ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.252.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 252

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
19 септември 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 835/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий) ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 836/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на оловото ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 837/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година относно разрешаването на 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Aspergillus oryzae (DSM 22594), като фуражна добавка за домашни птици, отбити прасенца, свине за угояване и свине майки (притежател на разрешителното DSM Nutritional Products) ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 838/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за разрешаване на Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 839/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за разрешаване на уреята като фуражна добавка за преживни животни ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 840/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за разрешаване на 6-фитазата (EC 3.1.3.26), получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), като фуражна добавка за всички видове птици за угояване без пилета за угояване, пуйки за угояване и патици за угояване и за всички видове птици носачки, различни от кокошки носачки (притежател на разрешителното: Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 841/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за разрешаване на Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) и Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) като фуражни добавки за всички животински видове ( 1 )

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година относно разрешителното за препарата от лантаниев карбонат октахидрат като добавка в храни за кучета (титуляр на разрешителното — Bayer Animal Health GmbH) ( 1 )

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 843/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година относно разрешителното за ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Aspergillus niger (CBS 109.713), като добавка за използване при храненето на пуйки, отглеждани за разплод, дребни видове птици за угояване и отглеждани за носачки или за разплод и декоративни птици (титуляр на разрешителното е BASF SE) ( 1 )

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

26

 

*

Регламент (ЕС) № 845/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои стоманени продукти с органично покритие с произход от Китайската народна република

33

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 846/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

55

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/505/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 17 септември 2012 година относно признаването на Египет по силата на Директива 2008/106/ЕО по отношение на системите за обучение и освидетелстване на морските лица (нотифицирано под номер C(2012) 6297)

57

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

19.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 835/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 131 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 494/2011 на Комисията от 20 май 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий) (2) бе изменено приложното поле на ограничението за кадмий и кадмиеви съединения, като бяха въведени разпоредби, приложими за прътите за запояване и бижутата в съответствие с оценката на рисковете и стратегиите за тяхното ограничаване при кадмий и кадмиев оксид (3).

(2)

Освен това с Регламент (ЕС) № 494/2011 допълнително беше разширен обхватът на съществуващото ограничение за използване на кадмий и кадмиеви съединения в синтетични органични полимери (пластмаса), като бяха включени всички видове пластмаса, като същевременно беше предвидено изключение за използването на рециклиран PVC, съдържащ кадмий, при производството на определени строителни продукти. Дерогацията бе предоставена, като бяха взети предвид обсъжданията на ad hoc заседанието на експерти относно дейностите по управление на риска съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 и резултатите от проучването на социално-икономическото въздействие на евентуалното осъвременяване на ограниченията за пускане на пазара и употреба на кадмий в бижутерийните изделия, твърдите припои и PVC, публикувани през януари 2010 г. (4). Всички елементи, включени в обхвата на ограничението, бяха също така предмет на консултации с компетентните органи на държавите членки, отговарящи за прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и със заинтересованите страни.

(3)

След приемането на Регламент (ЕС) № 494/2011 Комисията бе уведомена за употреби на кадмиеви пигменти в определени видове пластмаси, ограничени за първи път с Регламент (ЕС) № 494/2011 в случаите, когато изглежда, че не съществуват подходящи алтернативи на използването на кадмиеви съединения и за които, поради изключителните обстоятелства, свързани с провеждането на ограничени консултации, сега е целесъобразно да се извърши допълнителна оценка.

(4)

В резолюцията на Съвета от 25 януари 1988 г. се призовава за цялостна стратегия за борба срещу замърсяването на околната среда с кадмий, включително специални мерки за ограничаване на употребата на кадмий и за насърчаване на разработването на допълнителни алтернативи на употребата на кадмий в пигменти, стабилизатори и покрития, като се настоява употребата на кадмий да се ограничи само до случаите, когато не съществуват подходящи алтернативи.

(5)

Комисията ще поиска от Европейската агенция по химикали, в съответствие с член 69 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), да изготви досие, съответстващо на изискванията на приложение XV, свързани с употребата на кадмий и кадмиеви съединения в тези видове пластмаса, които бяха ограничени за първи път с Регламент (ЕС) № 494/2011, като се вземе изцяло предвид резолюцията на Съвета от 25 януари 1988 г.

(6)

До приключването на процедурата по ограничаването, ограничението за използването на кадмий и неговите съединения следва да се ограничи до видовете пластмаса, изброени във вписването с номер 23 от приложение XVII преди приемането на Регламент (ЕС) № 494/2011.

(7)

От съображения за правна сигурност настоящият регламент следва да се прилага от 10 декември 2011 г.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 10 декември 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 134, 21.5.2011 г., стр. 2.

(3)  ОВ C 149, 14.6.2008 г., стр. 6.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, таблицата, в която се посочват наименованията на веществата, групите от вещества и смесите, както и условията на ограничение, се изменя, както следва:

1.

Във втората колона на вписването с номер 23 първата и втората алинея от параграф 1 се заменят със следното:

 

„1.

Не се употребяват в смеси и изделия, произведени от следните синтетични органични полимери (наричани по-долу „пластмаса“):

полимери и съполимери от винилхлорид (PVC) [3904 10] [3904 21]

полиуретан (PUR) [3909 50]

полиетилен с ниска плътност (LDPE), с изключение на полиетилен с ниска плътност, използван при дребносерийно производство [3901 10]

целулозен ацетат (CA) [3912 11]

целулозен ацетат бутират (CAB) [3912 11]

епоксидни смоли [3907 30]

меламин — формалдехидни (MF) смоли [3909 20]

карбамид — формалдехидни (UF) смоли [3909 10]

ненаситени полиестери (UP) [3907 91]

полиетилен терефталат (PET) [3907 60]

полибутилен терефталат (PBT)

прозрачен полистирен за масова употреба [3903 11]

акрилонитрил метилметакрилат (AMMA)

армиран полиетилен (VPE)

високоустойчив полистирен

полипропилен (PP) [3902 10]

Изброените по-горе смеси и изделия, произведени от пластмаса, не се пускат на пазара, ако концентрацията на кадмий (изразена като кадмий метал) е равна на или по-висока от 0,01 тегловни % от пластмасата.“

2.

Във втората колона на вписването с номер 23, в параграф 1 се добавя следната алинея:

 

„До 19 ноември 2012 г., в съответствие с член 69, Комисията изисква от Европейската агенция по химикали да изготви досие, съответстващо на изискванията на приложение XV, за да се оцени дали употребата на кадмий и неговите съединения в пластмаса, различна от видовете пластмаса, изброени в първа алинея, следва да бъде ограничена.“


19.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 836/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2012 година

за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на оловото

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 68, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1907/2006 се предвижда, че ако държава-членка счита, че производството, пускането на пазара или употребата на вещество в самостоятелен вид, в смес или в изделие представлява риск за здравето на човека или околната среда, който не е адекватно контролиран и по отношение на който трябва да бъдат предприети действия, тя подготвя досие, след като е уведомила за намерението си Европейската агенция по химикали (наричана по-долу „Агенцията“).

(2)

На 15 април 2010 г. в съответствие с член 69, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 Франция подаде до Агенцията досие с оглед на започване на процес на ограничаване в съответствие с членове 69—73 от посочения регламент. В посоченото досие беше доказано, че поради навика да поставят предмети в устата си децата, по-специално тези на възраст под 36 месеца, могат да бъдат многократно изложени на въздействието на оловото, изпускано от бижутерийни изделия. Многократната експозиция на олово може да доведе до тежко и необратимо въздействие върху поведението и развитието на неврологична основа, към което децата са особено чувствителни, като се има предвид, че централната им нервна система все още е в процес на развитие. В досието се доказва, че е необходимо предприемането на действие на равнището на Съюза освен мерките, които вече се прилагат, за да се избегне във възможно най-голяма степен експозицията на олово и неговите съединения, съдържащи се в бижутерийните изделия. В съответствие с това в досието се предлага забрана на пускането на пазара и употребата на олово и неговите съединения в бижутерийни изделия, ако степента на миграция на оловото е по-висока от 0,09 μg/cm2/h.

(3)

В становището си от 10 март 2011 г. Комитетът за оценка на риска (наричан по-долу „КОР“) изказва мнението, че от гледна точка на ефективността при намаляване на рисковете, най-подходящата мярка на равнището на Съюза за справяне с установените рискове е забраната на пускането на пазара и употребата на олово и неговите съединения в метални и неметални части от бижутерийни изделия и забраната за пускане на пазара на такива изделия или части от тях, ако концентрацията на олово е равна или по-висока от 0,05 тегловни % от отделната част, освен ако може да се докаже, че степента на изпускане на олово от бижутерийното изделие или всяка от неговите части не превишава границата от 0,05 μg/cm2/h (0,05 μg/g/h).

(4)

В становището си от 15 септември 2011 г. Комитетът за социално-икономически анализи (наричан по-долу „КСИА“) подложи на оценка забраната за пускане на пазара и употреба на олово и неговите съединения в бижутерийни изделия, ако концентрацията на олово във всяка отделна част от изделието е равна или по-висока от 0,05 тегловни %. Тази мярка беше счетена за най-подходяща на равнището на Съюза за справяне с идентифицираните рискове от гледна точка на съотношението между социално-икономическите ползи от нея и социално-икономическите разходи по прилагането ѝ. Във връзка с липсата понастоящем на метод за изпитване за миграция, който да имитира условията, налични при поставянето в устата, КСИА е на мнение, че ограничаването следва да се основава върху съдържанието на олово във всяка отделна част на бижутерийните изделия, а не върху степента на миграция на оловото, изпускано от такива изделия. Освен това КСИА препоръча да се предвиди освобождаване за кристално стъкло, стъкловидни емайли, вътрешни компоненти на времеизмервателни уреди, както и за несинтетични или възстановени скъпоценни и полускъпоценни камъни.

(5)

На 23 септември 2011 г. Агенцията предостави на Комисията становищата на КОР и КСИА.

(6)

Поради липсата на информация за изпускане на олово при поставяне в устата и поради липсата на подходящи други решения за всички видове употреба при кристално стъкло и стъкловидни емайли последните следва да бъдат освободени от настоящата мярка. Освен това КСИА препоръча освобождаване от мярката само за кристално стъкло от категории 1 и 2 (съответно „тежък оловен кристал“ и „оловен кристал“) съгласно определенията в приложение I към Директива 69/493/ЕИО на Съвета от 15 декември 1969 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки, свързани с кристалното стъкло (2). Категориите 3 и 4 („кристално стъкло, кристалин“), определени в посочената директива, обаче също следва да бъдат освободени от ограничаване, за да се гарантира последователност по отношение на освобождаването, предвидено в приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (3), изменена с Решение 2010/571/ЕС на Комисията (4), и тъй като те имат по-ниско съдържание на олово в сравнение с категории 1 и 2.

(7)

По силата на същите причини, налагащи кристалното стъкло и стъкловидните емайли да бъдат освободени от ограничаване, несинтетичните или възстановените скъпоценни и полускъпоценни камъни, в които оловото присъства като естествена съставка, също следва да бъдат освободени от ограничаване.

(8)

Недостъпните за потребителите вътрешни компоненти на времеизмервателни уреди следва да бъдат освободени от ограничаване, тъй като експозицията на олово от посочените съставни части може да се изключи.

(9)

Ограничаването на пускането на пазара на употребявани и старинни бижутерийни изделия би имало значително социално-икономическо въздействие, тъй като подобни предмети биха загубили пазарната си стойност в Съюза, и би създало затруднения при правоприлагането. Поради това бижутерийните изделия, които са пуснати за пръв път на пазара до 12 месеца след влизането в сила на ограничаването, както и внесените старинни бижутерийни изделия следва да бъдат освободени от ограничаване.

(10)

Комисията следва да преразгледа освобождаването на кристал, стъкловидни емайли, скъпоценни и полускъпоценни камъни с оглед на новата научна информация, в това число миграцията на олово при освободените от ограничаване видове употреба, наличието на подходящи заместващи решения, както и разработването на изпитвателни методи за миграцията.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 326, 29.12.1969 г., стр. 36.

(3)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19.

(4)  ОВ L 251, 25.9.2010 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се добавя следното вписване 63:

„63.

Олово

 

CAS № 7439-92-1

 

EC № 231-100-4

и неговите съединения

1.

Забранява се пускането на пазара или употребата във всяка отделна част на бижутерийни изделия, ако концентрацията на олово (изразено като метал) в частта е равна или по-висока от 0,05 тегловни %.

2.

За целите на точка 1:

i)

„бижутерийни изделия“ включва бижута, имитации на бижута и аксесоари за коса, в това число:

а)

гривни, огърлици и пръстени;

б)

бижута за закрепване в пробита част на тялото;

в)

ръчни часовници и накити за китка;

г)

брошки и копчета за ръкавели;

ii)

„всяка отделна част“ включва материалите, от които е направено бижутерийното изделие, а също и отделните му съставни части.

3.

Точка 1 се прилага и за отделните части, когато те се употребяват или пускат на пазара за изработване на бижутерийни изделия.

4.

Чрез дерогация точка 1 не се прилага за:

а)

кристално стъкло съгласно определението в приложение I (категории 1, 2, 3 и 4) към Директива 69/493/ЕИО на Съвета (1);

б)

вътрешни съставни части на времеизмервателни устройства, до които потребителите нямат достъп;

в)

несинтетични или възстановени скъпоценни или полускъпоценни камъни (код по КН 7103, в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2658/87), освен ако не са били обработени с олово или оловни съединения или смеси, съдържащи посочените вещества;

г)

емайли, определени като поддаващи се на остъкляване смеси, получени в резултат на стопяване, остъкляване или синтероване на минерали, разтопени при температура от най-малко 500 °C.

5.

Чрез дерогация точка 1 не се прилага за бижутерийни изделия, пуснати на пазара за пръв път преди 9 октомври 2013 г., и бижутерийни изделия, произведени преди 10 декември 1961 г.

6.

До 9 октомври 2017 г. Комисията преразглежда настоящото вписване с оглед на новата научна информация, в това число на наличието на алтернативни решения и на миграцията на олово от изделията, посочени в точка 1, и ако е целесъобразно, изменя настоящото вписване по съответен начин.


(1)  ОВ L 326, 29.12.1969 г., стр. 36.“


19.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 837/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2012 година

относно разрешаването на 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Aspergillus oryzae (DSM 22594), като фуражна добавка за домашни птици, отбити прасенца, свине за угояване и свине майки (притежател на разрешителното DSM Nutritional Products)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 е предвидено, че добавките за използване при храненето на животните подлежат на разрешаване и са уредени основанията и процедурите за издаване на разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за разрешително за 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Aspergillus oryzae (DSM 22594). Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на употребата на 6-фитаза (ЕО 3.1.3.26), получена от Aspergillus oryzae (DSM 22594), като фуражна добавка за домашни птици, отбити прасенца, свине за угояване и свине майки, която следва да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

В становището си от 14 декември 2011 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Aspergillus oryzae (DSM 22594), не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда и употребата ѝ може да подобри усвояването на фосфор от целевите видове животни. Органът не смята, че е налице необходимост от специфични изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той провери и доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Aspergillus oryzae (DSM 22594), показва, че са изпълнени условията за разрешаване, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посоченият в приложението препарат, който спада към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, се разрешава като добавка при храненето на животни при спазване на определените в същото приложение условия.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012 г.; 10(1):2527.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“

4a18

DSM Nutritional Products

6-фитаза (EC 3.1.3.26)

 

Състав на добавката

Препарат от 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Aspergillus oryzae (DSM 22594), с минимална активност:

 

50 000 (1) FYT/g в твърдо състояние

 

20 000 FYT/g в течно състояние

 

Характеристика на активното вещество

6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Aspergillus oryzae (DSM 22594)

 

Метод за анализ  (2)

Колориметричен метод, измерващ неорганичния фосфат, отделен от 6-фитаза от фитат (ISO 30024:2009)

Домашни птици

Свине за угояване

Прасенца (отбити)

500 FYT

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при гранулиране.

2.

Препоръчителна доза за килограм пълноценен фураж за:

домашни птици, прасенца (отбити) и свине за угояване 500—4 000 FYT;

свине майки: 1 000—4 000 FYT.

3.

Да се използва във фуражи, съдържащи повече от 0,23 % фосфор, свързан с фитин.

4.

Мерки за безопасност: носене на средства за дихателна защита, предпазни очила и ръкавици по време на работа.

5.

Да се използва за отбити прасенца до 35 kg.

9 октомври 2022 г.

Свине майки

1 000 FYT


(1)  1 FYT е количеството ензим, което освобождава 1 μmol неорганичен фосфат от фитат на минута в условията на реакция при концентрация на фитат 5,0 mM при pH 5,5 и температура 37 °C.

(2)  Подробна информация за методите на анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 838/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2012 година

за разрешаване на Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) като фуражна добавка за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 е предвидено, че добавките за използване при храненето на животните подлежат на разрешаване и са уредени основанията и процедурите за издаване на разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешително за Lactobacillus brevis (DSMZ 21982). Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) като фуражна добавка за всички видове животни, която следва да бъде класифицирана в категорията „технологични добавки“.

(4)

В становището си от 6 март 2012 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-долу„Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба препаратът Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда и че употребата му може да подобри производството на силаж, увеличавайки производството на оцетна киселина, в резултат на което се подобрява аеробната стабилност на третирания фураж. Органът не смята, че са необходими специфични изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той провери и доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) показва, че са изпълнени условията за разрешаване, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посоченият в приложението препарат, който спада към категорията „технологични добавки“ и към функционалната група „добавки за силаж “, се разрешава като добавка при храненето на животни при спазване на определените в същото приложение условия.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Бюлетин на ЕОБХ, 2012 г.(EFSA Journal 2012); 10(3):2617.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

CFU/kg пресен материал

Категория „технологични добавки“ Функционална група „добавки за силаж“

1k20715

Lactobacillus brevis

(DSMZ 21982)

 

Състав на добавката

Препарат от Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) с минимално съдържание от 8 × 1010 CFU/g добавка

 

Характеристика на активното вещество

Lactobacillus brevis (DSMZ 21982)

 

Метод за анализ  (1)

 

Изброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина (EN 15787)

 

Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE)

Всички животински видове

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват температурата и срокът на съхранение.

2.

Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавка за силаж: 1 × 108 CFU/kg пресен материал.

3.

Мерки за безопасност: препоръчва използването на средства за дихателна защита и ръкавици по време на работа.

9.10.2022 г.


(1)  Подробна информация за методите на анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 839/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2012 година

за разрешаване на уреята като фуражна добавка за преживни животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда, че добавките за използване при храненето на животните подлежат на разрешаване, и се уреждат основанията и процедурите за издаване на разрешително. В член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на продуктите, разрешени с Директива 82/471/ЕИО на Съвета от 30 юни 1982 г. относно някои продукти, използвани при храненето на животните (2).

(2)

Уреята беше разрешена за неограничен период от време с Директива 82/471/ЕИО. Впоследствие този продукт беше вписан в Регистъра на фуражните добавки на Общността като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на уреята като фуражна добавка за преживни животни с искане добавката да се включи в категорията „хранителни добавки“. Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи в становището си от 7 март 2012 г. (3), че при предложените условия на употреба уреята не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните и хората или върху околната среда и че тя осигурява непротеинов азот за синтеза на микробен протеин в търбуха. Органът не счита, че са необходими специфични изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Също така той провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, който представи референтната лаборатория на Общността, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на уреята се установи, че са изпълнени условията за разрешителното, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посоченото вещество следва да бъде разрешена съгласно указаното в приложението към настоящия регламент.

(6)

Тъй като се внасят изменения в условията за разрешителното на уреята и няма преки непосредствени последици за безопасността, следва да се предвиди разумен период преди влизането в сила на разрешителното, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото с оглед на новите изисквания, произтичащи от разрешителното. Освен това е целесъобразно да се предвиди преходен период за изчерпването на наличностите от урея, разрешена съгласно Директива 82/471/ЕИО, и от съдържащи урея фуражи.

(7)

Твърде сложно е за операторите да адаптират многократно и бързо етикетите на фуражите, съдържащи различни добавки, които са последователно разрешени съгласно процедурата по член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 и за които трябва да се спазват новите правила за етикетирането. Поради това е целесъобразно да се намали административната тежест за операторите, като се предвиди известен период от време с оглед на плавната промяна по отношение на етикетирането.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешаване

Разрешава се посоченият в приложението препарат, принадлежащ към категорията „хранителни добавки“ и функционалната група „урея и нейните деривати“, като добавка при храненето на животните при спазване на определените в същото приложение условия.

Член 2

Изисквания към етикетирането

Съдържащите урея фуражи се етикетират в съответствие с настоящия регламент най-късно до 19 май 2013 г.

Същевременно съдържащите урея фуражи, които са били етикетирани съгласно Директива 82/471/ЕИО преди 19 май 2013 г., могат да продължат да се пускат на пазара до изчерпване на наличностите.

Член 3

Преходни мерки

Наличностите от урея и от фуражите, които съдържат урея, съществуващи към датата на влизане в сила на настоящия регламент, могат да продължат да се пускат на пазара и използват при спазване на условията по Директива 82/471/ЕИО до изчерпване на количествата.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 19 ноември 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 213, 21.7.1982 г., стр. 8.

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012 г.; 10(3):2624.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: хранителни добавки. Функционална група: урея и нейните деривати.

3d1

Урея

 

Състав на добавката

 

съдържание на урея: най-малко 97 %;

 

съдържание на азот: 46 %.

 

Характеристика на активното вещество

диаминометанон, CAS номер 58069-82-2, химична формула (NH2)2CO.

 

Метод за анализ  (1)

 

за определяне на общото количество азот в добавката: титриметрия (метод 2.3.3 в приложение IV от Регламент (ЕО) № 2003/2003);

 

за определяне на биурета в общото количество азот в добавката: спектрофотометрия (метод 2.5 в приложение IV от Регламент (ЕО) № 2003/2003);

 

за определяне на уреята в премикси, комбинирани фуражи и фуражни материали: спектрофотометрия (приложение III.Г от Регламент (ЕО) № 152/2009)

Преживни животни с функциониращ търбух

 

8 800

Указанията за употреба на фуражната добавка и фуража, съдържащ урея, трябва да включват следното:

„Уреята се дава само на животни с функциониращ търбух. Достигането до максималната доза на уреята при храненето трябва да се извършва постепенно. Максималното съдържание на урея трябва да се дава само като част от хранителни режими, богати на лесносмилаеми въглехидрати и бедни на разтворим азот.

Най-много 30 % от общия азот в дневната дажба трябва да идва от урея-N.“

19.11.2022 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория на Общността: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.


19.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 840/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2012 година

за разрешаване на 6-фитазата (EC 3.1.3.26), получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), като фуражна добавка за всички видове птици за угояване без пилета за угояване, пуйки за угояване и патици за угояване и за всички видове птици носачки, различни от кокошки носачки (притежател на разрешителното: Danisco Animal Nutrition)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда, че добавките за използване при храненето на животните подлежат на разрешаване, и се уреждат основанията и процедурите за издаване на разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на 6-фитазата (EC 3.1.3.26), получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233). Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на 6-фитазата (EC 3.1.3.26), получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), като фуражна добавка за всички видове птици за угояване без пилета за угояване, пуйки за угояване и патици за угояване и за всички видове птици носачки, различни от кокошки носачки, като фуражната добавка трябва да се включи в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

С Регламент (ЕО) № 785/2007 на Комисията (2) и Регламент (ЕО) № 379/2009 на Комисията (3) беше разрешена употребата на препарати от 6-фитаза (EC 3.1.3.26) за десетгодишен период за пилета за угояване, пуйки за угояване, кокошки носачки, прасенца (отбити), патици за угояване, свине за угояване и свине майки.

(5)

Бяха представени нови данни в подкрепа на заявлението за разрешаването на 6-фитазата (EC 3.1.3.26), получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), за употреба като фуражна добавка за всички видове птици за угояване без пилета за угояване, пуйки за угояване и патици за угояване и за всички видове птици носачки, различни от кокошки носачки. В становището си от 7 март 2012 г. (4) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба 6-фитазата (EC 3.1.3.26), получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните и хората или върху околната среда и че употребата ѝ може да подобри усвояването на фосфора при всички целеви видове. Органът не счита, че са необходими специфични изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Също така той провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, който представи референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

При оценката на 6-фитазата (EC 3.1.3.26), получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), се установи, че са изпълнени условията за разрешителното, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно указаното в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се посоченият в приложението препарат, принадлежащ към категорията „зоотехнически добавки“ и функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, като добавка при храненето на животните при спазване на определените в същото приложение условия.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 175, 5.7.2007 г., стр. 5.

(3)  ОВ L 116, 9.5.2009 г., стр. 6.

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012 г.; 10(3):2619.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

Единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага от 12 %

Категория: зоотехнически добавки. Функционална група: подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната

4a1640

Danisco Animal Nutrition (правен субект Danisco (UK) Limited)

6-фитаза EC 3.1.3.26

 

Състав на добавката

препарат от 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), с минимална активност

(в течна и твърда форма): 5 000 FTU (1)/g.

 

Характеристика на активното вещество

6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233).

 

Метод за анализ  (2)

 

определяне на 6-фитазата (EC 3.1.3.26) във фуражната добавка: колориметричен метод на основата на количественото определяне на неорганичния фосфат, отделен от ензима от натриевия фитат;

 

определяне на 6-фитазата (EC 3.1.3.26) във фуражните премикси и фуражите: EN ISO 30024: колориметричен метод на основата на количественото определяне на неорганичния фосфат, отделен от ензима от натриевия фитат (след разреждане с топлинно обработено пълнозърнесто брашно).

Всички видове птици за угояване без пилета за угояване, пуйки за угояване и патици за угояване

250 FT U

 

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при гранулиране.

2.

Да се използва в комбинирани фуражи, съдържащи повече от 0,23 % фосфор под формата на фитин.

3.

Максимална препоръчителна доза: 1 000 FTU/kg пълноценен фураж.

4.

Мерки за безопасност: да се използват средства за дихателна защита, очила и ръкавици по време на работа.

9 октомври 2022 г.

Всички видове птици носачки, различни от кокошки носачки

150 FTU


(1)  1 FTU е количеството ензим, което освобождава 1 микромол неорганичен фосафат за 1 минута от субстрат на натриев фитат при pH 5,5 и температура от 37 °C.

(2)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


19.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 841/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2012 година

за разрешаване на Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) и Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) като фуражни добавки за всички животински видове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда, че добавките за използване при храненето на животните подлежат на разрешаване и се уреждат основанията и процедурите за издаване на разрешително. В член 10, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 10, параграфи 1—4 от него са установени специални разпоредби за оценка на продуктите, използвани в Съюза като добавки за силаж към датата, на която е станал приложим посоченият регламент.

(2)

В съответствие с член 10, параграф 1, буква б) и член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 микроорганизмите Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) и Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) бяха включени в Регистъра на фуражните добавки на Общността като съществуващи продукти, принадлежащи към функционалната група на добавките за силаж, за всички животински видове.

(3)

Съгласно член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от него бяха подадени заявления за разрешаване на микроорганизмите Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) и Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) като фуражни добавки за всички животински видове с искане добавките да се включат в категорията „технологични добавки“ и във функционалната група „добавки за силаж“. Тези заявления бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

Заявленията се отнасят до разрешаването на микроорганизмите Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) и Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) като фуражни добавки за всички животински видове, които трябва да се включат в категорията „технологични добавки“.

(5)

Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи в становището си от 13 декември 2011 г. (2), че при предложените условия на употреба микроорганизмите Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) и Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) не оказват неблагоприятно въздействие върху здравето на животните и хората или върху околната среда и че могат да подобрят производството на силаж от всички фуражи, като увеличат запазеното сухо вещество и намалят загубата на протеин. Също така Органът провери доклада относно метода за анализ на фуражните добавки във фуражите, който представи референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

При оценката на микроорганизмите Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) и Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) се установи, че са изпълнени условията за разрешителното, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на тези микроорганизми следва да бъде разрешена съгласно указаното в приложението към настоящия регламент.

(7)

Тъй като се внасят изменения в условията за разрешителното за микроорганизмите Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) и Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) и няма преки непосредствени последици за безопасността, следва да се предвиди разумен период преди влизането в сила на разрешителното, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото с оглед на новите изисквания, произтичащи от разрешителното. Освен това е целесъобразно да се предвиди преходен период за изчерпването на наличностите от тези микроорганизми и от съдържащите ги фуражи.

(8)

Твърде сложно е за операторите да адаптират многократно и бързо етикетите на фуражите, съдържащи различни добавки, които са последователно разрешени съгласно процедурата по член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 и за които трябва да се спазват новите правила за етикетиране. Поради това е целесъобразно да се намали административната тежест за операторите, като се предвиди известен период от време с оглед на плавната промяна по отношение на етикетирането.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се посоченият в приложение I микроорганизъм, принадлежащ към категорията „технологични добавки“ и функционалната група „добавки за силаж“, като добавка при храненето на животните при спазване на определените в същото приложение условия.

Член 2

Разрешава се посоченият в приложение II микроорганизъм, принадлежащ към категорията „технологични добавки“ и функционалната група „добавки за силаж“, като добавка при храненето на животните при спазване на определените в същото приложение условия.

Член 3

Изисквания към етикетирането

Фуражите, които съдържат микроорганизмите, посочени в членове 1 и 2, се етикетират в съответствие с настоящия регламент най-късно до 19 май 2013 г.

Същевременно фуражите, съдържащи микроорганизмите, посочени в членове 1 и 2, които са били етикетирани съгласно предишните условия за разрешителното преди 19 май 2013 г., може да продължат да се пускат на пазара до изчерпване на наличностите.

Член 4

Преходни мерки

Наличностите от микроорганизмите, посочени в членове 1 и 2, и от фуражите, които ги съдържат, съществуващи към датата на влизане в сила на настоящия регламент, може да продължат да се пускат на пазара и използват при спазване на предишните условията за разрешителното до изчерпване на количествата.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на 19 ноември 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012 г.; 10(1):2529.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

CFU/kg пресен материал

Категория: технологични добавки. Функционална група: добавки за силаж

1k20713

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 41028)

 

Състав на добавката

Препарат от Lactobacillus plantarum NCIMB 41028 с минимално съдържание от 7 × 1010 CFU/g добавка

 

Характеристика на активното вещество

Lactobacillus plantarum NCIMB 41028

 

Метод за анализ  (1)

 

Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина (EN 15787)

 

Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE)

Всички животински видове

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение и срокът на съхранение.

2.

Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавка за силаж: 1 × 109 CFU/kg пресен материал.

3.

Мерки за безопасност: препоръчително е да се използват средства за дихателна защита и ръкавици по време на работа.

19 ноември 2022 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

CFU/kg пресен материал

Категория: технологични добавки. Функционална група: добавки за силаж

1k20714

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 30148)

 

Състав на добавката

Препарат от Lactobacillus plantarum NCIMB 30148 с минимално съдържание от 7 × 1010 CFU/g добавка

 

Характеристика на активното вещество

Lactobacillus plantarum NCIMB 30148

 

Метод за анализ  (1)

 

Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина (EN 15787)

 

Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE)

Всички животински видове

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение и срокът на съхранение.

2.

Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавка за силаж: 1 × 109 CFU/kg пресен материал.

3.

Мерки за безопасност: препоръчително е да се използват средства за дихателна защита и ръкавици по време на работа.

19 ноември 2022 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


19.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/21


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 842/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2012 година

относно разрешителното за препарата от лантаниев карбонат октахидрат като добавка в храни за кучета (титуляр на разрешителното — Bayer Animal Health GmbH)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда издаване на разрешително за използването на добавки при храненето на животните, както и основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешително за препарата от лантаниев карбонат октахидрат, CAS № 6487-39-4. Посоченото заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася за разрешителното за препарата от лантаниев карбонат октахидрат, CAS № 6487-39-4, като добавка за храни за кучета, която следва да се класифицира в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Употребата на посочения препарат бе разрешена за котки за период от десет години с Регламент (ЕО) № 163/2008 на Комисията (2).

(5)

Бяха предоставени нови данни в подкрепа на заявлението за разрешително за лантаниев карбонат октахидрат, CAS № 6487-39-4, за кучета. Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи в становището си от 6 март 2012 г., че при предложените условия на употреба лантаниевият карбонат октахидрат няма неблагоприятно въздействие върху целевите животни (3). Той също така заключи, че лантаниевият карбонат октахидрат може да намали бионаличността на фосфор у възрастни кучета. Органът обаче не може да се произнесе по отношение на дългосрочното въздействие. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от определената с Регламент (ЕО) № 1831/2003 референтна лаборатория.

(6)

Оценката на лантаниев карбонат октахидрат, CAS № 6487-39-4, показва, че са изпълнени условията за получаване на разрешително, установени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент. Целесъобразно е да се предвиди наблюдение след пускането на продукта на пазара по отношение на дългосрочното неблагоприятно въздействие.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посоченият в приложението препарат, който спада към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „други зоотехнически добавки“, се разрешава като добавка при храненето на животните при спазване на определените в приложението условия.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 50, 23.2.2008 г., стр. 3.

(3)  The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012 г.; 10(3):2618.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на титуляря на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: други зоотехнически добавки (намаляване на отделянето на фосфор чрез урината)

4d1

Bayer Animal Health GmbH

Лантаниев карбонат октахидрат

 

Състав на добавката

 

Препарат от лантаниев карбонат октахидрат

 

Най-малко 85 % лантаниев карбонат октахидрат като активно вещество

 

Характеристика на активното вещество

 

Лантаниев карбонат октахидрат

 

La2 (CO3)3 · 8H2O

 

CAS № 6487-39-4

 

Метод за анализ  (1)

 

Определяне на съдържанието на карбонат във фуражната добавка:

общностен метод (Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията (2)

 

Определяне на съдържанието на лантан във фуражната добавка и храните за животни: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES)

Кучета

1 500

7 500

Изисква се наблюдение след пускането на продукта на пазара по отношение на неблагоприятно въздействие с хроничен характер.

В упътването за употреба на добавката:

за възрастни кучета;

препоръчителна доза за включване във влажни храни за животни със съдържание на сухо вещество 20—25 %: от 340 до 2 100 mg на kg;

да се избягва едновременната употреба на храни за животни с високо съдържание на фосфор.

9 октомври 2022 г.


(1)  Подробна информация за методите на анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория за фуражни добавки: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  ОВ L 54, 26.2.2009 г., стр. 1.


19.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 843/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2012 година

относно разрешителното за ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Aspergillus niger (CBS 109.713), като добавка за използване при храненето на пуйки, отглеждани за разплод, дребни видове птици за угояване и отглеждани за носачки или за разплод и декоративни птици (титуляр на разрешителното е BASF SE)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда издаване на разрешително за използването на добавки при храненето на животните, както и основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за разрешително за ендо-1,4-бета-ксиланаза (ЕО 3.2.1.8), получена от Aspergillus niger (CBS 109.713). Посоченото заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася за разрешителното за ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Aspergillus niger (CBS 109.713), като добавка за използване при храненето на пилета, отглеждани за носачки, пуйки, отглеждани за разплод, всички видове дребни птици, отглеждани за угояване, и отглеждани за носачки или за разплод и декоративни птици, която да бъде класифицирана в категорията добавки „зоотехнически добавки“.

(4)

Употребата на посочения препарат бе разрешена за период от десет години за пилета за угояване и за патици с Регламент (ЕО) № 1096/2009 на Комисията (2) и за пуйки за угояване — с Регламент (ЕО) № 1380/2007 на Комисията (3).

(5)

Бяха предоставени нови данни в подкрепа на заявлението за разрешително за ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Aspergillus niger (CBS 109.713), за пилета, отглеждани за носачки, пуйки, отглеждани за разплод, малки видове птици за угояване и отглеждани като носачки или за разплод и декоративни птици. Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи в становището си от 2 февруари 2012 г. (4), че при предложените условия на употреба ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Aspergillus niger (CBS 109.713), няма неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, здравето на хората или върху околната среда, както и че използването ѝ може да подобри съотношението между храненето и наддаването при всички целеви видове. Органът не счита, че са необходими специфични изисквания за наблюдение след пускането на продукта на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от определената с Регламент (ЕО) № 1831/2003 референтна лаборатория на Общността.

(6)

Оценката на ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Aspergillus niger (CBS 109.713), показва, че са изпълнени условията за получаване на разрешително, установени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посоченият в приложението препарат, който спада към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, се разрешава като добавка при храненето на животните при спазване на определените в приложението условия.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 301, 17.11.2009 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 309, 27.11.2007 г., стр. 21.

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012 г.; 10(2):2575.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на титуляря на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

Единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната

4a62

BASF SE

Ендо-1,4-бета-ксиланаза

ЕО 3.2.1.8

 

Състав на добавката

Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Aspergillus niger (CBS 109.713), с минимална активност:

 

в твърдо състояние: 5 600 TXU (1)g;

 

в течно състояние: 5 600 TXU/ml.

 

Характеристики на активното вещество

Ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Aspergillus niger (CBS 109.713).

 

Метод за анализ  (2)

Вискозиметричен метод, основаващ се на намаляване на вискозитета под въздействието на ендо-1,4-бета-ксиланаза върху съдържащия ксилан субстрат (пшеничен арабиноксилан) при pH 3,5 и температура 55 °C.

Пуйки, отглеждани за разплод

560 TXU

1.

В указанията за употреба на добавката и на премикса да се посочи температура на съхранение, трайност и устойчивост при гранулиране.

2.

Препоръчителна максимална дозировка за килограм от пълноценния фураж за всички видове, попадащи в приложното поле на настоящия регламент: 840 TXU

3.

За употреба във фураж, богат на скорбялни и нескорбялно полизахариди (предимно бета-глюкани и арабиноксилани).

9 октомври 2022 г.

Декоративни птици, дребни видове птици с изключение на патици и птици носачки.

280 TXU


(1)  1 TXU е количеството ензим, освобождаващо 5 микромола редуцираща захар (ксилозни еквиваленти) от пшеничен арабиноксилан на минута при pH 3,5 и температура 55 °C.

(2)  Подробна информация за методите на анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 844/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2012 година

за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 19 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1107/2009 е предвидено, че одобрението на активно вещество може да бъде подновено при изтичане на срока.

(2)

Подходящо е да се предвидят разпоредби за изпълнението на процедурата по подновяване.

(3)

По-специално следва да се определят срокове за различните етапи на процедурата по подновяване, за да се гарантира правилното ѝ функциониране.

(4)

Следва да се определят правила по отношение на поверителността и публикуването на заявлението за подновяване, допълнителните досиета и техните актуализации.

(5)

Следва също да се определят правила по отношение на подаването на заявление за подновяване, неговите съдържание и формат. Заявителите следва да бъдат длъжни да обосновават подаването на нова информация и да съставят отделен списък на изследванията, които имат намерение да предоставят, засягащи гръбначните животни.

(6)

Следва да се определят правила по отношение на проверката на заявленията от докладващата държава-членка.

(7)

С цел да се осигури правилното функциониране на процедурата по подновяване докладващата държава-членка следва, при поискване от заявителя, да организира заседание за обсъждане на заявлението преди подаването на допълнителното досие.

(8)

Допълнителните досиета, подадени във връзка с подновяване, следва по-специално да включват необходимите нови данни и нови оценки на риска и да доказват защо са необходими новите данни и оценки на риска.

(9)

Следва да се определят правила по отношение на установяването от страна на докладващата държава-членка на допустимостта на заявлението.

(10)

Когато нито едно от подадените заявления не е допустимо, Комисията следва да приема регламент за неподновяване на съответното активно вещество.

(11)

Следва да се определят правила, които гарантират независима, обективна и прозрачна оценка на активното вещество.

(12)

Заявителят и държавите-членки, с изключение на докладващата държава-членка, а също и обществеността следва да имат възможността да изразяват становища по доклада за оценка във връзка с подновяването.

(13)

Европейският орган за безопасност на храните следва да предостави заключения и да организира консултации на експерти, освен ако Комисията не го уведоми, че не е необходимо да предоставя заключение.

(14)

Следва да се определят правила по отношение на доклада за подновяването и приемането на регламент относно подновяването на одобрението на активното вещество.

(15)

Регламент (ЕС) № 1141/2010 на Комисията от 7 декември 2010 г. за установяване на процедурата за подновяване на включването на втора група активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за съставяне на списък на тези вещества (2) следва да продължи да се прилага по отношение на подновяването на одобренията на активните вещества, включени в списъка в приложение I към него.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1

ДОПУСТИМОСТ

РАЗДЕЛ 1

Заявление за подновяване

Член 1

Подаване на заявление

1.   Заявление за подновяване на одобрение на активно вещество се подава от производителя на активното вещество до докладващата държава-членка, както е определено във втората колона от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 686/2012 на Комисията (3), и до съдокладващата държава-членка не по-късно от три години преди изтичане на срока на одобрението, както е определено в третата колона от посоченото приложение.

При подаване на заявление заявителят може, в съответствие с член 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, да поиска определени части от информацията да бъдат третирани като поверителни. В такъв случай заявителят представя въпросните части от заявлението физически отделени и излага причините да поиска поверителност.

Същевременно заявителят подава искания за защита на данните по реда на член 59 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

2.   Заявителят изпраща копие от заявлението на Комисията, останалите държави-членки и на Европейския орган за безопасност на храните (Органа), включително информация за онези части от заявлението, за които е поискано да бъдат третирани като поверителни съгласно параграф 1.

3.   Съвместно заявление може да бъде подадено от асоциация на производители, определена от производителите с цел спазване на настоящия регламент.

Член 2

Формат и съдържание на заявлението

1.   Заявлението се представя, като се спазва форматът, посочен в приложението.

2.   В заявлението се изброява новата информация, която заявителят смята да предостави. В съответствие с член 15, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1107/2009 той доказва, че тази информация е необходима.

Заявлението отделно съдържа списък на новите изследвания върху гръбначни животни, които заявителят възнамерява да представи.

Член 3

Проверка на заявлението

1.   Когато заявлението е подадено в срока, предвиден в член 1, параграф 1, първа алинея, и съдържа всички предвидени в член 2 документи, до един месец от датата на получаване на заявлението докладващата държава-членка уведомява заявителя, съдокладващата държава-членка, Комисията и Органа за датата на приемане на заявлението, за това, че заявлението е било подадено в рамките на срока, предвиден в член 1, параграф 1, първа алинея, и че съдържа всички документи, предвидени в член 2.

Докладващата държава-членка извършва оценка на всяко искане за поверителност. При искане за достъп до информация докладващата държава-членка взема решение коя информация следва да има поверителен характер.

2.   Когато заявлението е подадено в срока, предвиден в член 1, параграф 1, първа алинея, но липсват един или повече от предвидените в член 2 документи, до един месец от датата на получаване на заявлението докладващата държава-членка уведомява заявителя за липсващите документи и определя срок от 14 дни за подаването на тези документи до докладващата и съдокладващата държава-членка.

Когато в края на посочения срок заявлението съдържа всички документи, предвидени в член 2, докладващата държава-членка незабавно предприема действия в съответствие с параграф 1.

3.   Когато заявлението не е подадено в срока, предвиден в член 1, параграф 1, първа алинея, или когато в края на срока, предвиден за подаване на липсващите документи в съответствие с параграф 2, заявлението не съдържа всички документи, предвидени в член 2, докладващата държава-членка незабавно уведомява заявителя, съдокладващата държава-членка, Комисията, другите държави-членки и Органа, че заявлението е недопустимо, както и за причините за това.

4.   До 14 дни от датата на получаване на уведомлението, че заявлението е подадено в срока, предвиден в член 1, параграф 1, първа алинея, и че съдържа всички предвидени в член 2 документи, заявителят подава до Органа копие от заявлението, включително информация за частите от заявлението, по отношение на които в съответствие с член 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 заявителят е изискал поверителност и е доказал необходимостта от такава.

Същевременно заявителят изпраща копие от заявлението на Органа, с изключение на информацията, за която на основание член 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 заявителят е изискал поверителност и е доказал необходимостта от такава.

5.   Когато към срока, предвиден в член 1, параграф 1, първа алинея, за едно и също активно вещество са били подадени поотделно две или повече заявления и всяко от тях съдържа всички документи, предвидени в член 2, докладващата държава-членка съобщава на всеки заявител данните на останалите заявители.

6.   За всяко активно вещество Комисията публикува наименованията и адресите на заявителите, чиито заявления са били подадени в срока, предвиден в член 1, параграф 1, първа алинея, и които съдържат всички документи, предвидени в член 2.

Член 4

Контакти преди подаването на допълнителни досиета

Заявителят може да поиска среща с докладващата държава-членка и съдокладващата държава-членка, за да обсъди заявлението.

При поискване подобни контакти преди подаването на заявление се осъществяват преди представянето на допълнителни досиета в съответствие с член 6.

Член 5

Достъп до заявлението

При получаване на заявление, както е предвидено в член 3, параграф 4, Органът незабавно предоставя на обществеността заявлението, с изключение на информацията, за която е поискана и е обоснована поверителност съгласно член 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, освен ако първостепенен обществен интерес не налага оповестяването ѝ.

РАЗДЕЛ 2

Допълнителни досиета

Член 6

Представяне на допълнителни досиета

1.   Когато докладващата държава-членка е уведомила заявителя в съответствие с член 3, параграф 1, че заявлението му е подадено в срока, предвиден в член 1, параграф 1, първа алинея, и съдържа всички документи, предвидени в член 2, заявителят подава допълнителните досиета до докладващата държава-членка, съдокладващата държава-членка, Комисията и Органа.

2.   Съдържанието на допълнителното обобщено досие и допълнителното пълно досие е необходимо да бъде съобразено с член 7.

3.   Допълнителните досиета се подават не по-късно от 30 месеца преди изтичането на одобрението.

4.   Когато няколко заявители искат подновяване на одобрението за едно и също активно вещество, те предприемат всички оправдани стъпки, за да представят съвместно досиетата си.

Когато досиетата не се представят съвместно от всички заинтересовани заявители, мотивите за това се излагат в досиетата.

5.   При подаване на допълнителните досиета заявителят може съгласно член 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 да поиска определена информация, включително определени части от досието, да е с поверителен характер и физически отделя тази информация.

Член 7

Съдържание на допълнителните досиета

1.   Допълнителното обобщено досие включва следното:

а)

копие на заявлението;

б)

когато към заявителя се присъединява друг/други заявител/заявители или когато заявителят е заменен от друг/други заявител/заявители, наименованието и адреса на заявителя или заявителите и, ако е приложимо, наименованието на асоциацията на производителите, предвидена в член 1, параграф 3;

в)

информация за един или повече представителни начини на употреба върху широко разпространена култура във всяка зона на най-малко един продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество, която показва, че са изпълнени критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009; когато представената информация не обхваща всички зони или не се отнася до широко разпространена култура, следва да се представи съответна обосновка;

г)

данните и оценките на риска, които не са били част от досието за одобрение или от следващите досиета за подновяване и които са необходими:

i)

за да се отразят промените в правните изисквания, които са настъпили след одобряването или последното подновяване на одобрението на съответното активно вещество;

ii)

за да се отразят промените в научното и техническото познание, които са настъпили след одобряването или последното подновяване на одобрението на съответното активно вещество;

iii)

за да се отразят промените при представителните употреби; или

iv)

поради това, че заявлението е подадено за подновяване с изменение.

д)

по всяка точка от изискванията за данни спрямо активното вещество, изложени в регламент за определяне на изисквания за данни за активни вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009, за които са необходими нови данни в съответствие с буква г), резюметата и резултатите от изпитванията и изследванията, името на техния собственик и на лицето или института, който ги е провел, и причината, поради която всяко едно изпитване или изследване е необходимо;

е)

по всяка точка от изискванията за данни за продукта за растителна защита, изложени в регламент за определяне на изисквания за данни за продукти за растителна защита в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009, за които са необходими нови данни в съответствие с буква г), резюметата и резултатите от изпитванията и изследванията, името на техния собственик и на лицето или института, провел изпитванията и изследванията, за един или повече продукти за растителна защита, които са представителни за подкрепяните видове употреба, както и причината, поради която всяко едно изпитване или изследване е необходимо;

ж)

където е подходящо, документирано доказателство, както е посочено в член 4, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009;

з)

за всяко изпитване или изследване върху гръбначни животни, описание на мерките, предприети за избягване на изпитването върху животни и върху гръбначни животни;

и)

когато е приложимо, копие от заявление за МДГОВ по член 7 от Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (4);

й)

когато е приложимо, копие от предложение за класифициране, ако се смята, че веществото трябва да се класифицира или прекласифицира в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (5);

к)

оценка на цялата предоставена информация;

л)

контролен лист, свидетелстващ, че допълнителните досиета по параграф 3 са пълни с оглед на видовете употреба, за които е подадено заявление, и в който се посочва кои данни са нови;

м)

резюметата и резултатите в общодостъпни рецензирани научни публикации, посочени в член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1107/2009:

2.   Видовете употреба, посочени в параграф 1, буква в), когато е целесъобразно, включват видовете употреба, оценени във връзка с одобрението или следващите подновявания. Поне един от продуктите за растителна защита, посочени в параграф 1, буква в), не съдържа друго активно вещество, когато подобен продукт съществува за представителна употреба.

3.   Допълнителните пълни досиета съдържат пълния текст на отделните доклади от изпитванията и изследванията по параграф 1, букви д), е) и м).

Те не съдържат доклади за изпитвания и изследвания, при които активното вещество или продуктът за растителна защита, който съдържа съответното вещество, умишлено се дава на хора.

Член 8

Допустимост на заявлението

1.   Когато допълнителните досиета са били подадени в срока, предвиден в член 6, параграф 3, и съдържат всички документи, предвидени в член 7, в срок от един месец докладващата държава-членка уведомява заявителя, съдокладващата държава-членка, Комисията и Органа за датата на получаване на допълнителните досиета и за това, че досиетата се считат за допустими.

Докладващата държава-членка извършва оценка на всяко искане за поверителност. При искане за достъп до информация докладващата държава-членка взема решение коя информация следва да има поверителен характер.

2.   Когато допълнителните досиета са подадени в срока, предвиден в член 6, параграф 3, но липсват един или повече от предвидените в член 7 документи, до един месец от получаване на допълнителните досиета докладващата държава-членка уведомява заявителя кои документи липсват и определя срок от 14 дни за подаването на тези документи до докладващата и съдокладващата държава-членка.

Когато в края на посочения срок допълнителните досиета съдържат всички документи, предвидени в член 7, докладващата държава-членка незабавно предприема действия в съответствие с параграф 1.

3.   След като получи информация за допустимостта на заявлението, заявителят незабавно изпраща допълнителните досиета на останалите държави-членки, Комисията и Органа, включително информация за онези части от досиетата, по отношение на които на основание член 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 е изискана поверителност и е доказана необходимостта от такава.

Същевременно заявителят изпраща допълнителните обобщени досиета на Органа, с изключение на информацията, за която на основание член 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 заявителят е изискал поверителност и е доказал необходимостта от такава.

4.   Органът незабавно осигурява на обществеността достъп до допълнителните обобщени досиета, с изключение на информацията, за която на основание член 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 е поискана поверителност и е обоснована необходимостта от такава, освен ако първостепенен обществен интерес не налага оповестяването ѝ.

5.   При поискване от Органа или от държава-членка заявителят предоставя на разположение досиетата, подадени при одобрението и при следващите подновявания на одобрението, когато има достъп до тях.

6.   Когато допълнителните досиета не са подадени в срока, предвиден в член 6, параграф 3, или когато в края на срока, предвиден за подаване на липсващите документи в съответствие с параграф 2 от настоящия член, допълнителните досиета не съдържат всички документи, предвидени в член 7, докладващата държава-членка незабавно уведомява заявителя, съдокладващата държава-членка, Комисията, другите държави-членки и Органа за недопустимостта на заявлението, както и за нейните причини.

Член 9

Заместване на заявителя

Заявител може да бъде заместен от друг производител по отношение на всичките му права и задължения, произтичащи от настоящия регламент, като се уведоми докладващата държава-членка посредством съвместна декларация на заявителя и на другия производител. В този случай заявителят и другият производител едновременно уведомяват за заместването съдокладващата държава-членка, Комисията, Органа, както и други заявители, подали заявление за същото активно вещество.

Член 10

Приемане на регламент за неподновяване

Комисията приема регламент за неподновяване на одобрението на активно вещество в съответствие с член 20, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1107/2009, когато всички подадени заявления за посоченото активно вещество са недопустими в съответствие с член 3, параграф 3 от настоящия регламент или член 8, параграф 6 от него.

ГЛАВА 2

ОЦЕНЯВАНЕ

Член 11

Оценяване от докладващата държава-членка и съдокладващата държава-членка

1.   Когато заявлението е допустимо в съответствие с член 8, параграф 1, докладващата държава-членка след консултация със съдокладващата държава-членка най-късно до 12 месеца след срока, посочен в член 6, параграф 3, изготвя и представя на Комисията, като изпраща копие до Органа, доклад, в който се оценява дали може да се очаква активното вещество да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 (проект на доклад за оценка във връзка с подновяването).

2.   Проектът на доклад за оценка във връзка с подновяването включва също така следното:

а)

препоръка по отношение на подновяването на одобрението;

б)

препоръка дали веществото да се разглежда като „вещество с нисък риск“;

в)

препоръка дали веществото да се разглежда като кандидат за заместване;

г)

когато е приложимо, предложение за установяване на МДГОВ;

д)

където е подходящо, предложение за класификацията или прекласификацията на активното вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008;

е)

заключение относно това, кои нови изследвания, включени в допълнителните досиета, са от значение при оценяването;

ж)

препоръка по отношение на това, по кои части от доклада да се организира консултация с експерти в съответствие с член 13, параграф 1;

з)

точките, по които съдокладващата държава-членка не е съгласна с оценката на докладващата държава-членка, когато е налице такова несъгласие.

3.   Докладващата държава-членка извършва независима, обективна и прозрачна оценка въз основа на съвременните научнo-технически познания. Тя взема предвид допълнителните досиета, и, където е подходящо, досиетата, подадени при одобрението и при направените по-късно подновявания на одобрението.

4.   Докладващата държава-членка установява на първо място дали са изпълнени критериите за одобрение, посочени в точки 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 и 3.7 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009.

Когато тези критерии не са изпълнени, проектът на доклад за оценка във връзка с подновяването се ограничава до посочените части от оценката, освен ако се прилага член 4, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

5.   Когато докладващата държава-членка се нуждае от допълнителна информация, тя определя срок, в който заявителят да я предостави. Този срок не води до удължаване на дванадесетмесечния срок, предвиден в параграф 1. Заявителят може, в съответствие с член 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, да поиска тази информация да бъде третирана като поверителна.

6.   Докладващата държава-членка може да се консултира с Органа и да поиска допълнителна техническа или научна информация от други държави-членки. Подобни консултации и искания не водят до удължаване на дванадесетмесечния срок, предвиден в параграф 1.

7.   Информацията, предоставена от заявителя, без да е била изискана, или предоставена след изтичане на определения в съответствие с параграф 5, първо изречение срок за нейното представяне, не се взема под внимание, освен ако е представена в съответствие с член 56 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

8.   Когато представя на Комисията проекта на доклад за оценка във връзка с подновяването, докладващата държава-членка изисква от заявителя да представи на съдокладващата държава-членка, Комисията, другите държави-членки и на Органа съответно актуализираните допълнителни обобщаващи досиета, които да включват допълнителната информация, изискана от докладващата държава-членка в съответствие с параграф 5 или представена в съответствие с член 56 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

Заявителят може, в съответствие с член 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, да поиска тази информация да бъде третирана като поверителна. Посочените искания се отправят до Органа.

Член 12

Становища по проекта на доклад за оценка във връзка с подновяването

1.   Органът предава проекта на доклад за оценка, получен от докладващата държава-членка, на заявителя и на останалите държави-членки най-късно 30 дни след получаването му.

2.   Органът предоставя достъп на обществеността до проекта на доклад за оценка във връзка с подновяването, след като е дал на заявителя двуседмичен срок да поиска, съгласно член 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, някои части от проекта на доклад за оценка да имат поверителен характер.

3.   Органът предоставя 60-дневен срок от датата на даване на достъп на обществеността до проекта на доклад за представяне на писмени становища. Становищата се изпращат на Органа, който ги обединява и ги изпраща, като включва и собствените си становища, на Комисията.

4.   Органът незабавно осигурява на обществеността достъп до актуализираните допълнителни обобщени досиета, с изключение на информацията, за която на основание член 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 от страна на заявителя е поискана поверителност и е обоснована необходимостта от такава, освен ако първостепенен обществен интерес не налага оповестяването ѝ.

Член 13

Заключение на Органа

1.   В петмесечен срок след изтичане на срока, посочен в член 12, параграф 3, като се съобразява със съвременните научно-технически познания и като използва наличните към момента на подаване на заявлението ръководства, Органът приема заключение дали може да се очаква активното вещество да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Когато е подходящо, Органът организира консултации с експерти, включително експерти от докладващата държава-членка и съдокладващата държава-членка. Органът изпраща заключението си на заявителя, държавите-членки и Комисията.

Чрез дерогация от първа алинея след изтичането на посочения в член 12, параграф 3 срок Комисията може незабавно да уведоми Органа, че заключение не е необходимо.

2.   След като даде на заявителя срок от две седмици за подаване на искане в съответствие с член 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 някои части от заключението да бъдат третирани като поверителни, Органът незабавно предоставя на обществеността заключението си, като изключва информацията, която Органът е приел да бъде с поверителен характер, освен ако първостепенен обществен интерес не налага оповестяването ѝ.

3.   Когато Органът прецени, че е необходима допълнителна информация от заявителя, съгласувано с докладващата държава-членка той определя срок не по-дълъг от един месец, в който заявителят да я предостави на държавите-членки, Комисията и Органа. В 60-дневен срок от получаването на допълнителната информация докладващата държава-членка извършва оценка на получената информация и изпраща тази оценка на Органа.

Когато се прилага първата алинея, посоченият в параграф 1 срок се удължава с периодите, предвидени в първата алинея от посочения параграф.

4.   Органът може да поиска Комисията да се консултира с референтна лаборатория на Европейския съюз, определена съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (6), с цел проверка дали предлаганият от заявителя аналитичен метод за определяне на остатъчните вещества е задоволителен и дали отговаря на изискванията на член 29, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Заявителят предоставя проби и аналитични стандарти, ако бъдат поискани от референтната лаборатория на Европейския съюз.

5.   Информация, предоставена от заявителя, без да е била изискана, или информация, предоставена след изтичане на определения срок за нейното представяне в съответствие с параграф 3, първа алинея, не се взема под внимание, освен ако е представена в съответствие с член 56 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

Член 14

Доклад за подновяване и регламент за подновяване

1.   Комисията представя на комитета, посочен в член 79, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, доклад за подновяване и проект за регламент в шестмесечен срок от датата на получаване на заключението на Органа или, когато няма такова заключение, от края на срока, посочен в член 12, параграф 3 от настоящия регламент.

Докладът за подновяване и проектът на регламент вземат предвид проекта за доклад за оценка с оглед на подновяване, изготвен от докладващата държава-членка, коментарите, посочени в член 12, параграф 3 от настоящия регламент, и заключението на Органа, ако е представено такова.

На заявителя се дава възможност да представи своите становища върху проекта на доклад за подновяване в 14-дневен срок.

2.   Въз основа на доклада за подновяване и като взема предвид становищата, представени от заявителя в срока, посочен в параграф 1, трета алинея, Комисията приема регламент в съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

ГЛАВА 3

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Преходни разпоредби

Регламент (ЕС) 1141/2010 продължава да се прилага по отношение на подновяването на одобрението на активните вещества, включени в списъка в приложение I към него.

Член 16

Влизане в сила и приложение

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 322, 8.12.2010 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 200, 27.7.2012 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Формат на заявленията, предвиден в член 2, параграф 1

Заявлението се подава в писмена форма, подписва се от заявителя и се изпраща на докладващата държава-членка и съдокладващата държава-членка.

Копие от заявлението се изпраща до Европейската комисия на адрес: European Commission, DG Health and Consumers, 1049 Brussels, Belgium, до Европейския орган за безопасност на храните на адрес: European Food Safety Authority, Via Carlo Magno 1/A, 43126 Parma, Italy, както и до останалите държави-членки.

ОБРАЗЕЦ

1.   Данни за заявителя

1.1.

Наименование и адрес на заявителя, включително името на физическото лице, отговарящо във връзка със заявлението и други задължения, произтичащи от настоящия регламент:

1.1.1.

а)

Телефон:

б)

Адрес на електронна поща:

1.1.2.

а)

За контакти:

б)

Друга възможност за контакти:

2.   Информация за улесняване на идентификацията

2.1.

Обичайно наименование (предложено или прието по ISO), като се уточнят, ако е необходимо, всички негови разновидности, като соли, естери или амини, произвеждани от производителя.

2.2.

Химическо наименование (номенклатура на IUPAC и CAS):

2.3.

Номера по CAS, CIPAC и CE (ако има такива).

2.4.

Емпирична и структурна формула, молекулна маса.

2.5.

Спецификация за чистотата на активното вещество в g/kg, която трябва да бъде по възможност идентична или вече приета като равностойна на включената в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (1).

2.6.

Класификация и етикетиране на активното вещество в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2) (въздействие върху здравето и околната среда).

3.   Нова информация

3.1.

Списък на новите данни, чието предоставяне се предвижда, както и обосновка на необходимостта от тях, в съответствие с член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

3.2.

Списък на новите изследвания върху гръбначни животни, чието предоставяне се предвижда.

3.3.

График за нови и незавършени изследвания.

Заявителят потвърждава верността на горната информация, представена заедно със заявлението.

Дата и подпис (на лицето по точка 1.1, оправомощено да действа от името на заявителя).


(1)  ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.


19.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/33


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 845/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2012 година

за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои стоманени продукти с органично покритие с произход от Китайската народна република

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност („основния регламент“) (1), и по-специално член 7 от него,

след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Започване

(1)

На 21 декември 2011 г. с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2) („известието за образуване на антидъмпингова процедура“), Комисията уведоми за започването на антидъмпингова процедура относно вноса в Съюза на някои стоманени продукти с органично покритие с произход от Китайската народна република („съответната държава“ или „КНР“).

(2)

Процедурата е започната по жалба, подадена на 7 ноември 2011 г. от Eurofer („жалбоподателят“), който съставлява основен дял — в конкретния случай над 70 % — от общото производство на Съюза на някои стоманени продукти с органично покритие. Жалбата съдържаше prima facie доказателства за дъмпинг на посочения продукт и за произтичаща от това значителна вреда, като това беше счетено за достатъчно основание за започване на процедура.

2.   Страни, засегнати от процедурата

(3)

Комисията официално уведоми жалбоподателите, други известни производители в Съюза, известните производители износители в КНР, вносителите, търговците, ползвателите, доставчиците и сдруженията, за които е известно, че са засегнати, както и представителите на КНР за започването на процедурата. Комисията уведоми и производители в Канада и Южноафриканската република (Южна Африка), които в известието за започване на процедурата бяха посочени като възможни държави аналог. На заинтересованите страни бе предоставена възможност да изложат становищата си в писмена форма и да поискат изслушване в срока, посочен в известието за започване на процедурата.

(4)

Предвид очевидно големия брой производители износители, производители и несвързани вносители от Съюза в известието за започване на процедурата бе предвидено изготвянето на извадка в съответствие с член 17 от основния регламент. С цел да се предостави възможност на Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и ако е така — да направи подбор, всички известни производители износители или несвързани вносители бяха поканени да заявят своя интерес пред Комисията и, съобразно указаното в известието за започване на процедурата, да предоставят основна информация за своята дейност, свързана с разглеждания продукт, през периода от 1 октомври 2010 г. до 30 септември 2011 г.

(5)

По отношение на производителите в Съюза в известието за започване на процедурата Комисията обяви, че временно е извършила подбор на извадка от производители от Съюза. Извадката се състоеше от шестима производители в Съюза, за които на Комисията е известно, че произвеждат сходния продукт, като те бяха подбрани въз основа на продажбите, обема на производството, големината и географското им положение в Съюза. На включените в извадката производители от Съюза се падат 46 % от производството на Съюза и 38 % от продажбите в Съюза. Освен това в известието за започване на процедурата заинтересованите страни бяха приканени да изложат своите становища по отношение на временната извадка. Един от производителите в Съюза заяви, че не желае да бъде включен в извадката, и беше заменен със следващия по големина производител.

(6)

Общо 26 производители износители или групи от производители износители от КНР предоставиха поисканата информация и дадоха съгласието си да бъдат включени в извадката. Въз основа на информацията, получена от производителите износители, Комисията първоначално подбра извадка от трима производители износители с най-голям обем на износа за Съюза. Един от включените в извадката производители износители обаче не предостави точни данни за износа и беше изключен от извадката. Двама други производители износители, които впоследствие бяха включени в извадката, отказаха да съдействат. Поради това Комисията накрая реши да ограничи извадката до двамата производители износители, които бяха първоначално подбрани да участват в извадката и които имаха най-голям обем на износа за Съюза. Обемът на техния износ надвишава 30 % от общия обем на износа на всички съдействащи китайски производители износители.

(7)

За да се даде възможност на производителите износители в КНР, ако желаят, да подадат заявление за получаване на статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика („ТДПИ“) или за получаване на статут за индивидуално третиране („ИТ“), Комисията изпрати формуляри на заявления на китайските производители износители, за които се знае, че са засегнати, на китайските органи и на други китайски производители износители, които заявиха интереса си в сроковете, посочени в известието за започване на антидъмпингова процедура. Трима китайски производители износители, единият от които беше включен в извадката, поискаха ТДПИ по член 2, параграф 7 от основния регламент или ИТ, в случай че при разследването се установи, че не отговарят на условията за ТДПИ. Един от посочените производители, който не е включен в извадката, по-късно оттегли своето заявление. Другият включен в извадката производител износител поиска само ИТ.

(8)

Пет несвързани вносители предоставиха исканата информация и се съгласиха да бъдат включени в извадката. Предвид ограничения брой съдействащи вносители бе сметнато, че изготвянето на извадка вече не е необходимо.

(9)

Комисията изпрати въпросници до двамата включени в извадката производители износители в КНР, до 14 други производители износители в КНР, които са поискали това, до четирима производители в Канада, до трима производители в Южна Африка, до петима производители в Република Корея (Южна Корея), до петима производители във Федеративна република Бразилия (Бразилия) — държавите, които е възможно да бъдат избрани за държава аналог — както и до шестимата включени в извадката производители в Съюза, петимата съдействащи вносители в Съюза и до известни ползватели.

(10)

Получени бяха отговори от девет производители износители и свързани с тях дружества в КНР, от един производител в Канада и от един производител в една от възможните държави аналог — Южна Корея. Освен това на въпросника отговориха и шестимата включени в извадката производители в Съюза и десет ползватели.

(11)

Комисията потърси и провери цялата информация, която счете за необходима за целите на временното определяне на дъмпинга, вредата от него и интереса на Съюза. Извършени бяха проверки на място на следните дружества:

а)

производители от Съюза

ArcelorMittal Belgium в Белгия и свързаното с него дружество за продажби ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA, Люксембург;

ArcelorMittal Poland, Полша;

ThyssenKrupp Steel Europe AG, Германия;

voestalpine Stahl GmbH и voestalpine Stahl Service Center GmbH, Австрия;

Tata Steel Maubeuge SA (преди Myriad SA), Франция;

Tata Steel UK Ltd, Обединено кралство;

б)

производители износители в КНР:

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd и свързаните с него дружества: Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd и Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd;

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd и свързаното с него дружество Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd;

Union Steel China и свързаното с него дружество Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd.;

в)

Вносители от Съюза

ThyssenKrupp Mannex, Германия;

г)

ползватели от Съюза

Steelpartners NV (член на групата Joris IDE), Белгия.

3.   Разследван период

(12)

Разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 октомври 2010 г. до 30 септември 2011 г. („разследвания период“ или „РП“). Тенденциите, които са от значение за оценката на вредата, бяха подложени на разглеждане за периода от 1 януари 2008 г. до края на разследвания период („разглеждания период“).

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

1.   Разглеждан продукт

(13)

Разглежданият продукт са някои стоманени продукти с органично покритие, т.е. плосковалцувани продукти от нелегирана или легирана стомана (с изключение на неръждаема стомана), които са боядисани, лакирани или покрити с пластмаса поне от едната страна, с изключение на т. нар. „плоскости тип сандвич“ от вида, който се използва в строителството и се състои от два външни метални листа с притисната между тях стабилизираща сърцевина от изолиращ материал, както и с изключение на продуктите със завършващо покритие от цинков прах (богата на цинк боя с тегловно съдържание на цинк 70 % или повече), класиран понастоящем в кодове по КН ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70, с произход от Китайската народна република („разглеждан продукт“).

(14)

Основното приложение на стоманените продукти с органично покритие е в строителната промишленост, а също така и при по-нататъшната обработка на различни продукти, използвани в строителството (като „плоскости тип сандвич“, покривни покрития, облицовки и т.н.). Други приложения включват производството на домакински уреди (бяла и черна техника) или оборудване в строителството (врати, радиатори, осветление и т.н.)

2.   Сходен продукт

(15)

При разследването се установи, че стоманените продукти с органично покритие, произвеждани и продавани в Съюза от промишлеността на Съюза, стоманените продукти с органично покритие, произвеждани и продавани на вътрешния пазар на КНР, и стоманените продукти с органично покритие, внасяни в Съюза от КНР, както и стоманените продукти с органично покритие, които се произвеждат и продават в Канада, която служи за държава аналог, имат по същество еднакви основни физични и химични характеристики и еднакви основни крайни употреби. Поради това посочените продукти временно се приемат за сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

(16)

Някои от заинтересованите страни изтъкнаха, че продуктите от КНР не са сравними с продаваните от промишлеността на Съюза, тъй като се продават в различен пазарен и ценови сегмент и са за различна крайна употреба, като например за употреба във външното строителство, докато значителна част от продуктите на промишлеността на Съюза са с високо качество и се използват само в нишата на сектора за домакински уреди.

(17)

Макар че производителите в Съюза действително продават част от своята продукция в такива пазарни сегменти, като пазара на домакински уреди, разследването показа, че същите продукти се продават и в промишления сектор за производство на строителни материали, за което се твърди, че е основният пазарен сегмент за продуктите, внасяни от Китай. Освен това беше установено, че равнищата на цените между посочените сектори в голяма степен са сравними по отношение на едни и същи видове продукти, продавани на различни ползватели.

(18)

Следва да се отбележи, че тъй като разглежданият продукт е стандартизиран в голяма степен, неговите основни физични и химични характеристики са подобни на тези на сходния продукт независимо от крайните употреби. Поради това този довод временно се отхвърля.

3.   Искания за изключване на продукти

(19)

Бяха получени няколко искания за изключване на определени видове продукти от ползватели, китайски износители и производители в Съюза. Видовете продукти, чието изключване се иска, са например стомана с хромно или калаено покритие, стоманени плоскости, грундирани с неорганичен цинков силикат или с други материали, различни от органичните.

(20)

До настоящия момент обаче не са направени заключения в тази насока, тъй като някои от тези искания не са достатъчно подкрепени с документи, за да бъде взето обосновано решение. Поради това беше решено тези искания да бъдат подложени на по-нататъшно разглеждане.

В.   ДЪМПИНГ

1.   Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ)

(21)

В съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент при антидъмпинговите разследвания относно внос с произход от КНР нормалната стойност се определя в съответствие с параграфи 1—6 от същия член за онези производители, за които се установи, че отговарят на критериите, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. Накратко и единствено с цел по-лесна справка тези критерии са изложени обобщено по-долу:

стопанските решения се вземат в отговор на сигнали от пазара без значителна намеса на държавата и разходите отразяват пазарните стойности;

дружествата имат ясен основен комплект счетоводна документация, която се подлага на независим одит в съответствие с международните счетоводни стандарти и се прилага във всички случаи;

няма значителни нарушения, пренесени от предишната система на непазарна икономика;

законодателството относно несъстоятелност и собственост гарантира стабилност и правна сигурност; както и

превръщането на обменните курсове се извършва по пазарен курс.

(22)

Както беше посочено в съображение 8, трима производители износители от КНР поискаха третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ), и попълниха заявлението за предоставяне на ТДПИ в определения за това срок, като един от тези производители износители впоследствие оттегли заявлението си.

(23)

По отношение на останалите двама съдействащи производители износители в КНР, които са поискали ТДПИ, след постановеното на 2 февруари 2012 г. решение от Съда на Европейския съюз (3) беше решено да бъдат разгледани заявленията както на включения в извадката производител износител (Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co. Ltd и свързаните с него дружества), така и на невключения в извадката производител износител (Union Steel China и свързаното с него дружество). Комисията потърси цялата информация, която счете за необходима, и провери информацията, представена в заявлението за ТДПИ, на място при въпросните дружества.

(24)

Беше установено, че нито една от двете съдействащи групи от производители износители в КНР не отговаря на критериите за предоставяне на ТДПИ, тъй като в цената на основната суровина — горещо валцовани стоманени рулони — е налице значително отклонение поради намесата на държавата на пазара на стомана в КНР и по същество не отразява пазарната стойност съобразно изискванията по член 2, параграф 7, буква в), първо тире от основния регламент.

(25)

Намесата в сектора на стоманодобива от страна на китайската държава е видна и от обстоятелството, че преобладаващата част от големите производители на стомана в Китай са държавни предприятия, а капацитетът за производство на стомана и произвежданите количества зависят от различни петилетни планове в промишления сектор, по-специално от текущия 12-и петилетен план (2011—2015 г.) в сектора на железодобива и стоманодобива.

(26)

Освен това държавата упражнява в значителна степен контрол над пазара на суровини. По отношение на кокса (който наред с желязната руда е основна суровина за производството на стомана) се прилагат количествени ограничения върху износа, както и експортно мито в размер на 40 %. Поради това може да бъде направено заключението, че е налице нарушение на китайския пазар за стомана поради значителна намеса от страна на държавата.

(27)

Нарушението намира отражение в цената, която са заплащали подложените на разследване дружества за горещо валцовани стоманени рулони през РП. Установено бе, че тези цени са значително по-ниски, отколкото цените на международния пазар. Поради това може да се направи заключението, че производството на стоманени продукти с органично покритие се ползва от несъразмерните цени на горещо валцованите стоманени рулони вследствие на държавна намеса, като това води до отклонения в цените на стоманени продукти с органично покритие в КНР. Изкривяването представлява значително ценово предимство за китайските производители износители, тъй като цената на основната суровина — горещо валцовани стоманени рулони — съставлява приблизително 80 % от производствените разходи. Поради това не може да се счита, че първият критерий е изпълнен.

(28)

Освен описаното по-горе общо положение един от производителите износители не отговаря на втория критерий поради наличието на съществени недостатъци в счетоводните системи на три от свързаните с него дружества.

(29)

Комисията оповести официално резултатите от констатациите относно предоставянето на статут за ТДПИ пред засегнатите дружества в КНР, органите на КНР и жалбоподателя. Беше им предоставена също така възможност да изложат в писмен вид мненията си и да поискат изслушване, ако са налице конкретни основания да бъдат изслушани.

(30)

Жалбоподателят, един от китайските производители износители и органите в КНР представиха писмени становища. Жалбоподателят изрази съгласието си с резултатите от констатациите относно ТДПИ Китайският производител износител изрази съмнение главно по отношение на обстоятелството дали цените, заплащани от подложените на разследване дружества за горещо валцовани стоманени рулони, са значително по-ниски от цените на международния пазар, но не предостави информация в подкрепа на твърдението си. От данни на Евростат обаче, които се потвърждават и от други налични статистически данни (4), ясно е видно, че тези цени са били значително по-ниски от цените на международния пазар, в сравнение например със съответните цени в Европа, Северна Америка, Южна Америка и Япония. Поради това този довод се отхвърля.

(31)

Органите в КНР твърдят, че наличието на евентуално изкривяване на цените в рамките на целия промишлен сектор по отношение на суровината горещо валцовани стоманени рулони не изключва автоматично спазването на първия критерий, съгласно който посочените фактори се определят на равнището на дружествата. Както бе посочено в съображение 27 обаче, изкривяването на цените на основната суровина намира отражение в цените, заплащани от всички подложени на разследване дружества. На първо място, това обстоятелство не беше оспорено от нито една от страните. На второ място, разглеждането на ТДПИ беше извършено на равнище дружества, а констатациите не се отнасят само до общи въпроси от хоризонтално естество. Поради това този довод се отхвърля.

(32)

Освен това органите в КНР изтъкнаха, че петилетните планове представляват незадължителни насоки без юридическа сила в КНР. Както беше посочено в съображение 25 обаче, независимо от конкретния правен статут на тези планове, не може да се отрече, че посредством тях намесата от страна на правителството на КНР оказва значително влияние върху капацитета за производство на стомана и произвежданите количества. Поради това този довод се отхвърля.

(33)

Направено беше и твърдението, че разглеждането от страна на Комисията на заявления за ТДПИ не е в съответствие с решението на Съда от 2 февруари 2012 г. (5) („решение по делото Brosmann“) и с решението на Съда от 19 юли 2012 г. (6) („решение по делото Zhejiang Xinan Chemical “). По отношение на този довод следва да се отбележи, че процедурата е водена в съответствие с решението по делото Brosmann, както признават самите органи в КНР в своето становище. Освен това спорният по делото Zhejiang въпрос, по който е постановено решението, е намесата на държавата при вземането на решения от страна на предприятията. В настоящата процедура обаче главното основание да бъде отказано ТДПИ беше, че цената на основната суровина не отразява нейната пазарна стойност. Поради това този довод временно се отхвърля.

(34)

Освен това беше изтъкнато, че тъй като въпросът за отклонения в цените на входящите суровини е разгледан в паралелна антисубсидийна процедура във връзка с разглеждания продукт, Комисията е следвало да вземе предвид събраните по този въпрос доказателства в паралелната процедура. По отношение на този довод следва да се отбележи, че в рамките на настоящата антидъмпингова процедура при разглеждането на ТДПИ беше разгледан въпросът дали цената на основната суровина отразява пазарните стойности. Поради това заключението, посочено в съображение 27, че производството на стоманени продукти с органично покритие в КНР се ползва от несъразмерните цени на горещо валцованите стоманени рулони, е напълно основателно в това отношение и по никакъв начин не засяга възможните констатации в рамките на антисубсидийната процедура, и обратно. Възможните констатации от антисубсидийната процедура се различават в значителна степен от определянето на ТДПИ. Поради това този довод временно се отхвърля.

(35)

Органите в КНР изтъкнаха също, че Комисията не е оповестила констатациите във връзка с ТДПИ на китайските органи.Това обаче не е вярно, тъй като на 12 юли 2012 г. службите на Комисията са предоставили с вербална нота до китайската мисия към ЕС документа за оповестяване на констатациите във връзка с ТДПИ.

(36)

На последно място беше изтъкнато, че при налагането на временните мита Комисията е използвала непроверени данни от производителя в държавата аналог. Това обаче не е вярно, тъй като Комисията е използвала данни, които е подложила на анализ и за които е установила, че са надеждни, както ясно е посочено в съображение 48. Комисията трябваше да се обърне за съдействие към канадския производител аналог, тъй като аналогът в Корея отказа да съдейства непосредствено преди да се състои плануваното и договорено посещение на място, както е обяснено в съображение 45. Поради това разследването на място в помещенията на производителя ще бъде проведено след етапа на временните мерки в рамките на процедурата. Беше изтъкнато също така, че дружеството от Корея като държава аналог е отказало да съдейства поради решението във връзка с ТДПИ. Случаят обаче не е такъв, тъй като отказът беше направен на 3 юли, а оповестяването на констатациите във връзка с ТДПИ беше извършено на 12 юли 2012 г.

(37)

Нито един от приведените доводи не е от естество да промени констатациите във връзка с определянето на ТДПИ.

(38)

На основание изложените по-горе съображения нито една от двете групи съдействащи производители износители в КНР, поискали ТДПИ, не можа да докаже, че отговаря на критериите, установени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.

2.   Индивидуално третиране („ИТ“)

(39)

В съответствие с член 2, параграф 7, буква a) от основния регламент за държавите, попадащи в обхвата на посочения член, се установява приложимо за цялата държава мито, ако бъде взето решение за това, освен в случаите, когато дружествата са в състояние да докажат, че отговарят на критериите, установени в член 9, параграф 5 от основния регламент. Накратко и единствено с цел по-лесна справка тези критерии са изложени по-долу:

в случай на предприятия, контролирани изцяло или частично от чуждестранни лица, или на съвместни предприятия, износителите са свободни да репатрират капитала и печалбите;

експортните цени, количествата, условията и параметрите на продажбата са определени свободно;

мнозинството от акциите принадлежат на частни лица. Държавните служители, участващи в борда на директорите или заемащи ключови позиции в управлението, са или малцинство, или трябва да се докаже, че дружеството въпреки това е достатъчно независимо от държавна намеса;

обменът на валута се извършва по пазарния курс; както и

държавната намеса не е такава, че да позволи заобикаляне на мерките, ако на отделните износители се определят различни митнически ставки.

(40)

Производителят износител, който беше включен в извадката и беше поискал ТДПИ, поиска и ИТ, в случай че не му бъде предоставено ТДПИ. Другият производител износител, който беше включен в извадката, поиска само ИТ. Въз основа на наличната информация беше временно установено, че тези двама производители износители в КНР отговарят на критериите за предоставяне на ИТ.

3.   Индивидуално разследване („ИР“)

(41)

Шестима съдействащи производители износители подадоха заявления за индивидуално разследване по реда на член 17, параграф 3 от основния регламент, като само един от тях поиска ТДПИ. Беше взето временно решение за провеждането на ИР за производителя износител, поискал ТДПИ, а именно Union Steel China, тъй като това не води до затруднения поради обстоятелството, че този производител износител вече е бил подложен на инспекция в рамките на разглеждането на неговото заявление за ТДПИ.

(42)

Този производител износител е поискал ТДПИ, но и ИТ, в случай че не му бъде предоставено ТДПИ. След разглеждането на неговото заявление беше временно решено да се предостави ИТ на Union Steel China, тъй като дружеството отговаря на критериите за това.

4.   Нормална стойност

4.1.   Избор на държава аналог

(43)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност за производителите износители, на които не е предоставено ТДПИ, трябва да бъде установена на базата на цените на вътрешния пазар или на конструираната нормална стойност в държава аналог.

(44)

В известието за започване на процедурата Комисията посочи намерението си да използва Канада или Южна Африка като подходяща държава аналог за целите на установяването на нормалната стойност, а заинтересованите страни бяха приканени да изложат своите коментари по този въпрос.

(45)

Комисията разгледа въпроса дали има основание други държави да бъдат избрани за държава аналог, като бяха разпратени въпросници до производители на стоманени продукти с органично покритие в Канада и Южна Африка, както и до производители в Бразилия и Южна Корея. Само двама производители на стоманени продукти с органично покритие отговориха на въпросниците. Единият е в Канада, а другият — в Южна Корея. И двете държави се явяват с отворени пазари, без вносни мита и със значителен внос от няколко трети държави. Освен това в Южна Корея има най-малко четирима други производители на разглеждания продукт на националния пазар, което предоставя възможност за добро равнище на конкуренция на този пазар. В много напреднал етап от процедурата обаче — на 3 юли 2012 г., непосредствено преди посещението на място от страна на службите на Комисията, южнокорейският производител отказа да съдейства, без да даде обяснение за решението си.

(46)

С оглед на изложеното по-горе, за държава аналог беше избрана Канада. В Канада има най-малко четирима други производители на разглеждания продукт на националния пазар, което предоставя възможност за добро равнище на конкуренция на този пазар. При разследването се установи, че няма основание да се счита, че Канада не е подходяща за целите на установяването на нормалната стойност.

(47)

Няколко от заинтересованите страни възразиха, че структурата на разходите на производителя в Канада не може да бъде сравнявана със структурата на разходите на китайски производител износител. Не бяха установени обаче значителни различия в структурата на разходите, поради което този довод беше отхвърлен.

(48)

Данните, представени в отговорите на оказалия съдействие канадски производител, бяха подложени на анализ и за тях беше установено, че представляват надеждна информация, на която може да се основава нормалната стойност.

(49)

Поради това беше направено временното заключение, че Канада е подходящ и основателен избор за държава аналог в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент.

4.2.   Определяне на нормалната стойност

(50)

Тъй като едно от дружествата, подбрани да участват в извадката, и дружеството, чието заявление за индивидуално разследване беше уважено, не можаха да докажат, че изпълняват критериите за ТДПИ, а другото дружество, подбрано да участва в извадката, не поиска ТДПИ, нормалната стойност за всички китайски производители износители беше установена въз основа на информацията от производителя в държавата аналог.

(51)

В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент Комисията първо провери дали продажбите в Канада на сходния продукт на независими клиенти са били представителни. Беше установено, че продажбите на съдействащия канадски производител на сходния продукт са извършвани в представителни количества на националния канадски пазар в сравнение с разглеждания продукт, който се изнася за Съюза от производителите износители, включени в извадката, и производителя износител, чието заявление за индивидуално разследване беше уважено.

(52)

След това Комисията провери дали тези продажби биха могли да се считат за извършени при обичайни търговски условия в съответствие с член 2, параграф 4 от основния регламент. Това беше направено чрез определяне на дела на продажбите с печалба на независими клиенти. Беше сметнато, че продажбите са с печалба, когато цената на единица продукция е равна на производствените разходи или е по-висока от тях. Бяха установени съответно производствените разходи на канадския производител през РП.

(53)

За онези видове от продукта, при които повече от 80 % от обема на продажбите на вътрешния пазар от въпросния вид продукт са били на стойност, по-висока от тяхната себестойност, а среднопретеглената продажна цена на същия вид е била равна или по-висока от производствените разходи за единица продукция, нормалната стойност за всеки вид от продукта бе изчислена като среднопретеглената стойност на действителните местни цени при всички продажби от въпросния вид независимо дали въпросните продажби са били с печалба, или не.

(54)

Когато обемът на продажбите с печалба на даден вид от продукта е представлявал 80 % или по-малко от общия обем на продажбите на посочения вид или когато среднопретеглената цена на посочения вид е била по-ниска от производствените разходи за единица продукция, нормалната стойност беше определена на базата на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглената стойност само на продажбите с печалба на вътрешния пазар на посочения вид по време на РП.

(55)

По отношение на нерентабилните видове на продукта нормалната стойност беше конструирана, като бяха използвани производствените разходи на канадския производител плюс разходите за продажби, общите и административните разходи и маржа на печалбата за рентабилните видове на продукта.

4.3.   Експортни цени за производителите износители, на които е предоставено ИТ

(56)

Тъй като всички съдействащи производители износители, на които е предоставено ИТ, са реализирали експортни продажби към Съюза директно на независими клиенти в Съюза, в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент експортните цени се основават на действително платените или подлежащите на плащане цени за разглеждания продукт.

4.4.   Сравнение

(57)

Нормалната стойност и експортната цена бяха сравнени на базата на цена франко завода. За да се гарантира обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, под формата на корекции надлежно бяха отчетени разликите, които засягат цените и тяхната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. При необходимост бяха направени корекции по отношение на разходите за транспорт, застраховка, обработка и допълнителните разходи, опаковане, кредити, банкови такси и комисиони във всички случаи, при които те бяха счетени за обосновани, точни и подкрепени с доказателства.

5.   Дъмпингови маржове

(58)

Съгласно член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент дъмпинговите маржове за производители износители, на които беше предоставено ИТ, бяха определени въз основа на сравнение между среднопретеглената нормална стойност, определена за държавата аналог, и среднопретеглената експортна цена на всяко дружество, изразена като процент от CIF цената на границата на Съюза без платено мито.

(59)

Среднопретеглената стойност на дъмпинговия марж за включените в извадката производители износители беше изчислена за съдействащите производители износители, които не са подбрани в извадката. Въз основа на това временният дъмпингов марж за невключените в извадката производители износители, изразен като процент от CIF цената на границата на Съюза без платено мито, е 61,1 %.

(60)

За да се изчисли дъмпинговият марж в национален мащаб, приложим за всички несъдействащи или неизвестни производители износители в КНР, равнището на съдействие беше най-напред установено чрез сравнение на обема на износа за Съюза, който е съобщен от съдействащите производители износители, със статистическите данни на Евростат за този износ.

(61)

Предвид факта, че степента на оказаното от КНР съдействие беше приблизително 70 %, дъмпинговият марж, приложим в национален мащаб по отношение на всички други износители в КНР, беше установен чрез използване на най-големия дъмпингов марж, установен за производителите износители на представителни видове на продукта. Въз основа на това нивото на дъмпинга в национален мащаб беше временно определено на 77,9 % от CIF цената на границата на Съюза без платено мито.

(62)

Въз основа на това временните дъмпингови маржове, изразени като процент от CIF цената на границата на Съюза без платено мито, са:

Дружество

Временен дъмпингов марж

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd и свободна търговска зона Zhangjiagang Jiaxinda International Trade Co., Ltd

67,4 %

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd и Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

54,6 %

Union Steel China и Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2 %

Среднопретеглена стойност на извадката

61,1 %

Дъмпингов марж в национален мащаб

77,9 %

Г.   ВРЕДА

1.   Производство на Съюза и промишленост на Съюза

(63)

За установяване на обема на общото производство на Съюза през разглеждания период беше използвана цялата налична информация относно производителите в Съюза, включително информацията, предоставена в жалбата, и данните, събрани от производителите в Съюза преди започването на разследването и след това, както и проверените отговори на въпросника от включените в извадката производители от Съюза.

(64)

През РП стоманени продукти с органично покритие са се произвеждали от 22-ма производители от Съюза. Въз основа на изложеното в горното съображение общото производство в Съюза през РП се изчислява приблизително на 3 645 298 тона. Производителите в Съюза, които участват в общото производство в Съюза, съставляват промишлеността на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент и ще бъдат наричани по-долу „промишлеността на Съюза“.

2.   Определяне на съответния пазар на Съюза

(65)

В хода на разследването беше установено, че значителна част от производството на включените в извадката производители в Съюза не е предназначено за свободния пазар, а за вътрешно потребление, т.е. то често е прехвърляно (без фактура) и/или е доставяно на трансферни цени в рамките на едно и също дружество или група от дружества за по-нататъшна обработка надолу по веригата.

(66)

За да се установи дали промишлеността на Съюза е претърпяла вреда, или не, и за да се определят потреблението и различните икономически показатели, свързани със състоянието на промишлеността на Съюза, бе разгледано дали и до каква степен последващата употреба на производството на промишлеността на Съюза на сходния продукт трябва да се вземе предвид в анализа.

(67)

С цел да се състави възможно най-пълна картина на състоянието на промишлеността на Съюза Комисията събра и анализира данните, свързани с целия сектор на производство на стоманени продукти с органично покритие, и след това определи дали производството е предназначено за вътрешно потребление, или за свободния пазар.

(68)

По отношение на следните икономически показатели, свързани с промишлеността на Съюза, бе установено, че съдържателният анализ и оценка трябва да се съсредоточат върху преобладаващата конюнктура на свободния пазар: обем на продажбите и продажни цени на пазара на Съюза, пазарен дял, растеж, обем и цени на износ, като поради това показателите за вреда бяха коригирани с оглед на известното вътрешно потребление и продажби в рамките на промишлеността на Съюза, а производството и продажбите за собствено потребление бяха анализирани отделно.

(69)

По отношение на другите икономически показатели обаче разследването позволи да се направи заключението, че те могат да бъдат добре проучени само ако се разгледа цялостната дейност. В действителност производството (както за вътрешно потребление, така и за свободния пазар), капацитетът, използването на капацитета, инвестициите, складовите наличности, заетостта, производителността, заплатите и способността за привличане на капитал зависят от цялостната дейност независимо дали производството е за вътрешно ползване, или се предлага на свободния пазар.

3.   Потребление в Съюза

(70)

Сходният продукт се продава от промишлеността на Съюза на несвързани клиенти и се продава/прехвърля на свързани дружества за по-нататъшна обработка надолу по веригата, т.е. в стоманопреработващи центрове.

(71)

При изчисляването на явното потребление на стоманени продукти с органично покритие в Съюза Комисията добави общия им внос в Съюза по данни, докладвани от Евростат, както и обема на продажбите и вътрешното потребление на сходния продукт в Съюза, който се произвежда от промишлеността на Съюза, по посочените в жалбата данни, които бяха проверени в хода на контролните посещения при включените в извадката производители в Съюза.

(72)

По отношение на данните на Евростат за вноса следва да се отбележи, че описанията на съответните кодове по КН (вж. съображение 13 по-горе) не се ограничават до описанието на продукта, който е предмет на разследването, така че данните на Евростат за вноса под тези кодове може да се отнасят и за други продукти. Поради липсата на информация относно засегнатите в крайна сметка количества от вноса на тези други продукти или на доказателства, че тези количества може да са значителни, беше временно решено да се използват пълните данни на Евростат за вноса под съответните кодове по КН.

(73)

Въз основа на това тенденциите в общото потребление в Съюза са, както следва:

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Потребление (в тонове)

5 691 713

4 327 650

4 917 068

5 177 970

Индекс (2008 г. = 100)

100

76

86

91

(74)

Общото потребление на пазара на ЕС се е свило с 9 % през разглеждания период. Между 2008 и 2009 г. е отбелязан спад с около 24 % в резултат на отрицателните последици в световен мащаб от икономическата криза, по-специално в строителната промишленост. След това потреблението е започнало да се възстановява, като се е увеличило общо с 20 % от 2009 г. до РП, но все още е било под първоначалното си равнище от 2008 г.

4.   Внос от съответната държава и пазарен дял

(75)

Вносът в Съюза от КНР показва следното развитие през разглеждания период:

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Обем на вноса от КНР (в тонове)

472 988

150 497

464 582

702 452

Индекс (2008 г. = 100)

100

32

98

149

Пазарен дял

8,3%

3,5%

9,4%

13,6%

Индекс (2008 г. = 100)

100

42

114

163

Източник: Евростат

(76)

Независимо от развитието на потреблението през разглеждания период обемът на вноса от КНР е нараснал значително Ї с 49 %. Поради отрицателните последици от икономическата криза през 2009 г. обемът на вноса от КНР също е отбелязал рязък спад. Вносът от КНР обаче е започнал да се възстановява изключително бързо, така че от 2009 г. до РП увеличението е внушително - 367 %.

(77)

Освен това неговият пазарен дял е нараснал с 63 % през разглеждания период. Въпреки че от 2008 г. до 2009 г. е спаднал с повече от 50 %, вносът е отбелязал впечатляваща тенденция за нарастване от 2009 г. до РП и се е увеличил с 290 %.

4.1.   Цени на вноса и подбиване на цените

Внос с произход от КНР

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Средна цена в EUR/t

875

728

768

801

Индекс (2008 г. = 100)

100

83

88

91

Източник: Евростат

(78)

През разглеждания период средната цена на вноса от КНР е спаднала с 9 %. Между 2008 г. и 2009 г. тя е намаляла значително със 17 %, след което е нараснала с пет процентни пункта между 2009 г. и 2010 г. и с още три процентни пункта през РП.

(79)

Цените на вноса от КНР постоянно са били на нива под продажните цени на промишлеността на Съюза през целия разглеждан период. Както се вижда в таблицата по-горе, докато през 2009 г. в разгара на икономическата криза дори рязкото намаляване на цените със 17 % не е успяло да спомогне за това пазарният дял на вноса от Китай да се запази на фона на внезапното свиване на потреблението и значително забавяне на пазара, то постоянното подбиване на цените през следващите години обяснява впечатляващото трайно нарастване на пазарния дял на вноса от КНР между 2009 г. и РП.

(80)

С цел да се установи подбиване на цените през РП бяха сравнени среднопретеглените продажни цени на включените в извадката производители от Съюза по вид на продукта за несвързани клиенти на пазара на Съюза, коригирани на ниво франко завода, спрямо съответните среднопретеглени цени по вид на продукта на вноса от китайските съдействащи производители за първия независим клиент на пазара на Съюза, установени на база CIF и съответно коригирани с разходите след вноса.

(81)

Сравнението на цените беше извършено за всеки отделен вид сделки на същото ниво на търговия, надлежно коригирано при необходимост, и след приспадането на рабати и отстъпки. Резултатът от сравнението, изразен като процент от оборота на включените в извадката производители от Съюза, генериран през РП, показа среднопретеглени маржове на подбиване от 25,9 % от страна на съдействащите китайски производители износители.

5.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

5.1.   Предварителни бележки

(82)

Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент Комисията разгледа всички съответни икономически фактори и показатели, имащи отражение върху състоянието на промишлеността на Съюза.

(83)

Както е посочено в съображение 5, за проверката на евентуалната вреда, понесена от промишлеността на Съюза, бе използвана извадка.

(84)

Предоставените и потвърдени данни за шестимата включени в извадката производители от ЕС бяха използвани за установяване на микроикономически показатели, като цени на единица продукция, разходи на единица продукция, рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите, способност за привличане на капитал и складови наличности.

(85)

Предоставените от жалбоподателя данни относно всички производители в Съюза на стоманени продукти с органично покритие, които бяха подложени на кръстосана проверка с други налични източници и проверени данни от включените в извадката производители в Съюза, бяха използвани за установяването на макроикономически показатели, като производството на промишлеността на Съюза, производствен капацитет, използване на капацитета, обем на продажбите, пазарен дял, заетост и производителност.

5.2.   Данни, отнасящи се до промишлеността на Съюза като цяло

5.2.1.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(86)

За установяване на обема на общото производство на Съюза през разглеждания период беше използвана цялата налична информация относно промишлеността на Съюза, включително информацията, предоставена в жалбата, и данните, събрани от производителите в Съюза преди започването на разследването и след това, както и проверените отговори на въпросника от включените в извадката производители от Съюза.

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Производствен обем (в тонове)

4 218 924

3 242 741

3 709 441

3 645 298

Индекс (2008 г. = 100)

100

77

88

86

Производствен капацитет (в тонове)

5 649 268

5 754 711

5 450 138

5 431 288

Индекс (2008 г. = 100)

100

102

96

96

Използване на капацитета

75 %

56 %

68 %

67 %

Индекс (2008 г. = 100)

100

75

91

90

Източник: Жалба и отговори на въпросника

(87)

От таблицата по-горе е видно, че производството е намаляло с 14 % през разглеждания период. В отговор на намаленото търсене през 2009 г. производството рязко е намаляло, след което през 2010 г. отчасти се е възстановило и отново е отбелязало лек спад през РП независимо от увеличеното потребление.

(88)

Производственият капацитет е спаднал с 4 % през разглеждания период. Използването на капацитета е следвало тенденциите в производството и е намаляло с 10 % през разглеждания период.

5.2.2.   Обем на продажбите, пазарен дял и ръст

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Обем на продажбите (в тонове)

3 355 766

2 707 611

3 003 917

2 936 255

Индекс (2008 г. = 100)

100

81

90

87

Пазарен дял (в тонове)

59,0 %

62,6 %

61,1 %

56,7 %

Индекс (2008 г. = 100)

100

106

104

96

Източник: Жалба и отговори на въпросника

(89)

През 2009 г. обемът на продажбите на несвързани клиенти от страна на промишлеността на Съюза е спаднал рязко с 19 % През 2010 г. обемът на продажбите се е увеличил с девет процентни пункта, но след това е спаднал с три процентни пункта през РП.

(90)

През разглеждания период пазарният дял на промишлеността на Съюза е намалял с 4 %. След първоначалното увеличаване на пазарния дял през 2009 г. промишлеността на Съюза е отбелязала намаляване на пазарния си дял през 2010 г. и РП, като в резултат на това нейният пазарен дял е бил с 6 % по-малък през РП, отколкото през 2009 г; това е станало на фона на увеличаване на потреблението с повече от 20 % през същия период. По този начин тя не е била в състояние да се възползва от нарастващото потребление и да си възвърне обема на продажбите и част от пазарния дял, загубени преди това.

(91)

Докато потреблението в Съюза е намаляло с 9 % през разглеждания период, а обемът на продажбите на несвързани лица от страна на промишлеността на Съюза е спаднал с 13 %, пазарният дял на промишлеността на Съюза е намалял с 2,3 процентни пункта от 59 % през 2008 г. на 56,7 % през РП.

5.2.3.   Заетост и производителност

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Заетост (като еквивалент на пълно работно време)

6 790

5 953

5 723

5 428

Индекс (2008 г. = 100)

100

88

84

80

Производителност (тона/еквивалент на пълно работно време)

621

545

648

672

Индекс (2008 г. = 100)

100

88

104

108

Източник: Жалба, отговори на въпросника, Eurofer

(92)

По отношение на заетостта в промишлеността на Съюза се наблюдава тенденция към все по-голям спад. Така например общият брой на наетите лица в промишлеността, измерен в еквивалент на пълно работно време (ЕПРВ), е намалял с 20 % през разглеждания период и е достигнал най-ниското си равнище през РП. Производителността обаче се е увеличила с 8 % през разглеждания период, което показва, че промишлеността е правила опити за рационализиране на производствените разходи.

5.3.   Данни, свързани с включените в извадката производители от Съюза

5.3.1.   Средни единични продажни цени в Съюза и производствени разходи

(93)

Средните продажни цени на включените в извадката производители в Съюза на несвързани клиенти в Съюза са намалели с 3 % през разглеждания период. В периода от 2009 г. до РП в съответствие с нарастването на потреблението и обема на продажбите цените са се възстановили с 23 %, но не са достигнали своето равнище от 2008 г.

(94)

Същевременно средните разходи за производство и продажба на сходния продукт са нараснали с 6 % през разглеждания период поради нарасналите производствени разходи за единица продукция, тъй като общите и административните разходи за единица продукция са спаднали с 34 %.

(95)

След спада в цената на единица продукция за несвързани клиенти с 21 % през 2009 г. и свързаната с него загуба цената е започнала да се възстановява. През 2010 г. и по време на РП промишлеността на Съюза е отбелязала повишаване на разходите и е успяла да повиши цените само в умерена степен, за да покрие тези разходи, което е било достатъчно само за запазването на рентабилността на едно и също равнище през 2010 г. и РП. Последицата от това е била допълнителна загуба на пазарен дял, тъй като цените на вноса от Китай са били постоянно по-ниски от цените на промишлеността на Съюза.

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Единична цена в ЕС за несвързани клиенти (EUR/t)

1 023

805

911

994

Индекс (2008 г. = 100)

100

79

89

97

Единична производствена цена (EUR/t)

925

884

893

978

Индекс (2008 г. = 100)

100

95

97

106

Източник: проверени отговори на въпросника, представени от включените в извадката производители

5.3.2.   Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Доходност от продажбите на ПИ в ЕС на несвързани купувачи (% от оборота на продажбите)

6,7 %

–9,3 %

2,8 %

2,6 %

Индекс (2008 г. = 100)

100

– 138

41

39

Паричен поток (в EUR)

328 190 880

211 298 356

152 030 083

204 650 414

Индекс (2008 г. = 100)

100

64

46

62

Инвестиции (в EUR)

55 717 957

4 537 128

12 530 132

15 302 264

Индекс (2008 г. = 100)

100

8

22

27

Възвръщаемост на инвестициите

13,8 %

–13,9 %

5,9 %

6 %

Индекс (2008 г. = 100)

100

– 101

43

44

Източник: проверени отговори на въпросника, представени от включените в извадката производители

(96)

Рентабилността на промишлеността на Съюза бе установена чрез изразяване на нетната печалба (преди облагане с данъци) от продажбите на сходния продукт на несвързани клиенти като процент от оборота от тези продажби. През 2009 г., която бележи разгара на икономическата криза, рентабилността на промишлеността на Съюза значително е намаляла, от което е последвала загуба в размер на 13,9 %. От 2010 г. нататък тя е започнала да се възстановява, но нарастващите производствени разходи са попречили да бъде достигнато считаното за здравословно и устойчиво равнище за промишлеността (6,7 % — вж. съображение 156). В рамките на целия разглеждан период рентабилността е спаднала с 61 %.

(97)

Тенденцията по отношение на паричния поток в голяма степен следва отрицателната тенденция по отношение на рентабилността. Най-ниското равнище е достигнато през 2010 г. Също така възвръщаемостта на инвестициите е намаляла с 56 % от 13,8 % през 2008 г. на 6 % през РП.

(98)

Тенденциите по отношение на рентабилността, паричния поток и възвръщаемостта от инвестициите през разглеждания период са ограничили способността на промишлеността на Съюза да инвестира в свои дейности и са възпрепятствали нейното развитие. В началото на разглеждания период промишлеността на Съюза е успяла да направи значителни инвестиции, но след това инвестициите рязко са намалели през 2009 г. и общо през разглеждания период са се понижили със 73 %.

(99)

Както беше изтъкнато по-горе, финансовите показатели на промишлеността на Съюза са се влошили, но не е видно това сериозно да е засегнало способността ѝ да привлича капитал по време на разглеждания период.

5.3.3.   Складови наличности

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Крайни складови наличности (тонове)

116 852

97 533

124 848

130 593

Индекс (2008 г. = 100)

100

83

107

112

Източник: проверени отговори на въпросника, представени от включените в извадката производители

(100)

За включените в извадката шестима производители в Съюза складовите наличности представляват около 8 % от производствения обем през РП. През разглеждания период равнището на крайните наличности е нараснало с 12 %. Следва да се отбележи обаче, че складовите наличности не са значим показател за промишлеността, тъй като производството се извършва главно по поръчка, при това складовите наличности са се увеличили главно през периода от 2009 г. до РП, което съвпада с рязкото увеличаване на дъмпинговия внос от КНР.

5.3.4.   Разходи за труд

Средни разходи за труд за наето лице (в EUR за включените в извадката производители от Съюза)

60 959

57 892

58 637

62 347

Индекс (2008 г. = 100)

100

95

96

102

(101)

През разглеждания период средните разходи за труд на включените в извадката производители в Съюза са нараснали само с 2 %, което е по-малко от темпа на инфлация. Разследването показа, че включените в извадката производители са направили значителни съкращения, по-специално по отношение на общите и административните разходи, поддържайки ефективността.

5.3.5.   Вътрешно потребление и продажби за вътрешно потребление

(102)

Както беше посочено в съображение 65, в ЕС съществува значителен пазар на стоманени продукти с органично покритие, който включва използването им надолу по веригата от промишлеността на Съюза. С оглед анализирането на този пазар бяха взети предвид целият обем на вътрешното потребление и продажбите на свързани лица (продажби за вътрешно потребление) от страна на включените в извадката производители в Съюза, както и на други производители в Съюза.

(103)

Беше установено, че вътрешното потребление и продажбите за вътрешно потребление са били с цел по-нататъшното преработване от страна на самите дружества или свързани с тях дружества в групите на включените в извадката производители от Съюза, чийто предмет на дейност обхваща главно стопанска дейност със строителни материали в качеството им на крайни ползватели на стоманени продукти с органично покритие.

(104)

Въз основа на набелязаното по-горе беше установено, че вътрешното потребление и продажбите за вътрешно потребление на производителите в Съюза представляват 27 % от общия обем на производството през РП. През разглеждания период вътрешното потребление и свързаните с него обеми на продажбите са намалели с 19 %, а пазарният дял се е свил с 11 %.

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Вътрешно потребление и продажби за вътрешно потребление (в тонове)

1 225 686

935 374

994 933

993 701

Индекс (2008 г. = 100)

100

76

81

81

Пазарен дял

22 %

22 %

20 %

19 %

Индекс (2008 г. = 100)

100

100

94

89

Източник: жалба и проверени отговори на въпросника, представени от включените в извадката производители

(105)

Стойността на вътрешното потребление и на продажбите за вътрешно потребление беше анализирана въз основа на предоставените отговори на въпросника, които бяха проверени по време на контролни посещения при включените в извадката производители. В хода на разследването се установи, че не е налице съществена разлика между вътрешното потребление и продажбите за вътрешно потребление по отношение на крайната употреба на продукта. Данни за вътрешно потребление представиха дружествата, при които производството надолу по веригата се извършва от същия правен субект, а продажбите за вътрешно потребление са продажби на свързани правни субекти, при които се издава фактура. Освен това методът на ценообразуване както при вътрешното потребление, така и при продажбите на свързани лица е сходен, т.е. включените в извадката предприятия са фактурирали както на свързаните дружества, така и на вътрешните звена надолу по производствената верига справедливата стойност (метода на надхвърлените разходи) на продукта.

(106)

По този начин средната стойност на тон е нараснала с 1 % през разглеждания период и поради това е била с 2 % по-ниска от продажната цена, която включените в извадката производители в Съюза са фактурирали на несвързани клиенти през РП.

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Вътрешно потребление и продажби за вътрешно потребление (в EUR/t)

967

787

910

975

Индекс (2008 г. = 100)

100

81

94

101

Източник: проверени отговори на въпросника, представени от включените в извадката производители

(107)

Като се има предвид, че по-голямата част от продажбите за вътрешно потребление и самото вътрешно потребление са били предназначени за стопанската дейност със строителни материали надолу по веригата от страна на производителите в Съюза, тези продажби и вътрешното потребление също са били непряко обект на конкуренция от страна на други участници на пазара, в това число дъмпинговия внос от КНР. Вътрешното търсене на производството надолу по веригата би зависило от възможността продуктите надолу по веригата да се продават на свободния пазар, който не е засегнат от дъмпингов внос. Поради това може да се направи заключението, че свитите обеми и пазарен дял през разглеждания период са се дължали на конкуренцията, оказвана с дъмпинговия внос от КНР.

5.3.6.   Въздействие от минал дъмпинг или субсидиране

(108)

Тъй като това е първата антидъмпингова процедура по отношение на разглеждания продукт, не са налице данни, които предоставят възможност да се направи оценка на въздействие от евентуален минал дъмпинг или субсидиране.

6.   Размер на действителния дъмпингов марж

(109)

Всички установени и посочени по-горе маржове в раздела относно дъмпинга значително надвишават нивото de minimis. Освен това, предвид обема и цените на дъмпинговия внос с произход от КНР, въздействието на действителния дъмпингов марж на пазара на ЕС не може да се смята за незначително.

7.   Заключение относно вредата

(110)

Разследването показа, че всички показатели за вреда, отнасящи се до икономическото състояние на промишлеността на Съюза, са се влошили или не са се развивали в съответствие с потреблението през разглеждания период.

(111)

През разглеждания период на фона на непрекъснато намаляващо потребление обемът на вноса от КНР е нараствал непрестанно и значително. Същевременно обемът на продажбите на промишлеността на Съюза е намалял с общо 13 %, а нейният пазарен дял е намалял от 59 % през 2008 г. на 56,7 % през РП. Макар потреблението да се е възстановило с 20 % от 2009 г. до РП, след като в годината на икономическа криза търсенето е било засегнато, пазарният дял на промишлеността на Съюза е намалявал. Промишлеността на Съюза не е успяла да си възвърне загубения пазарния дял поради значителното нарастване на дъмпинговия внос от КНР на пазара на ЕС. Дъмпинговият внос на ниски цени се е увеличавал през разглеждания период, като постоянно е подбивал цените на промишлеността на Съюза.

(112)

Освен това сериозно са били засегнати показателите за настъпването на вреда, свързани с финансовите резултати на промишлеността на Съюза, като паричния поток и рентабилността. Това означава, че способността на промишлеността на Съюза да привлича капитал и да инвестира е била накърнена.

(113)

С оглед на гореизложеното бе направено заключението, че промишлеността на Съюза е понесла значителна вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.

Д.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

1.   Въведение

(114)

В съответствие с член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент бе разгледано дали дъмпинговият внос с произход от КНР е причинил вреда на промишлеността на Съюза до такава степен, че тази вреда да бъде определена като значителна. Освен това бяха разгледани и други известни фактори освен дъмпинговия внос, които е възможно по същото време да са нанесли вреда на промишлеността на Съюза, с цел да се гарантира, че всяка вреда, причинена от тях, не се приписва като дължаща се на дъмпинговия внос.

2.   Въздействие на дъмпинговия внос

(115)

Разследването показа, че през разглеждания период потреблението в Съюза е намаляло с 9 %, докато обемът на дъмпинговия внос от КНР се е увеличил рязко с около 49 %, а пазарният му дял също се е увеличил с 63 % от 8,3 % през 2008 г. на 13,6 % през РП. Същевременно обемът на продажбите от страна на промишлеността на Съюза на несвързани лица е намалял с 13 %, а пазарният дял на тези продажби е намалял с 4% от 59 % през 2008 г. на 56,7% през РП.

(116)

Освен това, въпреки че вносът от КНР също е бил засегнат от икономическата криза и е намалял с 68 % от 2008 г. до 2009 г., той много бързо се е възстановил от 2009 г. до РП, като към края на РП е нараснал с 367 %, независимо че през този период потреблението в Съюза е нараснало само с 20 %. Посредством намаляването на единичната цена с 9 % в сравнение с 2008 г. и посредством подбиването на цените на промишлеността на Съюза с 25,9 % през РП пазарният дял на вноса от Китай се е увеличил от 2008 г. до РП с 63 % и е достигнал 13,6 %.

(117)

В същото време от 2008 г. до РП като цяло обемът на продажбите от страна на производителите в Съюза на несвързани лица е намалял с 13 %. В периода на възстановяването на пазара от 2009 г. до РП промишлеността на Съюза е успяла да увеличи обема на продажбите си на несвързани лица само с 8 %, но е загубила пазарен дял от 9 %, като по този начин се е възползвала само в ограничена степен от нарасналото потребление. В действителност възстановилото се потребление се е отразило най-благоприятно върху вноса от Китай, при това в значително по-голяма степен, отколкото върху останалите участници на пазара.

(118)

Средните цени на вноса от КНР са спаднали с 9 % през разглеждания период. Независимо от тенденцията за повишаване на цените след рязкото им спадане през 2009 г. от 2009 г. до РП те постоянно са били под равнището на цените на промишлеността на Съюза. Единичната цена за несвързани клиенти в ЕС е намаляла само с 3 %, което показва известна устойчивост спрямо натиска върху цените, упражняван посредством вноса от Китай. Въпреки това обаче тези цени очевидно са били поддържани за сметка на по-ниски обеми на продажбите и по-ниската рентабилност на тези продажби, тъй като те са намалели с 61 % от 6,7 % през 2008 г. на 2,6 % през РП поради повишаване на производствените разходи.

(119)

На основание изложеното по-горе беше направено заключението, че рязкото нарастване на дъмпинговия внос от КНР на цени, които постоянно подбиват цените на промишлеността на Съюза, е изиграло решаваща роля за значителната вреда, понесена от промишлеността на Съюза, като това е попречило на промишлеността на Съюза да се възползва в пълна степен от възстановеното потребление в Съюза.

3.   Въздействие на други фактори

3.1.   Внос от трети страни

Държава

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Южна Корея

Обем (в тонове)

228 123

226 568

173 935

237 164

 

Индекс (2008 г. = 100)

100

99

76

104

 

Пазарен дял (%)

4 %

5,2 %

3,5 %

4,6 %

 

Индекс (2008 г. = 100)

100

131

88

114

 

Ср. цена

901

727

846

903

 

Индекс (2008 г. = 100)

100

81

94

100

Индия

Обем (в тонове)

159 999

149 138

155 384

141 391

 

Индекс (2008 г. = 100)

100

93

97

88

 

Пазарен дял (%)

2,8%

3,4%

3,2%

2,7%

 

Индекс (2008 г. = 100)

100

123

112

97

 

Ср. цена

932

667

773

824

 

Индекс (2008 г. = 100)

100

72

83

88

Други държави

Обем (в тонове)

249 151

158 461

124 319

167 007

 

Индекс (2008 г. = 100)

100

64

50

67

 

Пазарен дял (%)

4,4%

3,7%

2,5%

3,2%

 

Индекс (2008 г. = 100)

100

84

58

74

 

Ср. цена

951

809

924

955

 

Индекс (2008 г. = 100)

100

85

97

100

Общо за всички трети държави, с изключение на КНР

Обем (в тонове)

637 274

534 167

453 637

545 562

 

Индекс (2008 г. = 100)

100

84

71

86

 

Пазарен дял (%)

11,2%

12,3%

9,2%

10,5%

 

Индекс (2008 г. = 100)

100

110

82

94

 

Ср. цена

929

735

842

898

 

Индекс (2008 г. = 100)

100

79

91

97

Източник: Евростат

(120)

Докато вносът от КНР е съставлявал 56 % от целия внос в ЕС през РП, други важни източници на внос са били Република Индия (Индия) (11 %) и Южна Корея (19 %). За разлика от вноса от КНР, вносът от Индия като цяло е намалял с 12 % през разглеждания период, а пазарният му дял се е свил с 3 % въпреки рязкото спадане на средната му цена с 12 %. Вносът от Южна Корея е нараснал само с 4 %, като средната цена е продължила да бъде на същото равнище както през 2008 г. Пазарният дял на вноса от Индия е бил 2,7 % през РП, а делът на вноса от Южна Корея е бил 4,6 %.

(121)

Другият внос, който съставлява 14 % от общия внос, е намалял с 33 %, а средната му цена е продължила да бъде на същото равнище както през 2008 г.

(122)

Независимо че средната цена на целия друг внос е била под ценовото равнище на промишлеността на Съюза, въздействието на този внос, ако изобщо е налице, може да бъде само незначително. На първо място, липсват данни, че вносът от други източници е извършван при несправедливи търговски условия. На второ място, за разлика от вноса от Китай, като цяло ценовото равнище на вноса от други основни източници се е задържало по-скоро устойчиво през целия разглеждан период, като това показва, че промишлеността на Съюза може успешно да се конкурира в пазарните сегменти с този внос. На трето място, вносът от други държави е намалял в хода на разглеждания период и все още остава на по-ниско равнище и като цяло, и за основните държави износители поотделно. Освен това намаляващият пазарен дял на другия внос потвърждава, че този внос не е могъл да причини вреда на промишлеността на Съюза.

3.2.   Износни показатели на промишлеността на Съюза

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Износ по данни на Евростат (в тонове)

669 790

612 204

580 477

605 760

Индекс (2008 г. = 100)

100

91

87

90

Средна цена (EUR/t)

1 068

937

995

1 092

Индекс (2008 г. = 100)

100

88

93

102

Износ на включените в извадката производители от Съюза

53 542

46 516

48 102

46 228

Индекс (2008 г. = 100)

100

87

90

86

Средни продажни цени (EUR/t)

1 086

826

984

1 132

Индекс (2008 г. = 100)

100

76

91

104

Източник: Евростат и проверени отговори на въпросника

(123)

По данни на Евростат през разглеждания период общият износ на стоманени продукти с органично покритие от страна на промишлеността на Съюза за трети държави е намалял с 10 %. Средната цена обаче е била сравнително висока и се е повишила с 2 % през разглеждания период. Износът е представлявал 17 % от общото производство в ЕС и с това е спомогнал промишлеността на Съюза да реализира икономии от мащаба и да намали общите производствени разходи. Поради това може да се направи заключението, че не е възможно износната дейност на промишлеността на Съюза да е евентуална причина за значителната вреда.

(124)

Тази обща ситуация намира отражение при износа от включените в извадката производители в Съюза за несвързани клиенти в трети държави. През разглеждания период този износ е намалял с 14 %, но и в този случай единичната износна цена постоянно е била по-висока (средно с 2 — 12 % в зависимост от годината) от цената в ЕС. Тъй като обемът на износа е бил само 3 % от общото производство, не е възможно този износ да е допринесъл към претърпяната вреда на пазара на ЕС.

3.3.   Внос от КНР от страна на самата промишленост на Съюза

(125)

В хода на разследването бе изтъкнато, че жалбоподателите (посредством свързаните с тях дружества) сами са извършвали внос на разглеждания продукт от КНР, като този внос е съставлявал 20 — 40 % от общия внос от КНР. Не бяха представени обаче доказателства в подкрепа на това твърдение. В хода на разследването във връзка с тези твърдения беше установено, че през РП производителите в Съюза са внесли само около 10 000 тона, което до голяма степен съответства на предоставените от жалбоподателя данни при започването на процедурата. Установено бе, че свързани с производителите в Съюза дружества са внесли приблизително същия обем, който не е бил оповестен в съответствие с член 19 от основния регламент. Заедно тези внесени количества представляват само 2 — 3 % от общия внос от КНР. Поради това не може да бъде направено заключението, че промишлеността на Съюза е внасяла от КНР такива количества и по такъв начин, че 1) да бъде поставено под въпрос собственото им положение на производители в Съюза по член 4, параграф 1, буква а) от основния регламент, или 2) да се самоувреди. Поради това този довод временно се отхвърля.

3.4.   Вътрешно потребление и продажби за вътрешно потребление

(126)

Някои от заинтересованите страни изтъкнаха, че понесената от промишлеността на Съюза вреда е причинена от нейното пряко или опосредено от свързани дружества в групите участие в стопанската дейност надолу по веригата за производство на строителни материали (например плоскости тип „сандвич“, трапецовидни профили и т.н.). По-специално беше посочено, че промишлеността на Съюза е предоставяла на свои предприятия надолу по веригата стоманени продукти с органично покритие на по-ниски цени, отколкото на несвързани предприятия, като по този начин е „субсидирала“ своите предприятия в рамките на групата и им е предоставяла възможност да подбиват цените на конкурентите си в сегмента надолу по веригата.

(127)

Както бе посочено в съображения 102 — 107, средната стойност на вътрешното потребление и продажбите за вътрешно потребление на тон е била само с 2 % по-ниска от продажната цена на несвързани клиенти през РП. Освен това разследването показа, че по всяка вероятност вътрешното потребление и продажбите за вътрешно потребление сами са били косвено засегнати от нелоялната конкуренция посредством дъмпинговия внос. Ако, както се твърди, извършващите дейност надолу по веригата предприятия на производителите в Съюза са извлекли ползи, това е щяло да намери отражение в развитието на този показател за вреда. Поради това този довод временно се отхвърля.

3.5.   Икономическа криза

(128)

Икономическата криза и нейното въздействие върху строителната промишленост поне частично обяснява свиването на търсенето и натиска върху цените през разглеждания период. Както беше посочено по-горе, през 2009 г. потреблението се е свило с 24 %. От 2010 г. нататък обаче пазарът започна да се възстановява и до края на РП потреблението се е увеличило с 20 %.

(129)

При анализа на вредата и причинно-следствената връзка обаче беше направена разбивка на пазара за 2009 г. и за последващото възстановяване от 2009 г. до РП. При анализа на вредата и причинно-следствената връзка беше ясно доказано, че вносът от КНР се е възползвал в пълна степен от възстановяващото се потребление и освен това постоянно е подбивал цените на промишлеността на Съюза — по тази причина, вместо всички участници на пазара да имат еднаква възможност за възстановяване след спада, те са били принудени непрекъснато да се борят за своето оцеляване.

3.6.   Структурен свръхкапацитет

(130)

Някои от заинтересованите страни изтъкнаха, че причина за понесената вреда от промишлеността на Съюза, която се състои от вертикално интегрирани стоманопроизводители, е бил не вносът от КНР, а структурни проблеми на стоманодобивната промишленост в ЕС, като например нейния свръхкапацитет. Беше изтъкнато, че извършеното преди разглеждания период консолидиране на стоманодобивната промишленост е довело до свръхкапацитет, като евентуално претърпяната вреда е била последица от наличието на твърде голям брой производствени мощности.

(131)

За производството на стоманени продукти с органично покритие действително е необходим значителен капитал, а постоянните разходи в тази промишленост са относително високи. От това обаче не следва, че извършеното преди разглеждания период консолидиране на стоманодобивната промишленост е довело до свръхкапацитет. Констатациите сочат, че след леко увеличаване на инсталационните мощности през 2009 г. производственият капацитет на промишлеността е спаднал през 2010 г. и отново през РП. Капацитетът през РП е бил по-нисък от действителното потребление през 2008 г., една година преди да бъде усетено цялостното въздействие на икономическата криза. Потреблението в ЕС все още не е достигнало равнището си от 2008 г.

(132)

Освен това при разследването беше констатирано, че отрицателното въздействие от свръхкапацитета се дължи само в минимална степен на производителите на стоманени продукти с органично покритие в ЕС. На първо място, разследването показа, че промишлеността на Съюза очевидно е вземала мерки, за да поддържа ефективността си — разходите за продажби, общите и административните разходи са били намалени значително с 34 %, а производителността е била увеличена с 8 % в целия промишлен отрасъл и с 6 % във включените в извадката дружества. На второ място, непрекъснатите инвестиции в производствените линии и гъвкавостта при тяхното използване за производството на други продукти са спомогнали за реализирането на икономии от мащаба и намаляване на крайните постоянни разходи. През разглеждания период във включените в извадката дружества използването на капацитета е намаляло с 18 %, а средните производствени разходи са се увеличили само с 9 %, като това увеличение включва и цените на суровините. Следователно не може да бъде направено заключението, че свръхкапацитетът може да наруши причинно-следствената връзка. Поради това този довод временно се отхвърля.

4.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(133)

Беше установено, че е налице съществено увеличение в обема и пазарния дял на дъмпинговия внос с произход от КНР през разглеждания период, по-специално от 2009 г. до РП. Беше установено, че този внос постоянно е подбивал цените, фактурирани от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза, по-специално през РП.

(134)

Този ръст на обема и пазарния дял на дъмпинговия внос на ниски цени от КНР е съвпаднал с отрицателните тенденции по отношение на икономическото състояние на промишлеността на Съюза. Това състояние се е влошило през РП, когато независимо от възстановяващото се потребление промишлеността на Съюза не е била в състояние да си възвърне загубения пазарен дял и рентабилност; другите финансови показатели, като паричен поток и възвръщаемост на инвестициите, са останали на равнището от 2010 г., а заетостта е достигнала най-ниското си равнище.

(135)

Разглеждането на другите известни фактори, които са можели да причинят вреда на промишлеността с Съюза, показа, че тези фактори не са от такова естество, че да нарушат причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от КНР и вредата, понесена от промишлеността на Съюза.

(136)

Въз основа на гореизложения анализ, който ясно разграничи и отдели въздействието на всички известни фактори върху състоянието на промишлеността на Съюза поради вредоносните последици от дъмпинговия внос, бе направено временното заключение, че дъмпинговият внос от КНР е причинил значителна вреда на промишлеността на Съюза по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.

Е.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

1.   Предварителни бележки

(137)

Съгласно член 21 от основния регламент Комисията провери дали въпреки временното заключение за вредоносен дъмпинг са налице императивни основания да заключи, че приемането на временни мерки в конкретния случай не е в интерес на Съюза. Анализът на интереса на Съюза се основаваше на преценка на съвкупността от различните имащи отношение интереси, включително тези на промишлеността на Съюза, на вносителите и на ползвателите на разглеждания продукт.

2.   Интерес на промишлеността на Съюза

(138)

Промишлеността на Съюза като цяло е съставена от 22 известни производители, които по данни на Eurofer представляват цялото производство на стоманени продукти с органично покритие в Съюза. Тези производители са установени в различни държави — членки на Съюза, като ползват услугите на повече от 5 400 непосредствено наети от тях работници във връзка с разглеждания продукт.

(139)

Нито един от производителите не възрази срещу започването на разследването. Както бе посочено по-горе по отношение на макроикономическите показатели, в цялата промишленост на ЕС е отбелязано влошаване на състоянието и отрицателно въздействие на дъмпинговия внос.

(140)

Промишлеността на Съюза е претърпяла значителна вреда, причинена от дъмпинговия внос от КНР. Следва да се припомни, че всички показатели за вреда сочат за наличието на неблагоприятна тенденция през разглеждания период. По-специално сериозно са били засегнати показателите за вреда, свързани с финансовите резултати на съдействащите производители в Съюза, като рентабилност, паричен поток и възвръщаемост на инвестициите. При липсата на мерки е твърде вероятно икономическото състояние на промишлеността на Съюза да продължава да се влошава.

(141)

Очаква се налагането на временните антидъмпингови мита да възстанови справедливите условия за търговия на пазара на Съюза, което ще позволи на промишлеността на Съюза да направи така, че цените на стоманените продукти с органично покритие да отразяват разходите по различните компоненти и пазарните условия. Може да се очаква налагането на временни мерки да позволи на промишлеността на Съюза да си възвърне поне част от изгубения през разглеждания период пазарен дял, което ще окаже положително въздействие върху нейната рентабилност и цялостното ѝ финансово състояние.

(142)

В случай че не бъдат наложени мерки, може да се очакват нови загуби на пазарен дял и рентабилността на промишлеността на Съюза ще продължи да се влошава. Това положение не би могло да се задържи в средносрочен и дългосрочен план. Освен това е вероятно някои отделни производители да бъдат принудени да закрият производствените си мощности, тъй като са отчели значителни загуби през разглеждания период. С оглед на претърпените загуби и високия дял на инвестиции в производството, извършени в началото на разглеждания период, може да се очаква, че повечето производители в Съюза няма да бъдат в състояние да възвърнат своите инвестиции, в случай че не бъдат наложени мерки.

(143)

Поради това бе направено временното заключение, че налагането на антидъмпингови мита ще бъде в интерес на промишлеността на Съюза.

3.   Интерес на ползвателите и вносителите

(144)

Както беше посочено в съображение 10, петима вносители се представиха, но само двама от тях изпратиха отговори на въпросника. От приблизително 100 ползватели, изброени в жалбата, 19 се представиха и заявиха своя интерес от процедурата. Впоследствие десет дружества представиха отговори на въпросника.

(145)

Най-активните ползватели и вносители представиха съвместно писмени становища, а в хода на разследването бяха проведени няколко изслушвания. По-долу е направен анализ на основните им доводи във връзка с налагането на мерките.

3.1.   Конкуренция на пазара на ЕС

(146)

Беше направено твърдението, че пазарът на стоманени продукти с органично покритие в ЕС не е достатъчно конкурентен и вносът от КНР е бил необходим, така че дружествата, които внасят и използват стоманени продукти с органично покритие, да разполагат с по-добри позиции при воденето на търговски преговори. Освен това беше изказано предположението, че промишлеността на Съюза е участвала в олигополни договорености с цел контролирането на пазара. Тези твърдения не намериха потвърждение през временния етап на разследването. Напротив, беше установено, че производителите в Съюза се конкурират на едни и същи пазари и често продават на едни и същи клиенти или взаимно на своите дружества от строителната промишленост. Като се има предвид, че не бяха предоставени доказателства освен единични оплаквания за трудности при договарянето на цените, както и че наред с петте групи производители в Съюза, които поддържат жалбата, в ЕС извършват дейност още 11 производители на стоманени продукти с органично покритие, някои от които са много големи, а също и многообразието на източниците на внос, това твърдение се явява необосновано и временно се отхвърля.

3.2.   Недостатъчно снабдяване

(147)

Направено беше и твърдението, че налагането на мерки по отношение на вноса от Китай би довело до недостиг на стоманени продукти с органично покритие на пазара на ЕС. Като се имат предвид описаното по-горе многообразие на източниците за доставка, както и свободният производствен капацитет на промишлеността на Съюза, не може да се счита за вероятно да настъпи такъв недостиг. Поради това този довод временно се отхвърля.

3.3.   Заключение относно интереса на ползвателите и вносителите

(148)

Десетимата съдействащи ползватели са осъществили 7 % от общия внос от Китай през РП. Разследването показа, че всички ползватели разполагат с различни източници за доставка. Покупките от Китай са представлявали средно около 15 % от общо направените покупки на стоманени продукти с органично покритие; освен това най-големите обеми са били с източник производителите в ЕС (73 %), а 12 % са били внесени от други трети държави. Тъй като разглежданият продукт е високо стандартизиран, значението на обвързаността на клиентите е по-скоро относително — когато става въпрос за качеството на продукта, както ползвателите, така и вносителите могат много лесно да сменят източника за доставки.

(149)

Разследването показа, че всички съдействащи ползватели с изключение на един са отчели рентабилност в сектора, в който се използва разглежданият продукт, като през РП тяхната рентабилност е варирала между 1 % и 13 % в зависимост от дружеството. Освен това рентабилността на тези предприятия не е зависела в значителна степен от вноса на разглеждания продукт от КНР.

(150)

Въз основа на предоставените от ползвателите отговори на въпросника беше оценено възможното въздействие на предлаганите мерки. Дори да се предположи, че ще настъпи малко вероятното най-неблагоприятно развитие за съдействащите ползватели, т.е. те да не могат да предадат повишението на цените и да бъдат задължени да внасят от Китай същите обеми, въздействието на равнището на митата върху техните производствени разходи би се изразило в повишение между 1 % и 5 %, а върху рентабилността — с намаляване с 1 — 2,8 процентни пункта за по-голямата част от вноса и с около 4 процентни пункта за вноса с налагането на остатъчно мито. По-вероятно обаче е въздействието да бъде в много по-малка степен от описаното, тъй като вносът от КНР представлява по-скоро малка част от стопанската дейност на ползвателите, поради което може да се очаква, че увеличението на цените поради антидъмпинговите мерки ще бъде сравнително лесно предадено. Освен това поради това, че много от производителите в ЕС разполагат със значителни алтернативни източници на внос, по отношение на които не се прилагат мерки, като например Индия и Южна Корея, очаква се, че цените на пазара след налагането на мерките ще отразят и тези фактори.

(151)

През РП двамата съдействащи вносители са осъществили около 6 % от общия внос от Китай, като точният размер не е оповестен в съответствие с член 19 от основния регламент. Подобно на ползвателите, вносителите също са продължавали да разполагат с различни източници за доставка наред с КНР. Освен това беше установено, че е възможно рентабилността на вносителите да бъде засегната в по-голяма степен от мерките, отколкото рентабилността на ползвателите, ако те продължават да внасят по същата схема, както през РП. На практика обаче в качеството си на търговци вносителите имат склонност да проявяват дори по-голяма гъвкавост, отколкото ползвателите, и е много вероятно те първи да започнат да използват алтернативни източници за доставка.

(152)

Освен това в тази връзка следва да се има предвид, че част от ползата, която извличат ползвателите и вносителите от вноса от Китай, всъщност произтича от практикуваната от китайските износители нелоялна ценова дискриминация и е възможна поради нея, а не поради естествено конкурентно предимство. Поради това възстановяването на равните възможности на пазара на ЕС посредством коригирането на произтичащото от дъмпинговия внос нарушаване на търговията всъщност ще предостави възможност на пазара на стоманени продукти с органично покритие отново да бъдат налице здравословни, основани на пазарната икономика динамични процеси и ценови тенденции, като не се поставят в неблагоприятно положение други участници (ползватели, производители и крайни потребители), които не могат за извличат непосредствена полза от дъмпинговия внос.

4.   Заключение за интереса на Съюза

(153)

С оглед на гореизложеното бе направено временното заключение, че въз основа на наличната информация по отношение на интереса на Съюза не съществуват императивни основания да не бъдат наложени временни мерки върху вноса на разглеждания продукт с произход от КНР.

Ж.   ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

1.   Ниво на отстраняване на вредата

(154)

С оглед на направените заключения по отношение на дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза следва да бъдат наложени временни антидъмпингови мерки, за да се предотврати по-нататъшното нанасяне на вреда на промишлеността на Съюза от дъмпинговия внос.

(155)

За определянето на нивото на тези мерки бяха взети под внимание установените дъмпингови маржове и размерът на митото, необходимо за отстраняване на вредата, понесена от промишлеността на Съюза.

(156)

При изчисляването на размера на митото, необходимо за отстраняване на последиците от вредоносния дъмпинг, беше счетено, че мерките следва да предоставят възможност на промишлеността на Съюза да покрие производствените си разходи и да реализира печалба преди облагането с данъци, каквато разумно може да се очаква да бъде реализирана в промишлен сектор от този вид при нормални условия на конкуренция, т.е. при отсъствието на дъмпингов внос, от продажбата на сходния продукт в Съюза. Счита се, че за основа на печалбата, която би могла да бъде реализирана, ако не е налице дъмпингов внос, следва да се приеме 2008 г., когато вносът от Китай е бил по-слабо разпространен на пазара на Съюза. Поради това се счита, че марж на печалбата в размер на 6,7 % от оборота би могъл да се счита за приемлив минимум, който промишлеността на Съюза би могла да очаква да реализира при отсъствието на вредоносен дъмпинг.

(157)

На тази основа беше изчислена цена на сходния продукт, която не нанася вреда на промишлеността на Съюза. Тази ненанасяща вреда цена беше получена чрез прибавяне на гореспоменатия марж на печалбата от 6,7 % към производствените разходи.

(158)

Необходимото увеличение на цената впоследствие беше определено въз основа на сравнение на среднопретеглената цена на вноса на съдействащите производители износители в КНР, надлежно коригирана за разходите по вноса и митата, с цената, която не причинява вреда, на промишлеността на Съюза в рамките на пазара на Съюза през РП. Всяка разлика, произтичаща от това сравнение, след това беше изразена като процент от средната CIF стойност на вноса на сравнените видове.

2.   Временни мерки

(159)

С оглед на предходното се счита, че в съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент върху вноса с произход от КНР следва да бъдат наложени временни антидъмпингови мерки на равнището на по-ниската от двете стойности — дъмпинговия марж или маржа на вредата, в съответствие с правилото за по-ниското мито.

(160)

Индивидуалните ставки на антидъмпинговото мито за дружествата, посочени в настоящия регламент, са установени въз основа на констатациите от настоящото разследване. Поради това те отразяват състоянието, констатирано по време на разследването по отношение на тези дружества. По този начин тези митнически ставки (за разлика от митото, приложимо в национален мащаб за „всички други дружества“) се прилагат изключително за вноса на продукти с произход от КНР, произведени от тези дружества и съответно — от конкретно посочените юридически лица. Внасяните продукти, произведени от което и да е друго дружество, което не е изрично посочено в постановителната част на настоящия регламент, включително субектите, свързани с изрично посочените, не могат да се ползват от тези ставки и се облагат с митническата ставка, приложима за „всички други дружества“.

(161)

Всяко искане за прилагане на тези индивидуални за всяко дружество ставки на антидъмпинговото мито (напр. след промяна на наименованието на предприятието или след учредяването на нови предприятия за производство или за продажба) следва да се изпраща до Комисията (7) заедно с цялата относима информация, по-специално във връзка с всяка промяна в дейността на дружеството, свързана с производството и продажбите на местния пазар и за износ, която произтича например от споменатата промяна на наименованието или от споменатата промяна на предприятията за производство и продажба. Ако е целесъобразно, регламентът ще бъде съответно изменен, като списъкът на дружествата, които се ползват от индивидуални митнически ставки, бъде актуализиран.

(162)

За да се осигури правилното прилагане на антидъмпинговото мито, нивото на остатъчното мито следва да се прилага не само за неоказващите съдействие производители износители, но и за тези производители, които през РП не са имали износ за Съюза.

(163)

На основание посоченото по-горе установените дъмпингови маржове и маржове на вредата и ставките на временното мито са следните:

Дружество

Дъмпингов марж

Марж на вредата

Временно мито

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd и Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

54,6 %

29,2 %

29,2 %

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd и Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd) и Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

67,4 %

55,3 %

55,3 %

Union Steel China и Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2 %

13,2 %

13,2 %

Други оказващи съдействие дружества

61,1 %

42,5 %

42,5 %

Всички други дружества

77,9 %

57,8 %

57,8%

З.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

(164)

В интерес на доброто административно управление следва да се определи срок, в който заинтересованите страни, заявили интереса си в срока, определен в известието за започване на процедурата, да могат да представят становищата си в писмена форма и да поискат изслушване. Освен това следва да се посочи, че констатациите относно въвеждането на мита за целите на настоящия регламент са временни и може да се наложи да бъдат преразгледани при определяне на каквато и да е окончателна мярка,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се временно антидъмпингово мито върху вноса на някои стоманени продукти с органично покритие, т.е. плосковалцувани продукти от нелегирана или легирана стомана (с изключение на неръждаема стомана), които са боядисани, лакирани или покрити с пластмаса поне от едната страна, с изключение на т. нар. плоскости тип „сандвич“, от вида, който се използва в строителството и се състои от два външни метални листа с притисната между тях стабилизираща сърцевина от изолиращ материал, както и с изключение на продуктите със завършващо покритие от цинков прах (богата на цинк боя с тегловно съдържание на цинк 70 % или повече), класирани понастоящем в кодове по КН ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (кодове по ТАРИК 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 и 7226997091) с произход от Китайската народна република.

2.   Ставката на временното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продуктите, описани в параграф 1 и произведени от изброените по-долу дружества, е, както следва:

Дружество

Мито

Допълнителен код по ТАРИК

Union Steel China; Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

13,2 %

B311

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd; Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd; Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd; Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd; Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

55,3 %

B312

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd; Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

29,2 %

B313

Angang Steel Company Limited

42,5 %

B314

Anyang Iron Steel Co. Ltd

42,5 %

B315

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

42,5 %

B316

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

42,5 %

B317

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd.

42,5 %

B318

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.

42,5 %

B319

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd.

42,5 %

B320

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.

42,5 %

B321

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd.

42,5 %

B322

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd.

42,5 %

B323

Jigang Group Co., Ltd.

42,5 %

B324

Maanshan Iron&Steel Company Limited

42,5 %

B325

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

42,5 %

B326

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

42,5 %

B327

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.

42,5 %

B328

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd.

42,5 %

B329

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.

42,5 %

B330

Wuhan Iron And Steel Company Limited

42,5 %

B331

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd.

42,5 %

B332

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd.

42,5 %

B333

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

42,5 %

B334

Всички други дружества

57,8 %

B999

3.   Временните ставки на антидъмпинговото мито, определени за дружествата, посочени в параграф 2, се прилагат, ако пред митническите органи на държавите членки се представи валидна търговска фактура, която отговаря на изискванията, изложени в приложението. Ако такава фактура не се представи, се прилага митото, приложимо за всички други дружества.

4.   Допускането на посочения в параграф 1 продукт за свободно обращение в Съюза става след представянето на гаранция, равностойна по размер на временното мито.

5.   Освен когато е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 20 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, заинтересованите страни могат да поискат оповестяване на основните факти и съображения, въз основа на които е приет настоящият регламент, да представят в писмена форма своите становища и да поискат да бъдат изслушани от Комисията в срок от един месец от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.   В съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 засегнатите страни имат право на коментар по прилагането на настоящия регламент в срок от един месец от датата на влизането му в сила.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1 от настоящия регламент се прилага за срок от шест месеца.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 373, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ C 373, 21.12.2011 г., стр. 16.

(3)  Решение на Съда от 2 февруари 2012 г. по дело C-249/10 P, Brosmann Footwear (HK) и др./Съвет на Европейския съюз.

(4)  SBB/Worldsteelprice.com

(5)  Решение на Съда от 2 февруари 2012 г. по дело C-249/10 P, Brosmann Footwear (HK) и др./Съвет на Европейския съюз.

(6)  Решение на Съда от 19 юли 2012 г. по дело C-337/09, Съвет на Европейския съюз/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd.

(7)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Белгия.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Върху валидната търговска фактура, посочена в член 1, параграф 3, трябва да фигурира декларация, подписана от служител на предприятието, издало търговската фактура, в следния формат:

(1)

Име и длъжност на служителя на предприятието, издало търговската фактура.

(2)

Следната декларация: "Аз, долуподписаният, заявявам, че (обемът) от [разглеждания продукт], продаван за износ в Европейския съюз, включен в настоящата фактура, е произведен от (наименование и адресна дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в (съответната държава). Декларирам, че предоставената в настоящата фактура информация е пълна и вярна.“

(3)

Дата и подпис


19.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/55


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 846/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MK

50,7

XS

59,9

ZZ

55,3

0707 00 05

MK

31,3

TR

106,4

ZZ

68,9

0709 93 10

TR

116,5

ZZ

116,5

0805 50 10

AR

93,8

BO

100,6

CL

89,9

TR

97,0

UY

76,0

ZA

95,7

ZZ

92,2

0806 10 10

MK

41,5

TN

197,3

TR

122,2

ZZ

120,3

0808 10 80

AR

201,7

BR

89,7

CL

158,8

NZ

122,8

US

119,9

ZA

111,4

ZZ

134,1

0808 30 90

CN

65,0

TR

112,6

ZA

145,4

ZZ

107,7

0809 30

TR

153,9

ZZ

153,9

0809 40 05

BA

60,9

IL

63,3

TR

107,6

XS

74,4

ZZ

76,6


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

19.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/57


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2012 година

относно признаването на Египет по силата на Директива 2008/106/ЕО по отношение на системите за обучение и освидетелстване на морските лица

(нотифицирано под номер C(2012) 6297)

(2012/505/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно минималното ниво на обучение на морските лица (1), и по-специално член 19, параграф 3, първа алинея от нея,

като взе предвид исканията на Кипър от 13 май 2005 г., на Обединеното кралство от 25 септември 2006 г., както и на Република Гърция от 26 октомври 2006 г.,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2008/106/ЕО държавите членки могат да вземат решение да потвърдят съответните свидетелства на морските лица, издадени от трети държави, при условие че съответната трета държава е призната от Комисията. Дадените трети държави трябва да отговарят на всички изисквания на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г. (2), с измененията от 1995 г. (Конвенцията STCW) на Международната морска организация (ММО).

(2)

Исканията за признаване на Египет бяха представени с писма от 13 май 2005 г. от страна на Кипър, от 25 септември 2006 г. от страна на Обединеното кралство и от 26 октомври 2006 г. от страна на Република Гърция. Въз основа на посочените искания Комисията оцени системата на обучение и сертифициране в Египет с цел проверка на съответствието на тази държава с всички изисквания на Конвенцията STCW и на това, дали Египет е взел подходящи мерки за предотвратяване на измами във връзка с удостоверенията. Посочената оценка се основаваше на резултатите от инспекцията, проведена от експерти на Европейската агенция по морска безопасност през декември 2006 г. По време на инспекцията бяха установени някои нередности в системите за обучение и освидетелстване.

(3)

Комисията предостави на държавите членки доклад с резултатите от оценката.

(4)

С писма от 16 февруари 2009 г., 21 септември 2010 г. и 20 декември 2011 г. Комисията поиска от Египет да представи доказателства, че установените нередности са отстранени.

(5)

С писма от 12 ноември 2009 г., 25 ноември 2010 г. и 28 февруари 2012 г. Египет представи изисканата информация и доказателства, че са взети подходящи и достатъчни коригиращи мерки за отстраняване на всички нередности, установени в рамките на оценката на съответствието.

(6)

Резултатът от оценката на съответствието и оценката на предоставената от Египет информация показва, че Египет отговаря на съответните изисквания на Конвенцията STCW и са взети подходящите мерки за предотвратяване на измами, свързани със свидетелствата.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

По смисъла на член 19 от Директива 2008/106/ЕО Египет се признава по отношение на системите за обучение и сертифициране на морските лица.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2012 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 323, 3.12.2008 г., стр. 33.

(2)  Прилагана от Международната морска организация.