ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.123.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 123

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
9 май 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 392/2012 на Комисията от 1 март 2012 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови барабанни сушилни машини ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 393/2012 на Комисията от 7 май 2012 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Тайланд в списъците на трети страни или части от тях, от които домашните птици и продукти от домашни птици могат да бъдат внасяни и да преминават транзитно през Съюза ( 1 )

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 394/2012 на Комисията от 8 май 2012 година за определяне на количествените ограничения за износ на извънквотна захар и изоглюкоза до края на пазарната 2012/2013 година

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 395/2012 на Комисията от 8 май 2012 година за откриване на тарифна квота за определени количества индустриална захар за пазарната 2012/2013 година

32

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 396/2012 на Комисията от 8 май 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

33

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 397/2012 на Комисията от 8 май 2012 година за определяне на коефициент на разпределение, отхвърляне на допълнителни заявления и закриване на периода за подаване на заявления за наличните допълнителни количества извънквотна захар, предназначени за продажба на пазара на Съюза през пазарната 2011/2012 година, при намалена такса за свръхпроизводство

35

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2012/14/ЕС на Комисията от 8 май 2012 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на метилнонилкетон като активно вещество в приложение I към нея ( 1 )

36

 

*

Директива 2012/15/ЕС на Комисията от 8 май 2012 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на екстракт от маргоза като активно вещество в приложение I към нея ( 1 )

39

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/248/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 7 май 2012 година за изменение на решения 2005/692/ЕО, 2005/734/ЕО, 2007/25/ЕО и 2009/494/ЕО по отношение на инфлуенца по птиците (нотифицирано под номер C(2012) 2947)  ( 1 )

42

 

 

2012/249/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 7 май 2012 година относно определянето на периодите на пускане и спиране за целите на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (нотифицирано под номер C(2012) 2948)  ( 1 )

44

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

9.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 392/2012 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2012 година

за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови барабанни сушилни машини

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (1), и по-специално член 10 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2010/30/ЕС Комисията трябва да приеме делегирани актове за етикетирането на продукти, свързани с енергопотреблението, които притежават значителен потенциал за икономии на енергия и голямо различие на работни характеристики при еквивалентни функции.

(2)

Разпоредби за енергийното етикетиране на битови барабанни сушилни машини бяха установени с Директива 95/13/ЕО на Комисията от 23 май 1995 г. за привеждане в изпълнение на Директива 92/75/ЕИО на Съвета по отношение на етикетирането на електрически сушилни за битови нужди (2).

(3)

Консумираната от битовите барабанни сушилни машини енергия представлява значителна част от общото потребление на енергия за битови нужди в Съюза. Освен вече постигнатите повишения на енергийната ефективност, има значителни възможности за допълнително намаляване на консумацията на енергия от битовите барабанни сушилни машини.

(4)

Директива 95/13/ЕО следва да бъде отменена и с настоящия регламент следва да се въведат нови разпоредби с цел да се гарантира, че енергийният етикет осигурява динамични стимули за производителите за по-нататъшно повишаване на енергийната ефективност на битовите барабанни сушилни машини и за ускорено преминаване на пазара към енергийно ефективни технологии.

(5)

Битовите комбинирани перални и сушилни машини са предмет на Директива 96/60/ЕО на Комисията от 19 септември 1996 г. за изпълнение на Директива 92/75/ЕИО на Съвета относно енергийното етикетиране на битови комбинирани перални и сушилни машини (3). Те имат специални характеристики, поради което следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент.

(6)

Информацията, посочена на етикета, следва да бъде получена чрез надеждни, прецизни и възпроизводими измервателни процедури, които са съобразени с общопризнатите измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително, когато има такива, с хармонизираните стандарти, приети от европейските организации по стандартизация, изброени в приложение I към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти (4).

(7)

Настоящият регламент следва да определи единно оформление и съдържание на етикета за битови барабанни сушилни машини, включително газови сушилни машини.

(8)

В допълнение настоящият регламент следва да определи изисквания за „техническата документация“ и за „продуктовия фиш“ на битовите барабанни сушилни машини.

(9)

Освен това регламентът следва да определи изисквания по отношение на информацията, която трябва да се предоставя при всяка форма на продажба от разстояние и реклама на битови барабанни сушилни машини, както и за всяка форма на технически рекламни материали за такива машини.

(10)

Уместно е да се предвиди преразглеждане на настоящия регламент, за да се отчете техническият напредък.

(11)

С цел да бъде улеснен преходът от Директива 95/13/ЕО към настоящия регламент, битовите барабанни сушилни машини, етикетирани в съответствие с настоящия регламент, следва да бъдат считани за съобразени с Директива 95/13/ЕО.

(12)

Поради това Директива 95/13/ЕО следва да бъде отменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се въвеждат изисквания за етикетирането и предоставянето на допълнителна продуктова информация по отношение на захранвани от електрическата мрежа и газови битови барабанни сушилни машини, както и вградени битови барабанни сушилни машини, включително такива, продавани за употреба извън домакинства.

2.   Настоящият регламент не се отнася за битови комбинирани перални и сушилни машини, нито за битови центробежни сушилни машини.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, установени в член 2 от Директива 2010/30/ЕС, за целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„битова барабанна сушилна машина“ означава уред, в който се сушат текстилни изделия чрез обръщане във въртящ се барабан, през който преминава нагрят въздух, и е предназначен за използване главно за непрофесионални цели;

2)

„вградена битова барабанна сушилна машина“ означава битова барабанна сушилна машина, предназначена за монтиране в шкаф, в подготвена ниша в стената или на друго подобно място, за която е необходима мебелна крайна обработка;

3)

„битова комбинирана перална и сушилна машина“ означава битова перална машина, която притежава както функция за центрофугиране, така и средство за сушене на текстила — обикновено чрез нагряване и обръщане в барабан;

4)

„битова центробежна сушилна машина“, известна в търговията и като „центрофуга за сушене“, означава уред, в който водата се отстранява от текстилни изделия чрез центробежната сила във въртящ се барабан и се отвежда навън с автоматична помпа, като този уред е предназначен за използване главно за непрофесионални цели;

5)

„вентилационна барабанна сушилна машина“ означава барабанна сушилна машина, която засмуква въздух отвън, прекарва го през текстила и издухва получения влажен въздух в помещението или навън;

6)

„кондензационна барабанна сушилна машина“ означава барабанна сушилна машина, която включва устройство (използващо кондензацията или друго средство) за отстраняване на влагата от въздуха, използван за процеса на сушене;

7)

„автоматична барабанна сушилна машина“ означава барабанна сушилна машина, която спира процеса на сушене, когато се установи определено съдържание на влага в товара — например чрез датчик за проводимост или термодатчик;

8)

„неавтоматична барабанна сушилна машина“ означава барабанна сушилна машина, която спира процеса на сушене след изтичането на предварително зададен период от време, обикновено контролиран чрез таймер, но която може да бъде изключена и ръчно;

9)

„програма“ означава последователност от операции, които са определени предварително и които са обявени от доставчика като подходящи за сушене на определени видове текстил;

10)

„цикъл“ означава цялостен процес на сушене, както е определен за избраната програма;

11)

„времетраене на програмата“ означава времето, изтекло от стартирането на програмата до завършването на нейното изпълнение, с изключение на закъснение, програмирано от крайния потребител;

12)

„номинален капацитет“ означава максималната маса в килограми, обявена от доставчика през интервали от 0,5 килограма сух текстил от конкретен вид, която може да бъде обработена в битова барабанна сушилна машина по избраната програма, когато е поставена в съответствие с инструкциите на доставчика;

13)

„частичен товар“ означава половината от номиналния капацитет на битова барабанна сушилна машина за дадена програма;

14)

„ефективност на кондензацията“ означава съотношението между масата на кондензираната от кондензационна барабанна сушилна машина влага и масата на влагата, отстранена от товара в края на един цикъл;

15)

режим „изключена“ означава състоянието, когато битовата барабанна сушилна машина е изключена чрез средства за управление или превключватели на машината, които са достъпни за крайния потребител и са предназначени за задействане от него по време на нормалната ѝ употреба, като при това състояние се постига най-малка консумация на енергия и то може да се запази за неопределено време, докато битовата барабанна сушилна машина е свързана към източник на енергия и използвана в съответствие с инструкциите на доставчика; когато липсват достъпни за крайния потребител средства за управление или превключватели, режим „изключена“ означава състоянието на битовата барабанна сушилна машина след нейното автоматично връщане към устойчива консумация на енергия;

16)

режим „оставена включена“ означава режимът на най-ниска консумация на енергия, който може да се запази за неопределено време след завършване на изпълнението на програмата без по-нататъшна намеса на крайния потребител, освен изваждане на товара от битовата барабанна сушилна машина;

17)

„еквивалентна битова барабанна сушилна машина“ означава предлаган на пазара модел на битова барабанна сушилна машина със същия номинален капацитет, технически и експлоатационни характеристики, консумация на енергия, ефективност на кондензацията в приложимите случаи, времетраене на стандартната програма за памук и издаван въздушен шум по време на сушене като друг модел на битова барабанна сушилна машина, предлаган на пазара под различен търговски кодов номер от същия доставчик;

18)

„краен потребител“ означава ползвател, който закупува или се очаква да закупи битова барабанна сушилна машина;

19)

„място на продажба“ означава място, където се излагат или предлагат за продажба битови барабанни сушилни машини, или където те се дават под наем или се предлагат на изплащане;

20)

„стандартна програма за памук“ означава цикълът на сушене на товар от памучно пране с първоначално съдържание на влага 60 % до остатъчно съдържание на влага 0 %.

Член 3

Отговорности на доставчиците

Доставчиците гарантират, че:

а)

всяка битова барабанна сушилна машина се доставя с отпечатан етикет, чийто формат и информацията върху който съответстват на посоченото в приложение I;

б)

се предоставя продуктов фиш съгласно приложение II;

в)

на органите на държавите-членки и на Комисията се предоставя, при поискване от тяхна страна, техническата документация, посочена в приложение III;

г)

във всяка реклама за определен модел битова барабанна сушилна машина е посочен класът на енергийна ефективност, ако рекламата включва информация, свързана с енергопотреблението или цената;

д)

във всички рекламни материали с технически характер, които описват специфичните технически параметри на определен модел битова барабанна сушилна машина, е посочен класът на енергийна ефективност на този модел.

Член 4

Отговорности на търговците

Търговците гарантират, че:

а)

всяка битова барабанна сушилна машина на мястото на продажба е с етикет, поставен от доставчиците в съответствие с член 3, буква а) на външната предна или горна стена на битовата барабанна сушилна машина, така че да се вижда ясно;

б)

битови барабанни сушилни машини, предлагани за продажба, под наем или на изплащане по начин, при който не може да се очаква крайният потребител да види на място съответния продукт, съгласно член 7 от Директива 2010/30/ЕС, се търгуват с информацията, която доставчиците трябва да предоставят в съответствие с приложение IV към настоящия регламент;

в)

във всяка реклама за определен модел битова барабанна сушилна машина е посочен класът на енергийна ефективност, ако рекламата включва информация, свързана с енергопотреблението или цената;

г)

във всички рекламни материали с технически характер, които описват специфичните технически параметри на определен модел битова барабанна сушилна машина, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел.

Член 5

Измервателни методи

Информацията, която подлежи на предоставяне съгласно членове 3 и 4, трябва да бъде получена чрез надеждни, точни и възпроизводими измервателни процедури, които са съобразени с общопризнатите измервателни методи на съвременно техническо равнище.

Член 6

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

За оценяване на съответствието на обявените стойности за класа на енергийна ефективност, консумацията на енергия за един цикъл, годишната консумация на вода, класа на ефективност на кондензацията в приложимите случаи, номиналния капацитет, консумацията на енергия в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“, времетраенето на режима „оставена включена“, времетраенето на програмата и издавания въздушен шум държавите-членки прилагат процедурата, предвидена в приложение V.

Член 7

Преразглеждане

С оглед на техническия напредък Комисията ще преразгледа настоящия регламент не по-късно от пет години след неговото влизане в сила. При преразглеждането по-специално трябва да се оценят посочените в приложение V контролни допустими отклонения.

Член 8

Отмяна

Директива 95/13/ЕО се отменя, считано от 29 май 2012 г.

Член 9

Преходни разпоредби

1.   Член 3, букви г) и д) и член 4, букви б), в) и г) не се прилагат за печатни рекламни материали и печатни рекламни материали с технически характер, публикувани преди 29 септември 2012 г.

2.   Битовите барабанни сушилни машини, пуснати на пазара преди 29 май 2012 г. трябва да отговарят на разпоредбите на Директива 95/13/ЕО.

3.   Битовите барабанни сушилни машини, които са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и които са пуснати на пазара или предложени за продажба, дадени под наем или на изплащане преди 29 май 2012 г., се считат за отговарящи на изискванията на Директива 95/13/ЕО.

Член 10

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 29 май 2012 г. Член 3, букви г) и д) и член 4, букви б), в) и г) обаче се прилагат от 29 септември 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 136, 21.6.1995 г., стр. 28.

(3)  ОВ L 266, 18.10.1996 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Етикет

1.   ЕТИКЕТ ЗА ВЕНТИЛАЦИОННА БИТОВА БАРАБАННА СУШИЛНА МАШИНА

Image

1.1.

Етикетът за вентилационни битови барабанни сушилни машини трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

„идентификатор на модела“ на доставчика, т.е. кодът, който обикновено е буквено-цифров и разграничава конкретен модел битова барабанна сушилна машина от други модели от същата търговска марка или име на доставчика;

III.

клас на енергийна ефективност, определен съгласно точка 1 от приложение VI; върхът на стрелката, която съдържа означението за класа на енергийна ефективност на битовата барабанна сушилна машина, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката за съответния клас на енергийна ефективност;

IV.

среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC ) в kWh за година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VII;

V.

информация за вида на битовата барабанна сушилна машина;

VI.

времетраене, в минути и закръглено към последната започната минута, на цикъла за стандартната програма за памук при пълен товар;

VII.

номинален капацитет в кг за стандартната програма за памук при пълен товар;

VIII.

ниво на звуковата мощност (среднопретеглена стойност — LWA) по време на сушене, изразено в dB и закръглено до най-близкото цяло число, за стандартната програма за памук при пълен товар.

1.2.

Оформлението на етикета за вентилационни битови барабанни сушилни машини трябва да е в съответствие с точка 4 от настоящото приложение. Когато на даден модел е присъдена „екомаркировката на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1), може да бъде добавено изображение на екомаркировката.

2.   ЕТИКЕТ ЗА КОНДЕНЗАЦИОННА БИТОВА БАРАБАННА СУШИЛНА МАШИНА

Image

2.1.

В допълнение към сведенията, изброени в точка 1.1, етикетът за кондензационни битови барабанни сушилни машини трябва да съдържа още:

IХ.

клас на ефективност на кондензацията в съответствие с точка 2 от приложение VI;

2.2.

Оформлението на етикета за кондензационни битови барабанни сушилни машини трябва да е в съответствие с точка 4 от настоящото приложение. Когато на даден модел е присъдена „екомаркировката на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, може да бъде добавено изображение на екомаркировката.

3.   ЕТИКЕТ ЗА ГАЗОВА БИТОВА БАРАБАННА СУШИЛНА МАШИНА

Image

3.1.

Етикетът за газови битови барабанни сушилни машини трябва да съдържа сведенията, изброени в точка 1.1.

3.2.

Оформлението на етикета за газови битови барабанни сушилни машини трябва да е в съответствие с точка 4 от настоящото приложение. Когато на даден модел е присъдена „екомаркировката на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, може да бъде добавено изображение на екомаркировката.

4.   ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕТИКЕТА

4.1.

За вентилационни битови барабанни сушилни машини оформлението на етикета трябва да бъде в съответствие с фигурата по-долу.

Image

Като:

а)

Етикетът трябва да бъде широк най-малко 110 mm и висок най-малко 220 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

б)

Фонът е бял.

в)

Цветовете са CMYK — синьо-зелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьо-зелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

г)

Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията се отнася за фигурата по-горе):

Image

Очертание на етикета на ЕС: дебелина на линията 5 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Image

Лого на ЕС — цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Етикет „енергия“: цвят: X-00-00-00. Пиктограма, както е изобразена; (комбинация от) логото на ЕС и енергийното лого: широчина: 92 mm; височина: 17 mm.

Image

Разделителна линия за допълнителните символи: 1 пункт; цвят: синьо-зелен 100 %; дължина: 92,5 mm.

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 7 mm; празно пространство: 0,75 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00

Втори клас: 70-00-X-00

Трети клас: 30-00-X-00

Четвърти клас: 00-00-X-00

Пети клас: 00-30-X-00

Шести клас: 00-70-X-00

Най-нисък клас: 00-X-X-00.

Текст: удебелен шрифт Calibri 18 пункта, главни букви, бели; символи „+“: удебелен шрифт Calibri 12 пункта, бели, разположени на един-единствен ред.

Image

Клас на енергийна ефективност

Стрелка: широчина: 26 mm; височина: 14 mm; 100 % черно;

Текст: удебелен шрифт Calibri 29 пункта, главни букви, бели; символи „+“: удебелен шрифт Calibri 18 пункта, бели, разположени на един-единствен ред.

Image

Енергия

Текст: нормален шрифт Calibri 11 пункта, главни букви, 100 % черни.

Image

Среднопретеглена годишна консумация на енергия:

Очертание: 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 30 пункта, 100 % черен.

Втори ред: нормален шрифт Calibri 14 пункта, 100 % черен.

Image

Вид на битовата барабанна сушилна машина:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Image

Времетраене на цикъла:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Номинален капацитет:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Ниво на звуковата мощност:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Звездичка: нормален шрифт Calibri 6 пункта, 100 % черен

Image

Име или търговска марка на доставчика

Image

Идентификатор на модела на доставчика

Image

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела следва да се побират в поле 92 × 15 mm.

Image

Номер на регламента: удебелен шрифт Calibri 9 пункта, 100 % черен

4.2.

За кондензационни битови барабанни сушилни машини оформлението на етикета трябва да бъде в съответствие с фигурата по-долу.

Image

Като:

а)

Етикетът трябва да бъде широк най-малко 110 mm и висок най-малко 220 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

б)

Фонът е бял.

в)

Цветовете са CMYK — синьо-зелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьо-зелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

г)

Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията се отнася за фигурата по-горе):

Image

Очертание на етикета на ЕС: дебелина на линията 5 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Image

Лого на ЕС — цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Етикет „енергия“: цвят: X-00-00-00. Пиктограма, както е изобразена; (комбинация от) логото на ЕС и енергийното лого: широчина: 92 mm; височина: 17 mm.

Image

Разделителна линия за допълнителните символи: 1 пункт, цвят: синьо-зелен 100 %; дължина: 92,5 mm.

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 7 mm; празно пространство: 0,75 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00

Втори клас: 70-00-X-00

Трети клас: 30-00-X-00

Четвърти клас: 00-00-X-00

Пети клас: 00-30-X-00

Шести клас: 00-70-X-00

Най-нисък клас: 00-X-X-00.

Текст: удебелен шрифт Calibri 18 пункта, главни букви, бели; символи „+“: удебелен шрифт Calibri 12 пункта, бели, разположени на един-единствен ред.

Image

Клас на енергийна ефективност

Стрелка: широчина: 26 mm; височина: 14 mm; 100 % черно;

Текст: удебелен шрифт Calibri 29 пункта, главни букви, бели; символи „+“: удебелен шрифт Calibri 18 пункта, бели, разположени на един-единствен ред.

Image

Енергия

Текст: нормален шрифт Calibri 11 пункта, главни букви, 100 % черни.

Image

Среднопретеглена годишна консумация на енергия:

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 30 пункта, 100 % черен.

Втори ред: нормален шрифт Calibri 14 пункта, 100 % черен.

Image

Вид на битовата барабанна сушилна машина:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Image

Времетраене на цикъла:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Номинален капацитет:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Ниво на звуковата мощност:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Звездичка: нормален шрифт Calibri 6 пункта, 100 % черен

Image

Име или търговска марка на доставчика

Image

Идентификатор на модела на доставчика

Image

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела следва да се побират в поле 92 × 15 mm.

Image

Номер на регламента: удебелен шрифт Calibri 9 пункта, 100 % черен

Image

Клас на ефективност на кондензацията:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: нормален шрифт Calibri 16 пункта, хоризонтална скала 75 %, 100 % черен и удебелен шрифт Calibri 22 пункта, хоризонтална скала 75 %, 100 % черен.

4.3.

За газови битови барабанни сушилни машини оформлението на етикета трябва да бъде в съответствие с фигурата по-долу.

Image

Като:

а)

Етикетът трябва да бъде широк най-малко 110 mm и висок най-малко 220 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

б)

Фонът е бял.

в)

Цветовете са CMYK — синьо-зелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьо-зелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

г)

Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията се отнася за фигурата по-горе):

Image

Очертание на етикета на ЕС: дебелина на линията 5 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Image

Лого на ЕС — цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Етикет „енергия“: цвят: X-00-00-00. Пиктограма, както е изобразена; (комбинация от) логото на ЕС и енергийното лого: широчина: 92 mm; височина: 17 mm.

Image

Разделителна линия за допълнителните символи: 1 пункт; цвят: синьо-зелен 100 %; дължина: 92,5 mm.

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 7 mm, празно пространство: 0,75 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00

Втори клас: 70-00-X-00

Трети клас: 30-00-X-00

Четвърти клас: 00-00-X-00

Пети клас: 00-30-X-00

Шести клас: 00-70-X-00

Най-нисък клас: 00-X-X-00.

Текст: удебелен шрифт Calibri 18 пункта, главни букви, бели; символи „+“: удебелен шрифт Calibri 12 пункта, бели, разположени на един-единствен ред.

Image

Клас на енергийна ефективност

Стрелка: широчина: 26 mm; височина: 14 mm, 100 % черно;

Текст: удебелен шрифт Calibri 29 пункта, главни букви, бели; символи „+“: удебелен шрифт Calibri 18 пункта, бели, разположени на един-единствен ред.

Image

Енергия

Текст: нормален шрифт Calibri 11 пункта, главни букви, 100 % черни.

Image

Среднопретеглена годишна консумация на енергия:

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 30 пункта, 100 % черно.

Втори ред: нормален шрифт Calibri 14 пункта, 100 % черен.

Image

Вид на битовата барабанна сушилна машина:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Image

Времетраене на цикъла:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Номинален капацитет:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Ниво на звуковата мощност:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Звездичка: нормален шрифт Calibri 6 пункта, 100 % черен

Image

Име или търговска марка на доставчика

Image

Идентификатор на модела на доставчика

Image

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела следва да се побират в поле 92 × 15 mm.

Image

Номер на регламента: удебелен шрифт Calibri 9 пункта, 100 % черен


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Продуктов фиш

1.

Информацията в продуктовия фиш на битовата барабанна сушилна машина се представя в следната последователност и се включва в брошурата за продукта или в други материали, предоставяни заедно с продукта:

а)

име или търговска марка на доставчика;

б)

идентификатор на модела на доставчика, т.е. кодът, който обикновено е буквено-цифров и разграничава конкретен модел битова барабанна сушилна машина от други модели от същата търговска марка или име на доставчика;

в)

номинален капацитет в кг памучно пране за стандартната програма за памук при пълен товар;

г)

дали битовата барабанна сушилна машина е вентилационна, кондензационна или газова битова барабанна сушилна машина;

д)

клас на енергийна ефективност в съответствие с точка 1 от приложение VI;

е)

за захранвана от електрическата мрежа битова барабанна сушилна машина:

среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEc ), закръглена до първия знак след десетичната запетая. Тя се описва като: „Консумация на енергия „X“ kWh годишно, въз основа на 160 цикъла на сушене по стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар, и консумация при режими с ниска мощност. Действителната консумация на енергия за един цикъл ще зависи от това как се използва машината.“;

за газова битова барабанна сушилна машина:

 

среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC(Gas) ), закръглена до първия знак след десетичната запетая. Тя се описва като: „Консумация на енергия „X“ kWh газ годишно, въз основа на 160 цикъла на сушене по стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар. Действителната консумация на енергия за един цикъл ще зависи от това как се използва машината“;

както и

 

среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC(Gas)el ), закръглена до първия знак след десетичната запетая. Тя се описва като: „Консумация на енергия „X“ kWh годишно, въз основа на 160 цикъла на сушене по стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар, и консумация при режими с ниска мощност. Действителната консумация на енергия за един цикъл ще зависи от това как се използва машината.“;

ж)

дали битовата барабанна сушилна машина е „автоматична барабанна сушилна машина“ или „неавтоматична барабанна сушилна машина“;

з)

ако на битовата барабанна сушилна машина е присъдена „екомаркировката на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, тази информация може да бъде включена;

и)

консумация на енергия (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) за стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар;

й)

консумация на енергия в режим „изключена“ (Po ) и в режим „оставена включена“ (Pl ) за стандартната програма за памук при пълен товар;

к)

времетраене на режима „оставена включена“, ако битовата барабанна сушилна машина е оборудвана със система за автоматично управление на консумацията на енергия;

л)

указание, че „стандартната програма за памук“, използвана при пълен и при частичен товар, представлява стандартната програма за сушене, за която се отнася информацията върху етикета и в продуктовия фиш, че тази програма е подходяща за сушене на нормално влажно памучно пране и че това е най-ефективната програма за памук по отношение на консумацията на енергия;

м)

среднопретеглено времетраене (Tt ) на „стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар“ в минути, закръглено към последната започната минута, както и времетраене на „стандартната програма за памук при пълен товар“ (Tdry ) и времетраене на „стандартната програма за памук при частичен товар“ (Tdry½ ) в минути, закръглено към последната започната минута;

н)

ако битовата барабанна сушилна машина е кондензационна — клас на ефективност на кондензацията в съответствие с точка 2 от приложение VI, представен като: „клас Х на ефективност на кондензацията“ по скала от G (най-ниска ефективност) до A (най-висока ефективност)“; това може да бъде изразено по други начини, при условие че е ясно, че скалата е от G (най-ниска ефективност) до A (най-висока ефективност);

о)

ако битовата барабанна сушилна машина е кондензационна — средна ефективност на кондензацията Cdry и Cdry½ за стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар и среднопретеглена ефективност на кондензацията (Ct ) за „стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар“ като процентна стойност, закръглена до най-близкия цял процент;

п)

ниво на звуковата мощност (среднопретеглена стойност — LWA), изразено в dB и закръглено до най-близкото цяло число, за стандартната програма за памук при пълен товар;

р)

ако битовата барабанна сушилна машина е предназначена за вграждане — указание за това.

2.

Един продуктов фиш може да съдържа информация за множество модели битови барабанни сушилни машини на един и същ доставчик.

3.

Информацията във фиша може да бъде представена под формата на копие на етикета — цветно или черно-бяло. В такъв случай трябва да се предостави и информацията съгласно точка 1, която не е посочена в етикета.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Техническа документация

1.

Техническата документация, посочена в член 3, буква в), трябва да включва:

а)

името и адреса на доставчика;

б)

общо описание на модела на битовата барабанна сушилна машина, което да е достатъчно за лесното му и еднозначно разпознаване;

в)

когато е целесъобразно, позоваванията на прилаганите хармонизирани стандарти;

г)

когато е целесъобразно, другите технически стандарти и спецификации, които са използвани;

д)

данни за самоличността и подпис на лицето, упълномощено да задължи производителя;

е)

следните технически параметри, подлежащи на измерване:

i)

за захранвана от електрическата мрежа битова барабанна сушилна машина:

консумация на енергия (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) за стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар;

за газова битова барабанна сушилна машина:

 

среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC(Gas) ), закръглена до първия знак след десетичната запетая. Тя се описва като: „Консумация на енергия „X“ kWh газ годишно въз основа на 160 цикъла на сушене по стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар. Действителната консумация на енергия за един цикъл ще зависи от това как се използва машината“;

както и

 

среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC(Gas)el ), закръглена до първия знак след десетичната запетая. Тя се описва като: „Консумация на енергия „X“ kWh годишно въз основа на 160 цикъла на сушене по стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар, и консумация при режими с ниска мощност. Действителната консумация на енергия за един цикъл ще зависи от това как се използва машината.“;

ii)

консумация на енергия в режим „изключена“ и консумация на енергия в режим „оставена включена“;

iii)

времетраене на „стандартната програма за памук при пълен товар“ (Tdry ) и времетраене на „стандартната програма за памук при частичен товар“ (Tdry½ ) в минути, закръглено към последната започната минута;

iv)

времетраене на режима „оставена включена“, ако битовата барабанна сушилна машина е оборудвана със система за автоматично управление на консумацията на енергия;

v)

ако битовата барабанна сушилна машина е кондензационна — средната ефективност на кондензацията Cdry за стандартната програма за памук при пълен товар и средната ефективност на кондензацията Cdry½ за стандартната програма за памук при частичен товар;

vi)

ниво на звуковата мощност;

ж)

резултатите от изчисленията, извършени в съответствие с приложение VII.

2.

В случай че информацията, посочена в техническата документация за конкретен модел на битова барабанна сушилна машина, е получена чрез изчисление въз основа на конструктивното решение или чрез екстраполация на данни за други еквивалентни битови барабанни сушилни машини или и по двата начина, документацията трябва да включва подробно описание на тези изчисления и/или екстраполации, както и на проведените от доставчиците изпитвания за проверка на точността на извършените изчисления. Информацията трябва да включва и списък на всички други модели на еквивалентна битова барабанна сушилна машина, информацията за които е получена по същия начин.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Информация, която трябва да бъде предоставена в случаите, когато не може да се очаква крайният потребител да види на място съответния продукт

1.

Информацията, посочена в член 4, буква б), се предоставя в следната последователност:

а)

номинален капацитет в кг памук за стандартната програма за памук при пълен товар;

б)

дали битовата барабанна сушилна машина е вентилационна, кондензационна или газова битова барабанна сушилна машина;

в)

клас на енергийна ефективност, определен съгласно точка 1 от приложение VI;

г)

за захранвана от електрическата мрежа битова барабанна сушилна машина:

среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEc ), закръглена до най-близкото цяло число и описана като: „Консумация на енергия „X“ kWh годишно въз основа на 160 цикъла на сушене по стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар, и консумация при режими с ниска мощност. Действителната консумация на енергия за един цикъл ще зависи от това как се използва машината.“;

за газова битова барабанна сушилна машина:

 

среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC(Gas) ), закръглена до първия знак след десетичната запетая. Тя се описва като: „Консумация на енергия „X“ kWh газ годишно въз основа на 160 цикъла на сушене по стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар. Действителната консумация на енергия за един цикъл ще зависи от това как се използва машината“;

както и

 

среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC(Gas)el ), закръглена до първия знак след десетичната запетая. Тя се описва като: „Консумация на енергия „X“ kWh годишно въз основа на 160 цикъла на сушене по стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар, и консумация при режими с ниска мощност. Действителната консумация на енергия за един цикъл ще зависи от това как се използва машината.“;

д)

дали битовата барабанна сушилна машина е „автоматична барабанна сушилна машина“ или „неавтоматична барабанна сушилна машина“;

е)

консумация на енергия (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) за стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар, закръглена до два знака след десетичната запетая и изчислена в съответствие с приложение VII;

ж)

консумация на енергия в режим „изключена“ (Po ) и в режим „оставена включена“ (Pl ) за стандартната програма за памук при пълен товар;

з)

времетраене на „стандартната програма за памук при пълен товар“ (Tdry ) и на „стандартната програма за памук при частичен товар“ (Tdry½ ) в минути, закръглено към последната започната минута и изчислено съгласно приложение VII;

и)

ако битовата барабанна сушилна машина е кондензационна — клас на ефективност на кондензацията в съответствие с точка 2 от приложение VI;

й)

ниво на звуковата мощност (среднопретеглена стойност — LWA), изразено в dB и закръглено до най-близкото цяло число, за стандартната програма за памук при пълен товар;

к)

ако битовата барабанна сушилна машина е предназначена за вграждане — указание за това.

2.

Когато се предоставя и друга информация от продуктовия фиш, тя е във формата и последователността, посочени в приложение II.

3.

Цялата информация, посочена в настоящото предложение, трябва да бъде отпечатана или представена четливо с шрифт, който да е подходящ по вид и размер.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент трябва да се извършват измервания и изчисления, използвайки хармонизираните стандарти, чиито съответни номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, или друг надежден, точен и възпроизводим метод, при който се вземат предвид общопризнатите методи, характерни за съвременното техническо равнище, и за чиито резултати се счита, че са с ниска степен на неопределеност.

За целите на проверката на съответствието с изискванията, формулирани в членове 3 и 4, органите на държавите-членки трябва да изпитат единична бройка битова барабанна сушилна машина. Ако измерените параметри не отговарят на обявените от доставчика стойности в границите, определени в таблица 1, на измерване трябва да се подложат още три броя битови барабанни сушилни машини. Средноаритметичната стойност от измерванията за тези три броя битови барабанни сушилни машини трябва да отговаря на обявените от доставчика стойности в границите, определени в таблица 1.

В противен случай конкретният модел и всички други модели на еквивалентна битова барабанна сушилна машина трябва да бъдат считани за несъответстващи на изискванията, формулирани в членове 3 и 4.

Таблица 1

Измерван параметър

Контролни допустими отклонения

Среднопретеглена годишна консумация на енергия

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност (1) на AEC с повече от 6 %.

Среднопретеглена консумация на енергия

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на Et с повече от 6 %.

Среднопретеглена ефективност на кондензацията

Измерената стойност не трябва да е по-малка от номиналната стойност на Ct с повече от 6 %.

Среднопретеглено времетраене на програмата

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналните стойности на Tt с повече от 6 %.

Консумация на енергия в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“

Ако измерената стойност за консумацията на енергия Po и Pl е над 1,00 W, тя не трябва да е по-голяма от номиналната стойност с повече от 6 %. Ако измерената стойност за консумацията на енергия Po и Pl е равна на 1,00 W или по-малка, тя не трябва да е по-голяма от номиналната стойност с повече от 0,10 W.

Времетраене на режима „оставена включена“

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на Tl с повече от 6 %.

Ниво на звуковата мощност LWA

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност.


(1)  „Номинална стойност“ означава стойността, обявена от доставчика. Неопределеността от 6 % при измерването представлява сегашната приемлива грешка при лабораторни измервания на обявените параметри по новия измервателен метод, използван за новите изисквания за етикетиране/екопроектиране, включително за цикли при пълен и при частичен товар.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Класове на енергийна ефективност и класове на ефективност на кондензацията

1.   КЛАСОВЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Класът на енергийна ефективност на дадена битова барабанна сушилна машина се определя на базата на нейния индекс на енергийна ефективност (EEI) съгласно посоченото в таблица 1.

Индексът на енергийна ефективност (EEI) на дадена битова барабанна сушилна машина се определя в съответствие с точка 1 от приложение VII.

Таблица 1

Класове на енергийна ефективност

Клас на енергийна ефективност

Индекс на енергийна ефективност

А+++ (най-висока ефективност)

EEI < 24

A++

24 ≤ EEI < 32

A+

32 ≤ EEI < 42

A

42 ≤ EEI < 65

B

65 ≤ EEI < 76

C

76 ≤ EEI < 85

D (най-ниска ефективност)

85 ≤ EEI

2.   КЛАСОВЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОНДЕНЗАЦИЯТА

Класът на ефективност на кондензацията за дадена кондензационна битова барабанна сушилна машина се определя на базата на нейната среднопретеглена ефективност на кондензацията (Ct ) съгласно посоченото в таблица 2.

Среднопретеглената ефективност на кондензацията (Ct ) на дадена кондензационна битова барабанна сушилна машина се определя в съответствие с точка 2 от приложение VII.

Таблица 2

Класове на ефективност на кондензацията

Клас на ефективност на кондензацията

Среднопретеглена ефективност на кондензацията

A (най-висока ефективност)

Ct > 90

B

80 < Ct ≤ 90

C

70 < Ct ≤ 80

D

60 < Ct ≤ 70

E

50 < Ct ≤ 60

F

40 < Ct ≤ 50

G (най- ниска ефективност)

Ct ≤ 40


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Метод за изчисляване на индекса на енергийна ефективност и на среднопретеглената ефективност на кондензацията

1.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДЕКСА НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

За изчисляване на индекса на енергийна ефективност (EEI) на даден модел битова барабанна сушилна машина, среднопретеглената годишна консумация на енергия от една битова барабанна сушилна машина за стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар се съпоставя с нейната стандартна годишна консумация на енергия.

а)

Индексът на енергийна ефективност (EEI) се изчислява, както следва, и се закръглява до първия знак след десетичната запетая:

Formula

където:

AEC

=

среднопретеглена годишна консумация на енергия от конкретната битова барабанна сушилна машина;

SAEC

=

стандартна годишна консумация на енергия от конкретната битова барабанна сушилна машина;

б)

Стандартната годишна консумация на енергия (SAEC ) се изчислява в kWh/годишно, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

за всички битови барабанни сушилни машини, които не са вентилационни:

SAEC  = 140 × c 0,8

за вентилационни битови барабанни сушилни машини:

Formula

където:

c

е номиналният капацитет на битовата барабанна сушилна машина за стандартната програма за памук;

Tt

е среднопретегленото времетраене на стандартната програма за памук.

в)

Среднопретеглената годишна консумация на енергия (AEC ) се изчислява в kWh/годишно, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

i)

Formula

където:

Et

=

среднопретеглена консумация на енергия, в kWh и закръглена до втория знак след десетичната запетая;

Po

=

мощност в режим „изключена“ за стандартната програма за памук при пълен товар, във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая;

Pl

=

мощност в режим „оставена включена“ за стандартната програма за памук при пълен товар, във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая;

Tt

=

среднопретеглено времетраене на програмата в минути, закръглено към последната започната минута;

160

=

общ брой на стандартните цикли на сушене за година.

ii)

Когато битовата барабанна сушилна машина е оборудвана със система за автоматично управление на консумацията на енергия, като битовата барабанна сушилна машина се връща автоматично в режим „изключена“ след завършване на програмата, среднопретеглената годишна консумация на енергия (AEC ) се изчислява, като се взема предвид действителното времетраене на режима „оставена включена“ съгласно следната формула:

Formula

където:

Tl

=

времетраене на режима „оставена включена“ за стандартната програма за памук при пълен товар, в минути и закръглено към последната започната минута.

г)

Среднопретегленото времетраене (Tt ) на стандартната програма за памук се изчислява в минути, както следва, и се закръглява към последната започната минута:

Tt  = (3 × Tdry  + 4 × Tdry½ )/7

където:

Tdry

=

времетраене, в минути и закръглено към последната започната минута, на стандартната програма за памук при пълен товар;

Tdry½

=

времетраене, в минути и закръглено към последната започната минута, на стандартната програма за памук при частичен товар;

д)

Среднопретеглената консумация на енергия (Et ) се изчислява в kWh, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

Et  = (3 × Edry  + 4 × Edry½ )/7

където:

Edry

=

консумация на енергия, в kWh и закръглена до втория знак след десетичната запетая, за стандартната програма за памук при пълен товар;

Edry½

=

консумация на енергия, в kWh и закръглена до втория знак след десетичната запетая, за стандартната програма за памук при частичен товар;

е)

За газови битови барабанни сушилни машини консумацията на енергия за стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар се изчислява в kWh, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

Formula Formula

където:

Egdry

=

консумация на газ, в kWh и закръглена до втория знак след десетичната запетая, за стандартната програма за памук при пълен товар;

Egdry½

=

консумация на газ, в kWh и закръглена до втория знак след десетичната запетая, за стандартната програма за памук при частичен товар;

Egdry,a

=

консумация на спомагателна електроенергия, в kWh и закръглена до втория знак след десетичната запетая, за стандартната програма за памук при пълен товар;

Egdry½,a

=

консумация на спомагателна електроенергия, в kWh и закръглена до втория знак след десетичната запетая, за стандартната програма за памук при частичен товар;

fg

=

2,5.

2.   ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА ПРОДУКТОВАТА ИНФОРМАЦИЯ, ОПИСАНА В ПРИЛОЖЕНИЕ II „ПРОДУКТОВ ФИШ“, ПРИЛОЖЕНИЕ III „ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ“ И ПРИЛОЖЕНИЕ IV „ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА КРАЙНИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ ДА ВИДИ НА МЯСТО СЪОТВЕТНИЯ ПРОДУКТ“

За газовите битови барабанни сушилни машини консумацията на енергия на газ за стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар, която се посочва за информация в приложения II, III и IV, се изчислява в kWh газ и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

AE C(Gas) = 160 × (3 × Egdry  + 4 × Egdry1/2 )/7

За газовите битови барабанни сушилни машини консумацията като електроенергия на енергия за стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар, която се посочва за информация в приложения II, III и IV, се изчислява в kWh и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

AEC(Gas)el  = 160 × (3 × Egdry,a  + 4 × Egdry1/2,a )/7 + ((Pl  × Tl  × 160) + Po  × [525 600 – (Tt  × 160) – (Tl  × 160)])/60 × 1 000

3.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОНДЕНЗАЦИЯТА

За дадена програма ефективността на кондензацията е съотношението между масата на влагата, кондензирана и събрана в съответния съд на кондензационната битова барабанна сушилна машина, и масата на влагата, отстранена от товара в резултат на изпълнението на програмата, като последната представлява разликата между масата на влажния пробен товар преди сушене и масата на пробния товар след сушене. За изчисляване на среднопретеглената ефективност на кондензацията се взема предвид средната ефективност на кондензацията за стандартната програма за памук както при пълен, така и при частичен товар.

Среднопретеглената ефективност на кондензацията (Ct ) за дадена програма се изчислява в проценти, както следва, и се закръглява към най-близкия цял процент:

Ct  = (3 × Cdry  + 4 × Cdry½ )/7

където:

Cdry

=

средна ефективност на кондензацията за стандартната програма за памук при пълен товар;

Cdry½

=

средна ефективност на кондензацията за стандартната програма за памук при частичен товар.

Средната ефективност на кондензацията C се изчислява от ефективността на кондензацията за изпитвателните цикли и се изразява в проценти:

Formula

където:

n

е броят на изпитвателните цикли, включващ поне четири валидни изпитвателни цикъла за избраната програма;

j

е номерът на изпитвателния цикъл;

Wwj

е масата на водата, събрана в кондензационния съд по време на изпитвателния цикъл j;

Wi

е масата на влажния пробен товар преди сушене;

Wf

е масата на пробния товар след сушене.


9.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 393/2012 НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2012 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Тайланд в списъците на трети страни или части от тях, от които домашните птици и продукти от домашни птици могат да бъдат внасяни и да преминават транзитно през Съюза

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално член 8, уводното изречение, член 8, параграф 1, първа алинея и член 8, точка 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (2) се предвижда стоките, обхванати от посочения регламент, да бъдат внасяни и да преминават транзитно през Съюза само от третите страни, територии, зони или подразделения, изброени в част 1 от приложение I към същия регламент.

(2)

Тайланд е понастоящем включен в таблицата в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 като страна, от която е разрешен вносът в Съюза на свободни от определени патогени яйца и яйчни продукти. Поради наличието на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците през 2004 г. вносът в Съюза на месо от домашни птици, птици от вида щраусови, отглеждани във ферми, и пернат дивеч и яйца е бил забранен, както показват данните в колони 6 и 6а от таблицата в част 1 от приложение I към посочения регламент.

(3)

Освен това с Решение 2005/692/ЕО на Комисията от 6 октомври 2005 г. относно някои защитни мерки във връзка с инфлуенца по птиците, установена в няколко трети страни (3) се предвижда държавите членки да преустановят вноса от Тайланд на някои продукти, включително месо от домашни птици, птици от вида щраусови, отглеждани във ферми, пернат дивеч и яйца.

(4)

Оттогава насам ветеринарносанитарната обстановка в Тайланд се е подобрила, по-специално по отношение на контрола на високопатогенната инфлуенца по птиците при домашните птици. Експерти на Комисията проведоха няколко инспекционни мисии в Тайланд, за да направят оценка на ветеринарносанитарната обстановка и на действащите системи за контрол на болестите в тази трета страна. Заключението, изведено от последната мисия, проведена в Тайланд, е че системата като цяло дава достатъчни гаранции, че съответните продукти отговарят на приложимите изисквания на Съюза.

(5)

С оглед на това с Решение 2005/692/ЕО, изменено с Решение за изпълнение 2012/248/ЕС на Комисията от 7 май 2012 г. за изменение на Решения 2005/692/ЕО, 2005/734/ЕО, 2007/25/ЕО и 2009/494/ЕО по отношение на инфлуенца по птиците (4) вече не се преустановява вносът от Тайланд в Съюза на продуктите, обхванати от Решение 2005/692/ЕО, в това число и месо от домашни птици, птици от вида щраусови, отглеждани във ферми, пернат дивеч и яйца.

(6)

В резултат на това вписването за Тайланд в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъде изменено, за да се отрази, че вносът в Съюза и транзитното преминаване през него на месо от домашни птици, птици от вида щраусови, отглеждани във ферми, пернат дивеч и яйца от Тайланд вече не са забранени.

(7)

При все това вносът на яйца от Тайланд следва да бъде предмет на представяне от тази трета страна на програма за контрол на Salmonella.

(8)

Поради това Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 263, 8.10.2005 г., стр. 20.

(4)  Вж. страница 42 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 вписването относно Тайланд се заменя със следното:

„TH – Тайланд

TH-0

Цялата страна

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012 г.

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012 г.

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012 г.

 

 

S4“


9.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 394/2012 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2012 година

за определяне на количествените ограничения за износ на извънквотна захар и изоглюкоза до края на пазарната 2012/2013 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 61, първа алинея, буква г) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 61, първа алинея, буква г) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 количеството захар или изоглюкоза, произведено в превишение на квотата, посочена в член 56 от същия регламент, може да бъде изнесено само в рамките на количествените ограничения, които следва да бъдат определени.

(2)

В Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията (2) са изложени подробни правила за прилагане по отношение на извънквотния износ и по-специално по отношение на издаването на лицензии за износ. Количественото ограничение обаче следва да се определя за всяка пазарна година с оглед на потенциалните благоприятни възможности на износните пазари.

(3)

За някои производители на захар и изоглюкоза в Европейския съюз износът извън Съюза представлява важна част от икономическата им дейност и те имат установени традиционни пазари извън Съюза. Износът на захар и изоглюкоза за тези пазари може да бъде икономически жизнеспособен дори без предоставяне на възстановявания при износ. За тази цел е необходимо да се определи количествено ограничение за износа на извънквотна захар и изоглюкоза, за да могат съответните производители от ЕС да продължат да снабдяват традиционните си пазари.

(4)

За пазарната 2012/2013 година според оценките, ако първоначално се определи количествено ограничение от 650 000 тона в еквивалент на бяла захар за износ на извънквотна захар и от 70 000 тона в сухо вещество за износ на извънквотна изоглюкоза, пазарното търсене ще бъде задоволено.

(5)

Износът на захар от Съюза към определени близки местоназначения и към трети държави, които предоставят на продуктите на Съюза преференциално третиране при внос, е понастоящем в особено благоприятна конкурентна позиция. Предвид липсата на подходящи инструменти за взаимопомощ в борбата срещу нередностите и с цел намаляване на риска от измами и предотвратяване на всякакви злоупотреби, свързани с повторен внос или повторно въвеждане в Съюза на извънквотна захар, някои близки износни местоназначения следва да се изключат от списъка с местоназначения, за които се допуска такъв износ.

(6)

Предвид прогнозирания по-малък риск от евентуални измами по отношение на изоглюкозата поради естеството на продукта, не е необходимо да бъдат ограничавани местоназначенията, за които се допуска такъв износ на извънквотна изоглюкоза.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определяне на количествено ограничение за износ на извънквотна захар

1.   За пазарната 2012/2013 година, считано от 1 октомври 2012 г. до 30 септември 2013 г., количественото ограничение, посочено в член 61, първа алинея, буква г) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, е 650 000 тона за износа без възстановявания на извънквотна бяла захар с код по КН 1701 99.

2.   Износът в рамките на количественото ограничение, определено в параграф 1, се разрешава за всички местоназначения, с изключение на:

а)

трети държави: Андора, Лихтенщайн, Светия престол (град-държава Ватикан), Сан Марино, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия (3), Черна гора, Албания и бившата югославска република Македония;

б)

територии на държави членки, които не са част от митническата територия на Съюза: Фарьорските острови, Гренландия, Хелголанд, Сеута, Мелила, общините Ливиньо и Кампионе д’Италия и областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, за чиито външни отношения отговаря държава членка и които не са част от митническата територия на Съюза: Гибралтар.

Член 2

Определяне на количествено ограничение за износ на извънквотна изоглюкоза

1.   За пазарната 2012/2013 година, считано от 1 октомври 2012 г. до 30 септември 2013 г., количественото ограничение, посочено в член 61, първа алинея, буква г) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, е 70 000 тона в сухо вещество за износ без възстановявания на извънквотна изоглюкоза с кодове по КН 1702 40 10, 1702 60 10 и 1702 90 30.

2.   Износът на посочените в параграф 1 продукти се разрешава единствено при положение, че те отговарят на условията, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 951/2006.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 октомври 2012 г.

Срокът му на действие изтича на 30 септември 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  Включително Косово, както е определено в Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН от 10 юни 1999 г.


9.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/32


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 395/2012 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2012 година

за откриване на тарифна квота за определени количества индустриална захар за пазарната 2012/2013 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 142 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед на гарантирането на необходимото предлагане за производството на продуктите, посочени в член 62, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на цени, съответстващи на световните, Европейският съюз е заинтересован от временното преустановяване на прилагането на вносните мита върху захарта, предназначена за производството на тези продукти през пазарната 2012/2013 година, за половината от необходимото на Съюза количество индустриална захар.

(2)

С Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията от 25 септември 2009 г. за откриване и управление на някои тарифни квоти на Общността в сектора на захарта (2) се предвижда управлението на тарифните квоти за внос на захарни продукти в съответствие с член 142 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 с пореден номер 09.4390 (индустриална вносна захар). В съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 891/2009 обаче количествата на продуктите, за които се преустановяват вносните мита, следва да бъдат определени с отделен правен акт.

(3)

Необходимо е да бъдат съответно определени внесените количества индустриална захар, върху които не се налагат вносни мита през пазарната 2012/2013 година.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Вносните мита за индустриална захар с код по КН 1701 и пореден номер 09.4390 за количество от 400 000 тона се преустановяват от 1 октомври 2012 г. до 30 септември 2013 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 октомври 2012 г.

Срокът му на действие изтича на 30 септември 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 254, 26.9.2009 г., стр. 82.


9.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/33


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 396/2012 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

143,3

MA

69,3

TN

124,7

TR

143,3

US

39,7

ZZ

104,1

0707 00 05

JO

200,0

TR

128,9

ZZ

164,5

0709 93 10

JO

225,1

TR

118,2

ZZ

171,7

0805 10 20

EG

48,3

IL

73,0

MA

46,2

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

52,0

ZA

91,9

ZZ

72,0

0808 10 80

AR

94,7

BR

83,2

CA

148,4

CL

95,8

CN

90,6

MA

85,1

MK

31,8

NZ

124,9

US

155,8

UY

85,3

ZA

105,6

ZZ

100,1


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


9.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/35


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 397/2012 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2012 година

за определяне на коефициент на разпределение, отхвърляне на допълнителни заявления и закриване на периода за подаване на заявления за наличните допълнителни количества извънквотна захар, предназначени за продажба на пазара на Съюза през пазарната 2011/2012 година, при намалена такса за свръхпроизводство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 367/2012 на Комисията от 27 април 2012 година за определяне на необходимите мерки относно пускането на допълнителни количества извънквотна захар и изоглюкоза на пазара на Съюза през пазарната 2011—2012 година при намалена такса за свръхпроизводство (2), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Количествата, включени в заявленията за сертификат за извънквотна захар, подадени от 1 май 2012 г. до 2 май 2012 г., за които е съобщено на Комисията на 4 май 2012 г., надвишават пределните граници, определени в член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 367/2012.

(2)

Следователно, в съответствие с член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 367/2012, е необходимо да се определи коефициент на разпределение, който държавите членки да прилагат към количествата, включени във всяко заявление за сертификат, за което се съобщава, да се отхвърлят заявленията, за които все още не е съобщено и да се закрие периодът за подаване на заявления.

(3)

За да се гарантира ефективното управление на мярката, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, за които от 1 май 2012 г. до 2 май 2012 г. са подадени заявления за сертификат за извънквотна захар в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 367/2012 и за които е съобщено на Комисията на 4 май 2012 г., се умножават по коефициент на разпределение в размер на 22,007274 %.

Заявленията за сертификати за извънквотна захар, подадени от 3 май 2012 г. до 9 май 2012 г. в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 367/2012, се отхвърлят.

Периодът за подаване на заявления за сертификати за извънквотна захар в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 367/2012 се закрива, считано от 9 май 2012 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 116, 28.4.2012 г., стр. 12.


ДИРЕКТИВИ

9.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/36


ДИРЕКТИВА 2012/14/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2012 година

за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на метилнонилкетон като активно вещество в приложение I към нея

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 16, параграф 2, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (2) се определя списък с активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на възможното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО. Този списък включва метилнонилкетон.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1451/2007 веществото метилнонилкетон бе подложено на оценка в съответствие с член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО с оглед на употребата му в продуктов тип 19 — репеленти и атрактанти, определени в приложение V към посочената директива.

(3)

Испания бе определена за докладваща държава-членка и на 8 април 2009 г. представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка, в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(4)

Докладът на компетентния орган бе прегледан от държавите-членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 Постоянният комитет по биоцидите включи на 9 декември 2011 г. констатациите от прегледа в доклад за оценка.

(5)

Направените оценки сочат, че може да се очаква биоцидите, които се използват като репеленти и които съдържат метилнонилкетон, да отговарят на изискванията на член 5 от Директива 98/8/ЕО. Поради това е целесъобразно метилнонилкетонът да бъде включен в приложение I към посочената директива.

(6)

Оценката на равнище ЕС не включва всички потенциални видове употреба. Ето защо е целесъобразно държавите-членки да оценят тези видове употреба или възможностите за излагане на въздействие, както и рисковете за човешките популации и за компонентите на околната среда, които не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на равнището на Съюза, и при издаването на разрешения за продукти да гарантират, че са предприети подходящи мерки или са наложени специални условия, за да се намалят установените рискове до приемливи равнища.

(7)

Разпоредбите на настоящата директива следва да се прилагат едновременно във всички държави-членки с цел да се осигури равностойно третиране на пазара на ЕС на биоциди, съдържащи активното вещество метилнонилкетон, както и за да се улесни правилното функциониране на пазара на биоциди като цяло.

(8)

Преди включването на дадено активно вещество в приложение I към Директива 98/8/ЕО следва да се предвиди разумен период от време, за да се даде възможност на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за произтичащите от това нови изисквания, а на кандидатите, изготвили досиета — да се възползват напълно от 10-годишния период за защита на данните, който в съответствие с член 12, параграф 1, буква в), подточка ii) от Директива 98/8/ЕО започва да тече от датата на включване.

(9)

След включването следва да бъде предоставен разумен срок на държавите-членки за прилагане на член 16, параграф 3 от Директива 98/8/ЕО.

(10)

Поради това Директива 98/8/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(11)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 98/8/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 април 2013 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за изпълнението на настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби считано от 1 май 2014 г.

Когато държавите-членки приемат посочените разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът за позоваването се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки изпращат на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 98/8/ЕО се добавя следното:

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална чистота на активното вещество в биоцидния продукт, както е пуснат на пазара

Дата на включването

Краен срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3 (освен за продуктите, съдържащи повече от едно активно вещество, за които срокът за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3 е този, определен с последното от решенията за включване, отнасящи се до неговите активни вещества)

Дата на изтичане на включването

Продуктов тип

Специфични разпоредби (1)

„54

Метилнонилкетон

Ундекан-2-он

№ по CAS: 112-12-9

EC №: 203-937-5

975 g/kg

1 май 2014 г.

30 април 2016 г.

30 април 2024 г.

19

Оценката на риска на равнището на Съюза бе основана на употреба от непрофесионални потребители в затворени помещения. Съгласно член 5 и приложение VI при оценяването на заявление за издаване на разрешение за продукт държавите-членки оценяват, когато това е уместно за съответния продукт, видове употреба или възможностите за излагане на въздействие, както и рисковете за човешките популации и за компонентите на околната среда, които не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на равнището на Съюза.“


(1)  За прилагане на общите принципи от приложение VI съдържанието и заключенията на докладите за оценка са достъпни на интернет страницата на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


9.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/39


ДИРЕКТИВА 2012/15/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2012 година

за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на екстракт от маргоза като активно вещество в приложение I към нея

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 16, параграф 2, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (2) е определен списък на активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО. В този списък е включен екстракт от маргоза.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1451/2007 на екстракта от маргоза е направена оценка в съответствие с член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО за употреба в продуктов тип 18, инсектициди, акарициди и продукти за борба срещу други артроподи, както е определен в приложение V към посочената директива. Оценката се отнася за екстракт от маргоза от ядките на Azadirachta indica, извлечен с вода и след това обработен с органични разтворители. Всички други възможни вещества, отговарящи на определението на екстракт от маргоза в списъка на активни вещества, подлежащи на оценка в Регламент (ЕО) № 1451/2007, не са оценени и не следва да бъдат включени в приложение I към Директива 98/8/ЕО въз основа на тази оценка.

(3)

За докладваща държава-членка бе определена Германия, която на 26 ноември 2009 г. представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка, в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(4)

Докладът на компетентния орган беше разгледан от държавите-членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на 9 декември 2011 г. констатациите от прегледа бяха включени от Постоянния комитет по биоцидите в доклад за оценка.

(5)

От направените проучвания изглежда, че за биоцидите, използвани като инсектициди, акарициди и продукти за борба срещу други артроподи и съдържащи екстракт от маргоза, може да се очаква да отговарят на изискванията, определени в член 5 от Директива 98/8/ЕО. Следователно е уместно екстрактът от маргоза да бъде включен в приложение I към същата директива.

(6)

Оценката на равнището на Съюза не включва всички потенциални видове употреба. Ето защо е целесъобразно държавите-членки да оценят тези видове употреба или възможностите за излагане на въздействие, както и рисковете за човешките популации и за компонентите на околната среда, които не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на равнището на Съюза, и при издаването на разрешения за продукти да гарантират, че са предприети подходящи мерки или са наложени специални условия, за да се намалят установените рискове до приемливи равнища.

(7)

С оглед на установените рискове за повърхностните води, седиментите и нецелевите артроподи е уместно към разрешенията за продуктите да се изисква прилагането на подходящи мерки за намаляване на риска.

(8)

Разпоредбите на настоящата директива следва да се приложат едновременно във всички държави-членки с цел да се осигури еднакво третиране на пазара на Съюза на биоцидите, съдържащи активното вещество екстракт от маргоза, както и да се улесни правилното функциониране на пазара на биоциди като цяло.

(9)

Преди включването на дадено активно вещество в приложение I към Директива 98/8/ЕО следва да се предвиди разумен период от време, за да се даде възможност на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за произтичащите от това нови изисквания, а на кандидатите, изготвили досиета — да се възползват напълно от 10-годишния период за защита на данните, който в съответствие с член 12, параграф 1, буква в), подточка ii) от Директива 98/8/ЕО започва да тече от датата на включване.

(10)

След включването на веществото на държавите-членки следва да бъде предоставен подходящ период от време за прилагане на член 16, параграф 3 от Директива 98/8/ЕО.

(11)

Поради това Директива 98/8/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(12)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 98/8/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 април 2013 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 май 2014 г.

При приемането им от държавите-членки тези разпоредби съдържат позоваване на настоящата директива или са съпроводени от такова позоваване при официалното им публикуване. Условията и редът за позоваването се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден от публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 98/8/ЕО се добавя следното:

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална чистота на активното вещество в биоцида, както е пуснат на пазара

Дата на включването

Краен срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3 (освен за продуктите, съдържащи повече от едно активно вещество, за които срокът за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3 е този, определен с последното от решенията за включване, отнасящи се до неговите активни вещества)

Срок на изтичане на включването

Продуктов тип

Специфични разпоредби (1)

„55

Екстракт от маргоза

Наименование по IUPAC: Не е приложимо

CAS-№: 84696-25-3

ЕО №: 283-644-7

Описание: екстракт от маргоза от ядките на Azadirachta indica, извлечен с вода и след това обработен с органични разтворители

1 000 g/kg

1 май 2014 г.

30 април 2016 г.

30 април 2024 г.

18

Съгласно член 5 и приложение VI при оценката на заявление за издаване на разрешение за продукт държавите-членки оценяват, когато това е подходящо за съответния продукт, видовете употреба или сценарии на експозиция и рисковете за групите от населението и за компонентите от околната среда, които не са били разгледани по представителен начин в оценката на рисковете, направена на равнище ЕС.

Държавите-членки гарантират, че към разрешенията се прилагат подходящи мерки за намаляване на риска за опазването на повърхностните води, седиментите и нецелевите артроподи.“


(1)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


РЕШЕНИЯ

9.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/42


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2012 година

за изменение на решения 2005/692/ЕО, 2005/734/ЕО, 2007/25/ЕО и 2009/494/ЕО по отношение на инфлуенца по птиците

(нотифицирано под номер C(2012) 2947)

(текст от значение за ЕИП)

(2012/248/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (2), и по-специално член 18, параграф 7 от нея,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (3), и по-специално член 22, параграф 6 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, и за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета (4), и по-специално член 18 от него,

като има предвид, че:

(1)

След появата в югоизточна Азия в средата на 2003 г. на огнища на инфлуенца по птиците, причинена от високопатогенния вирус на инфлуенца по птиците от подтип H5N1, Комисията прие редица мерки за защита от тази болест.

(2)

Тези мерки са установени по-специално в Решение 2005/692/ЕО на Комисията от 6 октомври 2005 г. относно някои защитни мерки във връзка с инфлуенца по птиците, установена в няколко трети страни (5), Решение 2005/734/ЕО на Комисията от 19 октомври 2005 г. за установяване на мерки за биосигурност с цел намаляване на риска от пренасяне на високо патогенна инфлуенца по птиците, причинена от вирус на инфлуенца А, подтип H5N1, от птици, живеещи в дивата среда, към домашни птици и други птици, отглеждани на закрито, и за осигуряване на система за ранно откриване в области с особен риск (6), Решение 2007/25/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 г. по отношение на някои защитни мерки във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците и въвеждане в Общността на птици домашни любимци, които придружават техните собственици (7) и Решение 2009/494/ЕО на Комисията от 25 юни 2009 г. относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 в Хърватия и Швейцария (8).

(3)

Мерките, предвидени в посочените решения, се прилагат до 30 юни 2012 г. Въпреки това в трети държави продължават да се появяват огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 при дивите птици и при домашните птици, като по този начин представляват риск и за здравето на животните и на човека в рамките на Съюза.

(4)

Като се има предвид епидемиологичната обстановка по отношение на инфлуенцата по птиците, подходящо e да се продължи ограничаването на рисковете, предизвикани от вноса на домашни птици, продукти от домашни птици, птици домашни любимци и други обхванати от посочените решения продукти, както и да се продължи прилагането на мерките за осигуряване на биосигурност, използването на системи за ранно откриване и прилагането на някои мерки за защита във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип Н5N1.

(5)

Поради това срокът на прилагане на решения 2005/692/ЕО, 2005/734/ЕО, 2007/25/ЕО и 2009/494/ЕО следва да бъде продължен до 31 декември 2013 г.

(6)

През 2004 г. в Тайланд бяха открити огнища на високопатогенна форма на инфлуенца по птиците. Поради това Комисията прие защитни мерки по отношение на вноса на някои стоки с произход от птици и вноса на птици от Тайланд.

(7)

В съответствие с това в член 1 от Решение 2005/692/ЕО се предвижда държавите членки да преустановят вноса от Тайланд на някои продукти, включително месо от домашни птици, птици от вида щраусови, отглеждани във ферми, пернат дивеч и яйца.

(8)

Тайланд приведе в действие строга политика за ликвидиране на болестта с цел да ликвидира високопатогенната инфлуенца по птиците на своята територия. Последното огнище на заболяването е докладвано през ноември 2008 г. и Тайланд обяви, че е свободен от високопатогенна инфлуенца по птиците, считано от 11 февруари 2009 г.

(9)

Експерти на Комисията проведоха няколко инспекционни мисии в Тайланд, за да направят оценка на ветеринарносанитарната обстановка и на действащите системи за контрол на болестите в тази трета страна. Заключението, изведено от последната мисия, проведена в Тайланд, е че системата като цяло дава достатъчни гаранции, че съответните продукти отговарят на приложимите изисквания на Съюза.

(10)

С оглед на благоприятната ветеринарносанитарна обстановка, по-специално що се отнася до контрола на високопатогенната инфлуенца по птиците при домашните птици и гаранциите, предоставени от Тайланд, преустановяването на вноса, предвидено в член 1 от Решение 2005/692/ЕО, следва да не се прилага повече.

(11)

Решения 2005/692/ЕО, 2005/734/ЕО, 2007/25/ЕО и 2009/494/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(12)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2005/692/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заличава.

2.

В член 7 датата „30 юни 2012 г.“ се заменя с датата „31 декември 2013 г.“

Член 2

В член 4 от Решение 2005/734/ЕО датата „30 юни 2012 г.“ се заменя с „31 декември 2013 г.“

Член 3

В член 6 от Решение 2007/25/ЕО датата „30 юни 2012 г.“ се заменя с „31 декември 2013 г.“

Член 4

В член 3 от Решение 2009/494/ЕО датата „30 юни 2012 г.“ се заменя с „31 декември 2013 г.“

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2012 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56.

(3)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(4)  ОВ L 146, 13.6.2003 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 263, 8.10.2005 г., стр. 20.

(6)  ОВ L 274, 20.10.2005 г., стр. 105.

(7)  ОВ L 8, 13.1.2007 г., стр. 29.

(8)  ОВ L 166, 27.6.2009 г., стр. 74.


9.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/44


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2012 година

относно определянето на периодите на пускане и спиране за целите на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността

(нотифицирано под номер C(2012) 2948)

(текст от значение за ЕИП)

(2012/249/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (1), и по-специално член 41, първа алинея, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2010/75/ЕС не се определят периодите на пускане и спиране, макар тези периоди да са свързани с няколко разпоредби от посочената директива.

(2)

За горивни инсталации, попадащи в обхвата на глава III от Директива 2010/75/ЕС, се изисква определянето на периодите на пускане и спиране с цел оценяване на съответствието с пределните стойности на емисии, посочени в приложение V към Директива 2010/75/ЕС, като се взема предвид част 4 от въпросното приложение, както и с цел определяне на броя часове на експлоатация на горивните инсталации, когато това е необходимо за прилагането на посочената директива.

(3)

В член 14, параграф 1, буква е) от Директива 2010/75/ЕС се изисква разрешителното да включва мерки, съответстващи на условия, различни от нормалните експлоатационни условия, като например операции по пускане и спиране. Съгласно член 6 от Директива 2010/75/ЕС такива мерки могат да бъдат включени към общи задължителни правила.

(4)

Емисиите от горивните инсталации по време на периодите на пускане и спиране по принцип са с повишени концентрации в сравнение с нормалните експлоатационни условия. С оглед на целта на Директива 2010/75/ЕС да бъдат предотвратени емисии, въпросните периоди трябва да бъде възможно най-кратки.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 75 от Директива 2010/75/ЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и обхват

Настоящото решение установява правила относно определянето на периодите на пускане и спиране, посочени в точка 27 от член 3 и в точка 1 от част 4 на приложение V към Директива 2010/75/ЕС.

Настоящото решение се прилага за горивни инсталации, попадащи в обхвата на глава III на Директива 2010/75/ЕС.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1.

„Минимален пусков товар за стабилно генериране“ означава минималният товар, съвместим с устойчивата експлоатация на генериращата горивна инсталация след начално пускане, след което инсталацията е в състояние да отдава безопасно и надеждно мощността си към система, електроенергийна мрежа, топлинен акумулатор или промишлен обект;

2.

„Минимален товар на спиране за стабилно генериране“ означава минималният товар, под който инсталацията вече не е в състояние да отдава мощността си безопасно и надеждно към система, електроенергийна мрежа, топлинен акумулатор или промишлен обект, и се счита, че е в процес на спиране.

Член 3

Общи правила за определяне на периодите на пускане и спиране

За определяне на края на периода на пускане и началото на периода на спиране се прилагат следните правила:

1.

Критериите или параметрите, използвани за определяне на периодите на пускане и спиране, следва да бъдат прозрачни и външно проверими;

2.

Определянето на периодите на пускане и спиране следва да се основава на условия, които позволяват стабилен процес на генериране при гарантиране на здравето и безопасността;

3.

Периоди, по време на които дадена горивна инсталация след пускане работи устойчиво и безопасно с подаване на гориво, но без отдаване на топлина, електроенергия или механична енергия, не са част от периодите на пускане и спиране.

Член 4

Определяне на периодите на пускане и спиране в разрешителното

1.   За целите на определянето на периодите на пускане и спиране в разрешителното на инсталацията, включваща горивната инсталация, мерките, посочени в член 14, параграф 1, буква е) от Директива 2010/75/ЕС включват:

а)

поне един от следните елементи:

i)

крайната точка на периода на пускане и началната точка на периода на спиране, изразени като прагове на товара, в съответствие с членове 6, 7 и 8 и като се има предвид, че минималният товар на спиране за стабилно генериране може да бъде по-нисък от минималния пусков товар за стабилно генериране, тъй като горивната инсталация може да работи стабилно при по-нисък товар веднъж след като е достигнала достатъчна температура след период на работа;

ii)

дискретни процеси или прагове за работните параметри, които са свързани с края на периода на пускане и с началото на периода на спиране и които са ясни, лесно наблюдаеми и приложими за използваната технология, както е определено в член 9;

б)

мерки, които гарантират, че периодите на пускане и спиране се свеждат до минимум, доколкото е практически възможно;

в)

мерки, които гарантират, че всякакво оборудване за намаляване на емисиите се пуска в експлоатация веднага щом това е технически възможно.

За целите на първата алинея се вземат предвид техническите и работните характеристики на горивната инсталация и нейните блокове и техническите изисквания за работата на наличните методи за пречистване.

2.   Ако се променят някои аспекти във връзка с инсталацията, които засягат периодите на пускане и спиране, включително инсталираното оборудване, типът гориво, ролята на инсталацията в системата и инсталираните методи за пречистване, условията на разрешителното, свързани с периодите на пускане и спиране, следва да бъдат преразгледани и, при необходимост, актуализирани от компетентния орган.

Член 5

Определяне на периодите на пускане и спиране за горивни инсталации, състоящи се от два или повече блока

1.   За целите на изчисляването на средните стойности на емисиите, както е посочено в част 4, точка 1 от приложение V към Директива 2010/75/ЕС, се прилагат следните правила за определяне на периодите на пускане и спиране на горивни инсталации, състоящи се от два или повече блока:

а)

стойностите, измерени по време на периода на пускане на първия блок и по време на периода на спиране на последния блок за изгаряне, не се вземат под внимание;

б)

стойностите, определени по време на други периоди на пускане и спиране на отделни блокове не се вземат под внимание само ако са измерени, или когато по технически или икономически причини измерване не е осъществимо, изчислени поотделно за всеки от съответните блокове.

2.   За целите на член 3, точка 27 от Директива 2010/75/ЕС периодите на пускане и спиране на горивни инсталации, състоящи се от два или повече блока, се състоят само от периода на пускане на първия блок за изгаряне, който се пуска, и от периода на спиране на последния блок за изгаряне, който се спира.

За горивни инсталации, за които в точки 2, 4 и 6 от част 1 от приложение V към Директива 2010/75/ЕС се разрешава прилагането на пределна стойност за емисии за част (от инсталацията), отвеждаща отпадъчните си газове през един или повече отделни димохода в общ комин, периодите на пускане и спиране могат да бъдат определяни поотделно за всяка от тези части на горивната инсталация. Периодите на пускане и спиране за част от инсталацията в такъв случай се състоят от периода на пускане на първия блок за изгаряне, пуснат в тази част от инсталацията, и от периода на спиране на последния блок за изгаряне, спрян в тази част от инсталацията.

Член 6

Определяне на периодите на пускане и спиране за горивни инсталации, произвеждащи електроенергия или подаващи мощност за механично задвижване, с използване на прагове на товара

1.   За горивни инсталации, произвеждащи електроенергия, и за горивни инсталации за механично задвижване периодът на пускане се счита за край в момента, в който инсталацията достигне минимален пусков товар за стабилно генериране.

2.   За периода на спиране се счита, че започва в началото на прекратяването на подаването на гориво след достигането на точката на минималния товар на спиране за стабилно генериране, от която нататък вече не се генерира електроенергия за електроенергийната мрежа или подаваната механична мощност вече не се използва за механичния товар.

3.   Праговете на товара, които трябва да бъдат използвани за определяне на края на периода на пускане и началото на периода на спиране на горивните инсталации, произвеждащи електроенергия, и които трябва да бъдат включени в разрешителното на инсталацията, следва да бъдат фиксиран процент от номиналната електрическа мощност на горивната инсталация.

4.   Праговете на товара, които следва да бъдат използвани за определяне на края на периода на пускане и началото на периода на спиране на горивните инсталации за механично задвижване, и които следва да бъдат включени в разрешителното на инсталацията, следва да бъдат фиксиран процент от номиналната електрическа мощност на горивната инсталация.

Член 7

Определяне на периодите на пускане и спиране за отоплителни горивни инсталации с използване на прагове на товара

1.   За отоплителни горивни инсталации за край на периода на пускане се счита моментът, в който инсталацията достигне минималния пусков товар за стабилно генериране и топлината може да бъде безопасно и надеждно подавана към разпределителна мрежа, топлинен акумулатор или да бъде използвана директно на местен промишлен обект.

2.   За периода на спиране се счита, че започва след достигане на минималния товар на спиране за стабилно генериране, когато топлината вече не може да бъде подавана безопасно и надеждно към мрежа или да се използва директно на местен промишлен обект.

3.   Праговете на товара, които следва да бъдат използвани за определяне на края на периода на пускане и началото на периода на спиране на отоплителните горивни инсталации и които следва да бъдат включени в разрешителното на инсталацията, следва да бъдат фиксиран процент от номиналната топлинна мощност на горивната инсталация.

4.   Периодите, през които отоплителните горивни инсталации нагряват акумулатор или резервоар, без да изнасят топлина навън, се считат за часове на експлоатация, а не за периоди на пускане или спиране.

Член 8

Определяне на периодите на пускане и спиране за горивни инсталации, произвеждащи топлинна и електроенергия, с използване на прагове на товара

За горивни инсталации, произвеждащи топлинна и електроенергия периодите на пускане и спиране се определят, както е изложено в членове 6 и 7, като се отчита както произведената електроенергия, така и произведената топлинна енергия.

Член 9

Определяне на периодите на пускане и спиране при използване на работни параметри или дискретни процеси

За определянето на минималния товар на спиране и на минималния пусков товар за стабилно генериране се дефинират минимум три критерия, като краят на периода на пускане или на периода на спиране се достига, когато са изпълнени поне два от критериите.

Тези критерии се избират между следните:

1.

Дискретните процеси, определени в приложението, или еквивалентни процеси, съответстващи на техническите характеристики на инсталацията;

2.

Праговете за работните параметри, определени в приложението, или еквивалентни работни параметри, съответстващи на техническите характеристики на инсталацията;

Член 10

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2012 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДИСКРЕТНИ ПРОЦЕСИ И РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРИОДИТЕ НА ПУСКАНЕ И СПИРАНЕ

1.   Дискретни процеси, свързани с минималния пусков товар за стабилно генериране

1.1.

За котли за твърдо гориво: пълно преминаване от използване на помощните стабилизиращи горелки или допълнителните горелки към работа само с обикновено гориво.

1.2.

За котли за течно гориво: пускане на главната горивоподаваща помпа и момента, в който налягането на горивото в горелката се стабилизира, за което като показател може да служи дебитът на горивото.

1.3.

За газови турбини: точката, в която режимът на горене преминава в режим на стабилно горене с пълно предварително смесване или „празен ход“.

2.   Работни параметри

2.1.

Кислородно съдържание на димните газове.

2.2.

Температура на димните газове.

2.3.

Налягане на парата.

2.4.

При инсталации, произвеждащи топлоенергия: енталпия и дебит на топлоносителя.

2.5.

За инсталации с изгаряне на течни горива и газ: разход на гориво, определен като процент от номиналния разход на гориво.

2.6.

За инсталации с парни котли: температура на парата на изхода на котела.