ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.142.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 142

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
1 юни 2012 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 458/2012 на Съвета от 31 май 2012 година за прилагане на член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 377/2012 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи, които застрашават мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау

11

 

*

Регламент (ЕС) № 459/2012 на Комисията от 29 май 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) ( 1 )

16

 

*

Регламент (ЕС) № 460/2012 на Комисията от 29 май 2012 година за забрана на риболова от категория 9 пелагични хладилни траулери в мавританската икономическа зона от страна на съдове под флага на държава-членка на Европейския съюз

25

 

*

Регламент (ЕС) № 461/2012 на Комисията от 31 май 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика и на регламенти (ЕО) № 1503/2006, (ЕО) № 657/2007 и (ЕО) № 1178/2008 на Комисията по отношение на адаптирането във връзка с премахването на променливите за нови промишлени поръчки ( 1 )

26

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 462/2012 на Комисията от 31 май 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

30

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 463/2012 на Комисията от 31 май 2012 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 юни 2012 година

32

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/284/ОВППС

 

*

Решение Atalanta/1/2012 на Комитета по политика и сигурност от 25 май 2012 година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta)

35

 

*

Решение 2012/285/ОВППС на Съвета от 31 май 2012 година за налагане на ограничителни мерки срещу определени лица, образувания и органи, които застрашават мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау, и за отмяна на Решение 2012/237/ОВППС

36

 

 

2012/286/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 31 май 2012 година за създаване на експертна група по сигурността на сухопътния транспорт

47

 

 

Поправки

 

*

Добавка

49

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/1


ДИРЕКТИВА 2012/13/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 май 2012 година

относно правото на информация в наказателното производство

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 82, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Съюзът си е поставил за цел да поддържа и развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Съгласно заключенията на председателството на Европейския съвет, проведен в Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г., и по-специално точка 33 от тях, принципът на взаимно признаване на присъдите и другите решения на съдебните органи следва да се превърне в крайъгълен камък на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси в рамките на Съюза, тъй като засилено взаимно признаване и необходимото сближаване на законодателството биха улеснили сътрудничеството между компетентните органи и съдебната защита на индивидуалните права.

(2)

На 29 ноември 2000 г., в съответствие със заключенията от Тампере, Съветът прие програма от мерки за прилагане на принципа на взаимно признаване на решения по наказателноправни въпроси (3). В увода на програмата се посочва, че взаимното признаване „има за цел да укрепи сътрудничеството между държавите-членки, но и да подобри защитата на индивидуалните права“.

(3)

Прилагането на принципа за взаимно признаване на решенията по наказателноправни въпроси предполага, че държавите-членки имат взаимно доверие в наказателноправните си системи. Обхватът на взаимното признаване зависи в голяма степен от редица параметри, които включват механизми за защита на правата на заподозрените лица или на обвиняемите и общи минимални стандарти, необходими за улесняване прилагането на принципа на взаимно признаване.

(4)

Взаимното признаване на решения по наказателноправни въпроси може да функционира ефективно единствено в дух на доверие, при който не само съдебните органи, а всички участници в наказателния процес приемат решенията на съдебните органи на другите държави-членки като равностойни на своите, което предполага не само доверие в адекватността на правилата на другите държави-членки, но и доверие, че тези правила се прилагат правилно.

(5)

Член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз (по-нататък „Хартата“) и член 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (по-нататък „ЕКПЧ“) провъзгласяват правото на справедлив процес. Член 48, параграф 2 от Хартата гарантира зачитане на правото на защита.

(6)

Член 6 от Хартата и член 5 от ЕКПЧ провъзгласяват правото на свобода и сигурност на лицата. Ограниченията на това право не може да надхвърлят ограниченията, позволени по смисъла на член 5 от ЕКПЧ и изведени в съдебната практика на Европейския съд по правата на човека.

(7)

Въпреки че всички държави-членки са страни по ЕКПЧ, опитът показа, че това обстоятелство само по себе си не осигурява достатъчна степен на доверие в наказателноправните системи на другите държави-членки.

(8)

Укрепването на взаимното доверие изисква подробни правила за защитата на процесуалните права и гаранции, произтичащи от Хартата и от ЕКПЧ.

(9)

В член 82, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда установяването на минимални правила, приложими в държавите-членки, за улесняване на взаимното признаване на присъдите и съдебните решения, както и на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси с трансгранично измерение. Същият член посочва „правата на лицата в наказателното производство“ като една от областите, в които могат да се установят минимални правила.

(10)

Общите минимални правила следва да доведат до увеличаване на доверието в наказателноправните системи на всички държави-членки, което от своя страна следва да доведе до по-ефикасно съдебно сътрудничество в условията на взаимно доверие. Такива общи минимални правила следва да бъдат установени в областта на информацията в наказателното производство.

(11)

На 30 ноември 2009 г. Съветът прие резолюция относно пътна карта за укрепване на процесуалните права на заподозрени лица или на обвиняеми в рамките на наказателното производство (4) (по-нататък „пътната карта“). В пътната карта се призова за поетапно приемане на мерки по отношение на правото на писмен и устен превод (мярка А), правото на информация за правата и информация за повдигнатите обвинения (мярка Б), правото на правен съвет и правна помощ (мярка В), правото на контакти с роднини, работодатели и консулски служби (мярка Г) и специални гаранции за заподозрени лица или за обвиняеми, които са в уязвимо положение (мярка Д). В пътната карта се подчертава, че последователността на правата е само ориентировъчна, което предполага, че тя може да бъде променена в съответстветствие с приоритетите. Пътната карта е предназначена да действа като едно цяло; ползите от нея ще се почувстват напълно само когато всичките нейни елементи бъдат изпълнени.

(12)

На 11 декември 2009 г. Европейският съвет приветства пътната карта и я включи като част от Стокхолмската програма — Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите (5) (точка 2.4). Европейският съвет подчерта неизчерпателния характер на пътната карта, като призова Комисията да разгледа допълнителни елементи на минималните процесуални права на заподозрените лица и обвиняемите, както и да направи оценка дали е необходимо да се разгледат други въпроси, като например презумпцията за невиновност, за да се насърчи по-доброто сътрудничество в тази област.

(13)

Първата мярка, приета съобразно мярка А от пътната карта, бе Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (6).

(14)

Настоящата директива се отнася до мярка Б от пътната карта. С нея се предвиждат общи минимални стандарти в областта на информацията за правата и обвинението, която следва да се предостави на лица, заподозрени или обвинени в извършването на престъпление, с цел повишаване на взаимното доверие между държавите-членки. Настоящата директива се основава на правата, предвидени в Хартата, и по-специално членове 6, 47 и 48 от нея, като се основава на членове 5 и 6 от ЕКПЧ, така както се тълкуват от Европейския съд по правата на човека. В настоящата директива терминът „обвинение“ се използва за описание на същото понятие като понятието, описано с термина „обвинение“, използван в член 6, параграф 1 от ЕКПЧ.

(15)

В съобщението си от 20 април 2010 г., озаглавено „Установяване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите на Европа — План за действие за изпълнение на Програмата от Стокхолм“, Комисията обяви, че през 2010 г. ще представи предложение относно правото на информация за правата и за повдигнатите обвинения.

(16)

Настоящата директива следва да се прилага по отношение на заподозрените лица и обвиняемите, независимо от тяхното правно положение, гражданство или националност.

(17)

В някои държави-членки орган, различен от съд, с компетентност по наказателни дела, е компетентен да налага санкции за относително леки нарушения. Такъв е случаят например за често срещаните пътнотранспортни нарушения, които могат да бъдат установени след пътнотранспортна проверка. В подобни случаи не може да се изисква компетентният орган да гарантира всички права съгласно настоящата директива. Когато правото на държава-членка предвижда налагането на санкция за леки нарушения от такъв орган и е предвидено право на обжалване или друга възможност за преразглеждане на делото от съд с компетентност по наказателноправни въпроси, настоящата директива следва да се прилага единствено за производството по обжалване или преразглеждане пред този съд.

(18)

Правото на информация относно процесуалните права, което е изведено от съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, следва да се установи изрично с настоящата директива.

(19)

Компетентните органи следва незабавно да уведомят заподозрените лица или обвиняемите, устно или писмено, относно правата, както се прилагат съгласно националното право, които са от съществено значение за гарантиране справедливостта на производството съгласно предвиденото в настоящата директива. За да се даде възможност за практическо и ефективно упражняване на тези права, информацията следва да бъде предоставена незабавно в хода на производството и не по-късно от първия разпит на заподозряното лице или обвиняемия в рамките на производството от полицията или от друг компетентен орган.

(20)

С настоящата директива се установяват минимални правила по отношение информацията относно правата на заподозрените лица или обвиняемите. С нея не се засяга информацията, която трябва да бъде предоставена относно други процесуални права, произтичащи от Хартата, ЕКПЧ, националното право и приложимото право на Съюза, както се тълкуват от съответните съдилища и трибунали. След като информацията за определено право е предоставена, от компетентните органи не се изисква да я повтарят, освен ако това не се налага от конкретните обстоятелства по случая или от специфични изисквания, предвидени в националното право.

(21)

Позоваванията в настоящата директива на заподозрени лица или обвиняеми, които са арестувани или задържани, следва да се разбират като отнасящи се до всяка ситуация, при която в хода на наказателното производство заподозраните лица или обвиняемите са лишени от свобода по смисъла на член 5, параграф 1, буква в) от ЕКПЧ, съгласно тълкуването му в съдебната практика на Европейския съд по правата на човека.

(22)

Ако заподозряно лице или обвиняем бъдат арестувани или задържани, трябва да им се предостави информация относно приложимите процесуални права посредством писмена декларация за правата, изготвена на лесноразбираем език по такъв начин, че да се подпомогне тези лица да разберат своите права. Такава декларация за правата се предоставя незабавно на всяко задържано лице, когато свободата му е отнета чрез действията на правоприлагащите органи в рамките на наказателно производство. В нея следва да се съдържа основна информация относно всички възможности за обжалване на законосъобразността на ареста, за постигане на преразглеждане на задържането или за отправяне на искане за условно освобождаване, когато и доколкото такова право съществува в националното законодателство. С цел подпомагане на държавите-членки при съставянето на подобна декларация за правата, в приложение I е предвиден образец. Този образец е примерен и може да бъде изменен в контекста на доклада на Комисията по прилагането на настоящата директива, както и след като всички мерки от пътната карта влязат в сила. Декларацията за правата може да включва и други относими процесуални права, които се прилагат в държавите-членки.

(23)

Конкретните условия и правила, свързани с правото на заподозрените лица или обвиняемите за уведомяване на друго лице за техния арест или задържане, се определят от държавите-членки в тяхното национално право. Както е предвидено в пътната карта, упражняването на това право не следва да засяга надлежния ход на наказателното производство.

(24)

Настоящата директива не засяга разпоредбите на националното право относно сигурността на лицата в местата за задържане.

(25)

Държавите-членки следва да гарантират, че при предоставянето на информация съгласно настоящата директива на заподозрените лица или на обвиняемите се предоставя, при необходимост, писмен и устен превод на език, който те разбират, съгласно стандартите, предвидени в Директива 2010/64/ЕС.

(26)

Когато на заподозрените лица или на обвиняемите се предоставя информация в съответствие с настоящата директива, компетентните органи следва да обърнат специално внимание на лицата, които, например поради младостта си или поради умственото или психическото си състояние, не могат да разберат съдържанието или значението на информацията.

(27)

На лица, обвинени в извършването на престъпление, следва да се предостави цялата информация относно обвинението, необходима, за да могат те да подготвят защитата си и за да се гарантира справедливостта на производството.

(28)

На заподозрените лица или на обвиняемите се предоставя незабавно информация относно престъпното деяние, в извършването на което лицето е заподозряно или обвинено, като това става не по-късно от техния първи разпит в наказателното производство от полицията или от друг компетентен орган, без да се нарушава хода на текущи разследвания. Описание на фактите, включително, ако са известни, времето и мястото, свързани с престъпното деяние, в извършването на което лицето е заподозряно или обвинено, както и евентуалната правна квалификация на предполагаемото престъпление, следва да се предоставя с достатъчно подробности, като се отчита стадия, на който се намира наказателното производство, когато подобно описание се дава, за да се гарантира справедливостта на производството и да се позволи ефективно упражняване на правото на защита.

(29)

Когато в хода на наказателното производство обстоятелствата по обвинението се променят до такава степен, че положението на заподозрените лица или на обвиняемите е значително засегнато, това им се съобщава при необходимост, за да се гарантира справедливостта на производството, и своевременно, за да се позволи ефективното упражняване на правото на защита.

(30)

Документи и, по целесъобразност, снимков материал, аудио- и видеозаписи, които са от съществено значение за ефективното обжалване, съгласно националното право, на законосъобразността на ареста или задържането на заподозрените лица или обвиняемите, следва да им се предоставят лично или на техните адвокати не по-късно от момента, когато компетентният съдебен орган бъде сезиран да вземе решение относно законосъобразността на ареста или задържането съгласно член 5, параграф 4 от ЕКПЧ, и своевременно, така че да се позволи ефективното упражняване на правото на обжалване на законносъобразността на ареста или задържането.

(31)

За целите на настоящата директива достъпът до доказателствените материали, както са определени в националното право, които са в полза на заподозряното лице или обвиняемия или в подкрепа на обвинението и с които разполагат компетентните органи във връзка с конкретното наказателно дело, следва да включва достъп до материали като документи и по целесъобразност снимков материал, аудио- и видеозаписи. Тези материали може да се съдържат в преписката по делото или да се съхраняват по друг подходящ начин от компетентните органи в съответствие с националното право.

(32)

Достъпът до доказателствените материали, с които разполагат компетентните органи и които са в полза на заподозряното лице или на обвиняемия или в подкрепа на обвинението, съгласно предвиденото в настоящата директива, може да бъде отказан в съответствие с националното право, ако това би могло да доведе до сериозна опасност за живота или основните права на друго лице или ако отказът на достъп е строго необходим, за да се гарантират важни обществени интереси. Всеки отказ на достъп трябва да се съпостави спрямо правото на защита на заподозряното лице или на обвиняемия, като се отчитат различните стадии на наказателното производство. Ограниченията на достъпа следва да се тълкуват стеснително и в съответствие с принципа на правото на справедлив процес съгласно ЕКПЧ, съгласно тълкуването му в съдебната практика на Европейския съд по правата на човека.

(33)

Правото на достъп до материалите по делото не следва да нарушава разпоредбите на националното право относно защитата на личните данни и на местонахождението на защитените свидетели.

(34)

Достъпът до материалите по делото съгласно предвиденото в настоящата директива следва да се предоставя безплатно, без да се засягат разпоредбите на националното право, с които се предвижда заплащане на такси за копия от документи по делото или на разходите за изпращане на материали до заинтересовани лица или до адвокатите им.

(35)

Когато се предоставя информация съгласно настоящата директива, компетентните органи следва да отбележат това в съответствие със съществуващите процедури за протоколиране съгласно националното право, без допълнително задължение за въвеждане на нови механизми или без допълнително увеличаване на административната тежест.

(36)

Заподозрените лица или обвиняемите или техните адвокати следва да имат правото да оспорят, в съответствие с националното право, евентуалния пропуск или отказ на компетентните органи да им предоставят информацията или да предявят някои материали по делото в съответствие с настоящата директива. Това право не води до пораждане на задължение за държавите-членки за осигуряване на специална процедура за обжалване, отделен механизъм или процедура за оспорване на подобен пропуск или отказ.

(37)

Без да се накърняват независимостта на съдебната власт и различията в организацията ѝ в рамките на Съюза, държавите-членки следва да предоставят или да насърчават предоставянето на подходящо обучение във връзка с целите на настоящата директива на съответните длъжностни лица в държавите-членки.

(38)

Държавите-членки следва да предприемат всички необходими действия, за да спазят настоящата директива. Практическото и ефективно прилагане на някои от разпоредбите, като задължението да се предоставя информация на заподозрените лица или на обвиняемите относно техните права на прост и достъпен език, би могло да се постигне с различни средства, включително незаконодателни мерки, като подходящо обучение за компетентните органи или чрез изготвянето на декларация за правата на прост и нетехнически език, така че да бъде лесно разбираема за всеки обикновен човек, който няма познания по наказателнопроцесуално право.

(39)

Правото на писмена информация относно правата при задържане, предвидено в настоящата директива, следва да се прилага mutatis mutandis и за правата за лица, задържани за целите на изпълнението на европейска заповед за арест в съответствие с Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки (7). С цел подпомагане на държавите-членки при съставянето на декларация за правата за такива лица, в приложение II е предвиден образец. Този образец е примерен и може да бъде изменен в контекста на доклада на Комисията по прилагането на настоящата директива, както и след като всички мерки от пътната карта влязат в сила.

(40)

С настоящата директива се установяват минимални правила. Държавите-членки могат да разширят правата, установени в настоящата директива, с цел да осигурят по-висока степен на защита също така в ситуации, които не се уреждат изрично от настоящата директива. Равнището на защита никога не следва да бъде под стандартите, определени в ЕКПЧ, съгласно тълкуването им в съдебната практика на Европейския съд по правата на човека.

(41)

С настоящата директива се зачитат основните права и се съблюдават принципите, признати с Хартата. По-специално, с настоящата директива се цели насърчаване на правото на свобода, правото на справедлив съдебен процес и правото на защита. Тя следва да се изпълнява съответно.

(42)

Разпоредбите на настоящата директива, които съответстват на гарантираните в ЕКПЧ права, следва да се тълкуват и прилагат в съответствие с тези права съгласно тълкуването им в съдебната практика на Европейския съд по правата на човека.

(43)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно установяването на общи минимални стандарти по отношение на правото на информация в наказателното производство, не може да бъде постигната от държавите-членки, като действат едностранно на централно, регионално или местно равнище, и следователно поради обхвата и последиците си може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(44)

В съответствие с член 3 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, тези държави-членки са нотифицирали желанието си да участват в приемането и прилагането на настоящата директива.

(45)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящата директива и не е обвързана от нея, нито от нейното прилагане,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет

С настоящата директива се установяват правила относно правото на информация на заподозрените лица или на обвиняемите относно техните права в наказателното производство и относно обвинението срещу тях. С нея също се установяват правила относно правото на информация на лицата, за които е издадена европейска заповед за арест, относно техните права.

Член 2

Приложно поле

1.   Настоящата директива се прилага от момента, в който лицето бъде уведомено от компетентните органи на държава-членка, че е заподозряно или обвинено в извършването на престъпление, до момента на приключване на производството, което означава окончателното решаване на въпроса дали заподозряното лице или обвиняемият е извършил престъплението, включително, когато е приложимо, производството по определяне на наказание и приключването на процедурите по обжалване.

2.   Когато законодателството на държава-членка предвижда възможността за налагане на санкция за леки нарушения от орган, различен от съд с компетентност по наказателни дела, и когато налагането на такава санкция може да бъде обжалвано пред такъв съд, настоящата директива се прилага единствено за производството по обжалване пред този съд.

Член 3

Право на информация относно правата

1.   Държавите-членки гарантират, че на заподозрените лица или обвиняемите се предоставя незабавно информация относно най-малко следните процесуални права, както се прилагат съгласно националното право, с цел да се позволи ефективното им упражняване:

а)

правото на достъп до адвокат;

б)

всяко право на безплатна правна консултация и условията за нейното получаване;

в)

правото на информация относно обвинението в съответствие с член 6;

г)

правото на устен и писмен превод;

д)

правото да запазят мълчание.

2.   Държавите-членки гарантират, че информацията, предвидена в параграф 1, се предоставя устно или писмено, на прост и достъпен език, като се отчитат специфичните потребности на заподозрени лица или обвиняеми в уязвимо положение.

Член 4

Декларация за правата при арест

1.   Държавите-членки гарантират, че на заподозрените лица или обвиняемите, които са арестувани или задържани, се предоставя незабавно писмена декларация за правата. На лицата се дава възможност да прочетат декларацията за правата и им се позволява да я запазят през целия период на задържането им.

2.   В допълнение към информацията, предвидена в член 3, декларацията за правата, посочена в параграф 1 от настоящия член, съдържа информация относно следните права, както се прилагат съгласно националното право:

а)

правото на достъп до материалите по делото;

б)

правото да бъдат информирани консулските власти и едно лице;

в)

правото на достъп до спешна медицинска помощ; и

г)

максималния брой часове или дни, за които заподозрените лица или обвиняемите могат да бъдат задържани, преди да бъдат изправени пред съдебен орган.

3.   Декларацията за правата съдържа също така основна информация относно всички възможности съгласно националното право за обжалване на законосъобразността на ареста, получаване на преразглеждане на задържането, или отправяне на искане за условно освобождаване.

4.   Декларацията за правата се изготвя на прост и достъпен език. Примерен образец на декларацията за правата се съдържа в приложение I.

5.   Държавите-членки гарантират, че заподозрените лица или обвиняемите получават декларацията за правата, написана на език, който те разбират. В случай че няма декларация за правата на съответния език, заподозрените лица или обвиняемите се информират устно за техните права на език, който те разбират. След това своевременно им се предоставя декларация за правата на език, който те разбират.

Член 5

Декларация за правата в производство по европейска заповед за арест

1.   Държавите-членки гарантират, че на лицата, които са задържани с цел изпълнение на европейска заповед за арест, се предоставя незабавно съответна декларация за правата, съдържаща информация за правата им в съответствие с правото, с което се изпълнява Рамково решение 2002/584/ПВР в изпълняващата държава-членка.

2.   Декларацията за правата се изготвя на прост и достъпен език. Примерен образец на декларацията за правата се съдържа в приложение II.

Член 6

Право на информация относно обвинението

1.   Държавите-членки гарантират, че заподозрените лица или обвиняемите получават информация относно престъпното деяние, в извършването на което са заподозрени или обвинени. Тази информация се предоставя незабавно и с подробностите, необходими, за да се гарантира справедливостта на производството и ефективното упражняване на правото на защита.

2.   Държавите-членки гарантират, че заподозрените лица или обвиняемите, които са арестувани или задържани, са информирани относно основанията за техния арест или задържане, включително за престъпното деяние, в извършването на което са заподозрени или обвинени.

3.   Държавите-членки гарантират, че не по-късно от момента на внасяне на обвинението в съда се предоставя подробна информация относно обвинението, включително относно характера и правната квалификация на престъплението, както и формата на участие на обвиняемия.

4.   Държавите-членки гарантират, че заподозрените лица или обвиняемите са информирани незабавно за промени в информацията, предоставена в съответствие с настоящия член, когато това е необходимо, за да се гарантира справедливостта на производството.

Член 7

Право на достъп до материалите по делото

1.   Когато бъде арестувано и задържано лице на някой от стадиите на наказателното производство, държавите-членки гарантират, че документите по конкретния случай, с които разполагат компетентните органи и които са съществени за ефективно обжалване съгласно националното право на законосъобразността на ареста или задържането, са предоставени на арестуваните лица или на техните адвокати.

2.   С цел гарантиране на справедливостта на производството и подготовка на защитата държавите-членки гарантират, че на заподозрените лица или обвиняемите или на техните адвокати се предоставя достъп най-малко до всички доказателствени материали, независимо дали са в полза на заподозрения или обвиняемия или в подкрепа на обвинението, с които разполагат компетентните органи.

3.   Без да се нарушава параграф 1, достъпът до материалите, посочени в параграф 2, се предоставя своевременно, за да може да се упражни ефективно правото на защита, но не по-късно от момента на внасяне на обвинението в съда. В случай че компетентните органи съберат нови доказателствени материали, своевременно се предоставя достъп до тях, така че да могат да бъдат взети предвид.

4.   Чрез дерогация от параграфи 2 и 3, при условие че това не нарушава правото на справедлив процес, достъп до определени материали може да бъде отказан, ако такъв достъп може да доведе до сериозна опасност за живота или основните права на друго лице или ако такъв отказ е строго необходим, за да се гарантират важни обществени интереси, например в случаи, когато достъпът може да попречи на текущо разследване или да навреди сериозно на националната сигурност на държавата-членка, в която е образувано наказателното производство. Държавите-членки гарантират, че в съответствие с процедурите в националното право решението да се откаже достъп до някои материали в съответствие с настоящия параграф се взема от съдебен орган или най-малкото подлежи на съдебен контрол.

5.   Достъпът, посочен в настоящия член, се предоставя безплатно.

Член 8

Проверка и средства за защита

1.   Държавите-членки гарантират, че когато се предоставя информация на заподозрени лица или на обвиняеми съгласно членове 3—6, това се отбелязва в съответствие с процедурата за протоколиране, предвидена в правото на съответната държава-членка.

2.   Държавите-членки гарантират, че заподозрените лица или обвиняемите или техните адвокати имат правото да оспорят, в съответствие с процедурите в националното право, евентуалния пропуск или отказ на компетентните органи да им предоставят информацията в съответствие с настоящата директива.

Член 9

Обучение

Без да се нарушава независимостта на съдебната власт и различията в организацията на съдебната власт в Съюза, държавите-членки изискват от тези, които отговарят за обучението на съдиите, прокурорите, полицейските и съдебните служители, участващи в наказателното производство, да предоставят подходящо обучение във връзка с целите на настоящата директива.

Член 10

Запазване на равнището на защита

Нищо в настоящата директива не се тълкува като ограничение или дерогация, от което и да е от правата или процесуалните гаранции, които са предоставени съгласно Хартата, ЕКПЧ, други разпоредби на международното право в тази област или правото на която и да е държава-членка, което осигурява по-високо ниво на защита.

Член 11

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 2 юни 2014 г.

2.   Държавите-членки предават текста на тези мерки на Комисията.

3.   Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 12

Доклад

До 2 юни 2015 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на степента, в която държавите-членки са взели необходимите мерки, за да се съобразят с настоящата директива, придружен, ако е необходимо, от законодателни предложения.

Член 13

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Страсбург на 22 май 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

N. WAMMEN


(1)  ОВ C 54, 19.2.2011 г., стр. 48.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 13 декември 2011 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 26 април 2012 г.

(3)  ОВ C 12, 15.1.2001 г., стр. 10.

(4)  ОВ C 295, 4.12.2009 г., стр. 1.

(5)  ОВ C 115, 4.5.2010 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Примерен образец на декларация за правата

Единственото предназначение на този образец е да бъдат подпомогнати националните органи при съставянето на своята декларация за правата на национално равнище. Държавите-членки не са задължени да използват този образец. При изготвянето на своята декларация за правата държавите-членки могат да изменят този образец, така че да го приведат в съответствие със своите национални разпоредби и да добавят и друга полезна информация. Декларацията за правата на държавите-членки трябва да се предостави при арест или задържане. Това обаче не препятства държавите-членки да предоставят на заподозрените лица или на обвиняемите писмена информация при други ситуации по време на наказателното производство.

A.   ПОМОЩ ОТ АДВОКАТ/ПРАВО НА ПРАВНА ПОМОЩ

Имате право да говорите с адвокат при условия на поверителност. Адвокатът е независим от полицията. Обърнете се към полицията, ако се нуждаете от помощ, за да се свържете с адвокат, полицията ще Ви окаже съдействие. В определени случаи помощта може да е безплатна. Обърнете се към полицията за повече информация.

Б.   ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБВИНЕНИЕТО

Имате право да узнаете защо сте арестуван(а) или задържан(а) и в извършването на какво сте заподозрян(а) или обвинен(а).

В.   УСТЕН И ПИСМЕН ПРЕВОД

Ако не говорите или разбирате езика, използван от полицията или другите компетентни органи, имате право на безплатна помощ от устен преводач. Устният преводач може да Ви помогне в разговора с Вашия адвокат и е задължен да запази съдържанието на разговора поверително. Имате право на превод най-малко на представляващите интерес за Вас части от документи от съществено значение, включително всяко решение на съда, с което се разрешава Вашето арестуване или оставяне в ареста, всяко повдигнато обвинение или обвинителен акт и всяка присъда. При определени обстоятелства може да Ви бъде предоставен устен превод или резюме.

Г.   ПРАВО ДА ЗАПАЗИТЕ МЪЛЧАНИЕ

По време на разпит от полицията или другите съдебни органи, не сте длъжен(на) да отговаряте на въпросите относно предполагаемото престъпление. Вашият адвокат може да Ви помогне да вземете решение в тази връзка.

Д.   ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ

Когато сте арестуван(а) и задържан(а), Вие (или Вашият адвокат) имате правото на достъп до документите от съществено значение, от които се нуждаете, за да обжалвате ареста или задържането. Ако вашият случай стигне до съда, Вие (или Вашият адвокат) имате право на достъп до доказателствените материали, които могат да се използват във Ваша полза или срещу Вас.

Е.   УВЕДОМЯВАНЕ НА ДРУГО ЛИЦЕ ОТНОСНО ВАШИЯ АРЕСТ ИЛИ ЗАДЪРЖАНЕ/УВЕДОМЯВАНЕ НА КОНСУЛСТВОТО ИЛИ ПОСОЛСТВОТО НА ВАШАТА ДЪРЖАВА

Когато сте арестуван(а) или задържан(а), кажете на полицията, ако желаете да уведоми някого за Вашето задържане, например член на семейството или Вашия работодател. В определени случаи правото да бъде уведомено друго лице за задържането Ви може временно да бъде ограничено. В такива случаи полицията ще Ви информира за това.

Ако сте чужденец, кажете на полицията, ако искате консулските служби или посолството на Вашата държава да бъдат уведомени за Вашето задържане. Кажете също така на полицията, ако искате да се свържете със служител на консулската служба или посолството на Вашата държава.

Ж.   СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Когато сте арестуван(а) или задържан(а), имате право на спешна медицинска помощ. Уведомете полицията, ако имате нужда от спешна медицинска помощ.

З.   СРОК НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

След ареста може да бъдете лишен(а) от свобода или задържан(а) за максимален срок от … [попълва се приложимият брой часове/дни]. В края на този срок трябва или да бъдете освободен(а) или изслушан(а) от съдия, който ще вземе решение относно по-нататъшното Ви задържане. Поискайте от адвоката си или от съдията информация относно възможностите за обжалване на Вашия арест, за преразглеждане на задържането или за отправяне на искане за условно освобождаване.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Примерен образец на декларация за правата за лица, задържани въз основа на европейска заповед за арест

Единственото предназначение на този образец е да бъдат подпомогнати националните органи при съставянето на своята декларация за правата на национално равнище. Държавите-членки не са задължени да използват този образец. При изготвянето на своята декларация за правата държавите-членки могат да изменят този образец така, че да го приведат в съответствие със своите национални разпоредби и да добавят и друга полезна информация.

A.   ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

Имате право на информация относно съдържанието на европейската заповед за арест, въз основа на която сте задържан(а).

Б.   ПОМОЩ ОТ АДВОКАТ

Имате право да говорите с адвокат при условия на поверителност. Адвокатът е независим от полицията. Обърнете се към полицията, ако се нуждаете от помощ, за да се свържете с адвокат, полицията ще Ви окаже съдействие. В определени случаи помощта може да е безплатна. Обърнете се към полицията за повече информация.

В.   УСТЕН И ПИСМЕН ПРЕВОД

Ако не говорите или разбирате езика, използван от полицията или другите компетентни органи, имате право на безплатна помощ от устен преводач. Устният преводач може да Ви помогне в разговора с Вашия адвокат и е задължен да запази съдържанието на разговора поверително. Имате право на превод на европейската заповед за арест на език, който разбирате. При определени обстоятелства може да ви бъде предоставен устен превод или резюме.

Г.   ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪГЛАСИЕ

Можете да се съгласите или да не се съгласите да бъдете предаден(а) на държавата, която Ви издирва. Съгласието Ви ще ускори производството. [Възможно добавяне на някои държави-членки: може да бъде трудно или дори невъзможно да се промени това решение на по-късен етап.] Поискайте повече информация от органите или от Вашия адвокат.

Д.   ИЗСЛУШВАНЕ

Ако не дадете съгласие да бъдете предаден(а), имате правото да бъдете изслушан(а) от съдебен орган.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 458/2012 НА СЪВЕТА

от 31 май 2012 година

за прилагане на член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 377/2012 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи, които застрашават мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 377/2012 на Съвета (1), и по-специално член 11, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 3 май 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 377/2012.

(2)

С оглед на тежкото положение в Гвинея Бисау и в съответствие с Решение 2012/285/ОВППС на Съвета от 31 май 2012 г. за налагане на ограничителни мерки срещу определени лица, образувания и органи, които застрашават мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау (2), в списъка на физически и юридически лица, образувания и органи, спрямо които са наложени ограничителните мерки, изложени в приложение I към Регламент (ЕС) № 377/2012, следва да бъдат включени нови лица,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Списъкът в приложение I към Регламент (ЕС) № 377/2012 се заменя със списъка в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 май 2012 година.

За Съвета

Председател

N. WAMMEN


(1)  ОВ L 119, 4.5.2012 г., стр. 1.

(2)  Вж. страница 36 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата, посочени в член 1

 

Име

Информация за идентифициране (дата и място на раждане, номер на паспорта/картата за самоличност и др.)

Основания за включване в списъка

Дата на посочване

1.

Генерал António INJAI (известен още като António INDJAI)

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 20 януари 1955 г.

място на раждане: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Гвинея-Бисау

Родители: Wasna Injai и Quiritche Cofte

Официална длъжност: Началник на генералния щаб на въоръжените сили с чин генерал-лейтенант

Паспорт: Дипломатически паспорт AAID00435

Дата на издаване: 18/02/2010

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 18/02/2013

António Injai участва лично в планирането и ръководството на бунта от 1 април 2010 г., завършил с незаконното задържане на министър-председателя Carlo Gomes Junior и на тогавашния началник на генералния щаб на въоръжените сили José Zamora Induta; по време на изборния период през 2012 г. в качеството си на началник на генералния щаб на въоръжените сили Injai направи изявления, заплашвайки да свали от власт избраните органи и да сложи края на изборния процес. António Injai участва в оперативното планиране на държавния преврат от 12 април 2012 г.

Непосредствено след преврата първото комюнике на „военното командване“ беше издадено от генералния щаб на въоръжените сили, ръководен от генерал Injai.

3.5.2012

2.

Генерал-майор Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 26 април 1947 г.

Официална длъжност: Заместник-началник на генералния щаб на въоръжените сили

Дипломатически паспорт № DA0002186

Дата на издаване: 30.03.2007

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 26.08.2013

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

3.5.2012

3.

Генерал Estêvão NA MENA

дата на раждане: 7 март 1956 г.

Официална длъжност: Главен инспектор на въоръжените сили

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

3.5.2012

4.

Бригаден генерал Ibraima CAMARA (известен още като “Papa Camara”)

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 11 май 1964 г.

Родители: Suareba Camara и Sale Queita

Официална длъжност: Началник щаб на военновъздушните сили

Дипломатически паспорт № AAID00437

Дата на издаване: 18.2.2010 г.

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 18.02.2013 г.

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

3.5.2012

5.

Подполковник Daba NA WALNA (известен още като “Daba Na Walna“)

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 6 юни 1966 г.

Родители: Samba Naualna и In-Uasne Nanfafe

Официална длъжност: Говорител на „военното командване“

Паспорт № SA 0000417

Дата на издаване: 29.10.2003

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 10.03.2013

Говорител на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

3.5.2012

6.

Генерал Augusto MÁRIO CÓ

Официална длъжност: Началник щаб на сухопътните войски

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

3.5.2012

7.

Генерал Saya Braia Na NHAPKA

Гражданство: Гвинея-Бисау

Официална длъжност: Началник на президентската гвардия

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

1.6.2012

8.

Полковник Tomás DJASSI

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 18 септември 1968 г.

Официална длъжност: Командир на националната гвардия

Паспорт: AAIS00820

Дата на издаване: 24.11.2010

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 27.04.2012

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Приближен съветник на началника на генералния щаб на въоръжените сили António Injai.

1.6.2012

9.

Полковник Cranha DANFÁ

Гражданство: Гвинея-Бисау

Официална длъжност: Началник на операциите на съвместния щаб на въоръжените сили

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Приближен съветник на началника на генералния щаб на въоръжените сили António Injai.

1.6.2012

10.

Полковник Celestino de CARVALHO

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 14.06.1955

Родители: Domingos de Carvalho и Josefa Cabral

Официална длъжност: Председател на националния институт по отбрана

Паспорт: Дипломатически паспорт DA0002166

Дата на издаване: 19.02.2007

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 15.04.2013

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Бивш началник на военновъздушните сили. Присъствието му в делегация, която на 26 април се срещна с Икономическата общност на западноафриканските държави, е потвърждение за участието му във „военното командване“.

1.6.2012

11.

Капитан от военноморските сили Sanhá CLUSSÉ

Гражданство: Гвинея-Бисау

Дата на раждане: 28 септември 1965 г.

Родители: Clusse Mutcha и Dalu Imbungue

Официална длъжност: И.д. началник щаб на военноморските сили

Паспорт: SA 0000515

Дата на издаване: 08.12.2003

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 29.08.2013

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Присъствието му в делегация, която на 26 април се срещна с Икономическата общност на западноафриканските държави, е потвърждение за участието му във „военното командване“.

1.6.2012

12.

Подполковник Júlio NHATE

Гражданство: Гвинея-Бисау

Година на раждане: 1972 г.

Официална длъжност: Командир на парашутния полк

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Подполковник Júlio Nhate ръководеше военната операция в подкрепа на преврата от 12 април 2012 г.

1.6.2012

13.

Подполковник Tchipa NA BIDON

Гражданство: Гвинея-Бисау

Дата на раждане: 28 май 1954 г.

Родители: “Nabidom”

Официална длъжност: Ръководител на военното разузнаване

Паспорт: Дипломатически паспорт DA0001564

Дата на издаване: 30.11.2005

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 15.05.2011

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

1.6.2012

14.

Подполковник Tcham NA MAN (известен още като Namam)

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 27 февруари 1953 г.

Родители: Biute Naman и Ndjade Na Noa

Официална длъжност: Ръководител на военната болница на въоръжените сили

Паспорт: SA0002264

Дата на издаване: 24.07.2006

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 23.07.2009

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Подполковник Tcham Na Man е също член на върховното военно командване.

1.6.2012

15.

Майор Samuel FERNANDES

Гражданство: Гвинея-Бисау

Дата на раждане: 22 януари 1965 г.

Родители: José Fernandes и Segunda Iamite

Официална длъжност: Помощник на командващия операциите на националната гвардия

Паспорт: AAIS00048

Дата на издаване: 24.03.2009

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 24.03.2012

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

1.6.2012

16.

Major Idrissa DJALÓ

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 6 януари 1962 г.

Официална длъжност: Съветник на началника на генералния щаб на въоръжените сили по въпросите на протокола

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Той беше един от първите служители, които публично обявиха принадлежността си към „военното командване“, като подписа едно от първите му комюникета (№ 5, от 13 април). Майор Djaló е служител и на военното разузнаване.

1.6.2012

17.

Командир от военноморските сили Bion NA TCHONGO (известен още като Nan Tchongo)

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 8 април 1961 г.

Родители: Cunha Nan Tchongo и Bucha Natcham

Официална длъжност: Началник на разузнаването на военноморските сили

Паспорт: Дипломатически паспорт DA0001565

Дата на издаване: 01.12.2005

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 30.11.2008

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

1.6.2012

18.

Командир от военноморските сили Agostinho Sousa CORDEIRO

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 28 май 1962 г.

Родители: Luis Agostinho Cordeiro и Domingas Soares

Официална длъжност: Началник на отдел „Логистика“ на съвместния щаб на въоръжените сили

Паспорт: SA0000883

Дата на издаване: 14.04.2004

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 15.04.2013

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

1.6.2012

19.

Капитан Paulo SUNSAI

Гражданство: Гвинея-Бисау

Официална длъжност: Помощник на военния командир на северния регион

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

1.6.2012

20.

Лейтенант Lassana CAMARÁ

Гражданство: Гвинея-Бисау

Официална длъжност: Началник на финансовите служби на въоръжените сили

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Отговорен за незаконното присвояване на обществени средства, принадлежащи на митническите служби, генералната дирекция по въпросите на транспорта и генералната дирекция по въпросите на границите и миграцията С тези средства се финансира „военното командване“.

1.6.2012

21.

Лейтенант Julio NA MAN

Гражданство: Гвинея-Бисау

Официална длъжност: Помощник на началника на генералния щаб на въоръжените сили

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. По заповед на António Injai лейтенант Na Man взе активно участие в оперативното командване на преврата от 12 април. Той участва и в срещи с политически партии от името на „военното командване“.

1.6.2012


1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 459/2012 НА КОМИСИЯТА

от 29 май 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (1), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

като взе предвид Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (2), и по-специално член 39, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 715/2007 и Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (3) установяват общите технически изисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства и резервни части по отношение на техните емисии и определят правила относно съответствието в експлоатация, дълготрайността на устройствата за регулиране на замърсяването, системите за бордова диагностика (СБД), измерването на разхода на гориво и достъпността на информацията относно ремонта и техническото обслужване на превозни средства.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 следва да бъде определена норма за брой на частиците за превозни средства, оборудвани с двигател с принудително запалване, които трябва да получат одобрение съгласно нормите Евро 6.

(3)

Емисиите на частици от превозните средства могат да се отлагат в алвеолите на белите дробове на хората, което може да доведе до респираторни и сърдечносъдови заболявания и повишена смъртност. Поради това е от обществен интерес да е налице високо равнище на защита от тези частици.

(4)

За измерване на емисиите на частици от двигатели с принудително запалване понастоящем се използва измервателната процедура на Програмата за измерване на частиците (Particulate Measurement Programme, PMP), разработена за превозни средства с дизелов двигател. Налице са обаче доказателства, че спектърът на размерите и химическият състав на емисиите на частици при двигатели с принудително запалване може да се отличават от тези на превозните средства с дизелови двигатели. Спектърът на размерите на частиците и химическият състав, както и ефективността на настоящата техника на измерване при контролирането на вредните емисии на частици следва да са обект на постоянни проверки. В бъдеще може да се наложи преразглеждане на измервателната процедура за превозни средства с двигатели с принудително запалване.

(5)

Според знанията, с които разполагаме към момента, равнището на емисиите на частици от традиционно използваните двигатели с недиректно впръскване на горивото, при които то се впръсква във всмукателни колектори или смукателни отвори, а не директно в горивната камера, е ниско. Поради това изглежда основателно за момента регулаторните действия да се ограничат до превозните средства, оборудвани с двигатели с директно впръскване на горивото, без да се изключват допълнителни проучвания и наблюдение на показателите на емисиите на частици на всички двигатели с принудително запалване, по-специално във връзка със спектъра на размерите и химическия състав на отделяните частици, както и с реалните емисии по време на движение, и Комисията следва да предложи допълнителни регулаторни мерки, ако е необходимо, като също така отчете бъдещия пазарен дял на двигателите с непряко впръскване на горивото.

(6)

В Регламент (ЕО) № 692/2008 граничната стойност за броя на частиците в емисиите е определена на 6 × 1011 #/km за превозни средства с дизелови двигатели, отговарящи на нормите Евро 6. В съответствие с принципа за неутрално по отношение на технологиите законодателство съответната гранична стойност за емисиите от превозни средства с двигатели с принудително запалване, отговарящи на нормите Евро 6, следва да бъде същата, тъй като няма доказателства, че частиците, отделяни от двигатели с принудително запалване, имат по-ниска специфична токсичност от частиците, отделяни от дизеловите двигатели.

(7)

Филтрите за частици за бензинови двигатели (GPF), които представляват ефективна технология за последваща обработка за намаляване на количеството на частиците, отделяни от превозни средства с двигатели с принудително запалване, се очаква да бъдат на разположение за внедряване в някои превозни средства с двигатели, отговарящи на нормите Евро 6, на разумна цена. Освен това за много приложения изглежда вероятно в рамките на три години след задължителните дати за нормите Евро 6, посочени в член 10 от Регламент (ЕО) № 715/2007, да може да бъде постигнато подобно намаляване на броя на частиците в емисиите чрез подобрения в самите двигатели на значително по-ниска цена. Всички подобрения по двигателите трябва да бъдат функционални при всякакви условия на експлоатация на двигателите, за да се гарантира, че при липсата на устройства за последваща обработка равнищата на емисиите при реални условия на движение не се влошават.

(8)

За да се даде възможност да бъдат разработени всички необходими технологии и да се осигури подходящ подготвителен период, следва да бъде възприет двустепенен подход, при който граничните стойности на Евро 6 за брой на частиците в емисиите при дизеловите двигатели се прилагат във втората фаза и спрямо превозните средства с двигатели с принудително запалване и директно впръскване на горивото.

(9)

Следва да се обърне внимание на емисиите от частици на превозни средства с двигатели с принудително запалване при реални условия на движение и разработването на съответните процедури за изпитване. Комисията следва да разработи и представи съответните процедури за измерване не по-късно от три години след влизането в сила на Евро 6.

(10)

Комисията следва да извършва периодичен преглед на въздействието на мерките за намаляване на броя на частиците върху емисиите на CO2 от превозните средства с двигатели с принудително запалване.

(11)

Съгласно член 4, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 692/2008 превозните средства, попадащи в приложно поле на въпросния регламент, може да получат одобрение на типа съгласно нормите за емисии Евро 6 само след като бъдат въведени гранични стойности за бордова диагностика (БД). БД е важно средство за установяване на неизправности в устройствата за контрол на замърсяването.

(12)

В своето Съобщение 2008/C 182/08 относно прилагането и бъдещото развитие на законодателството на Общността във връзка с емисиите от леки превозни средства и достъпа до информация за ремонт и техническа поддръжка (Евро 5 и 6) (4) Комисията предложи определен брой гранични стойности за БД, които в общи линии отразяват граничните стойности, които ще бъдат прилагани по отношение на повечето лекотоварни превозни средства в Съединените щати и Канада от 2013 г., където повечето системи за бордова диагностика (СБД) на превозните средства отговарят на изискванията на законодателството, въведено от Комисията на Калифорния по атмосферните ресурси (Californian Air Resources Board, CARB). Уеднаквяването на изискванията на ЕС с тези на Съединените щати би съответствало на целите за хармонизиране в международен план и би осигурило високо равнище на защита на околната среда.

(13)

Изискванията по отношение на БД в Съединените щати обаче са свързани със затруднения от технологично естество за производителите на превозни средства, които не осъществяват износ в САЩ. Поради това следва да бъде приет първоначален период от три години с по-малко строги изисквания относно БД, което ще осигури на индустрията по-дълъг подготвителен период.

(14)

Окончателните гранични стойности за БД на Евро 6 по отношение на CO, NMHC и масата на частиците, предвидени в Регламент (ЕО) № 692/2008, следва да бъдат по-малко строги от стойностите, предложени в Съобщение 2008/C 182/08, като отразяват специфичните технически затруднения в тези области. Освен това с настоящия регламент следва да не бъде приета гранична стойност за БД на Евро 6 за брой на частиците.

(15)

На по-късен етап следва да бъде извършена оценка на необходимостта от гледна точка на опазване на околната среда, техническата осъществимост и съотношението разходи/ползи на едни по-строги гранични стойности за БД на Евро 6 по отношение на CO и NМНС, както и от определянето на гранична стойност за БД на Евро 6 за броя на частиците. Ако това доведе до изменения в съответните регулаторни изисквания, те следва да бъдат въведени само след като на индустрията се осигури необходимият подготвителен период. С оглед на сложността на СБД този период обикновено е с продължителност от три до четири години.

(16)

Поради това Регламент (ЕО) № 715/2007 и Регламент (ЕО) № 692/2008 следва да бъдат съответно изменени.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Техническия комитет по моторните превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 715/2007 се изменя, както следва:

1.

В член 3, в края на точка 17 точката следва да се замени с точка и запетая.

2.

В член 3 се добавя следната точка 18:

„18.

„двигател с директно впръскване на горивото“ означава двигател, който може да функционира в режим, при който горивото се впръсква във входящия въздух, след като въздухът е бил всмукан през входящите клапани.“

3.

В член 10 се добавя следният параграф 7:

„7.   До три години след съответните дати за нови одобрения на типа и регистрация, продажба или пускане в експлоатация на нови превозни средства, посочени в параграфи 4 и 5, и по избор на производителя се прилага гранична стойност за броя на частиците в емисиите от 6 × 1012 #/km по отношение на превозни средства с двигатели с принудително запалване с директно впръскване на горивото.“

4.

Приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Регламент (ЕО) № 692/2008 се изменя, както следва:

1.

Член 4, параграф 7 се заличава.

2.

Приложения I, XI и XVI се изменят в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 май 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 182, 19.7.2008 г., стр. 17.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изменения на Регламент (ЕО) № 715/2007

Приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 се изменя, както следва:

1.

Текстът във втория ред от последната колона от таблица 1 (Гранични стойности на емисиите за Евро 5) се заменя със следното:

„Брой на частиците (PN)“

2.

Таблица 2 се заменя със следната таблица:

Таблица 2

Гранични стойности на емисиите за Евро 6

 

Референтна маса

(RM)

(kg)

Гранични стойности

Маса на въглеродния оксид

(CO)

Маса на всички въглеводороди

(THC)

Маса на неметановите въглеводороди

(NMHC)

Маса на азотните оксиди

(NOx)

Обща маса на всички въглеводороди и азотни оксиди

(THC + NOx)

Маса на частиците

(PM) (1)

Брой на частиците

(PN)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Категория

Клас

 

ПЗ

ЗС

ПЗ

ЗС

ПЗ

ЗС

ПЗ

ЗС

ПЗ

ЗС

ПЗ (2)

ЗС

ПЗ (2)  (3)

ЗС

M

Всички

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N2

Всички

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

Легенда: ПЗ = Принудително запалване, ЗС = Запалване чрез сгъстяване


(1)  За превозни средства, получили одобрение на типа съгласно граничните стойности за емисиите в настоящата таблица при предишната процедура за измерване на масата на частиците преди 1 септември 2011 г., се прилага гранична стойност за масата на частиците в емисиите от 5,0 mg/km.

(2)  Граничните стойности за масата и броя на частиците при двигатели с принудително запалване се прилагат само за превозни средства с двигатели с директно впръскване на горивото.

(3)  До три години след датите, посочени в член 10, параграфи 4 и 5, съответно за нови одобрения на типа и нови превозни средства, по избор на производителя се прилага гранична стойност за броя на частиците в емисиите от 6,0 × 1012#/km за превозни средства с двигатели с принудително запалване и директно впръскване на горивото, отговарящи на Евро 6. Най-късно до тези дати се прилага метод за изпитване за одобрение на типа, гарантиращ ефективното ограничаване на броя на частиците, отделяни от превозни средства в реални условия на движение.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изменения на Регламент (ЕО) № 692/2008

Регламент (ЕО) № 692/2008 се изменя, както следва:

1.

Допълнение 6 към приложение I се изменя, както следва:

а)

в точка 1 второто изречение се заменя със следното:

„Този номер е последван от едно или повече буквени означения, обозначаващи различните категории в съответствие с таблица 1.“;

б)

таблица 1 се заменя със следната таблица:

Таблица 1

Буквено означение

Норма за емисиите

Норма за БД

Категория и клас на превозното средство

Двигател

Дата на прилагане: нови типове

Дата на прилагане: нови превозни средства

Последна дата на регистрация

A

Евро 5a

Евро 5

M, N1 клас I

ПЗ, ЗС

1.9.2009 г.

1.1.2011 г.

31.12.2012 г.

B

Евро 5a

Евро 5

M1 за посрещане на специфични социални нужди

(с изключение на M1G)

ЗС

1.9.2009 г.

1.1.2012 г.

31.12.2012 г.

C

Евро 5a

Евро 5

M1G за посрещане на специфични социални нужди

ЗС

1.9.2009 г.

1.1.2012

31.8.2012 г.

D

Евро 5a

Евро 5

N1 клас II

ПЗ, ЗС

1.9.2010 г.

1.1.2012 г.

31.12.2012 г.

E

Евро 5a

Евро 5

N1 клас III, N2

ПЗ, ЗС

1.9.2010 г.

1.1.2012 г.

31.12.2012 г.

F

Евро 5b

Евро 5

M, N1 клас I

ПЗ, ЗС

1.9.2011 г.

1.1.2013 г.

31.12.2013 г.

G

Евро 5b

Евро 5

M1 за посрещане на специфични социални нужди

(с изключение на M1G)

ЗС

1.9.2011 г.

1.1.2013 г.

31.12.2013 г.

H

Евро 5b

Евро 5

N1 клас II

ПЗ, ЗС

1.9.2011 г.

1.1.2013 г.

31.12.2013 г.

I

Евро 5b

Евро 5

N1 клас III, N2

ПЗ, ЗС

1.9.2011 г.

1.1.2013 г.

31.12.2013 г.

J

Евро 5b

Евро 5+

M, N1 клас I.

ПЗ, ЗС

1.9.2011 г.

1.1.2014 г.

31.8.2015 г.

K

Евро 5b

Евро 5+

M1 за посрещане на специфични социални нужди

(с изключение на M1G)

ЗС

1.9.2011 г.

1.1.2014 г.

31.8.2015 г.

L

Евро 5b

Евро 5+

N1 клас II

ПЗ, ЗС

1.9.2011 г.

1.1.2014 г.

31.8.2016 г.

M

Евро 5b

Евро 5+

N1 клас III, N2

ПЗ, ЗС

1.9.2011 г.

1.1.2014 г.

31.8.2016 г.

N

Евро 6a

Евро 6-

M, N1 клас I

ЗС

 

 

31.12.2012 г.

O

Евро 6a

Евро 6-

N1 клас II

ЗС

 

 

31.12.2012 г.

P

Евро 6a

Евро 6-

N1 клас III, N2

ЗС

 

 

31.12.2012 г.

Q

Евро 6b

Евро 6-

M, N1 клас I

ЗС

 

 

31.12.2013 г.

R

Евро 6b

Евро 6-

N1 клас II

ЗС

 

 

31.12.2013 г.

S

Евро 6b

Евро 6-

N1 клас III, N2

ЗС

 

 

31.12.2013 г.

T

Евро 6b

Евро 6-плюс IUPR

M, N1 клас I

ЗС

 

 

31.8.2015 г.

U

Евро 6b

Евро 6-плюс IUPR

N1 клас II

ЗС

 

 

31.8.2016 г.

V

Евро 6b

Евро 6-плюс IUPR

N1 клас III, N2

ЗС

 

 

31.8.2016 г.

W

Евро 6b

Евро 6-1

M, N1 клас I

ПЗ, ЗС

1.9.2014 г.

1.9.2015 г.

31.8.2018 г.

X

Евро 6b

Евро 6-1

N1 клас II

ПЗ, ЗС

1.9.2015 г.

1.9.2016 г.

31.8.2019 г.

Y

Евро 6b

Евро 6-1

N1 клас III, N2

ПЗ, ЗС

1.9.2015 г.

1.9.2016 г.

31.8.2019 г.

ZA

Евро 6c

Евро 6-2

M, N1 клас I

ПЗ, ЗС

1.9.2017 г.

1.9.2018 г.

 

ZB

Евро 6c

Евро 6-2

N1 клас II

ПЗ, ЗС

1.-9.2018 г.

1.9.2019 г.

 

ZC

Евро 6c

Евро 6-2

N1 клас III, N2

ПЗ, ЗС

1.9.2018 г.

1.9.2019 г.

 

ZX

Не се прилага

Не се прилага

Всички превозни средства

С батерия, изцяло електрически

1.9.2009 г.

1.1.2011 г.

 

ZY

Не се прилага

Не се прилага

Всички превозни средства

С горивна клетка, изцяло електрически

1.9.2009 г.

1.1.2011 г.

 

ZZ

Не се прилага

Не се прилага

Всички превозни средства със сертификати съгласно точка 2.1.1 от приложение I

ПЗ, ЗС

1.9.2009 г.

1.1.2011 г.

 

норма за емисиите „Евро 5a“= изключва ревизираната процедура за измерване на частици, нормата за брой на частиците и изпитване при ниска температура за емисиите на превозно средство, предназначено за работа със смес от горива, работещо с биогориво;

норма за емисиите „Евро 5b“= на пълните изисквания Евро 5 по отношение на емисиите, включително и ревизираната процедура за измерване на частици, нормата за брой на частиците за превозни средства с двигател със запалване чрез сгъстяване и изпитване при ниска температура за емисиите на превозно средство, предназначено за работа със смес от горива, работещо с биогориво;

норма за емисиите „Евро 6a“= изключва ревизираната процедура за измерване на частици, нормата за брой на частиците и изпитване при ниска температура за емисиите на превозно средство, предназначено за работа със смес от горива, работещо с биогориво;

норма за емисиите „Евро 6b“= на пълните изисквания Евро 6 по отношение на емисиите, включително и ревизираната процедура за измерване на частици, нормите за брой на частиците (предварителни стойности за превозни средства с двигатели с принудително запалване) и изпитване при ниска температура за емисиите на превозно средство, предназначено за работа със смес от горива, работещо с биогориво;

норма за емисиите „Евро 6c“= на пълните изисквания Евро 6, т.е. норма за емисиите Евро 6b и окончателна норма за броя на частиците за превозни средства с двигатели с принудително запалване;

норма „Евро 5“ за БД= на основните изисквания Евро 5 за БД и изключва отношението при работа в реални условия (IUPR), следенето на стойностите на NOx за превозни средства, работещи с бензин, както и завишени гранични стойности за частици (PM) за превозни средства, работещи с дизелово гориво;

норма за БД „Евро 5+“= включва занижена стойност на отношението при работа в реални условия (IUPR), наблюдаване на стойностите на NOx за превозни средства, работещи с бензин, както и завишени гранични стойности на масата на частиците за превозни средства, работещи с дизелово гориво;

норма за БД „Евро 6-“= занижени гранични стойности за БД;

норма за БД „Евро 6- плюс IUPR“= включва занижени гранични стойности за БД и занижена стойност на отношението при работа в реални условия (IUPR);

норма за БД „Евро 6-1“= пълните изисквания Евро 6 за БД, но с предварителни гранични стойности за БД, определени в точка 2.3.4 от приложение XI, и частично занижена стойност на IUPR;

норма за БД „Евро 6-2“= пълните изисквания Евро 6 за БД, но с окончателни гранични стойности за БД, определени в точка 2.3.3 от приложение XI.“

2.

Приложение XI се изменя, както следва:

а)

добавят се следните точки 2.3.3 и 2.3.4:

„2.3.3.

Граничните стойности за БД за превозни средства, получили одобрение на типа съгласно граничните стойности на емисиите на нормите Евро 6, посочени в таблица 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007, три години след датите, посочени в член 10, параграфи 4 и 5 от въпросния регламент, са посочени в следната таблица:

Окончателни гранични стойности за БД съгласно норма Евро 6

 

Референтна маса

(RM)

(kg)

Маса на въглеродния оксид

Маса на неметановите въглеводороди

Маса на азотните оксиди

Маса на частиците

Брой на частиците

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

(PN)

(#/km)

Категория

Клас

 

ПЗ

ЗС

ПЗ

ЗС

ПЗ

ЗС

ЗС

ПЗ

ЗС

ПЗ

M

Всички

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

N1(3)

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

110

180

12

12

 

 

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

N2

Всички

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

Легенда: ПЗ = Принудително запалване, ЗС = Запалване чрез сгъстяване

Обяснителна бележка:

Граничните стойности за БД, посочени в таблицата, подлежат на преразглеждане, което следва да бъде извършено от Комисията до 1 септември 2014 г. Ако граничните стойности се окажат технически неизпълними, техните стойности или задължителните дати за прилагане следва да се изменят съответно, като се отчитат последиците от други нови изисквания и изпитвания, които ще бъдат въведени за превозни средства, отговарящи на нормата Евро 6. Ако при преразглеждането бъде установена необходимост от екологична гледна точка, както и осъществимост от техническа гледна точка и нетна полза в парично изражение, трябва да бъдат приети завишени стойности и да бъдат въведени гранични стойности за БД за броя на частиците или, ако е приложимо, за други регулирани замърсители. По този начин на индустрията трябва да се осигури подходящ подготвителен период за въвеждане на техническите новости.

2.3.4.

До три години след датите, посочени в член 10, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 715/2007 съответно за нови одобрения на типа и нови превозни средства, по избор на производителя се прилагат следните гранични стойности за БД за превозни средства, получили одобрение на типа съгласно граничните стойности за емисиите на нормата Евро 6, посочени в таблица 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007:

Предварителни гранични стойности за БД съгласно норма Евро 6

 

Референтна маса

(RM)

(kg)

Маса на въглеродния оксид

Маса на неметановите въглеводороди

Маса на азотните оксиди

Маса на частиците

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

Категория

Клас

 

ПЗ

ЗС

ПЗ

ПЗ(2)

ПЗ

ЗС

ЗС

ПЗ

M

Всички

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

N1(3)

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

190

220

25

25

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

N2

Всички

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

Легенда: ПЗ = Принудително запалване, ЗС = Запалване чрез сгъстяване.“

б)

точка 2.14 се заменя със следното:

„2.14.

Противно на предвиденото в точка 3.3.5 от приложение 11 към Правило № 83 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) следните устройства следва да бъдат наблюдавани във връзка с цялостна повреда или отстраняването им, ако последното води до превишаване на приложимите гранични стойности за емисиите:

считано от 1 септември 2011 г., уловител на частици, монтиран към двигатели със запалване чрез сгъстяване като отделен елемент или вграден в комбинирано устройство за контрол на емисиите,

за превозни средства, сертифицирани съгласно граничните стойности за БД в таблиците, посочени в точка 2.3.3 или 2.3.4, система за последваща обработка на NOx, монтирана към двигатели със запалване чрез сгъстяване като отделен елемент или вградена в комбинирано устройство за контрол на емисиите,

за превозни средства, сертифицирани съгласно граничните стойности за БД в таблиците, посочени в точка 2.3.3 или 2.3.4, оксидиращи катализатори за дизелови двигатели (DOC), монтирани към двигатели със запалване чрез сгъстяване като отделен елемент или вградени в комбинирано устройство за контрол на емисиите.

Посочените в първата алинея устройства се следят също така за всякакви повреди, които биха довели до превишаване на приложимите гранични стойности за БД.“;

в)

в точка 3.1.5 от допълнение 1 се добавя следното изречение:

„За нови одобрения на типа и нови превозни средства функцията за наблюдение, която се изисква съгласно точка 2.9 от настоящото приложение, трябва да показва до три години след датите, посочени съответно в член 10, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 715/2007, стойност на IUPR, по-голяма или равна на 0,1.“

3.

В приложение XVI точка 6.2 се заменя със следното:

„6.2.

Производителят доказва, че използването на датчиците, посочени в точка 6.1, и на каквито и да е други датчици, монтирани в превозното средство, води до задействането на системата за предупреждение на водача, посочена в точка 3, до показването на съобщение, указващо подходящо предупреждение (напр. „твърде високи емисии – проверете уреята“, „твърде високи емисии – проверете AdBlue“, „твърде високи емисии – проверете реагента“), и до задействането на системата за напомняне, посочена в точка 8.3, когато са налице ситуациите, посочени в точка 4.2, 5.4 или 5.5.

За целите на настоящата точка се предполага, че може да възникнат следните ситуации:

при превозни средства, получили одобрение съгласно граничните стойности на нормата Евро 5 от таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007, ако е надхвърлена умножената по коефициент 1,5 приложима гранична стойност на емисиите на NOx, определена във въпросната таблица,

при превозни средства, получили одобрение съгласно граничните стойности на нормата Евро 6 от таблица 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007, ако е надхвърлена приложимата гранична стойност за БД на емисиите на NOx от таблиците, посочени в точка 2.3.2, 2.3.3 или 2.3.4 от приложение XI.

По време на изпитването за доказване на съответствие с тези изисквания емисиите на NOx са с не повече от 20 % по-високи от стойностите, посочени във втория параграф.“


1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 460/2012 НА КОМИСИЯТА

от 29 май 2012 година

за забрана на риболова от категория 9 „пелагични хладилни траулери“ в мавританската икономическа зона от страна на съдове под флага на държава-членка на Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 704/2008 на Съвета от 15 юли 2008 г. за сключването на протокол, определящ риболовните възможности и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания, за периода от 1 август 2008 г. до 31 юли 2012 г. (2) се ограничават възможностите за риболов от категория 9 (пелагични хладилни траулери) до референтен тонаж от 250 000 тона.

(2)

Тъй като въз основа на член 2, параграф 3 от горепосочения регламент е отпусната допълнителна квота от 2 654 тона за периода от 1 август 2011 г. до 31 юли 2012 г., общият референтен тонаж се увеличава на 252 654 тона.

(3)

Съгласно получената от Комисията информация с улова, извършен чрез тази категория риболов от страна на риболовни съдове, плаващи под флага на съответните държави членки, квотата за посочения референтен период е изчерпана.

(4)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочената риболовна категория,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Отпуснатата на съответните държави членки риболовна квота се смята за изчерпана, считано от 24 април 2012 г.

Член 2

Забрани

Риболовни дейности от категория 9 от кораби, плаващи под знамето на съответните държави членки, се забраняват от полунощ на 23 април 2012 г. След тази дата по-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на рибата, уловена от горепосочените риболовни съдове.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 май 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 203, 31.7.2008 г., стр. 1.


1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 461/2012 НА КОМИСИЯТА

от 31 май 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика и на регламенти (ЕО) № 1503/2006, (ЕО) № 657/2007 и (ЕО) № 1178/2008 на Комисията по отношение на адаптирането във връзка с премахването на променливите за нови промишлени поръчки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика (1), и по-специално член 17, букви б)—г) от него:

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1165/98 се установява обща рамка за производство на краткосрочни статистически данни на Общността за бизнес цикъла и се определят необходимите променливи за анализ на краткосрочното изменение на предлагането и търсенето, производствените фактори и цените.

(2)

Регламент (ЕО) № 1503/2006 на Комисията от 28 септември 2006 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочна статистика по отношение на дефинициите на показателите, списъка с показатели и честотата на събиране на данни (2) съдържа дефиниции на целите и характеристиките на променливите.

(3)

С Регламент (ЕО) № 657/2007 на Комисията от 14 юни 2007 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика във връзка с установяването на европейските програми за подбор на изследвания (3) се определят правилата и условията по отношение на предаването на данни от държавите-членки, участващи в европейските програми за подбор на изследвания за краткосрочната статистика.

(4)

С Регламент (ЕО) № 1178/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика и на регламенти (ЕО) № 1503/2006 и (ЕО) № 657/2007 на Комисията по отношение на тяхното адаптиране след преразглеждането на статистическите класификации NACE и CPA (4) бяха актуализирани правилата и условията за европейските програми за подбор на изследвания след приемането на Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (5) и на Регламент (ЕО) № 451/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за установяване на нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3696/93 (6).

(5)

Въведените с Регламент (ЕО) № 1165/98 променливи за новите промишлени поръчки са предназначени да служат като водещ индикатор за бъдещото производство. Капацитетът на тези променливи за прогнозиране обаче се оказа ограничен и тъй като те не успяха до докажат прогнозната си стойност във всички държави-членки, Комитетът на Европейската статистическа система постигна съгласие, че събирането на данни по променливите за новите промишлени поръчки следва да бъде преустановено с оглед на определянето на приоритети при разработването и производството на статистически данни в контекста на ограничени ресурси, а също и за да бъде намалена тежестта за Европейската статистическа система.

(6)

С цел да се премахнат променливите за новите промишлени поръчки е необходимо да бъдат премахнати всички позовавания на тези променливи във връзка със списъка на променливите, референтния период, нивото на детайлност, крайния срок за предаване на данни, преходния период и определенията, които са приложими за тези променливи, а също и по отношение на условията на европейските програми за подбор на изследвания относно външните нови поръчки.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение А към Регламент (ЕО) № 1165/98 се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1503/2006 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

В Регламент (ЕО) № 657/2007 членове 1 и 2 се заменят със следното:

„Член 1

Европейските програми за подбор на изследвания могат да се прилагат при събирането на статистически данни, при които се прави разграничение между страни от еврозоната и страни извън нея, за следните две променливи, посочени в приложение А към Регламент (ЕО) № 1165/98:

Променлива

Наименование

312

Производствени цени на външния пазар

340

Вносни цени

Член 2

Държавите-членки, които участват в европейските програми за подбор на изследвания, посочени в член 1, предават данни на Комисията (Евростат) най-малко за дейностите по NACE за променлива № 132, както и за продуктите по CPA и за променлива № 340, както са посочени в приложението.“

Член 4

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1178/2008 се изменя в съответствие с приложение III към настоящия регламент.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 май 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 162, 5.6.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 281, 12.10.2006 г., стр. 15.

(3)  ОВ L 155, 15.6.2007 г., стр. 7.

(4)  ОВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 16.

(5)  ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 65.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение А към Регламент (ЕО) № 1165/98 се изменя, както следва:

1)

Буква в) („Списък на променливите“) се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се заличават променливите „130 Получени нови поръчки“, „131 Нови вътрешни поръчки“ и „132 Външни нови поръчки“;

б)

параграфи 3 и 8 се заличават.

2)

В буква д) („Референтен период“) се заличават променливи 130, 131 и 132 и техните съответни референтни периоди.

3)

Буква в) („Ниво на детайлност“) се изменя, както следва:

а)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.

Освен това всички променливи, с изключение на тези, които се отнасят до оборота (№ 120, 121 и 122), се предават за всички промишлени отрасли, определени в раздели от B до Е на NACE Rev. 2, и за Основните промишлени групировки (MIGS), както са дефинирани в Регламент (ЕО) № 586/2001 на Комисията (1)

б)

параграф 6 се заличава;

в)

параграф 9 се заменя със следното:

„9.

Променливите за външните пазари (№ 122 и 312) се предават с разбивка за страните от еврозоната и за страни извън нея. Разбивката следва да се прилага по отношение на цялата промишленост, както е определена в раздели от В до Е на NACE Rev. 2, в MIGS и в разделите (еднобуквени) и разделенията (двуцифрено ниво) от NACE Rev. 2. Данните за раздели D и E от NACE Rev. 2 не се изискват за променлива № 122. Освен това променливата „Вносни цени“ (№ 340) се предава в съответствие с разбивката на страни от еврозоната и страни извън нея. Разбивката се прилага за цялата промишленост, както е определена в сектори от B до E от СРА, за MIG, както и за секторите (еднобуквени) и разделите (двуцифрено ниво) от СРА. По отношение на разбивката на страни от еврозоната и страни извън нея Комисията може да определи условията за прилагане на Европейските програми за подбор на изследвания, както е определено в член 4, параграф 2, първа алинея, буква г). Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3. Европейската програма за подбор на изследвания може да ограничи обхвата на променливата „Вносни цени“ до вноса на продукти от страни извън еврозоната. Разбивката на страни от еврозоната и страни извън нея за променливи 122, 312 и 340 не е необходимо да се предава от държавите-членки, които не са приели еврото за своя валута.“

4)

В буква ж) („Крайни срокове за изпращане на данните“) в параграф 1 се заличават променливи 130, 131 и 132 и съответните им срокове „1 месец и 20 календарни дни“.

5)

В буква й) („Преходен период“) параграф 3 се заменя със следното:

„3.

Може да бъде предоставен преходен период с продължителност до 11 август 2007 г. за променлива 340 и за разбивката на страни от еврозоната и страни извън нея за променливи 122, 312 и 340 в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, параграф 2.“


(1)  ОВ L 86, 27.3.2001 г., стр. 11.“;


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1503/2006 се изменя, както следва:

Променливи: Заличават се променливите „130 Получени нови поръчки“, „131 Нови вътрешни поръчки“ и „132 Външни нови поръчки“.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1178/2008 се изменя, както следва:

Параграф „132 ВЪНШНИ НОВИ ПОРЪЧКИ“ се заличава.


1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 462/2012 НА КОМИСИЯТА

от 31 май 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 май 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

87,5

MA

66,7

TR

75,8

ZZ

76,7

0707 00 05

MK

53,3

TR

126,8

ZZ

90,1

0709 93 10

TR

100,9

ZZ

100,9

0805 50 10

TR

59,0

ZA

80,4

ZZ

69,7

0808 10 80

AR

114,9

BR

84,6

CA

161,4

CL

98,5

CN

87,3

NZ

145,0

US

182,9

UY

67,3

ZA

101,6

ZZ

115,9

0809 29 00

US

577,9

ZZ

577,9


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/32


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 463/2012 НА КОМИСИЯТА

от 31 май 2012 година

за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 юни 2012 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията от 20 юли 2010 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че вносното мито за продукти под кодове по КН 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (пшеница мека, за посев), ex 1001 99 00 (висококачествена мека пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и 1007 90 00 е равно на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за целите на изчисляването на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, редовно се определят представителни цени CIF за внос на посочените продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010 цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти по кодове по КН 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (пшеница мека, за посев), ex 1001 99 00 (висококачествена мека пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и 1007 90 00, е дневната представителна вносна цена CIF, определена по метода, посочен в член 5 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 1 юни 2012 година, които да са приложими до влизането в сила на ново определяне.

(5)

С оглед на необходимостта да се осигури прилагането на дадената мярка възможно най-бързо след предоставянето на актуализираните данни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 1 юни 2012 година вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, са определени в приложение I към настоящия регламент въз основа на елементите, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 май 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 1 юни 2012 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

ex 1001 91 20

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 99 00

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 10 00

1002 90 00

РЪЖ

0,00

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

0,00

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00


(1)  Вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 642/2010, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море (отвъд Гибралтарския провлак) или в Черно море и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан или през Суецкия канал,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Латвия, Литва, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Пиренейския полуостров и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията по член 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

15.5.2012-30.5.2012

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница с високо качество

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

239,77

184,86

Цена CAF САЩ

234,22

224,22

204,22

Премия за Залива

26,24

Премия за Големите езера

47,85

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

Разходи за навло: Мексикански залив — Ротердам:

18,32 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера — Ротердам:

53,36 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).


РЕШЕНИЯ

1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/35


РЕШЕНИЕ ATALANTA/1/2012 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 25 май 2012 година

за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta)

(2012/284/ОВППС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38 от него,

като взе предвид Съвместно действие 2008/851/ОВППС на Съвета от 10 ноември 2008 г. относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (1) (Atalanta), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 1 от Съвместно действие 2008/851/ОВППС Съветът упълномощи Комитета по политика и сигурност (КПС) да взема решения за назначаването на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия.

(2)

На 2 декември 2011 г. КПС прие Решение Аtalanta/4/2011 (2) за назначаване на капитан Jorge MANSO за командващ силите на ЕС.

(3)

Командващият операцията на ЕС препоръча контраадмирал Jean-Baptiste DUPUIS да бъде назначен за нов командващ силите на ЕС.

(4)

Военният комитет на ЕС подкрепя тази препоръка.

(5)

В съответствие с член 5 от Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Контраадмирал Jean-Baptiste DUPUIS се назначава за командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Прилага се от 6 април 2012 г.

Съставено в Брюксел на 25 май 2012 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

O. SKOOG


(1)  ОВ L 301, 12.11.2008 г., стр. 33.

(2)  ОВ L 320, 3.12.2011 г., стр. 32.


1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/36


РЕШЕНИЕ 2012/285/ОВППС НА СЪВЕТА

от 31 май 2012 година

за налагане на ограничителни мерки срещу определени лица, образувания и органи, които застрашават мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау, и за отмяна на Решение 2012/237/ОВППС

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 3 май 2012 г. Съветът прие Решение 2012/237/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу определени лица, образувания и органи, които застрашават мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау (1).

(2)

На 18 май 2012 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации прие Резолюция 2048 (2012), с която бе наложена забрана за пътуване на лицата, стремящи се да възпрепятстват възстановяването на конституционния ред или които с действията си подкопават стабилността в Република Гвинея Бисау, по-специално тези, изиграли водеща роля в държавния преврат от 12 април 2012 г., и чиято цел е с действията си да подкопаят основите на правовата държава, като ограничат върховенството на гражданската власт и допринасят за безнаказаността и нестабилността в страната.

(3)

Предвид сериозната обстановка в Република Гвинея Бисау следва да бъдат добавени лица в списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица и образувания, който се съдържа в Решение 2012/237/ОВППС.

(4)

Решение 2012/237/ОВППС следва съответно да се отмени и да се замени с настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки за недопускане на влизането или транзитното преминаване през техните територии на:

а)

лицата, изброени в приложението към Резолюция 2048 (2012) на Съвета за сигурност на ООН, както и лицата, посочени допълнително от Съвета за сигурност или от комитета, създаден съгласно параграф 9 от Резолюция 2048 (2012) на Съвета за сигурност на ООН (наричан по-долу „комитетът“), в съответствие с параграф 6 от Резолюция 2048 (2012) на Съвета за сигурност на ООН, съгласно списъка в приложение I;

б)

лицата, необхванати от приложение I, които участват в дейности или подпомагат дейности, представляващи заплаха за мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау, както и свързаните с тях лица, съгласно списъка в приложение II.

2.   Параграф 1 не задължава държавите членки да отказват достъп на свои граждани до своята територия.

3.   Параграф 1, буква а) не се прилага, когато комитетът прецени, че

а)

пътуването е оправдано поради хуманитарни нужди, включително изпълнението на религиозни задължения; или

б)

изключението би допринесло за постигането на целите за установяване на мир и национално помирение в Република Гвинея Бисау и за стабилността в региона.

4.   Параграф 1, буква а) не се прилага, когато е необходимо влизане или транзитно преминаване за провеждането на съдебен процес.

5.   Параграф 1, буква б) не засяга случаите, когато определена държава членка е обвързана със задължение по международното право, по-специално:

а)

в качеството си на държава — домакин на международна междуправителствена организация;

б)

като страна домакин на международна конференция, свикана от или под егидата на Организацията на обединените нации;

в)

съгласно многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети; или

г)

съгласно Договора за помирение от 1929 г. (Латеранския договор), сключен от Светия престол (Ватикана) и Италия.

6.   Приема се, че параграф 5 не се прилага и в случаите, когато държава членка е страна домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

7.   Съветът се информира надлежно във всеки един от случаите, когато някоя държава членка предостави освобождаване в съответствие с параграф 5 или 6.

8.   Държавите членки могат да предоставят освобождаване от мерките, наложени с параграф 1, буква б), когато пътуването е оправдано поради спешни хуманитарни нужди или поради участие в междуправителствени срещи, включително срещи, които се провеждат с подкрепата на Съюза или чийто домакин е държава членка, поела председателството на ОССЕ, и на които се води политически диалог, пряко допринасящ за демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава в Република Гвинея Бисау.

9.   Държава членка, която желае да предостави освобождаване съгласно параграф 8, уведомява Съвета за това в писмена форма. Счита се, че е предоставено освобождаване, освен ако един или няколко членове на Съвета не представят възражения в писмена форма в срок от два работни дни от датата на получаване на уведомлението за предложеното освобождаване. В случай че един или повече от членовете на Съвета представят възражение, Съветът въпреки това може да реши с квалифицирано мнозинство да разреши предложеното освобождаване.

10.   Когато в съответствие с параграфи 5, 6, 8 и 9 държава членка разреши на посочени в приложение II лица да влязат на нейна територия или да преминат транзитно през нея, това разрешение важи само за целта, за която е дадено, и за лицата, за които се отнася.

Член 2

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от физически или юридически лица, образувания или органи, които участват в дейности или подпомагат дейности, представляващи заплаха за мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау, както и на свързаните с тях физически или юридически лица, образувания или органи, съгласно списъка в приложение III.

2.   Не се предоставят, пряко или непряко, никакви финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение III.

3.   Компетентният орган на отделна държава членка може да разреши освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на някои финансови средства или икономически ресурси при условия, които сметне за подходящи, след като установи, че финансовите средства или икономическите ресурси са:

а)

необходими за задоволяването на основни потребности на изброените в приложение III лица и на зависимите от тях членове на семейството, в това число разходи за храна, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за заплащане на разумни по размера си професионални възнаграждения и възстановяване на направени разноски, свързани с предоставянето на правни услуги;

в)

предназначени изключително за заплащане на хонорари или такси за услуги, свързани с рутинно държане или поддържане на замразените финансови средства и икономически ресурси;

г)

необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди да даде разрешение, компетентният орган е съобщил на останалите компетентни органи и на Комисията причините, поради които смята, че следва да бъде дадено конкретно разрешение.

Държавите членки уведомяват останалите държави членки и Комисията за всички дадени по настоящия параграф разрешения.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентният орган на отделна държава членка може да разреши освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на обезпечителна мярка, наложена в рамките на съдебно, административно или арбитражно производство преди датата на включване на физическото или юридическото лице, образуванието или органа по параграф 1 в приложение III, или на съдебно, административно или арбитражно решение, постановено преди тази дата;

б)

финансовите средства и икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяване на претенции, обезпечени с такава обезпечителна мярка или признати за основателни в това решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата с такива претенции;

в)

обезпечителната мярка или решението не са в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган от списъка в приложение III;

г)

признаването на обезпечителната мярка или решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

Държавите членки уведомяват останалите държави членки и Комисията за всички дадени по настоящия параграф разрешения.

5.   Параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви и други доходи по тези сметки; или

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки са станали предмет на разпоредбите на настоящото решение,

при условие че параграф 1 продължава да се прилага за всякакви такива лихви, други доходи и плащания.

Член 3

1.   Съветът внася промени в приложение I въз основа на решенията, взети от Съвета за сигурност или от комитета.

2.   Съветът, по предложение на държава членка или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, приема при необходимост изменения на списъците, които се съдържат в приложения II и III.

3.   Съветът уведомява относно решението си засегнатото физическо или юридическо лице, образувание или орган от списъка в приложение III, включително относно основанията за включването му в списъка, пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да предостави възможност на физическото или юридическото лице, образуванието или органа да представи възражения.

4.   Когато има представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът прави преглед на решението си и съответно уведомява засегнатото физическо или юридическо лице, образувание или орган от списъка в приложение III.

Член 4

За да се постигне максимално въздействие от мерките, установени с настоящото решение, Съюзът насърчава трети държави да приемат ограничителни мерки, подобни на съдържащите се в настоящото решение.

Член 5

1.   Когато е целесъобразно, настоящото решение подлежи на преглед, изменение или отмяна, а именно с оглед на съответните решения на Съвета за сигурност.

2.   Мерките, посочени в член 1, параграф 1, буква б) и член 2, подлежат на редовен преглед и най-малко на всеки 12 месеца. Те престават да се прилагат спрямо съответните лица и образувания, ако Съветът реши, съгласно процедурата, посочена в член 3, параграф 2, че вече не са изпълнени условията за прилагането им.

Член 6

Решение 2012/237/ОВППС се отменя.

Член 7

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 31 май 2012 година.

За Съвета

Председател

N. WAMMEN


(1)  ОВ L 119, 4.5.2012 г., стр. 43.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на лицата, посочени в член 1, параграф 1, буква а)

 

Име

Информация за идентифициране

(дата и място на раждане, номер на паспорта/картата за самоличност и др.)

Основания за включване в списъка

1.

Генерал António INJAI

(известен още като António INDJAI)

Гражданство: Гвинея Бисау

Дата на раждане: 20.1.1955 г.

Място на раждане: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guiné-Bissau

Родители: Wasna Injai и Quiritche Cofte

Официална длъжност: генерал-лейтенант, началник на генералния щаб на въоръжените сили

паспорт: дипломатически паспорт AAID00435

Дата на издаване: 18.2.2010 г.

Място на издаване: Гвинея Бисау

Валиден до: 18.2.2013 г.

António Injai лично участва в планирането и ръководството на бунта от 1 април 2010 г., завършил с незаконното задържане на министър-председателя Carlo Gomes Junior и на тогавашния началник на генералния щаб на въоръжените сили José Zamora Induta; по време на изборния период през 2012 г. в качеството си на началник на генералния щаб на въоръжените сили Injai прави изявления, като заплашва да свали от власт избраните органи и да сложи край на изборния процес; António Injai участва в оперативното планиране на държавния преврат на 12 април 2012 г. Непосредствено след преврата първото комюнике на „военното командване“ е издадено от генералния щаб на въоръжените сили, ръководен от генерал Injai.

2.

Генерал-майор Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Гражданство — Гвинея Бисау

Дата на раждане: 26.4.1947 г.

Официална длъжност: заместник-началник на генералния щаб на въоръжените сили

Дипломатически паспорт № DA0002186

Дата на издаване: 30.3.2007 г.

Място на издаване: Гвинея Бисау

Валиден до: 26.8.2013 г.

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

3.

Генерал Estêvão NA MENA

Дата на раждане: 7.3.1956 г.

Официална длъжност: генерален инспектор на въоръжените сили

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

4.

Бригаден генерал Ibraima CAMARÁ

(известен още като „Papa Camará“)

Гражданство — Гвинея Бисау

Дата на раждане: 11.5.1964 г.

Родители: Suareba Camará и Sale Queita

Официална длъжност: началник-щаб на военновъздушните сили

Дипломатически паспорт № AAID00437

Дата на издаване: 18.2.2010 г.

Място на издаване: Гвинея Бисау

Валиден до: 18.2.2013 г.

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

5.

Подполковник Daba NA WALNA

(известен още като Daba Na Walna)

Гражданство — Гвинея Бисау

Дата на раждане: 6.6.1966 г.

Родители: Samba Naualna и In-Uasne Nanfafe

Официална длъжност: говорител на „военното командване“

Паспорт № SA 0000417

Дата на издаване: 29.10.2003 г.

Място на издаване: Гвинея Бисау

Валиден до: 10.3.2013 г.

Говорител на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на лицата, посочени в член 1, параграф 1, буква б)

 

Име

Информация за идентифициране

(дата и място на раждане, номер на паспорта/картата за самоличност и др.)

Основания за включване в списъка

Дата на посочване

1.

Генерал Augusto MÁRIO CÓ

Официална длъжност: Началник щаб на сухопътните войски

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

1.6.2012

2.

Генерал Saya Braia Na NHAPKA

Гражданство: Гвинея-Бисау

Официална длъжност: Началник на президентската гвардия

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

1.6.2012

3.

Полковник Tomás DJASSI

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 18 септември 1968 г.

Официална длъжност: Командир на националната гвардия

Паспорт: AAIS00820

Дата на издаване: 24.11.2010

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 27.04.2012

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Приближен съветник на началника на генералния щаб на въоръжените сили António Injai.

1.6.2012

4.

Полковник Cranha DANFÁ

Гражданство: Гвинея-Бисау

Официална длъжност: Началник на операциите на съвместния щаб на въоръжените сили

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Приближен съветник на началника на генералния щаб на въоръжените сили António Injai.

1.6.2012

5.

Полковник Celestino de CARVALHO

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 14.06.1955

Родители: Domingos de Carvalho и Josefa Cabral

Официална длъжност: President of the National Defence Institute

Паспорт: Дипломатически паспорт DA0002166

Дата на издаване: 19.02.2007

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 15.04.2013

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Бивш началник на военновъздушните сили. Присъствието му в делегация, която на 26 април се срещна с Икономическата общност на западноафриканските държави, е потвърждение за участието му във „военното командване“.

1.6.2012

6.

Капитан от военноморските сили Sanhá CLUSSÉ

Гражданство: Гвинея-Бисау

Дата на раждане: 28 септември 1965 г.

Родители: Clusse Mutcha и Dalu Imbungue

Официална длъжност: И.д. началник щаб на военноморските сили

Паспорт: SA 0000515

Дата на издаване: 08.12.2003

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 29.08.2013

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Присъствието му в делегация, която на 26 април се срещна с Икономическата общност на западноафриканските държави, е потвърждение за участието му във „военното командване“.

1.6.2012

7.

Подполковник Júlio NHATE

Гражданство: Гвинея-Бисау

Година на раждане: 1972 г.

Официална длъжност: Командир на парашутния полк

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Подполковник Júlio Nhate ръководеше военната операция в подкрепа на преврата от 12 април 2012 г.

1.6.2012

8.

Подполковник Tchipa NA BIDON

Гражданство: Гвинея-Бисау

Дата на раждане: 28 май 1954 г.

Родители: “Nabidom”

Официална длъжност: Ръководител на военното разузнаване

Паспорт: Дипломатически паспорт DA0001564

Дата на издаване: 30.11.2005

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 15.05.2011

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

1.6.2012

9.

Подполковник Tcham NA MAN (известен още като Namam)

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 27 февруари 1953 г.

Родители: Biute Naman и Ndjade Na Noa

Официална длъжност: Ръководител на военната болница на въоръжените сили

Паспорт: SA0002264

Дата на издаване: 24.07.2006

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 23.07.2009

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Подполковник Tcham Na Man е също член на върховното военно командване.

1.6.2012

10.

Майор Samuel FERNANDES

Гражданство: Гвинея-Бисау

Дата на раждане: 22 януари 1965 г.

Родители: José Fernandes и Segunda Iamite

Официална длъжност: Помощник на командващия операциите на националната гвардия

Паспорт: AAIS00048

Дата на издаване: 24.03.2009

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 24.03.2012

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

1.6.2012

11.

Major Idrissa DJALÓ

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 6 януари 1962 г.

Официална длъжност: Съветник на началника на генералния щаб на въоръжените сили по въпросите на протокола

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Той беше един от първите служители, които публично обявиха принадлежността си към „военното командване“, като подписа едно от първите му комюникета (№ 5, от 13 април). Майор Djaló е служител и на военното разузнаване.

1.6.2012

12.

Командир от военноморските сили Bion NA TCHONGO (известен още като Nan Tchongo)

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 8 април 1961 г.

Родители: Cunha Nan Tchongo и Bucha Natcham

Официална длъжност: Началник на разузнаването на военноморските сили

Паспорт: Дипломатически паспорт DA0001565

Дата на издаване: 01.12.2005

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 30.11.2008

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

1.6.2012

13.

Командир от военноморските сили Agostinho Sousa CORDEIRO

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 28 май 1962 г.

Родители: Luis Agostinho Cordeiro и Domingas Soares

Официална длъжност: Началник на отдел „Логистика“ на съвместния щаб на въоръжените сили

Паспорт: SA0000883

Дата на издаване: 14.04.2004

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 15.04.2013

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

1.6.2012

14.

Капитан Paulo SUNSAI

Гражданство: Гвинея-Бисау

Официална длъжност: Помощник на военния командир на северния регион

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

1.6.2012

15.

Лейтенант Lassana CAMARÁ

Гражданство: Гвинея-Бисау

Официална длъжност: Началник на финансовите служби на въоръжените сили

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Отговорен за незаконното присвояване на обществени средства, принадлежащи на митническите служби, генералната дирекция по въпросите на транспорта и генералната дирекция по въпросите на границите и миграцията С тези средства се финансира „военното командване“.

1.6.2012

16.

Лейтенант Julio NA MAN

Гражданство: Гвинея-Бисау

Официална длъжност: Помощник на началника на генералния щаб на въоръжените сили

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. По заповед на António Injai лейтенант Na Man взе активно участие в оперативното командване на преврата от 12 април. Той участва и в срещи с политически партии от името на „военното командване“.

1.6.2012


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на лицата, образуванията и органите, посочени в член 2

 

Име

Информация за идентифициране (дата и място на раждане, номер на паспорта/картата за самоличност и др.)

Основания за включване в списъка

Дата на посочване

1.

Генерал António INJAI (известен още като António INDJAI)

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 20 януари 1955 г.

място на раждане: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Гвинея-Бисау

Родители: Wasna Injai и Quiritche Cofte

Официална длъжност: Началник на генералния щаб на въоръжените сили с чин генерал-лейтенант

Паспорт: Дипломатически паспорт AAID00435

Дата на издаване: 18/02/2010

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 18/02/2013

António Injai участва лично в планирането и ръководството на бунта от 1 април 2010 г., завършил с незаконното задържане на министър-председателя Carlo Gomes Junior и на тогавашния началник на генералния щаб на въоръжените сили José Zamora Induta; по време на изборния период през 2012 г. в качеството си на началник на генералния щаб на въоръжените сили Injai направи изявления, заплашвайки да свали от власт избраните органи и да сложи края на изборния процес. António Injai участва в оперативното планиране на държавния преврат от 12 април 2012 г.

Непосредствено след преврата първото комюнике на „военното командване“ беше издадено от генералния щаб на въоръжените сили, ръководен от генерал Injai.

3.5.2012

2.

Генерал-майор Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 26 април 1947 г.

Официална длъжност: Заместник-началник на генералния щаб на въоръжените сили

Дипломатически паспорт № DA0002186

Дата на издаване: 30.03.2007

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 26.08.2013

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

3.5.2012

3.

Генерал Estêvão NA MENA

дата на раждане: 7 март 1956 г.

Официална длъжност: Главен инспектор на въоръжените сили

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

3.5.2012

4.

Бригаден генерал Ibraima CAMARA (известен още като “Papa Camara”)

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 11 май 1964 г.

Родители: Suareba Camara и Sale Queita

Официална длъжност: Началник щаб на военновъздушните сили

Дипломатически паспорт № AAID00437

Дата на издаване: 18.2.2010 г.

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 18.02.2013

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

3.5.2012

5.

Подполковник Daba NA WALNA (известен още като “Daba Na Walna“)

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 6 юни 1966 г.

Родители: Samba Naualna и In-Uasne Nanfafe

Официална длъжност: Говорител на „военното командване“

Паспорт № SA 0000417

Дата на издаване: 29.10.2003

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 10.03.2013

Говорител на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

3.5.2012

6.

Генерал Augusto MÁRIO CÓ

Официална длъжност: Началник щаб на сухопътните войски

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

3.5.2012

7.

Генерал Saya Braia Na NHAPKA

Гражданство: Гвинея-Бисау

Официална длъжност: Началник на президентската гвардия

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

1.6.2012

8.

Полковник Tomás DJASSI

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 18 септември 1968 г.

Официална длъжност: Командир на националната гвардия

Паспорт: AAIS00820

Дата на издаване: 24.11.2010

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 27.04.2012

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Приближен съветник на началника на генералния щаб на въоръжените сили António Injai.

1.6.2012

9.

Полковник Cranha DANFÁ

Гражданство: Гвинея-Бисау

Официална длъжност: Началник на операциите на съвместния щаб на въоръжените сили

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Приближен съветник на началника на генералния щаб на въоръжените сили António Injai.

1.6.2012

10.

Полковник Celestino de CARVALHO

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 14.06.1955

Родители: Domingos de Carvalho и Josefa Cabral

Официална длъжност: Председател на националния институт по отбрана

Паспорт: Дипломатически паспорт DA0002166

Дата на издаване: 19.02.2007

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 15.04.2013

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Бивш началник на военновъздушните сили. Присъствието му в делегация, която на 26 април се срещна с Икономическата общност на западноафриканските държави, е потвърждение за участието му във „военното командване“.

1.6.2012

11.

Капитан от военноморските сили Sanhá CLUSSÉ

Гражданство: Гвинея-Бисау

Дата на раждане: 28 септември 1965 г.

Родители: Clusse Mutcha и Dalu Imbungue

Официална длъжност: И.д. началник щаб на военноморските сили

Паспорт: SA 0000515

Дата на издаване: 08.12.2003

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 29.08.2013

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Присъствието му в делегация, която на 26 април се срещна с Икономическата общност на западноафриканските държави, е потвърждение за участието му във „военното командване“.

1.6.2012

12.

Подполковник Júlio NHATE

Гражданство: Гвинея-Бисау

Година на раждане: 1972 г.

Официална длъжност: Командир на парашутния полк

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Подполковник Júlio Nhate ръководеше военната операция в подкрепа на преврата от 12 април 2012 г.

1.6.2012

13.

Подполковник Tchipa NA BIDON

Гражданство: Гвинея-Бисау

Дата на раждане: 28 май 1954 г.

Родители: “Nabidom”

Официална длъжност: Ръководител на военното разузнаване

Паспорт: Дипломатически паспорт DA0001564

Дата на издаване: 30.11.2005

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 15.05.2011

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

1.6.2012

14.

Подполковник Tcham NA MAN (известен още като Namam)

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 27 февруари 1953 г.

Родители: Biute Naman и Ndjade Na Noa

Официална длъжност: Ръководител на военната болница на въоръжените сили

Паспорт: SA0002264

Дата на издаване: 24.07.2006

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 23.07.2009

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Подполковник Tcham Na Man е също член на върховното военно командване.

1.6.2012

15.

Майор Samuel FERNANDES

Гражданство: Гвинея-Бисау

Дата на раждане: 22 януари 1965 г.

Родители: José Fernandes и Segunda Iamite

Официална длъжност: Помощник на командващия операциите на националната гвардия

Паспорт: AAIS00048

Дата на издаване: 24.03.2009

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 24.03.2012

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

1.6.2012

16.

Major Idrissa DJALÓ

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 6 януари 1962 г.

Официална длъжност: Съветник на началника на генералния щаб на въоръжените сили по въпросите на протокола

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Той беше един от първите служители, които публично обявиха принадлежността си към „военното командване“, като подписа едно от първите му комюникета (№ 5, от 13 април). Майор Djaló е служител и на военното разузнаване.

1.6.2012

17.

Командир от военноморските сили Bion NA TCHONGO (известен още като Nan Tchongo)

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 8 април 1961 г.

Родители: Cunha Nan Tchongo и Bucha Natcham

Официална длъжност: Началник на разузнаването на военноморските сили

Паспорт: Дипломатически паспорт DA0001565

Дата на издаване: 01.12.2005

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 30.11.2008

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

1.6.2012

18.

Командир от военноморските сили Agostinho Sousa CORDEIRO

Гражданство: Гвинея-Бисау

дата на раждане: 28 май 1962 г.

Родители: Luis Agostinho Cordeiro и Domingas Soares

Официална длъжност: Началник на отдел „Логистика“ на съвместния щаб на въоръжените сили

Паспорт: SA0000883

Дата на издаване: 14.04.2004

Място на издаване: Гвинея-Бисау

Валиден до: 15.04.2013

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

1.6.2012

19.

Капитан Paulo SUNSAI

Гражданство: Гвинея-Бисау

Официална длъжност: Помощник на военния командир на северния регион

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г.

1.6.2012

20.

Лейтенант Lassana CAMARÁ

Гражданство: Гвинея-Бисау

Официална длъжност: Началник на финансовите служби на въоръжените сили

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. Отговорен за незаконното присвояване на обществени средства, принадлежащи на митническите служби, генералната дирекция по въпросите на транспорта и генералната дирекция по въпросите на границите и миграцията С тези средства се финансира „военното командване“.

1.6.2012

21.

Лейтенант Julio NA MAN

Гражданство: Гвинея-Бисау

Официална длъжност: Помощник на началника на генералния щаб на въоръжените сили

Член на „военното командване“, което пое отговорност за държавния преврат от 12 април 2012 г. По заповед на António Injai лейтенант Na Man взе активно участие в оперативното командване на преврата от 12 април. Той участва и в срещи с политически партии от името на „военното командване“.

1.6.2012


1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/47


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 31 май 2012 година

за създаване на експертна група по сигурността на сухопътния транспорт

(2012/286/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

В член 90 от Договора се постановява, че целите на Договорите, свързани с транспорта, се осъществяват в рамките на обща транспортна политика, а сигурността на транспорта е важна част от нея.

(2)

Сред инициативите, посочени в приложение I, точка 1, параграф 3 от Бялата книга „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (1), е създаването на постоянна експертна група по сигурността на сухопътния транспорт.

(3)

Следователно е необходимо да се учреди експертна група по сигурността на сухопътния транспорт и да се определят нейните задачи и структура.

(4)

Групата следва да подпомага Комисията при формулирането и изпълнението на дейностите на Европейския съюз, насочени към разработване на политика за сигурност, свързана със сухопътния транспорт, и да стимулира непрекъснатия обмен на опит, политики и практики между държавите членки и различните заинтересовани страни.

(5)

Групата следва да бъде съставена от компетентните органи на държавите членки. Те следва да номинират експерти от правителствени отдели, отговарящи за транспорта и сигурността или за въпросите, свързани с полицейската дейност.

(6)

Следва да се предвидят правила за оповестяване на информация от страна на членовете на групата.

(7)

Личните данни, свързани с членовете на групата, следва да бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

С настоящото се учредява експертна група по сигурността на сухопътния транспорт, наричана по-надолу „групата“.

Член 2

Задачи

1.   Групата подпомага Комисията при формулирането и изпълнението на дейностите на Европейския съюз, насочени към разработване на политика за сигурност, свързана със сухопътния транспорт, и стимулира непрекъснатия обмен на опит, политики и практики между държавите членки и различните заинтересовани страни.

2.   С оглед изпълнението на целите, посочени в параграф 1, групата:

подпомага Комисията при разработването на инструменти за наблюдение, оценка и разпространение на резултатите от предприетите от Европейския съюз мерки в областта на сигурността на сухопътния транспорт,

допринася за изпълнението на програмите за действие на Европейския съюз в тази област, предимно чрез анализ на резултатите и предложения за усъвършенстване на предприетите мерки,

насърчава обмена на информация относно предприетите на всички равнища мерки за повишаване на сигурността на транспорта и при необходимост представя предложения за възможни действия на равнище ЕС,

изготвя становища или представя доклади пред Комисията както по нейно искане, така и по собствена инициатива, по всички въпроси, свързани с повишаването на сигурността на сухопътния транспорт в Европейския съюз.

Член 3

Консултиране

Комисията може да се консултира с групата по всички въпроси, свързани със сигурността на сухопътния транспорт.

Член 4

Членство

1.   Членове на групата са компетентните органи на държавите членки. Те излъчват по двама представители:

а)

един представител за всяка държава членка от министерствата или правителствените служби, отговарящи за сухопътния транспорт;

б)

един представител за всяка държава членка от министерствата или правителствените служби, отговарящи за сигурността или за въпросите, свързани с полицейската дейност.

2.   Представителите на Комисията могат да предоставят статут на наблюдатели на физически лица или да канят европейски представители на международни и съсловни организации, занимаващи се с въпросите на сигурността на сухопътния транспорт или пряко заинтересовани от тези въпроси, както и организации на потребителите на транспортни услуги.

3.   Имената на лицата, посочени в параграф 1, букви а) и б), се публикуват в регистъра на Комисията на експертните групи и другите подобни организации („регистъра“). В регистъра могат да бъдат публикувани и наименованията на компетентните органи на държавите членки. Имената на лицата и организациите, посочени в параграф 2, се публикуват в регистъра, като се оповестяват интересите, които те представляват (3).

4.   Личните данни се събират, обработват и публикуват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 5

Дейност

1.   Групата се председателства от представител на Комисията.

2.   Със съгласието на Комисията групата може да създава работни звена, които да разглеждат конкретни въпроси въз основа на предоставен от групата мандат. Тези работни звена се разпускат веднага след изпълнението на мандата им.

3.   Комисията може да покани всяко лице, което има специализирана квалификация по конкретен въпрос от дневния ред, да вземе ad hoc участие в нейната работа. Поканените експерти участват само в работата по въпроса, за който са били ангажирани.

4.   При подготовката на своето становище групата може да определи представител на някоя от държавите членки като докладчик, натоварен с изготвянето на докладите.

5.   Групата се свиква от Комисията и по правило заседава в нейните сгради. Заседанията се провеждат поне два пъти годишно. Административното обслужване се осигурява от Комисията. В заседанията на групата и на нейните работни звена могат да участват други длъжностни лица на Комисията, които имат отношение към разискванията.

6.   Предмет на дебатите в групата са изискваните от Комисията становища или становищата, които групата представя по своя собствена инициатива. Те не се подлагат на гласуване.

7.   Комисията публикува всички съответни документи в регистъра или чрез връзка от регистъра към специализиран уебсайт. Допускат се изключения при публикуването, когато оповестяването на даден документ би засегнало защитата на обществени или частни интереси съгласно разпоредбите на член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (4).

8.   Членовете на групата, техните представители и поканените експерти и наблюдатели спазват задълженията за професионална тайна, определени в Договорите и в правилата за тяхното прилагане, както и правилата за сигурност на Комисията относно защитата на класифицирана информация на ЕС съгласно приложението към Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 29 ноември 2001 г. за изменение на нейния процедурен правилник (5). При неспазване на тези задължения Комисията може да предприеме съответните мерки.

Член 6

Възстановяване на разходи и финансови последици

1.   Участниците в дейностите на групата не получават възнаграждение за извършваните от тях услуги.

2.   Пътните и дневните разходи на представителите, излъчени от членовете на групата, които са извършени във връзка с нейната дейност, се възстановяват от Комисията в съответствие с нейните действащи разпоредби. Също така се възстановяват пътните и дневните разходи, извършени във връзка с дейностите на групата от наблюдателите и поканените експерти.

3.   Посочените разходи се възстановяват в рамките на наличните бюджетни кредити, отпуснати по годишната процедура за разпределение на ресурсите.

Член 7

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 31 май 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2011) 144 окончателен.

(2)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(3)  Членовете, които не желаят имената им да бъдат оповестявани, могат да поискат изключение от това правило. Искането за неоповестяване на името на член на експертна група се приема за обосновано, когато публикуването може да застраши неговата сигурност или неприкосновеност или неоснователно да накърни неговия личен живот.

(4)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(5)  ОВ L 317, 3.12.2001 г., стр. 1.


Поправки

1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/49


Добавка

Препоръка 2005/251/ЕО на Комисията се добавя в Специалното издание 2007 г., глава 13, том 48

ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2005 година

за Европейската харта за научните изследователи и Кодекса за професионално поведение при набора на изследователи

(текст от значение за ЕИП)

(2005/251/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 165 от него

като има предвид, че

(1)

Комисията счете за необходимо през януари 2000 г. (1) да създаде Европейската изследователска зона като основа за бъдещите дейности на Общността в тази област, с цел консолидация и изграждане на структура на Европейската изследователска политика.

(2)

Европейският съвет в Лисабон постави като цел до 2010 г. Общността да се превърне в най-конкурентоспособната и динамична икономика в света, основана на познанието.

(3)

Съветът разгледа въпроси, свързани с професията и кариерата на изследователите от Европейската изследователска зона, в своята резолюция от 10 ноември 2003 г. (2) и приветства по-специално намерението на Комисията да работи върху Европейска харта за научните изследователи и Кодекс за професионално поведение при набора на изследователи.

(4)

Установеният потенциален недостиг на изследователи (3), особено по определени ключови дисциплини, в много близко бъдеще ще постави под сериозна заплаха иновативната мощ, познавателния капацитет и ръста на производството на ЕС и може да попречи за постигането на целите от Лисабон и Барселона. Следователно Европа трябва да стане много по-привлекателна за изследователите и да увеличи участието на жените изследователи, спомагайки за създаването на необходимите условия за по-дългосрочна и привлекателна професионална реализация за тях в областта на научноизследователската и развойната дейност (4).

(5)

Достатъчните и добре попълнени човешки ресурси в областта на научноизследователската и развойната дейност са крайъгълен камък за напредъка на научното познание, технологичния напредък, повишаването на качеството на живота, гарантирането на благополучието на европейските граждани и напредъка на конкурентоспособността на Европа.

(6)

Следва да се въведат и приложат нови инструменти за професионално развитие на изследователите, които да допринесат за подобряване на техните професионални перспективи в Европа.

(7)

Подобрените и по-отчетливи перспективи за професионална реализация допринасят и за изграждане на положително отношение на обществото към професията на изследователите и по този начин насърчават повече млади хора да започнат изследователска кариера.

(8)

Окончателната политическа цел на тази препоръка е да допринесе за развитието на привлекателен, отворен и устойчив европейски трудов пазар за изследователи, при който рамковите условия позволяват наемането и задържането на висококвалифицирани изследователи в среда, благоприятна за постигане на ефективни резултати и производителност.

(9)

Държавите-членки трябва да се стремят да предлагат на изследователите системи за дългосрочно професионално развитие на всички етапи от кариерата им, независимо от условията на договорите им и избраното научноизследователско направление, и да осигурят към изследователите да се отнасят като към професионалисти, които са съставна част от институциите, за които работят.

(10)

Въпреки значителните усилия на държавите-членки за преодоляване на административните и правните пречки пред мобилността в географски и направленски смисъл много от тези пречки все още са налице.

(11)

Всички форми на мобилност следва да бъдат насърчавани като част от всеобхватната политика за човешки ресурси в областта на научноизследователската и развойната дейност на национално, регионално и институционално ниво.

(12)

Ползата от всички форми на мобилност следва да получи признание в системите за професионална оценка и повишения на изследователите, като по този начин се гарантира, че подобен опит благоприятства тяхното професионално развитие.

(13)

Разработването на последователна политика за професионално развитие и мобилност на изследователите към (5) и от Европейския съюз следва да се разглежда с оглед на ситуацията в развиващите се страни и региони във и извън Европа, така че изграждането на изследователски капацитет в рамките на Европейския съюз да не става за сметка на по-слабо развитите страни или региони.

(14)

Спонсорите или работодателите на изследователите, в качеството им на наемащи ги на работа, следва да са отговорни да осигурят на изследователите открити, прозрачни и съпоставими с международните стандарти процедури за подбор и наемане на работа.

(15)

Обществото следва да оценява по-високо отговорността и професионализма, които изследователите демонстрират при изпълнение на задълженията си на различни етапи на професионалното си развитие и в многоаспектната си функция на работещи в областта на познанието, лидери, координатори на проекти, ръководители, надзорници, наставници, професионални консултанти или разпространители на научните достижения.

(16)

Настоящата препоръка се основава на предпоставката, че първостепено задължение на работодателите или спонсорите на изследователите е да гарантират, че отговарят на съответните изисквания на националното, регионалното или секторното законодателство.

(17)

Настоящата препоръка предоставя на държавите-членки, работодателите, спонсорите и изследователите ценен инструмент за предприемане на доброволни начала на бъдещи инициативи за подобряване и укрепване на перспективите за изследователска кариера в Европейския съюз и за създаване на отворен трудов пазар за изследователите.

(18)

Общите принципи и изискванията, очертани в настоящата препоръка, са резултат от извършените обществени консултации, в които взеха дейно участие членовете на пилотната група за човешки ресурси и мобилност,

ПРЕПОРЪЧВА:

1.

Държавите-членки да положат усилия да предприемат необходимите действия, за да гарантират, че работодателите или спонсорите на изследователите създават и поддържат среда и работна култура, които подпомагат изследователската дейност и при които отделните изследователи и изследователските групи се ценят, насърчават и подкрепят и получават необходимата материална и нематериална подкрепа, за да могат да изпълняват своите цели и задачи. В този контекст следва да се даде приоритет най-вече на създаването на условия за работа и обучение в ранните етапи от професионалното развитие на изследователя, тъй като това допринася за бъдещия избор и привлекателността на професионалната реализация в областта на научноизследователската и развойната дейност.

2.

Държавите-членки да положат усилия при необходимост да предприемат решителни действия, за да гарантират, че работодателите или спонсорите на изследователите подобряват методите за наемане на работа и системите за преценка/оценка на кариерата с цел съдаване на по-прозрачна, отворена, равнопоставена и международно приета система за наемане на работа и професионално развитие като предпоставка за истински европейски трудов пазар за изследователите.

3.

Държавите-членки да формулират и приемат свои стратегии и системи за развитие на дългосрочна професионална реализация на изследователите, да отчитат надлежно и да се ръководят от общите принципи и изисквания, описани в Европейската харта за научните изследователи и Кодекса за професионално поведение при набора на изследователи, посочени в приложението.

4.

Държавите-членки да положат усилия да въведат тези общи принципи и изисквания в областта им на компетентност в националните законодателни рамки или в секторните и/или институционалните стандарти и насоки (харти и/или кодекси за изследователи). Докато изпълняват това, те следва да вземат предвид голямото разнообразие от закони, регламенти и практики, които в различните страни и в различните сектори определят пътя, организацията и условията на труд при професионалната реализация в областта на научноизследователската и развойната дейност.

5.

Държавите-членки да приемат тези общи принципи и изисквания като неразделна част от институционалните механизми за гарантиране на качеството, като ги считат и за средство за установяване на критерии за финансиране по национални/регионални финансиращи схеми, и ги прилагат и при процедурите на одит, мониторинг и оценка на обществените органи.

6.

Държавите-членки да продължат своите усилия за преодоляване на продължаващите правни и административни пречки пред мобилността, включително и онези, които са свързани с мобилност в направленски смисъл и мобилността между и в рамките на различни длъжности, като се вземе предвид разширяването на Европейския съюз.

7.

Държавите-членки да положат усилия да гарантират, че изследователите се ползват с подобаващи социални осигуровки в съответствие с техния правен статут. В този контекст следва да се обърне специално внимание на преносимостта на пенсионните права — задължителни или допълнителни, за изследователи, които се преместват в рамките на държавния и частния сектор в една и съща държава, или за онези, които се преместват зад граница в рамките на Европейския съюз. Тези режими следва да гарантират, че изследователите, които през живота си сменят работата си или прекъснат професионалното си развитие, не губят неправомерно правата си на социално осигуряване.

8.

Държавите-членки да установят всички необходими мониторингови структури за редовно преразглеждане на настоящата препоръка, както и за оценяване на степента, до която работодателите, спонсорите и изследователите прилагат Европейската харта за научните изследователи и Кодекса за професионално поведение при набора на изследователи.

9.

Критериите за тази оценка да се определят и договарят с държавите-членки в контекста на работата, извършена от пилотната група за човешки ресурси и мобилност.

10.

Държавите-членки, в качеството им на представители в международни организации, създадени на междуправителствено равнище, да вземат надлежно предвид настоящата препоръка, когато предлагат стратегии и вземат решения относно дейностите на тези организации.

11.

Настоящата препоръка е насочена към държавите-членки, но е планирана и като инструмент за насърчаване на социалния диалог, както и на диалога между изследователите, акционерите и обществото като цяло.

12.

Държавите-членки се приканват да информират Комисията, по възможност до 15 декември 2005 г., а след това ежегодно, за всички мерки, които са предприели в отговор на настоящата препоръка, както и да я информират за първите резултати от нейното прилагане и да предоставят примери за добри практики.

13.

Настоящата препоръка ще бъде периодично преразглеждана от Комисията в контекста на отворения метод на координация.

Съставено в Брюксел на 11 март 2005 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1

Европейската харта за научните изследователи

Европейската харта за научните изследователи представлява сбор от общи принципи и изисквания, които определят ролята, задълженията и правата както на изследователите, така и на работодателите и/или спонсорите на изследователите (6). Целта на тази харта е да гарантира, че характерът на взаимоотношенията между изследователите и работодателите или спонсорите е благоприятен за добри резултати в реализирането, преноса, обмена и разпространението на достиженията на научно-технологичното развитие, както и за професионалното развитие на изследователите. Хартата признава и ползата от всички форми на мобилност като средство за насърчаване на професионалното развитие на изследователите.

В този смисъл Хартата представлява рамка за изследователите, работодателите и спонсорите, която ги приканва да действат отговорно и професионално в тяхната работна среда и да се признават взаимно като такива.

Хартата е насочена към всички изследователи в Европейския съюз на всички етапи на тяхната кариера и обхваща всички изследователски сфери в държавните и частните сектори, независимо от характера на назначението или службата (7), правния статут на техния работодател или вида организация или учреждение, където се извършва работата. Тя отчита многостранните функции на изследователите, които се назначават не само за да провеждат изследвания и/или да извършват развойна дейност, но и да извършват надзор, наблюдение, управление или административни дейности.

Тази харта изхожда от предпоставката, че основно задължение както на изследователите, така и на работодателите и/или спонсорите на изследователите е да гарантират, че отговарят на изискванията на съответното национално или регионално законодателство. Когато изследователите се ползват от статут и права, които в някои аспекти са по-благоприятни от предвидените в тази харта, не е необходимо позоваване на нейните условия, за да бъдат ограничени вече придобитите статут и права.

Изследователите, както и работодателите и спонсорите, които се придържат към тази харта, би следвало да зачитат и основните права и да спазват принципите, приети с Хартата за основните права на Европейския съюз (8).

ОБЩИ ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ

Свобода на изследване

Изследователите следва да съсредоточат своята изследователска дейност върху благото на човечеството и разширяването на границите на научното познание, като се ползват със свобода на мисълта и изразяването, както и със свободата да откриват методи за разрешаване на проблемите съгласно установените етични принципи и практики.

Все пак изследователите следва да приемат ограниченията на тази свобода, които могат да възникнат в резултат на конкретните обстоятелства при изследователската дейност (включително надзор, ръководство, управление), или оперативни ограничения, например по причини, свързани с бюджета и инфраструктурата, особено в промишлената сфера - със защитата на интелектуалната собственост. Все пак тези ограничения не следва да нарушават общоприетите етични принципи и практики, които изследователите трябва да спазват.

Етични принципи

Изследователите следва да спазват всепризнатите етични практики и основни етични принципи, съответстващи на тяхната/ите дисциплина/и, както и етичните стандарти, установени в различните национални, секторни или институционални етични кодекси.

Професионална отговорност

Изследователите следва да положат усилия да гарантират, че техните изследвания имат отношение към обществото и не повтарят изследвания, извършени преди това на друго място.

Те трябва да избягват всякакъв вид плагиатство и да спазват принципа за интелектуалната собственост и съвместното притежаване на данни, в случай че изследванията се извършват в сътрудничество с надзорник/ци и/или други изследователи. Необходимостта да се потвърдят новите наблюдения, като се покаже, че експериментите са възпроизводими, не следва да се третира като плагиатство, в случай че данните са потвърдени и са изрично цитирани.

Изследователите следва да гарантират, че ако някоя част от тяхната работа бъде предоставена за извършване от друго лице, то въпросното лице е достатъчно компетентно да я извърши.

Професионално отношение

Изследователите следва да са запознати със стратегическите цели, предопределящи тяхната изследователска среда, и с механизмите за финансиране и следва да поискат всички необходими разрешителни, преди да започнат своята изследователска дейност или да получат достъп до предоставените ресурси.

Те следва да информират своите работодатели, спонсори или надзорника си, ако изследователският им проект бъде отложен, преосмислен или завършен, или да ги известят, ако той бъде прекратен по-рано или преустановен по някаква причина.

Договорни и правни задължения

Изследователите на всички нива трябва да са запознати с националните, секторните или институционалните разпоредби, определящи условията на обучение и/или работа. Това включва разпоредбите за права върху интелектуалната собственост, както и изискванията и условията на всеки спонсор или спонсори, независимо от характера на техния договор. Изследователите следва да се придържат към тези разпоредби, като постигат необходимите резултати (напр. тези, публикации, патенти, доклади, разработване на нови продукти и т.н.), както е постановено в условията на договора или в друг подобен документ.

Отчетност

Изследователите трябва да съзнават, че трябва да се отчитат пред своите работодатели, спонсори или други свързани държавни или частни органи, както и от етична гледна точка пред обществото като цяло. В частност изследователите, финансирани с държавни средства, се отчитат и за ефективното използване на парите на данъкоплатците. Следователно те трябва да се придържат към принципите за разумно, прозрачно и ефективно управление на финансите и да сътрудничат при всеки оторизиран одит на тяхната изследователска дейност, независимо дали се извършва от техните работодатели/спонсори, или от комисии по етика.

Методите за събиране и анализ на данни, резултатите и, по целесъобразност, подробности за данните следва да бъдат достъпни за вътрешна и външна проверка, когато е необходимо и когато бъдат изискани от съответните власти.

Добри практики в изследователската дейност

Изследователите следва винаги да се придържат към безопасни работни практики в съответствие с националното законодателство и да взимат необходимите предпазни мерки по отношение на здравето и безопасността, както и за възстановяване след сривове на информационните технологии, например чрез изготвяне на стратегии за създаване на резервни копия на данни. Те следва също така да са запознати с настоящите национални законови изисквания относно защита на данните и изискванията за защита на поверителността и при всички случаи да взимат необходимите мерки за тяхното изпълнение.

Разпространение, използване на резултатите

Всички изследователи следва да гарантират, в съотвествие с техните договорни задължения, че резултатите от тяхната изследователска работа се разпространяват и използват, в т.ч. се съобщават, прехвърлят към други изследователски среди или, по целесъобразност, се използват с търговска цел. От старшите изследователи в частност се изисква да поемат инициативата да гарантират, че изследването е ползотворно и че резултатите се използват за търговски цели или при възможност се предоставят на обществеността (или и двете).

Обществени ангажименти

Изследователите следва да гарантират, че тяхната изследователска дейност става достояние на обществото като цяло по начин, който позволява да бъде разбрана от неспециалисти, като така се подобрява разбирането на научните достижения от страна на обществеността. Прекият ангажимент към обществеността ще помогне на изследователите да разберат по-добре обществените интереси и опасения по отношение на научно-технологичните приоритети.

Взаимоотношения с надзорниците

По време на обучението си изследователите следва да установят организирани и систематични взаимоотношения със своя/ите надзорник/ци и представителя/ите на своя отдел/факултет, за да извлекат максимална полза от своите взаимоотношения с тях.

Това включва и съхраняване на данни за цялостния напредък на работата и откритията при изследователската дейност, получаване на обратна връзка чрез доклади и семинари, прилагане на тази обратна връзка и работа в съответствие с договорените графици, ключовите събития, постиженията и/или резултатите от изследването.

Задължения, свързани с надзор и управление

Старшите изследователи следва да отделят специално внимание на многоаспектната си роля на надзорници, наставници, професионални консултанти, лидери, координатори по проекти, ръководители или разпространители на научните достижения. Те следва да изпълняват тези задачи при спазване на най-високи професионални стандарти. С оглед на ролята си на надзорници или наставници старшите изследователи следва да изградят позитивни и градивни взаимотношения с изследователите, които са в ранен етап от своята кариера, за да създадат условия за ефективно предаване на познанието и за по-нататъшното им успешно професионално развитие.

Непрекъснато професионално развитие

Изследователите на всички етапи от своята кариера следва да търсят начини за непрекъснато самоусъвършенстване чрез редовно осъвременяване и разширяване на своите умения и компетентност. Това може да бъде постигнато по редица начини, включващи, но без да се ограничават до редовно обучение, семинари, конференции и обучение по електронен път.

ОБЩИ ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И СПОНСОРИТЕ

Признаване на професията

Всички изследователи, извършващи изследователска дейност, следва да бъдат признавани за професионалисти и третирани по подобаващ начин. Тази практика следва да започне в началото на професионалното им развитие, а именно на етапа след завършването на тяхното образование, и следва да включва всички етапи, независимо от тяхната класификация на национално ниво (например служител, следващ за следдипломна квалификация, докторант, постдокторант, държавен служител).

Липса на дискриминация

Работодателите и/или спонсорите на изследователите не трябва да упражняват дискриминация срещу изследователите на базата на пол, възраст, етнически, национален или социален произход, религия или убеждения, сексуална ориентация, език, увреждания, политически убеждения, социални или икономически условия.

Изследователска среда

Работодателите и/или спонсорите на изследователите следва да гарантират, че се създава възможно най-стимулираща среда за изследователска дейност или обучение в сферата на изследователската дейност, която предлага подходящо оборудване, съоръжения и възможности, включително и за сътрудничество от разстояние посредством изследователски мрежи, и че националните или секторните разпоредби относно здравето и безопасността при изследователската работа се спазват. Спонсорите следва да гарантират, че се предоставят адекватни средства за подпомагане на договорената работна програма.

Условия на работа

Работодателите и/или спонсорите следва да гарантират, че условията на работа на изследователите, включително на изследователите с увреждания, осигуряват, по-целесъобразност, гъвкавостта, която се счита за изключително важна за успешното провеждане на изследването, в съответствие със съществуващото национално законодателство и с националните или секторните колективни трудови договори. Те следва да се стремят да осигуряват условия на работа, които позволяват както на жените, така и на мъжете изследователи да съчетават семейния живот с работата, децата с кариерата (9). Особено внимание следва да се обърне, inter alia, и на гъвкавото работно време, работата на непълен работен ден и творческия отпуск, както и на осигуряването на необходимите финансови и административни условия за подобни договорености.

Стабилност и постоянен характер на заетостта

Работодателите и/или спонсорите на изследователите следва да гарантират, че работата на изследователите не е възпрепятствана от нестабилност на трудовите им договори и поради това следва, доколкото е възможно, да се ангажират с подобряване на стабилността на условията на работа на изследователите, като прилагат и спазват принципите и условията на Директива 1999/70/ЕО на Съвета (10).

Спонсорство и заплати

Работодателите и/или спонсорите на изследователите следва да гарантират, че изследователите се ползват от справедливи и привлекателни условия на финансиране и/или заплати с подобаващи и равни социални придобивки (включително здравни осигуровки и детски надбавки, пенсионни права и помощи при безработица) в съответствие със съществуващото национално законодателство и с националните или секторните колективни трудови договори. Те следва да важат за изследователи на всички етапи от тяхното професионално развитие, включително и изследователи в началния етап, в съответствие с техния правен статут, достижения, квалификация и/или задължения.

Баланс на представителите на двата пола  (11)

Работодателите и/или спонсорите следва да се стремят да постигнат баланс на представителите на двата пола на всички нива на персонала, включително и на ниво надзорници и ръководители. Това следва да бъде постигнато въз основа на политика за равни възможности при наемането на работа и в следващите етапи от професионалното развитие, но без това да надделява над критериите за качество и компетентност. За да се осигури равностойно отношение, в комисиите за наемане на работа и оценка също следва да се постигне подходящ баланс на представителите на двата пола.

Професионално развитие

Работодателите и/или спонсорите на изследователите следва да изготвят, за предпочитане в рамките на управлението на човешките ресурси, конкретна стратегия за професионално развитие на изследователите, за всички негови етапи и независимо от вида на техните договори, включително и за тези на временни договори. Тя следва да включва наличието на наставници, които да оказват помощ и да дават насоки за лично и професионално развитие на изследователите, като по този начин ги мотивират и допринасят за намаляване на несигурността по отношение на тяхното професионално бъдеще. Всички изследователи следва да бъдат запознати с тези клаузи и договорености.

Значение на мобилността

Работодателите и/или спонсорите следва да признават значението на мобилността в географски, направленски, междудисциплинарен, трансдисциплинарен и виртуален (12) смисъл, както и на мобилността между държавния и частния сектор като важно средство за увеличаване на научното познание и възможностите за професионално развитие на всички етапи от кариерата на изследователя. Следователно те трябва да включат подобни възможности в конкретната стратегия за професионално развитие и напълно да оценяват и признават всякакъв опит, свързан с мобилност, в рамките на системата за професионален напредък/оценка.

Това изисква и въвеждане на необходимите административни инструменти, които допускат преносимост на разпоредбите относно помощите и социалното осигуряване в съответствие с националното законодателство.

Достъп до обучение и непрекъснато развитие

Работодателите и/или спонсорите следва да гарантират, че на всички изследователи на всеки етап от професионалното им развитие, независимо от вида на техните договори, се предоставя възможност за професионално развитие и подобряване на професионалната им подготовка чрез достъп до мерки за непрекъснато развитие на уменията и компетенциите.

Тези мерки следва да бъдат редовно оценявани с оглед на тяхната достъпност, приложимост и ефективност за подобряване на компетенциите, уменията и професионалната им подготовка.

Достъп до професионални консултации

Работодателите и/или спонсорите следва да гарантират, че на изследователите се предлагат професионалните консултации и съдействие за назначаване на работа, в съответните институции или чрез сътрудничество с други структури, на всички етапи от професионалното им развитие, независимо от вида на техните договори.

Права върху интелектуалната собственост

Работодателите и/или спонсорите следва да гарантират, че изследователите на всички етапи от професионалното си развитие се ползват от правна защита, и в частност от съответна защита на правата върху интелектуалната собственост, включително и авторските права, при използването на резултатите от тяхната научно-изследователска и развойна дейност.

Политиката и практиките следва да посочват точно правата, които имат изследователите и/или, ако е приложимо, техните работодатели, или други страни, включително външни търговски или промишлени организации, които биха могли да съществуват по силата на конкретни споразумения за сътрудничество или други споразумения.

Съавторство

Когато оценяват персонала си, институциите следва да имат положително отношение към съавторството като към градивен подход за извършване на изследователска дейност. Следователно работодателите и/или спонсорите следва да разработват стратегии, практики и процедури, предоставящи на изследователите, включително и на онези, които са в началото на професионалното си развитие, необходимите рамкови условия, които да им позволят да се ползват от правото си да бъдат признати, посочени и/или цитирани в контекста на реалните им заслуги като съавтори на трудове, патенти и т.н. или да публикуват резултатите от собствената си изследователска дейност отделно от своя/ите надзорник/ци.

Надзор

Работодателите и/или спонсорите следва да гарантират, че съществува ясно установено лице, към което изследователите в ранен етап от своята кариера могат да се обръщат при изпълнение на професионалните си задължения, за което следва надлежно да ги информират.

В тези разпоредби следва ясно да се посочва, че предложените надзорници са достатъчно квалифицирани да упражняват надзор върху изследователската дейност и разполагат с необходимото време, опит, специализирани познания и ангажираност, за да окажат съответната помощ на обучаемия изследовател и да извършват необходимите процедури за оценка на напредъка и наблюдение на работата, както и да разполагат с необходимите механизми за предоставяне на обратна връзка.

Преподавателска работа

Преподавателската работа е важно средство за структуриране и разпространяване на познания и вследствие на това следва да бъде разглеждана като ценна възможност в професионалното развитие на изследователите. Все пак преподавателските задължения не трябва да бъдат толкова много, че да пречат на изследователите, особено на онези, които са в началото на професионалното си развитие, да извършват своята изследователска дейност.

Работодателите и/или спонсорите следва да гарантират, че възнагражденията за преподавателска работа са съответстващи и се вземат предвид в системите за преценка/оценка, и че времето, отделено от старшите членове на екипа за обучение на изследователи в ранен етап на професионалното си развитие, следва да се счита за част от преподавателските им задължения. Следва да се осигури подходящо обучение на лицата, занимаващи се с преподавателска дейност и подготовка на кадри, в рамките на професионалното им развитие като изследователи.

Системи за преценка/оценка

Работодателите и/или спонсорите следва да въведат за всички изследователи, включително и за старшите изследователи, системи за оценка/преценка с цел периодично и прозрачно оценяване на тяхното професионално представяне от независима (а при старшите изследователи — за предпочитане международна) комисия.

Тези процедури за оценка/преценка следва надлежно да отчитат тяхната цялостна изследователска съзидателност и резултатите от изследователската им дейност, в т.ч. публикации, патенти, управление на изследователската дейност, преподавателска/лекторска дейност, надзор, наставничество, национално или международно сътрудничество, административни задължения, дейности, свързани с повишаване на общественото съзнание и мобилността, и следва да бъдат взети предвид в контекста на професионалното им развитие.

Жалби/апели

Работодателите и/или спонсорите на изследователите следва да установят, в съответствие с националните правилници и регламенти, подходящи процедури, по възможност под формата на безпристрастно лице (от рода на омбудсмана), което да се занимава с жалби/апели на изследователи, включително и онези, които касаят конфликти между надзорник/ци и изследователи в ранен етап на професионалното си развитие. Тези процедури следва да осигуряват на всички изследователски екипи поверителна и неофициална помощ при разрешаването на конфликти, спорове и жалби, свързани с работата, с цел насърчаване на справедливото и равностойно отношение в рамките на институцията и подобряване на цялостното качество на работната среда.

Участие в органи, вземащи решения

Работодателите и/или спонсорите на изследователите следва да признават за напълно основателно и дори желателно изследователите да бъдат представлявани в съответните органи за информиране, консултации и взимане на решения в институциите, за които работят, които да защитават и подкрепят техните индивидуални и колективни интереси като професионалисти, и активно да допринасят за управлението на институцията (13).

Наемане на работа

Работодателите и/или спонсорите следва да гарантират, че стандартите за приемане на изследователи, особено в началото на професионалното им развитие, са ясно формулирани и улесняват достъпа на групите в неравностойно положение или за изследователи, които се връщат към изследователска дейност, включително преподаватели (на което и да било ниво), които се връщат към изследователската дейност.

Работодателите и/или спонсорите следва да се придържат към принципите, постановени в Кодекса за професионално поведение при набора на изследователи, когато назначават или наемат изследователи на работа.

РАЗДЕЛ 2

Кодекс за професионално поведение при набора на изследователи

Кодексът за професионално поведение при набора на изследователи представлява набор общи принципи и изисквания, които следва да бъдат спазвани от работодателите и/или спонсорите при назначаване или подбор на изследователи. Тези принципи и изисквания следва да гарантират зачитане на такива ценности, като прозрачност на процедурата за наемане на работа и равностойно отношение към всички кандидати, особено с оглед на разработването на привлекателен, отворен и устойчив трудов пазар за изследователи, и да допълват принципите и изискванията, постановени в Европейската харта за научните изследователи. Институциите и работодателите, които спазват Кодекса на професионално поведение, открито ще демонстрират своята решимост да действат отговорно и с уважение и да осигурят справедливи рамкови условия за изследователите с ясното намерение да допринесат за развитието на Европейското изследователско пространство.

ОБЩИ ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ НА КОДЕКСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Наемане на работа

Работодателите и/или спонсорите постановяват процедури за наемане на работа, които са открити (14), ефикасни, прозрачни, подкрепящи, международно съпоставими и пригодени специално за типа на обявените работни места.

Обявите следва да съдържат подробно описание на изискваните познания и компетенции и не следва да бъдат толкова специализирани, че да обезкуражат подходящи кандидати. Работодателите следва да включат описание на условията на работа и правата, както и на перспективите за професионално развитие. Периодът между публикуването на обявата за свободно работно място или поканата за кандидатстване и крайния срок за получаване на отговор следва също да бъде реалистичен.

Подбор

Комисиите по подбора следва да съвместяват разнообразни експертни познания и компетенции и следва да има съответното равновесие между половете и, когато това е подходящо и осъществимо, да включват представители на различни сектори (държавния и частния) и дисциплини, включително и представители на други държави, притежаващи съответните специализирани познания, които им позволяват да оценят кандидата. При възможност следва да се прилагат широка гама от процедури за подбор, като например оценка от външни експерти и интервюта лице в лице. Членовете на комисиите по подбора следва да са преминали съответното обучение.

Прозрачност

Кандидатите следва да бъдат информирани преди подбора за процедурата на подбор и критериите за подбор, броя на свободните работни места и перспективите за професионално развитие. Те следва също така да бъдат информирани след края на процедурата по подбора за слабите и силните страни на техните кандидатури.

Преценка на заслугите

Процедурата на подбора следва да вземе предвид целия обхват на професионалния опит на кандидатите (15). Тя следва да се съсредоточи върху цялостния им потенциал на изследователи, но и да вземе предвид техните творчески възможности и степен на самостоятелност.

Това означава, че заслугите следва да бъдат преценявани както от качествена, така и от количествена гледна точка, като се постави акцент върху впечатляващите резултати в рамките на едно разнообразно кариерно развитие, а не само върху броя на публикациите. Следователно значението на библиометричните показатели следва да бъде адекватно балансирано с по-широка гама оценъчни критерии, като например преподавателска работа, надзор, работа в екип, предаване на познания, управление на изследователската дейност и новаторство, и дейности, свързани с повишаване на общественото съзнание. При кандидатите с опит в промишлената сфера следва да се обърне специално внимание на приноса им към патентите, развитието или откритията.

Вариации в хронологичния ред на автобиографиите

Прекъсванията на професионалното развитие или вариациите в хронологичния ред на автобиографиите не трябва да бъдат наказвани, а да бъдат разглеждани като развитие на кариерата и съответно като потенциално ценен принос към професионалното развитие на изследователите, допринасящ за неговата многоизмерност. Следователно на кандидатите следва да се позволява да подават автобиографии, подкрепени с документи, които описват представителна извадка от постижения и квалификации, подходящи за позицията, за която е подадена кандидатурата.

Признаване на опит, свързан с мобилност

Какъвто и да било опит, свързан с мобилност, например престой в друга държава/регион или в друга изследователска институция (държавна или частна), или смяна на една дисциплина или направление с друга, независимо дали са част от първоначалното обучение на изследователя или са се състояли на по-късен етап от професионалното му развитие, или фактическият опит, свързан с мобилност, следва да се считат за ценен принос към професионалното развитие на изследователя.

Признаване на квалификациите

Работодателите и/или спонсорите следва да осигурят подходяща преценка и оценка на академичните и професионалните квалификации, включително и неофициалните квалификации, на всички изследователи, особено в контекста на международната и професионалната мобилност. Те следва да се информират и добре да разберат правилата, процедурите и стандартите, определящи признаването на тези квалификации, и с оглед на това да проучат националното законодателство, конвенциите и конкретните правила за признаване на тези квалификации, като използват всички налични канали (16).

Старшинство

Нивото на изискваните квалификации следва да бъде в съответствие с потребностите на длъжността и да не бъде бариера за приемане. Признаването и оценката на квалификациите следва да се съсредоточи върху оценка на постиженията на лицето, а не на ситуацията, в която се намира, или на репутацията на институцията, където е придобило квалификациите. Тъй като професионалните квалификации може да са придобити на ранен етап от дълга кариера, моделът на професионалното развитие през целия живот също следва да бъде признат.

Назначения след придобиване на докторска степен

Институциите, назначаващи изследователи след придобиване на докторска степен, следва да установят ясни правила и подробни насоки за подбора и назначаването им, като например максималната продължителност и целите на тези назначения. Тези насоки следва да отчитат продължителността на предишни назначения след придобиване на докторска степен в други институции, като вземат предвид и че статутът след придобиване на докторска степен е преходен, като основната цел е осигуряване на допълнителни възможности за професионално развитие при изследователска кариера в контекста на дългосрочните професионални перспективи.

РАЗДЕЛ 3

Определения

Изследователи

За целите на тази препоръка ще бъде използвано международно признатото определение за изследователска дейност на Фраскати (17). С оглед на това определението за изследователи е следното:

Професионалисти, ангажирани с концепцията за създаване на нови знания, продукти, процеси, методи и системи, както и с управление на проектите, свързани с това.

По-конкретно тази препоръка засяга всички лица, професионално ангажирани с научно-изследователска и развойна дейност, на всеки етап от професионалното им развитие (18), независимо от тяхната класификация. Тя обхваща всички дейности, свързани с „основни изследвания“, „стратегически изследвания“, „приложни изследвания“, експериментално развитие и „пренос на познания“, включително и новаторство и консултантска дейност, способности за надзор и преподавателска дейност, управление на познанието и права върху интелектуалната собственост, използване на резултатите от изследователската дейност и научна журналистика.

Прави се разграничение между изследовател в началния етап от професионалното му развитие и опитен изследовател:

Терминът изследовател в началния етап от професионалното му развитие  (19) се отнася до изследователи през първите четири години (на пълна заетост) от тяхната изследователска дейност, включващи и периода на изследователско обучение.

Опитните изследователи (20) се определят като изследователи, които имат най-малко четири години опит като изследователи (на пълна заетост) след придобиването на университетска диплома, която им дава достъп до обучение за придобиване на докторска степен, в страната, където е придобита степента/дипломата, или изследователи, които вече са придобили докторска степен, независимо от времето, което им е било необходимо да я придобият.

Работодатели

В контекста на тази препоръка „работодатели“ са всички онези държавни или частни институции, които наемат на работа изследователи на договорна основа или които ги приемат на работа по друг тип договори или договорености, включително и такива без пряка финансова обвързаност. Последните са най-вече висши учебни заведения, отдели на факултети, лаборатории, фондации или частни организации, в които изследователите преминават изследователско обучение или извършват изследователска дейност с финансиране, предоставено от трета страна.

Спонсори

„Спонсори“ са всички онези органи (21), които предоставят финансиране (включително стипендии, награди, помощи и стипендии за научна работа) на държавни и частни изследователски институции, включително и на висши учебни заведения. В тази си роля те могат да поставят като основно условие за предоставяне на финансиране финансиращите институции да разполагат със и да прилагат ефективни стратегии, практики и механизми, съответстващи на общите принципи и изискванията, описани в настоящата препоръка.

Назначаване или подбор

Това се отнася за какъвто и да било тип договор или стипендия, стипендия за научна работа, помощи или награди, финансирани от трета страна, включително и финансиране в контекста на Рамковата(ите) програма(и) (22).


(1)  COM(2000) 6 окончателен от 18.1.2000 г.

(2)  ОВ C 282, 25.11.2003 г., стр. 1. Резолюция на Съвета от 10 ноември 2003 г. (2003/С 282/01 за професията и кариерата на изследователите от Европейската изследователска зона).

(3)  COM(2003) 226 окончателен и SEC(2003) 489 от 30.4.2003 г.

(4)  SEC(2005) 260.

(5)  COM(2004) 178 окончателен от 16.3.2004 г.

(6)  Вж. определенията в раздел 3.

(7)  Вж. определенията в раздел 3.

(8)  ОВ C 364, 18.12.2000 г., стр. 1.

(9)  Вж. SEC(2005 г.) 260, Жените и науката: Съвършенство и новаторство — равенство между половете в научната сфера

(10)  Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) (ОВ L 175, 10.7.1999 г., стр. 43), която цели защита на лицата, наети на временни договори, от по-неблагоприятно отношение в сравнение с лицата на подобни длъжности, наети на постоянни договори, предотвратяване на злоупотребите чрез непрекъснато подновяване на временните договори и гарантиране, че лицата, наети по временни договори, се информират за наличните постоянни работни места.

(11)  Вж. SEC(2005 г.) 260, Жените и науката: Съвършенство и новаторство — равенство между половете в научната сфера.

(12)  Т.е. сътрудничество от разстояние чрез електронни мрежи.

(13)  В този контекст вж. и Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 80,23.3.2002 г., стр. 29).

(14)  Следва да се използват всички налични ресурси, и в частност международно или световно достъпни ресурси в интернет пространството, като например паневропейския портал за мобилност на изследователите: http://europa.eu. int/eracareers

(15)  Вж. и Европейската харта за научните изследователи: Системи за преценка/оценка в раздел 1 от настоящия документ.

(16)  Вж. http://www.enic-naric.net/ за повече информация за мрежата NARIC (Национални информационни центрове за академично признаване на дипломите) и мрежата ENIC (Европейска мрежа от информационни центрове).

(17)  Във: Предложени стандартни практики за проучвания на изследователската дейност и експерименталното развитие, Наръчник на Фраскати.

(18)  COM(2003) 436 от 18.7.2003 г.: Изследователите в ЕИЗ: Една професия, множество кариери.

(19)  Вж. работната програма за дейности по програма „Мария Кюри“ за структуриране на човешките ресурси в Европейското изследователско пространство и мобилност, брой септември 2004 г., стр. 41.

(20)  Idem, стр. 42.

(21)  Общността ще положи усилия да приложи ангажиментите, посочени в тази препоръка, към лицата, получаващи финансиране по линия на Рамковата/ите програма/и за изследователска дейност, технологично развитие и демонстрации.

(22)  Рамкова/и програма/и за изследователска дейност, технологично развитие и демонстрации.