ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.199.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 199

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
26 юли 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2012/428/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 23 юли 2012 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумение между Европейския съюз и Украйна за изменение на Споразумението между Европейската общност и Украйна за улесняване на издаването на визи

1

 

 

2012/429/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 юли 2012 година за сключване на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Руската федерация за търговията с части и компоненти за моторни превозни средства между Европейския съюз и Руската федерация

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 648/2012 на Комисията от 25 юли 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/430/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 26 юни 2012 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ по отношение на приемането на решение за изменение на Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим

6

 

 

2012/431/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 26 юни 2012 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ по отношение на приемането на решение за изменение на Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим

15

 

 

2012/432/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 24 юли 2012 година за признаване на схемата REDcert за доказване на съответствие с критериите за устойчивост съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

24

 

 

2012/433/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 18 юли 2012 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2012/3 относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция в контекста на предложението на Република Гърция за обмен на дълг (ЕЦБ/2012/14)

26

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

26.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 23 юли 2012 година

за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумение между Европейския съюз и Украйна за изменение на Споразумението между Европейската общност и Украйна за улесняване на издаването на визи

(2012/428/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, буква а) във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението между Европейската общност и Украйна за улесняване на издаването на визи (1) влезе в сила на 1 януари 2008 г.

(2)

На 11 април 2011 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Украйна за изменение на посоченото Споразумение между Европейската общност и Украйна за улесняване на издаването на визи. Преговорите приключиха успешно с парафирането, през февруари 2012 г., на Споразумение между Европейския съюз и Украйна за изменение на Споразумението между Европейската общност и Украйна за улесняване на издаването на визи (наричано по-долу „споразумението“).

(3)

Споразумението следва да бъде подписано при условие за сключването му.

(4)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва, в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (2); следователно Обединеното кралство не участва в неговото приемане и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(5)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (3); следователно Ирландия не участва в неговото приемане и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(6)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването на Споразумението между Европейския съюз и Украйна за изменение на Споразумението между Европейската общност и Украйна за улесняване на издаването на визи се разрешава от името на Съюза при условие за сключването на посоченото споразумение (4).

Член 2

Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2012 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 68.

(2)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(3)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

(4)  Текстът на споразумението ще бъде публикуван заедно с решението за сключването му.


26.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/3


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 24 юли 2012 година

за сключване на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Руската федерация за търговията с части и компоненти за моторни превозни средства между Европейския съюз и Руската федерация

(2012/429/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение 2012/106/ЕС на Съвета (1) Споразумението между Европейския съюз и правителството на Руската федерация за търговията с части и компоненти за моторни превозни средства между Европейския съюз и Руската федерация (наричано по-долу „споразумението“) бе подписано на 16 декември 2011 г. при условие за сключването му.

(2)

Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейския съюз и правителството на Руската федерация за търговията с части и компоненти за моторни превозни средства между Европейския съюз и Руската федерация се одобрява от името на Съюза (2).

Член 2

Председателят на Съвета посочва лицето(ата), упълномощено(и) да извърши(ат) от името на Съюза предвиденото в член 13, параграф 2 от споразумението уведомление, за да се изрази съгласието на Съюза да бъде обвързан със споразумението (3).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2012 година.

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ L 57, 29.2.2012 г., стр.14.

(2)  Споразумението е публикувано в ОВ L 57, 29.2.2012 г., стр. 15, заедно с решението за подписването му.

(3)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


РЕГЛАМЕНТИ

26.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 648/2012 НА КОМИСИЯТА

от 25 юли 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 юли 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

96,1

ZZ

96,1

0805 50 10

AR

83,2

TR

89,0

UY

106,7

ZA

102,2

ZZ

95,3

0806 10 10

EG

140,2

IL

196,3

MA

135,3

TR

165,3

ZZ

159,3

0808 10 80

AR

204,7

BR

93,3

CL

106,4

CN

126,4

NZ

133,2

US

136,9

UY

52,1

ZA

107,3

ZZ

120,0

0808 30 90

AR

143,8

CL

130,0

NZ

175,8

ZA

106,1

ZZ

138,9

0809 10 00

AR

124,4

TR

169,0

ZZ

146,7

0809 29 00

TR

349,6

ZZ

349,6

0809 30

TR

172,7

ZZ

172,7

0809 40 05

BA

74,7

IL

84,6

ZZ

79,7


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

26.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/6


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 26 юни 2012 година

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ по отношение на приемането на решение за изменение на Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим

(2012/430/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Член 15а от Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим (1) (наричана по-долу „Конвенцията“) дава възможност трета държава да стане договаряща страна по посочената конвенция след решение на създадения с конвенцията Съвместен комитет да покани тази държава.

(2)

Член 15 от конвенцията оправомощава Съвместния комитет да препоръчва и приема, посредством решения, изменения в посочената конвенция и допълненията към нея.

(3)

Турция официално изрази желанието си да се присъедини към системата на общ транзитен режим и получи покана след решението на Съвместния комитет от 19 януари 2012 г.

(4)

Тъй като удовлетворява съществените правни, структурни и информационно-технологични изисквания, които са предпоставки за присъединяване, Турция ще се присъедини към конвенцията съгласно официалната процедура по присъединяване.

(5)

Разширяването на общата транзитна система ще наложи някои изменения на Конвенцията. Те засягат въвеждането на нови текстове на турски език на езиковите препратки и съответното адаптиране на документите за гаранция.

(6)

Предложеното изменение бе представено и обсъдено в работната група „ЕС—ЕАСТ“ и текстът получи предварително одобрение.

(7)

Поради това следва да бъде определена позицията на Европейския съюз по отношение на предложеното изменение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която Европейският съюз да заеме в Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ по общия транзитен режим относно приемането на Решение № XXX на този комитет за изменение на Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим, се основава на проекта на решение, приложен към настоящото решение.

Незначителни промени в проекта на решение могат да бъдат приемани от представителите на Съюза в Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ, след като Съветът бъде надлежно уведомен.

Член 2

След приемането на решението на Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ по общия транзитен режим Комисията го публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Люксембург на 26 юни 2012 година.

За Съвета

Председател

N. WAMMEN


(1)  ОВ L 226, 13.8.1987 г., стр. 2.


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № ХХХ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕС—ЕАСТ ПО ОБЩИЯ ТРАНЗИТЕН РЕЖИМ

от

за изменение на Конвенцията от 20 май 1987 година за общ транзитен режим […]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ,

като взе предвид Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим (1), и по-специално член 15, параграф 3, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Турция изрази желание да се присъедини към Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим (наричана по-долу „Конвенцията“) и получи покана за присъединяване след решението от 19 януари 2012 г. на Съвместния комитет, създаден съгласно конвенцията.

(2)

Във връзка с това в конвенцията следва да бъдат добавени текстовете на турски език на езиковите препратки, използвани в конвенцията, при спазване на съответния ред.

(3)

Прилагането на настоящото решение е свързано с датата на присъединяване на Турция към конвенцията.

(4)

За да могат да се използват формулярите за гаранциите, отпечатани съгласно критериите, валидни преди датата на присъединяването на Турция към конвенцията, следва да се установи преходен период, през който отпечатаните формуляри, с някои изменения, да могат да продължат да бъдат използвани.

(5)

Поради това конвенцията следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Допълнение III към Конвенцията за общ транзитен режим се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

1.   Настоящото решение се прилага от датата на присъединяване на Турция към конвенцията.

2.   Формулярите на основата на образците в приложения В1, В2, В3, В4, В5, В6 към допълнение III могат да продължат да се използват най-късно до края на дванадесетия месец след началната дата на прилагане на настоящото решение, при условие че се извършат необходимите географски адаптации, както и адаптациите във връзка със служебния адрес или адреса на упълномощения представител.

Съставено в Брюксел на

За Съвместния комитет

Председател


(1)  ОВ L 226, 13.8.1987 г., стр. 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

В клетка 51 на приложение Б1 се добавя следното тире след Швейцария:

„Турция TR“,

2.

В приложение Б6 дял III се изменя, както следва:

   TR Sınırlı Geçerli“

2.1.

В първата част на таблицата „Ограничена валидност — 99200“ се добавя следното тире след NO:

„—

   TR Vazgeçme“

2.2.

Във втората част на таблицата „Освободено — 99201“ се добавя следното тире след NO:

„—

   TR Alternatif Kanıt“

2.3.

В третата част на таблицата „Алтернативно доказателство — 99202“ се добавя следното тире след NO:

„—

   TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)“

2.4.

В четвъртата част на таблицата „Различия: митническо учреждение, където стоките са представени … (наименование и страна) — 99203“ се добавя следното тире след NO:

„—

   TR Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir“

2.5.

В петата част на таблицата „Излизането от … подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № … — 99204“ се добавя следното тире след NO:

„—

   TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme“

2.6.

В шестата част на таблицата „Освободено от задължителен маршрут — 99205“ се добавя следното тире след NO:

„—

   TR İzinli Gönderici“

2.7.

В седмата част на таблицата „Одобрен изпращач — 99206“ се добавя следното тире след NO:

„—

   TR İmzadan Vazgeçme“

2.8.

В осмата част на таблицата „Освободен от подпис — 99207“ се добавя следното тире след NO:

„—

   TR Kapsamlı teminat yasaklanmıștır“

2.9.

В деветата част на таблицата „Забранено общо обезпечение — 99208“ се добавя следното тире след NO:

„—

   TR Kısıtlanmamıș kullanım“

2.10.

В десетата част на таблицата „Използване без ограничения — 99209“ се добавя следното тире след NO:

„—

   TR Sonradan Düzenlenmiștir“

2.11.

В единадесетата част на таблицата „Издаден впоследствие — 99210“ се добавя следното тире след NO:

„—

   TR Çeșitli“

2.12.

В дванадесетата част на таблицата „Разни — 99211“ се добавя следното тире след NO:

„—

   TR Dökme“

2.13.

В тринадесетата част на таблицата „Насипно — 99212“ се добавя следното тире след NO:

„—

2.14.

В четиринадесетата част на таблицата „Изпращач — 99213“ се добавя следното тире след NO:

„TR Gönderici“

3.

Приложение В1 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ В1

ОБЩ ТРАНЗИТЕН РЕЖИМ/РЕЖИМ ОБЩНОСТЕН ТРАНЗИТ

Image

Image

4.

Приложение В2 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ В2

ОБЩ ТРАНЗИТЕН РЕЖИМ/РЕЖИМ ОБЩНОСТЕН ТРАНЗИТ

Image

Image

5.

Приложение В4 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ В4

ОБЩ ТРАНЗИТЕН РЕЖИМ/РЕЖИМ ОБЩНОСТЕН ТРАНЗИТ

Image

Image

6.

В клетка 7 на приложение В5 между думите „Швейцария“ и „Андора“ се вмъква думата „Турция“.

7.

В клетка 6 на приложение В6 между думите „Швейцария“ и „Андора“ се вмъква думата „Турция“.


26.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/15


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 26 юни 2012 година

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ по отношение на приемането на решение за изменение на Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим

(2012/431/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея, във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Член 15а от Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим (1) (наричана по-долу „Конвенцията“) дава възможност трета държава да стане договаряща страна по посочената конвенция след решение на създадения с конвенцията Съвместен комитет да покани тази държава.

(2)

Член 15 от конвенцията оправомощава Съвместния комитет да препоръчва и приема, посредством решения, изменения в посочената конвенция и допълненията към нея.

(3)

Хърватия официално изрази желанието си да се присъедини към системата на общ транзитен режим и получи покана след решението на Съвместния комитет от 19 януари 2012 г.

(4)

Тъй като удовлетворява съществените правни, структурни и информационно-технологични изисквания, които са предпоставки за присъединяване, Хърватия ще се присъедини към конвенцията.

(5)

Разширяването на общата транзитна система ще наложи някои изменения на конвенцията. Те засягат въвеждането на нови текстове на хърватски език на езиковите препратки и съответното адаптиране на документите за гаранция.

(6)

Предложеното изменение беше представено и обсъдено в работната група „ЕС—ЕАСТ“ и текстът получи предварително одобрение.

(7)

Поради това следва да бъде определена позицията на Европейския съюз по отношение на предложеното изменение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която Европейският съюз да заеме в Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ по общия транзитен режим относно приемането на Решение № ХХХ на този комитет за изменение на Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим, се основава на проекта на решение, приложен към настоящото решение.

Незначителни промени в проекта за решение могат да бъдат приемани от представителите на Съюза в Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ, след като Съветът бъде надлежно уведомен.

Член 2

След като Решението на Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ по общия транзитен режим бъде прието, Комисията го публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Люксембург на 26 юни 2012 година.

За Съвета

Председател

N. WAMMEN


(1)  ОВ L 226, 13.8.1987 г., стр. 2.


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № ХХХ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕС—ЕАСТ ПО ОБЩИЯ ТРАНЗИТЕН РЕЖИМ

от

за изменение на Конвенцията от 20 май 1987 година за общ транзитен режим […]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ,

като взе предвид Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим (1), и по-специално член 15, параграф 3, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Хърватия изрази желание да се присъедини към Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим (наричана по-долу „Конвенцията“) и получи покана след решението от 19 януари 2012 г. на Съвместния комитет, създаден с конвенцията.

(2)

Във връзка с това в конвенцията следва да бъдат добавени текстовете на хърватски език на езиковите препратки, използвани в конвенцията, при спазване на съответния ред.

(3)

Прилагането на настоящото решение е свързано с датата на присъединяване на Хърватия към конвенцията.

(4)

За да могат да се използват формулярите за гаранциите, отпечатани съгласно критериите, валидни преди датата на присъединяването на Хърватия към конвенцията, следва да се установи преходен период, през който отпечатаните формуляри, с някои изменения, да могат да продължат да бъдат използвани.

(5)

Поради това конвенцията следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Допълнение III към Конвенцията за общ транзитен режим се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

1.   Настоящото решение се прилага от датата на присъединяване на Хърватия към конвенцията.

2.   Формулярите на основата на образците в приложения В1, В2, В3, В4, В5, В6 към допълнение III могат да продължат да се използват най-късно до края на дванадесетия месец след датата на прилагане на настоящото решение, при условие че се извършат необходимите географски адаптации, както и адаптациите във връзка със служебния адрес или адреса на упълномощения представител.

Съставено в Брюксел на

За Съвместния комитет

Председател


(1)  ОВ L 226, 13.8.1987 г., стр. 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

В клетка 51 на приложение Б1 се добавя следното тире между Обединеното кралство и Исландия:

„Хърватия HR“

2.

В приложение Б6 дял III се изменя, както следва:

   HR Valjanost ograničena“

2.1.

В първата част на таблицата „Ограничена валидност — 99200“ се добавя следното тире преди IS:

„—

   HR Oslobođeno“

2.2.

Във втората част на таблицата „Освободено — 99201“ се добавя следното тире преди IS:

„—

   HR Alternativni dokaz“

2.3.

В третата част на таблицата „Алтернативно доказателство — 99202“ се добавя следното тире преди IS:

„—

   HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)“

2.4.

В четвъртата част на таблицата „Различия: митническо учреждение, където стоките са представени … (наименование и страна) — 99203“ се добавя следното тире преди IS:

„—

   HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br … “

2.5.

В петата част на таблицата „Излизането от … подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № … — 99204“ се добавя следното тире преди IS:

„—

   HR Oslobođeno od propisanog plana puta“

2.6.

В шестата част на таблицата „Освободено от задължителен маршрут — 99205“ се добавя следното тире преди IS:

„—

   HR Ovlašteni pošiljatelj“

2.7.

В седмата част на таблицата „Одобрен изпращач — 99206“ се добавя следното тире преди IS:

„—

   HR Oslobođeno potpisa“

2.8.

В осмата част на таблицата „Освободен от подпис — 99207“ се добавя следното тире преди IS:

„—

   HR Zabranjeno zajedničko jamstvo“

2.9.

В деветата част на таблицата „Забранено общо обезпечение — 99208“ се добавя следното тире преди IS:

„—

   HR Neograničena uporaba“

2.10.

В десетата част на таблицата „Използване без ограничения — 99209“ се добавя следното тире преди IS:

„—

   HR Izdano naknadno“

2.11.

В единадесетата част на таблицата „Издаден впоследствие — 99210“ се добавя следното тире преди IS:

„—

   HR Razni“

2.12.

В дванадесетата част на таблицата „Разни — 99211“ се добавя следното тире преди IS:

„—

   HR Rasuto“

2.13.

В тринадесетата част на таблицата „Насипно — 99212“ се добавя следното тире преди IS:

„—

   HR Pošiljatelj“

2.14.

В четиринадесетата част на таблицата „Изпращач — 99213“ се добавя следното тире преди IS:

„—

3.

Приложение В1 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ В1

РЕЖИМ НА ОБЩ/ОБЩНОСТЕН ТРАНЗИТ

Image

Image

4.

Приложение В2 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ В2

РЕЖИМ НА ОБЩ/ОБЩНОСТЕН ТРАНЗИТ

Image

Image

5.

Приложение В4 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ В4

РЕЖИМ НА ОБЩ/ОБЩНОСТЕН ТРАНЗИТ

Image

Image

6.

В клетка 7 на приложение В5 между думите „Европейска общност“ и „Исландия“ се вмъква думата „Хърватия“.

7.

В клетка 6 на приложение В6 между думите „Европейска общност“ и „Исландия“ се вмъква думата „Хърватия“.


26.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/24


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2012 година

за признаване на схемата „REDcert“ за доказване на съответствие с критериите за устойчивост съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(2012/432/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (1), и по-специално член 18, параграф 6 от нея,

като взе предвид Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 година относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (2), изменена с Директива 2009/30/ЕО (3), и по-специално член 7в, параграф 6 от нея,

след като обсъди с Консултативния комитет, създаден съгласно член 25, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО,

като има предвид, че:

(1)

Директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО определят критериите за устойчивост за биогоривата. Разпоредбите на член 7б, член 7в и приложение IV към Директива 98/70/ЕО са сходни с разпоредбите на член 17, член 18 и приложение V към Директива 2009/28/ЕО.

(2)

В случаите, когато биогоривата и другите течни горива от биомаса следва да се вземат предвид за целите, посочени в член 17, параграф 1, букви а), б) и в) от Директива 2009/28/ЕО, държавите членки следва да изискват от стопанските субекти да докажат съответствието на биогоривата и другите течни горива от биомаса с критериите за устойчивост, определени в член 17, параграфи 2—5 от Директива 2009/28/ЕО.

(3)

В съображение 76 от Директива 2009/28/ЕО се посочва, че следва да се избягва налагането на прекомерно административно натоварване върху отрасъла и че доброволни схеми биха могли да спомогнат за създаването на ефективни решения за доказване на съответствие с критериите за устойчивост.

(4)

Възможно е Комисията да реши, че дадена доброволна национална или международна схема доказва, че партидите биогорива съответстват на критериите за устойчивост, посочени в член 17, параграфи 3—5 от Директива 2009/28/ЕО, или че доброволна национална или международна схема за определяне на намалението на емисиите на парникови газове съдържа точни данни за целите на член 17, параграф 2 от същата директива.

(5)

Комисията може да признае подобна доброволна схема за период от 5 години.

(6)

Когато даден стопански субект предостави доказателство или данни, получени в съответствие с доброволна схема, която е била призната от Комисията, в степента, изисквана от това решение за признаване, държавата членка не следва да изисква от доставчика да предостави допълнителни доказателства за съответствие с критериите за устойчивост.

(7)

Схемата „REDcert“ бе представена на Комисията на 21 февруари 2012 г. с искане за признаване. Тя може да обхваща широк спектър от различни биогорива и други течни горива. Признатата схема следва да бъде на разположение в рамките на платформата за прозрачност, създадена по силата на Директива 2009/28/ЕО. Комисията следва да вземе предвид съображенията, свързани с търговската поверителност, и може да реши да публикува описанието на схемата само частично.

(8)

Оценката на схемата „REDcert“е установила, че тя напълно покрива критериите за устойчивост по член 7б, параграфи 3—5 от Директива 98/70/ЕО и член 17, параграфи 3—5 от Директива 2009/28/ЕО и прилага методология за масов баланс в съответствие с изискванията на член 7в, параграф 1 от Директива 98/70/ЕО и член 18, параграф 1 от Директива 2009/28/ЕО.

(9)

Оценката на схемата „REDcert“е установила, че тя отговаря на адекватни стандарти за надеждност, прозрачност и независимо одитиране и е съобразена с методическите изисквания, посочени в приложение IV към Директива 98/70/ЕО и приложение V към Директива 2009/28/ЕО.

(10)

Всички допълнителни елементи за устойчивост, обхванати от схемата „REDcert“, не се вземат под внимание в настоящото решение. За тези допълнителни елементи за устойчивост не е задължително да се доказва съответствие с изискванията за устойчивост, предвидени в директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Доброволната схема „REDcert“, за чието признаване на 21 февруари 2012 г. бе подадено искане до Комисията, доказва, че партидите от биогорива съответстват на критериите за устойчивост, посочени в член 17, параграфи 3—5 от Директива 2009/28/ЕО и член 7б, параграфи 3—5 от Директива 98/70/ЕО. Схемата също така съдържа точни данни за целите на член 17, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО и член 7б, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО.

Доброволната схема „REDcert“ може да бъде използвана, за да се докаже съответствие с член 7в, параграф 1 от Директива 98/70/ЕО и член 18, параграф 1 от Директива 2009/28/ЕО.

Член 2

Настоящото решение е валидно за срок от пет години след влизането му в сила. Ако след неговото приемане съдържанието на схемата претърпи промени, които биха поставили под въпрос основанието на решението, тези промени се съобщават незабавно на Комисията. Комисията прави оценка на съобщените промени, за да установи дали схемата все още отразява в достатъчна степен критериите за устойчивост, за които е призната.

Ако има ясни доказателства, че схемата не е изпълнила елементи от съществено значение за настоящото решение, или са налице тежки и сериозни нарушения на тези елементи, Комисията може да отмени настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58.

(3)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 88.


26.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/26


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 18 юли 2012 година

за отмяна на Решение ЕЦБ/2012/3 относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция в контекста на предложението на Република Гърция за обмен на дълг

(ЕЦБ/2012/14)

(2012/433/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире, член 12.1, член 18 и член 34.1, второ тире,

като взе предвид Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (1), и по-специално раздел 1.6 и раздели 6.3.1 и 6.3.2 от приложение I към тях,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 18.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица е еврото, могат да осъществяват кредитни операции с кредитните институции и други участници на пазара, при които предоставянето на заеми се основава на адекватни обезпечения. Критериите за определяне на допустимостта на обезпеченията за целите на операциите по паричната политика на Евросистемата са установени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.

(2)

Съгласно раздел 1.6 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, Управителният съвет на ЕЦБ може по всяко време да променя инструментите, условията, критериите и процедурите за извършване на операциите по паричната политика на Евросистемата. Съгласно раздел 6.3.1 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, Евросистемата си запазва правото да определи дали дадена емисия, емитент, длъжник или гарант изпълняват нейните изисквания за високи кредитни стандарти въз основа на всяка информация, която тя счете за относима.

(3)

В контекста на предложението за обмен на дълг, отправено от Република Гърция до държателите на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от гръцкото правителство, на 24 февруари 2012 г., в полза на националните централни банки, беше предоставено подобрение на обезпечения под формата на схема за обратно изкупуване за укрепване на качеството на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от Република Гърция.

(4)

Като изключителна мярка, Решение ЕЦБ/2012/3 от 5 март 2012 г. относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция в контекста на предложението на Република Гърция за обмен на дълг (2) временно суспендира минималните изисквания на Евросистемата за праговете за кредитно качество, които се прилагат по отношение на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, обявявайки ги за допустими за времетраенето на подобрението на обезепечения.

(5)

При прекратяване на подобрението на обезпечния, при положение, че адекватността на обезпеченията на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, текущо не е осигурена, Управителният съвет реши, че праговете за кредитно качество на Евросистемата, посочени в раздел 6.3.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, следва да се прилагат по отношение на такива инструменти.

(6)

Решение ЕЦБ/2012/3 следователно се отменя,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Отмяна на Решение ЕЦБ/2012/3

Решение ЕЦБ/2012/3 се отменя.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 25 юли 2012 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 18 юли 2012 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 77, 16.3.2012 г., стр. 19.