ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.149.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 149

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
8 юни 2012 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 464/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета за откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо

1

 

*

Регламент (ЕС) № 465/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 ( 1 )

4

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП и за Споразумението ЕС — Швейцария

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

8.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 464/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 май 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета за откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 от него,

като взеха предвид предложението от Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

С писмо от 12 май 2009 г. беше одобрен от Съвета и подписан на 13 май 2009 г. в Женева Меморандум за разбирателство между Съединените американски щати и Европейската комисия относно вноса на месо от говеда, на които не са били давани някои хормони за стимулиране на растежа, и увеличените мита, прилагани от Съединените американски щати към някои продукти на Европейските общности (Меморандумът за разбирателство със Съединените щати). Целта на Меморандума за разбирателство със Съединените щати е да се уреди дълго продължилият спор между Европейския съюз и Съединените американски щати в рамките на Световната търговска организация (СТО) по отношение на хормоните в говеждото месо — Европейски общности — Мерки относно месото и месните продукти (Хормони) (DS 26).

(2)

Правителството на Канада и Европейската комисия постигнаха съгласие, както е записано в Меморандума за разбирателство между правителството на Канада и Европейската комисия относно вноса на месо от говеда, на които не са били давани някои хормони за стимулиране на растежа, и увеличените мита, прилагани от Канада към някои продукти на Европейския съюз, подписан в Женева на 17 март 2011 г. (Меморандумът за разбирателство с Канада). С Меморандума за разбирателство с Канада се установява пътна карта за стъпките, които да бъдат предприети по отношение на вноса на висококачествено говеждо месо в Европейския съюз и равнището на увеличените мита, наложени от Канада за някои продукти на Съюза, във връзка със спора в рамките на СТО — Европейски общности — Мерки относно месото и месните продукти (Хормони) (DS 48).

(3)

В Меморандума за разбирателство със Съединените щати и в Меморандума за разбирателство с Канада се предвиждат договорености, с които на три етапа постепенно да бъдат премахнати санкциите, налагани от Съединените щати и Канада по отношение на някои продукти от Съюза съгласно разрешението на СТО от 1999 г. В тази връзка Съюзът следва постепенно да увеличи автономната тарифна квота за месо от говеда, на които не са били давани хормони за стимулиране на растежа, и което изцяло съответства на други изисквания на Съюза за внос.

(4)

След подписването на Меморандума за разбирателство със Съединените щати с Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета (2) бе открита годишна тарифна квота на Общността за внос на 20 000 тона (етап 1), изразено в тегло на продукта, за висококачествено прясно, охладено или замразено говеждо месо с кодове по КН 0201, 0202, 0206 10 95 и 0206 29 91.

(5)

Съгласно графика, определен с Меморандума за разбирателство със Съединените щати, е планирано увеличаване на годишното количество на тарифната квота за внос с 25 000 тона, когато двете страни навлязат в етап 2 от Меморандума за разбирателство със Съединените щати, което води до отмяна от страна на Съединените щати на останалите наложени от тях санкции.

(6)

В Меморандума за разбирателство с Канада се предвижда увеличаване с 1 500 тона на първоначалното количество от 20 000 тона висококачествено говеждо месо. В него се предвижда също така Канада да отмени незабавно всички останали санкции след подписването на Меморандума за разбирателство с Канада.

(7)

Съгласно графика, определен с Меморандума за разбирателство с Канада, е предвидено по-нататъшно увеличаване на годишното количество на тарифната квота за внос с 1 700 тона, когато и двете страни навлязат в етап 2 от Меморандума за разбирателство с Канада.

(8)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 617/2009, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. По-специално Комисията трябва да бъде упълномощена да спира прилагането на тарифната квота изцяло или частично, ако стъпките, планирани в Меморандума за разбирателство със Съединените щати или в Меморандума за разбирателство с Канада, не бъдат предприети или прилагани от Съединените щати или Канада. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (3).

(9)

Регламент (ЕО) № 617/2009 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 617/2009 се изменя, както следва:

1)

Член 1 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Открива се годишна тарифна квота на Съюза за внос на 21 500 тона, изразено в тегло на продукта, с пореден номер 09.4449, за висококачествено прясно, охладено или замразено говеждо месо с кодове по КН 0201, 0202, 0206 10 95 и 0206 29 91.“;

б)

вмъква се следният параграф:

„1a.   Считано от 1 август 2012 г., годишната тарифна квота на Съюза за внос, посочена в параграф 1, се увеличава на 48 200 тона, изразено в тегло на продукта.“;

2)

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

1.   Тарифната квота за внос, посочена в член 1, се управлява от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 2a, параграф 2.

2.   Комисията може, посредством актове за изпълнение, да спре изцяло или частично прилагането на тарифната квота за внос, посочена в член 1, в случай че Съединените щати или Канада не предприемат стъпките, планирани съответно в Меморандума за разбирателство между Съединените щати и Европейската комисия (4) или в Меморандума за разбирателство между правителството на Канада и Европейската комисия (5). Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 2а, параграф 2.

3)

Вмъква се следният член:

„Член 2a

1.   Комисията се подпомага от Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари, създаден с член 195, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 (6)

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 юли 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 22 май 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

N. WAMMEN


(1)  Позиция на Европейския парламент от 14 март 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 26 април 2012 г.

(2)  ОВ L 182, 15.7.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(4)  Меморандум за разбирателство между Съединените американски щати и Европейската комисия относно вноса на месо от говеда, на които не са били давани някои хормони за стимулиране на растежа, и увеличените мита, прилагани от Съединените щати към някои продукти на Европейските общности, одобрен от Съвета с писмо от 12 май 2009 г. и подписан в Женева на 13 май 2009 г.

(5)  Меморандум за разбирателство между правителството на Канада и Европейската комисия относно вноса на месо от говеда, на които не са били давани някои хормони за стимулиране на растежа, и увеличените мита, прилагани от Канада към някои продукти на Европейския съюз, подписан в Женева на 17 март 2011 г.“

(6)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“


8.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 465/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 май 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

(текст от значение за ЕИП и за Споразумението ЕС — Швейцария)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 48 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Необходимо е Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2) и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) да бъдат адаптирани, за да бъдат отразени законодателните промени в някои от държавите-членки и да се гарантира правна сигурност за заинтересованите страни.

(2)

Бяха получени съответни предложения от Административната комисия за координация на системите за социална сигурност относно координацията на схемите за социална сигурност с оглед подобряването и модернизацията на правото на Съюза, които са включени в настоящия регламент.

(3)

Промените в социалната действителност могат да повлияят на координацията на системите за социална сигурност. За да се отговори на тези промени, са необходими изменения в областта на определянето на приложимото законодателство и обезщетенията за безработица.

(4)

Понятието „основна база“ на членовете на полетния и кабинния екипаж съгласно правото на Съюза е определено в приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (4). За да се улесни прилагането на дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004 за тази категория лица, е оправдано създаването на специално правило, чрез което понятието „основна база“ става критерий за определяне на приложимото законодателство по отношение на членовете на полетния и кабинния екипаж. При все това приложимото законодателство относно членовете на полетния и кабинния екипаж следва да остане стабилно и принципът на „основна база“ не следва да води до чести промени в приложимото законодателство вследствие на традиционния модел на работа на сектора или на сезонни поръчки.

(5)

За случаите, когато дадено лице работи в две или повече държави-членки, следва да бъде изяснено, че условието за осъществяване на „значителна част“ от дейността по смисъла на член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 се прилага и по отношение на лицата, осъществяващи дейност за различни предприятия или работодатели.

(6)

Регламент (ЕО) № 883/2004 следва да бъде изменен, като се вмъкне нова разпоредба, която да гарантира, че самостоятелно зает пограничен работник, който стане напълно безработен, получава обезщетения, ако има завършени осигурителни периоди като самостоятелно заето лице или периоди на самостоятелна заетост, които се признават за целите на предоставянето на обезщетения за безработица в компетентната държава-членка и когато в държавата-членка на пребиваване не съществува система за обезщетения за безработица, покриваща самостоятелно заетите лица. Посочената разпоредба следва да бъде преразгледана в контекста на натрупания опит след две години на прилагане и при необходимост да бъде изменена.

(7)

Регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 883/2004 се изменя, както следва:

1)

Понятието „Комисия на Европейските общности“ се заменя с понятието „Европейска комисия“ навсякъде в текста.

2)

Вмъква се следното съображение:

„18б.

В приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (5) понятието „основна база“ на членовете на полетния и кабинния екипаж се определя като местоположението на член на екипажа, определено от оператора, където членът на екипажа обикновено започва и приключва времето си за дежурство или поредица от дежурства и където, при обикновени условия, операторът не носи отговорност за настаняване на съответния член на екипажа. За да се улесни прилагането на дял II от настоящия регламент за членовете на полетния и кабинния екипаж, е оправдано използването на понятието „основна база“ като критерий за определяне на приложимото законодателство по отношение на членовете на полетния и кабинния екипаж. При все това приложимото законодателство относно членовете на полетния и кабинния екипаж следва да остане стабилно и принципът на основна база не следва да води до чести промени в приложимото законодателство вследствие на традиционния модел на работа на сектора или на сезонни поръчки.

3)

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Декларации на държавите-членки относно обхвата на настоящия регламент

1.   Държавите-членки писмено уведомяват Европейската комисия за декларациите, направени в съответствие с член 1, буква л), за посочените в член 3 законодателство и схеми, за сключените от тях конвенции по смисъла на член 8, параграф 2, за минималните обезщетения съгласно член 58 и за липсата на осигурителна система съгласно посоченото в член 65а, параграф 1, както и за измененията по същество. В тези уведомления се посочва датата, от която настоящият регламент ще се прилага за схемите, посочени в декларациите от държавите-членки.

2.   Тези уведомления се предават на Европейската комисия всяка година и им се дава необходимата публичност.“

4)

В член 11 се добавя следният параграф:

„5.   Дейност като член на полетен или кабинен екипаж, изпълняващ пътнически или товарни въздухоплавателни услуги, се смята за дейност, извършвана в държавата-членка, в която се намира основната база според определението за нея, съдържащо се в приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/91.“

5)

В член 12 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Лице, което осъществява дейност като наето лице в държава-членка от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея, и което е командировано от този работодател в друга държава-членка, за да осъществява там дейност от името на същия работодател, продължава да е подчинено на законодателството на първата държава-членка, при условие че предвидената продължителност на тази работа не превишава 24 месеца и че не е изпратено да замества друго командировано лице.“

6)

В член 13 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Лице, което обичайно осъществява дейност като наето лице в две или повече държави-членки, е подчинено:

а)

на законодателството на държавата-членка на пребиваване, ако то осъществява значителна част от дейността си в тази държава-членка; или

б)

ако не осъществява значителна част от дейността си в държавата-членка на пребиваване:

i)

на законодателството на държавата-членка, в която се намира седалището или мястото на дейност на предприятието или работодателя, ако лицето е наето от едно предприятие или работодател; или

ii)

на законодателството на държавата-членка, в която се намира седалището или мястото на дейност на предприятията или работодателите, ако лицето е наето от две или повече предприятия или работодатели, чието седалище или място на дейност се намира само в една държава-членка; или

iii)

на законодателството на държавата-членка, в която се намира седалището или мястото на дейност на предприятието или работодателя, различна от държавата-членка на пребиваване, ако лицето е наето от две или повече предприятия или работодатели, чието седалище или място на дейност се намира в две държави-членки, една от които е държавата-членка на пребиваване; или

iv)

на законодателството на държавата-членка на пребиваване, ако лицето е наето от две или повече предприятия или работодатели, на поне двама от които седалището или мястото на дейност се намира в други държави-членки, различни от държавата-членка на пребиваване.“

7)

В член 36 параграф 2а се заменя със следното:

„2а.   Компетентната институция не може да откаже да предостави предвиденото в член 20, параграф 1 разрешение на лице, което е претърпяло трудова злополука или е заболяло от професионална болест и което има право на обезщетения за сметка на тази институция, когато подходящото за неговото състояние лечение не може да бъде проведено в държавата-членка, в която лицето пребивава, в рамките на оправдан от медицинска гледна точка период, като се има предвид текущото му здравословно състояние и вероятното протичане на болестта.“

8)

Член 63 се заменя със следното:

„Член 63

Специални разпоредби за отмяна на правилата за пребиваване

За целите на настоящата глава член 7 се прилага само в случаите, предвидени в членове 64, 65 и 65а, и в границите, установени от тях.“

9)

Вмъква се следният член:

„Член 65а

Специални разпоредби за напълно безработни самостоятелно заети погранични работници, когато в държавата-членка на пребиваване не съществува система за обезщетения за безработица, покриваща самостоятелно заетите лица

1.   Чрез дерогация от член 65 напълно безработно лице, което като пограничен работник последно има завършени осигурителни периоди като самостоятелно заето лице или периоди на самостоятелна заетост, които се признават за целите на предоставянето на обезщетения за безработица в държава-членка, различна от неговата държава-членка на пребиваване, и чиято държава-членка на пребиваване е подала уведомление, че не съществува възможност за покриване на която и да било категория самостоятелно заети лица от система за обезщетения за безработица на тази държава-членка, се регистрира и остава регистрирано в службите по заетостта в държавата-членка, в която е осъществявало последната си дейност като самостоятелно заето лице и когато кандидатства за обезщетения, продължава да спазва условията, предвидени в законодателството на последната държава-членка. Като допълнителна стъпка напълно безработното лице може да се регистрира в службите по заетостта в държавата-членка на пребиваване.

2.   На напълно безработното лице по смисъла на параграф 1 се предоставят обезщетения от държавата-членка, на чието законодателство то последно е било подчинено, съгласно законодателството, което тази държава-членка прилага.

3.   Ако посоченото в параграф 1 напълно безработно лице не желае да се регистрира или да остане регистрирано в службите по заетостта в държавата-членка на последната си дейност, след като е било регистрирано там, а желае да търси работа в държавата-членка на пребиваване, член 64 се прилага mutatis mutandis, с изключение на член 64, параграф 1, буква а). Компетентната институция може да удължи посочения в първото изречение на член 64, параграф 1, буква в) срок до края на периода, в който лицето има право на обезщетения.“

10)

В член 71 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Административната комисия действа с квалифицирано мнозинство, съгласно определението в Договорите, освен когато приема своя правилник, който се изготвя по взаимно съгласие на нейните членове.

На решенията по въпросите, свързани с тълкуването, посочени в член 72, буква а), се дава необходимата публичност.“

11)

Вмъква се следният член:

„Член 87а

Преходна разпоредба за прилагането на Регламент (ЕС) № 465/2012

1.   Ако в резултат на влизането в сила на Регламент (ЕС) № 465/2012, в съответствие с дял II от настоящия регламент едно лице е подчинено на законодателството на държава-членка, различна от тази, на която е било подчинено преди влизането в сила на посочения регламент, приложимото преди посочената дата законодателство на държавата-членка продължава да се прилага спрямо него за преходен период, докато релевантната ситуация остава непроменена и във всеки случай за не повече от десет години от датата на влизане в сила на Регламент (ЕС) № 465/2012. Лицето може да поиска преходният период да не се прилага спрямо него. Искането се подава до институцията, определена от компетентния орган на държавата-членка на пребиваване. Исканията, подадени до 29 септември 2012 г., пораждат действие, считано от 28 юни 2012 г. Исканията, подадени след 29 септември 2012 г., пораждат действие на първия ден от месеца, следващ този на подаването им.

2.   Не по-късно от 29 юни 2014 г. Административната комисия прави оценка на прилагането на разпоредбите, съдържащи се в член 65а от настоящия регламент, и представя доклад за това. Въз основа на този доклад Европейската комисия може, по целесъобразност, да представя предложения за изменение на тези разпоредби.“

12)

Приложения X и XI се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Регламент (ЕО) № 987/2009 се изменя, както следва:

1)

В член 6, параграф 1 букви б) и в) се заменят със следното:

„б)

законодателството на държавата-членка на пребиваване, когато съответното лице осъществява дейност като наето или самостоятелно заето лице в две или повече държави-членки и упражнява част от своята дейност или дейности в държавата-членка на пребиваване, или когато лицето не е нито наето, нито самостоятелно заето;

в)

във всички останали случаи — законодателството на държавата-членка, чието прилагане е било поискано най-напред, когато лицето осъществява дейност или дейности в две или повече държави-членки.“

2)

Член 14 се изменя, както следва:

а)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   За целите на прилагането на член 13, параграф 1 от основния регламент лице, което „обичайно осъществява дейност като наето лице в две или повече държави-членки“, означава лице, което осъществява, едновременно или последователно, в полза на едно предприятие или работодател или на различни предприятия или работодатели, една или няколко отделни дейности в две или повече държави-членки.“;

б)

вмъкват се следните параграфи:

„5а.   За целите на прилагането на дял II от основния регламент „седалище или място на дейност“ се отнася за седалище или място на дейност, в което се вземат основните решения на предприятието и където се изпълняват функциите по неговото централно управление.

За целите на член 13, параграф 1 от основния регламент нает член на полетния или кабинния екипаж, който обичайно извършва пътнически или товарни въздухоплавателни услуги в две или повече държави-членки, е подчинен на законодателството на държавата-членка, където се намира основната база съгласно определението в приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (6).

5б.   За целите на определянето на приложимото законодателство съгласно член 13 от основния регламент няма да се вземат предвид незначителните по своето естество дейности. В тези случаи член 16 от регламента по прилагане се прилага към всички случаи по настоящия член.

3)

В член 15, параграф 1 второто изречение се заменя със следното:

„Тази институция издава на съответното лице атестацията, посочена в член 19, параграф 2 от регламента по прилагане, и незабавно предоставя информация относно приложимото по отношение на това лице законодателство, съгласно член 11, параграф 3, буква б) или член 12 от основния регламент, на институцията, определена от компетентния орган на държавата-членка, в която се осъществява дейността.“

4)

В член 54 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За целите на прилагането на член 62, параграф 3 от основния регламент компетентната институция на държавата-членка, чието законодателство се е прилагало спрямо съответното лице по отношение на неговата последна дейност като наето или самостоятелно заето лице, предоставя незабавно, по искане на институцията по мястото на пребиваване, цялата информация, необходима за изчисляване на обезщетенията за безработица, които може да се получат в държавата-членка, в която тя се намира, и по-специално получаваното трудово възнаграждение или професионален доход.“

5)

Член 55 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„1.   За да попадне в обхвата на член 64 или член 65а от основния регламент, безработно лице, което отива в друга държава-членка, уведомява компетентната институция преди заминаването си и изисква документ, удостоверяващ, че то запазва правото си на обезщетения при условията, предвидени в член 64, параграф 1, буква б) от основния регламент.“;

б)

добавя се следният параграф:

„7.   Параграфи 2—6 се прилагат mutatis mutandis за случая, който попада в обхвата на член 65а, параграф 3 от основния регламент.“

6)

В член 56 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Когато безработното лице реши, в съответствие с член 65, параграф 2 или член 65а, параграф 1 от основния регламент, да се регистрира като търсещо работа лице и в службите по заетостта в държавата-членка, която не предоставя обезщетенията, то уведомява институцията и службите по заетостта в държавата-членка, която предоставя обезщетенията.

По искане на службите по заетостта на държавата-членка, която не предоставя обезщетенията, службите по заетостта в предоставящата обезщетенията държава-членка изпращат съответната информация относно регистрацията на безработното лице и търсенето на работа от него.

2.   Когато приложимото законодателство в съответните държави-членки изисква изпълнението на определени задължения и/или извършването на дейности за търсене на работа от страна на безработното лице, предимство имат задълженията и/или дейностите за търсене на работа, извършвани от безработното лице в държавата-членка, предоставяща обезщетенията.

Неизпълнението от страна на безработното лице на всички задължения и/или дейности за търсене на работа в държавата-членка, която не предоставя обезщетенията, не засяга обезщетенията, отпуснати в другата държава-членка.“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 22 май 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

N. WAMMEN


(1)  Позиция на Европейския парламент от 18 април 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 10 май 2012 г.

(2)  ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4.

(5)  ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4.“

(6)  ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

Регламент (ЕО) № 883/2004 се изменя, както следва:

1)

Приложение Х се изменя, както следва:

а)

в раздела „НИДЕРЛАНДИЯ“ буква а) се заменя със следното:

„а)

Закон за подпомагане за работа и заетост на млади хора с увреждания от 24 април 1997 г. (Wet Wajong)“;

б)

в раздела „ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО“:

i)

буква в) се заличава;

ii)

добавя се следната буква:

„д)

Помощ за заетост и подкрепа, свързана с дохода (Закон за реформа на социалното подпомагане от 2007 г. и Закон за реформа на социалното подпомагане в Северна Ирландия от 2007 г.).“

2)

Приложение XI се изменя, както следва:

а)

в раздела „ГЕРМАНИЯ“ точка 2 се заменя със следното:

„2.

Независимо от член 5, буква а) от настоящия регламент и член 7 от Sozialgesetzbuch VI (том VI на Социалния кодекс), лице, което е задължително осигурено в друга държава-членка или получава пенсия за старост съгласно законодателството на друга държава-членка, може да се включи в германската схема за доброволно осигуряване.“;

б)

в раздела „ФРАНЦИЯ“ точка 1 се заличава;

в)

разделът „НИДЕРЛАНДИЯ“ се изменя, както следва:

i)

в точка 1 буква ж) се заличава;

ii)

в точка 1 се добавя следната буква:

„з)

За целите на прилагането на член 18, параграф 1 от настоящия регламент лицата, посочени в точка 1, буква а), подточка ii) от настоящото приложение, които временно имат престой в Нидерландия, имат право на обезщетения в натура в съответствие с политиката на институцията на мястото на престой по отношение на осигурените лица в Нидерландия, като се вземат предвид член 11, параграфи 1, 2 и 3 и член 19, параграф 1 от Zorgverzekeringswet (Закон за здравното осигуряване), както и право на обезщетения в натура съгласно Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Общ закон за осигуряване за извънредни медицински разходи).“;

iii)

точка 2 се изменя, както следва:

а)

в уводното изречение и в буква а) текстът „(нидерландски закон за общо осигуряване за старост)“ се заменя с „(Общ закон за пенсиите за старост)“;

б)

в буква б), първа алинея думите „това законодателство“ се заменят с думите „посоченото по-горе законодателство“;

в)

в буква ж), втора алинея текстът „(нидерландското законодателство относно общия закон за преживели лица на издръжка)“ се заменя с „(Общ закон за преживелите родственици)“;

iv)

точка 3 се изменя, както следва:

а)

в уводните думи текстът „(нидерландски общ закон за осигуряване на преживели лица на издръжка)“ се заменя с „(Общ закон за преживелите родственици)“;

б)

в буква г), първа алинея думите „това законодателство“ се заменят с думите „посоченото по-горе законодателство“;

v)

точка 4 се изменя, както следва:

а)

в буква а), подточка i), първо тире текстът „(Закон за осигуряване при неработоспособност)“ се заменя със „(Закон за осигуряване при увреждания)“;

б)

в буква а), подточка ii) текстът „(Закон за осигуряване при неработоспособност на самостоятелно заети лица)“ се заменя със „(Закон за обезщетения при увреждания на самостоятелно заети лица)“.