ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.134.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 134

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
24 май 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2012/271/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 април 2012 година относно позицията, която да бъде взета от Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

1

 

 

2012/272/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 май 2012 година за подписване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна

3

 

 

2012/273/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 май 2012 година за подписване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Монголия, от друга страна

4

 

*

Информация относно изменение на допълнение IV към Протокола за етикетите на вината, посочен в член 8, параграф 2 от Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за търговията с вина

5

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 434/2012 на Комисията от 16 май 2012 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Chelčicko – Lhenické ovoce (ЗГУ)]

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 435/2012 на Комисията от 16 май 2012 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou) (ЗГУ)]

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 436/2012 на Комисията от 23 май 2012 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията азаметифос ( 1 )

10

 

*

Регламент (ЕС) № 437/2012 на Комисията от 23 май 2012 година за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 на Съвета върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, чрез внос на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращан от Тайван и Тайланд, независимо дали е с деклариран произход от Тайван и Тайланд, или не, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос

12

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 438/2012 на Комисията от 23 май 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

16

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 439/2012 на Комисията от 23 май 2012 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 971/2011 за 2011/2012 пазарна година

18

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/274/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 24 април 2012 година за определяне на втората група от региони за започване на дейностите на Визовата информационна система (ВИС) (нотифицирано под номер C(2012) 2505)

20

 

 

2012/275/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 2 май 2012 година относно включването на сортове грозде в допълнение IV към Протокола за етикетите на вината, посочен в член 8, параграф 2 от Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати относно търговията с вина

23

 

 

2012/276/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 10 май 2012 година относно финансовия принос на Европейския съюз през 2012 г. към националните програми за събиране, управление и използване на данни в сектор Рибарство на 10 държави членки (Белгия, България, Дания, Естония, Италия, Кипър, Латвия, Румъния, Словения и Финландия) (нотифицирано под номер C(2012) 3024)

27

 

 

2012/277/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 21 май 2012 година за изменение на Решение 2002/840/ЕО относно приемане на списък от одобрени съоръжения в трети страни за облъчване на храните (нотифицирано под номер C(2012) 3179)  ( 1 )

29

 

 

2012/278/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 23 май 2012 година за прекратяване на антисубсидийната процедура по отношение на вноса на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от Индия

31

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

24.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 24 април 2012 година

относно позицията, която да бъде взета от Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

(2012/271/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 196 и член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2894/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство (1), и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В Протокол 31 към Споразумението за Европейското икономическо пространство (2) („Споразумението за ЕИП“) се съдържат точно определени разпоредби и условия относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи.

(2)

Уместно е сътрудничеството между договарящите се страни по Споразумението за ЕИП да бъде разширено, така че да обхване дейности извън четирите свободи.

(3)

Следователно, за да се даде възможност за това разширено сътрудничество, Протокол 31 към Споразумението за ЕИП следва да бъде изменен посредством включването в неговия обхват на Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита (3).

(4)

Поради това позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП следва да бъде основана на приложения проект на решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която да бъде взета от Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с предложеното изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи, се основава на проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП, приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 24 април 2012 година.

За Съвета

Председател

N. WAMMEN


(1)  ОВ L 305, 30.11.1994 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75.


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № …/2012

от

за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално членове 86 и 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Протокол 31 към Споразумението за ЕИП бе изменен с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № …/… от … г. (1)

(2)

Уместно е сътрудничеството между договарящите се страни по Споразумението за ЕИП да бъде разширено посредством включването в него на Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита (2).

(3)

Поради това протокол 31 към Споразумението за ЕИП следва да бъде изменен, за да може разширеното сътрудничество да бъде осъществено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 10 от Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи се вмъква следният параграф:

„9.

а)

Договарящите се страни ще си сътрудничат в областите, попадащи в обхвата на следния акт:

32008 L 0114: Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита (OB L 345, 23.12.2008 г., стр. 75).

б)

С оглед на постигането на целите, определени в Директива 2008/114/ЕО, договарящите се страни ще използват подходящите форми на сътрудничество, упоменати в член 80 от Споразумението за ЕИП.

в)

Съгласно член 79, параграф 3 от Споразумението за ЕИП спрямо настоящия параграф се прилага част VII (Институционални разпоредби) от Споразумението за ЕИП с изключение на глава 3, раздели 1 и 2.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след внасянето на последната нотификация в Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (3).

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в … на

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Секретари на Съвместния комитет на ЕИП


(1)  ОВ L …

(2)  ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75.

(3)  [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.]


24.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/3


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 14 май 2012 година

за подписване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна

(2012/272/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 79, параграф 3, членове 91 и 100, член 191, параграф 4 и членове 207 и 209, във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 25 ноември 2004 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Република Филипини по Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество, (наричано по-нататък „споразумението“).

(2)

Разпоредбите на споразумението, които попадат в приложното поле на част III, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз, обвързват Обединеното кралство и Ирландия като отделни договарящи страни, а не като част от Европейския съюз, освен ако Европейският съюз, заедно с Обединеното кралство и/или Ирландия, съвместно уведомят Република Филипини, че Обединеното кралство или Ирландия е обвързано(а) като част от Европейския съюз в съответствие с Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз. Ако Обединеното кралство и/или Ирландия престанат да бъдат обвързани като част от Европейския съюз в съответствие с член 4а от Протокол (№ 21), Европейският съюз, заедно с Обединеното кралство и/или Ирландия, уведомява незабавно Република Филипини за всяка промяна в тяхната позиция, като в този случай те продължават да бъдат обвързани с разпоредбите на споразумението като самостоятелни договарящи страни. Същото се отнася за Дания, в съответствие с приложения към тези Договори Протокол (№ 22) относно позицията на Дания.

(3)

Когато Обединеното кралство и/или Ирландия не са направили уведомлението, което се изисква съгласно член 3 от Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, те не участват в приемането на това решение от Съвета, доколкото то обхваща разпоредби съгласно част трета, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз. Същото се отнася и за Дания, в съответствие с Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз.

(4)

Споразумението следва да бъде подписано при условие за сключването му на по-късна дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна, се разрешава от името на Съюза, при условие за сключване на посоченото споразумение (1).

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след приемането му.

Съставено в Брюксел на 14 май 2012 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  Текстът на споразумението ще бъде публикуван заедно с решението за сключването му.


24.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/4


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 14 май 2012 година

за подписване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Монголия, от друга страна

(2012/273/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 79, параграф 3 и членове 207 и 209 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 27 юли 2009 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Монголия за Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество („споразумението“).

(2)

Разпоредбите на споразумението, попадащи в обхвата на част трета, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз, обвързват Обединеното кралство и Ирландия като отделни договарящи страни, а не като част от Европейския съюз, освен ако Европейският съюз заедно с Обединеното кралство и/или Ирландия не уведомят съвместно Монголия, че Обединеното кралство или Ирландия са обвързани като част от Европейския съюз в съответствие с Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз. В случай че Обединеното кралство и/или Ирландия престанат да бъдат обвързани като част от Европейския съюз, в съответствие с член 4а от Протокол (№ 21), Европейският съюз заедно с Обединеното кралство и/или Ирландия уведомяват незабавно Монголия за всяка промяна в тяхната позиция, като в този случай те са обвързвани от разпоредбите на споразумението като отделни страни. Същото се прилага за Дания в съответствие с Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към посочените Договори.

(3)

Когато Обединеното кралство и/или Ирландия не са направили уведомлението, което се изисква съгласно член 3 от Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, те не участват в приемането на това решение от Съвета, доколкото то обхваща разпоредби съгласно част трета, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз. Същото се отнася и за Дания в съответствие с Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз.

(4)

Споразумението следва да бъде подписано при условие за сключването му на по-късна дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, се разрешава от името на Съюза при условие за сключване на посоченото споразумение (1).

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето/лицата, упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след приемането му.

Съставено в Брюксел на 14 май 2012 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  Текстът на споразумението ще бъде публикуван заедно с решението за сключването му.


24.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/5


Информация относно изменение на допълнение IV към Протокола за етикетите на вината, посочен в член 8, параграф 2 от Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за търговията с вина

С писмо от 16 май 2012 г. Комисията потвърди пред Съединените американски щати, че Съюзът е съгласен с измененията на допълнение IV към Протокола за етикетите на вината (1).

В съответствие с член 11, параграф 5 от Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати относно търговията с вина измененията влизат в сила на 1 юни 2012 г.


(1)  ОВ L 87, 24.3.2006 г., стр. 65.


РЕГЛАМЕНТИ

24.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 434/2012 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2012 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Chelčicko – Lhenické ovoce (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея и в приложение на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Chelčicko — Lhenické ovoce“, подадена от Чешката република, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 271, 14.9.2011 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Chelčicko – Lhenické ovoce (ЗГУ)


24.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 435/2012 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2012 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou) (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou)“, подадена от Гърция, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 273, 16.9.2011 г., стр. 26.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6:   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ГЪРЦИЯ

Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou) (ЗГУ)


24.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 436/2012 НА КОМИСИЯТА

от 23 май 2012 година

за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията азаметифос

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 14 във връзка с член 17 от него,

като взе предвид становището на Европейската агенция по лекарствата, изготвено от Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите стойности на остатъчните количества (наричани по-долу „МДСОК“) за фармакологичноактивни субстанции, предназначени за използване в Съюза във ветеринарномедицински продукти за животни, отглеждани за производство на храни, или в биоцидни продукти, използвани в животновъдството, следва да бъдат установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009.

(2)

Фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на МДСОК в храните от животински произход са установени в приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (2).

(3)

Азаметифос понастоящем е включен в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 като разрешена субстанция за риби от сем. Пъстървови (Salmonidae).

(4)

В Европейската агенция по лекарствата бе подадено заявление за разширяване на обхвата на съществуващото вписване за азаметифос за всички рибни видове.

(5)

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба препоръча разширяване на обхвата на посоченото вписване, без да е необходимо да се установи МДСОК за азаметифос в рибните видове.

(6)

Поради това вписването за азаметифос в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по ветеринарните лекарствени продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 май 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 15, 20.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписването за азаметифос в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се заменя със следното:

Фармакологичноактивна субстанция

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДСОК

Прицелни тъкани

Други разпоредби (в съответствие с член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 470/2009)

Терапевтична класификация

„Азаметифос

НЕПРИЛОЖИМО

Риби

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ектопаразити“


24.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 437/2012 НА КОМИСИЯТА

от 23 май 2012 година

за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 на Съвета върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, чрез внос на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращан от Тайван и Тайланд, независимо дали е с деклариран произход от Тайван и Тайланд, или не, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от него,

след консултации с Консултативния комитет в съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент,

като има предвид, че:

А.   ИСКАНЕ

(1)

Европейската комисия („Комисията“) получи искане в съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент за разследване на възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, и за въвеждане на регистрационен режим за вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращан от Тайван и Тайланд, независимо дали е с деклариран произход от Тайван и Тайланд, или не.

(2)

Искането бе подадено на 10 април 2012 г. от Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, Valmieras „Stikla Skiedra“ AS и Vitrulan Technical Textiles GmbH, четирима производители от Съюза на определени мрежести тъкани от стъклени влакна.

Б.   ПРОДУКТ

(3)

Продуктът, разглеждан във връзка с възможното заобикаляне, представлява мрежести тъкани от стъклени влакна с размер на отворите над 1,8 mm както на дължина, така и на широчина, и с тегло над 35 g/m2, с изключение на дисковете от стъклени влакна, с произход от Китайската народна република, понастоящем класиран в кодове по КН ex 7019 51 00 и ex 7019 59 00 („разглеждания продукт“).

(4)

Продуктът, който е предмет на разследването, е същият като определения в предходното съображение, но се изпраща от Тайван и Тайланд, независимо дали е с деклариран произход от Тайван и Тайланд, или не, и понастоящем е класиран в същите кодове по КН като разглеждания продукт.

В.   СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(5)

Действащите понастоящем мерки, които е възможно да бъдат обект на заобикаляне, са антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 на Съвета (2).

Г.   ОСНОВАНИЯ

(6)

Искането съдържа достатъчно prima facie доказателства, че антидъмпинговите мерки върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република се заобикалят посредством претоварване през Тайван и Тайланд.

(7)

Представените prima facie доказателства са, както следва:

(8)

От искането личи, че след налагането на мерките по отношение на разглеждания продукт е настъпила значителна промяна в модела на търговия, засягаща износа от Китайската народна република, Тайван и Тайланд за Съюза, и че няма достатъчно основание или обосновка за такава промяна освен налагането на митото.

(9)

Изглежда, че тази промяна може да се обясни с претоварването на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република през Тайван и Тайланд за Съюза.

(10)

Освен това искането съдържа достатъчно prima facie доказателства, че коригиращият ефект на съществуващите антидъмпингови мерки, прилагани по отношение на разглеждания продукт, е изложен на риск по отношение на количествата и цените на продукта. Вносът на значителни количества от продукта, който е предмет на разследването, изглежда, е заменил вноса на разглеждания продукт. Освен това са налице достатъчно доказателства, че вносът на продукта, който е предмет на разследването, се извършва на цени, по-ниски от непричиняващите вреда цени, определени в рамките на разследването, довело до съществуващите мерки.

(11)

На последно място, искането съдържа достатъчно prima facie доказателства, че цените на продукта, който е предмет на разследването, са дъмпингови по отношение на установената преди това нормална стойност за разглеждания продукт.

(12)

Ако в хода на разследването се установят практики на заобикаляне през Тайван и Тайланд, попадащи в обхвата на член 13 от основния регламент, но различни от претоварването, тези практики също могат да бъдат предмет на разследването.

Д.   ПРОЦЕДУРА

(13)

Предвид изложеното по-горе Комисията заключи, че съществуват достатъчно доказателства, даващи основание за започване на разследване в съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент и за въвеждане на регистрационен режим за вноса на продукта, който е предмет на разследването, независимо дали е с деклариран произход от Тайван и Тайланд, или не, в съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент.

а)   Въпросници

(14)

За да получи информацията, която смята за необходима с оглед на извършваното от нея разследване, Комисията ще изпрати въпросници на известните износители/производители и на известните сдружения на износители/производители в Тайван и Тайланд, на известните износители/производители и на известните сдружения на износители/производители в Китайската народна република, на известните вносители и на известните сдружения на вносители в Съюза, както и на органите в Китайската народна република, Тайван и Тайланд. Ако е необходимо, информация може да бъде поискана и от промишлеността на Съюза.

(15)

Във всеки случай всички заинтересовани страни следва да се свържат своевременно с Комисията преди изтичането на срока, определен в член 3 от настоящия регламент, и да поискат въпросник в срока, определен в член 3, параграф 1 от настоящия регламент, като се има предвид, че срокът, определен в член 3, параграф 2 от настоящия регламент, се прилага за всички заинтересовани страни.

(16)

Органите в Китайската народна република, Тайван и Тайланд ще бъдат уведомени за започването на разследването.

б)   Събиране на информация и провеждане на изслушвания

(17)

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си в писмен вид и да предоставят доказателства в тяхна подкрепа. Наред с това Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие че те отправят писмено искане, от което да е видно, че са налице специални основания те да бъдат изслушани.

в)   Освобождаване на внос от регистрационен режим или мерки

(18)

В съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент вносът на продукта, предмет на разследването, може да бъде освободен от регистрационен режим или мерки, ако не представлява заобикаляне.

(19)

Тъй като възможното заобикаляне се осъществява извън Съюза, в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент на производители в Тайван и Тайланд на мрежести тъкани от стъклени влакна с размер на отворите над 1,8 mm както на дължина, така и на широчина, и с тегло над 35 g/m2, с изключение на дисковете от стъклени влакна, може да бъде предоставено освобождаване, ако покажат, че не са свързани (3) с производител, спрямо когото се прилагат мерките (4), и ако бъде установено, че не участват в практики на заобикаляне, определени в член 13, параграфи 1 и 2 от основния регламент. Производителите, желаещи да получат освобождаване, следва да отправят надлежно подкрепено с доказателства искане в срока, посочен в член 3, параграф 3 от настоящия регламент.

Е.   РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ

(20)

В съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент по отношение на вноса на продукта, предмет на разследването, следва да бъде въведен регистрационен режим, за да се гарантира, че при евентуални констатации за заобикаляне могат да бъдат наложени антидъмпингови мита в подходящ размер, считано от датата на регистрация на този внос, изпратен от Тайван и Тайланд.

Ж.   СРОКОВЕ

(21)

В интерес на доброто административно управление следва да се определят срокове, в които:

заинтересованите страни могат да заявят своя интерес пред Комисията, да представят становищата си в писмен вид и да подадат попълнен въпросник или всякаква друга информация, която да бъде взета предвид по време на разследването,

производителите от Тайван и Тайланд могат да поискат освобождаване от регистрационния режим на вноса или от мерките,

заинтересованите страни могат да отправят писмено искане да бъдат изслушани от Комисията.

Обръща се внимание на факта, че възможността за упражняване на повечето процедурни права, определени в основния регламент, зависи от това дали страната е заявила своя интерес в сроковете, посочени в член 3 от настоящия регламент.

З.   НЕОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ

(22)

В случай че заинтересована страна откаже достъп, не предостави в срок необходимата информация или значително възпрепятства разследването, констатациите, положителни или отрицателни, могат да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

(23)

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация не се взема предвид и се използват наличните факти.

(24)

Ако заинтересована страна не оказва или оказва само частично съдействие и поради това констатациите са основани на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването за тази страна може да бъде по-малко благоприятен, отколкото ако е съдействала.

И.   ГРАФИК НА РАЗСЛЕДВАНЕТО

(25)

В съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент разследването ще приключи в срок от девет месеца от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз.

Й.   ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

(26)

Следва да се отбележи, че с всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (5).

K.   СЛУЖИТЕЛ ПО ИЗСЛУШВАНИЯТА

(27)

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията на генерална дирекция „Търговия“. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни са упражнили изцяло правото си на защита.

(28)

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде направено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност за провеждане на изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи.

(29)

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящото започва разследване в съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 с цел да се определи дали с вноса в Съюза на мрежести тъкани от стъклени влакна с размер на отворите над 1,8 mm както на дължина, така и на широчина, и с тегло над 35 g/m2, с изключение на дисковете от стъклени влакна, изпращан от Тайван и Тайланд, независимо дали е с деклариран произход от Тайван и Тайланд, или не, понастоящем класиран в кодове по КН ex 7019 51 00 и ex 7019 59 00 (кодове по ТАРИК 7019510012, 7019510013, 7019590012 и 7019590013), се заобикалят мерките, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 на Съвета.

Член 2

В съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на митническите органи се възлага да предприемат целесъобразни мерки за въвеждане на регистрационен режим за посочения в член 1 от настоящия регламент внос в Съюза.

Срокът на регистрационния режим изтича девет месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Комисията може да възложи на митническите органи с регламент да прекратят регистрационния режим на вноса в Съюза на продукти, произведени от производители, подали искане за освобождаване от регистрационен режим и за които е констатирано, че отговарят на условията за предоставяне на освобождаване.

Член 3

Въпросниците следва да бъдат поискани от Комисията в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз.

Ако заинтересованите страни желаят представените от тях изложения да бъдат взети предвид по време на разследването, те трябва да заявят своя интерес пред Комисията, като се свържат с нея, представят становищата си в писмен вид и подадат попълнения въпросник или всякаква друга информация в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

Производителите от Тайван и Тайланд, които искат освобождаване от регистрационен режим на вноса или от мерките, трябва да представят надлежно подкрепено с доказателства искане за това в същия 37-дневен срок.

Заинтересованите страни могат също така да поискат да бъдат изслушани от Комисията в същия 37-дневен срок.

От заинтересованите страни се изисква да правят всички изявления и да подават всички искания в електронен формат (изявленията с неповерителен характер по електронна поща, а поверителните — на CD-R/DVD), като задължително посочат своето наименование, адрес, електронна поща, номер на телефон и факс. Всички пълномощни и подписани удостоверения обаче, както и техните актуализации, които придружават попълнения въпросник, се подават на хартиен носител, т.е. изпращат се по пощата или се предават на ръка на посочения по-долу адрес. В случай че заинтересована страна не може да представи изявленията и исканията си в електронен формат, тя трябва незабавно да уведоми Комисията за това в съответствие с член 18, параграф 2 от основния регламент. За допълнителна информация относно кореспонденцията с Комисията заинтересованите страни могат да посетят съответната уебстраница на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящия регламент, попълненият въпросник и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни като поверителни, се обозначават с надпис „Limited“ („С ограничен достъп“) (6), а в съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент се придружават от неповерителна версия с надпис „For inspection by interested parties“(„За справка от заинтересованите страни“).

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 2 295 65 05

E-mail: TRADE-AC-MESH-TT@ec.europa.eu

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 май 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 204, 9.8.2011 г., стр. 1.

(3)  В съответствие с член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията за прилагане на Митническия кодекс на Общността се смята, че лицата са свързани само ако: а) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) което и да е лице пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърлимите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното от тях пряко или косвено контролира другото; е) двете са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство. Лицата се смятат за членове на едно семейство само ако се намират в една от следните връзки: i) съпруг и съпруга, ii) родител и дете, iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни), iv) дядо/баба и внуци, v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници, vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха, vii) зет (шурей) и снаха (зълва, балдъза и пр.) (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1). В този контекст „лице“ означава всяко физическо или юридическо лице.

(4)  При все това, дори ако производителите са свързани по смисъла на горепосоченото с дружества, към които се прилагат действащите мерки относно внос с произход от Китайската народна република (първоначалните антидъмпингови мерки), освобождаване може все пак да бъде предоставено, ако липсват доказателства, че отношенията с дружествата, към които се прилагат първоначалните мерки, са установени или използвани за заобикаляне на първоначалните мерки.

(5)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(6)  Документ, обозначен с надпис „Limited“, се смята за поверителен документ в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51) и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от ГАТТ от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).


24.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 438/2012 НА КОМИСИЯТА

от 23 май 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 май 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

98,8

MA

53,2

TR

86,8

ZZ

79,6

0707 00 05

AL

41,0

JO

183,3

MK

36,4

TR

136,6

ZZ

99,3

0709 93 10

JO

183,3

TR

110,3

ZZ

146,8

0805 10 20

EG

46,9

IL

72,0

MA

48,6

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

94,2

ZA

85,7

ZZ

90,0

0808 10 80

AR

127,9

BR

83,9

CA

135,2

CL

96,6

CN

82,5

EC

94,2

MK

41,0

NZ

142,4

US

168,3

UY

67,9

ZA

93,8

ZZ

103,1


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


24.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 439/2012 НА КОМИСИЯТА

от 23 май 2012 година

за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 971/2011 за 2011/2012 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на търговията с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение от него,

като има предвид, че:

(1)

Размерите на представителните цени и на допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за пазарната 2011/2012 година са определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 971/2011 на Комисията (3). Посочените цени и мита са последно изменени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 425/2012 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, налагат изменение на посочените размери съгласно член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006.

(3)

С оглед на необходимостта да се осигури възможно най-бързо прилагане на дадената мярка след предоставянето на актуализираните данни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 971/2011 за пазарната 2011/2012 година, се изменят съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 май 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 254, 30.9.2011 г., стр. 12.

(4)  ОВ L 131, 22.5.2012 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменени размери на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продукти с код по КН 1702 90 95, приложими от 24 май 2012 година

(В евро)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 12 10 (1)

37,46

0,00

1701 12 90 (1)

37,46

3,37

1701 13 10 (1)

37,46

0,05

1701 13 90 (1)

37,46

3,67

1701 14 10 (1)

37,46

0,05

1701 14 90 (1)

37,46

3,67

1701 91 00 (2)

43,57

4,40

1701 99 10 (2)

43,57

1,27

1701 99 90 (2)

43,57

1,27

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Определяне на стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


РЕШЕНИЯ

24.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/20


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 април 2012 година

за определяне на втората група от региони за започване на дейностите на Визовата информационна система (ВИС)

(нотифицирано под номер C(2012) 2505)

(2012/274/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (1), и по-специално член 48, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 48 от Регламент (ЕО) № 767/2008 предвижда дейностите на ВИС да започнат постепенно. В своето Решение 2010/49/ЕО (2) Комисията определи първите региони за започване на дейностите на ВИС. Като се има предвид, че ВИС започна дейностите си на 11 октомври 2011 г., необходимо е да се определи втора група от региони, в които информацията, която ще бъде обработвана във ВИС, включително снимки и пръстови отпечатъци, ще бъдe събирана и предавана на ВИС във връзка с всички заявления за виза в съответния регион.

(2)

Съгласно член 48, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 767/2008 редът на регионите за започване на дейностите на ВИС се определя въз основа на следните критерии: рискът от нелегална имиграция, заплахите за вътрешната сигурност на държавите членки и реалната възможност за събирането на биометрични данни от всички места в региона.

(3)

Комисията извърши оценка за различните региони, като за първия критерий взе предвид елементи като средния дял на отказаните визи, процента на отказите за влизане и процента на гражданите на трети държави, за които е установено, че се намират незаконно на територията на държавите членки, за втория критерий взе предвид извършена от Европол оценка на заплахата, а за третия критерий — факта, че след приемането на Решение 2010/49/ЕО консулското присъствие или представителство се е увеличило във всички региони на света.

(4)

Според тази оценка следващите региони, в които трябва да започне събирането на визова информация във връзка с всички заявления за виза и предаването ѝ на ВИС, следва да бъдат Западна Африка, Централна Африка, Източна Африка, Южна Африка, Южна Америка, Централна Азия и Югоизточна Азия.

(5)

Окупираните палестински територии бяха изключени от региона на Близкия изток, за който се прилага Решение 2010/49/ЕО, поради техническите трудности, които биха могли да възникнат при оборудването на съответните консулства или консулски служби. За да не се допусне пропуск в борбата с нелегалната имиграция и защитата на вътрешната сигурност и като се има предвид времето, с което държавите членки разполагаха за преодоляване на техническите трудности, окупираните палестински територии следва да бъдат единадесетият регион, където да започне събирането на визова информация във връзка с всички заявления за виза и предаването ѝ на ВИС.

(6)

Комисията ще определи датата на започване на дейностите във всеки един от тези региони съгласно член 48, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 767/2008.

(7)

За определяне на останалите региони следва да се вземат решения на по-късен етап въз основа на допълнителна и актуализирана оценка на тези региони в съответствие с критериите и опита от прилагането в регионите, определени с Решение 2010/49/ЕО и с настоящото решение.

(8)

Доколкото Регламентът за ВИС представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, Дания уведоми за прилагането на Регламента за ВИС в своето национално право в съответствие с член 5 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност. Следователно по силата на международното право Дания е длъжна да прилага настоящото решение.

(9)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (3). Следователно Обединеното кралство не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(10)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (4). Следователно Ирландия не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(11)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (5), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (6) относно определени условия по прилагането на това споразумение.

(12)

По отношение на Швейцария настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (7), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (8).

(13)

По отношение на Лихтенщайн настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б) от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета (9).

(14)

По отношение на Кипър настоящото решение представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г.

(15)

По отношение на България и Румъния настоящото решение представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г.

(16)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 51, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (10),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Регионите, в които събирането и предаването на информация на Визовата информационна система (ВИС) ще започне след регионите, определени с Решение 2010/49/ЕО, в съответствие с член 48, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 767/2008, са следните:

Четвърти регион:

Бенин,

Буркина Фасо,

Кабо Верде,

Кот д’Ивоар,

Гамбия,

Гана,

Гвинея,

Гвинея Бисау,

Либерия,

Мали,

Нигер,

Нигерия,

Сенегал,

Сиера Леоне,

Того.

Пети регион:

Бурунди,

Камерун,

Централноафриканска република,

Чад,

Конго,

Демократична република Конго,

Екваториална Гвинея,

Габон,

Руанда,

Сао Томе и Принсипи.

Шести регион:

Коморски острови,

Джибути,

Еритрея,

Етиопия,

Кения,

Мадагаскар,

Мавриций,

Сейшелски острови,

Сомалия,

Южен Судан,

Судан,

Танзания,

Уганда.

Седми регион:

Ангола,

Ботсуана,

Лесото,

Малави,

Мозамбик,

Намибия,

Южна Африка,

Свазиленд,

Замбия,

Зимбабве.

Осми регион:

Аржентина,

Боливия,

Бразилия,

Чили,

Колумбия,

Еквадор,

Парагвай,

Перу,

Уругвай,

Венецуела.

Девети регион:

Казахстан,

Киргизстан,

Таджикистан,

Туркменистан,

Узбекистан.

Десети регион:

Бруней,

Бирма/Мианмар,

Камбоджа,

Индонезия,

Лаос,

Малайзия,

Филипини,

Сингапур,

Тайланд,

Виетнам.

Единадесети регион:

Окупираните палестински територии.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция.

Съставено в Брюксел на 24 април 2012 година.

За Комисията

Cecilia MALMSTRÖM

Член на Комисията


(1)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60.

(2)  ОВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 62.

(3)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(4)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

(5)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(6)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(7)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(8)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19.

(10)  ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4.


24.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/23


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 2 май 2012 година

относно включването на сортове грозде в допълнение IV към Протокола за етикетите на вината, посочен в член 8, параграф 2 от Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати относно търговията с вина

(2012/275/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2006/232/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. за сключването на споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати относно търговията с вина (1), и по-специално член 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съединените американски щати поискаха допълнение IV към Протокола за етикетите на вината, посочен в член 8, параграф 2 от Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати относно търговията с вина (2), да се измени, за да се включат в него сортовете грозде, за които Съединените щати уведомиха Комисията на 27 октомври 2011 г. Искането бе направено в съответствие с точка 3.6 б) от горепосочения протокол.

(2)

Уведомлението се позовава на окончателната наредба, приета от Бюрото за търговия и облагане на алкохола и тютюневите изделия и публикувана във Федералния регистър на 27 октомври 2011 г. (3), с която се изменят наредбите на Бюрото за търговия и облагане на алкохола и тютюневите изделия, като се добавят нови наименования в списъка на сортовете грозде, одобрени за обозначаване на американските вина.

(3)

Комисията уведоми Съединените щати в рамките на 60 дни от датата на получаване на уведомлението, че сортовете грозде „Montepulciano“ и „Blaufränkisch“ понастоящем могат да се използват само за вина от определени държави-членки съгласно член 62, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията (4).

(4)

Поради това Комисията следва да потвърди, че Съюзът е съгласен с предлаганите изменения на допълнение IV към Протокола за етикетите на вината, освен по отношение на сортовете грозде „Montepulciano“ и „Blaufränkisch“.

(5)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не предостави становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В съответствие с член 11, параграф 5 от Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати относно търговията с вина Комисията потвърждава, че Съюзът е съгласен с предлаганите изменения на допълнение IV към Протокола за етикетите на вината, освен по отношение на сортовете грозде „Montepulciano“ и „Blaufränkisch“.

Измененият текст на допълнение IV, приет от Съюза, е посочен в приложението.

Член 2

С настоящото генералният директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ се оправомощава да изпрати писмен отговор на Съединените американски щати.

Съставено в Брюксел на 2 май 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 87, 24.3.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 87, 24.3.2006 г., стр. 65.

(3)  Федерален регистър, том 76, № 208, 27.10.2011 г., стр. 66626.

(4)  ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ДОПЪЛНЕНИЕ IV

за наименованията на сортовете грозде, упоменати в част А, точка 3.3.6 от протокола

 

Aglianico

 

Agawam

 

Albariño

 

Albemarle

 

Aleatico

 

Alicante Bouschet

 

Aligote

 

Alvarelhão

 

Alvarinho

 

Arneis

 

Aurore

 

Auxerrois

 

Bacchus

 

Baco blanc

 

Baco noir

 

Barbera

 

Beacon

 

Beclan

 

Bellandais

 

Beta

 

Biancolella

 

Black Corinth

 

Black Malvoisie

(Cinsaut)

 

Black Monukka

 

Black Muscat

(Muscat Hamburg)

 

Black Pearl

 

Blanc Du Bois

 

Blue Eye

 

Bonarda

 

Bountiful

 

Brianna

 

Burdin 4672

 

Burdin 5201

 

Burdin 11042

 

Burgaw

 

Burger

 

Cabernet franc

 

Cabernet Diane

 

Cabernet Doré

 

Cabernet Pfeffer

 

Cabernet Sauvignon

 

Calzin

 

Campbell Early

(Island Belle)

 

Canada Muscat

 

Canaiolo

(Canaiolo Nero)

 

Canaiolo Nero

(Canaiolo)

 

Captivator

 

Carignan

(Carignane)

 

Carignane

(Carignan)

 

Carlos

 

Carmenère

 

Carmine

 

Carnelian

 

Cascade

 

Castel 19-637

 

Catawba

 

Cayuga White

 

Centurion

 

Chambourcin

 

Chancellor

 

Charbono

 

Chardonel

 

Chardonnay

 

Chasselas doré

 

Chelois

 

Chenin blanc

 

Chief

 

Chowan

 

Cinsaut

(Black Malvoisie)

 

Clairette blanche

 

Clinton

 

Colombard

(French Colombard)

 

Colobel

 

Corot noir

 

Cortese

 

Corvina

 

Concord

 

Conquistador

 

Couderc noir

 

Counoise

 

Cowart

 

Creek

 

Crimson Cabernet

 

Cynthiana

(Norton)

 

Dearing

 

De Chaunac

 

Delaware

 

Diamond

 

Dixie

 

Dolcetto

 

Doreen

 

Dornfelder

 

Dulcet

 

Durif

(Petite Sirah)

 

Dutchess

 

Early Burgundy

 

Early Muscat

 

Edelweiss

 

Eden

 

Ehrenfelser

 

Ellen Scott

 

Elvira

 

Emerald Riesling

 

Erbaluce

 

Favorite

 

Feher Szagos

 

Fernao Pires

 

Fern Munson

 

Fiano

 

Flora

 

Florental

 

Folle blanche

 

Forastera

 

Fredonia

 

Freedom

 

French Colombard

(Colombard)

 

Freisa

 

Frontenac

 

Frontenac gris

 

Fry

 

Fumé blanc

(Sauvignon blanc)

 

Furmint

 

Gamay noir

 

Garnacha

(Grenache, Grenache noir)

 

Garnacha blanca

(Grenache blanc)

 

Garronet

 

Geneva Red 7

 

Gewürztraminer

 

Gladwin 113

 

Glennel

 

Gold

 

Golden Isles

 

Golden Muscat

 

Graciano

 

Grand Noir

 

Green Hungarian

 

Grenache

(Garnacha, Grenache noir)

 

Grenache blanc

(Garnacha blanca)

 

Grenache noir

(Garnacha, Grenache)

 

Grignolino

 

Grillo

 

Gros Verdot

 

Grüner Veltliner

 

Helena

 

Herbemont

 

Higgins

 

Horizon

 

Hunt

 

Interlaken

 

Iona

 

Isabella

 

Island Belle

(Campbell Early)

 

Ives

 

James

 

Jewell

 

Joannes Seyve 12-428

 

Joannes Seyve 23-416

 

Kerner

 

Kay Gray

 

Kleinberger

 

La Crescent

 

LaCrosse

 

Lagrein

 

Lake Emerald

 

Lambrusco

 

Landal

 

Landot noir

 

Lenoir

 

Leon Millot

 

Lemberger

(Limberger)

 

Limberger

(Lemberger)

 

Louise Swenson

 

Lucie Kuhlmann

 

Madeline Angevine

 

Magnolia

 

Magoon

 

Malbec

 

Malvasia bianca

(Moscato greco)

 

Mammolo

 

Marechal Foch

 

Marquette

 

Marsanne

 

Mataro

(Monastrell, Mourvèdre)

 

Melody

 

Melon

(Melon de Bourgogne)

 

Melon de Bourgogne

(Melon)

 

Merlot

 

Meunier

(Pinot Meunier)

 

Mish

 

Mission

 

Missouri Riesling

 

Monastrell

(Mataro, Mourvèdre)

 

Mondeuse

(Refosco)

 

Montefiore

 

Moore Early

 

Morio-Muskat

 

Moscato greco

(Malvasia bianca)

 

Mourvèdre

(Mataro, Monastrell)

 

Müller-Thurgau

 

Münch

 

Muscadelle

 

Muscat blanc

(Muscat Canelli)

 

Muscat Canelli

(Muscat blanc)

 

Muscat du Moulin

 

Muscat Hamburg

(Black Muscat)

 

Muscat of Alexandria

 

Muscat Ottonel

 

Naples

 

Nebbiolo

 

Negrara

 

Négrette

 

Negro Amaro

 

Nero d’Avola

 

New York Muscat

 

Niagara

 

Noah

 

Noble

 

Noiret

 

Norton

(Cynthiana)

 

Ontario

 

Orange Muscat

 

Palomino

 

Pamlico

 

Pedro Ximenes

 

Peloursin

 

Petit Bouschet

 

Petit Manseng

 

Petit Verdot

 

Petite Sirah

(Durif)

 

Peverella

 

Picpoul

(Piquepoul blanc)

 

Pinotage

 

Pinot blanc

 

Pinot Grigio

(Pinot gris)

 

Pinot gris

(Pinot Grigio)

 

Pinot Meunier

(Meunier)

 

Pinot noir

 

Piquepoul blanc

(Picpoul)

 

Prairie Star

 

Precoce de Malingre

 

Pride

 

Primitivo

 

Princess

 

Rayon d’Or

 

Ravat 34

 

Ravat 51

(Vignoles)

 

Ravat noir

 

Redgate

 

Refosco

(Mondeuse)

 

Regale

 

Reliance

 

Riesling

(White Riesling)

 

Rkatsiteli

(Rkatziteli)

 

Rkatziteli

(Rkatsiteli)

 

Roanoke

 

Rondinella

 

Rosette

 

Roucaneuf

 

Rougeon

 

Roussanne

 

Royalty

 

Rubired

 

Ruby Cabernet

 

Sabrevois

 

Sagrantino

 

St. Croix

 

St. Laurent

 

St. Pepin

 

St. Vincent

 

Saint Macaire

 

Salem

 

Salvador

 

Sangiovese

 

Sauvignon blanc

(Fumé blanc)

 

Sauvignon gris

 

Scarlet

 

Scheurebe

 

Sémillon

 

Sereksiya

 

Seyval

(Seyval blanc)

 

Seyval blanc

(Seyval)

 

Shiraz

(Syrah)

 

Siegerrebe

 

Siegfried

 

Southland

 

Souzão

 

Steuben

 

Stover

 

Sugargate

 

Sultanina

(Thompson Seedless)

 

Summit

 

Suwannee

 

Sylvaner

 

Symphony

 

Syrah

(Shiraz)

 

Swenson Red

 

Tannat

 

Tarheel

 

Taylor

 

Tempranillo

(Valdepeñas)

 

Teroldego

 

Thomas

 

Thompson Seedless

(Sultanina)

 

Tinta Madeira

 

Tinto cão

 

Topsail

 

Touriga

 

Traminer

 

Traminette

 

Trebbiano

(Ugni blanc)

 

Trousseau

 

Trousseau gris

 

Ugni blanc

(Trebbiano)

 

Valdepeñas

(Tempranillo)

 

Valdiguié

 

Valerien

 

Valiant

 

Valvin Muscat

 

Van Buren

 

Veeblanc

 

Veltliner

 

Ventura

 

Verdelet

 

Verdelho

 

Vergennes

 

Vermentino

 

Vidal blanc

 

Vignoles

(Ravat 51)

 

Villard blanc

 

Villard noir

 

Vincent

 

Viognier

 

Vivant

 

Watergate

 

Welder

 

Welsch Rizling

 

White Riesling

(Riesling)

 

Wine King

 

Yuga

 

Zinfandel

 

Zinthiana

 

Zweigelt“


24.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/27


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 10 май 2012 година

относно финансовия принос на Европейския съюз през 2012 г. към националните програми за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ на 10 държави членки (Белгия, България, Дания, Естония, Италия, Кипър, Латвия, Румъния, Словения и Финландия)

(нотифицирано под номер C(2012) 3024)

(само текстовете на български, гръцки, датски, естонски, италиански, латвийски, нидерландски, румънски, словенски, фински, френски и шведски език са автентични)

(2012/276/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право (1), и по-специално член 24, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 861/2006 се определят условията, при които държавите членки могат да получат принос от Европейския съюз за разходи, извършени в рамките на техните национални програми за събиране и управление на данни.

(2)

Тези програми следва да бъдат изготвени в съответствие с Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 г. за установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с Общата политика в областта на рибарството (2) и Регламент (ЕО) № 665/2008 на Комисията от 14 юли 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета за установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с Общата политика в областта на рибарството (3).

(3)

Белгия, България, Дания, Естония, Италия, Кипър, Латвия, Румъния, Словения и Финландия представиха национални програми за периода 2011—2013 г. в съответствие с предвиденото в член 4, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 199/2008. Тези програми бяха одобрени през 2011 г. в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 199/2008.

(4)

Посочените държави членки представиха годишни бюджетни прогнози за 2012 г. в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 1078/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета във връзка с разходите, направени от държавите-членки за събиране и управление на основни данни за рибарството (4). Комисията направи оценка на годишните бюджетни прогнози на държавите членки, както е определено в член 4 от Регламент (ЕО) № 1078/2008, като взе предвид одобрените национални програми.

(5)

В член 5 от Регламент (ЕО) № 1078/2008 се постановява, че Комисията одобрява годишната бюджетна прогноза и взема решение относно годишния финансов принос на Съюза към всяка национална програма в съответствие с процедурата, определена в член 24 от Регламент (ЕО) № 861/2006, и въз основа на резултата от оценката на годишните бюджетни прогнози, както е посочено в член 4 от Регламент (ЕО) № 1078/2008.

(6)

В член 24, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 861/2006 се постановява, че процентът на финансовия принос се определя с решение на Комисията. В член 16 от същия регламент се предвижда, че финансовите мерки на Съюза в областта на събирането на основни данни не надвишават 50 % от разходите, извършени от държавите членки по изпълнението на програмата за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“.

(7)

Настоящото решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 75, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (5).

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Максималният общ размер на финансовия принос на Съюза, който се отпуска на всяка държава членка за събирането, управлението и използването на данни в сектор „Рибарство“ за 2012 г., и процентът на финансовия принос на Съюза са определени в приложението.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Република България, Кралство Дания, Република Естония, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Румъния, Република Словения и Република Финландия.

Съставено в Брюксел на 10 май 2012 година.

За Комисията

Maria DAMANAKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 186, 15.7.2008 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 295, 4.11.2008 г., стр. 24.

(5)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 2011—2013 Г.

ОТГОВАРЯЩИ НА УСЛОВИЯТА РАЗХОДИ И МАКСИМАЛЕН ПРИНОС НА СЪЮЗА ЗА 2012 Г.

(В евро)

Държава членка

Допустими разходи

Максимално участие на Съюза

(в размер на 50 %)

Белгия

2 108 145,00

1 054 072,50

България

199 740,00

99 870,00

Дания

6 440 240,00

3 220 120,00

Естония

566 084,00

283 042,00

Италия

7 859 576,00

3 929 788,00

Кипър

395 709,00

197 854,50

Латвия

337 444,00

168 722,00

Румъния

507 906,00

253 953,00

Словения

180 783,00

90 391,50

Финландия

1 761 072,00

880 536,00

Общо

20 356 699,00

10 178 349,50


24.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/29


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 май 2012 година

за изменение на Решение 2002/840/ЕО относно приемане на списък от одобрени съоръжения в трети страни за облъчване на храните

(нотифицирано под номер C(2012) 3179)

(текст от значение за ЕИП)

(2012/277/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 1999/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение (1), и по-специално член 9, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 1999/2/ЕО храните, обработени с йонизиращо лъчение, не могат да бъдат внасяни от трета държава, освен ако не са обработени в съоръжения за облъчване, одобрени от Европейския съюз.

(2)

С Решение 2002/840/ЕО на Комисията (2) е съставен списък на одобрените съоръжения в трети държави.

(3)

Тайландските органи информираха Комисията, че наименованието на едно от одобрените съоръжения за облъчване, намиращи се в Тайланд, е било променено.

(4)

Поради това Решение 2002/840/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2002/840/ЕО се изменя в съответствие с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 21 май 2012 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 66, 13.3.1999 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 287, 25.10.2002 г., стр. 40.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Решение 2002/840/ЕО

Референтен №: EU-AIF 08-2006

ISOTRON (THAILAND) LTD

Bangpakong Industrial Park (Amata Nakorn)

700/465 Moo 7, Tambon Donhuaroh,

Amphur Muang,

Chonburi 20000

Thailand

Тел.: (66) (0) 38 458431 до 4

Факс: 66 (0) 38 458435“

се заменя със следното:

Референтен №: EU-AIF 08-2006

Synergy Health (Thailand) Ltd.

700/465 Amata Nakorn Industrial

Moo 7, Tambon Donhuaroh,

Amphur Muang,

Chonburi 20000

Thailand

Тел.: (66) (0) 38 458431 до 3 и (66) (0) 38 450092 до 3

Факс: (66) (0) 38 458435 и (66) (0) 38 717146“


24.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/31


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 23 май 2012 година

за прекратяване на антисубсидийната процедура по отношение на вноса на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от Индия

(2012/278/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 14 от него,

след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Временни мерки

(1)

С Регламент (ЕС) № 115/2012 (2) („временният регламент“) Европейската комисия („Комисията“) наложи временно изравнително мито върху вноса на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от Индия („Индия“ или „засегнатата държава“).

(2)

Процедурата беше открита на 13 май 2011 г. (3) след жалба, подадена на 31 март 2011 г. от European Industrial Fasteners Institute (EIFI) („жалбоподателят“) от името на производители, които представляват повече от 25 % от общото производство в Съюза на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части.

(3)

Както е посочено в съображение 21 от временния регламент, разследването на субсидирането и вредата обхвана периода от 1 април 2010 г. до 31 март 2011 г. („разследваният период“ или „РП“). Проучването на тенденциите, имащи отношение към оценката на вредата, обхвана периода от 1 януари 2008 г. до края на РП („разглежданият период“).

1.2.   Последваща процедура

(4)

След разгласяването на съществените факти и съображения, въз основа на които бе взето решението за налагане на временни изравнителни мерки („временното разгласяване“), няколко заинтересовани страни предоставиха в писмен вид своите становища относно временните констатации. На страните, които пожелаха да бъдат изслушани, беше предоставена такава възможност.

(5)

Комисията продължи да търси и проверява цялата информация, която смяташе за необходима за изготвянето на своите окончателни констатации. Устните и писмените коментари, представени от заинтересованите страни, бяха разгледани и в случаите, в които това бе целесъобразно, временните констатации бяха съответно изменени.

(6)

Впоследствие всички страни бяха информирани за съществените факти и съображения, въз основа на които се възнамеряваше да се прекрати антисубсидийната процедура по отношение на вноса на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от Индия и да се освободят обезпечените с временното мито суми („окончателното разгласяване“). На страните бе даден срок, в който могат да представят своите коментари по окончателното разгласяване.

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

(7)

След окончателното разгласяване една от страните повтори коментарите си относно определението на разглеждания продукт и на сходния продукт в съображения 22 и 23 от временния регламент, като заяви, че някои видове на продукта следва да бъдат изключени от продуктовия обхват на настоящото разследване.

(8)

При разследването обаче беше потвърдено, че различните видове на продукта са включени в описанието на разглеждания продукт и на сходния продукт и имат еднакви основни физически, химически и технически характеристики и видове крайна употреба, поради което принадлежат на една и съща категория на продукта. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(9)

Поради липса на други коментари относно разглеждания продукт и сходния продукт констатациите в съображения 22 и 23 от временния регламент се потвърждават.

3.   СУБСИДИРАНЕ

3.1.   Въведение

(10)

В съображение 24 от временния регламент са посочени схемите, за които се твърди, че включват предоставянето на субсидии, а именно:

а)

схема за кредитиране на заплащането на митнически задължения (Duty Entitlement Passbook Scheme — „DEPBS“);

б)

схема за предварителни разрешения (Advance Authorisation Scheme — „AAS“);

в)

схема за насърчаване на износа чрез внос на средства за производство (Export Promotion Capital Goods Scheme — „EPCGS“);

г)

схема за експортно ориентирани единици (Export Oriented Units Scheme — „EOUS“);

д)

схема за фокусиране върху продукта (Focus Product Scheme — „FPS“);

е)

схема за експортно кредитиране (Export Credit Scheme — „ECS“);

ж)

схема за освобождаване от данък върху електроенергията.

(11)

Индустрията на Съюза изрази съмнение дали Комисията не е пропуснала да вземе предвид някои схеми за субсидиране, като вследствие на това изрази становището, че субсидиите, за които е установено, че са били получавани от индийските производители, са оценени на по-ниска стойност от действителната.

(12)

В отговор на това следва да се отбележи, че в жалбата са посочени голям брой национални и местни схеми за субсидиране, които бяха включени във въпросника до производителите износители от Индия и бяха разследвани от Комисията. Единствено за изброените в съображение 10 по-горе схеми обаче бе установено, че са били средство за предоставяне на субсидии на разследваните производители износители, включени в извадката.

(13)

Поради липсата на други коментари констатациите в съображения 24—27 от временния регламент се потвърждават.

(14)

Не бяха получени коментари по констатациите относно FPS и схемата за освобождаване от данък върху електроенергията. Съдействащите производители износители от Индия представиха подробни коментари по отношение на схемите DEPBS, AAS, EPCGS и ECS. Повечето коментари бяха свързани с изчисленията на размера на субсидията, а в резултат на някои от коментарите тези изчисления бяха минимално коригирани. Цялостните заключения относно тези схеми обаче не бяха повлияни от коментарите и се потвърждават. Бяха получени коментари и по схемата EOUS. Като се вземе предвид влиянието на тези коментари по схемата EOUS, обобщени по-долу в съображения 13—19, не е необходимо подробно възпроизвеждане на другите получени коментари по посочените по-горе четири схеми.

3.2.   Схема за експортно ориентирани единици (EOUS)

3.2.1.   Общи положения

(15)

Следва да се припомни, че в съответствие с посоченото в раздел 3.5 от временния регламент ключово задължение на съответната експортно ориентирана единица („EOU“), посочено в документа „Политика за външната търговия“ за периода 2009—2014 г., е да постигне нетни външнотърговски („НВТ“) приходи, което означава, че през съответния референтен период (петгодишен) общата стойност на износа трябва да бъде по-висока от общата стойност на внесените стоки. По принцип всички предприятия, които поемат задължение да изнасят всичките си произведени стоки или услуги, могат да се ползват от схемата EOUS. В замяна дружествата, които са със статут на експортно ориентирани единици, имат право да ползват някои отстъпки, изброени в съображение 71 от временния регламент. Тези отстъпки представляват финансово участие от страна на правителството на Индия („ПИ“) по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент и чрез тях се предоставя полза на експортно ориентираните единици. Те зависят правно от извършването на износ и поради това се считат за специфични и подлежащи на изравняване в съответствие с член 4, параграф 4, първа алинея, буква а) от основния регламент.

(16)

Във временния регламент беше посочено, че схемата EOUS не може да се разглежда като допустима схема за възстановяване на мита или схема за възстановяване за заместители по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент, тъй като не отговаря на строгите правила, определени в приложение I (букви з) и и), приложение II (определение и правила за възстановяване) и приложение III (определение и правила за възстановяване за заместители) към основния регламент. Действително, не беше установено, че ПИ има на разположение система или процедура за проверка, посредством която да се потвърди дали и в какви количества набавените безмитно и/или освободени от данък върху продажбите суровини и материали са били вложени в производството на изнасяния продукт (вж. раздел II, точка 4 от приложение II към основния регламент, а по отношение на схемите за възстановяване за заместители — раздел II, точка 2 от приложение III към основния регламент). С действащата система за проверка се цели проследяване на изпълнението на задължението за осигуряване на НВТ приходи, а не на влагането на внасяните стоки в производството на изнасяни стоки.

(17)

След временното разгласяване не бяха повдигнати аргументи по същество, насочени срещу описаното по-горе естество на схемата EOUS, и по-специално липсата на ефективна система за проверка и изпълняването на условията за прилагане на изравнителни мерки. Поради това се потвърждават заключенията относно схемата EOUS, изложени накратко в съображения 78—81 от временния регламент.

3.2.2.   Становище на Viraj Profiles Limited

(18)

Единствената включена в извадката страна със статут на EOU беше дружеството Viraj Profiles Limited („Viraj“). Установеният на предварителния етап размер на субсидията за посочения производител като експортно ориентирана единица беше 2,73 %, като общият размер на субсидията беше 3,2 %. В обемно изражение Viraj представляваше 87 % от вноса от Индия в Съюза.

(19)

Както вече беше посочено в съображение 77 от временния регламент, Viraj представи подробни коментари по схемата. Засегнатият производител износител изрази твърдението, че изчислената по схемата субсидия не отговаря на условията по член 15, параграф 1 от основния регламент, в съответствие с който размерът на изравнителното мито не трябва да надвишава размера на действително получените от дружеството и подлежащи на изравняване субсидии. Той заяви, че поради това общият размер на субсидията за дружеството би следвало да е под 2 %, т.е. de minimis. Дружеството представи подробни счетоводни данни в подкрепа на твърдението си.

(20)

Твърдението беше надлежно разгледано. Беше възможно да се установи връзка между представените от Viraj подробни счетоводни данни и проверените на място счетоводни данни, като въз основа на тези данни беше направен изводът, че подлежащата на изравнителни мерки полза, получена от дружеството през разследвания период, действително е оценена на по-високо от реалното ниво. Поради това изравнителното мито за Viraj беше съответно преизчислено.

(21)

Впоследствие размерът на субсидията за Viraj по схемата EOUS беше преизчислен и окончателно определен на 0,44 %. С включването на размерите на субсидията, установени за схемите EPCGS (преизчислен на 0,05 %), ECS (преизчислен на 0,12 %) и схемата за освобождаване от данък върху електроенергията (0,09 %), общият размер на субсидията за Viraj беше окончателно определен на 0,7 %, т.е. под прага de minimis.

3.2.3.   Коментари на индустрията на Съюза относно окончателното разгласяване

(22)

След окончателното разгласяване от страна на индустрията на Съюза бяха представени коментари, съдържащи твърдението, че изчисленията, извършени във връзка с получените от Viraj ползи по схемата EUOS, са необосновани и неточни. Твърдеше се, че анализът на Комисията е непълен и непоследователен по отношение на начина, по който институциите обикновено прилагат изравнителни мерки за тази схема, и че не са взети предвид други възможни сценарии, при които Viraj да е реализирало освободения от мито внос по неправомерен начин. Освен това от индустрията на Съюза изразиха твърдението, че късното представяне от страна на Viraj на неповерителните коментари относно временното разгласяване сериозно е накърнило правото на защита на индустрията на Съюза.

(23)

По отношение на преизчислението на маржа на субсидията на Viraj следва да бъде пояснено, че посоченият производител износител беше доказал, че определеното временно изравнително мито превишава размера на действително получените и подлежащи на изравняване субсидии. Действително, дружеството доказа, че потенциалното неплатено мито е било оценено на по-високо от действителното ниво, поради което то трябваше да бъде коригирано в окончателното изчисление. Налагането на изравнителни мерки по отношение на определено финансово участие, с което ясно и недвусмислено не се предоставя каквато и да е полза на Viraj, щеше да противоречи на разпоредбите в член 3 от основния регламент. Смята се обаче, че във връзка с някои сделки със схемата са предоставени специфични субсидии на засегнатото дружество, по отношение на които следва да бъдат наложени изравнителни мерки. Поради това този подход съответства напълно на досегашния начин, по който институциите са прилагали изравнителни мерки по отношение на схемата. В съответствие с това преразглеждането на маржа на субсидията по схемата EOUS отговаря напълно на разпоредбите в член 15, параграф 1 от основния регламент.

(24)

Що се отнася до твърдението за нарушаване на правото на защита на индустрията на Съюза, следва да бъде отбелязано, че коментарите на Viraj относно изчислението на субсидията по схемата EOUS бяха включени също в две неповерителни становища, представени преди налагането на временните мерки, както и в две последващи неповерителни становища. Първото от тези становища с основно значение, което даде на Комисията основание да направи задълбочен анализ на въпроса и в крайна сметка да преразгледа позицията си, беше представено през декември 2011 г. и беше включено в съображение 77 от временния регламент. Всички споменати по-горе документи бяха незабавно включени в досието за проверка от заинтересованите страни. Коментарите на Viraj относно временното разгласяване само резюмираха вече представената в предишните становища позиция. Въпреки че неповерителната версия на коментарите на Viraj относно временното разгласяване действително беше представена на късен етап, Комисията незабавно я предостави на вниманието на индустрията на Съюза, на която беше даден допълнителен период, за да направи своите коментари по нея.

(25)

С оглед на изложеното по-горе твърденията на индустрията на Съюза трябваше да бъдат отхвърлени.

3.2.4.   Други въпроси, свързани със субсидиране

(26)

Бяха получени коментари и по отношение на изчислението на маржа на субсидиране на съдействащите, но невключени в извадката производители износители, и на остатъчния марж на субсидиране. Освен това единственият производител износител, който беше поискал индивидуално разглеждане, настоя искането му да бъде разгледано. При все това с оглед на заключенията в раздела за причинно-следствената връзка по-долу не е необходимо по тези въпроси да бъде оформено окончателно становище.

4.   ИНДУСТРИЯ НА СЪЮЗА

(27)

Поради липса на коментари относно производството на Съюза и индустрията на Съюза констатациите в съображения 120—123 от временния регламент се потвърждават.

5.   ВРЕДА

5.1.   Предварителни бележки и потребление на Съюза

(28)

Поради липса на коментари относно предварителните бележки и потреблението в Съюза констатациите в съображения 124—130 от временния регламент се потвърждават.

5.2.   Внос от засегнатата държава

(29)

Една от страните заяви, че предварителният анализ на промените на цените на вноса от Индия и на подбиването на цените въз основа на средните цени е подвеждащ, тъй като според твърдението при него не се вземат предвид измененията на продуктовия микс през дадена година спрямо предходната през разглеждания период.

(30)

В това отношение следва да се отбележи, че данни за цените по вид на продукта са налице само за РП, за който от производителите износители и производителите от Съюза е поискано да включат в отговорите си на въпросника подробен списък на своите сделки. Поради това предвид липсата на данни по вид на продукта за другите години през разглеждания период значим анализ на промените на цените на вноса може да бъде направен само въз основа на средните цени. Следва също да се отбележи, че въпросната страна не представи доказателства за това защо анализът на промените на цените на вноса трябва да се счита за подвеждащ. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(31)

Що се отнася до подбиването на цените, следва да се припомни, че както е посочено в съображение 134 от временния регламент, за целите на установяването на подбиване на цените през РП бяха сравнени среднопретеглените продажни цени на включените в извадката производители от Съюза по вид на продукта за несвързани клиенти на пазара на Съюза, коригирани на ниво франко завода, със съответните среднопретеглени цени на вноса от Индия за първия независим клиент на пазара на Съюза, установени на база CIF и съответно коригирани за отчитане на съществуващите мита и разходите, последващи вноса.

(32)

Освен това, както е посочено в съображение 135 от временния регламент, сравняването на цените беше направено за всеки отделен вид сделки на същото ниво на търговия. Поради това твърдението на посочената страна относно подбиването на цените беше отхвърлено.

(33)

Поради липса на други коментари относно вноса от засегнатата държава констатациите в съображения 131—135 от временния регламент се потвърждават.

5.3.   Икономическо състояние на индустрията на Съюза

5.3.1.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(34)

Една от страните заяви, че извършеният в рамките на временния регламент анализ на намалението на производството на индустрията на Съюза е подвеждащ, и изрази твърдението, че намалението на производствените обеми следва да се разглежда във връзка с неизползвания капацитет на индустрията на Съюза, при който също се наблюдава тенденция на намаление през разглеждания период.

(35)

При разследването се установи, че спадът на производството е придружен с намаление на продажбите и увеличение на запасите. При това положение някои от производителите от Съюза са били принудени да затворят някои от своите производствени линии, с което се обяснява намалението на използването на капацитета. Поради това твърдението на страната беше отхвърлено.

(36)

Поради липса на други коментари относно производството, производствения капацитет и използването на капацитета констатациите в съображения 137 и 138 от временния регламент се потвърждават.

5.3.2.   Обем на продажбите и пазарен дял

(37)

Поради липса на коментари относно промените на обема на продажбите и пазарния дял на индустрията на Съюза констатациите в съображение 139 от временния регламент се потвърждават.

5.3.3.   Растеж

(38)

Поради липса на коментари относно растежа констатациите в съображение 140 от временния регламент се потвърждават.

5.3.4.   Трудова заетост

(39)

Поради липса на коментари относно трудовата заетост констатациите в съображения 141 и 142 от временния регламент се потвърждават.

5.3.5.   Средни единични цени в Съюза

(40)

Поради липса на коментари относно средните единични цени в Съюза констатациите в съображения 143 и 144 от временния регламент се потвърждават.

5.3.6.   Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал

(41)

Поради липса на коментари относно рентабилността, паричния поток, инвестициите, възвръщаемостта на инвестициите и способността за привличане на капитал констатациите в съображения 145—148 от временния регламент се потвърждават.

5.3.7.   Стокови запаси

(42)

Една от страните поиска от Комисията да представи данни относно реалните промени на нивото на стоковите запаси през разглеждания период, вместо индексирани данни, като заяви, че индексирането не дава възможност за ефективни коментари или за оценка на нивото на запасите като процент от продажбите на индустрията на Съюза.

(43)

От съображения за поверителност, както е обяснено в съображение 127 от временния регламент, беше необходимо някои микропоказатели, включително стоковите запаси, да бъдат индексирани. При всички положения представените в таблица 10 от временния регламент индексирани данни за стоковите запаси на индустрията на Съюза в края на периода дават възможност за достатъчно добро разбиране на промените на запасите през разглеждания период. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(44)

Поради липса на други коментари относно стоковите запаси констатациите в съображение 149 от временния регламент се потвърждават.

5.3.8.   Ниво на маржа на субсидията

(45)

Припомня се, че за най-големия индийски производител износител, представляващ 87 % от индийския износ за Съюза през РП, беше установено, че не е получавал субсидии. Съответно субсидираният внос е възлизал на 13 % от общия обем на износа на разглеждания продукт от Индия за Съюза. Като се имат предвид обемът, пазарният дял и цените на субсидирания внос от Индия, въздействието на действителните маржове на субсидията върху индустрията на Съюза може да се смята за несъществено.

5.3.9.   Заключение относно вредата

(46)

При разследването беше потвърдено, че при по-голямата част от показателите за вредата е налице тенденция на намаляване през разглеждания период. Поради това заключението от съображения 151—153 от временния регламент, че индустрията на Съюза е претърпяла съществена вреда по смисъла на член 8, параграф 5 от основния регламент, се потвърждава.

6.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

6.1.   Въведение

(47)

В съответствие с член 8, параграфи 5 и 6 от основния регламент, беше разгледано дали субсидираният внос с произход от Индия е причинил вреда на индустрията на Съюза до такава степен, че тази вреда да бъде класифицирана като съществена. Разгледани бяха и други известни фактори, различни от субсидирания внос, които същевременно биха могли да нанесат вреда на индустрията на Съюза, за да се гарантира, че евентуалната вреда, причинена от тези други фактори, не е счетена за дължаща се на субсидирания внос.

(48)

Както е обяснено в съображения 18—21 по-горе, беше установено, че маржът на субсидията на най-големия индийски производител износител, който през РП реализира 87 % от индийския износ за Съюза, е de minimis по смисъла на член 14, параграф 5 от основния регламент, поради което неговият износ се счита за несубсидиран за целите на настоящото разследване. Следователно едва 13 % от индийския износ на разглеждания продукт за Съюза през РП е бил субсидиран. Пазарният дял на този субсидиран внос през РП е бил 2 %.

6.2.   Въздействие на субсидирания внос

(49)

Разследването показа, че потреблението в Съюза е нараснало с 9 % през разглеждания период, докато обемът на продажбите на индустрията на Съюза е намалял с 14 %, а пазарният дял е намалял с 21 %.

(50)

По отношение на цените беше установено, че средните цени на субсидирания внос подбиват средните продажни цени на индустрията на Съюза на пазара на Съюза. Те обаче са били с около 12 % по-високи от цените на индийското дружество, за което не беше установено субсидиране.

(51)

С оглед на гореизложеното се смята, че ограниченият обем на субсидирания внос от Индия, който е осъществен на цени, по-високи от цените на несубсидирания внос, може да е изиграл само силно ограничена роля, ако изобщо е бил от значение, за влошаването на състоянието на индустрията на Съюза поради нанесена вреда.

6.3.   Въздействие на други фактори

6.3.1.   Несубсидиран внос от Индия

(52)

Общият обем на вноса от Индия се е увеличил драстично с 65 % през разглеждания период, като е повишил своя пазарен дял от 12,1 % на 18,3 %. Както беше обяснено по-горе обаче, несубсидираният внос е представлявал 87 % от общия обем на индийския внос през РП, което съответства на пазарен дял от 15 % през РП, в сравнение с пазарен дял от 2 % на субсидирания внос от Индия за същия период.

(53)

Цените на вноса от Индия са намалели като цяло с 9 % през разглеждания период, като през цялото време са се запазили по-ниски от цените на вноса от останалата част от света и от продажните цени на индустрията на Съюза. Необходимо е да се отбележи обаче, че както беше обяснено в съображение 50, за средните цени на несубсидирания внос беше установено, че подбиват цените на индустрията на Съюза в значително по-голяма степен, отколкото тези на субсидирания внос.

6.3.2.   Внос от други трети държави

(54)

Поради липса на коментари относно вноса от други трети държави констатациите в съображения 161—165 от временния регламент се потвърждават.

6.3.3.   Икономическата криза

(55)

Поради липса на коментари относно въздействието на икономическата криза върху понесената от индустрията на Съюза вреда констатациите в съображения 166—169 от временния регламент се потвърждават.

6.3.4.   Износ, осъществен от включената в извадката индустрия на Съюза

(56)

Поради липса на коментари относно износа, осъществен от включената в извадката индустрия на Съюза, констатациите в съображение 170 от временния регламент се потвърждават.

6.4.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(57)

С гореизложения анализ беше доказано, че през разглеждания период е отбелязано значително увеличение на обема и на пазарния дял на вноса на ниски цени с произход от Индия. Освен това беше установено, че този внос постоянно е подбивал цените на индустрията на Съюза на пазара на Съюза.

(58)

Въпреки това, с оглед на констатацията, че износът на най-големия индийски производител износител, който е представлявал 87 % от индийския износ за Съюза през РП, не е бил субсидиран, се смята, че не съществуват достатъчно основания за установяване на причинно-следствена връзка между субсидирания внос, който възлиза на едва 13 % от общото количество на износа от Индия, и претърпяната от индустрията на Съюза вреда. Действително не може да се твърди, че субсидираният износ от Индия, с оглед на ограничения му обем и силно ограничения му пазарен дял (2 %), както и на факта, че цените на този внос са били средно с 12 % по-високи от цените на несубсидирания внос, е бил причината за претърпяната от индустрията на Съюза вреда.

(59)

Анализът на другите известни фактори, които са могли да причинят вреда на индустрията на Съюза, сред които са несубсидираният внос, вносът от други трети държави, икономическата криза и износът, осъществен от включената в извадката индустрия на Съюза, показа, че понесената от индустрията на Съюза вреда се дължи на въздействието на несубсидирания внос от Индия, който представлява 87 % от целия индийски износ за Съюза през РП и който е осъществен на значително по-ниски цени в сравнение със субсидирания внос.

7.   ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АНТИСУБСИДИЙНАТА ПРОЦЕДУРА

(60)

Поради липса на съществена причинно-следствена връзка между субсидирания внос и понесената от индустрията на Съюза вреда се смята, че не са необходими изравнителни мерки, и поради това настоящата антисубсидийна процедура следва да бъде прекратена в съответствие с член 14, параграф 2 от основния регламент.

(61)

Жалбоподателят и всички останали заинтересовани страни бяха информирани за това и им беше предоставена възможност за коментари. Получените коментари не промениха заключението, че настоящата антисубсидийна процедура следва да бъде прекратена,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Антисубсидийната процедура по отношение на вноса на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от Индия, понастоящем класирани в кодове по КН 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 и 7318 15 70, се прекратява.

Член 2

Обезпечените суми чрез облагането с временно изравнително мито в съответствие с Регламент (ЕС) № 115/2012 на вноса на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от Индия се освобождават.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 23 май 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93.

(2)  ОВ L 38, 11.2.2012 г., стр. 6.

(3)  ОВ C 142, 13.5.2011 г., стр. 36.