ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.285.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 285

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
17 октомври 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 година относно ограничителните мерки срещу Беларус

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕШЕНИЯ

17.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/1


РЕШЕНИЕ 2012/642/ОВППС НА СЪВЕТА

от 15 октомври 2012 година

относно ограничителните мерки срещу Беларус

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съветът прие първите ограничителни мерки срещу Беларус с Обща позиция 2004/661/ОВППС (1). Съветът продължи да изразява сериозната си загриженост във връзка с непрекъснатото незачитане на правата на човека, демокрацията и правовия ред в Беларус, както и по повод на факта, че политическите затворници не са освободени и реабилитирани, и като резултат поднови ограничителните мерки и удължи техния срок.

(2)

На 25 октомври 2010 г. Съветът прие Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус (2).

(3)

Конкретни опасения доведоха до налагането на ограничителни мерки срещу лицата, посочени в доклада „Пургуридес“ като лица, които носят главната отговорност за неразрешените случаи с изчезналите четири известни личности в Беларус през 1999-2000 г. и прикриването на тези случаи след това, или които не са започнали независимо разследване или съдебно преследване във връзка с тези случаи.

(4)

Бяха наложени мерки и срещу отговорните за фалшифицирането на изборите и референдума в Беларус на 17 октомври 2004 г., срещу отговорните за нарушенията на международните стандарти за провеждане на избори по време на президентските избори в Беларус на 19 март 2006 г. и 19 декември 2010 г., както и срещу отговорните за тежките нарушения на правата на човека и репресиите срещу мирните демонстранти след тези изборите и този референдум.

(5)

Особена отговорност носят длъжностните лица, които имат пряко участие или вина за фалшифицирането на президентските избори и референдума; отговорните за организирането и разпространяването на фалшифицирана информация чрез контролираните от държавата медии; отговорните лица за прекомерното и непровокирано използване на сила срещу невъоръжени и мирни демонстранти; отговорните за прилагането на продължаващите политически мотивирани административни и наказателни санкции срещу големи групи представители на гражданското общество, демократичната опозиция, неправителствените организации и свободните медии в Беларус, и отговорните за системното и координирано нарушаване на международните стандарти за човешките права и законите на Република Беларус при правораздаването и за упражняването на методи на сплашване и принуда по отношение на законните представители на задържаните и по отношение на други лица;

(6)

Освен това, предвид тежкото положение следва също да се наложат мерки спрямо лицата на ръководни постове в Беларус и спрямо лицата и образуванията, които се възползват от режима на Лукашенко или го подкрепят, по конкретно лицата и образуванията, предоставящи финансова или материална подкрепа на режима.

(7)

За да се гарантира ефективността на тези мерки, те следва да се прилагат и за образувания, притежавани или контролирани от физически или юридически лица, образувания или органи, отговорни за сериозните нарушения на правата на човека или за репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция, или чиито дейности по друг начин накърняват сериозно демокрацията или правовия ред в Беларус, и за образувания, притежавани или контролирани от лица и образувания, които се възползват от режима на Лукашенко или го подкрепят.

(8)

Предвид факта, че последните избори от 23 септември 2012 г. също не отговарят на международните стандарти, по-специално според предварителните констатации на мисията на ОССЕ/СДИПЧ за наблюдение на изборите в Беларус, и че положението относно демокрацията, човешките права и правовата държава не се е подобрило, Съветът остава сериозно загрижен във връзка с положението в страната.

(9)

Въз основа на преразглеждане на Решение 2010/639/ОВППС срокът на ограничителните мерки следва да бъде удължен до 31 октомври 2013 г.

(10)

От съображения за яснота мерките, наложени с Решение 2010/639/ОВППС, следва да бъдат включени в един-единствен правен инструмент.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Забраняват се продажбата, доставката, трансферът и износът за Беларус от граждани на държавите членки или от територията на държавите членки, или чрез използване на съдове, плаващи под тяхно знаме, или чрез техни въздухоплавателни средства, на въоръжение и свързано с него оборудване от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване, полувоенно оборудване и резервни части за тях, включително оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, независимо дали посочените са с произход от територията на държавите членки или не.

2.   Забранява се:

а)

оказването, пряко или непряко, на техническа помощ, брокерски услуги и други услуги, свързани с изделия, посочени в параграф 1, или с доставката, производството, поддръжката и употребата на такива изделия, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус или за употреба в страната;

б)

предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, свързани с изделия, посочени в параграф 1, включително, по-специално, предоставянето на безвъзмездни средства, заеми и застраховане за експортно кредитиране за всякакъв вид продажба, доставка, трансфер или износ на такива изделия или за предоставянето на свързана с тях техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус или за употреба в страната;

в)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в буква а) или б).

Член 2

1.   Член 1 не се прилага по отношение на:

а)

продажбата, доставката, трансфера или износа на несмъртоносно военно оборудване или оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, предназначено единствено за хуманитарни цели или за защита, или за програми за институционално изграждане на Организацията на обединените нации (ООН) и на Съюза, или за операции на ЕС и ООН по управление на кризи;

б)

продажбата, доставката, трансфера или износа на невоенни превозни средства, произведени или оборудвани с материали за осигуряване на балистична защита, предназначени единствено за осигуряване на защита на персонал на Съюза и неговите държави членки в Беларус;

в)

предоставянето на техническа помощ, брокерски услуги и други услуги, свързани с такова оборудване или с такива програми и операции;

г)

предоставянето на финансиране и финансова помощ, свързани с такова оборудване или такива програми и операции,

при условие че износът и помощта са били предварително одобрени от съответния компетентен орган.

2.   Член 1 не се прилага по отношение на защитните облекла, включително бронебойните жилетки и военните каски, временно изнесени за Беларус от персонал на ООН, персонал на Съюза или на неговите държави членки, от представители на медиите, от хуманитарни работници, от персонал, работещ по програми за развитие, и от свързания с тези дейности персонал, единствено за тяхно лично ползване.

Член 3

1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през техните територии на лица:

а)

отговорни за сериозните нарушения на правата на човека или за репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция, или чиито дейности по друг начин накърняват сериозно демокрацията или правовия ред в Беларус, или всички свързани с тях лица;

б)

които се възползват от режима на Лукашенко или го подкрепят и които са изброени в приложението.

2.   Параграф 1 не задължава държавите членки да отказват достъп на свои граждани до своята територия.

3.   Параграф 1 не засяга случаите, когато дадена държава членка е обвързана със задължение съгласно международното право, а именно:

а)

в качеството си на приемаща държава на международна междуправителствена организация;

б)

в качеството си на държава — домакин на международна конференция, свикана от ООН или провеждана под нейна егида;

в)

съгласно многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети;

или

г)

съгласно Договора за помирение от 1929 г. (Латеранските споразумения), сключен между Светия престол (Ватикана) и Италия.

4.   Параграф 3 се смята за приложим и в случаите, когато дадена държава членка е приемаща държава на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

5.   Съветът се информира надлежно във всеки един от случаите, когато някоя държава членка предоставя освобождаване в съответствие с параграф 3 или 4.

6.   Държавите членки могат да предоставят освобождаване от мерките, наложени с параграф 1, когато пътуването е оправдано поради спешни хуманитарни нужди или поради участие в междуправителствени срещи, включително срещи, които се провеждат с подкрепата или под председателството на Съюза или на които е домакин държава членка, поела председателството на ОССЕ, и на които се провежда политически диалог, чрез който пряко се насърчават демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава в Беларус.

7.   Държава членка, която желае да предостави освобождаване съгласно параграф 6, уведомява Съвета за това в писмена форма. Счита се, че е предоставено освобождаване, освен ако един или няколко от членовете на Съвета не се противопоставят в писмена форма в срок от два работни дни от получаването на уведомлението за предложеното освобождаване. В случай че един или повече от членовете на Съвета повдигнат възражение, Съветът може да реши с квалифицирано мнозинство да предостави предложеното освобождаване.

8.   Когато в съответствие с параграфи 3, 4, 6 и 7 държава членка разреши на посочени в приложението лица да влязат на нейна територия или да преминат транзитно през нея, това разрешение важи само за целта, за която е дадено, и за лицата, за които се отнася.

Член 4

1.   Всички финансови средства и икономически ресурси, които принадлежат или са собственост на, или са във владение на, или се контролират от:

а)

лица, образувания или органи, отговорни за сериозните нарушения на правата на човека или за репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция, или чиито дейности по друг начин накърняват сериозно демокрацията или правовия ред в Беларус, или за свързани с тях физически или юридически лица, образувания или органи, както и за юридически лица, образувания или органи, притежавани и контролирани от тях;

б)

физически или юридически лица, образувания или органи, които се възползват от режима на Лукашенко или го подкрепят, както и юридически лица, образувания или органи, притежавани и контролирани от тях,

изброени в приложението се замразяват.

2.   Не се предоставят, пряко или непряко, никакви финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в приложението.

Член 5

1.   Компетентният орган на дадена държава членка може да разреши освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на някои финансови средства или икономически ресурси при условия, които сметне за подходящи, след като установи, че съответните финансови средства и икономически ресурси:

а)

са необходими за задоволяването на основните нужди на лицата, посочени в приложението, и на зависимите от тях членове на семействата им, включително за заплащане на хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за обществени услуги;

б)

са предназначени изключително за заплащане на разумни по размера си професионални възнаграждения и за възстановяване на направени разноски, свързани с предоставянето на правни услуги;

в)

са предназначени изключително за плащане на хонорари или такси за услуги за текущо поддържане и управление на замразени финансови средства или икономически ресурси;

г)

са необходими за извънредни разходи, при условие че компетентният орган е уведомил другите компетентни органи и Комисията поне две седмици преди разрешението за причините, поради които смята, че следва да бъде предоставено конкретно разрешение; или

д)

са платими по или от банкова сметка на дипломатическа мисия или консулска служба, или на международна организация, ползваща се с имунитети в съответствие с международното право, доколкото тези плащания са предназначени за служебните цели на дипломатическата мисия или консулската служба, или на международната организация.

Държавите членки уведомяват останалите държави членки и Комисията за всички дадени по настоящия член разрешения.

2.   Член 4, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви и други доходи от тези сметки; или

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки стават предмет на разпоредбите на Обща позиция 2006/276/ОВППС, Решение 2010/639/ОВППС или на настоящото решение,

при условие че всички такива лихви, други постъпления и плащания продължават да са предмет на член 4, параграф 1 от настоящото решение.

3.   Член 4, параграф 1 не възпрепятства посочено физическо или юридическо лице, образувание или орган да извършва плащане, дължимо по договор, сключен преди датата на включване на това физическо или юридическо лице, образувание или орган в списъка, при условие че съответната държава членка е установила, че плащането не се получава пряко или косвено от физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочен(о) в член 4, параграф 1.

Член 6

1.   Съветът, по предложение на държава членка или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, приема изменения на списъка, който се съдържа в приложението, в зависимост от развитието на политическата ситуация в Беларус.

2.   Съветът уведомява засегнатото лице относно решението си, включително относно основанията за включването му в списъка, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да предостави възможност на това лице да представи възражения.

3.   Когато има внесени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и съответно уведомява засегнатото лице.

Член 7

За да се увеличи максимално въздействието на горепосочените мерки, Съюзът насърчава трети държави да приемат ограничителни мерки, подобни на тези, съдържащи се в настоящото решение.

Член 8

Настоящото решение се прилага до 31 октомври 2013 г. То подлежи на постоянно преразглеждане. То може да бъде подновено или съответно изменено, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.

Член 9

Настоящото Решение влиза в сила на 1 ноември 2012 г.

Съставено в Люксембург на 15 октомври 2012 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 301, 28.9.2004 г., стр. 67.

(2)  ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИЦА И ОБРАЗУВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1

A.   Лица, посочени в член 3, параграф 1 и член 4, параграф 1

 

Имена

Транскрипция според изписването на беларуски език

Транскрипция според изписването на руски език

Имена

(изписване на беларуски език)

Имена

(изписване на руски език)

Идентификационни данни

Причини за вписването

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

(Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

АБЛАМЕЙКА, Сяргей Уладзiмiравiч

АБЛАМЕЙКО, Сергей Владимирович

Дата на раждане: 24.9.1956 г., Voronovo, регион Hrodna

Ректор на Беларуския държавен университет. Отговорен е за изключването на няколко студенти от Беларуския държавен университет поради участието им в демонстрациите на 19 декември 2010 г. и в други мирни демонстрации през 2011 г.

2.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

АКУЛIЧ, Святлана Расцiславаўна

ОКУЛИЧ, Светлана Ростиславовна

Дата на раждане: 27.8.1948 или 1949 г.

Отговорна за изпълнението на политически обоснованите административни и наказателни санкции срещу представители на гражданското общество. Съдия в съда на Пуховически район. Неправомерно отхвърля иска на Наталия Илинич да бъде възстановена като учителка в гимназията в град Талков.

3.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

АЛЯКСАНДРАЎ, Дзмiтрый Пятровiч

АЛЕКСАНДРОВ, Дмитрий Петрович

 

Съдия от Върховния икономически съд. Потвърждава забраната на независимата радиостанция „Авторадио“. Радиостанцията е предавала предизборната програма на г-н Санников, един от кандидатите на опозицията.

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich

(Alinikau Siarhey Alyaksandravich)

Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛЕЙНИКОВ, Сергей Александрович

 

Майор, ръководител на оперативна част на наказателен отряд IK-17 в Шклов, оказвал натиск върху политически затворници, като им е отказвал правото на кореспонденция и свиждане, издавал е заповеди за подлагането им на по-строг наказателен режим и претърсвания и е отправял заплахи с цел изтръгване на самопризнания. Носи пряка отговорност за нарушаване на човешките права на политическите затворници и опозиционните активисти чрез използване на прекомерна сила срещу тях. Действията му представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna;

Alpeeva, Tamara Mikhailovna;

Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

АЛПЕЕВА, Тамара Мiхайлаўна

АЛПЕЕВА, Тамара Михайловна

 

Ректор на Международния хуманитарно-икономически институт, отговорна за изключването на студенти, участвали в протестите след изборите през декември 2010 г.

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

АНАНIЧ, Алена Мiкалаеўна

АНАНИЧ, Елена Николаевна

 

Съдия в Първомайски районен съд в град Минск.

Участва пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. осъжда гражданските активисти Paval Shalamitski, Mikhail Piatrenka, Yauhen Batura и Tatsiana Grybouskaya на 10 дни затвор, а Tornike Berydze — на 11 дни затвор. Начинът, по който води делото, представлява явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Дата на раждане: 1960 г.

ID: 4020160A013PB7

Първи заместник-министър на информацията. От 2003 г. насам играе основна роля в насърчаването на държавната пропаганда, която провокира, подкрепя и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество, както и в потъпкването на свободата на медиите. Демократичната опозиция и гражданското общество систематично биват представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез Използване на фалшива информация.

8.

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich

APXIПАЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

АРХИПОВ, Александр Михайлович

Дата на раждане: 1959 г. Mohilev

Прокурор на region of Minsk, който носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

9.

Arlau Aliaksey

(Arlau Aliaksei)

Arlau Aliaksandr Uladzimiravich

Orlov Aleksei

(Orlov Alexey)

Orlov Aleksandr Vladimirovich

(Orlov Alexandr Vladimirovich)

АРЛАЎ, Аляксей

АРЛАЎ, Аляксандр Уладзiмiравiч

ОРЛОВ, Алексей

ОРЛОВ, Александр Владимирович

 

Полковник, началник на центъра за задържане на КГБ в Минск. Носи лична отговорност за жестокото, нечовешко и унизително третиране или наказания на задържаните през седмиците и месеците след потушаването на протестната демонстрация след изборите в Минск на 19 декември 2010 г. Действията му представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

10.

Atabekau Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Бахтибекович

(АТАБЕКОВ, Кхазалбек Бахтибекович)

 

Полковник, командващ специална бригада на сили на Министерството на вътрешните работи в района Uruchie на Минск. Той е начело на частта си при потушаването на протестната демонстрация в Минск след изборите от 19 декември 2010 г., при което е използвана прекомерна сила. Действията му представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Дата на раждане: 30.8.1967 г.

Паспорт №:SP0013023

Заместник-министър на правосъдието, отговарящ за правната подкрепа на институциите, занимаващи се със съставянето на законови и подзаконови актове. Длъжността ѝ включва контрола над съставянето на законодателните текстове.

Носи отговорност за ролята и действията на Министерството на правосъдието и съдебната система на Беларус, които са основните инструменти за репресиране на населението, посредством съставянето на закони, които са репресивни спрямо гражданското общество и демократичната опозиция.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш заместник-ръководител на КГБ, отговарящ за персонала и организацията на задачите му, носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция. Преразпределен към резервните сили през май 2012 г.

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

БАЛАЎНЕЎ, Мiкалай Васiльевiч

БОЛОВНЕВ, Николай Васильевич

 

Съдия в съда на Заводски район на град Минск.

Участвал пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. е осъдил на 10 дни затвор гражданските активисти Ihar Pashkovich, Dzimtry Pashyk, Anton Davydzenka, Artsem Liaudanski и Artsem Kuzmin. Начинът, по който е водил съдебните дела, е бил в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Той е приел използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите.

14.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

БАНДАРЭНКА, Сяргей Уладзiмiравiч

БОНДАРЕНКО, Сергей Владимирович

Адрес: Отдел „Административно право“ на Первомайски район

Chornogo K. 5 кабинет 417

Тел.: +375 17 2800264

Съдия от Первомайския районен съд в Минск. На 24 ноември 2011 г. издава присъда срещу Ales Byalyatski, един от най-изтъкнатите правозащитници, ръководител на беларуския Център за права на човека Vyasna и заместник-председател на Международната федерация за правата на човека (FIDH). Начинът, по който е воден процесът, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс.

Byalyatski активно е защитавал и подпомагал пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

БАРАНОЎСКI, Андрэй Федаравiч

БАРАНОВСКИЙ, Андрей Федорович

 

Съдия в съда Партизански район в гр. Минск. Участвал пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. е осъдил гражданските активисти Siarhei Piakarchyk и Siarhei Navitski на 13 дни затвор, както и Yauhen Kandrautsu — на 11 дни затвор. Начинът, по който е водил съдебните дела, е бил в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Той е приел използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите.

16.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

 

Прокурор от съда на Октябърски (Кастричницки) район на град Минск. Занимава се със съдебното дело на Павел Виноградов, Дмитрий Дрозд, Александър Киркевич и Владимир Хомиченко. Повдигнатото от него обвинение има ясна и непосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. То се основава на неправилно класифициране на събитията от 19 декември 2010 г. и не е подкрепено с факти, доказателства и свидетелски показания.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

 

Полковник, началник на полицията на Минск. От момента на назначаването си като началник на полицията на Минск на 21 октомври 2011 г. носи отговорност, в качеството на командващ, за репресиите срещу близо дванайсет мирни демонстранти в Минск, които по-късно са осъдени за нарушаване на закона за масовите събития. В продължение на няколко години ръководи полицейските действия срещу уличните протести на опозицията.

18.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

(Barysyonak, Anatol Uladzimiravic)

Borisenok, Anatoli Vladimirovich

(Borisenok, Anatoli Vladimirovich; Borisionok, Anatoli Vladimirovich; Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich)

БАРЫСЁНАК, Анатоль Уладзiмiравiч

БОРИСЕНОК, Анатолий Владимирович

 

Съдия от съда на Партизански район в Минск. През 2010—2011 г. налага глоби или осъжда заради мирен протест следните представители на гражданското общество: а) 23.6.2011 г., Belush Zmitser, 20 дневни ставки (700 000 BLR); б) 20.12.2010 г., Zhawnyak Ihar, 30 дневни ставки (1 050 000 BLR); в) 20.12.2010 г., Nyestser Aleh, 10 дни лишаване от свобода; г) 20.12.2010 г., Trybushewski Kiryl, 10 дни лишаване от свобода; д) 20.12.2010 г., Murashkevich Vyachaslaw, 10 дни лишаване от свобода. Многократно осъжда на лишаване от свобода и налага големи глоби на мирни демонстранти и поради това носи отговорност за репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус.

19.

Batura, Mikhail Paulavich

Batura, Mikhail Pavlovich

БАТУРА, Mixaiл Паўлавiч

БАТУРА, Михаил Павлович

 

Ректор на Минския държавен университет по информатика и радиоелектроника. Отговорен за изключването на студенти, участвали в протестите след изборите през декември 2010 г.

20.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

БАЗАНАЎ, Аляскандр Biктapавiч

БАЗАНОВ, Александр Викторович

Дата на раждане: 26.11.1962 г., Казахстан

Директор на Центъра за информация и анализи към президентската администрация. Той е един от основните източници на държавната пропаганда, която подкрепя и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество. Демократичната опозиция и гражданското общество систематично биват представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез използване на фалшива информация.

21.

Berastau, Valery Vasilievich

Berestov, Valeri Vasilievich

(Berestov, Valeriy Vasilyevich)

БЕРАСТАЎ, Валерый Васiльевiч

БЕРЕСТОВ, Валерий Васильевич

 

Председател на Областната избирателна комисия, Mohilev Region. Като председател на Областната избирателна комисия носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г. в Mohilev region.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

Bileichik, Aleksandr Vladimirovich

(Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Дата на раждане: 1964 г.

Първи заместник-министър на правосъдието, отговарящ за съдебните служби, гражданския статут, нотариалните служби. Длъжността му включва наблюдение и контрол над адвокатурата. Има основна роля в почти систематичното отнемане на правото на практикуване на професията на адвокати, защитавали политически затворници.

23.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

БОРТНIК, Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК, Сергей Александрович

Дата на раждане: 28.5.1953 г.

Място на раждане: Минск

Адрес: Ul. Surganova 80-263, Минск

Паспорт №: MP0469554

Прокурор.

През 2006 г. се занимава с делото на бившия кандидат за президент Alyaksandr Kazulin, обвинен в организиране на протестите през март 2006 г. срещу подправените избори. Представеното от него обвинение е с политически мотиви и съдържа явно нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс. През април 2012 г. също така дава съгласието си за поставяне под превантивно полицейско наблюдение за две години на видния политически активист Pavel Vinagradau.

24.

Brysina, Zhanna Leanidauna

Brysina, Zhanna Leonidovna

БРЫCIHA, Жанна Леанiдаўна

БРЫСИНА, Жанна Леонидовнa

 

Заместник-председател на Заводския районен съд в Минск, бивш съдия от Заводския районен съд в Минск. Тя гледа делото на Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel — изтъкнати представители на гражданското общество. Начинът, по който водиделото, представлява явно нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс. Тя допуска доказателства и свидетелски показания без връзка с обвиняемите лица.

25.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Bulosh, Alla

БУЛАШ, Ала

БУЛАШ, Алла,

БУЛОШ, Алла

 

Заместник-председател на съда на Кастричницки район на град Минск и бивш съдия от съда на Октябърски (Кастричницки) район на град Минск. Разглежда съдебното дело на Павел Виноградов, Дмитрий Дрозд, Александър Киркевич, Андрей Протасеня и Владимир Хомиченко. Начинът, по който води делото, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

26.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

БУШЧЫК, Васiль Васiльевiч

БУЩИК, Василий Васильевич

 

Член на ЦИК. Като член на ЦИК носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

27.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

(Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

БУШНАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

БУШНАЯ, Наталья Владимировна

Дата на раждане: 1953 г. Mohilev

ID: 4110653A014PB7

Активно подкопава демокрацията в Беларус. На бившата си длъжност като член на Централната избирателна комисия носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich

(Busko, Ihar Yauhenavich

Busko, Igor Evgenievich

(Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

 

Ръководител на КГБ за Брестка област. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция в региона на Брест.

29.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

БЫЧКО, Аляксей Вiктаравiч

БЫЧКО, Алексей Викторович

 

Съдия от съда на Централния район в Минск. On 26 October 2011, he sentenced the civil society activist Siarhei Kazakou to 10 days in jail. Начинът, по който водеше делото, бе в недвусмислено нарушение на Наказателния кодекс. Тя счете използването на доказателство и свидетелски показания по делото за неуместно по отношение на ответниците.

30.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

ЧАРГIНЕЦ, Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

Дата на раждане: 17.10.1937 г.

Място на раждане: Минск

ID: 3171037A004PB4

Ръководител на близкия до режима Съюз на писателите и председател на Моралния републикански обществен съвет (който участва в цензурата на режима) и бивш председател на комисията по външните работи в горната камара. Той е близък поддръжник на президента Лукашенко и основно лице в пропагандата и цензурата на режима.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС (ЧЭРКАС), Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

 

Съдия в съда на Фрунзенски район на град Минск, занимаваща се с делото на участвалите в протестите Александър Отрошченков (осъден на 4 години лишаване от свобода при строг режим), Александър Молчанов (3 години) и Дмитри Новик (3,5 години лишаване от свобода при строг режим). Отговорна за изпълнението на политически обоснованите административни и наказателни санкции срещу представители на гражданското общество.

32.

Charniak, Alena Leanidauna

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna)

ЧАРНЯК, Алена Леанiдаўна

ЧЕРНЯК, Елена Леонидовна

 

Съдия в съда на Московски район на град Минск.

Участва пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. осъжда гражданските активисти Andrei Eliseeu, Hanna Yakavenka, Henadz Chebatarovich съответно на 10, 11 и 12 дни затвор. Начинът, по който води съдебното дело, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Приема използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

ЧАРНЫШОЎ, Алег Анатольевiч

ЧЕРНЫШЕВ, Олег Анатольевич

 

Полковник, отговарящ за антитерористичното звено на КГБ — звеното „Алфа“. Лично участва в нечовешкото и унизително третиране на опозиционни дейци в центъра за задържане на КГБ в Минск след потушаването на протестната демонстрация след изборите в Минск на 19 декември 2010 г. Действията му представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

34.

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

(Chesnovski, Mechislav Edvardovich)

ЧАСНОЎСКI, Мечыслаў Эдвардавiч

ЧЕСНОВСКИЙ, Мечислав Эдвардович

 

Ректор на Бресткия държавен университет. Отговорен за изключването на студенти, участвали в протестите след изборите през декември 2010 г.

35.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья

 

Бивш съдия в съда на Партизански район на град Минск.

Разглежда съдебното дело на бившия кандидат за президент Андрей Санников, на гражданския активист Иля Василевич, Федор Мирзоянов, Олег Гнедчик и Владимир Еременко. Начинът, по който води делото, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемото лице.

36.

Chubkavets Kiryl

Chubkovets Kirill

ЧУБКАВЕЦ,Kipыл

ЧУБКОВЕЦ, Кирилл

 

Прокурор по делото срещу бившите кандидати за президент Nikolai Statkevich и Dmitri Uss и срещу политическите и граждански активисти Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov и Dmitri Bulanov. Повдигнатото от него обвинение има ясна и непосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. То се основава на неправилно класифициране на събитията от 19 декември 2010 г. и не е подкрепено с факти, доказателства и свидетелски показания.

Като държавен прокурор той отхвърля жалбата на Ales Byalyatski за обжалване на присъдата, наложена му от Первомайския районен съд в Минск, въпреки че процесът срещу Byalyatski е воден в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Беляцки активно защитава и подпомага пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

37.

Chyzh, Iury Aliaksandravich

(Chyzh, Yury Aliaksandravich)

Chizh, Iuri Aleksandrovich

(Chizh, Yuri Aleksandrovich)

ЧЫЖ, Юрый Аляксандравiч

ЧИЖ, Юрий Александрович

Място на раждане: Soboli, Bierezowskij Rajon, Brestkaja Oblast;

Дата на раждане: 28.3.1963 г.;

№ паспорт: SP 0008543 (настояща валидност под съмнение)

Юрий Чиж предоставя финансова подкрепа на режима на Лукашенко чрез холдинговата си компания LLC Triple, която извършва дейност в множество сектори на беларуската икономика, в т.ч. дейност в резултат на спечелени обществени поръчки и концесии от режима. Длъжностите в областта на спорта, които заема, и по-специално председател на управителния съвет на футболен клуб „Динамо Минск“ и председател на Беларуската федерация по борба, потвърждават връзките му с режима.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВНДЬКО, Геннадий Брониславович

Дата на раждане: 29.9.1955 г., Senno, регион Витебск

Председател на държавната радио и телевизионна компания. Описва себе си като авторитарен демократ, отговорен е за насърчаването по ТВ на държавната пропаганда, която подкрепя и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество след изборите през декември 2010 г. Демократичната опозиция и гражданското общество систематично биват представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез използване на фалшива информация.

39.

Dranitsa, Aliaksandr Mikalaevich

Dranitsa, Aleksandr Nikolaevich

ДРАНIЦА, Аляксандр Мiкалаевiч

ДРАНИЦА, Александр Николаевич

 

Военен прокурор. Носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

40.

Dubinina, Zhanna Piatrouna

Dubinina, Zhanna Petrovna

ДУБIНIНА, Жанна Пятроўна

ДУБИНИНА, Жанна Петровна

 

Съдия от съда на Заводски район в Минск. През 2010 г. налага глоби или осъжда за мирен протест следните представители на гражданското общество: а) 20.12.2010 г., Hulyak Vital, 30 дневни ставки (1 050 000 BLR); б) 20.12.2010 г., Vaskabovich Lyudmila, 30 дневни ставки (1 050 000 BLR); в) 20.12.2010 г., Urywski Alyaksandr, 10 дни лишаване от свобода; г) 20.12.2010 г., Stashulyonak Veranika, 30 дневни ставки (1 050 000 BLR); д) 20.12.2010 г., Say Syarhey, 10 дни лишаване от свобода; е) 20.12.2010 г., Maksimenka Hastassya, 10 дни лишаване от свобода; ж) 20.12.2010 г., Nikitarovich Yuliya, 10 дни лишаване от свобода. Многократно осъжда на лишаване от свобода и налага големи глоби на мирни демонстранти и поради това носи отговорност за репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус.

41.

Dudkin, Anatol Kanstantsinavich

Dudkin, Anatoli Konstantinovich

ДУДКIН, Анатоль Канстанцiнавiч

ДУДКИН, Анатолий Константинович

 

Прокурор по въпросите на транспорта на Република Беларус. Носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

42.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

 

Прокурор на District of Vitebsk, който носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

43.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Дата на раждане: 20.09.1954 г.

ID: 3200954E045PB4

Директор на областната митническа комисия в Hrodna, бивш първи заместник-председател на КГБ (2005—2007 г.), бивш заместник-директор на държавната митническа комисия.

Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция, по-специално през 2006—2007 г.

44.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Дата на раждане: 10.1964 г.

ID: 3271064M000PB3

Като заместник-ръководител на КГБ споделя отговорността за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

45.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

ЕСЬМАН, Валерый Аляксандр-авiч

ЕСЬМАН, Валерий Александрович

 

Съдия в Централния областен съд в град Минск Участва пряко в дела на мирни протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. осъжда гражданските активисти Siarhei Martynau, Dzmitry Chiarniak, Euhen Vaskovich съответно на 10, 11 и 12 дни затвор. През юни, юли и октомври 2011 г. осъжда редица други активисти на 10 и 11 дни затвор. Начинът, по който води делата, представлява явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

46.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

Farmagei, Leonid Konstantinovich

(Farmagey, Leonid Konstantinovich)

ФАРМАГЕЙ, Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

Дата на раждане: 27.8.1962 г.

Заместник-ръководител на Академията на Министерството на вътрешните работи. Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като тогавашен командващ милицията на град Минск (до юни 2011 г.) командва минската милиция, която жестоко потушава демонстрация на 19 декември 2010 г.

47.

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

(Gordiyenko, Sergey Aleksandrovich)

ГАРДЗIЕНКА, Сяргей Аляксандравiч

ГОРДИЕНКО, Сергей Александрович

 

Заместник-редактор на вестника на президентската администрация и главен пропаганден орган „Советская Белоруссия“. Носи отговорността за разпространението в печата на държавната пропаганда, която подкрепя и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество, които систематично са представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез използване на фалшива и невярна информация, особено след президентските избори през 2010 г.

48.

Guseu, Aliaksei Viktaravich

Gusev, Aleksei Viktorovich

(Gusev, Alexey Viktorovich)

ГУСЕЎ, Аляксей Biктapавiч

ГУСЕВ, Алексей Викторович

 

Носи отговорност за организирането на разпространяването на фалшива информация чрез контролираните от държавата медии. Бивш първи заместник-директор, Център за информация и анализи към президентската администрация.

Източник и глас на държавната пропаганда, чрез която биват провокирани, подкрепяни и оправдавани репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество. Демократичната опозиция и гражданското общество систематично биват представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез използване на фалшива информация.

49.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

Gaidukevich Valeri Vladimirovich

ГАЙДУКЕВIЧ, Валерый Уладзiмiравiч

ГАЙДУКЕВИЧ, Валерий Владимирович

Дата на раждане: 19.1.1953 г.

Място на раждане: Behoml, Докшитски район, Витебска област

Заместник-министър на вътрешните работи. Командващ на вътрешните войски и депутат в Долната камара.

Като командващ на вътрешните войски носи отговорност за жестоките репресии на протестите на 19 декември 2010 г. в Минск, в които ръководените от него части първи са взели активно участие.

50.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Рыгopавiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Дата на раждане: 1952 г. Borisov

Като бивш министър на правосъдието, неговите служби са изготвили закони, които са репресивни спрямо гражданското общество и демократичната опозиция. Той също е отказал или лишил от регистрация НПО и политически партии и е пренебрегнал незаконни действия, предприети от службите за сигурност срещу населението.

51.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

(Harbatouski, Iury Aliaksandravich)

Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich

(Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich; Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich)

ГАРБАТОЎСКI, Юрый Аляксандравiч

ГОРБАТОВСКИЙ, Юрий Александрович

 

Съдия от Первомайския районен съд в Минск. През 2010 г. налага глоби или осъжда за мирен протест следните представители на гражданското общество: а) 20.12.2010 г., Hubskaya Iryna, 10 дни лишаване от свобода; б) 20.12.2010 г., Kaptsiuh Dzmitry, 10 дни лишаване от свобода; в) 20.12.2010 г., Mikheyenka Yahor, 12 дни лишаване от свобода; г) 20.12.2010 г., Burbo Andrey, 10 дни лишаване от свобода; д) 20.12.2010 г., Pushnarova Hanna, 10 дни лишаване от свобода; е) 20.12.2010 г., Shepuraw Mikita, 15 дни лишаване от свобода; ж) 20.12.2010 г., Zadzyarkowski Andrey, 10 дни лишаване от свобода; з) 20.12.2010 г., Yaromyenkaw Yawhen, 10 дни лишаване от свобода. Многократно осъжда на лишаване от свобода мирни демонстранти и поради това носи отговорност за репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус.

52.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

 

Заместник-ръководител на Института за национална сигурност (школата на КГБ) и бивш ръководител на КГБ в района на Витебск.

Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция в региона на Витебск.

53.

Herasimovich, Volha Ivanauna

Gerasimovich, Olga Ivanovna

Gerasimovich Olga Ivanovna

ГЕРАСIМОВIЧ, Вольга Иванаўна

(ГЕРАСIМОВIЧ Вольга Иваноўна)

ГЕРАСИМОВИЧ, Ольга Ивановна

 

Прокурор, който внася делото срещу Byalyatski в градския съд на Минск след обжалването на Byalyatski пред съда във връзка със задържането му. Byalyatski активно защитава и подпомага пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

54.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

Germanovich, Sergei Mikhailovich

(Germanovich, Sergey Mikhailovich)

ГЕРМАНОВIЧ, Сяргей Мiхайлавiч

ГЕРМАНОВИЧ, Сергей Михайлович

 

Съдия от съда на Октябърски район в Минск. През 2010 г. налага глоби или осъжда за мирен протест следните представители на гражданското общество: а) 20.12.2010 г., Sidarevich Katsyaryna, 30 дневни ставки (1 050 000 BLR); б) 20.12.2010 г., Lyskavets Paval, 15 дни лишаване от свобода; в) 20.12.2010 г., Sachylka Syarhey, 15 дни лишаване от свобода; г) 20.12.2010 г., Krawtsow Dzianis, 10 дни лишаване от свобода; д) 20.12.2010 г., Vyarbitski Uladzimir, 15 дни лишаване от свобода; е) 20.12.2010 г., Newdakh Maksim, 15 дни лишаване от свобода. Многократно осъжда на лишаване от свобода и налага големи глоби на мирни демонстранти и поради това носи отговорност за репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус.

55.

Hihin, Vadzim Frantsavich

Gigin, Vadim Frantsevich

ГIГIН, Вадзiм Францевiч

ГИГИН, Вадим Францевич

Дата на раждане: 1977 г.

Главен редактор на „Беларуская думка“ — месечното списание на президентската администрация.

Той е един от най-отявлените и влиятелни членове на държавната пропагандна машина в печата. Той е подкрепял и оправдавал репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество, които систематично са представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез използване на фалшива информация, особено след президентските избори през 2010 г.

56.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna;

Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

 

Съдия от съда на Ленински район на Минск. Гледа делото срещу бившите кандидати за президент Nikolai Statkevich и Dmitri Uss и срещу политическите и граждански активисти Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov и Dmitri Bulanov. Начинът, по който води делото, представлява явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Тя допуска доказателства и свидетелски показания без връзка с обвиняемите лица.

57.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapавiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш заместник-министър на вътрешните работи и началник на предварителното следствие. носи отговорност за жестокото потушаване на протестите и за нарушаването на правата на човека по време на следствените производства във връзка с изборите от декември 2010 г. През февруари 2012 г. е постъпил в резервните сили.

58.

Husakova, Volha Arkadzieuna

Gusakova, Olga Arkadievna

ГУСАКОВА, Вольга Аркадзьеўна

ГУСАКОВА, Ольга Аркадьевна

 

Съдия в съда на Октябърски район на град Минск.

Участва пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. осъжда гражданските активисти Aleksandryna Alibovich и Volha Kashtalian на 10 дни затвор, а Aliaksei Varonchanka и Eryk Arlou — на 12 дни затвор. Начинът, по който води съдебното дело, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

59.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

Iakubovich, Pavel Izotovich

(Yakubovich, Pavel Izotovich)

ЯКУБОВIЧ, Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ, Павел Изотович

Дата на раждане: 23.9.1946 г.

Член на Горната камара на Парламента, назначен от Лукашенко, главен редактор на вестника на президентската администрация и главен пропаганден орган „Советская Белоруссия“.

Той е един от най-отявлените и влиятелни членове на държавната пропагандна машина в печата. Той е подкрепял и оправдавал репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество, които систематично са представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез фалшива информация. Особено активен в това отношение след репресивните мерки срещу мирните демонстрации от 19 декември 2010 г. и последвалите протести.

60.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

(Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich)

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

(Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

ЯНЧЭЎСКI, Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ, Всеволод Вячеславович

Дата на раждане: 22.04.1976 г. Borisov

Сътрудник на президента, началник на идеологическия отдел към администрацията на президента.

Той главният създател на идеологията на режима и на държавната пропаганда, която подкрепя и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество. Демократичната опозиция и гражданското общество систематично биват представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез използване на фалшива информация.

61.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna)

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

ЯРМОШIНА, Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА, Лидия Михайловна

Дата на раждане: 29.1.1953 г.

Място на раждане: Slutsk (Minsk Region)

Председателка на Централната избирателна комисия. От 1966 г. насам тя е едно от основните лица, участвали във фалшифицирането на подправените избори и референдум, особено през 2004 г., 2006 г., 2008 г. и 2010 г.

62.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich)

Iaruta, Viktor Gueorguevich

(Yaruta, Viktor Gueorguevich)

ЯРУТА, Вiктар Георгiевiч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

Началник на отдел „Държавни комуникации“ в КГБ. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

63.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Дата на раждане: 26.11.1961 г.

Място на раждане: Buchani, Vitebsk district

Адрес: Ul. Gorovtsa 4-104, Минск

Паспорт №: MP0515811

Заместник-председател на Централния районен съд в Минск. Бивш съдия от Централния районен съд в Минск. На 6 август 2006 г. осъжда на затвор гражданските активисти от Гражданска инициатива „Партньорство“ заради наблюдаване на президентските избори през 2006 г. Nikolai Astreiko беше осъден на две години затвор, Timofei Dranchuk на една година, Aleksandr Shalaiko и Enira Bronitskaya на шест месеца.

Начинът, по който води делото, е в явно нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс.

64.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich

(Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Дата на раждане: 1968 г.

Началник на регионалната полиция на Витебск. Бивш заместник-началник на минската полиция и началник на минския оперативен екип за борба с размириците (OMON). Командва войските, потушили мирната демонстрация на 19 декември 2010 г., и лично участва в жестокостите, за което получава през февруари 2011 г. награда и благодарствено писмо от президента Лукашенко. През 2011 г. командва и войските, потушили редица други протести на политически активисти и мирни граждани в Минск.

65.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ- МИШНЕВА Людмила

 

Прокурор в градския съд на Минск, който през 2011 г. се занимава с отхвърлянето на делата за обжалване на присъдите срещу Dmitri Dashkevich и Eduard Lobov, активисти на „Молодой фронт“. Процесът представлява явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс.

66.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

IПАТАЎ, Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ, Вадим Дмитриевич

Дата на раждане: 30.10.1964 г.

Място на раждане: Украйна

ID: 3301064A004PB5

Заместник-председател, Централна избирателна комисия (ЦИК). Като член на ЦИК, носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

67.

Ivanou, Siarhei

Ivanov, Sergei

(Ivanov, Sergey)

IВАНОЎ, Сяргей

ИВАНОВ, Сергей

 

Заместник-началник на звено „Доставки“ към дирекция „Идеология и личен състав“ към общинското управление за гр. Минск в Министерството на вътрешните работи. През февруари 2011 г. получава награда и благодарствено писмо от президента Лукашенко за активното си участие и изпълнението на заповеди по време на репресиите на протестите на 19 декември 2010 г.

68.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

 

Помощник/съветник на министъра на правосъдието. Като помощник на министъра на правосъдието носи отговорност за ролята и действията на Министерството на правосъдието и съдебната система на Беларус посредством изработването на закони, които са репресивни по отношение на гражданското общество и демократичната опозиция, контрола на работата на съдиите и прокурорите, отказването на или лишаването от регистрация на НПО и политически партии, вземането на решения срещу адвокати, защитаващи политически затворници, както и умишленото оставяне без последствия на незаконните действия, предприети от службите за сигурност срещу населението.

69.

Kadzin, Raman

Kadin, Roman

КАДЗIН, Раман

КАДИН, Роман

 

Командващ офицер на звено „Въоръжение и технически доставки“ на моторизираната патрулна служба.

През февруари 2011 г. получава награда и благодарствено писмо от А. Лукашенко за активното си участие и изпълнението на заповеди по време на репресиите на протестите на 19 декември 2010 г.

70.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Ръководител на КГБ за региона и града Минск и бивш заместник-ръководител на КГБ за Минск. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

71.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

КАЛЯДА, Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА, Александр Михайлович

Дата на раждане: 21.03.1958

ID: 3210358C033PB6

Член на Централната избирателна комисия и председател на Областната избирателна комисия в Brest. Като член на Централната избирателна комисия носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори през 2006 г. и 2010 г. в областта на Brest.

72.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

КАМАРОЎСКАЯ, Вольга Паvлаўна

КОМАРОВСКАЯ, Ольга Павловна

 

Съдия в градския съд на Минск. Като помощник-съдия отхвърля обжалването на присъдите на бившия кандидат за президент Andrei Sannikov, политическите и граждански активисти Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otrosh-chenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret и Oleg Fedorkevich. Тези процеси са в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс.

73.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

KAMIСАРАЎ, Валерый Мiкалаевiч

КОМИССАРОВ, Валерий Николаевич

 

Съдия в градския съд на Минск. Като главен съдия прекратява делото за обжалване на присъдите на политическите и граждански активисти Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov. Тези процеси са в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс.

74.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Дата на раждане: 3.1.1954 г.

Място на раждане: Akulintsi, Mogilev district

ID 3030154A124PB9

Тясно е свързан с президента Лукашенко, с когото е работил през 80-те и главно през 90-те години. Бивш председател на долната камара на парламента, назначен от президента. Той е бил едно от основните действащи лица в подправените избори през 2006 г.

75.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

(Karovina, Natallya Uladzimirauna)

Korovina, Natalia Vladimirovna

(Korovina, Natalya Vladimirovna)

КАРОВIНА, Наталля Уладзiмiраўна

КОРОВИНА, Наталья Владимировна

 

Съдия от съда на Фрунзенски район в Минск. През 2010—2011 г. налага глоби или осъжда за мирен протест следните представители на гражданското общество: а) 30.6.2011 г., Tsyareshchanka Uladzimir, 25 дневни ставки (875 000 BLR); б) 30.6.2011 г., Sytsko Stefan, 10 дни лишаване от свобода; в) 30.6.2011 г., Arapinovich Alyaksandr, 25 дневни ставки (875 000 BLR); г) 30.6.2011 г., Yukhnowski Dzyanis, 25 дневни ставки (875 000 BLR); д) 30.6.2011 г., Sarachuk Yulian, 25 дневни ставки (875 000 BLR); е) 23.6.2011 г., Shewtsow Syarhey, 8 дневни ставки (280 000 BLR); ж) 20.12.2010 г., Vashkevich Alyaksandr, 10 дни лишаване от свобода; з) 20.12.2010 г., MyadzvedzLyeanid, 10 дни лишаване от свобода. Многократно осъжда на лишаване от свобода и налага големи глоби на мирни демонстранти и поради това носи отговорност за репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус.

76.

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

КАРПЕНКА, Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО, Игорь Васильевич

Дата на раждане: 28.4.1964 г.

Място на раждане: Novokuznetsk, Русия

Председател на Областната избирателна комисия, град Минск, бивш член на долната камара на парламента, в момента заместник-кмет на Минск. Като председател на Областната избирателна комисия носи пряка отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори, по-специално през 2006 г. в Минск.

77.

Kastsian, Siarhei Ivanavich

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

КАСЦЯН, Сяргей Iванавiч

КОСТЯН, Сергей Иванович

Дата на раждане: 15.1.1941 г.

Място на раждане: Usokhi, Mohilev district

Председател на комисията по външните работи в долната камара. Важна фигура в режима на Лукашенко.

78.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

КАЦУБА, Святлана Пятроўна

КАЦУБО, Светлана Петровна

 

Член на ЦИК. Като член на ЦИК носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

79.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Директор на затворническия лагер в Gorki. Отговорен за нечовешкото отношение към задържаните, и особено за преследването и изтезаването на гражданския активист Dmitri Dashkevich, затворен във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

80.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

Kazak, Viktor Vladimirovich

КАЗАК, Вiктар Уладзiмiравiч

КАЗАК, Виктор Владимирович

 

Съдия в съда на Московски район на град Минск.

Участвал пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. е осъдил гражданските активисти Siarhei Arlou и Dzmitry Kresik на 12 дни затвор, а Valeria Niadzvitskaya, Valiantsyna Busko и Hanna Dainiak — на 10 дни затвор.

На 27 декември 2010 г. е осъдил заместник ръководителя на „Младежкия фронт“ на 10 дни затвор заради участието му в демонстрацията на 19 декември 2010 г.

На 4 и 7 юли 2011 г., на 8 ноември 2011 г. и на 20 декември 2011 г. е осъдил няколко активисти (Viktoriya Bandarenka, 10 дни затвор; Andrei Zakhareuski, 5 дни затвор; Mikhail Muski, 7 дни затвор; Raman Grytsevich, 7 дни затвор).

Начинът, по който е водил съдебните дела, е бил в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Той е приел използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите.

81.

Kazheunikau Andrey

Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэй у

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Прокурор по делото срещу бившите кандидати за президент Vladimir Neklyaev, Vitaly Rimashevsky, членовете на предизборния щаб на Neklyaev — Andrei Dmitriev, Aleksandr Feduta и Sergei Vozniak, както и заместник-председателя на младежкия фронт Anastasia Polozhanka. Повдигнатото от него обвинение има ясна и непосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. То се основава на неправилно класифициране на събитията от 19 декември 2010 г. и не е подкрепено с факти, доказателства и свидетелски показания.

82.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

(Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

Koziiatko, Iuri Vasilievich

(Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

КАЗIЯТКА, Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО, Юрий Васильевич

Дата на раждане: 1964 г., Брест

Генерален директор на публичния ТВ канал „Столичное телевидение“, автор и водещ на ТВ програмата Картина на света. Програмата е инструмент на държавната пропаганда, която подкрепя и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество. Демократичната опозиция и гражданското общество систематично биват представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез използване на фалшива информация.

Особено активен в това отношение след репресивните мерки срещу мирните демонстрации от 19 декември 2010 г. и последвалите протести.

83.

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich

Khodanovich, Aleksandr Aleksandrovich

ХАДАНОВIЧ, Аляксандр Аляксандравiч

ХОДАНОВИЧ, Александр Александрович

 

Съдия в съда на Централен район в град Минск. Участвал пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. е осъдил гражданския активист Uladzimir Kozhych на 14 дни затвор. На 30 януари 2011 г. е осъдил гражданския активист Maksim Viniarski на 10 дни затвор заради участието му в демонстрация в подкрепа на политическите затворници. На 24 и 26 октомври 2011 г. е осъдил гражданските активисти Alyaksandr Valantsevich и Alyaksandr Saldatsenka. На 9 януари 2012 г. е осъдил гражданския активист Mikita Kavalenka на 15 дни затвор заради участието му в 1-минутно действие в подкрепа на политическите затворници. Начинът, по който е водил съдебните дела, е бил в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Той е приел използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите.

84.

Kharyton, Aliaksandr

Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

 

Старши консултант на отдела за социални организации, партии и НПО на Министерството на правосъдието Активно е участвал в репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция от 2001 г. насам, като е отказвал да регистрира НПО и политически партии, което в много случаи е довело до тяхното премахване.

85.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

ХАТКЕВIЧ, Яўген Вiктаравiч

ХАТКЕВИЧ, Евгений Викторович

 

Съдия в съда на Московски район на град Минск.

Участва пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20, 22 и 27 декември 2010 г. осъжда на гражданските активисти Alyaksandra Suslava и Svitlana Pankavetsна 10 дни затвор, Fedar Masliannikau и Mikhas Lebedz — на 12 дни затвор, а Zmitser Bandarchuk, Artsem Dubski и Mikhas Pashkevich — на 15 дни затвор. През 2011 и 2012 година осъжда други активисти на срокове от 7 до 14 дни затвор. Начинът на водене на съдебните дела е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

86.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

(Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiн-авiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

 

Прокурор на District of Brest, който носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

87.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

ХРОБАСТАЎ, Уладзiмiр Iванавiч

ХРОБОСТОВ, Владимир Иванович

 

Съдия в градския съд на Минск. Като помощник-съдия прекратява делото за обжалване на присъдата срещу политическия активист Vasili Parfenkov. Процесът представлява явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. На 24 януари 2012 г. отхвърля жалбата на Ales Byalyatski във връзка с присъдата, наложена му от Первомайския районен съд в Минск, въпреки че процесът срещу Byalyatski е воден в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс.

Byalyatski активно защитава и подпомага пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

88.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

ХРЫПАЧ, Сяргей Федаравiч

ХРИПАЧ, Сергей Федорович

 

Съдия в градския съд на Минск. Като главен съдия отхвърля обжалването на присъдите на бившите кандидати за президент Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri Uss, Vladimir Nekliaev, политическите и граждански активисти Andrei Dmitriev, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klas-kovski, Aleksandr Kviatkevich, Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov и като помощник-съдия Dmitri Dash-kevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov. Тези процеси са в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс.

89.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

(Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna)

Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna

(Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna)

ХВАЙНIЦКАЯ, Жанна Анатольеўна

ХВОЙНИЦКАЯ, Жанна Анатольевна

 

Съдия от Заводския районен съд в Минск. Налага глоби или осъжда за мирен протест следните представители на гражданското общество: а) 20.12.2010 г., Makarenka Adam, 6 дни лишаване от свобода; б) 20.12.2010 г., Bachyla Uladzimir, 30 дневни ставки (1 050 000 BLR); в) 20.12.2010 г., Kukalyew Syarhеуг., 10 дни лишаване от свобода; г) 20.12.2010 г., Александър Афстафиев, 10 дни лишаване от свобода; д) 20.12.2010 г., Yazerski Raman, 10 дни лишаване от свобода; е) 20.12.2010 г., Sapranyetskaya Darya, 10 дни лишаване от свобода; ж) 20.12.2010 г., Aheyeva Iryna, 10 дни лишаване от свобода; з) 20.12.2010 г., Drahun Alyaksandr, 10 дни лишаване от свобода; и) 20.12.2010 г., ShambalavaTatsyana, 10 дни лишаване от свобода; й) 20.12.2010 г. Dzyemidzyuk Barys, 10 дни лишаване от свобода; к) 20.12.2010 г., Kassabuka Alyaksandr, 10 дни лишаване от свобода. Многократно осъжда на лишаване от свобода и налага големи глоби на мирни демонстранти и поради това носи отговорност за репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус.

90.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

 

Председател на Областната избирателна комисия, Brest Region, оглавява близката до режима областна профсъюзна организация.

Като председател на Областната избирателна комисия носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г. в Brest region.

91.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

КИСЯЛЕВА, Надзея Мiкалаеўна

КИСЕЛЕВА, Надежда Николаевна

ID: 4280558A069PB9

Активно подкопава демокрацията в Беларус. Като бивш член на Централната избирателна комисия носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

92.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

(Kochyk, Aliaksandr Vasilievich)

Kochik, Aleksandr Vasilyevich

(Kochik, Alexandr Vasilievich)

КОЧЫК, Аляксандр Васiльевiч

КОЧИК, Александр Васильевич

 

Съдия от съда на Партизански район в Минск. През 2010—2011 г. налага глоби или осъжда заради мирен протест следните представители на гражданското общество: а) 7.7.2011 г., Revut Yawhen, 8 дни лишаване от свобода; б) 4.7.2011 г., Nikitsenka Katsyaryna, 5 дни лишаване от свобода; в) 23.6.2011 г., Kazak Zmitser, 28 дневни ставки (980 000 BLR); г) 20.12.2010 г., Dzyezidzenka Dzianis, 12 дни лишаване от свобода; д) 20.12.2010 г., Navumovich Syarhey, 14 дни лишаване от свобода; е) Kavalenka Wsevalad, 15 дни лишаване от свобода; ж) 20.12.2010 г., Tsupa Dzyanis, 15 дни лишаване от свобода; з) 20.12.2010 г., Makashyn Syarhey, 10 дни лишаване от свобода; и) 20.12.2010 г., Zhakhavets Illya, 10 дни лишаване от свобода. Многократно осъжда на лишаване от свобода и налага големи глоби на мирни демонстранти и поради това носи отговорност за репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус.

93.

Kolas, Alena Piatrovna

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

КОЛАС, Алена Пятроўна

КОЛОС, Елена Петровна

 

Заместник-директор на Центъра за информация и анализи към президентската администрация. Важен източник и глас на държавната пропаганда, чрез която биват провокирани, подкрепяни и оправдавани репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество. Демократичната опозиция и гражданското общество систематично биват представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез използване на фалшива информация.

94.

Komar, Volha

Komar, Olga

КОМАР, Вольга

КОМАР, Ольга

 

Съдия в съда на Фрунзенски район на град Минск, занимаваща се с делото на участвалия в протестите Василий Парфенков. Отговорна за изпълнението на политически обоснованите административни и наказателни санкции срещу представители на гражданското общество.

95.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктор Александрович

 

Активно подкопава демокрацията в Беларус. На бившата си длъжност като заместник главен прокурор е отговарял и е участвал пряко във всички разузнавателни дейности на главната прокуратура срещу независими и опозиционни образувания, включително през 2010 г.

96.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

 

Съдия в градския съд на Минск, който дава разрешението да бъде отхвърлено обжалването, подадено от адвоката на Byalyatski. Byalyatski активно защитава и подпомага пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

97.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

Ръководител на КГБ за област Hrodna. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция в региона на Hrodna.

98.

Kozik, Leanid Piatrovich

Kozik, Leonid Petrovich

КОЗIК, Леанiд Пятровiч

КОЗИК, Леонид Петрович

Дата на раждане: 13.7.1948 г.

Място на раждане: Borisov

ID: 3130748A017PB8

Ръководител на Федерацията на профсъюзите. Бивш заместник министър-председател и заместник-директор на президентската администрация. Възлова фигура и поддръжник на режима. Носи отговорност за нарушенията при подправеното съставяне на избирателните комисии, в които членовете на близките до режима профсъюзи представляваха основната част, и при подправеното определяне на кандидати, както и за оказвания натиск върху работниците, да гласуват за режима.

99.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

КРАШЭЎСКI, Biктар

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

Ръководител на главното разузнавателно управление ГРУ. Носи отговорност за репресиите на разузнавателните служби срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

100.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

(Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna)

Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna

(Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna)

КРАСОЎСКАЯ, Зiнаiда Уладзiмiраўна

КРАСОВСКАЯ, Зинаида Владимировна

 

Съдия от съда на Ленински район в Минск. През 2010 г. налага глоби или осъжда за мирен протест следните представители на гражданското общество: а) 20.12.2010 г., Krawchuk Volha, 30 дневни ставки (1 050 000 BLR); б) 20.12.2010 г., Charukhina Hanna, 30 дневни ставки (1 050 000 BLR); в) 20.12.2010 г., Dubovik Alena, 15 дни лишаване от свобода; г) 20.12.2010 г., Boldzina Alena, 12 дни лишаване от свобода; д) 20.12.2010 г., Syrakvash Andrey, 15 дни лишаване от свобода; е) 20.12.2010 г., Klimko Nastassiya, 12 дни лишаване от свобода; ж) 20.12.2010 г., Kuwshinaw Viktar, 15 дни лишаване от свобода. Многократно осъжда на лишаване от свобода и налага големи глоби на мирни демонстранти и поради това носи отговорност за репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус.

101.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

КРОТ, Iгар Уладзiмiравiч

КРОТ, Игорь Владимирович

 

Съдия в градския съд на Минск. Като помощник-съдия прекратява делото за обжалване на присъдата на политическия активист Vasili Parfenkov. Процесът представлява явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс.

102.

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

(Krukouski, Vyachaslau Yafimavich)

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

(Kryukovski, Vyacheslav Yefimovich)

КРУКОЎСКI, Вячаслаў Яфiмавiч

КРЮКОВСКИЙ, Вячеслав Ефимович

 

Председател на Областната избирателна комисия, Vitebsk Region. Като председател на Областната избирателна комисия носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г. във Vitebsk region.

103.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

 

Заместник-директор на Центъра за информация и анализи към администрацията на президента.

Важен източник и глас на държавната пропаганда, чрез която биват подкрепяни и оправдавани репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество. Демократичната опозиция и гражданското общество систематично биват представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез фалшива информация.

104.

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

Kukharchik, Piotr Dmitrievich

КУХАРЧЫК, Петр Дзмiтрыевiч

КУХАРЧИК, Петр Дмитриевич

Дата на раждане: 22.2.1945 г.

ID 3220345A033PB9

Ректор на Минския държавен педагогически университет. Отговорен за изключването на студенти, участвали в протестите след изборите през декември 2010 г.

105.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

Kuklis, Nikolai Ivanovich

КУКЛIС, Мiкалай Iванавiч

КУКЛИС, Николай Иванович

 

Заместник главен прокурор, носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

106.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Дата на раждане: 25.07.1959 г.

Място на раждане: Ali-Bairamly, Азербайджан

ID: 3250759A066PB3

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. На бившата си длъжност като министър на вътрешните работи, командва вътрешните войски, които брутално разгонват мирната демонстрация на 19 декември 2010 г., и се гордее с тази си отговорност. През януари 2012 г. е зачислен към запаса.

107.

Kulik, Mikalai Mikalaevich

Kulik, Nikolai Nikolaievich

КУЛIК, Мiкалай Мiкалаевiч

КУЛИК, Николай Николаевич

 

Прокурор на град Минск до 31 юли 2012 г. Носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

108.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

КУПРЫЯНАЎ, Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ, Николай Михайлович

 

Едно от главните действащи лица в предприемането на мерки и репресии срещу демократичната опозиция и гражданското общество между 2002 г. и 2008 г. Бивш заместник главен прокурор, възлова роля в системата на правосъдие на режима на Лукашенко.

109.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

КУРЛОВIЧ, Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ, Владимир Анатольевич

 

Активно подкопава демокрацията в Беларус. Бивш председател на Областната избирателна комисия в областта на Минск.

Като председател на Областната избирателна комисия носи пряка отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори, по-специално през 2006 г. в областта на Минск.

110.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovivh

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконавiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

Началник на Центъра за обучение към КГБ, бивш началник на КГБ за Минска област и град Минск.

Като отговарящ за подготовката и обучението на персонала на КГБ, той носи отговорност за репресиите от страна на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция. За времето, когато е заемал предишните длъжности, той носи отговорност за същата репресивна дейност на КГБ в Минск и Минска област.

111.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

КУЗНЯЦОВА, Наталля Анатольеўна

КУЗНЕЦОВА, Наталья Анатольевна

Дата на раждане: 1973 г., Минск

Съдия в съда на Московски район на град Минск.

Участвала пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. е осъдила гражданския активист Anastasia Lazareva на 10 дни затвор. Начинът, по който е водила съдебното дело, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Тя е приела използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемото лице.

112.

Lapko, Maksim Fiodaravich

Lapko, Maksim Fedorovich

(Lapko, Maxim Fyodorovich)

ЛАПКО, Максiм Федаравiч

ЛАПКО, Максим Федорович

 

Съдия в съда на Октябърски район на град Минск.

Участва пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. осъжда гражданските активисти Raman Scherbau и Vital Tratsiakou на 10 дни затвор, Yuri Krylovich и Pavel Kavalenka — на 15 дни затвор, активистите от „Младежки фронт“ Zmitser Kremenitski и Uladzimir Yaromenak съответно на 14 и 15 дни затвор. През 2012 година осъжда други активисти на затвор от 10 до 15 дни, по-специално активисти от „Младежки фронт“. На 17 юли 2012 г. осъжда Raman Vasiliev и Uladzimir Yaromenak съответно на 12 и 15 дни затвор. Начинът на водене на съдебните дела е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

113.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna; Lapo, Ludmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna; Lappo, Lyudmila Ivanovna)

ЛАПО, Людмiла Iванаўна

ЛАППО, Людмила Ивановна

 

Съдия от съда на Фрунзенски район в Минск. През 2010—2011 г. налага глоби или осъжда за мирен протест следните представители на гражданското общество: а) 7.7.2011 г., Melyanets Mikalay, 10 дни лишаване от свобода; б) 30.6.2011 г., Shastseryk Uladzimir, 10 дни лишаване от свобода; в) 30.6.2011 г., Zyakaw Eryk, 10 дни лишаване от свобода; г) 25.4.2011 г., Grynman Nastassiya, 25 дневни ставки (875 000 BLR); д) 20.12.2010 г., Nikishyn Dzmitry, 11 дни лишаване от свобода. Многократно осъжда на лишаване от свобода и налага големи глоби на мирни демонстранти и поради това носи отговорност за репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус.

114.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

ЛАПЦЕВА, Алена Вячаславаўна

ЛАПТЕВА, Елена Вячеславовна

 

Съдия в съда на Заводски район на град Минск. Участвала пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. е осъдила на 10 дни затвор гражданските активисти Raman Maksimenka, Yuras Shpak-Ryzhkou, Hanna Belskaya, Paval Sakolchik, Sviatlana Rubashkina, Uladzimir Parkalau и Tatsyana Vaikovih. Начинът, по който е водила съдебните дела, е бил в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Тя е приела използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите.

115.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Дата на раждане: 31.8.1947 г., Минск

Носи отговорност за организирането и извършването на разпространение на фалшива информация чрез контролираните от държавата медии. Като тогавашен заместник-министър на информацията играя основна роля в насърчаването на държавната пропаганда, която подкрепя и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество. Демократичната опозиция и гражданското общество систематично биват представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез използване на фалшива и невярна информация.

116.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

ЛАШЫН, Аляксандр Мiхайлавiч

ЛАШИН, Александр Михайлович

 

Заместник главен прокурор, носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

117.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Дата на раждане: 18.1.1951 г.

Nevinyany, Minsk region

(Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

ID: 3180151H004PB2

Секретар на Централната избирателна комисия.

От 2000 г. насам той е едно от основните лица, участвали във фалшифицирането на подправените избори и референдуми, особено през 2004 г., 2006 г., 2008 г. и 2010 г.

118.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Дата на раждане: 14.5.1947 г.

Главен редактор на „Рэспублiка“ — вестникът на Министерския съвет. В това му качество той е един от най-отявлените и влиятелни членове на държавната пропагандна машина в печата. Той е подкрепял и оправдавал репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество, които систематично са представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез използване на фалшива информация, особено след президентските избори през 2010 г.

119.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

 

Първи заместник-редактор на вестника на Администрацията на президента и главен пропаганден орган „Советская Белоруссия“. Източник на проправителствена пропаганда, фалшифициращ фактите и предлагащ изкривени коментари във връзка с текущите в Беларус процеси срещу демократичната опозиция и гражданското общество, които систематично са представяни в отрицателна и пренебрежителна светлина, особено след президентските избори през 2010 г.

120.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Ръководител на КГБ в Homel, бивш заместник-ръководител на КГБ в Homel. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция в региона на Homel.

121.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

 

Съдия от Первомайския районен съд в Минск. През 2010—2011 г. налага глоби или осъжда заради мирен протест следните представители на гражданското общество: а) 14.7.2011 г., Struy Vitali, 10 дневни ставки (35 000 BLR); б) 4.7.2011 г., Shalamitski Paval, 10 дни лишаване от свобода; в) 20.12.2010 г., Sikirytskaya Tatsyana, 10 дни лишаване от свобода; г) 20.12.2010 г., Dranchuk Yuliya, 13 дни лишаване от свобода; д) 20.12.2010 г., Lapko Mikalay, 12 дни лишаване от свобода; е) 20.12.2010 г., Pramatoraw Vadzim, 12 дни лишаване от свобода. Многократно осъжда на лишаване от свобода и налага големи глоби на мирни демонстранти и поради това носи отговорност за репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус.

122.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Дата на раждане: 1944 г., Karabani

Активно подкопава демокрацията в Беларус. На бившата си длъжност като председател на Комисията за държавен контрол, той е едно от основните лица, замесени в случая с Ales Byaliatski, един от най-видните правозащитници, ръководител на Центъра за правата на човека „Vyasna“ и заместник-председател на Международната федерация за правата на човека (FIDH). A. Byaliatski активно е защитавал и подпомагал пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

123.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

Luchina, Leonid Aleksandrovich

ЛУЧЫНА, Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА, Леонид Александрович

Дата на раждане: 18.11.1947 г.

Място на раждане: Pristupovschina, Minsk region

(д. Приступовщина Дзержинского р-на Минской обл)

Активно подкопава демокрацията в Беларус. Бивш председател на Областната избирателна комисия в Hrodna.

Като председател на Областната избирателна комисия носи пряка отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори, по-специално през 2006 г. в областта на Hrodna.

124.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Рыгopавiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Дата на раждане: 30.8.1954 г.

Място на раждане: Kopys, Vitebsk district

Президент на Република Беларус

125.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Дата на раждане: 23.3.1980 г.

Бизнесмен, активен участник във финансовите операции, свързани със семейство Лукашенко.

126.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Дата на раждане: 28.11.1975 г.

Помощник/съветник на президента по въпросите на националната сигурност.

Като един от най-близките сътрудници на баща си, той има възлова роля в репресивните мерки, предприети срещу демократичната опозиция и гражданското общество. Като основен член на Държавния Съвет за сигурност, носи отговорност за координирането на репресивните мерки срещу демократичната опозиция и гражданското общество, особено на репресивните мерки срещу демонстрацията от 19 декември 2010 г.

127.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Дата на раждане: 12.8.1971 г.

ID: 3120871A074PB7

Командващ специалния полк на Министерството на вътрешните работи на град Минск.

Командва войските, потушили мирна демонстрация на 19 декември 2010 г., за което получава през февруари 2011 г. награда и благодарствено писмо от президента Лукашенко. През юни 2011 г. командва и войските, репресирали мирни граждани в Минск.

128.

Lutau Dzmitry Mikhailavich

Lutov Dmitri Mikhailovich

(Lutov Dmitry Mikhailovich)

ЛУТАЎ, Дзмiтрый Мiхайлавiч

ЛУТОВ, Дмитрий Михайлович

 

Прокурор в процеса срещу Syarhei Kavalenka, който бива осъден на две години и един месец затвор за нарушаване на пробация. Преди това срещу Syarhei Kavalenka е постановена присъда с отложено изпълнение за окачване на „забранен“ флаг бяло - червено - бяло във Витебск (символ на опозицията) върху коледно дърво във Витебск. Последващата присъда, постановена от съдията по делото, е несъразмерно строга предвид естеството на престъплението и не съответства на Наказателния кодекс на Беларус. Действията на Lutau представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

129.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Дата на раждане: 5.08.1958 г.

Hrodna region

ID: 3050858A060PB5

Министър на външните работи, бивш директор на президентската администрация.

Когато е заемал длъжността директор на президентската администрация, е бил смятан за втория най-влиятелен човек на режима и в това си качество носи отговорност за организирането на подправените избори през 2008 г. и 2010 г. и за последвалите репресии срещу мирни демонстранти.

130.

Maladtsova, Tatsiana

Molodtsova, Tatiana

МАЛАДЦОВА, Таццяна

МОЛОДЦОВА, Татьяна

 

Прокурор в съда на Фрунзенски район на град Минск, занимаваща се с делото на Александър Отрошченков, Александър Молчанов и Дмитри Новик Отговорна за изпълнението на политически обоснованите административни и наказателни санкции срещу представители на гражданското общество.

131.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Дата на раждане: 29.8.1949 г.

Vetenevka, Slonim rayon, Hrodna Region

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

ID: 3290849A002PB5

Държавен секретар на Съвета за сигурност.

Той отговаря за всички държавни служби за сигурност. Планира и издава заповед за репресиите срещу мирните демонстрации от 19 декември 2010 г.

132.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

 

Ръководител на отдел „Разузнаване“ в КГБ. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

133.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

Mazovko, Anzhelika Mikhailovna

(Mazovka Anzhelika Mikhailovna)

МАЗОЎКА, Анжалiка Мiхайлаўна

МАЗОВКO, Анжелика Михайловна

(МАЗОВКA, Анжелика Михайловна)

 

Съдия от съда на Съветски район в Минск. През 2010—2011 г. налага глоби или осъжда на лишаване от свобода заради мирен протест следните представители на гражданското общество: а) 14.7.2011 г., Bussel Alyaksandr, 10 дни лишаване от свобода; б) 14.7.2011 г., Krukowski Syarhey, 8 дни лишаване от свобода; в) 14.7.2011 г., Kantsin Yahor, 10 дни лишаване от свобода; г) 7.7.2011 г., Sukhanossik Vyachaslaw, 8 дни лишаване от свобода; д) 21.12.2011 г., Nyanakhaw Andrey, 15 дни лишаване от свобода; е) 20.12.2010 г., Myslivets Ihar, 15 дни лишаване от свобода; ж) 20.12.2010 г., Vilkin Alyaksey, 12 дни лишаване от свобода; з) 20.12.2010 г., Kharitonaw Paval, 12 дни лишаване от свобода. Многократно осъжда на лишаване от свобода мирни демонстранти и поради това носи отговорност за репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус.

134.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

МАЗОЎКА, Кiрыл Biктapавiч

МАЗОВКА, Кирилл Викторович

 

Прокурор по делото Дашкевич—Лобов. Дмитрий Дашкевич и Едуард Лобов, активисти от „Молодой фронт“ (Младежки фронт), са осъдени на няколко години затвор за „хулиганство“. Обосновката за вкарването им в затвора е, че и двамата са участвали активно в предизборната кампания през декември 2010 г. в подкрепа на един от кандидатите на опозицията.

135.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna

МЕРКУЛЬ, Наталля Biктapаўнa

МЕРКУЛЬ, Наталья Викторовна

Дата на раждане: 13.11.1964 г.

Директор на гимназията в град Талков, Пуховически район. На 27 януари 2011 г. уволнява Наталия Илинич, високо ценена учителка в гимназията, заради политическите ѝ убеждения и участието ѝ в събитията от 19 декември 2010 г.

136.

Miatselitsa, Mikalai Tsimafeevich

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

МЯЦЕЛIЦА, Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА, Николай Тимофеевич

 

Активно подкопава демокрацията в Беларус. Бивш председател на Областната избирателна комисия в областта на Mohilev. Като председател на Областната избирателна комисия носи пряка отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори, по-специално през 2006 г. в областта на Mohilev.

137.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

MIГYH, Андрэй Аркадзевiч

МИГУН, Андрей Аркадевич

Дата на раждане: 5.2.1978 г.

Място на раждане: Минск

Адрес: Ul. Goretskovo Maksima 53-16, Минск

Паспорт №: MP1313262

Прокурор.

През 2006 г. се занимава с делото на Гражданска инициатива „Партньорство“ за наблюдаване на президентските избори през 2006 г. Предявеното от него обвинение срещу Nikolai Astreiko, Timofei Dranchuk, Aleksandr Shalaiko и Enira Bronitskaya е с политически мотиви и съдържа явни нарушения на Наказателно-процесуалния кодекс.

138.

Mikhalchanka, Aliaksei

Mikhalchenko, Aleksei

(Mikhalchenko, Alexey)

МIХАЛЬЧАНКА, Аляксей

МИХАЛЬЧЕНКО, Алексей

Дата на раждане: 1973 г.

Журналист от канал ОНТ на държавната телевизия на влиятелна длъжност. Водещ е на ТВ програмата Така, както е. Програмата е инструмент на държавната ТВ пропаганда, която подкрепя и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество. Опозицията и гражданското общество систематично биват представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез използване на фалшива информация. Особено активен в това отношение след репресивните мерки срещу мирните демонстрации от 19 декември 2010 г. и последвалите протести.

139.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

Mikhasev, Vladimir Ilich

MIXACËЎ, Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ, Владимир Ильич

Дата на раждане: 14.10.1949 г.

Място на раждане: Sosnovka, Shklov rayon, Mohilev district

(д. Сосновка Шкловского района Могилевской области)

Активно подкопава демокрацията в Беларус. Бивш председател на Областната избирателна комисия в Homel, бивш член на долната камара на парламента. Като председател на Областната избирателна комисия носи пряка отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти, по-специално по време на президентските избори през 2006 г. в областта на Homel.

140.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Дата на раждане: 18.10.1954 г.

Място на раждане: Kosuta, Minsk region

Председател на Конституционния съд бивш главен прокурор, който е участвал активно в репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция. На първата си длъжност, е едно от основните лица, замесени в репресиите срещу демократичната опозиция и срещу гражданското общество в периода 2004—2008 г. От назначаването си в Конституционния съд през 2008 г. той вярно изпълнява репресивните политики на режима и е одобрявал репресивни закони, дори когато са били в нарушение на конституцията.

141.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

MITPAXOBIЧ, Ipынa Аляксееўна

МИТРАХОВИЧ, Ирина Алексеевна

 

Съдия в съда на Октябърски район на град Минск.

Участва пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. осъжда гражданските активисти Aleh Yastrutseu и Mark Metsialkou на 15 дни затвор. На 7 юли 2011 г. осъжда гражданските активисти Eduard Baida и Andrei Ratsolka на 10 дни затвор, a Artsem Starykau — на 12 дни затвор заради участие в мълчалив протест. Начинът, по който води съдебните дела, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

142.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

 

Прокурор на region of Hrodna, който носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

143.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

(Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

 

Съдия в съда на Московски район на град Минск.

Участва пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 10 януари 2011 г. осъжда активиста от „Младежки фронт“ Yulian Misiukevich на 12 дни затвор, а на 21 и 31 януари 2011 г. осъжда на 9 дни затвор съответно политическия активист Usevalad Shasharin и гражданския активист Tsimafei Atranschankau.

Заради участието им в действия за подкрепа на политическите затворници, на 27 декември 2010 г. осъжда на 10 дни затвор защитника на човешките права Mikhail Matskevich, а на 20 януари 2011 г. осъжда на 12 дни затвор гражданския активист Valer Siadou.

Участва пряко в съдебните репресии на гражданските активисти през 2011 г. На 4 и 7 юли 2011 г. осъжда съответно Anton Glinisty и Andrei Ignatchyk на 10 дни затвор. Участва пряко и в съдебните репресии на политическите активисти през 2012 г.

На 22 февруари 2012 г. осъжда на 10 дни затвор изявения политически активист Pavel Vinagradau, на когото на 10 април 2012 г. налага и превантивно полицейско наблюдение за период от 2 години. На 23 март 2012 г. осъжда политическите активисти от „Революция посредством социалните мрежи“ Mikhas Kostka и Anastasia Shuleika на 5 дни затвор.

На 21 април 2012 г. осъжда отново Anastasia Shuleika на 10 дни затвор. На 24, 25 и 26 май 2012 г. осъжда активистите от „Младежки фронт“ Uladzimir Yaromenak, Zmitser Kremenetski и Raman Vasiliev съответно на 10, 10 и 12 дни затвор. На 22 юни 2012 г. осъжда журналиста от Euroradio Paval Sverdlou на 15 дни затвор. Начинът, по който води съдебните дела, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Приема използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

144.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Дата на раждане: 7.2.1956 г.

Място на раждане: Smolensk (Русия)

Не предприел действия за разследване на случая с неразкритото изчезване на Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski и Dmitri Zavadski в Беларус през 1999—2000 г. Бивш министър на вътрешните работи и бивш директор на президентската служба за сигурност.

145.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

НАЗАРАНКА, Васiль Андрэевiч

НАЗАРЕНКО, Василий Андреевич

 

Съдия в градския съд на Минск. Като главен съдия прекратява делото за обжалване на присъдите на политическите и граждански активисти Vasili Parfenkov и като помощник-съдия Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov. Тези процеси са в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс.

146.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

НЯКРАСАВА, Алена Цiмафееўна

НЕКРАСОВА, Елена Тимофеевна

 

Съдия в съда на Заводски район на гр. Минск.

Участвала пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г., е осъдила на 15 дни затвор гражданските активисти Tatsyana Grechanikava, Alyaksandr Baranou, Yevhen Tsarykau, Maryna Paulouskaya и Andrei Zialiony. На 4 и 7 юли 2011 г. и на 6 октомври 2011 г. е осъдила няколко активисти (Katsiarina Davydzik, 10 дни затвор; Yauguenia Kamarova, 10 дни затвор; Aleh Bazhok, 10 дни затвор; Yan Melnikau, 5 дни затвор). Начинът, по който е водила съдебните дела, е бил в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Тя е приела използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите.

147.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

НЯВЫГЛАС, Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС, Геннадий Николаевич

Дата на раждане: 11.2.1954 г.

Място на раждане: Parahonsk, Pinsk district

ID: 3110254A014PB5

Заместник генерален секретар на Организацията на Договора за колективна сигурност и бивш директор на президентската служба за сигурност, бивш директор на Съвета за национална сигурност, бивш директор на президентската администрация. Като директор на президентската администрация носи пряка отговорност за организирането на подправените избори през 2006 г. и последвалите репресии срещу мирни демонстранти.

148.

Orda, Mikhail Siarheevich

Orda, Mikhail Sergeievich

ОРДА, Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА, Михаил Сергеевич

Дата на раждане: 28.9.1966

Място на раждане: Diatlovo, Hrodna region

(Дятлово Гродненской Области)

ID: 3280966A011PB2

Активно подкопава демокрацията в Беларус. Бивш член на горната камара и бивш лидер на Беларуския младежки съюз (BRSM). По специално когато е заемал втората длъжност, той е бил главният организатор зад действията на активистите на BRSM срещу мирни демонстранти, протестиращи срещу подправените президентски избори през 2006 г.

149.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Дата на раждане: 5.3.1962 г.

Място на раждане: Slutsk (Minsk Region)

Директор на службата за сигурност на холдинговото дружество Triple на Yuri Chizh, бивш директор на звеното за специални цели към Министерството на вътрешните работи. Като командващ вътрешните войски за борба с безредици, носи пряка отговорност и е участвал пряко в потушаването с насилие на мирни демонстрации, по-специално през 2004 г. и 2008 г.

150.

Padaliak, Eduard Vasilievich

(Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich

(Podolyak, Eduard Vasilyevich)

ПАДАЛЯК, Эдуард Васiльевiч

ПОДОЛЯК, Эдуард Васильевич

 

Активно подкопава демокрацията в Беларус. Като бивш член на Централната избирателна комисия носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

151.

Padhaiski, Henadz Danatavich

Podgaiski, Gennadi Donatovich

ПАДГАЙСКI, Генадзь Данатавiч

ПОДГАЙСКИЙ, Геннадий Донатович

 

Директор на Минския държавен политехнически колеж. Отговорен за изключването на студенти, участвали в протестите след изборите през декември 2010 г.

152.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

(Paluian, Uladzimir Mikalaevich)

Poluyan, Vladimir Nikolaevich

(Poluyan, Vladimir Nikolaevich)

ПАЛУЯН, Уладзiмiр Мiкалаевiч

ПОЛУЯН, Владимир Николаевич

Дата на раждане: 1961 г.,

село Nekrashevichi, район Karelichi, област Hrodna

Министър на данъците и таксите. Упражнява надзор върху данъчните власти, които оказват подкрепа на наказателното дело срещу Byalyatski под претекст за укриване на данъци. Byalyatski активно защитава и подпомага пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

153.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

ПАЎЛIЧЭНКА, Дзмiтрый Валер'евiч

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Дата на раждане: 1966 г.

Място на раждане: Vitebsk

Основно лице, свързано с неразкритото изчезване на Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski и Dmitri Zavadski в Беларус през 1999—2000 г. Ръководител на „Чест“ — асоциация на ветераните от специалните служби към Министерството на вътрешните работи, бивш директор на групата за специално реагиране в Министерството на вътрешните работи (СОБР).

154.

Peftsieu, Uladzimir Paulavich

(Peftsiyeu, Uladzimir Paulavich)

Peftiev, Vladimir Pavlovich

(Peftiyev, Vladimir Pavlovich)

ПЕФЦIЕЎ, Уладзiмiр Паулавiч

ПЕФТИЕВ, Владимир Павлович

Дата на раждане: 1 юли 1957 г.

Berdyansk, Zaporozhskaya Oblast,Украйна

№ на настоящ паспорт: MP2405942

Лице, свързано с президента Лукашенко, Виктор Лукашенко и Дмитрий Лукашенко. Икономически съветник на президента Лукашенко и основен финансов спонсор на режима на Лукашенко чрез своите бизнес интереси, сред които Sport Pari, BT Telecommunications и компанията за водка и спиртни напитки Aquadiv.

155.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

ID: 3130564A041PB9

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш първи заместник-министър на вътрешните работи носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

156.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

Petkevich, Natalia Vladimirovna

(Petkevich, Natalya Vladimirovna)

ПЯТКЕВIЧ, Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

Дата на раждане: 24.10.1972 г.

Място на раждане: Минск

ID: 4241072A012PB1

Помощник на президента и бивш заместник-директор на президентската администрация. На бившата си длъжност, е отговаряла за правни и съдебни въпроси в президентската администрация и носи пряка отговорност за организирането на подправените избори през 2006 г. и 2010 г.

157.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Paludzen, Yauhen Yauhenavich

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

ПОЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч

(ПАЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч)

ПОЛУДЕНЬ, Евгений Евгеньевич

Дата на раждане: 30.1.1962 г.

ID: 3300162A006PB3

Бивш заместник-министър на вътрешните работи и началник на милицията. Под негово командване милицията жестоко потушава мирна демонстрация на 19 декември 2010 г.

158.

Prakopau, Yury Viktaravich

(Prakopau, Iury Viktaravich)

Prokopov, Iuri Viktorovich

(Prokopov, Yuri Viktorovich)

ПРАКОПАЎ, Юрый Вiктаравiч

ПРОКОПОВ, Юрий Викторович

Дата на раждане: 7.10.1978 г.

ID: 3071078A031PB4

Журналист от Първи канал на държавната телевизия на висша и влиятелна длъжност. Водещ е на ТВ програмата В центъра на вниманието.

Програмата е инструмент на държавната ТВ пропаганда, която подкрепя и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество. Опозицията и гражданското общество систематично биват представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез използване на обширна фалшива информация. Особено активен в това отношение след репресивните мерки срещу мирните демонстрации от 19 декември 2010 г. и последвалите протести.

159.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

1.10.1963 г.

Място на раждане: Zagorsk

(Sergijev Posad/ Русия)

Министър на информацията, бивш заместник-директор на президентската администрация, бивш директор на главната дирекция за идеология в президентската администрация, бивш директор на Центъра за анализ и информация в президентската администрация.

Той е бил един от главните източници и гласове на държавната пропаганда и на идеологическата подкрепа за режима. Бил е повишен на поста министър и оттогава продължава да е отявлен пропагандист и поддръжник на режима срещу демократичната опозиция и гражданското общество.

160.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

(Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

ПРАТАСАВIЦКА, Наталля Уладзiмiраўна

ПРОТОСОВИЦКАЯ, Наталья Владимировна

 

Съдия в съда на Октябърски район на град Минск. Участва пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. осъжда гражданските активисти Siarhei Sheuchenka, Katsiaryna Sliadzeuskaya и Aliaksandra Chemisava на 10 дни затвор, a Yauhen Mironau, Ihar Matsuta, Illya Laptseu, Mikhail Korzun и Vital Murashkevich — на 15 дни затвор. Начинът, по който води съдебното дело, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

161.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich)

ПУЦЫЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч

(ПУЦIЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч)

ПУЦИЛО, Владимир Григорьевич

 

Председател на градския съд в Минск като последна инстанция за разглеждане на присъдите (произнесени от първоинстанционния съд и потвърдени от апелативния съд) по делото срещу международно признатия политически затворник Pavel Severinets (съпредседател на организационния комитет за създаването на Беларуската християндемократическа партия и ръководител на предизборната кампания през 2010 г. на кандидата за президент Vital Rymashevski) и по делото срещу бившия политически затворник Aleksandr Otroshchenkov (прессекретар на кандидата за президент Andrei Sannikov в кампанията през 2010 г.). Отхвърля обжалванията на тези присъди, като по този начин явно нарушава Наказателнопроцесуалния кодекс.

162.

Pykina, Natallia Mikhailauna

Pykina, Natalia Mikhailauna

Pikina, Natalia Mikhailovna

(Pykina, Natalya Mikhailovna)

ПЫКIНА, Наталля Мiхайлаўна

ПЫКИНА, Наталья Михайловна

Дата на раждане: 20.4.1971 г.

Място на раждане: Раков

Отговорна за изпълнението на политически обоснованите административни и наказателни санкции срещу представители на гражданското общество. Съдия в съда на Партизански район, отговаряща за съдебното дело на Лиховид. Осъжда г-н Лиховид, активист на „Движение за свобода“, на три и половина години затвор.

163.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Дата на раждане: 1.7.1951 г.

Място на раждане: Botnia, Mohilev region

ID: 3010751M102PB0

Първи заместник-директор на президентската администрация, бивш министър на образованието.

Той закрива Европейския хуманитарен университет, нарежда да се извършат репресии срещу студенти от опозицията и организира студенти, за да ги принуди да гласуват за режима. Той е имал активна роля в организирането на подправените избори през 2008 г., 2010 г. и 2012 г. и в последвалите репресии срещу мирни демонстранти през 2008 г. и 2010 г. Той е приближен на президента Лукашенко; директор е на Belaya Rus, главната идеологическа и политическа организация на режима.

164.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр’еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

 

Член на ЦИК. Като член на ЦИК носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

165.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

РАВIНСКАЯ, Таццяна Уладзiмiраўна

РЕВИНСКАЯ, Татьяна Владимировна

 

Съдия в Първомайски областен съд в град Минск.

На 27 април 2011 г. осъжда политика Dmitri Bandarenka, координатор на гражданската кампания Европейски Беларус на бившия кандидат за президент A. Санников на 2 години затвор. Начинът, по който води делото, представлява явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

166.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

(Ravutskaya, Nadzeya Zalauna)

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Reutskaya, Nadezhda Zalovna)

РЕУТСКАЯ, Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ, Надежда Заловна

 

Съдия от Московски район на Минск, носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция. Начинът, по който е изпълнявала длъжността си, е допринесъл за създаването на атмосфера на страх в обществото, по-специално във връзка с изборите през 2006 г.

167.

Reliava, Aksana Anatolyeuna

(Raliava Aksana Anatolyeuna)

Relyava, Aksana Anatolieuna

РЭЛЯВА, Аксана Анатольеўна

(Ралява Аксана Анатольеўна)

РЕЛЯВО, Оксана Анатольевна

 

Съдия от съда на Съветски район в Минск. През 2010—2011 г. налага глоби или осъжда за мирен протест следните представители на гражданското общество: а) 23.6.2011 г., Khalyezin Yuri, 20 дневни ставки (700 000 BLR); б) 23.6.2011 г., Rutski Alyaksandr, 20 дневни ставки (700 000 BLR); в) 28.3.2011 г., Ivashkevich Viktar, 10 дни лишаване от свобода; г) 21.12.2010 г., 12. Asmanaw Arsen, 15 дни лишаване от свобода; д) 20.12.2010 г., Kudlayew Alyaksandr, 30 дневни ставки; е) 20.12.2010 г., Tryputsin Vitaut, 15 дни лишаване от свобода; ж) 20.12.2010 г., Assipenka Andrey, 15 дни лишаване от свобода; з) 20.12.2010 г., Ardabatski Dzyanis, 15 дни лишаване от свобода; и) 20.12.2010 г., Kazlowski Andrey, 15 дни лишаване от свобода и 1 050 000 BLR. Многократно осъжда на лишаване от свобода и налага големи глоби на мирни демонстранти и поради това носи отговорност за репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус.

168.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

РУБIНАЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Дата на раждане: 15.4.1939 г.

Mohilev

Председател на горната камара на парламента, бивш заместник-директор, отговарящ за медиите и идеологията в президентската администрация (2006—2008 г.). На тази си длъжност той е бил един от главните източници и гласове на държавната пропаганда и на идеологическата подкрепа за режима.

169.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiра-вiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Дата на раждане: 7.2.1955 г.

ID: 3070255A000PB6

Началник на отдел „Икономическа сигурност“ в КГБ.

Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

170.

Rusakevich, Uladzimir Vasilievich

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

РУСАКЕВIЧ, Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

Дата на раждане: 13.9.1947 г.

Място на раждане: Vygonoshchi, Brest district

Активно подкопава демокрацията в Беларус. Като бивш министър на информацията, носи главната отговорност за натиска и репресиите срещу независимите медии и журналисти между 2003 г. и 2009 г.

171.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

(Rybakov, Aliaksey Vasilievich)

Rybakov, Aleksei Vasilievich

(Rybakov, Alexey Vasilievich)

РЫБАКОЎ, Аляксей Васiльевiч

РЫБАКОВ, Алексей Васильевич

Дата на раждане: 31.07.1966 г.

Адрес: Ul. Yesenina 31-1-104, Минск

Паспорт №: MP2937413

Съдия от Върховния съд. Като бивш съдия от Московския районен съд в Минск, в момента съдия във Върховния съд, е осъдил бившия кандидат за президент Alyaksandr Kazulin на пет години и половина затвор за организиране на протести през март 2006 г. срещу подправените избори.

Начинът, по който води делото, е в явно нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс.

172.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Адрес: Отдел „Административно право“ на Первомайски район

Chornogo K. 5 кабинет 417

Тел.: +375 17 2800264

През януари 2012 г. назначен за заместник-директор на минския отдел на следствената комисия. Като прокурор от Первомайския районен съд в Минск отговаря за процеса срещу Ales Byalyatski, един от най-изтъкнатите правозащитници, ръководител на Центъра за права на човека Vyasna и заместник-председател на Международната федерация за правата на човека (FIDH). Формулираното от прокурора обвинение има ясна инепосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Byalyatski активно защитава и подпомага пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

173.

Samaliuk, Hanna Valerieuna

Samoliuk, Anna Valerievna

(Samolyuk, Anna Valeryevna)

САМАЛЮК, Ганна Валер'еўна

САМОЛЮК, Анна Валерьевна

 

Бивш съдия в съда на Фрунзенски район на град Минск.

Участва пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. осъжда гражданския активист Alyaksandr Stsiashenka на 10 дни затвор. Начинът, по който води делото, представлява явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемото лице.

174.

Sanko Ivan Ivanavich

Sanko Ivan Ivanovich

САНЬКО, Iван Iванавiч

САНЬКО, Иван Иванович

 

Майор, главен следовател от КГБ. Той води разследването срещу дейци на опозицията в центъра за задържане на КГБ в Минск, включително чрез използване на фалшифицирани доказателства, след потушаването на протестната демонстрация в Минск след изборите от 19 декември 2010 г. Действията му представляват явно погазване на правата на човека чрез неспазване на правото на справедлив процес и на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

175.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Председател на Областната избирателна комисия, Hrodna Region. Като председател на Областната избирателна комисия носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г. в Hrodna region.

176.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

ШАДРЫНА, Ганна Станiславаўна

ШАДРИНА, Анна Станиславовна

 

Бивш заместник главен редактор на вестника на президентската администрация и главен пропаганден орган „Советская Белоруссия“.

Носи отговорността за разпространението в печата на държавната пропаганда, която провокира, подкрепя и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество на 19 декември 2010 г., включително чрез използване на фалшива информация.

177.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich

(Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ, Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Заместник-началник на разследващата комисия, бивш прокурор от region of Нomel, който носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

178.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

 

Съдия в съда на Октябърски район на град Минск.

Участва пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. осъжда гражданските активисти Ales Sobal, Maksim Hrishel и Kastantsin Chufistau на 10 дни затвор, a Siarhei Kardymon — на 15 дни затвор. Начинът, по който води съдебните дела, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

179.

Shamionau Vadzim Iharavich

Shamenov Vadim Igorevich

(Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

 

Капитан, ръководител на оперативна част на наказателен отряд IK-17 в Шклов. Оказвал е натиск върху политическите затворници посредством неспазването на правото им на кореспонденция и е отправял заплахи с цел изтръгване на самопризнания. Пряко отговорен за нарушаване на човешките права на политическите затворници и опозиционните активисти чрез жестоко, нечовешко и унизително третиране или наказания. Действията му представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

180.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

(Shastakou Maxim Aliaksandravich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Shestakov, Maxim Alexandrovich)

ШАСТАКОЎ, Макciм Александравiч

ШЕСТАКОВ, Максим Александрович

 

Прокурор, който внася делото срещу Byalyatski в Первомайския районен съд на Минск след обжалването на Byalyatski пред съда във връзка със задържането му. Byalyatski активно защитава и подпомага пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

181.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Член на ЦИК. Като член на ЦИК носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

182.

Sheiko, Ina Valerieuna

(Shaiko, Ina Valerieuna Sheyko, Ina Valerieuna)

Sheyko, Inna Valerievna

(Sheiko, Inna Valeryevna)

ШЭЙКО, Iна Валер’еўна

(Шайко Iна Валер’еўна)

ШЕЙКО, Инна Валерьевна

 

Съдия от Централния районен съд в Минск. През 2011 г. налага глоби или осъжда за мирен протест следните представители на гражданското общество: а) 21.7.2011 г., Shapavalaw Paval, 12 дни лишаване от свобода; б) 21.7.2011 г., Ivanyuk Yawhen, 12 дни лишаване от свобода; в) 14.7.2011 г., Khadzinski Paval, 25 дневни ставки (875 000 BLR); г) 23.6.2011 г., Sudnik Andrey, 25 дневни ставки (875 000 BLR); д) 23.6.2011 г., Yatskow Usevalad, 30 дневни ставки (1 050 000 BLR); е) 28.4.2011 г., Kudlaew Alyaksandr, 50 дневни ставки (1 750 000 BLR). Многократно осъжда на лишаване от свобода и налага големи глоби на мирни демонстранти и поради това носи отговорност за репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус.

183.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Дата на раждане: 26.5.1958 г.

Място на раждане: Hrodna region

Носи отговорност за неразкритото изчезване на Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski и Dmitri Zavadski в Беларус през 1999—2000 г. Бивш държавен секретар на Съвета за сигурност. Sheiman продължава да работи като специален помощник на президента.

184.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

 

Съдия в съда на Московски район на град Минск.

Участва пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 и 27 декември 2010 г. осъжда на 10 дни затвор гражданските активисти Illya Vasilievich, Nadzeya Chayukhova, Tatsiana Radzetskaya, Siarhei Kanapatski и Volha Damarad. Начинът, по който води съдебните дела, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Приема използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

185.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлавiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

 

Началник на Отдела за контраразузнаване на КГБ и бивш заместник-началник на Съвета за контраразузнаване към КГБ. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

186.

Shved, Andrei Ivanavich

Shved, Andrei Ivanovich

(Shved, Andrey Ivanovich)

ШВЕД, Андрэй Iванавiч

ШВЕД, Андрей Иванович

 

Заместник-началник на разследващата комисия и бивш заместник главен прокурор и началник на отдела за разследвания.

По искане на КГБ започва разследване срещу Ales Byaliatski, един от най-видните правозащитници, ръководител на беларуския Център за правата на човека „Vyasna“ и заместник-председател на Международната федерация за правата на човека (FIDH). A. Byaliatski активно е защитавал и подпомагал пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус.

187.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

 

Съдия в съда на Железнодорожни район на град Витебск. Осъжда няколко протестиращи по време на апелативния съдебен процес, независимо от факта, че първоинстанционният съд не ги е счел за виновни. Отговорен за изпълнението на политически обоснованите административни и наказателни санкции срещу представители на гражданското общество.

188.

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

ШЫЛЬКО, лена Мiкалаеўна

ШИЛЬКО,Елена Николаевна

 

Съдия в съда на Московски район на град Минск.

Участвала пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20, 24 и 30 декември 2010 г. е осъдила съответно гражданските активисти Ihar Shershan (12 дни затвор), Zmitser Shurkhai (10 дни затвор) и Franak Viachorka (12 дни затвор).

На 24 януари 2012 г. отхвърля жалбата на Алес Беляцки по отношение на присъдата, наложена му от Первомайския районен съд в Минск, въпреки че процесът срещу Беляцки е бил воден в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Беляцки активно е защитавал и подпомагал пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция. Начинът, по който е водила съдебните дела, е явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Тя е приела използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към подсъдимите.

189.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

 

Прокурор на region of Mohilev, който носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

190.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

 

Ръководител на КГБ за района на гр. Mohilev. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция в региона на Mohilev.

191.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

Simakhina, Liubov Sergeevna

CIMAXIHA, Любоў Сяргееўна

СИМАХИНА, Любовь Сергеевна

 

Съдия в съда на Московски район на град Минск.

Участвала пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. е осъдила гражданския активист Siarhei Barsukou на 12 дни затвор.

На 8 ноември 2011 г. е осъдила гражданския активист Paval Siarhei на 7 дни затвор. Начинът, по който е водила съдебните дела, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Тя е приела използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

192.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

Simonov Aleksandr Anatolievich

CIМАНАЎ, Аляксандр Анатольевiч

СИМОНОВ, Александр Анатольевич

Дата на раждане: 1952 г., Homel

ID: 3100552C033PB6

Заместник министър на правосъдието, отговарящ за служителите на съдебната система, идеологията и контрола над изпълнението на присъдите. Длъжността му включва наблюдение и контрол над служителите на съдебната система. Носи отговорност за ролята и действията на Министерството на правосъдието и съдебната система на Беларус, които са основни инструменти за репресиране на населението, посредством налагането на държавната пропаганда сред съдебната система и чрез гарантирането, че служителите на съдебната система вземат решения, които съответстват на репресивния характер на режима или че умишлено оставят без последствие незаконните действия, предприети от службите за сигурност срещу населението.

193.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

CIМАНОЎCKI, Дмiтрый Валер’евiч

СИМАНОВСКИЙ, Дмитрий Валериевич

 

Прокурор от Первомайския районен съд в Минск по делото на Dmitri Bondarenko. Повдигнатото от него обвинение има ясна и непосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. То се основава на неправилно класифициране на събитията от 19 декември 2010 г. и не е подкрепено с факти, доказателства и свидетелски показания.

194.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Дата на раждане: 4.3.1962 г.

ID: 3040362B062PB7

Ръководител на Комитета по здравеопазване на гр. Минск и бивш главен хирург в минската болница за спешни случаи. Не се е противопоставил на отвличането на кандидата за президент Некляев, който е транспортиран до неговата болница, след като е бил жестоко пребит на 19 декември 2010 г., и чрез бездействието си е сътрудничил на действията на неизвестни лица, като не е повикал полицията след това. Това бездействие е довело до неговото повишение.

195.

Sivakau, Iury Leanidavich

(Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Дата на раждане: 5.8.1946 г.

Място на раждане: Sakhalin Region

Организирал неразкритото изчезване на Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski и Dmitri Zavadski в Беларус през 1999—2000 г. Заместник-ректор на Института по мениджмънт в Минск, бивш министър на туризма и спорта, бивш министър на вътрешните работи и бивш заместник-директор на президентската администрация.

196.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлававiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Началник на общинската дирекция за гр. Минск на управлението за обществена сигурност в Министерството на вътрешните работи. През февруари 2011 г. получава награда и благодарствено писмо от президента Лукашенко за активното си участие и изпълнението на заповеди по време на репресиите на протестите на 19 декември 2010 г.

197.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Дата на раждане: 16.08.1972 г.

Място на раждане: Hrodna

Министър на правосъдието, член на Централната избирателна комисия (ЦИК); бивш ръководител на отдел за социални организации и политически партии в Министерството на правосъдието. Като член на ЦИК, носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти при провеждането на избори от 2007 г. насам. Чрез позициите, които е имал в Министерството на правосъдието, и чрез контрола, който е упражнявал над съдиите, той активно участва в репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция, като отказва регистрация на НПО и на политически партии, което в много случаи е довело до тяхното премахване.

198.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўевiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

Заместник-ръководител на Антитерористичния център на ОНД и бивш заместник-ръководител на КГБ, отговарящ за персонала и организационната работа. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

199.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

(Smirnou, Yauhen Aliaksandravich)

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnov, Yevgeni Aleksandrovich)

СМIРНОЎ, Яўген Аляксандравiч

СМИРНОВ, Евгений Александрович

Дата на раждане: 15.3.1949 г.

Място на раждане: Riazan district, Русия

ID: 3160872K021PB4

Председател на съда EurasEc, първи заместник-председател на Икономическия съд, носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция, особено във връзка с изборите през 2006 г.

200.

Stosh, Mikalai Mikalaevich

Stosh, Nikolai Nikolaevich

СТОШ, Мiкалай Мiкалаевiч

СТОШ, Николай Николаевич

 

Председател на Областната избирателна комисия, Нomel Region. Като председател на Областната избирателна комисия носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г. в Нomel Region.

201.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

СЦЯПУРКА, Уладзiмiр Мiхайлавiч

СТЕПУРКО, Владимир Михайлович

 

Съдия в градския съд на Минск. Като главен съдия отхвърля жалбите за обжалване на присъдите на политическите и граждански активисти Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret и Oleg Fedorkevich. Тези процеси са в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс.

На 24 януари 2012 г. отхвърля жалбата на Ales Byalyatski за обжалване на присъдата, наложена му от Первомайския районен съд в Минск, въпреки че процесът срещу Byalyatski е воден в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс.

Беляцки активно защитава и подпомага пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция

202.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

СТУК, Аляксей Канстанцiнавiч

СТУК, Алексей Константинович

 

Заместник главен прокурор.

През 2007—2008 г. започва дела срещу независими медии, журналисти и опозиционни партии. Дал е разрешение за обиски от служители на КГБ на офисите на „Radio Racyja“, „ERB“, телевизия „Belsat“, на офиса в Hrodno на Беларуския народен фронт и на НПО „Batskavshchyna“, както и на апартаментите на 17 журналисти.

203.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

СУХАРЭНКА, Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО, Степан Николаевич

Дата на раждане: 27.1.1957 г.

Място на раждане: Zdudichi, Нomel district

Посланик към беларуското Министерство на външните работи, бивш директор на КГБ. Той е заплашвал мирни активисти преди демонстрациите през 2006 г. и е едно от главните действащи лица в репресиите след подправените избори срещу демократичната опозиция и гражданското общество. Той е също инициаторът на репресивни законодателни поправки и закони срещу демократичната опозиция и гражданското общество.

204.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich

(Sukhau Dzimitry Vyachyaslavavich)

Sukhov Dmitri Vyacheslavovich

(Sukhov Dmitry Viacheslavovich)

СУХАЎ, Дзмiтрi Вячаслававiч

СУХОВ, Дмитрий Вячеславович

 

Подполковник, оперативен офицер от военното контраразузнаване на КГБ; след потушаването на протестната демонстрация в Минск след изборите от 19 декември 2010 г. си служи с фалшифициране на доказателства и със заплахи, за да изтръгне самопризнания от опозиционни дейци в центъра за задържане на КГБ в Минск. Носи пряка отговорност за нарушаването на основните човешки права на политически затворници и опозиционни дейци чрез прекомерна употреба на сила срещу тях. Действията му представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

205.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

(Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna)

Svistunova, Valentina Nikolaevna

(Svistunova, Valentina Nikolayevna)

СВIСТУНОВА, Валянцiна Мiкалаеўна

СВИСТУНОВА, Валентина Николаевна

 

Съдия от Централния районен съд в Минск. През 2010—2011 г. налага глоби или осъжда на лишаване от свобода заради мирен протест следните представители на гражданското общество: а) 21.7.2011 г., Bandarenka Volha, 10 дни лишаване от свобода; б) 21.7.2011 г., Ruskaya Volha, 11 дни лишаване от свобода; в) 20.12.2010 г., Marchyk Stanislaw, 15 дни лишаване от свобода; г) 20.12.2010 г., Stanchyk Alyaksandr, 10 дни лишаване от свобода; д) 20.12.2010 г., Anyankow Syarhey, 10 дни лишаване от свобода. Многократно осъжда на лишаване от свобода мирни демонстранти и поради това носи отговорност за репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус.

206.

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich

Svorob, Nikolai Konstantinovich

СВОРАБ, Мiкалай Канстанцiнавiч

СВОРОБ, Николай Константинович

 

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш заместник-ръководител на КГБ носи отговорността за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

207.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

 

Началник на отдел „Защита на конституционния ред и борба срещу тероризма“ в КГБ

Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

208.

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich

Taranda, Aleksandr Mikhailovich

ТАРАНДА, Аляксандр Мiхайлавiч

ТАРАНДА, Александр Михайлович

 

Заместник-редактор на вестника на президентската администрация и главен пропаганден орган „Советская Белоруссия“.

Носи отговорността за разпространението в печата на държавната пропаганда, която подкрепя и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество, които систематично са представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез използване на фалшива и невярна информация, особено след президентските избори през 2010 г.

209.

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

(Tarapetskaya, Halina Mikhailauna)

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

(Toropetskaya, Galina Mikhailovna)

ТАРАПЕЦКАЯ, Галiна Мiхайлаўна

ТОРОПЕЦКАЯ, Галина Михайловна

 

Заместник-редактор на вестника на президентската администрация и главен пропаганден орган „Советская Белоруссия“.

Носи отговорността за разпространението в печата на държавната пропаганда, която провокира, подкрепя и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество, които систематично са представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез използване на фалшива информация, особено след президентските избори през 2010 г.

210.

Ternavsky, Anatoly Andreevich

(Ternavski, Anatoli Andreevich; Ternavskiy, Anatoliy Andreyevich)

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андрэевiч

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андреевич

Дата на раждане: 1950

Място на раждане: Донецк, Украйна

Приближен на семейството на президента Лукашенко; спонсор на спортния клуб на президента. Търгува с петрол и петролни продукти, което свидетелства за тесните му връзки с режима, като се имат предвид държавният монопол върху рафиниращата промишленост и фактът, че само на няколко физически лица е дадено правото да оперират в сектора на петрола. Неговата компания Univest-M е една от двете най-големи частни фирми износителки на петрол в Беларус.

211.

Tratsiak, Piotr Uladzimiravich

Tretiak, Petr Vladimirovich

(Tretyak, Piotr Vladimirovich)

ТРАЦЦЯК, Петр Уладзiмiравiч

ТРЕТЬЯК, Петр Владимирович

 

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш заместник-ръководител на КГБ и член на комисията на Съвета по сигурността на радиочестотите, носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

212.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Подполковник, бивш оперативен офицер от военното контраразузнаване на КГБ (понастоящем ръководител на пресслужбата на новосъздадения Комитет за разследванията на Беларус). След потушаването на протестната демонстрация в Минск след изборите от 19 декември 2010 г. си служи с фалшифициране на доказателства и заплахи, за да изтръгне самопризнания от опозиционни дейци в центъра за задържане на КГБ в Минск. Носи пряка отговорност за проявите на жестоко, нечовешко и унизително третиране или наказания и за неспазване на правото на справедлив процес. Действията му представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

213.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

Trubnikov, Nikolai Alekseevich

ТРУБНIКАЎ, Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ, Николай Алексеевич

 

Съдия от Партизански район в Минск Пряко е замесен в съдебните репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция през 2006—2007 г. На 15 януари 2007 г. осъжда политическия активист Andrei Dzmitriev на 3 дни затвор. Начинът, по който води делото, е в явно нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс. Той подкрепя използването на доказателства и свидетелски показания, нямащи нищо общо с обвиняемия.

214.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

(Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

Telitsa, Lidiia Fedorovna

(Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna)

ЦЕЛIЦА, Лiдзiя Федараўна

ТЕЛИЦА, Лидия Федоровна

 

Съдия в съда на Московски район на град Минск.

Участва пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. осъжда гражданския активист Mikhail Barsukou на 10 дни затвор. Начинът, по който води съдебното дело, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Приема използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемото лице.

215.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

 

Заместник-ръководител на КГБ, отговарящ за икономическите престъпления и борбата с корупцията.

Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

216.

Tsitsiankova, Alena Viktarauna

Titenkova, Elena Viktorovna

(Titenkova, Yelena Viktorovna)

ЦIЦЯНКОВА, Алена Вiктараўна

ТИТЕНКОВА, Елена Викторовна

 

Бивш съдия в съда на Партизански район на гр. Минск.

Участвала пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. е осъдила гражданските активисти Anton Hulak на 15 дни затвор, Ales Milinets, Paval Kamarou — на 12 дни затвор, а Siarhei Piatrushyn — на 11 дни затвор. През юли 2011 г. е осъдила други активисти на 5 и 10 дни затвор. Начинът, по който е водила съдебните дела,е бил в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Тя е приела използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите.

217.

Tupik, Vera Mikhailauna

Tupik, Vera Mikhailovna

ТУПIK, Вера Мiхайлаўна

ТУПИК, Вера Михайловна

 

Съдия в съда на Ленински район на гр. Минск. Участвала пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. е осъдила гражданските активисти Natallia Vasilievich на 15 дни затвор и Katsiaryna Parfilieva, Alyaksandr Piatnitski и Sviatlana Rasliakova — на 10 дни затвор. През юли 2011 г. е осъдила други активисти на 10 дни затвор. Начинът, по който е водила съдебните дела, е бил в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Тя е приела използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите.

218.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

 

Заместник-министър на правосъдието, отговарящ за правната подкрепа на институциите, занимаващи се със съставянето на законови и подзаконови актове по икономически въпроси, и отговаря за регистрацията на юридическите лица.

Носи отговорност за ролята и действията на Министерството на правосъдието и съдебната система на Беларус, които са основни инструменти за репресия на населението, посредством налагането на държавната пропаганда в съдебната система, която провокира и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество, посредством отказа за и лишаването от регистрация на НПО и политически партии.

219.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

УНУКЕВIЧ, Тамара Васiльеўна

ВНУКЕВИЧ, Тамара Васильевна

 

Съдия в градския съд на Минск. Като помощник-съдия отхвърля обжалването на присъдите на политическите и граждански активисти Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets. Процесът представлява явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс.

220.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich)

Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Дата на раждане: 1971 г., Penza

(Русия)

Началник на отдел „Сигурност“ към президента.

Под негов надзор няколко членове на неговата служба са участвали в разпити на политически активисти след демонстрациите от 19 декември 2010 г.

221.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Дата на раждане: 19.6.1964 г.,

Брестка област

Председател на Комисията за разследване, бивш ръководител на Оперативния и анлитичен център към Администрацията на президента, отговарящ за телекомуникациите, включително наблюдението, филтрирането, контролирането и предизвикването на смущения на различни канали за комуникация като например интернет.

222.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

(Valchkova, Maryana Leanidauna)

Volchkova, Marianna Leonidovna

ВАЛЧКОВА, Марыяна Леанiдаўна

ВОЛЧКОВА, Марианна Леонидовна

 

Съдия от съда на Партизански район на Минск. През 2010—2011 г. налага глоби или осъжда заради мирен протест следните представители на гражданското общество: а) 7.7.2011 г., Lelikaw Andrey, 7 дни лишаване от свобода; б) 7.7.2011 г., Lapatsik Yawhen, неизвестно наказание; в) 7.7.2011 г., Syarheyew Uladzimir, 11 дни лишаване от свобода; г) 4.7.2011 г., Stsepanenka Alyaksandr, 5 дни лишаване от свобода; д) 4.7.2011 г., Plyuto Tatsyana, 20 дневни ставки (700 000 BLR); е) 23.6.2011 г. Kanaplyannik Syarhey, 20 дневни ставки (700 000 BLR); ж) 20.12.2010 г., Furman Viktar, 11 дни лишаване от свобода; з) 20.12.2010 г., Astashow Anton, 11 дни лишаване от свобода; и) 20.12.2010 г., Navumava Valyantsina, 11 дни лишаване от свобода. Многократно осъжда на лишаване от свобода и налага големи глоби на мирни демонстранти и поради това носи отговорност за репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус.

223.

Varapaev, Ihar Ryhoravich

(Varapayev, Ihar Ryhoravich)

Voropaev, Igor Grigorievich

(Voropayev, Igor Grigoryevich)

ВАРАПАЕЎ, Irap Рыгopавiч

ВОРОПАЕВ, Игорь Григорьевич

 

Заместник генерален управител, отговарящ за научната работа в Научноизследователския институт за електронно-изчислителни машини под контрола на държавния военно-промишлен комитет и бивш началник на отдел „Държавни комуникации“ в КГБ. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

224.

Varenik, Natallia Siamionauna

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

ВАРЭНIК, Наталля Сяменаўна

ВАРЕНИК, Наталья Семеновна

 

Съдия в съда на Фрунзенски район на град Минск.

Участва пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. осъжда гражданските активисти Valiantsina Furman и Vadzim Klysheika на 10 дни затвор. Начинът, по който води делото, представлява явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

225.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

ВАСIЛЕВIЧ, Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ, Григорий Алексеевич

Дата на раждане: 13.2.1955 г.

ID 3130255A011PB5

Главен прокурор. Осъществява надзор над съдебните производства срещу всички задържани лица след репресиите срещу мирните демонстрации от 19 декември 2010 г.

226.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

ВАСIЛЬЕЎ, Аляксей Аляксандравiч

ВАСИЛЬЕВ, Алексей Александрович

 

Председател на Областната избирателна комисия, Minsk Region. Като председател на Областната избирателна комисия носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г. в Minsk region.

227.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEREPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

Първи заместник-ръководител на КГБ.

Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция. Инициира делото срещу политическия затворник Ales Byaliatski, един от най-изтъкнатите правозащитници, ръководител на Центъра за права на човека Vyasna и заместник-председател на Международната федерация за правата на човека (FIDH). A. Byaliatski активно е защитавал и подпомагал пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

228.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich

(Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш ръководител на отдел „Разузнаване“ в КГБ носи отговорността за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

229.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

(Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich)

Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich

(Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich)

ЯКУНЧЫХIН, Аляксандр Анатольевiч

ЯКУНЧИХИН, Александр Анатольевич

 

Съдия от Централния районен съд в Минск. През 2010—2011 г. налага глоби или осъжда заради мирен протест следните представители на гражданското общество: а) 17.11.2011 г., Makayew Alyaksandr, 5 дни лишаване от свобода; б) 7.7.2011 г., Tukay Illya, 12 дни лишаване от свобода; в) 7.7.2011 г., Shapchyts Yawhen, 12 дни лишаване от свобода; г) 31.1.2011 г., Kulakow Lyeanid, 30 дневни ставки (1 050 000 BLR); д) 21.12.2010 г., Yaromyenak Uladzimir, 15 дни лишаване от свобода; е) 20.12.2010 г., Daroshka Alyaksey, 12 дни лишаване от свобода; ж) 20.12.2010 г., Kakhno Herman, 12 дни лишаване от свобода; з) 20.12.2010 г., Palyakow Vital, 15 дни лишаване от свобода. Многократно осъжда на лишаване от свобода и налага големи глоби на мирни демонстранти и поради това носи отговорност за репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус.

230.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

ЯРМАЛIЦКI, Сяргей Уладзiмiравiч

ЕРМОЛИЦКИЙ, Сергей Владимирович

 

Директор на затворническия лагер в Shklov. Отговорен за нечовешкото отношение към задържаните и за преследването на бившия кандидат за президент Nikolai Statkevich, затворен във връзка със събитията от 19 декември 2010 г., и на други затворници.

231.

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich

(Iuferytsyn, Dzmitry Viktaravich)

Yuferitsyn, Dmitri (Dmitry) Viktorovich

(Yuferitsin, Dmitri Viktorovich; Iuferitsyn, Dmitry Viktorovich)

ЮФЕРЫЦЫН, Дзмiтрый Вiктаравiч

ЮФЕРИЦЫН, Дмитрий Викторович

 

Съдия от съда на Ленински район в Минск. През 2010 г. налага глоби или осъжда за мирен протест следните представители на гражданското общество: а) 20.12.2010 г., Charukhin Kanstantsin, 30 дневни ставки (1 050 000 BLR); б) 20.12.2010 г., Yarmola Mikalay, 15 дни лишаване от свобода; в) 20.12.2010 г., Halka Dzmitry, 10 дни лишаване от свобода; г) 20.12.2010 г., Navumaw Viktar, 12 дни лишаване от свобода; д) 20.12.2010 г., Haldzenka Anatol, 10 дни лишаване от свобода. Многократно осъжда на лишаване от свобода и налага големи глоби на мирни демонстранти и поради това носи отговорност за репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус.

232.

Zaharouski, Anton

Zagorovski, Anton

ЗАГАРОЎСКI, Антон

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон

 

Прокурор от съда на Фрунзенски район на град Минск, занимаващ се с делото на участвалия в протестите Василий Парфенков. Отговорен за изпълнението на политически обоснованите административни и наказателни санкции срещу представители на гражданското общество.

233.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Дата на раждане: 1964 г.

Ръководител на КГБ.

Отговорен за превръщането на КГБ в основния орган за репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция. Отговорен за разпространението чрез медиите на фалшива информация за протестиращите на 19 декември 2010 г., като твърди, че са донесли материали, които да бъдат използвани като оръжия. Лично заплашва живота и здравето на съпругата и детето на бившия кандидат за президент Андрей Санников. Той е основният инициатор на заповедите за незаконен тормоз на демократичната опозиция, за мъченията на политическите опоненти и за малтретирането на затворници.

234.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

ЗАЙЦАВА, Вiкторiя Генадзеўна

ЗАЙЦЕВА, Виктория Геннадьевна

 

Съдия в градския съд на Минск. Като помощник-съдия отхвърля обжалването на присъдите на бившия кандидат за президент Andrei Sannikov, политическите и граждански активисти Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik и Vladimir Yeriomenok. Процесът представлява явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс.

235.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich

(Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ,Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш началник на отдел „Военно контраразузнаване“ в КГБ носи отговорността за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция. Под негов надзор персонал на КГБ участва в разпити на политически активисти след демонстрацията на 19 декември 2010 г.

236.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

Zapasnik, Marina Sviatoslavovna

ЗАПАСНIК, Марына Святаславаўна

ЗАПАСНИК, Марина Святославовна

 

Съдия от съда на Ленински район на Минск. През 2011 г. налага глоби или осъжда за мирен протест следните представители на гражданското общество: а) 18.7.2011 г., Palyakow Vital, 12 дни лишаване от свобода; б) 7.7.2011 г., Marozaw S., 10 дни лишаване от свобода; в) 7.7.2011 г., Badrahin Alyaksandr, 10 дни лишаване от свобода; г) 7.7.2011 г., Marozova S., 10 дни лишаване от свобода; д) 7.7.2011 г., Varabey Alyaksandr, 15 дни лишаване от свобода; е) 4.7.2011 г., Mazurenka Mikita, 10 дни лишаване от свобода. Многократно осъжда на лишаване от свобода мирни демонстранти и поради това носи отговорност за репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус.

237.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapавiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Дата на раждане: 14.11.1954 г.

ID: 3141154A021PB0

Министър на отбраната.

Като член на Съвета по сигурността одобрява решенията за репресии, съгласувани на министерско равнище, включително решенията за репресии срещу мирните демонстрации на 19 декември 2010 г. След декември 2010 г. хвали „тоталното поражение на разрушителните сили“, имайки предвид демократичната опозиция.

238.

Zhuk Alena Siamionauna

(Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna

(Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Съдия от съда в Първомайски район на Витебск. На 24 февруари 2012 г. осъжда Syarhei Kavalenka, смятан за политически затворник от началото на февруари 2012 г., на две години и един месец затвор за нарушаване на пробация. Alena Zhuk носи пряка отговорност за нарушаване на правата на човека, защото е отказала на Syarhei Kavalenka правото на справедлив процес. Преди това срещу Syarhei Kavalenka е постановена присъда с отложено изпълнение за окачване на „забранен“ флаг бяло - червено - бяло, символ на опозицията, във Витебск. Последващата присъда, постановена от Alena Zhuk, е несъразмерно строга предвид естеството на престъплението и не съответства на Наказателния кодекс на Беларус. Действията на Alena Zhuk представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

239.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандр-авiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Дата на раждане: 7.7.1970 г.

ID: 3070770A081PB7

Главен директор на държавната информационна агенция БЕЛТА.

Носи отговорността за разпространението в медиите на държавната пропаганда, която подкрепя и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество на 19 декември 2010 г., включително чрез използване на фалшива информация.

240.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

(Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

ЖУКОЎСКАЯ, Жанна Аляксееўна

ЖУКОВСКАЯ, Жанна Алексеевна

 

Съдия в съда на Фрунзенски район на град Минск.

Участва пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. осъжда гражданските активисти Iryna Yarashevich и Mikhail Yakavenka съответно на 15 и 10 дни затвор. На 7 юли 2011 г. осъжда гражданския активист Barys Sidareika на 10 дни затвор заради ачастие в мълчалив протест. Начинът, по който води съдебните дела, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

241.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинов-ич

 

Прокурор от Заводския районен съд в Минск по делото срещу Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel — изтъкнати представители на гражданското общество. Повдигнатото от него обвинение има ясна и непосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. То се основава на неправилно класифициране на събитията от 19 декември 2010 г. и не е подкрепено с факти, доказателства и свидетелски показания.

242.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna

(Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna)

Zenkevich, Valentina Nikolaevna

ЗЯНЬКЕВIЧ, Валянцiна Мiкалаеўна

ЗЕНЬКЕВИЧ, Валентина Николаевна

 

Съдия от съда на Ленински район в Минск. През 2010 г. налага глоби или осъжда за мирен протест следните представители на гражданското общество: а) 20.12.2010 г., Yarmolaw Yahor, 12 дни лишаване от свобода; б) 20.12.2010 г., Palubok Alyaksandr, 15 дни лишаване от свобода; в) 20.12.2010 г., Mikhalkin Zakhar, 10 дни лишаване от свобода; г) 20.10.2010 г., Smalak Syarhey, 15 дни лишаване от свобода; д) 20.12.2010 г., Vassilewski Alyaksandr, 15 дни лишаване от свобода. Многократно осъжда на лишаване от свобода мирни демонстранти и поради това носи отговорност за репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус.

243.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

ЎЗIМОЎСКI, Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ, Александр Леонидович

Дата на раждане: 10.1.1961 г.

Място на раждане: Германия (ГДР)

ID: 3100161A078PB5

Медиен съветник и бивш председател на държавната радио и телевизионна компания. Той е бил главното действащо лице на пропагандата на режима до декември 2010 г., като систематично клевети опозицията и оправдава грубите нарушения на правата на човека и повтарящите се репресии срещу опозицията и гражданското общество в Беларус.


Б.   Образувания, посочени в член 4, параграф 1

 

Имена

Транскрипция на изписването на беларуски език

Транскрипция на изписването на руски език

Имена

(изписване на беларуски език)

Имена

(изписване на руски език)

Идентификационни данни

Причини за вписването

1.

Beltechexport

 

‘ЗАО Белтехзкспорт’

Република Беларус, 220012, Минск, бул. „Независимост“, 86-Б

Тел.: +375.(17) 263-63-83,

Факс: (+375 17) 263-90-12

Образувание с бивш собственик Владимир Пефтиев. Мажоритарният пакет от акции на образуванието се държи от Дмитрий Гуринович, бивш съветник на Пефтиев. „Белтехекспорт“ се ползва с благоволението на режима като основен износител на оръжия и военно оборудване, притежавани от държавата или произведени от държавни дружества. Подкрепя режима на Лукашенко и осигурява средства за него посредством продажбата на оръжие.

2.

Sport-Pari

 

„ЗАО Спорт-пари“ (оператор республиканс-кой лотереи)

 

Образувание, контролирано от Владимир Пефтиев посредством неговата стопанска мрежа от образувания и BT Telecommunications. „ЗАО Спорт-пари“ се контролира от Пефтиев съвместно с Дмитрий Александрович Лукашенко посредством контрола на последния над Спортния клуб на президента, който държи задължителния притежаван от държавата мажоритарен дял в „ЗАО Спорт- пари“.

3.

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications

 

частное унитарное предприятие ЧУП ‘БТ Телекоммуникации’

 

Образувание, контролирано от Владимир Пефтиев.

4.

LLC Delovaya Set

ООО Деловая сеть

 

 

Образувание, контролирано от Владимир Пефтиев.

5.

CJSC Sistema investicii i inovacii

ЗАО Системы инвестиций и инноваций

 

 

Образувание, контролирано от Владимир Пефтиев.

6.

PUC Sen-Ko

ЧУП Сен-Ко

 

 

Образувание, контролирано от Владимир Пефтиев.

7.

PUC BT Invest

ЧУП БТ Инвест

 

 

Образувание, контролирано от Владимир Пефтиев.

8.

The Spirit and Vodka Company Aquadiv

Малиновщизненский спиртоводочный завод Аквадив

 

 

Образувание, контролирано от Владимир Пефтиев.

9.

Beltekh Holding

Белтех Холдинг

 

 

Образувание, контролирано от Владимир Пефтиев.

10.

Spetspriborservice

Спецприборсервис

 

 

Образувание, контролирано от Владимир Пефтиев.

11.

Tekhnosoyuzpribor

Техносоюзприбор

 

 

Образувание, контролирано от Владимир Пефтиев.

12.

LLC Triple

ООО ТРАЙПЛ

 

Pobediteley Avenue 51/2, Room 15 220035 Minsk

Республика Беларусь, 220035 Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15

Холдингово дружество на Юрий Чиж. Юрий Чиж предоставя финансова подкрепа на режима на Лукашенко най-вече чрез своето холдингово дружество LLC Triple.

13.

JLLC Neftekhimtrading

СООО НефтеХимТрейдинг

 

Registered 2002, Minsk

Дъщерно дружество на LLC Triple.

14.

CJSC Askargoterminal

ЗАО Аскарготерминал

 

 

Дъщерно дружество на LLC Triple.

15.

LLC Triple Metal Trade

ООО Трайплметаллтрейд

 

 

Дъщерно дружество на LLC Triple.

16.

JSC Berezovsky KSI

ОАО Березовский комбинат силикатных изделий

 

 

Дъщерно дружество на LLC Triple.

17.

JV LLC Triple-Techno

СП ООО Трайпл- Техно

 

 

Дъщерно дружество на LLC Triple.

18.

JLLC Variant

СООО Вариант

 

 

Дъщерно дружество на LLC Triple.

19.

JLLC Triple-Dekor

СООО Трайпл- Декор

 

 

Дъщерно дружество на LLC Triple.

20.

JCJSC QuartzMelProm

СЗАО Кварцмелпром

 

 

Дъщерно дружество на LLC Triple.

21.

JCJSC Altersolutions

СЗАО Альтерсолюшнс

 

 

Дъщерно дружество на LLC Triple.

22.

JCJSC Prostoremarket

СЗАО Простомаркет

 

 

Дъщерно дружество на LLC Triple.

23.

JLLC AquaTriple

СП ООО Акватрайпл

 

 

Дъщерно дружество на LLC Triple.

24.

LLC Rakowski browar

ООО Ракаўскi бровар

 

 

Дъщерно дружество на LLC Triple.

25.

MSSFC Logoysk

ГСОК Логойск

 

 

Дъщерно дружество на LLC Triple.

26.

Triple-Agro ACC

Трайпл-Агро

 

 

Дъщерно дружество на LLC Triple.

27.

CJSC Dinamo- Minsk

ЗАО ФК Динамо- Минск

 

 

Дъщерно дружество на LLC Triple.

28.

JLLC Triplepharm

СООО Трайплфарм

 

 

Дъщерно дружество на LLC Triple.

29.

LLC Triple-Veles

ООО Трайпл-Велес

 

 

Дъщерно дружество на LLC Triple.

30.

Univest-M

Юнивест

 

 

Образувание, контролирано от Анатолий Тернавски.

31.

FLLC Unis Oil

ИООО Юнис Ойл

 

 

Дъщерно дружество на Univest-M.

32.

JLLC UnivestStroyInvest

СООО ЮнивестСтройИнвест

 

 

Дъщерно дружество на Univest-M.