ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.132.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 132

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
23 май 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 426/2012 на Комисията от 22 май 2012 година за вписване на названиe в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (ЗНП)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 427/2012 на Комисията от 22 май 2012 година за разширяването на специалните гаранции за салмонелата, установени с Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета, за да обхванат яйцата, предназначени за Дания ( 1 )

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 428/2012 на Комисията от 22 май 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 429/2012 на Комисията от 22 май 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1014/2010 с цел осигуряване на общ формат за уведомяване за грешки от производителите на леки пътнически автомобили ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 430/2012 на Комисията от 22 май 2012 година за откриване на тръжна процедура за помощ за частно складиране на маслиново масло

13

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 431/2012 на Комисията от 22 май 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

16

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/270/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 16 май 2012 година относно неотложни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Съюза на Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner) (нотифицирано под номер C(2012) 3137)

18

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

23.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 426/2012 НА КОМИСИЯТА

от 22 май 2012 година

за вписване на названиe в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 5, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 и в съответствие с член 17, параграф 2 от същия регламент, заявлението на Гърция, получено на 27 март 2006 г., за регистрация на названието „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“ (Prasines Elies Chalkidikis) като защитено наименование за произход беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Белгия и едно частно предприятие от Канада изразиха възражения относно регистрацията съгласно член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 510/2006. Възраженията бяха счетени за допустими въз основа на член 7, параграф 3, първа алинея, букви а)—г) от същия регламент. С писмо от 17 февруари 2011 г. Комисията призова засегнатите страни да постигнат споразумение помежду си.

(3)

Бе постигнато споразумение между Гърция и възразяващите. Съгласно посоченото споразумение, спецификацията и резюмето бяха изменени в минимална степен чрез добавяне на млечна киселина и лимонена киселина в списъка с разрешени консерванти и чрез ограничаване до 8,5 % на съдържанието на натриев хлорид в саламурата пред периода на ферментацията. Гърция и възразяващите се съгласиха също така, че регистрацията на наименованието „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“ (Prasines Elies Chalkidikis) следва да не създава пречки за предлагане на пазара на продукт, етикетирането на който включва термина „сорт Chalkidikis“, доколкото въпросният продукт включва или произхожда от този сорт и потребителите не са подведени, използването на наименованието на сорта представлява лоялна конкуренция, и използването не извлича полза от репутацията на защитеното наименование за произход. В съответствие с посоченото споразумение това ще бъде гарантирано, когато терминът „сорт Chalkidikis“ фигурира върху етикета с букви, по-малки в сравнение с тези на името на продукта, на разумно разстояние от търговското наименование на продукта и при условие че е съпроводено с посочване на мястото на произход, когато това място е различно от Халкидики.

(4)

Като се има предвид гореизложеното, наименованието „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“ (Prasines Elies Chalkidikis) следва да бъде вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания. Резюмето следва да бъде съответно актуализирано и публикувано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието, посочено в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Актуализираното резюме се съдържа в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 май 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 190, 14.7.2010 г., стр. 37.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ГЪРЦИЯ

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (ЗНП)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

РЕЗЮМЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (PRASINES ELIES CHALKIDIKIS)

ЕО №: EL-PDO-0005-0539-27.3.2006

ЗНП ( X ) ЗГУ ( )

Настоящото резюме представя с информационна цел основните елементи на спецификациите на продукта.

1.   Отговорен отдел в държавата членка:

Наименование:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ – ΠΓΕ – Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων (Министерство на развитието на селските райони и на хранителните продукти, Дирекция „Биологично земеделие“, Отдел „ЗНП, ЗГУ и ХТСХ“)

Адрес:

Αχαρνών 29, Τ.Κ. 104 39, Αθήνα (Akharnon 29, 104 39 Атина)

Тел.:

210 2125152

Факс:

Електронна поща

ax29u030@minagric.gr

2.   Група:

Наименование:

Κοινοπραξία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Πολυγύρου και Χαλκιδικής (Група на съюзите на земеделските кооперации от Полигирос и Халкидики), с търговско наименование „Βιοκαλλιεργητική Χαλκιδικής“ (Viokalliergitiki Chalkidikis — Биологично земеделие Chalkidikis)

Адрес:

Κωνσταντινουπόλεως 13, ΤΚ 63100, Πολύγυρος (Konstantinoupoleos 13, 63100 Полигирос)

Тел.:

23710 23076

Факс:

Електронна поща

eas-pol@otenet.gr

Състав:

Производители/преработватели: ( X ) Други: ( )

3.   Вид продукт:

Клас 1.6:

Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени.

4.   Спецификация:

(резюме на изискванията по член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

4.1.   Наименование:

„Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“

(Prasines Elies Chalkidikis)

4.2.   Описание:

„Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“ (Prasines Elies Chalkidikis) представляват зелени маслини, получени само от сортовете „Hondrolia Chalkidikis“ и „Chalkidiki“ от вида Olea europea. Маслините, произведени от тези сортове в Халкидики, се отличават с големия си размер и високо съотношение между месестата част и костилката, яркозелен до зеленикаво-жълт цвят, деликатен плодов аромат, леко горчив и пикантен вкус и липса на усещане за мазно благодарение на приспособяването в течение на векове на маслините към специфичните климатични и почвени условия на района, както и на техниките на отглеждане, използвани от производителите на маслини.

„Prasines Elies Chalkidikis“ се предлагат в следните четири разновидности:

1.

Цели маслини.

2.

Маслини без костилките.

3.

Маслини без костилките и пълнени. За пълнежа може да се използват бадеми, червени чушки, моркови, корнишони и чесън, като пълненето се извършва на ръка. Продуктите, използвани за пълнежа, не могат да надхвърлят 15 % от теглото на маслините.

4.

Начукани маслини.

Всички видове маслини могат да бъдат ароматизирани с риган, мащерка, дафинови листа, целина, чесън, каперси и червен пипер. Използваните ароматизиращи съставки не могат да надвишават 2,5 % от теглото на маслините.

Съставките, използвани за пълнене и ароматизиране на маслините, са продукти, произхождащи от област Халкидики.

При неговото пускане на пазара продуктът трябва да притежава следните характеристики:

Разновидности маслини

Параметри

Цели

Без костилките

Без костилките и пълнени

Начукани

Физически характеристики на маслините

Маслини с цилиндрично-конична форма, удължени със забележима изпъкналост, с твърд и лъскав околоплодник и яркозелен до зеленикаво-жълт цвят.

Твърда и сочна месеста част.

Леко начукана месеста част с цели костилки, сочна.

Органолептични характеристики на маслините

Деликатен плодов аромат, липса на усещане за висока масленост.

Леко горчив и пикантен вкус. Ако маслините са ароматизирани, се различават вкусовете на подправките.

Леко горчив и пикантен вкус, допълнен от вкуса на съставките на пълнежа.

Леко горчив и пикантен вкус. Ако маслините са ароматизирани, се различават вкусовете на подправките.

Качествени характеристики на маслините

Всички маслини са от категориите „екстра качество“ и „фино качество“, а минималният допустим размер е 181—200 плода на килограм. И в двете категории дефектните маслини са по-малко от 7 % от нетното тегло на маслините.

Характеристики на саламурата

Саламурата съдържа до 8,5 % натриев хлорид, има рН от 3,8 до 4,0 и минимална киселинност 0,8 %.

Нетно тегло на маслините, консервирани в саламура

Минимум 65 % от теглото на крайния продукт.

Минимум 55 % от теглото на крайния продукт.

Минимум 65 % от теглото на крайния продукт.

За другите качествени параметри и спомагателните вещества, използвани при обработката или опаковането, се прилагат разпоредбите на законодателството в областта на храните и международните стандарти на O.I.C. и на Комисията за Кодекс алиментариус.

4.3.   Географски район:

Географският район, от който произхождат зелените маслини от Халкидики, е област Халкидики, граничеща на северозапад с област Солун и с Егейско море в останалите посоки. От географска гледна точка той обхваща Халкидическия полуостров с характерната форма на трите полуострова („пръстите“ на Халкидики); Атон, който е разположен в най-източната част, не спада към област Халкидики, тъй като е самоуправляваща се общност.

Горите и горските масиви покриват 47 % от областта, или 137 160 ha, докато 32,7 %, или 95 500 ha са земеделски земи. Напояваната площ възлиза на 20 000 ha и представлява 21 % от общата обработваема земя. Площта на маслиновите насаждения в Халкидики е 23 000 ha.

4.4.   Доказателство за произход:

Маслините „Prasines Elies Chalkidikis“ се отглеждат, обработват и опаковат в границите на област Халкидики. Производителите и маслиновите насаждения са регистрирани в регистъра на маслиновите насаждения на областта и в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), и се актуализират всяка година. Количеството и произходът на суровината винаги се удостоверяват при доставка в преработващите предприятия, чрез задължителни записи в счетоводните книги, където се водят и съответни регистри на производителите и доставчиците. Всяко преработващо предприятие е записано с наименованието, адреса и седалището си в съответния регистър на търговско-промишлената палата на Халкидики, както и под уникален код в съответния регистър на Органа за плащания и контрол на помощите на Общността за ориентиране и гарантиране.

4.5.   Метод на производство:

1.   Отглеждане и прибиране на маслините

В Халкидики почти всички маслинови насаждения имат плътност на засаждане между тази на традиционните и на съвременните насаждения при разстояния между дърветата 6 × 6,5, 6,5 × 6,5 и 6 × 7 m. Повечето производители прилагат чрез посредничеството на своите организации документирана система за интегрирано управление на растителните култури. С оглед редуването на производството, както и за получаване на маслини с голям размер и високо качество, производителите практикуват систематично зимното и лятното подрязване и отстраняват филизите на маслиновите дървета.

Годишните добиви се колебаят средно около 9 000 kg/ha.

Прибирането на реколтата се извършва от 15 септември до 10—15 октомври всяка година, когато маслината достига достатъчна степен на зрялост и притежава желания цвят съгласно наблюдението на етапите на зрялост от страна на производителите и техните организации. С помощта на стълби производителите събират маслините ръчно и ги поставят в пластмасови касети, които им служат и за превоз на продукта до преработващото предприятие. Маслините трябва да бъдат без листа, парчета дърво и други примеси и да имат равномерен зелен до зеленикаво-жълт цвят. По тях не трябва освен това да има набивания, драскотини, увреждания от насекоми и заболявания, накълвавания от птици и т.н. След претеглянето и приемането на маслините в преработващите предприятия се съставя приемо-предавателен протокол с описание на качеството и количеството на приетия продукт.

2.   Преработка

След приемането маслините се поставят в каци, за да бъде намален горчивият им вкус. За тази цел те се накисват в разтвор от сода каустик от 1,5—2 % в зависимост от температурата и степента на зрялост на маслините. Тази операция трае дванадесет часа. След отстраняването на разтвора от сода каустик чрез три изплаквания, в каците се долива вода, в която маслините остават в продължение на 8 часа. След това водата се подновява 2 или 3 пъти, през интервали от 8 часа. Намаляването на горчивия вкус може да бъде извършено и по естествен начин, като се използва само вода за съответното накисване и изплакване в каците. Независимо от използвания метод трябва да се обърне особено внимание маслините да запазят леко горчив вкус.

След края на този процес маслините се преместват във ферментационни каци, където се заливат със саламура с концентрация на сол до 8,5 %. Концентрацията на солта и рН на саламурата се контролират редовно и при нужда се добавя сол. Маслините се консервират по този начин, докато саламурата се стабилизира на желаното процентно съдържание сол. Процесът на ферментация вече е започнал на предишния етап и неговата продължителност, която зависи от степента на зрялост на плода и околната температура, варира от два до четири месеца.

Изваждането на костилката се извършва механично. Прави се страничен нарез на единия край на маслината, последван от кръстовиден нарез откъм дръжката. Изваждането на костилката се прави с помощта на вода и механично налягане. За начукването на маслините се използват леки механични преси, които не причиняват разрушаване на меката част, нито счупване на костилката.

Маслините, преназначени за пълнене, се слагат на работни плотове, където опитни работнички ги пълнят на ръка. Пълненето на маслините е традиционна практика в Халкидики и използваните съставки са бадеми или малки парченца червени чушки, моркови, корнишони и чесън.

Маслините могат да бъдат ароматизирани с помощта на ароматизиращи растения от района (риган, мащерка, каперси, дафинови листа, чесън, целина и червен пипер).

3.   Сортиране по качество и по размер — опаковане

След ферментацията и изваждането на костилките маслините се изваждат от каците и се поставят на работни плотове, където опитни работници извършват оглед на плодовете и ръчно отделят повредените и набитите маслини, както и тези с някакъв друг дефект. След това маслините се пренасят по транспортни ленти до съоръженията за сортиране, които ги разпределят по размер и ги поставят в съдове.

Маслините се поставят най-често в пластмасови съдове от материал, който е безвреден за потребителя и не взаимодейства с продукта, както и в съдове от ламарина и стъклени буркани, независимо от теглото на съдържанието. Съдовете се пълнят със саламура, към която може да се добави L-аскорбинова киселина, лимонена киселина или млечна киселина съгласно нормативните изисквания на ЕС и Гърция с цел да бъде по-добре запазен продуктът.

Опаковането на маслините може да бъде извършено в предприятия, разположени извън област Халкидики, където се доставя обработеният продукт, при условие че проследимостта е гарантирана от транспортните документи, съответните счетоводни документи и правилата за етикетиране, посочени в точка 4.8.

4.6.   Връзка:

1.   Природна

От агрономична гледна точка почвите на област Халкидики подхождат идеално за отглеждане на маслиновото дърво, тъй като то се развива и дава плод на всички видове терени, като се започне от бедни варовити (каменисти) почви в планините до алувиални плодовити почви от варовиков произход в равнините.

Климатичните характеристики на Халкидики са изключително благоприятни за маслиновото дърво; въпреки че областта е разположена в Северна Гърция, поради дългата брегова ивица на Халкидики на Егейско море (дълга 630 km) тя се намира на същите изотерми на минималните и максималните температури, на които са и по-южните зони на производство на маслини, като областите Месиния, Етолия и Акарнания и Атика. Освен това се радва и на обилни валежи със средни годишни стойности от 450 mm (в равнините) до 850 mm (в планините).

Друга причина, поради която климатът на Халкидики благоприятства отглеждането на маслини, е че според надморската височина той се характеризира с мека до студена зима, меко до горещо и сухо лято със значително слънцегреене, както и с продължителни междинни сезони. През лятото средните температури не надвишават 22 °C, докато през зимата минималните температури рядко достигат минус 10 °C дори в планините, т.е. условията са идеални за доброто развитие на маслиновото дърво.

Освен големия си размер „Prasines Elies Chalkidikis“ се характеризират с твърд и лъскав околоплодник с яркозелен до зеленикаво-жълт цвят, с богата, твърда и деликатна месеста част, деликатен плодов аромат и леко горчив и пикантен вкус.

Климатичните и почвените условия на Халкидики, както и техниките на отглеждане и обработка на маслините, подобряват посочените по-горе качествени характеристики на продукта по следните начини:

Продължителният период на сравнително ниски температури, когато се прибира реколтата, в съчетание с техниките на отглеждане, по-специално подрязването и отстраняването на филизите, максимизира потенциала на сортовете за постигане на стабилност на продукцията и за това плодовете да достигнат голям размер и високо съотношение между месестата част и костилката.

Поради предимно варовиковия произход на почвите маслините са богати на летливи съединения, на които дължат деликатния си плодов аромат.

Благодарение на значителното слънцегреене, на меките летни температури и на наблюдението на зрялостта от страна на производителите и техните организации, в момента на прибирането на реколтата маслините имат яркозелен цвят, сочна месеста част и подходяща твърдост, така че изваждането на костилките да става лесно без наранявания и други изменения, водещи до влошаване на качеството.

Благодарение на техниките на отглеждане, по специално на напояване, и на наблюдението на зрялостта, маслините запазват ниско съдържание на масло, което допринася за липсата на вкус на мазно и за подчертаване на ароматичните характеристики при едновременно избягване на оксидирането, което води до по-добро съхранение на маслините,

Традиционният начин на ръчно прибиране на реколтата гарантира възможно най-доброто физическо състояние на маслината и успешната ѝ по-нататъшна обработка, а ръчното сортиране по размер и ръчното пълнене на маслините гарантират възможно най-добрия и автентичен краен продукт.

По същия начин, съчетавайки традиционните практики, преработващите предприятия са приспособили техниките си за обработка към различните сортове и към специфичните им характеристики, за да решат проблемите, свързани с ферментацията на маслината, да запазят непроменени нейните органолептични характеристики и да успеят да запазят стабилно производство на еднообразен продукт, известен в цяла Гърция с леко горчивия си пикантен вкус. Насочването на редица предприятия към износа също означава, че освен в Гърция „Prasines Elies Chalkidikis“ се предлагат на пазарите на много държави.

2.   Историческа

В някои документи съществуването на маслинови насаждения в Халкидики се датира още от 1415 г.: маслиновата горичка на Andronicus, в манастира Св. Павел в Касандра, множеството стари маслинови дървета, разпръснати на територията на манастира Vatopedi, в Souflari в Kalamaria (Nea Triylia) и в съседство в Daoutlou (Eleochoria), както и маслиновата горичка на манастира Iviron, на остров Kafkania до Olympiada. Домашни маслинови дървета са съществували в останалата част на Халкидики и тяхното присъствие често е в произхода на наименованията на места. Плодът на тези маслинови дървета е бил, както изглежда, използван главно за производството на трапезни маслини.

Към средата на 19-и век жителите на Халкидики започнали да се занимават систематично с отглеждане на маслини, присаждане на дивите маслинови дървета и, в по-малки мащаби, разсаждане на домашни маслинови дървета. Тази тенденция се дължи по всяка вероятност главно на благоприятното данъчно третиране по Наредбата относно лицензирането на нови маслинови насаждения, издадена през 1863 г. През 1887 г. Христакис Зографос вече бил организирал големите маслинови насаждения в Портария с площ около 500 хектара и наброяващи над 32 000 маслинови дървета. По същото време Hatsis Osman създал в Yerakini в Полигирос голяма парна маслобойна, която слага началото на модернизацията на подобни маслобойни в Халкидики.

За връзката на Халкидики с маслиновото дърво и неговия плод, както се вижда от историческите документи, свидетелстват както отглеждането на маслинови дървета и производството на маслинови продукти в този регион от векове, така и запазването до днес на множество народни традиции. За Халкидики маслината представлява, поне през последните две столетия, важна част от икономическия, обществения живот и културните традиции на местното население.

4.7.   Инспекционен орган:

Наименование

:

Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) (Орган за сертифициране и контрол на земеделските продукти — AGROCERT

Адрес

:

Πατησίων & Άνδρου 1 (Patission & Androu 1), 11257 Αθήνα (11257 Атина).

Тел.

:

210 8231277

Факс

:

210 8231438

Електронна поща

:

info@agrocert.gr

Наименование

:

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής (префектура Халкидики), Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (Дирекция „Развитие на селските райони“)

Адрес

:

63100 Πολύγυρος (63100 Полигирос).

Тел.

:

23710 39314

Факс

:

23713 39207

Електронна поща

:

agro6@halkidiki.gov.gr

4.8.   Етикетиране:

Освен защитеното наименование за произход „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“ (Prasines Elies Chalkidikis) и съответната маркировка етикетите трябва да дават възможност за проверка на произхода и за защита на продукта, като на тях фигурира:

цифровият код, посочващ годината на производство, преработващото предприятие, партидата и предприятието за окончателно опаковане, когато опаковането на крайния продукт се извършва в друго предприятие.

срокът на годност на продукта, когато става въпрос за окончателно опакован продукт.

логото, съставено от наименованието на продукта с гръцки или латински букви, около овално изображение, състоящо се, на заден план, от карта на Халкидики по литография от 1829 г. на British Society for the Diffusion of Useful Knowledge (Британско Общество за разпространение на полезни знания) и, на преден план, от маслиново клонче и зелени маслини.

Image

Когато „Prasines Elies Chalkidikis“ се използват за производството на пастет, разрешено е да се използва текстът „Πάστα από „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής ΠΟΠ“ (Пастет, изготвен от „Prasines Elies Chalkidikis ЗНП“), при условие че за производството на пастета са използвани изключително „Prasines Elies Chalkidikis“ с добавка само на необработено маслиново масло „екстра качество“ до 7 %.


23.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 427/2012 НА КОМИСИЯТА

от 22 май 2012 година

за разширяването на специалните гаранции за салмонелата, установени с Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета, за да обхванат яйцата, предназначени за Дания

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1), и по-специално член 8, параграф 3, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 853/2004 се определят специфични хигиенни правила за храните от животински произход в предприятията за хранителни продукти. В член 8 от посочения регламент се предвиждат специални гаранции за храните от животински произход, предназначени за финландския и шведския пазар. Съответно предприятията за хранителни продукти, които възнамеряват да пускат яйца на пазара в тези държави членки, следва да съблюдават някои правила по отношение на салмонелата. В същия член се предвижда също така, че пратките от такива яйца следва да се придружават от сертификат, който установява, че са били подложени на микробиологично изследване, резултатът от което е отрицателен, в съответствие със законодателството на Съюза.

(2)

С Регламент (ЕО) № 1688/2005 на Комисията от 14 октомври 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните гаранции по отношение на салмонелата за пратки към Финландия и Швеция с определени видове месо и яйца (2) се предоставят такива специални гаранции.

(3)

Освен това с Регламент (ЕО) № 1688/2005 се определят правилата за вземането на проби от стадата по произход на яйцата и микробиологичните методи за изследването на тези проби. В него се съдържат и образци на здравни сертификати, които придружават пратките от яйца.

(4)

Съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 специалните гаранции по отношение на някои храни от животински произход могат да се разширят, изцяло или частично, за да обхванат която и да е държава членка или район на държава членка с програма за контрол, призната за равностойна на тази, одобрена за Швеция и Финландия, по отношение на посочените храни от животински произход.

(5)

На 5 октомври 2007 г. датската служба за ветеринарен и хранителен контрол подаде заявление до Комисията за предоставяне на Дания на специални гаранции относно салмонела в яйцата за цялата територия на Дания в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004. Заявлението включва описание на датската програма за контрол на салмонелата по яйцата.

(6)

По време на срещата от 18 юни 2008 г. Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните одобри работен документ, изготвен от служители на комисията, озаглавен „Ръководство за минималните изисквания към програмите за контрол на салмонелата, за да бъдат признати за равностойни на одобрените за Швеция и Финландия по отношение на месото и яйцата от Gallus gallus“ („Ръководството“).

(7)

Датската програма за контрол на салмонелата по яйцата се счита за равностойна на тази, одобрена за Швеция и Финландия, и изпълнява изискванията на Ръководството. Освен това на 20 май 2011 г. датските органи предоставиха информация, която доказва, че разпространението на салмонела при стада с ярки и възрастни кокошки носачки в Дания през 2008 г., 2009 г. и 2010 г. също е в съответствие с Ръководството.

(8)

Поради това специалните гаранции следва да бъдат разширени с цел да обхванат пратките от яйца, предназначени за Дания. Освен това към тези пратки следва се прилагат правилата, установени с Регламент (ЕО) № 1688/2005 по отношение вземането на проби от стадата по произход на яйцата, микробиологичните методи за изследването на тези проби и образеца на здравен сертификат.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На Дания се разрешава да прилага специалните гаранции по отношение на салмонелата, предвидени в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 853/2004 за пратките от яйца, определени в точка 5.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004, и предназначени за Дания.

Член 2

1.   Пробите от стадата по произход на яйцата, посочени в член 1, се вземат в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1688/2005.

2.   Пробите, посочени в параграф 1, се подлагат на микробиологично изследване за салмонела в съответствие с член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1688/2005.

Член 3

Пратките от яйца, посочени в член 1, се придружават от сертификат, който съответства на образеца, предвиден в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1688/2005.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 май 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(2)  ОВ L 271, 15.10.2005 г., стр. 17.


23.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 428/2012 НА КОМИСИЯТА

от 22 май 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 121, първа алинея, буква м) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие със споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати относно търговията с вина (2) САЩ поискаха името на държавата им да бъде вписано в част Б на приложение XV към Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията (3) в колоната, указваща страните, в които може да се използва наименованието на един от винените сортове грозде, които могат да фигурират върху етикетите на вина съгласно член 62, параграф 4 от същия регламент. След като бе установено, че условията по член 62, параграф 1, буква б) и член 62, параграф 4 от посочения регламент са изпълнени, следва Съединените американски щати да бъдат вписани в съответната колона на посоченото приложение срещу наименованието на винения сорт грозде, за който се отнася тяхното искане.

(2)

Поради тази причина Регламент (ЕО) № 607/2009 следва да бъде съответно изменен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В част Б на приложение XV към Регламент (ЕО) № 607/2009 ред 58 се заменя със следния текст:

„58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Италия, Австралия, Съединени американски щати

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 май 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 87, 24.3.2006 г., стр. 2.

(3)  ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60.


23.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 429/2012 НА КОМИСИЯТА

от 22 май 2012 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1014/2010 с цел осигуряване на общ формат за уведомяване за грешки от производителите на леки пътнически автомобили

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 8, параграф 9, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед на факта, че извършваното от производителя уведомяване в съответствие с член 8, параграф 5, първа алинея от Регламент (ЕО) № 443/2009 за грешки в данните за емисии на CO2 е важна стъпка от проверката на данните, която съставлява основата за изчисляване на целите за специфичните емисии, както и на специфичните средни емисии за всички производители, е целесъобразно да се предвиди ясна и прозрачна процедура за това уведомяване.

(2)

Целесъобразно е също така да се предвиди използването на общ формат за уведомяване за грешки, за да се гарантира, че информацията, предоставяна от производителите на Комисията, може да бъде своевременно проверена и обработена.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по изменение на климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 9 от Регламент (ЕС) № 1014/2010 на Комисията (2) се добавят следните параграфи 3, 4 и 5:

„3.   Производителите, които уведомяват за грешки в съответствие с член 8, параграф 5, първа алинея от Регламент (ЕО) № 443/2009, използват като основа за своето уведомление наборите от предварителни данни, предоставени от Комисията по реда на член 8, параграф 4.

Уведомлението за грешка трябва да включва всички набори от данни, свързани с регистрациите на превозни средства, за които подаващият уведомлението производител носи отговорност.

Грешката се посочва чрез отделно вписване в набора от данни за всяка версия, озаглавено „Бележки на производителя“, в което се вписва един от следните кодове:

а)

код А, ако записите са били променени от производителя;

б)

код B, ако превозното средство е неидентифицируемо;

в)

код C, ако превозното средство не попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 443/2009 или е извадено от производство.

За целите на трета алинея, буква б) едно превозно средство е неидентифицируемо в случаите когато производителят не може да идентифицира или коригира кода за типа, варианта и версията или — ако е приложимо — номера на одобрението на типа, посочен в набора от предварителни данни.

4.   Когато отделен производител не е уведомил Комисията за грешки в съответствие с параграф 3 или когато уведомлението е изпратено след изтичане на тримесечния срок, предвиден в член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 443/2009, оповестените в съответствие с член 8, параграф 4 от посочения регламент предварителни стойности се считат за окончателни.

5.   Уведомлението за грешка, посочено в параграф 3, се представя на неизтриваем електронен информационен носител с надпис „Notification of error — CO2 from cars“ и се изпраща по пощата на следния адрес:

European Commission

Secretariat General

B-1049 Brussels

Belgium

Електронно копие от уведомлението се изпраща за сведение до следните функционални електронни пощенски кутии:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

и

CO2-monitoring@eea.europa“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 май 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 293, 11.11.2010 г., p. 15.


23.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 430/2012 НА КОМИСИЯТА

от 22 май 2012 година

за откриване на тръжна процедура за помощ за частно складиране на маслиново масло

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43, букви а), г) и й) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 33 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че Комисията може да реши да упълномощи органи, предлагащи достатъчно гаранции и одобрени от държавите членки, да сключат договори за складиране на маслиновото масло, което те предлагат на пазара в случай на сериозни смущения на пазара в определени региони на Европейския съюз.

(2)

В Испания и Гърция — държави членки, които заедно произвеждат повече от две трети от маслиновото масло, произвеждано в Съюза, средната цена на маслиновото масло, регистрирана на пазара през периода, посочен в член 4 от Регламент (ЕО) № 826/2008 на Комисията от 20 август 2008 г. за определяне на общи правила за предоставянето на помощ за частно складиране на някои земеделски продукти (2), е под равнището, указано в член 33 от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Това причинява сериозни смущения на пазарите на тези държави членки. Пазарът на маслиново масло в Съюза се характеризира с високо равнище на взаимозависимост и затова съществува риск сериозното смущение на испанския и гръцкия пазар да се разпространи във всички държави членки, които произвеждат маслиново масло.

(3)

В член 31 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че може да бъде отпусната помощ за частно складиране на маслиново масло и че помощта следва да бъде определена от Комисията предварително или чрез тръжна процедура.

(4)

С Регламент (ЕО) № 826/2008 бяха установени общи правила за прилагането на схемата за помощ за частно складиране. Съгласно член 6 от горепосочения регламент следва да бъде открита тръжна процедура в съответствие с подробните правила и условия, предвидени в член 9 от същия регламент.

(5)

Максималното общо количество, за което може да бъде отпусната помощ за частно складиране, следва да бъде определено на равнище, което съгласно пазарния анализ би допринесло за стабилизирането на пазара.

(6)

С цел да се улеснят административната работа и работата по контрола във връзка със сключването на договори, следва да се определи минималното количество продукт, което трябва да бъде включено във всяка оферта.

(7)

Следва да се определи гаранция, за да се гарантира, че операторите ще изпълнят договорните си задължения и че мярката ще окаже желаното въздействие върху пазара.

(8)

С оглед на развитието на ситуацията на пазара през настоящата пазарна година и на прогнозите за следващата пазарна година Комисията следва да има възможността да реши да съкрати срока на договорите, които се изпълняват, и да коригира съответно равнището на помощта. Тази възможност трябва да бъде включена в договора, както е предвидено в член 21 от Регламент (ЕО) № 826/2008.

(9)

Съгласно член 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 826/2008 трябва да се определи срокът, в който държавите членки уведомяват Комисията за всички валидни оферти.

(10)

С цел да се предотврати неконтролиран спад на цените, да се реагира бързо на извънредни пазарни обстоятелства и да се гарантира ефективното управление на мярката, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(11)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

1.   С настоящото се открива тръжна процедура с цел да се определи равнището на помощта за частно складиране, посочена в член 31, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, за категориите маслиново масло, изброени в приложението към настоящия регламент и определени в точка 1 от приложение XVI към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

2.   Максималното общо количество, за което може да бъде отпусната помощ за частно складиране, е 100 000 тона.

Член 2

Приложими правила

Прилага се Регламент (ЕО) № 826/2008, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.

Член 3

Подаване на оферти

1.   Подпериодът, през който могат да се подават оферти в отговор на първата частична покана за търг, започва на 31 май 2012 г. и завършва на 5 юни 2012 г. в 11:00 часа брюкселско време.

Подпериодът, през който могат да се подават оферти в отговор на втората частична покана за търг, започва на първия работен ден след края на предходния подпериод и завършва на 19 юни 2012 г. в 11:00 часа брюкселско време.

2.   Офертите се отнасят за период на складиране от 180 дни.

3.   Всяка оферта обхваща минимално количество от поне 50 тона.

4.   Ако оператор участва в тръжна процедура за повече от една категория масло или за бъчви, разположени на различни адреси, той представя отделна оферта за всеки случай.

5.   Офертите могат да бъдат подавани единствено в Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Малта, Португалия и Словения.

Член 4

Гаранции

Участниците в търга учредяват гаранция от 50 EUR на тон маслиново масло, предмет на оферта.

Член 5

Съкращаване на срока на договорите

Въз основа на развитието на пазара за маслиново масло и бъдещите прогнози Комисията може да реши в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, да съкрати срока на договорите, които се изпълняват, и да коригира съответно размера на помощта. Този вариант се посочва в договора с участника, спечелил търга.

Член 6

Уведомяване на Комисията относно тръжните оферти

В съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 826/2008 всички валидни оферти се съобщават поотделно от държавите членки на Комисията в срок от 24 часа след края на всеки подпериод за подаване на оферти, посочен в член 3, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 май 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Michel BARNIER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 223, 21.8.2008 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Категории маслиново масло, посочени в член 1, параграф 1

Маслиново масло „Extra virgin“

Необработено маслиново масло „Virgin“


23.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 431/2012 НА КОМИСИЯТА

от 22 май 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 май 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

98,8

MA

53,8

TR

87,5

ZZ

80,0

0707 00 05

AL

41,0

JO

183,3

MK

59,4

TR

130,7

ZZ

103,6

0709 93 10

JO

183,3

TR

112,3

ZZ

147,8

0805 10 20

EG

50,0

IL

75,0

MA

52,2

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

94,2

ZA

84,1

ZZ

89,2

0808 10 80

AR

123,8

BR

83,4

CA

135,2

CL

94,8

CN

82,4

EC

94,2

MK

29,3

NZ

147,6

US

188,4

UY

67,9

ZA

95,7

ZZ

103,9


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

23.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/18


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2012 година

относно неотложни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Съюза на Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner)

(нотифицирано под номер C(2012) 3137)

(2012/270/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 16, параграф 3, третото изречение от нея,

като има предвид, че:

(1)

От оценката, която Комисията направи въз основа на анализ на риска от вредители, изготвен от Европейската и средиземноморска организация за растителна защита, става ясно, че Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner) причиняват вредни последици за уязвимите растения. Те засягат по-специално клубените на Solanum tuberosum L., включително предназначените за засаждане, наричани по-долу „картофени клубени“, които се произвеждат в целия Съюз. Посочените организми не са изброени нито в приложение I, нито в приложение II към Директива 2000/29/ЕО.

(2)

Португалия информира Комисията за наличието на Epitrix cucumeris (Harris) и Epitrix similaris (Gentner) в тази държава членка. С уведомление, изпратено от Испания на 8 септември 2010 г., се известява за първите случаи на откриване на Epitrix similaris (Gentner) в един от регионите на тази държава членка. Наличната информация сочи също така, че Epitrix cucumeris (Harris) и Epitrix tuberis (Gentner) се срещат и в трета държава, която понастоящем изнася картофени клубени за Съюза.

(3)

Следва да бъдат предвидени мерки по отношение на въвеждането в Съюза на картофени клубени от трети държави, за които има данни за наличие на Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) или Epitrix tuberis (Gentner). Следва също така да бъдат предвидени мерки по отношение на пренасянето на картофени клубени с произход от зони на територията на Съюза, в които е потвърдено наличието на един или няколко от посочените организми.

(4)

Проучванията за наличие на Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner) следва да се провеждат върху картофените клубени и картофените насаждения във всички държави членки, а резултатите да се оповестяват. Държавите членки могат да решат да направят проучвания и върху други растения.

(5)

Като част от мерките следва да бъде предвидено държавите членки да определят демаркационни зони, в случаите когато е потвърдено наличието на Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) или Epitrix tuberis (Gentner), за да може посочените организми да бъдат унищожени или поне да се спре разпространението им, а така също да се осигури активен мониторинг за наличието им.

(6)

Държавите членки следва при необходимост да адаптират своето законодателство, за да го приведат в съответствие с настоящото решение.

(7)

Настоящото решение следва да бъде в сила до 30 септември 2014 г., за да се осигури достатъчно време за оценка на ползата от него.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Забрана на Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner)

Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner), наричани по-долу „посочените организми“, не могат да се въвеждат или разпространяват на територията на Съюза.

Член 2

Въвеждане на картофени клубени в Съюза

1.   Клубените от Solanum tuberosum L., включително предназначените за засаждане, наричани по-долу „картофени клубени“, с произход (2) от трети държави, за които има данни за наличие на един или няколко от посочените организми, могат да бъдат въвеждани в Съюза само ако отговарят на специфичните изисквания за внос, определени в приложение I, раздел 1, точка 1.

2.   При влизане в Съюза картофените клубени се проверяват от компетентния официален орган в съответствие с приложение I, раздел 1, точка 5.

Член 3

Пренасяне на картофени клубени в рамките на Съюза

Картофените клубени с произход от демаркационни зони на територията на Съюза, определени в съответствие с член 5, могат да бъдат пренасяни в рамките на Съюза само ако отговарят на условията, определени в приложение I, раздел 2, точка 1.

Картофените клубени, въведени в Съюза в съответствие с член 2 от трети държави, за които има данни за наличие на един или няколко от посочените организми, могат да бъдат пренасяни в рамките на Съюза само ако отговарят на условията, посочени в приложение I, раздел 2, точка 3.

Член 4

Проучвания и уведомяване за наличие на посочените организми

1.   Държавите членки провеждат на територията си годишни официални проучвания за наличието на посочените организми по картофените клубени и, ако е целесъобразно, по други растения гостоприемници, включително по терените, върху които се отглеждат картофени клубени.

Държавите членки уведомяват до 30 април всяка година Комисията и останалите държави членки за резултатите от проучванията.

2.   За всяко наличие на някой от посочените организми или при съмнение за такова незабавно се уведомяват компетентните официални органи.

Член 5

Демаркационни зони и мерки, които трябва да се вземат в тези зони

1.   Ако въз основа на резултатите от проучванията, посочени в член 4, параграф 1, или въз основа на други доказателства дадена държава членка потвърди наличието на посочен организъм в дадена част от своята територия, същата държава членка незабавно определя демаркационна зона, която включва заразена зона и буферна зона, в съответствие с приложение II, раздел 1.

Тя предприема мерки, съгласно предвиденото в приложение II, раздел 2.

2.   Когато дадена държава членка предприеме мерки в съответствие с параграф 1, тя незабавно предоставя списък на демаркационните зони, информация за тяхното определяне, включително карти, показващи тяхното местоположение, и описание на приложените в тези демаркационни зони мерки.

Член 6

Съответствие

Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да се съобразят с настоящото решение и, при необходимост, изменят мерките, които са приели, за да се защитят срещу въвеждането и разпространението на посочените организми по такъв начин, че тези мерки да са съобразени с настоящото решение. Държавите членки незабавно уведомяват Комисията за съответните мерки.

Член 7

Прилагане

Настоящото решение се прилага до 30 септември 2014 г.

Член 8

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2012 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  Речник на фитосанитарните термини — Референтен стандарт МСФМ № 5 и фитосанитарни сертификати — Референтен стандарт МСФМ № 12 на Секретариата на Международната конвенция за защита на растенията, Рим.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

РАЗДЕЛ 1

Специфични изисквания за въвеждане в Съюза

(1)

Без да се засягат разпоредбите, посочени в Директива 2000/29/ЕО, картофените клубени с произход от трети държави, за които има данни за наличие на един или няколко от посочените организми, се придружават от фитосанитарния сертификат, посочен в член 13, параграф 1, подточка ii), първа алинея от Директива 2000/29/ЕС („сертификатът“), в който в клетката „Допълнителна декларация“ се посочва информацията, определена в точки 2 и 3.

(2)

Сертификатът съдържа или информацията от буква а), или тази от буква б):

а)

картофените клубени са отгледани в зона, свободна от вредители, определена от националната служба за растителна защита в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки;

б)

картофените клубени са измити или почистени с четка така, че остатъчната почва да не надвишава 0,1 %, или са обработени чрез еквивалентен метод, приложен специално с цел постигане на същия резултат и отстраняване на съответните посочени организми и гарантиране отсъствието на риск от тяхното разпространение.

(3)

Сертификатът включва следните елементи:

а)

в него се съдържа информация, че при официална проверка, извършена непосредствено преди износа, е установено, че картофените клубени са свободни от съответните посочени организми, както и от каквито и да било свързани с тях симптоми и почвата по тях не е повече от 0,1 %;

б)

в него се съдържа информация, че опаковъчният материал, в който се внасят картофените клубени, е чист.

(4)

Когато се посочва информацията, определена в точка 2, буква а), наименованието на зоната, свободна от вредители, се посочва в клетката „Място на произход“.

(5)

Картофените клубени, внесени Съюза в съответствие с точки 1—4, се проверяват на входния пункт или на местоназначението, определени в съответствие с Директива 2004/103/ЕО на Комисията (1), за да се потвърди, че отговарят на изискванията, определени в точки 1—4.

РАЗДЕЛ 2

Условия за пренасяне

(1)

Картофените клубени с произход от демаркационни зони на територията на Съюза могат да бъдат пренасяни от такива зони в зони, които не са демаркационни, в рамките на Съюза само ако са придружени от фитосанитарен паспорт, изготвен и издаден в съответствие с Директива 92/105/ЕИО на Комисията (2), и ако отговарят на условията, определени в точка 2.

(2)

Картофените клубени трябва да отговарят на следните условия:

а)

картофените клубени са отгледани в регистрирано място на производство в съответствие с Директива 92/90/ЕИО на Комисията (3) или от регистриран производител в съответствие с Директива 93/50/ЕИО на Комисията (4), или се пренасят от склад или спедиторски център, регистриран в съответствие с Директива 93/50/ЕИО;

б)

картофените клубени са измити или почистени с четка така, че остатъчната почва да не надвишава 0,1 %, или са обработени чрез еквивалентен метод, приложен специално с цел постигане на същия резултат и отстраняване на съответните посочени организми и гарантиране отсъствието на риск от тяхното разпространение; и

в)

опаковъчният материал, в който се пренасят картофените клубени, е чист.

(3)

Картофените клубени, въведени в Съюза в съответствие с раздел 1 от трети държави, за които има данни за наличие на един или няколко от посочените организми, могат да бъдат пренасяни в рамките на Съюза само ако са придружени от фитосанитарния паспорт, посочен в точка 1.


(1)  ОВ L 313, 12.10.2004 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 4, 8.1.1993 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 344, 26.11.1992 г., стр. 38.

(4)  ОВ L 205, 17.8.1993 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДЕМАРКАЦИОННИ ЗОНИ И МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛЕН 5

РАЗДЕЛ 1

Определяне на демаркационни зони

(1)

Демаркационните зони се състоят от:

а)

заразена зона, която включва като минимум терените, на които е потвърдено наличието на посочения организъм, както и терените, на които са били отглеждани заразени картофени клубени; и

б)

буферна зона с широчина най-малко 100 m от границата на заразената зона; когато част от даден терен попада в тази широчина, целият терен представлява част от буферната зона.

(2)

Когато няколко буферни зони се припокриват или като географско разположение са близо една до друга, се определя демаркационна зона, която обхваща съответните демаркационни зони и зоните между тях.

(3)

При определянето на заразената зона и на буферната зона държавите членки, като вземат предвид солидни научни принципи, отчитат следните елементи: биологичните особености на посочените организми, нивото на заразяване, разпространението на растения гостоприемници, доказателствата за наличието на посочените организми, способността на посочените организми да се разпространяват по естествен път.

(4)

Ако наличието на някой от посочените организми е потвърдено извън заразената зона, определянето на границите на заразената зона и на буферната зона се преразглежда и изменя съобразно с това.

(5)

В случай че въз основа на проучванията, посочени в член 4, параграф 1, в дадена демаркационна зона посоченият организъм не бъде открит в продължение на две години, съответната държава членка потвърждава, че вече няма наличие на посочения организъм в тази зона и тя престава да бъде демаркационна. Държавата членка уведомява за това Комисията и останалите държави членки.

РАЗДЕЛ 2

Мерки в демаркационните зони, предвидени в член 5, параграф 1, втора алинея

Мерките, които държавите членки предприемат в демаркационните зони, включват като минимум следното:

(1)

мерки за унищожаване на посочените организми или за спиране на разпространението им, включително третиране и обезпаразитяване, както и забрана, когато е необходимо, за засаждане на растения гостоприемници;

(2)

интензивен мониторинг за наличието на посочените организми посредством подходящи проверки;

(3)

надзор върху пренасянето на картофени клубени извън демаркационните зони.