ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.101.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 101

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
11 април 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 305/2012 на Комисията от 10 април 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 306/2012 на Комисията от 10 април 2012 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 971/2011 за 2011/2012 пазарна година

3

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/186/ЕС

 

*

Делегирано решение на Комисията от 3 февруари 2012 година за изменение на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море ( 1 )

5

 

 

2012/187/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 4 април 2012 година за изменение на Директива 2001/861/ЕО по отношение на новалурон (нотифицирано под номер C(2012) 2164)  ( 1 )

15

 

 

2012/188/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 4 април 2012 година за оправомощаване на държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (нотифицирано под номер C(2012) 2166)

18

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

11.4.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 305/2012 НА КОМИСИЯТА

от 10 април 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 април 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

135,3

MA

63,1

TR

102,6

ZZ

100,3

0707 00 05

JO

225,1

TR

157,9

ZZ

191,5

0709 91 00

EG

66,1

ZZ

66,1

0709 93 10

MA

78,6

TR

111,6

ZZ

95,1

0805 10 20

EG

52,7

IL

73,2

MA

47,3

TN

59,9

TR

61,6

ZA

34,5

ZZ

54,9

0805 50 10

MX

39,8

TR

42,9

ZZ

41,4

0808 10 80

AR

83,6

BR

84,9

CL

93,1

CN

95,1

MK

31,8

US

170,3

ZA

76,1

ZZ

90,7

0808 30 90

AR

104,3

CL

121,8

CN

89,0

US

107,0

UY

67,7

ZA

113,7

ZZ

100,6


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


11.4.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 306/2012 НА КОМИСИЯТА

от 10 април 2012 година

за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 971/2011 за 2011/2012 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на търговията с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение от него,

като има предвид, че:

(1)

Размерите на представителните цени и на допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за пазарната 2011/2012 година са определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 971/2011 на Комисията (3). Посочените цени и мита са последно изменени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 280/2012 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, налагат изменение на посочените размери съгласно член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006.

(3)

С оглед на необходимостта да се осигури възможно най-бързо прилагане на дадената мярка след предоставянето на актуализираните данни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 971/2011 за пазарната 2011/2012 година, се изменят съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 април 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 254, 30.9.2011 г., стр. 12.

(4)  ОВ L 91, 29.3.2012 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменени размери на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продукти с код по КН 1702 90 95, приложими от 11 април 2012 година

(В евро)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 12 10 (1)

43,14

0,00

1701 12 90 (1)

43,14

1,67

1701 13 10 (1)

43,14

0,00

1701 13 90 (1)

43,14

1,96

1701 14 10 (1)

43,14

0,00

1701 14 90 (1)

43,14

1,96

1701 91 00 (2)

49,32

2,67

1701 99 10 (2)

49,32

0,00

1701 99 90 (2)

49,32

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Определяне на стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


РЕШЕНИЯ

11.4.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/5


ДЕЛЕГИРАНО РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 3 февруари 2012 година

за изменение на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море

(текст от значение за ЕИП)

(2012/186/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (1), и по-специално член 3, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

При изготвянето на европейската статистика следва да има баланс между нуждите на ползвателите и тежестта върху респондентите.

(2)

На европейско равнище беше извършен технически анализ на съществуващите данни, събирани съгласно законодателството на Съюза в областта на статистическата информация за превоза на товари и пътници по море, и на политиката във връзка с разпространението, за да се предложат евентуални технически решения за възможно най-голямо опростяване на различните дейности, които са необходими за изготвянето на статистическата информация, като едновременно с това крайните резултати отговарят на настоящите и бъдещите нужди на ползвателите.

(3)

Вследствие на извършения анализ променливата „направление“ в съществуващата тримесечна статистическа информация за трафика на плавателни съдове в главните европейски пристанища следва да се опрости, а правният характер (задължителни или незадължителни данни) на съответните набори от данни F1 и F2 следва да се уточни.

(4)

Освен това следва да се установи хармонизирана правна рамка за незадължителното събиране на статистическа информация за ро-ро контейнерите. Наред с това следва да се разшири класификацията на начина на превоз на товарите.

(5)

Необходимо е номенклатурата на морските крайбрежни зони да се адаптира към техническите промени.

(6)

Поради това Директива 2009/42/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения I, II, IV и VIII към Директива 2009/42/ЕО се заменят с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Първата отчетна година за прилагането на настоящото решение е 2012 г., като тя ще обхваща данните за 2012 г.

Съставено в Брюксел на 3 февруари 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 141, 6.6.2009 г., стр. 29.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОМЕНЛИВИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.   Статистически променливи

а)   Информация за товарите и пътниците

бруто тегло на товарите в тонове,

начин на превоз на товарите съгласно класификацията, представена в приложение II,

описание на товарите, като се използва номенклатурата, представена в приложение III,

отчетно пристанище,

направление на движението (т.е. влизане или напускане),

информация за влизащите товари: пристанище на натоварване (т.е. пристанището, в което товарът е бил натоварен на кораба, с който е пристигнал в отчетното пристанище), като за тази цел се използват пристанищата от списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство (наричано по-нататък „ЕИП“) и морските крайбрежни зони извън държавите от ЕИП, представени в приложение IV,

информация за напускащите товари: пристанището на разтоварване (т.е. пристанището, в което товарът трябва да се разтовари от кораба, с който е напуснал отчетното пристанище), като за тази цел се използват пристанищата от списъка на пристанищата от ЕИП и морските крайбрежни зони извън държавите от ЕИП, представени в приложение IV,

брой пътници, които започват или завършват екскурзия, и брой круизни пътници, които осъществяват круизна пътническа екскурзия,

информация за влизащите пътници: пристанище на качване (т.е. пристанището, в което пътникът се е качил на кораба, с който е пристигнал в отчетното пристанище), като за тази цел се използват пристанищата от списъка на пристанищата от ЕИП и морските крайбрежни зони извън държавите от ЕИП, представени в приложение IV,

информация за напускащите пътници: пристанище на слизане (т.е. пристанището, в което пътникът трябва да слезе от кораба, с който е напуснал отчетното пристанище), като за тази цел се използват пристанищата от списъка на пристанищата от ЕИП и морските крайбрежни зони извън държавите от ЕИП, представени в приложение IV.

По отношение на товарите, които се превозват в контейнери или ро-ро съоръжения, се представят следните допълнителни данни:

общ брой контейнери (със или без товар),

брой контейнери без товар,

общ брой мобилни (рo-рo) съоръжения, със или без товар,

брой мобилни (рo-рo) съоръжения без товар.

б)   Информация за плавателните съдове:

брой плавателни съдове,

дедуейт на плавателните съдове или бруто тонаж,

страна или територия на регистрация на плавателните съдове в съответствие с номенклатурата, представена в приложение V,

вид на плавателните съдове в съответствие с номенклатурата, представена в приложение VI,

големина на плавателните съдове в съответствие с номенклатурата, представена в приложение VII.

2.   Определения

а)

„Товарен контейнер“ е елемент от транспортното оборудване, който е:

1.

от дълготрайно естество и достатъчно здрав, подходящ за многократно използване;

2.

специално проектиран, за да улесни превоза на товарите с един или няколко вида транспорт без междинно претоварване;

3.

съоръжен с устройства, позволяващи лесната му обработка, и по-специално прехвърлянето му от един вид транспорт на друг;

4.

проектиран така, че да позволява лесно напълване и изпразване;

5.

с дължина от 20 фута или повече.

б)

„Ро-ро съоръжение“ е превозно средство, предназначено за пренасяне на товар, например камион, ремарке или полуремарке, което може да се придвижва или изтегля до плавателния съд, в това число и пристанищни или корабни ремаркета. Класификациите следва да отговарят на Препоръка № 21 на ИКЕ на ООН „Кодове за видовете товари, опаковки и опаковащи материали“.

в)

„Контейнерен товар“ е контейнер със или без товар, който е натоварен или разтоварен от плавателния съд, който го превозва по море.

г)

„Ро-ро товар“ е товар, който независимо дали се намира в контейнер, е поставен върху ро-ро съоръжение, както и ро-ро съоръжение, което се придвижва на колела до плавателния съд и от него по море.

д)

„Бруто тегло на товар“ е теглото на товара с опаковката, но без тара тегло на контейнерите или ро-ро съоръженията.

е)

„Дедуейт“ (DWT) е разликата в метрични тонове между водоизместването на кораба по товарната водолиния при водолиния, съответстваща на определената лятна товарна марка във вода с относително тегло 1,025, и теглото на празния кораб (т.е. кораб без товар, гориво, смазочно масло, баластна вода, сладка и котелна вода в танкове, без запаси от консумативи, без пътници и без екипаж и техните лични вещи).

ж)

„Бруто тонаж“ е тонажната стойност на целия обем на един кораб, определена съгласно разпоредбите на Международната конвенция за тонажно измерване на корабите от 1969 г.

з)

„Круизен пътник“ е лице, превозвано на кораб за круизи с туристическо-развлекателна цел и което слиза в съответното пристанище с цел туризъм и развлечения за ограничено време и продължава плаването със същия кораб. В това определение не се включват пътниците за еднодневни екскурзии.

и)

„Кораб за круизи“ е пътнически кораб, снабден с кабини за всички пътници и съоръжения за забавления и плаващ с туристическо-развлекателна цел. Това определение изключва: превозите на пътници с фериботни кораби; плавателни съдове, превозващи товари, с ограничен брой кабини за пътници, и кораби, извършващи само еднодневни екскурзии.

й)

„Екскурзия на круизен пътник“ е кратко посещение на круизния пътник на туристически забележителности, разположени в близост до посещаваните от кораба за круизи пристанища.

к)

„Ро-ро контейнерен товар“ е контейнер със или без товар, натоварен на ро-ро съоръжение, което се придвижва на колела до плавателния съд и от него по море.

л)

„Междупристанищно корабно ремарке“ е ремарке, предназначено за превоз на товари (включително контейнери) между две пристанища на борда на ро-ро плавателни съдове. Основно е предназначено за използване на борда на ро-ро плавателни съдове или на сушата в райони под контрола на пристанищните власти.

м)

„Ро-ро плавателен съд“ е плавателен съд, който е предназначен за пренасяне на ро-ро съоръжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Класификация на начина на превоз на товарите

Категория (1)

Еднозначен

код

Двузначен

код

Описание

Тонове

Брой единици

Наливни товари

1

1X

Наливни товари (не се отчитат товарни единици)

X

 

11

Втечнен газ

X

 

12

Суров нефт

X

 

13

Нефтопродукти

X

 

19

Други наливни товари

X

 

Сухи насипни товари

2

2X

Сухи насипни товари (не се отчитат товарни единици)

X

 

21

Руди

X

 

22

Въглища

X

 

23

Селскостопански продукти (например зърно, соя, тапиока)

X

 

29

Други сухи насипни товари

X

 

Контейнери

3

3X

Големи контейнери

X (2)

X

31

20-футови товарни единици

X (2)

X

32

40-футови товарни единици

X (2)

X

33

Над 20- до 40-футови товарни единици

X (2)

X

34

Над 40-футови товарни единици

X (2)

X

Самоходни

ро-ро

5

5X

Мобилни самоходни единици

X

X

51

Товарни пътни превозни средства и ремаркетата към тях

X (2)

X

52

Пътнически автомобили, мотоциклети и ремаркетата/караваните към тях

 

X (3)

53

Пътнически автобуси

 

X (3)

54

Превозни средства с търговско предназначение (в това число внесени/изнесени моторни превозни средства)

X

X (3)

56

Живи животни, на собствен ход

X

X (3)

59

Други мобилни самоходни единици

X

X

Несамоходни

ро-ро

6

6X

Мобилни несамоходни единици

X

X

61

Непридружавани товарни пътни ремаркета и полуремаркета

X (2)

X

62

Непридружавани каравани и други пътни, селскостопански и промишлени превозни средства

X

X (3)

64

Железопътни вагони за превоза на товари

X (2)

X

65

Междупристанищни корабни ремаркета за превоза на товари

X (2)

X

66

Корабни баржи за превоза на товари

X (2)

X

69

Други мобилни несамоходни единици

X

X

Други генерални товари

(включително малки контейнери)

9

9X

Други товари, неупоменати другаде

X

 

91

Продукти от горското стопанство

X

 

92

Продукти от желязо и стомана

X

 

99

Други генерални товари

X

 


Допълнение към класификацията на начина на превоз на товарите във връзка с ро-ро контейнерите

Категория (1)

Еднозначен

код

Двузначен

код

Описание

Тонове

Брой единици

Големи ро-ро контейнери

R

RX

Големи ро-ро контейнери

 

X

R1

20-футови товарни единици

 

X

R2

40-футови товарни единици

 

X

R3

Над 20- до 40-футови товарни единици

 

X

R4

Над 40-футови товарни единици

 

X

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МОРСКИ КРАЙБРЕЖНИ ЗОНИ

Номенклатурата, която се използва, е геономенклатурата (номенклатурата на страните и териториите за нуждите на статистиката на външната търговия на Общността и на статистиката на търговията между държавите-членки) (4) в сила през годината, за която се отнасят данните.

Кодът се състои от четири знака: стандартният двубуквен ISO код за всяка страна от горепосочената номенклатура, следван от две нули (например код GR00 за Гърция), с изключение на страните, които са разделени в две или повече морски крайбрежни зони, които се идентифицират чрез четвърти знак, различен от цифрата нула (от 1 до 7), както следва:

Код

Морска крайбрежна зона

FR01

Франция: Атлантически океан и Северно море

FR02

Франция: Средиземно море

FR03

Френски отвъдморски територии: Френска Гвиана

FR04

Френски отвъдморски територии: Мартиника и Гваделупа

FR05

Френски отвъдморски територии: Реюнион

DE01

Германия: Северно море

DE02

Германия: Балтийско море

DE03

Германия: вътрешните зони

GB01

Обединеното кралство

GB02

Остров Ман

GB03

Англо-нормандски острови

ES01

Испания: Атлантически океан (северен)

ES02

Испания: Средиземно море и Атлантически океан (южен), в т.ч. Балеарските и Канарските острови

SE01

Швеция: Балтийско море

SE02

Швеция: Северно море

TR01

Турция: Черно море

TR02

Турция: Средиземно море

RU01

Русия: Черно море

RU03

Русия: Азия

RU04

Русия: Баренцово море и Бяло море

RU05

Русия: Балтийско море (само Финландският залив)

RU06

Русия: Балтийско море, с изключение на Финландския залив

RU07

Русия: европейските вътрешни водни пътища (включително Каспийско море)

MA01

Мароко: Средиземно море

MA02

Мароко: Западна Африка

EG01

Египет: Средиземно море

EG02

Египет: Червено море

IL01

Израел: Средиземно море

IL02

Израел: Червено море

SA01

Саудитска Арабия: Червено море

SA02

Саудитска Арабия: Персийският залив

US01

Съединени американски щати: Атлантически океан (северен)

US02

Съединени американски щати: Атлантически океан (южен)

US03

Съединени американски щати: Мексиканският залив

US04

Съединени американски щати: Тихи океан (южен)

US05

Съединени американски щати: Тихи океан (северен)

US06

Съединени американски щати: Големите езера

US07

Пуерто Рико

CA01

Канада: Атлантически океан

CA02

Канада: Големите езера и горното течение на р. Сейнт Лоуренс (Saint Lawrence)

CA03

Канада: Западен бряг

CO01

Колумбия: Северен бряг

CO02

Колумбия: Западен бряг

MX01

Мексико: Атлантически океан

MX02

Мексико: Тихи океан

С допълнителни кодове

ZZ01

Разположени в морето платформи, които не са посочени другаде

ZZ02

Агрегати и други, непосочени по-горе

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

СТРУКТУРА НА НАБОРИТЕ ОТ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

С наборите от данни, посочени в настоящото приложение, се определя периодичността на представянето на статистическата информация за морския транспорт, която се изисква от Общността. Всеки набор от данни представлява кръстосана класификация по ограничен набор величини на различни нива на номенклатури, агрегирани по всички останали величини, за които се изисква качествена статистическа информация.

ОБОБЩЕНИЕ И ПОДРОБНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

Наборите от данни, които трябва да се представят за избраните пристанища за товари и пътници, са A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 и F2.

Наборите от данни, които трябва да се представят за избраните пристанища за товари, но не за пътници, са A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 и F2.

Наборите от данни, които трябва да се представят за избраните пристанища за пътници, но не за товари, са A3, D1, F1 и F2.

Наборът от данни, който трябва да се представя за пристанищата, които не са избрани (нито за товари, нито за пътници), е A3.

ПРАВЕН ХАРАКТЕР НА НАБОРИТЕ ОТ ДАННИ

Наборите от данни A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 и F2 са задължителни.

Наборите от данни C2 и F1 са незадължителни.

Набор от данни А1: транспорт по море в главните европейски пристанища, по пристанище, начин на превоз и информация за направлението

Периодичност на представянето на данните: всяко тримесечие


 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

A1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Пристанище на натоварване/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Морска крайбрежна зона

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Начин на превоз

Еднозначен буквено-цифров код

Начин на превоз, приложение II

Данни:

бруто тегло на товарите в тонове.


Набор от данни А2: транспорт по море в главните европейски пристанища на неединични товари, по пристанище, начин на превоз и информация за направлението

Периодичност на представянето на данните: всяко тримесечие


 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

A2

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Пристанище на натоварване/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Морска крайбрежна зона

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Начин на превоз

Двузначен буквено-цифров код

Начин на превоз (само неединични товари), приложение II (подкатегории 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 и 99)

Данни:

бруто тегло на товарите в тонове.


Набор от данни А3: данни, изисквани и за избраните пристанища, и за пристанищата, за които не се изискват подробни статистически данни (вж. член 4, параграф 3)

Периодичност на представянето на данните: всяка година


 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

A3

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(0)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Всички пристанища от списъка на пристанищата

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Данни:

бруто тегло на товарите в тонове.

Брой пътници (без круизните пътници).

Брой круизни пътници, започващи и завършващи круиз.

Брой круизни пътници на круизна пътническа екскурзия: направление: само влизащи (1) — (незадължително).


Набор от данни В1: транспорт по море в главните европейски пристанища, по пристанище, начин на превоз, товари и информация за направлението

Периодичност на представянето на данните: всяка година


 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

B1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(0)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Пристанище на натоварване/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Морска крайбрежна зона

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Начин на превоз

Еднозначен буквено-цифров код

Начин на превоз, приложение II

Стока

Двузначен буквено-цифров код

Номенклатура на товарите, приложение III

Данни

бруто тегло на товарите в тонове.


Набор от данни С1: транспорт по море на единични товари в главните европейски пристанища, по пристанище, начин на превоз, информация за направлението и състояние на натоварването

Периодичност на представянето на данните: всяко тримесечие


 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

C1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Пристанище на натоварване/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Морска крайбрежна зона

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Начин на превоз

Двузначен буквено-цифров код

Начин на превоз (само контейнери и ро-ро) приложение II (подкатегории 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 и 69)

Данни:

бруто тегло на товарите в тонове (начин на превоз: подкатегории 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 и 69).

Брой единици (начин на превоз: подкатегории 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 и 69).

Брой единици без товар (начин на превоз: подкатегории 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 64, 65, 66 и 69).


Набор от данни С2: ро-ро контейнерен транспорт по море в главните европейски пристанища, по пристанище, начин на превоз, информация за направлението и състояние на натоварването

Периодичност на представянето на данните: всяка година


 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

C2

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(0)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Пристанище на натоварване/разтоварване (незадължително)

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Морска крайбрежна зона (незадължително)

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Начин на превоз

Двузначен буквено-цифров код

Начин на превоз (само ро-ро контейнерен), приложение II (подкатегории RX, R1, R2, R3, R4)

Данни:

Брой единици (начин на превоз: подкатегории RX, R1, R2, R3, R4).

Брой единици без товар (начин на превоз: подкатегории RX, R1, R2, R3, R4) – (незадължително).


Набор от данни D1: пътнически транспорт в главните европейски пристанища, по пристанище, информация за направлението и националност на регистрацията на плавателния съд

Периодичност на представянето на данните: всяка година


 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

D1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Пристанище на качване/слизане

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Морска крайбрежна зона

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Националност на регистрацията на плавателния съд (незадължително)

Четиризначен буквено-цифров код

Националност на регистрацията на плавателните съдове, приложение V

Данни:

Брой пътници, с изключение на круизните пътници, започващи и завършващи круиз, и на круизните пътници на екскурзия.


Набор данни Е1: транспорт по море в главните европейски пристанища, по пристанище, начин на превоз, информация за направлението и националност на регистрацията на плавателния съд

Периодичност на представянето на данните: всяка година


 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

E1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(0)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Пристанище на натоварване/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Морска крайбрежна зона

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Начин на превоз

Еднозначен буквено-цифров код

Начин на превоз, приложение II

Националност на регистрацията на плавателния съд

Четиризначен буквено-цифров код

Националност на регистрацията на плавателните съдове, приложение V

Данни:

бруто тегло на товарите в тонове.


Набор данни F1: трафик на плавателни съдове в главните европейски пристанища, по пристанище, вид и големина на плавателните съдове, на които се товарят или от които се разтоварват товари (на които се качват или от които слизат пътници), включително круизните пътници на круизна пътническа екскурзия

Периодичност на представянето на данните:: всяка година


 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

F1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Само влизащи (1)

Вид на плавателния съд

Двузначен буквено-цифров код

Вид кораб, приложение VI

Големина на плавателния съд по дедуейт

Двузначен буквено-цифров код

Класове на големина по дедуейт, приложение VII

Данни:

Брой на плавателните съдове.

Дедуейт на плавателните съдове в тонове.


Набор от данни F2: трафик на плавателни съдове в главните европейски пристанища, по пристанище, вид и големина на плавателните съдове, на които се товарят или от които се разтоварват товари (на които се качват или от които слизат пътници), включително круизните пътници на круизна пътническа екскурзия

Периодичност на представянето на данните:: всяка година


 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

F2

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Само влизащи (1)

Вид на плавателния съд

Двузначен буквено-цифров код

Вид кораб, приложение VI

Големина на плавателния съд по бруто тонаж

Двузначен буквено-цифров код

Класове на големина по бруто тонаж, приложение VII

Данни:

Брой на плавателните съдове.

Бруто тонаж на плавателните съдове.


(1)  Тези категории съответстват на Препоръка № 21 на ИКЕ на ООН.

(2)  Записва се бруто теглото на товарите, включително опаковките, но без тара тегло на контейнерите и ро-ро съоръженията.

(3)  Само общият брой на единиците.

(4)  Версията, която понастоящем е в сила, е тази съгласно Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията от 13 декември 2006 г. относно номенклатурата на страните и териториите за нуждите на статистиката на външната търговия на Общността и на статистиката на търговията между държавите-членки, ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19.


11.4.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/15


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 април 2012 година

за изменение на Директива 2001/861/ЕО по отношение на новалурон

(нотифицирано под номер C(2012) 2164)

(текст от значение за ЕИП)

(2012/187/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 3 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (2), и по-специално член 80, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 80, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2009 Директива 91/414/ЕИО продължава да се прилага за активни вещества, за които е прието решение в съответствие с член 6, параграф 3 от Директива 91/414/ЕИО преди 14 юни 2011 г.

(2)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО Обединеното кралство е получило на 29 март 2001 г. заявление от Makhteshim Agan Ltd. за включване на активното вещество новалурон в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(3)

С Решение 2001/861/ЕО на Комисията (3) бе потвърдено, че след предварителен преглед досието е преценено като „пълно“, в смисъл че може да се счита, че отговаря по принцип на изискванията за данни и информация, изложени в приложения II и III към Директива 91/414/ЕИО.

(4)

По този начин в съответствие с член 8, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО на държавите членки бе дадена възможността да издадат временни разрешения за първоначален период от три години за продуктите за растителна защита, които съдържат новалурон. Посоченият първоначален период от три години може да започне по всяко време, веднага щом бъде изготвена оценка на заявлението.

(5)

В съответствие с член 11, параграф 6, трета алинея, второто изречение от Регламент (ЕС) № 188/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на процедурите за оценка на активните вещества, които не са били предлагани на пазара две години след датата на нотифициране на посочената директива (4) на 16 юни 2011 г. Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) отправи искане до държавата членка докладчик да изиска допълнителна информация от заявителя.

(6)

На 29 февруари 2012 г. заявителят уведоми с писмо Обединеното кралство, Органа и Комисията относно намерението си да преустанови подкрепата си за оценката и да не предоставя допълнителни данни. Със същото писмо заявителят оттегли заявлението си. Тъй като допълнителната информация, изискана от Органа, не бе предоставена, не е възможно досието да се разглежда като пълно.

(7)

Поради това Решение 2001/861/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(8)

В съответствие с горното съществуващите временни разрешения следва да бъдат отнети и да не се издават други.

(9)

За продуктите за растителна защита, съдържащи новалурон, за които държавите членки предоставят гратисен период в съответствие с член 4, параграф 6 от Директива 91/414/ЕИО, този период следва да изтече най-късно една година след отнемането на съответното разрешение.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2001/861/ЕО се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Държавите членки гарантират, че:

а)

разрешенията за продуктите за растителна защита, съдържащи новалурон, се отнемат до 3 октомври 2012 г.;

б)

никакви разрешения за продуктите за растителна защита, съдържащи новалурон, няма да бъдат издавани или подновявани, считано от датата на публикуване на настоящото решение.

Член 3

Всеки гратисен период, предоставен от държавите членки в съответствие с член 4, параграф 6 от Директива 91/414/ЕИО, е възможно най-кратък и изтича не по-късно от 12 месеца след отнемане на съответното разрешение.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 4 април 2012 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 321, 6.12.2001 г., стр. 34.

(4)  ОВ L 53, 26.2.2011 г., стр. 51.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ

Популярно наименование,

идентификационен № по CIPAC

Нотификатор

Дата на прилагане

Държава членка докладчик

1

Ламинарин

CIPAC № 671

Laboratoires Goëmar S.A., France

29 март 2001 г.

Белгия“


11.4.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/18


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 април 2012 година

за оправомощаване на държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари

(нотифицирано под номер C(2012) 2166)

(2012/188/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (1), и по-специално член 6, параграфи 2 и 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Приложение I, раздел I.3, приложение II, раздел II.3 и приложение III, раздел III.3 към Директива 2008/68/ЕО съдържат списъци с национални дерогации, позволяващи вземането под внимание на някои специфични национални обстоятелства. Тези списъци трябва да се актуализират и да се включат нови национални дерогации.

(2)

За по-голяма яснота е уместно съответните раздели да се заменят в тяхната цялост.

(3)

Следователно Директива 2008/68/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по превоз на опасни товари, учреден по силата на Директива 2008/68/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите-членки, изброени в приложението към настоящото решение, са оправомощени да прилагат посочените в него дерогации по отношение на превоза на опасни товари в рамките на своята територия.

Тези дерогации се прилагат без никаква дискриминация.

Член 2

Приложение I, раздел I.3, приложение II, раздел II.3 и приложение III, раздел III.3 към Директива 2008/68/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 април 2012 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I, II и III към Директива 2008/68/ЕО се изменят, както следва:

1)

В приложение I, раздел I.3 се заменя със следния текст:

„I.3.   Национални дерогации

Дерогации за държавите-членки за превоза на опасни товари на тяхна територия въз основа на член 6, параграф 2 от Директива 2008/68/ЕО.

Номериране на дерогациите: RO-а/bi/bii-MS-nn

RO= път

a/bi/bii= член 6, параграф 2, букви а)/б)i)/б)ii)

МS= съкращение на държавата-членка

nn= пореден номер

Въз основа на член 6, параграф 2, буква а) от Директива 2008/68/ЕО

BE Белгия

RO–a–BE-1

Предмет: клас 1 — Малки количества.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.6.

Съдържание на приложението към директивата: 1.1.3.6 ограничава до 20 kg количеството минни взривни вещества, което може да се превозва в обикновено превозно средство.

Съдържание на националното законодателство: операторите на складове, отдалечени от пунктовете за доставки, могат да получат разрешение за превоз на максимум 25 kg динамит или силно взривно вещество и 300 детонатора в най-обикновени моторни превозни средства в съответствие с условията, които следва да се определят от службата по взривните вещества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–BE– 2

Предмет: превоз на непочистени празни контейнери, които са съдържали продукти от различни класове.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.6.

Съдържание на националното законодателство: на документите за превоз е указано „непочистени празни опаковки, които са съдържали продукти от различни класове“.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Dérogation 6—97.

Забележки: дерогация, регистрирана от Европейската комисия под № 21 (съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–BE-3

Предмет: приемане на RO–a–UK-4.

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–BE-4

Предмет: изключение от всички изисквания по ADR за националния превоз на най-много 1 000 ползвани йонни димни детектора от частни домакинства до съоръжението за третиране в Белгия през събирателните пунктове, предвидени в системата за разделното събиране на димни детектори.

Позоваване на ADR: всички изисквания.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО:

Съдържание на националното законодателство: домашната употреба на йонни димни детектори не е подложена на регулаторен контрол от гледна точка на радиацията, след като типът димен детектор е одобрен. Превозът на такива димни детектори да крайния потребител също така не подлежи на изискванията на ADR. (вж. 2.2.7.1.2.г.).

Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) изисква разделното събиране на ползвани димни детектори за третирането на печатните платки и — в случая на йонните димни детектори — за отстраняването на радиоактивните вещества. С цел да се даде възможност за разделното събиране, бе разработена система за стимулиране на частни домакинства да предават ползваните си димни детектори на събирателен пункт, от който тези детектори може да се закарат до съоръжение за третиране, като минават понякога през друг събирателен пункт или място за междинно съхраняване.

На събирателните пунктове ще се предоставят метални опаковки, в които може да се опаковат най-много 1 000 димни детектора. От тези пунктове такава опаковка с димни детектори може да се превозва заедно с други отпадъци до междинен склад или съоръжението за третиране. Опаковката се обозначава с текст „димен детектор“.

Първоначално позоваване на националното законодателство: системата за разделното събиране на димни детектори представлява част от условията за отмяната на одобрените инструменти, предвидени в член 3.1.г.2. от Кралски указ от 20.7.2001 г. — общ правилник за радиационна защита.

Забележки: дерогацията е необходима, за да се даде възможност за разделното събиране на използвани йонни димни детектори.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

DE Германия

RO–a–DE-1

Предмет: смесено опаковане и смесено товарене на части за автомобили с класификация 1.4G заедно с някои опасни товари (n4).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 4.1.10 и 7.5.2.1.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби относно смесеното опаковане и смесеното товарене.

Съдържание на националното законодателство: ООН 0431 и ООН 0503 могат да бъдат товарени заедно с определени опасни товари (продукти, свързани с производството на автомобили) в определени количества, изброени в изключението. Не се надвишава стойността 1 000 (сравнение с 1.1.3.6.4).

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 28.

Забележки: изключението е необходимо, за да предостави бърза доставка на части за автомобили, свързани с безопасността, в зависимост от местното търсене. Поради многообразието на тези продукти съхранението им в местни сервизи не е обичайно.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–DE-2

Предмет: изключение от изискването за носене на превозни документи и спедиторска декларация за определени количества опасни товари, както е определено в 1.1.3.6 (n1).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.1 и 5.4.1.1.6.

Съдържание на приложението към директивата: съдържание на превозния документ.

Съдържание на националното законодателство: за всички класове освен клас 7: не се изисква превозен документ, когато количеството на превозвания товар не надвишава количествата, изложени в 1.1.3.6.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 18.

Забележки: информацията, предоставена от маркирането и етикетирането на опаковките, се смята за достатъчна за националния превоз, тъй като превозният документ не винаги е подходящ при местна дейност на разпространяване.

Дерогация, регистрирана от Европейската комисия под № 22 (съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–DE-3

Предмет: превоз на измервателни еталони и горивни помпи (празни, непочистени).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: разпоредби за номера на ООН 1202, 1203 и 1223.

Съдържание на приложението към директивата: опаковане, маркиране, документи, инструкции за превоз и работа, инструкции за екипажа на превозно средство.

Съдържание на националното законодателство: спецификация на приложимите норми и допълнителни разпоредби за прилагане на дерогацията; до 1 000 l: сравними с празни, непочистени опаковки; над 1 000 l: спазване на някои норми за цистерните; превоз само на празни и непочистени.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 24.

Забележки: списък № 7, 38, 38a.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–DE-5

Предмет: разрешение за смесено опаковане.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 4.1.10.4 MP2.

Съдържание на приложението към директивата: забрана на смесеното опаковане.

Съдържание на националното законодателство: класове 1.4S, 2, 3 и 6.1; разрешение за комбинираните опаковки на предмети в клас 1.4S (патрони за леко стрелково оръжие), аерозоли (клас 2) и почистващи и третиращи материали в класове 3 и 6.1 (изброени номера на ООН) като комплекти, които да се продават в комбинирани опаковки в група опаковки II и в малки количества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 21.

Забележки: списък № 30*, 30a, 30б, 30в, 30 г., 30д, 30е, 30ж.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

DK Дания

RO–a–DK-1

Предмет: автомобилен превоз на опаковки или стоки, които съдържат отпадъци или остатъци от опасни вещества, събирани от домакинствата и определени предприятия, за да бъдат унищожени.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: част 2, 3, 4.1, 5.2, 5.4 и 8.2.

Съдържание на приложението към директивата: принципи за класифициране, специални разпоредби, разпоредби за опаковане, разпоредби за маркиране и етикетиране, превозен документ и обучение.

Съдържание на националното законодателство: вътрешни опаковки или стоки, съдържащи отпадъци или остатъци от опасни вещества, събирани от домакинства или определени предприятия, могат да бъдат пакетирани заедно във външни опаковки. Съдържанието на всяка вътрешна и/или външна опаковка не трябва да надвишава постановените ограничения за маса и обем. Дерогации от разпоредбите относно класификацията, опаковането, маркирането и етикетирането, документацията и обучението.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgørelse nr. 437 от 6 юни 2005 г. om vejtransport af farligt gods, § 4 stk.3.

Забележки: не е възможно да се извърши точна класификация и да се прилагат всички разпоредби по ADR, когато количествата отпадъци или остатъци от опасни вещества се събират от домакинствата и определени предприятия, за да бъдат изхвърляни. Отпадъците обикновено се съхраняват в опаковки, продадени на дребно.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–DK-2

Предмет: автомобилен превоз на опаковки, съдържащи взривни вещества, и опаковки, съдържащи детонатори, на едно и също превозно средство.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби за смесени опаковки.

Съдържание на националното законодателство: при автомобилния превоз на опасни товари трябва да се спазват правилата на ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgørelse nr. 729 от 15 август 2001 г. om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Забележки: съществува практическа необходимост да може да се опаковат взривни вещества заедно с детонатори на същото превозно средство, когато тези товари се превозват от мястото на съхранение до работното място и обратно.

Когато се направи изменение на датското законодателство за превоза на опасни товари, датските власти ще разрешат този превоз при следните условия:

1.

Превозват се не повече от 25 kg взривни вещества от група Г.

2.

Превозват се не повече от 200 детонатора от група Б.

3.

Детонаторите и взривните вещества трябва да бъдат опаковани поотделно в опаковки с удостоверение на ООН съгласно нормите, установени в Директива 2000/61/ЕО, изменяща Директива 94/55/ЕО.

4.

Разстоянието между опаковките, съдържащи детонатори, и опаковките, съдържащи взривни вещества, трябва да бъде поне 1 метър. Това разстояние трябва да се спазва дори и при внезапно задействане на спирачките. Опаковките, съдържащи детонатори, и опаковките, съдържащи взривни вещества, трябва да се поставят по начин, който позволява бързото им изваждане от превозното средство.

5.

Всички останали правила относно превоза на опасни товари по шосе трябва да бъдат спазвани.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

FI Финландия

RO–a–FI-1

Предмет: превоз на опасни товари в определени количества в автобуси и нискорадиоактивни материали в малки количества за целите на здравеопазването и научните изследвания.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 4.1, 5.4.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби за опаковки, документация.

Съдържание на националното законодателство: превозът на опасни товари в определени количества под ограничението на 1.1.3.6 с максимална нетна маса не по-голяма от 200 kg в автобуси се позволява без използване на превозен документ и без изпълнение на всички изисквания за опаковане. При превоз на нискорадиоактивни материали с тегло, ненадвишаващо 50 kg за целите на здравеопазването и научните изследвания, превозното средство не е необходимо за бъде маркирано и оборудвано съгласно ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–FI-2

Предмет: описание на празни цистерни в превозния документ.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.6.

Съдържание на приложението към директивата: специални разпоредби за празни, непочистени опаковки, превозни средства, контейнери, цистерни, акумулаторни превозни средства и многоелементни газови контейнери („MEGC“).

Съдържание на националното законодателство: в случая на празни, непочистени цистерни, с които се превозват две или повече вещества с номера на ООН 1202, 1203 и 1223, описанието в превозните документи може да бъде допълнено от думите „Последен товар“ заедно с името на продукта, който има най-ниска температура на запалване; „Празна превозна цистерна, 3, последен товар: ООН 1203 автомобилен бензин, II“.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–FI-3

Предмет: етикетиране и маркиране на превозни единици за взривни вещества.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.3.2.1.1.

Съдържание на приложението към директивата: общи разпоредби за маркиране с оранжева табела.

Съдържание на националното законодателство: превозните единици, които превозват (обикновено в микробуси) малки количества взривни вещества (максимум 1 000 kg (нето) до каменоломни и работни площадки, могат да бъдат етикетирани отпред и отзад, като се използва табелата в модел № 1.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

FR Франция

RO–a–FR-2

Предмет: превоз на отпадъци от манипулации, свързани с рискове от инфекции, обхванати от ООН 3291, с маса по-малка или равна на 15 kg.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения А и Б.

Съдържание на националното законодателство: изключение от изискванията на ADR за превоз на отпадъци от манипулации, представляващи риск от инфекция, обхванати от ООН 3291, с маса по-малка или равна на 15 kg.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — член 12.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–FR-5

Предмет: превоз на опасни вещества в превозни средства за пътнически обществен транспорт (18).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: превоз на пътници и опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: превоз на опасни товари, различни от тези от клас 7, разрешени като ръчен багаж в обществени транспортни средства: прилагат се единствено разпоредбите относно опаковането, маркирането и етикетирането на пакети, изложени в 4.1, 5.2 и 3.4.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Забележки: в ръчния багаж се разрешава пренасянето на опасни товари само за лична или професионална употреба. Преносимите съдове за газ се позволяват на пациенти с дихателни проблеми в необходимото количество за едно пътуване.

Срок на валидност: 29 февруари 2016 г.

RO–a–FR-6

Предмет: собствен превоз на малки количества опасни товари (18).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: задължение за притежание на превозен документ.

Съдържание на националното законодателство: собственият превоз на малки количества опасни товари, различни от клас 7, които не превишават ограниченията, посочени в 1.1.3.6, не подлежи на изискването за притежание на превозен документ, предвидено в 5.4.1.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Срок на валидност: 29 февруари 2016 г.

IE Ирландия

RO–a–IE-1

Предмет: изключение от изискването по 5.4.0 от ADR за превозен документ за превоза на пестициди от ADR клас 3, изброени в 2.2.3.3 като пестициди FT2 (температура на запалване по-ниска от 23 °C) и ADR клас 6.1, изброени в 2.2.61.3 като пестициди T6, течност (температура на запалване не по-ниска от 23 °C), където количествата на превозваните опасни товари не надвишават количествата, посочени в 1.1.3.6 от ADR.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.

Съдържание на приложението към директивата: изискване за превозен документ.

Съдържание на националното законодателство: не се изисква превозен документ за превоза на пестициди от ADR класове 3 и 6.1, ако количествата на превозваните опасни товари не надвишават количествата, посочени в 1.1.3.6 от ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(9) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“.

Забележки: излишно и обременително изискване за местния превоз и доставянето на такива пестициди.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–IE-2

Предмет: изключение от някои разпоредби на ADR относно опаковането, маркирането и етикетирането на малки количества (под ограниченията на 1.1.3.6) пиротехнически изделия с изтекъл срок на годност и класификационни кодове 1.3G, 1.4G и 1.4S от клас 1 по ADR със съответните идентификационни номера на вещества ООН 0092, ООН 0093, ООН 0191, ООН 0195, ООН 0197, ООН 0240, ООН 0312, ООН 0403, ООН 0404 или ООН 0453 при превоза до най-близките казарми за обезвреждане.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 и 6.1.

Съдържание на приложението към директивата: обезвреждане на пиротехнически изделия с изтекъл срок.

Съдържание на националното законодателство: разпоредбите на ADR за пакетиране, маркиране и етикетиране на пиротехнически средства с изтекъл срок, носещи съответно ООН идентификационни номера ООН 0092, ООН 0093, ООН 0191, ООН 0195, ООН 0197, ООН 0240, ООН 0312, ООН 0403, ООН 0404 или ООН 0453, при превоза до най-близките казарми не се прилагат, при условие че общите разпоредби на ADR за опаковане се спазват и в превозния документ се съдържа допълнителна информация. Това се отнася само до местния превоз на малки количества пиротехнически средства с изтекъл срок до най-близката казарма за безопасно унищожаване.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(10) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“.

Забележки: превозът на малки количества морски сигнални ракети с изтекъл срок на годност, по-специално от собствениците на увеселителни кораби и от корабни снабдители, до военните казарми с цел безопасно унищожаване създава трудности, особено по отношение на разпоредбите за опаковане. Дерогацията се отнася за малки количества (под нормите, определени в 1.1.3.6) за местен превоз.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–IE-3

Предмет: изключване от изискванията на 6.7 и 6.8 по отношение на автомобилния превоз на обозначени като празни, непочистени цистерни за съхранение (за съхранение на определени места) за целите на почистване, ремонт, изпитване или бракуване.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 6.7 и 6.8.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за проектирането, изработването, инспекцията и изпитването на цистерни.

Съдържание на националното законодателство: изключване от изискванията на 6.7 и 6.8 на ADR за автомобилния превоз на обозначени като празни, непочистени цистерни (за съхранение на определени места) за целите на почистване, ремонт, изпитване или бракуване, при условие че a) са отстранени колкото се може повече от тръбите, свързани с цистерната, в границите на разумното и възможното; б) към цистерната е прикрепен предпазен клапан, който остава в работен режим по време на превоза; и в) при условията на б) по-горе, всички отвори на цистерната или тръбите, прикрепени към нея, са запечатани, доколкото е целесъобразно и възможно, за да се предотврати изтичането на всякакви опасни товари.

Първоначално позоваване на националното законодателство: предложено изменение на „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: тези цистерни се използват за съхранението на вещества на определени места, а не за превоз на товари. Те биха съдържали много малки количества опасни товари, когато те (цистерните) се превозват до друго място за почистване, ремонт и т. н.

Преди съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–IE-4

Предмет: изключение от изискванията на 5.3, 5.4, 7 и приложение Б към ADR по отношение на превоза на газови цилиндри за машини за наливни напитки, когато те се превозват на същото превозно средство заедно с напитките (за които ще бъдат употребени).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.3, 5.4, 7 и приложение Б.

Съдържание на приложението към директивата: маркиране на превозните средства, документация, която да се носи, и разпоредби относно транспортното оборудване и превозните операции.

Съдържание на националното законодателство: изключение от изискванията на 5.3, 5.4, 7 и приложение Б към ADR по отношение на превоза на газови цилиндри машини за наливни напитки, когато се превозват на същото превозно средство заедно с напитките (за които ще бъдат употребени).

Първоначално позоваване на националното законодателство: предложено изменение на „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: основната дейност се състои в разпространяване на пакети напитки, които не са вещества съгласно ADR, заедно с малки количества малки цилиндри със съответните газове за машини за наливни напитки.

Преди съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–IE-5

Предмет: изключение, за националния превоз в Ирландия, от изискванията за изработване и изпитване на резервоарни съдове и разпоредбите за ползването им, съдържащи се в 6.2 и 4.1 на ADR, за цилиндри и съдове под налягане с газове от клас 2, които са извършили пътуване, включително и морски превоз, когато i) тези цилиндри и съдове под налягане са изработени, изпитвани и използвани в съответствие с кодекса IMDG, ii) тези цилиндри и съдове под налягане не са презаредени в Ирландия, а са върнати обозначени като празни до страната по произход чрез многомодалния превоз, и iii) тези цилиндри и съдове под налягане се разпространяват на местно ниво в малки количества.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.4.2, 4.1 и 6.2.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби относно многомодалното превозване, включително и морски превоз, използване на цилиндри и съдове под налягане за газове от клас 2 на ADR и изработка и изпитване на тези цилиндри и съдове под налягане за газове от клас 2 на ADR.

Съдържание на националното законодателство: разпоредбите на 4.1 и 6.2 не се прилагат спрямо цилиндри и съдове под налягане за газове от клас 2, при условие че i) тези цилиндри и съдове под налягане са изработени и изпитвани в съответствие с кодекса IMDG, ii) тези цилиндри и съдове под налягане се използват в съответствие с кодекса IMDG, iii) тези цилиндри и съдове под налягане са били превозени до изпращача чрез многомодален превоз, включително и морски превоз, iv) превозът на тези цилиндри и съдове под налягане до крайния потребител се състои от едно-единствено превозно пътуване, извършено в рамките на същия ден, от получателя при многомодалната превозна операция (посочена в iii)), v) тези цилиндри и съдове под налягане не са презаредени в държавата, а са върнати номинално празни до страната по произход на многомодалната превозна операция (посочена в iii)), и vi) тези цилиндри и съдове под налягане се разпространяват на местно ниво в държавата в малки количества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: предложено изменение на „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: газовете, съдържащи се в тези цилиндри и съдове под налягане, са със специфицираните характеристики, изисквани от крайния потребител, което води до необходимостта те да се внасят от места извън зоната, обхваната от ADR. След употреба се изисква тези номинално празни цилиндри и съдове под налягане да се върнат до страната по произход за презареждане с конкретно специфицираните газове — те не могат да бъдат презареждани в Ирландия или всъщност в която и да било част на зоната на ADR. Макар и да не отговарят на ADR, те съответстват на кодекса IMDG и се приемат за неговите цели. Многомодалният превоз, започнал извън зоната на ADR, има за цел да приключи в помещенията на вносителя, откъдето тези цилиндри и съдове под налягане да се разпространят до крайния потребител на местно ниво в Ирландия в малки количества. Този превоз в рамките на Ирландия би попаднал в обхвата на изменения член 6, параграф 9 от Директива 94/55/ЕО.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

LT Литва

RO–a–LT-1

Предмет: приемане на RO–a–UK-6

Първоначално позоваване на националното законодателство: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Правителствена резолюция № 337 относно превоза на опасни товари по пътищата в Република Литва, приета на 23 март 2000 г.).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

UK Обединено кралство

RO–a–UK-1

Предмет: превоз на някои артикули, съдържащи малкоопасни радиоактивни вещества, като стенни часовници, ръчни часовници, димни детектори, циферблати на компаси (E1).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: повечето изисквания на ADR.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания относно превоза на материал от клас 7.

Съдържание на националното законодателство: пълно изключване от разпоредбите на националните закони на някои търговски продукти, съдържащи ограничени количества радиоактивен материал. (Светещо устройство, предназначено за носене от човек; във всяко превозно средство или железопътно превозно средство не повече от 500 димни детектора за домашна употреба с индивидуална активност, непревишаваща 40 kBq; или във всяко превозно средство или железопътно превозно средство не повече от пет осветителни устройства с газообразен тритий с индивидуална активност, непревишаваща 10 GBq).

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Забележки: тази дерогация е краткосрочна мярка, която няма да се изисква, когато в ADR се включат изменения, сходни с разпоредбите на Международната агенция за атомна енергия („МААЕ“).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK-2

Предмет: изключение от изискването за носене на превозен документ за определени количества опасни товари (различни от тези в клас 7) съгласно определенията в 1.1.3.6 (E2).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.6.2 и 1.1.3.6.3.

Съдържание на приложението към директивата: изключения от определени изисквания за определени количества на транспортна единица.

Съдържание на националното законодателство: не се изисква превозен документ за ограничени количества освен в случаите, в които съставляват част от по-голям товар.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Забележки: това изключение отговаря на националния превоз, където превозният документ не винаги е удачен в случаите на разпространителска дейност на местно ниво.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK-3

Предмет: изключение от изискването превозните средства, които превозват материал с ниска радиоактивност, да са снабдени с противопожарно оборудване (E4).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.1.4.

Съдържание на приложението към директивата: изискване превозните средства да бъдат оборудвани с пожарогасителни съоръжения.

Съдържание на националното законодателство: премахва изискването за оборудване с пожарогасители само при транспортиране на пакети, предмет на изключенията (ООН 2908, 2909, 2910 и 2911).

Ограничава изискването при превоз единствено на малко количество пратки.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Забележки: носенето на противопожарно оборудване е на практика без значение за превоза на ООН 2908, 2909, 2910, ООН 2911, които често могат да бъдат превозвани в малки превозни средства.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK-4

Предмет: разпространение на товари във вътрешни опаковки за търговци на дребно и потребители (с изключение на тези в класове 1, 4.2, 6.2 и 7) от местни разпространителски складове към търговци на дребно или потребители и от търговци на дребно към крайни потребители (N1).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 6.1.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към изработването и изпитването на опаковки.

Съдържание на националното законодателство: за опаковките не се изисква поставянето на маркировка RID/ADR или ООН или друг вид маркировка, когато съдържат товарите, посочени в график 3.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4)и Regulation 36 Authorisation Number 13.

Забележки: изискванията по ADR не са уместни за последните етапи на превоз от склада за разпространение до търговеца на дребно или потребителя или от търговеца на дребно до крайния потребител. Целта на тази дерогация е да позволи вътрешните контейнери за товари за разпространение в търговията на дребно да бъдат превозени на последната отсечка на местното разпространение без външно опаковане.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK-5

Предмет: да се позволи различно „максимално общо количество на транспортна единица“ за товарите в клас 1 в категории 1 и 2 от таблицата в 1.1.3.6.3 (N10).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.6.3 и 1.1.3.6.4.

Съдържание на приложението към директивата: изключения относно количествата, превозвани от транспортна единица.

Съдържание на националното законодателство: въвежда норми относно изключенията за ограничени количества и смесено товарене на взривни вещества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, Regulation 13 и Schedule 5; Regulation 14 и Schedule 4.

Забележки: да се разрешат различни количествени ограничения за товарите от клас 1, по-конкретно „50“ за категория 1 и „500“ за категория 2. За целите на изчисляването на смесени товари коефициентът на умножение е „20“ за транспортна категория 1 и „2“ за транспортна категория 2.

Преди съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK-6

Предмет: увеличаване на максималната нетна маса на взривните изделия, допустими в превозни средства EX/II (N13).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.5.2.

Съдържание на приложението към директивата: ограничения на превозваните количества при взривните вещества и изделия.

Съдържание на националното законодателство: ограничения на превозваните количества при взривните вещества и изделия.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, Regulation 13, Schedule 3.

Забележки: регламентите на Обединеното кралство позволяват максимална нетна маса от 5 000 kg за превозни средства от тип II за групи по съвместимост 1.1C, 1.1D, 1.1E и 1.1J.

Много от изделията от клас 1.1C, 1,1D, 1.1E и 1.1J, които се превозват в Европа, са големи или обемисти и на дължина надвишават около 2,5 m. Това са предимно взривни изделия с военно предназначение. Ограниченията за изработване на превозни средства EX/III (които се изисква да бъдат затворени превозни средства) правят много трудно товаренето и разтоварването на такива изделия. Някои изделия биха изисквали специализирано оборудване за товарене и разтоварване и в началната, и в крайната точка на пътуването. На практика такова оборудване рядко съществува. Броят на превозните средства EX/III в Обединеното кралство е малък и за промишлеността би било обременително, ако от нея се изиска изработването на допълнителни специализирани превозни средства EX/III за превоз на този вид взривни материали.

В Обединеното кралство военните взривни вещества се превозват най-вече от търговски превозвачи, така че не могат да се възползват от освобождаването за военни превозни средства в Рамковата директива. За да се преодолее този проблем, Обединеното кралство винаги е позволявало превоза до 5 000 kg от тези изделия чрез превозни средства EX/II. Настоящото ограничение не винаги е достатъчно, тъй като изделието може да съдържа повече от 1 000 kg взривно вещество.

От 1950 г. досега е имало само два инцидента (и двата през 1950-те години) с избухване на взривни вещества с тегло над 5 000 kg. Инцидентите бяха причинени от запалени гуми и гореща система за отвеждане на изгорелите газове, подпалила защитното платнище. Пожарите можеха да се случат и при по-малък товар. Нямаше ранени или загинали.

Опитно придобитите данни показват, че при правилно опакованите взривни изделия няма вероятност от възпламеняване поради удар, например при сблъсък на превозни средства. Данните от военни доклади и проверки на издръжливостта на материала при удар от ракета показват, че за да се възпламенят патроните, е необходима скорост на удара по-висока от тази, създадена при изпитването с падане от 12 метра.

Съществуващите стандарти за безопасност няма да бъдат засегнати.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK-7

Предмет: изключение от изискванията за надзор при малки количества от някои товари от клас 1 (N12).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.4 и 8.5 S1(6).

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към надзора на превозни средства, превозващи определени количества опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: предвижда съоръжения за безопасно паркиране и надзор, но не изисква определени товари от клас 1 да бъдат под надзор по всяко време, както се изисква от ADR 8.5 S1(6).

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 24.

Забележки: изискванията за надзор на АDR не винаги са изпълними в национален контекст.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK-8

Предмет: облекчаване на ограниченията за превоз на смесени товари от взривни вещества и взривни вещества заедно с други опасни товари във вагони, превозни средства и контейнери (N4/5/6).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.2.1 и 7.5.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: ограничения за някои видове смесени товари.

Съдържание на националното законодателство: националното законодателство е по-малко ограничително по отношение на смесеното товарене на взривни вещества, при условие че този превоз може да се извърши безрисково.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Забележки: Обединеното кралство желае да разреши някои разновидности на правилата за смесване на взривни вещества с други взривни вещества и на взривни вещества с други опасни товари. Всяка разновидност ще има количествено ограничение спрямо една или повече съставни части на товара и ще бъде позволена единствено, при условие че „са взети всички целесъобразно приложими мерки, които да попречат на взривните вещества да бъдат в контакт със или да застрашат или бъдат застрашени от такива товари“.

Примери за разновидностите, които Обединеното кралство може да поиска да позволи:

1.

Взривните вещества, определени по класификация с ООН номера 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 или 0361, могат да бъдат превозвани на същото превозно средство заедно с опасни товари, определени по класификация с ООН номер 1942. Разрешеното за превозване количество с ООН номер 1942 се ограничава, тъй като се приема за взривно вещество по 1.1D.

2.

Взривните вещества, описани по номера за класификация на ООН 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 или 0453, могат да бъдат превозвани на същото превозно средство заедно с опасните товари (освен запалими газове, инфекциозни вещества и токсични вещества) в транспортна категория 2 или с опасни товари в транспортна категория 3, или всяка комбинация от тях, при условие че общата маса или обемът на опасни товари в транспортна категория 2 не превишава 500 kg или литра, а общата нетна маса на такива взривни вещества не надвишава 500 kg.

3.

Взривните вещества по 1.4G могат да бъдат превозвани заедно със запалими течности и запалими газове в транспортна категория 2 или незапалими, неотровни газове в транспортна категория 3, или всяка възможна комбинация от тях в същото превозно средство, при условие че общата маса или обем на опасните товари, когато се добавят, не надвишава 200 kg или литра и общата нетна маса на взривните вещества не надвишава 20 kg.

4.

Взривните изделия, описани по номера за класификация на ООН 0106, 0107 или 0257, могат да бъдат превозвани с взривни изделия в групата по съвместимост Г, Д и Е, на която са компоненти. Общото количество взривни вещества с ООН номера 0106, 0107 или 0257 не надвишава 20 kg.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK-9

Предмет: алтернатива на поставянето на оранжеви табели на малки партиди радиоактивни материали в малки превозни средства.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.3.2.

Съдържание на приложението към директивата: изискване за оранжеви табели, които да се поставят на малки превозни средства, превозващи радиоактивен материал.

Съдържание на националното законодателство: позволява всяка дерогация, одобрена при този процес. Исканата дерогация е следната:

Превозните средства трябва да бъдат или:

а)

обозначени с табели съгласно действащите разпоредби на параграф 5.3.2 от ADR; или

б)

в случая на превозно средство, което превозва не повече от десет опаковки с неделящи се или делящи се радиоактивни материали, предмет на изключение, и когато сборът на транспортните индекси на тези опаковки не надвишава 3, могат като алтернатива да бъдат поставени табелки в съответствие с изискванията на националното законодателство.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Забележки:

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO-a-UK-10

Предмет: превоз на отпадъци от манипулации, свързани с рискове от инфекции, обхванати от ООН 3291, с маса по-малка или равна на 15 kg.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: всички разпоредби

Съдържание на националното законодателство: Изключение от изискванията на приложение I, раздел I.1 за превоз на отпадъци от манипулации, представляващи риск от инфекция, обхванати от ООН 3291, с маса по-малка или равна на 15 kg.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Тази дерогация е запланувано да бъде внесена в рамките на The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011.

Срок на валидност: 1 януари 2017 г.

Въз основа на член 6, параграф 2, буква б), подточка i) от Директива 2008/68/ЕО

BE Белгия

RO–bi–BE-3

Предмет: обучение на водачи.

Местен превоз на ООН 1202, 1203 и 1223 в опаковки и цистерни (в Белгия, радиус от 75 km от мястото на регистрирания офис).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.2.

Съдържание на приложението към директивата:

Структура на обучението:

1)

обучение за опаковки;

2)

обучение за цистерни;

3)

специално обучение кл. 1;

4)

специално обучение кл. 7.

Съдържание на националното законодателство: определения — удостоверения — издаване — дубликати — валидност и продължаване на срока — организиране на курсове и изпити — дерогации — санкции — заключителни разпоредби.

Първоначално позоваване на националното законодателство: предстои да се уточни в предстоящ правен акт.

Забележки: има предложение за първоначален курс, последван от изпит, ограничен до превоза на ООН 1202, 1203 и 1223 в опаковки и в цистерни в радиус от 75 km от мястото на регистрирания офис — продължителността на обучението трябва да отговаря на изискванията на ADR — след 5 години водачът трябва да премине през опреснителен курс и да положи изпит — удостоверението ще гласи „национален превоз на ООН 1202, 1203 и 1223 съгласно член 6, параграф 2 от Директива 2008/68/ЕО“.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–BE-4

Предмет: превоз на опасни товари в цистерни за унищожаване чрез изгаряне.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 3.2.

Съдържание на националното законодателство: чрез дерогация от таблицата в 3.2 се позволява използването на цистерна-контейнер с цистернен код L4BH вместо цистернен код L4DH за превоза на токсична течност, способна да реагира с водата, III, неупомената другаде, при определени условия.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Dérogation 01 - 2002.

Забележки: тази норма може да се използва само при превоза на опасни отпадъци на къси разстояния.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–BE-5

Предмет: превоз на отпадъци до предприятия за обезвреждане на отпадъци.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.2, 5.4, 6.1 (стар регламент: A5, 2X14, 2X12).

Съдържание на приложението към директивата: класифициране, маркиране и изисквания относно опаковките.

Съдържание на националното законодателство: вместо да се класифицират по ADR отпадъците се причисляват към различни групи (запалими разтворители, бои, киселини, акумулатори и др.), за да се избегне опасна реакция вътре в една група. Изискванията за изработване на опаковките са по-малко ограничителни.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Забележки: тази норма може да бъде използвана за превоза на малки количества отпадъци до заводи за обезвреждане.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–BE-6

Предмет: приемане на RO–bi–SE-5.

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–BE-7

Предмет: приемане на RO–bi–SE-6.

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–BE-8

Предмет: приемане на RO–bi–UK-2.

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–BE–9

Subject: Adoption of RO–bi–SE–3.

Initial reference to the national legislation: —

Expiry date: 15 January 2018

RO–bi–BE–10

Предмет: превоз в непосредствена близост до промишлени обекти, включващ превоз по обществен път.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения А и Б.

Съдържание на приложението към директивата: приложения А и Б.

Съдържание на националното законодателство: дерогациите се отнасят за документацията, етикетирането и маркирането на опаковките и за удостоверението на водача.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Коментари: в следния списък са дадени номерата на дерогациите в националното законодателство, разрешеното разстояние и засяганите опасни товари.

1.

дерогация 2-89: пресичане на обществен път (химикали в опаковки)

2.

дерогация 4-97: 2 km (слитъци от чугун с висока температура)

3.

дерогация 2-2001: 300 m (класове 3, 6.1 и 8)

4.

дерогация 6-2004: максимум 5 km (химикали в опаковки)

5.

дерогация 12-2004: 800 m (ООН 3082)

6.

дерогация 16-2004; максимум 55 km (ограничени количества)

7.

дерогация 7-2005: пресичане на обществен път (ООН 1202)

8.

дерогация 9-2005: 1 200 m (ООН 3077)

9.

дерогация 1-2006: 600 m (химикали в опаковки)

10.

дерогация 13-2007: 8 km (химикали в опаковки)

11.

дерогация 7-2008: максимум 1,5 km (празни непочистени цистерни и цистерни за клас 9)

12.

дерогация 8-2008: 800 m (ООН 2735 и ООН 3082)

13.

дерогация 2-2009: 350 m (химикали в опаковки)

14.

дерогация 3-2009: максимум 4,5 km (химикали в опаковки)

15.

дерогация 5-2009: максимум 4,5 km (химикали в опаковки)

16.

дерогация 9-2009: максимум 20 km (клас 2 в опаковки)

17.

дерогация 16-2009: 200 m (превоз с кораби на опасни химикали в наливно състояние (IBC)

Срок на валидност: 15 януари 2018 г.

DE Германия

RO–bi–DE-1

Предмет: освобождаване от някои обозначения на превозния документ (n2).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.1.

Съдържание на приложението към директивата: съдържание на превозния документ.

Съдържание на националното законодателство: за всички класове освен класове 1 (с изключение на 1.4S), 5.2 и 7.

На превозния документ не се изисква обозначаване:

а)

на получателя на стоката при местна разпространителска дейност (с изключение при пълен товар и при превоз по някои маршрути);

б)

на количеството и вида опаковки, ако не се прилага 1.1.3.6 и ако превозното средство е в съответствие с всички разпоредби на приложения A и Б;

в)

при празните, непочистени цистерни е достатъчен превозният документ от последния товар.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 18.

Забележки: прилагането на всички разпоредби не е осъществимо за съответния вид превоз.

Дерогацията е регистрирана от Европейската комисия под № 22 (съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–DE-2

Предмет: превоз на материали от клас 9, заразени с полихлорирани бифенили (PCB), в насипно състояние.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 7.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: превоз на насипен товар.

Съдържание на националното законодателство: разрешение за превоз на насипен товар в контейнери за смесен автомобилно-железопътен превоз или контейнери на превозното средство, запечатани така, че да не пропускат течности или прах.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 11.

Забележки: дерогация 11, ограничена до 31.12.2004 г.; от 2005 г. нататък — същите разпоредби в ADR и RID.

Вж. също Многостранно споразумение M137.

Списък № 4*.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–DE-3

Предмет: превоз на опаковани опасни отпадъци.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: от 1 до 5.

Съдържание на приложението към директивата: класификация, опаковане и маркиране.

Съдържание на националното законодателство: класове от 2 до 6.1, 8 и 9: комбинирано опаковане и превоз на опасни отпадъци в пакети и контейнери за междинно съхраняване; отпадъците трябва да бъдат опаковани във вътрешни опаковки (както са събрани) и категоризирани в специфични групи отпадъци (избягване на опасни реакции вътре в една група отпадъци); използване на специални писмени инструкции относно групата отпадъци и като товарителница; събиране на битови и лабораторни отпадъци и т.н.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 20.

Забележки: списък № 6*.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–DE–4

Предмет: Приемане на RО-bi-BE-1

Първоначално позоваване на националното законодателство: —

Срок на валидност: 1 януари 2017 г.

RO-bi-DE-5

Предмет: местен превоз на ООН 3343 (нитроглицеринова смес, слабочувствителна, течна, огнеопасна течност, неупомената другаде, с тегловно съдържание на нитроглицерин не повече от 30 %) в цистерни-контейнери, ползващ дерогация от приложение I, раздел I.1, подраздел 4.3.2.1.1, към Директива 2008/68/ЕО.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 3.2, 4.3.2.1.1.

Съдържание на приложението към директивата: Разпоредби относно използването на цистерни-контейнери.

Съдържание на националните законови разпоредби: местен превоз на нитроглицерин (ООН 3343) в цистерни-контейнери, на кратки разстояния, предмет на съответствие със следните условия:

1.   Изисквания към цистерните-контейнери

1.1.

Могат да бъдат използвани само цистерни-контейнери, специално разрешени за тази цел, които в други отношения са в съответствие с разпоредбите за конструкцията, оборудването, разрешението за модела конструкция, изпитванията, етикетирането и експлоатацията от глава 6.8 на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕС.

1.2.

Механизмът за затваряне на цистерната-контейнер трябва да има система за освобождаване на налягането, която сработва при вътрешно налягане с 300 kРа (3 bar) над нормалното налягане и при това освобождава насочен нагоре отвор с площ на освобождаване на налягането най-малко 135 cm2 (диаметър 132 mm). Отворът не трябва да се затваря отново след като е бил приведен в действие. В качеството на уредба за безопасност могат да бъдат използвани един или повече елементи за безопасност с едно и също поведение на задействане и съответна площ на освобождаване на налягането. Типът на конструкцията на уредбата за безопасност трябва да е преминал успешно изпитване на типа и одобряване на типа отговорния орган.

2.   Етикетиране

Всяка цистерна-контейнер трябва да носи от двете страни етикет за опасност в съответствие с образец 3 в подраздел 5.2.2.2.2 от приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО.

3.   Разпоредби за експлоатацията

3.1.

Трябва да се гарантира, че по време на транспортирането нитроглицеринът е равномерно разпределен във флегматизиращата среда и не може да се осъществи разслояване.

3.2.

По време на товарене и разтоварване не е позволено да се остава във или на превозното средство, освен с цел да се управлява оборудването за товарене и разтоварване.

3.3.

На мястото на разтоварване цистерните-контейнери трябва да бъдат изпразнени напълно. Ако не могат да бъдат изпразнени напълно, след разтоварването те трябва да бъдат затворени плътно до следващото пълнене.

Първоначално позоваване на националните законови разпоредби: дерогация Северен Рейн-Вестфалия.

Забележки: настоящото се отнася за местен пътен превоз в цистерни-контейнери на кратки разстояния като част от технологичен процес между два фиксирани производствени пункта. За да бъде произведен даден фармацевтичен продукт, производствен пункт А доставя, като част от съобразен с правилата транспорт, в 600-литрови цистерни-контейнери, разтвор на смола, огнеопасен (ООН 1866), група на опаковане, до производствен пункт Б. Тук се прибавя разтвор на нитроглицерин и се осъществява размесване, което дава лепяща смес, съдържаща нитроглицерин, слабочувствителна, течна, огнеопасна, която не е упомената другаде, с тегловно съдържание на нитроглицерин не повече от 30 % (ООН 3343) за по-нататъшно използване. Обратното транспортиране на това вещество до производствен пункт А също се извършва в горепосочените цистерни-контейнери, които са специално проверени и одобрени от съответния орган за тази конкретна транспортна операция и носят код на цистерна L10DN.

Край на срока на валидност: 1 януари 2017 г.

RO-bi-DE-6

Предмет: приемане на RО-bi-SE-6.

Първоначално позоваване на националното законодателство: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

DK Дания

RO–bi–DK-1

Предмет: ООН 1202, 1203, 1223 и клас 2 — без превозен документ.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: необходим превозен документ.

Съдържание на националното законодателство: при превоза на продукти от минерални масла от клас 3, ООН 1202, 1203 и 1223, и газове от клас 2 във връзка с разпространителската дейност (товарите се доставят на двама или повече получатели и събиране на върнати товари при сходни обстоятелства) не се изисква превозен документ, при условие че писмените инструкции съдържат не само информацията, изисквана по ADR, но и информация относно ООН №, име и клас.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgørelse nr. 729 af 15/08/2001 om vejtransport af farligt gods.

Забележки: причината за гореспоменатата дерогация е, че развитието на електронното оборудване прави възможно например за петролните компании използването на такова оборудване за непрестанно подаване на информация за клиентите към превозните средства. Тъй като тази информация не е налична в началото на превозната операция и се предава на превозното средство по време на пътуването, не е възможно — преди започване на превозването — да бъдат съставени превозните документи. Тези видове превоз са сведени до ограничени области.

Дерогация за Дания за сходна разпоредба съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–DK-2

Предмет: приемане на RO–bi–SE-6.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, в изменената си версия.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–DK-3

Предмет: приемане на RO–bi–UK-1.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, в изменената си версия.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

EL Гърция

RO–bi–EL-1

Предмет: дерогация от изискванията за безопасност за фиксираните цистерни (автомобилни цистерни), регистрирани преди 31.12.2001 г., за местния превоз или малки количества от същата категория опасни товари.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17—6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към изработката, оборудването, одобряването на типа, инспекциите и изпитването и маркирането на стационарните цистерни (автомобилни цистерни), подвижни цистерни и цистерни контейнери и цистерни за смесен автомобилно-железопътен превоз, с обвивки от метални материали, и превозни средства на акумулатори и многоелементни газови контейнери (MEGC).

Съдържание на националното законодателство: преходна разпоредба: стационарните цистерни (автомобилни цистерни), подвижните цистерни и цистерните контейнери, регистрирани за първи път в Гърция между 1.1.1985 г. и 31.12.2001 г., могат да бъдат използвани до 31.12.2010 г. Тази преходна разпоредба засяга превозни средства за превозване на следните опасни материали (ООН: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Тя има за цел да покрие малки количества или местен превоз чрез превозни средства, регистрирани през гореспоменатия период. Тази преходна разпоредба ще бъде в сила за автомобилни цистерни, адаптирани съгласно:

1.

Параграфите на ADR за инспекции и изпитване: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154).

2.

Минимална дебелина на обвивката от 3 mm за цистерните с вместимост на отделението до 3 500 l и поне 4 mm дебелина мека стомана за цистерни с отделения, чиято вместимост е до 6 000 l, независимо от типа или дебелината на разделителните стени.

3.

Ако използваният материал е алуминий или друг метал, цистерните следва да отговарят на изискването за дебелина и други технически спецификации, произтичащи от чертежите, одобрени от местния орган на страната, където са били регистрирани преди. При липса на чертежи цистерните следва да отговарят на изискванията на 6.8.2.1.17 (211.127).

4.

Цистерните следва да отговарят на изискванията на точки 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129), точка 6.8.2.2 с подточки 6.8.2.2.1 и 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

По-конкретно, автомобилните цистерни с маса по-малка от 4 t, използвани единствено за местен превоз на газьол (ООН 1202), първоначално регистрирани преди 31.12.2002 г., чиято дебелина на обвивката е под 3 mm, могат да се използват само, ако са трансформирани съгласно точка 211.127 (5)б4 (6.8.2.1.20).

Първоначално позоваване на националното законодателство: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Изисквания за изработка, оборудване, инспекции и изпитвания на стационарни цистерни (превозни средства цистерни) и подвижни цистерни в движение за някои категории опасни товари.)

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–EL-2

Предмет: дерогация от изискванията за изработка на базови превозни средства по отношение на превозните средства, предназначени за местен превоз на опасни товари, първоначално регистрирани преди 31 декември 2001 г.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания относно изработката на базови превозни средства.

Съдържание на националното законодателство: дерогацията се прилага спрямо превозни средства, предназначени за местен превоз на опасни товари (категории ООН 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 и 3257), които са били първоначално регистрирани преди 31 декември 2001 г.

Гореспоменатите превозни средства трябва да отговарят на изискванията на параграф 9 (от 9.2.1 до 9.2.6) от приложение Б към Директивата 94/55/ЕО със следните изключения.

Съответствие с изискванията на 9.2.3.2 е необходимо само когато превозното средство е оборудвано с антиблокираща спирачна система от производителя; то трябва да бъде оборудвано с износоустойчива спирачна система, както е посочено в 9.2.3.3.1, без непременно да отговаря на 9.2.3.3.2 и 9.2.3.3.3.

Електрическото захранване на тахографа трябва да се осигурява чрез предпазна бариера, свързана пряко с акумулатора (точка 220 514) и електрическото оборудване на механизма за повдигане на ос на шасито трябва да се инсталира там, където е било първоначално инсталирано от производителя на превозното средство, и трябва да бъде защитено в подходяща запечатана кутия (точка 220 517).

По-конкретно, автомобилните цистерни с максимална маса по-малка от 4 тона, предназначени за местен превоз на дизелово гориво (ООН: 1202) трябва да съответстват на изискванията на параграфи 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 и 9.2.4.5, но не непременно на останалите.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Технически изисквания за превозните средства, които са вече в употреба и са предназначени за местен превоз на определени категории опасни товари).

Забележки: броят на горепосочените превозни средства е малък в сравнение с общия брой вече регистрирани превозни средства, а и те са предназначени само за местен превоз. Форматът на исканата дерогация, размерът на съответния парк от превозни средства и видът превозвани товари не създават проблем за пътната безопасност.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

ES Испания

RO–bi–ES-2

Предмет: специално оборудване за търговско разпространяване на безводен амоняк.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 6.8.2.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: за да се избегне каквато и да е загуба на съдържание, в случай на увреждане на външните приспособления (тръби, странични затварящи устройства), вътрешният спирателен вентил и леглото му трябва да бъдат защитени срещу опасността от изтръгване поради външно натоварване или да бъдат така проектирани, че да издържат на такова натоварване. Устройствата за пълнене и изпразване (включително фланци и пробки с резба) и предпазните капачки (ако има такива) трябва да може да бъдат защитени срещу всякакво неволно отваряне.

Съдържание на националното законодателство: цистерните, използвани за селскостопански цели за търговско разпространяване и пръскане на безводен амоняк, които са били вкарани в експлоатация преди 1 януари 1997 г., могат да бъдат оборудвани с външни вместо с вътрешни предпазни приспособления, стига те да предлагат защита, която е поне еквивалентна на защитата, предлагана от стените на цистерната.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Забележки: преди 1 януари 1997 г. тип цистерна, оборудвана с външни предпазни приспособления, се използваше само в селското стопанство за пръскане с безводен амоняк пряко на почвата. Понастоящем все още се използват най-различни цистерни от този вид. Те рядко се карат или товарят на пътя, тъй като се използват единствено за торове в големите ферми.

Срок на валидност: 29 февруари 2016 г.

FI Финландия

RO–bi–FI-1

Предмет: изменяне на информацията в превозния документ за взривни вещества.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.2.1.a).

Съдържание на приложението към директивата: специални разпоредби за клас 1.

Съдържание на националното законодателство: в превозния документ е допустимо да се използва броят детонатори (1 000 детонатора съответстват на 1 kg взривно вещество) вместо действителната нетна маса на взривните вещества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Забележки: информацията се смята за достатъчна за националния превоз. Тази дерогация се използва основно за нуждите на взривната промишленост по отношение на малки количества за местен превоз.

Дерогацията е регистрирана от Европейската комисия под № 31.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–FI-2

Предмет: приемане на RO–bi–SE-10.

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–FI-3

Предмет: приемане на RO–bi–DE-1.

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Срок на валидност: 29 февруари 2016 г.

FR Франция

RO–bi–FR-1

Предмет: използване на морски документ като превозен документ за пътуване на къси разстояния след разтоварване на плавателния съд.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: информация, указана в документа, използван при превоз на опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: морският документ се използва като превозен документ в радиус от 15 km.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — член 23—4.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–FR-3

Предмет: превоз на стационарни цистерни за съхранение на втечнен нефтен газ (ВНГ) (18).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения А и Б.

Съдържание на националното законодателство: превозът на стационарни цистерни за съхранение на втечнен нефтен газ подлежи на специфични норми. Приложение само на кратки разстояния.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — член 30.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–FR-4

Предмет: специфични условия относно обучението на водачи и одобрението на превозни средства, използвани за селскостопански превоз (къси разстояния).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 6.8.3.2; 8.2.1 и 8.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: оборудване на цистерни и обучение на водачи.

Съдържание на националното законодателство:

 

Специфични разпоредби, засягащи одобрението на превозни средства.

 

Специално обучение на водачи.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — член 29—2 — приложение D4.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

IE Ирландия

RO–bi–IE-1

Предмет: изключение от изискването на 5.4.1.1.1 за указване на i) имената и адресите на получателите, ii) броя и описанието на пакетите и iii) общото количество опасни товари в превозния документ, когато до крайния потребител се превозват керосин, дизелово гориво и втечнен нефтен газ със съответните номера за идентификация на веществото ООН 1223, ООН 1202 и ООН 1965.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.

Съдържание на приложението към директивата: документация.

Съдържание на националното законодателство: когато до крайния потребител се превозват керосин, дизелово гориво и втечнен нефтен газ със съответните номера за идентификация на веществото ООН 1223, ООН 1202 и ООН 1965, както е посочено в допълнение Б.5 на приложение Б към ADR, не е необходимо да се включват името и адресът на получателя, броят и описанието на пакетите, междинните контейнери за насипен товар или резервоари, или общото превозвано количество на транспортната единица.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(2) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: в случаите на доставки на гориво за битово отопление на местни клиенти обичайната практика е „да се допълни“ цистерната за съхранение на клиента — ето защо когато натоварената цистерна започне превоза, не се знае реалното количество за доставка или броят на клиентите (при един курс). При доставка на бутилки за ВНГ на домакинствата обичайната практика е празните бутилки да се подменят с нови — ето защо броят клиенти и техните индивидуални доставки не се знаят при започване на превозната операция.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–IE-2

Предмет: изключение, което да позволи превозният документ, изискван по 5.4.1.1.1, да бъде този за последното товарене в случая на празните, непочистени цистерни.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.

Съдържание на приложението към директивата: документация.

Съдържание на националното законодателство: при превоза на празни, непочистени цистерни е достатъчен превозният документ за последното товарене.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(3) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: най-вече при доставката на бензин и/или дизелово гориво на бензиностанциите пътуващата цистерна се връща направо в нефтения склад (за да бъде отново заредена за следващите доставки) веднага след доставяне на последния товар.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–IE-3

Предмет: изключение, което да позволи товаренето и разтоварването на опасни товари, за които се прилага специалната разпоредба на CV1 в 7.5.11 или S1 в 8.5, на обществено място без специално разрешение от компетентните органи.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 7.5 и 8.5.

Съдържание на приложението към директивата: допълнителни разпоредби относно товаренето, разтоварването и обработката.

Съдържание на националното законодателство: товаренето и разтоварването на опасни товари на обществено място се позволява без специално разрешение от компетентните органи като дерогация от изискванията на 7.5.11 или 8.5.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(5) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: за вътрешния превоз тази разпоредба е много тежко бреме за компетентните органи.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–IE-5

Предмет: изключение от „забрана за смесено товарене“ на 7.5.2.1 за изделията от група по съвместимост Б и веществата и изделията от група по съвместимост Г на същото превозно средство заедно с опасните товари, в цистерни от класове 3, 5.1 и 8.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби относно товаренето, разтоварването и обработката.

Съдържание на националното законодателство: опаковките, съдържащи изделия от група по съвместимост Б на клас 1 по ADR, и опаковките, съдържащи вещества и изделия от група по съвместимост Г на клас 1 по ADR, могат да бъдат превозвани на същото превозно средство заедно с опасните товари от класове по ADR 3, 5.1 или 8, при условие че: a) упоменатите опаковки от клас 1 по ADR се превозват в отделни контейнери/отделения с одобрена конструкция и при условията, наложени от компетентния орган, и б) упоменатите вещества от класове по ADR 3, 5.1 или 8 се превозват в съдове, които отговарят на изискванията на компетентния орган, що се отнася до техните конструкция, изработка, изпитване, преглед, работа и експлоатация.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(7) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: да се позволи — при условията, одобрени от компетентния орган — товаренето на изделия и вещества от групи по съвместимост Б и Г на клас 1 на същото превозно средство, в цистерни от класове 3, 5.1 и 8 — т.e. „автомобили помпи“.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–IE-6

Предмет: изключение от изискването на 4.3.4.2.2, което налага гъвкавите тръби за пълнене и изпразване, които не са постоянно закрепени за обвивката на превозното средство цистерна, да бъдат празни по време на превоза.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 4.3.

Съдържание на приложението към директивата: използване на автомобили цистерни.

Съдържание на националното законодателство: за гъвкавите маркучи на барабани (включително и фиксираните тръби, свързани с тях), прикрепени към автоцистерните, които се използват за разпространяването на дребно на нефтопродукти с номера за идентификация на веществото ООН 1011, ООН 1202, ООН 1223, ООН 1863 и ООН 1978, не се изисква да бъдат празни по време на автомобилния превоз, при условие че са взети подходящи мерки за предотвратяване на загубата на каквото и да било съдържание.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(8) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: гъвкавите маркучи, прикрепени към превозните средства цистерни за доставки за бита трябва да остават пълни по всяко време дори при превоза. Системата за изпразване, известна като „мокра линия“, изисква в измервателното устройство на цистерната и маркуча да има първоначално напълване, така че клиентът да получи точното количество продукт.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–IE-7

Предмет: изключение от някои изисквания на 5.4.0, 5.4.1.1.1 и 7.5.11 от ADR за превоз в насипно състояние на амониевонитратен тор ООН 2067 от пристанища към получатели.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.0, 5.4.1.1.1 и 7.5.11.

Съдържание на приложението към директивата: изискването за отделен превозен документ, в който е включено вярното общо количество за конкретния товар, за всеки превоз; и изискването превозното средство да се почисти преди и след пътуването.

Съдържание на националното законодателство: предложена дерогация, която да позволи изменения на изискванията на ADR по отношение на превозния документ и почистването на превозното средство; за да се вземат под внимание практическите особености на превоза в насипно състояние от пристанището до получателя.

Първоначално позоваване на националното законодателство: предложено изменение на „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: разпоредбите на ADR изискват a) отделен превозен документ, указващ общата маса на опасния товар, превозван с конкретния курс, и б) специалната разпоредба „CV24“ относно почистването на всеки един товарен курс между пристанището и получателя по време на разтоварването на кораб за насипни товари. Тъй като превозът е местен и става дума за разтоварването на кораб за насипни товари, свързан с множество операции на товарене (на същия или през следващите дни) на същото вещество, между кораба за насипен товар и получателя, е достатъчен един превозен документ с приблизителната обща маса на всяко товарене и не би трябвало да е необходимо да се прилага специална разпоредба „CV24“.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

LT Литва

RO–bi–LT-1

Предмет: приемане на RO–bi–EL-1.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Правителствена резолюция № 337 относно превоза на опасни товари по пътищата в Република Литва, приета на 23 март 2000 г.).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–LT-2

Предмет: приемане на RO–bi–EL-2.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Правителствена резолюция № 337 относно превоза на опасни товари по пътищата в Република Литва, приета на 23 март 2000 г.).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

NL Нидерландия

RO–bi–NL-13

Предмет: схема за превоз на битови опасни отпадъци 2004 г.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 и 9.

Съдържание на приложението към директивата: изключения за определени количества; специални разпоредби; използване на опаковка; използване на опаковка на опаковката; документация; изработване и изпитване на опаковки; товарене, разтоварване и обработка; личен състав; оборудване; експлоатация; превозни средства и документация; конструкция и одобрение на превозните средства.

Съдържание на националното законодателство: 17 съществени разпоредби във връзка с превоза на малки количества събрани битови опасни отпадъци. Поради малките количества, за които става въпрос при всеки отделен случай, и разнообразието на веществата превозните операции не може да се провеждат при пълно спазване на правилата на ADR. Следователно гореспоменатата схема определя опростен вариант с дерогация от няколко разпоредби на ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: схема за превоз на битови опасни отпадъци 2004 г.

Забележки: схемата беше въведена, за да позволи на обикновените граждани да оставят на определено място „малки количества химичен отпадък“. Следователно въпросните вещества представляват остатъци, като например отпадъци от бои. Нивото на опасност се намалява с избора на транспортното средство, което inter alia включва използването на специални транспортни елементи и табелки с надпис „пушенето забранено“, заедно с жълта мигаща светлина, ясно видими за обществеността. Най-важното по отношение на превоза е, че се гарантира безопасността. Това може да се постигне например като веществата се превозват в запечатани опаковки, за да се предотвратят разпръскването и рискът от изтичане или натрупване в превозното средство на токсични изпарения. В превозното средство има вградени отделения, годни за съхранение на различните категории отпадъци и защитаващи от разместване, случайно разместване и неволно отваряне. Същевременно и въпреки малките количества на предадените отпадъци транспортният оператор трябва да притежава сертификат за професионална квалификация с оглед разнообразието на веществата. Поради недостатъчните знания на обикновените граждани относно нивата на опасност, свързана с тези вещества, следва да се предоставят писмени инструкции, както е посочено в приложението към схемата.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

PT Португалия

RO–bi–PT-1

Предмет: превозна документация за номера на ООН 1965.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за превозна документация.

Съдържание на националното законодателство: точното име на пратката, което трябва да бъде посочено в превозния документ, в съответствие с раздел 5.4.1 от RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), за газовете бутан и пропан за търговски цели, включени в обща позиция „ООН № 1965 газообразни въглеводороди във втечнена смес, неупомената другаде“, превозвани в бутилки, може да бъде заменено от други търговски наименования, както следва:

„ООН 1965 Бутан“ в случая на смеси A, A01, A02 и A0, описани в подраздел 2.2.2.3 от RPE, превозвани в бутилки;

„ООН 1965 Пропан“ в случая на смес С, описана в подраздел 2.2.2.3 от RPE, превозвана в бутилки.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Despacho DGTT 7560/2004, 16 април 2004 г., в член 5, № 1 от Decreto-Lei № 267-A/2003 от 27 октомври.

Забележки: улесняването на попълването от икономическите оператори на превозните документи за опасни товари е без съмнение от значение, при положение обаче че не се застрашава безопасността на тези операции.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–PT-2

Предмет: превозни документи за празни, непочистени цистерни и контейнери.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: изискване за превозна документация

Съдържание на националното законодателство: при обратния курс на празните цистерни и контейнери, послужили за превоз на опасни товари, превозният документ, посочен в раздел 5.4.1 от RPE, може да бъде заменен от превозния документ от последното натоварване, извършено непосредствено преди това.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Despacho DGTT 15162/2004, 28 юли 2004 г., в член 5, № 1, от Decreto-Lei № 267-A/2003 от 27 октомври.

Забележки: задължението, според което превозът на празни цистерни и контейнери, които са съдържали опасни товари, трябва да бъде придружен от превозен документ в съответствие с RPE, води в определени случаи до практически затруднения, които биха могли да бъдат сведени до минимум, без това да навреди на безопасността.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

SE Швеция

RO–bi–SE-1

Предмет: превоз на опасни отпадъци до предприятия за обезвреждане на опасни отпадъци.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 2, 5.2 и 6.1.

Съдържание на приложението към директивата: класификация, маркиране и етикетиране, както и изисквания за изработката и изпитването на опаковки.

Съдържание на националното законодателство: законодателството съдържа опростени критерии за класификация, по-малко ограничителни изисквания за изработката и изпитването на опаковките и модифицирани изисквания за етикетиране и маркиране.

Вместо опасните отпадъци да се класифицират по ADR, те се причисляват към различни групи отпадъци. Всяка група отпадъци съдържа вещества, които могат, в съответствие с ADR, да бъдат опаковани заедно (смесено опаковане).

Всеки пакет трябва да бъде маркиран със съответния код за групата отпадъци вместо с номера по ООН.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: тези норми могат да бъдат използвани единствено за превоза на опасни отпадъци от държавни площадки за рециклиране до предприятия за обезвреждане на опасни отпадъци.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–SE-2

Предмет: име и адрес на изпращача в превозния документ.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.

Съдържание на приложението към директивата: обща информация, изисквана в превозния документ.

Съдържание на националното законодателство: националното законодателство гласи, че името и адресът на изпращача не се изискват, когато като част от системата на търговското разпространяване се връщат празни, непочистени опаковки.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: в повечето случаи празните непочистени опаковки, които се връщат, все още съдържат малки количества опасни товари.

Тази дерогация се използва основно от промишлените отрасли при връщането на празни, непочистени газови резервоари в замяна срещу пълни резервоари.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–SE-3

Предмет: превоз на опасни товари в непосредствена близост до производствена площадка или площадки, включително превоз по обществените пътища между различни части на площадката или площадките.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения А и Б.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за превоза на опасни товари по обществени пътища.

Съдържание на националното законодателство: превоз в непосредствена близост до производствена площадка или площадки, включително превоз по обществените пътища между различни части на площадката или площадките. Дерогациите се отнасят до етикетирането и маркирането на опаковки, превозните документи, удостоверението на водача и удостоверението за одобрение съгласно параграф 9.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: има няколко ситуации, при които опасните товари се прехвърлят между помещения, разположени от двете страни на обществен път. Тази форма на транспорт не съставлява превоз на опасни товари по частен път и следователно трябва да бъде обвързана със съответните изисквания. Сравни също с Директива 96/49/ЕО, член 6, параграф 14.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–SE-4

Предмет: превоз на опасни товари, иззети от властите.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения A и Б.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към автомобилния превоз на опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: отклоненията от разпоредбите могат да бъдат позволени, ако се дължат на причини, свързани с охраната на труда, рискове при разтоварването, предоставяне на доказателства и т.н.

Отклонения от нормативната уредба се позволяват единствено когато по време на нормалните условия на превоз са постигнати задоволителни равнища на безопасност.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: тези дерогации могат да се прилагат само от властите, изземващи опасни товари.

Тази дерогация е предназначена за местния превоз — например на стоки, иззети от полицията като взривни вещества или откраднато имущество. Проблемът при тези видове стоки е, че никога не може да има сигурност относно класифицирането им. Освен това стоките често не са опаковани, маркирани или етикетирани в съответствие с ADR. Всяка година полицията извършва стотици такива превози. В случая на контрабанден алкохол същият трябва да се превози от мястото на изземане до склад за съхранение на доказателствата, откъдето да отиде в съоръжение за унищожаване; последните две може да са доста отдалечени едно от друго. Позволените отклонения са: a) не е необходимо да се етикетира всяка опаковка и б) не е необходимо да се използват одобрени опаковки. Въпреки това всяка палета, съдържаща такива опаковки, трябва да бъде правилно етикетирана. Необходимо е да са изпълнени всички останали изисквания. Годишно се извършват около 20 такива превоза.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–SE-5

Предмет: превоз на опасни товари в непосредствена близост до пристанища.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Съдържание на приложението към директивата: документи, които трябва да се носят на транспортната единица; всяка транспортна единица, превозваща опасни товари, трябва да бъде оборудвана с определено оборудване; одобрение на превозното средство.

Съдържание на националното законодателство:

В транспортната единица не е необходимо да се носят документи (с изключение на удостоверението на водача).

Транспортната единица не е необходимо да е снабдена с оборудването, посочено в 8.1.5.

За тракторите не се изисква удостоверение за одобрение.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: сравни Директива 96/49/ЕО, член 6, параграф 14.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–SE-6

Предмет: удостоверение за обучение на инспектори по ADR.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.2.1.

Съдържание на приложението към директивата: водачите на превозни средства трябва да посещават курсове за обучение.

Съдържание на националното законодателство: инспекторите, които извършват годишния технически преглед на превозното средство, не е необходимо да посещават курсовете за обучение, посочени в 8.2, или да притежават удостоверение за обучение по ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: в някои случаи проверяваните превозни средства по време на техническия преглед може да превозват опасни стоки като товар, напр. непочистени, празни резервоари.

Все още се прилагат изискванията на 1.3 и 8.2.3.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–SE-7

Предмет: местно търговско ръзпространяване на ООН 1202, 1203 и 1223 в цистерни.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: описанието за празните, непочистени цистерни и цистерни контейнери съответства на 5.4.1.1.6. Името и адресът на получателите при многократно изпращане може да се запише в други документи.

Съдържание на националното законодателство: за празните, непочистени цистерни или цистерни контейнери не е необходимо описание в превозния документ съгласно 5.4.1.1.6, когато количеството вещество в плана за товарене е отбелязано с 0. Името и адресът на получателите не се изискват в никакъв документ в превозното средство.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–SE-9

Предмет: местен превоз във връзка със селскостопански или строителни площадки.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4, 6.8 и 9.1.2.

Съдържание на приложението към директивата: превозен документ; изработка на цистерни; удостоверение за одобрение.

Съдържание на националното законодателство: местният превоз във връзка със селскостопански или строителни площадки не е необходимо да следва някои предписания:

а)

не се изисква декларация за опасни товари;

б)

все още могат да се използват по-стари цистерни/контейнери, които не са изработени съгласно 6.8, а в съответствие с по-старото национално законодателство, и са прикрепени към екипажни вагони;

в)

за местния превоз и в непосредствена близост до пътни работи все още могат да се използват по-стари цистерни, които не отговарят на изискванията на 6.7 или 6.8, предназначени за превоз на вещества по ООН 1268, 1999, 3256 и 3257, със или без оборудване за полагане на пътна настилка;

г)

не се изисква удостоверение за одобрение за екипажните вагони и цистерните със или без оборудване за полагане на пътна настилка.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: екипажният фургон е тип каравана за работния екипаж с помещение за екипажа и снабден с неодобрена цистерна/контейнер за дизелово гориво, предназначена за работата на горските трактори.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–SE-10

Предмет: превоз на взривни вещества в цистерни.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 4.1.4.

Съдържание на приложението към директивата: взривните вещества могат да бъдат опаковани единствено в съответствие с 4.1.4.

Съдържание на националното законодателство: компетентният национален орган одобрява превозните средства, предназначени за превоз на взривни вещества в цистерни. Превоз в цистерни е допустим само за тези взривни вещества, които са изброени в нормативната уредба или със специално разрешение от компетентния орган.

Превозното средство, натоварено с взривни вещества в цистерни, трябва да бъде маркирано и етикетирано в съответствие с 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2. и 5.3.1.4. Само едно превозно средство на транспортна единица може да съдържа опасни товари.

Първоначално позоваване на националното законодателство: допълнение S — Специфични предписания за националния автомобилен превоз на опасни товари, издадени в съответствие със Закона за превоз на опасни товари и шведския регламент SÄIFS 1993:4.

Забележки: това се прилага само за национален превоз, като превозът е предимно от местен характер. Въпросните предписания бяха в сила преди присъединяването на Швеция към Европейския съюз.

Само две дружества извършват превозни операции на взривни вещества в превозни средства цистерни. В близкото бъдеще се очаква преход към емулсии.

Стара дерогация № 84.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–SE-11

Предмет: удостоверение за управление на превозно средство.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.2.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания относно обучението на екипажа на превозното средство.

Съдържание на националното законодателство: не се разрешава обучение на водачи на нито едно от превозните средства, посочени в 8.2.1.1.

Първоначално позоваване на националното законодателство: допълнение S — Специфични предписания за националния автомобилен превоз на опасни товари, издадени в съответствие със Закона за превоз на опасни товари.

Забележки: местен превоз.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–SE-12

Предмет: превоз на ООН 0335 фойерверки.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложение Б, 7.2.4, V2 (1).

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби за използването на превозни средства тип EX/II и EX/III.

Съдържание на националното законодателство: при превоза на ООН 0335 фойерверки, специална разпоредба V2 (1) в 7.2.4 е приложима единствено за нетно съдържание на взривни вещества, което е повече от 3 000 kg (4 000 kg с ремарке), при условие че фойерверките са били причислени към ООН 0335 съгласно стандартната таблица за класификация на фойерверки в 2.1.3.5.5 на четиринадесетото редактирано издание на ООН Препоръки относно превоза на опасни товари.

Това причисляване се прави със съгласието на компетентния орган. На превозното средство трябва да се носи потвърждение за причисляването.

Първоначално позоваване на националното законодателство: допълнение S — Специфични предписания за националния автомобилен превоз на опасни товари, издадени в съответствие със Закона за превоз на опасни товари.

Забележки: превозът на фойерверки е ограничен по време до два кратки периода в годината — края на годината и края на април — началото на май. Превозът от изпращачите към терминалите може да се извършва от съществуващия парк одобрени по EX превозни средства без особени проблеми. Разпространението на фойерверки от терминалите към пазарните центрове обаче, както и превозът на излишъка обратно към терминала, са ограничени поради липса на одобрени по EX превозни средства. Превозвачите нямат интерес да инвестират в такива одобрения, защото не могат да си покрият разходите. Това излага на опасност цялостното съществуване на изпращачи на фойерверки, тъй като продуктите им не могат да стигнат до пазара.

При използване на тази дерогация класификацията на фойерверките трябва да се прави въз основа на стандартния списък в Препоръките на ООН, за да бъде възможно най-актуализирана.

Подобен вид изключение съществува за ООН 0336 фойерверки, включени в Специална разпоредба 651, 3.3.1 от ADR 2005.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

UK Обединено кралство

RO–bi–UK-1

Предмет: пресичане на обществени пътища от превозни средства, превозващи опасни товари (N8).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения А и Б.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за превоз на опасни товари по обществените пътища.

Съдържание на националното законодателство: неприлагане на предписанията за превоз на опасни товари в рамките на частни помещения, разделени от път. При клас 7 тази дерогация не се прилага спрямо никоя от разпоредбите на Наредбите за радиоактивни материали (автомобилен превоз) 2002.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, Regulation 3(3)(b).

Забележки: лесно може да възникне ситуация, при която има прехвърляне на стоки между частни помещения, разположени от двете страни на път. Тя не съставлява превоз на опасни товари по обществени пътища в обичайния смисъл на понятието и в този случай не се прилага нито една от разпоредбите на нормативната уредба за опасните товари.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–UK-2

Предмет: изключение от забраната водачът или помощникът на водача да отварят опаковки на опасни товари във верига на местна дистрибуция от склад за местна дистрибуция към търговец на дребно или краен потребител и от търговец на дребно към краен потребител (освен при клас 7) (N11).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.3.3.

Съдържание на приложението към директивата: забрана водачът или помощникът на водача да отварят опаковки на опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: към забраната за отваряне на опаковки се прави уговорката „освен когато е упълномощен от оператора на превозното средство да го прави“.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 12(3).

Забележки: буквалното тълкуване на забраната в приложението, така както е формулирана, може да създаде сериозни проблеми за търговското разпространяване на дребно.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–UK-3

Предмет: алтернативни разпоредби за превоз на дървени бурета, съдържащи ООН 3065 от група за опаковане III.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.4, 4.1, 5.2 и 5.3.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за опаковане и етикетиране.

Съдържание на националното законодателство: позволява превоза на алкохолни питиета с алкохолно съдържание повече от 24 %, но не по-високо от 70 обемни % (група за опаковане III) в дървени бурета, неодобрени по ООН и без етикети за опасност, подлежащи на по-строги изисквания за товарене и превозно средство.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) и (14).

Забележки: това е продукт с висока стойност, който подлежи на държавен акциз и трябва да се превози между спиртоварната и митническите складове в обезопасени запечатани превозни средства с държавни митнически пломби. Облекчените условия за опаковане и етикетиране са взети под внимание в допълнителните изисквания за гарантиране на безопасност.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–UK-4

Предмет: приемане на RO–bi–SE-12

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–UK-5

Предмет: събиране на използвани акумулатори за унищожаване или рециклиране.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: приложения А и Б.

Съдържание на приложението към директивата: Специална разпоредба 636.

Съдържание на националното законодателство: позволява използването на следните алтернативни условия за Специална разпоредба 636 от глава 3.3:

Използваните литиеви батерии и акумулатори (ООН 3090 и ООН 3091), събрани и предоставени за превозването им от събирателните пунктове до междинните пунктове за обработка с цел тяхното унищожаване, заедно с други нелитиеви батерии или акумулатори (ООН 2800 и ООН 3028), не подлежат на други разпоредби по ADR, ако отговарят на следните условия:

 

те са опаковани в цилиндри IH2 или в кутии 4H2 съобразно нивото на изпитване на група на опаковане II за твърдите вещества,

 

количеството на литиевите и литиево-йонните батерии във всяка опаковка не надвишава 5 %,

 

максималната брутна маса не надвишава 25 kg,

 

общото количество на опаковките за транспортна единица не надвишава 333 kg,

 

не се пренасят други опасни товари.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Забележки: събирателните пунктове обикновено са центрове за продажба на дребно и е трудно от практическа гледна точка да се подготвят и обучат голям брой хора за сортиране и опаковане на изразходвани батерии в съответствие с ADR. Британската система ще функционира в съответствие с насоките, определени от UK Waste and Resources Action Programme, и ще включва и предоставянето на опаковки, които отговарят на изискванията по ADR, както и на подходящи инструкции.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.“

2)

В приложение II раздел II.3 се заменя със следния текст:

„II.3.   Национални дерогации

Дерогации за държавите-членки за превоза на опасни товари на тяхна територия въз основа на член 6, параграф 2 от Директива 2008/68/ЕО.

Номериране на дерогациите: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA= железници

a/bi/bii= член 6, параграф 2, букви а)/б)i)/б)ii)

МS= съкращение на държавата-членка

nn= пореден номер

Въз основа на член 6, параграф 2, буква а) от Директива 2008/68/ЕО

DE Германия

RA–a–DE-2

Предмет: разрешение за смесено опаковане.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 4.1.10.4 MP2.

Съдържание на приложението към директивата: забрана на смесено опаковане.

Съдържание на националното законодателство: клас 1.4S, 2, 3 и 6.1; разрешение за смесено опаковане на предмети в клас 1.4S (патрони за леко стрелково оръжие), аерозоли (клас 2) и почистващи и обработващи материали в клас 3 и 6.1 (изброени номера по ООН) като комплекти, които да се продават в смесени опаковки в група за опаковане II и в малки количества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 21.

Забележки: списък № 30*, 30a, 30б, 30в, 30 г., 30д, 30е, 30ж.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

FR Франция

RA–a–FR-3

Предмет: превоз за нуждите на железопътния превозвач.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: информация относно опасните материали, която да е указана на бележката към пратката.

Съдържание на националното законодателство: превозът за нуждите на железопътния превозвач на количества, които не превишават ограниченията, посочени в 1.1.3.6, не подлежи на задължението за деклариране на товара.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — член 20.2.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RA–a–FR-4

Предмет: изключение от етикетирането на определени пощенски вагони.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 5.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: задължение за прикрепяне на етикети към стените на вагоните.

Съдържание на националното законодателство: трябва да се етикетират единствено пощенски вагони, които превозват над 3 тона материал от същия клас (с изключение на 1, 6.2 или 7).

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — член 21.1.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

SE Швеция

RA–a–SE-1

Предмет: не е необходимо обозначаването с етикети на железопътен вагон, превозващ опасни товари като експресни товари.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 5.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: железопътните вагони, превозващи опасни товари, трябва да бъдат обозначени с етикети.

Съдържание на националното законодателство: не е необходимо обозначаването с етикети на железопътен вагон, превозващ опасни товари като експресни товари.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: в RID има количествени ограничения за товарите, обозначени като експресни товари. Следователно става въпрос за малки количества.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

UK Обединено кралство

RA–a–UK-1

Предмет: превоз на някои слаборадиоактивни стоки, като стенни часовници, ръчни часовници, димни детектори, циферблати на компаси.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: повечето изисквания по RID.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания относно превоза на материал от клас 7.

Съдържание на националното законодателство: пълно изключване от разпоредбите на националните закони на някои търговски продукти, съдържащи ограничени количества радиоактивен материал.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, Regulation 2(6) (изменени с Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Забележки: тази дерогация е краткосрочна мярка, която няма да се изисква след включването в RID на подобни изменения в предписанията на МААЕ.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RA–a–UK-2

Предмет: облекчаване на ограниченията за превоз на смесени товари от взривни вещества и взривни вещества заедно с други опасни товари във вагони, превозни средства и контейнери (N4/5/6).

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.2.1 и 7.5.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: ограничения за някои видове смесени товари.

Съдържание на националното законодателство: националното законодателство е по-малко ограничително по отношение на смесеното товарене на взривни вещества, при условие че този превоз може да се извърши безрисково.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, Regulation 2(6) (изменени с Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Забележки: Обединеното кралство желае да позволи някои вариации на правилата за смесване на взривни вещества и на взривни вещества с други опасни товари. Всяка вариация ще има количествено ограничение за една или повече съставни части на товара и би била позволена, само ако „са взети всички възможни в рамките на целесъобразното мерки за предотвратяване на това взривните вещества да влязат в контакт със или да застрашат, или да бъдат застрашени от всякакви такива товари“.

Примери за разновидностите, които Обединеното кралство може да поиска да позволи:

1.

Взривните вещества, класифицирани под номера ООН 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 или 0361, може да бъдат превозвани на същото превозно средство заедно с опасните товари, описани по класификационен номер на ООН 1942. Количеството, което може да се превози от ООН 1942, се ограничава, като се приема за взривно вещество по 1.1D.

2.

Взривните вещества, класифицирани под номера ООН 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 или 0453, могат да бъдат превозвани на същото превозно средство заедно с опасните товари (освен запалими газове, инфекциозни вещества и токсични вещества) в транспортна категория 2 или с опасни товари в транспортна категория 3, или всяка комбинация от тях, при условие че общата маса или обемът на опасни товари в транспортна категория 2 не превишава 500 kg или литра, а общата нетна маса на такива взривни вещества не надвишава 500 kg.

3.

Взривните вещества по 1.4G могат да бъдат превозвани със запалими течности и запалими газове в транспортна категория 2 или незапалими, нетоксични газове в транспортна категория 3, или всяка комбинация от тях на едно и също превозно средство, при условие че общата маса или обемът на опасни товари, когато се съберат, не надвишава 200 kg или литра, а общата нетна маса на взривните вещества не надвишава 20 kg.

4.

Взривните изделия, класифицирани под номера ООН 0106, 0107 или 0257, могат да бъдат превозвани с взривни изделия в групата по съвместимост Г, Д и Е, на която са компоненти. Общото количество взривни вещества с ООН номера 0106, 0107 или 0257 не надвишава 20 kg.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RA–a–UK-3

Предмет: позволяване на различно „максимално общо количество на транспортна единица“ за товарите по клас 1 в категории 1 и 2 от таблицата в 1.1.3.1.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: изключения, свързани с естеството на превозната операция.

Съдържание на националното законодателство: да установи норми по отношение на изключенията за ограничени количества и смесено товарене на взривни вещества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Забележки: да позволи различни ограничения за ограничени количества и коефициенти на умножение при смесеното товарене за стоки от клас 1, а именно „50“ за категория 1 и „500“ за категория 2. За целите на изчисляване на смесени товари коефициентите на умножение да се приемат за „20“ за транспортна категория 1 и „2“ за транспортна категория 2.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RA–a–UK-4

Предмет: приемане на RA–a–FR-6.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 5.3.1.3.2.

Съдържание на приложението към директивата: облекчаване на изискванията за обозначаване на вагоните, превозващи автомобили заедно с товара им.

Съдържание на националното законодателство: изискването за обозначаване не се прилага в случаите, когато са ясно видими табелките на превозното средство.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Забележки: това винаги е било национална разпоредба в Обединеното кралство.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RA–a–UK-5

Предмет: разпространение на товари във вътрешни опаковки за търговци на дребно или потребители (с изключение на тези в класове 1, 4.2, 6.2 и 7) от местни разпространителски складове към търговци на дребно или потребители и от търговци на дребно към крайни потребители.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 6.1.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към изработването и изпитването на опаковките.

Съдържание на националното законодателство: за опаковките не се изисква поставянето на маркировка RID/ADR или ООН.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Забележки: изискванията на RID не са подходящи за крайните етапи на превоза от разпространителския склад до търговец на дребно или потребител или от търговеца на дребно до крайния потребител. Целта на тази дерогация е да се разреши вътрешните опаковки на товарите за разпространяването на дребно да бъдат превозвани по железопътната част на местно разпространяване без външни опаковки.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

Въз основа на член 6, параграф 2, буква б), подточка i) от Директива 2008/68/ЕО

DE Германия

RA–bi–DE-2

Предмет: превоз на опаковани опасни отпадъци.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: от 1 до 5.

Съдържание на приложението към директивата: класификация, опаковане и маркиране.

Съдържание на националното законодателство: класове от 2 до 6.1, 8 и 9: комбинирано опаковане и превоз на опасни отпадъци в пакети и контейнери за междинно съхраняване; отпадъците трябва да се опаковат във вътрешни опаковки (както са събрани) и да се категоризират в специални групи за отпадъци (избягване на опасни реакции в група отпадъци); използване на специални писмени инструкции относно групата отпадъци и като товарителница; събиране на битови и лабораторни отпадъци и т.н.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 20.

Забележки: списък № 6*.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RA-bi-DE-3

Предмет: местен превоз на ООН 1381 (фосфор, жълт, под вода), клас 4.2, група на опаковане I, в железопътни вагони цистерни.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 6.8, 6.8.2.3.

Съдържание на приложението към директивата: Разпоредби за конструкцията на резервоари и вагони цистерни. Глава 6.8, подраздел 6.8.2.3, изисква се одобрение на типа за резервоари, пренасящи ООН 1381 (фосфор, жълт, под вода).

Съдържание на националното законодателство: местен превоз на ООН 1381 (фосфор, жълт, под вода), клас 4.2, група на опаковане I, на кратки разстояния (от Sassnitz-Mukran до Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz и Bitterfeld) в железопътни вагони цистерни, произведени в съответствие с руските стандарти. Превозът на товарите е предмет на допълнителни оперативни разпоредби, определени от компетентните органи по безопасността.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Срок на валидност: 1 януари 2014 г.

DK Дания

RA–bi–DK-1

Предмет: превоз на опасни товари в тунели.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.

Съдържание на приложението към директивата: товарене, разтоварване и безопасни разстояния.

Съдържание на националното законодателство: относно превоза през железопътния тунел на постоянната транспортна връзка през Големия Белт законодателството предвижда алтернативни разпоредби, различни от тези, предвидени в приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО. Въпросните алтернативни разпоредби се отнасят само до товарния обем и до разстоянието между товарите от опасни стоки.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, от 15 февруари 2005 г.

Забележки:

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RA–bi–DK-2

Предмет: превоз на опасни товари в тунели.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.

Съдържание на приложението към директивата: товарене, разтоварване и безопасни разстояния.

Съдържание на националното законодателство: относно превоза през железопътния тунел на постоянната връзка през Оресунд законодателството предвижда алтернативни разпоредби, различни от тези, предвидени в приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО. Въпросните алтернативни разпоредби се отнасят само до товарния обем и до разстоянието между товарите от опасни стоки.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, от 15 февруари 2005 г.

Забележки:

Срок на валидност: 29 февруари 2016 г.

CZ Чешка република

RA-bi-CZ-1

Предмет: местен превоз на ООН 1381 (ФОСФОР, БЯЛ или ЖЪЛТ, ПОД ВОДА или В РАЗТВОРЕНО СЪСТОЯНИЕ, клас 4.2, класификационен код ST3, група на опаковане I), на кратко разстояние във вагони цистерни.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 6.8, 6.8.2.3

Съдържание на приложението към директивата: Разпоредби за конструкцията на вагони цистерни. Глава 6.8, подраздел 6.8.2.3, изисквания за одобрение на конструкцията на вагони цистерни, превозващи ООН 1381 (ФОСФОР, БЯЛ или ЖЪЛТ, ПОД ВОДА или В РАЗТВОРЕНО СЪСТОЯНИЕ, клас 4.2, класификационен код ST3, група на опаковане I).

Съдържание на националното законодателство: превоз на ООН 1381 (ФОСФОР, БЯЛ или ЖЪЛТ, ПОД ВОДА или В РАЗТВОРЕНО СЪСТОЯНИЕ, клас 4.2, класификационен код ST3, група на опаковане I) между гарите Petrovice u Karviné, полско-чешка граница, и Boří Les, във вагони цистерни с конструкция в съответствие с изискванията на Съглашението за международно железопътно сточно съобщение (СМГС). Превозът е предмет на допълнителни оперативни мерки, вземани на нивото на железопътното предприятие, управителя на инфраструктурата и съответните клонове на Единната система за спешна помощ.

Позоваване на националното законодателство: Освобождаване, издавано от Министерството на транспорта.

Срок на валидност: 1 януари 2014 г.

SE Швеция

RA–bi–SE-1

Предмет: превоз на опасни отпадъци до предприятия за обезвреждане на опасни отпадъци.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 2, 5.2 и 6.1.

Съдържание на приложението към директивата: класификация, маркиране и етикетиране, както и изисквания за изработката и изпитването на опаковки.

Съдържание на националното законодателство: законодателството съдържа опростени критерии за класификация, по-малко ограничителни изисквания за изработването и изпитването на опаковките и изменени изисквания за маркиране и етикетиране. Вместо опасните отпадъци да се класифицират по RID, те се причисляват към различни групи отпадъци. Всяка група отпадъци съдържа вещества, които могат, в съответствие с RID, да бъдат опаковани заедно (смесено опаковане). Всеки пакет трябва да бъде маркиран със съответния код за групата отпадъци вместо с номера по ООН.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: тези разпоредби могат да се използват единствено за превоза на опасни отпадъци от обществени места за рециклиране до предприятия за обезвреждане на опасни отпадъци.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

Въз основа на член 6, параграф 2, буква б), подточка ii) от Директива 2008/68/ЕО

DE Германия

RA–bii–DE–1

Предмет: местен превоз на ООН 1051 циановодород, стабилизиран, течен, с тегловно водно съдържание 1 % или по-малко, в железопътни вагони цистерни, ползващ дерогация от подраздел 4.3.2.1.1 от приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 3.2, 4.3.2.1.1

Съдържание на приложението към директивата: забрана за превоз на ООН 1051 (циановодород), стабилизиран, течен, с тегловно водно съдържание 1 % или по-малко.

Съдържание на националните законови разпоредби: местен железопътен превоз по определени предписани маршрути като част от определен технологичен процес, контролиран строго при ясно определени условия. Транспортирането се извършва във вагони цистерни, които са лицензирани специално за тази цел и чиято конструкция и оборудване се адаптират постоянно към най-новите техники за безопасност (напр. съоръжаване с буфери срещу сблъсък в съответствие с TE 22). Процесът на транспортиране се урежда подробно с допълнителни разпоредби за експлоатационна безопасност в съгласие със съответните органи по безопасността и предотвратяване на опасностите.

Първоначално позоваване на националните законови разпоредби: дерогация № E 1/97 (4-та изменена версия), Федерална служба по железниците.

Край на срока на валидност: 1 януари 2017 г.

DE Германия

RA-bii-DE-2

Предмет: местен превоз на ООН 1402 (калциев карбид) по предписани маршрути, група на опаковане I, в контейнери на вагони.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 3.2, 7.3.1.1

Съдържание на приложението към директивата: Общи разпоредби за превоз в насипно състояние. Глава 3.2, таблица А не разрешава калциев карбид да се пренася в насипно състояние.

Съдържание на националното законодателство: местен железопътен превоз на ООН 1402 (калциев карбид), група на опаковане I, по специално предписани маршрути, като част от определен технологичен процес, контролиран строго при ясно определени условия. Товарите се превозват в произведени специално за целта контейнери на вагони. Превозът на товарите е предмет на допълнителни оперативни разпоредби, определени от компетентните органи по безопасността.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Срок на валидност: 15 януари 2018 г.“

3)

В приложение III раздел III.3 се заменя със следния текст:

„III.3.   Национални дерогации

Дерогации за държавите-членки за превоза на опасни товари на тяхна територия въз основа на член 6, параграф 2 от Директива 2008/68/ЕО.

Номериране на дерогациите: IW-a/bi/bii-MS-nn

IW= вътрешни водни пътища

a/bi/bii= член 6, параграф 2, буква а/б, подточка i)/б, подточка ii)

MS= съкращение за държава-членка

nn= пореден номер

Въз основа на член 6, параграф 2, буква б), подточка i) от Директива 2008/68/ЕО

BG България

IW–bi–BG–1

Предмет: Класифициране и инспекции на бункеровъчни плавателни съдове.

Позоваване на приложение III, раздел III.1. към Директива 2008/68/ЕО: глава 1.15

Съдържание на приложението към директивата: в разпоредбите на глава 1.15, Признаване на класификационните организации, се изисква класификационната организация, която ще бъде призната съгласно разпоредбите, да започне процедурата за признаването си, посочена в раздел 1.15.2.

Съдържание на националното законодателство: разрешава се даването на клас и инспекцията на бункеровъчни плавателни съдове за нефтопродукти, в експлоатация на български речни пристанища или други зони под пряката юрисдикция на тези пристанища, от класификационна организация, която не е призната в съответствие с глава 1.15 от приложение III, раздел III.1 към Директива 2008/68/ЕО, при условие че не се излага на риск безопасността.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища; Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (Ordinance № 16 of 20 June 2006 on the handling of dangerous goods and the carriage thereof by sea and by inland waterway; Ordinance № 4 of 9 January 2004 on the recognition of ship survey and ship owners examination societies).

Коментари: освобождаването важи само за съдове, експлоатирани в пристанищни зони или в други зони под пряката юрисдикция на тези пристанища.

Срок на валидност: 15 януари 2018 г.“