ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.287.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 287

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
18 октомври 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2012/643/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 септември 2012 година за подписване от името на Съюза на споразумение между Европейския съюз и Канада относно митническо сътрудничество по отношение на въпроси, свързани със сигурността на веригата на доставка

1

 

 

2012/644/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 септември 2012 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз

2

 

 

2012/645/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 10 октомври 2012 година за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република за научно и технологично сътрудничество

3

 

 

2012/646/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 10 октомври 2012 година относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия

4

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 957/2012 на Комисията от 17 октомври 2012 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010 по отношение на заличаването на вписването за Нидерландските Антили в списъка на третите страни или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на пратки сурово мляко и млечни продукти ( 1 )

5

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 958/2012 на Комисията от 17 октомври 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

7

 

 

Реламент за изпълнение (ЕС) № 959/2012 на Комисията от 17 октомври 2012 година относно издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 декември 2012 г. до 28 февруари 2013 г.

9

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/647/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 16 октомври 2012 година за назначаване на член от Германия в Комитета на регионите

11

 

 

2012/648/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 16 октомври 2012 година за назначаване на член и заместник-член от Белгия в Комитета на регионите

12

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Препоръка на Съвета за асоцииране ЕС – Йордания от 3 октомври 2012 година за изпълнението на плана за действие ЕС – Йордания в рамките на ЕПС

13

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 204/11/COL от 29 юни 2011 година относно предполагаемата държава помощ, отпусната на дружества, принадлежащи към Norsk Film group (Норвегия)

14

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 189/12/COL от 22 май 2012 година за освобождаване на производството и продажбата на едро на електроенергия в Норвегия от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

21

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 771/2012 на Комисията от 23 август 2012 година за подлагане на вноса на биоетанол с произход от Съединените американски щати на регистриране при прилагане на член 24, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 229, 24.8.2012 г.)

25

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

18.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 24 септември 2012 година

за подписване от името на Съюза на споразумение между Европейския съюз и Канада относно митническо сътрудничество по отношение на въпроси, свързани със сигурността на веригата на доставка

(2012/643/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съюзът и Канада следва да разширят своето митническо сътрудничество с цел то да обхване въпросите на сигурността на веригата на доставка и свързаното с тях управление на риска с оглед на увеличаване на сигурността на цялостната верига на доставка и същевременното улесняване законната търговия.

(2)

За тази цел на 26 ноември 2009 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Канада. Комисията договори от името на Съюза споразумение между Европейския съюз и Канада за митническо сътрудничество по отношение на въпроси, свързани със сигурността на веригата на доставка („Споразумението“).

(3)

Позицията, която трябва да бъде приета от Съюза в Съвместния комитет ЕС-Канада за митническо сътрудничество при приемането на актове с правни последици, следва да бъде установена в съответствие с процедурата, установена в член 218, параграф 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Когато е уместно, други позиции, които трябва да бъдат взети от Съюза в Съвместния комитет ЕС-Канада за митническо сътрудничество, следва да бъдат установени от Съвета в съответствие с член 16 от Договора за Европейския съюз.

(4)

Споразумението следва да бъде подписано от името на Съюза при условие на сключването му на по-късна дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването на споразумение между Европейския съюз и Канада относно митническо сътрудничество по въпроси, свързани със сигурността на веригата на доставка, се разрешава от името на Съюза при условие на сключването на посоченото споразумение (1).

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2012 година.

За Съвета

Председател

S. ALETRARIS


(1)  Текстът на споразумението ще бъде публикуван заедно с решението за сключването му.


18.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/2


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 24 септември 2012 година

за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз

(2012/644/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 29 януари 2007 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с някои други членове на Световната търговска организация съгласно член XXIV, параграф 6 от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. в хода на присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз.

(2)

Комисията проведе преговорите в рамките на приетите от Съвета указания за водене на преговори.

(3)

Преговорите приключиха, като споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз („споразумението“) бе парафирано на 21 декември 2011 г. от представител на Европейския съюз, а от представител на Съединените американски щати — на 17 февруари 2012 г.

(4)

Споразумението следва да бъде подписано,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се от името на Съюза подписването на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз („споразумението“), при условие че посоченото споразумение бъде сключено (1).

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето или лицата, упълномощени да подпишат споразумението от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2012 година.

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Текстът на споразумението ще бъде публикувано заедно с решението за сключването му.


18.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/3


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 10 октомври 2012 година

за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република за научно и технологично сътрудничество

(2012/645/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 186 във връзка с член 218, параграфи 6 и 7 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

На 16 ноември 2009 г. Съветът упълномощи Комисията да договори, от името на Съюза, Споразумение между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република за научно и технологично сътрудничество („Споразумението“). То бе парафирано на 14 октомври 2010 г.

(2)

Споразумението бе подписано на 19 март 2012 г., при условие че бъде сключено на по-късна дата, и се прилага временно след подписването му съгласно член 218, параграф 5 от Договора.

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република за научно и технологично сътрудничество се одобрява от името на Съюза (1).

Член 2

Председателят на Съвета извършва нотификацията, предвидена в член 7, параграф 2 от споразумението, от името на Съюза (2).

Член 3

Европейската комисия приема позицията на Съюза, която да бъде взета в рамките на Съвместния комитет, създаден съгласно член 4, параграф 2 от споразумението, по отношение на техническите изменения в споразумението в съответствие с член 4, параграф 2, буква а) от него.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 10 октомври 2012 година.

За Съвета

Председател

S. MALAS


(1)  Споразумението е публикувано в ОВ L 99, 5.4.2012 г., стр. 2 заедно с решението за сключването му.

(2)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник от Генералния секретариат на Съвета.


18.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/4


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 10 октомври 2012 година

относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия

(2012/646/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 186 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид съгласието на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2005/781/ЕО (1) Съветът одобри сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия („Споразумението“).

(2)

Член XII, параграф 2 от Споразумението предвижда, както следва: „Настоящото споразумение първоначално е валидно за срок от пет години и ще може да се подновява по споразумение между страните след изготвяне на оценка през предпоследната година от всеки следващ период на подновяване на споразумението.“

(3)

На петото заседание на Управителния комитет, създаден съгласно член VI, параграф 2 от Споразумението, проведено на 22 ноември 2011 г. в Бразилия, и двете страни потвърдиха заинтересоваността си от подновяване на споразумението за още пет години.

(4)

Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз заменя Европейската общност и е неин правоприемник.

(5)

Подновяването на Споразумението следва да бъде одобрено от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото от името на Съюза се одобрява подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия за допълнителен период от пет години.

Член 2

Председателя на Съвета, от името на Съюза, нотифицира правителството на Федеративна Република Бразилия за това, че Съюзът е изпълнил вътрешните си процедури, необходими за подновяването на споразумението в съответствие с член XII, параграф 2 от споразумението.

Член 3

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза следната нотификация:

„Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замени Европейската общност и е неин правоприемник, като от тази дата упражнява всички права и поема всички задължения на Европейската общност. Поради това позоваванията на „Европейската общност“ в текста на споразумението, където е целесъобразно, се четат като „Европейския съюз“.“

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 10 октомври 2012 година.

За Съвета

Председател

S. MALAS


(1)  ОВ L 295, 11.11.2005 г., стр. 37.


РЕГЛАМЕНТИ

18.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 957/2012 НА КОМИСИЯТА

от 17 октомври 2012 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010 по отношение на заличаването на вписването за Нидерландските Антили в списъка на третите страни или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на пратки сурово мляко и млечни продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално въвеждащото изречение на член 8, член 8, точка 1, първа алинея и член 8, точка 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (2), и по-специално член 11, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 854/2004 се определят специфични правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход. По-конкретно в него се предвижда, че продукти от животински произход се внасят само от трета страна или част от трета страна, която фигурира в списък, съставен и актуализиран в съответствие с посочения регламент.

(2)

В Регламент (ЕО) № 854/2004 се предвижда също, че при съставянето и актуализирането на посочените списъци следва да бъде взет предвид контролът на Съюза в трети страни и гаранциите, предоставени от компетентните органи на третите страни по отношение наличието на съответствие или равностойност на законодателството на Съюза в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните, установени в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (3).

(3)

В приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010 на Комисията от 2 юли 2010 г. за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране при въвеждането в Европейския съюз на сурово мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека (4) се съдържа списъкът на третите страни, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на пратки сурово мляко и млечни продукти.

(4)

Автономната страна Нидерландски Антили понастоящем е включена в списъка в приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010.

(5)

Вследствие на вътрешна реформа в Кралство Нидерландия, която поражда действие от 10 октомври 2010 г., Нидерландските Антили вече не съществуват като независима страна в рамките на това кралство. На същата дата Кюрасао и Синт Мартен придобиха статут на независими страни в рамките на Кралство Нидерландия, а Бонер, Синт Еустациус и Саба станаха специални общини на европейската част на Кралство Нидерландия. Поради това е целесъобразно вписването за Нидерландските Антили да бъде заличено от списъка в приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010.

(6)

Кюрасао и Синт Мартен не заявиха интерес да продължат да извършват износ за Съюза на сурово мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека. По тази причина не е целесъобразно те да бъдат включени в списъка в приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010.

(7)

Поради това Регламент (ЕС) № 605/2010 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Вписването за Нидерландските Антили в приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010 се заличава.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 октомври 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.

(3)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 175, 10.7.2010 г., стр. 1.


18.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 958/2012 НА КОМИСИЯТА

от 17 октомври 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 октомври 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

69,6

MK

41,5

TR

59,9

ZZ

57,0

0707 00 05

MK

38,5

TR

118,9

ZZ

78,7

0709 93 10

TR

116,7

ZZ

116,7

0805 50 10

AR

82,5

CL

108,8

TR

85,8

UY

65,5

ZA

91,1

ZZ

86,7

0806 10 10

BR

274,0

MK

59,9

TR

153,1

ZZ

162,3

0808 10 80

AR

216,9

MK

29,8

NZ

130,9

US

143,5

ZA

107,2

ZZ

125,7

0808 30 90

CN

92,8

TR

117,7

ZZ

105,3


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


18.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/9


РЕЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 959/2012 НА КОМИСИЯТА

от 17 октомври 2012 година

относно издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 декември 2012 г. до 28 февруари 2013 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 341/2007 на Комисията (3) предвижда откриването на тарифни квоти и определя тяхното управление, а също така въвежда система от лицензии за внос и сертификати за произход за чесън и други селскостопански продукти, внесени от трети страни.

(2)

Количествата, за които през първите седем дни на месец октомври 2012 г. традиционните и новите вносители са подали заявления за лицензии „А“ съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 341/2007, надвишават допустимите количества за продукти, произхождащи от Китай, Аржентина и всички трети държави, различни от Китай и Аржентина.

(3)

Необходимо е също така, съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, да се установи в каква степен могат да бъдат удовлетворени заявленията за лицензии „А“, изпратени до Комисията не по-късно от четиринадесето число на месец октомври 2012 г. в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 341/2007.

(4)

С цел да се гарантира ефективното управление на процедурата за издаване на лицензии за внос, настоящият регламент следва да влезе в сила веднага след неговото публикуване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Заявленията за лицензии за внос „А“, подадени през първите седем дни на месец октомври 2012 г. съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 341/2007, и изпратени на Комисията до четиринадесето число на месец октомври 2012 г., се приемат според процента на заявените количества, както е определено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 октомври 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Произход

Пореден номер

Коефициент на разпределение

Аржентина

Традиционни вносители

09.4104

92,505965 %

Нови вносители

09.4099

1,338084 %

Китай

Традиционни вносители

09.4105

42,208055 %

Нови вносители

09.4100

0,385076 %

Други трети страни

Традиционни вносители

09.4106

100 %

Нови вносители

09.4102

3,949315 %


РЕШЕНИЯ

18.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/11


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 16 октомври 2012 година

за назначаване на член от Германия в Комитета на регионите

(2012/647/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Германия,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие Решение 2009/1014/ЕС (1) и Решение 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-жа Petra ROTH се освободи едно място за член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначава се за член на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

Г-жа Dagmar MÜHLENFELD, Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 16 октомври 2012 година.

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.


18.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/12


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 16 октомври 2012 година

за назначаване на член и заместник-член от Белгия в Комитета на регионите

(2012/648/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Белгия,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове в Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Paul FICHEROULLE се освободи едно място за член на Комитета на регионите.

(3)

След назначаването на г-н Marc HENDRICKX за член на Комитета на регионите ще се освободи едно място за заместник-член,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

а)

за член:

Г-н Marc HENDRICKX, Vlaams Volksvertegenwoordiger,

както и

б)

за заместник-член:

Г-н Karim VAN OVERMEIRE, Vlaams Volksvertegenwoordiger.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 16 октомври 2012 година.

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

18.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/13


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС – ЙОРДАНИЯ

от 3 октомври 2012 година

за изпълнението на плана за действие ЕС – Йордания в рамките на ЕПС

СЪВЕТЪТ ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС – ЙОРДАНИЯ,

като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна (1) („Споразумението“), и по-специално член 91 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 91 от Споразумението дава на Съвета за асоцииране ЕС – Йордания правомощия да отправя препоръки с оглед постигане на целите на Споразумението.

(2)

Член 101 от Споразумението предвижда, че страните по Споразумението предприемат всички общи и специални мерки, необходими за изпълнението на техните задължения по Споразумението, и следят за постигането на целите, заложени в него.

(3)

Страните по Споразумението се договориха за текста на плана за действие ЕС – Йордания в рамките на Европейската политика за съседство (ЕПС) („планът за действие в рамките на ЕПС“).

(4)

Планът за действие в рамките на ЕПС ще допринесе за изпълнението на Споразумението чрез изготвянето и договарянето между страните на конкретни стъпки за това изпълнение.

(5)

Чрез плана за действие в рамките на ЕПС ще бъдат изпълнени две цели: ще се формулират конкретни стъпки за страните за изпълнението на задълженията им по Споразумението и ще се осигури по-широка рамка за по-нататъшното укрепване на отношенията ЕС – Йордания за постигане на значителна степен на икономическа интеграция и задълбочаване на политическото сътрудничество в съответствие с общите цели на Споразумението,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

Член единствен

Съветът за асоцииране препоръчва на страните да изпълнят плана за действие в рамките на ЕПС (2), доколкото това изпълнение е насочено към постигането на целите на Споразумението.

Съставено в Брюксел на 3 октомври 2012 година.

За Съвета за асоцииране ЕС – Йордания

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 129, 15.5.2002 г., стр. 3.

(2)  Вж. документ 3302/12 на http://register.consilium.europa.eu


III Други актове

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

18.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/14


РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

№ 204/11/COL

от 29 юни 2011 година

относно предполагаемата държава помощ, отпусната на дружества, принадлежащи към Norsk Film group (Норвегия)

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ („ОРГАНЪТ“),

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 61 и член 62,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд („Споразумението за надзорен орган и съд“), и по-специално член 24,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД протокол 3 към Споразумението за надзорен орган и съд („протокол 3“), и по-специално член 1, параграф 2 от част I и член 4, параграф 4, и член 7, параграф 1 от част II,

КАТО ПОКАНИ заинтересованите страни да представят своите коментари в съответствие с член 6, параграф 1 от част II от протокол 3 (1),

Като има предвид, че:

I.   ФАКТИ

1.   Процедура

С писмо от 23 март 2006 г. (събитие № 368163) няколко норвежки дружества за филмопроизводство (2) подадоха жалба, че норвежките власти са предоставили годишни безвъзмездни средства на Norsk FilmStudio AS/ Filmparken AS през периода 2000 —2005 г.

След редица размени на кореспонденция, Органът прие Решение № 491/09/COL за започване на официална процедура по разследване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и в притурката за ЕИП към него. (3) Органът покани заинтересованите страни да представят своите коментари. Органът не получи никакви коментари от трети страни.

Норвежките власти представиха наблюденията си в писмо от 2 февруари 2010 г. (събитие № 545244).

2.   Norsk Film group

Norsk Film AS е основана през 1932 г. от сдружението на общинските кина. Филмовото студио на дружеството отваря през 1935 г. В държавния бюджет за 1947 г. норвежкото правителство решава да поеме по-голяма отговорност за филмопроизводството. През 50-те и 60-те години на ХХ век, Norsk Film AS среща финансови затруднения, вследствие на които правителството отпуска безвъзмездни средства на дружеството, за да гарантира неговото оцеляване. След като в края на 60-те години на ХХ век, дружеството е обявено в несъстоятелност, правителството решава да поеме пълна отговорност за бъдещето на дружеството. От 1974 г. държавата запазва собствеността на 77,6 % от акциите на дружеството. Norsk Film AS служи за две цели: да предоставя на норвежкото производство на игрални филми необходимите съоръжения и да произвежда норвежки филми.

ScanCam AS е основано през 1986 г. от Norsk Film AS и вестник VG (Verdens Gang) въз основа на съществуващия операторски отдел на Norsk Film AS. По-късно Norsk Film AS и Schibsted ASA притежават всеки по 50 % от акциите на ScanCam AS. На 31 декември 1998 г. Schibsted ASA продава своя дял на Norsk Film AS и ScanCam AS продължава като притежавано на 100 % дъщерно дружество на Norsk FilmStudio AS от 1999 г. нататък.

Norsk FilmStudio AS, основано през 1989 г., е дъщерно дружество, изцяло притежавано от Norsk Film AS. До 1989 г. студиото и техническото оборудване е неделима част от Norsk Film AS. Norsk FilmStudio AS е основано, за да се установи ясно различаване между ролята на дружеството като производител на филми и тази за поддържане на инфраструктурата за филмопроизводство (студио и техническо оборудване).

През 2001 г. норвежкото правителство направи реформи в своята филмова политика и беше очертана ясна разлика между областите, за които носи отговорност държавата, и тези, за които носи отговорност частният сектор. Частните дружества за филмопроизводство следва да носят отговорност за филмопроизводството. Следователно беше предложено акциите на Norsk Film AS да бъдат продадени. Държавата запази отговорността за студията, тъй като тази част от производителния процес не е смятана за устойчива на пазарните условия. През 2001 г. Norsk Film AS е разделено на две отделни дружества: дружество за филмопроизводство, наречено Norsk Film AS, и дружество за инфраструктура, наречено Filmparken AS. Останалите активи на дружеството се запазиха в Filmparken AS. Norsk FilmStudio AS продължи като дъщерно дружество, изцяло притежавано от Filmparken AS. На 25 юни 2001 г. Norsk FilmStudio AS се сля с Filmparken AS. Държавата продаде акциите си в дружеството за филмопроизводство Norsk Film AS на частното дружество за филмопроизводство Diopter AS на 4 януари 2002 г.

През 2002 г. Filmparken AS отново се преименува на Norsk FilmStudio AS.

През 2004 г. ScanCam AS се слива с Norsk FilmStudio AS.

През 2009 г. Norsk FilmStudio AS и The Chimney Pot AS се сливат и стават Storyline Studios AS. След сливането Filmparken AS притежава 60 % от дружеството като 40 % остават за акционерите на предишното Chimney Pot AS.

Storyline Studios AS е доставчик на пълна гама от оборудване и услуги за филмовата индустрия, като предлага филмови студия, кран и фарт техника и осветление, камерна техника, пост продукция, костюми, финансиране, офис оборудване, организиране на снимачния процес и филмови каталози.

3.   Описание на разследваните мерки

Органът разследва две различни мерки: изплащането на безвъзмездни средства в размер на 36 милиона NOK (вж. раздел 3.1) и преференциалното данъчно облагане, от което са се ползвали някои дружества, принадлежащи към Norsk Film group (вж. раздел 3.2).

3.1    Изплащане на безвъзмездни средства в размер на 36 милиона NOK

Годишни безвъзмездни средства са изплащани на редица субекти, принадлежащи към Norsk Film group, от 70-те години на ХХ век до 2006 г. В годишните бюджети за 1971—1972 г. се посочва „съществуваща схема за помощ“. Безвъзмездните средства са били плащани от Министерството на културата и църковните дела.

Органът, в своето Решение № 491/09/COL, е на мнение, че годишните изплащания, осъществявани от норвежката държава от 70-те години на ХХ век насам, за редица субекти, принадлежащи към Norsk Film group, за производството на игрални филми и поддръжката на инфраструктурата, необходима за филмопроизводството, са били основани на съществуваща система за помощ.

Норвежките власти посочиха, че през 1997 г. парламентът на Норвегия решава да отпусне на Norsk Film AS безвъзмездни средства в размер на 36 милиона NOK за подобряването, модернизацията и развиването на оборудването за филмопроизводство, наречено „Filmparken“. Безвъзмездните средства са предоставени чрез раздела от националния бюджет, предназначен за безвъзмездни средства за национални културни сгради. Сумата е изплатена за период от две години, като 10 милиона NOK са изплатени през 1998 г., а останалите 26 милиона NOK – през 1999 г. Безвъзмездните средства покриват отчасти модернизацията и подобряването на оборудването в студиото и отчасти развиването на ново административно оборудване.

Органът, в Решение № 491/09/COL, смяташе, че тъй като изплащането на безвъзмездните средства в размер на 36 милиона NOK се основава на различно бюджетно разпределение и конкретната сума е отделена за специална цел (ремонтни дейности на обекта в Jar), то може да представлява нова помощ. Органът се съмняваше дали този принос представляваше част от съществуващата система за помощ или беше нова мярка за помощ.

3.2    Преференциално данъчно облагане

Norsk Film AS и Norsk FilmStudio AS са освободени от данъци, считано от 1995 г. Това освобождаване се основава на раздел 26, параграф 1, буква к) от предишния Закон за данъците от 18 август 1911 г. № 8, заменен със Закона за данъците от 26 март 1999 г. № 14. (4)

В съответствие с раздел 2-32 от норвежкия Закон за данъците, който в момента урежда правилата във връзка с облекченото данъчно облагане, организациите с нестопанска цел, институциите и дружествата се освобождават от корпоративен данък, дотолкова, доколкото извършват безвъзмездна дейност.

Дали едно дружество се смята за дружество с нестопанска цел в съответствие с раздел 2-32, се определя въз основата на обективни критерии, като целта на дружеството е решаващият фактор. Така например дружество, насочено към благотворителност, издава наличие на субект с нестопанска цел. За да определят целта на едно дружество, данъчните органи вземат предвид, inter alia, устава, включително уставната цел и действително извършваната дейност. Отчита се също така дали субектът участва в дейности, изложени на конкуренция. Ако предприятието извършва икономически или търговски дейности и е в конкуренция с дружества с облагаема печалба, това посочва, че дружеството подлежи на данъчно задължение. Друг елемент, който се взема предвид, е характерът на финансирането на предприятието. Ако дружеството се финансира от частни дарения или други приноси, това посочва, че дружеството е с нестопанска цел.

Организация, която се смята, че е с нестопанска цел, се освобождава от корпоративен данък върху печалбите, като резултат от нестопанската цел на дружеството. Приходите, произтичащи от търговски дейност, подлежат – при определени условия – на корпоративен данък. (5)

Дали раздел 2-32 е приложим за дружество или организация се определя от данъчните органи като част от обичайния процес на годишно оценяване. Местните данъчни органи определят приложимия данъчен режим въз основа на информацията, предоставена от данъкоплатеца в данъчната декларация, и на друга налична информация.

На Norsk Film AS, Norsk FilmStudio AS и ScanCam AS е предоставено освобождаване от данъци, въз основа на факта, че дружествата са били с нестопанска цел. До 1995 г. Norsk Film AS и Norsk FilmStudio AS не са кандидатствали за специалния режим. След като са кандидатствали, са се ползвали от такъв режим в периода 1995 — 2001 г.

През 2001 г. Norsk Film AS е разделено на две отделни дружества; дружество за филмопроизводство, наречено Norsk Film AS, и дружество за инфраструктура, наречено Filmparken AS. Считано от 2002 г. дружествата вече не са финансирани от държавни субсидии и извършват обичайни търговски дейности. Следователно се смятат за обичайни дружества със стопанска цел и съответно подлежат на стандартен корпоративен данък.

До 1998 г. Norsk Film AS и Schibsted ASA притежават всеки по 50 % от акциите на ScanCam AS. ScanCam AS следователно не е смятано за неразделна част от дейността на Norsk Film AS. От декември 1998 г. ScanCam AS е притежавано на 100 % първо от Norsk Film AS и след това, от 1999 г. нататък, от Norsk FilmStudio AS (изцяло притежаваното дъщерно дружество на Norsk Film AS). След тази промяна данъчните органи смятат, че ScanCam AS е неразделна част от дейността на Norsk Film AS и следователно е можело да се ползва от същия данъчен режим за периода 1998 — 2000 г. ScanCam AS осъществява печалби през годините 1998 г., 1999 г., 2000 г. и 2001 г. (6)

В своята оценка данъчните органи смятат, че дружествата са можели да се ползват от статут на организация с нестопанска цел въз основа на следните елементи: устава на Norsk Film AS, в който е посочено, че дружеството е с нестопанска цел, факта, че 97,7 % от акциите са притежавани от държавата и местните общини и факта, че дружеството се финансира като цяло чрез държавни субсидии.

Данъчните органи посочват също, че освобождаването от данъци е предоставено с уговорка, че възможна печалба следва да се използва изцяло за постигане на целта на дружеството в рамките статута му на предприятие с нестопанска цел. Дъщерното дружество Norsk FilmStudio AS е смятано за неразделна част от дейността на Norsk Film AS и се покрива от същото освобождаване от данъци. Норвежките власти посочват, че Norsk FilmStudio AS не осъществява печалба през периода 1995 — 2001 г. и следователно прилагането на по-благоприятен данъчен режим е било без ефект.

Сега всички дружества подлежат на облагане със стандартен корпоративен данък.

Органът, в Решение № 491/09/COL, имаше съмнения дали прилагането на освобождаване от търговски данък въз основа на логиката за освобождаване на организация с нестопанска цел може да оправдае освобождаването от данък в случая с дружествата, принадлежащи към Norsk Film group.

Помощта във вид на освобождаване от корпоративен данък е оперативна помощ. Такава помощ се позволява само при специални обстоятелства и по-конкретно ситуации, в които критериите, посочени в насоките на Органа, са покрити (например за някои видове помощ за околната среда или регионална помощ). Следователно Органът имаше съмнения, че специалните данъчни правила – както са били прилагани за някои от дружествата, принадлежащи към Norsk Film group – могат да бъдат обосновани съгласно разпоредбите за държавна помощ от Споразумението за ЕИП.

4.   Коментари от норвежките власти

4.1    Изплащане на безвъзмездни средства в размер на 36 милиона NOK

4.1.1   Изплащането на безвъзмездните средства не представлява държавна помощ

Норвежките власти твърдят, че изплащането на 36 милиона NOK не представлява държавна помощ.

Като възприемат подход, основан на въздействието, норвежките власти твърдят, че проучваните безвъзмездни средства в действителност не са дали никакво икономическо предимство на получателя.

Норвежките власти смятат, че нито едно от дружествата не е спечелило икономическо предимство в резултат от безвъзмездните средства за подобряване и модернизиране на Filmparken. Norsk FilmStudio AS е било отговорно за даване под наем на оборудването на всички дружества за филмопроизводство в Норвегия. В рамките на Norsk Film group е имало ясно разграничаване на дейностите за производство на филми и отдаването под наем на оборудване за филмопроизводство. Достъпът до оборудването за филмопроизводство е бил отворен и предоставян на всички норвежки дружества за филмопроизводство (в това число и Norsk Film AS) при еднакви ред и условия. Дейностите по отдаване под наем не са носели печалба и са създали дефицити за Norsk FilmStudio AS.

Норвежките власти твърдят, че не може да се каже, че мярката е дала на Norsk Film group икономическо предимство, тъй като това очевидно не е бил ефектът от безвъзмездните средства. Целта и ефектът от мярката са били по-скоро да предостави на норвежките филмови производители достъп до оборудване за филмопроизводство. Те подчертават, че само поради неефективност на пазара Norsk FilmStudio AS е било единственият доставчик, отдавал под наем студио оборудване, чрез което да се произвеждат филми с определена дължина и качество. Дружеството е извършвало тази дейност в полза на всички производители и не е получило икономическо предимство.

4.1.2   Мярката във всички случаи би представлявала съществуваща помощ

Норвежките власти твърдят, че дори ако безвъзмездните средства в размер на 36 милиона NOK са били държавна помощ, те във всички случаи биха представлявали съществуваща помощ.

Наистина норвежките власти смятат, че изплащането на безвъзмездни средства в размер на 36 милиона NOK са били част от съществуващата система за помощ във вид на изплащане на годишни безвъзмездни средства.

Норвежките власти посочват, че фактът, че безвъзмездните средства са платени от бюджет, различен от този, от който по-рано са изплащани годишните безвъзмездни средства, не е достатъчен признак, че самите безвъзмездни средства са представлявали делима и нова мярка. Те обясняват, че фактът, че безвъзмездните средства за 1998-1999 г. са предоставени чрез различен раздел от бюджета е „просто съвпадение и въпрос на техническа подробност, и изплащането на тези 36 милиона NOK можеше също да се осъществи чрез раздела от бюджета за финансиране на филми и да се разпредели върху период от десет години, като по този начин да „се претопи“ в годишните плащания за Norsk Film AS, състоящи се както от оперативна, така и от инвестиционна помощ. Фактът, че безвъзмездните средства за 1998-1999 г. са предоставени чрез различен раздел от бюджета беше резултат от нов начин на организиране на [националния] раздел от бюджета за принос към изграждането на национални сгради“. Норвежките власти твърдят също, че важното в случая е, че изплащането е било част от систематична и последователна верига на плащания за един и същи получател и че характерът на помощта е непроменен. Посочва се, че схемата винаги се е състояла от инвестиционна и от оперативна част.

Процесът за подобряване и модернизиране протича от известно време и разходите, свързани с него до 1998-1999 г., са били оценени на 13 милиона NOK. Тази сума е включвала приноси от норвежката държава посредством съществуваща схема за помощ, установена от 70-те години на ХХ век. При все това през 1997 г. става ясно, че 13 милиона NOK не са достатъчни, за да се завършат работите и следователно е взето решение да се отпуснат допълнителни 36 милиона NOK за довършване на подобряването.

Норвежките власти представиха на Органа данни за подкрепа, че и през миналото са отпускани и заделяни суми за подобряването и модернизирането на инфраструктурите, необходими за поддръжка на условията за филмопроизводството.

На последно място норвежките власти посочват, че фактът, че сумата на безвъзмездните средства е била много по-висока, отколкото годишните изплащания до тогава, не е признак, че представлява нова помощ. Те се позовават на решението на Съда на Европейския съюз по делото Namur-Les-Assurances  (7): „появата на нова помощ или промяната на съществуваща помощ не може да се оценява в зависимост от значимостта на помощта или, по-конкретно, нейния финансов размер, във всеки момент от живота на предприятието, ако помощта е предоставена чрез по-ранни уставни разпоредби, които остават непроменени“.

4.1.3   Нова помощ във всички случаи би била съвместима

Норвежките власти твърдят, че ако Органът направи заключение, че мярката е нова помощ, тя във всички случаи би била съвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП. Наистина те смятат, че мярката би била съвместима с член 61, параграф 3, буква в), тъй като целта на безвъзмездните средства е била културно опазване и мярката е била необходима, и пропорционална за постигането на тази цел.

Норвежките власти посочват, че филмопроизводството представлява значим израз на културата и е част от наследството на нацията. Без подходящото оборудване, филмопроизводството не би могло да се осъществи. В допълнение, безвъзмездните средства са били необходима намеса, поради неефективност на пазара. Норвежките власти подчертават също, че Органът е одобрил мерки за подпомагане на аудиовизуалните схеми, които биха били неефективни, ако не съществуваше инфраструктурата, необходима за създаване на аудиовизуални творби.

4.2    Преференциално данъчно облагане

4.2.1   Прилагането на преференциално данъчно облагане не представлява държавна помощ

Първо, норвежките власти подчертават, че Органът, в своето Решение № 491/09/COL, не изразява никакви съмнения по отношение на действителния данъчен режим, при който предприятия с нестопанска цел се освобождават от корпоративен данък, но разследва прилагането на такъв режим за някои дружества, принадлежащи към Norsk Film group. Следователно се разглежда действителното или неправилното прилагане на данъчния режим за някои дружества.

Второ, норвежките власти твърдят, че самите те не са разглеждали дали раздел 2-32 от Закона за данъците е приложен правилно за дружествата, принадлежащи към Norsk Film group, тъй като те не са орган за данъчно оценяване.

При все това, те са посочили, че „възможно неправилно прилагане от страна на данъчните органи на обща данъчна разпоредба в полза на данъкоплатеца не представлява държавна помощ. (…) В случай на неправилни прилагане на национална данъчна разпоредба, това следва да се поправи главно от данъчните органи или съдилищата съгласно съответния национален закон. (…) Би се създала неразрешима ситуация, ако всяко неправилно прилагане на национални данъчни разпоредби в резултат от неоправдана полза за конкретен данъкоплатец представлява държавна помощ“.

Норвежките власти подчертават, че след като последствията от неправилно данъчно облагане могат да са различни, освен ако не е въпрос на постоянно неправилно прилагане, трябва да се предприемат корективни мерки съгласно националното законодателство и да не прави преглед съгласно правилата за помощта за държавите-членки на ЕИП.

4.2.2   Прилагането на преференциално данъчно облагане във всички случаи е основавано на съществуваща система за помощ

Норвежките власти твърдят също така, че прилагането на данъчна разпоредба преди влизането в сила на Споразумението за ЕИП във всички случаи не би представлявало нова помощ, а би било само прилагането на съществуваща система за помощ.

Те смятат, че „обичайното прилагане на общото правило и оценяването дали то е приложимо в конкретен случай или не по никакъв начин не може да представлява нова помощ, и като такава не изисква уведомяване на Органа. Наистина ако отделните прилагания на съществуваща система за помощ представляваха нова помощ, това би разширило обхвата на смятаното за нова помощ по неразумен начин, и би размило обхвата на съвместима помощ по отношение на съществуващата помощ по смисъла на правилата за държавна помощ“.

II.   ОЦЕНЯВАНЕ

1.   Наличие на държавна помощ

Член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП гласи следното:

„Освен изключенията, предвидени в настоящото споразумение, за несъвместими с функционирането му се считат помощите, отпускани от държавите-членки на ЕО, от страните от ЕАСТ или отпускани чрез държавни ресурси, под каквато и да е форма, доколкото те засягат търговията между договарящите се страни, които нарушават или заплашват да нарушат конкуренцията, като подпомагат някои предприятия или производства.“

1.1    Наличие на държавни ресурси

Мярката трябва да се предоставя от държавата или посредством държавни ресурси.

1.1.1   Изплащане на безвъзмездни средства в размер на 36 милиона NOK

Безвъзмездните средства в размер на 36 милиона NOK са били изплатени чрез раздела от националния бюджет за безвъзмездни средства за национални културни сгради.

Следователно Органът смята, че условието, че трябва да са включени държавни ресурси, е спазено.

1.1.2   Преференциално данъчно облагане

Norsk Film AS и неговото дъщерно дружество Norsk FilmStudio AS са получили освобождаване от данъци за периода 1995 — 2001 г. В писмо от 18 март 1996 г. Bærum Tax Office предоставя освобождаване от данъци за данъчната година 1995 г. с уговорката, че възможна печалба следва да се използва изцяло за постигане на целта на дружеството в рамките на неговия статут на дружество с нестопанска цел.

ScanCam AS (дъщерното дружество за отдаване под наем на камерна техника) получава освобождаване от данъци за периода 1998 — 2001 г. по същите причини.

В резултат от по-благоприятен данъчен режим, държавата се е отказала от приход от данъци, които в противен случай би получила от въпросните предприятия. Липсата на тези финансирания е представлявала тежест върху държавните ресурси, отговарящи за разходи, които обикновено се поемат от бюджетите на въпросните предприятия. (8)

Фактът, че оценяването е извършено от местните данъчни органи, няма никакво отражение върху откритието, че са участвали държавни ресурси. (9)

1.2    Подпомагане на някои предприятия или производства

1.2.1   Изплащане на безвъзмездни средства в размер на 36 милиона NOK

Първо, мярката трябва да е предоставила на Norsk FilmStudio AS/Filmparken AS предимства, които са ги облекчили от разходи, обичайно поети от техния бюджет. Безвъзмездните средства в размер на 36 милиона NOK са предоставили на бенефициерите финансова полза, която не биха имали при обичайно развитие на тяхната дейност. По този начин се е засилила финансовата позиция на Norsk FilmStudio AS/Filmparken AS в сравнение с други предприятия, активни в областта на кинопроизводството в рамките на ЕИП.

Второ, мярката за помощ трябва да бъде селективна, тъй като облагодетелства „някои предприятия или производства“.

Органът смята, че изплащането на сумата от 36 милиона NOK за подобряването на студио оборудването е било селективно, тъй като бенефициерът е бил изрично посочен.

1.2.2   Преференциален данъчен режим

Някои от дружествата в Norsk Film group са били освободени от плащане на обичайно приложимия корпоративен данък и по този начин облекчени от разходите, които по принцип се поемат от бюджета на дружеството. Те не биха се ползвали от това предимство при обичайното развитие на дейностите.

При все това Органът признава, че Съдът на Европейския съюз и Съдът на Европейската асоциация за свободна търговия са поддържали, че мерките, предоставящи предимства на някои бенефициери, не са селективни, ако могат да бъдат обосновани от характера и общата схема на системата, от която са част.

Освен това, в насоките на Органа за прилагане на правилата за държавна помощ по отношение на мерките за пряко данъчно облагане на дружества се предвижда конкретно, че „очевидно, данък върху печалбата не може да бъде наложен, ако няма реализирана печалба. По този начин с характера на данъчната система може да се обоснове фактът, че дружествата с нестопанска цел като фондациите или асоциациите са изрично освободени от данък върху печалбата, ако действително не могат да реализират печалба.“

Органът в своето Решение № 491/09/COL не оспорва факта, че преференциалният данъчен режим като такъв може да бъде обоснован от характера и логиката на системата. Той имаше съмнения по отношение на прилагането на режима за въпросните предприятия. Тези предприятия са получили освобождаване от корпоративен данък в приложение на раздел 26, първи параграф, буква к) от предишния Закон за данъците от 18 август 1911 г. № 8, заменен от Закон за данъците от 26 март 1999 г., № 14. При прилагане този режим предвижда освобождаване от корпоративен данък за организации, покриващи определени критерии, основно, свързани с тяхната нестопанска цел.

Съгласно информацията, предоставена от норвежките власти, Norsk Film AS, Norsk FilmStudio AS и ScanCam AS са получили освобождаване от данъци въз основа на факта, че целта на дружествата е била нестопанска. Органът, в своята оценка, не може да замести норвежките местни данъчни органи. Въз основа на информацията, която му беше предоставена, Органът не смята, че има достатъчно доказателства, че преференциалният режим е бил неправилно приложен за трите предприятия и че следователно мярката може да се определи като имаща селективен характер.

Поради тази причина Органът не може да направи заключение, че прилагането на преференциално данъчно облагане за Norsk FilmStudio AS/Filmparken AS/ScanCam AS, въз основа на критерии, установени първо в Закона за данъците от 1911 г., води до държавна помощ.

1.3    Засягане на търговията между договарящите се страни и отражение върху конкуренцията

Държавната помощ за конкретни предприятия се смята за нарушаваща конкуренцията и засягаща търговията между договарящите се страни, ако бенефициерът извършва икономическа дейност, която включва търговия между договарящите се страни. Кино филмите могат да се произвеждат в различни локации в рамките на ЕИП. Впоследствие те са обект на търговия между договарящите се страни по Споразумението за ЕИП. Подкрепа за предприятие, което произвежда игрални филми и предоставя студио услуги, следователно може да промени конкуренцията, съществуваща между различните локации за създаване на филми. По този начин разглежданата мярка може да се смята за нарушаваща конкуренцията и засягаща търговията между договарящите се страни.

1.4    Заключение

Въз основа на елементите, разгледани по-горе, Органът прави заключение, че изплащането на 36 милиона NOK е представлявало държавна помощ и че безвъзмездните помощи от по-благоприятното данъчно облагане за Norsk FilmStudio AS/Filmparken AS/ScanCam AS не са довели до държавна помощ.

Органът следователно ще анализира единствено изплащането на безвъзмездни средства в размер на 36 милиона NOK в следното.

2.   Процедура

Процедурата за нова помощ е посочена в член 1, параграф 3 от част I на протокол 3. Ако Органът има съмнения по отношение на съвместимостта на такава мярка за помощ, той открива официална процедура по разследване, предвидена в член 1, параграф 2 от част I на протокол 3 и в член 4, параграф 4 от част II от протокол 3.

Отделна процедура за съществуваща помощ е посочена в член 1, параграф 1 от част I на протокол 3. Съгласно тази разпоредба Органът, в сътрудничество с държавните в ЕАСТ, държи под постоянно наблюдение всички системи за предоставяне на помощ, съществуващи в тези държави. Той предлага на последните всички подходящи мерки, които са необходими за последователното развитие или за функционирането на Споразумението за ЕИП.

Всяко оценяване в решение за откриване на официална процедура по разследване по отношение дали възможна мярка за помощ представлява нова или съществуваща помощ има по необходимост само предварителен характер. Дори ако Органът, въз основа на предоставената по това време информация, реши да открие официална процедура по разследване на основата на член 1, параграфи 3 и 2, от част I на протокол 3, той все пак може, в решението за завършване на процедурата, да е на мнение, че мярката действително представлява съществуваща помощ. (10) Когато става въпрос за съществуваща помощ, Органът трябва да следва процедурата за съществуваща помощ. (11) Следователно в такъв случай Органът ще трябва да закрие официалната процедура по разследване и, както може би е в този случай, да открие процедура за съществуваща помощ, предвидена в членове 17 —19 от част II на протокол 3. (12)

Информацията, предоставена на Органа в момента, в който той е решил да започне официална процедура по разследване, не е била такава, че да обоснове предварително заключение за помощ, която е съществуваща помощ, и затова Органът е подходил към тези мерки в рамките на правилата във връзка с нова помощ.

Органът ще направи заключение по отношение на съществуването и на съвместимостта на новите мерки за помощ съгласно официалната процедура по разследване. Ако става въпрос за съществуваща помощ, тъй като двете разследвани мерки вече са приключили, той ще закрие официалната процедура по разследване без да открива процедура за съществуваща помощ, защото такава процедура би била без предмет.

3.   Изплащане на безвъзмездни средства в размер на 36 милиона NOK – съществуваща помощ

Съгласно член 1, буква б), i) от част II на протокол 3, съществуваща помощ е: „всяка помощ, която съществува в съответната държава-членка на ЕАСТ преди влизането в сила на Споразумението за ЕИП, т.е. схеми за помощ и индивидуална помощ, които са били въведени в действие преди и продължават да се прилагат след влизането в сила на Споразумението за ЕИП“. Промените в тази помощ представляват нова помощ в съответствие с член 1, буква в).

Норвежките власти представиха допълнителна информация в рамките на техните коментари на Решение № 491/09/COL (вж. раздел 4.1.2. по-горе).

Органът, както е посочено в Решение № 491/09/COL, смята, че годишните плащания, осъществени от норвежката държава от 70-те години, за FilmStudio AS/Filmparken AS за производството на игрални филми и поддръжката на инфраструктурата, необходима за производството на филми, са били основани на съществуваща система за помощ.

Органът смята, че изплащането на 36 милиона NOK е направено в контекста на съществуваща система за помощ.

Първо, изглежда, че годишните безвъзмездни средства през годините винаги са включвали част на инвестиционна помощ и част на оперативна помощ. (13) По този начин норвежките власти са посочили, че процесът за подобряване и модернизация вече е бил започнал и до 1998-1999 г. е оценяван в размер на 13 милиона NOK, които се покриват от годишните безвъзмездни средства. Норвежките власти представиха извадки от проектобюджети, разкриващи, че редица значителни суми са били предоставяни на Norsk Film AS за подобряване и модернизиране на инфраструктурата, необходима за филмопроизводството. (14) Фактът, че конкретните безвъзмездни средства са били заделени за ремонтни работи на обекта в Jar, съответно следва да не се разглежда като изменение на съществуващата система за помощ.

Второ, фактът, че изплащането на безвъзмездните средства е осъществено от бюджет, различен от този за изплащане на годишните безвъзмездни средства, няма отношение при обстоятелствата на дадения случай. Наистина това е резултат от чисто бюджетна техника и е последствие от нов начин на организиране на бюджета.

Накрая, фактът, че сумата на безвъзмездните средства е била много по-висока от годишните плащания не е показание, че безвъзмездните средства представляват нова помощ. Съдът на Европейския съюз поддържа, че „появата на нова помощ или промяната на съществуваща помощ не може да се оценява в зависимост от значимостта на помощта или, по-конкретно, нейния финансов размер, във всеки момент от живота на предприятието, ако помощта е предоставена чрез по-ранни уставни разпоредби, които остават непроменени.“ (15)

Органът следователно прави заключение, в светлината на гореспоменатото, че изплащането на 36 милиона NOK е било част от съществуваща система за помощ, която е била прекратена през 2006 г.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Надзорният орган на ЕАСТ смята, че безвъзмездните средства в размер на 36 милиона NOK са били част от съществуваща система за помощ. Официалната процедура по разследване, приложима за нова помощ, следователно се закрива.

Член 2

Надзорният орган на ЕАСТ смята, че прилагането на преференциално данъчно облагане за Norsk Film AS, Norsk FilmStudio AS и ScanCam AS не представлява държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от ЕИП.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Кралство Норвегия.

Член 4

Само текстът на английски език на настоящото решение е автентичен.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2011 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ

Per SANDERUD

Председател

Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

Член на колегията


(1)  ОВ C 174, 1.7.2010 г. и притурка за ЕИП към него № 34, 1.7.2010 г.

(2)  The Chimney Pot Oslo AS, Dagslys AS, Egg & Bacon AS, Grip Teknikk AS, Bob Aas Carho ENK, Kamerautleien AS, Lydhodene AS, Megaphon AS и Krypton Film AS.

(3)  Вж. бележка под линия 1.

(4)  Този режим предоставя освобождаване от корпоративен данък за т. нар „организации с идеална цел“.

(5)  Раздел 2-32, параграф 2 от норвежкия Закон за данъците предвижда, че приходите подлежат на корпоративен данък, когато годишният оборот от търговски дейности възлиза на повече от 70 000 NOK или 140 000 NOK, какъвто може да бъде случаят.

(6)  Вж. писмо от норвежките власти от 11.8.2006 г. (събитие № 383774).

(7)  Дело C-44/93 Namur-Les Assurances du Crédit SA/Office National du Ducroire и Белгийска държава [1994] Сборник, стр. I-3829, точка 28.

(8)  Дело C-156/98 Германия/Комисия [2000] Сборник, стр. I-6857, точка 26.

(9)  Дело C 248/84 Германия/ Комисия [1987] Сборник, стр. I-4013, точка 17.

(10)  Дело C-400/99 Италия/ Комисия [2005] Сборник, стр. I-3657, точки 47, 54-55.

(11)  Дело T-190/00 Regione Siciliana/ Комисия [2003] Сборник, стр. II-5015, точка 48.

(12)  Дело C-312/90 Испания/Комисия [1992] Сборник, стр. I-4117, точки 14-17 и Дело C-47/91 Италия/Комисия [1992] Сборник, стр. I-4145, точки 22-25.

(13)  Вж. коментарите на норвежките власти по решението на Надзорния орган на ЕАСТ за откриване на официална процедура по разследване в Дело № 67377 – Предполагаема държавна помощ за дружества, принадлежащи към Norsk Film group (събитие № 545244).

(14)  Вж. предложение за бюджет St.prp № 1 (1976–77): 1 313 000 NOK, St.prp. № 1 (1977–78): 4 милиона NOK, St.prp. № 1 (1978–79): 3,9 милиона NOK.

(15)  Дело C-44/93 Namur-Les-Assurances du Credit SA/ Office National du Ducroire и Белгийската държава [1994] Сборник, стр. I-3829, точка 28.


18.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/21


РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

№ 189/12/COL

от 22 май 2012 година

за освобождаване на производството и продажбата на едро на електроенергия в Норвегия от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство,

като взе предвид акта, посочен в точка 4 от приложение XVI към Споразумението за Европейското икономическо пространство за определяне на процедурите за възлагане на обществени поръчки в сектора на комуналните услуги (Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (1)) („Директива 2004/17/ЕО“), и по-специално член 30 от него,

като взе предвид Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд („Споразумението за надзор и съд“), и по-специално членове 1 и 3 от протокол 1 към него,

като взе предвид искането, представено от Akershus Energi Vannkraft AS, E-CO Energi AS, EB Kraftproduksjon AS и Østfold Energi AS („кандидатите“) пред Органа на 24 януари 2012 г.,

като взе предвид решението на Надзорния орган на ЕАСТ („Органа“) от 19 април 2012 г., с което на члена на Органа, отговарящ специално за обществените поръчки, се предоставят правомощия за вземане на определени решения в областта на обществените поръчки (Решение № 138/12/COL),

след консултация с Комисията по обществени поръчки на ЕАСТ, която подпомага Надзорния орган на ЕАСТ,

като има предвид, че:

I.   ФАКТИ

(1)

На 24 януари 2012 г. Akershus Energi Vannkraft AS, E-CO Energi AS, EB Kraftproduksjon AS и Østfold Energi AS поискаха от Органа да укаже приложимостта на член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО по отношение на производството и продажбата на едро на водноелектрическа енергия в Норвегия в съответствие с член 30, параграф 5 от Директива 2004/17/ЕО. С писма от 17 февруари 2012 г. Органът поиска допълнителна информация от Норвегия (документ № 624270) и от кандидата (документ № 624258). Норвегия изпрати отговор на искането на Органа с писмо от 20 март 2012 г., а кандидатите – с писмо от 22 март 2012 г.

(2)

Искането на кандидатите, които трябва да се считат за публични предприятия по смисъла на Директива 2004/17/ЕО, засяга производството и доставката на едро на хидроелектрическа енергия, както е посочено в искането.

II.   ПРАВНА УРЕДБА

(3)

Съгласно член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО поръчки, които са предназначени да способстват изпълнението на дейност, спомената в членове 3 – 7, не са предмет на тази директива, ако в държавата от ЕАСТ, в която тя се осъществява, дейността е пряко изложена на конкуренция на пазарите, до които достъпът не е ограничен.

(4)

Съгласно член 30, параграф 5 от Директива 2004/17/ЕО възлагащите органи могат да поискат от Комисията да укаже приложимостта на член 30, параграф 1, при условие че това е предвидено в законодателството на въпросната държава от ЕИП. От раздел 15-1, параграф 2 от Регламент № 403 от 7 април 2006 г. относно обществени поръчки в сектора на комуналните услуги (Forskrift nr. 403 av 7. April 2006 om innkjøp i forsyningssektorene) следва, че възлагащите органи могат да подадат пред Органа искане за приложимостта на член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО, при условие че са получили становище от норвежкия орган за защита на конкуренцията.

(5)

Кандидатите са получили становище от норвежкия орган за защита на конкуренцията на 16 март 2011 г., в което той заключава, че съответните дейности са пряко изложени на конкуренция на пазар, до който достъпът не е ограничен.

(6)

Достъпът до пазара се счита за неограничен, ако държавата е изпълнила и приложила съответните разпоредби на законодателството на ЕИП относно отварянето на даден сектор или на част от него. Въпросното законодателство е изброено в приложение ХI към Директива 2004/17/ЕО, което по отношение на електроенергийния сектор препраща към Директива 96/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 1996 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (2). Директива 96/92/ЕО беше заменена от Директива 2003/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 96/92/ЕО (3) („Директива 2003/54/ЕО“), която е включена в точка 22 от приложение IV към Споразумението за ЕИП. Така достъпът до пазара следва да се счита за неограничен, ако норвежката държава е изпълнила и приложила правилно Директива 2003/54/ЕО.

(7)

Излагането на конкуренция следва да се оценява въз основа на различни показатели, нито един от които, сам по себе си, няма решаващо значение. По отношение на пазарите, за които се отнася настоящото решение, пазарният дял на основните участници на даден пазар представлява един от критериите, които следва да се вземат предвид. Друг критерий е степента на концентрация на тези пазари. Предвид характеристиките на въпросните пазари следва да се отчетат и други критерии, като например функционирането на пазара на балансираща енергия, ценовата конкуренция и степента, до която клиентите сменят своите доставчици.

III.   ОЦЕНКА

(8)

Съответният продуктов пазар е производството и доставката на едро на електроенергия (4). Следователно пазарът включва производството на електроенергия в електроцентрали и вноса на електроенергия чрез междусистемни връзки с цел пряка продажба на големи индустриални клиенти или търговци на дребно.

(9)

Норвежкият пазар на електроенергия е силно интегриран в скандинавския пазар (Дания, Норвегия, Швеция и Финландия). По-голямата част от производството на електроенергия в скандинавския регион се търгува посредством общата скандинавска борса за договори за физическа доставка на електроенергия, управлявана от Nord Pool Spot AS (Nord Pool). Скандинавската борса на електроенергия на Nord Pool в момента включва пазарите на едро на енергия в Норвегия, Швеция, Дания, Финландия и Естония.

(10)

Nord Pool управлява два пазара за търговия на физически доставки на едро на електроенергия: пазара „ден напред“ Elspot, на който ежедневно се търгуват почасови договори за физическа доставка на електроенергия през 24-те часа на следващия ден, и пазара Elbas, който е непрекъснат трансграничен пазар в рамките на деня, на който корекциите по сделки, сключени на пазара „ден напред“, се предприемат до един час преди доставката. Взети заедно, тези пазари включват 74 % от скандинавското потребление на електроенергия през 2010 г. с обем от 307 TWh. Останалият търгуван обем електроенергия се договаря двустранно между доставчика и клиента.

(11)

Скандинавският пазар е разделен на няколко тръжни зони, които са взаимно свързани с междусистемни връзки. Цената на търгуване на Elspot се основава на офертите от всички участници на пазара и се определя така, че да се балансира предлагането и търсенето на пазара за всеки час от 24-часовия период. Ценовият механизъм на Elspot адаптира потока на електроенергия в междусистемните връзки на пазара към наличния търговски капацитет, предоставен от операторите на скандинавската преносна мрежа.

(12)

Ограниченията в преносния капацитет в скандинавския регион могат да доведат до временно „претоварване“, което географски разделя скандинавския район на по-малки пазари. На точките на взаимно свързване между скандинавските държави и в Норвегия ценови механизми се използват за облекчаване на претоварването на мрежата чрез въвеждането на различни цени за различни зони на пазара Elspot. Така в различните ценови зони може да има различни цени, което балансира предлагането и търсенето в съответната зона.

(13)

Следователно съответният географски пазар може да е различен през различните часове. В случай на претоварване съответният географски пазар е по-малък от скандинавския регион и може да съвпадне с вътрешните тръжни зони.

(14)

Към настоящия момент в Норвегия има пет тръжни зони (5).

(15)

Процентът на часовете, през които се наблюдават разлики в цените между отделните зони в скандинавския регион, обаче е ограничен:

Ценова зона

Процент часове изолирана

NO 1 – Oslo

1,4 %

NO 2 – Kristiansand

16,4 %

NO 3 – Trondheim

6,2 %

NO 4 – Tromsø

6,6 %

NO 5 – Bergen

4,1 %

15.3.2010 г. – 11.3.2011 г.

През по-голямата част от времето ценовите зони са свързани:

Групи ценови зони

Процент часове свързани

NO 1 – NO 2

77,7 %

NO 1 – NO 3

48,0 %

NO 1 – NO 5

94,9 %

NO 2 – NO 5

76,6 %

NO 3 – NO 4

89,9 %

NO 1 – NO 2 – NO 5

75,7 %

NO 3—NO 4—Швеция

76,3 %

15.3.2010 г. – 11.3.2011 г.

Като цяло норвежките ценови зони са интегрирани с Швеция.

(16)

Възможността за възникването на претоварване може да породи загриженост относно възможната експлоатация на временния недостиг на капацитет, което би могло да засили местната пазарна мощ. На тази основа норвежките органи за защита на конкуренцията са определили, че съответният географски пазар е скандинавският в часовете без претоварване и по-малък в часовете с претоварване (6).

(17)

Въпросът дали пазарът следва да се определи като включващ скандинавския регион или в по-тесни граници, ще остане без отговор, тъй като изводът от анализа си остава същият независимо дали се основава на определение за по-тесен или за по-широк обхват.

(18)

С оглед на наличната за момента информация и за настоящите цели може да се счита, че Норвегия е изпълнила и приложила в пълна степен Директива 2003/54/ЕО. По тази причина и в съответствие с член 30, параграф 3, първа алинея се приема, че достъпът до пазара не е ограничен на територията на Норвегия.

(19)

В съответствие с Европейската комисия (7) Органът ще извърши анализ на пазарния дял на тримата основни производители, степента на концентрация на пазара и степента на пазарна ликвидност.

(20)

Европейската комисия счита, че по отношение на производството на електроенергия „показател за интензивността на конкуренцията на националните пазари е общият пазарен дял, който притежават тримата най-големи производители“ (8).

(21)

Съвкупният пазарен дял по отношение на производствения капацитет на тримата най-големи производители в скандинавския регион през 2010 г. е бил 45,1 % (Vattenfall: 18,8 %, Statkraft: 13,3 %, и Fortum: 13 %), което е едно приемливо ниво.

(22)

Степента на концентрация в Норвегия, измерена с помощта на индекса Hirschman-Herfindahl (HHI) по отношение на капацитета, през 2008 г. е била 1 826 (9).

(23)

Скандинавският пазар на едро на електроенергия трябва да се счита за конкурентен. Преходът към отворен пазар в скандинавския регион беше много успешен. След отварянето на съвместния норвежко-шведски пазар през 1996 г. останалите скандинавски държави бяха интегрирани на пазара – Финландия през 1998 г., Дания през 1999/2000 г. и Естония през 2010 г. Около 74 % от потреблението на електроенергия в скандинавския регион през 2010 г. е било търгувано на борсата. Над 300 търговци са регистрирани на борсата.

(24)

Както бе посочено по-горе, недостигът на капацитет вследствие на претоварване е рядко срещано явление с временен характер. Следователно съществува постоянен конкурентен натиск, произтичащ от възможността за получаване на електричество извън територията на Норвегия. За пренос на електроенергия между скандинавските държави не се начислява такса. Поради често ненатоварените връзки между Норвегия и другите ценови зони не е възможно да се инвестира в електроенергийния сектор на норвежка територия, без да се вземат предвид останалите производители на скандинавския пазар. Освен това цените на електроенергията на едро се определят от Nord Pool, който управлява високоликвидна търговска платформа.

(25)

В допълнение функционирането на балансиращите пазари също трябва да се разглежда като показател — не само за производството, но и за пазара на едро. Действително всеки пазарен участник, който не може лесно да приспособи своята производствена схема към особеностите на своите клиенти, рискува да бъде обременен с разликата между цената, на която операторът на преносната система („ОПС“) ще продава електроенергията на дисбаланса, и цената, на която ще изкупи обратно излишната произведена енергия. Тези цени могат да бъдат пряко наложени от регулатора на ОПС или, като алтернатива, може да се използва пазарно установен механизъм, при който цената се определя чрез тръжните оферти на други производители с цел регулиране на тяхното производство във възходяща или низходяща посока. В скандинавския регион съществува почти напълно интегриран балансиращ пазар по отношение на доставката на балансираща електроенергия и неговите основни характеристики – пазарно установено определяне на цените и малка разлика между покупната цена от ОПС и продажната цена – са такива, че той трябва да се разглежда като показател за пряко излагане на конкуренция.

(26)

Следователно тези фактори следва да се тълкуват като показател за пряко излагане на конкуренция за разглеждания съответен пазар независимо от това дали географският обхват на пазара включва целия скандинавски пазар, или е по-малък.

IV.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(27)

Предвид горепосочените показатели по отношение на Норвегия условието за пряко излагане на конкуренция, посочено в член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО, трябва да се счита за изпълнено по отношение на производството и продажбата на едро на електроенергия в Норвегия. Освен това, както се посочва в съображение 18, условието за свободен достъп до дейността трябва да се счита за изпълнено. Следователно Директива 2004/17/ЕО не следва да се прилага, когато възлагащите органи възлагат поръчки, предназначени да способстват производството на електроенергия или продажбата на едро на електроенергия в тези географски области, и когато те организират конкурси за упражняването на тази дейност в тях.

(28)

Настоящото решение се основава на правната и фактическата обстановка към 24 януари 2012 г., както е видно от информацията, предоставена от кандидата. То може да бъде преразгледано, ако поради съществени промени в юридическото и фактическото положение условията за прилагането на член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО вече не са изпълнени.

(29)

Настоящото решение има за цел единствено да предостави освобождаване съгласно член 30 от Директива 2004/17/ЕО и не засяга приложението на правилата за конкуренцията.

(30)

Настоящото решение се прилага за производството и продажбата на едро на електроенергия в Норвегия и не засяга дейностите по пренос, дистрибуция и доставка на дребно на електроенергия в Норвегия.

(31)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комисията по обществени поръчки на ЕАСТ, която подпомага Надзорния орган на ЕАСТ,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Актът, посочен в точка 4 от приложение XVI към Споразумението за Европейското икономическо пространство за определяне на процедурите за предоставяне на обществени поръчки в сектора на комуналните услуги (Директива 2004/17/ЕО) не се прилага за поръчки от възлагащите органи и предназначени да способстват дейността по производството и продажбата на едро на електроенергия в Норвегия.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Кралство Норвегия.

Съставено в Брюксел на 22 май 2012 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Член на колегията

Xavier LEWIS

Директор


(1)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стp. 1.

(2)  ОВ L 27, 30.1.1997 г., стp. 20.

(3)  ОВ L 176, 15.7.2003 г., стp. 37. Директива 2003/54/ЕО беше включена в Споразумението за ЕИП с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 146/2005 от 2 декември 2005 г. (ОВ L 53, 23.2.2006 г., стp. 43), и влезе в сила за държавите от ЕАСТ на 1 юни 2007 г.

(4)  Вж. решения на Комисията от 26 януари 2011 г. по дело COMP/M.5978 – GDF Suez/International Power, от 22 декември 2008 г. по дело COMP/M.5224 – EDF/British Energy, от 14 ноември 2006 г. по дело COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez, от 9 декември 2004 г. по дело M.3440 – EDP/ENI/GDP. Вж. също така решенията на Комисията за освобождаване на производството и продажбата на електроенергия в Швеция и във Финландия от прилагането на Директива 2004/17/ЕО; Решение от 19 юни 2006 г. за установяване на приложимостта на член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО по отношение на производството и продажбата на електроенергия във Финландия с изключение на Аландските острови и Решение от 29 октомври 2007 г. за освобождаване на производството и продажбата на електроенергия в Швеция от прилагането на Директива 2004/17/ЕО.

(5)  Oslo — NO 1, Kristiansand — NO 2, Trondheim — NO 3, Tromsø — NO 4, и Bergen — NO 5. На 5 септември 2011 г. границата между тръжни зони № 2 и № 5 беше преместена на север поради влизането в експлоатация на нова връзка. Предоставените в искането данни не отразяват тази промяна.

(6)  Вж. решения на Министерството на правителствената администрация от 14 октомври 2002 г.Statkraft – Agder Energi и от 7 февруари 2003 г.– Trondheim Energiverk.

(7)  Решение от 19 юни 2006 г. за установяване на приложимостта на член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО по отношение на производството и продажбата на електроенергия във Финландия с изключение на Аландските острови и решение от 29 октомври 2007 г. за изключване на производството и продажбата на електроенергия в Швеция от обхвата на приложение на Директива 2004/17/ЕО, параграфи 7 – 13.

(8)  Вж. Доклад относно напредъка при изграждането на вътрешния пазар на природен газ и електроенергия, COM(2005) 568 окончателен от 15.11.2005 г., Решение от 29 октомври 2007 г. за освобождаване на производството и продажбата на електроенергия в Швеция от прилагането на Директива 2004/17/ЕО.

(9)  Вж. Работен документ на службите на Комисията, Техническо приложение към Съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент – Доклад за напредъка в създаването на вътрешен пазар за газ и електроенергия, COM(2010) 84 окончателен, стр. 12.


Поправки

18.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/25


Поправка на Регламент (ЕС) № 771/2012 на Комисията от 23 август 2012 година за подлагане на вноса на биоетанол с произход от Съединените американски щати на регистриране при прилагане на член 24, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност

( Официален вестник на Европейския съюз L 229 от 24 август 2012 г. )

На страница 21 в член 1, параграф 1, първа алинея се заменя със следния текст:

„1.   Съгласно член 24, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 597/2009 на митническите власти се възлага да предприемат необходимите действия за регистриране на вноса в Съюза на биоетанол, понякога наричан „етанол гориво“, т.е. етилов алкохол, произвеждан от селскостопански продукти (изброени в приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз), денатуриран или неденатуриран, с изключение на продуктите със съдържание на вода над 0,3 % (m/m), измерено в съответствие със стандарт EN 15376, както и етилов алкохол, произвеждан от селскостопански продукти (изброени в приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз), съдържащ се в смеси с бензин със съдържание на етилов алкохол над 10 % (v/v), класиран понастоящем в кодове по КН ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 11, ex 2710 12 15, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 и ex 3824 90 97 (кодове по ТАРИК 2207100011, 2207200011, 2208909911, 2710121110, 2710121510, 2710122110, 2710122591, 2710123110, 2710124110, 2710124510, 2710124910, 2710125110, 2710125910, 2710127010, 2710129010, 3814001010, 3814009070, 3820000010 и 3824909767) и с произход от Съединените американски щати. Регистрирането е за срок, който изтича девет месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.“