ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.092.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 92

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
30 март 2012 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 281/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 29 март 2012 година за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма Солидарност и управление на миграционните потоци

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2012 на Комисията от 28 март 2012 година за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от гаранции за селскостопанските продукти

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 283/2012 на Комисията от 29 март 2012 година за определяне на фиксирано възнаграждение за всеки земеделски статистически отчет, считано от счетоводната 2012 г. на Системата за земеделска счетоводна информация

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012 на Комисията от 29 март 2012 година за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в ядрената електроцентрала Фукушима и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 ( 1 )

16

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 285/2012 на Комисията от 29 март 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

24

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/181/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 26 март 2012 година за предоставяне на разрешение на Румъния да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

26

 

 

2012/182/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 28 март 2012 година относно финансовото участие на Съюза в програма за контрол на организми, вредни за растенията и растителните продукти, във френските отвъдморски департаменти за 2012 г. (нотифицирано под номер C(2012) 1954)

28

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕШЕНИЯ

30.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/1


РЕШЕНИЕ № 281/2012/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 29 март 2012 година

за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 78, параграф 2, буква ж) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

С оглед на изготвянето на съвместна програма на ЕС за презаселване, насочена към увеличаване на ефекта от усилията на Съюза за презаселване при предоставянето на закрила на бежанците и към максимално увеличаване на стратегическото въздействие на презаселването чрез по-добра насоченост към онези лица, които се нуждаят в най-голяма степен от презаселване, следва да бъдат формулирани на равнището на Съюза общи приоритети по отношение на презаселването.

(2)

В член 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда, че политиките на Съюза, посочени в главата относно контрола по границите, убежището и имиграцията, и тяхното прилагане трябва да се ръководят от принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите между държавите членки, включително във финансово отношение, и че винаги, когато е необходимо, актовете на Съюза, приети по силата на посочената глава, трябва да съдържат подходящи мерки за прилагането на този принцип.

(3)

За тази цел конкретните общи приоритети на Съюза за презаселване за 2013 г., изброени в добавеното с настоящото решение приложение към Решение № 573/2007/ЕО, на Европейския парламент и на Съвета (2) са обособени в две категории, първата от които следва да обхваща лица от конкретна категория, отговаряща на критериите за презаселване на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), а втората следва да обхваща лица от държава или регион, посочени в годишната прогноза на ВКБООН за презаселване, и когато общите действия на Съюза биха оказали значително въздействие при задоволяване на нуждите от защита.

(4)

Отчитайки нуждите от презаселване, определени в приложението, добавено с настоящото решение към Решение № 573/2007/ЕО, в което са изброени конкретните общи приоритети на Съюза за презаселване, е необходимо да се предостави и допълнителна финансова подкрепа за презаселването на лица, що се отнася до специфични географски региони и националности, както и за специфичните категории бежанци, които следва да бъдат презаселени, когато презаселването е определено като най-подходящия отговор на техните специални нужди.

(5)

Предвид значението на стратегическото използване на презаселването от държави или региони, определени за прилагане на регионалните програми за закрила, е необходимо да се предостави допълнителна финансова подкрепа за презаселването на лица от Танзания, Източна Европа (Беларус, Република Молдова и Украйна), Африканския рог (Джибути, Кения и Йемен) и Северна Африка (Египет, Либия и Тунис), както и на лица от всички други държави или региони, които ще бъдат определени за това в бъдеще.

(6)

За да се насърчат повече държави членки да вземат участие в действия по презаселване, е също толкова необходимо да се предостави допълнителна финансова подкрепа на онези държави членки, които за пръв път решават да извършват презаселване.

(7)

Също така е необходимо да се определят правилата за допустимост на разходите за допълнителна финансова подкрепа за презаселване.

(8)

В съответствие с член 3 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, Обединеното кралство е нотифицирало желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящото решение.

(9)

В съответствие с членове 1 и 2 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(10)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение № 573/2007/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 13 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Държавите членки получават фиксирана сума в съответствие с параграф 3а за всяко презаселено лице въз основа на поне един от следните приоритети:

а)

лица от държава или регион, определени за прилагане на регионална програма за закрила;

б)

лица от поне една от следните уязвими групи:

деца и жени, изложени на риск,

непридружавани непълнолетни лица,

лица, преживели насилие и/или мъчения,

лица, нуждаещи се от сериозни медицински грижи, които могат да бъдат предоставени само при тяхното презаселване,

лица, нуждаещи се от неотложно или спешно презаселване поради необходимост от правна и/или физическа защита;

в)

изброените в приложението към настоящото решение конкретни общи приоритети на Съюза за 2013 г.“;

б)

вмъква се следният параграф:

„3а.   Държавите членки получават фиксирана сума от 4 000 EUR за всяко презаселено лице въз основа на изброените в параграф 3 приоритети.

В посочените по-долу случаи фиксираната сума се увеличава, както следва:

6 000 EUR за презаселено лице за онези държави членки, които за пръв път получават фиксираната сума за презаселване от фонда,

5 000 EUR за презаселено лице за онези държави членки, които веднъж вече са получавали от фонда фиксираната сума за презаселване през предходните години от функционирането на фонда.“;

в)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Когато държава членка презаселва лице въз основа на повече от един от изброените в параграф 3 приоритети на Съюза за презаселване, тя получава фиксираната сума за това лице еднократно.“;

г)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   До 1 май 2012 г. държавите членки предоставят на Комисията приблизителния брой на лицата, които ще презаселят въз основа на изброените в параграф 3 приоритети, през следващата календарна година, включително разбивка по различните категории, посочени в същия параграф. Комисията съобщава тази информация на комитета, посочен в член 52.“;

д)

добавя се следният параграф:

„7.   Резултатите и въздействието на финансовия стимул за действия по презаселване въз основа на изброените в параграф 3 приоритети се съобщават от държавите членки в доклада, посочен в член 50, параграф 2, и от Комисията в доклада, посочен в член 50, параграф 3.“

2)

В член 35 се добавя следният параграф:

„5.   Фиксираната за всяко презаселено лице сума, отпускана на държавите членки, се предоставя под формата на еднократна сума за всяко действително презаселено лице.“

3)

Текстът от приложението към настоящото решение се добавя като приложение към Решение № 573/2007/ЕО.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 29 март 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

N. WAMMEN


(1)  Позиция на Европейския парламент от 18 май 2010 г. (ОВ C 161 Е, 31.5.2011 г., стр. 161) и позиция на Съвета на първо четене от 8 март 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 29 март 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(2)  ОВ L 144, 6.6.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на конкретните общи приоритети на Съюза за презаселване за 2013 г.

1)

Конгоански бежанци в региона на Големите африкански езера (Бурунди, Малави, Руанда, Замбия).

2)

Бежанци от Ирак в Турция, Сирия, Ливан, Йордания.

3)

Афганистански бежанци в Турция, Пакистан, Иран.

4)

Сомалийски бежанци в Етиопия.

5)

Бирмански бежанци в Бангладеш, Малайзия и Тайланд.

6)

Еритрейски бежанци в Източен Судан.“


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

30.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 282/2012 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2012 година

за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от гаранции за селскостопанските продукти

(кодифициран текст)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 43, букви а), г), е) и й), член 47, параграф 2, член 134, член 143, буква б), член 148, член 161, параграф 3, член 171 и член 172, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (2), и по-специално членове 37 и 38 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (3), и по-специално член 4, параграф 4, член 6, параграф 4, член 7, параграф 3 и член 11, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета от 30 януари 2006 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (4), и по-специално член 25 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 73/2009 от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (5), и по-специално член 142, буква в) от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2799/98 от 15 декември 1998 г. на Съвета за определяне на агромонетарния режим на еврото (6), и по-специално член 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 2220/85 на Комисията от 22 юли 1985 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от гаранции за селскостопанските продукти (7) е бил неколкократно и съществено изменян (8). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Многобройни разпоредби в законодателството на Съюза в областта на селското стопанство изискват предоставяне на гаранция, с която да се осигури изплащането на дължимата сума при нарушение на поетите задължения. Опитът показва обаче, че това изискване се тълкува практически по много различни начини. Поради това, с цел да се избегнат неравностойни конкурентни условия, това изискване следва да бъде дефинирано.

(3)

По-специално е необходимо да се определи формата на гаранцията.

(4)

Редица разпоредби в законодателството на Съюза в областта на селското стопанство предвиждат дадената гаранция да бъде задържана при нарушаване на обезпеченото задължение, без да се прави разлика между нарушенията на главно, вторично или подчинено изискване. В интерес на равнопоставеността следва да се направи разграничение между последиците от нарушаване на главно изискване и тези, произтичащи от неизпълнението на вторично или подчинено изискване. По-специално следва да се предвиди, когато това е допустимо, задържането само на част от гаранцията в случаите, в които е налице фактическо изпълнение на главното изискване, но крайният срок за неговото изпълнение е незначително просрочен или при неизпълнение на вторично или подчинено изискване.

(5)

Не следва последиците от неизпълнение на дадено задължение да бъдат разграничавани според получаването или не на авансово плащане. Следователно дадените срещу авансови плащания гаранции следва да се уреждат от отделни правила.

(6)

Разходите по предоставянето на гаранцията както за лицето, даващо гаранцията, така и за компетентния орган могат да бъдат несравнимо по-големи от сумата, чието изплащане е обезпечено с гаранцията, ако тази сума е под определен размер. Компетентният орган следователно следва да има право да отмени изискването за гаранция при сума под този размер. Компетентните органи следва да бъдат оправомощени да отменят изискването за гаранция, когато статутът на лицето, отговорно за изпълнение на задължението, прави това изискване ненужно.

(7)

Компетентният орган следва да има право да откаже предложената гаранция, когато прецени, че тя е незадоволителна.

(8)

Необходимо е определянето на срок за предоставяне на доказателствата, необходими за освобождаване на гарантираната сума, в случай че такъв не е предвиден другаде.

(9)

Във връзка с обменния курс за конвертиране на гарантираната сума, изразена в EUR, в национална валута следва да се определи, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1913/2006 на Комисията (9), правопораждащият факт, посочен в член 3 от Регламент (ЕО) № 2799/98.

(10)

Следва да се установи процедурата, която следва след задържане на гаранцията.

(11)

Комисията следва да може да наблюдава изпълнението на разпоредбите относно гаранциите.

(12)

Настоящият регламент определя общите правила, които трябва да се прилагат, освен ако специфично законодателство на Съюза предвижда различни правила.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на съответния управителен комитет за общата организация на селскостопанските пазари и са представени за информация на другите компетентни комитети,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Настоящият регламент определя правилата, регламентиращи гаранциите, които трябва да бъдат предоставени съгласно изброените по-долу регламенти или съгласно всички други регламенти за прилагане, освен ако други правила са установени от тези регламенти:

а)

регламенти, определящи обща организация на пазарите на някои селскостопански продукти:

Регламент (ЕО) № 104/2000 (рибни продукти и продукти от аквакултури),

Регламент (ЕО) № № 1234/2007 (Общ регламент за ООП);

б)

Регламент (ЕО) № 73/2009 (схеми за директно подпомагане);

в)

Регламент (ЕО) № 1216/2009 (търговски режим, приложим за някои продукти, получени чрез преработване на селскостопански продукти).

Член 2

Настоящият регламент се прилага във всички случаи, в които посочените в член 1 регламенти предвиждат гаранциите, определени в член 3, дори когато специфичният термин „гаранция“ не е употребен.

Настоящият регламент не се прилага за гаранции, които се дават, за да се осигури плащането на вносните и износните мита, посочени в Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (10).

Член 3

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„гаранция“ е обезпечение, осигуряващо плащането на парична сума или задържането ѝ в полза на компетентен орган при нарушение на поето задължение;

б)

„блокова гаранция“ е обезпечение, предоставяно на компетентния орган с цел осигуряване изпълнението на повече от едно задължение;

в)

„задължение“ е изискване или съвкупност от изисквания, наложени от регламент, за изпълнение или въздържане от изпълнение на дадено действие;

г)

„компетентен орган“ е или страната, оправомощена да приеме гаранцията, или страната, оправомощена да вземе решение в съответствие със съответния регламент за освобождаването или задържането на гаранцията.

ГЛАВА II

ИЗИСКВАНЕ ЗА ГАРАНЦИЯ

Член 4

Гаранцията се предоставя от или от името на страната, отговорна да изплати дължимата парична сума при неизпълнение на задължение.

Член 5

1.   Компетентният орган може да отмени изискването за гаранция, когато размерът на гарантираната сума е по-малък от 500 EUR.

2.   Когато се използва възможността по параграф 1, заинтересованата страна поема писмено ангажимент да изплати сума, равна на тази, която би трябвало да изплати, ако беше предоставила гаранция и ако впоследствие тази гаранция беше частично или изцяло задържана.

Член 6

Компетентният орган може да отмени изискването за гаранция в случаите, когато страната, задължена да изпълни поетото задължение, е:

а)

обществена организация, упражняваща функциите на държавен орган; или

б)

частна организация, изпълняваща функциите, посочени в буква а), под контрола на държавата.

ГЛАВА III

ВИДОВЕ ГАРАНЦИИ

Член 7

1.   Гаранцията може да се предостави чрез:

а)

откриване на паричен депозит, както е посочено в членове 12 и 13; и/или

б)

поръчителство, както е определено в член 15, параграф 1.

2.   По преценка на компетентния орган гаранцията може да се предостави чрез:

а)

учредяването на ипотека; и/или

б)

залог на парични депозити в банка; и/или

в)

залог на признати вземания от обществена организация или обществени фондове, които са дължими и изискуеми и по отношение на които няма привилегировано вземане; и/или

г)

залог на прехвърляеми ценни книжа в съответната държава-членка, при условие че те са емитирани или гарантирани от тази държава-членка; и/или

д)

залог на облигации, емитирани от асоциации за ипотечен кредит, регистрирани на фондовата борса и предназначени за продажба на свободния пазар, при условие че имат кредитен рейтинг, равен на кредитния рейтинг на държавните облигации.

3.   Компетентният орган може да наложи допълнителни условия за приемането на гаранциите, изброени в параграф 2.

Член 8

Компетентният орган отказва да приеме или изисква заместването на всяка гаранция, която счита за неподходяща или недостатъчна или която не обезпечава покритие за достатъчен период.

Член 9

1.   Активите, ипотекирани в съответствие с член 7, параграф 2, буква a), или ценните книжа или облигации, върху които е учреден залог в съответствие с член 7, параграф 2, букви г) и д), трябва да имат пазарна стойност, равняваща се най-малко на 115 % от стойността на изискваната гаранция към момента на нейното предоставяне.

Компетентният орган има право да приеме гаранция от вида, посочен в член 7, параграф 2, букви a), г) и д), само ако страната, даваща гаранцията, поеме писмено ангажимент да предостави допълнителна гаранция или да замени първоначалната гаранция, ако пазарната стойност на съответните активи, ценни книжа или облигации е била по-малка от 105 % от стойността на изискваната гаранция в продължение на три месеца. Писмено поет ангажимент не се изисква в случаите, когато националното законодателство предвижда подобно условие. Компетентният орган прави редовна оценка на стойността на такива активи, ценни книжа и облигации.

2.   Пазарната стойност на гаранция от вида, посочен в член 7, параграф 2, букви a), г) и д), се оценява от компетентния орган, като се отчитат и разходите за продажба.

Пазарната стойност на ценните книжа и облигациите се оценява въз основа на последната налична котировка.

По искане на компетентния орган страната, предоставяща гаранцията, представя доказателство за нейната пазарна стойност.

Член 10

1.   Всяка гаранция може да бъде заменена от друга.

Въпреки това съгласието на компетентния орган се изисква в следните случаи:

а)

когато първоначалната гаранция е била задържана, но все още не е осребрена; или

б)

когато заместващата гаранция е от видовете, изброени в член 7, параграф 2.

2.   Блоковата гаранция може да бъде заменена с друга блокова гаранция, при условие че новата блокова гаранция покрива поне част от първоначалната блокова гаранция, предназначена към момента на замяната да осигури изпълнението на едно или повече непогасени задължения.

Член 11

1.   Гаранциите, посочени в член 1, се учредяват в евро.

2.   Независимо от параграф 1, когато гаранцията се приема в държава-членка извън еврозоната в национална валута, стойността на гаранцията в евро се обръща в тази валута в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1913/2006. Ангажиментът, който съответства на гаранцията и на всяка сума, удържана в случай на нередности или нарушения, остава фиксиран в евро.

Член 12

Депозирането на парични средства чрез превод не се приема за учредяване на гаранция, докато компетентният орган не се увери, че разполага със сумата на гаранцията.

Член 13

1.   Чек за сума, чието изплащане е гарантирано от призната за целта финансова институция от държавата-членка, където се намира съответният компетентен орган, се приема за паричен депозит. Компетентният орган не е длъжен да представи чека за плащане, освен когато наближава изтичането на срока на неговата валидност.

2.   Чек, различен от посочения в параграф 1, представлява гаранция само в случаите, когато компетентният орган се увери, че разполага с неговия размер.

3.   Таксите, наложени от финансова институция, се поемат от страната, предоставяща гаранцията.

Член 14

За гаранции, предоставени под формата на парични депозити, лихва не се начислява.

Член 15

1.   Поръчителят трябва да има обичайно местожителство или да е установен в Съюза и, при спазване на разпоредбите на Договора относно свободата на предоставяне на услуги, той трябва да бъде одобрен от компетентния орган на държавата-членка, в която е дадена гаранцията. Поръчителят се задължава с писмен договор за поръчителство.

2.   Писменият договор за поръчителство трябва да посочва поне:

а)

задължението или в случая на блокова гаранция — вида (видовете) задължение, чието изпълнение гарантира изплащането на парична сума;

б)

максималния размер на отговорността, която поръчителят приема;

в)

че поръчителят поема солидарна отговорност заедно с лицето, отговорно за изпълнението на задължението, да изплати в срок до 30 дни от получаване на искането за плащане от компетентния орган всяка сума в рамките на размера на гаранцията, дължима след задържането ѝ.

3.   Компетентният орган може да приеме за писмена гаранция и писмена телекомуникация от поръчителя. В този случай компетентният орган предприема всички необходими мерки, с които да се увери в истинността на телекомуникацията.

4.   В случаите на вече дадена писмена блокова гаранция компетентният орган определя процедурата, която трябва да се следва, за да бъде разпределена цялата блокова гаранция или част от нея за покриване на определено задължение.

Член 16

Остатъкът по блоковата гаранция се отчита веднага след прехвърлянето на част от нея за покриване на дадено задължение.

ГЛАВА IV

АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ

Член 17

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат във всички случаи, в които специфични правила на Съюза предвиждат възможност за авансово плащане на сумата преди изпълнение на задължението.

Член 18

1.   Гаранцията се освобождава при следните условия:

а)

установяване на правото да се придобие окончателно сумата, платена като аванс; или

б)

изплащане на отпуснатата сума и добавките към нея, предвидени в специфичните правила на Съюза.

2.   След като изтече крайният срок за доказване на правото да се придобие окончателно отпуснатата сума, без да са представени доказателствата за правото, компетентният орган незабавно прилага процедурата в член 28.

Крайният срок може да бъде отложен в случай на непреодолима сила.

Когато обаче законодателството на Съюза предвижда това, доказателствата могат да бъдат представени след тази дата срещу частично възстановяване на гаранцията.

3.   Следните допълнителни условия се прилагат, когато разпоредбите относно непреодолимата сила в законодателството на Съюза допускат възстановяване само на авансови плащания:

а)

компетентният орган се уведомява за обстоятелствата, заявени като непреодолима сила, не по-късно от тридесет дни от деня, в който заинтересованата страна е получила информация за обстоятелствата, които биха могли да представляват непреодолима сила; и

б)

заинтересованата страна връща изплатената авансово сума или съответната част от нея в срок тридесет дни от деня, в който компетентният орган е издал искането за плащане.

При неспазване на условията, определени в букви a) и б), изплащането на сумата се извършва при същите условия, както при липсата на непреодолима сила.

ГЛАВА V

ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ГАРАНЦИИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В ГЛАВА IV

Член 19

1.   Едно задължение може да включва главни, вторични и подчинени изисквания.

2.   Главно изискване е изискването, основно за целите на наложилия го регламент, за изпълнение или въздържане от изпълнение на едно действие.

3.   Вторично изискване е изискването за спазване на срока за изпълнение на главно изискване.

4.   Подчинено изискване е всяко друго изискване, наложено от даден регламент.

5.   Настоящата глава не се прилага, когато главните изисквания не са определени в специфичните правила на Съюза.

6.   За целите на настоящата глава „съответната част от гарантираната сума“ означава тази част от сумата, съответстваща на количеството, за което е било нарушено изискването.

Член 20

Гаранцията се освобождава след представяне на доказателствата, предвидени в специфичните правила на Съюза, удостоверяващи, че всички главни, вторични и подчинени изисквания са били изпълнени.

Член 21

1.   Гаранцията се задържа напълно за количеството, за което главното изискване не е изпълнено, освен ако непреодолима сила не е попречила на изпълнението.

2.   Главното изискване се счита за неспазено, ако съответните доказателства не са представени в периода от време, определен за представянето на такива доказателства, освен ако непреодолима сила не е попречила на представянето на доказателствата в рамките на опредения срок от време. Процедурата по член 28 за събиране на задържаната сума се прилага незабавно.

3.   На възстановяване подлежат 85 % от размера на задържаната сума, ако доказателството, потвърждаващо изпълнението на всички главни изисквания, бъде представено в рамките на осемнадесет месеца от изтичането на срока в параграф 2.

Ако доказателството за изпълнението на всички главни изисквания бъде представено в рамките на осемнадесет месеца от изтичане на този срок при обстоятелства, при които съответното вторично изискване не е било спазено, сумата, подлежаща на възстановяване, е равна на сумата, която би била освободена съгласно член 22, параграф 2, намалена с 15 % от съответната част на гарантираната сума.

4.   Възстановяване на сумата не се предвижда в случаите, когато доказателството за изпълнението на всички главни изисквания бъде представено след изтичането на срока от осемнадесет месеца, посочен в параграф 3, освен ако непреодолима сила не е попречила на представянето на това доказателство в рамките на този срок.

Член 22

1.   В случай че предвиденото в специфичните правила на Съюза доказателство за изпълнението на всички главни изисквания бъде представено в установения за това срок при нарушение на вторично изискване, гаранцията подлежи на частично освобождаване, а остатъкът от гарантираната сума се задържа. Процедурата по член 28 за събиране на задържаната сума се изпълнява незабавно.

2.   Частта от освободената гаранция е: гаранцията, покриваща съответната част от гарантираната сума, намалена с 15 %, и

а)

10 % от остатъка от сумата след приспадане на предвидените 15 % за всеки ден, с който:

i)

е надхвърлен максимален срок, равен на или по-малък от 40 дни;

ii)

не е спазен минимален срок, равен на или по-малък от 40 дни;

б)

5 % от остатъка от сумата след приспадане на предвидените 15 % за всеки ден, с който:

i)

е надхвърлен максимален срок от 41 до 80 дни;

ii)

не е спазен минимален срок от 41 до 80 дни;

в)

2 % от остатъка от сумата след приспадане на предвидените 15 % за всеки ден, с който:

i)

е надхвърлен максимален срок от 81 дни или повече;

ii)

не е спазен минимален срок от 81 дни или повече.

3.   Настоящият член не се прилага за сроковете за подаване на заявленията за лицензиите за внос и износ и за сертификатите за предварително фиксиране, както и за използването на тези лицензии и сертификати или за сроковете, отнасящи се до определянето на вносните и износните мита и възстановяванията при износ чрез търг.

Член 23

1.   Ако едно или повече подчинени изисквания не са спазени, се задържат 15 % от съответната част от гарантираната сума, освен ако непреодолима сила не е попречила на изпълнението.

2.   Процедурата, определена в член 28, за събиране на задържаната сума се изпълнява незабавно.

3.   Настоящият член не се отнася за обстоятелствата, при които се прилага член 21, параграф 3.

Член 24

Ако са представени доказателства, че всички главни изисквания са спазени, но едновременно са били нарушени вторично и подчинено изискване, членове 22 и 23 се прилагат и цялата сума, която подлежи на задържане, е сумата, задържана в съответствие с член 22, плюс 15 % от съответната част от гарантираната сума.

Член 25

Общата задържана сума не надхвърля 100 % от съответната част на гарантираната сума.

ГЛАВА VI

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 26

1.   Гаранцията се освобождава частично при поискване, когато е представено съответното доказателство по отношение на част от определено количество продукти, при условие че тази част не е по-малка от минималното количество, определено в регламента, изискващ даването на гаранция.

В случаите, когато специфичните правила на Съюза не предвиждат минимално количество, компетентният орган може сам да ограничи случаите на частично освобождаване на всяка една гаранция и може да определи минималната сума за всяко освобождаване от този вид.

2.   Компетентният орган може да поиска представянето на писмено искане за освобождаване преди пълното или частичното освобождаване на гаранцията.

3.   Ако гаранциите покриват в съответствие с член 9, параграф 1 повече от 100 % от сумата, подлежаща на гарантиране, частта от гаранцията, надвишаваща 100 %, се освобождава след окончателното освобождаване или задържане на остатъка от гарантираната сума.

Член 27

1.   Когато не е предвиден срок за представяне на доказателството, необходимо за освобождаването на гарантираната сума, този срок е:

а)

дванадесет месеца от изтичането на срока, определен за изпълнение на всички главни изисквания; или

б)

когато такъв срок не е определен, както е посочен в буква а) — дванадесет месеца от датата, до която всички главни изисквания са били изпълнени.

2.   Определеният в параграф 1 срок не може да е по-дълъг от три години, считано от датата на учредяване на гаранцията за изпълнение на определено задължение, освен в случаите на непреодолима сила.

Член 28

1.   След като на компетентния орган са станали известни обстоятелствата, водещи до задържане на гаранцията, изцяло или частично, той незабавно изисква от страната, която трябва да изпълни задължението, да плати задържаната сума, в срок до не повече от 30 дни от датата на получаване на искането за плащане.

Когато плащането не е било извършено до края на този период, компетентният орган:

а)

незабавно осребрява всяка гаранция от вида, посочен в член 7, параграф 1, буква a);

б)

незабавно изисква от гаранта, посочен в член 7, параграф 1, буква б), да плати в срок 30 дни от датата на получаване на искането за плащане;

в)

незабавно предприема необходимите мерки за:

i)

превръщане на гаранциите, посочени в член 7, параграф 2, букви a), в), г) и д), в достатъчно парични средства за възстановяване на дължимата сума;

ii)

прехвърляне на паричните депозити, посочени в член 7, параграф 2, буква б), по собствената си сметка.

Компетентният орган може незабавно да осребри всяка гаранция, посочена в член 7, параграф 1, буква a), без предварително да поиска от съответното лице да извърши плащането.

2.   Компетентният орган може да се откаже от задържането на сума в размер, по-малък от 60 EUR, при условие че подобни правила са предвидени за сходни случаи в национални законови, подзаконови или административни разпоредби.

3.   Без да се засяга параграф 1, когато решението за задържане на гаранция е взето, но след обжалване е отложено в съответствие с националното законодателство, заинтересованата страна заплаща лихва върху сумата, която действително е задържана, за срок, започващ 30 дни от деня на получаване на искането за плащане, посочено в параграф 1, първа алинея, и завършващ в деня, предхождащ плащането на действително задържаната сума.

Ако след резултата от процедурата по обжалване заинтересованата страна бъде помолена да плати в срок от 30 дни задържаната сума, държавата-членка може да реши, за целите на изчисляването на лихвата, плащането да бъде направено на двадесетия ден след датата на това искане.

Размерът на приложимата лихва се изчислява в съответствие с разпоредбите на националното законодателство, но в никакъв случай не е по-нисък от лихвения размер, приложим в случай на възстановяване на национални суми.

Разплащателните агенции приспадат платената лихва от разходите на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) или на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 352/78 на Съвета (11).

Държавите-членки могат периодично да претендират за добавка към гаранцията по отношение на приложимата лихва.

Когато гаранцията е задържана, а сумата вече е кредитирана на ЕФГЗ или на ЕЗФРСР и вследствие на резултата от процедурата по обжалването изцяло или отчасти задържаната сума, включително лихвата в размер, съответстващ на националното законодателство, подлежи на връщане, сумата за връщане се поема от ЕФГЗ или от ЕЗФРСР, освен ако изплащането на гаранцията се дължи на небрежност или груба грешка на административните органи или на други органи на държавата-членка.

Член 29

Комисията има право съгласно процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и в съответстващите членове на другите съответни регламенти, да предвиди дерогация от предходните правила.

ГЛАВА VII

ИНФОРМАЦИЯ

Член 30

1.   Държавите-членки държат на разположение на Комисията всяка година общия брой и сумата на задържаните гаранции, независимо от това до какъв стадий е достигнала процедурата по член 28, като във всеки случай правят разграничение между сумите, които постъпват в националните бюджети, и тези, които постъпват в бюджета на Съюза.

2.   Информацията, посочена в параграф 1, се пази за всички задържани гаранции в размер, по-голям от 1 000 EUR, както и за всяка разпоредба на Съюза, изискваща даването на гаранция.

3.   Информацията включва както сумите, платени директно от заинтересуваната страна, така и сумите, възстановени чрез реализация на гаранциите.

Член 31

Държавите-членки държат на разположение на Комисията следната информация:

а)

видовете институции, оправомощени да действат като гаранти, и установените изисквания;

б)

видовете гаранции, приемани съгласно член 7, параграф 2, и установените изисквания.

Член 32

Регламент (ЕИО) № 2220/85 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 33

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 10.

(4)  ОВ L 42, 14.2.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

(6)  ОВ L 349, 24.12.1998 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5.

(8)  Вж. приложение I.

(9)  ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52.

(10)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 50, 22.2.1978 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕИО) № 2220/85 на Комисията

(ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5)

 

Регламент (ЕИО) № 1181/87 на Комисията

(ОВ L 113, 30.4.1987 г., стр. 31)

 

Регламент (ЕИО) № 3745/89 на Комисията

(ОВ L 364, 14.12.1989 г., стр. 54)

 

Регламент (ЕО) № 3403/93 на Комисията

(ОВ L 310, 14.12.1993 г., стр. 4)

 

Регламент (ЕО) № 1932/1999 на Комисията

(ОВ L 240, 10.9.1999 г., стр. 11)

 

Регламент (ЕО) № 673/2004 на Комисията

(ОВ L 105, 14.4.2004 г., стр. 17)

 

Регламент (ЕО) № 1713/2006 на Комисията

(ОВ L 321, 21.11.2006 г., стр. 11)

Единствено член 3

Регламент (ЕО) № 1913/2006 на Комисията

(ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52)

Единствено член 12


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Регламент (ЕИО) № 2220/85

Настоящият регламент

Дял I

Глава I

Член 1, уводна част

Член 1, уводна част

Член 1, буква a)

Член 1, буква a)

Член 1, буква б)

Член 1, буква б)

Член 1, буква в)

Член 1, буква г)

Член 1, буква д)

Член 1, буква е)

Член 1, буква в)

Член 2

Член 2, втора алинея

Член 3, уводни думи

Член 3, уводни думи

Член 3, буква a), първа алинея

Член 3, буква a)

Член 3, буква a), втора алинея

Член 2, първа алинея

Член 3, букви б), в) и г)

Член 3, букви б), в) и г)

Дял II

Глава II

Членове 4, 5 и 6

Членове 4, 5 и 6

Дял III

Глава III

Член 8

Член 7

Член 9

Член 8

Член 10, параграф 1, буква a)

Член 9, параграф 1, първа алинея

Член 10, параграф 1, буква б)

Член 9, параграф 2, втора алинея

Член 10, параграф 1, буква в)

Член 9, параграф 1, втора алинея

Член 10, параграф 2, буква a)

Член 9, параграф 2, първа алинея

Член 10, параграф 2, буква б)

Член 9, параграф 2, трета алинея

Член 11

Член 10

Член 12

Член 11

Член 13

Член 12

Член 14

Член 13

Член 15

Член 14

Член 16

Член 15

Член 17

Член 16

Дял IV

Глава IV

Член 18, уводни думи и тире

Член 17

Член 19

Член 18

Дял V

Глава V

Член 20

Член 19

Член 21

Член 20

Член 22

Член 21

Член 23, параграф 1

Член 22, параграф 1

Член 23, параграф 2, уводни думи

Член 22, параграф 2, уводни думи

Член 23, параграф 2, буква a)

Член 22, параграф 2, уводни думи

Член 23, параграф 2, буква б), първо тире, уводни думи

Член 22, параграф 2, буква a), уводни думи

Член 23, параграф 2, буква б), първо тире, първо подтире

Член 22, параграф 2, буква a), подточка i)

Член 23, параграф 2, буква б), първо тире, второ подтире

Член 22, параграф 2, буква a), подточка ii)

Член 23, параграф 2, буква б), второ тире, уводни думи

Член 22, параграф 2, буква б), уводни думи

Член 23, параграф 2, буква б), второ тире, първо подтире

Член 22, параграф 2, буква б), подточка i)

Член 23, параграф 2, буква б), второ тире, второ подтире

Член 22, параграф 2, буква б), подточка ii)

Член 23, параграф 2, буква б), трето тире, уводни думи

Член 22, параграф 2, буква в), уводни думи

Член 23, параграф 2, буква б), трето тире, първо подтире

Член 22, параграф 2, буква в), подточка i)

Член 23, параграф 2, буква б), трето тире, второ подтире

Член 22, параграф 2, буква в), подточка ii)

Член 23, параграф 3

Член 22, параграф 3

Член 24

Член 25

Член 26

Член 23

Член 24

Член 25

Дял VI

Глава VI

Член 27

Член 26

Член 28

Член 27

Член 29

Член 28

Член 30

Член 29

Дял VII

Глава VII

Член 31

Член 32

Член 30

Член 31

Член 32

Член 33

Член 33

Приложение I

Приложение II


30.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 283/2012 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2012 година

за определяне на фиксирано възнаграждение за всеки земеделски статистически отчет, считано от счетоводната 2012 г. на Системата за земеделска счетоводна информация

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност (1),

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1915/83 на Комисията от 13 юли 1983 година за някои подробни правила за прилагане относно воденето на сметки с цел определяне на доходите на земеделските стопанства (2), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 5, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1915/83 предвижда изплащането от страна на Комисията на фиксирано възнаграждение на държавите-членки за всеки надлежно попълнен земеделски статистически отчет, изпратен до нея в рамките на установения в член 3 от същия регламент период.

(2)

С Регламент (ЕС) № 224/2011 на Комисията от 7 март 2011 г. за определяне на фиксирано възнаграждение за всеки земеделски статистически отчет за счетоводната 2011 г. на Системата за земеделска счетоводна информация (3) фиксираното възнаграждение за счетоводната 2011 г. бе определено на 157 EUR за земеделски статистически отчет. Тенденцията в разходите и отражението ѝ върху разходите за изготвянето на земеделския статистически отчет дават основание за преразглеждане на възнаграждението.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Общностния комитет по системата за земеделска счетоводна информация,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на фиксираното възнаграждение, предвидено в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1915/83, се определя на 160 EUR.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 2012 счетоводна година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 27.

(2)  ОВ L 190, 14.7.1983 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 61, 8.3.2011 г., стр. 1.


30.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 284/2012 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2012 година

за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в ядрената електроцентрала „Фукушима“ и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква б), подточка ii) от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 53 от Регламент (ЕО) № 178/2002 се предвижда възможността за приемане от страна на Съюза на подходящи спешни мерки за храни и фуражи, които са внесени от трета държава, с цел защита на общественото здраве, здравето на животните или околната среда, когато рискът не може да бъде задоволително овладян чрез предприетите поотделно от държавите членки мерки.

(2)

След аварията в ядрената електроцентрала „Фукушима“ от 11 март 2011 г. Комисията бе уведомена, че нивата на радионуклеиди в някои хранителни продукти с произход от Япония са надвишили приложимите в Япония нива, при които се предприемат действия по отношение на храните. Това замърсяване може да представлява заплаха за общественото здраве и здравето на животните в Съюза и поради това бе приет Регламент за изпълнение (ЕС) № 297/2011 на Комисията от 25 март 2011 г. за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената електроцентрала „Фукушима“ (2). Посоченият регламент по-късно бе заменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 на Комисията (3).

(3)

Японските органи предоставиха на Комисията информация, според която в никоя от многобройните проби, взети от саке и други спиртни напитки (уиски и шочу), не е установена радиоактивност. Процесът на полиране, ферментация и дестилация премахва радиоактивността почти изцяло от самата спиртна напитка. По въпроса ще бъдат предприети последващи действия въз основа на постоянния мониторинг по отношение на напитките саке, уиски и шочу от страна на японските органи. Поради това е целесъобразно напитките саке, уиски и шочу да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент, за да се намали административната тежест за японските органи и за компетентните органи на държавите членки вносители.

(4)

На 24 февруари 2012 г. японските органи приеха нови максимално допустими нива за общото количество цезий-134 и цезий-137, които да се прилагат от 1 април 2012 г., като бяха предвидени временни мерки за ориза, говеждото месо, соята и преработените продукти от тях, които са но-ниски от максимално допустимите нива, определени с Регламент (Евратом) № 3954/87 на Съвета от 22 декември 1987 г. за установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване (4). Преходните мерки за телешкото месо не са от значение за вноса в Съюза, тъй като вносът на телешко месо от Япония в Съюза не е разрешен от съображения за опазване на здравето на животните и общественото здраве, които не са свързани с радиоактивност. Японските органи също така информираха Комисията, че за продуктите, за които има забрана за пускане на японския пазар, е въведена и забрана за износ. Поради това, макар да не съществува необходимост от съображения за безопасност, с оглед осигуряването на съответствие между контрола, осъществяван от японските органи преди износа, и контрола на нивото на радионуклеидите, осъществяван при влизане в ЕС по отношение на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, е целесъобразно в Съюза временно да се прилагат същите максимално допустими нива на радионуклеиди в храните и фуражите от Япония, каквито са приложимите в Япония максимално допустими нива, доколкото те са по-ниски от стойностите, определени с Регламент (Евратом) № 3954/87.

(5)

Малко след ядрената авария беше въведено изискване за осъществяване на контрол за наличие на йод-131 и общото количество цезий-134 и цезий-137 във фуражи и храни с произход от Япония, тъй като имаше данни, че отделянето на радиоактивност в околната среда в много голяма степен е свързано с йод-131, цезий-134 и цезий-137, както и че има само силно ограничени или дори няма никакви емисии на радионуклеидите стронций (Sr-90), плутоний (Pu-239) и амерций (Am-241). Йод-131 има кратък период на полуразпад от 8 дни и тъй като няма отделяне на радиоактивност от засегнатата ядрена електроцентрала в околната среда през последните месеци, а състоянието на засегнатия ядрен реактор в момента е стабилно и не се очаква допълнително отделяне на радиоактивност в околната среда, йод-131 вече не е наличен в околната среда и следователно не се съдържа и във фуражите и храните от Япония. Следователно контролът за наличие на йод-131 вече не се изисква съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1371/2011 на Комисията от 21 декември 2011 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената електроцентрала „Фукушима“ (5). Поради това не е необходимо да се запазват максимално допустимите нива за йод-131 в настоящия регламент.

(6)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 предвижда също така максимално допустими нива за стронций, плутоний и амерций при нови случаи на отделяне на радиоактивност в околната среда, включително на посочените радионуклеиди. Като се има предвид, че състоянието на засегнатия ядрен реактор в момента е стабилно, възможността за нови случаи на отделяне на радиоактивност в околната среда е изключена или изключително малка и че до момента няма значително отделяне на стронций, плутоний и амерций в околната среда след аварията с ядрената електроцентрала, очевидно контролът за наличие на тези радионуклеиди в храните или фуражите от Япония не е необходим. Поради това не е необходимо да се запазват максимално допустимите нива за посочените радионуклеиди в настоящия регламент.

(7)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 е изменян два пъти, за да се вземе предвид развитието на ситуацията. Като се има предвид, че настоящият регламент предвижда допълнителни изменения, налагащи промени в някои разпоредби на посочения регламент, е уместно Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 да бъде заменен с нов регламент.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага за фуражи и храни по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (Евратом) № 3954/87 с произход или изпратени от Япония, с изключение на:

а)

продукти, напуснали Япония преди 28 март 2011 г.;

б)

продукти, които са събрани и/или преработени преди 11 март 2011 г.;

в)

саке, попадащо под кодове по КН ex 2206 00 39 (пенливи), ex 2206 00 59 (непенливи, в съдове с вместимост 2 литра или по-малко) или ex 2206 00 89 (непенливи, в съдове с вместимост над 2 литра);

г)

уиски, попадащо под код по КН 2208 30;

д)

шочу, попадащо под кодове по КН ex 2208 90 56, ex 2208 90 69, ex 2208 90 77 или ex 2208 90 78.

Член 2

Дефиниции

За целите на настоящия регламент, „преходни мерки, предвидени в японското законодателство“ означава преходните мерки, приети от японските органи на 24 февруари 2012 г. относно максимално допустимите нива за общото количество цезий-134 и цезий-137, посочени в приложение III.

Член 3

Внос в Съюза

Фуражите и храните (наричани по-нататък „продуктите“), посочени в член 1, могат да бъдат внасяни в Европейския съюз само ако съответстват на изискванията на настоящия регламент.

Член 4

Максимално допустими нива на цезий-134 и цезий-137

1.   Продуктите, посочени в член 1, с изключение на ориза, соята и преработените продукти от тях, отговарят на изискванията за максимално допустимо ниво за общото количество цезий-134 и цезий-137, посочени в приложение II.

2.   Оризът, соята и преработените продукти от тях отговарят на изискванията за максимално допустимо ниво за общото количество цезий-134 и цезий-137, посочени в приложение III.

Член 5

Декларация

1.   Всяка пратка от продуктите, посочени в член 1, се придружава от валидна декларация, съставена и подписана в съответствие с член 6.

2.   Декларацията, посочена в параграф 1:

а)

удостоверява, че продуктите отговарят на изискванията на действащото законодателство в Япония и

б)

посочва дали продуктите попадат или не попадат в обхвата на преходните мерки, предвидени в японското законодателство.

3.   Декларацията, посочена в параграф 1, също така удостоверява, че:

а)

продуктите са събрани и/или преработени преди 11 март 2011 г.; или

б)

продуктите са с произход от префектура, различна от Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Яманаши, Сайтама, Токио, Чиба, Канагава и Шизуока, и са изпратени от там; или

в)

продуктите са изпратени от префектурите Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Яманаши, Сайтама, Токио, Чиба, Канагава и Шизуока, но не са с произход от някоя от тези префектури и не са били изложени на радиоактивност по време на транзита; или

г)

ако продуктите са с произход от префектурите Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Яманаши, Сайтама, Токио, Чиба, Канагава и Шизуока, тези продукти са съпровождани от аналитичен доклад, съдържащ резултатите от взетите проби и анализа.

4.   Параграф 3, буква г) се прилага и за продуктите, уловени или събрани в крайбрежните води на посочените в нея префектури, независимо от това къде на брега са разтоварени продуктите.

Член 6

Съставяне и подписване на декларацията

1.   Декларацията, посочена в параграф 5, се съставя в съответствие с образеца, предвиден в приложение I.

2.   За продуктите, посочени в член 5, параграф 3, букви а), б) или в), декларацията се подписва от упълномощен представител на компетентния японски орган или от упълномощен представител на инстанция, упълномощена от компетентния японски орган под ръководството и надзора на компетентния японски орган.

3.   За продуктите, посочени в член 5, параграф 3, буква г), декларацията се подписва от упълномощен представител на компетентния японски орган и се придружава от аналитичен доклад, съдържащ резултатите от взетите проби и анализа.

Член 7

Идентификация

Всяка пратка от продуктите, посочени в член 1, се идентифицира посредством код, който се вписва в декларацията, посочена в член 5, параграф 1, в аналитичния доклад, посочен в член 6, параграф 3, във ветеринарно-санитарния сертификат и във всички търговски документи, които придружават пратката.

Член 8

Гранични инспекционни ветеринарни пунктове и определени гранични пунктове

Пратки от продуктите, посочени в член 1, освен попадащите в обхвата на Директива 97/78/ЕО на Съвета (6), се въвеждат в Съюза през определен граничен пункт по смисъла на член 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията (7) (наричан по-нататък „определен граничен пункт“).

Член 9

Предварително уведомление

Стопанските субекти в областта на фуражите и храните или техните представители предварително уведомяват компетентните органи на граничния инспекционен ветеринарен пункт или на определения граничен пункт за пристигането на всяка една пратка от продуктите, посочени в член 1, най-малко два работни дни преди нейното физическо пристигане.

Член 10

Официален контрол

1.   Компетентните органи на граничния инспекционен ветеринарен пункт или на определения граничен пункт извършват следното:

а)

проверка на документите на всички пратки от продуктите, посочени в член 1;

б)

физическа проверка и проверка за идентичност, в това число лабораторен анализ, за наличието на цезий-134 и цезий-137 на най-малко:

i)

5 % от пратките от продуктите, посочени в член 5, параграф 3, буква г); както и

ii)

10 % от пратките от продуктите, посочени в член 5, параграф 3, букви б) и в).

2.   Пратките остават под официален контрол за максимум 5 работни дни в очакване на резултатите от лабораторния анализ.

3.   В случай че резултатът от лабораторния анализ докаже, че гаранциите, представени в декларацията, са неверни, декларацията се счита за невалидна и пратката от фуражи и храни не отговаря на разпоредбите на настоящия регламент.

Член 11

Разходи

Всички разходи, произтичащи от официалния контрол, посочен в член 10, както и от мерки, предприети вследствие на несъответствие, са за сметка на стопанските субекти в областта на фуражите и храните.

Член 12

Допускане за свободно обращение

Пратките могат да бъдат допускани за свободно обращение само ако стопанските субекти в областта на фуражите и храните или техен представител представи на митническите органи декларацията, посочена в член 5, параграф 1, която:

а)

е надлежно заверена от компетентния орган на граничния инспекционен ветеринарен пункт или на определения граничен пункт; и

б)

доказва, че официалният контрол, посочен в член 10, е бил извършен и че резултатите от този контрол са били благоприятни.

Член 13

Продукти, за които е установено несъответствие

Продуктите, които не съответстват на разпоредбите на настоящия регламент, не се пускат на пазара. Тези продукти се унищожават по безопасен начин или се връщат в държавата по произход.

Член 14

Доклади

Държавите-членки уведомяват всеки месец Комисията за всички получени резултати от анализи чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF).

Член 15

Отмяна

Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 16

Преходна мярка

Чрез дерогация от член 3 продуктите, посочени в член 1, могат да бъдат внасяни в Съюза, ако са в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011, ако:

а)

продуктите са напуснали Япония преди влизането в сила на настоящия регламент; или

б)

продуктите са съпровождани от декларация в съответствие с посочения регламент, издадена преди 1 април 2012 г., а продуктите са напуснали Япония преди 15 април 2012 г.

Член 17

Влизане в сила и срок на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от датата на влизане в сила до 31 октомври 2012 г. Регламентът ще бъде периодично преразглеждан, като се взема предвид развитието на ситуацията със замърсяването.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 80, 26.3.2011 г., стр. 5.

(3)  ОВ L 252, 28.9.2011 г., стр. 10.

(4)  ОВ L 371, 30.12.1987 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 341, 22.12.2011 г., стр. 41.

(6)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(7)  ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Максимално допустими нива за храни  (1) (Bq/kg), предвидени в японското законодателство

 

Храни за кърмачета и малки деца

Мляко и млечни продукти

Други храни, с изключение на

минерална вода и подобни напитки

чаена отвара от неферментирали листа

соя и соеви продукти (4)

Минерална вода и подобни напитки и чаена отвара от неферментирали листа

Общо количество цезий-134 и цезий-137

50 (2)

50 (2)

100 (2)  (3)

10 (2)


Максимално допустими нива за фуражи  (5) (Bq/kg), предвидени в японското законодателство

 

Фуражи за крави и коне

Фуражи за свине

Фуражи за птици

Фуражи за риба (7)

Общо количество цезий-134 и цезий-137

100 (6)

80 (6)

160 (6)

40 (6)


(1)  За сушени продукти, предназначени за консумация след възстановяване на първоначалното им състояние, максимално допустимото ниво се прилага за възстановения и готов за консумация продукт.

За сушени гъби се прилага коефициент на възстановяване 5.

За чай максимално допустимото ниво се прилага за отварата от чаени листа. Коефициентът на преработка за сушен чай е 50 и следователно максимално допустимо ниво от 500 Bq/kg по отношение на сушените чаени листа гарантира, че нивото в чаената отвара не надвишава максимално допустимото ниво от 10 Bq/kg.

(2)  С оглед осигуряването на съответствие с приложимите понастоящем в Япония максимално допустими нива, тези стойности временно заменят стойностите, установени в Регламент (Евратом) № 3954/87.

(3)  За ориз и оризови продукти максимално допустимото ниво се прилага от 1 октомври 2012 г. Преди тази дата се прилага максимално допустимо ниво от 500 Bq/kg.

(4)  За соя и соеви продукти се прилага максимално допустимо ниво от 500 Bq/kg.

(5)  Максимално допустимото ниво се отнася за фураж със съдържание на влага 12 %.

(6)  С оглед осигуряването на съответствие с приложимите понастоящем в Япония максимално допустими нива, тази стойност временно заменя стойността, установена в Регламент (Евратом) № 770/90 на Комисията (ОВ L 83, 30.3.1990 г., стр. 78).

(7)  С изключение на фуражи за декоративни риби.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Преходни мерки, предвидени в японското законодателство и приложими за настоящия регламент

а)

Млякото и млечните продукти, минералната вода и подобните напитки, произведени и/или преработени преди 31 март 2012 г., не съдържат радиоактивен цезий над 200 Bq/kg. Други храни, освен соя, ориз и преработени продукти от тях, които са произведени и/или преработени преди 31 март 2012 г., не съдържат радиоактивен цезий над 500 Bq/kg.

б)

Оризът, събран преди 30 септември 2012 г., не съдържа радиоактивен цезий над 500 Bq/kg.

в)

Продуктите от ориз, които са произведени и/или преработени преди 30 септември 2012 г., не съдържат радиоактивен цезий над 500 Bq/kg.

г)

Соята не съдържа радиоактивен цезий над 500 Bq/kg.

д)

Продуктите от соя не съдържат радиоактивен цезий над 500 Bq/kg.


30.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 285/2012 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

CR

48,1

IL

73,5

MA

53,4

TN

56,0

TR

90,6

ZZ

64,3

0707 00 05

JO

225,1

TR

149,1

ZZ

187,1

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

JO

225,1

MA

49,6

TR

127,5

ZZ

134,1

0805 10 20

EG

53,1

IL

85,4

MA

51,0

TN

56,9

TR

64,8

ZA

45,1

ZZ

59,4

0805 50 10

EG

69,3

MX

39,8

TR

54,9

ZZ

54,7

0808 10 80

AR

87,2

BR

86,6

CA

121,1

CL

102,1

CN

87,8

MK

31,8

US

171,1

UY

71,6

ZA

74,7

ZZ

92,7

0808 30 90

AR

88,7

CL

116,8

CN

54,7

ZA

93,9

ZZ

88,5


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

30.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/26


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 26 март 2012 година

за предоставяне на разрешение на Румъния да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

(2012/181/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система за данъка върху добавената стойност (1), и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С писмо, заведено в Комисията на 30 август 2011 г., Румъния поиска разрешение да въведе специална мярка за дерогация от точка 18 от член 287 от Директива 2006/112/ЕО, за да освободи данъчно задължените лица, чийто годишен оборот е не по-висок от равностойността в национална валута на 65 000 EUR по обменния курс в деня на присъединяването на Румъния към Европейския съюз. Мярката ще освободи тези данъчно задължени лица от някои или от всички свързани с данъка върху добавената стойност (ДДС) задължения, посочени в глави 2—6 от дял XI от Директива 2006/112/ЕО.

(2)

В съответствие с член 395, параграф 2, втора алинея от Директива 2006/112/ЕО с писмо от 8 ноември 2011 г. Комисията информира останалите държави-членки за отправеното от Румъния искане. С писмо от 9 ноември 2011 г. Комисията съобщи на Румъния, че разполага с цялата необходима информация, за да разгледа искането.

(3)

Държавите-членки имат избор да прилагат специален режим за малките предприятия съгласно дял XII от Директива 2006/112/ЕО. Мярката представлява дерогация от дял XII от Директива 2006/112/ЕО, само доколкото прагът на годишния оборот на данъчно задълженото лице за този режим е по-висок от разрешения праг за Румъния съгласно член 287, точка 18 от Директива 2006/112/ЕО, който е 35 000 EUR.

(4)

Въвеждането на по-висок праг за специалния режим за малките предприятия е мярка за опростяване, която може значително да намали свързаните с ДДС задължения на най-малките предприятия, като този специален режим има доброволен характер за данъчно задължените лица. Като цяло, очаква се мярката да подобри общото ниво на спазване на разпоредбите за ДДС.

(5)

В предложението си от 29 октомври 2004 г. за Директива за изменение на Директива 77/388/ЕИО на Съвета с оглед опростяване на свързаните с ДДС задължения Комисията включи разпоредби, с които на държавите-членки се разрешава да определят таван за годишния оборот за режима на освобождаване от ДДС, като този таван може да бъде до 100 000 EUR или равностойността в национална валута, с възможност за ежегодна актуализация. Направеното от Румъния искане е в съответствие с това предложение.

(6)

Мярката не оказва въздействие върху собствените ресурси на Съюза, формирани от данъка върху добавената стойност и има само незначително въздействие върху общия размер на данъчните приходи, събирани от Румъния на етапа на крайното потребление,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от член 287, точка 18 от Директива 2006/112/ЕО на Румъния се разрешава да освободи от ДДС данъчно задължените лица, чийто годишен оборот е не по-висок от равностойността в национална валута на 65 000 EUR по обменния курс в деня на присъединяването ѝ към Европейския съюз.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от деня на нотифицирането му.

То се прилага до датата на влизане в сила на директива, с която се изменят таваните на годишния оборот, под които данъчно задължените лица могат да бъдат освободени от ДДС, или до 31 декември 2014 г., която от двете дати настъпи по-рано.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Румъния.

Съставено в Брюксел на 26 март 2012 година.

За Съвета

Председател

N. WAMMEN


(1)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.


30.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/28


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2012 година

относно финансовото участие на Съюза в програма за контрол на организми, вредни за растенията и растителните продукти, във френските отвъдморски департаменти за 2012 г.

(нотифицирано под номер C(2012) 1954)

(само текстът на френски език е автентичен)

(2012/182/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета от 30 януари 2006 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (1), и по-специално член 17, параграф 3, първа алинея, първо изречение от него,

като има предвид, че:

(1)

На 8 ноември 2011 г. френските власти представиха на Комисията програма за 2012 г., в която се предвиждат фитосанитарни мерки във френските отвъдморски департаменти. В тази програма се определят целите, които следва да бъдат постигнати, очакваните отчетни резултати, мерките, които следва да се предприемат, тяхната продължителност и стойност с оглед на евентуално финансово участие на Съюза.

(2)

Мерките, предвидени по посочената програма, отговарят на изискванията в Решение 2007/609/ЕО на Комисията от 10 септември 2007 г. относно определението за мерки, отговарящи на условията за финансиране от Общността по програмите за контрол на организми, вредни за растенията и растителните продукти, във френските отвъдморски департаменти, на Азорските острови и на Мадейра (2).

(3)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са оценени от Комисията и са обсъдени от Постоянния фитосанитарен комитет на 24—25 ноември 2011 г. Поради това Комисията счита, че програмата и нейните цели отговарят на изискванията на член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 247/2006.

(4)

В съответствие с член 17, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 247/2006 следва да се определи подходящ максимален размер на финансовото участие на Съюза, като плащанията следва да се извършат въз основа на представената от Франция документация.

(5)

В съответствие с член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (3) финансовото участие на Съюза за фитосанитарните мерки следва да бъде финансирано от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. За целите на финансовия контрол на посочените мерки се прилагат членове 9, 36 и 37 от посочения регламент.

(6)

В съответствие с член 75 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (4) и член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (5) поемането на разходите от бюджета на Съюза се осъществява въз основа на решение за финансиране, прието от институцията или органите, на които са делегирани правомощия, което съдържа основните елементи на налагащото извършване на разходи действие.

(7)

Представената от френските власти програма на 8 ноември 2011 г. и предвидените мерки се отнасят до календарната 2012 г. В член 112 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 се предвижда, че отпускането на безвъзмездна помощ за вече започнала дейност е възможно само когато заявителят може да обоснове необходимостта от започване на дейността преди подписване на споразумението. Франция обоснова необходимостта от започване на тази програма от началото на 2012 г., което позволява подходящо финансиране и започване на изпълнението на тези мерки преди отпускането на финансово участие с настоящото решение.

(8)

Настоящото решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент за максималните разрешени суми за разходи, предвидени в искането за съфинансиране, както е определено в представената от Франция програма.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Отпуска се финансово участие на Съюза за Франция за изпълнение на официалната програма за контрол на организми, вредни за растенията и растителните продукти, във френските отвъдморски департаменти за 2012 г., както е определено в част А от приложението.

Това финансово участие се ограничава до максимум 60 % от общите допустими разходи, както е определено в част Б от приложението, с максимален размер от 180 000 EUR (без ДДС).

Член 2

1.   Аванс от 100 000 EUR се изплаща в рамките на 60 дни след получаване на искане за плащане от Франция.

2.   Остатъкът от финансовото участие на Съюза се изплаща, при условие че най-късно до 15 март 2013 г. на Комисията се представи в електронен вид окончателен доклад за изпълнението на програмата и същият доклад е одобрен от Комисията.

Докладът съдържа най-малко следното:

а)

кратка техническа оценка на цялата програма, включително на степента на осъществяване на физическите и качествените цели. Оценката прави връзка между целите, залегнали в първоначалната представена от Франция програма, и постигнатите резултати, изразени като очаквани отчетни резултати и етапи на извършване на работата. Тя обяснява постигнатия напредък и оценява непосредственото фитосанитарно и икономическо въздействие на постигнатите мерки; и

б)

финансов отчет за разходите, посочващ прогнозните и действителните разходи, разбити по подпрограми и по мерки. Отчетът е придружен от доказателство или удостоверяване на плащането на разходите чрез съответните документи, например фактури или квитанции.

3.   По отношение на примерната разбивка на бюджета, представена в част Б от приложението, Франция може да коригира средствата между различните мерки в една и съща подпрограма в рамките на 15 % от финансовото участие на Съюза в тази подпрограма, при условие че общият размер на допустимите разходи, предвидени в програмата, не е надхвърлен и следователно главните цели на програмата не са изложени на риск.

Франция уведомява Комисията за всякакви направени корекции.

Член 3

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2012 година.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Френската република.

Съставено в Брюксел на 28 март 2012 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 42, 14.2.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 242, 15.9.2007 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОГРАМА И ПРИМЕРНА РАЗБИВКА НА БЮДЖЕТА ЗА 2012 г.

ЧАСТ A

Програма

Програмата се състои от три подпрограми:

1)

подпрограма в рамките на френските отвъдморски департаменти:

—   Мярка 1.1: инструмент за приоритизиране за карантинни вредители и болести за френските отвъдморски департаменти

—   Мярка 1.2: иновативни методи за откриване на вредни организми

2)

подпрограма за департамент Мартиника:

—   Мярка 2: мрежи за надзор на вредителите и болестите

3)

подпрограма за департамент Гваделупа:

—   Мярка 3.1: мрежи за наблюдение на плодови мухи.

—   Мярка 3.2: управление на риска от въвеждане на вредни организми посредством туристическа дейност

ЧАСТ Б

Примерна разбивка на бюджета с означение на различните очаквани отчетни резултати

(В евро)

Подпрограми

Отчетни резултати

(S: предоставяне на услуги, R: изследователска или проучвателна работа)

Допустими разходи

Национално финансово участие

Максимално финансово участие на Съюза

Подпрограма в рамките на френските отвъдморски департаменти

Мярка 1.1

Инструмент за приоритизиране за карантинни вредители и болести за френските отвъдморски департаменти (R)

63 000

25 200

37 800

Мярка 1.2

Иновативни методи за откриване на вредни организми (R)

120 000

48 000

72 000

Междинна сума

 

183 000

73 200

109 800

Мартиника

Мярка 2

Мрежи за надзор на вредителите и болестите (S)

93 500

37 400

56 100

Междинна сума

 

93 500

37 400

56 100

Гваделупа

Мярка 3.1

Мрежи за наблюдение на плодови мухи (S)

13 500

5 400

8 100

Мярка 3.2

Управление на риска от въвеждане на вредни организми посредством туристическа дейност (S)

10 000

4 000

6 000

Междинна сума

 

23 500

9 400

14 100

Общо

 

300 000

120 000

180 000