ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.088.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 88

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
24 март 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

24.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 88/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 267/2012 НА СЪВЕТА

от 23 март 2012 година

относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2012/35/ОВППС на Съвета от 23 януари 2012 г. за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (1),

като взе предвид съвместното предложение на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 25 октомври 2010 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2007 (2), за да изпълни Решение 2010/413/ОВППС на Съвета (3).

(2)

На 23 януари 2012 г. Съветът одобри Решение 2012/35/ОВППС, в което се предвиждат допълнителни ограничителни мерки срещу Ислямска република Иран („Иран“), както бе поискано от Европейския съвет на 9 декември 2011 г.

(3)

Тези ограничителни мерки включват, по-специално, допълнителни ограничения върху търговията със стоки и технологии с двойна употреба, както и ключово оборудване и технологии, които биха могли да бъдат използвани в нефтохимическата промишленост, забрана за внос на ирански суров нефт, нефтопродукти и нефтохимически продукти, както и забрана за инвестиране в нефтохимическата промишленост. Освен това следва да се забрани търговията на злато, ценни метали и диаманти с правителството на Иран, както и доставката на новоотпечатани или новоизсечени банкноти и монети на или в полза на Централната банка на Иран.

(4)

Налагат се и някои технически изменения на съществуващите мерки. По-специално, определението на „брокерски услуги“ следва да бъде изяснено. В случаи, когато закупуването, продажбата, доставката, трансферът или износът на стоки и технологии или на финансови и технически услуги могат да бъдат разрешени от компетентен орган, не се изисква отделно разрешаване за свързани брокерски услуги.

(5)

Определението за „прехвърляне на финансови средства“ следва да бъде разширено, за да включи прехвърляне по неелектронен път с цел да се противодейства на опитите за заобикаляне на ограничителните мерки.

(6)

Преразгледаните ограничителни мерки по отношение на стоките с двойна употреба следва да обхващат всички стоки и технологии, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009 от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (4), с изключение на някои изделия от категория 5, част 2 от него, с оглед на ползването им в обществените съобщителни услуги в Иран. Забраните в член 2 от настоящия регламент не се прилагат обаче за продажба, доставка, трансфер или износ на стоки и технологии, наскоро посочени в приложение I или II от настоящия регламент, за които вече е дадено разрешение от компетентните органи на държавите-членки, съгласно член 3 от Регламент (ЕС) № 961/2010, преди влизането в сила на настоящия регламент.

(7)

За да се гарантира ефективното прилагане на забраната върху продажбата, доставката, трансфера или износа за Иран на определено ключово оборудване или технологии, които биха могли да се използват в ключови сектори на нефтената, газовата и нефтохимическата промишленост, следва да се изготвят списъци с такова ключово оборудване и технологии.

(8)

По същата причина е необходимо да бъдат предоставени и списъци на изделията, предмет на търговски ограничения върху суров нефт и нефтопродукти, нефтохимически продукти, злато, диаманти и ценни метали.

(9)

Освен това, за да бъдат ефективни, ограниченията по отношение на инвестициите в нефтения и газовия сектор на Иран следва да включват някои важни дейности, като услугите за пренос на газ с цел транзит или доставка до пряко свързани мрежи и по същите причини следва да се прилагат за съвместни дружества и други форми на сдружения и сътрудничество с Иран в сектора за пренос на природен газ.

(10)

Действителното ограничаване на иранските инвестиции в Съюза налага предприемане на мерки за това да се забрани на физически или юридически лица, образувания и органи под юрисдикцията на държавите-членки да дават възможност за такива инвестиции или да ги разрешават.

(11)

Решение 2012/35/ОВППС също така предвижда замразяването на активи да се прилага спрямо допълнителни лица, образувания или органи, които подпомагат правителството на Иран, включително посредством финансова, логистична и материална подкрепа, или са свързани с тях. Решението предвижда прилагане на мерките за замразяване на активи и спрямо други членове на Ислямската революционна гвардия (IRGC).

(12)

Решение 2012/35/ОВППС също така предвижда замразяването на активи на Централната банка на Иран. Въпреки това, предвид възможното участие на Централната банка на Иран във финансирането на външната търговия, счита се за необходимо въвеждането на дерогации, тъй като тази целенасочена финансова мярка не следва да препятства търговски операции, включително договори във връзка с храни, здравеопазване, медицинско оборудване или за хуманитарни цели, в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. Изключенията в членове 12 и 14 от настоящия регламент относно договори за внос, закупуване или транспорт на ирански суров нефт, нефтопродукти и нефтохимически продукти, сключени преди 23 януари 2012 г., се прилагат също към допълнителните договори, включително за транспорт, застраховане или договори за проверки, които са необходими за изпълнението на подобни договори. Освен това иранският суров нефт, нефтопродукти и нефтохимически продукти, които са внесени по законен начин на територията на държава-членка съгласно изключенията в членове 13и 14 от настоящия регламент, трябва да се считат за намиращи се в свободно обращение в рамките на Съюза.

(13)

Съгласно задължението за замразяване на активите на Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL, Корабна компания на Ислямска република Иран) и на структури, притежавани или контролирани от IRISL, товаренето и разтоварването на товари на и от съдове, притежавани или наети от IRISL или от такива образувания, в пристанища на държавите-членки се забранява. Освен това, в съответствие със замразяването на активите на IRISL, се забранява също така прехвърлянето на собствеността на кораби, които са притежавани, контролирани или наети от дружества на IRISL на други образувания. Но задължението за замразяване на финансовите средства и икономическите ресурси на IRISL и на образувания, притежавани или контролирани от IRISL, не изисква запор или задържане на съдове, притежавани от такива образувания, или на товарите, превозвани от тях, доколкото тези товари принадлежат на трети страни, нито изисква задържане на екипажа, с който те са сключили договор.

(14)

С оглед на опитите на Иран за заобикаляне на санкциите, следва да се поясни, че всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от лицата, образуванията или органите, посочени в приложения I или II към Решение 2010/413/ОВППС, трябва незабавно да бъдат замразени, включително тези на приемни образувания, създадени с цел заобикаляне на мерките, определени в настоящия регламент.

(15)

Следва също така да се поясни, че представянето и препращането до банкова институция на необходимите документи за целите на окончателното им предаване на лице, образувание или орган, които не са включени в списъка, с оглед на извършването на плащания, разрешени съгласно настоящия регламент, не представлява предоставяне на финансови средства по смисъла на настоящия регламент.

(16)

Следва да се поясни, че финансови средства или икономически ресурси следва да може да се освобождават за официални цели на дипломатически или консулски мисии или международни организации, ползващи се с имунитет съгласно международното право, в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

(17)

Прилагането на целенасочени финансови мерки от доставчиците на специализирани услуги за финансови съобщения следва продължи да бъде развивано в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

Следва да се уточни, че за лица, образувания или органи, които не са посочени в списъците, техните активи, държани в посочени в списъците кредитни и финансови институции, не следва да остават замразени при прилагането на целенасочени финансови мерки и следва да може да бъдат освободени при условията, предвидени в настоящия регламент.

С оглед на опитите на Иран за използване на финансовата система на страната с цел заобикаляне на санкциите е необходимо да се изисква повишена бдителност по отношение на дейностите на кредитните и финансовите институции на Иран, за да се предотврати заобикаляне на настоящия регламент, включително замразяването на активите на Централната банка на Иран. Тези изисквания за повишена бдителност по отношение на кредитните и финансовите институции следва да допълват съществуващите задължения, произтичащи от Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи (5) и от изпълнението на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (6).

(18)

Следва да се преразгледат определени разпоредби за контрол на прехвърлянето на финансови средства, за да се улесни тяхното прилагане от компетентните органи и оператори и за да се предотврати заобикалянето на разпоредбите на настоящия регламент, включително замразяването на активите на Централната банка на Иран.

(19)

Освен това следва да бъдат адаптирани ограниченията по отношение на застраховките, по-специално с цел да се поясни, че е позволено застраховане на дипломатически и консулски мисии в рамките на Съюза и за да се позволи предоставянето на застраховка гражданска отговорност или екологична отговорност.

(20)

Освен това следва да се актуализира изискването за предоставяне на информация преди пристигане и заминаване, тъй като това задължение стана общо приложимо за всички стоки, влизащи или напускащи митническата територия на Съюза след пълното прилагане от 1 януари 2012 г. на митническите мерки за сигурност, предвидени в съответните разпоредби относно входните и изходните митнически манифести в Регламент (ЕИО) № 2913/92 (7) и Регламент (ЕИО) № 2454/93 (8).

(21)

Необходимо е също така да се адаптират разпоредбите относно предоставянето на услуги, свързани със зареждане с гориво и доставки за плавателни съдове, отговорността на операторите и забраната за заобикаляне на съответните ограничителни мерки.

(22)

Следва да бъдат преразгледани механизмите за обмен на информация между държавите-членки и Комисията, за да се гарантира ефективно прилагане и еднакво тълкуване на настоящия регламент.

(23)

С оглед на нейните цели забраната на оборудване, използвано за вътрешни репресии, следва да бъде предвидена по Регламент (ЕС) № 359/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран (9), а не по настоящия регламент.

(24)

С цел постигане на яснота Регламент (ЕС) № 961/2010 следва да бъде отменен и да бъде заменен с настоящия регламент.

(25)

Предвидените в настоящия регламент ограничителни мерки попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз и поради това е необходимо законодателство на равнището на Съюза за тяхното прилагане, по-специално с оглед осигуряване на еднаквото им прилагане от икономическите оператори във всички държави-членки,.

(26)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-конкретно правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, правото на собственост и правото на защита на личните данни. Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.

(27)

Настоящият регламент зачита и задълженията на държавите-членки съгласно Устава на Организацията на обединените нации и правнообвързващия характер на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

(28)

Процедурата за определяне на лицата, за които се прилагат мерки за замразяване по настоящия регламент, следва да включва предоставянето на съответните физически или юридически лица, образувания или органи на основанията за включването им в списъците, за да им се даде възможност да представят възражения. Когато има внесени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът следва да преразгледа решението си предвид тези възражения и съответно да уведоми засегнатото лице, образувание или орган.

(29)

За прилагането на настоящия регламент и за да се създаде максимална правна сигурност в рамките на Съюза, имената и другите съответни данни, засягащи физическите и юридическите лица, образуванията и органите, чиито финансови средства и икономически ресурси трябва да бъдат замразени в съответствие с Регламента, следва да се оповестяват публично. Всяка обработка на лични данни на физически лица съгласно настоящия регламент следва да бъде в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (10) и Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (11).

(30)

За да се гарантира ефективността на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„клон“ на финансова или кредитна институция означава място на стопанска дейност, което представлява юридически зависима част от финансова или кредитна институция, извършваща пряко всички или някои от трансакциите, присъщи на дейността на финансови или кредитни институции;

б)

„брокерски услуги“ означава:

i)

договарянето или уреждането на сделки за закупуване, продажба или доставка на стоки и технологии, или на финансови и технически услуги, включително от трета държава за друга трета държава, или

ii)

продаването или купуването на стоки и технологии, или на финансови и технически услуги, включително когато те се намират в трети държави с цел прехвърлянето им в друга трета държава;

в)

„иск“ означава всеки иск, потвърден или не в съдебно производство, предявен преди или след датата на влизане в сила на настоящия регламент и свързан с изпълнението на договор или на трансакция, по-специално:

i)

иск за изпълнение на всяко задължение, произтичащо или свързано с даден договор или дадена трансакция;

ii)

иск за удължаване на сроковете или за изплащане на облигация, финансова гаранция или обратна гаранция под всякаква форма;

iii)

иск за обезщетение, който се отнася до договор или трансакция;

iv)

насрещен иск;

v)

иск за признаване или за изпълнение, включително чрез екзекватура, на съдебно решение, на арбитражно решение или на еквивалентно решение, независимо от мястото, където са били произнесени;

г)

„договор или трансакция“ означава всяка трансакция, независимо от формата ѝ и от приложимото към нея право, включваща един или повече договори или подобни задължения между едни и същи или различни страни; за тази цел понятието „договор“ включва облигация, гаранция или обратна гаранция, по-специално финансова гаранция или финансова обратна гаранция и кредит, юридически самостоятелни или не, както и всяка разпоредба, която се отнася до тях, произтичаща от подобна трансакция или свързана с нея;

д)

„компетентни органи“ означава компетентните органи на държавите-членки, както са посочени в уебсайтовете, изброени в приложение X;

е)

„кредитна институция“ означава кредитна институция според определението в член 4, параграф 1 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (12), включително нейните клонове в рамките на Съюза или извън него;

ж)

„митническата територия на Съюза“ означава територията според определението в член 3 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (13) и в Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 (14);

з)

„икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

и)

„финансова институция“ означава:

i)

предприятие, различно от кредитна институция, което извършва една или повече от операциите, включени в точки 2—12 и 14—15 от приложение I към Директива 2006/48/ЕО, включително дейностите на обменни бюра (bureaux de change);

ii)

застрахователно дружество, надлежно получило лиценз в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2002 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (15), доколкото то осъществява дейности, обхванати от тази директива;

iii)

инвестиционен посредник според определението в член 4, параграф 1, точка 1) от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти (16);

iv)

предприятие за колективни инвестиции, което търгува своите дялове или акции; или

v)

застрахователен посредник според определението в член 2, параграф 5 от Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 г. относно застрахователното посредничество (17), с изключение на посредниците, посочени в член 2, параграф 7 от посочената директива, когато те извършват дейност, свързана с услуги по животозастраховане и инвестиции;

включително нейните клонове в рамките на Съюза или извън него;

й)

„замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването на икономически ресурси за получаване на финансови средства, стоки или услуги по какъвто и да е начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

к)

„замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движението, прехвърлянето, изменението, използването, достъпа или боравенето с финансови средства по всякакъв начин, който би могъл да доведе до промяна в техния обем, размер, местонахождение, собственост, притежание, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използване на средствата, включително управление на портфейл;

л)

„финансови средства“ означава финансови активи и печалби от всякакъв род, включително, но не само:

i)

пари в брой, чекове, парични искове, ордери, платежни нареждания и други платежни инструменти;

ii)

депозити във финансови институции или други образувания, баланси по сметки, дългове и дългови облигации;

iii)

публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, полици, гаранции, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривативи;

iv)

лихви, дивиденти или други приходи или стойност, натрупани или генерирани от активи;

v)

кредити, право на компенсации, гаранции, гаранции за добро изпълнение или други финансови ангажименти;

vi)

акредитиви, товарителници, документи за продажба; и

vii)

документи, които представят доказателство за финансови средства или финансови ресурси;

м)

терминът „стоки“ включва изделия, материали и оборудване;

н)

„застраховане“ означава поемане на задължение или ангажимент, съгласно който едно или повече физически или юридически лица се задължават, срещу заплащане, да предоставят на друго лице или лица, в случай на настъпване на застрахователно събитие, обезщетение или полза съгласно определеното от задължението или ангажимента;

о)

„иранско лице, образувание или орган“ означава:

i)

държавата Иран или всеки публичен орган на тази държава;

ii)

всяко физическо лице, което се намира или пребивава в Иран;

iii)

всяко юридическо лице, образувание или орган, чието седалище се намира в Иран;

iv)

всяко юридическо лице, образувание или орган, във или извън Иран, което е притежаван(о( или пряко или непряко контролиран(о) от едно или повече от посочените по-горе лица или органи;

п)

„презастраховане“ означава дейност, която се състои в поемането на рискове, цедирани от застрахователно предприятие или от друго презастрахователно предприятие, или в случая на асоциацията на застрахователи, позната като Lloyd’s, като дейността се състои в поемането на рискове, цедирани от който и да е член на Lloyd’s от застрахователно или презастрахователно предприятие, различно от асоциацията на застрахователи, позната като Lloyd’s;

р)

„Комитет по санкциите“ е комитетът на Съвета за сигурност на ООН, който е създаден съгласно параграф 18 от Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН („ССООН“);

с)

„техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, свързана с поправка, разработка, производство, сглобяване, изпитване, поддръжка или друго техническо обслужване, и може да бъде под формата на инструктаж, съвет, обучение, предаване на работни знания и умения или консултантски услуги, включително устни форми на оказване на помощ;

т)

„територия на Съюза“ означава териториите на държавите-членки, спрямо които се прилага Договорът, съгласно условията на Договора, включително тяхното въздушно пространство;

у)

„прехвърляне на финансови средства“ означава:

i)

всяка трансакция, извършена от името на платец чрез доставчик на платежни услуги по електронен пътс цел получателят да получи финансовите срества при доставчик на платежни услуги, независимо от това дали платецът и получателят са едно и също лице. Значението на понятията платец, получател и доставчик на платежни услуги е същото като в Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар (18);

ii)

всяка трансакция не по електронен път посредством разплащане в брой, с чекове или счетоводни вписвания, с цел получателят да получи финансовите средства, независимо от това дали платецът и получателят са едно и също лице.

ГЛАВА II

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ИЗНОСА И ВНОСА

Член 2

1.   Забранява се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на стоките и технологиите, посочени в приложение I или II, независимо дали са с произход от Съюза или не, на иранско лице, образувание или орган или за използване в Иран;

2.   Приложение I включва стоки и технологии, включително софтуер, които са изделия или технологии с двойна употреба според определението в Регламент (ЕО) № 428/2009 от 5 май 2009 г., с изключение на някои стоки и технологии, както е посочено в част А от приложение I към настоящия регламент.

3.   Приложение II включва някои други стоки и технологии, които могат да спомогнат за дейности на Иран по обогатяване, преработване или производство на тежка вода, за разработването на системи за ядрени оръжия или за осъществяване на дейности, свързани с други въпроси, по които Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изразила загриженост или е определила като все още нерешени, включително такива, определени от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите.

4.   Приложения I и II не включват стоките и технологиите, включени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз (19) („Общ списък на оръжията“).

Член 3

1.   Изисква се предварително разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ, пряко или непряко, на стоките и технологиите, изброени в приложение III, независимо дали са с произход от Съюза или не, на иранско лице, образувание или орган или за използване в Иран.

2.   За всеки износ, за който се изисква разрешение съгласно настоящия член, разрешението се издава от компетентните органи на държавата-членка, в която е установен износителят, и в съответствие с условията, предвидени в член 11 от Регламент (ЕО) № 428/2009. Разрешението важи за целия Съюз.

3.   В приложение III се включват стоки и технологии, различни от тези в приложения I и II, които могат да подпомогнат дейности по обогатяване, преработване или производство на тежка вода, разработването на системи за ядрено оръжие или осъществяването на дейности, свързани с други въпроси, относно които МААЕ е изразила загриженост или е определила като все още нерешени.

4.   Износителите предоставят на компетентните органи съответната информация, необходима във връзка със заявлението им за разрешение за износ.

5.   Компетентните органи не издават разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ на стоките или технологиите, включени в приложение III, ако имат основателни причини да смятат, че продажбата, доставката, трансферът или износът на стоките и технологиите са предвидени или може да са предвидени за употреба във връзка с някоя от следните дейности:

а)

дейности на Иран по обогатяване, преработване или производство на тежка вода;

б)

разработване от Иран на системи за ядрено оръжие; или

в)

извършване от страна на Иран на дейности, свързани с други въпроси, относно които МААЕ е изразила загриженост или е определила като все още нерешени.

6.   При условията, предвидени в параграф 5, компетентните органи могат да отменят, спрат, изменят или отнемат разрешението за износ, което са предоставили.

7.   Когато компетентен орган откаже да издаде разрешение или когато отмени, спре, наложи значителни ограничения на разрешение или го отнеме съгласно параграфи 5 или 6, съответната държава-членка уведомява за това останалите държави-членки и Комисията и им предоставя съответната информация, като спазва разпоредбите относно поверителността на такава информация на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (20).

8.   Преди държава-членка да издаде разрешение в съответствие с параграф 5 за трансакция, която по същество е идентична с трансакция, за която има все още валиден отказ, издаден от друга държава-членка или от други държави-членки съгласно параграфи 6 и 7, тя се консултира първо с държавата-членка или държавите-членки, които са издали отказа. Ако след тези консултации държавата-членка реши да издаде разрешение, тя информира за това останалите държави-членки и Комисията, като предоставя цялата необходима информация за обосноваване на това решение.

Член 4

Забранява се придобиването, вносът или транспортирането от Иран, пряко или непряко, на стоките и технологиите, изброени в приложения I или II, независимо дали съответното изделие е с произход от Иран или не.

Член 5

1.   Забранява се:

а)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ по отношение на стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията или по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на стоките, посочени в този списък, на иранско лице, образувание или орган или за използване в Иран;

б)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ или брокерски услуги по отношение на стоките и технологиите, изброени в приложение I или II, или по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на стоките, посочени в приложение I или II, на иранско лице, образувание или орган или за използване в Иран; и

в)

предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ по отношение на стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията или в приложение I или II, включително по-специално субсидии, заеми или експортно кредитно застраховане, за всяка продажба, доставка, трансфер или износ на такива изделия или за всяко предоставяне на свързана с тях техническа помощ, на иранско лице, образувание или орган или за използване в Иран;

2.   На одобрение от съответния компетентен орган подлежи предоставянето на:

а)

техническа помощ или брокерски услуги, свързани със стоките и технологиите, изброени в приложение III, и с осигуряване, производство, поддръжка и използване на тези стоки пряко или непряко на иранско лице, образувание или орган или за използване в Иран;

б)

финансиране или финансова помощ, свързани със стоките и технологиите, посочени в приложение III, включително в частност безвъзмездни средства, заеми и застраховане на експортно кредитиране за продажба, доставка, трансфер или износ на такива стоки или за предоставяне на съответна техническа помощ пряко или непряко на иранско лице, образувание или орган или за използване в Иран.

3.   Компетентните органи не издават разрешения за трансакции по параграф 2, ако имат основателни причини да смятат, че действието е предвидено или може да е предвидено за подпомагане на една от следните дейности:

а)

дейности на Иран по обогатяване, преработване или производство на тежка вода;

б)

разработване от Иран на системи за ядрено оръжие; или

в)

извършване от страна на Иран на дейности, свързани с други въпроси, относно които МААЕ е изразила загриженост или е определила като все още нерешени.

Член 6

Член 2, параграф 1 и член 5, параграф 2 не се прилагат за:

а)

прекия или непрекия трансфер на стоки, попадащи в част Б на приложение I, през териториите на държавите-членки, когато тези стоки са продавани, доставяни, прехвърляни или изнасяни за, или предназначени за използване в Иран за реактор с лека вода в Иран, чието изграждане е започнало преди декември 2006 г.;

б)

трансакции по програмата за техническо сътрудничество на МААЕ; или

в)

стоки, които са доставяни или прехвърляни или предназначени за използване в Иран по силата на задължения на държави — страни по Парижката конвенция за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване от 13 януари 1993 г.

Член 7

1.   Без да се засяга член 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 359/2011, компетентните органи могат да предоставят, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешения за трансакции във връзка със стоките и технологиите, посочени в член 2, параграф 1 от настоящия регламент, или помощта или брокерските услуги, посочени в член 5, параграф 1, при условие че:

а)

тези стоки, технологии, помощ или брокерски услуги са за хранителни, земеделски, медицински или други хуманитарни цели; и

б)

в случаите когато трансакцията се отнася до стоки или технологии, включени в списъците на Групата на ядрените доставчици или Режима за контрол на ракетните технологии, Комитетът по санкциите е определил предварително и за всеки отделен случай, че трансакцията няма да допринесе за развитието на технологии в подкрепа на чувствителни по отношение на ядреното разпространение дейности от страна на Иран или за разработването на системи за ядрено оръжие.

2.   Съответната държава-членка уведомява в срок от четири седмици останалите държави-членки и Комисията за издадените по настоящия член разрешения.

Член 8

1.   Забраняват се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на ключовото оборудване или технологии, изброени в приложение VI, на иранско лице, образувание или орган или за използване в Иран.

2.   В приложение VI съдържа ключово оборудване и технологии, използвани в следните ключови сектори на нефтената и газовата промишленост в Иран:

а)

проучване за наличие на суров нефт и природен газ;

б)

производство на суров нефт и природен газ;

в)

рафиниране;

г)

втечняване на природен газ.

3.   В приложение VI съдържа също така ключово оборудване и технологии за нефтохимическата промишленост в Иран.

4.   В приложение VI не са включени изделия, включени в Общия списък на оръжията, или в приложение I, приложение II или приложение III.

Член 9

Забранява се:

а)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ или брокерски услуги по отношение на ключовото оборудване и технологиите, изброени в приложение VI, или по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на стоките, посочени в приложение VI, на иранско лице, образувание или орган или за използване в Иран;

б)

предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ по отношение на ключовото оборудване и технологиите, изброени в приложение VI, на иранско лице, образувание или орган или за използване в Иран.

Член 10

Забраните в членове 8 и 9 не се прилагат за:

а)

трансакции, изисквани по търговски договор отнасящ се до ключово оборудване или технология за проучване за наличие на суров нефт и природен газ, производство на суров нефт и природен газ, рафиниране, втечняване на природен газ, сключен преди 27 октомври 2010 г., или допълнителни договори, необходими за изпълнението на подобни договори, или по договор или споразумение, сключен(о) преди 26 юли 2010 г. и отнасящ(о) се до инвестиция в Иран, направена преди 26 юли 2010 г., нито възпрепятстват изпълнението на произтичащо от тях задължение; или

б)

трансакции, изисквани по търговски договор във връзка с ключово оборудване и технологии за нефтохимическата промишленост, сключен преди 24 март 2012 г., или по допълнителни договори, необходими за изпълнението на подобни договори,или по договор или споразумение, сключен(о) преди 23 януари 2012 г. и отнасящ(о) се до инвестиция в Иран, направена преди 23 януари 2012 г., нито възпрепятстват изпълнението на произтичащо от тях задължение.

При условие че физическото или юридическото лице, образувание или орган, целящ(о) да извърши такива трансакции, или да предостави помощ при такава трансакция, е уведомил(о) най-малко 20 работни дни предварително за трансакцията или помощта компетентните органи на държавата-членка, в която е установен(о).

Член 11

1.   Забранява се:

а)

вносът на суров нефт или нефтопродукти в Съюза, ако са:

i)

с произход от Иран; или

ii)

били изнесени от Иран;

б)

закупуването на суров нефт или нефтопродукти, които се намират в Иран или които са с произход от Иран;

в)

транспортът на суров нефт или нефтопродукти, ако са с произход от Иран, или се изнасят от Иран в която и да е друга държава; и

г)

прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застраховането и презастраховането, свързани с внос, закупуване или транспорт на суров нефт и нефтопродукти с произход от Иран или изнесени от Иран.

2.   Суров нефт и нефтопродукти означава продуктите, изброени в приложение IV;

Член 12

1.   Забраните в член 11 не се прилагат за:

а)

изпълнението до 1 юли 2012 г. на търговски договори, сключени преди 23 януари 2012 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори;

б)

изпълнението на договори, сключени преди 23 януари 2012 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на подобни договори, в случаите когато такъв договор изрично предвижда, че доставката на ирански суров нефт и нефтопродукти или приходите, реализирани от доставянето им са предназначени за възстановяване на неизплатени дължими суми на лица, образувания или органи под юрисдикцията на държавите-членки,

в)

вноса, закупуването и транспорта на суров нефт или нефтопродукти, които са били изнесени от Иран преди 23 януари 2012 г. или когато износът е бил извършен съгласно буква а) на или преди 1 юли 2012 г.; или когато износът е бил извършен съгласно буква б);

при условие че физическото или юридическото лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни съответния договор, е уведомил(о) най-малко 20 работни дни предварително за дейността или трансакцията компетентните органи на държавата-членка, в която е установен(о).

2.   Забраната в член 11, параграф 1, буква г) не се прилага за предоставянето до 1 юли 2012 г., пряко или непряко, на застраховане и презастраховане за гражданска отговорност или екологична отговорност.

Член 13

1.   Забранява се:

а)

вносът на нефтохимически продукти в Съюза, ако са:

i)

с произход от Иран; или

ii)

били изнесени от Иран;

б)

закупуването на нефтохимически продукти, които се намират в Иран или които са с произход от Иран;

в)

транспортът на нефтохимически продукти, ако са с произход от Иран, или се изнасят от Иран в която и да е друга държава; и

г)

прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застраховането и презастраховането, свързани с внос, закупуване или транспорт на нефтохимически продукти с произход от Иран или изнесени от Иран.

2.   Нефтохимически продукти означава продуктите, изброени в приложение V.

Член 14

1.   Забраните в член 13 не се прилагат за:

а)

изпълнението до 1 май 2012 г. на търговски договори, сключени преди 23 януари 2012 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори;

б)

изпълнението на договори, сключени преди 23 януари 2012 г., или на допълнителни договори, включително за транспорт или застраховане, необходими за изпълнението на такива договори, когато договор изрично предвижда, че доставката на ирански нефтохимически продукти или приходите, реализирани от доставянето им са предназначени за възстановяване на неизплатени дължими суми на лица, образувания или органи под юрисдикцията на държавите-членки,

в)

вноса, закупуването и транспорта на нефтохимически продукти, които са били изнесени от Иран преди 23 януари 2012 г. или когато износът е бил извършен съгласно буква б) на или преди 1 май 2012 г.,

при условие че физическото или юридическото лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни съответния договор, е уведомил(о) най-малко 20 работни дни предварително за дейността или трансакцията компетентните органи на държавата-членка, в която е установен(о).

2.   Забраната в член 13, параграф 1, буква г) не се прилага за предоставянето до 1 май 2012 г., пряко или непряко, на застраховане и презастраховане за гражданска отговорност или екологична отговорност.

Член 15

1.   Забранява се:

а)

пряката или непряката продажба, доставка, прехвърляне или износ на злато, ценни метали и диаманти, както са изброени в приложение VII, независимо дали са с произход от Съюза или не, на правителството на Иран, негови публични органи, дружества и агенции, или всяко лице, образувание или орган, действащ(о) от тяхно име или по тяхно указание, или всяко образувание или орган, притежаван(о) или контролиран(о) от тях;

б)

закупуването, вносът или транспортирането, пряко или непряко, на злато, ценни метали и диаманти, както са изброени в приложение VII, независимо дали са с произход от Иран или не, от правителството на Иран, негови публични органи, дружества и агенции, или всяко лице, образувание или орган, действащ(о) от тяхно име или по тяхно указание, или всяко образувание или орган, притежаван(о) или контролиран(о) от тях; и

в)

прякото или непрякото предоставяне на техническа помощ или брокерски услуги, финансиране или финансова помощ, свързани със стоките, посочени в букви а) и б), на правителството на Иран, негови публични органи, дружества и агенции, или всяко лице, образувание или орган, действащ(о) от тяхно име или по тяхно указание, или всяко образувание или орган, притежаван(о) или контролиран(о) от тях.

2.   Приложение VII включва злато, ценни метали и диаманти, за които се прилагат забраните, посочени в параграф 1.

Член 16

Забранява се продажбата, предоставянето, трансферът или износът, пряко или непряко, на новоотпечатани или неизползвани ирански банкноти и изсечени монети,, за или в полза на Централната банка на Иран.

ГЛАВА III

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Член 17

1.   Забранява се следното:

а)

предоставянето на финансов заем или кредит на което и да е иранско лице, образувание или орган, посочен(о) в параграф 2;

б)

придобиването или разширяването на участие в което и да е иранско лице, образувание или орган, посочен(о) в параграф 2;

в)

създаването на съвместно предприятие с което и да е иранско лице, образувание или орган, посочен(о) в параграф 2;

2.   Забраната в параграф 1 се прилага за което и да е иранско лице, образувание или орган, участващ(о) в:

а)

производството на стоки или технологии, изброени в Общия списък на оръжията или в приложения I или II;

б)

проучване за наличие на суров нефт и природен газ, производство на суров нефт и природен газ, рафиниране на горива или втечняване на природен газ. или

в)

нефтохимическата промишленост.

3.   Единствено за целите на параграф 2, буква б) и буква в) се прилагат следните определения:

а)

„проучване за наличие на суров нефт и природен газ“ включва проучване, изследване и управление на находища на суров нефт и природен газ, както и предоставянето на геоложки услуги по отношение на тези находища;

б)

„производство на суров нефт и природен газ“ включва услуги за пренос на газ с цел транзит или доставка до пряко свързани мрежи;

в)

„рафиниране“ означава обработка, кондициониране или подготовка за крайната продажба на горива.

г)

„нефтохимическа промишленост” означава производствените съогъжения за производство на изделията от приложение V.

4.   Забранява се установяването на сътрудничество с иранско лице, образувание или орган, участващ(о) в пренос на природен газ, както е посочено в параграф 3, буква б).

5.   За целите на параграф 4 „сътрудничество“ означава:

а)

участие в инвестиционните разходи за интегрирана или управлявана верига за получаване или доставка на природен газ пряко от или до територията на Иран; и

б)

пряко сътрудничество за целите на инвестирането в съоръжения за втечнен природен газ на територията на Иран или в съоръжения за втечнен природен газ, пряко свързани с Иран.

Член 18

1.   Инвестирането чрез трансакциите, посочени в член 17, параграф 1 в иранско лице, образувание или орган, участващ(о) в производството на стоки или технологии, посочени в приложение III, подлежи на разрешение от съответния компетентен орган.

2.   Компетентните органи не издават разрешения за трансакции по параграф 1, ако имат основателни причини да смятат, че действието би подпомогнало една от следните дейности:

а)

дейности на Иран по обогатяване, преработване или производство на тежка вода;

б)

разработване от Иран на системи за ядрено оръжие; или

в)

извършване от страна на Иран на дейности, свързани с други въпроси, относно които МААЕ е изразила загриженост или е определила като все още нерешени.

Член 19

1.   Чрез дерогация от член 17, параграф 2, буква а) компетентните органи на държавите-членки могат да дадат, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешение за извършване на инвестиция чрез транзакциите, посочени в член 17, параграф 1, ако са изпълнени следните условия:

а)

инвестицията е за храна, селскостопанска, медицинска или друга хуманитарна цел; и

б)

в случаите, когато инвестицията е направена спрямо иранско лице, образувание или орган, участващ(о) в производството на стоки или технологии, включени в списъците на Групата на ядрените доставчици и Режима за контрол на ракетните технологии, Комитетът по санкциите е определил предварително и за всеки отделен случай, че трансакцията няма да допринесе за развитието на технологии в подкрепа на чувствителни по отношение на ядреното разпространение дейности от страна на Иран или за разработването на системи за ядрено оръжие.

2.   В срок от четири седмици съответната държава-членка уведомява останалите държави-членки и Комисията за издадените по настоящия член разрешения.

Член 20

Член 17, параграф 2, буква б) не се прилага спрямо предоставянето на финансов заем или кредит или придобиването или разширяването на участие, ако са изпълнени следните условия:

а)

трансакцията се изисква по силата на споразумение или договор, сключени преди 26 юли 2010 г.; и

б)

компетентният орган е бил уведомен за това споразумение или договор най-малко 20 работни дни по-рано.

Член 21

Член 17, параграф 2, буква в) не се прилага спрямо предоставянето на финансов заем или кредит или придобиването или разширяването на участие, ако са изпълнени следните условия:

а)

трансакцията се изисква по силата на споразумение или договор, сключен преди 23 януари 2012 г.; и

б)

компетентният орган е бил уведомен за това споразумение или договор най-малко 20 работни дни по-рано.

Член 22

Забранява се приемане или одобряване, чрез сключване на споразумение или по какъвто и да е друг начин, на предоставянето на финансов заем или кредит или придобиването или разширяването на участие или създаването на съвместно предприятие от едно или повече ирански лица, образувания или органи, в предприятие, извършващо някоя от следните дейности:

а)

добив на уран;

б)

обогатяване на уран и преработване на уран;

в)

производството на стоки и технологии, включени в списъците на Групата на ядрените доставчици или Режима за контрол на ракетните технологии.

ГЛАВА IV

ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРСИ

Член 23

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от лицата, образуванията или органите, включени в списъка в приложение VIII. Приложение VIII включва лицата, образуванията и органите, посочени от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите в съответствие с параграф 12 от Резолюция 1737 (2006) на ССООН, параграф 7 от Резолюция 1803 (2008) на ССООН или параграфи 11, 12 и 19 от Резолюция 1929 (2010) на ССООН.

2.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от лицата, образуванията или органите, включени в списъка в приложение IX. Приложение IX включва физически и юридически лица, образувания или органи, които съгласно член 20, параграф 1, букви б) и в) от Решение 2010/413/ОВППС на Съвета, са определени като:

а)

участващи в, пряко свързани с или подпомагащи дейности на Иран, чувствителни по отношение на ядреното разпространение, както и разработването от Иран на системи за ядрено оръжие, в това число чрез участие в снабдяването със забранени стоки и технологии; или притежавани или контролирани от такова лице, образувание или орган, включително посредством незаконни средства, или действащи от тяхно име и по тяхно указание;

б)

физическо или юридическо лице, образувание или орган, подпомогнал(о) лице, образувание или орган, включен(о) в списъка, да избегне или наруши разпоредбите на настоящия регламент, Решение 2010/413/ОВППС на Съвета или резолюции 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и 1929 (2010) на ССООН;

в)

член на Ислямската революционна гвардия или юридическо лице, образувание или орган, притежаван(о) или контролиран(о) от Ислямската революционна гвардия или от един или повече от нейните членове, или физическо или юридическо лице, което действа от тяхно име;

г)

други лица, образувания или структури, които предоставят подкрепа, например материална, логистична или финансова подкрепа, на правителството на Иран, както и лица и образувания, свързани с тях;

д)

юридическо лице, образувание или орган, притежаван(о) или контролиран(о) от Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) или действащ(о) от негово име.

Съгласно задължението за замразяване на финансовите средства и икономическите ресурси на IRISL и на посочени образувания, притежавани или контролирани от IRISL, товаренето и разтоварването на товари на и от съдове, притежавани или наети от IRISL или от такива образувания в пристанища на държавите-членки се забранява.

Задължението за замразяване на финансовите средства и икономическите ресурси на IRISL и на посочени образувания, притежавани или контролирани от IRISL, не изисква запор или задържане на съдове, притежавани от такива образувания, или на товарите, превозвани от тях, доколкото тези товари принадлежат на трети страни, нито изисква задържане на екипажа, с който те са сключили договор.

3.   Не се предоставят, пряко или непряко, финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложения VIII и IX.

4.   Без да се засягат дерогациите, предвидени в членове 24, 25, 26, 27, 28 или 29, забранява се предоставянето на специализирани услуги за финансови съобщения, използвани за обмен на финансови данни, на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, изброени в приложения VIII и IX.

5.   Приложения VIII и IX включват основанията за включване в списъка на вписаните лица, образувания и органи, както е предвидено от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите.

6.   Приложения VIII и IX също включват, когато е налице, необходимата информация за идентифициране на съответните физически или юридически лица, образувания и органи, както е предвидено от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите. По отношение на физическите лица информацията може да включва имената, в т.ч. псевдоними, датата и мястото на раждане, гражданството, номерът на паспорта и на картата за самоличност, полът, адресът, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на юридическите лица, образуванията и органите информацията може да включва имената, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност. По отношение на авиокомпании и корабоплавателни компании, приложения VIII и IX също така включват необходимата информация, когато тя е налице, за идентифициране на всеки плавателен съд или въздухоплавателно средство на дружество, включено в списъците, като например първоначален регистрационен номер или име. Приложения VIII и IX включват също датата на посочване.

Член 24

1. Чрез дерогация от член 23 компетентните органи могат да разрешат освобождаване на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на съдебна, административна или арбитражна обезпечителна мярка, наложена преди датата, на която лицето, образуванието или органа, упоменат(о) в член 23, е бил(о) посочен(о) от Комитета по санкциите, Съвета за сигурност или Съвета, или от съдебно, административно или арбитражно решение, постановено преди тази дата;

б)

финансовите средства и икономическите ресурси ще бъдат използвани единствено за удовлетворяване на искове, обезпечени с такава обезпечителна мярка или признати за основателнин с такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата с такива претенции;

в)

обезпечителната мярка или решението не е в полза на лице, образувание или орган, посочен(о) в списъка в приложение VIII или IX;

г)

признаването на обезпечителната мярка или на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава-членка; и

д)

когато се прилага член 23, параграф 1, държавата-членка е уведомила Комитета по санкциите за обезпечителната мярка или за решението.

Член 25

Чрез дерогация от член 23 и при условие че е дължимо плащане от лице, образувание или орган, посочен(о) в приложение VIII или IX, съгласно договор или споразумение, сключени от, или от задължение, което е възникнало за съответното лице, образувание или орган преди датата, на която това лице, образувание или орган е посочен(о) от Комитета по санкциите, Съвета за сигурност или Съвета, компетентните органи на могат да разрешат при условията, които смятат за уместни, освобождаване на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

съответният компетентен орган е установил, че:

i)

финансовите средства или икономическите ресурси се използват за плащане от лице, образувание или орган, посочен(о) в приложение VIII или IX;

ii)

плащането няма да допринесе за дейност, забранена по силата на настоящия регламент, и

iii)

плащането не е в нарушение на член 23, параграф 3; и

б)

когато се прилага член 23, параграф 1, съответната държава-членка е уведомила Комитета по санкциите за установеното и за намерението си да издаде разрешение и Комитетът по санкциите не е възразил срещу това действие в срок от десет работни дни от уведомяването;

Член 26

1.   Чрез дерогация от член 23 компетентните органи могат да разрешат, при условията, които смятат за уместни, освобождаване на замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставяне на някои финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

съответният компетентен орган е установил, че финансовите средства или икономическите ресурси са:

i)

необходими за удовлетворяване на основните нужди на лица, включени в списъка в приложение VIII или IX, и на членовете на семействата им, които са на тяхна издръжка, включително разходи за хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и разходи за комунални услуги;

ii)

предназначени изцяло за плащане на разумни професионални хонорари и възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги; или

iii)

предназначени изключително за плащане на такси или разходи за услуги за обичайно владеене или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси; и

б)

когато разрешението засяга лице, образувание или орган от приложение VIII, съответната държава-членка е уведомила Комитета по санкциите за установеното по буква а) и за намерението си да издаде разрешение и Комитетът по санкциите не е възразил срещу това действие в срок от пет работни дни от уведомяването.

2.   Чрез дерогация от член 23 компетентните органи могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на някои замразени средства или икономически ресурси, след като установят, че финансовите средства или икономическите ресурси са необходими за извънредни разходи или за заплащане или прехвърляне на стоките, предназначени за реактор за лека вода в Иран, чийто строеж е започнал преди декември 2006 г., или за всички стоки за целите, посочени в член 6, букви б) и в), при условие чекогато разрешението се отнася до лице, образувание или орган от приложение VIII, съответната държава-членка е уведомила Комитета по санкциите за установеното от компетентния орган и установеното е било одобрено от Комитета по санкциите.

Член 27

Чрез дерогация от член 23, параграфи 2 и 3 компетентните органи могат да разрешат, при реда и условията, които смятат за уместни, освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на някои финансови средства или икономически ресурси, след като установят, че финансовите средства или икономическите ресурси са необходими за официални цели на дипломатически и консулски мисии или международни организации, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право.

Член 28

Чрез дерогация от член 23, параграфи 2 и 3 компетентните органи могат също да разрешат, при реда и условията, които смятат за уместни:

а)

предоставянето на някои финансови средства на Централната банка на Иран, след като установят, че средствата са необходими за изпълнението, до 1 юли 2012 г., на договор, посочен в член 12;

б)

освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси на Централната банка на Иран или предоставянето на някои финансови средства или икономически ресурси на Централната банка на Иран, след като установят, че финансовите средства или икономическите ресурси са необходими за целите на осигуряване на ликвидност на кредитни или финансови институции за финансиране на търговията, или за обслужване на търговски кредити; или

в)

освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси на Централната банка на Иран или предоставянето на някои финансови средства или икономически ресурси на Централната банка на Иран, след като установят за всеки отделен случай, че финансовите средства или икономическите ресурси са необходими във връзка с конкретен търговски договор, различен от договорите, посочени в буква а), чието изпълнение може да включва Централната банка на Иран, при условие че плащането няма да допринесе за дейност, забранена по настоящия регламент.

при условие че съответната държава-членка е уведомила останалите държави-членки и Комисията за намерението си да издаде разрешение най-малко десет работни дни преди издаването на разрешението.

Член 29

1.   Член 23, параграф 3 не препятства финансови или кредитни институции да кредитират замразени сметки при получаване на финансови средства, прехвърлени по сметка на включени в списъка физически или юридически лица, образувания или органи, при условие че допълнителните суми по тези сметки също са замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно уведомява компетентните органи за такива трансакции.

2.   Член 23, параграф 3 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви или други печалби по тези сметки; или

б)

плащания, дължими съгласно договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която лицето, образуванието или органа, упоменат(о) в член 23, е бил(о) посочен(о) от Комитета по санкциите, Съвета за сигурност или Съвета;

при условие че тези лихви или други печалби и плащания са замразени в съответствие с член 23, параграф 1 или параграф 2.

3.   Настоящият член не следва да се тълкува в смисъл, че разрешава посоченото в член 30 прехвърляне на финансови средства.

ГЛАВА V

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ

Член 30

1.   Прехвърляне на финансови средства към и от иранско лице, образувание или орган се извършва, както следва:

а)

прехвърляния по трансакции, свързани с хранителни продукти, здравеопазване, медицинско оборудване или за хуманитарни цели се извършват без предварително разрешение. Прехвърлянето се нотифицира предварително в писмена форма до компетентните органи, ако надхвърля 10 000 EUR или равностойността на тази сума;

б)

други прехвърляния в размер до 40 000 EUR се извършват без предварително разрешение. Прехвърлянето се нотифицира предварително в писмена форма до компетентните органи, ако надхвърля 10 000 EUR или равностойността на тази сума;

в)

за всяко друго прехвърляне на стойност от или над 40 000 EUR или равностойността на тази сума се изисква предварително разрешение от компетентните органи.

2.   Параграф 1 се прилага независимо от това дали прехвърлянето на финансовите средства се извършва чрез една операция или чрез няколко операции, които изглеждат свързани. За целите на настоящия член „операции, които изглеждат свързани“ включва:

i)

поредица от последователни прехвърляния от или до едно и също иранско лице, образувание или орган, които са направени във връзка с едно задължение за прехвърляне на финансови средства, когато всяко индивидуално прехвърляне е под прага, установен в параграф 1, но които заедно отговарят на критериите за нотифициране или разрешение; или

ii)

поредица от прехвърляния, включващи различни доставчици на платежни услуги или физически или юридически лица, която засяга едно задължение за прехвърляне на финансови средства.

3.   Уведомления и искания за разрешение във връзка с прехвърлянето на финансови средства се обработват по следния начин:

а)

В случай на прехвърляне на финансови средства по електронен път, придвижвани от кредитни или финансови институции, уведомленията и исканията за разрешение, свързани с прехвърлянето на финансови средства, се извършват както следва:

i)

Уведомления и искания за разрешение, свързани с прехвърляне на финансови средства към иранско лице, образувание или орган, което се намира извън Съюза, се отправят от или от името на доставчика на платежни услуги на платеца до компетентните органи на държавата-членка, в която е подадено първоначалното нареждане за прехвърляне.

ii)

Уведомления и искания за разрешение, свързани с прехвърляне на финансови средства от иранско лице, образувание или орган, което се намира извън Съюза, се отправят от или от името на доставчика на платежни услуги на получателя до компетентните органи на държавата-членка, в която пребивава получателят или в която е установен доставчикът на платежни услуги.

iii)

Ако доставчикът на платежни услуги на платеца или на получателя не попада в приложното поле на член 49, уведомленията и исканията за разрешение се отправят от платеца, в случай на прехвърляне към иранско лице, образувание или орган или от получателя, в случай на прехвърляне от иранско лице, образувание или орган, до компетентните органи на държавата-членка, в която пребивава съответно платецът или получателят.

iv)

Уведомления и искания за разрешение във връзка с прехвърляне на финансови средства към иранско лице, образувание или орган, което се намира в рамките на Съюза се отправя от или от името на доставчика на платежни услуги на получателя до компетентните органи на държавата-членка, в която пребивава получателя, или в която е установен доставчика на платежни услуги.

v)

Уведомленията и исканията за разрешение, свързани с прехвърлянето на финансови средства от иранско лице, образувание или орган, което се намира в рамките на Съюза, се отправя до или от името на доставчика на платежни услуги на платеца до компетентните органи на държавата-членка, в която е дадено първоначалното нареждане за изпълнение на прехвърлянето.

vi)

По отношение на прехвърлянето на финансови средства към или от иранско лице, образувание или орган, когато нито платецът, нито получателят, нито пък техните съответни доставчици на платежни услуги не попадат в приложното поле на член 49, но доставчик на платежни услуги, който попада в приложното поле на този член, действа като посредник, тогава този доставчик на платежни услуги трябва да спазва задължението за уведомяване или искане на разрешение, в зависимост от случая, ако знае или има основателни причини да се подозира, че прехвърлянето е до или от иранско лице, образувание или орган. Когато има повече от един доставчик на платежни услуги, който действа като посредник, само доставчикът на платежни услуги, който първи обработи прехвърлянето трябва да се съобрази със задължението за уведомяване или искане на разрешение, според случая. Всяко уведомление или искане за разрешение трябва да бъде отправено до компетентните органи на държавата-членка, в която е установен доставчикът на платежни услуги.

vii)

Когато има повече от един доставчик на платежни услуги, участващ в поредица свързани прехвърляния на финансови средства, прехвърлянията в рамките на Съюза включват препратка към разрешението, предоставено по настоящия член.

б)

В случай на прехвърляне на средства, което не се извършва по електронен път, уведомленията и исканията за разрешение, свързани с прехвърлянето на финансови средства, се извършват както следва:

i)

уведомленията и исканията за разрешение, свързани с прехвърляния към иранско лице, образувание или орган се отправят от платеца до компетентните органи на държавата-членка, в която платецът пребивава.

ii)

уведомленията и исканията за разрешение, свързани с прехвърляние от иранско лице, образувание или орган се отправят от получателя до компетентните органи на държавата-членка, в която получателят пребивава.

4.   За целите на параграф 1, буква в) компетентните органи дават, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешение за прехвърляне на финансови средства на стойност от 40 000 EUR или повече, освен ако имат основателни причини да установят, че прехвърлянето на финансови средства, за което се иска разрешение, би могло да е в нарушение на която и да е от забраните или задълженията от настоящия регламент.

Компетентен орган може да начислява такси за дейността си по разглеждане на искания за разрешение.

Счита се, че разрешение е дадено, ако компетентен орган е получил писмено искане за разрешение и в рамките на четири седмици не е възразил в писмена форма срещу прехвърлянето на финансовите средства. Ако е повдигнато възражение поради обстоятелството, че се води разследване, компетентният орган посочва това и съобщава решението си незабавно. Компетентните органи имат своевременен достъп, пряко или непряко, до данните от финансов и административен характер, както и до тези от областта на правоприлагането, които са им необходими за провеждане на разследването.

В случай на отказ на разрешение съответната държава-членка уведомява за това останалите държави-членки и Комисията.

5.   Настоящият член не се прилага в случаите, когато е дадено разрешение в съответствие с член 24, 25, 26, 27 или 28.

6.   Лицата, образуванията или органите, които просто трансформират документи на хартиен носител в електронни данни и действат съгласно договор с кредитна или финансова институция, не попадат в обхвата на настоящия член, нито пък физическо или юридическо лице, образувание или орган, което само предоставя на кредитни или финансови институции система за съобщения или друга помощна система за превод на средства, или системи за клиринг и сетълмент.

Член 31

1.   Попадащите в приложното поле на член 49 клонове и дъщерни дружества на кредитни и финансови институции, установени в Иран, уведомяват компетентния орган на държавата-членка, в която са установени, за всички извършени или получени от тях прехвърления на финансови средства, за наименованията на страните, за сумата и за датата на трансакцията в срок от пет работни дни след извършването на прехвърлянето или получаването на съответните прехвърлени финансови средства. Ако информацията е налице, в уведомлението трябва да се уточни естеството на трансакцията и, когато е целесъобразно, естеството на стоките, за които се отнася трансакцията, като по-специално трябва да се посочи дали става въпрос за стоки, обхванати от приложения I, II, III, IV, V, VI или VII към настоящия регламент, и в случай че износът на тези стоки подлежи на разрешителен режим — да се посочи номерът на предоставеното разрешение.

2.   При спазване на и съобразно договореностите относно условията за обмена на информация, уведомените компетентни органи незабавно предават тези данни, съобразно потребностите за предотвратяване на всяка трансакция, която може да подпомогне чувствителни по отношение на ядреното разпространение дейности или разработването на системи за ядрено оръжие, на компетентните органи на други държави-членки, в които са установени страните по тези трансакции.

Член 32

1.   Кредитните и финансовите институции, при взаимодействията си с посочените в параграф 2 образувания, и с цел да се предотврати нарушаването на разпоредбите на настоящия регламент, упражняват повишена бдителност, както следва:

а)

упражняват постоянна бдителност по отношение на движението по сметките, по-специално посредством своите програми за проверка на клиентите;

б)

изискват попълването на всички информационни полета на платежните нареждания, които се отнасят до наредителя или до получателя на трансакцията и ако тази информация не е предоставена, отказват трансакцията;

в)

поддържат всички регистри на трансакции за срок от пет години и ги предоставят на националните органи при поискване;

г)

ако имат основателни причини да подозират, че действията с финансови и кредитни институции могат да бъдат в нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, незабавно уведомят за своите подозрения звеното за финансово разузнаване (ЗФР) или ли всеки друг компетентен орган, определен от съответната държава-членка, без да се засягат членове 5 и 23. ЗФР или този друг компетентен орган изпълнява ролята на национален център за получаване и анализ на декларациите за съмнителни операции, свързани с потенциални нарушения на разпоредбите на настоящия регламент. На ЗФР или на този друг компетентен орган се осигурява пряк или непряк своевременен достъп до финансова, административна и свързана с правоприлагане информация, която му е необходима за правилно изпълнение на неговите функции, включващи по-специално анализ на доклади за съмнителни трансакции.

2.   Мерките, посочени в параграф 1, се прилагат за финансовите и кредитните институции в работата им с:

а)

обменни бюра, кредитни и финансови институции, установени в Иран;

б)

клонове и дъщерни дружества, които попадат в обхвата на член 49, на кредитни и финансови институции и обменни бюра, установени в Иран;

в)

клонове и дъщерни дружества, които не попадат в обхвата на член 49, на кредитни и финансови институции и обменни бюра, установени в Иран; и

г)

обменни бюра, кредитни и финансови институции, които не са установени в Иран, но се контролират от лица или образувания, установени в Иран.

Член 33

1.   Забранява се на кредитни и финансови институции, попадащи в обхвата на член 49, да предприемат следното:

а)

откриването на нова банкова сметка в кредитна или финансова институция, установена в Иран, или в която и да е кредитна или финансова институция, посочена в член 32, параграф 2;

б)

установяването на нови кореспондентски банкови отношения с кредитна или финансова институция, установена в Иран, или в която и да е кредитна или финансова институция, посочена в член 32, параграф 2;

в)

откриването на нови представителства в Иран или създаването на нови клонове или дъщерни дружества в Иран;

г)

създаване на съвместно предприятие с кредитна или финансова институция, установена в Иран, или с която и да е кредитна или финансова институция, посочена в член 32, параграф 2.

2.   Забранява се:

а)

даването на разрешение за откриване на представителство или за създаване в Съюза на клон или дъщерно дружество на кредитна или финансова институция, установена в Иран, или на която и да е кредитна или финансова институция, посочена в член 32, параграф 2;

б)

сключването на споразумения за сметка или от името на кредитна или финансова институция, установена в Иран, или за сметка или от името на която и да е кредитна или финансова институция, посочена в член 32, параграф 2, свързани с откриването на представителство или със създаването на клон или дъщерно дружество в Съюза;

в)

даването на разрешение за поемане и продължаване на дейността на кредитна институция или за какъвто и да е друга търговска дейност, за който се изисква предварително разрешение, от страна на представителство, клон или дъщерно дружество на кредитна или финансова институция, установена в Иран, или на която и да е кредитна или финансова институция, посочена в член 32, параграф 2, ако това представителство, клон или дъщерно дружество не е функционирало преди 26 юли 2010 г.

г)

придобиването или разширяването на участие или придобиването на всякакъв друг вид дялово участие в кредитна или финансова институция, попадаща в обхвата на член 49, от страна на която и да е кредитна или финансова институция, посочена в член 32, параграф 2.

Член 34

Забранява се:

а)

продажбата или покупката пряко или непряко на държавни облигации или гарантирани от държавата облигации, издадени след 26 юли 2010 г., на или от:

i)

Иран или иранското правителство, както и иранските публични органи, дружества и агенции;

ii)

кредитна или финансова институция, установена в Иран, или която и да е кредитна или финансова институция, посочена в член 32, параграф 2;

iii)

физическо или юридическо лице, образувание или орган, действащ(о) от името или по указание на юридическо лице, образувание или орган, посочен(о) в подточка i) или ii);

iv)

юридическо лице, образувание или орган, притежаван(о) или контролиран(о) от лице, образувание или орган, посочен(о) в подточка i), ii) или iii);

б)

предоставянето на лице, образувание или орган, посочен(о) в буква а), на брокерски услуги във връзка с държавни облигации или гарантирани от държавата облигации, издадени след 26 юли 2010 г.;

в)

подпомагане на лице, образувание или орган, посочен(о) в буква а), да издава държавни облигации или гарантирани от държавата облигации чрез предоставяне на брокерски услуги, реклама или други услуги във връзка с такива облигации.

Член 35

1.   Забранява се предоставянето на застраховане или презастраховане, или посредничеството при предоставяне на застраховане или презастраховане, на:

а)

Иран или иранското правителство, както и иранските публични органи, дружества и агенции;

б)

иранско лице, образувание или орган, които не са физически лица; или

в)

физическо или юридическо лице, образувание или орган в случаите, когато те действат от името или по указание на юридическо лице, образувание или орган, посочен(о) в буква а) или б).

2.   Параграф 1, букви а) и б) не се прилагат за предоставянето на задължително застраховане или застраховка гражданска отговорност или екологична отговорност, нито за предоставянето на застраховане на ирански дипломатически или консулски мисии в Съюза.

3.   Параграф 1, буква в) не се прилага за предоставянето на застраховане или посредничеството при застраховане, включително на здравни застраховки и застраховки за пътуване, или за презастраховане на физически лица, действащи в лично качество, с изключение на лицата, включени в списъците в приложения VIII и IХ.

Параграф 1, буква в) не препятства предоставянето на застраховане или презастраховане, или посредничество при застраховане на собственик на плавателен съд, въздухоплавателно или превозно средство, нает(о) от лице, образувание или орган по параграф 1, буква а) или б).

За целите на параграф 1, буква в) не се счита, че дадено лице, образувание или орган действа по указание на лице, образувание или орган, посочен(о) в параграф 1, букви а) и б), в случаите когато указанието се дава за целите на докуването, товаренето, разтоварването или безопасното транзитно преминаване на плавателен съд или въздухоплавателно средство, намиращ(о) се временно във водите или въздушното пространство на Иран.

4.   С настоящия член се забранява удължаването или подновяването на споразумения за застраховане и презастраховане, сключени преди 27 октомври 2010 г., като същевременно, без да се засяга член 23, параграф 3, не се забранява спазването на споразумения, сключени преди тази дата.

ГЛАВА VI

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА

Член 36

1.   С оглед да се предотврати трансферът на стоки и технологии, включени в Общия списък на оръжията, или на такива, чиято доставка, продажба, трансфер, износ или внос е забранен от настоящия регламент, и в допълнение към задължението за предоставяне на компетентните митнически органи на информация преди пристигането или заминаването, както е предвидено в съответните разпоредби относно входните и изходните митнически манифести и митнически декларации в Регламент (ЕИО) № 2913/92 (21) и Регламент (ЕИО) № 2454/93 (22), лицето, което предоставя информацията по параграф 2 от настоящия член, декларира дали стоките са обхванати от Общия списък на оръжията или от настоящия регламент и, в случай че износът им подлежи на разрешителен режим, посочва данните от предоставения лиценз за износ.

2.   Посочените в настоящия член изисквани допълнителни елементи се представят или в писмена форма, или чрез използване на митническа декларация, в зависимост от случая.

Член 37

1.   Забранява се предоставянето на услуги, свързани със зареждане с гориво, доставки или друг вид обслужване на плавателни съдове, на плавателни съдове, пряко или непряко притежавани или контролирани от иранско лице, образувание или орган, ако доставчикът на услугите разполага с информация, включително такава, получена от компетентните митнически органи въз основа на посочената в член 36 информация преди пристигане и заминаване, даваща разумни основания да се установи, че тези плавателни съдове превозват стоки, включени в Общия списък на оръжията, или стоки, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени съгласно настоящия регламент, освен ако предоставянето на такива услуги е необходимо с хуманитарна цел или от съображения за безопасност.

2.   Забранява се предоставянето на инженерни услуги и услуги по поддръжка на товарни въздухоплавателни средства, пряко или непряко притежавани или контролирани от иранско лице, образувание или орган, ако доставчикът на услугите разполага с информация, включително такава, получена от компетентните митнически органи въз основа на посочената в член 36 информация преди пристигане и заминаване, даваща разумни основания да се установи, че тези товарни въздухоплавателни средства превозват стоки, включени в Общия списък на оръжията, или стоки, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени съгласно настоящия регламент, освен ако предоставянето на такива услуги е необходимо с хуманитарна цел или от съображения за безопасност.

3.   Забраните по параграфи 1 и 2 от настоящия член се прилагат, докато товарът бъде проверен и, ако е необходимо, конфискуван или унищожен, в зависимост от случая.

Конфискацията и унищожаването могат, в съответствие с националното законодателство или решението на компетентния орган, да се извършват за сметка на вносителя или да бъдат възстановени от всяко друго лице или образувание, отговорно за опита за извършване на незаконна доставка, продажба, трансфер или износ.

ГЛАВА VII

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 38

1.   Не се удовлетворяват никакви искове във връзка с договори или трансакции, чието осъществяване се засяга, пряко или непряко, изцяло или частично, от мерките, наложени с настоящия регламент, включително искове за обезщетение и каквито и да е други искове от този вид, като искове за компенсация или искове във връзка с гаранция, по-специално искове за удължаване на сроковете или за изплащане на обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално на финансова гаранция или финансово обезщетение, независимо от формата, предявени от:

а)

посочени лица, образувания или органи, включени в приложения VIII и IX;

б)

всички други ирански лица, образувания или органи, включително иранското правителство;

в)

всички лица, образувания или органи, действащи чрез или от името на едно от лицата, образуванията или органите, посочени в букви а) и б).

2.   Счита се, че мерките, наложени с настоящия регламент, засягат изпълнението на договор или трансакция, когато съществуването или съдържанието на иска пряко или непряко произтича от тези мерки.

3.   Във всяко производство за изпълнение по подаден иск, тежестта на доказване, че неговото удовлетворяване не е забранено съгласно параграф 1, е за лицето, което търси изпълнение по съответния иск.

4.   Настоящият член не засяга правото на лицата, образуванията и органите, посочени в параграф 1, на съдебен контрол за законосъобразност на неизпълнението на договорни задължения в съответствие с настоящия регламент.

Член 39

За целите на член 8, член 9, член 17, параграф 2, буква б) и членове 30 и 35, всяко образувание, орган или притежател на права, произтичащи от първоначално възлагане преди 27 октомври 2010 г. на договор за съвместно производство от страна на суверенно правителство, различно от правителството на Иран, не се считат за иранско лице, образувание или орган. В такива случаи и във връзка с член 8 компетентният орган на държавата-членка може да изисква от всяко образувание или орган подходящи гаранции за крайния потребител по отношение на продажбата, доставката, трансфера или износа на всякакъв вид ключово оборудване или технологии, изброени в приложение VI.

Член 40

1.   Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а)

съобщават незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на разпоредбите на настоящия регламент, като информация относно сметки и суми, замразени в съответствие с член 23, на компетентните органи на държавите-членки, в които пребивават или са разположени, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавите-членки;

б)

сътрудничат на компетентните органи при проверката на тази информация.

2.   Всяка допълнителна информация, която Комисията получи пряко, се предоставя на съответната държава-членка.

3.   Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

Член 41

Забранява се съзнателното и преднамерено участие в дейности, чийто предмет или последици представляват заобикаляне на мерките, посочени в членове 2, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 30, 34 или 35

Член 42

1.   Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, предприети добросъвестно въз основа на това, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не водят до отговорност от какъвто и да е вид за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, което(който) ги извършва, нито за техните ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

2.   Мерките, посочени в настоящия регламент, не пораждат каквато и да било отговорност за съответните физически или юридически лица, образувания или органи, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да подозират, че действията им ще бъдат в нарушение на тези забрани.

3.   Предвиденото в членове 30, 31 и 32 добросъвестно разкриване от страна на лице, образувание или орган, попадащ(о) в обхвата на настоящия регламент, или от страна на служител или ръководител на такова лице, образувание или орган, на информацията, посочена в членове 30, 31 и 32, не поражда каквато и да било отговорност за институцията или лицето и за ръководителите или служителите ѝ(му).

Член 43

1.   Държава-членка може да предприеме действие, което счита за необходимо, за да гарантира че съответните международни или национални задължения или задълженията на Съюза относно здравето и безопасността на работниците и опазването на околната среда са спазени, когато сътрудничеството с иранско лице, образувание или орган може да бъде засегнато от изпълнението на настоящия регламент.

2.   За целите на действие, предприето съгласно параграф 1, забраните по член 8, член 9, член 17, параграф 2, буква б), член 23, параграф 2, член 30 и член 35 не се прилагат.

3.   Съответната държава-членка уведомява останалите държави-членки и Комисията за установеното по параграф 1 и за намерението си да издаде разрешение най-малко десет работни дни преди издаването на разрешението.

Член 44

1.   Комисията и държавите-членки се информират на всеки три месеца взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и споделят всяка друга необходима информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, и по-специално информация

а)

относно замразени финансови средства по член 23 и разрешения, дадени по членове 24, 25, 26 и 27;

б)

относно нарушения, проблеми с прилагането и съдебни решения, постановени от национални съдилища.

2.   Държавите-членки незабавно се информират взаимно и информират Комисията за всяка друга подходяща информация, с която разполагат, която би могла да повлияе на ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 45

Комисията:

а)

изменя приложение II въз основа на решения, взети от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите или въз основа на информация, предоставена от държавите-членки;

б)

изменя приложение III, IV, V, VI, VII и X въз основа на информация, предоставена от държавите-членки.

Член 46

1.   Когато Съветът за сигурност на ООН или Комитетът по санкциите включи в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, Съветът включва това физическо или юридическо лице, образувание или орган в приложение VIII.

2.   Когато Съветът реши да подложи физическо или юридическо лице, образувание или орган на мерките, посочени в член 23, параграфи 2 и 3, той изменя съответно приложение IX.

3.   Съветът съобщава решението си на физическото или юридическото лице, образуванието или органа, посочен(о) в параграф 1 или 2,, включително основанията за включването му в списъка, като това се прави пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да се предостави възможност на физическото или юридическото лице, образуванието или органа да представи възражения.

4.   Когато има внесени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и уведомява физическото или юридическото лице, образуванието или органа за това.

5.   Когато ООН реши да извади от списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган или да измени идентификационните данни на включено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, Съветът изменя съответно приложение VIII.

6.   Списъкът в приложение IX се преразглежда редовно и поне веднъж на всеки 12 месеца.

Член 47

1.   Държавите-членки установяват правилата относно санкции, които се прилагат за нарушения на настоящия регламент, и вземат всички мерки, които са необходими, за да обезпечат тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.   Държавите-членки незабавно нотифицират Комисията за тези правила след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всички последващи изменения.

Член 48

1.   Държавите-членки определят компетентните органи за целите на настоящия регламент и ги посочват на уебсайтовете, изброени в приложение X. Държавите-членки нотифицират Комисията за всички промени в адресите на своите уебсайтове в приложение X.

2.   Незабавно след влизането в сила на настоящия регламент държавите-членки нотифицират Комисията относно своите компетентни органи, включително данните за връзка с тези компетентни органи, както и относно всички последващи изменения.

3.   В изпълнение на изискването в настоящия регламент за нотифициране, информиране или съобщаване на Комисията по друг начин, адресът и другите данни за връзка за целите на това съобщаване са посочените в приложение X.

Член 49

Настоящият регламент се прилага:

а)

в рамките на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

б)

на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава-членка;

в)

спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава-членка;

г)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, във или извън територията на Съюза, създаден(о) или учреден(о) по правото на държава-членка;

д)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид търговска дейност, извършвана изцяло или частично на територията на Съюза.

Член 50

Регламент (ЕС) № 961/2010 се отменя. Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 51

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 март 2012 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 19, 24.1.2012 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 281, 27.10.2010 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 195, 27.7.2010 г., стр. 39.

(4)  ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 345, 8.12.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.

(7)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 100, 14.4.2011 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(12)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

(17)  ОВ L 9, 15.1.2003 г., стр. 3.

(18)  ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1.

(19)  ОВ L 69, 18.3.2010 г., стр. 19.

(20)  ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1.

(21)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(22)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ А

Стоки и технологии по член 2, параграфи 1, 2 и 4, член 3, параграф 3, член 5, параграф 1, член 6, член 8, параграф 4, член 17, параграф 2 и член 31, параграф 1

Настоящото приложение обхваща всички стоки и технологии, изредени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009, както са определени в него, с изключение на:

Изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

Описание

5A002

„Системи за информационна сигурност“, оборудване и компоненти за тях, както следва:

a.

Системи, оборудване, специфични за отделните приложения „електронни монтажни възли“ модули и интегрални схеми за „информационна сигурност“, както следва, и други специално проектирани компоненти за тях:

Бележка:

За контрола на глобалните навигационни спътникови системи, получаващи оборудване, което съдържа или използва декриптиране (т.е. GPS или GLONASS), вж. 7A005.

1.

Проектирани или модифицирани за използване на „криптография“, прилагаща цифрови техники за криптографска функция, различни от удостоверяване на автентичността или електронен подпис и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

1.

Функциите за удостоверяване на автентичността и електронен подпис включват свързаните с тях функции по управление на ключа.

2.

Удостоверяването на автентичността включва всички аспекти на контрола върху достъпа, когато не се прилага криптиране на файлове или текст, освен доколкото не са пряко свързани със защитата на пароли, персонални идентификационни номера (ПИН/PIN) или други подобни данни, за да се предотврати неоторизиран достъп.

3.

„Криптографията“ не включва „фиксирани“ техники за компресия на данни или кодиране.

Бележка:

5A002.a.1. включва оборудване, проектирано или модифицирано за използване на „криптография“, използващо аналогови принципи, когато се прилагат с цифрови техники.

a.

„Симетричен алгоритъм“, използващ дължина на ключа над 56 bit; или

b.

„Асиметричен алгоритъм“, при който сигурността на алгоритъма се основава на някое от изброените по-долу:

1.

Разлагане на множители на цели числа над 512 bit (напр. RSA);

2.

Изчисляване на дискретни логаритми в мултипликативна група на крайно поле с размер над 512 bit (напр. Дифи-Хелман над Z/pZ); или

3.

Дискретни логаритми в група, различна от упоменатата в 5A002.a.1.b.2., надхвърлящи 112 bit (напр. Дифи-Хелман над елиптична крива);

5D002

„Софтуер“, както следва:

a.

„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „използване“ на оборудването, описано в 5А002.a.1 или „софтуер“, описан в 5D002.c.1;

b.

Специфичен „софтуер“, както следва:

1.

„Специфичен софтуер“, имащ характеристиките или изпълняващ или симулиращ функциите на оборудването, описано в 5A002.a.1;

Бележка:

5D002 не контролира „софтуер“, както следва:

a.

„Софтуер“, необходим за „употреба“ на оборудването, изключено от контрол съгласно бележката към 5A002;

b.

Софтуер“ осигуряващ някои от функциите на оборудването, изключено от контрол съгласно бележката към 5A002.

5E002

„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „употреба“ на оборудването, описано в 5A002.a.1 или "софтуера", описан в 5D002.a. или 5D002.c.1 в този списък.

ЧАСТ Б

Член 6 се прилага за следните стоки:

Изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

Описание

0A001

„Ядрени реактори“ и специално проектирано или подготвено оборудване и компоненти за тях, както следва:

a.

„Ядрени реактори“;

b.

Метални съдове или големи фабрично произведени части за тях, включително главата на реакторен резервоар за реакторен съд под налягане, специално проектирани или подготвени да поместват активната зона на „ядрен реактор“;

c.

Манипулиращи съоръжения, специално проектирани или подготвени за въвеждане или извеждане на гориво от „ядрен реактор“;

d.

Управляващи пръти, специално проектирани или подготвени за контрол на процеса на ядрената реакция в „ядрен реактор“, подпорни или окачващи структури за тях, механизми за задвижване на прътите и тръби за насочването на прътите;

e.

Тръби под налягане, специално проектирани или подготвени за поместване на горивни елементи и първичния охладител в „ядрен реактор“ с експлоатационно налягане над 5,1 MPa;

f.

Метал и сплави на цирконий във формата на тръби или сглобки на тръби, в които съотношението на хафний към цирконий е по-малко от 1:500 тегловни части, специално проектирани или подготвени за използване в „ядрен реактор“;

g.

Помпи за охладител, специално проектирани или подготвени за циркулиране на основния охладител в „ядрени реактори“;

h.

„Вътрешни елементи за ядрен реактор“, специално проектирани или подготвени за използване в „ядрен реактор“, включително подпорни колони за активната зона, канали за горивото, термични екрани, щитове, пластини за решетката на активната зона и дифузионни пластини;

Бележка:

В 0A001.h. „вътрешни елементи за ядрен реактор“ означава всяка голяма структура в реакторния резервоар, която има една или повече функции, като опора за активната част, поддържане правилното положение на горивото, насочване потока на първичния охладител, осигуряване на радиационни щитове за реакторния резервоар и насочваща инструментална екипировка вътре в активната част.

i.

Топлообменници (парогенератори), специално проектирани или подготвени за използване в тръбопровода на първичния охладител на „ядрен реактор“;

j.

Измервателни инструменти и такива за откриване на неутрони, специално проектирани или подготвени за определяне на равнищата на неутронния поток вътре в активната зона на „ядрен реактор“.

0C002

Нискообогатен уран, попадащ в обхвата на 0C002, когато е инкорпориран в сглобени горивни елементи за ядрен реактор


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Стоки и технологии по член 2, параграфи 1, 2 и 4, член 3, параграф 3, член 5, параграф 1, член 8, параграф 4, член 17, параграф 2, член 31, параграф 1 и член 45

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ

1.

Освен ако не е посочено друго, референтните номера, фигуриращи в колоната, озаглавена „Описание“, се отнасят до описанията на изделия и технологии с двойна употреба, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

2.

Наличието на референтен номер в колоната, озаглавена „Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009“, означава, че характеристиките на изделието, посочени в колона „Описание“, са извън параметрите, определени в описанието на стоката с двойна употреба, към която е препратката.

3.

Определенията на термините в единични кавички (‘’) са дадени в техническата бележка към съответното изделие.

4.

Определенията на термините в двойни кавички („“) са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

1.

Забраните, посочени в настоящото приложение, не следва да се обезсилват чрез износа на стоки, които не са предмет на забрана (включително инсталации), съдържащи една или повече забранени съставни части, когато тези съставни части са основният елемент на стоките и на практика могат да бъдат отделени от тях и използвани за други цели.

Бележка:

При преценката дали забранената съставна част или части следва да се разглеждат като основен елемент, е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от забранената съставна част или части основен елемент на стоките, които се придобиват.

2.

Стоките, фигуриращи в настоящото приложение, могат да бъдат както нови, така и употребявани.

ОБЩА БЕЛЕЖКА ОТНОСНО ТЕХНОЛОГИИТЕ (ОБТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел II.B.)

1.

Продажбата, доставката, пренасянето или износът на „технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на стоки, чиято продажба, доставка, пренос или износ са забранени съгласно част А (Стоки) по-долу, се забраняват в съответствие с разпоредбите в раздел II.B.

2.

Продажбата, доставката, пренасянето или износът на „технологии“, „необходими“ за „разработване“ или „производство“ на стоки, чиято продажба, доставка, пренос или износ са контролирани съгласно част А (Стоки) по-долу, се забраняват в съответствие с разпоредбите в раздел II.B.

3.

„Технологиите“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на забранени стоки, остават забранени, дори когато са приложими за стоки, които не са забранени.

4.

Забраните не се прилагат по отношение на „технологии“, които са минимално необходими за инсталиране, експлоатация, поддръжка (проверка) и поправка на стоките, които не са забранени или чийто износ е бил разрешен в съответствие с Регламент (ЕО) № 423/2007 или с настоящия регламент.

5.

Забраните за трансфер на „технологии“ не се прилагат по отношение на информацията, която е „обществено достояние“, по отношение на „фундаменталните научни изследвания“, и по отношение на минимално необходимата информация за кандидатстване за патент.

II.A.   СТОКИ

A0.   Ядрени материали, съоръжения и оборудване

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.A0.001

Лампи с кух катод, както следва:

a.

лампи с кух катод от йод, с прозорци на катода от чист силиций или кварц

b.

лампи с кух катод от уран

II.A0.002

Фарадееви изолатори с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm.

II.A0.003

Оптични решетки с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm.

II.A0.004

Оптични влакна с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm с антиотразяващи слоеве с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm и с диаметър на сърцевината, по-голям от 0,4 mm, но без да надхвърля 2 mm.

II.A0.005

Съставни части и изпитвателно оборудване за съд на ядрен реактор, различни от посочените в 0А001, както следва:

1.

Пломби

2.

Вътрешни съставни части

3.

Оборудване за поставяне на салници, изпитване и измерване

0A001

II.A0.006

Системи за откриване на атомни вещества, установяване или количествено определяне на радиоактивни материали и лъчение от атомен произход и специално разработени съставни части за тях, различни от определените в 0A001.j. или 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Клапани със сифонно уплътнение, изработени от алуминиева сплав или неръждаема стомана тип 304, 304 L или 316 L.

Бележка:

Тази рубрика не касае клапаните със сифонно уплътнение, определени в рубрики 0B001.c.6 и 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Лазерни огледала, различни от тези в рубрика 6A005.e, състоящи се от субстрати с коефициент на топлинно разширение по-малък или равен на 10-6K-1 при 20 °C (например стопен силициев диоксид или сапфир).

Бележка:

Тази рубрика не включва оптични системи, разработени специално за ползване в областта на астрономията, освен ако огледалата включват стопен силициев диоксид.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Лазерни лещи, различни от тези в рубрика 6A005.е.2, състоящи се от субстрати с коефициент на топлинно разширение по-малък или равен на 10-6K-1 при 20 °C (например стопен силициев диоксид).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Тръби, тръбопроводи, фланци, фитинги, направени от или облицовани с никел или никелова сплав, с тегловно съдържание на никел повече от 40 %, различни от посочените в рубрика 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Вакуумни помпи, различни от посочените в рубрика 0B002.f.2 или рубрика 2B231, както следва:

 

турбомолекулярни помпи с дебит, равен на или по-голям от 400 l/s;

 

помпи с предварителен вакуум, коренен тип, с дебит на обемната смукателна вентилация, по-голям от 200 m3/h;

Сухи скрол-компресори със сифонно уплътнение и сухи вакуумни скрол-помпи със сифонно уплътнение.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.012

Екранирани помещения за манипулиране, съхранение и боравене с радиоактивни вещества (горещи камери).

0B006

II.A0.013

‘Природен уран’ или ‘обеднен уран’, или торий под формата метал, сплав, химическо съединение или концентрат, и всякакъв друг материал, съдържащ едно или повече от гореспоменатите вещества, различни от определените в рубрика 0C001.

0C001

II.A0.014

Детонационни камери с капацитет на абсорбиране на експлозията от над 2.5 kg TNT еквивалент.


A1.   Материали, химични продукти, ‘микроорганизми’ и ‘токсини’

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.A1.001

Разтворител на бис (2-етилхексил) фосфорна киселина (HDEHP или D2HPA) CAS 298-07-7, в каквото и да е количество, с чистота най-малко 90 %.

II.A1.002

Флуор газ (CAS: 7782-41-4), с чистота най-малко 95 %.

II.A1.005

Електролитни елементи за производство на флуор с производствен капацитет над 100 g флуор на час.

Бележка:

Тази рубрика не касае електролитните елементи, определени в рубрика 1B225.

1B225

II.A1.006

Катализатори, различни от забранените в рубрика 1A225, със съдържание на платина, паладий или родий, които се използват за ускоряване на обменната реакция на водородни изотопи между водорода и водата, за извличане на тритий от тежка вода или за производство на тежка вода.

1B231, 1A225

II.A1.007

Алуминий и негови сплави, различни от посочените в рубрика 1C002.b.4 или рубрика 1C202.а, в сурова или полуобработена форма, имащи една от следните характеристики:

a.

притежаващи максимална якост на опън от 460 MPa или повече при 293 К (20 °C); или

b.

притежаващи якост на опън от 415 МРa или повече при 298 К (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Магнитни метали от всички видове и във всякаква форма, с първоначална относителна пропускливост от 120 000 или повече и с дебелина между 0,05 mm и 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

‘влакнести или нишковидни материали’ или предварително импрегнирани материали, както следва:

N.B.

ВЖ. СЪЩО II.A1.019.a.

a.

Въглеродни или арамидни ‘влакнести или нишковидни материали’, имащи едната от двете посочени характеристики:

1.

‘специфичен модул‘ над 10 × 106 m; или

2.

‘относителна якост на опън‘ над 17 × 104 m;

b.

стъклени ‘влакнести или нишковидни материали‘, притежаващи която и да е от следните характеристики:

1.

‘специфичен модул‘ над 3,18 × 106 m; или

2.

‘относителна якост на опън‘ над 76,2 × 103 m;

c.

импрегнирани с термореактивна смола непрекъснати ‘прежди’, ‘ровинги’, ‘въжета’ или ‘ленти’ с ширина 15 mm или по-малко (предварително импрегнирани), изработени от въглеродни или стъклени ‘влакнести или нишковидни материали’, различни от определените в рубрика II.A1.010.a. или b.

Бележка:

Тази рубрика не включва ‘влакнести или нишковидни материали’, за които се съдържа определение в рубрики 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a и 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Влакна, импрегнирани със смола или катран (предварително импрегнирани), метални или покрити с въглерод влакна (предварително формовани) или ‘предварително формовани въглеродни влакна’, както следва:

a.

изработени от ‘влакнести или нишковидни материали’, посочени в II.A1.009 по-горе;

b.

въглеродни ‘влакнести или нишковидни материали’ (предварително импрегнирани) за ‘матрици’, импрегнирани с епоксидна смола, посочени в рубрики 1C010.а, 1C010.b. или 1C010.c., за ремонт на конструкции или ламинати за летателни апарати, където размерът на отделните листове не надвишава 50 cm × 90 cm;

c.

предварително импрегнирани материали, посочени в рубрики 1C010.a., 1C010.b. или 1C010.c., когато бъдат импрегнирани с фенолни или епоксидни смоли, с температура на встъкляване (Тg) по-ниска от 433 К (160 °C) и температура на вулканизация, по-ниска от температурата на встъкляване.

Бележка:

Тази рубрика не включва ’влакнести или нишковидни материали‘, посочени в рубрика 1C010.e.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Усилени силициево-карбидни керамични композитни материали, използваеми за накрайници, въздухоплавателни средства, изпускателни клапи, използваеми в ‘ракетни снаряди’, различни от определените в рубрика 1С107.

1C107

II.A1.012

Мартензитни стомани, различни от определените в 1C116 или 1C216, ‘издържащи на’ максимална якост на опън от 2 050 MPa или повече при 293 К (20 °С).

Техническа бележка:

Фразата ’мартензитна стомана, издържаща на‘ включва мартензитна стомана преди и след топлинна обработка.

1C216

II.A1.013

Волфрам, тантал, волфрамов карбид, танталов карбид и сплави, притежаващи и двете дадени по-долу характеристики:

a.

във форми с кухини, разположени в цилиндрична или сферична симетрия (включително сегменти на цилиндри) с вътрешен диаметър между 50 mm и 300 mm; и

b.

Маса, по-голяма от 5 kg.

Бележка:

Тази рубрика не касае волфрама, волфрамовия карбид и сплавите, определени в рубрика 1C226.

1C226

II.A1.014

Елементарен кобалт, неодимий или самарий на прах или техни сплави или смеси с тегловно съдържание на кобалт, неодимий или самарий от най-малко 20 %, с големина на частиците по-малко от 200 μm.

II.A1.015

Чист трибутил фосфат (TBP) [CAS № 126-73-8] или всяка смес с тегловно съдържание на TBP от над 5%.

II.A1.016

Мартензитни стомани, различни от забранените в рубрики I1C116, 1C216 или II.A1.012

Техническа бележка:

Мартензитни стомани са железни сплави, които като цяло се характеризират с високо съдържание на никел, много ниско съдържание на въглерод и употребата на химични заместители или утайки, с цел заздравяване на сплавта и увеличаване на твърдостта ѝ при стареене.

II.A1.017

Следните метали, метали на прах и материали:

a.

Волфрам и волфрамови сплави, различни от забранените в рубрика 1C117, под формата на еднакви сферични или атомизирани частици с диаметър равен или по-малък от 500 μm и тегловно съдържание на волфрам от поне 97 %;

b.

Молибден и молибденови сплави, различни от забранените в рубрика 1C117, под формата на еднакви сферични или атомизирани частици с диаметър равен или по малък от 500 μm и тегловно съдържание на молибден от поне 97 %;

c.

Волфрамови материали в твърда форма, различни от забранените в рубрика 1C226 или в рубрика II.A1.013, със следния състав:

1.

волфрам и неговите сплави с тегловно съдържание на волфрам от поне 97 %;

2.

инфилтриран с мед волфрам с тегловно съдържание на волфрам от поне 80 %; или

3.

инфилтриран със сребро волфрам с тегловно съдържание на волфрам от поне 80 %.

II.A1.018

Меки магнитни сплави със следния химичен състав:

a)

съдържание на желязо между 30 % и 60 % и

b)

съдържание на кобалт между 40 % и 60 %.

II.A1.019

„Влакнести или нишковидни материали“ или предварително импрегнирани материали, които не са забранени съгласно приложение I или приложение II (в рубрики II.A1.009, II.A1.010) към настоящия регламент или не са посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009, както следва:

a)

въглеродни „влакнести или нишковидни материали“;

Бележка:

Рубрика II.A1.019a. не включва тъкани.

b)

импрегнирани с термореактивна смола непрекъснати „прежди“, „ровинги“, „въжета“ или „ленти“, изработени от въглеродни „влакнести или нишковидни материали“;

c)

непрекъснати „прежди“, „ровинги“, „въжета“ или „ленти“ от полиакрилонитрил (PAN).


A2.   Обработка на материали

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.A2.001

Системи за вибрационни изпитания, оборудване и съставни части за тях, различни от посочените в рубрика 2В116:

a.

системи за вибрационно изпитване, използващи техники на обратна връзка и затворен контур и включващи цифров контролер, който създава в дадена система вибрации при средно квадратично отклонение (rms), равно или по-голямо от 0,1 g между 0,1 Hz и 2 kHz и придаващи сила равна или по-голяма от 50 kN, измерена ‘на празна маса’;

b.

цифрови контролери, съчетани със специален ‘софтуер’ за вибрационно изпитване, с честотна лента в реално време по-голяма от 5 kHz, разработени за използване в системи за вибрационни изпитания, описани в буква а.;

c.

вибрационни тласкащи устройства (вибрационни агрегати), със или без свързаните с тях усилватели, способни да придадат сила от 50 kN, измерена на ‘празна маса’, и които се употребяват в системите за вибрационни изпитания, описани в буква а.;

d.

подпорни конзоли за изпитваните образци и електронни устройства, проектирани да съчетават няколко вибрационни агрегата в система в състояние да придаде ефективна съчетана сила равна или по-голяма от 50 kN, измерена на ‘празна маса’, и които се употребяват в системите за вибрационни изпитания, описани в буква a.

Техническа бележка:

‘Празна маса’ означава плоска маса или повърхност, по която няма закрепващи устройства или приспособления.

2B116

II.A2.002

Машинни инструменти и компоненти и цифрови уреди за управление на машинни инструменти, както следва:

a.

Машинни инструменти за шлайфане, имащи точности на позициониране по която и да е линейна ос, с „всички налични компенсации“, равни на или по-малки (по-добри) от 15 μm съобразно стандарт ISO 230/2 (1988) (1) или равнозначни национални стандарти;

Бележка:

Тази рубрика не включва машинните инструменти за шлайфане, определени в рубрики 2B201.b. и 2B001.c.

b.

Съставни части и цифрови уреди за управление, специално проектирани за машинните инструменти, посочени в рубрики 2B001, 2B201 или a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Машини за балансиране и свързано оборудване, както следва:

a.

машини за балансиране, разработени или изменени за стоматологично или друго медицинско оборудване, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

неспособни да балансират ротори/агрегати с маса над 3 kg;

2.

способни да балансират ротори/агрегати при скорости над 12 500 об./мин.;

3.

способни да коригират дисбаланси в две или повече плоскости; и

4.

способни да балансират до специфичен остатъчен дисбаланс от 0,2 g/mm на kg роторна маса;

b.

индикаторни глави, предназначени или изменени за употреба с машините, описани в a. по-горе

Техническа бележка:

Индикаторните глави понякога са известни като апаратура за балансиране.

2B119

II.A2.004

Манипулатори с дистанционно управление, които могат да се употребяват за осигуряване на действие от разстояние при радиохимично разделяне или в горещи камери, различни от посочените в рубрика 2В225, притежаващи някои от изброените по-долу характеристики:

a.

способност за проникване през 0,3 m или по-дебела стена на гореща камера (проникване през стената); или

b.

способност за преминаване над горната част на стена на гореща камера с дебелина от 0,3 m или повече (преминаване над стената).

2B225

II.A2.006

Пещи, годни за работа при температура над 400°C, както следва:

a.

Окислителни пещи

b.

Пещи за топлинна обработка с контролирана атмосфера

Бележка:

Тази рубрика не включва тунелни пещи с ролерно или моторно подаване, тунелни пещи с лентов транспортьор, пещи от тип „тласкач“ или пещи с подвижен под, разработени специално за производството на стъкло, кухненска керамика и структурна керамика.

2B226

2B227

II.A2.007

„Датчици за налягане“, различни от посочените в рубрика 2В230, способни да измерват абсолютни налягания във всяка точка в обхвата 0 до 200 kPa, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

a.

напорни елементи, направени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от ураниев хексафлуор (UF6)“; и

b.

Притежаващи една от следните характеристики:

1.

естествена големина, по-малка от 200 kPa и „точност“, по-добра от ± 1 % от естествената големина; или

2.

естествена големина 200 kPa или по-голяма и „точност“, по-добра от 2 kPa.

2B230

II.A2.011

Центрофужни сепаратори с възможности за непрекъснато разделяне без аерозолно разпространение и изработени от:

1.

сплави с тегловно съдържание на никел повече от 25 % и на хром повече от 20 %;

2.

флуорополимери;

3.

стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.

никел или никелови сплави с тегловно съдържание на никел повече от 40 %;

5.

тантал или танталови сплави;

6.

титан или титанови сплави; или

7.

цирконий или циркониеви сплави.

Бележка:

Тази рубрика не касае центрофужните сепаратори, определени в рубрика 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Агломерирани метални филтри, изработени от никел или никелова сплав с тегловно съдържание на никел над 40 %.

Бележка:

Тази рубрика не касае филтрите, определени в рубрика 2B352.d.

2B352.d

II.A2.013

Развалцовъчни и поточноформовъчни машини, различни от машините, които са обект на контрол в рубрики 2B009, 2B109 или 2B209, с въртящ момент над 60 kN и специално разработени за това компоненти.

Техническа бележка:

За целите на рубрика II.A2.013 машини, комбиниращи функциите на развалцовъчни и поточноформовъчни машини, се разглеждат като поточноформовъчни машини.

II.A2.014

Оборудване за контакт течност-течност (смесители утаители, импулсни колони, центробежни контактори); и разпределители на течност, разпределители на пара или колектори на течност, разработени за такова оборудване, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са:

N.B.

ВЖ. СЪЩО IV.A2.008.

a.

Изработени от някой от следните материали:

1.

сплави с тегловно съдържание на никел над 25 % и на хром над 20 %;

2.

флуорополимери;

3.

стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.

графит или ‘въглероден графит’;

5.

никел или никелови сплави с тегловно съдържание на никел над 40 %;

6.

тантал или танталови сплави;

7.

титан или титанови сплави; или

8.

цирконий или циркониеви сплави; или

b.

Изработени от неръждаема стомана и един или повече от материалите, описани в II.A2.014.a.

Техническа бележка:

‘Въглероден графит’ е съединение от аморфен въглерод и графит, в което тегловното съдържание на графит е 8 % или повече.

2B350.e

II.A2.015

Промишлено оборудване и съставни части, различни от посочените в рубрика 2B350.d, както следва:

N.B.

ВЖ. СЪЩО IV.A2.009.

топлообменници или кондензатори с топлоотдаваща площ, по-голяма от 0,05 m2 и по-малка от 30 m2; и тръби, плочи, серпантини или блокове (сърцевини), разработени за такива топлообменници или кондензатори, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са:

a.

Изработени от някой от следните материали:

1.

сплави с тегловно съдържание на никел над 25 % и на хром над 20 %;

2.

флуорополимери;

3.

стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.

графит или ‘въглероден графит’;

5.

никел или никелови сплави с тегловно съдържание на никел над 40 %;

6.

тантал или танталови сплави;

7.

титан или титанови сплави;

8.

цирконий или циркониеви сплави;

9.

Силициев карбид; или

10.

титанов карбид; или

b.

Изработени от неръждаема стомана и един или повече от материалите, описани в II.A2.015.a.

Бележка:

Тази рубрика не касае радиаторите на транспортните средства.

Техническа бележка:

Материалите, които се употребяват за уплътнения и салници и за друго изпълнение на функции, свързани с поставяне на салници, не са определящи за статуса на топлообменника като на контролирано изделие.

2B350.d

II.A2.016

Многосалникови и безсалникови помпи, различни от посочените в рубрика 2B350.i, подходящи за корозивни флуиди, при които максималната пропускателна способност, посочена от производителя, е по-голяма от 0,6 m3/час, или вакуумни помпи, при които максималната пропускателна способност, посочена от производителя, е над 5 m3/час [при стандартни температурни условия (273 K (0 °C)) и налягане (101,3 kPa)]; и кутии (корпуси на помпи), заготовки на обшивки, лопатки, ротори или жигльори за тези помпи, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработваното(ите) химично(и) вещество(а), са някои от следните:

N.B.

ВЖ. СЪЩО IV.A2.010.

a.

Изработени от някой от следните материали:

1.

сплави с тегловно съдържание на никел над 25 % и на хром над 20 %;

2.

керамика;

3.

феросиликон;

4.

флуорополимери;

5.

стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

6.

графит или ‘въглероден графит’;

7.

никел или никелови сплави с тегловно съдържание на никел над 40 %;

8.

тантал или танталови сплави;

9.

титан или титанови сплави;

10.

цирконий или циркониеви сплави;

11.

ниобий (колумбий) или ниобиеви сплави; или

12.

алуминиеви сплави; или

b.

Изработени от неръждаема стомана и един или повече от материалите, описани в II.A2.016.a.

Техническа бележка:

Материалите, които се употребяват за уплътнения и салници и за други функции, свързани с поставяне на салници, не са определящи за статуса на помпата като на контролирано изделие.

2B350.i


A3.   Електроника

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.A3.001

Източници на постоянен ток с високо напрежение, притежаващи и двете от следните характеристики:

a.

способни да произвеждат непрекъснато в продължение на 8 часа напрежение от 10 kV или повече, при отдаден ток от 5kW или повече, със или без спадове; и

b.

стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,1 % за период от 4 часа.

Бележка:

Тази рубрика не касае източниците на ток, определени в рубрики 0B001. j.5 и 3A227.

3A227

II.A3.002

Масови спектрометри, различни от описаните в 3A233 или 2B002.g, способни да измерват йони с маса от 200 атомни единици или по-голяма и имащи разделителна способност, по-висока от 2 части на 200, както следва, плюс йонни източници за тях:

a.

индуктивно свързани плазмени масови спектрометри (ICP/MS);

b.

масови спектрометри с тлеещ разряд (GDMS);

c.

масови спектрометри с топлинна йонизация (TIMS);

d.

масови спектрометри с електронно бомбардиране, при които камерата на източника е изработена от, облицована или покрита с ‘материали, устойчиви на корозия от ураниев хексафлуорид (UF6)’;

e.

масови спектрометри с молекулярен лъч, притежаващи една от следните характеристики:

1.

камерата на източника е изработена от, облицована или покрита с неръждаема стомана или молибден, и е оборудвана с охлаждаща среда, способна да охлажда до 193 K (– 80 °C) или по-ниска температура; или

2.

камерата на източника е изработена от, облицована или покрита с ‘материали, устойчиви на корозия от ураниев хексафлуорид (UF6)’;

f.

масови спектрометри, снабдени с йонен източник за микрофлуориране, проектиран за актиниди или техни флуориди.

3A233

II.A3.003

Честотни преобразуватели или генератори, различни от забранените в рубрики 0B001 или 3A225, имащи всички изброени характеристики, и специално разработени компоненти и софтуер за това:

a.

многофазен изход, който може да даде мощност от 40 W или по-голяма;

b.

способни да работят в честотния диапазон между 600 и 2 000 Hz; и

c.

контрол на честотата, по-добър (по-малък) от 0,1 %.

Техническа бележка:

Честотните преобразуватели в рубрика II.A3.003 са известни още като конвертори или инвертори.


A6.   Сензори и лазери

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.A6.001

Пръчки от итрий-алуминиев гранат (YAG)

II.A6.002

Оптическо оборудване и съставни части, различни от посочените в рубрики 6A002, 6A004.b, както следва:

Инфрачервени оптични прибори с дължина на вълната 9 000 nm—17 000 nm и съставни части за тях, включително съставни части от кадмиев телурид (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Коригиращи системи с динамично чело на вълната, които да се използват с лазерен лъч с диаметър над 4 mm и специално разработени съставни части за тях, в това число контролни системи и датчици за определяне на началото на фазата и ‘деформиращи се огледала’, включително биморфни огледала.

Бележка:

Тази рубрика не касае огледалата, определени в рубрики 6A004.a, 6A005.e и 6A005.f.

6A003

II.A6.004

Аргонови йонни „лазери“ със средна мощност на изход равна на или по-голяма от 5 W.

Бележка:

Тази рубрика не обхваща аргоновите йонни ‘лазери’, определени в рубрики 0B001.g.5, 6A005 и 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

Полупроводникови „лазери“ и съставни части за тях, както следва:

a.

единични полупроводникови „лазери“ с изходна мощност, по-голяма от 200 mW всеки, в количества, по-големи от 100;

b.

полупроводникови „лазерни“ решетки с изходна мощност, по-голяма от 20 W.

1.

Полупроводниковите „лазери“ обикновено се наричат „лазерни“ диоди.

2.

Тази рубрика не включва „лазерите“, посочени в рубрики 0B001.g.5, 0B001.h.6 и 6A005.b.

3.

Тази рубрика не включва „лазерните“ диоди с дължина на вълната между 1 200 nm и 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

Регулиращи се полупроводникови „лазери“ и регулиращи се полупроводникови „лазерни“ решетки с дължина на вълната между 9 μm и 17 μm, както и групирани решетки на полупроводникови „лазери“, съдържащи поне една регулируема полупроводникова „лазерна“ решетка с такава дължина на вълната.

1.

Полупроводниковите „лазери“ обикновено се наричат „лазерни“ диоди.

2.

Тази рубрика не включва полупроводниковите „лазери“, определени в рубрики 0B001.h.6 и 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

„Регулиращи се“„лазери“ в твърдо състояние и специално разработени съставни части за тях, както следва:

a.

титан-сапфирни лазери;

b.

лазери с александрит.

Бележка:

Тази рубрика не включва титан-сапфирните лазери и лазерите с александрит, посочени в рубрики 0B001.g.5, 0B001.h.6 и 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

„Лазери“ с добавка на неодим (различни от стъклените) с дължина на вълната на изход над 1 000 nm, но не повече от 1 100 nm, и енергия на изход 10 J на импулс.

Бележка:

Тази рубрика не включва ‘лазерите’ с добавка на неодим (различни от стъклените), определени в рубрика 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Съставни части на акустично-оптични прибори, както следва:

a.

кадриращи електронни лампи и твърди изобразителни устройства с честота на повторяемост, равна на или надхвърляща 1 kHz;

b.

източници на честота на повторяемост;

c.

затвори на Покелс.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Радиационно втвърдени камери или лещи за тях, различни от определените в рубрика 6A203.c., специално разработени или класифицирани като радиационно втвърдени, за да могат да устоят на обща доза облъчване, по-голяма от 50 × 103 Gy (силиций) (5 × 106 rad (силиций)) без влошаване на работата.

Техническа бележка:

Терминът Gy (силиций) се отнася за енергията в джаули на килограм, поета от неекранирана мостра силиций, когато бъде изложена на йонизиращо лъчение.

6A203.c

II.A6.011

Регулиращи се импулсни еднорежимни матрични лазерни усилватели и осцилатори, притежаващи всички изброени характеристики:

1.

работещи при дължини на вълните между 300 nm и 800 nm;

2.

средна мощност на изход, по-голяма от 10 W, но ненадвишаваща 30 W;

3.

честота на повторение, по-голяма от 1 kHz; и

4.

продължителност на импулса, по-малка от 100 ns.

1.

Тази рубрика не включва еднорежимните осцилатори.

2.

Тази рубрика не касае регулиращите се импулсни матрични лазерни усилватели и осцилатори, определени в рубрики 6A205.c, 0B001.g.5 и 6A005.

6A205.c

II.A6.012

Импулсни „лазери“ с въглероден двуоксид, имащи всички изброени характеристики:

1.

работещи при дължини на вълните между 9 000 nm и 11 000 nm;

2.

честота на повторение, по-голяма от 250 Hz;

3.

средна мощност на изход, по-голяма от 100 W, но ненадвишаваща 500 W; и

4.

продължителност на импулса, по-малка от 200 ns.

Бележка:

Тази рубрика не включва регулиращите се импулсни матрични лазерни усилватели и осцилатори с въглероден диоксид, определени в рубрики 6A205.d., 0B001.h.6. и 6A005.d.

6A205.d

II.A6.013

Медни „лазери“ с пара, които имат и двете изброени характеристики:

1.

работещи при дължини на вълните между 500 и 600 nm; и

2.

средна мощност на изход, равна на или по-голяма от 15 W.

6A005.b

II.A6.014

Импулсни „лазери“ с въглероден монооксид, притежаващи всички изброени характеристики:

1.

работещи при дължини на вълните между 5 000 и 6 000 nm;

2.

честота на повторение, по-голяма от 250 Hz;

3.

средна мощност на изход по-голяма от 100 W; и

4.

продължителност на импулса, по-малка от 200 ns

Бележка:

Тази рубрика не контролира промишлените лазери с въглероден монооксид с по-висока мощност (обикновено 1 до 5 kW), използвани например за рязане или заваряване, тъй като тези лазери са или с непрекъсната вълна, или са импулсни с продължителност на импулса по-голяма от 200 ns.

 


A7.   Навигационно и авиационно оборудване

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.A7.001

Инерционни навигационни системи и специално разработени съставни части за тях, както следва:

I.

Инерционни навигационни системи, сертифицирани за употреба в „граждански летателни апарати“ от граждански органи на държава, участваща в Споразумението от Васенаар, и специално разработени съставни части за тях, както следва:

a.

Инерциални навигационни системи (ИНС/INS) (шарнирно/карданно окачени или статични) и инерционно оборудване, проектирани за "летателни апарати", наземни превозни средства, съдове (надводни или подводни) или "космически апарати" за положение, насочване или контрол, имащи някои от изброените по-долу характеристики, както и специално проектирани компоненти за тях:

1.

навигационна грешка (свободно-инерциална), последвана от нормално коригиране от 0,8 морски мили в час (nm/hr) на ‘възможна циклична грешка’ (ВЦГ/CEP) или по-малка (по-добра); или

2.

предвидени да работят при нива на линейно ускорение над 10 g;

b.

хибридно инерционни навигационни системи, в които е/са интегрирана(и) глобална(и) навигационна(и) спътникова(и) система(и) (ГНСС/GNSS) или система(и) „Навигация чрез база данни“ („DBRN“)за положение, насочване или контрол, последвани от нормално коригиране, притежаващи ИНС/INS точност на позицията за навигация, след загуба на ГНСС/GNSS или на НББД/„DBRN“ за период до четири минути, за по-малка (по-добра) от 10 метра ‘възможна циклична грешка’ (ВЦГ/CEP);

c.

инерционно оборудване, сочещо азимут, направление/курс или север, което има някоя от следващите характеристики, и специално разработени компоненти за него:

1.

разработени да имат указване на азимут, направление/курс или север, точността на указване на които е равна на или по-малка (по-добра) от 6 дъгови минути RMS при 45 градуса ширина; или

2.

разработени да имат неексплоатационно ниво на удар от 900 g или по-голямо при времетраене най-малко 1 msec.

Бележка:

Параметрите на I.а. и I.b. са приложими при което и да е от следните условия на околната среда:

1.

Вибрация на вход с обща величина от 7,7 g rms през първия половин час и обща продължителност на изпитанието от час и половина на ос по всяка от трите перпендикулярни оси, при което произволната вибрация на вход трябва да отговаря на следното:

a.

стойност на спектралната плътност на мощността (СПМ/PSD) от 0,04 g2/Hz в честотен обхват от 15 до 1 000 Hz; и

b.

СПМ/PSD отслабва с честота от 0,04 g2/Hz до 0,01 g2/Hz в честотен обхват от 1 000 до 2 000 Hz;

2.

на въртене и рискаене, равен на или по-голям от +2,62 радиана/s (150 deg/s); или

3.

В съответствие с национални стандарти, еквивалентни на 1. или 2. по-горе.

1.

I.b. се отнася до системи, в които ИНС/INS или други независими помощни средства за навигация са интегрирани в един-единствен елемент (закрепен) с цел да се подобрят качествата.

2.

„Възможна циклична грешка“ (ВЦГ/CEP) — в нормално циркулярно разпределение радиусът на кръга, представляващ 50 % от направените индивидуални измервания, или радиусът на кръга, в който има 50 % вероятност да се съдържа.

II.

Теодолитни системи, включващи инерционно оборудване, специално разработено за целите на гражданското геодезично измерване и с указване на азимут, направление/курс или север, точността на които е равна на или по-малка (по-добра) от 6 дъгови минути RMS при 45 градуса ширина, и специално разработени съставни части за тях.

III.

Инерционно или друго оборудване, ползващо акселерометрите, посочени в рубрики 7A001 или 7A101, когато тези акселерометри са специално конструирани и разработени като MWD-сензори (датчици за извършване на измервания по време на сондиране) за използване в челото на сондажа по време на сондиране.

7A003

7A103


A9.   Космически апарати и силови установки

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.A9.001

Експлозивни болтове.

II.B.   ТЕХНОЛОГИЯ

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.B.001

Технологии, необходими за разработването, производството или използването на изделията от част II.A. („Стоки“) по-горе.

II.B.002

Технологии, необходими за разработването или производството на изделията от част IV A. (Стоки) от приложение IV.

Техническа бележка:

Терминът ‘технологии’ включва и софтуер.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Стоки и технологии по член 3, параграфи 1, 3 и 5, член 5, параграф 2, член 8, параграф 4, член 18, параграф 1, член 31, параграф 1 и член 45

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ

1.

Освен ако не е посочено друго, референтните номера, фигуриращи в колоната по-долу, озаглавена „Описание“, се отнасят до описанията на стоки и технологии с двойна употреба, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

2.

Наличието на референтен номер в колоната, озаглавена „Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009“ означава, че характеристиките на стоката или технологията, посочени в колоната „Описание“, са извън параметрите, определени в описанието на съответното изделие с двойна употреба.

3.

Определенията на термини в ‘единични кавички’ са дадени в техническата бележка към съответното изделие.

4.

Определенията на термини в „двойни кавички“ са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

1.

Мерките за контрол, съдържащи се в настоящото приложение, не следва да се обезсилват чрез износа на стоки, които не са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи една или повече контролирани съставни части, когато тези съставни части са основният елемент на стоките и на практика могат да бъдат отделени от тях или използвани за други цели.

БЕЛЕЖКА:

При вземане на решение дали контролираната съставна част (контролираните съставни части) следва да се разглеждат като основен елемент, е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от контролираната съставна част (контролираните съставни части) основен елемент на доставяните стоки.

2.

Стоките, фигуриращи в настоящото приложение, могат да бъдат както нови, така и употребявани.

ОБЩА БЕЛЕЖКА ОТНОСНО ТЕХНОЛОГИИТЕ (ОБТ)

(Следва да се чете в съчетание с Раздел III.B)

1.

Продажбата, доставката, пренасянето или износът на „технологии“, „необходими“ за „използването“ на стоки, чиито продажба, доставка, прехвърляне или износ са контролирани съгласно част А („Стоки“) по-долу, се контролират в съответствие с разпоредбите в раздел III.B.

2.

Продажбата, доставката, пренасянето или износът на „технологии“, „необходими“ за „разработването“ или „производството“ на стоки, чиито продажба, доставка, прехвърляне или износ са контролирани съгласно част А („Стоки“) по-долу, се забраняват в съответствие с разпоредбите в приложение II, раздел II.B.

3.

„Технологиите“, „необходими“ за „използването“ на контролирани стоки, остават под контрол, дори когато са приложими за стоки, които не са контролирани.

4.

Контролът не се прилага по отношение на „технология“, която е минимално необходима за инсталирането, експлоатацията, поддръжката (проверката) и поправката на стоките, които не са контролирани или чийто износ е бил разрешен в съответствие с Регламент (ЕО) № 423/2007 или с настоящия регламент.

5.

Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не важат по отношение на информация, която е „обществено достояние“, „основни научни изследвания“ или по отношение на минимално необходимата информация за кандидатстване за патент.

III.A.   СТОКИ

A0.   Ядрени материали, съоръжения и оборудване

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

III.A0.015

‘Сухи камери’, специално разработени за радиоактивни изотопи, радиоактивни източници или радионуклиди.

Техническа бележка:

‘Сухи камери’ означава оборудване, предоставящо защита на използващите ги от опасни пари, частици или лъчения, от материали вътре в оборудването, които се обработват или преработват от лице извън оборудването, посредством манипулатори или ръкавици, интегрирани в оборудването.

0B006

III.A0.016

Системи за следене на отровни газове, проектирани за непрекъснато действие и откриване на водороден сулфид, и специално проектирани детектори за тях.

0А001

0B001.c

III.A0.017

Детектори за изтичане на хелий.

0А001

0B001.c


A1.   Материали, химикали, ‘микроорганизми’ и ‘токсини’

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

III.A1.003

Пръстеновидни салници и уплътнения с вътрешен диаметър по-малък или равен на 400 mm, изработени от следните материали:

a.

съполимери от винилиденов флуорид със 75 % или повече бета кристална структура без разпъване;

b.

флуорирани полиамиди с тегловно съдържание на свързан флуор 10 % или повече;

c.

еластомери от флуориран полиамид, съдържащи тегловно 30 % или повече свързан флуор;

d.

полихлоротрифлуороетилен (PCTFE, например. Kel-F ®);

e.

флуороеластомери (например Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

политетрафлуороетилен (ПТФЕ).

 

III.A1.004

Лично оборудване за откриване на лъчение с атомен произход, включително лични дозиметри.

Бележка:

Тази рубрика не включва системите за откриване на атомни вещества, определени в рубрика 1A004.c.

1A004.c

III.A1.020

Стоманени сплави под формата на листове или плочи с някоя от изброените по-долу характеристики:

(a)

стоманени сплави, ‘притежаващи’ пределна якост на опън от 1 200 MPa или повече при 293 К (20°C); или

(b)

стабилизирана с азот дуплексна неръждаема стомана.

Бележка:

Изразът „сплави, ‘притежаващи’ “ включва сплави преди или след топлинна обработка.

Техническа бележка:

‘Стабилизираната с азот дуплексна неръждаема стомана’ има двуфазова микроструктура, съставена от зърна на феритна и аустенитна стомана с добавяне на азот за стабилизиране на микроструктурата.

1C116

1C216

III.A1.021

Композитни материали въглерод-въглерод.

1A002.b.1

III.A1.022

Никелови сплави в сурова или полуобработена форма, съдържаща 60 тегловни % или повече никел.

1C002.c.1.a

III.A1.023

Титанови сплави под формата на листове или плочи ‘притежаващи’ пределна якост на опън от 900 MPa или повече при 293 К (20 °C).

Бележка:

Изразът „сплави, ‘притежаващи’“ включва сплави преди или след топлинна обработка.

1C002.b.3

III.A1.024

Горива и съставни химикали за горива, както следва:

(a)

Толуендиизоцианат (TDI)

(b)

Метил дифенил диизоцианат (MDI)

(c)

Изофорон диизоцианат (IPDI)

(d)

Натриев перхлорат

(e)

Ксилидин

(f)

Хидрокси прекратен полиетер (HTPE)

(g)

Хидрокси прекратен капролактон етер (HTCE)

Техническа бележка:

Този показател се отнася до чисто вещество и всяка смес/съединение, съдържащи поне 50 % от едно от химичните вещества, споменати по-горе.

1C111

III.A1.025

‘Смазочни материали’, съдържащи като основни съставки някое от следните:

а)

перфлор алкилетер, (CAS 60164-51-4);

b)

перфлор полиалкилетер, PFPE, (CAS 6991-67-9).

Под ‘смазочни материали’ се разбира масла и течности.

1C006

III.A1.026

Сплави на берилий мед или мед берилий под формата на плочи, листове, ленти или пръти със състав от мед като основен в тегловно отношение елемент и други елементи, включително по-малко от 2 % берилий в тегловно отношение.

1C002.b


A2.   Обработка на материали

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

III.A2.008

Оборудване за контакт течност-течност (смесители утаители, импулсни колони, центробежни контактори) и разпределители на течност, разпределители на пара или колектори на течност, разработени за такова оборудване, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от следните материали:

N.B.

ВЖ. СЪЩО II.A2.014

1.

Неръждаема стомана.

Бележка:

За неръждаема стомана с никел от повече от 25 % и тегловно съдържание на хром от повече от 20 % вж. в тази връзка II.A2.014.a.

2B350.e

III.A2.009

Промишлено оборудване и съставни части, различни от посочените в рубрика 2B350.d, както следва:

N.B.

ВЖ. СЪЩО II.A2.015

Топлообменници или кондензатори с топлоотдаваща площ, по-голяма от 0,05 m2 и по-малка от 30 m2; и тръби, плочи, серпантини или блокове (сърцевини), разработени за такива топлообменници или кондензатори, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от следните материали:

1.

Неръждаема стомана

Бележка 1:

За неръждаема стомана с никел от повече от 25 % и тегловно съдържание на хром от повече от 20 % вж. в тази връзка II.A2.015.a.

Бележка 2:

Тази рубрика не включва радиаторите на транспортните средства.

Техническа бележка:

Материалите, които се употребяват за уплътнения и салници и за друго изпълнение на функции, свързани с поставяне на салници, не са определящи за статуса на топлообменника като на контролирано изделие.

2B350.d

III.A2.010

Многосалникови и безсалникови помпи, различни от посочените в рубрика 2B350.i, подходящи за корозивни флуиди, при които максималната пропускателна способност, посочена от производителя, е по-голяма от 0,6 m3/час, или вакуумни помпи, при които максималната пропускателна способност, посочена от производителя, е над 5 m3/час(при стандартни температурни условия (273 K (0° C)) и налягане (101,3 kPa)); и кутии (корпуси на помпи), заготовки на обшивки, лопатки, ротори или жигльори за тези помпи, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработваното(ите) химично(и) вещество(а), са изработени от следните материали:

N.B.

ВЖ. СЪЩО II.A2.016

1.

Неръждаема стомана

Бележка:

За неръждаема стомана с никел от повече от 25 % и тегловно съдържание на хром от повече от 20 % вж. в тази връзка II.A2.016.a.

Техническа бележка:

Материалите, които се употребяват за уплътнения и салници и за други функции, свързани с поставяне на салници, не са определящи за статуса на помпата като контролирано изделие.

2B350.i

III.A2.017

Инструменти за електро-ерозийна обработка (EDM) за отстраняване или рязане на метали, керамика или „композитни материали“, както следва, и специално проектирани плунжер, платинени или телени електроди за тях:

(a)

електро-ерозийни машини с плунжер или платинени електроди;

(b)

електро-ерозийни машини с телени електроди.

Бележка:

Електро-ерозийните машини са известни също и като ерозийни машини с искра или нишкови ерозийни машини.

2B001.d

III.A2.018

Машини за измерване с микропроцесорно, „цифрово управление“ или програмно управление (СММ) или машини за проверка на размери, които имат триизмерна (обемна) максимално разрешена грешка на индикация (MPPE) във всяка точка на операционната система на машината (т.е. в рамките на дължината на осите), равно на или по-малко (по-добро) от (3 + L/1 000) μm (L е измерената дължина в mm), измерено съгласно стандарт ISO10360—2 (2001), и изготвените за тях измервателни сонди.

2B006.a

2B206.a

III.A2.019

Машини за запояване, опериращи чрез електронен лъч, с компютърно управление или „цифрово управлявани“ и специално проектирани компоненти за тях.

2B001.e.1.b

III.A2.020

Лазерни машини за запояване и лазерни машини за рязане с компютърно управление или „цифрово управлявани“ и специално проектирани компоненти за тях.

2B001.e.1.c

III.A2.021

Плазмени машини за рязане с компютърно управление или „цифрово управлявани“ и специално проектирани компоненти за тях.

2B001.e.1

III.A2.022

Апаратура за вибрационен мониторинг, специално проектирана за ротори или въртящо се оборудване и машини, способна да измерва всяка честота в честотния диапазон 600—2 000 Нz.

2B116

III.A2.023

Вакуумни помпи с воден пръстен и специално проектирани компоненти за тях.

2B231

2B350.i

III.A2.024

Ротационни лопаткови вакуум помпи и специално конструирани компоненти за тях.

Бележка 1:

III.A2.024 не включва ротационните лопаткови вакуум помпи, които са специално проектирани за друго оборудване.

Бележка 2:

Контролният статут на ротационните лопаткови вакуум помпи, които са специално проектирани за друго оборудване, се определя от контролния статус на другото оборудване.

2B231

2B235.i

0B002.f

III.A2.025

Въздушни филтри, както следва, като един или повече от физическите им размери надхвърля 1 000 mm:

a)

високоефективни филтри за частици (HEPA);

b)

филтри с много ниско проникване на въздух (ULPA).

Бележка:

III.A2.025 не включва въздушни филтри, специално проектирани за медицинско оборудване.

2B352.d


A3.   Електроника

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

III.A3.004

Спектрометри и дифрактометри, разработени за индикативен тест или количествен анализ на елементарния състав на метали или сплави без химично разграждане на материала.

 

III.A3.005

‘Честотни преобразуватели’, честотни генератори и електрически регулатори на обороти, имащи всички изброени характеристики:

 

многофазова изходна мощност равна или по-голяма от 10 W;

 

способни да работят при честота равна или по-голяма от 600 Hz; и

 

контрол на честотата, по-добър (по-малък) от 0,2 %.

Техническа бележка:

‘Честотните преобразуватели’ включват честотни преобразователи и честотни инвертори.

1.

Позиция III.A3.005 включва честотни преобразуватели, които включват комуникационни протоколи и интерфейси, предназначени за специфични машини (например машинни инструменти, предачни машини, машини за печатни платки), така че честотните преобразуватели не могат да бъдат използвани за други цели, като същевременно отговарят на характеристиките, свързани с ефективността, по-горе.

2.

Позиция III.A3.005 не включва честотни преобразуватели, специално предназначени за превозни средства, които работят с контролна последователност, която се предава между честотния преобразувател и модула за управление на превозното средство.

3A225

0B001.b.13


A6.   Сензори и лазери

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

III.A6.012

‘Вакуумни манометри’, които са с електрическо задвижване и имат точност на измерване 5 % или по-малко (по-добро).

‘Вакуумните манометри’ включват манометри на Пирани, манометри на Пенинг и капацитивни манометри.

0B001.b

III.A6.013

Микроскопи и свързано с тях оборудване и детектори, както следва:

a)

електронни сканиращи микроскопи;

b)

сканиращи микроскопи Оже;

c)

електронни трансмисионни микроскопи;

d)

атомни микроскопи;

e)

сканиращи микроскопи;

f)

оборудване и детектори, специално предназначени за използване с микроскопите, посочени в позиция III.A6.013, букви а) — д) по-горе, използващи някои от следните техники за анализ на материали:

1.

Рентгенова фото-електронна спектроскопия (ХPS);

2.

Енерго-дисперсионна рентгенова спектроскопия (EDX, EDS); или

3.

Електронна спектроскопия за химически анализ (ESCA).

6B


A7.   Навигационно и авиационно оборудване

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

III.A7.002

Акселерометри, съдържащи пиезоелектрични керамични трансдюсери с чувствителност от 1 000 mV/g или по-добра (по-висока)

7A001


A9.   Космически апарати и силови установки

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

III.A9.002

‘Динамометричните датчици’, способни да измерват тегателната сила на ракетните двигатели, с капацитет, надвишаващ 30kN.

Техническа бележка:

‘Динамометричните датчици’ означава устройства и датчици за измерване на сила както в напрежение, така и в компресия.

Бележка:

III.A9.002 не включва оборудване, устройства и датчици, специално проектирани за измерване на теглото на превозните средства, напр. платформени везни.

9B117

III.A9.003

Газови турбини, компоненти и свързано с тях оборудване за производството на електроенергия, както следва:

(a)

газови турбини, специално проектирани за производство на електрическа енергия, с мощност, превишаваща 200 MW;

(b)

перки, статори, горивни камери и дюзи за впръскване на гориво, специално проектирани за газовите турбини за производство на електрическа енергия, посочени в III.A9.003.a;

(c)

оборудване, специално проектирано за „разработване“ и „производство“ на газови турбини за производство на електрическа енергия, посочени в III. A9.003.a.

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

III.B.   ТЕХНОЛОГИЯ

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

III.B.001

‘Технологии’, необходими за използването на изделията в Част III.А. („Стоки“) по-горе.

Техническа бележка:

Терминът ‘технологии’ включва и софтуер.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на ‘продукти от суров нефт и нефтопродукти’ по членове 11 и 31, параграф 1

Код по ХС

Описание

2709 00

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали.

2710

Нефтени масла или масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати; отпадъчни масла (като закупуването в Иран на керосин за реактивни двигатели с код КН 2710 19 21 не е забранено, при условие че неговото предназначение и използване е единствено с цел продължаване на летателната операция на въздухоплавателното средство, което се зарежда).

2712

Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък, суров парафин (slack wax), озокерит, лигнитен восък, торфен восък, други минерални восъци и подобни продукти, получени по синтетичен или друг начин, дори оцветени.

2713

Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефтени масла или от масла от битуминозни минерали.

2714

Природни битуми и природни асфалти; битуминозни шисти и пясъци; асфалтити и асфалтени скали.

2715 00 00

Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран (например битумни замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат „cut backs“).


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Списък от ‘нефтохимически продукти’, посочени в членове 13 и 31, параграф 1

Код по ХС

Описание

2812 10 94

Фосген (карбонил хорид)

2814

Амоняк

3102 30

Амониев нитрат

2901 21 00

Етилен

2901 22 00

Пропен (пропилен)

2902 20 00

Бензен

2902 30 00

Толуен

2902 41 00

О-ксилен

2902 42 00

М-ксилен

2902 43 00

p-ксилен

2902 44 00

Смеси от изомери на ксилена

2902 50 00

Стирен

2902 60 00

Етилбензен

2902 70 00

Кумен

2903 11 00

Хлорметан

2903 29 00

Други ненаситени хлорни производни на ациклените въглеводороди

2903 81 00

Хексахлороциклохексан [(HCH (ISO)], включително линдан (ISO, DCI)

2903 82 00

Алдрин (ISO), хлордан (ISO) и хептахлор (ISO)

2903 89 90

Други халогенирани производни на въглеводороди

2903 91 00

Хлорбензен, o-дихлорбензен и p-дихлорбензен

2903 92 00

Хексахлоробензен (ISO) и DDT (ISO) [клофенотан (DCI), 1,1,1-трихлоро-2,2-бис(р-хлорофенил)етан]

2903 99 90

Други халогенирани производни на ароматните въглеводороди

2909

Етер-алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

2909 41

Оксидиетанол (диетиленгликол)

2909 43

Монобутилови етери на етиленгликола или на диетиленгликола

2909 44

Други моноалкилови етери на етиленгликола или на диетиленгликола

2909 49

Други етер-алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

2905 11 00

Метанол (метил алкохол)

2905 12 00

Пропан-1-ол (пропилов алкохол) и пропан-2-ол (изопропилов алкохол)

2905 13 00

Бутан-1-ол (n-бутилов алкохол)

2905 31 00

Етилен гликол (етанедиол)

2907 11 – 2907 19

Феноли

2910 10 00

Оксиран (етиленов оксид)

2910 20 00

Метилоксиран (пропиленов оксид)

2914 11 00

Ацетон

2917 14 00

Малеинов анхидрид (MA)

2917 35 00

Фталов анхидрид (PA)

2917 36 00

Терефталова киселина и нейните соли

2917 37 00

Диметил терефталат (ДМТ)

2926 10 00

Акрилонитрил

Ex 2929 10 00

Метилен дифенил диизоцианат (MDI)

Ex 2929 10 00

Хексаметилен диизоцианат (HDI)

Ex 2929 10 00

Толуол диизоцианат (TDI)

3901

Полимери на етилена в първични


Код по ХС

Описание

 

2707 10

Бензол (бензен)

Всички кодове

2707 20

Толуол (толуен)

Всички кодове

2707 30

Ксилол (ксилени)

Всички кодове

2707 40

Нафтален

Всички кодове

2707 99 80

Феноли

 

2711 14 00

Етилен, пропилен, бутадиен

 


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Списък на ключовото оборудване и технологии, посочени в член 8 и член 31, параграф 1

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

1.

Целта на забраните, съдържащи се в настоящото приложение, не трябва да се обезсилва чрез износа на стоки, които не са предмет на забрана (включително инсталации), съдържащи една или повече забранени съставни части, когато забранената съставна част или съставни части са основният елемент на стоките и реално могат да бъдат отделени или употребени за други цели.

Бележка:

При преценката дали забранената съставна част или части следва да се разглеждат като основен елемент, е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от забранената съставна част или части основен елемент на стоките, които се придобиват.

2.

Стоките, фигуриращи в настоящото приложение, могат да бъдат както нови, така и употребявани.

3.

Определенията на термини в ‘единични кавички’ са дадени в техническата бележка към съответното изделие.

4.

Определенията на термини в „двойни кавички“ са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

ОБЩА БЕЛЕЖКА ОТНОСНО ТЕХНОЛОГИИТЕ (ОБТ)

1.

„Технологиите“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на забранените стоки, остават забранени дори когато са приложими за стоки, които не са забранени.

2.

Забраните не се прилагат по отношение на „технологии“, които са минимално необходими за инсталиране, експлоатация, поддръжка (проверка) и поправка на стоките, които не са забранени или чийто износ е бил разрешен в съответствие с Регламент (ЕО) № 423/2007 или с настоящия регламент.

3.

Забраните върху трансфера на „технологии“ не се прилагат за информацията, която е „обществено достояние“, за „фундаменталните научни изследвания“, нито по отношение на минимално необходимата информация за заявките за патент.

ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ

1.A   Оборудване

1.

Оборудване за геофизично изследване, превозни средства, плавателни съдове и въздухоплавателни средства, специално проектирани или пригодени за получаване на данни за проучване за нефт и газ, и специално проектираните компоненти за тях.

2.

Датчици, специално предназначени за използване при сондажни работи на нефтени и газови кладенци, включително датчици за измервания по време на сондиране и свързаното оборудване, специално предназначено за получаване и съхранение на данни от такива датчици.

3.

Сондажно оборудване, специално предназначено за работа в скални образувания с цел проучване за наличие на или добив на нефт, газ и други срещани в природата въглеводородни материали.

4.

Сондажни длета, сондажни лостове, тежки щанги, центратори и друго оборудване, специално предназначено за използване във и със сондажно оборудване за нефтени и газови кладенци.

5.

Колонни глави, ‘противофонтанни блокове’ и ‘фонтанни елхи или фонтанни арматури’, както и специално предназначените компоненти от тях, отговарящи на „спецификациите API и ISO“ за използване в нефтени или газови кладенци.

Технически бележки:

a)

‘Противофонтанният блок’ е съоръжение, което обикновено се използва на земната повърхност (или ако се сондира под вода — на морското дъно) по време на сондирането за предотвратяване на неконтролирано изпускане на нефт и/или газ от кладенеца.

б)

‘Фонтанната елха или фонтанната арматура’ е съоръжение, което обикновено се използва за контролиране на потока от кладенеца, когато е завършен, и добивът на нефт и/или газ е започнал.

в)

За целите на настоящото изделие ‘спецификации на API и ISO’ се отнася за спецификации 6A, 16A, 17D и 11IW на Американския петролен институт и/или за спецификации 10423 и 13533 на Международната организация по стандартизация за противофонтанни блокове, колонни глави и фонтанни елхи за използване в нефтени и/или газови кладенци.

6.

Сондажни и добивни платформи за суров нефт и природен газ.

7.

Плавателни съдове и баржи, включващи сондажно оборудване и/или оборудване за преработката на нефт, използвани при добива на нефт, газ и други срещани в природата горими материали.

8.

Сепаратори течност/газ, отговарящи на спецификация 12J на API, специално предназначени за обработка на добива от нефтен или газов кладенец, за разделяне на нефтените течности от водата и на газа от течностите.

9.

Газов компресор с налягане, равно или по-голямо от 40 bar (PN 40 и/или ANSI 300), и с обем на капацитета за засмукване, равен на или по-голям от 300 000 Nm3/h, за началната обработка и пренос на природен газ, с изключение на газови компресори за станции за компресиран природен газ (CNG) и специално предназначените компоненти за тях.

10.

Оборудване за управление на подводен добив и неговите компоненти, отговарящи на ‘спецификациите на API и ISO’ за използване в нефтени и газови кладенци.

Техническа бележка:

За целите на настоящото вписване ‘спецификации на API и ISO’ се отнася за спецификация 17F на Американския петролен институт (API) и/или спецификация 13268 на Международната организация по стандартизация (ISO) за системи за управление на подводен добив.

11.

Помпи, обикновено с висок капацитет и/или под високо налягане (над 0,3 m3 на минута и/или 40 bar), специално предназначени за помпане на промивни течности и/или цимент в нефтени и газови кладенци.

1.B   Изпитателно и инспекционно оборудване

1.

Оборудване, специално предназначено за пробовземане, изпитване и анализ на свойствата на промивната течност, цимент за нефтени кладенци и други материали, специално предназначени и/или формулирани за използване в нефтени и газови кладенци.

2.

Оборудване, специално предназначено за пробовземане, изпитване и анализ на свойствата на скални проби, течни и газообразни проби и други материали, взети от нефтен и/или газов кладенец по време на сондирането или след него, или от съоръженията за начална обработка към него.

3.

Оборудване, специално предназначено за събиране и тълкуване на информация за физическото и механичното състояние на нефтен и/или газов кладенец, и за определяне на свойствата in situ на скалното образувание и залежа.

1.C   Материали

1.

Промивни течности, добавки за промивна течност и компонентите за тях, специално формулирани за стабилизиране на нефтени и газови кладенци по време на сондиране, за извличане на повърхността на шлама и за смазване и охлаждане на сондажното оборудване в кладенеца.

2.

Цимент и други материали, отговарящи на ‘спецификациите на API и ISO’ за използване в нефтени и газови кладенци.

Техническа бележка:

„Спецификация на API и ISO“ се отнася за спецификация 10A на Американския петролен институт или за спецификация 10426 на Международната организация по стандартизация за цимент за нефтени кладенци и други материали, специално формулирани за циментиране на нефтени и газови кладенци.

3.

Химикали за инхибиране на корозията, за третиране на емулсии, агенти против образуването на пяна и други химикали, специално формулирани за използване при сондиране за и при началната обработка на нефт, добит от нефтен и/или газов кладенец.

1.D   Софтуер

1.

„Софтуер“, специално предназначен за събиране и тълкуване на данни, получени от сеизмични, електромагнитни, магнитни или гравитационни изследвания за целите на установяване на това, доколко ще е оправдано проучването за нефт или газ.

2.

„Софтуер“, специално предназначен за съхранение, анализ и тълкуване на информация, получена при сондирането и добива, за оценката на физическите характеристики и поведение на нефтени или газови залежи.

3.

„Софтуер“, специално предназначен за „използване“ в съоръжения за добив или обработка на нефт или в специфични модули на такива съоръжения.

1.Е.   Технологии

1.

„Технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ и „използване“ на оборудването, посочено в 1.A.01—1.A.11.

РАФИНИРАНЕ НА СУРОВ НЕФТ И ВТЕЧНЯВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ

2.A   Оборудване

1.

Топлообменници, както следва, и специално предназначени компоненти за тях:

а)

пластинчати топлообменници със съотношение повърхност/обем по-високо от 500 m2/m3, специално предназначени за предварително охлаждане на природен газ;

б)

серпентинни топлообменници, специално предназначени за втечняване или преохлаждане на природен газ.

2.

Криогенни помпи за пренос на среда с температура под – 120 °C, имащи дебит по-голям от 500 m3/h и специално предназначените компоненти за тях.

3.

‘Колд-бокс’ и оборудване за ‘колд-бокс’, което не е посочено в 2.А.1.

Техническа бележка:

Оборудване за ‘колд-бокс’ се отнася за специално проектирана конструкция, която е специфична за инсталации за ВПГ и включва етапа на втечняване. Съоръжението ‘колд-бокс’ се състои от топлообменници, тръбни разводки, други прибори и топлоизолация. Температурата в съоръжението ‘колд-бокс’ е под – 120 °C (условия за кондензация на природен газ). Предназначението на съоръжението ‘колд-бокс’ е топлинното изолиране на по-горе описаното оборудване.

4.

Оборудване за пристанищни терминали за втечнени газове, които са с температура под – 120 °C, както и специално предназначените компоненти за тях.

5.

Гъвкави и твърди преносни тръбопроводи с диаметър по-голям от 50 mm за преноса на среда под – 120 °C.

6.

Морски плавателни съдове, специално предназначени за превоз на ВПГ.

7.

Електростатични очистители, предназначени за отстраняване на замърсители, като соли, твърди вещества и вода от суровия нефт, както и специално предназначените компоненти за тях.

8.

Всички крекинг реактори, включително реакторите за хидрокрекинг, и съоръжения за коксуване, специално предназначени за преобразуване на вакуумни газьоли или вакуумни остатъци, както и специално предназначените компоненти за тях.

9.

Реактори за хидроочистка, специално предназначени за обезсерване на бензин, дизелови фракции и керосин, както и специално предназначените компоненти за тях.

10.

Реактори за каталитичен риформинг, специално предназначени за преобразуване на обезсерен бензин във високооктанов бензин, както и специално предназначените компоненти за тях.

11.

Съоръжения за рафиниране за изомеризацията на фракции C5-C6 и съоръжения за рафиниране за алкилиране на леки олефини, за подобряване на октановото число на въглеводородни фракции.

12.

Помпи, специално предназначени за преноса на суров нефт и горива, с дебит от 50 m3/h или повече, както и специално предназначените компоненти за тях.

13.

Тръби с външен диаметър от 0,2 m или по-голям и изработени от някой от следните материали:

а)

неръждаеми стомани със съдържание на 23 % хром или повече от общата маса;

б)

неръждаеми стомани и никелови сплави със стойност на ‘еквивалента на устойчивост на питингова корозия’ по-голяма от 33.

Техническа бележка:

Величината ‘еквивалент на устойчивост на питингова корозия’ (PRE) характеризира корозионната устойчивост на неръждаеми стомани и никелови сплави на питингова корозия или на корозионно напукване. Устойчивостта на питингова корозия на неръждаемите стомани и на никеловите сплави се определя основно от техния състав, основно: хром, молибден и азот. Формулата за изчисляване на стойността на PRE е: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14.

‘Инспекционни бутала’ (PIGS = Pipeline Inspection Gauges) и специално предназначени компоненти за тях.

15.

Пускови устройства и приемни устройства за въвеждане или изваждане на бутала.

Техническа бележка:

‘Буталото’ е устройство, което обикновено се използва за почистване или инспектиране на тръбопровода отвътре (корозионно състояние или образуване на пукнатини) и се движи благодарение на налягането на продукта в тръбопровода.

16.

Резервоари за съхранение на суров нефт и горива с обем по-голям от 1 000 m3 (1 000 000 литра), както следва, както и специално предназначените компоненти за тях:

а.

резервоари с фиксиран покрив;

б.

резервоари с плаващ покрив.

17.

Подводни гъвкави тръби, специално предназначени за пренос на въглеводороди и инжекционни флуиди, вода или газ и с диаметър по-голям от 50 mm.

18.

Гъвкави тръби за високо налягане, използвани за надводни и подводни приложения.

19.

Изомеризационно оборудване, специално предназначено за производство на високооктанов бензин, и базирано на захранване от леки въглеводороди и специално предназначени компоненти за него.

2.B   Изпитателно и инспекционно оборудване

1.

Оборудване, специално предназначено за изпитване и анализ на качеството (свойства) на суров нефт и горива.

2.

Интерфейсни контролни системи, специално предназначени за контрола и оптимизирането на процеса на очистка.

2.C   Материали

1.

Диетиленгликол (CAS 111-46-6), триетиленгликол (CAS 112-27-6)

2.

N-метилпиролидон (CAS 872-50-4), сулфолан (CAS 126-33-0)

3.

Зеолити, с природен или синтетичен произход, специално предназначени за течен каталитичен крекинг или за пречистването и/или дехидратацията на газове, включително природен газ.

4.

Катализатори за крекинга и преобразуването на въглеводороди, както следва:

а)

еднометални (групата на платината) върху тип алуминиев оксид или върху зеолит, специално предназначени за процеса на каталитичен риформинг;

б)

смесени метали (платина в комбинация с други благородни метали) върху тип алуминиев оксид или върху зеолит, специално предназначени за процеса на каталитичен риформинг;

в)

кобалтови и никелови катализатори, легирани с молибден върху тип алуминиев оксид или върху зеолит, специално предназначени за процеса на каталитично обезсерване;

г)

паладиеви, никелови, хромни и волфрамови катализатори върху тип алуминиев оксид или върху зеолит, специално предназначени за процеса на каталитичен хидрокрекинг.

5.

Добавки за бензин, специално формулирани за повишаване на октановото число на бензина.

Бележка:

Това вписване включва етил-третичен-бутил-етер (ETBE) (CAS 637-92-3) и метил-третичен-бутил-етер (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D   Софтуер

1.

„Софтуер“, специално предназначен за „използване“ в инсталации за ВПГ или в специфични модули на такива съоръжения.

2.

„Софтуер“, специално предназначен за „разработване“, „производство“ или „използване“ на инсталации (включително техните модули) за рафиниране на нефт.

2.Е.   Технологии

1.

„Технологии“„необходими“ за „разработването“, „производството“ или „използване“ на оборудване за кондиционирането и пречистването на суров природен газ (дехидратация, пречистване от сероводород, отстраняване на примеси).

2.

„Технологии“ за втечняването на природен газ, включително „технологии“, необходими за „разработването“, „производството“ или „използването“ на инсталации за ВПГ.

3.

„Технологии“„необходими“ за „разработването“, „производството“ или „използването“за преноса на втечнен природен газ.

4.

„Технологии“, „необходими“ за „разработването“, „производството“ или „използването“ на морски плавателни съдове, специално предназначени за превоз на втечнен природен газ.

5.

„Технологии“„необходими“ за „разработването“, „производството“ или „използването“за съхранение на суров нефт и горива.

6.

„Технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на рафинерийни инсталации, като:

6.1.

„Технологии“ за преобразуване на леки олефини в бензин;

6.2.

Технологии за каталитичен риформинг и изомеризация;

6.3.

Технологии за каталитичен и термичен крекинг.

НЕФТОХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

3.A   Оборудване

1.

Реактори

а)

специално предназначени за производство на фосген (CAS 506-77-4), и специално проектирани компоненти за тях;

б)

за фосгениране, специално проектирано за производство на HDI, TDI, MDI, и специално проектирани компоненти за тях, с изключение на вторични реактори;

в)

специално проектирани за полимеризация под ниско налягане (до максимум 40 bar) на етилен и пропилен, и специално проектирани компоненти за тях,;

г)

специално проектирани за термичен крекинг на EDC (етилен дихлорид), и специално проектирани компоненти за тях, с изключение на вторични реактори;

д)

специално проектирани за хлориране и оксихлориране за производството на винил хлорид, и специално проектирани компоненти за тях, с изключение на вторични реактори;

2.

Изпарители с тънък слой и изпарители с низходящ (падащ) тънък слой, състоящи се от материали, устойчиви на гореща концентрирана оцетна киселина, и специално проектирани компоненти за тях, и специално разработен софтуер за тях;

3.

Инсталации за отделяне на солна киселина чрез електролиза, и специално проектирани компоненти за тях, и специално разработен софтуер за тях;

4.

Колони с диаметър, по-голям от 5 000 mm и специално проектирани компоненти за тях;

5.

Сачмени клапани и конусовидни или цилиндрични кранове с керамични сачми или запушалки, с номинален диаметър от 10 mm или повече, и специално проектирани компоненти за тях;

6.

Центрофужни и/или бутални компресори с инсталирана мощност над 2MW и отговарящи на спецификация API610;

3.B   Изпитателно и инспекционно оборудване

3.C   Материали

1.

Катализатори, приложими към производствените процеси на три-нитро-толуол, амониев нитрат и други химически и нефтохимични процеси, използвани за производство на експлозиви, и специално разработен софтуер за тях;

2.

Катализатори, използвани за производството на мономери, като етилен и пропилен (части от предприятия за крекинг с водна пара и/или за преобразуване на газ в нефтопетролни продукти), и специално разработен софтуер за тях;

3.D   Софтуер

1.

„Софтуер“, специално проектиран за „разработването“, „производството“ или „използването“ на оборудването, посочено в 3.А;

2.

„Софтуер“, специално проектиран за „използване“ в съоръжения за метанол;

3.Е.   Технологии

1.

„Технологии“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на процеси за преобразуване на газ в течно гориво (GTL) или газ в нефтохимични продукти (GTP) или за GTL- или GTP- инсталации;

2.

„Технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, предназначено за производствона амоняк, и съоръжения за метанол;

3.

„Технологии“ за „производство“ на MEG (моноетилен гликол), EO (етилен оксид)/EG (етилен гликол).

Бележка:

„Технология“означава специфичната информация, необходима за „разработване“, „производство“ или „използване“ на стоки. Тази информация приема формата на „технически данни“ или „техническа помощ“.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Списък на злато, ценни метали и диаманти, посочени в член 15 и член 31, параграф 1

Код по ХС

Описание

7102

Диаманти, дори обработени, но немонтирани, нито обковани

7106

Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или полуобработени форми, или на прах

7108

Злато (включително платинираното злато) в необработени или полуобработени форми, или на прах

7109

Плакета или дублета от злато върху неблагородни метали или върху сребро, в необработени или полуобработени форми

7110

Платина в необработени или полуобработени форми, или на прах

7111

Плакета или дублета от платина върху неблагородни метали, върху сребро или върху злато, в необработени или полуобработени форми

7112

Остатъци и отпадъци от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали; други остатъци и отпадъци, съдържащи благородни метали или съединения на благородни метали, от вида на тези, използвани главно за извличане на благородни метали


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Списък на лицата и образуванията, посочени в член 23, параграф 1

А.

Лица и образувания, участващи в ядрени дейности и в дейности, свързани с балистични ракети

 

Физически лица

(1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Друга информация: високопоставен учен от Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили на Иран (MODAFL), свързан с Института по приложна физика. Работи в тясно сътрудничество с Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(2)

Dawood Agha-Jani. Длъжност: ръководител на PFEP — Natanz. Друга информация: Участва в ядрената програма на Иран.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(3)

Ali Akbar Ahmadian. Звание: вицеадмирал. Длъжност: Началник на съвместния щаб на Ислямската революционна гвардия (Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC)).

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(4)

Amir Moayyed Alai. Друга информация: Участва в управлението на сглобяването и проектирането на центрофуги.

Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 3.3.2008 г.).

(5)

Behman Asgarpour. Длъжност: Оперативен ръководител (Arak). Друга информация: Участва в ядрената програма на Иран.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(6)

Mohammad Fedai Ashiani. Друга информация: Участва в производството на амониев уранил карбонат и управлението на комплекса за обогатяване на уран в Natanz.

Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 3.3.2008 г.).

(7)

Abbas Rezaee Ashtiani. Друга информация: Висш служител в бюрото на AEOI за дейности по проучване и разработване на мини.

Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.

(8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Длъжност: Директор на финансовия и бюджетен отдел, Организацията за авиационна промишленост (AIO). Друга информация: Участва в програмата на Иран за балистични ракети.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(9)

Haleh Bakhtiar. Друга информация: Участва в производството на магнезий с концентрация 99,9 %.

Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 3.3.2008 г.).

(10)

Morteza Behzad. Друга информация: Участва в производството на съставни части за центрофуги.

Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 3.3.2008 г.).

(11)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Длъжност: ръководител на Организацията за авиационна промишленост (AIO). Друга информация: Участва в програмата на Иран за балистични ракети.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(12)

Ahmad Derakhshandeh. Длъжност: председател и изпълнителен директор на Bank Sepah.

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(13)

Mohammad Eslami. Звание: доктор. Друга информация: Ръководител на Института за обучение и научни изследвания в отбранителните индустрии.

Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.

(14)

Reza-Gholi Esmaeli. Длъжност: началник на отдел „Търговия и международни отношения“, Организация за авиационна промишленост (AIO). Друга информация: Участва в програмата на Иран за балистични ракети.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(15)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Друга информация: високопоставен учен в MODAFL и бивш ръководител на Научноизследователския център по физика (PHRC).

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(16)

Mohammad Hejazi. Звание: бригаден генерал. Длъжност: командващ съпротивителните сили „Bassij“.

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(17)

Mohsen Hojati. Длъжност: ръководител на Fajr Industrial Group.

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(18)

Seyyed Hussein Hosseini. Друга информация: длъжностно лице на AEOI, участващо в проекта за проучвателен реактор с тежка вода в Arak.

Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 3.3.2008 г.).

(19)

M. Javad Karimi Sabet. Друга информация: ръководител на Novin Energy Company, посочена в Резолюция 1747 (2007).

Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 3.3.2008 г.).

(20)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Длъжност: ръководител на Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(21)

Ali Hajinia Leilabadi. Длъжност: генерален директор на Mesbah Energy Company. Друга информация: Участва в ядрената програма на Иран.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(22)

Naser Maleki. Длъжност: ръководител на Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Друга информация: Naser Maleki е също служител на MODAFL, който ръководи работата по програмата за балистични ракети „Shahab-3“. Shahab-3 е иранска балистична ракета с голям обхват на действие, която е на въоръжение понастоящем.

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(23)

Hamid-Reza Mohajerani. Друга информация: Участва в производственото управление на завода за преработка на уран (Uranium Conversion Facility (UCF)) в Esfahan.

Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 3.3.2008 г.).

(24)

Jafar Mohammadi. Длъжност: технически съветник на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI) (отговаря за управление на производството на клапи за центрофуги). Друга информация: Участва в ядрената програма на Иран.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(25)

Ehsan Monajemi. Длъжност: ръководител на строителен проект, Natanz. Друга информация: Участва в ядрената програма на Иран.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(26)

Mohammad Reza Naqdi. Звание: бригаден генерал. Друга информация: бивш заместник-ръководител на отдела за научни изследвания и логистика в областта на промишлеността към генералния щаб на въоръжените сили/ръководител на държавния щаб за борба с контрабандата, който работи за заобикаляне на санкциите, наложени с Резолюции 1737 (2006) и 1747 (2007).

Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.

(27)

Houshang Nobari. Друга информация: Участва в управлението на комплекса за обогатяване на уран в Natanz.

Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 3.3.2008 г.).

(28)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Звание: генерал-лейтенант. Длъжност: ректор на Университета за отбранителни технологии „Malek Ashtar“. Друга информация: Химическият факултет на Университета за отбранителни технологии „Ashtar“ е свързан с MODALF и е извършвал експерименти с берилий. Участва в ядрената програма на Иран.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(29)

Mohammad Qannadi. Длъжност: вицепрезидент по научноизследователската и развойна дейност на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI). Друга информация: Участва в ядрената програма на Иран.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(30)

Amir Rahimi. Длъжност: ръководител на Ядрения научноизследователски и производствен център в Esfahan. Друга информация: Центърът за изследвания и производство на ядрено гориво в Esfahan е част от предприятието за производство и доставка на ядрено гориво към AEOI, което участва в дейности, свързани с обогатяване на уран.

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(31)

Javad Rahiqi: Длъжност: ръководител на Центъра за ядрени технологии в Esfahan към Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI) (Допълнителна информация: Роден на: 24 април 1954 г.; място на раждане: Marshad).

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г. (ЕС: 24.4.2007 г.).

(32)

Abbas Rashidi. Друга информация: Участва в дейности по обогатяване на уран в Natanz.

Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 3.3.2008 г.).

(33)

Morteza Rezaie. Звание: бригаден генерал. Длъжност: заместник-командващ на Ислямската революционна гвардия.

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(34)

Morteza Safari. Звание: контраадмирал. Длъжност: командващ военноморските сили на Ислямската революционна гвардия.

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(35)

Yahya Rahim Safavi. Звание: генерал-майор. Длъжност: командир в Ислямската революционна гвардия (Pasdaran). Друга информация: Участва в ядрената програма и в програмата за балистични ракети на Иран.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(36)

Seyed Jaber Safdari. Друга информация: ръководител на обогатителния завод в Natanz.

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(37)

Hosein Salimi. Звание: генерал. Длъжност: командващ Военновъздушните сили, Ислямска революционна гвардия (Pasdaran). Друга информация: Участва в програмата на Иран за балистични ракети.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(38)

Qasem Soleimani. Звание: бригаден генерал. Длъжност: командващ силите „Qods“.

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(39)

Ghasem Soleymani. Друга информация: Ръководител на дейностите по добиване на уран в уранова мина „Saghand“.

Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.

(40)

Mohammad Reza Zahedi. Звание: бригаден генерал. Длъжност: командващ сухопътните сили на Ислямската революционна гвардия.

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(41)

General Zolqadr. Длъжност: заместник-министър на вътрешните работи по сигурността, офицер от Ислямската революционна гвардия.

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

 

Образувания

(1)

Abzar Boresh Kaveh Co. (друго наименование: BK Co.). Друга информация: участва в производството на компоненти за центрофуги.

Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.

(2)

Amin Industrial Complex: Amin Industrial Complex е правило опити да разработи температурни регулатори, които могат да бъдат използвани в областта на ядрените изследвания и оперативните/производствените съоръжения. Amin Industrial Complex се притежава или контролира от Организацията на отбранителните индустрии (DIO), която е посочена в Резолюция 1737 (2006), или действа от нейно име.

Местонахождение: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

Друго наименование: Amin Industrial Compound and Amin Industrial Company.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(3)

Ammunition and Metallurgy Industries Group (друго наименование: a) AMIG, б) Ammunition Industries Group). Друга информация: а) AMIG контролира „7th of Tir“, б) AMIG се притежава и контролира от Организацията на отбранителните индустрии (DIO).

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(4)

Armament Industries Group: Armament Industries Group (AIG) произвежда и осигурява поддръжката на различни малки оръжия и леки въоръжения, включително големокалибрени и среднокалибрени оръжия и свързана с тях технология. AIG провежда по-голяма част от своята дейност по доставка чрез Hadid Industries Complex.

Местонахождение: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.

Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 9.6.2010 г.).

(5)

Организация за атомна енергия на Иран (AEOI). Друга информация: Участва в ядрената програма на Иран.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(6)

Bank Sepah и Bank Sepah International. Друга информация: Bank Sepah осигурява подкрепа за Организацията за авиационна промишленост (AIO) и нейните дъщерни дружества, включително Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) и Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(7)

Дружества Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal. Друга информация: а) дъщерно дружество на Saccal System companies, б) това дружество направи опит да закупи чувствителни стоки за образувание, посочено в Резолюция 1737 (2006).

Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.

(8)

Cruise Missile Industry Group (друго наименование: Naval Defence Missile Industry Group).

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(9)

Организация на отбранителните индустрии (DIO). Друга информация: а) обединяващо образувание, контролирано от MODAFL, някои от чиито подчинени структури са участвали в производството на съставни части за програмата за центрофуги и в ракетната програма, б) участва в ядрената програма на Иран.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(10)

Център за отбранителни технологии и научни изследвания: Центърът за отбранителни технологии и научни изследвания (DTSRC) се притежава или контролира от Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили на Иран (MODAFL), което ръководи научноизследователската и развойна дейност, производството, поддръжката, износа и доставките в областта на отбраната на Иран, или действа от негово име.

Местонахождение: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 9.6.2010 г.).

(11)

Doostan International Company: Doostan International Company (DICO) доставя елементи за програмата за балистични ракети на Иран.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(12)

Electro Sanam Company (друго наименование: a) E. S. Co., б) E. X. Co.). Друга информация: дружество параван на AIO, участващо в програмата за балистични ракети.

Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.

(13)

Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) (Център за изследвания и производство на ядрено гориво в Esfahan) и Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC) (Център за ядрени технологии в Esfahan). Друга информация: Те са част от предприятието за производство и доставка на ядрено гориво към Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI).

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(14)

Ettehad Technical Group. Друга информация: дружество параван на AIO, участващо в програмата за балистични ракети.

Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.

(15)

Промишлена група „Fajr“. Друга информация: а) предишно наименование: Instrumentation Factory Plant, б) образувание, подчинено на Организацията за авиационна промишленост (AIO), в) участва в програмата на Иран за балистични ракети.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(16)

Farasakht Industries: Farasakht Industries се притежава или контролира, или действа от името на Iran Aircraft Manufacturing Company, което от своя страна се притежава или контролира от MODAFL.

Местонахождение: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(17)

Farayand Technique. Друга информация: а) участва в ядрената програма на Иран (програма за центрофуги), б) фигурира в докладите на МААЕ.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(18)

First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank, PLC се притежава или контролира от Bank Mellat, или действа от нейно име. През последните седем години Bank Mellat е съдействала за извършването на трансакции на стойност стотици милиони долари за ирански ядрени, ракетни и отбранителни образувания.

Местонахождение: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; Регистрационен номер: LL06889 (Малайзия).

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(19)

Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (друго наименование: Instrumentation Factories Plant). Друга информация: използван от AIO при някои опити за придобиване.

Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.

(20)

Jabber Ibn Hayan. Друга информация: Лаборатория на Организацията за ядрена енергия на Иран (AEOI), която участва в дейности по ядрено-горивния цикъл.

Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г. (ЕС: 24.4.2007 г.).

(21)

Joza Industrial Co. Друга информация: дружество параван на AIO, участващо в програмата за балистични ракети.

Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.

(22)

Kala-Electric (друго наименование: Kalaye Electric). Друга информация: а) доставчик за пилотния център за обогатяване на гориво (PFEP) в Natanz, б) участва в ядрената програма на Иран.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(23)

Център за изследвания в областта на атомната енергия в Karaj. Друга информация: Част от отдела за изследвания на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI).

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(24)

Kaveh Cutting Tools Company: Kaveh Cutting Tools Company се притежава или контролира от DIO, или действа от нейно име.

Местонахождение: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(25)

Kavoshyar Company. Друга информация: Дъщерно дружество на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI).

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(26)

Khorasan Metallurgy Industries. Друга информация: а) дъщерно дружество на Ammunition Industries Group (AMIG), подчинено на DIO, б) участва в производството на съставни части за центрофуги.

Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.

(27)

M. Babaie Industries: М. Babaie Industries е структура, подчинена на Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (предишно наименование: Air Defense Missile Industries Group) на Организацията за авиационна промишленост на Иран (AIO). AIO контролира ракетните организации Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) и Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), като и двете са посочени в Резолюция 1737 (2006).

Местонахождение: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(28)

Университет „Malek Ashtar“: подчинен на DTRSC в рамките на MODAFL; включва научноизследователски групи, които преди това са попадали в рамките на Научноизследователския център по физика (PHRC). Инспектори на IAEA не са допуснати да интервюират персонала или да имат достъп до документи под контрола на тази организация с оглед на уреждане на нерешения въпрос за възможното военно измерение на ядрената програма на Иран.

Местонахождение: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran.

Дата на посочване от ЕС: 24.6.2008 г. (ООН: 9.6.2010 г.).

(29)

Енергийна компания „Mesbah“. Друга информация: а) доставчик за проучвателен реактор А40 — Arak, б) участва в ядрената програма на Иран.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(30)

Министерство по въпросите на износа на отбранителна логистика: Министерството по въпросите на износа на отбранителна логистика (MODLEX) продава на световния пазар оръжия, произведени в Иран, в нарушение на Резолюция 1747 (2007) на Съвета за сигурност на ООН, с която на Иран е забранена продажбата на оръжия или други свързани материали.

Местонахождение: PO Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran.

Дата на посочване от ЕС: 24.06.2008 г. (ООН: 9.6.2010 г.)

(31)

Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) се притежава или контролира от SHIG, или действа от нейно име.

Местонахождение: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran

Друго наименование: 3MG

Дата на посочване от ЕС: 24.6.2008 г. (ООН: 9.6.2010 г.).

(32)

Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITEC) отговаря за проектирането и изграждането на реактора с тежка вода IR-40 в Arak. MITEC ръководи доставките за изграждането на реактора с тежка вода IR-40.

Местонахождение: Arak, Iran

Друго наименование: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(33)

Ядрен научноизследователски център в областта на селското стопанство и медицината: Ядреният научноизследователски център в областта на селското стопанство и медицината (NFRPC) е голямо научноизследователско звено на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI), която е посочена в Резолюция 1737 (2006). NFRPC е център на AEOI за разработване на ядрено гориво и участва в дейности по обогатяване.

Местонахождение: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran

Друго наименование: Център за селскостопански изследвания и ядрена медицина; Селскостопански и медицински научноизследователски център в Karaji.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(34)

Niru Battery Manufacturing Company. Друга информация: а) дъщерно дружество на DIO, б) ролята му е да произвежда силови установки за иранските военни, включително ракетни системи.

Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.

(35)

Novin Energy Company (друго наименование: Pars Novin). Друга информация: действа в рамките на AEOI.

Дата на посочване от ООН: 24.03.2007 г.

(36)

Parchin Chemical Industries. Друга информация: клон на DIO.

Дата на посочване от ООН: 24.03.2007 г.

(37)

Фирма за авиационни услуги „Pars“. Друга информация: извършва поддръжка на въздухоплавателни средства.

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(38)

Фирма за отпадъци „Pars“. Друга информация: а) участва в ядрената програма на Иран (програма за центрофуги), б) фигурира в докладите на МААЕ.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(39)

Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation се притежава или контролира от SBIG, или действа от нейно име.

Местонахождение: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(40)

Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Друга информация: Дружеството е участвало в изграждането на завода за преработка на уран (Uranium Conversion Facility) в Esfahan.

Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.

(41)

Qods Aeronautics Industries. Друга информация: произвежда безпилотни летателни апарати (UAV), парашути, делтапланери, мотоделтапланери и т.н.

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(42)

Sabalan Company: Sabalan е наименование под прикритие на SHIG.

Местонахождение: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(43)

Промишлена група „Sanam“. Друга информация: Дружество, подчинено на AIO.

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(44)

Safety Equipment Procurement (SEP). Друга информация: дружество параван на AIO, участващо в програмата за балистични ракети.

Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.

(45)

7th of Tir. Друга информация: а) структура, подчинена на DIO, за която се смята, че участва пряко в ядрената програма на Иран, б) участва в ядрената програма на Иран.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(46)

Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO е наименование под прикритие на SHIG.

Местонахождение: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(47)

Промишлена група „Shahid Bagheri“(SBIG). Друга информация: а) структура, подчинена на AIO, б) участва в програмата на Иран за балистични ракети.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(48)

Промишлена група „Shahid Hemmat“(SHIG). Друга информация: а) структура, подчинена на AIO, б) участва в програмата на Иран за балистични ракети.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

(49)

Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries се притежава или контролира от SBIG, или действа от нейно име.

Местонахождение: Tehran, Iran.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(50)

Shahid Satarri Industries: Shahid Sattari Industries се притежава или контролира от SBIG, или действа от нейно име.

Местонахождение: Southeast Tehran, Iran

Друго наименование: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(51)

Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) се притежава или контролира от DIO или действа от нейно име.

Местонахождение: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(52)

Sho’a’ Aviation. Друга информация: произвежда свръхлеки въздухоплавателни средства.

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(53)

Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) е подчинена на DIO.

Местонахождение: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

Дата на посочване от ЕС: 24.7.2007 г. (ООН: 9.6.2010 г.).

(54)

TAMAS Company. Друга информация: а) участва в дейности по обогатяване, б) TAMAS е орган, обхващащ четири дъщерни дружества, едно от които се занимава с извличане на уран до етап концентрация, а друго отговаря за преработката и обогатяването на уран и за отпадъците.

Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 3.3.2008 г.).

(55)

Tiz Pars: Tiz Pars е наименование под прикритие на SHIG. Между април и юли 2007 г. Tiz Pars е направило опит, от името на SHIG, да придобие петосова машина за лазерно заваряване и рязане, която би могла да допринесе съществено за ракетната програма на Иран.

Местонахождение: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(56)

Промишлена група „Ya Mahdi“. Друга информация: Дружество, подчинено на AIO.

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

(57)

Yazd Metallurgy Industries: Yazd Metallurgy Industries (YMI) е дружество, подчинено на DIO.

Местонахождение: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

Друго наименование: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, дирекция на Yazd Ammunition and Metallurgy Industries

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

Б.

Образувания, които са притежавани или контролирани от Ислямската революционна гвардия, или действат от нейно име

(1)

Fater (или Faater) Institute: дъщерно дружество на Khatam al-Anbiya (KAA). Fater е работило с чужди доставчици, вероятно от името на други дружества на КАА по проекти на Ислямската революционна гвардия в Иран.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(2)

Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem се притежава или контролира от КАА.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(3)

Ghorb Karbala: Ghorb Karbala се притежава или контролира от КАА.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(4)

Ghorb Nooh: Ghorb Nooh се притежава или контролира от КАА.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(5)

Hara Company: притежавана или контролирана от Ghorb Nooh.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(6)

Imensazan Consultant Engineers Institute: притежаван или контролиран от KAA, или действащ от негово име.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(7)

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) е дружество, притежавано от Ислямската революционна гвардия, което участва в широкомащабни проекти за гражданско и военно строителство и други инженерни дейности. То поема значителна част от работата по проектите на Организацията за пасивна защита. По-специално дъщерните дружества на КАА са участвали много активно в изграждането на обекта за обогатяване на уран в Qom/Fordow.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(8)

Makin: Makin се притежава или контролира от КАА, или действа от негово име, и е дъщерно дружество на КАА.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(9)

Omran Sahel: притежавано или контролирано от Ghorb Nooh.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(10)

Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish се притежава или контролира от КАА, или действа от негово име.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(11)

Rah Sahel: Rah Sahel се притежава или контролира от КАА, или действа от негово име.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(12)

Rahab Engineering Institute: Rahab се притежава или контролира от КАА, или действа от негово име, и е дъщерно дружество на КАА.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(13)

Sahel Consultant Engineers: Sahel Consultant Engineers се притежава или контролира от Ghorb Nooh.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(14)

Sepanir: Sepanir се притежава или контролира от КАА, или действа от негово име.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(15)

Sepasad Engineering Company: Sepasad Engineering Company се притежава или контролира от КАА, или действа от негово име.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

В.

Образувания, които са притежавани или контролирани от Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), или действат от нейно име

(1)

Irano Hind Shipping Company:

Местонахождение: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(2)

IRISL Benelux NV:

Местонахождение: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; V.A.T. Number BE480224531 (Belgium)

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(3)

South Shipping Line Iran (SSL):

Местонахождение: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Списък на лицата и образуванията, посочени в член 23, параграф 2

I.

Лица и образувания, участващи в ядрени дейности и в дейности, свързани с балистични ракети

A.   Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Reza AGHAZADEH

Дата на раждане: 15.03.1949

Номер на паспорт: S4409483, валидност 26.04.2000 г. — 27.04.2010 г.: Издаден: Техеран,

дипломатически паспорт №: 21.01.2013, Място на раждане: Khoy

Бивш ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI). AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.4.2007

2.

Ali DIVANDARI (известен още като DAVANDARI)

 

Ръководител на Bank Mellat (вж. част Б, № 4)

26.7.2010

3.

Д-р Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Адрес на NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Заместник-директор и генерален директор на Дружеството за производство и снабдяване с ядрено гориво (NFPC) (вж. част Б, № 30), структура на AEOI. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН. NFPC участва в дейности по обогатяване, за които управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран да бъдат прекратени.

23.4.2007

4.

Инженер Mojtaba HAERI

 

Заместник-министър по въпросите на промишлеността в МОDAFL. Функция по упражняване на надзор над AIO и DIO

23.6.2008

5.

Mahmood JANNATIAN

Дата на раждане: 21.04.1946,

паспорт №: T12838903

Заместник-ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран

23.6.2008

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (известен още като LANGROUDI)

Дата на раждане: 24.11.1945,

място на раждане: Langroud

Заместник-ръководител на AEOI. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.4.2007

7.

Ali Reza KHANCHI

Адрес на NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/Iran;

факс: (+9821) 8021412

Ръководител на Ядрения научноизследователски център в Техеран (TNRC) към AEOI. МААЕ продължава да изисква от Иран разяснения относно провеждането в TNRC на експерименти, свързани с обогатяване на плутоний, включително относно наличието на частици от високо обогатен уран в екологични проби, взети от депото за складиране на отпадъци в Karaj, където се намират контейнери, съхранявали използвани в тези експерименти обекти с обеднен уран. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.4.2007

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Управителен директор на Iran Electronic Industries (вж. част Б, № 20)

23.6.2008

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Роден на 07.11.1943 в Иран.

Паспорт № 05HK31387, издаден на 1.1.2002 в Иран, валиден до 7.8.2010.

Придобил френско гражданство на 7.5.2008

Директор на Fulmen (вж. част Б, № 13)

26.7.2010

10.

Бригаден генерал Beik MOHAMMADLU

 

Заместник-министър в MODAFL, отговарящ за доставките и логистиката (вж. част Б, № 29)

23.6.2008

11.

Mohammad MOKHBER

4th Floor, No 39 Ghandi streetTehranIran 1517883115

Председател на фондацията Setad Ejraie, инвестиционен фонд, свързан с върховния лидер Ali Khameneï. Член на управителния съвет на Sina Bank.

26.7.2010

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Ръководител на Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), известна още като Cruise Missile Industry Group. Тази организация е посочена по силата на Резолюция 1747 на ССООН и е вписана в Приложение I към Обща позиция 2007/140/ОВППС.

26.7.2010

13.

Anis NACCACHE

 

Ръководител на Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Фирмата му е правила опит да достави чувствителни стоки за образувания, посочени по силата на Резолюция 1737 (2006).

23.6.2008

14.

Бригаден генерал Mohammad NADERI

 

Ръководител на Организацията за авиационна промишленост (AIO) (вж. част Б, № 1). AIO е участвала в чувствителни програми на Иран.

23.6.2008

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Министър на външните работи. Бивш ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI). AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

17.11.2009

16.

Контраадмирал Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Бивш заместник-министър в MODAFL, отговарящ за координацията (вж. част Б, № 29)

23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Изпълнителен директор на Завода за преработка на уран (UCF) в Esfahan. Този завод произвежда захранващия материал (UF6) за обогатителния завод в Natanz. На 27 август 2006 г. Solat Sana получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята, която изпълнява.

23.4.2007

18.

Mohammad AHMADIAN

 

Преди изпълнявал длъжността ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI), а понастоящем заместник-ръководител на AEOI. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.05.2011

19.

Инженер NASER RASTKHAH

 

Заместник-ръководител на AEOI. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.05.2011

20.

Behzad SOLTANI

 

Заместник-ръководител на AEOI. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.05.2011

21.

Massoud AKHAVAN-FARD

 

Заместник-ръководител на AEOI по планирането, международните и парламентарните въпроси. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.05.2011

22.

Д-р Ahmad AZIZI

 

Заместник-председател и управляващ директор на посочената от ЕС Melli Bank PLC.

1.12.2011

23.

Davoud BABAEI

 

Настоящ ръководител по сигурността на изследователския институт към Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили — Организация за изследвания и иновации в областта на отбраната (SPND), ръководена от посочения от ООН Mohsen Fakhrizadeh. МААЕ посочва SPND във връзка със своето безпокойство относно евентуални военни аспекти на иранската ядрена програма, по която Иран отказва да сътрудничи. Като ръководител по въпросите на сигурността Babaei е отговорен за възпрепятстване на разкриването на информация, включително пред МААЕ.

1.12.2011

24.

Hassan BAHADORI

 

Главен изпълнителен директор на посочената от ЕС Arian Bank

1.12.2011

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Заместник ръководител на посочената от ООН Иранска организация за атомна енергия, в която работи на подчинение на посочения от ООН Feridun Abbasi Davani. Поне от 2002 г. участва в иранската ядрена програма, включително като бивш ръководител по снабдяване и логистика към AMAD, където е отговарял за използването на дружества паравани като Kimia Madan за набавянето на оборудване и материали за целите на иранската програма за ядрени оръжия.

1.12.2011

26.

Д-р Peyman Noori BROJERDI

 

Председател на съвета и управляващ директор на посочената от ЕС Bank Refah

1.12.2011

27.

Kamran DANESHJOO (известен още като DANESHJOU)

 

Министър на науката, научните изследвания и технологиите от изборите през 2009 г. до момента. Иран не предостави на МААЕ разяснения относно ролята му във връзка с проучванията за разработване на ракетни глави. Случаят е част от по-общата липса на сътрудничество с разследването на МААЕ относно т.нар. Предполагаеми проучвания, във връзка с които има предположения за военни аспекти на иранската ядрена програма, включително отказване на достъп до документи, свързани с лица, които работят в тази област.

В допълнение към ролята си на министър Daneshjoo участва и в дейностите на Организацията за пасивна защита от името на президента Ahmadenijad. Организацията за пасивна защита вече е посочена от ЕС.

1.12.2011

28.

Д-р Abdolnaser HEMMATI

 

Управляващ и главен изпълнителен директор на посочената от ЕС Banque Sina

1.12.2011

29.

Milad JAFARI

дата на раждане: 20.9.1974 г.

Ирански гражданин, доставящ стоки, предимно метали, на дружества паравани, свързани с посочената от ООН Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Доставял стоки на SHIG между януари и ноември 2010 г. Плащанията за някои стоки са извършвани в централния клон на посочената от ЕС Export Development Bank of Iran (EDBI) в Техеран след ноември 2010 г.

1.12.2011

30.

Д-р Mohammad JAHROMI

 

Председател и управителен директор на посочената от ЕС Bank Saderat

1.12.2011

31.

Ali KARIMIAN

 

Ирански гражданин, доставящ стоки, предимно въглеродни влакна, на посочените от ООН SHIG и Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

1.12.2011

32.

Majid KHANSARI

 

Управляващ директор на посочената от ООН Kalaye Electric Company.

1.12.2011

33.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

Председател на съвета и управляващ директор на посочената от ЕС Bank Melli.

1.12.2011

34.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Главен изпълнителен директор в Лондон на посочената от ЕС Persia International Bank

1.12.2011

35.

Mohammad MOHAMMADI

 

Управляващ директор на MATSA.

1.12.2011

36.

Д-р M H MOHEBIAN

 

Управляващ директор на посочената от ЕС Post Bank.

1.12.2011

37.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Ръководител на Научноизследователския институт по физика (преди известен като Институт по приложна физика).

1.12.2011

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Управляващ директор на посочената от ЕС Компания за гориво за ядрени реактори (SUREH). Също служител на AEOI. Наблюдава и организира търгове за възлагане на обществени поръчки на дружества за доставки във връзка с чувствителни дейности в завода за производство на гориво (FMP), завода за цирконий на прах (ZPP) и в завода за преработка на уран (UCF).

1.12.2011

39.

A SEDGHI

 

Председател и директор без изпълнителни правомощия на посочената от ЕС Melli Bank PLC.

1.12.2011

40.

Hamid SOLTANI

 

Управляващ директор на посочената от ЕС Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA)

1.12.2011

41.

Bahman VALIKI

 

Председател на съвета и управляващ директор на посочената от ЕС Export Development Bank of Iran.

1.12.2011

42.

Javad AL YASIN

 

Ръководител на Научноизследователския център в областта на взривовете и динамичното въздействие, известен още като METFAZ.

1.12.2011

43.

S ZAVVAR

 

Изпълняващ длъжността управителен директор в Дубай на посочената от ЕС Persia International Bank.

1.12.2011

B.   Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Организация за авиационна промишленост (AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran

Langare Street,Nobonyad Square,Tehran, Iran

Организацията за авиационна промишленост (AIO) наблюдава производството на ракети на Иран, включително Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group и Fajr Industrial Group — всички посочени по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН. Ръководителят на AIO и други двама висши служители също са посочени по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН

23.4.2007

2.

Географска организация на въоръжените сили (Armed Forces Geographical Organisation)

 

Смята се, че предоставя геопространствени данни за програмата за балистични ракети

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Фирма в енергийния отрасъл, предлагаща производствена подкрепа за ядрената програма, включително чувствителни по отношение на разпространението дейности, които са били посочени. Участва в изграждането на реактора с тежка вода в Arak.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (включително всички клонове) и дъщерни дружества

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran;

P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran

Bank Mellat следва модел на поведение, който подкрепя и улеснява ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран. Тя е предоставяла банкови услуги на образувания, включени в списъците на ООН и ЕС, или на образувания, действащи от тяхно име или под тяхно ръководство, или на образувания, които са тяхна собственост или под техен контрол. Това е банката майка на First East Export Bank, посочена по силата на Резолюция 1929 на ССООН.

26.7.2010

а)

Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia

100 % собственост на Bank Mellat

26.7.2010

б)

Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

60 % собственост на Bank Mellat

26.7.2010

5.

Bank Melli, Bank Melli Iran (включително всички клонове) и дъщерни дружества

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Предоставя или прави опити за предоставяне на финансова подкрепа на дружества, които участват в ядрената и ракетната програма на Иран или доставят стоки за нея (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company и DIO). Bank Melli улеснява чувствителните дейности, предприемани от Иран. Тя е съдействала за многобройни покупки на чувствителни материали за ядрената и ракетната програма на Иран. Предоставяла е редица финансови услуги от името на структури, свързани с ядрената и ракетната промишленост на Иран, включително откриване на акредитиви и поддържане на сметки. Много от горните дружества са посочени съгласно резолюции 1737 (2006) и 1747 (2007) на ССООН.

Bank Melli продължава да изпълнява тази роля, като действа по начин, който подкрепя и улеснява чувствителните дейности на Иран. Като използва банковите си взаимоотношения, Bank Melli продължава да оказва подкрепа и да предоставя финансови услуги във връзка с такива дейности на образувания, включени в списъците на ООН и ЕС. Банката също действа от името и по инструкции на такива образувания, включително Bank Sepah, като често пъти оперира чрез техни дъщерни и асоциирани дружества.

23.6.2008

a)

Arian Bank (известна още като Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Arian Bank е смесено дружество между Bank Melli и Bank Saderat.

26.7.2010

б)

Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Данъчен идентификационен № 1368932 (САЩ)

Assa Corporation е дружество параван, създадено и контролирано от Bank Melli. Създадено от Bank Melli с цел осигуряване на канал за пари от САЩ към Иран.

26.7.2010

в)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands

Assa Corporation Ltd. е организацията майка на Assa Corporation. Собственост на Bank Melli или контролирано от нея.

26.7.2010

г)

Bank Kargoshaie (известна още като Bank Kargoshaee, a.k.a Kargosai Bank, a.k.a Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran

Bank Kargoshaee е собственост на Bank Melli.

26.7.2010

д)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No 1 - Didare ShomaliHaghani Highway1518853115 Tehran Iran;

Алтернативно местонахождение

No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875;

Алтернативно местонахождение

Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116;

Алтернативно местонахождение

Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran;

Регистрационен номер на дружеството: 89584.

Свързано с образувания, санкционирани от САЩ, Европейския съюз или Организацията на обединените нации от 2000 г. насам. Посочено от САЩ като собственост на Bank Melli или контролирано от нея.

26.7.2010

е)

Bank Melli Iran

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

Алтернативен адрес:

Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia

 

23.6.2008

ж)

Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183;

Алтернативно местонахождение:

Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran;

Регистрационен номер на дружеството: 382231

Посочено от САЩ като собственост на Bank Melli или контролирано от нея.

26.7.2010

з)

Cement Investment and Development Company (CIDCO) (известно още като Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No 20, West Nahid Blvd.Vali Asr Ave.Tehran, Iran, 1967757451

No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran

Изцяло притежавано от Bank Melli Investment Co. Holding Company и предназначено да управлява всички циментови дружества, собственост на BMIIC.

26.7.2010

и)

First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands;

Алтернативно местонахождение

Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands;

Алтернативно местонахождение

Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Фонд, базиран на Каймановите острови, лицензиран от иранското правителство за осъществяване на чуждестранни инвестиции на фондовата борса в Техеран.

26.7.2010

й)

Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st.Afric Ave.TehranIran

Алтернативно местонахождение

Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688;

Алтернативно местонахождение

40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran

Контролирано от Bank Melli Iran

26.7.2010

к)

Mehr Cayman Ltd.

Кайманови острови; Номер в търговския регистър 188926 (Кайманови острови)

Собственост на Bank Melli или контролирано от нея.

26.7.2010

л)

Melli Agrochemical Company PJS (известна още като Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No 2315th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran

Алтернативно местонахождение:

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran

Собственост на Bank Melli или контролирано от нея.

26.7.2010