ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.312.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 312

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
10 ноември 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2012/32/ЕС на Комисията от 25 октомври 2012 година за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване ( 1 )

1

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

ДИРЕКТИВИ

10.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 312/1


ДИРЕКТИВА 2012/32/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 25 октомври 2012 година

за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г. относно морското оборудване (1), и по-специално член 17 от нея,

като има предвид, че:

(1)

За целите на Директива 96/98/ЕО международните конвенции и стандарти за изпитване следва да се прилагат в тяхната актуализирана версия.

(2)

Редица изменения на международните конвенции и приложимите стандарти за изпитване влязоха в сила след приемането на последния акт за изменение на Директива 96/98/ЕО. Тези изменения следва да бъдат включени в Директива 96/98/ЕО.

(3)

През същия период Международната морска организация и европейските организации за стандартизация също са приели стандарти, включително подробни стандарти за изпитване, за редица елементи от оборудването, които са изброени в приложение А.2 към Директива 96/98/ЕО, или които се смятат за свързани с целта на посочената директива, въпреки че не са включени в списъка. Следователно подобни елементи от оборудването следва да бъдат включени в приложение А.1 или прехвърлени от приложение А.2 в приложение А.1 според случая.

(4)

Поради това Директива 96/98/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(5)

Оправдано е да се позволи оборудването, което наскоро е станало предмет на хармонизирани изисквания по силата на настоящата директива и е произведено преди изтичането на срока за нейното прилагане, да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на кораб на Общността по време на преходен период.

(6)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение А към Директива 96/98/ЕО се заменя с текста в приложението към настоящата директива.

Член 2

Оборудването, вписано в колона 1 от приложение A.1 като „нов елемент“ или като прехвърлено от приложение A.2, което е било произведено преди 30 ноември 2013 г. в съответствие с влезлите в сила преди тази дата на територията на държавата-членка процедури за одобрение на типа, може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на кораб на Общността до 30 ноември 2015 г.

Член 3

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 ноември 2013 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директивата. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 30 ноември 2013 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 25 октомври 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 46, 17.2.1997 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Обща бележка за приложение A: Позоваването на правилата на SOLAS означава позоваване на консолидирания текст на SOLAS от 2009 г.

Обща бележка за приложение A: Под определени наименования на елементи от оборудването в колона 5 са указани възможни варианти на продукта, които попадат под същото наименование. Вариантите на продукта са вписани заедно със съответстващите им разпоредби и са разделени с пунктирана линия едни от други. За целите на сертифицирането се избира само съответният вариант на продукта, според случая (пример: A.1/3.3).

Списък на използваните съкращения

 

A.1, изменение 1, касаещо стандартни документи, различни от документи на ММО.

 

A.2, изменение 2, касаещо стандартни документи, различни от документи на ММО.

 

AC, поправка, касаеща стандартни документи, различни от документи на ММО.

 

CAT, категория радиолокационно оборудване, както е определена в раздел 1.3 от IEC 62388 (2007)

 

Цирк., циркулярно писмо.

 

COLREG, Международни правила за предотвратяване на сблъсквания по море.

 

COMSAR, Подкомитет на Международната морска организация (MMO) по радиокомуникации и издирване и спасяване.

 

EN, европейски стандарт.

 

ETSI, Европейски институт за стандартизация в далекосъобщенията.

 

FSS, Международен кодекс за системи за противопожарна безопасност.

 

FTP, Международен кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитания.

 

HSC, Международен кодекс за безопасност на бързоходни плавателни съдове (High Speed Craft Code).

 

IBC, Международен кодекс за превоз на химикали в насипно състояние.

 

ICAO, Международна организация на гражданската авиация.

 

IEC, Международна електротехническа комисия.

 

IGC, Международен кодекс за строежа и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние.

 

ММО, Международна морска организация.

 

ISO, Международна организация по стандартизация.

 

ITU, Международен съюз по далекосъобщения.

 

LSA, спасителни съоръжения.

 

MARPOL, Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби.

 

MEPC, Комитет за защита на морската околна среда.

 

MSC, Комитет за морска безопасност.

 

NOx, азотни оксиди.

 

SOLAS, Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море.

 

SOx, серни оксиди.

 

Прав., правило.

 

Рез., резолюция.

ПРИЛОЖЕНИЕ A.1

ОБОРУДВАНЕ, ЗА КОЕТО ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПОДРОБНИ СТАНДАРТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ В МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ

Бележки, приложими към цялото приложение A.1

а)

Общи положения: в допълнение към специално посочените стандарти за изпитване редица разпоредби, чието спазване трябва да бъде контролирано по време на изследването на типа (одобрение на типа), посочено в модулите за оценка на съответствието от приложение Б, могат да бъдат открити в приложимите изисквания на международните конвенции и съответните решения и циркулярни писма на ММО.

б)

Колона 1: член 2 от Директива 2010/68/ЕС на Комисията (1) може да се прилага (6-о изменение на приложение А на MED).

в)

Колона 1: член 2 от Директива 2011/75/ЕС на Комисията (2) може да се прилага (7-о изменение на приложение А на MED).

г)

Колона 2: когато е използван терминът „компоненти на системи“, това може да означава, че трябва да бъдат изпитани единичен компонент, група компоненти или цяла система, за да се гарантира, че са спазени международните изисквания.

д)

Колона 5: когато са цитирани резолюции на ММО, се прилагат само стандартите за изпитване, съдържащи се в съответните части на приложенията към резолюциите, като се изключват разпоредбите на самите резолюции.

е)

Колона 5: международните конвенции и стандарти за изпитване се прилагат в тяхната актуализирана версия. За целите на правилно определяне на приложимите стандарти, протоколите от изпитванията, сертификатите за съответствие и декларациите за съответствие уточняват конкретния стандарт за изпитване, който се прилага, както и неговата версия.

ж)

Колона 5: когато два комплекта определящи стандарти са разделени от „или“, всеки комплект отговаря на всички изисквания за изпитване, необходими за да бъдат спазени стандартите за качество на ММО; по този начин изпитването по един от тези комплекти е достатъчно, за да се демонстрира спазването на изискванията на съответните международни актове. В противен случай, когато са използвани други разделителни знаци (запетая), се прилагат всички изброени стандарти.

з)

Колона 6: под „модул З“ следва да се разбира „модул З плюс сертификат за проучване на проекта“.

и)

Изискванията, предвидени в настоящото приложение, не трябва да бъдат в противоречие с изискванията към превоза в международните спогодби.

1.   Спасителни съоръжения

Колона 4: Прилага се Циркулярно писмо 980 на ММО MSC, освен в случаите, в които то е заменено от специфичните документи, посочени в колона 4.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква „одобрение на типа“

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Спасителни кръгове

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/7,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, II,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.2

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

а)

за спасителни съдове и дежурни лодки,

б)

за спасителни кръгове,

в)

за спасителни жилетки.

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/7,

Прав. III/22,

Прав. III/26,

Прав. III/32,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) II, IV,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.3

Самозадействащи се димни сигнали за спасителни кръгове

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/7,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, II,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.4

Спасителни жилетки

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/7,

Прав. III/22,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, II,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 922,

ММО MSC.1/Цирк. 1304.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.5

Спасителни хидрокостюми и предпазни костюми, некласифицирани като спасителни жилетки:

Изолирани или неизолирани

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/7,

Прав. III/22,

Прав. III/32,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, II,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 1046.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.6

Спасителни хидрокостюми и предпазни костюми, класифицирани като спасителни жилетки:

Изолирани или неизолирани.

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/7,

Прав. III/22,

Прав. III/32,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, II,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 1046.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.7

Средства за термична защита

Прав. III/4,

Прав. X/3

Прав. III/22,

Прав. III/32,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, II,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 1046.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.8

Сигнални ракети, тип „парашут“ (пиротехника)

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/6,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, III,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.9

Ръчни сигнални ракети (пиротехника)

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, III,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.10

Димни сигнали с положителна плавателност (пиротехника)

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, III.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.11

Линомети

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/18,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, VII,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.12

Надуваеми спасителни плотове

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/13,

Прав. III/21,

Прав. III/26,

Прав. III/31,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, IV,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 811.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.13

Твърди спасителни плотове

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/21,

Прав. III/26,

Прав. III/31,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, IV,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 811.

ММО Рез. MSC.81(70),

ММО MSC/Цирк. 1006.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.14

Автоматични самоизправящи се спасителни плотове

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/26,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, IV,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 809,

ММО MSC/Цирк. 811.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.15

Покрити, обратими спасителни плотове

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/26,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, IV,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 809,

ММО MSC/Цирк. 811.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.16

Устройства за свободно изплаване на спасителни плотове (хидростатични разединители)

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/13,

Прав. III/26,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, IV,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 811.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.17

Спасителни лодки:

а)

спускани с кран спасителни лодки:

частично затворени,

напълно затворени.

б)

свободно падащи спасителни лодки:

напълно затворени.

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/21,

Прав. III/31,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, IV,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

ММО Рез. MSC.81(70),

ММО MSC/Цирк. 1006.

Б + Г

Б + Е

Ж

A.1/1.18

Твърди дежурни лодки

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/21,

Прав. III/31,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, V,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

ММО Рез. MSC.81(70),

ММО MSC/Цирк. 1006.

Б + Г

Б + Е

Ж

A.1/1.19

Надуваеми дежурни лодки

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/21,

Прав. III/31,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, V,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

ММО Рез. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

Б + Г

Б + Е

Ж

A.1/1.20

Бързоходни дежурни лодки:

а)

надуваеми

б)

твърди

в)

твърди– надуваеми

Прав. III/4.

Прав. III/26,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, V,

ММО MSC/Цирк. 1016,

ММО MSC/Цирк. 1094.

ММО Рез. MSC.81(70),

ММО MSC/Цирк. 1006,

ISO 15372 (2000).

Б + Г

Б + Е

Ж

A.1/1.21

Устройства за спускане на вода с помощта на талии и лебедки (лодбалки)

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/23,

Прав. III/33,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, VI,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/1.22

Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване

Преместен в А.2/1.3

A.1/1.23

Устройства за спускане на вода на свободно падащи спасителни лодки

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/16,

Прав. III/23,

Прав. III/33,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, VI,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/1.24

Устройства за спускане на вода на спасителни плотове

(Лодбалки)

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/12,

Прав. III/16,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, VI,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/1.25

Устройства за спускане на вода на бързоходни дежурни лодки

(Лодбалки)

Прав. III/4.

Прав. III/26,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, VI,

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/1.26

Освобождаващ механизъм за:

а)

спасителни и дежурни лодки (спускани на вода посредством талия или талии)

б)

спасителни плотове (спускани на вода посредством талия или талии)

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/16,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, IV, VI (3),

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.27

Морски системи за евакуация

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/15,

Прав. III/26,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, VI,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Е

Ж

A.1/1.28

Спасителни средства

Прав. III/4.

Прав. III/26,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, VI,

ММО Рез. MSC.81(70),

ММО MSC/Цирк. 810.

Б + Г

Б + Е

A.1/1.29

Парадни трапове

Прав. III/4,

Прав. III/11,

Прав. X/3.

Прав. III/11,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.),

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс),

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.),

ММО MSC.1/Цирк. 1285.

ММО Рез. MSC.81(70),

ISO 5489 (2008).

Б + Г

Б + Е

A.1/1.30

Светлоотражателни материали

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

ММО Рез. A.658(16).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.31

Двупосочни радиотелефонни станции в метровия обхват за спасителни съдове

Преместен в А.1/5.17 и А.1/5.18

A.1/1.32

Радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART)

Преместен в А.1/4.18

A.1/1.33

Радиолокационен отражател за спасителни и дежурни лодки

(пасивен)

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, IV, V,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО Рез. MSC.164(78).

EN ISO 8729(1998),

EN 60945 (2002) включително поправка 1 (2008) на IEC 60945.

или

EN ISO 8729(1998),

IEC 60945 (2002) включително поправка 1 (2008) на IEC 60945.

или

ISO 8729–1 (2010),

EN 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945.

или

ISO 8729–1 (2010),

IEC 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.34

Компас за спасителни и дежурни лодки

Преместен в А.1/4.23

A.1/1.35

Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки

Преместен в А.1/3.38

A.1/1.36

Двигател за спасителни/дежурни лодки

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Code) IV, V.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.37

Двигател за дежурни лодки — извънборден двигател

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) V.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.38

Прожектори, използвани в спасителни и дежурни лодки

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, IV, V,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.39

Открити обратими спасителни плотове

Прав. III/4,

Прав. X/3.

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8, приложение 10,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8, приложение 11.

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) приложение 10,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) приложение 11,

Б + Г

Б + Е

A.1/1.40

Механичен лоцмански подемник

Преместен в А.1/4.48

A.1/1.41

Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки

а)

спускани с кран спасителни лодки,

б)

свободно падащи спасителни лодки,

в)

спасителни плотове,

г)

дежурни лодки,

д)

бързоходни дежурни лодки.

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/16,

Прав. III/17,

Прав. III/23,

Прав. III/24,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, VI,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/1.42

Пилотска стълба

Преместен в А.1/4.49

A.1/1.43

Вж. бележка б) от настоящото приложение A.1

Твърди/надуваеми дежурни лодки

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/21,

Прав. III/31,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, V,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

ММО Рез. MSC.81(70),

ММО MSC/Цирк. 1006,

ISO 15372 (2000).

Б + Г

Б + Е

Ж

2.   Предотвратяване на замърсяването на морската среда

Наименование на елемента от оборудването

Правило на MARPOL 73/78, както е изменено, когато се изисква „одобрение на типа“

Правила на MARPOL 73/78, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Оборудване за филтриране на нефт (за достигане на нефтено съдържание в отпадъчните течности, не по-голямо от 15 p.p.m)

Приложение I, прав. 14.

Приложение I, прав. 14,

ММО MEPC.1/Цирк. 643.

ММО Рез. MEPC.107(49),

ММО MEPC.1/Цирк. 643.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/2.2

Детектори за смесване на вода и нефт

Приложение I, прав. 32.

Приложение I, прав. 32.

ММО Рез. MEPC.5(XIII).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/2.3

Уреди за измерване на съдържанието на нефт

Приложение I, прав. 14.

Приложение I, прав. 14,

ММО MEPC.1/Цирк. 643.

ММО Рез. MEPC.107(49),

ММО MEPC.1/Цирк. 643.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/2.4

Обработващи устройства, предназначени за монтиране към съществуващи уредби за разделяне на нефтоводни смеси (за достигане на нефтеното съдържание в отпадъчните течности, не по-голямо от 15 p.p.m.)

Умишлено е оставено празно

A.1/2.5

Система за наблюдение и контрол на разтоварването на нефт от нефтен танкер

Приложение I, прав. 31.

Приложение I, прав. 31.

ММО Рез. MEPC.108(49).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/2.6

Уредби за обработка на отпадъчни води

Приложение IV, прав. 9.

Приложение IV, прав. 9.

ММО Рез. MEPC.159(55).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/2.7

Корабни инсинератори

Приложение VI, прав. 16.

Приложение VI, прав. 16.

ММО Рез. MEPC.76(40).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/2.8

Анализатори на NOx на борда, които използват прекия метод на измерване и проследяване на Технически правилник NOx 2008 г.

ММО Рез. MEPC.176 (58) — (преработена MARPOL приложение VI, прав. 13)

ММО Рез. MEPC.176 (58) — (преработена MARPOL приложение VI, прав. 13);

ММО Рез. MEPC.177 (58) — (Технически правилник NOx 2008 г.)

ММО MEPC.1/Цирк. 638.

ММО Рез. MEPC.177 (58) — (Технически правилник NOx 2008 г.)

EN 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945,

или

ММО Рез. MEPC.177 (58) — (Технически правилник NOx 2008 г.)

IEC 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945,

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/2.9

Оборудване, използващо други технологични методи за ограничаване на емисиите на ЅОх

Преместен в А.2/2.4

A.1/2.10

Вж. бележка в) от настоящото приложение A.1

Бордови системи за пречистване на отработили газове

ММО Рез. MEPC.176 (58) — (преработена MARPOL приложение VI, прав. 4),

ММО Рез. MEPC.184(59).

ММО Рез. MEPC.176 (58) — (преработена MARPOL приложение VI, прав. 4).

ММО Рез. MEPC.184(59).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

3.   Оборудване за противопожарна защита

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква „одобрение на типа“

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Първични палубни покрития

Прав. II–2/4,

Прав. II–2/6,

Прав. X/3.

Прав. II–2/4,

Прав. II–2/6,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

ММО MSC/Цирк. 1102

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.2

Преносими пожарогасители

Прав. II–2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 4.

Прав. II–2/4,

Прав. II–2/10,

Прав. II–2/18,

Прав. II–2/19,

Прав. II–2/20,

ММО Рез. A.951(23),

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 4,

ММО MSC/Цирк. 1239,

ММО MSC/Цирк. 1275.

EN 3–7 (2004) включително А.1 (2007),

EN 3–8 (2006), включително АC (2007),

EN 3–9 (2006), включително АC (2007),

EN 3–10 (2009).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.3

Снаряжение на пожарникаря: защитно облекло (облекло за непосредствена близост)

Прав. II–2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 3.

Прав. II–2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 3.

Защитни дрехи за гасене на пожари:

EN 469 (2005), включително A1 (2006) и АC (2006)

Защитни дрехи за гасене на пожари – отразяващи дрехи за специализирано пожарогасене.

EN 1486 (2007).

Защитни дрехи за гасене на пожари – защитни дрехи с отразяваща външна повърхност.

ISO 15538 (2001).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.4

Снаряжение на пожарникаря: ботуши

Прав. II–2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 3.

Прав. II–2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 3.

EN 15090 (2006),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.5

Снаряжение на пожарникаря: ръкавици

Прав. II–2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 3.

Прав. II–2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 3.

EN 659 (2003), включително A1 (2008) и АC (2009)

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.6

Снаряжение на пожарникаря: шлем

Прав. II–2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 3.

Прав. II–2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 3.

EN 443 (2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.7

Автономен дихателен апарат със сгъстен въздух

Бележка: при инциденти, свързани с опасни товари, се изисква използване на тип маска с положително налягане.

Прав. II–2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 3.

Прав. II–2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 3.

И ако апаратът се използва при инциденти с товари:

ММО Рез. MSC.4(48)–(IBC Кодекс) 14,

ММО Рез. MSC.5(48)–(IGC Кодекс) 14.

EN 136 (1998), включително АC (2003),

EN 137 (2006).

И ако апаратът се използва при инциденти с товари:

ISO 23269–3 (2011).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.8

Дихателни апарати със сгъстен въздух

Прав. X/3.

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

Бележка: това оборудване е само за бързоходни плавателни съдове, построени съгласно разпоредбите на HSC Кодекс 1994 г.

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

EN 14593–1 (2005),

EN 14593–2 (2005), включително АC (2005),

EN 14594 (2005), включително АC (2005).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.9

Компоненти на спринклерни системи за жилищни помещения, служебни помещения и постове за управление, еквивалентни на тези, посочени в правило II–2/12 на SOLAS 74 (ограничени до дюзи и действието им)

(в тази позиция са включени дюзи за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC)

Прав. II–2/7,

Прав. II–2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 8.

Прав. II–2/7,

Прав. II–2/9,

Прав. II–2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.44(65),

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 8,

ММО MSC/Цирк. 912.

ММО Рез. A.800(19).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.10

Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за машинни помещения и помпени отделения

Прав. II–2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 7.

Прав. II–2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 7,

ММО MSC.1/Цирк. 1313.

ММО MSC/Цирк. 1165, приложение А.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.11

Огнеупорни прегради от класове А и Б

а)

прегради от клас А,

б)

прегради от клас Б.

Клас А:

Прав. II–2/3.2.

Клас Б:

Прав. II–2/3.4.

Прав. II–2/9 и

Клас А:

Прав. II–2/3.2.

ММО MSC/Цирк. 1005 (за леки конструкции).

Клас Б:

Прав. II–2/3.4.

ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.12

Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните танкове на нефтени танкери

Прав. II–2/4,

Прав. II–2/16.

Прав. II–2/4,

Прав. II–2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2007),

ММО MSC/Цирк. 677.

За оборудване различно от вентили:

 

Б + Г

 

Б + Д

 

Б + Е

За вентили:

Б + Е

A.1/3.13

Негорими материали

Прав. II–2/3,

Прав. X/3.

Прав. II–2/3,

Прав. II–2/5,

Прав. II–2/9,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.14

Материали, различни от стомана, за тръби, преминаващи през прегради от клас А или Б

Елементът е включен в A.1/3.26 и A.1/3.27

A.1/3.15

Материали, различни от стомана, за тръби, пренасящи нефт или гориво:

а)

тръби и фитинги,

б)

вентили,

в)

меки връзки,

г)

компоненти на метална тръба с еластични и еластомерни уплътнения.

Прав. II–2/4,

Прав. X/3.

Прав. II–2/4,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7, 10,

ММО Рез. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7, 10,

ММО MSC/Цирк. 1120.

Тръби и фитинги:

ММО Рез. A.753(18).

Вентили:

ISO 10497 (2010).

Меки връзки:

EN ISO 15540 (2001)

EN ISO 15541 (2001).

Компоненти на метална тръба с еластични и еластомерни уплътнения.

ISO 19921 (2005),

ISO 19922 (2005).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.16

Противопожарни врати

Прав. II–2/9.

Прав. II–2/9.

ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.).

ММО MSC.1/Цирк. 1319.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.17

Компоненти на системи за управление на противопожарни врати.

Прав. II–2/9,

Прав. X/3.

Прав. II–2/9,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.18

Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка

а)

декоративни облицовки

б)

системи за боядисване,

в)

подови настилки,

г)

изолационни покрития за тръби,

д)

слепващи материали, използвани при изграждане на прегради от класове А, Б и В,

е)

горими тръбопроводи.

Прав. II–2/3,

Прав. II–2/5,

Прав. II–2/6,

Прав. II–2/9,

Прав. X/3.

Прав. II–2/3,

Прав. II–2/5,

Прав. II–2/6,

Прав. II–2/9,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО MSC/Цирк. 1120.

ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.19

Драперии, завеси и други висящи текстилни материали и покрития

Прав. II–2/3,

Прав. II–2/9,

Прав. X/3.

Прав. II–2/3,

Прав. II–2/9,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

ММО MSC/Цирк. 1102.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.20

Мека мебел

Прав. II–2/3,

Прав. II–2/5,

Прав. II–2/9,

Прав. X/3.

Прав. II–2/3,

Прав. II–2/5,

Прав. II–2/9,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

ММО MSC/Цирк. 1102.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.21

Постелъчни принадлежности

Прав. II–2/3,

Прав. II–2/9,

Прав. X/3.

Прав. II–2/3,

Прав. II–2/9,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

ММО MSC/Цирк. 1102.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.22

Автоматични противопожарни предпазители

Прав. II–2/9.

Прав. II–2/9.

ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.23

Прорези на негорими тръбопроводи през прегради от клас А

Преместен в А.1/3.26

A.1/3.24

Проходи на електрически кабели през прегради от клас А

Преместен в А.1/3.26(a)

A.1/3.25

Огнеупорни прозорци и бордови илюминатори от класове А и Б

Прав. II–2/9.

Прав. II–2/9,

ММО MSC/Цирк. 1120.

ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.26

Прорези през прегради от клас А

а)

проходи за електрически кабели,

б)

прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.

Прав. II–2/9.

Прав. II–2/9,

ММО MSC.1/Цирк. 1276.

ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.27

Прорези в прегради от клас Б

а)

проходи за електрически кабели,

б)

прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.

Прав. II–2/9.

Прав. II–2/9.

ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.28

Спринклерни системи (ограничени до спринклерни глави).

(в тази позиция са включени дюзи за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC)

Прав. II–2/7,

Прав. II–2/10,

Прав. X/3.

Прав. II–2/7,

Прав. II–2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.44(65),

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 8,

ММО MSC/Цирк. 912.

ISO 6182–1 (2004).

или

EN 12259–1 (1999), включително А1 (2001), A2 (2004) и А3 (2006).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.29

Пожарни шлангове

Прав. II–2/10,

Прав. X/3.

Прав. II–2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

EN 14540 (2004), включително А.1 (2007).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.30

Преносимо оборудване за кислороден анализ и откриване на газ

Прав. II–2/4,

Прав. VI/3.

Прав. II–2/4,

Прав. VI/3,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 15.

EN 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945 или IEC 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945,

IEC 60092– 504 (2001), включително поправка 1 (2011) на IEC 60092– 504,

IEC 60533 (1999),

и според случая за:

а)

Категория 1: (безопасна област):

EN 50104 (2010),

EN 60079–29–1 (2007).

б)

Категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове)

EN 50104 (2010),

EN 60079–29–1 (2007),

EN 60079–0 (2009),

EN 60079–1 (2007) включително поправка 1 (2008) на IEC 60079–1,

EN 60079– 10– 1 (2009),

EN 60079– 11 (2007),

EN 60079– 15 (2010),

EN 60079– 26 (2007).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.31

Дюзи за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC)

Елементът е заличен, тъй като е включен в A.1/3.9 и A.1/3.28

A.1/3.32

Материали за ограничаване на пожара (освен мебели) за бързоходни плавателни съдове

Прав. X/3.

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.33

Материали за ограничаване на пожара за мебели за бързоходни плавателни съдове

Прав. X/3.

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО MSC/Цирк. 1102.

ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.34

Огнеупорни прегради за бързоходни плавателни съдове

Прав. X/3.

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.35

Противопожарни врати на бързоходни плавателни съдове

Прав. X/3.

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.36

Автоматични противопожарни предпазители на бързоходни плавателни съдове

Прав. X/3.

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО MSC/Цирк. 1102.

ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.37

Прорези през огнеупорни прегради на бързоходни плавателни съдове

а)

проходи за електрически кабели,

б)

прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.

Прав. X/3.

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.38

Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки

Прав. III/4,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 4.

Прав. III/34,

ММО Рез. A.951(23),

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)–(LSA Кодекс) I, IV, V,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.),

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 4,

ММО MSC.1/Цирк. 1313.

EN 3–7 (2004), включително A1(2007),

EN 3–8 (2006), включително АC (2007),

EN 3–9 (2006), включително АC (2007),

EN 3–10 (2009).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.39

Дюзи за еквивалентни системи с водна мъгла за гасене на пожари, предназначени за машинни помещения и помпени отделения

Прав. II–2/10,

Прав. X/3.

Прав. II–2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 7,

ММО MSC.1/Цирк. 1313.

ММО MSC/Цирк. 1165.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.40

Системи за осветление с ниско разположение (само компоненти)

Прав. II–2/13,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 11.

Прав. II–2/13,

ММО Рез. A.752(18),

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 11.

ММО Рез. A.752(18)

или

ISO 15370 (2010).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.41

Дихателни апарати за аварийни изходи (ДААИ)

Прав. II–2/13.

Прав. II–2/13,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 3,

ММО MSC/Цирк. 849.

ISO 23269–1 (2008) или вместо него:

За автономен дихателен апарат с отворена система за циркулация със сгъстен въздух с цяла маска или наустник за евакуация:

EN 402(2003).

За автономен дихателен апарат с отворена система за циркулация със сгъстен въздух с качулка за евакуация:

EN 1146(2005).

За автономен дихателен апарат със затворена система за циркулация със сгъстен въздух:

EN 13794(2002).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.42

Компоненти на системи за инертен газ

Прав. II–2/4.

Прав. II–2/4,

ММО Рез. A.567(14),

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 15,

ММО MSC/Цирк. 353,

ММО MSC/Цирк. 387,

ММО MSC/Цирк. 485,

ММО MSC/ Цирк. 450 ревизия 1,

ММО MSC/Цирк. 731,

ММО MSC/Цирк. 1120.

ММО MSC/Цирк. 353.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/3.43

Дюзи за системи за гасене на пожари за фритюрници (автоматичен или ръчен тип).

Прав. II–2/1,

Прав. II–2/10,

Прав. X/3.

Прав. II–2/1,

Прав. II–2/10,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ISO 15371 (2009).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.44

Снаряжение на пожарникаря – осигурително въже

Прав. II–2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 3.

Прав. II–2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 3.

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 3,

ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.45

Компоненти на еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ (противопожарно средство, вентили и дюзи) за машинни помещения и товарни помпени отделения

Прав. II–2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 5.

Прав. II–2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 5,

ММО MSC/Цирк. 848,

ММО MSC.1/Цирк. 1313.

ММО MSC.1/Цирк. 1316.

ММО MSC.1/Цирк. 1317.

ММО MSC/Цирк. 848,

ММО MSC.1/Цирк. 1317.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.46

Еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения (аерозолни системи)

Прав. II–2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 5.

Прав. II–2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 5,

ММО MSC.1/Цирк. 1270.

ММО MSC.1/Цирк. 1313.

ММО MSC.1/Цирк. 1270, включително поправка 1.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.47

Концентрат за стационарни системи за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и товарни помпени отделения.

Бележка: стационарната система за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение (включително системите, които използват въздуха в помещението за осигуряване на целевите показатели) за машинни помещения и товарни помпени отделения трябва да бъде допълнително изпитана с одобрения концентрат, за да отговори на изискванията на администрацията.

Прав. II–2/10.

Прав. II–2/10,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 6.

ММО MSC/Цирк. 670.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.48

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари на водна основа с локално приложение, предназначени за машинни помещения от категория А

(дюзи и изпитания на ефективността).

Прав. II–2/10,

Прав. X/3.

Прав. II–2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО MSC.1/Цирк. 1387.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.49

Дюзи за стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода, за ро-ро помещения, помещения от специални категории, еквивалентни на посочените в указаното в Резолюция A.123(V)

Прав. II–2/19,

Прав. II–2/20,

Прав. X/3.

Прав. II–2/19,

Прав. II–2/20,

ММО Рез. A.123(V),

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО MSC.1/Цирк. 1272.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.50

Защитно облекло, устойчиво на химическо въздействие

Преместен в А.2/3.9

A.1/3.51

Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване

Прав. II–2/7,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 9.

Прав. II–2/7,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 9,

ММО MSC.1/Цирк. 1242.

ММО MSC.1/Цирк. 1313.

Оборудване за управление и индикация. Електрообзавеждане на кораби:

EN 54–2 (1997) включително АC (1999) и A1(2006).

Оборудване за захранване:

EN 54–4 (1997) включително АC (1999), A1(2002) и A2(2006).

Температурни датчици – точкови датчици:

EN 54–5 (2000), включително A1 (2002).

Датчици за дим – точкови датчици, използващи разсеяна светлина, излъчвана светлина или йонизация:

EN 54–7 (2000) включително А1 (2002) и A2(2006).

Датчици за пламък – точкови датчици:

EN 54–10 (2002), включително A1 (2005).

Ръчни пожароизвестители:

EN 54– 11 (2001), включително A1 (2005).

Изолатори на късо съединение:

EN 54– 17 (2007), включително АC (2007),

Входно– изходни устройства:

EN 54– 18 (2005), включително АC (2007),

Кабели:

EN 60332– 1– 1 (2004).

И, според случая, електрическо и електронно обзавеждане в кораби:

IEC 60092– 504 (2001), включително Поправка 1 (2011) на IEC 60092– 504,

IEC 60533 (1999).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.52

Непреносими и превозими пожарогасители

Прав. II–2/10,

Прав. X/3.

Прав. II–2/4,

Прав. II–2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

EN 1866–1 (2007).

или

ISO 11601 (2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.53

Устройства за пожарна сигнализация — сирени

Прав. II–2/7,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 9.

Прав. II–2/7,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 9,

ММО MSC.1/Цирк. 1313.

Сирени

EN 54–3 (2001) включително А1 (2002) и A2(2006),

IEC 60092–504 (2001) включително поправка 1 (2011) на IEC 60092–504,

IEC 60533 (1999).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.54

Стационарно оборудване за кислороден анализ и откриване на газ

Прав. II–2/4,

Прав. VI/3

Прав. II–2/4,

Прав. VI/3,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 15.

EN 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945 или IEC 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945,

IEC 60092–504 (2001) включително поправка 1 (2011) на IEC 60092–504,

IEC 60533 (1999),

и според случая за:

а)

Категория 4: (безопасна област)

EN 50104 (2010).

б)

Категория 3: (атмосфери с експлозивни газове)

EN 50104 (2010),

EN 60079–0 (2009),

EN 60079–29–1 (2007).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.55

Дюзи с двойно предназначение

(разпръскващ/струен тип)

Прав. II–2/10,

Прав. X/3.

Прав. II–2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

Струйници с ръчно насочване за използване при пожар — комбинирани струйници PN 16:

EN 15182–1 (2007) включително A1(2009),

EN 15182–2 (2007), включително A1 (2009).

Струйници с ръчно насочване за използване при пожар — струйници PN 16 с плътна струя и/или с непроменящ се ъгъл на разпръскваната струя:

EN 15182–1 (2007) включително A1(2009),

EN 15182–3 (2007), включително A1 (2009).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.56

Пожарни шлангове (от навит тип)

Прав. II–2/10,

Прав. X/3.

Прав. II–2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

EN 671–1 (2001), включително АC (2002),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.57

Компоненти на системи за гасене на пожари с пяна със среден коефициент на разширение — стационарна палубна пяна за танкери

Прав. II–2/10.

Прав. II–2/10.8.1,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 14,

ММО MSC.1/Цирк. 1239.

ММО MSC.1/Цирк. 1276.

ММО MSC/Цирк. 798.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.58

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с пяна с нисък коефициент на разширение, предназначени за машинни помещения и защита на палубата на танкери

Прав. II–2/10.

Прав. II–2/10,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 6, 14,

ММО MSC.1/Цирк. 1239.

ММО MSC.1/Цирк. 1276.

ММО MSC.1/Цирк. 1313.

ММО MSC.1/Цирк. 1312.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.59

Разширяваща се пяна за стационарни системи за гасене на пожари на химикаловози

Прав. II–2/1,

ММО Рез. MSC.4(48)–(IBC Кодекс).

ММО Рез. MSC.4(48)–(IBC Кодекс),

ММО MSC/Цирк. 553.

ММО MSC.1/Цирк. 1312.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.60

Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за балкони на каюти

Прав. II–2/10.

Прав. II–2/10,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 7,

ММО MSC.1/Цирк. 1313.

ММО MSC.1/Цирк. 1268.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.61

Стационарни системи за гасене на пожари, използващи въздуха в помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и товарни помпени отделения.

Бележка: стационарни системи за гасене на пожари използващи въздуха в помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и товарни помпени отделения трябва да бъдат изпитани с одобрения концентрат, за да отговорят на изискванията на администрацията

Прав. II–2/10.

Прав. II–2/10.

ММО MSC.1/Цирк. 1271.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.62

Вж. бележка в) от настоящото приложение A.1

Системи за гасене на пожари с прахово пожарогасително средство

Прав. II–2/1.

Прав. II–2/1,

Международен кодекс за строежа и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние глава 11.

ММО MSC.1/Цирк. 1315.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.63

Предишен А.2/3.15

Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби

Прав. II–2/7,

Прав. II–2/19,

Прав. II–2/20.

Прав. II–2/7,

Прав. II–2/19,

Прав. II–2/20,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 10.

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 10,

и за:

Оборудване за управление и индикация. Електрообзавеждане на кораби:

EN 54–2 (1997) включително АC (1999) и A1(2006).

Оборудване за захранване:

EN 54–4 (1997) включително АC (1999), A1(2002) и A2(2006).

Засмукващи димни пожароизвестители:

EN 54–20 (2006), включително АC (2008),

И според случая, електрическо и електронно обзавеждане в кораби:

IEC 60092–504 (2001), включително поправка 1 (2011) на IEC 60092–504,

IEC 60533 (1999).

И, както е приложимо за експлозивни атмосфери:

EN 60079– 0 (2009).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.64

Предишен А.2/3.25

Прегради от клас В

Прав. II–2/3.

Прав. II–2/3.

ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.65

(нов елемент)

Стационарна система за откриване на газообразни въглеводороди

Прав. II–2/4.

Прав. II–2/4,

ММО Рез. MSC.98(73)–(FSS Кодекс) 16,

ММО MSC.1/Цирк. 1370.

ММО MSC.1/Цирк. 1370,

EN 60079–29–1 (2007),

IEC 60092–504 (2001) включително поправка 1 (2011) на IEC 60092–504,

IEC 60533 (1999),

EN/IEC 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.66

(нов елемент)

Системи за насочване при евакуация, използвани като алтернатива на системите за осветление с ниско разположение

Прав. II–2/13.

Прав. II–2/13,

ММО MSC.1/Цирк. 1168.

ММО MSC.1/Цирк. 1168.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

4.   Навигационно оборудване

Бележки, приложими към раздел 4 „Навигационно оборудване“.

Колона 5:

 

Поредицата IEC 61162 се отнася за следните референтни стандарти за Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения — цифров интерфейс:

а)

IEC 61162–1 ed4.0 (2010–11) – Част 1: Едно предавателно устройство и много приемащи устройства

б)

IEC 61162–2 ed1.0 (1998–09) – Част 2: Един говорещ и много слушатели, високоскоростно пренасяне

в)

IEC 61162–3 ed1.1 преработен с am1 (2010–11) – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

IEC 61162–3 ed1.0 (2008–05) – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

IEC 61162–3–am1 ed1.0 (2010–06) изменение 1 – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

г)

IEC 61162–400 ed1.0 (2001–11) – Част 400: Много говорещи и много слушатели. Корабни системи за взаимна връзка. Въведение и основни принципи

IEC 61162–401 ed1.0 (2001–11) – Част 401: Много говорещи и много слушатели. Корабни системи за взаимна връзка. Профил за прилагане

IEC 61162–402 ed1.0 (2005–09) – Част 402: Много говорещи и много слушатели. Корабни системи за взаимна връзка. Документация и изисквания за изпитвания

IEC 61162–410 ed1.0 (2001–11) – Част 410: Много говорещи и много слушатели. Корабни системи за взаимна връзка. Транспортни профилни изисквания и основен транспортен профил

IEC 61162–420 ed1.0 (2001–11) – Част 420: Много говорещи и много слушатели. Корабни системи за взаимна връзка. Придружаващи стандартни изисквания и основни придружаващи стандарти

IEC 61162–450 ed1.0 (2011–06) – Част 450: Множество предаватели и множество предаватели. Леки корабни системи за взаимна връзка

 

Поредицата EN 61162 се отнася за следните референтни стандарти за Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения — цифров интерфейс:

а)

EN 61162–1 (2011) – Част 1: Едно предавателно устройство и много приемащи устройства

б)

EN 61162–2 (1998) – Част 2: Един говорещ и много слушатели, високоскоростно пренасяне

в)

EN 61162–3 (2008) – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

EN 61162–3–am1 (2010) изменение 1 – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

г)

EN 61162–400 (2002) – Част 400: Много говорещи и много слушатели. Корабни системи за взаимна връзка. Въведение и основни принципи

EN 61162–401 (2002) – Част 401: Много говорещи и много слушатели. Корабни системи за взаимна връзка. Профил за прилагане

EN 61162–402 (2005) – Част 402: Много говорещи и много слушатели. Корабни системи за взаимна връзка. Документация и изисквания за изпитвания

EN 61162–410 (2002) – Част 410: Много говорещи и много слушатели. Корабни системи за взаимна връзка. Транспортни профилни изисквания и основен транспортен профил

EN 61162–420 (2002) – Част 420: Много говорещи и много слушатели. Корабни системи за взаимна връзка. Придружаващи стандартни изисквания и основни придружаващи стандарти

EN 61162–450 (2011) – Част 450: Множество предаватели и множество предаватели. Леки корабни системи за взаимна връзка

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква „одобрение на типа“

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Магнитен компас

а)

клас А за кораби

б)

клас Б за спасителни и дежурни лодки

Прав. V/18.

Прав. V/19,

ММО Рез. A.382(X),

ММО Рез. A.694(17).

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

EN 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945,

или

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

IEC 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945,

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.2

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (магнитен метод)

Прав. V/18,

Прав. V/19,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

Прав. V/19,

ММО Рез. A.694(17),

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

ММО Рез. MSC.116(73),

ММО Рез. MSC.191(79).

EN 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945,

серия EN 61162;

ISO 22090–2 (2004), включително поправка 2005,

EN 62288 (2008).

или

IEC 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945,

серия IEC 61162.

ISO 22090–2 (2004), включително поправка 2005,

IEC 62288 Изд. 1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.3

Жирокомпас

Прав. V/18.

Прав. V/19,

ММО Рез. A.424(XI),

ММО Рез. A.694(17),

ММО Рез. MSC.191(79).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945,

серия EN 61162.

EN 62288 (2008).

или

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945,

серия IEC 61162.

IEC 62288 изд. 1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.4

Радиолокационно оборудване

Преместен в А.1/4.34, А.1/4.35 и А.1/4.36

A.1/4.5

Средство за автоматична радиолокационна прокладка (САРП)

Преместен в А.1/4.34

A.1/4.6

Ехолоти

Прав. V/18,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

Прав. V/19,

ММО Рез. A.224(VII),

ММО Рез. A.694(17),

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

ММО Рез. MSC.74(69), приложение 4,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

ММО Рез. MSC.191(79).

EN ISO 9875 (2001), включително техническа поправка ISO 1, 2006,

EN 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945,

серия EN 61162.

EN 62288 (2008).

или

ISO 9875 (2000), включително техническа поправка ISO 1: 2006 г.,

IEC 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945,

серия IEC 61162.

IEC 62288 изд. 1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.7

Оборудване за измерване на скорост и разстояние (ОИСР)

Прав. V/18,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

Прав. V/19,

ММО Рез. A.694(17),

ММО Рез. A.824(19),

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

ММО Рез. MSC.96(72),

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

ММО Рез. MSC.191(79).

EN 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945,

EN 61023 (2007),

серия EN 61162.

EN 62288 (2008).

или

IEC 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945,

IEC 61023 (2007),

серия IEC 61162.

IEC 62288 изд. 1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.8

Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля, оборотите на въртене и стъпката на винта

Преместен в А.1/4.20, А.1/4.21 и А.1/4.22

A.1/4.9

Индикатор за ъгловата скорост на поворота

Прав. V/18,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

Прав. V/19,

ММО Рез. A.526(13),

ММО Рез. A.694(17),

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

ММО Рез. MSC.191(79).

EN 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945,

серия EN 61162,

ISO 20672 (2007),

EN 62288 (2008).

или

IEC 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945,

серия IEC 61162.

ISO 20672 (2007),

IEC 62288 изд. 1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.10

Пеленгатор

Умишлено е оставено празно

A.1/4.11

Оборудване за системата „Loran- C“

Прав. V/18,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

Прав. V/19,

ММО Рез. A.694(17),

ММО Рез. A.818(19),

ММО Рез. MSC.36(63)–(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

ММО Рез. MSC.97(73)–(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

ММО Рез. MSC.191(79).

EN 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945,

EN 61075 (1993),

серия EN 61162.

EN 62288 (2008).

или

IEC 60945 (2002), включително поправка 1 (2008) на IEC 60945,

IEC 61075 (1991),