ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.253.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 253

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
20 септември 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 847/2012 на Комисията от 19 септември 2012 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на живака ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 848/2012 на Комисията от 19 септември 2012 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на фенилживачните съединения ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 849/2012 на Комисията от 19 септември 2012 година относно разрешителното за препарата от лимонена киселина, сорбинова киселина, тимол и ванилин като добавка при храненето на пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки, всички видове дребни птици, отглеждани за угояване и за носачки, и за отбити животни от рода свине (Suidae), различни от домашни свине (Sus scrofa domesticus) (титуляр на разрешителното е Vetagro S.p.A) ( 1 )

8

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 850/2012 на Комисията от 19 септември 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 851/2012 на Комисията от 19 септември 2012 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец септември 2012 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо

13

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 852/2012 на Комисията от 19 септември 2012 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на септември 2012 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния албумин

15

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 853/2012 на Комисията от 19 септември 2012 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на септември 2012 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо

17

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/507/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 7 септември 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2012/19)

19

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

20.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 847/2012 НА КОМИСИЯТА

от 19 септември 2012 година

за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на живака

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 68, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В своето Съобщение до Съвета и Европейския парламент за стратегията на Общността относно живака (2) Комисията посочи, че е необходимо да се намалят концентрациите на живак в околната среда, както и експозицията на хора, и предложи цели, които включват, наред с другото, намаляване на количествата живак, които се пускат в обращение в обществото, чрез намаляване на предлагането и търсенето, намаляване на живачните емисии и защита срещу тях.

(2)

Стратегията беше преразгледана през 2010 г. в Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета във връзка с прегледа на стратегията на Общността относно живака (3), в което Комисията потвърди, че ще продължи да се работи за разширяване на действащите пазарни ограничения по отношение на някои измервателни уреди, съдържащи живак, за да бъдат обхванати и други уреди, използвани в сектора на здравеопазването, по-специално сфигмоманометри, както и за други професионални и промишлени употреби.

(3)

Съветът нееднократно препотвърди ангажимента си по отношение на общата цел за защита на здравето на хората и опазване на околната среда от изпускане на живак и негови съединения чрез свеждане до минимум и, когато това е осъществимо, пълно преустановяване на глобалното антропогенно изпускане на живак във въздуха, водите и почвата. В този контекст Съветът подчерта, че използването на продукти, съдържащи живак, следва да се преустанови напълно по възможно най-бърз начин, когато съществуват надеждни алтернативи, като крайната цел е постепенно да се преустанови използването на продукти, съдържащи живак, отчитайки надлежно техническите и икономическите обстоятелства и необходимостта от научноизследователска и развойна дейност. (4)

(4)

Живакът и неговите съединения са силно токсични за хората, екосистемите и дивата флора и фауна. Високите дози живак могат да имат фатални последствия за хората, но дори относително ниски дози имат сериозно вредно въздействие върху развитието на нервната система и се свързват с възможно вредно въздействие върху сърдечносъдовата, имунната и репродуктивната система. Живакът е смятан за устойчив замърсител на световно равнище, който циркулира между въздуха, водата, седимента, почвата и живите организми в различни форми. В околната среда той може да се превърне в метилживак, неговата най-токсична форма. Метилживакът има способността да се натрупва по продължение на хранителната верига особено във водната хранителна верига, което прави хората и дивите животни, консумиращи големи количества риба и морски дарове, особено уязвими. Метилживакът лесно преминава през преградата на плацентата и през кръвно-мозъчната бариера, като потиска и спира потенциалното умствено развитие на плода още преди раждането, поради което експозицията на жени в детеродна възраст и деца поражда най-сериозно безпокойство. Живакът и продуктите от неговото разпадане, най-вече метилживакът, пораждат еквивалентна степен на безпокойство, както устойчивите, биоакумулиращи се и токсични вещества (PBTs), и имат способността да се разпространяват на големи разстояния.

(5)

Живачните измервателни уреди са широко използвани в цяла Европа, което води до евентуален риск от изпускане на живак в околната среда през всички етапи на техния жизнен цикъл и допринася за общите живачни емисии, а по този начин води и до експозицията на хора и други живи организми на неговото въздействие посредством околната среда.

(6)

Регламент (ЕО) № 1907/2006, във вписване 18а от приложение XVII, предвижда забрана за пускането на пазара на медицински термометри, съдържащи живак, както и на други измервателни уреди, съдържащи живак, предназначени за продажба на масовия потребител, и изисква от Комисията да извърши преглед на наличието на надеждни и по-безопасни алтернативи, които са осъществими от техническа и икономическа гледна точка, по отношение на съдържащите живак сфигмоманометри и други измервателни уреди в здравеопазването и за други начини на професионална и промишлена употреба. Въз основа на този преглед или веднага след получаване на нова информация за надеждни и по-безопасни алтернативи на сфигмоманометрите и другите измервателни уреди, съдържащи живак, от Комисията се изисква, когато е целесъобразно да представи законодателно предложение за разширяване обхвата на ограниченията, които вече са предвидени в това вписване за сфигмоманометрите и други измервателни уреди, използвани в здравеопазването, както и в други сфери на професионална и промишлена употреба, с оглед постепенното преустановяване на употребата на живак в измервателните уреди, когато това е технически и икономически осъществимо.

(7)

Въз основа на значителния обем нова информация, която беше събрана, Комисията изпрати на Европейската агенция по химикали (наричана по-нататък „Агенцията“) своя доклад във връзка с прегледа и изиска от Агенцията да изготви досие съобразно изискванията на приложение XV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответствие с член 69 от посочения регламент.

(8)

Агенцията изготви досие, в което се предлага да се ограничи използването на живак в следните измервателни уреди, използвани за промишлени и професионални (включително в сферата на здравеопазването) приложения: съдържащи живак барометри, влагомери, манометри, сфигмоманометри, тензометрични датчици, използвани с плетизмографи, тензиометри, термометри и други неелектрически уреди за измерване на температура, живачни измервателни уреди за определяне на точката на омекване и живачни пикнометри. От досието е видно, че са необходими действия на равнището на Съюза за справяне с рисковете за здравето на хората и околната среда, които поражда използването на живак в тези измервателни уреди.

(9)

Вече са на разположение алтернативни измервателни уреди, които не съдържат живак и които пораждат значително по-малки рискове в сравнение с опасностите за здравето и околната среда, които пораждат живачните измервателни уреди.

(10)

По отношение на текущите епидемиологични изследвания, при които се използват живачни сфигмоманометри, методът на измерване не следва да се променя, поради което следва да се предостави дерогация, докато тези изследвания бъдат приключени. За сфигмоманометри, използвани като еталон за валидиране на устройства, които не съдържат живак, не бе възможно да се установи времето, необходимо за разработване и утвърждаване като еталон на алтернативи без живак, поради което дерогацията за тези устройства следва да бъде безсрочна.

(11)

За термометри, предназначени изключително за провеждане на изпитвания съгласно стандарти, които изискват използването на живачни термометри, е необходим определен срок, за да бъдат изменени тези стандарти, поради което дерогацията следва да се предостави за срок от 5 години. Като се има предвид, че живакът е необходим като еталон в Международната температурна скала от 1990 г., безсрочна дерогация следва да бъде предоставена също и за живачни клетки за реализиране на тройна точка, използвани за калибриране на платинени съпротивителни термометри.

(12)

По отношение на порозиметрите, живачните електроди, използвани във волтамперометрията, и живачните сонди, използвани за определяне на зависимостта на капацитета от напрежението, осъществими алтернативи все още не са налични, поради което не се предлага ограничение за тези измервателни уреди.

(13)

Следва да се предостави дерогация с цел да се позволи общата продажба и закупуване на стари живачни измервателни уреди, които имат историческа стойност и може да бъдат считани за антики или стоки с културна стойност. В Регламент (ЕО) № 1907/2006, във вписване 18а от приложение XVII, се разрешава пускането на пазара на измервателни уреди, съдържащи живак, които са предназначени за продажба на масовия потребител, различни от медицински термометри, ако са произведени преди повече от 50 години към 3 октомври 2007 г. С цел яснота същите критерии за възраст следва да се прилагат за изключението по отношение на старите измервателни уреди, използвани в промишлени и професионални (включително в сферата на здравеопазването) приложения.

(14)

Следва да се предостави дерогация и за измервателните уреди, показвани на изложби с културна и историческа цел, включително такива, които са били произведени преди по-малко от 50 години към 3 октомври 2007 г., но които въпреки това имат историческа или културна стойност.

(15)

На 8 юни 2011 г. Комитетът за оценка на риска към Агенцията прие своето становище относно предложените ограничения, които определи като най-подходящата мярка на равнището на Съюза за справяне с установените рискове по отношение на ефективността при ограничаването на рисковете.

(16)

На 15 септември 2011 г. Комитетът за социално-икономически анализи към Агенцията прие своето становище относно предложените ограничения, които определи като най-подходящата мярка на равнището на Съюза за справяне с установените рискове от гледна точка на съотношението между социално-икономическите ползи от мярката и свързаните с нея социално-икономически разходи.

(17)

Агенцията представи на Комисията становищата на Комитета за оценка на риска и на Комитета за социално-икономически анализи.

(18)

Поради това Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъде съответно изменен.

(19)

Целесъобразно е да се предвиди разумен срок, в който заинтересованите страни да предприемат евентуално необходимите мерки, за да се съобразят с мерките, установени в настоящия регламент.

(20)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 10 април 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  СОМ(2005) 20 окончателен.

(3)  COM(2010) 723 окончателен.

(4)  Заключения на Съвета от 15 март 2011 г.„Преглед на стратегията на Общността относно живака“, от 4 декември 2008 г.„Преодоляване на глобалните предизвикателства, свързани с живака“ и от 24 юни 2005 г.„За стратегията на Общността относно живака“.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 точка 18а се изменя, както следва:

1)

параграф 4 се заличава;

2)

добавят се следните параграфи 5—8:

 

„5.

Следните съдържащи живак измервателни уреди за промишлена и професионална употреба не се пускат на пазара след 10 април 2012 г.:

а)

барометри;

б)

влагомери;

в)

манометри;

г)

сфигмоманометри;

д)

тензометрични датчици, използвани в плетизмографи;

е)

тензиометри;

ж)

термометри и други неелектрически уреди за измерване на температурата;

Ограничението се прилага също така за измервателните уреди, посочени в букви а)—ж), които се пускат на пазара празни, ако са предназначени за зареждане с живак.

6.

Ограничението в параграф 5 не се прилага за:

а)

сфигмоманометри, които ще бъдат използвани:

i)

в епидемиологични изследвания, които са в ход към 10 октомври 2012 г.

ii)

като еталони при клинични изследвания за валидиране на сфигмоманометри, несъдържащи живак;

б)

термометри, с които е предвидено да се извършват изключително и само изпитвания съгласно стандарти, които изискват използването на живачни термометри, до 10 октомври 2017 г.;

в)

живачни клетки за реализиране на тройна точка, използвани за калибриране на платинени съпротивителни термометри;

7.

Следните съдържащи живак измервателни уреди за професионална и промишлена употреба не се пускат на пазара след 10 април 2014 г.:

а)

живачни пикнометри;

б)

живачни измервателни уреди за определяне на точката на омекване.

8.

Ограниченията в параграфи 5 и 7 не се прилагат за:

а)

измервателни уреди, които са произведени преди повече от 50 години към 3 октомври 2007 г.;

б)

измервателни уреди, които ще бъдат показвани в рамките на публични изложения с културна и историческа цел.“


20.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 848/2012 НА КОМИСИЯТА

от 19 септември 2012 година

за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на фенилживачните съединения

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 68, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съобщението си до Съвета и Европейския парламент за стратегия на Общността относно живака (2) Комисията подчерта, че е необходимо да бъдат намалени съдържанието на живак в околната среда и експозицията на човека на живак, и наред с други мерки предложи като цели намаляването на въвеждането в обращение на живак в обществото чрез ограничаване на предлагането и търсенето на живак, намаляване на емисиите на живак и защита от емисиите на живак. Посоченото съобщение бе преразгледано през 2010 г. (3)

(2)

Съветът неколкократно потвърди ангажираността си с общата цел за защита на човешкото здраве и на околната среда от освобождаване на живак и живачни съединения чрез свеждане до минимум и, където е възможно, окончателно прекратяване в световен мащаб на причиненото от човека освобождаване на живак във въздуха, водата и почвата. В този контекст Съветът подчерта, че при наличие на друго надеждно решение употребата на съдържащите живак продукти следва да бъде прекратена възможно най-бързо и пълно, като крайната цел е преустановяването на употребата на всички съдържащи живак продукти, като се вземат предвид техническите и икономическите обстоятелства и необходимостта от научни изследвания и разработки (4).

(3)

Живакът и неговите съединения са силно токсични за хората, екосистемите, флората и фауната. Високите дози живак могат да бъдат смъртоносни за хората, но дори относително ниски дози могат да окажат значително вредно въздействие върху развитието на нервната система, а освен това е възможно да съществува връзка между такива дози и вредно въздействие върху сърдечно-съдовата, имунната и репродуктивната система. Живакът се смята за устойчив замърсител в световен мащаб, който под различни форми се намира в обращение между въздуха, водата, седиментите, почвата и живите организми, а в околната среда може да се превърне в метилживак, най-токсичната форма, под която се среща живакът.

(4)

В Регламент (ЕО) № 1907/2006 се предвижда, че ако държава-членка счита, че производството, пускането на пазара или употребата на вещество в самостоятелен вид, в смес или в изделие представлява риск за здравето на човека или околната среда, който не е адекватно контролиран и по отношение на който трябва да бъдат предприети действия, тя подготвя досие, след като е уведомила за намерението си Европейската агенция по химикали (наричана по-долу „Агенцията“).

(5)

В съответствие с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 25/2008 от 14 март 2008 г. за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП (5) Регламент (ЕО) № 1907/2006 бе включен в Споразумението за европейското икономическо пространство.

(6)

Норвегия е подготвила досие по отношение на пет фенилживачни съединения, а именно фенилживачен ацетат, фенилживачен пропионат, фенилживачен 2-етилхексаноат, фенилживачен октаноат и фенилживачен неодеканоат, в което се доказва, че са необходими действия на равнището на Съюза за справяне с рисковете за човешкото здраве и околната среда, произтичащи от производството, употребата и пускането на пазара на посочените вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия. Досието бе предоставено на Агенцията с цел започване на процеса на ограничаване.

(7)

Известно е, че петте фенилживачни съединения се употребяват по-специално като катализатори в полиуретанови системи, използвани в покрития, лепила, уплътняващи и еластомерни материали. Съдържащите живак катализатори се включват в структурата на полимера и остават в крайното изделие, от което не се освобождават преднамерено живак или фенилживачни съединения. Не е известно други фенилживачни съединения да се използват като катализатори в полиуретанови системи и поради това те не са били включени в оценката, извършена при подготовката на досието.

(8)

Цикълът на производство и употреба на фенилживачните съединения води до значително освобождаване на живак в околната среда и увеличава общите емисии на живак. По-специално фенилживачните съединения се разграждат в околната среда, при което се получават продукти от разграждането, в това число метилживак, по отношение на които степента на безпокойство е същата както спрямо устойчиви, биоакумулиращи се и токсични вещества (УБТВ). Взаимното преобразуване на метаболитите на фенилживачните съединения придава на последните свойства, позволяващи пренасянето им на големи разстояния. Поради това, че се пораждат продукти от преобразуването/разграждането, притежаващи свойства на УБТВ, фенилживачните съединения трябва да се разглеждат също като УБТВ от гледна точка на контрола на емисиите и експозицията. За тази цел емисиите и експозицията на хората и околната среда следва да се сведат до възможния минимум.

(9)

При хората основната експозиция е с произход от околната среда и може да се осъществи чрез храната, в която е възможно наличието на продукти от разграждането на фенилживачните съединения, в това число и метилживак. Метилживакът може да се биомултиплицира по-специално в хранителната верига във водна среда, което представлява особена опасност за хората и фауната, чийто хранителен режим съдържа голямо количество риба и морска храна. Метилживакът лесно преминава през плацентната бариера и кръвно-мозъчната бариера, като потиска умственото развитие дори преди раждането, което означава, че експозицията на жените в детеродна възраст и на децата поражда особено безпокойство.

(10)

На 10 юни 2011 г. Комитетът за оценка на риска (КОР) към Агенцията прие становището си по предложеното ограничаване, като взе предвид неговата ефективност при ограничаването на рисковете за човешкото здраве и околната среда. Освен това КОР установи, че и други органични съединения на живака могат да бъдат използвани като катализатори при производството на полимери. Тези вещества обаче не са били включени в оценката, извършена при подготовката на досието.

(11)

На 15 септември 2011 г. Комитетът за социално-икономически анализи към Агенцията прие становището си по предложеното ограничаване, като взе предвид неговата ефективност по отношение на справянето с установените рискове от гледна точка на съотношението между свързаните с него социално-икономически ползи и социално-икономически разходи.

(12)

Агенцията е представила на Комисията становищата на Комитета за оценка на риска и на Комитета за социално-икономически анализи.

(13)

Целесъобразно е да се предвиди разумен срок, в който засегнатите заинтересовани страни да предприемат мерките, които биха били необходими, за да се съобразят с мерките, установени в настоящия регламент.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 10 октомври 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  СОМ(2005) 20 окончателен.

(3)  COM(2010) 723 окончателен.

(4)  Заключения на Съвета от 15 март 2011 г. — „Преглед на стратегията на Общността относно живака“, от 4 декември 2008 г. — „Посрещане на предизвикателствата във връзка с живака в световен мащаб“, и от 24 юни 2005 г. — „За стратегията на Общността относно живака“.

(5)  ОВ L 182, 10.7.2008 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се добавя следното вписване 62:

„62.

а)

фенилживачен ацетат

 

ЕО №: 200-532-5

 

CAS №: 62-38-4

б)

фенилживачен пропионат

 

ЕО №: 203-094-3

 

CAS №: 103-27-5

в)

фенилживачен 2-етилхексаноат

 

ЕО №: 236-326-7

 

CAS №: 13302-00-6

г)

фенилживачен октаноат

 

ЕО №: -

 

CAS №: 13864-38-5

д)

фенилживачен неодеканоат

 

ЕО №: 247-783-7

 

CAS №: 26545-49-3

1.

Забранява се производството, пускането на пазара или употребата им като вещества или в смеси след 10 октомври 2017 г., ако концентрацията на живак в смесите е равна или по-висока от 0,01 тегловни процента.

2.

След 10 октомври 2017 г. не се пускат на пазара изделия или части от тях, които съдържат едно или няколко от посочените вещества, ако концентрацията на живак в изделията или във всякакви части от тях е равна или по-висока от 0,01 тегловни процента.“


20.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 849/2012 НА КОМИСИЯТА

от 19 септември 2012 година

относно разрешителното за препарата от лимонена киселина, сорбинова киселина, тимол и ванилин като добавка при храненето на пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки, всички видове дребни птици, отглеждани за угояване и за носачки, и за отбити животни от рода свине (Suidae), различни от домашни свине (Sus scrofa domesticus) (титуляр на разрешителното е Vetagro S.p.A)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда издаване на разрешително за използването на добавки при храненето на животните, както и основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за разрешително за препарата от лимонена киселина, сорбинова киселина, тимол и ванилин. Посоченото заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася за разрешителното за препарата от лимонена киселина, сорбинова киселина, тимол и ванилин като добавка при храненето на пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки, всички видове дребни птици, отглеждани за угояване и за носачки, и за всички животни от рода свине (отбити), която да бъде класифицирана в категорията добавки „зоотехнически добавки“.

(4)

Употребата на препарата от лимонена киселина, сорбинова киселина, тимол и ванилин като фуражна добавка бе разрешена с Регламент (ЕС) № 1117/2010 на Комисията (2) за период от 10 години при отбити прасенца.

(5)

Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи в становището си от 25 май 2012 г. (3), че при предложените условия на употреба препаратът от лимонена киселина, сорбинова киселина, тимол и ванилин няма неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, здравето на хората или върху околната среда и че тази добавка може да способства за по-голяма продуктивност у целевите видове животни. Органът не счита, че са необходими специфични изисквания за мониторинг след пускането на продукта на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от определената с Регламент (ЕО) № 1831/2003 референтна лаборатория.

(6)

Оценката на препарата показва, че са изпълнени условията за получаване на разрешително, установени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посоченият в приложението препарат, който спада към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „други зоотехнически добавки“, се разрешава като добавка при храненето на животните, както е определено в посоченото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 317, 3.12.2010 г., стр. 3.

(3)  The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) (2012 г.); 10(5):2670.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на титуляря на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: други зоотехнически добавки (подобряване на зоотехническите параметри)

4d 3

Vetagro S.p.A.

Препарат от лимонена киселина, сорбинова киселина, тимол и ванилин

 

Състав на добавката

Препарат от защитени в обвивка микрогранули от лимонена киселина, сорбинова киселина, тимол и ванилин с минимално съдържание на:

 

лимонена киселина: 25 g/100 g

 

сорбинова киселина: 16,7 g/100 g

 

тимол: 1,7 g/100 g

 

ванилин: 1 g/100 g

 

Характеристики на активното вещество

 

лимонена киселина C6H8O7 (чистота ≥ 99,5 %)

2-хидрокси-1,2,3-пропантрикарбоксилова киселина, CAS номер 77-92-9, безводна

 

сорбинова киселина C6H8O2 (чистота ≥ 99,5 %)

2,4-хексадеинова киселина, CAS номер 110-44-1

 

тимол (чистота ≥ 98 %)

5-метил-2-(1-метилетил)фенол, CAS номер 89-83-8

 

ванилин (чистота ≥ 99,5 %)

4-хидрокси-3-метоксибензалдехид, CAS номер 121-33-5

 

Метод за анализ  (1)

Определяне на сорбинова киселина и тимол във фуражите: метод на високоефективна течна хроматография собратна фаза (HPLC) с оборудване за ултравиолетова детекция/детектиране с диодна матрица (RP-HPLC-UV/DAD). Определяне на лимонена киселина в добавката и премиксите: (RP-HPLC-UV/DAD). Определяне на лимонена киселина във фуражите: ензимно определяне на лимоненото съдържание — NADH (редуцирана форма на никотинамид аденин динуклеотид) спектрометричен метод.

Пилета за угояване/отглеждани за носачки

Дребни птици за угояване/отглеждани за носачки

200

Мерки за безопасност: носене на предпазна маска, предпазни очила и ръкавици по време на работа.

10 октомври 2022 г.

Отбити прасенца (Suidae)

различни от домашни свине (Sus scrofa domesticus)

1 000


(1)  Подробна информация за методите на анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


20.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 850/2012 НА КОМИСИЯТА

от 19 септември 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 септември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MK

57,9

XS

59,9

ZZ

58,9

0707 00 05

MK

23,6

TR

106,4

ZZ

65,0

0709 93 10

TR

113,9

ZZ

113,9

0805 50 10

AR

94,9

CL

89,9

UY

84,5

ZA

105,7

ZZ

93,8

0806 10 10

MK

65,0

TN

197,3

TR

122,2

ZZ

128,2

0808 10 80

AR

201,7

BR

89,7

CL

159,1

NZ

92,7

US

119,9

ZA

109,7

ZZ

128,8

0808 30 90

CN

68,2

TR

114,8

ZA

149,6

ZZ

110,9

0809 30

TR

148,3

ZZ

148,3

0809 40 05

IL

63,3

TR

107,6

XS

74,4

ZZ

81,8


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


20.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 851/2012 НА КОМИСИЯТА

от 19 септември 2012 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец септември 2012 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 533/2007 на Комисията от 14 май 2007 г. относно откриване и управление на вносни тарифни квоти в сектора на птичето месо (3), и по-специално член 5, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 533/2007 откри тарифни квоти за внос на продукти от сектора на птичето месо.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни от месец септември 2012 г. за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2012 г., надвишават наличните количества за някои квоти. Поради това следва да се определи до каква степен могат да се издават лицензии за внос, като се определи коефициент на разпределение, който да се прилага към заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спрямо заявленията за лицензии за внос, подадени по силата на Регламент (ЕО) № 533/2007 за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2012 г., се прилагат коефициентите на разпределение, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 септември 2012 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 септември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 125, 15.5.2007 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на групата

Пореден №

Коефициент на разпределение за подадените заявления за лицензии за внос за подпериода от 1.10.2012-31.12.2012

(%)

P1

09.4067

3,257358

P3

09.4069

0,376937


20.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 852/2012 НА КОМИСИЯТА

от 19 септември 2012 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на септември 2012 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния албумин

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 539/2007 на Комисията от 15 май 2007 г. за откриване и управление на вносни тарифни квоти в сектора на яйцата и за яйчен албумин (3), и по-специално член 5, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 539/2007 откри тарифни квоти за внос на продукти от сектора на яйцата и яйчния албумин.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на септември 2012 г. за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2012 г., надвишават наличните количества за някои квоти. Поради това следва да се определи до каква степен могат да се издават лицензии за внос, като се определи коефициент на разпределение, който да се прилага към заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спрямо заявленията за лицензии за внос, подадени по силата на Регламент (ЕО) № 539/2007 за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2012 г., се прилагат коефициентите на разпределение, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 септември 2012 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 септември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 128, 16.5.2007 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на групата

Пореден №

Коефициент на разпределение за подадените заявления за лицензии за внос за подпериода от 1.10.2012-31.12.2012

(%)

E2

09.4401

26,788977


20.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 853/2012 НА КОМИСИЯТА

от 19 септември 2012 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на септември 2012 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1385/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 г. за установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета относно откриване и управление на определени тарифни квоти на Общността в сектора на птичето месо (3), и по-специално член 5, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на септември 2012 г. за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2012 г. са за количества, по-големи от наличните за някои квоти. Поради това следва да се определи до каква степен могат да се издават лицензии за внос, като се определи коефициент на разпределение, който да се прилага към заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спрямо заявленията за лицензии за внос, подадени въз основа на Регламент (ЕО) № 1385/2007 за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2012 г., се прилагат коефициентите на разпределение, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 септември 2012 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 септември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 309, 27.11.2007 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на групата

Пореден №

Коефициент на разпределение за подадените заявления за лицензии за внос за подпериода от 1.10.2012-31.12.2012

(%)

1

09.4410

0,30601

2

09.4411

0,338411

3

09.4412

0,333262

4

09.4420

0,432525

6

09.4422

0,437276


РЕШЕНИЯ

20.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/19


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 7 септември 2012 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти

(ЕЦБ/2012/19)

(2012/507/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 1 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 16 септември 2010 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) прие Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (1), което установява общи правила и процедури за защита на сигурността на евробанкнотите като платежно средство.

(2)

По-специално следва да бъде изменено приложното поле на Решение ЕЦБ/2010/14, за да обхване настоящи и бъдещи серии от евробанкноти, като по този начин се гарантира, че евробанкнотите в обращение са истински и годни и че евробанкнотите, които пораждат съмнения, че са фалшиви, са откривани и предавани на компетентните национални органи. За тази цел следва да бъдат направени редица технически изменения на приложенията към Решение ЕЦБ/2010/14.

(3)

Минималните стандарти за автоматизирана проверка за годност на евробанкнотите, посочени в приложение IIIа към Решение ЕЦБ/2010/14, представляват изисквания, приложими спрямо функционалностите на банкнотообработващите машини. Поради това те представляват интерес само за производителите на банкнотообработващи машини и не влияят по никакъв начин на процедурите за проверка за истинност и годност, установени в Решение ЕЦБ/2010/14, с които работещите с пари в брой лица трябва да се съобразяват. Тъй като те са извън приложното поле на Решение ЕЦБ/2010/14, минималните стандарти за автоматизирана проверка за годност следва да бъдат интегрирани към правилата и процедурите за тестване на банкнотообработващи машини, събиране на данни и наблюдение.

(4)

С оглед натрупания опит във връзка с Решение ЕЦБ/2010/14 е необходимо да се усъвършенстват някои правила и процедури от съображения за яснота и ефикасност.

(5)

Решение ЕЦБ/2010/14 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения

Решение ЕЦБ/2010/14 се изменя, както следва:

1.

В член 2 се добавя следното определение:

„13.

„евробанкноти“ означава банкнотите, които отговарят на изискванията на Решение ЕЦБ/2003/4 (2) или на правните актове, заменящи или допълващи това решение, и на техническите спецификации, установени от Управителния съвет.

2.

В член 3 параграф 5 се заменя със следното:

„(5)   Машините, управлявани от служители, когато се използват за целите на проверката за истинност и годност, и машините за самообслужване могат да бъдат въвеждани в експлоатация от лица, работещи с пари в брой, само ако са успешно тествани от НЦБ и са включени в списък на уебсайта на ЕЦБ, както е посочено в член 9, параграф 2. Машините се използват само за купюрите и сериите от евробанкноти, включени в списък на уебсайта на ЕЦБ за съответните машини, с техните успешно тествани стандартни заводски настройки, включително модернизации, освен ако между НЦБ и лицето, работещо с пари в брой, са договорени по-стриктни настройки.“

3.

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Откриване на негодни евробанкноти

1.   Ръчната проверка за годност се извършва в съответствие с установените в приложение III минимални стандарти.

2.   Автоматизираната проверка за годност се извършва от успешно тествана банкнотообработваща машина в съответствие с минималните стандарти, които са публикувани на уебсайта на ЕЦБ със съответните изменения.

3.   НЦБ може, след като уведоми ЕЦБ, да установи по-високи стандарти за една или повече купюри или серии от евробанкноти, ако това е оправдано например от влошаването на качеството на евробанкнотите в обращение в нейната държава-членка. Тези по-високи стандарти се публикуват на уебсайта на тази НЦБ.

4.   Негодните евробанкноти се предават на НЦБ при спазване на националните разпоредби.“

4.

В член 8 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Ако е уместно, Евросистемата уведомява лицата, работещи с пари в брой, за опасности, свързани с фалшиви банкноти, и може да ги задължи да предприемат действия, включително може да наложи временна забрана за връщането в обращение на купюра(и) на евробанкноти от съответните серии.“

5.

В член 9 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Когато даден тип банкнотообработваща машина е успешно тестван, резултатите от теста са валидни в цялата еврозона за срок от една година, считано от края на месеца, през който е проведен тестът, при условие че типът машина запази способността си да открива всички известни на Евросистемата фалшиви евробанкноти през времето на този срок.“

6.

В член 10 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Когато НЦБ открие нарушение на разпоредбите на настоящото решение от лице, работещо с пари в брой, тя задължава лицето, работещо с пари в брой, да приеме коригиращи мерки в рамките на определен срок. До отстраняване на нарушението наложилата мерките НЦБ може, от името на ЕЦБ, да забрани на лицето, работещо с пари в брой, да връща в обращение купюра(и) на евробанкноти от съответните серии. Ако нарушението се дължи на неизправност на типа банкнотообработваща машина, това би могло да доведе до нейното премахване от посочения в член 9, параграф 2 списък.“

7.

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Заключителни разпоредби

1.   Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Лицата, работещи с пари в брой, от държавите-членки, които приемат еврото след датата на приемане на настоящото решение, го прилагат, считано от датата на приемане на еврото.“

8.

Приложения I, IIа, IIб, IIIа, IIIб и IV се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 7 септември 2012 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 267, 9.10.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 78, 25.3.2003 г., стp. 16.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I, IIа, IIб, IIIа, IIIб и IV към Решение ЕЦБ/2010/14 се изменят, както следва:

1.

Приложение I се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

БАНКНОТООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ

1.   Общи технически изисквания

1.1.

За да се квалифицира като банкнотообработваща машина, дадена машина трябва да може да обработва евробанкноти, да класифицира отделните евробанкноти и физически да ги отделя съгласно класификацията им без намесата на машинен оператор, при условията на приложения IIа и IIб. Необходимо е банкнотообработващите машини да имат необходимия брой изходни джобове за тази цел и/или други средства за осигуряване на надеждно отделяне на обработените банкноти.

1.2.

Банкнотообработващите машини трябва да подлежат на приспособяване, за да се осигури способността им да откриват надеждно нови фалшиви банкноти. Освен това те трябва да могат да се приспособяват с цел задаването на по-стриктни или по-свободни стандарти за сортиране по годност, ако е приложимо.

2.   Категории банкнотообработващи машини

Банкнотообработващите машини са или машини за самообслужване, или машини, управлявани от служители:

Таблица 1

Машини за самообслужване

А.   Машини за самообслужване за внасяне на пари и проследяване на клиента

1.

Машини за внасяне на пари в брой („cash-in machines, CIMs“)

Машините за внасяне на пари в брой позволяват на клиентите, чрез използване на банкова карта или други средства, да внасят евробанкноти по техните банкови сметки, но нямат функция за разпространение на пари в брой. Машините за внасяне на пари в брой проверяват евробанкнотите за истинност и дават възможност за обратно проследяване на титуляря на сметката; като опция тези машини е възможно да имат функция за извършване на проверки за годност.

2.

Машини за обработка на банкноти за последваща употреба („cash-recycling machines, CRMs“)

Машините за обработка на банкноти за последваща употреба позволяват на клиентите, чрез използване на банкова карта или други средства, да внасят и теглят евробанкноти от банковите си сметки. Машините за обработка на банкноти за последваща употреба проверяват евробанкнотите за истинност и годност и дават възможност за обратно проследяване на титуляря на сметката. При теглене на пари в брой машините за обработка на банкноти за последваща употреба могат да използват истински и годни евробанкноти, които са внесени от други потребители по предходни транзакции.

3.

Комбинирани машини за внасяне на пари в брой („combined cash-in machines, CCMs“)

Комбинираните машини за внасяне на пари в брой позволяват на клиентите, чрез използване на банкова карта или други средства, да внасят и теглят евробанкноти от банковите си сметки. Комбинираните машини за внасяне на пари в брой проверяват евробанкнотите за истинност и дават възможност за обратно проследяване на титуляря на сметката; като опция тези машини е възможно да имат функция за извършване на проверки за годност. При теглене на пари в брой комбинираните машини за внасяне на пари в брой не използват евробанкноти, които са внесени от други клиенти по предходни транзакции, а само евробанкноти, отделно заредени в тях.

Б.   Други машини за самообслужване

4.

Машини за изплащане на пари в брой („cash-out machines, COM“)

Машините за изплащане на пари в брой са автоматични касови машини, които проверяват евробанкнотите за истинност и годност преди разпространяването им сред клиенти. Машините за изплащане на пари в брой използват евробанкноти, с които са заредени от работещите с пари в брой лица или други автоматизирани системи (например автомати за продажба на стоки).

Машина за обработка на банкноти за последваща употреба може да се използва като машина за внасяне на пари в брой или като комбинирана машина за внасяне на пари в брой, ако системите за проверка, софтуерът и другите компоненти за изпълнението на техните основни функции са същите като на типа машина за обработка на банкноти за последваща употреба, включен в списъка на уебсайта на ЕЦБ.

Комбинирана машина за внасяне на пари в брой може да се използва като машина за внасяне на пари в брой, ако системите за проверка, софтуерът и другите компоненти за изпълнението на нейните основни функции са същите като на типа комбинирана машина за внасяне на пари в брой, включен в списъка на уебсайта на ЕЦБ.

Таблица 2

Машини, управлявани от служители

1.

Банкнотосортиращи машини („banknote processing machines, BPMs“)

Банкнотосортиращите машини проверяват истинността и годността на евробанкнотите.

2.

Машини за проверка за истинност („banknote authentication machines, BAMs“)

Машините за проверка за истинност проверяват само истинността на евробанкнотите.

3.

Автоматизирана касиерска система („teller assistant recycling machines, TARMs“)

Автоматизираните касиерски системи са машини за обработка на пари в брой за последваща употреба, управлявани от лицата, работещи с пари в брой, и които извършват проверка на евробанкнотите за истинност и годност. При теглене на пари в брой автоматизираните касиерски системи могат да използват истински и годни евробанкноти, които са внесени от други клиенти по предходни транзакции. Освен това те съхраняват евробанкнотите и дават възможност на лицата, работещи с пари в брой, да кредитират или дебитират клиентските банкови сметки.

4.

Машини за улеснение на касиера („teller assistant machines, TAMs“)

Машините за улеснение на касиера са машини, управлявани от лицата, работещи с пари в брой, и извършващи проверка на евробанкнотите за истинност. Освен това те съхраняват евробанкнотите и дават възможност на лицата, работещи с пари в брой, да кредитират или дебитират клиентските банкови сметки.

Машините, управлявани от служители, обработват банкнотите по партиди.

Автоматизираните касиерски системи и машините за улеснение на касиера могат да се използват като машини за самообслужване, ако типът машина е бил тестван и включен в списъка на уебсайта на ЕЦБ съответно като машина за обработка на банкноти за последваща употреба или като машина за внасяне на пари в брой /комбинирана машина за внасяне на пари в брой. В този случай дадена автоматизирана касиерска система се счита за машина за обработка на банкноти за последваща употреба, а дадена машина за улеснение на касиера се счита за машина за внасяне на пари в брой/комбинирана машина за внасяне на пари в брой.

3.   Типове банкнотообработващи машини

Евросистемата тества типовете банкнотообработващи машини. Типовете банкнотообработващи машини се различават помежду си по техните специфични системи за проверка, софтуер и други компоненти за изпълнението на техните основни функции. Тези функции са: а) извършване на проверки за истинност на евробанкноти; б) откриване и отделяне на евробанкноти, които пораждат съмнение, че са фалшиви; в) откриване и отделяне на негодни от годни евробанкноти, ако е приложимо; и г) обратно проследяване на обекти, които са идентифицирани като съмнителни фалшиви евробанкноти, и на евробанкноти, които не са несъмнено идентифицирани като истински, ако е приложимо.“

2.

Приложение IIа се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IIа

КЛАСИФИКАЦИЯ И ТРЕТИРАНЕ НА ЕВРОБАНКНОТИТЕ ОТ МАШИНИ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ

Евробанкнотите се класифицират в една от следните категории и се отделят физически по категории. Машините, които не проверяват евробанкнотите за годност, не извършват разделяне по категории евробанкноти 4а и 4б.

Таблица 1

Класификация и третиране на евробанкнотите от машини за самообслужване, в които се внасят пари в брой, с възможност за обратно проследяване на клиента

Категория

Характеристики

Третиране

1.

Обекти, които не са разпознати като евробанкноти

Не са разпознати като евробанкноти поради една от следните причини:

представляват евробанкноти, които не се поддържат от машината,

не са евробанкноти,

представляват обекти, приличащи на евробанкноти,

погрешно изображение или размер,

големи прегъвания на ръб(ове) или липсваща(и) част(и),

грешка на машината при подаване или преминаване на евробанкноти.

Връщат се на клиента от машината.

2.

Евробанкноти, които пораждат съмнения, че са фалшиви

Изображението и размерът са разпознати, но един или повече елементи за истинност, които машините проверяват, не са открити или са несъмнено извън допустимите стандарти.

Изтеглят се от обращение.

Предават се веднага, но не по-късно от 20 работни дни след поставянето им в машината, на компетентните национални органи за проверка за истинност заедно с информация за титуляря на сметката. Не се заверява сметката на титуляря.

3.

Евробанкноти, които не са несъмнено идентифицирани като истински

Изображението и размерът са разпознати, но не всички елементи за истинност, които машините проверяват, са разпознати поради отклонение от качеството и/или допустимите стандарти. В повечето случаи това са негодни евробанкноти.

Изтеглят се от обращение.

Евробанкнотите се обработват отделно и се предават веднага, но не по-късно от 20 работни дни след поставянето им в машината, на НЦБ за проверка за истинност.

Информацията за титуляря на сметката се съхранява осем седмици след откриването на евробанкнотите от машината. Тази информация се предоставя на НЦБ при поискване. Друга възможност е, по споразумение с НЦБ, информацията, позволяваща обратно проследяване на титуляря на сметката, да бъде предавана на тази НЦБ заедно с евробанкнотите.

Може да се завери сметката на титуляря.

4a.

Евробанкноти, които са идентифицирани като истински и годни

Всички проверки за истинност и годност, извършвани от машината, са с положителен резултат.

Могат да бъдат върнати в обращение.

Заверява се сметката на титуляря.

4б.

Евробанкноти, които са идентифицирани като истински, но негодни

Всички проверки за истинност, извършвани от машината, са с положителен резултат. Минимум един критерий за годност е с отрицателен резултат.

Не могат да бъдат върнати в обращение и се предават на НЦБ.

Заверява се сметката на титуляря.

Особени правила по отношение на таблица 1:

1.

Евробанкнотите от категории 2 и 3 не се връщат на клиента от машини, ако те позволяват депозитната транзакция да бъде анулирана. Задържането на тези евробанкноти при отмяна на транзакция може да бъде извършено чрез сортирането им във временни складови отделения в машината.

2.

Евробанкнотите от категория 3 не могат да бъдат отделяни физически от машината от евробанкнотите от категория 4б. В този случай все още се прилагат срокът за предаване на НЦБ на евробанкнотите от смесените категории 3 и 4б и изискванията за обратно проследяване на клиента за евробанкноти от категория 3, както са определени за категория 3.

Таблица 2

Класификация и третиране на евробанкнотите от други машини за самообслужване

Категория

Характеристики

Третиране

1.

Обекти, които не са разпознати като евробанкноти

Не са разпознати като евробанкноти поради една от следните причини:

представляват евробанкноти, които не се поддържат от машината,

не са евробанкноти,

представляват обекти, приличащи на евробанкноти,

погрешно изображение или размер,

големи прегъвания на ръб(ове) или липсваща(и) част(и),

грешка на машината при подаване или преминаване на евробанкноти.

Не могат да се разпространяват за клиенти.

2.

Евробанкноти, които пораждат съмнения, че са фалшиви

Изображението и размерът са разпознати, но един или повече елементи за истинност, които машините проверяват, не са открити или са несъмнено извън допустимите стандарти.

Не могат да се разпространяват за клиенти.

Предават се веднага, но не по-късно от 20 работни дни след откриването от машината, на компетентните национални органи за проверка за истинност заедно с информация за титуляря на сметката, ако има такава.

3.

Евробанкноти, които не са несъмнено идентифицирани като истински

Изображението и размерът са разпознати, но не всички елементи за истинност, които машините проверяват, са разпознати поради отклонение от качеството и/или допустимите стандарти. В повечето случаи това са негодни евробанкноти.

Не могат да се разпространяват за клиенти.

Евробанкнотите се обработват отделно и се предават веднага, но не по-късно от 20 работни дни след поставянето им в машината, на НЦБ за проверка за истинност.

4a.

Евробанкноти, които са идентифицирани като истински и годни

Всички проверки за истинност и годност, извършвани от машината, са с положителен резултат.

Могат да се разпространяват за клиенти.

4б.

Евробанкноти, които са идентифицирани като истински, но негодни

Всички проверки за истинност, извършвани от машината, са с положителен резултат. Минимум един критерий за годност е с отрицателен резултат.

Не могат да се разпространяват за клиенти и се връщат на НЦБ.

Особени правила по отношение на таблица 2:

1.

Евробанкнотите от категории 1, 2 и 3 не могат да бъдат отделяни физически. Смесени, и трите категории трябва да се третират като евробанкноти от категория 2. Ако евробанкнотите от категории 1, 2 и 3 могат да бъдат отделяни на друга банкнотообработваща машина или ако за това е получено съгласието на НЦБ — от обучени служители, те трябва да се третират в съответствие с таблица 2.

2.

Евробанкнотите от категория 3 не могат да бъдат отделяни физически от евробанкнотите от категория 4б. В този случай все още се прилага срокът за предаване на НЦБ на евробанкнотите от смесените категории 3 и 4б, както е определен за категория 3.“

3.

Приложение IIб се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IIб

КЛАСИФИКАЦИЯ И ТРЕТИРАНЕ НА ЕВРОБАНКНОТИТЕ ОТ МАШИНИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ

Евробанкнотите се класифицират в една от категориите, посочени в таблица 1. Евробанкнотите от категории 4а и 4б трябва да бъдат отделяни физически от евробанкнотите от категории 1, 2 и 3. Машините, които не проверяват евробанкнотите за годност, не извършват разделяне по категории евробанкноти 4а и 4б.

Таблица 1

Класификация и третиране на евробанкнотите ot машини, управлявани от служители

Категория

Характеристики

Третиране

1.

Обекти, които не са разпознати като евробанкноти

Не са разпознати като евробанкноти поради една от следните причини:

представляват евробанкноти, които не се поддържат от машината,

не са евробанкноти,

представляват обекти, приличащи на евробанкноти,

погрешно изображение или размер,

големи прегъвания на ръб(ове) или липсваща(и) част(и),

грешка на машината при подаване или преминаване на евробанкноти.

Връщат се от машината на оператора за допълнителен оглед и третиране.

След визуален оглед от служител тези обекти могат да бъдат върнати от лицето, работещо с пари в брой, на клиента.

2.

Евробанкноти, които пораждат съмнения, че са фалшиви

Изображението и размерът са разпознати, но един или повече елементи за истинност, които машините проверяват, не са открити или са несъмнено извън допустимите стандарти.

Връщат се от машината на оператора за допълнително третиране.

Тези евробанкноти се обработват отделно и се предават веднага, но не по-късно от 20 работни дни след обработването им от машината, на компетентните национални органи за окончателна проверка за истинност.

3.

Евробанкноти, които не са несъмнено идентифицирани като истински

Изображението и размерът са разпознати, но не всички елементи за истинност, които машините проверяват, са разпознати поради отклонение от качеството и/или допустимите стандарти. В повечето случаи това са негодни евробанкноти.

4a.

Евробанкноти, които са идентифицирани като истински и годни

Всички проверки за истинност и годност, извършвани от машината, са с положителен резултат.

Могат да бъдат върнати в обращение.

Заверява се сметката на титуляря.

4б.

Евробанкноти, които са идентифицирани като истински, но негодни

Всички проверки за истинност, извършвани от машината, са с положителен резултат. Минимум един критерий за годност е с отрицателен резултат.

Не могат да бъдат върнати в обращение и се предават на НЦБ.

Заверява се сметката на титуляря.

Особено правилo по отношение на таблица 1:

Ако евробанкнотите от категории 2 и 3 могат да бъдат отделяни физически от самата машина или от друга банкнотообработваща машина или ако за това е получено съгласието на НЦБ — от обучени служители, то тогава евробанкнотите от категория 3 могат да се предоставят на НЦБ заедно с евробанкнотите от категория 4б. В този случай все още се прилагат сроковете за предаване на евробанкнотите от категория 2 на компетентния национален орган и на евробанкнотите от смесените категории 3 и 4б на НЦБ, както са определени в таблицата.

Особени правила за класификация и сортиране за някои машини, управлявани от служители

1.

Банкнотосортиращите машини класифицират и сортират физически евробанкнотите от категории 1, 2 и 3 в един или повече изходни джобове и евробанкнотите от категории 4а и 4б в два отделни изходни джоба, както е посочено в приложение IIб, за което са необходими поне три изходни джоба, за да се избягва намесата на машинен оператор.

2.

Банкнотосортиращите машини, които имат само два изходни джоба за тази цел, обаче могат да класифицират и сортират евробанкноти, ако са изпълнени следните изисквания:

а)

Проверките за истинност и годност се извършват в рамките на едно преминаване. В хода на преминаването евробанкнотите от категория 4а се сортират в един фиксиран изходен джоб, докато евробанкнотите от другите категории се сортират в отделен фиксиран изходен джоб, който няма физически контакт с евробанкнотите от категория 4а.

б)

Ако се установи, че евробанкнота от категория 1, 2 или 3 се намира във втория изходен джоб, операторът пуска евробанкнотите от втория изходен джоб да преминат отново през машината. При второто преминаване евробанкнотите от категория 1, 2 или 3 се отделят от евробанкнотите от категория 4б чрез сортирането им в изходен джоб и се третират, както е посочено в таблицата по-горе. Тъй като машината не може да отдели физически евробанкнотите от категории 1, 2 и 3 в различни изходни джобове, всички те се считат и се третират като евробанкноти от категория 2.

3.

Машините за проверка за истинност класифицират и сортират физически евробанкнотите от категории 1, 2 и 3 в един изходен джоб и евробанкнотите от категории 4а и 4б във втори изходен джоб, за което са необходими поне два изходни джоба, за да се избегне намесата на машинен оператор.

4.

Машините за проверка за истинност, които имат само един изходен джоб, обаче могат да класифицират и сортират евробанкноти, ако са изпълнени следните изисквания:

а)

Всеки път, когато се обработва евробанкнота от категория 1, 2 или 3, машината спира веднага обработката и задържа тази евробанкнота в положение, което не позволява физически контакт с евробанкнотите, идентифицирани като истински.

б)

Резултатът от проверката за истинност се посочва на екран за всяка отделна евробанкнота от категория 1, 2 или 3. Тъй като машината не може да отдели физически евробанкнотите от категории 1, 2 и 3 в различни изходни джобове, всички те се считат и се третират като евробанкноти от категория 2.

в)

Когато спре обработката, машината извършва проверка за наличие на евробанкноти от категория 1, 2 или 3 и обработката може да бъде възобновена само след физическото отстраняване на евробанкнотата от категория 1, 2 или 3 от оператор.

г)

При всяко спиране на режима на обработка операторът има достъп само до една евробанкнота от категория 1, 2 или 3.“

4.

Приложение IIIа се заличава, приложение IIIб се преномерира на приложение III;

5.

Приложение IV се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ОТ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ С ПАРИ В БРОЙ

1.   Цели

Събирането на данни има за цел да позволи на НЦБ и на ЕЦБ да наблюдават съответните дейности на лицата, работещи с пари в брой, и да извършват надзор върху измененията на наличнопаричното обращение.

2.   Общи принципи

2.1.

Данни за банкнотообработващи машини се отчитат само когато машините се използват при изпълнение на настоящото решение.

2.2.

Лицата, работещи с пари в брой, предоставят редовно на НЦБ на техните държави-членки информация:

за подразделенията, които обработват пари в брой, като офиси на клонове, и

за банкнотообработващите машини и автоматичните касови машини.

2.3.

Освен това лицата, работещи с пари в брой, които връщат в обращение евробанкноти посредством банкнотообработващи машини и автоматични касови машини, предоставят редовно на НЦБ на техните държави-членки информация за:

обема на касовите операции (брой обработени евробанкноти), извършени посредством банкнотообработващи машини и автоматични касови машини,

отдалечените клонове на кредитни институции с малък брой касови операции, където проверките за годност се извършват ръчно.

3.   Видове данни и изисквания за отчетност

3.1.

В зависимост от тяхното естество събраните данни се разделят на основни данни и оперативни данни.

Основни данни

3.2.

Основните данни обхващат информация за: а) отделните лица, работещи с пари в брой, и техните банкнотообработващи машини и автоматични касови машини в действие; и б) отдалечените клонове на кредитни институции.

3.3.

Основните данни се предоставят на НЦБ на датата за прилагане на настоящото решение и на всеки шест месеца след това. Данните, определени в образеца, посочен в допълнение 1, подлежат на предоставяне, но НЦБ може да изисква те да бъдат предоставени в различен формат. НЦБ могат да изискват за преходен период ежемесечно отчитане, ако това е била тяхната практика преди влизането в сила на настоящото решение, или отчитане на тримесечие.

3.4.

За целите на наблюдението НЦБ може да реши да събира данни на местно равнище, като например от офиси на клонове.

3.5.

НЦБ може да реши да изключи от обхвата на изискванията за отчетност машините за обработка на банкноти, които се използват само за да обработват евробанкноти, разпространявани на гише, или такива, които не се използват за връщане в обращение. НЦБ може да изисква от лицата, работещи с пари в брой, да указват машините за обработка на банкноти за последваща употреба и комбинираните машини за внасяне на пари в брой, които се използват съответно като комбинирани машини за внасяне на пари в брой/машини за внасяне на пари в брой или като машини за внасяне на пари в брой.

3.6.

Данните относно отдалечените клонове, определени в образеца, посочен в допълнение 3, подлежат на предоставяне, но НЦБ може да изиска те да бъдат предоставени в различен формат.

Оперативни данни

3.7.

Данните, получени от обработката и връщането в обращение на евробанкноти от страна на лицата, работещи с пари в брой, се класифицират като оперативни данни.

3.8.

НЦБ може да реши да освободи други стопански субекти, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001, от задължението да отчитат оперативни данни, ако броят на евробанкнотите, които те връщат в обращение чрез автоматични касови машини, е под определен от НЦБ праг.

3.9.

Данните се предоставят на шестмесечие. Данните се отчитат пред НЦБ най-късно два месеца след съответния отчетен период, т.е. в края на февруари и в края на август. Данните могат да бъдат предоставени, като се използва образецът в допълнение 2. НЦБ могат да изискват за преходен период ежемесечно отчитане, ако това е била тяхната практика преди влизането в сила на настоящото решение, или отчитане на тримесечие.

3.10.

Данните се предоставят от лицата, работещи с пари в брой, които физически обработват евробанкноти. Ако лице, работещо с пари в брой, е оторизирало друго лице, работещо с пари в брой, да извършва проверки за истинност и годност, данните се предоставят от лицето, работещо с пари в брой, определено съгласно член 3, параграф 2.

3.11.

Лицата, работещи с пари в брой, отчитат данните като брой (обем), обобщени на национално равнище и разбити по купюри на евробанкнотите. Не се изисква разбивка по серии на банкнотите. За отдалечените клонове на кредитни институции оперативните данни се отчитат отделно.

3.12.

За целите на наблюдението НЦБ може да реши да събира данни на местно равнище, като например от офиси на клонове.

3.13.

НЦБ може да реши да изключи от обхвата на изискванията за отчетност евробанкнотите, които се обработват с машини за обработка на банкноти и се разпространяват на гише.

3.14.

Може да се поиска от лицата, работещи с пари в брой, които са оторизирали други лица, работещи с пари в брой, да извършват проверки за истинност и годност, да предоставят на НЦБ подробна информация за оторизираните лица, включително за условията на оторизирането.

3.15.

Данните относно отдалечените клонове, определени в образеца, посочен в допълнение 3, подлежат на предоставяне, но НЦБ могат да изискват те да бъдат предоставени в различен формат и могат да се договорят с лицата, работещи с пари в брой, да събират по-подробни данни.

4.   Поверителност и публикуване на данни

4.1.

Основните и оперативните данни се третират като поверителни.

4.2.

НЦБ и ЕЦБ могат да решат да публикуват доклади или статистически данни, като използват данни, получени съгласно настоящото приложение. Публикациите съдържат обобщени данни по начин, който не позволява данните да се отнасят до отделни отчетни единици.

Допълнение 1

ОБРАЗЕЦ ЗА ОТЧИТАНЕ

Основни данни

Настоящата информация се предоставя на:

[Наименование на НЦБ; данни за връзка при въпроси; адрес]

1.   Информация за лице, работещо с пари в брой

Наименование на лицето, работещо с пари в брой:

Адрес по седалището:

Пощенски код:

Град:

Улица:

Вид на дружеството:

Кредитна институция

Обменно бюро

Дружество за транспортиране на пари и ценности, което не е платежна институция

Търговец (на дребно)

Казино

Други, включително платежни институции, когато не попадат в някоя от предходните категории (посочете точно)

Лица за контакт:

Имена:

Телефон:

Телефакс:

E-mail:

Оторизирано лице (ако е приложимо)

Наименование:

Адрес:

Пощенски код:

Град:

2.   Машини за самообслужване

Категория машини

Идентификационен номер (1)

Производител (1)

Наименование на машината (1)

Идентификация (1)

(система за проверка/софтуерни версии)

Общ брой машини в действие

Машини за внасяне на пари в брой („CIMs“)

 

 

 

 

 

Машини за обработка на банкноти за последваща употреба („CRMs“)

 

 

 

 

 

Комбинирани машини за внасяне на пари в брой („CCMs“)

 

 

 

 

 

Машини за изплащане на пари в брой („COMs“)

 

 

 

 

 

3.   Машини, управлявани от служители

Категория машини

Идентификационен номер (2)

Производител (2)

Наименование на машината (2)

Идентификация (2)

(система за проверка/софтуерни версии)

Общ брой машини в действие

Банкнотосортиращи машини („BPMs“)

 

 

 

 

 

Машини за проверка за истинност („BAMs“)

 

 

 

 

 

Автоматизирана касиерска система („TARMs“)

 

 

 

 

 

Машини за улеснение на касиера („TAMs“)

 

 

 

 

 

4.   Автоматични касови машини

 

Общ брой машини в действие

Терминално устройство АТМ („ATMs“)

 

Терминали за касово самообслужване („SCoTs“)

 

Други

 

Допълнение 2

ОБРАЗЕЦ ЗА ОТЧИТАНЕ

Оперативни данни

1.   Информация за лице, работещо с пари в брой

Наименование на лицето, работещо с пари в брой

 

Отчетен период

 

2.   Данни

Моля, представете данни, обобщени на национално или регионално равнище съгласно решение на НЦБ, като се изключват отдалечените клонове.

 

Общ брой обработени евробанкноти (3)

В т.ч. сортирани като негодни (3)

В т.ч. върнати в обращение (4)

5 евро

 

 

 

10 евро

 

 

 

20 евро

 

 

 

50 евро

 

 

 

100 евро

 

 

 

200 евро

 

 

 

500 евро

 

 

 


Брой евробанкноти, разпространени чрез машини за самообслужване и автоматични касови машини

 

Ако НЦБ прилага изключението за отдалечени клонове, установено в член 7, тези данни са задължителни за кредитните институции на тази държава-членка. Кредитните институции трябва да се консултират с тяхната НЦБ, за да се уверят дали тези данни трябва да бъдат отчитани.

Допълнение 3

ОТДАЛЕЧЕНИ КЛОНОВЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ

Настоящата информация се предоставя само от кредитни институции, които имат отдалечени клонове съгласно член 7, параграф 1.

1.   Информация за кредитна институция

Наименование на кредитната институция

 

Отчетен период

 


2.   Данни

Име на отдалечения клон

Адрес

Брой евробанкноти, разпространени чрез машини за самообслужване и автоматични касови машини

 

 

 


(1)  Тези данни се попълват съгласно съответно попълнените данни на уебсайта на ЕЦБ.

(2)  Тези данни се попълват съгласно съответно попълнените данни на уебсайта на ЕЦБ.

(3)  Тази позиция обхваща както машини, управлявани от служители, така и машини за самообслужване.

(4)  Евробанкнотите, които се връщат на НЦБ, и евробанкнотите, които се връщат в обращение на гише, ако НЦБ вземе решение за това, се изключват.