ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.258.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 258

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
26 септември 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията от 12 юли 2012 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 875/2012 на Комисията от 25 септември 2012 година за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 на Съвета относно вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република чрез внос на велосипеди, изпратени от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали е с деклариран произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, или не, и въвеждане на регистрационен режим за този внос

21

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 876/2012 на Комисията от 25 септември 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

25

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 877/2012 на Комисията от 25 септември 2012 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 971/2011 за 2011/2012 пазарна година

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/517/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 септември 2012 година за назначаване на заместник-член от Италия в Комитета на регионите

29

 

 

2012/518/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 септември 2012 година за назначаване на двама членове от Кипър и трима заместник-членове от Кипър в Комитета на регионите

30

 

 

2012/519/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 септември 2012 година за назначаване на двама заместник-членове от Полша в Комитета на регионите

31

 

 

2012/520/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 септември 2012 година за назначаване на заместник-член от Италия в Комитета на регионите

32

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

26.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 258/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 874/2012 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2012 година

за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (1), и по-специално член 10 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2010/30/ЕС от Комисията се изисква да приема делегирани актове по отношение на етикетирането на продукти, свързани с енергопотреблението, които притежават значителен потенциал за икономии на енергия и големи различия в работните показатели при еквивалентни функционални възможности.

(2)

Разпоредби за енергийното етикетиране на лампи за бита бяха въведени с Директива 98/11/ЕО на Комисията (2).

(3)

Електроенергията, консумирана от електрически лампи, представлява значителна част от общото потребление на електроенергия в Съюза. В допълнение към вече постигнатите подобрения на енергийната ефективност, възможностите за допълнително намаляване на консумацията на енергия от електрически лампи са значителни.

(4)

Директива 98/11/ЕО следва да бъде отменена и в настоящия регламент да бъдат формулирани нови разпоредби с цел да се гарантира, че енергийният етикет осигурява динамични стимули за доставчиците да подобряват допълнително енергийната ефективност на електрическите лампи и да ускорят преминаването на пазара към енергийноефективни технологии. Обхватът на Директива 98/11/ЕО е ограничен до определени технологии в рамките на категорията на лампите за бита. С цел етикетът да се използва за подобряване на енергийната ефективност на други технологии за лампи, включително за професионално осветление, настоящият регламент следва да обхваща също така насочените лампи, лампите за свръхниско напрежение, светодиодите и лампите, използвани предимно за професионално осветление (например газоразрядните лампи с висок интензитет).

(5)

Осветителите често се продават с вградени или съпътстващи лампи. Настоящият регламент следва да гарантира, че потребителите са информирани за съвместимостта на осветителя с енергоспестяващи лампи и за енергийната ефективност на лампите, поставени в осветителя. В същото време настоящият регламент не следва да налага непропорционална административна тежест върху производителите на осветители и търговците на дребно и не следва да разграничава осветителите по отношение на задължението за предоставяне на информация на потребителите относно енергийната ефективност.

(6)

Информацията, предоставена върху етикета, трябва да е получена чрез надеждни, точни и възпроизводими методики на измерване, които са съобразени с общопризнатото съвременно техническо равнище на измервателните методи, включително, когато е необходимо, с хармонизираните стандарти, приети от европейските органи за стандартизация, посочени в приложение I към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3).

(7)

Настоящият регламент следва да определи единно оформление и съдържание на етикета за електрически лампи и осветители.

(8)

В допълнение настоящият регламент следва да определи изисквания за техническата документация за електрически лампи и осветители, както и за фиша на електрическите лампи.

(9)

Освен това настоящият регламент следва да определи изисквания за информацията, която трябва да се предоставя при всяка форма на продажба от разстояние, реклама и технически рекламни материали за електрически лампи и осветители.

(10)

Целесъобразно е да се предвиди преразглеждане на разпоредбите на настоящия регламент, като бъде взет предвид техническият напредък.

(11)

С цел да бъде улеснен преходът от Директива 98/11/ЕО към настоящия регламент, лампите за бита, етикетирани в съответствие с настоящия регламент, следва да бъдат считани за съобразени с Директива 98/11/ЕО.

(12)

Във връзка с това Директива 98/11/ЕО следва да бъде отменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се въвеждат изисквания за етикетиране и предоставяне на допълнителна продуктова информация за електрически лампи като:

а)

лампи с нажежаема жичка;

б)

луминесцентни лампи;

в)

газоразрядни лампи с висок интензитет;

г)

светодиодни лампи и светодиодни модули.

Настоящият регламент установява също така изискванията за етикетиране на осветители, предназначени да работят с такива лампи и продавани на крайни потребители, включително когато осветителите са вградени в други изделия, които не са зависими от захранване с енергия при изпълняване на основното си предназначение при употреба (например мебели).

2.   От обхвата на настоящия регламент се изключват следните продукти:

а)

лампи и светодиодни модули със светлинен поток под 30 лумена;

б)

лампи и светодиодни модули, продавани за работа с батерии;

в)

лампи и светодиодни модули, продавани за приложения, чието основно предназначение не е осветление, като:

i)

излъчване на светлина като агент в химични или биологични процеси (като например полимеризация, фотодинамична терапия, растениевъдство, грижи за домашни животни, продукти против насекоми);

ii)

получаване и прожектиране на изображение (например светкавици на фотоапарати, фотокопирни машини, видеопроектори);

iii)

отопление (например инфрачервени лампи);

iv)

сигнализация (например лампи за писти за излитане и кацане).

Тези лампи и светодиодни модули не се изключват от обхвата на регламента, когато се продават за осветление;

г)

лампи и светодиодни модули, продавани като част от осветител, които не са предвидени да бъдат махани от крайния потребител, освен когато се предлагат за продажба, под наем или на изплащане, или се представят отделно на крайния потребител, например като резервни части.

д)

лампи и светодиодни модули, продавани като част от продукт, чието основно предназначение не е осветление. Ако обаче те се предлагат за продажба, под наем или на изплащане, или ако се представят отделно, например като резервни части, те попадат в обхвата на настоящия регламент.

е)

лампи и светодиодни модули, които не са в съответствие с изискванията, чието прилагане започва през 2013 г. и 2014 г. в съответствие с регламентите за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4);

ж)

осветители, които са проектирани да работят изключително с лампите и светодиодните модули, посочени в букви от а) до в).

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, формулирани в член 2 от Директива 2010/30/ЕС, за целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„Светлинен източник“ означава повърхност или обект, проектиран да излъчва главно видимо светлинно лъчение в резултат на преобразуване на енергия. Понятието „видимо“ се отнася за дължини на вълната в обхвата 380—780 nm.

2.

„Осветление“ означава осветяването със светлина на сцена, предмети или прилежащата им среда, така че да могат да бъдат виждани от хора.

3.

„Акцентиращо осветление“ означава форма на осветление, при която светлината е насочена така, че да се подчертава даден предмет или част от площ.

4.

„Лампа“ означава устройство, чиито характеристики могат да бъдат оценявани независимо и което се състои от един или повече светлинни източници. То може да включва допълнителни компоненти, необходими за пускането, захранването или стабилната му работа или за разпределяне, филтриране или преобразуване на светлинното излъчване в случаите, в които посочените компоненти не могат да бъдат отстранени без непоправимо повреждане на устройството.

5.

„Лампов цокъл“ означава тази част на лампата, която осигурява връзка с електрическото захранване посредством фасунга или съединител и може да служи и за закрепване на лампата към фасунгата.

6.

„Лампова фасунга“ или само „фасунга“ означава приспособление за поддържане на лампата в определено положение, обикновено чрез вкарване на цокъла във фасунгата, в който случай тя осигурява и връзката на лампата с електрическото захранване.

7.

„Насочена лампа“ означава лампа, за която поне 80 % от светлинния поток е в пространствен ъгъл π sr (което съответства на конус с ъгъл при върха 120°).

8.

„Ненасочена лампа“ означава лампа, която не е насочена.

9.

„Лампа с нажежаема жичка“ означава лампа, в която се излъчва светлина посредством нишковиден проводник, който се нагрява до нажежаване чрез пропускане на електрически ток през него. Лампата може да съдържа газове, които влияят на процеса на нажежаване.

10.

„Нажежаема лампа“ означава лампа с нажежаема жичка, в която жичката работи в евакуирана колба или е в среда на инертен газ.

11.

„Нажежаема халогенна лампа“ означава лампа с нажежаема жичка, в която жичката е направена от волфрам и е в среда на газ, съдържащ халогенни елементи или съединения. Тя може да бъде захранвана от вградено захранване.

12.

„Газоразрядна лампа“ означава лампа, в която светлината се излъчва, пряко или непряко, от електрически разряд в газ, метални пари или смес от няколко газа и пари.

13.

„Луминесцентна лампа“ означава газоразрядна лампа от вида с живачни пари с ниско налягане, в която по-голямата част от светлината се излъчва от един или повече слоя луминофори, възбуждани от ултравиолетовото лъчение от разряда. Луминесцентните лампи могат да бъдат доставяни с вграден баласт.

14.

„Луминесцентна лампа без вграден баласт“ означава едно- или двуцокълна луминесцентна лампа без вграден баласт.

15.

„Газоразрядна лампа с висок интензитет“ означава електрическа газоразрядна лампа, в която дъговият разряд, излъчващ светлината, се стабилизира чрез температурата на стените, като той осигурява натоварване на стените на колбата над 3 W на квадратен сантиметър.

16.

„Светодиод“ означава светлинен източник, който се състои от полупроводников елемент, съдържащ p-n преход. Преходът излъчва видима светлина при възбуждане с електрически ток.

17.

„Светодиоден пакет“ означава сглобка от един или повече светодиоди. Сглобката може да включва оптичен елемент и топлинен, механичен и електрически интерфейси.

18.

„Светодиоден модул“ означава сглобка без цокъл, включваща един или повече светодиодни пакети върху печатна платка. Сглобката може да бъде с електрически, оптични, механични и топлинни компоненти, интерфейси, както и с пусково-регулираща апаратура.

19.

„Светодиодна лампа“ означава лампа, съдържаща един или повече светодиодни модула. Лампата може да има цокъл.

20.

„Пусково-регулираща апаратура“ (ПРА) означава устройство, разположено между електрическото захранване и една или повече лампи, което осигурява функционални възможности, свързани с работата на лампата(ите), като например промяна на стойността на захранващото напрежение, ограничаване на тока на лампата(ите) до необходимата стойност, осигуряване на пусково напрежение и ток за подгряване, предотвратяване на студено пускане, подобряване на фактора на мощността или намаляване на радиосмущенията. Устройството може да бъде проектирано за свързване към друга пусково-регулираща апаратура за лампи, за да изпълнява тези функции. Терминът не включва:

регулиращи устройства,

електрически захранвания, преобразуващи мрежовото напрежение в друго захранващо напрежение, които са проектирани да захранват в една и съща уредба както продукти за осветление, така и продукти, чието основно предназначение не е осветление.

21.

„Регулиращо устройство“ означава електронно или механично устройство за управление или следене на светлинния поток на лампата по начин, различен от преобразуване на мощността, подавана на лампата, като например превключватели за време, датчици за присъствие, светлинни датчици и устройства за регулиране в зависимост от дневната светлина. Освен това импулснофазовите регулатори на светлинния поток също следва да се считат за регулиращи устройства.

22.

„Външна пусково-регулираща апаратура за лампи“ означава ПРА за лампи, проектирана за монтиране извън корпуса на лампата или осветителя или да бъде отстранявана от корпуса, без това да води до непоправима повреда на лампата или осветителя.

23.

„Баласт“ означава ПРА за лампи, добавена между захранването и една или повече газоразрядни лампи, която посредством индуктивност, капацитет или комбинация от индуктивност и капацитет служи главно за ограничаване на тока на лампата(ите) до необходимата стойност.

24.

„ПРА за халогенни лампи“ означава ПРА, която преобразува мрежовото напрежение в свръхниско напрежение за халогенни лампи.

25.

„Компактна луминесцентна лампа“ означава луминесцентна лампа, която включва всички компоненти, необходими за пускане и стабилна работа на лампата.

26.

„Осветител“ означава уред, който разпределя, филтрира или преобразува излъчваната светлина от една или повече лампи и който включва всички необходими части за носене, закрепване и защита на лампите и, когато е необходимо, спомагателните елементи за схемата заедно със средствата за свързването им към захранването.

27.

„Място на продажба“ означава физическо място, където продуктът се излага или предлага за продажба, даване под наем или се предлага на изплащане от крайния потребител.

28.

„Краен потребител“ означава физическо лице, което закупува или се очаква да закупи електрическа лампа или осветител за цели, които не са част от неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия.

29.

„Краен собственик“ означава лицето или субектът, което/който притежава продукт по време на етапа на използване от жизнения му цикъл, или всяко лице или субект, което/който действа от името на това лице или субект.

Член 3

Отговорности на доставчиците

1.   Доставчиците на електрически лампи, предлагани на пазара като отделни продукти, гарантират, че:

а)

е осигурен продуктов фиш съгласно приложение II;

б)

на органите на държавите членки и на Комисията при поискване се предоставя техническата документация съгласно приложение III;

в)

във всяка реклама, официална ценова оферта или тръжно предложение, в които има информация за енергийните характеристики или цената на конкретна лампа, е обявен класът на енергийна ефективност;

г)

във всеки технически рекламен материал относно конкретна лампа, в който се описват нейните специфични технически параметри, е обявен класът на енергийна ефективност на въпросната лампа;

д)

ако лампата е предназначена да бъде предлагана на пазара чрез място на продажба, отвън на отделната опаковка е поставен, отпечатан или прикрепен етикет, изготвен във формата и с данните, посочени в приложение I.1, като върху опаковката, извън етикета, е показана номиналната мощност на лампата.

2.   Доставчиците на осветители, предназначени за пускане на пазара за крайни потребители, гарантират, че:

а)

на органите на държавите членки и на Комисията при поискване се предоставя техническата документация съгласно приложение III;

б)

информацията, поместена върху етикета съгласно точка 2 от приложение I, се предоставя в следните случаи:

i)

във всяка реклама, официална ценова оферта или тръжно предложение, в които има информация за енергийните характеристики или цената на конкретен осветител;

ii)

във всеки технически рекламен материал за конкретна лампа, в който се описват нейните специфични технически параметри.

В тези случаи информацията може да бъде предоставена във формати, различни от посочения в приложение I.2, например изцяло като текст;

в)

ако осветителят е предназначен да бъде предлаган на пазара чрез място на продажба, на търговците се предоставя безплатно етикет в електронен формат или на хартия, който е създаден във формата и със съдържанието, посочени в приложение I. Ако доставчикът предпочете система за доставяне, при която етикети се предоставят само при поискване от търговците, доставчикът е длъжен при поискване своевременно да достави етикети;

г)

ако осветителят се предлага на пазара в опаковка за крайни потребители, която включва електрически лампи, които крайният потребител може да сменя в осветителя, оригиналната опаковка на тези лампи е включена в опаковката на осветителя. Ако не, тогава отвън или вътре в опаковката на осветителя трябва под някаква друга форма да присъства информацията от оригиналната опаковка на лампите, изисквана съгласно настоящия регламент и регламентите на Комисията, определящи изискванията за екопроектиране на лампи съгласно Директива 2009/125/ЕО.

Счита се, че доставчиците на осветители, предназначени за предлагане на пазара чрез място на продажба, които предоставят информация по настоящия регламент, са изпълнили своите задължения на разпространители по отношение на изискванията към продуктовата информация за осветители, предвидени в регламентите на Комисията, определящи изискванията за екопроектиране на лампи съгласно Директива 2009/125/ЕО.

Член 4

Отговорности на търговците

1.   Търговците на електрически лампи гарантират, че:

а)

всеки модел, предлаган за продажба, под наем или на изплащане по такъв начин, че не може да се очаква крайният собственик да види изложения продукт, се предлага на пазара с информацията, която доставчиците предоставят в съответствие с приложение IV;

б)

във всяка реклама, официална ценова оферта или тръжно предложение, в които има информация за енергийните характеристики или цената на конкретен модел, се обявява класът на енергийна ефективност;

в)

във всеки технически рекламен материал относно конкретен модел, в който се описват конкретните технически параметри на модела, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел.

2.   Търговците на осветители, предлагани на крайни потребители, гарантират, че:

а)

информацията, поместена върху етикета в съответствие с точка 2 от приложение I, се предоставя в следните случаи:

i)

във всяка реклама, официална ценова оферта или тръжно предложение, в които има информация за енергийните характеристики или цената на конкретен осветител;

ii)

във всеки технически рекламен материал относно конкретен осветител, в който се описват нейните специфични технически параметри.

В тези случаи информацията може да бъде предоставяна във формати, различни от посочения в точка 2 от приложение I, например изцяло като текст;

б)

всеки модел, представян на място за продажба, се придружава от етикета съгласно приложение I.2. Етикетът се показва по един или и по двата от следните начини:

i)

в близост до излагания осветител, така че да е ясно видим и разпознаваем като етикета, съответстващ на модела, без да се налага върху етикета да се чете наименованието на марката и номерът на модела;

ii)

придружава по явен начин най-пряко видимата информация за излагания (като например ценова или техническа информация) в мястото на продажба осветител;

в)

ако осветителят се продава в опаковка за крайни потребители, включваща електрически лампи, които крайният потребител може да сменя в осветителя, оригиналните опаковки на тези лампи се включват в опаковката на осветителя. Ако не, тогава отвън или вътре в опаковката на осветителя трябва под някаква друга форма да присъства информацията от оригиналната опаковка на лампите, изисквана съгласно настоящия регламент и регламентите на Комисията, определящи изискванията за екопроектиране на лампи съгласно Директива 2009/125/ЕО.

Член 5

Методи на измерване

Информацията, която трябва да бъде предоставена съгласно членове 3 и 4, трябва да бъде получена чрез надеждни, точни и възпроизводими методики на измерване, които са съобразени с общопризнатото съвременно техническо равнище на измервателните методи съгласно приложение V.

Член 6

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Държавите членки прилагат процедурата, определена в приложение V, когато оценяват съответствието с обявения клас на енергийна ефективност и с консумацията на енергия.

Член 7

Изменение

С оглед на техническия напредък Комисията ще преразгледа настоящия регламент не по-късно от три години след неговото влизане в сила. При преразглеждането трябва да бъдат оценени по-специално посочените в приложение V контролни допустими отклонения.

Член 8

Отмяна

Директива 98/11/ЕО се отменя считано от 1 септември 2013 г.

Позоваванията на Директива 98/11/ЕО се считат за позовавания на настоящия регламент. Позоваванията на приложение IV към Директива 98/11/ЕО се считат за позовавания на приложение VI към настоящия регламент.

Член 9

Преходни разпоредби

1.   Член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2 не се прилагат за осветители преди 1 март 2014 г.

2.   Член 3, параграф 1, букви в) и г) и член 4, параграф 1, букви от а) до в) не се прилагат за печатни рекламни материали и печатни рекламни материали с технически характер, публикувани преди 1 март 2014 г.

3.   Лампите, посочени в член 1, параграфи 1 и 2 от Директива 98/11/ЕО, пуснати на пазара преди 1 септември 2013 г., трябва да бъдат в съответствие с разпоредбите, формулирани в Директива 98/11/ЕО.

4.   За лампите, посочени в член 1, параграфи 1 и 2 от Директива 98/11/ЕО, които са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и които са пуснати на пазара или се предлагат за продажба, даване под наем или на изплащане преди 1 септември 2013 г., се счита, че са в съответствие с изискванията на Директива 98/11/ЕО.

Член 10

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 1 септември 2013 г. освен в случаите, изброени в член 9.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 71, 10.3.1998 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(4)  ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Етикет

1.   ЕТИКЕТ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ, ПРЕДСТАВЯНИ НА МЯСТО ЗА ПРОДАЖБА

1)

Ако не е отпечатан върху опаковката, етикетът следва да бъде в съответствие със следната илюстрация:

Image

2)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

„идентификатор на модела“ на доставчика, т.е. кодът, който обикновено е буквено-цифров и разграничава конкретна лампа от други модели със същата търговска марка или име на доставчик;

III.

клас на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение VI; върхът на стрелката, която съдържа класа на енергийна ефективност на лампата, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката за съответния клас на енергийна ефективност;

IV.

среднопретеглената годишна консумация на енергия (ЕС) в kWh за 1 000 часа, изчислена и закръглена до най-близкото цяло число в съответствие с приложение VII.

3)

Ако етикетът е отпечатан върху опаковката и информацията, посочена в подточки 2.I, 2.II и 2.IV, е включена на друго място върху опаковката, тази информация може да не присъства върху етикета. В този случай етикетът трябва да бъде избран измежду следните илюстрации:

Image

Image

Image

Image

4)

Оформлението на етикета трябва да бъде, както следва:

Image

където:

а)

Спецификациите за размерите, дадени на фигурата по-горе и в буква г), важат за етикет на лампа, който е широк 36 mm и висок 75 mm. Ако етикетът е отпечатан в различен формат, неговото съдържание трябва въпреки това да остава съразмерно със спецификациите по-горе.

Версията на етикета, посочена в подточки 1 и 2, трябва да бъде с широчина най-малко 36 mm и височина 75 mm, а версиите, посочени в подточка 3, трябва да бъдат съответно поне с широчина 36 mm и височина 68 mm и поне с широчина 36 mm и височина 62 mm. Ако никоя страна на опаковката не е достатъчно голяма, за да побере етикета и неговото очертание или ако същият би покривал повече от 50 % от площта на най-голямата страна, етикетът и очертанието могат да бъдат намалени, но с не повече от нужното за удовлетворяване на тези две условия. В никакъв случай обаче етикетът не може да бъде намаляван до по-малко от 40 % (по височината) от неговия стандартен размер. Ако опаковката е твърде малка, за да побере дори и умален етикет, към лампата или опаковката трябва да бъде прикрепен етикет с широчина 36 mm и височина 75 mm.

б)

Както за многоцветния вариант, така и за едноцветния вариант на етикета фонът трябва да бъде бял.

в)

За многоцветния вариант на етикета цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьозелен, 70 % пурпурен, 100 % жълт, 0 % черен.

г)

Етикетът следва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията съответства на фигурата по-горе); спецификациите за цвета се отнасят само за многоцветния вариант на етикета):

Image

Очертание: 2 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 1 mm.

Image

Лого на ЕС — цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Енергийно лого: цвят: X-00-00-00. Пиктограма, както е изобразена: комбинация от логото на ЕС и енергийното лого: широчина: 30 mm, височина: 9 mm.

Image

Разделителна линия под логотипите: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 %; дължина: 30 mm.

Image

Скала от A++ до E

Стрелка: височина: 5 mm; отстояние: 0,8 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00,

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: 00-00-X-00,

Пети клас: 00-30-X-00,

Шести клас: 00-70-X-00,

Най-нисък клас: 00-X-X-00.

Текст: получер шрифт Calibri, 15 пункта, главни букви, бял цвят; символи „+“: получер шрифт Calibri, 15 пункта, в горен индекс, бял цвят, подравнен на един ред.

Image

Клас на енергийна ефективност

Стрелка: широчина: 11,2 mm; височина: 7 mm; 100 % черно;

Текст: получер шрифт Calibri, 20 пункта, главни букви, бял цвят; символи „+“: получер шрифт Calibri, 20 пункта, в горен индекс, бял цвят, подравнен на един ред.

Image

Среднопретеглена консумация на енергия

Стойност: получер шрифт Calibri 16 пункта, 100 %, черен; и нормален шрифт Calibri, 9 пункта, 100 % черен.

Image

Име или търговска марка на доставчика

Image

Идентификатор на модела на доставчика

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 30 х 7 mm.

Отпечатването или прикачването на каквото и да е върху индивидуалната опаковка не трябва да закрива или да намалява видимостта на етикета.

Чрез дерогация, когато на даден модел е присъдена екомаркировката на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1), може да бъде добавено изображение на екомаркировката.

2.   ЕТИКЕТ ЗА ОСВЕТИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯНИ НА МЯСТО ЗА ПРОДАЖБА

1)

Етикетът трябва да отговаря на съответната езикова версия и да бъде като показания на следната илюстрация или като вариантите, определени в подточки 2 и 3.

Image

2)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

„идентификатор на модела“ на доставчика, т.е. кодът, който обикновено е буквено-цифров и разграничава конкретен модел осветител/осветително тяло от други модели със същата търговска марка или име на доставчика;

III.

изречението е показано в примера в точка 1 или в една от алтернативите му от примерите в точка 3 по-долу, според случая. Вместо думата „осветител“ може да бъде използван по-точен термин, описващ конкретния тип осветител или продукта, в който е вграден осветителят (например мебел), при условие че остава ясно, че терминът се отнася за продавания продукт, работещ със светлинните източници;

IV.

обхвата от класове на енергийна ефективност в съответствие с част 1 от настоящото приложение, придружаван от следните елементи, според случая:

а)

пиктограма за „крушка“, указваща класовете лампи, сменяеми от потребителя, с които според актуалните изисквания за съвместимост осветителят е съвместим;

б)

зачертаващ кръст върху класовете лампи, с които според актуалните изисквания за съвместимост осветителят не е съвместим;

в)

буквите „LED“, разположени вертикално по протежение на класовете от А до А++ ако осветителят съдържа светодиодни модули, които не са предвидени да бъдат махани от крайния потребител. Ако такъв осветител не съдържа фасунги за лампи, които потребителят може да сменя, класовете от B до E следва да за зачертани с кръст;

V.

един от следните варианти, според случая:

а)

ако осветителят работи с лампи, които крайният потребител може да сменя, и такива лампи са включени в опаковката на осветителя — изречението, както е дадено в примера в точка 1, съдържащ съответните енергийни класове. При необходимост изречението може да бъде коригирано, за да се отнася за една лампа или няколко лампи, като могат да бъдат изброени няколко енергийни класа;

б)

ако осветителят съдържа само светодиодни модули, които не е предвидено да бъдат махани от крайния потребител — изречението, както е дадено в примера в точка 3, буква б);

в)

ако осветителят съдържа както светодиодни модули, които не е предвидено да бъдат махани от крайния потребител, така и фасунги за сменяеми лампи, и такива лампи не са поставени в осветителя — изречението, както е дадено в примера в точка 3, буква г);

г)

ако осветителят работи само с лампи, които крайният потребител може да сменя, и такива лампи не са поставени в осветителя, мястото се оставя празно, както е показано в примера в точка 3, буква а).

3)

На следните илюстрации са дадени примери за типични етикети на осветители в допълнение към илюстрацията от точка 1, без да са показани всички възможни комбинации.

а)

осветител (осветително тяло) без монтирани в него лампи, работещ(о) с лампи, които потребителят може да сменя и които са съвместими с лампите от всички енергийни класове:

Image

б)

осветител (осветително тяло), съдържащ(о) само несменяеми светодиодни модули:

Image

в)

осветител (осветително тяло) с монтирани в него лампи, съдържащ(о) както несменяеми светодиодни модули, така и фасунги за лампи, които потребителят може да сменя:

Image

г)

осветител (осветително тяло) без монтирани в него лампи, съдържащ(о) както несменяеми светодиодни модули, така и фасунги за лампи, които потребителят може да сменя:

Image

4)

Оформлението на етикета следва да бъде съгласно фигурите по-долу:

Image

а)

Вариантът на етикета следва да бъде най-малко 50 mm широк и 100 mm висок.

б)

Фонът е бял или прозрачен, но буквите на енергийните класове са винаги бели. Когато фонът е прозрачен, търговецът трябва да осигури поставяне на етикета върху повърхност, която е бяла или в светъл нюанс на сивото, което запазва четливостта на всички елементи на етикета.

в)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьозелен, 70 % пурпурен, 100 % жълт, 0 % черен.

г)

Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията съответства на фигурата по-горе):

Image

Очертание: 2 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 1 mm.

Image

Разделителна линия под логотипите: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 %; дължина: 43 mm.

Image

Символ за осветител: линия: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 %; размери: 13 x 13 mm, ъгли със закръгление: 1 mm. Пиктограмата — както е изобразена, или собствената пиктограма или снимка на доставчика, ако описва по-добре осветителя, съответстващ на етикета.

Image

Текст: нормален шрифт Calibri, 9 пункта или повече, 100 % черно

Image

Скала от A++ до E

Стрелка: височина: 5 mm; отстояние: 0,8 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00,

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: 00-00-X-00,

Пети клас: 00-30-X-00,

Шести клас: 00-70-X-00,

Най-нисък клас: 00-X-X-00.

Текст: получер шрифт Calibri, 14 пункта, главни букви, бял цвят; символи „+“: получер шрифт Calibri, 14 пункта, в горен индекс, бял цвят, подравнен на един ред.

Image

Текст „LED“: нормален шрифт Calibri, 15 пункта, 100 % черно

Image

Кръст: цвят: 13-X-X-04, линия: 3 пункта

Image

Символ „електрическа крушка“: пиктограмата — както е изобразена

Image

Текст: нормален шрифт Calibri, 10 пункта или повече, 100 % черно

Image

Номер на регламента: получер шрифт Calibri 10 пункта, 100 % черно.

Image

Лого на ЕС: цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Име или търговска марка на доставчика.

Image

Идентификатор на модела на доставчика:

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 43 х 10 mm.

Image

Стрелка за енергиен клас

Стрелка: височина: 3,9 mm, широчина: както е показана на илюстрацията в точка 4, но намалена пропорционално на височината, цвят: цветът, определен в точкаImage, според случая.

Текст: получер шрифт Calibri, 10,5 пункта, главни букви, бял цвят; символи „+“: получер шрифт Calibri, 10,5 пункта, в горен индекс, бял цвят, подравнен на един ред.

Ако няма достатъчно място за показване на стрелките за енергиен клас в рамките на площта на изречението, посочено в точка 2, подточка V, буква а), за тази цел може да бъде използвана площта между номера на регламента и логотипа на ЕС.

д)

Етикетът може да бъде показан и ориентиран хоризонтално, в който случай той трябва да бъде широк най-малко 100 mm и висок най-малко 50 mm. Компонентите на етикета трябва да бъдат, както е описано в букви от б) до г), и да се разположат в съответствие с примерите по-долу, според случая. Ако няма достатъчно място за показване на стрелките за енергиен клас в текстовото поле отляво на скалата от А++ до E, текстовото поле може да бъде уголемено вертикално колкото е необходимо.

Image Image Image

(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Продуктов фиш за електрически лампи

Фишът съдържа информацията, определена за етикета. Когато към продукта не се предлагат брошури, етикетът, предоставян с продукта, също може да се счита за фиш.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Техническа документация

Техническата документация, посочена в член 3, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква а), включва:

а)

името и адреса на доставчика;

б)

общо описание на модела, което да е достатъчно за лесното му и еднозначно идентифициране;

в)

когато е целесъобразно, позоваванията на прилаганите хармонизирани стандарти;

г)

когато е целесъобразно, другите технически стандарти и спецификации, които са използвани;

д)

данни за самоличността и подпис на лицето, упълномощено да задължи производителя;

е)

техническите параметри за определяне на консумацията на енергия и енергийната ефективност в случай на електрически лампи, както и на съвместимостта с лампи, в случай на осветители, като се посочва поне една реална комбинация от настройки на продукта и условия, при които продуктът да бъде изпитан;

ж)

за електрически лампи — резултатите от изчисленията, извършени в съответствие с приложение VII.

Информацията, съдържаща се в тази техническа документация, може да се обедини с техническата документация, предоставяна в съответствие с мерките съгласно Директива 2009/125/ЕО.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Информация, която трябва да бъде предоставена в случаите, в които не може да се очаква крайният собственик да види продукта изложен

1.

Информацията, посочена в член 4, параграф 1, буква а), се предоставя в следната последователност:

а)

класът на енергийна ефективност съгласно приложение VI;

б)

когато това се изисква съгласно приложение I, среднопретеглената консумация на енергия в kWh на 1 000 часа, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с част 2 от приложение VII.

2.

Когато се предоставя и друга информация от продуктовия фиш, тя е под формата и в последователността, указани в приложение II.

3.

Цялата информация, посочена в настоящото приложение, трябва да бъде отпечатана или представена четливо, с подходящ по вид и размер шрифт.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

При извършването на проверки с цел надзор върху пазара, органите за надзор върху пазара информират другите държави членки и Комисията за резултатите от тези проверки.

Органите на държавите членки трябва да използват надеждни, точни и възпроизводими методики на измерване, които да са съобразени с общопризнати измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително методи, изложени в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз.

1.   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ И СВЕТОДИОДНИ МОДУЛИ, ПРЕДЛАГАНИ НА ПАЗАРА КАТО ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ

За целите на проверката на съответствието с изискванията, формулирани в членове 3 и 4, органите на държавите членки изпитват партида от минимум двадесет лампи от един и същи модел на един и същи производител, по възможност получени в равни части от четири произволно избрани източника, като вземат предвид техническите параметри, зададени в техническата документация в съответствие с буква е) от приложение III.

Моделът се счита за съответстващ на изискванията, формулирани в членове 3 и 4, ако индексът за енергийна ефективност на модула съответства на обявения за него клас на енергийна ефективност и ако средният резултат за партидата не се отклонява с повече от 10 % от граничните, праговите или обявените стойности (включително индексът за енергийна ефективност).

В противен случай моделът се счита за несъответстващ на изискванията, формулирани в членове 3 и 4.

Допуските за отклонението, посочени по-горе, се отнасят само за проверката на измерените от органите на държавите членки параметри и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешен допуск за стойностите в техническата документация с цел постигане на по-ефективен енергиен клас.

Обявените стойности не трябва да бъдат по-благоприятни за доставчика от стойностите, съобщени в техническата документация.

2.   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА ЗА ОСВЕТИТЕЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ПРОДАВАНИ НА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

Осветителят се счита за съответстващ на изискванията, формулирани в членове 3 и 4, ако той е придружен от изискваната продуктова информация и ако бъде установено, че е съвместим с всички лампи, с които се твърди, че е съвместим в съответствие с точка 2.2.IV, букви а) и б) от приложение I, при прилагане на най-съвременни методи и критерии за оценка на съвместимостта.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Класове на енергийна ефективност

Класът на енергийната ефективност на лампите се определя въз основа на техния индекс за енергийна ефективност (EEI) съгласно таблица 1.

EEI на лампите се определя в съответствие с приложение VII.

Таблица 1

Класове на енергийна ефективност за лампи

Клас на енергийна ефективност

Индекс за енергийна ефективност (EEI) за ненасочени лампи

Индекс за енергийна ефективност (EEI) за насочени лампи

А++ (най-висока ефективност)

EEI ≤ 0,11

EEI ≤ 0,13

A+

0,11 < EEI ≤ 0,17

0,13 < EEI ≤ 0,18

A

0,17 < EEI ≤ 0,24

0,18 < EEI ≤ 0,40

B

0,24 < EEI ≤ 0,60

0,40 < EEI ≤ 0,95

C

0,60 < EEI ≤ 0,80

0,95 < EEI ≤ 1,20

D

0,80 < EEI ≤ 0,95

1,20 < EEI ≤ 1,75

E (най-ниска ефективност)

EEI > 0,95

EEI > 1,75


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Метод за изчисляване на индекса за енергийна ефективност и консумацията на енергия

1.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДЕКСА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

За изчисляването на индекса за енергийна ефективност (EEI) на даден модел, неговата мощност, поправена за всички загуби в ПРА, се сравнява с неговата изчислителна мощност. Изчислителната мощност се получава от полезния светлинен поток, който за ненасочени лампи е общият поток, а за насочени лампи е потокът в 90-градусов или 120-градусов конус.

EEI се изчислява, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

EEI = Pcor/Pref

където:

Pcor е обявената мощност (Prated) за модели без външна ПРА и обявената мощност (Prated), поправена съгласно таблица 2, за модели с външна ПРА. Обявената мощност на лампите се измерва при номиналното им входно напрежение.

Таблица 2

Поправка за мощността, ако моделът изисква външна ПРА

Обхват на поправката

Мощност, поправена за загубите в ПРА (Pcor)

Лампи, работещи с външна ПРА за халогенни лампи

Prated × 1,06

Лампи, работещи с външна ПРА за светодиодни лампи

Prated × 1,10

Луминесцентни лампи с диаметър 16 mm (лампи Т5) и 4-щифтови едноцокълни луминесцентни лампи, работещи с външна ПРА за луминесцентни лампи

Prated × 1,10

Други лампи, работещи с външна ПРА за луминесцентни лампи

Formula

Лампи, работещи с външна ПРА за газоразрядни лампи с висок интензитет

Prated × 1,10

Лампи, работещи с външна ПРА за натриеви лампи с ниско налягане

Prated × 1,15

Pref е изчислителната мощност, получена от полезния светлинен поток на лампата (Φuse) по следните формули:

 

За модели с Φuse < 1 300 lm: Pref = 0,88 √Φuse + 0,049Φuse

 

За модели с Φuse ≥ 1 300 lm: Pref = 0,07341Φuse

Полезният светлинен поток (Φuse) се определя в съответствие с таблица 3.

Таблица 3

Определение за полезен светлинен поток

Модел

Полезен светлинен поток (Φuse)

Ненасочени лампи

Сумарен обявен светлинен поток (Φ)

Насочени лампи с ъгъл на светлинния сноп ≥ 90° (различни от лампите с нажежаема жичка), на чиито опаковки има текстово или графично предупреждение, че не са подходящи за акцентиращо осветление

Обявен светлинен поток в конус 120° (Φ120°)

Други насочени лампи

Обявен светлинен поток в конус 90° (Φ90°)

2.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ

Среднопретеглената консумация на енергия (Ec) се изчислява в kWh/1 000 часа, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

Formula

където Pcor е мощността, поправена за всички загуби в ПРА съгласно част 1 по-горе.


26.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 258/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 875/2012 НА КОМИСИЯТА

от 25 септември 2012 година

за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 на Съвета относно вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република чрез внос на велосипеди, изпратени от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали е с деклариран произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, или не, и въвеждане на регистрационен режим за този внос

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от него,

след консултации с Консултативния комитет в съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент,

като има предвид, че:

А.   ИСКАНЕ

(1)

Европейската комисия („Комисията“) получи искане в съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент за разследване на възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, и за въвеждане на регистрационен режим за вноса на велосипеди, изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали е с деклариран произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, или не.

(2)

Искането е подадено на 14 август 2012 г. от Европейската асоциация на производителите на велосипеди (ЕВМА) от името на In Cycles — Montagem e Comercio de Bicicletas, Ldo, SC. EUROSPORT DHS S.A. and MAXCOM Ltd, трима производители на велосипеди в Съюза.

Б.   ПРОДУКТ

(3)

Продуктът, разглеждан във връзка с възможното заобикаляне, са велосипеди (включително велосипеди на три колела за пренасяне на товари, но с изключение на велосипеди с едно колело), без двигател, класирани понастоящем под кодове по КН 8712 00 30 и ex 8712 00 70 (код по ТАРИК 8712007090), с произход от Китайската народна република („разглеждания продукт“).

(4)

Продуктът, предмет на разследването, е същият като определения в предходното съображение, но изпращан от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали е с деклариран произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, или не, понастоящем класиран в същите кодове по КН като разглеждания продукт („продуктът, предмет на разследването“).

В.   СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(5)

Действащите понастоящем мерки, които е възможно да бъдат обект на заобикаляне, са антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република след провеждането на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 (2), наложени с Регламент за изпълнение (ЕО) № 1524/2000 на Съвета (3) и изменени с Регламент (ЕО) № 1095/2005 на Съвета (4).

Г.   ОСНОВАНИЯ

(6)

Искането съдържа достатъчно prima facie доказателства, че антидъмпинговите мерки върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република се заобикалят посредством претоварване през Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис и операции по комплектоване на някои велосипедни части от Китайската народна република в съответствие с член 13, параграф 2 от основния регламент, извършвани в Индонезия, Шри Ланка и Тунис.

(7)

Представените prima facie доказателства са, както следва:

(8)

От искането е видно, че след увеличението на антидъмпинговото мито върху разглеждания продукт, наложено с Регламент (ЕО) № 1095/2005 на Съвета, е настъпила значителна промяна в модела на търговия, засягаща износа от Китайската народна република, Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис за Съюза, като няма друга достатъчно убедителна причина или основание за такава промяна освен налагането на митото.

(9)

Тази промяна, изглежда, произтича от претоварването на велосипеди с произход от Китайската народна република през Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис за Съюза и от операциите по комплектоване, извършвани в Индонезия, Шри Ланка и Тунис.

(10)

Освен това искането съдържа достатъчно prima facie доказателства, че коригиращият ефект от съществуващите антидъмпингови мерки, прилагани по отношение на разглеждания продукт, намалява както в количествен, така и в ценови аспект. Вносът на значителни количества от продукта, предмет на разследването, изглежда, е заменил вноса на разглеждания продукт. Освен това са налице достатъчно доказателства, че вносът на продукта, който е предмет на разследването, се извършва на цени, по-ниски от непричиняващите вреда цени, определени в рамките на разследването, довело до съществуващите мерки.

(11)

На последно място, искането съдържа достатъчно prima facie доказателства, че цените на продукта, предмет на разследването, са дъмпингови по отношение на установената преди това нормална стойност за разглеждания продукт.

(12)

Ако в хода на разследването се установят практики на заобикаляне през Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, попадащи в обхвата на член 13 от основния регламент, но различни от претоварването и операциите по комплектоване, тези практики също могат да бъдат предмет на разследването.

Д.   ПРОЦЕДУРА

(13)

Предвид изложеното по-горе Комисията заключи, че съществуват достатъчно доказателства, даващи основание за започване на разследване в съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент и за въвеждане на регистрационен режим за вноса на продукта, предмет на разследването, независимо дали е с деклариран произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, или не, в съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент.

а)   Въпросници

(14)

За да получи информацията, която смята за необходима с оглед на извършваното от нея разследване, Комисията ще изпрати въпросници на известните износители/производители и на известните сдружения на износители/производители в Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, на известните износители/производители и на известните сдружения на износители/производители в Китайската народна република, на известните вносители и на известните сдружения на вносители в Съюза, както и на органите в Китайската народна република, Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис. Ако е необходимо, информация може да бъде поискана и от промишлеността на Съюза.

(15)

Във всеки случай всички заинтересовани страни следва да се свържат своевременно с Комисията преди изтичането на срока, определен в член 3 от настоящия регламент, и да поискат въпросник в срока, определен в член 3, параграф 1 от настоящия регламент, като се има предвид, че срокът, определен в член 3, параграф 2 от настоящия регламент, се прилага за всички заинтересовани страни.

(16)

Органите в Китайската народна република, Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис ще бъдат уведомени за започването на разследването.

б)   Събиране на информация и провеждане на изслушвания

(17)

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си в писмен вид и да предоставят доказателства в тяхна подкрепа. Наред с това Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие че те отправят писмено искане, от което да е видно, че са налице специални основания те да бъдат изслушани.

в)   Освобождаване на внос от регистрационен режим или мерки

(18)

В съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент вносът на продукта, предмет на разследването, може да бъде освободен от регистрационен режим или мерки, ако не представлява заобикаляне.

(19)

Тъй като възможното заобикаляне се осъществява извън Съюза, в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент на производители в Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис на велосипеди (включително велосипеди на три колела за пренасяне на товари, но с изключение на велосипеди с едно колело), без двигател, може да бъде предоставено освобождаване, ако покажат, че не са свързани (5) с производител, спрямо когото се прилагат мерките (6), и ако бъде установено, че не участват в практики за заобикаляне, определени в член 13, параграфи 1 и 2 от основния регламент. Производителите, желаещи да им бъде предоставено освобождаване, следва да отправят надлежно подкрепено с доказателства искане в срока, посочен в член 3, параграф 3 от настоящия регламент.

Е.   РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ

(20)

В съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент по отношение на вноса на продукта, предмет на разследването, следва да бъде въведен регистрационен режим, за да се гарантира, че при евентуални констатации за заобикаляне могат да бъдат наложени антидъмпингови мита в подходящ размер, считано от датата на регистрация на този внос, изпратен от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис.

Ж.   СРОКОВЕ

(21)

В интерес на доброто административно управление следва да се определят срокове, в които:

заинтересованите страни могат да заявят своя интерес пред Комисията, да представят становищата си в писмен вид и да подадат попълнен въпросник или всякаква друга информация, която да бъде взета предвид в хода на разследването,

производителите от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис могат да поискат освобождаване от регистрационния режим по отношение на вноса или от мерките,

заинтересованите страни да могат да отправят писмено искане да бъдат изслушани от Комисията.

(22)

Обръща се внимание на факта, че възможността за упражняване на повечето процедурни права, определени в основния регламент, зависи от това дали страната е заявила своя интерес в сроковете, посочени в член 3 от настоящия регламент.

З.   НЕОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ

(23)

В случай че заинтересована страна откаже достъп, не предостави в срок необходимата информация или значително възпрепятства разследването, констатации, били те положителни, или отрицателни, могат да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

(24)

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация не се взема предвид и могат да се използват наличните факти.

(25)

Ако заинтересована страна не оказва или оказва само частично съдействие и поради това констатациите са основани на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването за тази страна може да бъде по-малко благоприятен, отколкото ако е съдействала.

И.   ГРАФИК НА РАЗСЛЕДВАНЕТО

(26)

В съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент разследването ще приключи в срок от девет месеца от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз.

Й.   ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

(27)

Следва да се отбележи, че с всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (7).

K.   СЛУЖИТЕЛ ПО ИЗСЛУШВАНИЯТА

(28)

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията на генерална дирекция „Търговия“. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни са упражнили изцяло правото си на защита.

(29)

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмен вид и да бъде надлежно обосновано. Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност за провеждане на изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи.

(30)

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящото започва разследване в съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 с цел да се определи дали с вноса в Съюза на велосипеди (включително велосипеди на три колела за пренасяне на товари, но с изключение на велосипеди с едно колело), без двигател, класирани понастоящем под кодове по КН 8712 00 30 и ex 8712 00 70 (код по ТАРИК 8712003010 и 8712007091), изпратени от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали са с деклариран произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, или не, се заобикалят мерките, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 на Съвета.

Член 2

В съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 митническите органи предприемат целесъобразни мерки за въвеждане на регистрационен режим за посочения в член 1 от настоящия регламент внос в Съюза.

Срокът на регистрационния режим изтича девет месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

С регламент Комисията може да възложи на митническите органи да прекратят регистрационния режим по отношение на вноса в Съюза на продукти, произведени от производители, подали искане за освобождаване от регистрационен режим, за които е констатирано, че отговарят на условията за предоставяне на освобождаване.

Член 3

1.   Въпросниците трябва да бъдат поискани от Комисията в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Ако изложеното от заинтересованите страни следва да бъде взето предвид по време на разследването, те трябва да заявят своя интерес пред Комисията, като се свържат с нея, представят становищата си в писмен вид и подадат попълнен въпросник или всякаква друга информация в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

3.   Производителите от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, които искат освобождаване от регистрационен режим на вноса или от мерките, трябва да представят надлежно подкрепено с доказателства искане за това в същия 37-дневен срок.

4.   Заинтересованите страни могат също така да поискат да бъдат изслушани от Комисията в същия 37-дневен срок.

5.   От заинтересованите страни се изисква да правят всички изявления и да подават всички искания в електронен формат (изявленията с неповерителен характер — по електронна поща, а поверителните — на CD-R/DVD), като задължително посочат своето наименование, пощенски адрес, електронен адрес, номер на телефон и факс. Всички пълномощни и подписани удостоверения обаче, както и техните актуализации, които придружават попълнения въпросник, се подават на хартиен носител, т.е. изпращат се по пощата или се предават на ръка на посочения по-долу адрес. В случай че заинтересована страна не може да представи изявленията и исканията си в електронен формат, тя трябва незабавно да уведоми Комисията за това в съответствие с член 18, параграф 2 от основния регламент. За допълнителна информация относно кореспонденцията с Комисията заинтересованите страни могат да посетят съответната страница на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква по силата на настоящия регламент, попълненият въпросник и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с надпис „Limited (8) и, в съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент се придружават от неповерителна версия, обозначена с надпис „For inspection by interested parties“.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 261, 6.10.2011 г., стр. 2.

(3)  ОВ L 183, 14.7.2005 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 175, 14.7.2000 г., стр. 39.

(5)  В съответствие с член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията за прилагане на Митническия кодекс на Общността се смята, че лицата са свързани само ако: а) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) което и да е лице пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърлимите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното от тях пряко или косвено контролира другото; е) двете са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство. Лицата се смятат за членове на едно семейство само ако се намират в една от следните връзки: i) съпруг и съпруга, ii) родител и дете, iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни), iv) дядо/баба и внуци, v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници, vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха, vii) зет (шурей) и снаха (зълва, балдъза и пр.). (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1). В този контекст „лице“ означава всяко физическо или юридическо лице.

(6)  При все това, дори ако производителите са свързани по смисъла на горепосоченото с дружества, спрямо които се прилагат действащите мерки по отношение на внос с произход от Китайската народна република (първоначалните антидъмпингови мерки), освобождаване може все пак да бъде предоставено, ако липсват доказателства, че отношенията с дружествата, спрямо които се прилагат първоначалните мерки, са установени или използвани за заобикаляне на първоначалните мерки.

(7)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(8)  Документ, който е обозначен с надписа „Limited“, се счита за поверителен в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51) и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпинговото споразумение). Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).


26.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 258/25


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 876/2012 НА КОМИСИЯТА

от 25 септември 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 септември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MK

57,9

XS

46,1

ZZ

52,0

0707 00 05

MK

13,4

TR

126,8

ZZ

70,1

0709 93 10

TR

115,6

ZZ

115,6

0805 50 10

AR

93,8

CL

98,0

TR

96,0

UY

67,7

ZA

89,9

ZZ

89,1

0806 10 10

MK

37,9

TR

129,5

ZZ

83,7

0808 10 80

BR

89,7

CL

87,3

NZ

128,4

US

181,6

ZA

108,5

ZZ

119,1

0808 30 90

CN

99,9

TR

113,8

ZA

144,5

ZZ

119,4

0809 30

TR

150,2

ZZ

150,2

0809 40 05

IL

60,4

XS

74,4

ZZ

67,4


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


26.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 258/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 877/2012 НА КОМИСИЯТА

от 25 септември 2012 година

за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 971/2011 за 2011/2012 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на търговията с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение от него,

като има предвид, че:

(1)

Размерите на представителните цени и на допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за пазарната 2011/2012 година са определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 971/2011 на Комисията (3). Посочените цени и мита са последно изменени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 860/2012 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, налагат изменение на посочените размери съгласно член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006.

(3)

С оглед на необходимостта да се осигури възможно най-бързо прилагане на дадената мярка след предоставянето на актуализираните данни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 971/2011 за пазарната 2011/2012 година, се изменят съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 септември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 254, 30.9.2011 г., стр. 12.

(4)  ОВ L 255, 21.9.2012 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменени размери на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продукти с код по КН 1702 90 95, приложими от 26 септември 2012 година

(В евро)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 12 10 (1)

34,90

0,68

1701 12 90 (1)

34,90

4,14

1701 13 10 (1)

34,90

0,82

1701 13 90 (1)

34,90

4,43

1701 14 10 (1)

34,90

0,82

1701 14 90 (1)

34,90

4,43

1701 91 00 (2)

44,01

4,27

1701 99 10 (2)

44,01

1,13

1701 99 90 (2)

44,01

1,13

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Определяне на стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


РЕШЕНИЯ

26.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 258/29


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 24 септември 2012 година

за назначаване на заместник-член от Италия в Комитета на регионите

(2012/517/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Италия,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Angelo ZUBBANI се освободи едно място за заместник-член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначава се за заместник-член на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

г-н Leoluca ORLANDO, Sindaco del Comune di Palermo.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2012 година.

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.


26.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 258/30


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 24 септември 2012 година

за назначаване на двама членове от Кипър и трима заместник-членове от Кипър в Комитета на регионите

(2012/518/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Кипър,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Savvas ELIOFOTOU и на г-н Evyenios MICHAIL се освободиха две места за членове в Комитета на регионите. След изтичането на мандата на г-н Andreas MOUSEOS, г-н Andreas HADZILOIZOU и г-н Christofis ANTONIOU се освободиха три места за членове в Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

а)

за членове:

г-жа Louisa MAVROMMÁTI, Αντιδήμαρχος 'Εγκωμης

г-н Louis KOUMENIDES, Πρόεδρος Κ.Σ. Κάτω Λευκάρων

както и

б)

за заместник-членове:

г-н Sávvas VÉRGΑЅ, Δήμαρχος Πάφου

г-н Glavkos KARIÓLOU, Δήμαρχος Κερύνειας

г-н Georgios IAKOVOU, Πρόεδρος Κ.Σ. Αγίων Τριμιθιάς.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2012 година.

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.


26.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 258/31


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 24 септември 2012 година

за назначаване на двама заместник-членове от Полша в Комитета на регионите

(2012/519/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Полша,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Jacek CZERNIAK и г-н Marcin JABŁOŃSKI се освободиха две места за заместник-членове на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се за заместник-членове на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

г-н Piotr CAŁBECKI, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

г-н Jarosław DWORZAŃSKI, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2012 година.

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.


26.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 258/32


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 24 септември 2012

година за назначаване на заместник-член от Италия в Комитета на регионите

(2012/520/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Италия,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-жа Barbara BONINO се освободи едно място за заместник-член на Комитета на регионите,

РЕШИ:

Член 1

Назначава се за заместник-член на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

Г-н Mattia TARSI, Consigliere, Provincia di Pesaro.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2012 година.

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.