ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.112.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 112

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
24 април 2012 г.


Съдържание

 

Страница

 

*

Становище на Комисията от 12 октомври 2011 година относно кандидатурата на Република Хърватия за присъединяване към Европейския съюз

3

 

*

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2011 година относно присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE) (Одобрение)

5

 

*

Решение на Съвета на Европейския съюз от 5 декември 2011 година за приемане на Република Хърватия в Европейския съюз

6

Съдържание

7

Договор между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Република Хърватия за присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

10

Акт относно условията за присъединяване на Република Хърватия и промените в Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия

21

ПРИЛОЖЕНИЕ I Списък на конвенциите и протоколите, по които Република Хърватия става страна при присъединяването (посочен в член 3, параграф 4 от Акта за присъединяване)

35

ПРИЛОЖЕНИЕ II Списък на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз и в актовете, които се основават на тях или по друг начин са свързани с тях, които са обвързващи за, и се прилагат в Република Хърватия, считано от присъединяването (посочени в член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване)

36

ПРИЛОЖЕНИЕ III Списък, посочен в член 15 от Акта за присъединяване: адаптации на актове, приети от институциите

41

ПРИЛОЖЕНИЕ IV Списък, посочен в член 16 от Акта за присъединяване: Други постоянни разпоредби

60

ПРИЛОЖЕНИЕ V Списък, посочен в член 18 от Акта за присъединяване: Преходни мерки

67

ПРИЛОЖЕНИЕ VI Развитие на селските райони (посочено в член 35, параграф 2 от Акта за присъединяване)

87

ПРИЛОЖЕНИЕ VII Конкретни ангажименти, поети от Република Хърватия в хода на преговорите за присъединяване (посочени в член 36, параграф 1, втора алинея от Акта за присъединяване)

88

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII Ангажименти, поети от Република Хърватия относно преструктурирането на хърватската корабостроителна промишленост (посочени в член 36, параграф 1, трета алинея от Акта за присъединяване)

89

ПРИЛОЖЕНИЕ IХ Ангажименти, поети от Република Хърватия относно преструктурирането на стоманодобивния сектор (посочени в член 36, параграф 1, трета алинея от Акта за присъединяване)

91

Протокол за някои договорености относно евентуално еднократно прехвърляне на Република Хърватия на предписани емисионни единици съгласно Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата, както и за свързаните с това компенсации

92

Заключителен акт

95

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


24.4.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 112/3


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 октомври 2011 година

относно кандидатурата на Република Хърватия за присъединяване към Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 49 от него,

като има предвид, че:

(1)

Всяка европейска държава, която зачита ценностите на Европейския съюз и се ангажира да ги насърчава, може да поиска да членува в Съюза. Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително на правата на лицата, които принадлежат към малцинства.

(2)

Република Хърватия е подала кандидатура за членство в Европейския съюз.

(3)

В становището си от 20 април 2004 г. относно Хърватия (1) Комисията вече е изразила възгледите си относно някои важни аспекти на въпросите, свързани с тази кандидатура.

(4)

На заседанието си в Копенхаген през декември 1993 г. Европейският съвет определи политическите и икономическите критерии за членство, които направляват процеса на присъединяване и редовните оценки на Комисията за готовността на Хърватия за членство. Политическите критерии изискват от Хърватия да осигури стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, правовата държава, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата; тези изисквания сега са вписани в Договора за Европейски съюз и в Хартата за правата на човека на Европейския съюз. Икономическите критерии изискват наличието на функционираща пазарна икономика, както и капацитет за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили в Съюза. Критерият за достиженията на правото се отнася до възможността да се поемат задълженията на членството, произтичащи от Договорите и законодателството на Съюза, достиженията на правото на ЕС, включително и присъединяване към целите на политическия, икономическия и паричния съюз. Капацитетът на Съюза да приема нови членове, запазвайки същевременно устрема на европейската интеграция, също е важно съображение, което е в интерес както на Съюза, така и на държавата кандидатка.

(5)

Условията на процеса на стабилизация и присъединяване за държавите от Западните Балкани бяха определени от Съвета на 31 май 1999 г. и включват сътрудничество с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия и регионално сътрудничество.

(6)

През декември 2006 г. Европейският съвет прие, че основата за подновен консенсус за разширяването е стратегия за разширяването, основана на консолидиране, изпълнение на конкретни условия и комуникация, в съчетание с капацитета на Съюза да интегрира нови членове.

(7)

Условията за присъединяване и корекциите на Договорите бяха договорени на конференция между държавите-членки и Хърватия. Тези преговори бяха проведени в съответствие с рамката за преговори, която предвижда строги условия за отварянето и затварянето на глави. Преговорите завършиха на 30 юни 2011 г. и договорените разпоредби са справедливи и подходящи.

(8)

С присъединяването си към Европейския съюз Хърватия приема безрезервно Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаването на Европейска общност за атомна енергия включително всички техни цели и всички решения, взети от влизането им в сила, както и мерките, приети по отношение на развитието и укрепването на Европейския съюз и на тази Общност.

(9)

Основна отличителна черта на правния ред, въведен с тези договори е, че някои от техните разпоредби и някои актове, приети от институциите се прилагат пряко, че правото на Съюза е с предимство пред всякакви национални разпоредби, които могат да са в конфликт с него, и че съществуват процедури за осигуряване на еднаквото тълкуване на правото на Съюза. Присъединяването към Европейския съюз налага признаването на задължителния характер на тези правила, чието спазване е необходимо, за да се гарантира ефективността и целостта на правото на Съюза.

(10)

Комисията счита, че Хърватия отговаря на политическите критерии и очаква Хърватия да изпълни икономическите критерии и критериите за достиженията на правото и да е готова за членство до 1 юли 2013 г. Членството изисква непрекъснатото зачитане на ценностите, на които Съюзът е основан, както и задължението да ги насърчава.

(11)

Хърватия достигна висока степен на готовност за членство. Комисията призовава Хърватия да продължи усилията си за постигане на съответствие с достиженията на правото и да продължи да укрепва административния си капацитет, включително посредством устойчив напредък на реформата на публичната си администрация. Комисията ще продължи отблизо да извършва мониторинг на изпълнението от страна на Хърватия на всички задължения, поети при преговорите за присъединяване, включително тези, които трябва да бъдат изпълнени преди датата на присъединяване, както и нейната продължаваща подготовка да поеме отговорностите на членството след присъдиняването. Мониторингът ще се съсредоточи по-специално върху задълженията, поети от Хърватия в съдебната сфера, борбата срещу корупцията, основните права, в областта на правосъдието, свободата и сигурността, включително управлението на границите, както и в областта на политиката по конкуренция. Ако по време на процеса на мониторинг бъдат открити създаващи тревоги проблеми, които останат нерешени от Хърватия, Комисията, ако е необходимо, ще изпрати писма за ранно предупреждение на хърватските органи и може да предложи на Съвета да вземе всички целесъобразни мерки още преди присъединяването. Комисията си запазва също така правото да използва различни предпазни клаузи, определени в Договора за присъединяване, както и специалния механизъм за държавна помощ спрямо хърватските отрасли на корабостроенето и на стоманодобива.

(12)

Комисията приканва хърватските органи да завършат превода и прегледа на достиженията на правото преди датата на присъединяване с цел да осигурят правна сигурност при прилагането законодателството на ЕС.

(13)

Една от целите на Европейския съюз е да задълбочи солидарността между своите народи, като в същото време зачита тяхната история, тяхната култура и техните традиции.

(14)

Разширяването на Европейския съюз с присъединяването на Хърватия ще допринесе за укрепване на стабилността, свободата и просперитета в Европа. Очаква се Хърватия да продължи да играе активна роля в регионалното сътрудничество в Западните Балкани. Комисията приветства декларацията на Хърватия относно насърчаването на ценностите в Югозападна Европа и в частност решителността на Хърватия, че проблеми от двустранен характер не трябва да пречат на присъединителния процес на държавите кандидатки. Присъединяването на Хърватия потвърждава ангажимента на ЕС към европейската перспектива на всички държави от Западните Балкани.

С НАСТОЯЩОТО ДАВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ:

за присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия.

Настоящото становище е предназначено за Съвета.

Съставено в Брюксел на 12 октомври 2011 година.

За Комисията

Štefan FÜLE

Член на Комисията по присъединяването

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  COM(2004) 257 окончателен.


24.4.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 112/5


ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 1 декември 2011 година

относно присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE)

(Одобрение)

Европейският парламент,

като взе предвид молбата на Република Хърватия за членство в Европейския съюз,

като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 49 от Договора за ЕС (14409/2011 – C7-0252/2011),

като взе предвид становището на Комисията (СОМ(2011)0667),

като взе предвид проекта на Договора за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз, протокола и заключителния акт,

като взе предвид членове 74в и 81 от своя правилник,

като взе предвид препоръката на Комисията по външни работи (A7-0390/2011),

A.

като има предвид, че условията за приемане на държавата, подала молба за членство, и измененията, които се налагат от присъединяването ѝ, са посочени в проекта на Договора за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз, и като има предвид, че Европейският парламент следва да бъде консултиран по всички съществени промени в проекта на Договора,

Б.

като има предвид, че Комисията трябва да следи строго и обективно по-нататъшната подготовка за присъединяване и да помогне на хърватските органи да изпълнят своите ангажименти и задължения, поети в преговорите; като има предвид, че Комисията трябва да информира редовно Парламента за степента, в която хърватските органи изпълняват своите ангажименти, за да поемат изцяло задълженията, произтичащи от членството, при присъединяването на 1 юли 2013 г.,

1.

Дава своето одобрение присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия;

2.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Република Хърватия.


24.4.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 112/6


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

от 5 декември 2011 година

за приемане на Република Хърватия в Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 49 от него,

като взе предвид становището на Европейската комисия (1),

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (2),

като има предвид, че Република Хърватия е подала молба за членство в Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

Съветът приема тази молба за членство; условията на приемане и измененията в Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, произтичащи от това приемане, подлежат на договаряне между държавите-членки и Република Хърватия.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Вж. стр. 3 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Вж. стр. 5 от настоящия брой на Официален вестник.


СЪДЪРЖАНИЕ

А.

Договор между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Република Хърватия за присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

Б.

Акт относно условията за присъединяване на Република Хърватия и промените в Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия

Част първа:

Принципи

Част втора:

Промени в Договорите

Дял I:

Институционални разпоредби

Дял II:

Други промени

Част трета:

Постоянни разпоредби

Част четвърта:

Временни разпоредби

Дял I:

Преходни мерки

Дял II:

Институционални разпоредби

Дял III:

Финансови разпоредби

Дял IV:

Други разпоредби

Част пета:

Разпоредби относно прилагането на настоящия акт

Дял I:

Адаптации в процедурните правилници на институциите и в правилниците и в процедурните правилници на комитетите

Дял II:

Приложимост на актовете на институциите

Дял III:

Заключителни разпоредби

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I:

Списък на конвенциите и протоколите, по които Република Хърватия става страна при присъединяването (посочен в член 3, параграф 4 от Акта за присъединяване)

ПРИЛОЖЕНИЕ II:

Списък на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз и в актовете, които се основават на тях или по друг начин са свързани с тях, които са обвързващи за, и се прилагат в Република Хърватия, считано от присъединяването (посочени в член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване)

ПРИЛОЖЕНИЕ III:

Списък, посочен в член 15 от Акта за присъединяване: адаптации на актове, приети от институциите

1.

Свободно предоставяне на услуги

2.

Право на интелектуална собственост

I.

Марка на Общността

II.

Сертификати за допълнителна закрила

III.

Промишлен дизайн на Общността

3.

Финансови услуги

4.

Селско стопанство

5.

Рибарство

6.

Данъчно облагане

7.

Регионална политика и координация на структурни инструменти

8.

Околна среда

ПРИЛОЖЕНИЕ IV:

Списък, посочен в член 16 от Акта за присъединяване: други постоянни разпоредби

1.

Право на интелектуална собственост

2.

Политика на конкуренция

3.

Селско стопанство

4.

Рибарство

5.

Митнически съюз

Допълнение към приложение IV

ПРИЛОЖЕНИЕ V:

Списък, посочен в член 18 от Акта за присъединяване: преходни мерки

1.

Свободно движение на стоки

2.

Свободно движение на хора

3.

Свободно движение на капитали

4.

Селско стопанство

I.

Преходни мерки за Хърватия

II.

Преходни тарифни квоти за сурова тръстикова захар за рафиниране

III.

Временни мерки за директни плащания за Хърватия

5.

Безопасност на храните, ветеринарна и фитосанитарна политика

I.

Кокошки носачки

II.

Предприятия (за месо, мляко, риба и странични животински продукти)

III.

Предлагане на семена на пазара

IV.

Neum

6.

Рибарство

7.

Транспортна политика

8.

Данъчно облагане

9.

Свобода, сигурност и правосъдие,

10.

Околна среда

I.

Хоризонтално законодателство

II.

Качество на въздуха

III.

Управление на отпадъците

IV.

Качество на водите

V.

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)

VI.

Химикали

Допълнение към приложение V

ПРИЛОЖЕНИЕ VI:

Развитие на селските райони (посочено в член 35, параграф 2 от Акта за присъединяване)

ПРИЛОЖЕНИЕ VII:

Конкретни ангажименти, поети от Република Хърватия в хода на преговорите за присъединяване (посочени в член 36, параграф 1, втора алинея от Акта за присъединяване)

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII:

Ангажименти, поети от Република Хърватия относно преструктурирането на хърватската корабостроителна промишленост (посочени в член 36, параграф 1, трета алинея от Акта за присъединяване)

ПРИЛОЖЕНИЕ IХ:

Ангажименти, поети от Република Хърватия относно преструктурирането на стоманодобивния сектор (посочени в член 36, параграф 1, трета алинея от Акта за присъединяване)

ПРОТОКОЛ

Протокол за някои договорености относно евентуално еднократно прехвърляне на Република Хърватия на предписани емисионни единици съгласно Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата, както и за свързаните с това компенсации

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

I.

Текст на Заключителния акт

II.

Декларации

A.

Съвместна декларация на настоящите държави-членки

Съвместна декларация относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген

Б.

Съвместна декларация на отделни настоящи държави-членки

Съвместна декларация на Федерална република Германия и на Република Австрия относно свободното движение на работници: Хърватия

В.

Съвместна декларация на настоящите държави-членки и на Република Хърватия

Съвместна декларация относно Европейския фонд за развитие

Г.

Декларация на Република Хърватия

Декларация на Република Хърватия относно преходната договореност за либерализиране на пазара на земеделска земя в Хърватия

III.

Размяна на писма между Европейския съюз и Република Хърватия по процедура за информиране и консултиране относно приемането на някои решения и други мерки в периода преди присъединяването

ДОГОВОР

МЕЖДУ

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, КРАЛСТВО ДАНИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, ИРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА МАЛТА, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША, ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, РУМЪНИЯ, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

(ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ)

И

РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ

ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИРЛАНДИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ИСПАНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА КИПЪР,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА МАЛТА,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ,

ФЕДЕРАЛНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РУМЪНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

ОБЕДИНЕНИ в желанието си да преследват постигането на целите на Европейския съюз,

ТВЪРДО РЕШЕНИ да продължат процеса на създаване на все по-тесен съюз между народите на Европа върху вече положените основи,

КАТО ОТЧИТАТ, че член 49 от Договора за Европейския съюз дава възможност европейските държави да станат членове на Съюза,

КАТО ОТЧИТАТ, че Република Хърватия е подала молба за членство в Съюза,

КАТО ОТЧИТАТ, че Съветът, след като получи становището на Комисията и одобрението на Европейския парламент, изрази своето съгласие за приемането на Република Хърватия,

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ,

Elio DI RUPO

Министър-председател

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

Бойко БОРИСОВ

Министър-председател

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

Petr NECAS

Министър-председател

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ,

Helle THORNING-SCHMIDT

Министър-председател

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

Dr. Angela MERKEL

Федерален канцлер

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

Andrus ANSIP

Министър-председател

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИРЛАНДИЯ,

Enda KENNY

Министър-председател (Taoiseach)

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

Lucas PAPADEMOS

Министър-председател

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ИСПАНИЯ,

José Luis RODRIGUEZ ZAPATERO

Министър-председател

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

Jean LEONETTI

Министър по европейските въпроси

РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ,

Ivo JOSIPOVIĆ,

Президент

Jadranka KOSOR

Министър-председател

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

Sen. Prof. Mario MONTI

Министър-председател

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА КИПЪР,

Demetris CHRISTOFIAS

Президент

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

Valdis DOMBROVSKIS

Министър-председател

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Президент

НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ,

Jean-Claude JUNCKER

Министър-председател и държавен министър

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

Viktor ORBÁN

Министър-председател

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА МАЛТА,

Lawrence GONZI

Министър-председател

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ,

Mark RUTTE

Министър-председател и министър по общите въпроси

ФЕДЕРАЛНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

Werner FAYMANN

Федерален канцлер

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ПОЛША,

Donald TUSK

Министър-председател

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

Pedro PASSOS COELHO

Министър-председател

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РУМЪНИЯ,

Traian BĂSESCU

Президент

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

Borut PAHOR

Министър-председател

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

Iveta RADICOVA

Министър-председател

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

Jyrki KATAINEN

Министър-председател

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

Fredrik REINFELDT

Министър-председател

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

The Rt. Hon. David CAMERON

Министър-председател

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

1.   Република Хърватия става член на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия.

2.   Република Хърватия става страна по Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, както са изменени или допълнени.

3.   Условията за приемане и промените в Договорите, посочени в параграф 2, произтичащи от това приемане, са уредени в Акта, приложен към настоящия договор. Разпоредбите на този акт са неразделна част от настоящия договор.

Член 2

Разпоредбите, отнасящи се до правата и задълженията на държавите-членки, както и до правомощията и юрисдикцията на институциите на Съюза, както са определени в Договорите, по които Република Хърватия става страна по силата на член 1, параграф 2, се прилагат по отношение на настоящия договор.

Член 3

1.   Настоящият договор се ратифицира от високодоговарящите страни в съответствие с техните конституционни изисквания. Ратификационните инструменти се депозират при правителството на Италианската република до 30 юни 2013 г.

2.   С ратифицирането на настоящия договор се приема също така, че Република Хърватия е ратифицирала или одобрила всички изменения на Договорите, посочени в член 1, параграф 2, отворени за ратификация или одобрение от държавите-членки съгласно член 48 от Договора за Европейския съюз към момента на ратифициране на настоящия договор от Република Хърватия, както и всички актове на институциите, приети към този момент или преди него, които влизат в сила единствено след като бъдат одобрени от държавите-членки в съответствие с техните съответни конституционни изисквания.

3.   Настоящият договор влиза в сила на 1 юли 2013 г., при условие че всички ратификационни инструменти са депозирани преди тази дата.

4.   Независимо от параграф 3 институциите на Съюза могат да приемат преди присъединяването мерките, посочени в член 3, параграф 7, член 6, параграф 2, втора алинея, член 6, параграф 3, втора алинея, член 6, параграф 6, втора и трета алинея, член 6, параграф 7, втора алинея, член 6, параграф 8, трета алинея, член 17, член 29, параграф 1, член 30, параграф 5, член 31, параграф 5, член 35, параграфи 3 и 4, членове 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50 и 51, както и приложения IV—VI от Акта, посочен в член 1, параграф 3.

Тези мерки влизат в сила само при условие за влизането в сила и от датата на влизане в сила на настоящия договор.

5.   Независимо от параграф 3 член 36 от Акта, посочен в член 1, параграф 3, се прилага от подписването на настоящия договор.

Член 4

Настоящият договор, съставен в единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език, като текстовете на всеки от тези езици са еднакво автентични, се депозира в архивите на правителството на Италианската република, което ще изпрати заверено копие до всяко от правителствата на останалите подписали държави.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните упълномощени представители подписаха настоящия договор.

Съставено в Брюксел на девети декември две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de diciembre de dos mil once.

V Bruselu dne devátého prosince dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niende december to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am neunten Dezember zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the ninth day of December in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le neuf décembre deux mille onze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá de mhí na Nollag an bhliain dhá mhíle agus a haon déag.

Sastavljeno u Bruxellesu dana devetog prosinca godine dvije tisuće jedanaeste.

Fatto a Bruxelles, addì nove dicembre duemilaundici.

Briselē, divtūkstoš vienpadsmitā gada devītajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų gruodžio devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év december havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de negende december tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em nove de Dezembro de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la nouă decembrie două mii unsprezece.

V Bruseli dňa deviateho decembra dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne devetega decembra leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den nionde december tjugohundraelva.

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Για τον Пρόεδρο της Еλληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Пρόεδρο της Кνπριαкής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā –

Image

Image

Lietuvos Respublikos Prezidentės vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Președintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

АКТ

относно условията за присъединяване на Република Хърватия и промените в Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия

ЧАСТ ПЪРВА

ПРИНЦИПИ

Член 1

За целите на настоящия акт:

изразът „Учредителни договори“ означава:

а)

Договорът за Европейския съюз (ДЕС) и Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както са изменени или допълнени с договори или други актове, които са влезли в сила преди присъединяването на Република Хърватия;

б)

Договорът за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Договорът за ЕОАЕ), както е изменен или допълнен с договори или други актове, които са влезли в сила преди присъединяването на Република Хърватия;

изразът „настоящи държави-членки“ означава Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия;

думата „Съюзът“ означава Европейският съюз, създаден въз основа на ДЕС и ДФЕС и/или, според случая, Европейската общност за атомна енергия;

думата „институциите“ означава институциите, създадени с ДЕС.

Член 2

От датата на присъединяване разпоредбите на Учредителните договори и актовете, приети от институциите преди присъединяването, са обвързващи за Хърватия и се прилагат в Хърватия при условията, предвидени в тези договори и в настоящия акт.

Когато измененията на Учредителните договори са договорени от представителите на правителствата на държавите-членки съгласно член 48, параграф 4 от ДЕС след ратификацията на Договора за присъединяване от Хърватия и когато тези изменения не са влезли в сила до датата на присъединяването, Хърватия ратифицира посочените изменения в съответствие с конституционните си изисквания.

Член 3

1.   Хърватия се присъединява към решенията и споразуменията на държавните и правителствените ръководители на държавите-членки, заседаващи в рамките на Европейския съвет.

2.   Хърватия се присъединява към решенията и споразуменията, приети от представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета.

3.   Хърватия е в същото положение, както настоящите държави-членки, по отношение на декларациите или резолюциите, или други позиции, взети от Европейския съвет или от Съвета, и по отношение на тези, свързани със Съюза, приети с общо съгласие на държавите-членки. Хърватия ще спазва съответно принципите и насоките, произтичащи от тези декларации, резолюции или други позиции и ще взема необходимите мерки за осигуряване на тяхното изпълнение.

4.   Хърватия се присъединява към конвенциите и протоколите, изброени в приложение I. Тези конвенции и протоколи влизат в сила по отношение на Хърватия на датата, определена от Съвета в решенията, посочени в параграф 5.

5.   Съветът, с единодушие, по препоръка на Комисията и след консултации с Европейския парламент, взема решение да извърши всички промени, необходими поради присъединяването към конвенциите и протоколите, посочени в параграф 4, и публикува адаптираните текстове в Официален вестник на Европейския съюз.

6.   Хърватия поема задължението, по отношение на посочените в параграф 4 конвенции и протоколи, да въведе административни и други разпоредби като тези, приети до датата на присъединяването от настоящите държави-членки или от Съвета, и да улесни практическото сътрудничество между институциите и организациите на държавите-членки.

7.   Съветът, с единодушие, по предложение на Комисията, може да допълни приложение I със съответните конвенции, споразумения и протоколи, подписани преди датата на присъединяване.

Член 4

1.   Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, посочени в Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз (наричан по-нататък „Протокола за Шенген“), приложен към ДЕС и ДФЕС, и актовете, които се основават на тях, или които по друг начин са свързани с тях, изброени в приложение II, както и всички бъдещи такива актове, приети преди датата на присъединяване, са обвързващи за, и се прилагат в Хърватия от датата на присъединяване.

2.   Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, и актовете, които се основават на тях или които по друг начин са свързани с тях, но не са посочени в параграф 1, макар и да са обвързващи за Хърватия от датата на присъединяване, се прилагат в Хърватия само по силата на решение на Съвета в този смисъл, след като бъде установено в съответствие с приложимите шенгенски процедури за оценка, че необходимите условия за прилагането на всички части от съответните достижения на правото от Шенген са изпълнени в Хърватия, включително ефективното прилагане на всички шенгенски правила в съответствие с договорените общи стандарти и с основните принципи. Това решение се взема от Съвета в съответствие с приложимите шенгенски процедурни като се отчита представен от Комисията доклад, който потвърждава, че Хърватия продължава да изпълнява поетите в хода на преговорите за присъединяване ангажименти, отнасящи се до достиженията на правото от Шенген.

Съветът, след консултации с Европейския парламент, взема решение с единодушие на своите членове, представляващи правителствата на държавите-членки, по отношение на които разпоредбите, посочени в настоящия параграф, вече са приведени в действие, и на представителя на правителството на Република Хърватия. Членовете на Съвета, представляващи правителствата на Ирландия и на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, вземат участие в това решение, доколкото то се отнася до разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и актовете, които се основават на тях, или които по друг начин са свързани с тях, в които тези държави-членки участват.

Член 5

Хърватия участва в Икономическия и паричен съюз от датата на присъединяване като държава-членка с дерогация по смисъла на член 139 от ДФЕС.

Член 6

1.   Споразуменията, сключени или временно прилагани от Съюза, с една или повече трети държави, с международна организация или с гражданин на трета държава, са обвързващи за Хърватия при условията, предвидени в Учредителните договори и в настоящия акт.

2.   Хърватия се задължава да се присъедини, при условията, предвидени в настоящия акт, към споразуменията, сключени или подписани от настоящите държави-членки и Съюза с една или повече трети държави или с международна организация.

Освен ако не е предвидено друго в конкретни споразумения, посочени в първа алинея, присъединяването на Хърватия към тези споразумения се одобрява, чрез сключване на протокол към тези споразумения между Съвета, с единодушие от името на държавите-членки и съответната трета държава или държави или съответната международна организация. Комисията или — когато споразумението се отнася изключително или основно за външната политика и политика на сигурност — върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (върховният представител), води преговори по тези протоколи от името на държавите-членки въз основа на указанията за водене на преговори, одобрени от Съвета с единодушие и след консултации с комитет, който включва представители на държавите-членки. Комисията, или върховния представител, според случая, представя на Съвета проект на протоколите, подлежащи на сключване.

Тази процедура не засяга упражняването на собствените компетенции на Съюза и не засяга разпределението на правомощия между Съюза и държавите-членки по отношение на сключването на такива споразумения в бъдеще или всякакви други изменения, които не са свързани с присъединяването.

3.   От датата на присъединяване и до влизането в сила на необходимите протоколи, посочени в параграф 2, втора алинея, Хърватия прилага разпоредбите на споразуменията, посочени в параграф 2, първа алинея, сключени или временно прилагани преди датата на присъединяването, с изключение на Споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора (1).

До влизането в сила на протоколите, посочени в параграф 2, втора алинея, Съюзът и държавите-членки съвместно и по целесъобразност в рамките на своите съответни области на компетентност, предприемат всички подходящи мерки.

4.   Хърватия се присъединява към Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (2), както и към двете споразумения за изменение на посоченото споразумение, съответно подписани в Люксембург на 25 юни 2005 г. (3), и открити за подписване в Уагадугу на 22 юни 2010 г. (4).

5.   Хърватия се задължава да се присъедини, съгласно условията, установени в настоящия акт, към Споразумението за Европейското икономическо пространство (5), в съответствие с член 128 от посоченото споразумение.

6.   От датата на присъединяване Хърватия прилага двустранните споразумения и договорености относно текстила, сключени между Съюза и трети държави.

Количествените ограничения, прилагани от Съюза за вноса на текстилни продукти и облекло, се коригират, за да се отчете присъединяването на Хърватия към Съюза. За тази цел, изменения в двустранните споразумения и договорености относно текстила, посочени в първата алинея, могат да се договарят от Съюза със заинтересованите трети държави преди датата на присъединяването.

Ако измененията в двустранните споразумения и договорености относно текстила не са влезли в сила до датата на присъединяването, Съюзът прави необходимите промени в своите правила за внос на текстилни продукти и облекло от трети държави, за да вземе предвид присъединяването на Хърватия.

7.   Количествените ограничения, прилагани от Съюза по отношение на вноса на стомана и стоманени продукти, се коригират въз основа на вноса през последните години на Хърватия на стомана и стоманени продукти, които са с произход от съответните държави доставчици.

За тази цел, необходимите изменения в двустранните споразумения и договорености за стомана, сключени между Съюза и трети държави, се договарят преди датата на присъединяване.

Ако измененията в двустранните споразумения и договорености за стомана не са влезли в сила до датата на присъединяване, се прилагат разпоредбите на първа алинея.

8.   От датата на присъединяването споразуменията за риболов, сключени между Хърватия и трети държави преди тази дата, се управляват от Съюза.

Произтичащите от тези споразумения права и задължения за Хърватия не се засягат през периода, през който временно се запазва прилагането на разпоредбите на тези споразумения.

Възможно най-скоро и във всички случаи преди изтичането на срока на действие на споразуменията, посочени в първа алинея, във всеки един случай Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, приема подходящи решения за продължаването на риболовните дейности, произтичащи от тези споразумения, включително и възможността за удължаване срока на действие на някои споразумения за периоди, които не надвишават една година.

9.   Хърватия се оттегля от всяко споразумение за свободна търговия с трети държави, включително от Централноевропейското споразумение за свободна търговия, както е изменено.

В степента, в която споразуменията между Хърватия, от една страна, и една или повече трети държави, от друга, не са съвместими със задълженията, произтичащи от настоящия акт, Хърватия предприема всички необходими мерки, за да премахне установените несъответствия. Ако Хърватия срещне затруднения при промяна на споразумение, сключено с една или повече трети държави, тя се оттегля от това споразумение.

Хърватия взема всички необходими мерки, за да гарантира изпълнението на задълженията по настоящия параграф, считано от датата на присъединяването.

10.   Хърватия се присъединява, при условията, предвидени в настоящия акт, към вътрешните споразумения, сключени от настоящите държави-членки с оглед изпълнението на споразуменията, посочени в параграфи 2 и 4.

11.   Хърватия взема подходящи мерки, когато е необходимо, за да съобрази своята позиция, по отношение на международните организации и по отношение на онези международни споразумения, по които Съюзът или други държави-членки също са страни, с правата и задълженията, произтичащи от присъединяването на Хърватия към Съюза.

Хърватия по-специално се оттегля от международните споразумения за риболов и организациите по риболов, по които Съюзът също е страна, освен ако нейното членство се отнася до въпроси, различни от риболова.

Хърватия взема всички необходими мерки, за да гарантира изпълнението на задълженията по настоящия параграф, считано от датата на присъединяването.

Член 7

1.   Разпоредбите на настоящия акт не могат, освен ако в него е предвидено друго, да бъдат суспендирани, изменяни или отменяни по друг начин, освен посредством установената в Учредителните договори процедура, която предвижда възможността за ревизиране на тези договори.

2.   Актовете, приети от институциите, с които са свързани преходните разпоредби, установени в настоящия акт, запазват своя правен статус; по-специално, процедурите за изменение на тези актове продължават да се прилагат.

3.   Разпоредбите на настоящия акт, чиято цел или действие е да отменят или изменят актовете, приети от институциите, освен ако тези разпоредби са с преходен характер, имат същия правен статус както разпоредбите, които те отменят или изменят, и подлежат на същите правила като тези разпоредби.

Член 8

Прилагането на Учредителните договори и на актовете, приети от институциите, като преходна мярка, е предмет на дерогациите, предвидени в настоящия акт.

ЧАСТ ВТОРА

ПРОМЕНИ В ДОГОВОРИТЕ

ДЯЛ I

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9

Протоколът относно статута на Съда на Европейския съюз, приложен към ДЕС, ДФЕС и Договора за ЕОАЕ, се изменя, както следва:

1.

В член 9 първата алинея се заменя със следното:

„Когато, на всеки три години, съставът на съдиите бива частично обновяван, се подменят четиринадесет съдии.“.

2.

Член 48 се заменя със следното:

„Член 48

Общият съд се състои от двадесет и осем съдии.“.

Член 10

Протоколът за устава на Европейската инвестиционна банка, приложен към ДЕС и ДФЕС се изменя, както следва:

1.

В член 4, параграф 1, първа алинея:

а)

уводното изречение се заменя със следното:

„1.   Капиталът на Банката е 233 247 390 000 EUR, записан от държавите-членки, както следва:“;

б)

между вписванията за Румъния и Словакия се вмъква следното:

„Хърватия

854 400 000“.

2.

В член 9, параграф 2, първата, втората и третата алинея се заменят със следното:

„2.   Съветът на директорите се състои от двадесет и девет директори и деветнадесет алтернативни директори.

Директорите се назначават от Съвета на гуверньорите за срок от пет години — един, определен от всяка държава-членка, и един, определен от Комисията.

Алтернативните директори се назначават от Съвета на гуверньорите за срок от пет години, както е посочено по-долу:

двама алтернативни директори, определени от Федерална република Германия,

двама алтернативни директори, определени от Френската република,

двама алтернативни директори, определени от Италианската република,

двама алтернативни директори, определени от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия,

един алтернативен директор, определен по общо съгласие от Кралство Испания и Португалската република,

един алтернативен директор, определен по общо съгласие от Кралство Белгия, Великото херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия,

двама алтернативни директори, определени по общо съгласие от Кралство Дания, Република Гърция, Ирландия и Румъния,

двама алтернативни директори, определени по общо съгласие от Република Естония, Република Латвия, Република Литва, Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция,

четирима алтернативни директори, определени по общо съгласие от Република България, Чешката република, Република Хърватия, Република Кипър, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република,

един алтернативен директор, определен от Комисията.“

Член 11

Член 134, параграф 2, първа алинея от Договора за ЕОАЕ относно състава на Научния и технически комитет се заменя със следното:

„2.   Комитетът се състои от четиридесет и двама членове, назначени от Съвета след консултации с Комисията.“

ДЯЛ II

ДРУГИ ПРОМЕНИ

Член 12

В член 64, параграф 1 от ДФЕС се добавя следното изречение:

„По отношение на ограниченията, които съществуват по силата на националното законодателство на Хърватия, съответната дата ще бъде 31 декември 2002 г.“

Член 13

Член 52, параграф 1 от ДЕС се заменя със следното:

„1.   Договорите се прилагат към Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.“

Член 14

1.   Член 55, параграф 1 от ДЕС се заменя със следното:

„1.   Настоящият договор, съставен в единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език, като текстовете на всеки от тези езици са еднакво автентични, се депозира в архивите на правителството на Италианската република, което ще изпрати заверено копие до всяко от правителствата на останалите подписали държави.“

2.   Член 225, втора алинея от Договора за ЕОАЕ се заменя със следното:

„Съгласно Договорите за присъединяване английският, българският, гръцкият, датският, естонският, ирландският, испанският, латвийският, литовският, малтийският, полският, португалският, румънският, словашкият, словенският, унгарският, финският, хърватският, чешкият и шведският текст на настоящия договор са също автентични.“

ЧАСТ ТРЕТА

ПОСТОЯННИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Актовете, изброени в приложение III, се адаптират, както е определено в това приложение.

Член 16

Мерките, изброени в приложение IV, се прилагат съобразно условията, установени в това приложение.

Член 17

Съветът с единодушие, по предложение на Комисията и след консултации с Европейския парламент, може да направи адаптациите в разпоредбите на настоящия акт, свързани с общата селскостопанска политика, които могат да се окажат необходими в резултат на изменение в правилата на Съюза.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ВРЕМЕННИ РАЗПОРЕДБИ

ДЯЛ I

ПРЕХОДНИ МЕРКИ

Член 18

Мерките, изброени в приложение V, се прилагат спрямо Хърватия съобразно условията, установени в това приложение.

ДЯЛ II

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

1.   Чрез дерогация от член 2 от Протокола относно преходните разпоредби, приложен към ДЕС, ДФЕС и Договора за ЕОАЕ и чрез дерогация от максималния брой членове на Европейския парламент, определен в член 14, параграф 2, първа алинея от ДЕС, броят на членовете на Европейския парламент се увеличава с 12 члена от Хърватия, за да се вземе предвид присъединяването на Хърватия за периода от датата на присъединяването до края на мандата 2009 - 2014 г. на Европейския парламент.

2.   Чрез дерогация от член 14, параграф 3 от ДЕС Хърватия провежда, преди датата на присъединяването, ad hoc избори за Европейски парламент въз основа на всеобщо и пряко избирателно право на своите граждани за броя членове, определен в параграф 1 от настоящия член, в съответствие с достиженията на правото на Съюза. Въпреки това, ако датата на присъединяването е по-малко от шест месеца преди следващите избори за Европейски парламент, членовете на Европейския парламент, представляващи гражданите на Хърватия, могат да се определят от националния парламент на Хърватия измежду неговите депутати, при условие че определените лица са били избрани въз основата на всеобщо пряко избирателно право.

Член 20

Член 3, параграф 3 от Протокола относно преходните разпоредби, приложен към ДЕС, ДФЕС и Договора за ЕОАЕ, се заменя със следното:

„3.   До 31 октомври 2014 г. следните разпоредби остават в сила, без да се засяга член 235, параграф 1, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз:

За актовете на Европейския съвет и на Съвета, които изискват квалифицирано мнозинство, гласовете на членовете получават следната пропорционална тежест:

Белгия

12

България

10

Чешката република

12

Дания

7

Германия

29

Естония

4

Ирландия

7

Гърция

12

Испания

27

Франция

29

Хърватия

7

Италия

29

Кипър

4

Латвия

4

Литва

7

Люксембург

4

Унгария

12

Малта

3

Нидерландия

13

Австрия

10

Полша

27

Португалия

12

Румъния

14

Словения

4

Словакия

7

Финландия

7

Швеция

10

Обединеното кралство

29

Актовете се считат за приети, ако са събрали най-малко 260 гласа, изразяващи положителния вот на мнозинство от членовете, когато по силата на Договорите те трябва да бъдат приети по предложение на Комисията. В останалите случаи актовете се приемат, ако са събрали най-малко 260 гласа, изразяващи положителния вот на най-малко две трети от членовете.

Когато определен акт се приема от Европейския съвет или от Съвета с квалифицирано мнозинство, член на Европейския съвет или на Съвета може да изиска да се извърши проверка дали държавите-членки, съставляващи това квалифицирано мнозинство, представляват най-малко 62 % от общия брой на населението на Съюза. Ако се окаже, че това условие не е изпълнено, съответният акт не се приема.“.

Член 21

1.   Гражданин на Хърватия се назначава в Комисията от датата на присъединяване до 31 октомври 2014 г. Новият член на Комисията се назначава от Съвета, с квалифицирано мнозинство и по общо съгласие с председателя на Комисията, след консултации с Европейския парламент и в съответствие с критериите, посочени в член 17, параграф 3, втора алинея от ДЕС.

2.   Мандатът на члена на Комисията, назначен съгласно параграф 1, изтича по същото време, когато изтича мандатът на членовете на длъжност към момента на присъединяването.

Член 22

1.   Мандатите на съдията в Съда на Европейския съюз и на съдията в Общия съд, назначени от Хърватия при присъединяването й в съответствие член 19, параграф 2, трета алинея от ДЕС, изтичат съответно на 6 октомври 2015 г. ѝ 31 август 2013 г.

2.   За целите на решаването на делата, висящи пред Съда на Европейския съюз и Общия съд към датата на присъединяване, по отношение на които устните производства са започнали преди тази дата, пленумите на Съда на Европейския съюз и на Общия съд или техните отделения остават в същия състав както преди присъединяването и прилагат процедурните си правилници, които са в сила към деня преди датата на присъединяването.

Член 23

1.   Чрез дерогация от член 301, първа алинея от ДФЕС, предвиждащ максималния брой членове на Икономическия и социален комитет, член 7 от Протокола относно преходните разпоредби, приложен към ДЕС, ДФЕС и Договора за ЕОАЕ, се заменя със следното:

„Член 7

До влизането в сила на решението, посочено в член 301 от Договора за функционирането на Европейския съюз, разпределението на членовете на Икономическия и социален комитет е, както следва:

Белгия

12

България

12

Чешката република

12

Дания

9

Германия

24

Естония

7

Ирландия

9

Гърция

12

Испания

21

Франция

24

Хърватия

9

Италия

24

Кипър

6

Латвия

7

Литва

9

Люксембург

6

Унгария

12

Малта

5

Нидерландия

12

Австрия

12

Полша

21

Португалия

12

Румъния

15

Словения

7

Словакия

9

Финландия

9

Швеция

12

Обединеното кралство

24“

2.   Броят на членовете на Икономическия и социален комитет се увеличава временно до 353, за да се вземе предвид присъединяването на Хърватия, за периода, започващ от датата на присъединяването до края на мандата, по време на който Хърватия се присъединява към Съюза, или до влизането в сила на решението, посочено в член 301, втора алинея от ДФЕС, в зависимост от това коя от двете дати настъпи по-рано.

3.   Ако решението, посочено в член 301, втора алинея от ДФЕС, вече е било прието към датата на присъединяването, чрез дерогация от член 301, първа алинея от ДФЕС, предвиждащ максималния брой членове на Икономическия и социален комитет, на Хърватия временно се предоставя подходящ брой членове до края на мандата, по време на който тя се присъединява към Съюза.

Член 24

1.   Чрез дерогация от член 305, първа алинея от ДФЕС, предвиждащ максималния брой членове на Комитета на регионите, член 8 от Протокола относно преходните разпоредби, приложен към ДЕС, ДФЕС и Договора за ЕОАЕ, се заменя със следното:

„Член 8

До влизането в сила на решението, посочено в член 305 от Договора за функционирането на Европейския съюз, разпределението на членовете на Комитета на регионите е, както следва:

Белгия

12

България

12

Чешката република

12

Дания

9

Германия

24

Естония

7

Ирландия

9

Гърция

12

Испания

21

Франция

24

Хърватия

9

Италия

24

Кипър

6

Латвия

7

Литва

9

Люксембург

6

Унгария

12

Малта

5

Нидерландия

12

Австрия

12

Полша

21

Португалия

12

Румъния

15

Словения

7

Словакия

9

Финландия

9

Швеция

12

Обединеното кралство

24“

2.   Броят на членовете на Комитета на регионите се увеличава временно до 353, за да се вземе предвид присъединяването на Хърватия, за периода, започващ от датата на присъединяването до края на мандата, по време на който Хърватия се присъединява към Съюза, или до влизането в сила на решението, посочено в член 305, втора алинея от ДФЕС, в зависимост от това коя от двете дати настъпи по-рано.

3.   Ако решението, посочено в член 305, втора алинея от ДФЕС, вече е било прието към датата на присъединяването, чрез дерогация от член 305, първа алинея от ДФЕС, предвиждащ максималния брой членове на Комитета на регионите, на Хърватия временно се предоставя подходящ брой членове до края на мандата, по време на който тя се присъединява към Съюза.

Член 25

Мандатът на директора в Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка, определен от Хърватия и назначен при присъединяването, както е предвидено в член 9, параграф 2, втора алинея от Протокола за устава на Европейската инвестиционна банка, изтича в края на годишното заседание на Съвета на гуверньорите, по време на което се разглежда годишният отчет за финансовата 2017 година.

Член 26

1.   Нови членове на комитетите, групите, агенциите или другите органи, създадени с Учредителните договори или с акт на институциите, се назначават при условията и в съответствие с процедурите, установени за назначаване на членове на тези комитети, групи, агенции или други органи. Мандатът на новоназначените членове изтича по същото време, когато изтича мандатът на членовете на длъжност към момента на присъединяването.

2.   Членският състав на комитети, групи, агенции или други органи, създадени с Учредителните договори или с акт на институциите, с брой на членовете, който е постоянен независимо от броя на държавите-членки, се подновява напълно при присъединяването, освен ако мандатът на настоящите членове изтича в рамките на 12 месеца от присъединяването.

ДЯЛ III

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 27

1.   От датата на присъединяване Хърватия плаща следната сума, съответстваща на нейния дял от капитала, внесен за записания капитал, както е определено в член 4 от устава на Европейската инвестиционна банка:

Хърватия

42 720 000 EUR

Тази вноска се плаща на осем равни части с падеж на 30 ноември 2013 г., 30 ноември 2014 г., 30 ноември 2015 г., 31 май 2016 г., 30 ноември 2016 г., 31 май 2017 г., 30 ноември 2017 г. и 31 май 2018 г.

2.   Хърватия участва с вноска, платима на осем равни части с падеж на датите, предвидени в параграф 1, в резервите и провизиите, които се равняват на резервите, както и в сумата, която все още предстои да бъде заделена за резервите и провизиите, обхващаща баланса на приходите и разходите, установени в края на месеца, предхождащ присъединяването, както е вписано в счетоводния баланс на Европейската инвестиционна банка, със суми, съответстващи на следното процентно изражение от резервите и провизиите:

Хърватия

0,368 %

3.   Капиталът и плащанията, предвидени в параграфи 1 и 2, се внасят от Хърватия в брой в евро, освен чрез дерогация, приета с единодушие от Съвета на гуверньорите на Европейската инвестиционна банка.

4.   Сумите за Хърватия, посочени в параграф 1, както и в член 10, точка 1 могат да бъдат адаптирани с решение на управителните органи на Европейската инвестиционна банка на основата на последните окончателни данни за БВП, публикувани от Евростат преди присъединяването.

Член 28

1.   Хърватия плаща следната сума за Научноизследователския фонд за въглища и стомана, посочен в Решение 2002/234/ЕОВС на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 27 февруари 2002 г. относно финансовите последици от изтичането на Договора за ЕОВС и относно Научноизследователския фонд за въглища и стомана (6).

(в EUR, по текущи цени)

Хърватия

494 000.

2.   Вноската в Научноизследователския фонд за въглища и стомана се извършва на четири части, като се започва от 2015 г. и се плаща, както следва, за всеки отделен случай на първия работен ден от първия месец на всяка година:

2015: 15 %,

2016: 20 %,

2017: 30 %,

2018: 35 %.

Член 29

1.   Процедурите за поръчки, за отпускане на безвъзмездни средства и за плащания по предприсъединителната финансова помощ по раздели „Подпомагане на прехода и институционално изграждане“ и „Трансгранично сътрудничество“ на Инструмента за предприсъеднителна помощ (ИПП), създаден с Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. (7), отнасящи се за средства, заделени преди присъединяването, с изключение на трансграничните програми Хърватия—Унгария и Хърватия—Словения, както и за помощ по линия на Преходния финансов инструмент, посочен в член 30, се управляват от изпълнителни агенции на Хърватия, считано от датата на присъединяване.

Предварителният контрол от страна на Комисията върху поръчките и отпускането на безвъзмездни средства се отменя с решение на Комисията за тази цел, след като Комисията се е уверила в ефективното функциониране на съответната система за управление и контрол съгласно критериите и условията, посочени в член 56, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (8), и в член 18 от Регламент (ЕО) № 718/2007 на Комисията от 12 юни 2007 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) (9).

Ако решението на Комисията за отмяна на предварителния контрол не е прието преди датата на присъединяване, всички договори, подписани между датата на присъединяване и датата, на която е прието решението на Комисията, няма да могат да бъдат одобрявани по линия на предприсъединителната финансова помощ и на Преходния финансов инструмент, посочени в първа алинея.

2.   Бюджетните задължения, поети преди датата на присъединяване по линия на предприсъединителната финансова помощ и на Преходния финансов инструмент, посочени в параграф 1, включително сключването и регистрирането на последващи отделни правни задължения и плащания, направени след присъединяването, продължават да се уреждат от правилата на предприсъединителните финансови инструменти и се отразяват в съответните бюджетни глави до приключването на съответните програми и проекти.

3.   Разпоредбите относно изпълнението на бюджетните задължения по споразуменията за финансиране, отнасящи се до предприсъединителната финансова помощ, посочена в параграф 1, първа алинея, и раздел „Развитие на селските райони“ на ИПП, свързани с решения за финансиране, взети преди присъединяването, продължават да се прилагат след датата на присъединяване. Те се уреждат от правилата, приложими за предприсъединителните финансови инструменти. Независимо от това процедурите за обществени поръчки, които са открити след присъединяването, се провеждат съгласно съответните директиви на Съюза.

4.   През първите две години след присъединяването могат да бъдат предоставяни средства по предприсъединителните фондове за покриване на административните разходи, както е посочено в член 44. За одит и разходи по оценяването могат да бъдат предоставяни средства по предприсъединителни фондове до пет години след присъединяването.

Член 30

1.   За първата година след присъединяването Съюзът предоставя временна финансова помощ, наричана по-нататък „Преходен финансов инструмент“ за Хърватия, за да се развие и укрепи нейният административен и съдебен капацитет за изпълнение и прилагане на правото на Съюза и за засилване на партньорския обмен на най-добри практики. Чрез тази помощ се финансират проекти за институционално изграждане и свързани с тях ограничени инвестиции от малък мащаб.

2.   Помощта е насочена към продължаващата нужда от укрепване на институционалния капацитет в определени области чрез действия, които не могат да бъдат финансирани от структурните фондове или от фондовете за развитие на селските райони.

3.   За туининг проектите между публичните администрации за целите на институционалното изграждане, процедурата за покана за търг чрез мрежа от точки за контакт в държавите-членки продължава да се прилага.

4.   Бюджетните кредити за поети задължения за Преходния финансов инструмент, по текущи цени, за Хърватия възлизат общо на 29 милиона евро през 2013 г., които да бъдат използвани за национални и хоризонтални приоритети.

5.   Решението за помощта по Преходния финансов инструмент се взема и изпълнява в съответствие с Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета или въз основа на други технически разпоредби, необходими за функционирането на Преходния финансов инструмент, които предстои да бъдат приети от Комисията.

6.   Особено внимание се обръща на осигуряването на необходимото допълване с предвидената по Европейския социален фонд подкрепа за административната реформа и развитието на институционалния капацитет.

Член 31

1.   Създава се Инструмент за подпомагане изпълнението на Споразумението от Шенген (наричан по-нататък „временен инструмент за подпомагане изпълнението на Споразумението от Шенген“) като временен инструмент за подпомагане на Хърватия в периода между датата на присъединяване и края на 2014 г. за финансирането на действия по новите външни граници на Съюза за прилагане на достиженията на правото от Шенген и за осъществяване на контрол по външните граници.

2.   За периода 1 юли 2013 г. - 31 декември 2014 г. следните суми (по текущи цени) се предоставят на Хърватия под формата на еднократни плащания по временния Инструмент за подпомагане изпълнението на Споразумението от Шенген:

(Милиони евро, по текущи цени)

 

2013 г.

2014 г.

Хърватия

40

80

3.   Годишната сума за 2013 г. се изплаща на Хърватия на 1 юли 2013 г., а годишната сума за 2014 г. се предоставя на първия работен ден след 1 януари 2014 г.

4.   Еднократните плащания се използват в рамките на три години след първото плащане. Не по-късно от шест месеца след изтичането на този тригодишен срок Хърватия представя подробен доклад за окончателното изпълнение на плащанията по временния Инструмент за подпомагане изпълнението на Споразумението от Шенген, с обоснован отчет за разходите. Всички неизползвани или неоправдано изразходвани средства се възстановяват на Комисията.

5.   Комисията може да приема всички необходими технически разпоредби за функционирането на временния инструмент за подпомагане изпълнението на Споразумението от Шенген.

Член 32

1.   Създава се Инструмент за улесняване на парични потоци (наричан по-нататък „временен Инструмент за улесняване на паричните потоци“) като временен инструмент за подпомагане на Хърватия между датата на присъединяване и края на 2014 г. за подобряване на паричните потоци в националния бюджет.

2.   За периода 1 юли 2013 г.—31 декември 2014 г. следните суми (по текущи цени) се предоставят на Хърватия под формата на еднократни плащания по временния Инструмент за улесняване на паричните потоци:

(Милиони евро, по текущи цени)

 

2013 г.

2014 г.

Хърватия

75

28,6

3.   Всяка годишна сума се разделя на равни месечни вноски, които се плащат на първия работен ден от всеки месец.

Член 33

1.   Сума в размер на 449,4 милиона евро (по текущи цени) под формата на бюджетни кредити за поети задължения се запазва за Хърватия по линия на структурните фондове и Кохезионния фонд през 2013 г.

2.   Една трета от сумата, посочена в параграф 1, се запазва за Кохезионния фонд.

3.   За периода, обхванат от следващата финансова рамка, сумите, отпускани на Хърватия по структурните фондове и Кохезионния фонд, под формата на бюджетни кредити за поети задължения, се изчисляват на базата на достиженията на правото на Съюза, приложими към този момент. Тези суми се коригират в съответствие със следния график за поетапно въвеждане:

70 % през 2014 г.,

90 % през 2015 г.,

100 % от 2016 г.

4.   Доколкото обхватът на новите достижения на правото на Съюза позволява това, следва да се направи корекция, която да осигури увеличение с 2,33 пъти на сумата за Хърватия през 2014 г. спрямо тази през 2013 г., а през 2015 г. — с 3 пъти спрямо сумата през 2013 г.

Член 34

1.   Цялата сума, която предстои да се предостави на Хърватия по линия на Европейския фонд за рибарство през 2013 г., възлиза на 8,7 милиона евро (по текущи цени) под формата на бюджетни кредити за поети задължения.

2.   Предварителното финансиране по Европейския фонд за рибарство e 25 % от общата сума, посочена в параграф 1 и се плаща с една вноска.

3.   За периода, обхванат от следващата финансова рамка, сумите, отпускани на Хърватия, под формата на бюджетни кредити за поети задължения, се изчисляват на базата на достиженията на правото на Съюза, приложими към този момент. Тези суми се коригират в съответствие със следния график за поетапно въвеждане:

70 % през 2014 г.,

90 % през 2015 г.,

100 % от 2016 г.

4.   Доколкото обхватът на новите достижения на правото на Съюза позволява това, следва да се направи корекция, която да осигури увеличение с 2,33 пъти на средствата за Хърватия през 2014 г. спрямо тези през 2013 г., а през 2015 г. — с 3 пъти спрямо средствата през 2013 г.

Член 35

1.   Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (10) не се прилага за Хърватия за целия програмен период 2007—2013 г.

През 2013 г. на Хърватия се отпускат 27,7 милиона евро (по текущи цени) по раздел „Развитие на селските райони“, посочен в член 12 от Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета.

2.   Временните допълнителни мерки за развитие на селските райони за Хърватия са уредени в приложение VI.

3.   Посредством актове за изпълнение Комисията може да приема необходимите правила за прилагането на приложение VI. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 90, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета във връзка с член 13, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (11) или съответната процедура, определена в приложимото законодателство.

4.   Съветът, по предложение на Комисията и след консултации с Европейския парламент, прави адаптации в приложение VI, когато е необходимо, за да се осигури съответствие с нормативната уредба в областта на развитието на селските райони.

ДЯЛ IV

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36

1.   Комисията наблюдава отблизо всички ангажименти, поети от Хърватия в хода на преговорите за присъединяване, включително онези, които трябва да бъдат изпълнени преди датата на присъединяване или до тази дата. Наблюдението от страна на Комисията се състои в редовно актуализирани таблици за наблюдение, диалог по линия на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна (12) (наричано по-нататък „ССА“), мисии за партньорска оценка, предприсъединителната икономическа програма, фискални уведомления и при необходимост писма за ранно предупреждение до хърватските власти. През есента на 2011 г. Комисията представя доклад за напредъка на Европейския парламент и на Съвета. През есента на 2012 г. тя представя всеобхватен доклад за наблюдение на Европейския парламент и на Съвета. През целия процес на наблюдение Комисията също така се ползва от приноса на държавите-членки и по целесъобразност взема предвид приноса на международни организации и организации на гражданското общество.

Комисията съсредоточава наблюдението по-специално върху поетите от Хърватия ангажименти в областта на съдебната система и основните права (приложение VII), включително по-нататъшното развитие на постиженията в областта на съдебната реформа и ефективността, безпристрастното разглеждане на делата за военни престъпления и борбата с корупцията.

Освен това Комисията съсредоточава наблюдението върху пространството на свобода, сигурност и правосъдие, включително върху прилагането и изпълнението на изискванията на Съюза по отношение на управлението на външните граници, полицейското сътрудничество, борбата с организираната престъпност и съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, както и върху ангажиментите в рамките на политиката на конкуренция, включително преструктурирането на корабостроителната промишленост (приложение VIII) и на стоманодобивния сектор (приложение IХ).

Като неразделна част от редовните си таблици и доклади за наблюдение Комисията, до присъединяването на Хърватия, прави шестмесечни оценки на поетите от Хърватия ангажименти в тези области.

2.   Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да взема всички подходящи мерки, ако в процеса на наблюдение бъдат установени въпроси, пораждащи безпокойство. Мерките остават в сила не по-дълго, отколкото е строго необходимо, и във всеки случай се отменят от Съвета в съответствие със същата процедура, когато пораждащите безпокойство въпроси бъдат ефективно разрешени.

Член 37

1.   Ако до края на период от не повече от три години след присъединяването възникнат трайни и сериозни затруднения в който и да е сектор на икономиката или затруднения, които могат да причинят сериозно влошаване на икономическата ситуация в дадена област, Хърватия може да поиска разрешение да предприеме защитни мерки, за да възстанови положението и да приспособи засегнатия сектор към икономиката на вътрешния пазар.

При същите обстоятелства всяка настояща държава-членка може да поиска разрешение да предприеме защитни мерки по отношение на Хърватия.

2.   При искане от заинтересованата държава Комисията, посредством извънредна процедура, определя защитните мерки, които счита за необходими, като уточнява условията и реда, които се прилага за тях.

В случай на сериозни икономически затруднения и по изрично искане на заинтересованата държава-членка Комисията взема решение в срок от пет работни дни след получаване на искането, придружено от съответната разяснителна информация. Така приетите мерки се прилагат незабавно, като се отчитат интересите на всички засегнати страни, и не се предвижда осъществяването на граничен контрол.

3.   Мерките, които са разрешени съгласно настоящия член, могат да включват дерогации от разпоредбите на ДЕС, ДФЕС и настоящия акт до такава степен и за такива периоди, които са строго необходими за постигането на целите на защитната мярка. Отдава се приоритет на тези мерки, които най-слабо засягат функционирането на вътрешния пазар.

Член 38

Ако Хърватия не успее да изпълни ангажиментите, поети в контекста на преговорите за присъединяване, включително ангажиментите в областта на която и да е секторна политика, която засяга икономически дейности с трансгранични последици, като с това причини сериозно нарушение на функционирането на вътрешния пазар или породи заплаха за финансовите интереси на Съюза или непосредствен риск от такова нарушение или заплаха, Комисията може, до края на период от не повече от три години след присъединяването, след обосновано искане от държава-членка или по своя собствена инициатива, да предприеме подходящи мерки.

Тези мерки са пропорционални, като се отдава приоритет на мерките, които най-слабо засягат функционирането на вътрешния пазар и, когато е подходящо, на прилагането на съществуващите секторни предпазни механизми. Предпазните мерки по настоящия член не следва да се налагат като средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите-членки. Предпазната клауза може да бъде приведена в действие дори преди присъединяването въз основа на заключенията от наблюдението, а приетите мерки влизат в сила на датата на присъединяване, освен ако те предвиждат по-късна дата. Мерките остават в сила не по-дълго, отколкото е строго необходимо, и във всеки случай се отменят, когато съответните задължения бъдат изпълнени. Въпреки това, те могат да се прилагат след посочения в първа алинея срок, ако съответните ангажименти не са изпълнени. В отговор на напредъка на Хърватия в изпълнението на поетите ангажименти Комисията може да адаптира съответно мерките, доколкото е необходимо. Комисията информира своевременно Съвета, преди да отмени предпазните мерки, и надлежно взема предвид всички съображения на Съвета в това отношение.

Член 39

Ако има сериозни недостатъци или какъвто и да било непосредствен риск от появата на такива в Хърватия при транспонирането или състоянието на изпълнение на актовете, приети от институциите съгласно част трета, дял V от ДФЕС, както и на актовете, приети преди влизането в сила на Договора от Лисабон от институциите съгласно дял VI от ДЕС или съгласно част трета, дял IV от Договора за създаване на Европейската общност, Комисията може, до края на период от не повече от три години след присъединяването, след обосновано искане от държава-членка или по своя собствена инициатива и след консултации с държавите-членки, да приеме подходящи мерки и да определи реда и условията, които се прилагат за тях.

Тези мерки могат да се изразят във временно спиране на прилагането на съответните разпоредби и решения в отношенията между Хърватия и всяка друга държава-членка или държави-членки, без да се засяга продължаването на тясното съдебно сътрудничество. Предпазната клауза може да бъде приведена в действие дори преди присъединяването въз основа на заключенията от наблюдението, а приетите мерки влизат в сила на датата на присъединяване, освен ако те предвиждат по-късна дата. Мерките остават в сила не по-дълго, отколкото е строго необходимо, и във всеки случай се отменят, когато недостатъците бъдат отстранени. Въпреки това те могат да се прилагат и след периода, посочен в първа алинея, доколкото съответните недостатъци съществуват. В отговор на постигнатия от Хърватия напредък в преодоляването на констатираните недостатъци Комисията може да адаптира съответно мерките, доколкото е необходимо, след консултации с държавите-членки. Комисията информира своевременно Съвета, преди да отмени предпазните мерки, и надлежно взема предвид всички съображения на Съвета в това отношение.

Член 40

С цел да не се препятства правилното функциониране на вътрешния пазар прилагането на хърватските национални правила по време на преходните периоди, посочени в приложение V, не води до граничен контрол между държавите-членки.

Член 41

Ако са необходими преходни мерки за улесняване на прехода от съществуващия в Хърватия режим към такъв, произтичащ от прилагането на общата селскостопанска политика при условията, определени в настоящия акт, те се приемат от Комисията съгласно процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (13) във връзка с член 13, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (14) или съответната процедура, определена в приложимото законодателство. Те могат да бъдат приети в рамките на период от три години от датата на присъединяване и тяхното прилагане се ограничава до този период. Съветът с единодушие, по предложение на Комисията и след консултации с Европейския парламент, може да удължи този период.

При необходимост преходните мерки, посочени в първа алинея, могат също така да се приемат и преди датата на присъединяване. Такива мерки се приемат от Съвета, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията или, когато засягат инструменти, приети първоначално от Комисията, те се приемат от Комисията в съответствие с процедурите, които се изискват за приемането на въпросните инструменти.

Член 42

Ако са необходими преходни мерки, за да се улесни преходът от съществуващия в Хърватия режим към такъв, произтичащ от прилагането на ветеринарните, фитосанитарните и гарантиращите безопасността на храните правила на Съюза, такива мерки се приемат от Комисията съгласно съответните процедури, както те са определени в приложимото законодателство. Тези мерки се приемат в рамките на период от три години от датата на присъединяване и тяхното прилагане се ограничава до този период.

Член 43

Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, определя условията, при които:

а)

изискването за изходен митнически манифест може да бъде отменено за стоки, посочени в член 28, параграф 2 от ДФЕС, напускащи територията на Хърватия, за да пресекат територията на Босна и Херцеговина в Neum („коридорът Neum“);

б)

изискването за входен митнически манифест може да бъде отменено за стоки, които попадат в приложното поле на буква а), когато те влизат отново на територията на Хърватия, след като са пресекли територията на Босна и Херцеговина в Neum.

Член 44

Комисията може да предприеме всички подходящи мерки, за да осигури поддържането в Хърватия на необходимия законоустановен персонал най-много за 18 месеца след присъединяването. През този период длъжностните лица, временно наетите лица и договорно наетите лица, назначени на длъжности в Хърватия преди присъединяването, от които се изисква да останат на служба в тази държава след датата на присъединяване, се ползват от същите финансови и материални условия като тези, които се прилагат преди присъединяването, в съответствие с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и условията за работа на другите служители на Европейските общности, установен с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (15). Административните разходи, включително за заплатите на други необходими служители, се покриват от общия бюджет на Европейския съюз.

ЧАСТ ПЕТА

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯ АКТ

ДЯЛ I

АДАПТАЦИИ В ПРОЦЕДУРНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ И В ПРАВИЛНИЦИТЕ И В ПРОЦЕДУРНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА КОМИТЕТИТЕ

Член 45

Институциите съобразно съответните процедури, предвидени в Учредителните договори, правят такива адаптации в своите процедурни правилници, каквито стават необходими с оглед на присъединяването.

Адаптации в правилниците на комитетите, създадени с Учредителните договори, и в техните процедурни правилници, които стават необходими с оглед на присъединяването, се извършват във възможно най-кратък срок след присъединяването.

ДЯЛ II

ПРИЛОЖИМОСТ НА АКТОВЕТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

Член 46

След присъединяването си Хърватия се счита за адресат на директивите и решенията по смисъла на член 288 от ДФЕС, в съответствие с Учредителните договори. С изключение на директивите и решенията, които са влезли в сила в съответствие с член 297, параграф 1, трета алинея и член 297, параграф 2, втора алинея от ДФЕС, за Хърватия се приема, че е получила нотификация за тези директиви и решения при присъединяването.

Член 47

1.   Хърватия привежда в действие мерките, необходими, за да се съобрази, считано от датата на присъединяването, с разпоредбите на директивите и решенията по смисъла на член 288 от ДФЕС, освен ако в настоящия акт са предвидени други срокове. Хърватия съобщава тези мерки на Комисията до датата на присъединяване или по-късно в срока, предвиден в настоящия акт.

2.   До степента, до която измененията на директивите по смисъла на член 288 от ДФЕС, въведени с настоящия акт, изискват промени в законовите, подзаконовите и административните разпоредби на настоящите държави-членки, настоящите държави-членки привеждат в действие мерките, необходими, за да се съобразят с изменените директиви от датата на присъединяване на Хърватия, освен ако в настоящия акт са предвидени други срокове. Те съобщават тези мерки на Комисията до датата на присъединяване или по-късно в срока, предвиден в настоящия акт.

Член 48

В рамките на три месеца от присъединяването Хърватия съобщава на Комисията, в съответствие с член 33 от Договора за ЕОАЕ, разпоредбите, предвидени от законов, подзаконов или административен акт, предназначени да осигурят защита на здравето на работниците и на населението на територията на Хърватия срещу опасностите, възникващи от йонизиращи лъчения.

Член 49

При надлежно мотивирано искане от Хърватия, отправено до Комисията, не по-късно от датата на присъединяване, Съветът, по предложение на Комисията, или Комисията, ако първоначалният акт е приет от нея, може да вземе мерки, които се състоят във временна дерогация от актове, приети от институциите между 1 юли 2011 г. и датата на присъединяване. Мерките се приемат в съответствие с правилата за гласуване, уреждащи приемането на акта, от който се иска временна дерогация. Когато тези дерогации са приети след присъединяването, те могат да се прилагат от датата на присъединяване.

Член 50

Когато актове на институциите, приети преди присъединяването, изискват адаптация, дължаща се на присъединяването, и необходимите адаптации не са предвидени в настоящия акт или в неговите приложения, Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, или Комисията, ако първоначалният акт е приет от нея, приема необходимите за целта актове. Когато тези актове са приети след присъединяването, те могат да се прилагат от датата на присъединяването.

Член 51

Освен ако в настоящия акт е предвидено друго, Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, приема необходимите мерки за изпълнение на разпоредбите на настоящия акт.

Член 52

Текстовете на актовете на институциите, приети преди присъединяването и изготвени от тези институции на хърватски език, са автентични от датата на присъединяването, при същите условия като текстовете, изготвени на настоящите официални езици. Те се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз, ако текстовете на настоящите официални езици също са били публикувани по този начин.

ДЯЛ III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 53

Приложения I—IX и допълненията към тях, както и протоколът са неразделна част от настоящия акт.

Член 54

Правителството на Италианската република изпраща на правителството на Република Хърватия заверено копие от Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и договорите, с които те са изменени или допълнени, включително Договора относно присъединяването на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Договора относно присъединяването на Република Гърция, Договора относно присъединяването на Кралство Испания и Португалската република, Договора относно присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция, Договора относно присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и Договора за присъединяването на Република България и Румъния на английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език.

Текстовете на Договорите, посочени в първа алинея, изготвени на хърватски език, се прилагат към настоящия акт. Тези текстове са автентични при същите условия както текстовете на същите договори, изготвени на настоящите официални езици.

Член 55

Заверено копие на международните споразумения, депозирани в архивите на генералния секретариат на Съвета, се изпраща на правителството на Република Хърватия от генералния секретар.


(1)  ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 6

(2)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 27, ОВ L 287, 28.10.2005 г., стр. 4 и ОВ L 168M, 21.6.2006 г., стр. 33.

(4)  ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.

(6)  ОВ L 79, 22.3.2002 г., стр. 42.

(7)  ОВ L 210, 31.7.2006 г., стp. 82.

(8)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 170, 29.6.2007 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1 и ОВ L 286М, 4.11.2010 г., стр. 26.

(11)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(12)  ОВ L 26, 28.1.2005 г., стр. 3.

(13)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(15)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на конвенциите и протоколите, по които Република Хърватия става страна при присъединяването (посочен в член 3, параграф 4 от Акта за присъединяване)

1.

Конвенция от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия (ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 10)

Конвенция от 21 декември 1995 г. за присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Конвенцията за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия (ОВ C 26, 31.1.1996 г., стр. 1)

Протокол от 25 май 1999 г. за изменение на Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия (ОВ C 202, 16.7.1999 г., стр. 1)

Конвенция от 8 декември 2004 г. относно присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Конвенцията за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия (ОВ С 160, 30.6.2005 г., стр. 1)

2.

Конвенция от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 49)

Протокол от 27 септември 1996 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 313, 23.10.1996 г.,стр. 2)

Протокол от 29 ноември 1996 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуването чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 151, 20.5.1997 г., стр. 2)

Втори протокол от 19 юни 1997 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 221, 19.7.1997 г., стр. 12)

3.

Конвенция от 26 май 1997 г., приета на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз (ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 2)

4.

Конвенция от 18 декември 1997 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимна помощ и сътрудничество между митническите администрации (ОВ C 24, 23.1.1998 г., стр. 2)

5.

Конвенция от 17 юни 1998 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за лишаване от правото на шофиране (ОВ C 216, 10.7.1998 г., стр. 2)

6.

Конвенция от 29 май 2000 г., приета от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимна помощ по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз (ОВ C 197, 12.7.2000 г., стр. 3)

Протокол от 16 октомври 2001 г., изготвен от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за взаимна помощ по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз (ОВ C 326, 21.11.2001 г., стр. 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз и в актовете, които се основават на тях или по друг начин са свързани с тях, които са обвързващи за, и се прилагат в Република Хърватия, считано от присъединяването (посочени в член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване)

1.

Споразумението между правителствата на държавите от Икономическия съюз на Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници от 14 юни 1985 г. (1).

2.

Следните разпоредби на Конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г. относно прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, свързаните с нея Заключителен акт и Съвместни декларации (2), както са изменени с някои от актовете, изброени в точка 8 от настоящото приложение:

Член 1, до степента, до която е свързан с разпоредбите на настоящата точка; член 26 член 39, членове 44—49 (с изключение на член 47, параграф 4 и член 49, буква а)), член 51, членове 54—58; член 62, параграф 3; членове 67—69; членове 71 и 72; членове 75 и 76; член 82, член 91, членове 126—130 до степента, до която са свързани с разпоредбите на настоящата точка; и член 136; Съвместни декларации 1 и 3 от Заключителния акт.

3.

Следните разпоредби на Споразуменията за присъединяване към Конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г. относно прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, техните заключителни актове и свързаните с тях декларации, както са изменени с някои от актовете, изброени в точка 8 от настоящото приложение:

а)

Споразумението, подписано на 19 декември 1996 г., за присъединяването на Кралство Дания:

член 5, параграф 2 и член 6,

б)

Споразумението, подписано на 19 декември 1996 г., за присъединяването на Република Финландия:

член 5,

Декларация на правителството на Република Финландия относно островите Оланд в част III от Заключителния акт;

в)

Споразумението, подписано на 19 декември 1996 г., за присъединяването на Кралство Швеция:

член 5.

4.

Следните споразумения и договорености, които се основават на достиженията на правото от Шенген или по друг начин са свързани с тях:

Споразумението от 18 май 1999 г., сключено от Съвета на Европейския съюз с Република Исландия и Кралство Норвегия относно присъединяването на тези две държави към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген, включително приложенията, неговият Заключителен акт, декларациите и размяната на писма, приложени към това Споразумение, одобрено с Решение 1999/439/ЕО на Съвета (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 35)

Споразумението от 30 юни 1999 г., сключено от Съвета на Европейския съюз с Република Исландия и Кралство Норвегия за създаването на права и задължения между Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, в областите на достиженията на правото от Шенген, които се прилагат за тези държави, одобрено с Решение 2000/29/ЕО на Съвета (ОВ L 15, 20.1.2000 г., стр. 1)

Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, подписано на 26 октомври 2004 г. и одобрено с Решение 2008/146/ЕО на Съвета и Решение 2008/149/ПВР на Съвета (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1 и стр. 50)

Протоколът между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, подписан на 28 февруари 2008 г. и одобрен с Решение 2011/349/ЕС на Съвета и Решение 2011/350/ЕС на Съвета (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 1 и стр. 19)

Договореността между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно реда и условията на участие на тези страни в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз, включително Съвместната декларация, приложена към нея, подписана на 1 февруари 2007 г. и одобрена с Решение 2007/511/ЕО на Съвета (ОВ L 188, 20.7.2007 г., стр. 15)

Договореността между Европейската общност, от една страна, и Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно реда и условията на участие на тези държави в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз, включително приложението и Съвместните декларации, приложени към нея, подписана на 30 септември 2009 г. и одобрена с Решение 2010/490/ЕС на Съвета (ОВ L 243, 16.9.2010 г., стр. 2)

Споразумението между Европейската общност и Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с Фонда за външните граници за периода от 2007 до 2013 г., включително декларациите, приложени към него, подписано на 19 март 2010 г. и одобрено с Решение 2011/305/ЕС на Съвета (ОВ L 137, 25.5.2011 г., стр. 1) (3).

5.

Разпоредбите на следните решения (вж. ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 1) на Изпълнителния комитет, създаден с Конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, както са изменени с някои от актовете, изброени в точка 8 от настоящото приложение:

SCH/Com-ex (93) 10 Решение на Изпълнителния комитет от 14 декември 1993 г. относно декларациите на министрите и държавните секретари

SCH/Com-ex (93) 14 Решение на Изпълнителния комитет от 14 декември 1993 г. относно подобряване на практическото съдебно сътрудничество за борба с трафика на наркотици

SCH/Com-ex (94) 16 rev Решение на Изпълнителния комитет от 21 ноември 1994 г. относно въвеждане на единни печати за влизане и излизане на граничните контролно-пропускателни пунктове

SCH/Com-ex (94) 28 rev Решение на Изпълнителния комитет от 22 декември 1994 г., относно сертификата, предвиден в член 75 за пренасяне на лекарствени средства, които съдържат наркотични вещества, и на психотропни вещества

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 22 декември 1994 г. относно привеждането в действие на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 19 юни 1990 г.

SCH/Com-ex (95) 21 Решение на Изпълнителния комитет от 20 декември 1995 г. относно бързия обмен между страните от Шенген на статистически и специфични данни относно възможни проблеми по външните граници

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 21 април 1998 г. относно дейностите на Оперативната група, доколкото те са свързани с разпоредбите на точка 2 от настоящото приложение

SCH/Com-ex (98) 26 def Решение на Изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. относно създаването на Постоянен комитет за оценка и прилагане на Шенген

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 Решение на Изпълнителния комитет от 27 октомври 1998 г. относно приемането на мерки срещу нелегалната имиграция, доколкото то е свързано с разпоредбите на точка 2 от настоящото приложение

SCH/Com-ex (98) 52 Решение на Изпълнителния комитет от 16 декември 1998 г. относно Ръководството по трансгранично полицейско сътрудничество, доколкото то е свързано с разпоредбите на точка 2 от настоящото приложение

SCH/Com-ex (98) 59 rev Решение на Изпълнителния комитет от 16 декември 1998 г. относно координираното изпращане на съветници в областта на документите

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно положението с наркотиците

SCH/Com-ex (99) 6 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно достиженията на правото от Шенген, свързани с телекомуникациите

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно офицерите за връзка

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно общите принципи за заплащането на информаторите

SCH/Com-ex (99) 10 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно незаконната търговия с огнестрелно оръжие.

6.

Следните декларации (вж. ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 1) на Изпълнителния комитет, създаден с Конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г. за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното премахване на контрола по общите граници, доколкото са свързани с разпоредбите на точка 2 от настоящото приложение:

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 Декларация на Изпълнителния комитет от 26 юни 1996 г. относно екстрадицията

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 Декларация на Изпълнителния комитет от 9 февруари 1998 г. относно отвличането на малолетни и непълнолетни.

7.

Следните решения (вж. ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 1) на Централната група, създадена с Конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г. за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, доколкото са свързани с разпоредбите на точка 2 от настоящото приложение:

SCH/C (98) 117 Решение на Централната група от 27 октомври 1998 г. относно приемането на мерки за борба с нелегалната имиграция

SCH/C (99) 25 Решение на Централната група от 22 март 1999 г. относно общите принципи при заплащането на информаторите.

8.

Следните актове, които се основават на достиженията на правото от Шенген или по друг начин са свързани с тях:

Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета от 29 май 1995 г. за определяне на единен формат за визи (ОВ L 164, 14.7.1995 г., стр. 1)

Решение 1999/307/ЕО на Съвета от 1 май 1999 г. относно установяването на подробни разпоредби за интегриране на Секретариата на Шенген към генералния секретариат на Съвета (ОВ L 119, 7.5.1999 г., стр. 49)

Решение 1999/435/ЕО на Съвета от 20 май 1999 г. относно определението на достиженията на правото от Шенген с цел установяване, в съответствие с разпоредби от Договора за създаване на Европейската общност и Договора за Европейския съюз, на правното основание на всяка от разпоредбите или решенията, които съставляват достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 1)

Решение 1999/436/ЕО на Съвета от 20 май 1999 г. за установяване, съгласно съответните разпоредби на Договора за създаване на Европейската общност и Договора за Европейския съюз, на правното основание за всяка от разпоредбите или решенията, които съставляват достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 17)

Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31)

Решение 1999/848/ЕО на Съвета от 13 декември 1999 г. за пълно прилагане на достиженията на правото на ЕС от Шенген в Гърция (ОВ L 327, 21.12.1999 г., стр. 58)

Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43)

Решение 2000/586/ПВР на Съвета от 28 септември 2000 г. за създаване на процедура за изменение на член 40, параграфи 4 и 5, член 41, параграф 7 и член 65, параграф 2 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година за постепенното премахване на контрола по общите граници (ОВ L 248, 3.10.2000 г., стр. 1)

Решение 2000/777/ЕО на Съвета от 1 декември 2000 г. за прилагането на достиженията на правото от Шенген в Дания, Финландия и Швеция, и в Исландия и Норвегия (ОВ L 309, 9.12.2000 г., стр. 24)

Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1)

Директива 2001/51/ЕО на Съвета от 28 юни 2001 г. за допълнение на разпоредбите на член 26 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година (ОВ L 187, 10.7.2001 г., стр. 45)

Регламент (ЕО) № 333/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за единния формат на формуляра за поставяне на визите, които се издават от държавите-членки на лицата, които притежават пътен документ, който не е признат от държавата-членка, която е изготвила формуляра (ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 4)

Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20)

Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (ОВ L 157, 15.6.2002 г., стр. 1)

Рамково решение 2002/946/ПВР на Съвета от 28 ноември 2002 г. за укрепване на наказателноправната рамка за предотвратяване на подпомагането на незаконното влизане, транзит и престой (ОВ L 328, 5.12.2002 г., стр. 1)

Директива 2002/90/ЕО на Съвета от 28 ноември 2002 г. за определяне на подпомагане на незаконното влизане, преминаването и пребиваването (ОВ L 328, 5.12.2002 г., стр. 17)

Решение 2003/170/ПВР на Съвета от 27 февруари 2003 г. за общото използване на служителите за връзка, които са изпратени в чужбина от органите по наказателно преследване на държавите-членки (ОВ L 67, 12.3.2003 г., стр. 27)

Решение 2003/725/ПВР на Съвета от 2 октомври 2003 г. за изменение на член 40, параграфи 1 и 7 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година относно постепенното премахване на контрола по общите граници (ОВ L 260, 11.10.2003 г., стр. 37)

Директива 2003/110/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно помощ в случаите на транзит за целите на извеждане от територията по въздух (ОВ L 321, 6.12.2003 г., стр. 26)

Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 г. за създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (ОВ L 64, 2.3.2004 г., стр. 1)

Директива 2004/82/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно задължението на превозвачите да съобщават данни на пътниците (ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 24)

Решение 2004/573/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно организация на общите полети за извеждане от територията на две или повече държави-членки на граждани на трети страни, които подлежат на индивидуални мерки за извеждане (ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 28)

Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на визова информационна система (ВИС) (ОВ L 213, 15.6.2004 г., стр. 5 и ОВ L 142 M, 30.5.2006 г., стр. 60)

Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1 и ОВ L 153M, 7.6.2006 г., стр. 136)

Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки (ОВ L 385, 29.12.2004 г., стр. 1 и ОВ L 153M, 7.6.2006 г., стр. 375)

Решение 2004/926/ЕО на Съвета от 22 декември 2004 г. относно влизането в сила на части от достиженията на правото от Шенген за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (ОВ L 395, 31.12.2004 г., стр. 70)

Решение 2005/267/ЕО на Съвета от 16 март 2005 г. за създаване на информационна и координационна мрежа с повишено ниво на сигурност, свързана към Интернет, на отделните служби на държавите-членки, отговарящи за управление на миграционните потоци (ОВ L 83, 1.4.2005 г., стр. 48 и ОВ L 159M, 13.6.2006 г., стр. 288)

Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 105, 13.4.2006 г, стр. 1), с изключение на първото изречение на член 1, член 5, параграф 4, буква а), дял III и разпоредбите на дял II и приложенията към него, които се отнасят за Шенгенската информационна система (ШИС)

Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите-членки на Европейския съюз (ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 89)

Регламент (ЕО) № 1931/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за определяне на правилата за местния граничен трафик на външните сухопътни граници на държавите-членки и за изменение на разпоредбите на Шенгенската конвенция (ОВ L 405, 30.12.2006 г., стр. 1), с изключение на член 4, буква б) и член 9, буква в)

Решение 2007/471/ЕО на Съвета от 12 юни 2007 г. относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Чешката република, Република Естония, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 179, 7.7.2007 г., стр. 46)

Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за установяване на механизъм за създаване на екипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм, и за регулиране на задълженията и правомощията на гост-служителите (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 30), с изключение на разпоредбите на член 6, параграфи 8 и 9, доколкото се отнасят за даване на достъп до Шенгенската информационна система

Решение 2007/801/ЕО на Съвета от 6 декември 2007 г. относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Чешката република, Република Естония, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 323, 8.12.2007 г., стр. 34)

Решение 2008/421/ЕО на Съвета от 5 юни 2008 г. за прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до Шенгенската информационна система в Конфедерация Швейцария (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 74)

Член 6 от Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите-членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 129)

Решение 2008/903/ЕО на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Конфедерация Швейцария (ОВ L 327, 5.12.2008 г., стр. 15)

Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60)

Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98)

Член 3 от Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1).

Решение 2010/252/ЕС на Съвета от 26 април 2010 г. за допълнение на Кодекса на шенгенските граници по отношение на наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите- членки на Европейския съюз (ОВ L 111, 4.5.2010 г., стр. 20)

Решение 2010/365/ЕС на Съвета от 29 юни 2010 г. относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния (ОВ L 166, 1.7.2010 г., стр. 17).


(1)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19.

(3)  Докато това Споразумение все още не е сключено, само доколкото се прилага условно.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък, посочен в член 15 от Акта за присъединяване: адаптации на актове, приети от институциите

1.   СВОБОДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

32005 L 0036: Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионални квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22).

а)

Член 23, параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Без да се засяга член 43б, всяка държава-членка признава удостоверения за професионални квалификации за професиите: „лекар“, даващи право на достъп до професионалните дейности на лекар с базово образование и лекар специалист, „медицинска сестра с общ профил“, „лекар по дентална медицина“ и „лекар по дентална медицина — специалист“, „ветеринарен лекар“, „акушерка“, „фармацевт“ и „архитект“, притежавани от граждани на държавите-членки и издадени от бивша Югославия, или чието обучение е започнало

а)

в Словения преди 25 юни 1991 г. и

б)

в Хърватия преди 8 октомври 1991 г.,

когато органите на посочените по-горе държави-членки потвърдят, че тези удостоверения имат същата правна валидност на тяхна територия като удостоверенията, които те издават, и, що се отнася до архитектите, като удостоверенията за професионални квалификации, посочени за тези държави-членки в точка 6 от приложение VI, що се отнася до достъпа до професионалните дейности на лекар с базово образование, лекар специалист, медицинска сестра с общ профил, лекар по дентална медицина, лекар по дентална медицина — специалист, ветеринарен лекар, акушерка и фармацевт, по отношение на дейностите, посочени в член 45, параграф 2, и на архитект, по отношение на дейностите, посочени в член 48, и до упражняването на тези дейности.

Такова потвърждение трябва да се придружава от свидетелство, издадено от същите органи, в което се посочва, че въпросните лица са упражнявали действително и законосъобразно съответните дейности, на тяхна територия, в продължение на не по-малко от три последователни години през последните пет години, предшестващи датата на издаване на свидетелството.“.

б)

Вмъква се следният член:

„Член 43б

Придобити права за акушерство не се прилагат за следните квалификации, получени в Хърватия преди 1 юли 2013 г.: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (старша акушеро-гинекологична сестра), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (акушеро-гинекологична сестра), viša medicinska sestra primaljskog smjera (старша сестра с профил акушерство), medicinska sestra primaljskog smjera (медицинска сестра с профил акушерство), ginekološko-opstetrička primalja (акушерка с гинекологично-акушерски профил) и primalja (акушерка).“.

2.   ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

I.   МАРКА НА ОБЩНОСТТА

32009 R 0207: Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността (ОВ L 78, 24.3.2009 г., стр. 1).

Член 165, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   От датата на присъединяване на България, Чешката република, Естония, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия (наричани по-нататък „новата(ите) държава(и)-членка(и)“), марка на Общността, която е регистрирана или за която е подадена заявка за регистрация в съответствие с настоящия регламент преди съответната им дата на присъединяване, разпростира действието си върху територията на тези държави-членки с цел да се гарантира еднакво действие в цялата Общност.“.

II.   СЕРТИФИКАТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАКРИЛА

1.

31996 R 1610: Регламент (ЕО) № 1610/96 на Европейския Парламент и на Съвета от 23 юли 1996 г. относно създаването на сертификат за допълнителна защита на продуктите за растителна защита (ОВ L 198, 8.8.1996 г., стр. 30).

а)

Към член 19а се добавя следното:

„м)

за всеки продукт за растителна защита, защитен с действащ основен патент и за който първото разрешение за пускането му на пазара като продукт за растителна защита е получено след 1 януари 2003 г., може да се издаде сертификат в Хърватия, при условие че заявлението за сертификат е подадено в рамките на шест месеца от датата на присъединяване.“;

б)

Член 20, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Настоящият регламент се прилага към сертификатите за допълнителна защита, предоставени в съответствие с националното законодателство на Чешката република, Естония, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия преди съответната им дата на присъединяване.“.

2.

32009 R 0469: Регламент (ЕО) № 469/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 1).

а)

Към член 20 се добавя следното:

„м)

за всеки лекарствен продукт, защитен с действащ основен патент, за който първото разрешение за пускането му на пазара като лекарствен продукт е получено след 1 януари 2003 г., може да бъде издаден сертификат в Хърватия, при условие че заявката за сертификат е подадена в срок до шест месеца от датата на присъединяване.“;

б)

Член 21, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Настоящият регламент се прилага за сертификатите за допълнителна защита, предоставени в съответствие с националното законодателство на Чешката република, Естония, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия преди съответната им дата на присъединяване.“.

III.   ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА

32002 R 0006: Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. относно промишления дизайн на Общността (ОВ L 3, 5.1.2002 г., стр. 1).

Член 110а, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   От датата на присъединяване на България, Чешката република, Естония, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия (наричани по-нататък „новата(ите) държава(и)-членка(и)“), действието на промишлен дизайн на Общността, който се ползва със защита или за който е подадена заявка съгласно настоящия регламент преди съответната им дата на присъединяване, се разпростира върху територията на тези държави-членки, за да се гарантира еднакво действие в цялата Общност.“

3.   ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

32006 L 0048: Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработен текст) (ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1).

В член 2 след вписването за Франция се вмъква следното:

„—

в Хърватия: „kreditne unije“ и „Hrvatska banka za obnovu i razvitak“,“

4.   СЕЛСКО СТОПАНСТВО

1.

31991 R 1601: Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета от 10 юни 1991 г. относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти (ОВ L 149, 14.6.1991 г., стp. 1):

В приложение II след географското означение „Nürnberger Glühwein“ се вмъква следното:

„Samoborski bermet“

2.

32007 R 1234: Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

а)

В член 66 се добавя следният параграф:

„4а.   За Хърватия се създава специален резерв за преструктуриране, както е посочено в точка 2 от приложение IX. Този резерв се освобождава, считано от 1 април на първата година на приложение на квоти след присъединяването, до степента, до която консумацията на мляко и млечни продукти на място в земеделското стопанство в Хърватия е намаляла в периода 2008—2012 г.

Решението за освобождаване на резерва и неговото разпределение между квотите за доставки и директни продажби се взема от Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 195, параграф 2 въз основа на оценката на доклада, който предстои да бъде представен от Хърватия до 31 декември 2013 г. В този доклад се посочват подробно резултатите и тенденциите на извършвания процес на преструктуриране в сектора на млякото и млечните продукти на Хърватия и по-специално преминаването от производство с цел консумация на място в земеделските стопанства към производство, предназначено за пазара.“;

б)

В член 103к, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Настоящият параграф не се прилага за Хърватия за финансовата 2013 година. Хърватия представя на Комисията проект за петгодишна програма за подпомагане за програмния период 2014—2018 г.“;

в)

В приложение III, част II, точка 13 се изменя, както следва:

„13.

„рафинерия на пълен работен ден“ означава производствена единица:

чиято единствена дейност се състои в рафиниране на вносна сурова тръстикова захар,

или

която през пазарната 2004—2005 година е рафинирала количество от най-малко 15 000 тона вносна сурова тръстикова захар. За целите на това тире, в случая на Хърватия пазарната година е 2007—2008 г.“,

г)

Приложение VI се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ КВОТИ

от пазарната 2010—2011 година нататък

(В тонове)

държави-членки или региони

захар

изоглюкоза

инулинов сироп

Белгия

676 235,0

114 580,2

0

България

0

89 198,0

 

Чешка република

372 459,3

 

 

Дания

372 383,0

 

 

Германия

2 898 255,7

56 638,2

 

Ирландия

0

 

 

Гърция

158 702,0

0

 

Испания

498 480,2

53 810,2

 

Франция

(метрополия)

3 004 811,15

 

0

Френски отвъдморски департаменти

432 220,05

 

 

Хърватия

192 877,0

 

 

Италия

508 379,0

32 492,5

 

Латвия

0

 

 

Литва

90 252,0

 

 

Унгария

105 420,0

220 265,8

 

Нидерландия

804 888,0

0

0

Австрия

351 027,4

 

 

Полша

1 405 608,1

42 861,4

 

Португалия

(континентална част)

0

12 500,0

 

Автономен регион Азорски острови

9 953,0

 

 

Румъния

104 688,8

0

 

Словения

0

 

 

Словакия

112 319,5

68 094,5

 

Финландия

80 999,0

0

 

Швеция

293 186,0

 

 

Обединеното кралство

1 056 474,0

0

 

Общо

13 529 618,20

690 440,8

0“

д)

В приложение IХ, точка 1 след вписването за Франция се вмъква следното:

„Държава-членка

2008/09 г.

2009/10 г.

2010/11 г.

2011/12 г.

2012/13 г.

2013/14 г.

2014/15 г.

Хърватия

 

 

 

 

 

765 000

765 000“

е)

В приложение IХ, точка 2, таблицата се заменя със следното:

„държава-членка

тонове

България

39 180

Хърватия

15 000

Румъния

188 400“

ж)

В приложение Х след вписването за Франция се вмъква следното:

„Хърватия

40,70“

з)

В приложение Хб се добавя следната таблица:

В 1000 EUR

„Бюджетна година

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

от 2017 г. нататък

HR

0

11 885

11 885

11 885

10 832“

и)

В параграф 2 от допълнението към приложение ХIб се добавя следната буква:

„з)

в Хърватия — площите, засадени с лозя, в следните подрайони: Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokuplje и Zagorje-Međimurje.“

й)

В точка 3 от допълнението към приложение ХIб се добавя следната буква:

„з)

в Хърватия — площите, засадени с лозя, в следните подрайони: Hrvatsko Podunavlje и Slavonija.“

к)

В точка 4 от допълнението към приложение ХIб се добавя следната буква:

„ж)

в Хърватия — площите, засадени с лозя, в следните подрайони: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija, Srednja и Južna Dalmacija.“

3.

32008 R 0110: Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стp. 16).

а)

В член 20 се добавя следният параграф:

„4.   Срокът за предаване на техническите досиета, посочен в параграф 1, се прилага и за географските означения на Хърватия, изброени в приложение III.“

б)

В приложение III, точка 9 се добавят следните географски означения:

 

„Hrvatska loza

Хърватия

 

Hrvatska stara šljivovica

Хърватия

 

Slavonska šljivovica

Хърватия“

в)

В приложение III, точка 32 се добавя следното географско означение:

 

„Hrvatski pelinkovac

Хърватия“

г)

В приложение III се добавя следната точка:

„39.

Maraschino/ Marrasquino/ Maraskino

Zadarski maraschino

Хърватия“

д)

В приложение III, в продуктовата категория „Други спиртни напитки“ се добавя следното географско означение:

 

„Hrvatska travarica

Хърватия“

4.

32009 R 0073: Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16).

а)

Член 2, точка ж) се заменя със следното:

„ж)

„нови държави-членки“ означава България, Чешката република, Естония, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия;“

б)

В член 6, параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

„2.   Държавите-членки, различни от новите държави-членки, гарантират, че земя, която е била заета от постоянни пасища към датата за подаване на заявления за подпомагане „за площ“ за 2003 г., продължава да се поддържа като заета от постоянни пасища. Новите държави-членки, различни от България, Хърватия и Румъния гарантират, че земя, която е била заета от постоянни пасища на 1 май 2004 г., продължава да се поддържа като заета от постоянни пасища. България и Румъния гарантират, че земя, която е била заета от постоянни пасища на 1 януари 2007 г., продължава да се поддържа като заета от постоянни пасища. Хърватия гарантира, че земя, която е била заета от постоянни пасища на 1 юли 2013 г., продължава да се поддържа като заета от постоянни пасища.“

в)

Член 33, параграф 1, буква б), подточка iv) се заменя със следното:

„iv)

съгласно член 47, параграф 2, членове 57а и 59, член 64, параграф 2, трета алинея, член 65 и член 68, параграф 4, буква в).“

г)

В член 51, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Хърватия може да реши да се възползва от възможностите, предвидени в член 52 и в член 53, параграф 1 от настоящия регламент. Това решение се съобщава на Комисията до 15 юли 2013 г.“

д)

В член 51, параграф 2 се добавя следната алинея:

„Чрез дерогация от втората алинея, за Хърватия този таван се определя въз основата на националните тавани, посочени в член 104, параграф 4 и член 112, параграф 5, по отношение съответно на плащанията за овче и козе месо и плащанията за говеждо и телешко месо, посочени в членове 52 и 53, като се отчита графикът за въвеждане на директните плащания, посочен в член 121.“

е)

В член 52 след първата алинея се вмъква следната алинея:

„Чрез дерогация от първата алинея Хърватия може да запази до 50 % от сумата, получена като резултат от тавана, посочен в третата алинея на член 51, параграф 2 от настоящия регламент, с цел ежегодното предоставяне на допълнително плащане на земеделските стопани.“

ж)

В член 53, параграф 1 след първата алинея се добавя следната алинея:

„Чрез дерогация от първата алинея, Хърватия може да запази цялата сума или част от сумата, получена като резултат от тавана, посочен в третата алинея на член 51, параграф 2 от настоящия регламент, с цел ежегодното предоставяне на допълнително плащане на земеделските стопани.“

з)

Заглавието на глава 3 от Дял III се заменя със следното:

и)

Заглавието на член 55 се заменя със следното:

„Въвеждане на схемата за единно плащане в държави-членки, които са приложили схемата за единно плащане на площ, и в Хърватия.“

й)

В член 55, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„1.   Ако не е предвидено друго в настоящата глава, настоящият дял се прилага за новите държави-членки, които са въвели схемата за единно плащане на площ, предвидена в дял V, глава 2, и за Хърватия.“

к)

В член 57, параграф 1 се добавя следното изречение:

„За Хърватия това намаление не надвишава 20 % от годишния таван, както е посочено в таблица 3 от приложение VIII.“

л)

В член 57, параграф 3 се добавят следните изречения:

„В Хърватия използването на националния резерв подлежи на разрешение от страна на Комисията посредством акт за изпълнение без помощта на комитета, посочен в член 141. Комисията разглежда по-специално създаването на всяка национална схема за директни плащания, приложима преди датата на присъединяване, и условията, при които се е прилагала. Хърватия изпраща на Комисията искането за разрешаване на националния резерв до 15 юли 2013 г.“

м)

Вмъква се следният член:

„Член 57a

Специален национален резерв за разминирана земя в Хърватия

1.   Хърватия създава специален национален резерв за разминирана земя, който се използва за разпределяне — в рамките на десетгодишен период след присъединяването и в съответствие с обективни критерии и по начин, който да гарантира еднаквото третиране на земеделските стопани и да предотвратява нарушаване на пазарните условия и на конкуренцията — на права на плащане на земеделски стопани с разминирана земя, която е възстановена за ползване за селскостопански дейности.

2.   Земя, която отговаря на изискванията за права на плащане по настоящия член, не е допустима за разпределяне на права на плащане по членове 59 и 61.

3.   Размерът на правата на плащане, установени по настоящия член, е не по-висок от размера на правата на плащане, установени съответно по член 59 и член 61.

4.   Максималният размер на сумите, заделени за специалния национален резерв за разминирана земя, възлиза на 9 600 000 евро и зависи от графика за въвеждане на преките плащания, предвиден в член 121. Размерът на максималните суми е, както следва:

(1000 EUR)

Хърватия

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Максимален размер на специалния национален резерв за разминирана земя

2 400

2 880

3 360

3 840

4 800

5 760

6 720

7 680

8 640

9 600

5.   През първата година от прилагането на схемата за единно плащане на площ Хърватия разпределя права на плащане на земеделските стопани въз основа на разминираната земя, която е обявена от тях в заявленията им за подпомагане, подадени през първата година от прилагането на схемата за единно плащане на площ, и която е възстановена за ползване за селскостопански дейности между 1 януари 2005 г. и 31 декември 2012 г.

6.   За годините 2013 г. - 2022 г. правата на плащане се разпределят на земеделските стопани въз основа на разминираната земя, обявена от тях през въпросната година, при условие че тази земя е възстановена за ползване за селскостопански дейности през предходната календарна година и Комисията е нотифицирана за това в съответствие с параграф 9.

7.   С цел да се осигури подходящо използване на фондовете на Съюза, Комисията изменя, в съответствие с посочената в член 141, параграф 2 процедура, размера на тавана в таблица 3 от приложение VIII, за да се добавят в него сумите от специалния национален резерв за разминирана земя, които са разпределени до 31 декември 2022 г.

8.   Всички земи, обявени за целите на настоящия член, отговарят на определението за „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“, съдържащо се в член 34, параграф 2.

9.   До 15 юли 2013 г. Хърватия нотифицира Комисията относно площта на земите, отговарящи на условията по параграф 5, като посочва както земите, допустими за равнищата на подпомагане по член 59, така и земите, допустими за равнищата на подпомагане по член 61. В нотификацията се включва и информация относно съответните бюджетни пакети и неусвоените средства. Считано от 2014 г. и не по-късно от 31 януари на всяка година, на Комисията се изпраща същата информация и данни за предходната календарна година относно площите, възстановени за ползване за селскостопански дейности, и съответните бюджетни пакети.

10.   До 31 декември 2012 г. всички минирани и разминирани земи, за които земеделските стопани могат да получат права на плащане от специалния национален резерв за разминирана земя, се идентифицират в интегрираната система за администриране и контрол, създадена в съответствие с дял II, глава 4.“

н)

В член 59 се добавя следният параграф:

„4.   В съответствие с посочената в член 141, параграф 2 процедура, Комисията приема правила за началното разпределяне на правата на плащане в Хърватия.“

о)

В член 61 се добавя следната алинея:

„За Хърватия датата, посочена в първа алинея, букви а) и б) е 30 юни 2011 г.“

п)

В член 69, параграф 1, първа алинея се добавя следното:

„До датата на присъединяване Хърватия може да реши да използва от първата година от прилагането на схемата за единно плащане на площ, както е предвидено в член 59, параграф 2, до 10 % от националния таван, посочен в член 40, както е указано в таблица 3 от приложение VIII.“

р)

В член 69, параграф 9, в първа алинея, след буква а) се вмъква следната буква:

„аа)

за Хърватия — определени за 2022 г.“

с)

Член 104, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Прилагат се следните национални тавани:

Държави-членки

Национален таван

България

2 058 483

Чешка република

66 733

Дания

104 000

Естония

48 000

Испания

19 580 000

Франция

7 842 000

Хърватия

542 651

Кипър

472 401

Латвия

18 437

Литва

17 304

Унгария

1 146 000

Полша

335 880

Португалия

2 690 000

Румъния

5 880 620

Словения

84 909

Словакия

305 756

Финландия

80 000

Общо

41 273 174“

т)

В член 112, параграф 5 след вписването за Франция се вмъква следното:

„Хърватия

105 270“

у)

Член 121 се заменя със следното:

„Член 121

Въвеждане на директни плащания

В новите държави-членки, различни от България, Хърватия и Румъния, директните плащания се въвеждат в съответствие със следния график на нарастване, изразено в проценти от прилаганото за съответната година равнище на тези плащания в държавите-членки, различни от новите държави-членки:

60 % през 2009 г.,

70 % през 2010 г.,

80 % през 2011 г.,

90 % през 2012 г.,

100 % от 2013 г.

В България и Румъния директните плащания се въвеждат в съответствие със следния график на нарастване, изразено в проценти от прилаганото към съответната година равнище на тези плащания в държавите-членки, различни от новите държави-членки:

35 % през 2009 г.,

40 % през 2010 г.,

50 % през 2011 г.,

60 % през 2012 г.,

70 % през 2013 г.,

80 % през 2014 г.,

90 % през 2015 г.,

100 % от 2016 г.

В Хърватия директните плащания се въвеждат в съответствие със следния график на нарастване, изразено в проценти от прилаганото към съответната година равнище на тези плащания в държавите-членки, различни от новите държави-членки:

25 % през 2013 г.,

30 % през 2014 г.,

35 % през 2015 г.,

40 % през 2016 г.,

50 % през 2017 г.,

60 % през 2018 г.,

70 % през 2019 г.,

80 % през 2020 г.,

90 % през 2021 г.,

100 % от 2022 г.“

ф)

В член 132, параграф 2 след втора алинея се вмъква следната алинея:

„чрез дерогация от букви а) и б) на първа алинея Хърватия има възможност да допълни директните плащания до 100 % от равнището, приложимо в държавите-членки, различни от новите държави-членки.“.

х)

В приложение VII след вписването за Франция се вмъква следното:

„Хърватия

100

1“

ц)

В приложение VIII се добавя следната таблица:

Таблица 3  (1)

Държава-членка

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Хърватия

93 250

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

298 400

335 700

373 000

5.   РИБАРСТВО

1.

32002 R 2371: Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59).

В приложение I се добавят следните части:

„11.   КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА ХЪРВАТИЯ (2)

Географска зона

Държава-членка

Видове

Значимост или особени характеристики

12 мили, ограничена до морската зона под суверенитета на Хърватия, разположена северно от паралела на 45 градуса и 10 минути северна ширина по крайбрежието на Западна Истрия, от външната граница на териториалните води на Хърватия, където този паралел достига сушата на брега на Западна Истрия (нос Grgatov rt Funtana)

Словения

Дънни и дребни пелагични видове, включително сардини и хамсия.

100 тона за максимален брой от 25 риболовни кораба, което включва 5 риболовни кораба, оборудвани с трални мрежи


12.   КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА СЛОВЕНИЯ (3)

Географска зона

Държава-членка

Видове

Значимост или особени характеристики

12 мили, ограничена до морската зона под суверенитета на Словения, разположена северно от паралела на 45 градуса и 10 минути северна ширина по крайбрежието на Западна Истрия, от външната граница на териториалните води на Хърватия, където този паралел достига сушата на брега на Западна Истрия (нос Grgatov rt Funtana)

Хърватия

Дънни и дребни пелагични видове, включително сардини и хамсия.

100 тона за максимален брой от 25 риболовни кораба, което включва 5 риболовни кораба, оборудвани с трални мрежи

2.

32006 R 1198: Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1).

а)

В член 27 се добавя следният параграф:

„5.   ЕФР може да участва във финансирането на схемата за индивидуални премии за рибари, които ще се ползват от режима на достъп, установен в част 11 на приложение I към Регламент (ЕО) № 2371/2002, както е изменен от Акта за присъединяване на Хърватия. Схемата може да се прилага единствено в периода 2014—2015 г. или в случай че това стане по-рано — до датата на пълно изпълнение на арбитражното решение, произтичащо от Арбитражното споразумение между правителството на Република Словения и правителството на Република Хърватия, подписано в Стокхолм на 4 ноември 2009 г.“

б)

Член 29, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Чрез дерогация от параграф 2, в най-отдалечените райони и в отдалечените гръцки острови, както и в хърватските острови Dugi otok, Vis, Mljet и Lastovo, помощ може да се отпуска на всички предприятия.“

в)

Член 35, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Чрез дерогация от параграф 3, в най-отдалечените райони и в отдалечените гръцки острови, както и в хърватските острови Dugi otok, Vis, Mljet и Lastovo, помощ може да се отпуска на всички предприятия.“

г)

В член 53, параграф 9 първата алинея се заменя със следното:

„9.   Когато се финансират операции от ЕФР в отдалечените гръцки острови, които са в неизгодно положение поради далечното си разположение, и в най-отдалечените райони, както и в хърватските острови Dugi otok, Vis, Mljet и Lastovo, горната граница на приноса от ЕФР за всяка приоритетна ос се увеличава с не повече от 10 процентни пункта в регионите, допустими по цел „Сближаване“, и с не повече от 35 процентни пункта за регионите, които не са допустими по цел „Сближаване“.“

д)

В приложение II, буква а) таблицата се заменя със следното:

 

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

„Региони, обхванати от цел „Сближаване“, и отдалечените гръцки острови и хърватските острови Dugi otok, Vis, Mljet и Lastovo

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (4)  (5)

A ≤ 80 %

B ≥ 20 %

A ≤ 60 %

B ≥ 40 % (6)

Региони, които не са обхванати от цел „Сближаване“

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (4)  (5)

A ≤ 60 %

B ≥ 40 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (6)

Най-отдалечени райони

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 50 %

B ≥ 50 % (4)  (5)

A ≤ 80 %

B ≥ 20 %

A ≤ 75 %

B ≥ 25 %

е)

В приложение II, буква а), втората алинея подзаглавие „Група 2“ се заменя със следното:

„Като се следва прилагането на (*) и (**), когато ЕФР финансира операции посочени в член 25, параграф 3 в полза на кораби за дребномащабен крайбрежен риболов, процентите на (Б) за група 2 ще бъдат:

за регионите, обхванати от цел „Сближаване“, отдалечените гръцки острови, хърватските острови Dugi otok, Vis, Mljet и Lastovo и регионите, които не са обхванати от цел „Сближаване“, равни на или по-големи от 60 процентни пункта (Б ≥ 60 %),

и

за най-отдалечените райони, равни на или по-големи от 50 процентни пункта (Б ≥ 50%).“

6.   ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

1.

32006 L 0112: Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (OB L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

В член 287 се добавя следната точка:

„(19)

Хърватия: 35 000 EUR.“

2.

32008 L 0118: Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (OB L 9, 14.1.2009 г., стр. 12).

Член 46, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Без да се засяга член 32, държави-членки, които не са посочени в член 2, параграф 2, трета и четвърта алинея от Директива 92/79/ЕИО, могат да прилагат от 1 януари 2014 г. количествено ограничение от не по-малко от 300 къса по отношение на цигари, които могат да бъдат внасяни на тяхна територия без заплащане на допълнителен акциз, когато тези цигари се внасят от държава-членка, която в съответствие с член 2, параграф 2, трета и четвърта алинея от посочената директива, прилага акцизи, по-ниски от определените съгласно член 2, параграф 2, първа алинея от нея.

Държави-членки, посочени в член 2, параграф 2, трета и четвърта алинея от Директива 92/79/ЕИО, които налагат акциз от най-малко 77 EUR за 1 000 цигари, независимо от среднопретеглената продажна цена на дребно, могат да прилагат от 1 януари 2014 г. количествено ограничение от не по-малко от 300 къса по отношение на цигари, внасяни на тяхна територия без заплащане на допълнителен акциз от държава-членка, която прилага по-нисък акциз в съответствие с член 2, параграф 2, трета алинея от посочената директива.

Държавите-членки, които прилагат количествено ограничение в съответствие с първа и втора алинея от настоящия параграф, информират Комисията за това. Те могат да извършват необходимите проверки, при условие че тези проверки не засягат правилното функциониране на вътрешния пазар.“

7.   РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И КООРДИНАЦИЯ НА СТРУКТУРНИ ИНСТРУМЕНТИ

1.

32006 R 1083: Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25):

а)

В член 15, параграф 4 във втора алинея се добавя следното изречение:

„По отношение на Хърватия, датата на тази проверка е 31 декември 2017 г.“

б)

В член 18, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„1.   Наличните средства за ангажименти от фондовете за периода 2007 - 2013 г. са 308 417 037 817 EUR по цени от 2004 г. в съответствие с годишното разпределение, посочено в приложение I.“

в)

Член 19 се заменя със следното:

„Член 19

Средства за цел „Сближаване“

Общите средства за цел „Сближаване“ възлизат на 81,56 % от посочените в член 18, параграф 1 средства (или общо 251 529 800 379 EUR ) и се разпределят между различните компоненти, както следва:

а)

70,50 % (или общо 177 324 921 223 EUR) за финансирането, посочено в член 5, параграф 1, като се използват населението, отговарящо на изискванията, регионалният просперитет, националният просперитет и нивото на безработица като критерии за изчисляване на индикативното разпределение по държави-членки;

б)

4,98 % (или общо 12 521 289 405 EUR) за преходна и специфична подкрепа, посочена в член 8, параграф 1, като се използват населението, отговарящо на изискванията, регионалният просперитет, националният просперитет и нивото на безработица като критерии за изчисляване на индикативното разпределение по държави-членки;

в)

23,23 % (или общо 58 433 589 750 EUR) за финансирането, посочено в член 5, параграф 2, като се използват населението, отговарящо на изискванията, , националният просперитет и площта като критерии за изчисляване на индикативното разпределение по държави-членки;

г)

1,29 % (или общо 3 250 000 000 EUR) за преходна и специфична подкрепа, посочена в член 8, параграф 3.“

г)

В член 20 уводната част се заменя със следното:

„Общите средства за цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“ възлизат на 15,93 % от посочените в член 18, параграф 1 средства (или общо 49 127 784 318 EUR) и се разпределят между различните компоненти, както следва:“

д)

В член 21 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Общите средства за цел „Европейско териториално сътрудничество“ възлизат на 2,52 % от посочените в член 18, параграф 1 средства (или общо 7 759 453 120 EUR) и, като се изключи посочената в точка 22 от приложение II сума, се разпределят между различните компоненти, както следва:

а)

73,86 % (или общо 5 583 386 893 EUR) за финансиране на трансграничното сътрудничество, посочено в член 7, параграф 1, като се използва населението, отговарящо на изискванията, като критерий за изчисляване на индикативното разпределение по държави-членки;

б)

20,95 % (или общо 1 583 594 654 EUR) за финансиране на транснационалното сътрудничество, посочено в член 7, параграф 2, като се използва населението, отговарящо на изискванията, като критерий за изчисляване на индикативното разпределение по държави-членки;

в)

5,19 % (или общо 392 471 574 EUR) за финансиране на междурегионалното сътрудничество, мрежите за сътрудничество и обмена на опит, посочени в член 7, параграф 3.

2.   Приносът от ЕФРР за трансграничните програми и програмите за морски басейни по Инструмента за европейско съседство и партньорство и трансграничните програми по Инструмента за предприсъединителна помощ съгласно Регламент (ЕО) № 1085/2006 е 817 691 234 EUR в резултат на индикациите на всяка от заинтересованите държави-членки, приспаднати от отпуснатите им суми по параграф 1, буква а). Тези приноси на ЕФРР не подлежат на преразпределяне между заинтересованите държави-членки.“

е)

В член 22 се добавя следната алинея:

„Чрез дерогация от първа алинея Хърватия може да разпределя отпуснатите й финансови средства по цел „Европейско териториално сътрудничество“ между трите компонента, посочени в член 21, параграф 1, букви а)—в), с оглед постигане на високо равнище на ефективност и опростяване.“

ж)

Член 23 се заменя със следното:

„Член 23

Средства за резерва за изпълнение

Три процента от посочените в член 19, букви а) и б) и член 20 средства могат да бъдат отпуснати от държавите-членки с изключение на Хърватия в съответствие с член 50.“

з)

Член 28 се изменя, както следва:

i)

в параграф 1 след първата алинея се вмъква следната алинея:

„По отношение на Хърватия националната стратегическа референтна рамка обхваща периода от датата на присъединяване до 31 декември 2013 г.“

ii)

в параграф 2 след първа алинея се вмъква следната алинея:

„Хърватия предава своята национална стратегическа референтна рамка на Комисията в срок от три месеца от датата на присъединяване.“

и)

В член 29 се добавя следният параграф:

„5.   Параграфи 1—4 не се прилагат за Хърватия.“

й)

В член 32, параграф 3 се добавя следната алинея:

„Не по-късно от 31 декември 2013 г. Комисията приема по отношение на Хърватия решението за одобряване на оперативна програма, която да бъде финансирана през програмния период 2007—2013 г. Хърватия взема предвид в оперативната си програма всички бележки, направени от Комисията и внася тази програма в Комисията не по-късно от три месеца от датата на присъединяване.“

к)

В член 33, параграф 1 се добавя следната алинея:

„По отношение на Хърватия оперативните програми, приети преди датата на присъединяване, могат да бъдат преразглеждани единствено с цел по-добро хармонизиране с разпоредбите на настоящия регламент.“

л)

В член 49, параграф 3 се добавя следната алинея:

„По отношение на Хърватия последващата оценка на оперативните програми приключва до 31 декември 2016 г.“

м)

Вмъква се следният член:

„Член 51a

Членове 50 и 51 не се прилагат за Хърватия.“

н)

Член 53, параграф 3 се заменя със следното:

„3   За оперативни програми по цел „Европейско териториално сътрудничество“, в които поне един участник е от държава-членка, чийто среден БВП на глава от населението за периода 2001—2003 г. е бил под 85 % от средния за ЕС-25 през същия период, или за програми, в които Хърватия е страна участничка, приносът от ЕФРР не може да надхвърля 85 % от допустимите разходи. За всички други оперативни програми, приносът от ЕФРР не надхвърля 75 % от допустимите разходи, съфинансирани от ЕФРР.“

о)

В член 56, параграф 1 се добавя следната алинея:

„По отношение на Хърватия разходите са допустими за принос от фондовете между началната дата за допустимост на разходите, определена в съответствие с инструментите, приети съгласно Регламент (ЕО) № 1085/2006, и 31 декември 2016 г. За оперативни програми, приети след присъединяването, обаче, разходите за принос от фондовете са допустими от датата на присъединяване, освен ако с решението за съответните оперативни програми не е определена по-късна дата.“

п)

В член 56, параграф 3 се добавя следната алинея:

„Независимо от конкретните разпоредби относно допустимостта, установени в член 105а, определените от мониторинговия комитет по оперативните програми на Хърватия критерии не се прилагат за операции, за които решението за одобрение е било прието преди датата на присъединяване и които са били част от инструментите, приети по силата на Регламент (ЕО) № 1085/2006.“

р)

Член 62, параграф 1 се изменя, както следва:

i)

В буква в) след първа алинея се вмъква следната алинея:

„По отношение на Хърватия органът, който извършва одит на оперативна програма, представя на Комисията актуализиран годишен работен план за одит, както се посочва в член 29, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 718/2007 на Комисията от 12 юни 2007 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) (7) в срок от три месеца от датата на присъединяване.

ii)

в буква г), подточка i) се добавя следната алинея:

„По отношение на Хърватия първият годишен доклад за извършения контрол се представя до 31 декември 2013 г. и обхваща периода 1 октомври 2012 г. - 30 юни 2013 г. Следващите доклади за периодите 1 юли 2013 г. - 30 юни 2014 г., 1 юли 2014 г. - 30 юни 2015 г. и 1 юли 2015 г. - 30 юни 2016 г. се представят на Комисията съответно до 31 декември 2014 г., 31 декември 2015 г. и 31 декември 2016 г. Информацията, отнасяща се до извършените след 1 юли 2016 г. одити, се включва в окончателния доклад за извършения контрол в подкрепа на посочената в буква д) декларация за приключване;“

iii)

В буква д) се добавя следната алинея:

„По отношение на Хърватия декларацията за приключване, която се подкрепя от окончателния доклад за извършения контрол, се представя на Комисията до 31 март 2018 г.“

с)

В член 67, параграф 1 се добавя следната алинея:

„По отношение на Хърватия управителният орган изпраща окончателен доклад за изпълнението на оперативната програма до 31 март 2018 г.“

т)

Член 71 се изменя, както следва:

i)

Вмъква се следният параграф:

„1а.   Независимо от параграф 1, възможно най-скоро след датата на присъединяване или най-късно преди Комисията да извърши каквото и да било плащане, Хърватия представя на Комисията описание на системите, обхващащи елементите по букви а) и б) на посочения параграф.“

ii)

Вмъква се следният параграф:

„2а.   Параграф 2 се прилага за Хърватия mutatis mutandis. Посоченият доклад в първа алинея от параграф 2 се счита за приет при същите условия, както тези, които са посочени във втора алинея от параграф 2. Това приемане обаче представлява предварително условие за сумата за префинансиране, посочена в член 82.“

у)

В член 75 се вмъква следният параграф:

„1а.   По отношение на Хърватия съответните бюджетни ангажименти от ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕСФ за 2013 г. се поемат въз основа на решението, посочено в член 28, параграф 3, преди да бъде взето каквото и да било решение от Комисията за преразглеждане на приета оперативна програма. Решението, посочено в член 28, параграф 3, представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 за всички бюджетни ангажименти в полза на Хърватия.“

ф)

В член 78, параграф 2, буква в) се добавя следното изречение:

„По отношение на Хърватия те се обхващат от разходите, платени от бенефициерите при изпълнение на проекта и се оправдават с фактури с подпис и забележка „платено“ или със счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност най-късно три години след годината на плащането на аванса или на 31 декември 2016 г., ако тази дата е по-ранна от първата; в противен случай следващият отчет за разходите се коригира съответно.“

х)

В член 82 се вмъква следният параграф:

„1a.   По отношение на Хърватия след приемането на доклада посочен в член 71, параграф 2а и след съответните бюджетни ангажименти, посочени в член 75, параграф 1а еднократна сума за префинансиране за останалата част от периода 2007—2013 г. се изплаща с една вноска и ще съставлява 30 % от приноса от структурните фондове и 40 % от приноса от Кохезионния фонд към оперативната програма.“

ц)

В член 89, параграф 1 се добавя следната алинея:

„По отношение на Хърватия заявление за плащане, съдържащо документите, изброени в буква а), подточки i)—iii), се изпраща до 31 март 2018 г.“

ч)

В член 93 се вмъква следният параграф:

„3a.   Чрез дерогация от параграфи 1—3 по отношение на Хърватия Комисията прилага механизма за автоматично освобождаване, посочен в параграф 1 по следния начин:

i)

крайният срок за отворена част от ангажимента за 2010 г. е 31 декември 2013 г.;

ii)

крайният срок за отворена част от ангажимента за 2011 г. е 31 декември 2014 г.;

iii)

крайният срок за отворена част от ангажимента за 2012 г. е 31 декември 2015 г.;

iv)

частта от ангажиментите за 2013 г., все още отворени на 31 декември 2016 г., се освобождават автоматично, ако Комисията не е получила приемливо заявление за плащане за тази част най-късно до 31 март 2018 г.“

ш)

В член 95 след втора алинея се вмъква следната алинея:

„Чрез дерогация от първа и втора алинея по отношение на Хърватия сроковете, посочени в член 93, параграф 3а се прекъсват при условията, посочени в първата алинея на настоящия член по отношение на сумата, свързана с въпросните операции.“

щ)

В член 98, параграф 2 се добавя следната алинея:

„По отношение на Хърватия освободените по този начин средства от фондовете могат да бъдат повторно използвани от Хърватия до 31 декември 2016 г.“

ща)

Вмъква се следният член:

„Член 105a

Специални разпоредби след присъединяването на Хърватия

1.   Програмите и големите проекти, които са били одобрени към датата на присъединяване на Хърватия съгласно Регламент (ЕО) № 1085/2006 и чието изпълнение не е приключило към тази дата, се считат за одобрени от Комисията съгласно настоящия регламент, с изключение на програмите, одобрени в съответствие с разделите, посочени в член 3, параграф 1, букви а) и д) от Регламент (ЕО) № 1085/2006.

В допълнение следните програми, попадащи в рамките на раздела, посочен в член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1085/2006, също се изключват:

a)

програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП „Адриатика“;

б)

трансграничната програма „Хърватия—Босна и Херцеговина“;

в)

трансграничната програма „Хърватия—Черна гора“;

г)

трансграничната програма „Хърватия—Сърбия“.

Без да се засягат параграфи 2—7, разпоредбите, които уреждат изпълнението на операциите и големите проекти, одобрени съгласно настоящия регламент, се прилагат за тези операции и големи проекти.

2.   Всяка процедура за поръчки, свързана с операции в рамките на програмите или отнасяща се до големи проекти, посочени в параграф 1, която към датата на присъединяване вече е била предмет на покана за участие в търг, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, се изпълнява в съответствие с правилата, посочени в тази покана за участие в търг. Не се прилага член 165 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

Всяка процедура за поръчки, свързана с операции в рамките на програмите или отнасяща се до големи проекти, посочени в параграф 1, която към датата на присъединяване не е била предмет на покана за участие в търг, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, се изпълнява в съответствие с Договорите или актовете, приети по силата на Договорите, както и с член 9 от настоящия регламент.

Други операции, освен посочените в първата и втората алинея и за които са отправени покани за представяне на предложения в съответствие с член 158 от Регламент (ЕО) № 718/2007 на Комисията или за които са представени кандидатури пред компетентните органи преди датата на присъединяване, и за които договарянето би могло да приключи едва след тази дата, се изпълняват в съответствие с условията и правилата за допустимост, публикувани в съответната покана за представяне на предложения или съобщени предварително на потенциалните бенефициери.

3.   Плащанията, извършени от Комисията по силата на програми, посочени в параграф 1, се считат за принос от фондовете съгласно настоящия регламент и се отнасят към най-ранния отворен ангажимент, включително ангажиментите по ИПП.

Частта от ангажиментите, поети от Комисията по програмите, посочени в параграф 1, която все още е отворена към датата на присъединяване, се урежда от настоящия регламент от датата на присъединяване.

4.   За операции, одобрени по силата на Регламент (ЕО) № 1085/2006, за които одобрението е предоставено или съответните споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства с окончателните бенефициери са подписани преди датата на присъединяването, правилата, уреждащи допустимостта на разходите в съответствие със или основаващи се на Регламент (ЕО) № 718/2007 на Комисията продължават да се прилагат, освен в надлежно обосновани случаи, като решението се взима от Комисията по искане на Хърватия.

Правилото за допустимост, установено в първата алинея, се прилага и за големи проекти, посочени в параграф 1, за които са били подписани двустранни споразумения за проекти преди датата на присъединяване.

5.   По отношение на Хърватия всяко позоваване на фондовете, както са определени в член 1, втора алинея, се тълкува като включващо и Инструмента за предприсъединителна помощ, създаден с Регламент (ЕО) № 1085/2006.

6.   Конкретните срокове, приложими за Хърватия, се прилагат също за следните трансгранични програми, попадащи в рамките на раздела, посочен в член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1085/2006, в които Хърватия е страна участничка:

а)

трансграничната програма „Унгария—Хърватия“ и

б)

трансграничната програма „Словения—Хърватия“.

Конкретните срокове, приложими за Хърватия съгласно настоящия регламент, не се прилагат за оперативните програми в рамките на транснационалния и междурегионалния компонент на цел „Европейско териториално сътрудничество“, в които Хърватия е страна участничка.

7.   При необходимост от мерки за улесняване на прехода на Хърватия от предприсъединителния режим към режима, който се установява вследствие на прилагането на настоящия член, Комисията приема необходимите мерки.“

щб)

Приложение I се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Годишно разпределение на бюджетните ангажименти за периода 2007—2013 г.

(посочени в член 18)

(В евро, по цени от 2004 г.)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 718 037 817“

щв)

Приложение II се изменя, както следва:

i)

в точка 5 се добавят следните букви:

„в)

за Хърватия средствата за финансиране на трансграничното сътрудничество ще възлизат на 7 028 744 EUR по цени от 2004 г.;

г)

за Хърватия средствата за финансиране на транснационалното сътрудничество ще възлизат на 1 874 332 EUR по цени от 2004 г.“

ii)

Вмъква се следната точка:

„7а.

За Хърватия максималното равнище на трансфери от фондовете ще бъде 3,5240 % от нейния БВП.“

iii)

Вмъква се следната точка:

„9а.

За Хърватия изчисляването на БВП от Комисията ще се основава на статистически данни и прогнози, публикувани през май 2011 г.“

щг)

Приложение III се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Тавани, приложими за процентите на съфинансиране

(посочени в член 53)

Критерии

Държави членки

ЕФРР и ЕСФ

Процент на допустимите разходи

Кохезионен фонд

Процент на допустимите разходи

1.

Държави-членки, чиито среден БВП на глава от населението за периода 2001—2003 г. е под 85 % от средния за ЕС-25 за същия период

България, Чешката република, Естония, Гърция, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия

85 % за цели „Сближаване“ и „Регионална конкурентоспособност и заетост“

85 %

2.

Държави-членки, различни от тези, посочени в точка 1, допустими за преходен режим от Кохезионния фонд на 1 януари 2007 г.

Испания

80 % за цел „Сближаване“ и региони във фаза на постепенно установяване на помощта по цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“;

50 % за цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“ извън региони във фаза на постепенно установяване на помощта

85 %

3.

Държави-членки, различни от тези, посочени в точки 1 и 2

Белгия, Дания, Германия, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство

75 % за цел „Сближаване“

4.

Държави-членки, различни от тези, посочени в точки 1 и 2

Белгия, Дания, Германия, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство

50 % за цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“

5.

Най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, които ползват допълнително отпуснати средства за тези региони, предвидени в точка 20 от приложение II

Испания, Франция и Португалия

50 %

6.

Най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС

Испания, Франция и Португалия

85 % за цели „Сближаване“ и „Регионална конкурентоспособност и заетост“

—“

2.

32006 R 1084: Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за създаване на Кохезионен фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1164/94 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 79).

Вмъква се следният член:

„Член 5a

Специални разпоредби след присъединяването на Хърватия

1.   Мерките, които на датата на присъединяване на Хърватия са били предмет на решения на Комисията за подпомагане съгласно Регламент (ЕО) № 1267/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно създаването на Инструмент за предприсъединителна структурна политика (8) и прилагането на които не е приключило към тази дата, се считат за одобрени от Комисията съгласно настоящия регламент.

Без да се засягат параграфи 2—5, разпоредбите, които уреждат изпълнението на одобрените действия съгласно настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 1083/2006, се прилагат за мерките, посочени в първа алинея на настоящия параграф.

2.   Всяка процедура за поръчки, свързана с мерки, посочени в параграф 1, която на датата на присъединяване вече е била предмет на покана за участие в търг, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, се изпълнява в съответствие с правилата, посочени в тази покана за участие в търг. Не се прилага член 165 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (9).

Всяка процедура за поръчки, свързана с мерки, посочени в параграф 1, която на датата на присъединяване не е била предмет на покана за участие в търг, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, се изпълнява в съответствие с Договорите или актовете, приети по силата на Договорите, както и с член 9 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.

3.   Плащанията, извършени от Комисията съгласно мярка, посочена в параграф 1, се считат за принос от фонда съгласно настоящия регламент.

Плащанията, извършени от Комисията съгласно мярка, посочена в параграф 1, се отнасят към най-ранния отворен ангажимент съгласно Регламент (ЕО) № 1267/1999 в първия случай и впоследствие съгласно настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 1083/2006.

Условията за междинни плащания или за окончателното салдо са тези, определени в параграф 2, букви б)—г) и в параграфи 3—5 от член Г на приложение II към Регламент (ЕО) № 1164/94.

4.   За мерките, посочени в параграф 1, остават приложими правилата, с които се урежда допустимостта на разходите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1267/1999 или специално установени в съответните споразумения за финансиране, освен в надлежно обосновани случаи, по които Комисията взема решение по искане на Хърватия.

5.   При необходимост от мерки за улесняване на прехода на Хърватия от предприсъединителния режим към режима, който се установява вследствие на прилагането на настоящия член, Комисията приема необходимите мерки.

8.   ОКОЛНА СРЕДА

1.

32003 L 0087: Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (OB L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).

а)

в член 9 към първа алинея се добавя следното изречение:

„Общото количество квоти на Общността ще бъде увеличено в резултат от присъединяването на Хърватия единствено с количеството квоти, което Хърватия ще разпредели съгласно член 10, параграф 1.“

б)

В приложение IIа след вписването за Испания се вмъква следното:

„Хърватия

26 %“.

2.

32009 D 0406: Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (OB L 140, 5.6.2009 г., стр. 136).

В приложение II след вписването за Франция се вмъква следното:

„Хърватия

11 %“.


(1)  Тавани, изчислени въз основа на графика на нарастване, предвиден в член 121.“

(2)  Посоченият по-горе режим се прилага от пълното изпълнение на арбитражното решение, произтичащо от Арбитражното споразумение между Правителството на Република Словения и Правителството на Република Хърватия, подписано в Стокхолм на 4 ноември 2009 г.

(3)  Посоченият по-горе режим се прилага от пълното изпълнение на арбитражното решение, произтичащо от Арбитражното споразумение между Правителството на Република Словения и Правителството на Република Хърватия, подписано в Стокхолм на 4 ноември 2009 г.“

(4)  При операциите, посочени в член 25, параграф 3, процентите на (Б) за група 2 се увеличават с 20 процентни пункта. Процентите на (А) намаляват съответно.In the case of operations referred to in Article 25(3), the (B) rates for Group 2 are increased by 20 percentage points. The (A) rates are reduced accordingly.

(5)  При операциите, посочени в член 26, параграф 2, (инвестиции на борда, по смисъла на член 25, на кораби за дребномащабен крайбрежен риболов) процентите на (Б) за група 2 могат да се намалят с 20 процентни пункта. Процентите на (А) се увеличават съответно.

(6)  При операциите, посочени в член 29 и член 35, когато са предприети от предприятия, които не попадат в определението в член 3, буква е), с по-малко от 750 служители или с оборот, по-малък от 200 милиона евро, процентите на (Б) се увеличават в регионите, обхванати от цел „Сближаване“, с изключение на отдалечените гръцки острови и хърватските острови Dugi otok, Vis, Mljet и Lastovo, с 30 процентни пункта, а в регионите, които не са обхванати от цел „Сближаване“ — с 20 процентни пункта. Процентите на (А) намаляват съответно.“

(7)  ОБ L 170, 29.6.2007 г., стр. 1.“

(8)  OJ L 161, 26.6.1999, p. 73.

(9)  OJ L 248, 16.9.2002, p. 1.”

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък, посочен в член 16 от Акта за присъединяване: Други постоянни разпоредби

1.   ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Договор за функционирането на Европейския съюз, част трета, дял II „Свободно движение на стоки“

СПЕЦИАЛЕН МЕХАНИЗЪМ

По отношение на Хърватия притежателят или ползвателят на патент или на сертификат за допълнителна защита за лекарствени продукт, за който е подадена заявка в държава-членка към момента, когато такава защита не е могла да бъде получена за този продукт в Хърватия, може да се позовава на правата, предоставени чрез този патент или сертификат за допълнителна защита, за да предотврати вноса и разпространението на този продукт в държавата-членка или в държавите-членки, в които въпросният продукт се ползва с патентна или допълнителна защита, дори ако продуктът е бил пуснат за първи път на пазара в Хърватия от притежателят или с негово съгласие.

Всяко лице, което има намерение да внесе или да разпространява лекарствен продукт, попадащ в обхвата на първа алинея, в държава-членка, в която този продукт се ползва с патентна защита или е придружен от сертификат за допълнителна защита, доказва пред компетентните органи в искането за внос, че е отправено едномесечно предизвестие до притежателя или ползвателя на тази защита.

2.   ПОЛИТИКА НА КОНКУРЕНЦИЯ

Договор за функционирането на Европейския съюз, част трета, дял VII, глава 1 „Правила относно конкуренцията“

1.

Следните схеми за помощи и индивидуални помощи, приведени в действие в Хърватия преди датата на присъединяване и които продължават да се прилагат и след тази дата, се считат към момента на присъединяване за съществуваща помощ по смисъла на член 108, параграф 1 от ДФЕС:

а)

мерки за помощ, приведени в действие преди 1 март 2002 г.;

б)

мерки за помощ, изброени в допълнението към настоящото приложение;

в)

мерки за помощ, които преди датата на присъединяване са били оценени от Хърватската агенция по конкуренцията и е било констатирано, че са съвместими с достиженията на правото на Съюза, и по отношение на които Комисията не е повдигнала възражение на основание сериозни съмнения относно съвместимостта на мярката с вътрешния пазар, съгласно процедурата, предвидена в параграф 2.

Всички мерки, които продължават да се прилагат след датата на присъединяване и представляват държавна помощ, и които не отговарят на посочените по-горе условия, се считат за нова помощ при присъединяването, за целите на прилагането на член 108, параграф 3 от ДФЕС.

Горните разпоредби не се прилагат спрямо помощ за дейности, свързани с производството, преработката или пускането на пазара на продукти, изброени в приложение I към ДЕС и ДФЕС.

2.

Доколкото Хърватия желае Комисията да разгледа мярка за помощ по процедурата, описана в параграф 1, буква в), тя редовно предоставя на Комисията:

а)

списък на съществуващите мерки за помощ, които са били оценени от Хърватската агенция по конкуренцията и за които този орган е констатирал, че са съвместими с достиженията на правото на Съюза; и

б)

всякаква друга информация, която е от съществено значение за оценката на съвместимостта на мярката за помощ, която предстои да бъде разгледана,

в съответствие с конкретния формат за докладване, предоставен от Комисията.

Ако Комисията не оспори съществуваща мярка за помощ на основание сериозни съмнения относно съвместимостта на мярката с вътрешния пазар, в рамките на три месеца от получаването на пълната информация относно мярката или от получаване на изявлението на Хърватия, в което тя информира Комисията, че счита предоставената информация за пълна, тъй като поисканата допълнителна информация не е налична или вече е била предоставена, се счита, че Комисията не е повдигнала възражение.

Всички мерки за помощ, подадени на Комисията преди датата на присъединяване по процедурата, описана в параграф 1, буква в), подлежат на тази процедура, независимо от факта, че в периода на разглеждане Хърватия вече е станала член на Съюза.

3.

Решението на Комисията да оспори мярка по смисъла на параграф 1, буква в) се разглежда като решение за възбуждане на официална процедура по разследване по смисъла на Регламент (ЕО) № 659/1999 от 22 март 1999 г. на Съвета за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (1) (понастоящем член 108 от ДФЕС).

Ако такова решение бъде взето преди датата на присъединяване, решението поражда действие единствено на датата на присъединяване.

3.   СЕЛСКО СТОПАНСТВО

а)   Договор за функционирането на Европейския съюз, част трета, дял III „Селско стопанство и рибарство“

1.

Съществуващите към датата на присъединяване публични запаси, които са резултат от политиката на Хърватия за подкрепа на пазара, се поемат от Съюза по стойността, произтичаща от прилагането на член 4, параграф 1, буква г) и приложение VIII към Регламент (ЕО) № 884/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета за финансирането от страна на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) на интервенционни мерки под формата на операции на публично съхранение и отчитане на операции на публично съхранение от разплащателните агенции на държавите-членки (2). Тези запаси се поемат само при условие че за въпросния продукт в Съюза се прилага публична интервенция и че запасите отговарят на изискванията на Съюза за интервенция.

2.

За всички запаси както частни, така и публични, в свободно обращение към датата на присъединяване на Хърватия и които превишават равнището на това, което може да се смята за обичаен остатъчен запас, на Хърватия се налага задължението да направи вноска в общия бюджет на Европейския Съюз.

Размерът на вноската се определя на равнище, отразяващо стойността, съотнесена с въздействието на излишъка върху пазарите на селскостопански продукти.

Равнището на излишъка се определя за всеки продукт, като се вземат предвид характеристиките на всеки продукт и съответните пазари, както и приложимото към него законодателство на Съюза.

3.

Запасите, посочени в параграф 1 се приспадат от количеството, което надвишава обичайния остатъчен запас.

4.

Комисията изпълнява и прилага договореностите, посочени в параграфи 1—3 съгласно процедурата, предвидена в член 41, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (3), или съответно съгласно процедурата по член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета или процедурата на съответния комитет, както е определено в приложимото законодателство.

б)   Договор за функционирането на Европейския съюз, част трета, дял VII, глава 1 „Правила относно конкуренцията“

Без да се засягат процедурите по отношение на съществуваща помощ, предвидени в член 108 от ДФЕС, схемите за помощ и индивидуалната помощ, предоставяна за дейности, свързани с производството и търговията с продукти, посочени в приложение I към ДЕС и ДФЕС, с изключение на рибните продукти и техните производни, които са приведени в действие в Хърватия преди датата на присъединяване и са все още приложими след тази дата, се считат за съществуваща помощ по смисъла на член 108, параграф 1 от ДФЕС, при следните условия:

мерките за помощ са съобщени на Комисията в срок от четири месеца от датата на присъединяване. Това съобщение включва информация относно правното основание на всяка мярка. Съществуващите мерки за помощ и плановете за предоставяне или промяна на помощ, съобщени на Комисията преди датата на присъединяване, се смятат за съобщени на датата на присъединяване. Комисията публикува списък на тези помощи.

Тези мерки се считат за „съществуваща“ помощ по смисъла на член 108, параграф 1 от ДФЕС, за срок от три години от датата на присъединяване.

В рамките на три години от датата на присъединяване, Хърватия, при необходимост изменя тези мерки за помощ, за да постигне съответствие с прилаганите от Комисията насоки. След изтичането на този срок всяка помощ, която бъде определена за несъвместима с тези насоки, се счита за нова помощ.

4.   РИБАРСТВО

Договор за функционирането на Европейския съюз, част трета, дял VII, глава 1 „Правила относно конкуренцията“

Без да се засягат процедурите по отношение на съществуващата помощ, предвидени в член 108 от ДФЕС, схемите за помощ и индивидуалната помощ, предоставяна за дейности, свързани с производството и търговията с рибни продукти и техните производни, изброени в приложение I към ДЕС и ДФЕС, които са приведени в действие в Хърватия преди датата на присъединяване и са все още приложими след тази дата, се считат за съществуваща помощ по смисъла на член 108, параграф 1 от ДФЕС, при следните условия:

мерките за помощ са съобщени на Комисията в срок от четири месеца от датата на присъединяване. Това съобщение включва информация относно правното основание на всяка мярка. Съществуващите мерки за помощ и плановете за предоставяне или промяна на помощ, съобщени на Комисията преди датата на присъединяване, се смятат за съобщени на датата на присъединяване. Комисията публикува списък на тези помощи.

Тези мерки се считат за „съществуваща“ помощ по смисъла на член 108, параграф 1 от ДФЕС, за срок от три години от датата на присъединяване.

В рамките на три години от датата на присъединяване, Хърватия, при необходимост, изменя тези мерки за помощ, за да постигне съответствие с прилаганите от Комисията насоки. След изтичането на този срок всяка помощ, която бъде определена за несъвместима с тези насоки, се счита за нова помощ.

5.   МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

Договор за функционирането на Европейския съюз, част трета, дял II „Свободно движение на стоки“, глава 1 „Митнически съюз“

31992 R 2913: Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1)

31993 R 2454: Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1)

Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията се прилагат в Хърватия при спазване на следните специални разпоредби.

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА СТАТУТ НА СТОКИ ОТ СЪЮЗА (ТЪРГОВИЯ В РАМКИТЕ НА РАЗШИРЕНИЯ СЪЮЗ)

1.

Независимо от член 20 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съюза, стоките, които към датата на присъединяване са временно складирани или са под едно от митническите направления и един от режимите, посочени в член 4, параграф 15, буква б) и член 4, параграф 16, букви б)—з) от посочения регламент, в разширения Съюз, или които се транспортират в рамките на разширения Съюз след като са били предмет на формалности за износ, се освобождават от мита и други митнически мерки, когато се декларират за допускане за свободно обращение в рамките на разширения Съюз, при условие че е представено едно от следните:

а)

доказателство за преференциален произход, надлежно издадено или съставено преди датата на присъединяване съгласно ССА;

б)

което и да е от средствата за доказване на статут на стоки от Съюза, посочени в член 314в от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията;

в)

карнет АТА, издаден преди датата на присъединяване в настояща държава-членка или в Хърватия.

2.

За целите на издаването на доказателствата, посочени в параграф 1, буква б), във връзка с положението към датата на присъединяване и в допълнение към разпоредбите на член 4, параграф 7 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета „стоки от Общността“ означават стоки:

които са изцяло получени на територията на Хърватия при условия, идентични на посочените в член 23 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и които не съдържат стоки, внесени от други държави или територии;

внесени от държави или територии, различни от Хърватия, и допуснати за свободно обращение в Хърватия; или

получени или произведени в Хърватия, или само от стоки, посочени във второто тире, или от стоки, посочени в първото и второто тире.

3.

За целите на проверката на доказателствата, посочени в параграф 1, буква а), се прилагат разпоредбите относно определението на понятието „стоки с произход“ и методите на административно сътрудничество съгласно ССА. Искания за последваща проверка на такива доказателства се приемат от компетентните митнически органи на настоящите държави-членки и на Хърватия в срок от три години от издаването или съставянето на съответното доказателство за произход и могат да бъдат направени от тези органи в срок от три години от приемане на доказателството за произход в подкрепа на декларацията за свободно обращение.

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ПРОИЗХОД (ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТУРЦИЯ, В РАМКИТЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ВЪГЛИЩАТА И СТОМАНЕНИТЕ ПРОДУКТИ)

4.

Без да се засяга прилагането на мерките, произтичащи от общата търговска политика, доказателства за произход, надлежно издадени от трети държави или съставени в рамките на преференциални споразумения, сключени от Хърватия с тези трети държави, се приемат в Хърватия, при условие че:

а)

придобиването на такъв произход дава право на преференциално тарифно третиране на основата на преференциалните тарифни мерки, съдържащи се в споразумения или в договорености, които Съюзът е сключил със или е приел по отношение на тези трети държави или групи трети държави, както е посочено в член 20, параграф 3, букви г) и д) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета;

б)

доказателството за произход и транспортните документи са били издадени или съставени не по-късно от деня преди датата на присъединяване; и

в)

доказателството за произход е представено на митническите органи в срок от четири месеца от датата на присъединяване.

Когато стоките са били декларирани за допускане за свободно обращение в Хърватия преди датата на присъединяване, доказателство за произход, издадено или съставено впоследствие съгласно преференциални споразумения в сила в Хърватия към датата на допускане за свободно обращение, може да се приеме в Хърватия, при условие че такова доказателство за произход е предоставено на митническите органи в срок от четири месеца от датата на присъединяване.

5.

Хърватия има право да запази разрешенията, с които е предоставен статут на „одобрен износител“ в рамките на споразуменията, сключени с трети държави, при условие че:

а)

такава разпоредба е предвидена и в споразуменията или в договорености, които Съюзът е сключил със или е приел по отношение на тези трети държави или групи трети държави преди датата на присъединяване; и

б)

одобрените износители прилагат правилата за произход, предвидени в тези споразумения или договорености.

Тези разрешения се заменят от Хърватия с нови разрешения, издадени съгласно условията на законодателството на Съюза, не по-късно от една година от датата на присъединяване.

6.

За целите на проверката на доказателствата, посочени в параграф 4, се прилагат разпоредбите относно определението на понятието „стоки с произход“ и методите за административно сътрудничеството на съответните споразумения или договорености. Искания за последваща проверка на такива доказателства се приемат от компетентните митнически органи на настоящите държави-членки и на Хърватия в срок от три години от издаването или съставянето на съответното доказателство за произход и могат да бъдат направени от тези органи в срок от три години след приемане на доказателството за произход в подкрепа на декларацията за свободно обращение.

7.

Без да се засяга прилагането на която и да е от мерките, произтичащи от общата търговска политика, доказателство за произход, издадено или съставено впоследствие от трети държави в рамките на преференциални споразумения или договорености, които Съюзът е сключил със или е приел по отношение на тези трети държави, се приема в Хърватия за допускане за свободно обращение на стоки, които на датата на присъединяване се транспортират или са временно складирани, или са в митнически склад, или са в свободна зона в една от тези трети държави или в Хърватия, при условие че Хърватия не е имала споразумение за свободна търговия в сила с третата държава за такива стоки в момента, когато транспортните документи са били издадени и, при условие че:

а)

придобиването на такъв произход дава право на преференциално тарифно третиране на основата на преференциалните тарифни мерки, съдържащи се в споразумения или в договорености, които Съюзът е сключил със или е приел по отношение на тези трети държави или групи трети държави, както е посочено в член 20, параграф 3, букви г) и д) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета;

б)

транспортните документи са били издадени не по-късно от деня преди датата на присъединяване; и

в)

доказателството за произход, издадено или съставено впоследствие, е представено на митническите органи в срок от четири месеца от датата на присъединяване.

8.

За целите на проверката на доказателствата, посочени в параграф 7, се прилагат разпоредбите относно определението на понятието „стоки с произход“ и методите за административно сътрудничеството на съответните споразумения или договорености.

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА СТАТУТ СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ В РАМКИТЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ЕС—ТУРЦИЯ

9.

Доказателства за произход, надлежно издадени от Турция или от Хърватия или съставени в рамките на преференциалните търговски споразумения, прилагани между тях и предвиждащи забрана за възстановяване на мита или освобождаване от тях за тези стоки, се приемат в съответните държави като доказателство за статут съгласно разпоредбите за свободно обращение на промишлени стоки, установени в Решение № 1/95 на Съвета за асоцииране ЕО—Турция от 22 декември 1995 г. за прилагане на заключителната фаза на Митническия съюз (4) (наричано по-нататък „Решение № 1/95“) при условие че:

а)

доказателството за произход и транспортните документи са били издадени или съставени не по-късно от деня преди датата на присъединяване; и

б)

доказателството за произход е представено на митническите органи в срок от четири месеца от датата на присъединяване.

Когато стоките са декларирани за допускане за свободно обращение в Турция или в Хърватия преди датата на присъединяването в рамките на преференциалните търговски споразумения, посочени в първа алинея, доказателство за произход, издадено или съставено впоследствие съгласно тези споразумения, може също да се приеме, при условие че е представено на митническите органи в срок от четири месеца от датата на присъединяване.

10.

За целите на проверката на доказателствата, посочени в параграф 9, се прилагат разпоредбите относно определението на понятието „стоки с произход“ и методите на административно сътрудничество съгласно съответните преференциални споразумения. Искания за последваща проверка на такива доказателства се приемат от компетентните митнически органи на настоящите държави-членки и на Хърватия в срок от три години след издаването или съставянето на съответното доказателство за произход и могат да бъдат направени от тези органи в срок от три години след приемане на доказателството за произход в подкрепа на декларацията за свободно обращение.

11.

Без да се засяга прилагането на мерките, произтичащи от общата търговска политика, сертификат за движение А.ТR, издаден съгласно разпоредбите за свободно обращение на промишлени стоки, установени в Решение № 1/95, се приема в Хърватия за допускане за свободно обращение на стоки, които на датата на присъединяване или се транспортират, след като са били предмет на формалности при износ, в рамките на Съюза или в Турция, или са временно складирани, или са под митнически режим, посочен в член 4, параграф 16, букви б)—з) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, в Турция или в Хърватия, при условие че:

а)

за тези стоки не е било представено доказателство за произход, както е посочено в параграф 9;

б)

стоките отговарят на условията за прилагане на разпоредбите за свободно обращение на промишлени стоки;

в)

транспортните документи са били издадени не по-късно от деня преди датата на присъединяване; и

г)

сертификатът за движение А.ТR е представен на митническите органи в срок от четири месеца от датата на присъединяване.

12.

За целите на проверката на сертификатите за движение А.ТR, посочени в параграф 11, се прилагат разпоредбите относно издаването на сертификати за движение А.ТR и методите на административно сътрудничество съгласно Решение № 1/2006 на Комитета за митническо сътрудничество ЕО—Турция от 26 юли 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Решение № 1/95 на Съвета за асоцииране ЕО—Турция (5).

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ

13.

Временно складиране и митнически режими, посочени в член 4, параграф 16, букви б)—з) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, които са започнали преди присъединяването, се завършват или приключват съгласно условията на законодателството на Съюза.

Когато завършването или приключването поражда митническо задължение, размерът на вносните мита, който следва да се заплати е този, определен към момента на възникване на митническото задължение в съответствие с Общата митническа тарифа и заплатената сума се счита за собствени ресурси на Съюза.

14.

Режимите на митническо складиране, предвидени в членове 84—90 и 98—113 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и в членове 496—535 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, се прилагат за Хърватия при спазване на следните специални разпоредби:

когато размерът на митническото задължение е определен на базата на вида на вносните стоки и когато декларацията за поставяне на стоките под режима е приета преди датата на присъединяване, тяхното тарифно класиране, количеството, стойността за митнически цели и произхода на вносните стоки към момента на тяхното поставяне под режима се определят от законодателството на Хърватия, приложимо към датата на приемане на декларацията от митническите органи.

15.

Режимите на активно усъвършенстване, предвидени в членове 84—90 и 114—129 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и в членове 496—523 и 536—550 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, се прилагат спрямо Хърватия при спазване на следните специални разпоредби:

когато размерът на митническото задължение е определен на базата на вида на вносните стоки и когато декларацията за поставяне на стоките под режима е приета преди датата на присъединяване, тяхното тарифно класиране, количеството, стойността за митнически цели и произхода на вносните стоки към момента на тяхното поставяне под режима се определят от законодателството на Хърватия, приложимо към датата на приемане на декларацията от митническите органи;

когато приключването поражда митническо задължение, за да се поддържа равнопоставеност между титулярите на разрешения, установени в настоящите държави-членки и тези в Хърватия, от датата на присъединяване се заплаща компенсаторна лихва върху дължимите вносни мита съгласно условията на законодателството на Съюза.

ако декларацията за активно усъвършенстване е приета по система с възстановяване, възстановяването се извършва при условията на законодателството на Съюза от и за сметка на Хърватия, когато митническото задължение, по отношение на което е поискано възстановяването, е възникнало преди датата на присъединяване.

16.

Режимите на временен внос, предвидени в членове 84—90 и 137—144 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и членове 496—523 и 553—584 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, се прилагат спрямо Хърватия при спазването на следните специални разпоредби:

когато размерът на митническото задължение е определен на базата на вида на вносните стоки и когато декларацията за поставяне на стоките под режима е приета преди датата на присъединяване, тяхното тарифно класиране, количеството, стойността за митнически цели и произхода на вносните стоки към момента на тяхното поставяне под режима се определят от законодателството на Хърватия, приложимо към датата на приемане на декларацията от митническите органи;

когато приключването поражда митническо задължение, за да се поддържа равнопоставеност между титулярите на разрешения, установени в настоящите държави-членки и тези в Хърватия, от датата на присъединяване се заплаща компенсаторна лихва върху дължимите вносни мита съгласно условията на законодателството на Съюза.

17.

Режимите на пасивно усъвършенстване, предвидени в членове 84—90 и 145—160 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и в членове 496—523 и 585—592 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, се прилагат спрямо Хърватия при спазване на следните специални разпоредби:

член 591, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията се прилага mutatis mutandis към временно изнесени стоки, които са изнесени временно от Хърватия преди датата на присъединяване.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

18.

Разрешенията, които са били предоставени от Хърватия преди датата на присъединяване за прилагане на митническите режими, посочени в член 4, параграф 16, букви г), д) и ж) или статута на оторизираните икономически оператори, посочен в член 5а, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, остават в сила или до края на тяхната валидност, или до една година от датата на присъединяване, която от двете дати настъпи по-рано.

19.

Режимите, свързани с възникване на митническо задължение, вземане под отчет и последващо възстановяване, предвидени в членове 201—232 от Регламент (ЕИО) 2913/92 на Съвета и в членове 859—876а от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, се прилагат спрямо Хърватия при спазване на следните специални разпоредби:

възстановяването се извършва съгласно условията на законодателството на Съюза. Въпреки това, когато митническото задължение е възникнало преди датата на присъединяване, възстановяването се извършва от Хърватия и в нейна полза съгласно условията, в сила в Хърватия преди присъединяването.

20.

Режимите свързани с възстановяването и опрощаването на мита, предвидени в членове 235—242 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и в членове 877—912 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията се прилагат спрямо Хърватия при спазване на следните специални разпоредби:

възстановяването и опрощаването на мита се извършва съгласно условията, предвидени в законодателството на Съюза. Въпреки това, когато митата, за които се иска възстановяване или опрощаване, се отнасят до митническо задължение, възникнало преди датата на присъединяване, възстановяването и опрощаването се извършват от Хърватия и за нейна сметка, съгласно условията, в сила в Хърватия преди присъединяването.


(1)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 35 и ОВ L 326М, 10.12.2010 г., стр. 70.

(3)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 35, 13.2.1996 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 265, 26.9.2006 г., стр. 18.

Допълнение към ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на съществуващите мерки за помощ, посочени в параграф 1, буква б) на механизма за съществуващите помощи, предвиден в Раздел 2 („Политика на конкуренция“)

Забележка:

Мерките за помощ, изброени в настоящото допълнение, да се разглеждат единствено като съществуваща помощ за целите на прилагането на механизма за съществуващите помощи, даден в Раздел 2, доколкото те попадат в обхвата на точка 1 от него.

Регистрационен номер

Наименование (оригинално)

Дата на одобрение от Хърватската агенция по конкуренцията

Продължителност

Държава-членка

№.

Год.

HR

1

2011 г.

Zakon o slobodnim zonama (NN 44/96, 92/05, 85/08)

17.6.2008 г.

31.12.2016 г.

HR

3

2011 г.

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10)

21.10.2010 г.

Неограничено

HR

4

2011 г.

Odluka o otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. u razdoblju od 2009. do 2013. godine, od 20. veljače 2009. i 24. travnja 2009.

25.5.2009 г.

31.12.2013 г.

HR

5

2011 г.

Program financiranja nakladništva od 2011. do 2013.

10.2.2011 г.

31.12.2013 г.

HR

6

2011 г.

Naknadno odobrenje državnih potpora poduzetniku Rockwool Adriatic d.o.o.

30.12.2010 г.

31.12.2015 г.

HR

9

2011 г.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

(NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07)

1.2.2007 г.

31.12.2014 г.

HR

10

2011 г.

Odluka o obvezi otvorenosti Zračne luke Rijeka d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2010. do 2014., od 25. siječnja 2010. i 3. studenoga 2010.

10.3.2011 г.

31.12.2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Списък, посочен в член 18 от Акта за присъединяване: Преходни мерки

1.   СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ

32001 L 0083: Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).

Чрез дерогация от изискванията за качество, безвредност и ефикасност, предвидени в Директива 2001/83/ЕО, разрешенията за търговия за лекарствени продукти, които не попадат в обхвата на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (1) и които фигурират в списъка (в допълнението към настоящото приложение, предоставено от Хърватия ), издадени съгласно хърватското право преди датата на присъединяване, остават валидни до подновяването им в съответствие с достиженията на правото на Съюза или до четири години след датата на присъединяване, която от двете дати настъпи по-рано.

Разрешенията за търговия, обхванати от настоящата дерогация, нe се ползват от взаимно признаване в държавите-членки, докато за тези продукти не бъдат предоставени разрешения в съответствие с Директива 2001/83/ЕО.

Националните разрешения за търговия, предоставени съгласно националното право преди присъединяването и необхванати от настоящата дерогация, както и всички нови разрешения за търговия считано от датата на присъединяване са в съответствие с Директива 2001/83/ЕО.

2.   СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА

Договор за функционирането на Европейския съюз

31996 L 0071: Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1);

32004 L 0038: Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77);

32011 R 0492: Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза (ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1).

1.

Член 45 и член 56, първа алинея от ДФЕС се прилагат изцяло единствено по отношение на свободното движение на работници и свободното предоставяне на услуги, включително временното движение на работници, както е определено в член 1 от Директива 96/71/ЕО, между Хърватия от една страна, и всяка от настоящите държави-членки, от друга страна, само при условията на преходните разпоредби, установени в точки 2—13.

2.

Чрез дерогация от членове 1—6 от Регламент (ЕС) № 492/2011 и до края на двегодишния период след датата на присъединяване, настоящите държави-членки ще прилагат национални мерки или мерки, произтичащи от двустранни споразумения, за регулиране на достъпа на хърватски граждани до техните пазари на труда. Настоящите държави-членки могат да продължат да прилагат такива мерки до края на петгодишния период след датата на присъединяване.

Хърватски граждани, които работят законно в настояща държава-членка към датата на присъединяване и са допуснати до пазара на труда на тази държава-членка за срок от 12 месеца без прекъсване или за по-дълъг срок, ще имат достъп до пазара на труда на тази държава-членка, но не и до пазара на труда на други държави-членки, които прилагат национални мерки.

Хърватски граждани, допуснати след присъединяването до пазара на труда на настояща държава-членка за срок от 12 месеца без прекъсване или за по-дълъг срок, се ползват от същите права.

Хърватските граждани, посочени във втората и третата алинея, престават да се ползват от правата посочени в тези алинеи, ако доброволно напуснат пазара на труда на съответната настояща държава-членка.

Хърватските граждани, които работят законно в настояща държава-членка към датата на присъединяване или през период на прилагане на национални мерки и които са били допуснати до пазара на труда на тази държава-членка за срок, по-кратък от 12 месеца, не се ползват от правата, посочени във втора и трета алинея.

3.

Преди края на двегодишния период след датата на присъединяване Съветът, въз основа на доклад от Комисията, прави преглед на действието на преходните разпоредби, установени в точка 2.

При завършване на този преглед и не по-късно от края на двегодишния период след датата на присъединяване, настоящите държави-членки нотифицират Комисията за това дали ще продължат да прилагат национални мерки или мерки, произтичащи от двустранни споразумения, или занапред ще прилагат членове 1—6 от Регламент (ЕС) № 492/2011. При липса на такава нотификация, се прилагат членове 1—6 от Регламент (ЕС) № 492/2011.

4.

По искане на Хърватия може да се извърши един допълнителен преглед. Прилага се процедурата, посочена в точка 3, като прегледът се извършва в рамките на шест месеца след получаване на искането на Хърватия.

5.

В края на петгодишния период, посочен в точка 2, държава-членка, прилагаща национални мерки или мерки, произтичащи от двустранни споразумения, може, при сериозни затруднения на нейния пазар на труда или при заплаха от такива затруднения и след нотифициране на Комисията, да продължи да прилага тези мерки до изтичане на седемгодишния период след датата на присъединяване. При липса на такава нотификация, се прилагат членове 1—6 от Регламент (ЕС) № 492/2011.

6.

По време на седемгодишния период следващ датата на присъединяване тези държави-членки, в които по силата на точки 3, 4 или 5 се прилагат членове 1—6 от Регламент (ЕС) № 492/2011 по отношение на хърватски граждани, и които през този период издават разрешения за работа на граждани на Хърватия с цел наблюдение, ги издават автоматично.

7.

Тези държави-членки, в които по силата на точки 3, 4 или 5 се прилагат членове 1—6 от Регламент (ЕС) № 492/2011 по отношение на хърватски граждани, могат да прибягнат до процедурите, уредени във втора и трета алинея от настоящата точка, до края на седемгодишния период следващ датата на присъединяване.

Когато държава-членка, посочена в първа алинея, изпитва или предвижда затруднения на нейния пазар на труда, които биха могли сериозно да застрашат стандарта на живот или нивото на заетост в даден регион или професия, тази държава-членка информира за това Комисията и другите държави-членки и им предоставя всички съответни данни. Въз основа на тази информация държавата-членка може да поиска от Комисията да обяви, че изцяло или частично се спира прилагането на членове 1—6 от Регламент (ЕС) № 492/2011, за да се възстанови нормалното състояние в съответния регион или професия. Комисията взема решение за спирането, продължителността и обхвата на тази мярка не по-късно от две седмици след получаване на такова искане и нотифицира Съвета за решението си. Всяка държава-членка може да поиска в рамките на две седмици от решението на Комисията Съветът да анулира или измени това решение. В рамките на две седмици Съветът взема решение по такова искане с квалифицирано мнозинство.

Държава-членка, посочена в първата алинея, при неотложни или извънредни случаи, може да спре прилагането на членове 1—6 от Регламент (ЕС) № 492/2011, като впоследствие изпрати на Комисията мотивирана нотификация.

8.

Докато прилагането на членове 1—6 от Регламент (ЕС) № 492/2011 е спряно по силата на посочените по-горе точки 2—5 и 7, по отношение на граждани на настоящите държави-членки в Хърватия и по отношение на хърватски граждани в настоящите държави членки се прилага член 23 от Директива 2004/38/ЕО при следните условия, доколкото се отнася до правото на членове на семействата на работници да постъпват на работа:

съпругът или съпругата на работника, или техни низходящи, които са на възраст под 21 години или са зависими лица, законно пребиваващи с работника на територията на държава-членка към датата на присъединяване, получават към момента на присъединяване незабавен достъп до пазара на труда на тази държава-членка. Това не се отнася за членове на семейството на работник, който е законно допуснат до пазара на труда на тази държава-членка за срок, по-кратък от 12 месеца;

съпругът или съпругата на работника или техни низходящи, които са на възраст под 21 години или са зависими лица, законно пребиваващи с работника на територията на държава-членка от дата след датата на присъединяване, но по време на срока на прилагане на преходните разпоредби, постановени по-горе, имат достъп до пазара на труда на съответната държава-членка, след като са пребивавали в тази държава-членка най-малко 18 месеца или от третата година след присъединяването, която от двете дати настъпи по-рано.

Тези разпоредби не засягат по-благоприятни мерки, независимо дали са национални мерки или мерки произтичащи от двустранни споразумения.

9.

Доколкото разпоредбите на Директива 2004/38/ЕО, отменяща разпоредбите на Директива 68/360/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1968 г. относно премахването на ограниченията на движението и пребиваването на територията на Общността на работници от държавите-членки и техните семейства (2), не могат да бъдат разглеждани отделно от тези на Регламент (ЕС) № 492/2011, прилагането на които е отложено съгласно точки 2—5, 7 и 8, Хърватия и настоящите държави-членки могат да дерогират от тези разпоредби дотолкова, доколкото е необходимо за прилагането на точки 2—5, 7 и 8.

10.

Когато по силата на посочените по-горе преходни разпоредби настоящи държави-членки прилагат национални мерки или мерки, произтичащи от двустранни споразумения, Хърватия може да запази в сила еквивалентни мерки по отношение на гражданите на съответната държава-членка или съответните държави-членки.

11.

Всяка настояща държава-членка, която прилага национални мерки в съответствие с точки 2—5 и 7—9, може да въведе съгласно националното си законодателство по-голяма свобода на движение в сравнение със съществуващата към датата на присъединяване, включително пълен достъп до пазара на труда. От третата година след датата на присъединяване всяка настояща държава-членка, прилагаща национални мерки, може по всяко време да реши да ги замени, като приложи членове 1—6 от Регламент (ЕС) № 492/2011. Комисията се информира за всяко такова решение.

12.

С оглед предприемане на мерки срещу сериозни затруднения или заплаха за такива в специфични чувствителни сектори на услугите в пазарите на труда на Германия и Австрия, които биха могли да възникнат в определени региони вследствие на транснационалното предоставяне на услуги, както е определено в член 1 от Директива 96/71/ЕО, и докато прилагат по силата на посочените по-горе преходни разпоредби национални мерки или такива, произтичащи от двустранни споразумения относно свободното движение на хърватски работници, Германия и Австрия могат, след като нотифицират Комисията, да дерогират от член 56, първа алинея от ДФЕС с цел да ограничат, в контекста на предоставянето на услуги от дружества, установени в Хърватия, временното движение на работници, чието право да постъпват на работа в Германия и Австрия е предмет на национални мерки.

Списъкът на секторите в областта на услугите, които могат да бъдат предмет на тази дерогация, е както следва:

в Германия:

Сектор

Код по NACE (3), освен ако не е предвидено друго

Строителство, включително свързани с него подсектори

45.1 - 4;

Дейности, изброени в приложението към Директива 96/71/ЕО

Промишлено почистване

74.70 Промишлено почистване

Други услуги

74.87 Единствено дейности на вътрешни декоратори

в Австрия:

Сектор

Код по NACE (4), освен ако не е предвидено друго

Градинарски услуги

01.41

Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали

26.7

Производство на метални конструкции и части от такива

28.11

Строителство, включително свързани с него подсектори

45.1 - 4;

Дейности, изброени в приложението към Директива 96/71/ЕО

Дейности по сигурността

74.60

Промишлено почистване

74.70

Грижи по домовете

85.14

Социална работа и дейности без настаняване

85.32

Доколкото Германия или Австрия дерогират от член 56, първа алинея от ДФЕС в съответствие с първа и втора алинея от настоящата точка, Хърватия може да предприеме еквивалентни мерки, след като нотифицира Комисията.

Прилагането на настоящата точка не води до създаване на условия за временно движение на работници в контекста на транснационалното предоставяне на услуги между Германия или Австрия и Хърватия, които са по-ограничителни от условията, съществуващи към датата на подписване на договора за присъединяване.

13.

Прилагането на точки 2—5 и 7—11 не води до създаване на условия за достъп на хърватски граждани до пазарите на труда на настоящите държави-членки, които са по-ограничителни от условията, съществуващи към датата на подписване на договора за присъединяване.

Независимо от прилагането на разпоредбите, установени в точки 1—12, за периода на прилагане на национални мерки или такива, произтичащи от двустранни споразумения, по отношение на достъпа до техните пазари на труда, настоящите държави-членки дават предимство на работници, които са граждани на държавите-членки, пред работници, които са граждани на трети държави.

Хърватски работници мигранти и техните семейства, които пребивават и работят законно в друга държава-членка, или работници мигранти от други държави-членки и техните семейства, които пребивават и работят законно в Хърватия, не се третират по-ограничително от тези от трети държави, които пребивават и работят съответно в тази държава-членка или Хърватия. Освен това при прилагане на принципа за преференция на Съюза, работници мигранти от трети държави, които пребивават и работят в Хърватия, не се третират по-благоприятно от гражданите на Хърватия.

3.   СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ

Договор за Европейския съюз и Договор за функционирането на Европейския съюз

Независимо от задълженията съгласно договорите, въз основа на които е създаден Европейския съюз, Хърватия може да запази в сила, за срок от седем години от датата на присъединяването, ограниченията, установени в нейния Закон за земеделската земя (OG 152/08), които са в сила на датата на подписване на Договора за присъединяване, по отношение на придобиване на право на собственост върху земеделска земя от граждани на друга държава-членка, от граждани на държавите — страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство (СЕИП), и от юридически лица, учредени в съответствие с правото на друга държава-членка или на държава — страна по СЕИП. Независимо от това при никакви обстоятелства гражданин на държава-членка или юридическо лице, учредено в съответствие с правото на друга държава-членка, не могат да бъдат третирани по по-неблагоприятен начин във връзка с придобиването на земеделска земя в сравнение с начина, по който същият гражданин или юридическо лице биха били третирани към датата на подписване на Договора за присъединяване, или да бъдат третирани по по-ограничителен начин в сравнение с гражданин или юридическо лице от трета държава.

Самостоятелно заети земеделски производители, които са граждани на друга държава-членка и които желаят да се установят и да пребивават постоянно в Хърватия, се изключват от обхвата на разпоредбите на първа алинея или на каквито и да било правила или процедури, различни от тези, прилагани за хърватски граждани.

Общ преглед на тези преходни мерки се прави до края на третата година следваща датата на присъединяване. За тази цел, Комисията представя доклад на Съвета. Съветът може, с единодушие и по предложение на Комисията, да реши да съкрати или да прекрати преходния период, посочен в първа алинея.

Ако има достатъчно доказателства, че при изтичане на преходния период ще има сериозни сътресения или заплаха от сериозни сътресения на пазара на земеделска земя в Хърватия, по искане на Хърватия Комисията решава относно удължаването на преходния период с три години. Това удължаване може да бъде ограничено до определени особено засегнати географски зони.

4.   СЕЛСКО СТОПАНСТВО

I.   ПРЕХОДНИ МЕРКИ ЗА ХЪРВАТИЯ

1.

32001 L 0113: Директива 2001/113/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно плодови конфитюри, желета и мармалади и подсладено пюре от кестени, предназначени за консумация от човека (ОВ L 10, 12.1.2002 г., стp. 67).

Чрез дерогация от задължението, установено в член 8, предлагането на пазара на продукти, обозначени с наименованията „domaća marmelada“ и „ekstra domaća marmelada“ се разрешава на пазара на Хърватия до изчерпване на складовите количества, съществуващи към датата на присъединяване.

2.

32006 R 0510: Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12 и ОВ L 335М, 13.12.2008 г., стр. 213).

а)

В член 5, параграф 8 втората алинея се заменя със следното:

„България, Румъния и Хърватия въвеждат посочените законови, подзаконови и административни разпоредби не по-късно от една година след съответните им дати на присъединяване.“

б)

В член 5, параграф 11 първата алинея се заменя със следното:

„11.   В случая на България, Румъния и Хърватия националната защита на географските означения и наименования за произход, които съществуват към датата на тяхното присъединяване, може да продължи дванадесет месеца от съответните им дати на присъединяване.“

3.

32007 R 1234: Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

а)

В член 118м се добавя следният параграф:

„5.   Чрез дерогация от параграфи 1—4, на Хърватия се разрешава да предлага на пазара на Хърватия или да изнася в трети държави вина с наименование „Mlado vino portugizac“ до изчерпване на складовите количества, налични към датата на присъединяването. Хърватия създава компютъризирана база данни с информация относно наличните на датата на присъединяване складови количества и прави необходимото тези количества да бъдат проверени и декларирани пред Комисията.“

б)

В член 118т се добавя следният параграф:

„5.   За Хърватия наименованията на вината, публикувани в ОВ C 116 от 14 април 2011 г., са защитени по силата на настоящия регламент, при условие че процедурата на оспорване има благоприятен изход. Комисията ги вписва в регистъра, предвиден в член 118н.

Параграфи 2—4 от настоящия член се прилагат при следните условия: Посоченият в параграф 3 срок е една година от датата на присъединяването на Хърватия. Посоченият в параграф 4 срок е четири години от датата на присъединяването на Хърватия.“

4.

32009 R 0073: Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16).

а)

Чрез дерогация от задължението, предвидено в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 за спазване на законоустановените изисквания за управление, изброени в приложение II към същия регламент, земеделските стопани в Хърватия, които получават директни плащания, включват в обхвата на кръстосаното спазване законоустановените изисквания за управление, установени в букви A, Б и В от приложение II, в съответствие със следния график: за буква А — считано от 1 януари 2014 г., за буква Б — от 1 януари 2016 г. и за буква В — от 1 януари 2018 г.

б)

Следното наименование на глава и следният член се вмъкват след глава 1 от дял V от Регламент (ЕО) № 73/2009:

ГЛАВА 1a

Схема за единно плащане

Член 121a

Схема за единно плащане в Хърватия

За Хърватия прилагането на членове 4, 5, 23, 24 и 25 не е задължително до 31 декември 2013 г., доколкото тези разпоредби се отнасят до законоустановени изисквания за управление. От 1 януари 2014 г. земеделски стопанин, който получава плащания по схемата за единно плащане в Хърватия, изпълнява законоустановените изисквания за управление, посочени в приложение II, в съответствие със следния график:

а)

изискванията, посочени в буква А от приложение II, се прилагат от 1 януари 2014 г.;

б)

изискванията, посочени в буква Б от приложение II, се прилагат от 1 януари 2016 г.;

в)

изискванията, посочени в буква В от приложение II, се прилагат от 1 януари 2018 г.“

II.   ПРЕХОДНИ ТАРИФНИ КВОТИ ЗА СУРОВА ТРЪСТИКОВА ЗАХАР ЗА РАФИНИРАНЕ

За Хърватия се запазва годишна автономна квота erga omnes за внос на 40 000 тона сурова тръстикова захар за рафиниране за преходен период до три пазарни години след присъединяването, при вносно мито в размер на 98,00 евро на тон. Ако преговорите с други членове на Световната търговска организация съгласно член XXIV.6 от Общото споразумение за митата и търговията за компенсаторни промени след присъединяването на Хърватия доведат до откриване на компенсаторни квоти за захар преди изтичане на преходния период, отпуснатата на Хърватия квота от 40 000 тона се преустановява, изцяло или частично, при откриване на компенсаторните квоти за захар. Комисията приема необходимите мерки за изпълнение в съответствие с процедурата, предвидена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, във връзка с член 13, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

III.   ВРЕМЕННИ МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ХЪРВАТИЯ

Възстановяването на директни плащания, отпуснати на земеделски стопани за 2013 г. се извършва при условие, че преди присъединяването Хърватия прилага правила, еднакви с правилата, предвидени за такива директни плащания в Регламент (ЕО) 73/2009 на Съвета и в Регламент (ЕО) № 1120/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (5), Регламент (ЕО) № 1121/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане на земеделски производители, посочени в дялове IV и V от посочения регламент (6) и Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент, както и за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор (7).

5.   БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ВЕТЕРИНАРНА И ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА

I.   КОКОШКИ НОСАЧКИ

31999 L 0074: Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 19 юли 1999 г. за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки (ОВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 53).

Чрез дерогация от член 6 от Директива 1999/74/ЕО на Съвета, по отношение на Хърватия, кокошките носачки, които са в период на снасяне към датата на присъединяване, могат да бъдат държани в клетки, които не съответстват на структурните изисквания, съдържащи се в този член. Хърватия прави необходимото използването на такива клетки да бъде прекратено най-късно 12 месеца след присъединяването.

Яйцата от тези неуголемени клетки се предлагат единствено на националния пазар на Хърватия. Такива яйца и опаковките им се обозначават ясно със специална маркировка, която да позволява необходимия контрол. Не по-късно от една година преди датата на присъединяване на Комисията се предоставя ясно описание на тази специална маркировка.

II.   ПРЕДПРИЯТИЯ (ЗА МЕСО, МЛЯКО, РИБА И СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ)

32004 R 0852: Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1);

32004 R 0853: Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

32009 R 1069: Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за сраничните животински продукти)(ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1)

1.

Структурните изисквания, установени във:

а)

Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета:

Приложение II, глава II;

б)

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета:

Приложение III, раздел I, глави II и III,

Приложение III, раздел II, глави II и III,

Приложение III, раздел V, глави I;

в)

Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (8):

Приложение IV, глави I,

Приложение IX, глави I, II и III,

Приложение X, глави I, и II, и

Приложение ХIII;

не се прилагат за определени предприятия в секторите на месото, млякото, рибата и страничните животински продукти в Хърватия до 31 декември 2015 г., при установените по-долу условия.

2.

Докато предприятията, посочени в точка 1 се ползват от посочената точка, продуктите, произведени от тези предприятия се предлагат само на националния пазар на Хърватия или на пазарите на трети държави съгласно съответното законодателство на Съюза или се използват за допълнителна преработка в предприятия в Хърватия, също обхванати от точка 1, независимо от датата на пускане на пазара.

3.

Храните, произведени от посочените в точка 1предприятия, носят различна здравна и идентификационна маркировка от предвидената в член 5 от Регламент (ЕО) № 853/2004. Не по-късно от една година преди датата на присъединяването на Комисията се предоставя ясно описание на различната здравна или идентификационна маркировка.

4.

Точки 2 и 3 се прилагат и за всички продукти, с произход от взаимосвързани предприятия в секторите на месото, млякото и рибата, когато част от предприятието попада под условията на точка1.

5.

Хърватия непрекъснато следи за изпълнението на националната програма за модернизиране на предприятията и представя на Комисията годишен план на напредъка в това отношение. Хърватия осигурява изготвянето на индивидуален план за модернизиране на всяко от тези предприятия, съдържащ срокове за коригиране в съответствие със структурните изисквания, който се предоставя на Комисията при поискване.

6.

На достатъчно ранен етап преди присъединяването Комисията съставя списък на посочените в точка 1предприятия. Този списък се огласява и включва наименованието и адреса на всяко предприятие.

7.

Хърватия гарантира, че предприятията, които към момента на присъединяването не са постигнали пълно съответствие с достиженията на правото на Съюза в областта на безопасността на храните, прекратяват дейността си, освен ако не са обхванати от разпоредбите на тази преходна мярка.

8.

Правила за прилагане, целящи гарантиране на гладкото функциониране на преходния режим по отношение на регламенти (ЕО) № 852/2004 и № 853/2004, могат да бъдат приети съответно по член 12, втора алинея и член 9, втора алинея от тези регламенти.

9.

Правила за прилагане, целящи гарантиране на гладкото функциониране на преходния режим по отношение на Регламент (ЕО) № 1069/2009, могат да бъдат приети съгласно член 52, параграф 4 от него.

III.   ПРЕДЛАГАНЕ НА СЕМЕНА НА ПАЗАРА

32002 L 0053: Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1)

32002 L 0055: Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33).

Хърватия може да отложи до 31 декември 2014 г. прилагането на член 4, параграф 1 от Директива 2002/53/ЕО и член 4, параграф 1 от Директива 2002/55/ЕО по отношение на търговията на нейна територия със семена от сортовете, включени в съответните национални каталози на сортовете от земеделски растителни видове и на сортовете от зеленчукови култури, които не са официално приети в съответствие с посочените директиви. По време на този период такива семена няма да се предлагат на пазарите на други държави-членки.

IV.   NEUM

31997 L 0078: Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9).

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

1.   Ветеринарните проверки на продукти от трети страни, въведени на някоя от териториите, изброени в приложение I, се извършват от държавите-членки в съответствие с настоящата директива и с Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (9) .

2.   Чрез дерогация от параграф 1, пратки с продукти, пристигащи от територията на Хърватия и преминаващи транзитно през територията на Босна и Херцеговина при Neum („коридорът Neum“) преди повторното им въвеждане на територията на Хърватия през граничните пунктове при Klek или Zaton Doli, могат да бъдат освободени от ветеринарни проверки, при условие че отговарят на следните изисквания:

а)

Хърватия разполага на датата на присъединяването или преди това с входни пунктове на север и на юг от коридора Neum, които имат необходимото оборудване и персонал и са готови да осигурят съответствие с изискванията на настоящия параграф;

б)

Хърватия гарантира, че:

i)

за превоз на пратките се използват само закрити превозни средства;

ii)

превозните средства, превозващи пратки, се запечатват с печати, номерирани поединично, преди транзитното си преминаване през коридора Neum;

iii)

създаден е регистър, в който са описани подробно кой номериран печат върху кое превозно средство е поставен, който регистър ще направи възможни необходимите проверки;

iv)

датата и часът на напускане и повторно влизане на територията на Хърватия на превозващите пратки превозни средства се записват, така че да може да се изчисли общото време на транзитното преминаване.