ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.148.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 148

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
8 юни 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 480/2012 на Комисията от 7 юни 2012 година относно откриването и управлението на тарифни квоти за натрошен ориз по код по КН 10064000 за производство на хранителни изделия по код по КН 19011000

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 481/2012 на Комисията от 7 юни 2012 година за определянето на правила за управление на тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 482/2012 на Комисията от 7 юни 2012 година за одобрение на минимални промени в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Tettnanger Hopfen (ЗГУ)]

15

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 483/2012 на Комисията от 7 юни 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 484/2012 на Комисията от 7 юни 2012 година за определяне на максималния размер на помощта, предоставена за частно складиране на маслиново масло в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 430/2012

22

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 485/2012 на Комисията от 7 юни 2012 година за определяне на минималния размер на митото за захар в отговор на седмата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011

24

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

8.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 148/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 480/2012 НА КОМИСИЯТА

от 7 юни 2012 година

относно откриването и управлението на тарифни квоти за натрошен ориз по код по КН 1006 40 00 за производство на хранителни изделия по код по КН 1901 10 00

(кодифициран текст)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския Съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1095/96 на Съвета от 18 юни 1996 г. относно прилагането на споразуменията, посочени в Списък CXL, изготвен след приключването на преговорите по член ХХIV.6 от ГАТТ (1), и по-специално член 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2058/96 на Комисията от 28 октомври 1996 г. относно откриването и управлението на тарифни квоти за натрошен ориз по код по КН 1006 40 00 за производство на хранителни изделия по код по КН 1901 10 (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Сред облекченията се съдържа отпускане на годишна квота от 1 000 тона при нулеви мита за натрошен ориз по код по КН 1006 40 00 за производство на хранителни изделия по код по КН 1901 10 00.

(3)

Следва да се подчертае, че Регламент (ЕО) № 1342/2003 на Комисията от 28 юли 2003 г. относно определяне на специални подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на зърнените култури и в сектора на ориза (4) се прилага и за внос по реда на настоящия регламент.

(4)

Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (5) определя по-специално подробни правила за заявления за лицензии за внос, статута на заявителя и издаването на лицензии. Той ограничава периода на валидност на лицензии за внос до последния ден на периода на тарифна квота и се прилага, без да накърнява допълнителните условия или дерогации, определени със секторните регламенти.

(5)

В интерес на подобрено управление на тарифнатa квотa, откритa с настоящия регламент, е необходимо да продължи да се разрешава на операторите да подават повече от едно заявление за лицензия на квотен период и следователно да се дерогира от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006. Освен това, за да се подобри контролът на тази квота и да се хармонизира и опрости управлението ѝ, е уместно да се предвиди подаването на заявления за лицензии за внос да става седмично.

(6)

За осигуряване нормалното управление на квотата е необходимо приемане на правила за подаване на заявления и издаване на лицензии. Тези правила отчасти допълват, а отчасти отменят разпоредбите на Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 година за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (6).

(7)

Налага се приемане на специални разпоредби, осигуряващи предписаното приложение на натрошен ориз. В такъв случай освобождаването от мита подлежи на условието вносителят да представи ангажимент за специфичното приложение на ориза и да учреди обезпечение равно на сумата на неизплатените митни сборове. За нормалното управление на квотата се налагат разумни срокове за обработка на документацията. Съгласно Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (7), последно предаването на стоките по квотата изисква издаване на контролно копие от формуляр Т5 в държавата-членка на влизане в свободно обращение, като адекватно средство за доказателство за употребата на въпросните стоки. Когато преработката на тарифната стока се извършва в държавата-членка на вноса доказателството за употреба може да се представи и със съответния национален документ.

(8)

Независимо от целта на обезпечението да гарантира плащане по възникнало в бъдеще митническо задължение, се налага правна гъвкавост по отношение на освобождаването на обезпечението.

(9)

Обезпечение от 25 EUR/t срещу лицензия за внос следва да е достатъчно за управлението на квотата.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В съответствие с разпоредбите на настоящия регламент се отпуска годишна квота от 1 000 t при нулеви мита за натрошен ориз по код по КН 1006 40 00 за производство на хранителни изделия по код по КН 1901 10 00.

Поредният номер на квотата е 09.4079.

Прилагат се регламенти (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 1301/2006 и ЕО № 376/2008, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Член 2

1.   Заявлението за лицензия за внос се отнася за количество, не по-малко от 5 тона и не по-голямо от 500 тона.

Във всяко заявление за лицензия се посочва количество в килограми, без десетични знаци.

Заявленията за лицензии за внос се подават пред компетентните органи на държавите-членки най-късно всеки петък, 13.00 часа, брюкселско време.

2.   Чрез дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 заявители могат да подават повече от едно заявление за лицензия на квотен период. Заявителят може обаче да подава само едно заявление за лицензия на седмица.

3.   Клетка 7 на заявлението за лицензия и на лицензията за внос посочва страната на износ и думата „да“ се отмята с кръст.

4.   Заявленията за лицензия и лицензиите съдържат следните текстове:

а)

в клетка 20, един от текстовете, изброени в приложение I;

б)

в клетка 24, един от текстовете, изброени в приложение II.

5.   Чрез дерогация от разпоредбите на член 12 от Регламент (ЕО) № 1342/2003 се определя обезпечение от 25 EUR /t за лицензия за внос, отпусната по реда на настоящия регламент.

Член 3

1.   Когато количествата, заявени в рамките на една седмица, превишават наличните количества по тарифната квота, Комисията определя съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, най-късно до четвъртия работен ден след последния ден за подаване на заявления, посочен в член 2, параграф 1, трета алинея от настоящия регламент, коефициента на разпределение на заявените количества през изминалата седмица и прекратява подаването на нови заявления за лицензии за внос до края на периода на квотата.

Заявленията, подадени за текущата седмица, не се приемат.

Държавите-членки позволяват на операторите да оттеглят, в рамките на два работни дни от датата на публикуването на регламента за изпълнение, определящ коефициента на разпределение, заявленията за лицензии, за които количеството, за което следва да се издаде лицензията, е по-малко от 20 тона.

2.   Лицензията за внос се издава на осмия работен ден след последния ден за подаване на заявления.

Член 4

Държавите-членки изпращат по електронен път на Комисията:

а)

най-късно до понеделника след крайния срок за подаването на заявленията за лицензии, 18.00 часа, брюкселско време, информацията за заявленията за лицензии за внос, посочена в член 11, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, с общите количества, предмет на тези заявления;

б)

най-късно на втория работен ден след издаването на лицензиите за внос информацията за издадените лицензии, посочена в член 11, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, с общите количества, за които са издадени лицензиите за внос, както и количествата, за които заявленията за лицензии са били оттеглени съгласно член 3, параграф 1, трета алинея от настоящия регламент;

в)

не по-късно от последния ден на всеки месец, данни за общите количества, които реално са пуснати в свободно обращение в изпълнение на въпросната тарифна квота през месеца, предхождащ предишния месец. Ако през съответния месец не е имало пускане на количества в свободно обращение, се изпраща съобщение за липса на такива количества. Това съобщение обаче не се изисква от третия месец след последния ден на валидност на лицензиите.

Член 5

1.   Освобождаване от мита се извършва при изпълнение на следните условия:

а)

в момента на вноса вносителят представя писмено задължение, деклариращо, че внесените стоки се преработват по начина, посочен в клетка 20 на лицензията в срок от шест месеца от дата на приемане на декларацията за пускане в свободно обращение;

б)

в момента на пускането в свободно обращение вносителят депозира обезпечение равно на сумата на мита за натрошен ориз, определен в член 140 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 (8).

2.   В момента на пускането в свободно обращение вносителят посочва като място на преработка на внесените стоки или фирма за конкретната употреба на ориза и държава-членка, където се намира, или пък не повече от пет различни завода за преработка. Съгласно Регламент (ЕИО) № 2454/93, предаването на стоките по квотата изисква издаване на контролно копие от формуляр Т5 в държавата-членка на внос като адекватно средство за доказателство за употребата на въпросните стоки.

Въпреки това, когато преработката на тарифната стока се извършва в държавата-членка на внос, доказателството за употреба може да се представи и със съответния национален документ.

3.   Контролното копие от формуляр Т5 съдържа следното:

а)

в клетка 104, един от текстовете, изброени в приложение III;

б)

в клетка 107, един от текстовете, изброени в приложение IV.

4.   С изключение на случаите на непреодолима сила, обезпечението, депозирано по реда на параграф 1, буква б), се освобождава незабавно щом вносителят представи доказателство пред компетентните органи на държавата-членка на вноса, че всичкият внесен ориз е преработен по начина, посочен в лицензията за внос. Преработката се счита за изпълнена, когато в рамките на срока, определен в параграф 1, буква а), продуктът е бил обработен в една или повече преработвателни предприятия, собственост на предприятието, посочено в параграф 2 и разположена в държавата-членка, посочена в него, или в преработвателното предприятие или едно от преработвателните предприятия, посочени в този параграф.

За стоките, пуснати в свободно обращение, които не са били преработени в рамките на посочения срок, освободеното обезпечение се намалява с 2 % за всеки един ден просрочка на въпросния срок.

5.   Доказателството за извършената преработка се представя на компетентните органи в срок от шест месеца от датата на изтичане на срока за преработка.

Когато доказателството не е представено в рамките на срока, определен в настоящия параграф, обезпечението по параграф 1, буква б), евентуално намалено процента, предвиден в параграф 4, втора алинея, се намалява с 2 % за всеки ден просрочка.

Размерът на обезпечението, което няма да бъде освободено, се усвоява като митни сборове.

Член 6

Чрез дерогация от член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 376/2008, внесеното количество не може да надвишава посоченото в клетки 17 и 18 от лицензията за внос. За целта в клетка 19 на лицензията се вписва цифрата „0“.

Член 7

Регламент (ЕО) № 2058/96 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VI.

Член 8

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 юни 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 146, 20.6.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 276, 29.10.1996 г., стр. 7.

(3)  Вж. приложение V.

(4)  ОВ L 189, 29.7.2003 г., стр. 12.

(5)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(6)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.

(7)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вписвания, посочени в член 2, параграф 4, буква а)

:

на български език

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

на испански език

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

на чешки език

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

на датски език

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

на немски език

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

на естонски език

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

на гръцки език

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

на английски език

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

на френски език

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

на италиански език

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

на латвийски език

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

на литовски език

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

на унгарски език

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

на малтийски език

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

:

на нидерландски език

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

на полски език

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

на португалски език

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

на румънски език

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

на словашки език

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

на словенски език

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

на фински език

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

на шведски език

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вписвания, посочени в член 2, параграф 4, буква б)

:

на български език

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

:

на испански език

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

:

на чешки език

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

:

на датски език

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

:

на немски език

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

:

на естонски език

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

:

на гръцки език

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

:

на английски език

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

:

на френски език

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

:

на италиански език

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

:

на латвийски език

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

:

на литовски език

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

:

на унгарски език

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

:

на малтийски език

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

:

на нидерландски език

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

:

на полски език

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

:

на португалски език

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

:

на румънски език

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

:

на словашки език

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

:

на словенски език

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

:

на фински език

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

:

на шведски език

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Вписвания, посочени в член 5, параграф 3, буква а)

:

на български език

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

на испански език

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

на чешки език

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

на датски език

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

на немски език

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

на естонски език

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

на гръцки език

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

на английски език

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

на френски език

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

на италиански език

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

на латвийски език

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

на литовски език

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

на унгарски език

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

на малтийски език

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

:

на нидерландски език

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

на полски език

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

на португалски език

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

на румънски език

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

на словашки език

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

на словенски език

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

на фински език

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

на шведски език

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Вписвания, посочени в член 5, параграф 3, буква б)

:

на български език

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

:

на испански език

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

:

на чешки език

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

:

на датски език

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

:

на немски език

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

:

на естонски език

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

:

на гръцки език

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

:

на английски език

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

:

на френски език

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

:

на италиански език

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

:

на латвийски език

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

:

на литовски език

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

:

на унгарски език

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

:

на малтийски език

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

:

на нидерландски език

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

:

на полски език

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

:

на португалски език

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

:

на румънски език

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

:

на словашки език

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

:

на словенски език

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

:

на фински език

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

:

на шведски език

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 2058/96 на Комисията

(ОВ L 276, 29.10.1996 г., стр. 7).

 

Регламент (ЕО) № 1950/2005 на Комисията

(ОВ L 312, 29.11.2005 г., стр. 18).

Единствено член 5 и приложениe IV

Регламент (ЕО) № 1996/2006 на Комисията

(ОВ L 398, 30.12.2006 г., стр. 1).

Единствено член 7 и приложениe VI

Регламент (ЕО) № 2019/2006 на Комисията

(ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 48).

Единствено член 1

Регламент (ЕО) № 1456/2007 на Комисията

(ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 76).

Единствено член 1


ПРИЛОЖЕНИE VI

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 2058/96

Настоящият регламент

Членове 1 до 5

Членове 1 до 5

Член 6, параграф 1

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Приложения от I до IV

Приложения от I до IV

Приложениe V

Приложениe VI


8.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 148/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 481/2012 НА КОМИСИЯТА

от 7 юни 2012 година

за определянето на правила за управление на тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 144, параграф 1 и член 148 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета (2) открива, на многогодишна основа, автономна тарифна квота за внос на 20 000 тона висококачествено говеждо месо. Регламентът е бил изменен с Регламент (ЕС) № 464/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3), с който тарифната квота за внос се увеличава на 21 500 тона, считано от първия ден на месеца след неговото публикуване, и на 48 200 тона, считано от 1 август 2012 г. Тарифните квоти за земеделски продукти се управляват в съответствие с член 144, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Член 2 от Регламент (ЕО) № 617/2009, изменен с Регламент (ЕС) № 464/2012, предвижда, че тарифната квота се управлява от Комисията чрез актове за изпълнение, които се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, предвидена в член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (4).

(2)

Регламент (ЕО) № 620/2009 на Комисията от 13 юли 2009 г. за управление на тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо (5) определя правилата за управлението на съответната тарифна квота чрез прилагането на метод на едновременна проверка на лицензиите за внос в съответствие с член 144, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Опитът, придобит напоследък по отношение на управлението на тарифната квота на Съюза за висококачествено говеждо месо, показа необходимост от по-добро управление на въпросната тарифна квота. Опитът от прилагането на система за управление, основана на принципа „пръв пристигнал, пръв обслужен“, предвидена в член 144, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, е положителен в другите селскостопански сектори. Следователно, в интерес на опростяването на управлението и с цел да се избегне спекулативно поведение, тарифната квота за вноса на висококачествено говеждо месо с произход от трети страни се управлява в съответствие с член 308а — член 308в, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (6), в който се определят правилата за управление на тарифните квоти, предвидени за прилагане съгласно хронологичния ред на датите на приемане на митническите декларации. Когато вносът се управлява в съответствие с тези правила, вече няма да са необходими лицензии за внос.

(3)

С цел осигуряване на редовен внос е целесъобразно годишният период на тарифната квота да се раздели на четири подпериода от по три месеца. Съответният ред на номерата се определя съгласно член 308а, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

(4)

Регламент (ЕО) № 617/2009 предвижда, че годишният период за квотата е от 1 юли до 30 юни. За да се гарантира бърз преход от настоящия метод на едновременна проверка към система на управление, основана на принципа „пръв пристигнал, пръв обслужен“, новият метод на управление ще се прилага от 1 юли 2012 г.

(5)

Количеството за първото тримесечие (от 1 юли до 30 септември 2012 г.) се изчислява на пропорционален принцип, като се взема предвид обемът на годишната тарифна квота, приложим до 31 юли 2012 г., както и новият увеличен обем на годишната тарифна квота, приложим от 1 август 2012 г.

(6)

Допускането за свободно обращение на продуктите, внесени в рамките на тарифната квота, открита с Регламент (ЕО) № 617/2009, следва да се обвърже с представянето на сертификат за автентичност, издаден от компетентните органи на третата страна износител. Издаването на такива сертификати за автентичност следва да гарантира, че внасяните стоки отговарят на изискванията за висококачествено говеждо месо съгласно определението в настоящия регламент.

(7)

За да се осигури по-голяма яснота, следва да бъде отменен Регламент (ЕО) № 620/2009 и да бъде заменен с нов регламент за изпълнение.

(8)

Поради това, че новата система на управление влиза в сила от 1 юли 2012 г., лицензиите, за които се подават заявления през юни 2012 г. съгласно Регламент (ЕО) № 620/2009, следва да не се издават.

(9)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   С настоящия регламент се определят правила за управление на годишната тарифна квота на Съюза за висококачествено говеждо месо, предвидена в Регламент (ЕО) № 617/2009, наричана по-долу „тарифна квота“. Периодът на тарифната квота, обемът и митото са определени в приложение I към настоящия регламент.

2.   Настоящият регламент се прилага за висококачествено прясно, охладено или замразено говеждо месо, което отговаря на условията, определени в приложение II.

За целите на настоящия регламент за „замразено месо“ се счита месо с вътрешна температура не по-висока от – 12 °С при влизането на стоката на митническата територия на Европейския съюз.

Член 2

Управление на тарифната квота

1.   Тарифната квота се управлява на принципа „пръв пристигнал, пръв обслужен“ в съответствие с членове 308а, 308б и член 308в, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Не се изискват лицензии за внос.

2.   Тарифната квота се управлява като главна тарифна квота под пореден номер 09.2201 с четири тримесечни тарифни подквоти с пореден номер 09.2202.

Ползването на тарифната квота се допуска само при подаване на заявление за пореден номер 09.2202, с посочване на тарифните подквоти.

3.   Жребият за разпределението на тарифните подквоти до 30 септември, 31 декември и 31 март се прекратява съответно на петия работен ден за Комисията през месеците ноември, февруари и май. Неизползваният излишък се добавя към количествата за тримесечните тарифни подквоти, които започват съответно на 1 октомври, 1 януари и 1 април. Неизползваният излишък в края на годишния период за квотата не може да бъде прехвърлян към друг годишен период.

Член 3

Сертификати за автентичност

1.   За да се ползва тарифната квота, пред митническите органи на Съюза следва да се представят сертификат за автентичност, издаден в съответната трета страна, заедно с митническата декларация за пускане в свободно обращение на въпросните стоки.

2.   Сертификатът за автентичност, посочен в параграф 1, се изготвя в съответствие с образеца в приложение III.

3.   На гърба на сертификата за автентичност се отбелязва, че месото с произход от страната износител отговаря на условията, посочени в приложение II.

4.   Сертификатът за автентичност е валиден, само ако е надлежно попълнен и заверен от издаващия орган.

5.   Сертификатът за автентичност се счита за надлежно заверен, когато съдържа дата и място на издаване, подпечатан е от издаващия орган и носи подписа на лицето, упълномощено да го подписва.

6.   Печатът може да се замени с напечатан щемпел върху оригинала и копията на сертификата.

7.   Срокът на валидност на сертификата за автентичност изтича най-късно на 30 юни след датата на неговото издаване.

Член 4

Издаващи органи в трети страни

1.   Издаващият орган, упоменат в член 3, трябва:

а)

да бъде признат за такъв от компетентните органи в страната износител;

б)

да поеме задължението да проверява вписванията в сертификатите за автентичност.

2.   Следната информация се съобщава на Комисията:

а)

името и адресът, по възможност също и адресът за електронна поща и интернет адресът, на органа или органите, упълномощени да издават сертификатите за автентичност, посочени в член 3;

б)

образец на печата, използван от издаващия орган или органи;

в)

процедурите и критериите, прилагани от издаващия(те) орган(и) при установяването дали са изпълнени условията, посочени в приложение II.

Член 5

Уведомяване от трети страни

Когато условията, посочени в приложение II, са изпълнени, Комисията публикува името на съответния(те) издаващ(и) орган(и) в серия С на Официален вестник на Европейския съюз или посредством други подходящи средства.

Член 6

Проверки на място в трети страни

При необходимост Комисията може да поиска от третата страна да разреши на представители на Комисията да провеждат проверки на място на нейна територия. Тези проверки се извършват съвместно с компетентните органи на съответната трета страна.

Член 7

Отмяна

Регламент (ЕО) № 620/2009 се отменя.

Член 8

Преходни мерки

Заявленията за лицензии, подадени в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 620/2009 през първите седем дни на месец юни 2012 г., се отхвърлят на датата на влизане в сила на настоящия регламент. Обезпеченията, учредени във връзка с тези заявления, се освобождават.

Член 9

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след датата на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2012 г.

Въпреки това член 8 се прилага от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 юни 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 182, 15.7.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 149, 8.6.2012 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(5)  ОВ L 182, 15.7.2009 г., стр. 25.

(6)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Тарифна квота за висококачествено прясно, охладено или замразено говеждо месо

Пореден номер

Код по КН

Описание на стоките

Период на тарифната квота

Обем на тарифната квота

(в тонове нето тегло)

Мито в рамките на тарифната квота

Период от 1 юли 2012 г. до 30 юни 2013 г.

09.2201 (1)

ex 0201

Месо от едър рогат добитък, прясно, охладено или замразено, което отговаря на условията, определени в приложение II

от 1 юли до 30 юни

45 975

Нула

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

 

 

 

от които:

09.2202

 

от 1 юли до 30 септември

9 825

09.2202

 

от 1 октомври до 31 декември

12 050

09.2202

 

от 1 януари до 31 март

12 050

09.2202

 

от 1 април до 30 юни

12 050

Периоди от 1 юли 2013 г.

09.2201 (1)

ex 0201

Месо от едър рогат добитък, прясно, охладено или замразено, което отговаря на условията, определени в приложение II

от 1 юли до 30 юни

48 200

Нула

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

 

 

 

от които:

09.2202

 

от 1 юли до 30 септември

12 050

09.2202

 

от 1 октомври до 31 декември

12 050

09.2202

 

от 1 януари до 31 март

12 050

09.2202

 

от 1 април до 30 юни

12 050


(1)  В съответствие с член 2, параграф 2 ползването на тарифната квота се допуска само при подаване на заявление за пореден номер 09.2202 с посочване на тарифните подквоти.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Условия, на които трябва да отговарят стоките от тарифната квота, посочена в член 1

1.

Разфасованото говеждо месо е от кланични трупове на юници и бичета (1) на възраст, по-малка от 30 месеца, които са били подложени на специален хранителен режим в продължение на поне 100 дни преди датата на клането, включващ не по-малко от 62 % концентрати и/или странични продукти от фуражно зърно на суха база, и чиято обменна енергия, изразена в мегаджаули на килограм сухо вещество, е на стойност поне 12,26 мегаджаула.

2.

Юниците и бичетата, подложени на описания в точка 1 хранителен режим, трябва да получават сухо вещество всеки ден в размер на не по-малко от средно 1,4 % от живото им телесно тегло.

3.

Кланичните трупове на юници и бичета, използвани за разфасованото говеждо месо, се оценяват от оценител, който е държавен служител и който определя оценката, както и основаващата се на нея класификация на кланичните трупове, съгласно одобрен от държавните органи метод. Методът на оценяване, одобрен от държавните органи, и основаващите се на него класификации трябва да оценят очакваното качество на кланичните трупове, като се основават на комбинация от критерии, включващи зрелостта и вкусовите качества на говеждите разфасовки. Този метод на оценяване на кланичните трупове включва, но не се ограничава само до това, оценка на възрастовите характеристики на цвета и структурата на мускула Longissimus dorsi и втвърдяването на костите и хрущялите, както и оценка на очакваните вкусови качества, в това число и комбинация от отделни характеристики на междумускулните тлъстини и твърдост на мускула Longissimus dorsi.

4.

Разфасовките се етикетират в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета (2).

5.

Към информацията на етикета може да бъде добавено обозначението „Висококачествено говеждо месо“.


(1)  За целите на настоящите изисквания юниците и бичетата се отнасят съответно за категории Е и С, определени в част А от приложение V към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image


8.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 148/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 482/2012 НА КОМИСИЯТА

от 7 юни 2012 година

за одобрение на минимални промени в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Tettnanger Hopfen (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 9, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006, Комисията разгледа заявката на Германия за одобрение на промяна на елементи в спецификацията на защитеното географско указание „Tettnanger Hopfen“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 415/2010 на Комисията (2).

(2)

Заявката цели промяна в спецификацията. Разрешена е употребата на нови кордони поради икономически причини. Периодът на подрязване е променен така, че да позволява по-добро приспособяване към все по-неблагоприятните метеорологични условия. Разрешено е използването на хербициди с новите кордони, за да се повиши количеството вода за растенията хмел. Максималната температура на сушене е повишена на 65 °С поради наличието на нови научни данни.

(3)

Комисията разгледа исканата промяна и стигна до заключението, че тя е обоснована. Тъй като по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 510/2006 промяната е минимална, Комисията може да я одобри без да прибягва до процедурата, описана в членове 5, 6 и 7 от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спецификацията на защитеното географско указание „Tettnanger Hopfen“ се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Единният документ, в който се изреждат основните елементи на спецификацията, се намира в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 юни 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ L 119, 13.5.2010 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Одобрява се следната промяна в спецификацията на защитеното географско указание „Tettnanger Hopfen“:

Метод на производство:

1)

Заличават се следните четвърто, пето и шесто изречение:

Производителите на хмел в Tettnang могат да започнат работата си едва през пролетта, докато в други райони на отглеждане подпорната тел се окачва още през зимата. Това се дължи на специфичните за областта кордони. Докато в други райони на отглеждане преобладават едностранните кордони, в Tettnang 6 реда образуват една клетка, след която се намира ивицата за селскостопанските машини.

Обяснение: Въвеждането на (различни) нови кордони е продиктувано от икономически съображения и улеснява използването на машините.

2)

В седмото изречение „От началото до средата на април“ се заменя с „От началото на март до средата на април“.

Обяснение: Удължаването на периода на подрязване позволява по-добро приспособяване към все по-неблагоприятните метеорологични условия, породени от промяната в климата, и оптимално използване на работната ръка.

3)

Напълно се заличават следните шестнадесето и седемнадесето изречение:

Една от особеностите е, че от фазата на цъфтежа нататък се извършва озеленяване (за разлика от други райони на отглеждане използването на хербициди е забранено въз основа на доброволно поето задължение), така че повече не се налага никакво обработване на почвата. Целта е да се предотвратят сгъстяването на почвата и отмиването, както и да се насърчава образуването на хумус.

Обяснение: Възможно е използването на нови кордони да наложи употребата на хербициди. Това става единствено в случаи — относително редки — на буйна плевелна растителност и е необходимо, за да се повиши количеството вода за растенията хмел. Качеството на хмела не би трябвало да пострада от това.

4)

В двадесетото изречение „62 °C“ се заменя с „65 °C“.

Обяснение: Предвид наличието на нови научни данни може да се наложи повишаване на максималната температура на сушене на 65 °C. Повишаването на максималната температура на сушене отговаря на общите условия на договора за доставка на хмел; в таблицата за качеството на немския хмел се уточнява, че суровият хмел трябва да се суши при температура 60—65 °C. Освен това сушенето при по-висока температура подобрява енергийната ефективност. Това по никакъв начин не вреди на деликатния аромат на хмела.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

„TETTNANGER HOPFEN“

ЕО №: DE-PGI-0105-0528-3.11.2011

ЗГУ ( Х ) ЗНП ( )

1.   Наименование

„Tettnanger Hopfen“

2.   Държава-членка или трета държава

Германия

3.   Описание на земеделския продукт или храна

3.1.   Вид продукт

Клас 1.8:

други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1

Биология на растенията: От гледна точка на ботаниката хмелът (Humulus lupulus) спада към вида на копривите (Urticales) и към семейството на коноповите растения (Cannabaceae). Хмелът е двудомно растение, т.е. на едно растение се развиват или само женски, или само мъжки съцветия. Отглежда се само „женският хмел“, от чиито цветове се образуват шишарките. Закрилата съгласно Регламент (ЕО) № 510/2006 се заявява изключително за женските хмелови шишарки (натурален хмел) и за получаваните от тях продукти от преработката, по-специално хмелов гранулат и екстракти от хмел. Хмеловата шишарка се състои от брактеи, брактеоли, цветна дръжка и средната жилка и носи важните за пивоварното качество съставки на хмела от Tettnang. Хмелът е растение на късия ден, т.е. расте по дължина в периода, когато дните се удължават, а цъфти от около 21 юни нататък, когато дните намаляват. Благодарение на благоприятните условия на местоположението (почва, количество валежи и средни температури), хмелът от Tettnang може да израсне на височина до 8,3 m, за разлика от хмела в други райони на отглеждане (подпорните конструкции в другите райони на отглеждане по принцип са не по-високи от 7—7,5 m). Той расте бързо (до 30 cm за един ден), като стъблото се увива по посока на часовниковата стрелка. Като „Tettnanger Hopfen“ се определят ароматните сортове от района на отглеждане Tettnang. Освен основните сортове Tettnanger (от 1973 г. има единно наименование „Tettnanger Frühhopfen“ (ранен хмел от Tettnang; вж. P. Heidtmann, „Grünes Gold“, 1994 г., стр. 342) и „Hallertauer Mittelfrüher“ (Средноранен хмел от Халертау) се отглеждат и сортовете „Hallertauer Tradition“ (Традиция ат Халертау) и „Perle“ (Перла). Сортът Tettnanger се отглежда изключително в района на отглеждане Tettnang.

Използване: Хмелът от Tettnang се използва почти изцяло (около 99 %) за производство на бира и съвсем малка част се използва във фармацията. Клиентите получават хмела от Tettnang най-вече в преработен вид под формата на хмелов гранулат и в по-малка степен под формата на екстракт от хмел, тъй като екстракцията може да доведе до загуба на ценни ароматични вещества на хмела.

Съставки: Съставките, които допринасят за качеството на хмела са горчивите вещества (хмелови смоли), ароматичните вещества (етерични масла) и танините (полифеноли). Tettnang е районът на отглеждане на ароматните сортове на хмела.

Хмелът от Tettnang дължи доброто си име в целия свят по-специално на изключително деликатните ароматични вещества, съдържащи над 300 съставки на етерични масла (така нареченият хмелов букет). Ароматът на хмела от Tettnang варира от мирис на цветя, лимонов или плодов до мирис на френско грозде, сладникав или пикантен. Общото впечатление от аромата на хмела, отглеждан в района Tettnang, е, че ароматът на този сорт хмел е „хармоничен, траен и приятен“.

Допълнително към тази класификация при търговията с хмел официално се прави разграничаване между следните сортове (според компонентите): „хмел с най-деликатен аромат“, „ароматен хмел“, „горчив хмел“, „хмел с високо съдържание на алфа-киселини“. 96 % от хмела от Tettnang (сортовете „Tettnanger“ и „Hallertauer“) спадат към групата „хмел с най-деликатен аромат“, а останалите 4 % („Perle“ и „Hallertauer Tradition“) — към групата „ароматен хмел“. Тъй като голяма част от 300-те съставки на аромата остават неуловими за сетивата, за отговорните лица и купувачите в пивоварните субективното впечатление продължава да е от решаващо значение (при подбора купувачът си пъха носа в хмела). Познавачите определят хмела от Tettnang като хмела с най-деликатен аромат.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти)

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход)

3.5.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат извършени в определения географски район

Целият процес на производство на суровия хмел, включително опаковането на хмеловите шишарки, запечатването и сертифицирането в местния склад за запечатване, се извършва в определения географски район.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.

3.7.   Специфични правила за етикетиране

4.   Кратко определение на географския район

Географският район съответства на хмеловите плантации на територията на Tettnang. Той включва:

1.

в окръг Боденско езеро (Bodenseekreis) — общини Eriskirch, Friedrichshafen, Hagnau am Bodensee, Immenstaad am Bodensee, Kressbronn am Bodensee, Langenargen, Markdorf, Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen и Tettnang;

2.

в окръг Равенсбург (Ravensburg) — общини Achberg, Amtzell, Berg, Bodnegg, Grünkraut, Ravensburg, Wangen im Allgäu (територията на бившите общини Neuravensburg и Schomburg);

3.

в окръг Линдау (Боденско езеро) (Lindau (Bodensee) — общини Bodolz, Lindau (Bodensee), Nonnenhorn и Wasserburg (Bodensee).

5.   Връзка с географския район

5.1.   Специфична характеристика на географския район

Отглеждането на хмел в района на Tettnang се споменава за първи път в документ от 1150 г. (вж. P. Heidtmann, „Grünes Gold“, 1994 г., стр. 12). През 1838 г. някогашния Тетнангски окръг (Oberamt Tettnang) наброява 14 пивоварни (вж. Memminger, „Beschreibung des Oberamts Tettnang“, 1838 г., стр. 62), 3 от които се намират в самия град. Три години по-късно, през 1841 г., те са вече шест (P. Heidtmann, „Grünes Gold“, 1994 г., стр. 13). Собствениците на пивоварните сами си отглеждат хмела. Методичното отглеждане започва през 1844 г. по инициатива на тетнангския общински лекар Johann Nepomuk von Lentz и на осем други граждани на Tettnang, специално с оглед на климатичните условия на района, които са на границата на необходимите за лозарство (P. Heidtmann, „Grünes Gold“, 1994 г., стр. 15). Разширяването на обработваните площи, което започва с присъединяването на север на по-старите хмелови плантации в района на Altshausen (обработвани от около 1821 г., вж. P. Heidtmann, „Grünes Gold“ 1994 г., стр. 14), започва през 1860 г. (през 1864 г. — 91 ha, през 1866 г. — 160 ha, през1875 г. — 400 ha, през 1914 г. — 630 ha; вж. P. Heidtmann, „Grünes Gold“, 1994 г., стр. 22 и следващите стр.). Най-голямото си разширяване районът на отглеждане Tettnang отбелязва през деветдесетте години на 20-и век, когато се разраства до 1 650 хектара (вж. доклада от 1997 г. за пазара на хмел в ЕС и доклада от 1997 г. на кооперативното дружество за използване на хмела (HGV). В областта на Tettnang от край време се селектират и отглеждат само ароматни сортове на хмела.

Хмелът от Tettnang се отглежда само на така наречения чакъл на ниските тераси — млада морена от ледниковата епоха Вюрм, в басейна на Шусен, покрай р. Арген и по долината, датираща от ледниковата епоха. Тази геоложка формация с особено дълбоки потоци от подпочвени води позволява на хмела да пусне корените си надълбоко (до 2 m.). Същевременно тя разполага с необходимата постоянна влажност, дори и през периоди на екстремна суша. Относително мекият климат, който преобладава в този район с надморска височина между 400 и 600 m и за чието регулиране допринася и Боденското езеро, също допринася съществено за специфичния аромат на хмела от Tettnang.

Хмелът от Tettnang расте при уникални климатични условия (средни величини на средните годишни температури, часовете слънцегреене и количеството валежи). Така например през последните 30 години (данни от 2009 г.) средната температура е била 9,4 °C, имало е почти 1 800 часа слънцегреене и 1 136 mm валежи, т.е. средните стойности са много по-високи от тези за същия период в другите райони на отглеждане на хмел в Германия.

5.2.   Специфична характеристика на продукта

Като „Tettnanger Hopfen“ се определят ароматните сортове, отглеждани в хмелови плантации в района на Tettnang. Освен основните сортове „Tettnanger“ и „Hallertauer Mittelfrüher“ се отглеждат и сортовете „Hallertauer Tradition“ и „Perle“. Сортът „Tettnanger“ се отглежда най-вече в района на Tettnang.

Хмелът от Tettnang съдържа изключително деликатни ароматични вещества, които се състоят от над 300 съставки на етерични масла (така нареченият хмелов букет). Ароматът на хмела от Tettnang варира от мирис на цветя, лимонов и плодов, до мирис на френско грозде, сладникав и пикантен. Общото впечатление от аромата на хмела, отглеждан в района Tettnang, е, че ароматът на този сорт хмел е „хармоничен, траен и приятен“.

Съгласно категориите, обособени от търговците на хмел, 96 % от хмела от Tettnang (сортовете „Tettnanger“ и „Hallertauer“) спадат към групата „хмел с най-деликатен аромат“, а останалите 4 % („Perle“ и „Hallertauer Tradition“) — към групата „ароматен хмел“.

Хмелът от Tettnang се отличава също така с голяма хомогенност.

Анализите на външните качествени характеристики на всяка доставена партида, извършвани в специализирана лаборатория на място в Tettnang, потвърждават тази особеност всяка година.

Заключенията бяха потвърдени също така от университета в Hohenheim — за сорта „Tettnanger“, и от пивоварната Anheuser/Busch — за сорта „Hallertauer Mittelfrüher“.

Хмелът от Tettnang е известен далеч отвъд регионалните граници. Деликатният аромат на хмела от малкия, но важен център за отглеждане — Tettnang, се радва на почитатели в цял свят — както в Япония, така и в САЩ. За особеното признание и качеството свидетелства например фактът, че в САЩ има немалко пивовари, които на варелите си поставят етикет с надпис „brewed with Tettnang Hops“ (произведено с хмел от Tettnang). Благодарение на високото си качество хмелът от Tettnang се продава винаги на най-високи цени (вж. годишните доклади на ЕС от 90-те години, годишните доклади от 1990 до 2000 г. на Bayerische Landesanstalt; P. Heidtmann, „Grünes Gold“, 1994 г., стр. 368 и 369). Що се отнася до жителите на град Tettnang, то техният живот се диктува изцяло от хмела. За това свидетелстват съществуващите регионални структури и събитията, които се организират и които са посветени на хмела от Tettnang. Така например откритият през 1995 г. музей на хмела в Tettnang свидетелства за специалното внимание, на което се радва отглеждането на хмела. По дългата 4 km тематична пътека заинтересованият посетител може да получи цялата заслужаваща интерес информация за хмела от Tettnang. Има и кръгов маршрут за велосипедисти с дължина 42 km в района на отглеждане Tettnang. Всяка година през месец август, малко преди прибирането на реколтата, жителите на Tettnang се събират на празника на хмела в Tettnang-Kau, за да отбележат тържествено дългогодишната традиция на своето „зелено злато“. Не на последно място избираните на всеки две години в Tettnang кралица на хмела и две принцеси представят подобаващо хмела от Tettnang в събития на регионално и международно равнище.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ)

Комбинацията от геоложките дадености (качеството на почвите) и климатичните фактори създава оптимални условия за растежа на хмела от Tettnang и за образуването на шишарки, като по този начин допринася и за хомогенността му, която до голяма степен е географски обусловена. Изключително деликатният аромат на хмела от Tettnang се дължи до голяма степен и на естеството на почвата в определения географски район, а така също на относително мекия климат, за чието регулиране допринася и Боденското езеро. Хмелът от Tettnang дължи доброто си име в цял свят най-вече на аромата си. Дългогодишните традиции в отглеждането на хмел в района на Tettnang са довели и до отъждествяване на населението на района с хмела от Tettnang, превърнал се в неразделна част от местния социален живот.

Препратка към публикуваната спецификация

Markenblatt (регистър на марките), том 33, 20.8.2010 г., част 7а-бб, стр. 14729

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/19450


8.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 148/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 483/2012 НА КОМИСИЯТА

от 7 юни 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 юни 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

52,8

MA

66,7

MK

52,8

TR

64,5

ZZ

59,2

0707 00 05

MK

24,1

TR

112,0

ZZ

68,1

0709 93 10

TR

98,7

ZZ

98,7

0805 50 10

BO

105,2

TR

110,6

ZA

150,0

ZZ

121,9

0808 10 80

AR

99,9

BR

79,5

CL

101,6

CN

136,2

NZ

136,2

US

139,9

ZA

108,6

ZZ

114,6

0809 10 00

TR

240,2

ZZ

240,2

0809 29 00

TR

454,3

ZZ

454,3


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


8.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 148/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 484/2012 НА КОМИСИЯТА

от 7 юни 2012 година

за определяне на максималния размер на помощта, предоставена за частно складиране на маслиново масло в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 430/2012

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 43, буква г) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 430/2012 на Комисията от 22 май 2012 г. за откриване на тръжна процедура за помощ за частно складиране на маслиново масло (2) се предвиждат два подпериода на подаване на оферти.

(2)

В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 826/2008 на Комисията от 20 август 2008 г. за определяне на общи правила за предоставянето на помощ за частно складиране на някои земеделски продукти (3) въз основа на тръжните оферти, за които е уведомена от държавите-членки, Комисията определя или не определя максимален размер на помощта.

(3)

Въз основа на офертите, подадени в отговор на първата частична покана за участие в търг, е целесъобразно да се определи максимален размер на помощта за частно складиране на маслиново масло за подпериода на подаване на оферти, приключващ на 5 юни 2012 г.

(4)

С цел да се подаде бърз сигнал на пазара и да се гарантира ефективното управление на мярката настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(5)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Максималният размер на помощта за маслиново масло за подпериода на подаване на оферти, приключващ на 5 юни 2012 г., в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 430/2012, е определен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 юни 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 132, 23.5.2012 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 223, 21.8.2008 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Продукт

Максимален размер на помощта

(EUR/тон/ден)

Маслиново масло „Extra virgin“

0,65

Необработено маслиново масло „Virgin“

0,65


8.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 148/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 485/2012 НА КОМИСИЯТА

от 7 юни 2012 година

за определяне на минималния размер на митото за захар в отговор на седмата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 187 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011 на Комисията (2) се откри постоянна тръжна процедура за внос на захар с код по КН 1701 с намалено мито за пазарната 2011—2012 година.

(2)

Съгласно член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011 Комисията определя минимално мито или решава да не определи такова за всеки осемцифрен код по КН в зависимост от броя тръжни оферти, получени в отговор на частична покана за участие в търг.

(3)

Въз основа на тръжните оферти, получени в отговор на седмата частична покана за участие в търг, се определя минимално мито за някои осемцифрени кодове за захар с код по КН 1701, като за останалите осемцифрени кодове за захар с код по КН 1701 не се определя такова.

(4)

С цел да се подаде бърз сигнал към пазара и да се гарантира ефективното управление на мярката настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(5)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За седмата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011, за която срокът за подаване на тръжни оферти приключи на 6 юни 2012 г., се определя или не се определя минимално мито за осемцифрените кодове за захар с код по КН 1701, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 юни 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 318, 1.12.2011 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Минимални мита

(EUR/тон)

Осемцифрен код по КН

Минимално мито

1

2

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 13 10

X

1701 13 90

1701 14 10

312,60

1701 14 90

1701 91 00

X

1701 99 10

345,00

1701 99 90

(—)

Не се определя минимално мито (отхвърлени са всички оферти).

(X)

Няма подадени оферти.