ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.171.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 171

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
30 юни 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС, Евратом) № 577/2012 на Съвета от 26 юни 2012 година за адаптиране на корекционните коефициенти, приложими към заплатите и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 578/2012 на Комисията от 29 юни 2012 година относно неодобрението на активното вещество дифениламин в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 579/2012 на Комисията от 29 юни 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

4

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 580/2012 на Комисията от 29 юни 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

8

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 581/2012 на Комисията от 29 юни 2012 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 юли 2012 година

10

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/347/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 28 юни 2012 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2012) 4312)  ( 1 )

13

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

30.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 577/2012 НА СЪВЕТА

от 26 юни 2012 година

за адаптиране на корекционните коефициенти, приложими към заплатите и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза, установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (1), и по-специално член 64 и член 65, параграфи 2 и 3 от Правилника за длъжностните лица и приложения VII, XI и XIII към него и член 20, първа алинея и членове 64 и 92 от Условията за работа на другите служители,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

през периода от юни до декември 2011 г. в Естония е налице значително увеличаване на издръжката на живота и че по тази причина корекционните коефициенти, прилагани за заплатите на длъжностните лица и на другите служители на Съюза, следва да бъдат адаптирани,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Считано от 1 януари 2012 г. корекционните коефициенти, приложими в съответствие с член 64 от Правилника за длъжностните лица към заплатите на длъжностните лица и на другите служители, наети в посочената по-долу държава, са следните:

Естония: 77,8.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 26 юни 2012 година.

За Съвета

Председател

N. WAMMEN


(1)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.


30.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/2


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 578/2012 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2012 година

относно неодобрението на активното вещество дифениламин в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 80, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1107/2009 Директива 91/414/ЕИО на Съвета (2) се прилага — по отношение на процедурата и условията за одобрение — за активните вещества, за които е установена пълнота в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (3). Дифениламин е активно вещество, за което е установена пълнота в съответствие с посочения регламент.

(2)

С регламенти (ЕО) № 451/2000 (4) и (ЕО) № 1490/2002 (5) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на втория и третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък на активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. В този списък е включен дифениламин. С Решение 2009/859/ЕО на Комисията (6) беше решено веществото дифениламин да не бъде включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(3)

По взаимна договореност с първоначалния нотификатор друго лице (по-нататък „заявителят“) внесе ново заявление по член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО с искане да бъде приложена ускорената процедура, предвидена в членове 14—19 от Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията.

(4)

Заявлението бе подадено до Ирландия, която с Регламент (ЕО) № 1490/2002 бе определена за държава членка докладчик. Установеният срок за ускорената процедура бе спазен. Спецификацията на активното вещество и предложените видове употреба са идентични с онези, които са предмет на Решение 2009/859/ЕО. Посоченото заявление отговаря също така и на останалите съществени и процедурни изисквания на член 15 от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(5)

Ирландия направи оценка на подадените от заявителя допълнителни данни и изготви допълнителен доклад. На 3 декември 2010 г. тя предостави този доклад на Европейския орган за безопасност на храните (по-нататък „Органът“) и на Комисията.

(6)

Органът предостави допълнителния доклад на останалите държави членки и на заявителя за коментари и препрати получените коментари на Комисията. В съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 и по искане на Комисията на 5 декември 2011 г. Органът представи пред Комисията своето заключение от извършената оценка на риска за дифениламин (7). Проектодокладът за оценката, допълнителният доклад и заключението на Органа бяха разгледани от държавите членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха окончателно приети на 1 юни 2012 г. под формата на доклад на Комисията за преразглеждането във връзка с дифениламин.

(7)

Предоставените от заявителя допълнителни данни и информация не позволиха да бъдат отхвърлени конкретните опасения, довели до невключването. По-специално, не бе възможно да се извърши надеждна оценка на експозицията на потребителите, тъй като липсваше информация относно остатъците в суровите и преработените ябълки, както и защото не може да бъде изключено наличието на нитрозамини в ябълките. По-конкретно, трите метаболита не можаха да бъдат идентифицирани и съответно не бе възможно да се извърши оценка на техните токсикологични свойства. Освен това представеното от заявителя проучване за преработката не бе показателно за стандартните условия на хидролиза и не позволи да бъдат идентифицирани продуктите от разграждането и от реакциите, в т.ч. трите непознати метаболита. И накрая, представените допълнителни сведения относно нитрозамините бяха неубедителни, тъй като аналитичният метод не бе валидиран и се характеризираше с недостатъчна резолюция и липса на селективност.

(8)

Комисията прикани заявителя да представи своите коментари относно заключението на Органа. Също така в съответствие с член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 Комисията прикани заявителя да представи коментари относно проекта на доклада за преглед. Заявителят представи своите коментари, които бяха разгледани внимателно.

(9)

Въпреки изложените от заявителя аргументи обаче посочените в съображение 7 опасения не можаха да бъдат отхвърлени. Не беше доказано, че може да се очаква, че при предлаганите условия на употреба продуктите за растителна защита, съдържащи дифениламин, ще отговорят като цяло на изискванията, установени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО.

(10)

Поради това дифениламин следва да не бъде одобрен в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(11)

От съображения за яснота Решение 2009/859/ЕО следва да бъде отменено.

(12)

Настоящият регламент не засяга подаването на ново заявление за дифениламин по реда на член 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Неодобряване на активно вещество

Активното вещество дифениламин не се одобрява.

Член 2

Отмяна

Решение 2009/859/ЕО се отменя.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стp. 1.

(2)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стp. 1.

(3)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стp. 5.

(4)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стp. 25.

(5)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стp. 23.

(6)  ОВ L 314, 1.12.2009 г., стp. 79.

(7)  Европейски орган за безопасност на храните; Заключение относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество дифениламин. Бюлетин на ЕОБХ, 2012 г.; 10(1):2486 [59 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2486. Достъпно на следния уебсайт: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


30.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 579/2012 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 121, първа алинея, буква м) във връзка с член 4 от него,

като взе предвид Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (2), и по-специално член 6, параграф 3а, втора алинея, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 6, параграф 3а, първа алинея от Директива 2000/13/ЕО е предвидено задължение върху етикетите на напитките, съдържащи повече от 1,2 об. % алкохол, да бъде обозначена всяка съставка по смисъла на параграф 4, буква а) от същия член, посочена в приложение IIIa към същата директива.

(2)

Дерогацията от това задължение по отношение на вината по приложение XIб към Регламент (ЕО) № 1234/2007, пуснати на пазара или етикетирани преди 30 юни 2012 г. до изчерпване на запасите, както е предвидена в Директива 2007/68/ЕО на Комисията (3), изменена с Регламент (ЕС) № 1266/2010 (4), не се прилага, считано от 30 юни 2012 г.

(3)

Поради това следва да се определят правилата за етикетиране на посочените напитки с обозначаване на веществата, посочени в приложение IIIа към Директива 2000/13/ЕО и използвани при производството, в случай че тяхното наличие може да бъде установено в крайния продукт в съответствие с методите на анализ по член 120ж от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и които поради това следва да бъдат смятани за съставки по смисъла на член 6, параграф 4, буква а) от Директива 2000/13/ЕО.

(4)

В многоезичен контекст етикетирането на продуктите чрез използване на пиктограми може да послужи за по-успешното предаване на информацията на потребителите и за осигуряване на повече гаранции за потребителите. Следователно е целесъобразно да се предостави възможност на операторите да добавят към текстовете пиктограми.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията (5) следва да бъде съответно изменен.

(6)

С оглед на това новите правила да не засегнат отрицателно предлагането на вече етикетираните продукти на пазара, следва да се предвиди тези правила да се прилагат по отношение на вината, произведени изцяло или частично от грозде от реколта от 2012 г. и следващите години и етикетирани след 30 юни 2012 г.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 607/2009 се изменя, както следва:

1)

Член 51 се заменя със следния текст:

„Член 51

Прилагане на определени хоризонтални правила

1.   За целите на обозначаването на съставките, предвидено в член 6, параграф 3а от Директива 2000/13/ЕО, текстовете, които следва да бъдат използвани по отношение на сулфитите, на млякото и млечните продукти и на яйцата и яйчните продукти, са посочени в приложение X, част А.

2.   Посочените в параграф 1 текстове могат да бъдат придружени, според случая, от една от пиктограмите от приложение X, част Б.“

2)

Приложение X се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за вината от приложение XIб към Регламент (ЕО) № 1234/2007, произведени изцяло или частично от грозде от реколта от 2012 г. и следващите години и етикетирани след 30 юни 2012 г., по отношение на текстовете за млякото, млечните продукти, яйцата и яйчните продукти, посочени в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 607/2009, изменен с настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 310, 28.11.2007 г., стр. 11.

(4)  ОВ L 347, 31.12.2010 г., стр. 27.

(5)  ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ X

ЧАСТ А

Текстове, посочени в член 51, параграф 1

Език

Текстове по отношение на сулфитите

Текстове по отношение на яйцата и яйчните продукти

Текстове по отношение на млякото и млечните продукти

на български

„сулфити“ или „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ или „яйчен албумин“

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ или „млечен протеин“

на испански

«sulfitos» или «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» или «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» или «proteína de leche»

на чешки

„siřičitany“ или „oxid siřičitý“

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ или „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ или „mléčná bílkovina“

на датски

»sulfitter« или »svovldioxid«.

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym« или »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« или »mælkeprotein«,

на немски

„Sulfite“ или „Schwefeldioxid“

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ или „Albumin aus Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ или „Milchprotein“

на естонски

„sulfitid” или „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” или „munaalbumiin”…

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” или „piimaproteiin”

на гръцки

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» или «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» или «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» или «πρωτεΐνη γάλακτος»

на английски

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ или ‘sulfur dioxide’

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ или ‘egg albumin’

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ или ‘milk protein’

на френски

«sulfites» или «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l'œuf», «produit de l'œuf», «lysozyme de l'œuf» или «albumine de l'œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» или «protéine du lait»

на италиански

«solfiti», или «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» или «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» или «proteina del latte»

на латвийски

“sulfīti” или “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” или “olu albumīns”

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” или “piena olbaltumviela”

на литовски

„sulfitai“ или „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ или „kiaušinių albuminas“

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ или „pieno baltymai“

на унгарски

„szulfitok” или „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” или „tojásból származó albumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” или „tejfehérje”

на малтийски

“sulfiti” или “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” или “albumina tal-bajd”

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” или “proteina tal-ħalib”

на нидерландски

„sulfieten” или „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” или „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” или „melkproteïnen”

на полски

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” или „ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” или „albuminę z jaja”

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” или „białko mleka”

на португалски

«sulfitos» или «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» или «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» или «proteína de leite»

на румънски

„sulfiți” или „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” или „albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” или „proteine din lapte”

на словашки

„siričitany“ или „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ или „vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ или „mliečna bielkovina“

на словенски

„sulfiti“ или „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ или „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ или „mlečne beljakovine“

на фински

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” или ”rikkidioksidia”

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” или ”kananmuna-albumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” или ”maitoproteiinia”

на шведски

”sulfiter” или ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” или ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” или ”mjölkprotein”

ЧАСТ Б

Пиктограми, посочени в член 51, параграф 2

Image

Image

Image

Image


30.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 580/2012 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

TR

52,3

ZZ

52,3

0707 00 05

TR

103,7

ZZ

103,7

0709 93 10

TR

99,0

ZZ

99,0

0805 50 10

AR

72,8

UY

89,3

ZA

95,0

ZZ

85,7

0808 10 80

AR

114,7

BR

93,7

CL

107,8

NZ

136,1

US

180,9

UY

57,1

ZA

107,3

ZZ

113,9

0809 10 00

TR

193,2

ZZ

193,2

0809 29 00

TR

421,8

ZZ

421,8


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


30.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 581/2012 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2012 година

за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 юли 2012 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията от 20 юли 2010 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че вносното мито за продукти под кодове по КН 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (пшеница мека, за посев), ex 1001 99 00 (висококачествена мека пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и 1007 90 00 е равно на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за целите на изчисляването на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, редовно се определят представителни цени CIF за внос на посочените продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010 цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти по кодове по КН 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (пшеница мека, за посев), ex 1001 99 00 (висококачествена мека пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и 1007 90 00, е дневната представителна вносна цена CIF, определена по метода, посочен в член 5 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 1 юли 2012 година, които да са приложими до влизането в сила на ново определяне.

(5)

С оглед на необходимостта да се осигури прилагането на дадената мярка възможно най-бързо след предоставянето на актуализираните данни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 1 юли 2012 година вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, са определени в приложение I към настоящия регламент въз основа на елементите, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 1 юли 2012 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

ex 1001 91 20

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 99 00

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 10 00

1002 90 00

РЪЖ

0,00

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

0,00

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00


(1)  Вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 642/2010, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море (отвъд Гибралтарския провлак) или в Черно море и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан или през Суецкия канал,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Латвия, Литва, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Пиренейския полуостров и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията по член 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

15.6.2012-28.6.2012

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница с високо качество

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

258,64

192,65

Цена CAF САЩ

235,23

225,23

205,23

Премия за Залива

23,48

Премия за Големите езера

43,36

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

Разходи за навло: Мексикански залив — Ротердам:

17,04 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера — Ротердам:

52,19 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).


РЕШЕНИЯ

30.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/13


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 юни 2012 година

за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2012) 4312)

(само текстовете на нидерландски и френски език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

(2012/347/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 14 август 2009 г. Monsanto Europe S.A. подаде заявление до компетентния орган на Нидреландия в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от соя MON 87701 × MON 89788 (наричано по-долу „заявлението“).

(2)

Заявлението също така се отнася до пускането на пазара на соя MON 87701 × MON 89788 в продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи или състоящи се от соя MON 87701 × MON 89788, предназначени за същите видове употреба, както всяка друга разновидност на соята, с изключение на отглеждането.

(3)

В съответствие с член 5, параграф 5 и член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 заявлението включва данните и информацията, изисквани от приложения III и IV към Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (2), както и информация и заключения относно оценката на риска, извършена в съответствие с принципите, посочени в приложение II към Директива 2001/18/ЕО. То включва и план за наблюдение на въздействието върху околната среда, съобразен с приложение VII към Директива 2001/18/ЕО.

(4)

На 15 февруари 2012 г. Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-долу „ЕОБХ“) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003. Той стигна до заключението, че соя MON 87701 × MON 89788, както е описана в заявлението, е толкова безопасна, колкото и съответстващият ѝ генетично немодифициран вид по отношение на евентуалното въздействие върху здравето на човека и на животните или върху околната среда (3).

(5)

В становището си ЕОБХ взе предвид всички специфични въпроси и опасения, изразени от държавите членки в контекста на консултацията с националните компетентни органи, както е предвидено в член 6, параграф 4 и член 18, параграф 4 от посочения регламент.

(6)

В становището си ЕОБХ също така стигна до заключението, че планът за наблюдение на околната среда, включващ план за общ надзор, представен от заявителя, е в съответствие с предвидената употреба на продуктите.

(7)

Предвид посочените съображения следва да се предостави разрешение за соя MON 87701 × MON 89788 и за всички продукти, съдържащи или състоящи се от нея, и за храните и фуражите, произведени от нея, както са описани в заявлението (наричани по-долу „продуктите“). Продуктите, различни от храни и фуражи, произведени от соя MON 87701 × MON 89788, не попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и не са обхванати от това разрешение.

(8)

За всеки генетично модифициран организъм (наричан по-долу „ГМО“) следва да се посочи единен идентификатор, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 65/2004 на Комисията от 14 януари 2004 г. за създаване на система за разработване и оценка на единните идентификатори за генетично модифицирани организми (4).

(9)

Според становището на ЕОБХ не са необходими специфични изисквания за етикетиране, различни от тези, предвидени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, за храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от соя MON 87701 × MON 89788. За да се гарантира обаче употребата на продуктите в рамките на разрешението, предвидено в настоящото решение, етикетирането за фуражите, съдържащи или състоящи се от ГМО, и продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи или състоящи се от ГМО, за които е поискано разрешение, следва да бъде допълнено с ясно обозначение, че въпросните продукти не трябва да бъдат използвани за отглеждане.

(10)

В член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (5) се определят изисквания за етикетиране на продукти, съдържащи или състоящи се от ГМО. Изискванията по отношение на проследяването на продуктите, които съдържат или се състоят от ГМО, са определени в член 4, параграфи 1—5, а тези за храните и фуражите, произведени от ГМО, са определени в член 5 от посочения регламент.

(11)

Титулярят на разрешението следва да представя годишни доклади относно изпълнението и резултатите от дейностите, посочени в плана за наблюдение на въздействието върху околната среда. Тези резултати следва да бъдат представени в съответствие с Решение 2009/770/ЕО на Комисията от 13 октомври 2009 г. за утвърждаване на стандартните формуляри за отчитане на резултатите от наблюдението на съзнателното освобождаване в околната среда на генетично модифицирани организми като продукти или като съставка на продукти с цел пускане на пазара съгласно Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6). Становището на ЕОБХ не оправдава налагането на специални условия или ограничения за пускането на пазара и/или специални условия или ограничения за употребата и работата с продуктите, включително изисквания за наблюдение след пускане на пазара за употребата на храни и фуражи или специални условия за защита на определени екосистеми/околна среда и/или географски зони, както е предвидено в член 6, параграф 5, буква д) и член 18, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(12)

Цялата необходима информация относно разрешаването на продуктите следва да бъде вписана в регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(13)

Настоящото решение следва да бъде нотифицирано чрез Клиринговата къща по биобезопасност на страните по Протокола от Картахена по биобезопасност към Конвенцията за биологично разнообразие, съгласно член 9, параграф 1 и член 15, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1946/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми (7).

(14)

Заявителят беше консултиран относно предвидените в настоящото решение мерки.

(15)

Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не даде становище в рамките на срока, определен от неговия председател. Беше счетено за необходимо изготвянето на акт за изпълнение и председателят представи проекта на акт за изпълнение на апелативния комитет за допълнително обсъждане. Апелативният комитет не представи становище,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Генетично модифициран организъм и единен идентификатор

На генетично модифицираната соя MON 87701 × MON 89788 се дава единният идентификатор MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 65/2004.

Член 2

Разрешение

Следните продукти са разрешени за целите на член 4, параграф 2 и член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 в съответствие с условията, определени в настоящото решение:

а)

храни и хранителни съставки, съдържащи, състоящи се или произведени от соя MON-877Ø1-2 × MON-89788-1;

б)

фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от соя MON-877Ø1-2 × MON-89788-1;

в)

соя MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 в продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи или състоящи се от нея, за същите видове употреба, както всяка друга разновидност на соята, с изключение на отглеждането.

Член 3

Етикетиране

1.   За целите на изискванията за етикетиране, установени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003, „името на организма“ е „соя“.

2.   Надписът „не е предназначено за отглеждане“ се поставя на етикета и в документите, придружаващи продуктите, съдържащи или състоящи се от соя MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, посочени в член 2, букви б) и в).

Член 4

Наблюдение на въздействието върху околната среда

1.   Титулярят на разрешението осигурява изготвянето и изпълнението на плана за наблюдение на въздействието върху околната среда, както е определен в буква з) от приложението.

2.   Титулярят на разрешението представя на Комисията годишни доклади относно изпълнението и резултатите от дейностите, посочени в плана за наблюдение, в съответствие с Решение 2009/770/ЕО.

Член 5

Регистър на ЕС

Информацията, посочена в приложението към настоящото решение, се вписва в регистъра на ЕС за генетично модифицирани храни и фуражи, предвиден в член 28 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Член 6

Титуляр на разрешението

Титуляр на разрешението е Monsanto Company, Съединени щати, представлявана от Monsanto Europe SA, Белгия.

Член 7

Валидност

Настоящото решение се прилага за период от 10 години от датата на неговото нотифициране.

Член 8

Адресат

Адресат на настоящото решение е Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren/Tervurenlaan 270-272, 1150 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

Съставено в Брюксел на 28 юни 2012 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2009-00761

(4)  ОВ L 10, 16.1.2004 г., стр. 5.

(5)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24.

(6)  ОВ L 275, 21.10.2009 г., стр. 9.

(7)  ОВ L 287, 5.11.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

а)   Заявител и титуляр на разрешението

Име

:

Monsanto Company

Адрес

:

800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — United States of America

Представлявано от Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Brussels – Belgium.

б)   Обозначение и спецификация на продуктите

1)

Храни и хранителни съставки, съдържащи, състоящи се или произведени от соя MON-877Ø1-2 × MON-89788-1.

2)

Фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от соя MON-877Ø1-2 × MON-89788-1.

3)

Продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи или състоящи се от соя MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, за същите видове употреба, както всяка друга разновидност на соята, с изключение на отглеждането.

Генетично модифицираната соя MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, както е описана в заявлението, се произвежда при кръстосването на соя, съдържаща явленията MON-877Ø1-2 и MON-89788-1, и експресира протеина Cry1Ac, който придава устойчивост към някои твърдокрили вредители, и протеина CP4 EPSPS, който придава поносимост към хербицида глифозат.

в)   Етикетиране

1)

За целите на специалните изисквания за етикетиране, установени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003, „името на организма“ е „соя“.

2)

Надписът „не е предназначено за отглеждане“ се поставя на етикета и в документите, придружаващи продуктите, съдържащи или състоящи се от соя MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, посочени в член 2, букви б) и в) от настоящото решение.

г)   Метод на откриване

Специфични за явлението методи в реално време, основаващи се на полимеразно-верижна реакция (PCR) за количественото определяне на соя MON-877Ø1-2 × MON-89788-1.

Утвърден върху семена от референтната лаборатория на Общността, създадена по силата на Регламент (ЕО) № 1829/2003, публикуван на адрес http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm.

Референтен материал: AOCS 0809-A и AOCS 0906-A (за MON87701) и AOCS 0906-B и AOCS 906-A (за MON89788), достъпни чрез American Oil Chemists Society на следния адрес: http://www.aocs.org/tech/crm.

д)   Единен идентификатор

MON-877Ø1-2 × MON-89788-1

е)   Информация, изисквана съгласно разпоредбите на приложение II към Протокола от Картахена по биобезопасност към Конвенцията за биологично разнообразие

Клиринговата къща по биобезопасност, регистрационен номер: вж. [попълва се при нотификацията].

ж)   Условия или ограничения за пускането на пазара, употребата или работата с продуктите

Не се изисква.

з)   План за наблюдение

План за наблюдение на въздействието върху околната среда, съобразен с приложение VII към Директива 2001/18/ЕО.

[Връзка: план, публикуван в Интернет]

и)   Изисквания за наблюдение след пускане на пазара за употребата на храната за консумация от човека

Не се изисква.

Забележка: Възможно е в бъдеще да се наложат промени на връзките за достъп до необходимите документи. Тези промени ще станат публично достояние чрез актуализиране на регистъра на Общността за генетично модифицираните храни и фуражи.