ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.155.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 155

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
15 юни 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2012/295/ЕС

 

*

Решение № 1/2012 на смесения комитет по селското стопанство, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти от 3 май 2012 година по отношение на изменението на приложение 7 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

1

 

 

2012/296/ЕС

 

*

Решение № 2/2012 на Смесения комитет по селското стопанство, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти от 3 май 2012 година по отношение на изменението на приложение 8 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

99

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

15.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/1


РЕШЕНИЕ № 1/2012 НА СМЕСЕНИЯ КОМИТЕТ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, СЪЗДАДЕН СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

от 3 май 2012 година

по отношение на изменението на приложение 7 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

(2012/295/ЕС)

СМЕСЕНИЯТ КОМИТЕТ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО,

като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (1), наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 11 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението влезе в сила на 1 юни 2002 г.

(2)

С приложение 7 към Споразумението се цели улесняването и насърчаването на двустранната търговия с лозаро-винарски продукти.

(3)

По силата на член 27, параграфи 1 и 2 от приложение 7 към Споразумението работната група по лозаро-винарските продукти разглежда всички въпроси, отнасящи се до приложение 7 и неговото прилагане, и изготвя предложения до Смесения комитет по селското стопанство. На свое заседание групата разгледа по-специално необходимостта от актуализиране на приложение 7 в съответствие с промените в законодателството на страните и от преструктурирането му с цел привеждане в съответствие с другите международни споразумения относно лозаро-винарските продукти на Европейския съюз.

(4)

Приложение 7 към Споразумението следва да бъде адаптирано, за да се вземат предвид промените в законодателството на страните, както и преструктурирането на приложение 7,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение 7 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти и допълненията към него се заменят с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след приемането му от Смесения комитет по селското стопанство.

Съставено в Брюксел на 3 май 2012 година.

За Смесения комитет по селското стопанство

Председател и ръководител на делегацията на ЕС

Bruno BUFFARIA

Ръководител на швейцарската делегация

Jacques CHAVAZ

Секретар на комитета

Jana KLÍMOVÁ


(1)  ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА С ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ ПРОДУКТИ

Член 1

Цели

Страните се договарят с настоящото, в съответствие с принципите на недискриминацията и реципрочността, да улесняват и насърчават търговията помежду си с лозаро-винарски продукти с произход от техните територии при условията, заложени в настоящото приложение.

Член 2

Обхват

Настоящото приложение се прилага към лозаро-винарските продукти, според определението от законодателството, посочено в допълнение 1.

Член 3

Определения

За целите на настоящото приложение и освен ако в настоящото не е изрично предвидено друго:

а)

„лозаро-винарски продукт с произход от“, следван от името на някоя от страните по Споразумението, означава продукт по смисъла на член 2, произведен на територията на посочената страна от грозде, изцяло набрано на нейна територия или на територията, определена в допълнение 2, в съответствие с разпоредбите на настоящото приложение;

б)

„географско означение“ означава всяко означение, включително наименованието за произход, по смисъла на член 22 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (наричано по-нататък „Споразумението ТРИПС“), което се признава от законовите или подзаконовите разпоредби на една от страните за целите на описание и представяне на лозаро-винарски продукт по смисъла на член 2, произхождащ от нейната територия или от територията, определена в допълнение 2;

в)

„традиционно означение“ означава традиционно използвано наименование, отнасящо се в частност до метода на производство или до качеството, цвета или вида на лозаро-винарски продукти по смисъла на член 2, което се признава от законовите или подзаконовите разпоредби на една от страните за целите на описание и представяне на лозаро-винарски продукт, произхождащ от територията на тази страна;

г)

„защитено наименование“ означава географско означение или традиционно означение, както са дефинирани съответно в букви б) и в), което е защитено съгласно настоящото приложение;

д)

„описание“ означава наименованията, използвани върху етикетите, в документите, придружаващи лозаро-винарския продукт по смисъла на член 2 по време на транспорт, в търговските документи, по-специално във фактурите и известията за доставка, както и в рекламата;

е)

„етикетиране“ означава всички описания и друга информация, символи, илюстрации и търговски марки, идентифициращи лозаро-винарските продукти по смисъла на член 2 и появяващи се върху същия съд, включително затварящото устройство или етикета, закрепен върху него и покритието на гърлата на бутилките;

ж)

„представяне“ означава наименованията, използвани върху съдовете, включително устройствата за затваряне, върху етикетите и опаковките;

з)

„опаковка“ означава защитните обвивки, като например хартии, обвивки от слама от всякакъв вид, кашони и кутии, използвани при превоза на един или повече съдове и/или за тяхното представяне за продажба на крайния потребител;

и)

„правила относно търговията с лозаро-винарски продукти“ означава всички разпоредби, обхванати от настоящото приложение;

й)

„компетентен орган“ означава всеки орган или звено, определени от някоя от страните като отговорни за проследяване прилагането на правилата относно производството на лозаро-винарски продукти и търговията с тях;

к)

„орган за контакт“ означава официалния орган или компетентния орган, определен от някоя от страните като отговорен за поддържане на необходимите контакти с органа за контакт на другата страна;

л)

„орган заявител“ означава компетентен орган, определен за тази цел от някоя от страните и който отправя искане за съдействие в областите, обхванати от настоящия дял;

м)

„запитан орган“ означава официален орган или компетентен орган, определен за тази цел от някоя от страните и който получава искане за съдействие в областите, обхванати от настоящия дял;

н)

„нарушение“ означава всяко нарушение или опит за нарушение на правилата относно производството на лозаро-винарски продукти и търговията с тях.

ДЯЛ I

РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ВНОСА И ПРОДАЖБАТА

Член 4

Етикетиране, представяне и придружаващи документи

(1)   Търговията между страните с лозаро-винарски продукти по смисъла на член 2, произхождащи от техните съответни територии, се осъществява съгласно техническите разпоредби, описани в настоящото приложение. „Технически разпоредби“ означава всички разпоредби, изброени в допълнение 3, отнасящи се до определението на лозаро-винарските продукти, енологичните практики, състава на посочените продукти, придружаващите ги документи и правилата, от които се ръководят превоза и продажбите им.

(2)   Комитетът може да реши да измени определението на „техническите разпоредби“ по смисъла на параграф 1.

(3)   Разпоредбите на актовете, изброени в допълнение 3, отнасящи се до влизането им в сила или до прилагането им, не се прилагат за целите на настоящото приложение.

(4)   Настоящото приложение не засяга прилагането на националните правила или правилата на Европейския съюз относно данъчното облагане или съответните мерки за контрол.

ДЯЛ II

ВЗАИМНА ЗАКРИЛА НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИТЕ ПРОДУКТИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 2

Член 5

Защитени наименования

По отношение на лозаро-винарските продукти с произход от Европейския съюз и от Швейцария са защитени следните наименования, изброени в допълнение 4:

а)

наименованието или посочванията на държавата-членка на Европейския съюз или Швейцария, откъдето произхождат вината;

б)

специфичните термини;

в)

наименованията за произход и географските указания;

г)

традиционните означения.

Член 6

Наименования и посочвания, използвани за обозначаване на държавите-членки на Европейския съюз и Швейцария

(1)   В Швейцария, за целите на обозначаване на произхода на вината, наименованията и посочванията на държавите-членки на Съюза, служещи за описание на тези продукти:

а)

са запазени за вината с произход от съответната държава-членка;

б)

могат да се използват само за лозаро-винарските продукти с произход от Европейския съюз и при условията, предвидени в законовите и подзаконовите разпоредби на Европейския съюз.

(2)   В Европейския съюз, за целите на обозначаване на произхода на вината, наименованието и посочванията на Швейцария, служещи за описание на тези продукти:

а)

са запазени за вината с произход от Швейцария;

б)

могат да се използват само за лозаро-винарските продукти с произход от Швейцария и при условията, предвидени в швейцарските законови и подзаконови разпоредби.

Член 7

Други термини

(1)   Термините „защитено наименование за произход“, „защитено географско указание“, включително техните съкращения „ЗНП“ и „ЗГУ“, термините „Sekt“ и „crémant“, посочени в Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията (1), са запазени за вината с произход от съответната държава-членка и могат да се използват само при условията, предвидени в законовите и подзаконовите разпоредби на Европейския съюз.

(2)   Без да се засяга член 10, термините „контролирано наименование за произход“, включително неговото съкращение „КНП“, и „vin de pays“ („регионално вино“), посочени в член 63 от Федералния закон за селското стопанство, са запазени за вината с произход от Швейцария и могат да се използват само при условията, предвидени в швейцарското законодателство.

Терминът „vin de table“ („трапезно вино“), посочен в член 63 от Федералния закон за селското стопанство, е запазен за вината с произход от Швейцария и може да се използва само при условията, предвидени в швейцарското законодателство.

Член 8

Закрила на наименованията за произход и географските указания

(1)   В Швейцария наименованията за произход и географските указания на Европейския съюз, включени в допълнение 4, част А:

I.

са защитени и запазени за вина с произход от Европейския съюз;

II.

могат да се използват само за лозаро-винарските продукти от Европейския съюз и при условията, предвидени в законовите и подзаконовите разпоредби на Европейския съюз.

В Европейския съюз наименованията за произход и географските указания на Швейцария, включени в допълнение 4, част Б:

I.

са защитени и запазени за вина с произход от Швейцария;

II.

могат да се използват само за лозаро-винарските продукти от Швейцария и при условията, предвидени в швейцарските законови и подзаконови разпоредби.

(2)   Страните предприемат всички необходими мерки в съответствие с настоящото приложение, за да осигурят взаимна закрила на наименованията за произход и географските указания, изброени в допълнение 4 и използвани за описание и представяне на вината с произход от територията на страните. Всяка от страните въвежда подходящи правни средства за осигуряване на ефективна закрила и за предотвратяване на използването на наименование за произход или географско указание, посочено в списъка от допълнение 4, за описание на вино, чийто произход не е от мястото, посочено от въпросното наименование за произход или географско указание.

(3)   Закрилата по параграф 1 се прилага дори когато:

а)

е посочен истинският произход на виното;

б)

наименованието за произход или географското указание е преведено, транскрибирано или транслитерирано, или

в)

използваните означения се придружени от изрази като „вид“, „тип“, „стил“, „имитация“, „метод“ и други подобни.

(4)   Когато наименования за произход или географски указания, посочени в допълнение 4, са омонимни, закрила се предоставя на всяко от тях, при условие че е използвано добросъвестно и че при практическите условия за използване, определени от договарящите се страни в рамките на Комитета, се гарантира справедливо третиране на съответните производители и не се въвежда в заблуждение потребителят.

(5)   Ако географско означение, посочено в допълнение 4, е омонимно с географско означение от трета държава, се прилага член 23, параграф 3 от Споразумението ТРИПС.

(6)   Разпоредбите на настоящото приложение по никакъв начин не засягат правото на всяко лице да използва в процеса на търговия името си или името на предшественика си в съответната дейност, с изключение на случаите, когато това име се използва по заблуждаващ потребителя начин.

(7)   Нищо в настоящото приложение не задължава една от страните да предостави закрила на наименование за произход или географско указание на другата страна, посочено в допълнение 4, което не е защитено или престане да бъде защитено в своята държава на произход или което вече не се използва в тази държава.

(8)   Страните потвърждават, че произлизащите от настоящото приложение права и задължения се отнасят единствено за наименованията за произход и географските указания, изброени в допълнение 4.

(9)   Без да се засяга Споразумението ТРИПС, с настоящото приложение се допълват и уточняват правата и задълженията, които се прилагат по отношение на закрилата на географските означения във всяка от страните.

Страните обаче се отказват от правото си да се позовават на член 24, параграфи 4, 6 и 7 от Споразумението ТРИПС с цел да откажат предоставяне на закрила на наименование от другата страна, с изключение на случаите, посочени в допълнение 5 към настоящото приложение.

(10)   Изключителната закрила, предвидена в настоящия член, се прилага по отношение на наименованието „Champagne“, посочено в списъка на Европейския съюз от допълнение 4 към настоящото приложение.

Член 9

Отношение между наименования за произход и географски указания и търговски марки

(1)   Договарящите се страни не са длъжни да предоставят закрила на наименование за произход или географско указание, когато в светлината на репутацията или известността на по-ранна марка тази закрила може да въведе потребителите в заблуждение по отношение на истинската идентичност на виното.

(2)   Регистрацията на търговска марка за лозаро-винарски продукт по смисъла на член 2, която съдържа или се състои от наименование за произход или географско указание, посочено в допълнение 4, се отказва напълно или частично в съответствие със законодателството на всяка от страните, било служебно, било по искане на заинтересованата страна, ако въпросният продукт не произхожда от мястото, посочено от наименованието за произход или географското указание.

(3)   Регистрирана търговска марка за лозаро-винарски продукт по смисъла на член 2, която съдържа или се състои от наименование за произход или географско указание, посочено в допълнение 4, се обявява за напълно или частично недействителна в съответствие със законодателството на всяка от страните, било служебно, било по искане на заинтересованата страна, ако се отнася за продукт, който не отговаря на необходимите условия, изисквани за наименованието за произход или географското указание.

(4)   Търговска марка, чието използване съответства на ситуацията, описана в предходния параграф, и която е добросъвестно заявена и регистрирана или е утвърдена чрез добросъвестно използване в една от страните (включително държавите-членки на Европейския съюз), ако такава възможност е предвидена в съответното законодателство, преди датата на предоставяне на закрила на наименованието за произход или географското указание на другата страна съгласно настоящото приложение, може да продължи да се използва, независимо от закрилата на наименованието за произход или географското указание, при условие че в законодателството на съответната страна не съществуват основания за обявяване на недействителност на марката.

Член 10

Закрила на традиционните означения

(1)   В Швейцария традиционните означения на Европейския съюз, изброени в допълнение 4, част А:

а)

не се използват за описание или представяне на вина с произход от Швейцария;

б)

могат да се използват за описание или представяне на вина с произход от Европейския съюз единствено във връзка с вината, чийто произход и категория са включени в допълнението, на посочения в него език и при условията, предвидени в законовите и подзаконовите разпоредби на Европейския съюз.

В Европейския съюз традиционните означения на Швейцария, изброени в допълнение 4, част Б:

а)

не се използват за описание или представяне на вина с произход от Европейския съюз;

б)

могат да се използват за описание или представяне на вина с произход от Швейцария единствено във връзка с вината, чийто произход и категория са включени в допълнението, на посочения в него език и при условията, предвидени в швейцарските законови и подзаконови разпоредби.

(2)   Страните вземат необходимите мерки съгласно настоящото споразумение, за да осигурят закрила в съответствие с настоящия член на традиционните означения, изброени в допълнение 4, които се използват за описание и представяне на вината с произход от териториите на съответните страни. За тази цел страните осигуряват ефективна правна закрила за предотвратяване на използването на традиционните означения за описание на вина, които не могат да бъдат обозначени с тези традиционни означения, дори и в случай че традиционните означения се използват придружени от изрази като „вид“, „тип“, „стил“, „имитация“, „метод“ и други подобни.

(3)   Закрилата на традиционното означение се прилага единствено:

а)

за езика или езиците, на които е дадено в допълнение 4;

б)

за категорията вино, по отношение на която е защитено в полза на Европейския съюз, или за класа вино, по отношение на който е защитено в полза на Швейцария, както е посочено в допълнение 4.

(4)   Когато традиционни означения, посочени в допълнение 4, са омонимни, закрила се предоставя на всяко от тях, при условие че е използвано добросъвестно и че при практическите условия за използване, определени от договарящите се страни в рамките на Комитета, се гарантира справедливо третиране на съответните производители и не се въвежда в заблуждение потребителят.

(5)   Когато традиционно означение, посочено в допълнение 4, е омонимно с наименование, използвано за лозаро-винарски продукт, който не произхожда от територията на една от страните, последното може да се използва за описание и представяне на лозаро-винарски продукт, при условие че то има традиционна и постоянна употреба, че използването му за тази цел е регламентирано в държавата по произход и че потребителят не се въвежда в заблуждение по отношение на точния произход на съответното вино.

(6)   Настоящото приложение по никакъв начин не засяга правото на всяко лице да използва в процеса на търговия името си или името на предшественика си в съответната дейност, с изключение на случаите, когато това име се използва по заблуждаващ потребителя начин.

(7)   Регистрацията на търговска марка за лозаро-винарски продукт по смисъла на член 2, която съдържа или се състои от традиционно означение, посочено в допълнение 4, се отказва напълно или частично в съответствие със законодателството на всяка от страните, било служебно, било по искане на заинтересованата страна, ако въпросната марка не се отнася за лозаро-винарски продукти с произход от географското място, свързано с това традиционно означение.

Регистрирана търговска марка за лозаро-винарски продукт по смисъла на член 2, която съдържа или се състои от традиционно означение, посочено в допълнение 4, се обявява за напълно или частично недействителна в съответствие със законодателството на всяка от страните, било служебно, било по искане на заинтересованата страна, ако въпросната марка не се отнася за лозаро-винарски продукти с произход от географското място, свързано с това традиционно означение.

Търговска марка, чието използване съответства на ситуацията, описана в предходния параграф, и която е добросъвестно заявена и регистрирана или е утвърдена чрез добросъвестно използване в една от страните (включително държавите-членки на Съюза) преди датата на предоставяне на закрила на традиционното означение на другата страна съгласно настоящото приложение, може да продължи да се използва, ако такава възможност е предвидена в съответното законодателство на съответната страна.

(8)   Нищо в настоящото приложение не задължава страните да предоставят закрила на традиционно означение, посочено в допълнение 4, което не е защитено или престане да бъде защитено в своята държава на произход или което вече не се използва в тази държава.

Член 11

Прилагане на закрилата

(1)   Страните вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че в случай на износ и предлагане на пазара извън тяхната територия на лозаро-винарски продукти с произход от страните, защитените съгласно настоящото приложение наименования от една от страните не се използват за описание и представяне на продукти с произход от другата страна.

(2)   Доколкото позволява съответното законодателство на страните, закрилата, предоставяна с настоящото приложение, обхваща физическите и юридическите лица, както и федерациите, асоциациите и организациите на производители, търговци и потребители, чието седалище се намира на територията на другата страна.

(3)   Ако описанието или представянето на лозаро-винарски продукт, по-специално върху етикетите, в официални или търговски документи или в рекламата, засяга правата, произтичащи от настоящото приложение, страните прилагат необходимите административни мерки или предприемат съдебни действия с цел да се борят с нелоялната конкуренция или да предотвратят с всички други средства неправомерната употреба на защитеното наименование.

(4)   Мерките и действията, посочени в параграф 3, се предприемат по-специално в следните случаи:

а)

когато преводът на описанията, предвидени в законодателството на Европейския съюз или швейцарското законодателство, на един от езиците на другата страна съдържа дума, която може да бъде заблуждаваща по отношение на произхода на така описания или представен лозаро-винарски продукт;

б)

когато описания, търговски марки, наименования, надписи или илюстрации, които пряко или непряко дават невярна или подвеждаща информация относно произхода, естеството или съществените характеристики на продукта, се появяват върху съдовете или опаковките, в рекламите или в официалните или търговските документи, отнасящи се до продукт, чието наименование е защитено съгласно настоящото приложение;

в)

когато се използват съдове или опаковки, които биха могли да бъдат подвеждащи по отношение на произхода на лозаро-винарския продукт.

(5)   Настоящото приложение се прилага, без да се засяга евентуалната по-широка закрила, която страните предоставят на наименованията, защитени с настоящото приложение, по силата на националното си законодателство или други международни споразумения.

ДЯЛ III

КОНТРОЛ И ВЗАИМНА ПОМОЩ МЕЖДУ ОФИЦИАЛНИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Член 12

Предмет и ограничения

(1)   Страните си оказват взаимна помощ по начина и при условията, определени в настоящия дял. Те гарантират правилното прилагане на правилата относно търговията с лозаро-винарски продукти, по-специално като си предоставят взаимна помощ и чрез разкриване и разследване на нарушенията на законодателството.

(2)   Помощта, предвидена в настоящия дял, не засяга правилата, свързани с наказателноправните процедури или взаимопомощта между страните по наказателноправни въпроси.

(3)   Настоящият дял не засяга националните разпоредби, свързани с тайната на съдебните разследвания.

ПОДДЯЛ I

Органи за контрол и взаимна помощ и лица, които са обект на контрол и взаимна помощ

Член 13

Органи за контакт

(1)   Когато една от страните определи няколко компетентни органа, тя осигурява координация на действията им.

(2)   Всяка от страните определя само един орган за контакт. Този орган:

препраща исканията за сътрудничество с цел прилагане на настоящия дял до органа за контакт на другата страна,

получава искания от такъв вид от посочения орган и ги препраща на компетентния орган или органи на страната, част от която е,

представлява тази страна пред другата в рамките на сътрудничеството, посочено в настоящия дял,

уведомява другата страна за мерките, предприети съгласно член 11.

Член 14

Органи и лаборатории

Страните:

а)

си изпращат взаимно следните списъци, които редовно актуализират:

списък на органите, компетентни да съставят документи V I 1 и други документи, придружаващи превоза на лозаро-винарски продукти съгласно член 4, параграф 1 от настоящото приложение и съответните разпоредби на Европейския съюз от допълнение 3, част A,

списък на техните компетентни органи и органите за контакт, посочени в член 3, букви й) и к),

списък на техните лаборатории, упълномощени да провеждат анализите съгласно член 17, параграф 2,

списък на компетентните швейцарски органи, посочени в клетка 4 на придружителния документ при превоз на лозаро-винарски продукти от Швейцария в съответствие с допълнение 3, част Б;

б)

се консултират и информират взаимно за мерките, предприети от всяка от тях, по отношение прилагането на настоящото приложение. В частност, те си изпращат взаимно техните приложими разпоредби и обобщения на административните и съдебни решения, които са особено важни за целите на правилното му приложение.

Член 15

Лица, които са обект на контрол

Физически или юридически лица и групи от такива лица, чиито професионални дейности могат да бъдат обект на проверките, посочени в настоящия дял, не могат да възпрепятстват извършването на тези проверки и са длъжни да ги улесняват по всяко време.

ПОДДЯЛ II

Мерки за контрол

Член 16

Мерки за контрол

(1)   Страните предприемат всички мерки, необходими за гарантиране на предвидената в член 12 помощ, посредством подходящи мерки за контрол.

(2)   Тези мерки за контрол трябва да се прилагат или систематично, или чрез избирателни проверки. В случай на избирателни проверки, страните гарантират, че те са представителни по отношение брой, вид и честота.

(3)   Страните предприемат подходящи мерки за улесняване работата на служителите от техните компетентни органи, в частност като гарантират, че те:

имат достъп до лозята и до съоръженията за производство, приготвяне, съхранение и преработка на лозаро-винарски продукти и до средствата за превоз на такива продукти,

имат достъп до помещенията за продажба и съхранение и до превозните средства на лица, които държат за продажба, продават или превозват лозаро-винарски продукти или продукти, които могат да се използват при приготвянето им,

могат да съставят описи на лозаро-винарските продукти и на веществата или продуктите, които могат да бъдат използвани при приготвянето им,

могат да вземат проби от лозаро-винарските продукти, които държат за продажба, продават или превозват,

могат да проучват счетоводни данни и други документи, използвани при процедурите за контрол и да правят копия или извлечения от тях,

могат да вземат подходящи временни защитни мерки относно производството, приготвянето, държането, превоза, описанието, представянето и износа за другата страна и продажбата на лозаро-винарските продукти или продуктите, които могат да се използват при приготвянето им, когато има обосновани съмнения за сериозни нарушения на настоящото приложение и особено в случай на преднамерено манипулиране на продукта или на риск за общественото здраве.

Член 17

Проби

(1)   Компетентният орган на една страна може да поиска от компетентен орган на другата да събере проби съгласно съответните разпоредби, в сила в тази страна.

(2)   Запитаният орган запазва събраните съгласно параграф 1 проби и определя лабораторията, където те трябва да се изпратят за инспекция. Органът заявител може да определи друга лаборатория за извършване на паралелен анализ на пробите. За тази цел запитаният орган изпраща подходящ брой проби на органа заявител.

(3)   В случай на несъгласие между органа заявител и запитания орган относно резултатите от проверките, упоменати в параграф 2, се провежда арбитражен анализ от лаборатория, определена съвместно.

ПОДДЯЛ III

Процедури

Член 18

Правопораждащ факт

Ако компетентен орган на страна има обосновано подозрение или научи, че:

лозаро-винарски продукт не отговаря на правилата относно търговията с лозаро-винарски продукти или е предмет на измамни дейности по производство или продажба на такъв продукт, и че

това неспазване представлява специален интерес за дадена страна и е вероятно да доведе до административни мерки или съдебни процедури, той незабавно уведомява чрез своя орган за контакт органа за контакт на въпросната страна.

Член 19

Искания за взаимна помощ

(1)   Исканията съгласно настоящия дял се отправят в писмен вид. Те се придружават от документите, необходими за отговор. Когато го изисква ситуацията, могат да се приемат и искания, отправени устно, но те трябва незабавно да бъдат потвърдени в писмен вид.

(2)   Исканията съгласно параграф 1 се придружават от следната информация:

наименованието на органа заявител;

исканата мярка,

целта или основанието за искането,

имащите отношение закони, правила или други правни инструменти,

колкото е възможно по-точна и пълна информация относно физическите и юридическите лица, обект на разследване,

резюме на релевантните факти.

(3)   Исканията се отправят на един от официалните езици на страните.

(4)   Ако искането не отговаря на формалните изисквания, може да се поиска неговото поправяне или допълване; временни защитни мерки обаче могат да бъдат разпоредени по всяко време.

Член 20

Процедура

(1)   При поискване от органа заявител, запитаният орган му съобщава всякаква полезна информация, която би могла да му помогне да провери дали правилата относно търговията с лозаро-винарски продукти се прилагат правилно, и по-специално информация по отношение на констатирани или планирани дейности, които съставляват или вероятно ще съставляват нарушение на тези правила.

(2)   Ако органът заявител отправи мотивирано искане, запитаният орган прилага специално наблюдение или проверки с цел постигане на преследваните цели или предприема необходимите мерки, за да гарантира, че такъв надзор е съответно приложен.

(3)   Запитаният орган, упоменат в параграфи 1 и 2, действа както ако би действал от свое име или при поискване от орган от неговата собствена държава.

(4)   По споразумение със запитания орган, органът заявител може да определи свои служители или служители от друг компетентен орган на страната, която представлява, за да:

събират, в помещенията на компетентните органи от страната, където е установен запитаният орган, информация, отнасяща се до правилното прилагане на правилата относно търговията с лозаро-винарски продукти или до контролните процедури, и да правят копия от транспортните и други документи и извлечения от регистри,

участват в мерките, поискани съгласно параграф 2.

Копията, упоменати в първото тире, могат да се правят само със съгласието на запитания орган.

(5)   Органът заявител, който желае да изпрати при другата страна служител, определен в съответствие с параграф 4, първа алинея, за участие в контролните процедури, посочени във второто тире от същата алинея, своевременно уведомява запитания орган преди началото на такива процедури. Служителите от запитания орган отговарят през цялото време за провеждането на контролните процедури.

Служителите на органа заявител:

представят писмен мандат, посочващ тяхната самоличност и официална длъжност,

ползват, при условие спазване на ограниченията, които налага законодателството, приложимо към запитания орган, върху неговите собствени служители при упражняване на въпросните контролни процедури:

правата на достъп, предвидени в член 16, параграф 3,

правото на информация относно резултатите от проверките, проведени от длъжностните лица на запитания орган съгласно член 16, параграф 3,

в процеса на проверките, демонстрират отношение, съответстващо на правилата и поведението, присъщи на служителите на страната, на чиято територия се изпълнява контролната процедура.

(6)   Мотивираните искания, предвидени в настоящия член, се изпращат до запитания орган от въпросната страна чрез органа за контакт на същата страна. Същата процедура се прилага по отношение на:

отговорите на такива искания,

съобщенията, отнасящи се до прилагането на параграфи 2, 4 и 5.

Чрез дерогация от първа алинея, за подобряване на ефикасността и експедитивността на сътрудничеството между страните, последните могат, където е целесъобразно, да позволят на компетентните органи да:

изпращат мотивирани искания и съобщения пряко до компетентните органи на другата страна,

отговарят пряко на мотивирани искания и съобщения от компетентните органи на другата страна.

В такива случаи тези компетентни органи незабавно уведомяват органа за контакт на въпросната страна.

(7)   Информацията, съдържаща се в аналитичната база данни на всяка от страните и включваща данните, получени чрез анализ на техните съответни лозаро-винарски продукти, се предоставя на определените за целта от страните лаборатории по тяхно искане. Съобщаването на информация се отнася само до съответните аналитични данни, необходими за тълкуването на анализ, извършен на проба със съпоставими характеристики и произход.

Член 21

Вземане на решение относно взаимната помощ

(1)   Страната, към която спада запитаният орган, може да откаже оказването на помощ съгласно настоящия дял, ако тази помощ може да се отрази неблагоприятно на суверенитета, обществения ред, сигурността или други жизненоважни интереси на тази страна.

(2)   Когато органът заявител поиска помощ, каквато самият той не би могъл да окаже, ако му бъде поискана, той привлича вниманието към този факт в искането си. В такъв случай запитаният орган решава как да отговори на искането.

(3)   Ако бъде отказана помощ, решението и основанията за него се съобщават незабавно на органа заявител.

Член 22

Информация и документация

(1)   Запитаният орган съобщава констатациите от своето разследване на органа заявител под формата на документи, заверени копия, доклади и други подобни.

(2)   Документите, посочени в параграф 1, могат да бъдат заместени от компютризирана информация, изготвена със същите цели в каквато и да било форма.

(3)   Информацията, посочена в членове 18 и 20, се придружава от съответните документи или други доказателства, както и от данни за евентуалните административни мерки или съдебни процедури и се отнася по-специално до:

състава и органолептичните свойства на съответния лозаро-винарски продукт,

неговото описание и представяне,

съответствието му с правилата относно производството, приготвянето и продажбата.

(4)   Органите за контакт, имащи отношение към проблема, за който е започната процедурата по взаимна помощ, предвидена в членове 18 и 20, незабавно се информират взаимно за:

хода на разследванията, по-специално посредством доклади и други документи или източници на информация,

всяко административно или съдебно действие, предприето в резултат на тези дейности.

Член 23

Разходи

Пътните разходи, възникнали в резултат на прилагането на настоящия дял, се поемат от страната, която е определила служител за мерките, предвидени в член 20, параграфи 2 и 4.

Член 24

Поверителност

(1)   Цялата информация, съобщена в каквато и да било форма съгласно настоящия дял, е поверителна. Тя се обхваща от задължението за опазване на служебната тайна и се ползва със защитата, осигурявана на подобна информация от законите, прилагани в тази област от страната, която я е получила, или от съответните разпоредби, приложими спрямо органите на Съюза, според случая.

(2)   Когато законодателството или административната практика на дадена страна определят по-строги ограничения за защита на индустриалните и търговските тайни, отколкото предвидените в настоящия дял, настоящият дял не задължава тази страна да предоставя информация, ако отправилата искането страна не предприеме стъпки, за да изпълни посочените по-строги ограничения.

(3)   Получената информация се използва само за целите на настоящия дял; тя не може да се използва за други цели на територията на страна, освен с предварителното писмено съгласие на административния орган, който я е предоставил, и във всички случаи е обект на ограниченията, наложени от този орган.

(4)   Параграф 1 не препятства използването на информацията в започнатите впоследствие съдебни или административни процедури за нарушения на общото наказателно право, при условие че информацията е била получена по линия на международното съдебно сътрудничество.

(5)   Страните могат да използват получената информация и документите, с които са се запознали съгласно разпоредбите на настоящия дял, като доказателство в своите протоколи, заключения и свидетелски показания, както и в съдебните дела и наказателните производства.

ДЯЛ IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

Изключения

(1)   Дялове I и II не се прилагат по отношение на лозаро-винарските продукти по смисъла на член 2, които:

а)

преминават транзитно през територията на една от страните, или

б)

произхождат от територията на една от страните и се търгуват между тях в малки количества, при условията и съгласно режима, описани в допълнение 5 към настоящото приложение.

(2)   Прилагането на Размяната на писма между Общността и Швейцария относно сътрудничеството във връзка с официалните мерки за контрол върху вината, подписано в Брюксел на 15 октомври 1984 г., се преустановява, докато е в сила настоящото приложение.

Член 26

Консултации

(1)   Страните провеждат консултации, когато едната от тях счита, че другата не е изпълнила задължение от настоящото приложение.

(2)   Страната, поискала консултациите, предоставя на другата страна цялата информация, необходима за подробно проучване на съответния случай.

(3)   Когато всякакви срокове или забавяне могат да застрашат здравето на човека или да намалят ефикасността на мерките за борба с измамите, могат да се приемат временни защитни мерки без предварителна консултация, при условие че консултациите започнат веднага след приемането на тези мерки.

(4)   Ако след приключване на консултациите, предвидени в параграфи 1 и 3, страните не постигнат съгласие, страната, която е поискала консултациите или е приела посочените в параграф 3 мерки, може да вземе подходящи защитни мерки, така че да се осигури прилагането на настоящото приложение.

Член 27

Работна група

(1)   Работната група по лозаро-винарските продукти, наричана по-нататък „работната група“, създадена съгласно член 6, параграф 7 от Споразумението, разглежда всички въпроси, които възникват във връзка с настоящото приложение и неговото прилагане.

(2)   Работната група периодично разглежда състоянието на националните законови и подзаконови разпоредби на страните в областите, обхванати от настоящото приложение. По-специално тя изготвя предложения до Комитета с цел адаптиране на настоящото приложение и допълненията към него.

Член 28

Преходни разпоредби

(1)   Без да се засягат разпоредбите на член 8, параграф 10, лозаро-винарските продукти, които към момента на влизане в сила на настоящото приложение са били произведени, приготвени, описани и представени по начин, който е в съответствие със законодателството или вътрешните разпоредби на страните, но е забранен с настоящото приложение, могат да се търгуват до изчерпване на наличните количества.

(2)   Освен ако Комитетът приеме разпоредби в противен смисъл, лозаро-винарските продукти, които са били произведени, приготвени, описани и представени в съответствие с настоящото приложение, но чието производство, приготвяне, описание и представяне престанат да му съответстват в резултат на изменение на споменатото приложение, могат да продължат да се търгуват до изчерпване на наличните количества.

Допълнение 1

Лозаро-винарски продукти по смисъла на член 2

За Европейския съюз:

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 1234/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. (ОВ L 346, 30.12.2010 г., стр. 11). Продукти от кодове по КН 2009 61, 2009 69 и 2204 (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

За Швейцария:

Глава 2 от Наредбата на Федералния департамент по вътрешните работи (DFI) от 23 ноември 2005 г. относно алкохолните напитки, последно изменена на 15 декември 2010 г. (OC 2010 6391). Продукти, обхванати от следните номера от Швейцарската митническа тарифа: 2009.60 и 2204.

Допълнение 2

Специални разпоредби, посочени в член 3, букви а) и б)

Контролирано наименование за произход „Genève“ (КНП „Genève“)

1.   Географски район

Географският район на КНП „Genève“ включва:

цялата територия на кантон Женева;

цялата територия на френските общини:

Challex,

Ferney-Voltaire;

териториалните части от френските общини:

Ornex,

Chens-sur-Léman,

Veigy-Foncenex,

Saint-Julien-en-Genevois,

Viry,

описани в спецификацията на КНП „Genève“.

2.   Лозарска зона

Лозарската зона включва:

а)

на женевска територия: площите, вписани в селскостопанския кадастър по смисъла на член 61 от Федералния закон за селското стопанство (RS 910.1), чиято продукция се използва за вино;

б)

на френска територия: цялата територия на общините или частите от нея, посочени в точка 1, засадена с лози или с възможност да се ползва от правото на ново засаждане в размер на максимум 140 хектара.

3.   Зона за винопроизводство

Зоната за винопроизводство е изцяло на швейцарска територия.

4.   Понижаване на категорията

Използването на КНП „Genève“ не възпрепятства използването на означенията „vin de pays“ („регионално вино“) и „vin de table suisse“ („швейцарско трапезно вино“) за вината, произведени от грозде от определената в точка 2, буква б) лозарска зона и с по-ниска категория.

5.   Контролиране на спецификацията на КНП „Genève“

Контролът в Швейцария се извършва от швейцарските, и по-специално женевските органи.

По отношение на физическите проверки на френска територия, швейцарският компетентен орган оправомощава френски инспекционен орган, одобрен от френските власти.

6.   Преходни разпоредби

Производителите, чиито лозя не фигурират в определената в точка 2, буква б) лозарска зона, но които вече законосъобразно са използвали КНП „Genève“, могат да продължат да си служат с него до реколтата през 2013 г., а съответните продукти да бъдат предлагани на пазара до изчерпване на количествата.

Допълнение 3

Списък на актовете и техническите разпоредби, посочени в член 4, отнасящи се до лозаро-винарските продукти

A.   Актове, приложими към вноса и предлагането на пазара в Швейцария на лозаро-винарски продукти с произход от Европейския съюз

Референтни законодателни текстове и специални разпоредби:

1.

Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за определяне на правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти, за отмяна на директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 76/211/ЕИО на Съвета (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 17).

2.

Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (кодифицирана версия) (ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 25).

3.

Директива 89/396/ЕИО на Съвета от 14 юни 1989 г. относно означенията или маркировките, идентифициращи партидата, към която принадлежи даден хранителен продукт (ОВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 21), последно изменена с Директива 92/11/ЕИО на Съвета от 11 март 1992 г. (ОВ L 65, 11.3.1992 г., стр. 32).

4.

Директива 94/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно оцветители за влагане в храни (ОВ L 237, 10.9.1994 г., стр. 13), поправена в ОВ L 259, 7.10.1994 г., стр. 33, ОВ L 252, 4.10.1996 г., стр. 23 и ОВ L 124, 25.5.2000 г., стр. 66.

5.

Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 1995 г. относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители (ОВ L 61, 18.3.1995 г., стр. 1), поправена в ОВ L 248, 14.10.1995 г., стр. 60 и последно изменена с Директива 2010/69/ЕС на Комисията от 22 октомври 2010 г. (ОВ L 279, 23.10.2010 г., стр. 22).

6.

Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29), последно изменена с Регламент (ЕО) № 596/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол — адаптиране към процедурата по регулиране с контрол — част четвърта (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 14).

7.

Директива 2002/63/ЕО на Комисията от 11 юли 2002 г. за определяне на методи на Общността за вземане на проби за официалния контрол на остатъци от пестициди във и върху продукти от растителен и животински произход и за отмяна на Директива 79/700/ЕИО (ОВ L 187, 16.7.2002 г., стр. 30).

8.

Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4), последно изменен с Регламент (ЕО) № 596/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол — адаптиране към процедурата по регулиране с контрол — част четвърта (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 14).

9.

Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 813/2011 на Комисията от 11 август 2011 г. (ОВ L 208, 13.8.2011 г., стр. 23).

10.

Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 596/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол — адаптиране към процедурата по регулиране с контрол — част четвърта (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 14).

11.

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 1234/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. (ОВ L 346, 30.12.2010 г., стр. 11).

12.

Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с трети страни, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор (ОВ L 170, 30.6.2008 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 772/2010 на Комисията от 1 септември 2010 г. (ОВ L 232, 2.9.2010 г., стр. 1).

13.

Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията от 26 май 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор (ОВ L 128, 27.5.2009 г., стр. 15), последно изменен с Регламент (ЕС) № 173/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 г. (ОВ L 49, 24.2.2011 г., стр. 16).

Без да се засягат разпоредбите на член 24, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) №o436/2009, за всеки внос в Швейцария на лозаро-винарски продукти с произход от Европейския съюз се представя придружителният документ, посочен в член 24, параграф 1, буква а) от същия регламент.

14.

Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията от 10 юли 2009 г. относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните практики и приложимите ограничения (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 53/2011 на Комисията от 21 януари 2011 г. (ОВ L 19, 22.1.2011 г., стр. 1).

15.

Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от 14 юли 2009 г. за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60), последно изменен с Регламент (ЕС) № 670/2011 на Комисията от 12 юли 2011 г. (ОВ L 183, 13.7.2011 г., стр. 6).

Б.   Актове, приложими към вноса и предлагането на пазара в Европейския съюз на лозаро-винарски продукти с произход от Швейцария

Актове, на които се прави позоваване:

1.

Федерален закон за селското стопанство от 29 април 1998 г., последно изменен на 18 юни 2010 г. (ОС (Официален сборник) 2010 5851).

2.

Наредба от 14 ноември 2007 г. относно винарството и вноса на вино (Наредба за виното), последно изменена на 4 ноември 2009 г. (ОС 2010 733).

3.

Наредба на федералната служба по селско стопанство (OFAG) от 17 януари 2007 г. относно списъка на сортовете грозде, допуснати за сертифициране и за производство на стандартен материал, и асортимента на сортовете грозде, последно изменена на 6 май 2011 г. (ОС 2011 2169).

4.

Федерален закон от 9 октомври 1992 г. относно хранителните продукти и предметите за ежедневна употреба (Закон за хранителните продукти, LDA1), последно изменен на 5 октомври 2008 г. (ОС 2008 785).

5.

Наредба от 23 ноември 2005 г. относно хранителните продукти и предметите за ежедневна употреба (ODAlOU), последно изменена на 13 октомври 2010 г. (ОС 2010 4611).

6.

Наредба на Федералния департамент по вътрешни работи (DFI) от 23 ноември 2005 г. относно алкохолните напитки, последно изменена на 15 декември 2010 г. (ОС 2010 6391).

Чрез дерогация от член 10 от наредбата, правилата относно описанието и представянето са правилата, приложими към продуктите, внесени от трети държави, както е посочено в следните регламенти:

1)

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 1234/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. (ОВ L 346, 30.12.2010 г., стр. 11).

За целите на прилагането на настоящото приложение, регламентът се чете със следните адаптации:

а)

чрез дерогация от член 118ш, параграф 1, буква а) обозначенията на категорията се заменят със специфичните наименования, предвидени в член 9 от Наредбата на DFI относно алкохолните напитки;

б)

чрез дерогация от член 118ш, параграф 1, буква б), подточка i) означенията „appellation d’origine protégée“ (защитено наименование за произход) и „indication géographique protégée“ (защитено географско указание) се заменят съответно с „appellation d’origine contrôlée“ (контролирано наименование за произход) и „vin de pays“ (регионално вино);

в)

чрез дерогация от член 118ш, параграф 1, буква е), името на вносителя може да бъде заменено от името на швейцарския производител, на винарската изба, търговеца или бутилиращата компания;

2)

Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от 14 юли 2009 г. за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60), последно изменен с Регламент (ЕС) № 670/2011 на Комисията от 12 юли 2011 г. (ОВ L 183, 13.7.2011 г., стр. 6).

За целите на прилагането на настоящото приложение регламентът се чете със следните адаптации:

а)

чрез дерогация от член 54, параграф 1 от регламента, алкохолното съдържание може да бъде представено в промили от обема;

б)

чрез дерогация от член 64, параграф 1 и приложение XIV, част Б, термините „demi-sec“ (полусухо) и „moelleux“ (полусладко) могат да се заменят съответно с „légèrement doux“ (с леко сладък вкус) и „demi-doux“ (полусладко);

в)

чрез дерогация от член 62 от регламента, наименованието на един или повече сортове грозде може да се използва, ако поне 85 % от гроздето, използвано за производството на швейцарското вино, е било от въпросния(те) сорт(ове).

7.

Наредба на Федералния департамент по вътрешни работи (DFI) от 23 ноември 2005 г. относно етикетирането и рекламата на хранителните продукти (OEDAI), последно изменена на 13 октомври 2010 г. (ОС 2010 4649).

8.

Наредба на Федералния департамент по вътрешни работи (DFI) от 22 юни 2007 г. относно добавките, които са разрешени за влагане в хранителните продукти (Наредба за добавките, [OAdd]), последно изменена на 11 май 2009 г. (ОС 2009 2047).

9.

Наредба на Федералния департамент по вътрешни работи (DFI) от 26 юни 1995 г. относно чуждите вещества и съставките в хранителните продукти (Наредба за чуждите вещества и съставките, OSEC), последно изменена на 16 май 2011 г. (OC 2011 1985).

10.

Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за определяне на правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти, за отмяна на директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 76/211/ЕИО на Съвета (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 17).

11.

Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с трети страни, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор (ОВ L 170, 30.6.2008 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 772/2010 на Комисията от 1 септември 2010 г. (ОВ L 232, 2.9.2010 г., стр. 1).

За целите на прилагането на настоящото приложение регламентът се чете със следните адаптации:

а)

За всеки внос в Европейския съюз на лозаро-винарски продукти с произход от Швейцария се представя долупосоченият придружителен документ, съставен в съответствие с Решение 2005/9/ЕО на Комисията от 29 декември 2004 г. (ОВ L 4, 6.1.2005 г., стр. 12).

б)

Този придружителен документ замества документ V I 1, посочен в Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с трети страни, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор (ОВ L 170, 30.6.2008 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 772/2010 на Комисията от 1 септември 2010 г. (ОВ L 232, 2.9.2010 г., стр. 1).

в)

Упоменаването в регламента на „държава-членка (държави-членки)“ или „национални разпоредби или разпоредби на Общността“ (или „национални правила или правила на Общността“) се отнася също за Швейцария и швейцарското законодателство.

г)

Вината с произход от Швейцария, които са съпоставими с вина с географски означения и имат общо киселинно съдържание, изразено като винена киселина, по-ниско от 3,5 грама на литър, но не по-ниско от 3 грама на литър, могат да се внасят, при условие че са обозначени с географско указание и поне 85 % от гроздето, използвано за производството им, е било от един или повече от следните сортове лози: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir или Merlot.

Придружителен документ  (2) при превоза на лозаро-винарски продукти от Швейцария  (3)

Image

Допълнение 4

Защитени наименования, посочени в член 5

ЧАСТ A

Защитени наименования на лозаро-винарски продукти с произход от Европейския съюз

БЕЛГИЯ

Вина със защитени наименования за произход

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Вина със защитени географски указания

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета)

appellation d’origine contrôlée

ЗНП

френско

gecontroleerde oorsprongsbenaming

ЗНП

нидерландско

Vin de pays

ЗГУ

френско

Landwijn

ЗГУ

нидерландско


БЪЛГАРИЯ

Вина със защитени наименования за произход

Асеновград, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Asenovgrad

Болярово, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Bolyarovo

Брестник, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Brestnik

Варна, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Varna

Велики Преслав, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Veliki Preslav

Видин, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Vidin

Враца, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Vratsa

Върбица, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Varbitsa

Долината на Струма, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Struma valley

Драгоево, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Dragoevo

Евксиноград, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Evksinograd

Ивайловград, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Ivaylovgrad

Карлово, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Karlovo

Карнобат, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Karnobat

Ловеч, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Lovech

Лозицa, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Lozitsa

Лом, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Lom

Любимец, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Lyubimets

Лясковец, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Lyaskovets

Мелник, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Melnik

Монтана, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Montana

Нова Загора, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Nova Zagora

Нови пазар, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Novi pazar

Ново село, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Novo selo

Оряховица, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Oryahovitsa

Павликени, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Pavlikeni

Пазарджик, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Pazardjik

Перущица, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Perushtitsa

Плевен, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Pleven

Пловдив, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Plovdiv

Поморие, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Pomorie

Русе, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Ruse

Сакар, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Sakar

Сандански, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Sandanski

Свищов, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Svishtov

Септември, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Septemvri

Славянци, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Slavyantsi

Сливен, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Sliven

Стамболово, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Stambolovo

Стара Загора, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Stara Zagora

Сунгурларе, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Sungurlare

Сухиндол, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Suhindol

Търговище, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Targovishte

Хан Крум, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Han Krum

Хасково, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Haskovo

Хисаря, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Hisarya

Хърсово, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Harsovo

Черноморски район, следвано или не от Южно Черноморие

Еквивалент: Southern Black Sea Coast

Черноморски район – Северен, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Northen Black Sea Region

Шивачево, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Shivachevo

Шумен, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Shumen

Ямбол, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Yambol

Вина със защитени географски указания

Дунавска равнина

Еквивалент: Danube Plain

Тракийска низина

Еквивалент: Thracian Lowlands

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Благородно сладко вино (БСВ)

ЗНП

българско

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

ЗНП

българско

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

ЗНП

българско

Регионално вино

(Regional wine)

ЗГУ

българско

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Колекционно

(collection)

ЗНП

българско

Ново

(young)

ЗНП/ЗГУ

българско

Премиум

(premium)

ЗГУ

българско

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

ЗНП

българско

Премиум резерва

(premium reserve)

ЗГУ

българско

Резерва

(reserve)

ЗНП/ЗГУ

българско

Розенталер

(Rosenthaler)

ЗНП

българско

Специална селекция

(special selection)

ЗНП

българско

Специална резерва

(special reserve)

ЗНП

българско


ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Вина със защитени наименования за произход

Čechy, следвано или не от Litoměřická

Čechy, следвано или не от Mělnická

Morava, следвано или не от Mikulovská

Morava, следвано или не от Slovácká

Morava, следвано или не от Velkopavlovická

Morava, следвано или не от Znojemská

Вина със защитени географски указания

České

Moravské

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

ЗНП

чешко

aromatický sekt s.o.

ЗНП

чешко

jakostní likérové víno

ЗНП

чешко

jakostní perlivé víno

ЗНП

чешко

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

ЗНП

чешко

jakostní víno

ЗНП

чешко

jakostní víno odrůdové

ЗНП

чешко

jakostní víno s přívlastkem

ЗНП

чешко

jakostní víno známkové

ЗНП

чешко

V.O.C

ЗНП

чешко

víno originální certifikace

ЗНП

чешко

víno s přívlastkem kabinetní víno

ЗНП

чешко

víno s přívlastkem ledové víno

ЗНП

чешко

víno s přívlastkem pozdní sběr

ЗНП

чешко

víno s přívlastkem slámové víno

ЗНП

чешко

víno s přívlastkem výběr z bobulí

ЗНП

чешко

víno s přívlastkem výběr z cibéb

ЗНП

чешко

víno s přívlastkem výběr z hroznů

ЗНП

чешко

Víno origininální certifikace (VOC или V.O.C.)

ЗГУ

чешко

zemské víno

ЗГУ

чешко

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Archivní víno

ЗНП

чешко

Burčák

ЗНП

чешко

Klaret

ЗНП

чешко

Košer, Košer víno

ЗНП

чешко

Labín

ЗНП

чешко

Mladé víno

ЗНП

чешко

Mešní víno

ЗНП

чешко

Panenské víno, Panenská sklizeň

ЗНП

чешко

Pěstitelský sekt (*)

ЗНП

чешко

Pozdní sběr

ЗНП

чешко

Premium

ЗНП

чешко

Rezerva

ЗНП

чешко

Růžák, Ryšák

ЗНП

чешко

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

ЗНП

чешко


ГЕРМАНИЯ

Вина със защитени наименования за произход

Ahr, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Baden, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Franken, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Hessische Bergstraße, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Mittelrhein, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Mosel, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Nahe, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Pfalz, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Rheingau, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Rheinhessen, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Saale-Unstrut, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Sachsen, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Württemberg, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Вина със защитени географски указания

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat (*)), следвано от:

Kabinett

Spätlese

Auslese

Beerenauslese

Trockenbeerenauslese

Eiswein

ЗНП

немско

Qualitätswein, следвано или не от b.A.

(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

ЗНП

немско

Qualitätslikörwein, следвано или не от b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

ЗНП

немско

Qualitätsperlwein, следвано или не от b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

ЗНП

немско

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

ЗНП

немско

Landwein

ЗГУ

немско

Winzersekt

ЗНП

немско

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Affentaler

ЗНП

немско

Badisch Rotgold

ЗНП

немско

Ehrentrudis

ЗНП

немско

Hock

ЗНП

немско

Klassik/Classic

ЗНП

немско

Liebfrau(en)milch

ЗНП

немско

Riesling-Hochgewächs

ЗНП

немско

Schillerwein

ЗНП

немско

Weißherbst

ЗНП

немско


ГЪРЦИЯ

Вина със защитени наименования за произход

Αγχίαλος

Еквивалент: Anchialos

Αμύνταιο

Еквивалент: Amynteo

Αρχάνες

Еквивалент: Archanes

Γουμένισσα

Еквивалент: Goumenissa

Δαφνές

Еквивалент: Dafnes

Ζίτσα

Еквивалент: Zitsa

Λήμνος

Еквивалент: Lemnos

Μαντινεία

Еквивалент: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Еквивалент: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Еквивалент: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Еквивалент: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Еквивалент: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Еквивалент: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Еквивалент: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Еквивалент: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Еквивалент: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Еквивалент: Naoussa

Νεμέα

Еквивалент: Nemea

Πάρος

Еквивалент: Paros

Πάτρα

Еквивалент: Patras

Πεζά

Еквивалент: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Еквивалент: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Еквивалент: Rapsani

Ρόδος

Еквивалент: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Еквивалент: Robola of Cephalonia

Σάμος

Еквивалент: Samos

Σαντορίνη

Еквивалент: Santorini

Σητεία

Еквивалент: Sitia

Вина със защитени географски указания

Tοπικός Οίνος Κω

Еквивалент: Regional wine of Κοѕ

Tοπικός Οίνος Μαγνησίας

Еквивалент: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Αсhaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Еквивалент: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος или Τοπικός Οίνος Θράκης

Еквивалент: Regional wine of Thrace-Thrakikos или Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής може да бъде придружено от наименованието на по-малка географска единица

Еквивалент: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας може да бъде придружено от наименованието на по-малка географска единица

Еквивалент: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων, придружено или не от Evvia

Еквивалент: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας може да бъде придружено от наименованието на по-малка географска единица

Еквивалент: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών, придружено или не от Viotia

Еквивалент: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου, придружено или не от Evvia

Еквивалент: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίας или Ρετσίνα Κορωπίου, придружено или не от Attika

Еквивалент: Retsina of Kropia или Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, придружено или не от Attika

Еквивалент: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων, придружено или не от Attika

Еквивалент: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων, придружено или не от Attika

Еквивалент: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας или Ρετσίνα Λιοπεσίου, придружено или не от Attika

Еквивалент: Retsina of Peania или Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης, придружено или не от Attika

Еквивалент: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου, придружено или не от Attika

Еквивалент: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων, придружено или не от Attika

Еквивалент: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας, придружено или не от Evvia

Еквивалент: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Еквивалент: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Mount Athos - Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Еквивалент: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Еквивалент: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Еквивалент: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Еквивалент: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Еквивалент: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Еквивалент: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Еквивалент: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Еквивалент: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Еквивалент: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Еквивалент: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Еквивалент: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Еквивалент: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Еквивалент: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Еквивалент: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Еквивалент: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Еквивалент: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Еквивалент: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Еквивалент: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Еквивалент: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Еквивалент: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Еквивалент: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Еквивалент: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Еквивалент: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Еквивалент: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Еквивалент: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Еквивалент: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Еквивалент: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Еквивалент: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Еквивалент: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Еквивалент: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Еквивалент: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Еквивалент: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Еквивалент: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Еквивалент: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Еквивалент: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Еквивалент: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Еквивалент: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Еквивалент: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Еквивалент: Regional wine of Μаrtino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Еквивалент: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Еквивалент: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Еквивалент: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Еквивалент: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Еквивалент: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Еквивалент: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Еквивалент: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Еквивалент: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Еквивалент: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Еквивалент: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Еквивалент: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Еквивалент: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Еквивалент: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Еквивалент: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Еквивалент: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Еквивалент: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Еквивалент: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Еквивалент: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Еквивалент: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Еквивалент: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Еквивалент: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Еквивалент: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Еквивалент: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Еквивалент: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Еквивалент: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Еквивалент: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Еквивалент: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Еквивалент: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Еквивалент: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Еквивалент: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Еквивалент: Regional wine of Halkidiki

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(appellation d’origine de qualité supérieure)

ЗНП

гръцко

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(appellation d’origine contrôlée)

ЗНП

гръцко

Οίνος γλυκός φυσικός

(vin doux naturel)

ЗНП

гръцко

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(vin naturellement doux)

ЗНП

гръцко

ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)

ЗГУ

гръцко

τοπικός οίνος

(vin de pays)

ЗГУ

гръцко

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Αμπέλι

(Ampeli)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Αμπελώνας(ες)

(Ampelonas (-ès))

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Αρχοντικό

(Archontiko)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Κάβα

(Cava)

ЗГУ

гръцко

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

ЗНП

гръцко

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

ЗНП

гръцко

Κάστρο

(Kastro)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Κτήμα

(Ktima)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Λιαστός

(Liastos)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Μετόχι

(Metochi)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Μοναστήρι

(Monastiri)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Νάμα

(Nama)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Νυχτέρι

(Nychteri)

ЗНП

гръцко

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Πύργος

(Pyrgos)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

ЗНП

гръцко

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

ЗНП

гръцко

Βερντέα

(Verntea)

ЗГУ

гръцко

Vinsanto

ЗНП

латинско


ИСПАНИЯ

Вина със защитени наименования за произход

Abona

Alella

Alicante, следвано или не от Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina

Еквивалент: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Еквивалент: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Еквивалент: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Еквивалент: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre, следвано или не от Artesa

Costers del Segre, следвано или не от Les Garrigues

Costers del Segre, следвано или не от Raimat

Costers del Segre, следвано или не от Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Еквивалент: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma, следвано или не от Fuencaliente

La Palma, следвано или не от Hoyo de Mazo

La Palma, следвано или не от Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Еквивалент: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei, следвано или не от Ladera de Monterrei

Monterrei, следвано или не от Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra, следвано или не от Baja Montaña

Navarra, следвано или не от Ribera Alta

Navarra, следвано или не от Ribera Baja

Navarra, следвано или не от Tierra Estella

Navarra, следвано или не от Valdizarbe

Pago de Arínzano

Еквивалент: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas, следвано или не от Condado do Tea

Rías Baixas, следвано или не от O Rosal

Rías Baixas, следвано или не от Ribeira do Ulla

Rías Baixas, следвано или не от Soutomaior

Rías Baixas, следвано или не от Val do Salnés

Ribeira Sacra, следвано или не от Amandi

Ribeira Sacra, следвано или не от Chantada

Ribeira Sacra, следвано или не от Quiroga-Bibei

Ribeira Sacra, следвано или не от Ribeiras do Miño

Ribeira Sacra, следвано или не от Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana, следвано или не от Cañamero

Ribera del Guadiana, следвано или не от Matanegra

Ribera del Guadiana, следвано или не от Montánchez

Ribera del Guadiana, следвано или не от Ribera Alta

Ribera del Guadiana, следвано или не от Ribera Baja

Ribera del Guadiana, следвано или не от Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Rioja, следвано или не от Rioja Alavesa

Rioja, следвано или не от Rioja Alta

Rioja, следвано или не от Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málaga, следвано или не от Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Еквивалент: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia, следвано или не от Alto Turia

Valencia, следвано или не от Clariano

Valencia, следвано или не от Moscatel de Valencia

Valencia, следвано или не от Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid, следвано или не от Arganda

Vinos de Madrid, следвано или не от Navalcarnero

Vinos de Madrid, следвано или не от San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Вина със защитени географски указания

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

D.O

ЗНП

испанско

D.O.Ca

ЗНП

испанско

Denominacion de origen

ЗНП

испанско

Denominacion de origen calificada

ЗНП

испанско

vino de calidad con indicación geográfica

ЗНП

испанско

vino de pago

ЗНП

испанско

vino de pago calificado

ЗНП

испанско

Vino dulce natural

ЗНП

испанско

Vino generoso

ЗНП

испанско

Vino generoso de licor

ЗНП

испанско

Vino de la Tierra

ЗГУ

испанско

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Amontillado

ЗНП

испанско

Añejo

ЗНП/ЗГУ

испанско

Chacolí-Txakolina

ЗНП

испанско

Clásico

ЗНП

испанско

Cream

ЗНП

испанско

Criadera

ЗНП

испанско

Criaderas y Soleras

ЗНП

испанско

Crianza

ЗНП

испанско

Dorado

ЗНП

испанско

Fino

ЗНП

испанско

Fondillón

ЗНП

испанско

Gran reserva

ЗНП

испанско

Lágrima

ЗНП

испанско

Noble

ЗНП/ЗГУ

испанско

Oloroso

ЗНП

испанско

Pajarete

ЗНП

испанско

Pálido

ЗНП

испанско

Palo Cortado

ЗНП

испанско

Primero de Cosecha

ЗНП

испанско

Rancio

ЗНП

испанско

Raya

ЗНП

испанско

Reserva

ЗНП

испанско

Sobremadre

ЗНП

испанско

Solera

ЗНП

испанско

Superior

ЗНП

испанско

Trasañejo

ЗНП

испанско

Vino Maestro

ЗНП

испанско

Vendimia Inicial

ЗНП

испанско

Viejo

ЗНП/ЗГУ

испанско

Vino de Tea

ЗНП

испанско


ФРАНЦИЯ

Вина със защитени наименования за произход

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace, следвано или не от наименованието на сорт лоза и/или от наименованието на по-малка географска единица

Еквивалент: Vin d’Alsace

Alsace Grand Cru, предшествано от Rosacker

Alsace Grand Cru, следвано от Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru, следвано от Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru, следвано от Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cru, следвано от Brand

Alsace Grand Cru, следвано от Bruderthal

Alsace Grand Cru, следвано от Eichberg

Alsace Grand Cru, следвано от Engelberg

Alsace Grand Cru, следвано от Florimont

Alsace Grand Cru, следвано от Frankstein

Alsace Grand Cru, следвано от Froehn

Alsace Grand Cru, следвано от Furstentum

Alsace Grand Cru, следвано от Geisberg

Alsace Grand Cru, следвано от Gloeckelberg

Alsace Grand Cru, следвано от Goldert

Alsace Grand Cru, следвано от Hatschbourg

Alsace Grand Cru, следвано от Hengst

Alsace Grand Cru, следвано от Kanzlerberg

Alsace Grand Cru, следвано от Kastelberg

Alsace Grand Cru, следвано от Kessler

Alsace Grand Cru, следвано от Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru, следвано от Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru, следвано от Kitterlé

Alsace Grand Cru, следвано от Mambourg

Alsace Grand Cru, следвано от Mandelberg

Alsace Grand Cru, следвано от Marckrain

Alsace Grand Cru, следвано от Moenchberg

Alsace Grand Cru, следвано от Muenchberg

Alsace Grand Cru, следвано от Ollwiller

Alsace Grand Cru, следвано от Osterberg

Alsace Grand Cru, следвано от Pfersigberg

Alsace Grand Cru, следвано от Pfingstberg

Alsace Grand Cru, следвано от Praelatenberg

Alsace Grand Cru, следвано от Rangen

Alsace Grand Cru, следвано от Saering

Alsace Grand Cru, следвано от Schlossberg

Alsace Grand Cru, следвано от Schoenenbourg

Alsace Grand Cru, следвано от Sommerberg

Alsace Grand Cru, следвано от Sonnenglanz

Alsace Grand Cru, следвано от Spiegel

Alsace Grand Cru, следвано от Sporen

Alsace Grand Cru, следвано от Steinen

Alsace Grand Cru, следвано от Steingrubler

Alsace Grand Cru, следвано от Steinklotz

Alsace Grand Cru, следвано от Vorbourg

Alsace Grand Cru, следвано от Wiebelsberg

Alsace Grand Cru, следвано от Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cru, следвано от Winzenberg

Alsace Grand Cru, следвано от Zinnkoepflé

Alsace Grand Cru, следвано от Zotzenberg

Anjou, следвано или не от Val de Loire

Anjou Coteaux de la Loire, следвано или не от Val de Loire

Anjou-Villages Brissac, следвано или не от Val de Loire

Arbois, следвано или не от Pupillin, следвано или не от „mousseux“

Auxey-Duresses, следвано или не от„Côte de Beaune“или„Côte de Beaune-Villages“

Bandol

Еквивалент: Vin de Bandol

Banyuls, следвано или не от„Grand Cru“и/или„Rancio“

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn, следвано или не от Bellocq

Beaujolais, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица, следвано или не от„Villages“, следвано или не от„Supérieur“

Beaune

Bellet

Еквивалент: Vin de Bellet

Bergerac, следвано или не от „sec“

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny, следвано или не от Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux, следвано или не от Val de Loire

Bordeaux, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“, „Mousseux“или„supérieur“

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Еквивалент: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Chitry

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Côte Chalonnaise

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Côte Saint-Jacques

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Côtes d’Auxerre

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Côtes du Couchois

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Épineuil

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Le Chapitre

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Vézelay

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“, „ordinaire“или„grand ordinaire“

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица, предшествано или не от „Vins du“, „Mousseux du“, „Pétillant“ или „Roussette du“, или следвано или не от „Mousseux“ или „Pétillant“, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou, следвано или не от Val de Loire

Cabernet de Saumur, следвано или не от Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis, следвано или не от Beauroy, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Berdiot, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Beugnons

Chablis, следвано или не от Butteaux, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Chapelot, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Chatains, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Chaume de Talvat, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Côte de Bréchain, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Côte de Cuissy

Chablis, следвано или не от Côte de Fontenay, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Côte de Jouan, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Côte de Léchet, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Côte de Savant, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Côte de Vaubarousse, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Côte des Prés Girots, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Forêts, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Fourchaume, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от L’Homme mort, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Les Beauregards, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Les Épinottes, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Les Fourneaux, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Les Lys, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Mélinots, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Mont de Milieu, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Montée de Tonnerre

Chablis, следвано или не от Montmains, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Morein, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Pied d’Aloup, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Roncières, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Sécher, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Troesmes, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Vaillons, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Vau de Vey, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Vau Ligneau, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Vaucoupin, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Vaugiraut, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Vaulorent, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Vaupulent, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Vaux-Ragons, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Vosgros, следвано или не от„premier cru“

Chablis

Chablis grand cru, следвано или не от Blanchot

Chablis grand cru, следвано или не от Bougros

Chablis grand cru, следвано или не от Grenouilles

Chablis grand cru, следвано или не от Les Clos

Chablis grand cru, следвано или не от Preuses

Chablis grand cru, следвано или не от Valmur

Chablis grand cru, следвано или не от Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet, следвано или не от Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume - Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune, следвано или не от Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse, предшествано или не от„Vin de“

Corse, следвано или не от Calvi, предшествано или не от„Vin de“

Corse, следвано или не от Coteaux du Cap Corse, предшествано или не от„Vin de“

Corse, следвано или не от Figari, предшествано или не от„Vin de“

Corse, следвано или не от Porto-Vecchio, предшествано или не от„Vin de“

Corse, следвано или не от Sartène, предшествано или не от„Vin de“

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune, предшествано от наименованието на по-малка географска единица

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis, следвано от наименованието на сорта лоза

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance, следвано или не от Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur, следвано или не от Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc, следвано или не от Cabrières

Coteaux du Languedoc, следвано или не от Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle

Coteaux du Languedoc, следвано или не от Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol

Coteaux du Languedoc, следвано или не от Coteaux de Vérargues/Vérargues

Coteaux du Languedoc, следвано или не от Montpeyroux

Coteaux du Languedoc, следвано или не от Quatourze

Coteaux du Languedoc, следвано или не от Saint-Drézéry

Coteaux du Languedoc, следвано или не от Saint-Georges-d’Orques

Coteaux du Languedoc, следвано или не от Saint-Saturnin

Coteaux du Languedoc, следвано или не от Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layon, следвано или не от Val de Loire, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Coteaux du Layon Chaume, следвано или не от Val de Loire

Coteaux du Loir, следвано или не от Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois, следвано или не от Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Еквивалент: Canon Fronsac

Côtes d’Auvergne, следвано или не от Boudes

Côtes d’Auvergne, следвано или не от Chanturgue

Côtes d’Auvergne, следвано или не от Châteaugay

Côtes d’Auvergne, следвано или не от Corent

Côtes d’Auvergne, следвано или не от Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais, следвано или не от Fronton

Côtes du Frontonnais, следвано или не от Villaudric

Côtes du Jura, следвано или не от„mousseux“

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon, следвано или не от Les Aspres

Côtes du Roussillon Villages, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny, следвано или не от Val de Loire

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Еквивалент: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens, следвано или не от Brem

Fiefs Vendéens, следвано или не от Mareuil

Fiefs Vendéens, следвано или не от Pissotte

Fiefs Vendéens, следвано или не от Vix

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan, предшествано или не от„Muscat de“

Fronton

Gaillac, следвано или не от„mousseux“

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon, следвано или не от„Rancio“

Grand-Échezeaux

Graves, следвано или не от„supérieures“

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

Еквивалент: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières, следвано или не от Val de Loire

Juliénas

Jurançon, следвано или не от „sec“

L’Étoile, следвано или не от„mousseux“

La Grande Rue

Ladoix, следвано или не от„Côte de Beaune“или„Côte de Beaune-Villages“

Lalande de Pomerol

Languedoc, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâcon, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица, следвано или не от„Supérieur“или„Villages“

Еквивалент: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges, следвано или не от Clos de la Boutière

Maranges, следвано или не от La Croix Moines

Maranges, следвано или не от La Fussière

Maranges, следвано или не от Le Clos des Loyères

Maranges, следвано или не от Le Clos des Rois

Maranges, следвано или не от Les Clos Roussots

Maranges, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица, следвано или не от„Côte de Beaune“или„Côte de Beaune-Villages“

Marcillac

Margaux

Marsannay, следвано или не от„rosé“

Maury, следвано или не от„Rancio“

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица, следвано или не от Val de Loire

Mercurey

Meursault, следвано или не от„Côte de Beaune“или„Côte de Beaune-Villages“

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie, следвано или не от„Côte de Beaune“или„Côte de Beaune-Villages“

Montlouis-sur-Loire, следвано или не от Val de Loire, следвано или не от„mousseux“или„pétillant“

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Еквивалент: Moulis-en-Médoc

Muscadet, следвано или не от Val de Loire

Muscadet-Coteaux de la Loire, следвано или не от Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieu, следвано или не от Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Maine, следвано или не от Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Еквивалент: Nuits-Saint-Georges

Orléans, следвано или не от Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh, следвано или не от„sec“

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses, следвано или не от„Côte de Beaune“или„Côte de Beaune-Villages“

Pessac-Léognan

Petit Chablis, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Pineau des Charentes

Еквивалент: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire, следвано или не от Val de Loire

Еквивалент: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet, следвано или не от„Côte de Beaune“или„Côte de Beaune-Villages“

Quarts de Chaume, следвано или не от Val de Loire

Quincy, следвано или не от Val de Loire

Rasteau, следвано или не от„Rancio“

Régnié

Reuilly, следвано или не от Val de Loire

Richebourg

Rivesaltes, следвано или не от„Rancio“, предшествано или не от„Muscat de“

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loire, следвано или не от Val de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin, следвано или не от„Côte de Beaune“или„Côte de Beaune-Villages“

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil, следвано или не от Val de Loire

Saint-Péray, следвано или не от„mousseux“

Saint-Pourçain

Saint-Romain, следвано или не от„Côte de Beaune“или„Côte de Beaune-Villages“

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay, следвано или не от„Côte de Beaune“или„Côte de Beaune-Villages“

Saumur, следвано или не от Val de Loire, следвано или не от„mousseux“или„pétillant“

Saumur-Champigny, следвано или не от Val de Loire

Saussignac

Sauternes

Savennières, следвано или не от Val de Loire

Savennières-Coulée de Serrant, следвано или не от Val de Loire

Savennières-Roche-aux-Moines, следвано или не от Val de Loire

Savigny-les-Beaune, следвано или не от„Côte de Beaune“или„Côte de Beaune-Villages“

Еквивалент: Savigny

Seyssel, следвано или не от„mousseux“

Tâche (La)

Tavel

Touraine, следвано или не от Val de Loire, следвано или не от„mousseux“или„pétillant“

Touraine Amboise, следвано или не от Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideau, следвано или не от Val de Loire

Touraine Mestand, следвано или не от Val de Loire

Touraine Noble Joué, следвано или не от Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Savoie, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица, следвано или не от„mousseux“или„pétillant“

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray, следвано или не от Val de Loire, следвано или не от„mousseux“или„pétillant“

Вина със защитени географски указания

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes, следвано или не от Mont Bouquet

Charentais, следвано или не от Ile d’Oléron

Charentais, следвано или не от Ile de Ré

Charentais, следвано или не от Saint Sornin

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d’Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comté, следвано или не от Coteaux de Champlitte

Gard

Gers

Haute Vallée de l’Orb

Haute Vallée de l’Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive, следвано или не от Coteaux du Termenès

Hauterive, следвано или не от Côtes de Lézignan

Hauterive, следвано или не от Val d’Orbieu

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France, следвано или не от Marches de Bretagne

Jardin de la France, следвано или не от Pays de Retz

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord, следвано или не от Vin de Domme

Petite Crau

Principauté d’Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais, следвано или не от Coteaux de Chalosse

Terroirs Landais, следвано или не от Côtes de L’Adour

Terroirs Landais, следвано или не от Sables de l’Océan

Terroirs Landais, следвано или не от Sables Fauves

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d’Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Appellation contrôlée

ЗНП

френско

Appellation d’origine contrôlée

ЗНП

френско

Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

ЗНП

френско

Vin doux naturel

ЗНП

френско

Vin de pays

ЗГУ

френско

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Ambré

ЗНП

френско

Clairet

ЗНП

френско

Claret

ЗНП

френско

Tuilé

ЗНП

френско

Vin jaune

ЗНП

френско

Château

ЗНП

френско

Clos

ЗНП

френско

Cru artisan

ЗНП

френско

Cru bourgeois

ЗНП

френско

Cru classé, следвано или не от Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

ЗНП

френско

Edelzwicker

ЗНП

френско

Grand cru

ЗНП

френско

Hors d’âge

ЗНП

френско

Passe-tout-grains

ЗНП

френско

Premier Cru

ЗНП

френско

Primeur

ЗНП/ЗГУ

френско

Rancio

ЗНП

френско

Sélection de grains nobles

ЗНП

френско

Sur lie

ЗНП/ЗГУ

френско

Vendanges tardives

ЗНП

френско

Villages

ЗНП

френско

Vin de paille

ЗНП

 


ИТАЛИЯ

Вина със защитени наименования за произход

Aglianico del Taburno

Еквивалент: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige, следвано от Colli di Bolzano

Еквивалент: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige, следвано от Meranese di collina

Еквивалент: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige, следвано от Santa Maddalena

Еквивалент: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige, следвано от Terlano

Еквивалент: Südtirol Terlaner

Alto Adige, следвано от Valle Isarco

Еквивалент: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige, следвано от Valle Venosta

Еквивалент: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Еквивалент: dell’Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige или dell’Alto Adige, следвано или не от Bressanone

Еквивалент: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell’Alto Adige, следвано или не от Burgraviato

Еквивалент: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti, следвано или не от„spumante“или предшествано или не от„Moscato di“

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Еквивалент: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Asti, следвано или не от Colli Astiani o Astiano

Barbera d’Asti, следвано или не от Nizza

Barbera d’Asti, следвано или не от Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Еквивалент: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Еквивалент: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri, следвано или не от Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d’Acqui

Еквивалент: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc’e’ mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Еквивалент: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, следвано или не от Capo Ferrato

Cannonau di Sardegna, следвано или не от Jerzu

Cannonau di Sardegna, следвано или не от Oliena/Nepente di Oliena

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Еквивалент: Piglio

Cesanese di Affile

Еквивалент: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Еквивалент: Olevano Romano

Chianti, следвано или не от Colli Aretini

Chianti, следвано или не от Colli Fiorentini

Chianti, следвано или не от Colli Senesi

Chianti, следвано или не от Colline Pisane

Chianti, следвано или не от Montalbano

Chianti, следвано или не от Montespertoli

Chianti, следвано или не от Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre, следвано или не от Costa da Posa

Еквивалент: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre, следвано или не от Costa de Campu

Еквивалент: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre, следвано или не от Costa de Sera

Еквивалент: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani - Prosecco

Еквивалент: Asolo - Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi, следвано или не от Colline di Oliveto

Colli Bolognesi, следвано или не от Colline di Riosto

Colli Bolognesi, следвано или не от Colline Marconiane

Colli Bolognesi, следвано или не от Monte San Pietro

Colli Bolognesi, следвано или не от Serravalle

Colli Bolognesi, следвано или не от Terre di Montebudello

Colli Bolognesi, следвано или не от Zola Predosa

Colli Bolognesi, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Colli Bolognesi Classico - Pignoletto

Colli d’Imola

Colli del Trasimeno

Еквивалент: Trasimeno

Colli dell’Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano, следвано или не от Fregona

Colli di Conegliano, следвано или не от Refrontolo

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli, следвано или не от Cialla

Colli Orientali del Friuli, следвано или не от Rosazzo

Colli Orientali del Friuli, следвано или не от Schiopettino di Prepotto

Colli Orientali del Friuli Picolit, следвано или не от Cialla

Colli Perugini

Colli Pesaresi, следвано или не от Focara

Colli Pesaresi, следвано или не от Roncaglia

Colli Piacentini, следвано или не от Gutturnio

Colli Piacentini, следвано или не от Monterosso Val d’Arda

Colli Piacentini, следвано или не от Val Trebbia

Colli Piacentini, следвано или не от Valnure

Colli Piacentini, следвано или не от Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Еквивалент: Collio

Conegliano - Valdobbiadene - Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi, следвано или не от Furore

Costa d’Amalfi, следвано или не от Ravello

Costa d’Amalfi, следвано или не от Tramonti

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba

Еквивалент: Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Еквивалент: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Еквивалент: Dolcetto d’Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro, следвано или не от Pachino

Erbaluce di Caluso

Еквивалент: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

Еквивалент: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Еквивалент: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

Еквивалент: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

Еквивалент: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpinia, следвано или не от Campi Taurasini

Ischia

Lacrima di Morro

Еквивалент: Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Caldaro

Еквивалент: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano, следвано или не от Oltre Po Mantovano

Lambrusco Mantovano, следвано или не от Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

Еквивалент: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo

Еквивалент: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina

Еквивалент: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi, следвано или не от Bonera

Menfi, следвано или не от Feudo dei Fiori

Merlara

Molise

Еквивалент: del Molise

Monferrato, следвано или не от Casalese

Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri-Colonna

Еквивалент: Montecompatri/Colonna

Montecucco

Montefalco

Montefalco Sagrantino

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzo, придружено или не от Casauria/Terre di Casauria

Montepulciano d’Abruzzo, придружено или не от Terre dei Vestini

Montepulciano d’Abruzzo, следвано или не от Colline Teramane

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini

Еквивалент: Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari

Moscato di Pantelleria

Еквивалент: Passito di Pantelleria/Pantelleria

Moscato di Sardegna, следвано или не от Gallura

Moscato di Sardegna, следвано или не от Tempio Pausania

Moscato di Sardegna, следвано или не от Tempo

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori

Еквивалент: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari

Nebbiolo d’Alba

Nettuno

Noto

Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto

Ostuni

Pagadebit di Romagna, следвано или не от Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina, следвано или не от Gragnano

Penisola Sorrentina, следвано или не от Lettere

Penisola Sorrentina, следвано или не от Sorrento

Pentro di Isernia

Еквивалент: Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio

Еквивалент: Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Prosecco

Ramandolo

Recioto di Gambellara

Recioto di Soave

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano

Еквивалент: Garda Bresciano

Riviera ligure di ponente, следвано или не от Albenga/Albengalese

Riviera ligure di ponente, следвано или не от Finale/Finalese

Riviera ligure di ponente, следвано или не от Riviera dei Fiori

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua

Еквивалент: Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa, следвано или не от Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano

Еквивалент: Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salaparuta

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro

Еквивалент: San Colombano

San Gimignano

San Ginesio

San Martino della Battaglia

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de’ Goti

Еквивалент: Sant’Agata dei Goti

Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

Sant’Antimo

Santa Margherita di Belice

Sardegna Semidano, следвано или не от Mogoro

Savuto

Scanzo

Еквивалент: Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca

Serrapetrona

Sforzato di Valtellina

Еквивалент: Sfursat di Valtellina

Sizzano

Soave, следвано или не от Colli Scaligeri

Soave Superiore

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terracina

Еквивалент: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbona, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Terre dell’Alta Val d’Agri

Terre di Casole

Terre Tollesi

Еквивалент: Tullum

Torgiano

Torgiano rosso riserva

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino, следвано или не от Isera/d’Isera

Trentino, следвано или не от Sorni

Trentino, следвано или не от Ziresi/dei Ziresi

Trento

Val d’Arbia

Val di Cornia, следвано или не от Suvereto

Val Polcèvera, следвано или не от Coronata

Valcalepio

Valdadige, следвано или не от Terra dei Forti

Еквивалент: Etschtaler

Valdadige Terradeiforti

Еквивалент: Terradeiforti Valdadige

Valdichiana

Valle d’Aosta, следвано или не от Arnad-Montjovet

Еквивалент: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, следвано или не от Blanc de Morgex et de la Salle

Еквивалент: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, следвано или не от Chambave

Еквивалент: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, следвано или не от Donnas

Еквивалент: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, следвано или не от Enfer d’Arvier

Еквивалент: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, следвано или не от Nus

Еквивалент: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, следвано или не от Torrette

Еквивалент: Vallée d’Aoste

Valpolicella, придружено или не от Valpantena

Valsusa

Valtellina Superiore, следвано или не от Grumello

Valtellina Superiore, следвано или не от Inferno

Valtellina Superiore, следвано или не от Maroggia

Valtellina Superiore, следвано или не от Sassella

Valtellina Superiore, следвано или не от Valgella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga

Еквивалент: Verduno

Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave

Еквивалент: Piave

Vino Nobile di Montepulciano

Vittoria

Zagarolo

Вина със защитени географски указания

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco del Sillaro

Еквивалент: Sillaro

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d’Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline di Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese

Еквивалент: Histonium

Delle Venezie

Dugenta

Emilia

Еквивалент: Dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate

Еквивалент: del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia

Еквивалент: Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma Toscana

Marmilla

Mitterberg tra Cauria e Tel

Еквивалент: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena

Еквивалент: Provincia di Modena/di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco

Еквивалент: Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona

Еквивалент: Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre Aquilane

Еквивалент: Terre dell’Aquila

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Terre Lariane

Tharros

Toscano

Еквивалент: Toscana

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valcamonica

Valdamato

Vallagarina

Valle Belice

Valle d’Itria

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti

Еквивалент: Weinberg Dolomiten

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

D.O.C

ЗНП

италианско

D.O.C.G.

ЗНП

италианско

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

ЗНП

италианско

Denominazione di Origine Controllata.

ЗНП

италианско

Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung

ЗНП

немско

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

ЗНП

немско

Vino Dolce Naturale

ЗНП

италианско

Inticazione geografica tipica (IGT)

ЗГУ

италианско

Landwein

ЗГУ

немско

Vin de pays

ЗГУ

френско

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Alberata или vigneti ad alberata

ЗНП

италианско

Amarone

ЗНП

италианско

Ambra

ЗНП

италианско

Ambrato

ЗНП

италианско

Annoso

ЗНП

италианско

Apianum

ЗНП

италианско

Auslese

ЗНП

италианско

Buttafuoco

ЗНП

италианско

Cannellino

ЗНП

италианско

Cerasuolo

ЗНП

италианско

Chiaretto

ЗНП/ЗГУ

италианско

Ciaret

ЗНП

италианско

Château

ЗНП

френско

Classico

ЗНП

италианско

Dunkel

ЗНП

немско

Fine

ЗНП

италианско

Fior d’Arancio

ЗНП

италианско

Flétri

ЗНП

френско

Garibaldi Dolce (или GD)

ЗНП

италианско

Governo all’uso toscano

ЗНП/ЗГУ

италианско

Gutturnio

ЗНП

италианско

Italia Particolare (или IP)

ЗНП

италианско

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

ЗНП

немско

Kretzer

ЗНП

немско

Lacrima

ЗНП

италианско

Lacryma Christi

ЗНП

италианско

Lambiccato

ЗНП

италианско

London Particolar (или LP или Inghilterra)

ЗНП

италианско

Occhio di Pernice

ЗНП

италианско

Oro

ЗНП

италианско

Passito или Vino passito или Vino Passito Liquoroso

ЗНП/ЗГУ

италианско

Ramie

ЗНП

италианско

Rebola

ЗНП

италианско

Recioto

ЗНП

италианско

Riserva

ЗНП

италианско

Rubino

ЗНП

италианско

Sangue di Giuda

ЗНП

италианско

Scelto

ЗНП

италианско

Sciacchetrà

ЗНП

италианско

Sciac-trà

ЗНП

италианско

Spätlese

ЗНП/ЗГУ

немско

Soleras

ЗНП

италианско

Stravecchio

ЗНП

италианско

Strohwein

ЗНП/ЗГУ

немско

Superiore

ЗНП

италианско

Superiore Old Marsala

ЗНП

италианско

Torchiato

ЗНП

италианско

Torcolato

ЗНП

италианско

Vecchio

ЗНП

италианско

Vendemmia Tardiva

ЗНП/ЗГУ

италианско

Verdolino

ЗНП

италианско

Vergine

ЗНП

италианско

Vermiglio

ЗНП

италианско

Vino Fiore

ЗНП

италианско

Vino Novello или Novello

ЗНП/ЗГУ

италианско

Vin Santo или Vino Santo или Vinsanto

ЗНП

италианско

Vivace

ЗНП/ЗГУ

италианско


КИПЪР

Вина със защитени наименования за произход

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη

Еквивалент: Vouni Panayias - Ampelitis

Κουμανδαρία

Еквивалент: Commandaria

Κρασοχώρια Λεμεσού, следвано или не от Αφάμης

Еквивалент: Krasohoria Lemesou - Afames

Κρασοχώρια Λεμεσού, следвано или не от Λαόνα

Еквивалент: Krasohoria Lemesou - Laona

Λαόνα Ακάμα

Еквивалент: Laona Akama

Πιτσιλιά

Еквивалент: Pitsilia

Вина със защитени географски указания

Λάρνακα

Еквивалент: Larnaka

Λεμεσός

Еквивалент: Lemesos

Λευκωσία

Еквивалент: Lefkosia

Πάφος

Еквивалент: Pafos

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Οίνος γλυκύς φυσικός

ЗНП

гръцко

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)

ЗНП

гръцко

Τοπικός Οίνος

ЗГУ

гръцко

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

(Vineyard(-s))

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Κτήμα

(Ktima)

(Domain)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Μοναστήρι

(Monastiri)

(Monastery)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Μονή

(Moni)

(Monastery)

ЗНП/ЗГУ

гръцко


ЛЮКСЕМБУРГ

Вина със защитени наименования за произход

Crémant du Luxemboug

Moselle Luxembourgeoise, следвано от Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Greveldingen/Grevenmacher, следвано от Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise, следвано от Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Rosport/Stadtbredimus, следвано от Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise, следвано от Remerschen/Remich/Schengen/Schwebsingen/Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbillig/Wellenstein/Wintringen или Wormeldingen, следвано от Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise, следвано от наименованието на сорта лоза, следвано от Appellation contrôlée

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Crémant de Luxembourg

ЗНП

френско

Marque nationale, следвано от:

appellation contrôlée

appellation d’origine contrôlée

ЗНП

френско

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Château

ЗНП

френско

Grand premier cru

Premier cru

Vin classé

ЗНП

френско

Vendanges tardives

ЗНП

френско

Vin de glace

ЗНП

френско

Vin de paille

ЗНП

френско


УНГАРИЯ

Вина със защитени наименования за произход

Badacsony, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Balaton

Balaton-felvidék, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Balatonboglár, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Balatonfüred-Csopak, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Balatoni

Bükk, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Csongrád, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Debrői Hárslevelű

Duna

Eger, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Egerszóláti Olaszrizling

Egri Bikavér

Egri Bikavér Superior

Etyek-Buda, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Hajós-Baja, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Izsáki Arany Sárfehér

Káli

Kunság, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Mátra, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Mór, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Nagy-Somló, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Neszmély, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Pannon

Pannonhalma, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Pécs, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Somlói

Somlói Arany

Somlói Nászéjszakák bora

Sopron, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Szekszárd, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Tihany

Tokaj, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Tolna, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Villány, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Villányi védett eredetű classicus

Zala, следвано или не от наименованието на подрайона, общината или стопанството

Вина със защитени географски указания

Alföldi, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Balatonmelléki, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Dél-alföldi

Dél-dunántúli

Duna melléki

Duna-Tisza-közi

Dunántúli

Észak-dunántúli

Felső-magyarországi

Nyugat-dunántúli

Tisza melléki

Tisza völgyi

Zempléni

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

minőségi bor

ЗНП

унгарско

védett eredetű bor

ЗНП

унгарско

Tájbor

ЗГУ

унгарско

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos

ЗНП

унгарско

Aszúeszencia

ЗНП

унгарско

Bikavér

ЗНП

унгарско

Eszencia

ЗНП

унгарско

Fordítás

ЗНП

унгарско

Máslás

ЗНП

унгарско

Késői szüretelésű bor

ЗНП/ЗГУ

унгарско

Válogatott szüretelésű bor

ЗНП/ЗГУ

унгарско

Muzeális bor

ЗНП/ЗГУ

унгарско

Siller

ЗНП/ЗГУ

унгарско

Szamorodni

ЗНП

унгарско


МАЛТА

Вина със защитени наименования за произход

Gozo

Malta

Вина със защитени географски указания

Maltese Islands

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Denominazzjoni ta’ Oriġini Kontrollata (D.O.K.)

ЗНП

малтийско

Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.Ġ.T.)

ЗГУ

малтийско


НИДЕРЛАНДИЯ

Вина със защитени географски указания

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord Brabant

Noord Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid Holland

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Landwijn

ЗГУ

нидерландско


АВСТРИЯ

Вина със защитени наименования за произход

Burgenland, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Carnuntum, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Kamptal, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Kärnten, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Kremstal, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Leithaberg, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Mittelburgenland, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Neusiedlersee, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Neusiedlersee-Hügelland, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Niederösterreich, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Oberösterreich, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Salzburg, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Steirermark, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Süd-Oststeiermark, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Südburgenland, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Südsteiermark, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Thermenregion, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Tirol, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Traisental, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Vorarlberg, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Wachau, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Wagram, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Weinviertel, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Weststeiermark, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Wien, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Вина със защитени географски указания

Bergland

Steierland

Weinland

Wien

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Prädikatswein или Qualitätswein besonderer Reife und Leseart, следвано или не от:

Ausbruch/Ausbruchwein

Auslese/Auslesewein

Beerenauslese/Beerenauslesewein

Kabinett/Kabinettwein

Schilfwein

Spätlese/Spätlesewein

Strohwein

Trockenbeerenauslese

Eiswein

ЗНП

немско

DAC

ЗНП

латинско

Districtus Austriae Controllatus

ЗНП

латинско

Qualitätswein или Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

ЗНП

немско

Landwein

ЗГУ

немско

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Ausstich

ЗНП/ЗГУ

немско

Auswahl

ЗНП/ЗГУ

немско

Bergwein

ЗНП/ЗГУ

немско

Klassik/Classic

ЗНП

немско

Heuriger

ЗНП/ЗГУ

немско

Gemischter Satz

ЗНП/ЗГУ

немско

Jubiläumswein

ЗНП/ЗГУ

немско

Reserve

ЗНП

немско

Schilcher

ЗНП/ЗГУ

немско

Sturm

ЗГУ

немско


ПОРТУГАЛИЯ

Вина със защитени наименования за произход

Alenquer

Alentejo, следвано или не от Borba

Alentejo, следвано или не от Évora

Alentejo, следвано или не от Granja-Amareleja

Alentejo, следвано или не от Moura

Alentejo, следвано или не от Portalegre

Alentejo, следвано или не от Redondo

Alentejo, следвано или не от Reguengos

Alentejo, следвано или не от Vidigueira

Arruda

Bairrada

Beira Interior, следвано или не от Castelo Rodrigo

Beira Interior, следвано или не от Cova da Beira

Beira Interior, следвано или не от Pinhel

Biscoitos

Bucelas

Carcavelos

Colares

Dão, следвано или не от Alva

Dão, следвано или не от Besteiros

Dão, следвано или не от Castendo

Dão, следвано или не от Serra da Estrela

Dão, следвано или не от Silgueiros

Dão, следвано или не от Terras de Azurara

Dão, следвано или не от Terras de Senhorim

Dão Nobre

Douro, следвано или не от Baixo Corgo

Еквивалент: Vinho do Douro

Douro, следвано или не от Cima Corgo

Еквивалент: Vinho do Douro

Douro, следвано или не от Douro Superior

Еквивалент: Vinho do Douro

Encostas d’Aire, следвано или не от Alcobaça

Encostas d’Aire, следвано или не от Ourém

Graciosa

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira

Еквивалент: Madera/Vinho da Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin de Madère/Vino di Madera/Madeira Wijn

Madeirense

Moscatel de Setúbal

Moscatel do Douro

Óbidos

Palmela

Pico

Portimão

Porto

Еквивалент: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Portwein/Portvin/Portwijn

Ribatejo, следвано или не от Almeirim

Ribatejo, следвано или не от Cartaxo

Ribatejo, следвано или не от Chamusca

Ribatejo, следвано или не от Coruche

Ribatejo, следвано или не от Santarém

Ribatejo, следвано или не от Tomar

Setúbal

Setúbal Roxo

Tavira

Távora-Varosa

Torres Vedras

Trás-os-Montes, следвано или не от Chaves

Trás-os-Montes, следвано или не от Planalto Mirandês

Trás-os-Montes, следвано или не от Valpaços

Vinho do Douro, следвано или не от Baixo Corgo

Еквивалент: Douro

Vinho do Douro, следвано или не от Cima Corgo

Еквивалент: Douro

Vinho do Douro, следвано или не от Douro Superior

Еквивалент: Douro

Vinho Verde, следвано или не от Amarante

Vinho Verde, следвано или не от Ave

Vinho Verde, следвано или не от Baião

Vinho Verde, следвано или не от Basto

Vinho Verde, следвано или не от Cávado

Vinho Verde, следвано или не от Lima

Vinho Verde, следвано или не от Monção e Melgaço

Vinho Verde, следвано или не от Paiva

Vinho Verde, следвано или не от Sousa

Vinho Verde Alvarinho

Vinho Verde Alvarinho Espumante

Вина със защитени географски указания

Lisboa, следвано или не от Alta Estremadura

Lisboa, следвано или не от Estremadura

Península de Setúbal

Tejo

Vinho Espumante Beiras, следвано или не от Beira Alta

Vinho Espumante Beiras, следвано или не от Beira Litoral

Vinho Espumante Beiras, следвано или не от Terras de Sicó

Vinho Licoroso Algarve

Vinho Regional Açores

Vinho Regional Alentejano

Vinho Regional Algarve

Vinho Regional Beiras, следвано или не от Beira Alta

Vinho Regional Beiras, следвано или не от Beira Litoral

Vinho Regional Beiras, следвано или не от Terras de Sicó

Vinho Regional Duriense

Vinho Regional Minho

Vinho Regional Terras Madeirenses

Vinho Regional Transmontano

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Denominação de origem

ЗНП

португалско

Denominação de origem controlada

ЗНП

португалско

DO

ЗНП

португалско

DOC

ЗНП

португалско

Indicação de proveniência regulamentada

ЗГУ

португалско

IPR

ЗГУ

португалско

Vinho doce natural

ЗНП

португалско

Vinho generoso

ЗНП

португалско

Vinho regional

ЗГУ

португалско

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Canteiro

ЗНП

португалско

Colheita Seleccionada

ЗНП

португалско

Crusted/Crusting

ЗНП

английско

Escolha

ЗНП

португалско

Escuro

ЗНП

португалско

Fino

ЗНП

португалско

Frasqueira

ЗНП

португалско

Garrafeira

ЗНП/ЗГУ

португалско

Lágrima

ЗНП

португалско

Leve

ЗНП

португалско

Nobre

ЗНП

португалско

Reserva

ЗНП

португалско

Velha reserva (или grande reserva)

ЗНП

португалско

Ruby

ЗНП

английско

Solera

ЗНП

португалско

Super reserva

ЗНП

португалско

Superior

ЗНП

португалско

Tawny

ЗНП

английско

Vintage, следвано или не от Late Bottle (LBV) или Character

ЗНП

английско

Vintage

ЗНП

английско


РУМЪНИЯ

Вина със защитени наименования за произход

Aiud, следвано или не от наименованието на подрайона

Alba Iulia, следвано или не от наименованието на подрайона

Babadag, следвано или не от наименованието на подрайона

Banat, следвано или не от Dealurile Tirolului

Banat, следвано или не от Moldova Nouă

Banat, следвано или не от Silagiu

Banu Mărăcine, следвано или не от наименованието на подрайона

Bohotin, следвано или не от наименованието на подрайона

Cernătești - Podgoria, следвано или не от наименованието на подрайона

Cotești, следвано или не от наименованието на подрайона

Cotnari

Crișana, следвано или не от Biharia

Crișana, следвано или не от Diosig

Crișana, следвано или не от Șimleu Silvaniei

Dealu Bujorului, следвано или не от наименованието на подрайона

Dealu Mare, следвано или не от Boldești

Dealu Mare, следвано или не от Breaza

Dealu Mare, следвано или не от Ceptura

Dealu Mare, следвано или не от Merei

Dealu Mare, следвано или не от Tohani

Dealu Mare, следвано или не от Urlați

Dealu Mare, следвано или не от Valea Călugărească

Dealu Mare, следвано или не от Zorești

Drăgășani, следвано или не от наименованието на подрайона

Huși, следвано или не от Vutcani

Iana, следвано или не от наименованието на подрайона

Iași, следвано или не от Bucium

Iași, следвано или не от Copou

Iași, следвано или не от Uricani

Lechința, следвано или не от наименованието на подрайона

Mehedinți, следвано или не от Corcova

Mehedinți, следвано или не от Golul Drâncei

Mehedinți, следвано или не от Orevița

Mehedinți, следвано или не от Severin

Mehedinți, следвано или не от Vânju Mare

Miniș, следвано или не от наименованието на подрайона

Murfatlar, следвано или не от Cernavodă

Murfatlar, следвано или не от Medgidia

Nicorești, следвано или не от наименованието на подрайона

Odobești, следвано или не от наименованието на подрайона

Oltina, следвано или не от наименованието на подрайона

Panciu, следвано или не от наименованието на подрайон

Pietroasa, следвано или не от наименованието на подрайона

Recaș, следвано или не от наименованието на подрайона

Sâmburești, следвано или не от наименованието на подрайона

Sarica Niculițel, следвано или не от Tulcea

Sebeș - Apold, следвано или не от наименованието на подрайона

Segarcea, следвано или не от наименованието на подрайона

Ștefănești, следвано или не от Costești

Târnave, следвано или не от Blaj

Târnave, следвано или не от Jidvei

Târnave, следвано или не от Mediaș

Вина със защитени географски указания

Colinele Dobrogei, следвано или не от наименованието на подрайона

Dealurile Crișanei, следвано или не от наименованието на подрайона

Dealurile Moldovei или, в зависимост от случая, Dealurile Covurluiului

Dealurile Moldovei или, в зависимост от случая, Dealurile Hârlăului

Dealurile Moldovei или, в зависимост от случая, Dealurile Hușilor

Dealurile Moldovei или, в зависимост от случая, Dealurile Iașilor

Dealurile Moldovei или, в зависимост от случая, Dealurile Tutovei

Dealurile Moldovei или, в зависимост от случая, Terasele Siretului

Dealurile Moldovei

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmarului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunării

Viile Carașului

Viile Timișului

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.), следвано от:

Cules la maturitate deplină – C.M.D.

Cules târziu – C.T.

Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.

ЗНП

румънско

Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.

ЗНП

румънско

Vin cu indicație geografică

ЗГУ

румънско

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Rezervă

ЗНП/ЗГУ

румънско

Vin de vinotecă

ЗНП

румънско


СЛОВЕНИЯ

Вина със защитени наименования за произход

Bela krajina, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица и/или от наименованието на лозовия масив

Belokranjec, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица и/или от наименованието на лозовия масив

Bizeljčan, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица и/или от наименованието на лозовия масив

Bizeljsko-Sremič, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица и/или от наименованието на лозовия масив

Еквивалент: Sremič-Bizeljsko

Cviček, Dolenjska, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица и/или от наименованието на лозовия масив

Dolenjska, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица и/или от наименованието на лозовия масив

Goriška Brda, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица и/или от наименованието на лозовия масив

Еквивалент: Brda

Kras, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица и/или от наименованието на лозовия масив

Metliška črnina, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица и/или от наименованието на лозовия масив

Prekmurje, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица и/или от наименованието на лозовия масив

Еквивалент: Prekmurčan

Slovenska Istra, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица и/или от наименованието на лозовия масив

Štajerska Slovenija, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица и/или от наименованието на лозовия масив

Teran, Kras, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица и/или от наименованието на лозовия масив

Vipavska dolina, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица и/или от наименованието на лозовия масив

Еквивалент: Vipava, Vipavec, Vipavčan

Вина с географски указания

Podravje, евентуално следвано от израза „mlado vino“ наименованията могат да се използват и в прилагателна форма

Posavje, евентуално следвано от израза „mlado vino“ наименованията могат да се използват и в прилагателна форма

Primorska, евентуално следвано от израза „mlado vino“ наименованията могат да се използват и в прилагателна форма

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), следвано или не от Mlado vino

ЗНП

словенско

Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP)

ЗНП

словенско

Penina

ЗНП

словенско

Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP)

ЗНП

словенско

Renome

ЗНП

словенско

Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (vrhunsko vino ZGP), следвано или не от:

Pozna trgatev

Izbor

Jagodni izbor

Suhi jagodni izbor

Ledeno vino

Arhivsko vino (Arhiva)

Slamnovino (vino iz sušenega grozdja)

ЗНП

словенско

Vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Vrhunsko peneče vino ZGP)

ЗГУ

словенско

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Mlado vino

ЗНП/ЗГУ

словенско


СЛОВАКИЯ

Вина със защитени наименования за произход

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Dunajskostredský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Galantský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Hurbanovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Komárňanský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Palárikovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Šamorínsky vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Strekovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Štúrovský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Bratislavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Doľanský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Hlohovecký vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Modranský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Orešanský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Pezinský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Senecký vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Skalický vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Stupavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Trnavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Vrbovský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Záhorský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Nitrianska vinohradnícka oblasť, следвано или не от Nitriansky vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť, следвано или не от Pukanecký vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť, следвано или не от Radošinský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť, следвано или не от Šintavský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť, следвано или не от Tekovský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť, следвано или не от Vrábeľský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť, следвано или не от Želiezovský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť, следвано или не от Žitavský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť, следвано или не от Zlatomoravecký vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Fil’akovský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Gemerský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Hontiansky vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Ipeľský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Modrokamencký vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Tornaľský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Vinický vinohradnícky rajón

Vinohradnícka oblasť Tokaj, следвано или не от една от следните по-малки географски единици: Bara/Čerhov/Černochov/Malá Tŕňa/Slovenské Nové Mesto/Veľká Tŕňa/Viničky

Východoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Východoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Michalovský vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Moldavský vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasť, следвано или не от Sobranecký vinohradnícky rajón

Вина със защитени географски указания

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, евентуално придружено от израза „oblastné vino“

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, евентуално придружено от израза „oblastné vino“

Nitrianska vinohradnícka oblasť, евентуално придружено от израза „oblastné vino“

Stredoslovenská vinohra