ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.284.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 284

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
17 октомври 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 951/2012 на Комисията от 11 октомври 2012 година за забрана на риболова на морски костур във водите на ЕС и международните води от зона V, както и в международните води от зони XII и XIV от страна на съдове, плаващи под флага на Франция

1

 

*

Регламент (ЕС) № 952/2012 на Комисията от 11 октомври 2012 година за забрана на риболова на треска в подучастък 3М на NAFO от страна на съдове, плаващи под флага на Обединеното кралство

3

 

*

Регламент (ЕС) № 953/2012 на Комисията от 11 октомври 2012 година за забрана на риболова на херинга във водите на ЕС, норвежките и международните води от зони I и II от страна на съдове, плаващи под флага на Обединеното кралство

5

 

*

Регламент (ЕС) № 954/2012 на Комисията от 11 октомври 2012 година за забрана на риболова на гренландска камбала във водите на ЕС от зони IIa и IV и водите на ЕС и международните води от зони Vb и VI от страна на съдове, плаващи под флага на Обединеното кралство

7

 

*

Регламент (ЕС) № 955/2012 на Комисията от 11 октомври 2012 година за забрана на риболова на морски костур в подучастък 3М на NAFO от страна на съдове, плаващи под флага на Обединеното кралство

9

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 956/2012 на Комисията от 16 октомври 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/640/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 11 октомври 2012 година относно предоставяне на Испания на допълнителни дни в морето в рамките на участъци VIIIc и IXa на ICES, като се изключва заливът на Кадис (нотифицирано под номер C(2012) 7086)

13

 

 

НАСОКИ

 

 

2012/641/ЕС

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 10 октомври 2012 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/18 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2012/23)

14

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

17.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 951/2012 НА КОМИСИЯТА

от 11 октомври 2012 година

за забрана на риболова на морски костур във водите на ЕС и международните води от зона V, както и в международните води от зони XII и XIV от страна на съдове, плаващи под флага на Франция

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Квотите за 2012 г. се фиксират с Регламент (ЕС) № 44/2012 на Съвета от 17 януари 2012 г. за определяне за 2012 г. на наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които са предмет на международни преговори или споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС (2).

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2012 г. квота е изчерпана.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2012 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в приложението.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 октомври 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 55.


ПРИЛОЖЕНИЕ

53/TQ44

Държава-членка

Франция

Рибен запас

RED/51214D

Вид

Морски костур (Sebastes spp.)

Зона

Води на ЕС и международни води от зона V, международни води от зони ХII и ХIV

Дата

26.9.2012 г.


17.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 952/2012 НА КОМИСИЯТА

от 11 октомври 2012 година

за забрана на риболова на треска в подучастък 3М на NAFO от страна на съдове, плаващи под флага на Обединеното кралство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Квотите за 2012 г. се фиксират с Регламент (ЕС) № 44/2012 на Съвета от 17 януари 2012 г. за определяне за 2012 г. на наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които са предмет на международни преговори или споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС (2).

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2012 г. квота е изчерпана.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2012 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в приложението.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 октомври 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 55.


ПРИЛОЖЕНИЕ

54/TQ44

Държава-членка

Обединено кралство

Рибен запас

COD/N3M

Вид

Треска (Gadus Morhua)

Зона

Подучастък 3M на NAFO

Дата

1.10.2012 г.


17.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 953/2012 НА КОМИСИЯТА

от 11 октомври 2012 година

за забрана на риболова на херинга във водите на ЕС, норвежките и международните води от зони I и II от страна на съдове, плаващи под флага на Обединеното кралство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Квотите за 2012 г. се фиксират с Регламент (ЕС) № 44/2012 на Съвета от 17 януари 2012 г. за определяне за 2012 г. на наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които са предмет на международни преговори или споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС (2).

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на съдове под флага на указаната в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2012 г. квота е изчерпана.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2012 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в приложението.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 октомври 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 55.


ПРИЛОЖЕНИЕ

55/TQ44

Държава-членка

Обединено кралство

Рибен запас

HER/1/2-

Вид

Херинга (Clupea harengus)

Зона

Води на ЕС, норвежки и международни води от зони I и II

Дата

4.3.2012 г.


17.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 954/2012 НА КОМИСИЯТА

от 11 октомври 2012 година

за забрана на риболова на гренландска камбала във водите на ЕС от зони IIa и IV и водите на ЕС и международните води от зони Vb и VI от страна на съдове, плаващи под флага на Обединеното кралство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Квотите за 2012 г. са фиксирани с Регламент (ЕС) № 44/2012 на Съвета от 17 януари 2012 година за определяне за 2012 г. на наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които са предмет на международни преговори или споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС (2).

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2012 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2012 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в приложението.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 октомври 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 55.


ПРИЛОЖЕНИЕ

56/TQ44

Държава-членка

Обединено кралство

Рибен запас

GHL/2A-C46

Вид

Гренландска камбала (Reinhardtius hippoglossoides)

Зона

Води на ЕС от зони IIa и IV; води на ЕС и международни води от зони Vb и VI

Дата

11.7.2012 г.


17.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 955/2012 НА КОМИСИЯТА

от 11 октомври 2012 година

за забрана на риболова на морски костур в подучастък 3М на NAFO от страна на съдове, плаващи под флага на Обединеното кралство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Квотите за 2012 г. са фиксирани с Регламент (ЕС) № 44/2012 на Съвета от 17 януари 2012 година за определяне за 2012 г. на наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които са предмет на международни преговори или споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС (2).

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2012 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2012 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в приложението.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 октомври 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 55.


ПРИЛОЖЕНИЕ

57/TQ44

Държава-членка

Обединено кралство

Рибен запас

RED/N3M

Вид

Морски костур (Sebastes spp.)

Зона

Подучастък 3М на NAFO

Дата

17.9.2012 г.


17.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 956/2012 НА КОМИСИЯТА

от 16 октомври 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 октомври 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

72,4

MK

46,1

TR

59,9

ZZ

59,5

0707 00 05

MK

30,3

TR

123,1

ZZ

76,7

0709 93 10

TR

116,7

ZZ

116,7

0805 50 10

AR

88,3

CL

97,2

TR

88,0

UY

65,5

ZA

89,0

ZZ

85,6

0806 10 10

BR

275,2

MK

59,9

TR

154,2

ZZ

163,1

0808 10 80

AR

217,5

MK

28,2

NZ

120,0

US

143,5

ZA

94,4

ZZ

120,7

0808 30 90

CN

92,8

TR

107,9

ZZ

100,4


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

17.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/13


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 октомври 2012 година

относно предоставяне на Испания на допълнителни дни в морето в рамките на участъци VIIIc и IXa на ICES, като се изключва заливът на Кадис

(нотифицирано под номер C(2012) 7086)

(само текстът на испански език е автентичен)

(2012/640/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 43/2012 на Съвета от 17 януари 2012 г. за определяне на възможностите за риболов за 2012 г. на кораби на ЕС за определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които не са предмет на международни преговори или споразумения (1), и по-специално точка 8 от приложение IIБ към него,

като има предвид, че:

(1)

В точка 5.1 във връзка с таблица I от приложение IIБ към Регламент (ЕС) № 43/2012 се определя максималният брой дни в морето, през които корабите на Съюза с обща дължина, равна на или по-голяма от 10 метра, оборудвани с регламентираните тралове (датски грибове и подобни съоръжения с размер на окото, равен на или по-голям от 32 mm, хрилни мрежи с размер на окото, равен на или по-голям от 60 mm, и дънни парагади), могат да се намират от 1 февруари 2012 г. до 31 януари 2013 г. в участъци VIIIc и IXa на ICES с изключение на залива на Кадис.

(2)

Съгласно точка 8.5 от приложение IIБ към Регламент (ЕС) № 43/2012 Комисията може чрез акт за изпълнение да разпределя допълнителен брой дни за престой в зона, за които даден кораб може да получи разрешение от своята държава членка на флага, когато носи на борда дадено регламентирано съоръжение, на основание окончателно преустановяване на риболовните дейности между 1 февруари 2011 г. и 31 януари 2012 г.

(3)

На 28 юни 2012 г. Испания подаде заявление, показващо, че осем риболовни кораба окончателно са преустановили своята дейност между 1 февруари 2011 г. и 31 януари 2012 г. С оглед на предоставените данни и съгласно метода на изчисление, описан в точка 8.2 от същото приложение, за периода от 1 февруари 2012 г. до 31 януари 2013 г. на Испания следва да бъдат разпределени 7 допълнителни дни в морето за корабите, посочени в точка 1 от посоченото приложение.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Максималният брой дни в морето, за които кораб, плаващ под знамето на Испания и носещ на борда си регламентирани съоръжения, може да получи разрешение да се намира в рамките на участъци VIIIc и IXa на ICES с изключение на залива на Кадис, като за този кораб не се прилагат специалните условия по точка 6.1 от приложение IIБ към Регламент (ЕС) № 43/2012, изброени в таблица I от същото приложение, следва да бъдат увеличени на 157 дни на година.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Кралство Испания.

Съставено в Брюксел на 11 октомври 2012 година.

За Комисията

Maria DAMANAKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 1.


НАСОКИ

17.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/14


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 10 октомври 2012 година

за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/18 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения

(ЕЦБ/2012/23)

(2012/641/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 12.1 и член 14.3 във връзка с член 3.1, първо тире и член 18.2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 18.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на държавите-членки, чиято валута е еврото (наричани по-долу „НЦБ“), могат да осъществяват кредитни операции с кредитни институции и други участници на пазара, при които предоставянето на заеми се основава на адекватни обезпечения. Критериите за определяне на допустимостта на обезпечения за операциите по паричната политика на Евросистемата са установени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (1). Допълнителни временни мерки по отношение на допустимостта на обезпечения са установени в Насоки ЕЦБ/2012/18 от 2 август 2012 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (2).

(2)

Съгласно раздел 1.6 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 Управителният съвет може по всяко време да променя инструментите, условията, критериите и процедурите за извършване на операциите по паричната политика на Евросистемата. Освен това съгласно раздел 6.3.1 Евросистемата си запазва правото да определи дали дадена емисия, емитент, длъжник или гарант изпълнява нейните изисквания за високи кредитни стандарти въз основа на всяка информация, която тя сметне за относима.

(3)

За да насърчи предоставянето на ликвидност на контрагенти по операциите на паричната политика на Евросистемата, Управителният съвет реши временно да разшири критериите за определяне на допустимостта на активи, използвани като обезпечение в операции на паричната политика на Евросистемата, приемайки търгуеми дългови инструменти, деноминирани в британски лири, йени или щатски долари, като допустими активи за операции на паричната политика. Намаления от преоценка, отразяващи историческата колебливост на съответните обменни курсове, следва да се прилагат спрямо такива търгуеми дългови инструменти.

(4)

Тези допълнителни мерки следва да се прилагат временно, докато Управителният съвет счете, че те не са необходими повече, за да се осигури подходящ трансмисионен механизъм на паричната политика. Поради това те следва да бъдат приложени посредством изменение на Насоки ЕЦБ/2012/18,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Изменения

Насоки ЕЦБ/2012/18 се изменят, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Допълнителни мерки по отношение на операции по рефинансиране и допустими обезпечения

1.   Правилата за извършване на операции по паричната политика на Евросистемата и критериите за допустимост на обезпечения, установени в настоящите насоки, както са уточнени допълнително в параграф 2, се прилагат във връзка с Насоки ЕЦБ/2011/14.

2.   Само членове 3, 5 и 5а от настоящите насоки се прилагат спрямо обезпечения, деноминирани в чуждестранна валута.

3.   В случай на несъответствие между настоящите насоки и Насоки ЕЦБ/2011/14, въведени в изпълнение на национално ниво от НЦБ, настоящите насоки имат предимство. НЦБ продължават да прилагат всички разпоредби от Насоки ЕЦБ/2011/14 без изменение, освен ако не е предвидено друго в настоящите насоки.“

2.

Вмъква се следният член 5а:

„Член 5а

Приемане на някои активи, деноминирани в британски лири, йени или щатски долари, като допустимо обезпечение

1.   Търгуемите дългови инструменти, посочени в раздел 6.2.1 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 и деноминирани в британски лири, йени или щатски долари, представляват допустимо обезпечение за операциите на паричната политика на Евросистемата, при условие че: а) те са емитирани и държани/сетълментът им е извършен в еврозоната; б) емитентът е установен в Европейското икономическо пространство; и в) те отговарят на всички други критерии за допустимост, посочени в раздел 6.2.1 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.

2.   Евросистемата прилага следните намаления от преоценка спрямо такива търгуеми дългови инструменти. а) намаление от 16 % спрямо активи, деноминирани в британски лири или щатски долари; и б) намаление от 26 % спрямо активи, деноминирани в йени.“

Член 2

Проверка

НЦБ изпращат на ЕЦБ най-късно до 26 октомври 2012 г. подробна информация за текстовете и средствата, чрез които те възнамеряват да приведат в изпълнение настоящите насоки.

Член 3

Влизане в сила

1.   Настоящите насоки влизат в сила два дни след приемането им.

2.   Член 1 се прилага, считано от 9 ноември 2012 г.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 10 октомври 2012 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 218, 15.8.2012 г., стр. 20.