ferrarese (ЗГУ)]

8

 

*

Регламент (ЕС) № 1141/2012 на Комисията от 30 ноември 2012 година за забрана на риболова на сайда в норвежки води южно от 62° с.ш. от страна на плавателни съдове под флага на Швеция

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1142/2012 на Комисията от 3 декември 2012 година за изменение за 182-ри път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

12

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1143/2012 на Комисията от 3 декември 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

16

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2012/45/ЕС на Комисията от 3 декември 2012 година за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари ( 1 )

18

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/743/ОВППС

 

*

Решение Atalanta/3/2012 на Комитета по политика и сигурност от 27 ноември 2012 година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta)

20

 

 

2012/744/ЕС

 

*

Решение на Съвета взето по взаимно съгласие с председателя на Комисията от 28 ноември 2012 година за назначаване на нов член на Европейската комисия

21

 

*

Решение за изпълнение 2012/745/ОВППС на Съвета от 3 декември 2012 година за изпълнение на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

22

 

 

2012/746/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2012 година относно безмитния внос на стоки, предназначени за безвъзмездно разпределяне или предоставяне на пострадалите от земетресенията в Италия през месец май 2012 г. (нотифицирано под номер C(2012) 8687)

29

 

 

Поправки

 

*

Поравка на Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010 (ОВ L 88, 24.3.2012 г.)

31

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

4.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 332/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1139/2012 НА СЪВЕТА

от 3 декември 2012 година

за прилагане на член 11, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 753/2011 на Съвета от 1 август 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан (1), и по-специално член 11, параграфи 1 и 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 1 август 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 753/2011.

(2)

На 13 август, 15 август, 19 октомври, 25 октомври и 2 ноември 2012 г. комитетът на Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно точка 30 от Резолюция 1988 (2011) на Съвета за сигурност, актуализира и измени списъка на лицата, групите, предприятията и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011 следва да се актуализира и измени съответно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011 се изменя в съответствие с посоченото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 декември 2012 година.

За Съвета

Председател

N. SYLIKIOTIS


(1)  ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.   Лицата и образуванието, вписани в поместения в приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011 списък, се заменят с вписванията, посочени по-долу:

A   Лица, свързани с талибаните

1.

Nik Mohammad Dost Mohammad (известен още като Nik Mohammad)

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на търговията при талибанския режим. Дата на раждане: около 1957 г. Място на раждане: село Zangi Abad, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; б) принадлежи към племето Nurzai. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Nik Mohammad бе включен в списъка на 31 януари 2001 г. като заместник-министър на търговията при талибанския режим и следователно попадащ в обхвата на разпоредбите на резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на Съвета за сигурност на ООН по отношение на действията и дейностите на талибанските власти.

2.

Atiqullah

Звание: а) хаджи; б) молла. Основания за включване: заместник-министър на благоустройството при талибанския режим. Дата на раждане: около 1962 г. Място на раждане: а) област Tirin Kot, провинция Uruzgan, Афганистан; б) област Arghandab. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) към 2010 г. е член на политическата комисия на Върховния съвет на талибаните, б) счита се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, в) принадлежи към племето Alizai. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

След превземането на Кабул от талибаните през 1996 г. Atiqullah бива назначен на длъжност в Kandahar. През 1999 г. или 2000 г. е назначен за първи заместник-министър на земеделието, а след това за заместник-министър на благоустройството при талибанския режим. След падането на талибанския режим Atiqullah става талибански оперативен служител в южната част на Афганистан. През 2008 г. става заместник на талибанския губернатор на провинция Helmand, Афганистан.

3.

Abdul Kabir Mohammad Jan (известен още като A. Kabir)

Звание: мевлеви. Основания за включване: а) втори заместник по икономическите въпроси в Съвета на министрите при талибанския режим; б) губернатор на провинция Nangarhar при талибанския режим; в) ръководител на източната зона при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: а) област Pul-e-Khumri или Baghlan Jadid, провинция Baghlan, Афганистан, б) област Neka, провинция Paktia, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) активен участник в терористични операции в Източен Афганистан; б) събира пари от наркотрафиканти; в) смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; г) принадлежи към племето Zadran. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Kabir Mohammad Jan е бивш член на висшия ръководен съвет на талибаните, както съобщи през октомври 2006 г. Mohammed Omar, и през октомври 2007 г. е назначен за военен командир на източната зона.

4.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (известен още като: a) Mullah Naeem Barech, б) Mullah Naeem Baraich, в) Mullah Naimullah, г) Mullah Naim Bareh, д) Mohammad Naim, е) Mullah Naim Barich, ж) Mullah Naim Barech, з) Mullah Naim Barech Akhund, и) Mullah Naeem Baric, й) Naim Berich, к) Haji Gul Mohammed Naim Barich, л) Gul Mohammad, м) Haji Ghul Mohammad, н) Gul Mohammad Kamran)

Звание: молла. Основания за включване: заместник-министър на гражданското въздухоплаване при талибанския режим. Дата на раждане: около 1975 г. Място на раждане: a) село Lakhi, район Hazarjuft, област Garmsirt, провинция Helmand, Афганистан, б) село Laki, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, в) село Lakari, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, г) Darvishan, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, д) село De Luy Wiyalah, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: a) член на съвета на талибаните „Gerdi Jangal“ от юни 2008 г., б) член на талибанската военна комисия от март 2010 г., в) представител на талибаните, отговарящ за провинция Helmand, Афганистан, от 2008 г., г) смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, д) принадлежи към племето Barich. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammad Naim е член на съвета на талибаните „Gerdi Jangal“. Той е бившият заместник на Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed — виден член на съвета на талибанското ръководство. Mohammad Naim контролира военна база в граничния район между Афганистан и Пакистан.

5.

Abdul Baqi Basir Awal Shah (известен още като Abdul Baqi)

Звание: a) мевлеви; б) молла. Основания за включване: а) губернатор на провинциите Khost и Paktika при талибанския режим; б) заместник-министър на информацията и културата при талибанския режим; в) консулски отдел, Министерство на външните работи при талибанския режим. Дата на раждане: около 1960—1962 г. Място на раждане: a) град Jalalabad, провинция Nangarhar, Афганистан; б) област Shinwar, провинция Nangarhar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; б) към 2008 г. член на талибаните, отговорен за провинция Nangarhar. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Baqi първоначално изпълнява функциите на губернатор на провинциите Khost и Paktika при талибанския режим. Впоследствие е назначен за заместник-министър на информацията и културата. Освен това изпълнява функции и в консулския отдел към Министерството на външните работи при талибанския режим.

През 2003 г. Abdul Baqi участва в антиправителствена военна дейност в областите Shinwar, Achin, Naziyan и Dur Baba в провинция Nangarhar. От 2009 г. участва в организирането на военни действия в целия източен регион, особено в провинция Nangarhar и град Jalalabad.

6.

Rustum Hanafi Habibullah (известен още като: a) Rostam Nuristani, б) Hanafi Sahib)

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на благоустройството при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: Dara Kolum, област Do Aab, провинция Nuristan, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: a) член на талибаните, отговарящ за провинция Nuristan, Афганистан, от май 2007 г., б) принадлежи към племето Nuristani, в) предполага се, че е починал в началото на 2012 г. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

7.

Mohammad Wali Mohammad Ewaz (известен още като Mohammad Wali)

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър в Министерството по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта при талибанския режим. Дата на раждане: около 1965 г. Място на раждане: a) село Jelawur, област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан; б) село Siyachoy, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: a) предполага се, че е починал през декември 2006 г., б) принадлежал към племето Ghilzai. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

При упражняването на функциите си в Министерството по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта при талибанския режим Mohammad Wali често е прибягвал до изтезания и други начини за сплашване на населението. След падането на талибанския режим Mohammad Wali продължава да работи активно сред талибаните в провинция Kandahar, Афганистан.

8.

Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus (известен още като: a) Esmatullah Asem, б) Asmatullah Asem, в) Sayed Esmatullah Asem)

Звание: мевлеви. Основания за включване: а) заместник-министър на предотвратяването на пороците и пропагандирането на добродетелта при талибанския режим; б) генерален секретар на Афганистанското общество на Червения полумесец (ARCS) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1967 г. Място на раждане: Qalayi Shaikh, област Chaparhar, провинция Nangarhar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: a) член на Върховния съвет на талибаните от май 2007 г.; б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; в) член на съвета на талибаните („шура“) в Peshawar, г) към 2008 г. отговаря за дейността на афганистанските талибани във федерално администрирани племенни райони, Пакистан, д) водещ експерт в самоубийствени атентати с импровизирани взривни устройства (IED) от 2012 г. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

По времето на включването му в списъка Sayed Esmatullah Asem заема длъжността и на генерален секретар на Афганистанското общество на Червения полумесец (ARCS) при талибанския режим. От май 2007 г. той става член на талибанското ръководство. От 2009 г. той е също член на един от регионалните талибански съвети.

Sayed Esmatullah Asem командва група талибански бойци в област Chaparhar, провинция Nangarhar, Афганистан. Бил е талибански командир в провинция Konar и е изпращал на мисии атентатори самоубийци в няколко провинции в източен Афганистан през 2007 г.

Към края на 2008 г. Sayed Esmatullah Asem ръководи база на талибаните в граничната област между Афганистан и Пакистан.

9.

Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Paktia (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: a) провинция Nangarhar, Афганистан, б) провинция Khost, Афганистан, в) село Siddiq Khel, област Naka, провинция Paktia, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) талибански представител, отговарящ за провинция Nangarhar от 2011 г., б) смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, в) принадлежи към племето Zadran, г) близък сътрудник на Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Taha е изпълнявал също длъжността губернатор на провинция Kunar при талибанския режим към края на 2001 г. Към септември 2009 г. отговаря за провинция Wardak от името на талибаните.

10.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (известен още като Mohammad Shafiq Ahmadi)

Звание: молла. Основания за включване: губернатор на провинция Samangan при талибанския режим. Дата на раждане: 1956—1957 г. Място на раждане: село Charmistan, област Tirin Kot, провинция Uruzgan, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: принадлежи към племето Hottak. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

11.

Abdul Wahab Abdul Ghafar (известен още като Abdul Wahab)

Звание: мевлеви. Основания за включване: a) талибански шарже д’афер в Рияд, Саудитска арабия, б) първи секретар, талибанско посолство, Islamabad, Пакистан. Дата на раждане: около 1973 г. Място на раждане: село Kuzbahar, област Khogyani, провинция Nangarhar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: a) към 2010 г. член на талибанския съвет („шура“) в Quetta, б) потвърдено е, че е починал през декември 2010 г. в Пакистан, в) принадлежал към племето Khogyani. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

12.

Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer (известен още като: a) Abdul Qadir, б) Ahmad Haji, в) Abdul Qadir Haqqani, г) Abdul Qadir Basir)

Звание: а) генерал; б) мевлеви. Основания за включване: военен аташе, талибанско посолство, Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1964. Място на раждане: а) област Surkh Rod, провинция Nangarhar, Афганистан. б) област Hisarak, провинция Nangarhar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Паспорт №: D 000974 (афганистански паспорт). Друга информация: a) финансов съветник на военния съвет на талибаните в Peshawar и ръководител на финансовата комисия на талибаните в Peshawar, б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към 2009 г. Abdul Qadeer Abdul Baseer изпълнява функциите на ковчежник за талибаните в Peshawar, Пакистан. Към началото на 2010 г. той е финансов съветник на военния съвет на талибаните в Peshawar и ръководител на финансовата комисия на талибаните в Peshawar. Той лично доставя пари от консултативното събрание на талибанското ръководство („шура“) до талибанските групи в цял Пакистан.

13.

Mohammad Sadiq Amir Mohammad

Звание: а) хаджи (Alhaj); б) мевлеви. Основания за включване: ръководител на афганистанската търговска агенция, Peshawar, Пакистан. Дата на раждане: 1934 г. Място на раждане: a) провинция Ghazni, Афганистан, б) провинция Logar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Паспорт №: SE 011252 (афганистански паспорт) Друга информация: Предполага се, че е починал. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad е бивш член на новия меджлис шура, който според сведенията е бил провъзгласен от Mohammed Omar през октомври 2006 г.

14.

Agha Jan Alizai (известен още като: a) Haji Agha Jan Alizai, б) Hajji Agha Jan, в) Agha Jan Alazai, г) Haji Loi Lala, д) Loi Agha, е) Abdul Habib)

Звание: хаджи. Дата на раждане: a) 15.10.1963 г., б) 14.2.1973 г., в) 1967 г., г) около 1957 г. Място на раждане: a) село Hitemchai, провинция Helmand, Афганистан, б) провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) управлявал е мрежа за трафик на наркотици в провинция Helmand, Афганистан; б) осъществявал е редовно пътувания до Пакистан. Дата на посочване от ООН: 4.11.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Agha Jan Alizai е управлявал една от най-големите мрежи за трафик на наркотици в Helmand, Афганистан и е предоставял средства на талибаните в замяна на закрила за наркотрафикантската си дейност. През 2008 г. група от наркотрафиканти, сред които и Alizai, се договаря да плаща на талибаните данък за земята, върху която е засаден опиев мак, като в замяна талибаните се съгласяват да организират превоза на наркотични материали.

Талибаните се съгласяват също да осигурят охрана за наркотрафикантите и техните складове, а трафикантите от своя страна предоставят подслон и транспорт за талибанските бойци. Освен това Alizai е бил замесен в закупуването на оръжия за талибаните и редовно е пътувал до Пакистан, за да се среща с високопоставени талибански ръководители. Alizai е съдействал за набавянето на фалшиви ирански паспорти за талибани с цел пътуване до Иран за обучение. През 2009 г. Alizai набавя паспорт и средства за талибански командир, за да пътува до Иран.

15.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (известен още като Saleh Mohammad)

Дата на раждане: а) около 1962 г., б) 1961 г. Място на раждане: a) село Nulgham, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан, б) село Sangesar, област Panjway, провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) ръководи организирана контрабандна мрежа в провинциите Kandahar и Helmand, Афганистан, б) преди това ръководил лаборатории за преработка на хероин в Band-e-Timor, Kandahar, Афганистан, в) в миналото притежавал автокъща в Mirwais Mena, област Dand, Kandahar, Афганистан, г) арестуван през 2008—2009 г. и задържан в Афганистан към 2011 г., д) свързан с молла Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund по брачна линия, е) принадлежи към племето Kakar. Дата на посочване от ООН: 4.11.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Saleh Mohammad Kakar е наркотрафикант, ръководил организирана контрабандна мрежа в провинциите Kandahar и Helmand, Афганистан, подпомагала талибаните с финансови средства и логистика. Преди да бъде арестуван от афганистанските власти, Saleh Mohammad Kakar ръководи защитавани от талибаните лаборатории за преработване на хероин в Band-e-Timor, провинция Kandahar.

Kakar е бил във връзка с високопоставени талибански лидери, набирал е парични средства от наркотрафиканти от тяхно име, управлявал е и е укривал средства на високопоставени талибански представители. Отговарял е също за събирането от наркотрафикантите на такси за талибаните. Притежавал е автокъща в Kandahar и е осигурявал на талибаните автомобили за целите на самоубийствени атентати.

16.

Sangeen Zadran Sher Mohammad (известен още като: a) Sangin, б) Sangin Zadran, в) Sangeen Khan Zadran, г) Sangeen, д) Fateh, е) Noori)

Звание: a) Maulavi (изписва се също като Maulvi); б) Mullah. Дата на раждане: а) около 1976 г., б) около 1979 г. Място на раждане: Tang Stor Khel, област Ziruk, провинция Paktikа, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) губернатор в сянка на провинция Paktika, Афганистан, и командир на мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група активисти, която действа в граничния район между Афганистан и Пакистан. Главен лейтенант на Sirajuddin Lallaloudine Haqqani; б) принадлежи към племето Kharoti. Дата на посочване от ООН: 16.8.2011 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Sangeen Zadran е ръководител на талибанските бунтовници в провинция Paktika, Афганистан, и командир на мрежата „Haqqani“. Мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група активисти, която действа в граничната област между Афганистан и Пакистан, заема челна позиция в бунтовническата дейност в Афганистан и е отговорна за множество нападения със значим отзвук. Zadran действа като главен лейтенант на ръководителя на мрежата „Haqqani“ Sirajuddin Haqqani.

Sangeen Zadran подпомага ръководенето на бойци при нападенията срещу цели в Югоизточен Афганистан и се смята, че е планирал и координирал прекарването на чуждестранни бойци в Афганистан. Замесен е също в многобройни нападения с импровизирани взривни устройства.

Освен ролята му в тези нападения Sangeen Zadran е замесен също в отвличания на афганистански и чужди граждани в граничния район между Афганистан и Пакистан.

17.

Jan Mohammad Madani Ikram

Звание: мевлеви. Основания за включване: шарже д’афер, талибанско посолство в Абу Даби, Обединените арабски емирства. Дата на раждане: 1954—1955 г. Място на раждане: село Siyachoy, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; б) принадлежи към племето Alizai. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

18.

Abdul Manan Mohammad Ishak

Звание: мевлеви. Основания за включване: а) първи секретар, талибанско посолство в Рияд, Саудитска арабия; б) търговски аташе, талибанско посолство в Абу Даби, Обединените арабски емирства. Дата на раждане: 1940—1941 г. Място на раждане: село Siyachoy, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Manan става главнокомандващ на талибаните в провинциите Paktia, Paktika и Khost в Източен Афганистан. Той отговаря и за прекарването на талибански бойци и оръжия през афганистанско-пакистанската граница.

19.

Din Mohammad Hanif (известен още като: a) Qari Din Mohammad, б) Iadena Mohammad)

Звание: кари. Основания за включване: а) министър на планирането при талибанския режим; б) министър на висшето образование при талибанския режим. Дата на раждане: a) около 1955 г., б) 1 януари 1969 г. (като Iadena Mohammad). Място на раждане: а) село Shakarlab, област Yaftali Pain, провинция Badakhshan, Афганистан; б) Badakhshan (като Iadena Mohammad). Гражданство: афганистанско. Паспорт №: OA 454044 (като Iadena Mohammad). Друга информация: a) член на Върховния съвет на талибаните, отговарящ за провинции Takhar и Badakhshan; б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

Б.   Образувания и други групи и предприятия, свързани с талибаните

1.

Мрежа от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar (известна още като: a) Hai Khairullah Money Exchange, б) Haji Khair Ullah Money Service, в) Haji Salam Hawala, г) Haji Hakim Hawala, д) Haji Alim Hawala, е) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah, ж) Haji Khairullah- Haji Sattar Sarafi, з) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company

Адрес: a) клон 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Shop number 3, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; б) клон 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; в) клон 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; г) клон 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; д) клон 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; е) клон 6: Shop number 237, Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khisti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, Telephone: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222; ж) клон 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; з) клон 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan; и) клон 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan; й) клон 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan; к) клон 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan; л) клон 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan; м) клон 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; н) клон 14: Dubai, United Arab Emirates; о) клон 15: Zahedan, Iran; п) клон 16: Zabul, Iran. Данъчни номера и номера на лицензите: a) пакистански национален данъчен номер: 1774308; б) пакистански национален данъчен номер: 0980338; в) пакистански национален данъчен номер: 3187777; г) афганистански номер на лиценз за доставчик на парични услуги: 044. Друга информация: a) от 2011 г. мрежата от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar е била използвана от ръководителите на талибаните за прехвърляне на пари на талибански командири с цел финансиране на бойци и операции в Афганистан; б) свързана е с Abdul Sattar Abdul Manan и Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Дата на посочване от ООН: 29.6.2012 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Мрежата от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS) е съсобственост на Abdul Satar Abdul Manan и Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar и Khairullah са извършвали съвместно действия по обмен на пари навсякъде в Афганистан, Пакистан и Дубай, Обединените арабски емирства. Ръководителите на талибаните са използвали HKHS, за да раздават пари на талибански губернатори в сянка и командири и за да получават „hawala“ (неофициални парични преводи) от талибаните. От 2011 г. ръководителите на талибаните са прехвърляли пари на талибанските командири в Афганистан чрез HKHS. Към края на 2011 г. клонът на HKHS в Lashkar Gah, провинция Helmand, Афганистан, е бил използван за изпращане на пари на талибанския губернатор в сянка на провинция Helmand. В средата на 2011 г. талибански командир е използвал клон на HKHS в граничната зона между Афганистан и Пакистан, за да финансира бойци и операции в Афганистан. След като талибаните внасяли всеки месец значителни суми пари в брой в този клон на HKHS, талибанските командири можели да получат достъп до средствата във всеки клон на HKHS. През 2010 г. служители на талибаните използвали HKHS, за да прехвърлят пари на „hawalas“ в Афганистан, където командирите на операциите можели да получат достъп до средствата. Към края на 2009 г. управителят на клона на HKHS в Lashkar Gah е осъществил надзор над движението на средства на талибаните през HKHS.

II.   Вписванията по-долу следва да бъдат добавени към списъка, поместен в приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011.

A.   Лица, свързани с талибаните

1.

Abdul Rauf Zakir (известен още като Qari Zakir)

Звание: кари. Дата на раждане: между 1969 г. и 1971 г. Място на раждане: провинция Кабул, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) ръководи самоубийствени операции за мрежата Haqqani под ръководството на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani и отговаря за всички операции в провинциите Kabul, Takhar, Kunduz и Baghlan; б) надзирава тренировките на атентатори самоубийци и осигурява инструкции за изработването на импровизирани взривни устройства. Дата на посочване от ООН: 5.11.2012 г.

Б.   Образувания и други групи и предприятия, свързани с талибаните

1.

Мрежа „Haqqani“ (Haqqani Network) (известна още като HQN)

Друга информация: а) мрежа от талибански бойци, съсредоточена около граничните райони в провинциите Khost, Афганистан, и Северен Waziristan, Пакистан; б) основана от Jalaluddin Haqqani и понастоящем оглавявана от сина му Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Други включени в списъка членове са Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; в) носи отговорност за самоубийствени атентати и политически убийства, както и за отвличания в Кабул и други провинции на Афганистан; г) свързана с Ал Кайда, Ислямското движение на Узбекистан, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi и Jaish-IMohammed. Дата на посочване от ООН: 5.11.2012 г.


4.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 332/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1140/2012 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2012 година

за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Coppia Ferrarese (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 9, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 Комисията разгледа заявката на Италия за одобрение на промените в някои елементи от спецификацията на защитеното географско указание „Coppia Ferrarese“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 2400/96 на Комисията (2), изменен с Регламент (ЕО) № 2036/2001 (3).

(2)

Предвид това, че по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 510/2006 въпросните промени не са минимални, Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз  (4) заявката за промени в съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от горепосочения регламент. Тъй като Комисията не е получила възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, промените следва да бъдат одобрени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряват се публикуваните в Официален вестник на Европейския съюз промени в спецификацията, свързана с посоченото в приложението към настоящия регламент название.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ L 327, 18.12.1996 г., стр. 11.

(3)  ОВ L 275, 18.10.2001 г., стр. 9.

(4)  ОВ C 75, 14.3.2012 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 2.4.   Хляб, тестени изделия, сладкарски и захарни изделия

ИТАЛИЯ

Coppia Ferrarese (ЗГУ)


4.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 332/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1141/2012 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2012 година

за забрана на риболова на сайда в норвежки води южно от 62° с.ш. от страна на плавателни съдове под флага на Швеция

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 44/2012 на Съвета от 17 януари 2012 г. за определяне за 2012 г. на наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които са предмет на международни преговори или споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС (2) се определят квотите за 2012 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2012 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2012 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забранява задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 55.


ПРИЛОЖЕНИЕ

68/TQ44

Държава-членка

Швеция

Рибен запас

POK/04-N

Вид

Сайда (Pollachius virens)

Зона

Норвежки води южно от 62° с.ш.

Дата

5.11.2012 г.


4.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 332/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1142/2012 НА КОМИСИЯТА

от 3 декември 2012 година

за изменение за 182-ри път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, букви а) и б) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, спрямо които се прилага замразяването на средства и икономически ресурси по смисъла на този регламент.

(2)

На 23 ноември 2012 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да извади едно физическо лице от списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси, след като разгледа исканията за отписване, внесени от това лице, и подробния доклад на омбудсмана, изготвен съгласно Резолюция 1904(2009) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации. На 25 ноември 2012 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да извади други пет физически лица от списъка. Освен това на 15 ноември 2012 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да измени девет вписвания в списъка.

(3)

Словения поиска да бъдат изменени адресните данни на нейните компетентни органи.

(4)

С оглед гарантиране ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно.

(5)

Поради това приложения I и II към Регламент (ЕС) № 881/2002 следва да бъдат съответно актуализирани,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1)

Приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

(2)

Приложение II се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 декември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

началникът на Службата за инструментите на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1)

В категорията „Физически лица“ се заличават следните вписвания:

а)

„Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami. Адрес: Via Vistarini Number 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, Италия. Дата на раждане: 20.11.1971 г. Място на раждане: Koubellat, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: Z106861 (тунизийски паспорт, издаден на 18.2.2004 г., изтекъл на 17.2.2009 г.). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.“

б)

„Habib Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Дата на раждане: 1.6.1970 г. Място на раждане: град Тунис, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L550681 (тунизийски паспорт, издаден на 23.9.1997 г., изтекъл на 22.9.2002 г. Друга информация: а) италиански фискален код: WDDHBB70H10Z352O; б) член на „Тунизийската бойна група“ (Groupe Combattant Tunisien); в) по получени данни починал; г) името на майка му е Aisha bint Mohamed. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.“

в)

„Sulayman Khalid Darwish (известен също като a) Abu al-Ghadiya б) Suleiman Darwish). Дата на раждане: a) 2.5.1976 г., b) 1974 г. Място на раждане: село Al-Ebada, Дамаск, Сирия. Гражданство: сирийско. Паспорт №: a) 3936712 (сирийски паспорт), б) 11012 (сирийски паспорт). Друга информация: a) името на баща му е Khalid Darwish bin Qasim; б) по получени данни починал в Ирак през 2005 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 28.1.2005 г.“

г)

„Suhayl Fatilloevich Buranov (известен също като Suhayl Fatilloyevich Buranov). Име на оригиналния език: Бypанов Сухайл Фатиллоевич; Адрес: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Ташкент, Узбекистан; Дата на раждане: 1983 г. Място на раждане: Ташкент, Узбекистан. Гражданство: узбекско. Друга информация: а) бил е един от водачите на Islamic Jihad Group; б) по получени данни починал в Пакистан през 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 21.4.2008 г.“

д)

‘Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov. Име на оригиналния език: Жалолов Ηажмиддин Камолитдинович. Адрес: S. Jalilov Street 14, Khartu, Andijan Region, Узбекистан. Дата на раждане: 1972 г. Място на раждане: Andijan Region, Узбекистан. Гражданство: узбекско. Друга информация: а) бил е един от водачите на Islamic Jihad Group; б) по получени данни починал в Пакистан през септември 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 21.4.2008.“

е)

„Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (известен още като: a) Abu Hasan, б) Abu Khabab, в) Abu Rabbab). Дата на раждане: 19.10.1953 г. Място на раждане: Александрия, Египет. Гражданство: египетско. Друга информация: а) Член на Egyptian Islamic Jihad б) Потвърдено е, че е починал в Пакистан през 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 29.9.2005 г.“

(2)

Вписването „Dieman Abdulkadir Izzat (известен също като Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Адрес: Бавария, Германия. Дата на раждане: 4.7.1965. Място на раждане: Киркук, Ирак. Гражданство: иракско. Паспорт №: немски документ за пътуване („Reiseausweis“) A 0141062. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следния текст:

„Dieman Abdulkadir Izzat (известен също като Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Адрес: Бавария, Германия. Дата на раждане: 4.7.1965 г.. Място на раждане: Киркук, Ирак. Гражданство: иракско. Паспорт №: немски документ за пътуване („Reiseausweis“) A 0141062 (отменен към септ. 2012 г.). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.12.2005.“

(3)

Вписването „Mazen Salah Mohammed (известен още като a) Mazen Ali Hussein, б) Issa Salah Muhamad). Дата на раждане: a) 1.1.1982 г., б) 1.1.1980 г. Място на раждане: Багдад, Ирак. Гражданство: иракско. Паспорт №: немски документ за пътуване („Reiseausweis“) A 0144378. Адрес: Германия. Друга информация: a) член на Alsar Al-Islam; б) в затвор в Германия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следния текст:

„Mazen Salah Mohammed (известен още като a) Mazen Ali Hussein, б) Issa Salah Muhamad). Дата на раждане: a) 1.1.1982 г., б) 1.1.1980 г. Място на раждане: Багдад, Ирак. Гражданство: иракско. Паспорт №: немски документ за пътуване („Reiseausweis“) A 0144378 (отменен към септ. 2012 г.). Адрес: 94051 Hauzenberg, Германия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.“

(4)

Вписването „Farhad Kanabi Ahmad (известен още като a) Kaua Omar Achmed б) Kawa Hamawandi (преди включен в списъка с това име). Дата на раждане: 1.7.1971. Място на раждане: Арбил, Ирак. Гражданство: иракско. Паспорт №: немски документ за пътуване („Reiseausweis“) A 0139243. Адрес: Германия. Друга информация: в затвор в Германия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следния текст:

„Farhad Kanabi Ahmad (известен още като a) Kaua Omar Achmed б) Kawa Hamawandi (преди включен в списъка с това име). Дата на раждане: 1.7.1971 г. Място на раждане: Арбил, Ирак. Гражданство: иракско. Паспорт №: немски документ за пътуване („Reiseausweis“) A 0139243 (отменен към септ. 2012 г.). Адрес: Ирак. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.“

(5)

Вписването „Yahia Djouadi (известен още като a) Yahia Abou Ammar; б) Abou Ala). Дата на раждане: 1.1.1967 г. Място на раждане: M’Hamid,Wilaya (провиниця) на Sidi Bel Abbes, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) член на ръководството на организацията Ал Кайда в ислямския Магреб; б) местонахождение: северната част на Мали към юни 2008 г.; в) име на майката: Zohra Fares. име на бащата: Mohamed.“ в категорията „Физически лица“ се заменя със следното:

„Yahia Djouadi (известен още като a) Yahia Abou Ammar, б) Abou Ala). Дата на раждане: 1.1.1967 г. Място на раждане: M’Hamid,Wilaya (провиниця) на Sidi Bel Abbes, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) местонахождение: северната част на Мали към юни 2008 г.; б) името на майката е Zohra Fares; в) името на бащата е Mohamed. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.7.2008 г.“

(6)

Вписването „Amor Mohamed Ghedeir (известен още като a) Abdelhamid Abou Zeid; б) Youcef Adel; в) Abou Abdellah, г) Abid Hammadou). Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (провинция) на Illizu, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) името на майката е Benarouba Bachira; б) името на бащата е Mabrouk. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.7.2008 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следния текст:

„Amor Mohamed Ghedeir (известен още като a) Abdelhamid Abou Zeid, б) Youcef Adel, в) Abou Abdellah, г) Abid Hammadou). Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (провинция) на Illizu, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) името на майката е Benarouba Bachira; б) името на бащата е Mabrouk. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.7.2008 г.“

(7)

Вписването „Salah Gasmi (известен още като a) Abou Mohamed Salah; б) Bounouadher). Дата на раждане: 13.4.1974 г. Място на раждане: Zeribet El Oued, Wilaya (провинция) на Biskra, Algeria. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) член на ръководството на организацията Ал Кайда в ислямския Магреб. Ангажиран по-специално с пропагандните дейности на организацията; б) местонахождение: северната част на Мали към юни 2008 г.; в) име на майката: Yamina Soltane. име на бащата: Abdelaziz.“ в категорията „Физически лица“ се заменя със следното:

‘Salah Eddine Gasmi (известен още като a) Abou Mohamed Salah, б) Bounouadher). Дата на раждане: 13.4.1974 г. Място на раждане: Zeribet El Oued, Wilaya (провинция) на Biskra, Algeria. Гражданство: алжирско. Адрес: Алжир. Друга информация: а) името на майката е Yamina Soltane; б) името на бащата е Abdelaziz. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.7.2008 г.“

(8)

Вписването „Ahmed Deghdegh (известен още като Abd El Illah). Дата на раждане: 17.1.1967 г. Място на раждане: Anser, Wilaya (провинция) на Jijel, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) член на ръководството на организацията Ал Кайда в ислямския Магреб. Ангажиран по-специално с финансите на организацията; б) име на майката: Zakia Chebira. име на бащата: Lakhdar.“ в категорията „Физически лица“ се заменя със следното:

„Ahmed Deghdegh (известен още като a) Abd El Illah, б) Abdellillah, в) Abdellah Ahmed, г) Said). Дата на раждане: 17.1.1967 г. Място на раждане: Anser, Wilaya (провинция) на Jijel, Алжир. Гражданство: алжирско. Адрес: Алжир. Друга информация: а) името на майката е Zakia Chebira; б) името на бащата е Lakhdar. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.7.2008 г.“

(9)

Вписването „Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (известен още като a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; б) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; в) Khalifa Al-Subayi; г) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Дата на раждане: 1.1.1965 г. Гражданство: катарско. Паспорт №: 00685868 (издаден в Доха на 5.2.2006 г. и изтичащ на 4.2.2010 г.). Номер на личната карта: 26563400140 (Катар). Адрес: Доха, Катар. Друга информация: арестуван в Катар през март 2008 г. Излежал е присъдата си в Катар и е освободен от затвора. Името на майката е Hamdah Ahmad Haidoos. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 10.10.2008 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следния текст:

‘Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy (известен още като a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, б) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, в) Khalifa Al-Subayi, г) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Дата на раждане: 1.1.1965 г. Място на раждане: Доха, Катар. Гражданство: катарско. Паспорт №: 00685868 (издаден в Доха на 5.2.2006 г. и изтичащ на 4.2.2010 г.). Номер на личната карта: 26563400140 (Катар). Адрес: Доха, Катар. Друга информация: Името на майката е Hamdah Ahmad Haidoos. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 10.10.2008 г.“

(10)

Вписването „Redouane El Habhab (известен още като Abdelrahman). Адрес: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Германия (предишен адрес). Дата на раждане: 20.12.1969 г. Място на раждане: Казабланка, Мароко. Гражданство: а) немско, б) мароканско. Паспорт №: 1005552350 (немски паспорт, издаден на 27.3.2001 г. от Община Kiel, Германия, изтича на 26.3.2011 г.). Номер на личната карта: 1007850441 (немска федерална лична карта, издадена на 27.3.2001 г. от Община Kiel, Германия, изтича на 26.3.2011 г.). Друга информация: понастоящем в затвор в Германия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.11.2008 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следния текст:

„Redouane El Habhab (известен още като Abdelrahman). Адрес: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Германия (предишен адрес). Дата на раждане: 20.12.1969 г. Място на раждане: Казабланка, Мароко. Гражданство: а) немско, б) мароканско. Паспорт №: 1005552350 (немски паспорт, издаден на 27.3.2001 г. от Община Kiel, Германия, изтича на 26.3.2011 г.). Номер на личната карта: 1007850441 (немска федерална лична карта, издадена на 27.3.2001 г. от Община Kiel, Германия, изтича на 26.3.2011 г.). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.11.2008 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение II към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

Адресните данни под заглавието „Словения“ се заменят със следното:

„Член 2a

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

1502 Ljubljana

Тел.: +386 1 369 5200

Факс: + 386 1 369 6659

E-mail: gp.mf@gov.si

Член 2б

Banka Slovenije

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Slovenija

Тел.: + 386 1 471 90 00

Факс: + 386 1 251 55 16

E-mail: info@bsi.si:

Член 5

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova cesta 25

1001 Ljubljana

Тел.: + 386 1 478 2000

Факс: + 386 1 478 2340

E-mail: gp.mzz@gov.si’


4.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 332/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1143/2012 НА КОМИСИЯТА

от 3 декември 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 декември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

48,7

MA

54,3

TN

74,5

TR

71,1

ZZ

62,2

0707 00 05

AL

65,0

MA

133,1

TR

129,5

ZZ

109,2

0709 93 10

MA

115,9

TR

121,0

ZZ

118,5

0805 20 10

MA

77,3

ZZ

77,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

71,1

HR

45,0

MA

91,3

TR

79,5

ZZ

71,7

0805 50 10

TR

77,0

ZZ

77,0

0808 10 80

MK

34,4

US

125,1

ZA

214,1

ZZ

124,5

0808 30 90

CN

47,7

TR

116,3

US

159,5

ZZ

107,8


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


ДИРЕКТИВИ

4.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 332/18


ДИРЕКТИВА 2012/45/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 3 декември 2012 година

за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (1), и по-специално член 8, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Приложение I, раздел I.1, приложение II, раздел II.1 и приложение III, раздел III.1. към Директива 2008/68/ЕО се отнасят до разпоредбите, утвърдени в международните споразумения относно вътрешния превоз на опасни товари по шосе, чрез железопътен транспорт и по вътрешни водни пътища, посочени в член 2 от въпросната директива.

(2)

Разпоредбите на тези международни споразумения се актуализират на всеки две години. Следователно последно изменените версии на тези споразумения се прилагат от 1 януари 2013 г. с преходен период до 30 юни 2013 г.

(3)

Следователно приложение I, раздел I.1, приложение II, раздел II.1 и приложение III, раздел III.1 към Директива 2008/68/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(4)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета по превоза на опасни товари,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2008/68/ЕО

Директива 2008/68/ЕО се изменя, както следва:

1)

В приложение I раздел I.1 се заменя със следния текст:

„I.1.   ADR

Приложения A и Б към ADR, приложими от 1 януари 2013 г., като се разбира, че където е уместно „договаряща страна“ се заменя с „държава членка“.“

2)

В приложение II раздел II.1 се заменя със следното:

„II.1.   RID

Приложение към RID, съдържащо се в допълнение В към COTIF, приложимо от 1 януари 2013 г., като се разбира, че където е уместно „RID договаряща държава“ се заменя с „държава членка“.“

3)

В приложение III раздел III.1 се заменя със следния текст:

„III.1.   ADN

Приложените регламенти към ADN, приложими от 1 януари 2013 г., както и член 3, букви е) и з) и член 8, параграфи 1 и 3 от ADN, като се разбира, че където е уместно „договаряща страна“ се заменя с „държава членка“.“

Член 2

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 30 юни 2013 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 3 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13.


РЕШЕНИЯ

4.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 332/20


РЕШЕНИЕ ATALANTA/3/2012 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 27 ноември 2012 година

за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta)

(2012/743/ОВППС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38 от него,

като взе предвид Съвместно действие 2008/851/ОВППС на Съвета от 10 ноември 2008 г. относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (1),, и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 1 от Съвместно действие 2008/851/ОВППС Съветът упълномощи Комитета по политика и сигурност (КПС) да взема решения за назначаването на командващ силите на ЕС.

(2)

На 3 юли 2012 г. КПС прие Решение Аtalanta/2/2012 (2) за назначаване на контраадмирал Enrico CREDENDINO за командващ силите на ЕСза военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta).

(3)

Командващият операцията на ЕС препоръча контраадмирал Pedro Ángel GARCĺA DE PAREDES PÉREZ DE SEVILLA да бъде назначен за нов командващ силите на ЕС за Atalanta на мястото на контраадмирал Enrico CREDENDINO.

(4)

Военният комитет на ЕС подкрепя тази препоръка.

(5)

В съответствие с член 5 от Протокола (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и осъществяването на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Контраадмирал Pedro Ángel GARCĺA DE PAREDES PÉREZ DE SEVILLA се назначава за командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия, считано от 6 декември 2012 г.

Член 2

Решение Atalanta/2/2012 се отменя.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 декември 2012 г.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2012 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

O. SKOOG


(1)  ОВ L 301, 12.11.2008 г., стр. 33.

(2)  Решение Atalanta/2/2012 на Комитета по политика и сигурност от 3 юли 2012 г. за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta) (ОВ L 176, 6.7.2012 г., стр. 64).


4.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 332/21


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

взето по взаимно съгласие с председателя на Комисията

от 28 ноември 2012 година

за назначаване на нов член на Европейската комисия

(2012/744/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 246, втора алинея от него,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

На 9 февруари 2010 г. Европейският съвет прие Решение 2010/80/ЕС (2) за назначаване на Европейската комисия за периода до 31 октомври 2014 г.

(2)

В писмо от 16 октомври 2012 г. председателят на Европейската комисия г-н José Manuel DURÃO BARROSO уведоми Съвета за оставката с незабавно действие на г-н John DALLI като член на Европейската комисия.

(3)

В съответствие с член 246, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз мястото на член, който е подал оставка, се заема за остатъка от мандата му от нов член със същото гражданство.

(4)

Поради това следва да се назначи нов член на Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

По взаимно съгласие с председателя на Комисията г-н José Manuel DURÃO BARROSO Съветът назначава г-н Tonio BORG за член на Комисията за остатъка от мандата, който изтича на 31 октомври 2014 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2012 година.

За Съвета

Председател

S. ALETRARIS


(1)  Становище от 21 ноември 2012 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 38, 11.2.2010 г., стр. 7.


4.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 332/22


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2012/745/ОВППС НА СЪВЕТА

от 3 декември 2012 година

за изпълнение на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2011/486/ОВППС на Съвета от 1 август 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан (1), и по-специално член 5 и член 6, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 1 август 2011 г. Съветът прие Решение 2011/486/ОВППС.

(2)

На 13 август, 15 август, 19 октомври, 25 октомври и 2 ноември 2012 г. комитетът на Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно точка 30 от Резолюция 1988 (2011) на Съвета за сигурност, актуализира и измени списъка на лицата, групите, предприятията и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложението към Решение 2011/486/ОВППС следва да се актуализира и измени съответно,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2011/486/ОВППС се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 декември 2012 година.

За Съвета

Председател

N. SYLIKIOTIS


(1)  ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 57.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.   Лицата и образуванието, вписани в поместения в приложението към Решение 2011/486/ОВППС списък, се заменят с вписванията, посочени по-долу:

A.   Лица, свързани с талибаните

1.

Nik Mohammad Dost Mohammad (известен още като Nik Mohammad)

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на търговията при талибанския режим. Дата на раждане: около 1957 г. Място на раждане: село Zangi Abad, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; б) принадлежи към племето Nurzai. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Nik Mohammad бе включен в списъка на 31 януари 2001 г. като заместник-министър на търговията при талибанския режим и следователно попадащ в обхвата на разпоредбите на резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на Съвета за сигурност на ООН по отношение на действията и дейностите на талибанските власти.

2.

Atiqullah

Звание: а) хаджи; б) молла. Основания за включване: заместник-министър на благоустройството при талибанския режим. Дата на раждане: около 1962 г. Място на раждане: област Tirin Kot, провинция Uruzgan, Афганистан, б) област Arghandab. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) към 2010 г. е член на политическата комисия на Върховния съвет на талибаните; б) смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, в) принадлежи към племето Alizai. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

След превземането на Кабул от талибаните през 1996 г. Atiqullah бива назначен на длъжност в Kandahar. През 1999 г. или 2000 г. е назначен за първи заместник-министър на земеделието, а след това за заместник-министър на благоустройството при талибанския режим. След падането на талибанския режим Atiqullah става талибански оперативен служител в южната част на Афганистан. През 2008 г. става заместник на талибанския губернатор на провинция Helmand, Афганистан.

3.

Abdul Kabir Mohammad Jan (известен още като A. Kabir).

Звание: мевлеви. Основания за включване: а) втори заместник по икономическите въпроси в Съвета на министрите при талибанския режим; б) губернатор на провинция Nangarhar при талибанския режим; в) ръководител на източната зона при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: а) област Pul-e-Khumri или Baghlan Jadid, провинция Baghlan, Афганистан, б) област Neka, провинция Paktia, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) активен участник в терористични операции в Източен Афганистан; б) събира пари от наркотрафиканти; в) смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; г) принадлежи към племето Zadran. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Kabir Mohammad Jan е бивш член на висшия ръководен съвет на талибаните, както съобщи през октомври 2006 г. Mohammed Omar, и през октомври 2007 г. е назначен за военен командир на източната зона.

4.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (известен още като: a) Mullah Naeem Barech, б) Mullah Naeem Baraich, в) Mullah Naimullah, г) Mullah Naim Bareh, д) Mohammad Naim, е) Mullah Naim Barich, ж) Mullah Naim Barech, з) Mullah Naim Barech Akhund, и) Mullah Naeem Baric, й) Naim Berich, к) Haji Gul Mohammed Naim Barich, л) Gul Mohammad, м) Haji Ghul Mohammad, н) Gul Mohammad Kamran).

Звание: молла. Основания за включване: заместник-министър на гражданското въздухоплаване при талибанския режим. Дата на раждане: около 1975 г. Място на раждане: a) село Lakhi, район Hazarjuft, област Garmsirt, провинция Helmand, Афганистан, б) село Laki, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, в) село Lakari, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, г) Darvishan, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, д) село De Luy Wiyalah, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: a) член на съвета на талибаните „Gerdi Jangal“ от юни 2008 г.; б) член на талибанската военна комисия от март 2010 г.; в) представител на талибаните, отговарящ за провинция Helmand, Афганистан, от 2008 г.; г) смята се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; д) принадлежи към племето Barich. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammad Naim е член на съвета на талибаните „Gerdi Jangal“. Той е бившият заместник на Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed — виден член на съвета на талибанското ръководство. Mohammad Naim контролира военна база в граничния район между Афганистан и Пакистан.

5.

Abdul Baqi Basir Awal Shah (известен още като Abdul Baqi)

Звание: a) мевлеви; б) молла. Основания за включване: а) губернатор на провинциите Khost и Paktika при талибанския режим; б) заместник-министър на информацията и културата при талибанския режим; в) консулски отдел, Министерство на външните работи при талибанския режим. Дата на раждане: около 1960—1962 г. Място на раждане: a) град Jalalabad, провинция Nangarhar, Афганистан; б) област Shinwar, провинция Nangarhar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) смята се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; б) Към 2008 г. член на талибаните, отговорен за провинция Nangarhar. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Baqi първоначално изпълнява функциите на губернатор на провинциите Khost и Paktika при талибанския режим. Впоследствие е назначен за заместник-министър на информацията и културата. Освен това изпълнява функции и в консулския отдел към Министерството на външните работи при талибанския режим.

През 2003 г. Abdul Baqi участва в антиправителствена военна дейност в областите Shinwar, Achin, Naziyan и Dur Baba в провинция Nangarhar. От 2009 г. участва в организирането на военни действия в целия източен регион, особено в провинция Nangarhar и град Jalalabad.

6.

Rustum Hanafi Habibullah (известен още като: a) Rostam Nuristani; б) Hanafi Sahib).

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на благоустройството при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: Dara Kolum, област Do Aab, провинция Nuristan, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: a) член на талибаните, отговарящ за провинция Nuristan, Афганистан, от май 2007 г.; б) принадлежи към племето Nuristani; в) предполага се, че е починал в началото на 2012 г. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

7.

Mohammad Wali Mohammad Ewaz (известен още като Mohammad Wali)

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър в Министерството по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта при талибанския режим. Дата на раждане: около 1965 г. Място на раждане: a) село Jelawur, област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан; б) село Siyachoy, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: a) предполага се, че е починал през декември 2006 г.; б) принадлежал към племето Ghilzai. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

При упражняването на функциите си в Министерството по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта при талибанския режим Mohammad Wali често е прибягвал до изтезания и други начини за сплашване на населението. След падането на талибанския режим Mohammad Wali продължава да работи активно сред талибаните в провинция Kandahar, Афганистан.

8.

Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus (известен още като: a) Esmatullah Asem, б) Asmatullah Asem, в) Sayed Esmatullah Asem

Звание: мевлеви. Основания за включване: а) заместник-министър на предотвратяването на пороците и пропагандирането на добродетелта при талибанския режим; б) генерален секретар на Афганистанското общество на Червения полумесец (ARCS) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1967 г. Място на раждане: Qalayi Shaikh, област Chaparhar, провинция Nangarhar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: a) член на Върховния съвет на талибаните от май 2007 г.; б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; в) член на съвета на талибаните („шура“) в Peshawar; г) към 2008 г. отговаря за дейността на афганистанските талибани във федерално администрирани племенни райони, Пакистан; д) водещ експерт в самоубийствени атентати с импровизирани взривни устройства (IED) от 2012 г. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

По времето на включването му в списъка Sayed Esmatullah Asem заема длъжността и на генерален секретар на Афганистанското общество на Червения полумесец (ARCS) при талибанския режим. От май 2007 г. той става член на талибанското ръководство. От 2009 г. той е също член на един от регионалните талибански съвети.

Sayed Esmatullah Asem командва група талибански бойци в област Chaparhar, провинция Nangarhar, Афганистан. Бил е талибански командир в провинция Konar и е изпращал на мисии атентатори самоубийци в няколко провинции в източен Афганистан през 2007 г.

Към края на 2008 г. Sayed Esmatullah Asem ръководи база на талибаните в граничната област между Афганистан и Пакистан.

9.

Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Paktia (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: a) провинция Nangarhar, Афганистан, б) провинция Khost, Афганистан, в) село Siddiq Khel, област Naka, провинция Paktia, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) талибански представител, отговарящ за провинция Nangarhar от 2011 г., б) смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, в) принадлежи към племето Zadran, г) близък сътрудник на Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Taha е изпълнявал също длъжността губернатор на провинция Kunar при талибанския режим към края на 2001 г. Към септември 2009 г. отговаря за провинция Wardak от името на талибаните.

10.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (известен още като: Mohammad Shafiq Ahmadi)

Звание: молла. Основания за включване: губернатор на провинция Samangan при талибанския режим. Дата на раждане: 1956 — 1957 г. Място на раждане: село Charmistan, област Tirin Kot, провинция Uruzgan, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: принадлежи към племето Hottak. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

11.

Abdul Wahab Abdul Ghafar (известен още като Abdul Wahab)

Звание: мевлеви. Основания за включване: a) талибански шарже д’афер в Рияд, Саудитска арабия, б) първи секретар, талибанско посолство, Islamabad, Пакистан. Дата на раждане: около 1973 г. Място на раждане: село Kuzbahar, област Khogyani, провинция Nangarhar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: a) към 2010 г. член на талибанския съвет („шура“) в Quetta, б) потвърдено е, че е починал през декември 2010 г. в Пакистан, в) принадлежал към племето Khogyani. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

12.

Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer (известен още като: a) Abdul Qadir, б) Ahmad Haji, в) Abdul Qadir Haqqani, г) Abdul Qadir Basir).

Звание: а) генерал; б) мевлеви. Основания за включване: военен аташе, талибанско посолство, Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1964 г. Място на раждане: а) област Surkh Rod, провинция Nangarhar, Афганистан, б) област Hisarak, провинция Nangarhar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Паспорт №: D 000974 (афганистански паспорт). Друга информация: a) финансов съветник на военния съвет на талибаните в Peshawar и ръководител на финансовата комисия на талибаните в Peshawar, б) смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към 2009 г. Abdul Qadeer Abdul Baseer изпълнява функциите на ковчежник за талибаните в Peshawar, Пакистан. Към началото на 2010 г. той е финансов съветник на военния съвет на талибаните в Peshawar и ръководител на финансовата комисия на талибаните в Peshawar. Той лично доставя пари от консултативното събрание на талибанското ръководство („шура“) до талибанските групи в цял Пакистан.

13.

Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Звание: а) хаджи (Alhaj); б) мевлеви. Основания за включване: ръководител на афганистанската търговска агенция, Peshawar, Пакистан. Дата на раждане: 1934 г. Място на раждане: a) провинция Ghazni, Афганистан, б) провинция Logar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Паспорт №: SE 011252 (афганистански паспорт) Друга информация: Предполага се, че е починал. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad е бивш член на новия меджлис шура, който според сведенията е бил провъзгласен от Mohammed Omar през октомври 2006 г.

14.

Agha Jan Alizai (известен още като: a) Haji Agha Jan Alizai, б) Hajji Agha Jan, в) Agha Jan Alazai, г) Haji Loi Lala, д) Loi Agha, е) Abdul Habib).

Звание: хаджи. Дата на раждане: a) 15.10.1963 г., б) 14.2.1973 г., в) 1967 г., г) около 1957 г. Място на раждане: a) село Hitemchai, провинция Helmand, Афганистан, б) провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) управлявал е мрежа за трафик на наркотици в провинция Helmand, Афганистан; б) осъществявал е редовно пътувания до Пакистан. Дата на посочване от ООН: 4.11.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Agha Jan Alizai е управлявал една от най-големите мрежи за трафик на наркотици в Helmand, Афганистан, и е предоставял средства на талибаните в замяна на закрила за наркотрафикантската си дейност. През 2008 г. група от наркотрафиканти, сред които и Alizai, се договаря да плаща на талибаните данък за земята, върху която е засаден опиев мак, като в замяна талибаните се съгласяват да организират превоза на наркотични материали.

Талибаните се съгласяват също да осигурят охрана за наркотрафикантите и техните складове, а трафикантите от своя страна предоставят подслон и транспорт за талибанските бойци. Освен това Alizai е бил замесен в закупуването на оръжия за талибаните и редовно е пътувал до Пакистан, за да се среща с високопоставени талибански ръководители. Alizai е съдействал за набавянето на фалшиви ирански паспорти за талибани с цел пътуване до Иран за обучение. През 2009 г. Alizai набавя паспорт и средства за талибански командир, за да пътува до Иран.

15.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (известен още като Saleh Mohammad).

Дата на раждане: а) около 1962 г., б) 1961 г. Място на раждане: a) село Nulgham, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан, б) село Sangesar, област Panjway, провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) ръководи организирана контрабандна мрежа в провинциите Kandahar и Helmand, Афганистан, б) преди това ръководил лаборатории за преработка на хероин в Band-e-Timor, Kandahar, Афганистан, в) в миналото притежавал автокъща в Mirwais Mena, област Dand, Kandahar, Афганистан, г) арестуван през 2008 — 2009 г. и задържан в Афганистан към 2011 г., д) свързан с молла Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund по брачна линия, е) принадлежи към племето Kakar. Дата на посочване от ООН: 4.11.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Saleh Mohammad Kakar е наркотрафикант, ръководил организирана контрабандна мрежа в провинциите Kandahar и Helmand, Афганистан, подпомагала талибаните с финансови средства и логистика. Преди да бъде арестуван от афганистанските власти, Saleh Mohammad Kakar ръководи защитавани от талибаните лаборатории за преработване на хероин в Band-e-Timor, провинция Kandahar.

Kakar е бил във връзка с високопоставени талибански лидери, набирал е парични средства от наркотрафиканти от тяхно име, управлявал е и е укривал средства на високопоставени талибански представители. Отговарял е също за събирането от наркотрафикантите на такси за талибаните. Притежавал е автокъща в Kandahar и е осигурявал на талибаните автомобили за целите на самоубийствени атентати.

16.

Sangeen Zadran Sher Mohammad (известен още като: a) Sangin, б) Sangin Zadran, в) Sangeen Khan Zadran, г) Sangeen, д) Fateh, е) Noori)

Звание: а) мевлеви (Maulavi, изписва се също като Maulvi); б) молла. Дата на раждане: а) около 1976 г., б) около 1979 г. Място на раждане: Tang Stor Khel, област Ziruk, провинция Paktikа, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) губернатор в сянка на провинция Paktika, Афганистан, и командир на мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група активисти, която действа в граничния район между Афганистан и Пакистан. Главен лейтенант на Sirajuddin Lallaloudine Haqqani, б) принадлежи към племето Kharoti. Дата на посочване от ООН: 16.8.2011 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Sangeen Zadran е ръководител на талибанските бунтовници в провинция Paktika, Афганистан, и командир на мрежата „Haqqani“. Мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група активисти, която действа в граничната област между Афганистан и Пакистан, заема челна позиция в бунтовническата дейност в Афганистан и е отговорна за множество нападения със значим отзвук. Zadran действа като главен лейтенант на ръководителя на мрежата „Haqqani“ Sirajuddin Haqqani.

Sangeen Zadran подпомага ръководенето на бойци при нападенията срещу цели в югоизточен Афганистан и се смята, че е планирал и координирал прекарването на чуждестранни бойци в Афганистан. Замесен е също в многобройни нападения с импровизирани взривни устройства.

Освен ролята му в тези нападения Sangeen Zadran е замесен също в отвличания на афганистански и чужди граждани в граничния район между Афганистан и Пакистан.

17.

Jan Mohammad Madani Ikram

Звание: мевлеви. Основания за включване: шарже д’афер, талибанско посолство в Абу Даби, Обединените арабски емирства. Дата на раждане: 1954 — 1955 г. Място на раждане: село Siyachoy, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан, б) принадлежи към племето Alizai. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

18.

Abdul Manan Mohammad Ishak

Звание: мевлеви. Основания за включване: а) първи секретар, талибанско посолство в Рияд, Саудитска арабия; б) търговско аташе, талибанско посолство в Абу Даби, Обединените арабски емирства. Дата на раждане: 1940 — 1941 г. Място на раждане: село Siyachoy, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Manan става главнокомандващ на талибаните в провинциите Paktia, Paktika и Khost в източен Афганистан. Той отговаря и за прекарването на талибански бойци и оръжия през афганистанско-пакистанската граница.

19.

Din Mohammad Hanif (известен още като: a) Qari Din Mohammad, б) Iadena Mohammad).

Звание: кари. Основания за включване: а) министър на планирането при талибанския режим; б) министър на висшето образование при талибанския режим. Дата на раждане: a) около 1955 г., б) 1 януари 1969 г. (като Iadena Mohammad). Място на раждане: а) село Shakarlab, област Yaftali Pain, провинция Badakhshan, Афганистан. б) Badakhshan (като Iadena Mohammad). Гражданство: афганистанско. Паспорт: OA 454044 (като Iadena Mohammad). Друга информация: a) член на Върховния съвет на талибаните, отговарящ за провинции Takhar и Badakhshan; б) смята се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

Б.   Образувания и други групи и предприятия, свързани с талибаните

1.

Мрежа от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar (известна още като: a) Hai Khairullah Money Exchange, б) Haji Khair Ullah Money Service, в) Haji Salam Hawala, г) Haji Hakim Hawala, д) Haji Alim Hawala, е) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah, ж) Haji Khairullah- Haji Sattar Sarafi, з) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company

Адрес: a) клон 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iii) Shop number 3, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; б) клон 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; в) клон 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; г) клон 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; д) клон 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; е) клон 6: Shop number 237, Shah Zada Market (известен още като Sarai Shahzada), Puli Khisti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, телефон: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, мобилен телефон: +93-797-059059, +93-702-222222; ж) клон 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; з) клон 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan; и) клон 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan; й) клон 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan; к) клон 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan, ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan; л) клон 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan; м) клон 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; н) клон 14: Dubai, United Arab Emirates; о) клон 15: Zahedan, Iran; п) клон 16: Zabul, Iran. Данъчни номера и номера на лицензите: a) пакистански национален данъчен номер: 1774308; б) пакистански национален данъчен номер: 0980338; в) пакистански национален данъчен номер: 3187777; г) афганистански номер на лиценз за доставчик на парични услуги: 044. Друга информация: a) от 2011 г. мрежата от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar е била използвана от ръководителите на талибаните за прехвърляне на пари на талибански командири с цел финансиране на бойци и операции в Афганистан; б) свързана е с Abdul Sattar Abdul Manan и Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Дата на посочване от ООН: 29.6.2012 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Мрежата от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS) е съсобственост на Abdul Satar Abdul Manan и Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar и Khairullah са извършвали съвместно действия по обмен на пари навсякъде в Афганистан, Пакистан и Дубай, Обединените арабски емирства. Ръководителите на талибаните са използвали HKHS, за да раздават пари на талибански губернатори в сянка и командири и за да получават „hawala“ (неофициални парични преводи) от талибаните. От 2011 г. ръководителите на талибаните са прехвърляли пари на талибанските командири в Афганистан чрез HKHS. Към края на 2011 г. клонът на „HKHS“ в Lashkar Gah, провинция Helmand, Афганистан, е бил използван за изпращане на пари на талибанския губернатор в сянка на провинция Helmand. В средата на 2011 г. талибански командир е използвал клон на HKHS в граничната зона между Афганистан и Пакистан, за да финансира бойци и операции в Афганистан. След като талибаните внасяли всеки месец значителни суми пари в брой в този клон на HKHS, талибанските командири можели да получат достъп до средствата във всеки клон на HKHS. През 2010 г. служители на талибаните използвали HKHS, за да прехвърлят пари на „hawalas“ в Афганистан, където командирите на операциите можели да получат достъп до средствата. Към края на 2009 г. управителят на клона на HKHS в Lashkar Gah е осъществил надзор над движението на средства на талибаните през HKHS.

II.   Вписванията по-долу следва да бъдат добавени към списъка, поместен в приложението към Решение 2011/486/ОВППС.

A.   Лица, свързани с талибаните

1.

Abdul Rauf Zakir (известен още като Qari Zakir)

Звание: кари. Дата на раждане: между 1969 и 1971 г. Място на раждане: провинция Кабул, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) Ръководи самоубийствени операции за мрежата Haqqani под ръководството на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani и отговаря за всички операции в провинциите Kabul, Takhar, Kunduz и Baghlan. б) Надзирава тренировките на атентатори самоубийци и осигурява инструкции за изработването на импровизирани взривни устройства. Дата на посочване от ООН: 5.11.2012 г.

Б.   Образувания и други групи и предприятия, свързани с талибаните

1.

Мрежа „Haqqani“ (Haqqani Network) (известна още като HQN)

Друга информация: а) Мрежа от талибански бойци, съсредоточена около граничните райони в провинциите Khost, Афганистан, и Северен Waziristan, Пакистан. б) Основана от Jalaluddin Haqqani и понастоящем оглавявана от сина му Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Други включени в списъка членове са Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir. в) Носи отговорност за самоубийствени атентати и политически убийства, както и за отвличания в Кабул и други провинции на Афганистан. г) Свързана с Ал Кайда, Ислямското движение на Узбекистан, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi и Jaish-IMohammed. Дата на посочване от ООН: 5.11.2012 г.


4.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 332/29


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2012 година

относно безмитния внос на стоки, предназначени за безвъзмездно разпределяне или предоставяне на пострадалите от земетресенията в Италия през месец май 2012 г.

(нотифицирано под номер C(2012) 8687)

(само текстът на италиански език е автентичен)

(2012/746/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (1), и по-специално член 76 от него,

като взе предвид искането за безмитен внос на стоки, предназначени за безвъзмездно предоставяне на пострадалите от земетресенията в Италия през месец май 2012 г., отправено от Италианската република на 12 септември 2012 г.

като има предвид, че:

(1)

Земетресения като настъпилите в Италия от месец май 2012 г. представляват бедствие по смисъла на глава ХVII, раздел В от Регламент (ЕО) № 1186/2009; поради това съществува основание да бъде разрешен безмитният внос на стоки, отговарящи на условията по членове 74—80 от горепосочения Регламент (ЕО) № 1186/2009.

(2)

Италианската република следва да уведоми Комисията за естеството и количеството на различните стоки, внесени безмитно в полза на пострадалите от земетресенията, настъпили в Италия през месец май 2012 г., за организациите, които тя е одобрила за разпределяне или за предоставяне на тези стоки, и за мерките, предприети за предотвратяване на използването на стоките за цели, различни от оказване на помощ при бедствия на пострадалите от тях.

(3)

Следва да се освободи от мита вносът на стоки, считано от от датата на първото земетресение.

(4)

Бяха проведени консултации с останалите държави членки в съответствие с член 76 от Регламент (ЕО) № 1186/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Стоки се освобождават от вносни мита по смисъла на член 2, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1186/2009, когато са изпълнени следните условия:

а)

стоките са предназначени за една от следните употреби:

i)

безвъзмездно разпределяне на стоките сред пострадалите от земетресенията, настъпили в Италия през месец май 2012 г., от органите и организациите, посочени в буква в);

ii)

безвъзмездно предоставяне на стоките на тези пострадали, като стоките остават собственост на посочените организации;

б)

стоките отговарят на изискванията, определени в членове 75, 78 и 79 от Регламент (ЕО) № 1186/2009;

в)

стоките се внасят за пускане в свободно обращение от държавни органи или от организации, одобрени от компетентните италиански органи.

2.   Допуска се също така безмитен внос на стоки по смисъла на член 2, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1186/2009, когато те се внасят за пускане в свободно обращение от спасителни групи за покриване на нуждите им за срока на акцията по предоставяне на помощ на пострадалите от земетресенията, настъпили в Италия през месец май 2012 г.

Член 2

Италианската република предоставя най-късно до 31 януари 2013 г. следната информация на Комисията:

а)

списък на одобрените организации, посочени в член 1, параграф 1;

б)

информация относно естеството и количеството на различните стоки, освободени от мита съгласно член 1;

в)

предприетите мерки за осигуряване на спазването на членове 78, 79 и 80 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 по отношение на стоки, попадащи в обхвата на настоящото решение.

Член 3

Член 1 се прилага за стоки, внесени в периода от 20 май 2012 г. до 31 декември 2012 г.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Италианската република.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2012 година.

За Комисията

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 324, 10.12.2009 г., стр. 23.


Поправки

4.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 332/31


Поравка на Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010

( Официален вестник на Европейския съюз L 88 от 24 март 2012 г. )

На страница 2, съображение 11; на страница 10, член 23, параграф 2), буква в); на страница 51, приложение VIII, А, вписване 3; на страница 53, приложение VIII, A, вписвания 33, 34, 35, 37, 40 и 41; на страница 58, приложение VIII, Б, заглавието и вписвания 1 и 7; на страница 71, приложение IX, I, В.33, четвърта колона; на страница 79, приложение IX, II, заглавието; на страница 79, приложение IX, II, А.2, четвърта колона и А.6, четвърта колона; на страница 80, приложение IX, II, B.1, втора колона; на страница 80, приложение IX, II, B.2, втора и четвърта колона; на страница 81, приложение IX, II, B.3, втора и четвърта колона; на страница 81, приложение IX, II, B.5, втора и четвърта колона; на страница 81, приложение IX, II, B.7, четвърта колона

вместо:

„Ислямската революционна гвардия“

да се чете:

„Иранската революционна гвардия“.

На страница8, член 14, параграф 1, буква в)

вместо:

„вноса, закупуването и транспорта на нефтохимически продукти, които са били изнесени от Иран преди 23 януари 2012 г. или когато износът е бил извършен съгласно буква б) на или преди 1 май 2012 г.,“

да се чете:

„вноса, закупуването и транспорта на нефтохимически продукти, които са били изнесени от Иран преди 23 януари 2012 г. или когато износът е бил извършен съгласно буква а) на или преди 1 май 2012 г.; или когато износът е бил извършен съгласно буква б),“.

На страница 21, приложение II, Обща бележка относно технологиите (ОБТ), точка 2

вместо:

„2.

Продажбата, доставката, пренасянето или износът на „технологии“, „необходими“ за „разработване“ или „производство“ на стоки, чиято продажба, доставка, пренос или износ са контролирани съгласно част А (Стоки) по-долу, се забраняват в съответствие с разпоредбите в раздел II.B.“

да се чете:

„2.

Продажбата, доставката, пренасянето или износът на „технологии“, „необходими“ за „разработване“ или „производство“ на стоки, чиято продажба, доставка, пренос или износ са контролирани съгласно част А (Стоки) от приложение III, се забраняват в съответствие с разпоредбите в раздел II.B.“

На страница 27, приложение II, вписване II.A2.014, описание

вместо:

„N.B. ВЖ. СЪЩО IV.A2.008“

да се чете:

„N.B. ВЖ. СЪЩО III.A2.008“.

На страница 27, приложение II, вписване II.A2.015, описание

вместо:

„N.B. ВЖ. СЪЩО IV.A2.009“

да се чете:

„N.B. ВЖ. СЪЩО III.A2.009“.

На страница 28, приложение II, вписване II.A2.016, описание

вместо:

„N.B. ВЖ. СЪЩО IV.A2.0010“

да се чете:

„N.B. ВЖ. СЪЩО III.A2.0010“.

На страница 33, приложение II, вписване II.B.001, описание

вместо:

„Технологии, необходими за разработването, производството или използването на изделията от част II.A. („Стоки“) по-горе.“

да се чете:

„Технологии, необходими за разработването, производството или използването на изделията от част II.A. („Стоки“) по-горе.

Техническа бележка:

Терминът ‘технологии’ включва и софтуер.“

На страница 33, приложение II, вписване II.B.002, описание

вместо:

„ … от част IV А (Стоки) от приложение IV“

да се чете:

„ … от част III А (Стоки) от приложение III“.

На страница 47, приложение VI, вписване 2.А.13, техническа бележка

вместо:

Формулата за изчисляване на стойността на PRE е: Formula

да се чете:

Формулата за изчисляване на стойността на PRE е: Formula “.

На страница 47, приложение VI, вписване 2.А.15

вместо:

„15.

Пускови устройства и приемни устройства за въвеждане или изваждане на бутала.

Техническа бележка:

‘Буталото’ е устройство, което обикновено се използва за почистване или инспектиране на тръбопровода отвътре (корозионно състояние или образуване на пукнатини) и се движи благодарение на налягането на продукта в тръбопровода.“

да се чете:

„15.

Пускови устройства и приемни устройства за въвеждане или изваждане на ‘бутала’.

Техническа бележка:

‘Буталото’ е устройство, което обикновено се използва за почистване или инспектиране на тръбопровода отвътре (корозионно състояние или образуване на пукнатини) и се движи благодарение на налягането на продукта в тръбопровода.“

На страница 49, приложение VI, вписване 3.А.6

вместо:

„6.

Центрофужни и/или бутални компресори с инсталирана мощност над 2MW и отговарящи на спецификация API610;“

да се чете:

„6.

Центрофужни и/или бутални компресори с инсталирана мощност над 2MW и отговарящи на спецификации API617 или API618;“.