ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.129.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 129

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
16 май 2012 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 386/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2012 година за възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) на задачи, свързани с гарантирането на спазването на правата на интелектуална собственост, включително обединяването на представители на публичния и частния сектор в Европейска обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 387/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения

7

 

*

Регламент (ЕС) № 388/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

12

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

16.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 386/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 19 април 2012 година

за възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) на задачи, свързани с гарантирането на спазването на правата на интелектуална собственост, включително обединяването на представители на публичния и частния сектор в Европейска обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 и член 118, първа алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Икономическото благосъстояние на Съюза се основава на постоянно творчество и иновации. Следователно мерките за тяхната ефективна закрила са наложителни за гарантиране на бъдещото му развитие.

(2)

Правата на интелектуална собственост представляват особено важни стопански активи, които спомагат да се гарантира на творците и новаторите справедливо възнаграждение за техния труд и закрила на техните инвестиции в научни изследвания и нови идеи.

(3)

Прилагането на добре обмислен, хармонизиран и прогресивен подход към правата на интелектуална собственост е от първостепенно значение за успешното постигане на амбициозните цели, заложени в стратегията „Европа 2020“, включваща Програма в областта на цифровите технологии за Европа.

(4)

Постоянното нарастване на броя на нарушенията на правата на интелектуална собственост представлява реална заплаха не само за икономиката на Съюза, но в много случаи и за здравето и безопасността на потребителите в Съюза. Поради това за успешната борба с това явление са необходими ефективни, незабавни и съгласувани действия на национално, европейско и световно равнище.

(5)

В контекста на общата стратегия за правата на интелектуална собственост, предвидена в Резолюцията на Съвета от 25 септември 2008 г. относно глобален европейски план за борба с фалшифицирането и пиратството (3), Съветът призова Комисията да създаде Европейска обсерватория за фалшифицирането и пиратството. Ето защо Комисията създаде мрежа от експерти от публичния и частния сектор и описа задачите на тази мрежа в своето съобщение, озаглавено „Усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар“. Наименованието на Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството следва да бъде променено на Европейска обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост (наричана по-нататък „Обсерваторията“).

(6)

В това съобщение се посочва, че Обсерваторията следва да служи като център за събиране, наблюдение и отчитане на информацията и данните за всички нарушения на правата на интелектуална собственост. Тя следва да бъде използвана като платформа за сътрудничество между представители на националните органи и заинтересованите страни с цел обмен на идеи и на експертен опит за най-добри практики, както и за изготвяне на препоръки до инициаторите на политики за съвместни стратегии за гарантиране на спазването на правата. В съобщението се уточнява, че службите на Комисията ще осигурят помещения за Обсерваторията и нейното управление.

(7)

В своята Резолюция от 1 март 2010 г. относно усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар (4) Съветът прикани Комисията, държавите-членки и деловите кръгове да предоставят на Обсерваторията наличните надеждни и съпоставими данни относно фалшифицирането и пиратството и съвместно да разработят и приемат планове за събирането на допълнителна информация в контекста на Обсерваторията. Съветът също така прикани Обсерваторията да публикува ежегодно обстоен годишен доклад за обхвата, мащаба и основните характеристики на фалшифицирането и пиратството, както и за тяхното въздействие върху вътрешния пазар. Посоченият годишен доклад следва да бъде подготвян, като се използва съответната информация, предоставена от органите на държавите-членки, Комисията и частния сектор при спазване на законодателството за защита на данните. Съветът също така призна важността на създаването на нови конкурентоспособни търговски модели, които да разширят законното предлагане на културно и творческо съдържание, като едновременно с това предотвратяват нарушенията на правата на интелектуална собственост и се борят с тях, като необходимо средство за насърчаване на икономическия растеж, заетостта и културното разнообразие.

(8)

В своите заключения от 25 май 2010 г. относно бъдещото преразглеждане на системата на търговските марки в Европейския съюз (5) Съветът прикани Комисията да установи правно основание за участието на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (наричана по-нататък „Службата“) в дейности във връзка с гарантиране на спазването на правата, включително в борбата срещу фалшифицирането, по-специално чрез насърчаване на нейното сътрудничество с националните служби за търговски марки и с Обсерваторията. В това отношение в Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (6) наред с другото са предвидени някои мерки за насърчаване на сътрудничеството, включително обмена на информация, между държавите-членки и между държавите-членки и Комисията.

(9)

В своята препоръка от 26 март 2009 г. относно укрепване на сигурността и основните свободи в интернет (7) Европейският парламент препоръча на Съвета да запази пълния и безопасен достъп до интернет, като същевременно насърчава сътрудничеството между частните и публичните участници при засилване на сътрудничеството в областта на правоприлагането.

(10)

В своята резолюция от 22 септември 2010 г. относно усъвършенстване на упражняването на права на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар (8) Европейският парламент призова държавите-членки и Комисията да разширят сътрудничеството между Службата и националните служби за интелектуална собственост, така че то да обхваща и борбата с нарушенията на правата на интелектуална собственост.

(11)

В своята резолюция от 12 май 2011 г. относно „Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии“ (9) Европейският парламент настоятелно призова Комисията да вземе предвид конкретните проблеми, с които се сблъскват малките и средните предприятия при отстояването на техните права на интелектуална собственост, както и да насърчава най-добрите практики и ефективните методи за зачитането на тези права.

(12)

В своята резолюция от 6 юли 2011 г. относно всеобхватен подход за защита на личните данни в Европейския съюз (10) Европейският парламент призова Комисията да гарантира пълната хармонизация и правна сигурност, като осигури еднакво и високо равнище на защита на физическите лица при всякакви обстоятелства.

(13)

Предвид на редицата задачи, възложени на Обсерваторията, е нужно решение, което да гарантира подходяща и устойчива инфраструктура за изпълнение на нейните задачи.

(14)

В Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността (11) се предвижда административно сътрудничество между Службата и съдилищата или органите на държавите-членки и обмен на публикации между Службата и централните служби за индустриална собственост на държавите-членки. На това основание Службата установи сътрудничество с национални служби, участващи активно в закрилата на правата на интелектуална собственост. Вследствие на това Службата вече притежава в значителна степен опита и техническите познания, необходими за осигуряването на подходяща и устойчива инфраструктура в областта на задачите на Обсерваторията.

(15)

Следователно Службата е добре подготвена да поеме въпросните задачи.

(16)

Тези задачи следва да се отнасят до всички права на интелектуална собственост, попадащи в приложното поле на Директива 2004/48/ЕО, тъй като в много случаи актовете на нарушение засягат група права на интелектуална собственост. Освен това са необходими данни и обмен на най-добри практики за целия посочен по-горе набор от права на интелектуална собственост, за да се получи пълна представа за положението и да бъде възможно разработването на цялостни стратегии с цел намаляване на нарушенията на правата на интелектуална собственост.

(17)

Задачите, които следва да изпълнява Службата, могат да бъдат обвързани с мерките за гарантиране на спазването и отчитане, предвидени в Директива 2004/48/ЕО. Така например Службата следва да предоставя услуги на национални органи или оператори във връзка по-специално с еднаквото изпълнение на въпросната директива, които биха могли да улеснят нейното прилагане. Поради това задачите на Службата следва да бъдат разглеждани като тясно свързани с предмета на актовете за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки.

(18)

Съставената от Службата Обсерватория следва да се превърне в център за високи постижения в областта на информацията и данните във връзка с нарушенията на правата на интелектуална собственост, като се възползва от експертните познания, опита и ресурсите на Службата.

(19)

Службата следва да предложи средище за сътрудничество между публичните органи и частния сектор, като осигурява събирането, анализа и разпространението на съответни обективни, съпоставими и надеждни данни относно стойността на правата на интелектуална собственост и нарушенията на тези права, да набелязва и насърчава най-добри практики и стратегии за гарантиране на спазването на правата на интелектуална собственост и повишаване на обществената осведоменост относно последиците от нарушаването на правата на интелектуална собственост. Освен това Службата следва да изпълнява допълнителни задачи, като например във връзка с подобряването на разбирането за стойността на правата на интелектуална собственост, насърчаването на обмена на информация относно нови конкурентоспособни бизнес модели, които разширяват законното предлагане на културно и творческо съдържание, повишаване чрез подходящи мерки за обучение на експертните познания на лицата, участващи в гарантирането на спазването на тези права, повишаване на знанията относно техниките за предотвратяване на фалшифицирането и засилване на сътрудничеството с трети държави и международни организации. Комисията следва да взема участие в дейностите, предприемани от Службата съгласно настоящия регламент.

(20)

По този начин Службата следва да улеснява и подпомага дейностите на националните органи, частния сектор и институциите на Съюза, свързани с гарантирането на спазването на правата на интелектуална собственост, и по-конкретно тяхната дейност за борба срещу нарушенията на посочените права. Упражняването от страна на Службата на нейните правомощия съгласно настоящия регламент не възпрепятства държавите-членки при упражняването на тяхната компетентност. Предвидените в настоящия регламент задачи и дейности на Службата не включват участие в отделни операции или разследвания, извършвани от компетентните органи.

(21)

За да изпълни посочените задачи по най-ефективния начин, Службата следва да се консултира и да си сътрудничи с други органи на национално, европейско и, когато е целесъобразно, международно равнище, да постига взаимодействие с провежданите от тези органи дейности и да избягва дублирането на мерки.

(22)

Службата следва да изпълнява задачите и дейностите, свързани с гарантирането на спазването на правата на интелектуална собственост, като използва своите собствени бюджетни средства.

(23)

По отношение на представителите на частния сектор при съставянето на Обсерваторията в контекста на своите дейности Службата следва да включи подбрани представители на икономическите сектори, включително творческите отрасли, които са засегнати в най-голяма степен от нарушенията на правата на интелектуална собственост или имат най-голям опит в борбата срещу тези нарушения, и по-специално представители на носителите на права, включително авторите и други творци, както и на интернет посредниците. Следва да се осигури и подходящо представяне на малките и средните предприятия.

(24)

Задълженията за информиране, наложени на държавите- членки и частния сектор с настоящия регламент, не следва да създават ненужни административни тежести и следва да бъдат насочени към избягване на дублирането по отношение на данните, вече предоставени на институциите на Съюза от държавите-членки и представителите на частния сектор съгласно съществуващите изисквания за отчитане на Съюза.

(25)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно възлагане на Службата на определени задачи, свързани с гарантиране на спазването на правата на интелектуална собственост, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно поради неговите последици може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящия регламент на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (наричана по-нататък „Службата“) се възлагат задачи, имащи за цел улесняването и подпомагането на дейностите на националните органи, частния сектор и институциите на Съюза за борба срещу нарушенията на правата на интелектуална собственост, попадащи в приложното поле на Директива 2004/48/ЕО. За изпълнението на тези задачи Службата организира, осигурява административното обслужване и подпомага заседанията на експерти, органи и заинтересовани страни, обединени под наименованието „Европейска обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост“ (наричана по-нататък „Обсерваторията“).

Предвидените в настоящия регламент задачи и дейности на Службата не включват участие в отделни операции или разследвания, извършвани от компетентните органи.

Член 2

Задачи и дейности

1.   Службата има следните задачи:

а)

подобряване на разбирането за стойността на интелектуалната собственост;

б)

подобряване на разбирането за обхвата и последиците от нарушенията на правата на интелектуална собственост;

в)

задълбочаване на знанията за най-добрите практики на публичния и частния сектор за закрила на правата на интелектуална собственост;

г)

подпомагане на повишаването на осведомеността на гражданите за последиците от нарушенията на правата на интелектуална собственост;

д)

повишаване на експертните познания на лицата, участващи в гарантирането на спазването на правата на интелектуална собственост;

е)

задълбочаване на знанията относно техническите средства за предотвратяването на нарушенията на правата на интелектуална собственост и справянето с тях, включително чрез системи за засичане и проследяване, които спомагат за различаването на оригиналните от фалшифицираните продукти;

ж)

осигуряване на механизми, които спомагат за подобряването на обмена по интернет на информация във връзка с гарантирането на спазването на правата на интелектуална собственост между органите на държавите-членки, извършващи дейност в тази област, и насърчаване на сътрудничеството между тези органи;

з)

работа, посредством консултации с държавите-членки, за насърчаване на международното сътрудничество със служби за закрила на правата на интелектуална собственост в трети държави с цел разработване на стратегии и развиване на техники, умения и средства за гарантиране на спазването на правата на интелектуална собственост.

2.   За изпълнение на задачите, посочени в параграф 1, Службата провежда следните дейности съгласно работната програма, приета съгласно член 7, и в съответствие с правото на Съюза:

а)

установява прозрачна методика за събирането, анализа и отчитането на независими, обективни, съпоставими и надеждни данни във връзка с нарушенията на правата на интелектуална собственост;

б)

събира, анализира и разпространява съответните обективни, съпоставими и надеждни данни относно нарушенията на правата на интелектуална собственост;

в)

събира, анализира и разпространява съответните обективни, съпоставими и надеждни данни относно икономическата стойност на интелектуалната собственост и нейния принос за икономическия растеж, благосъстоянието, иновациите, творчеството, културното разнообразие, създаването на работни места за висококвалифицирани специалисти и разработването на висококачествени продукти и услуги в рамките на Съюза;

г)

предоставя редовни оценки и конкретни доклади по икономически сектори, географски области и вид нарушавани права на интелектуална собственост, в които наред с другото се оценяват последиците от нарушенията на правата на интелектуална собственост за обществото и икономиката, включително се оценяват последиците за малките и средните предприятия, както и за здравеопазването, околната среда, безопасността и сигурността;

д)

събира, анализира и разпространява информация относно най-добрите практики сред представителите, заседаващи в Обсерваторията, и ако е приложимо, отправя препоръки относно стратегии, основани на такива практики;

е)

изготвя доклади и публикации за повишаване на осведомеността сред гражданите на Съюза относно въздействието на нарушенията на правата на интелектуална собственост и за тази цел организира конференции, мероприятия и заседания на европейско и международно равнище и подпомага национални и общоевропейски действия, включително онлайн и офлайн кампании, основно чрез предоставянето на данни и информация;

ж)

наблюдава разработването на нови конкурентоспособни бизнес модели, които разширяват законното предлагане на културно и творческо съдържание, насърчават обмена на информация и повишават осведомеността на потребителите в това отношение;

з)

разработва и организира онлайн и други форми на обучение за националните служители, участващи в закрилата на правата на интелектуална собственост;

и)

организира ad hoc заседания на експерти, включително срещи на експерти от академичните среди и заседания на съответните представители на гражданското общество, за подпомагане на нейната работа по настоящия регламент;

й)

набелязва и популяризира технически средства за специалисти и техники за сравнение, включително системи за засичане и проследяване, които спомагат за различаване на оригиналните от фалшифицираните продукти;

к)

работи съвместно с национални органи и Комисията за разработването на онлайн мрежа за улесняване на обмена на информация за нарушения на правата на интелектуална собственост между публичните администрации, органи и организации в държавите-членки, занимаващи се със закрилата и гарантирането на спазването на тези права;

л)

работи в сътрудничество с централните служби за индустриална собственост на държавите-членки, включително Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс и органите на други държави-членки, извършващи дейност в областта на правата на интелектуална собственост, и осигурява взаимодействие между тях с цел разработване и популяризиране на техники, умения и инструменти, свързани с гарантирането на спазването на правата на интелектуална собственост, включително програми за обучение и осведомителни кампании;

м)

разработва, като се консултира с държавите-членки, програми за предоставяне на техническа помощ за трети държави, а също така разработва и изпълнява конкретни програми за обучение и мероприятия за длъжностни лица от трети държави, участващи в закрилата на правата на интелектуална собственост;

н)

по искане на Комисията ѝ отправя препоръки по въпроси, попадащи в приложното поле на настоящия регламент;

о)

провежда сходни дейности, необходими на Службата за изпълнение на задачите, предвидени в параграф 1.

3.   При изпълнение на задачите и дейностите, посочени в параграфи 1 и 2, Службата спазва действащите разпоредби на правото на Съюза относно защитата на данните.

Член 3

Финансиране

Службата гарантира по всяко време, че за провеждането на възложените ѝ с настоящия регламент дейности се използват нейни собствени бюджетни средства.

Член 4

Заседания в рамките на Обсерваторията

1.   За целите на провеждането на дейностите, посочени в член 2, параграф 2, Службата кани на заседанията в рамките на Обсерваторията най-малко веднъж годишно представители на публични администрации, органи и организации в държавите- членки, занимаващи се със закрилата на права на интелектуална собственост, както и представители на частния сектор с цел участието им в работата на Службата съгласно настоящия регламент.

2.   Представителите на частния сектор, поканени на заседанията в рамките на Обсерваторията, включват широка, представителна и балансирана гама от органи на Съюза и на държавите-членки от различните икономическите сектори, включително творческите отрасли, които са засегнати в най-голяма степен от нарушенията на правата на интелектуална собственост или имат най-голям опит в борбата срещу тези нарушения.

Организациите на потребителите, малките и средните предприятия, авторите и другите творци трябва да бъдат подходящо представени.

3.   Службата кани всяка държава-членка да изпрати на заседанията в рамките на Обсерваторията най-малко по един представител на публичната си администрация. В тази връзка държавите-членки осигуряват приемственост в работата на Обсерваторията.

4.   Заседанията, посочени в параграф 1, могат да се допълват от работни групи в рамките на Обсерваторията, съставени от представители на държавите-членки и представители на частния сектор.

5.   Когато е целесъобразно, освен посочените в параграф 1 заседания Службата организира заседания, на които присъстват:

а)

представители на публични администрации, органи и организации в държавите-членки; или

б)

представители на частния сектор.

6.   Членове на Европейския парламент или други негови представители и представители на Комисията се канят на всички заседания, предвидени в настоящия член, като участници или като наблюдатели, в зависимост от случая.

7.   Имената на присъстващите представители, дневният ред и протоколите от заседанията, посочени в настоящия член, се публикуват на електронната страница на Службата.

Член 5

Задължения за информиране

1.   Когато е целесъобразно, в съответствие с националното законодателство, включително законодателството, уреждащо обработването на лични данни, по искане на Службата или по собствена инициатива държавите-членки:

а)

информират Службата за своите общи политики и стратегии относно гарантирането на спазването на правата на интелектуална собственост и за всички промени в тях;

б)

предоставят наличните статистически данни относно нарушенията на правата на интелектуална собственост;

в)

информират Службата за значима съдебна практика.

2.   Без да се засяга законодателството, уреждащо обработването на лични данни и защитата на поверителна информация, представителите на частния сектор, заседаващи в рамките на Обсерваторията, при възможност и по искане на Службата:

а)

информират Службата за политиките и стратегиите в тяхната област на дейност относно гарантирането на спазването на правата на интелектуална собственост и за всички промени в тях;

б)

предоставят статистически данни относно нарушения на правата на интелектуална собственост в тяхната област на дейност.

Член 6

Службата

1.   Съответните разпоредби от дял XII от Регламент (ЕО) № 207/2009 се прилага по отношение на изпълнението на задачите и дейностите, предвидени съгласно настоящия регламент.

2.   Председателят на Службата приема вътрешните административни указания и публикува съобщенията, необходими за изпълнението на всички задачи, възложени на Службата с настоящия регламент, като упражнява правомощията, предоставени с член 124 от Регламент (ЕО) № 207/2009.

Член 7

Съдържание на работната програма и доклада за дейността

1.   Службата изготвя годишна работна програма, в която по подходящ начин се определя приоритетът на дейностите по настоящия регламент, както и на заседанията в рамките на Обсерваторията, в съответствие с политиките и приоритетите на Съюза в областта на закрилата на правата на интелектуална собственост и в сътрудничество с посочените в член 4, параграф 5, буква а) представители.

2.   Посочената в параграф 1 работна програма се предоставя за сведение на административния съвет на Службата.

3.   Докладът за дейността, предвиден в член 124, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 207/2009, съдържа най-малко следната информация относно задачите и дейностите на Службата по настоящия регламент:

а)

преглед на основните дейности, проведени през предходната календарна година;

б)

постигнати през предходната календарна година резултати, когато е уместно — придружени от отчети, в които се анализира положението в различните промишлени и продуктови сектори;

в)

обща оценка на изпълнението на задачите на Службата, предвидени в настоящия регламент и в работната програма, изготвена съгласно параграф 1;

г)

преглед на дейностите, които Службата възнамерява да провежда в бъдеще;

д)

наблюдения относно гарантирането на спазването на правата на интелектуална собственост и евентуалните бъдещи политики и стратегии, включително относно начините за засилване на ефективното сътрудничество с държавите-членки и между тях;

е)

обща оценка на подходящото представителство в Обсерваторията на всички участници, посочени в член 4, параграф 2.

Преди да представи доклада пред Европейския парламент, Комисията и административния съвет, председателят на Службата провежда консултации с представителите, посочени в член 4, параграф 5, буква а), относно съответните части от доклада.

Член 8

Оценка

1.   Комисията приема доклад за оценка прилагането на настоящия регламент до 6 юни 2017 г.

2.   В доклада за оценка се прави оценка на действието на настоящия регламент, по-специално по отношение на въздействието му върху гарантирането на спазването на правата на интелектуална собственост във вътрешния пазар.

3.   При изготвянето на доклада за оценка Комисията провежда консултации със Службата, държавите-членки и представителите, заседаващи в Обсерваторията, по въпросите, посочени в параграф 2.

4.   Комисията предава доклада за оценка на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет и предприема широки консултации по доклада за оценка със заинтересовани страни.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 19 април 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

M. BØDSKOV


(1)  ОВ C 376, 22.12.2011 г., стр. 62.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 14 февруари 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 22 март 2012 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ C 253, 4.10.2008 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 56, 6.3.2010 г., стр. 1.

(5)  ОВ C 140, 29.5.2010 г., стр. 22.

(6)  ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45. Поправена версия в ОВ L 195, 2.6.2004 г., стр. 16.

(7)  ОВ C 117 E, 6.5.2010 г., стр. 206.

(8)  ОВ C 50 Е, 21.2.2012 г., стр. 48.

(9)  Все още непубликувана в Официалния вестник.

(10)  Все още непубликувана в Официалния вестник.

(11)  ОВ L 78, 24.3.2009 г., стр. 1.


16.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 387/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 19 април 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Безпрецедентната световна финансова криза и безпрецедентният икономически спад сериозно нарушиха икономическия растеж и финансовата стабилност и доведоха до силно влошаване на финансовите и икономическите условия в редица държави-членки. По-специално някои държави-членки изпитват сериозни затруднения или са застрашени от подобни затруднения, особено във връзка с проблеми, които се отнасят до техния икономически растеж и финансова стабилност и до влошаването на техния дефицит и дългови позиции, което се дължи на международната икономическа и финансова обстановка.

(2)

Въпреки че вече бяха предприети важни действия за намаляване на отрицателното въздействие на кризата, включително изменения на законодателната рамка, въздействието на финансовата криза върху реалната икономика, пазара на труда и гражданите се проявява в широк мащаб. Натискът върху националните финансови ресурси нараства и следва да бъдат предприети допълнителни мерки, за да се облекчи този натиск чрез максимално и оптимално използване на финансирането от Европейския фонд за рибарство.

(3)

В съответствие с член 122, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с който се предвижда възможността за предоставяне на финансова помощ от Съюза на държава-членка, която изпитва трудности или е сериозно застрашена от тежки трудности, причинени от извънредни обстоятелства извън нейния контрол, с Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета (3) бе създаден европейски механизъм за финансово стабилизиране с оглед запазването на финансовата стабилност на Съюза.

(4)

С Решение за изпълнение 2011/77/ЕС на Съвета (4) и Решение за изпълнение 2011/344/ЕС на Съвета (5) такава финансова помощ от Съюза бе предоставена съответно на Ирландия и Португалия.

(5)

Гърция вече изпитваше сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност още преди влизането в сила на Регламент (ЕС) № 407/2010. Поради това не беше възможно финансовата помощ за Гърция да се предостави въз основа на посочения регламент.

(6)

Споразумението между кредиторите и кредитното споразумение за Гърция, подписани на 8 май 2010 г., влязоха в сила на 11 май 2010 г. Споразумението между кредиторите трябва да остане в сила и да продължи да поражда правно действие за тригодишен програмен период, докато има неизплатени суми в рамките на кредитното споразумение.

(7)

С Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (6) се предвижда Съветът да предоставя средносрочна финансова помощ в случаите, когато държава-членка, която не е приела еврото, изпитва затруднения или е сериозно застрашена от затруднения във връзка с платежния си баланс.

(8)

С Решение 2009/102/ЕО на Съвета (7), Решение 2009/290/ЕО на Съвета (8) и Решение 2009/459/ЕО на Съвета (9) такава финансова помощ от Съюза бе предоставена съответно на Унгария, Латвия и Румъния.

(9)

Срокът, за който финансовата помощ е предоставена на Ирландия, Унгария, Латвия, Португалия и Румъния, е определен в съответните решения на Съвета. Срокът, за който финансовата помощ беше предоставена на Унгария, изтече на 4 ноември 2010 г.

(10)

Срокът, за който финансовата помощ в рамките на Споразумението между кредиторите и Кредитното споразумение се предоставя на Гърция, е различен за всяка държава членка, участваща в тези инструменти.

(11)

Вследствие решението на Европейския съвет от 25 март 2011 г. финансовите министри на 17-те държави-членки от еврозоната подписаха Договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност на 11 юли 2011 г. След решенията на държавните и правителствени ръкъводители на държавите от еврозоната от 21 юли и 9 декември 2011 г. Договорът беше изменен с цел подобряване ефективността на механизма и подписан на 2 февруари 2012 г. По силата на този договор Европейският механизъм за стабилност ще поеме до 2013 г. задачите, които понастоящем изпълняват Европейският инструмент за финансова стабилност и Европейският механизъм за финансово стабилизиране. Следователно този бъдещ механизъм следва вече да бъде взет под внимание в настоящия регламент.

(12)

В заключенията си от 23 и 24 юни 2011 г. Европейският съвет приветства намерението на Комисията да задълбочи полезното взаимодействие между програмата за отпускане на заем на Гърция и средствата на Съюза и подкрепи усилията за увеличаване на капацитета на Гърция за усвояване на средства от Съюза с цел да се стимулират растежът и заетостта, като се пренасочи вниманието към подобряване на конкурентоспособността и създаването на работни места. Наред с това Европейският съвет приветства и подкрепи подготовката, от страна на Комисията, заедно с държавите членки, на широкообхватна програма за техническа помощ за Гърция. Настоящият регламент допринася за тези усилия към увеличаване на взаимодействието.

(13)

С цел да се улесни управлението на финансирането от Съюза, да се ускори темпът на инвестициите в държавите-членки и регионите и да се увеличи въздействието на финансрането върху икономиката е необходимо да се позволи, в обосновани случаи, временно и без това да засяга програмния период 2014—2020 г., увеличаване на междинните плащания от Европейския фонд за рибарство за държави-членки със сериозни затруднения във връзка с финансовата стабилност и които са поискали да се възползват от тази мярка, водеща до съответно намаляване на националното участие, с размер, съответстващ на десет процентни пункта над процентната ставка на съфинансиране, приложима за всяка приоритетна ос. Поради временния характер на увеличението и с цел да се запазят първоначалните процентни ставки на съфинансиране като отправна точка за изчисляване на временно увеличените суми, промените, произтичащи от прилагането на механизма, не следва да бъдат отразени във финансовия план, включен в оперативните програми. Въпреки това, следва да бъде възможно оперативните програми да се актуализират с цел съсредоточаване на средствата за конкурентоспособност, растеж и заетост и привеждане на краткосрочните и дългосрочните цели в съответствие с намалението на наличното общо финансиране.

(14)

Държава членка, която отправя искане до Комисията за ползване на дерогация по настоящия регламент, следва да предостави цялата информация, необходима на Комисията за установяване въз основа на данните относно макроикономическото и фискалното положение на въпросната държава членка, че не са налични средства за националното участие. Искането следва също да показва, че е необходимо увеличаване на плащанията в резултат на предоставянето на дерогацията с цел гарантиране на трайното изпълнение на оперативните програми, и че проблемите с капацитета за усвояване продължават да съществуват, въпреки че се използват максималните тавани, които се прилагат за процентните ставки на съфинансиране, определени в член 53, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета (10).

(15)

Държавата членка, която отправя искане до Комисията за ползване на дерогация по настоящия регламент, следва също така да се позове на съответното решение на Съвета или на друг правен акт, съгласно който тя отговаря на критериите за ползване на дерогацията. Необходимо е Комисията да разполага с подходящ период от време, започващ от подаването на искането на държавата членка, през който да провери точността на подадената информация и да повдигне възражение. С цел дерогацията да бъде ефективна и оперативна, следва да съществува презумпцията, че подобно искане е основателно, ако Комисията не повдигне никакво възражение. В случай че Комисията повдигне възражение във връзка с искането на държавата членка, Комисията следва посредством акт за изпълнение да приеме решение за това, като посочи основанията.

(16)

Правилата за изчисляване на междинните плащания и за плащането на окончателното салдо за оперативните програми през периода, през който държавите-членки получават финансова помощ от Съюза за преодоляване на сериозни затруднения относно финансовата им стабилност, следва да бъдат съответно преразгледани.

(17)

Необходимо е да се гарантира, че държавите членки, които ползват временно увеличение на междинните плащания в съответствие с настоящия регламент, докладват надлежно относно използването на увеличените суми, които са им предоставени.

(18)

След края на периода на предоставяне на финансова помощ може да се окаже необходимо при оценките, извършвани в съответствие с член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1198/2006, наред с останалото, да се провери дали намаляването на националното съфинансиране не води до значителни отклонения от първоначално поставените цели. Тези оценки могат да доведат до преразглеждане на оперативната програма.

(19)

Тъй като безпрецедентната криза, засягаща международните финансови пазари, и безпрецедентният икономическият спад, които сериозно нарушиха финансовата стабилност на редица държави-членки, изискват бърза реакция в отговор на въздействието им върху икономиката като цяло, настоящият регламент следва да влезе в сила възможно най-скоро. Предвид извънредните обстоятелства в съответните държави членки, той следва да се прилага с обратно действие, считано от бюджетната 2010 година или от датата, на която финансовата помощ е била предоставена в зависимост от състоянието на държава членка, подала искането, за периодите, през които държавите-членки са получили финансова помощ от Съюза или от други държави-членки от еврозоната, за да преодоляват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност.

(20)

Когато е предвидено временно увеличение на междинните плащания, то следва също така да се разглежда в контекста на бюджетните ограничения, пред които са изправени всички държави членки, и тези бюджетни ограничения следва да намерят подходящо отражение в общия бюджет на Европейския съюз. В допълнение, тъй като основната цел на механизма е да се преодолеят конкретни текущи затруднения, неговото прилагане следва да бъде ограничено във времето. Следователно механизмът следва да започне да се прилага от 1 януари 2010 г. и следва да действа за ограничен срок до 31 декември 2013 г.

(21)

Поради това Регламент (ЕО) № 1198/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1198/2006 се изменя, както следва:

1)

Членове 76 и 77 се заменят със следното:

„Член 76

Правила за изчисляване на междинни плащания

1.   Междинните плащания се изчисляват, като към публичното финансиране, декларирано в отчета за разходите, сертифициран от сертифициращия орган с разбивка по приоритетни оси и цели „Сближаване“/„извън цел „Сближаване“, се приложи процентът на съфинансиране, определен в текущия план за финансиране за всяка приоритетна ос и всяка цел.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, в отговор на конкретно и добре обосновано искане от държавата-членка, дадено междинно плащане е сумата на платената помощ от Съюза или сумата, дължима за плащане към бенефициерите по отношение на приоритетната ос и на целта. Тази сума трябва да бъде посочена от държавата-членка в отчета за разходите.

3.   Чрез дерогация от член 53, параграф 3, по искане на дадена държава-членка междинните плащания се увеличават с размер, който съответства на десет процентни пункта над процентната ставка на съфинансиране за всяка приоритетна ос, но без да се надвишават 100 %, и който се прилага за сумата на допустимите публични разходи, новодекларирани във всеки сертифициран отчет за разходите, който се подава през периода, през който дадената държава-членка отговаря на едно от следните условия:

а)

предоставя ѝ се финансова помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета от 11 май 2010 г. за създаване на европейски механизъм за финансово стабилизиране (11) или — преди влизането в сила на посочения регламент — от други държави-членки от еврозоната;

б)

предоставя ѝ се средносрочна финансова подкрепа в съответствие с Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (12);

в)

предоставя ѝ се финансова помощ в съответствие с Договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност, подписан на 2 февруари 2012 г.

4.   За изчисляване на междинните плащания, подадени след като държавата-членка вече не се възползва от финансовата помощ от Съюза, посочена в параграф 3, Комисията не взема предвид увеличените суми, изплатени съгласно посочения параграф.

За целите на член 79, параграф 1 обаче тези суми се вземат предвид.

5.   Увеличените междинни плащания, произтичащи от прилагането на параграф 3, се предоставят във възможно най-кратък срок на управителния орган и се използват само за плащания, свързани с изпълнението на оперативната програма.

6.   В контекста на годишните доклади в съответствие с член 67, параграф 1, държавите членки предоставят на Комисията подходяща информация относно използването на дерогацията, посочена в параграф 3 от настоящия член, като показват по какъв начин увеличеният размер на помощта е допринесъл за насърчаване на конкурентоспособността, растежа и работните места в съответната държава членка. Тази информация се взема предвид от Комисията при изготвянето на годишния доклад, предвиден в член 68, параграф 1.

Член 77

Правила за изчисляване на плащането на окончателното салдо

1.   Плащането на окончателното салдо се ограничава до една от следните две суми, в зависимост от това коя е по-малка:

а)

сумата, изчислена, като към публичното финансиране, декларирано в окончателния отчет за разходите, сертифициран от сертифициращия орган с разбивка по всяка приоритетна ос и всяка цел „Сближаване“/„извън цел „Сближаване“, се прилага процентната ставка на съфинансиране, определена в текущия план за финансиране за тази приоритетна ос и тази цел;

б)

сумата на изплатената помощ от Съюза или сумата, дължима за плащане към бенефициерите по отношение на всяка приоритетна ос и на всяка цел. Тази сума трябва да бъде посочена от държавата-членка в последния отчет за разходите, сертифициран от сертифициращ орган по отношения на всяка приоритетна ос и за всяка цел.

2.   Чрез дерогация от член 53, параграф 3, по искане на държава-членка плащането на окончателното салдо се увеличава с размер, който съответства на десет процентни пункта над процента на съфинансиране за всяка приоритетна ос, но без да се надвишават 100 %, и който се прилага за сумата на допустимите разходи, последно декларирани във всеки сертифициран отчет за разходите, подаден през периода, през който дадената държава-членка отговаря на еднo от условията, предвидени в член 76, параграф 3, букви а), б) и в).

3.   За целите на изчисляване на плащането на окончателното салдо след като държавата-членка престане да се ползва от финансовата помощ от Съюза, посочена в член 76, параграф 3, Комисията не взема предвид увеличените суми, изплатени съгласно посочения параграф.

2)

Вмъква се следният член:

Член 77а

Ограничаване на участието на Съюза в рамките на междинни плащания и плащането на окончателното салдо

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 76, параграф 3 и член 77, параграф 2, участието на Съюза посредством междинни плащания и плащания на окончателното салдо не може да надвишава публичното участие и максималния размер на помощта от ЕФР за всяка приоритетна ос и всяка цел, както са определени в решението на Комисията за одобряване на оперативната програма.

2.   Дерогацията, посочена в член 76, параграф 3 и в член 77, параграф 2, се предоставя от Комисията при писмено искане от държава членка, която отговаря на едно от условията, предвидени в член 76, параграф 3, букви а), б) и в). Искането се представя до 17 юли 2012 г. или в рамките на два месеца, считано от датата, на която въпросната държава членка изпълни едно от условията, предвидени в член 76, параграф 3, букви а), б) и в).

3.   В искането си до Комисията държавата членка обосновава необходимостта от дерогацията, посочена в член 76, параграф 3 и в член 77, параграф 2, като предоставя информацията, необходима, за да се установи, че:

а)

не са налични средства за националното участие, чрез данни относно нейното макроикономическо и фискално положение;

б)

увеличаването на плащанията, посочени в член 76, параграф 3 и в член 77, параграф 2, е необходимо, за да се продължи изпълнението на оперативните програми;

в)

проблемът продължава да съществува дори ако се използват максималните тавани, приложими за процентите на съфинансиране по член 53, параграф 3;

г)

отговаря на едно от условията, посочени в член 76, параграф 3, букви а), б) и в), което се обосновава посредством позоваване на решение на Съвета или друг правен акт, както и конкретната дата, считано от която финансовата помощ е била предоставена на държавата членка.

Комисията проверява дали подадената информация обосновава предоставянето на дерогация. Комисията може да повдигне възражение във връзка с тази информация в рамките на 30 дни, считано от деня на подаване на искането. Ако Комисията реши да повдигне възражение относно искането на дадената държава членка, тя приема решение за това посредством акт за изпълнение и посочва мотивите си.

Ако Комисията не повдигне възражение относно искането на държавата членка, искането се счита за основателно.

4.   В искането си държавата членка също така подробно описва как възнамерява да използва дерогацията, предвидена в член 76, параграф 3 и в член 77, параграф 2, и представя информация относно допълнителните мерки, предвидени с цел съсредоточаване на средства за конкурентоспособност, растеж и заетост, включително по целесъобразност за промяна на оперативните програми.

5.   Дерогацията, предвидена в член 76, параграф 3 и в член 77, параграф 2, не се прилага за отчети за разходи, подадени след 31 декември 2013 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

За следните държави-членки обаче той се прилага с обратно действие:

а)

за Ирландия, Гърция и Португалия, считано от деня, в който финансовата помощ е предоставена на тези държави членки в съответствие с член 76, параграф 3;

б)

за Унгария, Латвия и Румъния — считано от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 19 април 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

M. BØDSKOV


(1)  ОВ C 24, 28.1.2012 г., стр. 84.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 14 март 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 22 март 2012 г.

(3)  ОВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 30, 4.2.2011 г., стр. 34.

(5)  ОВ L 159, 17.6.2011 г., стр. 88.

(6)  ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 37, 6.2.2009 г., стр. 5.

(8)  ОВ L 79, 25.3.2009 г., стр. 39.

(9)  ОВ L 150, 13.6.2009 г., стр. 8.

(10)  ОВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1.“


16.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 388/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 19 април 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 428/2009 (2) изисква изделията с двойна употреба (в т.ч. софтуеърът и технологиите) да бъдат обект на ефективен контрол при износа им от Съюза или при транзитното им преминаване през него, или при доставянето им на трета страна в резултат на брокерски услуги, осъществявани от брокер, пребиваващ или установен на територията на Съюза.

(2)

За да могат държавите-членки и Съюзът да спазват международните си ангажименти, в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009 е установен общият списък на посочените в член 3 от същия регламент изделия с двойна употреба, който е в изпълнение на международните договорености относно контрола на изделията с двойна употреба. Тези ангажименти са поети в рамките на Австралийската група, Режима за контрол върху ракетните технологии (MTCR), Групата на ядрените доставчици (NSG), Васенаарската договореност и Конвенцията за химическите оръжия (CWC).

(3)

В Регламент (ЕО) № 428/2009 е предвидено списъкът, съдържащ се в приложение I, да се актуализира съобразно съответните задължения и ангажименти и всички техни изменения, които държавите-членки са поели като членове на международните режими за неразпространение и на договореностите за контрол върху износа или посредством ратификация на свързани с тях международни договори.

(4)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009 следва да бъде изменено, за да бъдат взети предвид промените, договорени в рамките на Австралийската група, Режима за контрол върху ракетните технологии, Групата на ядрените доставчици и Васенаарската договореност след приемането на посочения регламент.

(5)

С оглед улесняване извършването на справки от страна на органите и службите за контрол на износа, следва да бъде публикуван осъвременен и консолидиран текст на приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

(6)

По тези причини Регламент (ЕО) № 428/2009 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на тридесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 19 април 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

M. BØDSKOV


(1)  Позиция на Европейския парламент от 13 септември 2011 г. (ОВ C 7 Е, 10.1.2012 г., стр. 28) и позиция на Съвета на първо четене от 21 февруари 2012 г. (ОВ C 107 Е, 13.4.2012 г., стр. 1). Позиция на Европейския парламент от 29 март 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(2)  ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък, посочен в член 3 от настоящия регламент

СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

Настоящият списък въвежда международно приетите мерки за контрол върху изделията и технологиите с двойна употреба, включително Васенаарската договореност, Режима за контрол върху ракетните технологии (MTCR), Групата на ядрените доставчици (NSG), Австралийската група и Конвенцията за забрана на химическите оръжия (CWC).

СЪДЪРЖАНИЕ

Бележки

Акроними и съкращения

Дефиниции

Категория 0

Ядрени материали, съоръжения и оборудване

Категория 1

Специални материали и свързано с тях оборудване

Категория 2

Обработка на материали

Категория 3

Електроника

Категория 4

Компютри

Категория 5

Телекомуникации и „информационна сигурност“

Категория 6

Сензори и лазери

Категория 7

Навигационно и авиационно оборудване

Категория 8

Морски системи

Категория 9

Космически апарати и силови установки (двигателни системи)

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.

За контрол на стоки, които са създадени или модифицирани за военна употреба, вж. съответния(те) списък(ци) относно контрола върху военните стоки, поддържани от отделни държави-членки. Позоваванията в настоящото приложение, които гласят: „ВЖ СЪЩО МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ“, препращат към същия списък.

2.

Целта на мерките за контрол, съдържащи се в настоящото приложение, не следва да се обезсилва чрез износа на стоки, които не са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи един или повече контролирани компоненти, когато контролираният компонент или компоненти са основният елемент на стоките и реално могат да бъдат отделени или употребени за други цели.

:

При преценката дали контролираният компонент или компоненти следва да се разглеждат като основен елемент е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от контролирания компонент или компоненти основен елемент на стоките, които се придобиват.

3.

Стоките, посочени в настоящото приложение, включват както нови, така и употребявани стоки.

4.

В някои случаи химикалите са изброени по име и CAS номер. Списъкът се прилага за химикали с еднаква структурна формула (включително хидратите), независимо от името или CAS номера. CAS номерата са дадени за улеснение при определяне на химикал или смес независимо от тяхната номенклатура. CAS номерата не могат да се използват като единствено определящи, тъй като някои форми на даден химикал, включен в списъка, имат различни CAS номера, и смесите, съдържащи посочения химикал, може също да имат различни CAS номера.

БЕЛЕЖКА ЗА ЯДРЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (БЯТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел E на категория 0.)

„Технологиите“, пряко свързани със стоките, контролирани по категория 0, се контролират в съответствие с разпоредбите за категория 0.

„Технологиите“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на контролирани стоки остават под контрол, дори когато са приложими към стоки, които не са предмет на контрол.

Одобряването на стоките за износ одобрява също износа до същия краен потребител на минимално необходимите „технологии“, изискващи се за монтаж, експлоатация, поддръжка и ремонт на стоките.

Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не се прилагат по отношение на информация, която е „обществено достояние“, или за „фундаментални научни изследвания“.

ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА ТЕХНОЛОГИИТЕ (ОБТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел E на категории 1 до 9.)

Износът на „технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на стоките, контролирани по категории от 1 до 9, се контролира в съответствие с разпоредбите на категории от 1 до 9.

„Технологията“, „необходима“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на контролираните стоки, остава под контрол дори когато е приложима за стоки, които не са предмет на контрол.

Мерките за контрол не се прилагат по отношение на тези „технологии“, които са минимално необходими за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, които не са предмет на контрол или чийто износ е бил разрешен.

:

Това не освобождава такива „технологии“, описани в 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. и 8E002.b.

Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не се прилагат по отношение на информацията, която се явява „обществено достояние“, „фундаментални научни изследвания“, или по отношение на минимално необходимата информация за приложенията на патенти.

ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА СОФТУЕРА (ОБС)

(Настоящата бележка има предимство пред мерките за контрол в раздел D на категории 0 до 9.)

Категории от 0 до 9 от настоящия списък не контролират „софтуер“, който е или

a.

свободно достъпен за обществеността, като е:

1.

В продажба от наличности в обектите за търговия на дребно, без ограничение, чрез:

a.

Свободна продажба;

b.

Търговия с доставка по пощата;

c.

Електронна търговия; или

d.

Сделки с поръчка по телефона; и

2.

Проектиран за инсталиране от потребителя без по-нататъшна съществена поддръжка от страна на доставчика; или

:

Буква a. от Общата бележка за софтуера не освобождава от контрол софтуер, описан в категория 5, част 2 („Информационна сигурност“).

b.

„обществено достояние“.

АКРОНИМИ И СЪКРАЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Акроним или съкращение, когато се използва като дефинирано понятие, е записано в „Дефиниции на термините, използвани в настоящото приложение“.

Акроним или съкращение

Значение

ABEC

Комитет на инженерите в областта на радиалните лагери

AGMA

Асоциация на американските производители на зъбни колела

AHRS

Референтни системи за положение и насочване

AISI

Американски институт по желязото и стоманата

ALU

Аритметично логическо устройство

ANSI

Американски национален институт по стандартите

ASTM

Американско дружество по изпитване и материали

ATC

Управление на въздушното движение

AVLIS

Лазерно изотопно отделяне с атомни пáри

CAD

Автоматизирано проектиране

CAS

Служба за химични индекси

CCITT

Международен консултативен комитет за телеграфия и телефония

CDU

Блок за управление и индикация

CEP

Вероятна кръгова грешка

CNTD

Контролирано термично ядрено нанасяне на покритие

CRISLA

Химична реакция чрез селективно лазерно изотопно активиране

CVD

Нанасяне на покритие чрез химическо свързване на пари

CW

Бойни отровни вещества

CW (отнася се за лазери)

Непрекъсната вълна

DME

Далекомерно оборудване

DS

Насочено втвърдяване

EB-PVD

Нанасяне на покритие чрез физическо отлагане на пари по електроннолъчев метод

EBU

Европейски съюз за радиоразпръскване

ECM

Електрохимична обработка

ECR

Резонанс на електронов циклотрон

EDM

Електроерозийни машини

EEPROMS

Електрически изтриваема програмируема памет само за четене

EIA

Асоциация на електронните индустрии

EMC

Електромагнитна съвместимост

ETSI

Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията

FFT

Бързо преобразуване на Фурие

GLONASS

Глобална спътникова система за навигация

GPS

Глобална система за позициониране

HBT

Хетеродвуполюсен транзистор

HDDR

Цифров запис с висока плътност

HEMT

Транзистори с висока мобилност на електроните

ICAO

Международна организация за гражданска авиация

IEC

Международна комисия по електротехника

IEEE

Институт на електроинженерите и инженерите по електроника

IFOV

Моментно полезрение

ILS

Система за приземяване по прибори

IRIG

Междуведомствена група по измервателни средства

ISA

Международна стандартна атмосфера

ISAR

РЛС с инверсна синтетична апертура

ISO

Международна организация по стандартизация

ITU

Международен съюз по далекосъобщения

JIS

Японски промишлен стандарт

JT

Джаул-Томсън

LIDAR

За откриване на цели и определяне на тяхното местоположение посредством светлинно излъчване

LRU

Бързосменяем блок

MAC

Автентичен код на съобщение

Mach

Съотношение на скоростта на предмет към скоростта на звука (по Ернст Мах)

MLIS

Лазерно молекулярно изотопно отделяне

МСК

Микровълнова система за кацане

MOCVD

Нанасяне на металоорганични покрития чрез химическо свързване на пари

MRI

Формиране на изображения с помощта на магнитен резонанс

MTBF

Средно време за безотказна работа

Mtops

Милиони теоретични операции в секунда

MTTF

Средно време за безотказна работа

NBC

Ядрени, биологични и химични

NDT

Безразрушително изпитване

PAR

РЛС за кацане

PIN

Личен идентификационен номер

ppm

Милионни части

PSD

Спектрална плътност на мощността

QAM

Квадратурна амплитудна модулация

RF

Радиочестота

SACMA

Асоциация на производителите на авангардни композитни материали

SAR

РЛС със синтетична апертура

SC

Единичен кристал

SLAR

Бордова РЛС със страничен обзор

SMPTE

Дружество на инженерите от филмовата индустрия и телевизията

SRA

Модул, който се сменя в условия на ремонтен цех

SRAM

Статична памет с произволен достъп

SRM

Методи, препоръчани от SACMA (АПАКМА)

SSB

Единична странична лента

SSR

Вторична обзорна РЛС

TCSEC

Критерии за оценка на надеждността на компютърни системи

TIR

Общо индикативно отчитане

UV

Ултравиолетов

UTS

Пределна якост на опън

VOR

Всепосочен курсов УКВ радиомаяк

YAG

Итрий-алуминиев гранат

ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Дефинициите на специфични термини в кавички са дадени в техническа бележка към съответния параграф.

Дефинициите на останалите термини в кавички са, както следва:

:

Посочването на категория се дава в скоби след дефиницията на понятието.

„Точност“ (кат. 2, 6), обикновено измервана с големина на неточност, означава максималното отклонение, положително или отрицателно, на дадена стойност от приет стандарт или абсолютна стойност.

„Активни системи за контрол на полет“ (кат. 7) са системи, чиито функции са да предотвратяват нежелателни движения на „летателни апарати“ и „ракети“ или натоварвания върху конструкцията чрез автономно обработване на постъпващи сигнали от множество сензори, в резултат на което се издават необходимите предварителни команди, за да се получи автоматично управление.

„Активен пиксел“ (кат. 6, 8) е най-малкият (единичен) разрешаващ елемент от твърдотелна решетка, който има функция на фотоелектрично предаване, когато бъде изложен на светлинно (електромагнитно) облъчване.

„Приспособени за използване по време на война“ (кат. 1) означава всяка модификация или подбор (като промяна в чистотата, срока на годност, вирулентността, характеристиките на разпръскване или устойчивостта на ултравиолетово облъчване), които имат за цел да повишат ефективността при нанасяне на поражения върху хора или животни, повреждане на оборудване, нанасяне щети на посеви или на околната среда.

„Нормализирана пикова производителност“ (кат. 4) означава нормализираната пикова скорост, с която „цифрови компютри“ изпълняват 64-битови или по-големи събирания и умножения с плаваща запетая, и се изразява в претеглени ТеrаFLOPS (ПТ), в единици от 1012 нормализирани операции с плаваща запетая за секунда.

:

Вж. категория 4, Техническа бележка.

„Летателен апарат“ (кат. 1, 7, 9) означава въздухоплавателно средство с постоянна и/или променлива геометрия на крилете, с ротационни криле (вертолети), с насочващи се ротори или с насочващи се криле (с променлива геометрия на крилете).

:

Вж. също „граждански летателни апарати“.

„Всички налични компенсации“ (кат. 2) означава, след вземане предвид на всички осъществими мерки, които е могъл да предприеме производителят, да се сведат до минимум всички системни грешки при установяване положението на конкретния модел металообработваща машина или грешки при измерването за конкретната машина за измерване на координати.

„Определен от ITU(МСД)“ (кат. 3, 5) означава определянето на честотни ленти според разпоредбите на Радиорегулациите ITU за основни, разрешени и вторични употреби.

:

Не са включени допълнителни и алтернативни употреби.

„Произволен ъглов ход“ (кат. 7) означава ъгловата грешка, вградена с времето, дължащо се на белия шум в ъгловата скорост. (Стандарт IEEE 528—2001)

„Отклонение на ъгловото положение“ (кат. 2) означава максималното отклонение между ъгловата позиция и действителната, много точно измерена ъглова позиция, след като гнездото за заготовки на поставката се отклони от първоначалното си положение (вж. VDI/VDE 2617, проект: „Въртящи се поставки на машините за измерване на координати“).

„АРР/НПП“ (кат. 4) е еквивалентно на „нормализирана пикова производителност“.

„Асиметричен алгоритъм“ (кат. 5) означава алгоритъм за криптиране, използващ двойка различни, математически свързани ключове за криптиране и декриптиране.

:

„Асиметричните алгоритми“ широко се използват при управление на ключове.

„Автоматично съпровождане на целите“ (кат. 6) означава техника на обработка, която автоматично определя и дава като изходни данни екстраполирана стойност на най-вероятното местоположение на целта в реално време.

„Средна изходна мощност“ (кат. 6) означава общата „лазерна“ енергия на изход в джаули, разделена на „лазерната продължителност“ в секунди.

„Време на закъснение на разпространението на основния изход“ (кат. 3) означава стойността на закъснението на разпространението, което съответства на основния изход, използван при „монолитни интегрални схеми“. За „серия“„монолитни интегрални схеми“ това може да бъде определено или чрез времето на забавяне на разпространението за типичен изход от дадената „серия“, или като типично време на забавяне на разпространението за един изход от дадената „серия“.

:

Терминът „време на закъснение на разпространението на основния ключ“ не трябва да бъде смесван с времето за задържане на входно-изходния сигнал на сложна „монолитна интегрална схема“.

:

Една „серия“ се състои от всички интегрални схеми, за които се прилага всичко изброено по-долу като тяхна производствена методология и спецификации, с изключение на конкретните им функции:

a.

Обща архитектура на хардуера и софтуера;

b.

Обща технология на проектите и процесите; и

c.

Общи основни характеристики.

„Фундаментални научни изследвания“ (GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава експериментална или теоретична работа, предприета най-вече с цел придобиване на нови знания за основните принципи на явленията или наблюдаваните факти и която не е насочена към специфична практическа задача или цел.

„Отклонение“ (акселерометър) (кат. 7) означава средните за определен период показатели на акселерометъра, измерени при специфични оперативни условия, които нямат корелация с началното ускорение или ротацията. „Отклонението“ се измерва в g или метър за секунда на квадрат (g или m/s2). (Стандарт IEEE 528-2001) (микро g е равен на 1 × 10–6 g).

„Отклонение“ (жироскоп) (7) означава средните за определен период показатели на жироскопа, измерени при специфични оперативни условия, които нямат корелация с ротацията на входа или ускорението. В типичния случай „отклонението“ се измерва в градуси на час (deg/hr). (Стандарт IEEE 528—2001).

„Ексцентрично позициониране (Кеминг)“ (кат. 2) означава осово изместване по окръжност с едно завъртане на главния шпиндел, измерено в равнина, перпендикулярна на лицевата плоча на шпиндела (справка: ISO 230/1 1986, параграф 5,63).

„Предварително формовани въглеродни влакна“ (кат. 1) означава организирана подредба на въглеродни влакна със или без покритие, предназначени да образуват рамковата конструкция на дадена част, преди да се въведе „матрица“ за получаване на „композитен материал“.

„CEP/ВКГ“ („вероятна кръгова грешка“) (кат. 7) е мярка за точност; равнява се на дължината на радиуса на окръжност, центърът на която е разположен в поставена на определена дистанция мишена, в която влизат 50 % от попаденията.

„Химичен лазер“ (кат. 6) означава „лазер“, при който възбуждането се получава от енергия, продукт на химическа реакция.

„Химическа смес“ (кат. 1) означава твърд, течен или газообразен продукт, съставен от два или повече компонента, които не реагират заедно при условията, при които се съхранява сместа.

„Системи за аеродинамично стабилизиране чрез управляема циркулация на въздушен поток против създаването на въртящ момент или чрез управляема циркулация на въздушен поток за контрол на посоката“ (кат. 7) са системи, които използват въздушни струи върху аеродинамични повърхности за увеличаване или управление на силите, пораждани от повърхностите.

„Граждански летателни апарати“ (кат. 1, 3, 4, 7) означава онези „летателни апарати“, описани по предназначение в публикуваните списъци за удостоверяване на летателните качества от органите по гражданската авиация, които летят по търговски граждански вътрешни и външни трасета или за законна гражданска, частна или служебна употреба.

:

Вж. също „летателни апарати“.

„Съединени“ (кат. 1) означава съединяване нишка по нишка на термопластични влакна и укрепващи влакна, за да се получи влакнеста укрепваща „матрична“ смес в една обща влакнеста форма.

„Стриване“ (кат. 1) означава процес, с който даден материал са разбива на частици чрез раздробяване или разпрашаване.

„Сигнализация в общ канал“ (кат. 5) е метод на сигнализация, при който единичен канал на мрежата предава посредством кодирани съобщения сигнална информация относно множеството от веригите или заявките за достъп и друга информация, необходима за управление на мрежата.

„Контролер на комуникационен канал“ (кат. 4) означава физически интерфейс, който управлява потока от синхронна или асинхронна цифрова информация. Това е модул, който може да бъде вграден в компютъра или телекомуникационното оборудване за осигуряване на достъп до комуникационната среда.

„Компенсационни системи“ (кат. 6) се състоят от първичен скаларен датчик, един или повече референтни датчици (напр. векторни магнетометри), заедно със софтуер, който позволява намаляване на ротационния шум на твърдото тяло на платформата.

„Композитен материал“ (кат 1, 2, 6, 8, 9) означава „матрица“ и допълнителна фаза или допълнителни фази, състоящи се от частици, ресни, влакна или каквито и да било съчетания от тях, вложени за специфично предназначение или предназначения.

„Въртяща се работна маса“ (кат. 2) означава маса, която позволява детайлът да се завърта и накланя около две неуспоредни оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“.

„III/V съединения“ (3, 6) означава поликристални или бинарни, или сложни монокристални продукти, състоящи се от елементи от групи IIIА и VА от периодичната таблица на Менделеев (напр. галиев арсенид, галиево-алуминиев арсенид, индиев фосфид).

„Контурно управление“ (кат. 2) означава две или повече „цифрово управлявани“ движения, изпълнявани в съответствие с указания, които определят следващото изисквано положение и изискваните темпове на придвижване до това положение. Тези темпове на придвижване се променят един спрямо друг, така че да се създаде желаният контур (вж. ISO/DIS 2806—1980).

„Критична температура“ (кат. 1, 3, 5) (понякога навричана температура на преходно състояние) на даден „свръхпроводящ“ материал означава температурата, при която материалът губи всякакво съпротивление при протичане на постоянен ток.

„Криптографско активиране“ (кат. 5) е всяка техника за активиране или въвеждане в действие на криптографска функционалност чрез обезопасен механизъм, който се въвежда от производителя на изделието и е свързан по уникален начин с изделието или клиента, за когото криптографската функционалност се активира или въвежда в действие (напр. лицензионен ключ, основан на серийния номер, или инструмент за удостоверяване на автентичността, като напр. сертификат с цифров подпис).

Техники и механизми за „криптографско активиране“ могат да се въвеждат като „хардуер“, „софтуер“ или „технологии“.

„Криптография“ (кат. 5) означава дисциплината, която включва принципи, средства и методи за преобразуването на данни с цел да се скрие информационното им съдържание, да се предотврати нерегламентираното им модифициране или да не се допусне неоторизираното им използване. „Криптографията“ се ограничава до преобразуването на информация с използване на един или повече „секретни параметри“ (напр. крипто променливи) или свързаното с това управление на ключовете.

:

„Секретен параметър“: константа или ключ, който се пази в тайна от други лица или съвместно се използва само от лица в определена група.

„Лазер в режим непрекъснато излъчване“ (кат. 6) означава „лазер“, който произвежда номинално постоянна енергия на изход за повече от 0,25 секунди.

„Навигация чрез бази данни“ („DBRN/НБД“) (кат. 7) означава системи, които използват различни източници с предварително измерени данни по географски карти, интегрирани да осигурят точна навигационна информация при динамични условия. Източниците на данни включват батиметрични карти, звездни карти, гравитационни карти, магнетични карти или триизмерни цифрови карти на местностите.

„Деформируеми огледала“ (кат. 6) (известни също и като адаптивни оптични огледала) означава огледала, които имат:

a.

Една единствена оптична отразяваща повърхност, която се деформира динамично под въздействие на отделни усуквания или сили с цел компенсиране на изкривявания в оптичната форма на вълната, падаща върху огледалото; или

b.

Множество от отразяващи оптични елементи, които могат поотделно и динамично да се преместват под въздействие на въртящи моменти или сили с цел компенсиране на изкривявания в оптичната форма на вълната, падаща върху огледалото.

„Обеднен уран“ (кат. 0) означава уран, в който количеството изотоп уран 235 е по-малко от това, което се среща в природата.

„Разработване“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) се отнася до всички фази, предхождащи серийното производство, като проектиране, проектни проучвания, проектни анализи, проектни концепции, сглобяване и изпробване на прототипи, пилотни производствени схеми, данни по проекта, процеса на преобразуване на данните по проекта в продукт, проектиране на конфигурацията (конструкцията), проектиране на технологията, планове.

„Дифузионно свързване“ (кат. 1, 2, 9) означава твърдо молекулярно свързване поне на два различни метала в единно цяло с обща якост, равна на тази на най-слабия материал.

„Цифров компютър“ (кат. 4, 5) означава оборудване, което може под формата на една или повече дискретни променливи да изпълни всичко от изброеното по-долу:

a.

Приемане на данни;

b.

Съхраняване на данни или команди във фиксирани или променливи (записваеми) запаметяващи устройства;

c.

Обработване на данни посредством запаметена последователност от команди, която може да бъде модифицирана; и

d.

Осигуряване на изходни данни.

:

Модифицирането в запаметената последователност от команди включва замяна на фиксираните запаметяващи устройства, но не физическа промяна на кабелите или на вътрешните връзки.

„Скорост на предаване на цифрова информация“ (def) означава общата скорост (в битове) на предаване на информацията, предавана директно в произволен вид среда.

:

Вж. също „обща скорост на предаване на цифрова информация“.

„Директно хидравлично пресоване“ (кат. 2) означава процес на деформация, при който се използва гъвкав балон, пълен с течност, в пряко съприкосновение с детайла.

„Скорост на отклонение“ (жироскоп) (кат. 7) означава компонент от изходната система на жироскоп, който е функционално независим от ротацията на входа. Изразява се в ъглова скорост. (Стандарт IEEE 528—2001).

„Динамични анализатори на сигналите“ (кат. 3) означава „анализатори на сигналите“, които използват техники на извадки и преобразуване на цифри, за да се формира изображение в спектъра на Фурие на дадената форма на сигнала, включително информация за амплитудата и фазата.

:

Вж. също „анализатори на сигналите“.

„Ефективен грам“ (кат. 0, 1) „специален ядрен материал“ означава:

a.

за плутониеви изотопи и уран 233, теглото на изотопа в грамове;

b.

за уран, обогатен до 1 процент и повече с изотопа уран 235, теглото на елемента в грамове, умножено по квадрата на неговото обогатяване, изразено като тегловна десетична дроб;

c.

за уран, обогатен до 1 процент с изотопа уран 235, теглото на елемента в грамове, умножено по 0,0001;

„Електронен модул“ (кат. 2, 3, 4, 5) означава няколко електронни компонента (напр. „елементи на схема“, „дискретни компоненти“, интегрални схеми и др.), свързани заедно за изпълнение на специфична(и) функция(и), заменяеми като цяло и обикновено поддаващи се на разглобяване.

:

„Елемент на схема“: единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

:

„Дискретен компонент“: отделно обособен „елемент на схема“ със свои собствени външни връзки.

„Електронно управляема фазирана антенна решетка“ (кат. 5, 6) означава антена, която образува лъч чрез комутиране на фазите на управляващите сигнали на отделните елементи на решетката, т.е. посоката на лъча се формира от комплексните коефициенти на възбуждане на излъчващите елементи и посоката на този лъч може да бъде променяна както по азимут, така и по ъгъл на място, или и по двете, чрез използване на електрически сигнал както в режим на предаване, така и в режим приемане.

„Енергетични материали“ (1) означава вещества или смеси, които при химическа реакция освобождават енергия, необходима за предвиденото им приложение. „Експлозиви“, „пиротехнически материали“ и „метателни експлозиви“ са подкатегории на енергетични материали.

„Манипулатори“ (кат. 2) означа устройства за захващане, активни обработващи възли, и всички други обработващи устройства, които са прикрепени върху базовата пластина на края на манипулаторната ръка „робот“.

:

„Активен обработващ възел“ означава устройство за прилагане на движеща сила, енергиен процес или сензориране (възприемане) на обработвания детайл.

„Еквивалентна плътност“ (кат. 6) означава количеството единични оптични елементи върху единица площ от оптичната повърхност.

„Експертни системи“ (кат. 7) означава системи, даващи резултати чрез прилагане на правила по отношение на данни, които се съхраняват независимо от „програмата“ и са в състояние да изпълняват което и да било от следните:

a.

автоматично модифициране на „първичния код“, въведен от потребителя;

b.

осигуряване на знания, свързани с даден клас проблеми на квазиестествен език; или

c.

придобиване на знания, необходими за тяхното развитие (символно обучение).

„Експлозиви“ (кат. 1) означава твърди, течни или газообразни вещества или смеси от вещества, които трябва да детонират при приложението им като иницииращи заряди, преходни заряди или основни заряди в бойни глави, при разрушаващо действие или други приложения.

Системи „FADEC/ПЦУД“ (кат. 7, 9) означава системи за пълно цифрово управление на двигателя — цифрова електронна система за управление на двигатели на газови турбини, която може автономно да управлява двигателя през целия му обхват на експлоатация, от необходимото включване на двигателия до необходимото спиране на двигателя, както в нормални условия, така и в условия на повреда.

„Устойчивост на откази“ (кат. 4) е способността на компютърна система след какъвто и да било отказ на нейните „хардуерни“ или „софтуерни“ компоненти да продължи да работи без намеса на човек, при дадено ниво на услуги, което означава: продължаване на операцията, цялостност на данните и възстановяване на услугите в рамките на зададено време.

„Влакнести или нишковидни материали“ (кат. 0, 1, 8) включват:

a.

Непрекъснати „моновлакна“;

b.

Непрекъснати „нишки“ и „снопове влакна“;

c.

„Ленти“, тъкани, произволни мрежи и оплетки;

d.

Накъсани влакна, щапелни влакна и кохерентни влакнести покрития;

e.

Уискъри (нишкообразни кристали с висока якост), монокристални или поликристални, от всякакви дължини;

f.

Ароматична полиамидна пулпа.

„Тънкослойна интегрална схема“ (кат. 3) означава подредба на „елементи на схема“ и металните им вътрешни връзки, образувани след нанасяне на тънък или дебел слой (филм) върху изолиращa „основа“.

:

„Елемент на схема“ е единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и др.

„Фиксиран“ (кат. 5) означава, че алгоритъмът за кодиране или компресиране не може да приема задавани отвън параметри (напр. криптопроменливи или ключ) и не може да бъде модифициран от потребителя.

„Система от оптични сензори за управление на полет“ (кат. 7) е мрежа от разпределени оптични сензори, използващи „лазерни“ лъчи, за осигуряване на данни за управление на полета в реално време, които се обработват на борда на летателния апарат.

„Оптимизация на траекторията на полета“ (кат. 7) е процедура, която свежда до минимум отклоненията от четириизмерна (място и време) желана траектория, основаваща се на подобряване на действието или ефективността при бойна задача.

„Фокална плоска решетка“ (кат. 6, 8) означава линеен или равнинен двумерен равнинен слой, или комбинация от равнинни слоеве от отделни детекторни елементи, със или без електронни показания, който работи във фокалната равнина.

:

Не се предвижда това да включва група от единични детекторни елементи или някакви дву-, три- или четириелементови детектори, в случай че забавянето във времето и интеграцията не се получават в самия елемент.

„Относителна широчина на честотната лента“ (кат. 3, 5) означава „моментната широчина на честотната лента“, разделена на централната честота, изчислена в проценти.

„Скачаща честота“ (кат. 5) означава форма на „разширяване на спектъра“, при която честотата на предаване на единичен комуникационен канал се променя със случайна или псевдослучайна последователност на дискретни стъпки.

„Време за превключване на честотата“ (кат. 3, 5) означава времето (т.е. забавянето), за което сигналът, който се комутира от дадена първоначална изходна честота, достига до или в рамките на ± 0,05 % от дадена крайна изходна честота. Изделия с определен честотен обхват, по-малък от ± 0,05 % спрямо тяхната централна честота, се определят като негодни да превключват честотата.

„Честотен синтезатор“ (кат. 3) означава всякакъв вид източник на честоти, независимо от реално използваната техника, който осигурява многообразие на едновременни или алтернативни честоти на излъчване, от един или повече изходи, управлявано чрез, получено от или ограничено от по-малък брой стандартни (или основни) честоти.

„Горивна клетка“ (кат.8) е електрохимично устройство, което преобразува химичната енергия пряко в прав електрически ток (DC), като консумира гориво от външен източник.

„Топими“ (кат. 1) означава способни да образуват напречна връзка или да бъдат допълнително полимеризирани (термообработени) посредством топлина, облъчване, катализатори и др. или които могат да бъдат разтопени без пиролиза (овъгляване).

„Газова пулверизация“ (кат. 1) означава процес за разпръскване на разтопен поток от метална сплав на капчици с диаметър 500 микрона или по-малки посредством газов поток под високо налягане.

„Географски разпределени“ (кат. 6) е когато всяко местоположение е отдалечено от което и да било друго на повече от 1 500 метра във всяка посока. Мобилните сензори винаги се смятат за „географски разпределени“.

„Система за насочване“ (кат. 7) означава системи, които интегрират процеса на измерване и изчисляване на положението на подвижното средство и скоростта му (т.е. навигация) с тази на изчисляване и изпращане на команди към системите за управление на полета на подвижното средство с цел корекция на траекторията.

„Горещо изостатично уплътняване“ (кат. 2) e процесът на повишаване на налягането върху отливка при температури над 375 К (102 °С) в затворена камера чрез различни средства (газ, течност, твърди частици и т.н.) за създаване на еднаква сила във всички посоки с цел намаляване или отстраняване на евентуални вътрешни кухини в отливката.

„Хибридна интегрална схема“ (кат. 3) означава всякаква комбинация от интегрална(и) схема(и) или интегрална схема с „елементи на схема“, или „дискретни компоненти“, свързани заедно за изпълнение на специфична(и) функция(и) и имаща всички изброени по-долу характеристики:

a.

Да съдържа поне едно некапсулирано устройство;

b.

Свързани заедно с използване на типични производствени методи за интегрални схеми;

c.

Да е заменяема като цяло; и

d.

Обикновено да не може да бъде разглобявана.

:

„Елемент на схема“: единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

:

„Дискретен компонент“: отделно обособен „елемент на схема“ със свои собствени външни връзки.

„Възстановяване на изображения“ (кат. 4) означава обработване на получени отвън изображения (носители на информация) чрез алгоритми, като например компресиране във време, филтриране, извличане, подбор, корелация, конволюция или преобразуване на области (например бързо преобразуване на Фурие или преобразуване на Уолш). Това не включва алгоритми, които използват единствено линейно или ротационно преобразуване на единично изображение, като транслация, извличане на отделна част, регистриране или фалшиво оцветяване.

„Имунотоксин“ (кат. 1) е комбинирано съединение на моноклонално антитяло, специфично за една клетка, и „токсин“ или „подединица на токсин“, който избирателно засяга болни клетки.

„В гражданската област“ (GTN NTN GSN/ОБТ БЯТ ОБС) съгласно контекста означава „технология“ или „софтуер“, които се предоставят без ограничения при по-нататъшното им разпространение (ограниченията, произтичащи от авторски права, не изключват понятията „технология“ или „софтуер“ от определението „в гражданската област“).

„Информационна сигурност“ (кат. 4, 5) са всички средства и функции, осигуряващи достъпността, конфиденциалността или целостта на информацията или комуникациите, с изключение на средствата и функциите, предназначени за защита от отказ. Това включва „криптография“, „криптографско активиране“, „криптоанализ“, защита срещу вредни излъчвания и компютърна сигурност.

:

„Криптоанализ“: анализ на криптографската система или нейните входове и изходи с цел извличане на поверителни променливи или чувствителни данни, включително чист текст.

„Моментна широчина на честотна лента“ (кат. 3, 5, 7) означава широчината на честотната лента, над която изходната мощност остава постоянна в рамките на 3 dB без корекция на другите работни параметри.

„Инструментален обхват“ (кат. 6) означава определения еднозначно обхват на скалата на индикатора на радара.

„Изолация“ (кат. 9) се използва по отношение на компонентите на ракетния двигател, т.е. кожуха, соплата/дюзите, входните отвори, преградите на кожуха, и включва вулканизиран или полувулканизиран смесен плосък гумен материал, съдържащ изолиращи или огнеупорни материали. Той може също да бъде оформен като снемащи напрежението резервоари или клапи.

„Вътрешна облицовка“ (кат. 9) е подходяща за свързваща вътрешна повърхност между твърдото гориво и кожуха или изолиращата облицовка. Обикновено това е течна дисперсия от огнеупорни или изолиращи материали на полимерна основа, напр. напълнен с въглерод прекратен хидроксил полибутадиен (HTPB/ПХПБ) или друг полимер с добавени вулканизиращи елементи, разпрашени или разтрошени по вътрешността на кожуха.

„Вътрешен магнитен градиометър“ (кат. 6) е единичен чувствителен елемент за определяне на градиента на магнитното поле и свързаната с него електроника, изходните данни на който са мярка за градиента на магнитното поле.

:

Вж. също „магнитен градиометър“.

„Изолирани живи култури“ (кат. 1) включва живи култури в латентна форма и като изсушени препарати.

„Изостатични преси“ (кат. 2) означава оборудване, което създава налягане в затворено пространство чрез различни среди (газ, течности, твърди частици и др.) за създаване на равномерно налягане във всички посоки на затвореното пространство върху детайл или материал.

„Лазер“ (кат. 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) е съвкупност от компоненти, която генерира както пространствено, така и времево кохерентна светлина, усилваща се чрез стимулирано излъчване на лъчиста енергия.

:

Вж. също:

„Химически лазер“;

„Свръхмощен лазер“;

„Лазер с предаване на енергията на възбуждане“.

„Продължителност на лазерно лъчение“ (def) означава времето, за което „лазерът“ излъчва „лазерно“ лъчение, което за „импулсните лазери“ отговаря на времето, за което се излъчва единичен импулс или поредица от последователни импулси.

„Летателни апарати, по-леки от въздуха“ (кат. 9), означава балони или въздушни кораби, които използват за издигането си горещ въздух или газове, по-леки от въздуха, като хелий или водород.

„Линейност“ (кат. 2) (обикновено измервана чрез нелинейност) означава максималното отклонение на реалната характеристика (средната от най-високите и най-ниските стойности), положителни или отрицателни, по отношение на права линия, която е разположена така, че да изравнява и свежда до минимум отклоненията.

„Локална мрежа“ (кат. 4, 5) е система за обмен на данни, която има всички изброени по-долу характеристики:

a.

Позволява на произволен брой „устройства за данни“ да се свързват пряко едно с друго; и

b.

Ограничава се с умерен по размери географски обхват (напр. офисна сграда, завод, университетско градче, склад).

:

„Устройство за данни“ означава оборудване, способно да предава или приема поредици от цифрова информация.

„Магнитни градиометри“ (кат. 6) са инструменти, проектирани да откриват пространственото отклонение на магнитни полета с външни за инструмента източници. Те се състоят от множество „магнитометри“ и свързаната с тях електроника, изходните данни на която са мярка за градиента на магнитното поле.

:

Вж. също „вътрешен магнитен градиометър“.

„Магнитометри“ (кат. 6) са инструменти, проектирани да откриват магнитни полета с външни за инструмента източници. Те се състоят от единичен чувствителен елемент за откриване на магнитно поле и свързаната с него електроника, изходните данни на която са мярка за магнитното поле.

„Основна памет“ (кат. 4) означава паметта, съдържаща данни или команди за бърз достъп от централния процесор. Състои се от вътрешна (оперативна) памет на „цифровия компютър“ и всякакви негови йерархически разширения от типа на кеш памет или разширена памет с непоследователен достъп.

„Материали, устойчиви на корозия от UF6“ (кат. 0) могат да бъдат мед, неръждаема стомана, алуминий, алуминиев оксид, алуминиеви сплави, никел или сплави, съдържащи 60 или повече тегловни проценти никел и устойчиви на UF6, обработени с флуор въглеводородни полимери, в зависимост от процеса на отделяне.

„Матрица“ (кат. 1, 2, 8, 9) означава практически непрекъсната фаза, която запълва пространството между частиците, ресните или влакната.

„Грешка при измерването“ (кат. 2) е характерният параметър, който определя в какъв диапазон около изходната стойност се намира истинската стойност на измерваната променлива с равнище на сигурност от 95 %. Той включва некоригираните системни отклонения, некоригираните увличания и случайните отклонения (вж. ISO 10360—2 или VDI/VDE 2617).

„Механично сплавяване“ (кат. 1) означава процес на сплавяване, получаващ се от свързването, раздробяването и повторното свързване на елементарни и основни сплави на прах чрез механично въздействие. В сплавта могат да се въвеждат неметални частици чрез прибавяне на съответните прахове.

„Извличане от стопилка“ (кат. 1) означава процес за бързо кристализиране и изваждане на лентообразен продукт чрез вкарване на сегмент с малка дължина от въртящ се изстуден блок във вана с разтопена метална сплав.

:

„Бързо кристализиране“: втвърдяване на разтопен материал при скорост на охлаждане, по-голяма от 1 000 K/s.

„Дълбоко изтегляне на стопилка“ (кат. 1) означава процес на бързо кристализиране на струя от разтопен метал, падаща върху въртящ се изстуден блок, при което се образува люспест лентообразен или прътообразен продукт.

:

„Бързо кристализиране“: втвърдяване на разтопен материал при скорост на охлаждане, по-голяма от 1 000 K/s.

„Микрокомпютърна микросхема“ (кат. 3) означава „монолитна интегрална схема“ или „многочипова интегрална схема“, съдържаща аритметично логическо устройство (ALU/АЛУ), способно да изпълнява общи команди от вътрешна памет върху данни, съхранявани във вътрешната памет.

:

Вътрешната памет може да бъде разширена с външна памет.

„Микропроцесорна микросхема“ (кат. 3) означава „монолитна интегрална схема“ или „многочипова интегрална схема“, съдържаща аритметично логическо устройство (ALU/АЛУ), способно да изпълнява поредица универсални команди от външна памет.

:

„Микропроцесорната микросхема“ обикновено не съдържа интегрална памет, достъпна за потребителя, макар да може да се използва памет, налична върху чипа, за извършване на логическата му функция.

:

Това включва комплекти чипове, проектирани да работят съвместно, за да се осигури функцията на „микропроцесорна микросхема“.

„Микроорганизми“ (кат. 1, 2) означава бактерии, вируси, микоплазми, рикетсии, хламидии или гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, или във формата на „изолирани живи култури“, или като материал,включващ жив материал, който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури.

„Ракети“ (кат. 1, 3, 6, 7, 9) означава комплект ракетни системи и системи от безпилотни летателни апарати, способни да пренасят най-малко 500 kg полезен товар в обсег от най-малко 300 km.

„Моновлакно“ (кат. 1) (или влакно) е най-тънката нишка, обикновено с диаметър няколко микрона.

„Монолитна интегрална схема“ (кат. 3) означава съчетание на пасивни или активни „елементи на схемата“ или и на двата вида, което:

a.

Се получава посредством процес на дифузия, процес на имплантация или процес на отлагане във или върху единична част полупроводящ материал, така нареченият „чип“;

b.

Може да се разглежда като неделимо цяло; и

c.

Изпълнява функция(и) на схема.

:

„Елемент на схема“ е единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и др.

„Сензор за моноспектрално формиране за изображение“ (кат. 6) означава сензори, способни да възприемат изображения от една дискретна спектрална лента.

„Многочипова интегрална схема“ (кат. 3) означава две или повече „монолитни интегрални схеми“, свързани към обща „основа“.

„Сензор за многоспектрално формиране на изображение“ (кат. 6) е сензор, който дава възможност за едновременно или последователно получаване на данни с изображения от две или повече честотни ленти с дискретен спектър. Сензори, които имат повече от двадесет полоси с дискретен спектър, понякога се квалифицират като сензори за хиперспектрално изобразяване.

„Природен уран“ (кат. 0) означава уран, съдържащ съчетанията от изотопите, които се срещат в природата.

„Контролер за достъп до мрежа“ (кат. 4) означава физически интерфейс към разпределена комутираща мрежа. Той използва обща среда, която функционира при една и съща „скорост на цифровото предаване“, използвайки разрешение (напр. маркери или откриване на носещата честота) за предаване. Независимо от другите той избира пакетите или групите данни (напр. IEEE/ИИЕЕ 802), адресирани до него. Това е модул, който може да бъде вграден в компютъра или телекомуникационното оборудване за осигуряване на достъп до комуникационната среда.

„Невронен компютър“ (кат. 4) означава изчислително устройство, проектирано или модифицирано да подражава на поведението на неврон или на група от неврони, т.е. изчислително устройство, което се отличава със способността на своя хардуер да модулира натоварванията и броя на вътрешните свързвания на множество изчислителни компоненти на базата на предишни данни.

„Ядрен реактор“ (кат. 0) означава комплектен реактор, способен да функционира по начин, който позволява контролирана самоподдържаща се верижна ядрена реакция на делене. „Ядрен реактор“ включва всички предмети във или свързани непосредствено с реакторния резервоар, оборудването, което управлява равнището на мощността в активната зона, и компонентите, които обикновено съдържат, влизат в пряк контакт със или управляват първичната охлаждаща среда на активната зона на реактора.

„Цифрово управление“ (кат. 2) означава автоматично управление на процес, извършвано от устройство, използващо цифрови данни, които обикновено се въвеждат, когато операцията е в процес на изпълнение (вж. стандарт ISO 2382).

„Обектен код“ (кат. 9) означава изпълнима от оборудването форма на подходяща реализация на един или повече процеси („първичен код“ (първичен език), компилиран от програмната система.

„Оптично усилване“ (кат. 5) в оптичните комуникации означава техника на усилване, която въвежда усилване на оптичните сигнали, генерирани от отделен оптичен източник, без превръщане в електрически сигнали, т.е. използвайки полупроводникови оптични усилватели, луминесцентни усилватели с оптични влакна.

„Оптичен компютър“ (кат. 4) означава компютър, проектиран или модифициран да използва светлина за представяне на данните и чиито изчислителни логически елементи са основани на пряко свързани оптични устройства.

„Оптична интегрална схема“ (кат. 3) означава „монолитна интегрална схема“ или „хибридна интегрална схема“, съдържаща една или повече части, проектирани да работят като фоточувствителен елемент или фотоемитер или да изпълняват оптична(и) или електрооптична(и) функция(и).

„Оптична комутация“ (кат. 5) е маршрутизиране или комутиране на сигнали в оптична форма, без да бъдат преобразувани в електрически сигнали.

„Обща плътност на тока“ (кат. 3) означава общия брой на ампернавивките в бобината (т.е. сумата от броя на навивките, умножена по максималния ток, който протича през всяка навивка), разделен на общото напречно сечение на бобината (включващо свръхпроводимите нишки, металната матрица, в която са монтирани свръхпроводимите нишки, капсуловащия материал, всички охладителни канали и т.н.).

„Държава участничка“ (кат. 7, 9) е държава, участваща във Васенаарската договореност.

„Върхова мощност“ (кат. 6) означава най-високото ниво на мощност, получено при „лазерната продължителност“.

„Лична локална мрежа“ (кат. 5) означава система за обмен на данни, която има всички изброени по-долу характеристики:

a.

позволява на произволен брой независими или свързани помежду си устройства за данни да се свързват пряко едно с друго; и

b.

се ограничава до комуникацията между устройства в непосредствена близост до отделно лице или контролер на устройства (напр. стая, офис или автомобил).

:

„Устройство за данни“ означава оборудване, способно да предава или приема поредици от цифрова информация.

„Управление на мощността“ (кат. 7) означава промяната на излъчваната мощност на сигнала на висотомера, така че приеманата мощност на мястото на „летателния апарат“ да бъде винаги на минимума, необходим за определяне на височината.

„Датчици за налягане“ (кат. 2) са устройства, които превръщат измерените данни за налягането в електрически сигнал.

„Предварително сепарирани“ (кат. 0, 1) означава прилагане на какъвто и да е процес, предназначен да увеличи концентрацията на контролирания изотоп.

„Първичен контрол на полета“ (кат. 7) означава контрол на стабилността или маневреността на „летален апарат“ и използване на генератори на сила/момент, т.е. повърхности за аеродинамичен контрол или вектор на насочване на двигателната тяга.

„Основен елемент“ (кат. 4), както се използва в категория 4, е „основен елемент“, когато стойността на замяната му е повече от 35 % от общата стойност на системата, на която е елемент. Стойността на елемента е цената, платена за елемента от производителя на системата или от интегратора на системата. Общата стойност е нормалната международна продажна цена за несвързани части в момента на производство или експедиране.

„Производство“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава всички производствени фази, като: конструиране, производствено проектиране, производство, интегриране, сглобяване (монтаж), проверка, изпитване, осигуряване на качеството.

„Производствено оборудване“ (кат. 1, 7, 9) означава инструментална екипировка, шаблони, монтажни приспособления, дорници, леярски форми, матрици, фиксиращи устройства, механизми за центроване, оборудване за изпитване, други машини и компоненти за тях, ограничени до тези, които са специално проектирани или модифицирани за „разработване“ или за една или повече фази на „производството“.

„Производствени средства“ (кат. 7, 9) означава „производствено оборудване“ и програмни продукти, специално разработени за тях и интегрирани в инсталации за „разработване“ или за една или повече фази на „производството“.

„Програма“ (кат. 2, 6) означава поредица от команди за извършване на процес във (или удобна за превръщане във) форма, изпълнима от електронен компютър.

„Свиване на импулс“ (кат. 6) означава кодирането и обработката на радарен сигнален импулс от дълготраен в краткотраен, като се запазват предимствата на високата енергия на импулса.

„Продължителност на импулса“ (кат. 6) е продължителността на „лазерен“ импулс, измерена на ниво 0,5 от амплитудната стойност на сигнала (FWHI/ПШПИ).

„Импулсен лазер“ (кат. 6) означава „лазер“ с „времетраене на импулса“, по-малко или равно на 0,25 секунди.

„Квантова криптография“ (кат. 5) означава комплекс от техники за определянето на общ ключ за „криптиране“ чрез измерването на квантовите механични свойства на дадена физична система (включително тези физични свойства, които са в сферата на квантовата оптика, квантовата теория за полетата или квантовата електродинамика).

„Бърза смяна на честотата на радар“ (кат. 6) означава всеки метод, който променя в псевдослучайна последователност носещата честота на пулсиращ радарен предавател между импулси или между групи от импулси в степен, равна или по-голяма от широчината на лентата на импулса.

„Разширен спектър на РЛС“ (кат. 6) означава всеки метод на модулация за разпръскване на енергия, произтичаща от сигнал със сравнително тясна честотна лента, върху значително по-широка честотна лента, като се използва случайно или псевдослучайно кодиране.

„Чувствителност на излъчване“ (кат. 6) означава чувствителност на излъчване (mA/W) = 0,807 × (дължина на вълната в nm) × квантова ефективност (QE).

:

Квантовата ефективност обикновено се изразява в проценти; за целите на тази формула обаче QE е изразена като десетична дроб, по-малка от единица, т.е. 78 % е 0,78.

„Широчина на честотната лента в реално време“ (кат. 3) за „динамични анализатори на сигнали“ е най-широкият честотен обхват, който анализаторът може да подаде на дисплея или масовата памет, без да причини прекъсване в анализа на входните данни. За анализаторите с повече от един канал конфигурацията на канала, която дава най-голямата „широчина на честотната лента в реално време“, се използва за извършване на изчисленията.

„Обработка на данни в реално време“ (кат. 2, 6, 7) означава обработка на данни от компютърна система, осигуряваща необходимото ниво на услуги, като функция от наличните ресурси, в рамките на гарантирано време за отговор, независимо от натоварването на системата, когато бъде задействана от външно събитие.

„Повторяемост“ (кат. 7) означава близко сходство между многократни измервания на една и съща променлива при едни и същи работни условия, когато между измерванията възникват промени в условията или неработни периоди. (Справка: Стандарт IEEE 528—2001 (едно отклонение по сигма стандарт)

„Изискващи се/необходими“ (ОБТ 1—9), като приложено към „технологии“, се отнася само до тази част на „технологиите“, която конкретно отговаря за постигане или надхвърляне на контролираните нива на работа, характеристики или функции. Такива „изискващи се“„технологии“ могат да бъдат използвани и от други стоки.

„Разрешаваща способност“ (кат. 2) означава най-малкото нарастване на измервателно устройство; при цифровите инструменти — най-нискоразредния бит (вж. ANSI(АНИС) B-89.1.12).

„Вещество за борба с масови безредици“ (кат. 1) означава вещество, което, при условията на борба с масови безредици бързо предизвиква ефекти на раздразнение или временна загуба на физическите способности, които ефекти изчезват скоро след прекратяване на излагането на въздействие.

:

Сълзотворните газове са подвид на „веществата за борба с масови безредици“.

„Робот“ (кат. 2, 8) означава манипулационен механизъм, който може да бъде програмиран с непрекъснато движение или с движение от точка до точка, който може да използва сензори и има всяка от изброените характеристики:

a.

Многофункционалност;

b.

Способност да позиционира или да ориентира материали, детайли, инструменти или специални устройства чрез извършване на различни движения в триизмерното пространство;

c.

Включва три или повече сервоустройства със затворен или отворен цикъл, които могат да включват стъпкови двигатели; и

d.

Има „програмируемост, достъпна за потребителя“, като се използва методът на обучение/изпълнение, или с помощта на електронен компютър, който може да бъде програмируем логически контролер, т.е. без механична намеса.

:

Горната дефиниция не включва следните устройства:

1.

Манипулационни механизми, които се контролират единствено ръчно или чрез телеоператор;

2.

Манипулационни механизми с фиксирана последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани ограничители, като щифтове или гьрбици. Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли не могат да се изменят или променят чрез механични, електронни или електрически средства.

3.

Механично контролирани манипулационни механизми с изменяема последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения.

Програмата е механично ограничена с фиксирани, но регулируеми ограничители, като щифтове или гърбици. Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли се изменят в рамките на модела на фиксираната програма. Изменения или модификации на програмния модел (например смяна на щифтове или смяната на гърбици) в една или повече оси на движение се осъществяват само чрез механични операции.

4.

Несервоуправляеми манипулационни механизми с изменяема последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е променлива, но последователността започва само след подаването на двоичен сигнал от механично фиксирани електрически двоични устройства или регулируеми ограничители.

5.

Складови кранове, определени като манипулаторни системи, действащи в декартови координати, произведени като съставна част от вертикална последователност от складови клетки и конструирани да осигуряват достъп до съдържанието на тези клетки за съхраняване или изваждане.

„Ротационна пулверизация“ (кат. 1) означава процес за разпръскване на струя или разтопен метал на малки капчици с диаметър от 500 микрона или по-малки посредством центробежна сила.

„Ровинг (сноп влакна)“ (кат. 1) е сноп (от обикновено между 12 и 120) приблизително успоредни „нишки“.

:

„Нишка“ е сноп от „моновлакна“ (обикновено над 200), разположени приблизително успоредно.

„Радиално биене“ (кат. 2) означава радиалното отклонение за един оборот на основния вал, измерено в равнина, перпендикулярна на оста на вала, в точка от вътрешната или външната страна на изследваната въртяща се повърхност (справка: ISO 230/1 1986, параграф 5.61).

„Мащабен коефициент“ (жироскоп или акселерометър) (кат. 7) означава съотношението на промяната на изход към промяната на вход, което трябва да бъде измерено. Факторът на мащаба обикновено се оценява като наклона на правата линия, която може да бъде определена по метода на най-малките квадрати към входно-изходните данни, получени чрез циклична промяна на данните на вход данни по целия входящ обхват.

„Време за установяване“ (кат. 3) означава времето, необходимо, за да може изходните данни да се доближат на половин бит от крайната стойност при превключване между които и да е две нива на конвертора.

„SHPL/СМЛ“ е еквивалентно на „свръхмощен лазер“.

„Анализатори на сигнали“ (кат. 3) означава апарати, способни да измерят и покажат основните свойства на едночестотните компоненти на многочестотните сигнали.

„Обработка на сигнали“ (кат. 3, 4, 5, 6) означава обработка на получени отвън сигнали, носещи информация, чрез алгоритми, като компресиране във времето, филтриране, извличане, корелация, конволюция или преобразувания между областите (напр. бързо преобразуване на Фурие или преобразуване на Уолш).

„Софтуер“ (Всички ОБС) означава съвкупност от една или повече „програми“ или „микропрограми“ независимо от конкретната реализация и носител.

:

„Микропрограма“ означава поредица от елементарни команди, съхранявани в специална памет, изпълнението на която се инициира с въвеждането на съответната команда в регистъра на командите.

„Първичен код“ (или първичен език) (кат. 6, 7, 9) е подходяща реализация на един или повече процеси, които могат да бъдат превърнати от програмната система в изпълнима от оборудването форма („обектен код“ (или обектен език).

„Космически летателен апарат“ (кат. 7, 9) означава активни и пасивни спътници и космически сонди.

„Класифицирани като предназначени за използване в Космоса“ (кат. 3, 6, 8) се отнася за продукти, проектирани, произведени и изпитани да отговарят на особените електрически, механични или екологични изисквания за използване при изстрелване и разполагане на спътници или летателни системи за голяма височина, функциониращи на височини от 100 км или по-високо.

„Специален ядрен материал“ (кат. 0) означава плутоний 239, уран 233, „уран, обогатен с изотопи 235 или 233“ и всякакъв друг материал, съдържащ указаните по-горе.

„Специфичен модул“ (кат. 0, 1, 9) е модул на Янг, изразен в паскали (Pa), еквивалентен на N/m2, делено на специфичното тегло в N/m3, измерен при температура (296 ± 2) К (23 ± 2) °С) и относителна влажност (50 ± 5) %.

„Специфична якост на опън“ (кат. 0, 1, 9) е граничната якост на опън, изразена в паскали (Pa), еквивалентна на N/m2, делено на специфичното тегло в N/m3, измерена при температура (296 ± 2) К (23 ± 2) °С) и относителна влажност (50 ± 5) %.

„Втвърдяване чрез охлаждане“ (кат. 1) е процес на „бързо втвърдяване“ на поток от разтопен метал, падащ върху охладен блок, в резултат на което се формира пластинчат продукт.

:

„Бързо втвърдяване“: втвърдяване на стопен материал при скорости на охлаждане, надвишаващи 1 000 K/s.

„Разширяване на спектъра“ (кат. 5) е метод, при който енергията от относително теснолентов комуникационен канал се разширява върху много по-голям енергиен спектър.

„Разширен спектър“ на РЛС (кат. 6) — вж. „Разширен спектър на РЛС“.

„Устойчивост“ (кат. 7) е стандартното отклонение (1 сигма) на изменението на даден параметър от неговата калибрирана стойност, измерена при устойчиви температурни условия. Тя може да бъде изразена като функция от времето.

„Държави, (не)членуващи в Конвенцията за забрана на химическото оръжие“ (КЗХО) (кат. 1) са тези държави, за които конвенцията за забрана на разработване, производство, складиране и употреба на химическо оръжие (не) е влязла в сила.

„Основа“ (кат. 3) е част от материал за основа, притежаващ или непритежаващ мрежа от вътрешни опроводявания, върху или вътре в която могат да бъдат разполагани „дискретни компоненти“ или интегрални схеми, или и двете.

:

„Дискретен компонент“: отделно обособен „елемент на схема“ със свои собствени външни връзки.

:

„Елемент на схема“: единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

„Заготовки за подложки“ (кат. 6) означава монолитни съединения с размери, подходящи за производството на оптически елементи, като огледала или оптически прозорци.

„Субединица на токсин“ (кат. 1) е структурно или функционално отделна част от целия „токсин“.

„Суперсплави“ (кат. 2, 9) са сплави на основата на никел, кобалт или желязо, които имат якост, по-висока от която и да е сплав, описана в стандарт AISI 300, при температури над 922 К (649 °С), при тежки работни и експлоатационни условия.

„Свръхпроводим“ (кат. 1, 3, 5, 6, 8) означава материали, напр. метали, сплави или съединения, които могат да изгубят всякакво електрическо съпротивление, т.е. могат да придобият безкрайна електропроводимост и да пренасят много големи електрически потоци без топлинно нагряване.

:

Състоянието на „свръхпроводимост“ на материал се характеризира индивидуално чрез „критична температура“, критично магнитно поле, което е функция от температурата, и критична интензивност на тока, която обаче е функция както на магнитното поле, така и на температурата.

„Свръхмощен лазер“ („SHPL/СМЛ“) (кат. 6) означава „лазер“, способен да излъчи (цялата или част от) енергия на изхода, надхвърляща 1 kJ в рамките на 50 ms, или който има средна или CW/НВ (непрекъсната вълна) с мощност над 20 kW.

„Свръхпластично формоване“ (кат. 1, 2) означава процес на деформация, използващ топлина при метали, които обикновено се характеризират с ниски стойности на удължаване (по-малко от 20 %) в точката на счупване, като бъде определено при стайна температура посредством обикновено изпитване за якост на опън, с цел постигане на удължения в процеса на преработка, които да са поне 2 пъти по-големи от съответните стойности.

„Симетричен алгоритъм“ (кат. 5) означава криптографски алгоритъм, използващ идентичен ключ и за криптиране, и за декриптиране.

Обичайно приложение на „симетрични алгоритми“ са поверителните данни.

„Системни трасета“ (кат. 6) означава преработени, корелирани (сливане на данните за радарни цели с местоположението в плана на полета) и актуализирани доклади за местоположението на летателния апарат, които се подават на диспечерите от центъра за ръководство на въздушното движение.

„Матричен систоличен компютър“ (кат. 4) означава компютър, при който потокът и модифицирането на данните се управляват от потребителя динамично на нивото на логическия интерфейс.

„Лента“ (кат. 1) е материал, изграден от преплетени или еднопосочни „моновлакна“, „предивни стъклени влакна“, „ровинги“, „снопове“ или „прежди“ и т.н., обикновено предварително импрегнирани със смоли.

:

„Нишка“ е сноп от „моновлакна“ (обикновено над 200), разположени приблизително успоредно.

„Технологии“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава специфичната информация, необходима за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоките. Тази информация приема формата на „технически данни“ или „техническа помощ“.

:

„Техническата помощ“ може да бъде под формата на указания, умения, обучение, работни познания и консултантски услуги и може да включва предаване на „технически данни“.

:

„Техническите данни“ могат да бъдат под формата на скици, планове, диаграми, модели, формули, таблици, инженерни проекти и спецификации, наръчници и инструкции, в писмена форма или записани на други носители, като дискети, ленти, оптически дискове.

„Накланящ се шпиндел“ (кат. 2) е шпиндел, държащ инструмент, който променя ъгловото разположение на осовата си линия по време на процеса на обработка спрямо която и да е друга ос.

„Времева константа“ (кат. 6) е времето, което изминава от прилагането на светлинното въздействие до нарастване на тока до 1—1/е пъти крайната стойност (т.е. 63 % от крайната стойност).

„Обвивка на накрайник“ (кат. 9) означава стационарен пръстеновиден компонент (монолитен или съчленен), закрепен за вътрешната повърхност на кожуха на турбинен двигател, или елемент на външния накрайник на лопатката на турбината, който осигурява газово уплътнение между стационарните и въртящите се елементи.

„Пълен контрол на полета“ (кат. 7) означава автоматичен контрол на променливите на състоянието на „летателен апарат“ и на траекторията на полета с цел постигане целите на бойната задача в отговор на промените в реално време на данните относно целите, опасностите или други „летателни апарати“.

„Обща скорост на предаване на цифрова информация“ (кат. 5) означава броя битове, включително за кодиране на линията, загубите по линията и т.н. за единица време, преминаващи между комуникиращото оборудване в една система за цифрово предаване.

:

Вж. също „скорост на цифровото предаване“.

„Сноп“ (кат. 1) е сноп от „моновлакна“, обикновено приблизително успоредни.

„Токсини“ (кат. 1, 2) означава токсини под формата на съзнателно отделени готови форми или смеси, независимо как получени, различни от токсините, присъстващи като замърсители в други материали, като патологични образци, посевки, хранителни продукти или семенни материали на „микроорганизми“.

„Лазер с предаване на възбуждането“ (кат. 6) означава „лазер“, в който активният елемент се възбужда посредством предаване на енергия чрез сблъсък между неактивен атом или молекула с атом или молекула от активния елемент.

„Настройваем“ (кат.6) означава способността на „лазер“ да произвежда постоянна отдадена мощност на всички дължини на вълните през обхвата на няколко „лазерни“ прехода. „Лазерът“ с избирателна линия генерира отделни дължини на вълните в рамките на един „лазерен“ преход и не се смята за „регулиращ се“.

„Безпилотен летателен апарат“ („UAV/БЛА“) (кат. 9) означава всяко въздухоплавателно средство, което е в състояние да излети и да изпълнява контролиран и направляван полет без човешко присъствие на борда.

„Уран, обогатен с изотопите 235 или 233“ (кат. 0) означава уран, обогатен с изотопите 235 или 233, или и двата, в такова количество, че съотношението на разпространението на сбора на тези изотопи към изотоп 238 е по-голямо от съотношението на изотоп 235 към изотоп 238, което се среща в природата (изотопно съдържание от 0,71 %).

„Използване“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава експлоатация, инсталация (включително монтаж на място), подържане (проверка), ремонт, основен ремонт и преоборудване.

„Възможност за програмиране, достъпно за потребителя“ (кат. 6) означава способност, която позволява на потребителя да въвежда, модифицира или заменя „програми“ чрез средства, различни от:

a.

Физически промени в окабеляването или вътрешните връзки; или

b.

Задаване на функционалното управление, включително въвеждане на параметри.

„Ваксина“ (кат. 1) е лекарствен продукт, фармацевтично формулиран, лицензиран от или притежаващ търговски или клиничен опитен период, разрешен от регулаторните органи или от страната на производство или страната на употреба, предназначен да стимулира защитна имунна реакция при хората или животните, с цел да се предотврати заболяване на тези, за които той е предназначен.

„Вакуумна пулверизация“ (кат. 1) означава процес за разпръскване на струя от разтопен метал на малки капчици с диаметър 500 микрометра и по-малък чрез бързото отделяне на разтворен газ при въвеждане във вакуум.

„Профили с променлива геометрия“ (кат. 7) означава използването на задните части на крило на самолет — задкрилки или тримери, или предни — елерони или накланяща се носова част, положението на които може да се променя по време на полет.

„Прежда“ (кат. 1) е сноп от преплетени „нишки“.

:

„Нишка“ е сноп от „моновлакна“ (обикновено над 200), разположени приблизително успоредно.

КАТЕГОРИЯ 0

ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

0A
Системи, оборудване и компоненти

0A001
„Ядрени реактори“ и специално проектирано или подготвено оборудване и компоненти за тях, както следва:

a.

„Ядрени реактори“;

b.

Метални съдове или големи фабрично произведени части за тях, включително главата на реакторен резервоар за реакторен съд под налягане, специално проектирани или подготвени да поместват активната зона на „ядрен реактор“;

c.

Манипулиращи съоръжения, специално проектирани или подготвени за въвеждане или извеждане на гориво от „ядрен реактор“;

d.

Управляващи пръти, специално проектирани или подготвени за контрол на процеса на ядрената реакция в „ядрен реактор“, подпорни или окачващи структури за тях, механизми за задвижване на прътите и тръби за насочването на прътите;

е.

Тръби под налягане, специално проектирани или подготвени за поместване на горивни елементи и първичния охладител в „ядрен реактор“ с експлоатационно налягане над 5,1 MPa;

f.

Метал и сплави на цирконий във формата на тръби или сглобки на тръби, в които съотношението на хафний към цирконий е по-малко от 1:500 тегловни части, специално проектирани или подготвени за използване в „ядрен реактор“;

g.

Помпи за охладител, специално проектирани или подготвени за циркулиране на основния охладител в „ядрени реактори“;

h.

„Вътрешни елементи за ядрен реактор“, специално проектирани или подготвени за използване в „ядрен реактор“, включително подпорни колони за активната зона, канали за горивото, термични екрани, щитове, пластини за решетката на активната зона и дифузионни пластини;

:

В 0А001.h. „вътрешни елементи за ядрен реактор“ означава всяка голяма структура в реакторния резервоар, която има една или повече функции, като опора за активната зона, поддържане на правилното положение на горивото, насочване на потока на първичния охладител, осигуряване на радиационни щитове за реакторния резервоар и насочваща инструментална екипировка вътре в активната зона.

i.

Топлообменници (парогенератори), специално проектирани или подготвени за използване в тръбопровода на първичния охладител на „ядрен реактор“;

j.

Измервателни инструменти и такива за откриване на неутрони, специално проектирани или подготвени за определяне на равнищата на неутронния поток вътре в активната зона на „ядрен реактор“.

0B
Оборудване за изпитване, контрол и производство

0B001
Инсталации за отделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен уран“ и „специални ядрени материали“ и специално проектирано или подготвено оборудване и компоненти за него, както следва:

a.

Инсталации, специално проектирани за отделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен уран“ и „специални ядрени материали“, както следва:

1.

Инсталации за отделяне чрез газова центрофуга;

2.

Инсталации за отделяне чрез газова дифузия;

3.

Инсталации за аеродинамично отделяне;

4.

Инсталации за отделяне чрез химичен обмен;

5.

Инсталации за отделяне чрез йонообмен;

6.

Инсталации за „лазерно“ изотопно отделяне с атомни пари (ЛИОАП/AVLIS);

7.

Инсталации за „лазерно“ молекулярно изотопно отделяне (ЛМИО/MLIS);

8.

Инсталации за отделяне на плазма;

9.

Инсталации за електромагнитно отделяне;

b.

Газови центрофуги и монтажни възли, и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова центрофуга, както следва:

:

В 0В001.b. „материал с високо съотношение на якост към плътност“ означава което и да е от изброените по-долу:

a.

Марейджингова стомана, с максимална якост на опън от 2 050 MPa или повече;

b.

Алуминиеви сплави с максимална якост на опън от 460 MPa или повече; или

c.

„Влакнести или нишковидни материали“, със „специфични модули на еластичност“ от повече от 3,18 × 106 m и „специфична якост на опън“ над 76,2 × 103 m;

1.

Газови центрофуги;

2.

Комплектни роторни монтажни възли;

3.

Цилиндри за роторни тръби с дебелина на стената 12 mm и по-малко, диаметър между 75 и 400 mm, направени от „материали с високо съотношение на якост към плътност“.

4.

Пръстени или силфони с дебелина на стената 3 mm и по-малко и диаметър между 75 и 400 mm, които са проектирани да осигуряват локална опора на роторна тръба или за свързване на няколко такива, направени от „материали с високо съотношение на якост към плътност“.

5.

Отражатели с диаметър между 75 и 400 mm за монтиране вътре в роторна тръба, направени от „материали с високо съотношение на якост към плътност“.

6.

Горни или долни капаци с диаметър между 75 и 400 mm за поставяне на краищата на роторна тръба, направени от „материали с високо съотношение на якост към плътност“.

7.

Лагери с магнитно окачване, състоящи се от пръстеновиден магнит, окачен в кожух, направен от или защитен с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, съдържащ амортисьорно вещество и който има магнитна връзка с полюс на магнита или с втори магнит, закрепен на капака на ротора;

8.

Специално подготвени лагери, включващи шарнирно свързване, монтирани върху амортисьор.

9.

Молекулярни помпи, състоящи се от цилиндри с вътрешни машинно обработени или пресовани винтови нарези и вътрешни машинно пробити отвори;

10.

Радиални двигателни статори за мотори с многофазен хистерезис (магнитно съпротивление) с променлив ток за синхронна работа във вакуум в честотен спектър от 600 до 2 000 Hz и мощностен обхват от 50 до 1 000 волтампера (VA).

11.

Кожуси/приемници, поместващи монтажния възел на роторната тръба на газова центрофуга, състояща се от твърд цилиндър с дебелина на стената до 30 mm с прецизно обработени краища и изготвен от „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

12.

Газосъбиратели, състоящи се от тръби с вътрешен диаметър до 12 mm, за извличане на UF6 газ от вътрешността на роторна тръба на центрофуга чрез действие с тръба на Пито, изработена от или защитена с „материали устойчиви на корозия от UF6“;

13.

Честотни преобразуватели (конвертори или инвертори), специално проектирани или подготвени да осигуряват статори за мотори за обогатяване с газови центрофуги, които имат всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

a.

Многофазов изход от 600 до 2 000 Hz;

b.

Честотен контрол, по-добър (по-малък) от 0,1 %;

c.

Хармонично изкривяване по-малко от 2 %; и

d.

Ефективност, по-голяма от 80 %;

14.

Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“ с диаметър от 10 mm до 160 mm;

c.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова дифузия, както следва:

1.

Прегради за газова дифузия, изработени от порести метални, полимерни или керамични „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с размер на порите от 10 до 100 nm, дебелина 5 mm или по-малко и с диаметър от 25 mm или по-малко за тръбните форми;

2.

Кожуси за газови дифузери, изработени от „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

3.

Компресори (с положително отклонение, тип центрофуга и тип осев поток) или газови нагнетателни вентилатори с обем на капацитета за засмукване на UF6 от 1 m3/min или повече и налягане при изпускане до 666,7 kPa, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

4.

Въртящи уплътнения на валове за компресори или нагнетателни вентилатори, описани в 0B001.c.3 и проектирани за темп на пропускане на буферен газ, по-малък от 1 000 сm3/min.;

5.

Топлообменници от алуминий, мед, никел или сплави, съдържащи повече от 60 процента никел или съчетания на тези метали във вид на плакирани тръби, предвидени да работят при налягане, по-ниско от атмосферното, с такъв темп на пропускане, че да ограничава нарастването на налягането до по-малко от 10 Pa на час при разлика в наляганията от 100 kPa;

6.

Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“ с диаметър от 40 до 1 500 mm;

d.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на аеродинамично отделяне, както следва:

1.

Отделящи дюзи, състоящи се от извити канали с форма на прорези, с радиус на извивката, по-малък от 1 mm, устойчиви на корозия от UF6 и имащи острие, намиращо се вътре в дюзата, което разделя газа, преминаващ през дюзата, на две струи;

2.

Допирателни впускателни цилиндрични или конусообразни тръби, насочвани от потока (вихрови тръби), изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с диаметър между 0,5 и 4 cm и съотношение на дължината към диаметъра от 20:1 или по-малко, с един или повече допирателни впускателни отвори.

3.

Компресори (с положително отклонение, тип центрофуга и тип осев поток) или газови нагнетателни вентилатори, с обем на капацитета за засмукване от 2 m3/min или повече, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“ и въртящи уплътнения на валове за тях;

4.

Топлообменници, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

5.

Кожуси за елементите на аеродинамичното отделяне, изработени от или защитени с „материали устойчиви на корозия от UF6“, за съхранение на вихровите тръби или отделящите дюзи;

6.

Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с „материали устойчиви на корозия от UF6“ с диаметър от 40 до 1 500 mm;

7.

Обработващи системи за отделяне на UF6 от газа-носител (водород или хелий) до съдържание на UF6 от 1 ppm или по-малко, включително:

a.

Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, способни да достигнат температури от 153 К (– 120 oС) или по-ниски;

b.

Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да достигнат температури от 153 К (– 120 oС) или по-ниски;

c.

Отделящи дюзи или вихрови тръбни възли за отделяне на UF6 от газа носител;

d.

охлаждащи уловители за UF6, способни да достигнат температури от 253 К (– 20 °C) или по-ниски;

e.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез йонообмен, както следва:

1.

Бързодействащи обменящи импулсни колони течност—течност с продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с подходящи пластмасови материали, като флуоровъглеродни полимери или стъкло);

2.

Бързодействащи центробежни контактни апарати течност—течност с продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с подходящи пластмасови материали, като флуоровъглеродни полимери или стъкло);

3.

Електрохимични редуциращи елементи, устойчиви на разтвори на концентрирана солна киселина, за редукция на урана от едно валентно състояние в друго;

4.

Нагнетяващо оборудване за електрохимични редуциращи елементи за изваждане на U + 4 от органичния поток и за частите, влизащи в съприкосновение с преработвания поток, изработени от или защитени с подходящи материали (напр. стъкло, флуоровъглеродни полимери, полифенил сулфат, полиетер сулфон и графит, импрегниран със смоли);

5.

Системи за подготовка на захранването за производство на разтвор на уранов хлорид с висока чистота, представляващи разтваряне, изтегляне на разтворителя и/или оборудване за йонообмен за пречистване и електролитни елементи за редуциране на уран U + 6 или U + 4 до U + 3;

6.

Системи за оксидиране на уран за оксидиране на U + 3 до U + 4;

f.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез йонообмен, както следва:

1.

Бързореактивни йонообменни смоли, ципести или порести едромрежести смоли, в които групите за активен химичен обмен са ограничени до покритие на повърхността на неактивната пореста носеща структура и други композитни структури във всякаква подходяща форма, включително частици или влакна с диаметри от 0,2 mm и по-малки, устойчиви на концентрирана солна киселина и проектирани да имат период на полуизвеждане при обмяната, по-малък от 10 секунди, и способни да функционират при температури в диапазона от 373 K (100 °C) до 473 K (200 °С);

2.

Йонообменни колони (цилиндрични) с диаметър по-голям от 1 000 mm, изработени от или защитени с материали, устойчиви на концентрирана солна киселина (напр. титанови или флуоровъглеродни пластини и способни да функционират при температури в диапазона от 373 К (100 °С) до 473 К (200 °С) и налягания над 0,7 MPa;

3.

Йонообменни оросителни системи (системи за химично или електрохимично окисляване или редукция) за възстановяване на веществата за химична редукция или окисляване, използвани в каскадното разположение при йонообменното обогатяване;

g.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на „лазерно“ изотопно отделяне с атомни пари (AVLIS), както следва:

1.

Високомощни снопови или сканиращи електроннолъчеви пушки с подавана мощност над 2,5 kW/cm за използване в системи за изпаряване на уран;

2.

Метални системи за съхранение на течен уран — разтопен уран или уранови сплави, състоящи се от тигли, изработени от или защитени с подходящи материали, устойчиви на топлина и ръжда (напр. тантал, графит с итриево покритие, графит, покрит с други редки земни оксиди или техни смеси), и охлаждащо оборудване за тиглите;

N.B.:

ВЖ. СЪЩО 2A225.

3.

Колекторни системи за продукти и шлака, изработени от или облицовани с материали, устойчиви на топлина и корозия от пари от метален или течен уран, като графит с итриево покритие или тантал;

4.

Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични или правоъгълни съдове) за поместване на източника на парите на металния уран, електроннолъчевата пушка и колекторите за продукти и шлака;

5.

„Лазери“ или „лазерни“ системи за отделяне на уранови изотопи със стабилизатор на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;

N.B.:

ВЖ. СЪЩО 6A005 И 6A205.

h.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на „лазерно“ молекулярно изотопно отделяне (MLIS) или химична реакция чрез селективно лазерно изотопно активиране (CRISLA), както следва:

1.

Дюзи със свръхзвуково разширение за охлаждане на смеси на UF6 и газ носител до 150 К (– 123 °С) или по-ниски и изработени от „материали устойчиви на корозия от UF6“;

2.

Колектори за продуктите на урановия пентафлуорид (UF5), състоящи се от филтър, колектори от ударен или циклонен тип или съчетания от тях и изработени от „материали, устойчиви на корозия с UF5/UF6“.

3.

Компресори, изработени от или защитени с „материали устойчиви на корозия от UF6“ и въртящи уплътнения на валове за тях;

4.

Оборудване за флуориране на UF5 (в твърдо състояние) до UF6 (в газообразно състояние);

5.

Преработващи системи за отделяне на UF6 от газа носител (напр. азот или аргон), включително:

a.

нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, способни да достигнат температури от 153 К (– 120 °С) или по-ниски;

b.

нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да достигнат температури от 153 К (– 120 °С) или по-ниски;

c.

охлаждащи уловители за UF6, способни да достигнат температури от 253 К (– 20 °C) или по-ниски.

6.

„Лазери“ или „лазерни“ системи за отделяне на уранови изотопи със стабилизатор на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;

N.B.:

ВЖ. СЪЩО 6A005 И 6A205.

i.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на плазмено отделяне, както следва:

1.

Микровълнови източници на енергия и антени за генериране или ускоряване на йони, с честота на изход, по-голяма от 30 GHz и средна изходна мощност, по-голяма от 50 kW;

2.

Радиочестотни намотки за възбуждане на йони за честоти над 100 kHz и способни да преработват повече от 40 kW средна мощност;

3.

Системи за генериране на уранова плазма;

4.

Системи за обработка на течен метал за разтопен уран или уранови сплави, състоящи се от тигли, изработени от или защитени с подходящи материали, устойчиви на топлина и корозия (напр. тантал, графит с итриево покритие, графит, покрит с други редки земни оксиди или техни смеси) и охлаждащо оборудване за тиглите;

N.B.:

ВЖ. СЪЩО 2A225.

5.

Колектори за продукти и шлака, изработени от или защитени с материали, устойчиви на топлина и корозия от пари на уран, като графит с итриево покритие или тантал;

6.

Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични) за поместване на източника на урановата плазма, задвижващата радиочестотна намотка и колекторите на продукти и шлака, изработени от подходящ немагнитен материал (напр. неръждаема стомана);

j.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на електромагнитно отделяне, както следва:

1.

Източници на йони, единични или множествени, състоящи се от източник на пара, йонизатор и лъчев ускорител, изработен от подходящи немагнитни материали (напр. графит, неръждаема стомана или мед) и способни да осигурят общ поток на йонното лъчение от 50 mA или по-голямо;

2.

Йоноулавящи пластини за събиране на йонните потоци на обогатения или обеднения уран, състоящи се от два или повече прорези и джобове и изработени от подходящи немагнитни материали (напр. графит или неръждаема стомана);

3.

Вакуумни кожуси за електромагнитни сепаратори на уран, изработени от подходящи немагнитни материали (напр. неръждаема стомана) и разчетени да работят при налягания от 0,1 Pa или по-ниски;

4.

Елементи от магнитни полюси с диаметър, по-голям от 2 m;

5.

Източници на захранване с високо напрежение за източници на йони, които имат всички изброени по-долу характеристики:

a.

Могат да работят в непрекъснат режим;

b.

Осигуряват изходно напрежение от 20 000 V или по-високо;

c.

Осигуряват изходен ток от 1 A или повече; и

d.

Регулиране на напрежението, по-добро от 0,01 % за период от 8 часа;

N.B.:

ВЖ. СЪЩО 3A227.

6.

Магнитни източници на захранване (с висока мощност, прав ток), които имат всички изброени по-долу характеристики:

a.

Могат да работят в непрекъснат режим с изходен ток от 500 A или повече при напрежение от 100 V или повече; и

b.

Стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,01 % за период от време 8 часа.

N.B.:

ВЖ. СЪЩО 3A226.

0B002
Специално проектирани или подготвени спомагателни системи, оборудване и компоненти, както следва, за инсталациите за отделяне на изотопи, описани в 0B001, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“:

a.

Захранващи автоклави, пещи или системи, използвани за въвеждане на UF6 в процеса на обогатяване;

b.

Десублиматори или студени уловители, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на обогатяване за по-нататъшно прехвърляне към нагряване;

c.

Станции за продукти и шлака за прехвърляне на UF6 в контейнери;

d.

Пунктове за втечняване или втвърдяване, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на обогатяване чрез компресиране, охлаждане и превръщане на UF6 в течна или твърда форма;

e.

Тръбопроводи и колекторни системи, специално проектирани за подаване на UF6 в газодифузионни, центрофугиращи или аеродинамични каскади;

f.

1.

Вакуумни събиратели или колектори, имащи капацитет на засмукване от 5 m3/min или повече; или

2.

Вакуумни помпи, специално конструирани за използване в атмосфера, съдържаща UF6;

g.

Масспектрометри/източници на йони за UF6, специално проектирани или подготвени за вземане в реално време на проби от изходния материал, продуктите или шлаката от газовите потоци на UF6 и имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Разделителна способност на уреда за маса повече от 320 amu;

2.

Източниците на йони са изработени от или са облицовани с нихром или монел или са покрити с никел;

3.

Йонизиращи източници бомбардирани с електрони; и

4.

Колекторна система, подходяща за изотопен анализ.

0B003
Инсталации за превръщане на уран и оборудване, специално проектирано или подготвено за тях, както следва:

a.

Системи за превръщане на концентрати на уранова руда в UO3;

b.

Системи за превръщане на UO3 в UF6;

c.

Системи за превръщане на UO3 в UO2;

d.

Системи за превръщане на UO2 в UF4;

e.

Системи за превръщане на UF4 в UF6;

f.

Системи за превръщане на UF4 в метал уран;

g.

Системи за превръщане на UF6 в UO2;

h.

Системи за превръщане на UF6 в UF4;

i.

Системи за превръщане на UO2 в UCl4.

0B004
Инсталации за производство или концентрация на тежка вода, деутерий и деутериеви съединения и специално проектирано или подготвено за тази цел оборудване и компоненти за тях, както следва:

a.

Инсталации за производство на тежка вода, деутерий или деутериеви съединения, както следва:

1.

Инсталации за обмен вода—водороден сулфид;

2.

Инсталации за обмен амоняк—водород;

b.

Оборудване и компоненти, както следва:

1.

Кули за обмен вода–водороден сулфид, произведени от висококачествена въглеродна стомана (напр. ASTM A516) с диаметри от 6 m до 9 m, способни да работят при налягания, по-големи или равни на 2 MPa и с корозионен толеранс от 6 mm или повече;

2.

Едностъпални центрофужни вентилатори или компресори с нисък напор (напр. 0,2 MPa) за циркулация на сулфиден газ (т.е. газ, който съдържа повече от 70 % H2S) с пропускателен капацитет, по-голям или равен на 56 m3/s при работа при налягания, по-големи или равни на засмукване от 1,8 MPa, с уплътнения, разчетени за работа при мокър H2S;

3.

Кули за обмен амоняк-водород с височина по-голяма или равна на 35 m, с диаметри от 1,5 m до 2,5 m, способни да работят при налягания по-големи от 15 MPa;

4.

Вътрешни елементи на кули, включително едностепенни контактори и степенни помпи, включително тези, които могат да се потапят, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк—водород;

5.

Амонячни инсталации за крекинг с експлоатационни налягания, по-големи или равни на 3 MPa, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк—водород;

6.

Инфрачервени поглъщащи анализатори, способни на анализ в реално време на съотношението водород–деутерий, при което концентрациите на деутерий са равни или по-големи от 90 %;

7.

Каталитични горелки за преобразуване на обогатен деутериев газ в тежка вода, използвайки процеса на обмен амоняк–водород;

8.

Комплектни системи за обогатяване на тежка вода или колони за тази цел, за обогатяване на тежка вода до концентрация на деутерий, годна за реактор.

0B005
Инсталации, специално проектирани за производството на горивни елементи за „ядрен реактор“ и специално проектирано или подготвено оборудване за тях.

:

Инсталацията за производството на горивни елементи за „ядрен реактор“ включва оборудване, което:

a.

Обикновено влиза в пряко съприкосновение с или пряко обработва или контролира производствения поток на ядрените материали;

b.

Запечатва ядрените материали в рамките на бронята;

c.

Проверява неприкосновеността на бронята или запечатването; или

d.

Проверява окончателното обогатяване на запечатаното гориво.

0B006
Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен реактор“ и специално проектирано или подготвено оборудване или компоненти за тях.

:

0B006 включва:

a.

Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен реактор“, включително оборудване или компоненти, които обикновено влизат в пряко съприкосновение с или пряко контролират отработеното гориво и основните потоци на преработка на ядрените материали и продуктите на ядреното делене;

b.

Машини за трошене или раздробяване на горивни елементи, напр. оборудване с дистанционно управление за рязане, трошене, раздробяване или нацепване на отработени горивни елементи, възли или прътове на „ядрения реактор“;

c.

Разтворители, резервоари, недопускащи образуване на критична маса (напр. с малък диаметър, радиални или плочести резервоари), специално проектирани или подготвени за разтваряне на отработеното гориво за „ядрен реактор“, които са устойчиви на горещи, силно разяждащи течности и които могат да се зареждат и поддържат дистанционно;

d.

Екстрактори за разтворители с обратен ток и йонообменно преработващо оборудване, специално проектирано или подготвено за използване в инсталации за повторна преработка на отработен „природен уран“, „обеднен уран“ или „специални ядрени материали“;

e.

Съдове за съхранение или складиране, специално проектирани да не допускат образуване на критична маса и устойчиви на разяждащото въздействие на азотната киселина;

:

Съдовете за съхранение или складиране могат да имат изброените по-долу характеристики:

1.

Стени или вътрешни елементи с борен еквивалент (изчислено за всички съставни елементи, както са дефинирани в бележката към 0C004) поне два процента;

2.

Максимален диаметър от 175 mm за цилиндричните съдове; или

3.

Максимална ширина от 75 mm за панелни или радиални съдове.

f.

Контролно-измервателна апаратура за контрол на процеси, специално проектирана или подготвена за използване в инсталации за повторна преработка на отработен „природен уран“, „обеднен уран“ или „специални ядрени материали“.

0B007
Инсталации за превръщане на плутоний и оборудване, специално проектирано или подготвено за тях, както следва:

a.

Системи за превръщане на плутониев нитрат в оксид;

b.

Системи за производство на метален плутоний.

0C
Материали

0C001
„Природен уран“ или „обеднен уран“ или торий във форма на метал, сплав, химично съединение или концентрат и всеки друг материал, съдържащ един или повече от един от горните.

:

0С001 не контролира следните:

a.

Четири грама или по-малко „природен уран“ или „обеднен уран“, когато се съдържат в чувствителните елементи на апарати;

b.

„Обеднен уран“, специално произведен за следните граждански неядрени приложения:

1.

Екраниране;

2.

Опаковка;

3.

Баласт с маса не повече от 100 kg;

4.

Противотежести с маса не повече от 100 kg;

c.

Сплави, съдържащи по-малко от 5 % торий;

d.

Керамични изделия, съдържащи торий, които са произведени за неядрена употреба.

0C002
„Специални ядрени материали“

:

0C002 не контролира четири „ефективни грама“ или по-малко, когато се съдържат в чувствителните елементи на апарати;

0C003
Деутерий, тежка вода (деутериев оксид) и други съединения на деутерий и смеси и разтвори, съдържащи деутерий, в които изотопното съотношение на деутерий към водород надминава 1:5 000.

0C004
Графит с качество за ядрен реактор, със степен на чистота по-малко от 5 милионни частици „борен еквивалент“ и с плътност по-голяма от 1,5 g/cm3.

N.B.:

ВЖ. СЪЩО 1C107.

:

0C004 не контролира следните:

a.

Изделия от графит с маса по-малка от 1 kg, различни от тези, които са специално проектирани или подготвени за използване в ядрен реактор;

b.

Графит на прах.

:

В 0C004 „борен еквивалент“ (BE) се дефинира като сумата на BEz на примесите (с изключение на BEвъглерод, тъй като въглеродът не се смята за примес) включително бор, където:

BEz (ppm) = CF × концентрацията на елемента Z в ppm;

Formula

σΒ и σΖ са напречните сечения за захващането на топлинни неутрони (в barns) при срещаните в естествени условия съответно бор и елемента Z; а AB и AZ са атомните маси на срещаните в естествени условия съответно бор и елемента Z.

0C005
Специално приготвени съединения или прахове за производство на газови дифузионни прегради, устойчиви на корозия от UF6 (напр. никел или сплав, съдържаща 60 тегловни процента или повече никел, алуминиев оксид и напълно флуорирани въглеводородни полимери) с висока степен на еднообразност на размера на частиците и с чистота от 99,9 тегловни процента или повече и среден размер на частицата от по-малко от 10 микрона, измерено по стандарт В330 на Американското дружество по изпитване и материали (ASTM).

0D
Софтуер

0D001
„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоки, описани в настоящата категория.

0E
Технологии

0E001
„Технологии“ в съответствие с бележката за ядрените технологии за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоките, описани в настоящта категория.

КАТЕГОРИЯ 1

СПЕЦИАЛНИ МАТЕРИАЛИ И СВЪРЗАНО С ТЯХ ОБОРУДВАНЕ

1A
Системи, оборудване и компоненти

1A001
Компоненти, изработени от флуорирани съединения, както следва:

a.

Салници, уплътнения, материали за уплътнения или гъвкави горивни камери (резервоари), специално проектирани за употреба при „летателни апарати“ или за космически апарати, изработени от повече 50 % в тегловно отношение от който и да е от материалите, описани в 1C009.b или 1C009.c.;

b.

Пиезоелектрични полимери и кополимери, изработени от винилиденов флуорид (CAS 75387), описан в 1C009.a, притежаващи всички от следните характеристики:

1.

Във формата на лист или фолио; и

2.

С дебелина над 200 μm;

c.

Салници, уплътнения, легла на клапани, камери или диафрагми, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Изработени от флуороеластомери, съдържащи поне една винилетерна група като съставна единица; и

2.

Специално проектирани за употреба при „летателни апарати“, космически апарати или „ракета“.

:

В 1A001.c. „ракета“ означава комплект ракетни системи и системи безпилотни летателни апарати.

1A002
„Композитни“ структури или ламинати, които включват някои от следните:

N.B:

ВЖ. СЪЩО 1A202, 9A010 и 9A110

a.

състоящи се от органична „матрица“ и изработени от материалите, описани в 1C010.c, 1C010.d или 1C010.e; или

b.

състоящи се от метална или въглеродна „матрица“ и някои от следните материали:

1.

Въглеродни „влакнести или нишковидни материали“, имащи всички изброени характеристики:

a.

„Специфичен модул“ над 10,15 × 106 m; и

b.

„Специфична якост на опън“, надвишаваща 17,7 × 104 m; или

2.

Материалите, описани в 1C010.c.

:

1A002 не контролира композитните структури или ламинати, изработени от импрегнирани с епоксидна смола въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ за ремонт на конструкции или ламинати за граждански летателни апарати, притежаващи всички от следните характеристики:

a.

Площ непревищаваща 1 m2;

b.

Дължина непревищаваща 2,5 m; и

c.

Ширина непревишаваща 15 mm.

:

1A002 не контролира полугтовите изделия, специално проектирани за чисто граждански приложения, както следва:

a.

Спортни стоки;

b.

Автомобилна промишленост;

c.

Машиностроене;

d.

Медицински приложения.

:

1A002.b.1. не контролира полуготовите изделия, съдържащи най-много два размера преплетени влакна и специално проектирани за приложения, както следва:

a.

Пещи за топлинна обработка на метали за закаляване на метали;

b.

Производствено оборудване за силициеви блокове.

:

1A002 не контролира готовите изделия, специално проектирани за конкретно приложение.

1A003
Изделия от „нетопими“ ароматни полиимиди във формата на фолио, листове, ленти или ивици, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

a.

Дебелина, надхвърляща 0,254 mm; или

b.

Покрити или ламинирани с въглерод, графит, метали или магнитни вещества.

:

1A003 не контролира изделия, които са покрити или ламинирани с мед и проектирани за производство на електронни печатни платки.

:

За „топими“ ароматни полиимиди във всякаква форма вж. 1C008.a.3.

1A004
Защитно и детекторно оборудване и компоненти, различни от описаните в мерките за контрол на военните стоки, както следва:

N.B.:

ВЖ. СЪЩО 2B351 и 2B352.

a.

Противогази, филтърни кутии и оборудване за обеззаразяване към тях, проектирани или модифицирани за защита срещу някое от следните, и специално проектирани компоненти за тях:

1.

биологични агенти „пригодени за използване във война“;

2.

радиоактивни материали „пригодени за използване във война“;

3.

бойни отровни вещества (CW/БОВ); или

4.

„вещества за борба с масови безредици“, в т.ч.:

а.

α-бромбензенацетонитрил, (бромбензил цианид) (CA)(CAS 5798-79-8);

b.

[(2-хлорофенил) метилен] пропандинитрил, (o-хлорбензилиденмалононитрил) (CS) (CAS 2698-41-1);

c.

2-хлоро-1-фенилетанон, фенилалкил хлорид (ω-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4);

d.

Дибенз-(b, f)-1,4-оксазепин (CR) (CAS 257-07-8);

е.

10-хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (фенарсазинхлорид), (адамсит) (DM), (CAS № 578-94-9);

f.

N-нонаноилморфолин, (MPA), (CAS № 5299-64-9);

b.

Защитни костюми, ръкавици и обувки, проектирани или модифицирани за защита срещу някое от следните:

1.

биологични агенти „пригодени за използване във война“;

2.

радиоактивни материали „пригодени за използване във война“; или

3.

бойни отровни вещества (CW/БОВ);

c.

Системи за откриване, специално проектирани или модифицирани за откриване или идентифициране на някое от следните, и специално проектирани компоненти за тях.

1.

биологични агенти, „пригодени за използване във война“;

2.

радиоактивни материали, „пригодени за използване във война“; или

3.

бойни отровни вещества (CW/БОВ).

d.

Електронно оборудване, проектирано за автоматично откриване или установяване на наличие на остатъци от „взривни“ вещества и използващо техники за „откриване на следи“ (напр. повърхностни акустични вълни, спектрометрия на движението на йоните, спектрометрия на диференциалното движение, спектрометрия на масата).

:

„Откриване на следи“ се дефинира като способността за откриване на по-малко от 1 ppm пара или 1 mg твърдо или течно вещество.

:

1A004.d. не контролира оборудване, специално проектирано за лабораторно използване.

:

1A004.d. не контролира контролни пунктове за проверка на сигурността с преминаване без контакт.

:

1A004 не контролира:

a.

Личните радиодозиметри;

b.

Оборудване, тясно специализирано по проектиране и функции за защита срещу опасности, характерни за безопасността на жилищата или гражданската промишленост, включително:

1.

минно дело;

2.

кариери;

3.

селско стопанство;

4.

фармация;

5.

хуманна медицина;

6.

ветеринарна медицина;

7.

защита на околната среда;

8.

третиране на отпадъците;

9.

хранително-вкусова промишленост.

:

1.

1А004 включва оборудване и компоненти, които са били определени като ефикасни, били са изпитани съгласно националните стандарти или за които по друг начин е било доказано, че са ефикасни, при идентифицирането или защитата срещу радиоактивни материали, „пригодени за използване във война“, биологични агенти, „пригодени за използване във война“, бойни отровни вещества, „симуланти“ или „вещества за борба с масови безредици“, дори когато това оборудване или компоненти се използват за гражданската промишленост, напр. минно дело, кариери, селско стопанство, фармация, хуманна и ветеринарна медицина, защита на околната среда, третиране на отпадъците или хранително-вкусова промишленост.

2.

„Симулант“ е вещество или материал, който се използва вместо токсичен агент (химически или биологичен) за обучение, изследвания, тестове или оценка.

1A005
Бронежилетки и специално проектирани компоненти за тях, различни от изработените по военни стандарти или спецификации или такива с еквивалентни качества.

N.B.:

ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ

:

За „нишки или нишковидни материали“, използвани в производството на бронежилетки, вж. 1C010.

:

1A005 не контролира защитни облекла или бронежилетки, когато са носени от притежателите им за тяхна лична защита.

:

1A005 не контролира бронежилетки, предназначени да осигуряват само фронтална защита от осколъчни попадения и взрив на невоенни взривни устройства.

1A006
Оборудване за изпитване, специално проектирано за тестване на готови или незавършени полупроводникови устройства, както следва, и специално проектирани компоненти и принадлежности за него:

N.B.:

ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ

a.

Превозни средства с дистанционно управление;

b.

„Дисруптори“

:

„Дисруптори“ са устройства, специално проектирани за предотвратяване на функционирането на взривни устройства посредством изстрелване на течност, твърдо или чупливо тяло.

:

1A006 не контролира оборудване, придружавано от оператор.

1A007
Оборудване и устройства, специално проектирани за иницииране по електрически път на заряди и устройства, съдържащи „енергетични материали“, както следва:

N.B.:

ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ, 3A229 И 3A232.

a.

Комплекти за възпламеняване с електродетонатори, проектирани да задействат електродетонаторите, посочени в 1A007.b.;

b.

Електродетонатори, както следва:

1.

Иницииращ (експлодиращ) мост (ЕС/EB);

2.

Иницииращ (експлодиращ) мостов проводник (TEC/EBW);

3.

Ударник;

4.

Инициатори с експлозивно фолио (ЕИФ/EFI);

:

1.

Вместо детонатор понякога се използва думата инициатор (иницииращо устройство) или възпламенител.

2.

За целта на 1A007.b всички детонатори, които представляват интерес, използват малък електрически проводник (свръзка, мостов реотан или фолио), който се изпарява взривно, когато през него преминава бърз силнотоков електрически импулс. При неударните видове, взривният проводник започва химическа детонация в допиращо се до него бризантно (силноексплозивно) вещество, като PETN(ПЕТН) (пентаеритритолтетранитрат). При ударните детонатори взривното изпаряване на електрическия проводник задейства махало или ударник през празно пространство и попадането на ударника върху взривното вещество инициира химическата детонация. В някои конструкции ударникът се задвижва от магнитна сила. Терминът детонатор с експлозивно фолио може да се отнася както към иницииращ (експлодиращ) мост (ЕС/EB), така и към детонатор с ударник.

1A008
Заряди, устройства и компоненти, както следва:

a.

„Насочени заряди“, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Нетно количество взривно вещество по-голямо от 90 g; и

2.

Външен диаметър на опаковката равен на или по-голям от 75 mm;

b.

Насочени заряди за линейно рязане, имащи всички изброени по-долу характеристики и специално проектирани с тази цел:

1.

Взривна мощност по-голяма от 40 g/m; и

2.

Ширина от 10 mm или повече;

c.

Детонаторен шнур с взривна мощност по-голяма от 64 g/m;

d.

Резци, различни от описаните в 1A008.b., и инструменти за рязане с нетно количество взривно вещество по-голямо от 3,5 kg.

:

„Насочени заряди“ са заряди взривно вещество, насочени да съсредоточават въздействието на взрива.

1A102
Повторно наситени разложени при висока температура компоненти въглерод—въглерод, предвидени за космически ракети носители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104.

1A202
Композитни структури, различни от описаните в 1A002, с тръбна форма и имащи и двете изброени по-долу характеристики:

N.B.:

ВЖ. СЪЩО 9A010 И 9A110.

a.

Вътрешен диаметър между 75 mm и 400 mm; и

b.

Изработени от някой от „влакнестите или нишковидните материали“, описани в 1C010.a. или b. или 1C210.a., или от „предварително импрегнираните въглеродни материали“, описани в 1C210.c.

1A225
Платинирани катализатори, специално проектирани или подготвени за стимулиране на реакция на водороден изотопен обмен между водород и вода за получаване на тритий от тежка вода или за производство на тежка вода.

1A226
Специализирани пакети, които могат да се използват за отделяне на тежка вода от обикновена вода, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

a.

Изработени от мрежи от фосфорен бронз, химически третирани за подобряване на мокрещата способност; и

b.

Предназначени за използване във вакуумни дестилационни кули.

1A227
Екраниращи радиацията прозорци с висока плътност (от оловно стъкло и др.), имащи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани рамки за тях:

a.

„Нерадиоактивна област“, по-голяма от 0,09 m2;

b.

Плътност над 3 g/cm3; и

c.

Дебелина от 100 mm или по-голяма.

:

Терминът „нерадиоактивна област“ в 1A227 означава наблюдателната част на стъклото, изложена на най-ниското равнище на радиация в проектното приложение.

1B
Оборудване за изпитване, контрол и производство

1B001
Оборудване за производство или контрол на „композитни“ структури или ламинати, описани в 1A002, или „влакнести или нишковидни материали“, описани в 1С010, както следва, и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях:

N.B.:

ВЖ. СЪЩО 1B101 И 1B201.

a.

Машини за намотаване на нишки, при които движенията по разполагане, опаковане и намотаване на влакната са координирани и програмирани по три или повече оси на „първично серво позициониране“, специално проектирани за производството на „композитни“ структури или ламинати от „влакнести и нишковидни материали“.

b.

Лентополагащи машини, при които движенията по разполагане и полагане на лента или листове са координирани и програмирани по пет или повече оси на „първично серво позициониране“, специално проектирани за производство на „композитни“ корпуси или конструкции на „ракети“;

:

В 1B001.b. „ракета“ означава комплект ракетни системи и системи безпилотни летателни апарати.

c.

Многопосочни, многоизмерни тъкачни или сплитащи машини, включително адаптери и модифициращи комплекти, специално проектирани или модифицирани за тъкане, сплитане или преплитане на влакна за „композитни“ структури.

:

За целите на 1B001.c. техниката за сплитането включва плетене.

d.

Оборудване, специално проектирано или приспособено за производство на укрепващи влакна, както следва:

1.

Оборудване за преработка на полимерни влакна (като полиакрилонитрил, изкуствена коприна, смола или поликарбосилан) във въглеродни влакна или влакна от силициев карбид, включително специално оборудване за опъване на влакната по време на нагряването;

2.

Оборудване за отлагане на химични пари на елементи или съединения върху нагрети нишковидни основи за производство на влакна от силициев карбид.

3.

Оборудване за мокро изтегляне на огнеупорна керамика (като алуминиев оксид);

4.

Оборудване за преработка на съдържащи алуминий прекурсорни влакна във влакна от алуминий посредством топлинна обработка;

е.

Оборудване за производство на предварително импрегнираните материали, описани в 1C010.e.;

f.

Оборудване за безразрушително изпитване, специално проектирано за „композитни“ материали, както следва:

1.

Системи за рентгенова томография за триизмерно контролиране на дефекти;

2.

Цифрово управляеми ултразвукови машини за изпитване, при които движенията по разполагане на предавателите или приемниците са едновременно координирани и програмирани по четири или повече оси, така че да следват триизмерните контури на проверяваната част;

g.

Въжеполагащи машини, при които движенията по разполагане и полагане на въжета или листове са координирани и програмирани по две или повече оси на „първично серво позициониране“, специално проектирани за производство на „композитни“ авиационни корпуси или конструкции на „ракети“.

:

За целите на 1В001 осите на „първично серво позициониране“ контролират под управлението на компютърна програма разположението на крайното изпълнително устройство (т.е. главата) в пространството по отношение на обработвания детайл при правилната ориентация и посока за постигане на желания процес.

1B002
Оборудване за производство на метални сплави, прах на метални сплави или сплавени материали, специално проектирано за недопускане на замърсяване и специално проектирано за използване в един от процесите, описани в 1C002.c.2.

N.B.:

ВЖ. СЪЩО 1B102.

1B003
Инструменти, матрици, форми или фиксиращи устройства за „свръхпластично формоване“ или „дифузионно свързване“ на титан или алуминий или техни сплави, специално предназначени за производството на:

a.

Корпуси или конструкции на летателни или космически апарати;

b.

Двигатели за летателни или космически апарати; или

c.

Специално проектирани компоненти за конструкции, описани в 1B003.a. или за двигатели, описани в 1B003.b.

1B101
Оборудване, различно от описаното в 1B001, за „производство“ на конструктивни композитни материали, както следва; и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях:

N.B.:

ВЖ. СЪЩО 1B201.

:

Компонентите и принадлежностите, описани в 1B101 включват форми, дорници, матрици, закрепващи устройства и инструментална екипировка за извършване на пресоване, вулканизиране, леене, изпичане или свързване на комопзитните конструкции, ламинати и изделията от тях.

a.

Машини за намотаване на нишки или машини за полагане на нишки, при които движенията по разполагане, опаковане и намотаване на влакната могат да бъдат координирани и програмирани по три или повече оси, проектирани за производство на композитни конструкции или ламинати от влакнести и нишковидни материали, и координиращите и програмиращите елементи за контрол (прибори);

b.

Лентополагащи машини, при които движенията по разполагане и полагане на лента или листове могат да бъдат координирани и програмирани по две или повече оси, проектирани за производство на композитни корпуси или конструкции на летателни апарати и „ракети“;

c.

Оборудване, проектирано или модифицирано за „производство“ на „влакнести и нишковидни материали“, както следва:

1.

Оборудване за преработка на полимерни влакна (като полиакрилонитрил, изкуствена коприна или поликарбосилан), включително специални възможности за опъване на влакната по време на нагряването;

2.

Оборудване за отлагане на пари на химични елементи или съединения върху нагрети нишковидни основи;

3.

Оборудване за мокро изтегляне на огнеупорна керамика (като алуминиев оксид);

d.

Оборудване, проектирано или модифицирано за специална повърхностна обработка на влакна или за производство на предварително импрегнираните и предварително формовани материали, описани в точка 9C110.

:

1B101.d. включва оборудване за валцоване, изтегляне, нанасяне на покрития, машини за рязане и профилни щанци.

1B102
„Производствено оборудване“ за метал на прах, различно от описаното в 1B002, и компоненти, както следва:

N.B.:

ВЖ. СЪЩО 1B115.b.

a.

„Производствено оборудване“ за метал на прах, което може да се използва за „производство“ в контролирана среда на сферичните или атомизирани материали, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. или в Мерките за контрол на военните стоки.

b.

Специално проектирани компоненти за „производство на оборудване“, описани в 1B002 или 1B102.a.

:

1B102 включва:

a.

Плазмени генератори (с високочестотни дъгови ежектори), които могат да се използват за получаване на разпръснати или сферични метални прахове, като процесът се осъществява в среда от аргон—вода;

b.

Електрическо шоково оборудване, което може да се използва за получаване на разпръснати или сферични метални прахове, като процесът се осъществява в среда от аргон—вода;

c.

Оборудване, което може да се използва за „производство“ на сферичен алуминиев прах чрез разпрашаване на стопилка в инертна среда (напр. азот).

1B115
Оборудване, различно от описаното в 1B002 или 1B102, за производство на гориво или горивни съставки, както следва, и специално проектирани компоненти за него:

a.

„Производствено оборудване“ за „производство“, обработка или проверка при приемане на течни горива или горивни съставки, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111 или в Мерките за контрол на военните стоки;

b.

„Производствено оборудване“ за „производство“, обработка, смесване, вулканизиране, леене, пресоване, машинна обработка, екструдиране или проверка при приемане на твърдите горива или горивни съставки, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111 или в Мерките за контрол на военните стоки.

:

1B115.b. не контролира смесителите на партиди, смесителите с постоянно действие или мелниците с течно гориво. За контрола върху смесителите на партиди, смесителите с постоянно действие или мелниците с течно гориво вж. 1B117, 1B118 и 1B119.

:

За оборудването, специално проектирано за производство на военни стоки, вж. Мерките за контрол на военните стоки.

:

1B115 не контролира оборудване за „производство“, обработка и проверка при приемане на борен карбид.

1B116
Специално проектирани дюзи за производство на пиролизни деривати, оформяни в шприцформа, щанци или друга подоложка от прекурсорни газове, които се разлагат в температурния диапазон от 1 573 °К (1 300 °С) до 3 173 °К (2 900 °С) при налягания от 130 Pa до 20 kРа.

1B117
Смесители на партиди с възможност за смесване във вакуум в обхвата от 0 до 13,326 kPa и с възможност за контрол на температурата в смесителната камера, имащи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

a.

Общ пространствен капацитет от 110 литра или повече; и

b.

Поне един смесващ/месещ вал, монтиран встрани от центъра.

1B118
Смесители на партиди с възможност за смесване във вакуум в обхвата от 0 до 13,326 kPa и с възможност за контрол на температурата в смесителната камера, имащи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

a.

Два или повече смесващи/месещи вала; или

b.

Единствен въртящ се вал, който осцилира и има зъби/щифтове за размесване, такива, каквито са на вътрешната повърхност на смесителната камера.

1B119
Мелници с течно гориво, които могат да се използват за раздробяване или смилане на веществата, описани в 1C011.a, 1C011.b, 1C111 или в Мерките за контрол на военните стоки, и специално проектирани компоненти за тях.

1B201
Машини за намотаване на нишки, различни от описаните в 1B001 или 1B101, и свързаното с тях оборудване, както следва:

a.

Машини за намотаване на нишки, които имат всички изброени по-долу характеристики:

1.

Движенията им по разполагане, опаковане и намотаване на влакната са координирани и програмирани по две или повече оси;

2.

Специално са проектирани за производство на композитни конструкции или ламинати от „влакнести и нишковидни материали“; и

3.

Способни са да въртят цилиндрични ротори с диаметър между 75 mm и 400 mm и с дължини от 600 mm или повече;

b.

Координиращи и програмиращи елементи (контролери) за машините за намотаване на нишки, описани в 1B201.a.;

c.

Високоточни дорници за машините за намотаване на нишки, описани в 1B201.a.

1B225
Електролитни елементи за производство на флуор с производствен капацитет над 250 g флуор на час.

1B226
Електромагнитни изотопни сепаратори, проектирани за или снабдени с единични или множествени източници на йони, способни да осигурят общ ток в йонен сноп от 50 mA или по-голям.

:

1В226 включва сепаратори:

a.

Способни да обогатяват устойчиви изотопи;

b.

При които и йонните източници, и колекторите са в магнитното поле и тези конфигурации, при които те са външни за полето.

1B227
Конвертори или агрегати за синтез на амоняк, при които синтезираният газ (азот или водород) се изтегля от обменна колона с високо налягане за амоняк/водород и синтезираният амоняк се връща в посочената колона.

1B228
Колони за нискотемпературна дестилация на водород, имащи всички изброени по-долу характеристики:

a.

Проектирани за експлоатация при вътрешни температури от 35К (– 238 °С) или по-ниски;

b.

Проектирани за експлоатация при вътрешни налягания от 0,5 до 5 MPa;

c.

Изградени от:

1.

Неръждаема стомана от серия 300 с ниско съдържание на сяра и с аустенит с размер на строежа номер 5 или по-голям по стандарт АДИМ/ASTM (или еквивалентен стандарт); или

2.

Равностойни материали, които са устойчиви както на ниски температури, така и на H2; и

d.

С вътрешни диаметри от 1 m или повече и полезни дължини от 5 m или повече.

1B229
Тарелкови колони за обмен на вода—серовъглерод и „вътрешни контактори“, както следва:

:

За колони, които са специално проектирани или пригодени за производство на тежка вода, вж. 0B004.

a.

Колони с вани за обмен вода—сероводород, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Могат да работят при налягания от 2 MPa или повече;

2.

Изградени са от въглеродна стомана с аустенит с размер на строежа номер 5 или по-голям по стандарт АДИМ/ASTM (или еквивалентен стандарт); и

3.

Имат диаметър от 1,8 m или по-голям;

b.

„Вътрешни контактори“ за колоните с вани за обмен вода—сероводород, описани в 1B229.a.

:

„Вътрешни контактори“ на колоните са сегментирани тарелки, които имат полезен сумиран диаметър до 1,8 m или по-голям, проектирани са да улесняват противотоковия контакт и са изградени от неръждаема стомана с въглеродно съдържание от 0,03 % или по-ниско. Те могат да бъдат мрежести, клапанни, звънчеви и турборешетъчни.

1B230
Помпи с циркулиращи разтвори от концентриран или разреден катализатор калиев амид в течен амоняк (KNH2/NH3), имащи всички изброени по-долу характеристики:

a.

Запечатани са без достъп на въздух (т.е. херметично);

b.

Капацитет, по-голям от 8,5 m3/h; и

c.

Която и да е от следните две характеристики:

1.

За концентрирани разтвори на калиев амид (1 % или повече) — експлоатационно (работно) налягане от 1,5 до 60 MPa; или

2.

За разредени разтвори на калиев амид (под 1 %) — експлоатационно (работно) налягане от 20 до 60 MPa.

1B231
Устройства и инсталации за тритий и оборудване за тях, както следва:

a.

Устройства и инсталации за производство, регенериране, извличане, концентрация или обработка на тритий;

b.

Оборудване за устройства и инсталации за тритий, както следва:

1.

Водородни или хелиеви охлаждащи агрегати, способни да охлаждат до температура 23 К (– 250 °С) или по-ниска, с мощност на топлообмена над 150 W;

2.

Системи за съхранение или пречистване на водородни изотопи, използващи метални хидриди за съхранението или като среда за пречистването.

1B232
Комплекти турборазширители или турборазширител-компресор, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

a.

Проектирани са за експлоатация с температура на изпускане от 35 К (– 238 °C) или по-ниска; и

b.

Проектирани са за пропускателна способност на газ водород от 1 000 kg/h или повече.

1B233
Устройства и инсталации за разделяне на литиеви изотопи и оборудване за тях, както следва:

a.

Устройства и инсталации за отделяне на литиеви изотопи;

b.

Оборудване за отделяне на литиеви изотопи, както следва:

1.

Уплътнени колони за обмен течност—течност, специално проектирани за литиеви амалгами;

2.

Помпи за живачни или литиеви амалгами;

3.

Елементи за електролиза на литиеви амалгами;

4.

Изпарители за концентрирани разтвори за литиев хидроксид.

1C
Материали

:

Метали и сплави:

Освен ако изрично не е използвано друго, думите „метали“ и „сплави“ в 1C001 до 1C012 обхващат суровите и полуобработените форми, както следва:

 

Груби форми:

Аноди, топки, слитъци (включително с нарези и заготовки за тел), блокови заготовки, блокове, блуми, брикети, плочки, катоди, кристали, кубове, шисти, зърна, гранули, кокили, балванки, сачми, сплави на блокове, прахове, дробинки, плочи, ковашки заготовки, шуплести материали, пръти;

 

Полуобработени форми (независимо дали са с покритие, метализирани, пробити със свредел или щамповани):

a.

Ковани или обработени материали, произведени чрез: валцоване, изтегляне, екструдиране, коване, ударно пресоване през дюза, пресоване, раздробяване, разпрашаване и смилане, т.е. винкели, П-образни профили, пръстени, дискове, прахове, ламели, фолиа и листове, изковки, плочи, прахове, пресовани и щамповани изделия, ленти, халки, пръти (включително непокрити пръти за заваряване, пръти за тел и валцдрат), секции, форми, листове, ивици, тръбопроводи, тръби (включително кръгли, четириъгълни и издълбани), изтеглена или екструдирана тел;

b.

Лети материали, произведени чрез отливане в пясъчни, щанцови, метални, гипсови или други видове калъпи, включително леене под високо налягане, в метални калъпи и калъпи изработени чрез прахова металургия.

Обект на контрола са и неописани форми, за които се твърди, че са завършени продукти, но всъщност представляват сурови или полуобработени форми.

1C001
Материали, специално проектирани за използване като поглъщащи вещества за електромагнитни вълни или полимери, имащи вътрешна проводимост:

N.B.:

ВЖ. СЪЩО 1С101.

a.

Материали за поглъщане на честоти, по-високи от 2 × 108 Hz, но по-ниски от 3 × 1012 Hz;

:

1C001.a. не контролира:

a.

Поглъщащи вещества тип нишки, изработени от естествени или изкуствени влакна с немагнитно покритие, осигуряващо поглъщане;

b.

Поглъщащи вещества без магнитно разсейване и чиято повърхност на падане не е с равнинна форма, включително пирамиди, конуси, клинове и навити (спираловидни) повърхности;

c.

Равнинни поглъщащи вещества, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Изработени от които и да са от следните:

a.

Материали от пенопласт (гъвкави или негъвкави) с въглероден пълнеж или органични материали, включително свързващи, осигуряващи повече от 5 % ехо в сравнение с метал при широчина на честотната лента, надхвърляща ± 15 % от централната честота на падащата енергия, неустойчиви на температури над 450 К (177 °С); или

b.

Керамични материали, осигуряващи повече от 20 % ехо в сравнение с метал при ширина на честотния обхват, надхвърляща ± 15 % от централната честота на падащата енергия, неустойчиви на температури над 800 К (527 °С);

:

Образци за проверка на поглъщането при 1C001.а. Бележка: 1.c.1 трябва да бъде квадрат със страна най-малко 5 дължини на вълната на централната честота, разположени в края на полето на излъчващия елемент;

2.

Якост на опън, по-малка от 7 × 106 N/m2; и

3.

Съпротивление на натиск, по-малко от 14 × 106 N/m2;

d.

Равнинни поглъщащи вещества,изработени от агломерирани ферити, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Специфична относителна гравитационност над 4,4; и

2.

Максимална експлоатационна температура от 548 К (275 °С).

:

Нищо в бележка 1 към 1C001.а. не освобождава магнитните материали, осигуряващи поглъщане, когато се съдържат в боя.

b.

Материали за поглъщане на честоти над 1,5 × 1014 Hz, но по-ниски от 3,7 × 1014 Hz и непрозрачни за видимата светлина;

c.

Вътрешно проводими полимерни материали с „вътрешна електропроводимост“ над 10 000 S/m (Siemens per metre/сименса на метър) или „листово (повърхностно) съпротивление“ по-малко от 100 ohms/square (ома/квадрат), основани на някои от следните полимери:

1.

Полианилин;

2.

Полипирол;

3.

Политиофен;

4.

Полифенилен-винилен; или

5.

Политиенилен-винилен.

:

„Вътрешната електропроводимост“ и „листовото (повърхностно) съпротивление“ трябва да бъдат определени използвайки стандарт D-257 на АДИМ/ASTM или еквивалентни национални стандарти.

1C002
Метални сплави, прах от метални сплави и сплавни материали, както следва:

N.B.:

ВЖ. СЪЩО 1C202.

:

1C002 не контролира метални сплави, прахове от метални сплави и сплавени материали за покрития върху основи.

:

1.

Металните сплави от 1C002 са тези, съдържащи по-висок тегловен процент на обявения метал, отколкото на който и да е от другите елементи.

2.

„Издръжливостта на разрушаващо напрежение“ трябва да се измерва в съответствие със стандарт Е-139 на ASTM(АДИМ) или еквивалентни национални стандарти.

3.

„Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване“ трябва да се измерва в съответствие със стандарт Е-606 на ASTM(АДИМ) „Препоръчителна практика при тестването на умора на материала при циклично натоварване и постоянна амплитуда“ или еквивалентни национални стандарти. Изпитването трябва да бъде осово със средно съотношение на напрежението, равно на 1, и фактор на концентрацията на напрежението (Kt), равен на 1. Средното напрежение се дефинира като разликата между максималното напрежение минус минималното напрежение, разделено на максималното напрежение.

a.

Алуминиди, както следва:

1.

Никелови алуминиди, съдържащи най-малко 15 тегловни процента алуминий, най-много 38 тегловни процента алуминий и поне още един допълнителен сплавяващ елемент.

2.

Титанови алуминиди, съдържащи 10 тегловни процента или повече алуминий и поне още един допълнителен сплавяващ елемент.

b.

Метални сплави, получени от прах от метални сплави или частици от материал, описани в 1C002.c.:

1.

Никелови сплави, имащи някоя от следните характеристики:

a.

„Издръжливост на разрушаващо напрежение“ от 10 000 часа или по-дълго при 923К (650 °С) при напрежение 676 MPa; или

b.

„Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване“ от 10 000 цикъла или повече при 823 К (550 °С) при максимално напрежение от 1 095 MPa;

2.

Ниобиови сплави, имащи някоя от следните характеристики:

a.

„Издръжливост на разрушаващо напрежение“ от 10 000 часа или по-дълго при 1 073 К (800 °С) при напрежение 400 MPa; или

b.

„Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване“ от 10 000 цикъла или повече при 973 °К (700 °С) при максимално напрежение от 700 Mpa;

3.

Титанови сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

a.

„Издръжливост на разрушаващо напрежение“ от 10 000 часа или по-дълго при 723 К (450 °С) при максимално напрежение от 200 MPa; или

b.

„Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване“ от 10 000 цикъла или повече при 723 К (450 °С) при максимално напрежение от 400 MPa;

4.

Алуминиеви сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

a.

Якост на опън от 240 МРa или повече при 473 К (200 °C) или

b.

Якост на опън от 415 МРa или повече при 298 К (25 °C)

5.

Магнезиеви сплави, отговарящи на всичко от изброеното по-долу:

a.

Якост на опън от 345 MPa или повече; и

b.

Темп на корозия, по-малък от 1 mm годишно в 3 % воден разтвор на натриев хлорид, измерено в съответствие със стандарт G-31 на АДИМ/ASTM или еквивалентни национални стандарти;

c.

Прах от метални сплави или частици от материал, имащи всички изброени характеристики:

1.

Произведени от които и да са от следните композитни системи:

:

В описаното по-долу Х представлява един или повече сплавни елементи:

a.

Никелови сплави (Ni-Al-X, Ni-X-Al), годни за части или компоненти на двигатели на турбини, т.е. с по-малко от 3 неметални частици, по-големи от 100 μm в 109 частици на сплавта (въведени по време на производствения процес);

b.

Ниобиеви сплави (Nb-Al-X или Nb-X-Al, Nb-Si-X или Nb-X-Si, Nb-Ti-X или Nb-X-Ti);

c.

Титанови сплави (Ti-Al-X или Ti-X-Al);

d.

Алуминиеви сплави (Al-Mg-X или Al-X-Mg, Al-Zn-X или Al-X-Zn, Al-Fe-X или Al-X-Fe); или

е.

Магнезиеви сплави (Mg-Al-X или Mg-X-Al);

2.

Произведени в контролирана среда посредством някой от долуизброените процеси:

a.

„Вакуумна пулверизация“;

b.

„Газова пулверизация“;

c.

„Ротационна пулверизация“;

d.

„Закаляване чрез охлаждане“;

е.

„Изтегляне на стопилка“ и „фино стриване“;

f.

„Екстракция на стопилка“ и „фино стриване“; или

g.

„Механично сплавяване“; и

3.

Възможност за формиране на материали, описани в 1C002.a. или 1C002.b.

d.

Отговарят на всичко от изброените по-долу:

1.

Произведени от някои от композитните системи, описани в 1C002.c.1.;

2.

Във формата на нестрити шупли, ленти или тънки пръти; и

3.

Произведени в контролирана среда чрез някои от изброените:

a.

„Закаляване чрез охлаждане“;

b.

„Изтегляне на стопилка“; или

c.

„Екстракция на стопилка“.

1C003
Феромагнитни метали от всички видове и във всякаква форма, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

a.

Първоначална относителна пропускливост от 120 000 или повече и дебелина от 0,05 mm или по-малко;

:

Измерването на първоначалната относителна пропускливост трябва да бъде осъществено върху напълно темперирани материали.

b.

Магнитостриктивни сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

1.

Магнитострикция на насищане повече от 5 × 10–4; или

2.

Фактор на магнитомеханично свързване (k) повече от 0,8; или

c.

Аморфни или „нанокристални“ ивици сплав, имащи всички долуизброени характеристики:

1.

Съдържание на желязо, кобалт или никел най-малко 75 тегловни процента;

2.

Магнитна индукция на насищане (Bs) от 1,6 Т или повече; и

3.

Което и да е от следните:

a.

Дебелина на лентата от 0,02 mm или по-малко; или

b.

Електрическо специфично съпротивление от 2 × 10–4 Ω cm или повече.

:

„Нанокристалните“ материали в 1C003.c. са материали, имащи размер на кристалното зърно 50 nm или по-малък, което се установява с рентгенова дифракция.

1C004
Ураново-титанови сплави или волфрамови сплави с „матрица“ на основа желязо, никел или мед, които имат всички изброени по-долу характеристики:

a.

Плътност по-голяма от 17,5 g/cm3;

b.

Лимит на еластичност, надхвърлящ 880 MPa;

c.

Максимална якост на опън, надхвърляща 1 270 MPa; и

d.

Относително удължение, надхвърлящо 8 %.

1C005
„Свръхпроводящи“„композитни“ проводници с дължини над 100 m или с маса над 100 g, както следва:

a.

„Свръхпроводящи“ „композитни“ проводници, състоящи се от едно или повече „свръхпроводящи“ влакна от ниобий-титан, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.

Вградени в „матрица“, която не е „матрица“ от мед или на медна основа; и

2.

Имащи площ на напречното сечение, по-малка от 0,28 × 10–4 mm2 (6 μm в диаметър за кръглите влакна);

b.

„Свръхпроводящи“„композитни“ проводници, състоящи се от едно или повече „свръхпроводящи“ влакна, различни от ниобий-титан, които имат всички долуизброени:

1.

„Критична температура“ при нулева магнитна индукция над 9,85 К (– 263,31 °C); и

2.

Остават в състояние на „свръхпроводимост“ при температура от 4,2 К (– 268,96 °С), когато бъдат изложени на магнитно поле, разположено в посока, перпендикулярна на надлъжната ос на проводника, и съответстващо на магнитна индукция от 12 Т, с критична интензивност на тока, надвишаваща 1 750 A/mm2, по общото напречно сечение на проводника;

c.

„Свръхпроводящи“ „композитни“ проводници, състоящи се от едно или повече „свръхпроводящи“ влакна, които остават „свръхпроводящи“ над 115 K (– 158,16 °C).

:

За целите на 1C005 „влакната“ могат да са във формата на тел, цилиндър, фолио, ленти или ивици.

1C006
Течности и смазочни материали, както следва:

a.

Хидравлични течности, съдържащи като основни съставки някое от следните:

1.

Синтетични силиковъглеводородни масла, които имат всички изброени по-долу характеристики:

:

За целите на 1C006.a.1, силиковъглеводородните масла съдържат само силиций, водород и въглерод.

a.

Точка на възпламеняване над 477 К (204 °С);

b.

„Точка на втечняване“ при 239 К (– 34 °С) или по-ниска;

c.

„Индекс на вискозитет“ от 75 или повече; и

d.

„Термична стабилност“ при 616 К (343 °С); или

2.

Хлорофлуоровъглеродни съединения, които имат всички изброени по-долу характеристики:

:

За целите на 1C006.a.2 хлорофлуоровъглеродните съединения съдържат само въглерод, флуор и хлор.

a.

Нямат „точка на възпламеняване“;

b.

„Температура на самозапалване“ над 977 К (704 °С);

c.

„Точка на втечняване“ при 219 К (– 54 °С) или по-ниска;

d.

„Индекс на вискозитет“ от 80 или повече; и

е.

Точка на кипене при 473 К (200 °С) или повече;

b.

Смазочни материали, съдържащи като основни съставки някое от следните:

1.

Фениленови или алкилфениленови етери или тиоетери или техни смеси, съдържащи повече от две етерни или тиоетерни функционални групи или техни смеси; или

2.

Флуорирани силициеви течности с кинематичен вискозитет по-малко от 5 000 mm2/s (5 000 сантистокса), измерен при 298 К (25 °С);

c.

Овлажняващи или флотационни течности, които имат всички посочени по-долу характеристики:

1.

Чистота над 99,8 %;

2.

Съдържащи по-малко от 25 частици с размер, равен на или по-голям от 200 μm, на 100 ml; и

3.

Произведени с най-малко 85 % от някое от следните:

a.

Дибромотетрафлуороетан (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b.

Полихлоротрифлуороетилен (само маслени и восъчни разновидности); или

c.

Полибромотрифлуороетилен;

d.

Флуоровъглеродни течности за охлаждане на електроника, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Съдържащи 85 % и повече в тегловно отношение от някои от изброените по-долу, или техни смеси:

a.

Мономерни форми на перфлуорополиалкилетер-триазини или перфлуороалифатни етери;

b.

Перфлуороалкиламини;

c.

Перфлуороциклоалкани; или

d.

Перфлуороалкани;

2.

Плътност при 298 К (25 °С) от 1,5 g/ml или повече;

3.

В течно агрегатно състояние при 273 К (0 °С); и

4.

Съдържащи 60 % или повече в тегловно отношение флуор.

:

За целите на 1C006:

1.

„Точката на възпламеняване“ се определя по метода на откритата чаша на Кливланд, описан в стандарт D-92 на АДИМ/ASTM или в еквивалентни национални стандарти;

2.

„Точката на втечняване“ се определя с използване на метода, описан в стандарт D-97 на АДИМ/ASTM или в еквивалентни национални стандарти;

3.

„Индексът на вискозитет“ се определя с използване на метода, описан в стандарт D-2270 на АДИМ/ASTM или в еквивалентни национални стандарти;

4.

„Термичната устойчивост“ се определя със следната процедура за изпитване или с еквивалентни национални процедури:

20 ml от изпитваната течност се поставя в 46 ml камера от неръждаема стомана от тип 317, съдържаща по едно 12,5 mm (номинален диаметър) топче от инструментална стомана М-10, стомана 52 100 и оловен бронз (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn). Камерата се продухва с азот, запечатва се при атмосферно налягане и температурата се вдига и поддържа на 644 ± 6 °K (371 ± 6 °C) в продължение на шест часа. Образецът ще се смята за термично устойчив, в случай че при приключване на гореописаната процедура бъдат изпълнени всички изброени по-долу условия:

a.

Загубата на тегло при всяко топче е по-малко от 10 mg/mm2 от повърхността на топчето;

b.

Промяната в първоначалния вискозитет, както е било определено при 311 К (38 °С) е по-малка от 25 %; и

c.

Общото киселинно или алкално число е по-малко от 0,40;

5.

Температурата на самозапалване се определя с използване на метода, описан в стандарт Е-659 на АДИМ/ASTM или по еквивалентни национални стандарти;

1C007
Керамични основни вещества, не „композитни“ керамични материали, керамично- „матрични“„композитни“ материали и прекурсорни материали, както следва:

N.B.:

ВЖ. СЪЩО 1C107.

a.

Основни вещества от прости и сложни титанови бориди с общ брой метални примеси, с изключение на целенасочените добавки, по малък от 5 000 ppm, със среден размер на частиците равен на или по-малък от 5 μm и не повече от 10 % от частиците с размер, по-голям от 10 μm;

b.

Не „композитни“ керамични материали в суров или полупреработен вид, състоящи се от титанови бориди, с плътност от 98 % или повече от теоретичната плътност;

:

1C007.b. не контролира абразивните материали:

c.

„Композитни“ материали керамика-керамика със стъклена или оксидна „матрица“ и армирани (усилени) с влакна, имащи всички изброени характеристики:

1.

Изработени от някоя от следните системи:

a.

Si-N;

b.

Si-C;

c.

Si-Al-O-N; или

d.

Si-O-N; и

2.

Със „специфична якост на опън“ над 12,7 × 103 m;

d.

„Композитни“ материали керамика-керамика със или без непрекъсната метална фаза, включващи частици, нишковидни кристали или влакна, в които силициевите, циркониевите или борните карбиди или нитриди съставляват „матрицата“;

е.

Прекурсорни материали (т.е. полимерни или метало-органични материали със специално предназначение) за производство на която и да е фаза или фази на материалите, описани в 1C007.c., както следва:

1.

Полидиорганосилани (за производство на силициев карбид);

2.

Полисилазани (за производство на силициев нитрид);

3.

Поликарбосилазани (за производство на керамика със силициеви, въглеродни и азотни компоненти);

f.

„Композитни“ материали керамика-керамика с оксидна или стъклена „матрица“ и армирани (усилени) с непрекъснати влакна, изработени от някоя от следните системи:

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1); или

2.

Si-C-N.

:

1C007.f. не контролира „композитни материали“, съдържащи влакна от тези системи, с якост на опън на влакната по-ниска от 700 MPa при 1 273 К (1 000 °С) или якост на опън на влакната при пълзене повече от 1 % деформация при пълзене при товар от 100 MPa и 1 273 К (1 000 °С) в продължение на 100 часа.

1C008
Нефлуорирани полимерни вещества, както следва:

a.

Имиди, както следва:

1.

Бисмалеимиди;

2.

Ароматни полиамид-имиди (PAI), имащи „температура на встъкляване (Tg)“, по-висока от 563 К (290 °С);

3.

Ароматни полиимиди;

4.

Ароматни полиетеримиди, имащи температура на встъкляване (Tg), по-висока от 513 К (240 °C);

:

1C008.a. контролира вещества в течна или твърда „топима“ форма, включително смола, прах, сачми, фолио, листа, ленти или ивици.

:

По отношение на „нетопимите“ ароматни полиимиди във формата на фолио, листа, ленти или ивици, вж. 1А003.

b.

Термопластични съполимери от течни кристали с температура на топлинна деформация над 523 К (250 °C), измерено съгласно стандарт ISO 75-2 (2004), метод А или в еквивалентни национални стандарти, с товар от 1,80 N/mm2 и състоящи се от:

1.

Което и да е от следните съединения:

a.

Фенилен, бифенилен или нафтален; или

b.

Метил, третичен бутил или фенилзаместени фенилени, бифенилени или нафталени; и

2.

Която и да е от следните киселини:

a.

Терефталова киселина (CAS 100-21-0);

b.

6-хидрокси-2-нафтоена киселина (CAS 16712-64-4); или

c.

4-хидроксибензоена киселина (CAS 99-96-7);

c.

Не се използва;

d.

Полиарилен кетони;

е.

Полиарилен сулфиди, където ариленовата група е бифенилен, трифенилен или комбинации от тях;

f.

Полибифениленетерсулфон, имащ „температура на встъкляване (Tg )“, надвишаваща 513 К (240 °С).

:

„Температурата на встъкляване (Tg)“ за материалите от 1C008 се определя с използване на метода, описан в стандарт ISO 11357—2 (1999) или в еквивалентни национални стандарти. Освен това, за материалите от 1C008.a.2. „температурата на встъкляване (Tg)“ се определя въз основа на тестов образец от ароматни полиамид-имиди, който първоначално е бил обработен термично при температура най-малко 310 °C за поне 15 минути.

1C009
Непреработени флуорирани съединения, както следва:

a.

Съполимери от винилиденов флуорид със 75 % или повече бета кристална структура без разпъване;

b.

Флуорирани полиимиди, съдържащи 10 % или повече в тегловно отношение свързан флуор;

c.

Флуорирани фосфазенови еластомери, съдържащи 30 % или повече в тегловно отношение свързан флуор.

1C010
„Влакнести или нишковидни материали“, както следва:

N.B.:

ВЖ. СЪЩО 1C210 и 9C110.

a.

Органични „влакнести или нишковидни материали“, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.

„Специфичен модул“ над 12,7 × 106 m; и

2.

„Специфична якост на опън“, надвишаваща 23,5 × 104 m;

:

1C010.a. не контролира полиетилен.

b.

Въглеродни „влакнести или нишковидни материали“, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.

„Специфичен модул“ над 14,65 × 106 m; и

2.

„Специфична якост на опън“, надвишаваща 26,82 × 104 m;

:

1C010.b. не контролира:

a.

„Влакнести или нишковидни материали“, за ремонт на конструкции или ламинати на летателни апарати, притежаващи всички от следните характеристики:

1.

Площ, непревищаваща 1 m2;

2.

Дължина, непревищаваща 2,5 m; и

3.

Ширина, превишаваща 15 mm.

b.

Механично накъсани, смлени или нарязани въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ с дължина 25,0 мм или по-малко.

:

Свойствата на материалите, описани в 1C010.b., следва да се определят с използване на методите SRM 12 до 17, ISO 10618 (2004) 10.2.1 метод A или еквивалентни национални тестове и основаващи се на средни стойности за партидата.

c.

Неорганични „влакнести или нишковидни материали“, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.

„Специфичен модул“ над 2,54 × 106 m; и

2.

Точка на топене, размекване, разлагане или сублимиране над 1 922 К (1 649 °C) в инертна среда;

:

1C010.c. не контролира:

a.

Прекъснати, многофазни, поликристални влакна от двуалуминиев триоксид във форма на накъсани влакна или неподредени матирани форми, съдържащи 3 тегловни процента или повече кварц, със специфичен модул, по-малък от 10 × 106 m;

b.

Влакна от молибден и молибденови сплави;

c.

Борни влакна;

d.

Прекъснати керамични влакна с точка на топене, размекване, разлагане или сублимиране под 2 043 К (1 770 °C) в инертна среда.

d.

Въглеродни „влакнести или нишковидни материали“, имащи всички изброени характеристики:

1.

Съставени от някое от изброените по-долу:

a.

Полиетеримидите, описани в 1C008.a.; или

b.

Материалите, описани в 1C008.b. до 1C008.f.; или.

2.

Състоящи се от материали, описани в 1C010.d.1.a или 1C010.d.1.b., и „съединени“ с други влакна, описани в 1C010.a., 1C010.b. или 1C010.c.;

е.

Изцяло или частично импергирани със смола или катран „влакнести или нишковидни материали“ (предварително импрегнирани), метални или покрити с въглерод „влакнести или нишковидни материали“ (предварително формовани такива) или „предварително формовани въглеродни влакна“, притежаващи всички от следните характеристики:

1.

Имащи някоя от следните характеристики:

a.

Неорганични „влакнести или нишковидни материали“, описани в 1C010.c.; или

b.

Органични или въглеродни „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи всички от следните характеристики:

1.

„Специфичен модул“ над 10,15 × 106 m; и

2.

„Специфична якост на опън“, надвишаваща 17,7 × 104 m; и

2.

Имащи някоя от следните характеристики:

a.

Смола или катран, описани в 1C008 или 1C009.b.;

b.

„Температура на встъкляване с динамичен механичен анализ (DMA Tg)“, равна на или надвишаваща 453 K (180 °C), и имащи фенолна смола; или

c.

„Температура на встъкляване с динамичен механичен анализ (DMA Tg)“, равна на или надвишаваща 505 K (232 °C), и имащи смола или катран, които не са описани в 1C008 или 1C009.b., и които не са фенолна смола;

:

Метални или покрики с въглерод „влакнести или нишковидни материали“ (предварително формовани) или „предварително формовани въглеродни влакна“, неимпрегнирани със смола или катран, са описани като „влакнести или нишковидни материали“ в 1C010.a, 1C010.b или 1C010.c.

:

1C010.e. не контролира:

a.

Въглеродните „влакнести или нишковидни материали“ (предварително импрегнирани) за „матрици“, импрегнирани с епоксидна смола, за ремонт на конструкции или ламинати за „граждански летателни апарати“, притежаващи вкички от следните характеристики:

1.

Площ, непревищаваща 1 m2;

2.

Дължина, непревищаваща 2,5 m; и

3.

Ширина, превишаваща 15 mm.

b.

Изцяло или частично импрегнираните със смола или с катран механично накъсани, смлени или нарязани въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ с дължина 25,0 mm или по-малко, ако са използвани смола или катран, различни от посочените в 1C008 или 1C009.b.

:

„Температурата на встъкляване с динамичен механичен анализ (DMA Tg)“ за материалите, посочени в 1C010.e, се определя чрез използване на метода, описан в стандарта ASTM D 7028-07 или еквивалентен национален стандарт, въз основа на сух тестов образец. При термоустойчивите материали степента на втвърдяване на сухия тестов образец е най-малко 90 %, както е определено от ASTM E 2160-04 или еквивалентен нациионален стандарт.

1C011
Метали и съединения, както следва:

N.B.:

ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ и 1C111.

a.

Частици метали с размер, по-малък от 60 μm, независимо дали сферични, атомизирани, сфероидни, люспести или смлени, произведени от материал, представляващ 99 % и повече цирконий, магнезий и техни сплави;

:

Естественото съдържание на хафний в циркония (обикновено от 2 до 7 %) се брои заедно с циркония.

:

Металите или сплавите, изброени в 1C011.a., се контролират независимо дали металите или сплавите са капсуловани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.

b.

Бор или борови сплави с размер на частиците, равен на или по-малък от 60 μm, както следва:

1.

Бор с чистота, равна на или по-голяма от 85 % в тегловно отношение;

2.

Борови сплави със съдържание на бор, равно на или по-голямо от 85 % в тегловно отношение;

:

Металите или сплавите, описани в 1C011.b., се контролират независимо дали металите или сплавите са капсуловани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.

c.

Гуанидинов нитрат (CAS 506-93-4);

d.

Нитрогуанидин (NQ) (CAS 556-88-7).

:

За метали на прах, смесени с други вещества за получаване на смеси за военни цели, вж. също Мерките за контрол на военни стоки.

1C012
Материали, както следва:

:

Тези материали обикновено се използват за ядрени топлинни източници.

a.

Плутоний във всякаква форма със съдържание на плутониев изотоп плутоний-238 повече от 50 тегловни процента

:

1C012.a. не контролира:

a.

Пратки със съдържание на плутония от 1 g или по-малко;

b.

Пратки от 3 „ефективни грама“ или по-малко, когато се съдържат в чувствителните елементи на инструменти.

b.

„Предварително отделен (изолиран)“ нептуний 237 във всякаква форма.

:

1С012.b. не контролира пратки със съдържание на нептуний 237 от 1 грам или по-малко.

1C101
Материали и устройства, използвани за намаляване на видимост, като радарна отразяваща повърхност, ултравиолетови/инфрачервени характерни особености и акустични характеристики, различни от описаните в 1С001, използваеми при „ракети“ и ракетни подсистеми или безпилотни въздухоплавателните средства, посочени в 9А012.

:

1C101 включва:

a.

Структурни материали и покрития, специално проектирани за намалена радарна отразяваща способност;

b.

Покрития, включително бои, специално проектирани за намалена или специално зададена отразяваща или излъчвателна способност в микровълновата, инфрачервената или ултравиолетовата част на електромагнитния спектър.

:

1C101 не включва покрития, когато се използват специално за топлинно управление на спътници.

:

В 1С101 „ракета“ означава завършени ракетни системи и безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

1C102
Повторно наситени пиролизни въглерод-въглеродни материали, проектирани за космическите ракети носители, описани в 9A004, или ракетите сонди, описани в 9A104.