ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.328.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 328

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
28 ноември 2012 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 1104/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за изменение на Решение 2008/971/ЕО на Съвета за включване на горския репродуктивен материал от категория окачествен и за актуализиране на списъка с наименования на органите, отговарящи за одобрението и производствения контрол

1

 

*

Решение № 1105/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета с оглед удължаване на срока за прилагането му и актуализация на името на една трета страна и на наименованията на органите, отговарящи за одобрението и контрола на продукцията ( 1 )

4

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите ( 1 )

7

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1107/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

16

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/730/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 20 ноември 2012 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Международната изследователска група за юта във връзка с преговорите за нов мандат след 2014 г.

18

 

 

2012/731/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/003 DK/Vestas от Дания)

19

 

 

2012/732/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/002 DE/manroland от Германия)

20

 

 

2012/733/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 26 ноември 2012 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на попълването на свободните работни места и повторното създаване на EURES (нотифицирано под номер C(2012) 8548)  ( 1 )

21

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение за изпълнение 2012/119/ЕС на Комисията от 10 февруари 2012 година за формулиране на правила в Ръководство относно събирането на данни и съставянето на референтни документи за най-добрите налични техники (НДНТ), както и за осигуряването на тяхното качество, съгласно изискванията на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (ОВ L 63, 2.3.2012 г.)

27

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕШЕНИЯ

28.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/1


РЕШЕНИЕ № 1104/2012/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 ноември 2012 година

за изменение на Решение 2008/971/ЕО на Съвета за включване на горския репродуктивен материал от категория „окачествен“ и за актуализиране на списъка с наименования на органите, отговарящи за одобрението и производствения контрол

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

С Решение 2008/971/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно еквивалентността на горския репродуктивен материал, произведен в трети държави (3) се определят условията, съгласно които в Съюза се внася горски репродуктивен материал от категориите „идентифициран“ и „селекциониран“, произведен в трети държави, посочени в списъка в приложение I към същото решение.

(2)

Националните правила за сертифициране на горски репродуктивен материал в Канада, Хърватия, Норвегия, Сърбия, Швейцария, Турция и Съединените щати предвиждат провеждането на официална теренна проверка по време на събирането и обработването на семена и производството на посадъчен материал.

(3)

Съгласно посочените правила методите за одобрение и регистриране на базови източници и последващото производство на репродуктивен материал от този базов материал следва да се основават на Схемата на ОИСР за сертифициране на горски репродуктивен материал, предмет на международна търговия (Схема за горските семена и растения на ОИСР). Освен това с посочените правила се изисква семената и посадъчният материал от категориите „идентифициран“, „селекциониран“ и от категория „окачествен“ да бъдат официално сертифицирани и опаковките със семена да бъдат официално запечатани в съответствие със Схемата за горските семена и растения на ОИСР.

(4)

Проучване на посочените правила по отношение на категорията „окачествен“ показа, че условията за одобрение на базовите източници удовлетворяват изискванията, установени с Директива 1999/105/ЕО на Съвета от 22 декември 1999 г. относно търговията с горски репродуктивен материал (4). Освен това, с изключение на условията, свързани с качеството на семената, видовата чистота и качеството на посадъчния материал, правилата на посочените трети страни предоставят същите гаранции по отношение на условията, приложими за семена и посадъчен материал от новата категория „окачествен“, като посочените в Директива 1999/105/ЕО. Следователно правилата относно сертифицирането на горски материал от категорията „окачествен“ в Канада, Хърватия, Норвегия, Сърбия, Швейцария, Турция и Съединените щати следва да бъдат считани за еквивалентни на тези, установени в Директива 1999/105/ЕО, при условие че са изпълнени условията, установени в приложение II към Решение 2008/971/ЕО по отношение на семената и посадъчния материал.

(5)

По отношение на материал от категория „окачествен“ тези условия следва да включват предоставяне на информация за това дали продуктите са били генетично модифицирани или не. Тази информация следва да улесни прилагането на изискванията, установени в Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда (5) или, когато е приложимо, в Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (6) и Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи, произведени от генетично модифицирани организми (7).

(6)

Освен това наименованията на някои органи, отговарящи за одобрението и производствения контрол, изброени в списъка в приложение I към Решение 2008/971/ЕО, са изменени.

(7)

Поради това Решение 2008/971/ЕО следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2008/971/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 1 първа алинея се заменя със следното:

„С настоящото решение се определят условията, съгласно които в Съюза се внася горски репродуктивен материал от категориите „идентифициран“, „селекциониран“ и „окачествен“, който е произведен в трета държава, посочена в списъка в приложение I.“

2)

В член 3 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Семената и посадъчният материал от категориите „идентифициран“, „селекциониран“ и „окачествен“ от видовете, изброени в приложение I към Директива 1999/105/ЕО, които са произведени в третите държави, посочени в списъка в приложение I към настоящото решение, и са официално сертифицирани от органите на трета държава, посочени в същия списък, се считат за еквивалентни на семена и посадъчен материал, съответстващи на разпоредбите в Директива 1999/105/ЕО, при условие че са изпълнени условията, установени в приложение II към настоящото решение.“

3)

В член 4 първа алинея се заменя със следното:

„При внос в Съюза на семена и посадъчен материал доставчикът, който внася материала, предварително информира официалния орган на държавата-членка за вноса. Официалният орган издава основен сертификат за идентификация въз основа на официалния сертификат за произход на ОИСР, преди материалът да бъде пуснат на пазара.“

4)

Приложения I и II се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 1 януари 2013 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 21 ноември 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ C 351, 15.11.2012 г., стр. 91.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 13 ноември 2012 г.

(3)  ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 83.

(4)  ОВ L 11, 15.1.2000 г., стр. 17.

(5)  ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и II към Решение 2008/971/ЕО се изменят, както следва:

1)

Приложение I се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Страни и органи

Страна (1)

Орган, отговарящ за одобрението и производствения контрол

CA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières

Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada

Canadian Forest Service-Atlantic/Service canadien des forêts -Atlantique

P.O. Box 4000,

FREDERICTON, NB E3B 5P7

CH

Federal Office for the Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Zürcherstraße 111

CH-8903 BIRMENSDORF

HR

Croatian Forest Research Institute – CFI

Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science

Cvjetno naselje 41

10450 Jastrebarsko

NO

Norwegian Forest and Research Institute

Høgskoleveien 12

N-1432 AAS

Norwegian Forest Seed Station

P.O. Box 118

N-2301 HAMAR

RS

Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Ministry of AFW - Directorate for Forest

Omladinskih brigada 1

Novi Beograd

TR

Ministry of Environment and Forestry

General Directorate of Forestation and Erosion Control

Bestepe 06560

Ankara

US

USA United States Department of Agriculture, Forest Service

Cooperative Forestry

National Seed Laboratory

5675 Riggins Mill Road

Dry Branch, Georgia 31020

OFFICIAL STATE CERTIFICATION AUTHORITIES

(упълномощени да издават сертификати на ОИСР със споразумение за сътрудничество с USDA Forest Service)

Washington State Crop Improvement Association, Inc.

1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610

Pullman, Washington 99163

2)

В приложение II се добавя следният раздел:

„В.   Допълнителни условия по отношение на семената и посадъчния материал от категория „окачествен“, произведени в трети държави

По отношение на семена или посадъчен материал от категория „окачествен“ на етикета на ОИСР и на етикета на доставчика или в документа на доставчика се посочва дали при производството на базовия източник е използвана генетична модификация.“


(1)  CA — Канада, CH — Швейцария, HR — Хърватия, NO — Норвегия, RS — Сърбия, TR — Турция, US — Съединените щати.“


28.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/4


РЕШЕНИЕ № 1105/2012/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 ноември 2012 година

за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета с оглед удължаване на срока за прилагането му и актуализация на името на една трета страна и на наименованията на органите, отговарящи за одобрението и контрола на продукцията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

В Решение 2003/17/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. относно еквивалентността на полските инспекции на посеви за производство на семена, извършвани в трети страни, и относно еквивалентността на семената, произведени в трети страни (3) се предвижда за ограничен период извършваните в трети страни полски инспекции, на посевите за производство на семена от определени видове, да се считат за еквивалентни на полските инспекции, извършвани в съответствие с правните актове на Съюза, а семената от определени видове, произведени в трети страни, да се считат за еквивалентни на семената, произведени в съответствие с правните актове на Съюза.

(2)

По всичко личи, че извършваните в трети страни полски инспекции продължават да предоставят същите гаранции като полските инспекции, извършвани от държавите членки. Поради това те следва да продължат да се считат за еквивалентни.

(3)

Тъй като срокът на действие на Решение 2003/17/ЕО ще изтече на 31 декември 2012 г., периодът, в рамките на който еквивалентността се признава по силата на това решение, следва да се удължи. Изглежда желателно този период да се продължи с десет години.

(4)

Позоваването на Югославия в Решение 2003/17/ЕО следва да се заличи. Сърбия, в качеството ѝ на страна, участваща в Схемите на ОИСР за сертифициране на сортове семена на растения, които са в обращение на международния пазар, и на член на Международната асоциация за изпитване на семена (ISTA) по отношение на вземането на проби от семена и техния анализ (тестване), следва да бъде добавена в списъка на третите страни в приложение I към Решение 2003/17/ЕО. Освен това наименованията на някои органи, отговарящи за одобрението и контрола на продукцията, изброени в приложение I към Решение 2003/17/ЕО, са се променили.

(5)

Разпоредбите на Решение 2003/17/ЕО, отнасящи се до Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4), следва да бъдат заличени, тъй като в контекста на настоящото решение, тяхното прилагане би било несъвместимо със системата на делегирани и изпълнителни правомощия, въведена съответно с членове 290 и 291 от Договора.

(6)

Поради това Решение 2003/17/ЕО следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2003/17/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 4 се заличава.

2)

Член 5 се заличава.

3)

В член 6 датата „31 декември 2012 г.“ се заменя с датата „31 декември 2022 г.“

4)

Приложение I се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2013 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 21 ноември 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ C 351, 15.11.2012 г., стр. 92.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 25 октомври 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 13 ноември 2012 г.

(3)  ОВ L 8, 14.1.2003 г., стр. 10.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

СТРАНИ, ОРГАНИ И ВИДОВЕ

Страна (1)

Орган

Видове, посочени в следните директиви

1

2

3

AR

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 BUENOS AIRES

66/401/ЕИО

66/402/ЕИО

2002/57/ЕО

AU

Australian Seeds Authority LTD.

P.O. BOX 187

LINDFIELD, NSW 2070

66/401/ЕИО

66/402/ЕИО

2002/57/ЕО

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9

66/401/ЕИО

66/402/ЕИО

2002/57/ЕО

CL

Ministerio de Agricultura

Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 - SANTIAGO DE CHILE

2002/54/ЕО

66/401/ЕИО

66/402/ЕИО

2002/57/ЕО

HR

State Institute for Seed and Seedlings,

Vinkovacka Cesta 63

31000 OSIJEK

2002/54/ЕО

66/401/ЕИО

66/402/ЕИО

2002/57/ЕО

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250

66/401/ЕИО

66/402/ЕИО

2002/57/ЕО

MA

D.P.V.C.T.R.F.

Service de Contrôle des Semences et Plants,

B.P. 1308 RABAT

66/401/ЕИО

66/402/ЕИО

2002/57/ЕО

NZ

Ministry for Primary Industries,

25 „THE TERRACE“

P.O. BOX 2526

6140 WELLINGTON

2002/54/ЕО

66/401/ЕИО

66/402/ЕИО

2002/57/ЕО

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD

Министерството на земеделието оправомощи следните институции да издават сертификати на ОИСР:

National Laboratory for Seed Testing

Maksima Gorkog 30 - 21000 NOVI SAD

Maize Research Institute „ZEMUN POLJE“

Slobodana Bajica 1

11080 ZEMUN, BEOGRAD

2002/54/ЕО

66/401/ЕИО

66/402/ЕИО

2002/57/ЕО

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Centre

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

P.O.BOX: 30,

06172 Yenimahalle/ANKARA

2002/54/ЕО

66/401/ЕИО

66/402/ЕИО

2002/57/ЕО

US

USDA - Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054

2002/54/ЕО

66/401/ЕИО

66/402/ЕИО

2002/57/ЕО

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 PANDO - CANELONES

66/401/ЕИО

66/402/ЕИО

2002/57/ЕО

ZA

National Department of Agriculture,

C/O S.A.N.S.O.R.

Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA

66/401/ЕИО

66/402/ЕИО — само по отношение на Zea mays и Sorghum spp.

2002/57/ЕО


(1)  AR – Аржентина, AU – Австралия, CA – Канада, CL – Чили, HR – Хърватия, IL – Израел, MA – Мароко, NZ – Нова Зеландия, RS – Сърбия, TR – Турция, US – Съединени щати, UY – Уругвай, ZA – Южна Африка“.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

28.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1106/2012 НА КОМИСИЯТА

от 27 ноември 2012 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета (1), и по-специално член 5, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията от 13 декември 2006 г. относно номенклатурата на страните и териториите за нуждите на статистиката на външната търговия на Общността и на статистиката на търговията между държавите членки (2) бе определен вариантът на посочената номенклатура, която е в сила от 1 януари 2007 г.

(2)

Южен Судан стана независима държава.

(3)

Нидерландските Антили прекратиха съществуването си.

(4)

Сен Бартелеми вече не принадлежи към митническата територия на Европейския съюз.

(5)

Необходим е код за отбелязване на сделките, при които има инсталации в открито море (нефтени платформи, паркове за добив на електроенергия от вятъра, презокеански кабели).

(6)

Азбучното кодиране на държавите и териториите трябва да отразява актуалната версия на стандарта ISO alpha 2, доколкото той е съвместим с изискванията на законодателството на Съюза и със статистическите изисквания на Съюза.

(7)

Следователно е целесъобразно да се изготви нова версия на номенклатурата, в която се взема предвид това развитие и промените, които засягат някои кодове.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по статистика за търговията със стоки с трети страни,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Версията на номенклатурата на държавите и териториите за статистиката на външната търговия на Съюза и за статистиката на търговията между държавите членки, в сила от 1 януари 2013 г., е посочена в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Регламент (ЕО) № 1833/2006 се отменя, считано от 1 януари 2013 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2013 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 23.

(2)  ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

НОМЕНКЛАТУРА НА ДЪРЖАВИТЕ И ТЕРИТОРИИТЕ ЗА СТАТИСТИКАТА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА СЪЮЗА И ЗА СТАТИСТИКАТА НА ТЪРГОВИЯТА МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

(Версия в сила от 1 януари 2013 г.)

Код

Текст

Описание

AD

Андора

 

AE

Обединени арабски емирства

Абу Даби, Аджман, Дубай, Фужаирах, Рас ал Хайма, Шариах и Ум ал Каиваин

AF

Афганистан

 

AG

Антигуа и Барбуда

 

AI

Ангила

 

AL

Албания

 

AM

Армения

 

AO

Ангола

Включително Кабинда

AQ

Антарктика

Територията на юг от 60° южна ширина; не се включват Френските южни територии (TF), остров Буве (BV), Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови (GS)

AR

Аржентина

 

AS

Американска Самоа

 

AT

Австрия

 

AU

Австралия

 

AW

Аруба

 

AZ

Азербайджан

 

BA

Босна и Херцеговина

 

BB

Барбадос

 

BD

Бангладеш

 

BE

Белгия

 

BF

Буркина Фасо

 

BG

България

 

BH

Бахрейн

 

BI

Бурунди

 

BJ

Бенин

 

BL

Сен Бартелеми

 

BM

Бермуда

 

BN

Бруней Дарусалам

Често наричана Бруней

BO

Боливия, многонационална държава

Често наричана Боливия

BQ

Бонер, Синт Еустациус и Саба

 

BR

Бразилия

 

BS

Бахамски острови

 

BT

Бутан

 

BV

Остров Буве

 

BW

Ботсуана

 

BY

Беларус

Често наричана Белорусия

BZ

Белиз

 

CA

Канада

 

CC

Кокосови острови (или Острови Кийлинг)

 

CD

Конго, демократична република

Преди известна като Заир

CF

Централноафриканска република

 

CG

Конго

 

CH

Швейцария

Включително немската територия Бюзинген и италианската община Кампионе д’Италия

CI

Кот д’Ивоар

Често наричана Бряг на слоновата кост

CK

Острови Кук

 

CL

Чили

 

CM

Камерун

 

CN

Китай

 

CO

Колумбия

 

CR

Коста Рика

 

CU

Куба

 

CV

Кабо Верде

 

CW

Кюрасао

 

CX

Остров Рождество

 

CY

Кипър

 

CZ

Чешка република

 

DE

Германия

Включително остров Хелголанд; не се включва територията на Бюзинген

DJ

Джибути

 

DK

Дания

 

DM

Доминика

 

DO

Доминиканска република

 

DZ

Алжир

 

EC

Еквадор

Включително островите Галапагос

EE

Естония

 

EG

Египет

 

EH

Западна Сахара

 

ER

Еритрея

 

ES

Испания

Включително Балеарските острови и Канарските острови; не се включват Сеута (XC) и Мелила (XL)

ET

Етиопия

 

FI

Финландия

Включително островите Оланд

FJ

Фиджи

 

FK

Фолкландски острови

 

FM

Микронезия, федеративни щати

Чуук, Косре, Понпей и Яп

FO

Фарьорски острови

 

FR

Франция

Включително Монако и френските отвъдморски департаменти (Френска Гвиана, Гваделупа, Мартиника и Реюнион) и френската северна част на остров Сен Мартен

GA

Габон

 

GB

Обединено кралство

Великобритания, Северна Ирландия, Англо-нормандски острови и остров Ман

GD

Гренада

Включително острови Южни Гренадини

GE

Грузия

 

GH

Гана

 

GI

Гибралтар

 

GL

Гренландия

 

GM

Гамбия

 

GN

Гвинея

 

GQ

Екваториална Гвинея

 

GR

Гърция

 

GS

Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови

 

GT

Гватемала

 

GU

Гуам

 

GW

Гвинея-Бисау

 

GY

Гвиана

 

HK

Хонконг

Специален административен район на Китайската народна република Хонконг

HM

Хърд и Макдоналд

 

HN

Хондурас

Включително островите Суан

HR

Хърватия

 

HT

Хаити

 

HU

Унгария

 

ID

Индонезия

 

IE

Ирландия

 

IL

Израел

 

IN

Индия

 

IO

Британски територии в Индийския океан

Архипелаг Чагос

IQ

Ирак

 

IR

Иран, ислямска република

 

IS

Исландия

 

IT

Италия

Включително Ливиньо; не се включва община Кампионе д’Италия

JM

Ямайка

 

JO

Йордания

 

JP

Япония

 

KE

Кения

 

KG

Киргизстан, република

 

KH

Камбоджа

 

KI

Кирибати

 

KM

Коморски острови

Анжуан, Гранд Коморо и Мохели

KN

Сейнт Китс и Невис

 

KP

Корея, народнодемократична република

Често наричана Северна Корея

KR

Корея, република

Често наричана Южна Корея

KW

Кувейт

 

KY

Кайманови острови

 

KZ

Казахстан

 

LA

Лаос, народнодемократична република

Често наричана Лаос

LB

Ливан

 

LC

Сейнт Лусия

 

LI

Лихтенщайн

 

LK

Шри Ланка

 

LR

Либерия

 

LS

Лесото

 

LT

Литва

 

LU

Люксембург

 

LV

Латвия

 

LY

Либия

 

MA

Мароко

 

MD

Молдова, Република Молдова

 

ME

Черна гора

 

MG

Мадагаскар

 

MH

Маршалови острови

 

MK  (1)

бивша югославска република Македония

 

ML

Мали

 

MM

Мианмар

Често наричана Бирма

MN

Монголия

 

MO

Макао

Специален административен район на Китайската народна република Макао

MP

Северни Мариански острови

 

MR

Мавритания

 

MS

Монтсерат

 

MT

Малта

Включително Гозо и Комино

MU

Мавриций

Остров Мавриций, остров Родригес, острови Агалега и Каргадос Карахос Шолс (острови Сейнт Брандън)

MV

Малдиви

 

MW

Малави

 

MX

Мексико

 

MY

Малайзия

Полуостров Малайзия и Източна Малайзия (Лабуан, Сабах и Саравак)

MZ

Мозамбик

 

NA

Намибия

 

NC

Нова Каледония

Включително острови Лоялти (Маре, Лифу и Увеа)

NE

Нигер

 

NF

Остров Норфолк

 

NG

Нигерия

 

NI

Никарагуа

Включително острови Корн

NL

Нидерландия

 

NO

Норвегия

Включително архипелага Свалбард и остров Ян Майен

NP

Непал

 

NR

Науру

 

NU

Ниуе

 

NZ

Нова Зеландия

Не се включва земя Рос (Антарктика)

OM

Оман

 

PA

Панама

Включително бившата зона на Панамския канал

PE

Перу

 

PF

Френска Полинезия

Маркизки острови, Дружествени острови (включително Таити), острови Туамоту, острови Гамбие и Австралски острови.

PG

Папуа-Нова Гвинея

Източната част на Нова Гвинея; Бисмаркския архипелаг (включително Нова Британия, Нова Ирландия, Лавонгай (Нови Хановер) и Адмиралтейски острови); Северни Соломонови острови (Бугенвил и Бука); острови Тробрианд, остров Уудларк; острови д’Антрекасто и архипелаг Луизиад.

PH

Филипини

 

PK

Пакистан

 

PL

Полша

 

PM

Сен Пиер и Микелон

 

PN

Питкерн

Включително островите Дюсие, Хендерсон и Оено

PS

Окупираната палестинска територия

Западен бряг (включително Източен Йерусалим) и ивицата Газа

PT

Португалия

Включително Азорските острови и островите Мадейра

PW

Палау

 

PY

Парагвай

 

QA

Катар

 

RO

Румъния

 

RU

Руска федерация

Често наричана Русия

RW

Руанда

 

SA

Саудитска Арабия

 

SB

Соломонови острови

 

SC

Сейшелски острови

остров Мае, остров Празлин, Ла Диг, Фрегат и Силует; острови Амирант (включително Десрош, Алфонс, Плат и Коетиви); острови Фаркухар (включително Провидънс); острови Алдабра и острови Космоледо.

SD

Судан

 

SE

Швеция

 

SG

Сингапур

 

SH

Света Елена, Възнесение и Тристан да Куня

 

SI

Словения

 

SK

Словакия

 

SL

Сиера Леоне

 

SM

Сан Марино

 

SN

Сенегал

 

SO

Сомалия

 

SR

Суринам

 

SS

Южен Судан

 

ST

Сао Томе и Принсипи

 

SV

Ел Салвадор

 

SX

Синт Мартен (нидерландска част)

Островът Синт Мартен е разделен на френска северна част и нидерландска южна част.

SY

Сирийска арабска република

Често наричана Сирия

SZ

Свазиленд

 

TC

Острови Търкс и Кайкос

 

TD

Чад

 

TF

Френски южни територии

Включително острови Кергелен, остров Амстердам, остров Сен Пол, архипелаг Крозе и френски разпръснати острови в Индийския океан, състоящи се от Басас да Индия, остров Европа, острови Глориосо, остров Жуан де Нова и остров Тромелин.

TG

Того

 

TH

Тайланд

 

TJ

Таджикистан

 

TK

Токелау

 

TL

Източен Тимор

 

TM

Туркменистан

 

TN

Тунис

 

TO

Тонга

 

TR

Турция

 

TT

Тринидад и Тобаго

 

TV

Тувалу

 

TW

Тайван

Отделна митническа територия Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу

TZ

Танзания, обединена република

Пемба, остров Занзибар и Танганайка

UA

Украйна

 

UG

Уганда

 

UM

Малки отдалечени острови на Съединените щати

Включително остров Бейкър, остров Хауланд, остров Джарвис, атол Джонстън, риф Кингман, острови Мидуей, остров Наваса, атол Палмира и остров Уейк

US

Съединени американски щати

Включително Пуерто Рико

UY

Уругвай

 

UZ

Узбекистан

 

VA

Светия престол (град държава Ватикана)

 

VC

Сейнт Винсънт и Гренадини

 

VE

Венецуела, боливарска република

Често наричана Венецуела

VG

Британски Вирджински острови

 

VI

Американски Вирджински острови

 

VN

Виетнам

 

VU

Вануату

 

WF

Уолис и Футуна

Включително остров Алофи

WS

Самоа

Известна преди като Западна Самоа

XC

Сеута

 

XK

Косово

Както е определено с Резолюция 1244 от 10 юни 1999 г. на Съвета за сигурност на Организацията на обеднените нации

XL

Мелила

Включително Пеньон де Велес де ла Гомера, Пеньон де Алусемас и острови Чафаринас

XS

Сърбия

 

YE

Йемен

Известна преди като Северен Йемен и Южен Йемен

YT

Майот

Голямата земя и Памандзи

ZA

Южна Африка

 

ZM

Замбия

 

ZW

Зимбабве

 

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

EU

Европейски съюз

Резервиран код за търговията между държави, които не са членки на ЕС, за деклариране на произход на стоки в съответствие с условията, посочени в съответните разпоредби на ЕС. Кодът не трябва да бъде използван за статистически цели.

QP

Открито море

От областта на морското дело, извън териториални води

QQ

Запаси и провизии

Незадължителна рубрика

или

 

 

QR

Запаси и провизии в рамките на търговията вътре в ЕС

Незадължителна рубрика

QS

Запаси и провизии в рамките на търговията с трети страни

Незадължителна рубрика

QU

Държави и територии, които не са посочени

Незадължителна рубрика

или

 

 

QV

Държави и територии, които не са посочени в рамките на търговията вътре в ЕС

Незадължителна рубрика

QW

Държави и територии, които не са посочени в рамките на търговията с трети страни

Незадължителна рубрика

QX

Държави и територии, които не са посочени по търговски или военни причини

Незадължителна рубрика

или

 

 

QY

Държави и територии, които не са посочени в рамките на търговията вътре в ЕС по търговски или военни причини

Незадължителна рубрика

QZ

Държави и територии, които не са посочени в рамките на търговията с трети държави по търговски или военни причини

Незадължителна рубрика


(1)  Временен код, който не оказва влияние върху окончателното название на държавата, което ще бъде определено след приключването на преговорите, провеждащи се понастоящем в рамките на Организацията на обединените нации.


28.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1107/2012 НА КОМИСИЯТА

от 27 ноември 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

44,1

MA

50,0

MK

37,4

TN

73,5

TR

64,0

ZZ

53,8

0707 00 05

AL

64,5

MA

141,4

MK

58,4

TR

89,6

ZZ

88,5

0709 93 10

MA

88,6

TR

100,6

ZZ

94,6

0805 20 10

MA

76,3

ZZ

76,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

65,5

HR

35,6

TR

81,7

ZZ

60,9

0805 50 10

AR

68,7

TR

85,8

ZA

49,1

ZZ

67,9

0808 10 80

MK

38,5

NZ

138,3

US

125,4

ZA

113,0

ZZ

103,8

0808 30 90

CN

59,5

TR

116,3

US

136,8

ZZ

104,2


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

28.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/18


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2012 година

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Международната изследователска група за юта във връзка с преговорите за нов мандат след 2014 г.

(2012/730/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграфи 3 и 4 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за определяне на мандата на Международната изследователска група за юта от 2001 г. (наричано по-долу „споразумението“) бе одобрено от името на Европейската общност с Решение 2002/312/ЕО на Съвета (1).

(2)

Текущият мандат изтича на 30 април 2014 г. и въпросът за започване на преговори за подновяване на този мандат ще бъде обсъден на 15-ото заседание на Съвета на Международната изследователска група за юта през декември 2012 г.

(3)

Подновяването на споразумението не е в интерес на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която следва да бъде заета от името на Европейския съюз, представляван от Комисията, в рамките на Международната изследователска група за юта, е да се гласува срещу започването на преговори за подновяване на мандата след 2014 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2012 година.

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ L 112, 27.4.2002 г., стр. 34.


28.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/19


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 ноември 2012 година

за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/003 DK/Vestas от Дания)

(2012/731/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и да се подпомага тяхното повторно интегриране на пазара на труда.

(2)

Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизиране на средства от ЕФПГ в рамките на годишен таван от 500 милиона евро.

(3)

На 14 май 2012 г. Дания подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в предприятието Vestas Group и представи допълнителна информация до 10 юли 2012 г. Заявлението е в съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Поради това Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 7 488 000 EUR.

(4)

С оглед на това следва да се мобилизират средства от ЕФПГ за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Дания,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за осигуряването на сумата от 7 488 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 21 ноември 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


28.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/20


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 ноември 2012 година

относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/002 DE/manroland от Германия)

(2012/732/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, съкратени в резултат на значими структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и да се подпомага тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)

Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизиране на средства по линия на ЕФПГ в рамките на годишния таван от 500 милиона евро.

(3)

На 4 май 2012 г. Германия подаде заявление за мобилизиране на ЕФПГ по отношение на съкращения в предприятието „manroland AG“ и в две дъщерни предприятия на дружеството, както и при един доставчик, като на 10 юли 2012 г. към него беше добавена допълнителна информация. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансовото участие, установени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Поради това Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 5 352 944 EUR.

(4)

Следователно средства от ЕФПГ следва да бъдат мобилизирани за предоставяне на финансово участие по заявлението, внесено от Германия,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за осигуряването на сумата от 5 352 944 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 21 ноември 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


28.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/21


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2012 година

за изпълнение на Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на попълването на свободните работни места и повторното създаване на EURES

(нотифицирано под номер C(2012) 8548)

(текст от значение за ЕИП)

(2012/733/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза (1), и по-специално член 38 от него,

като има предвид, че:

(1)

Беше постигнат съществен напредък откакто — с цел прилагането на Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета (2) — за първи път беше въведена мрежата EURES, създадена с Решение 93/569/ЕИО на Комисията от 22 октомври 1993 г. за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета относно свободното движение на работници в Общността по отношение по-специално на мрежа, наречена Eures (Европейски служби по заетостта) (3). С Решение 2003/8/ЕО на Комисията (4) мрежата беше реформирана и възстановена, за да може да бъде консолидирана и укрепена.

(2)

Европейският съвет от 17 юни 2010 г. одобри стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като призова за пълно мобилизиране на подходящите инструменти и политики на ЕС в подкрепа на постигането на общите цели и прикани държавите членки да засилят координираните действия.

(3)

Европейският съвет от 28 и 29 юни 2012 г. взе решение относно „Пакт за растеж и работни места“ и на базата на Съобщението от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите „Към възстановяване и създаване на работни места“ от 18 април 2012 г. посочи, че порталът EURES следва да бъде превърнат в истински европейски инструмент за устройване на работа и наемане на работна ръка.

(4)

EURES следва да насърчава по-доброто функциониране на пазарите на труда и задоволяването на икономическите нужди, като улеснява транснационалната и трансграничната географска мобилност на работниците и същевременно гарантира, че мобилността се осъществява при справедливи условия и при спазване на приложимите трудови стандарти. Мрежата следва да способства за постигането на по-голяма прозрачност на пазарите на труда, като осигурява обмена и обработката на информация за обявените свободни работни места и за подадените заявления за работа (така нар. „попълване на свободните работни места“ или „посредничество“ по смисъла на регламента) и подпомага дейности, свързани с наемането на работна ръка и предоставянето на съвети и насоки на национално и трансгранично равнище, като по този начин допринася за постигането на целите на стратегия „Европа 2020“.

(5)

В светлината на опита, натрупан след първоначалното въвеждане на мрежата през 1993 г. и реформата през 2003 г., и като се вземе предвид необходимостта мрежата да бъде допълнително укрепена и разширена, за да е в състояние да допринася пълноценно за постигането на целите на стратегия „Европа 2020“, се налага да бъдат преразгледани сегашният състав на мрежата, разпределението на задълженията, процедурите за вземане на решения, а така също каталогът с различните предлагани услуги.

(6)

За целта следва усилията при управлението на EURES да се насочат в по-голяма степен към реализирането на набелязаните цели и постигането на резултати по отношение на посредническите услуги, устройването на работа и наемането на работна ръка. В този контекст, под устройване на работа се разбира предоставянето на услуги от посредник между предлагащите и търсещите работа на пазара на труда с цел да се стигне до наемане на работа, като под наемане на работа се разбира заемането на свободно работно място.

(7)

Премахването на монополите, съчетано с настъпилите други промени, доведе до появата на пазара на труда на много различни по вид доставчици на услуги по заетостта. За да може да разгърне пълния си потенциал, мрежата EURES трябва да дава възможност за участие на тези действащи лица, които да се ангажират да спазват изцяло приложимите трудови стандарти и правни изисквания, както и другите стандарти за качество на EURES.

(8)

Необходимо е предоставяните от EURES услуги да бъдат ясно дефинирани, за да може да се гарантира, че задълженията, произтичащи за държавите членки по силата на регламента, а именно да се заемат с попълването на свободните работни места, както и да обменят и предоставят информация за пазара на труда, се изпълняват по ефикасен и ефективен начин. Това предполага въвличането на различни действащи лица, в това число социалните партньори, при необходимост.

(9)

В „Пакта за растеж и работни места“ Европейският съвет настоява да се разгледа възможността в мрежата EURES да бъдат включени също така професионалната практика и стажовете. За да може да се гарантира търсеното взаимодействие и да се позволи на EURES да подкрепя в пълна степен набелязаните в стратегия „Европа 2020“ цели, по-специално целта равнището на заетост да достигне 75 % до 2020 г., като същевременно не се излиза извън приложното поле на регламента, мрежата EURES следва да може да обхване професионалната практика и стажовете, доколкото заетите в тях лица се считат за работници по смисъла на регламента и са на 18 или повече години, след разпространението на подобна информация съгласно съответните стандарти бъде счетено за възможно.

(10)

За да може да предоставя услуги по възможно най-ефикасен начин, мрежата EURES следва да бъде интегрирана в общата схема за предоставяне на услуги на участващите организации, чиито национални и трансгранични дейности могат да бъдат финансирани по линия на Европейския социален фонд.

(11)

За да може да допринася ефикасно за по-доброто функциониране на пазарите на труда с оглед изграждането на европейски пазар на труда, мрежата EURES следва също така да играе по-централна роля при попълването на работни места, за които е трудно да бъдат намерени подходящи работници, както и да подпомага специфични групи работници и работодатели, като разшири оказваната подкрепа, за да се обхванат целеви дейности за мобилност на равнището на ЕС, най-вече за насърчаване на обмена на млади работници.

(12)

Следва също така в пълна степен да се отчитат възможностите, осигурявани от новите информационни и комуникационни технологии, за да се подобрят и рационализират допълнително предоставяните услуги.

(13)

Обработването на лични данни, извършвано в рамките на настоящото решение, следва да отговаря на изискванията на законодателството на ЕС и на националните законодателства относно защитата на личните данни.

(14)

От съображения за яснота е желателно мрежата EURES да бъде повторно създадена, като същевременно се дефинират по-ясно нейният състав, структурата и функциите ѝ.

(15)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Консултативния комитет за свободното движение на работници,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Мрежата EURES

За изпълнение на задълженията, определени в глава II от Регламент (ЕС) № 492/2011, Комисията и държавите членки създават и управляват европейска мрежа за услуги в областта на заетостта, наречена EURES.

Член 2

Цели

За да защити интересите на търсещите работа, работниците и работодателите, EURES насърчава, при необходимост съвместно с други европейски служби или мрежи:

а)

развитието на европейски пазар на труда, който да е открит и достъпен за всички, при пълно спазване на приложимите трудови стандарти и правни изисквания;

б)

попълването на свободните работни места и устройването на работа на транснационално, междурегионално и трансгранично равнище посредством обмена на информация за свободните работни места и за заявленията за работа и участието в целеви дейности за мобилност на равнището на ЕС;

в)

прозрачността и обмена на информация за европейските пазари на труда, включително за условията на живот и работа, както и за възможностите за придобиване на квалификации;

г)

разработването на мерки, с които да се насърчава и улеснява мобилността на младите работници;

д)

обмена на информация за стажовете и професионалните практики по смисъла на Регламент (ЕС) № 492/2011 и ако е необходимо, намиране на места за стажантите и участниците в професионални практики;

е)

разработването за целта на методологии и индикатори.

Член 3

Състав

EURES включва:

а)

Европейското бюро за координация, натоварено с координацията на попълването на свободни работни места в съответствие с членове 18, 19 и 20 от Регламент (ЕС) № 492/2011;

б)

членовете на мрежата EURES, т.е. специализираните служби, определени от държавите членки в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 492/2011, („Национални бюра за координация“), както е предвидено в член 5;

в)

партньорите на EURES в съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 492/2011. Партньорите на EURES се определят от съответния член на мрежата EURES и могат да включват публични или частни доставчици на услуги, активни в съответната сфера на устройването на работа и заетостта, а така също синдикални организации и организации на работодателите. Кандидатите за статута на партньор на EURES се ангажират да изпълняват ролята и задълженията, определени в член 7;

г)

асоциираните партньори на EURES, които в съответствие с член 6 предоставят ограничени услуги под наблюдението и отговорността на даден партньор на EURES или на Европейското бюро за координация.

Член 4

Роля и задължения на Европейското бюро за координация

1.   Комисията отговаря за управлението на Европейското бюро за координация.

2.   Европейското бюро за координация следи за спазването на разпоредбите на глава II от Регламент (ЕС) № 492/2011 и подпомага мрежата при осъществяване на дейностите ѝ.

3.   Бюрото по-специално:

а)

формулира цялостен съгласуван подход и осигурява хоризонтално подпомагане на мрежата EURES и на ползващите я под формата на:

(1)

поддържане и разработване на европейски интернет портал за трудова мобилност („порталът EURES“) и на съответните информационни услуги, в това число системи и процедури за обмен на информация за свободните работни места, заявленията за работа под формата на писма за заявяване на интерес, автобиографии, паспорти на уменията и т.н., както и на друга информация, в сътрудничество с други работещи в същата сфера европейски служби или мрежи;

(2)

информационни и комуникационни дейности във връзка с EURES;

(3)

обучение на персонала, участващ в мрежата EURES;

(4)

улесняване на работата в мрежа за членовете и партньорите на EURES, обмен на най-добри практики между тях и учене един от друг;

(5)

участие на EURES в целеви дейности за мобилност на равнището на ЕС.

б)

извършва анализ на географската и професионалната мобилност с цел да се постигне равновесие между предлагането и търсенето и разработва общ подход по отношение на мобилността в съответствие с Европейската стратегия за заетостта;

в)

провежда общия мониторинг и оценката на дейностите на EURES, определя показателите за извършена дейност, устройване на работа и за други постигнати резултати и проверява дали дейностите се осъществяват в съответствие с Регламент (ЕС) № 492/2011 и с настоящото решение.

4.   Бюрото приема работните си програми и целите на мрежата EURES в сътрудничество с Групата за координация EURES и след консултация с управителния съвет на EURES.

Член 5

Роля и задължения на Националните бюра за координация

1.   Всяка държава членка определя специализирана служба, както е предвидено в член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 492/2011, на която се възлага да организира работата на мрежата EURES в съответната държава членка.

2.   Националното бюро за координация гарантира, че са изпълнени всички задължения, произтичащи за държавата членка по силата на Регламент (ЕС) № 492/2011, и по-специално свързаните с обмена на информация задължения, предвидени в членове 12, 13 и 14, посредством:

а)

създаването и поддържането на всички технически и функционални инфраструктури и системи, необходими, за да се позволи на партньорите на EURES и на асоциираните партньори на EURES да участват в системата за обмен;

б)

предоставянето на исканата информация от самото Национално бюро или от партньорите на EURES, намиращи се под негово ръководство.

3.   Националното бюро, в тясно сътрудничество с Европейското бюро за координация и с другите Национални бюра за координация, по-конкретно:

а)

определя един или няколко партньори на EURES, въз основа на системата за подбор и акредитация, предвидена в член 10, параграф 2, буква б), подточка vii), и наблюдава дейността им;

б)

планира дейността на националната мрежа EURES и редовно докладва за дейностите и постигнатите резултати пред Европейското бюро за координация;

в)

координира участието на EURES в подходящи целеви дейности за мобилност на равнището на ЕС.

4.   При определянето на партньорите на EURES Националното бюро за координация се стреми към оптимално географско покритие и обхващане на пазара на труда, и към предоставяне на възможно най-добри услуги на търсещите работа, работниците и работодателите, като за целта осигурява подходящо участие на работещи в същата сфера служби по заетостта и действащи лица на пазара на труда.

5.   Въз основа на съвместно договорени оперативни цели Националното бюро за координация изготвя работните програми на своята национална мрежа, които трябва да бъдат представени на Европейското бюро за координация. В работната програма се посочват по-конкретно:

а)

основните дейности, които ще бъдат предприети от Националното бюро за координация, партньорите на EURES и асоциираните партньори на EURES, намиращи се под негово ръководство, в рамките на мрежата EURES, в това число транснационалните, трансграничните и секторните дейности, предвидени в член 15 от Регламент (ЕС) № 492/2011;

б)

човешките ресурси и финансовите средства, заделени за изпълнението на глава II от Регламент (ЕС) № 492/2011;

в)

мерките за мониторинг и оценка на заплануваните дейности.

Работните програми включват също така извършването на оценка на дейностите и на постигнатите резултати по време на предходния период.

Консултации относно работните програми се провеждат на подходящо равнище със социалните партньори и с други имащи отношение към EURES заинтересовани страни.

6.   Националното бюро за координация може да реши то самото да предоставя услуги EURES директно на търсещите работа и на работодателите, като в такива случаи за него важат правилата, прилагани спрямо партньорите на EURES, извършващи същите услуги В този случай Националното бюро за координация отправя искането за акредитация като партньор на EURES до Европейското бюро за координация.

7.   Всяка държава членка следи за това Националното бюро за координация да разполага с персонала и средствата, необходими за изпълнението на задачите му.

8.   Националното бюро за координация се оглавява от националния координатор за EURES, както е предвидено в член 10, параграф 2, буква б), подточка iii).

Член 6

Роля и задължения на партньорите на EURES

1.   Организация, желаеща да стане партньор на EURES, подава заявление до съответното Национално бюро за координация, което може да ѝ отреди този статут в съответствие с член 3, буква б), при условие че организацията се ангажира, под наблюдението на Националното бюро за координация, да оказва сътрудничество на регионално, национално и европейско равнище в рамките на мрежата EURES и да предоставя като минимум всички универсални услуги, посочени в член 7.

2.   Партньорът на EURES определя сам или в сътрудничество с други партньори на EURES една или няколко контактни точки, напр. служби за набиране на работна ръка, центрове за предоставяне на информация по телефона, инструменти за самостоятелно намиране на информация и други подобни, посредством които търсещите работа, работниците и работодателите могат за получат достъп до услугите му.

3.   Партньорът на EURES ясно посочва кои услуги от каталога с услуги на EURES предлага. Услугите, предлагани в отделните контактни точки, могат да варират от гледна точка на нивото и съдържанието, стига в пакета от услуги като цяло на дадения партньор на EURES да са включени всички изисквани универсални услуги.

4.   Всички партньори на EURES се ангажират да участват активно в обмена на информация за свободни работни места и заявления за работа, подадени от търсещи работа, които проявяват интерес да работят в друга държава членка, в съответствие с член 13, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 492/2011 и член 4, буква а), подточка i) от настоящото решение. Те следят за това всички служители, участващи в предоставянето на услуги по EURES, да имат пълен достъп до информационно-технологичните и другите средства за комуникация, с които разполага мрежата.

5.   Ако даден партньор на EURES не предоставя специфична допълваща услуга, включена в каталога с услуги на EURES, той прави необходимото запитванията за въпросната услуга да бъдат пренасочени към други партньори на EURES, които предлагат тази услуга.

6.   Партньор на EURES може да повери на друга организация предоставянето на услуги, носещи добавена стойност за неговите собствени услуги. В този случай въпросната организация се счита за асоцииран партньор на EURES, работещ изцяло под ръководството на партньора на EURES, с когото е асоцииран.

7.   С цел изпълнение на задачите си партньор на EURES може да установи партньорства с един или с няколко партньори на EURES в други държави членки.

8.   От партньор на EURES или асоцииран партньор на EURES може да бъде поискано да допринесе за техническите и функционалните инфраструктури и системи, посочени в член 5, параграф 2, буква а).

9.   За да запази акредитацията си, партньорът на EURES продължава да изпълнява задълженията си и да предоставя договорените услуги и е обект на редовни проверки, както е посочено в системата за подбор и акредитация, предвидена в член 10, параграф 2, буква б), подточка vii).

Член 7

Услуги EURES

1.   Пълният набор от услуги на EURES включва наемането на работа, намирането на подходяща работа и устройването на работа, като по този начин се обхващат всички фази на устройването на работа — от подготовката преди наемане на работа до подпомагането след устройване на нова работа, в това число предоставянето на съответната информация и съвети.

2.   Тези услуги са описани по-подробно в каталога с услуги на EURES, който е част от Хартата на EURES съгласно член 10 и включва универсалните услуги, предоставяни от всички партньори на EURES, и допълващи услуги.

3.   Универсални са услугите, предвидени в глава II от Регламент (ЕС) № 492/2011, по-специално в член 12, параграф 3 и в член 13. Допълващите услуги не са задължителни по смисъла на глава II от Регламент (ЕС) № 492/2011, но са в отговор на важни нужди на пазара на труда.

4.   Всички услуги за търсещите работа и работниците са безплатни. В случай че даден партньор на EURES изисква заплащане на такса за услуги, предоставяни на други ползватели, не трябва да има разлика между таксите, заплащани за услугите на EURES, и таксите, заплащани за други подобни услуги, предоставяни от въпросния партньор на EURES. Всяко финансиране, получено от Европейския съюз с цел подпомагане на предоставянето на услуги на EURES, се взема предвид при определянето на таксите, за да се избегне всяко евентуално двойно финансиране.

Член 8

Управителен съвет на EURES

1.   Управителният съвет на EURES подпомага Комисията, нейното Европейско бюро за координация и Националните бюра за координация при насърчаването и наблюдението на развитието на EURES.

2.   Управителният съвет се състои от по един представител на всяка държава членка.

3.   Когато е необходимо, в случай че дейностите на EURES в дадена държава членка се финансират по линия на финансов инструмент на ЕС като Европейския социален фонд, националният орган, предоставящ това финансиране, може да бъде асоцииран.

4.   Представителите на европейските организации на социалните партньори се поканват да участват в заседанията на управителния съвет като наблюдатели.

5.   Управителният съвет определя методите си на работа и приема свой процедурен правилник По принцип управителният съвет се свиква два пъти в годината от председателя. Управителният съвет приема становищата си с обикновено мнозинство.

6.   Управителният съвет се председателства от представител на Европейското бюро за координация, което осигурява секретариат.

7.   Комисията се допитва до управителния съвет на EURES по въпросите, отнасящи се до стратегическото планиране, развитието, изпълнението, мониторинга и оценяването на услугите и дейностите, посочени в настоящото решение, включително:

а)

Хартата EURES, в съответствие с член 10;

б)

стратегиите, оперативните цели и работните програми на мрежата EURES;

в)

докладите на Комисията, изисквани съгласно член 17 от Регламент (ЕС) № 492/2011.

Член 9

Група за координация EURES

1.   Европейското бюро за координация създава Група за координация EURES, която да го подпомага при разработването, изпълнението и мониторинга на дейностите на EURES, като групата е съставена от национални координатори на EURES, всеки един от които представлява даден член на EURES. Европейското бюро за координация може да покани представители на европейските социални партньори и когато това е целесъобразно, представители на други партньори на EURES, както и експерти, да присъстват на заседанията на групата за координация.

2.   Групата за координация участва активно в изготвянето на работните програми и в координирането на изпълнението им.

3.   Групата за координация може да създава постоянни или специализирани работни групи, по-специално за планирането и изпълнението на хоризонтални дейности за подпомагане.

4.   Европейското бюро за координация се грижи за организацията на работата на групата за координация.

Член 10

Харта EURES

1.   Комисията приема Хартата на EURES в съответствие с процедурите, посочени в член 12, параграф 2, в член 13, параграф 2, в член 19, параграф 1 и в член 20 от Регламент (ЕС) № 492/2011, и след допитване до управителния съвет на EURES, създаден по силата на член 8 от настоящото решение.

2.   Въз основа на принципа, според който всички свободни работни места и заявления за работа, публикувани от членовете на EURES, трябва да бъдат достъпни в целия Европейски съюз, в Хартата на EURES се определят по-специално:

а)

каталогът с услуги на EURES, в който се описват универсалните и допълващите услуги, които следва да се предоставят от членовете и партньорите на EURES, включително посредничество при наемане на работа от рода на индивидуални насоки и съвети за клиентите, независимо дали става въпрос за търсещи работа, за работници или за работодатели;

б)

развитие на новаторско международно и трансгранично сътрудничество между служби по заетостта като обичайните агенции за набиране на работна ръка, с оглед подобряването на функционирането на пазарите на труда, тяхното интегриране и повишаването на мобилността. Сътрудничеството може да обхваща и социалните служби, социалните партньори и други заинтересувани институции;

в)

насърчаване на координирания мониторинг и оценка на излишъка и недостига на определени квалификации.

г)

оперативните цели на мрежата EURES, приложимите стандарти за качество, както и задълженията на членовете и на партньорите на EURES, включително:

i)

оперативната съвместимост между съответните бази данни със свободни работни места и заявления за работа и механизма на EURES за обмен на информация за свободни работни места, както и съответното ниво на услугите;

ii)

вида информация — например, за пазара на труда, за условията на живот и на труд, за свободните работни места и заявленията за работа, за стажовете и местата за професионална практика, за мерките за насърчаване на младежката мобилност, за придобиването на умения и пречките пред мобилността — която те следва да предоставят на своите клиенти и на останалите участници в мрежата, в сътрудничество с други работещи в същата сфера европейски служби или мрежи;

iii)

описанието на задачите и критериите за определяне на националните координатори, на консултантите по EURES и на друг ключов персонал на национално равнище;

iv)

обучението и квалификациите, които се изискват от персонала на EURES, както и условията и реда за организиране на посещенията и командировките на длъжностните лица и на специализирания персонал;

v)

изготвянето на работните програми, представянето им на Европейското бюро за координация и изпълнението им;

vi)

условията за използване на логото EURES от членовете и партньорите на EURES;

vii)

системата за подбор и акредитация на партньорите на EURES;

viii)

принципите, приложими по отношение на мониторинга и оценяването на дейностите EURES.

д)

процедурите за установяване на единна система и на общи модели за обмен в рамките на мрежата EURES на информация за пазара на труда и за мобилността, както се предвижда в членове 12, 13 и 14 от Регламент (ЕС) № 492/2011, включително информация за работните места и за възможностите за образование и обучение в Европейския съюз, която да бъде включена в портала EURES.

Член 11

Популяризиране на EURES

1.   Членовете и партньорите на EURES работят активно за популяризирането на EURES.

2.   Те участват в цялостна комуникационна стратегия, имаща за цел да гарантира последователност и съгласуваност на мрежата по отношение на нейните потребители, и участват в съвместни дейности за предоставяне на информация и популяризиране.

3.   Акронимът „EURES“ се използва изключително и само за дейностите, осъществявани в рамките на EURES. Означава се със стандартно лого (графично изображение), прието от Европейското бюро за координация.

4.   Това лого, регистрирано като търговска марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), се използва от членовете и партньорите на EURES при всички техни дейности, свързани с EURES, за да се гарантира обща визуална идентичност.

Член 12

Сътрудничество с други служби и мрежи

Членовете и партньорите на EURES си сътрудничат активно с други европейски мрежи и служби за предоставяне на информация и съвети на европейско, национално и регионално равнище, за постигането на полезни взаимодействия и избягването на припокриващи се дейности.

Член 13

Отмяна

Решение 2003/8/ЕО се отменя. Независимо от това то продължава да се прилага за дейности, отнасящи се до заявления, подадени преди влизането в сила на настоящото решение.

Член 14

Дата на прилагане

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2014 г.

Член 15

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2012 година.

За Комисията

László ANDOR

Член на Комисията


(1)  ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 257, 19.10.1968 г., стр. 2.

(3)  ОВ L 274, 6.11.1993 г., стр. 32.

(4)  ОВ L 5, 10.1.2003 г., стр. 16.


Поправки

28.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/27


Поправка на Решение за изпълнение 2012/119/ЕС на Комисията от 10 февруари 2012 година за формулиране на правила в Ръководство относно събирането на данни и съставянето на референтни документи за най-добрите налични техники (НДНТ), както и за осигуряването на тяхното качество, съгласно изискванията на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността

( Официален вестник на Европейския съюз L 63 от 2 март 2012 г. )

На страница 39 в допълнение 2 блок-схемата се заменя със следната блок-схема:

Допълнение 2

ТИПИЧЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС ЗА ИЗГОТВЯНЕТО И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА BREF

Image