ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.299.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 299

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
27 октомври 2012 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2012/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за изменение на Директива 2001/83/ЕО по отношение на фармакологичната бдителност ( 1 )

1

 

*

Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения ( 1 )

5

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 994/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката ( 1 )

13

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 995/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 година за определяне на подробни правила за прилагането на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област ( 1 )

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 година за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала Фукушима и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012 ( 1 )

31

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 997/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

42

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/664/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 25 октомври 2012 година относно стартирането на автоматизиран обмен на данни за регистрацията на превозните средства в Швеция

44

 

*

Решение 2012/665/ОВППС на Съвета от 26 октомври 2012 година за изменение на Решение 2010/638/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея

45

 

 

2012/666/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 25 октомври 2012 година за изменение на Решение 2008/855/ЕО относно мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в Унгария (нотифицирано под номер C(2012) 7433)  ( 1 )

46

 

 

2012/667/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 25 октомври 2012 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Нидерландия през 2011 г. (нотифицирано под номер C(2012) 7440)

47

 

 

2012/668/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 25 октомври 2012 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с шапа в България през 2011 г. (нотифицирано под номер C(2012) 7454)

49

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

27.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/1


ДИРЕКТИВА 2012/26/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2012 година

за изменение на Директива 2001/83/ЕО по отношение на фармакологичната бдителност

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 и член 168, параграф 4, буква в) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Неотдавнашните инциденти в Съюза, свързани с фармакологичната бдителност, показаха нуждата от автоматично задействаща се процедура на равнището на Съюза при възникването на конкретни въпроси на безопасността, за да се гарантира, че съответният въпрос се проучва и му се търси решение във всички държави членки, в които е разрешен лекарственият продукт. Следва да бъде изяснено приложното поле на различните процедури на Съюза за продуктите, разрешени на национално равнище, предвидени в Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (3).

(2)

Освен това доброволното действие от страна на титуляря на разрешение за търговия не следва да води до ситуация, при която възникналите опасения във връзка с рисковете или ползите, свързани с даден лекарствен продукт, разрешен за употреба в Съюза, не намират адекватен отговор във всички държави членки. Поради това титулярят на разрешение за търговия следва да бъде задължен да информира съответните компетентни органи и Европейската агенция за лекарствата за причините за изтеглянето от пазара или преустановяването на пускането на пазара на лекарствен продукт, за искането за отмяна на разрешение за търговия или за неподновяването на разрешение за търговия.

(3)

Целесъобразно е допълнително да се изяснят и засилят обикновената процедура и спешната процедура на Съюза, за да се гарантират координацията, бързата оценка в случай на спешност и възможността, когато е необходимо с цел защита на общественото здраве, да се предприемат незабавни действия, преди да бъде взето решение на равнището на Съюза. Обикновената процедура следва да бъде започната във връзка с въпроси, свързани с качеството, безопасността или ефикасността на лекарствените продукти, когато са засегнати интересите на Съюза. Спешната процедура на Съюза следва да бъде започната, когато е необходима бърза оценка на опасенията, породени от оценката на данни, свързани с дейности по фармакологична бдителност. Независимо от това дали се прилага спешната процедура на Съюза или обикновената процедура и независимо от процедурата, посредством която лекарственият продукт е бил разрешен, било то централизирана или друга, Комитетът за оценка на риска в областта на фармакологичната бдителност следва винаги да дава препоръка, когато причината за предприемането на действия е основана на данни, свързани с фармакологичната бдителност. Целесъобразно е координационната група и Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба да разчитат на тази препоръка при извършване на оценката на съответния въпрос.

(4)

Целесъобразно е държавите членки да уведомяват координационната група за случаи, засягащи нови противопоказания, намаляване на препоръчваната доза или ограничения на показанията за лекарствени продукти, разрешени в съответствие с децентрализираната процедура и процедурата за взаимно признаване, когато не е започнала спешната процедура на Съюза. За да се гарантира хармонизация за тези продукти, координационната група може да обсъди дали е необходимо действие, в случаите когато никоя държава членка не е започнала обикновената процедура.

(5)

Тъй като целта на настоящата директива, а именно да хармонизира правилата относно фармакологичната бдителност в рамките на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и съответно може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(6)

Поради това Директива 2001/83/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2001/83/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 23а втора алинея се заменя със следното:

„При временно или постоянно преустановяване на пускането на продукта на пазара на държава членка титулярят на разрешение за търговия нотифицира компетентния орган на същата държава членка. Освен при изключителни обстоятелства, тази нотификация се отправя не по-малко от два месеца преди преустановяването на пускането на пазара на продукта. Титулярят на разрешението за търговия информира компетентния орган за причините за това действие в съответствие с член 123, параграф 2.“;

2)

Член 31 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 трета алинея се заменя със следното:

„Когато обаче е спазен един от критериите, изброени в член 107и, параграф 1, се прилага процедурата, установена в членове 107и—107к.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато въпросът, който се отнася до Комитета, засяга група от лекарствени продукти или терапевтичен клас, Агенцията може да ограничи процедурата до определени конкретни части от разрешението.

В такъв случай член 35 се прилага за тези лекарствени продукти, само ако те са обект на процедурите по разрешаване, посочени в настоящата глава.

Когато обхватът на процедурата, започната по настоящия член, засяга група от лекарствени продукти или терапевтичен клас, в процедурата се включват и лекарствените продукти, разрешени в съответствие с Регламент (ЕО) № 726/2004, спадащи към посочената група или терапевтичен клас.

3.   Без да се засяга параграф 1, дадена държава членка може, когато е необходимо спешно действие за защита на общественото здраве на някой етап от процедурата, да спре действието на разрешението за търговия и да забрани употребата на съответния лекарствен продукт на своята територия до приемането на окончателното решение. Тя информира Комисията, Агенцията и другите държави членки за причините за своето действие не по-късно от следващия работен ден.

4.   Когато в обхвата на започната по настоящия член процедура, определен в съответствие с параграф 2, се включват лекарствени продукти, разрешени в съответствие с Регламент (ЕО) 726/2004, Комисията може, когато е необходимо спешно действие за защита на общественото здраве на някой етап от процедурата, да спре действието на разрешенията за търговия и да забрани употребата на съответните лекарствени продукти до приемането на окончателно решение. Комисията информира Агенцията и държавите членки за причините за своето действие не по-късно следващия работен ден.“;

3)

В член 34, параграф 3 се добавя следната алинея:

„Когато в обхвата на образуваната по член 31 процедура са включени лекарствени продукти, разрешени в съответствие с Регламент (ЕО) № 726/2004, съгласно член 31, параграф 2, трета алинея от настоящата директива, Комисията при необходимост приема решения за промяна, спиране на действието или отмяна на разрешенията за търговия или отказва подновяване на съответните разрешения за търговия.“;

4)

В член 37 думите „Членове 35 и 36 се прилагат“ се заменят с думите „Член 35 се прилага“;

5)

Член 63 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 първа алинея се заменя със следното:

„1.   Данните от етикета, изброени в членове 54, 59 и 62, се изписват на официален език или на официалните езици на държавата членка, в която лекарственият продукт се пуска на пазара, така както са определени за целите на настоящата директива, от същата държава членка.“;

б)

в параграф 2 първа алинея се заменя със следното:

„2.   Листовкатa с упътвания в опаковката трябва да е написана и оформена по такъв начин, че да е ясна и разбираема, като позволява на потребителите да предприемат подходящи действия, при необходимост с помощта на здравни специалисти. Листовкатa с упътвания в опаковката трябва да бъде лесна за четене на официален език или на официалните езици на държавата членка, в която лекарственият продукт се пуска на пазара, така както са определени за целите на настоящата директива, от същата държава членка.“;

в)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Когато лекарственият продукт не е предназначен за директна доставка на пациента или когато са налице сериозни проблеми с наличността на лекарствения продукт, компетентните органи могат, при спазване на мерките, които те считат за необходими за защита на човешкото здраве, да предоставят освобождаване от задължението определени данни да фигурират върху етикета и в листовката с упътвания в опаковката. Те също така могат да разрешат пълно или частично освобождаване от задължението етикетът и листовката с упътвания в опаковката да бъдат на официален език или на официалните езици на държавата членка, в която лекарственият продукт се пуска на пазара, така както са определени за целите на настоящата директива, от същата държава членка.“;

6)

Член 85а се заменя със следното:

„Член 85а

Член 76 и член 80, първа алинея, буква в) не се прилагат при дистрибуция на едро на лекарствени продукти в трети страни. Освен това член 80, първа алинея, букви б) и ва) не се прилагат, когато даден продукт се получава директно от трета страна, но не е внесен. Независимо от това, в този случай търговците на едро гарантират, че лекарствените продукти са получени единствено от лица, които имат разрешение или право да доставят лекарствени продукти в съответствие с приложимите правни и административни разпоредби на съответната трета страна. В случаите когато търговците на едро доставят лекарствени продукти на лица в трети страни, те гарантират, че доставките са само за лица, които имат разрешение или право да получават лекарствени продукти за дистрибуция на едро или за доставка на населението в съответствие с приложимите правни и административни разпоредби на съответната трета страна. Изискванията, предвидени в член 82, се прилагат за доставките на лекарствени продукти до лица от трети страни, които са получили разрешение или право да доставят лекарствени продукти на населението.“;

7)

В член 107и параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Дадена държава членка или Комисията, в зависимост от случая, започва въз основа на опасения, произтичащи от оценката на данни, свързани с дейности по фармакологична бдителност, процедурата, предвидена в настоящия раздел, като информира другите държави членки, Агенцията и Комисията, когато:

а)

разглежда възможността за спиране или отмяна на разрешение за търговия;

б)

разглежда възможността за забрана на доставките на лекарствен продукт;

в)

разглежда възможността за отказ на подновяването на разрешение за търговия; или

г)

е информирана от титуляря на разрешение за търговия, че на основата на опасения по отношение на безопасността, той е преустановил пускането на пазара на лекарствен продукт или е предприел действия за отмяна на разрешение за търговия, или възнамерява да предприеме такова действие, или не е поискал подновяване на разрешение за търговия.

1a.   Дадена държава членка или Комисията, в зависимост от случая, информира другите държави членки, Агенцията и Комисията въз основа на опасения, произтичащи от оценката на данни, свързани с дейности по фармакологична бдителност, когато счита, че е необходимо въвеждането на ново противопоказание, намаление на препоръчваната доза или ограничение на показанията на лекарствен продукт. В информацията се описват предлаганото действие и причините за него.

Когато счита, че е необходимо спешно действие, дадена държава членка или Комисията, в зависимост от случая, започва предвидената в настоящия раздел процедура във всеки от случаите, посочени в настоящия параграф.

Когато не е започната предвидената в настоящия раздел процедура, за лекарствени продукти, разрешени в съответствие с процедурите по дял III, глава 4, случаят се отнася до координационната група.

Член 31 се прилага в случаите, когато са засегнати интересите на Съюза.

1б.   Когато е започната предвидената в настоящия раздел процедура, Агенцията проверява дали опасенията във връзка с безопасността са свързани с лекарствени продукти, различни от лекарствения продукт, за който се отнася информацията, или са общи за всички продукти, спадащи към същата група или терапевтичен клас.

В случай че въпросният лекарствен продукт е разрешен в повече от една държава членка, Агенцията без излишно забавяне информира започналия процедурата за резултатите от тази проверка и се прилагат процедурите, предвидени в членове 107й и 107к. В противен случай опасенията във връзка с безопасността се разглеждат от съответната държава членка. Агенцията или държавата членка, в зависимост от случая, информира титулярите на разрешения за търговия за започването на процедурата.“;

8)

В член 107и, параграф 2 думите „параграф 1 от настоящия член“ се заменят с думите „параграфи 1 и 1а от настоящия член“;

9)

В член 107и, параграф 3, втора алинея думите „в съответствие с параграф 1“ се заменят с думите „в съответствие с параграфи 1 и 1а“;

10)

В член 107и, параграф 5 думите „в параграф 1“ се заменят с думите „в параграфи 1 и 1а“;

11)

В член 107й, параграф 1, първа алинея думите „в член 107и, параграф 1“ се заменят с думите „в член 107и, параграфи 1 и 1а“;

12)

Член 123 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Титулярят на разрешението за търговия е задължен да нотифицира незабавно съответните държави членки за всяко предприето от него действие, свързано с временно спиране на предлагането на пазара на определен лекарствен продукт, изтеглянето от пазара на определен лекарствен продукт, искане за отмяна на разрешение за търговия или непоискано подновяване на разрешение за търговия, както и да посочи причините, поради които е предприето това действие. Титулярят на разрешението за търговия по-специално декларира дали това действие се основава на някое от основанията, установени в член 116 или в член 117, параграф 1.

2a.   Титулярят на разрешение за търговия отправя също така нотификацията съгласно параграф 2 от настоящия член, ако действието е предприето в трета държава и се основава на някое от основанията, установени в член 116 или в член 117, параграф 1.

2б.   Титулярят на разрешение за търговия също така нотифицира Агенцията, в случаите когато действието, посочено в параграф 2 или 2а от настоящия член, се основава на някое от основанията, посочени в член 116 или член 117, параграф 1.

2в.   Агенцията без излишно забавяне изпраща до всички държави членки нотификациите, получени в съответствие с параграф 2б.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Агенцията публикува ежегодно списък на лекарствените продукти, за които разрешението за търговия е отказано, отменено или спряно в Съюза, чиито доставки са забранени или които са изтеглени от пазара, включително причините за подобно действие.“.

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 28 октомври 2013 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 28 октомври 2013 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби на националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 25 октомври 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ C 181, 21.6.2012 г., стр. 201.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 4 октомври 2012 г.

(3)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67.


27.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/5


ДИРЕКТИВА 2012/28/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2012 година

относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1 и членове 62 и 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Общественодостъпните библиотеки, учебни заведения и музеи, както и архивите, институциите за съхраняване на филмовото или аудионаследство и обществените излъчващи организации, установени в държавите членки, са се ангажирали с мащабна цифровизация на своите колекции или архиви с цел създаване на европейски цифрови библиотеки. Те способстват за съхраняването и разпространението на европейското културно наследство, което е важно и за създаването на европейски цифрови библиотеки като Europeana. Технологиите за масова цифровизация на печатни материали и за търсене и индексиране увеличават изследователската стойност на библиотечните колекции. Създаването на големи онлайн библиотеки улеснява електронното търсене и средствата за проучвания, а това открива нови проучвателни възможности за научните работници и преподавателите, на които в противен случай би се наложило да се задоволят с по-традиционни и аналогови методи на търсене.

(2)

Необходимостта от насърчаване на свободното движение на знания и иновации на вътрешния пазар е важен елемент от стратегията „Европа 2020“, изложена в съобщението на Комисията, озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, в която една от водещите инициативи е разработването на Програма в областта на цифровите технологии за Европа.

(3)

Създаването на правна рамка за улесняване на цифровизацията и разпространението на произведения и други обекти на авторско право или сродните му права, за които носителят на правата не е бил установен или, ако е установен, е с неизвестно местонахождение – така наречените „осиротели произведения“, е ключова мярка по Програмата в областта на цифровите технологии за Европа съгласно съобщението на Комисията, озаглавено „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“. Предмет на настоящата директива е конкретният проблем на легалното определяне на статуса на осиротелите произведения и неговите последици по отношение на ползващите се с разрешение ползватели и разрешените начини на използване на произведения или звукозаписи, считани за осиротели произведения.

(4)

Настоящата директива не засяга разработваните от държавите членки конкретни решения за преодоляване на свързани с масовата цифровизация по-общи проблеми, като например в случая на така наречените „произведения извън търговско обращение“. Тези решения отчитат особеностите на различните видове съдържание и различните ползватели и се основават на консенсус между съответните заинтересовани страни. Посоченият подход е възприет и в Меморандума за разбирателство относно основните принципи във връзка с цифровизацията и предоставянето на произведения извън търговско обращение, подписан на 20 септември 2011 г. под егидата на Комисията от представители на европейските библиотеки, автори, издатели и организации за събиране на възнаграждения. Настоящата директива не засяга посочения меморандум за разбирателство, който призовава държавите членки и Комисията да гарантират, че договорите на доброволна основа, сключени между ползватели, носители на права и организации за колективно управление на права с цел лицензиране на използването на произведения извън търговско обращение въз основа на принципите, съдържащи се в меморандума, се ползват от необходимата правна сигурност в национален и презграничен контекст.

(5)

Авторското право съставлява икономическата основа за творческия сектор, тъй като насърчава иновациите, творческия процес, инвестициите и производството. Следователно масовата цифровизация и разпространението на произведения са средство за закрила на европейското културно наследство. Авторското право е важно средство, с което се гарантира, че творческият сектор получава възнаграждение за своята работа.

(6)

Изключителните права на носителите на права за възпроизвеждане и предоставяне на разположение на обществото на техните произведения и други обекти на закрила, хармонизирани с Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (3), изискват предварителното съгласие на носителите на права за цифровизацията на дадено произведение или на друг обект на закрила, както и за неговото предоставяне на разположение на обществото.

(7)

При осиротелите произведения не е възможно получаването на такова предварително съгласие за възпроизвеждане или предоставяне на разположение на обществото.

(8)

Прилагането на различни подходи към признаването на статуса на осиротяло произведение в държавите членки може да възпрепятства функционирането на вътрешния пазар, както и използването на осиротели произведения и презграничния достъп до тях. Подобни различни подходи могат да доведат до ограничаване на свободното движение на стоки и услуги, включващи културно съдържание. Следователно е целесъобразно да се осигури взаимното признаване на този статус, тъй като това ще позволи достъп до осиротели произведения във всички държави членки.

(9)

Необходим е по-специално общ подход за определяне на статуса на осиротяло произведение и на разрешените начини на използване на осиротелите произведения, за да се гарантира правната сигурност на вътрешния пазар по отношение на използването на осиротелите произведения от общественодостъпни библиотеки, учебни заведения и музеи, както и от архиви, институции за съхраняване на филмово или аудионаследство и обществени излъчващи организации.

(10)

Филмовите или аудио-визуалните произведения и звукозаписи в архивите на обществените излъчващи организации, които самите те са продуцирали, включват осиротели произведения. Предвид специалното положение на излъчващите организации като продуценти на звукозаписи и аудио-визуални материали и необходимостта да се приемат мерки за ограничаване на явлението „осиротели произведения“ в бъдеще, е целесъобразно да се определи краен срок за прилагането на настоящата директива по отношение на произведения и звукозаписи в архивите на излъчващите организации.

(11)

За целите на настоящата директива следва да се приеме, че филмовите и аудио-визуалните произведения и звукозаписи, съдържащи се в архивите на обществените излъчващи организации и продуцирани от тях, включват филмови и аудио-визуални произведения и звукозаписи, които са поръчани от тези организации за изключително използване от самите тях или от други обществени излъчващи организации, участвали в съвместната продукция. В приложното поле на настоящата директива не следва да попадат филмовите и аудио-визуалните произведения и звукозаписи, съдържащи се в архивите на обществените излъчващи организации, които не са били продуцирани или поръчани от тези организации, но които посочените организации имат разрешение да използват съгласно договор за използване.

(12)

С цел запазване на добрите отношения в рамките на международната общност настоящата директива следва да се прилага единствено за произведения и звукозаписи, които са публикувани за първи път на територията на държава членка или, при липса на публикация, са били излъчени за първи път на територията на държава членка, или, при липса на публикация или излъчване, са били предоставени на разположение на обществото от ползващите се по настоящата директива лица със съгласието на носителите на права. В последния случай настоящата директива следва да се прилага единствено ако може да се направи обосновано предположение, че носителите на права няма да се противопоставят на разрешеното по настоящата директива използване.

(13)

Преди определянето на произведение или звукозапис като осиротяло произведение следва да бъде проведено добросъвестно надлежно издирване на носителите на права върху произведението или звукозаписа, включително носителите на права върху произведения и други обекти на закрила, включени или обективирани в произведението или звукозаписа. На държавите членки следва да бъде позволено да осигурят провеждането на такова надлежно издирване от организациите, посочени в настоящата директива, или от други организации. Тези други организации могат да начисляват такси за услугите по извършване на надлежно издирване.

(14)

Целесъобразно е да се предвиди хармонизиран подход във връзка с посоченото надлежно издирване с цел да се осигури висока степен на закрила на авторското право и сродните му права в Съюза. Надлежното издирване следва да включва извършването на справка с източници, които предоставят информация относно произведения и други обекти на закрила, определени в съответствие с настоящата директива от страна на държавата членка, в която трябва да се извърши надлежното издирване. В хода на работата си държавите членки биха могли да ползват насоките за надлежно издирване, договорени в рамките на работната група на високо равнище по въпросите на цифровите библиотеки, създадена като част от инициативата за цифрова библиотека i2010.

(15)

С цел да се избегне дублирането на усилията по издирване надлежното издирване следва да се извършва в държавата членка, в която произведението или звукозаписът са били публикувани за първи път или, при липса на публикация, в която са били излъчени за първи път. Надлежно издирване по отношение на филмови или аудио-визуални произведения, чийто продуцент има централно управление или обичайно място на пребиваване в държава членка, следва да се извършва в тази държава членка. Надлежно издирване по отношение на филмови или аудио-визуални произведения, които са продуцирани съвместно от продуценти, установени в различни държави членки, следва да се извършва във всяка една от тези държави членки. Надлежно издирване по отношение на произведения и звукозаписи, които не са били нито публикувани, нито излъчени, но са били предоставени на разположение на обществото от ползващите се по настоящата директива лица със съгласието на носителите на права, следва да се извършва в държавата членка, в която е установена организацията, предоставила на разположение произведението или звукозаписа със съгласието на носителя на права. Надлежно издирване на носителите на права върху произведения или други обекти на закрила, включени или обективирани в произведението или звукозаписа, следва да се извършва в държавата членка, в която се извършва надлежното издирване по отношение на произведението или звукозаписа, съдържащ включеното или обективирано произведение или други обекти на закрила. Следва да се извърши и справка с източници на информация, достъпни в други държави, ако има данни, че в тези други държави може да бъде открита съответна информация относно носителите на права. В резултат на провеждането на надлежни издирвания може да се получи различна информация, като например данни от издирването и резултат от издирването. Данните от издирването следва да се съхраняват в архив, за да се предостави възможност на заинтересованите организации да докажат, че издирването е било надлежно.

(16)

Държавите членки следва да гарантират, че заинтересованите организации документират своите надлежни издирвания и че резултатите от тези издирвания, съдържащи по-специално всякакви констатации, че отделно произведение или звукозапис следва да се счита за осиротяло произведение по смисъла на настоящата директива, както и информация относно промени в статуса и използването на осиротелите произведения от страна на тези организации, се събират и предоставят за ползване на широката общественост, по-специално чрез запазване на съответната информация в онлайн база данни. Предвид по-специално общоевропейското измерение на проблема и с цел избягване дублирането на усилия е целесъобразно да се предвиди разпоредба за създаване на единна за Съюза онлайн база данни, съдържаща такава информация, и да се осигури прозрачен достъп до нея на широката общественост. Това може да позволи лесен достъп до такава информация както за организациите, които извършват надлежното издирване, така и за носителите на права. Базата данни може също така да има важно значение за предотвратяването и прекратяването на евентуални нарушения на авторското право, особено при промяна на статуса на осиротели произведения на съответните произведения и звукозаписи. В съответствие с Регламент (ЕС) № 386/2012 (4) на Службата за хармонизация във вътрешния пазар („Службата“) се възлагат определени задачи и дейности, финансирани с нейни собствени бюджетни средства, целящи да улеснят и подпомогнат действията на националните органи, частния сектор и институциите на Съюза в борбата с нарушенията на правата на интелектуална собственост, включително и тяхното предотвратяване.

По-специално, в съответствие с член 2, параграф 1, буква ж) от посочения регламент, задачите на Службата включват осигуряване на механизми, които подпомагат подобряването на онлайн обмена на съответната информация между органите на съответните държави членки и насърчаването на сътрудничеството между тези органи. Следователно е целесъобразно създаването и управлението на европейска база данни, съдържаща информация относно посочените в настоящата директива осиротели произведения, да бъде поверено на Службата.

(17)

Възможно е по отношение на определено произведение или звукозапис да има няколко носители на права, както и произведения и звукозаписи да включват други произведения или други обекти на закрила. Настоящата директива следва да не засяга правата на установени носители на права, чието местонахождение е известно. Ако е установен и е известно местонахождението на поне един носител на права, дадено произведение или звукозапис не следва да се счита за осиротяло произведение. Ползващите се по настоящата директива лица следва да имат разрешение да използват произведение или звукозапис, за което един или повече носители на права не са установени или са с неизвестно местонахождение, само ако са получили разрешение да извършват дейности по възпроизвеждане и предоставяне на разположение на обществото, попадащи в приложното поле на членове 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО, от носителите на права, които са били установени и са с известно местонахождение, включително носители на права върху произведения и други обекти на закрила, включени или обективирани в произведенията или звукозаписите. Установените и с известно местонахождение носители на права могат да дадат посоченото разрешение единствено във връзка с права, които самите те притежават, както ако става въпрос за техни собствени права, така и ако такива са им били прехвърлени, но не следва да могат да разрешават съгласно настоящата директива каквато и да е форма на използване от името на носители на права, които не са били установени или са с неизвестно местонахождение. Също така, в случай че носители на права, които преди не са били установени или чието местонахождение не е било известно, се явят, за да предявят права върху произведение или звукозапис, правомерното използване на произведението или звукозаписа от ползващите се лица може да продължи единствено ако посочените носители на права дадат разрешението си за това в съответствие с Директива 2001/29/ЕО по отношение на притежаваните от тях права.

(18)

Носителите на права следва да имат правото да прекратят статуса на осиротяло произведение, в случай че същите предявят правата си върху произведението или другите обекти на закрила. Носителите на права, които прекратят статуса на осиротяло произведение на определено произведение или на други обекти на закрила, следва да получат справедливо обезщетение за използването до момента на тяхното произведение или други обекти на закрила по настоящата директива, като възнаграждението следва да се определи от държавата членка, в която е установена организацията, ползвала осиротялото произведение. Държавите членки следва да могат сами да определят условията, съгласно които да се извършва изплащането на такова обезщетение, включително датата, от която става дължимо плащането. С цел определянето на възможния размер на справедливото обезщетение следва да се вземат надлежно предвид, наред с другото, целите на държавите членки за насърчаване на културата, нестопанският характер на използването от страна на въпросните организации, за да се постигнат целите, свързани с тяхното обществено предназначение, като насърчаване на ученето и разпространение на културата, и евентуалните вреди за носителите на права.

(19)

Ако вследствие на издирване, което не е било надлежно, погрешно бъде счетено, че дадено произведение или звукозапис е осиротяло произведение, продължават да са приложими средствата за правна защита при нарушение на авторското право, предвидени в законодателството на държавите членки в съответствие с приложимите национални разпоредби и правото на Съюза.

(20)

С цел да се насърчат ученето и разпространението на културата държавите членки следва да предвидят допълнително изключение или ограничение освен предвидените в член 5 от Директива 2001/29/ЕО. Това изключение или ограничение следва да позволи на определени организации, посочени в член 5, параграф 2, буква в) от Директива 2001/29/ЕО, и на институциите за съхраняване на филмовото и аудионаследство, които развиват дейност с нестопанска цел, както и на обществените излъчващи организации да възпроизвеждат и да предоставят на разположение на обществото по смисъла на същата директива осиротели произведения, при условие че подобно използване отговаря на тяхното обществено предназначение, и по-специално за съхранение, реставрация и осигуряване на достъп за културни и образователни цели до техните колекции, включително техните цифрови колекции. За целите на настоящата директива институциите за съхраняване на филмовото или аудионаследство следва да включват организациите, които държавите членки са определили за събиране, каталогизация, съхраняване и реставрация на филми и други аудио-визуални произведения или звукозаписи, които са част от тяхното културно наследство. За целите на настоящата директива обществените излъчващи организации следва да включват излъчващите организации, натоварени с предоставянето на обществена услуга, възложена, определена и организирана от всяка отделна държава членка. Установеното с настоящата директива изключение или ограничение, имащо за цел да разреши използването на осиротели произведения, не засяга изключенията и ограниченията, предвидени в член 5 от Директива 2001/29/ЕО. То може да се прилага само в някои особени случаи, които не противоречат на нормалното използване на произведението или на други обекти на закрила и не засягат необосновано законните интереси на носителя на права.

(21)

За да се насърчи цифровизацията, на ползващите се по настоящата директива лица следва да бъде разрешено да получават приходи във връзка с използването от тях на осиротели произведения по настоящата директива за постигане на цели, свързани с тяхното обществено предназначение, включително в контекста на споразумения за публично-частно партньорство.

(22)

Наличието на договорни разпоредби може да има важно значение за насърчаване на цифровизацията на европейското културно наследство, тъй като се приема, че общественодостъпните библиотеки, учебни заведения и музеи, както и архивите, институциите за съхраняване на филмовото или аудионаследство и обществените излъчващи организации следва да могат да сключват споразумения с търговски партньори за цифровизацията на осиротели произведения и предоставянето им на разположение на обществото с оглед на разрешеното им съгласно настоящата директива използване. Посочените споразумения може да включват финансово участие от страна на тези партньори. Тези споразумения не следва да налагат никакви ограничения на ползващите се по настоящата директива лица във връзка с използването на осиротели произведения от тяхна страна и не следва да предоставят на търговския партньор никакви права за използване или за контрол върху използването на осиротели произведения.

(23)

С цел да се насърчи достъпът на гражданите на Съюза до европейското културно наследство е необходимо също така да се гарантира, че осиротелите произведения, които са били цифровизирани и предоставени на разположение на обществото в една държава членка, могат да бъдат предоставени на разположение на обществото и в други държави членки. Общественодостъпните библиотеки, учебни заведения и музеи, както и архивите, институциите за съхраняване на филмовото или аудионаследство и обществените излъчващи организации, които използват дадено осиротяло произведение с цел да изпълнят своето обществено предназначение, следва да могат да предоставят осиротялото произведение на разположение на обществото в други държави членки.

(24)

Настоящата директива не засяга правилата на държавите членки по отношение на управлението на правата, например колективните лицензии с разширен обхват, правните презумпции за представителство или прехвърляне, колективното управление или подобни правила, или съчетание от тях, включително по отношение на масова цифровизация.

(25)

Тъй като целта на настоящата директива, а именно осигуряването на правна сигурност във връзка с използването на осиротелите произведения, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно може, предвид необходимостта от уеднаквяване на правилата за използване на осиротелите произведения, да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   Настоящата директива урежда някои начини на използване на осиротели произведения от общественодостъпни библиотеки, учебни заведения и музеи, както и от архиви, институции за съхраняване на филмово и аудионаследство и обществени излъчващи организации, установени в държавите членки, за постигане на цели, свързани с тяхното обществено предназначение.

2.   Настоящата директива се прилага по отношение на:

а)

произведения, публикувани под формата на книги, специализирани издания, вестници, списания или в друг писмен вид, част от колекциите на обществени библиотеки, учебни заведения или музеи, както и от колекциите на архиви или институции за съхраняване на филмово и аудионаследство;

б)

филмови или аудио-визуални произведения и звукозаписи, които са част от колекциите на общественодостъпни библиотеки, учебни заведения или музеи, както и от колекциите на архиви или институции за съхраняване на филмово или аудионаследство; и

в)

филмови или аудио-визуални произведения и звукозаписи, продуцирани от обществени излъчващи организации до и включително на 31 декември 2002 г., които са част от техния архив,

закриляни с авторско право или сродни права и които са публикувани за първи път в държава членка или, при липса на публикация, излъчени за пръв път в държава членка.

3.   Настоящата директива се прилага и за произведенията и звукозаписите, посочени в параграф 2, които никога не са били публикувани или излъчвани, но които са били предоставени на разположение на обществото от организациите, посочени в параграф 1, със съгласието на носителите на права, при условие че основателно може да се предположи, че носителите на права не биха се противопоставили на видовете използване по член 6. Държавите членки могат да ограничат приложението на настоящия параграф до произведения и звукозаписи, депозирани в посочените организации преди 29 октомври 2014 г.

4.   Настоящата директива се прилага също така по отношение на произведенията и други обекти на закрила, които са включени, обективирани или съставляват неразделна част от произведенията или звукозаписите, посочени в параграфи 2 и 3.

5.   Настоящата директива не засяга никакви правила относно управлението на права на национално равнище.

Член 2

Осиротели произведения

1.   Дадено произведение или звукозапис се счита за осиротяло произведение, ако никой от носителите на права върху него не е установен или, в случай че са установени един или повече от тях, местонахождението на нито един от тях не е известно въпреки провеждането и документирането на надлежно издирване на носителите на права в съответствие с член 3.

2.   Когато за дадено произведение или звукозапис има повече от един носител на права и не всички от тях са установени или, когато са установени, тяхното местонахождение не е известно въпреки провеждането и документирането на надлежно издирване в съответствие с член 3, произведението или звукозаписът може да се използва съгласно настоящата директива, при условие че носителите на права, които са били установени и чието местонахождение е известно, по отношение на притежаваните от тях права са дали разрешение на организациите, посочени в член 1, параграф 1, да извършват действия по възпроизвеждане и предоставяне на разположение на обществото по смисъла съответно на членове 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО.

3.   Параграф 2 не засяга правата върху произведението или звукозаписа на носители на права, които са установени и чието местонахождение е известно.

4.   Член 5 се прилага mutatis mutandis за носителите на права върху произведенията по параграф 2, които не са установени и чието местонахождение не е известно.

5.   Настоящата директива не засяга национални разпоредби относно анонимни и псевдонимни произведения.

Член 3

Надлежно издирване

1.   С цел да се установи дали дадено произведение или звукозапис е осиротяло произведение организациите, посочени в член 1, параграф 1, осигуряват провеждането на добросъвестно надлежно издирване по отношение на всяко произведение или друг обект на закрила, като се извършва справка с подходящи източници на информация за категорията на съответните произведения и други обекти на закрила. Надлежното издирване се провежда, преди да започне използването на произведението или звукозаписа.

2.   Подходящите източници за всяка категория произведения или звукозаписи се определят от всяка държава членка, съгласувано с носителите на права и ползвателите, и включват най-малко съответните източници, изброени в приложението.

3.   Надлежно издирване се провежда в държавата членка, в която публикацията или, при липсата на публикация, излъчването са се състояли за първи път, освен в случая на филмови или аудио-визуални произведения, чийто продуцент има централно управление или обичайно място на пребиваване в държава членка, в които случаи надлежното издирване се провежда в държавата членка по неговото централно управление или обичайно място на пребиваване.

В случаите по член 1, параграф 3 надлежното издирване се провежда в държавата членка, в която е установена организацията, предоставила на разположение на обществото произведението или звукозаписа със съгласието на носителя на права.

4.   Ако има данни, че съответна информация за носителите на права може да бъде намерена в други държави, се извършва и справка с източниците на информация, налични в тези други държави.

5.   Държавите членки гарантират, че организациите, посочени в член 1, параграф 1, документират своите надлежни издирвания и предоставят на компетентните национални органи следната информация:

а)

резултатите от надлежните издирвания, които тези организации са провели и които са довели до заключението, че дадено произведение или звукозапис се счита за осиротяло произведение;

б)

използването на осиротели произведения от организациите съгласно настоящата директива;

в)

всички промени съгласно член 5 в статуса на осиротяло произведение на произведения и звукозаписи, използвани от организациите;

г)

съответните данни за връзка с въпросната организация.

6.   Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че информацията, посочена в параграф 5, се документира в единна публичнодостъпна онлайн база данни, създадена и управлявана от Службата за хармонизация във вътрешния пазар („Службата“) в съответствие с Регламент (ЕС) № 386/2012. За тази цел те препращат тази информация на Службата незабавно след получаването ѝ от организациите, посочени в член 1, параграф 1.

Член 4

Взаимно признаване на статуса на осиротяло произведение

Произведения или звукозаписи, които съгласно член 2 се считат за осиротели произведения в дадена държава членка, се считат за осиротели произведения във всички държави членки. Такива произведения или звукозаписи може да се използват и да бъдат достъпни съгласно настоящата директива във всички държави членки. Това се прилага и за произведения и звукозаписи по член 2, параграф 2, доколкото това засяга правата на носителите на права, които не са установени или чието местонахождение не е известно.

Член 5

Прекратяване на статуса на осиротяло произведение

Държавите членки гарантират възможността даден носител на права върху произведение или звукозапис, считани за осиротяло произведение, да може по всяко време да прекрати статуса на осиротяло произведение, доколкото са засегнати неговите права.

Член 6

Разрешено използване на осиротели произведения

1.   Държавите членки предвиждат изключение или ограничение на правата за възпроизвеждане и предоставяне на разположение на обществото, предвидени съответно в членове 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО, за да гарантират, че организациите, посочени в член 1, параграф 1, имат право да ползват осиротели произведения, които са част от техните колекции, по следните начини:

а)

чрез предоставяне на осиротялото произведение на разположение на обществото по смисъла на член 3 от Директива 2001/29/ЕО;

б)

чрез възпроизвеждане по смисъла на член 2 от Директива 2001/29/ЕО с цел цифровизация, предоставяне на разположение, индексиране, каталогизация, съхраняване или реставрация.

2.   Организациите, посочени в член 1, параграф 1, използват осиротели произведения в съответствие с параграф 1 от настоящия член само за постигане на цели, свързани с тяхното обществено предназначение, по-специално съхранение, реставрация и осигуряване на достъп за културни и образователни цели до произведения и звукозаписи, които са част от техните колекции. Организациите могат да получават приходи в хода на подобно използване само с цел да възстановят разходите си по цифровизацията и предоставянето на разположение на обществото на осиротелите произведения.

3.   Държавите членки гарантират, че организациите, посочени в член 1, параграф 1, посочват името на установените автори и други носители на права при всяко използване на осиротяло произведение.

4.   Настоящата директива не засяга свободата на такива организации да сключват договори с цел изпълнение на тяхното обществено предназначение, и по-специално във връзка със споразумения за публично-частни партньорства.

5.   Държавите членки предвиждат справедливо възнаграждение за носителите на права, които прекратяват статуса на осиротяло произведение по отношение на своите произведения или други обекти на закрила, във връзка с използването от организациите, посочени в член 1, параграф 1, на подобни произведения и други обекти на закрила съгласно параграф 1 от настоящия член. Държавите членки имат право да определят условията на изплащането на това възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя в границите, наложени съгласно правото на Съюза, от правото на държавата членка, в която е установена организацията, използваща съответното осиротяло произведение.

Член 7

Прилагане на други правни разпоредби

Настоящата директива не засяга разпоредбите, отнасящи се по-специално до патентното право, търговските марки, правата върху дизайн, полезните модели, топографиите на полупроводникови продукти, печатарските шрифтове, условния достъп, достъпа до предоставяни по кабел или радио телевизионни услуги, опазването на националните богатства, изискванията по отношение на законоустановеното депозиране, законодателството в областта на ограничителните практики и нелоялната конкуренция, търговските тайни, сигурността, поверителността, защитата на данните и личния живот, достъпа до публични документи, договорното право и правилата относно свободата на печата и свободата на изразяване в медиите.

Член 8

Прилагане във времето

1.   Настоящата директива се прилага по отношение на всички произведения и звукозаписи, посочени в член 1, които се ползват със закрила по законодателството на държавите членки в областта на авторското право към 29 октомври 2014 г. или след тази дата.

2.   Настоящата директива се прилага, без да засяга сделки, които са сключени преди 29 октомври 2014 г., и придобитите преди тази дата права.

Член 9

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до 29 октомври 2014 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 10

Разпоредба за преглед

Комисията следи постоянно развитието на източниците на информация за правата и в срок до 29 октомври 2015 г. и ежегодно след това представя доклад относно евентуалното включване в приложното поле на настоящата директива на издатели и на произведения или на други обекти на закрила, които понастоящем не са включени в него, и по-специално отделни фотографии и други изображения.

До 29 октомври 2015 г. Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад за прилагането на настоящата директива с оглед на развитието на цифровите библиотеки.

Когато е необходимо, по-специално за да се гарантира функционирането на вътрешния пазар, Комисията представя предложения за изменение на настоящата директива.

Държава членка, която има основателни причини да счита, че прилагането на настоящата директива препятства прилагането на някоя от националните разпоредби относно управлението на права, посочени в член 1, параграф 5, може да представи този въпрос на вниманието на Комисията заедно с всички съответни доказателства. Комисията взема предвид тези доказателства при изготвянето на доклада, посочен във втора алинея от настоящия член, и при оценяване на необходимостта да представи предложения за изменение на настоящата директива.

Член 11

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 12

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 25 октомври 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ C 376, 22.12.2011 г., стp. 66.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 4 октомври 2012 г.

(3)  ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10.

(4)  Регламент (ЕС) № 386/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2012 г. за възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) на задачи, свързани с гарантирането на спазването на правата върху интелектуалната собственост, включително обединяването на представители на публичния и частния сектор в Европейска обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост (ОВ L 129, 16.5.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Източниците, посочени в член 3, параграф 2, включват:

1.

За публикувани книги:

а)

законоустановено депозиране на произведения, библиотечни каталози и списъци с форми на имената, поддържани от библиотеки и други институции;

б)

сдружения на издателите и сдружения на авторите в съответната държава;

в)

съществуващи бази данни и регистри, WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders – Писатели, артисти и носители на авторско право за тях), ISBN (International Standard Book Number – Международен стандартен номер на книгата) и бази данни за отпечатаните книги;

г)

базите данни на съответните организации за колективно управление, по-специално на организациите за закрила на правата за възпроизвеждане;

д)

източници, които обединяват повече на брой бази данни и регистри, включително VIAF (Virtual International Authority Files – Виртуални международни списъци с форми на имената) и ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works – Достъпни регистри с информация за права и осиротели произведения).

2.

За вестници, списания, специализирани и периодични издания:

а)

ISSN (International Standard Serial Number – Международен стандартен сериен номер) за периодични издания;

б)

индекси и каталози от библиотечни фондове и колекции;

в)

законоустановено депозиране на произведения;

г)

сдружения на издателите и сдруженията на авторите и на журналистите в съответната държава;

д)

базите данни на съответните организации за колективно управление, включително на организациите за закрила на правата на възпроизвеждане.

3.

За визуални произведения, включително произведения от областта на изящните изкуства, фотографията, илюстрацията, дизайна, архитектурата, за скици на последните и други такива произведения, поместени в книги, специализирани издания, вестници и списания или други произведения:

а)

източниците, посочени в точки 1 и 2;

б)

базите данни на съответните организации за колективно управление, по-специално на визуални произведения, включително на организациите за закрила на правата за възпроизвеждане;

в)

базите данни на фотографски агенции, когато е приложимо.

4.

За аудио-визуални произведения и звукозаписи:

а)

законоустановено депозиране на произведения;

б)

сдруженията на продуцентите в съответната държава;

в)

бази данни на институциите за съхраняване на филмово или аудионаследство и националните библиотеки;

г)

базите данни със съответните стандарти и идентификатори, като например ISAN (International Standard Audiovisual Number – Международен стандартен номер на аудио-визуално произведение) за аудио-визуалните материали, ISWC (International Standard Music Work Code – Международен стандартен код на музикално произведение) за музикални произведения и ISRC (International Standard Recording Code – Международен стандартен код на звукозапис) за звукозаписи;

д)

базите данни на съответните организации за колективно управление, по-специално на автори, изпълнители, продуценти на звукозаписи и на аудио-визуални произведения;

е)

имената на спомогналите за създаването на произведението лица и друга информация, посочена на опаковката на произведението;

ж)

бази данни за други съответни сдружения, представляващи конкретни категории носители на права.


РЕШЕНИЯ

27.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/13


РЕШЕНИЕ № 994/2012/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2012 година

за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 194 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Европейският съвет поиска от държавите членки от 1 януари 2012 г. да информират Комисията за всички свои нови и действащи двустранни споразумения с трети държави в областта на енергетиката. Комисията следва да предоставя тази информация на разположение на всички останали държави членки в подходяща форма, като отчита необходимостта от защита на чувствителната търговска информация.

(2)

Член 4 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) изисква държавите членки да предприемат всички подходящи мерки, за да гарантират изпълнението на задълженията, произтичащи от Договорите или от актовете на институциите на Съюза. Поради това държавите членки следва да избягват или да отстраняват всякакви несъответствия между правото на Съюза и международните споразумения, сключени между държавите членки и трети държави.

(3)

Правилното функциониране на вътрешния енергиен пазар налага вносът на енергия в Съюза да се урежда изцяло от правилата за създаване на вътрешния енергиен пазар. Неправилното функциониране на вътрешния енергиен пазар поставя Съюза в уязвимо и неизгодно положение по отношение на сигурността на енергийните доставки и намалява потенциалните ползи на този пазар за европейските потребители и промишленост. Високата степен на прозрачност по отношение на споразуменията между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката ще позволи на Съюза да предприема координирани действия, в дух на солидарност, за да се гарантира, че тези споразумения съответстват на правото на Съюза и гарантират реална сигурност на енергийните доставки. Тази прозрачност би била от полза за постигането както на по-тясно сътрудничество в рамките на Съюза в областта на външните отношения, свързани с енергетиката, така и на дългосрочните цели на политиката на Съюза в областта на енергетиката, климата и сигурността на енергийните доставки.

(4)

Ето защо следва да бъде създаден нов механизъм за обмен на информация. Той следва да се прилага само за междуправителствените споразумения, които имат последици за вътрешния енергиен пазар или за сигурността на енергийните доставки в Съюза, тъй като тези два въпроса са неразривно свързани. Държавите членки следва да отговарят за първоначалната оценка на това, дали дадено междуправителствено споразумение или друг текст, към който изрично препраща дадено междуправителствено споразумение, има последици за вътрешния енергиен пазар или за сигурността на енергийните доставки в Съюза; при съмнение държавите членки следва да се консултират с Комисията. По принцип споразуменията, които вече не са в сила или не се прилагат, нямат последици за вътрешния енергиен пазар или за сигурността на енергийните доставки в Съюза и поради това този механизъм за обмен на информация не следва да се прилага за тях. Механизмът за обмен на информация следва да обхваща по-специално всички междуправителствени споразумения, които имат последици за доставките на газ, нефт или електроенергия чрез трайно установена инфраструктура или които имат последици за количеството енергия, внасяно в Съюза.

(5)

Междуправителствените споразумения, които трябва да бъдат нотифицирани на Комисията в тяхната цялост съгласно други актове на Съюза, следва да бъдат изключени от механизма за обмен на информация. Въпреки това освобождаването не следва да се прилага по отношение на междуправителствени споразумения с трети държави, които имат последици за развитието и използването на газовата инфраструктура и доставките на газ, които трябва да бъдат предадени на Комисията в съответствие с член 13, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ (3). Тези споразумения следва да бъдат нотифицирани съгласно правилата, установени в настоящото решение. За да се избегне повторение, следва да се приеме, че с подаването на нотификацията в съответствие с настоящото решение е изпълнено задължението, предвидено в член 13, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) № 994/2010.

(6)

В приложното поле на настоящото решение не следва да попадат междуправителствени споразумения по въпроси от приложното поле на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(7)

Настоящото решение не поражда задължения във връзка със споразумения между търговски оператори. То обаче не възпрепятства държавите членки да съобщават на Комисията на доброволна основа търговски споразумения, към които изрично препращат междуправителствени споразумения. Освен това, тъй като е възможно в търговските споразумения да се съдържат регулаторни разпоредби, търговските оператори, които договарят търговски споразумения с оператори от трети държави, следва да имат възможността да искат насоки от Комисията, за да се избегнат възможни стълкновения с правото на Съюза.

(8)

Държавите членки следва да представят на Комисията всички действащи междуправителствени споразумения, независимо дали са влезли в сила или се прилагат временно по смисъла на член 25 от Виенската конвенция за правото на договорите, както и всички нови междуправителствени споразумения.

(9)

По-голямата прозрачност по отношение на бъдещи междуправителствени споразумения, които ще бъдат договорени или се договарят между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката, би могла да допринесе за последователността в подходите на държавите членки по отношение на такива споразумения, както и за съответствието с правото на Съюза и за сигурността на енергийните доставки в Съюза. Ето защо държавите членки следва да имат възможността да информират Комисията за преговорите по нови междуправителствени споразумения или изменения на действащи междуправителствени споразумения. Когато държавите членки изберат тази възможност, Комисията следва да бъде редовно информирана за напредъка на преговорите. Държавите членки следва да имат възможността да поканят Комисията да участва в преговорите като наблюдател.

Комисията следва да има и възможността да участва като наблюдател по свое искане, след одобрение от съответната държава членка. Държавите членки следва също така да могат да се обърнат към Комисията за съдействие по време на преговорите с трети държави. В такъв случай Комисията следва да има възможността да даде насоки как да се избегне несъвместимост с правото на Съюза и да обърне внимание на целите на енергийната политика на Съюза и на принципа на солидарност между държавите членки.

(10)

Комисията следва да оценява съвместимостта на действащите междуправителствени споразумения с правото на Съюза. В случай на несъвместимост държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да намерят подходящо решение с оглед отстраняване на установената несъвместимост.

(11)

За да се гарантира по-голяма прозрачност и да се избегнат възможните стълкновения с правото на Съюза, държавите членки следва да разполагат с възможността да информират Комисията във връзка с ново междуправителствено споразумение с трета държава преди началото или по време на преговорите. Когато държава членка, която е договорила междуправителствено споразумение, е информирала Комисията за това преди приключването на преговорите и ѝ е представила проекта на междуправителственото споразумение, Комисията следва да разполага с възможността да информира тази държава членка за становището си относно съвместимостта на договореното споразумение с правото на Съюза. В съответствие с член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Комисията има правото да започне производство за установяване на нарушение, когато прецени, че дадена държава членка не е изпълнила задълженията си по ДФЕС.

(12)

Всички окончателни, ратифицирани междуправителствени споразумения, попадащи в приложното поле на настоящото решение, следва да бъдат изпращани на Комисията, за да може да бъдат информирани всички останали държави членки.

(13)

Комисията следва да предостави на всички останали държави членки достъп до цялата получена от нея информация в защитен електронен формат. Комисията следва да зачита исканията на държавите членки за третиране на предоставената ѝ от тях информация като поверителна. Исканията за поверителност обаче не следва да ограничават достъпа на самата Комисия до поверителна информация, тъй като Комисията се нуждае от изчерпателна информация за целите на извършваната от нея оценка. Комисията следва да отговаря за осигуряване на прилагането на клаузата за поверителност. Исканията за поверителност не следва да засягат правото на достъп до документи, предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (4).

(14)

Ако някоя държава членка счита дадено междуправителствено споразумение за поверително, тя следва да предостави обобщена информация за него на Комисията, за да бъдат информирани и останалите държави членки.

(15)

Постоянният обмен на информация за междуправителствените споразумения на равнището на Съюза следва да позволи разработването на най-добри практики. Въз основа на тези най-добри практики Комисията, когато е уместно в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) по въпросите, свързани с външната политика на Съюза, следва да разработи незадължителни образци на разпоредби, които да се използват в междуправителствените споразумения между държавите членки и трети държави. Използването на тези образци на разпоредби следва да има за цел да се избегнат стълкновения на междуправителствените споразумения с правото на Съюза, по-специално с правото в областта на конкуренцията и правилата за вътрешния енергиен пазар, както и стълкновенията с международните споразумения, сключени от Съюза. Използването им следва да бъде незадължително, а съдържанието им следва да може да се адаптира към всякакви особени обстоятелства.

(16)

Предвид съществуването на вътрешен енергиен пазар и целите на енергийната политика на Съюза държавите членки следва надлежно да отчитат тези цели, когато договарят междуправителствени споразумения в областта на енергетиката, които имат последици за енергийната политика на Съюза.

(17)

По-доброто взаимно познаване на действащите и на нови междуправителствени споразумения следва да спомогне за по-добра координация по въпросите на енергетиката между държавите членки и между държавите членки и Комисията. Тази подобрена координация следва да позволи на държавите членки да се ползват в пълна степен от политическата и икономическата тежест на Съюза, а също така да позволи на Комисията да предлага решения на констатираните проблеми в областта на междуправителствените споразумения.

(18)

Комисията следва да улеснява и насърчава координацията между държавите членки с цел да се увеличи стратегическата роля на Съюза като цяло посредством твърд и ефикасен съгласуван подход към държавите производителки, държавите на транзитно преминаване и държавите потребителки.

(19)

Механизмът за обмен на информация, включително оценките, които се извършват от държавите членки при прилагането му, не засяга прилагането на правилата на Съюза относно нарушенията, държавната помощ и конкуренцията.

(20)

Комисията следва да направи оценка на това, дали настоящото решение е достатъчно и ефективно за целите на осигуряването на съответствие на междуправителствените споразумения с правото на Съюза и на гарантиране на висока степен на координация между държавите членки по отношение на междуправителствените споразумения в областта на енергетиката.

(21)

Тъй като целта на настоящото решение, а именно обменът на информация между държавите членки и Комисията по междуправителствените споразумения в областта на енергетиката, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради последиците от настоящото решение може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да предприеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   С настоящото решение се създава механизъм за обмен на информация между държавите членки и Комисията във връзка с междуправителствени споразумения в областта на енергетиката по смисъла на член 2 с цел да се подобри функционирането на вътрешния енергиен пазар.

2.   Настоящото решение не се прилага за междуправителствени споразумения, за които като цяло вече се прилагат други специални процедури за нотифициране съгласно правото на Съюза.

Независимо от първа алинея настоящото решение се прилага за междуправителствените споразумения, които се предават на Комисията съгласно член 13, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) № 994/2010.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„междуправителствено споразумение“ означава всяко правно обвързващо споразумение между една или няколко държави членки и една или няколко трети държави, което има последици за действието или функционирането на вътрешния енергиен пазар или за сигурността на енергийните доставки в Съюза; въпреки това, когато такова правно обвързващо споразумение обхваща и други въпроси, „междуправителствено споразумение“ представляват само разпоредбите, които се отнасят до енергетиката, включително общите разпоредби, приложими към свързаните с енергетиката разпоредби;

2)

„действащо междуправителствено споразумение“ означава междуправителствено споразумение, което е влязло в сила или се прилага временно преди влизането в сила на настоящото решение.

Член 3

Обмен на информация между държавите членки и Комисията

1.   До 17 февруари 2013 г. държавите членки представят на Комисията всички действащи междуправителствени споразумения, включително техните приложения и изменения. Когато тези действащи междуправителствени споразумения съдържат изрично препращане към други текстове, държавите членки представят на Комисията и тези други текстове, доколкото те съдържат елементи, имащи последици за функционирането на вътрешния енергиен пазар или за сигурността на енергийните доставки в Съюза. Това задължение обаче не се прилага към споразуменията между търговски оператори.

Действащите междуправителствени споразумения, които към датата на влизане в сила на настоящото решение вече са предадени на Комисията в съответствие с член 13, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) № 994/2010, се считат за представени за целите на настоящия параграф, при условие че предаването им съответства на изискванията по първа алинея от настоящия параграф. До 17 февруари 2013 г. държавите членки информират Комисията дали някоя част на тези действащи междуправителствени споразумения трябва да се счита за поверителна и дали предоставената информация може да бъде обменяна с други държави членки.

Когато съгласно настоящия параграф дадена държава членка представя на Комисията действащо междуправителствено споразумение, което попада и в приложното поле на член 13, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) № 994/2010, се приема, че тя е изпълнила задължението за предаване, предвидено в посочения член.

2.   Когато след първата си оценка Комисията има резерви относно съвместимостта на споразуменията, представени ѝ съгласно параграф 1, с правото на Съюза, и по-специално с правото на Съюза в областта на конкуренцията и със законодателството на Съюза относно вътрешния енергиен пазар, Комисията информира заинтересованите държави членки за това в срок от 9 месеца от представянето на споразуменията.

3.   Преди или по време на преговорите с трета държава по междуправителствено споразумение или по изменение на действащо междуправителствено споразумение дадена държава членка може писмено да информира Комисията за целите на преговорите и разпоредбите, които са предмет на преговорите, като може да съобщи на Комисията и всякаква друга информация от значение. Когато държавата членка изпрати на Комисията такова уведомление за преговори, заинтересованата държава членка информира редовно Комисията за хода на преговорите.

Заинтересованата държава членка посочва на Комисията дали представената съгласно първа алинея информация може да бъде обменяна с всички останали държави членки. В случай че информацията може да бъде обменяна, Комисията предоставя на всички държави членки достъп до получената информация в защитен електронен формат, освен до поверителните части, определени в съответствие с член 4.

4.   Ако дадена държава членка изпрати на Комисията уведомление за преговори съгласно параграф 3, Комисията може да ѝ даде насоки как да се избегне несъвместимост на междуправителственото споразумение или изменението на действащо междуправителствено споразумение, което е предмет на преговорите, с правото на Съюза.

5.   При ратифициране на междуправителствено споразумение или при изменение на междуправителствено споразумение заинтересованата държава членка представя на Комисията междуправителственото споразумение или изменението, заедно с всякакви приложения към споразумението или изменението.

Когато междуправителственото споразумение или изменението на междуправителствено споразумение препраща изрично към други текстове, държавите членки представят и тези други текстове, доколкото те съдържат елементи, които имат последици за функционирането на вътрешния енергиен пазар или за сигурността на енергийните доставки в Съюза. Това задължение обаче не се прилага за споразуменията между търговски оператори.

6.   Без да се засягат параграф 7 от настоящия член и член 4, Комисията предоставя на всички останали държави членки достъп до получените от нея съгласно параграфи 1 и 5 документи в защитен електронен формат.

7.   Когато дадена държава членка даде указание на Комисията в съответствие с член 4 да не предоставя достъп на други държави членки до действащо междуправителствено споразумение, изменение на действащо междуправителствено споразумение или ново междуправителствено споразумение, тя предоставя обобщение на представената информация. Това обобщение съдържа най-малкото следната информация относно съответното споразумение или изменение:

а)

предмет;

б)

цел и приложно поле;

в)

срок на действие;

г)

договарящи страни;

д)

информация за основните му елементи.

Комисията предоставя на всички останали държави членки достъп до обобщението в електронен формат.

Член 4

Поверителност

1.   Когато предоставя информация на Комисията съгласно член 3, параграфи 1—6, държавата членка може да посочи дали някоя част от информацията, била тя търговска или друга информация, чието разгласяване би могло да навреди на дейностите на участващите страни, трябва да се счита за поверителна и дали предоставената информация може да бъде обменяна с други държави членки. Комисията се съобразява с тези указания.

2.   Исканията за поверителност по настоящия член не ограничават достъпа на самата Комисия до поверителна информация. Комисията взема мерки за това достъп до поверителната информация да имат само службите на Комисията, за които е абсолютно необходимо да разполагат с тази информация.

Член 5

Съдействие от Комисията

Когато дадена държава членка изпрати на Комисията уведомление за преговори съгласно член 3, параграф 3, тази държава членка може да поиска съдействие от Комисията за тези преговори.

Комисията може да участва в преговорите като наблюдател по искане на заинтересованата държава или по искане на Комисията и с писменото съгласие на съответната държава членка.

Когато Комисията участва в преговорите като наблюдател, тя може да предостави на заинтересованата държава членка насоки как да се избегне несъвместимостта на междуправителственото споразумение или изменението, предмет на преговорите, с правото на Съюза.

Член 6

Оценка на съвместимостта

1.   Когато дадена държава членка договаря междуправителствено споразумение или изменение на действащо междуправителствено споразумение и не е в състояние да стигне въз основа на собствената си оценка до категорично заключение относно съвместимостта с правото на Съюза на междуправителственото споразумение или на изменението, предмет на преговорите, тя информира Комисията за това преди приключването на преговорите и ѝ представя съответния проект на споразумение или на изменение заедно с всички приложения към него.

2.   В срок от четири седмици от датата на получаване на проекта на споразумение или на изменение, заедно с приложенията към него, Комисията информира съответната държава членка за всички свои резерви относно съвместимостта на проекта на междуправителствено споразумение или на изменение с правото на Съюза. При липса на отговор от страна на Комисията в рамките на посочения срок се счита, че Комисията няма резерви.

3.   Когато Комисията информира съгласно параграф 2 заинтересованата държава членка, че има резерви, тя информира заинтересованата държава членка за своето становище относно съвместимостта с правото на Съюза на съответния проект на междуправителствено споразумение или на изменение в срок от 10 седмици от датата на получаване, посочена в параграф 2 („срок за проверка“). Срокът за проверка на съвместимостта може да бъде удължен със съгласието на заинтересованата държава членка. При липса на становище от страна на Комисията в рамките на срока за проверка се счита, че Комисията не е повдигнала никакви възражения.

4.   Когато обстоятелствата го изискват, сроковете, посочени в параграфи 2 и 3, се съкращават със съгласието на Комисията.

Член 7

Координация между държавите членки

Комисията улеснява и насърчава координацията между държавите членки с цел:

a)

да прави преглед на тенденциите в областта на междуправителствените споразумения и да се стреми към последователност и съгласуваност във външните отношения на Съюза в областта на енергетиката с държавите производителки, държавите на транзитно преминаване и държавите потребителки;

б)

да набележи общите проблеми при междуправителствените споразумения, да проучи подходящите мерки за решаване на тези проблеми и, когато е целесъобразно, да предложи решения;

в)

въз основа на най-добрите практики и като се консултира с държавите членки, да разработи незадължителни образци на разпоредби, които, ако бъдат използвани, биха подобрили значително съответствието на бъдещите междуправителствени споразумения с правото на Съюза;

г)

да подпомага, когато е целесъобразно, изготвянето на многостранни междуправителствени споразумения с участието на няколко държави членки или на Съюза като цяло.

Член 8

Доклади и преглед

1.   До 1 януари 2016 г. Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад за прилагането на настоящото решение.

2.   В доклада по-специално се прави оценка на това доколко настоящото решение спомага за осигуряване на съответствие на междуправителствените споразумения с правото на Съюза, както и на висока степен на координация между държавите членки по отношение на междуправителствените споразумения. В него се оценяват и последиците от настоящото решение за преговорите на държавите членки с трети държави, а също и целесъобразността на приложното поле на настоящото решение и предвидените в него процедури.

3.   След представянето на първия доклад, посочен в параграф 1 от настоящия член, Комисията докладва на всеки три години на Европейския парламент и на Съвета за информацията, получена съгласно член 3, като надлежно взема предвид разпоредбите на настоящото решение относно поверителността.

Член 9

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 10

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 25 октомври 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ С 68, 6.3.2012 г., стр. 65.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 4 октомври 2012 г.

(3)  ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

27.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 995/2012 НА КОМИСИЯТА

от 26 октомври 2012 година

за определяне на подробни правила за прилагането на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2003 г. относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област (1), и по-специално член 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да бъде взето под внимание развитието, което претърпява статистиката в научно-технологичната област, както и за да бъдат удовлетворени потребностите от нова, по-подробна и по-често предоставяна статистическа информация, е необходимо да бъдат определени нови мерки за изпълнение на Решение № 1608/2003/ЕО.

(2)

Процесът на вземане на решения в настоящите области на политиката трябва да продължи да бъде подпомаган посредством статистиката, като същевременно се даде отговор и на допълнителните изисквания, произтичащи от новите инициативи в областта на политиката с цел наличните ресурси да бъдат използвани по най-добрия начин и да се сведе до минимум натовареността на респондентите.

(3)

В Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (2) относно европейската статистика е определена референтна рамка, по-специално що се отнася до правилата за достъп до източниците на административни данни и статистическата поверителност.

(4)

Необходимо е да се гарантира, че европейската статистика в научно-технологичната област е съгласувана с другите международни стандарти. За тази цел е необходимо да се вземе предвид работата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и на други международни организации. За отправна рамка биха могли да послужат по-специално документи като ръководството от Фраскати за статистиката в областта на научноизследователската и развойната дейност, ръководството от Канбера относно статистиката за човешките ресурси, заети в областта на науката и технологиите, ръководството на ОИСР за статистиката в областта на патентите, както и ръководството от Осло за статистиката в областта на иновациите, публикувано съвместно от ОИСР и Европейската комисия (Евростат).

(5)

Поради съображения за яснота Регламент (ЕО) № 753/2004 на Комисията от 22 април 2004 г. за изпълнение на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистически данни в научно-технологичната област (3) и Регламент (ЕО) № 1450/2004 на Комисията от 13 август 2004 г. за изпълнение на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област (4) следва да бъдат отменени.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В настоящия регламент се определят подробни правила за изготвяне на европейска статистика в научно-технологичната област.

Член 2

1.   Настоящият регламент обхваща следните области:

а)

статистика за научноизследователската и развойната дейност (НИРД);

б)

статистика за държавните бюджетни кредити или разходи за научноизследователска и развойна дейност (ДБКРНИРД);

в)

статистика за иновациите;

г)

статистика за човешките ресурси, заети в областта на науката и технологиите, включително статистика, свързана с половете и мобилността, статистика за патентите, статистика за високотехнологичните отрасли и услугите, основани на знанието, както и друга статистика в научно-технологичната област.

Списъците със статистическите променливи, дейностите и секторите, които попадат в обхвата на регламента, както и разбивката на резултатите, честотата, крайните срокове за предоставяне на данни и референтният период, са определени в приложения I и II.

За областите, посочени в буква г) от първа алинея, необходимите данни се получават от съществуващи статистически или други източници на данни, както е посочено в раздел 3 от приложение I.

2.   Когато е целесъобразно, определените в приложения I и II статистически променливи, дейности и сектори, както и разбивката на резултатите, честотата, крайните срокове за предоставяне на данни и референтният период, се преразглеждат периодично.

Член 3

Държавите членки получават необходимите данни, като използват комбинация от различни източници, като например извадкови изследвания, източници на административни данни или други източници на данни. От гледна точка на качеството или процедурите за статистическа оценка, другите източници на данни са поне равностойни на извадковите изследвания или административните източници на данни.

Член 4

Статистическата информация, посочена в приложения I и II, се основава на хармонизирани понятия и определения, по-конкретно понятията и определенията, съдържащи се в най-актуалните версии на ръководството от Фраскати (статистика в областта на НИРД), ръководството от Канбера (статистика за човешките ресурси, заети в областта на науката и технологиите), ръководството на ОИСР за статистиката в областта на патентите (статистика за патентите), ръководството от Осло (статистика за иновациите) или други хармонизирани стандарти.

Член 5

Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) информация за променливите, изброени в приложения I и II, включително поверителните данни, като използват техническия стандарт, определен от Комисията (Евростат) в сътрудничество с държавите членки.

По отношение на статистиката за иновациите държавите членки могат на доброволна основа да предоставят на Комисията (Евростат) отделни записи от данни, като използват техническия стандарт, определен от Комисията (Евростат).

Член 6

1.   Държавите членки вземат всички необходими мерки, за да гарантират качеството на предоставяните данни.

2.   Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) стандартни доклади за качеството по отношение на данните за:

а)

научноизследователската и развойната дейност (НИРД);

б)

държавните бюджетни кредити или разходи за научноизследователска и развойна дейност (ДБКРНИРД);

в)

иновациите.

По отношение на статистиката за научноизследователската и развойната дейност, за сектора на предприятията, държавния сектор и сектора на висшето образование се изготвят отделни доклади за качеството. Докладите за качеството за сектора на частните предприятия с нестопанска цел се изготвят само ако делът на разходите за НИРД в този сектор спрямо общите национални разходи за НИРД е над 5 %.

3.   Докладите за качеството се изготвят от държавите членки в съответствие с правилата, определени в приложение III и съгласно критериите за качество, определени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

4.   Първите доклади за качеството по отношение на НИРД и ДБКРНИРД се изготвят за данните, отнасящи се до референтната 2011 година, и се предават до 31 октомври 2013 г. По отношение на статистиката за иновациите първите доклади за качеството се изготвят за данните, отнасящи се до референтната 2012 година, и се предават до 31 октомври 2014 г. Следващите доклади за качеството се предават на Комисията (Евростат) всяка втора година в рамките на 22 месеца след края на референтната година, за която са събрани данните.

Член 7

Регламенти (ЕО) № 753/2004 и (ЕО) № 1450/2004 се отменят.

Регламент (ЕО) № 753/2004 обаче продължава да се прилага по отношение на статистиката за НИРД и ДБКРНИРД за референтната 2011 година.

Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 8

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 октомври 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 230, 16.9.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.

(3)  ОВ L 118, 23.4.2004 г., стр. 23.

(4)  ОВ L 267, 14.8.2004 г., стр. 32.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СТАТИСТИКА В НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНАТА ОБЛАСТ

Раздел 1

Статистика за научноизследователската и развойната дейност

1.   Статистиката се съставя по отношение на НИРД, осъществявана в рамките на цялата икономика. Резултатите се отнасят до съвкупностите от всички единици, класифицирани в раздели от А до U на общата статистическа класификация на икономическите дейности, установена с Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (1) (NACE Rev.2).

2.   Статистическите единици, които следва да бъдат използвани при съставянето на статистическата информация, посочена в параграф 3, са следните: а) предприятия за целите на статистиката, изготвяна на национално равнище и б) местни единици за целите на статистиката, изготвяна на регионално ниво (ниво NUTS 2). Определенията за статистическите единици, които следва да бъдат използвани („предприятие“ и „местна единица“), са посочени в Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 година относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността (2).

3.   По-долу е даден списъкът с областите, в които следва да бъде изготвяна статистическа информация (включително необходимите разбивки).

Код

Наименование

Всички сектори

По сектори на осъществяване

Сектор „Предприятия“

Сектор „Висше образование“

Държавен сектор

Сектор „Частни предприятия с нестопанска цел“

Коментари

1.11

Брой на персонала, зает с НИРД

 

Без разбивка

1.11.0.0

1.11.0.1

1.11.0.2

1.11.0.3

1.11.0.4

 

 

По специализация и пол

1.11.1.0

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

1.11.1.4

 

 

По степен на образование и пол

1.11.2.0

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

Незадължително

 

По основна икономическа дейност (NACE)

 

1.11.3.1

 

 

 

 

 

По основна област на науката и пол

 

 

1.11.4.2

1.11.4.3

 

 

 

По региони (NUTS 2)

1.11.5.0

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

 

 

По региони (NUTS 2) и пол

1.11.6.0

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

Незадължително

 

По основна икономическа дейност (NACE) и пол

 

1.11.7.1

 

 

 

 

1.12

Брой изследователи

 

Без разбивка

1.12.0.0

1.12.0.1

1.12.0.2

1.12.0.3

1.12.0.4

 

 

По пол

1.12.1.0

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.1.3

1.12.1.4

 

 

По степен на образование и пол

1.12.2.0

1.12.2.1

1.12.2.2

1.12.2.3

1.12.2.4

Незадължително

 

По основна икономическа дейност (NACE) и пол

 

1.12.3.1

 

 

 

 

 

По основна област на науката и пол

 

 

1.12.4.2

1.12.4.3

 

 

 

По региони (NUTS 2)

1.12.5.0

1.12.5.1

1.12.5.2

1.12.5.3

1.12.5.4

 

 

По региони (NUTS 2) и пол

1.12.6.0

1.12.6.1

1.12.6.2

1.12.6.3

1.12.6.4

Незадължително

 

По възрастова група и пол

1.12.7.0

1.12.7.1

1.12.7.2

1.12.7.3

1.12.7.4

Незадължително

 

По гражданска принадлежност и пол

1.12.8.0

1.12.8.1

1.12.8.2

1.12.8.3

1.12.8.4

Незадължително

1.13

Брой на персонала, зает с НИРД, в еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ)

 

Без разбивка

1.13.0.0

1.13.0.1

1.13.0.2

1.13.0.3

1.13.0.4

На годишна основа

 

По специализация

1.13.1.0

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

 

 

По степен на образование

1.13.2.0

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.2.3

1.13.2.4

Незадължително

 

По основна икономическа дейност (NACE)

 

1.13.3.1

 

 

 

 

 

По основна област на науката и пол

 

 

1.13.4.2

1.13.4.3

 

Незадължително

 

По региони (NUTS 2)

1.13.5.0

1.13.5.1

1.13.5.2

1.13.5.3

1.13.5.4

 

 

По големина на предприятието

 

1.13.6.1

 

 

 

Незадължително за предприятия, в които наетите лица са 0 и от 1 до 9

1.14

Брой изследователи в еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ)

 

Без разбивка

1.14.0.0

1.14.0.1

1.14.0.2

1.14.0.3

1.14.0.4

На годишна основа

 

По пол

1.14.1.0

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

1.14.1.4

Незадължително

 

По степен на образование

1.14.2.0

1.14.2.1

1.14.2.2

1.14.2.3

1.14.2.4

Незадължително

 

По основна икономическа дейност (NACE)

 

1.14.3.1

 

 

 

 

 

По основна област на науката и пол

 

 

1.14.4.2

1.14.4.3

 

Незадължително

 

По региони (NUTS 2)

1.14.5.0

1.14.5.1

1.14.5.2

1.14.5.3

1.14.5.4

 

 

По региони (NUTS 2) и пол

1.14.6.0

1.14.6.1

1.14.6.2

1.14.6.3

1.14.6.4

Незадължително

 

По големина на предприятието

 

1.14.7.1

 

 

 

Незадължително за предприятия, в които наетите лица са 0 и от 1 до 9

1.20

Вътрешни разходи за НИРД

 

Без разбивка

1.20.0.0

1.20.0.1

1.20.0.2

1.20.0.3

1.20.0.4

На годишна основа

 

По източник на средства

1.20.1.0

1.20.1.1

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.4

 

 

По вид на НИРД

1.20.3.0

1.20.3.1

1.20.3.2

1.20.3.3

1.20.3.4

Незадължително за разбивката по позиция „Висше образование“ и позиция „Всички сектори“

 

По вид разходи

1.20.4.0

1.20.4.1

1.20.4.2

1.20.4.3

1.20.4.4

 

 

По основна икономическа дейност (NACE)

 

1.20.5.1.1

 

 

 

 

По област на продукта (NACE)

 

1.20.5.1.2

 

 

 

Незадължително

 

По големина на предприятието

 

1.20.6.1

 

 

 

Незадължително за предприятия, в които наетите лица са 0 и от 1 до 9

 

По източник на средства и големина на предприятието

 

1.20.7.1

 

 

 

Незадължително за предприятия, в които наетите лица са 0 и от 1 до 9

 

По основна област на науката

 

 

1.20.8.2

1.20.8.3

 

 

 

По социално-икономическа цел (СИЦ)

 

 

 

1.20.9.3

 

Незадължително

 

По региони (NUTS 2)

1.20.10.0

1.20.10.1

1.20.10.2

1.20.10.3

1.20.10.4

 

4.   Информация за всички променливи се предоставя на всеки две години, всяка нечетна година, с изключение на случаите, в които в таблицата в параграф 3 е посочено, че тя се предоставя на годишна основа.

5.   Първата референтна година, за която следва да бъде изготвена посочената в параграф 3 статистическа информация, е календарната 2012 г.

6.   Резултатите се предават в срок от 18 месеца след края на календарната година на референтния период. Освен това в срок от 10 месеца след края на календарната година на референтния период ежегодно следва да се изпращат предварителни резултати за променливите.

7.   Изготвяне на резултатите

7.1.

Резултатите от статистическата информация по специализация следва да бъдат представени като разбивка по следните позиции: „изследователи“ и „друг персонал, зает с НИРД“.

7.2.

Резултатите от статистическата информация по степен на образование следва да бъдат представени като разбивка по следните позиции: „с докторска степен (ISCED 2011 г. ниво 8)“, „други университетски степени и други дипломи за висше образование (ISCED 2011 г. нива 5, 6 и 7)“ и „ други образователни степени“.

7.3.

Резултатите от статистическата информация по основна област на науката следва да бъдат представени като разбивка по следните позиции: „естествени науки“, „инженерни науки и технология“, „медицински науки“, „селскостопански науки“, „обществени науки“ и „хуманитарни науки“.

7.4.

Резултатите от статистическата информация по големина на предприятието следва да бъдат представени като разбивка по следните позиции: „0 служители“, „от един до девет служители“, „от 10 до 49 служители“, „от 50 до 249 служители“, „от 250 до 499 служители“, „500 и повече служители“.

7.5.

Резултатите от статистическата информация по източник на средства следва да бъдат представени като разбивка по следните позиции: „сектор „Предприятия““, „Държавен сектор“, сектор „Частни предприятия с нестопанска цел“, „сектор „Висше“ образование“ и „Чужбина“. Категорията „Чужбина“ допълнително се подразделя на: „чуждестранни предприятия“, „Европейска комисия“, „международни организации“ и „други източници“. За сектор „Предприятия“ категорията „чуждестранни предприятия“ се подразделя допълнително на „чуждестранни предприятия, принадлежащи към една и съща група“ и „други чуждестранни предприятия“.

7.6.

Резултатите от статистическата информация по вид на НИРД следва да бъдат представени като разбивка по следните позиции: „фундаментални изследвания“, „приложни изследвания“ и „експериментални разработки“.

7.7.

Резултатите от статистическата информация по вид разходи следва да бъдат представени като разбивка по следните позиции: „текущи разходи (разходи за труд и други разходи)“ и „капиталови разходи“.

7.8.

Резултатите от статистическата информация по социално-икономическа цел (СИЦ) следва да бъдат представени като разбивка съгласно номенклатурата за анализ и сравнение на научните програми и бюджети (NABS) на ниво глава.

7.9.

Резултатите от статистическата информация по възрастова група следва да бъдат представени като разбивка по следните възрастови групи (в години): „до 25“, „от 25 до 34“, „от 35 до 44“, „от 45 до 54“, „от 55 до 64“, „65 и над тази възраст“.

7.10.

Резултатите от статистическата информация по гражданска принадлежност следва да бъдат представени като разбивка по следните категории: „с национално гражданство“, „граждани на други държави — членки на ЕС“, „граждани на други европейски държави“, „граждани на държави от Северна Америка“, „граждани на държави от Централна и Южна Америка“; „граждани на държави от Азия“, „граждани на държави от Африка“, „с друго гражданство“.

7.11.

Резултатите от статистическата информация по основна икономическа дейност и по област на продукта (NACE Rev. 2) следва да бъдат представени като разбивка по следните раздели, групи и обобщени позиции от NACE Rev. 2:

„01, 02, 03“, „05, 06, 07, 08, 09“, „10 до 33“, „10, 11, 12“, „10, 11“, „12“, „13, 14, 15“, „13“, „14“, „15“, „16, 17, 18“, „16“, „17“, „18“, „19“, „20“, „21“, „22“, „23“, „24“, „25, 26, 27, 28, 29, 30“, „25“, „25.4“, „26“, „26.1“, „26.2“, „26.3“, „26.4“, „26.5“, „26.6“, „26.7“, „27“, „28“, „29“, „30“, „30.1“, „30.2“, „30.3“, „30.4“, „31“, „32“, „32.5“, „33“, „35, 36, 37, 38, 39“„35, 36“, „37, 38, 39“, „41, 42, 43“, „45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82“, „45, 46, 47“, „49, 50, 51, 52, 53“, „55, 56“, „58, 59, 60, 61, 62, 63“, „61“, „62“, „63“, „64, 65, 66“, „68“, „69, 70, 71, 72, 73, 74, 75“, „71“, „72“, „72.1“, „72.2“, „77, 78, 79, 80, 81, 82“, „84, 85“, „86, 87, 88“, „86“, „87, 88“, „90, 91, 92, 93“, „94, 95, 96, 97, 98, 99“, „01 до 99“.

8.   Понятията и определенията, свързани със статистическата информация, определена в настоящия раздел, се съдържат в ръководството от Фраскати.

9.   На доброволна основа Комисията и/или държавите членки ще осъществяват пилотни проучвания по отношение на допълнителни променливи и разбивки на статистиката за НИРД с цел подобряване на доказателствената база от научни факти, използвана при вземането на решения в областта на НИРД. Пилотните проучвания се провеждат с цел да се прецени до каква степен е целесъобразно и възможно да се събере информация, като предимствата от наличието на данните се отчитат от гледна точка на разходите за събирането им и се взема предвид съответната натовареност за предприятията. Темите, по които ще бъдат разработвани пилотни проучвания, ще бъдат определени в тясно сътрудничество с държавите членки.

Раздел 2

Статистика за държавните бюджетни кредити или разходи за научноизследователска и развойна дейност (ДБКРНИРД)

1.   Необходимо е да бъде изготвена следната статистическа информация:

Код

Наименование

21.0

Държавни кредити за НИРД в предварителния бюджет (одобрен от Парламента в началото на бюджетната година)

21.1

Държавни кредити за НИРД в окончателния бюджет (преработен бюджет, одобрен през бюджетната година)

22.0

Национално публично финансиране на НИРД, координирана на транснационално равнище

2.   Информация за всички променливи се представя ежегодно.

3.   Първата референтна година, за която следва да бъде изготвена статистическа информация, е календарната 2012 година.

4.   Резултатите се предават в срок от шест месеца след края на календарната година на референтния период за променлива 21.0 (включително всички разбивки) и в срок от 12 месеца за променливи 21.1 и 22.0 (включително всички разбивки).

5.   Изготвяне на резултатите

5.1.

Резултатите от статистическата информация за променливи 21.0 и 21.1 следва да бъдат представени в съответствие с номенклатурата за анализ и сравнение на научните програми и бюджети (NABS 2007) на ниво глава.

5.2.

Резултатите от статистическата информация за променлива 21.1 следва да бъдат представени:

а)

в съответствие с номенклатурата за анализ и сравнение на научните програми и бюджети (NABS 2007) на ниво подглава — незадължително;

б)

чрез следните разбивки: „проектно финансиране“ и „институционално финансиране“ — незадължително.

5.3.

Резултатите от статистическата информация за променлива 22.0 следва да бъдат представени съгласно следните разбивки: „национален финансов принос за субекти от публичния сектор, осъществяващи НИРД на транснационално равнище“, „национален финансов принос за общоевропейски публични програми за НИРД на транснационално равнище“ и „национален финансов принос за двустранни или многостранни публични програми за НИРД, установени между правителствата на държавите членки (и със страните кандидатки и страните от ЕАСТ)“.

6.   Понятията и определенията, свързани със статистическата информация, определена в настоящия раздел, се съдържат в ръководството от Фраскати или в други хармонизирани стандарти.

Раздел 3

Друга статистика в научно-технологичната област

Работата по отношение на останалите области на статистиката в научно-технологичната област се отнася в частност до:

а)

статистика за човешките ресурси, заети в областта на науката и технологиите (включително статистика, свързана с половете и мобилността) (ЧРНТ): разработване и прилагане на цялостна рамка за статистика за ЧРНТ, главно посредством по-ефективно оползотворяване на съществуващите национални и международни източници на данни (както и в рамките на Европейската статистическа система). Необходимо е да се обърне особено внимание на аспектите, свързани с пола;

б)

статистика за патентите: разработване и прилагане на цялостна рамка за статистика за патентите чрез редовно изготвяне на международна и национална статистика и показатели за патентите въз основа на информацията, с която разполагат националните и международните патентни ведомства;

в)

статистика за високотехнологичните отрасли и услугите, основани на знанието: разработване и прилагане на цялостна рамка за статистика за високотехнологичните отрасли и услугите, основани на знанието, главно посредством по-ефективно оползотворяване на съществуващите национални и международни източници на данни (както и в рамките на Европейската статистическа система). Тази дейност включва също така определянето и класифицирането на дейности и продукти, измерването на икономическите резултати от тези дейности и приноса им към резултатите на икономиката като цяло;

г)

друга статистика в научно-технологичната област: допълнителната работа по разработване и прилагане се отнася, inter alia, до статистиката в областта на биотехнологиите, нанотехнологиите и в други области, в които науката и технологиите играят жизненоважна роля за постигане на приоритетите на Европейския съюз (например в областта на здравеопазването, сигурността, околната среда и изменението на климата).

За изброените в настоящия раздел области необходимите данни се получават предимно с помощта на съществуващи статистически или други източници на данни (напр. в областта на социалната или икономическа статистика).


(1)  ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 76, 30.3.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СТАТИСТИКА ЗА ИНОВАЦИИТЕ

Раздел 1

Статистическата единица, която следва да се използва при изготвянето на посочената в раздел 2 статистическа информация, е предприятието. Определенията за статистическите единици, които следва да бъдат използвани („предприятие“), са посочени в Регламент (ЕИО) № 696/93.

Раздел 2

Държавите членки изготвят следната статистическа информация за иновациите:

Променлива

Наименование

Коментари

1

Брой предприятия, осъществяващи дейност в областта на иновациите

Като абсолютна стойност и като процент от всички предприятия

2

Брой иновиращи предприятия, въвели нови или усъвършенствани продукти, нови за пазара/нови за предприятието

Като абсолютна стойност, като процент от всички предприятия и като процент от всички предприятия, осъществяващи дейност в областта на иновациите

3

Оборот от иновации, свързани с нови или усъвършенствани продукти, нови за пазара

Като абсолютна стойност, като процент от общия оборот и като процент от общия оборот от предприятията, осъществяващи дейност в областта на иновациите

4

Оборот от иновации, свързани с нови или усъвършенствани продукти, нови за предприятието, но не за пазара

Като абсолютна стойност, като процент от общия оборот и като процент от общия оборот предприятията, осъществяващи дейност в областта на иновациите

5

Брой предприятия, осъществяващи дейност в областта на иновациите, които участват в иновационно сътрудничество

Като абсолютна стойност и като процент от предприятията, осъществяващи дейност в областта на иновациите

6

Разходи за иновации

Като абсолютна стойност, като процент от общия оборот и като процент от общия оборот от предприятията, осъществяващи дейност в областта на иновациите

7

Брой предприятия, осъществяващи дейност в областта на иновациите, които са посочили цели от особено значение от гледна точка на иновациите

Като абсолютна стойност и като процент от всички предприятия, осъществяващи дейност в областта на иновациите — незадължително

8

Брой предприятия, осъществяващи дейност в областта на иновациите, които са посочили източници на информация от особено значение от гледна точка на иновациите

Като абсолютна стойност и като процент от всички предприятия, осъществяващи дейност в областта на иновациите — незадължително

9

Брой предприятия, които са изправени пред съществени възпрепятстващи развитието фактори

Като абсолютна стойност, като процент от всички предприятия, като процент от всички предприятия, осъществяващи дейност в областта на иновациите, и като процент от всички предприятия, които не осъществяват дейност в областта на иновациите

10

Брой иновиращи предприятия, разработили нововъведения самостоятелно или съвместно с други предприятия/институции

Като абсолютна стойност и като процент от всички действащи иновативни предприятия

Освен статистиката, посочена по-горе, държавите членки могат да изготвят допълнителна статистика (включително разбивките) в съответствие с основните теми, изброени в ръководството от Осло. Включването на тази допълнителна статистика ще бъде определено в тясно сътрудничество с държавите членки и тя ще бъде включена в хармонизирания въпросник за изследванията.

Раздел 3

Необходимо е да бъдат обхванати предприятия, извършващи икономическа дейност съгласно раздели B, C, D, E, H, J, K от NACE Rev. 2 и разделения 46, 71, 72 и 73 от NACE Rev. 2. Държавите членки имат възможността да разширят допълнително този обхват.

Раздел 4

Информация за всички променливи се предоставя на всеки две години, всяка четна година.

Раздел 5

Първата отчетна година, за която следва да бъде изготвена статистическа информация, е календарната 2012 година.

Раздел 6

1.

Всички резултати следва да бъдат представени в разбивка по икономическа дейност по раздели, разделения или други обобщени позиции от NACE Rev. 2 и по големина на предприятието въз основа на наетите служители, както следва:

Категория по NACE\ категория според големината на предприятието

10-49 служители

50-249 служители

Над 249 служители

Общо

„B-C-D-E-46-H-J-K-71-72-73“

x

x

x

x

„B-C-D-E“

x

x

x

x

„B“

x

x

x

x

„C“

x

x

x

x

„10 до 12“

 

 

 

x

„13 до 15“

 

 

 

x

„16 до 18“

 

 

 

x

„19 до 22“

 

 

 

x

„20“

 

 

 

x

„21“

 

 

 

x

„23“

 

 

 

x

„24“

 

 

 

x

„25 до 30“

 

 

 

x

„25“

 

 

 

x

„26“

 

 

 

x

„31 до 33“

 

 

 

x

„D“

x

x

x

x

„E“

x

x

x

x

„36“

 

 

 

x

„37 до 39“

 

 

 

x

„46-H-J-K-71-72-73“

x

x

x

x

„46“

x

x

x

x

„H“

x

x

x

x

„49 до 51“

 

 

 

x

„52 до 53“

 

 

 

x

„J“

x

x

x

x

„58“

 

 

 

x

„61“

 

 

 

x

„62“

 

 

 

x

„63“

 

 

 

x

„K“

x

x

x

x

„64“

 

 

 

x

„65“

 

 

 

x

„66“

 

 

 

x

„71-72-73“

x

x

x

x

„71“

 

 

 

x

„72“

 

 

 

x

„73“

 

 

 

x

2.

Резултатите за променлива 1 обхващат четири вида иновации, по които се разпределят: процеси, продукти, организационни иновации и маркетингови иновации. Резултатите за променливи 5—10 обхващат предприятия, чиято иновационна дейност е свързана с процесите и/или продуктите. Обхватът и разбивката по четирите вида иновации за променливите, различни от променлива 1, ще бъдат определени в тясно сътрудничество с държавите членки и ще бъдат включени в хармонизирания въпросник за изследванията.

3.

Резултатите за променлива 5 следва да бъдат представени като разбивка по вид иновационно сътрудничество. Резултатите за променлива 6 следва да бъдат представени като разбивка по вид разходи за иновации. Резултатите за променлива 7 следва да бъдат представени като разбивка по вид на целите за иновации. Резултатите за променлива 8 следва да бъдат представени като разбивка по вид на източниците на информация. Резултатите за променлива 9 следва да бъдат представени като разбивка по вид възпрепятстващи развитието фактори. Резултатите за променлива 10 следва да бъдат представени като разбивка по вид на разработчиците на иновации. Тези разбивки ще бъдат определени в тясно сътрудничество с държавите членки и ще бъдат включени в хармонизирания въпросник за изследванията.

Раздел 7

1.

Всички резултати следва да бъдат представени в срок от 18 месеца след края на календарната година на референтния период.

2.

Държавите членки могат на доброволна основа да предоставят на Комисията (Евростат) отделни записи от данни, включващи всички изследвани статистически единици като част от националните изследвания относно иновациите.

Раздел 8

1.

Въпросникът за изследването, използван при изследванията относно иновациите, които се провеждат на всеки две години с начало референтната 2012 година, включва основните теми, изброени в ръководството от Осло, по отношение на измерването на иновациите в предприятията.

2.

Комисията (Евростат), в тясно сътрудничество с държавите членки, изготвя методически препоръки за изследванията относно иновациите, като по този начин се постига високо равнище на хармонизация на резултатите от изследванията. Тези препоръки обхващат най-малко целевата съвкупност, методиката на изследванията (включително регионалните аспекти), хармонизирания въпросник за изследванията, събирането, обработването и предаването на данните и изискванията по отношение на качеството на данните.

3.

Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) необходимата информация, свързана с националната методика, която се използва за националната статистика за иновации.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ ЗА КАЧЕСТВОТО

Раздел 1

Въведение

Докладите за качеството съдържат както количествени, така и качествени показатели за качеството на данните и се изготвят съгласно стандартната структура, определена от Комисията в сътрудничество с държавите членки. Комисията (Евростат) предоставя резултатите за тези количествени показатели, които могат да бъдат изчислени въз основа на данните, предоставени от държавите членки. Държавите членки тълкуват тези резултати и отправят коментари по тях от гледна точка на методологията, която използват за събирането на информация, и предоставят останалите количествени показатели, както и информация за качеството.

Раздел 2

График

Всяка втора година Комисията (Евростат), в срок от 20 месеца след края на референтната година (до края на август), предоставя на държавите членки проект на стандартен доклад за качеството, в който предварително са попълнени качествените показатели, както и друга информация, с която Комисията (Евростат) разполага.

Всяка втора година, в срок от 22 месеца след края на референтната година (до края на октомври), държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) попълнените стандартни доклади за качеството.


27.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/31


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 996/2012 НА КОМИСИЯТА

от 26 октомври 2012 година

за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква б), точка ii) от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 53 от Регламент (ЕО) № 178/2002 се предвижда възможността за приемане от страна на Съюза на подходящи спешни мерки за храни и фуражи, които са внесени от трета държава, с цел защита на общественото здраве, здравето на животните или околната среда, когато рискът не може да бъде задоволително овладян чрез предприетите поотделно от държавите членки мерки.

(2)

След аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ от 11 март 2011 г. Комисията бе уведомена, че нивата на радионуклиди в някои хранителни продукти с произход от Япония са надвишили приложимите в Япония нива, при които се предприемат действия по отношение на храните. Това замърсяване може да представлява заплаха за общественото здраве и за здравето на животните в Съюза и поради това бе приет Регламент за изпълнение (ЕС) № 297/2011 на Комисията от 25 март 2011 г. за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“ (2). Посоченият регламент бе заменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 на Комисията (3), който впоследствие бе заменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012 на Комисията (4).

(3)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012 бе неколкократно изменян, за да се вземе предвид развитието на ситуацията. Тъй като сега са необходими допълнителни изменения, целесъобразно е Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012 г. да се замени с нов регламент.

(4)

Съществуващите мерки са преразглеждани, като са взети предвид предоставените от японските власти над 26 000 данни за наличие на радиоактивност в храните и фуражите,, засягащи втория вегетационен период след аварията.

(5)

Целесъобразно е пратките за лична консумация да се изключат от приложното поле на настоящия регламент. За храни и фуражи от животински произход следва да се прави позоваване на разпоредбите, предвидени в Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията от 5 март 2009 г. относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и за изменение на Регламент (ЕО) № 136/2004 (5). По отношение на други фуражи и храни следва да се предвиди, че пратки могат да бъдат разглеждани като пратки за лична консумация само ако те са с нетърговска цел и са предназначени за частни лица за лична консумация или употреба.

(6)

Японските органи предоставиха подробна информация на Комисията във връзка с това, че освен при вече освободените алкохолни напитки (саке, уиски и шочу) при други алкохолни напитки също не са установени измерими нива на радиоактивност. Процесът на полиране и ферментация намалява в значителна степен радиоактивността в алкохолните напитки. Поради това е целесъобразно някои други алкохолни напитки да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент, за да се намали административната тежест за японските органи и за компетентните органи на държавите членки вносители.

(7)

Данните, представени от японските органи, съдържат доказателства, че вече не е необходимо да се изисква вземане на проби и анализ на фуражи и храни с произход от префектурите Яманаши и Шизуока за наличие на радиоактивност преди износ за Съюза. Изискването за вземане на проби и анализи следва да се запази само за чай от Шизуока и гъби от Шизуока и Яманаши.

(8)

Тъй като в храните и фуражите с произход от префектура Фукушима продължават да се установяват нива на радиоактивност, които не отговарят на изискванията или са значителни, целесъобразно е да се запази съществуващото изискване за вземане на проби и анализ преди износ за Съюза за всички храни и фуражи с произход от посочената префектура. Общото освобождаване, като например това за алкохолни напитки и пратки за лична консумация, обаче следва да продължи да се прилага по отношение на такива фуражи и храни.

(9)

По отношение на префектурите Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Сайтама, Токио, Ивате, Чиба и Канагава, за които понастоящем се изисква да се вземат проби и да се анализират всички фуражи и храни преди износ за Съюза, е целесъобразно обхватът на това изискване да се ограничи до гъби, чай, рибни продукти, някои ядливи диворастящи растения, някои зеленчуци, някои плодове, ориз и соя и за преработени и производни продукти, получени от тях. Същите изисквания следва да се прилагат за съставни храни, които съдържат над 50 % от съставки, за които се изисква предварително изпитване преди износ за Съюза.

(10)

Проверките, извършени при вноса, показват, че специалните условия, предвидени от правото на Съюза, са изпълнени правилно от японските органи и че не е установено несъответствие с тях в продължение на повече от една година. Поради това е целесъобразно да се намали честотата на проверките при внос и докладването на резултатите на Комисията.

(11)

Целесъобразно е да се предвиди следващо преразглеждане на разпоредбите в момента, когато ще бъдат известни резултатите от пробите и анализа за наличие на радиоактивност във фуражи и храни от третия вегетационен период след аварията, т.е. до 31 март 2014 г. По отношение на продукти, при които реколтата се събира главно във втората част на втория вегетационен период и поради това все още не са налични всички данни за втория вегетационен период, е целесъобразно да се предвиди преразглеждане на разпоредбите за тези продукти до 31 март 2013 г.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага за фуражи и храни по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (Евратом) № 3954/87 на Съвета (6) с произход или изпратени от Япония, с изключение на:

a)

продукти, напуснали Япония преди 28 март 2011 г.;

б)

продукти, които са събрани и/или преработени преди 11 март 2011 г.;

в)

алкохолни напитки, попадащи под кодове по КН 2203 — 2208;

г)

пратки за лична употреба с фуражи и храни от животински произход, които попадат в обхвата на член 2 от Регламент (ЕО) № 206/2009;

д)

пратки за лична употреба с фуражи и храни, които не са от животински произход, не са с търговска цел и са предназначени за частни лица само за лична консумация и употреба. При наличие на съмнение тежестта на доказване пада върху получателя на пратката.

Член 2

Дефиниции

За целите на настоящия регламент „преходни мерки, предвидени в японското законодателство“ означава преходните мерки, приети от японските органи на 24 февруари 2012 г. относно максимално допустимите нива за общото количество цезий-134 и цезий-137, посочени в приложение III.

„Пратка“ означава дадено количество фуражи или храни, попадащи в обхвата на настоящия регламент, от една и съща категория или с едно и също описание, обхванати от същия(ите) документ(и), транспортирани с едно и също превозно средство и с произход от една и съща префектура(и) на Япония, в границите, разрешени от декларацията, посочена в член 5.

Член 3

Внос в Съюза

Фуражите и храните (наричани по-нататък „продуктите“), посочени в член 1, могат да бъдат внасяни в Съюза само ако съответстват на изискванията на настоящия регламент.

Член 4

Максимално допустими нива на цезий-134 и цезий-137

1.   Продуктите, посочени в член 1, с изключение на тези, изброени в приложение III, отговарят на изискванията за максимално допустимо ниво за общото количество цезий-134 и цезий-137, посочени в приложение II.

2.   Продуктите, изброени в приложение III, отговарят на изискванията за максимално допустимо ниво за радиоактивен цезий, установени в посоченото приложение.

Член 5

Декларация

1.   Всяка пратка от продуктите, посочени в член 1, се придружава от валидна декларация, съставена и подписана в съответствие с член 6.

2.   Декларацията, посочена в параграф 1:

a)

удостоверява, че продуктите отговарят на изискванията на действащото законодателство в Япония и

б)

посочва дали продуктите попадат в обхвата на преходните мерки, предвидени в японското законодателство, или не.

3.   Декларацията, посочена в параграф 1, също така удостоверява, че:

a)

продуктът е събран и/или преработен преди 11 март 2011 г.; или

б)

продуктът, различен от чай и гъби с произход от префектура Шизуока и различен от гъби с произход от префектура Яманаши, е с произход и е изпратен от префектура, различна от Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Сайтама, Токио, Чиба, Канагава и Ивате; или

в)

продуктът е с произход и е изпратен от префектурите Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Сайтама, Токио, Чиба, Канагава и Ивате, но не е включен в приложение IV към настоящия регламент (и следователно не е необходим анализът преди износ); или

г)

продуктът е изпратен от префектурите Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Сайтама, Токио, Чиба, Канагава и Ивате, но не е с произход от някоя от тези префектури и не е бил изложен на радиоактивност по време на транзита или

д)

когато продуктът е чай или гъби с произход от префектура Шизуока или гъби с произход от префектура Яманаши, или е производен продукт от тях или представлява комбиниран фураж или съставна храна, в която съдържанието на тези продукти е над 50 %, продуктът се придружава от аналитичен доклад, съдържащ резултатите от взетите проби и анализа; или

е)

когато продуктът, посочен в приложение IV към настоящия регламент, е с произход от префектурите Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Сайтама, Токио, Чиба, Канагава и Ивате или представлява комбиниран фураж или съставна храна, в която съдържанието на тези продукти е над 50 %, продуктът се придружава от аналитичен доклад, съдържащ резултатите от взетите проби и анализа. Списъкът на продуктите в приложение IV не засяга изискванията на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (7); или

ж)

когато произходът на продукта или на негови съставки, чието съдържание в продукта е над 50 %, е неизвестен, продуктът се придружава от аналитичен доклад, съдържащ резултатите от взетите проби и анализа.

4.   Параграф 3, буква е) се прилага и за продукти, уловени или събрани в крайбрежните води на посочените там префектури, независимо от това къде на брега са разтоварени продуктите.

Член 6

Съставяне и подписване на декларацията

1.   Декларацията, посочена в параграф 5, се съставя в съответствие с образеца, предвиден в приложение I.

2.   За продуктите, посочени в член 5, параграф 3, букви а), б), в) или г), декларацията се подписва от упълномощен представител на компетентния японски орган или от упълномощен представител на инстанция, упълномощена от компетентния японски орган, под ръководството и надзора на компетентния японски орган.

3.   За продуктите, посочени в член 5, параграф 3, букви д), е) и ж), декларацията се подписва от упълномощен представител на компетентния японски орган и се придружава от аналитичен доклад, съдържащ резултатите от взетите проби и анализа.

Член 7

Идентификация

Всяка пратка от продуктите, посочени в член 1, се идентифицира посредством код, който се вписва в декларацията, посочена в член 5, параграф 1, в аналитичния доклад, посочен в член 5, параграф 3, във ветеринарно-санитарния сертификат и във всички търговски документи, които придружават пратката.

Член 8

Гранични инспекционни ветеринарни пунктове и определени гранични пунктове

Пратки от продуктите, посочени в член 1, освен попадащите в обхвата на Директива 97/78/ЕО на Съвета (8), се въвеждат в Съюза през определен граничен пункт по смисъла на член 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията (9) (наричан по-нататък „определеният граничен пункт“).

Член 9

Предварително уведомление

Стопанските субекти в областта на фуражите и храните или техните представители предварително уведомяват компетентните органи на граничния инспекционен ветеринарен пункт или на определения граничен пункт за пристигането на всяка една пратка от продуктите, посочени в член 1, най-малко два работни дни преди нейното физическо пристигане.

Член 10

Официален контрол

1.   Компетентните органи на граничния инспекционен ветеринарен пункт или на определения граничен пункт извършват следното:

a)

проверка на документите на всички пратки от продуктите, посочени в член 1;

б)

физически проверки и проверки за идентичност, включително лабораторни анализи за наличието на цезий-134 и цезий-137, на 5 % от пратките.

2.   Пратките остават под официален контрол за максимум 5 работни дни в зависимост от това дали са известни резултатите от лабораторния анализ.

3.   В случай че резултатът от лабораторния анализ докаже, че гаранциите, представени в декларацията, са неверни, декларацията се счита за невалидна, а пратката от фуражи и храни — за несъответстваща на разпоредбите на настоящия регламент.

Член 11

Разходи

Всички разходи, произтичащи от официалния контрол, посочен в член 10, както и от мерки, предприети вследствие на несъответствие, са за сметка на стопанските субекти в областта на фуражите и храните.

Член 12

Допускане за свободно обращение

Пратките могат да бъдат допускани за свободно обращение само ако стопанският субект в областта на фуражите и храните или негов представител представи на митническите органи декларацията, посочена в член 5, параграф 1, която:

a)

е надлежно заверена от компетентния орган на граничния инспекционен ветеринарен пункт или на определения граничен пункт; и

б)

доказва, че официалният контрол, посочен в член 10, е бил извършен и че резултатите от този контрол са били благоприятни.

Член 13

Продукти, за които е установено несъответствие

Продуктите, които не съответстват на разпоредбите на настоящия регламент, не се пускат на пазара. Тези продукти се унищожават по безопасен начин или се връщат в държавата по произход.

Член 14

Доклади

Държавите членки уведомяват Комисията на всяко тримесечие за всички получени резултати от анализи чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF). Посоченият доклад се представя през месеца, следващ всяко тримесечие.

Член 15

Отмяна

Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент.

Член 16

Преходна мярка

Чрез дерогация от член 3 продуктите, посочени в член 1, могат да бъдат внасяни в Съюза, ако са в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012, ако:

a)

продуктите са напуснали Япония преди влизането в сила на настоящия регламент; или

б)

продуктите са придружени от декларация в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012 г., която е издадена преди 1 ноември 2012 г., и продуктите са напуснали Япония преди 1 декември 2012 г.

Член 17

Влизане в сила и срок на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от датата на влизане в сила до 31 март 2014 г.

Настоящият регламент се преразглежда преди 31 март 2013 г. по отношение на продуктите, чиято реколта се събира предимно между август и ноември, и по отношение на риба и рибни продукти.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 октомври 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 80, 26.3.2011 г., стр. 5.

(3)  ОВ L 252, 28.9.2011 г., стр. 10.

(4)  ОВ L 92, 30.3.2012 г., стр. 16.

(5)  ОВ L 77, 24.3.2009 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 371, 30.12.1987 г., стр. 11.

(7)  ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(9)  ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Декларация за вноса в Съюза на

… (продукт и държава на произход)

Код за идентификация на партидата … Номер на декларацията …

Съгласно разпоредбите на Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2012 на Комисията за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“

(упълномощен представител, посочен в член 6, параграф 2 или член 6, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2012)

ДЕКЛАРИРАМ, че …

… (продуктите, посочени в член 1)

от пратката, състояща се от: …

… (описание на пратката, продукт, брой и вид на опаковките, бруто или нето тегло)

натоварена в … (място на товаренето)

на … (дата на товаренето)

от … (идентификация на превозвача)

предназначена за … (местоназначение — държава и населено място)

и произхождаща от предприятието …

… (наименование и адрес на предприятието)

съответства на действащото законодателство в Япония относно максимално допустимите нива за общото количество цезий-134 и цезий-137.

ДЕКЛАРИРАМ, че пратката съдържа фуражи или храни, които

не попадат в обхвата на преходните мерки, предвидени в законодателството в Япония (вж. приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2012) по отношение на максимално допустимото ниво за общото количество цезий-134 и цезий-137

попадат в обхвата на преходните мерки, предвидени в законодателството в Япония (вж. приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2012) по отношение на максимално допустимите нива за общото количество цезий-134 и цезий-137

ДЕКЛАРИРАМ, че пратката се отнася за:

фуражи или храни, които са събрани и/или преработени преди 11 март 2011 г.;

фуражи или храни с произход и изпратени от префектура, различна от Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Сайтама, Токио, Чиба, Канагава и Ивате, различни от чай и гъби с произход от префектура Шизуока и различни от гъби с произход от префектура Яманаши;

фуражи и храни, които са изпратени от префектурите Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Сайтама, Токио, Чиба, Канагава и Ивате, но не са с произход от някоя от тези префектури и не са били изложени на радиоактивност по време на транзита;

фуражи и храни, които не са изброени в приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2012 и които са с произход и са изпратени от префектури Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Сайтама, Токио, Чиба, Канагава и Ивате;

чай, гъби или комбиниран фураж или съставни храни, в които съдържанието на посочените продукти е над 50 %, с произход от префектура Шизуока, като от тях са взети проби на … (дата) и пробите са подложени на лабораторен анализ на …

(дата) в …

(наименование на лабораторията) с цел определяне на нивото на радионуклиди, цезий-134 и цезий-137. Аналитичният доклад е приложен;

гъби или комбиниран фураж или съставни храни, в които съдържанието на посочените продукти е над 50 %, с произход от префектура Яманаши, като от тях са взети проби на … (дата) и пробите са подложени на лабораторен анализ на …

(дата) в …

(наименование на лабораторията) с цел определяне на нивото на радионуклиди, цезий-134 и цезий-137. Аналитичният доклад е приложен;

фуражи и храни, изброени в приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2012 или комбиниран фураж или съставни храни, в които съдържанието на посочените продукти е над 50 %, с произход от префектурите Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Сайтама, Токио, Чиба, Канагава и Ивате, като от тях са взети проби на … (дата) и пробите са подложени на лабораторен анализ на … (дата) в … (наименование на лабораторията) с цел определяне на нивото на радионуклиди, цезий-134 и цезий-137. Аналитичният доклад е приложен;

фуражи и храни от неизвестен произход или при които съдържанието на съставки с неизвестен произход е над 50 %, като от тях са взети проби на … (дата) и пробите са подложени на лабораторен анализ на … (дата) в … (наименование на лабораторията) с цел определяне на нивото на радионуклиди, цезий-134 и цезий-137. Аналитичният доклад е приложен.

Съставено в … на …

Подпис и печат на упълномощения представител, посочен в член 6, параграф 2 или 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2012,

Попълва се от компетентния орган на граничния инспекционен ветеринарен пункт или на определения граничен пункт

Пратката е приета за представяне на митническите органи за допускане за свободно обращение в Съюза.

Пратката НЕ е приета за представяне на митническите органи за допускане за свободно обращение в Съюза.

(компетентен орган, държава членка)

Дата:

Печат

Подпис


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Максимално допустими нива за храни  (1) (Bq/kg), предвидени в японското законодателство

 

Храни за кърмачета и малки деца

Мляко и напитки на млечна основа

Други храни, с изключение на -минерална вода и подобни напитки - чаена отвара от неферментирали листа

Минерална вода и подобни напитки и чаена отвара от неферментирали листа

Общо количество цезий-134 и цезий-137

50 (2)

50 (2)

100 (2)

10 (2)


Максимално допустими нива за фуражи  (3) (Bq/kg), предвидени в японското законодателство

 

Фуражи, предназначени за едър рогат добитък и коне

Фураж, предназначен за свине

Фураж, предназначен за домашни животни

Храни за риби (5)

Общо количество цезий-134 и цезий-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  За сушени продукти, предназначени за консумация след възстановяване на първоначалното им състояние, максимално допустимото ниво се прилага за възстановения и готов за консумация продукт.

За сушени гъби се прилага коефициент на възстановяване 5.

За чай максимално допустимото ниво се прилага за отварата от чаени листа. Коефициентът на преработка за сушен чай е 50 и следователно максимално допустимо ниво от 500 Bq/kg по отношение на сушените чаени листа гарантира, че нивото в чаената отвара не надвишава максимално допустимото ниво от 10 Bq/kg.

(2)  С оглед осигуряването на съответствие с приложимите понастоящем в Япония максимално допустими нива тези стойности временно заменят стойностите, установени в Регламент (Евратом) № 3954/87 на Съвета.

(3)  Максимално допустимото ниво се отнася за фураж със съдържание на влага 12 %.

(4)  С оглед осигуряването на съответствие с приложимите понастоящем в Япония максимално допустими нива тази стойност временно заменя стойността, установена в Регламент (Евратом) № 770/90 на Комисията (ОВ L 83, 30.3.1990 г., стр. 78).

(5)  С изключение на храни за декоративни риби.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Преходни мерки, предвидени в японското законодателство и приложими за настоящия регламент

a)

Млякото и млечните продукти, минералната вода и подобните напитки, произведени и/или преработени преди 31 март 2012 г., не трябва да съдържат радиоактивен цезий над 200 Bq/kg. Другите храни, освен ориз, соя и преработени продукти от тях, които са произведени и/или преработени преди 31 март 2012 г., не трябва да съдържат радиоактивен цезий над 500 Bq/kg.

б)

Продуктите от ориз, които са произведени и/или преработени преди 30 септември 2012 г., не трябва да съдържат радиоактивен цезий над 500 Bq/kg.

в)

соя, произведена и пусната на пазара преди 31 декември 2012 г., не трябва да съдържа радиоактивен цезий над 500 Bq/kg.

г)

Продуктите от соя, които са произведени и/или преработени преди 31 декември 2012 г., не трябва да съдържат радиоактивен цезий над 500 Bq/kg.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Фуражи и храни, за които преди износ за Съюза се изисква вземане на проби и анализ за наличие на цезий-134 и цезий-137

a)

продукти с произход от префектура Фукушима:

всички продукти, като се вземат предвид изключенията, предвидени в член 1 от настоящия регламент.

б)

продукти с произход от префектура Шизуока:

чай и преработени продукти от него, попадащи под кодове по КН 09022101 20 и 2202 90 10;

гъби и преработени продукти от тях, попадащи под кодове по КН 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 и 2005 99 80.

в)

продукти с произход от префектура Яманаши:

гъби и преработени продукти от тях, попадащи под кодове по КН 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 и 2005 99 80.

г)

продукти с произход от префектури Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Сайтама, Токио, Чиба, Канагава или Ивате:

чай и преработени продукти от него, попадащи под кодове по КН 09022101 20 и 2202 90 10;

гъби и преработени продукти от тях, попадащи под кодове по КН 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 и 2005 99 80;

риба и рибни продукти, попадащи под кодове по КН 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 и 0308 (1);

ориз и преработени продукти от него, попадащи под кодове по КН 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 и 1905 90 (1);

соя и преработени продукти от нея, попадащи под кодове по КН 1201 90, 1208 10, 1507 (1);

Фасул Adzuki, попадащ под кодове по КН 0708 20, 0713 32 00 и преработени продукти от него, попадащи под код по КН като 1106 10 (1);

боровинки и преработени продукти от тях, попадащи под кодове по КН 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50, 0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95;

ядки гинко, попадащи под код по КН 0802 90 85, и преработени продукти от тях, попадащи под кодове по КН като 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

японска кайсия, попадаща под код по КН 0809 40 05, и преработени продукти от нея, попадащи под кодове по КН като 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

цитрусови плодове, попадащи под код по КН 0805, кори от цитрусови плодове, попадащи под код по КН 0814 00 00, и преработени продукти от тях, попадащи под кодове по КН като 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

японска райска ябълка, попадаща под код по КН 0810 70 00, и преработени продукти от нея, попадащи под кодове по КН като 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

нар, попадащ под код по КН 0810 90 75, и преработени продукти от него, попадащи под кодове по КН като 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

шоколадова лоза (Akebia quinata) и преработени продукти от нея, попадащи под кодове по КН 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 и 0813 40 95;

декоративна дюля (Chaenomeles), попадаща под код по КН 0810 90 75, и преработени продукти от нея, попадащи под кодове по КН като 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

папая (Asimina triloba), попадаща под код по КН 0810 90 75, и преработени продукти от нея, попадащи под кодове по КН като 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

круши, попадащи под код по КН 0808 30 10, и преработени продукти от тях, попадащи под кодове по КН като 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 30 (1);

кестени, попадащи под кодове по КН 0802 41 00 и 0802 42 00, и преработени продукти от тях, попадащи под кодове по КН като 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

орехи, попадащи под кодове по КН 0802 31 00 и 0802 32 00, и преработени продукти от тях, попадащи под кодове по КН като 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

Angelica keiskei и преработени продукти от нея, попадащи под кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;

японска бяла овчарка (fuki), японска лечебна овчарка (Petasites japonicus) и преработени продукти от него, попадащи под кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;

японски джинджифил (Myoga), попадащ под кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, и преработени продукти от него, като например тези, попадащи под кодове по КН 2008 99 49, 2008 99 67;

ядивни части от вида Aralia и преработени продукти от тях, попадащи под кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;

бамбукови издънки (Phyllostacys pubescens) и преработени продукти от тях, попадащи под кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 и 2005 91;

орлова папрат (Pteridium aquilinum) и преработени продукти от нея, попадащи под кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;

ядивните части на японски хрян или уасаби (Wasabia japonica) и преработени продукти от тях, попадащи под кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 и 0910 99;

японски магданоз (Oenanthe javanica) и преработени продукти от него, попадащи под кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;

японски пипер (Zanthoxylum piperitum), попадащ под код по КН 0910 99;

японска осмунда (Osmunda japonica) и преработени продукти от нея, попадащи под кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;

елеутерокок (издънки на Eleuterococcus sciadophylloides) и преработени продукти от него, попадащи под кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;

Parasenecio delphiniifolius и преработени продукти от него, попадащи под кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;

щраусова папрат (Matteuccia struthioptheris) и преработени продукти от нея, попадащи под кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;

хоста (Hosta Montana) и преработени продукти от него, попадащи под кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;

Elatostoma umbellatum var. majus и преработени продукти от него, попадащи под кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;

победен лук (Allium victorialis subs.; Platyphyllum) и преработени продукти от него, попадащи под кодове по КН 0703 10, 0710 80, 0711 90, 0712 20 и 0712 90;

магарешки бодил (Cirsium japonicum) и преработени продукти от него, попадащи под кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90 (1);

Cacalia hastata ssp orientalis и преработени продукти от него, попадащи под кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90 (1);

Synurus pungens и преработени продукти от него, попадащи под кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90 (1);

полски хвощ (Equisetum arvense) и преработени продукти от него, попадащи под кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90 (1);

Actinidia polygam и преработени продукти от нея, попадащи под кодове по КН 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 и 0813 40 95 (1).

колоказия (Colocasia esculenta) и преработени продукти от него, попадащи под код по КН 0714 40 (1);

якон (Smallanthus sonchifolius) и преработени продукти от него, попадащи под кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 и 0714 90 (1);

д)

съставни продукти, в които съдържанието на продуктите, посочени в букви а), б), в) и г) от настоящото приложение, е над 50 %.


(1)  включването на тези продукти в списъка ще бъде преразгледано преди 31 март 2013 г., като се вземат предвид резултатите от анализа, получени през периода септември 2012 г. — декември 2012 г.


27.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/42


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 997/2012 НА КОМИСИЯТА

от 26 октомври 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 октомври 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

38,5

MA

49,6

MK

40,5

ZZ

42,9

0707 00 05

AL

36,9

MK

32,3

TR

126,2

ZZ

65,1

0709 93 10

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

57,6

CL

75,4

TR

83,1

UY

56,6

ZA

88,8

ZZ

72,3

0806 10 10

BR

258,6

LB

333,4

MK

87,0

TR

158,3

US

225,7

ZZ

212,6

0808 10 80

CL

148,8

CN

95,2

MK

34,4

NZ

128,3

US

118,8

ZA

150,3

ZZ

112,6

0808 30 90

CN

51,0

TR

113,5

ZZ

82,3


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

27.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/44


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2012 година

относно стартирането на автоматизиран обмен на данни за регистрацията на превозните средства в Швеция

(2012/664/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (1), и по-специално член 25 от него,

като взе предвид Решение 2008/616/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР (2), и по-специално член 20 от него и глава 4 от приложението към него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, правните последици от актовете на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, приети преди влизането в сила на Договора от Лисабон, се запазват дотогава, докато тези актове не бъдат отменени, обявени за нищожни или изменени в приложение на Договорите.

(2)

Съответно, член 25 от Решение 2008/615/ПВР е приложим и Съветът трябва единодушно да вземе решение дали държавите членки са въвели разпоредбите на глава 6 от посоченото решение.

(3)

Член 20 от Решение 2008/616/ПВР предвижда, че решенията, посочени в член 25, параграф 2 от Решение 2008/615/ПВР, се вземат въз основа на доклад за оценка, който се изготвя на основата на въпросник. По отношение на автоматизирания обмен на данни в съответствие с глава 2 от Решение 2008/615/ПВР, докладът за оценка се основава на посещение за оценка и на пилотно изпитване.

(4)

Съгласно глава 4, точка 1.1 от приложението към Решение 2008/616/ПВР въпросникът, съставен от съответната работна група на Съвета, се отнася за всеки автоматизиран обмен на данни и трябва да бъде попълнен от държавата членка веднага щом тя счете, че е изпълнила необходимите условия за дадена категория данни.

(5)

Швеция е попълнила въпросника относно защитата на данните, както и въпросника относно данните за регистрацията на превозните средства.

(6)

Швеция е осъществила успешно пилотно изпитване с Нидерландия.

(7)

Беше проведено посещение за оценка в Швеция и белгийско-нидерландският екип за оценка изготви доклад относно това посещение, който беше предаден на съответната работна група на Съвета.

(8)

На Съвета беше предоставен доклад за цялостна оценка, в който са представени обобщено резултатите от въпросника, посещението за оценка и пилотното изпитване относно данните за регистрацията на превозните средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на автоматизирано търсене на данни за регистрацията на превозните средства Швеция изпълни изцяло общите разпоредби за защита на данните по глава 6 от Решение 2008/615/ПВР и има право да получава и предоставя лични данни съгласно член 12 от посоченото решение, считано от деня на влизане в сила на настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 25 октомври 2012 година.

За Съвета

Председател

E. MAVROU


(1)  ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 12.


27.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/45


РЕШЕНИЕ 2012/665/ОВППС НА СЪВЕТА

от 26 октомври 2012 година

за изменение на Решение 2010/638/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 25 октомври 2010 г. с Решение 2010/638/ОВППС (1) Съветът наложи ограничителни мерки по отношение на Република Гвинея.

(2)

Въз основа на преглед на Решение 2010/638/ОВППС срокът на ограничителните мерки следва да бъде удължен до 27 октомври 2013 г.

(3)

Необходимо е мерките относно оръжейното ембарго, предвидени в Решение 2010/638/ОВППС, да бъдат изменени.

(4)

Поради това Решение 2010/638/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2010/638/ОВППС се изменя, както следва:

1.

В член 2, параграф 1 се изменя както следва:

а)

добавя се следната точка:

„ж)

продажбата, доставката, трансфера или износа на експлозиви и свързано с тях оборудване, предназначено единствено за граждански цели в областта на минното дело и инвестициите в инфраструктура и предоставянето на техническа подкрепа, брокерски услуги и други услуги, както и предоставянето на финансиране и финансова подкрепа, свързана с тези изделия, при условие че складирането и употребата на експлозивите и свързаното с тях оборудване и услуги са контролирани и проверявани от независим орган и доставчиците на определените услуги са определени;“;

б)

добавя се следната алинея:

„В случаите, които попадат в обхвата на точка ж) държавата членка информира другите държави членки две седмици преди намерението си да даде одобрение по същата точка.“

2.

В член 8, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Настоящото решение се прилага до 27 октомври 2013 г. То подлежи на постоянно преразглеждане. Решението може да се продължи или измени при необходимост, ако Съветът прецени, че целите му не са били постигнати.“

Член 2

Настоящото Решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 октомври 2012 година.

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 10.


27.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/46


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 октомври 2012 година

за изменение на Решение 2008/855/ЕО относно мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в Унгария

(нотифицирано под номер C(2012) 7433)

(текст от значение за ЕИП)

(2012/666/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2008/855/ЕО на Комисията от 3 ноември 2008 г. относно мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в някои държави членки (3) се установяват някои мерки за контрол във връзка с класическата чума по свинете във включените в приложението към посоченото решение държави членки или техни региони.Този списък включва област Nógrád в Унгария.

(2)

Унгария информира Комисията за последните промени по отношение на класическата чума по свинете на територията на област Nógrád, включена в приложението към Решение 2008/855/ЕО.

(3)

От посочената информация става ясно, че класическата чума по свинете е ликвидирана на територията на област Nógrád. Съответно мерките, предвидени в Решение 2008/855/ЕО, следва да не се прилагат повече за тази област и препратката към област Nógrád в списъка в част I от приложението към него следва да бъде заличена.

(4)

Поради това Решение 2008/855/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В част I от приложението към Решение 2008/855/ЕО точка 3 се заменя със следния текст:

„3.   Унгария

Територията на област Pest, разположена на север и на изток от Дунав, на юг от границата със Словакия, на запад от границата с област Nógrád и на север от магистрала E71.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 25 октомври 2012 година.

За Комисията

Maroš ŠEFČOVIČ

Заместник-председател


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 302, 13.11.2008 г., стр. 19.


27.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/47


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 октомври 2012 година

за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Нидерландия през 2011 г.

(нотифицирано под номер C(2012) 7440)

(само текстът на нидерландски език е автентичен)

(2012/667/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел да помогне за възможно най-бързото ликвидиране на инфлуенцата по птиците Съюзът следва да осигури финансово участие в допустимите разходи, направени от държавите членки. Правилата относно процента, който трябва да се приложи спрямо направените от държавите членки разходи, са установени в член 4, параграф 3, първо и второ тире от посоченото решение.

(3)

В член 3 от Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 година за определяне на правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета (2) са установени правилата относно разходите, допустими за финансова помощ от Съюза.

(4)

С Решение за изпълнение 2012/132/ЕС на Комисията от 15 февруари 2012 година относно финансово участие на Съюза във връзка със спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Германия, Италия и Нидерландия през 2011 г. (3) бе предоставено финансово участие на Съюза за спешни мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Нидерландия през 2011 г. На 13 април 2012 г. Нидерландия подаде официално искане за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(5)

Изплащането на финансовото участие на Съюза следва да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове.

(6)

В съответствие с член 3, параграф 4 от Решение 2009/470/ЕО Нидерландия незабавно уведоми Комисията и останалите държави членки за приложените мерки в съответствие със законодателството на Съюза за обявяване и ликвидиране на болестта, както и за резултатите от тях. Съгласно изискванията в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005 искането за възстановяване на разходите бе придружено от финансов отчет, оправдателни документи, епидемиологичен доклад за всяко стопанство, в което са заклани или унищожени животните, както и от резултатите от съответните одити.

(7)

Наблюденията, методът на изчисление на допустимите разходи и окончателните заключения на Комисията бяха съобщени на Нидерландия на 25 април 2012 г. и на 4 юни 2012 г. Нидерландия изрази своето съгласие с писмо от 11 юни 2012 г., изпратено по електронна поща.

(8)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем може да бъде определен общият размер на финансовата помощ от Съюза за допустимите разходи, направени във връзка с ликвидирането на инфлуенцата по птиците в Нидерландия през 2011 г.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансовото участие на Съюза в разходите, свързани с ликвидирането на инфлуенцата по птиците в Нидерландия през 2011 г., се определя на 429 425,74 EUR.

Член 2

Адресат на настоящото решение, което представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент, е Кралство Нидерландия.

Съставено в Брюксел на 25 октомври 2012 година.

За Комисията

Maroš ŠEFČOVIČ

Заместник-председател


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 59, 1.3.2012 г., стр. 34.


27.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/49


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 октомври 2012 година

за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с шапа в България през 2011 г.

(нотифицирано под номер C(2012) 7454)

(само текстът на български език е автентичен)

(2012/668/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел да помогне за възможно най-бързото ликвидиране на шапа Съюзът следва да осигури финансово участие в допустимите разходи, направени от държавите членки. Правилата относно процента, който трябва да се приложи спрямо направените от държавите членки разходи, са установени в член 14, параграф 4 от посоченото решение.

(3)

В член 3 от Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 г. за определяне на правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета (2) са установени правилата относно разходите, допустими за финансова помощ от Съюза.

(4)

С Решение за изпълнение 2011/730/ЕС на Комисията от 9 ноември 2011 г. за финансов принос на Съюза за спешните мерки за борба с болестта шап в България през 2011 г. (3) на България бе предоставено финансово участие на Съюза за спешни мерки за борба с шапа през 2011 г. На 9 декември 2011 г. и на 24 януари 2012 г. България подаде официално искане за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(5)

Изплащането на финансовото участие на Съюза следва да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове.

(6)

В съответствие с член 14, параграф 3 от Решение 2009/470/ЕО България незабавно уведоми Комисията и останалите държави членки за приложените мерки в съответствие със законодателството на Съюза за обявяване и ликвидиране на болестта, както и за резултатите от тях. Съгласно изискванията в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005 искането за възстановяване на разходите бе придружено от финансов отчет, оправдателни документи, епидемиологичен доклад за всяко стопанство, в което са заклани или унищожени животните, както и от резултатите от съответните одити.

(7)

Наблюденията, методът на изчисление на допустимите разходи и окончателните заключения на Комисията бяха съобщени на България на 19 юни 2012 г. България изрази своето съгласие с писмо от 20 юни 2012 г., изпратено по електронна поща.

(8)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем може да бъде определен общият размер на финансовата помощ от Съюза за допустимите разходи, направени във връзка с ликвидирането на шапа в България през 2011 г.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансовото участие на Съюза в разходите, свързани с ликвидирането на шапа в България през 2011 г., се определя на 463 583,37 EUR.

Член 2

Адресат на настоящото решение, което представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент, е Република България.

Съставено в Брюксел на 25 октомври 2012 година.

За Комисията

Maroš ŠEFČOVIČ

Заместник-председател


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 293, 11.11.2011 г., стр. 36.