ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.251.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 251

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
18 септември 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 826/2012 на Комисията от 29 юни 2012 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за уведомяване и оповестяване във връзка с нетни къси позиции, подробностите по информацията, която се предоставя на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно нетните къси позиции, и метода за изчисляване на оборота, въз основа на който се определят изключените от изискванията акции ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 827/2012 на Комисията от 29 юни 2012 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на средствата за публично оповестяване на нетна позиция в акции, формàта за предоставяне на информация на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно нетните къси позиции, видовете договори, споразумения и мерки за адекватно гарантиране, че акциите или държавните дългови инструменти са налични за сетълмента, и датите и периода за определяне на основното място за търговия на дадена акция в съответствие с Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение ( 1 )

11

 

*

Регламент (ЕС) № 828/2012 на Комисията от 14 септември 2012 година за забрана на риболова на гренадир във води на ЕС и международни води от зони Vb, VI, VII от страна на плавателни съдове под флага на Испания

19

 

*

Регламент (ЕС) № 829/2012 на Комисията от 14 септември 2012 година за забрана на риболова на гренадир във води на ЕС и в международни води от зони VIII, IX, X, XII и XIV от страна на плавателни съдове под флага на Испания

21

 

*

Регламент (ЕС) № 830/2012 на Комисията от 14 септември 2012 година за забрана на риболова на атлантическа сьомга във води на ЕС от подучастъци 22—31 (Балтийско море с изключение на Финландския залив) от страна на съдове под флага на Финландия

23

 

*

Регламент (ЕС) № 831/2012 на Комисията от 14 септември 2012 година за забрана на риболова на мерлуза във води на ЕС от зони IIa и IV от страна на плавателни съдове под флага на Нидерландия

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 832/2012 на Комисията от 17 септември 2012 година за разрешаване на препарат от амониев хлорид като фуражна добавка за агнета за угояване (притежател на разрешителното: Latochema Co Ltd) ( 1 )

27

 

*

Регламент (ЕС) № 833/2012 на Комисията от 17 септември 2012 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове алуминиево фолио на ролки с произход от Китайската народна република

29

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 834/2012 на Комисията от 17 септември 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

47

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/504/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 17 септември 2012 година относно Евростат

49

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

18.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 251/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 826/2012 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2012 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за уведомяване и оповестяване във връзка с нетни къси позиции, подробностите по информацията, която се предоставя на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно нетните къси позиции, и метода за изчисляване на оборота, въз основа на който се определят изключените от изискванията акции

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (1), и по-специално член 9, параграф 5, член 11, параграф 3 и член 16, параграф 3 от него,

след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните,

като има предвид, че:

(1)

Целта на настоящия регламент е да се установи единен режим на подаването на уведомления и информация от инвеститорите до националните компетентни органи или от националните компетентни органи до Европейския орган за ценни книжа и пазари (наричан по-нататък „ЕОЦКП“). Тъй като изчисляването на оборота за определяне на изключените от изискванията акции също така е тясно свързано с предоставянето на информация относно акциите, чието основно място за търговия е в Съюза, то също следва да бъде обхванато от настоящия регламент. С оглед на съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, и на осигуряването на възможност за цялостен поглед и лесен достъп до тях за лицата, които трябва да спазват произтичащите от тях задължения, желателно е всички регулаторни технически стандарти, изисквани съгласно Регламент (ЕС) № 236/2012, да бъдат включени в един регламент.

(2)

Следва да се предвидят уеднаквени правила, включително общ стандарт, относно уведомяването за нетни къси позиции в акции, държавни дългови инструменти и непокрити суапи за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти, както и относно публичното оповестяване на значителни нетни къси позиции в акции, за да се гарантира последователност в прилагането на съответните изисквания в целия Съюз, повишена ефикасност на докладването и предоставяне на съпоставима информация на обществеността.

(3)

За да се осигури еднозначното идентифициране на лицето, което държи съответните позиции, уведомлението следва по възможност да включва код, допълващ името на това лице. До въвеждането на единен, надежден и общопризнат идентификатор на юридическите лица следва да се използват съществуващите кодове, които могат да имат някои лица, държащи съответни позиции, като например банковият идентификационен код.

(4)

С цел изпълнение на задълженията си съгласно настоящия регламент и Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (2) компетентните органи трябва на всяко тримесечие да предоставят на ЕОЦКП информация относно получените от тях уведомления за нетни къси позиции в акции, държавни дългови инструменти и непокрити суапи за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти, както и допълнителна информация за нетните къси позиции при поискване от ЕОЦКП.

(5)

За да се оползотвори тази информация с оглед на безпрепятственото функциониране и лоялните отношения на финансовите пазари, както и стабилността на финансовата система в Съюза, тримесечната информация следва да бъде стандартизирана, стабилна във времето и достатъчно подробна, като се представя под формата на обобщени дневни данни, което да позволи на ЕОЦКП да извършва обработка, проучване и анализ.

(6)

ЕОЦКП не е в състояние да посочи предварително каква информация може да изисква от даден компетентен орган, тъй като тя може да се определи единствено според конкретния случай и да включва разнородни сведения, като например индивидуални или обобщени данни за нетните къси позиции или за непокритите позиции в суапи за кредитно неизпълнение. Независимо от това, от съществена важност е да се определи общата информация, която следва да се предоставя в това отношение.

(7)

За целите на изчисляването на оборота, въз основа на който се установява основното място на търговия на дадена акция в Съюза и извън него, съответният компетентен орган трябва да посочи подходящи източници на информация за определяне на сделките със съответната акция и измерване на обема им. Понастоящем не съществуват нито уеднаквени изисквания на Съюза за отчитане на сделките с акции, допуснати до търговия само на многостранни системи за търгуване, нито международни стандарти за статистическите данни за сделките с отделни акции в местата за търговия, при които могат да се наблюдават значителни различия. Поради това на компетентните органи следва да се предостави известна гъвкавост при тези изчисления.

(8)

С оглед гарантиране на последователност настоящият регламент следва да се прилага от същата дата, от която се прилага Регламент (ЕС) № 236/2012. За да се даде обаче достатъчно време на физическите и юридическите лица да изготвят списък на изключените от изискванията акции по силата на член 16 от Регламент (ЕС) № 236/2012, подготовката на този списък и последващото му публикуване на интернет страницата на ЕОЦКП следва да се осъществят достатъчно време преди датата, от която се прилага Регламент (ЕС) № 236/2012. Следователно методът за изчисляване на оборота, въз основа на който се установява основното място за търговия на дадена акция, следва да се прилага от деня, в който влиза в сила настоящият регламент.

(9)

Тъй като в Регламент (ЕС) № 236/2012 се отбелязва, че задължителните технически стандарти следва да се приемат преди настоящият регламент да може да се прилага ефективно, и тъй като е от особена важност преди 1 ноември 2012 година да се определят изискваните несъществени елементи, които ще спомогнат за спазването на настоящия регламент от участниците на пазара и осигуряването на неговото прилагане от компентентните органи, необходимо е настоящият регламент да влезе в сила в деня след публикуването му.

(10)

Настоящият регламент се основава на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от ЕОЦКП.

(11)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят регулаторните технически стандарти относно:

а)

подробностите по информацията за нетните къси позиции, които съгласно член 9, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 236/2012 физическите или юридическите лица предоставят на компетентните органи и оповестяват публично;

б)

подробностите по информацията, които съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 236/2012 компетентните органи предоставят на Европейския орган за ценни книжа и пазари (наричан по-нататък „ЕОЦКП“);

в)

метода за изчисляване на оборота, въз основа на който съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 236/2012 се установява основното място за търговия на дадена акция.

ГЛАВА II

ПОДРОБНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО НЕТНИТЕ КЪСИ ПОЗИЦИИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА УВЕДОМЯВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ

[ЧЛЕН 9 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 236/2012]

Член 2

Уведомяване на компетентните органи относно нетни къси позиции в акции, държавни дългови инструменти и непокрити суапи за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти

1.   Уведомлението съгласно член 5, параграф 1, член 7, параграф 1 или член 8 от Регламент (ЕС) № 236/2012 съдържа информацията, посочена в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент.

Уведомлението се извършва чрез формуляр, издаден от съответния компетентен орган, във формàта изложен в приложение II.

2.   Когато компетентният орган разполага с надеждни системи, които му позволяват да определи самоличността на лицето, което подава уведомлението, и на лицето, което държи съответните позиции, включително информацията, съдържаща се в полета 1—7 от таблица 1 от приложение I, във формуляра на уведомлението съответните полета могат да не се попълват.

3.   Ако уведомлението по параграф 1 съдържа грешка, след нейното откриване подалото го физическо или юридическо лице изпраща до съответния компетентен орган заявление за анулиране на подадените данни.

Заявлението за анулиране на подадените данни се извършва чрез формуляр, издаден от компетентния орган формуляр, във формàта изложен в приложение III.

Ако е необходимо, съответното физическо или юридическо лице подава ново уведомление в съответствие параграфи 1 и 2.

Член 3

Публично оповестяване на информация за нетни къси позиции в акции

Всяко публично оповестяване на нетни къси позиции в акции, които достигат съответния праг за оповестяване съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 236/2012 или спадат под него, съдържа информацията, посочена в таблица 2 от приложение I към настоящия регламент.

ГЛАВА III

ПОДРОБНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО НЕТНИТЕ КЪСИ ПОЗИЦИИ, КОЯТО СЕ ПРЕДСТАВЯ НА ЕОЦКП

[ЧЛЕН 11 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 236/2012]

Член 4

Периодична информация

Съгласно член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 236/2012 компетентните органи всяко тримесечие представят на ЕОЦКП следната информация:

а)

обобщена ежедневна информация за нетната къса позиция по отношение на всяка отделна акция, включена в основния национален индекс на дяловите ценни книжа, както е определено от съответния компетентен орган;

б)

обобщена информация за нетната къса позиция в края на тримесечието по отношение на всяка отделна акция, която не е включена в индекса, посочен в буква а);

в)

обобщена ежедневна информация за нетната къса позиция по отношение на всеки отделен емитент на държавни дългови инструменти;

г)

когато е приложимо — обобщена ежедневна информация за непокритите позиции в суапи за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти.

Член 5

Информация при поискване

Информацията, която съответните компетентни органи предоставят ad hoc съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 236/2012, включва цялата поискана информация, определена от ЕОЦКП, която преди това не е била представена от компетентния орган съгласно член 4 от настоящия регламент.

ГЛАВА IV

МЕТОД НА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОБОРОТА, ВЪЗ ОСНОВА НА КОЙТО СЕ УСТАНОВЯВА ОСНОВНОТО МЯСТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДАДЕНА АКЦИЯ

[ЧЛЕН 16 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 236/2012]

Член 6

Изчисляване на оборота, въз основа на който се установява основното място за търговия на дадена акция

1.   При изчисляване на оборота съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 236/2012 съответният компетентен орган използва най-достоверната налична информация, която може да включва:

а)

обществено достъпна информация;

б)

данни за сделки, получени съгласно член 25, параграф 3 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3);

в)

информация от места за търговия, където се търгува съответната акция;

г)

информация, предоставена от друг компетентен орган, включително от компетентен орган на трета държава;

д)

информация, предоставена от емитента на съответната акция;

е)

информация от трети страни, включително от доставчици на данни.

2.   Определяйки какво представлява най-достоверната налична информация, съответният компетентен орган гарантира, доколкото е възможно, че:

а)

отдава предимство на обществено достъпната информация пред други източници на информация;

б)

информацията обхваща всички търговски сесии през съответния период, независимо дали дадената акция е търгувана по време на всички тях;

в)

сделките, за които е получена информация и които са включени в изчисленията, се отчитат само веднъж;

г)

сделките, за които е получена информация от място за търговия, но извършени извън него, не се отчитат.

3.   Оборотът на дадена акция на дадено място за търговия се смята за нулев, ако тя вече не се допуска до търговия на това място, дори ако е била допускана до търговия там през периода, за който се извършва изчислението.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 ноември 2012 г., с изключение на член 6, който се прилага от датата, посочена в първия параграф.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 86, 24.3.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

(3)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТАБЛИЦА 1

Списък на полетата, които се попълват при уведомяване (член 2)

Наименование на полето

Описание

1.

Лице, което държи съответната позиция

За физически лица: собствено и фамилно име

За юридически лица: пълно наименование, включително правна форма, според търговския регистър по място на учредяване (ако е приложимо)

2.

Идентификационен код на юридическото лице

Банков идентификационен код (ако има такъв)

3.

Адрес на лицето, което държи съответната позиция

Пълен адрес (улица, номер, пощенски код, град, област/провинция, държава)

4.

Данни за контакт на лицето, което държи съответната позиция

Телефон, факс (ако има такъв), адрес на електронна поща

5.

Лице, подаващо уведомлението

За физически лица: собствено и фамилно име

За юридически лица: пълно наименование, включително правна форма, според търговския регистър по място на учредяване (ако е приложимо)

6.

Адрес на лицето, подаващо уведомлението

Пълен адрес (улица, номер, пощенски код, град, област/провинция, държава), когато лицето, подаващо уведомлението, е различно от лицето, което държи съответната позиция

7.

Данни за контакт на лицето, подаващо уведомлението

Телефон, факс (ако има такъв), адрес на електронна поща, когато лицето, подаващо уведомлението, е различно от лицето, което държи съответната позиция

8.

Дата на уведомлението

Датата, на която е подадено уведомлението. Посочва се във формат по стандарт ISO 8601:2004 (ГГГГ-ММ-ДД)

9.

Идентификация на емитента

За акции: пълно наименование на дружеството, чиито акции са допуснати до търговия на дадено място за търговия

За държавни дългови инструменти: пълно наименование на емитента

За непокрити суапи за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти: пълно наименование на емитента на базовите държавни дългови инструменти

10.

Международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN)

Само за акции: международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN) на основния клас обикновени акции на емитента. Ако до търговия няма допуснати обикновени акции, се посочва международният идентификационен номер на ценните книжа (ISIN) на класа привилегировани акции (или на основния клас привилегировани акции, допуснати до търговия, когато има няколко класа такива акции)

11.

Код на държавата

Двубуквен код на емитента на държавни дългови инструменти съгласно стандарт ISO 3166-1

12.

Дата на съответната позиция

Дата, на която съответната позиция е открита, променена или закрита. Посочва се във формат по стандарт ISO 8601:2004 (ГГГГ-ММ-ДД)

13.

Размер на нетната къса позиция в проценти

Само за акции: процент (закръглен до 2 знака след десетичната запетая) от емитирания акционерен капитал, изразен в абсолютна стойност, без знаци „+“ или „–“

14.

Равностойност на нетната къса позиция

За акции: общ брой на акциите

За държавни дългови инструменти: номинална равностойност в EUR

За непокрити суапи за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти: номинална равностойност в EUR

Числата се представят в абсолютни стойности, без знаци „+“ или „–“. Валутата се посочва съгласно стандарт ISO 4217

15.

Дата на предишното уведомление

Дата на уведомяване за предходната позиция, държана от лицето по отношение на същия емитент. Посочва се във формат по стандарт ISO 8601:2004 (ГГГГ-ММ-ДД)

16.

Дата на анулиране

Дата на подаване на формуляр за анулиране на представено грешно уведомление. Посочва се във формат по стандарт ISO 8601:2004 (ГГГГ-ММ-ДД)

17.

Забележки

Свободен текст — незадължително поле


ТАБЛИЦА 2

Списък на полетата, които се попълват при публично оповестяване (член 3)

Наименование на полето

Описание

1.

Лице, което държи съответната позиция

За физически лица: собствено и фамилно име

За юридически лица: пълно наименование, включително правна форма, според търговския регистър по място на учредяване (ако е приложимо)

2.

Наименование на емитента

Пълно наименование на дружеството, чиито акции са допуснати до търговия на дадено място за търговия

3.

Международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN)

Международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN) на основния клас обикновени акции на емитента. Ако до търговия няма допуснати обикновени акции, се посочва международният идентификационен номер на ценните книжа (ISIN) на класа привилегировани акции (или на основния клас привилегировани акции, допуснати до търговия, когато има няколко класа такива акции)

4.

Размер на нетната къса позиция в проценти

Процент (закръглен до 2 знака след десетичната запетая) от емитирания акционерен капитал

5.

Дата на съответната позиция

Дата, на която съответната позиция е открита, променена или закрита. Посочва се във формат по стандарт ISO 8601:2004 (ГГГГ-ММ-ДД)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Формат на формуляр за уведомление относно нетни къси позиции (член 2)

ЛИЦЕ, КОЕТО ДЪРЖИ СЪОТВЕТНАТА ПОЗИЦИЯ

Собствено име

ФАМИЛНО ИМЕ

Пълно наименование на дружеството

 

Банков идентификационен код (BIC)

(ако лицето има такъв)

 

Държава

 

Адрес

 

Лице за контакт

Собствено име

Фамилно име

 

Телефон

 

Факс

 

Адрес на електронна поща

 


ЛИЦЕ, ПОДАВАЩО УВЕДОМЛЕНИЕТО

(ако е различно)

Собствено име

ФАМИЛНО ИМЕ

Пълно наименование на дружеството

 

Държава

 

Адрес

 

Лице за контакт

Собствено име

Фамилно име

 

Телефон

 

Факс

 

Адрес на електронна поща

 


НЕТНА КЪСА ПОЗИЦИЯ В АКЦИИ

1.

Дата на уведомлението

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

2.   

Наименование на емитента

2.1

Международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN)

 

2.2

Пълно наименование

 

3.

Дата на съответната позиция

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

4.   

Нетна къса позиция след преминаване на съответния праг

4.1

Равностойност в общ брой на акциите

 

4.2

Процент от емитирания акционерен капитал

 

5.

Дата на предишното уведомление

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

6.

Забележка

 


НЕТНА КЪСА ПОЗИЦИЯ В ДЪРЖАВНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ

1.

Дата на уведомлението

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

2.   

Наименование на емитента

2.1

Код на държавата

 

2.2

Пълно наименование

 

3.

Дата на съответната позиция

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

4.

Нетна къса позиция след преминаване на съответния праг

Номинална равностойност

 

5.

Дата на предишното уведомление

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

6.

Забележка

 


ПОЗИЦИЯ В НЕПОКРИТИ СУАПИ ЗА КРЕДИТНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДЪРЖАВНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ

1.

Дата на уведомлението

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

2.   

Наименование на емитента

2.1

Код на държавата

 

2.2

Пълно наименование

 

3.

Дата на съответната позиция

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

4.

Нетна къса позиция след преминаване на съответния праг

Номинална равностойност

 

5.

Дата на предишното уведомление

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

6.

Забележка

 


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Формат на формуляр на заявление за анулиране на грешни уведомления (член 2)

ЛИЦЕ, КОЕТО ДЪРЖИ СЪОТВЕТНАТА ПОЗИЦИЯ

Собствено име

ФАМИЛНО ИМЕ

Пълно наименование на дружеството

 

Банков идентификационен код (BIC)

(ако лицето има такъв)

 

Държава

 

Адрес

 

Лице за контакт

Собствено име

Фамилно име

 

Телефон

 

Факс

 

Адрес на електронна поща

 


ЛИЦЕ, ПОДАВАЩО ФОРМУЛЯРА ЗА АНУЛИРАНЕ

(ако е различно)

Собствено име

ФАМИЛНО ИМЕ

Пълно наименование на дружеството

 

Държава

 

Адрес

 

Лице за контакт

Собствено име

Фамилно име

 

Телефон

 

Факс

 

Адрес на електронна поща

 


АНУЛИРАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НЕТНА КЪСА ПОЗИЦИЯ В АКЦИИ

1.

Дата на анулиране

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

2.   

Наименование на емитента

2.1

Международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN)

 

2.2

Пълно наименование

 

3.

Дата на съответната позиция, уведомлението за която се анулира

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

4.   

Нетна къса позиция след преминаване на съответния праг, указана в уведомлението, което се анулира

4.1

Равностойност в брой на акциите

 

4.2

Процент от емитирания акционерен капитал

 

5.

Дата на подаване на уведомлението, което се анулира

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

6.

Забележка

 


АНУЛИРАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НЕТНА КЪСА ПОЗИЦИЯ В ДЪРЖАВНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ

1.

Дата на анулиране

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

2.   

Наименование на емитента

2.1

Код на държавата

 

2.2

Пълно наименование

 

3.

Дата на съответната позиция, уведомлението за която се анулира

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

4.

Нетна къса позиция след преминаване на съответния праг, указана в уведомлението, което се анулира

Номинална равностойност

 

5.

Дата на подаване на уведомлението, което се анулира

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

6.

Забележка

 


АНУЛИРАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОЗИЦИЯ В НЕПОКРИТИ СУАПИ ЗА КРЕДИТНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДЪРЖАВНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ

1.

Дата на анулиране

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

2.   

Наименование на емитента

2.1

Код на държавата

 

2.2

Пълно наименование

 

3.

Дата на съответната позиция, уведомлението за която се анулира

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

4.

Нетна къса позиция след преминаване на съответния праг, указана в уведомлението, което се анулира

Номинална равностойност

 

5.

Дата на подаване на уведомлението, което се анулира

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

6.

Забележка

 


18.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 251/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 827/2012 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2012 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на средствата за публично оповестяване на нетна позиция в акции, формàта за предоставяне на информация на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно нетните къси позиции, видовете договори, споразумения и мерки за адекватно гарантиране, че акциите или държавните дългови инструменти са налични за сетълмента, и датите и периода за определяне на основното място за търговия на дадена акция в съответствие с Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (1), и по-специално член 9, параграф 6, член 11, параграф 4, член 12, параграф 2, член 13, параграф 5 и член 16, параграф 4 от него,

след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните,

като има предвид, че:

(1)

С настоящия регламент се цели да се определи списък на изключените от изискванията акции като необходима стъпка към публичното оповестяване на къси позиции във всички неизключени от изискванията акции, и условията, при които тази информация следва да бъде изпратена на Европейския орган за ценни книжа и пазари (наричан по-долу „ЕОЦКП“). Следователно е от съществено значение да се определят правила по отношение на споразуменията и мерките, които трябва да бъдат приети по отношение на тези неизключени от изискванията акции. С оглед на съгласуването на посочените разпоредби за късите продажби, които следва да влязат в сила едновременно, и на осигуряването на възможност за цялостен поглед и лесен достъп до тях за лицата, които трябва да спазват произтичащите от тях задължения, уместно е всички технически стандарти за изпълнение, изисквани съгласно Регламент (ЕС) № 236/2012, да бъдат включени в един регламент.

(2)

За гарантиране на еднакво прилагане на Регламент (ЕС) № 236/2012 по отношение на информацията, която следва да бъде предоставена на ЕОЦКП от страна на компетентните органи, и за постигане на ефикасната ѝ обработка, информацията следва да се обменя електронно по сигурен начин, като за целта се използва стандартен формуляр.

(3)

Важно е да се позволи лесен достъп до, и повторно използване на, данните за нетните къси позиции, които са оповестени на участниците на пазара чрез централни уебсайтове, поддържани или контролирани от компетентен орган. За тази цел тези данни следва да бъдат предоставени във формат, който да позволява гъвкаво използване на данните, а не само да предлага възможност за статични факсимилни документи. Когато това е технически възможно, следва да се използва машинночитаем формат, за да се даде възможност на потребителите да обработват информацията по структуриран и разходно-ефективен начин.

(4)

За гарантиране на публичността на тази информация по отношение на пазара, в допълнение към оповестяването на централния уебсайт, управляван или контролиран от компетентен орган, следва да има възможност данните за дадена нетна къса позиция да могат да бъдат публично оповестявани по други начини.

(5)

Когато се оповестяват индивидуални нетни къси позиции в акции над съответния праг за оповестяване, е изключително важно потребителите да разполагат с два основни източника на информация. Те следва да включват компактен списък или таблица с нетните къси позиции над прага за оповестяване, които не са изкупени обратно към момента на свързването с централния уебсайт, и списък или таблица с данни от минали периоди за всички публикувани индивидуални нетни къси позиции.

(6)

Когато дадена нетна къса позиция в акции спадне под съответния праг за оповестяване, подробностите, включително и действителният размер на позицията, следва да бъдат публикувани. За да не бъдат обърквани потребителите, ползващи централните уебсайтове, оповестяването на позиции, които са паднали под 0,5 % от емитирания акционерен капитал на съответното дружество, не следва да остават за неопределен срок заедно с текущите позиции, а следва да бъдат предоставени като данни от минали периоди, след като са били оповестени в продължение на 24 часа.

(7)

С цел да се осигури ясна, последователна и все пак гъвкава рамка, важно е да бъдат определени видовете договори за получаване в заем и други дължими вземания с подобен ефект, и видовете споразумения с трети страни, гарантиращи адекватно, че акциите или държавните дългови инструменти ще бъдат налични за сетълмента, и да бъдат определени критериите, на които следва да отговарят подобни договори и споразумения.

(8)

Упражняването на права за записване на нови акции във връзка с къса продажба може адекватно да осигури наличието за сетълмент само когато, съгласно споразумението, сетълментът на дадена къса продажба е гарантиран в изисквания срок. Следователно от особено значение е определянето на правила, с които да се гарантира, че получените вследствие на упражняването на права за записване акции са на разположение на или преди датата на сетълмента, както и че са в количество най-малко равностойно на броя акции, за които съществува намерение за къса продажба.

(9)

При определянето на ограничени във времето споразумения за потвърждение е важно да се определи времевата рамка за покриване на къса продажба чрез покупки по начин, съвместим с различни цикли на сетълмент при различните юрисдикции.

(10)

За да се гарантира в достатъчна степен наличността за сетълмент на инструментите в случаите, когато физическо или юридическо лице, което извършва къса продажба, има споразумение с трета страна, съгласно което третата страна е потвърдила, че инструментът е локализиран, е от съществено значение да съществува увереност, че третата страна, когато е установена в трета държава, подлежи на подходящ надзор и че са налице подходящи споразумения за обмен на информация между надзорните органи. Такива подходящи споразумения могат да включват подписване, от дадена страна, на меморандум за разбирателство, установен от Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO).

(11)

За осигуряване на правилното изпълнение на изискването за определяне дали основното място за търговия на дадена акция е извън територията на Съюза, следва да бъдат въведени преходни споразумения за първоначално определяне на списъка на изключените от изискванията акции по силата на член 16 от Регламент (ЕС) № 236/2012. Освен това, въпреки че списъкът на изключените от изискванията акции е валиден за двугодишен период, е необходимо да се предвиди известна гъвкавост, тъй като съществуват случаи, при които преразглеждането на посочения списък може да се окаже необходимо по време на двугодишния период.

(12)

С оглед гарантиране на последователност, настоящият регламент следва да се прилага от същата дата, от която се прилага Регламент (ЕС) № 236/2012. За да се даде обаче достатъчно време на физическите и юридическите лица да изготвят списък на изключените от изискванията акции по силата на Регламент (ЕС) № 236/2012, подготовката на този списък и последващото му публикуване на интернет страницата на ЕОЦКП следва да се осъществят достатъчно време преди датата, от която се прилага Регламент (ЕС) № 236/2012. Следователно разпоредбите по отношение на датата и периода на изчисленията за установяване на основното място за търговия, на датата на уведомяване на ЕОЦКП за акции, чието основно място за търговия е извън територията на ЕС, както и на датата, от която списъкът с изключените от изискванията акции влиза в сила, следва да се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(13)

Тъй като в Регламент (ЕС) № 236/2012 е установено, че следва да бъдат приети задължителни технически стандарти, преди той да може да се прилага ефективно, и е от съществено значение преди 1 ноември 2012 г. да се определят изискуемите ключови несъществени елементи, които ще спомогнат за спазването на посочения регламент от участниците на пазара и осигуряването на неговото прилагане от компетентните органи, е необходимо настоящият Регламент да влезе в сила в деня след публикуването му.

(14)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, предадени на Комисията от ЕОЦКП.

(15)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят технически стандарти за изпълнение относно:

а)

средствата, чрез които физически или юридически лица могат публично да оповестяват информация за нетни къси позиции, както и формàта на информацията, която се представя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (наричан по-долу „ЕОЦКП“) от компетентните органи съгласно член 9, параграф 6 и член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 236/2012;

б)

видовете договори, споразумения и мерки, гарантиращи адекватно, че акциите са налични за сетълмента, и видовете договори или споразумения, гарантиращи адекватно, че държавните дългови инструменти са налични за сетълмента, в съответствие с член 12, параграф 2 и член 13, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 236/2012;

в)

датата и периода на изчисленията за установяване на основното място за търговия, на уведомяване на ЕОЦКП, както и датата, от която съответният списък влиза в сила, съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 236/2012.

ГЛАВА II

СРЕДСТВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИ НЕТНИ КЪСИ ПОЗИЦИИ В АКЦИИ

[ЧЛЕН 9 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 236/2012]

Член 2

Средства за публично оповестяване на информация

Информацията за нетни къси позиции в акции се оповестява публично чрез публикуването ѝ на централен уебсайт, управляван или контролиран от съответния компетентния орган, в съответствие с член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 236/2012. Информацията се оповестява публично чрез средства, които:

а)

публикуват информацията във формàта, определен в приложение I, по начин, позволяващ на свързващите се с уебсайта достъп до една или повече таблици, които предлагат цялата съответна информация относно позициите по емитенти на акции;

б)

позволяват на потребителите да идентифицират и да филтрират информация в зависимост от това дали нетните къси позиции в акции на даден емитент са достигнали или надхвърлили съответния праг за публикуване към момента на свързване с уебсайта;

в)

предоставят данни от минали периоди за публикуваните нетни къси позиции в акции на даден емитент;

г)

включват, когато това е технически възможно, файлове с нетни къси позиции, публикувани текущо и от минали периоди, които могат да бъдат изтеглени в машинночитаем формат, като това означава, че файловете са достатъчно структурирани, за да могат компютърни приложни програми надеждно да идентифицират съдържащите се в тях отделни данни, както и вътрешната им структура;

д)

показват в продължение на един ден, заедно с информацията по буква б), нетните къси позиции, които се публикуват поради това, че са спаднали под прага за публикуване от 0,5 % от емитирания акционерен капитал, преди заличаването и прехвърлянето на тази информация в раздела с данни от минали периоди.

ГЛАВА III

ФОРМАТ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ПРЕДОСТАВЯТ НА ЕОЦКП ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕТНИТЕ КЪСИ ПОЗИЦИИ

[ЧЛЕН 11 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 236/2012]

Член 3

Формат на периодичната информация

1.   Информацията относно нетните къси позиции в акции, държавни дългови инструменти и суапи за кредитно неизпълнение в съответствие с член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 236/2012, която следва да бъде предоставяна на всяко тримесечие на ЕОЦКП, се предоставя от съответните компетентни органи във формàта, определен в приложение II към настоящия регламент.

2.   Информацията, посочена в параграф 1, се изпраща до ЕОЦКП по електронен път чрез система, установена от ЕОЦКП, която гарантира, че пълнотата, целостта и поверителността на информацията са съхранени по време на предаването ѝ.

Член 4

Формат на информацията, предоставяна при поискване

1.   Съответният компетентен орган предоставя информацията относно нетните къси позиции в акции и държавни дългови инструменти или относно непокритите позиции, свързани със суапи за кредитно неизпълнение, съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 236/2012 във формàта, определен в искането на ЕОЦКП.

2.   Когато исканата информация се отнася до информация, която се съдържа в уведомлението, получено от компетентния орган в съответствие с членове 5, 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 236/2012, тази информация се предоставя в съответствие с изискванията, установени в член 2 от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) № 826/2012 (3).

3.   Исканата информация се изпраща от компетентния орган в електронен формат, с използване на система за обмен на информация, установена от ЕОЦКП, която гарантира, че пълнотата, целостта и поверителността на информацията са съхранени по време на предаването ѝ.

ГЛАВА IV

ДОГОВОРИ, СПОРАЗУМЕНИЯ И МЕРКИ ЗА АДЕКВАТНО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАЛИЧНОСТ ЗА СЕТЪЛМЕНТ

[ЧЛЕНОВЕ 12 И 13 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 236/2012]

Член 5

Договори за получаване в заем и други дължими вземания с подобен ефект

1.   Договорът за получаване в заем или друго дължимо вземане, посочени в член 12, параграф 1, буква б) и член 13, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 236/2012, се сключва чрез следните видове договор, споразумение или вземане, които са правно обвързващи за срока на късата продажба:

а)

фючърси и суапи: договори за фючърси и суапи, водещи до физически сетълмент на съответните акции или държавни дългови инструменти и покриващи най-малко броя на акциите или стойността на държавните дългови инструменти, които са предложени за къси продажби от физическото или юридическото лице, сключени преди или едновременно с късата продажба и посочващи дата на доставка или на изтичане на срока, която гарантира, че сетълментът на късата продажба може да бъде извършен в изисквания срок;

б)

опции: договори за опции, водещи до физически сетълмент на съответните акции или държавни дългови инструменти и покриващи най-малко броя на акциите или стойността на държавните дългови инструменти, които са предложени за къси продажби от физическото или юридическото лице, сключени преди или едновременно с късата продажба и посочващи дата на изтичане на срока, която гарантира, че сетълментът на късата продажба може да бъде извършен в изисквания срок;

в)

договори за обратно изкупуване: договори за обратно изкупуване, покриващи най-малко броя на акциите или стойността на държавните дългови инструменти, които са предложени за къси продажби от физическото или юридическото лице, сключени преди или едновременно с късата продажба и посочващи дата на обратно изкупуване, която гарантира, че сетълментът на късата продажба може да бъде извършен в изисквания срок;

г)

дългосрочни договори или схеми: договор или схема, сключени преди или едновременно с късата продажба, за предварително определен размер от конкретно определени акции или държавни дългови инструменти, който за времетраенето на късата продажба покрива най-малко броя акции или стойността на държавните дългови инструменти, които са предложени за къси продажби от физическото или юридическото лице и посочва дата на доставка или на изпълнение, която гарантира, че сетълментът на късата продажба може да бъде извършен в изисквания срок;

д)

договори, свързани с право за записване: договори, свързани с право за записване, при които физическото или юридическото лице притежава права за записване на нови акции на същия емитент и от същия клас, покриващи най-малко броя на акциите, предложени за къси продажби, при условие че физическото или юридическото лице има право да получи акциите на, или преди, датата на сетълмента на късата продажба;

е)

други вземания или договори, водещи до доставка на акции или държавни дългови инструменти: договори или вземания, покриващи най-малко броя на акциите или стойността на държавните дългови инструменти, които са предложени за къси продажби от физическото или юридическото лице, сключени преди или едновременно с късата продажба и посочващи дата на доставка или на изпълнение, която гарантира, че сетълментът може да бъде извършен в изисквания срок.

2.   Договорът, споразумението или вземането се предоставя на траен носител от контрагента на физическото или юридическо лице, като доказателство за наличието на договор за получаване в заем или друго дължимо вземане.

Член 6

Споразумения и мерки за предприемане по отношение на къси продажби на акция, допусната до търговия на място за търговия

[член 12, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 236/2012]

1.   С параграфи 2, 3 и 4 се определят споразуменията и мерките за предприемане по отношение на къси продажби на акция, допусната до търговия на място за търговия по силата на член 12, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 236/2012.

2.   Стандартни споразумения и мерки за локализиране: означават споразумения, потвърждения и мерки, които включват всеки един от следните елементи:

а)

за потвържденията за локализиране: потвърждение, което се предоставя от третата страна преди физическото или юридическото лице да сключи сделка за къса продажба, че тя счита, че може да осигури наличието на акциите за сетълмента своевременно, като се вземе предвид размерът на евентуалната продажба и пазарните условия, и в което посочва периодът, за който акцията е локализирана.

б)

за потвържденията за задържане: предоставено преди сключване на сделка за къса продажба потвърждение от трета страна, че същата е задържала за това лице най-малко поискания брой акции.

3.   Стандартно споразумение и мерки за локализиране в същия ден означават споразумения, потвърждения и мерки, които включват всеки един от следните елементи:

а)

за исканията за потвърждение: искане от физическо или юридическо лице за потвърждение от трета страна, в което се посочва, че късата продажба ще бъде покрита от покупки през деня, в който се извършва късата продажба;

б)

за потвържденията за локализиране: предоставено преди сключването на сделка за къса продажба потвърждение от третата страна, че тя счита, че може да осигури наличието на акциите за сетълмента своевременно, като се вземе предвид размерът на евентуалната продажба и пазарните условия, и което посочва периода, за който акциите са локализирани.

в)

за потвържденията за лесна осъществимост на заемането или покупката потвърждение от трета страна, предоставено преди сключване на сделка за къса продажба, че тази страна счита заемането или покупката в съответното количество за лесно осъществими, като се вземат предвид пазарните условия и друга информация, с която разполага съответната трета страна, относно предлагането на акции или, при отсъствието на такова потвърждение от третата страна, че същата е задържала за физическото или юридическото лице най-малко поискания брой акции;

г)

за наблюдението: инициатива на физическото или юридическото лице за наблюдаване на стойността на късата продажба, непокрита от покупки;

д)

за указанията в случай на неизпълнение на задължението за покриване: инициатива от страна на физическо или юридическо лице, при която, в случай че извършените къси продажби не са покрити от покупки в същия ден, физическото или юридическото лице незабавно изпраща указание на третата страна да осигури акциите за покриване на късата продажба, за да се гарантира сетълмент в изисквания срок.

4.   Споразумения и мерки по отношение на считане на заемането или покупката за лесно осъществими означават споразумения, потвърждения и мерки, когато физическо или юридическо лице сключва сделка за къса продажба на акции, които отговарят на изискванията за ликвидност, определени в член 22 от Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията (4), или други акции, които са включени в основния национален индекс на дяловите ценни книжа, както са определени от съответния компетентен орган на всяка държава членка и са основният финансов инструмент за дериватен договор, допуснат до търговия на място за търговия, които да включват следните елементи:

а)

за потвържденията за локализиране: предоставено преди сключването на сделка за къса продажба потвърждение от третата страна, че тя счита, че може да осигури наличието на акциите за сетълмента своевременно, като се вземе предвид размерът на евентуалната продажба и пазарните условия, и което посочва периода, за който акциите са локализирани;

б)

за потвържденията за лесна осъществимост на заемането или покупката потвърждение от трета страна, предоставено преди сключване на сделка за къса продажба, че тази страна счита заемането или покупката на акцията в съответното количество за лесно осъществими, като се вземат предвид пазарните условия и друга информация, с която разполага съответната трета страна, относно предлагането на акции или, при отсъствието на такова потвърждение от третата страна, че същата е задържала за физическото или юридическото лице най-малко поискания брой акции; и

в)

за указанията за покриване: когато извършените къси продажби няма да бъдат покрити от покупки или заеми, инициатива, според която физическото или юридическото лице незабавно ще изпрати указание на третата страна да осигури акциите за покриване на късата продажба, за да се гарантира сетълмент в изисквания срок.

5.   Споразуменията, потвържденията и указанията, посочени в параграфи 2, 3 и 4, се предоставят на траен носител от третата страна на физическото или юридическото лице като доказателство за съществуването на споразуменията, потвържденията и указанията.

Член 7

Споразумения с трети страни, които трябва да бъдат сключени по отношение на държавни дългови инструменти

[член 13, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 236/2012]

1.   С параграфи 2—5 се определят споразуменията с трети страни, които трябва да бъдат сключени по отношение на държавни дългови инструменти по силата на член 13, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 236/2012.

2.   Стандартно споразумение за локализиране на държавни дългови инструменти означава предоставено преди сключването на сделка за къса продажба потвърждение от третата страна, че тя счита, че може да осигури наличието на акциите за сетълмента своевременно, като се вземе предвид размерът на евентуалната продажба и пазарните условия, и което посочва периода, за който акциите са локализирани.

3.   Ограничено във времето споразумение за потвърждение означава споразумение, при което физическото или юридическото лице декларира на третата страна, че късата продажба ще бъде покрита чрез покупки в деня на късата продажба, а третата страна потвърждава, преди сключването на сделката за къса продажба, че има разумно очакване, че държавният дългов инструмент може да бъде закупен в съответното количество, като се вземат предвид пазарните условия и друга информация, с която разполага тази трета страна, относно предлагането на държавни дългови инструменти в деня на сключване на сделката за късата продажба.

4.   Потвърждение за безусловно обратно изкупуване означава потвърждение, при което третата страна потвърждава, преди сключване на сделка за късата продажба, че има разумно очакване, че сетълментът може да се извърши в изисквания срок в резултат на нейно участие в структурно споразумение, организирано или управлявано от централна банка, от служба за управление на дълга или от система за сетълмент на ценни книжа, което осигурява безусловен достъп до въпросните държавни дългови инструменти в размер, съответстващ на размера на сделката за къса продажба.

5.   Потвърждение за лесна осъществимост на заемането или покупката на държавни дългови инструменти означава потвърждение от третата страна, предоставено преди сключване на сделка за къса продажба, че третата страна има разумно очакване, че сетълментът може да се извърши в изисквания срок, въз основа на това, че заемането или покупката на въпросните държавни дългови инструменти в съответния размер е лесно осъществимо, като се вземат предвид пазарните условия и всяка друга налична за тази трета страна информация относно предлагането на държавни дългови инструменти.

6.   Споразуменията, потвържденията и указанията, посочени в параграфи 2—5, се предоставят на траен носител от третата страна на физическото или юридическото лице като доказателство за съществуването на споразуменията, потвържденията и указанията.

Член 8

Трети страни, с които са сключени споразумения

1.   Когато споразумение, посочено в членове 6 и 7, е сключено с трета страна, третата страна е едно от следните:

а)

в случай на инвестиционен посредник: инвестиционен посредник, който отговаря на изискванията по параграф 2;

б)

в случай на централен контрагент: централен контрагент, който осигурява услуги по клиринг на съответните акции или държавни дългови инструменти;

в)

в случай на система за сетълмент на ценни книжа: система за сетълмент на ценни книжа по Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5), която извършва сетълмент на плащания по отношение на съответните акции или държавни дългови инструменти;

г)

в случай на централна банка: централна банка, която приема съответните акции или държавни дългови инструменти като обезпечение или извършва операции на открития пазар, или репо-сделки, свързани със съответните акции или държавни дългови инструменти;

д)

в случай на национален орган по управление на дълга: националният орган по управление на дълга на съответния емитент на държавни дългови инструменти;

е)

всяко друго лице, което в съответствие с правото на Съюза се лицензира или регистрира от член на Европейската система за финансов надзор и отговаря на изискванията по параграф 2;

ж)

лице, установено в трета държава, което е лизензирано или регистрирано и подлежи на надзор от орган в тази трета държава и което отговаря на изискванията по параграф 2, при условие че органът в третата държава е страна по подходящо споразумение за сътрудничество относно обмена на информация със съответния компетентен орган.

2.   За целите на параграф 1, букви а), е) и ж) третата страна отговаря на следните изисквания:

а)

участва в управлението на заемането или покупката на съответните акции или държавни дългови инструменти;

б)

предоставя доказателство за това участие;

в)

при поискване е способна да предостави доказателства за способността си да достави или да процедира с доставката на акции или държавни дългови инструменти на датите, на които тя се задължи пред своите контрагенти да извърши това, включително статистически доказателства.

ГЛАВА V

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНОТО МЯСТО ЗА ТЪРГОВИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗКЛЮЧВАНЕТО

[ЧЛЕН 16 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 236/2012]

Член 9

Дата и период на изчисленията за определяне на основното място за търговия

1.   Съответните компетентни органи извършват всякакви изчисления за определяне на основното място за търговия за дадена акция най-малко 35 календарни дни преди датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 236/2012 по отношение на периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2011 г.

2.   Последващи изчисления се извършват преди 22 февруари 2014 г. по отношение на периода между 1 януари 2012 г. и 31 декември 2013 г., и впоследствие на всеки две години за следващия двугодишен период.

3.   Когато съответната акция не е била допусната до търговия през целия двугодишен период на мястото за търговия в Съюза и на мястото за търговия в третата държава, при изчисленията се използва периодът, през който акцията е била допусната до търговия на двете места едновременно.

Член 10

Дата на уведомяване на ЕОЦКП

Съответните компетентни органи уведомяват ЕОЦКП за акциите, чието основно място за търговия е извън Съюза, най-малко 35 календарни дни преди датата на прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012 и след това в деня преди първия ден за търговия през месец март на всяка втора година, считано от март 2014 г.

Член 11

Влизане в сила на списъка с изключените от изискванията акции

Списъкът с акциите, чието основно място за търговия се намира извън Съюза, е в сила от 1 април след деня на оповестяването му от ЕОЦКП, с изключение на първия списък, публикуван от ЕОЦКП, който влиза в сила от датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 236/2012.

Член 12

Специфични случаи на преглед на изключените от изискванията акции

1.   Съответен компетентен орган, който определя дали основното място за търговия на дадена акция се намира извън Съюза, вследствие на едно от обстоятелствата по параграф 2, гарантира че:

а)

всякакви изчисления за определяне на основното място за търговия се извършват колкото е възможно по-скоро след възникването на съответните обстоятелства и по отношение на двугодишния период, предхождащ датата на изчислението;

б)

уведомява ЕОЦКП за своето определяне възможно най-бързо и, когато е уместно, преди датата на допускане до търговия на място за търговия на територията на Съюза.

Всеки преразгледан списък влиза в сила в деня след публикуването му от ЕОЦКП.

2.   Разпоредбите на параграф 1 се прилагат, когато:

а)

акциите на едно дружество са изключени на постоянна основа от търговия на намиращо се извън територията на Съюза основно място за търговия;

б)

акциите на едно дружество са изключени на постоянна основа от търговия на намиращо се на територията на Съюза основно място за търговия;

в)

акциите на едно дружество, които преди това са били допуснати до търговия на място за търговия извън територията на Съюза, са допуснати до търговия на място за търговия на територията на Съюза.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 ноември 2012 г., с изключение на членове 9, 10 и 11, които се прилагат от деня, посочен в първа алинея.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 86, 24.3.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

(3)  Виж страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.

(4)  ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Публично оповестяване на значителни нетни къси позиции (Член 2)

Лице, което притежава позицията

Наименование на емитента

Международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN)

Нетна къса позиция

(%)

Дата, на която съответната позиция е открита, променена или закрита.

(гггг-мм-дд)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Формат на информацията, която се предоставя на ЕОЦКП на всяко тримесечие (член 3)

Информация

Формат

1.

Идентификация на емитента

 

За акции: пълно наименование на дружеството, чиито акции са допуснати до търговия на дадено място за търговия

 

За държавни дългови инструменти: пълно наименование на емитента

 

За непокрити суапи за кредитно неизпълнение във връзка с държавни дългови инструменти: пълно наименование на емитента на базовите държавни дългови инструменти

2.

Международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN)

Само за акции: международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN) на основния клас обикновени акции на емитента. Ако няма обикновени акции, допуснати до търговия, се посочва международният идентификационен номер на ценните книжа (ISIN) на класа привилегировани акции (или на основния клас привилегировани акции, допуснати до търговия, когато има няколко класа такива акции)

3.

Код на държавата

Двубуквен код на емитента на държавни дългови инструменти съгласно стандарт ISO 3166-1

4.

Дата на съответната позиция

Дата, за която се докладва позицията. Формат съгласно стандарт ISO 8601:2004 (гггг-мм-дд)

5.

Обобщена ежедневна информация за нетната къса позиция по акциите от основния национален индекс

Изражение в проценти, закръглено до 2 знака след десетичната запетая

6.

Обобщена информация към края на тримесечието за нетната къса позиция в други акции

Изражение в проценти, закръглено до 2 знака след десетичната запетая

7.

Обобщена ежедневна информация за нетните къси позиции в държавни дългови инструменти;

Номинална равностойност в евро

8.

Обобщена ежедневна информация за непокритите позиции в суапи за кредитно неизпълнение по емитент на държавни дългови инструменти.

Номинална равностойност в евро


18.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 251/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 828/2012 НА КОМИСИЯТА

от 14 септември 2012 година

за забрана на риболова на гренадир във води на ЕС и международни води от зони Vb, VI, VII от страна на плавателни съдове под флага на Испания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1225/2010 на Съвета от 13 декември 2010 година за определяне за корабите на ЕС на възможностите за риболов за 2011 и 2012 г. на рибни запаси от някои дълбоководни видове (2) се определят квотите за 2012 година.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2012 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2012 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в приложението.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 септември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 336, 21.12.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

16/DSS

Държава-членка

Испания

Рибен запас

RNG/5B67-

Вид

Гренадир (Coryphaenoides rupestris)

Зона

Води на ЕС и международни води от зони Vb, VI, VII

Дата

30.7.2012 г.


18.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 251/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 829/2012 НА КОМИСИЯТА

от 14 септември 2012 година

за забрана на риболова на гренадир във води на ЕС и в международни води от зони VIII, IX, X, XII и XIV от страна на плавателни съдове под флага на Испания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1225/2010 на Съвета от 13 декември 2010 година за определяне за корабите на ЕС на възможностите за риболов за 2011 и 2012 г. на рибни запаси от някои дълбоководни видове (2) се определят квотите за 2012 година.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея е изчерпана отпуснатата за 2012 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2012 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в приложението.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 септември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 336, 21.12.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

17/DSS

Държава-членка

Испания

Рибен запас

RNG/8X14-

Вид

Гренадир (Coryphaenoides rupestris)

Зона

Води на ЕС и международни води от зони VIII, IX, X, XII и XIV

Дата

30.7.2012 г.


18.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 251/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2012 НА КОМИСИЯТА

от 14 септември 2012 година

за забрана на риболова на атлантическа сьомга във води на ЕС от подучастъци 22—31 (Балтийско море с изключение на Финландския залив) от страна на съдове под флага на Финландия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1256/2011 на Съвета от 30 ноември 2011 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2012 г., и за изменение на Регламент (ЕС) № 1124/2010 (2), се определят квотите за 2012 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2012 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2012 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 септември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 320, 3.12.2011 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

32/Baltic

Държава-членка

Финландия

Рибен запас

SAL/3BCD-F

Вид

Атлантическа сьомга (Salmo Salar)

Зона

Води на ЕС от подучастъци 22—31 (Балтийско море с изключение на Финландския залив)

Дата

4.8.2012 г.


18.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 251/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 831/2012 НА КОМИСИЯТА

от 14 септември 2012 година

за забрана на риболова на мерлуза във води на ЕС от зони IIa и IV от страна на плавателни съдове под флага на Нидерландия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 43/2012 на Съвета от 17 януари 2012 година за определяне на възможностите за риболов за 2012 г. на кораби на ЕС за определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които не са предмет на международни преговори или споразумения (2), се определят квотите за 2012 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2012 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2012 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в приложението.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 септември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

33/TQ43

Държава-членка

Нидерландия

Рибен Запас

HKE/2AC4-C

Вид

Мерлуза (Merluccius merluccius)

Зона

Води на ЕС от зони IIa и IV

Дата

17.8.2012 г.


18.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 251/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 832/2012 НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2012 година

за разрешаване на препарат от амониев хлорид като фуражна добавка за агнета за угояване (притежател на разрешителното: Latochema Co Ltd)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда, че добавките за използване при храненето на животните подлежат на разрешаване и се уреждат основанията и процедурите за издаване на разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на амониев хлорид. Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на посочения в приложението препарат от амониев хлорид като фуражна добавка за агнета за угояване, която трябва да се включи в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи в становището си от 31 януари 2012 г. (2), че при предложените условия на употреба и за ограничен период на използване при храненето на животните посоченият в приложението препарат от амониев хлорид не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните и хората или върху околната среда и че употребата му може да намали рН в урината на агнетата за угояване. Органът не счита, че са необходими специфични изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Също така той провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, който представи референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на посочения в приложението препарат от амониев хлорид се установи, че са изпълнени условията за разрешителното, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно указаното в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се посоченият в приложението препарат, принадлежащ към категорията „зоотехнически добавки“ и функционалната група „други зоотехнически добавки“, като добавка при храненето на животните при спазване на определените в същото приложение условия.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012 г.; 10(2):2569.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

mg добавка /kg пълноценен фураж със съдържание на влага от 12 %

Категория: зоотехнически добавки. Функционална група: други зоотехнически добавки (намаляване на рН в урината)

4d7

Latochema

Co Ltd

Амониев хлорид

 

Състав на добавката

Амониев хлорид ≥ 99,5 %

(в твърдо състояние)

 

Характеристика на активното вещество

Амониев хлорид ≥ 99,5 %

NH4Cl CAS № 12125-02-9

натриев хлорид ≤ 0,5 %

получено чрез химичен синтез

 

Метод за анализ  (1)

Количествено определяне на амониевия хлорид във фуражната добавка: титриране с натриев хидроокис (Европейска фармакопея, монография 0007) или титриране със сребърен нитрат (монография на Експертния комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ) „Амониев хлорид“).

Агнета за угояване

10 000

1.

Добавката се добавя във фуража под формата на премикс.

2.

Мерки за безопасност: да се използват средства за дихателна защита, средства за защита на очите, ръкавици и предпазно облекло по време на работа.

3.

Фуражът, който съдържа добавката, не трябва да се използва като фураж повече от 3 месеца.

8 октомври 2022 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


18.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 251/29


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 833/2012 НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2012 година

за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове алуминиево фолио на ролки с произход от Китайската народна република

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“), и по-специално член 7 от него,

след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Откриване

(1)

На 20 декември 2011 г., с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2) (наричано по-долу „известието за откриване на процедурата“), Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) обяви откриването на антидъмпингова процедура по отношение на вноса в Съюза на някои видове алуминиево фолио на ролки с произход от Китайската народна република (наричана по-долу „КНР“).

(2)

Процедурата е открита въз основа на жалба, подадена на 9 ноември 2011 г. от Европейската асоциация на металопроизводителите (Eurométaux) (наричана по-долу „жалбоподателят“) от името на производители, които съставляват над 50 % от цялото производство на Съюза на някои видове алуминиево фолио на ролки. Жалбата съдържаше prima facie доказателства за дъмпингови практики във връзка с посочения продукт и за произтичаща от тях съществена вреда, което бе счетено за достатъчно основание за започването на разследване.

2.   Страни, засегнати от процедурата

(3)

Комисията официално уведоми за откриването на процедурата жалбоподателя, другите известни производители от Съюза, производителите износители в КНР, производителите в държавата аналог, вносителите, дистрибуторите и други страни, за които е известно, че са засегнати, както и представителите на КНР.На заинтересованите страни бе предоставена възможност писмено да изложат становищата си и да поискат изслушване в срока, указан в известието за откриване на процедурата.

(4)

Жалбоподателят, други производители от Съюза, производителите износители в КНР, вносителите и дистрибуторите изложиха становищата си. На всички заинтересовани страни, които поискаха да бъдат изслушани и приведоха състоятелни аргументи в подкрепа на това свое искане, беше дадена такава възможност.

(5)

В известието за откриване на процедурата бе предвидено изготвянето, с оглед на очевидно големия брой производители, вносители и производители износители от Съюза, на представителна извадка в съответствие с член 17 от основния регламент.

(6)

С цел да се даде възможност на Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на представителна извадка и — ако това е така — да направи подбор на такава извадка, от вносителите и производителите износители бе поискано да заявят своя интерес пред Комисията и да ѝ предоставят, в съответствие с посоченото в известието за откриване на процедурата, основна информация за своята дейност, свързана с разглеждания продукт (определен в раздел 3 по-долу), за периода от 1 октомври 2010 г. до 30 септември 2011 г.

(7)

Що се отнася до производителите от Съюза, в известието за откриване на процедурата Комисията обяви, че е извършила временен подбор на извадка от производители от Съюза, въз основа на информацията, която е получила от оказалите съдействие производители от Съюза преди да започне разследването.В посочената извадка са включени четирите най-големи известни дружества или групи от дружества в Съюза.

(8)

Както е пояснено в съображение 24 по-долу, само двама несвързани вносители предоставиха поисканата информация и дадоха съгласието си да бъдат включени в извадката. Поради това, предвид ограничения брой оказали съдействие вносители, бе сметнато, че изготвянето на извадка вече не е нужно. Трето дружество вносител представи писмено изложение, без да изпрати отговори на въпросника.

(9)

Както е пояснено в съображение 26 по-долу, 14 производители износители в КНР предоставиха поисканата информация и дадоха съгласието си да бъдат включени в извадката. Въз основа на информацията, получена от тези страни, Комисията подбра извадка от четирима производители износители с най-голям обем на износ за Съюза.

(10)

За да се даде възможност на производителите износители, ако желаят това, да подадат заявление за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика („ТДПИ“), или за индивидуално третиране („ИТ“), Комисията изпрати формуляр на заявление до всички китайски производители износители, за които беше известно, че са засегнати, както и до компетентните органи в КНР. Две дружества се възползваха от тази възможност и поискаха ТДПИ, като едното дружество беше част от подбраната извадка, а другото не участваше в нея. Искания за ИТ бяха получени от включените в извадката дружества и от дружеството, което поиска ТДПИ, но не бе част от извадката.

(11)

Комисията изпрати въпросници до всички производители износители, които заявиха своя интерес в рамките на сроковете, посочени в известието за откриване на процедурата, а именно четирите дружества, включени в извадката, и всички останали дружества, за да им се даде възможност да поискат индивидуално разследване. Въпросници бяха изпратени и на други страни, за които е известно, че са засегнати, а именно на четирима включени в извадката производители от Съюза, оказалите сътрудничество вносители в Съюза, потребители и едно сдружение на потребители.

(12)

Отговори бяха получени от трима включени в извадката производители износители в КНР, от четиримата включени в извадката производители от Съюза и от двама несвързани вносители. Шестима търговци на дребно също отговориха на въпросника към потребителите.

(13)

Комисията не е получила заявления за индивидуално разследване в съответствие с член 17, параграф 3 от основния регламент.

(14)

Комисията потърси и провери цялата информация, смятана за необходима за целите на временното определяне на дъмпинга, вредата от него и интереса на Съюза. Извършени бяха проверки на място в помещенията на следните дружества:

 

Производители в Съюза

CUKI Cofresco SPA, Волпиано (TO), Италия;

Fora Folienfabrik GmbH, Радолфцел, Германия;

ITS BV, Апелдорн, Нидерландия;

SPHERE Group, Париж, Франция.

 

Производители износители в КНР

CeDo Shanghai Co. Ltd., Шанхай;

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd., Нингбо;

Ningbo Times Co. Ltd., Нингбо;

Shanghai Blue Diamond Co. Ltd., Шанхай.

 

Свързан вносител в Съюза

CeDo Limited, Telford, Обединеното кралство

 

Производител в Турция (страна аналог)

Sedat Tahir Ltd., Анкара.

(15)

За да бъде събрана информация за разходите за основната непряка суровина при производството на алуминиево фолио, т.е. първичен алуминий, бе поискана информация от Шанхайската фючърсна борса (Shanghai Futures Exchange, наричана по-долу „SHFE“ или „борсата“), която е основната търговска платформа за алуминий в Китай. Информация за световните пазари и цени бе поискана от Лондонската борса за метали (London Metal Exchange, наричана по-долу „LME“), където също така бе проведено посещение с информативна цел. SHFE предостави ограничена по обем писмена информация в отговор на запитването на Комисията. Комисията също така предложи посещение с информативна цел на SHFE, което първоначално бе прието. На по-късен етап обаче SHFE заяви, че за подобно посещение ще се изисква одобрение от китайското правителство. Китайските власти от своя страна отрекоха необходимостта от такова одобрение. В крайна сметка SHFE зае противоположно на първоначалното си становище, като реши да не приеме посещението.

(16)

Посещение с информативна цел бе преведено на Шанхайската борса за метали (Shanghai Metals Markets, наричана по-долу „SMM“), която е източник на информация за цените в Шанхай и същевременно публично оповестява тяхната котировка.

3.   Разследван период

(17)

Разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 октомври 2010 г. до 30 септември 2011 г. (наричан по-долу „разследваният период“ или „РП“).Изследването на тенденциите, които са от значение с оглед оценката на вредата, обхвана периода от януари 2008 г. до края на РП (наричан по-долу „разглежданият период”).

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

1.   Разглеждан продукт

(18)

Разглежданият продукт е алуминиево фолио с дебелина 0,007 mm или повече, но по-малко от 0,021 mm, без подложка, само валцувано и навито на рула, дори релефно щамповано, под формата на леки роли с тегло, което не надвишава 10 kg (наричано по-долу „разглежданият продукт“ или „алуминиево фолио на рула“ или „AHF“). Разглежданият продукт понастоящем е класиран в кодове по КН ex 7607 11 11 и ex 7607 19 10.

(19)

Разглежданият продукт обикновено се използва като потребителски продукт за опаковане и за други домакински/кетърингови употреби. Определението на продукта не бе оспорено.

2.   Сходен продукт

(20)

Разследването показа, че алуминиевото фолио на рула, произвеждани и изнасяни от КНР, алуминиевото фолио на рула, произвеждани и продавани в Съюза от производителите на Съюза, и алуминиевото фолио на рула, произвеждани и продавани в Турция (държавата аналог) от оказалия съдействие турски производител, имат едни и същи основни физически и технически характеристики, както и едни и същи основни видове употреба, поради което се считат за сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗВАДКА

1.   Представителна извадка от производители от съюза

(21)

С оглед на очевидно големия брой производители от Съюза, в известието за откриване на процедурата беше предвидено да се подбере представителна извадка в съответствие с член 17 от основния регламент с цел установяване на вредата.

(22)

В известието за откриване на процедурата Комисията обяви, че е извършила временен подбор на извадка от производители от Съюза. Тази извадка се състоеше от четирите най-големи (групи от) дружества измежду над 30 производители от Съюза, за които се знаеше, че произвеждат сходния продукт отпреди датата на започване на разследването. Подборът на извадката бе направен въз основа на обема на продажбите на отделните производители, тяхната величина и географско местоположение в пределите на Съюза, като предложената извадка представляваше 44 % от общия обем, на който се оценява производството на Съюза през РП. Заинтересованите страни бяха поканени да се запознаят с досието за ползване от заинтересованите страни и да изразят своето мнение по целесъобразността на този избор в рамките на 15 дни от датата на публикуване на известието за откриване на процедурата. След крайния срок за мнения една заинтересована страна изтъкна, че в извадката е трябвало да бъде включен и производител от Обединеното кралство. В това отношение следва да се отбележи, че действително в извадката фигурира (като част от Sphere Group) дружество производител от Обединеното кралство. Никоя друга заинтересована страна не се противопостави на извадката в окончателния ѝ вид, вследствие на което извадката бе потвърдена.

2.   Представителна извадка от несвързани вносители

(23)

С оглед на потенциално големия брой вносители, участващи в процедурата, в известието за образуване на процедурата беше предвидено да се подбере представителна извадка от вносителите в съответствие с член 17 от основния регламент.

(24)

Само двама несвързани вносители предоставиха исканата информация и се съгласиха да окажат съдействие. Поради това в конкретния случай извадката не беше счетена за необходима.

3.   Представителна извадка от производители износители

(25)

С оглед на очевидно големия брой производители износители, в известието за откриване на процедурата беше предвидено да се подбере представителна извадка в съответствие с член 17 от основния регламент с цел установяване на дъмпинга.

(26)

Общо 14 производители износители в КНР предоставиха поисканата информация и дадоха съгласието си да бъдат включени в представителна извадка. Тези дружества са осъществили износ на около 7 800 тона или приблизително 60 % от износа на КНР за пазара на ЕС през РП. Въз основа на информацията, получена от тези страни, Комисията подбра извадка от четиримата производители износители с най-големия представителен обем на производството, продажбите и износа, който можа да бъде разследван в нужната степен в рамките на наличното време. Едно от включените в извадката дружества впоследствие оттегли съдействието си, а друго уведоми Комисията, че информацията, която е предоставило на Комисията в попълнения от него формуляр във връзка с изготвянето на извадката, била погрешна. Във връзка с тази нова информация бе взето решение това дружество да се изключи от извадката от дружества. Комисията покани още две дружества да бъдат включени в извадката. Проведена бе консултация с оказалите съдействие производители износители, Мисията на КНР към ЕС и жалбоподателя по отношение на окончателния състав на извадката. Нито една от заинтересованите страни не възрази срещу този избор. Впоследствие едно от новите дружества, включени в извадката, също оттегли съдействието си. В резултат на това, окончателната извадка включва трима производители износители в КНР, съставляващи приблизително 30 % от вноса на разглеждания продукт в Съюза по време на РП и 50% от обема на продажбите на 14-те производители износители, които предоставиха данни за целите на изготвянето на представителната извадка.

Г.   ДЪМПИНГ

1.   Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, и индивидуално третиране

1.1.   Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ)

(27)

Съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент, при антидъмпингови разследвания по отношение на внос с произход от КНР нормалната стойност се определя съгласно параграфи 1—6 от посочения член за производителите износители, за които е установено, че отговарят на критериите, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.

(28)

Две дружества, а именно: CeDo Shanghai Co. Ltd. (наричано по-долу „CeDo Shanghai“) и Shanghai Blue Diamond Co. Ltd. (наричано по-долу „Blue Diamond“), се отзоваха на поканата и поискаха ТДПИ. Както бе обяснено по-горе, само CeDo Shanghai бе избрано да влезе в извадката,а другото дружество не бе избрано. Въпреки това, след решението на Съда по дело C-249/10 P Brosmann Footwear (HK) и др. с/у Съвета на Европейския съюз, бе решено да бъдат разгледани всички искания за ТДПИ, получени в рамките на указания срок — т.е. исканията на двете горепосочени дружества.

(29)

Исканията за ТДПИ бяха анализирани по петте критерия, формулирани в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. За по-голяма краткост и само с цел улеснение критериите за ТДПИ са изложени в обобщен вид по-долу:

стопанските решения се вземат в отговор на сигнали от пазара без значителна намеса на държавата, а разходите отразяват пазарните стойности;

дружествата имат ясен основен комплект счетоводна документация, която се подлага на независим одит в съответствие с международните счетоводни стандарти и се прилага за всички цели;

няма съществени изкривявания, пренесени от предишната система на непазарна икономика;

законодателството в областта на несъстоятелността и собствеността гарантира стабилност и правна сигурност, и

обменният курс се определят на пазарен принцип.

(30)

Разследвания на място по повод исканията за ТДПИ бяха извършени в помещенията на тези две дружества.

(31)

ТДПИ бе отказано и на двете дружества с оглед на критерий 1 от член 2, параграф 7, буква в), въз основа на доказателства за това, че цената на основната суровина — алуминий — не е била сформирана при пазарни условия. Подобни практики бяха установени също така при цената на междинната суровина — алуминиево фолио на джъмбо ролки, описано по-долу. Дружествата не съумяха също така да покрият и други критерии, както е пояснено по-долу.

1.1.1.   Общовалидни за целия сектор заключения във връзка с критерий 1 — стопански решения и разходи за основните вложени материали

(32)

Алуминиево фолио на малки рула се произвежда чрез обикновен процес на пренавиване, нарязване и опаковане на алуминиево фолио на джъмбо ролки върху по-малки ролки. Основната суровина за производството на алуминиево фолио е първичен алуминий. Първичният алуминий представлява около 60—70 % от производствените разходи за разглеждания при настоящото разследване продукт и поради това е компонент с определящо значение за себестойността на неговото производство. В общосекторната практика това се изразява във формиране както на покупните, така и на продажните цени на алуминиево фолио на базата на референтна цена на първичния алуминий (алуминиевия блок), към която се добавя производствена такса/такса за конверсия. В действителност дружествата, кандидатствали за ТДПИ, са закупували алуминиево фолио на джъмбо ролки по договори, в които цената на алуминиевото фолио на джъмбо ролки се определя с позоваване на цените на първичния алуминий, публикувани на SMM — източник на информация за цените на различните метали, където тези цени се котират въз основа на спот цените, по които са търгувани в района на Шанхай. Публикуването на SMM е в най-висока степен представително за цените на алуминия на вътрешния пазар. Тези цени са много близки до цените, котирани на SHFE, когато повечето сделки се извършват в Китай.

(33)

Котировка с референтна стойност в световен мащаб за цената на първичния алуминий, който представлява основна стока, е котировката на LME. Цената на алуминия на вътрешния пазар в Китай значително се различава от цените на LME. Както е видно от графиката по-долу, цените на LME в сравнение с тези на SHFE през РП варират от +500 до -90 USD/тон. По време на периода на разследване, котировката на цената на LME на средномесечна основа е била с повече от 9 % по-висока от тази на SHFE (в нетно изражение), като тази разлика е достигала +23 % в средата на периода. Заслужава също така да се отбележи, че докато през последната част на РП цените на световния пазар като цяло намаляват поради свиване на търсенето на пазара, при цените на SHFE е наблюдавана тенденция с обратен знак (водеща дори до цени с 3 % по-високи от цените на LME), което допълнително илюстрира широко разпространените ценови деформации на този пазар.

Image

(34)

Тази значителна разлика в цените на първичния алуминий в сравнение с останалата част на света, както е пояснено по-горе, се смята, че се дължи на комбинацията от редица зависещи от волята на държавата фактори и значителна намеса на държавата на вътрешния пазар чрез определени инструменти. Тази намеса на държавата е довела до създаването и съществуването на доста изолиран вътрешен пазар на първичен алуминий в Китай, фактически неподвластен на пазарните сили.

(35)

На първо място, SHFE е под контрола на Регулаторната комисия по ценни книжа на Китай (China Securities Regulatory Commission, CSRC). SHFE изпълнява функциите си в съответствие с регламента относно администрирането на търговията с фючърси, мерките за управление на фючърсните борси и учредителния си договор. Някои от тези наложени от държавата правила, на които се подчинява функционирането на борсата, допринасят за слабата променливост, изкривяването на цените и ценовите тенденции на SHFE: всекидневните колебания при цените са ограничени до 4 % над или под сетълмент цената от предходния ден на търговия, търговията се извършва при ниска честота (до 15-то число на всеки месец), фючърсните договори са с ограничен срок на действие (до 12 месеца), откритите търговски позиции са ограничени до определена сума, а спекулацията с цените е ограничена.

(36)

Достъпът до борсата е законово ограничен само до китайските търговци, които освен това се нуждаят от одобрение от CSRC, за да търгуват на борсата. Пазарните представители на членовете на SHFE могат да извършват операции единствено по искане на членове на SHFЕ, не могат да приемат поръчки от други организации и не могат да търгуват за своя сметка. Физически доставки могат да се извършват само в одобрен склад в рамките на КНР, за разлика от международните борси, при които доставката може да се осъществи в целия свят. Освен това, тъй като представляват платформа само за физически обмен (не се продават производни), това напълно поставя в изолация китайските пазари на алуминий. Като следствие от това, практически е невъзможно да се прибегне до арбитраж с LME или други пазари, а борсата работи изолирано от световните пазари. Поради това не може да се получи изравняване между тези пазари.

(37)

На второ място, държавата се намесва в механизма на ценообразуването на SHFE — с оглед на нейната позиция както на продавач на първичен алуминий, така и на купувач — посредством Държавния резерв и други държавни органи. Например, китайското правителство въведе пакет от стимули, насочени към ограничаване на последиците от икономическата криза в края на 2008 г., като този пакет включва схема, по която Държавният резерв да закупува алуминий от леярни с цел подпомагане на тяхната дейност чрез изкуствено увеличаване на търсенето на вътрешния пазар, тъй като световната финансова и икономическа криза намали търсенето в световен мащаб. Тези държавно регламентирани покупки са довели до значително изкривяване на цените през първата половина на 2009 г. Интересно е да се отбележи във връзка с това, че в края на периода на разследване цените на вътрешния пазар в Китай са се движили в обратна посока на цените на световните пазари.

(38)

Китайската държава описва политиката си на намеса в алуминиевия сектор в своя Дванадесети петгодишен план за развитие по отношение на алуминия (2011—2015 г.). В плана се предвижда „да бъдат адаптирани данъците и данъчните облекчения при износ и други икономически лостове и да се осъществява строг контрол над мащаба на разширяване и износа на първични продукти“. На практика това означава, че е налице комбинация от специфични данъчни схеми, насочена към насърчаване на алуминиевата промишленост. Тези инструменти възпират износа на първичен алуминий от КНР, като в същото време насърчават вноса и производството на продукти надолу по производствената верига (като въпросния продукт), съдържащи алуминий, както за местния, така и за експортния пазар.

(39)

Този план продължава политиката, провеждана от много години насам в предишните планове. Освен това тези планове са изпълнявани в продължение на много години, като през РП са осъществявани няколко мерки по прилагането, които са описани по-долу. Тези схеми са:

1)

износно мито в размер на 17 % за първичен алуминий и скрап от алуминий (в сравнение с нулева ставка за алуминиево фолио на малки рула);

2)

намаление на ДДС с 0 % за първичен алуминий (в сравнение с 15-процентното намаление за алуминиево фолио от юни 2009 г.);

3)

премахване на 5-процентното вносно мито за метал.

(40)

В заключение, комбинацията от тези мерки е използвана от държавата, за да ограничи износа на първичен алуминий, което от своя страна води до увеличаване на дела на доставките от вътрешни източници и до намаляване на цената му на вътрешния пазар.

(41)

По-голямата част от китайските леярни за алуминий са държавна собственост. Отделните промишлени планове, оказващи отчетливо влияние върху производствения капацитет и продукцията на алуминий, и в частност изпълняваният понастоящем Дванадесети петгодишен план (2011—2015 г.) за алуминиевата промишленост, насърчават стратегическото развитие на „алуминиеви дълбоко преработени продукти, както и развитието на промишлеността за производство на алуминий с цел по-нататъшно разширяване на индустриалната верига“.

(42)

С оглед на гореизложеното описаните по-горе мерки, предприети от китайската държава, бяха счетени за доказателство за наличие на държавна намеса при вземането на решения от дружествата по отношение на снабдяването със суровини и производствените им разходи. Действително, съществуващата китайска система на високи износни мита и невъзстановяване на ДДС при износ на първичен алуминий, в съчетание с липсата на експортни такси и с частичното възстановяване на ДДС при износ на алуминиеви продукти надолу по веригата, като разглеждания продукт, и държавната намеса при ценоопределянето на SHFE, по същество доведе до ситуация, при която цените на китайския първичен алуминий и цените на алуминиевите продукти надолу по веригата (използвани също като суровина в производството на други алуминиеви продукти) са резултат от държавна намеса, независеща от колебанията на цените на международните пазари. Това оказва пряко влияние върху решенията на дружествата при снабдяването им с алуминиеви суровини надолу по веригата. Цените на алуминия винаги са били определяни в нарушение на правилата за конкуренцията и, с изключение на много кратък период от време, когато, както беше посочено по-горе, други държавни приоритети, водещи до нарушаване на конкуренцията, видимо са били на дневен ред, това е носело нелоялно предимство на китайските производители на алуминиево фолио.

(43)

Предвид това, че първичният алуминий съставлява около 60 % от разходите за производство на алуминиево фолио на малки рула, тази разлика фактически води до значително ценово нелоялно предимство за китайските производители, което е от решаващо значение за една основна стока, каквато е алуминиевото фолио на малки рула.

(44)

CeDo Shanghai оспори констатациите на Комисията, след като тези констатации бяха сведени до неговото знание. На първо място, то изтъква, че някои от констатациите на Комисията са погрешни и непоследователни, което оказва неблагоприятно въздействие върху общата констатация във връзка с бизнес решенията на предприятията в КНР. По-конкретно то заявява, че достъпът до SHFE не е ограничен само до китайските граждани, тъй като е възможно да се откриват сметки с посредници, които имат разрешение за търговия на SHFE. Като цяло, дружеството не оспорва факта, че съществуват контролирани действия от страна на китайската държава, но според него целта на тези действия не е да се стигне до нарушения в ценообразуването и да се гарантира слабата им променливост на пазара, а по-скоро да се предотвратят спекулацията и потенциални грешки при осъществяването на сделки. На второ място, дружеството изтъква, че е имало по-скоро дребни колебания на цените и разминавания между SHFE и LME през РП, включително период, когато цените в КНР са били дори още по-високи, отколкото другаде. Поради това предимството, което са имали китайските производители по отношение на себестойността и което се дължало на занижените цени, е минимално, ако въобще съществува такова. Освен това то обяснява обръщането на тенденциите при цените в края на РП с обстоятелството, че китайската икономика е продължила да се разгръща в края на 2011 г. и че то не е резултат от нарушения на правилата за конкуренцията вследствие намеса от страна на държавата. Накрая то заявява, че гореспоменатите механизми или процедури нямат съществено въздействие върху решенията на дружеството по отношение на разходите и ценовата си политика.

(45)

Изявленията на дружеството не противоречат на констатацията на Комисията, че единствено на китайските търговци е позволено да търгуват на тази борса. Що се отнася до целите и задачите, които се преследват с действията на държавата, изявленията на дружеството имат спекулативен характер и не са представени никакви доказателства на този етап. Освен това е без значение причината, поради която са били въведени въпросните ограничения и нормативна уредба. Всъщност въпросът е какъв е цялостният ефект от създаването с тяхна помощ на изолиран вътрешен пазар за алуминий, където ценовите тенденции не следват ценовите тенденции на световните пазари. В това отношение следва също да се отбележи, че след оповестяването на предварителните констатации китайските власти не направиха коментар по този въпрос. Както беше заключено по-горе в съображение 43, ценовата деформация на китайския пазар на алуминий (минус 9 % разлика в цената през РП) е достатъчно значима, за да доведе до значително ценово нелоялно предимство за китайските производители на основна стока, каквато е разглежданият продукт. Това ценово предимство не може да се обясни с каквото и да било сравнително предимство на китайските производители на алуминий. И на последно място, всички оказали съдействие дружества са купували суровините се на китайския вътрешен пазар въз основа на договори, които са индексирани съобразно местните индекси на цената на алуминия. Следователно решенията на дружествата очевидно са повлияни от действията на държавата за създаване на деформиран пазар на алуминий.

(46)

Blue Diamond обясни, че цените на SMM не са държавно регулирани цени и че SMM е подобна на LME, тъй като те са публични източници на информация. Комисията не установи цените да са били пряко определяни от държавата, така че този коментар е без значение. На второ място, фактът, че цените са публично достъпни, не гарантира автоматично, че те са резултат от пазарните сили.

1.1.2.   Специфични за дружествата заключения във връзка с критерии 2—5

(47)

Комисията установи, че CeDo Shanghai не покрива критерий 3, тъй като погасяването от него на кредит в чуждестранна валута е било предмет на одобрение от страна на валутната администрация, което се счита, че има деформиращ ефект върху решенията на дружеството за вземането на кредит, а оттук — и върху неговото финансово състояние.

(48)

CeDo Shanghai оспори констатациите на Комисията във връзка с критерий 3. То заяви, че регистрацията към валутната администрация е валидна за цялата страна практика, приложима за всяко дружество, което погасява кредити от чужбина, и че може да се окачестви само като добро управление от страна на китайските финансови власти фактът, че същите гарантират неизползването на неправомерни сделки за извеждане на финансови средства от Китай. Дружеството изтъкна също така, че нито производствените му разходи, нито неговото финансово състояние като цяло зависят по някакъв начин от това одобрение. По тази причина CeDo заяви, че констатацията на Комисията във връзка с критерий 3 в това отношение страда от някои недостатъци.

(49)

Решенията за финансиране безспорно са едни от най-важните решения за дружествата. С регулирането на външните задължения, информация за което бе предоставена от CeDo, ясно се въвежда процедура по одобрение за заеми с произход извън Китай. Поради това решенията на дружествата за прибягване до финансиране от чужбина подлежат на одобрение от страна на държавата, което води до деформация на финансовото им състояние. По тази причина твърденията на дружеството бяха отхвърлени.

(50)

Blue Diamond не покрива критерий 1 и поради това че то се ползва от разширения обхват на освобождаването от данък върху печалбата. Той също така не покрива критерий 2, тъй като не разполага с ясен основен комплект счетоводна документация, който да подлежи на одит в съответствие с международните счетоводни стандарти и да се прилага за всички цели. И накрая, дружеството не съумя да докаже, че покрива критерий 3, тъй като използва промишлени помещения на безвъзмездна основа, което изопачава разходите му и неговото финансово положение.

(51)

Дружеството оспори някои от тези констатации. То заяви, че освобождаването от данък не оказва влияние на експортните му цени, които са в центъра на вниманието на антидъмпинговите разследвания. Също така то изтъкна, че при воденето на своето счетоводство се е придържало към китайските правила за ДДС и обясни, че различаващите се продажби и счетоводна документация са били следствие от договорни условия и не са били редовна практика, следвана от дружеството. Дружеството освен това потвърди, че използва значителна по размер промишлена зона на безвъзмездна основа по силата на споразумение.

(52)

Коментарите относно двойното фактуриране са в противоречие с обяснението и доказателствата, предоставени по време на разследването на място. Не бяха предоставени допълнителни доказателства във връзка с двойното фактуриране и за това, доколко практиката на дружеството по отношение на амортизацията е била в съответствие с китайските правила за ДДС, както твърдеше дружеството. Накрая дружеството потвърди констатациите във връзка с освобождаването от данъци и безвъзмездното използване на промишлените имоти. Във връзка с това следва да се отбележи, че не всички критерии, използвани при оценката на исканията за ТДПИ, строго погледнато, имат отношение към експортните цени; всъщност те се прилагат, за да се определи дали при конкретния производител преобладават условията на пазарната икономика, що се отнася до производството и продажбата на сходния продукт. Освен това, тъй като дружеството нито е поискало индивидуално разследване, нито пък е било избрано да участва в извадката, не е искана информация за експортни му цени.

(53)

Поради това ТДПИ се отказва и на двете дружества.

1.2.   Индивидуално третиране (ИТ)

(54)

По силата на член 2, параграф 7, буква a) от основния регламент, за държавите, попадащи в обхвата на посочения член, се установява мито, което се прилага в национален мащаб, ако бъде взето решение за това, освен в случаите, когато дружествата са в състояние да докажат, че отговарят на всички критерии, установени в член 9, параграф 5 от основния регламент. Накратко, и единствено с цел по-лесна справка, тези критерии са изложени по-долу:

при изцяло или частично контролирани от чуждестранни лица предприятия или при съвместни предприятия износителите имат право да репатрират капитала и печалбите;

експортните цени, количествата, условията и параметрите на продажбата са определени свободно;

повечето от акциите принадлежат на частни лица; държавните служители, участващи в борда на директорите или заемащи ключови позиции в управлението, са или малцинство, или трябва да се докаже, че дружеството въпреки това е достатъчно независимо от държавна намеса;

обменът на валута се извършва по пазарния курс; както и

държавната намеса не е такава, че да позволи заобикаляне на мерките, ако на отделните износители се определят различни митнически ставки.

(55)

Всички включени в представителната извадка дружества и Blue Diamond поискаха ИТ. Тези искания бяха разгледани. Разследването показа, че всички дружества, включени в представителната извадка, и Blue Diamond са изпълнили всички условия по член 9, параграф 5 от основния регламент.

(56)

На горното основание на всички включени в представителната извадка производители износители и Blue Diamond беше предоставено ИТ.

2.   Държава аналог

(57)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност за производителите износители, на които не е предоставено ТДПИ, се установява въз основа на цените на вътрешния пазар или на конструираната нормална стойност в държава аналог.

(58)

В известието за откриване на процедурата Комисията посочи своето намерение да използва Съединените американски щати като подходяща държава аналог за целите на определяне на нормална стойност за КНР и прикани заинтересованите страни да направят коментари по въпроса.

(59)

Не бяха получени съществени коментари по отношение на Съединените американски щати (наричани по-долу „САЩ“) като предложена държава аналог. Никоя от заинтересованите страни не предложи алтернативен избор на държава аналог за производители на сходния продукт.

(60)

От страна на производителите в САЩ обаче не бе оказано сътрудничество, въпреки че с всички известни производители в САЩ бе установена връзка по време на разследването. Комисията поиска да ѝ бъде оказано сътрудничество от производители от други трети държави, които бяха споменати в жалбата, като Мексико и Южна Африка, но не получи съдействие и от тези държави.

(61)

Комисията, чрез свои собствени проучвания, се опита да идентифицира други производители в трети държави. По тази причина бяха разпратени писма и въпросници до всички известни производители в други трети държави (Турция, Индия, Южна Корея).

(62)

Двама турски производители се отзоваха на поканата, като изразиха готовност да окажат съдействие. В крайна сметка един производител изпрати пълен отговор на въпросника и прие проверка на място в помещенията на дружеството.

(63)

Комисията помести оценката си относно целесъобразността на избора на Турция за държава аналог в неповерителното досие за сведение на заинтересованите страни. Нито една от заинтересованите страни не направи коментар на избора на Турция за държава аналог в конкретния случай.

(64)

Поради това беше направено временното заключение, че Турция е подходящ избор за държава аналог в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент.

3.   Нормална стойност

(65)

Тъй като нито едно от дружествата, подали искане за ТДПИ, не успя да докаже, че изпълнява критериите за ТДПИ, а другите две дружества, които бяха избрани да участват в извадката, не поискаха ТДПИ, нормалната стойност за всички китайски производители износители бе определена, както бе обяснено в съображение 57 по-горе, въз основа на действително платените или платимите цени или на конструираната нормална стойност в Турция за сходния продукт. След избора на платените или платимите цени в Съюза, нормалната стойност беше изчислена въз основа на данните, проверени в помещенията на оказалия съдействие турски производител, посочен в съображение 14 по-горе.

(66)

В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент Комисията първо провери дали продажбите на сходния продукт на независими клиенти са били представителни. Продажбите на оказалия съдействие турски производител на сходния продукт бяха счетени за представителни по отношение на разглеждания продукт, който се изнася за Съюза от производителите износители, включени в извадката.

(67)

След това Комисията провери дали тези продажби биха могли да се считат за извършени при обичайни търговски условия в съответствие с член 2, параграф 4 от основния регламент. Това беше направено чрез определяне на дела на рентабилните продажби на независими клиенти. Продажбите бяха счетени за рентабилни в случаите, в които цената на единица продукция е равна на производствените разходи или по-висока от тях. Съответно бяха определени производствените разходи за продукта на турския пазар през РП.

(68)

За онези видове от продукта, при които повече от 80 % от обема на продажбите на вътрешния пазар са били на стойност, по-висока от тяхната себестойност, а среднопретеглената продажна цена на съответния вид е била равна или по-висока от разходите за производство на единица продукция, нормалната стойност за всеки вид от продукта бе изчислена като среднопретеглената стойност на действителните цени на вътрешния пазар при всички продажби от въпросния вид, независимо дали тези продажби са били рентабилни.

(69)

Когато обемът на рентабилните продажби на даден вид от продукта е представлявал 80 % или по-малко от общия обем на продажбите на посочения вид или когато среднопретеглената цена на посочения вид е била по-ниска от производствените разходи за единица продукция, нормалната стойност беше определена на базата на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглената стойност само на рентабилните продажби на вътрешния пазар на посочения вид по време на РП.

(70)

В случаите, когато не е имало продажби на вътрешния пазар на определен вид от продукта от оказалия съдействие турски производител, нормалната стойност беше конструирана в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент.

(71)

За видове от продукта, които не са били продадени на вътрешния пазар от оказалия съдействие турски производител, но са били продадени на други пазари, нормалната стойност беше конструирана чрез прибавяне към производствените разходи за същия вид продукт, продаден на други пазари, на техните разходи за реализация, общите и административните разходи (наричани по-долу „РОА“) и печалбата. В случай на видове от продукта, които изобщо не са били продавани от оказалия съдействие турски производител, нормалната стойност беше конструирана чрез прибавяне към производствените разходи на всички видове от продукта, на техните РОА и печалбата.

(72)

В съответствие с член 2, параграф 6 от основния регламент размерът на РОА и на печалбата бе определен на основата на наличните данни за производството и продажбите на сходния продукт при обичайни търговски условия, извършени от турския производител.

4.   Експортни цени

(73)

Производителите износители са реализирали експортни продажби за Съюза, като са продавали или директно на независими клиенти, или чрез свързани дружества, разположени в Съюза.

(74)

В случаите, когато експортните продажби за Съюза са били реализирани чрез директни продажби на независими клиенти в Съюза, експортните цени бяха определени въз основа на действително платените или платимите цени за разглеждания продукт в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент.

(75)

В случаите, когато експортните продажби за Съюза са били реализирани чрез свързани дружества, разположени на територията на Съюза, експортните цени бяха определени въз основа на цените на тези свързани дружества при първа препродажба на независими клиенти в Съюза в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент. Бяха направени корекции за всички разходи, извършени в периода между вноса и препродажбата, включително за разходите за реализация, общите и административните разходи и печалбата. По отношение на маржа на печалбата беше използвана печалбата, реализирана от двама несвързани вносители на разглеждания продукт, тъй като действителната стойност на печалбата на свързания вносител бе сметната за ненадеждна поради връзката между производителя износител и свързания вносител.

5.   Сравнение

(76)

Тъй като китайският внос беше дело на дружества със собствена дистрибуторска марка, бяха направени сравнения само въз основа на продажбите на продукти със собствена марка от оказалото съдействие турско дружество.

(77)

Сравнението между нормалната стойност и експортната цена беше направено на базата на цената франко завода. За да се гарантира обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, надлежно бяха отчетени под формата на корекции разликите, които засягат цените и тяхната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Бяха направени съответни корекции за косвени данъци, товарни превози, застраховка, обработка, гаранционни и кредитни разходи във всички случаи, в които те бяха счетени за разумни, точни и подкрепени от проверени доказателства. Теглото на опаковките не беше взето под внимание при сравнението.

(78)

При използването на системата PCN за класифициране на продуктовите видове беше налице ниска степен на съвпадение за всички включени в извадката производители износители. В случай на невъзможност да бъдат установени преки съвпадения, бяха сравнени сходни видове и бяха направени корекции за разликите, като например видове опаковки. В случаите, в които беше използван методът на сходството, информацията беше оповестена на заинтересованата страна.

6.   Дъмпингови маржове

(79)

В съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент, дъмпинговият марж за включените в извадката производители износители беше установен въз основа на сравнение на среднопретеглената нормална стойност със среднопретеглената експортна цена, изразена като процент от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито.

(80)

По отношение на оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката, беше изчислена среднопретеглена стойност от тези три дъмпингови маржа.

(81)

Като се има предвид ниската степен на съдействие от КНР (около 60 %), беше счетено за целесъобразно дъмпинговият марж за цялата държава, приложим за всички останали производители износители в КНР, да бъде изчислен чрез използване на сделките с най-голям регистриран дъмпинг на оказалите съдействие износители.

(82)

Установените по този начин временни дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито, са, както следва:

Таблица 1

Дъмпингови маржове

Наименование на дружеството

Статут

Дъмпингов марж

CeDo Shanghai Co. Ltd.

ИТ

39,3 %

Ningbo Times Co. Ltd.

ИТ

31,4 %

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.

ИТ

28,6 %

Други оказали съдействие дружества

 

35,2 %

Общонационален дъмпингов марж

 

43,4 %

Д.   ВРЕДА

1.   Производство на съюза и промишленост на съюза

(83)

В Съюза съществуват 31 производители или групи от производители на сходния продукт, повечето от които са сравнително малки. По-долу позоваването на тях ще става чрез използване на понятието „промишленост на Съюза“ по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент. Жалбоподателят — дружеството Eurométaux — е действал от името на седем производители, чието съвкупно производство през РП е възлизало на около 50 % от общото производство на Съюза на някои видове алуминиево фолио на ролки. Следва да се отбележи обаче, че представените от жалбоподателя данни, сверени с други налични източници, обхващат всички известни дружества, които произвеждат и продават разглеждания продукт на пазара на Съюза. На тази основа общото производство на Съюза на сходния продукт бе изчислено на 91 000 тона през РП. Като се има предвид, че с помощта на жалбоподателя бе събрана или се разполагаше с информация за всички известни дружества, които произвеждат и продават разглеждания продукт на пазара на Съюза, тази информация ще бъде използвана като макроикономически показатели при настоящото разследване.

2.   Потребление на съюза

(84)

Потреблението на Съюза бе установено въз основа на обема на продажбите на пазара на Съюза от страна на промишлеността на Съюза плюс вноса на пазара на Съюза. Тези данни бяха предоставени от жалбоподателя и бяха предоставени на разположение на всички заинтересовани страни. Данните, предоставени за производителите от Съюза, бяха съпоставени с данните, получени от Комисията по време на прегледа на представителността и на съставянето на извадката. Данните за вноса на разглеждания продукт по отношение на засегнатата държава и трети държави бяха съпоставени с данните от COMEXT на разположение в Евростат. Жалбоподателят посочи, че съобщените от него цифрови данни за продажбите на пазара на Съюза съдържат определени количества, произведени в КНР, които вече са включени в данните за вноса. Поради това бе направено приспадане от обема на продажбите на някои невключени в извадката производители в ЕС, които са осъществявали и внос от КНР. С това приспадане се предотвратява двойното отчитане на обема на тези продажби в рамките на общото потребление.

(85)

На тази основа беше установено, че потреблението на Съюза се е развивало, както следва:

Таблица 1

Потребление в ЕС (в тонове)

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Общо внос

4 600

7 600

10 300

14 300

Продукция на Съюза, продадена на пазара на Съюза

91 000

91 500

87 700

82 456

Общо потребление

95 600

99 100

98 000

96 756

Индекс (2008 г. = 100)

100

104

103

101

(86)

Общото потребление на пазара на ЕС само леко варира през разглеждания период. Причината за тази стабилност е, че пазарът на ЕС за разглеждания продукт е достатъчно развит и че като продукт, обикновено използван за домакински цели, той не е бил засегнат от колебания въпреки икономическата криза.

3.   Внос от засегнатата държава

3.1.   Обем и пазарен дял

(87)

Данни за обема на вноса бяха получени от жалбоподателя, който беше коригирал статистическите данни на Евростат въз основа на своите познания за пазара. Тази корекция се е наложила поради обстоятелството, че статистиката по отделните кодове по КН включва внос, който не е на разглеждания продукт. Корекцията се е основавала на познанията за експорта за пазара на ЕС от различните държави износителки и за цената на вноса, от която може да се заключи дали вносът действително е на разглеждания продукт или не. Подробни цифрови данни и описание на методологията бяха предоставени на вниманието на заинтересованите страни в приложение 3 към заявлението. На тази основа, през разглеждания период вносът в Съюза от КНР се е развивал по следния начин:

Таблица 2

Внос от КНР

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Внос от КНР (в тонове)

4 270

6 836

9 839

12 994

Индекс (2008 г. = 100)

100

160

230

304

Пазарен дял

4,5 %

6,9 %

10,0 %

13,4 %

Индекс (2008 г. = 100)

100

154

225

301

Източник: по данни на жалбоподателя

(88)

След антидъмпинговото разследване на основната суровина и на продукта нагоре по веригата (алуминиево фолио на джъмбо ролки), довело до налагането през 2009 г. на мита върху китайските производители, обемът на вноса от КНР се е увеличил значително. Обемът на вноса на разглеждания продукт се е увеличил с повече от 200 % през разглеждания период.

(89)

Пазарният дял, който се държи от китайските производители износители, бележи същата тенденция на увеличение на вноса през разглеждания период, покачвайки се от 4,5 % през 2008 г. на 13,4 % през РП.

3.2.   Цени на дъмпинговия внос и подбиване на цената

(90)

Средните цени на вноса от КНР са се развивали, както следва:

Таблица 3

Цени на вноса от КНР

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Средна цена CIF в EUR/тон

 (3)

2 335

2 600

2 518

Индекс (2009 г. = 100)

 (3)

100

111

108

Източник: Евростат

(91)

Необходимо е да се уточни, че китайските цени на вноса следват до голяма степен китайските цени на суровините (основно алуминиеви сплави). Цените на вноса обаче са спаднали с 3 % през РП в сравнение с 2010 г., по време, когато цените на суровините са се увеличили с около 4 % (виж таблицата по-долу).

Таблица 4

Развитие на средните китайски цени на алуминия

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Месечна среднопретеглена спот цена на SHFE за тон (EUR)

1 408

1 187

1 467

1 523

Индекс (2008 г. = 100)

100

84

104

108

Източник: Шанхайската фючърсна борса (SHFE), без ДДС

(92)

Тъй като целият известен китайски внос е бил осъществяван от дружества със собствена дистрибуторска марка, беше направена съпоставка по отношение на подбиването (и занижаването) на цените въз основа на продажбите на промишлеността на Съюза само на продукти със собствена марка.

(93)

С цел определяне на подбиването на цените през РП бяха сравнени коригираните на ниво франко завода и фактурирани на несвързани клиенти на пазара на Съюза среднопретеглени продажни цени — по видове на продукта на включените в извадката производители от Съюза — със съответните среднопретеглени цени на вноса от оказалите съдействие китайски производители към първия независим клиент на пазара на Съюза, установени на база CIF и съответно коригирани с действащите мита и разходите, последващи вноса.

(94)

Сравнението на цените беше извършено за всеки отделен вид по отношение на транзакциите на същото ниво на търговия, надлежно коригирани при необходимост, и след приспадането на рабати и отстъпки. Резултатът от сравнението, изразен като процент от генерирания през РП оборот на включените в извадката производители от Съюза, показа среднопретеглен марж на подбиване от 10,0 % от страна на китайските производители износители.

4.   Икономическо състояние на промишлеността на съюза

4.1.   Предварителни бележки

(95)

Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент Комисията разгледа всички относими икономически фактори и показатели, имащи отражение върху състоянието на промишлеността на Съюза.

(96)

Макроикономическите показатели (производство, капацитет, използване на капацитета, обем на продажбите и пазарен дял) бяха оценени на равнището на цялата промишленост на Съюза. Оценката се основаваше на информацията, предоставена от жалбоподателя и съпоставена с данните, предоставени от оказалите съдействие производители от Съюза.

(97)

Анализът на микроикономическите показатели (средна единична цена, заетост, възнаграждения, производителност, складови наличности, рентабилност, парични потоци, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал) бе проведен на равнището на включените в извадката производители от Съюза. Оценката се основаваше на информацията, предоставена от тях, след като същата бе надлежно проверена.

4.2.   Макроикономически показатели

4.2.1.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

Таблица 5

Общо производство, производствен капацитет и използване на капацитета на Съюза

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Обем на производството (в тонове)

95 500

95 000

93 000

91 000

Индекс (2008 г. = 100)

100

99

97

95

Производствен капацитет (в тонове)

160 000

164 000

164 000

164 000

Индекс (2008 г. = 100)

100

103

103

103

Използване на капацитета

59,7 %

57,9 %

56,7 %

55,5 %

Индекс (2008 г. = 100)

100

97

95

93

(98)

Таблицата по-горе показва, че през разглеждания период производството е намаляло, въпреки че потреблението е останало стабилно през същия период. Въпреки че производственият капацитет се е запазил в умерена степен стабилен през разглеждания период, използването на капацитета е следвало същата тенденция на спад на производството.

4.2.2.   Обем на продажбите и пазарен дял

Таблица 6

Обем на продажбите и пазарен дял

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Обем на продажбите на пазара на ЕС (в тонове)

91 000

91 500

87 700

82 456

Индекс (2008 г. = 100)

100

101

96

91

Пазарен дял

95,2 %

92,3 %

89,5 %

85,2 %

Индекс (2008 г. = 100)

100

97

94

90

(99)

Обемът на продажбите на промишлеността на Съюза е спаднал с 9 % през разглеждания период, а пазарният му дял регистрира траен спад от 95,2 % през 2008 г. на 85,2 % през ПР.

4.2.3.   Растеж

(100)

Спадът в обема на продажбите на ЕС и пазарния дял на промишлеността на Съюза през разглеждания период трябва да се разглежда в контекста на стабилното потребление в течение на същия период, както е описано в съображение 85.

4.3.   Данни от включените в извадката производители от Съюза (микроикономически показатели)

4.3.1.   Средни цени на единица продукция в Съюза и производствени разходи

Таблица 7

Продажни цени

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Цена на единица продукция в ЕС за несвързани клиенти

(в евро на тон)

4 479

3 950

4 237

4 378

Индекс (2008 г. = 100)

100

88

95

98

(101)

Тенденцията по отношение на средните продажни цени (включително марковите и немарковите продукти) сочи намаление с 2 % през разглеждания период. Продажните цени обаче не бяха счетени за надежден показател за вредата, тъй като до голяма степен бяха повлияни от цените на суровините (главно алуминий), при които беше наблюдавана подобна тенденция през разглеждания период. Като цяло, цените през 2010 г. и РП бяха подложени на натиск поради подбиването на цените, описано в съображение 94 по-горе.

4.3.2.   Заетост, производителност и заплати

Таблица 8

Заетост, производителност и заплати

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Брой на наетите лица

301

314

287

284

Индекс (2008 г. = 100)

100

104

95

94

Производителност (единица продукция/наето лице)

143

138

141

138

Индекс (2008 г. = 100)

100

96

98

96

Работна заплата на наето лице

41 070

38 913

44 115

43 600

Индекс (2008 г. = 100)

100

95

107

106

(102)

През разглеждания период броят на наетите лица е намалял с 6 %, въпреки че работната заплата на наето лице бележи слабо увеличение. Освен това намалението на броя на наетите лица не доведе до повишаване на производителността, тъй като спадът в обема на продажбите, описан в съображение 99 по-горе, беше дори още по-силен. През разглеждания период леко се е понижила производителността на работната сила на промишлеността на Съюза, измерена като продукция на наето лице за една година. Тя е достигнала най-ниското си ниво през 2009 г., след което — през 2010 г. — е поела отново във възходяща посока, без да достигне първоначалните нива. През РП производителността се е върнала на най-ниското ниво от 2009 г.

4.3.3.   Складови наличности

Таблица 9

Складови наличности

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Складова наличност в края на периода

2 873

2 994

3 092

3 534

Индекс (2008 г. = 100)

100

104

108

123

Складови наличности в края на периода като процент от продукцията

6,7 %

6,9 %

7,7 %

9,1 %

Индекс (2008 г. = 100)

100

104

115

136

(103)

Въпреки че дружествата, включени в представителната извадка на промишлеността на Съюза, са поддържали своите складови наличности на ниско равнище, като са се придържали към системата на производство по поръчка, някои общоупотребявани продукти са били държани на склад. Нивото на складовите наличности е нараснало значително както в абсолютно изражение, така и като процент от продукцията. През разглеждания период равнището на складовите наличности в края на годината се е увеличило от 6,7 на 9,1 %.

4.3.4.   Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал

Таблица 10

Рентабилност

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Рентабилност на продажбите на ЕС (в процент от нетните продажби)

2,7 %

6,2 %

2,7 %

0,7 %

Индекс (2008 г. = 100)

100

231

101

27

(104)

Рентабилността на промишлеността на Съюза беше установена чрез изразяване на нетната печалба преди облагане с данъци от продажбите на сходния продукт като процент от оборота от тези продажби. Така изчислената рентабилност е достигнала най-високото си ниво през 2009 г., което се дължи на намалелите разходи за закупуване на основната суровина (т.е. алуминий). От 2009 г. нататък е отбелязан спад в печалбата, достигнала 0,7 % през РП. Тези данните за рентабилността обхващат всички сегменти на пазара, включително сравнително рентабилния сегмент на продуктите, разпространявани под собствена марка, който е бил засегнат в много по-малка степен от конкуренцията на китайския внос на ниски цени. Всъщност, разглеждан сам за себе си, сегментът на продуктите, търгувани под една дистрибуторска марка, е понесъл значителни загуби през РП.

(105)

Способността за набиране на капитал не беше спомената като голям проблем от промишлеността на Съюза.

Таблица 11

Паричен поток, инвестиции и възвръщаемост на инвестициите (ВИ)

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Паричен поток

12 716 283

17 369 815

12 030 581

7 771 917

Индекс (2008 г. = 100)

100

137

95

61

Инвестиции (в евро)

4 604 286

2 167 756

2 770 090

1 716 570

Индекс (2008 г. = 100)

100

47

60

37

Възвръщаемост на инвестициите

33,3 %

68,7 %

27,2 %

7,4 %

Индекс (2008 г. = 100)

100

206

82

22

(106)

Тенденцията по отношение на паричния поток, който определя способността на промишлеността да финансира самостоятелно дейностите си, също както и възвръщаемостта на инвестициите, са се подчинявали на отрицателна тенденция, подобна на тази при възвръщаемостта на оборота.

(107)

През 2008 г. един производител от ЕС е инвестирал в допълнителни съоръжения за съхранение. През останалите години от разглеждания период не бяха установени значителни инвестиции по отношение на дружествата, включени в извадката на промишлеността на Съюза.

4.3.5.   Размер на действителния дъмпингов марж

(108)

Дъмпинговите маржове са посочени по-горе в раздела за дъмпинга. Всички установени маржове са значително над нивото de minimis. Освен това, предвид обема и цените на дъмпинговия внос от КНР, въздействието на действителния дъмпингов марж върху пазара на ЕС не може да се смята за пренебрежимо малко.

5.   Заключение относно вредата

(109)

Разследването показа, че много от показателите за вреда, отнасящи се до икономическото състояние на промишлеността на Съюза, са се влошили или не са се развивали съразмерно с потреблението през разглеждания период. Тази констатация се отнася особено за периода от 2010 г. до края на РП.

(110)

През разглеждания период, на фона на едно стабилно потребление, обемът на вноса от КНР бележи непрекъснат и значителен ръст. В същото време обемът на продажбите на промишлеността на Съюза общо е намалял с 9 %, а пазарният ѝ дял е намалял с около 10 процентни пункта. Складовите наличности на промишлеността на Съюза също така са нараснали значително, което сочи неспособността ѝ да продава продукта. Дъмпинговият внос на ниски цени бележи стабилен ръст през разглеждания период и е подбивал значително цените на промишлеността на Съюза през РП.

(111)

Освен това, през 2010 г. и РП сериозно са били засегнати показателите за нанасяне на вреда, свързани с финансовите резултати на промишлеността на Съюза, като паричният поток и рентабилността.

(112)

Предвид гореизложеното бе направен изводът, че промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния Регламент.

Е.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

1.   Въведение

(113)

В съответствие с член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент бе проучен въпросът дали дъмпинговият внос с произход от КНР е причинил вреда на промишлеността на Съюза до такава степен, че тази вреда да бъде класифицирана като съществена. Бяха разгледани и други известни фактори, различни от дъмпинговия внос, които са могли да нанесат вреда на промишлеността на Съюза, с цел да се гарантира, че евентуално причинената от тези други фактори вреда не се дължи на дъмпинговия внос.

2.   Ефект от дъмпинговия внос

(114)

В края на 2009 г. бяха наложени антидъмпингови мита на джъмбо ролките с алуминиево фолио с произход от КНР. След тази дата вносът на разглеждания продукт (продукта надолу по веригата) нарасна бързо. Този ръст съвпада с влошаване на състоянието на промишлеността на Съюза.

(115)

Разследването показа, че през разглеждания период потреблението на Съюза е останало стабилно, докато обемът на дъмпинговия внос от КНР рязко се е увеличил с над 200 %. Пазарният дял на този внос също е нараснал от 4,5 % през 2008 г. на 13,4 % през РП (т.е. с около 9 процентни пункта). В същото време обемът на продажбите на промишлеността на Съюза е намалял с 9 %, а пазарният им дял също е намалял с 9 процентни пункта — от 95,2 % през 2008 г. на 85,2 % през РП.

(116)

По отношение на ценовия натиск следва да се подчертае, че китайските производители износители са подбивали промишлеността на Съюза през РП. Ценовият натиск в съчетание с увеличаването на обемите позволи на китайските производители износители да спечелят договори с големи клиенти (търговци на дребно и търговци на едро). Що се отнася до текущо изпълняваните договори, промишлеността на Съюза е трябвало да се откаже от така нужното ѝ увеличение на цените за компенсиране увеличението при цените на алуминия. Подбиването на цените през РП беше от порядъка на 10 %, като през същата година промишлеността на Съюза е покачила средните цени с 3 %, така че да отразяват нарасналите разходи за суровини, докато китайските производители износители са намалили цените си на пазара на ЕС с около 3 % (виж таблица 3). Това е довело до значително влошаване на рентабилността на промишлеността на Съюза.

(117)

Въз основа на гореизложеното бе направен изводът, че голямото увеличение на дъмпинговия внос от КНР на цени, които са подбивали тези на промишлеността на Съюза, е имало определяща роля за съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза, което намира своето отражение по-специално в лошото ѝ финансово състояние, спада в обема на продажбите и пазарния дял и влошаването на много показатели за вреда.

3.   Въздействие на други фактори

3.1.   Внос от трети държави

(118)

Обемът на вноса от други трети държави през разглеждания период е показан в таблицата по-долу. Тенденциите по отношение на количествата и цените бяха предоставени от жалбоподателя въз основа на данни на Евростат.

Таблица 12

Внос от трети държави

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Внос от трети държави

330

764

461

1 306

Индекс (2008 г. = 100)

100

231

140

396

Пазарен дял

0,3 %

0,8 %

0,5 %

1,3 %

Индекс (2008 г. = 100)

100

223

136

391

(119)

Вносът от трети държави (най-вече Индия, Русия, Тайван и Турция) е нараснал с 300 % през разглеждания период. Общият дял на този внос от пазара на ЕС обаче все още остава незначителен. Поради това той не е могъл да допринесе за вредата, понесена от промишлеността на Съюза през РП.

3.2.   Експортен обем и цени

(120)

Обемът на износа на включените в извадката производители от Съюза по време на разглеждания период е показан в таблицата по-долу. Тенденциите по отношение на количествата и цените са проверени данни, почерпени от включените в извадката производители.

Таблица 13

Износ на включените в извадката производители от Съюза

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Обем на износа на ЕС

1 900

1 800

1 600

1 700

Индекс (2008 г. = 100)

100

95

84

89

Износ, като процент от продукцията

2,0 %

1,9 %

1,7 %

1,9 %

Индекс (2008 г. = 100)

100

95

86

94

Експортни цени

3 792

3 460

3 447

3 565

Индекс (2008 г. = 100)

100

91

91

94

(121)

През разглеждания период обемът на износа на включените в извадката производители е бил незначителен, като в нито един момент не е съставлявал повече от 2 % от произведения обем. Наблюдаваната при него тенденция е подобна на тази по отношение на обема на продажбите на европейския пазар. Предвид ограничения си обем, развитието на износа на промишлеността на Съюза не е допринесло за понесената съществена вреда.

3.3.   Въздействие на икономическата криза

(122)

Икономическата криза не доведе до свиване на потреблението на Съюза през разглеждания период. Както можеше и да се очаква, по отношение на категорията на нелуксозните домакински продукти финансовата криза не е имала отражение върху потреблението на AHF, което запазва позициите си на много стабилен продукт в сектора на преработката на храни и в опаковъчната промишленост. Оттук следва, че икономическата криза не е допринесла за вредата, понесена от промишлеността на Съюза през РП.

3.4.   Конкуренцията на пазара на Съюза

(123)

Конкуренцията на пазара на Съюза е силна, като се има предвид, че промишлеността на Съюза е доста диверсифицирана (съществуват над 30 производители) и че един от основните ѝ клиенти е мощният сектор на търговията на дребно.

(124)

В продължение на много години водещите търговци на дребно в Европейския съюз са разработвали свои собствени марки (дистрибуторски марки), които по отношение на AHF постепенно са намалили обема на продажбите на производителските собствени марки. Това беше в ущърб на производителите от промишлеността на Съюза, които бяха засегнати от спада на продажбите в най-печелившия сегмент на марковите продукти и засили конкуренцията помежду им в разрастващия се сегмент на дистрибуторските марки.

(125)

Това развитие обаче е постепенен процес, отнемащ много години, и разследването показа, че сегментът на дистрибуторските марки се е разраснал твърде слабо — от 83 на 84 % между 2010 г. и РП. Затова, макар това увеличение вероятно да е имало известно въздействие върху производителите от ЕС, то не обяснява мащаба на нанасящите вреда тенденции, пред които те са били изправени.

3.5.   Развитие на производствените разходи на промишлеността на Съюза

(126)

Заинтересованите страни изтъкнаха, че за вредата са допринесли колебанията в производствените разходи, главно в цената на алуминия.

(127)

Разходите за производството на AHF са тясно свързани с динамиката на цената на алуминий като основна суровина, използвана при производството на този продукт. LME е световен еталон за цените на алуминия.

Таблица 14

Динамика на средните цени на алуминия на LME

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РП

Средна цена в брой на LME на тон в USD

2 750

1 750

2 150

2 460

Индекс (2008 г. = 100)

100

64

78

90

Източник: LME

(128)

Показаното по-горе развитие е резултат от финансовата криза, която започна около октомври 2008 г. Цените на алуминия показват спад вследствие на намаленото търсене и се възстановяват до известна степен преди края на РП. Промишлеността, произвеждаща AHF, обикновено формира цените си въз основа на еталонната цена на LME с добавен към нея определен марж за покриване на разходите за преработка и печалбата. Това означава, че при нормални обстоятелства колебанията в еталонната цена на LME не оказват голямо влияние върху състоянието на промишлеността, произвеждаща AHF, тъй като цените на готовата продукция следват динамиката на цените на LME. В действителност промишлеността на Съюза винаги е била подвластна на колебанията в цените на алуминия.

(129)

Изтъкнато беше също така, че промишлеността на Съюза разполага с неефективно оборудване, което е допринесло за вредата. Трябва да се каже, че разследването не подкрепи тази гледна точка и че всъщност разходите за преработка на ЕС и на КНР като цяло са били доста сходни. Освен това подобна неефективност би означавала, че рентабилността на промишлеността на Съюза би била на ниско ниво в продължение на много години, а този вид претенция не обяснява загубата по отношение на пазарен дял, обем на продажбите и рентабилност, настъпила от 2009 г. до РП.

(130)

С оглед на гореизложеното, колебанията в цените на алуминия или предполагаемата липса на ефикасност на производството не могат да се разглеждат като причина за вредата, понесена от промишлеността на Съюза.

3.6.   Свръхкапацитет

(131)

Както беше споменато по-горе, през разглеждания период капацитетът на европейските производители е бил използван в сравнително ниска степен. Тъй като производителите от Съюза обаче са в състояние да използват едни и същи машини за навиване на рула на други продукти (като например найлоново фолио), данните за използваемостта на мощностите не се считат за основен индикатор за наличието на евентуална причинно-следствена връзка. Освен това, цифрите за използваемостта на мощностите и без това са били доста ниски през 2008 и 2009 г., докато коефициентът на рентабилност и състоянието на промишлеността като цяло са били на задоволително ниво.

(132)

Поради това се стигна до заключението, че свръхкапацитетът не е съществена причина за понесената от производителите от ЕС вреда.

4.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(133)

Направеният по-горе анализ показа, че е налице съществено увеличение по отношение на обема и пазарния дял на дъмпинговия внос с произход от КНР, особено през 2010 г. и РП. Установено беше, че този внос е подбивал цените на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза през РП.

(134)

Този ръст на обема и пазарния дял на дъмпинговия внос на ниски цени от КНР е съвпаднал с отрицателното развитие на икономическото състояние на промишлеността на Съюза. Това състояние се е влошило през РП, когато промишлеността на Съюза е продължила да губи пазарен дял и рентабилност, а другите финансови показатели, като паричен поток и възвръщаемост на инвестициите, са достигнали най-ниските си нива.

(135)

Анализът на другите известни фактори, включително икономическата криза, показа, че никое отрицателно въздействие от тези фактори не може да бъде от такова естество, че да прекъсне установената причинно-следствена връзка между дъмпинговия внос от КНР и вредата, понесена от промишлеността на Съюза.

(136)

Въз основа на направения по-горе анализ, който ясно разграничи и отдели въздействието на всички известни фактори върху състоянието на промишлеността на Съюза от вредоносния ефект на дъмпинговия внос, е направено временното заключение, че дъмпинговият внос от КНР е причинил съществена вреда на промишлеността на Съюза по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.

Ж.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

1.   Предварителни бележки

(137)

В съответствие с член 21 от основния регламент, Комисията провери дали, въпреки временното заключение за вредоносен дъмпинг, съществуват наложителни причини да се направи заключението, че не е в интерес на Съюза да приеме мерки в конкретния случай. Анализът на интереса на Съюза се основаваше на преценка на съвкупността от различни намесени интереси, включително тези на промишлеността на Съюза, на вносителите и съответно на търговците на едро и търговците на дребно на разглеждания продукт.

2.   Интерес на промишлеността на съюза

(138)

Промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда, причинена от дъмпинговия внос от КНР. Следва да се припомни, че по отношение на много от показателите за възникване на вреда е налице отрицателна тенденция през разглеждания период. В случай че не бъдат предприети съответни мерки, допълнителното влошаване на състоянието на промишлеността на Съюза изглежда неизбежно. Състоянието на промишлеността на Съюза бързо се влоши след налагането през 2009 г. на антидъмпингови мерки върху продукта нагоре по веригата (алуминиево фолио на джъмбо ролки). Тъй като същите структурни проблеми в китайския алуминиевия сектор, които вече са били наблюдавани по време на посоченото разследване, продължават да съществуват на пазара, промишлеността на Съюза пожела тя също да бъде защитена от нелоялната конкуренция.

(139)

Очаква се с налагането на временни антидъмпингови мита да се възстановят нормалните търговски условия на пазара на Съюза, което ще позволи на промишлеността на Съюза да направи така, че цените на продукта, предмет на разследването, да отразяват разходите за различните компоненти и пазарните условия. Може да се очаква също така налагането на временни мерки да позволи на промишлеността на Съюза да си възвърне поне част от изгубения през разглеждания период пазарен дял, което ще окаже допълнително положително въздействие върху нейната рентабилност и върху цялостното ѝ финансово състояние.

(140)

Ако не бъдат наложени мерки, може да се очаква допълнително намаляване на пазарния дял и промишлеността на Съюза да продължи да бъде на загуба, особено в сектора на дистрибуторските маркови продукти. Това положение не би могло да се запази в средносрочен и дългосрочен план. С оглед на тенденцията на спад на рентабилността и на други финансови показатели, като парични потоци и възвръщаемост на инвестициите, може да се очаква, че повечето производители от Съюза не биха били в състояние да останат конкурентоспособни на пазара, в случай че не бъдат наложени мерки.

(141)

Освен това промишлеността на Съюза снабдява своите клиенти (основно търговците на дребно и търговците на едро) с други продукти, използвани при преработката и пакетирането на храни, като например найлоново фолио и хартиени продукти. Някои от тези продукти се произвеждат с помощта на същото оборудване за пренавиване, което се използва за разглеждания продукт. Разглежданият продукт е основен сегмент от портфейла на продуктите, продавани от различни дружества в състава на промишлеността на Съюза, до такава степен, че за някои от тях той представлява повече от 50 % от оборота. Ако положението с разглеждания продукт се влоши още повече, това би изложило на риск също и производството на други продукти в Съюза.

(142)

Поради това бе направено временното заключение, че налагането на антидъмпингови мита ще бъде в интерес на промишлеността на Съюза.

3.   Интерес на вносителите/търговците на едро

(143)

По отношение на вносителите, голям относителен дял от вноса на разглеждания продукт, който се оценява на около 50 % през РП, се осъществява от двама крупни участника на европейския пазар, които закупуват своите продукти от КНР.

(144)

Единият от тези вносители е свързан с включен в извадката и оказал съдействие производител износител („CeDo Shanghai“). Групата CeDo е разработила стратегия за снабдяване от два източника, като фолиото, което тя продава на пазара на Съюза, се произвежда както в КНР, така и в Съюза. Групата отбеляза, че антидъмпинговите мерки са в състояние да застрашат тази стратегия и да намалят нейната рентабилност. Предложените мерки обаче не са насочени към конкретно дружество, а имат за цел да се възстановят условията за лоялна конкуренция на пазара на Съюза.

(145)

При разследването не стана известно дали другият крупен вносител (Quickpack) е свързан с някой от своите китайски доставчици. Това е така, защото, въпреки че беше поканен да участва в разследването, той предпочете да не окаже съдействие. Поради това въздействието на евентуални мита, на предлаганото ниво, върху дейността му не е ясно.

(146)

Само двама измежду останалите вносители оказаха съдействие в хода на настоящото разследване, като отговориха на въпросника. Съгласно отговорите им те осъществяват около 6 % от общия обем на вноса от КНР. Тези дружества заявиха, че ако бъдат наложени антидъмпингови мита, могат да бъдат принудени да напуснат пазара на фолиото; други продукти обаче съставляват над 80 % от техния оборот, тъй като тези две дружества внасят много други продукти в сектора на храните и стоките за бита.

(147)

Друг един вносител/производител (Terinex Ltd) не предостави отговори на въпросника, но изложи своето становище, използващо за основа пазара в Обединеното кралство. Terinex Ltd обясни, че неговият внос от КНР подбива цените на собственото му производство, но че като дребен участник на пазара не счита, че неговият внос нанася вреда на промишлеността на Съюза. Ако обаче бъде взет под внимание целият внос от КНР (от съображение 114 нататък), то, както е обяснено от съображение 87 нататък, става ясно, че вносът от КНР е основната причина за вредата, понесена от промишлеността на Съюза. Тъй като оборотът на разглеждания продукт е относително слаб в сравнение с цялостната дейност на дружеството, няма вероятност налагането на мерки да има сериозно въздействие върху съвкупната му печалба.

(148)

По отношение на вносителите като цяло (независимо дали са свързани или не), не може да бъде изключена вероятността налагането на мерките да окаже отрицателно въздействие върху този сектор, тъй като има вероятност евентуалното мито да направи вноса по-малко привлекателен, а промишлеността на Съюза вероятно ще бъде в състояние да си възвърне някои поръчки/договори в ущърб на сектора на вноса. Независимо от това, тези мерки ще послужат за основа за възстановяване на лоялната конкуренция и въздействието върху сектора на вноса като цяло не би било прекомерно.

(149)

Въз основа на гореизложеното бе направено временното заключение, че отражението върху вносителите няма да бъде от такова естество, че да се счита, че мерките противоречат на съвкупния интерес на Съюза.

4.   Интерес на търговците на дребно

(150)

Шестима търговци на дребно оказаха съдействие при разследването. Тези търговци на дребно могат да се разглеждат като представителни с оглед на широката им разпръснатост като географско местоположение на територията на Европейския съюз, а така също с оглед на различния размер на техния оборот. Всички те се противопоставят на налагането на каквито и да било мерки с аргумента, че тези мерки ще обременят с допълнителни разходи тяхната стопанска дейност и че евентуално наложените мерки биха ограничили избора им на доставчици.

(151)

От отговорите им обаче става много ясно, че продуктът, предмет на разследването, е нищожна част от оборота на тези търговци на дребно (при всички случаи — под 1 %) и че евентуална антидъмпингова мярка би имала почти никакво или никакво въздействие върху техния оборот или печалби.

5.   Интерес на потребителите

(152)

Комисията се свърза с едно сдружение на потребителите, което отговори, че не е заинтересовано от оказване на съдействие на разследването. Никое друго сдружение на потребителите не заяви своя интерес в това отношение.

(153)

Има вероятност въздействието на антидъмпинговите мита върху потребителите да бъде твърде незначително, тъй като AHF формира много нисък процент от седмичния бюджет на отделния потребител. Освен това се очаква всяко евентуално повишение на цените на дребно на AHF, причинено от налагането на мита, да бъде съвсем незначително или изобщо да няма такова.

6.   Заключение относно интереса на съюза

(154)

С оглед на гореизложеното бе направено временното заключение, че въз основа на наличната информация във връзка с интереса на Съюза не съществуват императивни доводи срещу налагането на временни мерки върху вноса на разглеждания продукт с произход от КНР.

З.   ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

1.   Ниво на отстраняване на вредата

(155)

С оглед на направените заключения по отношение на дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза следва да бъдат наложени временни антидъмпингови мерки, за да се предотврати по-нататъшното нанасяне на вреда на промишлеността на Съюза от дъмпинговия внос.

(156)

С цел определяне на нивото на тези мерки бяха взети под внимание установените дъмпингови маржове и размерът на митото, необходимо за отстраняване на вредата, понесена от промишлеността на Съюза, без да се надвишават установените дъмпингови маржове.

(157)

При изчисляването на размера на митото, необходимо за отстраняване на последиците от вредоносния дъмпинг, беше счетено, че мерките следва да предоставят възможност на промишлеността на Съюза да покрие производствените си разходи и да реализира печалба преди облагането с данъци, каквато разумно може да се очаква да бъде реализирана в промишлен сектор от този вид при нормални условия на конкуренция, т.е. в отсъствието на дъмпингов внос, от продажбата на сходния продукт в Съюза.

(158)

При предишни разследвания, отнасящи се до AHF (джъмбо ролки), маржът на нормална печалба бе установен на 5 %, въз основа на изложените по-горе съображения. Жалбоподателят заяви, че 6 % биха били разумен марж на печалбата за тази промишленост, в отсъствието на вредоносен дъмпинг. Той обаче не обоснова надлежно това твърдение и затова, при липсата на други коментари в това отношение, се счита за уместно да се прибегне до установения при предишното разследване 5-процентен марж на печалбата. Поради това временно беше счетено, че би могъл да се счете за подходящ марж на печалбата в размер на 5 % от оборота, който промишлеността на Съюза би могла да очаква да реализира в отсъствието на вредоносен дъмпинг. На тази основа беше изчислена цена на сходния продукт, която не нанася вреда на промишлеността на Съюза. Невредоносната цена беше получена чрез изваждане от продажните цени на ЕС на действително реализираната през РП печалба и заменянето ѝ с посочения по-горе марж на печалбата.

(159)

Впоследствие беше определено необходимото увеличение на цената въз основа на сравнение на среднопретеглената цена на вноса на оказалите съдействие производители износители в КНР, установена за целите на изчисляването на подбиването на цената, с невредоносната цена на продуктите, продавани от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза през РП. Всяка разлика, произтичаща от това сравнение, след това беше изразена като процент от средната обща CIF стойност на вноса.

2.   Временни мерки

(160)

С оглед на гореизложеното се счита, че в съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент върху вноса с произход от КНР следва да бъдат наложени временни антидъмпингови мерки на равнището на по-ниската от двете стойности — дъмпинговия марж или маржа на вредата, в съответствие с правилото за по-ниското мито.

(161)

Въз основа на гореизложеното ставките на антидъмпинговите мита бяха установени чрез сравнение на маржовете на отстраняване на вредата с дъмпинговите маржове. В резултат на това ставките на предложените антидъмпингови мита са, както следва:

Предложени временни антидъмпингови мита

Наименование на дружеството

Дъмпингов марж

Марж на вредата

Временно мито

CeDo Shanghai Co. Ltd.

39,3 %

16,3 %

16,3 %

Ningbo Times Co. Ltd.

31,4 %

15,5 %

15,5 %

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.

28,6 %

13,0 %

13,0 %

Други дружества, оказали съдействие

35,2 %

15,5 %

15,5 %

Общонационален дъмпингов марж

43,4 %

35,4 %

35,4 %

(162)

Индивидуалните ставки на антидъмпинговото мито за дружествата, посочени в настоящия регламент, са установени въз основа на констатациите от настоящото разследване. Поради това те отразяват състоянието, констатирано по време на разследването по отношение на тези дружества. По този начин тези митнически ставки (за разлика от митото, приложимо в национален мащаб за „всички други дружества“) се прилагат изключително за вноса на продукти с произход от КНР и произведени от тези дружества, и съответно — от конкретно посочените юридически лица. Внасяните продукти, произведени от което и да било друго дружество, което не е изрично упоменато в постановителната част на настоящия регламент, включително субектите, свързани с изрично упоменатите, не могат да се ползват от тези ставки и се облагат с митническата ставка, приложима за „всички други дружества“.

(163)

Всяко искане за прилагане на тези индивидуални за всяко дружество ставки на антидъмпинговото мито (напр. след промяна на наименованието на юридическото лице или след създаване на нови производствени или търговски структури) следва незабавно да се изпраща до Комисията (4) заедно с цялата информация, която може да бъде от полза, по-специално относно евентуална промяна в дейността на дружеството, свързана с производството, продажбите на местния пазар и за износ, например във връзка с промяната на наименованието или промяната в производствените или търговски структури. Ако е целесъобразно, регламентът ще бъде съответно изменен, като бъде актуализиран списъкът на дружествата, които се ползват от индивидуални митнически ставки.

И.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

(164)

В интерес на доброто административно управление следва да се определи срок, в който заинтересованите страни, заявили интереса си в срока, указан в известието за откриването на процедурата, да могат да представят становищата си в писмена форма и да поискат изслушване. Освен това следва да се направи уточнението, че констатациите относно налагането на мита, направени за целите на настоящия регламент, са временни и че може да се наложи те да бъдат преразгледани за целите на определянето на евентуални окончателни мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се временно антидъмпингово мито върху вноса на алуминиево фолио с дебелина 0,007 mm или повече, но по-малко от 0,021 mm, без подложка, само валцувано и навито на рула, дори релефно щамповано, под формата на леки роли с тегло, което не надвишава 10 kg, понастоящем класирано в кодове по КН ex 7607 11 11 и ex 7607 19 10 (кодове по ТАРИК 7607111110 и 7607191010) и с произход от Китайската народна република.

2.   Ставката на временното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза, преди обмитяване, на продукта, описан в параграф 1 и произвеждан от изброените по-долу дружества, е, както следва:

Дружество

Мито (%)

Допълнителен код по TARIC

CeDo Shanghai Co. Ltd.

16,3 %

B299

Ningbo Times Co. Ltd.

15,5 %

B300

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.

13,0 %

B301

Able Packaging Co.,Ltd

15,5 %

B302

Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co.,Ltd

15,5 %

B303

Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co.,Ltd

15,5 %

B304

Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co.,Ltd

15,5 %

B305

Weifang Quanxin Aluminium Foil Co.,Ltd

15,5 %

B306

Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd

15,5 %

B307

Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co.,Ltd

15,5 %

B308

Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co.,Ltd

15,5 %

B309

Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co.,Ltd

15,5 %

B310

Всички други дружества

35,4 %

B999

3.   Допускането на посочения в параграф 1 продукт за свободно обращение в Съюза става след представянето на гаранция, равностойна по размер на временното мито.

4.   Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 20 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, заинтересованите страни могат да поискат разгласяване на основните факти и съображения, въз основа на които е приет настоящият регламент, да представят в писмена форма своите становища и да поискат да бъдат изслушани от Комисията в срок от един месец от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.   На основание член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 заинтересованите страни могат да представят коментари по прилагането на настоящия регламент в срок от един месец от датата на влизането му в сила.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1 от настоящия регламент се прилага за период от шест месеца.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ C 371, 20.12.2011 г., стр. 4.

(3)  Няма данни за цените, тъй като кодът по КН 7607 11 11 за алуминиево фолио е създаден през 2009 г.

Източник: Евростат

(4)  Европейска комисия, Генерална дирекция „Търговия“, Дирекция H, 1049 Брюксел, Белгия.


18.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 251/47


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 834/2012 НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MK

59,9

XS

59,9

ZZ

59,9

0707 00 05

MK

31,3

TR

106,4

ZZ

68,9

0709 93 10

TR

112,4

ZZ

112,4

0805 50 10

AR

98,1

BO

100,6

CL

88,5

TR

97,0

UY

107,8

ZA

100,3

ZZ

98,7

0806 10 10

EG

180,7

MK

41,5

TN

197,3

TR

118,3

ZZ

134,5

0808 10 80

AR

201,7

BR

89,7

CL

117,0

NZ

115,6

US

120,9

ZA

108,3

ZZ

125,5

0808 30 90

AR

196,5

CN

49,3

TR

115,4

ZA

154,7

ZZ

129,0

0809 30

TR

160,5

ZZ

160,5

0809 40 05

BA

60,9

HR

73,9

IL

63,3

TR

107,6

XS

60,5

ZZ

73,2


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

18.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 251/49


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2012 година

относно Евростат

(2012/504/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика (1) се създава основната правна уредба на европейската статистика. В същия регламент се посочва, че Комисията (Евростат) е статистическият орган на Съюза, който отговаря за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

(2)

Европейската статистика се разработва, изготвя и разпространява от Евростат в съответствие със статистическите принципи, установени в Договора за функционирането на Европейския съюз и в Регламент (ЕО) № 223/2009 и подробно уредени в Кодекса на европейската статистическа практика, преразгледан и актуализиран от Комитета на Европейската статистическа система на 28 септември 2011 г.

(3)

В Регламент (ЕО) № 223/2009 се предвижда също така защита на поверителните данни, които следва да се използват изключително за статистически цели.

(4)

Комисията е поела ангажимент да засили управлението на статистиката в Съюза и да спазва посочените по-горе статистически принципи (2). Този ангажимент беше потвърден и доразвит в Съобщението на Комисията от 15 април 2011 г. до Европейския парламент и Съвета „Към стабилно управление на качеството на европейската статистика“ (3). Настоящото решение следва да се разглежда като подновяване на ангажимента на Комисията относно доверието в европейската статистика, която се разработва, изготвя и разпространява от Евростат.

(5)

Последните събития във връзка с рамката за икономическо управление на Съюза оказаха влияние върху областта на статистиката и следва да бъдат взети предвид. Това се отнася по-специално за принципа на статистическа независимост, установен в Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (4).

(6)

Във връзка с това правомощията на Комисията като орган по назначаването при наемането на длъжност, прехвърлянето на друга длъжност и освобождаването на генералния директор на Евростат следва да се упражняват в съответствие с Правилника за длъжностните лица, като се отчита необходимостта да се гарантират неговата независимост, обективност и ефективност при упражняване на задълженията му и като се спазва прозрачна процедура, основана единствено на професионални критерии.

(7)

На Евростат допълнително бяха възложени специални задачи с Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (5).

(8)

Освен това, както е посочено в Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета за метода за изготвяне на статистическата информация на ЕС: визия за следващото десетилетие (6), Евростат трябва да предоставя висококачествени статистически услуги и чрез задълбочаване на отношенията със структурите на Съюза, за да предвижда статистическите потребности и да подобрява използването на съществуващата статистическа информация. Това също така предполага изграждане на по-тесни отношения с другите служби на Комисията.

(9)

По отношение на понятието „статистика“ се прилага определението в Регламент (ЕО) № 223/2009. За целите на настоящото решение следва също така да се прави разлика между европейска статистика и друга статистика.

(10)

Набелязването на политически цели и на необходимата информация за тяхното постигане е задача на отговорните политически фактори. Поради това тези дейности следва да попадат в обхвата на правомощията и компетентността на съответните служби на Комисията, а Евростат следва да осигурява програмирането на дейностите, свързани с европейската статистика, като се отчитат потребностите на ползвателите, съответните промени в политиката и ресурсните ограничения.

(11)

Дейностите на Комисията, свързани с друга статистика, подлежат на планиране и координиране с цел да се гарантира консолидирана информация за тези дейности. Този процес следва да се направлява от Евростат, като обхватът му следва да бъде ограничен до области, съгласувани между съответните служби на Комисията и Евростат.

(12)

Европейската статистика се определя в Европейската статистическа програма и съответната годишна работна програма.

(13)

С цел да се гарантира обществено доверие в европейската статистика и да се насърчи разработването, изготвянето и разпространението на висококачествени статистически данни от Евростат, следва да се разработи и прилага процедура за използване на знак за качество на европейската статистика.

(14)

Разработването, изготвянето и разпространението на висококачествена европейска статистика следва да се гарантира от генералния директор на Евростат, който е главният статистик. Освен това задачите му следва да включват координиране на статистическите дейности на Комисията с цел да се гарантира качеството и да се сведе до минимум отчетната тежест. Поради това с главния статистик следва да се провеждат консултации и при разработването и изготвянето на друга статистика.

(15)

Тясното сътрудничество между Евростат и другите служби на Комисията по отношение на статистическите дейности, както и подходящата координация на тези дейности от главния статистик следва да гарантират съгласуваност и съпоставимост на европейската статистика, както и по-добър отговор при бъдещи предизвикателства, по-специално необходимостта да се сведат до минимум тежестта за респондентите и административната тежест. За същите цели следва да се предоставя достъп до източниците на административни данни в рамките на Комисията, доколкото това е необходимо и гарантира разходна ефективност за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

(16)

Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (7) се прилага, доколкото Евростат обработва лични данни. Освен това, когато е целесъобразно, европейската статистика, изготвена въз основа на лични данни, следва да бъде разделена по пол.

(17)

Поради това е необходимо допълнително да се определят и уточнят ролята и отговорностите на Евростат в рамките на Комисията.

(18)

Решение 97/281/ЕО на Комисията от 21 април 1997 г. относно ролята на Евростат по отношение на производството на статистическа информация на Общността (8) следва да бъде отменено,

РЕШИ:

Член 1

Предмет

С настоящото решение се определят ролята и отговорностите на Евростат в рамките на вътрешната организация на Комисията по отношение на разработването, изготвянето и разпространението на статистика.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1.

„Статистика“ е статистика съгласно определението в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009. Тя може да бъде европейска статистика или друга статистика.

2.

„Европейска статистика“ е статистиката по смисъла на член 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009 и установеното в годишната работна програма относно европейската статистика.

3.

„Друга статистика“ е статистика, която не е европейска статистика и е установена в процеса на планиране и координиране, посочен в член 5, параграф 2.

Член 3

Евростат

Евростат е статистическият орган на Съюза по смисъла на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009. Евростат е служба на Комисията и се ръководи от генерален директор.

Член 4

Статистически принципи

Евростат разработва, изготвя и разпространява европейска статистика в съответствие със статистическите принципи на професионална независимост, безпристрастност, обективност, надеждност, статистическа поверителност и разходна ефективност съгласно определенията в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009 и съгласно подробната им уредба в Кодекса на европейската статистическа практика.

Член 5

Планиране и програмиране

1.   Дейностите, свързани с европейска статистика, се определят в Европейската статистическа програма по член 13 от Регламент (ЕО) № 223/2009 и в годишната работна програма по член 17 от същия регламент.

2.   Дейностите, свързани с друга статистика, подлежат на планиране и координиране и се установяват в рамките на този процес, който се направлява от Евростат. Обхватът на този процес е ограничен до области, съгласувани между съответните служби на Комисията и Евростат.

3.   За целите на тези дейности, включително дейности, свързани с административни записи, могат да бъдат установени специални вътрешни договорености между Евростат и други служби на Комисията.

Член 6

Задачи на Евростат

1.   Евростат отговаря за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

За тази цел Евростат по-специално:

а)

събира и обобщава статистическата информация, необходима за съставяне на европейска статистика;

б)

разработва и насърчава използването на статистически стандарти, методи и процедури;

в)

направлява дейността на Европейската статистическа система, укрепва сътрудничеството между партньорите в нея и гарантира водещата ѝ роля в официалната статистика в световен мащаб;

г)

сътрудничи с международни организации и с трети държави с цел да се улесни съпоставимостта на европейската статистика със статистиката, изготвена в други статистически системи, и когато е целесъобразно, подпомага трети държави за усъвършенстване на статистическата им система.

2.   Евростат гарантира, че европейската статистика е достъпна за всички ползватели в съответствие със статистическите принципи, по-специално принципите на професионална независимост, безпристрастност и статистическа поверителност.

Във връзка с това Евростат предоставя необходимите технически обяснения и подкрепа за използването на европейска статистика и може да използва целесъобразни канали за комуникация за оповестяване на статистически бюлетини.

3.   Евростат осигурява сътрудничество и редовен конструктивен диалог с другите служби на Комисията и при необходимост — с други доставчици на данни, с цел да се вземат предвид потребностите на ползвателите, съответните промени в политиката и други инициативи. За целта службите на Комисията, които са потенциални ползватели на специална европейска статистика, се информират и се включват на ранен етап в разработването на нова или променена статистика, включително с цел да се разберат потенциалните последици за политиката от въвеждането на нови или променени статистически методи, стандарти и определения.

4.   Евростат координира разработването и изготвянето на друга статистика. За тази цел Евростат:

а)

оптимизира използването на съществуващата информация, която може да бъде използвана за статистически цели, с оглед да се гарантира качеството и да се сведе до минимум тежестта за респондентите; приканва всяка служба на Комисията, която има отношение към тази дейност, да допринесе за постигането на тази цел;

б)

получава информация от всички служби на Комисията за обхвата и качествените характеристики на изготвяната от тях статистика, за значителни промени в методологията за изготвяне на статистика и за планираното събиране на нови данни;

в)

предоставя необходимите насоки, подходящо обучение и експертни услуги на другите служби на Комисията за разработване и изготвяне на друга статистика в зависимост от наличните ресурси.

Член 7

Генерален директор на Евростат

1.   Генералният директор на Евростат носи еднолична отговорност за вземането на решения относно процесите, статистическите методи, стандартите и процедурите по отношение на европейската статистика и относно съдържанието и момента на оповестяване на статистически бюлетини в съответствие с Европейската статистическа програма и годишната работна програма. При изпълнението на тези статистически задачи генералният директор на Евростат е независим в действията си и нито търси, нито приема указания от институции или органи на Съюза, от правителство на държава членка или от друга институция, орган, служба или организация.

2.   Генералният директор на Евростат действа като разпоредител с бюджетни кредити при усвояването на разпределените за Евростат бюджетни кредити.

Член 8

Главен статистик

1.   Генералният директор на Евростат се смята за главен статистик.

2.   Главният статистик:

а)

отговаря за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика в рамките на Комисията;

б)

отговаря за координацията на разработването и изготвянето на друга статистика по реда на член 5, параграф 2 и член 6, параграф 4;

в)

представлява Комисията на международни статистически форуми, по-специално за целите на координирането на статистическите дейности на институциите и органите на Съюза съгласно член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 223/2009;

г)

председателства Комитета на Европейската статистическа система по член 7 от Регламент (ЕО) № 223/2009;

д)

изготвя програмите по член 5, параграф 1 от настоящото решение, като тясно ги съгласува с другите служби на Комисията и взема предвид, доколкото е възможно, потребностите на ползвателите и други тенденции в тази област;

е)

осъществява връзка между Европейската статистическа система (ЕСС) и Европейския консултативен съвет за статистическо управление по всички въпроси, свързани с прилагането на Кодекса на европейската статистическа практика в рамките на ЕСС като цяло.

3.   Всяка служба, която възнамерява да предприеме дейности, включващи изготвянето на статистика, се консултира с главния статистик на ранен етап от подготовката на съответните дейности. Главният статистик може да даде препоръки по този въпрос. Инициативи, които не са свързани с разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, по-конкретно в рамките на специални вътрешни договорености между отделните служби, са изцяло от компетентността на съответната служба.

Член 9

Достъп до административни записи

1.   С цел да се намали тежестта за респондентите Евростат има право на достъп до административни данни в рамките на службите на Комисията при спазване на правилата за поверителност, установени в законодателството на Съюза, и има право да включи тези административни данни в статистиката, доколкото те са от значение за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

2.   С Евростат се провеждат консултации и той може да участва в първоначалното проектиране, последващото разработване и прекратяването на вписванията в административни регистри и бази данни, които се създават и поддържат от други служби на Комисията, с цел впоследствие да се улесни използването на данните от тези регистри и бази данни за целите на европейската статистика. За тази цел Евростат има право да предлага дейности за стандартизация на административни записи, които са от значение за изготвянето на европейска статистика.

3.   За по-ефикасно прилагане на разпоредбите на настоящия член всяка служба на Комисията гарантира, че при поискване на Евростат се предоставя достъп до административни данни, доколкото това е необходимо за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, в съответствие с приложимите разпоредби за поверителност на данните, установени в законодателството на Съюза.

Член 10

Кодекс на европейската статистическа практика

1.   Съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 223/2009 европейска статистика се разработва, изготвя и разпространява от Евростат в съответствие с Кодекса на европейската статистическа практика, преразгледан и актуализиран от Комитета на Европейската статистическа система.

2.   Евростат включва Европейския консултативен съвет за статистическо управление във всички действия, свързани с Кодекса на европейската статистическа практика, в съответствие с мандата на този съвет.

3.   Евростат следи за ефикасното прилагане на Кодекса на европейската статистическа практика от националните статистически органи.

Член 11

Осигуряване на качеството и знак за качество

1.   Евростат осигурява управление на качеството на европейската статистика. За целта и въз основа на установените критерии за качество, с оглед да задоволи потребностите на ползвателите от статистика с различно качество, Евростат:

а)

наблюдава и оценява качеството на данните, които събира или получава, и докладва за качеството на европейската статистика, която разпространява;

б)

популяризира и прилага процедура за използване на знак за качество на европейската статистика;

в)

проверява данните, за които носи отговорност във връзка с по-доброто икономическо управление на Съюза, и прилага всички правомощия, които са му изрично предоставени в хода на съответните процедури.

2.   Евростат създава рамка за осигуряване на качеството, отразяваща мерките, които са в сила или ще бъдат предприети с цел да се гарантира правилното прилагане на Кодекса на европейската статистическа практика.

Член 12

Използване на поверителни данни

1.   Генералният директор на Евростат предприема всички необходими мерки, за да гарантира спазването на статистическа поверителност.

2.   Достъп до данни, които се смятат за поверителни по смисъла на член 3, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 223/2009, в съответствие с разпоредбите на глава V от същия регламент имат само длъжностни лица и други служители на Евростат, както и други физически лица, работещи по договор за Евростат, доколкото тези данни са необходими за изготвянето на европейска статистика в рамките на конкретната им работа.

3.   Генералният директор на Евростат предприема също така всички необходими мерки за защита на данни, чието разкриване би могло да навреди на интересите на Съюза или на интересите на държава членка, за която се отнасят данните.

Член 13

Отмяна

Решение 97/281/ЕО се отменя.

Позоваванията на отмененото решение се считат за позовавания на настоящото решение.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.

(2)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно независимостта, безпристрастността и отчетността на националните и общностните статистически органи, COM(2005) 217 окончателен.

(3)  COM(2011) 211 окончателен.

(4)  ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 12.

(5)  ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 1.

(6)  COM(2009) 404 окончателен.

(7)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 112, 29.4.1997 г., стр. 56.